ศูนยจัดการศึกษาและฝกอบรมดานกฎหมาย

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ระเบียบการสมัคร
ประจำป‚การศึกษา

2555

หลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต

ww
w.l
aw.
tu.a
c.th

สารบัญ

2 รรหัหัสผูŒสมัคร
3 ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขŒาศึกษา
4 ประวัติความเปšนมาของคณะนิติศาสตร
6 ขŒอมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับหลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต
8 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
13 คำอธิบายรายวิชา
18 รายนามคณาจารยผูŒทรงคุณวุฒิ
31 ขŒอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
33 ตัวอย‹างหนังสือสำหรับผูŒปฏิบัติงานในภาครัฐ
ที่ประสงคขอโควตา

34 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
37 ความคิดเห็นบางประการจาก
บัณฑิตผูŒสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร

41 สภาพแวดลŒอมทางการศึกษา
43 กิจกรรมนักศึกษา
46 หลักสูตรต‹างๆ ที่เปดบรรยายในคณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

47 แผนผังคณะนิติศาสตร
48 แผนผังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

หลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต ทาพระจันทร รหัสหลักสูตร

2

ระเบียบการสมัคร ประจำป‚
ประจำ การศึกษา 2555 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

0 1 9 9

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขŒาศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต ทาพระจันทร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประจำปการศึกษา 2555
กิจกรรม
วันรับสมัครสอบและ
วันชำระเงินคาสมัครสอบ
(ผานระบบทางเว็บไซต
เทานั้น)

วัน เดือน ป
วันเสารที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2555

วันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
วันศุกรที่ 10 กุมภาพันธ 2555
สอบขอเขียนและผังที่นั่งสอบ
วันสอบขอเขียน
วันอาทิตยที่ 19 กุมภาพันธ 2555
เวลา 9.00-12.00 น.
วันประกาศผลสอบขอเขียน วันศุกรที่ 20 เมษายน 2555
และรายชื่อผูมีสิทธิสอบ
สัมภาษณ
วันสอบสัมภาษณ
วันอาทิตยที่ 29 เมษายน 2555
เวลา 9.00-12.00 น.
วันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
วันศุกรที่ 11 พฤษภาคม 2555
เขาศึกษา
วันขึ้นทะเบียน
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555
เปนนักศึกษาใหม
ถึงวันเสารที่ 2 มิถุนายน 2555
วันปฐมนิเทศ
วันเสารที่ 2 มิถุนายน 2555
เวลา 9.00-12.00 น.
วันจดทะเบียนลักษณะวิชา วันเสารที่ 2 มิถุนายน 2555
และสงเอกสารหลักฐานการ เวลา 13.00-16.30 น.
ขึ้นทะเบียน

หมายเหตุ
1. สมัครสอบผานเว็บไซตของคณะนิติศาสตร ที่ www.law.tu.ac.th
2. ชำระเงินผานบัตรเครดิตทาง www.law.tu.ac.th
หรือนำใบแจงยอดการชำระเงินที่พิมพจาก www.law.tu.ac.th
ไปชำระที่
1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน
2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน
3. ธนาคารทหารไทย จำกัด มหาชน
(คาสมัครสอบ จำนวน 425 บาท)
กรณีเกิดปญหาระบบสมัครสอบโปรดติดตอ
โทร. 0-2613-2104, 0-2613-2108 หรือ 0-2613-2147
หมายเหตุ หากทานไมไดดำเนินการชำระเงินภายในวันที่ 31
มกราคม 2555 ทานจะไมมีสิทธิเขาสอบขอเขียน
- www.law.tu.ac.th
- คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
- www.law.tu.ac.th
- คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
- www.law.tu.ac.th
- คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
ผานระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล ที่ www.reg.tu.ac.th
(พิมพใบขึ้นทะเบียนเพื่อนำสงเอกสารหลักฐานการขึ้นทะเบียน)
หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ ศูนยจัดการศึกษาและฝกอบรมดานกฎหมาย (LeTEC)
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร โทร. 0-2613-2104, 0-2613-2108, 0-2613-2147
โทรสาร 0-222-0159

หลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต

3

ประวัติความเปšนมาของคณะนิติศาสตร
ประเทศไทยมีการปฏิรูประบบกฎหมายครั้งสำคัญยิ่ง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจ า อยู หั ว ในครั้ ง นั้ น ได เ กิ ด แนวความคิ ด ในการจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นกฎหมายขึ้ น โดยมี เ มอร ซิ เ ออ กุ ส ตาฟ
โรแลง ยัคแมงส หรือพระยาอภัยราชาสยามมานุกูลกิจ ดุษฎีบัณฑิตดานกฎหมายจากประเทศเบลเยียม
ซึ่ ง ดำรงตำแหน ง ที่ ป รึ ก ษาราชการแผ น ดิ น ไทยเป น ผู ถ วายคำแนะนำ ต อ มาเมื่ อ พระเจ า บรมวงศ เ ธอ
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ทรงสำเร็จการศึกษาดานกฎหมายจากมหาวิทยาลัยออกซฟอรด ประเทศอังกฤษ
จึงไดทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรมขึ้นอยางไมเปนทางการเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2440
พระบาทสมเด็จ
สวนการศึกษาวิชาการปกครองนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวก็ไดทรงจัดตั้ง
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
โรงเรียนมหาดเล็กขึ้นในพระบรมมหาราชวัง อบรมบุตรหลานของขาราชสำนักใหเจนจัดในระเบียบแบบแผน
ประเพณีราชการ เพื่อสงออกไปรับราชการฝายปกครองตามหัวบานหัวเมืองตางพระเนตรพระกรรณ
ตอมาในป พ.ศ. 2453 ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กขึ้นเปนโรงเรียนขาราชการพลเรือน พระราชทาน
นามวา “โรงเรียนขาราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว” ขยายการศึกษาให
กว า งขวางยิ่ ง ขึ้ น กว า แต ก อ น และต อ มาในป พ.ศ. 2459 ได ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ ให จั ด ตั้ ง
มหาวิ ท ยาลั ย ขึ้ น พระราชทานนามว า “จุ ฬ าลงกรณม หาวิ ท ยาลั ย ” เพื่ อ เป น พระบรมราชานุ ส รณ แ ด
พระเจาบรมวงศเธอ
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถ แบงการศึกษาออกเปนแผนกๆ และใหโอนโรงเรียนขาราชการพลเรือนมา
ขึ้นอยูในสังกัดของมหาวิทยาลัยนี้เรียกชื่อวา “แผนกวิชาขาราชการพลเรือน” ซึ่งตอมาในชั้นหลังไดเปลี่ยน
ชื่อเปน “คณะรัฐประศาสนศาสตร” และ “คณะรัฐศาสตร” ตามลำดับ
การศึกษาวิชากฎหมายและวิชาขาราชการพลเรือนหรือวิชารัฐประศาสนศาสตร หรือรัฐศาสตรใน
สมั ย นั้ น ยั ง ไม ถึ ง ขั้ น ปริ ญ ญา ผู ที่ ศึ ก ษาและสอบไล ไ ด ต ามหลั ก สู ต รของโรงเรี ย นกฎหมายจะได รั บ
ประกาศนียบัตรแสดงวิทยฐานะวาเปน “เนติบัณฑิต” และผูที่ศึกษาและสอบไลไดตามหลักสูตรของแผนก
วิชาขาราชการพลเรือน หรือรัฐประศาสนศาสตร หรือรัฐศาสตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะไดรับ
เมอรซิเออ กุสตาฟ โรแลง ยัคแมงส
ปประกาศนียบัตรแสดงวิทยฐานะวาไดศึกษาและสอบไลไดจบหลักสูตรแลวเทานั้น
ในป พ.ศ. 2476 ในรั ช กาลของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาประชาธิ ป ก
พพระปกเกลาเจาอยูหัวไดมีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกลาฯ ใหรวมโรงเรียนกฎหมายกับ
แแผนกรัฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเขาดวยกัน พระราชทานนามใหมวา “คณะนิติศาสตร
แและ รัฐศาสตร” สังกัดอยูในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ในป พ.ศ. 2476 นั้นเอง โดยที่รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยไดพิจารณาเห็นวา
โรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม
ควรจะจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยใหเจริญทัดเทียมกับการศึกษาในนานาอารยประเทศ
เเพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสศึกษาวิทยาการอยางกวางขวางจนถึงปริญญาเอก อันเปนปริญญา
ขขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นอุดมศึกษา จะไดนำเอาความรูไปใชใหเปนประโยชนแกชาติบานเมือง
รัฐบาลจึงไดจัดตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองขึ้น โดยตราเปนกฎหมายเรียกวา
“พระราชบั
ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย วิ ช าธรรมศาสตร แ ละการเมื อ ง พุ ท ธศั ก ราช 2476” โดย

พระราชบั
ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ไ ด โ อนคณะนิ ติ ศ าสตร และรั ฐ ศาสตร

((โรงเรียนกฎหมายและโรงเรียนขาราชการพลเรือน) ซึ่งสังกัดใน
จุจฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมารวมอยูใ นมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร
แและการเมื อ ง โดยมี ศ าสตราจารย ดร.ปรี ดี พนมยงค เป น
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง
ผู ป ระศาสน ก าร ในขณะนั้ น มหาวิ ท ยาลั ย วิ ช าธรรมศาสตร แ ละ
การเมื อ งมี ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาชั้ น ปริ ญ ญาตรี ธ รรมศาสตรบั ณ ฑิ ต คณะเดี ย ว
ซึ่ ง เน น หนั ก ในวิ ช ากฎหมายเป น ส ว นใหญ ต อ มา พ.ศ. 2492 ได ป รั บ ปรุ ง
การศึกษาโดยแบงการศึกษาออกเปน 4 คณะ ดังนั้นชื่อของคณะนิติศาสตร
จึงเริ่มขึ้นในปนั้นเอง
ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค

4

ระเบียบการสมัคร ประจำป‚
ประจำ การศึกษา 2555 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

เดิมการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทุกคณะไมตองผานการสอบคัดเลือกและไมไดบังคับเวลาเรียน ตอมา พ.ศ. 2503 ไดออก
ขอบังคับวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรีใหม โดยใหมีการสอบคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาจำกัดจำนวนผูเขาศึกษาในคณะนิติศาสตร ในป
พ.ศ. 2505 มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นวานักศึกษาควรมีความรูพื้นฐานเปนอยางดีกอน ในการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยจึงมีขอบังคับใหนักศึกษา
ทุกคณะตองศึกษาวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในชั้นปที่ 1 แลวจึงศึกษาวิชาเอกของแตละคณะในปตอไป
ในป พ.ศ. 2515 คณะนิติศาสตรไดเปดหลักสูตรนิติศาสตรสำหรับผูที่สำเร็จ
การศึกษาชั้นปริญญาตรีจากคณะอื่นๆ นอกจากคณะนิติศาสตรมาแลว เรียกวา
หลักสูตรชั้นปริญญาตรี คณะนิติศาสตร ภาคบัณฑิต (เดิมเรียกวา หลักสูตรภาคค่ำ)
โดยเขาศึกษาเฉพาะวิชาบังคับตามหลักสูตรชัน้ ปริญญาตรี ชัน้ ปที่ 2, 3 และ 4 ของ
คณะนิตศิ าสตร ผูจ บการศึกษาตามหลักสูตรนีม้ ศี กั ดิแ์ ละสิทธิเปน “นิตศิ าสตรบัณฑิต”
แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตอมาในป พ.ศ. 2529 คณะนิติศาสตรไดเปดการเรียนการสอนหลักสูตร
นิติศาสตร ชั้นปริญญาตรี ภาคปกติ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต และ
เพื่อเปนการขยายโอกาสทางการศึกษาในภาคเหนือของประเทศไทย ในปการศึกษา
2552 จึงไดเปดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตร ภาคปกติ ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยลำปาง
คณะนิติศาสตรไดทำการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาตั้งแตป 2514 เปนตน
มาเปนระยะๆ และครั้งสุดทายไดทำการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาตรี
ของคณะนิติศาสตรในปการศึกษา 2552
สำหรับในระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตรไดเปดสอนหลักสูตรปริญญาโท
และปริญญาเอกตลอดมา และดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเปนระยะๆ จนกระทั่งได
ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาเอกในปจจุบันเมื่อ พ.ศ. 2539 และหลักสูตรปริญญาโทใน
ปจจุบัน เมื่อ พ.ศ. 2544 มีการเปดการเรียนการสอน 8 สาขาวิชา ไดแก สาขา
กฎหมายเอกชน สาขากฎหมายอาญา สาขากฎหมายมหาชน สาขากฎหมายระหวาง
ประเทศ สาขากฎหมายธุรกิจ สาขากฎหมายการคาระหวางประเทศ สาขากฎหมาย
ภาษี และสาขากฎหมายทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม นอกจากนี้ ค ณะ
นิติศาสตรยังเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชนอีกดวย
ในปการศึกษา 2552 คณะนิติศาสตรไดเปดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ากฎหมายธุ ร กิ จ (ภาคภาษาอั ง กฤษ) และในป ก ารศึ ก ษา
2553 คณะนิ ติ ศ าสตร ไ ด เ ป ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชากฎหมายมหาชน

อดีตคณาจารยผูทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร

ศ.ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช

ศ.ไพโรจน ชัยนาม

ศ.จิตติ ติงศภัทิย

ศ.ดร.หยุด แสงอุทัย

ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์

หลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต

5

ขŒอมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับหลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต

ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย

Master of Laws (Magna Cum Laude),
Southern Methodist University,
สหรัฐอเมริกา

6

หลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิตไดเริ่มเปดสอนเปนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2515
โดย ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย ซึ่งในครั้งนั้นดำรงตำแหนงคณบดีคณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย ไดริเริ่มจัดทำหลักสูตร
ชั้นปริญญาตรีคณะนิติศาสตร สำหรับผูสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีจากสาขาอื่นๆ
นอกจากสาขานิ ติ ศ าสตร ในเบื้ อ งต น เรี ย กกั น ตามช ว งเวลาของการศึ ก ษาว า
“หลักสูตรชั้นปริญญาตรีคณะนิติศาสตร ภาคค่ำ” ตอมาเรียกชื่อใหมเพื่อสื่อถึง
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาวา “หลักสูตรชั้นปริญญาตรีคณะนิติศาสตรภาคบัณฑิต”
โดยเขาศึกษาเฉพาะวิชาบังคับตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรีในชั้นที่ 2, 3 และ 4
ของคณะนิ ติ ศ าสตร เ ท า นั้ น ผู ที่ จ บการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รนี้ มี ศั ก ดิ์ แ ละสิ ท ธิ เ ป น
“นิติศาสตรบัณฑิต” แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หลักสูตรนี้เปนการศึกษาภาคค่ำ
ที่ศึกษาเฉพาะวิชาบังคับที่เปนวิชากฎหมาย 28 วิชา 85 หนวยกิต เทานั้น โดยไดรับ
การยกเวน ไมตองศึกษาวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัย 36 หนวยกิต และวิชาเลือก
26 หนวยกิต ดวยเหตุผลในดานปรัชญาการศึกษาที่วางไวสำหรับหลักสูตรนี้โดย
เฉพาะ คือ
1. เปนหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อใหบุคคลที่อยูสายวิชาชีพหรือวิชาการอื่นไดเขา
มาศึกษาทำความเขาใจกฎหมายเพื่อนำไปใชเสริมกับงานในสายงาน
ของตน
2. เหตุผลของการยกเวนไมตองศึกษาวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัย 36
หนวยกิต และวิชาเลือก 26 หนวยกิต เพราะผูที่เขาศึกษาเปนผูสำเร็จ
การศึ ก ษาชั้ น ปริ ญ ญาตรี อื่ น มาแล ว จึ ง มี ค วามรอบรู เ พี ย งพอกั บ วิ ช า
พื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัยได

ระเบียบการสมัคร ประจำป‚
ประจำ การศึกษา 2555 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การที่ ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย จัดทำหลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตรภาคบัณฑิตขึ้น โดยมีแนวคิดจากประสบการณของ
ทานอาจารยที่ไดเคยศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งผูที่จะศึกษาปริญญาตรีกฎหมายได จะตองเปนผูสำเร็จปริญญาตรีสาขาวิชา
อื่ น มาก อ น จึ ง มี ผ ลทำให ก ารศึ ก ษากฎหมายทำได ดี ยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้ ท า นได ม องเห็ น ถึ ง ความจำเป น ในการเรี ย นแบบสหวิ ช า
(interdisciplinary) ดังที่ทานไดกลาวไวในหนังสือวิชาชีพนักกฎหมายของทานตอนหนึ่งวา “...นักกฎหมายสมัยนี้มีความรับผิดชอบตอ
สั ง คมที่ จ ะดำรงฐานะผู น ำในกิ จ การของมวลมนุ ษ ย ต อ งให ผู ศึ ก ษากฎหมายมี ค วามรู ท างการเมื อ ง เศรษฐศาสตร สั ง คม และ
มนุษยชน ในฐานะที่เปนผลพลอยไดจากการศึกษาที่เปนหลักสูตรวิชากฎหมายแท เพื่อสามารถรับใชประชาชนได...”
ดังนั้นการจัดทำหลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตรภาคบัณฑิตของทานศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย จึงแสดงใหเห็นถึงลักษณะ
อั น สำคั ญ ประการหนึ่ ง ของศาสตราจารย จิ ต ติ ติ ง ศภั ทิ ย ที่ เ ป น บุ ค คลที่ ม องการณ ไ กล สามารถนำประสบการณ ก ารศึ ก ษาใน
ต า งประเทศของท า นมาพั ฒ นาไม ใช แ ต เ ฉพาะในเนื้ อ หาวิ ช าการทางกฎหมายด า นต า งๆ ของต า งประเทศเท า นั้ น แต ไ ด น ำเอา
ประสบการณ ก ารศึ ก ษาในเชิ ง หลั ก การและปรั ช ญาการศึ ก ษา รวมทั้ ง การศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ต า งประเทศมาใช เ ป น
แนวทางใหเกิดประโยชนในประเทศไทยอีกดวย จะเห็นไดวาในสังคมปจจุบันความจำเปนในการเรียนรูกฎหมายเพิ่มเติมสำหรับ
ผูสำเร็จการศึกษาในสาขาอื่นๆ สถาบันการศึกษากฎหมายทั้งที่เปนมหาวิทยาลัยของรัฐและของเอกชนตางก็นำหลักการและปรัชญา
ของหลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตรภาคบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นี้ไปพัฒนาจัดทำหลักสูตรเปดการเรียน
การสอนทั่วทุกภาคของประเทศไทย สำหรับการจัดการเรียนการสอนภาคบัณฑิตที่คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดย
หลักการแลวหลักสูตรและคณาจารยผูสอนทั้งอาจารยประจำและอาจารยพิเศษก็จะเปนชุดเดียวกันกับหลักสูตรชั้นปริญญาตรี
ภาคปกติ บั ณ ฑิ ต ที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาจากหลั ก สู ต รดั ง กล า วจะได รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รพร อ มกั บ บั ณ ฑิ ต ภาคปกติ ข อง
คณะนิติศาสตร
คณะนิติศาสตรไดปรับปรุงหลักสูตรเรื่อยมา เพื่อใหทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากความเขมขน
ในเนื้อหาวิชากฎหมาย ซึ่งถือเปนหลักสูตรตนแบบของคณะนิติศาสตรในประเทศไทยแลว ในป พ.ศ. 2552 คณะนิติศาสตรไดมุง
เสริมทักษะในดานการใชภาษากฎหมายสำหรับนักกฎหมาย จึงไดเปดสอนวิชาทักษะการใชภาษากฎหมาย : การคนควา การเขียน
และการนำเสนอเพิ่มขึ้น สำหรับนักศึกษาที่ประสงคจะเพิ่มพูนความรูเฉพาะดานอื่นๆ เชน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายทรัพยสิน
ทางปญญา การวาความและศาลจำลอง นักศึกษาอาจลงทะเบียนเพิ่มเติมเปนวิชาเลือก ซึ่งจะปรากฏผลการเรียนในใบ Transcript
เชนกัน
โดยที่ นั ก ศึ ก ษาภาคบั ณ ฑิ ต ประกอบอาชี พ ประจำอยู แ ล ว การเข า เรี ย นในหลั ก สู ต รจึ ง มี ค วามจำเป น ต อ งจั ด สรรเวลา
มาเรียนในตอนเย็นตั้งแตเวลา 17.30-20.30 น. ในวันจันทรถึงวันศุกรเปนหลัก ดังนั้นเพื่อประโยชนในการเรียนการสอนของนักศึกษา
คณะนิติศาสตรไดจัดใหมีการสัมมนาในวันเสารโดยคณาจารยของคณะฯ เพื่อสรุปเนื้อหาวิชา ฝกทำแบบฝกหัดและตอบขอสงสัย
เกี่ยวกับการเรียนการสอนอีกดวย
ตลอดระยะเวลา 3 ป ของการศึกษาที่คณะนิติศาสตร นอกจากนักศึกษาจะไดรับความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนแลว
คณะนิติศาสตรไดจัดหองสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ ซึ่งมีหนังสือกฎหมายที่สมบูรณและทันสมัยที่สุดแหงหนึ่งของประเทศไทย และยังจัด
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ตลอดจนหองคอมมอนรูมไวเพื่อใหนักศึกษาไดพักผอน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางเพียงพอ
กวา 3 ทศวรรษที่คณะนิติศาสตรไดเปดหลักสูตรดังกลาว คณะนิติศาสตรไดผลิตบัณฑิตจำนวนนับหมื่นคน โดยมีบัณฑิต
ที่มีความมุงมั่นซึ่งไดรับผลการศึกษาระดับเกียรตินิยมอยูเสมอๆ และบัณฑิตจำนวนไมนอยไดศึกษาตอในระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอกของคณะนิติศาสตร นับเนื่องมาจนถึงปจจุบัน คณะนิติศาสตรไดจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต
เพื่อเพิ่มพูนความรูอันเปนประโยชนในการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต บัณฑิตหลายคนไดตัดสินใจปรับเปลี่ยนอาชีพเดิมไปสูอาชีพ
นักกฎหมาย เชน จากแพทยไปเปนผูพิพากษา หรือจากวิศวกรไปเปนอาจารยสอนกฎหมาย เปนตน ดวยเหตุนี้ คณะนิติศาสตรจึง
มีความมั่นใจในพันธกิจที่ไดปฏิบัติหนาที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ และพรอมที่จะพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยและสอดคลอง
กับความตองการของสังคมและเศรษฐกิจ สมดังปณิธานที่วา “คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะรวมคิด รวมทำ และ
รวมนำสังคมตลอดไป”

หลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต

7

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)

1. ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

ชื่อปริญญา (ชื่อเต็มภาษาไทย)
(ชื่อยอภาษาไทย)
(ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)
(ชื่อยอภาษาอังกฤษ)

นิติศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws Program
นิติศาสตรบัณฑิต
น.บ.
Bachelor of Laws
LL.B.

2. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร

หลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต มี ค วามมุ ง หมายจะผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี ค วามรอบรู ก ฎหมาย ทั้ ง ในภาคทฤษฎี แ ละในภาคปฏิ บั ติ
ใหสามารถที่จะออกไปประกอบวิชาชีพทางกฎหมายแขนงตางๆ ได โดยฝกฝนใหนักศึกษาสามารถใชวิชานิติศาสตรใหถูกตองแกกรณี
รูจักใชเหตุผล เขาใจในตัวบทกฎหมายทั้งในการตีความและเจตนารมณของกฎหมาย และสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตทางกฎหมาย
ผูประพฤติตนอยูในกรอบของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ มีความหนักแนนมั่นคง มีจิตสํานึกทางสังคม
มีความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพ กับใชความรูทางกฎหมายในทางที่เปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ
ดวยความมุงหมายดังกลาว คณะนิติศาสตรไดวางหลักสูตรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความตองการ
ของสถาบันตางๆ ทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งตองอาศัยนักกฎหมาย เชน ตุลาการ อัยการ ทนายความ พนักงานฝายปกครอง ตํารวจ
นิติกร ผูสอนในสถานศึกษา หรืองานที่เกี่ยวของกับการบริการสาธารณะ รวมทั้งงานของรัฐวิสาหกิจและเอกชนดวย โดยบัณฑิตจะเปน
ผูมีความรูทั้งในกฎหมายพื้นฐานตางๆ ที่มีความสําคัญและจําเปน และจะเปนผูมีความรูความชํานาญในทางลึกหรือเฉพาะดานใน
กฎหมายสาขาใดสาขาหนึ่งมากขึ้น สําหรับการอบรมบมเพาะปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนั้น คณะนิติศาสตร
จะดําเนินการในเรื่องนี้อยางเปนรูปธรรมและอยางตอเนื่องใหแกนักศึกษาตลอดระยะเวลานับแตเขาศึกษาจนจบการศึกษาออกไป
ทั้งในรูปของการปลูกฝงเบื้องตนในวิชาบังคับของคณะในชั้นปแรก การจัดใหมีวิชาที่เกี่ยวของโดยเฉพาะเจาะจง การกําหนดใหมีการ
สอดแทรกเพื่อปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในทุกรายวิชา ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งในการศึกษา “นิติวิธี” ของวิชา
นิติศาสตรแตละวิชาอยูแลว ทั้งนี้ หลักสําคัญในระบบซิวิลลอวซึ่งรวมระบบกฎหมายไทยไวดวย เนนการสอนใหผูเรียนมีความรูที่แทจริง
ในคุณธรรมทางกฎหมายซึ่งยอมดํารงอยูในหลักกฎหมายทั้งหลายเอง การสอนคุณธรรมจึงไมไดแยกจากการสอนกฎหมายแตไมอาจ
เพิ่มเติมลงไปไดโดยตรงในคําอธิบายรายวิชาของแตละวิชา

3. คุณสมบัติของผูŒสมัคร

1. ตองมีวุฒิการศึกษาไมต่ำกวาชั้นปริญญาตรี สาขาใดก็ได ยกเวนสาขานิติศาสตร (นักศึกษาที่คาดวาจะสำเร็จการศึกษา
ภายในปการศึกษา 2554 สามารถสมัครสอบได) ทั้งนี้ตองมีหลักฐานที่แสดงวาเปนผูสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี
มาแสดงอยางครบถวนในวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
2. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3. ไมรับพระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนา ภายใตพระราชบัญญัติคณะสงฆไทย
การพิจารณาและวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยถือวาเปนที่สุด และหากปรากฏในภายหลังวา ผูสมัครขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งอยู
กอนการสมัครสอบคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิทันที หากไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาแลวจะถูกถอนชื่อออกจากการเปนนักศึกษา

8

ระเบียบการสมัคร ประจำป‚
ประจำ การศึกษา 2555 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

4. วิธีการคัดเลือก

1. สอบขอเขียน สอบวันอาทิตยที่ 19 กุมภาพันธ 2555 วิชาที่สอบมีดังนี้
1. วิชาความรูทั่วไป
20 คะแนน
2. วิชาความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
60 คะแนน
3. วิชายอความ
20 คะแนน
รวม
100 คะแนน
2. สอบสัมภาษณ วันอาทิตยที่ 29 เมษายน 2555 ณ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร โดยผูที่มีสิทธิ
เขาสอบสัมภาษณจะตองสอบผานเกณฑการคัดเลือก (สอบผานขอเขียน)

5. จำนวนรับเขŒาศึกษา 500 คน แยกเปšน

5.1 จำนวนผูสอบผานการคัดเลือกตามเกณฑปกติ 400 คน
5.2 จำนวนผูท ี่ไดรับจัดสรรโควตาสำหรับผูปฏิบัติงานในภาครัฐ 100 คน โดยมีหลักเกณฑการจัดสรรดังนี้
5.2.1 ผูขอโควตาสำหรับผูปฏิบัติงานในภาครัฐจะตองสมัครสอบและเขาสอบคัดเลือกเชนเดียวกับผูสมัครอื่นทั่วไป
5.2.2 ผูข อโควตาจะตองเปนเจาหนาทีใ่ นหนวยงานของรัฐ หรือสมาชิกรัฐสภา หรือสมาชิกสภาทองถิน่ อันหมายความถึง
สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบจ. และสมาชิกสภาเทศบาล
5.2.3 ผู ข อโควตาจะต อ งแสดงหนั ง สื อ รั บ รองจากหน ว ยงานของรั ฐ ต น สั ง กั ด ว า การเข า ศึ ก ษาจะเป น ประโยชน ต อ
การปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานนั้นๆ โดยตองสงหนังสือรับรองมายังคณะนิติศาสตรกอนวันสอบขอเขียน
5.2.4 ผูขอโควตาจะตองเปนผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อันไดแก นนทบุรี
ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร ซึ่งจะสามารถมาศึกษาไดอยางสม่ำเสมอ
5.2.5 ในการจัดสรรโควตา คณะนิติศาสตรจะบวกคะแนนเพิ่มใหกับผูขอโควตาอีก 10 คะแนน ในชั้นของการตรวจ
คะแนนขอเขียน
5.2.6 ผูขอโควตา 100 คน ที่มีสิทธิเขาสอบสัมภาษณจะตองไดคะแนนรวมของการสอบขอเขียนกับคะแนนตาม
ขอ 5.2.5 เทากับหรือมากกวาคะแนนการสอบขอเขียนของผูสอบผานการคัดเลือกคนสุดทายตามขอ 5.1

6. ระบบการศึกษา

1. จัดการศึกษาวิชากฎหมายที่สำคัญตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยผูทรงคุณวุฒิ
ที่เปนอาจารยประจำและอาจารยพิเศษ
2. จัดการเรียนการสอนโดยการบรรยายในวันจันทรถึงวันศุกร ตั้งแตเวลา 17.30-20.30 น. และการสัมมนาในวันเสาร
โดยใชเวลาศึกษาตามหลักสูตรไมนอยกวา 3 ปการศึกษา
3. การศึกษาตามหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะตองมีเวลาเรียนไมต่ำกวา 70% ของเวลาเรียนทั้งหมด

7. ระยะเวลาการศึกษา

เมื่อไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในภาคบัณฑิตมาครบ 6 ปการศึกษานับตั้งแตวันขึ้นทะเบียนของมหาวิทยาลัยแลว นักศึกษา
ผูใดยังสอบไลไดไมครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร นักศึกษาผูนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
นักศึกษา

หลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต

9

8. การวัดผลการศึกษา

คณะนิติศาสตรวัดผลการศึกษาสำหรับวิชาบังคับและวิชาเลือกในคณะนิติศาสตรดวยระบบคะแนน โดยแตละวิชามีคะแนนเต็ม
100 คะแนน ซึ่งอาจแบงเปนคะแนนทดสอบระหวางภาคและคะแนนสอบไลประจำภาคตามที่ผูสอนกำหนดโดยอนุมัติของคณบดี
นักศึกษาจะตองสอบไลไดคะแนนไมต่ำกวา 60 ใน 100 จึงจะถือวาสอบไลไดในลักษณะวิชานั้นๆ

9. โครงสรŒางหลักสูตร

9.1 หลักสูตรการศึกษา
นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับรวม 31 วิชา (88 หนวยกิต) ดังตอไปนี้
น. 100 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย
LA 100 Introduction to Law and Legal System
น. 101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
LA 101 Juristic Act and Contract
น. 200 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
LA 200 Obligation : General Principles
น. 201 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได
LA 201 Wrongful Acts, Management of Affairs Without Mandate
and Undue Enrichment
น. 202 กฎหมายลักษณะทรัพยสิน
LA 202 Property Law
น. 210 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
LA 210 Criminal Law : General Principles
น. 211 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
LA 211 Criminal Law : Offense
น. 230 เอกเทศสัญญา 1
LA 230 Specific Contracts 1
น. 231 เอกเทศสัญญา 2
LA 231 Specific Contracts 2
น. 232 กฎหมายลักษณะประกันดวยบุคคลและทรัพย
LA 232 Security Transactions : Real and Personal
น. 250 กฎหมายมหาชนเบื้องตน
LA 250 Introduction to Public Law
น. 251 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
LA 251 Constitutional Law
น. 260 ทักษะการใชภาษากฎหมาย : การคนควา การเขียน และการนำเสนอ
LA 260 Skill in Legal Language : Research Writing and Presentation
น. 280 ระบบศาลและหลักทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดี
LA 280 Judicial System and General Principles of Procedural Law
น. 300 กฎหมายลักษณะครอบครัว
LA 300 Family Law

10

ระเบียบการสมัคร ประจำป‚
ปร การศึกษา 2555 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

3 หนวย
3 หนวย
3 หนวย
3 หนวย
3 หนวย
4 หนวย
4 หนวย
3 หนวย
3 หนวย
2 หนวย
2 หนวย
3 หนวย
3 หนวย
2 หนวย
3 หนวย

น.
LA
น.
LA
น.
LA
น.
LA
น.
LA
น.
LA
น.
LA
น.
LA
น.
LA
น.
LA
น.
LA
น.
LA
น.
LA
น.
LA
น.
LA
น.
LA

301
301
330
330
331
331
332
332
350
350
351
351
381
381
382
382
384
384
390
390
450
450
451
451
460
460
461
461
462
462
491
491

กฎหมายลักษณะมรดก
Law of Succession
กฎหมายลักษณะหุนสวน-บริษัท
Partnerships and Company
กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน
Bills and Notes
กฎหมายลักษณะประกันภัย
Law of Insurance
กฎหมายปกครอง 1
Administrative Law 1
กฎหมายปกครอง 2
Administrative Law 2
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
Law of Civil Procedure
กฎหมายลักษณะพยาน
Law of Evidence
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Law of Criminal Procedure
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
Public International Law
กฎหมายแรงงาน
Labor Law
กฎหมายการคลังและการภาษีอากร 1
Law of Public Finance and Taxation 1
นิติปรัชญา 1
Philosophy of Law 1
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
Legal Profession
ประวัติศาสตรกฎหมายไทย
Thai Legal History
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล
Private International Law

2 หนวย
3 หนวย
3 หนวย
2 หนวย
2 หนวย
2 หนวย
3 หนวย
3 หนวย
3 หนวย
4 หนวย
3 หนวย
3 หนวย
3 หนวย
2 หนวย
3 หนวย
3 หนวย

9.2 การศึกษาเพื่อขอรับอนุปริญญาในสาขาวิชานิติศาสตร
นักศึกษาผูใดไดศึกษารายวิชาตางๆ ตามหลักสูตรในสาขาวิชานิติศาสตรไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 71 หนวย มีสิทธิ
ไดรับอนุปริญญา โดยตองศึกษารายวิชาดังตอไปนี้
น. 100 น. 101 น. 200 น. 201 น. 202 น. 210 น. 211 น. 230 น. 231
น. 232 น. 250 น. 251 น. 260 น. 280 น. 300 น. 301 น. 330 น. 331
น. 332 น. 350 น. 351 น. 381 น. 382 น. 384 น. 390

หลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต

11

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษานิติศาสตรภาคบัณฑิต (รวม 88 หนวยกิต)
ชั้นปที่ 2
น. 100
น. 101
น. 200
น. 210
น. 250

ภาค 1
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย
กม.ลักษณะนิติกรรมและสัญญา
กม.ลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
กม.อาญา : ภาคทั่วไป
กม.มหาชนเบื้องตน
รวม 15 หนวย

(3)
(3)
(3)
(4)
(2)

น. 202
น. 211
น. 230
น. 231
น. 232

ภาค 2
กม.ลักษณะทรัพยสิน
กม.อาญา : ภาคความผิด
เอกเทศสัญญา 1
เอกเทศสัญญา 2
กม.ลักษณะประกันดวยบุคคลและทรัพย
รวม 15 หนวย

(3)
(4)
(3)
(3)
(2)

ภาคฤดูรอน
น. 260 ทักษะการใชภาษากฎหมาย : การคนควา การเขียน และการนำเสนอ (3 หนวย)

ชั้นปที่ 3
น. 201
น. 251
น. 280
น. 300
น. 330

ภาค 1
กม.ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได
กม.รัฐธรรมนูญ
ระบบศาลและหลักทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดี
กม.ลักษณะครอบครัว
กม.ลักษณะหุนสวน-บริษัท
รวม 14 หนวย

ภาค 2
(3)
(3)
(2)
(3)
(3)

น. 301
น. 331
น. 350
น. 381
น. 390

กม.ลักษณะมรดก
กม.ลักษณะตั๋วเงิน
กม.ปกครอง 1
กม.วิธีพิจารณาความแพง
กม.ระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
รวม 14 หนวย

(2)
(3)
(2)
(3)
(4)

ชั้นปที่ 4
ภาค 1
น. 351
น. 450
น. 451
น. 461
น. 462

12

กม.ปกครอง 2
กม.แรงงาน
กม.การคลังและการภาษีอากร 1
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
ประวัติศาสตรกฎหมายไทย
รวม 13 หนวย

(2)
(3)
(3)
(2)
(3)

น. 332
น. 382
น. 384
น. 460
น. 491

ภาค 2
กม.ลักษณะประกันภัย
กม.ลักษณะพยาน
กม.วิธีพิจารณาความอาญา
นิติปรัชญา 1
กม.ระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล
รวม 14 หนวย

ระเบียบการสมัคร ประจำป‚
ปร การศึกษา 2555 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

(2)
(3)
(3)
(3)
(3)

คำอธิบายรายวิชา
น. 100 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย
3 (3 - 0 - 6)
LA 100 Introduction to Law and Legal System
ขอความคิดพื้นฐานที่จำเปนและสำคัญของกฎหมาย หลักจริยธรรมในการตราและการใชกฎหมาย และระบบ
กฎหมายกอนจะศึกษาในเนื้อหาสาระวิชาอื่นๆ ตอไป ในรายวิชานี้จะศึกษาความหมาย ความเปนมา และบอเกิดของกฎหมาย
ประเภทและการจัดหมวดหมูของกฎหมาย การบัญญัติกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย นิติวิธี
บทบาทหนาที่ของกฎหมายในสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องความสำคัญของจริยธรรมในการใชกฎหมาย ปฏิสัมพันธระหวาง
กฎหมายกับปรากฏการณทางสังคมอื่นๆ ปฏิสัมพันธระหวางวิชานิติศาสตรกับศาสตรอื่น ระบบกฎหมายในภาพรวม ตลอดจน
ขอความคิดวาดวยสิทธิหนาที่ การใชสิทธิ รวมตลอดถึงผูทรงสิทธิอันไดแก บุคคลทั้งในทางกฎหมายเอกชนตามบรรพ 1 แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และบุคคลในทางกฎหมายมหาชน
น. 101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
3 (3 - 0 - 6)
LA 101 Juristic Act and Contract
หลักกฎหมายวาดวยนิติกรรม หลักทั่วไปวาดวยสัญญา ความสามารถของบุคคล ผลของความเปนโมฆียะกรรม
โมฆะกรรม ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หลักการสำคัญที่เกี่ยวของกับสัญญาตามที่ปรากฏในกฎหมายวาดวย
ขอสัญญาที่ไมเปนธรรม กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค กฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส หรือกฎหมายพิเศษ
อื่น รวมตลอดถึงปญหาเกี่ยวของกับหลักกฎหมายสัญญาในปจจุบัน
น. 200 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
3 (3 - 0 - 6)
LA 200 Obligation : General Principles
หลักทั่วไปแหงหนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย รวมตลอดถึงปญหาเกี่ยวของกับหลักกฎหมายลักษณะหนี้
ในปจจุบัน
น. 201 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได
3 (3 - 0 - 6)
LA 201 Wrongful Acts, Management of Affairs Without Mandate and Undue Enrichment
หลักกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย รวมตลอด
ถึงหลักกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดในกฎหมายพิเศษอื่นๆ เชน กฎหมายวาดวยความรับผิดอันเกิดจากผลิตภัณฑ
กฎหมายวาดวยการคุมครองสิ่งแวดลอม ตลอดจนสภาพปญหาการใชบังคับกฎหมายที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
น. 202 กฎหมายลักษณะทรัพยสิน
3 (3 - 0 - 6)
LA 202 Property Law
หลักกฎหมายลักษณะทรัพยสิน ทั้งที่ปรากฏในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 และบรรพ 4
น. 210 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
LA 210 Criminal Law : General Principles
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1

4 (4 - 0 - 8)

น. 211 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
LA 211 Criminal Law : Offense
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาวิชา น.210 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
หลักกฎหมายอาญาภาคความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 และ 3

4 (4 - 0 - 8)

หลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต

13

น. 230 เอกเทศสัญญา 1
3 (3 - 0 - 6)
LA 230 Specific Contracts 1
หลักกฎหมาย ลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให เชาทรัพย และเชาซื้อ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ตลอดจนกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิผูซื้อ ผูเชาซื้อ ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค และตามที่ปรากฏ
ในกฎหมายอื่น
น. 231 เอกเทศสัญญา 2
3 (3 - 0 - 6)
LA 231 Specific Contracts 2
หลักกฎหมายลักษณะตัวแทน นายหนา ยืม ฝากทรัพย จางทำของ และรับขน ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 3
น. 232 กฎหมายลักษณะประกันดวยบุคคลและทรัพย
2 (2 - 0 - 4)
LA 232 Security Transactions : Real and Personal
หลักกฎหมาย ลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3
น. 250 กฎหมายมหาชนเบื้องตน
2 (2 - 0 - 4)
LA 250 Introduction to Public Law
สถาบันทางกฎหมายมหาชน ความหมาย องคประกอบและรูปของรัฐ การเปนนิติบุคคลและสถาบันตางๆ ของรัฐ
ศึกษาความหมายและความจำเปนของการปกครองโดยกฎหมาย ความเปนมาและวิวัฒนาการของระบบกฎหมาย
มหาชน ขอบเขตและลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน
ศึกษาบอเกิดของกฎหมายมหาชน แนวความคิดและนิติวิธี (Juristic Method) ของกฎหมายมหาชน
น. 251 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3 (3 - 0 - 6)
LA 251 Constitutional Law
ประวัติ และวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ องคการตางๆ ของรัฐ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ทฤษฎีที่สำคัญๆ
ของระบบรัฐธรรมนูญ เชน ทฤษฎีการแบงแยกอำนาจ ทฤษฎี Judicial Reviews รวมทั้งปรัชญาของแนวความคิดตางๆ
ในระบบรัฐธรรมนูญ
น. 260 ทักษะการใชกฎหมาย : การคนควา การเขียน และการนำเสนอ
3 (3 - 0 - 6)
LA 260 Skill in Legal Language : Research Writing and Presentation
แนวทางวิธีการสำหรับการศึกษากฎหมาย ความเขาใจและความสามารถในการแยกแยะแหลงขอมูลที่สำคัญสำหรับ
ใชในการศึกษา ฝกฝนการอาน การวิเคราะหขอมูลเพื่อจับประเด็นที่เปนสาระสำคัญ การโตเถียงวิพากษวิจารณ ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัยทางนิติศาสตร รวมตลอดถึงการแสดงความเห็นของตนเอง ฝกฝนการเขียนเรียบเรียง และนำเสนอ
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควา ควบคูไปกับการศึกษาแนวคิดและหลักจริยธรรมในการใชกฎหมาย
น. 280 ระบบศาลและหลักทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดี
2 (2 - 0 - 4)
LA 280 Judicial System and General Principles of Procedural Law
รู ป แบบการจั ด องค ก รของศาล อำนาจของศาลต า งๆ และอำนาจของผู พิ พ ากษา กลไกการชี้ ข าดการขั ด กั น
แหงอำนาจศาล และหลักทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาความ

14

ระเบียบการสมัคร ประจำป‚
ปร การศึกษา 2555 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

น. 300 กฎหมายลักษณะครอบครัว
3 (3 - 0 - 6)
LA 300 Family Law
แนวคิดและหลักการสำคัญของสถาบันครอบครัวและความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว หลักกฎหมาย
ลักษณะครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และตามกฎหมายพิเศษอื่นที่เกี่ยวของ
น. 301 กฎหมายลักษณะมรดก
LA 301 Law of Succession
หลักกฎหมายลักษณะมรดก ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6

2 (2 - 0 - 4)

น. 330 กฎหมายลักษณะหุนสวน-บริษัท
3 (3 - 0 - 6)
LA 330 Partnerships and Company
หลักกฎหมายลักษณะหุนสวน-บริษัท ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายวา
ดวยบริษัทมหาชน ตลอดจนองคกรธุรกิจในรูปแบบอื่นๆ
น. 331 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน
3 (3 - 0 - 6)
LA 331 Bills and Notes
หลักกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และศึกษากฎหมายวาดวยความผิดอันเกิด
จากการใชเช็ค
น. 332 กฎหมายลักษณะประกันภัย
2 (2 - 0 - 4)
LA 332 Law of Insurance
หลักกฎหมายลักษณะประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย รวมตลอดถึงกฎหมายวาดวยการคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถยนต
น. 350 กฎหมายปกครอง 1
2 (2 - 0 - 4)
LA 350 Administrative Law 1
ประวัติและลักษณะทั่วไปของฝายปกครอง (Administration) และกฎหมายปกครอง บอเกิดของกฎหมายปกครอง
ในระบบกฎหมายตางๆ หลักการพื้นฐาน การใชและการตีความกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบราชการบริหาร การจัดตั้ง
และสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน ทฤษฎีวาดวยการกระทำของฝายปกครอง หลักเกณฑเกี่ยวกับ
กระบวนการปฏิบัติราชการของฝายปกครองและสัญญาทางปกครอง
น. 351 กฎหมายปกครอง 2
2 (2 - 0 - 4)
LA 351 Administrative Law 2
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาวิชา น. 350 กฎหมายปกครอง 1
แนวคิดและความจำเปนในการจัดระบบควบคุมฝายปกครอง แบบการควบคุมฝายปกครองในประเทศตางๆ
อาทิ คดีปกครอง การจัดตั้งศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง หลักความรับผิดของฝายปกครองรวมตลอดถึงหลักการจัด
ระบบบริหารงานบุคคลและทรัพยสินของฝายปกครอง
น. 381 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
3 (3 - 0 - 6)
LA 381 Law of Civil Procedure
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงวาดวยบททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน การอุทธรณและฎีกา

หลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต

15

น. 382 กฎหมายลักษณะพยาน
3 (3 - 0 - 6)
LA 382 Law of Evidence
หลักกฎหมายวาดวยพยานหลักฐาน ทั้งที่เปนหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยาน และที่บทบัญญัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
น. 384 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3 (3 - 0 - 6)
LA 384 Law of Criminal Procedure
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาวิชา น. 381 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
น. 390 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
4 (4 - 0 - 8)
LA 390 Public International Law
ประวัติความเปนมาของกฎหมายระหวางประเทศ ทฤษฎีของกฎหมายระหวางประเทศ บอเกิดของกฎหมาย
ระหวางประเทศ เชน สนธิสัญญา จารีตประเพณีระหวางประเทศ หลักกฎหมายทั่วไป การกระทำที่มีผลในทางกฎหมาย
ระหวางประเทศ ความสัมพันธระหวางกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายใน บุคคลในกฎหมายระหวางประเทศ เชน
รัฐ การแบงประเภทของรัฐ สิทธิและหนาที่ของรัฐ หลักวาดวยเขตอำนาจของรัฐหรือดุลอาณาของรัฐ (Jurisdiction) องคการ
ระหวางประเทศ นิติบุคคลระหวางประเทศอื่นๆ และสถานะของปจเจกชนตามกฎหมายระหวางประเทศ
กฎหมายเกี่ยวกับผลของการรับรองรัฐและการรับรองรัฐบาล การสืบสิทธิของรัฐ ความรับผิดชอบของรัฐ ความ
สัมพันธทางทูตและกงสุล ระบอบกฎหมายระหวางประเทศที่ใชกับอาณาบริเวณตางๆ เชน ทะเล แมน้ำ คลองระหวางประเทศ
นานฟาและอากาศ นิติสัมพันธทางดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ กฎหมายระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน กฎหมาย
ระหวางประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม การระงับขอพิพาทระหวางประเทศสงคราม และการใชกำลังในความสัมพันธระหวาง
ประเทศ
น. 450 กฎหมายแรงงาน
3 (3 - 0 - 6)
LA 450 Labor Law
หลักกฎหมายแรงงานและประวัติความเปนมาของกฎหมายแรงงานของไทย สัญญาจางแรงงาน กฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพันธ กฎหมายคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
น. 451 กฎหมายการคลังและการภาษีอากร 1
3 (3 - 0 - 6)
LA 451 Law of Public Finance and Taxation 1
หลักกฎหมายการคลังที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง วิธีการงบประมาณ ระบบภาษีอากร สถาบันการเงินและการคลัง
หลักเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับการเงินและการคลังที่รัฐใชในการบริหารประเทศ
น. 460 นิติปรัชญา 1
3 (3 - 0 - 6)
LA 460 Philosophy of Law 1
วิวัฒนาการของแนวความคิดปรัชญาทางกฎหมายตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน ตลอดจนปญหารากฐานแหงกฎหมาย

16

ระเบียบการสมัคร ประจำป‚
ปร การศึกษา 2555 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

น. 461 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2 (2 - 0 - 4)
LA 461 Legal Profession
วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย หนาที่และงานของนักกฎหมายในสาขาตางๆ คุณธรรม จริยธรรม มารยาท วินัย
และอุดมคติแหงวิชาชีพกฎหมาย องคกรทางวิชาชีพกฎหมาย กลไกและมาตรการขององคกรทางวิชาชีพที่ใชควบคุมกำกับดูแล
ผูประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ตลอดจนปญหาจริยธรรมของนักกฎหมายที่เกิดขึ้นในปจจุบัน โดยศึกษาจากกรณีศึกษาตางๆ
ที่เกิดขึ้นจริง
น. 462 ประวัติศาสตรกฎหมายไทย
3 (3 - 0 - 6)
LA 462 Thai Legal History
ประวัติศาสตรทางวัฒนธรรมและสังคมไทยดั้งเดิม อันเปนรากฐานของสถาบันทางกฎหมายที่สำคัญของประเทศ
ไทย อิทธิพลของแนวความคิด หลักกฎหมาย และระบบกฎหมายของอินเดีย และประเทศตะวันตกที่มีตอวิวัฒนาการของ
กฎหมายไทย
วิ วั ฒ นาการของกฎหมายไทยตั้ ง แต ส มั ย โบราณจนถึ ง ป จ จุ บั น โดยเฉพาะตั้ ง แต ส มั ย จั ด ทำประมวลกฎหมาย
เปนตนมา โดยเนนหนักในแงกฎหมายเปรียบเทียบ เพื่อใหนักศึกษาเกิดความเขาใจในระบบกฎหมายไทย
น. 491 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล
3 (3 - 0 - 6)
LA 491 Private International Law
กฎเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลหรือเอกชนที่มีนิติสัมพันธในลักษณะ
ระหวางประเทศในทุกดาน กลาวคือ การจัดสรรเอกชนในทางระหวางประเทศ ทั้งโดยสัญชาติและภูมิลำเนา การกำหนดสิทธิ
หนาที่ และสถานภาพของบุคคลในทางระหวางประเทศ กฎเกณฑวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย และวิธีการระงับขอพิพาท
ของบุคคลในทางระหวางประเทศ โดยการศึกษากฎหมายวาดวยสัญชาติ กฎหมายวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย กฎหมาย
เกี่ยวกับคนตางดาว และอนุสัญญาที่เกี่ยวของ

หลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต

17

รายนามคณาจารยผูŒทรงคุณวุฒิ
วิชาที่สอน

รายนามคณาจารยประจำ
อาจารย ดร.กมลวรรณ จิรวิศิษฎ
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ธรรมศาสตร), น.บ.ท.,
LL.M. (University of California Berkeley),
J.S.D. (University of California Berkeley)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
อาจารย กริช ภูญียามา
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ธรรมศาสตร), น.บ.ท.,
น.ม. (ธรรมศาสตร)

รองศาสตราจารย ดร.กำชัย จงจักรพันธ
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ธรรมศาสตร), น.บ.ท.,
ศศ.บ. (รัฐศาสตร) (รามคำแหง)
LL.M. in International Business Law (With Merit)
(University of London)
Ph.D. King's College (University of London)
ประเทศสหราชอาณาจักร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
น.บ. (ธรรมศาสตร), น.ม. (ธรรมศาสตร),
Magister Juris (Bonn) ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
Dip. de Droit Comparé (Strasbourg) ประเทศฝรั่งเศส
Doctor Juris (Bonn) ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
อาจารย ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร
น.บ. (ธรรมศาสตร),
Doctorat de Université (Droit Privé) (Mention Très bien avec
éloges) (Université Robert Schuman de Strasbourg)
ประเทศฝรั่งเศส
ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน
D.E.U.G., Licence en droit Université de Cean,
Maitrise en droit, Diplôme d'Etudes Approfondies,
Doctorat de l'Université de Paris II (Mention Honorable)
ประเทศฝรั่งเศส

18

กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
สัมมนากฎหมายลักษณะตั๋วเงิน
สัมมนากฎหมายลักษณะประกันภัย

สัมมนากฎหมายมหาชนเบื้องตน
สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายปกครอง 1
กฎหมายปกครอง 2
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
กฎหมายลักษณะทรัพยสิน
ประวัติศาสตรกฎหมายไทย
นิติปรัชญา 1
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได
สัมมนากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง
ลาภมิควรได

กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง

ระเบียบการสมัคร ประจำป‚
ปร การศึกษา 2555 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รายนามคณาจารยประจำ
รองศาสตราจารย จักรพงษ เล็กสกุลไชย
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ธรรมศาสตร), น.บ.ท.
LL.M. (International Commercial Law) (Kent Univ.) Cert. in
English Language (Kent Univ.) ประเทศสหราชอาณาจักร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทจิรา เอี่ยมมยุรา
น.บ. (ธรรมศาสตร), น.ม. (ธรรมศาสตร),
D.E.A. (Droit public Fondamental) (Toulouse I),
Doctorat de l'Université Toulouse I (Mention très honorable
avec félicitations) (Droit public) ประเทศฝรั่งเศส
อาจารย ดร.จุณวิทย ชลิดาพงศ
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ธรรมศาสตร) ,
LL.M. (Harvard University),
ว.ศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
ปริญญาโท-เอก สาขาวิศวกรรมไฟฟา (Univ. of Southern California)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ศาสตราจารย ดร.จุมพต สายสุนทร
น.บ. (ธรรมศาสตร), น.บ.ท.,
LL.M. (in International Legal Studies) New York University,
Doctor of Philosophy in the field of Law จาก
University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
อาจารย ชวิน อุนภัทร
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (ธรรมศาสตร)

อาจารย ชาคริต สิทธิเวช
น.บ. (รามคำแหง),
Master of Environmental Law (The University of Adelaide)
ประเทศออสเตรเลีย
อาจารย ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน
น.บ. (ธรรมศาสตร), น.ม. (ธรรมศาสตร)
ปริญญาเอกสาขากฎหมายระหวางประเทศ
มหาวิทยาลัยแหงรัฐซารลันด ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

วิชาที่สอน
เอกเทศสัญญา 2
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

กฎหมายมหาชนเบื้องตน
กฎหมายปกครอง 1
กฎหมายปกครอง 2

กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
เอกเทศสัญญา 1
กฎหมายลักษณะพยาน

กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง

สัมมนาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย
สัมมนากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
สัมมนาเอกเทศสัญญา 2
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได

กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล

หลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต

19

วิชาที่สอน

รายนามคณาจารยประจำ
อาจารย ดร.ฐาปนันท นิพิฏฐกุล
น.บ. (ธรรมศาสตร), น.ม. (ธรรมศาสตร)
Diplôme d’Études Approfondies (D.E.A.)
(Histoire de la Science juridique européenne),
Université Robert Schuman, Strasbourg III
Doctorat de l’Université des Sciences sociales, Toulouse I
(Histoire du Droit et des Institutions),
Mention Très Honorable avec Félicitations ประเทศฝรั่งเศส
รองศาสตราจารย ณรงค ใจหาญ
น.บ. (ธรรมศาสตร), น.ม. (ธรรมศาสตร), น.บ.ท.,
LL.M. (Kent Univ.) ประเทศสหราชอาณาจักร
อาจารย ณภัทร สรอัฑฒ
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ธรรมศาสตร),
น.บ.ท., น.ม. (กฎหมายอาญา) (ธรรมศาสตร)
LL.M. (Chuo University) ประเทศญี่ปุน
รองศาสตราจารย ดร.ดาราพร ถิระวัฒน
น.บ. (เกียรตินิยมดี) (ธรรมศาสตร),
น.บ.ท., D.E.S. (Droit Privé)
Doctorat de l'Université
(Mention Très Bien) (Aix-Marseille III) ประเทศฝรั่งเศส
รองศาสตราจารย ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ธรรมศาสตร),
น.ม. (ธรรมศาสตร), น.บ.ท.,
Master of Law (Univ. of Pennsylvania)
D.E.A. (Sciences Criminelles)
Doctorat Nouveau Régime en droit pénal
(Mention très honorable)
(l' Université de Nancy II) ประเทศฝรั่งเศส
อาจารย ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ธรรมศาสตร),
ร.บ. (สุโขทัยธรรมาธิราช),
น.บ.ท., น.ม. (กฎหมายเอกชนและธุรกิจ) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย),
LL.M. in International Commercial and Business Law
(University of East Anglia) ประเทศสหราชอาณาจักร

20

ประวัติศาสตรกฎหมายไทย

กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
กฎหมายลักษณะประกันดวยบุคคลและทรัพย
สัมมนากฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
กฎหมายลักษณะประกันภัย

กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
กฎหมายอาญา : ภาคความผิด

กฎหมายลักษณะทรัพยสิน
สัมมนากฎหมายลักษณะทรัพยสิน
สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

ระเบียบการสมัคร ประจำป‚
ปร การศึกษา 2555 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รายนามคณาจารยประจำ
อาจารย ธนัสม จิตมหาวงศ
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ธรรมศาสตร), น.บ.ท.
อาจารย ธีระ สุธีวรางกูร
น.บ. (รามคำแหง),
น.ม. (สาขากฎหมายมหาชน) (ธรรมศาสตร)
อาจารย ธีระรัตน จีระวัฒนา
น.บ. (ธรรมศาสตร), น.บ.ท.,
น.ม. (ธรรมศาสตร)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นนทวัชร นวตระกูลพิสุทธิ์
น.บ. (ธรรมศาสตร),
D.S.U. de Droit commercial (กฎหมายพาณิชย) Université
PANTHEON-ASSAS (Paris 2)
D.E.A. de Droit des Affaires (กฎหมายธุรกิจ)
Université JEAN MOULIN -LYON 3
Docteur en droit (Spécialité Droit des Affaires) (กฎหมายธุรกิจ)
(Mention Très honorable avec
félicitations) Université JEAN MOULIN-LYON 3
ประเทศฝรั่งเศส
รองศาสตราจารย นพนิธิ สุริยะ
น.บ. (ธรรมศาสตร),
LL.M. (Yale University) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ศาสตราจารย ดร.บุญศรี มีวงศอุโฆษ
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ธรรมศาสตร),
Doctor iuris utriusque (Ruprecht Karls Universitaet,
Heidelberg) ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปกปอง ศรีสนิท
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), น.บ.ท.,
น.ม. (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย),
D.E.A. (Sciences Pénales et Sciences Criminologiques)
(Mention assez bien) (Universite Aix-Marseille III)
Docteur en Droit (Mention Très honorable avec Félicitations
du jury à l’unanimité (Universite Aix-Marseille III)
ประเทศฝรั่งเศส

วิชาที่สอน
สัมมนาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย
ระบบศาลและหลักทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดี
กฎหมายปกครอง 1
กฎหมายลักษณะหุนสวน-บริษัท
กฎหมายลักษณะประกันภัย
เอกเทศสัญญา 2
กฎหมายลักษณะหุนสวน-บริษัท

กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
สัมมนากฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
กฎหมายมหาชนเบื้องตน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ

กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

หลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต

21

วิชาที่สอน

รายนามคณาจารยประจำ
รองศาสตราจารย ประสิทธิ์ ปวาวัฒนพานิช
น.บ., น.ม. (ธรรมศาสตร),
LL.M. (Golden Gate University) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
น.บ. (ธรรมศาสตร),
M.jur, Dr.Jur University of Gottingen
ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
รองศาสตราจารย ปติกุล จีระมงคลพาณิชย
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ธรรมศาสตร), น.บ.ท.,
Master of Legal Institutions (MLI) (Univ. of Wisconsin)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
อาจารย ปยบุตร แสงกนกกุล
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ธรรมศาสตร),
D.E.A. de droit Public (มหาวิทยาลัย Nantes) ประเทศฝรั่งเศส
อาจารย ปูนเทพ ศิรินุพงศ
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (ธรรมศาสตร)
ศาสตราจารย ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
น.บ. (เกียรตินยิ มอันดับ 2) (ธรรมศาสตร),
น.ม. (ธรรมศาสตร), น.บ.ท.,
D.S.U. de droit commercial
D.E.A. de Sciences Humaines et Juridique de la mer
(Mention assez bien)
Doctorat de l'Université de Nantes
(Mention Très Honorable, Régime 1984) ประเทศฝรั่งเศส
อาจารย พัชยา น้ำเงิน
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (ธรรมศาสตร), น.บ.ท.

22

กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล

กฎหมายมหาชนเบื้องตน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
เอกเทศสัญญา 2
กฎหมายลักษณะประกันดวยบุคคลและทรัพย
กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายปกครอง 1
กฎหมายปกครอง 2
สัมมนากฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
สัมมนากฎหมายมหาชนเบื้องตน
เอกเทศสัญญา 1
เอกเทศสัญญา 2

สัมมนาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย
สัมมนากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
สัมมนาระบบศาลและหลักทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดี
สัมมนาเอกเทศสัญญา 1

ระเบียบการสมัคร ประจำป‚
ปร การศึกษา 2555 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

วิชาที่สอน

รายนามคณาจารยประจำ
รองศาสตราจารย ดร.พันธุทิพย กาญจนะจิตรา สายสุนทร
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ธรรมศาสตร),
D.E.A. de droit international,
Doctorat de l' Université Robert Schuman de Strasbourg
(Mention Honorable, Régime 1984) ประเทศฝรั่งเศส
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พินัย ณ นคร
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ธรรมศาสตร), น.บ.ท.,
Diploma in English Legal Studies
(with Distinction) (Univ. of Bristol),
LL.M. (2nd Class Hons.) (Univ. of Cambridge),
Ph.D. (Univ. of Bristol) ประเทศสหราชอาณาจักร
ผูชวยศาสตราจารย พิรุณา ติงศภัทิย
D.E.U.G. (Droit)
Licence en Droit Public (Mention Public),
Matrise en droit (Mention Public),
D.E.A. (Droit international et du Developpement)
(Université de Nice) ประเทศฝรั่งเศส
ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน กัมพูสิริ
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
Doctorat de l' Université (Droit Privé, Paris II)
ประเทศฝรั่งเศส
อาจารย ภารวีร กษิตินนท
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย),
น.ม. (ธรรมศาสตร), น.บ.ท.

อาจารย มณฑิรา อาชวานันทกุล
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ธรรมศาสตร),
LL.M. Johannes Gutenberg University Mainz,
ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาตาลักษณ ออรุงโรจน
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ธรรมศาสตร),
D.E.A. (Droit International), Doctorat de l' Université
de Toulouse I (Mention très honorable) ประเทศฝรั่งเศส

กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล

กฎหมายลักษณะมรดก

กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
สัมมนากฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง

กฎหมายลักษณะครอบครัว

สัมมนาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย
สัมมนากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง
ลาภมิควรได
สัมมนาเอกเทศสัญญา 2
สัมมนาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย
สัมมนากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
เอกเทศสัญญา 1
กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
กฎหมายลักษณะครอบครัว

หลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต

23

วิชาที่สอน

รายนามคณาจารยประจำ
รองศาสตราจารย มาลี พฤกษพงศาวลี
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ธรรมศาสตร),
น.บ.ท., LL.M. (Yale University)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
อาจารย รณกรณ บุญมี
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), น.ม. (ธรรมศาสตร),
น.บ.ท.
รองศาสตราจารย ดร.รัศฎา เอกบุตร
น.บ. (เกียรตินิยมดี) (ธรรมศาสตร),
น.ม. (ธรรมศาสตร),
Licenciado en Derecho (Sobresaliente)
Doctorado en Derecho (Sobresalente : Cum Laude)
Universidad Complutense et Madrid ประเทศสเปน
รองศาสตราจารย ดร.วรเจตน ภาคีรัตน
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ธรรมศาสตร),
น.บ.ท., Magister Juris (M.Jur),
Doctor der Rechte (Summa cum Laude)
(Universitat zu Gottingen) ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
รองศาสตราจารย ดร.วิจิตรา วิเชียรชม
น.บ. (ธรรมศาสตร), น.ม. (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย),
D.S.U. (Droit de Travail),
Docteur de l' Université de Paris II,
Spécialité : Droit de Travail ประเทศฝรั่งเศส
ศาสตราจารย วิริยะ นามศิริพงศพันธุ
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ธรรมศาสตร),
น.บ.ท., น.ม. (ธรรมศาสตร),
LL.M. (Harvard University) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน จันทโชติ
น.บ. (ธรรมศาสตร),
น.ม. (กฎหมายเอกชน) (ธรรมศาสตร),
Doctor of Science of Law (Civil Law)
(Keio University) ประเทศญี่ปุน

24

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
กฎหมายลักษณะครอบครัว

กฎหมายปกครอง 1
นิติปรัชญา 1

กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
กฎหมายแรงงาน

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย
กฎหมายลักษณะทรัพยสิน

กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
กฎหมายลักษณะประกันดวยบุคคลและทรัพย

ระเบียบการสมัคร ประจำป‚
ปร การศึกษา 2555 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

วิชาที่สอน

รายนามคณาจารยประจำ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ วรปญญาอนันต
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ธรรมศาสตร),
D.E.A. de Droit Privé
Doctorat de l' Université Robert Schuman Mention Très
Honorable avec Eloge Spécial du Jury (Droit Privé, Régime
1984) (Strasbourg) ประเทศฝรั่งเศส
ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย
น.บ. (ธรรมศาสตร), น.บ.ท.,
D.E.A. de Droit Public Interne (Paris II)
Doctorat de l' Université de Droit d' Economic et
de Sciences Sociales de Paris II
(Mention Honorable) ประเทศฝรั่งเศส
รองศาสตราจารย สมยศ เชื้อไทย
น.บ. (เกียรตินิยมดี) (ธรรมศาสตร), น.บ.ท.,
Diploma in Public Law (Bonn)
ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
รองศาสตราจารย สหธน รัตนไพจิตร
น.บ. (ธรรมศาสตร), น.ม. (ธรรมศาสตร), น.บ.ท.,
Diploma in English Legal Studies (Bristol),
LL.M. in Commercial Law (Bristol) ประเทศสหราชอาณาจักร
อาจารย สาวตรี สุขศรี
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (ธรรมศาสตร),
น.ม. (ธรรมศาสตร), น.บ.ท.
ปริญญาโท (กฎหมายอาญา)
(Ludwig-Maximilians Universität Mönchen)
ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
รองศาสตราจารย สุดา วิศรุตพิชญ
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ธรรมศาสตร),
น.ม. (ธรรมศาสตร), น.บ.ท.
LL.M. (Chuo University) ประเทศญี่ปุน

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย
กฎหมายลักษณะทรัพยสิน
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายปกครอง 2

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย
กฎหมายมหาชนเบื้องตน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
นิติปรัชญา 1
กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน
สัมมนากฎหมายลักษณะตั๋วเงิน

กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

กฎหมายลักษณะประกันดวยบุคคลและทรัพย
กฎหมายลักษณะประกันภัย

หลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต

25

รายนามคณาจารยประจำ

วิชาที่สอน

อาจารย ดร.สุปรียา แกวละเอียด
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (ธรรมศาสตร),
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
D.E.A. Droit public fondamental (Mention assez bien),
กฎหมายการคลังและการภาษีอากร 1
(Université de Toulouse 1)
Docteur en droit (Mention Très honorable avec félicitations
du jury à l’unanimité) (Université de Toulouse 1)
ประเทศฝรั่งเศส
อาจารย สุรศักดิ์ บุญเรือง
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ธรรมศาสตร), น.บ.ท.
สัมมนากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง
ลาภมิควรได
สัมมนากฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ มณีศร
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ธรรมศาสตร),
กฎหมายลักษณะนิติกรรมจะสัญญา
น.ม. (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย),
กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
Dr.iur, (Johann Wolfgang Goethe-Universitat Frankfurt am
เอกเทศสัญญา 1
Main) ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
กฎหมายแรงงาน
รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ธรรมศาสตร),
กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
น.ม. (ธรรมศาสตร), น.บ.ท.,
กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
D.E.A. (Sciences Criminelles)
Doctorat en droit (Mention Très Honorable)
l’ Universitè des Sciences Sociale de Toulouse
ประเทศฝรั่งเศส
รองศาสตราจารย ดร.อนันต จันทรโอภากร
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ธรรมศาสตร), น.บ.ท.,
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได
LL.M. (Yale University), J.S.D. (Yale University)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
อาจารย อรรณพ วรพจนพิศุทธิ์
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
สัมมนากฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
สัมมนากฎหมายลักษณะประกันดวยบุคคลและทรัพย
สัมมนากฎหมายลักษณะหุนสวน-บริษัท

26

ระเบียบการสมัคร ประจำป‚
ปร การศึกษา 2555 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รายนามคณาจารยประจำ

วิชาที่สอน

รองศาสตราจารย ดร.อรพิน ผลสุวรรณ สบายรูป
น.บ. (ธรรมศาสตร), น.บ.ท.,
กฎหมายการคลังและการภาษีอากร 1
D.E.A. de Finances Publiques et Fiscalité,
D.S.U. de Finances Publiques Paris II,
Doctorat de l'Université de Droit d'Economie et de Sciences
Sociales de Paris II ประเทศฝรั่งเศส
อาจารย อานนท มาเมา
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ธรรมศาสตร)
สัมมนากฎหมายลักษณะทรัพยสิน
สัมมนากฎหมายมหาชนเบื้องตน
อาจารย อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (ธรรมศาสตร)
สัมมนากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง
ลาภมิควรได
สัมมนากฎหมายลักษณะหุนสวน-บริษัท
ศาสตราจารย ดร.อำนาจ วงศบัณฑิต
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ธรรมศาสตร)
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
น.บ.ท., LL.M. (New York University)
Doctor of Jurisprudence
(Osgoode Hall Law School) ประเทศแคนาดา
รองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต
น.บ. (ธรรมศาสตร),
กฎหมายมหาชนเบื้องตน
น.ม. (กฎหมายมหาชน) (ธรรมศาสตร),
กฎหมายลักษณะพยาน
D.S.U. (Droit Pénal) (Paris II)
D.E.A. (Science criminelles),
Doctorat en droit pénal (Mention Très honorable)
l’ Université de Nancy II ประเทศฝรั่งเศส
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกบุญ วงศสวัสดิ์กุล
กฎหมายปกครอง 1
น.บ. (ธรรมศาสตร), น.ม. (ธรรมศาสตร), น.บ.ท.
D.E.A. (Droit public) Toulouse I, Doctorat en droit
(Mention très honorable avec félicitations du jury à
l'unanimité) Toulouse I ประเทศฝรั่งเศส

หลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต

27

วิชาที่สอน

รายนามคณาจารยพิเศษ
อาจารย กฤษฎา บุณยสมิต
น.บ. (รามคำแหง), น.บ.ท.
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยการทัพเรือ
สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กองทัพเรือ
รองอธิบดีอัยการฝายปรึกษา สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
สำนักงานอัยการสูงสุด
ประธานกรรมการชำระและศึกษากฎหมายไทยโบราณ
ราชบัณฑิตยสถาน
ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร
น.บ. (ธรรมศาสตร), น.บ.ท.,
Dr. Jur. (Bonn) ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
อดีตอัยการสูงสุด
รองศาสตราจารย ทิพยชนก รัตโนสถ
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ธรรมศาสตร), น.บ.ท.,
Dip. of Environmental Management and Planning
(CEMP, Univ. of Arberdeen) ประเทศสหราชอาณาจักร
Dip. in Human Right Law (International Institute of Human
Right, Strasbourg) ประเทศฝรั่งเศส
J.D. (Tulane Univ.), M.C.L. (Univ. of Virginia),
ประเทศสหรัฐอเมริกา
อดีตอาจารยประจำคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศาสตราจารย กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย
B.A. (Hons) (Oxon),
M.A. (Oxon), B.LITT (Oxon) of LincoIn’s Inn, Barrister at Law,
ประเทศสหราชอาณาจักร
D.D.S. (Mention Bien),
D.D.U. (Mention Bien),
D.E.S. Docteur en droit (Paris) ประเทศฝรั่งเศส
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีชา สุวรรณทัต
น.บ. (ธรรมศาสตร), น.บ.ท.,
Docotorat D, Universite (เกียรตินิยมสูงสุดทางกฎหมาย)
มหาวิทยาลัย Nice ประเทศฝรั่งเศส
อดีตคณบดีคณะนิติศาสตรและ
อดีตอาจารยประจำคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

28

ประวัติศาสตรกฎหมายไทย

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

กฎหมายลักษณะหุนสวน-บริษัท

ประวัติศาสตรกฎหมายไทย

กฎหมายการคลังและการภาษีอากร 1

ระเบียบการสมัคร ประจำป‚
ปร การศึกษา 2555 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

วิชาที่สอน

รายนามคณาจารยพิเศษ
ศาสตราจารย ดร.ปรีดี เกษมทรัพย
น.บ. (เกียรตินิยม) (ธรรมศาสตร), น.บ.ท.,
M.C.I. (Tulane Univ.) ประเทศสหรัฐอเมริกา
Dr. Jur. (Bonn) ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อาจารย ดร.วรรณชัย บุญบำรุง
น.บ. (ธรรมศาสตร),
D.E.A. (กฎหมายเอกชน),
Doctorat. (กฎหมายเอกชน) (University Robert Schuman),
ประเทศฝรั่งเศส
กรรมการรางกฎหมายประจำสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อาจารย สมลักษณ จัดกระบวนพล
น.บ. (ธรรมศาสตร), น.บ.ท.
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.)
รองศาสตราจารย (ร.ต.อ.) สรพลจ สุขทรรศนีย
ร.ป.บ. (โรงเรียนนายรอยตำรวจสามพราน),
น.บ. (รามคำแหง), น.บ.ท., ร.ป.ม. (M.P.A.) (นิดาฯ)
ศาสตราจารย (พิเศษ) สิทธิโชค ศรีเจริญ
น.บ. (ธรรมศาสตร),
ประกาศนียบัตร (ประกันภัยชั้นสูง)
(New Zealand Institute of Insurance)
ประเทศนิวซีแลนด
สำนักงานสิทธิโชค ศรีเจริญ ทนายความ
ศาสตราจารย ดร.เสาวนีย อัศวโรจน
น.บ. (เกียรตินิยมดี) (ธรรมศาสตร),
น.ม. (ธรรมศาสตร)
LL.M. (International Legal Studies)
LL.M. (General Studies) (New York University School of Law)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ธรรมศาสตร)
อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
อดีตอาจารยประจำคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

นิติปรัชญา 1

ระบบศาลและหลักทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดี

ระบบศาลและหลักทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดี

กฎหมายลักษณะประกันภัย
กฎหมายลักษณะพยาน
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน

หลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต

29

วิชาที่สอน

รายนามคณาจารยพิเศษ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล
น.บ. (ธรรมศาสตร), น.บ.ท.,
Doctor Iuris (Vienna) ประเทศออสเตรีย
ประธานศาลปกครองสูงสุด
อาจารย อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
น.บ. (เกียรตินิยม) (ธรรมศาสตร), น.บ.ท.
LL.M. (Hons) (ธรรมศาสตร)
LL.M. (Harvard University) ประเทศสหรัฐอเมริกา
องคมนตรี

30

กฎหมายมหาชนเบื้องตน

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

ระเบียบการสมัคร ประจำป‚

การศึกษา 2555 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ขŒอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ว‹าดŒวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540

(คัดมาเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต)

ขŒอ 7. คุณสมบัติของผูŒสมัครเขŒาเปšนนักศึกษา
7.1
7.2
7.3
7.4

ตองไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเปนอุปสรรคขัดขวางตอการศึกษา
ตองไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง
ตองไมมีชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นในประเทศไทย
ตองเปนผูมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) ...
(2) สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ยกเวนคณะนิติศาสตร)
(3) สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยอื่น หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นในประเทศหรือตาง
ประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง (ยกเวนคณะนิติศาสตร)
(4) มีคุณสมบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปนกรณีพิเศษ

ขŒอ 8. การคัดเลือกเขŒาเปšนนักศึกษา

การคัดเลือกผูสมัครเขาเปนนักศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา
ของทบวงมหาวิทยาลัย หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
สำหรั บ ผู ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ใ ห เข า ศึ ก ษาได เ ป น กรณี พิ เ ศษ สภามหาวิ ท ยาลั ย จะกำหนดให ย กเว น การคั ด เลื อ ก
ดังกลาวในวรรคแรก แตจะใหมีการสอบคุณวุฒิอยางอื่นแทนก็ได

ขŒอ 9. การขึ้นทะเบียนเปšนนักศึกษา

9.1 ผูที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาได จะมีสถานภาพเปนนักศึกษาเมื่อไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
9.2 ผู ที่ ผ า นการคั ด เลื อ กเข า ศึ ก ษาได ต อ งขึ้ น ทะเบี ย นเป น นั ก ศึ ก ษาด ว ยตนเอง ตามวั น เวลา และสถานที่ ที่ ก ำหนด
พรอมทั้งชำระเงินคาธรรมเนียมตางๆ
ผู ที่ ผ า นการคั ด เลื อ กเข า ศึ ก ษาได จ ะต อ งขึ้ น ทะเบี ย นเป น นั ก ศึ ก ษาภายในสิ บ สี่ วั น นั บ จากวั น เป ด ภาคการศึ ก ษา เว น แต
จะมีเหตุจำเปนและไดรับอนุมัติจากอธิการบดี

หลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต

31

อัตราค‹าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต

สำหรับนักศึกษารุนปการศึกษา 2555
คาธรรมเนียมที่นักศึกษาจะตองชำระ มีดังนี้
1. คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
400 บาท
2. คาจดทะเบียนนักศึกษาลักษณะวิชา
รอการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
(ภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดูรอน และการสอบแกตัว)
3. คาบำรุงสุขภาพ (ยกเวนภาคฤดูรอน) ภาคการศึกษาละ
125 บาท
4. คาบำรุงกีฬา (ยกเวนภาคฤดูรอน) ภาคการศึกษาละ
200 บาท
200 บาท
5. คาบำรุงกิจกรรมนักศึกษา (ยกเวนภาคฤดูรอน) ภาคการศึกษาละ
6. คาบำรุงหองสมุด ปการศึกษาละ
2,000 บาท
7. คาบำรุงมหาวิทยาลัย
7.1 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ
450 บาท
7.2 ภาคฤดูรอน ภาคละ
225 บาท
8. คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา (ยกเวนภาคฤดูรอน) ภาคการศึกษาละ
2,400 บาท
9. คาธรรมเนียมในการใชบริการเครือขาย ปการศึกษาละ
800 บาท
10. คาเอกสารในการจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา
10.1 ภาคแรกที่เขาศึกษา
200 บาท
10.2 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ
20 บาท
10.3 ภาคฤดูรอน ภาคละ
10 บาท
คาธรรมเนียม (เรียกเก็บเปนกรณี)
1. คารักษาสถานภาพกรณีลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ
2. คารักษาสถานภาพกรณีถูกลงโทษใหพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ
3. คาธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษาภายหลังจากถูกถอนชื่อ
ตามขอบังคับ มธ. วาดวยวินัยนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
4. คาขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรเมื่อสำเร็จการศึกษา
5. คาใบรับรองผลการศึกษา ฉบับละ
6. คาปรับในการจดทะเบียนลาชา วันละ

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียม

32

ระเบียบการสมัคร ประจำป‚

การศึกษา 2555 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

300 บาท
1,200 บาท
1,200
1,000
50
45

บาท
บาท
บาท
บาท

ตัวอย‹างหนังสือสำหรับผูŒปฏิบัติงานในภาครัฐที่ประสงคขอโควตา

วันที…่ ……................…/…......................…………/……….....................
เรื่อง ขอรับการจัดสรรโควตาเพื่อเขาศึกษาตอในหลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต ประจำปการศึกษา 2555
เรียน คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตามที่ คณะนิ ติ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร เป ด รั บ สมั ค รบุ ค คลเข า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตร ภ าคบั ณ ฑิ ต
ประจำปการศึกษา 2555 และจัดใหมีหลักเกณฑการจัดสรรโควตาสำหรับผูปฏิบัติงานในภาครัฐจำนวน 100 คน ดังรายละเอียด
ทราบแลวนั้น...................................................................(โปรดระบุชื่อหนวยงาน)..............................................................................ไดพิจารณาแลวเห็นวาการจัดสง
ขาราชการหรือเจาหนาที่ในสังกัดของ.....................................................................................(โปรดระบุชื่อหนวยงาน)...........................................................................................
เขาศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิตจะเปนประโยชน.....................................................................................................(โปรดระบุเหตุผลและประโยชนที่
หนวยงานพึงจะไดรับในการสงขาราชการหรือเจาหนาที่เขามาศึกษา) ....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ดังนั้น..................................................................(โปรดระบุชื่อหนวยงาน)...................................................................................................จึงขอสง
1. นาย/นาง/น.ส..................................................................................ตำแหนง........................................................ระดับ.......................เลขประจำตัวสอบ.............................................
2. นาย/นาง/น.ส..................................................................................ตำแหนง........................................................ระดับ.......................เลขประจำตัวสอบ.............................................
3. นาย/นาง/น.ส..................................................................................ตำแหนง........................................................ระดับ.......................เลขประจำตัวสอบ.............................................
เขาสอบคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจำปการศึกษา
2555 และขอรับรองวาบุคคลดังกลาวขางตนนี้มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการจัดสรรโควตาสำหรับผูปฏิบัติงานในภาครัฐ
ที่ปรากฏในประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในโครงการนิติศาสตรภาคบัณฑิต ทาพระจันทร
คณะนิติศาสตร ประจำปการศึกษา 2555
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)………………………ผูบังคับบัญชา………………………
(…………………………………………………………………………........…………… )
ตำแหนง………………………………………………………………………………………
ชื่อหนวยงานที่ออกหนังสือราชการ………….………………………....
โทรศัพท………………………………………………………………………………………………………
โปรดสงหนังสือราชการเพือ่ ขอโควตามายัง คณบดีคณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
10200 ภายใน วันศุกรที่ 24 กุมภาพันธ 2555
หลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต

33

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในโครงการนิติศาสตรภาคบัณฑิต ทาพระจันทร
คณะนิติศาสตร ประจำปการศึกษา 2555
------------------------------------ดวยคณะนิติศาสตรเห็นสมควรเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในโครงการนิติศาสตรภาคบัณฑิต ทาพระจันทร คณะนิติศาสตร
ประจำปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือก ดังตอไปนี้

1. หลักสูตรที่เปดรับสมัคร
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)

2. จำนวนรับเขาศึกษา 500 คน แยกเปน
2.1 จำนวนผูสอบผานการคัดเลือกตามเกณฑปกติ จำนวน 400 คน
2.2 จำนวนผูท ี่ไดรับจัดสรรโควตาสำหรับผูปฏิบัติงานในภาครัฐ จำนวน 100 คน โดยมีหลักเกณฑการจัดสรร ดังนี้
2.2.1 ผูขอโควตาสำหรับผูปฏิบัติงานในภาครัฐจะตองสมัครสอบและเขาสอบคัดเลือกเชนเดียวกับผูสมัครอื่นทั่วไป
2.2.2 ผูข อโควตาจะตองเปนเจาหนาทีใ่ นหนวยงานของรัฐ หรือสมาชิกรัฐสภา หรือสมาชิกสภาทองถิน่ อันหมายความถึง
สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบจ. และสมาชิกสภาเทศบาล
2.2.3 ผู ข อโควตาจะต อ งแสดงหนั ง สื อ รั บ รองจากหน ว ยงานของรั ฐ ต น สั ง กั ด ว า การเข า ศึ ก ษาจะเป น ประโยชน ต อ
การปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานนั้นๆ โดยตองสงหนังสือรับรองมายังคณะนิติศาสตรกอนวันสอบขอเขียน
2.2.4 ผูขอโควตาจะตองเปนผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อันไดแก นนทบุรี
ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร ซึ่งจะสามารถมาศึกษาไดอยางสม่ำเสมอ
2.2.5 ในการจั ด สรรโควตา คณะนิ ติ ศ าสตร จ ะบวกคะแนนเพิ่ ม ให กั บ ผู ข อโควตาอี ก 10 คะแนน ในชั้ น ของการ
ตรวจคะแนนขอเขียน
2.2.6 ผูขอโควตา 100 คน ที่มีสิทธิเขาสอบสัมภาษณจะตองไดคะแนนรวมของการสอบขอเขียนกับคะแนนตาม
ขอ 2.2.5 เทากับหรือมากกวาคะแนนการสอบขอเขียนของผูสอบผานการคัดเลือกคนสุดทายตามขอ 2.1

34

ระเบียบการสมัคร ประจำป‚

การศึกษา 2555 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

3. คุณสมบัติของผูสมัคร
1. ตองมีวุฒิการศึกษาไมต่ำกวาชั้นปริญญาตรี สาขาใดก็ได ยกเวนสาขานิติศาสตร และตองมีหลักฐานที่แสดงวาเปนผูสำเร็จ
การศึกษาชั้นปริญญาตรีมาแสดงอยางครบถวนในวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
2. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3. ไมรับพระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนา ภายใตพระราชบัญญัติคณะสงฆไทย

4. การรับสมัคร
4.1 สมัครสอบผานเว็บไซตของคณะนิติศาสตรที่ www.law.tu.ac.th ระหวางวันเสารที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันอังคารที่
31 มกราคม 2555
4.2 อัตราคาสมัครสอบ 425 บาท โดยชำระเงินผานบัตรเครดิตทาง www.law.tu.ac.th หรือนำใบแจงยอดการชำระเงิน
ที่พิมพจาก www.law.tu.ac.th ไปชำระที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคาร
ทหารไทย จำกัด (มหาชน)

5. ประกาศผังสอบและรายชื่อผูมีสิทธิสอบขอเขียน
วันศุกรที่ 10 กุมภาพันธ 2555

6. วันสอบขอเขียน
วันอาทิตยที่ 19 กุมภาพันธ 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
วิชาที่ใชในการสอบคัดเลือก ประกอบดวย
1. วิชาความรูทั่วไป
2. วิชาความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
3. วิชายอความ

7. วันประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียนมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณ
วันศุกรที่ 20 เมษายน 2555

8. วันสอบสัมภาษณ
วันอาทิตยที่ 29 เมษายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

9. วันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษา
วันศุกรที่ 11 พฤษภาคม 2555

10. วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555 ถึงวันเสารที่ 2 มิถุนายน 2555 ผานระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล
ที่ www.reg.tu.ac.th (พิมพใบขึ้นทะเบียนเพื่อนำสงเอกสารหลักฐานการขึ้นทะเบียน)

หลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต

35

11. วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
วันเสารที่ 2 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

12. วันจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาและสงเอกสารหลักฐานการขึ้นทะเบียน
วันเสารที่ 2 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00-16.30 น. ณ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
การพิจารณาและวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยถือวาเปนที่สุด และหากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง
อยูกอนการสมัครสอบคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิทันที หากไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาแลวจะถูกถอนชื่อออกจากการเปนนักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
(ลงนาม)

36

สมคิด เลิศไพฑูรย
(ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย)
อธิการบดี

ระเบียบการสมัคร ประจำป‚

การศึกษา 2555 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ความคิดเห็นบางประการจากบัณฑิตผูสŒ ำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
นางสาวฐิติมา แซ‹เตีย
นิติศาสตรภาคบัณฑิต รุ‹น 50
ผูŒสอบไล‹ ไดŒที่ 1 (เกียรตินิยม) ในการสอบความรูŒชั้นเนติบัณฑิต
สมัยที่ 63 ป‚การศึกษา 2553

ขาพเจาดีใจมากและรูสึกวาตัวเองคิดไมผิดเลยที่เลือกศึกษาตอคณะนิติศาสตร

หลั ก สู ต รภาคบั ณ ฑิ ต ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร สถาบั น แห ง นี้ ได ใ ห สิ่ ง ดี ๆ

กั บ ข า พเจ า มากมาย ไม ว า จะเป น การได เจอกลุ ม เพื่ อ นๆ ที่ ดี มี แ ต ค วามจริ ง ใจ
คอยช ว ยเหลื อ กั น ทำให ข า พเจ า สามารถเรี ย นจบได ต ามหลั ก สู ต รของคณะ
ถึงแมขาพเจาจะประสบปญหาหลายๆ อยางก็ตาม นอกจากนี้ ผูที่มีพระคุณที่ขาพเจา
จะไมมีวันลืมเลย ก็คือ คณาจารยทุกทานที่แนะนำสั่งสอนใหความรูดวยใจที่เปยมดวย
เมตตาจริ ง ๆ สิ่ ง ที่ ข า พเจ า ประทั บ ใจมากอี ก อย า งหนึ่ ง ในการเรี ย นนิ ติ ศ าสตร
ที่ธรรมศาสตร คือ การที่มีวิชาสัมมนา และอาจารยสัมมนาในทุกวิชาก็ไดใหโอกาส
ใหขาพเจาฝกเขียนตอบขอสอบโดยที่อาจารยก็ไดเมตตาตรวจใหและคอยใหคำแนะนำ
ในการเขียนตอบขอสอบมาโดยตลอด ซึ่งเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหขาพเจาประสบความ
สำเร็จในการศึกษาในชั้นเนติบัณฑิตในเวลาตอมา
ชวงเวลาสามปในรั้วนิติธรรมศาสตร ถือเปนชวงเวลาที่ดีท่ีสุดชวงหนึ่งในชีวิต
ของขาพเจาเลยก็วาได การเขาเรียนที่นี่อาจไมใชเรื่องยาก แตการที่จะจบจากที่นี่ไดก็
ไมใชเรื่องงายเลยจริงๆ หลายคนอาจเคยไดยินวา นิติ ธรรมศาสตร เรียนหนัก จบยาก
หรืออะไรตอมิอะไร แตเมื่อคุณอดทน พากเพียรและฝาฟนทุกอยางมาได ในวัน
รั บ ปริ ญ ญา จะเป น อี ก วั น แห ง ความภาคภู มิ ใจของคุ ณ เหมื อ นอย า งที่ ข า พเจ า
ภาคภู มิ ใจมาโดยตลอดว า ข า พเจ า เป น นิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต จริ ง ๆ ทุ ก อย า งก็ เ พราะ
คณะนิ ติ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ขอขอบพระคุ ณ คณะนิ ติ ศ าสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณาจารยทุกทานคะ

หลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต

37

นางสาวจุฑามาศ น้ำเงิน
นิติศาสตรภาคบัณฑิต รุ‹น 51 เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มีคะแนนยอดเยี่ยมในการสอบไล‹ ไดŒรับพระราชทานรางวัลทุนภูมิพล
ประจำป‚ 2553

ความประทับใจตอคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คือ การไดรับความรู

ทางกฎหมายอย า งเต็ ม เป ย มจากคณาจารย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทุ ก ท า นที่ ตั้ ง ใจถ า ยทอดความรู

ทางดานกฎหมายใหกับนักศึกษา ทำใหนักศึกษาเขาใจกฎหมายไดอยางถึงแกน อีกทั้งยัง
เสียสละเวลาหลังจากการบรรยายมาตอบขอซักถาม ขอสงสัยของนักศึกษาอยางทั่วถึงและ
เปนกันเอง ในหองบรรยายจะเปนเสมือนเวทีใหนักศึกษาไดมาแสดงออก แสดงความคิดเห็น
ของแตละคนอยางเสรีภาพและรับฟงความคิดเห็นในประเด็นทางกฎหมายจากทานอาจารย
และเพื่อนๆ นักศึกษา ทำใหนักศึกษาไมไดยึดติดอยูแคในตำราแตสามารถเกิดกระบวนการ
คิดวิเคราะหไดดวยตนเองในประเด็นดานกฎหมายตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน
นอกเหนือจากในตำราเรียน นอกจากความรูในทางวิชาการที่เขมขนแลว คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรยังสอนใหขาพเจาตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพของ
นั ก กฎหมาย ทำให ข า พเจ า มั่ น ใจว า จะนำความรู ท างกฎหมายควบคู กั บ คุ ณ ธรรมใน
หลักวิชาชีพมาใชพัฒนาสังคมและประเทศชาติไดตอไป

นายเรืองไกร รังสิพล
นิติศาสตรภาคบัณฑิต รุ‹น 51 เกียรตินิยมอันดับสอง

การไดมีโอกาสมาเรียนนิติศาสตร ธรรมศาสตร นับเปนชวงเวลาที่สำคัญ ไดมีโอกาส

ศึกษากับอาจารย นักกฎหมาย ผูทรงคุณวุฒิ มีประสบการณทั้งในดานการสอนและการพัฒนา

วงการนิติศาสตรของประเทศมาอยางมาก ทำใหไมสงสัยวาเหตุใด นิติศาสตร ธรรมศาสตรจึง
เปนโรงเรียนกฎหมายที่ดีที่สุดแหงหนึ่งของไทย แมวาการเรียนจะคอนขางยาก และจริงจัง
เพราะทางคณะจะมุงผลิตและสรางรากฐานนักกฎหมายที่มีคุณภาพเพื่อรับใชสังคมและประกอบ
วิชาชีพทางดานกฎหมาย และเมื่อผานหลักสูตรมาแลว เราก็ภูมิใจที่ไดเปนนิติศาสตรบัณฑิต
จากธรรมศาสตร ที่มีพรอมทั้งความรูดานกฎหมาย สังคม ปรัชญา และคุณธรรมประจำใจ
ประโยชนที่สำคัญอีกอยางหนึ่งของการเปนนักศึกษาภาคบัณฑิต สำหรับผูที่ทำงานแลว
คือการที่เราสามารถนำความรูทางกฎหมายมาปรับใชกับการทำงานปจจุบันไดแมไมประกอบ
วิชาชีพกฎหมายก็ตาม เพราะวิธีการคนควาหาเหตุผลและใชเหตุผลแบบนักนิติศาสตรนั้น
ลวนเปนสวนประกอบสำคัญในการทำงานไมวาวิชาชีพใด นอกจากนี้การที่ไดมีโอกาส รวมเรียน
รวมทุกข รวมสุข เปนเวลา 3 ป กับเพื่อนๆ ตางสาขาอาชีพ ไมวา นักธุรกิจ ขาราชการ วิศวกร
สถาปนิก แพทย และวิชาชีพอื่นๆ ทำใหเกิดเครือขายความสัมพันธระหวางกัน เรียกไดวา
ติดขัดเรื่องอะไร ก็มีผูรูที่พรอมจะชวยเหลือไดเสมอ ซึ่งมิตรภาพดีๆ เหลานี้มิอาจหาไดโดยงาย
และในฐานะที่ผมเปนประธานนักศึกษาฯ ในระหวางที่เรียนอยูที่นี่ และไดมีประสบการณใน
การทำกิจกรรมระหวางเพื่อนนักศึกษา มหาวิทยาลัย และศิษยเกา เห็นวากิจกรรมตางๆ นั้นได
ก อ ให เ กิ ด ประโยชน ทั้ ง ในการทำงาน และการใช ชี วิ ต นอกเหนื อ จากความรู ท างวิ ช าการ
นิติศาสตรที่ไดรับจากหองเรียนอีกดวย

38

ระเบียบการสมัคร ประจำป‚

การศึกษา 2555 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

นายสมชาย ภูษาชีวะ
นิติศาสตรภาคบัณฑิต รุ‹น 51 เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

ผมเข า มาเรี ย นที่ ค ณะนิ ติ ศ าสตร ห ลั ก สู ต รภาคบั ณ ฑิ ต ก็ แ ค เ หตุ ผ ลง า ยๆ

วาอยากรูกฎหมายไวบางเปนพื้นฐาน จะไดฟงไดคุยคนอื่นเขาคุยกฎหมายรูเรื่อง

เหตุที่เลือกเรียนธรรมศาสตรก็เพราะชื่อเสียงสถาบันและการที่ไมตองลงรายชื่อ
เขาเรียน ทีแรกจึงตั้งใจวาจะเรียนบางหายบางเพราะกลางวันก็ตองทำงานประจำอยู
แลว มาเรียนคอนขางลำบาก แตเมื่อไดเขามาเรียนความคิดหลายๆ อยางก็เปลี่ยนไป
จากที่ตั้งใจจะมาๆ ขาดๆ ก็กลับเปนวาตองมาเรียนทุกวัน เพราะยิ่งเรียนยิ่งทำ
ใหเกิดขอสงสัย เกิดคำถาม เกิดการคิด การหาคำตอบ ทำใหผมรูสึกสนุกไปกับ
การเรียน เนื่องจากที่นี่สอนใหคนคิดอยางนักกฎหมายเปน สอนใหมี legal mind
ไม ใช แ ค เรี ย นรู ตั ว บทกฎหมายกั บ ท อ งคำพิ พ ากษา นอกจากนี้ ยั ง สอนให เราเป น
นักกฎหมายที่ดี ไมใชพอคากฎหมาย อาจารยสวนใหญนอกจากมีความรูกฎหมาย
อยางแตกฉานแลวยังมีความเปนครูอยางสูง แนวแนในการใหความรูและอบรม
สั่งสอนเพื่อใหลูกศิษยจบไปเปนนักกฎหมายที่ดีของสังคม หลายทานมีวิธีการเรียนที่
ช ว ยกระตุ น ให นั ก ศึ ก ษาได รู จั ก คิ ด รู จั ก ใฝ ห าความรู เ พิ่ ม เติ ม ไม ใช เ พี ย งแต นั่ ง ฟ ง
อาจารยบอกเลาใหฟงเทานั้น อาทิเชน อาจารยบางทานนำการเรียนแบบ socratic
method มาใชในหองเรียนอันเปนแรงผลักใหผมคนควาหาความรูเพิ่มเติมจนไดเปน
บทความเขี ย นลงวารสารนิ ติ ศ าสตร แ ละเป น แรงบั น ดาลใจในการเรี ย นต อ ระดั บ
ปริญญาโท เปนตน
นอกจากนี้การมาเรียนในวัยทำงานและอายุมากขึ้น ทำใหไดพบกับเพื่อนใหม
ที่พรอมดวยวัยวุฒิและมีสายงานอันหลากหลาย ชวยเปดโลกทัศนผมใหกวางขวาง
มากขึ้ น กว า เดิ ม อี ก ด ว ย ทั้ ง ยั ง มี น้ ำ ใจช ว ยเหลื อ แบ ง ป น ความรู แ ละร ว มกั น ศึ ก ษา
เลาเรียนโดยไมหวงวิชา ดวยวาการวัดผลของที่นี่นั้นทำใหเราแขงกับเพียงตัวเราเอง
ไม ต อ งแข ง กั บ คนอื่ น เพราะวั ด ผลแบบอิ ง เกณฑ ไ ม ใช อิ ง กลุ ม อย า งที่ นิ ย มกั น
ในปจจุบัน

หลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต

39

นายสมภพ ศิริธนานุกูลวงศ
นิติศาสตรภาคบัณฑิต รุ‹น 51 เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
- รับราชการ ตำแหน‹งนักการทูต กระทรวงการต‹างประเทศ
ไดŒรับทุนของรัฐบาลไทย (ทุน ก.พ. ประจำป‚ 2554)
ใหŒ ไปศึกษาต‹อระดับปริญญาโทดŒานกฎหมายมหาชน
ณ สหราชอาณาจักร ในป‚ 2555

ถ า กล า วถึ ง มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ก ารเรี ย นการสอนกฎหมายที่ ดี ที่ สุ ด ของ

ประเทศไทยแล ว แทบจะไม มี ใ ครปฏิ เ สธได เ ลยว า นิ ติ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย

ธรรมศาสตร เปนหนึ่งในใจของเขาเหลานั้น และผมก็เปนคนหนึ่งที่โชคดีมากครับ
ที่ ไ ด รั บ โอกาสนั้ น และภู มิ ใจที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาจากสถาบั น อั น ทรงเกี ย รติ แ ห ง นี้
เพราะที่แหงนี้เปรียบเหมือนบานหลังที่สองของผมเลยทีเดียว
สามป ข องการเรี ย นนิ ติ ศ าสตร ภ าคบั ณ ฑิ ต เป น ชี วิ ต ที่ มี ร สชาติ แ ละสี สั น
เพราะนอกจากจะตองใชความมานะอดทน มุงมั่นในการเรียนอยางเต็มที่แลว ผมยัง
ไดรูจักเพื่อนๆ จากหลากหลายอาชีพ หลากหลายประสบการณ ที่สำคัญและเห็นได
ชัดก็คือ ความรักความสามัคคีที่เพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ นิติ มธ. ตางมีใหกันและกัน
ชวยเหลือกันทั้งในยามเรียน ยามทำกิจกรรม และยามสอบ และที่สำคัญกวานั้นก็คือ
ความทุมเทของอาจารย นอกจากทานจะสอนภาคปกติที่รังสิตแลว ตอนเย็นยังตอง
เดินทางฝาการจราจรมาสอนตอที่ทาพระจันทร และบอยครั้ง ผมยังเห็นทานอยู
จนดึกๆ ดื่นๆ เพื่อใหนักศึกษาไดถามปญหาหลังเลิกเรียนจนหมดขอสงสัย และใน
วันหยุดราชการ ทานยังตองตื่นแตเชามาสอนพวกเราในการติวอีก
เหนือสิ่งอื่นใดทั้งปวงที่สถาบันแหงนี้ไดมอบใหก็คือ การประสิทธิ์ประสาท
คุณธรรมและจริยธรรมของความเปนนักกฎหมาย โดยมีปรมาจารยกฎหมายเปน
แบบอย า ง อาทิ ท า นศาสตราจารย สั ญ ญา ธรรมศั ก ดิ์ ท า นศาสตราจารย จิ ต ติ
ติงศภัทิย เพื่อใหกาวออกไปทำงานรับใชสังคมไดอยางสมภาคภูมิ ดังเชนที่ทาน
อาจารยสิทธิโชค ศรีเจริญ ไดเคยกลาวทิ้งทายไวในการบรรยายวิชาหลักวิชาชีพ
นักกฎหมายวา “...เพราะเราตองการความสงบรมเย็นของบานเมือง ขอใหทาน
เปนนักกฎหมายที่ดี รักษาศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไวได”

40

ระเบียบการสมัคร ประจำป‚

การศึกษา 2555 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สภาพแวดลŒอมทางการศึกษา

ภาพแวดลอมในการศึกษาที่วิทยาเขตทาพระจันทรนั้นสราง
แรงกระตุ น ในการทำกิ จ กรรมทางการศึ ก ษาได อ ย า งแท จ ริ ง ทั้ ง
ในและนอกชั้ น เรี ย น คณาจารย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ะคอยส ง เสริ ม ให
นักศึกษาแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตางๆ
รวมทั้ ง ประสบการณ ข องแต ล ะคนในชั้ น เรี ย นอยู เ สมอ และ
นักศึกษาเปนจำนวนมากก็มีความกระตือรือรนในการรวมแสดง
ความคิ ด เห็ น ดั ง กล า ว ความเชื่ อ มั่ น ในตนเองและความกล า
แสดงออกของนักศึกษากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนั้น
แตกตางจากนักศึกษาสถาบันอื่นในประเทศไทยจนสามารถแยกได
อยางชัดเจน
เมื่ออยูนอกชั้นเรียน คณาจารยผูทรงคุณวุฒิ นักศึกษาและ
เจาหนาที่ฝายตางๆ มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การศึกษา นโยบาย การบริหาร ศาสนา อุดมคติ และเรื่องอื่นๆ
ได ต ราบเท า ที่ ไ ม ไ ด ไ ปละเมิ ด สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของผู อื่ น นอกจากนี้
คณะนิติศาสตรยังมีการจัดการสัมมนา การประชุมทางวิชาการ
โดยเฉพาะในดานกฎหมาย การปกครอง และทางออกตางๆ ของ
สังคม ซึ่งไดรับความสนใจจากผูเชี่ยวชาญทั้งในและตางประเทศ
รวมทั้งผูสนใจใครรูอื่นๆ นักศึกษาจะไดรับการสนับสนุน สงเสริม
ใหจัดตั้งกลุมของตนเองขึ้นมาเพื่อการศึกษากฎหมาย หรือเพื่อ
จุดประสงคอื่นที่เกี่ยวของกับกฎหมาย

หลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต

41

สำหรับผูที่ตองการคนควาขอมูลวิจัย จะเห็นไดวาหองสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์
นั้นเปนสถานที่เหมาะอยางยิ่งเพราะเปนแหลงรวบรวมหนังสือชุดและวารสารจำนวน
มากหลากหลายภาษา อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุน
และภาษาไทย ป จ จุ บั น มี ก ารให บ ริ ก ารค น คว า ฐานข อ มู ล ออนไลน ผ า นระบบ
คอมพิวเตอรอีกดวย หองสมุดนี้นับวาเปนหองสมุดกฎหมายที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งใน
ประเทศไทย นอกจากนี้นักศึกษาสามารถคนควาหาขอมูลเพื่อการวิจัยไดที่หองสมุด
ของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร คื อ ห อ งสมุ ด ปรี ดี พนมยงค และห อ งสมุ ด ของ
คณะต า งๆ ซึ่ ง ได ร วบรวมเอกสารจำแนกเป น ประเภทต า งๆ ตามสาขาวิ ช าอย า ง
สมบูรณครบถวน

42

ระเบียบการสมัคร ประจำป‚

การศึกษา 2555 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

กิจกรรมนักศึกษา
พิธีการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการนิติศาสตรภาคบัณฑิต ประจำป‚การศึกษา 2554
วันที่ 4 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท‹าพระจันทร

หลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต

43

กิจกรรมไหวŒครูภาคบัณฑิต ป‚การศึกษา 2554 วันที่ 28 กรกฎาคม 2554
ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท‹าพระจันทร

44

ระเบียบการสมัคร ประจำป‚

การศึกษา 2555 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

วันแห‹งความสำเร็จ วันที่ 10 สิงหาคม 2554

หลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต

45

หลักสูตรต‹างๆ ที่เปดบรรยายใในคณะนิ
นคณะนติ ิศาาสตร
สตร มมหาวิ
หาวิทยาลั
ยาลัยธรรมศาสตร
ธรรมศาสตร
1. ระดับปริญญาตรี
1.1 ภาคปกติ หลักสูตร 4 ป (สำหรับผูที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
1. การสอบคัดเลือกผานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2. โครงการสอบคัดเลือกตรง (คณะนิติศาสตรจัดสอบคัดเลือกเอง) ณ ศูนยรังสิต และศูนยลำปาง
3. โครงการนักศึกษาผูพิการ
4. โครงการเรียนดีจากชนบท
5. โครงการจัดสงนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต
6. โครงการนักศึกษาผูมีความสามารถดีเดนในการกีฬา
7. โครงการนักศึกษาเรียนดีเดน
1.2 ภาคบัณฑิต หลักสูตร 3 ป (สำหรับผูที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดก็ได ยกเวนสาขานิติศาสตร)
หลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต
2. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (สำหรับผูŒที่สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรบัณฑิต)
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน (หลักสูตร 1 ป)
3. ระดับปริญญาโท
3.1 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร 2 ปครึ่ง ไมเกิน 4 ป (สำหรับผูที่สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรบัณฑิต)
เปดรับสมัคร 8 สาขา ดังนี้
1. สาขากฎหมายเอกชน
2. สาขากฎหมายอาญา
3. สาขากฎหมายมหาชน
4. สาขากฎหมายระหวางประเทศ
5. สาขากฎหมายธุรกิจ
6. สาขากฎหมายการคาระหวางประเทศ
7. สาขากฎหมายภาษี
8. สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.2 หลักสูตรนิติศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) หลักสูตร 2 ปครึ่ง ไมเกิน 4 ป
(สำหรับผูที่สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรบัณฑิต)
3.3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน หลักสูตร 2 ป (สำหรับผูที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทุกสาขา)
3.4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ หลักสูตร 2 ป (สำหรับผูที่สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา)
4. ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 2 ป‚ (สำหรับผูŒที่สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต)
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตเปดรับสมัครผูที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตในสาขาตางๆ โดยผูสมัครเปน
ผูเสนอหัวขอใหบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร เปนผูพิจารณา

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ระดับปริญญาตรี (ภาคบัณฑิต ทาพระจันทร)
โทร. 02-613-2104, 02-613-2108 โทรสาร 02-222-0159

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
โทร. 02-613-2127, 02-613-2132, 02-613-2965 โทรสาร 02-222-0159

ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก

46

โทร. 02-613-2123, 02-613-2168 โทรสาร 02-222-0159
หรือฝายประชาสัมพันธ โทร. 02-613-2147

ระเบียบการสมัคร ประจำป‚

การศึกษา 2555 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

แผนผังคณะนิตศ
ิ าสตร

พิมพที่: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ. 2554
หลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต
โทรศัพท 0-2564-3105 ถึง 11 โทรสาร 0-2564-3119 http://www.tu.ac.th/org/tuprint

47

คณะนิติศาสตร

Bachelor of Laws Program

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รักษ
T rust
U nity
L egality
A ccountability
W isdom

ความเปšนเลิศทางวิชาการ
ความเปšนธรรมในสังคม

ศูนยจัดการศึกษาและฝกอบรมดานกฎหมาย
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2 ถนนพระจันทร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful