Ot.let.ek.

az OVO ·ai ele-t nrlHdennapjaihoz

::;:

1U .

"'~

"

&*

W

i:':::

---

----

-

-

'jf rt''a ~' - :";'~".I

Ivan Magdalena

® Ivan Magdalena, 2001 © Novum Kft., ,2001 Kiadja a Novurn Kft. Felelos klador.Jankovlcs Laszlo KiadovezetoToth-Kasa Ottllla Felelos szerkeszto: KrQV8C,S Maria Muszaki szerkeszto: Meseldzi]a Dragana Borit6terv: Sproh Robert Keszult a NOVUM Kft, nyorndajaban Feleh5,s vezeto: Budincsevich Jozsef

I,S"B'N.963, 93134 06 5

ELOSZO
Az Otlettar osszeall Itasa abbe' a tenybol fakadt, hoqy az ovonok a g:yerekekkel val6 rnindennapl munkajuk soran szamos otletes [atekot, jatskos tevekenysaqet "j,atsz:anaku, odaflqyelnek a gyerekek rezonalasara - ezek hatasara uJ jatekok, a reqiek uj valtozata honcsodtk rneq ,egy,~e'glycsoportban: eqyedl otletekkel rendezik kozvetlen kornyezetuket, Ezek az otletek sokszor feledesbe merulnek rnert nem kerulnek felleqyzesre. Ez az Ot/ettar ezeknek a gyOjtemenys, de nem keszulhetett a, teljesseq ige'ny'svel'" merta rnindennapokban 'uj 8·S uJ otletek szuletnek, ezert folyamatosan bovltheto, gaz dagr'·.:"·81,0. _.. Ith t~'

'"

"

osz
SZORETJ MULATSAG
,-

9 9' 13 14 16 Otletek estechnikak teli tevekenyseqekhez Telhsz kapcsolodo jatskok ADVENT

TEL

1 \6
19

2,3
,24 25 26 26 30 30 33, 38

TELAPO
'LUCA-,NAP' KARAICSONY 'FAR,SANG

TAVA,SZ

OtIetek as technlkak tavaszi tevekenyseqekhez Tavaszhoz kapcsclodc jatekok

HU'SVET
ANVAK NAPJA

40 42 42
4,5

Otletek es technikak nyarl tevekenyseqskhaz

W~

osz
"

ES TECHNIKAK TEVEKENYSEGEKHEZ
OTLETEK

OSZI

udvarreszunkben ,gyerek etkeszif nondja e·.~ ·e•. -. z·~-.-•·.,lll~e."-:Sre··· ,,,lt',· .~. ),II,e • -'.' . . a.-.·diakepet" . Ezen keresztu I nezve .•- m· I··' '.' Minden' evszakban ujra eh5vess,zOk,ugyanazt a fat fiqyeljuk meq,
H._ . .-. .. . .-- -'-' ---. c ~

Osszet kezdjuk el rneqflqyelni udvarunkat, amJf'an'ka.t., !E:gy paplrlapbol minden
r

·S.·.···

c

11

Toklarnpas :Elgy naqyobb, kerek tok fe'l;so reszebdl .kalapot" vaqunk, A nyilason '8 qyerekekkel e'glyOtt kiszedjuk a maqokat A meqrnosott, meqszaritott magokat elralquk: terrneskep keszulhet belote vagy csorqo. Gyertyat helyezunk a belsejebe (tmek: Eg a gyerlya, eg~~~)lr nekles utan kozosen elfujJuk~ e Borus oszl napokon eqesz nan vilag ith at" de rnesere, enekelgletesre hlvoqato is, lehet. Kb. egy heti,g tartlhat6 el .~ ldokozben szik" +-e.'. ", me1··· ore 'g'" .. ,'... ~.. ....._- ("'1'" ,i'~!'nIY- .··k.':e···~p,,") '. ·' .g.... ,,;,_ .
> ..... :. -;~_".

T'(j,kh,a,z,'ik.o
Hosszukas sutctokbo! k 8S:Z0r. Mese-es verskezdemenyezesre j61 alkalmazhatc.Pl. M6rilcz Zs.: tcin-plciri; Lorklj-t6 r6ka (G6gos
i

G·una'rGed'leon) '. Gyertyat is helyezhetunk a belsejebe. Falevelek
---Preseles-raqasztas. - Nyomdazas, kieqeszites. - l.epreselt falevelek .atvarazsolasa" (8 lepresslt faleveleket a papfr ala helyezzuk, lefektetett zslrkretaval satirozunk), ezek 9

' . b ·'...' . a .A lepreselt faleveleket is felraIgaszth~a..8" rnasno .. Felbevaqott alrnaval es kortevel teqesz-tet foga1mak) i.. kifestjuk.. preselt falevelekkel nyorndazunk az aga.' k k k k .. kozepso es naqycsoportban ki'valgnl~ a format.mlt '.. Kosar os. _. I' I ..tjuk az aqakra.... barna.kra sarqa..aci6)~ '.. •••• . .•.8 't·· gasztasa. feladat: . kb . A.. vegu~ pedlq a talpukkal tszem-tet: kOloirdin..szi' lornbkorona). zold faleveleket (o..' Irna raj -_ zolunk.s lehet nyorndaznl az aqakra (gyUmolcsJa).' .:' k J~ e'IO:). kortet..Harorn kulonbczo .Iabirlntust" letettuk :8 flQlldre"majd kulonbozo rneqoldasokat I' . !I _ iI'I r Oszi fa Ujsagpapfrt tepunk hosszu." . labirintusok kialakitasa preselt falevelekbol: kismeretu papirra (raizlap) preselt falevelek tetraI.. majd szlnes ceruzakkal..sunll_.' :: hosszusaqu utakat. szilvat festenek a qyerekek (felOle!tl r* 10 . c -' . A csomaqolpaplrra rneqrajzolt faformara tobb reteqben viszunk fel tapetaraqasztot. r T .' .. rnajd rovld csikokra (finomm'. ".'1 k _. Kulonbozo feladatlapok._a ] .. I o'zo t aia: t_u:n.' . .szinu utat keress ug'y'. . A' paprr egy]ilk sarxaoa p I'.r I"' k A glyer1ee k naqyon e veztex... 1 > .kieqeszltese. Kiscsoportban e'hSre~ kivaqott alrnat. kiscsoportban feluletfestes."•. " b '.e k.._1b csak k az ujju . . Amikor rneqszaradt...Keresd meg a.••_u Ion be 1#'. Lehet raqasztani sunlt (vagy odakapcsotnl)...' k '. '.. hoqy azok ne keresztezzek egym ast' u "1 tek ik .zi gyumolcsokkel Az eh5zf)..Naqyesoportban nehezltheto: ..5 a papircsikokat raraqasztjuk (domboru feluletet kapunk). t.' . ~. '9. arnncor naqyrneretu csornaqoiopaplron dolqoztunk: a preselt faleveleket fslraqasztottuk. rnajd napraforqornaqbol tusket raqasztani ra...8.. t".otorika). eres t.. .evelnyornat ~ sckeramla. leqrovidebb utat asunitol az almaig~U....' . '. vaqy ezeketls a qyerekek keszltik feluletfestessel vaqy mas vizualis technikaval. .technlkaval k 9SZ01 (tepes-ragasztas).

marketto szal .e~ly.et kulonbozo utasltasokra cseremek (pl. szemban O~ijtarsaval (rnondom a nevet es a jelet).~ elfujta a szel a pokvarost. atlepeqetve (nem letaposva) a pokhalon (nalgym'ozga:sok~ terpe·rcepci6).~A Jafek rnenete korcsoportonkent varialhato." EI. a.H.korbejarj"akJ -rnasszak.n: a qornbolyaqokat mar egye. akik a pokhalo alatt neqykezlab rnenekulnek.ak a halon atlepeqetve kerqetheti a .Mese~~ P6kcsaiad 11' . m'ndenkl helyet foglal eg'y gomboll'ya. mondtak nAz nern pokvaros. .Kiscs"oQortban.aros.minden qyerek helyet cserel. Mivel rnindiq tobb szal JJP6k.ozmeny: az udvarunkon V8. Ez ida atatt 8"Z av6na gy'orsa..elleke'J(.stak.).QiY az-ovoda kornyeken lav'D bokrokon meqfiqyeljuk a p6khaJ6t.ami'Q.oleg minden qombolyaqot roqzltunk: odakotjuk a szek tarnlajahoz). A. osszehascnlltluk a gombo'lyagokat).~' hurkapa/ca'l g. A jatekveqen minden pokocska bebujik a pokhalo ala. A helycsere veqen eqy pokot valasztunk ~ .oves (k.aL A vegen ok.yapju) .gga~ a kezeben. Arnikor helyet csereltek (eh5z.sopartb'a. folyamatosan helyet cserelva egymass.". cslkos poles fiuhoz stb. Kozep. helyet cserel a kb.PO"kv.dOI keszffik (kozben mepnevezzuk a szlneket.haI6" ketetkezik. csak egy kls pokhalo!" -Po. .pokhalo" vana szekek kozott.ddj'g folytatiuk.s{5 as nag. . A gyereke'k adtak ehhez a [atekhoz is egy uiabb otletet: egyetlenegy naqyrneretu ronqyqombolyapbol alakitottak ki a pokhalot. usz.yc.at" .khaf6sz.i rnen] a copfos kislanyhoz.ocs.n elvaqia 8. ovatosan fe'pe'getve tortennek .8 helycserek. Minderiki "p6Ikt}cskau~ as szovcqetjuk a pokhalot: akineka nevet (ielet) mondorn.: korbsrakjuk a szeksket.Jeqyeket' -'.

Pl. :. .simog.: qesztenye as.ny... .sztenyev'e'~sirnoqatjuk a szonyeqet.' _. felhasznalj u k.ualis nsveles: qesztenyebabok. f maternatikai foqalrnakat qyakorolunk.odik figyelemoss'~p'ontosftasu. . b "J'1'""k k '·h F enyesre.' .n legyOtt tevskenykedunk. sz616 tevekenyseq -kral.5za. Celofannal bevonluk. arnlt 18Z asztallap alatt roqzltunk .:.. Mindez OStzi termesekbol keszul. . i "'1.._ az t8VaJ zorqese jlg.a~la.ak.Eqssz eV. gesztenlye:kerites qesztenyevalyu (arnibe kozosen rnorzsolt kukorica kerul). "Jcsa"'ogatja~~:..k. berkenye rneqett e qeszienye. Erkeny'e.. Ezen a teluleten tobb minden alakithato ki: falusl udvar. c· . oemere." / . rnakk allatfiqurak. gye're le qesztenv».." 1" f Maternatika: tobb-kevesebb: halrnazok. epltes (eqyenes es kanyarqo sorok). qyurrnaba szurt aqak stb. 'I mindenqyerek Erken:y'e.sasora. oszi rnondokakat rnondo- (fej/..uk minden tsvakenyseqhez Anya.O'S' "Z' " .elvi nsveles: mondokakhoz. te r e 'p'. I E"gy asztalra lepreselt fa11eveleket szorunk vastaqon (udvarunkban 'v8g'y az ovoda kornyeken gyOjtJOk) . zsakszoveten kepkirakas stb.ita... hordjuk a kosarba stb.'. Testneveles: jatekos talplzom-eroslto qyskorlatok (mezltlab ge.lkra.).'y'j1ol' viszszaadhato.. g'atu'nk G'es:zte. versskhez a kezebe fogla.ny'. fin11ommotorikaj.ehet Hetf10n gesztenlyeg'yr(jjtesse~kez!djOk. berkenye. sib ~ (2.. krurnpllrnalac. Vi:z. e ro 0'" vadaspark allatokkal. szeatu« eroseroe. a' szt'a' 'In '. Fenykep) )'.

.OSZHOZ KAPCSOLODO JATEKOK Suni les az alma (mese) A sundlsznocska banatosan nezeqette az alrnafakat: sehoqyan sem tudta elernl a finorn cserneqet.25~30 10m atmeroju" kerek parnak az alrnak..I -.... A kart kozeleben lakott egy :~. Valarni eszebe [utott: hazaszaladt. bumm (kipp-kopp)..umm~· . ..·a ·t~·I..o·ve_~·en f_a. csoportban leva kb. Lehst labdaquritassal. telles rnondatot kell mondanL (Barmely evszaknal.. '.aoi. arnelyeket a sunl-qyerekek szallltanak). . .gyenkent leszedte az alrnakat a tOskejer6~1 nehanyat rneqevett.'1' 1.... t·~ b ~ k·> .31 .e/: iF II Anyanyelvl jaie.Az alma. Suni ISS az alma (a. labdaadoqatassal.9 a dobon ..: Ih'-. J6..c. rnajd csak az nu'jJai'nk rneselnek" .-" ott: bur .z'd be a mondatot!" PL: .- -'..:. Naqycscportban rnar a. ~. l' c- 1'1 ' l 1 Ez 'a rovid kls mese szolqal alapul a nern verbalis kcrnmunlkaclo fejlesztesere: eloszor elmondjuk a rneset mozdulatokkal kiserve. -' h-'ango.-" .ko.) -"Mit hozott Oszany6?U A huny6 kerdi: Mit hozott Oszany6? Valaki mend egy oszi 1. urcsa _' 'k. Odujaban e. Vlsszaszaladt a kertbe: azalrnak potyogtak a farol1 as koppantak ma. az iranyok begya ko rlasa ria. ----c C::::' . Es szep lassan nazaballapott.A sundlsznocska vldarnan szurkalta fel tuskeire az alrnakat. Vidaman ballaqott hazafele.Fej'e.. "t·Tk M ozqasos Ja.. . E ppen szunyoxs I-t-~ 8:m..piros Igambt)11yfj stb.k: -. r§ s kls dobot hozott rnaqaval. as jollakottan alud ni ment t• I' I'..' '------. .1alkalrnazhato a teri tajekozodas fejlesztesere.I:Or 'f~'-. ternakornel alkalrnazhato. leg az egyik alrnafa ala tette.. ~k/" "..

r SZURE.'iI' 14.riyersanyaqot".opart.'.b a raknank.. ' I KJ II. ... ..~ csak . toztatasa.. • .• be szernec.z6 heten Q.Mit f6. minden gyerek rneqfoq]a. j .ZQltt Sara nenl?' Etelneveket kell rnondani.5.5 felsorolasa valtozo).s.. 1 . termes.k a ne'vet.ek. verseket~ eleneklik ..ATSAG (3~feny.raki . K·ent1o'vel letakarjuk a kosarat.az loszi dalokat. egyvalamit mepfoqni.orcs. r.sot. a hunyo ik..3.HM~ hianyzik?" Oszi qyurnolcsok.uMi valtozott meq?" Oszi qyurnolcsnk.. csak utana lehetelovenni . . .Qflkent . ' I nyiso '.TIMUL.gyumaJc.JJMittalaltal a kendo alatt?" Mielotta kOS8J. .. . II 'I . termssek .SU·Kd..8 kezunk latia ... '.. ..dta.nt_. arnelyet bernutatnak a tobbieknek Eljatsszuk a uCsuk.·Ez a jatek is minden svszaknal alkalrnazhato.k: --.a sorban elfo'glalt holy megval~ .zeg'yu}tjOka csoportok elott e1helYE3zett kosarakban a . be kell nyulni a. nylsd ki szed!". szacr ..._ lzekrol kell felisrnerni gly(jmdlcsok.s~ E. rneqtapintja.szb'ucsuztata.d' be szemed.i:taialjaanna.Mit '!ii.-.mon..zirnondokakat.s. A qyerekek elrnondjak az lsrnert Q. Percepcios jiltekc. ... terrnest rneqnezunk. .. . . A naqycsoportosok keszOlhetne:k kulon legy'oszi rmisorral. E'gy masik valtozata> . zoldseqfelet vaqy termest..~(j. kendo ala.s. (k.et~ zoldsegfeleket.. meqnevezni.kep) Minden csoportot felolelo rnulatsaq. minden gyOmo'lcsot~. • . valarnint a J..

Folyarnatos gyOjtes" bovltes. Telen hoplhevel. gyere!kek vetelkedhetnek rajzversenyben ls. fen'yk'9. 'mit hoztak. xan A. hanern aktiv resztvevoje leqyen az alakltasban. ne csak puszta szernlelol.'. keszlthetnek ter.. ne oncelu leqyen: rnindiq jnondjak e~. mire hasznaljak. Folyamatosan gy'Cjj~j(jk a szep faleveleket.fenykep) 15 .r #' rnesbabokat (rnindezekbol a kesobbiekben kiallltast keszltunk. eheto-nern eheto: ho~ terem: qyurnolcs-zoldseq-terrnes stb.. rnajd kivisszuk udvari jateknak. tavasszalviraqokkal dlszltjuk. (6.p) Lombsator Sporthalcbol keszul. ezen keresztut rninel kozelebb keruljenek a qyerekek (f6leg a panelkornyezetben) a termeszethez. herman hoztak. (5. Ne kirakatkent elJe rneq a gyerek. reszei leqyenek.osar b egy karikcan at). Tlerren dezes Azosz veqtelen sok lehetoseqet nyujt arra.tala ItaI a kend6 etett?' jatekokat.r lf (4. hogy egy darabot a termeszetbol cbelopjunk" a csoportszobakba. fenykep) Textllfa Cyerrnekmunkak kituzesere. k osarox E I". hol g'yOjtottek. az eg'yOtt preselt musttal Ezutan sorversenyek kovetkeznelcdloval a kanalban kell rninel qyorsabban meqkerulnl egy blzonyos akadalyt: valarnint qesztenyedobo-verseny (ki tud tobbgesztenyet bedobni " oa t) a tk. kivel gyujt1ottek-. Jutalornkent rneqklnaljuk a qyerekeket az ovoda rnikrojaban kozosen aszalt alrnavalpattoqatott kukoricaval.slzedtek. arnelyeket rahelyezunk. arnlt a szulok is megteklnthetnek).

'" '8 n ReJ.8 gy taszlt kin cs' keres'~~:-':''--. :egy pa~p.'a' n m a'"""-'n"""" seqlt.'1 ett 1 ~t· I\:~ 1 C ""'.J" -. 16 . Ezt le is rajzolhatjuk (szernmozqatas fejlesztsse .Ic=\. ... Ezeknek a tevekenyseqeknek a cefja osztonozni 18 qyerrnekl kivancsisaqot."CI ""~"'-".'. szetvaloqatasa: arnelyeket a rnaqnes vonz V.aprafempenzt teszunk. dsne erj hOZZ8. alkalorn ad6dik szamos jatekos tevekenysepre..ness'egftse'geveJ (papirlap alatt rnozqatjukr jkupacba" gy"ujtj(lk oket.nMlo. .TEL TEVEKENYSEGEKHEZ OTLETEK .) .zdi'is. arnelyeken valarni .dmeg.gavel (ehhez keszlthetunk .." et'SC"9 P" " b g . arnelyek eloseqftik 18 kornyezo v'Hag felfcdezeset.""S-"' . '""c .pfrla'pra aprc szoqeket vlagy gom~ bosniket ontunk: megftgyelj(jk. az uj felfedezesenek oromet.tltkos" terkepet is). "c .. szoq stb.irJ. .egypa. lyen fern. ES TECHNIKAK TELl Telen.: a" C-SC"O' .:1. arnlkor sokat tartozkodunk a csoportszobakban."' 1. a papir alan rnaqnest rnozqatunk.Foclzzunkl'' _. Ma.Varazsoljunk!" _-.1' sie. meqisrnereset. aktlv teveke n yked est.gnes seg"itsB:gevlel Tarpyak keresese.vonalak kovetese).I:___>0"" rts zoba !":'. van (pI. . qombostu.vaJamint az allando."""" " "". hoqyan szorcdnak szet. hunqarocelfjatskosokkal. rnajd mag.

egy kls darab Ioldet.nk at ket veqet eqy-eqy szekhez k6tjuk. I . -' Szivoszallal lunk).y f..ertY.u.suk elektrornossa tett rudakkal.o'k~ Le.es allattiqurak: mozg..8vai es ket k!CUonbozD naqysaqu befottesuveqqel klserletezunk. rnl rnlndent vonz rnaqahoz. L~e. u-U Ul~l v I' (J"lI' 31 \Ji7k~? .raqasztunka hajunkhoz. . hoqyan pattoq a hajunk. F51fujunk egy ho. A ~ufjt ragas.. Eg'ys'zerre borrtju.sz.Van-e a leveqonek sulya?" ~ legy ruhaakaszto kat 'VE3'gere '8 g'y-eg..s..MQanya'g rudak (pl.Napernyok selyernpaplrbol: kinyitiuk es becsukjuk az e~ektrornossa tett rudakkal.t!J:~ I '.!!"'n~r LAI Lu:ll( ..Ket egyforma lnagysagu gy. a luf raketakent 16v'ikl maqat.vego .glo qyertyakat: melylk alszik el alobb? Miert? CsereIJ:(1~me'g az uveqek helyet.. muanyaq vonalzokkal.k~e aZ8.E lektromossag . .zt6.i oL. ~ Selyernpapirbol kivaqott ember..Keszitsunk raketat'". legy nyers tojast stb.. a WESCOmozgasfeJtesztt5 task:ab.o~fuJt lufit kotunk. a veget eros ruhacsipesszel zarjuk le. Ha kinyitiuk a cslpeszt.ata.. Lufit . hallqatjuk. "leveg6t adunk' e'gy pohar vlzhez (buborSKO- ~ ... r(YI't'o'l{ 8'1 h'l IknrQl.e'9Y szivoszalcn hosszu fonalat fqz.a~ laggal erosltluk a szlvoszalhoz. 'most mi to rtenik? ~ Egy befottesuveqbe vlzet ontunk Egymas utan helY~z'Onk bele pl. . Horman r"t .zerelmiesn le.ggomb. Eqyiket hirtelen kiszurjuk _. Fesulkodunk. rrli fog tortennl? Mlert? -. -v ~ ~JS..S~(jlkas lufit.an I'e'va rudak) dorzsolese selyem= vaqy szormedarabbaj..

~ Szines Jeg (akkor jatsszuk.sszun hozott nagyobb (n.. atllatsz6.t~ a qyerekek odaallnak: esik az eso. -I..n~Saga.ol. msqtapasztaljuk a jsg tu. mi tortenlk. fedovel refedjOk~A nizhelyre tsve me.ajavan.· d arab ie. b!" ·~·ar_c. annal er6sebb a szlne)..8 :madarc~knak .ruhkba.~t: hideq._' nt" .z ..ajd~.arba... hol es hoqyan keszult (a fa·gya.. 18 . Minden pof. .h ett IseJen . a viz .pohar form. .Add k··~~" e······n· -~~-I!··'i--n·k---g-'y.kjve~etJOk.~ Masnap rneqnezzuk: mi tortant? A szines jeg:gel. h'.at roqzltunk a tanYlsraUara rahelyezunk elgy poharat. J A viz halmazallapotal -t .rni tortenik? M~nd:en gyerek keze I' 1 :1 I vizes lesz a jsg mindig kisebb lesz.Varazscljunk" .carat . a. majd e'g·y talcan klvlsszuk az udva.. csuszik.stes: naqyobb mtianyaq poharakban fagyasztott jsg kell IhloZZ8. J'-'~-.M·····-~' tdlen t·-·.~'. ~._aZle'ta_~a t___e'n O-:~lionir6~ : ~.e.folszivodlk" a pohar ala -.vJzb·(1).~ hogyan lehet kivenni eg·y tanyerbol (amelyben viz van) eg'y· pen. I...g.·g----In'__ qyereknek rneq kell foqnla --.lny.0Ia labasv vlzcseppek (:nes1ocseppek") rnaradnak a fedon. A jag u. A rneqoldas: egt5 gYlerty.everedese.J'eg-vfz-goz:: az ovoda konyhalaban labasba teszunk leg'y· ]9gdarabot.. Jol megfigyellheto a.. a penzermet.. Jatek: . zermet. rnajd ne~tO:niku-MJE~T? .t ellnd Itunk .. (7~ fenykep) Jeg.kanocot" helyezunk.zrne~ k. literes maalnlya~g poharakban faglya~ztott) jeggel [atszunk: rneqbeszeljuk.ag poharakban szlnes vizet keszitunk (kozben rneqfig·yeljCilk a festek oldodasat a vlzben: rninel tobb flestek~.karacsonyfat' dlszltunk (a mi fank). jag belsejeben as.t keverunk a vizhez.st61 rnozoq a jag a Poharban: ue~o}Qn-. arnlkor mar faqyok vannak).u'J a.elta'nik'~~ 190z.S:8m lehet vizes.a.gfigyeIjOk.elbuljikl!'. k a Jegg'Eh~ .I ~~ ' .. MU. hogy· kezunk vizes ne ~en!n!~?Hal eszkozt szeretnenk ehhez hasznalnl.I" · f'·' ~ d' k'.'. kezunk meie.~. Maqasra erneljuk a teda.fe. --b· U~Ul" ova bnn eo..I..tt h .szt6ban..

paplrtepes.).g Mivel halliuk a hanqokat? KOl5nb6zD hanqfelisrnero jatekok: -.. Hanqszerek rneqszolaltatasa paravan rncqott. a hunyonak fel kell lsrnernl a tarsa hanqjat.egy nagyobb edenyre 19 . Tca1a1t a hog'lo/yo! I . .. ~.' l a . stb.~ '. A han. H.dobas) a kovetkezo rnozqassal kIse rh eta mandO:k.Hoqvan halliuk 18 esenqot .. Hanqteriedes..e __ 1' . ugy iorqetom.. feltuzzuk a falra. dlokopoqtatas. alatt? . J6kemenyrem'sg is qyurom. ". . Sari nenl?" Akire ajatekvezeto rarnutat.8 viz.." .at" qyurunk (kismozgasok). Sari neni?' ~ eg'Y gyerek a hunyo 0 kerdezl: 'uM'it f5ztel.KCll6nb5zQ targ'yakhangjainak (kanalcsorqes.opp·-· h·o'.I~Mitfattal. az rnond egy ctelnevet.8val ::: fgy torqeiom.TELHEZ KAPCSOLODO JATEKOK Naqyrneretf csomaqolopapirra kozosen h6embert rajzolunk. a noembert meqcelozom: PU'FFI -".."Tegyuk lathatova a hanqot!" . '·'1 . Amikor elkeszultek. a kezemben osszenyomom.. -gyOlres. meqprobaljuk eltalalni a hoernbert (celba' . Ujsagpaplrb61 "h6goly6k.

gyertya. A hangh utlarnok .Csend jatek": ket qyerek 01 eqymassalszemben. n azelkaponak ls halkan kell rncndanla. ha halkan rnondja. a saja1.boz6 idoszakokban. kell rnondanla a kovetkezo sort.eIOt. a. H:a a.ket a me'gfig-yel'8sre:.Z.Qvenyek Tel veqen elokerulnek maqva k.tudosokat" akarnank faraqni bleloIOk.dob6 hangosan rnondla az elkaponak iSI hanqosa .tt 20 . osztonozzuk a. (mondoka-l sort. ezekke't kapcsoiatosqyermekl megfigyeh3seketis.rneqtancottaqak" a rtzsszernekat. Mi tortenik.qumiszalaqqal fOlliat feszltunk. egyforma nagyslag'u poharakba kulonblazQ mermyiseqti vizet ontunk..Muzsikalo poharak" . A labdat gurfljak eqyrnasnak. Felvaltv. tevekeny reszvetelra. J 1 IN. fakocka stb. arnlkor elsotetltjuk a szobar rnely tarqyakon halad ata feny' (celofan.8. ahelyett hogy .. Hallqassunk meg rnlnel tobb elkepzelest. Par szern rizst szorunk ra aztan j6 kozel hOZZ.c3 fakanallal erosen meg utoqetu nk legy badoqtalat. izzo. qondolkodasmod kifejezesere. de erdekes feljepyezni korcsoportonkent az evek rnulasaval . qyerrnekl klvansaqokra. rneqszolaltatjuk... novenyek. . A kulonbozf klserleteknel .kl.)? Mitoi[ fOg'g az arnyekok nagysaqa? Van-.. az elosarokba folyarnatosan 9'yujto.e~az arnyeknak szine? lsmerjuk fel tarsainkat arnyekukrol! A vetltovaszonra lranyitott ures diavetlto fenye naqyon J6 lehetoseqet lad az arnyjatekokra... elernlampa.ndana'k egy-egy' versl. A fen'y KOIonb6zQ tenytorrasok: nap.05.amo.varazslatoknal" sohase adjunk kesz vaJaszoikat a gyerekeknek ne toreked}unk e cyors megaJda-sokra. -.llon.. E'gy-e. gyere'ke..gy kiserlet tobbszor iSI eloveheto egy korcsoporton b.

'Tevek.y(}ksz. .:ne. nehanyat vizes ttatospaplrba.PL: eqyiket ontozzuk a.han'y rnaq foldbe kerul (ulteteladakba.a ISI61 resze erjen a vlzbe.majd kulonbozo hatasoknak tesszuk :ki olket.t1ok Az allatokkal kapcsolatban kulonbozo m.fejlcdeset.azernber g. folyarnatosan rneqfiqyelvea viraqzast.masikat nern: eqyiknek blztosltiuk a fenyt... Ha az ultetoladat mar Rlnotte a j61 kifejlett bab.elo.keret ereszt.-' klvlraqzott 3 gak: e vizualis tevekenyseqeink kedvenc terna]a.dasa szempontlabol stb.lerint.et a hOvely'ekben a babszemek k. hoqyan fejh). C.SO~ P" 21 .ondosko.skre:.rnozqasuk szerint. vattara teszunk. nyar lel1ejeIg qondozzuk.eset: keskeny nyllasu.sfa. Megf~gylelJOkJ osszehasonlltluk a..sarokban damIlra felfuttatjuk. torteneseket: rnlkor (mennyi ida alatt) jelennek rneq az else csirak.bajuszt" . j l Alla.Q:. arnelynek novekedeset az uveqen keresztul folyamatosan rnegflqyelhetjOk .at. hoqy fej~Qdjk qyorsabban a mag stb. Mindennap rneqnezzuk a torteneseket (lassan a haqyrna .egfi'gye1:es. a babhuvelyek klfejlodss.a. Gyu'molc. ~ az eh5hel...enys.). portosltasokra serkentjuk a qyerekeket: .cl.lhetjOk a haqyrna fejI5d.Igy·o.. rendszerezzOk a kulonbozo magv:ak.eg1ei nk Megf~gyeUOlk eSI osszehasonlltluk.Kiskertek'l az elosarkokban: osszehasonlltlak. az .. pcharakba stb.. cserepbe eqyenkent atultethetiuk. Megfigy1e'.dnek a novenyek kOh5nbozD korulrnenyek kozott . -. a rnaslkat sotetben tartjuk.telre keszulodes teleles szernpontiabol. aranyvesszo hajtatasa . -. vlzzel tell uvegre helyezzuk u'gy.ho'gy csak az: .

e~e 'magvaklat. PL: terrnesbab (dlsztok) sunlnek faleveleket glyujtO.s'ok.':ulon_OZ." I k' ( l'0'" . t .or-mal k-a'.!. a hanqlesztes..~.I:.k ' k k '[ l_esZIU. a kulonf.. Ic.d re _a.e Iye':'es . szeres etetesercl. ktnn rnarad. tapes.zerre .·. kk k f.vack.retetes telen Telen qondoskodiunk ovodank kornyeken a rnadarak rend ..'r: t. I .nI8/. rendszeresen ellenorzik 'a rnadaretetoket. ha pediq nem latja az arnyekat. valarnint a verbalis fejlesztes. szem-kez .:_ _I_II 1.·.SZISP az idOl sut a nap.' ~I . A qyerekek folyamatosan g'yOjtik.atnak halt . pr. rajzolas. vagh. utanzas. ~ 1"1 10.-'k" . Ktes. barlanqot a rnedvenek. naqyobb csoportoknal 8 gyedOl ~s raizolhatnak. (9...' -InellIk a pl:I.Testn..· to k-. tartos lesz a.le. ... kulonbozo szernpontok szerlnt csoportoslthatjuk (matemaltika').2.Jf" r) .le.ot keszltunk a suninek. fenykep)~ E:g'leszheti tevekenyseq lehet: kisebb csoportoknal elore klvaqott halforrnakkal dolqoznak. k I' 'A". a percepcio es jelen vannak a szlrnulaclos rnozqasfelisrneres.szfese). Ma.srtjO~k: . ". hazi k .8 rnedvet.' ...eve.":-c- '8" . ·8 rnedve msqijed 8'Z arnyekatol.- e.sL_" s _I.I.k " .lsgeket.9k' tl'ezz'el J leg'ys.kep)~ Februar 2-an elohlvjuk .~ vackot keszltunk.eszO~o'dest.1:.1 'o"'tt meqbeszeliuk ..J~ .~ fe.'1' 1 P' i.. tel.a hosszu fonalra hurkapalcara 'er6.ab (pezsgosduqobol keszu Ijmacin akfakereqbol keszltunk barlanqot (8.L _ ·11t .: a h '1'· k az narak akvariumban.. 19 '" .ZI xeovencex. ..ny. Egyf1or:m._: ') r T-' I en so':' at b"".zz'e_!. fCC #' I" Mindezeknel 'a tevekenyseqeknel jatekok. visszabullk a barlanqjaba . raqasztas (vizualls neveles). nepi haqyomany szerint idiot josolunk (ha .8 ten alornra k. mert nem sokaig tart mar a tel)."a' ro' . b ~.a.:.mozgcJ.kis.'~O"I verseny I.." a a..08.z auatoknai I· meruine .ko:ordinaci6 fejle.2 .e.Ki tekerl follepharnarabb?"> horqaszJ k ..k f [ a.madars'lles.d. a mozqasfe]fejlesztese.nk. -I' ~"'" ".a Ik~' '. h .sj iatek: Halaszfog6 jatek~ . '.meg hideqeklesznek. ujJb.' zelqetu n k I'> tz "~-. M-'e~g" a 'te""~'~b ea rrt'a""~' '. Az elkeszult halakat meqszarnlalhatiuk..ny"epi (j' ~ b b es b-iale.

s. sz6hSt ok.venti koszorut a gye'rekekke.ith~etjLlk a kovetk . jcl kidolqozott gyurm.gyertya!kb6!t (11~fenyke.8 tall alol. Az . A. rnajd tobbszor kls rnennyiseqben adaqofjuk hozza a vlzet as az olajat.a. Munka kozben is csak kls rnennylseqet vegy.8 sot as a llsztet. etelrnaradekokat. S.0 dkg finomliszt 20: dkg finornso '111l: 'd~viz 1-2.11 vagy' folpack 'f6Iiava.(jt6g·yurmab6~iisetke.Az' egyes ma. termesekboi is elkeszlthef uk.a sima tapintatu.Ob5tt mezeskalacsokbol.elos. aqalarnbok: szaraz rnorzsakat.. a.feli idoszakban.OVENT Advanti koszoru A haqyomanyos ad.eb6t. verebek: rnlndent.evokanaI ola] l Fontes a hozzavalok pontes merese.n"ben a qyurrnan a sotcl hamar k1ereg kepzodik.darfajtakklOrf.onfelle 9 1 9seget kedve~'nek: 18 varlakszaraz kenyeret. ezo recept szerlnt: 1 2. mint a vajastesztal 'TeU.. scdort . alrnacsutkat.1. Csom6mentesen keverjuk ossze egy talban .sz. dekorzsak masnlkbol a's me!hv"i:a SZbi6.keszlthetluk 'el legyutt. szalormat (nem :s:651).11 letakarjuk felhasznalasiq. a rigolk: almat.p). szoloszerneket.unk ki .a gyLJjtott ag:akb61. lnnivalorol is qondoskodnunk kelt. . kuh5. 2:3. amlkor nines ho. A. 1 1 Egy erdekesseq.arokb.1 kozosen . cinkek: olajos rnaqvakat.

A tC)J":ast ~ . mezet j61 kikeverjuk. marqarint. Mindennap huzunk egy zsakocskabol: rnegfi. mikor lesz hetveqe stb. orrot rajzolunk. j. majd fokozatosan hozzaacjjuk 2. AlmaTela PiC Dlora plros f~IICb.a~6di'k.4 .z. kiscsizrnaba stb.A friss gyurmat a leqalacsonyabb fokozaton. .6In"aJ szaritjuk.ajt.gukat~ Sutes kozben a gyurma.eUef ellatott sizeloncukrot teszunk.eform. konnyen holyaqosodik. 60 dklg flnornliszt 2.A qyurrnak sutes kozben nyerik el termeszetes barna. pornernf hozzavalokat alaposan osszedolqozzuk. .zakal'lat raqasztunk.~ Adventl naptar A gyerekek leqinkabb a textllzsakboi es kiscsizmabol keszOI~ teket kedvelik (faa'gra. FOlgv'aj6val' a szepen klfenyesltett plros alrnahoz no~gzltjOk. tllctollal szernet. nyitott sOto.g'yeIjOk"hiB'ny' nap maradt karacsonylq.()!J kis sapkat keszltunk. d.al rnakoszorura stb .a.0 d kg' porcu ko:r 2 kaveskanal szodablkarbona '1 kaveskanal fahe] 2 tolas 2 evckanal puha rnarqarin 20 dkg rnez A. feher fllobol s.ggatju:k) ~ Mindegly'ik zsakocskaba.sa.s.8Z anyaq belsejebol is... hoqy a nsdvesseq fokozatosan elparoloqhassc-.

a cS1op. t rneqnezzuk'k krnex·k a J8 8_·at I" ~ k rneq.. mlelott m'eQ'9ss. Ik" . L t .:1 a-g-y··-'o. anux I l.__... -. ...A tesztat j61 kjdal'g.:.uca-ouzat t ve t un~'ic-·gy kl tanvs . A. k' E ostanyeron k ...-rY··'·c.. kulonbozo 'for'mak'at keszftunk. 1 . Forrnazas: a tesztat kls reszletekben nYlljtjllk kif kb... . aml lehetoleq ne erlntse a suternenyt.. szemetkeszltunk.Meg' rneleqen lepattlntiuk a sutolernezrol eqyrnas melle teve hflln'i haqyjuk.k.':.J felelevenltiuk a l.··I· '- I #' . A.a tisztes kevereket.ozzuk.k a piros alrnakat.zu.. ._. I 1. c.k meq.·c. eldrneleqltett sutoben slutJOk.pedig 'minden qyersknek.•• tunknak ~ eqy-eqy jellel ellatott poharba.uca-nap ••• neph 1_'.2d:k. .szalat huzJ~. orrot. Ezeket eqyedul qondozzak... .:.. '>'/-' .aJuf6Iiab~ cso- maqoljuk. II':J - . A fiqurakat eqymastol bizonyos tavolsaqra. .eggyajtju~..lut6l'iaba csomaqolt [eleket helyezunk a poqacsakba.• 3. karaos()nykor hazavi szi k~ kozosen g. Kessel szajat.c.~ LUCA-NAP ·December ·1" .yurju.. talkaba stb. 2 mrn vastaqra..an ylo .KJs nejlonzacsko csucsket klszurjuk ~ 6z lesz az lroka. szajba es a szernekbe qyufaszalakat szurunk majd m. Langol6 Krampu:szok alrnabol Szep fenyesre ttiroIUO'.. b kozosen . Kiszuro formakkal.._. eqynaplq huvos helyen erleljuk.'-'a'n" . Dlszites: 1.0' j .ork at. olajjal kikent sutdlapra tesszuk as..J .. ·. ----'-.a:kkar jo" ha .uca-poqacsa: a qyerekekkel r ~''l II . egy tojasfeher]s ~ a maz. vekony almaszeletekbol szarvakat.g porcukor as. .: . sablcnnal stb.

"· stb. .h a··'.' .. helyezzuk.'k··._. I ..'0.___ i!'. k .) eszltne'.-.-qyertyatartok -_ mehvlaszbol sodorjak ItloZZ. '. 't·· _8 tllt snk ernutenens rneq: <I'~. I -. lajandel:ktargyak (klnalodobozok.' --.ne. Aj la ndektasak Pa p. narancs. ..nbo-zo...r_" .acsonYI'.. ~cara.'.. Egy szatenrnasnival latkotiCJk. '...'_ I.ze.t'.. '...aig lllatozlk H. h'. k (1'2~.Vldam oltozkodes" _ e'gy qyereknek m. ~.' . Mle..6 . FARSANG A farsanql ldoszakban iqyekezzunk rninel tobb mokas tevekenyseqet. N····· --.J -.s Karacsony A mezesrecept szerint kOlo.Gyumtilcsrfi.' 1.' t .fen... n.. ~ t·I c .' I .es kivikarikakat feJfOzOnk.t-8-k .··· _: il' Dlszdobozok Kartonbol 8·S szlnes paplrbol. eOI r_e. karacsonyfara stb. .•."lk····. " . t '..u:rrunk-sokaJg: lilatozlk.'"."'...szu_e . So!k.(Jnasa· karacsonyi csomaqolopaplrral stb. '_ '.n -ya---. bebitapszeres dobozok :bs'v.. .o'~.EJ '' "...ykep) _I k··._k vegs_en.' .getsz.~ . 0 . szegf'us..''...' . ruhaza2.A ""ar...KARACSONY r '. mozc onyt. az.r Illatozo narancslabda A qyerekek naqyon szlvssen keszltik: a narancsba sok-sok szeqftlszeqet szurunk. jatekot blztosltanl a gyerek'8·k szamara.zd .. 1_f'. '.eg'figye:l.~.a] . irh ajtoqatas s.a. k a qyerei k e_> a qyertyat. fenyodlszek. ' e r . .iggi:iny" Citrorn-.' .t.__.ze.''_.·.jUk a.azikot stn. . i .ehanyb. " _6_.". '.'•._ .·. E~S az elosarokba.

Csinald.or_ k . k k II k d .lehet a. fell.a a..radio" qornbjat.tlunk. n clpot): A cip6t tedd hamar ide tedd elem. eqyik glyerek lesz 8.Az.).. Paravan mlQigott rnokasan kell va Itozta in Ii (pl.. b eln u~ne~i:IM" ndenk: Ie. levetni azeqyikcipojet. as ezt lei oltozeken valarnit a felsot. Folyarnatosan beszel (rnondokazlk snekel).tukorkep" feladata a.. (Naqycsoportban [atsszuk. Ugye barki tudja'.Radlo' .) Kiscsoportban: korbejarunk eg'y mondckaval.U A' gyenee. ha balra csavarjuk. erosltiuk. hoqy hova tegye a tarqyat stb. cipojet. A mondoka v'sgs:n azt mondjuk: 'UMegerkez. PLint a. fordltva felvenni azegy'ik nadraqszarat stb.amHy'en mozdulatot testevel. (nem verbalis' klommunikacirj)~ ket gyerelk all eqymassal szernben (tukor-tukorkep). ~ . fel par orszaqbal" ~ Ekkor 27 . levetett c. A utaklor"~ veglezval.~p5'ket . Ha jobbra csavarjuk a .. rnozculat leutanzasa.tat. rnlmikajaval. majc kezmczdulataival leultet': tekintetevel rnutatia. A kovetkezo dallal e.HndftJuk 'a. radio. rnosolyoq..vandorutra" (minden rieqyedre arrebb teszunk iegy u r ~ If!' l - - .. hivj.zag vetette az eg'yfk. ~ nTClkorjatek U ~ . A . qesztusalval eqyszeru feladatok elveqzesere ad utasltast tarsalnak. arnit en akarok" . a tukor szabalyai szerlnt. ~ '. 'k'~ . tarsat. kezevel. arcaval. kovetkezo. . halkltiuk a hanqot. hoi vanaz enyem..".yCirni e-h5}5tt'l akl legis rnond]a -. F e~ par ors.a [atekot iranyito gyere'k szernevel. majd amikor qyorsabban eszrevette a valtozast.g.

1.. tt ."'·1 ko.. . ' rica. fjJ.. arne I ik e I..l hurkapalcara erosftjClk eqyforrna hosszu fonallal....felszfvasa" C~ki tud elobb a tanverra rakni? . ~p'" e' '9'·..a zsin6rt): rnelyik teknoc csuszik ehSbb celba .A' qyoztes '8Z a crca.e. zlzi stb. . ..luJa C ' Ibs f'" . tlz papirdarabkat ~ .Ig'" . .·"..era...·t·o~· '8·..lon k···· t··· d. '. Fe..•."._ Teknocverseny . " revo cipc rncqe.: n . '1" t· .•.••.kosfeladatokatad:hatun'k: fogja m1eg' nehanyszor a fulet. • If ..6Jet.kat" (..A jateknak akkor van v'ege~ amikor mindenki .s--. otthaqyva fe~ par ciponket.. ca ". Clcak es qornbolyaqok: ket-ket g~ylere~'k jatszhatia..'''t'n k '.~.LTovabb setalunk (uj.• lb f I bd I't e lobb cema rujru a pmqponqranuat. eqyik clp. uqorjon..zem.-.ping- 28.··•••..Van egy elado cipom" -.o jats... c.lb··o..0. fonal veqe.. r'k oxas M·l!k' versenyjateko k. ka ~ k.b .a~.. bol ~ a oreana I a qornoc yag . . :.mond]a...11..lara ~k'_-C"-'IS: 'm-"'.csorrel" csipsqetnl.·~'z·/o"l! 1. . csak . . rr. kak -.y'I'1 bolyltia fel a gombolyagot .._ Szlvoszalas jatekok: paplrdarabkak pl..o'r. 1 .... Egyik..'._ ' ' -...'.--... 1·~..".... '1 asz'..d...._ elobb er a qazdahoz. .. .t a.. . I· .'..I" .11" n I#' ~. .o:oca. p 1 . . A qyerekek Dive versenyeznek (a hurkapalcara kel] feltekerni .~ 1 ea.l! ." attoqatottku ma _ '0 ) . ~JIMegves.• •• .••..I' ~. .fel diobol. .. A mornd o k veqen I8'U]Uln az epp e [01 un k ~ A jatekvezeto folernell az elotte 1:18'VO cipot: .rneqvette" a c~p5jet... II •• k "tt ~.· .kockatesztat" ponqlabda celba fujasa szlvoszallal. .Miaz ara?" -kerdia cipo tula]donosa.Ok a cica. '..·.I! tr~· ~ . a rnasik a. '-'u'j'a. KOlon'b'Qz.cboi teknocot keszltunk.. tapsoljon stb.. .D~bb gOlm'~ .... _ ~"I..'bb rnondokaval).e'pf-.·u···' IIO·~..' k .. ...8 szonyeqre tes"z.'.. A qazda kezebenvan a...a. 'k·.mindenki leveti az.' '1 . qazda..o . ~..) kell hatra tett kezzel.." . _ •••". . . "....

ter- TeluZBS A farsanqi idoszak veqen telet jelkepezo babot Reszftunk. fenykep). fell tojashe] a sapka]a.go.ag'y a babot az ovoda udvaran. rnssek kerulnek..gymeretO.M6k'B. orrot.a. kocbol hajat raqasztunk. verseket. 'k . szlnes papirokkal lehet dlszltenl.aro. labast. 'majd jelkepesen e]. tojas Iesz a bohoc fe]e. kavicsok.etjOk a telet.S arc Szlnes ujsaqokbol Papirtanyercn arcreszletet vaqnak kl a. A.k KOhJnb5zQ'flakonokbol.. Hurkapalcara tOzzuk. a belsejukbe az eI6s. 29 .gyOjt1ott rnaqvak..61keszulhetnek. csorqoket.zenebonaval" Mondoqatiuka korbshordozzuk farsanqi riqrnusokat N. fedot.sg. Kiifujt. Farsanql 'csor'. M·asxaraxk N. Ontapados. pezsqotablettas ivoioqhurtos dobozok- b. szajat vaqunk. qyerekek tetszes szerintl technikakkal alakltjak. paplrzaeskon szernet.szemet J orrot rajzolunk.kba . GY'lJjtOnk (keszttunk) kolornpot. meqprobaljak rrunel mokasabban Szerpsntinbol Tojasbchoc hajat ragasztanak (13'. .gyerekek~ osszeraknl.

vesszQk a . es benne meqszolaltatiuk a csen'g6It~H:lanem . testfo'galom percepcio fejlesztesere. l.ajd meqkostoljuk.erezzuk (azorrunkkal) az illatat.Latiuk!' . Mivelerezzuk a sos-edes izt? ·30 . herman tudlatok.A.Varazsdobozl" .baba". llyenkor is.l lehet? Meg'haU:9'atunk :neha'ny otl'etel'.8 . Meqrnutatiuk. csomago I" opapiroan).11 halljuk.varazsdobozt" ~ amikor ell(j~l'eSsz6·~k.meny: naqymeretu csornaqolopaplron e'gy gYE!reket hanyatt fekvesben korberajzolunk.zervL~nkk. szappan (feher "b)' b yaq.szemunkkell" "A. . soksztnuseqet minden erze·ks·. Ez lesz e. .Nern!" . rni ez? --·A fOIQnkk·e. rnl. A.TAVASZ ES TECHNIKAK TEVEKENYSEGEKHEZ OTLETEK .Miert nem?" Belenyulunk a dobozba..varazsdobozunkat". alkalomadodik a testsema. TAVASZI _.atj. .Iatjatok.Horman tudiatok?" .ak: mel'y:ikb:eln m. Ik6)~e gy '~~I~[i6k.s·z:erve"i nk A tavasz ebredeset.~Ehjz.atluk. haljuk rneqssrn tudjuk. baba 118'1ja-e?" . ame~ybe a tevekenyseqet rnegelozoen a kovetkezcket tettOk: c. Tastil n k-erzek. rneqrazzuk a feher papirba csomaqolt szappant. J6. rgyer1ekek talalg. ezert [!g'y mar tudjuk. m..e' tapasztaljuk. EIJj.11(§that6 helyre kitdzzuk.I~~i ez? n . ~~'egket"d6zz&·lki· n ". mi az. qornno 1A gyerekek mar ismerik .Mlvel latj~tok?U ". Elovesszuk a ket kisuveqet (scporcukor). 2 eqyforma kisuveq porcukcrral eSI finornsoval.sen!go. az . :Megslzago~ta~uk a qyerekekkel .

._OJ '-.testresze«k lismerete._". "'-' d".' ". hogy kerult ide? Talan valaki taskajabol pottyant ki.i_'-_-.]. . majd maqukon 'is meqmutatlak azt.'j'. 31 . hogy rnelyik erzakszervukkel ereztek az inqert. hol a pufok felhok nezeqettek magukat benne..kitalalia". odarepult hozza egy varju.Ii-.. - < ..' '. a hatukon.ho'V. rarajzolhatla a paplron a . K"· t dl t' . .feny.II!I _ I~ !!I . krc ~' ..feloltoztetjuk" a babat: ruhat festunk . A gOlm:blol~y.ezf.'" '~a'II a -I pk e. a qyerekek rneqnevezlk azt .- . rnikor vesztettern lel. ~"A..t'" ~.8 puhasaqot..k:ep..s azonosltasat.._'. '. tuxrocske h k nevert..vagy az erre setalo g'yerek..' ".g'y toprenqett.a. k.. a g" ·Y'"·r'18.. E. _ . kerdezte. a kezevel ./ I-.tr.' -::_ __ :. qornbolyaq maradt. . _::' ~' ... 18 Z'O'II'-U f" '..8 testreszt. _-... qornbolyaqqal: a hasukon.-_ _.~' Arnint f.8 napocska.:_ _'" "_..a borOnk erzi . rneqnevezik az erzekszervet: aki leggyorsabban kitalalta.".g'y g"y1erek belenyul a dobozba. J.. .rr·.oenegy ' t. Me'glatta hogy valarnl csilloq a fuben fellvette . II' '-.(k atica b oqa r)" J~a'' 'tek . Arra setalt a.' '_>_' .. nern a kezunk..Az ere'd 0 szeren.babaval" (nevet is lehet neki adni) rnlndennap jatsz.Csak nem jut eszembe.--.. Ezzel . .N'inil A fenykepern! Csak tudnarn.golt k. erezzak . S'-Z.'.. mikor vesztettem eL"1 Avariu odanezett. -' '_. Itt taialtarn a f'Cib.g a qyerekekst a..'..Ii! Ill._: _ -".A testserna Iejlesztesenel qyakran alkalmaztuk a tukrot. Ide kapcsolodo mese: ...8 .ke k pi I ~.' '_"" .. nyuszi. A jatek v.__'_ c .. 18.ek vesztettsk el? Nem tudorn ~ De most itt hevert a fGbe:n'. 'I' .egen .n kulonbozo helyeken erintiuk m'e. pluihasagat~Ezuta. szlnezunk nekl.n.es hoi .8 a lepke szallt.ol kezre adluk..A dobozban rnar csak a. _. Ily d' k .".. talpukon . .. uMit: nezel nyuszi?" _.8. vararmntt onmaqukk t I"· monon serxenmn 'k a t t'''.:.': "'.'~ -b" .e'met. -.<J-uJa. -.· 8e h a' ·t'" n"'18. es l. A qyerekek minden lnqer utan rneqrnutatjak rnaqukon. rni az.e.babara". felismareset a.

elene:zett~ Akkorat nevetett.s. . kiabaltak..e. Kozelebb rnent.8zftju. elke.egJigyeljOk az ujjlenyo-natatnkat.ezd ezt a fekete tollat. ped~'g itt a hosszu fOlem. r1.rji'ama-.k.epe.8 rnedvekornaval.ksaJat . nak meg s ket klcsi bocsnak.a.ah'cig.g:y a te Ienykeped?' N. A vak ls Jatja: . Felraktak :8 barlang falara. torrent. A nagy hanpzavarra eJlojoltaz erda suru:jeb'oJ 8 medve.eftek.8 bozontos fejet. 185 nevetve blzonvqattak. lesha'ng1os. rniert veszekednek. u'Nlezd~ rnokus' ~.le~let~le rrreS611 te 18 ITI8\'ckQ).hanqos karoqasban tort ki: :~Megho.nyk.ez egy nyul!" Odanezett . .er.8: rnokus.Nahat' llyen buta ne.z 'egyrkiOk~ hola masikuk nezett bela.Ez az en fenlykepe'm!'~ _.Senkl sern olyan. a szarnyakatl Hiszez eqy varju!" Hanqoskodasukat rneqhallotta a jnokus. 8'5.e nem eqy nyuszi.a kicsi. hogy meqkerdezze. kialakulasat vseqiti a ik5v'etke'zQ tevekenyseg ls: .krat. Ez egy rnokus fenykepel" . . Az flnkfJ'p serkenteset. ha a"z6ta e-~ 1 1l nerri veszett. es rneq ma is ott van. csak ugy renqett a pocakjal . "De butak vaqytokl Nem latjatok: ez s. ~'l. mint en" _. :se nern egy varju. Cibaltak. melle p.az8~·'I.altak eqyrnas kszebol a tukrot.z az en fenykepern' A varju szerint ez elgy variu fe. 32 . .an nevetru kezdett. r.p. b.eg! Nern latjatok ezt . Mackomarnaes a bccsok ~s'beleneztek a tukorbe. a bojtos farkmcam. Az pedlq l718gfogta a ti_jl.tte.d~g elkeszltiuk az ujjlenyomatat). naqyito alatt m.z? Mi ez a csunya veszakedss?" Az allatok sqymas szavaba vaqva mes. ml tortent az erda S2:'sh3n.ek fuleket? Hiszen ez elg:y mack6 fenykeps!" /J. I~O·g'~1 i Is. hoi .szemelyi i"gazol'\/an~/Ll:n:kaf~ (klsrneretu osszehajtott kartonra mlndenki terajzolja sajat :m:algat. hogy ez blzony 'e1gy rnacko fenykepe.Irqum-burquml Micsoda zenebona e.~7allatok nom rnertekellenkezni .~ msdveelvette m toluka tukrot.

A...as mester~eges hoforrasokrol (nap.kenek fenykepe .rlos poharat tartunk . a pozltlv enkep serkentesere ajan.Jt l\tvcn..valasz. gjuk nezni. a termeszetss .ett kiserleteket a novenyekkel ...bbes leqszebb g'yerek.g· hatasara: kis darab csokit adunk egy-egy gyerek kezebs egy 'i"d. hogy so kretue'n: fejezhessek ki onmaqukat.. a gyerekek beleneznek. 'm.A testserna lezarasakent.egkerdezzQk':~. felelmeikr6l.elgeteseka melsgrol. gy·ertya...e?'" J A. ida utan ameleqtol ·me'gvidt1o. tedeles doboz aljara tukrot helyezuhk ell (18 tevekenyseqet me·gelc).ztqtj'a az egy' 1 331 .alrllleJ. tt revexenyseq: .k . a tuz keletke. ki az..amelyik novenyt letakartuk.g.zett kise.).vde nem szabad elarulni.t a napfeny fontossaqarol. orornelkrdl. az allatok esaz l~m.Eb'!" Ezt a tevekenyseqet megel5z6en szamos olyan alkiilmat.16s. 'vla~lamint sajat (testOnk) hornersekletetr mi tortenlk a. lehetos.Jio ha a tukor akkora.ghu.e.zoen).rIgteket a jegg'e~--mitol olvadt el: egy 8·g6 qyertya foh~ mGanyag je.I. Besz. es legjobb gYlere.T rWLrcfif' fl1l!1ll:!y:\!\. TAVASZHOZ KAPCSOLOOO JATEKOK .ebb.zesero.. mint a idoboz alja.Q utan elolvad: felelevenltiuk a telen veg.z. qyerekeknek razt m. anovenysk.~:Ki a vUag ~egj'o. Amikor mar mindenki belekukuC!skalt. e~y ida ulan elsarqult stb. Klserietek: rnlvel rnerjuk a rneleqet (homersekletet).. felemeljL1k a doboz fadelet. Meg fo.eget)te·veke·nys·sget kell biztosltani. targ·yakk. vHa'g~egsz.arokblan V9'.. tuz stb.bI9r szernpontiabol (telelevenltluk az 19.hog·Y~bben a dobozban van a.OJ_ t I Egy klsebb.). ahol a g'ysrekek beszelhetnek onrnaqukrol.. Eqyenkent hivjuk ada a gyerekeket.ondjuk.

'g=' meleq ..) arn'ye. allatok fellsrnerese hanqutanzas alapjan '.): .8 kOI6nb6z.m'-a.'. hazak karOl t '1' 0. A.Pj.. VizuaUs te. .ogld. ia$te"k-'D:'k'~ H·...z efkeszOlt babckkal.Q..: allathanqok utanzasa..' mztosrtasa. terben 'V8 (6 rnozqas): nF'.."L·. .8 tyukanyohoz ke:U futni. elektrornos 'geplek es vszetekek stb..Akolos fOg'D. mlntazas..a " ~-' '. A.e. Matl9'matik.az 6v. slkbabok kesztyubabok keszltese (isrnert allatrneseket elbabozhatnak la... '0..aranY.~ futas kOltlnb6. 'e'gyy'ere". kUllo.'" .' eg'y kis papirdarabot edenyben m"eggyujtu._ '--·a.ztes_: az allatok as kicsinyeik neve" taplalekuk neve.•..: ..t.! esz:~.szrtOnk~ itt laknak a b. izat a:. "Jon a' kanya!" .ken)Lsegek..Fecskek a. y.gyesebb"a.i!! u·.nf5 a tyukanyo. [elre meqallas a vonalakon).rab.ek f[gyelmet .a bel·eaU az arrryek..' '..' ~_'.k.8 parjatl" .. . . (hazas fog6jatek ...Jon a kanya!" .'r.alakjat.-' ""'.Vlzualis mernoria: . 8:.g-'" . qyertya..olg~ '.ztes.8 kiscsibek akik cslpoqva setalqatnak. HaOas.-8 ~ e~:.a'ijatekox .ll'r-g""Y" m"'e'g" "ug' Mozga·s·'o·s. fejle. ldorneres: napora bot es az arnyeka.i' l 1 l l H 34 ..gjraU a napsuqa rat.ka.·· "c__'_ keressse .. meg az arnyekotr~ (A..1 Ahet kecskeqida stb.I '" k 'ya)~ep'e..Q' VESZIELYE'KRE:' tfiz.··' e" .'.erbaUs.'·d· .af fogatmak: naqy-klcst..Kereso ..ok:: . je _e b"ol e·'· E ~'k#!b lkapja. lakhelyuk. 'D.z.a jatekter kozepen negy tornaszcnyeqbcl vaqy szivacsbol hazat-akolt k..)..Q iranyokba.·.:'1 __ 1 JJ - ~I $ '1111 •. ...'.elesfejies. .s... kisebb~'nagyolbb~i tobokevesebb.xa rt 'k k . ~.ntk- e'eg~Itt kell felhlvni a g:yerek.+.·gy -..' A.~t ' k k mernona. harorn piU'alng6.k v' ai.: allatabrazolas. ffMi a. . jellemzolk. ."e"'g-'y'e'1d.···t·t· t'-a"''..alleka?nstb.a.ki Jeghiama.. k b '" t .e.:___··'. ' •. harom kismatac.:\:apJa.felkialtasra a csibeknek gyorsan . 'k b a. L'·'··'·"·'..#' J!' . 'r"t" uionoozo .'. PI. ~ s: rto' ."-1r . tapl..' .': . Az a Je. -- I . croton" (f'lut6jatek..Keresd . .b uel.S'I. tulajdonsaqaik.8 ktseobet (naqyobbat)!" JJHol' a laknelye?".v8.... #' 1 Allatak as klcslnyeik 'K'. Mozgasos jatlsk.a hanqok lntenzitasa utan: halk-hanqos.gt).jatskvezeto e'gy tukorrel ume'gfo. b ~ 'I k " ~.m_ ko.6. a gyer 8:kek .nboz'Q helyekre iranyltia.

futkaroznak.. ket oldalt a ket kulonbozdszinnel lefestiuk. Osszehajtluk a plllanqo-i llletve vlraqforrnat.n a farkas!" '. ... gyClrt szalvetabol raqasztiuk tel.A "v'irag'ok. a huny6 kjtaIalja 8.."~ r ". I.kanya" iqyekszik rneqakadalyoznl.es. Addi'g folyik a [atek. ZSI8". A. .".szove" . • Anyanyelvi jatekok _...'. tavaszi ccmpozrcro t xesz: ' h' .at" pattoqatott kukoricabol (az ovoda mlkrohullarnu sutojeben pattoqtatluka qyerekekkel).k ' . -k . es vissza ken vonulni a karikakba.'Mit hoztal. ltt v. az mond egy tavasszal kapcsolatos fogalmat. viraqot stb. leslmltiuk. 0 kerdi: "..gpa. ... k ra_la_~oe.k a . a jatekter 2 szcmkozti falanal. a kedvezo alkalmat.'"'tu ~eunx.""'. majd rneqfiqyeljuk a valtozast. vlraqok festekfoltokbol (szlnkevsres m. A pillanqokat Jiurkapalcara felkotve lehet roptetn (pI.8 hunyo.pirtep. '~. g'yereke. arnlq elfoqy az elsseq).t k . annak vissza kell adni az ~".Akit elfoqott a kanya. nevet. "".Mlt hoztal.egy' 19'y'erek .. .'t. A.ei hazalkat.' ' . hogy elhordjak azt.egfigyeh§se:' kek-sarqa.'.~'.. plros-kek)."/.. Vlra~gz6fa Az 15szne~ emlltett technlkaval keszul a fa (ujsa.k rnorzsoliak le a ku kori cat). "~. A szarnyak.klscsibek".kialtasra indul a foqo: . piros-cltrornsarqa." '" ".8tjak.' .'. Rafiaviraq es vpillanqo -8. Tavasztunder?" . Tavasztunder?' Aktre a jatekvezeto rarnutat.' .orl. pillanqo testet kukorica csutkajabol ke'5zftjO:'k (a gyereke. en szepi t ~ .' .eledelt" babzsakokat. tobb reteqben tapetaraqasztoval felraqasztas).A .Eledelszerzo' (a jatekter kozepere sz6rjuk az . .' . k/'''. mikor futhatnak a jatekter kozeperees szerezhetik meq az ele:seget.' · f~" b ~I~ k A~' viraqokoo' I~ pmanqokoo I kb ·rl dI '-k b ' vlragszlrm1o/. . Plllanqok. fujassal ajalkOgyesfto gyak. nJo.'·. ~. k'".SZIUlnle:.lelesegletn.at)~ I r •• ~ ' !I'0. osszehajtluk." .'. szlvacslabdat stb. a talajon helyezik . egy-'egy karlkat.

. egy qyerek bemegy a kor kozepere...: Zs6fi In a k forqatunk.. Aki qyorsan es pontosan valaszol.pontes valaszokat. .-: . a paravan rnoqu l oedi19 eo . . .J-d mtu:l:a1ja.~ viszi!" ..:. a g'yors._ a qyerekek korbe allnak... ' . amig ki nern talaljak. de a. a .' t '. . . t· -='. . . Mondd meg qyorsan..s'5k~ fozeh3kfe.'. A tobblekkel rneqbeszeljuk a. Forqatas kozben ezt rnondoqatluk ...(mas tevekenyseqnel pl.. . n '. ~ I .Folytasd!" ~a qyerekek korbe allnak. a.UJnlia annak.Egyeb tevekenys.rOIS. kovetkezo csak ugy kapcsolodhat be a jatekba.-:. ••. '> I '. pl.~ bi' '" · pie I.Z .. mit nyertsl!" . I . targyat stb. ..•.I'·-un..nyerernenyt". '. . mi van rajta . . l r as.Porqetunk./k .lek)"ugy..8Z elotte efmondott neveket felsorolja. .·e.'. KikeszitOnk kepet u.' • . •. IMindeg'yikmoind 8'gy viraq. ". hogy a qyerekekelvez1". . .kor alaku kartonra kulonbozo kepeket raqasztunk fel (viraqok g'yLimlolc.I' .g:YJ hogy a qyerekek ne Iassak. zek a porqetest.egek ~ uAki kltaJaJja . htvohanqokat: s.' . 'ki adta a lsqtobb pontes I tl 'viaaszt._ •. eqyedul forgat eqy altala valasztott paitasanak. A jatek veqen rneqszamolluk. 1 .et ..a·0 t..." . gyerekek magunk e~e nehany kozotti ~ ..) nevet. . allatnevet. k .Mllyen illatot erzel?" . akit hlvnak... mint az ".Ii ~ ti.• ."En latom. .vonat. . Felmutatunk ezek kozul e'9Y kepet.A jatekot els'. rni az .iaz illatarol kell krtatalnia. .' ..• .8 szemet.' . ts t' mIB. Az a g:yerek aki eloszor eltalaljakivalaszthatja a kepet..en kell jatszani. ~" k slt I" .' .. forqatunk.•.~ kigy6.' a meq b eszen hanqor. a Igyerekek utanozzak . Mondjarn meq?" Addiq rnondiuk az lnformaciokat.. Egy vlraqot viszunk ada hozza.. ha .z . ti nern Latjatok" hogy ez egy virag.e.- ...' tt .e. 36 .nk.. 5.- Ki lakik a hazban?' ~ a paravan mOlge behlvunk 4 gyer1ek.. z ~ mehecske. kinel van a leqtobh kep.'~. C -' ClC8.." lt oran a :sz8'mO_'i K'"~ ·ozepre mu·. Eg'y-egy fejdlszt adunk rajuk.nEn latorn. bekotiuk . ti nem latjatok ll - az ovond parbeszeden alapul.'.

. lbolya allomas stb.et beszelunk meg: (pl.z. hogy szerinte rnilyen ida lesz holnap.. arniq meg nem talal]a '5ket~. rnindenki rajzolia ]le.nek bekotjuk a szemet.kb6. Ekkor rneqszaqolja a naluk ~ev6 vlragot. A csoportok a .Q pontjain helyezkednek el. hoqy blztosan [o csapathoz erkezett-e. Ekkorvaiaszolni' kell a hun:y6nak.asokra.cska" borus --. qotl" ".rnondja a gy5n. Utan.. araquron maqy ker 01 qyorsan l . A jatek varialhato.: J6 i.8stJ' ke. Az IQlv6n6 (majd egy-elgy Igyerek)be}ele'nti: az allomas nevet: nH6v~rag' allomas! Szalllanak ki azok. :kOf6nbozQI affom. hid on.MInde'Qyik csoport kap 8"gy viraqot .nyeg vaqy a CS..n._ Masj!k valtozata a jateknak: annyl csoportra csztjuk a.szQ.•. .a ceruzat..) OsszegyujtjOk a rajzokat. ahanyfsle viraqunk 'van.Ti nem gyonlgyv~ragok vaqytok hanern orqonak.I 37 .amelyeket kepekkel megjelo~Onk: hoviraq. hoqy 10k lesznek az ldojosok. Menetkozben a . K015nb5. Nehan'y u'allom.ez lesza nevuk. az utasok le-fol szallhatnak (k'uJo"nbt)zQ szsrnpontok alapjan).ap'o.'ye'n id:ovan rna?").k. es masnap kikeressuk: ki talalta el? Ezeket a rajzokat kltiizzuk az Idoiarasnlaptaru. A jatek rnenete a kovetkezo: vonattal utazunk.~ lassan.Vlraqvonat' ~ (kUlonb.QzQ' evszakokban 8.felho stb." ~.kulonbozo tavaszi vlraqokat nyorndazunk kis karty. keresznn. rnert nehezlteskent esetleq masik cscport hlvla rnaqahoz. papirt sdunk nekik.akra. Egy gyer1ek.Itt vaqyunkl' . majd ezt mond]a: "K1eres.vonat" hol I I't t ~. hol cvorsan jar.-a qyerekekkel az id5jarasf'6l' beszelget'rlink C~M.·e-m a g:yongyvirapl.kba~ . amig el nem fo.tJat addiq. nehanysznr megforgatjuk a te'nge:lye kar.5 ternakorokben atkalmazhato) .do-nl. n:KIs rneteoroloqusok" . res azt mondjuk.gynak az utasok.szitOn'kaszta'o.OI". erkezunk.. Addig kerdezqeti a hunyo. akiknek eddlq szol a jeqyuk!" a vonat folytatla laz u. qyerekeket.O portszob a kulo'nboz.~.Q jel'8. .gy'virag csapat.

8 tyukanyo .SBOL?" II" . F6~d napjaVlz vilaqnap]a stb.sz heti tevekenyseq lehet. elment eleseqet keresnlf.sopo.' .). as rnlndiq mas as 'mas bujik ki a tolasbol (pok.at6 babozas soran az ..an .. Tyukanyo a keresesers indul. A' f I d a. akl 9'g1Y kis idore rnaqara hagyta a kosarbana tojast (pl.A TOJA. rruner tooo t(tternava J k xap.8_:a t '~It . Csorevel meqkopoqtatja. '. Ajanlott teve'lke:nysegek.8..b ' .ss n. leIQv.. arnlkor egy' Ores lapra 6=8 .rtb.. pl.tjuk kitalalni a tojasban I. kari k · k .. alsalrnazhato. alkalmabol) j61 alkalfeladatlapos rnodszer.eIQ(H pediq klscstbs.valarnrsziluettiercl .anaJkaJma:zh.kigyI6~ kacsa. E'ge. Kozepso . irodalorn (babozas). Utkozben szarnos tojast talal.I.agycsoportb.Z. az.pl..S_'. liba stb.sv'o . ) u.·".b b ures xanxat' t' rajzo Iunx. pr6ba.az.arnyjatek ls ~ rnielott ...n. hanqutanzo qyakorlatok ls.. 18 II' " - rnazhato #' " csolatosjvalarnitkialakttanl 18 karikakbol. a Vlz vi Iag. A keretmesebe beeplthetok dalok mcndokak.es az elgurult.....0_·" b VIZt auato t vag-y novenvt . lmprovizalt tortenet a tyukanyorol.fettorne' a tojast.EgY-9:9Y ternakor lezarasakent [naqycsoportbaneqy-eqy [eles nap. Minde-n nevelesl teruleten es minden korc. " HUSVET ulMI MINDEN K'EL KI . u t yt tbmme t..an. gy'rk.8lpj. rni 38 . neszt hall belulrol.

eldugunk eqyst. gyerekek utanozzak az allat hangjat. on a.ismert allatok kepel. . .ianyz. mart allatok hanqjanak uta nzas a.y6.). A telismert taplalekahoz.. -"'1" . maguk ls elkeszlthetik . auJ~.': l __ ".' iu s·. JI'" a k U - k . gyurt vattabol keszul.. · 't" . M ozgasos Jae.. S. k"~ny'ya: . Percepcios jatek: nMJh.. tells. . csoportosltas kulontojasokbol: bozo szernpontok szerint (pl. Zenei nevelss: allathanqokutanzasa Maternatika: halrnazkepzes (halk-hanqos)..' . teszik a. Husvetl b. hangot utanoznak.zimula ci6s jatekok. rnelyik tojasban nlbujt eli"). v'agy felcsereljuk a helyet). a qyereke k a k· tb k az I 6vena a tyu!kan.elvarazsolunk' (amig hunynak.ik?" . v·e~-ze~~·'·.s neveles: a qysrekek a bennuk tojasokat ~evloallatokkal eqyutt: slkbabokat stb. 8.." a' 't-yu· a nyo hoz····. jatekok kozul eqyst-eqyet . xrscsmek.eIY ekb51 ketlabu 1 allat kel ki stb.A kornyezet meqlsmeresere neveles GyOjtes. allatot abrazolo kepet az allat leqkedvesebb lakhelyehez stb.m. qyerekek u' #! .~lyben . kifujt tojasok.arany Kartonbol baranvformat 'vag un k kl.A csibek lepeqetnek.~ a" cslbe k.Iza '1'd ". 39 a sz6r tepkedett.8 Vizu.aJi.tojasokat.s. (az 6v6nol es a. egy-egy gyerek pediq meqkeresl. k Din kariya .:. . 'e:gy kosarba rakjuk ezokat a.Me'ly'ik allat hangjat haUlold?U~ a tojasokban mar 'fellelt.: allatok kepel. babok..'uk .A fej toldimoqyorobol...8_' '··-1' nak.

repat (olyan szlnt. ada [rap a nyuszl.H'usveti t'ars. . rnikor n. (14~. (6 rnelyedese van . csort raqasztunk.I ~ I6 sz~n. Ores Pilota-kekszes doboz allara szlnes paplrbol koronqokatvaqunk.8zesrec. rnenete: a repatercuqtuk k ~ k ' 't'·~ . ANVAK NAPJA A. Az.k Kinder-tojasbol.asjate.~'. aki . esznuruk ('6"01-Id. sutes utan diszltiuk. a gy6ztes.. Arnllyen szlnt qurltanak. szin). E.'gy muszaki rajzlapra szines pottyoket raqasztunk fell kartonbol dobokockat ln) A.c ki a csibe . varjuk. t I'd ."" k '.itjOk a tesztat. majd zsazsat (buzat. llletve nyuszitormakkal sutes utan mazzal (lrokaval) diszitiuk.tolla". es. .akegymas utan. Szernet.• · . filcbol nyuszi ujlbabot keszitunk qyurmabol pediq repat. nyulak A tell ternakorben mar lefrt m.6.agf61det szorunk bele. szlvforrnakat szaq- 40 .A Igyerek. rnlndennap meqontozzuk.e:k. rnajd tojas-.e. lencset stb.eptsz. ja t~. Tollas cslbe Egy kifujt tojasnak tuvel letorjuk a tetelet. dobokockaval gliuritan.meqtalalla" a.t . Keves v f. qyerekek sajat keszltesu alandekokkal anyjuknak: Mezes szlvek kedveskednak ades- Az elozoekben mar lelrt mezestssztabol qatunk.) szorunk ra.8.erintk.I' r 0" a dobozban valarnelylk szinre.esz. ahova a rspatelduqtuk). el kiszaqqatiuk.fe'nykep) Mez'es tojasok. a..

SQt6gyurmla: 20 dkg finornliszt 20 dkq finornso (vakurnso) 1L25 mJ viz 2...U t es .lyajt6na[ ls fokozatoI' h "." .s'l jate:kkeszft'es! versenyjatekok (pl. Textilnyomda Textllfestekkel. Munka kozben ls csak kis rnennylseqet veqyunk kl a... Csaladi album kozos nezeqetese . ny'tott sutoaitonal fel oran at szarltiuk.festek rn int p··~a·'5:'8" 'I'y' rn en)). • ~ '."C··-ey. pares zsakbauqralas.z anyukakkal: k.'8..8 rn ya I'at a:. Jiltekos tevekenysegek I anyukakkal ----. "'11:'--' ''''''G'' '~"II·~'--:0t' ~'. . tal 81.' "~ .-k aomerSle"ee_1'kl t t 'A'. [.eqkcnnyebben vaszonra t'u.. ." _.. 1·-. krurnplinyorndaval (esetleg parafaduqovat) dolqozhatunk.. szet u"g._..egy erdekes tortenet is felelevenltheto. -~~.. Egy~.. :" -. '. a gyurma Qug. S..1 ~ .talicskazas" stb... kulonben konynyen holyaqosodik. '.:. .' _..'" _.Q1en ._' 1-' ~-~ 'j --=:.--I-'---:":~ . ~ Jatszonap a... ~. a qyere ke-k······-.··1····. ...'.':... 1_ d sanl novedu.: qolya viszl a fiat.~-j.. anyak napjat ml'eglellOZ.e..1 ..(--. Ih...d~nlakn'yomdazni (nern . ...-_ ~. l. sutese: a frlss g'yurmcit a leqalacsonyabb fokozaton.• ""_ ']'Iik····.-:-.'-::::"--=-' _. mint a valasteszta Talla) vagy folpack follaval letakarva tartluk felhasznataslq..-""'_""'-:- szl n ..'I I.QZQ.): gy.QIQY a nedvesssq lassan elparoloqlon. fo Ily. evokanal ola] A j6. A mar csukott tuz..1 kidolqozott qyurma sima tapintasu.gl :.".· ....(j1maI1cs-" zoldseqsalata keszltese stb.'::.'.61" kulonben hamar kerqesedik..'~ .~~- "I.:" '. . "' •.S gyolng:yf'luz. " .' '. Fontes a.H kerulhet errs sor.h:e.....· e _' __ .' 'I. 8Je t''''] f ~.' '_'I"~_' "I I. ' '-'_ '.ny[lt nap" kereten b 9·H._~. 41 .

nyakaba . targyakathe'lye.5· em legyen a tavolsaq. es jo erosen belefuiunk az (j. ~.e bevaqjuka perernet ugY'J hoqy a bevaqasok kozott kb. liszt. rnelyik nem.o:sza~. f.. Papirhajokat hajtogatunk ~.bbtevekenyseqet a. pezsqotabletta fold.~~kszlik (Ilebeg.~()rias. hcqy SOlk.o.'. liter vlzet. 1 Buborekfujas _. Olld:6das So. -I k Ii fuvosze ~ IK' k oiasuveq )' etes xesserI' tevaqtuk. a friss leve.goln. megfi'gye1he.- . Egy rnuanyaq talban osszekeverunk ~."lik 6 17i\9..'~~ egy rrulanyaq (lveg aliat (pl. szabadba tervez.at tart6zkodhatunk a termeszetben.n sot.lr~'llf et.sI Jit1erl8S1 'I''. pezsqotablettat oldottunk feL Uszik -. llyenkora [egt. 3 kaveskanal mosoqatoszert.ed I' .NYAR OTLETEK ES TECHNIKAK NyARI TEVEKENYSEGEKHEZ Nyarcn lqyekezzunkelniazokkal az adottsaqokkal.\ 1~1.buborelkok.'.ozo. rnelylk oldodik. festek stb. cukor. az 6voda udvaran.z. . KOlonbo'zQ edenvekben voldluk fe~ ezeket.ve'g. cukrot. kierneljuk.~.k. zuk. 3 kaveskanal etolajat (hogy csiUogjon a.-6rb..nb. Belernartjuk az Oveget a rev~gott veqevel a keverekbe.~·~.jOk:.I . lemerill K·ulto. buborekl es 4 kaveskanal porcukrot (ez tartcsabba teszi a buborekot). ]_ k ".Unlk egy vizzel te'U ledenYben~ Itlegl~~~\S'I~. homoktarqyak. 18'Z iesz !auv.~ ~ne. ezek usznak a viz falszlnen. 0.. Meqkostoliuk azt a vizet"amibe.

• '..c-c ... kereqmintazatu far6l) minden fafajtarol keszlthetunk kereqmintat. ' .u. fuja...".I. ezeket a~b..tekf()ltokat."u . egy b luor9 .-c.lumt)a.ellri'i:.nek el qyorsabban (szaradnak tel) a kepek. qyerekok fsstenek (tapetaraqaszto-ecsettel vaqy kenofejes raqasztoval) a ho.-. hizl ----7.mo:kolz6'ba rnerftiuk ~ a raqasztos feluleten rneqtapad. vaqy arnit a. hol tun. Ke"re'Q. ..g.an szlnes vlzet keszltenek a gyerekek~ Felb.ku. es tocsa lesz a pohar rnellett. Az udvarunkban (vagy kirandulason egy~e:gyerdek'es. 1 ...gyujtjOk.... Szlvoszallal.' . ..sall nmegto.bbal a poharat. " V[Z HIJon:~feIsziv~ 8.'•• . Kepz..' .0 n...--'./' "-' .g'ym:er..zurv'a~ eze k k.' .rn inta -1. a S:Zlvoszal. kepkieqeszltes.zg'atva....Hoqyan [on ki a viz a poharbol?" . Mie~rt? I F e.. .e.. ..8 szlnkeveredest.ltjOk"'ha.a-t egy .. ~ I' 'n ( Bubnrekhlzlalas Joqhurtospoharban keves szappanos vizet keszitOnk:. ".le:s.. ". ..slek:f'uj as N'a.rtospo·harakb.'I -..erJen aszraira.. " .eha."k ba szi . . majd .esteni napos-amyekos Tielyen majd'm.. Hel5bujikU a kep... . '.Ion · IS . ~.yen:. oszsze.'~".jog:h.ztes:: f~Mirehasonllt?".egfigy.•. . a rnasucpeoiq ~·.. . al hatok'v n aqylthato k.." '.' '" .' ••. .·. -. II: 431 ..s. s.. Osszsl ide preselhetunk fal eve eket.•." "1' ~.. '. qyerekek [elet. egy zsirkreta oldalaval dorzsoljuk a paplrt...jtott paplr ZSt8'bkendot lcqatunk a poharakba u'gy.lIk d'" kierl t -I A" kll .etG paplrra ecsettel testeket cso'pog'tletOnk~ A gyerekek szlvcszallal fujj. . Eg'y paplrlapot felraqasztunk a fa torzsere.e~etfeJ. Le-fel m:o.1 · iii "'I H Bstnnfestes vizzel Hornokozovodor es naqyrneretu ecset szukseqes. . (15'~fenykep) j Hornokkep A. f:. Meqfiqyeljuk a fsstek nutJafn .. hoqy az egyik veqe 18 vizben . .Z ja a zsepl).' .b ~"'a.ak szet a fe..s.•.

rnajd zold festekkel Iefesfjuk.szovokeretot".b'QzQI novenyekbol (arnl az ovoda udvaran tellelheto).'plrmase! r • Oriaskrokodll. P _a.Az eqyik oldalan kicakkozott papfrcslkot a raqasztoba rnartjuk. I Lablrlntusok Kulonbozf rneretu papirokon.8 qornbok kore csavarjuk. labnyornat. kOlonbozo. novelheto a. teehnlkakkal dolqozhatunk. tarqyak.bo.. .SZ. A. fejet (nyitott szajjal).A.nlt a testhez raqasztjuk. lehet barmit) .orik'a). madzaqbol a . Kozben a kezunket tobbszor .mbblolf'ormla.Az el510 g'Q.vlthteto. IPI.klhorqaszasa" fol-le tekeressel (finommof.: a krokodll alapformalahoz sok lazeqombot '9yurrunk ujsaqpaplrbol. hanyfele uton lehet celba ernl.n 8.8.es KOhJn.s a qornboketeqymashoz raqaszfjuk.s. nyorndazas stbl. ha cakkozott feher papirbol foqakat is ragaszt:unk a szajaba. raqasztas helyet paplrcslkokkal korberaqasztluk. Icissz.gy szines ceruzat. as naprol napra . hoqy j6!r tartsanak.4 l . horqaszas rnaqnessel: vlzen lebeqd rnuanyaqhalak kihorqaszasa beakasztassal stb. kOlonb6zQ. kacsa stb. lqazan veszedelrnesnek akkor latszik. es .s. hogy minden gyer. (16~ fenykep) 4.. jatekok lenyornata. es a krokodll hatara felraqasztjuk.Qv'. Kat fa koze kiteszltjukaqakbol.: tenyernyornat. szemeket raqasztos paplrdarabokbol alakltluk Ik. Kulonbozo horqaszversenyek: az elozoekben jnar ernlltett paplrhalak (hurkapalcara felkotve) .. .lju.egongY'oIjOk'l kisse elfordltiuk vegOI labak gya. de lehet hal.nk raqasztoval. es meqszarnofjuk. u... Negy fe'l uJsagpiaplrt bekenO. Naqymeretu ujsaqpapirt bekenOnk raqasztoval. Utana Rsresztul-kasul beraqasztjuk ujsaqpapirral.zonyelg'1.Keresd meg a leqrovldebb utat a cseresznyelq!" De jatszhato ugy is.A paplr eqylk sarkaba egy gyereket a rnasik sarkaba cseresznyet rajzolunk (de.ek kap 'B. tapetaraqasztoba martjuk.ka.LEzek :utan4-5 napiq szaradnl haqyjuk.

k maga..2. iskolasoknak Osszeall Itotta es atdolqozta Sabin's.'''"'1 ~._ "~1' '9'" 8' / l' l' " .Z otlet.' g'" .'). S. Aradi utcal 6voda klserlete.000.-19'94 t... Budapest. 200'1 ~ 6~ Kudarc nelkul az iskolaban Ovodai feileszto proqrarn a tanulasi zavarok rneqelozesere Porkolabne Dr.Z .ai~k Oktatasl Studio-Szeqed 1995. Monika Neubacher ~ Fesser.. Dr.- 1. Totszollosyne 'Varga Tunde: Mozqasfellesztes .a Mo'z. .zIt6 '. Cuno A kcnyvet tervezteKirsch es Korn Cicero Kon. Kezik10nyv az altalanos iskclai tanulrnanyokra elokes. Hogyan szervezzuk az udvaron a teH eletet? Ovodai neveles.. Kisqyermekek naqy vilaqenciklopediaja Novum Konyvklado Ktt. 1992" 7...8.. Tankonyvkiado.8. ". ozas -t vezetoi szamara Masodik kiadas. f..JnJa" '3" Lassu Tlborne..8ZJ .·.z. Alex-typo.~.yvkja~. 5.sz~ .Z8Z jatek Jatekos barkacskonyv ovcdasoknak.·. '- " • .·t'''k> ".og." b ovo d8'.1 . SZ.' '.I'k" "'-'.es no. .l t 2 " 'Hazi pra ktl k az o~'.'~... 1975~ 8. ->~-. c-"I " r iIr g..·.d6 t "":.c-I-. 19'86~l3~.a!n .·.a. Marliss Busch Orornet szerez az apronep: Ajandekotletek szorqos kezf qyerrnekeknek Novum Konyvkiado IKft~. Peto Eva: S6gyurm.~:: .e'. 4.a~.···'·.. Baloqh Katalln es a Budapesti IV.e'-.

karacsonyfat" dlszitunk a madaraknak 8~fenyk.ep Tel az elosarokban (pezsqosduqokbol keszltett ujjbabo'k) g. fenykep Labirintus keszitese rrycrndazassal 1 • .as.ykep Lornbsator 6. - . -' 47' . . arc 14~ fenykep Totlas csibek a tavaszi el5s. fen'.e. feny.II _I" (" .:zi terepasztal 3'~fenyk.szmvarazs n) o.KEPJEGYZEK 1'. fe..p Halak .p .8Z akvariurnban 10.· 15 tenykep 'Festerkfuias t.S.p Adventi koszoru (egyutt .nyke. rnebvlaszbolsodort qyertyakbol) '12~fenykep Mazes karacsony 13 fenykep M6lk. .sotott mezeskalaesbol.Ki tekeri fo~ elobb?" 11.yk. fenykep Horqaszverseny: n. -i.. tenykep oszt 9:h5s.fenyks.ep szfnes jeggeJ . fe'n.arok 5.aro.'z(jret~ rnulatsaq .kbanl -t..kep Orias toklampas 21.4. . ' k ' 16. fenykep' Os..fe'n'ykep Textilfa 7.

2~fenyka'p Os..mp'Bs.1..fs'nyk'ep' Orias toklla.zi terepasztal .

t '" I 50 . Szuref rnulatsaq .3 ... 'fen'y'kep ..

5. -Fen ykep' l.6~.ornbsator .yk:e:p Textilfa ..ts'n.

1 .n'(Kep--•.7~fe'nyks'p' Szlnes Jag'ge.) 5.2 I .rokba'n (:pez:sgos.dulg6.. 11' Tiel az eh3s.a.kb611 keszltett ujj'b.abo'k.karacscnyfat" dlszitunk a..madaraknak 8 ~ fe.

fen1y'kep.Ii 101' . HcrqaszversenyiKl tekeri fol ehSb'b'?"" i 513 .

ykep' M'flzes karacsony .1.54 .2~ ~en.

.13-.feny'k'ep M6ka.s arc .

fenyktJP Feste:kfuja"s (.nv!arazs~ 16.'15. ~enykep Lablrlntus keszitesf3 nyorndazassal .!szi..56 ...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful