STRUCTURA CURSULUI

INSPECTOR RESURSE UMANE

PARTEA I Modulul 1 Modulul 2 Legislatia Muncii Contractul colectiv de munca Contractul individual de munca

PARTEA II Modulul 1 Modulul 2 Modulul 3 Salarizarea personalului Securitatea si sanatatea in munca Legea privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari Concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate Sustinerea familiei in vederea cresterii copilului Sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca Compartimentul de resurse umane

Modulul 4 Modulul 5

1

PARTEA I Modulul 1 LEGISLATIA MUNCII Dreptul Muncii este ramura sistemului de drept care conţine ansamblul regulilor juridice aplicabile relaţiilor de muncă care se nasc între angajatori şi salariaţi. Aşa cum rezultă din definiţie, obiectul dreptului muncii cuprinde, în primul rând, relaţiile sociale de muncă care, reglementate de normele juridice, devin raporturi juridice de muncă. Noţiunea de relaţii de muncă are o sferă largă; ea cuprinde totalitatea relaţiilor care se formează între oameni în procesul muncii, pe baza aplicării directe a forţei de muncă la mijloacele de producţie. Dar nu toate relaţiile sociale de muncă, astfel definite, sunt reglementate prin normele dreptului muncii, ci numai acelea care se stabilesc ca urmare a încheierii contractelor de muncă. În al doilea rând, sfera de reglementare proprie dreptului muncii cuprinde şi unele raporturi juridice conexe (pregătirea profesională, protecţia şi igiena muncii, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile sindicatelor, jurisdicţia muncii), denumite astfel pentru că derivă din încheierea contractului de muncă ori sunt grefate pe acesta şi servesc la organizarea muncii, precum şi la asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea ei. 1. Raporturile juridice de muncă Raporturile juridice de muncă sunt acele relaţii sociale reglementate prin lege, ce iau naştere între o persoană fizică, pe de o parte, şi, ca regulă, o persoană juridică (societate comercială, regie autonomă, instituţie publică) sau fizică, pe de altă parte, ca urmare a prestării unei anumite munci de către prima persoană în folosul celei de-a doua, care, la rândul ei, se obligă să o remunereze şi să-i creeze condiţiile necesare prestării acelei munci. 1.1. Formele raporturilor juridice de muncă Raporturile juridice de muncă se prezintă sub două forme: tipice şi atipice. Raporturi tipice de muncă sunt, în primul rând, cele fundamentate pe contractul individual de muncă. Dreptul muncii are ca obiect specific raportul juridic izvorât din acest contract. Tot forme tipice, însă reglementate de alte ramuri de drept sunt considerate raporturile juridice de muncă ce privesc militarii - cadre permanente în instituţiile publice din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi membrii cooperativelor meşteşugăreşti şi ai societăţilor agricole. Raporturi atipice de muncă sunt cele ce privesc pe membrii barourilor de avocaţi. Formele tipice ale raporturilor juridice de muncă: - Raporturi juridice de muncă bazate pe contractul individual de muncă Se caracterizează prin aceea că una din părţi, întotdeauna o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu. Pe baza unor astfel de contracte îşi desfăşoară activitatea majoritatea persoanelor apte de muncă încadrate la societăţile comerciale cu capital de stat/privat *), regii autonome**), instituţii publice (unităţi bugetare), alte persoane juridice sau fizice. *) Societăţile comerciale Conform dispoziţiilor art.1 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale (republicată în Monitorul Oficial nr.1066/2004) în vederea efectuării de acte de comerţ, persoanele fizice/juridice se pot asocia şi constitui în societăţi comerciale cu respectarea prevederilor acestei legi. Potrivit art.2 din lege, societăţile se pot constitui sub una din următoarele forme: S.C. în nume colectiv, S.C. în comandită simplă, S.C. pe acţiuni, S.C. în comandită pe acţiuni, S.C. cu răspundere limitată. Potrivit art.213 din lege, încadrarea în societăţile comerciale se face pe baza contractului individual de muncă, cu respectarea prevederilor Codului Muncii şi a regimului asigurărilor sociale de stat. Salarizarea se stabileşte prin negocieri colective sau individuale. Aceste reglementări sunt completate prin dispoziţiile Legii privind Codul Muncii nr.53/24.01.2003 (Monitorul Oficial nr.72/05.02.2003). **) Regiile autonome Potrivit art.1 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale (Monitorul Oficial nr.98/1990) unităţile economice de stat, indiferent de

2

organul în subordinea căruia se află, se organizează şi funcţionează în condiţiile prezentei legi sub formă de regie autonomă sau societate comercială. Conform art.2 din lege, regiile autonome se organizează şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare în ramurile strategice ale economiei (transporturi, energetică, producţia de armament etc.). Raporturile juridice de muncă în cadrul regiilor autonome se bazează pe contractul individual de muncă, reglementat de legislaţia muncii. Salarizarea se stabileşte prin negocieri colective sau individuale. Aceste reglementări sunt completate prin dispoziţiile Codului Muncii. - Raporturile juridice de muncă ale militarilor - cadre permanente ( Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare) Potrivit art. 41^1 din legea nr. 80/1995 ,,persoanele care urmeaza sa devina cadre militare in conditiile art. 36 alin. 1 lit. a)-c), ale art. 38 lit. a) si ale art. 40 alin. 1 lit. a), la admiterea intr-o institutie militara de invatamant pentru formarea ofiterilor, maistrilor militari sau subofiterilor in activitate, incheie cu Ministerul Apararii Nationale contracte cu durata de 8 ani de la numirea lor in prima functie’’. In conditiile prevazute la art. 36 alin. 1 lit. d) si e), art. 38 lit. b) si c), precum si la art. 40 alin. 1 lit. b) si c) persoanele in cauza, inainte de a urma cursul de formare ofiteri, maistri militari sau subofiteri in activitate, in conditiile Ghidului carierei militare, incheie cu Ministerul Apararii Nationale contracte cu durata de 4 ani. Dupa expirare contractele pot fi reinnoite, in functie de optiunea partilor, pe perioade succesive cu durata de pana la 4 ani, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului apararii nationale. Raporturile de muncă ale cadrelor militare active sunt în sfera dreptului administrativ. - Raporturile juridice de muncă ale membrilor cooperativelor meşteşugăreşti Potrivit art.4 din Legea nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei (Monitorul Oficial nr.172/2005), cooperativele meşteşugăreşti sunt asociaţii cu caracter economic constituite pe baza consimţământului liber exprimat al persoanelor care devin membri ai cooperativei, în scopul desfăşurării în comun a unor activităţi productive/comerciale cu mijloace de producţie proprietate colectivă sau închiriate. Raportul juridic de muncă al cooperatorilor se stabileşte pe baza convenţiei de asociere (cooperare) şi nu pe baza contractului individual de muncă. Convenţia creează un raport juridic de muncă dar şi unul patrimonial (viitorul membru cooperator are obligaţia statutară de a aduce maşini şi unelte pentru desfăşurarea muncii, de a subscrie, la intrarea în cooperativă, cu o taxă de înscriere şi contribuie la fondul social al cooperativei. Raporturile juridice de muncă în cooperaţia meşteşugărească constituie obiectul dreptului cooperatist. - Raporturile juridice de muncă ale membrilor asociaţiilor agricole Legea nr.36/1991 permite proprietarilor terenurilor agricole de a exploata pământul prin intermediul societăţilor agricole sau chiar al societăţilor comerciale. Raporturile membrilor în cadrul asociaţiei sunt raporturi juridice de muncă şi patrimoniale şi au la bază actul de asociere. - Raportul juridic de muncă bazat pe contractul de ucenicie la locul de muncă (art.205-213 din Codul Muncii şi Legea nr. 279-2005 privind ucenicia la locul de muncă – Monitorul Oficial nr. 9072005). Contractul de ucenicie la locul de muncă este contractul individual de muncă de tip particular, în temeiul căruia: a) angajatorul persoană juridică sau persoană fizică se obligă ca, în afara plăţii unui salariu, să asigure formarea profesională a ucenicului într-o meserie potrivit domeniului său de activitate; b) ucenicul să se formeze profesional şi să muncească în subordinea angajatorului respectiv. Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie pe o durată determinată care nu poate fi mai mare de 3 ani şi mai mică de 6 luni. Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie de către angajatorul autorizat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale si Familiei. Contractul de uncenicie de încheie în formă scrisă şi se înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă judeţean / al municipiului Bucureşti. Poate fi încadrat ca ucenic orice tânăr care nu deţine o calificare profesională şi care, la debutul perioadei de ucenicie, nu a împlinit vârsta de 25 de ani. Ucenicul beneficiază de dispoziţiile aplicabile celorlalţi salariaţi, în măsura în care ele nu sunt contrare celor specifice statutului său.

3

Raporturile juridice de muncă ale funcţionarilor publici Raporturile juridice de muncă ale funcţionarilor publici au la bază actul de numire în funcţie şi nu contractul individual de muncă. atestarea maistrului de ucenicie. cu modificările şi completările ulterioare). c) avantajele în natură acordate ucenicului în vederea calificării profesionale. b) munca suplimentară. Forme atipice ale raporturilor juridice de muncă Potrivit dispoziţiilor Legii nr. vătămătoare sau periculoase. Maistrul de ucenicie este salariat al angajatorului.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (republicată în Monitorul Oficial nr. Contractul de ucenicie la locul de muncă va cuprinde. 279-2005 şi normele metodologice de aplicare a acestei legi. • munca trebuie să fie remunerată. Angajatorii care încadrează în muncă persoane. precum şi salarizarea sunt reglementate prin Statutul funcţionarilor publici. pe durata derulării contractului. Aptitudinile ucenicului de a presta meseria pentru care este pregătit prin contractul de ucenicie.o sumă egală cu 50% din salariul de bază minim brut pe ţară în vigoare. răspunderea disciplinară. • are un caracter bilateral (angajat-angajator). Subordonarea implică respectarea disciplinei muncii (respectarea programului de lucru. Numirea în funcţie. Trăsăturile caracteristice ale raportului juridic de muncă reglementat prin normele dreptului muncii (contract individual de muncă): • ia naştere prin încheierea unui contract individual de muncă. această profesie este independentă şi se exercită numai de către membrii barourilor de avocaţi. verificarea finală a aptitudinilor ucenicului. în folosul unui anumit angajator (persoană juridică sau fizică). Salariul reprezintă contraprestaţia. în afara dispoziţiilor obligatorii prevăzute în contractul individual de muncă.2.salariat. . c) munca de noapte.113/2001). încetarea raportului de serviciu. precum şi orice alte aspecte legate de acest tip de contract sunt reglementate prin Legea nr. indicaţiile primite etc. aprobat prin lege. într-o anumită structură organizatorică şi într-o anumită ierarhie funcţională. statutul uncenicului. din bugetul asigurărilor pentru şomaj. pentru fiecare ucenic: . autorizarea angajatorilor pentru încheierea acestor contracte. în calitate de salariat. 4 . 188/1999 republicată în Monitorul Oficial nr. Între barou şi avocat nu se creează un raport de subordonare specific raportului juridic de muncă bazat pe contractul individual de muncă. în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă. următoarele: a) precizarea persoanei care urmează să se ocupe de pregătirea ucenicului. b) durata necesară pentru obţinerea calificării în meseria respectivă. denumită maistru de ucenicie şi calificarea acestuia. drepturile şi îndatoririle acestora. Implică încadrarea într-un colectiv de muncă al unei unităţi determinate. Nu se acordă pe perioada de probă şi pe durata suspendării raportului de muncă. fac obietul unei verificări finale organizate de către angajator. 251/2004. Controlul activităţii de ucenicie la locul de muncă.Timpul afectat pregătirii teoretice este inclus în programul normal de lucru.o sumă egală cu contravaloarea lunară a serviciilor de instruire teoretică a ucenicului fără a depăşi 20% sin salariul de bază minim brut pe ţară. precum şi prin acte normative specifice (Legea nr. • are un caracter personal (munca este prestată de o anumită persoană fizică . În cazul ucenicilor este interzisă : a) munca prestată în condiţii grele. primesc lunar. atestat pentru pregătirea ucenicilor de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale. modul de încheiere şi executare a contractului de ucenicie la locul de muncă. Ucenicul nu suportă cheltuielile de formare făcute de angajator. 1. • subordonarea persoanei fizice care prestează munca.). angajatorului. . la cerere. întrucât baroul nu reglementează programul de lucru al avocatului şi nu poate da indicaţii privind instrumentarea cauzelor.

o durată mai mică sau mai mare de 8 ore a timpului de muncă. respectiv în caz de război.61 lit. colective între angajator şi salariati sau reprezentanti ai acestora. ori prin acte normative specifice. Neîngrădirea dreptului la muncă şi libertatea muncii Baza legală: • art. Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil şi este prevăzută în contractul individual de muncă. Termenul de muncă forţată desemnează orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub ameninţare sau pentru care persoana nu şi-a exprimat consimţământul în mod liber. Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă sau într-o anumită profesie. 2. 2. munca sau activitatea impusă de autorităţile publice: a) în temeiul legii privind serviciul militar obligatoriu.3 din Codul Muncii Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă şi a profesiei.171 din Codul Muncii angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă. în toate circumstanţele care pun în pericol viaţa sau condiţiile normale de existenţă ale ansamblului ori ale unei părţi a populaţiei.(1) lit.112. Salariile se stabilesc prin negocieri individuale sau. invazii de animale sau de insecte şi. având dreptul de a aplica.2.37. 2. epidemii sau epizotii violente. Disciplina muncii Baza legală: · art. Principiile dreptului muncii Sunt reguli fundamentale formulate direct în texte de lege ori deduse pe cale de interpretare. b) pentru îndeplinirea obligaţiilor civile stabilite prin lege. Munca forţată este interzisă. Baza legală: • art. unităti sau profesii.4.41 alin.23 pct.1 din Declaraţia universală a drepturilor omului. Orice contract individual de muncă încheiat cu nerespectarea dispoziţiilor stipulate mai sus este nul de drept. d) în caz de forţă majoră. rămasă definitivă. art. prin care acesta a încălcat normele legale. Potrivit art. Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi constă într-o actiune sau inactiune săvârşită cu vinovătie de către salariat. art.• asigurarea.41 alin (5) din Constitutia României.130/1996 privind contractul colectiv de muncă (republicată în Monitorul Oficial 184/1998). 2. inundaţii.39 alin.3.1 din Constituţia României. Pentru anumite sectoare de activitate. • Legea nr. sanctiuni disciplinare salariatilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară. după caz. • art. în general.1.6 alin. 2. meseriei sau activităţii pe care urmează să o presteze.4 din Codul Muncii. regulamentul 5 . oricare ar fi acestea.140. Negocierea conditiilor de muncă şi acordarea unor drepturi generate de contractul individual de muncă Baza legală: • art. potrivit legii.157 din Codul Muncii. art. Nu constituie muncă forţată. se poate stabili prin negocieri colective sau individuale. cutremur. adoptată de ONU în 1948.k). • art. art. • art.a) şi art. art. c) în baza unei hotărâri judecătoreşti de condamnare. în condiţiile legii.263-268 din Codul Muncii Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară.42 alin (1) din Constituţia României. • art. catastrofe sau pericol de catastrofe precum: incendii.(2).

........ Radierea sancţiunilor disciplinare se constatã prin decizie a angajatorului emisã în formã scrisã Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul sunt graduale. f) instanta competentă la care sanctiunea poate fi contestată. contractul individual de muncã sau contractul colectiv de muncã aplicabil care au fost încãlcate de salariat. . data. prin statute profesionale aprobate prin lege speciala.. regulamentul intern. e) reducerea salariului de baza si/sau. Neprezentarea salariatului.... dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.. de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este. precizându-se obiectul. dacã salariatului nu i se aplicã o nouã sancţiune disciplinarã în acest termen.. în decizie se cuprind în mod obligatoriu: a) descrierea faptei. cu exceptia avertismentului scris. Sancţiunea disciplinarã se radiazã de drept în termen de 12 luni de la aplicare.. sanctiunea cea mai drastică fiind desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă (art. În cursul cercetării salariatul are dreptul să se apere cu probe şi motivatii.. Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul sunt prevazute la art. Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă...comportarea generală în serviciu a salariatului şi . cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea....consecintele abaterii. Acestea sunt: a) avertismentul scris. b) precizarea prevederilor din statutul de personal..... fără un motiv obiectiv. (art... motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea. la cererea sa. d) temeiul de drept în baza căruia se aplică sanctiunea disciplinară. !Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica o singură sanctiune..... se stabileste un alt regim sanctionator.eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. Decizia de sanctionare se comunică în scris în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării (se predă personal cu semnătură..gradul de vinovătie.împrejurările în care a fost săvârşită fapta.. avându-se în vedere: ...268 din Codul Muncii). c) retrogradarea din functie. pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile. contractul individual de muncă sau colectiv de muncă aplicabil. f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.... 6 . nici o măsură disciplinară.. .(1) lit.. 264 din Codul muncii.. !Amenzile disciplinare sunt interzise. Salariatul se convoacă în scris de persoana împuternicită de angajator să realizeze cercetarea... precum şi să fie asistat. Angajatorul stabileşte sanctiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat.f) coroborat cu art... în cazul neprezentării. e) termenul în care sanctiunea poate fi contestată.intern... d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%. c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat sau...a) din Codul Muncii). ori în caz de refuz....... ordinele şi dispozitiile legale ale conducătorilor ierarhici. dă dreptul angajatorului să dispună sanctionarea fără efectuarea cercetării prealabile. b) . nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări prealabile.... dupa caz.. ora şi locul întrevederii.... In cazul in care....61 lit. în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare.. si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%. va fi aplicat acesta.. Sub sanctiunea nulitătii absolute.. Sub sanctiunea nulitătii absolute..264 alin.. . prin scrisoare recomandată la domiciliu (reşedintă)...

durata formării profesionale. Planul de formare profesională. Salariaţii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionalã. sau al căror contract individual de muncă a încetat ca urmare a arestării preventive pe o durată 7 . 2.formare individualizată. aceastã perioadã fiind consideratã stagiu de cotizare în sistemul asigurãrilor sociale de stat. Angajatorul are obligatia de a asigura conditiile necesare pentru ca salariatii să aibă acces periodic la formarea profesională.188-213) din Codul Muncii. · Contractul colectiv de muncă unic la nivel national Formarea profesională a salariatilor are următoarele obiective principale: a) adaptarea la cerintele postului sau locului de muncă. pe toatã durata formãrii profesionale. g) promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale. drepturile şi obligatiile părtilor. nu pot avea iniţiativa încetãrii contractului individual de muncã pentru o perioadã stabilitã prin act adiţional. se stabilesc prin act aditional la contractul individual de muncă. c) actualizarea cunoştintelor şi deprinderilor specifice postului/locului de muncă şi perfectionarea pregătirii profesionale. după cum urmează: a)cel puţin o dată la 2 ani. salariatul va beneficia. necesare pentru realizarea activitătilor profesionale. de toate drepturile salariale deţinute.alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat.participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din tară sau străinătate. a unor procedee şi metode moderne. . precum şi orice alte aspecte legate de formarea profesională fac obiectul unor acte aditionale la contractele individuale de muncă. d) reconversia profesională determinată de restructurare. salariatul beneficiazã de vechime la acel loc de muncã. dacă au sub 21 de salariaţi Modalitatea concretă de formare profesională. Formarea profesională se poate realiza prin următoarele forme: . Pe perioada participãrii la cursurile sau stagiile de formare profesionalã. iniţiatã de angajator. Nerespectarea clauzelor din actul aditional de către salariat determină obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională. În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesionalã este iniţiatã de angajator. b) obtinerea unei calificări suplimentare.stagii de adaptare profesională la cerintele postului sau a locului de muncă. Perfectionarea pregătirii profesionale Baza legală: · Titlul VI (art.Decizia de sanctionare poate fi contestată de salariat la instantele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la data comunicării.stagii de practică şi specializare în tară şi în străinătate. elaborat de angajatorul persoană juridică şi de care salariatii au dreptul să fie informati. precum şi orice alte aspecte în legătură cu obligatiile salariatului.ucenicie organizată la locul de muncă. . proportional cu perioada nelucrată din perioada stabilită prin actul aditional. Obligatia revine şi salariatilor care au fost concediati în perioada stabilită prin actul aditional. ulterioare formării profesionale.5. f) prevenirea riscului şomajului. e) dobândirea unor cunoştinte avansate. . b) cel puţin o dată la 3 ani. . face parte integrantă din contractul colectiv de muncă aplicabil. dacă au cel puţin 21 de salariaţi. Durata obligatiei. . pentru motive disciplinare. Pe perioada participãrii la cursurile sau stagiile de formare profesionalã. toate cheltuielile ocazionate de aceastã participare sunt suportate de cãtre acesta. Angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii.

* ** Formarea profesională la nivelul angajatorului prin intermediul contractelor speciale se face de către un formator.108-153 din Codul Muncii. Pot încheia astfel de contracte salariatii care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: . la locul de muncă nou sau în colectivul nou. Contractul de calificare profesională se încheie pe o durată cuprinsă între 6 luni şi 2 ani. Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie pe o perioadă determinată ce nu poate fi mai mare de 3 ani. Contractul de ucenicie la locul de muncă a fost prezentat în cadrul contractelor tipice de muncă. în acelaşi timp. Un formator poate asigura formarea. b) Contractul de adaptare profesională se încheie în vederea adaptării salariatilor debutanti într-o functie nouă. după caz. Dreptul la odihnă Baza legală: · art. Poate fi încadrat ca ucenic orice tânăr care nu detine o calificare profesională şi care. În cadrul formelor de formare profesională Codul Muncii reglementează contractul de calificare profesională şi contractul de adaptare profesională (contracte speciale).nu au dobândit o calificare pe parcursul perioadei de şcolarizare sau au dobândit o calificare care nu le permite mentinerea locului de muncă la acel angajator. Contractul de adaptare profesională este un contract încheiat pe durată determinată. · art. inclusiv dacă va suporta în tot sau în parte costul ocazionat de aceasta.(1) şi art. Procedura se stabileşte prin lege specială. să asigure salariatului şi formarea profesională. . angajatorul va analiza împreună cu sindicatul/reprezentantii salariatilor şi va decide în termen de 15 zile de la primirea solicitării conditiile în care se permite salariatului participarea. Acest contract se încheie numai de către angajatorii autorizati de Ministerul Muncii şi Solidaritătii Sociale. Formatorul este numit de angajator. nu a împlinit vârsta de 25 de ani. ce nu poate fi mai mare de un an.41 din Constitutia României.mai mare de 60 de zile. 2. precum şi în cazul în care instanta penală a pronuntat interdictia de exercitare a profesiei. a) Contractul de calificare profesională este cel în baza căruia salariatul se obligă să urmeze cursurile de formare profesională organizare de angajator pentru dobândirea unei calificări profesionale. salariatul poate fi supus unei evaluări în vederea stabilirii măsurii în care acesta s-a adaptat la noul loc de muncă. Salariatii care au încheiat un act aditional la contractul individual de muncă cu privire la formarea profesională pot primi. la debutul perioadei de ucenicie.au vârsta minimă de 16 ani împliniti. dintre salariatii cu o experientă profesională de cel putin 2 ani în domeniu. La expirarea termenului. Acest contract se încheie o dată cu încheierea contractului individual de muncă sau. a condamnării printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o infractiune în legătură cu munca sa. Pot încheia astfel de contracte numai angajatorii autorizati de către Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale şi Ministerul Educatiei şi Culturii. pentru cel mult 3 salariati. la un nou loc de muncă sau în cadrul unui nou colectiv. la debutul salariatului în functia nouă. temporar sau definitiv. în afara plătii salariului.6 alin. În cazul în care salariatul solicită participarea la o formă de pregătire profesională cu scoatere din activitate. * ** Formarea profesională într-o anumită meserie se poate realiza şi prin contractul de ucenicie la locul de muncă. un contract individual de muncă de tip particular. în temeiul căruia angajatorul persoană juridică se obligă ca. 8 . în afara salariului şi alte avantaje în natură pentru formarea profesională. Exercitarea activitătii de formare profesională se include în programul normal de lucru al formatorului.6. Formatorul participă la evaluarea salariatului.

o durată zilnică a timpului de muncă mai mică sau mare de 8 ore. cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână. cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauzã.108 din Codul Muncii reprezinta orice perioada in care salariatul presteaza munca. concediile pentru formarea profesională. ori de câte ori este solicitată. Sub rezerva respectãrii reglementãrilor privind protecţia sãnãtãţii şi securitãţii în muncã a salariaţilor. sărbătorile legale. tehnice sau privind organizarea muncii. inclusiv orele suplimentare/peste 8 ore pe zi şi 48 de ore pe săptămână. respectiv a duratei normale a timpului de muncă (8 ore pe zi şi 40 ore pe săptămână/6 ore pe zi şi 30 de ore pe săptămână pentru tinerii în vârstă de până la 18 ani) şi a duratei maxime legale a timpului de muncă (48 de ore pe săptămână. se poate stabili prin negocieri colective sau individuale. Pentru salariatii angajati cu normă întreagă. contractele colective de muncã pot prevedea derogãri de la durata perioadei de referinţã mentionata mai sus. din motive obiective. În functie de specificul unitătii sau a muncii prestate. de 8 ore pe zi. Durata maximã legalã a timpului de muncã nu poate depãşi 48 de ore pe sãptãmânã. Programele individualizate de muncă presupun un mod de organizare flexibil a timpului de muncă. mobilă. perioade de referinţã mai mari de 4 luni. munca suplimentară. ci şi de stabilirea timpului de muncă . să nu depăşească 8 ore pe zi sau 48 de ore pe săptămână. se afla la dispozitia angajatorului si indeplineste sarcinile si atributiile sale. va fi negociat prin contractul colectiv de muncă la nivelul angajatorului sau. prin contractul colectiv de muncã respectiv. va fi prevăzut în regulamentul intern. unităti sau profesii. repausurile periodice pauza de masă şi repausul zilnic. Durata timpului de muncă este împărtită în două perioade: o perioadă fixă în care personalul se află simultan la locul şi muncă şi o perioadă variabilă. cu exceptia tinerilor în vârstă de până la 18 ani). în absenta acestuia. în care salariatul îşi alege orele de sosire şi plecare. cu condiţia ca media orelor de muncã. se poate opta şi pentru o repartizare inegală a timpului de muncă. dar pentru perioade de referinţã care în niciun caz sã nu depãşeascã 12 luni. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani. contractului colectiv de munca aplicabil si/sau ale legislatiei in vigoare. conform prevederilor contractului individual de munca. timp de 5 zile cu două zile de repaus. calculatã pe o perioadã de referinţã de 4 luni calendaristice. poate fi prelungitã peste 48 de ore pe sãptãmânã.munca de noapte. sã nu depãşeascã 48 de ore pe sãptãmânã. 2. inclusiv orele suplimentare.6.117-121 din Codul Muncii) 9 . La stabilirea perioadelor de referinţã nu se iau în calcul durata concediului de odihnã anual şi situaţiile de suspendare a contractului individual de muncã. Durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore. Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este.durata. Pentru anumite activitãţi sau profesii stabilite prin contractul colectiv de muncã aplicabil. dar care sã nu depãşeascã 6 luni. Programul de lucru inegal poate functiona numai dacă este specificat expres în contractul individual de muncă.uniformă. Timpul de muncă (art. de regulă. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână. Dreptul la odihnă nu este reprezentat numai de acordarea concediului de odihnă. durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână. precum şi concediile -concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariatilor. Munca suplimentară (art. repausul săptămânal.108-116 din Codul Muncii) Timpul de muncă definit de art. ce include şi orele suplimentare.· contractul colectiv de muncă unic la nivel national. Angajatorul are obligatia de a tine evidenta orelor de muncă prestate de fiecare salariat şi de a supune controlului inspectiei muncii această evidentă. Prin excepţie. Pentru anumite sectoare de activitate. Programul de muncă şi modul de repartizare al acestuia pe zile sunt aduse la cunoştinta salariatilor şi afişate la sediul angajatorului. durata timpului de muncã. norma de muncă.1. ori prin acte normative specifice. cu respectarea timpului de muncă zilnic. se pot negocia. cu conditia ca media orelor de muncă efectuate în schimburi. Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal în cadrul săptămânii de lucru comprimate. Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncã.

Angajatorul care. şi după aceea. cu exceptia cazului de fortă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecintelor unui accidente. respectiv 48 de ore pe săptămână. dacã timpul astfel lucrat reprezintã cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru. lăuzele şi cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte. Salariatul de noapte reprezinta. În perioadele de reducere a activitãţii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere plãtite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate în urmãtoarele 12 luni . utilizeaza munca de noapte este obligat sa informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de munca. Salariatii care urmează să desfăşoare cel putin 3 ore de muncă noaptea sau care efectueaza munca de noapte in proportie de cel putin 30% din timpul sau lunar de lucru sunt supuşi unui examen medical gratuit înainte de începerea activitătii.111 din Codul Muncii. cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul saptamanal. care lucrează cu intensitate normală. La solicitarea angajatorului. salariatii pot efectua muncă suplimentară fără a se depăşi durata maximă legală a timpului de muncă stipulată la art. Durata normala a timpului de lucru. Conditiile de efectuare a examenului medical şi periodicitatea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului muncii şi solidaritătii sociale şi ministrului sănătătii şi familiei.Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal. b) fie de un spor pentru munca prestatã în timpul nopţii de 25% din salariul de bazã. după caz. pentru salariatul de noapte. Munca de noapte (art. şi nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază. În aceste condiţii salariatul beneficiazã de salariul corespunzãtor pentru orele prestate peste programul normal de lucru. Durata normalã a timpului de lucru pentru salariaţii de noapte a cãror activitate se desfãşoarã în condiţii speciale sau deosebite de muncã nu va depãşi 8 ore pe parcursul oricãrei perioade de 24 de ore decât în cazul în care majorarea acestei durate este prevãzutã în contractul colectiv de muncã aplicabil şi numai în situaţia în care o astfel de prevedere nu contravine unor prevederi exprese stabilite în contractul colectiv de muncã încheiat la nivel superior. Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului. În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în următoarele 30 de zile. Munca suplimentarã se compenseazã prin ore libere plãtite în urmãtoarele 60 de zile calendaristice dupã efectuarea acesteia. fãrã ca aceasta sã ducã la scãderea salariului de bazã.00 este considerata munca de noapte. Salariatii care au probleme de sănătate recunoscute ca având legătură cu munca de noapte vor fi trecuti la o muncă de zi pentru care sunt apti. în cadrul contractului colectiv de muncă sau. pentru zilele în care efectueazã cel puţin 3 ore de muncã de noapte. Norma de muncă (art. in mod frecvent. a contractului individual de muncă. nu va depasi o medie de 8 ore pe zi. munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia.126-129 din Codul Muncii) Norma de muncă exprimă cantitatea de muncă necesară pentru efectuarea operatiilor sau lucrărilor de către o persoană cu calificare corespunzătoare.00-6. în conditiile unor 10 . Salariatii de noapte beneficiaza: a) fie de program de lucru redus cu o orã faţã de durata normalã a zilei de muncã. periodic. dupa caz: a) salariatul care efectueaza munca de noapte cel putin 3 ore din timpul sau zilnic de lucru. b) salariatul care efectueaza munca de noapte in proportie de cel putin 30% din timpul sau lunar de lucru. Tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot presta muncă suplimentară. Tinerii sub 18 ani nu pot presta munca de noapte iar femeile gravide. calculata pe o perioada de referinta de maximum 3 luni calendaristice. Efectuarea de muncă suplimentară peste limita stabilită mai sus este interzisă. respectiv 40 de ore. Sporul pentru munca suplimentară se stabileşte prin negociere.122-125 din Codul Muncii) Munca prestata intre orele 22.

procese tehnologice şi de muncă determinată. Norma de muncă cuprinde timpul productiv, timpul pentru -întreruperi impuse de desfăşurarea procesului tehnologic, timpul pentru pauze legale în cadrul programului de muncă. Norma de muncă se exprimă în functie de caracteristicile procesului de,productie sau al activitătii ce se normează sub formă de:  norme de timp;  norme de productie;  norme de personal;  sferă de atributii;  alte forme corespunzătoare specificului fiecărei activităti. Normarea muncii se aplică tuturor categoriilor de salariati. Normele de muncã se elaboreazã de cãtre angajator, conform normativelor în vigoare, sau, în cazul în care nu existã normative, normele de muncã se elaboreazã de cãtre angajator dupã consultarea sindicatului reprezentativ ori, dupã caz, a reprezentanţilor salariaţilor. În cazul în care normele de muncă nu mai corespund conditiilor tehnice în care au fost adoptate sau nu asigură un grad complet de ocupare a timpului normal de muncă, acestea vor fi supuse unei reexaminări. Procedura de reexaminare, precum şi situatiile concrete în care poate interveni, se stabilesc prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern. 2.6.2. Repausuri periodice (art.129^1 - 138 din Codul Muncii) Prin perioada de repaus se intelege orice perioada care nu este timp de munca. Pauza de masă şi repausul zilnic În cazurile în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 6 ore, salariatii au dreptul la pauza de masă şi la alte pauze, în conditiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern. Tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de o pauză de masă de cel putin 30 de minute, în cazul în care durata zilnică a timpului de lucru este mai mare de 4 ore şi jumătate. Pauzele, cu exceptia dispozitiilor contrare din contractul colectiv de muncă aplicabil şi regulamentul intern, nu se vor include în durata zilnică normală a timpului de muncă. Salariatii au dreptul între două zile de muncă la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive. Prin exceptie, în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore între schimburi. Munca in schimburi reprezinta orice mod de organizare a programului de lucru, potrivit caruia salariatii se succed unul pe altul la acelasi post de munca, potrivit unui anumit program, inclusiv program rotativ, si care poate fi de tip continuu sau discontinuu, implicand pentru salariat necesitatea realizarii unei activitati în intervale orare diferite în raport cu o perioada zilnica sau saptamanala, stabilita prin contractul individual de munca. Salariat in schimburi reprezinta orice salariat al carui program de lucru se înscrie in cadrul programului de munca in schimburi. Repausul săptămânal Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica. În cazul în care acesta ar prejudicia interesul public sau ar compromite desfăşurarea normală a activitătii, repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile, stabilite prin contractul colectiv de muncă sau prin regulamentul intern. În acest caz, salariatii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de muncă sau, după caz, prin contractul individual de muncă. In situatii de exceptie zilele de repaus saptamanal sunt acordate cumulat, dupa o perioada de activitate continua ce nu poate depasi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de munca si cu acordul sindicatului sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor. În acest caz, salariatii au dreptul la dublul compensatiei stabilită cu titlu de spor pentru munca suplimentară stipulată la art.120 alin.(2) din Codul Muncii (spor care nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază). În cazul unor lucrări urgente, a căror executare imediată este necesară pentru salvarea persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru evitarea unor accidente iminente sau înlăturarea efectelor acestor

11

accidente, repausul săptămânal poate fi suspendat pentru personalul necesar executării acestor lucrări. Salariatii au dreptul la dublul compensatiilor cuvenite potrivit art.120 alin.(2) din Codul Muncii. Sărbătorile legale Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: - 1 şi 2 ianuarie; - prima şi a doua zi de Paşti; - 1 mai; - prima şi a doua zi de Rusalii; - Adormirea Maicii Domnului; - 1 decembrie; - prima şi a doua zi de Crăciun; - 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora. Acordarea zilelor libere se face de către angajator. Prin hotărâre a Guvernului se vor stabili programe adecvate pentru unitătile sanitare şi cele de alimentatie publică, în scopul asigurării asistentei sanitare şi, respectiv, al aprovizionării populatiei cu produse alimentare de strictă necesitate. Prevederile referitoare la zilele de sărbătoare legale nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de productie sau specificului activitătii. Pentru toate situatiile stipulate mai sus, salariatilor li se asigură compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere, salariatii beneficiază de un spor la salariu ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru. Prin contractul colectiv de muncă aplicabil se pot stabili şi alte zile libere. 2.6.3. Concediile (art.144-153 din Codul Muncii) Concediul de odihnă şi alte concedii ale salariatilor Concediul de odihnă Dreptul la concediul de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariatilor. Acest drept nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntări saulimitări. Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare. Durata efectivã a concediului de odihnã anual se stabileşte în contractul individual de muncã, cu respectarea legii şi a contractelor colective aplicabile, şi se acordã proporţional cu activitatea prestatã într-un an calendaristic. Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual. Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. Prin exceptie, efectuarea concediului de odihnă în anul următor este permisă numai în cazurile expres prevăzute de lege sau în cazurile prevăzute în contractul colectiv de muncă. Angajatorul este obligat să acorde concediu, până la sfârşitul anului următor, tuturor salariatilor care, într-un an calendaristic, nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul. Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă. Salariatii care lucrează în conditii grele, vătămătoare sau periculoase, nevăzătorii, alte persoane cu handicap şi tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel putin 3 zile lucrătoare. Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentantilor salariatilor pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor. Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de muncă.

12

Prin programare individuală se poate stabili data efectuării concediuluinde odihnă sau, după caz, perioada în care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioadă care nu poate fi mai mare de 3 luni. În cadrul perioadelor de concediu stabilite prin programări, salariatul poate solicita efectuarea concediului de odihnă cu cel putin 60 de zile anterior executării acestuia. În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul este obligat sã stabileascã programarea astfel încât fiecare salariat sã efectueze într-un an calendaristic cel puţin 10 zile lucrãtoare de concediu neîntrerupt. Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioadele în care a fost programat, cu exceptia situatiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive obiective, concediul nu a putut fi efectuat. Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizatie de concediu, care nu poate fi mai mică decât valoarea totală a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectivă. Indemnizatia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a veniturilor din ultimele trei luni anterioare lunii in care se efectueaza concediul de odihna, multiplicată cu numărul de zile de concediu. Indemnizatia de concediu de odihnă se plăteşte cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu. Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective. Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă, în caz de fortă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului. În acest caz, angajatorul are obligatia: - - de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare revenirii la locul de muncă, precum şi - eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă. În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariatii au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă. Evenimentele familiale deosebite şi numărul zilelor libere plătite sunt stabilite prin lege, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern. Concediile pentru formarea profesională (art.154-158 din Codul Muncii). Salariatii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională. Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată a) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului, pe perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din initiativa sa. Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai dacã absenţa salariatului ar prejudicia grav desfãşurarea activitãţii. Cererea de concediu fără plată pentru formarea profesională trebuie să fie înaintată angajatorului cu cel putin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data de începere a stagiului de formare profesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea institutiei de formare profesională. Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza şi fractionat în cursul unui an calendaristic, pentru sustinerea examenelor de absolvire a unor forme de învătământ sau pentru sustinerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul institutiilor de învătământ superior în conditiile stipulate mai sus referitoare la cerere. b) In cazul an care angajatorul nu si-a respectat obligatia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesionala in conditiile prevazute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesionala, platit de angajator, de pana la 10 zile lucratoare sau de pana la 80 de ore. Indemnizatia de concediu va fi stabilită similar cu cea acordată în cazul concediului de odihnă. Perioada în care salariatul beneficiază de concediu plătit se stabileşte de comun acord cu angajatorul. Cererea de concediu plătit pentru formare profesională va fi înaintată cu cel putin o lună înainte de efectuarea acestuia. Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă anual şi este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ce priveşte drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul. 2.7. Dreptul la protectia muncii Baza legală: - art.41 din Constitutia României; - art.6 alin.(1) şi art.171-187 din Codul Muncii;

13

Măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă nu pot să determine.10. Obligatiile salariatilor în domeniul securitătii şi sănătătii în muncă nu pot aduce atingerea responsabilitătii angajatorului. Angajatorul are obligatia să asigure securitatea şi sănătatea salariatilor în toate aspectele legate de muncă. 90/1996 privind protectia muncii. de securitate şi sănătate în muncă. În cazul în care conditiile de muncă sunt deosebite. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se organizează la angajatorii persoane juridice la care sunt încadrati cel putin 50 de salariati. Angajatorul răspunde de organizarea activitătii de asigurare a sănătătii şi securitătii în muncă.646/2006. nr. care intra in vigoare incepand cu 01.G. Dreptul la asociere Baza legală: 14 . Instruirea se realizează periodic. precum şi statutul profesional al medicului de medicină a muncii. potrivit contractului colectiv de muncă aplicabil. al celor care îşi schimbă locul de muncă sau felul muncii sau al celor care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni. inclusiv cu capital străin. În cazul în care nu se impune constituirea unui comitet. împreună cu comitetul de securitate şi sănătate în muncă şi cu sindicatul/reprezentantii salariatilor. Durata muncii prestate de medicul de medicină a muncii se calculează în functie de numărul de salariati ai angajatorului. Instruirea este obligatorie în cazul noilor angajati. obligatii financiare pentru salariati. Componenta. Serviciul medical de medicină a muncii poate fi un serviciu autonom organizat de angajator sau un serviciu asigurat de o asociatie patronală. Protectia salariatilor prin servicii medicale Angajatorii au obligatia să asigure accesul salariatilor la serviciul medical de medicină a muncii. modul de organizare a activitătii.091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca.8. prin modalităti stabilite de comun acord de către angajator. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca. La nivelul fiecărui angajator se constituie un comitet de securitate şi sănătate în muncă. Nerespectarea acestor deziderate atrage răspunderea contraventionala. organismul de control. potrivit legii. H. Dacă angajatorul apelează la persoane sau servicii exterioare. atributiile specifice ale acestuia vor fi îndeplinite de responsabilul cu protectia muncii numit de angajator.2006 si abroga. Legea nr. Instruirea se efectuează înainte de începerea efectivă a activitătii. Medicul de medicină a muncii este membru de drept în comitetul de securitate şi sănătate în muncă. Angajatorul are obligatia să organizeze instruirea salariatilor săi în domeniul securitătii şi sănătătii în muncă. 2. 1. publicata in Monitorul oficial nr.- LEGE nr. Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca. publicata in Monitorul oficial nr. civila si penala. În unităti dispersate teritorial se pot constitui mai multe comitete. cu scopul de a asigura implicarea salariatilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protectiei muncii. cu aceeasi data. de protectie socială. acestor comitete şi pentru angajatorii care au mai putin de 50 de salariati. atributiile specifice şi functionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă sunt reglementate prin ordin al ministrului muncii şi solidaritătii sociale. privat şi cooperatist. În cuprinsul regulamentelor interne sunt prevăzute în mod obligatoriu reguli privind securitatea şi sănătatea în muncă. în conditiile legii. Prin lege specială sunt reglementate atributiile specifice. în nici un caz. În elaborarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă angajatorul se consultă cu sindicatul şi cu comitetul de securitate şi sănătate în muncă. care desfăşoară activităti pe teritoriul României. Angajatorul are obligatia să asigure toti salariatii pentru risc de accidente de muncă şi boli profesionale. aceasta nu îl exonerează de răspundere în acest domeniu. 739/2006 Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de conditii de muncă adecvate activitătii desfăşurate. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie în cadrul persoanelor juridice din sectorul public.

Constituirea. la negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă. în conditiile legii. în pactele. · art. 15 . precum şi durata şi limitele mandatului lor se stabilesc în cadrul adunării generale a salariatilor. în condiţiile legii. Reprezentantii salariatilor La angajatorii la care sunt încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi la care nu sunt constituite organizaţii sindicale reprezentative conform legii. de asemenea. Durata mandatului nu poate fi mai mare de 2 ani. comisii de dialog social. Atributiile reprezentantilor salariatilor. precum şi orice alte interese profesionale. Pe toatã durata exercitãrii mandatului. c) să promoveze interesele salariatilor referitoare la salariu. în conformitate cu legislatia în vigoare. precum şi în legislaţia naţionalã. în conditiile legii. Numărul reprezentantilor aleşi ai salariatilor se stabileşte de comun acord cu angajatorul. tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte. modul de îndeplinire a acestora. reprezentanţii aleşi în organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediaţi pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariaţii din unitate. cu caracter consultativ.217-235 din Codul Muncii. Sindicatele participă. între administratia publică. sindicatele pot sã îi reprezinte pe aceştia în cadrul conflictelor de muncã. Reprezentantii nu pot să desfăşoare activităti ce sunt recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor. sunt constituite de cãtre salariaţi pe baza dreptului de liberã asociere. economice şi sociale legate de relatiile de muncă. prin reprezentanti proprii. Sindicatele. fie prin reprezentantii sau membrii lor.2 din Legea sindicatelor nr. precum şi al apãrãrii drepturilor individuale şi colective ale acestora prevãzute în contractele colective şi individuale de muncã sau în acordurile colective de muncã şi raporturile de serviciu. d) să sesizeze inspectoratul de muncă cu privire la nerespectarea dispozitiilor legale şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil. economice şi sociale. · art. Pot fi aleşi ca reprezentanţi ai salariaţilor salariaţii care au capacitate deplinã de exerciţiu.54/2003 (Monitorul Oficial nr. în constituirea organizatiilor sindicale sau în exercitarea drepturilor lor. precum şi în structurile specifice dialogului social (în cadrul ministerelor şi prefecturilor functionează. e) sã negocieze contractul colectiv de muncã. în conditiile legii. interesele salariaţilor pot fi promovate şi apãrate de reprezentanţii lor. Reprezentantii salariatilor au următoarele atributii principale: a) să urmărească respectarea drepturilor salariatilor. Exercitiul dreptului sindical al salariatilor este recunoscut la nivelul tuturor angajatorilor. Salariatii şi angajatorii se pot asocia liber pentru apărare drepturilor şi promovarea intereselor lor profesionale. denumite în continuare organizaţii sindicale. cu contractele individuale de muncă şi cu regulamentul intern. în raport cu numărul de salariati ai acestuia. Este interzis. cu respectarea drepturilor şi libertătilor garantate prin Constitutie şi în conformitate cu dispozitiile Codului Muncii şi legilor speciale. orice act de ingerintă a patronilor sau al organizatiilor patronale. sindicate şi patronat). La cererea membrilor lor. conditii de muncă.· art. stabilitate în muncă.40 din Constitutia României. economice şi sociale. Reprezentantilor aleşi în organele sindicale li se asigură protectia legii. fie direct. Este interzisă orice interventie a autoritătilor publice de natură a limita drepturile sindicale sau a le împiedica exercitarea lor legală. aleşi şi mandataţi special în acest scop.73/2003). Reprezentantii sunt aleşi în cadrul adunării generale a salariatilor. în scopul promovãrii intereselor lor profesionale. cu contractul colectiv de muncă aplicabil. b) să participe la regulamentul intern.7 şi art. cu votul a cel putin jumătate din numărul total al salariatilor. organizarea şi funcţionarea sindicatelor se reglementeazã prin lege. federaţiile şi confederaţiile sindicale. timp de muncă şi timp de odihnă. în condiţiile legii. la tratative şi la acorduri cu autoritătile publice şi cu patronatele.

participantii la raporturile. caracteristici genetice. denumite şi organizaţii de angajatori. Orice discriminare directă sau indirectă fată de un salariat bazată pe criterii de sex. înfiinţate ca persoane juridice de drept privat.8 din Codul Muncii.art. economice şi sociale. Ca efect juridic. 4. este interzisă. reprezentanţii salariaţilor nu pot fi concediaţi pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariaţi. La cererea membrilor lor. Limitarea sau interzicerea dreptului la grevă poate interveni numai în cazurile şi pentru categoriile de salariati prevăzute expres de lege. Greva reprezintă încetarea voluntară şi colectivă a lucrului de către salariati.art. dreptul la protectie muncii . 16 . Consensul şi buna-credintă în relatiile de muncă Baza legală: . constituite în condiţiile legii. Constituirea. apartenentă natională. Relatiile de muncă se bazează pe principiul consensualitătii şi al bunei credinte. culoare. pe perioada grevei se suspendă contractele individuale de muncă ale celor care participă la grevă. fãrã caracter politic.16 şi 41 din Constitutia României .43). Egalitatea de tratament Baza legală: · art. 2. prin negociere directã cu conducerea unitãţii. Participarea salariatilor la grevă este liberă.art.Numãrul de ore în cadrul programului normal de lucru pentru reprezentanţii salariaţilor destinat în vederea îndeplinirii mandatului pe care l-au primit se stabileşte prin contractul colectiv de muncã aplicabil sau. etnice. Pentru buna desfăşurare a relatiilor de muncă.250-253 din Codul Muncii. 2. Izvoarele dreptului muncii Izvoarele dreptului muncii constituie ansamblul de acte normative care reglementează raporturile juridice de muncă.art. în conditiile legii şi ale contractelor colective de muncă.43 din Constitutia României. organizarea şi funcţionarea patronatelor. precum şi exercitarea drepturilor şi obligaţiilor acestora sunt reglementate prin lege specialã. Modul de exercitare a dreptului la grevă se stabileşte prin lege specială. Constitutia României · unele drepturi fundamentale ale cetătenilor referitoare la muncă sunt înscrise în Constitutie (dreptul la asociere . optiune politică. 2. apartenentă ori activitate sindicală. de muncă se vor informa şi se vor consulta reciproc. patronatele îi pot reprezenta pe aceştia în cazul conflictelor de drepturi. situatie sau responsabilitate familială.art. sunt organizaţii ale angajatorilor. În cadrul relatiilor de muncă functionează principiul egalitătii de tratament fată de toti salariatii şi angajatorii. în lipsa acestuia. Participarea la grevă nu reprezintă o încălcare a obligatiilor salariatilor şi nu poate avea drept consecintă sanctionarea disciplinară. dreptul la grevă . art. Patronatul Patronatele. autonome. rasă. handicap.11. origine socială.Legea nr. .art. Angajatorii se pot asocia în federaţii şi/sau confederaţii ori alte structuri asociative.41. fãrã scop patrimonial. Dreptul la grevă Baza legală: .5 din Codul Muncii. Pe toatã durata exercitãrii mandatului.10. vârstă.168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă (Monitorul Oficial nr. Salariatii au dreptul la grevă pentru apărarea intereselor profesionale.40. orientare sexuală. religie.9. conform legii.582/1999).

VII . care prestează muncă în România.IV .munca prin agent de muncă temporară.dispozitii generale.02.II . Titlul I contine dispozitiile generale. Titlul IV reglementează salarizarea. respectiv: Cap. Titlul VI reglementează formarea profesională.IV . Cap.III . care prestează muncă pe teritoriul României.protectia drepturilor salariatilor în cazul transferului întreprinderii al unitătii sau al unor părti ale acesteia. Titlul II reglementează contractul individual de muncă.concediile. toate reglementate la art.comitetul de securitate şi sănătate în muncă.· principiile fundamentale ale dreptului muncii au ca izvor primar textele constitutionale (neîngrădirea dreptului la muncă şi libertatea muncii. d) persoanelor care au dobândit statutul de refugiat şi se încadrează cu contract individual de muncă pe teritoriul României. respectiv la Cap. negocierea conditiilor de muncă şi dreptul la odihnă. Prezentul cod reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă.principii fundamentale.II .protectia salariatilor prin servicii medicale.fondul de garantare pentru plata creantelor salaria Cap.VI . Titlul III reglementează timpul de muncă şi de odihnă. în conditiile legii.dispozitii generale. Codul Muncii se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale numai în măsura în care acestea nu contin dispozitii specifice derogatorii. e) ucenicilor care prestează muncă în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă. 17 . Codul Muncii Codul Muncii aprobat prin Legea nr.II . b) cetătenilor români încadrati cu contract individual de muncă în străinătate.I . cu exceptia cazului în care legislatia statului pe al cărui teritoriu se execută contractul individual de muncă este mai favorabilă. respectiv: Cap. Cap. Dispozitiile cuprinse în cod se aplică: a) cetătenilor români încadrati cu contract individual de muncă.plata salariului. Cap.I . g) organizatiilor sindicale şi patronale.III . Cap. Cap.I .reguli general Cap.salariul minim garantat.repausuri periodice. Cap.contractul individual de muncă pe durată determinată.încheierea contractului individual de muncă.II . Cap. modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă. Cap. Cap.41).contractul individual de muncă cu timp partial.I . Cap. în conditiile legii. Cap. Titlul V reglementează sănătatea şi securitatea muncii.53/2003 (Monitorul Oficial nr.III .executarea contractului individual de muncă.V .72/05. f) angajatorilor. Cap.IX . c) cetătenilor străini sau apatrizilor încadrati cu contract individual de muncă.suspendarea contractului individual de muncă. în baza unor contracte încheiate cu un angajator român. respectiv: Cap.II . respectiv: Cap. Codul Muncii este structurat pe titluri iar în cadrul acestora pe capitole şi sectiuni. respectiv: Cap.2003) intră în vigoare la data de 1 martie 2003.V .încetarea contractului individual de muncă.I . Cap.modificarea contractului individual de muncă.domeniul de aplicare şi la Cap. precum şi jurisdictia muncii. Cap.III .I . persoane fizice şi juridice.timpul de muncă.munca la domiciliu.VIII .

IV .sindicatele. Acestea sunt prezentate în anexă. Anexa 11 – plata colaboratorilor in ministere (conventii civile) Cu privire la protectia muncii (obligativitatea examenului medical la angajare. ANEXA  LEGI Nr. în cadrul sistemului legislatiei muncii suntlegile. prin OUG 82/00. si compl.patronatul. Cap.I . precum şi ordinele miniştrilor. Cap. guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive (toate drepturile salariale mai putin salariile de baza).III . ale conducătorilor celorlalte organe centrale sau ale administratiei locale. prin OG 43/02 .MO 578/02 în 364/00 Monitorul Oficial 64/91 40/91 Rep. Titlul VII reglementează dialogul social.contracte speciale de formare profesională organizată de angajator. Cap. În ordinea fortei juridice. 251/2004 Privind concediul paternal (in primele 8 saptamâni de la nastere) Privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale Privind protectia cetatenilor români care lucreaza strainatate OG 43/02 modif. înaintea încheierii contractului individual de munca) republicata Privind contractul colectiv de munca Statutul personalului didactic (încadrare. OUG 284/00 si L 161/03. republicata în MO nr.II . salarizare. modif. grele sau periculoase Salarizarea presedintelui si guvernului României precum si a personalului presedintiei.reprezentantii salariatilor.III .contractul de ucenicie la locul de muncă.dispozitii generale. 31/91 Caracterizare Privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore/zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite – vatamatoare.II . ordonantele şi hotărârile Guvernului. concediu de odihna) Sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica (face trimiteri la evaluarea personalului) Privind acordarea tichetelor de masa Privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Privind solutionarea conflictelor de munca Privind statutul functionarilor publici.Cap. respectiv: Cap. 162/93 90/96 130/96 128/97 154/98 142/98 202/2006 168/99 188/99 210/99 19/00 156/00 47/01 184/98 158/97 266/98 260/98 452/2006 582/99 600/99 293/00 696/00 279/03 654/99 140/00 18 . Cap.

republ. în MO 711/02 Privind organizare si desf. prevenirea si sanctionarea coruptiei (Titlul III se refera la functionarii publici si modifica Legea 188/1999) Privind registrul unic de control 429/03 252/03 480/03 541/03 571/03 303/04 304/04 418/04 477/04 31/90 567/04 348/04 1/05 279/05 7/06 200/2006 Pentru modificarea lit.1214/2004). Prin OUG 107/2003. e) a art. modif. Privind egalitatea de sanse intre femei si barbati Privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale Privind aprobarea OUG 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii 19/2000 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.1066/04 1197/04 664/04 172/05 907/05 35/06 453/2006 19 . modif prin OUG 124/02-MO 740/02 si Legea 107/2004-MO 338/2004.Nr.580/2004 (MO. aprobata prin L 598/03 Pentru aprobarea OG 129/2000 (MO 430/00) privind formarea profesionala a adultilor. 50 din L 53/03 – Codul Muncii 814/03 Pentru modificarea unor dispozitii ale Legii 53/03 – Codul 913/03 Muncii Privind Codul Fiscal Privind statutul magistratilor Privind organizarea judiciara Privind statutul profesional specific al medicului de medicina muncii Privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice Privind societatile comerciale Privind Statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea Privind denominarea monedei nationale Privind organizarea si functionarea cooperatiei Privind ucenicia la locul de munca Privind Statutul functionarului public parlamentar Pprivind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale 927/03 576/04 576/04 998/04 1105/04 r. în termen de 90 zile) Codul Muncii Legea sindicatelor 72/03 73/03 Monitorul Oficial 740/02 103/02 r.135/05 193/02 446/02 454/02 747/03 936/03 436/02 582/02 161/03 Privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice. a functiilor publice si in 279/03 mediul de afaceri. 108/99 76/02 202/02 116/02 338/02 346/02 375/02 507/02 53/03 54/03 Caracterizare Pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei muncii Privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. unor activitati economice de catre persoane fizice (norme metod. L. Asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale.

98/99 102/99 24/00 99/00 221/00 177/02 194/02 92/03 96/03 68/04 138/04 4/05 24/05 47/05 65/05 144/05 148/05 158/05 2/2006 4/06 23/06 Caracterizare Privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective Privind protectia sociala si încadrarea in munca a persoanelor cu handicap Privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar Privind masurile ce pot fi aplicate in perioada cu temperaturi extreme pentru persoane încadrate in munca Pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor(Aprobata prin legea 452/01) Privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor Privind regimul strainilor in România. Privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului Privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate Privind reglementarea drepturilor salariale ale functionarilor publici pentru anul 2006 Privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului didactic din unitatile si institutiile de învatamânt. 76/2002 pivind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. modificata prin legea nr.25/2004-MO 214/2004) Privind unele masuri în domeniul învatamântului Pentru modificarea si completarea Legii nr.571/03 privind Codul fiscal Privind recalcularea pensiilor în sistemul public. republicat în MO 863/05 Privind protectia maternitatii la locurile de munca (aprobatǎ prin L.571/03 privind Codul fiscal Privind unele masuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic Privind cresterile salatiale ce se vor acorda în anul 2006 personalului contractual din unitatile sanitare publice din Monitorul Oficial 303/99 310/99 138/00 304/00 610/00 413/01 924/02 Rep.348/04 privind denominarea monedei nationale Pentru modificarea si completarea Legii nr. provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat Pentru modificarea si completarea legii nr. salariat potrivit Legii nr.53/03-Codul muncii Pentru modificarea si completarea Legii nr.Nr.1116/04) Privind Codul de procedura fiscala.482/04 (M. 95/2006 387/2007 388/2007 Caracterizare Privind reforma in domeniul sanatatii Privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2007 Privind bugetul de stat pe anul 2008 Monitorul Oficial 372/2006 901/2007 902/2007 ORDONANTE DE URGENTA ALE GUVERNULUI Nr. 201/04 941/03 750/03 880/04 1281/04 119/05 263/05 492/05 576/05 969/05 1008/05 1074/05 57/06 57/06 80/06 20 .O.

250/92 281/93 543/95 Caracterizare Privind concediile de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica. 232/2007.Nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale privind cresterile salariale aplicabile judecatorilor. Privind criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de munca in conditii deosebite 135/93 174/95 rep. si pentru acordarea unor cresteri salariale pentru functionarii publici in anul 2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 220/96 580/00 315/00 1186/00 631/00 261/01 114/01 21 . Privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica. 56/2007 Caracterizare sectorul sanitar. aprobata cu modificari prin Legea nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici. regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare Privind salarizarea personalului din unitatile bugetare Privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii. detasarii si deplasarii in cadrul localitatilor în interesul serviciului (exista si o reglementare pentru sectorul privat) Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 99/00 privind masurile ce pot fi aplicate in perioada cu temperaturi extreme pentru protectia personalului încadrat in munca Pentru aprobarea Listei cuprinzând urgentele medicochirurgicale precum si bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguratii beneficiaza de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca fara conditii de stagiu de cotizare. 118/95 Nr. II si III la Legea nr. procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei pentru anul 2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant Monitorul Oficial 424/2007 9/2008 80/2008 10/2008 79/2008 13/2008 15/2008 81/2008 82/2008 HOTARÂRI DE GUVERN Monitorul Oficial Rep.

934/04(MO. 384/01 Caracterizare Pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 156/00 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate Privind înfiintarea si organizarea Oficiului National pentru Recrutare si Plasarea Fotelor de Munca in Strainatate.2280/04 (MO.1251/04) Privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici Privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina si a comisiilor paritare din cadrul institutiilor publice Pentru modificarea si comletarea HG.G.558/04) Privind aprobarea criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca Pentru modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor de somaj si stimularea ocuparii fortei de munca Monitorul Oficial 208/01 1320/01 19/02. precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara Pentru aprobarea modelului comun European de curriculum vitae Privind dosarul profesional al functionarilor publici Pentru aprobarea Normelor metodologice de calcul a contributiei pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale Norme metodologice de aplicare a Legii nr. modul de finantare si instructiunile de implementare a acestora. 377/2002 Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr116/02 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale Privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor Privind aprobarea statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca Privind metodologia si criteriile de încadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale. modif.prin HG.Modif. Pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 76/02 privind sistemul de asigurari pentru somaj si stimularea ocuparii fortelor de munca. 606/02 310/02 181/02 224/02 377/02 174/02 277/02 1089/02 741/02 1090/02 1091/02 1149/02 247/03 768/03 1025/03 1209/03 1210/03 290/04 537/04 938/04 1021/04 432/04 2269/04 44/04 Privind modul de plata a unor drepturi acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj Pentru modificarea procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca. modificata prin HG nr.823/02.571/03 privind Codul 741/2002 741/2002 795/02 164/03 487/03 645/03 757/03 757/03 238/04 378/04 633/04 341/04 5/05 112/04 22 .247/03 privind întocmirea si completarea registrului general de evidentǎ a salariatilor Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.96/03 privind protectia maternitatii la locurile de munca Privind conditiile de înfiintare si functionare.Nr. modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora aprobate prin H. (Oficul pentru Migratia Fortei de Munca) Pentru aprobarea procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca.prin HG.

detalieri si concretizari ale dispozitiilor legale precum si îndrumari necesare in vederea executarii întocmai a acestora. 53/2006 Pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/03 privind Codul fiscal aprobate prin HG. a Procedurii de înregistrare a contractului individual de munca si a modului de tinere a evidentei muncii prestate de salariatii angajatorilor prevazuti de art. Monitorul Nr. Pres. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului.15/02 Ord. 8 legea 130/99 precum si de înregistrare si evidenta a conventiilor civile de prestari servicii Ordinul MSF si pentru aprobarea instructiunilor privind eliberarea certificatelor 113/02 MMSS nr. aprobate prin HG. 12 din Legea 130/99.571/03 privind Codul fiscal. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina Monitorul Oficial 147/05 427/05 575/05 1182/05 7/06 57/06 54/06 172/2006 768/2007 84/05 412/05 610/05 1766/05 1825/05 1859/05 161/2003 1344/2007 Ordine. înregistrarea si raportarea accidentelor de 270/92 si al MS munca si bolilor profesionale 299/92 954/92 Ordinul MMPS pentru aprobarea Normelor privind încasarea. Scopul lor este acela de a stabili masuri tehnico-organizatorice. ordonantelor si hotarârilor de guvern. Caracterizare Oficial Ordinul MMPS Privind cercetarea.O. evidenta si 653/99 747/99 modul de utilizare a sumelor provenite din comisionul încasat de inspectoratul teritorial de munca si directia generala de munca si protectie sociala potrivit art.44/04 Privind organizarea si functionarea MMSSF Pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.44/04 Pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata (330 lei 2006) Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 732/01) modificata si completata prin ordinul Ministerului Sanatatii si Familiei si Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale 942. Caracterizare fiscal Pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. Se emit in baza si vederea executarii legilor. modificate prin HG nr. instructiuni si alte acte normative emise de ministri sau conducatorii celorlalte organe centrale.Nr. de concediu medical in baza carora se acorda indemnizatiile 343/399/01 de asigurari sociale (M. Ag N Pentru aprobarea procedurii de primire si solutionare a 181/02 pt Oc Fortei de cererilor de locuri de munca si indemnizatiilor de somaj Munca 85/02 Ord MMSS Pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunara de 181/02 23 .

examenul medical de adaptare.848/1687/04 Ord. MFP Pentru completarea continutului declaratiilor fiscale si 1521/05 utilizarea formularului „Ordin de plata pentru trezoreria Statului (OPT)” pentru declararea obligatiilor de plata la bugetul general consolidat Ord.19/05 contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza începând cu luna ianuarie 2005 potrivit art.13. 516/02 . Privind aprobarea modelului si continutului formularului 100 281/04 „Declaratie privind obligatiile de platǎ la bugetul general consolidat”.56 alin. MFP Pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare 2017/05 prevazute la titlul III din Legea nr.01/a Ord MFP privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru nr.(2) din Legea nr.O.01.MO 886/02 Ord MMSS pentru aprobarea Normelor de aplicare a HG 261/01 privind 352/01 criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de munca in conditii deosebite Ord MSF 761/01 Pentru aprobarea Metodologiei privind examenul medical la angajarea in munca. CNAS Pentru aprobarea Normelor metodologice privind contributiile 221/05 de asigurari sociale de sanatate – declaratiile Ord. modificat prin Ord.571/03 privind Codul fiscal Ord MMSSF si Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii MS nr.declaratiile.110/02 Ord 111/02 catre angajat a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj . 571/2003 privind Codul Fiscal Ord. 340/01 19/00 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale (M. 181/02 MMSS Pentru aprobarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de catre beneficiari persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire Ord. MMSS pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor legii nr.346/02 nr. 237/01). privind constituirea Registrului operativ national al bolilor 188/04 profesionale si a Centrului national de coordonare metodologicǎ si informare privind bolile profesionale Ord MMSSF nr. controlul medical periodic. cod 14. MMSSF Pentru modificarea si completarea Procedurii privind 86/06 declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a 237/01 886/02 300/01 836/01 754/01 880/02 139/2003 159/2003 219/04 765/04 158/04 39/05 22/05 1064/05 1055/05 56/06 131/06 24 . examenul medical la reluarea muncii Ord MMSS Pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea 657/01 functionarii persoanelor juridice si persoanelor fizice din punct de vedere al protectiei muncii Ord MMSS si privind aprobarea Normele generale de protectie a muncii MSF 508/933/02 Ord MMSS Pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de 64/2003 munca Ord MMSS Pentru modificarea si completarea modelului cadru al 76/2003 contractului individual de munca prevazut in anexa la Ordinul MMSS 64/2003 Ord MSF nr. pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunarǎ de 405/04 cǎtre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de platǎ la bugetul asigurǎrilor pentru somaj Ord MFP nr. MMSS nr.

Ord. MMSSF nr. 25 . MS CNAS 60/32/2006 asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj aprobata prin Ord. 405/2004 (noile declaratii) si Pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor OUG 147/06 158/2005 privind concendiile indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate Conventii internationale Conventiile Organizatiei Internationale a Muncii ratificate de România precum si conventiile încheiate cu alte state prin care sunt reglementate raporturile juridice de munca sunt de asemenea izvoare ale dreptului muncii.

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA 1.2). individuala. Definitie.17 si art. Potrivit art. a concediilor fara plata si a celorlalte categorii de concedii.(2). 1. • art. precum si programarea lor se negociaza.130/1996 si art.6 alin.salariile se stabilesc prin negociere colectiva sau. respectiv art. conditiile de munca.1 din Legea nr. potrivit legii.543/1995 .238 din Codul muncii. la art.1. Conform art.Modulul II. contractul colectiv de munca se situeaza dupa lege.(2) din Legea nr. detasare pentru personalul din societatile comerciale si regiile autonome se stabilesc prin negociere.(3) din Legea nr. Clauze privind acordarea unor drepturi de personal în cuantumuri superioare celor prevazute în legislatia muncii (in cazurile in care unitatea este obligata. 236 din Codul muncii care precizeaza ca contractul colectiv de munca devine lege pentru parti.53/2003 – Codul muncii. 1. sa acorde un preaviz la desfacerea contractului de munca. În sustinerea acestei norme sunt prevederile art. salarizare.17 si art. concediul de odihna etc. În continutul contractului colectiv de munca se disting 3 categorii de clauze:  Clauze care privesc drepturi de personal pentru care actele normative prevad negocierea: • art.2. În contractul colectiv de munca sunt prevazute si acordurile de solutionare a conflictelor colective de munca (art. contractul colectiv de munca este conventia încheiata între patron sau organizatia patronala (pe de-o parte) si salariati reprezentati prin sindicate ori în alt mod prevazut de lege (reprezentanti) (de cealalta parte) prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca.184/1998. durata timpului de lucru.drepturile de delegare.durata concediului de odihna.73 26 .140 alin. prevenirea si limitarea conflictelor colective de munca ori evitarea declansarii grevelor (art.(2) din Codul Muncii .(2).durata reducerii timpului de munca si nominalizarea persoanelor care beneficiaza de un program de munca sub 8 ore/zi se stabilesc prin negociere. în timp ce în Codul Muncii.130/1996 privind contractul colectiv de munca.31/1991 .236 din Legea nr. art. angajatorii vor acorda o compensatie de cel ptin un salariu lunar. in afara drepturilor cuvenite la zi). CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA 2. Contractul colectiv de munca contine si prevederi referitoare la protectia celor alesi sau delegati în organele de conducere ale sindicatelor ori a reprezentantilor salariatilor acolo unde nu sunt organizatii sindicale (art.2). republicata în Monitorul Oficial nr.7 din Legea nr. dupa caz.157 din Codul Muncii . programul de lucru.130/1996 si art. Continutul contractului colectiv de munca Prin încheierea contractului colectiv de munca se urmareste promovarea unor relatii de munca echitabile de natura sa asigure protectia sociala a salariatilor. • art. durata preavizului va fi de 20 de zile lucratoare. precum si alte drepturi sau obligatii care decurg din raportul de munca.6 alin. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA 1. pe o scara ierarhica.3 alin. înaintea contractului individual de munca.8 alin. Continutul contractului colectiv de munca rezulta si din obiectul negocierii colective: salariile.2). Ca urmare. contractul individual de munca nu poate contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui prevazut în contractul colectiv de munca. art.  Clauze în legatura cu unele drepturi de personal care nu se regasesc în legislatia muncii (în contractul colectiv de munca unic la nivel national s-a prevazut ca. la desfacerea contractului individual de munca din motive care nu tin de persoana salariatului. • Hotarârea Guvernului nr.

in termen de 15 zile de la formularea cererii.contractul individual de munca nu poate contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui prevazut în contractul colectiv de munca. • pentru toti salariatii din unitatile ramurei pentru care s-a încheiat contractul colectiv de munca la acest nivel. 1. dupa caz.durata timpului de lucru. Negocierea colectiva va avea ca obiect. cel putin: . Clauzele contractului colectiv de munca produc efecte: • pentru toti salariatii încadrati în unitate sau în unitatile din grupul de unitati pentru care s-a încheiat contractul colectiv de munca la acest nivel. dupa caz.prevederile legale ale contractului colectiv de munca au un caracter minimal pentru partile contractante.unitate. • pentru toti salariatii incadrati in toate unitatile din tara.national.(1) . • art.000 lei. 1. . neurmata de incheierea contractului colectiv de munca.3. Durata negocierii colective nu poate depasi 60 de zile. • art. sau de la data intrarii in vigoare a contractului colectiv de munca.conditiile de munca. 236 si 238 din Codul muncii.(4) .130/1996. INITIATIVA negocierii APARTINE patronului. dupa cum urmeaza: a) dupa cel putin 12 luni de la data negocierii precedente.8 alin.4.(2) .8 alin.se prevede cel putin 15 zile lucratoare (mai putin pentru persoanele aflate în proba care nu corespund profesional). Negocierea colectiva are loc in fiecare an.000.grup de societati comerciale si regii autonome denumite GRUPURI DE UNITATI daca sunt constituite asociatii patronale la acest nivel.ramura de activitate. In cazul in care patronul nu angajeaza negocierea. • art. In termen de 15 zile de la data formularii cererii de catre organizatia sindicala sau de catre reprezentantii salariatilor. aceasta are loc la cererea organizatiei sindicale sau a reprezentantilor salariatilor.000. Aceste dispozitii sunt prevazute si la art. .salariile. ! OBSERVATIE: Legea prevede sanctionarea patronului pentru NEINCEPEREA negocierii. . • art. Câmpul de aplicare a contractului colectiv de munca Contractul colectiv de munca se poate încheia la nivel de: . Negocierea Potrivit art.130/1996: • art. programul de lucru si . respectiv art.(3) . nu prevede sanctiune pentru neincheierea contractului colectiv de munca.000 lei si 6.clauzele contractului colectiv de munca pot fi stabilite numai în limitele si conditiile prevazute de prezenta lege. patronul trebuie sa convoace partile in vederea negocierii contractului colectiv de munca. în cazul contractului colectiv de munca unic la nivel national.(1) . La fiecare dintre nivelurile prevazute se incheie un singur contract colectiv de munca. . Neindeplinirea de catre patron a obligatiilor privitoare la angajarea negocierii si la convocarea partilor in vederea negocierii contractului colectiv de munca constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa antre 3.contractul colectiv de munca nu poate contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui prevazut în contractul colectiv de munca încheiat la nivel superior. 236 din Codul muncii. b) cu cel putin 30 de zile anterior expirarii contractelor colective de munca incheiate pe un an. 27 . negocierea colectiva la nivel de unitate este OBLIGATIVA cu EXCEPTIA unitatilor care au MAI PUTIN de 21 de salariati. În sustinerea acordarii unor drepturi superioare sunt prevederile Legii nr.7 alin.la negocierea clauzelor partile sunt egale si libere.8 alin.3 din Legea nr.8 alin.

de ramura sau de grup de unitati participa ASOCIATIILE PATRONALE care indeplinesc.au statut legal de confederatie sindicala.au statut legal de federatie sindicala. Hotararea este supusa numai recursului.la nivelul unitatii de organizatia sindicala sau de reprezentantii alesi.5. . . de catre Tribunalul Municipiului Bucuresti. de catre judecatoria in a carei raza teritoriala se afla sediul unitatii.numarul de membri ai sindicatului reprezinta cel putin o treime din numarul salariatilor unitatii. 28 . .• contractul colectiv de munca se poate încheia si pentru salariatii unitatilor bugetare.la nivel de grup de unitati. Indeplinirea conditiilor de reprezentativitate a organizatiilor sindicale se constata.au in componenta structuri sindicale proprii.reprezinta patroni ale caror unitati isi desfasoara activitatea in cel putin 25% din ramurile de activitate. . La negocierea contractelor colective de munca la nivel national. de organele sindicale de tip confederativ (confederatii sindicale). Partile contractului colectiv de munca sunt PATRONUL si SALARIATII. c) la nivel de unitate: . . urmatoarele CONDITII: a) la nivel national: . la cererea asociatiei patronale. • Salariatii . b) la nivel de ramura: . .organizatiile sindicale componente au. .au independenta organizatorica si patrimoniala. . b) la nivel de unitate. un numar de membri cel putin egal cu 7% din efectivul salariatilor din ramura respectiva. in cel putin jumatate din numarul total al judetelor. . CUMULATIV. de asociatii patronale legal constituite.reprezinta patroni ale caror unitati cuprind minimum 7% din efectivul salariatilor din economia nationala. un numar de membri cel putin egal cu 5% din efectivul salariatilor din economia nationala. Partile si reprezentarea acestora la negocierea si încheierea contractului colectiv de munca (cap. la cererea acestora.la nivelul grupurilor si al ramurilor. La negocierea contractului colectiv de munca la nivel national. de catre instantele judecatoresti. . urmatoarele conditii: a) la nivel national: .au independenta organizatorica si patrimoniala.la nivel national. Hotararea este supusa numai recursului. reprezentate dupa cum urmeaza: • Patronul . Indeplinirea conditiilor de reprezentativitate se constata de catre Tribunalul Municipiului Bucuresti.la nivel de unitate prin organul de conducere stabilit de lege sau statut. b) la nivel de ramura: . dupa cum urmeaza: a) la nivel national si de ramura. inclusiv in municipiul Bucuresti. .130/1996). 1.au statut legal de organizatie sindicala. inclusiv in municipiul Bucuresti.reprezinta patroni ale caror unitati functioneaza in cel putin jumatate din numarul total al judetelor.III Legea nr. cumulat. . CUMULATIV. de organizatii sindicale tip federativ (federatii sindicale). . . de ramura si de unitate participa ORGANIZATIILE SANDICALE care indeplinesc.reprezinta patroni ale caror unitati cuprind minimum 10% din numarul salariatilor din ramura respectiva.au in componenta federatii sindicale reprezentative din cel putin 25% din ramurile de activitate.organizatiile sindicale componente au.au independenta organizatorica si patrimoniala. cumulat. ramura sau national. OBSERVATIE: Prin aceste contracte nu se pot negocia clauze referitoare la drepturile ale caror acordare si cuantum sunt stabilite prin dispozitii legale.au independenta organizatorica si patrimoniala.

. denumita angajator.la data dizolvarii sau lichidarii judiciare a angajatorului.legislatia muncii. În cazul constatarii nulitatii unor clauze de catre instanta de judecata competenta. obligativitatea încheierii contractului individual de munca revenindu-i angajatorului.contractul colectiv de munca si .pe durata executarii unei lucrari determinate (art. La expirarea termenului. precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca. societate comerciala.6. prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca. regie autonoma) denumita angajator. Încetarea contractului colectiv de munca are loc: .1. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA 2. suspendarea si încetarea contractului colectiv de munca Conform art. denumita salariat si o persoana fizica sau juridica (institutie publica. De asemenea.23). Încetarea si suspendarea contractului colectiv de munca va fi notificata în termen de 5 zile organului la care a fost înregistrat. salarizarea. Potrivit art. Notiune Spre deosebire de contractul colectiv de munca. . Contractul individual de munca se încheie în FORMA SCRISA.contractul individual de munca.130/1996.130/1996 sunt întarite de dispozitiile Titlului VIII (art.prin acordul partilor. partea a V-a. Executarea. 1. în 30 de zile de la înregistrare. 2. ce se încheie între angajator/organizatia patronala si salariati reprezentati prin sindicate/reprezentanti alesi. executarea contractului colectiv de munca este obligatorie pentru parti. partile pot hotarî prelungirea contractului colectiv de munca în aceleasi conditii sau altele convenite. pe parcursul executarii unele clauze pot fi modificate prin negociere. la art. Suspendarea contractului colectiv de munca are loc pe durata grevei (art. Contractul colectiv de munca încheiat la nivel national sau ramura se depune si se înregistreaza la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si se publica în monitorul oficial.30 din Legea nr.1.31.1470 din Codul Civil referitoare la locatiunea lucrarilor. Contractul colectiv de munca se încheie în forma scrisa. se depune si se înregistreaza la Directia Generala de Munca si Solidaritate Sociala. contractul individual de munca se încheie între o persoana fizica. pâna la renegocierea acestora sunt înlocuite cu prevederi favorabile cuprinse în lege sau în contractul colectiv de munca încheiat la nivel superior. Prevederile stipulate în Legea nr. .la terminarea lucrarii pentru care a fost încheiat.la împlinirea termenului.32).16 din Codul Muncii se precizeaza ca încadrarea unei persoane se realizeaza prin încheierea unui contract individual de munca între persoana fizica care presteaza munca si persoana juridica sau fizica în beneficiul careia se presteaza munca. modificarea. Încheierea contractului colectiv de munca Contractul colectiv de munca se încheie: . Definitia contractului individual de munca îsi are originea în art. . 29 .pe o durata ce nu poate fi mai mica de 12 luni sau .236-247) din Codul Muncii.7. Persoana încadrata cu contract individual de munca dobândeste calitatea de salariat si are drepturile si obligatiile reglementate de: .

în schimbul unei remuneratii denumite salariu. concretizând în masura necesara drepturile si obligatiile celor doua parti. Persoana fizica dobândeste capacitatea de exercitiu pentru a încheia un contract individual de munca la 16 ani (art.3. • • • • • • • 2. 2. 2. Conditiile încheierii Pentru a fi valabil.31/1954 privind persoanele fizice si juridice (Buletinul Oficial nr. persoana fizica sau juridica. art. are doua parti: salariat si angajator.2. sanctiunea este rezilierea care are ca efect desfacerea pentru viitor a contractului (în cazul rezolutiunii efectul este retroactiv). Contractul individual de munca si contractul colectiv de munca Sub aspectul drepturilor si obligatiilor. contractul individual de munca nu poate fi încheiat sub conditie suspensiva sau rezolutorie deoarece se precizeaza data începerii activitatii sau chiar a încetarii ei în cazul contractului individual de munca pe durata determinata. ambele prestatii sunt cunoscute la incheierea contractului iar exitenta lor nu depinde de un eveniment viitor. • conditii speciale care privesc anumite categorii de posturi sau functii. prin care prima se obliga a presta munca stipulata în contract iar cea de-a doua se obliga sa-i ofere conditii corespunzatoare pentru prestarea muncii si sa o remunereze în raport cu clauzele contractuale pentru munca prestata. se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator. IN CONCLUZIE. prin capacitatea juridica a persoanei fizice întelegem capacitatea de folosinta adica aptitudinea generala a persoanei de a dobândi drepturi si de a-si asuma obligatii (se dobândeste la nastere) cât si capacitatea de exercitiu (aptitudinea persoanei de a-si executa drepturile si de a-si asuma obligatiile). Încheierea contractului individual de munca 2.4.(2) si (3) din Codul Muncii. contractul individual de munca TREBUIE încheiat în anumite CONDITII legale: • conditii comune tuturor contractelor (capacitatea juridica si consimtamântul).10 din Decretul 31/1954. respectiv ale contractului colectiv de munca. contractul individual de munca se defineste ca fiind întelegerea scrisa între o persoana fizica . 2. prevede ca tinerii sub 15 ani nu pot fi angajati ca salariati ceea ce 30 .salariat. Contractul individual de munca este opozabil salariatului si angajatorului. art. da nastere la drepturi si obligatii reciproce (contract sinalagmatic). contractul colectiv de munca este opozabil tuturor salariatilor din unitate indiferent de data încadrarii sau de afilierea la organizatiile sindicale. Art. si o persoana juridica sau fizica . conditii de studii si pregatire). CIM nu poate sa prevada clauze contrare Codului muncii sau Contractului colectiv de munca.5.angajator. Trasaturile caracteristice ale contractului individual de munca Este un act juridic determinat de manifestarea de vointa a partilor având ca scop stabilirea de drepturi si obligatii care alcatuiesc obiectul contractului. în consens cu reglementarile internationale. are un caracter personal.Potrivit dispozitiilor art. este cu executare succesiva.2.13 din Codul Muncii) spre deosebire de dreptul comun-civil.13 alin. • conditii generale aplicabile tuturor contractelor. are un caracter oneros si comutativ întrucât partile realizeaza reciproc prestatia (munca si plata muncii): Partile realizeaza reciproc o contraprestatie.8/1954). în cazul în care nu se executa sau se executa necorespunzator de catre o parte. 2.8 din Decretul 31/1954.5. denumita salariat.45 alin.1. ceea ce înseamna ca acesta se realizeaza în timp si ca urmare. Legea si contractul individual de munca Contractul individual de munca se încheie în conditiile prevazute de lege si. unde capacitatea de exercitiu deplina se dobândeste la 18 ani iar în cazul femeii casatorite si anterior acestei vârste (art. respectiv situatiile în care pot înceta contractele individuale de munca pe durata nedeterminata: se prevede un termen cert de incepere.4 din Constitutie si art.10 din Codul Muncii contractul individual de munca este contractul în temeiul caruia o persoana fizica. • conditii specifice dreptului muncii (existenta postului.4 din Codul familiei aprobat prin Decretul 32/1954).5 din Decretul nr.5. Capacitatea juridica a persoanei fizice care urmeaza sa fie încadrata Conform art. • conditii de fond si forma.

5.(3) din Codul Muncii se prevede ca nu pot încheia contract individual de munca tinerii sub 15 ani. Nu se poate renunta la ea însa. În cazul acestora. Executarea ei începe dupa terminarea pedepsei principale si este reglementata de Codul penal.este interzisa încadrarea în functii de gestionari a persoanelor care nu au împlinit 21 de ani sau în unele situatii cel putin 18 ani (depinde de categoria de gestiune). grele sau periculoase ori folosirea lor la munca în schimbul de noapte. Exercitarea unor functii de catre persoanele care trebuie sa se bucure de o deosebita autoritate morala. art. boli contagioase sau infirmitati pentru care cei în cauza sunt inapti pentru activitatea instructiv educativa. nepregatirii sau altor cauze care îl fac impropriu pentru exercitarea unei anumite profesii sau meserii. Incompatibilitatile nu se prezuma.125 alin. 31 . 4. Incompatibilitati Capacitatea de folosinta . 2.22/1969 privind angajarea gestionarilor. Masuri de protectie a femeilor si tinerilor Conform art.303/2004 privind Statutul magistratilor (Monitorul Oficial nr. 13 din Legea nr. Conform art.22/1969 . interdictia se aplica timp de doi ani dupa care cel în cauza poate depune cerere pentru anularea acestei masuri.(1) din Codul Muncii . deoarece este inseprabila de persoana omului. se poate dispune masura de siguranta constând în interzicerea de a exercita acea profesie sau meserie. personalul de executie este recrutat din rândul personalului care nu are antecedente penale. Este o pedeapsa complementara care poate fi aplicata daca pedeapsa este închisoarea de cel putin doi ani.3. Incompatibilitati: condamnare penala. Art. Categorii de incompatibilitati 1. nu se pot deduce prin analogie . 3. Cu privire la incheiera contractului individual de munca aceste limitari sunt numite INCOMPATIBILITATI. ale libertatii muncii. 2. lauzelor sau a celor care alapteaza la munca în timp de noapte.(2) din Codul Muncii se interzice folosirea femeilor gravide. autoritatilor sau institutiilor publice (republicata în Monitorul Oficial nr.4 din Legea nr. nu poate fi înstrainata sau ridicata. au un caracter imperativ iar încadrarea în munca cu încalcarea acestora devine nula.47/2001).Exigentele specifice cadrelor didactice Potrivit art. în scopul ocrotirii persoanelor sau al apararii unor interese generale.121 si art. contractul individual de munca va fi semnat alaturi de tânar si de catre parinti sau tutori.712/2003).(5).547/2004) nu poate fi numit magistrat (judecator sau procuror) cel care are antecedente penale sau cel care nu are reputatie nestirbita. constituirea de garantii si raspunderea în legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici.128/1997. nu pot fi încadrate în functii de gestionari persoanele condamnate (inclusiv cei aflati în cursul urmaririi penale ori judecatoresti) si nereabilitate pentru infractiunile prevazute de anexa legii.3 si 4 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. familie si societate se dovedesc corespunzatoare pentru instruirea si educarea tinerilor.13 alin.este interzisa încadrarea tinerilor sub 18 ani în locuri de munca cu conditii vatamatoare. Interdictia ocuparii unor functii implicând exercitiul autoritatii de stat. Art.10 din OUG nr. nu pot fi extinse. sa fie exemple de probitate si corectitudine Conform art.5. sunt posibile anumite limitari sau restrângeri ale capacitatii juridice.presupune ca între 15 si 16 ani se recunoaste o capacitate restrânsa de a se angaja în munca. Apararea avutului public sau privat Art. Daca dupa condamnare a intervenit amnistia sau celui în cauza i s-a suspendat conditionat executarea pedepsei. ci sunt reglementate expres si restrictiv de lege . De asemenea. Codul penal prevede ca.91/2003 privind organizarea Garzii financiare (Monitorul Oficial nr. precum si de a ocupa o functie sau profesie de care s-a folosit condamnatul pentru savârsirea unei infractiuni. în cazul celui pedepsit care a savârsit infractiunea datorata incapacitatii. Masura poate fi revocata la cerere dupa trecerea unui termen mai mare de un an. potrivit legii.125 alin. pot ocupa functii didactice persoane care prin comportamentul lor în scoala. La art.3 din Legea nr.13 alin.

denumit în Codul Muncii (art. experienta în activitate şi autorizare.O persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat medical.35 din Decretul 31/1954). regii autonome) cât si societati comerciale cu capital privat sau alte persoane juridice sau fizice. d) se încadrează în contingentul anual aprobat prin hotărâre a Guvernului. Străinii pot fi încadraţi în munca pe teritoriul României la angajatori care funcţionează în mod legal. 56 din 20 iunie 2007 privind încadrarea în munca şi detasarea străinilor pe teritoriul României defineste notiunea de . Examenul medical (o persoana poate fi angajata numai pe baza unui certificat medical) Baza legala: art. în momentul dobândirii personalitatii juridice iar persoana fizica dobândeste aceeasi calitate în momentul dobândirii capacitatii de exercitiu. publicata in Monitorul oficial nr. Lege nr. Angajatorul reprezinta atât unitati ale statului (institutii publice.5.14 alin.(1) din Codul Muncii. care intra in vigoare incepand cu 01. Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiţi sau la acelaşi angajator. 90/1996 privind protectia muncii. 1.35 alin. publicata in Monitorul oficial nr.Capacitatea juridica a strainilor Cetãţenii strãini şi apatrizii pot fi angajaţi prin contract individual de muncã în baza autorizaţiei de muncã sau a permisului de şedere în scop de muncã. H. a permisului de şedere în scop de munca. precum şi de rezidenţi permanenţi pe teritoriul României.230) angajator este persoana juridica înmatriculata sau persoana fizica autorizata potrivit legii.646/2006. eliberatã/eliberat potrivit legii.10. Autorizaţia de munca poate fi eliberata. d) angajatorii au achitate la zi obligaţiile către bugetul de stat.31/1954) si îsi exercita drepturile respectiv îsi îndeplineste obligatiile prin organele sale (art.(2) si (3) din Codul Muncii. de către Oficiul Roman pentru Imigrari.27 din Codul Muncii: . 2. 2.strain’’ ca fiind persoana care nu are cetăţenia romana sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European.nr.4. O.6. persoana juridica poate încheia contracte individuale de munca. Persoana juridica nu poate avea decât acele drepturi care corespund scopului ei stabilit prin lege. ai statelor semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European. Potrivit art. ai altor state membre ale Uniunii Europene. cu aceeasi data. în baza unor contracte individuale de muncã. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca. b) îndeplinesc condiţiile speciale de pregătire profesională. în scopul obtinerii de profit în conditii de concurenta si care angajeaza munca salariata.G. solicitate de angajator potrivit legislaţiei în vigoare.2006 si abroga. nr.5. 739/2006 • • • 2.. beneficiind de salariul corespunzãtor pentru fiecare dintre acestea. care administreaza si utilizeaza capitalul indiferent de natura acestuia. 32 .U.6. încadrarea în munca şi detasarea acestora pe teritoriul României.G.5. Capacitatea juridica a angajatorului Patronul. după caz. la cererea angajatorului. Autorizaţia de munca este necesară pentru obţinerea vizei de lungă şedere pentru angajare în munca sau. c) fac dovada faptului ca sunt apţi din punct de vedere medical sa desfăşoare activitatea respectiva şi nu au antecedente penale care sa fie incompatibile cu activitatea pe care o desfăşoară sau urmează sa o desfăşoare pe teritoriul României. care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci’’.34 din Decretul nr.091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca. Legea nr. pentru străinii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia romana cu privire la regimul străinilor.5. cu îndeplinirea cumulativa a următoarelor condiţii: a) locurile de munca vacante nu pot fi ocupate de cetăţeni romani. actul de înfiintare sau statut (art.. în calitate de angajator. Cumulul de functii Conform prevederilor art.

nr.125/1990). toate dispozitiile legale care conditionau ocuparea unor posturi de existenta unor vechimi în munca sau în specialitate.30/1990 privind angajarea salariatilor în functie de competenta (Monitorul Oficial nr. chimist. Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probã. Pe durata perioadei de probã salariatul beneficiazã de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevãzute în legislaţia muncii. Astfel. încadrarea se face prin examen.7. la încheierea contractului individual de muncã se poate stabili o perioadã de probã de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere. modalitatile în care urmeaza sa se realizeze verificarea aptitudinilor profesionale si personale sunt stabilite în contractul colectiv de munca aplicabil. în regulamentul intern. Nivelul si natura studiilor sunt concepute în raport direct cu specialitate. Conditii de vechime în munca si specialitate Potrivit art. Prin munca salariata întelegem orice munca prestata fara mijloace propriii. Conditii de studii Pentru încadrarea si promovarea în orice functie este necesara îndeplinirea unor conditii de studii (pregatire în cazul muncitorilor calificati). Obiectul si cauza contractului individual de munca Obiectul contractului individual de munca îl reprezinta prestatiile la care se obliga cele doua parti. Conditiile de angajare si modul de desfasurare a concursului/examenului se stabilesc prin regulament aprobat prin hotarârea Guvernului. în contractul colectiv de muncã aplicabil. Incheierea valabila presupune in primul rand exprimarea in mod valabil. La art. sa se realizeze acordul de vointa a celor doa parti in conditiile prevazute de lege. atributiile si raspunderile functiilor respective. În actele normative care reglementeaza salarizarea personalului din sectorul bugetar sunt prevazute expres pentru fiecare functie studiile corespunzatoare (O. in al doilea rand. în statutul de personal profesional sau disciplinar . Potrivit art. neechivoc si in deplina cunostinta de cauza a vointei fiecarei parti. tehnicieni. fãrã a fi necesarã motivarea acesteia.29 din Codul Muncii.5.5.(1) din Legea nr. Aceasta dispozitie ramâne în vigoare si dupa abrogarea legii prin Codul Muncii. contractul individual de muncã poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisã.33 din Codul Muncii prevad ca încadrarea se face pe baza verificarii prealabile a aptitudinilor profesionale si personale prin examen.(1) din Codul Muncii. dupa caz. Cauza este obiectivul urmarit de fiecare dintre parti.2. Potrivit art.8. se abroga (vezi Legea nr. în schimbul unei remuneratii.154/1998). În cazul în care la concurs nu s-au prezentat mai multi candidati.11. Consimtamântul În practica. precum şi în contractul individual de muncã. Cei ai învatamântului liceal si postliceal functii de contabili. Verificarea aptitudinilor profesionale Art. în masura în care legea nu dispune altfel. 2.31 din Codul Muncii pentru verificarea aptitudinilor salariatului.si în regulamentul intern. Angajatorul poate cere informatii în legatura cu persoana care solicita angajarea de la fostii sai angajatori dar numai cu privire la functiile îndeplinite si la durata angajarii si numai cu încunostiintarea prealabila a celui în cauza. 2.5. analist programator ajutor. în raport cu necesitatile fiecarei unitati.5.5.30 din Codul Muncii se stipuleaza ca la institutiile publice/unitati bugetare. economist.16 alin.G.G. concurs ori perioada de proba. 33 . încadrarea salariatilor se face numai prin concurs sau examen. consilier juridic etc.9.29 . Posturile vacante existente în statul de functii vor fi scoase la concurs. Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizeazã exclusiv prin modalitatea perioadei de probã de maximum 30 de zile calendaristice. 2. 2/2006). la iniţiativa oricãreia dintre pãrţi.5 alin. 2. al carui rezultat revine în întregime angajatorului. consimtamântul se evidentiaza în mod concret prin semnarea contractului individual de munca. avându-se în vedere prevederile art. fãrã preaviz. asistent medical etc. absolventii învatamântului superior de specialitate pot ocupa functii de inginer. 3/2006 si O.10. nr. de a contracta si.

La sfârşitul perioadei de stagiu.13. în regulamentul intern.. Contractul individual de munca pe durata determinata se poate încheia numai în forma scrisa. 34 . la capitolul IV (art. autoritati executive ale administratiei publice. de care se poate folosi angajatorul în cazul în care salariatul nu corespunde cerintelor postului în care a fost încadrat. Fac excepţie acele profesii în care stagiatura este reglementatã prin legi speciale. primarii. vatamatoare sau periculoase. b) creşterea şi/sau modificarea temporarã a structurii activitãţii angajatorului. care este vizatã de inspectoratul teritorial de muncã în a cãrui razã teritorialã de competenţã acesta îşi are sediul.215/2001 (Monitorul Oficial nr. pe perioada mandatului.12. (5) se reglementeazã prin lege specialã.5.80-86) din Codul Muncii sunt reglementate situatiile în care se poate încheia contract individual de munca pe durata determinata. aceasta categorie de personal îsi desfasoara activitatea în cadrul raportului de serviciu în baza actului de numire în functia publica si nu a contractului individual de munca. andeplineste conditiile de pensionare pentru limita de varsta. contractul individual de munca se poate încheia si pe durata determinata. Pe durata perioadei de proba. Perioada de proba reprezinta o clauza de dezicere/denuntare a contractului individual de munca. Exemplu: potrivit art. in conditiile legii. Codul Muncii la art. Potrivit Legii nr.251/2004). salariatul se bucura de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute de legislatia muncii. Modalitatea de efectuare a stagiului prevãzut la alin. în conditiile prevazute expres de lege. Potrivit art.188/1999 privind Statutul functionarilor publici (republicata în Monitorul Oficial nr. pe durata executarii contractului individual de munca. Pe durata sau la sfârsitul perioadei de proba CIM poate înceta printr-o notificare scrisa la initiativa oricareia dintre parti.Pentru absolvenţii instituţiilor de învãţãmânt superior. Actul de alegere sau de numire în functie Pentru încadrarea în anumite functii este necesar actul de alegere.32 din Codul Muncii. 2. Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi încheiat numai în urmatoarele cazuri: a) inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca. Perioada de proba constituie vechime în munca. functiile de demnitari sunt ocupate ca urmare a alegerii sau numirii în functie.204/2001). prin exceptie.5. cu precizarea expresa a duratei pentru care se încheie. precum si în contractul individual de munca.12 alin.5 din Legea administratiei publice locale nr.33 precizeaza ca perioada în care se pot face angajãri succesive de probã ale mai multor persoane pentru acelaşi post este de maximum 12 luni. patronale sau al organizatiilor neguvernamentale. 2. primele 6 luni dupã debutul în profesie se considerã perioadã de stagiu.128/1997 privind statutul cadrelor didactice. sunt alesi de cetateni. proiecte sau programe.(1) din Codul Muncii. pot cumula pensia cu salariul. Prin exceptie. e)în alte cazuri prevãzute expres de legi speciale ori pentru desfãşurarea unor lucrãri. d^2) ocuparea unei functii eligibile an cadrul organizatiilor sindicale. Numirea exprima investirea acestora cu prerogativele exercitarii autoritatii de stat.. conditie prealabila. angajatorul elibereazã obligatoriu o adeverinţã. an termen de 5 ani de la data angajarii. Potrivit art.(2) din Codul Muncii. salariatul poate fi supus la o noua perioada de proba în situatia în care acesta debuteaza la acelasi angajator într-o noua functie/profesie/la un nou loc de munca cu conditii grele. Durata contractului individual de munca Potrivit dispozitiilor art. desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier. c) in situatia an care este ancheiat an temeiul unor dispozitii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fara loc de munca. cu exceptia situatiei in care acel salariat participa la greva. personalul didactic este numit în învatamânt. De asemenea. proprie acestor functii. d^3) angajarea pensionarilor care. Potrivit Constitutiei. d^1) angajarea unei persoane care. nu poate fi stabilita decât o singura perioada de proba. Astfel. contractul colectiv de munca aplicabil.12 alin. contractul individual de munca se încheie pe durata nedeterminata (REGULA ). potrivit Legii nr.

b) 15 zile lucratoare pentru o durata a contractului cuprinsa între 3 si 6 luni. Continutul contractului individual de munca În contractul individual de munca se disting doua categorii de clauze: A) clauze esentiale. Contractele individuale de muncã pe duratã determinatã încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncã pe duratã determinatã sunt considerate contracte succesive şi nu pot avea o duratã mai mare de 12 luni fiecare.(1) lit. prin exceptie. contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit si dupa expirarea termenului initial. şi dupã expirarea termenului iniţial. pentru perioada realizãrii unui proiect. 13 alin.5. reglementate de art. Contractul individual de muncã pe duratã determinatã poate fi prelungit.conform art. Salariatul permanent comparabil reprezinta salariatul al carui contract individual de munca este incheiat pe durata nedeterminata si care desfasoara aceeasi activitate sau una similara. 16 din Legea nr. 81. 86 din Codul muncii salariatii cu contract individual de munca pe durata determinata nu vor fi tratati mai putin favorabil decat salariatii permanenti comparabili. A) Clauzele ESENTIALE ale contractului individual de munca (art. Astfel de cazuri. sau ori decate ori partile convin in acest sens.Alte situatii prevazute de lege’’ : sunt avute in vedere acele dispozitii ce se regasesc un acte normative speciale si. Atunci când nu existã un salariat cu contract individual de muncã încheiat pe duratã nedeterminatã comparabil în aceeaşi unitate.82 din Codul Muncii. dar numai pentru o perioada determinata. in temeiul carora.17-19 din Codul Muncii): a) identitatea partilor. reglementãrile legale în domeniu.conform art. Potrivit art.(2) din Codul Muncii. Angajatorii sunt obligati sa informeze salariatii angajati cu contracte de munca pe durata determinata despre locurile de munca vacante sau care se vor vacanta. pe durata unei stagiuni sau a unei productii. Între aceleaşi pãrţi se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncã pe duratã determinatã. cu titlu de exemplu. cu exceptia cazurilor in care tratamentul diferit este justificat de motive obiective.82) si de cel mult doua ori consecutiv.14.83 din Codul Muncii..20-26 din Codul Muncii. durata contractului va expira la momentul încetarii motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de munca al salariatului titular. B) clauze specifice. Perioada de proba pentru încadrarea cu contract de munca pe durata determinata.G. reglementata de art. Potrivit art. program sau unei lucrãri. ontractul individual de muncã pe duratã determinatã nu poate fi încheiat pe o perioadã mai mare de 36 de luni. numai pe motivul duratei contractului individual de munca. reglementate de art. corespunzatoare pregatirii acestora si sa le asigure accesul la aceste locuri de munca în conditii egale cu cele ale salariatilor angajati cu contract de munca pe durata nedeterminata. cu acordul scris al partilor. . in aceeasi unitate. personalul poate fi angajat de regula cu contrat individual de munca pe durata nedeterminata.17 alin. dar numai înlauntrul termenului mentionat mai sus (art. 21/2007 privind institutiile si copaniile de spectacole si concerte. suplinitorii pot ocupa posturile scoase la concurs. precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic. 2. pot interveni. se poate incheia contract individual de munca pe durata determinata. În cazul în care acesta este încheiat pentru a înlocui un salariat al carui contract individual de munca este suspendat.(3) din Codul Muncii. în lipsa acestuia. O copie a anuntului se transmite de indata sindicatului sau reprezentantilor salariatilor Cfm art. avandu-se in vedere calificarea/aptitudinile profesionale.80 alin.. d) 45 de zile lucratoare în cazul salariatilor încadrati în functii de conducere. dar si prin contract pe durata determinata. in urmatoarele situatii: . nr. pentru o durata a contractului mai mare de 6 luni. nu poate depasi: a) 5 zile lucratoare pentru o durata a contractului mai mica de 3 luni.. în condiţiile prevãzute la art. cu acordul scris al pãrţilor. se au în vedere dispoziţiile din contractul colectiv de muncã aplicabil sau. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. c) 30 de zile lucratoare pentru o durata a contractului mai mare de 6 luni.b) din O. 35 .

Obligatia de informare a persoanei selectate în vederea angajarii sau a salariatului se considera îndeplinita de catre angajator la momentul comunicarii ofertei privind continutul contractului sau al actului aditional. inainte de plecare. informatiile prevazute la art. d) obiceiurile locului a caror nerespectare i-ar pune în pericol viata. g) conditiile de repatriere a lucratorului.locul de munca sau. e) reglementarile principale din legislatia muncii din acea tara.17 alin. b) • 36 . în situatia în care angajatorul nu îsi executa obligatia de informare în termenul de 15 zile salariatul este în drept sa sesizeze. h) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul. într-un termen de 20 de zile lucrãtoare de la data apariţiei modificãrii. an lipsa unui loc de munca fix. In cazul in care persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul. clauza de mobilitate. precum şi fişa postului. exprimata an ore/zi si ore/saptamana.(2-4) din Codul Muncii elementele sus-mentionate trebuie sa constituie si sa se regaseasca în continutul unei informari prealabile încheierii contractului individual de munca. f) data de la care contractul urmeaza sa asi produca efectele. Clauza de neconcurenta îl obliga pe salariat ca dupa încetarea contractului individual de munca sa nu presteze. d^1) criteriile de evaluare a activitãţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului. a) b) c) d) B) Clauzele SPECIFICE ale contractului individual de munca (art. cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevãzutã în mod expres de lege. k) durata normala a muncii. libertatea sau siguranta personala. posibilitatea ca salariatul sa munceasca an diverse locuri. Potrivit art. (2) în timpul executãrii contractului individual de muncã impune încheierea unui act adiţional la contract. alte elemente constitutive ale veniturilor salariale. durata acestora. e) riscurile specifice postului. dupa caz. respectiv modificarii acestuia. i) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia. d) conditiile de clima. instanta judecatoreasca competenta si sa solicite despagubiri corespunzatoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutarii de catre angajator a obligatiei de informare. în interesul propriu sau al unui tert. cu specificarea atribuţiilor postului. dupa caz. clauza de neconcurenta. Orice modificare a unuia dintre elementele prevãzute la alin. Potrivit art. clauza de confidentialitate.20-26 din Codul Muncii): clauza cu privire la formarea profesionala.19 din Codul Muncii. g) an cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara. d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificãrii ocupaţiilor din România sau altor acte normative. în termen de 30 de zile. (2) din Codul muncii . prealabil încheierii contractului individual de munca. b) moneda în care vor fi platite drepturile salariale. precum si modalitatile de plata. m) durata perioadei de proba. c) sediul sau. precum si informatii referitoare la: a) durata perioadei de munca ce urmeaza sa fie prestata în strainatate. angajatorul are obligatia de a-i comunica in timp util. l) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului. precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul. între parti poate interveni un contract de confidentialitate. j) salariul pe baza. 17 alin. c) prestatiile în bani si/sau în natura aferente desfasurarii activitatii în strainatate. dupa caz Aceste elemente se completeaza prin legi speciale care reglementeaza conditiile specifice de munca în strainatate. Cu privire la informatiile furnizate salariatului. urmeaza sa isi desfasoare activitatea in strainatate. domiciliul angajatorului. o activitate care se afla în concurenta cu cea prestata la angajatorul si îl obliga pe angajator sa îi plateasca salariatului o indemnizatie lunara.

în vederea punerii sale la dispoziţia unui utilizator pentru a lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestuia din urmã.e) din Codul Muncii primirea la munca a unei persoane pentru care nu a fost întocmit contract individual de mun ca. Modelul contractului individual de munca este aprobat prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr.139/2003. încheierea sau modificarea contractului individual de munca. • Prin clauza de mobilitate partile în contractul individual de munca stabilesc ca. Indemnizatia de neconcurenta lunara nu este de natura salariala si este deductibila din profitul impozabil. Clauza de neconcurenta nu poate avea ca efect interzicerea în mod absolut a exercitarii profesiei salariatului sau a specializarii pe care o detine. lit. pentru CIM pe durata determinata) ori a intervenit din initiativa angajatorului pentru motive care nu tin de persoana salariatului. constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.276 alin. autorizatã de Ministerul Muncii. cu vinovatie. executarea obligatiilor de serviciu de catre salariat nu se realizeaza într-un loc stabil de munca. fara sa depaseasca cumulat 100.87-100 din Codul Muncii). În situatia în care contractul individual de munca nu a fost încheiat în forma scrisa. iar partile pot face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba.64/2003. oricare dintre parti poate fi asistata de terti conform propriei optiuni. în conditiile stabilite în regulamentele interne.16 alin.56 lit. Clauza de neconcurenta îsi produce efectele pâna la cel mult 2 ani de la data încetarii contractului individual de munca.500lei la 2.g) (condamnare penala privativa de libertate). d) din Codul Muncii).000lei (art. La sesizarea salariatului sau a inspectorului teritorial de munca. Munca prin agent de muncã temporarã este munca prestatã de un salariat temporar care a încheiat un contract de muncã temporarã cu un agent de muncã temporarã şi care este pus la dispoziţia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestuia din urmã.000 lei – 5. în considerarea specificului muncii. instanta competenta poate diminua efectele clauzei de neconcurenta. Salariatul temporar este persoana care a încheiat un contract de muncã temporarã cu un agent de muncã temporarã. respectiv 159/2003). care încheie contracte de muncã temporarã cu salariaţi temporari. dupa caz. tertii interzisi si aria geografica unde salariatul poate fi în reala competitie cu angajatorul. ca respectarea confidentialitatii informatiilor. lit. lit.15. Aceasta prevedere legala nu se aplica în cazurile în care încetarea contractului individual de munca s-a produs de drept cu exceptia cazurilor prevazute la art. modificat prin Ordinul 76/2003 (Monitorul Oficial nr.d) (comunicarea deciziei de pensionare). se prezuma ca a fost încheiat pe o durata nedeterminata. iar cuantumul prestaţiilor suplimentare în bani sau modalitãţile prestaţiilor suplimentare în naturã sunt specificate în contractul individual de muncã. Indemnizatia trebuie platita întocmai si la timp.j) (la expirarea termenului. contractul individual de munca se încheie în forma scrisa. Indemnizatia datorata salariatului se negociaza si este de cel putin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni. pentru a-i pune la 37 . pe durata prevazuta în contract.(1) lit. Familiei şi Protecţiei Sociale. Munca prin agent de munca temporara (art. Prevederea în contractul individual de munca a unor clauze contrare dispozitiilor legale constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 2.000 lei pentru fiecare persoana identificata. Forma contractului individual de munca Potrivit art. La negocierea. Obligatia de încheiere a contractului individual de munca în forma scrisa revine angajatorului.h) (retragere aviz/autorizatie) si lit.Clauza de neconcurenta îsi produce efectele NUMAI DACA în cuprinsul contractului individual de munca sunt prevazute în mod EXPRES activitatile care sunt interzise salariatului. sa nu transmita date sau informatii de care au luat cunostinta în timpul executarii contractului. perioada. Agentul de muncã temporarã este persoana juridicã.interese corespunzatoare prejudiciului pe care l-a produs angajatorul. în contractele colective de munca sau în contractele individuale de munca. Potrivit art. 276 alin. Se impoziteaza la persoana beneficiara.5.f) (reintegrarea titularului postului). salariatul poate fi obligat la restituirea indemnizatiei si. În cazul nerespectarii. la daune . cuantumul indemnizatiei.(1) si (2) din Codul Muncii.16. • Prin clauza de confidentialitate partile convin ca.000lei. pe toata durata contractului individual de munca si dupa încetarea acestuia. 2. 2. În acest caz salariatul beneficiaza de prestatii suplimentare în bani sau în natura. (1) lit. a clauzei de neconcurenta.5.

în special calificarea necesarã. cu excepţia cazului prevãzut la art. Durata misiunii de muncã temporarã poate fi prelungitã pe perioade succesive care. locul executãrii misiunii şi programul de lucru. Utilizatorul este persoana fizicã sau juridicã pentru care şi sub supravegherea şi conducerea cãreia munceşte temporar un salariat temporar pus la dispoziţie de agentul de muncã temporarã. precum şi procedura de autorizare se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului. nu poate conduce la depãşirea unei perioade de 36 de luni. Contractul de munca temporara se poate încheia si pentru mai multe misiuni.dispoziţia utilizatorului. Condiţiile în care durata unei misiuni de muncã temporarã poate fi prelungitã sunt prevãzute în contractul de muncã temporarã sau pot face obiectul unui act adiţional la acest contract. adãugate la durata iniţialã a misiunii. d) echipamentele individuale de protecţie şi de muncã pe care salariatul temporar trebuie sã le utilizeze. Agentul de muncã temporarã poate încheia cu salariatul temporar un contract de muncã pe duratã nedeterminatã. situaţie în care în perioada dintre douã misiuni salariatul temporar se aflã la dispoziţia agentului de muncã temporarã. pentru a lucra pe perioada stabilitã de contractul de punere la dispoziţie sub supravegherea şi conducerea acestuia. Misiunea de muncã temporarã se stabileşte pentru un termen care nu poate fi mai mare de 24 de luni. f) valoarea comisionului de care beneficiazã agentul de muncã temporarã. Pentru fiecare nouã misiune între pãrţi se încheie un contract de muncã temporarã. 38 . 92 din codul muncii. Pe toata durata misiunii salariatul temporar este platit de agentul de munca temporara. pentru executarea unei sarcini precise şi cu caracter temporar. Agentul de munca este cel care retine si vireaza toate contributiile si impozitele datorate de salariatul temporar catre bugetele statului si plateste pentru acesta toate contributiile datorate în conditiile legii. g) condiţiile în care utilizatorul poate refuza un salariat temporar pus la dispoziţie de un agent de muncã temporarã. daca urmareste sa înlocuiasca astfel un salariat al sau al carui contract de munca este suspendat ca urmare a participarii la greva. Condiţiile de funcţionare a agentului de muncã temporarã. Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune se stabileşte prin negociere directã cu agentul de muncã temporarã şi nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe ţarã garantat în platã. Contractul de muncã temporarã este un contract individual de muncã ce se încheie în scris între agentul de muncã temporarã şi salariatul temporar. în baza unui contract de punere la dispozitie încheiat în forma scrisa. Agentul de munca temporara pune la dispozitie utilizatorului un salariat angajat prin contract de munca temporara. b) caracteristicile specifice postului. Contractul de punere la dispozitie trebuie sa cuprinda: a) durata misiunii. în condiţiile contractului de punere la dispoziţie. Orice clauza prin care se interzice angajarea de catre utilizator a salariatului temporar dupa îndeplinirea misiunii este nula. pe durata unei misiuni. Utilizatorul nu poate beneficia de serviciile salariatului temporar. cu exceptia situatiei în care prin contractul de punere la dispozitie dotarea este în sarcina agentului de munca temporara. Utilizatorul este obligat sa asigure salariatului temporar dotarea cu echipamente individuale de protectie si de munca. în aceleasi conditii ca si ceilalti salariati ai acestuia. precum şi remuneraţia la care are dreptul salariatul. Salariatii temporari au acces la toate serviciile si facilitatile acordate de utilizator." Un utilizator poate apela la agenţi de muncã temporarã pentru executarea unei sarcini precise şi cu caracter temporar. Misiunea de muncã temporarã înseamnã acea perioadã în care salariatul temporar este pus la dispoziţia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestuia. cu respectarea termenului de 24 de luni. Contractul de muncã temporarã înceteazã la terminarea misiunii pentru care a fost încheiat sau dacã utilizatorul renunţã la serviciile sale înainte de încheierea misiunii. e) orice alte servicii şi facilitãţi în favoarea salariatului temporar. c) condiţiile concrete de muncã.

în cazul în care contractul de muncã temporarã este încheiat pentru o perioadã cuprinsã între o lunã şi 3 luni. La încetarea misiunii salariatul temporar poate încheia cu utilizatorul un contract individual de munca. denumite contracte individuale de muncă cu timp parţial. care are acelaşi tip de contract individual de muncă. Atunci când nu existã un salariat comparabil în aceeaşi unitate. în cazul în care contractul de muncã temporarã este încheiat pentru o perioadã cuprinsã între 3 şi 6 luni. Contractul individual de munca cu timp partial (art. e) 30 de zile lucrãtoare în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere. Utilizatorul va notifica de îndata agentului de munca temporara orice accident de munca sau îmbolnavire profesionala de care a luat cunostinta si a careia victima a fost un salariat temporar pus la dispozitie de agentul de munca temporara. a cãrei duratã nu poate fi mai mare de: a) douã zile lucrãtoare. în drepturile salariatului temporar împotriva agentului de munca temporara. Pe parcursul misiunii. c) interdicţia de a efectua ore suplimentare. în afara elementelor prevăzute la art. Prin contractul de muncã temporarã se poate stabili o perioadã de probã pentru realizarea misiunii. se au în vedere dispoziţiile din contractul colectiv de muncã aplicabil sau. c) 15 zile lucrãtoare. are obligatia de a respecta reglementarile legale privind încetarea contractului individual de munca pentru motive care nu tin de persoana salariatului. avându-se în vedere şi alte considerente. durata misiunii se ia în calcul la stabilirea drepturilor salariale. Contractul individual de muncă cu timp parţial se încheie numai în formă scrisă. Salariatul comparabil este salariatul cu normă întreagă din aceeaşi unitate. cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor acestora. următoarele: a) durata muncii şi repartizarea programului de lucru. Contractul individual de muncă cu timp parţial cuprinde. b) 5 zile lucrãtoare. Daca utilizatorul îl foloseste în continuare fara a încheia un asemenea contract sau fara a solicita prelungirea contractului de punere la dispozitie.17. 17 alin. în conformitate cu legislatia în vigoare. este inferior numărului de ore normale de lucru al unui salariat cu normă întreagă comparabil. (2). dispozitiile legale si prevederile contractelor colective de munca aplicabile salariatilor angajati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata la utilizator se aplica în egala masura si salariatilor temporari pe durata misiunii la acesta. Agentul de munca temporara care concediaza salariatul temporar înainte de termenul prevazut în contractul de munca temporara.101-104 din Codul Muncii) Salariatul cu fracţiune de normă este salariatul al cărui număr de ore normale de lucru. Utilizatorul care a platit sumele datorate se subroga. În acest caz.În cazul în care în termen de 15 zile calendaristice de la data la care obligatiile privind plata salariului si cele privind contributiile si impozitele datorate de catre salariatul temporar au devenit scadente si exigibile iar agentul de munca temporara nu le executa. calculate săptămânal sau ca sau ca medie lunară. ele vor fi platite de utilizator. stipulate mai sus. se considera ca între salariatul temporar si utilizator a intervenit un contract individual de munca pe durata nedeterminata. pentru alte motive decât cele disciplinare. în cazul în care contractul de muncã temporarã este încheiat pentru o perioadã mai mare de 6 luni. În situaţia în care într-un contract individual de muncă cu timp parţial nu sunt precizate elementele de mai sus. reglementãrile legale în domeniu. 2. pentru sumele platite. în cazul în care contractul de muncã temporarã este încheiat pentru o perioadã mai micã sau egalã cu o lunã. în lipsa acestuia. în baza solicitarii salariatului temporar.5. contractul se consideră a fi încheiat pentru normă întreagă. Cu exceptia dispozitiilor speciale contrare. utilizatorul raspunde pentru asigurarea conditiilor de munca. cum ar fi vechimea în muncă şi calificarea/aptitudinile profesionale. 39 . d) 20 de zile lucrãtoare. Angajatorul poate încadra salariaţi cu fracţiune de normă prin contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată. pentru o duratã a contractului de muncã temporarã mai mare de 6 luni. prestează aceeaşi activitate sau una similară cu cea a salariatului angajat cu contract individual de muncă cu timp parţial. precum si a celorlalte drepturi prevazute de legislatia muncii. b) condiţiile în care se poate modifica programul de lucru.

Actele a caror prezentare este obligatorie la încheierea contractului individual de munca .20. în măsura în care este posibil. salariatii cu munca la domiciliu îsi stabilesc singuri programul de lucru.156/2000 privind protectia cetatenilor români care lucreaza în strainatate (Monitorul Oficial nr. . O copie a anunţului prevăzut la alin. dupa caz.5. al materiilor prime si materialelor pe care le utilizeaza în activitate. în cazul în care apare această oportunitate. 2. dupa caz.Livret militar.Salariatul încadrat cu contract de muncă cu timp parţial se bucură de drepturile salariaţilor cu normă întreagă.364/2000).5. Munca la domiciliu (art. atributiile specifice functiei pe care o detin. (2) se transmite de îndată sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor. precum si al produselor finite pe care le realizeaza. Angajatorul este obligat ca.sunt angajatii misiunilor diplomatice. b) programul în cadrul caruia angajatorul este în drept sa controleze activitatea salariatului sau si modalitatea concreta de realizare a controlului. . Contractul individual de munca la domiciliu se încheie numai în forma scrisa si contine. Angajatorul asigură.Adeverinta pe baza datelor din registrul general de evidenta a salariatilor. fie de la un loc de muncă cu fracţiune de normă la un loc de muncă cu normă întreagă sau de a-şi mări programul de lucru.sunt angajatii unor institutii publice straine care sunt organizate si functioneaza pe teritoriul altui stat decât România.Nota de lichidare cu situatia debitelor.Certificat de cazier judiciar.105-107 din Codul Muncii) Sunt considerati cu munca la domiciliu acei salariati care îndeplinesc. c) obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la domiciliul salariatului. în conditiile stabilite prin contractul individual de munca. cetatenii care lucreaza în strainatate si carora nu li se aplica prevederile acestei legi beneficiaza de masuri speciale de protectie stabilite prin legile române sau straine sau prin tratate si conventii internationale la care România este parte.5. să ia în considerare cererile salariaţilor de a se transfera fie de la un loc de muncă cu normă întreagă la unul cu fracţiune de normă. în afara elementelor generale ale contractului individual de munca urmatoarele: a) precizarea expresa ca salariatul lucreaza la domiciliu. daca se afla în urmatoarele situatii: . . prin care se dovedeste vechimea în munca.Actele originale referitoare la studii si calificare. în măsura în care este posibil. Drepturile salariale se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat. Această informare se face printr-un anunţ afişat la sediul angajatorului. oficiilor consulare si reprezentantelor comerciale române. În vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin.Carnetul de munca .18. Prin contractele colective de munca se pot stabili si alte conditii specifice privind munca la domiciliu. accesul la locuri de muncă cu fracţiune de normă la toate nivelurile.Documente privind examenul medical. Angajatorul este obligat să informeze la timp cu privire la apariţia unor locuri de muncă cu fracţiune de normă sau cu normă întreagă. Situatii speciale privind încheierea contractului individual de munca a) Prestarea muncii de catre cetatenii români în strainatate Conform Legii nr. Angajatorul este în drept sa verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu. 2. în condiţiile prevăzute de lege şi de contractele colective de muncă aplicabile. Salariatul cu munca la domiciliu se bucura de toate drepturile recunoscute prin lege si prin contractele colective de munca aplicabile salariatilor al caror loc de munca este la sediul angajatorului. pentru a facilita transferurile de la normă întreagă la fracţiune de normă şi invers. . raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru.Buletinul de identitate . 2.face dovada cetateniei si domiciliului.daca persoana a fost încadrata. 40 . . . activitatea desfasurata.19. la domiciliul lor. . . vechimea în meserie si în specialitate.

.31/1990 privind societatile comerciale. Ministerul Afacerilor Externe. care efectueaza activitati de transport international. Agentii pot efectua medierea angajarii numai pe baza contractelor încheiate cu persoane juridice sau fizice straine care contin oferte ferme de munca. Acreditarea agentiilor si agentilor se face conform Normelor Metodologice aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. Agentiile pot fi societati comerciale cu sediul în România.transferul salariului în România. meseria. . Agentii pot trimite în strainatate si persoane încadrate de acestia cu contract individual de munca (care contine drepturile si obligatiile mentionate mai sus.despagubiri pentru boli profesionale si accidente de munca. .conditii de angajare.indemnizatii pentru întretinerea familiei în tara. sunt angajatii unor organizatii comerciale. Legea nr.conditiile de protectie si securitate a muncii. . . persoane juridice române sau straine. . sucursale.functia. .masurile de protectie a muncii.durata timpului de munca si odihna. 41 .208/2001).salariul. . prin autoritatile competente. Agentiile pot presta aceasta activitate numai dupa acreditarea lor de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale. Nerespectarea de catre agentii a acestor conditii atrage raspundere civila sau penala.44 din Legea nr.fiscalitatea si contributiile obligatorii.datele de plata a salariilor. . boli profesionale sau obisnuite. . dupa caz.sunt angajatii unor organisme internationale cu sediul pe teritoriul altui stat decât România. . De asemenea. În sensul legii.plata orelor suplimentare.concediul de odihna. prin misiunile diplomatice si oficiile consulare va depune aceleasi diligente pe lânga autoritatile straine ca cetatenii români sa beneficieze atât de masurile de protectie sus-mentionate.conditii de locuit si hrana. .384/2001 (Monitorul Oficial nr. cu participare straina sau cu capital integral strain constituite în conditiile Legii nr. . întelegeri. va depune diligentele necesare pentru încheierea de acorduri.conditiile generale de munca.asigurarea pentru accidente de munca. cât si de cele care se aplica în tarile respective (inclusiv cele de solutionare a litigiilor de munca). . prin oferta ferma de munca se întelege respectarea urmatoarelor conditii: . tratate sau conventii cu autoritatile publice similare din alte state în vederea stabilirii conditiilor de protectie a cetatenilor români care lucreaza în tarile respective: . .nivelul salariului minim. cu capital român.31/1990. . De asemenea.156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate reglementeaza si activitatea agentiilor de ocupare a fortei de munca având ca obiect activitatea de mediere a angajarii cetatenilor români în strainatate. pot fi filiale. Guvernul României. . .orele de repaus. agentii. cu evitarea dublei impuneri sau dublei perceperi de contributii. bugetul asigurarilor sociale de sanatate si somaj pe baza unei declaratii privind veniturile lunare realizate în strainatate si contributiilor platite organelor competente din România. inclusiv plata contributiilor obligatorii). reprezentante ale societatilor straine autorizate sa functioneze în România potrivit art.obligatiile angajatilor români în strainatate.durata si natura muncii prestate. Cetatenii care lucreaza în strainatate prin intermediul unor astfel de contracte beneficiaza de prestatii din bugetul asigurarilor sociale.

şi primesc lunar. Nu beneficiazǎ de aceste facilitati angajatorii care au obligatia. pe o durata de maximum 2 ani. c) o sumă egală cu de 1. aferentă absolvenţilor încadraţi. f) si g) si alin. art. Ajutorul se vireaza la cerere. profesional.5 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă. denumiti angajatori de insertie. Angajatorii.2 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă. de a încadra absolventi ai institutiilor de învǎtǎmânt. special.2 lit. de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj. Prin absolvent al unei institutii de învatamânt se întelege persoana care a obtinut o diploma sau un certificat de studii în conditiile legii în una din institutiile de învatamânt gimnazial. În acest caz. pe o perioadă de 12 luni. Absolventii pot fi încadrati în aceste conditii o singura data pentru fiecare forma de învatamânt în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor. 55 lit. 56 lit.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. dupa îndeplinirea obligatiei de mentinere a reporturilor de munca/serviciu cel putin 3 ani îi mentin pe absolventi pe posturile în care au fost încadrati. pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii. Pentru absolventii care au handicap avantajele sus-mentionate se acorda pe o perioada de 18 luni. pe această perioadă. pentru aceastǎ categorie. 53/2003-Codul muncii.5 din Legea nr. e) si f) din Legea nr.116/2002 privind prevenirea marginalizarii sociale (Monitorul Oficial nr. Aceasta sanctiune nu se aplica în situatia în care încetarea raporturilor de munca sau serviciu are loc din initiativa sau din motive imputabile angajatului. Angajatorii care încadreaza absolventi în aceste conditii sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin trei ani de la data încadrarii. pentru fiecare absolvent: a) o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă. dar nu mai mult de 2 ani. angajatorul care are conventie cu Agentia încheie cu tânarul CIM pe durata determinata egala cu cea a contractului de solidaritate. 84 alin. din bugetul asigurarilor pentru somaj angajatorilor care nu înregistreza debite pentru neplata contributiilor sociale. b) si c). de continuare a acestor raporturi. Angajatorii care înceteaza din initiativa lor / prin acordul pǎrtilor raporturile de munca / serviciu ale absolventilor (art. Angajatorii care. angajatorii de insertie îi angajeaza pe acesti tineri cu CIM pe durata nedeterminata Agentia le ramburseaza lunar o suma în cuantum de 50% din indemnizatia de somaj. cu modificarile si completǎrile ulterioare) anterior împlinirii termenului de trei ani sunt obligati sa restituie în totalitate agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele încasate pentru fiecare absolvent plus dobânda de referintǎ a BNR în vigoare la data respectivǎ.1 lit. încheie cu Agentia conventii în baza carora Agentia ramburseaza lunar salariul de baza stabilit la angajare dar nu mai mult de 75% din salariul net stabilit pe economie comunicat de INS. alin.b) Încadrarea în munca a absolventilor (baza legala art. postliceal sau superior de stat ori particular autorizat sau acreditat în conditiile legii. angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ sunt scutiţi. pentru absolvenţii de învăţământ superior. pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal. c) Accesul tinerilor la un loc de munca Conform prevederilor Legii nr. Masurile de stimulare sus-mentionate nu se acorda pe perioada în care raporturile de munca sau serviciu sunt suspendate. respectiv plasarea la un angajator avizat de agentie. b) o sumă egală cu de 1. cheltuielile vor fi suportate la cererea angajatorului din bugetul asigurarilor pentru somaj. potrivit legii. În baza contractului de solidaritate.76/2002privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca (Monitorul Oficial nr.80-84 din Legea nr. primesc pentru fiecare an. Tinerii încheie cu Agentia un contract de solidaritate (pâna la 2 ani. un ajutor financiar egal cu suma aferenta contributiilor sociale datorate pentru aceste persoane. liceal.103/2002) Conform Legii nr. dar nu mai putin de 1 an). 188/1999. În perioada celor 3 ani absolventii pot urma o forma de pregatire profesionala organizata de angajator în conditiile legii. art. c). 42 .b). Sumele se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.193/2002) tinerii cu vârsta între 16 si 25 de ani aflati în dificultate si confruntati cu riscul excluderii profesionale sunt consiliati si mediati de ANOFM. Daca la încetarea contractului de solidaritate.

angajatorul care încadreaza persoane din rândul somerilor si pe care-i mentin în activitate o perioada de cel putin 6 luni de la data angajarii. datorata de angajator pentru persoanele respective. Angajatorii care înceteaza raporturile de munca sau servicii anterior celor 2 ani sunt obligati sa restituie în totalitate agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele încasate pentru fiecare persoanǎ plus dobânda de referintǎ a BNR.76/2002. şi primesc lunar. Reducerea se acorda începând din anul fiscal urmator pentru o perioada de 6 luni si consta în diminuarea sumei datorate 43 .116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale (Monitorul Oficial nr.tinerii familisti fara copii în întretinere. pe perioada angajarii. valoarea indicatorului social de referinţă. din bugetul asigurarilor pentru somaj si din alte surse alocate conform prevederilor legale.tinerii singuri cu copii în întretinere.alte categorii de tineri aflati în dificultate.79 din Legea 76/2002. . cu contract individual de munca pe perioadǎ determinatǎ de cel mult 12 luni. aferenta persoanelor ancadrate din aceste categorii. potrivit legii. 78 se acordǎ. conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta. beneficiaza lunar.93 din Legea 76/2002. se pot subventiona cheltuielile cu forta de munca efectuata în cadrul realizarii unor programe care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca din rândul somerilor pentru dezvoltarea comunitatile locale. pe o perioada de 12 luni. daca nu andeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala. . beneficiaza de reducerea sumei reprezentând contributia de 1% (fond salarii) datorata bugetului asigurarilor pentru somaj. someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc. .795/2002). e) Încadrarea în munca a unor categorii de personal din rândul somerilor: Angajatorii care incadreaza an munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 de ani sau someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale sunt scutiti. nu au obligatia. angajatorilor cǎrora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementǎrilor în viguare privind achizitiile publice. În limita sumelor disponibile Agentia poate încheia contracte de solidaritate si cu tinerii în vârsta de pâna la 35 de ani în conditiile sus-mentionate. f) Facilitati acordate angajatorilor privind contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj. de a ancadra an munca persoane cu handicap.tinerii proveniti din centre de plasament. aferente acestuia. În functie de suma prevazuta în bugetul asigurarilor pentru somaj Agentia încheie contracte de solidaritate cu tinerii. daca ancadreaza an munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 2 ani. .tinerii familisti care au executat pedepse privative de libertate. subventiile prevazute la art. b) în perioada 1 noiembrie-31 martie. Angajatorii care incadreaza an munca. d) Încadrarea cu contract individual de munca din rândul somerilor Conform art. din rândul somerilor. pe o perioadǎ de cel mult 12 luni pentru fiecare persoana încadratǎ. acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj. an raport cu numarul de angajati. beneficiaza si angajatorii care. Conform art. potrivit urmatoarelor prioritati: . de o suma egala cu un salariu de baza minim brut pe tara an vigoare. pana la data andeplinirii conditiilor respective. pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii.1149/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 2 ani.78 din Legea nr. 70% din valoarea indicatorului social de referinţă. cu exceptia contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj. potrivit legii. o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare. la care se adaugă contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajatori. Aceasta sanctiune nu se aplica în situatia în care încetarea raporturilor de munca sau serviciu are loc din initiativa sau din motive imputabile angajatului. la solicitarea autoritǎtilor publice locale. al cǎror cuantum este: a) în perioada 1 aprilie-31 octombrie.Detalii sunt stipulate în Hotarârea Guvernului nr. De facilitatile prevazute mai sus . conform legii. pe această perioadă. de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj. Conform art.

precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati. urmatoarele drepturi: a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii. i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca. e) sa constate savârsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare. b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat. în cadrul contractelor colective de munca si al contractelor individuale de munca. k) dreptul la negociere colectiva si individuala. precum si contractul individual de munca. d) sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii. j) dreptul la protectie în caz de concediere. b) dreptul la repaus zilnic si saptamânal. b) obligatia de a respecta disciplina muncii. de a îndeplini atributiile ce îi revin conform fisei postului.lunar cu 0. Angajatorului îi revin. Salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern. l) dreptul de a participa la actiuni colective. c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat. Orice tranzitie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate. d) obligatia de fidelitate fata de angajator în executarea atributiilor de serviciu. potrivit legii. c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern. în principal. Periodicitatea comunicarilor se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil. cu reprezentantii salariatilor în privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora. 2. Executarea contractului individual de munca (art. Salariatul are. f) dreptul la securitate si sanatate în munca. în conditiile legii si/sau contractului colectiv de munca aplicabil. cu exceptia informatiilor sensibile si secrete. din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca. urmatoarele obligatii: a) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca. în principal.37-art. h) dreptul la informare si consultare. g) sa înfiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze înregistrarile prevazute de lege. e) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii în unitate. dupa caz. Salariatului îi revin. urmatoarele obligatii: a) obligatia de a realiza norma de munca sau. d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament. g) dreptul la acces la formarea profesionala. urmatoarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depusa. f) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate în sarcina sa. m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat. în principal. 44 .6. c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege. e) dreptul la demnitate în munca. b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca. f) obligatia de a respecta secretul de serviciu. sub rezerva legalitatii lor.40 din Codul Muncii) Drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat se stabilesc potrivit legii. în principal. e) sa se consulte cu sindicatul sau. Angajatorul are.5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou angajat din numarul mediu scriptic de personal încadrat cu contract individual de munca din anul respectiv. prin negociere. potrivit legii. în contractul colectiv de munca aplicabil. c) dreptul la concediul de odihna anual. d) sa exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu. dupa caz.

din 6 în 6 luni. Salariatul poate refuza detasarea dispusa de angajatorul sau numai în mod exceptional si pentru motive temeinice. de catre salariat. schimbarea. În mod exceptional. d) conditiile de munca. dar NUMAI cu consimtamântul scris al salariatului. b) locul muncii. perioada detasarii poate fi prelungita pentru motive obiective ce impun prezenta salariatului la acel angajator. Pe durata detasarii. fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detasarea. prin vointa uneia dintre parti. din dispozitia angajatorului. e) salariul. 2. cu acordul ambelor parti. Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult 1 an. c) felul muncii. fie de drepturile de la angajatorul la care este detasat. toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului. precum si la o indemnizatie de delegare. Drepturile cuvenite salariatului detasat se acorda de angajatorul la care s-a dispus detasarea.cu titlu de sanctiune disciplinara sau . Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente: a) durata contractului. prin acordul partilor sau.48 din Codul Muncii) Modificarea contractului individual de munca vizeaza. Delegarea reprezinta exercitarea temporara. i) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal a salariatilor. Modificarea contractului individual de munca (art. salariatul beneficiaza de drepturile care îi sunt mai favorabile.7. Delegarea poate fi dispusã pentru o perioadã de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni şi se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice. la cerere. de a se îndrepta împotriva oricaruia dintre cei doi angajatori si de a cere executarea silita a obligatiilor neîndeplinite. În mod exceptional.41. Salariatul detasat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare. 3. Delegarea/detasarea Locul muncii poate fi modificat unilateral de catre angajator prin delegarea/detasarea salariatului întrun alt loc de munca decât cel prevazut în contractul individual de munca. în conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil.ca masura de protectie a salariatului. a elementelor contractului individual de munca. a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu în afara locului sau de munca. Contractul individual de munca poate fi modificat NUMAI prin acordul partilor. acestea vor fi îndeplinite de angajatorul care a dispus detasarea. 2. 45 . la un alt angajator. prin exceptie. fara consimtamântul salariatului în cazul: .: sanctiune disciplinara). modificarea unilaterala a contractului individual de munca este posibila numai în cazurile si în conditiile prevazute de Codul Muncii (ex. 1. Refuzul salariatului de prelungire a delegãrii nu poate constitui motiv pentru sancţionarea disciplinarã a acestuia.unor situatii de forta majora. în scopul exercitarii unor lucrari în interesul acestuia. salariatul detasat are dreptul de a reveni la locul sau de munca de la angajatorul care l-a detasat. în conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil. în cazurile si în conditiile prevazute de Codul Muncii. din dispozitia angajatorului. În cazul în care exista divergente între cei doi angajatori si nici unul dintre ei nu îsi îndeplineste obligatiile. Pe durata delegarii/detasarii salariatul îsi pastreaza functia si toate celelalte drepturi prevazute în contractul individual de munca. numai cu acordul salariatului. Detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca. Daca angajatorul la care s-a dispus detasarea nu îsi îndeplineste integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat. prin detasare se poate modifica si felul muncii. Cu titlu de exceptie. Trecerea temporara într-o alta munca Angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii.h) sa elibereze. precum si la o indemnizatie de detasare. f) timpul de munca si timpul de odihna. în mod obisnuit. Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare. .

g) forta majora. h) în cazul în care salariatul este arestat preventiv.pentru protejarea mamei si copilului conform art.91/1990). 158/2005 (Monitorul Oficial nr. în conditiile Codului de procedura penala. Incapacitate temporara de munca . e) exercitarea unor functii în cadrul unei autoritati executive. i) în alte cazuri expres prevazute de lege. Suspendarea contractului individual de munca poate fi: a) suspendarea de DREPT. d) abrogat.37 alin. Suspendarea contractului individual de munca (art. raporturile de munca sau serviciu se suspenda. cu excepţia situaţiilor în care contractul individual de muncã înceteazã de drept.4/1990 (Monitorul Oficial nr. Dacã în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit avizele. salariatul are dreptul la un concediu de maternitate de 126 zile (cuantum 85%). c) carantina. f) îndeplinirea unei functii de conducere salarizate în sindicat. În cazul suspendãrii contractului individual de muncã. prin contractul colectiv de munca aplicabil.73/2003) prevede mentinerea contractului individual de munca pe perioada cât cei în cauza îndeplinesc functii de conducere în sindicat. 1074/2005) beneficiaza de concediu medical. Pe durata suspendarii pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor decât cele salariale/munca. 2. De fiecare datã când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauzã de încetare de drept a contractului individual de muncã. se suspendã toate termenele care au legãturã cu încheierea. modificarea. pe toata durata mandatului. Îndeplinirea unor functii de conducere platite în sindicat . h^1) de la data expirãrii perioadei pentru care au fost emise avizele.2. În cazul suspendarii contractului individual de munca pentru fapte imputabile salariatului. legislative ori judecatoresti. executarea sau încetarea contractului individual de muncã.50 din Codul Muncii) Contractul individual de munca se suspenda de drept în urmatoarele situatii: a) concediu de maternitate. Exercitarea mandatelor de senator si deputat . b) suspendarea prin ACORDUL partilor. b) concediu pentru incapacitate temporara de munca.(4) din Legea nr. prin contractele individuale de munca sau regulamentele interne nu se prevede astfel. 158/2005.8.1. cauza de încetare de drept prevaleazã. pe durata mandatului de primar raporturile de munca/serviciu avute anterior se suspenda.datorita incapacitatii create de boala (obisnuita sau urgenta medico-chirurgicala/ infecto-contagioasa) conform art.11 din Legea nr.8. autorizaţiile ori atestãrile necesare pentru exercitarea profesiei. pe durata mandatului de senator sau deputat.7 din Legea nr. 46 . daca prin legi speciale.art. Activitatea desfasurata în aceasta calitate constituie vechime în munca sau în specialitate iar la reluarea activitatii se va stabili un salariu care sa nu fie inferior celui pe care l-ar fi dobândit daca ar fi continuat activitatea anterioara pe baza raporturilor de munca/serviciu. 12-17 din OUG nr. contractul individual de muncã înceteazã de drept. pe durata suspendarii acesta nu beneficiaza de nici un drept care rezulta din calitatea de salariat. Suspendarea de drept a contractului individual de munca (art.204/2001).23-25 din OUG nr. Concediul de maternitate (riscuri asigurate) . dupa caz.215/2001 (Monitorul Oficial nr. Indemnizatia se suporta din bugetul asigurarilor sociale de sanatate. c) suspendarea prin actul UNILATERAL al uneia dintre parti. autorizaţiile ori atestãrile necesare pentru exercitarea profesiei.49-54 din Codul Muncii) Suspendarea contractului individual de munca are ca efect SUSPENDAREA prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator.conform art. Indemnizatia se suporta din bugetul asigurarilor sociale de sanatate / din fondul de salarii.54/2003 (Monitorul Oficial nr. Exercitarea mandatului de primar Conform art.

conform OUG nr. Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de pâna la 7 ani si a copilului cu handicap pentru afectiuni intercurente pâna la împlinirea vârstei de 18 ani Conform art. în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil. 1008/2005).8. în cazul concediilor fara plata pentru studii sau pentru interese personale. pe toata durata mandatului. 571/2003 privind Codul fiscal.se acorda si pentru copiii înfiati.conform art. 47 . dar nu mai mult de 4. de 600 lei.indemnizatia se plateste din bugetul de stat de catre directiile teritoriale ale MMSSF. persoanele care.654/1999). .2007. în cazul copilului cu handicap. salariatul beneficiaza de un concediu medical si o indemnizatie stabilita în functie de baza de calcul (75%). e) exercitarea unei functii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local. în ultimul an anterior datei naşterii copilului.8. Concediul pentru crestere copil în vârsta de pâna la doi ani si a celui cu handicap în vârsta de pâna la trei ani: . Contractul individual de muncă POATE fi suspendat în situaţia absenţelor nemotivate ale salariatului.Carantina . în anul 2008.210/1999 (Monitorul Oficial nr.01. precum şi prin regulamentul intern. au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr.Începând cu data de 1 ianuarie 2009. opţional. d) concediu pentru formare profesionala. 148/2005 (MO nr. în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni. 2.54 din Codul Muncii) Contractul individual de munca poate fi suspendat. 2.2. de până la 3 ani. . . începând cu 01.26-30 din OUG nr. b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav. art 20 si art. Durata maxima a acestui concediu este de 45 zile pe an. 158/2005. Suspendarea contractului individual de munca din initiativa salariatului (art. cu modificările şi completările ulterioare. Indemnizatia se suporta din bugetul asigurarilor sociale de sanatate.b). precum şi de o indemnizaţie lunară în cuantum de 600 lei sau. 158/2005.se acorda la cerere. 22 OUG nr. Suspendarea contractului individual de munca prin acordul partilor (art.000 lei. Exceptie fac afectiunile pentru care medicul curant recomanda un numar mai mare de zile. sub tutela ori încredintati sau dati în plasament familial. beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau. prin acordul partilor. . Concediu paternal Tatal are dreptul la cerere la un concediu de cinci zile lucratoare sau 15 zile lucratoare daca a urmat un curs de puericultura pentru îngrijirea noului nascut în primele 8 saptamâni de la nastere. Indemnizatia este egala cu salariul de baza corespunzator perioadei de concediu si se plateste din fondul de salarii. contractul individual de muncă. pe perioada suspendarii se acorda concediu medical si o indemnizatie. Indemnizatia se suporta din bugetul asigurarilor sociale de sanatate. c) concediu paternal. Concediul paternal este reglementat de Legea nr.51 din Codul Muncii) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului în urmatoarele situatii: a) concediu pentru cresterea copilului. Se poate acorda si sotului (optional). oricare dintre parinti are dreptul la un concediu medical si indemnizatie în cuantum de 85% din baza de calcul.18 lit. f) participarea la greva.3.

Pe durata grevei . 48 . e) pe durata detasarii. . pânã la remedierea situaţiei care a cauzat reducerea programului. pe perioade care depãşesc 30 de zile lucrãtoare. cu reducerea corespunzãtoare a salariului. 2. platit de angajator.149-153.În cazul în care nu a fost asigurata participarea la o formare profesionala pe cheltuiala angajatorului. angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe sãptãmânã.art.40 din Legea nr. în conditiile legii. pentru motive economice. .Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai cu acordul sindicatului sau reprezentantilor salariatilor si numai daca absenta salariatului ar prejudicia grav desfasurarea activitatii.art. tehnologice. • În cazul reducerii temporare a activitãţii. Indemnizatia de concediu nu poate fi mai mica decât valoarea totala a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectiva si reprezinta media veniturilor din luna/lunile în care se efectueaza concediul. fãrã încetarea raportului de muncã. pâna la ramânerea definitiva a hotarârii judecatoresti. altele decât salariul. . dupã caz.Durata concediului de formare profesionala nu se deduce din durata concediului de odihna si este asimilata unei perioade de munca efectiva în ceea ce priveste drepturile cuvenite salariatului. d) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activitãţii. .Cererea se depune cu o luna înainte de efectuarea concediului (data începerii.Perioada efectuarii se stabileste de comun acord cu angajatorul. . precum si în cazul suspendarii contractului individual de munca pe durata cercetarii disciplinare prealabile sau al sanctiunii disciplinare prin suspendarea contractului individual de munca. domeniul.Se acorda la solicitarea salariatului pe perioada formarii profesionale pe care salariatul o urmeaza din initiativa sa. f) pe durata suspendãrii de cãtre autoritãţile competente a avizelor. daca salariatul este declarat nevinovat.Este un drept al salariatului.Se poate acorda si fractionat pentru sustinerea examenelor de absolvire a unor forme de învatamânt sau pentru sustinerea examenelor de promovare în anul urmator în cadrul institutiilor de învatamânt superior.582/1999) prevede ca greva constituie o cauza de suspendare a contractului individual de munca. • În cazul întreruperii temporare a activitatii angajatorului. tehnologice. salariatii beneficiaza de o indemnizatie. structurale sau similare. multiplicata cu numarul de zile de concediu. în temeiul normelor legale ale raspunderii civile contractuale. de pâna la 10 zile lucratoare sau 80 de ore.Este reglementat de Codul Muncii . ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat. structurale sau similare. acesta îsi reia activitatea avuta anterior si are dreptul. platita din fondul de salarii.4. la o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului individual de munca. Suspendarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului (art. . pentru motive economice. salariatul în cauza are dreptul la un concediu pentru formare profesionala.Concediu pentru formare profesionala . autorizaţiilor sau atestãrilor necesare pentru exercitarea profesiilor. dupã consultarea prealabilã a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitãţii sau a reprezentanţilor salariaţilor. .168/1999 (Monitorul Oficial nr. • În cazul în care angajatorul a formulat plângere penala împotriva salariatului si acesta a fost trimis în judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta. b) abrogat. denumirea institutiei). durata. c) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penala împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecata pentru fapte incompatibile cu functia detinuta.52-53 din Codul Muncii) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului în urmatoarele situatii: a) pe durata cercetarii disciplinare prealabile. concediul se poate acorda cu sau fara plata. .8.

în cazul salariaţilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani.55-79 si art.5. pot beneficia de despagubiri. 2.57 din Codul Muncii se stipuleaza ca nerespectarea oricareia dintre conditiile legale necesare pentru încheierea valabila a contractului individual de munca atrage nulitatea acestuia.55 din Codul Muncii): de drept. c) abrogat. de la data la care angajatorul şi-a încetat existenţa conform legii. Drepturile salariale se platesc de catre unitatea în care a fost detasat salariatul. 2. j) retragerea acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali. pensiei anticipate parţiale. • Referitor la nulitatea contractului individual de munca (art. maternitate. la data convenita de acestea. de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare. d) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstã standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare. Astfel.Pe durata întreruperii temporare a activitatii.45-47 din Codul Muncii. Constatarea nulitatii contractului individual de munca produce efecte pentru viitor. executarea pedepsei la locul de munca) sau chiar salariu (detasare. de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia. în cazul anularii suspendarii din functie. b) la data rãmânerii irevocabile a hotãrârii judecãtoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub interdicţie a salariatului sau a angajatorului persoanã fizicã. Detasarea Conform art.1. ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti. salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului. nu este lipsit de venituri. autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei. la data comunicãrii deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate. În aceasta perioada se suspenda contractul individual de munca cu angajatorul care a dispus detasarea (se înscrie în carnetul de munca). în cazurile si în conditiile limitativ prevazute de lege.56-57 din Codul Muncii) Contractul individual de muncă încetează de drept: a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoanã fizicã. De asemenea.169-170 din Codul Muncii) Contractul individual de munca poate înceta (art. f) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate. crestere copil. acesta având oricând posibilitatea sa dispuna reînceperea activitatii. în alte unitati. f) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate. ca urmare a acordului partilor. INCETAREA contractului individual de munca (art. Încetarea de drept a contractului individual de munca (art. ● a) b) c) 49 . h) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii. salariatul primeste indemnizatie (incapacitate temporara de munca.e) din Codul Muncii). îndeplinirea unei functii de conducere în sindicat). În cele mai multe cazuri salariatul. Efectele suspendarii contractului individual de munca Suspendarea contractului individual de munca afecteaza în principal cele doua clauze: munca si plata muncii. pensiei anticipate. desi nu presteaza activitate. g) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor.9. ca măsură de siguranţă ori pedeapsă complementară. de la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească definitivă. salariatii pot fi detasati sa îndeplineasca anumite lucrari corespunzatoare pregatirii si atributiilor lor de serviciu.9.8. pensiei pentru limitã de vârstã cu reducerea vârstei standard de pensionare. e) ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă. de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. la art. 2. precum şi în cazul dizolvãrii angajatorului persoanã juridicã. i) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată. concediu de odihna.56 lit.

Încetarea contractului individual de munca prin acordul partilor Potrivit art.9. handicap. a efectelor acesteia se pot face prin acordul partilor. în conditiile legii. culoare. corespunzator modului de îndeplinire a atributiilor de serviciu.58-78 din Codul Muncii) Concedierea reprezinta încetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului. vârsta. în conditiile legii.b) din Codul Muncii contractul individual de munca poate înceta prin acordul partilor. orientare sexuala. care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de munca aplicabile. Concedierea salariatilor este interzisa: a) pe criterii de sex. 50 . În situatia în care o clauza este afectata de nulitate. a dreptului la greva si a drepturilor sindicale. savârsite de catre acel salariat. contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern. în masura în care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere. Încetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului (art. indiferent ca este încheiat pe durata nedeterminata sau pe durata determinata.61-64 din Codul Muncii) Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului în urmatoarele situatii: a) în cazul în care salariatul a savârsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca. rasa. apartenenta nationala. b) pentru exercitarea. stabilita prin certificat medical conform legii. nulitatea se pronunta de catre instanta judecatoreasca. ca este contract de munca temporara. Persoana care a prestat munca în temeiul unui contract individual de munca nul are dreptul la remunerarea acestuia. cu exceptia situatiei în care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare repetate.9. Concedierea poate fi dispusa pentru motive care tin de persoana salariatului sau pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Ca urmare. h) pe durata exercitarii unei functii eligibile într-un organism sindical. 2. etnie.55 lit. i) pe durata efectuarii concediului de odihna. concedierea salariatilor nu poate fi dispusa: a) pe durata incapacitatii temporare de munca.9. potrivit legii. Daca partile nu se înteleg. f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav. Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului (art. religie.60 din Codul Muncii. aceasta este înlocuita de drept cu dispozitiile legale sau conventionale aplicabile. g) abrogat. situatie sau responsabilitate familiala. întrucât stabileste drepturi si obligatii pentru salariati. b) pe durata suspendãrii activitãţii ca urmare a instituirii carantinei. caracteristici genetice. e) pe durata concediului pentru cresterea copilului. c) pe durata în care femeia salariata este gravida. 2. contract cu timp partial sau contract de munca la domiciliu. apartenenta ori activitate sindicala.1. salariatul având dreptul la despagubiri. ca sanctiune disciplinara. Aceste interdictii legale nu opereaza în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului.3. Potrivit art. optiune politica. Constatarea nulitatii si stabilirea.2.3. 2. la data convenita de acestea. poate înceta prin acordul partilor. origine sociala. contractul individual de munca.Nulitatea contractului individual de munca poate fi acoperita prin îndeplinirea ulterioara a conditiilor impuse de lege. d) pe durata concediului de maternitate.

c) cel puţin 30 de salariaţi. Concedierea pentru necorespunderea profesionala poate fi dispusa dupa evaluarea prealabila a salariatului conform unei proceduri de evaluare stabilita prin contractul colectiv de munca sau prin regulamentul intern.b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile.f) din Codul Muncii). are obligatia de a solicita sprijinul agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca în vederea redistribuirii salariatului.individuala sau . din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.art. Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului (art. c) în cazul în care. dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 100 de salariaţi. • Concedierea pentru savârsirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii poate fi dispusa numai dupa îndeplinirea de catre angajator a cercetarii prealabile si în termenele stabilite de Codul Muncii (decizia se emite în termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savârsirea abaterii disciplinare dar nu mai târziu de 6 luni de la data savârsirii faptei . compatibile. 51 . în conditiile Codului de procedura penala. dar mai puţin de 300 de salariaţi.b)-d) (arestare mai mult de 30 de zile/inaptitudine fizica si/sau psihica si necorespundere profesionala) angajatorul are obligatia de a emite decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatarii cauzei concedierii. În cazurile în care concedierea este dispusa pentru inaptitudinea fizica/psihica sau profesionala sau pentru reintegrarea titularului postului (art. urmând sa îi comunice salariatului solutiile propuse de agentie. sub sanctiunea nulitatii absolute. din unul sau mai multe motive care nu ţin de persoana salariatului. d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de munca în care este încadrat. b) cel puţin 10% din salariaţi. trebuie sa fie motivata în fapt si în drept si sa cuprinda precizari cu privire la termenul în care poate fi contestata si la instanta judecatoreasca la care se contesta. se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului. În situatia în care nu dispune de locuri vacante.3. Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă. în conditiile stabilite în contractul colectiv de munca aplicabil sau în contractul individual de munca. prin decizie a organelor competente de expertiza medicala.(1) din Codul Muncii).65-72 din Codul Muncii) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat. Salariatul are la dispozitie un termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea angajatorului pentru a-si manifesta consimtamântul cu privire la noul loc de munca oferit. Decizia se emite în scris si. precum si dupa notificarea agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca în care se precizeaza ca nu îi poate oferi un loc de munca.2. În cazul concedierii pentru inaptitudine fizica/psihica. dupa caz.colectiva.268 alin.c) si d) si art.56 lit. dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 300 de salariaţi. angajatorul are obligatia de a-i propune salariatului alte locuri de munca vacante în unitate. dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi mai puţin de 100 de salariaţi. fapt ce nu permite acestuia sa îsi îndeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat. Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului poate fi: . Salariatii care sunt concediati pentru motive care nu tin de persoana lor beneficiaza de masuri active de combatere a somajului si pot beneficia de compensatii în conditiile prevazute de lege si de contractul colectiv de munca aplicabil.61 lit. Concedierea colectiva Prin concediere colectivă se înţelege concedierea. În cazul în care salariatul nu îsi manifesta expres consimtamântul în acest termen. corespunzator pregatirii profesionale/capacitatii de munca. salariatul beneficiaza de o compensatie. angajatorul poate dispune concedierea salariatului. într-o perioadă de 30 de zile calendaristice. • În cazul în care concedierea intervine pentru unul din motivele prevazute la lit. a unui număr de: a) cel puţin 10 salariaţi.9. 2.

inspectoratul teritorial de muncă. din unul sau mai multe motive. angajatorul decide aplicarea măsurii de concediere colectivă. angajatorul are obligaţia de a transmite salariaţilor care au fost concediaţi o comunicare scrisă în acest sens şi de a-i reangaja pe aceleaşi locuri de muncă pe care le-au ocupat anterior. acesta are obligaţia de a iniţia. Angajatorul are obligaţia de a răspunde în scris şi motivat la propunerile formulate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora. poate dispune amânarea momentului emiterii deciziilor de concediere cu maximum 10 zile calendaristice. 69 şi 71. ulterior consultărilor cu sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor. Obligaţiile prevăzute mai sus se menţin indiferent dacă decizia care determină concedierile colective este luată de către angajator sau de o întreprindere care deţine controlul asupra angajatorului. În situaţia în care. cu consultarea agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă. cu privire cel puţin la: a) metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariaţi care vor fi concediaţi. h) termenul înăuntrul căruia sindicatul sau. acesta are obligaţia de a notifica în scris inspectoratul teritorial de muncă şi agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă. Angajatorul care a dispus concedieri colective nu poate face noi încadrări pe locurile de muncă ale salariaţilor concediaţi timp de 9 luni de la data concedierii acestora. se iau în calcul şi acei salariaţi cărora le-au încetat contractele individuale de muncă din iniţiativa angajatorului. d) criteriile avute în vedere. următoarele: a) numărul total şi categoriile de salariaţi. în cazul în care aspectele legate de concedierea colectivă avută în vedere nu pot fi soluţionate până la data stabilită în notificarea de concediere colectivă ca fiind data emiterii deciziilor de concediere. La solicitarea motivată a oricăreia dintre părţi. În situaţia în care în această perioadă se reiau activităţile a căror încetare a condus la concedieri colective. b) motivele care determină concedierea preconizată. acesta nu se poate prevala. În cazul în care angajatorul intenţionează să efectueze concedieri colective. sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaţilor concediaţi. Sindicatul sau. b) atenuarea consecinţelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care vizează. 69 alin. după caz. fără legătură cu persoana salariatului. Angajatorul are obligaţia să comunice o copie a notificării prevăzute la art. în timp util şi în scopul ajungerii la o înţelegere. reprezentanţilor salariaţilor. cu reprezentanţii salariaţilor. pentru a permite sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor să formuleze propuneri în timp util. reprezentanţii salariaţilor pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numărului salariaţilor concediaţi. printre altele. după caz. pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere. în condiţiile prevăzute de lege. c) numărul şi categoriile de salariaţi care vor fi afectaţi de concediere. cu condiţia existenţei a cel puţin 5 concedieri. astfel cum e prevazut mai sus. potrivit prevederilor art. de faptul că întreprinderea respectivă nu i-a furnizat informaţiile necesare. consultări cu sindicatul sau. conform dispoziţiilor legale şi/sau contractului colectiv de muncă aplicabil. În situaţia în care decizia care determină concedierile colective este luată de o întreprindere care deţine controlul asupra angajatorului. reprezentanţii salariaţilor pot propune angajatorului măsuri în vederea evitării concedierilor ori diminuării numărului salariaţilor concediaţi. g) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile. fără examen sau concurs ori perioadă de probă. după caz. e) măsurile avute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor. într-un termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării. angajatorul are obligaţia să le furnizeze toate informaţiile relevante şi să le notifice. f) măsurile pentru atenuarea consecinţelor concedierii şi compensaţiile ce urmează să fie acordate salariaţilor concediaţi. în nerespectarea obligaţiilor prevazute mai sus . În perioada în care au loc consultări. în scris. după caz. potrivit legii şi/sau contractelor colective de muncă. Salariaţii au la dispoziţie un termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data comunicării angajatorului 52 .La stabilirea numărului efectiv de salariaţi concediaţi colectiv. (2) inspectoratului teritorial de muncă şi agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă la aceeaşi dată la care a comunicat-o sindicatului sau. cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere.

(2) lit. în contractul individual de munca sau.pentru a-şi manifesta în scris consimţământul cu privire la locul de muncă oferit. Prin derogare de la prevederile Legii nr. angajatorul nu poate invoca în fata instantei alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere. dupa caz. În caz de conflict de munca.61 lit.are la dispozitie un termen de 3 zile lucratoare pentru a-si manifesta expres consimtamântul cu privire la noul loc de munca oferit). termenul de preaviz este suspendat corespunzator. b) durata preavizului.79 din Codul Muncii) Prin demisie se întelege actul unilateral de vointa a salariatului care. d) lista tuturor locurilor de munca disponibile în unitate si termenul în care salariatii urmeaza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant (art.c) si d) din Codul Muncii). Demisia (art. fără a fi necesară parcurgerea procedurii de concediere colectivă. 53 .9. În situatia în care în perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat. 2. printr-o notificare scrisa. 53/2003 . 2.d) din Codul Muncii) numai în cazul concedierilor colective. La solicitarea salariatului instanta care a dispus anularea concedierii va repune partile în situatia anterioara actului de concediere (nu reîncadrarea). 85/2006 privind procedura insolvenţei .Codul muncii. majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.9. desfacerea contractelor individuale de muncă ale personalului debitoarei se va face de urgenţă de către administratorul judiciar/lichidator. Decizia de concediere produce efecte de la data comunicarii ei salariatului. cel prevazut în contractul colectiv de munca aplicabil si nu poate fi mai mare de 15 zile calendaristice pentru functii de executie. Contractul individual de munca înceteaza la data expirarii termenului de preaviz sau la data renuntarii totale ori partiale de catre angajator la termenul de preaviz. 2. Decizia de concediere se comunica salariatului în scris si trebuie sa contina în mod obligatoriu: a) motivele care determina concedierea. Dreptul la preaviz (art. cu modificările şi completările ulterioare. Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia. instanta va dispune anularea ei si va obliga angajatorul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate. În situatia în care în perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat.70 alin.61 lit.4.64 din Codul Muncii .3. În situaţia în care salariaţii care au dreptul de a fi reangajaţi nu îşi manifestă în scris consimţământul în termenul de maximum 10 zile lucratoare sau refuză locul de muncă oferit.3. c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritate la concediere (art. În cazul în care concedierea a fost efectuata în mod netemeinic sau nelegal.3.d) din Codul Muncii) carora nu li se acorda acest drept. dupa împlinirea unui termen de preaviz. Fac exceptie persoanele care nu corespund profesional în perioada de proba (art.76-78 din Codul Muncii) Concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege este lovita de nulitate absoluta. după data deschiderii procedurii de insolventa. Termenul de preaviz este cel convenit de parti.9. comunica angajatorului încetarea contractului individual de munca. Pe durata preavizului contractul individual de munca continua sa îsi produca toate efectele.73-75 din Codul Muncii) Persoanele concediate pentru inaptitudine fizica/psihica si necorespundere profesionala (art. potrivit Legii nr. termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator. precum si pentru motive care nu tin de persoana salariatului (art. respectiv de 30 de zile calendaristice pentru functii de conducere.4. Administratorul judiciar/lichidatorul va acorda personalului concediat doar preavizul de 15 zile lucrătoare. Refuzul angajatorului de a înregistra demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de proba.65 si 66 din Codul Muncii) beneficiaza de dreptul la un preaviz care nu poate fi mai mic de 20 zile lucratoare. angajatorul poate face noi încadrări pe locurile de muncă rămase vacante. Controlul si sanctionarea concedierilor nelegale (art.

62 din Codul Muncii) angajatorul are obligatia de a emite decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatarii cauzei concedierii.25%. 54 . Decizia se emite în scris. Efectele încetarii contractului individual de munca În cazul încetarii contractului individual de munca din initiativa angajatorului pentru motive care tin de persoana salariatului.Salariatul poate demisiona fara preaviz daca angajatorul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca. respectiv pentru arest preventiv mai mare de 60 de zile. nr.c) si d) din Codul Muncii).56 lit.2006 intra in vigoare H.G. utilizarea si controlul Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale. Din Fondul de garantare se asigura plata creantelor salariale ce rezulta din contractele individuale de munca si din contractele colective de munca incheiate de salariati cu angajatorii impotriva carora au fost pronuntate hotarari judecatoresti definitive de deschidere a procedurii insolventei si fata de care a fost dispusa masura ridicarii totale sau partiale a dreptului de administrare. codul numeric personal (CNP). 247/2003. potrivit prevederilor legale. Conform H.b)-d) si art.61 lit. Conditiile privind constituirea. potrivit legii.c) si d). nr. denumiti angajatori in stare de insolventa.G. respectiv art.Fondul de garantare a creantelor salariale (167-168 din Codul Muncii) Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale se stabileste prin lege speciala.61 lit. Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la Fondul de garantare. efectul general îl reprezinta încetarea pentru viitor a drepturilor si obligatiilor partilor care decurgeau din contractul individual de munca.09. 2. prenumele. În toate cazurile de încetare a contractului individual de munca.61 lit. inclusiv pentru motivele care tin de persoana salariatului pentru inaptitudine fizica/psihica sau necorespundere profesionala (art. 2. b) data angajarii. nr.f) din Codul Muncii) angajatorul poate dispune concedierea.64 din Codul Muncii pentru a oferi un alt loc de munca si numai dupa expirarea termenului de 3 zile lucratoare în care salariatul poate sa dea curs. ofertei (angajatorului sau agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca). Dispozitiile Legii nr. inaptitudine fizica/psihica si necorespunderea profesionala (art. in cota de 0. Angajatorii au obligatia de a declara lunar contributia la Fondul de garantare la organul fiscal competent. motivata în fapt si în drept. 161/2005. registrul se intocmeste in forma electronica. REGISTRUL ELECTRONIC DE EVIDENTA A SALARIATILOR La data de 01. sunt reglementate de Legea nr. Decizia de concediere produce efecte de la data comunicarii salariatului. În cazurile încetarii contractului individual de munca pentru inaptitudine fizica/psihica sau necorespunderea profesionala sau al reintegrarii titularului postului (art. pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale.9. în mod expres. trebuie sa precizeze termenul în care poate fi contestata si instanta judecatoreasca la care se contesta. baza de calcul a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj realizate de salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă.5. premiul anual/raspundere materiala sau cheltuieli de scolarizare). respectiv emite decizia numai dupa ce a dispus toate diligentele prevazute de art. 200/2006 intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007. denumit Fondul de garantare. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale. hotarare care va abroga H.65 si art. În cazurile încetarii contractului individual de munca pentru motive care nu tin de persoana salariatului (art. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor. c) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative. Sunt însa si situatii când unele drepturi sau obligatii urmaresc salariatul si dupa încetarea contractului individual de munca (participarea la beneficii. gestionarea. 3. aplicata asupra asupra sumei veniturilor care constituie. contractul individual de munca înceteaza la data expirarii termenului de preaviz sau la data convenita de parti.G. Registrul se completeaza in ordinea angajarii si cuprinde urmatoarele elemente: a) elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele.66 din Codul Muncii).

Angajatorul are obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariati si de a-l prezenta inspectorilor de munca.actele necesare angajarii. Angajatorii care la data intrarii in vigoare a H. 55 . Angajatorii au obligatia de a transmite registrul in forma electronica la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul.orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in registru.actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea. solidaritatii sociale si familiei. 247/2003 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor. la sediul sucursalei. nr. . suspendarea si ancetarea contractelor individuale de munca. Registrele infiintate si inregistrate in conformitate cu prevederile H. dupa caz. e) data si temeiul ancetarii contractului individual de munca. la solicitarea acestora.contractul individual de munca. Registrul se pastreaza in forma electronica la sediul angajatorului si. 161/2006 au incadrat personal cu contract individual de munca sunt obligati sa transmita inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul. registrul in forma electronica. prin utilizarea uneia dintre urmatoarele modalitati: a) prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspectiei Muncii. cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura privind transmiterea registrului in format electronic se stabileste prin ordin al ministrului muncii. agentiei. nr. dupa adoptarea solutiei tehnice a registrului in format electronic si in functie de aceasta. reprezentantei sau al altor asemenea unitati fara personalitate juridica. . c) prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de munca in format electronic. b) prin e-mail. dupa caz. in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii. Dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin: .G. precum si . in termen de 5 zile de la data la care au intervenit modificari in situatia angajatului. pe baza de semnatura electronica.G. insotit de o adresa de inaintare semnata de angajator. dupa caz. Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul angajatorul. in termen de 20 de zile de la data angajarii primului salariat. se pastreaza si se arhiveaza de catre angajatori.d) tipul contractului individual de munca. Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca in format electronic.

Conform Conferintei Nr.12. SALARIZAREA CA SISTEM–NOTIUNI DE BAZA.Partea a II-a Modulul 2 SALARIZAREA PERSONALULUI Salarizarea ca sistem – notiuni de baza. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri public.L53/2003 privind Codul Muncii MO72/2003. fundamentele legii. aprobate prin Ordinul ministrului muncii. • Normele metodologice pentru aplicarea acesteia. FUNDAMENTELE LEGII. din 10. I.U. familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr.95/1949 a Organizatiei Internationale a Muncii salariul reprezinta suma de bani data de patronat salariatului în temeiul unui contract individual de munca pentru munca efectuata sau ce ar trebui efectuata sau pentru serviciile efectuate sau ce ar trebui efectuatea. Adunarea Generala a O.1948 adoptând Declaratia Universala a Drepturilor Omului declara ca a ori cine munceste are dreptul la un salariu echitabil si suficient care sa-i asigure lui si familiei sale o existenta conforma cu demnitatea umanaa. Baza legala: • . 42/77/2011. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Codul Muncii (L53/20003) la titlul 4 – prevederi: 56 . • Legea nr.N. • Legea-cadru nr.

.  salariu diferentiat în raport cu cantitatea si calitatea muncii (ex: la salarizare în  acord). Atât salariul stabilit prin negociere între parti cât si salariul stabilit prin OG sau HG nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe tara care din 01. Conform art. elementele si formele salarizarii muncii. e) ucenicilor cu contract de ucenicie. g) organizatiilor sindicale sau patronale. . c) cetatenilor straini sau apatrizi ce au CIM în România.  S se plateste periodic la interval de cel mult o luna. Sistemul de salarizare este ansamblul de norme prin care sunt stabilite principiile. f) angajatorilor persoane juridice sau fizice.caracterul activitatii. a) SB se stabileste în raport cu: . cu conditia sa îsi desfasoare activitatea în tara. Drepturile salariale nereclamate se prescriu în termen de trei ani de la data datorarii (art. 57 . Salariile se stabilesc prin negocieri colective sau individuale. b) cetatenilor români angajati ai unor institutii constituite în tara care îsi desfasoara activitatea în strainatate cu exceptia cazului în care legislatia statului respectiv este mai rentabila. varsta.  caracterul confidential al S.conditiile concrete în care se lucreaza. . obiectivele. Întârzierea nejustificata a platii poate duce la obligarea angajatorului de a plati daune interese salariatilor.forma de organizare a unitatii. . metodele si instrumentele de înfaptuire ale acestora prin determinarea conditiilor de stabilire si acordare a salariului.2003 este stabilit la suma de 2500000 lei. stare materiala.se iau în calcul la stabilirea drepturilor ce se determina în raport cu salariul. 2 prevederile CM se aplica: a) persoanelor angajate cu CIM care au domiciliul în România sau cu autorizatie de a lucra în România. Salariile se stabilesc în raport cu: . . în masura în care au caracter de continuitate si sunt prevazute de lege. reglementând totodata mijloacele.  salariu diferentiat în raport cu conditiile de munca. confesionale.  salariu diferentiat dupa nivelul studiilor.  drepturile salariale cuvenite angajatilor se platesc înaintea altor obligatii ale unitatii. .166/CM).  salariu diferentiat în raport cu functia îndeplinita.forma de finantare.vechimea în munca. în raportul dintre persoanele juridice sau fizice care angajeaza si salariati sau reprezentanti ai acestora în functie de posibilitatile financiare ale angajatorului. etnice. Principiile sistemului de salarizare:  la munca egala salariu egal. salariul cuprinde .calificarea personala.a) salariul de baza (SB). d) refugiatilor încadrati cu CIM în România.01.pregatirea si competenta profesionala. etc. Modificarea salariului stabilit prin negociere între parti nu poate fi solicitata înainte de 1 an de la data stabilirii. b) adaosuri si sporuri: .complexitatea lucrarilor de efectuat.b) adaosuri si sporuri la salariu.- pentru munca prestata în conditiile CIM fiecare persoana are dreptul la un salariu în bani convenit la încheierea contractului. .  la stabilirea S nu pot fi facute discriminari pe criterii politice. . .se acorda în functie de: .importanta muncii.rezultatele obtinute.

58 .  drepturile salariale ale angajatilor nu pot fi urmarite si nu se pot face retineri ale acestora decât în conditiile si cazurile prevazute de lege. S se stabileste prin negocieri colective sau individuale.

bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 B.5%.5% 0. imp = VB – Contrib. In aceasta cota este inclusa si cota de 3% aferenta fondurilor de pensii administrate privat.5% . Baza legala: Legea nr. sociale Venit impozabil = VN – Deducere personala. 3.01. SANATATE – 5.5% Explicatii (obligatii fiscale) VN = VB – Contrib. CONTRIBUTII LA ASIGURARILE SOCIALE începând cu 01.5% 5. cfm legea 286/2010 .Alte probleme privind salariile. CAS SALARIAT Cota contributiei individale de asigurari sociale este de 10. SOMAJ SALARIAT – 0. indiferent de conditiile de munca.5% 5. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. prevazuta de Legea nr. Legea nr. dupa caz V. imp = VN – Deducere personala (la fct. 2. Sociale VN = VB – Contrib. 1.5%.5% 10.5% 5. 287/2010 .5% 0.2011 Nr. Fel angajare CIMb – Contract individual de munca – Functie de baza CIMc – Contract individual de munca – Functie cumulata CIMp – Contract individual de munca – pensionari Obligatii de plata angajat Somaj(xx CAS(x) CASS(xx) x) 10. crt.bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 59 . de baza) A.sociale V.Legea bugetului asigurarilor de stat pe anul 2011 C. 287/2010 .5% 10.

3 % 36. 287/2010 .8 % B. Norme metodologice de calcul a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. Contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj. Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii (OUG nr.5% . Incepand cu 1 ianuarie 2008 intra in vigoare Ordinul 337/2007 privind actualizarea CAEN. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.Cota de contributie de asigurari sociale de sanatate. 158/2005 art.CONTRIBUTII ALE ANGAJATORULUI (la fondul de salarii) A. in care se regasesc noile tarife de risc corespunzatoare activitatii desfasurate sunt reglementate prin HG nr.Of. legea 286/2010 .5. 50/2009 pentru modificarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 60 .3 % 41.5% 20.2.5% 10. 287/2010 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 31.bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 D. stabilite Legea nr.0.1.8 % 30. 287/2010 .3 % Contributia individuala Contributia angajatorului condiţii normale de munca condiţii deosebite de munca condiţii speciale de munca 10. cfm.4 (M. aplicate asupra veniturilor brute realizate lunar. Cotele de CAS (contributii de asigurari sociale) : Conditii de munca cotele de contribuţie de asigurări sociale. respectiv activitatea cu numarul cel mai mare de salariati.85% C.Legea bugetului asigurarilor de stat pe anul 2011 B.bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 Plata contributiei se face luandu-se in considerare tariful de risc corespunzator diviziunii CAEN a activitatii principale.Legea nr. cfm Legea nr.5% 10.2%. 1074/2005) • 0.85% .15%-0.0.8 % 25.

TITLUL III din Codul fiscal • IMPOZIT PE SALARII 16% In vederea stabilirii si acordarii deducerilor personale trebuie sa solicitati salariatilor declaratia contribuabilului si dupa caz. corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical. în cazul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate. pe baza de contract. Fac excepţie de la obligatia de mai sus instituţiile publice de apărare naţională. IMPOZIT PE SALARII Cap. cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala.bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 F. CONTRIBUTIA CAS – Legea 19/2000. insotite de documentele justificative corespunzatoare. Angajatorii in cauza pot opta:  sa plateasca lunar o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu nr.III. CAS nu se datoreaza asupra sumelor reprezentând: a) prestatii suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat. 61 . total de salariati. indemnizatii de delegare. 1. CONTRIBUTIA PT. 78 din L 448/2006 republicata) Angajatorii care au cel putin 50 de salariati au obligatia de a angaja persoane cu handicap in procent de cel putin 4% din nr. in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat.25%.E. insotit de factura si dovada platii. sa achizitioneze produse sau servicii de la unitati protejate.CAS SALARIAT a) venitul brut realizat lunar b) salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata. declaratia pe proprie raspundere a persoanei aflate in intretinere. cu modificarile si completarile ulterioare) BAZA DE CALCUL 1. inclusiv cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale. c) participarea salariatilor la profit. de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap. detasare si transfer. precum si drepturi de autor. crt. 287/2010 . 2. Baza de calcul a contributiilor nu se plafoneaza.CAS ANGAJATOR Suma veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale. G.0. ordine publică şi siguranţă naţională. Contributia pentru fondul de garantare a creantelor salariale . b) diurne de deplasare si de delegare. BAZA DE CALCUL A CONTRIBUTIILOR IN ANUL 2011 Nr. Legea nr. NEANGAJAREA DE PERSOANE CU HANDICAP (art.

Suma veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj realizate de salariatii încadrati cu contract individual de munca. de accidente de munca si boli profesionale.salariati x 12 x salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata. plata creantelor salariale – Lega 200/2006. Baza plafonata = nr. Contributiile la fd. Nu se datoreaza in perioada in care raporturile de munca sunt suspendate cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca. cu modificarile si completarile ulterioare 5.6. inclusiv cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale. detasare si transfer. potrivit legii_ 1. 4. contributia se calculeaza la un salariu de baza minim brut pe tara.SOMAJ SALARIAT Venitul brut realizat lunar. art. 258 din L95/2006.contributia la fondurile facultative de pensii (max. 2.2. Somaj –Legea nr. 1. Pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri: venit brut .contributii sociale. precum si drepturile de autor. de garantare pt. sociale . indemnizatiile de delegare. 2. Contributia la fd. Contributia se datoreaza si asupra indemnizatiei de concediu medical pentru accident de munca sau boala profesionala. art. de somaj nu se datoreaza pentru pensionari. Contributia la FNUASS aferenta accidentelor de munca suportate din fondul de accidente de munca se deduce din contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala. 2.la functia de baza: venit brut . cu modificarile si completarile ulterioare Impozitul pe veniturile din salarii 16% (art. SOMAJ ANGAJATOR Suma veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei salariatului. 44 alin.total salarii brute realizate inclusiv concediile medicale suportate de societate 3.76/2002 . 7. 1. b) salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata.2 din OUG 158/2005. Pentru persoanele care realizeaza exclusiv venituri din salarii care potrivit Codului fiscal nu sunt impozabile. CASS ANGAJATOR Fd. Contributia la fd.cotizatia sindicala .CASS SALARIAT Venitul brut realizat fara concedii medicale indiferent de unde se suporta. b) diurnele de deplasare si de delegare.Legea mr346/2002 . Sanatate (art. corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical. Contributia nu se datoreaza asupra sumelor reprezentand: a) prestatii suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat. 57 din L571/2003) 62 . cu modificarile si completarile ulterioare 3. CONTRIBUTIA PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII Fd. 400 euro pe an). daca aceasta nu depaseste 30 de zile.contrib. si se deduce din contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. OUG 226/2008) a) suma veniturilor brute realizate lunar.total salarii brute realizate inclusiv concediile medicale suportate de societate.deducerea personala . Contributia se aplica si asupra concediilor medicale in caz de accident de munca sau boala profesionala. c) participarea salariatilor la profit.257.

precum şi cazurile de dezastre. Prezenta lege se aplică în toate sectoarele de activitate. inundaţii şi pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă. LEGEA nr. Normele metodologice de punere in aplicare a Legii nr. V. Evenimente: Accidente de muncă şi boli profesionale. L53/2003 2. Norme metodologice date în aplicarea legii. Baza legală: 1. Cu exceptia cazurilor în care particularităţile inerente ale anumitor activităţi specifice din serviciile publice. cum ar fi forţele armate sau poliţia. DISPOZIŢII GENERALE. Prevederile prezentei legi se aplică angajatorilor.319 din 14 iulie 2006 securităţii şi sănătăţii în muncă 3. VII. Persoanele juridice vor stabili obligatoriu prin decizie scrisă personalul cu atribuţii în PM sau vor organiza chiar compartimente de PM. Prin lucrător se intelege a fi persoana angajată de către un angajator. integrităţii fizice şi psihice. sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă.ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă. Dispoziţii generale. atât publice. IV. cât şi private. vin în contradicţie cu prezenta lege. Securitatea şi sănătatea în muncă . VI. alimentaţia de protecţie şi materiale igienico – sanitare. Obligaţii privind realizarea regulilor de PM. Coordonarea şi controlul activităţii. potrivit legii. 319/2006 a sanatatii si securitatii in munca I. Răspunderea juridică. elevii în perioada efectuării stagiului de practică. lucrătorilor şi reprezentanţilor lucrătorilor.Modulul 2 SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA I. de protecţie. de lucru. III. cu excepţia persoanelor care prestează activităţi casnice. inclusiv studenţii. II. apărarea vieţii. 63 . Echipamente tehnice. precum şi ucenicii şi alţi participanţi la procesul de muncă.

64 .

în urma examenului medical şi. pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă. este distribuit ca inventar de unitate. corespund sarcinii de 65 . . din faza de cercetare. . pentru proprii angajati au obligatii: a) să adopte. măşti de gaze. sanitare. . asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă. filme şi diafilme cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă.). . ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor. e) să elaboreze instrucţiuni proprii.echipamente tehnice – aparate de măsură şi control. pe care să îl aplice corespunzător condiţiilor de muncă specifice unităţii. măşti de sudura. j) să angajeze numai persoane care. ECHIPAMENTE TEHNICE.alimentaţie de protecţie – se acordă obligatoriu şi gratuit în locurile de muncă cu condiţii grele sau vătămătoare (lapte. cum ar fi afişe. f) să asigure şi să controleze cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie stabilit. g) să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor. c) să obţină autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă. înainte de începerea oricărei activităţi. proiectare şi execuţie a construcţiilor. III. prin a căror aplicare să fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare şi de îmbolnăvire profesională a lucrătorilor. atribuţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. II. anterior angajării în muncă. şorţuri azbest. bazat pe evaluarea riscurilor. i) să ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică. h) să asigure informarea fiecărei persoane. d) să stabilească pentru lucrători. precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. de prevenire şi avertizare a stărilor de pericol. b) să întocmească un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice. prin lucrătorii desemnaţi. inclusiv TVA. corespunzător funcţiilor exercitate. în spiritul prezentei legi. precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie necesare.echipament de protecţie: halate. după caz. a echipamentelor de muncă. organizatorice şi de altă natură. etc. iar salariatul plăteşte 50% din valoarea lor. prin propria competenţă sau prin servicii externe. Angajatorii. APARATE DE MĂSURĂ ŞI CONTROL. prin fişa postului. lămâi. apă minerală. conform prevederilor legale. pliante. precum şi de elaborare a tehnologiilor de fabricaţie.echipament de lucru – se foloseşte la serviciu în scopul de a proteja îmbrăcămintea angajaţilor. ochelari şi mănuşi de protecţie – se acordă obligatoriu şi gratuit angajatului. a testării psihologice a aptitudinilor. soluţii conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă. Cheltuielile cu PM sunt finanţate integral din costurile de producţie sau sunt prevăzute în bugetul de stat sau bugetele locale.Nici o activitate de producţie sau prestări servicii nu poate fi desfăşurată fără autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca eliberată de Inspectoratul Teritorial de Munca . DE PREVENIRE ŞI AVERTIZARE A STĂRILOR DE PERICOL.materiale igienico-sanitare – se acordă obligatoriu şi gratuit de către unitate pentru locurile de muncă unde igiena personală impune aceasta. persoane juridice sau persoane fizice. OBLIGATII PRIVIND REALIZAREA REGULILOR DE PM. .

s) să acorde obligatoriu echipament individual de protecţie nou. n) să asigure realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor. pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor. după caz. cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi. Angajatii sunt obligati: a) să utilizeze corect maşinile. p) să nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv. Materialele igienico-sanitare se acordă în mod obligatoriu şi gratuit de către angajatori. schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii. instalaţiilor tehnice şi clădirilor. f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi. după utilizare. atât timp cât este necesar. aparaturii. echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie. şi să utilizeze corect aceste dispozitive. IV. i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare. 66 . uneltelor. substanţele periculoase. precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie.sa execute control la persoanele juridice si fizice. Alimentaţia de protecţie se acordă în mod obligatoriu şi gratuit de către angajatori persoanelor care lucrează în condiţii de muncă ce impun acest lucru şi se stabileşte prin contractul colectiv de muncă şi/sau contractul individual de muncă. h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora. în cazul degradării sau al pierderii calităţilor de protecţie. precum şi a instalaţiilor de captare. uneltele. în special ale maşinilor. r) să asigure echipamente individuale de protecţie. la solicitarea inspectorului de muncă. controlul psihologic periodic. m) să prezinte documentele şi să dea relaţiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor. reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice. Inspectorul de munca este autorizat: . e). b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi. aparatura. a aparaturii de măsură şi cntrol. la modificarea. d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor. în afară de cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viaţa accidentaţilor şi a altor persoane. (4) lit. e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană. atât timp cât este necesar. q) să asigure echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor. o) să desemneze. în domeniul său de activitate. g) să coopereze. pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate. lucrătorii care să participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor. c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune. pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.muncă pe care urmează să o execute şi să asigure controlul medical periodic şi. k) să ţină evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. .sa ceara informatii de la orice persoana privind accidentele de munca. 7 alin. COORDONAREA SI CONTROLUL ACTIVITATII. ulterior angajării. l) să asigure funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie.

incidente periculoase. Semnalarea prevăzută la alin. de comert. de către conducătorul locului de muncă sau de orice altă persoană care are cunoştinţă despre producerea acestuia. toate evenimentele. - V. . de îndată. în care printre victime sunt şi persoane aflate în îndeplinirea unor sarcini de serviciu.sa propuna conducerii inspectoratului retragerea autorizatiei de functionare. după caz. în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporară de muncă lucrătorilor la angajatorii persoane fizice. organele de poliţie rutieră competente vor trimite instituţiilor şi/sau persoanelor fizice/juridice în termen de 5 zile de la data solicitării. 67 . conform prevederilor legale. . procedee de exploatare. . precum şi cazul susceptibil de boală profesională sau legată de profesiune. etc. Orice eveniment va fi comunicat de îndată angajatorului. de îndată. în cazul evenimentelor care au produs invaliditate evidentă sau confirmată. Orice medic. Angajatorul are obligaţia să comunice evenimentele. EVENIMENTE: ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE. invaliditate sau deces. potrivit Legii nr. sa efectueze sau sa ceara masuratori si determinari de laborator în scopul clarificarii unor situatii. (2) se efectuează către autoritatea de sănătate publică teritorială sau a municipiului Bucureşti. precum şi în situaţiile cu persoane date dispărute.sa aplice sanctiuni si amenzi pentru încalcari ale prevederilor legale. inclusiv medicul de medicină a muncii aflat într-o relaţie contractuală cu angajatorul. . la confirmarea acestora.sa aiba acces liber permanent si fara înstiintare prealabila. deces.. în condiţiile în care au fost implicate persoane angajate. c) organelor de urmărire penală. Inspectorul de munca este si obligat: . cu modificările şi completările ulterioare. după cum urmează: a) inspectoratelor teritoriale de muncă.dupa încetarea functiei de inspector sa nu dezvaluie secrete de fabricatie. În cazul accidentelor de circulaţie produse pe drumurile publice. depistată cu prilejul prestaţiilor medicale. .accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului. la constatarea cazului.sa nu aiba interes patrimonial sau de alta natura în relatia cu persoana fizica sau juridica ce o controleaza. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale. în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporară de muncă.sa dispuna masuri de sistare a unei activitati sau a unui echipament tehnic în cazul în care constata o stare de pericol. accidente colective.sa pastreze confidentialitatea surselor de informare în legatua cu sesizarile si plângerile primite si sa nu spuna conducerii unitatii ca face control ca urmare a unei sesizari. Eveniment . evenimentele urmate de incapacitate temporară de muncă. b) de către inspectoratele teritoriale de muncă. incidentul periculos. sa solicite conducerii documentele si informatiile necesare. situaţia de persoană dată dispărută sau accidentul de traseu ori de circulaţie. va semnala obligatoriu suspiciunea de boală profesională sau legată de profesiune. produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu. Cercetarea evenimentelor este obligatorie şi se efectuează după cum urmează: a) de către angajator. b) asigurătorului. un exemplar al procesului-verbal de cercetare la faţa locului.

f) accidentul cauzat de activităţi care nu au legătură cu procesul muncii. 68 . pe durata şi traseul prevăzute în documentul de deplasare. la o altă persoană juridică sau fizică. convenţii sau în alte condiţii prevăzute de lege. delegaţi pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în afara graniţelor ţării. în ţară sau în afara graniţelor ţării. ori de la orice alt loc de muncă organizat de acestea. n) accidentul suferit de cei care urmează cursuri de calificare. j) accidentul suferit înainte sau după încetarea lucrului. dacă acesta a avut loc în locuri organizate de angajator. în timpul şi din cauza efectuării activităţilor aferente stagiului de practică. g) accidentul de traseu. în cazul accidentelor colective. în baza unor contracte. d) accidentul suferit de orice persoană. respectiv a municipiului Bucureşti. Rezultatul cercetării evenimentului se va consemna într-un proces-verbal.c) de către Inspecţia Muncii. pe durata normală de deplasare. dacă se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice. în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor activităţi. recalificare sau perfecţionare a pregătirii profesionale. l) accidentul suferit de lucrători ai angajatorilor români sau de persoane fizice române. i) accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la care este încadrată victima. cu permisiunea angajatorului. este. o copie a raportului de constatare medico-legală. sportive. dacă victima prelua sau preda uneltele de lucru. ori în alt loc de muncă organizat de aceştia. utilajul ori materialele. încheiate de persoane juridice române cu parteneri străini. de asemenea. 5 lit. c) accidentul survenit în cadrul activităţilor culturalsportive organizate. o) accidentul determinat de fenomene sau calamităţi naturale. echipamentul individual de protecţie sau orice alt echipament pus la dispoziţie de angajator. şi nu se datorează culpei exclusive a accidentatului. alunecări de teren. În caz de deces al persoanei accidentate ca urmare a unui eveniment. viscol. dacă schimba îmbrăcămintea personală. invaliditate sau deces. inclusiv în cadrul unor activităţi culturale. generate de unele evenimente deosebite. în timpul programului de muncă. accident de muncă: a) accidentul suferit de persoane aflate în vizită în întreprindere şi/sau unitate. în cazul suspiciunilor de boală profesională şi a bolilor legate de profesiune. în timpul şi din cauza îndeplinirii îndatoririlor de serviciu. dacă se afla în baie ori în spălător sau dacă se deplasa de la locul de muncă la ieşirea din întreprindere sau unitate şi invers. dacă deplasarea s-a făcut în timpul şi pe traseul normal de la domiciliul lucrătorului la locul de muncă organizat de angajator şi invers. În sensul prevederilor art. inundaţie. pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă. d) de către autorităţile de sănătate publică teritoriale. cum ar fi furtună. g). m) accidentul suferit de personalul român care efectuează lucrări şi servicii pe teritoriul altor ţări. pentru îndeplinirea unei sarcini de muncă. e) accidentul suferit de orice persoană. precum şi în timpul şi pe traseul normal spre şi de la aceste locuri. precum si intoxicatia acuta profesionala. ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie iniţiativă pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol care ameninţă avutul public şi privat. care au loc in timpului procesului de munca sau in indeplinirea indatorirlor de servciusi care provoaca incapacitatea temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice. dacă victima se afla în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu. ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie iniţiativă pentru salvarea de vieţi omeneşti. cutremur. Accident de munca: vatamarea volenta a organismului. trăsnet (electrocutare). instituţia medico-legală competentă este obligată să înainteze inspectoratului teritorial de muncă. precum avariile sau exploziile. în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor sarcini. în calitate de angajator. h) accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la locul de muncă sau de la un loc de muncă la altul. b) accidentul suferit de persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public. în termen de 7 zile de la data decesului. locul de muncă. k) accidentul suferit în timpul pauzelor regulamentare.

precum şi la asigurător. în colaborare cu inspectorii din inspectoratele teritoriale de muncă. c) accidente mortale. 69 . ca urmare a unei agresiuni. q) accidentul suferit de o persoană aflată în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. când sunt accidentate cel puţin 3 persoane în acelaşi timp şi din aceeaşi cauză. h). anterior eliminării tuturor deficienţelor pentru care s-a luat măsura opririi lor. g). transportul să se facă în condiţiile prevăzute de reglementările de securitate şi sănătate în muncă sau de circulaţie în vigoare. precum şi stabilirea de măsuri pentru prevenirea altor îmbolnăviri se fac de către specialiştii autorităţilor de sănătate publică teritoriale. b) accidente care produc invaliditate. i) şi l). de asemenea. Accidentele de muncă se clasifică. VI. Boală profesională . constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amendă.afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii. se cercetează şi se înregistrează atât ca boală profesională. în vederea confirmării sau infirmării lor. cât şi ca accident de muncă. pedeapsa este închisoarea de la un an la 2 ani sau amendă. Dacă nerespectarea constă în repunerea în funcţiune a instalaţiilor. Înregistrarea accidentului de muncă se face pe baza procesului-verbal de cercetare. boli profesionale. potrivit legii. Declararea bolilor profesionale este obligatorie şi se face de către medicii din cadrul autorităţilor de sănătate publică teritoriale şi a municipiului Bucureşti. Cercetarea cauzelor îmbolnăvirilor profesionale. Accidentul de muncă înregistrat de angajator se raportează de către acesta la inspectoratul teritorial de muncă. dacă prin aceasta se creează un pericol grav şi iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională. Neluarea vreuneia dintre măsurile legale de securitate şi sănătate în muncă de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri. precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului. precum şi la structurile teritoriale ale asigurătorului stabilit conform legii. d) accidente colective. la Centrul de Calcul şi Statistică Sanitară Bucureşti.p) dispariţia unei persoane. chimici ori biologici caracteristici locului de muncă. Intoxicaţia acută profesională se declară. deplasarea trebuie să se facă fără abateri nejustificate de la traseul normal şi. Declararea bolilor profesionale se face pe baza procesului-verbal de cercetare. Bolile profesionale nou-declarate se raportează lunar de către autoritatea de sănătate publică teritorială şi a municipiului Bucureşti la Centrul naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale din cadrul Institutului de Sănătate Publică Bucureşti. în condiţiile unui accident de muncă şi în împrejurări care îndreptăţesc presupunerea decesului acesteia. Afecţiunile suferite de elevi şi studenţi în timpul efectuării instruirii practice sunt. Nerespectarea de către orice persoană a obligaţiilor şi a măsurilor stabilite cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă. în procesul de muncă. în: a) accidente care produc incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice. maşinilor şi utilajelor. cauzată de agenţi nocivi fizici. În situaţiile menţionate la lit. dacă se creează un pericol grav şi iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională. în raport cu urmările produse şi cu numărul persoanelor accidentate. de asemenea. RASPUNDEREA JURIDICA. constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amendă.

Norme privind comunicarea. precum si a celorlalti indicatori care definesc morbiditatea profesionala. întreprinderea de masuri de eliminare a situatiei create. Norme privind autorizatia de functionare. 2. folosit de angajat în procesul muncii. masinile din parcul de distractii. instalatie. evidenta bolilor profesionale. NORME METODOLOGICE DATE ÎN APLICAREA LEGII. Norme privind certificarea din punct de vedere al securitatii muncii a echipamentelor tehnice: ii. alertarea conducerii. sursele de radiatii si alte surse nucleare. Normele privind clasificarea minelor din punct de vedere al emanatiilor de gaze. înregistrarea. instalatiile pe cablu pentru transport. nu constituie obiectul curentelor norme: masinile activate manual prin forta fizica. utilaj. Locul de munca cu pericol iminent de accidentare este situatia concreta. în măsura în care daunele nu sunt acoperite integral prin prestaţiile asigurărilor sociale de stat. cercetarea. careia îi lipseste doar prilejul declansator pentru a deveni realitate în orice moment. vii. Este obligatorie identificarea si evidenta acestora. 5. 1. înregistrarea. reala si actuala. iii. dispozitiv. Modulul 3 70 . potrivit legii civile. oprirea instalatiilor sau a activitatii. vi. armele de foc. aparatura.Angajatorii raspund si contraventional pentru nerespectarea prevederilor legale privind securitea sanatatea in munca. masinile de uz medical. cuptoarele electrice. echipamentul gospodaresc. Constatarea situatiei se face de catre orice persoana si se impun de urgenta urmatoarele masuri: iv. Angajatorii răspund patrimonial. rezervoarele si conductele pentru carburanti si alte lichide inflamabile. pentru prejudiciile cauzate victimelor accidentelor de muncă sau bolilor profesionale. 7. masinile nucleare. 4. invaliditate sau deces. unealta sau alt mijloc asemanator. 6. VII. Locul de munca cu pericol deosebit este locul cu nivel ridicat de risc de accidentare sau îmbolnavire profesionala care poate genera accidente cu consecinte grave. 8. Norme privind certificarea calitatii echipamentelor de protectie si de lucru. evacuarea personalului din zona periculoasa. Norme privind avizarea documentatiilor cu caracter tehnic. de informare si instruire în domeniul protectiei muncii. confirmarea. cazanele cu aburi si recipiente sub presiune. întocmirea unor liste de acces limitat si de fise de protectie privind atributiuni concrete privind starile de pericol. raportarea si evidenta accidentelor de munca si declararea. echipamentele tehnice sunt reprezentate de orice masina. v. raportarea. Norme privind locul de munca cu pericol deosebit si locul de munca cu pericol iminent de accidentare. Norme privind finantarea cheltuielilor privind PM. 3.

Dispozitii generale. 3. 7 alin. c)…………… d)…………. III. inclusiv soldaţii şi gradaţii voluntari.. 71 . e) Pensie de urmasi. În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu. (1) pct. legislative ori judecãtoreşti. Alte dispozitii privind asigurarile sociale (AS). 1. III. b) funcţionarii publici. f) Ajutorul de deces. persoanele care realizeazã. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice B. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice I. ce se asigurã din bugetul asigurãrilor pentru şomaj. persoanele care beneficiazã de drepturi bãneşti lunare. precum şi din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil. din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. d) persoanele care realizeazã venituri de naturã profesionalã. Categorii de ajutoare. II. SUSTINEREA FAMILIEI IN VEDEREA CRESTERII COPILULUI A. Contributii la asigurarile sociale (AS). c) Pensie anticipata partiala. I.A. CONCEDIILE SI INDEMNIZATIILE DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE C. LEGE nr. un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurãrilor sociale de stat şi care se aflã în una dintre situaţiile urmãtoare: a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management. Alte drepturi de asigurari sociale. 2. Pensiile. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice I. Baza legala: LEGE nr. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 1. în condiţiile prezentei legi.. cu cele ale persoanelor prevãzute la pct. II. din domeniul apãrãrii naţionale. e) …………………. în condiţiile legii. ale cãror drepturi şi obligaţii sunt asimilate. denumite în continuare şomeri. 13^1 din Legea nr. Bugetul asigurarilor sociale (AS). c) cadrele militare în activitate. 571/2003 privind Codul fiscal. persoanele care îşi desfãşoarã activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autoritãţii executive. altele decât cele salariale. 3. IV. a) persoanele care desfãşoarã activitãţi pe bazã de contract individual de muncã. cu modificãrile şi completãrile ulterioare. LEGE nr. Bugetul si contributia la asigurarile sociale(AS). ordinii publice şi siguranţei naţionale. DISPOZITII GENERALE. prin efectul legii: I. 1. a) Pensie pentru limita de varsta. d) Pensie de invaliditate. precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugãreşti. în mod exclusiv. b) Pensie anticipata. pe durata mandatului. Generalitati. soldaţii şi gradaţii voluntari. 2. Dispozitii generale. a) …………… b) …………….

c) 41. V.8% datoratã de angajatori. care administreazã bugetul asigurãrilor pentru şomaj. (3) este inclusã şi cota de contribuţie aferentã fondurilor de pensii administrate privat.8% datoratã de angajatori. respectiv cota contribuţiei individuale de asigurãri sociale şi cota contribuţiei de asigurãri sociale datoratã de angajator. în condiţiile prezentei legi. pe bazã de contract de asigurare socialã. e) alte persoane care realizeazã venituri din activitãţi profesionale. d) şi pct. republicatã. dupã caz: a) asiguraţii care datoreazã contribuţii individuale de asigurãri sociale. asimilate angajatorului în condiţiile prezentei legi. sunt prevãzute în Legea nr. d) persoane angajate în instituţii internaţionale. Cotele de contribuţii de asigurãri sociale sunt diferenţiate în funcţie de condiţiile de muncã normale. din care 10. 2. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. care beneficiazã de ajutoare lunare ce se asigurã din bugetul de stat. cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Cotele de contribuţii de asigurãri sociale pot fi modificate prin legea bugetului asigurãrilor sociale de stat*). În sistemul public de pensii sunt contribuabili. precum şi orice persoanã care doreşte sã se asigure. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. în condiţiile legii. În domeniul apãrãrii naţionale. din care 10. ordinii publice şi siguranţei naţionale. (2).3% pentru condiţii speciale de muncã. încadrarea locurilor de muncã în condiţii deosebite. deosebite şi speciale. 1.5% datoratã de angajaţi şi 25. avocaţii. Contributii la asigurarile sociale(AS). datoratã de angajator şi angajaţi. cu 72 . b) angajatorii şi instituţiile care efectueazã plata ajutoarelor în situaţia persoanelor prevãzute la art. Cotele prevãzute mai sus se aplicã începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011 În cota de contribuţie individualã de asigurãri sociale prevãzutã la alin. c) persoanele juridice la care îşi desfãşoarã activitatea asiguraţii prevãzuţi la art. cu modificãrile şi completãrile ulterioare. prevãzutã de Legea nr. dacã nu sunt asiguraţii acestora. II. c) persoane fizice autorizate sã desfãşoare activitãţi economice. pentru şomeri. (1) pct. specifice pentru cadrele militare în activitate. Cotele de contribuţii de asigurãri sociale.8% datoratã de angajatori. din care 10. b) 36. republicatã.5% datoratã de angajaţi şi 20. respectiv sã îşi completeze venitul asigurat. instituţie care.3% pentru condiţii normale de muncã. cu modificãrile şi completãrile ulterioare. 6 alin.3% pentru condiţii deosebite de muncã. deosebite. Pentru anul 2011 cotele de contribuţie de asigurãri sociale se stabilesc dupã cum urmeazã: a) 31. speciale şi alte condiţii se realizeazã pe baza criteriilor şi metodologiei de încadrare prevãzute de Hotãrârea Guvernului nr. personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege. prevãzutã de Legea nr.5% datoratã de angajaţi şi 30. neintegrate în sistemul public. cadrele militare trecute în rezervã. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. Condiţiile de muncã în care se desfãşoarã activitatea asiguraţilor din sistemul public de pensii pot fi normale. 6 alin. V. Sunt încadrate în condiţii deosebite locurile de muncã stabilite în baza criteriilor şi metodologiei prevãzute de legislaţia în vigoare la data încadrãrii acestora.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncã şi a activitãţilor cu condiţii deosebite. (1) pct. (2) În cota de contribuţie individualã de asigurãri sociale prevãzutã la alin. din domeniul apãrãrii naţionale. datoratã de angajator şi angajaţi. Se pot asigura în sistemul public de pensii. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale cãror raporturi de serviciu au încetat. speciale şi alte condiţii de muncã.b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale. I lit. 571/2003 privind Codul fiscal. d) Agenţia Naţionalã pentru Ocuparea Forţei de Muncã. este asimilatã angajatorului. e) persoanele prevãzute la art. datoratã de angajator şi angajaţi. condiţii speciale şi alte condiţii. ordinii publice şi siguranţei naţionale. (1) este inclusã şi cota de 3% aferentã fondurilor de pensii administrate privat.

1. în care asiguratul: a) a beneficiat de pensie de invaliditate.263/2010. c) activitãţile din domeniul apãrãrii naţionale. Locurile de muncã în condiţii speciale sunt cele din: a) unitãţile miniere. pentru personalul navigant prevãzut în anexa nr. Persoanele prevãzute la alin. cu condiţia absolvirii acestora cu diplomã. specifice pentru poliţişti. conform prevederilor alin. de pânã la 3 ani. dupã caz. f) a beneficiat.modificãrile ulterioare. ordinii publice şi siguranţei naţionale. (1) se valorificã pentru obţinerea prestaţiilor de asigurãri sociale în condiţiile prevãzute de prezenta lege. c) a satisfãcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus. în cazul copilului cu handicap. (1) beneficiazã de perioadele asimilate dacã în aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare în condiţiile prezentei legi. e) activitãţile şi unitãţile prevãzute în anexele nr. a) Pensie pentru limita de vârsta. d) aviaţia civilã. b) a urmat cursurile de zi ale învãţãmântului universitar. d) pensia de invaliditate.822/2004 privind stabilirea locurilor de muncã şi activitãţilor cu condiţii deosebite. Atingerea acestui stagiu 73 . de concediu pentru creşterea copilului în vârstã de pânã la 2 ani sau. În sistemul public de pensii se asimileazã stagiului de cotizare şi perioadele necontributive. prevãzute de actele normative cu regim clasificat emise pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi. începând cu data de 1 ianuarie 2005. 5 la legea nr. cu modificãrile ulterioare. Pensia pentru limitã de vârstã se cuvine persoanelor care îndeplinesc. b). (1) lit. Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bãrbaţi şi 63 de ani pentru femei. zonele I şi II de expunere la radiaţii. şi de Hotãrârea Guvernului nr. cumulativ. a unei singure perioade de studii. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. la alegere. 2 şi 3. prevãzute de prezenta lege. conform eşalonãrii prevãzute în anexa nr. acordate potrivit legii. a fost concentrat. pe durata legal stabilitã. pe durata normalã a studiilor respective. cu excepţia liceului militar. explorare. pentru personalul care îşi desfãşoarã activitatea în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncã în luna respectivã. e) a beneficiat. exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare. beneficiazã de asimilarea. e) pensia de urmaş. ordine publicã şi siguranţã naţionalã pentru formarea cadrelor militare. speciale şi alte condiţii. Legea stabileste urmatoarele categorii de pensii: a) pensia pentru limitã de vârstã. condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare sau în specialitate. în perioada 1 aprilie 2001 . Atingerea acestei vârste se realizeazã prin creşterea vârstelor standard de pensionare. denumite în continuare perioade asimilate. mobilizat sau în prizonierat. organizat potrivit legii. la data pensionãrii.263/2010. 1. Stagiul minim de cotizare este de 15 ani. PENSIILE. începând cu data de 1 ianuarie 2006. cât şi pentru bãrbaţi. Asiguraţii care au absolvit mai multe instituţii de învãţãmânt superior. 4 la Legea nr. c) pensia anticipatã parţialã. b) pensia anticipatã. II.1 ianuarie 2006 de indemnizaţii de asigurãri sociale. g) a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învãţãmânt din sistemul de apãrare naţionalã. f) activitatea artisticã desfãşuratã în profesiile prevãzute în anexa nr. b) activitãţile de cercetare. ca stagiu de cotizare. d) a beneficiat. atât pentru femei. de concediu pentru incapacitate temporarã de muncã cauzatã de accident de muncã şi boli profesionale. Perioadele asimilate prevãzute la alin.

conform eşalonãrii prevãzute în anexa nr. cât şi pentru bãrbaţi. 5 la legea nr.se realizeazã prin creşterea stagiului minim de cotizare. atât pentru femei.263/2010. I lit. vârsta standard de pensionare este de 60 de ani.263/2010 . 6 alin. conform eşalonãrii prevãzute în anexa nr. În cazul persoanelor prevãzute la art. conform eşalonãrii prevãzute în anexa nr. atât pentru femei. (1) pct.263/2010. I lit. Atingerea acestui stagiu se realizeazã prin creşterea stagiului complet de cotizare. atât pentru femei. Atingerea acestui stagiu se realizeazã prin creşterea stagiului complet de cotizare.263/2010. 5 conform eşalonãrii prevãzute în anexa nr. cât şi pentru bãrbaţi. în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiţii deosebite de muncã. 1. C ) legea nr. conform eşalonãrii prevãzute în anexa nr. 6 la legea nr. 6 alin. (1) pct. Tabelul nr. 5. 6 alin.263/2010. stagiul complet de cotizare este de 30 de ani. Atingerea acestui stagiu se realizeazã prin creşterea stagiului minim de cotizare în specialitate. cât şi pentru bãrbaţi. În cazul persoanelor prevãzute la art. 6 la legea nr.263/2010. cu reducerea vârstelor standard de pensionare. Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limitã de vârstã. conform eşalonãrii prevãzute în anexa nr. Atingerea acestei vârste se realizeazã prin creşterea vârstelor standard de pensionare. dupã cum urmeazã: a) conform tabelului nr. I lit. cât şi pentru bãrbaţi. conform eşalonãrii prevãzute în anexa nr. În cazul persoanelor prevãzute la art. c) legea nr.263/2010 Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani.263/2010. 1 ┌────────────────────┬──────────────────────────┐ │Stagiul de cotizare │Reducerea vârstei standard│ │realizat în condiţii│ de pensionare cu: │ │ deosebite ├────────────┬─────────────┤ │ (ani împliniţi) │ Ani │ Luni │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 6 │ 1 │ │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 8 │ 1 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 10 │ 2 │ │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 12 │ 2 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 14 │ 3 │ │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 16 │ 3 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 18 │ 4 │ │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 20 │ 4 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 22 │ 5 │ │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 24 │ 5 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 26 │ 6 │ │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 28 │ 6 │ 6 │ 74 . 5 la legea nr. 6 la legea nr. stagiul minim de cotizare în specialitate este de 20 de ani. (1) pct. c) legea nr. atât pentru femei.

│ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 7 │ 3 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 8 │ 4 │ .263/2010. Tabelul nr.│ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 11 │ 5 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 12 │ 6 │ .├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 30 │ 7 │ │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 32 │ 7 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 35 │ 8 │ │ └────────────────────┴────────────┴─────────────┘ b) conform tabelului nr.│ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ 75 . în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncã încadrate în alte condiţii de muncã prevãzute la art.│ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 5 │ 2 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 6 │ 3 │ .│ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 9 │ 4 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 10 │ 5 │ . 30 alin. (2) din legea nr.│ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 17 │ 8 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 18 │ 9 │ . 2.263/2010 şi în condiţii speciale prevãzute la art. 2 ┌────────────────────┬──────────────────────────┐ │Stagiul de cotizare │Reducerea vârstei standard│ │realizat în condiţii│ de pensionare cu: │ │ speciale ├────────────┬─────────────┤ │ (ani împliniţi) │ Ani │ Luni │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 2 │ 1 │ .│ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 15 │ 7 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 16 │ 8 │ . 29 alin. (1) din legea nr.│ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 13 │ 6 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 14 │ 7 │ .│ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 3 │ 1 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 4 │ 2 │ .

de deportare în strãinãtate. Pensia anticipatã parţialã se cuvine. ordinii publice şi siguranţei naţionale. b) sunt trecute în rezervã sau direct în retragere/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasãrii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de cãtre comisiile de expertizã medico-militarã. I lit.│ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 21 │ 10 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 22 │ 11 │ . este necesarã şi realizarea stagiului minim de cotizare în specialitate. republicat.│ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 23 │ 11 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 24 │ 12 │ . pentru fiecare an de privare de libertate. (1) pct. 6 alin.63/2010. 1 alin. La acordarea pensiei anticipate. (1) pct. 118/1990. cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare. Pensia anticipatã se cuvine. persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevãzut de prezenta lege. 6. pe lângã condiţiile prevãzute la alin. I lit. (2) În cazul persoanelor prevãzute la art. b) Pensie anticipata. 49 alin. şi care se aflã în una dintre urmãtoarele situaţii: a) sunt trecute în rezervã/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a împlinirii limitei de vârstã în grad prevãzute de statutul cadrelor militare/poliţiştilor/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sau ca urmare a reorganizãrii unor unitãţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare. 62 alin. în situaţia persoanelor cãrora le-au fost stabilite drepturi privind vechimea în muncã.│ └────────────────────┴────────────┴─────────────┘ c) cu câte 6 luni. pentru obţinerea pensiei anticipate parţiale. (1) din legea nr. (1) lit. (1) lit. dupã data de 23 august 1944. în condiţiile prevãzute la art. şi/sau de prizonierat. În cazul persoanelor prevãzute la art. pentru obţinerea pensiei anticipate. c) din legea nr. pe lângã condiţiile prevãzute mai sus. persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare. Transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limitã de vârstã se face din oficiu. a)-c) şi g) din lege. prevãzut în anexa nr. a)-c) şi la alin. (2) din Decretul-lege nr. La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limitã de vârstã.263/2010. cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare. (3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordãrii pensiei anticipate nu se iau în considerare perioadele asimilate prevãzute la art. 6 alin. este necesarã şi realizarea stagiului minim de 76 .│ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 25 │ 12 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 26 de ani şi peste │ 13 │ . (1). c) Pensie anticipata partiala.263/2010 nu poate fi cumulatã cu nicio altã reducere reglementatã de prezenta lege sau de alte acte normative. Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii în care se stabileşte cel al pensiei pentru limitã de vârstã. pensia anticipatã se transformã în pensie pentru limitã de vârstã şi se recalculeazã prin adãugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plãţii pensiei anticipate. c) din legea nr. precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apãrãrii naţionale. precum şi celor care au depãşit stagiul complet de cotizare cu pânã la 8 ani. reducerea vârstei standard de pensionare prevãzute la art.│ 19 │ 9 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 20 │ 10 │ .

cotizare în specialitate, prevãzut în anexa nr. 6, şi care se aflã în una dintre urmãtoarele situaţii: a) sunt trecute în rezervã/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a împlinirii limitei de vârstã în grad prevãzute de statutul cadrelor militare/poliţiştilor/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sau ca urmare a reorganizãrii unor unitãţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apãrãrii naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale; b) sunt trecute în rezervã sau direct în retragere/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasãrii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de cãtre comisiile de expertizã medico-militarã. La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordãrii pensiei anticipate parţiale nu se iau în considerare perioadele asimilate prevãzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c) şi g) din lege. Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limitã de vârstã care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare lunã de anticipare, pânã la îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limitã de vârstã. Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentã datoritã extracţiei şi prelucrãrii minereurilor neferoase cu conţinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, respectiv Baia Mare, Copşa Micã şi Zlatna, pe o razã de 8 km în jurul acestor localitãţi, beneficiazã de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fãrã penalizarea prevãzutã mai sus, aceste prevederi aplicandu-se pânã la data de 31 decembrie 2030. La acordarea pensiei anticipate parţiale, reducerea vârstei standard de pensionare prevãzute la art. 65 alin. (1) di legea nr.263/2010 nu poate fi cumulatã cu nicio altã reducere reglementatã de prezenta lege sau de alte acte normative. La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limitã de vârstã, pensia anticipatã parţialã se transformã în pensie pentru limitã de vârstã şi se recalculeazã prin eliminarea diminuãrii prevãzute la art. 65 alin. (4) din legea nr.263/2010 şi prin adãugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plãţii pensiei anticipate parţiale. Transformarea pensiei anticipate parţiale în pensie pentru limitã de vârstã, în condiţiile prevãzute la alin. (1), se face din oficiu. d) Pensie de invaliditate (PI). Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumãtate din capacitatea de muncã, din cauza: a) accidentelor de muncã şi bolilor profesionale, conform legii; b) neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA c) bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legãturã cu munca. Beneficiazã de pensie de invaliditate, în condiţiile prevãzute la alin. (1), şi persoanele care se aflã în situaţiile prevãzute la art. 49 alin. (1) lit. c) şi g) din legea nr.263/2010. Au dreptul la pensie de invaliditateşi elevii, ucenicii şi studenţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumãtate din capacitatea de muncã, ca urmare a accidentelor de muncã sau bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale. Persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumãtate din capacitatea de muncã şi marii mutilaţi, ca urmare a participãrii la lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 ori în legãturã cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau cuprinşi într-un sistem de asigurãri sociale anterior datei ivirii invaliditãţii din aceastã cauzã, au dreptul la pensie de invaliditate în aceleaşi condiţii în care se acordã pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncã. În raport cu gradul de reducere a capacitãţii de muncã, invaliditatea este: a) de gradul I, caracterizatã prin pierderea totalã a capacitãţii de muncã şi a capacitãţii de autoîngrijire; b) de gradul II, caracterizatã prin pierderea totalã a capacitãţii de muncã, cu pãstrarea capacitãţii de autoîngrijire; c) de gradul III, caracterizatã prin pierderea a cel puţin jumãtate din capacitatea de muncã, persoana putând sã presteze o activitate profesionalã, corespunzãtoare a cel mult jumãtate din timpul normal de muncã. e) Pensia de urmasi (PU).

77

Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacã susţinãtorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii. 1. Copiii au dreptul la pensie de urmaş: a) pânã la vârsta de 16 ani; b) dacã îşi continuã studiile într-o formã de învãţãmânt organizatã potrivit legii, pânã la terminarea acestora, fãrã a depãşi vârsta de 26 de ani; c) pe toatã durata invaliditãţii de orice grad, dacã aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevãzute la lit. a) sau b). b) Sotul supravietuitor are dreptul: - la împlinirea vârstei de pensionare standard daca durata casatoriei este de cel putin 15 ani; - daca durata casatoriei este mai mica, dar de cel putin 10 ani, PU se diminueaza cu 0,5% pentru fiecare luna, respectiv cu 6% pentru fiecare an de casatorie în minus; - indiferent de vârsta pe perioada de invaliditate gradele I sau II daca durata casatoriei a fost de cel putin 1 an. Cuantumul PU se stabileste prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de sustinator, functie de numarul urmasilor si anume: - 50% pentru un singur urmas; - 75% pentru 2 urmasi; - 100% pentru 3 sau mai multi urmasi. Pentru copii orfani de ambii parinti PU reprezinta însumarea drepturilor cumulate dupa fiecare parinte. Daca sotul supravietuitor are pensie proprie poate opta pentru PU daca aceasta este mai rentabila.

78

B.CONCEDIILE SI INDEMNIZATIILE DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE • • • Dispozitii generale. Categorii de concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. Alte dispozitii privind indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

Baza legala: ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in M. O. nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005 I. Dispozitii generale.

Persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, denumite in continuare asigurati, au dreptul pe perioada in care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, daca: A. desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau in baza raportului de serviciu; B. desfasoara activitati an functii elective sau sunt numite an cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti; C. beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii. De aceleasi drepturi beneficiaza si persoanele care nu se afla in una dintre situatiile de mai sus dar sunt: a) asociati, comanditari sau actionari; b) administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management; c) membri ai asociatiei familiale; d) autorizate sa desfasoare activitati independente; e) persoane care încheie un contract de asigurări sociale pentru concedii şi indemnizaţii pentru maternitate şi concedii şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav, în condiţiile în care a început stagiul de cotizare până la data de 1 ianuarie 2006. De asemenea, sunt asigurati pensionarii de invaliditate de gradul III si pensionarii nevazatori daca sunt membri ai asociatiei familiale sau persoane autorizate sa desfasoare activitati independente Concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, la care au dreptul asiguratii sunt: a) concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii; b) concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, EXCLUSIV pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale; c) concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate; d) concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav; e) concedii medicale si indemnizatii de risc maternal. Acestea sunt denumite, generic, concedii si indemnizatii.

79

b) concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca. 2 alin. ori d) asupra veniturilor cuprinse în contractul de asigurări sociale încheiat de persoanele prevăzute la art.85%.85% aplicata la: a) fondul de salarii. in conditiile prezentei ordonante de urgenta: a) satisfac serviciul militar in termen NOTA: pentru aceste persoane contributia datorata se suporta de catre bugetul de stat conform art. 1 alin. este de 0. 6 alin. fara plata contributiei la asigurari sociale de sanatate.. destinată exclusiv finanţării cheltuielilor cu plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. in conditiile prevazute la art. comanditari sau actionari. membri ai asociatiei familiale. sunt: a) concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca. in conditiile prezentei ordonante de urgenta. (2) lit. cauzata de boli obisnuite sau de accidente an afara muncii. 54 din O.. administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management. persoanele aflate in una dintre urmatoarele situatii. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1 alin. a)-d) este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical ART. respectiv asociati. Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. d) concedii medicale si indemnizatii pentru angrijirea copilului bolnav. exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale. b) drepturile reprezentand indemnizatie de somaj ori c) asupra veniturilor supuse impozitului pe venit. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate. b) institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj pentru asiguratii prevazuti la art. (1) lit.2007. după caz. C. cu modificarile si completarile ulterioare. (2) lit. c) persoanele prevazute la art. 6 alin. (2) lit. A si B. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. cu plata contributiei din alte surse. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate: Sunt asigurate sistemului de asigurari sociale de sanatate.G.01. Incepand cu 01.fond de salarii realizat’’ se antelege totalitatea sumelor utilizate de un angajator pentru plata drepturilor salariale sau de natura salariala. de către asigurat.Începând cu data de 1 ianuarie 2006. persoane autorizate sa desfasoare activitati independente. pe durata acesteia.U.85% se datoreaza si se achita de catre: a) angajatori pentru asiguratii prevazuti la art. 2 (1) Concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. Cota de contributie de 0. Art. la care au dreptul asiguratii. nr. contributia pentru concedii si indemnizatii medicale este de 0. 1 alin. respectiv de către fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale sau bugetul asigurărilor pentru şomaj’ b) pentru care plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se suporta din alte surse. 1 alin. (1) lit. 150/2002 80 . STAGIUL DE COTIZARE in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru acordarea drepturilor de concedii si indemnizatii se constituie din INSUMAREA perioadelor: a) pentru care s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de către angajator sau. c) concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate. cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii. Prin . (2). e) si se achita la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. (1) lit.

G. 6 alin. 150/2002. cu plata contributiei din alte surse. in cazul: a) urgentelor medico-chirurgicale. Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru INCAPACITATE TEMPORARA DE MUNCA.c) pentru care. an concediu medical pentru angrijirea copilului bolnav an varsta de pana la 7 ani sau an concediu pentru cresterea copilului pana la amplinirea varstei de 2 ani si an cazul copilului cu handicap. pentru persoanele prevazute la art. precum si bolile infectocontagioase din grupa A este stabilita prin hotarare a Guvernului. CU CONDITIA ca in aceste perioade asiguratul sa nu realizeze stagii de cotizare in intelesul prevederilor O. plata contributiei de asigurari sociale de sanatate s-a facut din alte surse. b) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar. fara plata contributiei la asigurari sociale de sanatate. NOTA: pentru aceste persoane contributia datorata se suporta de catre de catre bugetul asigurarilor sociale de stat. (2) lit.U. Art. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate: Sunt asigurate sistemului de asigurari sociale de sanatate. nr. b) si de catre bugetul asigurarilor de somaj. dupa caz. pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. b) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005. c) bolilor infectocontagioase din grupa A. d) neoplaziilor si e) SIDA. pana la amplinirea de catre copil a varstei de 3 ani. Perioadele in care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate sau a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar se asimileaza stagiului de cotizare NUMAI DACA in c) aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare in intelesul O. pe durata acesteia.U. cu modificarile si completarile ulterioare. 81 . (2) lit. 158/2005. Lista cuprinzand urgentele medico-chirurgicale. FARA CONDITII DE STAGIU DE COTIZARE .G. anan sistemul de asigurari sociale de si lauzie. persoanele aflate in una dintre urmatoarele situatii. 6 alin. pe durata normala a studiilor respective.% x NZLCM Σ V Mzbci = ------------NTZ Se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate perioadele in care asiguratul beneficiaza de concediile si indemnizatiile prevazute de O. cu conditia absolvirii acestora. nr. 6 alin. Se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate si perioadele in care asiguratul: a) a beneficiat de pensie de invaliditate. pentru persoanele prevazute la Ci = Mzbci x …. d) persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sau. organizat potrivit legii. de alocatie de sprijin. (2) lit. b) tuberculozei. potrivit prevederilor art. in conditiile prezentei ordonante de urgenta: b) asimileaza stagiului de cotizare concediu medical pentru sarcina sanatate Se se afla an concediu medical. b) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. nr.U.G. 158/2005.

Categorii de concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.. B. si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca a asiguratului sau a pensionarii acestuia. (1) lit. din perioadele respective.(1) lit.Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca. Art. pentru situatiile prevazute la art. baza de calcul a indemnizatiilor o constituie media veniturilor lunare la care s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii.G.(2) se refera la perioadele asimilate stagiului de cotizare in care asiguratul beneficiaza de concediile si indemnizatiile prevazute de O. 6 alin. In situatia in care la stabilirea celor 6 luni se utilizeaza perioade asimilate stagiului de cotizare SAU perioade pentru care plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se suporta din alte surse.158/2005.U. din lunile respective sau. (1) lit. neoplaziilor si SIDA’’) . 8 alin. an cazul urgentelor medico-chirurgicale. b) prima zi de incapacitate temporara de munca. A. 8 alin. c) si alin. veniturile ce se iau in considerare sunt: a) cuantumul indemnizatiilor. conform lit. 8 alin. si 31 (. cu luarea in considerare si a perioadelor asimilate stagiului de cotizare. SE PLATESC zilele LUCRATOARE. nr. nr. din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare. Art. (2) lit. de către angajator. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate. in cazul persoanelor care: . cu modificarile si completarile ulterioare. a. b) si alin.b) se refera la perioadele pentru care plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se suporta din alte surse. pentru situatiile prevazute la art. Art. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.b) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8 alin. dupa caz..Baza de calcul a indemnizatiilor se determina ca MEDIE a VENITURILOR LUNARE din ultimele 6 luni pe baza carora se calculeaza.G. Art. In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni.Concediul si indemnizatia de risc maternal se acorda fara conditii de stagiu’’) din O. Concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta dupa cum urmeaza: A. (2) lit. pentru situatiile prevazute la art. exprimate in zile calendaristice. 8 alin. 6 alin. (3). in conditiile legii. 9 (. 82 .beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.(3) se refera la perioadele asimilate in care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate sau a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar se asimileaza stagiului de cotizare. in conditiile prevazute la art. 150/2002. b) salariul de baza minim brut pe tara.U. 1.c se refera la perioadele pentru care plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se suporta din alte surse. conform legii.8 alin.(1) lit. contributia pentru concedii si indemnizatii. Din duratele de acordare a concediilor medicale. venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia. incepand cu: a) ziua urmatoare celor suportate de angajator. tuberculozei. fara conditii de stagiu de cotizare. bolilor infectocontagioase din grupa A. din prima zi până în a 5-a zi de incapacitate temporară de muncă. (2). in conditiile prevazute la art.

b) concediu si indemnizatie pentru carantina. membri ai asociatiei familiale. fara a depasi 25% din baza de calcul. c) tratament balnear. Asiguraţii aflaţi în incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de 90 de zile consecutive beneficiază de tratament balnear şi de recuperare a capacităţii de muncă. pe o perioada de 126 de zile calendaristice.a Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina prin aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul. Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru reducerea timpului de munca este egal cu diferenta dintre baza de calcul si venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de munca. Concediile si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca In scopul prevenirii imbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca. Începând cu a 91-a zi concediul se poate prelungi de către medicul specialist până la 183 de zile. comanditari sau actionari. structurat pe etape. Indemnizatia prevazuta se acorda. cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale. socotită din prima zi de îmbolnăvire. a indemnizatiei de maternitate se 83 . in una sau mai multe etape. Concediul si indemnizatia pentru carantina se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase.21 de zile şi se stabileşte de către medicul curant. Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca. pe durata stabilita prin certificatul eliberat de directia de sanatate publica. Concediul si indemnizatia de maternitate Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie. Faptul ca pierderea calitatii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei in cauza se dovedeste cu acte oficiale eliberate de catre angajatori sau asimilatii acestora. De aceleasi drepturi beneficiaza si femeile care nu mai au. Indemnizatia pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala se acorda asiguratilor care. in acest caz. nu mai pot realiza durata normala de munca. persoane autorizate sa desfasoare activitati independente. asiguratii pot beneficia de: a) indemnizatie pentru reducerea timpului de munca. în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.au calitatea de asociati. pentru cel mult 90 de zile in ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu. cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale. stadiul şi prognosticul bolii. din motive de sanatate. neoplazii. calitatea de asigurate daca nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat. Indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. an conformitate cu programul individual de recuperare. administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management. Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de cel mult 183 de zile în interval de un an. Baza de calcul. la propunerea medicului curant. în funcţie de natura. 3. cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale. durata tratamentului balnear este de 15 . Tratamentul balnear şi de recuperare a capacităţii de muncă se desfăşoară în conformitate cu prevederile programului individual de recuperare întocmit de către medicul specialist. din motive neimputabile lor. perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate. În funcţie de tipul afecţiunii şi de natura tratamentului. 2. pe baza biletului de trimitere. Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru carantina reprezinta 75% din baza de calcul. precum si de o boala infectocontagioasa din grupa A si de urgente medicochirurgicale este de 100% din baza de calcul . determinata de tuberculoza. SIDA.

neoplazii. OPTIONAL. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. de concediu pentru sarcina. dupa caz. unul dintre parinti. b) dupa data revenirii din concediul postnatal obligatoriu. (2) reprezinta 75% din baza de calcul. iar după depăşirea termenului de 90 de zile. Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. cu excepţia situaţiilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase. Concediul si indemnizatia de risc maternal Dreptul la concediul de risc maternal se acorda in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. an cazul copilului cu handicap. emis an conditiile legii. Beneficiaza de indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav. Indemnizatia se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.G. 4. In situatia copilului nascut mort sau in situatia an care acesta moare in perioada concediului de lauzie. pe o perioada ce nu poate depasi 120 de zile. in cazul in care nu solicita concediul si indemnizatia pentru cresterea si angrijirea copilului pana la amplinirea varstei de 2 ani sau. pana la implinirea varstei de 18 ani.U. nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca. in asa fel incat durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice. Conform art. iar in cazul copilului cu handicap. 84 . Concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani. este imobilizat în aparat gipsat. 10 din O. durata concediului medical în aceste cazuri va fi stabilită de medicul curant. din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calitatii de asigurat. Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din baza de calcul. pana la 3 ani. Concediul si indemnizatia de risc maternal se acorda fara conditie de stagiu de cotizare. 5. de catre medicul de familie sau de medicul specialist. Pe durata concediului de risc maternal se acorda o indemnizatie de risc maternal care se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. este supus unor intervenţii chirurgicale. incepand cu luna a 6-a de sarcina. Indemnizatia pentru angrijirea copilului bolnav an varsta de pana la 7 ani sau a copilului cu handicap cu afectiuni intercurente pana la amplinirea varstei de 18 ani se acorda pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie si a certificatului pentru persoanele cu handicap. daca solicitantul indeplineste conditiile de stagiu de cotizare. iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere. dupa cum urmeaza: a) inainte de data solicitarii concediului de maternitate. Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere.constituie din media veniturilor lunare pe baza carora s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii. 96/2003 salariatele au dreptul la concediu de risc maternal. Concediile pentru sarcina si lauzie se pot compensa intre ele. la cerere. in antregime sau fractionat. Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza. Durata de acordare a indemnizaţiei este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil. pentru afectiunile intercurente. Concediul de risc maternal se poate acorda. in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare. Cuantumul indemnizatiei prevazute la alin. indemnizatia de maternitate se acorda pe toata durata acestuia. de către medicul specialist cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav este de 85% din baza de calcul. 25/2004.

daca an cadrul acesteia se prevede ca indemnizatiile se platesc de catre celalalt stat. acestea se iau in considerare separat. legislative ori judecatoresti. se recuperează din contribuţiile datorate pentru lunile următoare sau din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie. dupa caz. Sumele incasate necuvenit cu titlu de indemnizatii se recupereaza de la beneficiari in termenul de prescriptie de 3 ani. Pentru plata indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca. Aceasta prevedere se aplica si in situatia in care a expirat termenul pentru care a fost incheiat contractul individual de munca. CU EXCEPTIA contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. care s-au nascut anterior ivirii acestor situatii. aferente concediilor medicale acordate cu intrerupere intre ele.G. dizolvare.U.G. angajatorul isi suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia inceteaza prin: divizare ori fuziune. b) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale pentru acordarea indemnizatiilor. cu excepţia contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii datorată de angajatori 85 . Contribuţia de asigurări sociale de sănătate nu se datorează asupra indemnizaţiilor reglementate de. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii nu se datorează asupra indemnizaţiilor reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă. conform legii. Sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajatori asiguraţilor. indemnizatiile se calculeaza si se platesc. durata lor NU SE CUMULEAZA. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite în cuantum de 6. lichidare judiciara.b.G. potrivit prevederilor O. nr. Plata indemnizatiilor INCETEAZA incepand cu ziua urmatoare celei in care: a) beneficiarul a decedat. care constituie document justificativ pentru plata.U. lichidare. reorganizare judiciara. indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se calculeaza si se plateste SEPARAT. Alte dispozitii privind indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate In cazul in care. Plata indemnizatiilor se face LUNAR Sumele reprezentand indemnizatii. 158/2005 . 158/2005. drepturile la concedii si indemniztii. c) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care Romania nu are ncheiata conventie de asigurari sociale. a expirat termenul pentru care a fost exercitata functia publica ori a expirat mandatul in baza caruia a desfasurat activitate in functii elective sau in functii numite in cadrul autoritatii executive. nr. faliment sau prin orice alta modalitate prevazuta de lege. potrivit legii. de fiecare angajator. Pentru persoana asigurata care isi desfasoara activitatea la mai multi angajatori.U. care se platesc asiguratilor si care. reorganizare. fara intrerupere intre ele. dupa caz. SE RETIN de catre platitor din contributiile pentru concedii si indemnizatii datorate pentru luna respectiva. 158/2005 se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat in conditiile legii. 158/2005.5% şi 7% pentru asigurările sociale de sănătate. în condiţiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.U. se achita din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de catre casele de asigurari de sanatate. datorată de angajatori pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate din fondurile proprii ale acestora. Drepturile achitate urmeaza a fi recuperate de catre casele de asigurari de sanatate de la angajator. la fiecare fiind asigurata conform O. nr. de O.G. Certificatul de concediu medical se prezinta platitorului pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul. d) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a ancheiat conventie de asigurari sociale. nr. Calculul si plata indemnizatiilor prevazute de O. care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă. In situatia in care unui asigurat i se acorda in aceeasi luna doua sau mai multe concedii medicale pentru afectiuni diferite.

denumite an continuare asigurati.G.. care se achită bugetului asigurărilor sociale de stat. an conditiile legii.(1) si (2) beneficiază de indemnizaţiile de concedii medicale constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii. 1 alin. Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de angajator pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate cuvenite asiguraţilor se aplică asupra valorii reprezentând un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată. ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate.5% sociale pe perioada in care beneficiaza de indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate Contributia astfel calculata se va suporta din CUANTUMUL BRUT AL INDEMNIZATIEI de asigurari sociale de sanatate Calculul si plata contributiei individuale de asigurari sociale se efectueaza lunar. cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii bugetului asigurărilor sociale de stat. dar sunt: a) asociati.(2) se aplică asupra valorii reprezentând un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată. 158/2005 (1) Persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate an sistemul de asigurari sociale de sanatate. pe durata mandatului. daca: A. nr. (1).pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate din fondurile proprii ale acestora şi. în condiţiile în care a început stagiul de cotizare până la data de 1 ianuarie 2006. Contributia de asigurari sociale SE CALCULEAZA prin aplicarea cotei stabilite prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat asupra valorii reprezentand un salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata. respectiv a indemnizaţiilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale.la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti. corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical şi se suportă din cuantumul brut al indemnizaţiei stabilite conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Contributia angajatului la asigurari = salariul de baza minim brut * 9.. 86 . beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj. A. SE SUPORTA din cuantumul brut al indemnizatiei stabilite conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta si se achita bugetului asigurarilor sociale de stat. Perioadele în care asiguraţii prevazuti la art. c) membri ai asociatiei familiale. comanditari sau actionari.1 alin. de catre platitori odata cu plata indemnizatiilor. b) administratori sau manageri care au ancheiat contract de administrare ori de management. Cota de contribuţie individuală de asigurări sociale pentru asiguraţii prevazuti la art. d) autorizate sa desfasoare activitati independente. au dreptul …….(1) prevăzuţi precum şi cotele de contribuţie de asigurări sociale datorate integral de asiguraţii prevazuti la art. 1 din O. B. (2) De aceleasi drepturi beneficiaza si persoanele care nu se afla an una dintre situatiile prevazute la alin. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. pentru aceste indemnizaţii datorându-se contribuţia de asigurări sociale reglementată de prevederile Legii nr. desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau an baza raportului de serviciu.U. corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical ART. C. desfasoara activitati an functii elective sau sunt numite an cadrul autoritatii executive. cu ale persoanelor prevazute la lit.1 alin. e) persoane care încheie un contract de asigurări sociale pentru concedii şi indemnizaţii pentru maternitate şi concedii şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav. an conditiile prezentei legi. legislative ori judecatoresti.

Cuantumul indemnizaţiei prevăzute mai sus se majorează cu 600 lei pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară. începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere.G. în cazul copilului cu handicap. SUSTINEREA FAMILIEI IN VEDEREA CRESTERII COPILULUI Baza legala: O. dar nu mai mult de 4. opţional. în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni. 87 . cu modificările şi completările ulterioare. beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de pâna la 2 ani sau.000 lei. au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vedereea cresterii copilului Începând cu data de 1 ianuarie 2009. de tripleţi sau multipleţi. stabilita conform legii. b) au beneficiat de indemnizatie de somaj. Cele 12 luni prevazute mai sus pot fi constituite integral si din perioadele in care persoanele s-au aflat in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii: a) si-au insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate. nr. potrivit legii.U. în ultimul an anterior datei naşterii copilului. de până la 3 ani. persoanele care. c) au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. 571/2003 privind Codul fiscal. precum şi de o indemnizaţie lunară în cuantum de 600 lei sau.C.

cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. k) se afla in perioada de intrerupere temporara a activitatii. i) au beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul.venituri din activitati agricole.venituri din activitati independente. pentru motive economice. reglementată de prezenta ordonanta de urgenta. şi realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. Tineretului şi Sportului. supuse impozitului pe venit. republicata. potrivit prevederilor Legii nr. organizat potrivit legii. (1) din Legea nr. potrivit legii. g) au beneficiat de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani. (1) din Legea nr. 88 . Prin . 61/1993. in vederea angajarii ori. 452/2001.. in conditiile prevazute la art. cuantumul indemnizatiei este de 600 lei (RON). dupa caz. . potrivit legii. 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor. denumite în continuare acte normative speciale. cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care sunt îndreptăţite sa beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului. structurale sau similare. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007. de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. perioade de stagiu de cotizare pe baza de contract de asigurare sociala. pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale incheiate de Romania cu alte state.d) au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii. respectiv pana la varsta de 3 ani in cazul copilului cu handicap. tehnologice. h) au beneficiat de pensii de invaliditate. Sunt exceptate de la această obligaţie persoanele care au întrerupt cursurile din motive medicale. 571/2003. cuantumul stimulentului lunar prevăzut la alin. l) se afla in perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului universitar. Nu beneficiază de indemnizaţie de creştere a copilului cursanţii care o primesc din partea altui stat membru al Uniunii Europene. trecerii in somaj. fara incetarea raportului de munca. 571/2003 privind Codul fical. 19/2000. cuprinse în Legea nr. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007. plata acestei indemnizaţii se suspenda. Indemnizatia sau stimulentul SE CUMULEAZA cu alocatia de stat pentru copii. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale. cfm Legii nr.venituri profesionale’’. 3 alin. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizaţia pentru creşterea copilului şi solicita dreptul la stimulent. republicată. şi cel puţin unul dintre părinţii copilului are cetăţenie română. in situatia copiilor in varsta de pana la 2 ani. întrun domeniu recunoscut de Ministerul Educaţiei. organizat potrivit legii. anterior datei intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (1) este de 100 lei. Cercetării. n) urmează cursuri cu frecvenţă de masterat în ţară sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene. b) cel acordat conform art. din initiativa angajatorului. frecventate fără întrerupere. (1) se acorda şi persoanelor care au fost îndreptăţite sa beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului reglementată de dispoziţiile aplicabile pana la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta. organizate in conditiile legii. 38 alin. j) au lucrat cu contract individual de munca in strainatate. precum şi de alte acte normative referitoare la stabilirea şi acordarea acestui drept. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii. in situatia copiilor in varsta de peste 2 ani. cu modificările ulterioare.venituri din salarii. f) au realizat in sistemul public de pensii. respectiv 3 ani in cazul copiilor cu handicap. m) urmează cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar şi universitar. Stimulentul prevăzut la alin. cu examen de licenta sau de diploma. e) au realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii in conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective. este urmatorul: a) 200 lei (RON) lunar. beneficiază de un stimulent în cuantum lunar de 300 lei. cuantumul alocatiei de stat pentru copii prevazute de Legea nr. se intelege: . Începând cu data de 1 ianuarie 2007. respectiv 3 ani in cazul copiilor cu handicap. republicata. de Legea nr. .

nr. si se suporta de la bugetul de stat.careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau . cu exceptia asistentului maternal profesionist. OPTIONAL. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. stimulent sau alocatie de stat pentru copii. dupa primii 3 copii ai persoanei care a adoptat copilul sau careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta. cu modificarile ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare. se acorda. respectiv a varstei de 3 ani in cazul copilului cu handicap. s-a aprobat adoptia. In acest caz se acorda o singura indemnizatie. Durata concediului fara plata indemnizatiei este de 3 luni si se acorda integral. . in cazul copilului cu handicap. 5 alin. a drepturilor stabilite de Legea nr. dupa caz.De indemnizatia si stimulentul prevazute de prezenta ordonanta de urgenta beneficiaza. de pana la 3 ani constituie: . . In situatia persoanelor prevazute mai sus. dupa caz. a fost facuta incredintarea. 19/2000. Durata de acordare a concediului pentru ingrijire copil se prelungeste corespunzator. ORICARE dintre parintii firesti ai copilului. Cererile pentru acordarea drepturilor reprezentand indemnizatie. fiecaruia dintre parintii firesti ai copilului sau. care a fost numita tutore.2006. dupa caz. sau carora li s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care au copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta. pentru primii 3 copii ai persoanelor care au adoptat copii. stimulent sau alocatie de stat pentru copii. precum si in vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurari de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. reprezentand indemnizatie. . pe baza livretului de familie sau a certificatului de nastere al copilului. Concediul si indemnizatia lunara se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nasteri sau.U. acordarea indemnizatiei sau a stimulentului. 148/2005 nu se datoreaza celelalte contributii sociale obligatorii stabilite de lege. au dreptul la concediu fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului dupa primele 3 nasteri sau. Cererea pentru acordarea concediului fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se depune si se inregistreaza la angajator. la cerere. Pe perioada in care se beneficiaza de indemnizatie contributia individuala de asigurari sociale de sanatate se calculeaza prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra sumei reprezentand valoarea a de doua ori salariul de baza minim brut pe tara. cu modificarile ulterioare. dupa data de 01.U.G.care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta. Persoanele care indeplinesc conditiile pentru a beneficia de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau. 148/2005. o singura data. in cazul copilului cu handicap.drepturilor prevazute de Legea nr. Perioada in care o persoana beneficiaza de concediu fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii: . cu modificarile si completarile ulterioare. garantat in plata. 19/2000.precum si persoana care a fost numita tutore. se face tinanduse seama de perioada de 12 luni anterioare datei la care. in cazul suprapunerii a doua sau trei situatii de natura a genera acest drept. cu modificarile si completarile ulterioare.perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. nr.care a adoptat copilul.01. cu exceptia asistentului maternal profesionist. Beneficiaza de aceleasi drepturi si una dintre persoanele: . Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta. in cuantumul prevazut de O. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. si documentele din care rezulta indeplinirea 89 . precum si persoana care a fost numita tutore. s-a instituit plasamentul sau tutela. persoanelor prevazute la art. Asupra drepturilor prevazute de O. in perioada pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani. de pana la 3 ani. dupa caz. (2). 158/2005.perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii drepturilor prevazute de Legea nr.G. Perioada in care o persoana beneficiaza de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau.

de rasa. din diferite motive. toate locurile de munca vacante în termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora. conform legii. ocupa un loc de munca si. pe raza careia/caruia solicitantul isi are domiciliul sau resedinta. Categorii de beneficiari ai legii: somerii care nu au loc de munca. Pana la data de 10 a fiecarei luni. nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie. respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti. convingeri. Angajatorii sunt obligati sa comunice Agentiilor pentru ocuparea fortei de munca. categorie sociala. in vigoare. limba. • au obţinut statutul de refugiat sau alta forma de protecţie internaţionala. în vigoare. conform legii. conform legii. • nu au putut ocupa loc de munca după repatriere sau după eliberarea din detenţie. respectiv la directia de munca. L76/2002 reglementeaza masuri de realizare a strategiilor si politicilor ce au drept scop protectia persoanelor pentru riscul de somaj. • ocupa un loc de munca si. din activitati autorizate potrivit legii. venituri mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara garantat un plata. Art. asigurarea unui nivel ridicat al ocuparii si adaptarii fortei de munca la cerintele de pe piata muncii. religie. insotite de documentele justificative. doresc schimbarea acestuia. au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala. dupa caz. solidaritate sociala si familie. Asiguratii au OBLIGATIA sa plateasca contributia de asigurari pentru somaj si au DREPTUL la indemnizatie de somaj. din activităţi autorizate potrivit legii. - Categorii de asigurati: • nu are loc de muncă. venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă.conditiilor legale de acordare a acestora se depun. din diferite motive. doresc schimbarea acestuia. În aplicarea prevederilor legii. la directiile judetene de munca. nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de anvatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar. nu realizeaza venituri sau realizeaza. sex. orasului. conform legii. nationalitate. Modulul 4 SISTEMUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ SI STIMULAREA OCUPARII FORTEI DE MUNCA Impusa ca necesitate. sunt excluse orice fel de discriminari pe criterii politice. solidaritate sociala si familie a municipiului Bucuresti. municipiului. cetateni straini sau apatrizi care au fost ancadrati an munca sau au realizat venituri an Romania. origine etnica. nu realizează venituri sau realizează. • cetăţeni străini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncă sau au realizat venituri în România. primariile au obligatia de a transmite pe baza de borderou cererile inregistrate in luna anterioara. • nu au putut ocupa loc de munca după absolvirea unei instituţii de învăţământ sau după satisfacerea stagiului militar. 19-22 – Sunt asigurati obligatoriu prin efectul legii: 90 . la primaria comunei. vârsta.

• alte persoane care realizează venituri din activităţi desfăşurate potrivit legii şi care nu se regăsesc în una dintre situaţiile de mai sus. stabilită potrivit legii. în situaţia persoanelor asigurate obligatoriu. prin efectul legii. administratorii. • funcţionarii publici si alte persoane care desfăşoară activităţi pe baza actului de numire. inainte de efectuarea stagiului militar. • 91 . pe durata mandatului. la cerere. legislative ori judecătoreşti. dupa caz. potrivit prevederilor legale. Angajatorii la care îşi desfăşoară activitatea persoanele asigurate obligatoriu sunt obligaţi să depună. e) încetării calităţii de membru cooperator. cetateni români care lucreaza în strainatate. cu excepţia perioadei de incapacitate temporară de muncă în care plata indemnizaţiei se suportă de unitate. j) abrogat j) rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. h) încetării motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncă sau de serviciu. asociatii. f) încetării contractului de asigurare pentru şomaj. potrivit legii. l) expirării perioadei de 60 de zile. Aceste prevederi nu se aplică pe perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor asigurate obligatoriu. în situaţia persoanelor asigurate obligatoriu. in cazul persoanelor care. Angajatorii au obligaţia de a calcula. Indemnizatia de somaj se acorda persoanelor. a cărei cotă prevăzută de lege se aplică asupra bazei de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj. in varsta de minimum 16 ani. inainte de efectuarea stagiului militar. • persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator. b) încetării raporturilor de serviciu.persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau pe bază de contract de muncă temporară. în condiţiile în care pentru aceste persoane asupra veniturilor respective există obligaţia. prin efectul legii. • soldaţii şi gradaţii voluntari. de la data: a) încetării raporturilor de muncă. d) expirării duratei sau desfacerii contractului militarilor angajaţi pe baza de contract. prevăzută de lege. sunt suspendate potrivit legii. • persoanele care îşi desfăşoară activitatea in funcţii elective sau care sunt numite in cadrul autorităţii executive. care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale. conform legii. stabilită potrivit legii. c) sunt persoane care. contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj. activitati independente. care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale. Sunt asimilate somerilor persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii: a) sunt absolventi ai institutiilor de invatamant. declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate. n) expirării perioadei de 30 de zile. care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale. in cazul absolventilor scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani. de plată a contribuţiei de asigurări pentru şomaj. g) încetării motivului pentru care au fost pensionate. nu au fost incadrate in munca si care intr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu s-au putut incadra in munca. m) absolvirii. c) încetării mandatului pentru care au fost numite sau alese. Se pot asigura la sistemul pentru somaj: asociatul unic. in cazul absolventii institutiilor de invatamant. a cărei cotă prevăzută de lege se aplică asupra bazei de calcul al contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj. conform legii. b) sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani. cu excepţia persoanelor care au calitatea de pensionari. k) încetării activităţii desfăşurate exclusiv pe baza convenţiei civile. in varsta de minimum 16 ani. de a reţine şi de a vira lunar. nu au fost incadrate in munca si care intro perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu s-au putut incadra in munca. în condiţiile legii. Angajatorii au obligaţia de a calcula şi de a plăti lunar o contribuţie la bugetul asigurărilor pentru şomaj. membrii asociatiei familiale. care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale. alte persoane care realizeaza venituri din activitati legale si care nu se regasesc într-una din situatiile de mai sus. până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează veniturile persoanelor respective.

în vigoare la data stabilirii acesteia. pe perioade stabilite diferenţiat. care nu au reusit sa se incadreze an munca potrivit pregatirii profesionale sau sunt persoane care. in varsta de minimum 16 ani. daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate. lunara. prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională. pentru a primi sprijin in vederea încadrării in munca. b) sa comunice in termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de munca la care sunt înregistrate orice modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor. pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani*). pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an. b) nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara garantat an plata. b). indemnizatia de somaj se acorda incepand cu data anregistrarii cererii. organizate în condiţiile legii. nu au fost incadrate an munca si care intr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu s-au putut incadra in munca) indemnizatia de somaj se acorda pe o perioada de 6 luni si este o suma fixa. Somerii prevazuti la art. prevăzute la alin. Fondului social european şi Fondului de coeziune. în funcţie de stagiul de cotizare. in termen de 30 de zile de la aceasta data. d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani. conform legii. sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap an varsta de minimum 16 ani. Aceasta obligatie nu se aplică în situaţia în care persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj participă la programe de formare profesională. Indemnizaţia de şomaj se acordă şomerilor. Cuantumul indemnizaţiei de şomaj prevăzute mai sus este o sumă acordată lunar şi în mod diferenţiat. a) la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare. Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii: a) sa se prezinte lunar. 17 alin. dar nu mai tarziu de 12 luni de la data prevazuta mai sus. Pentru persoanele care au fost asigurate în baza unui contract de asigurare pentru şomaj. în calitate de stat membru al Uniunii Europene. Termenul de maximum 12 luni este termen de decadere din drepturi. al carei cuantum reprezinta 50% din valoarea indicatorului social de referinţă. la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare se va avea în vedere venitul lunar declarat în contractul de asigurare pentru şomaj. c) 12 luni. la agenţia pentru ocuparea forţei de munca la care sunt înregistrate. dupa caz. Pentru persoanele asimilate somerilor (absolventi ai institutiilor de invatamant. c) sa participe la serviciile pentru stimularea ocupării si de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de munca la care sunt înregistrate. inainte de efectuarea stagiului militar. Cotele procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare. sunt: a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani. (2) lit. b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani. b) suma prevăzută la lit. care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze an munca potrivit pregatirii profesionale.Indemnizatia de somaj se acorda de la data prevazuta mai sus. 76/2002 beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii. pe baza programării sau ori de câte ori sunt solicitate. (1) din Legea nr. Obligaţia nu se aplică pe perioada în 92 . a căror finanţare este asigurată din asistenţa financiară nerambursabilă primită de România. c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani. pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani. pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an. a unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare. b) 9 luni. în funcţie de stagiul de cotizare. c) nu indeplinesc conditiile de pensionare. d) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca an a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau. Daca cererea este inregistrata dupa expirarea termenului de 30 de zile. daca cererea este inregistrata la agentia pentru ocuparea fortei de munca. după cum urmează: a) 6 luni. resedinta. INDEMNIZATIA DE SOMAJ. după cum urmează: a) 75% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii acestuia.

39 alin. (2). în condiţiile în care. conform legii. iar în cazul ca schimba si domiciliul în acea localitate primesc o indemnizatie de instalare de 7 salarii minime pe tara. de la data solicitării pensiei anticipate sau la data când pensia de invaliditate devine nerevizuibila.44 precizeaza conditiile în care plata indemnizatiei de somaj înceteaza cum ar fi: a) la data încadrării in munca. e) completarea veniturilor salariale ale angajatilor. c) formarea profesionala. l) la expirarea termenelor prevăzute la art. Cei ce se încadreaza la distante mai mari de 50 km beneficiaza de prima de instalare egala cu valoarea a 2 salarii minime pe economie. refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă. f) stimularea mobilitatii fortei de munca. din activităţi autorizate potrivit legii. prevăzute la art. j) in cazul decesului beneficiarului. suma neimpozabila. (1). d) sa caute activ un loc de munca. În cazul încetarii raportului de munca mai devreme de 12 luni prima de instalare se restituie. 17 alin. b) medierea. g) la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limita de vârsta. Conform art. (2) lit. În cazul unor restructurari angajatorii au obligatia sa înstiinteze ANOFM si sa acorde preaviz conform prevederilor legale. b) la data când realizează. în prima zi lucrătoare. Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor în cautarea unui loc de munca se realizeaza prin: a) informarea si consilierea profesionala. (1) din lege. respectiv la art. d) consultanta si asistenta pentru începerea unei activitati sau afaceri. în vigoare. 45 alin. m) la data admiterii într-o formă de învăţământ. (3) şi (3^1) din lege. Cei ce se încadreaza vor primi în continuare 30% din indemnizatia de somaj. e) să înştiinţeze în scris agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate apariţia stării de incapacitate temporară de muncă şi datele de identificare. 40 alin. pentru o perioada mai mare de 12 luni. indemnizatia se suspenda. i) la data începerii executării unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni. precum si în perioada incapacitatii temporare sau crestere copil. nu au fost cuprinse în serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă şi se află în perioada de acordare a acestor servicii. în vigoare. anterior includerii în cadrul acestor programe. la data solicitării dreptului. iar contributiile respective se vireaza de catre ANOFM. a) şi b) din lege. k) la expirarea termenelor prevăzute la art. h) la data plecării in străinătate a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni. 93 .45 pentru unele perioade prevazute la art. persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj au obligaţia de a înştiinţa agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate. Art. f) dacă perioada de pensionare pentru invaliditate depăşeşte 12 luni. venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă. dacă realizează venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă. e) la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocupării si de formare profesională sau la data întreruperii acestora din motive imputabile persoanei.care persoanele participă la aceste programe de formare profesională. Beneficiarii indemnizatiei de somaj sunt asigurati în sistemul CAS si CASS. în termen de 24 de ore de la data acordării concediului medical. conform legii. c) la 90 de zile de la data emiterii autorizaţiei de funcţionare pentru a desfăşura activităţi independente sau a certificatului de înmatriculare.4. Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj persoanele care. în cazul persoanelor asimilate şomerilor. d) la data refuzului nejustificat de a se încadra într-un loc de muncă conform pregătirii sau nivelului studiilor. În situaţia în care apariţia stării de incapacitate temporară de muncă a intervenit în zile declarate nelucrătoare sau împlinirea termenului de 24 de ore se realizează în zile declarate nelucrătoare. respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţionează acesta.

până la data îndeplinirii condiţiilor respective.locurile de munca sa nu fie vacante în ultimele 12 luni prin disponibilizari de presonal. turism. acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj.încadratii sa fie mentinuti cel putin 3 ani. cu contract individual de munca pe perioada determinata de cel mult 12 luni.2 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă. dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială. şi primesc lunar. cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 2 ani. din randul somerilor. in termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.STIMULAREA ANGAJATORILOR PENTRU ÎNCADRAREA ÎN MUNCA A SOMERILOR. pe această perioadă. b) Acordarea unor credite în conditii avantajoase: Pentru crearea de noi locuri de munca prin înfiintarea de întreprinderi mici si mijlocii. . pentru dezvoltarea comunitatilor locale. . o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare. pentru fiecare absolvent. a) Subventionarea locurilor de munca: Din bugetul asigurarilor pentru somaj si din alte surse alocate conform prevederilor legale se pot subventiona cheltuielile cu forta de munca efectuate an cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca din randul somerilor. pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii. servicii.activitate de baza – productie. conform legii. pe o perioadă de 12 luni. iar în caz contrar. Angajatorii care încadrează în muncă. o singura data pentru fiecare forma de anvatamant. beneficiază lunar. asociatii familiale si activitati independente se acorda credit proportional cu numarul locurilor de munca înfiintate. Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar. pe o perioadă de 12 luni. şi primesc lunar. 94 . unitati cooperatiste. de o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare.5 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă. la care se adauga contributiile de asigurari sociale datorate de angajatori. Absolventii pot fi incadrati in aceste conditii. pentru absolvenţii de învăţământ superior. pentru investitii. aferentă absolvenţilor încadraţi. Beneficiarii trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii: . condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă. b) o sumă egală cu de 1. vor restitui integral sumele si dobânda aferenta acordata de trezorerie bugetului asigurarilor pentru somaj.sa aiba cel putin 250 de angajati. pentru fiecare absolvent: a) o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă. şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc. c) o sumă egală cu de 1. un salariu de baza minim brut pe tara. sumele prevazute mai sus pe o perioada de 18 luni. Angajatorii sunt obligati sa mentina contractul cel putin 3 ani de la încheiere. pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal. de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj.50% dintre angajati sa provina din someri înregistrati la ANOFM. pentru cel putin 3 ani. Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale sunt scutiţi. inclusiv perioada de gratie de maxim 6 luni si respectiv pentru un an pentru asigurarea productiei cu o dobânda de 50% din dobânda de referinta. pe această perioadă. aferente acestuia. 70% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata. . b) in perioada 1 noiembrie-31 martie. de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj. Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ sunt scutiţi. aferentă persoanelor încadrate din aceste categorii. pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii. . potrivit legii. pe perioada angajării. Subventia se acorda pe o perioada de cel mult 12 luni pentru fiecare persoana incadrata. Cuantumul lunar al subventiei acordate pentru fiecare persoana incadrata cu contract individual de munca din randul somerilor este: a) in perioada 1 aprilie-31 octombrie.

j) neeliberarea de către angajator. 41 alin. Contravenţiile se sancţionează după cum urmează: a) cele prevăzute la lit.retinerea de la salariati a contributiei de somaj si nevirarea acesteia în termen de 15 zile constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 6 luni sau amenda. f).5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou angajat (dintre someri) din numarul mediu scriptic de personal încadrat cu contract de munca pe perioada nedeterminata. Cei care au beneficiat de credite preferential. 76/2002. e) din Legea nr. Reducerea se aplica în anul fiscal urmator pe o perioada de 6 luni si consta în diminuarea sumei datorate lunar de 0. (1). h) şi j). 100 alin. (2) lit. c). vor beneficia de aceste prevederi numai pentru somerii ce depasesc 50% din personalul încadrat.c) Facilitati acordate angajatorilor: Angajatorii care ancadreaza an munca persoane din randul somerilor. b). a documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare. h) necomunicarea datelor si informaţiilor solicitate in scris de Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Munca pentru îndeplinirea atribuţiilor sale prevăzute de lege. . a serviciilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă. după caz. . această posibilitate fiind expres menţionată în procesul-verbal. CONTRAVENTII a) necomunicarea lunară a locurilor de munca vacante b) neutilizarea Clasificarii ocupatiilor din România c) nedepunerea lunară a declaraţiei privind locurile de munca vacante e) nerespectarea prevederilor art. b) cele prevăzute la lit.L76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca (MO103/2002).Norme metodologice privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca (MO181/2002) aprobate cu HG 174/2002.MO 740/2002. g) nerespectarea prevederilor art. i) furnizarea.Modificari ulterioare OG 124/2002 .000 lei la 10. OG 147/2002 – MO 821/2002 si HG 1089/2002 – MO 741/2002. persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de serviciu. (2) din Legea nr. jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin.sustragerea agajatorului de la plata contributiei pentru somaj este infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau amenda. \ 95 . 50 din Legea nr. a). fără acreditarea prevăzută de lege. Se înfiinteaza COMISIA NATIONALA DE PROMOVARE SI OCUPARE A FORTEI DE MUNCA.000 lei.000 lei la 5. Contravenientul poate achita. cu amendă de la 3. 76/2002. de la data comunicării acestuia. necesare pentru certificarea stagiului de cotizare realizat în sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stabilirea dreptului la indemnizaţie de şomaj. f) nerespectarea prevederilor art. e). 76/2002. pe care le mentin an activitate pe o perioada de cel putin 6 luni de la data angajarii. RASPUNDEREA JURIDICA: .000 lei. pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori. beneficiaza de reducerea sumei reprezentand contributia datorata bugetului asigurarilor pentru somaj. cu amendă de la 5. . g) şi i). Baza legala: .

Asigura documentele necesare pentru deplasarile în interes de serviciu în strainatate de catre personalul unitatii. relatii. Elaboreaza proiecte de decizii pe unitate prin care se nasc. recalificare. alte unitati de analiza si sinteza din administratia centrala si locala. 13. COMPETENTE. 5.Modulul 5 COMPARTIMENTUL DE RESURSE UMANE I. Inspector resurse umane . RASPUNDERI. cu organe de specialitate din MMSS — Inspectia Muncii.profesionale. cu organe din M. 12. I. Realizeaza si alte obiective sau activitati ce îi revin în mod direct din legislatia muncii si din normative economico-financiare sau repartizate de conducerea unitatii. 3. la elaborarea fisei individuale privind atributiunile ce revin fiecarui post. raspunderea materiala. a dosarului cu atributiuni de serviciu pe compartimente si individual. Stabilirea si asigurarea numerica si calitativ structurala a necesarului de personal. Un program de calificare. policalificare sau specializare profesionala a personalului.N. Întocmeste graficul cu planificarea concediilor de odihna (pe baza propunerilor primite).. cu institutii de învatamânt. 16. cu alte societati. evidenta militara si lucrul cu documentele secrete.I. iar dupa aprobarea acestui document de catre director. 6. Competente. III. protectia muncii. ATRIBUTIUNI. personal de paza etc. iar în realizarea atributiunilor ce-i revin colaboreaza cu toate compartimentele din structura agentului economic. II. pompier de serviciu. Activitatea de selectare. RELATII. 9. 10. 2. Compartimentul de resurse umane se subordoneaza direct managerului general. masina de serviciu. apararea civila. 7. Administrarea corecta a fondului de salarii. 96 . Stabilirea criteriilor de performanta si de apreciere periodica a angajatilor. respectarea normelor de ordine interioara. Calitati psiho . Colaboreaza cu centrele militare în problemele de evidenta militara a angajatilor. Propune masuri de asigurare a unor conditii mai bune de munca. care se reflecta în urmatoarele activitati: 1. 14. Atributiuni si raspunderi nominale.Ap. Participa la elaborarea masurilor si urmareste respectarea lor de catre întregul personal privind legislatia apararii civile. se modifica sau se sting drepturi salariale ale personalului. 11. Respecta si urmareste respectarea întocmai a normelor privind evidenta si lucrul cu documentele secrete. fochist. aplicarea legislatiei în vigoare privind organizarea si disciplina muncii. a contractelor individuale. M. Organizeaza o evidenta stricta a prezentei personalului la program si propune masuri de exigenta si control privind respectarea programului de lucru efectiv. Elaborarea de programe si propuneri privind politica structurii de personal si politica salariala.). Organizeaza. Contribuie la realizarea unor programe care sa asigure certitudini si convingeri privind respectarea cu strictete a normelor de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor. raspunderi. îl supune dezbaterii cu sefii de compartimente si la comitetul sindical. urmareste respectarea întocmai a planiflcarii. 17. CNPAS — Oficiul de pensii. 4. 8. Asigura si urmareste nominalizarea prin decizie a personalului din serviciul de zi (ofiter de serviciu. Comisia Nationala de Statistica. conduce si contribuie efectiv la activitatea de elaborare a contractului colectiv de munca. ANOFM.. IV. 15. atributiuni. Obiectul activitatii îl constituie elaborarea si aplicarea politicii de personal si salarizare la nivelul agentului economic. evaluare si integrare a personalului în cadrul unitatii – Elemente de management psihologic.

declaratii lunare privind plata contributiilor.1 MINISTERUL APARARII NATIONALE: -transmite rapoarte. nr.4 MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE —directii specializate: -transmite informatii si solicita precizari referitoare la grupele speciale de munca si grupele deosebite de munca. informatii. concedii suplimentare. -primeste instructiuni de detaliu si formulare tip privind evidenta militara. -primeste oferte. -primeste decizii de pensionare. documentatii privind contributia personalului la fondul de somaj si alte date solicitate. nr. studii în probleme de personal. descrierea posturilor libere.2 MINISTERUL DE INTERNE: -transmite informatiile solicitate de organe de control pe linie de documente secrete sau alte domenii. nr.3 COMISIA NATIONALA DE STATISTICA: -transmite raportari statistice periodice. -primeste instructiuni de detaliu privind evidenta si lucrul cu documente secrete.7 INSTITUTII DE ÎNVATAMÂNT MEDIU SI SUPERIOR: -transmit oferte privind posibilitatea colaborarii cu elevii si studentii pe tema specificului de activitate al firmei.8 CONDUCEREA SOCIETATII: -transmite propuneri privind îmbunatatirea activitatii de personal a societatii (firmei). documente si informatii privind potentialii ocupanti ai posturilor vacante.5 AGENTIA NATIONALA DE OCUPARE A FORTEI DE MUNCA: -transmite necesarul de personal pe meserii si specialitati. -primeste instructiuni si formulare tipizate privind întocmirea raportarilor statistice. informari privind abaterile de la Regulamentul de Ordine Interioara (ROI) ale 97 . colaborari pe teme de proiecte de stat. nr. program redus. alte situatii privind drepturile de protectie sociala. -primesc propuneri privind stagiul de practica al studentilor.6 CNPAS — Oficiul de pensii: -transmite dosare de pensionare.DIAGRAMA DE RELATII A COMPARTIMENTULUI RESURSE UMANE 1 2 3 4 5 6 7 9 CONDUCEREA UNITATII 15 10 11 Legenda COMPARTIMENTUL DE RESURSE UMANE 12 14 13 nr. nr. nr. nr. situatii privind activitatea de evidenta militara. -primeste instructiuni de detaliu si norme privind interpretarea si aplicarea corecta a unor acte normative.

propuneri de promovare. indexari. solicitari privind întocmirea unor situatii ale personalului compartimentului. informatii privind fondurile de salarii pe structura de personal. ATRIBUTIUNI SI RASPUNDERI NOMINALE. decizii de personal. informatii privind evidenta si starea disciplinara a personalului compartimentului. informatii privind orice alte probleme de personal. sanctionare. referate si cereri prezentate conducerii de catre salariati. informatii privind evidenta si starea disciplinara a personalului compartimentului. negocieri. informatii privind evidenta si starea disciplinara a personalului compartimentului. desfacerea contractului de munca. negocieri. decizii de personal. informatii privind evidenta si starea disciplinara a personalului compartimentului. desfacerea contractului de munca. II. nr. referate înaintate managerului de catre sindicat etc. -primeste situatiile de personal solicitate si cele realizate prin prelucrarea automata la oficiul de calcul. comunicari. indexari. desfacerea contractului de munca. situatii de personal solicitate. situatia fondului de salarii realizat în acord. pontaje. propuneri de promovare. programe de pregatire si perfectionare profesionala a personalului compartimentului. informatii privind evidenta si starea disciplinara a personalului compartimentului. situatii de personal solicitate. decizii privind noile angajari si lichidari de personal. programe de pregatire si perfectionare profesionala a personalului compartimentului. solicitari privind întocmirea unor situatii despre personalul compartimentului.11 SECTII DE PRODUCTIE: -transmite decizii de personal. sanctionare.: -transmite comunicari specifice compartimentului respectiv. negocieri. colaboreaza la actualizarea contractului colectiv de munca. pontaje. sanctionare. situatii de personal solicitate. solicitari de întocmirea unor situatii privind personalul compartimentului. solicitari de întocmirea unor situatii privind personalul compartimentului. decizii privind aplicarea sistemului de salarizare. nr. -primeste dispozitii si recomandari privind organizarea si desfasurarea activitatii specifice. programe de pregatire si perfectionare profesionala a personalului compartimentului. -primeste recapitulatii la statele avans-lichidare. desfacerea contractului de munca. programe de pregatire si perfectionare profesionala a personalului compartimentului. coeficientul de acord. desfacerea contractului de munca. indexari. 98 . lucrari si documente care necesita viza sau aprobarea directorilor. nr. programe de pregatire si perfectionare profesionala. pontaje. situatii de personal solicitate. oferte adresate conducerii privind perfectionarea profesionala a salariatilor. -primeste informatii specifice compartimentului precum si informatii privind necesarul de personal. decizii privind aplicarea sistemului de salarizare. propuneri de promovare. decizii. sanctionare. negocieri. sanctionare.9 COMPARTIMENTUL MANAGEMENT LEGISLATIE: -transmite informatii necesare pentru elaborarea unor studii si analize. -primeste rapoarte salarii. nr. stat de functiuni. indexari. negocieri. negocieri. pontaje. a personalului compartimentului. ETC. propuneri pentru pregatirea si perfectionarea personalului.l3 OFICIUL DE CALCUL: -transmite tabele nominale cu personalul angajat. pontaje. decizii de personal. desfacerea contractului de munca.l4 si 15 ALTE COMPARTIMENTE – COMITETUL SINDICAL. solicitari de elaborare de programe informatice specifice. indexari. propuneri de promovare. -primeste date privind productia lunara. informatii privind evidenta si starea disciplinara a personalului compartimentului. situatii de personal solicitate. statul de functiuni.l0 COMPARTIMENTUL SINTEZE ECONOMICE — (serviciul plan): -transmite informatii necesare lucrarilor de planificare. propuneri de promovare. propuneri de promovare.salariatilor. pontaje. programe de pregatire si perfectionare profesionala a personalului compartimentului. solicitari de întocmire a unor situatii privind personalul compartimentului. sanctionare. indexari. decizii de personal. decizii de personal. lichidat. situatii de personal solicitate. repartizarea concediilor medicale pe structura de personal. nr. nr. lucrari privind necesarul si structura de personal.l2 COMPARTIMENTUL FINANCIAR: -transmite decizii privind modificarile individuale ale sporurilor de conditii grele si periculoase. -primeste informatii privind organizarea societatii.

Pentru a veni în sprijinul inspectorilor de resurse umane.întocmeste actele necesare în vederea încetarii contractului de munca conform modalitatilor de încetare (transfer. ATRIBTII. LIMITE DE COMPETENTA: • contrasemneaza toate lucrarile întocmite. . 4.calculeaza vechimea în munca pentru stabilirea indemnizatiei de concediu medical si pentru pensie.tine evidenta militara si întocmeste situatiile solicitate de organele de resort. demisie.întocmeste formele pentru deplasarea în strainatate în interesul serviciului. disciplinar. . contraventional sau penal. . se întocmeste fisa postului. initiativa societatii etc. 6. COMPARTIMENTUL: resurse umane 3. RESPONSABILITATI: • raspunde de exactitatea si realitatea actelor întocmite. . În vederea cunoasterii de catre angajat a atributiunilor si sarcinilor ce îi revin. RELATII: a) ierarhice = este subordonat sefului compartimentului resurse umane b) de colaborare = cu toate structurile organizatorice din cadrul societatii. CERINTE: a) studii = medii si de specialitate. . POSTUL: inspector resurse umane 2. . . c) cerinte specifice = experienta în munca de personal si profil moral integru. la agentiile pentru ocupare a fortei de munca si la Casa de Asigurari de Sanatate. precum si obtinerea vizelor de la ambasade. .elibereaza adeverinte la solicitarea salariatilor.tine legatura si depune statele si rapoartele lunare la directiile teritoriale de specialitate.tine evidenta sanctiunilor si a motivelor acestora.întocmeste documentele necesare pentru pensionare si somaj. .întocmeste formele de angajare (contract individual de munca sau contract de prestari servicii).tine evidenta si face înscrieri în carnetul de munca al fiecarui salariat. la oficiile de pensii. cu toate rubricile necesare unei evidente operative de personal. FISA POSTULUI 1. .tine evidenta concediilor fara plata si a absentelor nemotivate pentru a putea fi operate în carnetele de munca sau registrul de evidenta.tine evidenta pensionarilor în vederea completarii vechimii în munca a acestora. detaliem o fisa a postului pentru inspector resurse umane încadrat în compartimentul de resurse umane si prezentam un sinoptic cu principalele obiective ce sunt în atentia inspectorului de resurse umane la încadrarea în aceasta functie.urmareste si tine la zi registrul de personal. b) vechime = nu este obligatoriu sa aiba vechime. LUCRARI. • nu admite accesul la dosar fara aprobarea sefului. colectiv sau sectie.Fiecare salariat prevazut în statul de functii (schema de organizare) se regaseste în organigrama unitatii pe un post cu atributii concrete în cadrul unui compartiment. 7.tine evidenta formelor de scolarizare si perfectionare a salariatilor. SARCINI: . verifica actele de studii si de stare civila. . . dupa caz. • informeaza seful direct de toate aspectele intervenite în domeniul de activitate.) . . .executa orice alte sarcini trasate de conducere. • nu angajeaza societatea în raport cu alte societati. propunem în continuare un model.recruteaza forta de munca.preia pontajele de la compartimente în vederea definitivarii drepturilor salariale pe luna respectiva. • raspunde material. 5. . • nu angajeaza direct compartimentul în fata conducerii unitatii. 99 .

III.. cu personalul unitatii cu alte institutii....... 9..... 8.... organizarea unitatii. conform HG749/1998 sau HG775/1998. Dosarul cu atributiuni functionale ce revin biroului de personal.. 5.... • raspunde conform legii pentru secretul si securitatea documentelor pe care le pastreaza si manipuleaza. l3... Întocmirea documentelor legale privind predarea-primirea functiei... prenume.. scoateri din evidenta.... Graficul cu planificarea concediilor de odihna. concedii medicale si de odihna etc.. semnatura) SINOPTIC CU PRINCIPALELE OBIECTIVE CE SUNT IN ATENTIA INSPECTORULUI DE RESURSE UMANE. Verificarea existentei si eficientei condicilor de prezenta la program si propunerea unui eventual alt sistem de respectare a programului (cartele magnetice...... ANGAJATUL . cum ar fi: alocari (încadrari) de noi salariati..... 3... la finele anului. Evidenta nominala a calificativelor finale obtinute anual de salariati si coeficientul de multiplicare corespunzator performantei profesionale individuale realizate de salariat. evidenta sporurilor variabile la salariu si a absentelor de la program care influenteaza vechimea în munca.. disciplina în munca si folosirea integrala si eficienta a timpului de munca. Respectarea disciplinei de state.. delegari.. cu carnetele de munca si existenta reala a personalului nominalizat pe fiecare sector de activitate.. Orientarea de principiu privind profilul.... Legislatia strict necesara privind cadrul de competente si raspunderi rezultate din fisa postului. (nume. 6. Data .... acordarea sporurilor de vechime......... sistem numeric etc..... aprobate de directorul unitatii............. CALITATI PSIHO-PROFESIONALE..... 2.. confruntarea acestui document cu registrul nominal de încadrare a personalului pe functii. prenume... 12. învoiri.. (nume.. promovari. prenume.. Contractul colectiv si contractele individuale de munca semnate... semnatura si stampila unitatii) SEF COMPARTIMENT ..... Dosarul unitatii cu câte un exemplar din atributiunile functionale pe compartimente si pe salariati.. inclusiv arhivarea documentelor de catre cel ce preda functia. a dosarelor personale si a altor documente de evidenta. Evidenta telefonica necesara în relatiile cu sefii de compartimente....... 10.pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor de serviciu.. Fiset metalic cu sistem de siguranta pentru pastrarea carnetelor de munca. LA ÎNCADRAREA ÎN FUNCTIE 1.........).. 7......... MANAGER ... (nume....... Registru pentru elaborarea proiectelor de decizie pe unitate privind probleme de personal. INSPECTOR RESURSE UMANE.... • raspunde în fata sefului direct pentru calitatea lucrarilor întocmite.. a statului de organizare. eventual fisa postului. detasari.......... starea de spirit. absente de la program........ 11.... Evidente extracontabile privind beneficiarii de indemnizatii de conducere.. semnatura) 100 . aprobate si înregistrate la registratura unitatii.... Studierea si însusirea statului (schemei) de organizare (de functii)... inclusiv schema de relatii cu sefii de compartimente si alte organe. colaborarea si întrajutorarea colegiala.. calitatea personalului încadrat....... Ultimele doua se evidentiaza în mod distinct în carnetele de munca.... 4...... 14..

a relatiilor interumane la nivel de grup si la nivel global. .promptitudine si seriozitate în abordarea problemelor ridicate de angajati. rezistenta la efort psihic. planifica. desi orice compartiment este specific. atât în actiuni de sondare a mediului de afaceri.solutionarea în timp optim a situatiilor nou aparute. • f1exibil în comportamentul cotidian. prin natura 101 .) presupune proiectarea (strategia) masurilor de selectie. .mobilizare pentru finalizarea la timp a unor lucrari. în situatiile noastre concrete va trebui sa punem accent pe metode personale. De aceea. un rol deosebit revine psihologului (sociolog). • minutiozitate si precizie. asociatie etc. • orizont cultural.cunoasterea implicatiilor si repercusiunilor propriei activitati asupra starii psihice a angajatilor. • volum de cunostinte teoretice si practice. • autocontrol. . . Ne putem baza si pe modele ce încorporeaza o experienta generalizata.valorificarea cunostintelor si experientei. empirica. • sociabilitate. ca premisa a reusitei actiunii. cât si în dezvoltarea politicii de personal ce are rol determinant în manageriatul general al factorilor si relatiilor de productie plecând de la relatia fundamentala cauza — efect. dobândita si definita în timp. cooperare. sa întrepatrundem perceperea intuitiva a realitatii psihologice. ceea ce ne obliga sa gândim stiintific. caci el. exista riscul ca totul sa se transforme în rutina. prin politici realiste de strategie a dezvoltarii economice. putem conta si pe experienta noastra proprie. utilizând rational. • echilibru nervos.pregatire de exceptie dublata de un simt deosebit. firma. Proiectarea (gândirea strategica) exprima o stare de pregatire optionala.bagaj de cunostinte si deprinderi duse chiar pâna la nivel de subtilitate. IV. Într-o echipa manageriala completa. Echipa manageriala reprezinta acel grup de lucru ce se constituie cu caracter permanent. elaborate stiintific. o platforma de pe care se va actiona dând o anumita siguranta exercitarii functiilor cognitive. În actul proiectarii. EVALUARE SI INTEGRARE A PERSONALULUI ÎN CADRUL UNITATII — ELEMENTE DE MANAGEMENT PSIHOLOGIC. receptivitate la solicitarile acestora. realizarea efectiva a acestora si evaluarea constanta a modului cum a decurs demersul stiintific propus. . amânarea reactiilor. Oprindu-ne însa numai la aceasta. • spirit de orientare. ACTIVITATEA DE SELECTARE. • atentie distributiva. • sa înteleaga si sa se faca înteles. având în vedere si urmatoarele: • capacitate de concentrare a atentiei pe perioada de lunga durata.maniera în care raspunde la solicitarile formulate. . iar imaginatia si creativitatea noastra sa vina în sprijinul intereselor unitatii. dar aceasta numai orientativ pentru ca adesea structurile tipice ascund pericolul uniformizarii. deplin si eficient resursele umane. . Activitatea cotidiana a unei unitati (societate. rezistenta la frustrare. al gândirii. • receptivitate fata de solicitarile profesionale. . • abilitate în relatiile cu oamenii. al sablonizarii. organiza si urmari realizarea obiectivelor propuse. • spirit de raspundere. . ca fiind raspunsul la nevoia patronatului (a directorului general) de a folosi competenta deosebita a anumitor colaboratori pentru a analiza.deschidere fata de realizarile altora.Un manager (inspector) de resurse umane ce se doreste a avea o maxima competenta si eficienta trebuie sa îsi puna în valoare si deosebite calitati psiho-profesionale. Dar elaborarea oricaror prognoze nu poate face abstractie de dimensiunea umana si sociala a oricarui proces de munca.

poate surprinde (cuantifica) pulsul unitatii si. acte de studii. Ce eficienta ati avut în serviciu comparativ cu alti angajati de pe functii similare? 9. organizarea si desfasurarea concursului. de confirmare a abilitatii si competentei profesionale. Interviul — se realizeaza dupa vizualizarea documentelor de referinta pentru formele de angajare — CV. împreuna cu inspectorul de resurse umane. resurse disponibile etc. organizeaza si realizeaza o legatura realista între firescul uman (structura. De modul cum se conduce interviul depinde determinarea: domeniului preferat de candidat. • experienta în munca — se prefera cel ce iubeste cu adevarat meseria si vorbeste despre ea într-un limbaj clar. cum ar fi: stabilirea nevoilor de personal pe functii.pregatirii. crearea si mentinerea unui dialog aparent liber (ce va fi punctat cu întrebari sau interventii de interes). publicatii. pasiuni. implicarea si decizia în anumite situatii. sarcini. preocupari privind activitati adiacente. la reducerea si eliminarea accidentelor de orice fel. evaluarea periodica a performantelor. activitati anterioare. • este necesar a se cere o lista a domeniilor studiate si a aprecia daca acestea se pot raporta la cerintele postului. starea de sanatate etc. Evaluarea posturilor din schema are un rol determinant în politica de mentinere în functie a diferitelor persoane. fara disfunctii. Vi s-a refuzat vreo avansare? 8. si anume: crearea unui climat de discutii confortabile. referinte. integrarea în activitate. stabilirea criteriilor de pregatire si performanta practic—aplicativa. alte probleme de serviciu. Recrutarea se realizeaza prin reclama. cu trimiteri la atributiuni concrete avute anterior. precum si promovarea în functii — factori generatori de performanta. În continuare. aria de exercitare a autoritatii personale. perioada de proba (daca este cazul). semioficiale. stiluri de reactie. selectia propriu-zisa. evaluarea performantelor. • interogatie a educatiei suplimentare si permanente — participare la conferinte si programe. trebuinte etc) si scopul ca munca sa se desfasoare normal. redam un set de întrebari ce ar reprezenta un Ghid de interviu: 1. Cât timp ati fost angajat în perioada anterioara? 2. Alegerea candidatului ideal presupune: recrutarea. Revenind la angajarea si mentinerea în functie a salariatilor. Postul trebuie descris cu detalii ca: obiective. eficient. hobby-uri. interviu. Ce sarcini de serviciu ati avut? 4. scrisori de acreditare etc. Acest document poate releva aspecte ca: • nivelul educational rezultat din performantele realizate si nu din titlul institutiei de învatamânt absolvite. analiza CV-uluin (curricullum vitae). Pentru realizarea unui interviu eficient. profesional. abordarea subiectului experienta în munca. probleme privind viata de familie si cea particulara. Ce salariu ati avut la angajare? Dar la plecare? 5. comunicari si realizari în domeniu. Câte zile ati absentat în ultimele 12 luni de serviciu si pe ce motive? 6. Analiza CV-ului (curricullum vitae) convinge daca persoana care l-a întocmit poate contribui cu ceva valoros la sporirea performantelor postului. se impun unele conditii. relatii cu alte persoane sau compartimente. alocarea diferentiala a salariilor. anunt publicitar într-un ziar central sau local si prin afisare la sediul unitatii. abilitate. Ce calitati deosebite considerati ca aveti? 102 . sa duca la reducerea cheltuielilor materiale si de fluctuatie a personalului. personalitate. Ce critici vi s-au adus în principal? 10. nivelul instructiv-educativ. stimulentelor si altor beneficii. organizarea concursului. responsabilitati. Ati fost avansat vreodata? Când? Pe ce functie? 7. stabilitatea în locurile de munca anterioare. • scopuri caracteristice — sunt preferati salariatii ce au scopuri bine conturate. selectarea candidatilor. mentionam ca aceasta reprezinta o succesiune metodica de activitati. Ce post ati ocupat? 3. la cresterea imaginii unitatii (firmei). pasiuni. de perspectiva si au ambitie în realizarea lor. Pentru selectia candidatilor în vederea încadrarii posturilor vacante se impune ca necesara o cunoastere detaliata a competentelor ce le impune fiecare post. aspiratii. pretentiile salariale. primitoare.

sunt mai putin ambitiosi. dar doresc în primul rând siguranta locului de munca. definesc imaginea de ansamblu asupra persoanelor participante la concurs. Specializarea în acest domeniu impune studierea permanenta. creeaza inspectorului de resurse umane satisfactii depline. se realizeaza cu competenta. Ca urmare a interviului. precum si la încadrarea definitiva. satisfactiile profesionale si raspunderile pe care si le asuma noii angajati. Ce relatii ati avut cu superiorii? Cum v-ati împacat? 12. Au intervenit vreodata probleme familiale sau personale în munca dumneavoastra? Tot acum se discuta si salarizarea pentru perioada de proba. trebuie permanent urmariti si aconstrânsia sa realizeze sarcinile ce le revin. motivatia si alte aspecte relevante. experienta. nu doresc schimbarea. pentru ca au mai putina initiativa. Poate fi îmbunatatit si trebuie actualizat permanent ca urmare a modificarilor ce se vor aduce legislatiei muncii si legislatiei economico-financiare. sentimentul datoriei împlinite. cu prestanta. le prezinta directorului (managerului). cu placere si cu sufletul.Cât de motivati erati în munca pe care ati desfasurat-o? 16. au initiativa. dar si convingerea certa ca munca aceasta în sfera relatiilor umane este continua.11. astfel. Ce munca vi se potriveste cel mai bine? 15. doresc sa fie dirijati. În loc de concluzii. de specializare. iar inspectorul de resurse umane si sociologul au obligatia sa urmareasca un timp relatiile si conditiile de munca. cu precizarea termenului de prezentare la serviciu pentru cei declarati reusiti. ci sa evidentieze interesul. se hotaraste asupra optiunilor si se comunica în scris concurentilor. receptivitate la nou. Dar cu colegii de munca? 13. • activii — sunt capabili de autocontrol si autodisciplina. Pe baza tuturor acestor elemente. Obisnuiti sa faceti mai mult decât vi se cere? 17. Fiecare actiune încheiata cu realizari notabile. precum si evolutia. comisia definitiveaza rezultatele concursului. De ce doriti sa plecati de la vechiul loc de munca? 14. creativitate si nu se pregeta sa solicite renegocierea salariului. selectia nu trebuie sa fixeze niste maniere rigide. suporta monotonia. de actualizare a legislatiei. autorii considera lucrarea un modest îndrumar în activitatea celor ce opereaza în sfera infinita a resurselor umane. 103 . Testele scrise si probele practice au o pondere importanta într-o asamblare fericita a rezultatelor. în doua categorii: • pasivii — au o repulsie fata de solicitarile noi la locul de munca. Ulterior opereaza talentul sefului de compartiment ca noul angajat sa se poata integra rapid în colectiv. colaborarea cu organe de specialitate si nu în ultimul rând cursuri de formare profesionale calificare periodica. V-ati putea descrie ca un jucator într-o echipa? 18. persoane ce pot fi clasificate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful