MATEMATI

ˇ
CKA ANALIZA
I & II
Boris Guljaˇs
predavanja
Zagreb, 1.9.2007.
ii
Posljednji ispravak: petak, 6. oˇzujak 2009.
Uvod
Matematiˇcka analiza I. & II. su standardni jednosemestralni kolegiji koji se
predaju na prvoj godini studija matematike na PMF-Matematiˇckom odjelu
Sveuˇciliˇsta u Zagrebu. Gradivo tih kolegija izlaˇze se sa satnicom od tri sata
predavanja i tri ili ˇcetiri sata vjeˇzbi tjedno u prvom i drugom semestru studija.
Program kolegija obuhva´ca osnovna znanja o funkcijama realne varijable, od
definicija osnovnih elementarnih funkcija, preko pojma limesa niza i funkcije,
neprekidnosti funkcije, do diferencijalnog i integralnog raˇcuna.
Izlaganje gradiva podijeljeno je na ˇsest poglavlja, od kojih se prva tri
poglavlja izlaˇzu u prvom semestru, a posljednja tri u drugom semestru studija.
Ukljuˇcena su i dva dodatka koja omogu´cuju snalaˇzenje u jeziku matematiˇcke
logike i jeziku skupova koji se koriste u izlaganju.
U prvom poglavlju obraduju se osnovni pojmovi o skupovima i funkci-
jama, na naˇcin da se paˇznja posveˇcuje konkretnim skupovima prirodnih,
cijelih, racionalnih i realnih brojeva. Prvo se intuitivno i heuristiˇcki opisuju
svojstva tih skupova, da bi u nastavku dali aksiomatiku skupa realnih bro-
jeva. Pojam funkcije se uvodi kroz ponavljanje poznatih pojmova iz sred-
nje ˇskole, a zatim se kroz uvodenje operacije kompozicije i pojma inverzne
funkcije, formalno definiraju arcus i area funkcije. Kod definiranja pojmova
infimuma i supremuma skupa, upoznajemo studente s strogim matematiˇckim
naˇcinom formuliranja tih pojmova pomo´cu logiˇckih veznika i kvantifikatora.
Takoder se upoznaju s naˇcinom kako razlikovati veliˇcinu beskonaˇcnih skupova
kroz pojam prebrojivog i neprebrojivog skupa.
Drugo poglavlje je posve´ceno nizovima realnih brojeva i njihovoj kon-
vergenciji. Naroˇcito se inzistira na pojmu konvergencije niza, jer to je prvi
ozbiljni susret s pojmom koji zahtijeva shva´canje beskonaˇcnog matematiˇckog
procesa. Posebno se inzistira na razumijevanju Cauchyjeve definicije limesa
niza. Na kraju se uvodi skup kompleksnih brojeva i konvergencija nizova u
njemu, te odnos s konvergencijom komponentnih realnih nizova.
U tre´cem poglavlju obraduje se limes funkcije i neprekidnost funkcije, s
tim da se ti pojmovi uvode pomo´cu nizova, ali se dokazuju i koriste Cau-
chyjeve varijante tih pojmova. Pokazuje se veza neprekidnosti i monotonosti
iii
iv
funkcije, te se dokazuje neprekidnost svih elementarnih funkcija.
Drugi semestar poˇcinje s ˇcetvrtim poglavljem o diferencijalnom raˇcunu i
teorijski i praktiˇcki relevantnim pojmovima u vezi s derivacijom. Posebno,
dokazuju se teoremi srednje vrijednosti i primjenjuju na probleme istraˇzivanja
toka funkcije. Takoder pokazujemo neke primjene u numeriˇckoj matematici.
Pojam integrabilnosti u Riemannovom smislu uvodi se u petom poglavlju.
Tu dokazujemo integrabilnost elementarnih funkcija pomo´cu njihove neprekid-
nosti ili monotonosti po dijelovima. Takoder se definira primitivna funkcija
i daju se osnovne tehnike integralnog raˇcuna. Obraduju se primjene na
nalaˇzenje povrˇsina likova i volumena tijela, kao i zakrivljenost ravninskih
krivulja.
Posljednje ˇsesto poglavlje je posve´ceno redovima brojeva i redovima funkcija.
Prouˇcava se apsolutna konvergencija redova i dokazuju se dovoljni uvjeti za
konvergenciju redova. Od redova funkcija poseban naglasak je na redovima
potencija. Specijalno se promatraju Taylorovi redovi osnovnih funkcija. Takoder
se ukratko obraduju i osnovne ˇcinjenice o Fourierovim redovima periodiˇckih
funkcija.
Dodaci A i B su uvrˇsteni zato da studentima budu na raspolaganju os-
novna znanja iz matematiˇcke logike i elementarne teorije skupova potrebna
za svladavanje ovog kolegija.
OBAVEZNA LITERATURA:
1. S. Kurepa, Matematiˇcka analiza 1: Diferenciranje i integriranje, Tehniˇcka
knjiga, Zagreb, 1984.
2. S. Kurepa, Matematiˇcka analiza 2: Funkcije jedne varijable, Tehniˇcka
knjiga, Zagreb, 1984.
DOPUNSKA LITERATURA:
1. M. H. Protter, C. B. Morrey, A First Course in Real Analysis, Springer
Verlag, 1991.
Boris Guljaˇs
Sadrˇzaj
Uvod iii
1 Skupovi i funkcije 1
1.1 Skupovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.1 Skupovi N, Z, Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1.2 Prikaz skupova Q i R na pravcu . . . . . . . . . . . . . 6
1.1.3 Decimalni brojevi, aproksimacija . . . . . . . . . . . . 7
1.1.4 Kartezijeva ravnina, koordinatni sustav . . . . . . . . . 8
1.2 Funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2.1 Klasifikacija realnih funkcija pomo´cu grafa . . . . . . . 10
1.2.2 Linearne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2.3 Apsolutna vrijednost i udaljenost . . . . . . . . . . . . 12
1.2.4 Kvadratna funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2.5 Razlomljene linearne funkcije . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2.6 Polinomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2.7 Racionalne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.2.8 Kompozicija funkcija, inverzna funkcija . . . . . . . . . 16
1.2.9 Korijeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.2.10 Eksponencijalna funkcija na Q, logaritamska funkcija,
op´ca potencija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.2.11 Hiperbolne i area funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.2.12 Trigonometrijske i arkus funkcije . . . . . . . . . . . . 24
1.3 Aksiomi polja R, supremum i infimum, potpunost . . . . . . . 28
1.3.1 Aksiomi polja R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.3.2 Supremum i infimum skupa, potpunost . . . . . . . . . 31
1.3.3 Eksponencijalna funkcija na R (I.) . . . . . . . . . . . 35
1.4 Ekvipotentni skupovi, prebrojivost . . . . . . . . . . . . . . . 36
2 Nizovi 41
2.1 Niz i podniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.2 Limes niza u R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
v
vi SADR
ˇ
ZAJ
2.3 Operacije s konvergentnim nizovima . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.3.1 Primjeri konvergentnih nizova . . . . . . . . . . . . . . 47
2.3.2 Eksponencijalne funkcije na R (II.) . . . . . . . . . . . 50
2.4 Limes superior i limes inferior . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.5 Cauchyjev niz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.6 Polje C, nizovi u C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.6.1 Polje kompleksnih brojeva C . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.6.2 Eksponencijalna funkcija na C . . . . . . . . . . . . . . 56
2.6.3 Nizovi u C, limes niza u C . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3 Limes i neprekidnost funkcije 61
3.1 Limes funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.1.1 Limes u R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3.1.2 Jednostrani limes u R . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.2 Neprekidnost funkcije u toˇcki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3.2.1 Neprekidnost i operacije s funkcijama . . . . . . . . . . 71
3.2.2 Neprekidnost eksponencijalne funkcije na R . . . . . . 72
3.2.3 Neprekidnost trigonometrijskih funkcija . . . . . . . . . 73
3.2.4 Neprekidnost funkcije na segmentu . . . . . . . . . . . 74
3.3 Neprekidnost i monotonost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3.3.1 Neprekidnost korijena, logaritamske, area i arcus funkcija 78
3.4 Jednostrana neprekidnost funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . 81
3.5 Otvoreni skupovi u R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
4 Derivacija 85
4.1 Motivacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
4.2 Diferencijabilnost i operacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
4.3 Derivacije elementarnih funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . 93
4.3.1 Potencije i korijeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
4.3.2 Trigonometrijske i arcus funkcije . . . . . . . . . . . . 93
4.3.3 Eksponencijalna funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
4.3.4 Hiperbolne i area funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4.4 Teoremi srednje vrijednosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4.5 Monotonost i derivacija funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4.6 Taylorov teorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
4.6.1 Odredivanje ekstrema pomo´cu derivacija viˇseg reda . . 103
4.6.2 Konveksne funkcije, infleksija . . . . . . . . . . . . . . 105
4.6.3 Okomite i kose asimptote na graf funkcije . . . . . . . 109
4.6.4 L’Hospitalovo pravilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
4.7 Svojstva konveksnih funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
4.8 Primjene derivacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
SADR
ˇ
ZAJ vii
4.8.1 Lagrangeov interpolacijski polinom . . . . . . . . . . . 114
4.8.2 Newtonova metoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
5 Riemannov integral 121
5.1 Problem povrˇsine i rada sile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
5.2 Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
5.3 Osnovna svojstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
5.4 Integrabilnost monotonih i neprekidnih funkcija . . . . . . . . 130
5.5 Primitivna funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
5.6 Metode integriranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
5.6.1 Direktna integracija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
5.6.2 Integracija racionalnih funkcija . . . . . . . . . . . . . 142
5.7 Primjene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
5.7.1 Volumen rotacionog tijela . . . . . . . . . . . . . . . . 144
5.7.2 Duljina ravninske krivulje . . . . . . . . . . . . . . . . 144
5.7.3 Povrˇsina rotacione plohe . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
5.7.4 Zakrivljenost ravninske krivulje . . . . . . . . . . . . . 146
5.8 Nepravi integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
5.8.1 Kriterij konvergencije nepravog integrala . . . . . . . . 150
6 Redovi 153
6.1 Definicija reda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
6.2 Definicija konvergencije reda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
6.3 Usporedivanje redova, apsolutna konvergencija . . . . . . . . . 158
6.4 Uvjeti za konvergenciju reda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
6.5 Produkt redova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
6.6 Redovi potencija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
6.7 Taylorovi redovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
6.8 Fourierovi redovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
6.9 Uniformna konvergencija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
6.10 Sumiranje redova u smislu C´esara . . . . . . . . . . . . . . . . 182
A Algebra izjava 185
A.1 Izjave i veznici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
A.2 Izjavne funkcije i kvantifikatori . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
B Elementarna teorija skupova 189
B.1 Skupovi i operacije sa skupovima . . . . . . . . . . . . . . . . 189
B.2 Inkluzija i prazan skup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
B.3 Zakoni unije, presjeka i oduzimanja . . . . . . . . . . . . . . . 192
B.4 Univerzalni skup i komplement . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
viii SADR
ˇ
ZAJ
B.5 Kartezijev produkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
B.6 Relacije i funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Index 197
Poglavlje 1
Skupovi i funkcije
1.1 Skupovi
Pojmovi skup i element ili ˇclan skupa predstavljaju osnovne ili primitivne
pojmove koji se ne definiraju. Intuitivno, pojam skupa predstavlja cjelinu
koju ˇcine elementi ili ˇclanovi tog skupa. Za pisanje ˇcinjenice da je a element
skupa A koristimo oznaku a ∈ A, a da a nije element skupa A koristimo
oznaku a ,∈ A.
Na primjer, postoji skup ˇciji ˇclanovi su svi primitivni brojevi manji od
10. To je skup od ˇcetiri elementa: 2, 3, 5 i 7. Taj skup moˇzemo oznaˇciti
nabrajaju´ci ˇclanove unutar vitiˇcastih zagrada: ¦2, 3, 5, 7¦. Nazovimo ga s A.
Neka je B skup svih rjeˇsenja polinomijalne jednadˇzbe x
4
− 17x
3
+ 101x
2

247x + 210 = 0. Moˇzemo provjeriti da skup B ima toˇcno ista ˇcetiri ˇclana 2,
3, 5 i 7. Iz tog razloga skupovi A i B su identiˇcni, tj. A = B.
Skup koji nema niti jednog ˇclana zovemo prazan skup i oznaˇcavamo s ∅.
Kaˇzemo da je skup A podskup skupa B i piˇsemo A ⊆ B, ako je svaki
element t ∈ A ujedno i element skupa B, tj. ∀t, (t ∈ A) ⇒(t ∈ B). Posljed-
nja izjava je napisana pomo´cu logiˇckih znakova i glasi: ”za svaki t, t element
od A povlaˇci (slijedi) t element od B”. Znak ∀ (za svaki) je logiˇcki kvan-
tifikator (univerzalni kvantifikator), i on opisuje opseg izjave koja iza njega
slijedi. Znak ⇒ je logiˇcki veznik koji zovemo implikacija. On povezuje dvije
izjave i ˇcitamo ga ”slijedi, povlaˇci, ako - onda”. Drug logiˇcki kvantifikator
je ∃, kvantifikator egzistencije ili postojanja. Npr. izjava ∃a(a ∈ A), ”pos-
toji element a koji je u skupu A”, kazuje da skup A ima barem jedan ˇclan,
tj. A ,= ∅. Pored navedenih kvantifikatora koristimo joˇs slijede´ce veznike
ili logiˇcke operacije: ∧, & (konjunkcija) koji odgovara jeziˇcnom vezniku ”i”,
∨ (disjunkcija)je veznik ”ili”, a ⇔ (ekvivalencija) ˇcitamo ”ako i samo ako”,
”onda i samo onda” i sliˇcno. Navedeni veznici odgovaraju pojedinim operaci-
1
2 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
jama sa skupovima. Operacija presjek skupova A i B u oznaci A∩B odgovara
vezniku ”i”, a njen rezultat je skup koji sadrˇzi one i samo one ˇclanove koji
su ˇclanovi skupa A i skupa B, tj. ∀t (t ∈ A ∩ B) ⇔ ((t ∈ A) ∧ (t ∈ B)).
Operacija unija skupova A i B u oznaci A∪B odgovara vezniku ”ili”, a njen
rezultat je skup koji sadrˇzi one i samo one ˇclanove koji su ˇclanovi skupa A ili
skupa B, tj. ∀t (t ∈ A ∪ B) ⇔ ((t ∈ A) ∨ (t ∈ B)). Ako veznik ⇔ povezuje
dvije izjave, onda su one jednako vrijedne, obje su istinite ili su obje laˇzne.
Osnovna znanja o logiˇckim izjavama i skupovima potrebna u daljnjim
razmatranjima obradena su u Dodatku A (str. 185.) i B (str. 189.). Sada
´cemo se posvetiti konkretnim skupovima kojima ´cemo se baviti u ovom kursu.
1.1.1 Skupovi N, Z, Q
U naˇsim razmatranjima posebno vaˇznu ulogu igraju skupovi koji nemaju
samo konaˇcno mnogo ˇclanova. Takav je skup prirodnih brojeva ko-
jeg oznaˇcavamo s N, a njegovi ˇclanovi su prirodni brojevi 1, 2, 3, . . ., tj.
N = ¦1, 2, 3, . . .¦. Na skupu N moˇzemo usporedivati brojeve, tj. za svaka dva
razliˇcita prirodna broja znamo koji je manji a koji je ve´ci, tj. koji je prije
kojega u prirodnom poretku. Zapravo, za svaki prirodni broj znamo koji
broj dolazi nakon njega, tj. tko mu je sljedbenik. Ako krenemo od prvog
prirodnog broja, kojeg oznaˇcavamo s 1, i od svakog broja predemo na nje-
govog sljedbenika, pro´ci ´cemo svim prirodnim brojevima. Sada smo upravo
opisali svojstva koja ˇcine Peanove
1
aksiome skupa N:
1. Postoji prvi element u skupu N i oznaˇcavamo ga s 1, tj. 1 ∈ N. To je
jedini element koji nije sljedbenik nekog prirodnog broja.
2. Svaki prirodni broj ima sljedbenika, tj. ∀n ∈ N, ∃s(n) ∈ N.
3. Vrijedi aksiom matematiˇcke indukcije:
Neka je S ⊆ N takav da vrijedi:
1) 1 ∈ S,
2) ∀n ∈ N, (n ∈ S) ⇒(s(n) ∈ S).
Tada je S = N.
Svaki skup za kojeg vrijede Peanovi aksiomi poistovje´cujemo sa skupom
prirodnih brojeva. Naravno, postoje razliˇcite realizacije skupa N. Naprimjer,
1
Giuseppe Peano (Cuneo [Piemonte], 27. kolovoz 1858. – Turin, 20. travanj 1932.)
talijanski matematiˇcar
1.1. SKUPOVI 3
jednu moˇzemo sagraditi od praznog skupa: N = ¦∅, ¦∅¦, ¦¦∅¦¦, ¦¦¦∅¦¦¦, . . .¦,
gdje je sljedbenik definiran sa s(a) = ¦a¦, ∀a ∈ N.
Pomo´cu funkcije sljedbenik moˇzemo na N definirati binarnu operaciju
zbrajanja. Za n ∈ N stavimo s(n) = n + 1. Sada stavimo
∀ n, m ∈ N, n + m = s(s(s(. . . s
. ¸¸ .
m
(n) . . .))) = s
[m]
(n).
Lako se provjeri da je ta operacija asocijativna (∀ n, m, k ∈ N), n+(m+k) =
(n + m) + k, i komutativna (∀ n, m ∈ N), n + m = m + n. Osim operacije
zbrajanja, na N moˇzemo definirati relaciju strogog uredaja < tako da kaˇzemo
∀n ∈ N, n < s(n), tj. imamo 1 < 2 < 3 < < n < n + 1 < .
Takoder, odmah imamo i uredaj ≤ ako stavimo
(n ≤ m)
def
⇔ ((n < m) ∨ (n = m)).
Taj uredaj je linearan ili jednostavan, tj. za svaka dva razliˇcita prirodna
broja jedan je manji od drugoga, tj. oni su usporedivi.
Kaˇzemo da je uredaj na skupu N dobar uredaj jer ima svojstvo da svaki
neprazan podskup skupa N ima prvi (najmanji) element.
Dakle, na N imamo zadanu algebarsku strukturu i uredaj. Pitanje je
sada koliko nam je ta struktura korisna i dostatna. Ve´c u prvim godinama
ˇskolovanja iz matematike uˇci se kako razne probleme matematiˇcki formuli-
rati i potom rjeˇsavati. Ve´c najjednostavniji problemi vode na rjeˇsavanje
jednadˇzbe oblika a +x = b, gdje su a, b ∈ N. Moˇzemo li tu jednadˇzbu rijeˇsiti
u skupu N za svaki izbor brojeva a, b ∈ N? Naravno, odgovor je negativan
ve´c za izbor a = b = 1. Naime, u skupu N ne postoji broj x sa svojstvom da
je x + 1 = 1. To slijedi iz 1. Peanovog aksioma. Kada bi takav broj posto-
jao, onda je iz definicije zbrajanja jasno da bi vrijedilo ∀n ∈ N, x + n = n.
ˇ
Sto moˇzemo sada uˇciniti? Uobiˇcajen postupak kod rjeˇsavanja sliˇcnih alge-
barskih problema je da proˇsirimo (ako je mogu´ce) skup tako da u tom ve´cem
skupu naˇsa jednadˇzba ima rjeˇsenje. Dodajmo, dakle, skupu N element koji
oznaˇcavamo s 0 i stavimo ga ispred jedinice jer vrijedi 0+1 = 1, tj. 1 = s(0).
To je tzv. neutralni element za zbrajanje ili nula, jer pri zbrajanju s 0 svi el-
ementi ostaju nepromijenjeni. Odmah je jasno da niti u skupu ¦0¦∪N nismo
u mogu´cnosti rijeˇsiti naˇsu jednadˇzbu za bilo koji izbor brojeva a, b ∈ ¦0¦∪N.
Naime, za bilo koji n ∈ N jednadˇzba n+x = 0 nema rjeˇsenje u ¦0¦∪N.Takav
x zovemo suprotnim element od n i oznaˇcavamo s −n. Dobro, dodajmo sada
skupu suprotne elemente za sve n ∈ N i poredajmo ih u obratnom poretku
od njihovih originala, tj. (n, m ∈ N) ((n < m) ⇒ (−m < −n)). Tako smo
4 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
doˇsli do skupa
Z = ¦. . . , −n, . . . , −2, −1, 0, 1, 2, . . . , n, . . .¦ = −N ∪ ¦0¦ ∪ N
kojeg nazivamo skupom cijelih brojeva. Na ˇcitav skup Z moˇzemo takoder
proˇsiriti i operaciju zbrajanja. Za −m, −n ∈ −N stavimo −n + −m =
−(n + m). Za −m ∈ −N, n ∈ N promatramo dva sluˇcaja. Ako je (n ≥
m) ⇒ ∃ k ∈ ¦0¦ ∪ N, n = m + k, pa stavljamo −m + n = k, a u sluˇcaju
(m ≥ n) ⇒∃ k ∈ ¦0¦ ∪ N, m = n + k, pa stavljamo −m + n = −k. Skup Z
sa operacijom + je algebarska struktura sa svojstvima:
1. ∀ a, b, c ∈ Z, a + (b + c) = (a + b) + c (asocijativnost).
2. ∃ 0 ∈ Z, ∀ a ∈ Z, 0 +a = a + 0 = a (neutralni element).
3. ∀ a ∈ Z, ∃ −a ∈ Z, a +−a = −a + a = 0 (suprotni elementi).
4. ∀ a, b ∈ Z, a + b = b + a (komutativnost).
Strukturu (Z, +) koja zadovoljava svojstva 1., 2. i 3. zovemo grupa, ako
joˇs vrijedi i svojstvo 4., zovemo je komutativna (Abelova
1
) grupa. To je
osnovna algebarska struktura u kojoj je uvijek rjeˇsiva jednadˇzba a + x = b.
Na skupu N moˇzemo definirati i drugu binarnu operaciju koju nazivamo
mnoˇzenje ako za ∀ n, m ∈ N stavimo n m = n + n + + n
. ¸¸ .
m
. Tu operaciju
moˇzemo lako proˇsiriti i na skup Z stavljaju´ci za −n, −m ∈ −N, (−n)(−m) =
n m, a za −m ∈ −N, n ∈ N, n (−m) = −(n m). Lako se pokaˇze da je i
ta operacija asocijativna, komutativna i u skupu Z postoji neutralni element
za mnoˇzenje 1, tj. ∀ n ∈ Z, n 1 = 1 n = n. Promatrajmo sada rjeˇsivost
jednadˇzbe a x = b za a, b ∈ Z. Ve´c za a = n ∈ N i b = 1 ta jednadˇzba nema
rjeˇsenje u Z. Broj x za koji vrijedi nx = 1 nazivamo reciproˇcni element od
n ili inverz od n za operaciju mnoˇzenje i oznaˇcavamo s n
−1
=
1
n
. Ako sada
proˇsirimo skup Z sa svim mogu´cim rjeˇsenjima jednadˇzbe nx = m, gdje je
n ∈ N i m ∈ Z dobivamo skup
Q = ¦
m
n
; n ∈ N, m ∈ Z¦
koji zovemo skupom racionalnih brojeva. Napominjemo da je prikaz
racionalnog broja u obliku
m
n
jedinstven ako su brojevi m i n relativno prosti,
tj. nemaju zajedniˇckog djelitelja razliˇcitog od 1 ili −1.
1
Niels Henrik Abel (Nedstrand, 5. kolovoz 1802. - Froland, 6. travanj 1829.) norveˇski
matematiˇcar
1.1. SKUPOVI 5
Operaciju mnoˇzenje na skupu Q definiramo tako da za

m
n
,
m

n

∈ Q, stavimo
m
n

m

n

=
mm
nn

∈ Q.
Skup racionalnih brojeva bez nule, s operacijom mnoˇzenja (Q, ) je takoder
komutativna grupa. Nula nema reciproˇcnog elementa, tj. s nulom nije
mogu´ce dijeliti.
Operaciju zbrajanje je mogu´ce proˇsiriti sa skupa Z na skup Q na slijede´ci
naˇcin:

m
n
,
m

n

∈ Q, stavimo
m
n
+
m

n

=
mn

+ m

n
nn

∈ Q.
Medutim, operacije zbrajanja i mnoˇzenja su povezane svojstvom distribu-
tivnosti mnoˇzenja prema zbrajanju, tj. ∀ n, m, k ∈ Q, n(m + k) = nm+ nk.
Struktura (Q, +, ) s gore navedenim svojstvima naziva se polje.
Uredaj sa skupa Z moˇzemo jednostavno proˇsiriti na skup Q tako da

m
n
,
m

n

∈ Q, stavimo
m
n

m

n

⇔ mn

≤ m

n. Ta relacija ima slijede´ca
svojstva:
1. ∀ a ∈ Q, (a ≤ a), (refleksivnost).
2. ∀ a, b ∈ Q, (a ≤ b) ∧ (b ≤ a) ⇒(a = b), (antisimetriˇcnost).
3. ∀ a, b, c ∈ Q, (a ≤ b) ∧ (b ≤ c) ⇒(a ≤ c), (tranzitivnost).
4. ∀ a, b ∈ Q, (a ≤ b) ∨ (b ≤ a), (linearnost ili totalnost).
Ako uredaj zadovoljava samo svojstva 1., 2. i 3. zovemo ga parcijalni
uredaj.
Taj uredaj je u suglasju s operacijama zbrajanja i mnoˇzenja. Vrijedi
1. ∀ a, b ∈ Q, (a ≤ b) ⇒(∀c ∈ Q (a + c ≤ b + c)).
2. ∀ a, b ∈ Q, (a ≤ b) ⇒(∀c ≥ 0 (ac ≤ bc)).
2.’ ∀ a, b ∈ Q, ((a ≥ 0) ∧ (b ≥ 0)) ⇒(ab ≥ 0).
Primjer 1.1. Relacija inkluzije je parcijalni uredaj na partitivnom skupu
T(U) nekog skupa U. Vrijedi
1. ∀ A ⊆ U, (A ⊆ A),
2. ∀ A, B ⊆ U, (A ⊆ B) ∧ (B ⊆ A) ⇒(A = B),
3. ∀ A, B, C ⊆ U, (A ⊆ B) ∧ (B ⊆ C) ⇒(A ⊆ C).
Taj uredaj nije linearan, npr. disjunktni skupovi nisu usporedivi.
6 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
1.1.2 Prikaz skupova Q i R na pravcu
Skup cijelih brojeva prikazujemo na pravcu tako da izaberemo ˇcvrstu toˇcku
za ishodiˇste i njoj pridruˇzimo cijeli broj 0. Zatim izaberemo jediniˇcnu duˇzinu
i nanosimo ju uzastopno na desnu stranu za pozitivne i na lijevu stranu za
negativne cijele brojeve, kao ˇsto je prikazano na slijede´coj slici.
0 1 2 3 1 2 3
Da bismo prikazali racionalni broj
m
n
,
0 < m < n, na pravcu posluˇzimo se
Talesovim teoremom o sliˇcnim troku-
tima. Kao ˇsto se vidi na slici desno,
prvo na pomo´cnom pravcu nanesemo
n jednakih duˇzina, a zatim odredimo
traˇzeni broj. Na taj naˇcin je jasno da je
ravnalom i ˇsestarom mogu´ce na pravcu
konstruirati svaki racionalan broj.
0
1
1
2
m
n
1

n
m

n
Skup racionalnih brojeva Q je gust u
sebi, tj. ∀ q
1
, q
2
∈ Q, q
1
< q
2
, ∃ q ∈ Q,
q
1
< q < q
2
. Naravno, to je ispun-
jeno ve´c za q =
q
1
+ q
2
2
. Prirodno
pitanje je da li su na taj naˇcin do-
bivene sve toˇcke na pravcu, tj. da li
svaka toˇcka na pravcu predstavlja neki
racionalan broj. Konstruirajmo toˇcku
koja je od 0 udaljena za duljinu dijag-
onale kvadrata sa stranicama duljine
1. Iz Pitagorinog pouˇcka slijedi da ta
toˇcka odgovara broju ˇciji kvadrat je jed-
nak 2, tj. broju

2. Dokaˇzimo da

2 ,∈ Q. Metoda kojom dokazujemo
tu tvrdnju vrlo je ˇcesta u dokazivanju
razliˇcitih matematiˇckih tvrdnji. Jedini
naˇcin da logiˇcki toˇcnim
0 1
1
_
2
zakljuˇcivanjem dobijemo neistinitu tvrdnju je da je polazna pretpostavka
neistinita.
Dakle, pretpostavimo da vrijedi

2 ∈ Q. Tada postoje relativno prosti
brojevi m, n ∈ N (nemaju zajedniˇckih faktora razliˇcitih od 1) takvi da je
1.1. SKUPOVI 7
m
n
=

2, odnosno
m
2
n
2
= 2, a odatle dobijemo m
2
= 2n
2
. Poˇsto je desna
strana posljednje jednakosti prirodan broj djeljiv s 2, tada je i m
2
djeljiv s
2. Tada je i m djeljiv s 2, tj. m = 2m
0
za neki m
0
∈ N. Naime, kada bi
bilo m = 2m
0
+ 1 slijedilo bi m
2
= 4m
2
0
+ 4m
0
+ 1. Sada imamo 4m
2
0
= 2n
2
,
odnosno 2m
2
0
= n
2
. Odatle pak zakljuˇcujemo da je i n = 2n
0
za neki n
0
∈ N.
Dakle, m = 2m
0
i n = 2n
0
, tj. dobili smo neistinu, odnosno kontradikciju s
pretpostavkom da su m i n relativno prosti.
Sada je jasno da sve toˇcke na pravcu ne predstavljaju racionalne brojeve,
ve´c ima (puno viˇse) toˇcaka koje ne predstavljaju racionalne nego tzv. ira-
cionalne brojeve. Sve te toˇcke zajedno predstavljaju skup realnih brojeva
koji oznaˇcavamo s R.
1.1.3 Decimalni brojevi, aproksimacija
Broj oblika
±(a
0
+
a
1
10
+
a
2
10
2
+ +
a
n
10
n
), (1.1)
gdje je n, a
0
∈ N i a
1
, a
2
, . . . , a
n
∈ ¦0, 1, 2, . . . , 9¦, zovemo decimalnim brojem.
Svaki decimalni broj je iz Q, jer se moˇze napisati kao kvocijent cijeloga broja
i 10
n
. Obratno, svaki racionalni broj oblika
m
2
k
5
m
, gdje je m ∈ Z, k, n ∈ N,
je decimalan broj. Zato ˇsto smo navikli raˇcunati u decimalnom sustavu
(valjda zbog deset prsti na rukama) decimalni brojevi su nam neophodni u
svakodnevnom ˇzivotu. No tih brojeva ima manje od realnih brojeva, pa ima
smisla pitanje da li je mogu´ce svaki realan broj po volji toˇcno aproksimirati
pomo´cu decimalnih brojeva. Drugim rijeˇcima, da li je mogu´ce na´ci decimalan
broj koji se od zadanog realnog broja razlikuje za manje od unaprijed zadane
traˇzene toˇcnosti ε > 0.
Mi u ovom trenutku moˇzemo dati samo geometrijsku ideju dokaza te
ˇcinjenice. Neka je d > 0 realan broj koji se nalazi negdje desno od 0 na
brojevnom pravcu. Sada uzmimo jediniˇcnu duˇzinu i nanosimo je uzastopno
na desno. Nakon konaˇcno koraka broj d ´ce biti pokriven tom duˇzinom. Ta
geometrijska tvrdnja naziva se Arhimedov
1
aksiom. Na taj naˇcin smo naˇsli
prirodan broj a
0
+1 za koji je a
0
≤ d < a
0
+1. Podijelimo sada taj segment
na deset jednakih dijelova i toˇcka koja reprezentira broj d ´ce pasti u jedan od
njih, tj. postoji a
1
∈ ¦0, 1, 2, . . . , 9¦ tako da je a
0
+
a
1
10
≤ d < a
0
+
a
1
10
+
1
10
.
Sada taj segment duljine
1
10
podijelimo na deset jednakih dijelova i dobijemo
broj a
2
∈ ¦0, 1, 2, . . . , 9¦ tako da je a
0
+
a
1
10
+
a
2
10
2
≤ d < a
0
+
a
1
10
+
a
2
10
2
+
1
10
2
.
1
Arhimed (287. pne. – 212. pne.) grˇcki matematiˇcar, fiziˇcar i astronom
8 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
Prethodni postupak ponavljamo n puta, gdje je
1
10
n
< ε. Tako smo doˇsli do
brojeva a
1
, a
2
, . . . , a
n
∈ ¦0, 1, 2, . . . , 9¦ za koje je
a
0
+
a
1
10
+
a
2
10
2
+ +
a
n
10
n
≤ d < a
0
+
a
1
10
+
a
2
10
2
+ +
a
n
10
n
+
1
10
n
,
tj. naˇsli smo decimalan broj koji zadovoljava traˇzenu toˇcnost aproksimacije.
1.1.4 Kartezijeva ravnina, koordinatni sustav
Uredeni par dva objekta a i b je ureden skup koji oznaˇcavamo s (a, b) i kod
kojeg je osim samih elemenata vaˇzno i na kojem se mjestu oni nalaze. Dva
uredena para (a, b) i (c, d) su jednaka, tj. (a, b) = (c, d), ako i samo ako je
a = c i b = d.
Kartezijev ili Dekartov
1
produkt dva skupa A i B je skup kojeg
oznaˇcavamo s A B, a sastoji se od svih uredenih parova (a, b), gdje je
a ∈ A i b ∈ B, tj. AB = ¦(a, b); a ∈ A, b ∈ B¦.
U toˇcki 1.1.2. smo pokazali kako se toˇcke skupova Q i R reprezentiraju
na brojevnom pravcu. Sada ´cemo sliˇcnu stvar uraditi u ravnini.
U ravnini nacrtamo dva okomita brojevna pravca
i njihovom sjeciˇstu pridruˇzimo broj 0 na jednom
i na drugom pravcu. Ta dva pravca zovemo ko-
ordinatne osi. Sada svakoj toˇcki ravnine moˇzemo
pridruˇziti par realnih brojeva koji se dobiju tako
da se nacrtaju pravci koji su paralelni sa koordi-
natnim osima. Svaki od njih na pravcu na koji je
okomit jednoznaˇcno u svom sjeciˇstu odreduje re-
alan broj koji to sjeciˇste predstavlja na koordinat-
noj osi. Tako smo svakoj toˇcki ravnine T pridruˇzili
uredeni par realnih brojeva (x
0
, y
0
) kojima je ta
toˇcka jednoznaˇcno odredena. Ravninu s okomitim
0 1 x
1
y
T(x
0
,y
0
)
x
0
y
0
koordinatnim osima zovemo Kartezijeva koordinatna ravnina i moˇzemo
je poistovjetiti sa skupom R R = R
2
= ¦(x, y); x, y ∈ R¦.
1.2 Funkcije
Jedan od najvaˇznijih pojmova u matematici je pojam funkcije. Sada ´cemo
navesti ne baˇs previˇse formalnu definiciju tog pojma.
1
Ren´e Descartes (Le Haje [danas Descartes], 31. oˇzujak 1596. – Stocholm [
ˇ
Svedska],
11. veljaˇce 1650.) francuski filozof i matematiˇcar
1.2. FUNKCIJE 9
Definicija 1.1. Neka su A i B bilo koja dva
neprazna skupa. Funkcija sa skupa A u skup
B je pridruˇzivanje elemenata skupa A elemen-
tima skupa B, tako da je svakom elementu iz
A pridruˇzen toˇcno jedan element iz B. Tada
piˇsemo f : A → B, s tim da skup T(f) = A
zovemo podruˇcje definicije ili domena funkcije
f, skup /(f) = B nazivamo podruˇcje vrijed-
nosti ili kodomena funkcije f.
f A
B
Slika funkcije f je skup 1(f) = ¦f(x); x ∈ A¦ ⊆ B. Skup Γ(f) =
¦(x, f(x)); x ∈ T(f)¦ ⊆ A B je graf funkcije f.
Dvije funkcije f : A →B i f : C →D su jednake toˇcno onda kada vrijedi
A = T(f) = T(g) = C, B = /(f) = /(g) = D i ∀x ∈ A, f(x) = g(x).
Funkcija g je restrikcija ili suˇzenje funkcije f ako vrijedi T(g) ⊆ T(f)
i ∀x ∈ T(g), g(x) = f(x). Tada piˇsemo g = f[
T(g)
. Takoder se kaˇze i da je f
proˇsirenje od g.
U sluˇcaju kada je T(f) ⊆ R i /(f) ⊆ R,
onda je graf Γ(f) ⊂ R
2
, tj. moˇzemo ga nacr-
tati u Kartezijevoj ravnini. Domena se nalazi
na osi apscisa (x-osi), a kodomena je na osi
ordinata (y-osi). Svojstvo po kojem moˇzemo
razlikovati bilo koji podskup Kartezijeve rav-
nine od grafa funkcije je da u sluˇcaju grafa
funkcije, svaki pravac koji je paralelan s osi
ordinata sijeˇce graf funkcije u najviˇse jednoj
toˇcki. Na taj naˇcin za c ∈ T(f) postoji toˇcno
jedna toˇcka na grafu oblika (c, f(c)), a onda
je jedinstvena i toˇcka f(c) koja je pridruˇzena
toˇcki c. Toˇcku f(c) zovemo slikom toˇcke c, a
c zovemo originalom od f(c).
0 x
y
(f)
(c,f(c))
c
f(c)
10 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
Na slici desno je primjer krivulje u Kartezi-
jevoj ravnini koja nije graf funkcije. Pravac
paralelan s osi y koji prolazi kroz c sijeˇce
krivulju u tri toˇcke. Tako nije mogu´ce na
jedinstven naˇcin preko grafa pridruˇziti toˇcki
funkcijsku vrijednost f(c).
0 x
y
c
1.2.1 Klasifikacija realnih funkcija pomo´cu grafa
Mnoga korisna svojstva realnih funkcija mogu se lako uoˇciti na grafu funkcije.
Definicija 1.2. Za funkciju f : I →R kaˇzemo da je:
1. rastu´ca na intervalu I ⊆ R, ako
(∀x
1
, x
2
∈ I) (x
1
< x
2
) ⇒(f(x
1
) ≤ f(x
2
)), (1.2)
2. strogo rastu´ca na intervalu I ⊆ R, ako
(∀x
1
, x
2
∈ I) (x
1
< x
2
) ⇒(f(x
1
) < f(x
2
)), (1.3)
0
raste
x
y
0
strogo raste
x
y
3. padaju´ca na intervalu I ⊆ R, ako
(∀x
1
, x
2
∈ I) (x
1
< x
2
) ⇒(f(x
1
) ≥ f(x
2
)), (1.4)
4. strogo padaju´ca na intervalu I ⊆ R, ako
(∀x
1
, x
2
∈ I) (x
1
< x
2
) ⇒(f(x
1
) > f(x
2
)). (1.5)
0
pada
x
y
0
strogo pada
x
y
Za takve funkcije kaˇzemo da su monotone, odnosno, strogo monotone.
1.2. FUNKCIJE 11
Definicija 1.3. Za funkciju f : ¸−a, a) →R
kaˇzemo da je:
1. parna na intervalu ¸−a, a) ⊆ R, ako
(∀x ∈ ¸−a, a)), f(−x) = f(x)), (1.6)
2. neparna na intervalu ¸−a, a) ⊆ R, ako
(∀x ∈ ¸−a, a)), f(−x) = −f(x)).
(1.7)
0
parna
x
y
0
neparna
x
y
1.2.2 Linearne funkcije
Ograniˇcimo se sada na funkcije koje se obraduju u srednjoj ˇskoli. To su prije
svega funkcije koje su zadane jednostavnim formulama.
Funkciju zadanu formulom y = f(x) = kx + l,
x ∈ R, zovemo linearnom funkcijom (to nije u
skladu s definicijom linearnosti u linearnoj alge-
bri). To je funkcija f : R → R ˇciji graf je pravac.
Broj k = tg α u formuli je koeficijent smjera, a
broj l je toˇcka na osi y u kojoj pravac sijeˇce os.
0 1
1
n
m
x
y
Α
Prisjetimo se nekoliko ˇcinjenica koje se uˇce o pravcima u srednjoj ˇskoli.
i. Jednadˇzba pravca koji prolazi toˇckom (x
0
, y
0
) ∈ R
2
i koji ima zadan
koeficijent smjera k je y = k(x −x
0
) + y
0
ii. Jednadˇzba pravca koji prolazi toˇckama (x
0
, y
0
), (x
1
, y
1
) ∈ R
2
, x
0
,= x
1
,
je y =
y
1
−y
0
x
1
−x
0
(x −x
0
) + y
0
.
iii. Segmentni oblik jednadˇzbe pravca je
x
m
+
y
n
= 1, gdje su m, n toˇcke u
kojima pravac sijeˇce osi x i y.
12 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
1.2.3 Apsolutna vrijednost i udaljenost
Kada govorimo o aproksimaciji onda je vaˇzno znati
kako se mjeri udaljenost medu objektima. U
sluˇcaju kada se radi o realnim brojevima tu vaˇznu
ulogu igra funkcija koju zovemo apsolutna vri-
jednost realnog broja definirana sa:
[x[ =
_
_
_
x ; x > 0
0 ; x = 0
−x ; x < 0
, (x ∈ R). (1.8)
0 1 x
1
y
Iz definicije funkcije za svaki a ∈ R slijedi nejednakost
−[a[ ≤ a ≤ [a[.
ˇ
Cesto je potrebno provjeriti nejednakost [x[ ≤ ε, gdje je ε ≥ 0 realan
broj. Ta nejednakost je ekvivalentna s dvije nejednakosti −ε ≤ x ≤ ε.
Za apsolutnu vrijednost imamo slijede´ce rezultate.
Teorem 1.1. 1. Apsolutna vrijednost zbroja realnih brojeva je manja ili
jednaka od zbroja apsolutnih vrijednosti pribrojnika, tj.
∀ a, b ∈ R, [a + b[ ≤ [a[ +[b[. (1.9)
2. Apsolutna vrijednost produkta realnih brojeva je jednaka produktu ap-
solutnih vrijednosti faktora, tj.
∀ a, b ∈ R, [a b[ = [a[ [b[. (1.10)
Dokaz: 1. Iz nejednakosti
−[a[ ≤ a ≤ [a[
−[b[ ≤ b ≤ [b[
zbrajanjem dobijemo
−([a[ +[b[) ≤ a + b ≤ [a[ +[b[
ˇsto daje (1.9).
2. Gledamo ˇcetiri sluˇcaja: i) a ≥ 0, b ≥ 0, ii) a ≥ 0, b ≤ 0, iii) a ≤ 0, b ≥ 0,
iv) a ≤ 0, b ≤ 0. U sluˇcaju i) je [a[ = a, [b[ = b pa je [a[[b[ = ab = [ab[. U
sluˇcaju ii) je ab ≤ 0 pa je [ab[ = −(ab) = a(−b) = [a[[b[, itd. Q.E.D.
1.2. FUNKCIJE 13
Nejednakost (1.9) moˇzemo poop´citi na sumu od konaˇcno realnih brojeva
a
1
, . . . , a
n
∈ R:
¸
¸
¸
¸
¸
n

k=1
a
k
¸
¸
¸
¸
¸

n

k=1
[a
k
[.
Zadatak 1.1. Dokazati prethodnu nejednakost matematiˇckom indukcijom.
Korolar 1.1. Za bilo koje a, b ∈ R vrijedi nejednakost
[[a[ −[b[[ ≤ [a −b[. (1.11)
Dokaz: Vrijedi
[a[ = [(a −b) + b[ ≤ [a −b[ +[b[ ⇒[a[ −[b[ ≤ [a −b[.
Zamjenom a sa b dobijemo
[b[ = [(b −a) + a[ ≤ [b −a[ +[a[ = [a −b[ +[a[ ⇒[b[ −[a[ ≤ [a −b[.
Dakle,
−[a −b[ ≤ [a[ −[b[ ≤ [a −b[,
odakle slijedi nejednakost (1.11). Q.E.D.
Ako a ∈ R aproksimiramo s a

∈ R onda je apsolutna greˇska jednaka
[a −a

[ a relativna greˇska je
[a −a

[
[a

[
.
U numeriˇckoj matematici se u praksi umjesto toˇcnih brojeva upotre-
bljavaju aproksimacije brojeva iz dosta ograniˇcenog skupa brojeva koje je
mogu´ce reprezentirati na raˇcunalu. Tako se zapravo raˇcuna s pogreˇsnim bro-
jevima i ta se greˇska stalno uveˇcava kod raˇcunskih operacija. Zato je od
interesa znati kako se pogreˇska ponaˇsa kod osnovnih operacija s brojevima,
kako bi bili u stanju procjenjivati i kontrolirati pogreˇsku u procesu raˇcunanja.
Teorem 1.2. Neka su a

, b

∈ R aproksimacije brojeva a, b ∈ R s toˇcnosti
ε
1
, ε
2
> 0, tj. [a −a

[ ≤ ε
1
i [b −b

[ ≤ ε
2
, onda je
[a + b −(a

+ b

)[ ≤ ε
1
+ ε
2
, (1.12)
[ab −a

b

[ ≤ ε
2
[a

[ + ε
1
[b

[ + ε
1
ε
2
. (1.13)
Dokaz: Vrijedi
[a + b −(a

+ b

)[ = [(a −a

) + (b −b

)[ ≤ [a −a

[ +[b −b

[ ≤ ε
1
+ ε
2
.
14 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
Nadalje,
[ab −a

b

[ = [a

(b −b

) + (a −a

)b

+ (a −a

)(b −b

)[ ≤
≤ [a

|b −b

[ +[a −a

[[b

[ +[a −a

[[b −b

[ ≤ ε
2
[a

[ + ε
1
[b

[ + ε
1
ε
2
.
Q.E.D.
Iz teorema 1.2 moˇzemo zakljuˇciti da se pogreˇska zbrajanja ponaˇsa oˇcekivano,
tj. da ona nije ve´ca od zbroja pogreˇsaka pribrojnika. Nasuprot tome,
pogreˇska produkta nije manja od produkta pogreˇsaka faktora, ve´c tu bitan
utjecaj ima veliˇcine faktora pomnoˇzene s greˇskom kod svakog faktora. Dakle,
da bismo smanjili pogreˇsku raˇcunanja, potrebno je u raˇcunanju izbjegavati
mnoˇzenje sa suviˇse velikim brojevima o ˇcemu se stvarno u praksi vodi briga.
1.2.4 Kvadratna funkcija
Funkciju zadanu formulom f(x) = ax
2
, x ∈
R, zovemo kvadratna funkcija. To je
funkcija f : R →R ˇciji graf je parabola. Ako
je koeficijent a > 0 onda funkcija ima min-
imum jednak 0 u toˇcki x
0
= 0, a u sluˇcaju
a < 0 je maksimum 0 za x
0
= 0. Toˇcku
T = (0, 0) na grafu zovemo tjeme parabole.
0
a1
a1
0a1
a0
Op´ca kvadratna funkcija je zadana formulom
f(x) = ax
2
+bx+c =. Ona se moˇze napisati
u obliku f(x) = a
_
x +
b
2a
_
2
+ c −
b
2
4a
. Oda-
tle je vidljivo da je tjeme te parabole u toˇcki
T = (−
b
2a
, −
D
4a
), gdje je broj D = b
2
− 4ac
diskriminanta kvadratne funkcije. Ako je
D < 0 onda kvadratna funkcija ne sijeˇce os
apscisa, tj. funkcija nema realne nultoˇcke.
Ako je D ≥ 0 onda funkcija ima nultoˇcke
x
1,2
=
−b ±

D
2a
.
0 x
y
T
1.2. FUNKCIJE 15
1.2.5 Razlomljene linearne funkcije
Razlomljena linearna funkcija je zadana for-
mulom f(x) =
ax + b
cx + d
, gdje su a, b, c, d ∈ R.
Prirodno podruˇcje definicije te funkcije je
skup T(f) = R¸¦−
d
c
¦, a slika je 1(f) = R¸
¦
a
c
¦, tj. f : R¸ ¦−
d
c
¦ →R¸ ¦
a
c
¦. Funkciju je
mogu´ce prikazati u obliku f(x) =
a
c
+
bc−ad
c
2
x +
d
c
,
odakle je vidljivo da je graf funkcije f mogu´ce
dobiti translacijom grafa istostrane hiperbole
h(x) =
α
x
, gdje je α =
bc−ad
c
2
. Potrebno je
ishodiˇste (0, 0) Kartezijevog sustava trans-
latirati u toˇcku (−
d
c
,
a
c
).
0
x
y
1.2.6 Polinomi
Polinom stupnja n ∈ N je funkcija zadana formulom P
n
(x) = a
0
+ a
1
x +
a
2
x
2
+ + a
n
x
n
, gdje su a
0
, a
1
, a
2
, . . . , a
n
∈ R i a
n
,= 0. Prirodno podruˇcje
definicije polinoma kao realne funkcije je skup R, tj. P
n
: R → R. Ako
je stupanj polinoma P
n
ve´ci ili jednak od stupnja polinoma Q
m
, onda je
P
n
(x) = P
n−m
(x)Q
m
(x)+R
p
(x), gdje je stupanj polinoma R
p
strogo manji od
stupnja divizora Q
m
, a stupanj od P
n−m
je razlika stupnjeva P
n
i Q
m
. Odatle
slijedi da za realnu nultoˇcku α polinoma P
n
vrijedi P
n
(x) = (x −α)P
n−1
(x).
Naime, po prethodnom vrijedi P
n
(x) = P
n−1
(x)(x −α) +r, gdje je ostatak r
polinom stupnja 0, tj. konstanta. Iz 0 = P
n
(α) = r slijedi tvrdnja.
Naravno, polinom s realnim koeficijentima moˇzemo shvatiti i kao polinom
P
n
: C → C. U tom sluˇcaju vrijedi P
n
(x) = P
n
(x), ∀x ∈ C. Ako je z ∈ C
nultoˇcka od P
n
, onda je i z nultoˇcka, tj. 0 = P
n
(z) = P
n
(z). Dakle, ako su
z, z nultoˇcke od P
n
, onda je on djeljiv s linearnim polinomima x −z i x −z
s koeficijentima u C, odnosno s kvadratnim polinomom x
2
−(z +z)x +zz =
x
2
− 2Re(z)x + [z[
2
s realnim koeficijentima. Svaki polinom nad C moˇze
rastaviti na produkt linearnih polinoma (”osnovni teorem algebre”). To ima
za posljedicu da se polinom s realnim koeficijentima moˇze faktorizirati u
obliku:
P
n
(x) = a
n
(x−x
1
)
k
1
(x−x
p
)
kp
(x
2
+b
1
x+c
1
)
l
1
(x
2
+b
m
x+c
m
)
lm
, (1.14)
gdje je n = k
1
+ + k
p
+ 2(l
1
+ + l
m
).
16 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
1.2.7 Racionalne funkcije
Racionalna funkcija zadana je formulom f(x) =
P(x)
Q(x)
, gdje su P, Q poli-
nomi nad R. Prirodno podruˇcje definicije racionalne funkcije skup R bez
nultoˇcaka nazivnika Q. Poˇsto je broj takvih nultoˇcaka manji ili jednak stup-
nju polinoma Q, to je domena T(f) = R ¸ ¦x
1
, , x
n
¦, gdje je Q(x
k
) = 0,
(k = 1, . . . , n). Racionalna funkcija je prava racionalna funkcija ako je
stupanj polinoma u brojniku manji od stupnja polinoma u nazivniku. Svaku
racionalnu funkciju je mogu´ce prikazati kao sumu polinoma i prave racionalne
funkcije, tj.
P(x)
Q(x)
= P
1
(x) +
R(x)
Q(x)
, gdje je stupanj polinoma R strogo manji
od stupnja polinoma Q.
1.2.8 Kompozicija funkcija, inverzna funkcija
Prirodna operacija s funkcijama, koja ne ovisi o tome kakve su strukture
zadane na skupovima, je dana u slijede´coj definiciji.
Definicija 1.4. Neka su funkcije f : A → B i g : C → D. Ako je 1(f) ⊆
T(g), onda je formulom h(x) = g[f(x)], ∀x ∈ A, definirana funkcija h : A →
D. Tu funkciju nazivamo kompozicijom funkcija f i g, te koristimo oznaku
h = g ◦ f.
Kompozicija funkcija je asocijativna operacija.
Teorem 1.3. Neka su f,g,h tri funkcije. Ako su definirane kompozicije g ◦f,
h ◦ g, h ◦ (g ◦ f) (h ◦ g) ◦ f, onda vrijedi h ◦ (g ◦ f) = (h ◦ g) ◦ f.
Dokaz: Da bismo dokazali jednakost funkcija, prvo dokaˇzimo da su im
domene jednake. Naime, T((h ◦ g) ◦ f) = T(f) i T(h ◦ (g ◦ f)) = T(g ◦ f) =
T(f). Nadalje je /((h◦g)◦f) = /(h◦g) = /(h) i /(h◦(g◦f)) = /(h). Sada,
za pravila vrijedi ∀x ∈ T(f), [h ◦ (g ◦ f)](x) = h[(g ◦ f)(x)] = h¦g[f(x)]¦ =
(h ◦ g)[f(x)] = [(h ◦ g) ◦ f](x). Q.E.D.
Primjer 1.2. Kompozicija nije op´cenito komutativna operacija. To se lako
vidi na primjeru funkcija f, g : R → R, gdje je ∀x ∈ R, f(x) = 2x + 1 i
g(x) = x
2
+ 2. Oˇcito postoje funkcije g ◦ f, f ◦ g : R → R, ali (g ◦ f)(0) =
g[f(0)] = g(1) = 3 ,= (f ◦ g)(0) = f[g(0)] = f(2) = 5, tj. g ◦ f ,= f ◦ g.
Kao kod svake binarne operacije ima smisla pitanje o postojanju neutral-
nih elemenata za tu operaciju. Lako se provjeri da funkcija i
A
: A → A
definirana s ∀x ∈ A, i
A
(x) = x i funkcija i
B
: B → B definirana s ∀y ∈ B,
1.2. FUNKCIJE 17
i
B
(y) = y, imaju svojstvo ∀f : A → B, i
B
◦ f = f i f ◦ i
A
= f. Dakle,
i
A
je desni, a i
B
je lijevi neutralni element za operaciju ◦ i oni su op´cenito
razliˇciti.
Kada imamo lijevi i desni neutralni element za operaciju ◦, po analogiji s
operacijama zbrajanja i mnoˇzenje, ima smisla pitanje o postojanju inverznog
elementa za neku funkciju f : A →B.
Definicija 1.5. Neka je zadana funkcija f : A →B. Kaˇzemo da je funkcija
g : B →A inverzna funkcija od funkcije f ako vrijedi g◦f = i
A
i f ◦g = i
B
,
odnosno, ∀x ∈ A, g[f(x)] = x i ∀y ∈ B, f[g(y)] = y. Tada koristimo oznaku
g = f
−1
.
Graf Γ
f
−1 funkcije f
−1
simetriˇcan je grafu
Γ
f
funkcije f s obzirom na pravac y = x
koji raspolavlja 1. i 4. kvadrant Kartezijevog
koordinatnog sustava. Naime, vrijedi
Γ
f
−1 = ¦(y, f
−1
(y)); y ∈ T(f
−1
)¦ =
= ¦(f(x), x); x ∈ T(f)¦ = Γ
f
,
gdje je Γ
f
simetriˇcna slika grafa Γ
f
s obzirom
na pravac y = x.
(x,f(x))
(f(x),x)
0
1
1
x
y
(f)
(f
1
)
Jedinstvenu oznaku za inverznu funkciju f
−1
funkcije f moˇzemo koristiti
zato ˇsto je inverzna funkcija, ako postoji, jedinstvena. Naime kada bi pos-
tojale funkcije g
1
i g
2
koje ispunjavaju zahtjeve iz definicije 1.5, imali bismo
∀y ∈ B, g
1
(y) = g
1
¦f[g
2
(y)]¦ = (g
1
◦ f)[g
2
(y)] = g
2
(y), tj. g
1
= g
2
.
Prije nego odgovorimo na pitanje za koje funkcije postoji inverzna funkcija,
definirajmo slijede´ce pojmove.
Definicija 1.6. Kaˇzemo da je funkcija f : A →B injekcija ako vrijedi
∀ x
1
, x
2
∈ A, ((x
1
,= x
2
) ⇒(f(x
1
) ,= f(x
2
))), (1.15)
ili ekvivalentno
∀ x
1
, x
2
∈ A, ((f(x
1
) = f(x
2
)) ⇒(x
1
= x
2
)). (1.16)
Dakle, kod funkcije koja je injektivna, razliˇciti elementi domene se pres-
likaju u razliˇcite slike. Kod funkcije koju nazivamo konstantnom funkcijom
situacija je potpuno razliˇcita. Tamo se svi elementi domene preslikaju u
jedan element kodomene. Primijetimo da suprotne implikacije od (1.15) i
(1.15) zadovoljava svaka funkcija.
18 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
Svojstvo injektivnosti kod funkcija iz R u R najlakˇse moˇzemo ustanoviti
ako imamo nacrtan graf funkcije. Tada svaki pravac koji je paralelan s osi x
smije sje´ci graf funkcije u najviˇse jednoj toˇcki. Na taj naˇcin za svaku toˇcku
iz slike funkcije postoji toˇcno jedna odgovaraju´ca toˇcka na grafu, a s tim i
toˇcno jedan original u domeni funkcije.
Svojstvo strogog rasta ili strogog pada funkcije je vaˇzno zbog slijede´cih
posljedica.
Propozicija 1.1. Neka je funkcija f : I →R strogo monotona na intervalu
I ⊆ R. Tada je ona injekcija.
Dokaz: Neka je funkcija strogo rastu´ce na I. Uzmimo bilo koje x
1
, x
2
∈ I,
x
1
,= x
2
. Tada je x
1
< x
2
ili je x
2
< x
1
. Tada u prvom sluˇcaju sli-
jedi f(x
1
) < f(x
2
), a u drugom f(x
2
) < f(x
1
). U svakom sluˇcaju je
f(x
1
) ,= f(x
2
). Q.E.D.
Definicija 1.7. Kaˇzemo da je funkcija f : A → B surjekcija ako je slika
funkcije jednaka kodomeni funkcije, tj. 1(f) = B, odnosno ako vrijedi
∀ y ∈ B, ∃ x ∈ A, (y = f(x)).
Ako znamo koji skup je slika funkcije, onda moˇzemo jednostavno uzeti
taj skup za kodomenu i postigli smo da je dana funkcija surjekcija. U pravilu
nije lako pogoditi skup koji je slika funkcije, a tada je joˇs teˇze dokazati tu
ˇcinjenicu.
Definicija 1.8. Kaˇzemo da je funkcija f : A → B bijekcija ili 1-1 ako je
ona injekcija i surjekcija, tj.
(∀y ∈ B) (∃!x ∈ A) (y = f(x)). (1.17)
Dakle, za svaki element kodomene postoji i jedinstven je njegov original.
Sada smo u stanju odgovoriti na pitanje o postojanju inverzne funkcije.
Teorem 1.4. Za funkciju f : A →B postoji inverzna funkcija f
−1
: B →A
ako i samo ako je f bijekcija.
Dokaz: Neka postoji f
−1
: B →A. Tada za svaki y ∈ B postoji x = f
−1
(y)
sa svojstvom f(x) = f[f
−1
(y)] = y, tj. f je surjekcija. Sada, (f(x
1
) =
f(x
2
)) ⇒(f
−1
[f(x
1
)] = f
−1
[f(x
2
)]) ⇔(x
1
= x
2
), tj. f je injekcija. Dakle, f
je bijekcija.
Neka je sada f bijekcija. Uvjet (1.17) kazuje da je svakom y ∈ B na
jedinstven (funkcijski) naˇcin pridruˇzen x ∈ A, y = f(x). Tada je dobro
1.2. FUNKCIJE 19
definirana funkcija g : B → A, g : y → x. Pokaˇzimo da ta funkcija zadovol-
java uvjete iz definicije 1.5. Naime, ∀x ∈ A, g[f(x)] = g(y) = x i ∀y ∈ B,
f[g(y)] = f(x) = y. Dakle, g = f
−1
. Q.E.D.
Propozicija 1.2. Neka je funkcija f : I → R strogo rastu´ca (padaju´ca)
surjekcija na intervalu I ⊆ R. Tada ona ima inverznu funkciju koja je strogo
rastu´ca (padaju´ca) na 1(f).
Dokaz: Ako je funkcija f : I → R strogo rastu´ca surjekcija na intervalu
I ⊆ R, onda je po propoziciji 1.1. f bijekcija, te postoji f
−1
: 1(f) → I.
Pokaˇzimo da za bilo koje y
1
, y
2
∈ 1(f), (y
1
< y
2
) ⇒(f
−1
(y
1
) < f
−1
(y
2
)). U
suprotnom bi vrijedilo da postoje y
1
, y
2
∈ 1(f), y
1
< y
2
i f
−1
(y
2
) < f
−1
(y
1
).
No tada bismo zbog strogog rasta funkcije f imali f[f
−1
(y
2
)] < f[f
−1
(y
1
)],
tj. y
2
< y
1
, ˇsto je suprotno pretpostavci. Q.E.D.
Primjer 1.3. Linearna funkcija zadana for-
mulom f(x) = kx + l, k ,= 0, je bijekcija
f : R → R. Naime, za bilo koji y ∈ R pos-
toji jedinstven x =
y −l
k
∈ R, njegov orig-
inal. Iz ovoga je odmah vidljivo da vrijedi
f
−1
(x) =
1
k
x −
l
k
.
Grafovi of f i f
−1
su simetriˇcni na pravac
y = x.
0
1
1
f
f
1
x
y
Primjer 1.4. Razlomljena linearna funkcija zadana formulomf(x) =
ax + b
cx + d
,
gdje su a, b, c, d ∈ R ima inverznu funkciju zadanu formulom f
−1
(x) =
−dx + b
cx −a
, koja je isto razlomljena linearna funkcija. Lako se vidi da je
skup svih razlomljenih linearnih funkcija (nekomutativna) grupa s obzirom
na kompoziciju kao grupnu operaciju i identitetu (a = d = 1, c = b = 0) kao
neutralni element.
20 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
1.2.9 Korijeni
Neparne potencije su funkcije zadane for-
mulom f(x) = x
2n+1
, ∀x ∈ R, n ∈ N.
To su bijekcije s R na R i imaju inverze
f
−1
(x) =
2n+1

x, ∀x ∈ R, neparne korijene.
To su neparne i strogo rastu´ce funkcije na R.
Za razliku od neparnih potencija, parne po-
tencije zadane formulom f(x) = x
2n
, ∀x ∈ R,
n ∈ N, su parne funkcije f : R → [0, +∞),
pa tako nisu injekcije te nemaju inverze.
0
1
1
f
1
f
x
y
Medutim, njihove restrikcije f
+
= f[
[0,+∞)
su
strogo rastu´ce bijekcije f
+
: [0, +∞) → [0, +∞).
One imaju inverzne funkcije f
−1
+
: [0, +∞) →
[0, +∞).
Mogu´ce je uzeti i druge restrikcije f

= f[
¸−∞,0]
koje su strogo padaju´ce funkcije f

: ¸−∞, 0] →
[0, +∞) i koje imaju inverzne funkcije f
−1

:
[0, +∞) →¸−∞, 0] .
0
1
1
f

1
f

x
y
1.2.10 Eksponencijalna funkcija na Q, logaritamska funkcija,
op´ca potencija
Neka je a ∈ R, a > 0 i a ,= 1. Definiramo:
a
1
= a
a
n+1
= a
n
a, ∀n ∈ N.
Na ovaj naˇcin smo definirali funkciju f : N → R
+
, f(n) = a
n
, ∀n ∈ N. Ako
definiramo f(0) = a
0
= 1, onda smo proˇsirili funkciju do f : N ∪ ¦0¦ →R
+
.
Funkcija se lako proˇsiruje dalje do f : Z → R
+
, stavljanjem f(−n) =
1
a
n
,
∀n ∈ N.
Zbog ∀ n, m ∈ N, a
n
a
m
= a
n+m
funkcija f : Z →R
+
zadovoljava:
(i) f(0) = 1, f(1) = a,
(ii) f(n + m) = f(n)f(m), ∀ n, m ∈ Z.
Proˇsirimo funkciju f na skup racionalnih brojeva Q. Neka je q =
m
n
∈ Q, gdje
su m ∈ Z, n ∈ N, pa definiramo vrijednost funkcije s f(q) = f(
m
n
) =
n

a
m
.
1.2. FUNKCIJE 21
Tako smo dobili funkciju f : Q → R
+
koja i dalje zadovoljava funkcijsku
jednadˇzbu f(q + q

) = f(q)f(q

), ∀ q, q

∈ Q. Naime,
f(q + q

) = f(
m
n
+
m

n

) = f(
mn

+ m

n
nn

) =
nn


a
mn

+m

n
=
=
nn


a
mn

nn


a
m

n
=
n

a
m
n


a
m

= f(
m
n
)f(
m

n

) = f(q)f(q

).
Pokaˇzimo da je za a > 1 funkcija f :
Q → ¸0, +∞) strogo rastu´ca na Q.
Uzmimo q =
m
n
, q

=
m

n

∈ Q, q < q

,
tj. mn

< m

n. Tada je a
mn

< a
m

n
,
pa zbog strogog rasta funkcije x →
nn


x na R
+
imamo
nn


a
mn

<
nn


a
m

n
,
odnosno
n

a
m
<
n


a
m

, tj. f(q) <
f(q

).
0
1
a1 0a1
x
y
Teorem 1.5. Postoji toˇcno jedna bijekcija f : R →¸0, +∞) tako da vrijedi
f(0) = 1, f(1) = a > 0 i f(x + y) = f(x)f(y), ∀x, y ∈ R.
Bijekciju iz teorema 1.5. zovemo eksponencijalna funkcija s bazom
a i oznaˇcavamo s f(x) = exp
a
(x) = a
x
, ∀x ∈ ¸0, +∞). Sada funkcionalna
jednadˇzba ima oblik
a
x+y
= a
x
a
y
, ∀x, y ∈ R.
Eksponencijalna funkcija ima inverznu funkciju
f
−1
: ¸0, +∞) → R koja je strogo rastu´ca za
a > 1 i strogo padaju´ca za 0 < a < 1. Tu
funkciju zovemo logaritamska funkcija s bazom
a i oznaˇcavamo s f
−1
(x) = log
a
x, ∀x ∈ ¸0, +∞).
Vrijedi log
a
1 = 0 i log
a
a = 1 za sve 0 < a ,= 1.
Funkcionalna jednadˇzba za logaritamsku funkciju
ima oblik
log
a
(xy) = log
a
x + log
a
y, ∀x, y ∈ ¸0, +∞).
0 1
a1
0a1
x
y
To slijedi iz injektivnosti eksponencijalne funkcije i
a
log
a
(xy)
= xy = a
log
a
x
a
log
a
y
= a
log
a
x+log
a
y
.
Zadatak 1.2. Za a, b > 0 dokazati da vrijedi
log
a
x =
log
b
x
log
b
a
, ∀x ∈ ¸0, +∞).
22 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
Rjeˇsenje: Formula slijedi iz injektivnosti eksponencijalne funkcije i
b
log
b
x
= x = a
log
a
x
= b
log
b
a
log
a
x
= b
log
a
x log
b
a
.
Specijalno, za a = e ≈ 2.71828182 oznaˇcavamo log
e
= ln i zovemo
prirodni logaritam, a za a = 10 piˇsemo log
10
= log i zovemo Briggsov
1
ili
dekadski logaritam.
Sada je mogu´ce definirati op´cu potenciju f : ¸0, +∞) →R kao funkciju
zadanu formulom f(x) = x
α
def
= e
αln x
.
1.2.11 Hiperbolne i area funkcije
Pomo´cu eksponencijalne funkcije definiramo hiperbolne funkcije slijede´cim
formulama:
shx =
e
x
−e
−x
2
, ∀x ∈ R (sinus hiperbolni), (1.18)
chx =
e
x
+ e
−x
2
, ∀x ∈ R (kosinus hiperbolni), (1.19)
thx =
shx
chx
=
e
2x
−1
e
2x
+ 1
, ∀x ∈ R (tangens hiperbolni), (1.20)
cthx =
chx
shx
=
e
2x
+ 1
e
2x
−1
, ∀x ∈ R ¸ ¦0¦ (kotangens hiperbolni). (1.21)
0
1
1

2
e
x
sh
ch
x
y
0
1
th
cth
x
y
1
Henry Briggs (Worley Wood, veljaˇca 1561. – Oxford, 26. sijeˇcanj 1630.) engleski
matematiˇcar
1.2. FUNKCIJE 23
Funkcije sh, th, cth su neparne, a ch je parna funkcija.
Osnovna formula koja vrijedi za hiperbolne funkcije je ch
2
x − sh
2
x = 1
i slijedi direktno iz definicija za ch (1.18) i za sh (1.19). Takoder vrijede
adicione formule
sh(x + y) = shx chy + chx shy, (1.22)
ch(x + y) = chx chy + shx shy. (1.23)
Za primjer pokaˇzimo (1.22):
shx chy + chx shy =
1
4
[(e
x
−e
−x
)(e
y
+ e
−y
) + (e
x
+ e
−x
)(e
y
−e
−y
)] =
=
1
4
(e
x+y
+ e
x−y
−e
−x+y
−e
−x−y
+ e
x+y
+ e
−x+y
−e
x−y
−e
−x−y
) =
=
1
2
(e
x+y
−e
−(x+y)
) = sh(x + y).
Iz ovih osnovnih formula lako se dobivaju mnoge druge formule za sumu ili
produkt hiperbolnih sinusa i kosinusa, kao i za hiperbolni tangens i kotan-
gens.
Funkcije sh, ch i th strogo rastu na [0, +∞), a cth strogo pada na ¸0, +∞).
Naime, e
x
i −e
−x
strogo rastu, pa sh kao suma strogo rastu´cih je strogo
rastu´ce funkcija na R. Iz ch
2
x = 1 +sh
2
x ≥ 1 slijedi da je 1(ch) ⊆ [1, +∞).
Odatle za x, y > 0 imamo ch(x + y) = chx chy + shx shy > chx chy > chx,
pa ch strogo raste na [0, +∞). Zbog parnosti ch strogo pada na ¸−∞, 0]. Za
x, y > 0 je
th(x + y) −thx =
sh(x + y)chx −ch(x + y)shx
ch(x + y)chx
=
sh(y)
ch(x + y)chx
> 0,
tj. thx < th(x+y), odnosno th strogo raste na R
+
, a zbog neparnosti strogo
raste i na R. Nadalje, zbog cthx =
1
thx
slijedi da cth strogo pada na ¸0, +∞).
Zbog neparnosti je cth strogo padaju´ca i na ¸−∞, 0). Odatle i iz propozicije
1.1. slijedi da su navedene funkcije injekcije.
Uz pretpostavku da je 1(exp) = ¸0, +∞) (dokazati ´cemo u korolaru
3.7.), moˇzemo dokazati da su funkcije sh : R → R, th : R → ¸−1, 1),
cth : R ¸ ¦0¦ →R ¸ [−1, 1] i ch[
[0,+∞)
= Ch : [0, +∞) →[1, +∞) bijekcije.
Neka je y ∈ 1(sh), tj. ∃x ∈ R, y = shx =
e
x
−e
−x
2
. Tada je e
x
−e
−x

2y = 0, odnosno, uz zamjenu u = e
x
dobijemo jednadˇzbu u
2
− 2yu − 1 = 0.
Mogu´ce rjeˇsenja te jednadˇzbe su u = y ±
_
y
2
+ 1. Zbog u = e
x
> 0 jedino
rjeˇsenje je u = e
x
= y +
_
y
2
+ 1. Odatle je x = ln(y +
_
y
2
+ 1), gdje
24 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
je funkcija y → ln(y +
_
y
2
+ 1) definirana na R. Sada uzmimo bilo koji
y ∈ R i neka je x = ln(y +
_
y
2
+ 1). Jasno je da odatle slijedi y = sh x, tj.
1(sh) = R. Dakle, inverzna funkcija sh
−1
: R → R je definirana formulom
sh
−1
x = ln(x +

x
2
+ 1), ∀x ∈ R.
Neka je y ∈ 1(th) ⊆ ¸−1, 1), tj. ∃x ∈ R, y = thx =
e
2x
−1
e
2x
+ 1
. Odatle je
(1 − y)e
2x
= 1 + y, odnosno x =
1
2
ln
_
1 +y
1 −y
_
. Kao u prethodnom sluˇcaju
zakljuˇcujemo 1(th) = ¸−1, 1) i da je inverzna funkcija th
−1
: ¸−1, 1) → R
definirana formulom th
−1
x =
1
2
ln
_
1 +x
1 −x
_
, ∀x ∈ ¸−1, 1).
Zbog cthx =
1
thx
, ∀x ∈ R¸¦0¦, je 1(cth) = ¦
1
t
; t ∈ ¸−1, 1)¦ = R¸[−1, 1].
Takoder slijedi da je cth
−1
: R¸[−1, 1] →R¸¦0¦ zadana formulom cth
−1
x =
1
2
ln
_
x + 1
x −1
_
, ∀x ∈ R ¸ [−1, 1].
Neka je y ∈ 1(Ch) ⊆ [1, +∞), tj. ∃x ∈ [0, +∞), y = Chx =
e
x
+ e
−x
2
.
Tada dobijemo jednadˇzbu e
2x
− 2ye
x
+ 1 = 0, odnosno e
x
= y ±
_
y
2
−1.
No, x ≥ 0 ⇒ e
x
≥ 1 pa je jedino rjeˇsenje e
x
= y +
_
y
2
−1, tj. x =
ln(y+
_
y
2
−1). Odatle dobivamo 1(Ch) = [1, +∞) i funkcija Ch
−1
: R →R
je definirana formulom Ch
−1
x = ln(x +

x
2
−1), ∀x ∈ [1, +∞).
1.2.12 Trigonometrijske i arkus funkcije
Neka je u Kartezijevom koordinatnom sustavu zadana kruˇznica polumjera
1 (trigonometrijska kruˇznica) i na njoj srediˇsnji kut α s vrhom u ishodiˇstu,
a prvi krak mu je pozitivni dio osi x. Kutu α pridruˇzujemo realan broj
koji odgovara duljini luka na kruˇznici koji odsjecaju krakovi kuta α. Ako je
drugi krak odmaknut od prvoga u pozitivnom smjeru (suprotnom od smjera
kazaljke na satu), onda je kut pozitivan, a u suprotnom je negativan. Tu
mjeru kuta nazivamo radijan. Dakle, puni kut je 2π radijana, a pravi kut je
π
2
radijana. Sa slike je jasno da je pridruˇzivanje koje realnim brojevima koji
odgovaraju radijanima pripadnih srediˇsnjih kutova pridruˇzuje toˇcke jediniˇcne
kruˇznice K, α
0
: [0, 2π) → K, bijekcija. Tu funkciju je mogu´ce proˇsiriti do
funkcije α : R →K, α(x) = α
0
(r
x
), gdje je x = 2kπ+r
x
, k ∈ Z, 0 ≤ r
x
< 2π.
1.2. FUNKCIJE 25
Sada ´cemo geometrijski definirati
trigonometrijske funkcije sinus (sin), kosinus
(cos), tangens (tg ) i kotangens (ctg ) tako
da pridruˇzimo koordinate A = (cos α, sin α),
B = (1, tg α) i C = (ctg α, 1). Iz sliˇcnosti
pripadnih pravokutnih trokuta vrijedi
tg α =
sin α
cos α
i ctg α =
cos α
sin α
.
0
11
Α
D
C
B
A
x
y
Definicija 1.9. Za funkciju f : T(f) →R kaˇzemo da je periodiˇcka perioda
τ > 0 ako vrijedi
1) ∀x ∈ T(f) ⇒x + τ ∈ T(f),
2) f(x + τ) = f(x), ∀x ∈ T(f).
Ako postoji najmanji period τ
0
> 0 onda njega zovemo temeljni period
funkcije f.
Primijetimo, ako je τ > 0 period funkcije f, onda je nτ takoder period od
f, ∀n ∈ N. S druge strane postoje periodiˇcke funkcije koje nemaju temeljnog
perioda kao npr. f : R → R definirana s f(x) = 1 za x ∈ Q i f(x) = 0 za
x ,∈ Q. Svaki τ ∈ Q
+
je njen period, pa taj skup nema minimum ve´ci od 0.
0
1
Π

2
Π Π
cos
sin
x
y
Funkcije sin : R → [−1, 1] i cos : R → [−1, 1] su periodiˇcke s temeljnim
periodom 2π, tj. vrijedi sin(x + 2π) = sin x i cos(x + 2π) = cos x, ∀x ∈ R.
Iz slike je jasno da vrijedi sin x = cos(x −
π
2
), ∀x ∈ R, odnosno, cos x =
sin(x +
π
2
), ∀x ∈ R. Nadalje, sin je neparna, a cos parna funkcija.
Sa trigonometrijske kruˇznice je vidljivo da vrijedi
cos
2
x + sin
2
x = 1, ∀x ∈ R, (1.24)
ˇsto je osnovna trigonometrijska jednakost.
26 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
Sada ´cemo geometrijski dokazati osnovni adicioni teorem za funkciju kos-
inus:
cos(x + y) = cos xcos y −sin xsin y, ∀ x, y ∈ R. (1.25)
Na slici desno istaknute su toˇcke
A = (cos β, −sin β),
B = (1, 0),
C = (cos α, sin α),
D = (cos(α + β), sin(α + β)).
Iz sliˇcnosti trokuta △ OAC i △ OBD slijedi
jednakost duljina d(A, C) = d(B, D). tj.
0
11
Β
Β
Α
B
D
C
A
x
y
(cos β −cos α)
2
+(−sin β −sin α)
2
= (1 −cos(α+β))
2
+(0 −sin(α+β))
2

cos
2
β −2 cos β cos α + cos
2
α + sin
2
β + 2 sin β sin α + sin
2
α =
= 1 −2 cos(α + β) + cos
2
(α + β) + sin
2
(α + β) ⇒
2 −2 cos αcos β + 2 sinαsin β = 2 −2 cos(α + β) ⇒(1.25).
Iz (1.25) lako slijedi adicioni teorem za funkciju sinus:
sin(α+β) = cos(
π
2
−α−β) = cos(
π
2
−α) cos β+sin(
π
2
−α) sin β = sin αcos β+cos αsin β.
Iz prethodnih formula lako dobijemo
sin xcos y =
1
2
[sin(x + y) + sin(x −y)],
cos xcos y =
1
2
[cos(x + y) + cos(x −y)], (1.26)
sin xsin y =
1
2
[cos(x −y) −cos(x + y)].
Funkcije tg : R¸¦
π
2
+kπ; k ∈ Z¦ →R i ctg : R¸¦kπ; k ∈ Z¦ →R imaju
osnovni period π. To slijedi iz tg (x + π) =
sin(x + π)
cos(x + π)
=
−sin x
−cos x
= tg x i
ctg x =
1
tg x
. Funkcije tg i ctg su neparne.
1.2. FUNKCIJE 27
0
1
Π

2

Π

2
tg
x
y
0
1
Π

2
Π Π

Π

2
ctg
x
y
Periodiˇcke funkcije nisu injekcije, pa zato nemaju inverzne funkcije. Medutim,
njihove restrikcije na dijelove podruˇcja definicije na kojem su strogo mono-
tone, jesu injekcije. Tako definiramo Sin = sin [
[−
π
2
,
π
2
]
, Cos = cos [
[0,π]
,
Tg = tg [
¸−
π
2
,
π
2
)
i Ctg = ctg [
¸0,π)
. Dakle, parovi inverznih funkcija su:
Sin : [−
π
2
,
π
2
] →[−1, 1],
Cos : [0, π] →[−1, 1],
Tg : ¸−
π
2
,
π
2
) →R,
Ctg : ¸0, π) →R,
Sin
−1
= arcsin : [−1, 1] →[−
π
2
,
π
2
],
Cos
−1
= arccos : [−1, 1] →[0, π],
Tg
−1
= arctg : R →¸−
π
2
,
π
2
),
Ctg
−1
= arcctg : R →¸0, π).
0
1
1 1
Π

2
Π

2

Π

2
Sin
arcsin
x
y
0
1
1 1
Π

2
Π

2
Π
Cos
arccos
x
y
28 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
0
1
Π

2

Π

2
Π

2

Π

2
Tg
arctg
x
y
0
1
Π

2
Π

2
Ctg
arcctg
x
y
Naravno, to nisu jedine restrikcije koje su bijekcije. Za svako n ∈ Z
je sin [
[−
π
2
+nπ,
π
2
+nπ]
= Sin
n
: [−
π
2
+ nπ,
π
2
+ nπ] → [−1, 1] bijekcija. Njena
inverzna funkcija Sin
−1
n
: [−1, 1] → [−
π
2
+ nπ,
π
2
+ nπ] moˇze se dobiti kao
Sin
−1
n
(x) = (−1)
n
Sin
−1
(x) + nπ, ∀x ∈ [−1, 1].
Isto tako je cos [
[nπ,(n+1)π]
= Cos
n
: [nπ, (n + 1)π] → [−1, 1] bijekcija i za
njenu inverznu funkciju Cos
−1
n
: [−1, 1] → [nπ, (n + 1)π] vrijedi Cos
−1
n
(x) =
(−1)
n
(Cos
−1
(x) −
π
2
) + nπ +
π
2
, ∀x ∈ [−1, 1].
Joˇs je jednostavniji sluˇcaj inverznih funkcija restrikcija od tg i ctg . Za
tg [
¸−
π
2
+nπ,
π
2
+nπ)
= Tg
n
vrijedi Tg
−1
n
(x) = Tg
−1
(x) + nπ, ∀x ∈ R i analogno
za ctg [
¸nπ,(n+1)π)
= Ctg
n
vrijedi Ctg
−1
n
(x) = Ctg
−1
(x) + nπ, ∀x ∈ R.
Zadatak 1.3. Rijeˇsimo jednadˇzbe sin x = b i cos y = b za b ∈ [−1, 1].
Rjeˇsenje: Za svako n ∈ Z je x
n
= Sin
−1
n
(b) = (−1)
n
Sin
−1
(b) + nπ i
y
n
= Cos
−1
n
(b) = (−1)
n
(Cos
−1
(b) −
π
2
) + nπ +
π
2
.
Zadatak 1.4. Rijeˇsimo nejednadˇzbu a ≤ sin x ≤ b za −1 < a < b < 1.
Rjeˇsenje: Treba uzeti u obzir da su funkcije Sin
−1
n
strogo rastu´ce za parne
i strogo padaju´ce za neparne n ∈ Z. Zato za n = 2m, m ∈ Z, imamo
Sin
−1
(a) + 2mπ ≤ x ≤ Sin
−1
(b) + 2mπ, a za n = 2m − 1, m ∈ Z, je
Sin
−1
(b) + (2m−1)π ≤ x ≤ Sin
−1
(a) + (2m−1)π.
1.3 Aksiomi polja R, supremum i infimum,
potpunost
U ovoj toˇcki uvodimo aksiomatiku skupa realnih brojeva koja karakterizira
sva njegova svojstva s obzirom na algebarsku strukturu i uredaj na njemu.
1.3. AKSIOMI POLJA R, SUPREMUM I INFIMUM, POTPUNOST 29
1.3.1 Aksiomi polja R
R je komutativna grupa s obzirom na operaciju zbrajanje + : R R →R.
A 1. Asocijativnost zbrajanja:
∀x, y, z ∈ R, x + (y + z) = (x + y) + z.
A 2. Postoji neutralni element 0 (nula):
∃!0 ∈ R, ∀x ∈ R 0 +x = x + 0 = x.
A 3. Svaki element iz R ima inverz za zbrajanje (suprotni):
∀x ∈ R, ∃!(−x) ∈ R, x + (−x) = (−x) + x = 0.
A 4. Komutativnost zbrajanja:
∀x, y ∈ R, x + y = y + x.
R ¸ ¦0¦ je komutativna grupa s obzirom na mnoˇzenje : R R →R.
A 5. Asocijativnost mnoˇzenja:
∀x, y, z ∈ R, x(yz) = (xy)z.
A 6. Postoji jedinstven neutralni element 1 (jedinica):
∃!1 ∈ R, 1 ,= 0, ∀x ∈ R 1 x = x 1 = x.
A 7. Svaki element iz R ¸ ¦0¦ ima inverz za mnoˇzenje (reciproˇcni):
∀x ∈ R ¸ ¦0¦, ∃!x
−1
=
1
x
∈ R, x
1
x
=
1
x
x = 1.
A 8. Komutativnost zbrajanja:
∀x, y ∈ R, xy = yx.
A 9. distributivnost mnoˇzenja prema zbrajanju:
∀x, y, z ∈ R, x(y + z) = xy + xz.
Uredenu trojku (R, +, ) nazivamo poljem.
30 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
Primjer 1.5. Iz aksioma dokaˇzimo neka poznata svojstva operacija zbra-
janja i mnoˇzenja.
1. 0 je jedinstven neutralni element za zbrajanje i 1 je jedinstven neutralni
broj za mnoˇzenje.
Kada bi postojao broj a ∈ R, a ,= 0 sa svojstvo da ∀x ∈ R a + x =
x+a = x, imali bi a = a+0 = 0, a to je kontradikcija. Analogno, kada
bi postojao broj b ∈ R, b ,= 1 sa svojstvo da ∀x ∈ R bx = xb = x, imali
bi b = b1 = 1.
2. Suprotni i reciproˇcni brojevi su jedinstveni.
Neka je a ∈ R i c ∈ R, c ,= −a njegov suprotni broj, tj. a+c = c+a = 0.
Tada bi vrijedilo −a = −a + 0 = −a + (a + c) = (−a + a) + c =
0 +c = c, ˇsto je kontradikcija. Dokaz jedinstvenosti reciproˇcnog broja
je analogan.
3. Vrijedi ∀x ∈ R, −(−x) = x.
Po definiciji suprotnog elementa je −x+(−(−x)) = (−(−x))+(−x) = 0
i −x+x = x+(−x) = 0. Iz jedinstvenosti elementa s danim svojstvom
za −x, slijedi x = −(−x).
4. Pokaˇzimo da je −0 = 0.
Za svaki x ∈ R vrijedi x + (−0) = x + 0 + (−0) = x + 0 = x i
−0 + x = −0 + 0 + x = 0 + x = x, pa zbog jedinstvenosti nule vrijedi
−0 = 0.
5. Za svako x ∈ R vrijedi x0 = 0x = 0.
Naime, 0x = (0 + 0)x = 0x + 0x = 2 0x. Kad bi bilo 0x ,= 0, onda
bi taj element imao inverz, pa bi slijedilo 1 = 2, a odatle 0 = 1. To se
protivi zahtjevu iz A6.
6. Vrijedi (−1)(−1) = 1.
Imamo (−1)(−1) + (−1) = (−1)(−1) + (−1)1 = (−1)((−1) + 1) =
(−1)0 = 0 i isto tako (−1) + (−1)(−1) = 0. Odatle je (−1)(−1) =
−(−1) = 1.
7. Pokaˇzimo (ab = 0) ⇔((a = 0) ∨ (b = 0)).
Neka vrijedi ab = 0. Ako je a ,= 0 onda a ima reciproˇcni element, pa je
b = 1 b = a
−1
ab = a
−1
0 = 0. Analogno, ako je b ,= 0, onda je a = 0.
Obratna tvrdnja slijedi iz 5.
1.3. AKSIOMI POLJA R, SUPREMUM I INFIMUM, POTPUNOST 31
Na skupu R je zadan linearan (totalan) uredaj ≤.
A 10. Linearnost uredaja:
∀x, y ∈ R, (x ≤ y) ∨ (y ≤ x).
A 11. Antisimetriˇcnost uredaja:
∀x, y ∈ R, ((x ≤ y) ∧ (y ≤ x)) ⇒(x = y).
A 12. Tranzitivnost uredaja:
∀x, y, z ∈ R, ((x ≤ y) ∧ (y ≤ z)) ⇒(x ≤ z).
Uredaj je u skladu s operacijama zbrajanja i mnoˇzenja.
A 13. Uskladenost zbrajanja:
(x ≤ y) ⇒(∀z, (x + z ≤ y + z)).
A 14. Uskladenost mnoˇzenja:
((x ≥ 0) ∧ (y ≥ 0)) ⇒(xy ≥ 0).
(R, +, , ≤) je uredeno polje.
Primjer 1.6. Vrijedi monotonost mnoˇzenja:
((x ≤ y) ∧ (z ≥ 0)) ⇒(xz ≤ yz).
Imamo x ≤ y ⇒y −x ≥ 0 ⇒(y −x)z ≥ 0 ⇒yz −xz ≥ 0 ⇒xz ≤ yz.
Primjer 1.7. (Q, +, , ≤) je uredeno polje.
1.3.2 Supremum i infimum skupa, potpunost
Definicija 1.10. Kaˇzemo da je S ⊂ R, S ,= ∅, omeden odozgo u R, ako
postoji broj M ∈ R takav da vrijedi ∀x ∈ S, x ≤ M. Broj M zovemo gornja
meda ili majoranta skupa S.
Kaˇzemo da je S ⊂ R, S ,= ∅, omeden odozdo u R, ako postoji broj
m ∈ R takav da vrijedi ∀x ∈ S, m ≤ x. Broj m zovemo donja meda ili
minoranta skupa S.
Skup S ⊂ R, S ,= ∅, je omeden u R, ako je omeden odozdo i odozgo
u R.
32 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
Jasno, ako S ima majorantu, onda on ima beskonaˇcno mnogo majoranti.
Naime, svaki ve´ci broj je takoder majoranta. U tom svjetlu ima smisla sli-
jede´ca definicija.
Definicija 1.11. Broj L ∈ R koji je najmanja majoranta nepraznog odozgo
omedenog skupa S ⊂ R nazivamo supremum skupa S i piˇsemo L = sup S.
L = sup S je karakteriziran slijede´cim svojstvima:
(i.) ∀x ∈ S, x ≤ L.
(ii.) ∀a ∈ R, a < L, ∃x ∈ S, a < x.
ˇ
Cesto je praktiˇcno uvjet (ii.) pisati u obliku:
(ii.)

∀ε > 0, ∃x ∈ S, L −ε < x.
Supremum koji je u skupu nazivamo maksimum, tj. ako je L = sup S ∈ S
onda je L = max S.
Sada smo u mogu´cnosti zadati posljednji aksiom skupa R.
A 15. Aksiom potpunosti:
Svaki neprazan odozgo omeden podskup S ⊂ R ima supremum u R.
Uredeno polje koje zadovoljava i A 15. zovemo uredeno potpuno polje.
Dakle (R, +, , ≤) je uredeno potpuno polje.
Teorem 1.6 (Arhimedov aksiom). U skupu R vrijedi tvrdnja:
∀ a, b ∈ R, a > 0, b > 0, ∃n ∈ N, na > b.
Dokaz: Pretpostavimo da tvrdnja teorema nije istinita, tj. neka vrijedi:
∃ a, b ∈ R, a > 0, b > 0, ∀n ∈ N, na ≤ b.
To znaˇci da je skup A = ¦na; n ∈ N¦ odozgo ograniˇcen skup u R. Sada
po A15. postoji c = sup A, tj. ∀n, na ≤ c i ∀ε >, ∃n ∈ N, c − ε < na.
Sada za ε = a > 0 dobijemo c − a < na, odnosno c < (n + 1)a ∈ A, ˇsto je
kontradikcija s ˇcinjenicom da je c gornja meda od S. Q.E.D.
Zadatak 1.5. Pokaˇzite bez upotrebe A 15. da Arhimedov aksiom vrijedi u
skupu Q.
1.3. AKSIOMI POLJA R, SUPREMUM I INFIMUM, POTPUNOST 33
Rjeˇsenje: Dovoljno je pokazati da ∀k, m ∈ N, ∃n ∈ N, nk > m. U suprot-
nom bismo imali k, m ∈ N, ∀n ∈ N, nk ≤ m. Tada za n = m imamo
mk ≤ m ⇒ k = 1. No tada bi vrijedilo ∀n ∈ N, n ≤ m, ˇsto nije istina ve´c
za n = m + 1. Sada za svaki q =
m
k
, q

=
m

k

∈ Q, m, k, m

, k

∈ N, postoji
n ∈ N takav da je nmk

> m

k, odnosno nq > q

.
Zadatak 1.6. Utvrdite da li postoji i ako postoji odredite supremum skupa
S = ¦
n
n+1
; n ∈ N¦.
Rjeˇsenje: Skup S je odozgo ograniˇcen s 1, tj. ∀n ∈ N,
n
n+1
≤ 1. Pokaˇzimo
da je 1 = sup S. Uzmimo bilo koji ε > 0. Trebamo na´ci n ∈ N tako da
vrijedi
1 −ε <
n
n + 1
⇔(1 −ε)(n + 1) < n ⇔−nε + 1 −ε < 0 ⇔1 < (n + 1)ε.
Iz Arhimedovog aksioma slijedi postojanje m ∈ N, mε > 1. Uzmimo sada
n = m−1 i imamo tvrdnju.
Primjer 1.8. Polje Q nije potpuno.
Neka je S = ¦q ∈ Q; 1 < q, q
2
< 2¦. Oˇcito je S odozgo omeden s
2 ∈ Q. Skup S nema maksimalan element. Naime, za bilo koji q ∈ S po
Arhimedovom aksiomu za brojeve 2 − q
2
> 0 i 2q + 1 > 0 postoji n ∈ N
tako da je n(2 −q
2
) > 2q + 1. Tada je n
2
(2 − q
2
) > n(2q + 1) = 2nq + n ≥
2nq + 1 ⇒(q +
1
n
)
2
< 2. Dakle, postoji q

= q +
1
n
∈ S, q

> q.
Pokaˇzimo da vrijedi: a ∈ Q, a > 0, je majoranta od S ⇔ a
2
> 2. Neka
je a ∈ Q, a > 0, majoranta od S. Tada je a
2
,= 2 (

2 ,∈ Q). Kada bi
bilo a
2
< 2, onda bi a bio maksimum od S, a takvog nema. Dakle, mora
biti a
2
> 2. Obratno, ako je 0 < a i a
2
> 2, onda za svaki q ∈ S imamo
q
2
< 2 < a
2
⇒q < a, tj. a je majoranta od S.
Pokaˇzimo da ne postoji najmanja majoranta skupa S u Q. Neka je a
bilo koja majoranta skupa S. Tada po Arhimedovom aksiomu za brojeve
a
2
−2 > 0 i 2a > 0 postoji n ∈ N takav da vrijedi n(a
2
−2) > 2a. Odatle je
2a
n
< a
2
− 2 < a
2
− 2 +
_
1
n
_
2
⇒ 2 <
_
a −
1
n
_
2
. Dakle, postoji majoranta
a

= a −
1
n
∈ Q, a

< a.
Zadatak 1.7. Dokaˇzite da je Q gust u R, tj.
∀ε > 0, ∀x ∈ R, ¸x −ε, x + ε) ∩ Q ,= ∅.
34 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
Rjeˇsenje: U suprotnom sluˇcaju bi vrijedilo ∃ε > 0, ∃x ∈ R, ∀q ∈ Q,
(q ≤ x − ǫ) ∨ (x + ε ≤ q). Neka je q
1
≤ x − ǫ i x + ε ≤ q
2
. Uzmimo
n ∈ N tako da vrijedi 2nε > q
2
− q
1
i odredimo α
k
= q
1
+
k
n
(q
2
− q
1
) ∈ Q
(k = 0, 1, . . . , n − 1, n). Neka je 1 ≤ k
0
< n najve´ci od indeksa za koje je
α
k
≤ x − ǫ. Zbog x + ε ≤ α
k
0
+1
vrijedi
q
2
−q
1
n
= α
k
0
+1
− α
k
0
≥ 2ε, ˇsto je
kontradikcija s izborom broja n.
Definicija 1.12. Broj ℓ ∈ R koji je najve´ca minoranta nepraznog odozdo
omedenog skupa S ⊂ R nazivamo infimum skupa S i piˇsemo ℓ = inf S.
ℓ = inf S je karakteriziran slijede´cim svojstvima:
(i.) ∀x ∈ S, ℓ ≤ x.
(ii.) ∀a ∈ R, a > ℓ, ∃x ∈ S, x < a.
(ii.)

∀ε > 0, ∃x ∈ S, x < ℓ + ε.
Infimum koji je u skupu nazivamo minimum, tj. ako je ℓ = inf S ∈ S
onda je ℓ = min S.
Teorem 1.7. Neka je S ⊂ R, S ,= ∅, odozdo ograniˇcen skup. Tada postoji
ℓ = inf S ∈ R.
Dokaz: Neka je S

= ¦−x; x ∈ S¦. Skup S je odozdo omeden u R, tj.
postoji m ∈ R tako da vrijedi ∀x ∈ S, m ≤ x. Tada je ∀−x ∈ S

, −x ≤ −m,
tj. skup S

je odozgo omeden u R. Prema A 15. postoji L = sup S

∈ R,
tj. ∀ − x ∈ S

, −x ≤ L i ∀ε > 0, ∃ − x ∈ S

, L − ε < −x. To moˇzemo
napisati i na slijede´ci naˇcin: ∀x ∈ S , −L ≤ x i ∀ε > 0, ∃x ∈ S, x < −L+ε.
To kazuje da je ℓ = −L = inf S, tj. postoji infimum skupa S. Q.E.D.
Zadatak 1.8. Neka je A ⊆ B ⊂ R i B ograniˇcen skup. Tada je sup A ≤
sup B i inf A ≥ inf B.
Rjeˇsenje: Svaka majoranta skupa B ujedno je i majoranta skupa A. Tako
je i sup B majoranta za A. Poˇsto je supremum od A najmanja majoranta
skupa A, to vrijedi sup A ≤ sup B. Analogno, svaka minoranta skupa B
ujedno je i minoranta skupa A, pa je infimum od B minoranta za A. Odatle
za infimum skupa a kao najve´cu minorantu od A vrijedi inf A ≥ inf B.
Aksiom A 15. karakterizira svojstvo potpunosti koje razlikuje polje R od
polja Q. Slijede´ci teorem opisuje to svojstvo na prihvatljiviji naˇcin.
1.3. AKSIOMI POLJA R, SUPREMUM I INFIMUM, POTPUNOST 35
Teorem 1.8. (Cantorov
1
aksiom) Neka za svaki n ∈ N imamo segmente
[a
n
, b
n
] ⊂ R takve da vrijedi [a
n+1
, b
n+1
] ⊂ [a
n
, b
n
], ∀n ∈ N. Tada postoji
x ∈ R takav da je x ∈ [a
n
, b
n
], ∀n ∈ N.
Dokaz: Oznaˇcimo s A = ¦a
n
; n ∈ N¦ i B = ¦b
n
; n ∈ N¦. Skupovi A
i B su ograniˇceni (odozdo s a
1
i odozgo s b
1
) pa postoje sup A i inf B.
ˇ
Zelimo pokazati da vrijedi [sup A, inf B] ⊆ [a
n
, b
n
], ∀n ∈ N. Za sve n ∈ N
oˇcigledno vrijedi a
n
≤ b
n
, a
n
≤ a
n+1
i b
n+1
≤ b
n
. Dokaˇzimo da vrijedi
∀n, m ∈ N, a
n
≤ b
m
. Ako je n = m onda je to jasno. Ako je n < m, onda
n < n + 1 < < m − 1 < m povlaˇci a
n
≤ ≤ a
m
≤ b
m
, tj. a
n
≤ b
m
.
analogno vrijedi za m < n. Odatle zakljuˇcujemo ∀n ∈ N je a
n
donja meda
za skup B, dakle, ∀n ∈ N, a
n
≤ inf B. Sada je inf B gornja meda za skup A,
pa vrijedi sup A ≤ inf B. Q.E.D.
Napomena 1.1. Druga mogu´ca aksiomatika polja R se dobije ako aksiom
A 15. zamijenimo s Arhimedovim aksiomom (teorem 1.6) Cantorovim ak-
siomom (teorem 1.8).
1.3.3 Eksponencijalna funkcija na R (I.)
U ovoj toˇcki ´cemo proˇsiriti eksponencijalnu funkciju do skupa R i tako se
uvjeriti da je teorem 1.5. istinit.
Zadatak 1.9. Neka su A, B ⊂ R odozgo ograniˇceni neprazni skupovi. Tada
je skup A + B = ¦x + y ; x ∈ A, y ∈ B¦ odozgo ograniˇcen i vrijedi sup(A+
B) = sup A+ sup B.
Rjeˇsenje: Zbog x ≤ sup A, ∀x ∈ A, i y ≤ sup B, ∀y ∈ B, vrijedi x + y ≤
sup A + sup B, ∀x ∈ A, ∀y ∈ B, tj. sup A + sup B je gornja meda skupa
A+ B.
Neka je ε > 0 odabran po volji. Postoje x ∈ A i y ∈ B takvi da je
sup A −
ε
2
< x i sup B −
ε
2
< y. Tada je x + y > sup A −
ε
2
+ B −
ε
2
=
sup A + sup B −ε, tj. sup A+ sup B −ε nije gornja meda skupa A + B.
Zadatak 1.10. Neka su A, B ⊂ ¸0, +∞) odozgo ograniˇceni neprazni skupovi.
Tada je skup AB = ¦xy ; x ∈ A, y ∈ B¦ odozgo ograniˇcen i vrijedi
sup(AB) = sup Asup B.
1
Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (Saint Petersburg [Russia], 3. oˇzujak 1845.
- Halle, 6. sijeˇcanj 1918.) njemaˇcki matematiˇcar
36 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
Rjeˇsenje: Zbog x ≤ sup A, ∀x ∈ A, i y ≤ sup B, ∀y ∈ B, vrijedi xy ≤
sup Asup B, ∀x ∈ A, ∀y ∈ B, tj. sup Asup B je gornja meda skupa AB.
Neka je 0 < ε <
sup A+sup B
2
odabran po volji i neka je 0 < ε
0
<
sup A+supB
2

_
(sup A+sup B)
2
4
−ε. Postoje x ∈ A i y ∈ B takvi da je sup A − ε
0
< x i
sup B − ε
0
< y. Tada je xy > (sup A − ε
0
)(sup B − ε
0
) = ε
2
0
− (sup A +
sup B)ε
0
+sup Asup B > sup Asup B−ε. Dakle, sup Asup B−ε nije gornja
meda. Zato ˇsto je ε > 0 odabran po volji, vrijedi sup(AB) = sup Asup B.
Sada eksponencijalnu funkciju proˇsirujemo do funkcije f : R →¸0, +∞).
Za a > 1 i x ∈ R definiramo f(x) = sup¦a
q
; q ∈ Q, q < x¦. Zbog zadatka
1.10. imamo
f(x)f(y) = sup¦a
q
; q ∈ Q, q < x¦ sup¦a
q

; q

∈ Q, q

< y¦ =
= sup¦a
q+q

; q, q

∈ Q, q < x, q

< y¦ =
= sup¦a
q+q

; q, q

∈ Q, q + q

< x + y¦ = f(x + y).
1.4 Ekvipotentni skupovi, prebrojivost
Ako imamo dva skupa A i B s konaˇcnim brojem elemenata, teorijski je lako
ustanoviti imaju li oni jednak broj elemenata. Naime, provodimo slijede´ci
postupak: uzmimo element skupa A i element skupa B, sparimo ih. Nas-
tavimo li tako sparivati nesparene elemente skupa As nesparenim elementima
skupa B, nakon konaˇcno koraka do´ci ´cemo do jedne od slijede´cih situacija:
1. Niti u skupu A, niti u skupu B nema nesparenih elemenata.
2. U skupu B nema nesparenih elemenata.
3. U skupu A nema nesparenih elemenata.
U sluˇcaju 1. konstruirali smo obostrano jednoznaˇcno preslikavanje sa skupa
A na skup B (bijekciju) i jasno je da skupovi A i B imaju jednak broj
elemenata. U sluˇcaju 2. konstruirali smo injekciju sa skupa B u skup A i
jasno je da skup A ima viˇse elemenata od skupa B. U sluˇcaju 3. konstruirali
smo injekciju sa skupa A u skup B i jasno je da skup B ima viˇse elemenata
od skupa A. Ovo je motivacija za slijede´cu definiciju i u sluˇcaju kada skupovi
nemaju konaˇcan broj elemenata.
Definicija 1.13. Za skupove A i B kaˇzemo da imaju jednak broj elemenata,
tj. da su jednakobrojni ili ekvipotentni ako postoji bijekcija f : A →B.
1.4. EKVIPOTENTNI SKUPOVI, PREBROJIVOST 37
Tada joˇs kaˇzemo da A i B imaju jednak kardinalni broj i piˇsemo k(A) = k(B)
ili A ∼ B.
Ako postoji injekcija f : A →B onda kaˇzemo da A ima manje ili jednako
elemenata od B, tj. k(A) ≤ k(B).
Zadatak 1.11. Pokaˇzite da je ekvipotentnost relacija ekvivalencije, tj. da
vrijedi
(i) A ∼ A,
(ii) (A ∼ B) ⇒(B ∼ A),
(iii) (A ∼ B) ∧ (B ∼ C) ⇒(A ∼ C).
Rjeˇsenje:
(i) Identiteta i
A
: A →A je bijekcija,
(ii) f : A →B bijekcija ⇒(f
−1
: B →A) bijekcija,
(iii) f : A →B ∧ g : B →C bijekcije ⇒g ◦ f : A →C je bijekcija.
Slijede´ci teorem u konkretnim situacijama bitno olakˇsava utvrdivanje
ekvipotentnosti skupova, a navodimo ga bez dokaza.
Teorem 1.9 (Cantor-Bernstein
1
-Banach
2
). Ako postoje injekcije f : A →B
i g : B →A, onda je A ∼ B, odnosno
((k(A) ≤ k(B)) ∧ (k(B) ≤ k(A))) ⇒(k(A) = k(B)).
Primijetimo da prethodni teorem govori o antisimetriˇcnosti uredaja medu
kardinalnim brojevima.
Definicija 1.14. Kaˇzemo da je beskonaˇcan skup S prebrojiv ako je ekvipo-
tentan skupu prirodnih brojeva N. U suprotnom sluˇcaju kaˇzemo da je taj
skup neprebrojiv.
Zadatak 1.12. Pokaˇzite da vrijedi
1. N ∼ 2N.
1
Sergej Natanoviˇc Bernstein (Odessa, 5. oˇzujak 1880. – – Moskva, 26. listopad 1968.)
ukrajinski matematiˇcar
2
Stefan Banach (Krakow, 30. oˇzujak 1892. – Lowow, August 31 kolovoz 1945.) poljski
matematiˇcar
38 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
2. N ∼ 2N + 1.
3. N ∼ Z.
4. ∀a, b, c, d ∈ R, a < b, c < d, je ¸a, b) ∼ ¸c, d) i [a, b] ∼ [c, d].
5. ∀a, b ∈ R, a < b, je [a, b] ∼ ¸a, b).
6. ∀a, b ∈ R, a < b, je R ∼ ¸a, b).
7. N ∼ N N.
Rjeˇsenje:
1. Preslikavanje n →2n, ∀n ∈ N, je bijekcija.
2. Preslikavanje n →2n + 1, ∀n ∈ N, je bijekcija.
3. Preslikavanje f : N → Z definirano s f(2n) = n + 1, f(1) = 0 i
f(2n + 1) = −n, ∀n ∈ N je bijekcija.
4. f : ¸a, b) →¸c, d) definirano s f(x) =
d−c
b−a
(x −a) + c je bijekcija.
5. Identiteta je injekcija s ¸a, b) u [a, b]. Po 4. postoji bijekcija s [a, b] na
bilo koji segment u ¸a, b), npr. na [
3a+b
4
,
a+3b
4
]. Tada je to injekcija s
[a, b] u ¸a, b). Sada po teoremu 1.9 slijedi tvrdnja.
6. Tg
−1
: R →¸a, b) je bijekcija.
7. Konstruiramo preslikavanje f : N N →
N kako je grafiˇcki prikazano na slici desno.
Svakom uredenom paru prirodnih brojeva
jednoznaˇcno je odreden poredak na putanji
oznaˇcenoj na slici. Funkcija f je definirana
formulom:
f((m, n)) =
_
¸
¸
¸
_
¸
¸
¸
_
_
m+n −1
2
_
+ n; m+ n −1 neparan
_
m+n −1
2
_
+m; m+n −1 paran
0 m
n
1 2 3 4
1
2
3
4
Propozicija 1.3. Skup racionalnih brojeva Q je prebrojiv.
Dokaz: Skup Q = ¦
m
n
; n ∈ N, m ∈ Z, su relativno prosti¦, pa postoji
injekcija sa Q u N N. Nadalje, komponiramo tu injekciju s bijekcijom sa
N N na N iz zadatka 1.12. i dobijemo injekciju s Q u N. S duge strane
identiteta je injekcija s N u Q, pa po teoremu 1.9. imamo Q ∼ N. Q.E.D.
1.4. EKVIPOTENTNI SKUPOVI, PREBROJIVOST 39
Propozicija 1.4. Neprazan podskup prebrojivog skupa je konaˇcan ili prebro-
jiv.
Dokaz: Neka je A ∼ N, f : A → N bijekcija, i B ⊆ A. Ako je B konaˇcan
onda je tvrdnja oˇcita. Ako B nije konaˇcan, onda je identiteta i : B → A,
i(x) = x, ∀x ∈ B, injekcija s B u A. Tada je f ◦ i : B → N injekcija.
Konstruirajmo injekciju g : N →B na slijede´ci naˇcin:
Uzmimo bilo koji b ∈ B i stavimo g(1) = b. Pretpostavimo da smo za
neki n ∈ N definirali g(k) = b
k
∈ B, 1 ≤ k ≤ n, gdje su svi b
1
, . . . , b
n
ra-
zliˇciti. Poˇsto skup B nije konaˇcan, to postoji b
n+1
∈ B takav da je b
n+1
,= b
k
,
1 ≤ k ≤ n, pa stavimo g(n+1) = b
n+1
. Takvim postupkom definiramo g(n),
∀n ∈ N, a funkcija g je po konstrukciji injekcija. Po teoremu 1.9. slijedi
B ∼ N. Q.E.D.
Teorem 1.10. Neka su a, b ∈ R, a < b. Segment [a, b] ⊂ R je neprebrojiv
skup.
Dokaz: Kada bi vrijedilo suprotno, tj. da je [a, b] prebrojiv, postojala bi
bijekcija f : N → [a, b] takva da je [a, b] = 1(f) = ¦f(n); n ∈ N¦. Stavimo
a
1
= a, b
1
= b. Ako je f(1) ≤
a
1
+b
1
2
stavimo a
2
=
a
1
+3b
1
4
i b
2
= b
1
, a u
sluˇcaju f(1) ≥
a
1
+b
1
2
stavimo a
2
= a
1
i b
2
=
3a
1
+b
1
4
. U oba sluˇcaja vrijedi
f(1) ,∈ [a
2
, b
2
] i [a
2
, b
2
] ⊂ [a
1
, b
1
]. Na isti naˇcin, zamjenom a
1
↔a
2
i b
1
↔b
2
,
nademo f(2) itd. Na taj naˇcin dobivamo segmente [a
n
, b
n
], ∀n ∈ N, sa svo-
jstvom [a
n
, b
n
] ⊃ [a
n+1
, b
n+1
] i f(n) ,∈ [a
n+1
, b
n+1
], ∀n ∈ N. Po teoremu 1.8.
o potpunosti skupa R postoji x ∈ [a, b] tako da je x ∈ [a
n
, b
n
], ∀n ∈ N. Zbog
pretpostavke o bijektivnosti funkcije f : N →[a, b], postoji m ∈ N tako da je
x = f(m). No, po konstrukciji vrijedi f(m) ,∈ [a
m+1
, b
m+1
], ˇsto je kontradik-
cija s izborom toˇcke x. Q.E.D.
Korolar 1.2. Skup realnih brojeva R je neprebrojiv.
Dokaz: Kada bi R bio prebrojiv, tada bi po propoziciji 1.4. i segment
[a, b] ⊂ R bio prebrojiv, a to se kosi s tvrdnjom teorema 1.10. Q.E.D.
40 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
Poglavlje 2
Nizovi
2.1 Niz i podniz
Funkciju a : N → S zovemo niz u S. U ovom sluˇcaju odstupamo od
uobiˇcajenog naˇcina oznaˇcavanja funkcijskih vrijednosti, pa za n ∈ N piˇsemo
a(n) = a
n
i nazivamo n-tim ˇclanom niza. Uobiˇcajena oznaka za niz je (a
n
)
n∈N
ili (a
n
)
n
ili samo (a
n
). Kodomena niza moˇze biti bilo koji neprazan skup.
Nas ´ce najviˇse zanimati sluˇcajevi kada je taj skup R, C, ili skup realnih ili
kompleksnih funkcija.
Evo nekoliko primjera nizova:
1. Niz (a
n
)
n
s a
n
=
1
n
, ∀n ∈ N, je niz u R.
2. Niz (a
n
)
n
s a
n
= n +
i
n
, ∀n ∈ N, je niz u C.
3. Niz (a
n
)
n
je niz realnih funkcija, gdje je ∀n ∈ N, a
n
: R → R funkcija
definirana s a
n
(x) = sin nx, ∀x ∈ R.
Kao i kod drugih funkcija, monotonost je vaˇzno svojstvo koje niz moˇze
zadovoljavati. Za to je neophodno da je niz u skupu na kojem je definiran
uredaj.
Definicija 2.1. Neka je (a
n
)
n
u R.
Niz (a
n
)
n
je rastu´ci ako ∀ n ∈ N, a
n
≤ a
n+1
.
Niz (a
n
)
n
je strogo rastu´ci ako ∀ n ∈ N, a
n
< a
n+1
.
Niz (a
n
)
n
je padaju´ci ako ∀ n ∈ N, a
n
≥ a
n+1
.
Niz (a
n
)
n
je strogo padaju´ci ako ∀ n ∈ N, a
n
> a
n+1
.
41
42 POGLAVLJE 2. NIZOVI
Pokaˇzimo da je ta definicija, iako se ˇcini slabijom, ekvivalentna s defini-
cijom monotonosti niz kao funkcije. Naime, niza kao funkcija je rastu´ci ako
vrijedi: ∀ n, m ∈ N, (n < m) ⇒ (a
n
≤ a
m
). Jasno je da iz toga slijedi da
je niz rastu´ci u smislu definicije 2.1. Dokaˇzimo da vrijedi obrat. Neka su
n, m ∈ N takvi da je n < m. Tada je n < n + 1 < < m− 1 < m pa iz
definicije 2.1. slijedi a
n
≤ a
n+1
≤ ≤ a
m−1
≤ a
m
, tj. a
n
≤ a
m
.
Definicija 2.2. Za niz b : N →S kaˇzemo da je podniz niza a : N →S, ako
postoji strogo rastu´ci niz p : N →N u N takav da je b = a ◦ p.
U oznakama (b
n
)
n
i (a
n
)
n
za nizove pisali bismo b
n
= b(n) = (a ◦ p)(n) =
a[p(n)] = a
p(n)
= a
pn
. Vaˇzno je uoˇciti da podniz nekog niza dobijemo tako da
izbacimo neke ˇclanove polaznog niza, a preostali ˇclanovi zadrˇzavaju prijaˇsnji
medusobni poredak.
Zadatak 2.1. Neka je (p
n
)
n
strogo rastu´ci niz u N. Tada vrijedi ∀ n ∈ N,
n ≤ p
n
.
Rjeˇsenje: Dokaˇzimo tvrdnju matematiˇckom indukcijom. Jasno je da vri-
jedi 1 ≤ p
1
tako da imamo bazu indukcije. Pretpostavimo da za n ∈ N vrijedi
n ≤ p
n
. Tad je p
n+1
> p
n
≥ n, tj. p
n+1
> n, pa mora biti p
n+1
≥ n + 1.
2.2 Limes niza u R
Intuitivno poimanje konvergencije ili teˇzenja ˇclanova niza (a
n
)
n
u R k nekom
broju a ∈ R sastoji se u tome da je ”puno” ˇclanova niza po volji blizu broju a,
a samo ”malen” broj ˇclanova daleko. U situaciji kada radimo s beskonaˇcnim
(prebrojivim) skupom, onda je prihvatljivo pod ”puno” shva´cati beskonaˇcno
mnogo ˇclanova, a pod ”malo” samo konaˇcno njih. U tom smislu fraza ”gotovo
svi ˇclanovi” znaˇci ”svi ˇclanovi osim eventualno njih konaˇcno mnogo”. Dakle,
moˇzemo re´ci da niz (a
n
)
n
konvergira ili teˇzi broju a ako su gotovo svi ˇclanovi
po volji blizu broju a.
Prethodna definicija se realizira u skupu R tako da blizinu realnih brojeva
mjerimo pomo´cu razdaljinske funkcije d(x, y) = [x −y[. Ako je zadan ε > 0,
onda brojevi x koji su od a udaljeni za manje od ε zadovoljavaju [x−a[ < ε,
tj. oni se nalaze u intervalu ¸a − ε, a + ε). Pojam konvergencije u R ima
slijede´ci oblik:
Definicija 2.3. Niz realnih brojeva (a
n
)
n
konvergira ili teˇzi k realnom broju
a ∈ R ako svaki otvoreni interval polumjera ε oko toˇcke a sadrˇzi gotovo sve
ˇclanove niza, tj.
(∀ε > 0), (∃n
ε
∈ N), (∀n ∈ N), ((n > n
ε
) ⇒([a
n
−a[ < ε)). (2.1)
2.2. LIMES NIZA U R 43
Tada a zovemo graniˇcna vrijednost ili limes niza (a
n
)
n
i piˇsemo a =
lim
n→∞
a
n
ili a = lim
n
a
n
.
a aΕ aΕ
a
5
a
3
a
2
a
4
a
6
a
1

Ako niz ne konvergira onda kaˇzemo da on divergira.
Jedan sluˇcaj divergencije niza moˇzemo podvesti pod pojam konvergencije.
U tu svrhu definiramo okoline od +∞ kao intervale oblika ¸E, +∞), gdje je
E > 0.
Definicija 2.4. Kaˇzemo da niz (a
n
)
n
u R konvergira k +∞ako svaka okolina
od +∞ sadrˇzi gotovo sve ˇclanove niza, tj.
(∀E > 0), (∃n
ε
∈ N), (∀n ∈ N), ((n > n
ε
) ⇒(a
n
> E)). (2.2)
U tom sluˇcaju govorimo o konvergenciji niza (a
n
)
n
u R = [−∞, +∞] i piˇsemo
lim
n→∞
a
n
= +∞. Analogno moˇzemo definirati lim
n→∞
a
n
= −∞.
Provjeravanje da li definicija 2.3 vrijedi za neki konkretan niz i konkretan
limes sastoji se u tome da se za po volji zadani ε > 0 pronade ili barem dokaˇze
postojanje prirodnog broja n
ε
takvog da svi ˇclanovi s indeksima ve´cim od n
ε
leˇze u intervalu ¸a −ε, a + ε).
Primjer 2.1. Pokaˇzimo da niz (
1
n
)
n
konvergira i lim
n
1
n
= 0.
Uzmimo ε > 0 po volji. Iz Arhimedovog aksioma u teoremu (1.6) slijedi
postojanje m ∈ N tako da vrijedi mε > 1. Sada za n > m vrijedi nε > mε >
1. Dakle n
ε
= m je traˇzeno rjeˇsenje. Naime, ∀ n ∈ N,
(n > n
ε
) ⇒(nε > n
ε
ε > 1) ⇒
_
1
n
< ε
_


¸
¸
¸
1
n
−0
¸
¸
¸
¸
_
< ε.
Teorem 2.1.
1. Konvergentan niz u R ima samo jednu graniˇcnu vrijednost.
2. Konvergentan niz u R je ograniˇcen.
Dokaz: 1. Pretpostavimo da konvergentan niz (a
n
)
n
ima dvije graniˇcne
vrijednosti a, b ∈ R, a ,= b. Tada bi za ε = [a − b[ > 0 zbog (2.1) postojali
n
a
, n
b
∈ N takvi da vrijedi
(n > n
a
) ⇒([a
n
−a[ <
ε
2
) i (n > n
b
) ⇒([a
n
−b[ <
ε
2
).
44 POGLAVLJE 2. NIZOVI
Sada za n
ε
= max¦n
a
, n
b
¦ imamo
(n > n
ε
) ⇒([a −b[ ≤ [a −a
n
[ +[a
n
−b[ <
ε
2
+
ε
2
= ε = [a −b[),
ˇsto je oˇcita neistina. Dakle, limes mora biti jedinstven.
2. U definiciji (2.1) uzmimo ε = 1, pa postoji n
ε
∈ N tako da (n > n
ε
) ⇒
([a
n
− a[ < 1). Sada za n > n
ε
imamo [a
n
[ ≤ [a
n
−a[ + [a[ ≤ 1 + [a[. Neka
je M = max¦[a
1
[, . . . , [a

[, 1 +[a[¦. Tada vrijedi ∀ n ∈ N, [a
n
[ ≤ M, tj. niz
je ograniˇcen. Q.E.D.
Primjer 2.2. Sama ograniˇcenost nije dovoljna za konvergenciju niza. Niz
definiran s a
n
= (−1)
n
, ∀n ∈ N, je oˇcigledno ograniˇcen, ali niti jedan realan
broj nije mu graniˇcna vrijednost. Naime, za 0 < ε <
1
2
i bilo koji a ∈ R izvan
otvorenog intervala ¸a − ε, a + ε) uvijek se nalazi beskonaˇcno ˇclanova niza.
Dakle, taj interval ne sadrˇzi gotovo sve ˇclanove niza.
Za oˇcekivati je da podnizovi niza nasljeduju dobra svojstva originalnog
niza.
Teorem 2.2. Svaki podniz konvergentnog niza u R i sam je konvergentan i
ima istu graniˇcnu vrijednost kao i niz.
Dokaz: Neka je (a
n
)
n
konvergentan niz u R, a = lim
n
a
n
, i neka je (a
pn
)
n
bilo koji njegov podniz. Uzmimo bilo koji ε > 0. Tada iz a = lim
n
a
n
i (2.1)
postoji n
ε
∈ N takav da (n > n
ε
) ⇒ ([a
n
− a[ < ε). Zbog toga ˇsto je niz
(p
n
)
n
strogo rastu´ci niz u N i zadatka 2.1. imamo ∀n ∈ N, p
n
≥ n. Odatle
slijedi
(∀n ∈ N), (n > n
ε
) ⇒(p
n
> n
ε
) ⇒([a
pn
−a[ < ε),
dakle, a = lim
n
a
pn
. Q.E.D.
Od interesa je na´ci jednostavno provjerive dovoljne uvjete za konvergen-
ciju niza.
Teorem 2.3. Svaki ograniˇcen i monoton niz u R je konvergentan.
Dokaz: Neka je niz (a
n
)
n
rastu´ci, tj. ∀n ∈ N, a
n
≤ a
n+1
. Ograniˇcenost
rastu´ceg niza znaˇci ograniˇcenost skupa A = ¦a
n
; n ∈ N¦ odozgo, pa postoji
a = sup A ∈ R. Iz definicije supremuma skupa A imamo:
1. ∀n ∈ N, a
n
≤ a,
2. ∀ε > 0, ∃n
ε
∈ N, a −ε < a

.
2.3. OPERACIJE S KONVERGENTNIM NIZOVIMA 45
Iz 1. i 2. i rasta niza (a
n
)
n
imamo ∀ε > 0, ∃n
ε
∈ N, ∀ n ∈ N,
(n > n
ε
) ⇒(a −ε < a

≤ a
n
≤ a < a + ε) ⇒([a
n
−a[ < ε).
Dakle, lim
n→∞
a
n
= sup¦a
n
; n ∈ N¦. Analogno se za padaju´ci niz pokaˇze
lim
n→∞
a
n
= inf¦a
n
; n ∈ N¦. Q.E.D.
Primjer 2.3. Monotonost nije nuˇzna za konvergenciju niza. Npr. niz
(−1)
n
n
konvergira k 0, a nije monoton.
Na desnoj slici prikazan je
odnos svojstava monotonosti
(M) i ograniˇcenosti (O) nizova
u odnosu na konvergentne (K)
nizove u R.
O
K
M
2.3 Operacije s konvergentnim nizovima
Za nizove u R kao funkcije s vrijednostima u R moˇzemo definirati sve op-
eracije po toˇckama. U sluˇcaju nizova to znaˇci da je suma (razlika) nizova
(a
n
)
n
i (b
n
)
n
niz oblika (a
n
±b
n
)
n
, tj. (a
n
)
n
±(b
n
)
n
= (a
n
±b
n
)
n
. Isto tako je
produkt nizova (a
n
)
n
i (b
n
)
n
niz oblika (a
n
b
n
)
n
, tj. (a
n
)
n
(b
n
)
n
= (a
n
b
n
)
n
.
Specijalno, za λ ∈ R je λ(a
n
)
n
= (λa
n
)
n
, pa je skup nizova vektorski prostor
(algebra). Sada ´cemo prouˇciti kako se limes ponaˇsa kod navedenih operacija
s nizovima.
Teorem 2.4. Neka su (a
n
)
n
i (b
n
)
n
konvergentni nizovi u R. Tada vrijedi:
1. Niz (a
n
±b
n
)
n
je konvergentan i lim
n→∞
(a
n
±b
n
) = lim
n→∞
a
n
± lim
n→∞
b
n
.
2. Niz (a
n
b
n
)
n
je konvergentan i lim
n→∞
(a
n
b
n
) = lim
n→∞
a
n
lim
n→∞
b
n
.
3. Ako je ∀n ∈ N, b
n
,= 0, i lim
n→∞
b
n
,= 0, onda je i niz
_
a
n
b
n
_
n
konvergentan
i lim
n→∞
_
a
n
b
n
_
=
lim
n→∞
a
n
lim
n→∞
b
n
.
4. Niz ([a
n
[)
n
je konvergentan i lim
n→∞
[a
n
[ = [ lim
n→∞
a
n
[.
46 POGLAVLJE 2. NIZOVI
Dokaz: Neka su lim
n→∞
a
n
= a i lim
n→∞
b
n
= b.
1. Za ε > 0 zbog (2.1) postoje n
1
, n
2
∈ N takvi da vrijedi ∀n ∈ N,
(n > n
1
) ⇒([a
n
−a[ <
ε
2
) i (n > n
2
) ⇒([b
n
−b[ <
ε
2
).
Sada za n
ε
= max¦n
1
, n
2
¦ imamo
(n > n
ε
) ⇒([a
n
+ b
n
−(a + b)[ ≤ [a
n
−a[ +[b
n
−b[ < ε).
2. Prije svega, zbog toga ˇsto je konvergentan, niz (a
n
)
n
je ograniˇcen, tj.
postoji M > 0 takav da ∀n ∈ N, [a
n
[ ≤ M. Sada za ε > 0 zbog (2.1) postoje
n
1
, n
2
∈ N takvi da vrijedi ∀n ∈ N,
(n > n
1
) ⇒([a
n
−a[ <
ε
M +[b[
) i (n > n
2
) ⇒([b
n
−b[ <
ε
M +[b[
).
Sada za n
ε
= max¦n
1
, n
2
¦ imamo
(n > n
ε
) ⇒([a
n
b
n
−ab[ ≤ [a
n
[[b
n
−b[[ +[a
n
−a[[b[ < ε).
3. Pokaˇzimo da vrijedi lim
n→∞
1
b
n
=
1
b
. Za ε =
[b[
2
> 0 imamo n
0
∈ N tako da
∀n ∈ N,
(n > n
0
) ⇒([b
n
−b[ <
[b[
2
) ⇒([b
n
[ ≥
[b[
2
).
Sada za ε > 0 postoji n
1
∈ N tako da ∀n ∈ N vrijedi
(n > n
1
) ⇒([b
n
−b[ <

[b[
2
).
Uzmimo n
ε
= max¦n
1
, n
2
¦, pa ∀n ∈ N imamo
(n > n
ε
) ⇒(
¸
¸
¸
¸
1
b
n

1
b
¸
¸
¸
¸

[b
n
−b[
[b
n
[[b[
< ε).
Odatle pomo´cu 2. slijedi 3.
4. Tvrdnja slijedi jednostavno pomo´cu nejednakosti (1.11),
(n > n
ε
) ⇒[[a
n
[ −[a[[ ≤ [a
n
−a[ < ε.
Q.E.D.
Korolar 2.1. Neka su lim
n→∞
a
n
= a i lim
n→∞
b
n
= b. Tada je za bilo koje λ, µ ∈ R
niz (λa
n
+ µb
n
)
n
konvergentan i lim
n→∞
(λa
n
+ µb
n
) = λa + µb.
2.3. OPERACIJE S KONVERGENTNIM NIZOVIMA 47
Dokaz: Za bilo koji λ ∈ R uzmimo konstantni niz b
n
= λ, ∀n ∈ N. Tada
iz teorema 2.4 2. slijedi lim
n→∞
λa
n
= λa. Odatle i iz aditivnosti limesa imamo
linearnost. Q.E.D.
Napomena 2.1. Skup svih konvergentnih nizova u R je vektorski prostor (al-
gebra).
Osim operacija na skupu R imamo zadan uredaj ≤. Konvergencija nizova
je u skladu s tim uredajem.
Teorem 2.5 (teorem o sendviˇcu). Neka su (a
n
)
n
i (b
n
)
n
konvergentni nizovi
u R.
1. Ako je ∀ n ∈ N, a
n
≤ b
n
, onda je lim
n→∞
a
n
≤ lim
n→∞
b
n
.
2. Ako je (c
n
)
n
niz za kojeg vrijedi ∀ n ∈ N, a
n
≤ c
n
≤ b
n
i lim
n→∞
a
n
=
lim
n→∞
b
n
= c, onda je (c
n
)
n
konvergentan i lim
n→∞
c
n
= c.
Dokaz: 1. Neka je niz (c
n
)
n
konvergentan i takav da vrijedi ∀n ∈ N, c
n
≥ 0.
Tada je lim
n→∞
c
n
= c ≥ 0. Kada bi bilo c < 0, onda bi u okolini ¸c −
[c[
2
, c +
[c[
2
)
bili gotovo svi ˇclanovi niza, ˇsto nije mogu´ce zbog c +
[c[
2
< 0.
Sada za c
n
= b
n
−a
n
, ∀n ∈ N, i teorema 2.4. 1. slijedi tvrdnja.
2. Za ε > 0 zbog (2.1) postoje n
1
, n
2
∈ N takvi da vrijedi ∀n ∈ N,
(n > n
1
) ⇒([a
n
−c[ < ε) i (n > n
2
) ⇒([b
n
−c[ < ε).
Sada za n
ε
= max¦n
1
, n
2
¦ imamo
(n > n
ε
) ⇒(c −ε < a
n
≤ c
n
≤ b
n
< c + ε) ⇒([c
n
−c[ < ε).
Q.E.D.
2.3.1 Primjeri konvergentnih nizova
Propozicija 2.1. Neka je b > 0 realan broj. Tada postoji a > 0 takav da je
b = a
2
, tj. a =

b (surjektivnost kvadratne funkcije).
Dokaz: Pretpostavimo da je b > 1. Neka je niz (x
n
)
n
definiran rekurzijom
x
n
=
1
2
_
x
n−1
+
b
x
n−1
_
, ∀ n ∈ N, (2.3)
48 POGLAVLJE 2. NIZOVI
uz poˇcetnu vrijednost x
0
= b > 1. Dokaˇzimo indukcijom da je niz (x
n
)
n
padaju´ci i odozdo omeden s 1.
Prvo uoˇcimo da iz (2.3) imamo
x
2
n
−b = (x
n
−x
n−1
)
2
, (∀n ∈ N), (2.4)
x
n
−x
n−1
= −
x
2
n−1
−b
2x
n−1
, (∀n ∈ N). (2.5)
Baza indukcije slijedi iz x
1
=
1
2
(b + 1) < b = x
0
i x
1
> 1. Pretpostavimo
da vrijedi 1 < x
k
< x
k−1
, k = 1, . . . , n−1. Sada iz (2.4) imamo x
2
n−1
−b > 0,
a onda iz (2.5) slijedi x
n
−x
n−1
< 0. Iz (2.3) i 0 < (x
n−1
−1)
2
+b−1, ∀n ∈ N,
slijedi x
n
> 1. Dakle, postoji a = lim
n
x
n
. Iz (2.3) imamo a =
1
2
_
a +
b
a
_
,
odakle slijedi b = a
2
.
Za 0 < b < 1 imamo
1
b
> 1, pa postoji c > 1,
1
b
= c
2
. Sada je za a =
1
c
imamo tvrdnju. Q.E.D.
Primjer 2.4. Vrijedi lim
n→∞
n

n = 1.
Za bilo koji ε > 0 po binomnom teoremu imamo:
(1 +ε)
n
= 1 +nε +
n(n −1)
2
ε
2
+ + ε
n
> n
n −1
2
ε
2
.
Uzmimo n
ε
∈ N za koji vrijedi (n
ε
−1)ε
2
> 2. Tada vrijedi
(n > n
ε
) ⇒(1 +ε)
n
> n
n −1
2
ε
2
> n
n
ε
−1
2
ε
2
> n,
odnosno
(n > n
ε
) ⇒1 < n < (1 +ε)
n
.
Zbog strogog rasta funkcije x →
n

x na ¸0, +∞) slijedi
(n > n
ε
) ⇒1 <
n

n < 1+ε.
Primjer 2.5. Za a > 0 vrijedi lim
n→∞
n

a = 1.
U sluˇcaju 1 < a je 1 < a < n za gotovo sve n ∈ N, odakle imamo
1 <
n

a <
n

n za gotovo sve n ∈ N. Sada tvrdnja slijedi iz teorema 2.5. 2.
Ako je a < 1 onda je
1
a
> 1, pa je
lim
n→∞
n

a =
1
lim
n→∞
n
_
1
a
= 1.
2.3. OPERACIJE S KONVERGENTNIM NIZOVIMA 49
Primjer 2.6. Nizovi a
n
=
_
1 +
1
n
_
n
, ∀n ∈ N, i b
n
=
n

k=0
1
k!
, ∀n ∈ N, su
konvergentni i imaju isti limes.
Niz (b
n
)
n
je oˇcigledno strogo rastu´ci. Pokaˇzimo da vrijedi b
n
< 3, ∀n ∈ N.
Vrijedi
b
n+1
= 1+
1
1!
+
_
1
2!
+ +
1
(n + 1)!
_
= 2+
1
2
_
1 +
1
3
+ +
1
(n + 1) 3
_
<
< 2 +
1
2
_
1 +
1
2
+
1
3 2
+ +
1
n 2
_
= 2 +
1
2
(b
n
−1),
tj. imamo rekurziju b
n+1
< 2 +
1
2
(b
n
−1), ∀n ∈ N. Odatle indukcijom slijedi
tvrdnja. Naime, b
1
= 2 < 3, i ∀n ∈ N, b
n
< 3 ⇒ b
n+1
< 2 +
1
2
(b
n
− 1) <
2 +
1
2
(3 −1) = 3. Dakle, niz (b
n
)
n
je konvergentan.
Sada primjenom binomne formule na niz (a
n
)
n
imamo
a
n
=
n

k=0
_
n
k
_
1
n
k
=
n

k=0
n(n −1) (n −k + 1)
k!n
k
=
n

k=0
1
k!
_
1 −
1
n
_

_
1 −
k −1
n
_
<
n

k=0
1
k!
= b
n
.
pa je i niz (a
n
)
n
odozgo ograniˇcen. Zbog 1 −
p
n + 1
≥ 1 −
p
n
, za 0 ≤ p ≤ n,
vrijedi
a
n+1
=
_
n

k=0
1
k!
_
1 −
1
n + 1
_

_
1 −
k −1
n + 1
_
_
+
1
(n + 1)
n+1
> a
n
,
ˇsto kazuje da je i niz (a
n
)
n
konvergentan.
Sada za bilo koji ˇcvrst p ∈ N i svaki n > p imamo
a
n
>
p

k=0
1
k!
_
1 −
1
n
_

_
1 −
k −1
n
_
.
Prethodna nejednakost za n →∞ daje
lim
n→∞
a
n

p

k=0
1
k!
= b
p
, ∀p ∈ N.
Odatle slijedi lim
n→∞
a
n
≥ lim
n→∞
b
n
. Zbog ranije pokazane nejednakosti a
n
< b
n
,
∀n ∈ N, imamo lim
n→∞
a
n
≤ lim
n→∞
b
n
, ˇsto daje lim
n→∞
a
n
= lim
n→∞
b
n
= e ≈
2.71828182.
50 POGLAVLJE 2. NIZOVI
2.3.2 Eksponencijalne funkcije na R (II.)
U ovoj toˇcki definiramo eksponencijalnu funkciju exp : R → ¸0, +∞) kao
limes niza funkcija.
U tu svrhu za svaki n ∈ N definiramo funkcije f
n
: [0, +∞) → ¸0, +∞)
tako da vrijedi
f
n
(x) =
_
1 +
x
n
_
n
, ∀x ∈ [0, +∞). (2.6)
Definicija 2.5. Kaˇzemo da niz funkcija (f
n
)
n
, gdje su f
n
: I → R, I ⊆ R,
konvergira obiˇcno ili po toˇckama k funkciji f : I →R na intervalu I, ako
niz brojeva (f
n
(x))
n
konvergira k f(x), ∀x ∈ I.
Propozicija 2.2. Niz funkcija (f
n
)
n
, gdje su f
n
: [0, +∞) → ¸0, +∞), n ∈
N, definirane s (2.6), konvergira na skupu [0, +∞). Funkcija f : [0, +∞) →
¸0, +∞), f = lim
n→∞
f
n
, zadovoljava :
1. f(0) = 1,
2. f(1) = e,
3. f(x + y) = f(x)f(y), ∀x, y ∈ [0, +∞).
Dokaz: Uzmimo x ≥ 0 i pokaˇzimo da je niz f
n
(x)
n
strogo rastu´ci i omeden.
Vrijedi
f
n
(x) =
n

k=0
_
n
k
_
x
k
n
k
=
n

k=0
1
k!
_
1 −
1
n
_

_
1 −
k −1
n
_
x
k
<
<
n

k=0
1
k!
_
1 −
1
n + 1
_

_
1 −
k −1
n + 1
_
x
k
+
x
n+1
(n + 1)
n+1
= f
n+1
(x),
pa je (f
n
(x))
n
strogo rastu´ci niz. Neka je m ∈ N takav da je x ≤ m. Tada je
f
n
(x) ≤ f
n
(m), ∀n ∈ N. Za podniz (f
nm
(m))
n
strogo rastu´ceg niza (f
n
(m))
n
imamo f
nm
(m) = f
n
(1)
m
, ∀n ∈ N. Kako iz primjera 2.6. slijedi f
n
(1) ≤ 3,
∀n ∈ N, imamo f
n
(x) ≤ 3
m
, ∀n ∈ N. Odatle slijedi konvergencija niza
(f
n
(x))
n
, ∀x ∈ [0, +∞).
Svojstvo 1. je jasno, a svojstvo 2. slijedi iz primjera 2.6. Za x, y ≥ 0
imamo
_
1 +
x
n
__
1 +
y
n
_
=
_
1 +
x + y
n
+
xy
n
2
_

_
1 +
x + y
n
_
.
Vrijedi
_
1 +
x
n
_
n
_
1 +
y
n
_
n

_
1 +
x + y
n
_
n
=
_
1 +
x + y
n
+
xy
n
2
_
n

_
1 +
x + y
n
_
n
=
2.4. LIMES SUPERIOR I LIMES INFERIOR 51
=
xy
n
2
_
n−1

k=0
_
1 +
x + y
n
+
xy
n
2
_
n−1−k
_
1 +
x + y
n
_
k
_
,
pa zbog prethodne nejednakosti imamo
xy
n
_
1 +
x + y
n
_
n−1

_
1 +
x
n
_
n
_
1 +
y
n
_
n

_
1 +
x + y
n
_
n

xy
n
_
1 +
x
n
_
n−1
_
1 +
y
n
_
n−1
.
Sada iz prethodne nejednakosti za n →∞ dobijemo
lim
n→∞
_
_
1 +
x
n
_
n
_
1 +
y
n
_
n

_
1 +
x + y
n
_
n
_
= 0,
odakle slijedi svojstvo 3. Q.E.D.
Sada definiramo funkciju exp : R →¸0, +∞) na slijede´ci naˇcin:
exp(x) =
_
¸
¸
_
¸
¸
_
f(x) ; x ≥ 0,
1
f(−x)
; x < 0.
(2.7)
Pokaˇzimo da vrijedi exp(x + y) = exp(x) exp(y), ∀x, y ∈ R. Ako su x i
y istog predznaka, onda je jednakost jasna. Jedini interesantni sluˇcajevi su
x > 0, y < 0, x + y > 0 i x > 0, y < 0, x + y > 0. U prvom sluˇcaju imamo
f(x) = f(x + y + (−y)) = f(x + y)f(−y), pa je exp(x + y) = f(x + y) =
f(x)
1
f(−y)
= exp(x) exp(y), a drugi ide analogno.
2.4 Limes superior i limes inferior
Lema 2.1. Svaki niz (a
n
)
n
u R ima monoton podniz.
Dokaz: Neka je A
m
= ¦a
n
; n ≥ m¦. Promatramo dva sluˇcaja:
1. ∃m ∈ N tako da skup A
m
nema maksimum.
2. ∀m ∈ N skup A
m
ima maksimum.
1. sluˇcaj: Bez smanjenja op´cenitosti uzmimo da je m = 1, tj. ve´c A
1
nema maksimum. To znaˇci da ∀n ∈ N ∃k ∈ N, k > n i a
k
> a
n
.
Poˇcnimo s n = 1 i medu svim k > 1 takvim da je a
k
> a
1
uzmimo
najmanji i oznaˇcimo ga s p
1
, tj. a
p
1
> a
1
. Sada promatramo skup A
p
1
. Ovaj
skup isto nema maksimum, jer kada bi ga imao, onda bi i prethodni A
1
imao.
Medu svim k > p
1
takvim da je a
k
> a
p
1
uzmimo najmanji i oznaˇcimo ga s
52 POGLAVLJE 2. NIZOVI
p
2
, tj. a
p
2
> a
p
1
, itd. Ovim postupkom dobivamo strogo rastu´ci niz (p
n
)
n
u
N takav da je a
pn
< a
p
n+1
, ∀n ∈ N, tj. podniz (a
pn
)
n
je strogo rastu´ci.
2. sluˇcaj: Neka je b
1
= max A
1
. Medu onim k ∈ N za koje je a
k
= b
1
uzmimo najmanji i oznaˇcimo ga s p
1
, tj. (j < p
1
) ⇒ (a
j
< a
p
1
). Sada
gledamo A
p
1
+1
i neka je b
2
= max A
p
1
+1
. Jasno, b
2
≤ b
1
. Medu svim k > p
1
za koje je a
k
= b
2
uzmimo najmanji i oznaˇcimo ga s p
1
. Jasno je da vrijedi
a
p
2
≤ a
p
1
, itd. Tim postupkom dobijemo strogo rastu´ci niz (p
n
)
n
u N takav
da je a
pn
≥ a
p
n+1
, ∀n ∈ N, tj. podniz (a
pn
)
n
je padaju´ci. Q.E.D.
Korolar 2.2. Za konaˇcno nizova a
(1)
, a
(2)
, . . . , a
(n)
postoji strogo rastu´ci niz
p : N →N takav da su svi podnizovi a
(1)
◦ p, a
(2)
◦ p, . . . , a
(n)
◦ p monotoni.
Dokaz: Iz leme 2.1. postoji strogo rastu´ci niz q
(1)
: N → N takav da je
a
(1)
◦ q
(1)
monoton podniz od a
(1)
. Sada gledamo podnizove a
(1)
◦ q
(1)
, a
(2)

q
(1)
, . . . , a
(n)
◦ q
(1)
od kojih je prvi monoton, a ostali ne moraju bit mono-
toni. Sada po lem1 2.1. postoji strogo rastu´ci niz q
(2)
: N → N takav
da je a
(2)
◦ q
(1)
◦ q
(2)
monoton podniz od a
(2)
◦ q
(1)
. Zbog toga ˇsto je podniz
monotonog niza i sam monoton, medu podnizovima a
(1)
◦q
(1)
◦q
(2)
, a
(2)
◦q
(1)

q
(2)
, . . . , a
(n)
◦ q
(1)
◦ q
(2)
su prva dva monotona, a ostali ne moraju biti. Ovim
postupkom u n koraka dolazimo do podnizova a
(1)
◦ p, a
(2)
◦ p, . . . , a
(n)
◦ p,
gdje je p = q
(1)
◦ q
(2)
◦ ◦ q
(n)
, koji su svi monotoni. Q.E.D.
U teoremu 2.1. i primjeru 2.2. smo vidjeli da je ograniˇcenost niza nuˇzna,
ali ne i dovoljna za konvergenciju toga niza. Slijede´ci teorem govori o tome
ˇsto se ipak moˇze zakljuˇciti iz ograniˇcenosti niza.
Teorem 2.6 (Weierstrass
1
). Ograniˇcen niz u R ima konvergentan podniz.
Dokaz: Pomo´cu leme 2.1. moˇzemo na´ci monoton podniz zadanog niza.
Poˇsto je niz ograniˇcen, onda je i svaki njegov podniz ograniˇcen. Sada za taj
ograniˇcen i monoton podniz iz teorema 2.3. slijedi konvergencija. Q.E.D.
Definicija 2.6. Kaˇzemo da je α ∈ R gomiliˇste niza (a
n
)
n
realnih brojeva,
ako postoji podniz (a
pn
)
n
niza (a
n
)
n
takav da vrijedi lim
n→∞
a
pn
= α.
Iz definicije slijedi da je α ∈ R gomiliˇste niza (a
n
)
n
ako i samo ako ∀ε > 0
okolina ¸α −ε, α + ε) sadrˇzi beskonaˇcno ˇclanova niza.
Primjer 2.7.
1
Karl Theodor Wilhelm Weierstrass (Ostenfelde, 31. listopad 1815. - Berlin, 19.
veljaˇca 1897.) njemaˇcki matematiˇcar
2.4. LIMES SUPERIOR I LIMES INFERIOR 53
i. Svaki ograniˇceni niz ima barem jedno gomiliˇste u R.
ii. Svaki konvergentan niz ima toˇcno jedno gomiliˇste, a to je graniˇcna
vrijednost.
iii. Niz iz primjera 2.2. ima toˇcno dva gomiliˇsta jer je (−1)
2n
→ 1 i
(−1)
2n−1
→−1.
iv. Skupovi N i Q su ekvipotentni, tj. postoji bijektivni niz r : N → Q.
Tada je R skup svih gomiliˇsta niza (r
n
)
n
, tj. svaki realan broj je limes
nekog niza racionalnih brojeva.
v. Niz (n)
n
nema niti jedno gomiliˇste u R.
Definicija 2.7. Neka je (a
n
)
n
ograniˇcen niz realnih brojeva i A ⊂ R skup
svih gomiliˇsta tog niza.
Supremum skupa A zovemo limes superior niza (a
n
)
n
i oznaˇcavamo
s limsup
n→∞
a
n
ili lim
n
a
n
, .
Infimum skupa A zovemo limes inferior niza (a
n
)
n
i oznaˇcavamo s
liminf
n→∞
a
n
ili lim
n
a
n
, .
Broj L ∈ R je limes superior niza (a
n
)
n
ako i samo ako vrijedi:
1. ∀ε > 0, je a
n
< L + ε za gotovo sve ˇclanove niza.
2. ∀ε > 0, je L −ε < a
n
za beskonaˇcno ˇclanova niza.
Broj ℓ ∈ R je limes inferior niza (a
n
)
n
ako i samo ako vrijedi:
1. ∀ε > 0, je ℓ −ε < a
n
za gotovo sve ˇclanove niza.
2. ∀ε > 0, je a
n
< ℓ + ε za beskonaˇcno ˇclanova niza.
Teorem 2.7. Niz (a
n
)
n
u R je konvergentan ako i samo ako je
liminf
n→∞
a
n
= limsup
n→∞
a
n
.
Dokaz: Ako je niz (a
n
)
n
konvergentan, onda je po teoremu 2.2. svaki njegov
podniz ima istu graniˇcnu vrijednost kao i niz, pa je skup svih gomiliˇsta niza
jednoˇclan.
Obratno, ako vrijedi gornja jednakost, onda je skup svih gomiliˇsta jednoˇclan
i neka je α njegov element. Tada ∀ε > 0, iz definicije limesa inferiora, gotovo
svi ˇclanovi niza su > α−ε, a iz definicije limesa superiora, gotovo svi ˇclanovi
niza su < α + ε, tj. gotovo svi ˇclanovi su u intervalu ¸α − ε, α + ε). Dakle,
α = lim
n→∞
a
n
. Q.E.D.
54 POGLAVLJE 2. NIZOVI
2.5 Cauchyjev niz
Sada navodimo nuˇzan i dovoljan uvjet za konvergenciju realnog niza koji u
sebi ne upotrebljava pojam limesa. Dakle, pomo´cu njega moˇzemo ispitati
konvergenciju niza a da nemamo kandidata za njegov limes.
Definicija 2.8. Kaˇzemo da je niz (a
n
)
n
realnih brojeva Cauchyjev
1
ili fun-
damentalan niz ako
(∀ε > 0)(∃n
ε
∈ N)(∀n, m ∈ N)((n, m > n
ε
) ⇒([a
n
−a
m
[ < ε)). (2.8)
Teorem 2.8. Niz u R je konvergentan ako i samo ako je Cauchyjev.
Dokaz: Neka je (a
n
)
n
konvergentan niz i a = lim
n
a
n
, tj.
(∀ε > 0)(∃n
ε
∈ N)(∀n ∈ N)((n > n
ε
) ⇒([a
n
−a[ <
ε
2
)).
Neka je n, m > n
ε
, pa imamo [a
n
− a
m
[ ≤ [a
n
− a[ + [a − a
m
[ <
ε
2
+
ε
2
= ε,
dakle uvjet (2.8) je nuˇzan.
Obratno, neka je (a
n
)
n
Cauchyjev niz. Pokaˇzimo da je taj niz ograniˇcen.
Iz (2.8) za ǫ = 1 imamo n
1
∈ N takav da ∀n, m ∈ N, (n, m > n
1
) ⇒
([a
n
−a
m
[ < 1). Odatle za n > n
1
imamo [a
n
[ ≤ [a
n
−a
n
1
+1
[ +[a
n
1
+1
[. Sada
je M = max¦[a
1
[, . . . , [a
n
1
[, 1 +[a
n
1
+1
[¦ takav da vrijedi [a
n
[ ≤ M, ∀n ∈ N.
Po teoremu 2.6. ograniˇcen (a
n
)
n
niz ima konvergentan podniz (a
pn
)
n
, tj.
postoji a = lim
n
a
pn
. Pokaˇzimo da vrijedi a = lim
n
a
n
. Uzmimo ε > 0 po
volji. Iz konvergencije podniza (a
pn
)
n
imamo n

ε
∈ N takav da
((n > n

ε
) ⇒([a
pn
−a[ <
ε
2
)).
Zato ˇsto je niz (a
n
)
n
Cauchyjev imamo n
′′
ε
∈ N takav da
((n > n
′′
ε
) ⇒([a
n
−a
m
[ <
ε
2
)).
Neka je n
ε
= max¦n

ε
, n
′′
ε
¦ pa za n > n
ε
, zbog p
n
≥ n, slijedi
[a
n
−a[ ≤ [a
n
−a
pn
[ + [a
pn
−a[ <
ε
2
+
ε
2
= ε,
tj. a = lim
n
a
n
. Q.E.D.
Cauchyjevo svojstvo je posebno vaˇzno u op´cenitijim strukturama od skupa
R, gdje nismo u mogu´cnosti pomo´cu uredaja definirati pojam potpunosti
skupa, kao u Aksiomu 15. Takav je npr. skup kompleksnih brojeva C o
kojem govorimo u slijede´coj toˇcki. Tada se kaˇze da je skup potpun ako svaki
Cauchyjev niz iz skupa konvergira u tom skupu.
1
Augustin Louis Cauchy (Paris, 21. kolovoz 1789. – Sceaux-Paris, 23. svibanj 1857.)
francuski matematiˇcar
2.6. POLJE C, NIZOVI U C 55
2.6 Polje C, nizovi u C
2.6.1 Polje kompleksnih brojeva C
Neka je RR Kartezijev produkt skupa R sa samim sobom. RR je skup
svih uredenih parova (a, b) gdje su a, b ∈ R. Sada na R R definiramo
operacije zbrajanja i mnoˇzenja.
Neka je ⊕ : (RR) (RR) →(RR) operacija zbrajanja definiran s
∀(a, b), (c, d) ∈ R R, (a, b) ⊕(c, d) = (a + c, b + d), (2.9)
i neka je ⊙ : (R R) (R R) →(R R) operacija mnoˇzenja definiran s
∀(a, b), (c, d) ∈ R R, (a, b) ⊙(c, d) = (ac −bd, ad + bc). (2.10)
U daljnjem tekstu ´cemo umjesto oznaka ⊕ i ⊙ koristiti iste oznake kao i za
operacije u R, tj. + i , s tim da je uvijek jasno kada su operacije s parovima
realnih brojeva ili sa samim realnim brojevima.
Skup R R snabdjeven operacijom zbrajanja (2.9) i mnoˇzenja (2.10)
zovemo skup kompleksnih brojeva i oznaˇcavamo s C.
Teorem 2.9. Skup kompleksnih brojeva C je polje.
Dokaz: Pokaˇzimo da za skup C i operacije zbrajanja (2.9) i mnoˇzenja (2.10)
vrijede aksiomi A 1. do A 9. Aksiomi A 1. i A 4. slijede direktno iz istih
aksioma za R i definicije operacije zbrajanja. Neutralni element za zbrajanje
je par (0, 0), tj. (0, 0) +(a, b) = (0 +a, 0 +b) = (a +0, b +0) = (a, b). Za bilo
koji par (a, b) suprotni par −(a, b) = (−a, −b). Vrijedi (a, b) + (−a, −b) =
(a + (−a), b + (−b)) = (0, 0) i (−a, −b) + (a, b) = (−a + a, −b + b) = (0, 0).
Asocijativnost i komutativnost mnoˇzenja i distributivnost mnoˇzenja na
zbrajanje slijede direktnim raˇcunom iz asocijativnosti i komutativnost mnoˇzenja
i zbrajanja na R, te distributivnosti mnoˇzenja na zbrajanje u R. Jedinica
ili neutralni element za mnoˇzenje je par (1, 0), tj. za svaki par (a, b) imamo
(a, b)(1, 0) = (a1−b0, a0+b1) = (a, b) i (1, 0)(a, b) = (1a−0b, 1b+0a) = (a, b).
Za svaki (a, b) ,= (0, 0), tj. a
2
+ b
2
,= 0, definiramo
(a, b)
−1
=
_
a
a
2
+ b
2
,
−b
a
2
+ b
2
_
.
Vrijedi (a, b)
_
a
a
2
+ b
2
,
−b
a
2
+ b
2
_
=
_
aa −b(−b)
a
2
+ b
2
,
a(−b) + ba
a
2
+ b
2
_
= (1, 0).
Q.E.D.
56 POGLAVLJE 2. NIZOVI
Na C moˇzemo definirati uredaj ((a, b) _ (c, d))
def
= (a ≤ c) ∧ (b ≤ d). Taj
uredaj je samo parcijalni uredaj, jer npr. (1, 0) i(0, 1) nisu usporedivi.
Uoˇcimo podskup R

= ¦(x, 0); x ∈ R¦ ⊂ C. Taj skup je zatvoren na
operacije zbrajanja i mnoˇzenja, tj. (a, 0) + (b, 0) = (a + b, 0) i (a, 0)(b, 0) =
(ab, 0). U skupu R

vrijede aksiomi A 1. do A 9.
ˇ
Stoviˇse, restrikcija relacija
parcijalnog uredaja na C daje na R

linearan uredaj koji je u skladu s op-
eracijama zbrajanja i mnoˇzenja. Tako je R

uredeno potpuno polje, dakle,
moˇzemo ga izjednaˇciti s R. U tom smislu piˇsemo (0, 0) = 0, (1, 0) = 1 i
op´cenito (a, 0) = a.
Kompleksan broj (0, 1) zovemo imaginarna jedinica i oznaˇcavamo ga s
i = (0, 1). Tako za svaki kompleksan broj vrijedi (a, b) = (a, 0)+(b, 0)(0, 1) pa
piˇsemo (a, b) = a + bi. Tako vrijedi i
2
= (0, 1)(0, 1) = (−1, 0 = −(1, 0) = −1
, pa se operacije s kompleksnim brojevima svode na operacije s binomima.
Ako je z = a + bi ∈ C, onda je a = Rez realni dio i b = Imz imaginarni dio
od z.
Za komleksni broj z = a+bi definiramo njegov konjugirani broj z = a−bi.
Realni broj [z[ =

a
2
+ b
2
=

zz zovemo modul kompleksnog broja z.
Vrijedi [Rez[ = [a[ ≤

a
2
+ b
2
= [z[ i [Imz[ = [b[ ≤

a
2
+ b
2
= [z[. Za
z, v ∈ C vrijedi z + v = z + v, zv = zv i [zv[ = [z[[v[. Takoder, za modul
vrijedi nejednakost trokuta
[z + v[ ≤ [z[ +[v[, ∀ z, v ∈ C. (2.11)
Vrijedi
[z + v[
2
= (z + v)(z + v) = [z[
2
+[v[
2
+ zv + zv = [z[
2
+[v[
2
+ 2Re(zv) ≤
≤ [z[
2
+[v[
2
+ 2[Re(zv)[ ≤ [z[
2
+[v[
2
+ 2[zv[ = ([z[ +[v[)
2
.
Odatle zbog rasta funkcije

na R
+
slijedi (2.11).
2.6.2 Eksponencijalna funkcija na C
Definiramo funkciju f : C →C na slijede´ci naˇcin:
f(x + iy) = e
x
(cos y + i sin y), ∀ x, y ∈ R. (2.12)
Za y = 0 dobijemo f(x) = e
x
, ∀ x, y ∈ R, pa je f proˇsirenje eksponencijalne
funkcije s R na C. Pokaˇzimo da to proˇsirenje zadovoljava osnovnu funkcijsku
jednakost koja karakterizira eksponencijalnu funkciju. Za z = x + iy, z

=
x

+ iy

, gdje su x, x

, y, y

∈ R, imamo
f(z)f(z

) = f(x + iy)f(x

+ iy

) = e
x
(cos y + i sin y)e
x

(cos y

+ i sin y

) =
2.6. POLJE C, NIZOVI U C 57
= e
x+x

[cos y cos y

−sin y sin y

+ i(sin y cos y

+ cos y sin y

)] =
= e
x+x

[cos(y + y

) + i sin(y + y

)] = f(x + x

+ i(y + y

)) = f(z + z

).
Iz (2.12) vidimo da vrijedi f(z) = f(z), ∀z ∈ C. Takoder, ako je f(x+iy) = 0
onda zbog e
x
> 0 iz (2.12) slijedi cos y = sin y = 0, ˇsto je nemogu´ce zbog
(1.24).
Dakle imamo funkciju f : C → C ¸ ¦0¦ koju oznaˇcavamo s f(z) = e
z
,
∀z ∈ C. Sada moˇzemo kompleksnu eksponencijalnu funkciju pisati u obliku
e
x+iy
= e
x
(cos y + i sin y), ∀ x, y ∈ R. (2.13)
Za x = 0 dobije se Eulerova formula
e
iy
= cos y + i sin y, ∀ y ∈ R, (2.14)
iz koje slijedi veza trigonometrijskih funkcija i eksponencijalne funkcije
sin y =
e
iy
−e
−iy
2i
,
cos y =
e
iy
+ e
−iy
2
. (2.15)
Takoder, za svaki z ∈ C moˇzemo definirati
sin z =
e
iz
−e
−iz
2i
, (2.16)
cos iz =
e
iz
+ e
−iz
2
, (2.17)
shz =
e
z
−e
z
2i
, (2.18)
chiz =
e
z
+ e
z
2
. (2.19)
Lako se vidi da vrijedi cos iz = chz, sin iz = ishz.
2.6.3 Nizovi u C, limes niza u C
Neka je (a
n
)
n
niz u C , gdje je a
n
= α
n

n
i, ∀n ∈ N. Tako imamo pridruˇzena
dva realna komponentna niza (α
n
)
n
i (β
n
)
n
.
58 POGLAVLJE 2. NIZOVI
Definicija 2.9. Niz kompleksnih brojeva (a
n
)
n
konvergira ili teˇzi ka kompleksnom broju a ∈ C
ako svaki otvoreni krug polumjera ε oko toˇcke a
sadrˇzi gotovo sve ˇclanove niza, tj.
(∀ε > 0), (∃n
ε
∈ N), (∀n ∈ N),
((n > n
ε
) ⇒([a
n
−a[ < ε)). (2.20)
0
Re z
Im z
a
Ε
Definicija limesa niza u C je formalno ista kao i u R, te je stoga za oˇcekivati
da vrijede svojstva koja vrijede za konvergentne nizove u R. To se moˇze
dokazati koriste´ci definiciju limesa (2.20). Mi ´cemo to uˇciniti tako ˇsto ´cemo
dokazati da konvergiraju komponentni nizovi (α
n
)
n
i (β
n
)
n
.
Teorem 2.10. Neka je (a
n
)
n
niz u C , gdje je a
n
= α
n

n
i, ∀n ∈ N. Vrijedi
lim
n
a
n
= a = α + βi ako i samo ako je α = lim
n
α
n
i β = lim
n
β
n
.
Dokaz: Ako je a = lim
n
a
n
i a = α +βi, onda vrijedi [α
n
−α
n
[ ≤ [a
n
−a[ i

n
−β[ ≤ [a
n
−a[, odakle odmah imamo α = lim
n
α
n
i β = lim
n
β
n
. Obratno,
neka je α = lim
n
α
n
i β = lim
n
β
n
. Zbog [a
n
−a[ =
_

n
−α
n
[
2
+[β
n
−β[
2
slijedi a = lim
n
a
n
, gdje je a = α + βi. Q.E.D.
Zato ˇsto se operacije s kompleksnim nizovima svode na operacije s realnim
komponentnim nizovima, sada je odmah jasno da i u kompleksnom sluˇcaju
vrijedi teorem 2.4. Za konvergentne nizove (a
n
)
n
, a
n
= α
n
+ β
n
i, ∀n ∈ N i
(b
n
)
n
, b
n
= γ
n
+ δ
n
i, ∀n ∈ N, imamo
lim
n
(a
n
+b
n
) = lim
n
((α
n

n
) + (β
n

n
)i) = lim
n

n

n
) +lim
n

n

n
)i =
= (lim
n
α
n
+ lim
n
β
n
i) + (lim
n
γ
n
+ lim
n
δ
n
i) = lim
n
a
n
+ lim
n
b
n
.
Naravno, i za mnoˇzenje imamo
lim
n
(a
n
b
n
) = lim
n
((α
n
γ
n
−β
n
δ
n
) + (αδ
n
+ β
n
γ)i =
= (lim
n
α
n
lim
n
γ
n
−lim
n
β
n
lim
n
δ
n
) + (lim
n
αlim
n
δ
n
+ lim
n
β
n
lim
n
γ)i) =
= (lim
n
α
n
+ lim
n
β
n
i)(lim
n
γ
n
+ lim
n
δ
n
i) = lim
n
a
n
lim
n
b
n
.
Takoder vrijedi i teorem 2.6. o ograniˇcenom nizu. Ako je kompleksni
niz (a
n
)
n
= (α
n
+ β
n
i)
n
ograniˇcen, onda su ograniˇceni njegovi komponentni
nizovi. Sada pomo´cu korolara 2.2 imamo njihove monotone podnizove s istim
indeksima (α
pn
)
n
i (β
pn
)
n
, pa smo u mogu´cnosti konstruirati konvergentan
podniz (a
pn
)
n
= (α
pn
+ β
pn
i)
n
kompleksnog niza (a
n
)
n
.
2.6. POLJE C, NIZOVI U C 59
Primjer 2.8. Neka je a ∈ C, [a[ < 1. Tada je lim
n→∞
a
n
= 0.
Zbog [a
n
− 0[ = [a
n
[ − 0 = [a[
n
− 0 bez smanjenja op´cenitosti moˇzemo
uzeti 0 < a < 1. Tada vrijedi a
n+1
< a
n
, ∀n ∈ N, tj. niz (a
n
)
n
je strogo
padaju´ci. Po teoremu 2.3. lim
n→∞
a
n
= α = inf¦a
n
; n ∈ N¦ ≥ 0. Sada iz
∀n ∈ N, α ≤ a
n
, imamo ∀n ∈ N,
α
a
≤ a
n−1
. Iz svojstva infimuma slijedi
α
a
≤ α ⇒α(1 −a) ≤ 0 ⇒α ≤ 0 ⇒α = 0.
60 POGLAVLJE 2. NIZOVI
Poglavlje 3
Limes funkcije i neprekidnost
funkcije
U ovom poglavlju obradujemo vaˇzne pojmove limesa funkcije i neprekidnosti
funkcije.
ˇ
Zelimo intuitivno promiˇsljanje o tim pojmovima pretvoriti u strogi
matematiˇcki jezik, tako da omogu´cimo egzaktno koriˇstenje tih pojmova na
funkcijama s kojima radimo.
3.1 Limes funkcije
Neka su zadane funkcije a : N → R, a(n) =
1
n
, ∀n ∈ N i f : ¸0, +∞) → R,
f(x) =
1
x
, ∀x ∈ R. Prva funkcija je niz i u prethodnom poglavlju smo
dobro prouˇcili ˇsto znaˇci lim
n→∞
1
n
= 0.
ˇ
Sto se tiˇce funkcije f, priliˇcno je jasno
intuitivno poimanje pojma lim
x→∞
1
x
= 0. Malo je manje jasno kako u vezu
dovesti lim
x→1
1
x
= 1 i analognu priˇcu s nizom. Kod niza nismo u mogu´cnosti
konstruirati proces pribliˇzavanja argumenata n k broju 1, dok kod realnih
brojeva je to mogu´ce. U slijede´coj definiciji dana je veza limesa funkcije i
limesa niza.
Definicija 3.1. Neka je I ⊆ R otvoren interval i c ∈ I. Za funkciju f :
I ¸ ¦c¦ →R kaˇzemo da ima limes u toˇcki c jednak L ako za svaki niz (c
n
)
n
u I vrijedi:
( lim
n→∞
c
n
= c) ⇒( lim
n→∞
f(c
n
) = L).
Tada piˇsemo lim
x→c
f(x) = L.
Iz definicije je vidljivo da je pribliˇzavanje broja x prema c ekvivalentno
pribliˇzavanju svih nizova koji konvergiraju k c. Dakle, u definiciji je potrebno
61
62 POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE
promatrati sve takve nizove, a ne samo jedan niz ili njih konaˇcno mnogo.
Tada se slike tih nizova po funkciji f moraju pribliˇzavati istom broju L. S
druge strane, nizovi koji konvergiraju k c imaju toˇcke i lijevo i desno od c,
pa je prirodno pretpostaviti da je toˇcka c iz nekog otvorenog intervala koji
je sadrˇzan u domeni funkcije f.
Prethodni pojam je mogu´ce opisati i bez upotrebe nizova. To je sadrˇzaj
tzv Cauchyjeve definicije limesa funkcije u toˇcki, koju dokazujemo u sljede´cem
teoremu.
Teorem 3.1 (Cauchyjeva definicija limesa). Neka je I ⊆ R otvoren interval,
c ∈ I i f : I ¸ ¦c¦ → R. Limes funkcije f u toˇcki c postoji i lim
x→c
f(x) = L
ako i samo ako vrijedi
(∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 < [x −c[ < δ) ⇒([f(x) −L[ < ε)). (3.1)
Dokaz: Neka vrijedi (3.1). Uzmimo bilo koji niz (c
n
)
n
u I ¸ ¦c¦ takav da je
c = lim
n
c
n
, tj.
(∀δ > 0)(∃n
δ
∈ N)(∀n ∈ N)((n > n
δ
) ⇒([c
n
−c[ < δ)). (3.2)
Pokaˇzimo da je tada lim
n
f(c
n
) = L, tj.
(∀ε > 0)(∃n
ε
∈ N)(∀n ∈ N)((n > n
ε
) ⇒([f(c
n
) −L[ < ε)). (3.3)
Za ε > postoji δ > 0 tako da vrijedi (3.1). Za taj δ postoji n
δ
tako je
ispunjeno (3.2). Uzmimo sada n
ε
= n
δ
i za ∀n ∈ N imamo
(n > n
ε
) ⇒([c
n
−c[ < δ) ⇒([f(c
n
) −L[ < ε),
a to je upravo (3.3).
Obratno, neka je lim
x→c
f(x) = L, tj. vrijedi definicija 3.1. i neka ne vrijedi
(3.1), tj.
(∃ε > 0)(∀δ > 0)(∃x
δ
∈ I)((0 < [x
δ
−c[ < δ) ∧([f(x
δ
) −L[ ≥ ε > 0)). (3.4)
Sada za svaki n ∈ N uzmimo δ
n
=
1
n
u 3.4. i dobijemo c
n
= x1
n
. Tako smo
doˇsli do niza (c
n
)
n
u I ¸ ¦c¦ za koji vrijedi [c
n
−c[ <
1
n
i [f(c
n
) −L[ ≥ ε > 0,
dakle, lim
n
c
n
= c, a niz (f(c
n
))
n
ne konvergira k L (kontradikcija s definici-
jom 3.1.). Dakle, ako je lim
x→c
f(x) = L, onda vrijedi (3.1). Q.E.D.
Napomena 3.1. Cauchyjeva definicija limesa funkcije ima jednostavnu ge-
ometrijsku interpretaciju koja glasi:
Za svaku okolinu ¸L−ε, L+ε) broja L postoji okolina ¸c −δ, c +δ) broja
c koja se, s izuzetkom toˇcke c, preslikava u okolinu ¸L −ε, L + ε), tj.
f(¸c −δ, c + δ) ¸ ¦c¦) ⊆ ¸L −ε, L + ε).
3.1. LIMES FUNKCIJE 63
Limes funkcije je u skladu sa operacijama zbrajanja i mnoˇzenja s funkci-
jama. To je posljedica ˇcinjenice da je limes niza u skladu s tim operacijama
i definicije 3.1.
Teorem 3.2. Neka je I ⊆ R otvoren interval, c ∈ I i f, g : I ¸ ¦c¦ → R za
koje postoje lim
x→c
f(x) i lim
x→c
g(x). Tada vrijedi:
1. Funkcija f ±g ima limes u c i lim
x→c
(f(x) ±g(x)) = lim
x→c
f(x) ±lim
x→c
g(x).
2. Za svaki λ ∈ R funkcija λf ima limes u c i lim
x→c
λf(x) = λ lim
x→c
f(x).
3. Funkcija fg ima limes u c i lim
x→c
(f(x)g(x)) = lim
x→c
f(x) lim
x→c
g(x).
4. Ako je g(x) ,= 0, ∀x ∈ I ¸ ¦c¦ i lim
x→c
g(x) ,= 0, funkcija
f
g
ima limes u c
i lim
x→c
f(x)
g(x)
=
lim
x→c
f(x)
lim
x→c
g(x)
.
5. Funkcija [f[ ima limes u c i lim
x→c
[f(x)[ = [ lim
x→c
f(x)[.
Dokaz: Sve tvrdnje slijede iz odgovaraju´cih tvrdnji u teoremu 2.4. za nizove
(f(c
n
))
n
i (g(c
n
))
n
. Q.E.D.
Teorem 3.3 (teorem o sendviˇcu). Neka je I ⊆ R otvoren interval, c ∈ I i
f, g : I ¸ ¦c¦ →R za koje postoje lim
x→c
f(x) i lim
x→c
g(x).
1. Ako je f(x) ≤ g(x), ∀x ∈ I ¸ ¦c¦, onda je lim
x→c
f(x) ≤ lim
x→c
g(x).
2. ako je h : I¸¦c¦ →R takva da vrijedi f(x) ≤ h(x) ≤ g(x), ∀x ∈ I¸¦c¦ i
lim
x→c
f(x) = lim
x→c
g(x) = L, onda funkcija h ima limes u c i lim
x→c
h(x) = L.
Dokaz: Tvrdnje slijede iz odgovaraju´cih tvrdnji u teoremu 2.5. za nizove
(f(c
n
))
n
,(g(c
n
))
n
i (h(c
n
))
n
. Q.E.D.
64 POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE
Primjer 3.1. Pokazati da je lim
x→0
sin x
x
= 1.
Na trigonometrijskoj kruˇznici je vidljivo da je luk
koji odgovara vrijednosti kuta x > 0 u radijan-
ima ve´ci od tetive toga luka koja je hipotenuza
pravokutnog trokuta △ACD ˇcija je jedna kateta
duljine sin α, tj. sin α < α za α > 0. Odatle
imamo nejednakost
sin x
x
< 1, za x > 0. Zbog
neparnosti brojnika i nazivnika, ta nejednakost
vrijedi za sve x ,= 0. Sliˇcno, usporedimo li povrˇsinu
kruˇznog isjeˇcka P
OAD
=
1
2
α i povrˇsinu trokuta
P
△OBD
=
1
2
tg α, slijedi α < tg α, tj. cos x <
sinx
x
za 0 < x <
π
4
. Zbog parnosti funkcija s obije
strane nejednakosti isto vrijedi za sve x ,= 0.
Dakle, imamo nejednakosti cos x <
sinx
x
< 1, za
sve 0 < [x[ <
π
4
. Zbog lim
x→0
cos x = 1 i teorema 3.3.
slijedi lim
x→0
sin x
x
= 1.
0
1
Α
D C
B
A
x
y
sin x

x
cos x
Π

2
0
1
x
y
3.1.1 Limes u R
Pojam limesa funkcije moˇzemo proˇsiriti na sluˇcajeve kada argument funkcije
teˇzi k ±∞ ili kada vrijednost funkcije teˇzi k ±∞ ili oboje. Najprirodnije je
to uˇciniti tako da iskoristimo geometrijsku interpretaciju limesa iz napomene
3.1., s tim da prilagodimo pojam okoline novim situacijama. Ve´c smo kod
limesa niza vidjeli da kao okoline toˇcke +∞mogu posluˇziti intervali ¸E, +∞),
gdje je E > 0, sliˇcno, za okoline toˇcke −∞ uzimamo intervale ¸−∞, −E),
gdje je E > 0.
Definicija 3.2.
1. Za funkciju f : ¸a, +∞) →R kaˇzemo da ima limes u toˇcki +∞ jednak
L ∈ R ako vrijedi:
(∀ε > 0)(∃∆ > 0)(∀x ∈ ¸a, +∞)) ((x > ∆) ⇒([f(x) −L[ < ε).
Tada piˇsemo lim
x→+∞
f(x) = f(+∞) = L.
2. Neka je I ⊆ R otvoren interval i c ∈ I. Za funkciju f : I ¸ ¦c¦ → R
kaˇzemo da ima limes u toˇcki c jednak +∞ ako vrijedi:
(∀E > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 < [x −c[ < δ) ⇒(f(x) > E)).
3.1. LIMES FUNKCIJE 65
Tada piˇsemo lim
x→c
f(x) = +∞.
3. Za funkciju f : ¸−∞, a) →R kaˇzemo da ima limes u toˇcki −∞ jednak
−∞ ako vrijedi:
(∀E > 0)(∃∆ > 0)(∀x ∈ ¸−∞, a)) ((x < −∆) ⇒(f(x) < −E).
Tada piˇsemo lim
x→−∞
f(x) = f(−∞) = −∞.
U sluˇcaju 1. konaˇcnog limesa u beskonaˇcnosti, tj. c = +∞ ili c = −∞,
vrijede svi rezultati u teoremima 3.2 i 3.3. kao i u sluˇcaju kada je c ∈ R.
Posebno, sluˇcaj lim
x→+∞
f(x) = L direktno poop´cava limes niza. Tako i neki
rezultati koji vrijede za nizove imaju svoj analogon u ovom sluˇcaju.
ˇ
Stoviˇse,
i tehnika dokaza je jednaka.
Teorem 3.4. Neka je f : ¸a, +∞) →R rastu´ca funkcija na ¸a, +∞).
Limes od f u +∞ postoji ako i samo ako je f ograniˇcena na ¸a, +∞).
Tada vrijedi lim
x→+∞
f(x) = sup
¸a,+∞)
f.
Dokaz: Neka je f ograniˇcena na ¸a, +∞), tj. postoji L = sup
¸a,+∞)
f.
Tada vrijedi:
(i) ∀x > a, f(x) ≤ L,
(ii) ∀ε > 0, ∃x
ε
> a, L −ε < f(x
ε
).
Odatle za ε > 0 i ∆ = x
ε
, zbog rasta funkcije f, imamo
(x > ∆) ⇒(L −ε < f(x
ε
) ≤ f(x) ≤ L < L + ε) ⇒([f(x) −L[ < ε),
tj. lim
x→+∞
f(x) = L. Q.E.D.
3.1.2 Jednostrani limes u R
Kada bismo u definiciji 3.1. limesa funkcije f u toˇcki c promatrali samo
nizove koji konvergiraju k c s lijeve strane, ili samo rastu´ce nizove u I ¸ ¦c¦,
dobili bismo definiciju limesa slijeva funkcije u toˇcki c. Na isti naˇcin bismo
definirali i limes zdesna funkcije u toˇcki c.
Sada ´cemo dati Cauchyjevu definiciju jednostranog limesa funkcije.
Definicija 3.3.
66 POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE
1. Neka je I ⊆ R otvoren interval i c ∈ I. Za funkciju f : I ¸ ¦c¦ → R
kaˇzemo da ima limes slijeva u toˇcki c jednak L ako vrijedi:
(∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 < c −x < δ) ⇒([f(x) −L[ < ε)). (3.5)
Tada piˇsemo lim
xրc
f(x) = lim
x→c−
f(x) = f(c−) = L.
2. Neka je I ⊆ R otvoren interval i c ∈ I. Za funkciju f : I ¸ ¦c¦ → R
kaˇzemo da ima limes zdesna u toˇcki c jednak L ako vrijedi:
(∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 < x −c < δ) ⇒([f(x) −L[ < ε)). (3.6)
Tada piˇsemo lim
xցc
f(x) = lim
x→c+
f(x) = f(c+) = L.
Jednostrani limes funkcije ima ista svojstva kao i limes funkcije, dakle,
vrijede teoremi 3.2. i 3.3 ako u njima limes zamijenimo s lijevim ili desnim
limesom.
Primjer 3.2. Funkcija signum (predznak) defini-
rana s
sgn(x) =
_
_
_
x
[x[
x ,= 0,
0 x = 0.
nema limes u nuli, ali ima i lijev i desni limes
u nuli i oni su razliˇciti. Za svaki x < 0 je
sgn(x) = −1, a za x > 0 je sgn(x) = 1. Odatle
zakljuˇcujemo da za svaki niz koji konvergira k
nuli slijeva, pripadni niz funkcijskih vrijednosti
ima limes jednak −1, a za one s desna je jednak
1. To znaˇci da funkcija sgn nema limesa u nuli,
ali je zato lim
x→0−
sgn(x) = −1 i lim
x→0+
sgn(x) = 1.
0
1
1
x
y
Veza izmedu limesa funkcije i jednostranih limesa funkcije dana je sli-
jede´cim teoremom.
Teorem 3.5. Neka je I ⊆ R otvoren interval, c ∈ I i f : I ¸ ¦c¦ → R. Za
funkcija f postoji lim
x→c
f(x) ako i samo ako postoje i jednaki su lim
x→c−
f(x) i
lim
x→c+
f(x).
Dokaz: Ako postoji lim
x→c
f(x) = L, onda vrijedi (3.1), pa onda (3.5) i (3.6))
vrijede s istim L. Obratno, ako vrijede (3.5) i (3.6) s istim L, onda za dano
ε > 0 uzmimo minimalnog δ > 0 od onih koji postoje po (3.5) i (3.6). Za taj
3.2. NEPREKIDNOST FUNKCIJE U TO
ˇ
CKI 67
δ > 0 vrijedi implikacija u (3.1). Q.E.D.
Interesantno je slijede´ce svojstvo monotonih funkcija.
Teorem 3.6. Neka je I ⊆ R otvoren skup i f : I → R monotona funkcija.
U svakoj toˇcki c ∈ I funkcija f ima lijevi i desni limes. Ako f raste, onda je
f(c−) ≤ f(c) ≤ f(c+), a ako pada f(c−) ≥ f(c) ≥ f(c+).
Dokaz: 1. Neka je f rastu´ca na I. Skup S = ¦f(x); x ∈ I, x < c¦ je odozgo
ograniˇcen s f(c), pa postoji d = sup S. Pokaˇzimo da je d = f(c−), tj.
∀ε > 0, ∃δ > 0, ∀x ∈ I, (c −δ < x < c) ⇒([f(x) −d[ < ε).
Poˇsto je d = sup S imamo
a) ∀x ∈ I, (x < c) ⇒(f(x) ≤ d),
b) ∀ε > 0, ∃x
ε
∈ I, x
ε
< c, d −ε < f(x
ε
).
Uzmimo sada δ = c − x
ε
> 0 pa zbog rasta funkcije f imamo: (c − δ < x <
c) ⇒
(x
ε
< x < c) ⇒(d −ε < f(x
ε
) ≤ f(x) ≤ d < d + ε) ⇒([f(x) −d[ < ε).
Analogno se dokazuje postojanje f(c+). Tada je f(c+) = inf¦f(x); x ∈
I, x > c¦. Sluˇcaj kada je f padaju´ca funkcija se dokazuje tako da se
prethodni sluˇcaj primijeni na funkciju −f. Q.E.D.
3.2 Neprekidnost funkcije u toˇcki
Intuitivno geometrijsko poimanje pojma neprekid-
nosti funkcije povezano je s ˇcinjenicom da od takve
funkcije oˇcekujemo da joj je graf krivulja povuˇcena
u jednom potezu, tj. nije pokidana. U tom
smislu je za oˇcekivati da je funkcija sgn iz prim-
jera 3.2. prekidna u toˇcki 0. Dakle, za oˇcekivati
je da je postojanje limesa u toˇcki nuˇzan uvjet da
bi funkcija u toj toˇcki bila neprekidna. Iz grafa
funkcije na slici desno je vidljivo da to nije i do-
voljan uvjet. Ta funkcija ima limes u toˇcki c, ali
je toˇcka (c, f(c)) izdvojena, tj. limes nije jednak
vrijednosti funkcije. I to je vrsta prekida, iako uk-
lonjiva.
0
f(c)
c
(f)
x
y
68 POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE
Prethodna razmatranja vode nas na sljede´cu definiciju pojma neprekidnosti
funkcije.
Definicija 3.4. Neka je I ⊆ R otvoren interval i toˇcka c ∈ I. Za funkciju
f : I → R kaˇzemo da je neprekidna u toˇcki c ako postoji limes funkcije
f u toˇcki c i lim
x→c
f(x) = f(c). Funkcija je neprekidna na skupu I ako je
neprekidna u svakoj toˇcki c ∈ I.
Teorem 3.7 (Cauchyjeva definicija). Neka je I ⊆ R otvoren interval, c ∈ I
i funkcija f : I →R.
Funkcija f je neprekidna u toˇcki c ako i samo ako vrijedi
(∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) (([x −c[ < δ) ⇒([f(x) −f(c)[ < ε)). (3.7)
Dokaz: Slijedi direktno iz definicije 3.4. i teorema 3.1. Q.E.D.
Kako se uvjet (3.7) upotrebljava kod provjere neprekidnosti funkcije u
toˇcki? Uzmemo ε > 0 po volji i trebamo na´ci ili barem dokazati postojanje
δ > 0 tako da vrijedi gornja implikacija. Primijetimo, ako smo za neki ε
0
> 0
naˇsli odgovaraju´ci δ > 0, onda je taj δ dobar i za svaki ε > ε
0
. Obratno, ako
smo za neki ε > 0 naˇsli odgovaraju´ci δ
0
> 0, onda je svaki 0 < δ < δ
0
dobar
i za taj ε.
Cauchyjeva definicija neprekidnosti funkcije
u toˇcki (3.7) ima jasnu skupovnu inter-
pretaciju koja glasi:
Za svaki interval polumjera ε oko slike f(c)
postoji interval polumjera δ oko c koji se u
njega preslikava, tj.
f(¸c −δ, c + δ)) ⊆ ¸f(c) −ε, f(c) + ε).
0
f(c)
· f(c)Ε
V f(c)Ε
c

c∆

c∆
(f)
x
y
Dajemo nekoliko primjera neprekidnih funkcija. Njihovu neprekidnost
dokazujemo upotrebom Cauchyjeve definicije.
Primjer 3.3. Pokaˇzimo da je konstantna funkcija f : R → R, f(x) = d,
∀x ∈ R, neprekidna u svakoj toˇcki c ∈ R. Jasno je da uvijek vrijedi imp-
likacija (∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) (([x −c[ < δ) ⇒(0 = [d −d[ < ε)).
Primjer 3.4. Pokaˇzimo da je funkcija f : R → R, f(x) = x, ∀x ∈ R,
neprekidna u svakoj toˇcki c ∈ R. Uzmimo ε > 0 po volji i neka je δ = ε.
3.2. NEPREKIDNOST FUNKCIJE U TO
ˇ
CKI 69
Tada vrijedi implikacija (∀x ∈ I) (([x −c[ < δ = ε) ⇒([x −c[ < ε)), tj. f je
neprekidna u c.
Primjer 3.5. Funkcija f : R → R, f(x) = [x[, ∀x ∈ R, neprekidna je u
svakoj toˇcki c ∈ R. Uzmimo ε > 0 po volji i neka je δ = ε. Zbog nejednakosti
1.11 imamo
(∀x ∈ I) (([x −c[ < δ = ε) ⇒([[x[ −[c[[ ≤ [x −c[ < δ = ε)).
Primjer 3.6. Pokaˇzimo da je funkcija f : R → R, f(x) =
1
x
, ∀x ∈ R,
neprekidna u svakoj toˇcki c ∈ R ¸ ¦0¦. Za bilo koji ε > 0 uzmimo δ =
min¦
[c[
2
,
ε[c[
2
2
¦. Imamo
([x −c[ < δ) ⇒
_
¸
_
¸
_
([x −c[ <
[c[
2
) ⇒(
[c[
2
< [x[) ⇒(
ε[c[
2
2
< ε[x[[c[)
([x −c[ <
ε[c[
2
2
_
¸
_
¸
_

⇒([x −c[ < ε[x[[c[) ⇒
_
[x −c[
[x[[c[
< ε
_


¸
¸
¸
1
x

1
c
¸
¸
¸
¸
< ε
_
.
Primjer 3.7. Pokaˇzimo da je funkcija f : R → R, f(x) = x
2
, ∀x ∈ R,
neprekidna u svakoj toˇcki c ∈ R. Za bilo koji ε > 0 uzmimo δ = min¦
[c[
2
,

5[c[
¦.
Vrijedi
([x −c[ < δ) ⇒
_
¸
_
¸
_
([x −c[ <
[c[
2
) ⇒([x + c[ <
5[c[
2
) ⇒(

5[c[
<
ε
[x+c[
)
([x −c[ <

5[c[
_
¸
_
¸
_

⇒([x −c[ <
ε
[x + c[
) ⇒([x −c[[x +c[ < ε) ⇒[x
2
−c
2
[ < ε).
Pogledajmo sada nekoliko primjera funkcija koje imaju prekid. Funkcija
f : I → R ima prekid u toˇcki c ∈ I ako nije neprekidna u c. To znaˇci da
moˇzemo na´ci niz (c
n
)
n
u I ⊆ R takav da je lim
n
c
n
= c i da niz (f(c
n
))
n
ne
konvergira k f(c). Negacija Cauchyjeve definicije glasi
(∃ε > 0)(∀δ > 0)(∃x ∈ I) (([x −c[ < δ) ∧ ([f(x) −f(c)[ ≥ ε)). (3.8)
Primjer 3.8. Za funkciju sgn definiranu u primjeru 3.2. je jasno da je
neprekidna u svim toˇckama osim u toˇcki 0. Funkcija je prekidna u nuli jer
ne postoji limes funkcije u nuli.
70 POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE
Primjer 3.9. Funkcija f : R →R definirana s
f(x) =
_
_
_
1; x ∈ Q,
0; x ,∈ Q.
je prekidna u svakoj toˇcki. Neka je c ∈ Q i f(c) = 1. Uzmimo niz (c
n
)
n
iz
R ¸ Q koji konvergira k c. Tada je f(c
n
) = 0, pa niz (f(c
n
))
n
ne konvergira
k 1. Analogno, za c ,∈ Q i f(c) = 0, uzmimo niz (c
n
)
n
iz Q koji konvergira k
c. Tada je f(c
n
) = 1, pa niz (f(c
n
))
n
ne konvergira k 0.
Primjer 3.10. Funkcija f : R →R definirana s
f(x) =
_
_
_
x; x ∈ Q,
0; x ,∈ Q.
je prekidna u svakoj toˇcki osim u toˇcki 0, gdje je neprekidna.
Da je f prekidna u svakoj toˇcki c ,= 0 vidi se sliˇcno kao u prethodnom
primjeru. Naime, za c ∈ Q uzmimo niz (c
n
)
n
iz R ¸ Q koji konvergira k c.
Tada je f(c
n
) = 0, pa niz (f(c
n
))
n
ne konvergira k c. Za c ,∈ Q i f(c) = 0,
uzmimo niz (c
n
)
n
iz Q koji konvergira k c. Tada je f(c
n
) = c
n
, pa niz (f(c
n
))
n
konvergira k c, a ne k 0. Ako je c = 0, onda za niz (c
n
)
n
koji konvergira k 0
i niz (f(c
n
))
n
konvergira k 0.
Iz prethodnih primjera je vidljivo da prekidnost ili neprekidnost u nekoj
toˇcki nema utjecaj na prekidnost ili neprekidnost u ostalim toˇckama.
Ipak, ˇcinjenica da je funkcija neprekidna u nekoj toˇcki ima utjecaj na
ponaˇsanje funkcije u okolini te toˇcke. O tome se radi u slijede´cim lemama.
Lema 3.1. Neka je I ⊆ R otvoren interval, c ∈ I i funkcija f : I → R
neprekidna u c. Tada je f lokalno ograniˇcene oko c, tj. ∃η > 0 i ∃M > 0
tako da je ∀x ∈ I, ([x −c[ < η) ⇒([f(x)[ < M).
Dokaz: Iz Cauchyjeve definicije za ε = 1 postoji δ > 0 takav da vrijedi
(∀x ∈ I) (([x −c[ < δ) ⇒([f(x)[ ≤ [f(x) −f(c)[ +[f(c)[ < 1 +[f(c)[)).
Dakle, tvrdnja vrijedi za η = δ i M = 1 +[f(c)[. Q.E.D.
Lema 3.2. Neka je I ⊆ R otvoren interval, c ∈ I i funkcija f : I → R
neprekidna u c. Ako je f(c) ,= 0 onda funkcija lokalno oko c ˇcuva predznak,
tj. postoji δ > 0 tako da
3.2. NEPREKIDNOST FUNKCIJE U TO
ˇ
CKI 71
U sluˇcaju (f(c) > 0) vrijedi ([x −c[ < δ) ⇒(f(x) >
1
2
f(c) > 0),
a u sluˇcaju (f(c) < 0) vrijedi ([x −c[ < δ) ⇒(f(x) <
1
2
f(c) < 0).
Dokaz: U sluˇcaju f(c) > 0 uzmimo ε =
1
2
f(c) > 0 pa iz (3.7) dobijemo
δ > 0 takav da ∀x ∈ I,
([x −c[ < δ) ⇒([f(x) −f(c)[ <
1
2
f(c)) ⇒
⇒(−
1
2
f(c) < f(x) −f(c) <
1
2
f(c)) ⇒(f(x) >
1
2
f(c)).
U sluˇcaju f(c) < 0 uzimamo ε = −
1
2
f(c) > 0 i postupamo analogno. Q.E.D.
3.2.1 Neprekidnost i operacije s funkcijama
Neprekidnost je uskladena sa uobiˇcajenim operacijama s realnim funkcijama.
To je posljedica ˇcinjenice da je limes funkcije u skladu s tim operacijama.
Stoga bez dokaza navodimo slijede´ci teorem.
Teorem 3.8. Neka je I ⊆ R otvoren interval, c ∈ I i neka su funkcije
f, g : I →R neprekidne u c. Tada vrijedi:
1. Za svaki λ, µ ∈ R je funkcija λf + µg neprekidna u c.
2. Funkcija fg je neprekidna u c.
3. Ako je g(x) ,= 0, ∀x ∈ I, onda je funkcija
f
g
neprekidna u c.
Korolar 3.1. Za svaki n ∈ N je funkcija f : R → R, f(x) = x
n
, ∀x ∈ R
neprekidna na R.
Korolar 3.2. Svaki polinom je neprekidna funkcija na R.
Dokaz: Polinom P(x) = a
0
+ a
1
x + + a
n
x
n
je linearna kombinacija po-
tencija, pa je neprekidan po teoremu 3.81. Q.E.D.
Korolar 3.3. Svaka racionalna funkcija je neprekidna na cijelom podruˇcju
definicije.
Dokaz: Racionalna funkcija f(x) =
P(x)
Q(x)
je kvocijent neprekidnih funkcija,
pa je neprekidna po teoremu 3.83. Q.E.D.
Slijede´ci rezultat se odnosi na uskladenost neprekidnosti i operacije kom-
pozicije funkcija.
72 POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE
Teorem 3.9. Neka su I, J ⊆ R otvoreni intervali, f : I → R, g : J → R
funkcije za koje vrijedi f(I) ⊆ J, tj. dobro je definirana funkcija g ◦ f : I →
R. Ako je funkcija f neprekidna u toˇcki c ∈ I i funkcija g neprekidna u
d = f(c) ∈ J, onda je g ◦ f neprekidna u c.
Dokaz: Da bismo dokazali neprekidnost funkcije g◦f po Cauchyjevoj defini-
ciji, uzmimo ε > 0 po volji. Po pretpostavci o neprekidnosti funkcije g u toˇcki
d za svaki ε > 0 postoji η > 0 tako da vrijedi
(∀ y ∈ J) (([y −d[ < η) ⇒([g(y) −g(d)[ < ε)).
Isto tako, iz pretpostavke o neprekidnosti funkcije f u toˇcki c za svaki η > 0
postoji δ > 0 tako da vrijedi
(∀ x ∈ I) (([x −c[ < δ) ⇒([f(x) −f(c)[ < η)).
Sada imamo
(∀ x ∈ I) (([x −c[ < δ) ⇒([f(x) −f(c)[ < η) ⇒([g(f(x)) −g(f(c))[ < ε)),
dakle, g ◦ f je neprekidna u c. Q.E.D.
3.2.2 Neprekidnost eksponencijalne funkcije na R
Eksponencijalnu funkciju exp : R → ¸0, +∞) definirali smo u (2.7) pomo´cu
rastu´ce funkcije f : [0, +∞) → ¸0, +∞) koja je limes niza funkcija (f
n
)
n
iz
(2.6).
Teorem 3.10. Funkcija exp : R →¸0, +∞) je neprekidna na R.
Dokaz: Za x, c ≥ 0 vrijedi
f
n
(x)−f
n
(c) =
_
1 +
x
n
_
n

_
1 +
c
n
_
n
=
x −c
n
_
n−1

k=0
_
1 +
x
n
_
n−1−k
_
1 +
c
n
_
k
_
,
a odatle imamo
[f
n
(x) −f
n
(c)[ ≤ [x −c[
_
1 +
max¦x, c¦
n
_
n−1
= [x −c[
f
n
(max¦x, c¦)
_
1 +
max¡x,c¦
n
_.
Za n →+∞ dobivamo nejednakost
[f(x) −f(c)[ ≤ [x −c[f(max¦x, c¦).
3.2. NEPREKIDNOST FUNKCIJE U TO
ˇ
CKI 73
Uzmimo sada ε > 0 po volji i neka je δ = min¦
c
2
,
ε
f(
3c
2
)
¦, pa imamo
([x−c[ < δ) ⇒
_
_
_
([x −c[ <
c
2
) ⇒(x <
3c
2
) ⇒(f(max¦x, c¦) < f(
3c
2
))
([x −c[ <
ε
f(
3c
2
)
_
_
_

⇒([f(x) −f(c)[ ≤ [x −c[f(
3c
2
) < ε),
pa je exp neprekidna na ¸0, +∞). Nadalje, funkcija f(−x) je kompozicija
neprekidnih funkcija, pa je onda i funkcija
1
f(−x)
neprekidna na ¸−∞, 0), tj.
exp je neprekidna na ¸−∞, 0).
Za funkciju exp vrijedi lim
x→0+
exp(x) = lim
x→0+
f(x) = 1 i
lim
x→0−
exp(x) = lim
x→0−
1
f(−x)
=
1
lim
x→0−
f(−x)
=
1
lim
x→0+
f(x)
= 1, tj. lim
x→0
exp(x) =
exp(0), ˇsto pokazuje neprekidnost u 0. Q.E.D.
Korolar 3.4. Hiperbolne funkcije su neprekidne na cijelom podruˇcju defini-
cije.
Dokaz: Funkcije sh i ch su linearne kombinacije funkcije exp i njene kom-
pozicije s funkcijom x → −x, pa su neprekidne po teoremu 3.8.1. Funkcije
th i cth su neprekidne kao kvocijenti od sh i ch po teoremu 3.8.3. Q.E.D.
3.2.3 Neprekidnost trigonometrijskih funkcija
Teorem 3.11. Funkcija sin : R →[−1, 1] je neprekidna na R.
Dokaz: U primjeru 3.1. koristili smo nejednakost [ sinx[ ≤ [x[, [x[ <
π
2
.
Sada za bilo koji ε > 0 uzmimo δ = ε pa imamo
([x−c[ < δ) ⇒([ sin x−sin c[ = 2[ sin(
x −c
2
)[[ cos(
x + c
2
)[ ≤ 2
[x −c[
2
< δ = ε),
dakle, sin je neprekidna u c. Q.E.D.
Korolar 3.5. Trigonometrijske funkcije su neprekidne na cijelom podruˇcju
definicije.
Dokaz: Vrijedi cos x = sin(x+
π
2
), pa je cos kompozicija neprekidnih funkcija
te je neprekidna po teoremu 3.9. Funkcije tg i ctg su kvocijenti neprekidnih
funkcija pa su neprekidne po teoremu 3.83. Q.E.D.
74 POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE
3.2.4 Neprekidnost funkcije na segmentu
Neka je funkcija f : [a, b] →R, gdje je [a, b] ⊂ R segment. Za toˇcke c ∈ ¸a, b)
je jasno ˇsto znaˇci neprekidnost te funkcije u c, jer smo pojam neprekidnosti
definirali za toˇcke koje leˇze u nekom otvorenom intervalu sadrˇzanom u domeni
funkcije. Da bismo definirali neprekidnost i u rubnim toˇckama segmenta [a, b]
posluˇzimo se slijede´com definicijom.
Definicija 3.5. Neka je [a, b] ⊆ R i funkcija f : [a, b] → R razliˇcita od
konstantne funkcije. Kaˇzemo da je funkcija f neprekidna na [a, b] ako postoji
otvoren interval I ⊆ R i funkcija g : I →R takva da vrijedi:
1. [a, b] ⊂ I,
2. g(x) = f(x), ∀x ∈ [a, b] i
3. g je neprekidna na I.
Analogno definiramo neprekidnost na skupovima oblika [a, b) i ¸a, b].
Iako se ˇcini da zahtjev za neprekidnoˇs´cu funkcije na segmentu nije bitno
razliˇcit od zahtjeva za neprekidnoˇs´cu na otvorenom intervali, slijede´ci vaˇzni
teorem to opovrgava.
Teorem 3.12 (Bolzano-Weierstrass). Neka je funkcija f : [a, b] →R neprekidna
na segmentu [a, b] ⊆ R. Tada je f([a, b]) = [m, M] takoder segment.
Dokaz: Tvrdnja teorema moˇze se razdvojiti na tri dijela:
1. f je ograniˇcena na [a, b], tj. postoje m = inf
[a,b]
f i M = sup
[a,b]
f.
2. Funkcija f postiˇze svoj minimum i maksimum na [a, b], tj. postoje
x
m
, x
M
∈ [a, b], f(x
m
) = m i f(x
M
) = M.
3. Za svaki C ∈ ¸m, M) postoji c ∈ [a, b] tako da je C = f(c).
Dokaz tvrdnje 1.: Kada bi funkcija f bila neograniˇcena odozgo, za svaki
n ∈ N bi postojao x
n
∈ [a, b] takav da vrijedi f(x
n
) > n. Niz (x
n
)
n
je u [a, b]
pa je ograniˇcen. Po teoremu 2.6. postoji njegov konvergentan podniz (x
pn
)
n
i
neka je lim
n
x
pn
= c. Uskladenost limesa niza i uredaja na R povlaˇci c ∈ [a, b].
Zbog neprekidnosti funkcije f vrijedi lim
n
f(x
pn
) = f(c), tj. niz (x
pn
)
n
je
konvergentan, pa je prema teoremu 2.1. ograniˇcen. To je kontradikcija s
izborom niza, tj. s f(x
pn
) > p
n
≥ n, ∀n ∈ N. Dakle, funkcija f je odozgo
omedena. Omedenost odozdo funkcije f se dokazuje tako da se prethodni
dokaz primjeni na funkciju −f.
3.2. NEPREKIDNOST FUNKCIJE U TO
ˇ
CKI 75
Dokaz tvrdnje 2.: Ako je M ∈ 1(f) onda je M = max
[a,b]
f. Pretpostavimo
da M ,∈ 1(f). Poˇsto je M = sup
[a,b]
f, onda postoji niz (a
n
)
n
u 1(f) takav
da je M = lim
n
a
n
. Zbog a
n
= f(x
n
), ∀n ∈ N, imamo niz (x
n
)
n
u [a, b]
koji je ograniˇcen. Tada postoji njegov podniz (x
pn
)
n
koji je konvergentan,
tj. lim
n
x
pn
= c ∈ [a, b]. Zbog neprekidnosti funkcije f vrijedi lim
n
a
pn
=
lim
n
f(x
pn
) = f(c). No, podniz konvergentnog niza ima isti limes kao i niz,
tj. M = f(c) ∈ 1(f) (kontradikcija). Analogno se dokazuje da je m ∈ 1(f).
Dokaz tvrdnje 3.: Neka je C ∈ ¸m, M) bilo koji broj. Zbog odredenosti pret-
postavimo da je x
m
< x
M
. Oznaˇcimo A = ¦x ∈ [x
m
, x
M
]; f(x) < C¦. Zbog
f(x
m
) < C je x
m
∈ A, pa je A ,= ∅. Neka je c = sup A. Uzmimo niz (c
n
)
n
u
A takav da je c = lim
n
c
n
. Zbog f(c
n
) < C i neprekidnosti funkcije f vrijedi
f(c) = lim
n
f(c
n
) ≤ C. Za svaki y ∈ [a, b], y > c, vrijedi C ≤ f(y). Zbog
C < f(x
M
) je c < x
M
, pa je ¸c, b) , = ∅. Uzmimo niz (y
n
)
n
u ¸c, b) takav da je
c = lim
n
y
n
. Tada vrijedi f(c) = lim
n
f(y
n
) ≥ C. Dakle, C = f(c). Q.E.D.
Pokaˇzimo neke jednostavne primjene prethodnog teorema.
Korolar 3.6. Za bilo koji n ∈ N je funkcija f : [0, +∞) → [0, +∞) defini-
rana s f(x) = x
n
surjekcija.
Dokaz: Za bilo koje prirodne brojeve n, m > 1 vrijedi m < m
n
, pa je m <
f(m). Neka je C > 0 bilo koji broj. Tada po Arhimedovom aksiomu (teorem
1.6.) postoji m ∈ N takav da je f(0) = 0 < C < m < f(m). Zbog neprekid-
nosti funkcije f na segmentu [0, m] po teoremu 3.12. je [0, f(m)] ⊆ 1(f), pa
je i C ∈ 1(f). Dakle, 1(f) = [0, +∞). Q.E.D.
U dokazima surjektivnosti logaritamske, hiperbolnih i area funkcija ko-
ristili smo pretpostavku da je eksponencijalna funkcija surjekcija. Sada smo
u stanju to dokazati.
Korolar 3.7. Funkcija exp : R →¸0, +∞) je surjekcija.
Dokaz: Pokaˇzimo najprije n < 2
n
, ∀n ∈ N. To je istina za n = 1, tj. 1 < 2
1
.
Neka je sada n < 2
n
. Tada vrijedi n + 1 < 2
n
+ 1 < 2
n
+ 2
n
= 2 2
n
= 2
n+1
.
Zbog strogog rasta potencija na R
+
imamo n < 2
n
< e
n
= exp(n), ∀n ∈ N.
Sada uzmimo bilo koji C > 1. Tada postoji n ∈ N takav da vrijedi
exp(0) = 1 < C < n < exp(n). Zbog neprekidnosti funkcije exp na segmentu
[0, n] je po teoremu 3.12. [exp(0), exp(n)] ⊆ 1(exp), pa je i C ∈ 1(exp),
tj. [1, +∞) ⊆ 1(exp). Zbog exp(−x) =
1
exp(x)
, ∀x ∈ [0, +∞) vrijedi
¸0, 1] ⊆ 1(exp). Q.E.D.
76 POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE
Iako je iz geometrijske definicije funkcije sinus moˇzda jasno da je njena
slika segment [−1, 1], ta se ˇcinjenica egzaktno dokazuje na sliˇcan naˇcin kao u
prethodnom korolaru.
Korolar 3.8. Funkcija sin : R →[−1, 1] je surjekcija.
Dokaz: Funkcija sin je neprekidna na segmentu [−
π
2
,
π
2
] pa je po teoremu
3.12. [sin(−
π
2
), sin(
π
2
)] = [−1, 1] ⊆ 1(sin). Obratna inkluzija slijedi iz ge-
ometrijske definicije funkcije sin. Q.E.D.
3.3 Neprekidnost i monotonost, neprekidnost
inverzne funkcije
Uvjet monotonosti i uvjet neprekidnosti funkcije na nekom skupu su ra-
zliˇcitog tipa. Monotonost je definirana pomo´cu uredaja na skupu R, dok je
za neprekidnost dovoljno imati pojam okoline toˇcaka skupa, odnosno pojam
konvergencije nizova. Ipak, ta dva pojma primijenjena na funkciju ˇcesto daju
isti rezultat. Zapravo, pokazat ´cemo da svaki od tih pojmova , uz jedan do-
datni uvjet na funkciju, povlaˇci onaj drugi. U slijede´cim teoremima interval
nije nuˇzno konaˇcan skup. Svojstvo intervala koje istiˇcemo je da za svake
svoje dvije toˇcke sadrˇzi i sve toˇcke izmedu njih.
Teorem 3.13. Neka je I ⊆ R otvoren interval, funkcija f : I →R monotona
na I i I

= f(I) otvoren interval. Tada je f neprekidna funkcija na I.
Dokaz: Zbog odredenosti uzmimo da f raste na I. Uzmimo bilo koju toˇcku
c ∈ I i pokaˇzimo da je f neprekidna u c. Neka je ¸a, b) ⊆ I konaˇcan interval
takav da je c ∈ ¸a, b). Neka su
M
1
= f
_
c + b
2
_
−f(c), M
2
= f(c) −f
_
a + c
2
_
.
Zbog rasta funkcije f vrijedi M
1
≥ 0 i M
2
≥ 0.
U sluˇcaju M
1
= 0 i M
2
= 0 funkcija f je konstantna na segmentu
_
a+c
2
,
c+b
2
¸
, pa je onda neprekidna u toˇcki c. Sluˇcajevi M
1
= 0 i M
2
> 0
ili M
1
> 0 i M
2
= 0 su kombinacija prethodnog sluˇcaja i sluˇcaja M
1
> 0 i
M
2
> 0, koji sada dokazujemo.
Provjerimo Cauchyjevu definiciju neprekidnosti (3.7). Uzmimo bilo koji
0 < ε < min¦M
1
, M
2
¦. Vrijedi ε < M
1
= f
_
c + b
2
_
− f(c), odnosno,
3.3. NEPREKIDNOST I MONOTONOST 77
f(c) < f(c) +
ε
2
< f(c) +ε < f
_
c + b
2
_
. Zbog toga ˇsto je I

= f(I) interval,
to postoji δ

∈ R tako da vrijedi f(c) +
ε
2
= f(c + δ

). Zbog rasta funkcije f
mora biti δ

> 0.
Analogno, zbog ε < M
2
= f(c) − f
_
a + c
2
_
, odnosno, f
_
c + b
2
_
<
f(c)−ε < f(c)−
ε
2
< f(c), imamo δ
′′
∈ R takav da vrijedi f(c)−
ε
2
= f(c+δ
′′
).
Zbog rasta funkcije f je δ
′′
< 0. Uzmimo δ = min¦δ

, −δ
′′
¦. Imamo
(x ∈ ¸c, c + δ)) ⇒(f(c) ≤ f(x) ≤ f(c + δ) ≤ f(c + δ

) = f(c) +
ε
2
) ⇒
⇒(−
ε
2
≤ f(x) −f(c) ≤
ε
2
) ⇒([f(x) −f(c)[ ≤
ε
2
< ε).
Isto tako
(x ∈ ¸c −δ, c)) ⇒(f(c) ≥ f(x) ≥ f(c −δ) ≥ f(c + δ
′′
) = f(c) −
ε
2
) ⇒
⇒(
ε
2
≥ f(x) −f(c) ≥ −
ε
2
) ⇒([f(x) −f(c)[ ≤
ε
2
< ε).
Dakle, vrijedi (3.7), pa je f neprekidna u c. Zbog toga ˇsto je c ∈ I izabran
po volji, f je neprekidna na I. Q.E.D.
Primjena prethodnog teorema u dokazivanju neprekidnosti konkretnih
funkcija je oteˇzana ˇcinjenicom da je ˇcesto vrlo teˇsko dokazati da je neki skup
slika funkcije. Mi smo ve´c dokazali neprekidnost nekih osnovnih funkcija,
pa nas interesira dokazivanje neprekidnosti njihovih inverznih funkcija. U tu
svrhu je koristan slijede´ci rezultat.
Teorem 3.14. Neka je I ⊆ R otvoren interval, funkcija f : I → R i I

=
f(I).
1. Ako je f strogo monotona i neprekidna funkcija na I, onda je I

otvoren
interval i f
−1
: I

→I neprekidna funkcija na I

.
2. Ako je f neprekidna bijekcija sa I na I

, onda je f strogo monotona
funkcija na I i f
−1
: I

→I neprekidna funkcija na I

.
Dokaz: 1. Neka je f strogo rastu´ca na I. Neka je −∞ ≤ a

= inf I

i
sup I

= b

≤ +∞. Pokaˇzimo da vrijedi a

,∈ I

. Kada bi vrijedilo a

∈ I

=
f(I) postojao bi a ∈ I, a

= f(a). Poˇsto je I otvoren interval, to postoji
a
1
∈ I, a
1
< a. Tada je f(a
1
) < f(a) = a

ˇsto je kontradikcija s definicijom
infimuma. Analogno se dokazuje b

,∈ I

.
78 POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE
Neka je z

∈ ¸a

, b

) bilo koji element. Tada z

nije niti minoranta niti
majoranta skupa I

. Dakle, postoje x

, y

∈ I

takvi da vrijedi x

< z

< y

.
Neka je x = f
−1
(x

) i y = f
−1
(y

). Zbog strogog rasta funkcije f, a onda i
f
−1
, imamo x < y. Zbog [x, y] ⊂ I je f neprekidna na [x, y], pa po teoremu
3.12. vrijedi f([x, y]) = [x

, y

] ∋ z

, tj. z

∈ I

. Dakle I

= ¸a

, b

).
Neprekidnost od f
−1
slijedi iz teorema 3.13.
2. Funkcija f : I → I

je neprekidna bijekcija pa postoji f
−1
: I

→ I.
Pokaˇzimo da je f strogo monotona na I. Kada f ne bi bila strogo mono-
tona na I, postojale bi toˇcke x
1
, x
2
, x
3
∈ I takve da je x
1
< x
2
< x
3
i
(f(x
1
) < f(x
2
))∧(f(x
2
) > f(x
3
)) ili (f(x
1
) > f(x
2
))∧(f(x
2
) < f(x
3
)). U pr-
vom sluˇcaju postoji C tako da je (f(x
1
) < C < f(x
2
))∧(f(x
3
) < C < f(x
2
)).
Zbog neprekidnosti funkcije f na segmentima [x
1
, x
2
] i [x
2
, x
3
] prema teoremu
3.12. postoje c

∈ ¸x
1
, x
2
) i c
′′
∈ ¸x
2
, x
3
) takvi da je C = f(c

) i C = f(c
′′
).
To je kontradikcija s pretpostavkom o bijektivnosti funkcije f. Analogno
se dobije kontradikcija i u drugom sluˇcaju. Dakle, f je strogo monotona
funkcija na I. Sada iz 1. slijedi neprekidnost od f
−1
. Q.E.D.
3.3.1 Neprekidnost korijena, logaritamske, area i arcus
funkcija
Primijenimo rezultate prethodne toˇcke za dokazivanje neprekidnosti inverznih
funkcija.
Neparne potencija su neprekidne i strogo rastu´ce bijekcije s otvorenog
(beskonaˇcnog) intervala R na R, pa su korijeni neparnih potencija neprekidne
funkcije po teoremu 3.14.
Parna potencija nije bijekcija, pa gledamo njenu
restrikciju f : [0, +∞) → [0, +∞) koja je
neprekidna i strogo rastu´ca bijekcija, pa postoji
inverzna funkcija f
−1
: [0, +∞) → [0, +∞). f ne
ispunjava pretpostavke teorema 3.14. jer joj dom-
ena nije otvoren interval (konaˇcan ili beskonaˇcan).
No, posluˇzimo se trikom koji ´ce omogu´citi prim-
jenu spomenutog teorema. Proˇsirimo funkciju f
do funkcije g : R →R na slijede´ci naˇcin:
g(x) =
_
x
n
; x ≥ 0,
x; x ≤ 0.
0
1
1
g
1
g
x
y
Sada imamo funkciju g koja zadovoljava uvjete teorema 3.14., pa je njena
inverzna funkcija g
−1
: R → R neprekidna na R. Zbog toga ˇsto je f
−1
=
g
−1
[
[0,+∞)
, tj. f
−1
je restrikcija neprekidne funkcije, funkcija f
−1
je neprekidna
3.3. NEPREKIDNOST I MONOTONOST 79
na [0, +∞) po definiciji 3.5
Zbog toga ˇsto je exp : R →¸0, +∞) neprekidna bijekcija, iz teorema 3.14.
slijedi neprekidnost njene inverzne funkcije ln : ¸0, +∞) →R.
Isto vrijedi i za hiperbolne funkcije sh : R → R i th : R → ¸−1, 1) koje
su neprekidne bijekcije, pa su takve i njihove inverzne funkcije sh
−1
: R →R
i th
−1
: ¸−1, 1) →R.
Funkcija cth : R ¸ ¦0¦ → R ¸ [−1, 1] nema po-
druˇcje definicije interval, pa nezadovoljava uvjete
teorema 3.14. Medutim, svaka njena restrikcija
cth

: ¸−∞, 0) → ¸−∞, −1) i cth
+
: ¸0, +∞) →
¸1, +∞) ima po teoremu 3.14. neprekidan inverz
cth

: ¸−∞, −1) → ¸−∞, 0) i cth
−1
+
: ¸1, +∞) →
¸0, +∞). Zato ˇsto su i domene i slike funkcija cth

i cth
+
disjunktni skupovi, vrijedi
cth(x) =
_
cth

(x) ; x < 0
cth
+
(x) ; x > 0
,
a odatle slijedi
cth
−1
(x) =
_
cth
−1

(x) ; x < −1
cth
−1
+
(x) ; x > 1
.
0
1
Arccth
cth
x
y
Bijektivna restrikcija od ch je Ch : [0, +∞) →
[1, +∞) i nju proˇsirujemo do funkcije g : R → R
tako da stavimo
g(x) =
_
ch(x); x ≥ 0,
x + 1; x ≤ 0.
Tada je Ch
−1
: [1, +∞) → [0, +∞) restrik-
cija neprekidne funkcije g
−1
, pa je neprekidna po
definiciji 3.5.
0
1
1
g
g
1
x
y
Restrikcije Tg : ¸−
π
2
,
π
2
) →R i Ctg : ¸0, π) →R, imaju po teoremu 3.14.
neprekidne inverze Tg
−1
= arctg : R → ¸−
π
2
,
π
2
), Ctg
−1
= arcctg : R →
¸0, π).
80 POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE
Da bismo dokazali neprekidnost funkcija
arcsin = Sin
−1
i arccos = Cos
−1
moramo
funkcije Sin : [−
π
2
,
π
2
] → [−1, 1] i Cos :
[0, π] → [−1, 1] proˇsiriti do neprekidnih bi-
jekcija sa otvorenog intervala na otvoren in-
terval. Tako definiramo g, h : R → R tako
da stavimo
g(x) =
_
_
_
x +
π
2
−1 ; x ≤ −
π
2
,
sin x ; −
π
2
≤ x ≤
π
2
,
x −
π
2
+ 1 ;
π
2
≤ x.
i
h(x) =
_
_
_
−x + 1 ; x ≤ 0,
cos x ; 0 ≤ x ≤ π,
−x + π −1 ; π ≤ x.
Po teoremu 3.14. funkcije g i h imaju
neprekidne inverze, pa su i njihove restrikcije
Sin
−1
= g[
[−1,1]
i Cos
−1
= h[
[−1,1]
neprekidne
funkcije po definiciji.
0
1
Π

2
1
Π

2
g
g
1
x
y
0
1
1 1
Π

2
Π

2
Π
h
h
1
x
y
Teorem 3.15. Elementarne funkcije su neprekidne na cijelom podruˇcju defini-
cije.
Dokaz: Sve funkcije od kojih gradimo elementarne funkcije (potencije, ek-
sponencijalna funkcija, hiperbolne, trigonometrijske funkcije i njihove in-
verzne funkcije korijeni, logaritamske funkcije, area i arcus funkcije) su neprekidne
na cijelom podruˇcju definicije. Budu´ci da operacije pomo´cu kojih od tih
funkcija gradimo elementarne funkcije ˇcuvaju neprekidnost (teoremi 3.8. i
3.9.), to su elementarne funkcije neprekidne. Q.E.D.
Definicija 3.6. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R. Kaˇzemo da
f ima u toˇcki c ∈ I prekid prve vrste ako u c postoje i lijevi limes f(c−)
i desni limes f(c+) funkcije i ako su oni razliˇciti. Ostali prekidi su prekidi
druge vrste.
U sljede´cem teoremu se vidi kako sam uvjet monotonost ima utjecaj na
vrstu i broj prekida kod funkcije.
3.4. JEDNOSTRANA NEPREKIDNOST FUNKCIJE 81
Teorem 3.16. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R monotona
funkcija.
1. Monotona funkcija moˇze imati samo prekide prve vrste.
2. Monotona funkcija ima najviˇse prebrojivo mnogo prekida.
Dokaz: 1. U teoremu 3.6. je dokazano da monotona funkcija ima u svakoj
toˇcki lijevi i desni limes. Ako f ima u toˇcki c prekid, onda je zbog postojanja
f(c−) i f(c+) taj prekid prve vrste.
2. Neka je f rastu´ca funkcija i neka je J skup svih toˇcaka prekida te
funkcije. Za svaku toˇcku a ∈ J imamo f(a−) < f(a+), pa toj toˇcki
pridruˇzujemo otvoreni interval I
a
= ¸f(a−), f(a+)). Ako su a, b ∈ J,
a ,= b, onda je I
a
∩ I
b
= ∅. Naime, u sluˇcaju a < b, zbog f(a+) =
inf¦f(x); x ∈ I, a < x¦ je f(a+) ≤ f(a +
b−a
2
). Isto tako, zbog f(b−) =
sup¦f(x); x ∈ I, x < b¦ je f(b−) ≥ f(b −
b−a
2
) = f(a +
b−a
2
). Dakle,
(a < b) ⇒ (f(a+) ≤ f(b−)), tj. I
a
∩ I
b
= ∅, jer su intervali otvoreni.
Sada za svaki a ∈ J uzmemo r
a
∈ I
a
∩Q pa imamo injekciju a →r
a
s J u Q.
Dakle, J ima manji ili jednak kardinalni broj od Q, tj. J je najviˇse prebrojiv
skup. Q.E.D.
3.4 Jednostrana neprekidnost funkcije
Definicija 3.7. Neka je I ⊆ R otvoren interval i toˇcka c ∈ I. Za funkciju
f : I → R kaˇzemo da je neprekidna slijeva u toˇcki c ako postoji limes
slijeva funkcije f u toˇcki c i lim
x→c−
f(x) = f(c). Funkcija f je neprekidna
zdesna u toˇcki c ako postoji limes zdesna funkcije f u toˇcki c i lim
x→c+
f(x) =
f(c).
Ako u Cauchyjevu definiciju jednostranog limes uvrstimo vrijednost limesa
jednaku f(c) dobijemo Cauchyjevu definiciju jednostrane neprekidnosti:
f je neprekidna slijeva ako i samo ako vrijedi
(∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 ≤ c −x < δ) ⇒([f(x) −f(c)[ < ε)), (3.9)
i f je neprekidna zdesna ako i samo ako vrijedi
(∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 ≤ x −c < δ) ⇒([f(x) −f(c)[ < ε)), (3.10)
Veza jednostrane neprekidnosti i neprekidnosti funkcije u nekoj toˇcki dana
je slijede´cim teoremom.
82 POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE
Teorem 3.17. Neka je I ⊆ R otvoren interval, c ∈ I i funkcija f : I →R.
1. Funkcija f je neprekidna slijeva u c ako i samo ako postoji funkcija
˜
f : I →R neprekidna u c i takva da je
˜
f(x) = f(x), ∀x ∈ I, x ≤ c.
2. Funkcija f je neprekidna zdesna u c ako i samo ako postoji funkcija
˜
f : I →R neprekidna u c i takva da je
˜
f(x) = f(x), ∀x ∈ I, x ≥ c.
3. Funkcija f je neprekidna u c ako i samo ako je neprekidna i slijeva i
zdesna u c.
Dokaz: 1. Ako postoji neprekidna funkcija
˜
f : I → R takva da je
˜
f(x) =
f(x), ∀x ∈ I, x ≤ c, onda vrijedi
(∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) (([x −c[ < δ) ⇒([
˜
f(x) −
˜
f(c)[ < ε)).
i posebno
(∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 ≤ c −x < δ) ⇒([f(x) −f(c)[ < ε)),
tj. f je neprekidna slijeva u c.
Obratno, ako je f neprekidna slijeva u c, onda funkcija
˜
f : I →R defini-
rana s
˜
f(x) = f(x), ∀x ∈ I, x ≤ c, i
˜
f(x) = f(c), ∀x ∈ I, x ≥ c, zadovoljava
traˇzena svojstva.
2. se dokazuje analogno kao 1.
3. Ako je f neprekidna u c onda
˜
f = f zadovoljava uvjete iz 1. i 2. pa
je neprekidna i slijeva i zdesna u c. Obratno, neka je f neprekidna i slijeva i
zdesna u c. Tada postoje lijevi i desni limes funkcije i jednaki su f(c), pa po
teoremu 3.5. postoji limes funkcije i jednak je f(c), tj. funkcija je neprekidna
u c. Q.E.D.
Korolar 3.9. Funkcija f : [a, b] →R je neprekidna na segmentu, ako i samo
ako je neprekidna na otvorenom intervalu ¸a, b), te neprekidna zdesna u a i
slijeva u b.
Dokaz: Ako je funkcija neprekidna na segmentu u smislu definicije 3.5.,
onda
˜
f = g, gdje je g iz definicije 3.5., zadovoljava uvjete tvrdnji 1. i 2. iz
teorema 3.17.
Obratno, ako je f : [a, b] → R neprekidna na otvorenom intervalu ¸a, b),
te neprekidna zdesna u a i slijeva u b, onda ju po teoremu 3.17. postoji njeno
neprekidno proˇsirenje i lijevo i desno od segmenta [a, b]. Q.E.D.
3.5. OTVORENI SKUPOVI U R 83
3.5 Otvoreni skupovi u R
U svim razmatranjima u vezi s pojmom neprekidnosti funkcije u toˇcki ili
limesa funkcije u toˇcki bilo je vaˇzno da se toˇcka nalazi u otvorenom intervalu.
Naime, bilo je vaˇzno da s obije strane te toˇcke imamo toˇcaka koje se nalaze
u domeni funkcije, kako bismo bili u mogu´cnosti s obje strane promatrati
nizove koji konvergiraju k toˇcki. Otvoreni intervali nisu jedini skupovi s
takvim svojstvom.
Definicija 3.8. Za skup S ⊆ R kaˇzemo da je otvoren skup, ako je S ili
prazan skup ili unija po volji mnogo otvorenih intervala.
Skup F ⊆ R je zatvoren skup ako je komplement otvorenog skupa.
Primjer 3.11. Slijede´ci skupovi su otvoreni u R.
1. R je otvoren jer je R =
_
n∈Z
¸n, n + 2).
2. Skupovi ¸0, +∞) =

_
n=0
¸n, n + 2) i ¸−∞, 0) =

_
n=0
¸−n − 2, −n) su
otvoreni skupovi, a takvi su i skupovi ¸−∞, a) i ¸a, +∞), za svaki
a ∈ R.
Primjer 3.12. Slijede´ci skupovi su zatvoreni u R.
1. Za svaki a ∈ R je jednoˇclan skup ¦a¦ zatvoren u R jer je ¦a¦
C
=
¸−∞, a) ∪ ¸a, +∞) otvoren skup.
2. Za sve a, b ∈ R, a < b, je segment [a, b] zatvoren jer je [a, b]
C
=
¸−∞, a) ∪ ¸b, +∞).
Propozicija 3.1. Neprazan skup S ⊆ R je otvoren ako i samo ako za svaki
x ∈ S postoji ε
x
> 0 tako da je ¸x −ε
x
, x + ε
x
) ⊆ S.
Dokaz: Ako je S ⊆ R otvoren skup, onda za svaki x ∈ S iz definicije 3.8.
slijedi postojanje otvorenog intervala takvog da je x ∈ ¸a, b) ⊆ S. Uzmimo
ε
x
= min¦x −a, b −x¦ i imamo ¸x −ε
x
, x + ε
x
) ⊆ S.
Obratno, neka za svaki x ∈ S postoji ε
x
> 0 tako da je ¸x−ε
x
, x+ε
x
) ⊆ S.
Tada je S =
_
x∈S
¸x −ε
x
, x + ε
x
) pa je stoga otvoren skup. Q.E.D.
Skup T koji sadrˇzi sve otvorene podskupove od R naziva se topologija
na R.
Propozicija 3.2. Neka je T topologija na R. Tada vrijedi
84 POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE
1. ∅, R ∈ T.
2. Ako je S
λ
∈ T, ∀λ ∈ Λ, onda je
_
λ∈Λ
S
λ
∈ T.
3. Ako je S
k
∈ T, k = 1, . . . , n, onda je
n

k=1
S
k
∈ T.
Dokaz: Tvrdnja 1. slijedi iz definicije 3.8. i primjera 3.11.
Da bismo dokazali tvrdnju 2. uzmimo x ∈
_
λ∈Λ
S
λ
po volji. Po definiciju
unije postoji λ ∈ Λ takav da je x ∈ S
λ
. Sada zbog otvorenosti skupa S
λ
,
prema propoziciji 3.1. postoji ε
x
> 0 takav da je ¸x−ε
x
, x +ε
x
) ⊆ S
λ
. Tada
vrijedi ¸x−ε
x
, x+ε
x
) ⊆
_
λ∈Λ
S
λ
, pa je po propoziciji 3.1 skup
_
λ∈Λ
S
λ
otvoren.
Za dokaz tvrdnje 3. uzmimo x ∈
n

k=1
S
k
po volji. Po definiciju presjeka vri-
jedi x ∈ S
k
, za sve k = 1, . . . , n. Zbog otvorenosti skupova S
k
, k = 1, . . . , n,
postoje ε
(k)
x
> 0, k = 1, . . . , n, takvi da je ¸x−ε
(k)
x
, x+ε
(k)
x
) ⊆ S
k
, k = 1, . . . , n.
Uzmimo ε
x
= min¦ε
(k)
x
; k = 1, . . . , n¦ pa vrijedi ¸x − ε
x
, x + ε
x
) ⊆ S
k
,
k = 1, . . . , n. Odatle je ¸x − ε
x
, x + ε
x
) ⊆
n

k=1
S
k
, pa je prema propoziciji
3.1. skup
n

k=1
S
k
otvoren. Q.E.D.
Poglavlje 4
Derivacija funkcije
4.1 Motivacija; aproksimacija funkcije, prob-
lemi brzine i tangente
Jedna od ˇcesto upotrebljavanih metoda u rjeˇsavanju matematiˇckih problema
je aproksimacija ili pribliˇzno odredivanje nekog sloˇzenijeg matematiˇckog
objekta pomo´cu jednostavnijih objekata. Kako je u matematiˇckoj analizi od
interesa prouˇcavanje funkcija, to je razumno pitanje, da li je mogu´ce neku
funkciju dobro aproksimirati pomo´cu funkcija koje dobro razumijemo. Na
taj naˇcin bismo iz ponaˇsanja jednostavnih funkcija mogli neˇsto zakljuˇciti
o sloˇzenijoj funkciji. Funkcije koje svi dobro poznajemo i razumijemo su
polinomi, posebno polinomi prvog stupnja ˇciji su grafovi pravci. Stoga je za
neku funkciju f : I → R, I ⊆ R otvoren interval, interesantan problem koji
je polinom prvog stupnja oblika g(x) = k(x−c) +l, x ∈ R, lokalno oko toˇcke
c najbolja aproksimacija funkcije f. U tom sluˇcaju je prirodno zahtijevati da
se te funkcije podudaraju u toˇcki oko koje lokalno aproksimiramo funkciju,
tj. g(c) = f(c), ˇsto daje l = f(c). Sada iz zahtjeva da je f(x) ≈ g(x) kada je
x ≈ c imamo k ≈
f(x) −f(c)
x −c
.
Povijesno su dva po prirodi razliˇcita problema bila glavna motivacija za
razvoj diferencijalnog raˇcuna.
Jedan od njih je fizikalni problem definiranja pojma brzine za ˇcije rjeˇsenje
je zasluˇzan Isaac Newton.
1
Neka je s(t), t ≥ 0, funkcija koja mjeri put
koji je proˇsla materijalna toˇcka u vremenskom intervalu [0, t]. Prosjeˇcna
brzina te materijalne toˇcke u vremenskom intervalu [t
0
, t] definira se kao
1
Isaac Newton, (Woolsthorpe, 4. sijeˇcnja 1643. - London, 31. oˇzujka 1728.), engleski
fiziˇcar, matematiˇcar i astronom
85
86 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
v(t
0
, t) =
s(t) −s(t
0
)
t −t
0
. No pitanje je kako definirati pojam brzine u trenutku
t
0
. To je neˇsto ˇsto nije mogu´ce mjeriti, jer mi znamo mjeriti prosjeˇcnu brzinu
na nekom intervalu, a toˇcka predstavlja vremenski interval [t
0
, t
0
] duljine 0.
Mogu´ce je promatrati ponaˇsanje prosjeˇcne brzine na intervalima oko toˇcke
t
0
ˇcija duljina se smanjuje. Taj proces opisujemo pomo´cu limesa funkcije, tj.
moˇzemo re´ci da je brzina u toˇcki v(t
0
) = lim
t→t
0
v(t
0
, t) = lim
t→0
s(t) −s(t
0
)
t −t
0
, ako
taj limes postoji.
Drugi problem je geometrijske naravi, a njegovo rjeˇsenje je naˇsao G.W.
Leibnitz.
1
Odnosi se na pitanje postojanja jedinstvene tangente u nekoj
toˇcki
grafa Γ
f
funkcije f. Sekanta kroz toˇcke C =
(c, f(c)) i D = (d, f(d)) ima koeficijent smjera
k
s
=
f(d) −f(c)
d −c
. Ako d → c, odnosno, ako
se toˇcka D po grafu Γ
f
pribliˇzava toˇcki C, onda
sekanta s postaje tangenta t. Dakle, koeficijent
smjera sekante prelazi u koeficijent smjera tan-
gente, tj. k
t
= lim
d→c
f(d) −f(c)
d −c
.
0
x
y
f
t
s
c
f(c)
d
f(d)
U sva tri prethodna problema kao rjeˇsenje se name´ce broj kojem teˇzi izraz
oblika
f(x)−f(c)
x−c
kojeg nazivamo kvocijent diferencija za funkciju f u toˇcki
c. Stoga je od interesa slijede´ci pojam.
Definicija 4.1. Kaˇzemo da je funkcija f : I →R, diferencijabilna ili deriv-
abilna u toˇcki c otvorenog intervala I ⊆ R, ako postoji lim
x→c
f(x) −f(c)
x −c
. Taj
broj zovemo derivacija (izvod) funkcije f u toˇcki c i piˇsemo
f

(c) = lim
x→c
f(x) −f(c)
x −c
. (4.1)
Joˇs se koriste oznake Df(c) ili
df
dx
(c).
Kaˇzemo da je f diferencijabilna na intervalu I ako je ona diferencijabilna
u svakoj toˇcki iz I. Tada je na I dobro definirana funkcija x → f

(x) koju
prirodno oznaˇcavamo s f

i takoder zovemo derivacija od f na I. Ako je sada
ta funkcija diferencijabilna u nekoj toˇcki c ∈ I, onda njenu derivaciju (f

)

(c)
1
Gottfried Wilhelm Leibnitz (Leipzig, 21. lipanj 1646. – Hanover, 14. studeni 1716.)
njemaˇcki matematiˇcar
4.1. MOTIVACIJA 87
zovemo druga derivacija od f u c i oznaˇcavamo s f
′′
(c), tj.
f
′′
(c) = lim
x→c
f

(x) −f

(c)
x −c
.
Analogno se definira tre´ca derivacija itd. Op´cenito, ako postoji n-ta derivacija
od f na I, tj. f
(n)
: I →R onda moˇzemo definirati
f
(n+1)
(c) = lim
x→c
f
(n)
(x) −f
(n)
(c)
x −c
,
uz uvjet da navedeni limes postoji.
U terminima derivacije funkcije, problemi navedeni kao motivacija imaju
sljede´ca rjeˇsenja:
1. Funkcija g definirana s g(x) = f

(c)(x − c) + f(c), x ∈ R, je lokalno
najbolja aproksimacija funkcije f oko c medu polinomima stupnja ≤ 1,
ˇsto dokazujemo u teoremu koji slijedi.
2. Brzina materijalne toˇcke, ˇciji put u vremenu t opisuje funkcija t →
s(t), dana je s v(t) = s

(t), tj. brzina je prva derivacija funkcije puta
po vremenu. Analogno se ubrzanje definira kao derivacija brzine po
vremenu, tj. a(t) = v

(t) = s
′′
(t).
3. Tangenta na graf funkcije f za toˇcku c (ili u toˇcki grafa (c, f(c))) je
pravac koji je graf linearne funkcije g it toˇcke 1. Jasno, mogu´ce je
odmah zadati i funkciju h(x) =
−1
f

(c)
(x −c) +f(c), ˇciji graf je normala
na graf funkcije u toˇcki c.
Primjer 4.1. Na´ci derivaciju konstantne funkcije f(x) = α, ∀ x ∈ R u toˇcki
c ∈ R.
Vrijedi
f

(c) = lim
x→c
f(x) −f(c)
x −c
= lim
x→c
α −α
x −c
= 0,
dakle, f

(x) = 0, ∀ x ∈ R.
Primjer 4.2. Na´ci derivaciju funkcije f(x) = x, ∀ x ∈ R u toˇcki c ∈ R.
Vrijedi
f

(c) = lim
x→c
f(x) −f(c)
x −c
= lim
x→c
x −c
x −c
= 1,
dakle, f

(x) = 1, ∀ x ∈ R.
88 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
Sada razmotrimo vezu izmedu diferencijabilnosti i neprekidnosti funkcije
f. Ako je funkcija neprekidna u nekoj toˇcki, ona ne mora nuˇzno biti difer-
encijabilna u toj toˇcki. To se vidi u sljede´cem primjeru.
Primjer 4.3. Funkcija f(x) = [x[, x ∈ R, je neprekidna na R, a diferencija-
bilna na R ¸ ¦0¦. No, f nije diferencijabilna u 0. Naime,
lim
x→0−
[x[
x
= −1 i lim
x→0+
[x[
x
= 1,
dakle, lijevi i desni limes kvocijenta diferencija su razliˇciti, pa derivacija ne
postoji.
Obratno, diferencijabilnost povlaˇci neprekidnost.
Teorem 4.1. Ako je funkcija f : I →R diferencijabilna u toˇcki c otvorenog
intervala I, onda je f neprekidna u c.
Dokaz: Zbog diferencijabilnosti funkcije f u toˇcki c je funkcija
ω(x) =
_
_
_
f(x) −f(c)
x −c
−f

(c) , za x ,= c
0 , za x = c
. (4.2)
neprekidna u c. Naime, ω(c) = 0 = lim
x→c
_
f(x)−f(c)
x−c
−f

(c)
_
= lim
x→c
ω(x).
Sada je
f(x) = f(c) + (f

(c) + ω(x))(x −c), x ∈ I, (4.3)
odakle zbog neprekidnosti u c funkcija na desnoj strani jednakosti (4.3), sli-
jedi tvrdnja. Q.E.D.
Sada egzaktno dokazujemo tvrdnju vezanu za problem aproksimacije
Teorem 4.2. Neka je funkcija f : I →R diferencijabilna u toˇcki c otvorenog
intervala I i neka je
g(x) = f

(c)(x −c) + f(c), ∀ x ∈ R. (4.4)
Ako je h polinom, sth ≤ 1, i h ,= g, onda postoji δ
h
> 0 tako da vrijedi
∀x ∈ I, (0 < [x −c[ < δ
h
) ⇒([f(x) −g(x)[ < [f(x) −h(x)[). (4.5)
Drugim rijeˇcima, polinom g je medu svim polinomima stupnja ≤ 1 lokalno
oko c najbolja aproksimacija funkcije f.
4.1. MOTIVACIJA 89
Dokaz: Polinom h moˇzemo pisati u obliku
h(x) = k(x −c) + l, ∀ x ∈ R, (4.6)
gdje su k, l ∈ R. Iz (4.6) i (4.3) dobivamo
f(x) −h(x) = [f(c) −l] + [f

(c) −k + ω(x)](x −c). (4.7)
Uvjet h ,= g je ispunjen u dva sluˇcaja: (l ,= f(c)) ili ((l = f(c))∧(k ,= f

(c))).
U sluˇcaju (l ,= f(c)) iz neprekidnosti funkcije f −h i zbog (f −h)(c) ,= 0
iz leme 3.3. iz M.A.I. slijedi postojanje δ
1
> 0 tako da vrijedi
([x −c[ < δ
1
) ⇒([f(x) −h(x)[ > ε) gdje je ε =
1
2
[f(c) −l[ > 0. (4.8)
Takoder, iz neprekidnosti funkcije f −g u c i zbog (f −g)(c) = 0 za ε iz (4.8)
postoji δ
2
> 0, tako da vrijedi
([x −c[ < δ
2
) ⇒([f(x) −g(x)[ < ε). (4.9)
Sada, za δ
h
= min¦δ
1
, δ
2
¦ iz (4.8) i (4.9) slijedi (4.5).
U sluˇcaju ((l = f(c)) ∧ (k ,= f

(c))) iz (4.7) imamo
[f(x) −h(x)[ = [f

(c) −k + ω(x)[[x −c[. (4.10)
Zbog lim
x→c
[f

(c) − k + ω(x)[ = [f

(c) − k[ > 0, iz leme 3.3. iz M.A.I. slijedi
postojanje δ
1
> 0 tako da
([x−c[ < δ
1
) ⇒([f

(c) −k +ω(x)[ > ε) gdje je ε =
1
2
[f

(c) −k[ > 0. (4.11)
Takoder, iz neprekidnosti funkcije ω u c i ω(c) = 0 dobivamo δ
2
> 0 tako da
([x −c[ < δ
2
) ⇒([ω(x)[ < ε). (4.12)
Iz (4.11) i(4.12) za δ
h
= min¦δ
1
, δ
2
¦ imamo
([x −c[ < δ
h
) ⇒([ω(x)[ < [f

(c) −k + ω(x)[). (4.13)
Pomnoˇzimo li (4.13) s [x −c[ dobivamo (4.5). Q.E.D.
90 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
4.2 Diferencijabilnost funkcija i operacije s
funkcijama
Od interesa je istraˇziti kako se svojstvo diferencijabilnosti funkcije u toˇcki
ponaˇsa kod uobiˇcajenih operacija s funkcijama
Teorem 4.3. Neka su funkcije f, g : I → R diferencijabilne u toˇcki c
otvorenog intervala I.
1. Funkcija f + g je diferencijabilna u toˇcki c i
(f + g)

(c) = f

(c) + g

(c). (4.14)
2. Funkcija fg je diferencijabilna u toˇcki c i
(fg)

(c) = f

(c)g(c) + f(c)g

(c). (4.15)
3. Ako je funkcija
f
g
definirana na I, onda je i diferencijabilna u toˇcki c i
_
f
g
_

(c) =
f

(c)g(c) −f(c)g

(c)
g(c)
2
. (4.16)
Dokaz:
1. Za funkciju h = f + g imamo
h(x) −h(c)
x −c
=
f(x) + g(x) −f(c) −g(c)
x −c
=
f(x) −f(c)
x −c
+
g(x) −g(c)
x −c
.
Odatle je
lim
x→c
h(x) −h(c)
x −c
= lim
x→c
f(x) −f(c)
x −c
+ lim
x→c
g(x) −g(c)
x −c
,
odnosno vrijedi (4.14).
2. Za funkciju h = fg imamo
h(x) −h(c)
x −c
=
f(x)g(x) −f(c)g(c)
x −c
=
f(x) −f(c)
x −c
g(x)+f(c)
g(x) −g(c)
x −c
.
Odatle je
lim
x→c
h(x) −h(c)
x −c
= lim
x→c
f(x) −f(c)
x −c
lim
x→c
g(x) + f(c) lim
x→c
g(x) −g(c)
x −c
,
ˇsto zbog neprekidnosti funkcije g u c (teorem 4.1.) daje (4.15).
4.2. DIFERENCIJABILNOST I OPERACIJE 91
3. Uzmimo prvo h =
1
g
, pa imamo
h(x) −h(c)
x −c
=
1
g(x)

1
g(c)
x −c
= −
g(x)−g(c)
x−c
g(c)g(x)
.
Zbog neprekidnosti funkcije g u c slijedi
lim
x→c
h(x) −h(c)
x −c
= −
lim
x→c
g(x)−g(c)
x−c
g(c) lim
x→c
g(x)
,
odnosno h

(c) =
_
1
g
_

(c) = −
g

(c)
g(c)
2
. Sada na funkciju
f
g
= f
1
g
primijenimo pravilo za deriviranje produkta funkcija (4.15) i dobivamo
(4.16). Q.E.D.
Korolar 4.1. Neka su funkcije f, g : I → R diferencijabilne u toˇcki c
otvorenog intervala I. Tada je za sve λ, µ ∈ R funkcija λf + µg diferen-
cijabilna u toˇcki c i
(λf + µg)

(c) = λf

(c) + µg

(c). (4.17)
Skup svih funkcija s I u R koje su diferencijabilne u toˇcki c je vektorski pros-
tor (uz operacije zbrajanja i mnoˇzenja sa skalarom definiranim po toˇckama),
a pridruˇzivanje f →f

(c) je linearan funkcional na tom prostoru.
Dokaz: Uzmimo konstantnu funkciju h(x) = λ, ∀ x ∈ R. Tada je h

(c) = 0
u svakoj toˇcki c ∈ R. Sada formula za deriviranje produkta daje (λf)

(c) =
(hf)

(c) = h

(c)f(c)+h(c)f

(c) = h(c)f

(c) = λf

(c). Primjenom prethodnog
rezultata i formule za deriviranje sume dobivamo (4.17). Q.E.D.
Teorem 4.4. (Derivacija kompozicije funkcija) Neka su f : I →R, g : J →
R i neka je f(I) ⊆ J, tj. kompozicija g ◦ f : I →R je dobro definirana na I.
Ako je funkcija f diferencijabilna u toˇcki c ∈ I i funkcija g diferencijabilna
u toˇcki d = f(c) ∈ J, onda je kompozicija g ◦ f diferencijabilna u c i vrijedi
(g ◦ f)

(c) = g

(d)f

(c). (4.18)
Dokaz: Uzmimo funkciju ω iz (4.2) tako da vrijedi (4.3) i analogno, neka je
ω
1
definirana s
ω
1
(x) =
_
_
_
g(y) −g(d)
y −d
−g

(d) , za y ,= d
0 , za y = d,
(4.19)
92 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
tako da vrijedi
g(y) = g(d) + (g

(d) + ω
1
(y))(y −d), y ∈ J, (4.20)
Neka je h = g ◦ f, pa imamo
h(x) = g[f(x)] = g(d) + [g

(d) + ω
1
(f(x))][f(x) −f(c)],
ˇsto daje
h(x) −h(c)
x −c
= [g

(d) + ω
1
(f(x))]
f(x) −f(c)
x −c
. (4.21)
Zbog neprekidnosti funkcije f u toˇcki c i neprekidnosti ω
1
u d = f(c), funkcija
ω
1
◦ f je neprekidna u c i (ω
1
◦ f)(c) = ω
1
[f(c)] = ω
1
(d) = 0. Sada je
h

(c) = lim
x→c
h(x) −h(c)
x −c
= lim
x→c
[g

(d) + ω
1
(f(x))] lim
x→c
f(x) −f(c)
x −c
,
odakle slijedi (4.18). Q.E.D.
Teorem 4.5. (Derivacija inverzne funkcije) Neka je f : I → J, I, J ⊆ R, I
otvoren interval, bijekcija i neka je f neprekidna na I. Ako f ima derivaciju
u toˇcki c ∈ I i ako je f

(c) ,= 0, onda je f
−1
diferencijabilna u toˇcki d = f(c)
i vrijedi (f
−1
)

(d) =
1
f

(c)
.
Dokaz: Prema teoremu 3.14. je J otvoren interval i f
−1
: J → I je
neprekidna funkcija. Nadalje, iz diferencijabilnosti funkcije f u toˇcki c slijedi
f(x) −f(c) = (x −c)[f

(c) + ω(x)],
gdje je ω funkcija neprekidna u c definirana s (4.2).
Stavimo d = f(c) i y = f(x) pa dobivamo
y −d = [f
−1
(y) −f
−1
(d)][f

(c) + ω(f
−1
(y))].
Odatle dobivamo
f
−1
(y) −f
−1
(d)
y −d
=
1
f

(c) + ω(f
−1
(y))
,
ˇsto zbog neprekidnosti funkcije ω ◦ f
−1
u toˇcki d i (ω ◦ f
−1
)(d) = 0 daje
jednakost
(f
−1
)

(d) = lim
y→d
f
−1
(y) −f
−1
(d)
y −d
=
1
f

(c)
.
Q.E.D.
Prethodnu formulu ˇcesto koristimo u obliku
(f
−1
)

(x) =
1
f

(f
−1
(x))
.
4.3. DERIVACIJE ELEMENTARNIH FUNKCIJA 93
4.3 Derivacije elementarnih funkcija
4.3.1 Potencije i korijeni
Neka je n ∈ N i f(x) = x
n
, x ∈ R. Tada se indukcijom pomo´cu formule
za deriviranje produkta funkcija lako dobije f

(x) = nx
n−1
, ∀x ∈ R. Sliˇcno,
neka je n ∈ N i f(x) = x
−n
, x ∈ R ¸ ¦0¦. Iz prethodnog i formule za
deriviranje kvocijenta dobijemo (x
−n
)

= (
1
x
n
)

=
−nx
n−1
x
2n
= −nx
−n−1
.
Neka je za n neparan f
−1
: R → R ili za n paran f
−1
: ¸0, +∞) −→
¸0, +∞) definirana s f
−1
(x) =
n

x = x
1
n
. Tada vrijedi (f
−1
)

(x) =
1
f

(f
−1
(x))
=
1
n(
n

x)
n−1
=
1
nx
n−1
n
=
1
n
x
1
n
−1
.
Neka je q ∈ Q ¸ ¦0¦ i f : ¸0, +∞) −→ ¸0, +∞) definirana s f(x) = x
q
.
Pokaˇzimo da vrijedi formula (x
q
)

= qx
q−1
. Naime, za q =
m
n
, m ∈ Z i
n ∈ N, iz prethodnog i pomo´cu formule za deriviranje kompozicije imamo
(x
m
n
)

= [(x
m
)
1
n
]

=
1
n
(x
m
)
1
n
−1
mx
m−1
=
m
n
x
m
n
−m+m−1
=
m
n
x
m
n
−1
.
4.3.2 Trigonometrijske i arcus funkcije
Za 0 < x <
π
2
vrijedi sin x < x i tg x > x. Odatle, za x ∈ ¸−
π
2
,
π
2
) ¸ ¦0¦
vrijedi nejednakost cos x <
sinx
x
< 1. Odatle slijedi lim
x→0
sin x
x
= 1.
Sada za ∀c ∈ R vrijedi
sin x −sin c
x −c
=
2 sin
x−c
2
cos
x+c
2
x −c
=
sin
x−c
2
x−c
2
cos
x + c
2
,
ˇsto daje
lim
x→c
sin x −sin c
x −c
= lim
x→c
sin
x−c
2
x−c
2
lim
x→c
cos
x + c
2
= cos c.
Odatle je za f(x) = sin x, derivacija f

(c) = cos c za ∀c ∈ R ili u drugoj
oznaci (sin x)

= cos x.
Nadalje, iz cos x = sin(x+
π
2
) dobivamo (cos x)

= cos(x+
π
2
) 1 = −sin x.
Pomo´cu formule za deriviranje kvocijenta imamo
(tg x)

= (
sin x
cos x
)

=
cos xcos x −sin x(−sin x)
cos
2
x
=
1
cos
2
x
.
Analogno slijedi
(ctg x)

= (
cos x
sin x
)

=
−sin xsin x −cos xcos x
sin
2
x
= −
1
sin
2
x
.
94 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
Za f(x) = Sin x je f
−1
(x) = Sin
−1
x, pa formula za deriviranje inverzne
funkcije daje
(Sin
−1
x)

=
1
cos(Sin
−1
x)
=
1
_
1 −[sin(Sin
−1
x)]
2
=
1

1 −x
2
.
Za f(x) = Cos x je f
−1
(x) = Cos
−1
x, pa formula za deriviranje inverzne
funkcije daje
(Cos
−1
x)

=
−1
sin(Cos
−1
x)
=
−1
_
1 −[cos(Cos
−1
x)]
2
=
−1

1 −x
2
.
(Tg
−1
x)

=
1
1
cos
2
(Tg
−1
x)
=
1
1 + [tg (Tg
−1
x)]
2
=
1
1 +x
2
, ∀x ∈ R,
(Ctg
−1
x)

=
1
−1
sin
2
(Ctg
−1
x)
=
−1
1 + [ctg (Ctg
−1
x)]
2
=
−1
1 +x
2
, ∀x ∈ R.
4.3.3 Eksponencijalna funkcija
Za x ≥ 0 definirali smo f
0
(x) = lim
n
(1+
x
n
)
n
. Sada je eksponencijalna funkcija
definirana s
f(x) = e
x
=
_
_
_
f
0
(x) , za x ≥ 0
1
f
0
(−x)
, za x < 0
.
Za x, c > 0 vrijedi
(1 +
x
n
)
n
−(1 +
c
n
)
n
x −c
=
=
1
n
_
(1 +
x
n
)
n−1
+ (1 +
x
n
)
n−2
(1 +
c
n
) + + (1 +
x
n
)(1 +
c
n
)
n−2
+ (1 +
c
n
)
n−1
_
.
Odatle imamo
_
1 +
min¦x, c¦
n
_
n−1

(1 +
x
n
)
n
−(1 +
c
n
)
n
x −c

_
1 +
max¦x, c¦
n
_
n−1
Prelaskom na limes dobivamo
f
0
(min¦x, c¦) ≤
f
0
(x) −f
0
(c)
x −c
≤ f
0
(max¦x, c¦).
4.3. DERIVACIJE ELEMENTARNIH FUNKCIJA 95
Funkcije x −→min¦x, c¦ i x −→max¦x, c¦ su neprekidne pa za x →c slijedi
f

0
(c) = lim
x→c
f
0
(x) −f
0
(c)
x −c
= f
0
(c).
Sada, za x < 0 imamo f(x) =
1
f
0
(−x)
, pa je
f

(x) = −
f

0
(−x)(−1)
[f
0
(−x)]
2
=
f
0
(−x)
[f
0
(−x)]
2
=
1
f
0
(−x)
= f(x).
U sluˇcaju c = 0 moramo posebno gledati lijevi i desni limes od
f(x)−1
x
. Za
x > 0 imamo 1 ≤
f
0
(x)−1
x
≤ f
0
(x), ˇsto zbog neprekidnosti od f
0
u 0 i f
0
(0) = 1
daje
lim
x→0+
f(x) −1
x
= 1 = f(0).
Za x < 0 je
lim
x→0−
f(x) −1
x
= lim
x→0−
1
f
0
(−x)
−1
x
= lim
−x→0+
f
0
(−x) −1
−x
1
lim
−x→0+
f
0
(−x)
= 1 = f(0),
pa je f

(0) = f(0). Dakle, za ∀x ∈ R je (e
x
)

= e
x
.
Za logaritamsku funkciju f
−1
(x) = lnx kao inverznu funkciju od ekspo-
nencijalne imamo
(ln x)

=
1
e
lnx
=
1
x
, ∀x > 0.
Primjer 4.4. Neka je f(x) = ln [x[ za x ,= 0. Tada za x > 0 imamo f(x) =
ln x, pa je f

(x) =
1
x
. Za x < 0 je f(x) = ln(−x), pa je f

(x) =
1
−x
(−1) =
1
x
.
Dakle ∀x ,= 0 je (ln [x[)

=
1
x
.
Primjer 4.5. Op´ca eksponencijalna funkcija za x > 0 i α ∈ R¸¦0¦ definirana
je s x
α
= e
αln x
. Odatle je (x
α
)

= e
αln x
α
1
x
= αx
α−1
.
Primjer 4.6. Eksponencijalna funkcija s bazom a > 0 definira se kao a
x
=
e
x lna
za ∀x ∈ R. Odatle je (a
x
)

= e
x ln a
ln a = a
x
ln a. Njena inverzna funkcija
log
a
x ima derivaciju (log
a
x)

=
1
a
log
a
x
lna
=
1
xln a
.
4.3.4 Hiperbolne i area funkcije
(sh x)

=
_
e
x
−e
−x
2
_

=
e
x
+ e
−x
2
= ch x, ∀x ∈ R,
96 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
(ch x)

=
_
e
x
+ e
−x
2
_

=
e
x
−e
−x
2
= sh x, ∀x ∈ R,
(th x)

=
_
sh x
ch x
_

=
ch
2
x −sh
2
x
(ch x)
2
=
1
ch
2
x
, ∀x ∈ R,
(cth x)

=
_
ch x
sh x
_

=
sh
2
x −ch
2
x
(sh x)
2
=
−1
sh
2
x
, ∀x ∈ R ¸ ¦0¦,
(sh
−1
x)

=
1
ch(sh
−1
x)
=
1
_
1 + (sh(sh
−1
x))
2
=
1

1 +x
2
, ∀x ∈ R,
(Ch
−1
x)

=
1
sh(Ch
−1
x)
=
1
_
(ch(Ch
−1
x))
2
−1
=
1

x
2
−1
, ∀x > 1,
(th
−1
x)

=
1
1
ch
2
(th
−1
x)
=
1
1 −[th(th
−1
x)]
2
=
1
1 −x
2
, ∀x ∈ ¸−1, 1),
(cth
−1
x)

=
1
−1
sh
2
(cth
−1
x)
=
1
1 −[cth(cth
−1
x)]
2
=
1
1 −x
2
, ∀x ∈ R ¸ [−1, 1].
Primjer 4.7. (Logaritamsko deriviranje) Neka su f : I → ¸0, +∞), g :
I → R, I ⊆ R otvoren interval, diferencijabilne funkcije. Tada je i funkcija
h : I → R, definirana s h(x) = f(x)
g(x)
, ∀x ∈ I, diferencijabilna. Naime,
ln(h(x)) = g(x) ln(f(x)), pa deriviranjem lijeve i desne strane ove jednakosti
imamo:
h

(x)
h(x)
= g

(x) ln(f(x)) +g(x)
f

(x)
f(x)
. Odatle je
h

(x) = f(x)
g(x)
_
g

(x) ln(f(x)) +g(x)
f

(x)
f(x)
_
.
4.4 Teoremi srednje vrijednosti i primjene
Lema 4.1. Neka je f : I →R, diferencijabilna u toˇcki c otvorenog intervala
I ⊆ R. Ako je f

(c) > 0 onda ∃δ > 0 takav da vrijedi
(x ∈ ¸c −δ, c)) ⇒(f(x) < f(c)) ,
(x ∈ ¸c, c + δ)) ⇒(f(c) < f(x)) .
Ako je f

(c) < 0 onda ∃δ > 0 takav da vrijedi
(x ∈ ¸c −δ, c)) ⇒(f(x) > f(c)) ,
(x ∈ ¸c, c + δ)) ⇒(f(c) > f(x)) .
4.4. TEOREMI SREDNJE VRIJEDNOSTI 97
Dokaz: Sliˇcno kao u dokazu teorema 4.1., iz diferencijabilnosti funkcije f u
c slijedi neprekidnost u c funkcije g : I →R definirane s
g(x) =
_
f(x)−f(c)
x−c
, za x ,= c
f

(c) , za x = c
.
Zbog g(c) = f

(c) > 0, po lemi 3.3. iz M.A.I. ∃δ > 0 takav da ∀x ∈ I
([x −c[ < δ) ⇒g(x) ≥
1
2
g(c) > 0. To daje
(x ∈ ¸c −δ, c)) ⇒
f(x) −f(c)
x −c
> 0 ⇒(f(x) −f(c) < 0) ,
(x ∈ ¸c, c + δ)) ⇒
f(x) −f(c)
x −c
> 0 ⇒(f(x) −f(c) > 0) .
Q.E.D.
Definicija 4.2. Za funkciju f : I → R kaˇzemo da u c otvorenog intervala
I ⊆ R ima
a) lokalni maksimum f(c), ako ∃δ > 0 takav da ∀x ∈ I ([x − c[ < δ) ⇒
(f(x) ≤ f(c)),
b) strogi lokalni maksimum f(c), ako ∃δ > 0 takav da ∀x ∈ I (0 < [x−c[ <
δ) ⇒(f(x) < f(c)),
c) lokalni minimum f(c), ako ∃δ > 0 takav da ∀x ∈ I ([x − c[ < δ) ⇒
(f(x) ≥ f(c)),
d) strogi lokalni minimum f(c), ako ∃δ > 0 takav da ∀x ∈ I (0 < [x−c[ <
δ) ⇒(f(x) > f(c)).
Takve toˇcke zovemo toˇckama lokalnih ekstrema, odnosno, strogih lokalnih
ekstrema.
Lema 4.2 (Fermat). Neka f : I → R u toˇcki c otvorenog intervala I ⊆ R
ima lokalni ekstrem. Ako je f diferencijabilna u c, onda je f

(c) = 0.
Dokaz: Neka f ima u c lokalni maksimum. Kada bi bilo f

(c) > 0 onda
bi postojao δ > 0 takav da (x ∈ ¸c, c + δ)) ⇒ (f(c) < f(x)), tj. f ne
bi imala lokalni maksimum u c. U sluˇcaju f

(c) < 0 ∃δ > 0 takav da
(x ∈ ¸c −δ, c)) ⇒(f(x) > f(c)), pa f opet ne bi imala lokalni maksimum u
c. Dakle, mora biti f

(c) = 0. Q.E.D.
98 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
Uvjet da je derivacija u toˇcki jednaka nuli nije dovoljan da bi u toj toˇcki
funkcija imala lokalni ekstrem. Toˇcke iz otvorenog intervala u kojima je
derivacija jednaka nuli nazivamo stacionarnim toˇckama.
Primjer 4.8. Za funkciju f(x) = x
3
je f

(x) = 3x
2
, tj. f

(0) = 0, ali f nema
lokalni ekstrem u 0 jer je f strogo rastu´ca na R.
Teorem 4.6 (Rolle
1
). Neka je f : I → R, diferencijabilna na otvorenom
intervalu I ⊆ R i neka za a, b ∈ I, a < b, vrijedi f(a) = f(b) = 0. Tada
∃ c ∈ ¸a, b) takav da je f

(c) = 0.
Dokaz: Budu´ci da je funkcija f neprekidna na segmentu [a, b] ⊂ I,onda ona
poprima minimum m i maksimum M na tom segmentu (B-W teorem).
Ako je m = M onda je f konstantna funkcija na tom segmentu, pa je
f

(c) = 0, ∀c ∈ ¸a, b). Pretpostavimo da je m < M. Onda se barem jedna od
tih vrijednosti poprima unutar intervala ¸a, b), i pretpostavimo da je to M,
tj. ∃x
M
∈ ¸a, b), M = f(x
M
). Sada po lemi 4.2. je f

(x
M
) = 0, tj. c = x
M
je traˇzena toˇcka. Q.E.D.
Teorem 4.7 (Lagrange
2
). Neka je f : I →R, diferencijabilna na otvorenom
intervalu I ⊆ R i neka su a, b ∈ I, a < b. Tada ∃ c ∈ ¸a, b) takav da je
f(b) −f(a) = f

(c)(b −a).
Dokaz: Neka je funkcija g : I →Rzadana s g(x) = f(x)−f(a)−
f(b)−f(a)
b−a
(x−
a). Funkcija g je diferencijabilna na I i g

(x) = f

(x) −
f(b)−f(a)
b−a
, ∀x ∈ I.
Takoder je g(a) = g(b) = 0, pa g zadovoljava sve uvjete Rolleovog teorema,
tj. ∃ c ∈ ¸a, b) takva da je 0 = g

(c) = f

(c) −
f(b)−f(a)
b−a
. Q.E.D.
1
Michel Rolle (Ambert, 21. travanj 1652. – Paris, 8. studeni 1719.) francuski
matematiˇcar
2
Joseph Louis Lagrange [Giuseppe Lodovico Lagrangia] (Turin [Sardinija] 25. sijeˇcanj
1736.– Paris, 10. travanj 1813. , talijansko-francuski matematiˇcar
4.5. MONOTONOST I DERIVACIJA FUNKCIJE 99
Geometrijska interpretacija Lagrangeovog
teorema srednje vrijednosti kaˇze da za svako
a, b ∈ I i sekantu koja prolazi toˇckama
(a, f(a)) i (b, f(b)) na grafu Γ(f) funkcije
f postoji tangenta s diraliˇstem (c, f(c)) na
grafu Γ(f) koja je paralelna s tom sekantom.
Naime, jednakost iz Lagrangeovog teorema
moˇze se pisati kao
f

(c) =
f(b) −f(a)
b −a
,
a to je upravo jednakost koeficijenata smjera
tangente i sekante.
0 x
y
(f)
t
s
a
f(a)
c
f(c)
b
f(b)
Postoji nekoliko sliˇcnih, ali u nekim detaljima razliˇcitih, formulacija La-
grangeovog teorema. Ako je f : [a, b] → R, onda se pretpostavlja njena
neprekidnost na [a, b] i diferencijabilnost na ¸a, b). Takoder, nekada se toˇcka
c ∈ ¸a, b) piˇse u obliku c = a + σ(b −a), σ ∈ ¸0, 1).
Sada ´cemo dokazati da za funkciju diferencijabilnu na otvorenom intervalu
I ⊂ R, njena derivacija f

: I → R definirana s (f

)(x) = f

(x), ∀x ∈ I, ne
moˇze biti bilo kakva funkcija.
Teorem 4.8. Neka je f : I → R diferencijabilna na otvorenom intervalu
I ⊂ R i neka funkcija f

: I → R ima u toˇcki c ∈ I limes slijeva (limes
zdesna). Tada je f

neprekidna slijeva (zdesna) u c.
Dokaz: Neka je x ∈ I, x < c, pa po Lagrangeovom teoremu srednje vrijed-
nosti postoji toˇcka c
x
∈ ¸x, c) takva da vrijedi f(x) − f(c) = f

(c
x
)(x − c).
Odatle je
f(x) −f(c)
x −c
= f

(c
x
). Po pretpostavci postoji lim
x→c−
f

(x). No,
tada je lim
x→c−
f

(x) = lim
x→c−
f

(c
x
), odnosno, zbog postojanja f

(c) vrijedi
lim
x→c−
f

(x) = lim
x→c−
f(x) −f(c)
x −c
= lim
x→c
f(x) −f(c)
x −c
= f

(c). Q.E.D.
Interesantna je sljede´ca posljedica.
Korolar 4.2. Ako realna funkcija f ima derivaciju f

na otvorenom intervalu
I ⊆ R, onda funkcija f

nema prekida prve vrste na I.
4.5 Monotonost i derivacija funkcije
Teorem 4.9. Neka je f : I → R, diferencijabilna na otvorenom intervalu
I ⊆ R. Funkcija f raste na I ako i samo ako je f

(x) ≥ 0, ∀x ∈ I. Funkcija
100 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
f pada na I ako i samo ako je f

(x) ≤ 0, ∀x ∈ I.
Dokaz: Neka f raste na I, tj. ∀x
1
, x
2
∈ I (x
1
< x
2
) ⇒ (f(x
1
) ≤ f(x
2
)).
Kada bi postojala toˇcka c ∈ I takva da je f

(c) < 0, onda bi po lemi 4.1.
postojao δ > 0 takav da vrijedi (x ∈ ¸c − δ, c)) ⇒ (f(x) > f(c)), a to je u
suprotnosti s rastom funkcije. Dakle, f

(x) ≥ 0, ∀x ∈ I.
Obratno, neka je f

(x) ≥ 0, ∀x ∈ I. Neka su x
1
, x
2
∈ I, x
1
< x
2
. Po
Lagrangeovom teoremu srednje vrijednosti ∃ x ∈ ¸x
1
, x
2
) tako da je f(x
2
) −
f(x
1
) = f

(c)(x
2
−x
1
) ≥ 0, tj. f(x
1
) ≤ f(x
2
).
Druga tvrdnja slijedi iz prve tvrdnje za funkciju −f. Q.E.D.
Uvjet da je f

(x) > 0, ∀x ∈ I, je dovoljan za strogi rast funkcije f na I,
ali taj uvjet nije nuˇzan. To pokazuje primjer funkcije f(x) = x
3
, ∀ x ∈ R.
Naime, ta je funkcija strogo rastu´ca, ali f

(0) = 0. Nuˇzan i dovoljan uvjet
dan je u sljede´cem teoremu.
Teorem 4.10. Neka je f : I → R, diferencijabilna na otvorenom intervalu
I ⊆ R i neka je S = ¦x ∈ I; f

(x) = 0¦. Funkcija f strogo raste (pada) na
I ako i samo ako skup S ne sadrˇzi otvoreni interval i f

(x) > 0 (f

(x) < 0),
∀x ∈ I ¸ S.
Dokaz: Neka f strogo raste na I. Po prethodnom teoremu vrijedi f

(x) ≥ 0,
∀x ∈ I. Kada bi postojao otvoren interval I
0
⊂ S, onda bi ∀ x
1
, x
2
∈ I
0
,
x
1
< x
2
postojao c ∈ ¸x
1
, x
2
) takav da je f(x
2
) −f(x
1
) = f

(c)(x
2
−x
1
) = 0,
a to je suprotno pretpostavci o strogom rastu funkcije f na I. Dakle, skup
S ne sadrˇzi interval.
Pretpostavimo sada da je f

(x) > 0, ∀x ∈ I ¸ S i da S ne sadrˇzi interval.
Zbog f

(x) ≥ 0, ∀x ∈ S, prema teoremu 4.9. funkcija f raste na I. Kada
bi postojale toˇcke x
1
, x
2
∈ I
0
, x
1
< x
2
, takve da je f(x
1
) = f(x
2
), onda bi
zbog rasta funkcije f za svaki x ∈ ¸x
1
, x
2
) vrijedilo f(x
1
) ≤ f(x) ≤ f(x
2
), tj.
f(x) = f(x
1
) = f(x
2
). Tada bi funkcija bila konstantna na intervalu ¸x
1
, x
2
),
tj. ¸x
1
, x
2
) ⊆ S, ˇsto se protivi pretpostavci. Q.E.D.
Sada smo u mogu´cnosti opisati dovoljne uvjete za lokalne ekstreme difer-
encijabilne funkcije pomo´cu njene derivacije.
Teorem 4.11. Neka je f : I → R, diferencijabilna na otvorenom intervalu
I ⊆ R.
1. Ako je c ∈ I, f

(c) = 0 i ako ∃δ > 0, ¸c −δ, c + δ) ⊆ I, tako da
(x ∈ ¸c −δ, c)) ⇒(f

(x) > 0) i (x ∈ ¸c, c + δ)) ⇒(f

(x) < 0),
onda f ima u toˇcki c strogi lokalni maksimum.
4.5. MONOTONOST I DERIVACIJA FUNKCIJE 101
2. Ako je c ∈ I, f

(c) = 0 i ako ∃δ > 0, ¸c −δ, c + δ) ⊆ I, tako da
(x ∈ ¸c −δ, c)) ⇒(f

(x) < 0) i (x ∈ ¸c, c + δ)) ⇒(f

(x) > 0),
onda f ima u toˇcki c strogi lokalni minimum.
Dokaz: 1. Neka je f

(c) = 0 i (x ∈ ¸c − δ, c)) ⇒ (f

(x) > 0) i (x ∈
¸c, c + δ)) ⇒(f

(x) < 0). Prema Lagrangeovom teoremu srednje vrijednosti
∀x ∈ ¸c −δ, c +δ) ∃t izmedu c i x tako da vrijedi f(c) −f(x) = f

(t)(c −x).
Sada, za x ∈ ¸c − δ, c) imamo x < t < c, pa je f

(t) > 0. Stoga je
f(c) −f(x) = f

(t)(c −x) > 0. Za x ∈ ¸c, c +δ) je c < t < x, pa je f

(t) < 0,
odakle slijedi f(c) −f(x) = f

(t)(c−x) > 0. Dakle, ∀x ∈ ¸c−δ, c+δ), x ,= c,
je f(x) < f(c), tj. f u c ima strogi lokalni maksimum. Sluˇcaj 2. slijedi iz 1.
zamjenom f s −f. Q.E.D.
Primjer 4.9. Ispitati lokalne ekstreme i na´ci intervale monotonosti funkcije
f(x) =
x
1 +x
2
.
Funkcije f i f

su definirane na R i f

(x) =
1 −x
2
(1 +x
2
)
2
.
Stacionarne toˇcke su x
1
= −1 i x
2
= 1.
Zbog f

(−2) < 0 funkcija pada na ¸∞, −1), zbog f

(0) = 1 f raste na
¸−1, 1) i zbog f

(2) < 0 f pada na ¸1, +∞).
Stoga imamo lokalne ekstreme: min(−1, −
1
2
) i max(1,
1
2
).
¸−∞, −1) ¸−1, 1) ¸1, ∞)
f’ – + –
f ց ր ց
-6 -4 -2 2 4 6
-0.4
-0.2
0.2
0.4
102 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
Primjer 4.10. Ispitati lokalne ekstreme i na´ci intervale
monotonosti funkcije f(x) =
1
4
x
4
−x
3
−2x
2
+ 1.
Funkcije f i f

su definirane na R i
f

(x) = x
3
−3x
2
−4x = (x
2
−3x −4)x.
Stacionarne toˇcke su x
1
= −1, x
2
= 0 i x
3
= 4.
Vrijednosti derivacije izmedu stacionarnih toˇcaka
su f

(−2) = −12, f

(−
1
2
) =
9
8
, f

(1) = −6.
Lokalni ekstremi su: min(−1,
1
4
), max(0, 1),
min(4, −31).
¸−∞, −1) ¸−1, 0) ¸0, 4) ¸4, ∞)
f’ – + – +
f ց ր ց ր
-4 -2 2 4 6
-20
20
40
4.6 Taylorov teorem srednje vrijednosti i prim-
jene
Definicija 4.3. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R ima n-tu
derivaciju na I. Za c ∈ I polinom
T
n
(x) = f(c) +
n

k=1
f
(k)
(c)
k!
(x −c)
k
, x ∈ R, (4.22)
zovemo Taylorov
1
polinom n-tog reda za funkciju f u toˇcki c, a funkciju
R
n
(x) = f(x) −T
n
(x) , x ∈ I, (4.23)
zovemo n-ti ostatak funkcije f u c.
Lagrangeov teorem srednje vrijednosti ima sljede´ce uop´cenje.
Teorem 4.12. (Taylor) Neka je I ⊆ R otvoren interval i neka f : I → R,
ima derivaciju n + 1-vog reda na I. Neka je c ∈ I i T
n
Taylorov polinom za
f u toˇcki c definiran s (4.22). Tada ∀x ∈ I, ∃c
x
izmedu c i x, tako da je
R
n
(x) =
f
(n+1)
(c
x
)
(n + 1)!
(x −c)
n+1
, (Lagrangeov oblik ostatka). (4.24)
1
Brook Taylor (Edmonton, 18. kolovoz 1685.– London, 30. studeni 1731.) engleski
matematiˇcar
4.6. TAYLOROV TEOREM 103
Dokaz: Za ˇcvrsto x ∈ I, x ,= c, definirajmo funkciju F : I →R formulom
F(t) = f(x) −f(t) −
n

k=1
f
(k)
(t)
k!
(x −t)
k
−A
(x −t)
n+1
(n + 1)!
, (4.25)
gdje je
A =
(n + 1)!
(x −c)
n+1
_
f(x) −f(c) −
n

k=1
f
(k)
(c)
k!
(x −c)
k
_
. (4.26)
Lako je provjeriti da je F(x) = 0, a zbog (4.26) vrijedi F(c) = 0. Nadalje,
F

(t) = −f

(t) −
n

k=1
_
f
(k+1)
(t)
k!
(x −t)
k

f
(k)
(t)
(k −1)!
(x −t)
k−1
_
+ A
(x −t)
n
n!
=
(x −t)
n
n!
_
A−f
(n+1)
(t)
¸
.
Iz Rolleovog teorema srednje vrijednosti zakljuˇcujemo da ∃c
x
strogo izmedu
c i x takav da vrijedi F

(c
x
) = 0. To povlaˇci da je A = f
(n+1)
(c
x
), ˇsto pomo´cu
(4.25) daje (4.24). Q.E.D.
Napomena 4.1. Ako je f
(n+1)
lokalno ograniˇcena oko c, onda je funkcija ω
n
definirana s
ω
n
(x) =
_
Rn(x)
(x−c)
n
, za x ,= c
0 , za x = c
neprekidna u toˇcki c i vrijedi f(x) = T
n
(x) + ω
n
(x)(x −c)
n
, x ∈ I.
4.6.1 Odredivanje ekstrema pomo´cu derivacija viˇseg
reda
U proˇslom teoremu pokazali smo da je f

(c) = 0 nuˇzan uvjet za postojanje
lokalnog ekstrema diferencijabilne funkcije f u toˇcki c. Sada ´cemo dati do-
voljan uvjet za lokalne ekstreme pomo´cu derivacija viˇseg reda u toˇcki c.
Teorem 4.13. Neka je I ⊆ R otvoren interval, f : I → R, f ∈ C
(n+1)
(I).
Neka je c ∈ I stacionarna toˇcka, tj. f

(c) = 0. Ako postoji n ∈ N, takav da
∀k ∈ ¦1, . . . , n¦ vrijedi f
(k)
(c) = 0 i f
(n+1)
(c) ,= 0, tada je u sluˇcaju
I. ako je n + 1 paran broj i f
(n+1)
(c) > 0, f ima strogi lokalni minimum
u c,
104 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
II. ako je n +1 paran broj i f
(n+1)
(c) < 0, f ima strogi lokalni maksimum
u c,
III. ako je n+1 neparan broj, f nema lokalni ekstrem u c (ima horizontalnu
infleksiju).
Dokaz: Pretpostavimo da je nastupio I. sluˇcaj. Tada zbog neprekidnosti
f
(n+1)
u toˇcki c ∃δ > 0 takav da ∀x ∈ ¸c − δ, c + δ) vrijedi f
(n+1)
(x) > 0.
Po Taylorovom teoremu srednje vrijednosti, ∀x ∈ ¸c − δ, c + δ) ∃c
x
izmedu
c i x tako da je f(x) = f(c) +
f
(n+1)
(cx)
(n+1)!
(x − c)
n+1
> f(c) (zbog parnosti
eksponenta n + 1). Dakle, f ima u c strogi lokalni minimum. Sluˇcaj II. se
dokazuje analogno.
U sluˇcaju III., zbog neparnosti eksponenta n +1, na razliˇcitim stranama
od c vrijednost od f
(n+1)
(c
x
)(x − c)
n+1
ima razliˇcite predznake, tj. u c nije
lokalni ekstrem funkcije f. Q.E.D.
Primjer 4.11. Ispitati lokalne ekstreme funkcije f(x) =
1
4
x
4
−x
3
−2x
2
+1.
Funkcije f, f

i f
′′
su definirane na R.
Imamo f

(x) = x
3
−3x
2
−4x = (x
2
−3x −4)x i f
′′
(x) = 3x
2
−6x −4.
Stacionarne toˇcke su x
1
= −1, x
2
= 0 i x
3
= 4.
Vrijedi f
′′
(−1) = 5 > 0, f
′′
(0) = −4 < 0, f
′′
(4) = 20 > 0, pa su toˇcke
lokalnih ekstrema:
min(−1,
1
4
), max(0, 1), min(4, −31).
Primjer 4.12. Ispitati lokalne ekstreme funkcije f(x) = x
4
e
−x
2
.
Funkcije f, f

i f
′′
su definirane na R.
f

(x) = e
−x
2
(4x
3
−2x
5
)
f
′′
(x) = e
−x
2
(4x
6
−18x
4
+ 12x
2
)
f
′′′
(x) = e
−x
2
(−8x
7
+ 60x
5
−96x
3
+ 24x)
f
(4)
(x) = e
−x
2
(16x
8
−176x
6
+ 492x
4
−33612x
2
+ 24)
4.6. TAYLOROV TEOREM 105
Stacionarne toˇcke su x
1
= −

2,
x
2
= 0 i x
3
=

2.
Vrijedi f
′′
(−

2) =< 0, f
′′
(0) =
0,
f
′′′
(0) = 0, f
(4)
(0) = 24 > 0,
f
′′
(−

2) =< 0,
-4 -2 2 4
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
pa imamo lokalne ekstreme: max(−

2, 4e
−2
), min(0, 0), max(

2, 4e
−2
).
Primjer 4.13. Funkcija f(x) =
_
e

1
x
2
, za x ,= 0
0 , za x = 0
je klase C
(∞)
(R) i
vrijedi f
(n)
(0) = 0, ∀n ∈ N.
To slijedi iz lim
x→∞
x
n
e
−x
= 0, odnosno, lim
x→0
e

1
x
x
n
= 0, n ∈ N. Odatle je
lim
x→0
P
_
1
x
_
e

1
x
2
= 0, za svaki polinom P. Upravo su toga oblika i limesi
pomo´cu kojih se raˇcuna derivacija f
(n)
(0).
Dakle, tu nije mogu´ce primijeniti prethodno pravilo za odredivanje ek-
strema. Medutim, vrijedi f

(x) =
_
2
x
3
e

1
x
2
, za x ,= 0
0 , za x = 0
, pa iz toga slijedi
da f ima u toˇcki 0 strogi lokalni minimum (nacrtaj graf).
4.6.2 Konveksne funkcije, infleksija
Definicija 4.4. Za realnu funkciju f kaˇzemo
da je konveksna na intervalu I ⊆ R, ako
(∀x
1
, x
2
∈ I) f
_
x
1
+ x
2
2
_

f(x
1
) + f(x
2
)
2
.
(4.27)
Funkcija f je strogo konveksna ako u
(4.27) za x
1
,= x
2
vrijedi stroga nejednakost.
O
f[x1]

x1 x2

2
¡
f[x1] f[x2]

2
f[x2]
x1 x2 x1 x2

2
Funkcija f je konkavna ako vrijedi
(∀x
1
, x
2
∈ I) f(
x
1
+ x
2
2
) ≥
f(x
1
) + f(x
2
)
2
, (4.28)
106 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
a strogo konkavna ako u (4.28)za x
1
,= x
2
vrijedi stroga nejednakost.
Teorem 4.14. (Jensenova nejednakost) Ako je f neprekidna i konveksna
funkcija na intervalu I ⊆ R, onda vrijedi
(∀ x
1
, x
2
∈ I), (∀ t ∈ [0, 1]), f((1−t)x
1
+tx
2
) ≤ (1−t)f(x
1
)+tf(x
2
). (4.29)
Ako jednakost u (4.29) vrijedi za neko t ∈ ¸0, 1), onda jednakost vrijedi
∀ t ∈ [0, 1].
Dokaz: Za bilo koje x
1
, x
2
∈ I definirajmo neprekidnu funkciju g : [0, 1] →
R s
g(t) = f((1 −t)x
1
+ tx
2
) −(1 −t)f(x
1
) −tf(x
2
), ∀ t ∈ [0, 1]. (4.30)
ˇ
Zelimo dokazati da je g(t) ≤ 0, ∀ t ∈ [0, 1]. Pretpostavimo suprotno, tj. neka
g postiˇze svoj maksimum u toˇcki c i neka je g(c) > 0. Zbog g(0) = g(1) = 0
je c ∈ ¸0, 1). Neka je δ = min¦c, 1−c¦, tj. segmenti [c −δ, c +δ] i [0, 1] imaju
barem jedan zajedniˇcki rub. Sada
g(c) = g
_
(c −δ) + (c + δ)
2
_

g(c −δ) + g(c + δ)
2
. (4.31)
Budu´ci da je g(c −δ) = 0 ili g(c +δ) = 0, to je desna strana od (4.31) strogo
manja od g(c), ˇsto je kontradikcija s ˇcinjenicom da je g(c) > 0 maksimum.
Dakle, vrijedi g(t) ≤ 0, ∀ t ∈ [0, 1].
Ako je g(c) = 0 za neko c ∈ ¸0, 1), onda za izbor δ > 0 takav da vrijedi
[c −δ, c +δ] ⊆ [0, 1], iz (4.31) slijedi g(c −δ) +g(c +δ) = 0. Zbog g(c −δ) ≤ 0
i g(c + δ) ≤ 0, to povlaˇci g(c − δ) = 0 i g(c + δ) = 0. Iz toga slijedi da je
g(t) = 0, ∀ t ∈ [0, 1], tj. jednakost u (4.29) tada vrijedi za svako t ∈ [0, 1].
Q.E.D.
Teorem 4.15. Neka je f : I → R diferencijabilna funkcija na otvorenom
intervalu I ⊆ R. Funkcija f je konveksna na I, ako i samo ako je njena
derivacija f

rastu´ca funkcija na I.
Dokaz: Neka je f konveksna na I i neka su x
1
, x
2
, x
3
∈ I, x
1
< x
3
< x
2
.
Vrijedi x
3
=
x
2
−x
3
x
2
−x
1
x
1
+
x
3
−x
1
x
2
−x
1
x
2
. Iz Jensenove nejednakosti (4.29) za t =
x
3
−x
1
x
2
−x
1
dobivamo f(x
3
) ≤
x
2
−x
3
x
2
−x
1
f(x
1
) +
x
3
−x
1
x
2
−x
1
f(x
2
). Odatle je
f(x
3
)−f(x
1
) ≤
_
x
2
−x
3
x
2
−x
1
−1
_
f(x
1
)+
x
3
−x
1
x
2
−x
1
f(x
2
) = (f(x
2
)−f(x
1
))
x
3
−x
1
x
2
−x
1

4.6. TAYLOROV TEOREM 107
f(x
3
) −f(x
1
)
x
3
−x
1

f(x
2
) −f(x
1
)
x
2
−x
1
.
Analogno se dobije nejednakost
f(x
2
) −f(x
1
)
x
2
−x
1

f(x
2
) −f(x
3
)
x
2
−x
3
.
Dakle, ∀x
1
, x
2
, x
3
∈ I, x
1
< x
3
< x
2
vrijedi
f(x
3
) −f(x
1
)
x
3
−x
1

f(x
2
) −f(x
1
)
x
2
−x
1

f(x
2
) −f(x
3
)
x
2
−x
3
. (4.32)
Ako u (4.32) prvo predemo na lim
x
3
→x
1
, a zatim na lim
x
3
→x
2
, dobivamo
nejednakost
f

(x
1
) ≤
f(x
2
) −f(x
1
)
x
2
−x
1
≤ f

(x
2
),
tj. (x
1
< x
2
) ⇒f

(x
1
) ≤ f

(x
2
). Dakle, f

je rastu´ca funkcija na I.
Obratno, neka je f

rastu´ca funkcija na I. Uzmimo po volji x
1
, x
2
∈ I,
x
1
< x
2
. Po Lagrangeovom teoremu srednje vrijednosti ∃c
1
∈ ¸x
1
,
x
1
+x
2
2
) i
∃c
2
∈ ¸
x
1
+x
2
2
, x
2
) takvi da je
f
_
x
1
+ x
2
2
_
−f(x
1
) = f

(c
1
)
x
2
−x
1
2
i f(x
2
)−f
_
x
1
+ x
2
2
_
= f

(c
2
)
x
2
−x
1
2
.
Zbog (c
1
< c
2
) ⇒(f

(c
1
) ≤ f

(c
2
)) i x
2
−x
1
> 0 vrijedi
1
2
_
f
_
x
1
+ x
2
2
_
−f(x
1
)
_

1
2
_
f(x
2
) −f
_
x
1
+ x
2
2
__
,
odakle slijedi
f
_
x
1
+ x
2
2
_

1
2
f(x
1
) +
1
2
f(x
2
),
tj. f je konveksna funkcija na I. Q.E.D.
Korolar 4.3. Neka je f : I → R dva puta diferencijabilna funkcija na
otvorenom intervalu I ⊆ R. Funkcija f je konveksna na I ako i samo ako je
f
′′
(x) ≥ 0, ∀x ∈ I.
Dokaz: Po prethodnom teoremu f je konveksna na I ako i samo ako je f

rastu´ca na I, a to vrijedi onda i samo onda ako je f
′′
(x) ≥ 0, ∀x ∈ I.Q.E.D.
108 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
Definicija 4.5. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R. Toˇcka c ∈ I
je toˇcka infleksije ili prijevojna toˇcka, ako postoji δ > 0 takav da je na
intervalu ¸c −δ, c) funkcija f strogo konveksna, a na intervalu ¸c, c +δ) je f
strogo konkavna ili obratno. Joˇs kaˇzemo da je toˇcka (c, f(c)) toˇcka infleksije
grafa funkcije f.
Teorem 4.16. Neka je f : I → R dva puta diferencijabilna funkcija na
otvorenom intervalu I ⊆ R. Toˇcka c ∈ I je toˇcka infleksije funkcije f ako i
samo ako je f
′′
(c) = 0 i funkcija f

ima u c strogi lokalni ekstrem.
Dokaz: Neka je f strogo konveksna na ¸c − δ, c) i strogo konkavna na
¸c, c +δ). Tada f

strogo raste na ¸c −δ, c) i strogo pada na ¸c, c +δ), tj. f

ima strogi lokalni maksimum u c.
Obratno, neka f ima u c strogi lokalni maksimum. Tada je f
′′
(c) = 0
i ∃δ > 0 takav da f

strogo raste na ¸c − δ, c) i strogo pada na ¸c, c + δ).
Tada je f strogo konveksna na ¸c−δ, c) i strogo konkavna na ¸c, c+δ). Q.E.D.
Primjer 4.14. Ispitati lokalne ekstreme i toˇcke infleksije funkcije f(x) =
e
−x
2
.
Funkcije f, f

i f
′′
su definirane na R.
f

(x) = −2xe
−x
2
f
′′
(x) = (4x
2
−2)e
−x
2
Stacionarna toˇcka je x
1
= 0. Mogu´ce toˇcke
infleksije su x
2
= −

2
2
i x
3
=

2
2
.
Vrijednosti f
′′
(−1) > 0, f
′′
(0) < 0,
f
′′
(1) > 0, max(0, 1) odreduju konveksnost i
konkavnost u intervalima izmedu toˇcaka in-
fleksije.
-3 -2 -1 1 2 3
0.2
0.4
0.6
0.8
1
x2 x1 x3
¸−∞, −

2
2
) ¸−

2
2
, 0) ¸0,

2
2
) ¸

2
2
, ∞)
f” + – – +
f’ + + – –
f ր ր ց ց
s. konv. s.konkav. s. konkav. s. konv.
Primjer 4.15. Ispitati lokalne ekstreme i toˇcke infleksije funkcije f(x) =
x
1 +x
2
.
4.6. TAYLOROV TEOREM 109
Funkcije f, f

i f
′′
su definirane na R.
f

(x) =
1−x
2
(1+x
2
)
2
f
′′
(x) =
2x(x
2
−3)
(1+x
2
)
3
Stacionarne toˇcke su x
1
= −1 i x
2
= 1.
Mogu´ce toˇcke infleksije su x
3
= −

3,
x
4
= 0 i x
5
=

3.
-3 -2 -1 1 2 3
-0.4
-0.2
0.2
0.4
x3 x1
x4 x5 x2
Vrijednosti druge derivacije izmedu toˇcaka infleksije su: f
′′
(−2) > 0,
f
′′
(0) < 0, f
′′
(1) > 0, a jedini lokalni ekstrem je max(0, 1).
¸−∞, −

3) ¸−

3, −1) ¸−1, 0) ¸0, 1) ¸1,

3) ¸

3, ∞)
f” – + + – – +
f’ – – + + – –
f ց ց ր ր ց ց
s. konkav. s. konvek. s. konvek. s. konkav. s. konkav. s. konvek.
4.6.3 Okomite i kose asimptote na graf funkcije
Definicija 4.6. Neka je I ⊆ R otvoren skup i f : I → R funkcija ˇciji je
graf Γ
f
⊂ RR. Kaˇzemo da je pravac p asimptota na graf funkcije Γ
f
, ako
udaljenost izmedu pravca i toˇcke T ∈ Γ
f
teˇzi k 0 kako se toˇcka T beskonaˇcno
udaljava od ishodiˇsta.
Graf Γ
f
ima okomitu asimptotu u rubnoj toˇcki podruˇcja definicije c ∈ R
ako je lim
x→c±
f(x) = ±∞.
Graf Γ
f
funkcije f : I →R ima kosu ili horizontalnu asimptotu y = kx+l
u ±∞, ako je
1. ¸a, +∞) ⊆ I za neko a ∈ I,
2. lim
x→+∞
f(x)
x
= lim
x→+∞
f

(x) = k ∈ R,
3. lim
x→+∞
(f(x) −kx) = l ∈ R
1’. ¸−∞, a) ⊆ I za neko a ∈ I,
2’. lim
x→−∞
f(x)
x
= lim
x→−∞
f

(x) = k ∈ R,
3’. lim
x→−∞
(f(x) −kx) = l ∈ R
110 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
Primjer 4.16. Ispitaj tok i nadi asimptote
funkcije f(x) =

x + 1
x
.
1. Prirodna domena funkcije je
T(f) = [−1, 0 > ∪¸0, +∞).
2. f

(x) = −
x+2
2x
2

x+1
, x ∈ T(f).
3. lim
x→0−

x + 1
x
= −∞ , lim
x→0+

x + 1
x
=
+∞. Dakle, f ima asimptotu u 0.
[−1, , 0 > ¸0, ∞)
f’ – –
f ց ց
-1 -0.5 0.5 1 1.5 2
-60
-40
-20
20
40
60
Primjer 4.17. Ispitaj tok i nadi asimptote
funkcije f(x) =
x
2
−3
x −2
.
1. Prirodna domena funkcije je T(f) =
R ¸ ¦2¦
2. f

(x) =
x
2
−4x + 3
(x −2)
2
, x ∈ T(f).
Stacionarne toˇcke su x
1
= 1 i x
2
= 3.
-2 2 4 6
-15
-10
-5
5
10
15
20
1 3
lim
x→2−
x
2
−1
x −2
= −∞, lim
x→2+
x
2
−1
x −2
= +∞.
Dakle, f ima okomitu asimptotu u 2.
lim
x→±∞
x
2
−1
x(x −2)
= 1 , lim
x→±∞
x
2
−1
x −2
−x = lim
x→±∞
2x −1
x −2
= 2, tj.
y = x + 2 je kosa asimptota u ±∞.
¸−∞, 1) ¸1, 2) ¸2, 3) ¸3, +∞)
f’ + – – +
f ր ց ց ր
4.6. TAYLOROV TEOREM 111
4.6.4 L’Hospitalovo pravilo
Teorem o limesu kvocijenta funkcija
f
g
u toˇcki c ∈ R podrazumijeva posto-
janje limesa obje funkcije u toj toˇcki i lim
x→c
g(x) ,= 0. Slijede´ci teorem pred-
stavlja uop´cenje tog rezultata, ali uz odredene uvjete na derivacije funkcija
f i g.
Teorem 4.17. (L’Hospitalovo
1
pravilo) Neka su f i g funkcije definirane na
I ¸ ¦c¦ ⊂ R i neka su diferencijabilne na tom skupu. Neka vrijedi
lim
x→c
f(x) = 0, lim
x→c
g(x) = 0, g

(x) ,= 0, ∀ x ∈ I ¸ ¦c¦, lim
x→c
f

(x)
g

(x)
= L.
Tada je lim
x→c
f(x)
g(x)
= L.
Dokaz: Dokaz provodimo uz jaˇce pretpostavke na funkcije f i g, tj. da one
imaju neprekidne derivacije na I, te da je f(c) = g(c) = 0 i g

(c) ,= 0. Iz
Taylorovog teorema srednje vrijednosti i napomene 4.1. slijedi:
f(x) = f

(c)(x −c) + ω(x)(x −c),
g(x) = g

(c)(x −c) + ω
1
(x)(x −c),
gdje su ω i ω
1
neprekidne funkcije u c i ω(c) = ω
1
(c) = 0. Sada imamo
f(x)
g(x)
=
f

(c) + ω(x)
g

(c) + ω
1
(x)
, ∀x ∈ I ¸ ¦c¦. (4.33)
Sada desna strana jednakosti zadovoljava uvjete teorema o limesu kvocijent
jer limesi brojnika i nazivnika postoje u toˇcki c i limes nazivnika je ,= 0.
Dakle,
lim
x→c
f(x)
g(x)
= lim
x→c
f

(c) + ω(x)
g

(c) + ω
1
(x)
=
lim
x→c
(f

(c) + ω(x))
lim
x→c
(g

(c) + ω
1
(x))
=
f

(c)
g

(c)
= lim
x→c
f

(x)
g

(x)
.
Q.E.D.
Napomena 4.2. Ako su funkcije f, g ∈ C
(n+1)
(I), te vrijedi f(c) = f

(c) =
= f
(n)
(c) = 0 i g(c) = g

(c) = = g
(n)
(c) = 0, g
(n+1)
(c) ,= 0, tada iz
Taylorovog teorema srednje vrijednosti imamo
lim
x→c
f(x)
g(x)
= lim
x→c
f
(n+1)
(x)
g
(n+1)
(x)
.
1
Guillaume Franois Antoine Marquis de L’Hospital (Paris, 1661. – Paris, 2. veljaˇca
1704.) francuski matematiˇcar
112 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
4.7 Svojstva konveksnih funkcija
Definicija 4.7. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R. Kaˇzemo da f
ima u toˇcki c ∈ I lijevu derivaciju ako postoji f


(c) = lim
x→c−
f(x) −f(c)
x −c
,
odnosno desnu derivaciju ako postoji f

+
(c) = lim
x→c+
f(x) −f(c)
x −c
.
Napominjemo da treba razlikovati f


(c) od limesa s lijeva derivacije
f

(c−), odnosno f

+
(c) od limesa s desna derivacije f

(c+)
Teorem 4.18. Neka je I ⊆ R otvoren skup i f : I → R neprekidna i
konveksna funkcija na I.
1. U svakoj toˇcki x ∈ I funkcija f ima lijevu f


(x) i desnu f

+
(x) desnu
derivaciju, te vrijedi f


(x) ≤ f

+
(x).
2. Funkcija x → f


(x) je rastu´ca i neprekidna slijeva na I, a funkcija
x →f

+
(x) je rastu´ca i neprekidna zdesna na I.
3. Funkcija f ima derivaciju na I¸J, gdje je J ⊂ I najviˇse prebrojiv skup.
Dokaz: Za a < x
1
< x
3
< x
2
< b, kao u dokazu teorema 4.15., vrijedi
f(x
3
) −f(x
1
)
x
3
−x
1

f(x
2
) −f(x
1
)
x
2
−x
1

f(x
2
) −f(x
3
)
x
2
−x
3
. (4.34)
1. Neka je c ∈ I bilo koja toˇcka. Za x
2
= c, x
1
= c −s i x
3
= c −t desna
nejednakost u (4.34) daje
f(c) −f(c −s)
s

f(c) −f(c −t)
t
(0 < t < s). (4.35)
Za x
1
= c, x
3
= c + t i x
2
= c + s lijeva nejednakost u (4.34) daje
f(c + t) −f(c)
t

f(c + s) −f(c)
s
(0 < t < s). (4.36)
Zbog
f(c) = f
_
(c + t) + (c −t)
2
_

1
2
[f(c + t) + f(c −t)] ⇒
⇒f(c) −f(c −t) ≤ f(c + t) −f(c).
Odatle, dijeljenjem s t i upotrebom (4.35) i (4.36) dobivamo:
f(c) −f(c −t)
t

f(c + s) −f(c)
s
(0 < t < s). (4.37)
4.7. SVOJSTVA KONVEKSNIH FUNKCIJA 113
Iz (4.35) slijedi da funkcija definirana s F(t) =
f(c) −f(c −t)
t
pada na
intervalu ¸0, ε) za neki ε > 0. Prema teoremu 3.26. iz M.A.I. padaju´ca
funkcija ima limes zdesna u 0, tj. postoji F(0+) i
F(0+) = lim
t→0+
F(t) = lim
t→0+
f(c) −f(c −t)
t
= lim
−t→0−
f(c −t) −f(c)
−t
= f


(c).
Analogno, iz (4.36) dobivamo egzistenciju f

+
(c). Za t →0+ u (4.37) i onda
s →0+ slijedi f


(c) ≤ f

+
(c).
2. Neka je x < y (x, y ∈ I). Iz vanjske nejednakosti u (4.34) za x
1
= x,
x
2
= y i x
3
= x + t = y −t slijedi:
f(x + t) −f(x)
t

f(y) −f(y −t)
t
. (4.38)
Lijeva strana od (4.38) je ve´ca od f

+
(x), a desna strana manja od f


(y),
pa je f

+
(x) ≤ f


(y). Budu´ci da je u toˇcki 1. pokazano f


(x) ≤ f

+
(x) i
f


(y) ≤ f

+
(y) imamo
(x < y) ⇒(f


(x) ≤ f


(y)), (f

+
(x) ≤ f

+
(y)), (f

+
(x) ≤ f


(y)), (4.39)
tj. funkcije f


i f

+
su rastu´ce na I.
Pokaˇzimo da je f

+
neprekidna zdesna na I. Neka je c ∈ I bilo koja toˇcka.
Za svaki x ∈ I i dovoljno malo t > 0 imamo:
f

+
(x) ≤
f(x + t) −f(x)
t
. (4.40)
Prelaskom na limes x →c+ u (4.40), zbog neprekidnosti funkcije f, imamo:
lim
x→c+
f

+
(x) ≤
f(c + t) −f(c)
t
. (4.41)
Odavde za t →0+ dobivamo:
lim
x→c+
f

+
(x) ≤ f

+
(c). (4.42)
S druge strane, zbog rasta funkcije f

+
je lim
x→c+
f

+
(x) ≥ f

+
(c). Dakle,
vrijedi lim
x→c+
f

+
(x) = f

+
(c), tj. f

+
je neprekidna s desna. Analogno se
dokazuje neprekidnost slijeva funkcije f


.
3. Za x < y (x, y ∈ I) imamo
f


(x) ≤ f

+
(x) ≤ f


(y). (4.43)
Prema teoremu 3.36. iz M.A.I. rastu´ca funkcija f


ima najviˇse prebrojivo
prekida na intervalu I. Ako je f


neprekidna u toˇcki x ∈ I, onda iz (4.43) za
y → x+ dobivamo f


(x) ≤ f

+
(x) ≤ f


(x), odnosno f


(x) = f

+
(x). Dakle,
f ima derivaciju u svakoj toˇcki u kojoj je f


neprekidna funkcija. Q.E.D.
114 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
4.8 Primjene derivacije
U ovoj toˇcki pokazujemo kako se ideje povezane s derivacijom primjenjuju na
neke prektiˇcne zada´ce kao ˇsto su numeriˇcko rjeˇsavanje nelinearnih jednadˇzbi
i aproksimacija funkcija pomo´cu polinoma.
4.8.1 Lagrangeov interpolacijski polinom
Neka je T
n
skup svih polinoma s realnim koeficijentima stupnja ≤ n oblika
p(x) =
n

k=0
a
k
x
k
,
s realnim koeficijentima a
0
, . . . , a
n
.
Zadani su uredeni parovi realnih brojeva (x
k
, f
k
), (k = 0, 1, . . . , n), gdje
su x
0
< x
1
< x
2
< < x
n
ˇcvorovi interpolacije. Nadi p ∈ T
n
tako da
vrijedi
p(x
k
) = f
i
(k = 0, 1, . . . , n). (4.44)
Takav polinom zovemo interpolacijski za parove (x
k
, f
k
), (k = 0, 1, . . . , n).
Teorem 4.19. Neka su zadani parovi realnih brojeva (x
k
, f
k
), (k = 0, 1, . . . , n),
gdje su x
0
< x
1
< x
2
< < x
n
ˇcvorovi interpolacije.
Postoji toˇcno jedan polinom p ∈ T
n
tako da je
p(x
k
) = f
i
(k = 0, 1, . . . , n) .
Dokaz: (jedinstvenost:) Neka su p
1
, p
2
∈ T
n
interpolacijski polinomi. Tada
je p
1
−p
2
∈ T
n
jer je T
n
vektorski prostor. Oˇcigledno vrijedi (p
1
−p
2
)(x
k
) = 0,
(k = 0, 1, . . . , n), tj. p
1
− p
2
∈ T
n
ima n + 1 nultoˇcku. Dakle, vrijedi
p
1
−p
2
≡ 0.
(egzistencija:) Egzistenciju dokazujemo pomo´cu tzv. Lagrangeovih poli-
noma. Promatrajmo specijalni interpolacijski problem: ˇcvorovi interpolacije
x
k
(k = 0, 1, . . . , n) su kao i prije, a traˇzimo polinome L
i
∈ T
n
(i = 0, 1, . . . , n)
tako da vrijedi
L
i
(x
k
) = δ
ik
=
_
1 za i = k ,
0 za i ,= k .
Znaˇci L
i
∈ T
n
ima nultoˇcke x
0
, . . . , x
i−1
, x
i+1
, . . . , x
n
pa je nuˇzno oblika
L
i
(x) = α(x −x
0
) (x −x
i−1
)(x −x
i+1
) (x −x
n
) .
Koeficijent α odredujemo iz uvjeta L
i
(x
i
) = 1 ˇsto daje
α = 1/(x
i
−x
0
) (x
i
−x
i−1
)(x
i
−x
i+1
) (x
i
−x
n
) .
4.8. PRIMJENE DERIVACIJE 115
Polinom f
i
L
i
∈ T
n
ima svojstvo
f
i
L
i
(x
k
) = f
i
δ
ik
=
_
f
i
za i = k ,
0 za i ,= k ,
pa je polinom p =

n
i=0
f
i
L
i
∈ T
n
traˇzeni interpolacijski polinom. Njega
moˇzemo zapisati u tzv. Lagrangeovom obliku:
p(x) =
n

i=0
f
i
L
i
(x) =
n

i=0
f
i
n

j=0(j,=i)
x −x
j
x
i
−x
j
. Q.E.D.
Prirodno pitanje je koliko toˇcno polinom P aproksimira funkciju f u
toˇckama koje se razlikuju od ˇcvorova, dakle treba ocijeniti f(x) − P(x) za
x ,= x
k
.
S tom svrhom dokazujemo slijede´ci teorem srednje vrijednosti.
Teorem 4.20. Neka je a ≤ x
0
< x
1
< x
2
< < x
n
≤ b i funkcija
f ∈ C
n+1
[a, b]. Tada za svaki ξ ∈ ¸a, b) postoji x(ξ) ∈ ¸a, b) tako da vrijedi
f(ξ) −P(ξ) =
1
(n + 1)!
f
(n+1)
(x(ξ))(ξ −x
0
)(ξ −x
1
) (ξ −x
n
) . (4.45)
Dokaz: Neka je ξ ,= x
k
(k = 0, 1, . . . , n), inaˇce je jednakost (4.45). trivijalno
zadovoljena. Definirajmo pomo´cnu funkciju
G(x) = f(x) −P(x) −α(x −x
0
) (x −x
n
) , x ∈ [a, b] , (4.46)
gdje je α ∈ R za sada proizvoljan. Oˇcigledno vrijedi G(x
k
) = 0 (k =
0, 1, . . . , n) neovisno o izboru α. Izaberimo α tako da vrijedi g(ξ) = 0.
Zbog ξ ,= x
k
, funkcija G ima u [a, b] n + 2 razliˇcite nultoˇcke. Tada
po Rolleovom teoremu srednje vrijednosti derivacija G

ima na [a, b] barem
n + 1 razliˇcitu nultoˇcku. Istim naˇcinom dolazimo do zakljuˇcka da n + 1-va
derivacija G
(n+1)
ima barem jednu nultoˇcku u ¸a, b). Oznaˇcimo tu nultoˇcku
s x(ξ). Zbog P ∈ T
n
vrijedi P
(n+1)
≡ 0, pa imamo
0 = G
(n+1)
(x(ξ)) = f
(n+1)
(x(ξ)) −α(n + 1)! ,
a odatle slijedi tvrdnja teorema. Q.E.D.
Lema 4.3. Neka su ˇcvorovi interpolacije jednoliko udaljeni, tj. x
k+1
−x
k
= h
(k = 0, 1, . . . , n −1). Tada za svako n ∈ N vrijedi
[(x −x
0
)(x −x
1
) (x −x
n
)[ < n!h
n+1
.
116 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
Dokaz: Za 0 ,= x ∈ [x
0
, x
n
] postoji i ∈ ¦1, . . . , n¦ tako a je x ∈ [x
i−1
, x
i
].
Tada vrijedi [x − x
i+k
[ < (k + 1)h (k = 0, . . . , i − n) i [x − x
i+k
[ < [k[h
(k = −1, . . . , −i). Dakle,
[(x −x
0
)(x −x
1
) (x −x
n
)[ < i!(n + 1 −i)!h
n+1
.
Zbog
_
n + 1
i
_
≥ n + 1 (i = 1, . . . , n) slijedi tvrdnja. Q.E.D.
Primjer 4.18. Neka su zadani ˇcvorovi interpolacije x
1
= 1, x
2
= 2, x
3
= 3
i x
4
= 4. Interpolacijski polinom za funkciju f je oblika
p(x) = −
1
6
f(1)(x −2)(x −3)(x −4) +
1
2
f(2)(x −1)(x −3)(x −4)−

1
2
f(3)(x −1)(x −2)(x −4) +
1
6
f(4)(x −1)(x −2)(x −3).
U slijede´cim primjerima smo interpolirali funkcije
1. f(x) = 3 sin(x +
1
2
) + 2x −
2
5
,
2. f(x) = 3 cos(x) +
2
5
,
3. f(x) =
1
x
,
4. f(x) = ln x,
5. f(x) =
1
2
sin(4x) +
1
2
,
6. f(x) = tg (
1
2
x −
5
4
),
s tim da su na slikama grafovi funkcija isprekidani, a grafovi interpo-
lacijskih polinoma puni.
0 x
y
f(x)2sin(x
1

2
)x
3

2
x11 x22 x33 x44
0 x
y
f(x)3cos x
1

2
x11
x22 x33 x44
0 x
y
f(x)
1

x
x11 x22 x33 x44
0 x
y
f(x)ln x
1 2 3 4
0 x
y
f(x)
1

2
sin(4x)
1

2
1 2 3 4
0 x
y
f(x)tg(
1

2
x
5

2
)
1 2
3 4
4.8. PRIMJENE DERIVACIJE 117
4.8.2 Newtonova metoda
Neka je f : I → R, I = [a, b], funkcija klase C
2
(¸a, b)). Pretpostavimo
da je x

∈ ¸a, b) nultoˇcka funkcije f, tj. f(x

) = 0. Neka je x
0
∈ ¸a, b)
aproksimacija nultoˇcke x

. Prema Taylorovom teoremu srednje vrijednosti
postoji η izmedu x
0
i x

tako da vrijedi
0 = f(x

) = f(x
0
) + f

(x
0
)(x

−x
0
) +
1
2
f
′′
(η)(x

−x
0
)
2
.
Ako je x
0
blizu x

, tj. za (x
0
− x

)
2
<< 1, promatrajmo jednadˇzbu koja se
dobije tako da se funkcija f zamijeni s najboljom lokalnom aproksimacijom
funkcije f u blizini x

, tj.
0 = f(x
0
) + f

(x
0
)(x −x
0
) . (4.47)
U tom je sluˇcaju razumno oˇcekivati da ´ce rjeˇsenje jednadˇzbe (4.47) biti do-
bra aproksimacija rjeˇsenja originalne jednadˇzbe, barem bolja od x
0
. Ako je
f

(x
0
) ,= 0, mogu´ce je to rjeˇsenje x
1
dobiti u obliku
x
1
= x
0

f(x
0
)
f

(x
0
)
.
Nastavljanjem tog postupka dobije se niz (x
n
)
n∈N
0
definiran rekurzijom
x
n
= x
n−1

f(x
n−1
)
f

(x
n−1
)
, n ∈ N , (4.48)
s poˇcetnom vrijednosti x
0
. Taj postupak nalaˇzenja aproksimacije rjeˇsenja
naziva se Newtonovom metodom ili metodom tangenti. Naime, ge-
ometrijski smisao ove metode dan je idu´com slikom.
Slijede´ci teorem se zasniva na geometrijskim svojstvima Newtonove metode.
Teorem 4.21. Neka je f ∈ C
2
([a, b]) i neka vrijedi
f(a) f(b) < 0, (4.49)
f

(x) ,= 0 , f
′′
(x) ,= 0 , ∀x ∈ [a, b] . (4.50)
Tada za x
0
∈ [a, b] takav da vrijedi f(x
0
) f
′′
(x
0
) > 0, niz definiran s (4.48)
konvergira k jedinstvenoj nultoˇcki x

funkcije f na [a, b].
Vrijedi ocjena pogreˇske
[x
n
−x

[ ≤ C[x
n−1
−x

[
2
, (n ∈ N), (4.51)
gdje je C =
max
[a,b]
f
′′
2 min
[a,b]
f

.
118 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
Dokaz: Egzistencija nultoˇcke slijedi iz Bolzano - Weierstrassovog teorema
i uvjeta (4.49). Zbog f

(x) ,= 0 funkcija je strogo monotona pa je nultoˇcka
jedinstvena na [a, b]. Razlikujemo sluˇcajeve
1. f(a) > 0, f(b) < 0, f

< 0, f
′′
< 0
2. f(a) > 0, f(b) < 0, f

< 0, f
′′
> 0
3. f(a) < 0, f(b) > 0, f

> 0, f
′′
< 0
4. f(a) < 0, f(b) > 0, f

> 0, f
′′
> 0
0
x
y
f
x
0
x
1
x
2
x

Dokazujemo samo sluˇcaj 4. koji odgovara slici, a ostali se dokazuju
analogno.
Zbog f

(x) f
′′
(x) > 0 je x

< x
0
. Pokaˇzimo indukcijom da za (x
n
)
n∈N
0
vrijedi x

< x
n
, n ∈ N. Tvrdnja vrijedi za n = 0. Pretpostavimo da tvrdnja
vrijedi za n. Zbog
x
n+1
= x
n

f(x
n
)
f

(x
n
)
,
x
n+1
−x

= x
n
−x


f(x
n
)
f

(x
n
)
=
f(x

) −f(x
n
) −f

(x
n
)(x

−x
n
)
f

(x
n
)
,
x
n+1
−x

=
f
′′

n
)(x

−x
n
)
2
2f

(x
n
)
> 0 , η
n
∈ [x

, x
n
] , (4.52)
slijedi x

< x
n+1
. Zbog x
n+1
= x
n

f(x
n
)
f

(x
n
)
< x
n
niz (x)
n∈N
0
je padaju´ci.
Za padaju´ci i odozdo ograniˇcen niz postoji x
∗∗
= limx
n
. Zbog neprekidnosti
funkcija f i f

iz (4.48) slijedi f(x
∗∗
) = 0, ˇsto zbog jedinstvenosti nultoˇcke
daje x
∗∗
= x

. Ocjena pogreˇske slijedi iz (4.52). Q.E.D.
Korolar 4.4. Za svaki m ∈ N i svaki realni broj b > 0 postoji a > 0 takav
da je b = a
m
.
Dokaz: Neka je m > 1 i b > 1. Neka je niz (x
n
)
n
definiran rekurzijom (4.48)
za funkciju f(x) = x
m
−b uz poˇcetnu aproksimaciju x
0
= b, tj.
x
n
=
(m−1)x
m
n−1
+ b
mx
m−1
n−1
, (∀n ∈ N). (4.53)
Funkcija f : [1, b] → R zadovoljava uvjete teorema 4.21. sluˇcaj 4. tj.
f(1) = 1 − b < 0, f(b) = b
m
− b > 0, f

(x) = mx
m−1
> 0 i f
′′
(x) =
4.8. PRIMJENE DERIVACIJE 119
m(m − 1)x
m−2
> 0, ∀x ∈ [1, b], pa niz konvergira k jedinstvenoj nultoˇcki
funkcije f u intervalu ¸1, b). Funkcije f

i f
′′
su rastu´ce na [1, b] pa je
max
[1,b]
f
′′
= m(m − 1)b
m−2
i min
[1,b]
f

= m. Odatle slijedi ocjena pogreˇske
[x
n
−a[ ≤
(m−1)b
m−2
2
[x
n−1
−a[
2
, (n ∈ N). Q.E.D.
Primjer 4.19. Izraˇcunajmo
3

5 Newtonovom metodom na 50 decimala.
Zbog ocjene pogreˇske (4.51) kaˇzemo da niz konvergira kvadratnom brzinom.
Kvadratna brzina konvergencije u pravilu znaˇci da je u svakoj novoj iteraciji
dvostruko ve´ci broj toˇcnih znamenaka.
x
0
= 5
x
1
= 2.7708333333333333333333333333333333333333333333333
x
2
= 2.0643062857645366549205092932833336474017123008021
x
3
= 1.767315594852839675630814501991099802877564157758
x
4
= 1.711816182730850357259567369723776592320652455091
x
5
= 1.709977924257737717994546579193826487753056762840
x
6
= 1.70997594667898405119733103179107967836688376517
x
7
= 1.70997594667669698935311193144763560051192536599
x
8
= 1.70997594667669698935310887254386010986805511055
120 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
Poglavlje 5
Riemannov integral
5.1 Problem povrˇsine i rada sile
Znamo odrediti povrˇsinu nekih jednostavnih likova u ravnini, npr. kvadrata,
pravokutnika, trokuta, trapeza itd.
P a
2
a
a
P ab
a
b
P ab/2
a
b
P h(ab)/2
a
b
h
Postavlja se problem odredivanja povrˇsine
likova koji imaju sloˇzenije granice. Takav je
dio ravnine omeden grafom funkcije (pseu-
dotrapez) kao na slici desno. Oznaˇcimo s µ
funkciju koja dijelu ravnine P pridruˇzuje re-
alnu vrijednost koju zovemo povrˇsina, µ(P).
Od te funkcije oˇcekujemo slijede´ca svojstva.
1. µ(P) ≥ 0,
2. P
1
∩ P
2
= ∅ ⇒
µ(P
1
∪ P
2
) = µ(P
1
) + µ(P
2
),
3. P
1
⊆ P
2
⇒µ(P
1
) ≤ µ(P
2
).
0
f
a b
P
Funkciju koja zadovoljava gornja svojstva zovemo mjera.
121
122 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
Ako ve´c odmah nismo u mogu´cnosti
neposredno odrediti µ(P) (ako taj broj uop´ce
ima smisla), onda pokuˇsajmo aproksimirati
dio ravnine P pomo´cu jednostavnijih likova
ˇcije povrˇsine znamo jednostavno izraˇcunati,
npr. pravokutnika. Podijelimo segment [a, b]
na n(∈ N) dijelova toˇckama a = x
0
< x
1
<
. . . < x
n−1
< x
n
= b kao na slici desno. Pra-
vokutnici koje smo tako dobili imaju svojstvo

n
k=1
p
k
⊆ P ⊆ ∪
n
k=1
P
k
. Njihove povrˇsine
su jednake µ(p
k
) = m
k
(x
k
− x
k−1
), µ(P
k
) =
M
k
(x
k
−x
k−1
), (k = 1, . . . , n), gdje su m
k
, M
k
visine upisanih i opisanih pravokutnika.
a x
0
x
1
x
2
x
3
x
4
x
5
x
6
x
7
b x
8
p
1
p
2
p
3
p
4
p
5
p
6
p
7
p
8
P
1
P
2
P
3
P
4
P
5
P
6
P
7
P
8
Odatle imamo

n
k=1
µ(p
k
) =

n
k=1
m
k
(x
k
−x
k−1
) ≤ µ(P) ≤

n
k=1
M
k
(x
k

x
k−1
) =

n
k=1
µ(P
k
). Razliˇcitim podjelama segmenta [a, b] dobivamo razliˇcite
aproksimacije povrˇsine lika P odozdo, odnosno odozgo. Sa slike je jasno da
´ce aproksimacija biti u pravilu bolja ako je podjela segmenta finija. Dakle,
povrˇsina µ(P) ´ce imati smisla ako moˇzemo po volji blizu na´ci jednu gornju i
jednu donju aproksimaciju oblika kao u prethodnoj nejednakosti
U klasiˇcnoj mehanici se rad konstantne sile f(x) = c za sve x, koja
djeluje na materijalnu toˇcku izmedu x = a i x = b, tj. na putu duljine
s = b − a, definira kao W = c s. Ako funkcija f nije konstantna, onda
ˇcitav put podijelimo na manje dijelove a = x
0
< x
1
< . . . < x
n−1
< x
n
=
b, a na tim dijelovima silu aproksimiramo odozdo i odozgo konstantnom
silom m
k
i M
k
. Tako za rad sile W na tom putu dobivamo donju i gornju
aproksimaciju

n
k=1
m
k
(x
k
−x
k−1
) ≤ W ≤

n
k=1
M
k
(x
k
−x
k−1
). Pojam rada
sile na putu ´ce imati smisla ako moˇzemo dobiti po volji bliske donje i gornje
aproksimacije. Dakle, problem odredivanja rada sile na putu je istovjetan
problemu odredivanja povrˇsine ispod grafa funkcije.
5.2 Riemannov
1
integral ograniˇcene funkcije
na segmentu
Neka je [a, b], a < b, segment u R i neka je f : [a, b] →R funkcija ograniˇcena
na segmentu [a, b]. To znaˇci da postoje m = inf
[a,b]
f i M = sup
[a,b]
f, tj. ∀x ∈
[a, b], m ≤ f(x) ≤ M.
Uoˇcimo, ako je [a

, b

] ⊆ [a, b] podsegment, onda vrijedi ∀x ∈ [a

, b

], m ≤
1
Georg Friedrich Bernhard Riemann (Breselenz, 17. studeni 1826. – Selasca[Italija],
20. srpanj 1866.) njemaˇcki matematiˇcar
5.2. INTEGRAL 123
m

≤ f(x) ≤ M

≤ M, gdje je m

= inf
[a

,b

]
f i M

= sup
[a

,b

]
f. Dakle, infimum
na podsegmentu je ve´ci ili jednak infimumu na segmentu i supremum na
podsegmentu je manji ili jednak supremumu na segmentu.
Sada ´cemo provesti konstrukciju koju smo najavili u prethodnoj toˇcki.
Za n ∈ N podijelimo (izvrˇsimo subdiviziju) segment [a, b] toˇckama
a = x
0
< x
1
< . . . < x
k
< . . . < x
n−1
< x
n
= b (5.1)
na n dijelova. Neka je m
k
= inf
[x
k−1
,x
k
]
f i M
k
= sup
[x
k−1
,x
k
]
f, (k = 1, . . . , n). Za
po volji izabrane toˇcke t
k
∈ [x
k−1
, x
k
], (k = 1, . . . , n), definirajmo sume:
s =
n

k=1
m
k
(x
k
−x
k−1
), σ =
n

k=1
f(t
k
)(x
k
−x
k−1
), S =
n

k=1
M
k
(x
k
−x
k−1
).
(5.2)
Broj s zovemo donja Darbouxova
1
suma, S je gornja Darbouxova suma, a σ
je integralna suma. Jasno je da vrijedi
m(b −a) ≤ s ≤ σ ≤ S ≤ M(b −a). (5.3)
Neka je A skup svih donjih Darbouxovih suma s, B je skup svih gornjih
Darbouxovih suma S, a C je skup svih integralnih suma σ funkcije f na
segmentu [a, b]. Sve te sume dobiju se variranjem broja n ∈ N, svim razliˇcitim
izborima subdivizije (5.1) i toˇcaka t
k
. Iz nejednakosti (5.3) slijedi da su
skupovi A, B i C ograniˇceni odozdo s m(b −a) i odozgo s M(b −a). Prema
aksiomu potpunosti postoje
1

(f; a, b) = sup A, 1

(f; a, b) = inf B. (5.4)
Definicija 5.1. Broj 1

zovemo donji Riemannov integral funkcije f na
segmentu [a, b], a broj 1

zovemo gornji Riemannov integral funkcije f
na segmentu [a, b].
Iz prethodnog je jasno da donji i gornji Riemannov integral postoje za
svaku funkciju f : [a, b] →R koja je ograniˇcena na segmentu [a, b].
Teorem 5.1. Neka je f : [a, b] → R funkcija ograniˇcena na segmentu [a, b],
neka su 1

i 1

donji i gornji Riemannov integral funkcije f na segmentu
[a, b]. Tada je
1

(f; a, b) ≤ 1

(f; a, b). (5.5)
1
Jean Gaston Darboux (Nmes, 14. kolovoz 1842. - Paris, 23. veljaˇca 1917.) francuski
matematiˇcar
124 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
Dokaz: Dokaz provodimo u tri dijela.
Prvo pokaˇzimo da se donja Darbouxova suma pove´ca ili ostane jednaka, a
gornja Darbouxova suma se smanji ili ostane jednaka ako subdiviziji dodamo
jednu toˇcku. Dakle, neka je sa a = x
0
< x
1
< . . . < x
k−1
< x
k
< . . . <
x
n−1
< x
n
= b zadana subdivizija Σ i neka su s i S pripadne Darbouxove
sume. Napravimo novu subdiviziju Σ

tako da subdiviziji Σ dodamo toˇcku
x

takvu da je x
k−1
< x

< x
k
. Pripadne Darbouxove sume oznaˇcimo s s

i S

. Suma S

nastaje iz S tako da pribrojnik M
k
(x
k
− x
k−1
) zamijenimo s
M

k
(x

−x
k−1
) +M
′′
k
(x
k
−x

), gdje je M

k
= sup
[x
k−1
,x

]
f i M
′′
k
= sup
[x

,x
k
]
f. Budu´ci
da su [x
k−1
, x

] i [x

, x
k
] podsegmenti od [x
k−1
, x
k
], to vrijedi M

k
≤ M
k
i
M
′′
k
≤ M
k
. Tada je M

k
(x

−x
k−1
) +M
′′
k
(x
k
−x

) ≤ M
k
(x

−x
k−1
) +M
k
(x
k

x

) = M
k
(x
k
− x
k−1
), pa je stoga S

≤ S. Analogno, za m

k
= inf
[x
k−1
,x

]
f i
m
′′
k
= inf
[x

,x
k
]
f vrijedi m

k
≥ m
k
i m
′′
k
≥ m
k
, a odatle m

k
(x

−x
k−1
) +m
′′
k
(x
k

x

) ≥ m
k
(x

−x
k−1
) + m
k
(x
k
−x

) = m
k
(x
k
−x
k−1
), tj. s

≥ s.
Primijetimo sada da isti zakljuˇcak vrijedi ako nekoj subdiviziji dodamo
konaˇcan broj novih toˇcaka. Naime, moˇzemo zamisliti da te toˇcke dodajemo
jednu po jednu pa svaki put vrijedi zakljuˇcak iz prethodnog razmatranja.
To znaˇci da se donja Darbouxova suma s

na novoj subdiviziji ne smanji, tj.
s ≤ s

, a gornja ne pove´ca, tj. S

≤ S.
Sada pokazujemo da je svaka donja Darbouxova suma manja ili jednaka
svakoj gornjoj Darbouxovoj sumi, bez obzira na subdivizije na kojima su
nastale. Dakle, neka su Σ
1
i Σ
2
dvije subdivizije i neka je s
1
donja Darboux-
ova suma odredena subdivizijom Σ
1
i S
2
gornja Darbouxova suma odredena
subdivizijom Σ
2
. Napravimo sada novu subdiviziju Σ
3
od unije toˇcaka iz sub-
divizija Σ
1
i Σ
2
i oznaˇcimo pripadne Darbouxove sume sa s
3
i S
3
. Dakako,
Σ
3
je nastala iz Σ
1
dodavanjem (konaˇcno) toˇcaka iz Σ
2
ali takoder i iz Σ
2
dodavanjem (konaˇcno) toˇcaka iz Σ
1
. Iz prethodnog zakljuˇcka slijedi s
1
≤ s
3
i S
3
≤ S
2
. Poˇsto vrijedi s
3
≤ S
3
, jer su obje Darbouxove sume na istoj
subdiviziji Σ
3
, imamo s
1
≤ s
3
≤ S
3
≤ S
2
.
Dakle, dokazali smo (∀s ∈ A) (∀S ∈ B) , s ≤ S. Odatle zakljuˇcujemo
(∀s ∈ A) s ≤ inf B, a odatle sup A ≤ inf B, tj. 1

≤ 1

. Q.E.D.
Definicija 5.2. Za funkciju f : [a, b] → R ograniˇcenu na segmentu [a, b]
kaˇzemo da je integrabilna u Riemannovom smislu ili R-integrabilna na
segmentu [a, b] ako je
1

(f; a, b) = 1

(f; a, b). (5.6)
Tada se broj 1 = 1

= 1

naziva integral ili R-integral funkcije f na seg-
5.2. INTEGRAL 125
mentu [a, b] i oznaˇcava jednom od slijede´cih oznaka
1 =
_
[a,b]
f(t)dt =
_
b
a
f(x)dx =
_
[a,b]
f =
_
b
a
f. (5.7)
Neka je f : [a, b] → R
+
integrabilna funkcija na [a, b] i neka je P =
¦(x, y) ∈ R R; 0 ≤ y ≤ f(x), ∀ x ∈ [a, b]¦ pseudotrapez. Sada povrˇsinu
µ(P) pseudotrapeza definiramo s
µ(P) =
_
b
a
f(x)dx.
Zadatak. Neka su A, B ⊂ R takvi da je sup A ≤ inf B. Ako postoje A

⊆ A
i B

⊆ B takvi da je sup A

= inf B

onda je i sup A = inf B.
Rjeˇsenje. Zbog A

⊆ A imamo sup A

≤ sup A, a zbog B

⊆ B imamo
inf B ≤ inf B

. Odatle je sup A

≤ sup A ≤ inf B ≤ inf B

, ˇsto daje sup A =
inf B.
Iz ovog zadatka zakljuˇcujemo da je za integrabilnost funkcije na segmentu
dovoljno da supremum nekog podskupa A

skupa svih donjih Darbouxovih
suma A bude jednak infimumu nekog podskupa B

skupa svih gornjih Dar-
bouxovih suma B. Tako je ponekad dovoljno gledati samo tzv. ekvidistantne
subdivizije, tj. za n ∈ N su toˇcke oblika x
k
= a+kh, k = 0, 1, . . . , n, h =
b−a
n
.
Izraˇcunajmo direktno iz definicije integrale nekih jednostavnih
funkcija.
Primjer 5.1. Neka je C ∈ R
+
i f(x) = C,
∀x ∈ R. Za a, b ∈ R
+
, a < b, izraˇcunajmo
_
b
a
f(x)dx =
_
b
a
Cdx. Za bilo koju subdi-
viziju uvijek vrijedi m
k
= M
k
= C, ∀k ∈
¦1, . . . , n¦. Odatle je
s =
n

k=1
m
k
(x
k
−x
k−1
) = S =
n

k=1
M
k
(x
k
−x
k−1
)
= C
n

k=1
(x
k
−x
k−1
) = C(b −a),
tj. A = B = ¦C(b − a)¦. Dakle, imamo
1

= sup A = inf B = 1

= C(b − a), pa je
_
b
a
Cdx = C(b −a).
0
a b
126 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
Primjer 5.2. Neka je f(x) = x, ∀x ∈ R,
i a, b ∈ R
+
, a < b. Lik na slici desno je
trapez (okrenut) s bazama duljine a i b, te
visinom b−a. Njegova povrˇsina je
a+b
2
(b−a).
Izraˇcunajmo integral:
Uzmimo bilo koji n ∈ N i uzmimo pripadnu
ekvidistantnu subdiviziju segmenta [a, b], tj.
x
k
= a+kh, k = 0, 1, . . . , n, h =
b−a
n
. Budu´ci
da f raste na R, to je ∀ k ∈ ¦0, 1, . . . , n¦
m
k
= f(x
k−1
) = a + (k −1)h,
M
k
= f(x
k
) = a + kh .
Odatle je
s
n
=
n

k=1
(a+(k−1)h)h = nah+h
2
n

k=1
(k−1) =
0
a b
= nha + h
2
(n −1)n
2
= na
b −a
n
+
(b −a)
2
n
2
(n −1)n
2

s
n
=
b
2
2

a
2
2

(b −a)
2
2n
.
Analogno se dobije
S
n
=
b
2
2

a
2
2
+
(b −a)
2
2n
.
Neka je sada
A

= ¦s
n
; n ∈ N¦ =
_
b
2
2

a
2
2

(b −a)
2
2n
; n ∈ N
_
,
B

= ¦S
n
; n ∈ N¦ =
_
b
2
2

a
2
2
+
(b −a)
2
2n
; n ∈ N
_
.
Odatle imamo sup A

= inf B

=
_
b
a
xdx =
b
2
2

a
2
2
.
5.3. OSNOVNA SVOJSTVA 127
Primjer 5.3. Neka je f(x) = x
2
, ∀x ∈ R, i
a, b ∈ R, 0 < a < b.
Uzmimo bilo koji n ∈ N i uzmimo pripadnu
ekvidistantnu subdiviziju segmenta [a, b], tj.
x
k
= a +kh, k = 0, 1, . . . , n, h =. Budu´ci da
f raste na R, to je ∀ k ∈ ¦0, 1, . . . , n¦
m
k
= f(x
k−1
) = (a + (k −1)h)
2
,
M
k
= f(x
k
) = (a + kh)
2
.
0
a b
Raˇcunamo
s
n
=
n

k=1
(a + (k −1)h)
2
h = na
2
h + 2ah
2
n

k=1
(k −1) +h
3
n

k=1
(k −1)
2
=
= na
2
h + 2ah
2
(n −1)n
2
+ h
3
(n −1)n(2n −1)
6
=
=
(b −a)
3
3
_
1 −
3
2n
+
1
2n
2
_
+ a(b −a)
2
_
1 −
1
n
_
+ a
2
(b −a)
i analogno
S
n
=
(b −a)
3
3
_
1 +
3
2n
+
1
2n
2
_
+ a(b −a)
2
_
1 +
1
n
_
+ a
2
(b −a).
Odatle,
sup A

= inf B

=
(b −a)
3
3
+ a(b −a)
2
+ a
2
(b −a) =
b
3
3

a
3
3
.
5.3 Osnovna svojstva Riemannovog integrala
Teorem 5.2. Neka je f : [a, b] → R ograniˇcena funkcija na [a, b] ⊂ R.
Funkcija f je integrabilna na [a, b] ako i samo ako ∀ε > 0 postoji subdivizija
segmenta [a, b] takva da za pripadne Darbouxove sume vrijedi S −s < ε.
Dokaz: Neka ∀ε > 0 postoji subdivizija segmenta [a, b] takva da za pripadne
Darbouxove sume vrijedi S−s < ε. Tada ∀ε > 0 vrijedi 0 ≤ I

−I

≤ S−s <
ε i stoga je I

= I

.
Obratno, neka je f R-integrabilna na [a, b], tj. I

= I

. Iz svojstava
infimuma i supremuma slijedi da ∀ε > 0 postoje Darbouxove sume S
1
i
s
2
(op´cenito na razliˇcitim subdivizijama) takve da vrijedi S
1
< I

+ ε/2 i
128 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
s
2
> I

− ε/2. Uzmimo novu subdiviziju koja je odredena unijom toˇcaka
iz subdivizija od S
1
i s
2
, te neka su S i s pripadne Darbouxove sume. Iz
dokaza prethodnog teorema znamo da je s
2
≤ s ≤ S ≤ S
1
. Sada imamo
S −s ≤ S
1
−s
2
< I

+ ε/2 −I

+ ε/2 = ε. Q.E.D
Glavna svojstva Riemannovog integrala dana su slijede´cim teoremima.
Teorem 5.3. Neka su f, g : [a, b] → R integrabilne funkcije na [a, b] ⊂ R.
Za bilo koje α, β ∈ R funkcija αf + βg je integrabilna na [a, b] i vrijedi
_
b
a
(αf + βg) = α
_
b
a
f + β
_
b
a
g. Ako je f ≤ g na [a, b] onda je
_
b
a
f ≤
_
b
a
g.
Takoder vrijedi [
_
b
a
f[ ≤
_
b
a
[f[ ≤ (b −a) sup
[a,b]
f.
Dokaz: Iz inf
K
f +inf
K
g ≤ f(x)+g(x) ≤ sup
K
f +sup
K
g za svako x ∈ K ⊆
[a, b] slijedi inf
K
f + inf
K
g ≤ inf
K
(f + g) ≤ sup
K
(f +g) ≤ sup
K
f + sup
K
g
za svaki K ⊆ [a, b]. Odatle, na bilo kojoj subdiviziji a = x
0
< x
1
< <
x
n−1
< x
n
= b segmenta [a, b], za Darbouxove sume funkcija f, g, f + g
imamo s
f
+ s
g
≤ s
f+g
≤ S
f+g
≤ S
f
+ S
g
. Po teoremu 5.3 za bilo koji ε > 0
postoje subdivizije segmenta [a, b] tako da za pripadne Darbouxove sume
s

f
, S

f
, s
′′
g
, S
′′
g
vrijedi S

f
− s

f
< ε/2 i S
′′
g
− s
′′
g
< ε/2. Na subdiviziji koja je
odredena unijom toˇcaka iz prethodnih subdivizija za pripadne Darbouxove
sume s
f
, S
f
, s
g
, S
g
vrijedi S
f
− s
f
≤ S

f
− s

f
< ε/2 i S
g
− s
g
≤ S
′′
g
− s
′′
g
<
ε/2. Sada za Darbouxove sume funkcije f + g na toj subdiviziji imamo
S
f+g
−s
f+g
≤ S
f
+S
g
−(s
f
+s
g
) = S
f
−s
f
+S
g
−s
g
< ε. Sada po teoremu
5.3 zakljuˇcujemo da je funkcija f + g integrabilna na [a, b]. Takoder, za bilo
koji ε > 0 i prethodno konstruiranu subdiviziju, imamo
_
b
a
(f+g)−
_
b
a
f−
_
b
a
g ≤ S
f+g
−s
f
−s
g
≤ S
f
+S
g
−s
f
−s
g
= S
f
−s
f
+S
g
−s
g
< ε
i
_
b
a
(f+g)−
_
b
a
f−
_
b
a
g ≥ s
f+g
−S
f
−S
g
≥ s
f
+s
g
−S
f
−S
g
= s
f
−S
f
+s
g
−S
g
> −ε,
tj. [
_
b
a
(f + g) −
_
b
a
f −
_
b
a
g[ < ε. Odatle slijedi aditivnost integrala, tj.
_
b
a
(f + g) =
_
b
a
f +
_
b
a
g.
Za α > 0 i bilo koji ε > 0 prema teoremu 5.3 postoji subdivizija segmenta
[a, b] takva da za pripadne Darbouxove sume vrijedi S − s < ε/α. Zbog
inf
K
αf = αinf
K
f i sup
K
αf = αsup
K
f za svaki K ⊆ [a, b] vrijedi s
αf
=
αs
f
i S
αf
= αS
f
, pa imamo S
αf
−s
αf
= α(S
f
−s
f
) < ε, ˇsto po teoremu 5.2.
daje integrabilnost funkcije αf. Takoder vrijedi
5.3. OSNOVNA SVOJSTVA 129
−ε < α(s
f
−S
f
) = s
αf
−αS
f

_
b
a
αf−α
_
b
a
f ≤ S
αf
−αs
f
= α(S
f
−s
f
) < ε,
tj. [
_
b
a
αf − α
_
b
a
f[ < ε. To povlaˇci
_
b
a
αf = α
_
b
a
f. Jasno, iz adi-
tivnosti slijedi
_
b
a
−f = −
_
b
a
f, pa za α < 0 po prethodnom vrijedi
_
b
a
αf =
_
b
a
−(−α)f = −
_
b
a
(−α)f = −(−α)
_
b
a
f. Za α = 0 prethodna tvrdnja je
oˇcita, dakle, integral je homogeno preslikavanje, ˇsto uz aditivnost daje lin-
earnost integrala.
Ako je f ≥ 0 onda su sve Darbouxove sume nenegativne pa je i
_
b
a
f ≥ 0.
Za f ≤ g je g −f ≥ 0, pa zbog linearnosti imamo
_
b
a
g −
_
b
a
f ≥ 0.
Pokaˇzimo da integrabilnost funkcije f povlaˇci integrabilnost funkcije [f[.
Definirajmo funkcije f
+
= max¦f, 0¦ i f

= max¦−f, 0¦. Vrijedi f = f
+
−f

i [f[ = f
+
+ f

. Dovoljno je dokazati integrabilnost funkcije f
+
. Pokaˇzimo
da na bilo kojem podskupu K segmenta [a, b] vrijedi sup
K
f
+
− inf
K
f
+

sup
K
f − inf
K
f. Naime, ako je f ≥ 0 na K, onda je sup
K
f
+
= sup
K
f i
inf
K
f
+
= inf
K
f, pa je sup
K
f
+
−inf
K
f
+
= sup
K
f −inf
K
f. U sluˇcaju f ≤ 0
je f
+
= 0 pa je sup
K
f
+
−inf
K
f
+
= 0 ≤ sup
K
f −inf
K
f. Ako je sup
K
f ≥ 0
i inf
K
f ≤ 0 imamo sup
K
f
+
= sup
K
f i inf
K
f ≤ 0 = inf
K
f
+
, ˇsto daje
sup
K
f
+
− inf
K
f
+
= sup
K
f ≤ sup
K
f − inf
K
f. Iz ovoga zakljuˇcujemo da
je na svakoj subdiviziji razlika gornje i donje Darbouxove sume za funkciju
f
+
manja ili jednaka razlici Darbouxovih suma za funkciju f. To pomo´cu
teorema 1. daje integrabilnost funkcije f
+
. Sada iz f

= f
+
− f dobi-
vamo integrabilnost funkcije f

, a onda i [f[. Posljednja tvrdnja slijedi iz
−[f[ ≤ f ≤ [f[ i prethodno dokazanih svojstava. Q.E.D.
Prethodni teorem kaˇze da je 1([a, b]), skup funkcija integrabilnih na seg-
mentu [a, b], realan vektorski prostor (reˇsetka), a integral je linearan i mono-
ton funkcional na 1([a, b]).
Teorem 5.4. Neka je f : [a, b] → R ograniˇcena funkcija na [a, b] ⊂ R i
c ∈ ¸a, b). Ako je funkcija f integrabilna na segmentima [a, c] i [c, b], onda
je f integrabilna na [a, b] i
_
b
a
f =
_
c
a
f +
_
b
c
f.
Dokaz: Po teoremu 5.2, za bilo koji ε > 0 postoje subdivizije a = x
0
<
x
1
< < x
n−1
< x
n
= c segmenta [a, c], S

− s

=

n
k=1
(M
k
− m
k
)(x
k

x
k−1
) < ε/2, i c = x
n
< x
n+1
< < x
n+m−1
< x
n+m
= b segmenta
[c, b], S
′′
− s
′′
=

n
k=n+1
(M
k
− m
k
)(x
k
− x
k−1
) < ε/2. Uzmimo subdiviziju
a = x
0
< x
1
< < x
n+m−1
< x
n+m
= b segmenta [a, b]. Za pripadne
Darbouxove sume vrijedi S = S

+ S
′′
i s = s

+ s
′′
. Odatle je S − s =
130 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
S

− s

+ S
′′
− s
′′
< ε, ˇsto po teoremu 5.2. daje integrabilnost funkcije f na
[a, b]. Sada na prethodnoj subdiviziji imamo
_
b
a
f −
_
c
a
f −
_
b
c
f ≤ S −s

−s
′′
= S

+ S
′′
−s

−s
′′
< ε
i
_
b
a
f −
_
c
a
f −
_
b
c
f ≥ s −S

−S
′′
= s

+ s
′′
−S

−S
′′
> −ε,
tj. [
_
b
a
f −
_
c
a
f −
_
b
c
f[ < ε. Odatle je
_
b
a
f =
_
c
a
f +
_
b
c
f, tj. integral je
aditivan po podruˇcju integracije. Q.E.D
Svaka funkcija koja je ograniˇcena na segmentu nije i Riemann integrabilna
na tom segmentu. Promatrajmo f : [0, 1] → R za koju je f(x) = 1 ako je
x ∈ Q ∩ [0, 1] i f(x) = 0 ako je x ,∈ Q∩ [0, 1]. Za svaki [α, β] ⊆ [0, 1] vrijedi
inf
[α,β]
f = 0 i sup
[α,β]
f = 1, ˇsto daje I

= 0 i I

= 1, tj. I

,= I

5.4 Integrabilnost monotonih i neprekidnih
funkcija
Prirodno je pitanje koje od do sada prouˇcavanih svojstava funkcije je do-
voljno za Riemann integrabilnost. Specijalno, jesu li su elementarne funkcije
R-integrabilne na segmentima koji su sadrˇzani u podruˇcju definicije. Dokazu-
jemo da su monotonost na segmentu ili neprekidnost na segmentu svojstva
koja povlaˇce integrabilnost
Teorem 5.5. Neka je f : [a, b] →R monotona funkcija na [a, b] ⊂ R. Tada
je ona R-integrabilna na [a, b].
Dokaz: Pretpostavimo da je f rastu´ca na [a, b]. Ako je f(a) = f(b) onda
je f konstantna funkcija na [a, b] pa je integrabilna (primjer 5.1.). Stoga
pretpostavimo da je f(b) − f(a) > 0. Neka je ε > 0 bilo koji i n ∈ N takav
da vrijedi nε > (f(b) − f(a))(b − a). Uzmimo ekvidistantnu subdiviziju
x
k
= a + kh, (k = 0, 1, . . . , n), h = (b −a)/n. Za svaki [α, β] ⊆ [a, b] vrijedi
inf
[α,β]
f = f(α) i sup
[α,β]
f = f(β). Stoga su pripadne Darbouxove sume
oblika s =

n
k=1
f(x
k−1
)h i S =

n
k=1
f(x
k
)h. Vrijedi S −s =

n
k=1
(f(x
k
) −
f(x
k−1
))h = h(f(b) −f(a)) = (f(b) −f(a))(b −a)/n < ε. Po teoremu 5.3 f
je R-integrabilna. Q.E.D
Definicija 5.3. Za funkciju f : [a, b] → R kaˇzemo da je monotona po di-
jelovima na segmentu [a, b] ako postoji subdivizija a = c
0
< c
1
< . . . <
c
k−1
< c
k
< . . . < c
n−1
< c
n
= b takva da je f[
[c
k−1
,c
k
]
monotona funkcija za
sve k = 1, . . . , n.
5.4. INTEGRABILNOST MONOTONIH I NEPREKIDNIH FUNKCIJA131
Korolar 5.1. Neka je f : [a, b] → R po dijelovima monotona funkcija na
[a, b] ⊂ R. Tada je ona R-integrabilna na [a, b].
Dokaz: Tvrdnja slijedi iz teorema 5.5. i svojstva aditivnosti integrala po
podruˇcju integracije, tj.
_
b
a
f(x)dx =
n

k=1
_
c
k
c
k−1
f(x)dx.
Q.E.D.
Bitno je sloˇzenije dokazati integrabilnost funkcije neprekidne na segmentu.
U tu svrhu potrebno je profiniti neka saznanja o neprekidnim funkcijama.
Definicija 5.4. Za funkciju f : I →R kaˇzemo da je jednoliko (uniformno)
neprekidna na intervalu I ⊆ R ako
∀ε > 0 ∃δ > 0 ∀x

, x
′′
∈ I ([x

−x
′′
[ < δ) ⇒([f(x

) −f(x
′′
)[ < ε).
Teorem 5.6. Neka je f : [a, b] →R neprekidna funkcija na [a, b] ⊂ R. Tada
je ona jednoliko neprekidna na [a, b].
Dokaz: Kada tvrdnja teorema ne bi bila istinita, onda bi funkcija f bila
neprekidna na [a, b] i vrijedilo bi
∃ε > 0 ∀δ > 0 ∃x

δ
, x
′′
δ
∈ [a, b] ([x

δ
−x
′′
δ
[ < δ) ∧ ([f(x

δ
) −f(x
′′
δ
)[ ≥ ε).
Sada za n ∈ N uzmimo δ =
1
n
pa imamo a
n
= x

δ
i b
n
= x
′′
δ
takve da vrijedi
([a
n
−b
n
[ <
1
n
) ∧([f(a
n
) −f(b
n
)[ ≥ ε). Niz (a
n
)
n∈N
je u segmentu [a, b], pa je
ograniˇcen, te ima konvergentan podniz (a
pn
)
n∈N
, tj. lim
n
a
pn
= c ∈ [a, b].
Zbog [a
pn
− b
pn
[ <
1
pn
, ∀n ∈ N, vrijedi lim
n
b
pn
= c. Zbog neprekid-
nosti funkcije f u c imamo lim
n
f(a
pn
) = lim
n
f(b
pn
) = f(c), ˇsto zbog
[f(a
pn
) − f(b
pn
)[ ≥ ε > 0 daje kontradikciju. Dakle, tvrdnja teorema je
istinita. Q.E.D.
Sada dokazujemo Riemannov teorem o integrabilnosti neprekidne funkcije.
Teorem 5.7. Neka je f : [a, b] →R neprekidna funkcija na [a, b] ⊂ R. Tada
je ona R-integrabilna na [a, b]. Takoder, postoji toˇcka c ∈ [a, b] takva da je
_
[a,b]
f(x)dx = f(c)(b −a).
Dokaz: Prema teoremu 5.2 dovoljno je pokazati da ∀ε > 0 postoji subdiviz-
ija segmenta [a, b] takva da za pripadne Darbouxove sume vrijedi S −s < ε.
132 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
Neka je ε > 0 zadan po volji. Zbog jednolike neprekidnosti funkcije f
na [a, b] postoji δ > 0 tako da ∀x

, x
′′
∈ I, ([x

− x
′′
[ < δ) ⇒ ([f(x

) −
f(x
′′
)[ <
ε
b−a
). Uzmimo n ∈ N takav da je h =
b−a
n
< δ i napravimo
ekvidistantnu subdiviziju s toˇckama x
k
= a + kh, k = 0, 1, . . . , n. Zbog
neprekidnosti funkcije f na segmentu [x
k−1
, x
k
], k = 1, . . . , n, postoje toˇcke
[x

k
, x
′′
k
∈ [x
k−1
, x
k
] takve da je m
k
= f(x

k
) = inf
[x
k−1
,x
k
]
f i M
k
= f(x
′′
k
) =
sup
[x
k−1
,x
k
]
f, k = 1, . . . , n. Zbog ([x

k
−x
′′
k
[ ≤ h < δ) imamo M
k
−m
k
<
ε
b−a
,
k = 1, . . . , n. Odatle je S −s =

n
k=1
(M
k
−m
k
)h <
ε
b−a
nh = ε. Dakle, f je
integrabilna na [a, b].
Neka su sada m = min
[a,b]
f i M = max
[a,b]
f. Tada ∀x ∈ [a, b] imamo
m ≤ f(x) ≤ M. Zbog monotonosti integrala slijedi m(b−a) ≤
_
[a,b]
f(x)dx ≤
M(b −a), tj. m ≤
1
b−a
_
[a,b]
f(x)dx ≤ M. Po Bolzano-Weierstrasseovom teo-
remu postoji c ∈ [a, b] tako da je f(c) =
1
b−a
_
[a,b]
f(x)dx. Q.E.D.
Korolar 5.2. Neka je f : I →R neprekidna funkcija na otvorenom intervalu
I = ¸a, b). Ako za svaki segment [u, v] ⊂ ¸a, b) vrijedi
_
v
u
f(x)dx = 0, onda
je f(x) = 0 za svako x ∈ I.
Dokaz: Kada bi postojala toˇcka c ∈ I takva da je f(c) > 0, po lemi
3.3. iz M.A.I. bi postojao δ > 0 tako da vrijedi ∀x ∈ I, ([x − c[ < δ) ⇒
(f(x) ≥
1
2
f(c)). Neka je h = min¦δ, c − a, b − c¦. Tada je [c − h, c + h] ⊂ I
i zbog neprekidnosti funkcije f postoji t ∈ [c −
h
2
, c +
h
2
] tako da vrijedi
_
c+
h
2
c−
h
2
f(x)dx = f(t)h > 0, ˇsto je suprotno pretpostavci.
U sluˇcaju da postoji toˇcka c ∈ I takva da je f(c) < 0 zakljuˇcujemo
analogno. Q.E.D.
Propozicija 5.1. Ako h : [a, b] → R iˇsˇcezava svugdje osim moˇzda u toˇcki
c ∈ [a, b], onda je h integrabilna na [a, b] i
_
b
a
f(x)dx = 0.
Dokaz: Zbog odredenosti uzmimo da je M = h(c) > 0. Jasno je da vrijedi
za svaku donju Darbouxova sumu s = 0 jer je na svakoj subdiviziji m
k
= 0
na svakom podsegmentu od [a, b]. Uzmimo ε > 0 po volji i pokaˇzimo da
postoji subdivizija tako da za njenu gornju Darbouxova sumu vrijedi S < ε.
Naime, za c ∈ ¸a, b) uzmimo subdiviziju a = x
0
< x
1
< x
2
< x
3
= b, gdje
je x
1
= c − h, x
2
= c + h, h < min¦
ε
2M
, c − a, b − c¦. Za pripadnu gornju
Darbouxovu sumu vrijedi S = 2hM < ε. U sluˇcaju c = a uzmemo subdi-
viziju a = c = x
0
< x
1
< x
2
= b, gdje je x
1
= c + h, h < min¦
ε
M
, b − c¦,
u sluˇcaju c = b subdiviziju a = x
0
< x
1
< x
2
= c = b, gdje je x
1
= c − h,
h < min¦
ε
M
, c−a¦. Tako je opet S = 2hM < ε. To daje sup A

= inf B

= 0.
5.4. INTEGRABILNOST MONOTONIH I NEPREKIDNIH FUNKCIJA133
Q.E.D.
Korolar 5.3. Neka ograniˇcena funkcija f : [a, b] → R ima na segmentu
[a, b] ⊂ R najviˇse konaˇcno toˇcaka prekida prve vrste. Tada je ona R-integrabilna
na [a, b].
Dokaz: Tvrdnja slijedi iz teorema 5.7., prethodne propozicije i svojstva
aditivnosti integrala po podruˇcju integracije. Naime, neka su a ≤ c
1
<
. . . c
k−1
< c
k
< . . . < c
n
≤ b toˇcke u kojima f ima prekide prve vrste, tj.
postoje f(c
k
−), f(c
k
+), k = 1, . . . , n. Neka su f
k
: [a, b] →R (k = 1, . . . , n))
definirane s
f
k
(x) =
_
¸
¸
¸
¸
_
¸
¸
¸
¸
_
0 , za a ≤ x < c
k−1
f(c
k−1
+) , za x = c
k−1
f(x) , za c
k−1
< x < c
k
f(c
k
−) , za x = c
k
0 , za c
k
< x ≤ b
0
a b c
k1
c
k
f
k
Iz teorema 5.7. i prethodne propozicije imamo
_
b
a
f
k
(x)dx =
_
c
k
c
k−1
f
k
(x)dx
za sve k = 1, . . . , n. Nadalje, funkcija f −

n
k=1
f
k
ima na [a, b] samo konaˇcno
mnogo vrijednosti razliˇcitih od 0, pa je njen integral na [a, b] jednak 0. Tvrd-
nja korolara sada slijedi iz aditivnosti integrala. Q.E.D.
Primjer 5.4. Ovdje definiramo funkciju f : [0, 1] → R koja ima prebrojivo
toˇcaka prekida koje ˇcine gust skup u [0, 1], a koja je ipak integrabilna na
[0, 1]. Neka je
f(x) =
_
0 ; x ∈ [0, 1] ¸ Q
1
n
; x =
m
n
, 0 < m < n, m i n su relativno prosti .
(5.8)
Uzmimo bilo koji c ∈ [0, 1] i bilo koji injektivan niz (x
n
)
n
u [0, 1] takav da
je lim
n→∞
x
n
= c. Pokaˇzimo da je lim
n→∞
f(x
n
) = 0. U suprotnom sluˇcaju bi
postojao ε > 0 sa svojstvom da za beskonaˇcno mnogo ˇclanova x
n
∈ [0, 1] ∩Q
vrijedi f(x
n
) > ε. No, f(x
n
) =
1
k
za neko k ∈ N, pa
1
k
> ε ⇒ k <
1
ε
, tj.
ima samo konaˇcno mnogo takvih k. S druge strane x
n
=
m
k
, gdje je m < k,
pokazuje da takvih x
n
ima konaˇcno mnogo, ˇsto je kontradikcija.
Odatle slijedi da je f neprekidna samo u toˇckama c ∈ [0, 1] u kojima je
f(c) = 0, a to su c ∈ [0, 1] ¸ Q.
Pokaˇzimo da je f R-integrabilna na [0, 1] i
_
1
0
f(x)dx = 0. Jasno je
da je svaka donja Darbouxova suma s = 0. Sada pokaˇzimo da za bilo koji
134 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
ε > 0 moˇzemo konstruirati gornju Darbouxovu sumu S < ε. Neka su α
k
(k = 1, . . . , n
ε
) sve toˇcke za koje vrijedi f(α
k
) >
ε
2
(vidjeli smo da ih ima
konaˇcno mnogo) i neka je M = max¦f(α
k
); k = 1, . . . , n
ε
¦.
Uzmimo ekvidistantnu subdiviziju segmenta [0, 1], x
k
=
k
n
, k = 0, 1, . . . , n,
gdje je n >
2Mnε
ε
. Poˇsto ima najviˇse n
ε
segmenata u kojima je neki od α
k
, to
je suma ˇclanova u gornjoj Darbouxovoj sumi S koja njima odgovara manja
od
nεM
n
<
ε
2
. Kako je ostatak sume manji od
ε
2
, to je S < ε. To dokazuje
tvrdnju.
5.5 Primitivna funkcija
Definicija 5.5. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R. Primitivna
funkcija ili antiderivacija funkcije f na skupu I je svaka funkcija F : I →R
sa svojstvom F

(x) = f(x), ∀ x ∈ I.
Teorem 5.8. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R zadana funkcija.
Ako su F i G bilo koje dvije primitivne funkcije od f na intervalu I, onda
postoji konstanta C ∈ R takva da vrijedi G(x) = F(x) + C, ∀x ∈ I.
Dokaz: Ako je F

= f i G

= f, onda je (G − F)

= G

− F

= f − f = 0,
tj. H

(x) = 0, ∀ x ∈ I, gdje je H = G −F. Ako su x
1
, x
1
∈ I, x
1
,= x
2
, bilo
koje dvije toˇcke, onda iz Lagrangeovog teorema srednje vrijednosti imamo
H(x
2
) − H(x
1
) = H

(c)(x
2
− x
1
), gdje je toˇcka c izmedu x
1
i x
2
. Zbog
H

(c) = 0 dobivamo H(x
2
) = H(x
1
). Prema tome je H konstantna funkcija
na I, tj. H(x) = C, ∀x ∈ I. Dakle, vrijedi G(x) = F(x) +C, ∀x ∈ I.Q.E.D.
Slijede´ci teorem daje dovoljne uvjete za postojanje primitivne funkcije
Teorem 5.9. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I →R funkcija neprekidna
na I. Tada postoji primitivna funkcija od f na I.
Dokaz: Uzmimo toˇcku a ∈ I po volji. Za bilo koju toˇcku x ∈ I je restrikcija
funkcije f na segment [a, x] ili [x, a] neprekidna funkcija, pa je integrabilna u
Riemannovom smislu. Tada je funkcija F : I →R dobro definirana formulom
F(x) =
_
x
a
f(t)dt, ∀ x ∈ I. (5.9)
Pokaˇzimo da je F primitivna funkcija od f na I, tj. F

(x) = f(x), ∀x ∈ I.
Za bilo koju toˇcku c ∈ I i svaki x ∈ I, pomo´cu (5.9), svojstava integrala i
Riemannovog teorema 5.7. imamo θ
x
∈ [0, 1] tako da je
F(x) −F(c) =
_
x
a
f(t)dt −
_
c
a
f(t)dt =
_
x
c
f(t)dt = f(c + θ
x
(x −c)).
5.5. PRIMITIVNA FUNKCIJA 135
Odatle imamo
F(x) −F(c)
x −c
= f(c + θ
x
(x −c)), gdje je θ
x
∈ [0, 1].
Iz neprekidnosti funkcije f u toˇcki c dobivamo
F

(c) = lim
x→c
F(x) −F(c)
x −c
= lim
x→c
f(c + θ
x
(x −c)) = lim
x→c
f(x) = f(c).
Q.E.D.
Sada dokazujemo Leibniz-Newtonovu formulu koja daje vezu izmedu
primitivne funkcije (odnosno pojma derivacije) i Riemannovog integrala funkcije.
Teorem 5.10. Ako je f neprekidna funkciju na otvorenom intervalu I i F
bilo koja primitivna funkcija funkcije f na I, onda za svaki segment [a, b] ⊂ I
vrijedi
_
b
a
f(x)dx = F(b) −F(a). (5.10)
Dokaz: Ako je F primitivna funkcija definirana s (5.9), onda zbog F(a) = 0,
vrijedi formula (5.10). Ako je G bilo koja druga primitivna funkcija od f na
I, onda imamo C ∈ R tako da vrijedi G(x) = F(x) + C, ∀x ∈ I. Sada je
G(b) −G(a) = (F(b) +C) −(F(a) +C) = F(b) −F(a) = F(b) =
_
b
a
f(x)dx.
Q.E.D.
Napomena 5.1. Prethodni teorem je istinit i bez pretpostavke da je f neprekidna
na I. Dovoljno je pretpostaviti da je f integrabilna funkcija i da postoji
F primitivna funkcija od f na I. Naime, tada za bilo koju subdiviziju
a = x
0
< x
1
< < x
n−1
< x
n
= b segmenta [a, b] iz Lagrangeovog teorema
srednje vrijednosti imamo
F(b) −F(a) =
n

k=1
(F(x
k
) −F(x
k−1
)) =
=
n

k=1
F

(t
k
)(x
k
−x
k−1
) =
n

k=1
f(t
k
)(x
k
−x
k−1
) = σ,
za neke t
k
∈ [x
k−1
, x
k
], k = 1, . . . , n, gdje je σ integralna suma. Dakle, za
pripadne Darbouxove sume imamo s ≤ F(b) − F(a) ≤ S, no poˇsto broj u
sredini ne ovisi o subdiviziji, onda je s ≤ F(b)−F(a) ≤ S, za bilo koju donju
D-sumu s i bilo koju gornju D-sumu S. Odatle je 1

≤ F(b) − F(a) ≤ 1

,
ˇsto zbog pretpostavke 1

= 1

daje tvrdnju.
136 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
Napomena 5.2. Ako je F primitivna funkcija od f na otvorenom intervalu
I, onda je ona diferencijabilna na I, pa iz Lagrangeovog teorema srednje
vrijednosti za bilo koje a, b ∈ I, a < b, slijedi egzistencija toˇcke c ∈ ¸a, b),
tako da je F(b) − F(a) = F

(c)(b − a). Ako iskoristimo Leibniz-Newtonovu
formulu dobivamo
_
b
a
f(x)dx = f(c)(b −a),
ˇsto odgovara integralnom teoremu srednje vrijednosti iz Riemannovog teo-
rema 5.7., s tim da je ovdje a < c < b
5.6 Metode integriranja
5.6.1 Direktna integracija
Derivacije elementarnih funkcija su opet elementarne funkcije. Na ˇzalost to
nije istina kada se radi o primitivnim funkcijama ili antiderivacijama. Prim-
jeri elementarnih funkcija ˇcije primitivne funkcije nisu elementarne su e
−x
2
,
1
lnx
,
sinx
x
,

xsin x itd. Ne postoji op´ci naˇcin kako utvrditi je li primitivna
funkcija elementarne funkcije opet elementarna funkcija. Navodimo tablicu
osnovnih elementarnih funkcija i njihovih primitivnih funkcija. U pravilu
pokuˇsavamo nalaˇzenje primitivnih funkcija za sloˇzenije funkcije raznim pos-
tupcima svesti na te jednostavne funkcije.
5.6. METODE INTEGRIRANJA 137
f F
x
α
(α ,= −1)
x
α+1
α+1
1
x
ln [x[
e
x
e
x
sin x −cos x
cos x sin x
1
cos
2
x
tg x
1
sin
2
x
−ctg x
shx chx
chx shx
1
ch
2
x
thx
1
sh
2
x
−cthx
1

1−x
2
Sin
−1
x
1
1+x
2
Tg
−1
x
1

1+x
2
sh
−1
x
1
1−x
2
th
−1
x
1

x
2
−1
ch
−1
x
Kod upotrebe Leibniz-Newtonove formule ˇcesto se upotrebljava oznaka
F(x)
¸
¸
¸
¸
b
a
= F(b) −F(a).
Zbog upotrebe primitivnih funkcija u raˇcunanju integrala pomo´cu Leibniz-
Newtonove formule, ˇcesto se koristi oznaka za neodredeni integral funkcije
f u oznaci
_
f(x)dx. Ta oznaka zapravo predstavlja skup svih primitivnih
funkcija od f, koje se, kao ˇsto znamo, medusobno razlikuju samo za kon-
stantnu funkciju.
Osnovna pravila za nalaˇzenje primitivnih funkcija su zapravo obratno
interpretirana pravila za deriviranje funkcija. Tako prvo navodimo pravilo
koje je posljedica linearnosti derivacije i integrala.
Teorem 5.11. Ako je F primitivna funkcija od f na I i G primitivna od
g na I, onda je αF + βG primitivna funkcija od αf + βg na I. U oznaci
neodredenog integrala to piˇsemo kao
_
(αf(x) + βg(x))dx = α
_
f(x)dx + β
_
g(x)dx.
138 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
Dokaz: Funkcija H = αF +βG ima derivaciju H

= αF

+βG

= αf +βg.
Q.E.D.
Druga metoda je supstitucija ili uvodenje nove varijable. Ta je metoda
posljedica pravila za deriviranje kompozicije funkcija.
Teorem 5.12. Neka su I i J otvoreni intervali, ϕ diferencijabilna funkcija
na J i F primitivna funkcija od f na I. Neka je ϕ(J) ⊆ I, tj. f ◦ ϕ je
definirana na J. Tada je G = F ◦ ϕ primitivna funkcija od (f ◦ ϕ)ϕ

na J.
Takoder, ∀ α, β ∈ I vrijedi
_
β
α
f(ϕ(t))ϕ

(t)dt =
_
ϕ(β)
ϕ(α)
f(x)dx. (5.11)
Dokaz: Zbog ϕ(J) ⊆ I je funkcija G = F ◦ ϕ definirana i diferencijabilna
na J. Vrijedi G

(x) = F

(ϕ(x))ϕ

(x) = f(ϕ(x))ϕ

(x) ˇsto daje
_
β
α
f(ϕ(x))ϕ

(x)dt = G(β) −G(α) = F(ϕ(β)) −F(ϕ(α)) =
_
ϕ(β)
ϕ(α)
f(x)dx.
Q.E.D.
Ako je ϕ strogo monotona funkcija J na I i ψ = ϕ
−1
inverzna funkcija od
ϕ, onda uz oznake a = ϕ(α), b = ϕ(β) iz (5.11) dobivamo
_
b
a
f(x)dx =
_
ψ(b)
ψ(a)
f(ϕ(t))ϕ

(t)dt. (5.12)
Sada primitivnu funkciju F nalazimo uz supstituciju x = ϕ(t), odnosno t =
ψ(x), na sljede´ci naˇcin:
F(x) =
_
f(x)dx =
_
f(ϕ(t))ϕ

(t)dt = G(t) + C = G(ψ(x)) +C,
gdje je C konstanta po volji.
Primjer 5.5. Na´ci primitivnu funkciju od f(x) =
x
5
−2x
4
+3

x−
3

x
2
+5

x
.
Rjeˇsenje. Vrijedi f(x) = x
9
2
−2x
7
2
+ 3 −x
1
6
+ 5x

1
2
pa je
_
f(x)dx =
2
11
x
11
2

4
9
x
7
2
+ 3x −
6
7
x
1
6
+ 10x
1
2
+ C.
Primjer 5.6.
_
2ax + b
ax
2
+ bx + c
dx.
5.6. METODE INTEGRIRANJA 139
Rjeˇsenje. Uz supstituciju y = ax
2
+bx+c imamo dy = (2ax+b)dx pa imamo
_
2ax + b
ax
2
+ bx + c
dx =
_
1
y
dy = ln[y[ + C = ln [ax
2
+ bx + c[ + C.
Primjer 5.7.
_
sin
n
xcos xdx
Rjeˇsenje. Supstitucijom y = sin x imamo dy = cos xdx ˇsto daje
_
sin
n
xcos xdx =
_
y
n
dy =
1
n + 1
y
n+1
+ C =
1
n + 1
sin
n+1
x + C.
Primjer 5.8. Na´ci
_
sin mx sin nxdx, za sve m, n ∈ N.
Rjeˇsenje. U tu svrhu koristimo trigonometrijsku formulu: sin α sin β =
1
2
[cos(α −β) −cos(α + β)]. Za m ,= n i m ,= −n imamo
_
sin mx sin nxdx =
1
2
_
[cos(m−n)x −cos(m+ n)x]dx =
=
sin(m−n)x
2(m−n)

sin(m+ n)x
2(m+ n)
.
Za m = n imamo
_
(sin mx)
2
dx =
_
1 −cos 2mx
2
dx =
x
2

sin 2mx
4m
+ C.
Primjer 5.9.
_
ln x
x
dx.
Rjeˇsenje. Supstitucijom t = ln x dobivamo
_
ln x
x
dx =
_
tdt =
t
2
2
+ C =
ln
2
x
2
+ C
Primjer 5.10. F(x) =
_
dx
x

x
2
−a
2
.
Rjeˇsenje. Supstitucijom x =
a
t
, dx = −
adt
t
2
dobivamo
F(x) =
_
1
a
t
_
(
a
t
)
2
−a
2

_

adt
t
2
_
= −
1
a
_
dt

1 −t
2
=
= −
1
a
Sin
−1
t + C = −
1
a
Sin
−1
_
a
x
_
+ C.
140 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
Ako su u podintegralnoj funkciji korijeni oblika

c
2
−x
2
ili

c
2
+ x
2
ili

x
2
−c
2
, onda se pomo´cu supstitucije x = c sin t, odnosno x = c tg t,
odnosno x =
c
cos
2
t
rjeˇsavamo korijena. Takoder je u sluˇcaju

c
2
+ x
2
mogu´ce
je koristiti supstituciju x = c sht, a u sluˇcaju

x
2
−c
2
mogu´ce koristiti sup-
stituciju x = c cht
Primjer 5.11.
_
dx
(1 +x
2
)

1 +x
2
.
Rjeˇsenje. Stavimo x = tg t, dx =
dt
cos
2
t
pa zbog
1
cos
2
t
= 1 + tg
2
t imamo
_
1
(1 + tg
2
t)
_
1 + tg
2
t
dt
cos
2
t
=
_
cos tdt = sin t + C =
x

1 +x
2
+ C.
Primjer 5.12. Izraˇcunajmo povrˇsinu kruga radijusa r, tj. P = 4
_
r
0

r
2
−x
2
.
Rjeˇsenje.
F(x) =
_

r
2
−x
2
=
¸
¸
¸
¸
x = ϕ(t) = r sin t
dx = r cos tdt
¸
¸
¸
¸
=
_
_
r
2
−r
2
sin
2
t r cos tdt =
= c
2
_
cos
2
tdt =
c
2
2
_
(1 + cos 2t)dt =
c
2
2
(t +
sin 2t
2
) + C = G(t).
Sada je ϕ(α) = r sin α = 0 i ϕ(β) = r sin β = r, zbog strogog rasta funkcije
ϕ : [0,
π
2
] →[0, r] postoji njen inverz, te vrijedi
P = 4
_
r
0

r
2
−x
2
= 4
_ π
2
0
r
2
cos
2
tdt = 2r
2
(t +
sin 2t
2
)
¸
¸
¸
¸
π
2
0
= r
2
π.
Tre´ca je metoda parcijalne integracija koja je posljedica pravila za derivi-
ranje produkta funkcija
(uv)

(x) = u

(x)v(x) + u(x)v

(x).
Teorem 5.13. Za funkcije u, v : I →R i za svaki par a, b ∈ I vrijedi
_
b
a
u

(x)v(x)dx = u(x)v(x)
¸
¸
¸
¸
b
a

_
b
a
u(x)v

(x)dx, (5.13)
uz uvjet da integrali u (5.13) postoje.
5.6. METODE INTEGRIRANJA 141
Dokaz: Funkcija F(x) = u(x)v(x) je primitivna funkcija od f(x) = u

(x)v(x)+
u(x)v

(x) pa vrijedi
u(x)v(x)
¸
¸
¸
¸
b
a
=
_
b
a
(u

(x)v(x)+u(x)v

(x))dx =
_
b
a
u

(x)v(x)dx+
_
b
a
u(x)v

(x)dx.
Q.E.D.
Primjer 5.13.
_
xe
x
dx.
Rjeˇsenje. Stavimo u

(x) = e
x
i v(x) = x, pa je u(x) =
_
e
x
dx = e
x
i
v

(x) = 1. Odatle je
_
xe
x
dx = xe
x

_
e
x
dx = xe
x
−e
x
+ C = (x −1)e
x
+ C.
Primjer 5.14. F(x) =
_
e
αx
cos βxdx.
Rjeˇsenje. Stavimo u

(x) = cos βx i v(x) = e
αx
, pa je u(x) =
_
cos βxdx =
1
β
sin βx i v

(x) = αe
αx
. Odatle je
F(x) =
_
e
αx
cos βxdx =
1
β
e
αx
sin βx −
α
β
_
e
αx
sin βxdx
Sada ponovimo prethodni postupak za
_
e
αx
sin βxdx s tim da uzmemo
u

(x) = sin βx i v(x) = e
αx
, pa je u(x) =
_
sin βxdx = −
1
β
cos βx i v

(x) =
αe
αx
. Tako dobivamo
_
e
αx
sin βxdx = −
1
β
e
αx
cos βx+
α
β
_
e
αx
cos βxdx = −
1
β
e
αx
cos βx+
α
β
F(x).
Uvrˇstavanjem u prvi integral dobivamo
F(x) =
1
β
e
αx
sin βx −
α
β
_

1
β
e
αx
cos βx +
α
β
F(x)
_

_
1 +
α
2
β
2
_
F(x) =
_
1
β
e
αx
sin βx +
α
β
2
cos βx
_
e
αx

F(x) =
β
α
2
+ β
2
_
sin βx +
α
β
cos βx
_
e
αx
142 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
Primjer 5.15. F
n
(x) =
_
dx
(x
2
+ 1)
n
, n ∈ N.
Rjeˇsenje. Uzmimo u

(x) = 1 i v(x) = (x
2
+ 1)
−n
, pa imamo u(x) = x i
v

(x) = −2nx(x
2
+ 1)
−(n+1)
. Odatle je
F
n
(x) =
x
(x
2
+ 1)
n
+2n
_
x
2
(x
2
+ 1)
n+1
dx =
x
(x
2
+ 1)
n
+2n[F
n
(x)−F
n+1
(x)] ⇒
F
n+1
(x) =
1
2n
x
(x
2
+ 1)
n
+
2n −1
2n
F
n
(x), (n ∈ N). (5.14)
Za n = 1 imamo
F
1
(x) =
_
dx
x
2
+ 1
= Tg
−1
x + C,
pa sada moˇzemo rekurzivno pomo´cu (5.14) raˇcunati ostale F
n
, n ≥ 2.
5.6.2 Integracija racionalnih funkcija
Neka je P(x) = a
0
+a
1
x+a
2
x
2
+. . .+a
n−1
x
n−1
+a
n
x
n
, a
n
,= 0, polinom stupnja
n s koeficijentima a
0
, a
1
, . . . , a
n
∈ R. Polinom P je mogu´ce faktorizirati na
polinome s realnim koeficijentima prvog i drugog stupnja na slijede´ci naˇcin:
P(x) = a
n
(x−x
1
)
k
1
(x−x
p
)
kp
(x
2
+a
1
x+b
1
)
l
1
(x
2
+a
s
x+b
s
)
ls
, (5.15)
gdje je

p
i=1
k
i
+2

s
j=1
l
j
= n, x
1
, . . . , x
p
su realne nultoˇcke polinoma P, te
vrijedi a
j
, b
j
∈ R, a
2
j
< 4b
j
, (j = 1, . . . , s).
Prisjetimo se da svaku racionalnu funkciju mogu´ce napisati kao sumu
polinoma i prave racionalne funkcije. Sada bez dokaza navodimo teorem
koji nam omogu´cava rastav prave racionalne funkcije na jednostavne prave
racionalne funkcije
Teorem 5.14. Neka su P i Q polinomi, neka je stP < stQ i neka je Q =
Q
1
Q
n
, gdje su Q
i
(i = 1, . . . , n) u parovima relativno prosti polinomi, tj.
nemaju zajedniˇckih nultoˇcaka.
Tada postoje i jedinstveni su polinomi P
i
, stP
i
< stQ
i
, (i = 1, . . . , n),
takvi da je
P(x)
Q(x)
=
n

i=1
P
i
(x)
Q
i
(x)
. (5.16)
Posebno, ako je Q(x) = (x − x
0
)
k
i stP < k tada postoje i jedinstveni su
A
i
∈ R, (i = 1, . . . , k) takvi da je
P(x)
Q(x)
=
k

i=1
A
i
(x −x
0
)
i
. (5.17)
5.6. METODE INTEGRIRANJA 143
Ako je Q(x) = (x
2
+ px + q)
k
, p
2
< 4q i stP < 2k tada postoje i jedinstveni
su A
i
, B
i
∈ R, (i = 1, . . . , k) takvi da je
P(x)
Q(x)
=
k

i=1
A
i
x + B
i
(x
2
+ px + q)
i
. (5.18)
Prethodni teorem svodi integraciju prave racionalne funkcije na integrale
oblika:
_
dx
(x −a)
n
, (n ∈ N), (5.19)
_
Ax + B
(x
2
+ px + q)
n
dx, (n ∈ N), (p
2
< 4q). (5.20)
Sada za n > 1 imamo
_
dx
(x −a)
n
=
1
1 −n
1
(x −a)
n−1
+ C,
a za n = 1 je
_
dx
x −a
= ln [x −a[ + C.
Drugi integral moˇzemo za n ≥ 2 rastaviti na
_
Ax + B
(x
2
+ px + q)
n
dx =
A
2
_
2x + p
(x
2
+ px + q)
n
dx+(B−
Ap
2
)
_
dx
(x
2
+ px + q)
n
=
= −
A
2(n −1)
1
(x
2
+ px + q)
n−1
+ (B −
Ap
2
)
_
dx
(x
2
+ px + q)
n
i dalje
_
dx
(x
2
+ px + q)
n
=
1
(q −
p
2
4
)
n
_
dx
_
_
2x+p

4q−p
2
_
2
+ 1
_
n
=
1
(q −
p
2
4
)
n−
1
2
F
n
_
2x + p
_
4q −p
2
_
,
gdje je F
n
zadana rekurzijom (5.14).
Za n = 1 imamo
_
Ax + B
x
2
+ px + q
dx =
A
2
_
2x + p
x
2
+ px + q
dx + (B −
Ap
2
)
_
dx
x
2
+ px + q
=
=
A
2
ln(x
2
+ px + q) +
_
2B −Ap
_
4q −p
2
_
F
1
_
2x + p
_
4q −p
2
_
.
144 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
5.7 Primjene
5.7.1 Volumen rotacionog tijela
Neka je P(x) povrˇsina presjeka tijela i rav-
nine okomite na os x. Uzmimo subdiviz-
iju segmenta [a, b], a = x
0
< x
1
< . . . <
x
n−1
< x
n
= b. Integralne sume su oblika
n

k=1
P(t
k
)(x
k
−x
k−1
), ˇsto predstavlja aproksi-
maciju volumena tijela. Tada je volumen
tijeka jednak V =
_
b
a
P(x)dx. Specijalno,
ako je tijelo nastalo rotacijom povrˇsine ispod
grafa funkcije f oko osi x, onda je P(x) =
πf(x)
2
, ˇsto daje
P(x)
a b
0 x
y
z
V = π
_
b
a
f(x)
2
dx. (5.21)
Primjer 5.16. Izraˇcunati volumen kugle radijusa r. Funkcija koja opisuje
kruˇznicu na segmentu [−r, r] je f(x) =

r
2
−x
2
pa je V = π
_
r
−r
(r
2
−x
2
)dx =
π[r
2
(r −(−r)) −(
r
3
3

−r
3
3
)] = π[2r
3

2r
3
3
] =
4r
3
π
3
.
5.7.2 Duljina ravninske krivulje
Problem odredivanja duljine luka (rektifikacija) kruˇznice i nekih drugih krivulja
ve´c je zaokupljao paˇznju starih Grka, a bio je i jedan od problema na kojima
se razvijao diferencijalni i integralni raˇcun u 17. stolje´cu. Tom problemu
moˇzemo pristupiti na slijede´ci naˇcin:
Neka je krivulja dio grafa funkcije f na seg-
mentu [a, b] kao na slici desno. Naˇcinimo sub-
diviziju
a = x
0
< x
1
< < x
n−1
< x
n
= b (5.22)
segmenta [a, b] i oznaˇcimo s T
k
= (x
k
, f(x
k
)),
k = 0, 1, . . . , n, pripadne toˇcke na grafu.
Duljinu krivulje izmedu toˇcaka T
k−1
=
(x
k−1
, f(x
k−1
)) i T
k
= (x
k
, f(x
k
)) aproksimi-
ramo duljinom
0 x
y
f
L
k
L
k1
T
k1
T
k
T
k1
x
k1
x
k
x
k1
L
k
= d(T
k−1
, T
k
) =
_
(x
k
−x
k−1
)
2
+ (f(x
k
) −f(x
k−1
))
2
=
5.7. PRIMJENE 145
=
¸
1 +
_
f(x
k
) −f(x
k−1
)
x
k
−x
k−1
_
2
(x
k
−x
k−1
). (5.23)
Pomo´cu Lagrangeovog teorema dobivamo
f(x
k
) −f(x
k−1
)
x
k
−x
k−1
= f

(t
k
), (k = 1, . . . , n). (5.24)
Poˇsto je udaljenost L
k
= d(T
k−1
, T
k
) izmedu toˇcaka manja ili jednaka
duljini luka izmedu tih toˇcaka, to je donja aproksimacija L za duljinu krivulje
L dana s
L =
n

k=1
L
k
=
n

k=1
¸
1 +
_
f(x
k
) −f(x
k−1
)
x
k
−x
k−1
_
2
(x
k
−x
k−1
) ≤ L. (5.25)
Pomo´cu (5.24) iz (5.23) i (5.25) dobivamo
L =
n

k=1
_
1 + [f

(t
k
)]
2
(x
k
−x
k−1
), (5.26)
a to je integralna suma za subdiviziju (5.22) funkcije
g(x) =
_
1 + [f

(x)]
2
, x ∈ [a, b], (5.27)
Ako je funkcija g integrabilna na [a, b], onda je duljina krivulje dana s
L =
_
b
a
_
1 + [f

(x)]
2
dx. (5.28)
5.7.3 Povrˇsina rotacione plohe
Neka je ploha nastala rotacijom oko osi x grafa funkcije f na segmentu [a, b].
Za zadanu subdiviziju segmenta [a, b], a = x
0
< x
1
< . . . < x
n−1
< x
n
=
b, aproksimacija dijela rotacione povrˇsine na segmentu [x
k−1
, x
k
] je oblika
2πf(t
k
)
_
1 + [f

(t
k
)]
2
(x
k
−x
k−1
). Dakle, integralna suma je

n

k=1
f(t
k
)
_
1 + [f

(t
k
)]
2
(x
k
−x
k−1
),
ˇsto daje formulu za raˇcunanje oploˇsja
O = 2π
_
b
a
f(x)
_
1 + [f

(x)]
2
dx. (5.29)
Primjer 5.17. Izraˇcunati oploˇsje kugle radijusa r. Funkcija koja opisuje
kruˇznicu na segmentu [−r, r] je f(x) =

r
2
−x
2
, a
_
1 +f

(x)
2
=
r

r
2
−x
2
.
Dakle, O = 2π
_
r
−r
rdx = 2πr(r −(−r)) = 4πr
2
.
146 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
5.7.4 Zakrivljenost ravninske krivulje
Oznaˇcimo s α(M
0
, M) kut ˇsto ga zatvaraju tan-
gente na krivulju Γ u toˇckama M
0
i M. Neka je
µ(M
0
, M) duljina luka krivulje Γ izmedu toˇcaka
M
0
i M. Tada je
¸
¸
¸
¸
¸
α(M
0
, M)
µ(

M
0
M)
¸
¸
¸
¸
¸
(5.30)
prosjeˇcna zakrivljenost luka

M
0
M krivulje Γ.
Ako prosjeˇcna zakrivljenost teˇzi nekom broju kada
toˇcka M po krivulji Γ teˇzi k M
0
, onda taj broj
zovemo zakrivljenost krivulje Γ u toˇcki M
0
.
0 x
y
M
M0

Τ(x)
Α
Neka je I ⊆ R otvoren interval, f : I → R funkcija koja ima neprekidnu
drugu derivaciju na I i neka je Γ
f
graf funkcije f. Tangenta na graf Γ
f
u toˇcki M = (x, f(x)) ima koeficijent smjera f

(x) i sa osi apscisa zatvara
kut τ(x) = Tg
−1
f

(x). Pomo´cu Lagrangeovog teorema srednje vrijednosti za
funkciju τ = Tg
−1
f

imamo α(M
0
, M) = τ(x)−τ(x
0
) = τ

(t)(x−x
0
) za neko
t izmedu x
0
i x. Zbog τ

(t) = [Tg
−1
f

]

(t) = [Tg
−1
]

(f

(t))f
′′
(t) =
f
′′
(t)
1 + [f

(t)]
2
je
α(M
0
, M) =
f
′′
(t)
1 + [f

(t)]
2
(x −x
0
) za neko t izmedu x
0
i x. (5.31)
Za duljinu luka imamo formulu (5.28):
µ(

M
0
M) =
_
x
x
0
_
1 + [f

(u)]
2
du.
Pomo´cu teorema srednje vrijednosti za taj integral dobivamo
µ(

M
0
M) =
_
1 + [f

(s)]
2
(x −x
0
), (5.32)
gdje je s ∈ [x
0
, x]. Iz formula (5.32), (5.31) i (5.30) dobivamo formulu za
prosjeˇcnu zakrivljenost
¸
¸
¸
¸
¸
f
′′
(t)
1 + [f

(t)]
2

1
_
1 + [f

(s)]
2
¸
¸
¸
¸
¸
, (5.33)
gdje su t i s izmedu x
0
i x. Kada x → x
0
, onda t → x
0
i s → x
0
, pa (5.33)
poprima oblik
κ(M
0
) =
¸
¸
¸
¸
¸
f
′′
(x
0
)
[1 + [f

(x
0
)]
2
]
3
2
¸
¸
¸
¸
¸
.
5.8. NEPRAVI INTEGRAL 147
Dakle, zakrivljenost krivulje Γ
f
(grafa funkcije f : I →R) u toˇcki (x, f(x)),
x ∈ I, je
κ(x) =
¸
¸
¸
¸
¸
f
′′
(x)
[1 + [f

(x)]
2
]
3
2
¸
¸
¸
¸
¸
. (5.34)
5.8 Nepravi integral
Do sada smo koristili pojam Riemann integrabilne funkcije na segmentu.
Ta je funkcija morala biti ograniˇcena na segmentu, da bi se uop´ce mogla
razmatrati njena integrabilnost. Sada ´cemo proˇsiriti pojam integrabilnosti
na intervale koji nisu zatvoreni, a ne moraju biti ni ograniˇceni. Takvi su
intervali [a, b), ¸a, b], ¸a, b) s tim da moˇze biti a = −∞ ili b = ∞. Tako
dobiveni integral ´cemo zvati nepravi integral.
Neka je zadana funkcija f(x) = e
−x
,
x ∈ R. Za tu funkciju vrijedi lim
x→∞
e
−x
=
0. Da li je mogu´ce osjenˇcanom dijelu rav-
nine S omedenom koordinatnim osima i
grafom funkcije pridruˇziti broj koji bi imao
smisao povrˇsine. Poˇsto je interval [0, ∞)
neograniˇcen, to nije mogu´ce upotrijebiti pra-
vokutnike kao aproksimaciju tog dijela rav-
nine. No iz slike desno je vidljivo da bi
za dovoljno veliki B povrˇsina dijela ravnine
S
B
ispod grafa na segmentu [0, B] mogla
aproksimirati traˇzenu povrˇsinu (ako tako
neˇsto ima smisla).
0 x
y
f(x) e
x
S
B
B
Povrˇsina skupa S
B
je dana sa
_
B
0
e
−x
dx = −e
−x
¸
¸
¸
¸
B
0
= 1 − e
−B
, pa je
razumno broj lim
B→∞
_
B
0
e
−x
dx = lim
B→∞
(1 − e
−B
) = 1 proglasiti povrˇsinom
dijela ravnine S. Tada piˇsemo
_

0
e
−x
dx = lim
B→∞
_
B
0
e
−x
dx, (5.35)
i taj limes zovemo nepravi integral.
Neka je zadana funkcija f(x) =
1

x
, x > 0. Za tu funkciju vrijedi
lim
x→0+
1

x
= 0. Je li mogu´ce osjenˇcanom dijelu ravnine S omedenom koordi-
natnim osima, pravcem x = 1 i grafom funkcije pridruˇziti broj koji bi
148 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
imao smisao povrˇsine. Poˇsto je na intervalu
¸0, 1] funkcija neograniˇcena, to nije mogu´ce
upotrijebiti pravokutnike kao gornju aproksi-
maciju tog dijela ravnine. No iz slike desno je
vidljivo da bi za dovoljno mali ε > 0 povrˇsina
dijela ravnine S
ε
ispod grafa na segmentu
[ε, 1] mogla aproksimirati traˇzenu povrˇsinu
(ako povrˇsina ima smisla).
0 x
y
f(x)
1

_
x

1 Ε
Povrˇsina dijela ravnine S
ε
dobije se kao
_
1
ε
1

x
dx = 2

x
¸
¸
¸
¸
1
ε
= 2(1−

ε).
Sada piˇsemo
_
1
0←
dx

x
= lim
ε→0+
_
1
ε
dx

x
= 2. (5.36)
Definicija 5.6. Neka je funkcija f : [a, b) → R integrabilna na svakom
segmentu [a, B] gdje je B < b ≤ +∞. Ako postoji konaˇcan limes
lim
B→b−
_
B
a
f(x)dx, (5.37)
onda se taj limes zove nepravi integral funkcije f na [a, b) i oznaˇcava s
_
→b
a
f(x)dx. (5.38)
Takoder se kaˇze da integral (5.38) konvergira. Ako limes u (5.37) ne
postoji kaˇzemo da integral (5.38) divergira.
Analogno definiramo integral na ¸a, b] :
_
b
a←
f(x)dx = lim
A→a+
_
b
A
f(x)dx.
Ako je f integrabilna na svakom segmentu [A, B] ⊂ ¸a, b), onda, uz uvjet da
svi limesi postoje, definiramo
_
→b
a←
f(x)dx = lim
A→a+
_
c
A
f(x)dx + lim
B→b−
_
B
c
f(x)dx,
gdje je c ∈ ¸a, b) bilo koja toˇcka. Moˇze se pokazati da prethodna definicija
ne ovisi o c.
5.8. NEPRAVI INTEGRAL 149
Napomena Zato ˇsto su i limes funkcije i R-integral monotoni i linearni, ta
svojstva ima i neodredeni integral.
Primjer 5.18.
_
+∞
0
dx
1 +x
2
= lim
B→+∞
_
B
0
dx
1 +x
2
= lim
B→+∞
(Tg
−1
x
¸
¸
¸
¸
B
0
) = lim
B→+∞
Tg
−1
B =
π
2
.
Primjer 5.19.
_
0
−1←
dx

1 −x
2
= lim
ε→−1+
_
0
ε
dx

1 −x
2
= lim
ε→−1+
(−Sin
−1
ε) =
π
2
.
Primjer 5.20.
_
+∞
0
cos xdx divergira jer je
_
F
0
cos xdx = sin B, a lim
B→+∞
sin B
ne postoji.
Teorem 5.15. Neka je a > 0.
1. Integral
_
+∞
a
dx
x
p
konvergira za p > 1 i divergira za p ≤ 1.
2. Integral
_
a
0←
dx
x
p
konvergira za 0 < p < 1 i divergira za p ≥ 1.
3. Integral
_
+∞
0←
dx
x
p
divergira za svako p ≥ 0.
Dokaz: 1. Za p = 1 imamo
_
+∞
a
dx
x
= lim
B→+∞
(ln x
¸
¸
¸
¸
B
a
) = lim
B→+∞
ln B −ln a = +∞,
pa integral divergira k +∞. Za p ,= 1 je
_
B
a
dx
x
p
=
_
1
1 −p
1
x
p−1
_ ¸
¸
¸
¸
B
a
=
1
1 −p
(B
1−p
−a
1−p
).
Zbog lim
x→+∞
x
α
=
_
+∞ (α > 0)
0 (α < 0)
, imamo
_
+∞
a
dx
x
p
=
_
+∞ (1 −p > 0)
a
1−p
p−1
(1 −p < 0)
.
2. Za p = 1 je
lim
ε→0+
_
a
ε
dx
x
= ln a − lim
ε→0+
ln ε = +∞.
150 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
Za p ,= 1 imamo
lim
ε→0+
_
a
ε
dx
x
p
=
1
1 −p
(a
1−p
− lim
ε→0+
ε
1−p
) =
_
∞ (1 −p < 0)
1
1−p
a
1−p
(1 −p > 0)
.
3. Slijedi iz 1. i 2. Q.E.D.
5.8.1 Kriterij konvergencije nepravog integrala
Teorem 5.16. Neka je a > 0 i neka su funkcije f, ϕ : [a, +∞) → R takve
da vrijedi
(i) 0 ≤ f(x) ≤ ϕ(x) za svaki x ≥ x
0
> a,
(ii) za svako B > a postoje integrali
_
B
a
f(x)dx i
_
B
a
ϕ(x)dx.
Ako je integral
_
+∞
a
ϕ(x)dx (5.39)
konvergentan, onda je konvergentan i integral
_
+∞
a
f(x)dx (5.40)
i vrijedi
_
+∞
a
f(x)dx ≤
_
+∞
a
ϕ(x)dx. (5.41)
Ako je integral (5.40) divergentan, onda je i integral (5.39) divergentan.
Dokaz: Funkcije F(x) =
_
x
a
f(t)dt i Φ(x) =
_
x
a
ϕ(t)dt rastu i vrijedi
F(x) ≤ Φ(x), za svaki x > a. Za rastu´cu funkciju limes u beskonaˇcnosti
F(+∞) = lim
x→+∞
F(x) postoji ako i samo ako je ta funkcija ograniˇcena
odozgo. Odatle slijedi tvrdnja teorema. Q.E.D.
Korolar 5.4. Neka su funkcije f, ϕ : [a, +∞) →R pozitivne i neka postoji
lim
x→+∞
f(x)
ϕ(x)
= c (0 ≤ c ≤ +∞). (5.42)
Ako je c < +∞ i ako konvergira integral (5.39) onda konvergira i integral
(5.40), odnosno, ako divergira integral (5.40) onda divergira i integral (5.39).
5.8. NEPRAVI INTEGRAL 151
Ako je c > 0 i ako konvergira integral (5.40) onda konvergira i integral
(5.39), odnosno, ako divergira integral (5.39) onda divergira i integral (5.40).
Ako je 0 < c < +∞ onda oba integrala istovremeno konvergiraju ili
divergiraju.
Dokaz: Ako je c < +∞ onda ∀ ε > 0 ∃ ∆ > 0 takav da (x > ∆) ⇒
([
f(x)
ϕ(x)
− c[ < ε) ⇒ (
f(x)
ϕ(x)
< c + ε) ⇒ (f(x) < (c + ε)ϕ(x)), pa kon-
vergencija (5.39) povlaˇci konvergenciju (5.40), odnosno divergencija (5.40)
povlaˇci divergenciju (5.39). Analogno, c > 0 i 0 < ε < c daju posto-
janje ∆ > 0 tako da (x > ∆) ⇒ ([
f(x)
ϕ(x)
− c[ < ε) ⇒ (
f(x)
ϕ(x)
> c − ε)
⇒ ((c − ε)ϕ(x) < f(x)), pa konvergencija (5.40) povlaˇci konvergenciju
(5.39), odnosno divergencija (5.39) povlaˇci divergenciju (5.40). U sluˇcaju
0 < c < +∞, zbog lim
x→+∞
f(x)
ϕ(x)
= c ⇔ lim
x→+∞
ϕ(x)
f(x)
=
1
c
, (5.40) i (5.39)
istovremeno konvergiraju ili divergiraju. Q.E.D.
Ako konvergira integral
_
→b
a
[f(x)[dx, onda kaˇzemo da integral (5.38)
apsolutno konvergira. Ako integral (5.38) konvergira ali ne konvergira
apsolutno, onda kaˇzemo da uvjetno konvergira
Propozicija 5.2. Neka je f : [a, +∞) →R funkcija koja je za svaki b > a in-
tegrabilna na segmentu [a, b]. Ako je konvergentan nepravi integral
_
+∞
a
[f(x)[dx,
tada je konvergentan i nepravi integral
_
+∞
a
f(x)dx, tj. ako je integral ap-
solutno konvergentan, onda je i konvergentan.
Dokaz: Prisjetimo se da je po teoremu 5.3 i funkcija [f[, za svaki b > a,
integrabilna na segmentu [a, b]. Neka su f
+
, f

: [a, +∞) → R definirane s
f
+
(x) = max¦0, f(x)¦ za x ≥ a, i f

(x) = max¦0, −f(x)¦ za x ≥ a. Tad je
f(x) = f
+
(x) −f

(x) i [f(x)[ = f
+
(x) +f

(x) za x ≥ a. Funkcije f
+
i f
+
su
takoder, za svaki b > a, integrabilna na segmentu [a, b].
Zbog 0 ≤ f
+
(x) ≤ [f(x)[ i 0 ≤ f

(x) ≤ [f(x)[ za x ≥ a, konvergen-
cija
_
+∞
a
[f(x)[dx i teorem 5.16. daju konvergenciju nepravih integrala
_
+∞
a
f
+
(x)dx i
_
+∞
a
f

(x)dx. Sada je
_
+∞
a
f(x)dx =
_
+∞
a
f
+
(x)dx −
_
+∞
a
f

(x)dx. Q.E.D.
Obratna tvrdnja od tvrdnje u prethodnoj propoziciji nije op´cenito istinita.
152 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
Primjer 5.21. Nepravi integrali
_
+∞
0
e
−x
2
dx,
_
+∞
0
cos x
1 +x
2
dx,
_
+∞
a
cos x
x
p
dx, (a > 0, p > 1),
su konvergentni. To slijedi iz korolara 5.4. i prethodne propozicije:
zbog e
−x
2
≤ e
−x
za x ≥ 1 konvergira prvi, zbog
[ cos x[
1+x
2

1
1+x
2
konvergira
drugi, a zbog
[ cos x[
x
p

1
x
p
konvergira tre´ci nepravi interval za p > 1.
Primjer 5.22. (Gama funkcija) Za α ≥ 1 definiramo nepravi integral
Γ(α) =
_
+∞
0
e
−x
x
α−1
dx. (5.43)
Konvergencija integrala (5.43) vidi se na slijede´ci naˇcin:
Za α ≥ 1 vrijedi lim
x→+∞
e
−x
x
α+1
= 0 pa za ε = 1 postoji ∆ > 0
takav da (x > ∆) ⇒ (e
−x
x
α−1
x
2
= e
−x
x
α+1
< 1) ⇒ (e
−x
x
α−1
<
1
x
2
). Sada
konvergencija integrala (5.43) slijedi pomo´cu teorema 5.15.1. i teorema 5.16.
Funkciju Γ : [1, +∞) → R zovemo gama funkcija. Za gama funkciju
vrijedi rekurzija:
Γ(α + 1) = αΓ(α), (α ≥ 1). (5.44)
Naime, parcijalnom integracijom dobivamo:
_
t
0
e
−x
x
α
dx = −e
−x
x
α
¸
¸
¸
¸
t
0
+ α
_
t
0
e
−x
x
α−1
dx.
Odatle zbog lim
t→+∞
e
−t
t
α
= 0 dobivamo (5.44).
Vrijedi
Γ(1) =
_
+∞
0
e
−x
dx = 1,
pa za n ∈ N imamo Γ(n + 1) = nΓ(n) = = n(n − 1) 1 Γ(1) = n!,
tj. Gama funkcija je poop´cenje faktorijela. Ta funkcija se javlja u mnogim
matematiˇckim problemima u raznim granama matematike.
Poglavlje 6
Redovi
6.1 Definicija reda
Definicija 6.1. Neka je (a
n
)
n
niz realnih brojeva. Nizu (a
n
)
n
pridruˇzujemo
niz (s
n
)
n
definiran s:
s
1
= a
1
s
2
= a
1
+ a
2
s
3
= a
1
+ a
2
+ a
3
.
.
.
s
n
= a
1
+ a
2
+ + a
n
.
.
.
(6.1)
Red je uredeni par ((a
n
)
n
, (s
n
)
n
) nizova (a
n
)
n
i (s
n
)
n
. Element a
n
zovemo
op´ci ˇclan reda, a s
n
je n-ta parcijalna suma reda. Oznake za red su

a
n
ili

n∈N
a
n
ili

N
a
n
ili

n=1
a
n
ili a
1
+ a
2
+ + a
n
+ .
Primjer 6.1. Pretvaranje racionalnih brojeva u decimalne.
1
9
=
1
10
10
9
=
_
1
10
+
1
10
2
_
+
1
9
1
10
2
=
_
1
10
+
1
10
2
+ +
1
10
n
_
+
1
9
1
10
n
153
154 POGLAVLJE 6. REDOVI
Iz prethodnog, zbog lim
n→∞
1
9
1
10
n
= 0, dobivamo
1
9
= lim
n→∞
_
1
10
+
1
10
2
+ +
1
10
n
_
,
a to piˇsemo
1
9
=

n=1
1
10
n
i govorimo da je
1
9
suma reda

n=1
1
10
n
.
Primjer 6.2. Geometrijski red. Za x ,= −1 imamo
1
1 −x
=
1 −x + x
1 −x
= 1 +
x
1 −x
= 1 +
x −x
2
+ x
2
1 −x
= 1 +x +
x
2
1 −x
=
= (1 +x + x
2
+ + x
n
) +
x
n
1 −x
.
Za [x[ < 1 je lim
n→∞
x
n
= 0, a odatle slijedi
1
1 −x
= lim
n→∞
(1 +x + x
2
+ + x
n
) =

n=0
x
n
.
Primjer 6.3. Pokuˇsajmo na´ci funkciju f : R →R koja je rjeˇsenje diferenci-
jalne jednadˇzbe
f

(x) = f(x), x ∈ R, (6.2)
s poˇcetnim uvjetom f(0) = 1. Traˇzimo funkciju u obliku polinoma neodredenog
stupnja
f(x) = a
0
+ a
1
x + a
2
x
2
+ a
3
x
3
+ + a
n
x
n
+ . (6.3)
Derivacija je oblika
f

(x) = a
1
+ 2a
2
x + 3a
3
x
2
+ + na
n
x
n−1
+ ,
pa kad zbog (6.2) izjednaˇcimo koeficijente uz iste potencije dobivamo
a
1
= a
0
a
1
= a
0
2a
2
= a
1
a
2
=
1
2!
a
0
3a
3
= a
2
a
3
=
1
3!
a
0
4a
4
= a
3
a
3
=
1
4!
a
0
.
.
.
.
.
.
(n + 1)a
n+1
= a
n
a
n+1
=
1
(n+1)!
a
0
.
.
.
.
.
.
Uvjet f(0) = 1 daje
a
0
= 1, a
1
=
1
1!
, a
2
=
1
2!
, a
3
=
1
3!
, . . . , a
n
=
1
n!
, . . . ,
6.2. DEFINICIJA KONVERGENCIJE REDA 155
ˇsto pokazuje da ne postoji polinom koji bi zadovoljavao traˇzenu diferencijalnu
jednadˇzbu sa zadanim poˇcetnim uvjetom. Stoga je razumno oˇcekivati da za
∀ x ∈ R vrijedi
f(x) = lim
n→∞
(1 +
x
1!
+
x
2
2!
+ +
x
n
n!
) =

n=0
x
n
n!
.
S druge strane znamo da je funkcija e
x
rjeˇsenje diferencijalne jednadˇzbe (6.2),
pa moˇzemo oˇcekivati da ∀ x ∈ R vrijedi
e
x
=

n=0
x
n
n!
. (6.4)
6.2 Definicija konvergencije reda
Definicija 6.2. Za red

n=1
a
n
(6.5)
realnih ili kompleksnih brojeva kaˇzemo da je konvergentan (sumabilan,
zbrojiv), ako je niz (s
n
)
n
parcijalnih suma reda (6.5) konvergentan. Ako je
red (6.5) konvergentan onda broj
s = lim
n→∞
s
n
(6.6)
zovemo sumom reda (6.5) i oznaˇcavamo sa
s =

n=1
a
n
= a
1
+ a
2
+ + a
n
+ . (6.7)
Red (6.5) je divergentan ako je niz (s
n
)
n
divergentan.
Za niz kompleksnih brojeva (a
n
)
n
= (α
n
+ iβ
n
)
n
moˇzemo promatrati tri
reda

n=1
a
n
,

n=1
α
n
,

n=1
β
n
,
s parcijalnim sumama
s
n
= a
1
+ + a
n
, σ
n
= α
1
+ + α
n
, τ
n
= β
1
+ + β
n
.
Budu´ci da je s
n
= σ
n
+iτ
n
to niz (s
n
)
n
konvergira ako i samo ako konvergiraju
nizovi (σ
n
)
n
i (τ
n
)
n
. Tada vrijedi
lim
n→∞
s
n
= lim
n→∞
σ
n
+ i lim
n→∞
τ
n
,
156 POGLAVLJE 6. REDOVI
odnosno

n=1
a
n
=

n=1

n
+ iβ
n
) =

n=1
α
n
+ i

n=1
β
n
.
Pitanje konvergencije reda, a pogotovo sume reda, moˇze biti vrlo kompli-
cirano. Za poˇcetak dajemo primjer u kojem je na oba pitanja mogu´ce lako
odgovoriti
Primjer 6.4. Pokaˇzimo da red

n=1
1
n(n + 1)
konvergira i nadimo njegovu
sumu. Prvo uoˇcimo da za svaki n ∈ N vrijedi
1
n(n + 1)
=
1
n

1
n + 1
, pa
imamo
s
n
=
n

k=1
1
k(k + 1)
=
n

k=1
_
1
k

1
k + 1
_
= 1 −
1
n + 1
.
Sada je jasno da vrijedi lim
n→∞
s
n
= 1, tj.

n=1
1
n(n + 1)
= 1.
Teorem 6.1. (Nuˇzan uvjet konvergencije reda)
Ako red

n=1
a
n
konvergira, onda niz (a
n
)
n
konvergira k nuli, tj. vrijedi
(

n=1
a
n
konvergira ) ⇒( lim
n→∞
a
n
= 0). (6.8)
Dokaz: Ako red (6.5) konvergira k broju s, onda vrijedi
lim
n→∞
a
n
= lim
n→∞
(s
n
−s
n−1
) = lim
n→∞
s
n
− lim
n→∞
s
n−1
= s −s = 0.
Q.E.D.
Obratna implikacija u (6.8) nije op´cenito istinita, ˇsto je vidljivo iz sljede´ceg
primjera
Primjer 6.5. Harmonijski red

n=1
1
n
(6.9)
divergira k +∞.
6.2. DEFINICIJA KONVERGENCIJE REDA 157
Uoˇcimo da vrijedi s
n+1
= s
n
+
1
n + 1
> s
n
pa je niz (s
n
)
n
strogo rastu´ci.
Pokaˇzimo da je podniz (s
2
n)
n
odozgo neograniˇcen. U tu svrhu indukcijom
dokazujemo da ∀ n ∈ N vrijedi nejednakost s
2
n ≥ 1 +
1
2
n. Za n = 1 imamo
s
2
= 1 +
1
2
ˇsto daje bazu indukcije. Sada
s
2
n+1 = s
2
n +
1
2
n
+ 1
+
1
2
n
+ 2
+ +
1
2
n
+ 2
n
> s
2
n +
1
2
n
+ 2
n
+ +
1
2
n
+ 2
n
=
= s
2
n + 2
n
1
2
n+1
= s
2
n +
1
2
≥ 1 +
1
2
n +
1
2
= 1 +
1
2
(n + 1).
Odatle zakljuˇcujemo lim
n→∞
s
2
n = +∞, a to povlaˇci lim
n→∞
s
n
= +∞. Primije-
timo, red divergira, a vrijedi lim
n→∞
1
n
= 0. Dakle, konvergencija niza op´cih
ˇclanova k nuli nije dovoljan uvjet za konvergenciju reda.
Primjer 6.6. Alterniraju´ci harmonijski red

n=1
(−1)
n−1
1
n
(6.10)
konvergira. Nuˇzan uvjet konvergencije je ispunjen, tj. lim
n→∞
(−1)
n−1
1
n
= 0.
Nadalje, vrijedi
s
2m
=
_
1 −
1
2
_
+
_
1
3

1
4
_
+ +
_
1
2m−1

1
2m
_
ˇsto pokazuje da je podniz (s
2m
)
m
strogo rastu´ci. Nadalje,
s
2m
= 1 −
_
1
2

1
3
_

_
1
4

1
5
_
− −
_
1
2m−2

1
2m−1
_

1
2m
< 1,
pokazuje da je niz (s
2m
)
m
odozgo ograniˇcen. Prema teoremu o rastu´cim
nizovima taj niz je konvergentan. Neka je lim
m→∞
s
2m
= s ≤ 1. Zbog s
2m+1
=
s
2m
+
1
2m+1
imamo lim
m→∞
s
2m+1
= s, dakle i lim
n→∞
s
n
= s, ˇsto pokazuje da je
red (6.10) konvergentan.
Konvergencija redova je u skladu s operacijama zbrajanja redova i mnoˇzenja
redova sa skalarima.
158 POGLAVLJE 6. REDOVI
Teorem 6.2. Neka su

n=1
a
n
i

n=1
b
n
konvergentni redovi sa sumama A i B.
Za svaki par λ, µ ∈ C je red

n=1
(λa
n
+ µb
n
) konvergentan i vrijedi

n=1
(λa
n
+ µb
n
) = λ

n=1
a
n
+ µ

n=1
b
n
. (6.11)
Dokaz: Oznaˇcimo A
n
= a
1
+ +a
n
, B
n
= b
1
+ +b
n
, C
n
= (λa
1
+µb
1
)+
+ (λa
n
+ µb
n
). Zbog C
n
= (λA
n
+ µB
n
) za sve n ∈ N, lim
n→∞
A
n
= A i
lim
n→∞
B
n
= B imamo lim
n→∞
C
n
= λ lim
n→∞
A
n
+µ lim
n→∞
B
n
, tj. vrijedi (6.11).Q.E.D.
Sada ´cemo prouˇciti konvergenciju geometrijskog reda koji igra vaˇznu ulogu
u narednim rezultatima o konvergenciji redova.
Teorem 6.3. Za q ∈ C, [q[ < 1, geometrijski red

n=0
q
n
= 1 +q + q
2
+ (6.12)
konvergira i ima sumu
1
1 −q
. Za [q[ ≥ 1 red (6.12) divergira.
Dokaz: Za [q[ < 1 imamo
1 −q
n
= (1 −q)(1 +q + + q
n−1
)
odakle slijedi
s
n
= 1 +q + + q
n−1
=
1 −q
n
1 −q
=
1
1 −q

1
1 −q
q
n
.
odatle zbog lim
n→∞
q
n
= 0 dobivamo lim
n→∞
s
n
=
1
1 −q
.
Ako je [q[ ≥ 1, onda je ∀ n ∈ N, [q
n
[ ≥ 1, pa niz op´cih ˇclanova reda (6.12)
ne teˇzi k nuli, dakle taj red divergira. Q.E.D.
6.3 Usporedivanje redova, apsolutna konver-
gencija redova
Definicija 6.3. Za red

a
n
kaˇzemo da je red s pozitivnim ˇclanovima ako
je ∀ n ∈ N, a
n
≥ 0.
6.3. USPOREDIVANJE REDOVA, APSOLUTNA KONVERGENCIJA159
Teorem 6.4. 1. Red

a
n
s pozitivnim ˇclanovima konvergira ako i samo
ako je njegov niz parcijalnih suma (s
n
)
n
ograniˇcen. Tada je


n=1
a
n
=
sup¦s
n
; n ∈ N¦.
2. Ako red


n=1
a
n
s pozitivnim ˇclanovima konvergira, onda njegova suma
ne ovisi o poretku ˇclanova, tj. vrijedi

n=1
a
n
=

n=1
a
σ(n)
, gdje je σ : N →
N bijekcija (permutacija).
Dokaz: 1. Neka je (s
n
)
n
niz parcijalnih suma reda


n=1
a
n
. Jasno, s
n+1
=
s
n
+ a
n+1
pa je niz (s
n
)
n
rastu´ci. Takav niz je konvergentan ako i samo ako
je ograniˇcen.
2. Oznaˇcimo s (s

n
)
n
niz parcijalnih suma reda


n=1
a

n
, a

n
= a
σ(n)
. Za
bilo koji n ∈ N postoje p, q ∈ N takvi da je σ(1) < p, σ(2) < p, . . . , σ(n) <
p, τ(1) < q, τ(2) < q, . . . , τ(n) < q, gdje je τ = σ
−1
. Odatle je s

n
=
a
σ(1)
+a
σ(2)
+. . . +a
σ(n)
≤ a
1
+a
2
+. . . +a
p
= s
p
i s
n
= a
1
+a
2
+. . . +a
n
=
a
σ(τ(1))
+ a
σ(τ(2))
+ . . . + a
σ(τ(n))
≤ a
σ(1)
+ a
σ(2)
+ . . . + a
σ(q)
= s

q
. To daje
sup¦s

n
; n ∈ N¦ = sup¦s
m
; m ∈ N¦, odnosno

n=1
a
n
= lim
n→∞
s
n
= lim
m→∞
s

m
=

m=1
a

m
. Q.E.D.
Lema 6.1. (usporedivanje redova) Neka su

a
n
,

b
n
redovi s pozitivnim
ˇclanovima i neka postoji K > 0 tako da je
a
n
≤ K b
n
, ∀n ∈ N. (6.13)
Ako konvergira red

b
n
, onda konvergira i red

a
n
i vrijedi

a
n
≤ K

b
n
.
Ako red

a
n
divergira, onda divergira i red

b
n
.
Dokaz: Neka je s
n
=

n
k=1
a
k
i t
n
=

n
k=1
b
k
. Nizovi (s
n
)
n
i (t
n
)
n
su
rastu´ci i zbog (6.13) vrijedi s
n
≤ Kt
n
, ∀n ∈ N. Niz (t
n
)
n
konvergira ako i
samo ako je ograniˇcen. Tada je i niz (s
n
)
n
ograniˇcen, pa konvergira i vri-
jedi lims
n
≤ K limt
n
. Ako je niz (s
n
)
n
neograniˇcen, tada je i niz (t
n
)
n
neograniˇcen. Q.E.D.
Primjer 6.7. Red

n=1
1
n
2
je konvergentan jer (n + 1)
2
> n(n + 1) povlaˇci
1
(n + 1)
2
<
1
n(n + 1)

n=1
1
(n + 1)
2

n=1
1
n(n + 1)
= 1.
160 POGLAVLJE 6. REDOVI
Primjer 6.8. Red

n=1
1
n
p
konvergira za p ≥ 2, jer je n
p
≥ n
2
ˇsto povlaˇci

n=1
1
n
p

n=1
1
n
2
.
Primjer 6.9. Red

n=1
1
n
p
divergira za p ≤ 1, jer je n
p
≤ n, odnosno
1
n

1
n
p
,
ˇsto povlaˇci

n=1
1
n

n=1
1
n
p
,
a red

n=1
1
n
divergira.
Teorem 6.5. Neka je (a
n
)
n
niz u C.
1. Ako konvergira red

n=1
[a
n
[ (6.14)
onda konvergira i red

n=1
a
n
i vrijedi [

n=1
a
n
[ ≤

n=1
[a
n
[.
2. Ako konvergira red (6.14) i ako je σ : N →N bijekcija, onda konvergira
i red

n=1
a
σ(n)
i vrijedi

n=1
a
n
=

n=1
a
σ(n)
.
Dokaz: I. Pretpostavimo da je (a
n
)
n
niz u R i definirajmo
a
+
n
=
_
a
n
ako je a
n
≥ 0
0 ako je a
n
< 0
, a

n
=
_
0 ako je a
n
≥ 0
−a
n
ako je a
n
< 0
.
Za nizove (a
+
n
)
n
i (a

n
)
n
s pozitivnim ˇclanovima vrijedi
a
n
= a
+
n
−a

n
, [a
n
[ = a
+
n
+ a

n
(∀ n ∈ N). (6.15)
Budu´ci da po pretpostavci red


n=1
[a
n
[ konvergira i da ∀n ∈ N vrijedi
a
+
n
≤ [a
n
[, a

n
≤ [a
n
[, po lemi 6.1. redovi


n=1
a
+
n
i


n=1
a

n
konvergiraju.
Neka su A
+
i A

nizove sume. Tada po teoremu 6.2. vrijedi A
+
− A

=


n=1
a
+
n


n=1
a

n
=


n=1
(a
+
n
− a

n
) =


n=1
a
n
, tj. red


n=1
a
n
je kon-
vergentan. Prema teoremu 6.4. imamo A
+
=


n=1
a
+
σ(n)
i A

=


n=1
a

σ(n)
,
iz ˇcega slijedi


n=1
a
n
= A
+
−A

=


n=1
(a
+
σ(n)
−a

σ(n)
) =


n=1
a
σ(n)
.
6.4. UVJETI ZA KONVERGENCIJU REDA 161
II. Neka je (a
n
)
n
niz u C, a
n
= α
n
+ iβ
n
, α
n
, β
n
∈ R. Zbog [α
n
[ ≤ [a
n
[,

n
[ ≤ [a
n
[, ∀n ∈ N, slijedi konvergencija redova


n=1

n
[ i


n=1

n
[, a
odatle i redova


n=1
α
n
i


n=1
β
n
. Odatle opet slijedi konvergencija reda


n=1

n
+ iβ
n
) =


n=1
a
n
. Nadalje, za svaki k ∈ N imamo [

k
n=1
a
n
[ ≤

k
n=1
[a
n
[ ≤


n=1
[a
n
[, pa za k →∞ dobivamo [


n=1
a
n
[ ≤


n=1
[a
n
[.
Konaˇcno,


n=1
a
n
=


n=1
α
n
+i


n=1
β
n
=


n=1
α
σ(n)
+i


n=1
β
σ(n)
=


n=1

σ(n)
+ iβ
σ(n)
) =


n=1
a
σ(n)
. Q.E.D.
Definicija 6.4. Za red


n=1
a
n
kaˇzemo da je apsolutno konvergentan ako
je red


n=1
[a
n
[ konvergentan. Red


n=1
a
n
je uvjetno konvergentan ako
konvergira, ali red


n=1
[a
n
[ divergira.
Teorem 6.6. Neka su

a
n
,

b
n
redovi u C i neka postoji K > 0 tako da
je
[a
n
[ ≤ K [b
n
[, ∀n ∈ N. (6.16)
Ako red

b
n
apsolutno konvergira, onda apsolutno konvergira i red

a
n
.
Ako red

a
n
ne konvergira apsolutno , onda niti red

b
n
ne konvergira
apsolutno.
6.4 Neki dovoljni uvjeti za konvergenciju reda
Promotrimo

n=1
(−1)
n−1
a
n
(6.17)
red u R gdje je a
n
> 0, ∀n ∈ N (alterniraju´ci red)
Teorem 6.7. (Leibnitzov kriterij) Ako niz (a
n
)
n
realnih pozitivnih brojeva
strogo pada i lim
n
a
n
= 0, tada red (6.17) konvergira k broju A za koji vrijedi
0 < A < a
1
.
Dokaz: Neka je (s
n
)
n
niz parcijalnih suma reda (6.17). Vrijedi s
2m
=
(a
1
− a
2
) + (a
3
− a
4
) + + (a
2m−1
− a
2m
), tj. podniz (s
2m
)
m
je strogo
rastu´ci. Nadalje je s
2m
= a
1
−(a
2
−a
3
) − −(a
2m−2
−a
2m−1
) −a
2m
< a
1
,
pa je podniz (s
2m
)
m
ograniˇcen odozgo. Dakle, podniz (s
2m
)
m
je konvergen-
tan; neka je A = lim
m
s
2m
. Zbog s
2m+1
= s
2m
+ a
2m+1
je = lim
m
s
2m+1
= A,
pa je takoder i lim
n
s
n
= A. Iz prethodnog slijedi ocjena s
2m
< A < s
2m−1
,
∀m ∈ N. Q.E.D.
162 POGLAVLJE 6. REDOVI
Teorem 6.8. (D’Alembertov
1
kriterij) Neka je (a
n
)
n
niz u C i a
n
,= 0,
∀n ∈ N.
1. Ako postoje m ∈ N i q ∈ ¸0, 1) ⊂ R takvi da vrijedi
¸
¸
¸
¸
a
n+1
a
n
¸
¸
¸
¸
≤ q,
∀n ≥ m, onda red

n=1
a
n
apsolutno konvergira.
2. Ako postoji m ∈ N takav da vrijedi
¸
¸
¸
¸
a
n+1
a
n
¸
¸
¸
¸
≥ 1, ∀n ≥ m, onda red

n=1
a
n
divergira.
Dokaz: 1. Za n = m + k, k ∈ N, imamo [a
m+k
[ ≤ q[a
m+k−1
[ ≤ ≤
q
k
[a
m
[, odakle slijedi


k=1
[a
m+k
[ ≤ [a
m
[


k=1
q
k
=
q
1−q
, pa red


k=1
[a
m+k
[
konvergira (jer je majoriziran s konvergentnim geometrijskim redom). Tada
konvergira i red


n=1
[a
n
[, tj.


n=1
a
n
apsolutno konvergira.
2. Iz drugog uvjeta imamo [a
n
[ ≥ [a
m
[ > 0, ∀n ≥ m, pa niz (a
n
)
n
ne teˇzi
k nuli, tj. nije ispunjen nuˇzan uvjet konvergencije reda. Q.E.D.
Teorem 6.9. (Cauchyjev kriterij) Neka je (a
n
)
n
niz u C.
1. Ako postoje m ∈ N i q ∈ ¸0, 1) ⊂ R takvi da vrijedi
n
_
[a
n
[ ≤ q, ∀n ≥ m,
onda red

n=1
a
n
apsolutno konvergira.
2. Ako vrijedi
n
_
[a
n
[ ≥ 1 za beskonaˇcno mnogo indeksa n ∈ N, onda red

n=1
a
n
divergira.
Dokaz: 1. Za n ≥ m imamo [a
n
[ ≤ q
n
, pa je


n=m
[a
n
[ ≤


n=m
q
n
=
q
m
1−q
.
Tada konvergira red


n=1
[a
n
[, odnosno,


n=1
a
n
apsolutno konvergira.
2. Uvjet 2. kaˇze da za podniz (a
pn
)
n
niza (a
n
)
n
vrijedi
n
_
[a
pn
[ ≥ 1,
odnosno, [a
pn
[ ≥ 1, ∀n ∈ N. Tada podniz (a
pn
)
n
ne konvergira k nuli, a onda
niti niz (a
n
)
n
ne konvergira k nuli. Tako nije ispunjen nuˇzan uvjet konver-
gencije reda. Q.E.D.
1
Jean le Rond d’Alembert (Paris, 16. studeni 1717. - Paris, 29. listopad 1783.)
francuski filozof, matematiˇcar i fiziˇcar
6.4. UVJETI ZA KONVERGENCIJU REDA 163
Korolar 6.1. Neka je (a
n
)
n
niz u C i a
n
,= 0, ∀n ∈ N. Ako neki od nizova

¸
¸
¸
a
n+1
a
n
¸
¸
¸
¸
_
n
,
_
n
_
[a
n
[
_
n
konvergira k r ∈ R
+
, onda za 0 ≤ r < 1 red

n=1
a
n
apsolutno konvergira, a za 1 < r red divergira.
Dokaz: Ako je 0 ≤ r < 1, onda postoji ε > 0 takav da je r + ε <
1. Sada za taj ε postoji m ∈ N sa svojstvom ∀n ∈ N (n ≥ m) ⇒
_
r −ε <
¸
¸
¸
a
n+1
an
¸
¸
¸ < r + ε = q
_
ili (n ≥ m) ⇒
_
r −ε <
¸
¸
¸
n
_
[a
n
[
¸
¸
¸ < r + ε = q
_
.
Sada iz desnih nejednakosti i teorema 6.8 ili teorema 6.9. slijedi apsolutna
konvergencija reda

n=1
a
n
. U sluˇcaju 1 < r uzimamo ε > 0 takav da je
r − ε > 1. Tada pomo´cu lijevih nejednakosti i teorema 6.8 ili teorema 6.9.
zakljuˇcujemo divergenciju reda

n=1
a
n
. Q.E.D.
U sljede´cem primjeru se vidi da korolar 6.1. u sluˇcaju r = 1 ne daje
odluku.
Primjer 6.10. Redovi za koje niti D’Alembertov niti Cauchyjev kriterij ne
daju odluke o konvergenciji ili divergenciji:

n=1
1
n(n + 1)
konvergira i
¸
¸
¸
a
n+1
an
¸
¸
¸ =
n(n+1)
(n+1)(n+2)
=
n
n+2
→1.

n=1
1
n
divergira i
¸
¸
¸
a
n+1
an
¸
¸
¸ =
n
n+1
→1.

n=1
1
n
2
konvergira i
n
_
1
n
2
=
_
1
n

n
_
n
→1.

n=1
1
n
divergira i
n
_
1
n
=
_
1
n

n
_
→1.
Napomena 6.1. Ako D’Alembertov kriterij daje odluku, onda ju daje i Cauchy-
jev kriterij. Naime, ako je [a
m+k
[ ≤ q
k
[a
m
[, ∀k ∈ N, onda imamo
m+k
_
[a
m+k
[ ≤
m+k
_
[a
m
[ q
k
m+k
k→∞
−→ q. Tada za ε > 0, q

= q + ε < 1, postoji m ∈ N takav
da (k ≥ m) ⇒
m+k
_
[a
m+k
[ ≤ q

. Obratna tvrdnja nije istinita, ˇsto pokazuje
slijede´ci primjer.
Primjer 6.11. Dajemo primjer reda ˇcija konvergencija se moˇze ustanoviti
pomo´cu Cauchyjevog kriterija, ali D’Alembertov kriterij ne daje odluku o
164 POGLAVLJE 6. REDOVI
konvergenciji ili divergenciji. Neka je niz (a
n
)
n
definiran s a
2n
=
1
4
n
, a
2n+1
=
2
4
n
, ∀n ∈ N. Tada je
a
2n+1
a
2n
= 2 i
a
2n
a
2n−1
=
4
n−1
4
n
2
=
1
8
, tj. niz

¸
¸
¸
a
n+1
a
n
¸
¸
¸
¸
_
n
ne
konvergira, ali ni po teoremu 6.8. nije mogu´ca odluka. Naprotiv,
2n
_
[a
2n
[ =
1
2
i
2n+1
_
[a
2n+1
[ =
1
2
2
2
2n+1
n→∞
−→
1
2
, tj. lim
n
a
n
=
1
2
.
Primjer 6.12. Za svako z ∈ C red

n=0
z
n
n!
apsolutno konvergira. Naime,
¸
¸
¸
¸
a
n+1
a
n
¸
¸
¸
¸
=
¸
¸
¸
¸
¸
z
n+1
(n+1)!
z
n
n!
¸
¸
¸
¸
¸
=
[z[
n + 1
n→∞
−→ 0 = r < 1.
Po korolaru 6.1. red apsolutno konvergira i definira funkciju E : C →C,
E(z) =

n=0
z
n
n!
, E(0) = 1, E(1) = e.
Primjer 6.13. Za svaki z ∈ C apsolutno konvergiraju redovi
S(z) =

n=0
(−1)
n
z
2n+1
(2n + 1)!
, C(z) =

n=0
(−1)
n
z
2n
(2n)!
.
Ti su redovi apsolutno majorizirani s redom

n=0
z
n
n!
.
Teorem 6.10. (Integralni Cauchyjev kriterij) Neka je f : [1, +∞) →[0, ∞)
neprekidna i padaju´ca funkcija na [1, +∞).
1. Red

n=1
f(n) konvergira ako i samo ako integral
_
+∞
1
f(x)dx konver-
gira.
2. Ako red konvergira onda vrijedi
_
+∞
1
f(x)dx ≤

n=1
f(n) ≤ f(1) +
_
+∞
1
f(x)dx.
Dokaz: Neka je s
n
=
n

k=1
f(k) parcijalna suma reda i neka je F(x) =
_
x
1
f(t)dt, ∀x ∈ [1, +∞).
6.4. UVJETI ZA KONVERGENCIJU REDA 165
Funkcija f je padaju´ca, pa ∀k ∈ N i ∀t ∈ [k, k + 1] imamo f(k + 1) ≤
f(t) ≤ f(k). Odatle je f(k + 1) ≤
_
k+1
k
f(t)dt ≤ f(k), ∀k ∈ N. Vrijedi
F(n + 1) =
_
n+1
1
f(t)dt =
n

k=1
_
k+1
k
f(t)dt ≤
n

k=1
f(k) = s
n

≤ f(1) +
_
2
1
f(t)dt +
_
3
2
f(t)dt + + +
_
n
n−1
f(t)dt = f(1) +F(n).
Dakle, ∀n ∈ N imamo F(n + 1) ≤ s
n
≤ f(1) +F(n).
1. Neka konvergira
_
+∞
1
f(x)dx, tj. postoji lim
x→+∞
F(x). Poˇsto je F
rastu´ca funkcija, taj limes postoji ako i samo ako je F ograniˇcena, tj. ∃ sup F.
Tada vrijedi s
n
≤ f(1) + sup F, pa je i rastu´ci niz (s
n
)
n
ograniˇcen, tj. red

n=1
f(n), konvergentan. Obratno, ako red

n=1
f(n) konvergira, onda je niz
(s
n
)
n
ograniˇcen, a tada je i niz (F(n))
n
ograniˇcen. Zbog rasta funkcije F
je i ta funkcija ograniˇcena, pa postoji sup F = lim
x→+∞
F(x) =
_
+∞
1
f(x)dx.
Q.E.D.
Primjer 6.14. Funkcija f(x) =
1
x
p
je neprekidna i padaju´ca na [1, +∞).
Prema teoremu 5.15
_
+∞
1
dx
x
p
konvergira za p > 1 i divergira za p ≤ 1. Tada
i red

n=1
1
n
p
konvergira za p > 1 i divergira za p ≤ 1.
Primjer 6.15. Ispitaj konvergenciju reda

n=2
1
nln
p
n
za p > 1. Funkcija
f(x) =
1
xln
p
x
, x ∈ [2, +∞) je neprekidna i padaju´ca. Vrijedi
F(x) =
_
x
2
dt
t ln
p
t
=
¸
¸
¸
¸
y = lnt
dy = dt/t
¸
¸
¸
¸
=
_
ln x
ln2
dy
y
p
=
= −
1
p −1
y
1−p
¸
¸
¸
¸
ln x
ln 2
= −
1
p −1
1
ln
p−1
x
+
1
p −1
1
ln
p−1
2
,
pa je lim
x→+∞
F(x) =
1
p −1
1
ln
p−1
2
=
_
+∞
2
dx
xln
p
x
. Dakle, red

n=2
1
nln
p
n
konvergira za p > 1.
166 POGLAVLJE 6. REDOVI
6.5 Produkt redova
Definicija 6.5. Neka su

n=0
a
n
i

n=0
b
n
redovi u R ili
C. Definirajmo niz (c
n
)
n
sa
c
n
=
n

k=0
a
k
b
n−k
, k = 0, 1, 2, . . . . (6.18)
0 x
y
a0 a1 a2 a3
b0
b1
b2
b3
Red

n=0
c
n
zovemo produktom redova

n=0
a
n
i

n=0
b
n
.
Teorem 6.11. Ako red

n=0
a
n
apsolutno konvergira k A i red

n=0
b
n
konver-
gira k B, onda red

n=0
c
n
definiran s (6.18) konvergira k AB.
Dokaz: Oznaˇcimo A
n
=
n

k=0
a
k
, B
n
=
n

k=0
b
k
, B

n
= B
n
− B, ∀n ∈ N
0
i
a =

n=0
[a
n
[. Ako je a = 0 onda je a
n
= 0, ∀n, a tada je A = 0 i c
n
= 0, ∀n,
pa je tvrdnja istinita.
Neka je sada a > 0, pa za parcijalne sume reda

n=0
c
n
imamo:
C
n
= a
0
b
0
+ (a
0
b
1
+ a
1
b
0
) + + (a
0
b
n
+ a
1
b
n−1
+ + a
n
b
0
) =
= a
0
B
n
+a
1
B
n−1
+ +a
n
B
0
= a
0
(B+B

n
)+a
1
(B+B

n−1
)+ +a
n
(B+B

0
),
tj. C
n
= A
n
B + C

n
, gdje je C

n
= a
0
B

n
+ a
1
B

n−1
+ + a
n
B

0
.
Pokaˇzimo da vrijedi lim
n→∞
C

n
= 0. Budu´ci da je lim
n→∞
B

n
= lim
n→∞
(B
n
−B) =
0, to postoji M > 0 tako da ∀n, [B

n
[ ≤ M. Takoder, za bilo koji ε > 0 postoji
p ∈ N takav da (n > p) ⇒([B

n
[ < ε
1
=
ε
2a
). Zbog konvergencije reda

n=0
a
n
vrijedi lim
n→∞
a
n
= 0, pa za ε
2
=
ε
2(p+1)M
> 0 postoji q ∈ N (q ≥ p) takav da
∀n (n > q) ⇒([a
n
[ < ε
2
).
Uzmimo sada n
ε
= p + q. Za n > n
ε
imamo:
[C

n
[ ≤ ([B

0
[[a
n
[ + +[B

p
[[a
n−p
[) + ([B

p+1
[[a
n−p−1
[ + +[B

n
[[a
0
[).
6.6. REDOVI POTENCIJA 167
Zbog n−p > q vrijedi [C

n
[ ≤ ε
2
([B

0
[ + +[B

p
[) +ε
1
([a
0
[ + +[a
n−p−1
[) <
ε
2
(p + 1)M + ε
1
a = ε. Dakle, lim
n→∞
C

n
= 0, a odatle lim
n→∞
C
n
= AB. Q.E.D.
Napomena. U prethodnom teoremu nije mogu´ce izostaviti uvjet apsolutne
konvergencije kod oba reda. Naime, red

n=0
(−1)
n

1 +n
konvergira po Leibnit-
zovom kriteriju. Kvadrat toga reda ima op´ci ˇclan
c
n
= (−1)
n
_
1
1

1 +n
+
1

2n
+ +
1
_
k(2 +n −k)
+ +
1

1 +n
_
.
Zbog
1
_
k(2 +n −k)

1
1 +n
, ∀k ∈ ¦1, 2, . . . , n + 1¦
imamo [c
n
[ ≥ 1, ∀n, pa kvadrat polaznog reda divergira.
Primjer 6.16. Pokaˇzimo da za funkciju E iz primjera 6.12. vrijedi E(x)E(y) =
E(x + y), ∀x, y.
E(x)E(y) =

n=0
x
n
n!

m=0
y
m
m!
=

n=0
_
n

k=0
x
k
k!
y
n−k
(n −k)!
_
=

n=0
1
n!
_
n

k=0
n!
k!(n −k)!
x
k
y
n−k
_
=
=

n=0
1
n!
_
n

k=0
_
n
k
_
x
k
y
n−k
_
=

n=0
(x + y)
n
n!
= E(x + y).
Dakle, funkcija E je eksponencijalna funkcija.
6.6 Redovi potencija
Neka je (f
n
)
n
niz funkcija f
n
: I → R( ili C), I ⊆ R( ili C). Red

n=0
f
n
zovemo redom funkcija.
168 POGLAVLJE 6. REDOVI
Ako je ∀n ∈ N
0
, f
n
(x) = a
n
(x − c)
n
, x ∈ I,
onda se red

n=0
a
n
(x −c)
n
(6.19)
naziva red potencija oko toˇcke c. Neka je
K = ¦z ∈ C; red (6.19) konvergira u z¦.
Sada definiramo r = sup¦[z − c[; z ∈ K¦
i nazivamo ga radijus konvergencije reda
(6.19).
0
Re z
Im z
c
r
Zbog jednostavnijeg pisanja uzmimo c = 0, tj. imamo red potencija oko
nule

n=0
a
n
x
n
. (6.20)
Red

n=1
na
n
x
n−1
. (6.21)
zovemo derivacijom reda (6.20) ˇclan po ˇclan, a red

n=0
a
n
n + 1
x
n+1
. (6.22)
zovemo antiderivacijom (neodredenim integralom) reda (6.20) ˇclan po ˇclan.
Teorem 6.12. (o radijusu konvergencije)
1. Redovi (6.20), (6.21) i (6.22) imaju jednak radijus konvergencije.
2. Ako je r radijus konvergencije reda (6.20) i r > 0, onda svi redovi
apsolutno konvergiraju za ∀z ∈ C, [z[ < r, i divergiraju za ∀z ∈ C,
[z[ > r.
3. Ako je ρ = limsup
n
n
_
[a
n
[, onda je r =
1
ρ
.
Dokaz: Neka je radijus konvergencije reda (6.20) r > 0 i neka je u ∈ C,
0 < [u[ < r. Tada postoji z
0
∈ K, [u[ < [z
0
[ < r, tj. red


n=0
a
n
z
n
0
konvergira. Zbog toga niz (a
n
z
n
0
)
n
konvergira k nuli pa je ograniˇcen, tj.
∃M > 0, [a
n
z
n
0
[ ≤ M, ∀n, a odatle je [a
n
[ ≤
M
[z
0
[
n
, ∀n. Sada imamo
[a
n
u
n
[ ≤ Mq
n
, gdje je q =
[u[
[z
0
[
< 1. (6.23)
6.6. REDOVI POTENCIJA 169
Odatle slijedi konvergencija reda


n=0
[a
n
u
n
[, tj. apsolutna konvergencija
reda


n=0
a
n
u
n
. Dakle, red (6.20) apsolutno konvergira ∀z ∈ K(0, r), tj.
[z[ < r.
Pokaˇzimo sada konvergenciju redova (6.21) i (6.22) na istom skupu. U tu
svrhu pomnoˇzimo (6.23) prvo s
n
[u[
, a zatim s
[u[
n+1
, pa imamo:
[na
n
u
n−1
[
1
n−1
≤ b
n−1
q, odnosno
¸
¸
¸
¸
a
n
n + 1
u
n+1
¸
¸
¸
¸
1
n+1
≤ c
n+1
q, gdje je (6.24)
b
n−1
=
_
M
nq
[u[
_ 1
n−1
, c
n+1
=
_
M
[u[
(n + 1)q
_ 1
n+1
.
Vrijedi lim
n
b
n−1
= lim
n
c
n+1
= 1. Za q < 1 ∃ε > 0 tako da je q

= (1 +ε)q <
1, a takoder postoji n
ε
∈ N tako da (n > n
ε
) ⇒(b
n−1
< 1+ε)∧(c
n+1
< 1+ε).
Tada za n > n
ε
iz (6.24) imamo
¸
¸
na
n
u
n−1
¸
¸
1
n−1
≤ (1 +ε))q = q

< 1, i
¸
¸
¸
¸
a
n
n + 1
u
n+1
¸
¸
¸
¸
1
n+1
≤ (1 +ε)q = q

< 1,
pa redovi (6.21) i (6.22) apsolutno konvergiraju po Cauchyjevom kriteriju. Iz
prethodnog slijedi da za radijuse konvergencije r
2
i r
3
redova (6.21) i (6.22)
vrijedi r = r
1
≤ r
2
i r
1
≤ r
3
. Red (6.20) je antiderivacija reda (6.21) ˇclan po
ˇclan, pa po prethodnom vrijedi r
1
≥ r
2
. Analogno, red (6.20) je derivacija
reda (6.22) ˇclan po ˇclan, pa je r
1
≥ r
3
. Dakle r = r
1
= r
2
= r
3
,a za [z[ > r
redovi divergiraju, jer bismo u suprotnom imali kontradikciju s definicijom
radijusa konvergencije kao supremuma. Tako smo dokazali tvrdnje 1. i 2.
3. Ako je 0 ≤ ρ < +∞ onda su za svaki ε > 0 gotovo svi ˇclanovi niza
(
n
_
[a
n
[)
n
manji od ρ + ε, a beskonaˇcno ˇclanova je ve´ce od ρ −ε.
Sada za [z[ >
1
ρ
odaberimo ε > 0 tako da je (ρ−ε)[z[ ≥ 1. Uzmimo podniz
pn
_
[a
pn
[ > ρ − ε, pa za [z[ >
1
ρ
vrijedi
pn
_
[a
pn
z
pn
[ ≥ (ρ − ε)[z[ ≥ 1. Dakle,
podniz (a
pn
z
pn
)
n
ne konvergira k nuli, a tada niti niz (a
n
z
n
)
n
ne konvergira
k nuli, tj. red divergira u svakoj toˇcki z ∈ C, [z[ >
1
ρ
.
Uzmimo z ∈ C, [z[ <
1
ρ
i ε > 0 tako da je (ρ + ε)[z[ < 1. Sada za gotovo
sve ˇclanove niza (
n
_
[a
n
z
n
[)
n
vrijedi
n
_
[a
n
z
n
[ ≤ (ρ + ε)[z[ = q < 1, tj. red
apsolutno konvergira po Cauchyjevom kriteriju.
Pokazali smo da red apsolutno konvergira ∀z ∈ C, [z[ <
1
ρ
i divergira
∀z ∈ C, [z[ >
1
ρ
, dakle, r =
1
ρ
. Q.E.D.
Ako je r > 0 radijus konvergencije redova (6.20), (6.21) i (6.22), onda su
sa
f(z) =

n=0
a
n
z
n
, (6.25)
170 POGLAVLJE 6. REDOVI
f
1
(z) =

n=1
na
n
z
n−1
, (6.26)
f
2
(z) =

n=2
n(n −1)a
n
z
n−2
, (6.27)
M
2
(z) =

n=2
n(n −1)[a
n
[[z[
n−2
(6.28)
definirane funkcije na K(0, r) ⊆ C.
Lema 6.2. Neka je r > 0 radijus konvergencije reda (6.25). Za svaki 0 <
r
1
< r i svaki par u, z ∈ C, u ,= z i [u[ ≤ r
1
, [z[ ≤ r
1
, vrijedi nejednakost
¸
¸
¸
¸
f(z) −f(u)
z −u
−f
1
(u)
¸
¸
¸
¸

1
2
M
2
(r
1
)[z −u[. (6.29)
Dokaz: Vrijedi
u
k
−z
k
= (u−z)(u
k−1
+u
k−2
z +uz
k−2
+z
k−1
) ⇒[u
k
−z
k
[ ≤ kr
k−1
1
[u−z[, ∀k ∈ N,
a odatle je
¸
¸
¸
¸
z
n
−u
n
z −u
−nu
n−1
¸
¸
¸
¸
= [z
n−1
−u
n−1
+ (z
n−2
−u
n−2
)u + + (z −u)u
n−2
[ ≤
≤ [z−u[[(n−1)r
n−2
1
+(n−2)r
n−2
1
+ +1r
n−2
1
] ≤ [z−u[r
n−2
1
n(n −1)
2
, (n = 2, 3, . . .).
Odatle slijedi
¸
¸
¸
¸
f(z) −f(u)
z −u
−f
1
(u)
¸
¸
¸
¸
=
¸
¸
¸
¸
¸

n=0
a
n
z
n
−a
n
u
n
z −u

n=1
na
n
u
n−1
¸
¸
¸
¸
¸
=
=
¸
¸
¸
¸
¸

n=2
a
n
_
z
n
−u
n
z −u
−nu
n−1
_
¸
¸
¸
¸
¸
≤ [z−u[

n=2
n(n −1)
2
[a
n
[r
n−2
1
= [z−u[M
2
(r
1
).
Q.E.D.
Korolar 6.2. Neka su f : ¸−r, r) →R i f
1
: ¸−r, r) →R definirane s (6.25)
i (6.26). Tada je f
1
(x) = f

(x), ∀x ∈ ¸−r, r). Funkcija f ima derivaciju
svakog reda na ¸−r, r), tj. f ∈ C

(¸−r, r)). Takoder za a, b ∈ ¸−r, r),
a < b, imamo
_
b
a

n=0
a
n
x
n
dx =

n=0
a
n
_
b
a
x
n
dx =

n=0
a
n
n + 1
x
n+1
¸
¸
¸
¸
b
a
=

n=0
a
n
n + 1
(b
n+1
−a
n+1
).
Dokaz: Iz leme 6.2 slijedi je f
1
= f

na ¸−r, r), a onda rekurzivnim za-
kljuˇcivanjem slijedi da je f ∈ C

(¸−r, r)).
6.7. TAYLOROVI REDOVI 171
6.7 Taylorovi redovi
Neka je f : ¸c −r, c +r) →R zadana s f(x) =


n=0
a
n
(x−c)
n
, gdje je r > 0
radijus konvergencije reda. Tada je f ∈ C

(¸c −r, c + r)) i vrijedi
f(c) = a
0
f

(c) = a
1
f
′′
(c) = 2a
2
.
.
.
f
(n)
(c) = n!a
n
.
.
.
Formula za koeficijente je
a
n
=
f
(n)
(c)
n!
, (n = 0, 1, . . .). (6.30)
Definicija 6.6. Neka je funkcija f ∈ C

(¸c −r, c + r)). Red

n=0
f
(n)
(c)
n!
(x −c)
n
(6.31)
zovemo Taylorov red funkcije f oko toˇcke c. Taylorovi polinomi T
n
(x) =

n
k=0
f
(k)
(c)
k!
(x −c)
k
su parcijalne sume Taylorovog reda.
Teorem 6.13. Neka je I ⊆ R otvoreni interval, c ∈ I i f : I → R klase
C

(I).
Ako postoje n
0
∈ N, δ > 0, M > 0 i C > 0, takvi da je
[f
(n)
(x)[ ≤ CM
n
n!, ∀x ∈ I

= ¸c −δ, c + δ) ∩ I, ∀n ≥ n
0
, (6.32)
onda red (6.31) konvergira k f(x), ∀x ∈ I

∩ ¸c −
1
M
, c +
1
M
).
Dokaz: Za svaki x ∈ I, po Taylorovom teoremu srednje vrijednosti, postoji
c
x
izmedu c i x tko da vrijedi
f(x) = T
n
(x) +
f
(n+1)
(c
x
)
(n + 1)!
(x −c)
n+1
.
Odatle je
[f(x)−T
n
(x)[ =
[f
(n+1)
(c
x
)[
(n + 1)!
[x−c[
n+1
≤ C
M
n+1
(n + 1)!
(n + 1)!
[x−c[
n+1
= C(M[x−c[)
n+1
.
Za x ∈ I

∩ ¸c −
1
M
, c +
1
M
) je M[x −c[ < 1 pa je lim
n→∞
[f(x) −T
n
(x)[ = 0, tj.
lim
n→∞
T
n
(x) =

n=0
f
(n)
(c)
n!
(x −c)
n
= f(x). Q.E.D.
172 POGLAVLJE 6. REDOVI
Teorem 6.14. Neka je I ⊆ R otvoreni interval, c ∈ I i f : I → R klase
C

(I). Ako postoje δ > 0 i C > 0 takvi da je
[f
(n)
(x)[ ≤ C, ∀x ∈ I

= ¸c −δ, c + δ) ∩ I, ∀n ∈ N, (6.33)
onda red (6.31) konvergira k f(x), ∀x ∈ I

.
Dokaz: Vrijedi
[f(x) −T
n
(x)[ =
[f
(n+1)
(c
x
)[
(n + 1)!
[x −c[
n+1
≤ C
[x −c[
n+1
(n + 1)!
n
−→0,
zbog konvergencije reda


n=0
x
n
n!
. Q.E.D.
Primjer 6.17. Za funkciju f(x) = e
x
, x ∈ R i c = 0 je f
(n)
(0) = 1, pa je
Taylorov red oko nule


n=0
x
n
n!
. Za δ > 0 vrijedi (x < δ) ⇒ (e
x
< e
δ
), tj.
∀x ∈ ¸−δ, δ) je [e
x
[ < e
δ
= C. Sada, za svaki x ∈ R, postoji δ > 0, takav da
je x ∈ ¸−δ, δ), pa red konvergira k funkciji na ˇcitavom R
Primjer 6.18. Za funkcije f(x) = sin x i f(x) = cos x je [f
(n)
(x)[ ≤ 1,
∀x ∈ R, pa vrijedi
sin x =

n=0
(−1)
n
x
2n+1
(2n + 1)!
i cos x =

n=0
(−1)
n
x
2n
(2n)!
,
za sve x ∈ R.
Primjer 6.19. Binomni red Za α ∈ R i k ∈ Ndefiniramo
_
α
k
_
=
α(α−1)(α−k+1)
k!
,
s tim da je
_
α
0
_
= 1. Promatrajmo red potencija

n=0
_
α
n
_
x
n
. Po D’Alembertovom
kriteriju imamo
¸
¸
¸
¸
a
n+1
a
n
¸
¸
¸
¸
=
_
α
n + 1
_
[x[
n+1
_
α
n
_
[x[
n
=
[α −n[
n + 1
[x[
n
−→[x[ = r,
dakle, za [x[ < 1 red apsolutno konvergira, a za [x[ > 1 divergira. Neka je
f : ¸−1, 1) → R funkcija definirana s f(x) = (1 + x)
α
. Vrijedi f
(n)
(x) =
α(α −1) (α −n + 1)(1 +x)
α−n
, pa je
f
(n)
(0)
n!
=
_
α
n
_
, ∀n ∈ N. Pokaˇzimo
da je f(x) =

n=0
_
α
n
_
x
n
, ∀x ∈ ¸−
1
2
, 1).
6.7. TAYLOROVI REDOVI 173
Neka je n
0
∈ N, n
0
> α + 1. Tada za n > n
0
imamo n − α > 1,
pa
¸
¸
¸
¸
_
α
n

¸
¸
¸
= [α[[1 −
α+1
2
[ [1 −
α+1
n
0
−1
[(1 −
α+1
n
0
) (1 −
α+1
n
) ≤
¸
¸
¸
¸
_
α
n
0
−1

¸
¸
¸
.
Odatle je
¸
¸
¸
¸
f
(n)
(x)
n!
¸
¸
¸
¸
=
¸
¸
¸
¸
_
α
n

¸
¸
¸
(1 +x)
α−n

¸
¸
¸
¸
_
α
n
0
−1

¸
¸
¸
(1 +x)
α−n
.
U sluˇcaju x ≥ 0 je 1 + x ≥ 1 pa vrijedi (1 + x)
−n
≤ 1, ∀n ∈ N. Odatle
slijedi da je na intervalu [0, 1) ispunjen uvjet (6.33) iz teorema 6.14 za C =
¸
¸
¸
¸
_
α
n
0
−1

¸
¸
¸
max¦1, 2
α
¦.
U sluˇcaju [x[ ≤
1
2
je 1 + x ≥
1
2
pa vrijedi (1 + x)
−n
≤ 2
n
, ∀n ∈ N.
Stoga na intervalu ¸−
1
2
,
1
2
) vrijedi uvjet (6.32) iz teorema 6.13 za C =
¸
¸
¸
¸
_
α
n
0
−1

¸
¸
¸
max¦(
3
2
)
α
, 2
α
¦ i M = 2.
Primjer 6.20. Na´ci Taylorov red oko c = 0 funkcije f(x) = ln(1 + x) i
ispitati njegovu konvergenciju.
Vrijedi f

(x) =
1
1 +x
=

n=0
(−1)
n
x
n
, za x ∈ ¸−1, 1) (geometrijski red).
Tada po teoremu 6.12. i korolaru leme 6.2. imamo f(x) = ln(1 + x) =

n=0
(−1)
n
x
n+1
n + 1
=

n=1
(−1)
n−1
x
n
n
, za x ∈ ¸−1, 1).
Primjer 6.21. Na´ci Taylorov red oko c = 0 funkcije f(x) = Tg
−1
x i ispitati
njegovu konvergenciju.
Vrijedi f

(x) =
1
1 +x
2
=

n=0
(−1)
n
x
2n
, za x ∈ ¸−1, 1) (geometrijski
red). Tada po teoremu 6.12. i korolaru leme 6.2. imamo f(x) = Tg
−1
x =

n=0
(−1)
n
x
2n+1
2n + 1
=

n=1
(−1)
n−1
x
2n−1
2n −1
, za x ∈ ¸−1, 1).
Primjer 6.22. Na´ci Taylorov red oko c = 0 funkcije f(x) = Sin
−1
x i ispitati
njegovu konvergenciju.
Vrijedi f

(x) = (1−x
2
)

1
2
=

n=0
(−1)
n
_

1
2
n
_
x
2n
, za x ∈ ¸−1, 1) (binomni
red). No,
(−1)
n
_

1
2
n
_
=
1 3 (2n −1)
2
n
n!
=
1 3 (2n −1)
2 4 2n
=
(2n −1)!!
(2n)!!
,
174 POGLAVLJE 6. REDOVI
pa imamo f

(x) =

n=0
(2n −1)!!
(2n)!!
x
2n
. Odatle je
f(x) = Sin
−1
x =

n=0
(2n −1)!!
(2n)!!
x
2n+1
2n + 1
, za x ∈ ¸−1, 1).
Teorem 6.15. (Abelov teorem) Ako red

n=0
a
n
konvergira i ima sumu s,
onda je s
f(x) =

n=0
a
n
x
n
, [x[ < 1, (6.34)
definirana funkcija f : ¸−1, 1) →R i vrijedi s = lim
x→1−
f(x).
Dokaz: Trebamo dokazati
(∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x)((0 < 1 −x < δ) ⇒([f(x) − s[ < ε)).
Mnoˇzenjem (6.34) s
1
1 −x
=

n=0
x
n
(6.35)
dobivamo
f(x)
1 −x
=

n=0
s
n
x
n
, [x[ < 1, (6.36)
gdje je s
n
=
n

k=0
a
k
parcijalna suma polaznog reda. Pomnoˇzimo (6.35) sa
s(1 −x) te (6.36) s 1 −x. Oduzimanjem dobivenih rezultata slijedi
f(x) −s = (1 −x)

n=0
(s
n
−s)x
n
, [x[ < 1. (6.37)
Uzmimo sada ε > 0 bilo koji. Zbog lim
n→∞
s
n
= s ∃n
ε
∈ N takav da
(n ≥ n
ε
) ⇒([s
n
−s[ <
ε
2
). Neka je δ =
ε
2
_

n=0
[s
n
−s[
_
−1
. Desnu stranu od
(6.37) rastavimo na sumu od 0 do n
ε
i od n
ε
+1 do ∞. Tada za 0 < 1−x < δ
imamo
[f(x) −s[ ≤ (1 −x)

n=0
[s
n
−s[x
n
+ (1 −x)

n=nε+1
[s
n
−s[x
n

6.8. FOURIEROVI REDOVI 175
(1 −x)

n=0
[s
n
−s[ + (1 −x)
ε
2

n=nε+1
x
n
<
ε
2
+
ε
2
= ε.
Q.E.D.
Primjer 6.23. Vrijedi

n=1
(−1)
n−1
n
= ln 2. Naime, funkcija f iz primjera
6.20. i prethodni red zadovoljavaju uvjete Abelovog teorema.
Korolar 6.3. Ako redovi

a
n
,

b
n
,

c
n
konvergiraju k A, B, C i ako je
c
n
=

n
k=0
a
k
b
n−k
, ∀n, onda je C = AB.
Dokaz: Oznaˇcimo f(x) =

n=0
a
n
x
n
, g(x) =

n=0
b
n
x
n
, h(x) =

n=0
c
n
x
n
, [x[ <
1. Vrijedi h(x) = f(x)g(x), ∀x ∈ ¸−1, 1). Prema teoremu 6.15 je C =
lim
x→1−
h(x), A = lim
x→1−
f(x), B = lim
x→1−
g(x), pa po teoremu o jednostranom
limesu produkta vrijedi
C = lim
x→1−
h(x) = lim
x→1−
(f(x)g(x)) = lim
x→1−
f(x) lim
x→1−
g(x) = AB.
Q.E.D.
Korolar 6.4. Neka je f : ¸ε, r) → R, gdje je 0 < ε < r, definirana s
f(x) =

n=0
a
n
x
n
, neka postoji f(r−) i neka red

n=0
a
n
r
n
konvergira. Tada je
f(r−) =

n=0
a
n
r
n
.
Dokaz: Red potencija

n=0
a
n
r
n
x
n
zadovoljava uvjete teorema 6.15. na in-
tervalu ¸−1, 1). Q.E.D.
6.8 Fourierovi redovi
Neka je f : R → R periodiˇcka funkcija s periodom 2π.
ˇ
Zelimo tu funkciju
prikazati pomo´cu jednostavnijih funkcija istog perioda. Takve funkcije su
oblika Asin(ωx+ϕ), gdje A nazivamo amplitudom, ω je kutna frekvencija, a
176 POGLAVLJE 6. REDOVI
ϕ je fazni pomak. Funkciju
n

k=0
A
k
sin(kx+ϕ
k
) zovemo trigonometrijski poli-
nom. Trigonometrijski polinom mogu´ce je napisati u obliku
n

k=0
(a
k
cos kx +
b
k
sin kx). Red oblika
a
0
2
+

n=1
(a
n
cos nx + b
n
sin nx) (6.38)
zovemo trigonometrijski red.
Promotrimo vektorski prostor V svih neprekidnih funkcija f : [−π, π] →
R snabdjeven sa skalarnim produktom (f[g) =
_
π
−π
f(x)g(x)dx. Za funkcije
sin nx, cos nx, (n ∈ N), vrijedi
_
π
−π
cos nxdx = 0 , ∀n ∈ N,
_
π
−π
sin nxdx = 0 , ∀n ∈ N,
_
π
−π
sin nx cos mxdx = 0 , ∀n, m ∈ N,
_
π
−π
sin nx sin mxdx = πδ
n,m
, ∀n, m ∈ N,
_
π
−π
cos nx cos mxdx = πδ
n,m
, ∀n, m ∈ N.
To pokazuje da je skup funkcija ¦
1


,
1

π
sin nx,
1

π
sin nx; n ∈ N¦, ortonormi-
ran skup vektora u V . Ako u konaˇcno dimenzionalnom unitarnom prostoru V
ˇzelimo vektor x prikazati kao linearnu kombinaciju vektora neke ortonormi-
rane baze ¦e
1
, e
2
, . . . , e
n
¦ onda su koeficijenti u tom prikazu oblika (f[e
k
),
k = 1, . . . , n. Neka je f : [−π, π] →R zadana s f(x) =
a
0
2
+

n=1
(a
n
cos nx +
b
n
sin nx). Po analogiji s konaˇcno dimenzionalnim sluˇcajem, koeficijenti u
tom prikazu su oblika
a
n
=
1
π
_
π
−π
f(x) cos nxdx, ∀n ∈ N ∪ ¦0¦, (6.39)
b
n
=
1
π
_
π
−π
f(x) sin nxdx, ∀n ∈ N,
i nazivaju se Euler
1
–Fourierovi
2
koeficijenti.
Oznaˇcimo sumu Fourierovog reda s S(x) =
a
0
2
+

n=1
(a
n
cos nx+b
n
sin nx)
1
Leonhard Paul Euler (Basel, 15. travanj 1707. – St Petersburg [Rusija], 18. rujan
1783.) ˇsvicarski matematiˇcar
2
Jean Baptiste Joseph Fourier (Auxerre, 21. oˇzujak 1768. – Paris, 16. svibanj 1830.)
francuski matematiˇcar
6.8. FOURIEROVI REDOVI 177
Teorem 6.16. (Dirichlet)
1
Neka je f : [−π, π] →R takva da vrijedi
(i) Funkcija f ima najviˇse konaˇcno prekida i to prve vrste na [−π, π].
(ii) Funkcija f je po dijelovima monotona na [−π, π].
Tada Fourierov red funkcije f konvergira ∀x ∈ R. Neka je S : R →R suma
Fourierovog reda.
Ako je f neprekidna u x ∈ ¸−π, π), onda je S(x) = f(x). Ako f ima
prekid u x ∈ ¸−π, π), onda je S(x) =
f(x−) + f(x+)
2
. Takoder je S(−π) =
S(π) =
f(π−) + f(−π+)
2
.
Dokaz: Dokazujemo samo konvergenciju reda i to uz jaˇci uvjet da je f ∈
C
(2)
([−π, π]). Parcijalnom integracijom dobivamo
a
n
=
1
π
_
π
−π
f(x) cos nxdx =
f(x) sin nx

¸
¸
¸
¸
π
−π

1

_
π
−π
f

(x) sin nxdx =
=
f

(x) cos nx
n
2
π
¸
¸
¸
¸
π
−π

1
n
2
π
_
π
−π
f
′′
(x) cos nxdx = −
1
n
2
π
_
π
−π
f
′′
(x) cos nxdx,
gdje su prethodni sumandi jednaki nuli zbog periodiˇcnosti. Zbog neprekid-
nosti f
′′
postoji M > 0 tako da je [f
′′
(x)[ ≤ M, ∀x ∈ [−π, π]. Odatle je
[a
n
[ ≤
2M
n
2
, ∀n ∈ N. Analogno se dobije [b
n
[ ≤
2M
n
2
, ∀n ∈ N. Odatle slijedi
da je Fourierov red apsolutno majoriziran s redom 4M


n=1
1
n
2
, a potonji je
konvergentan. Q.E.D.
Primjer 6.24. Neka je f(x) =
_
−1 x ∈ [−π, 0)
1 x ∈ [0, π)
, i neka je po peri-
odiˇcnosti proˇsirena na R, tj. f(x + 2π) = f(x), ∀x ∈ R. Imamo
a
n
=
1
π
_
π
−π
f(x) cos nxdx = 0,
b
n
=
1
π
_
π
−π
f(x) sin nxdx =
2
π
_
π
0
sin nxdx =
−2
πn
cos nx
¸
¸
¸
¸
π
0
=
2
πn
[1 −(−1)
n
],
tj. b
2n
= 0, b
2n−1
=
4
(2n−1)π
, n ∈ N.
Dakle, S(x) =

n=0
sin(2n + 1)x
2n + 1
, s tim da je S(x) = f(x) za x ,= nπ i
s(nπ) =
f(−kπ+)−f(kπ−)
2
= 0.
1
Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet (Dren, 13. veljaˇca 1805. – G¨ottingen, 5.
svibanj 1859.) njemaˇcki matematiˇcar
178 POGLAVLJE 6. REDOVI
6.9 Uniformna konvergencija nizova i redova
funkcija
Neka je (f
n
)
n
niz funkcija f
n
: I → R, I ⊆ R, ∀n ∈ N
0
. Niz funkcija
konvergira (obiˇcno ili po toˇckama) k funkciji f : I :→ R, ako ∀x ∈ I,
f(x) = lim
n→∞
f
n
(x)
Primjer 6.25. Neka je za n ∈ N funkcija
f
n
: [0, 1] →R definirana s
f
n
(x) =
_
−nx + 1 ; 0 ≤ x ≤
1
n
0 ;
1
n
≤ x ≤ 1
.
Vrijedi f(x) = lim
n→∞
f
n
(x) = 0, ∀x ∈ ¸0, 1]
i f(0) = lim
n→∞
f
n
(0) = 1, tj. funkcija f ima
prekid u toˇcki 0. Dakle, obiˇcni limes niza
funkcija ne ˇcuva neprekidnost.
0
x
y
1
1
1

n
Cauchyjev oblik definicije limesa niza funkcija po toˇckama glasi:
(∀x ∈ I)(∀ε > 0)(∃n
ε
∈ N)(∀n ∈ N)((n > n
ε
) ⇒([f
n
(x) −f(x)[ < ε)).
(6.40)
Definicija 6.7. Za niz funkcija (f
n
)
n
, ∀n ∈ N
0
, f
n
: I → R, I ⊆ R, kaˇzemo
da uniformno ili jednoliko konvergira k funkciji f : I →R na I, ako
(∀ε > 0) (∃n
ε
∈ N) (∀x ∈ I) (∀n ∈ N) ((n > n
ε
) ⇒([f
n
(x) −f(x)[ < ε)).
(6.41)
Teorem 6.17. Neka su ∀n ∈ N, f
n
: I →R, I ⊆ R, neprekidne funkcije na
I. Ako niz (f
n
)
n
uniformno konvergira na I k funkciji f : I →R, onda je f
neprekidna na I.
Dokaz: Uzmimo bilo koju toˇcku c ∈ I i dokaˇzimo da je f neprekidna u c,
tj.
(∀ε > 0) (∃δ > 0)(∀x ∈ I) (([x −c[ < δ) ⇒([f(x) −f(c)[ < ε)).
Neka je ε > 0 bilo koji. Iz uniformne konvergencije niza (f
n
)
n
k f, postoji
n
ε
∈ N tako da
(∀x ∈ I) (∀n ∈ N) ((n > n
ε
) ⇒([f
n
(x) −f(x)[ <
ε
3
)). (6.42)
Zbog neprekidnosti funkcije f
n
u c vrijedi
(∃δ
n
) (∀x ∈ I) (([x −c[ < δ
n
) ⇒([f
n
(x) −f
n
(c)[ <
ε
3
)). (6.43)
6.9. UNIFORMNA KONVERGENCIJA 179
Uzmimo sada bilo koji n > n
ε
i stavimo δ = δ
n
, pa imamo
([x−c[ < δ) ⇒([f(x)−f(c)[ ≤ [f(x)−f
n
(x)[+[f
n
(x)−f
n
(c)[+[f
n
(c)−f(c)[ < ε).
Dakle, f je neprekidna u c, a onda i na I. Q.E.D.
Neka je ∀n ∈ N, u
n
: I →R, I ⊆ R, i neka je

n=1
u
n
red funkcija, a s
n
=
n

k=1
u
k
, n ∈ N, njegove parcijalne sume. Red

n=1
u
n
uniformno konvergira na
I, ako niz (s
n
)
n
uniformno konvergira na I.
Teorem 6.18. Ako je svaki ˇclan reda funkcija

n=1
u
n
po apsolutnoj vrijed-
nosti manji ili jednak od odgovaraju´ceg ˇclana konvergentnog reda s pozitivnim
ˇclanovima

n=1
a
n
, tj.
[u
n
(x)[ ≤ a
n
, ∀x ∈ I, ∀n ∈ N, (6.44)
onda red

n=1
u
n
uniformno konvergira na I.
Dokaz: Zbog (6.44) je red

n=1
u
n
(x) apsolutno majoriziran s konvergentnim
redom

n=1
a
n
, ∀x ∈ I. Tada red

n=1
u
n
(x) apsolutno konvergira ∀x ∈ I
i definira funkciju f : I → R, f(x) =

n=1
u
n
(x). Dokaˇzimo da niz (s
n
)
n
uniformno konvergira k f.
Uzmimo bilo koji ε > 0. Tada postoji n
ε
∈ N takav da ∀n ∈ N,
(n > n
ε
) ⇒ (

k=n
a
k
< ε). Dakle, za n > n
ε
, zbog ∀x ∈ I,
¸
¸
¸
¸
¸

k=n
u
k
(x)
¸
¸
¸
¸
¸

k=n
[u
k
(x)[ ≤

k=n
a
k
< ε, vrijedi ∀x ∈ I, [s
n
(x) − f(x)[ < ε, tj. imamo
uniformnu konvergenciju. Q.E.D.
Korolar 6.5. Ako red potencija

n=0
a
n
x
n
konvergira za neko x
0
∈ R, onda
on uniformno konvergira na svakom segmentu I ⊆ ¸−[x
0
[, [x
0
[).
180 POGLAVLJE 6. REDOVI
Dokaz: Uzmimo bilo koji segment I ⊆ ¸−[x
0
[, [x
0
[). Tada postoji q ∈ [0, 1)
takav da vrijedi [x[ ≤ q[x
0
[, ∀x ∈ I. Poˇsto red

n=0
a
n
x
n
0
konvergira, njegov
op´ci ˇclan teˇzi k nuli, pa postoji M > 0 takav da je [a
n
x
n
0
[ ≤ M, ∀n ∈ N.
Sada imamo [a
n
x
n
[ ≤ [a
n
x
n
0
[
[x[
n
[x
0
[
n
≤ Mq
n
, ∀n ∈ N, pa po teoremu 6.18. red

n=0
a
n
x
n
uniformno konvergira na I. Q.E.D.
Korolar 6.6. Ako je za svako n ∈ N, u
n
: I → R neprekidna funkcija na
I, te ako red

n=1
u
n
uniformno konvergira na I k f : I → R, onda je f
neprekidna na I.
Teorem 6.19. Neka je za svaki n ∈ N, u
n
: I → R neprekidna funkcija na
I = [a, b], te neka red

n=1
u
n
uniformno konvergira na I k f : I → R. Tada
za svaki x ∈ I red

n=1
_
x
a
u
n
(t)dt uniformno konvergira na I k
_
x
a
f(t)dt, tj.
vrijedi
_
x
a
_

n=1
u
n
(t)
_
dt =

n=1
_
x
a
u
n
(t)dt. (6.45)
Dokaz: Po prethodnom korolaru je f : I →R neprekidna na I, pa za svaki
x ∈ I postoji
_
x
a
f(t)dt. Oznaˇcimo sa s
n
=
n

k=1
u
k
i s V
n
=
n

k=1
U
k
, U
k
(x) =
_
x
a
u
k
(t)dt. Zbog uniformne konvergencije reda

n=1
u
n
za bilo koji ε > 0,
postoji n
ε
∈ N takav da ∀n ∈ N, ∀t ∈ I, (n > n
ε
) ⇒ ([f(t) − s
n
(t)[ <
ε
b−a
).
Tada za F(x) =
_
x
a
f(t)dt i ∀x ∈ I imamo
[F(x)−V
n
(x)[ =
¸
¸
¸
¸
_
x
a
f(t)dt −
_
x
a
s
n
(t)dt
¸
¸
¸
¸

_
x
a
[f(t)−s
n
(t)[dt ≤ ε
x −a
b −a
< ε.
Dakle, red

n=1
U
n
uniformno konvergira k F. Q.E.D.
6.9. UNIFORMNA KONVERGENCIJA 181
Primjer 6.26. Integral i limes niza funkcija
op´cenito ne komutiraju, ako konvergencija
niza nije uniformna. Definirajmo f
n
:
[0, π] →R, n ∈ N, na slijede´ci naˇcin:
f
n
(x) =
_
nsin nx ; 0 ≤ x ≤
π
n
0 ;
π
n
≤ x ≤ π
.
Funkcije f
n
su neprekidne na I, f(x) =
lim
n
f
n
(x) = 0, ∀x ∈ I,
_
π
0
f(x)dx = 0 i
_
π
0
f
n
(x)dx =
_ π
n
0
nsin nxdx = 2, ∀n ∈ N.
0 x
y
Π
n
Π

n
Teorem 6.20. Neka za svaki n ∈ N, funkcija u
n
: I → R ima neprekidnu
derivaciju na I = [a, b], neka red

n=1
u
n
konvergira k f : I → R na I i neka
red

n=1
u

n
uniformno konvergira k g : I →R na I. Tada je g = f

na I, tj.
_

n=1
u
n
_

=

n=1
u

n
.
Dokaz: Funkcija g =

n=1
u

n
je suma uniformno konvergentnog reda neprekid-
nih funkcija na I, pa je i sama neprekidna na I. Po teoremu 6.19. funkciju
g smijemo integrirati ˇclan po ˇclan, tj.
_
x
a
g(t)dt =

n=1
_
x
a
u

n
(t)dt =

n=1
[u
n
(x) −u
n
(a)] =

n=1
u
n
(x) −

n=1
u
n
(a) = f(x) −f(a).
Dakle, g = f

na I. Q.E.D.
Primjer 6.27. Derivacija i limes funkcija op´cenito ne komutiraju, ako kon-
vergencija niza derivacija nije uniformna. Definirajmo f
n
: [−π, π] → R,
n ∈ N, sa f
n
(x) =
1
n
sin nx, ∀x ∈ I = [−π, π]. Vrijedi lim
n
f
n
= 0 uniformno
na I, ali niz (f

n
)
n
ne konvergira na I.
182 POGLAVLJE 6. REDOVI
6.10 Sumiranje redova u smislu C´esara
Oznaˇcimo s R
N
vektorski prostor svih nizova realnih brojeva. Neka je S ⊂ R
N
skup nizova (a
n
)
n
za koje red

n=1
a
n
konvergira. S je vektorski prostor, tj.
za ∀λ, µ ∈ R i ∀a, b ∈ S je λa + µb ∈ S. Funkcija L : S → R koja nizu
pridruˇzi sumu odgovaraju´ceg reda, tj. L : a = (a
n
)
n
→s =

n=1
a
n
je linearan
funkcional, tj. L(λa + µb) = λL(a) + µL(b), ∀λ, µ ∈ R i ∀a, b ∈ S.
Neka je s = lim
n→∞
s
n
, gdje su s
n
=
n

k=1
a
k
, n ∈ N, parcijalne sume reda.
Definiramo niz (σ
n
)
n
sa
σ
n
=
1
n
n

k=1
s
k
, n ∈ N. (6.46)
Definicija 6.8. Neka je (s
n
)
n
niz u R i (σ
n
)
n
niz definiran s (6.46). Ako
niz (σ
n
)
n
konvergira i σ = lim
n→∞
σ
n
, onda σ zovemo limes niza (s
n
)
n
u smislu
C´esara
1
.
Propozicija 6.1. Ako niz (s
n
)
n
konvergira i ako je s = lim
n→∞
s
n
, onda i niz

n
)
n
konvergira i s = lim
n→∞
σ
n
.
Dokaz: Neka je s = lim
n→∞
s
n
i neka je ε > 0 bilo koji. Oznaˇcimo ε
n
= s
n
−s,
n ∈ N, pa postoji m ∈ N takav da ∀n ∈ N, (n > m) ⇒ ([ε
n
[ <
ε
3
). Sada za
n > m + 1 imamo
σ
n
=
s
1
+ . . . + s
m+1
n
+
s
m+2
+ . . . + s
n
n
=
=
s
1
+ . . . + s
m+1
n
+
n −m−1
n
s +
ε
m+2
+ . . . + ε
n
n
,
a odatle

n
−s[ <
[s
1
+ . . . + s
m+1
[
n
+
m+ 1
n
[s[ +
n −m−1
n
ε
3
.
Uzmimo n
ε
> m+1 takav da vrijedi
[s
1
+ . . . + s
m+1
[
n
ε
<
ε
3
i
(m + 1)[s[
n
ε
<
ε
3
.
Sada ∀n ∈ N, (n > n
ε
) ⇒[σ
n
−s[ < ε. Q.E.D.
1
Ernesto Cesaro (Napulj, 12. travanj 1859. - 12. listopad 1906.) talijanski
matematiˇcar
6.10. SUMIRANJE REDOVA U SMISLU C
´
ESARA 183
Primjer 6.28. Neka je a
n
= (−1)
n−1
, n ∈ N. Red

n=1
a
n
ne konvergira u
obiˇcnom smislu, ali konvergira u smislu C´esara. Naime, s
2n
= 0, s
2n−1
= 1,
n ∈ N i σ
2n
=
1
2
i σ
2n−1
=
n−1
2n−1
, n ∈ N, tj. lim
n
σ
n
=
1
2
.
Primjer 6.29. Geometrijski red konvergira u smislu C´esara ∀x ∈ [−1, 1) i
vrijedi formula

n=0
x
n
=
1
1 −x
.
184 POGLAVLJE 6. REDOVI
Dodatak A
Algebra izjava
A.1 Izjave i veznici
Mnoga razmatranja u teoriji skupova postaju preglednija ako koristimo logiˇcke
simbole i logiˇcke zakone konstruirane u toj logici. Iz tog razloga navodimo
osnovne pojmove iz matematiˇcke logike na koje ´cemo se pozivati.
Osnovni objekti matematiˇcke logike su izjave koje oznaˇcavamo p, q, r,
. . . od kojih svaka moˇze biti ili istinita ili laˇzna, ali ne i oboje. Od izjava se
pomo´cu logiˇckih veznika i operatora negacije, uz upotrebu lijevih i desnih
zagrada, slaˇzu druge izjave.
Osnovni veznici su i, ili, ako. . . onda, onda i samo onda:
p ∧ q (i) konjunkcija , logiˇcki produkt,
p ∨ q (ili) disjunkcija , logiˇcka suma,
p ⇒q (ako. . . onda) implikacija,
p ⇔q (onda i samo onda) ekvivalencija.
Operator negacije je p (ne p).
Ako s 1 oznaˇcimo vrijednost istinite izjave, a s 0 vrijednost neistinite
izjave, logiˇcki veznici i operator negacije definirani su slijede´com tabelom:
p q p ∧ q p ∨ q p ⇒q p ⇔q
0 0 0 0 1 1
0 1 0 1 1 0
1 0 0 1 0 0
1 1 1 1 1 1
p p
0 1
1 0
.
Logiˇcki zakoni ili tautologije su izjave sastavljene od slova p, q, r, . . . i
logiˇckih simbola ∧, ∨, ⇒, ⇔, , takve da kad slova zamijenimo bilo kakvim
izjavama, istinitim ili laˇznim, uvijek dobijemo istinitu izjavu.
185
186 DODATAK A. ALGEBRA IZJAVA
Ako za neku izjavu ˇzelimo provjeriti da li je tautologija onda, koriste´ci
definicione vrijednosti za logiˇcke operatore iz tabele, uvrˇstavamo sve mogu´ce
istinosne vrijednosti za ulazna slova. Taj postupak za izjavu
(p ∧ q) ⇒(p ∨ r)
ispisujemo pomo´cu tabele:
p q r p ∧ q p ∨ r (p ∧ q) ⇒(p ∨ r)
0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 1 1
0 1 0 0 0 1
0 1 1 0 1 1
1 0 0 0 1 1
1 0 1 0 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1
.
U zadnjem stupcu tabele su samo jedinice, ˇsto znaˇci da je gornja izjava
tautologija.
Slijede´ce tautologije su osnovni zakoni algebre logiˇckih izjava:
(p ∨ q) ⇔ (q ∨ p) komutativnost disjunkcije
((p ∨ q) ∨ r)) ⇔ (p ∨ (q ∨ r)) asocijativnost disjunkcije
(p ∧ q) ⇔ (q ∧ p) komutativnost konjunkcije
((p ∧ q) ∧ r)) ⇔ (p ∧ (q ∧ r)) asocijativnost konjunkcije
(p ∧ (q ∨ r)) ⇔ ((p ∧ q) ∨ (p ∧ r)) prvi zakon distribucije
(p ∨ (q ∧ r)) ⇔ ((p ∨ q) ∧ (p ∨ r)) drugi zakon distribucije
(p ∨ p) ⇔p , (p ∧ p) ⇔p idempotentnost
(p ∨ 1) ⇔1, (p ∧ 0) ⇔0 , (p ∨ 0) ⇔p, (p ∧ 1) ⇔p apsorpcija
((p ⇒q) ∧ (q ⇒r)) ⇒ (p ⇒r) tranzitivnost implikacije
(p ∨ p) ⇔1 , p ⇔p dvostruka negacija
(p ∨ q) ⇔ p ∧ q de Morganovi
(p ∧ q) ⇔ p ∨ q zakoni
(p ⇒q) ⇔ (q ⇒p) kontrapozicija
(p ⇒q) ⇔ (p ∨ q)
(p ⇒q) ⇔ (p ∧ q)
0 ⇒p, p ⇒p , p ⇒1 .
A.2 Izjavne funkcije i kvantifikatori
Promatramo izjave s promjenjivom varijablom Φ(x). Ako za objekt x stavimo
ime nekog objekta i ako tako dobivena izjava bude istinita onda kaˇzemo da
A.2. IZJAVNE FUNKCIJE I KVANTIFIKATORI 187
taj objekt zadovoljava izjavnu funkciju Φ. U nekim sluˇcajevima je varijabla
te funkcije ograniˇcena nekim skupom A, a mogu´ce je da nema ograniˇcenja.
Ta se ˇcinjenica opisuje pomo´cu kvantifikatora. Imamo dva kvantifikatora:
∀ univerzalni kvantifikator,
∃ kvantifikator egzistencije.
Ako je neka funkcija ograniˇcena konaˇcnim skupom A = ¦a
1
, . . . , a
n
¦ onda
vrijedi:
∀(x ∈ A)Φ(x) ⇔ Φ(a
1
) ∧ Φ(a
2
) ∧ ∧ Φ(a
n
),
∃(x ∈ A)Φ(x) ⇔ Φ(a
1
) ∨ Φ(a
2
) ∨ ∨ Φ(a
n
).
Nadalje vrijedi:
∀(x ∈ ∅)Φ(x) ⇔1 , ∃(x ∈ ∅)Φ(x) ⇔0.
Za a ∈ A imamo:
∀(x ∈ A)Φ(x) ⇒Φ(a) , Φ(a) ⇒∃(x ∈ A)Φ(x). (A.1)
Pravila koja daju vezu izmedu kvantifikatora i logiˇckih operacija su:
∀x(Φ(x) ∧ Ψ(x)) ⇔ (∀xΦ(x) ∧ ∀xΨ(x)), (A.2)
∃x(Φ(x) ∨ Ψ(x)) ⇔ (∃xΦ(x) ∨ ∃xΨ(x)). (A.3)
Prethodne relacije govore o distributivnosti univerzalnog kvantifikatora na
produkt i kvantifikatora egzistencije na sumu.
(∀xΦ(x) ∨ ∀xΨ(x)) ⇒ ∀x(Φ(x) ∨ Ψ(x)), (A.4)
∃x(Φ(x) ∧ Ψ(x)) ⇒ (∃xΦ(x) ∧ ∃xΨ(x)). (A.5)
Za prethodne dvije implikacije ne vrijedi obrat. Vezu kvantifikatora i opera-
tora negacije daju izjave:
(∀xΦ(x)) ⇔ ∃x(Φ(x)), (A.6)
(∃xΦ(x)) ⇔ ∀x(Φ(x)). (A.7)
U sluˇcaju kada je izjavna funkcija konstantna u implikacijama (A.1),(A.4), i
(A.5) vrijedi ekvivalencija.
(∀x)p ⇔ p, (A.8)
(∃x)p ⇔ p, (A.9)
∀x(p ∨ Φ(x)) ⇔ p ∨ (∀xΦ(x)), (A.10)
∃x(p ∧ Φ(x)) ⇔ p ∧ (∃xΦ(x)). (A.11)
(p ⇒∀xΦ(x)) ⇔ ∀x(p ⇒Φ(x)), (A.12)
(∀xΦ(x) ⇒p) ⇔ ∃x(Φ(x) ⇒p). (A.13)
188 DODATAK A. ALGEBRA IZJAVA
Izjavne funkcije mogu imati viˇse argumenata, npr. Ψ(x, y), Φ(x, y). Za
njih vrijede isti zakoni (A.1) - (A.13), a u (A.7) - (A.13) moˇze se uzeti izjavna
funkcija koja ne zavisi o x.
Imamo slijede´ca pravila:
∀x∀yΦ(x, y) ⇔ ∀y∀xΦ(x, y), (A.14)
∃x∃yΦ(x, y) ⇔ ∃y∃xΦ(x, y). (A.15)
Iz tog razloga umjesto ∀x∀y piˇsemo skra´ceno ∀x, y, a umjesto ∃x∃y piˇsemo
∃x, y. Vrijedi :
(∀xΦ(x) ∨ ∀xΨ(x)) ⇔ ∀x∀y(Φ(x) ∨ Ψ(y)), (A.16)
(∃xΦ(x) ∧ ∃xΨ(x)) ⇔ ∃x∃y(Φ(x) ∧ Ψ(y)). (A.17)
Za sluˇcaj kombinacije kvantifikatora egzistencije i univerzalnog kvantifika-
tora imamo dijagram kao na slici (A.1), gdje je Φ(x, y) izjavna funkcija.
∀x, yΦ(x, y)
∃x∀yΦ(x, y)
∀xΦ(x, y)
∃y∀xΦ(x, y)
∀y∃xΦ(x, y)
∃xΦ(x, y)
∀x∃yΦ(x, y)
∃x, yΦ(x, y)
Slika A.1: Dijagram implikacija za kvantifikatore
Dodatak B
Elementarna teorija skupova
U ovom dodatku cilj je definirati osnovne operacije sa skupovima i ispitati
njihova svojstva. Uvodimo i jednostavnu aksiomatiku dostatnu za izgradnju
tzv. Boole-ove algebre skupova.
B.1 Skupovi i operacije sa skupovima
U ovoj toˇcki uvodimo najjednostavniju aksiomatiku koja nam omogu´cava za-
snivanje Boole-ove algebre skupova, tj. strukture u kojoj su definirane samo
binarne i unarne operacije sa skupovima. Osnovni ili primitivni pojmovi su
skup i element skupa.
AKSIOMI ELEMENTARNE TEORIJE SKUPOVA
(O) Aksiom obuhvatnosti:
Ako su A i B skupovi sastavljeni od jednih te istih elemenata onda se
oni podudaraju, tj. A = B onda i samo onda ako vrijedi
∀x((x ∈ A) ⇔(x ∈ B)).
(A) Aksiom unije:
Za bilo koje skupove A i B postoji skup kojem su elementi svi elementi
skupa A i svi elementi skupa B i koji ne sadrˇzi druge elemente, tj.
∀A∀B∃C(∀x((x ∈ C) ⇔((x ∈ A) ∨ (x ∈ B)))).
(B) Aksiom razlike:
189
190 DODATAK B. ELEMENTARNA TEORIJA SKUPOVA
Za bilo koje skupove A i B postoji skup kojem su elementi oni i samo
oni elementi skupa A koji nisu elementi skupa B, tj.
∀A∀B∃C(∀x((x ∈ C) ⇔((x ∈ A) ∧ (x ,∈ B)))).
(C) Aksiom egzistencije (postojanja):
Postoji barem jedan skup.
Teorem B.1. Skupovi ˇcije postojanje slijedi iz (A) i (B) su jedinstveni.
Dokaz: Pretpostavimo da postoje dva skupa C
1
i C
2
koji zadovoljavaju
uvjete aksioma (A). Tada vrijedi
∀x
((x ∈ C
1
) ⇔((x ∈ A) ∨ (x ∈ B))
((x ∈ C
2
) ⇔((x ∈ A) ∨ (x ∈ B))
_
⇒((x ∈ C
1
) ⇔(x ∈ C
2
)).
Odatle po aksiomu (O) slijedi C
1
= C
2
.
Analogno pretpostavimo da postoje dva skupa D
1
i D
2
koji zadovoljavaju
uvjete aksioma (B). Tada vrijedi
∀x
((x ∈ D
1
) ⇔((x ∈ A) ∧ (x ,∈ B))
((x ∈ D
2
) ⇔((x ∈ A) ∧ (x ,∈ B))
_
⇒((x ∈ D
1
) ⇔(x ∈ D
2
)).
Odatle po aksiomu (O) slijedi D
1
= D
2
. Q.E.D.
Napomena B.1. Kao posljedicu Teorema B.1. imamo mogu´cnost uvodenja
jedinstvenih oznaka za uniju A∪ B i za razliku A−B.
Pomo´cu unije i razlike moˇzemo definirati dvije nove operacije sa skupovima.
Definicija B.1. Presjek skupova A i B je skup
A∩ B = A−(A−B).
Napomena B.2. Iz definicije razlike slijedi
x ∈ A∩ B ⇔(x ∈ A) ∧(x ∈ A−B) ⇔(x ∈ A) ∧ ((x ∈ A) ∨ (x ∈ B)) ⇔
⇔((x ∈ A) ∧ (x ∈ A)) ∨ ((x ∈ A) ∧ (x ∈ B)) ⇔(x ∈ A) ∧ (x ∈ B).
Dakle
x ∈ A∩ B ⇔(x ∈ A) ∧ (x ∈ B). (B.1)
B.2. INKLUZIJA I PRAZAN SKUP 191
B.2 Inkluzija i prazan skup
Definicija B.2. Za skupA kaˇzemo da je podskup skupa B ako
∀x((x ∈ A) ⇒(x ∈ B)). (B.2)
Tada piˇsemo A ⊆ B ili B ⊇ A.
Ako je A ⊆ B i A ,= B, skup A zovemo pravim podskupom skupa B.
Oˇcigledno vrijedi (A ⊆ B) ∧ (B ⊆ A) ⇒A = B.
Navedimo i dokaˇzimo najvaˇznija svojstva inkluzije.
Tranzitivnost inkluzije
(A ⊆ B) ∧ (B ⊆ C) ⇒(A ⊆ C), (B.3)
slijedi iz (B.2) i tranzitivnosti implikacije.
Unija skupova sadrˇzi svaki pojedini skup, a presjek je sadrˇzan u svakom
pojedinom skupu, tj.
A ⊆ A∪ B , B ⊆ A∪ B, (B.4)
A∩ B ⊆ A , A∩ B ⊆ B. (B.5)
Inkluzije (B.4) slijede iz tautologije p ⇒ p ∨ q, a inkluzije (B.5) slijede iz
p ∧ q ⇒p.
Razlika dva skupa je sadrˇzana u skupu kojeg umanjujemo : A−B ⊆ A.
Propozicija B.1. Relaciju inkluzije moˇzemo definirati pomo´cu jednakosti i
jedne od operacija ∪ ili ∩.
A ⊆ B ⇔(A∪ B = B) ⇔(A∩ B = A). (B.6)
Dokaz: Ako je A ⊆ B onda vrijedi ∀x((x ∈ A) ⇒ (x ∈ B)). Pomo´cu
tautologije (p ⇒q) ⇒((p ∨ q) ⇒q) slijedi
((x ∈ A) ∨ (x ∈ B)) ⇒(x ∈ B).
ˇsto dokazuje A ∪ B ⊆ B. Zbog (B.4) slijedi prva ekvivalencija u (B.6).
Analogno, koriste´ci tautologiju (p ⇒q) ⇒(p ⇒(p ∧ q)) imamo A ⊆ A∩ B,
odatle zbog (B.5) imamo drugu ekvivalenciju u (B.6). Q.E.D.
Po aksiomu (B) postoji barem jedan skup A. Tada postoji i skup A−A.
Zbog (x ∈ A − A) ⇔ (x ∈ A) ∧ (x ∈ A) ⇔ 0 slijedi da taj skup ne
sadrˇzi niti jedan element. Kada bi postojala dva skupa Z
1
i Z
2
s prethodnim
svojstvom, izjava ∀x(x ∈ Z
1
⇔ x ∈ Z
2
) bi bila istinita jer su obje strane
192 DODATAK B. ELEMENTARNA TEORIJA SKUPOVA
laˇzne. Odatle po aksiomu (O) slijedi Z
1
= Z
2
. Zbog jedinstvenosti skupa s
prethodnim svojstvom koristimo oznaku ∅ za taj skup. Dakle, ∀x(x ,∈ ∅), tj.
(x ∈ ∅) ⇔0.
Budu´ci je implikacija s laˇznom premisom uvijek istinita to vrijedi ∀x(x ∈
∅ ⇒x ∈ A) iz ˇcega zakljuˇcujemo
∀A(∅ ⊆ A).
Iz x ∈ (A ∪ ∅) ⇔(x ∈ A) ∨ (x ∈ ∅) ⇒(x ∈ A) ∨ 0 ⇒(x ∈ A) zakljuˇcujemo
A∪∅ ⊆ A, ˇsto zajedno s (B.4) daje A∪∅ = A. Analogno dobijemo A∩∅ = ∅.
Skupovi A i B su disjunktni ako nemaju zajedniˇckih elemenata, tj.
A∩ B = ∅.
B.3 Zakoni unije, presjeka i oduzimanja
Slijede´ce zakonitosti za operacije sa skupovima prvi je istraˇzio John Boole
(1813-1864).
Zakon komutativnosti :
A∪ B = B ∪ A , A∩ B = B ∩ A. (B.7)
Ovi zakoni slijede iz zakona komutativnosti za disjunkciju i konjunkciju u
algebri sudova.
Zakon asocijativnosti:
(A∪ (B ∪ C)) = ((A∪ B) ∪ C) , (A∩ (B ∩ C)) = ((A∩ B) ∩ C). (B.8)
Dokaz slijedi iz zakona asocijativnosti za disjunkciju i konjunkciju u algebri
sudova.
Zakoni distributivnosti:
(A∪(B∩C)) = (A∪B)∩(A∪C) , (A∩(B∪C)) = (A∩B)∪(A∩C). (B.9)
Dokaz slijedi iz zakona distribucije disjunkcije prema konjunkciji i obratno.
Napomena B.3. Za konaˇcan broj skupova A
i
(i = 1, . . . , n) i B
j
(j = 1, . . . , m)
imamo
(
n
_
i=1
A
i
) ∩ (
m
_
j=1
B
j
) =
n
_
i=1
m
_
j=1
(A
i
∩ B
j
).
(
n

i=1
A
i
) ∪ (
m

j=1
B
j
) =
n

i=1
m

j=1
(A
i
∪ B
j
).
B.3. ZAKONI UNIJE, PRESJEKA I ODUZIMANJA 193
Zakoni idempotencije:
A∪ A = A , A ∩ A = A. (B.10)
Jednakosti u (B.10) slijede iz zakona idempotencije za sudove.
Oduzimanje skupova nije obratna operacija uniji ˇsto se vidi iz
A ∪ (B −A) = A ∪ B. (B.11)
Nadalje vrijedi
A−B = A−(A∩ B), (B.12)
ˇsto slijedi iz:
x ∈ (A−(A∩B)) ⇔(x ∈ A)∧(x ,∈ A∩B)) ⇔(x ∈ A)∧((x ,∈ A)∨(x ,∈ B)) ⇔
((x ∈ A) ∧ (x ,∈ A)) ∨ ((x ∈ A) ∧ (x ,∈ B)) ⇔
⇔(x ∈ A) ∧ (x ,∈ B) ⇔x ∈ (A−B).
Zakon distributivnosti mnoˇzenja prema oduzimanju oblika
A∩ (B −C) = (A∩ B) −C, (B.13)
ˇsto slijedi iz
x ∈ A∩(B−C) ⇔(x ∈ A) ∧x ∈ (B−C) ⇔(x ∈ A) ∧(x ∈ B) ∧(x ,∈ C) ⇔
⇔x ∈ (A∩ B) ∧ (x ,∈ C) ⇔x ∈ ((A∩ B) −C).
Zakoni de Morgana za oduzimanje glase:
A−(B ∩ C) = (A−B) ∪ (A−C), (B.14)
A−(B ∪ C) = (A−B) ∩ (A−C).
Takoder vrijede jednakosti :
(A ∪ B) −C = (A−C) ∪ (B −C), (B.15)
A −(B ∪ C) = (A−B) −C. (B.16)
Vezu izmedu relacije inkluzije i operacija unije, presjeka i razlike daju
jednakosti:
(A ⊆ B) ∧ (C ⊆ D) ⇒ ((A∪ C) ⊆ (B ∪ D)), (B.17)
(A ⊆ B) ∧ (C ⊆ D) ⇒ ((A∩ C) ⊆ (B ∩ D)), (B.18)
(A ⊆ B) ∧ (C ⊆ D) ⇒ ((A−D) ⊆ (B −C)), (B.19)
(C ⊆ D) ⇒ ((A−D) ⊆ (A−C)). (B.20)
194 DODATAK B. ELEMENTARNA TEORIJA SKUPOVA
B.4 Univerzalni skup i komplement
Za neki skup Amoˇzemo promatrati sve objekte koji nisu ˇclanovi tog skupa, tj.
¦x[x ,∈ A¦. Takav objekt op´cenito nije skup, suviˇse je opseˇzan. U konkret-
nim situacijama prouˇcavamo samo one skupove koji su podskupovi nekog
konkretnog skupa ˇciji ˇclanovi su objekati koji nas interesiraju (atomi). Takav
skup zovemo univerzalni skup i oznaˇcavamo s U. U tom sluˇcaju oˇcigledno
vrijedi: ∀A
A ⊆ U , A∩ U = A , A∪ U = U. (B.21)
Skup U − A = A
C
= −A zovemo komplement skupa A (u odnosu na
skup U).
Za skupove u idu´cim rezultatima ove toˇcke pretpostavljamo da su pod-
skupovi univerzalnog skupa U. Vrijede slijede´ce osnovne jednakosti.
Propozicija B.2. Neka su A i B skupovi. Tada je
A∩ −A = ∅ , A∪ −A = U, (B.22)
−(−A) = A, (B.23)
−(A∩ B) = −A ∪ −B , −(A∪ B) = −A∩ −B. (B.24)
Jednakost (B.23) je pravilo dvostrukog komplementa, a (B.24) su de Morganovi
zakoni za komplement.
Iz aksioma (B) je oˇcigledno
A−B = A ∩ (U −B) = A∩ −B = −(−A ∪ B)
Propozicija B.3. Neka su A i B skupovi. Vrijede slijede´ce ekvivalencije:
A ⊆ B ⇔(A ∩ −B = ∅), (B.25)
A ⊆ B ⇔−B ⊆ −A (B.26)
Dokaz: Za dokaz relacije (B.25) koristimo monotonost inkluzije na presjek
A ⊆ B ⇒A∩ −B ⊆ B ∩ −B = ∅ ⇒A ∩ −B = ∅.
Obratno, ako je A∩ −B = ∅ onda
A = A∩ U = A ∩ (B ∪ −B) = (A∩ B) ∪ (A ∩ −B) = A∩ B ⊆ B.
Relacija (B.26) slijedi iz logiˇckog zakona o kontrapoziciji. Q.E.D.
Napominjemo da su formule koje se dobivaju u Booleovoj algebri pod-
skupova ekvivalentne odgovaraju´cim izjavama algebre sudova. Naime, samo
je potrebno shvatiti skupove kao izjave, a simbole ∩, ∪, =, ⊆, −, ∅, U zami-
jeniti simbolima ∧, ∨, ⇔, ⇒, , 0, 1.
B.5. KARTEZIJEV PRODUKT 195
B.5 Kartezijev produkt
Definicija B.3. (Kolmogorov
1
) Za bilo koja dva a i b definiramo skup
(a, b) = ¦¦a¦, ¦a, b¦¦ (B.27)
koji nazivamo uredeni par elemenata a i b.
Teorem B.2. Da bi vrijedilo (a, b) = (c, d) nuˇzno je i dovoljno da bude
istinita izjava (a = c) ∧ (b = d).
Dokaz: Neka je (a, b) = (c, d). Tada po (B.27) i aksiomu (O) imamo dva
mogu´ca sluˇcaja:
(i) ¦a¦ = ¦c¦ i ¦a, b¦ = ¦c, d¦,
(ii) ¦a¦ = ¦c, d¦ i ¦a, b¦ = ¦c¦.
U sluˇcaju (i) oˇcito vrijedi (a = c) ∧(b = d). U sluˇcaju (i) imamo a = c = d i
a = b = c. Q.E.D.
Jednostavna posljedica teorema B.2. je (a, b) = (b, a) ⇔a = b.
Definicija B.4. Za bilo koje skupove X i Y oznaˇcimo
X Y = ¦(x, y)[(x ∈ X) ∧ (y ∈ Y )¦. (B.28)
Taj skup zovemo Dekartov ili Kartezijev produkt skupova X i Y .
Jasno je da za svaki skup X vrijedi X ∅ = ∅ i ∅ X = ∅. Navodimo
neka jednostavna svojstva Dekartovog produkta.
Propozicija B.4. Neka su A, B i C skupovi. Vrijedi
(A ∪ B) C = (AC) ∪ (B C), (B.29)
C (A∪ B) = (C A) ∪ (C B), (B.30)
(A ∩ B) C = (AC) ∩ (B C), (B.31)
C (A∩ B) = (C A) ∩ (C B), (B.32)
(A−B) C = (AC) −(B C), (B.33)
C (A−B) = (C A) −(C B). (B.34)
Nadalje, neka su A, B, C i D skupovi. Tada je
C D −AB = ((C −A) D) ∪ (C (D −B)). (B.35)
Dekartov produkt je monoton na ⊆, tj. za C ,= ∅ vrijedi
A ⊆ B ⇔(AC) ⊆ (B C) ⇔(C A) ⊆ (C B). (B.36)
1
Andrej Nikolaeviˇc Kolmogorov (Tambov, 25. travanj 1903. – Moskva, 20. listopad
1987.) ruski matematiˇcar
196 DODATAK B. ELEMENTARNA TEORIJA SKUPOVA
Dokaz: Za (B.29) imamo
(x, y) ∈ (A∪B)C ⇔(x ∈ A∪B)∧y ∈ C ⇔((x ∈ A)∨(x ∈ B))∧(y ∈ C) ⇔
((x ∈ A)) ∧ (y ∈ C)) ∨ ((x ∈ B) ∧ (y ∈ C)) ⇔
((x, y) ∈ (AC)) ∨ ((x, y) ∈ (B C)) ⇔(x, y) ∈ (A C) ∪ (B C).
Jednakosti (B.30), (B.31), (B.32), (B.33) i (B.34) dokazuju se analogno.
Dokaˇzimo (B.35).
(x, y) ∈ C D −AB ⇔((x, y) ∈ C D) ∧ ((x, y) ,∈ AB) ⇔
((x ∈ C) ∧ (y ∈ D)) ∧ ((x ,∈ A) ∨ (y ,∈ B)) ⇔
((x ∈ C) ∧ (y ∈ D) ∧ (x ,∈ A)) ∨ ((x ∈ C) ∧ (y ∈ D) ∧ (y ,∈ B)) ⇔
(x ∈ (C −A) ∧ (y ∈ D)) ∨ ((x ∈ C) ∧ (y ∈ (D −B))) ⇔
((x, y) ∈ ((C −A) D)) ∨ ((x, y) ∈ (C (D −B))) ⇔
(x, y) ∈ ((C −A) D) ∪ (C (D −B)).
Posljednja tvrdnja slijedi iz
A ⊂ B ⇔A−B = ∅ ⇔∅ = (A−B)C = AC−BC ⇔AC ⊆ BC.
Q.E.D.
B.6 Relacije i funkcije
Definicija B.5. Podskup R kartezijevog produkta XY nazivamo relacija.
Da su dva elementa a ∈ X i b ∈ Y u relaciji R piˇsemo
< a, b >∈ R ili aRb.
Skup T(R) ⊆ X zovemo domena relacije. Kodomena relacije je /(R) = Y .
Prazan skup ∅ je relacija.
Ponekad se ˇcinjenica da < x, y >,∈ R piˇse x , Ry.
Medu najvaˇznijim relacijama je relacija ekvivalencije. Ona se javlja kod
nastojanja da elemente skupa identificiramo na osnovi nekog njima zajedniˇckog
svojstva. Na taj naˇcin se skup raspada na podskupove elemenata koji su
identiˇcni u pogledu tog svojstva. Poˇsto usporedujemo elemente istog skupa
A jasno je da za relaciju ekvivalencije R vrijedi R ⊆ AA.
B.6. RELACIJE I FUNKCIJE 197
Definicija B.6. Relacija R ⊆ AA je relacija ekvivalencije ako vrijedi:
(i) R je refleksivna na A:
∀x(< x, x >∈ R).
(ii) R je simetriˇcna:
∀x, y((< x, y >∈ R) ⇒(< y, x >∈ R)).
(iii) R je tranzitivna:
∀x, y, z((< x, y >∈ R) ∧ (< y, z >∈ R)) ⇒(< x, z >∈ R).
Takoder, medu najvaˇznije relacije ubrajamo relacije uredaja ili poretka.
Definicija B.7. Relacija R se naziva relacijom poretka ili uredaja ako
vrijedi
(1) ∀x(xRx) refleksivnost,
(2) ∀x, y, z((xRy) ∧ (yRz) ⇒(xRz)) tranzitivnost ,
(3) ∀x, y((xRy) ∧ (yRx) ⇒(x = y)) antisimetriˇcnost .
Relacija s gornjim svojstvima joˇs se naziva parcijalni uredaj .
Uredaj R je linearan ili jednostavan ako vrijedi
∀x, y(x ,= y ⇒(xRy ∨ yRx)).
Standardna oznaka za relaciju uredaja je ≤ ili _.
Ako relacija nije antisimetriˇcna onda se zove poluuredaj.
Pojam funkcije svakako je jedan od najvaˇznijih pojmova u matematici.
Intuitivno, pod tim pojmom podrazumjevamo jednoznaˇcno pridruˇzivanje ele-
menata jednog skupa elementima drugog skupa. Funkcija je specijalni sluˇcaj
medu relacijama.
Definicija B.8. Relacija F je funkcija ako vrijedi
∀x, y, z(((< x, y >∈ F) ∧ (< x, z >∈ F)) ⇒(y = z)).
Zbog jedinstvenosti, umjesto oznake < x, y >∈ F ili xFy piˇsemo y = F(x).
Indeks
A
aksiom
– Arhimedov, 7, 32
– Peanovi, 2
– potpunosti, 32
antisimetriˇcnost
aproksimacija, 7, 85
– funkcije, 87, 113
– nultoˇcke, 116
– povrˇsine, 120
apsorpcija
– logiˇcka, 184
asocijativnost
– disjunkcije, 184
– konjunkcije, 184
– presjeka, 190
– unije, 190
B
binarna operacija
– zbrajanje, 3
brojevi
– cijeli, 4
– decimalni, 7
– racionalni, 4
brojevni pravac, 7
brzina, 85
– prosjeˇcna, 85
D
de Morganovi zakoni
– logiˇcki, 184
– za skupove, 191
derivacija, 86
disjunkcija, 183
distributivnost
– kvantifikatora, 185
– logiˇcka, 184
– presjeka na uniju, 190
– unije na presjek, 190
E
ekvipotentni skupovi, 36
ekvivalencija, 183
Eulerova formula, 57
F
funkcija, 9, 195
– apsolutna vrijednost, 12
– arcus, 27
– area, 23
– bijekcija, 18
– derivabilna, 86
– diferencijabilna, 86
– domena, 9
– eksponencijalna, 20, 35, 50
– – na C, 56
– gama, 150
– graf, 9
– hiperbolne, 22
– injekcija, 17
– inverzna, 17
– izjavna, 185
– – viˇse argumenata, 186
– kodomena, 9
– korijen, 20
– kvadratna, 14
– linearna, 11
198
INDEKS 199
– logaritamska, 21
– monotona, 10
– – po dijelovima, 128
– neprekidna, 68
– – uniformno, 129
– op´ca potencija, 22
– padaju´ca, 10
– polinom, 15
– prekidna, 69
– primitivna, 132
– racionalna, 16
– rastu´ca, 10
– razlomljena linearna, 15
– restrikcija, 9
– surjekcija, 18
– trigonometrijske, 24
G
gomiliˇste niza, 52
graniˇcnu vrijednost, 43
greˇska
– apsolutna, 13
– relativna, 13
grupa
– komutativna, 4
I
idempotentnost
– logiˇcka, 184
– skupovna, 191
implikacija, 183
infimum, 34
integral
– donji, 121
– gornji, 121
– neodredeni, 135
– nepravi, 146
– Riemannov, 122
interpolacija
– ˇcvorovi, 113
– polinomom, 113
K
Kartezijev produkt, 8, 193
Kartezijeva ravnina, 8
kompozicija funkcija, 16
komutativnost
– disjunkcije, 184
– konjunkcije, 184
konjunkcija, 183
kontrapozicija, 184
konvergencija
– niza, 42
– – uniformna, 176
– reda, 153
– – apsolutna, 159
– – uniformna, 177
koordinatni sustav, 8
kvantifikator
– egzistencije, 185
– univerzalni, 185
kvocijent diferencija, 86
L
limes
– inferior, 53
– superior, 53
limes funkcije, 61
– Cauchyjeva definicija, 62
– jednostrani, 65
– u R, 64
limes niza, 42
– funkcija, 50
– u C, 57
– u R, 43
– u R, 42
M
majoranta, 31
maksimum, 32
matematiˇcka indukcija, 2
metoda tangenti, 117
minimum, 34
200 INDEKS
mjera, 119
N
nepravi integral
– kriterij konvergencije, 148
neprekidnost funkcije, 68
– jednostrana, 81
niz, 41
– Cauchyjev, 54
– fundamentalan, 54
– funkcija, 50
– konvergentan, 42
– padaju´ci, 41
– podniz, 42
– rastu´ci, 41
O
obuhvatnost, 187
operator negacije, 183
P
podniz, 42
polinom, 15
– interpolacijski, 113
– Lagrangeov, 113
– Taylorov, 102
polje, 5
– kompleksnih brojeva, 55
– realnih brojeva, 29
– uredeno, 31
poluuredaj, 195
R
radijan, 24
red, 151
– binomni, 170
– Fourierov, 174
– funkcija, 165
– geometrijski, 152
– harmonijski, 154
– konvergentan, 153
– kriterij konvergencije
– – Cauchyjev, 160
– – D’Alambertov, 160
– – integralni, 162
– – Leibnitzov, 159
– parcijalna suma, 151
– potencija, 165
– – radijus konvergencije, 165
– produkt redova, 164
– Taylorov, 169
– trigonometrijski, 174
refleksivnost, 195
relacija, 194
– domena, 194
– ekvivalencije, 195
– kodomena, 194
– poretka, 195
– uredaja, 195
S
sekanta, 86
skup
– gust, 33
– gust u sebi, 6
– komplement, 192
– neprebrojiv, 39
– otvoren, 83
– podskup, 189
– prebrojiv, 37
– presjek, 188
– univerzalni, 192
– zatvoren, 83
sljedbenik, 2
suma
– Darbouxova, 121
– integralna, 121
– reda, 153
– – parcijalna, 151
– – u smislu C´esara, 180
supremum, 32
T
INDEKS 201
tangenta, 86
– koeficijent smjera, 86
tautologija, 183
tranzitivnost, 195
– implikacije, 184
U
uredaj, 3
– jednostavan, 195
– linearan, 5, 195
– parcijalni, 5, 195
uredeni par, 193

ii

Posljednji ispravak: petak, 6. oˇujak 2009. z

Uvod
Matematiˇka analiza I. & II. su standardni jednosemestralni kolegiji koji se c c predaju na prvoj godini studija matematike na PMF-Matematiˇkom odjelu Sveuˇiliˇta u Zagrebu. Gradivo tih kolegija izlaˇe se sa satnicom od tri sata c s z predavanja i tri ili ˇetiri sata vjeˇbi tjedno u prvom i drugom semestru studija. c z Program kolegija obuhva´a osnovna znanja o funkcijama realne varijable, od c definicija osnovnih elementarnih funkcija, preko pojma limesa niza i funkcije, neprekidnosti funkcije, do diferencijalnog i integralnog raˇuna. c Izlaganje gradiva podijeljeno je na ˇest poglavlja, od kojih se prva tri s poglavlja izlaˇu u prvom semestru, a posljednja tri u drugom semestru studija. z Ukljuˇena su i dva dodatka koja omogu´uju snalaˇenje u jeziku matematiˇke c c z c logike i jeziku skupova koji se koriste u izlaganju. U prvom poglavlju obraduju se osnovni pojmovi o skupovima i funkcijama, na naˇin da se paˇnja posveˇuje konkretnim skupovima prirodnih, c z c cijelih, racionalnih i realnih brojeva. Prvo se intuitivno i heuristiˇki opisuju c svojstva tih skupova, da bi u nastavku dali aksiomatiku skupa realnih brojeva. Pojam funkcije se uvodi kroz ponavljanje poznatih pojmova iz srednje ˇkole, a zatim se kroz uvodenje operacije kompozicije i pojma inverzne s funkcije, formalno definiraju arcus i area funkcije. Kod definiranja pojmova infimuma i supremuma skupa, upoznajemo studente s strogim matematiˇkim c naˇinom formuliranja tih pojmova pomo´u logiˇkih veznika i kvantifikatora. c c c Takoder se upoznaju s naˇinom kako razlikovati veliˇinu beskonaˇnih skupova c c c kroz pojam prebrojivog i neprebrojivog skupa. Drugo poglavlje je posve´eno nizovima realnih brojeva i njihovoj konc vergenciji. Naroˇito se inzistira na pojmu konvergencije niza, jer to je prvi c ozbiljni susret s pojmom koji zahtijeva shva´anje beskonaˇnog matematiˇkog c c c procesa. Posebno se inzistira na razumijevanju Cauchyjeve definicije limesa niza. Na kraju se uvodi skup kompleksnih brojeva i konvergencija nizova u njemu, te odnos s konvergencijom komponentnih realnih nizova. U tre´em poglavlju obraduje se limes funkcije i neprekidnost funkcije, s c tim da se ti pojmovi uvode pomo´u nizova, ali se dokazuju i koriste Cauc chyjeve varijante tih pojmova. Pokazuje se veza neprekidnosti i monotonosti iii

iv funkcije, te se dokazuje neprekidnost svih elementarnih funkcija. Drugi semestar poˇinje s ˇetvrtim poglavljem o diferencijalnom raˇunu i c c c teorijski i praktiˇki relevantnim pojmovima u vezi s derivacijom. Posebno, c dokazuju se teoremi srednje vrijednosti i primjenjuju na probleme istraˇivanja z toka funkcije. Takoder pokazujemo neke primjene u numeriˇkoj matematici. c Pojam integrabilnosti u Riemannovom smislu uvodi se u petom poglavlju. Tu dokazujemo integrabilnost elementarnih funkcija pomo´u njihove neprekidc nosti ili monotonosti po dijelovima. Takoder se definira primitivna funkcija i daju se osnovne tehnike integralnog raˇuna. Obraduju se primjene na c nalaˇenje povrˇina likova i volumena tijela, kao i zakrivljenost ravninskih z s krivulja. Posljednje ˇesto poglavlje je posve´eno redovima brojeva i redovima funkcija. s c Prouˇava se apsolutna konvergencija redova i dokazuju se dovoljni uvjeti za c konvergenciju redova. Od redova funkcija poseban naglasak je na redovima potencija. Specijalno se promatraju Taylorovi redovi osnovnih funkcija. Takoder se ukratko obraduju i osnovne ˇinjenice o Fourierovim redovima periodiˇkih c c funkcija. Dodaci A i B su uvrˇteni zato da studentima budu na raspolaganju oss novna znanja iz matematiˇke logike i elementarne teorije skupova potrebna c za svladavanje ovog kolegija.

OBAVEZNA LITERATURA: 1. S. Kurepa, Matematiˇka analiza 1: Diferenciranje i integriranje, Tehniˇka c c knjiga, Zagreb, 1984. 2. S. Kurepa, Matematiˇka analiza 2: Funkcije jedne varijable, Tehniˇka c c knjiga, Zagreb, 1984. DOPUNSKA LITERATURA: 1. M. H. Protter, C. B. Morrey, A First Course in Real Analysis, Springer Verlag, 1991.

Boris Guljaˇ s

. . . . . .1 Aksiomi polja R . . . . . . . .2 Supremum i infimum skupa. . . . . 1. . . . .2.2. . .8 Kompozicija funkcija. 1. . . . . . . .9 Korijeni . . .3 Aksiomi polja R. . 42 v .2. .) . . . . . . . .7 Racionalne funkcije . . . . . .10 Eksponencijalna funkcija na Q. . . . . . . . . . 1. . . . . . . . .Sadrˇaj z Uvod 1 Skupovi i funkcije 1. . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Niz i podniz .1. . 1. . . . .1. . . . .6 Polinomi . . . inverzna funkcija . . . . . . . . . . . iii 1 1 2 6 7 8 8 10 11 12 14 15 15 16 16 20 20 22 24 28 29 31 35 36 41 2 Nizovi 2. . Q . . . . . . . . . . . .1. koordinatni sustav . . . . . . . .1 Klasifikacija realnih funkcija pomo´u grafa . .2. . . . . . .2. . . . . . . . . . . . .3. . . . 1. . c 1. . potpunost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . .3 Decimalni brojevi. . . . . . 1. . .1 Skupovi . . .4 Kvadratna funkcija . . . . .2 Prikaz skupova Q i R na pravcu . . . . . . . . . . prebrojivost . . . 1. . . . . .2. . . 1. . . aproksimacija . . . . . . . . . . . .4 Kartezijeva ravnina. . .2 Limes niza u R . . 1. . . . . . . .4 Ekvipotentni skupovi. . . . . . 1.1 Skupovi N. . . . . . logaritamska op´a potencija . . . . . . . 1. .2 Funkcije . . . . . . . .2. 1. . . . . . . . . . . . . 1. 1. .2 Linearne funkcije . .11 Hiperbolne i area funkcije . . . . . . . . . . .12 Trigonometrijske i arkus funkcije . .2.5 Razlomljene linearne funkcije . . . . . funkcija. . . . . . . . . . . . . . supremum i infimum. . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . 1. . . .2. . c 1.2. . . . . . . . . . . . . . . Z. . . . 1.3 Apsolutna vrijednost i udaljenost . . .2. . . . . . 1.3. . . . . . . . . potpunost . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Eksponencijalna funkcija na R (I. . . . . . . . 41 2. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . c 3. . . . . .2 Trigonometrijske i arcus funkcije . .2. . 4. . 2. . . . . . . . . . . . 2. .2. . . . . . . . . .2. . . 4. .2 Diferencijabilnost i operacije . . . . .6. . . . . . . . . .1 Potencije i korijeni . .vi 2. . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . .3. . . logaritamske. . . . . . . . . area i arcus funkcija 3. . . . . .2 Neprekidnost funkcije u toˇki . . . . . . . . . . . 3. . . . . .1 Neprekidnost korijena. . . . . . . 3. . . .6.2 Konveksne funkcije. . . . . . . . . . . . .3 Neprekidnost i monotonost . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . .6 Polje C. . . .2. . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Hiperbolne i area funkcije . . . . . 4. . . . . . . . . .1 Polje kompleksnih brojeva C . . . . . . . . .3 Eksponencijalna funkcija . . .5 Cauchyjev niz . . . . . .3 Operacije s konvergentnim nizovima . . . . . . . . .5 Monotonost i derivacija funkcije . . .5 Otvoreni skupovi u R . 45 47 50 51 54 55 55 56 57 61 61 64 65 67 71 72 73 74 76 78 81 83 85 85 90 93 93 93 94 95 96 99 102 103 105 109 111 112 114 3 Limes i neprekidnost funkcije 3. . 3. .3. . .4 Neprekidnost funkcije na segmentu . . . . . .3. . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . infleksija . . . 2. 3.3 Nizovi u C. . . . . . . .3 Derivacije elementarnih funkcija . . . . . . . . . . .4 Limes superior i limes inferior . . . . . . . . . . . . . .2 Eksponencijalne funkcije na R (II. . . . . 3.3. . .2 Jednostrani limes u R . . 4 Derivacija 4. . . . . . . . . .4 Teoremi srednje vrijednosti . . . . . . . . 2. . . .6. . . . .) 2. 4. . . . . . . .7 Svojstva konveksnih funkcija . . . . .4 L’Hospitalovo pravilo . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . .1 Odredivanje ekstrema pomo´u derivacija viˇeg reda c s 4. . ˇ SADRZAJ . . . . . . . . .3. nizovi u C . . . . . 4.1. 4. .3 Neprekidnost trigonometrijskih funkcija . . . . . . .3 Okomite i kose asimptote na graf funkcije . .2 Eksponencijalna funkcija na C . . . . . . . . 3.1. . . . . . . . .6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . limes niza u C . . . .3. .1 Limes u R . . . . . . . . . . . . . .1 Limes funkcije . .1 Neprekidnost i operacije s funkcijama . . . . 4. . . . .2 Neprekidnost eksponencijalne funkcije na R . . 4. . . . . .6 Taylorov teorem .8 Primjene derivacije . . . . . . . . . . . . . . .1 Motivacija . . . . .6. . .3. . . . . . . .4 Jednostrana neprekidnost funkcije .1 Primjeri konvergentnih nizova . . . . . . . . 4. . . . . . . 3. 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 Redovi potencija . . . . .3 Povrˇina rotacione plohe . .9 Uniformna konvergencija . . . .2 Definicija konvergencije reda .1 4. . . . . . . .4 Zakrivljenost ravninske krivulje . . . . . . .1 Volumen rotacionog tijela . . . . 194 . . . 5. . . . 5. . . . . . . . . 191 . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. .7. 171 . . . . . . . . . .7. .2 Izjavne funkcije i kvantifikatori . . . . . 121 . 5. . . . . . . . . .6. . . . . . . . . . 6. . . . .1 Direktna integracija . . . . 6. . . . . . . . . .8 Fourierovi redovi . . . . . . . . . . . . . .10 Sumiranje redova u smislu C´sara . .7 Taylorovi redovi . . . . 155 . . . . . . . . . . . . . . . . . .8. 153 .1 Definicija reda . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Usporedivanje redova. . presjeka i oduzimanja B. . . . . . . . . . . . . 121 . . . .4 Univerzalni skup i komplement . . . . . . .8 Nepravi integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 . . 175 . . . . . . . . . . 136 . . . 185 A. . . 182 5 Riemannov integral 5. 5. . . .2 Integracija racionalnih funkcija .ˇ SADRZAJ 4. A Algebra izjava 185 A. . . .1 Izjave i veznici . . 5. . . . . . .8. . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 B Elementarna teorija skupova B. . . . . . . . e . . . . . . . . 144 . 5. . . . 6. . apsolutna konvergencija 6. . . . . . . 5. . . 178 . . . .4 Integrabilnost monotonih i neprekidnih funkcija 5. . . . . .5 Produkt redova . . . . . . .2 Integral . . . . . . . . . . . . . 166 . . . .7 Primjene .2 Duljina ravninske krivulje . . . . . . . . . .6. . . . . . . . . . . . 6. .7. . . . . . 122 . . . . . . . . . . . . 134 . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . .5 Primitivna funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Newtonova metoda . . .1 Kriterij konvergencije nepravog integrala 6 Redovi 6. . . . 127 . . . s 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 . . . . 145 . . . 167 . . .3 Osnovna svojstva . . . . . . . . . . 144 . . .1 Problem povrˇine i rada sile . . . . . . . 6. . . 142 . . . . 6. . . . . 150 153 . . . . .4 Uvjeti za konvergenciju reda . . . . . . . . . . . . .6 Metode integriranja . .2 vii Lagrangeov interpolacijski polinom .1 Skupovi i operacije sa skupovima . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . s 5. . B. . 189 . . . .3 Zakoni unije. . .7. . . . . . . . . . . . . .8. . . . . . . . .2 Inkluzija i prazan skup . . . 117 . . . 189 . . . . 147 . . . . . . . 144 . . . . . . . 192 . 146 . . . . .

.viii ˇ SADRZAJ B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Kartezijev produkt . . . . 196 Index 197 . . . . . . . .6 Relacije i funkcije . . . . . . 195 B. . . . . . . . . . .

Iz tog razloga skupovi A i B su identiˇni. c ∨ (disjunkcija)je veznik ”ili”. a ⇔ (ekvivalencija) ˇitamo ”ako i samo ako”. (t ∈ A) ⇒ (t ∈ B). 7}. tj. kazuje da skup A ima barem jedan ˇlan. ako .onda”. A = B. Drug logiˇki kvantifikator c c c je ∃. 3. povlaˇi. Intuitivno. Znak ∀ (za svaki) je logiˇki kvantifikator (univerzalni kvantifikator). Posljednja izjava je napisana pomo´u logiˇkih znakova i glasi: ”za svaki t. A = ∅. 5 i 7. c c Kaˇemo da je skup A podskup skupa B i piˇemo A ⊆ B. 5. On povezuje dvije izjave i ˇitamo ga ”slijedi. c ”onda i samo onda” i sliˇno. 3. t element c c c c od A povlaˇi (slijedi) t element od B”.1 Skupovi Pojmovi skup i element ili ˇlan skupa predstavljaju osnovne ili primitivne c pojmove koji se ne definiraju. postoji skup ˇiji ˇlanovi su svi primitivni brojevi manji od c c 10. Taj skup moˇemo oznaˇiti c z c nabrajaju´i ˇlanove unutar vitiˇastih zagrada: {2. Na primjer. Nazovimo ga s A. izjava ∃a(a ∈ A). Moˇemo provjeriti da skup B ima toˇno ista ˇetiri ˇlana 2. Npr. & (konjunkcija) koji odgovara jeziˇnom vezniku ”i”. i on opisuje opseg izjave koja iza njega c slijedi. kvantifikator egzistencije ili postojanja. Za pisanje ˇinjenice da je a element c c c skupa A koristimo oznaku a ∈ A. Pored navedenih kvantifikatora koristimo joˇ slijede´e veznike s c c ili logiˇke operacije: ∧. tj. tj. 5 i 7. a da a nije element skupa A koristimo oznaku a ∈ A. pojam skupa predstavlja cjelinu koju ˇine elementi ili ˇlanovi tog skupa. z c c c 3.Poglavlje 1 Skupovi i funkcije 1. c c c Neka je B skup svih rjeˇenja polinomijalne jednadˇbe x4 − 17x3 + 101x2 − s z 247x + 210 = 0. To je skup od ˇetiri elementa: 2. Znak ⇒ je logiˇki veznik koji zovemo implikacija. ako je svaki z s element t ∈ A ujedno i element skupa B. ∀t. c Skup koji nema niti jednog ˇlana zovemo prazan skup i oznaˇavamo s ∅. ”posc toji element a koji je u skupu A”. Navedeni veznici odgovaraju pojedinim operacic 1 .

Postoji prvi element u skupu N i oznaˇavamo ga s 1. za svaka dva z razliˇita prirodna broja znamo koji je manji a koji je ve´i. 3. obje su istinite ili su obje laˇne. To je c jedini element koji nije sljedbenik nekog prirodnog broja. – Turin. 3. tj. . c Operacija unija skupova A i B u oznaci A ∪ B odgovara vezniku ”ili”. 2. Operacija presjek skupova A i B u oznaci A∩B odgovara vezniku ”i”. z Osnovna znanja o logiˇkim izjavama i skupovima potrebna u daljnjim c razmatranjima obradena su u Dodatku A (str. tj. . Takav je skup prirodnih brojeva koc c jeg oznaˇavamo s N.) i B (str. Sada ´emo se posvetiti konkretnim skupovima kojima ´emo se baviti u ovom kursu. tko mu je sljedbenik. c c N = {1.) talijanski matematiˇar c 1 1) 1 ∈ S. ∀t (t ∈ A ∩ B) ⇔ ((t ∈ A) ∧ (t ∈ B)). kojeg oznaˇavamo s 1. ∀n ∈ N.1 Skupovi N. Ako krenemo od prvog prirodnog broja.2 POGLAVLJE 1. i od svakog broja predemo na njec govog sljedbenika. onda su one jednako vrijedne.). . tj. koji je prije c c kojega u prirodnom poretku.1. SKUPOVI I FUNKCIJE jama sa skupovima. tj. Svaki prirodni broj ima sljedbenika. 27. Vrijedi aksiom matematiˇke indukcije: c Neka je S ⊆ N takav da vrijedi: 2) ∀n ∈ N. 3. . Z. a njen rezultat je skup koji sadrˇi one i samo one ˇlanove koji su ˇlanovi skupa A ili z c c skupa B. a njegovi ˇlanovi su prirodni brojevi 1. c c 1. postoje razliˇite realizacije skupa N. 189. 2. travanj 1932. tj. za svaki prirodni broj znamo koji broj dolazi nakon njega. (n ∈ S) ⇒ (s(n) ∈ S). c Giuseppe Peano (Cuneo [Piemonte]. 1 ∈ N. ∀t (t ∈ A ∪ B) ⇔ ((t ∈ A) ∨ (t ∈ B)). Q U naˇim razmatranjima posebno vaˇnu ulogu igraju skupovi koji nemaju s z samo konaˇno mnogo ˇlanova. . Na skupu N moˇemo usporedivati brojeve. a njen rezultat je skup koji sadrˇi one i samo one ˇlanove koji z c su ˇlanovi skupa A i skupa B. Naprimjer. Zapravo. Sada smo upravo c c opisali svojstva koja ˇine Peanove1 aksiome skupa N: c 1. 2. Svaki skup za kojeg vrijede Peanovi aksiomi poistovje´ujemo sa skupom c prirodnih brojeva. tj. tj.}. pro´i ´emo svim prirodnim brojevima. 185. . ∃s(n) ∈ N. Naravno. tj. Tada je S = N. Ako veznik ⇔ povezuje dvije izjave. . kolovoz 1858.. 20.

Tako smo def . z gdje je sljedbenik definiran sa s(a) = {a}. . Dodajmo. b ∈ N. Ve´ najjednostavniji problemi vode na rjeˇavanje s c s jednadˇbe oblika a + x = b. . c s s z Naime. na N imamo zadanu algebarsku strukturu i uredaj. Dobro. s(n) . {{{∅}}}. tj. Odmah je jasno da niti u skupu {0} ∪ N nismo u mogu´nosti rijeˇiti naˇu jednadˇbu za bilo koji izbor brojeva a. To slijedi iz 1. m. Peanovog aksioma. n < s(n). tj. na N moˇemo definirati relaciju strogog uredaja < tako da kaˇemo z z ∀n ∈ N. Kada bi takav broj postojao. Ve´ u prvim godinama c ˇkolovanja iz matematike uˇi se kako razne probleme matematiˇki formulis c c rati i potom rjeˇavati. c Taj uredaj je linearan ili jednostavan. tj.))) = s[m] (n). k ∈ N). Pitanje je sada koliko nam je ta struktura korisna i dostatna. n + m = m + n. b ∈ N? Naravno. x + n = n. Osim operacije zbrajanja. (n. odgovor je negativan ve´ za izbor a = b = 1.Takav z s x zovemo suprotnim element od n i oznaˇavamo s −n. Takoder. Za n ∈ N stavimo s(n) = n + 1. m ∈ N). u skupu N ne postoji broj x sa svojstvom da c je x + 1 = 1. . odmah imamo i uredaj ≤ ako stavimo (n ≤ m) ⇔ ((n < m) ∨ (n = m)). oni su usporedivi. m ∈ N. Dakle. {∅}. jer pri zbrajanju s 0 svi elementi ostaju nepromijenjeni. ˇ c Sto moˇemo sada uˇiniti? Uobiˇajen postupak kod rjeˇavanja sliˇnih algez c c s barskih problema je da proˇirimo (ako je mogu´e) skup tako da u tom ve´em s c c skupu naˇa jednadˇba ima rjeˇenje. .1. tj. Kaˇemo da je uredaj na skupu N dobar uredaj jer ima svojstvo da svaki z neprazan podskup skupa N ima prvi (najmanji) element. neutralni element za zbrajanje ili nula. c To je tzv. dakle. za bilo koji n ∈ N jednadˇba n+ x = 0 nema rjeˇenje u {0} ∪N. m ∈ N) ((n < m) ⇒ (−m < −n)). skupu N element koji s z s oznaˇavamo s 0 i stavimo ga ispred jedinice jer vrijedi 0 + 1 = 1. 1 = s(0). tj. . . . Pomo´u funkcije sljedbenik moˇemo na N definirati binarnu operaciju c z zbrajanja. n + m = s(s(s(. Naime.}. Sada stavimo ∀ n. m Lako se provjeri da je ta operacija asocijativna (∀ n. n+ (m+ k) = (n + m) + k. {{∅}}. dodajmo sada c skupu suprotne elemente za sve n ∈ N i poredajmo ih u obratnom poretku od njihovih originala. b ∈ {0} ∪ N.1. i komutativna (∀ n. onda je iz definicije zbrajanja jasno da bi vrijedilo ∀n ∈ N. Moˇemo li tu jednadˇbu rijeˇiti z z z s u skupu N za svaki izbor brojeva a. za svaka dva razliˇita prirodna broja jedan je manji od drugoga. ∀a ∈ N. SKUPOVI 3 jednu moˇemo sagraditi od praznog skupa: N = {∅. gdje su a. imamo 1 < 2 < 3 < · · · < n < n + 1 < · · ·.

0 + a = a + 0 = a (neutralni element). . c c Niels Henrik Abel (Nedstrand.) norveˇki s matematiˇar c 1 . Broj x za koji vrijedi nx = 1 nazivamo reciproˇni element od s c 1 n ili inverz od n za operaciju mnoˇenje i oznaˇavamo s n−1 = n . . 6. . . ∃ 0 ∈ Z. −2. 2. Skup Z sa operacijom + je algebarska struktura sa svojstvima: 1. s z Na skupu N moˇemo definirati i drugu binarnu operaciju koju nazivamo z mnoˇenje ako za ∀ n. . . Ako sada z c proˇirimo skup Z sa svim mogu´im rjeˇenjima jednadˇbe nx = m. a u sluˇaju c (m ≥ n) ⇒ ∃ k ∈ {0} ∪ N. ∀ a. ∀ a ∈ Z. c ∈ Z. m ∈ Z} n koji zovemo skupom racionalnih brojeva. −n ∈ −N stavimo −n + −m = s −(n + m). Na ˇitav skup Z moˇemo takoder c z proˇiriti i operaciju zbrajanja. +) koja zadovoljava svojstva 1. −n.4 doˇli do skupa s POGLAVLJE 1. . a + −a = −a + a = 0 (suprotni elementi). n ∈ N promatramo dva sluˇaja.} = −N ∪ {0} ∪ N kojeg nazivamo skupom cijelih brojeva. . SKUPOVI I FUNKCIJE Z = {. 2. 3. . zovemo grupa. Promatrajmo sada rjeˇivost z s jednadˇbe a · x = b za a. Za −m ∈ −N. i 3. nemaju zajedniˇkog djelitelja razliˇitog od 1 ili −1. Lako se pokaˇe da je i z ta operacija asocijativna.Froland. . Strukturu (Z. tj. 5. To je s osnovna algebarska struktura u kojoj je uvijek rjeˇiva jednadˇba a + x = b. . n ∈ N. ∀ a. b ∈ Z. . .. n · 1 = 1 · n = n. ako joˇ vrijedi i svojstvo 4. 0. b ∈ Z. ∀ a ∈ Z. zovemo je komutativna (Abelova1 ) grupa.. n = m + k. kolovoz 1802. −1. pa stavljamo −m + n = −k. −m ∈ −N. komutativna i u skupu Z postoji neutralni element za mnoˇenje 1. ∀ n ∈ Z. . a + b = b + a (komutativnost). Ako je (n ≥ c m) ⇒ ∃ k ∈ {0} ∪ N. 2. n. (−n)·(−m) = z s c n · m. a + (b + c) = (a + b) + c (asocijativnost). travanj 1829. a za −m ∈ −N. pa stavljamo −m + n = k. 4. ∃ − a ∈ Z. gdje je s c s z n ∈ N i m ∈ Z dobivamo skup Q={ m . Tu operaciju z m moˇemo lako proˇiriti i na skup Z stavljaju´i za −n. n · (−m) = −(n · m). n tj. Ve´ za a = n ∈ N i b = 1 ta jednadˇba nema z c z rjeˇenje u Z. m ∈ N stavimo n · m = n + n + · · · + n. n ∈ N. Za −m. b. . Napominjemo da je prikaz racionalnog broja u obliku m jedinstven ako su brojevi m i n relativno prosti. m = n + k. 1.

∀ A. Nula nema reciproˇnog elementa. ′ ∈ Q. ∀ A. (a ≤ b) ∨ (b ≤ a). n(m + k) = nm + nk. c Operaciju zbrajanje je mogu´e proˇiriti sa skupa Z na skup Q na slijede´i c s c naˇin: c m m′ m m′ mn′ + m′ n . stavimo n ≤ n′ ⇔ mn ≤ m n. 2. z Struktura (Q. n′ ∈ Q. disjunktni skupovi nisu usporedivi. (linearnost ili totalnost). (refleksivnost). (a ≤ b) ⇒ (∀c ∈ Q (a + c ≤ b + c)). b ∈ Q. b ∈ Q. c ∈ Q. ·) s gore navedenim svojstvima naziva se polje. Taj uredaj nije linearan. Vrijedi 1.. npr. b ∈ Q. zovemo ga parcijalni uredaj. (a ≤ b) ⇒ (∀c ≥ 0 (ac ≤ bc)). c 3. SKUPOVI Operaciju mnoˇenje na skupu Q definiramo tako da za z ∀ m m′ mm m m′ . (a ≤ b) ∧ (b ≤ c) ⇒ (a ≤ c). B. Relacija inkluzije je parcijalni uredaj na partitivnom skupu P(U) nekog skupa U. i 3. n n n n nn′ 5 Skup racionalnih brojeva bez nule. 2. . C ⊆ U.1. (a ≤ a). ∀ a ∈ Q. k ∈ Q. ′ ∈ Q. Uredaj sa skupa Z moˇemo jednostavno proˇiriti na skup Q tako da z s m m′ m m′ ′ ′ ∀ n . operacije zbrajanja i mnoˇenja su povezane svojstvom distributivnosti mnoˇenja prema zbrajanju. ∀ A ⊆ U. ∀ a. 2. ∀ a.’ ∀ a. ∀ a. tj. 3. Taj uredaj je u suglasju s operacijama zbrajanja i mnoˇenja. Ta relacija ima slijede´a c svojstva: ∀ 1. (a ≤ b) ∧ (b ≤ a) ⇒ (a = b). ((a ≥ 0) ∧ (b ≥ 0)) ⇒ (ab ≥ 0). stavimo + ′ = ∈ Q. stavimo · ′ = ∈ Q. B ⊆ U. ∀ a. (A ⊆ B) ∧ (B ⊆ A) ⇒ (A = B). b ∈ Q. +. s nulom nije c mogu´e dijeliti. Primjer 1. (antisimetriˇnost).1. 4. b ∈ Q. ·) je takoder z komutativna grupa. m. n n n n nn′ z Medutim.1. Vrijedi z 1. tj. s operacijom mnoˇenja (Q. (tranzitivnost). ∀ a. (A ⊆ A). Ako uredaj zadovoljava samo svojstva 1. (A ⊆ B) ∧ (B ⊆ C) ⇒ (A ⊆ C). 2. b. 2. ∀ n.

n ∈ N (nemaju zajedniˇkih faktora razliˇitih od 1) takvi da je c c . n 0 < m < n. ∃ q ∈ Q. √ Dakle. Tada postoje relativno prosti brojevi m. Naravno. Prirodno jeno ve´ za q = c 2 pitanje je da li su na taj naˇin doc bivene sve toˇke na pravcu. SKUPOVI I FUNKCIJE 1. tj. Na taj naˇin je jasno da je z c ravnalom i ˇestarom mogu´e na pravcu s c konstruirati svaki racionalan broj. ∀ q1 . kao ˇto je prikazano na slijede´oj slici. q2 ∈ Q. Jedini c c naˇin da logiˇki toˇnim c c c zakljuˇivanjem dobijemo neistinitu tvrdnju je da je polazna pretpostavka c neistinita.1. s c 3 2 1 0 1 2 3 Da bismo prikazali racionalni broj m . n m 1 0 1 n 2 m n 1 Skup racionalnih brojeva Q je gust u sebi. Zatim izaberemo jediniˇnu duˇinu s z c z i nanosimo ju uzastopno na desnu stranu za pozitivne i na lijevu stranu za negativne cijele brojeve. tj. q1 < q < q2 . na pravcu posluˇimo se z Talesovim teoremom o sliˇnim trokuc tima. Metoda kojom dokazujemo tu tvrdnju vrlo je ˇesta u dokazivanju c razliˇitih matematiˇkih tvrdnji. pretpostavimo da vrijedi 2 ∈ Q. a zatim odredimo traˇeni broj. s prvo na pomo´nom pravcu nanesemo c z n jednakih duˇina. broju 2. da li c 1 svaka toˇka na pravcu predstavlja neki c racionalan broj. Dokaˇimo da z √ 0 1 2 2 ∈ Q. q1 < q2 . to je ispunq1 + q2 . Konstruirajmo toˇku c koja je od 0 udaljena za duljinu dijagonale kvadrata sa stranicama duljine 1. tj. Iz Pitagorinog pouˇka slijedi da ta c toˇka odgovara broju ˇiji kvadrat je jedc c √ nak 2. Kao ˇto se vidi na slici desno.6 POGLAVLJE 1.2 Prikaz skupova Q i R na pravcu Skup cijelih brojeva prikazujemo na pravcu tako da izaberemo ˇvrstu toˇku c c za ishodiˇte i njoj pridruˇimo cijeli broj 0.

c 0 Dakle. 9} tako da je a0 + + 2 ≤ d < a0 + + 2 + 2 . tj. . tj. – 212. zovemo decimalnim brojem. . kada bi bilo m = 2m0 + 1 slijedilo bi m2 = 4m2 + 4m0 + 1. Sada je jasno da sve toˇke na pravcu ne predstavljaju racionalne brojeve. . a0 ∈ N i a1 . c 1. m = 2m0 i n = 2n0 . Neka je d > 0 realan broj koji se nalazi negdje desno od 0 na c brojevnom pravcu. pne. da li je mogu´e na´i decimalan c c c c broj koji se od zadanog realnog broja razlikuje za manje od unaprijed zadane traˇene toˇnosti ε > 0. fiziˇar i astronom c c c . odnosno kontradikciju s pretpostavkom da su m i n relativno prosti. an ∈ {0. postoji a1 ∈ {0.1. . Nakon konaˇno koraka broj d ´e biti pokriven tom duˇinom. z c Mi u ovom trenutku moˇemo dati samo geometrijsku ideju dokaza te z ˇinjenice. pa ima z smisla pitanje da li je mogu´e svaki realan broj po volji toˇno aproksimirati c c pomo´u decimalnih brojeva. 0 0 odnosno 2m2 = n2 . tada je i m2 djeljiv s 2. Sada imamo 4m2 = 2n2 . aproksimacija ±(a0 + a1 a2 an + 2 + · · · + n ). 2. jer se moˇe napisati kao kvocijent cijeloga broja z m n i 10 . Odatle pak zakljuˇujemo da je i n = 2n0 za neki n0 ∈ N. . 2. a2 . c ve´ ima (puno viˇe) toˇaka koje ne predstavljaju racionalne nego tzv. . 2 5 je decimalan broj. Sve te toˇke zajedno predstavljaju skup realnih brojeva c koji oznaˇavamo s R. 1. Svaki decimalni broj je iz Q.) grˇki matematiˇar. tj. 1. No tih brojeva ima manje od realnih brojeva. svaki racionalni broj oblika k m . 2. Podijelimo sada taj segment na deset jednakih dijelova i toˇka koja reprezentira broj d ´e pasti u jedan od c c a1 a1 1 njih. Sada uzmimo jediniˇnu duˇinu i nanosimo je uzastopno c z na desno. k.1. irac s c cionalne brojeve. .1) Broj oblika gdje je n. . 10 10 10 10 10 1 Arhimed (287. Na taj naˇin smo naˇli c s prirodan broj a0 + 1 za koji je a0 ≤ d < a0 + 1.1. 9} tako da je a0 + ≤ d < a0 + + . n ∈ N. Obratno. pne. . 1. . Naime. . . Zato ˇto smo navikli raˇunati u decimalnom sustavu s c (valjda zbog deset prsti na rukama) decimalni brojevi su nam neophodni u svakodnevnom ˇivotu. Ta c c z 1 geometrijska tvrdnja naziva se Arhimedov aksiom. . SKUPOVI m n 7 √ 2 = 2. 10 10 10 1 Sada taj segment duljine 10 podijelimo na deset jednakih dijelova i dobijemo a1 a2 a1 a2 1 broj a2 ∈ {0. Tada je i m djeljiv s 2. 9}. . odnosno m2 = 2. dobili smo neistinu. a odatle dobijemo m2 = 2n2 . m = 2m0 za neki m0 ∈ N. . 10 10 10 (1. . Poˇto je desna s n strana posljednje jednakosti prirodan broj djeljiv s 2. gdje je m ∈ Z. Drugim rijeˇima.3 Decimalni brojevi.

y0 ) kojima je ta toˇka jednoznaˇno odredena. tj. 9} za koje je a0 + < ε. .1.2 Funkcije Jedan od najvaˇnijih pojmova u matematici je pojam funkcije. 10 10 10 10 10 10 10 tj. a sastoji se od svih uredenih parova (a. 31. tj. Svaki od njih na pravcu na koji je okomit jednoznaˇno u svom sjeciˇtu odreduje rec s x 1x0 0 alan broj koji to sjeciˇte predstavlja na koordinats noj osi. gdje je c a ∈ A i b ∈ B. gdje je brojeva a1 . b) = (c. s z c 1. Ta dva pravca zovemo koordinatne osi. a2 . veljaˇe 1650. 1. Tako smo doˇli do s a1 a2 an a1 a2 an 1 + 2 + · · · + n ≤ d < a0 + + 2 + · · · + n + n. SKUPOVI I FUNKCIJE 1 10n Prethodni postupak ponavljamo n puta. e z 11. b). .y0 1 y0 pridruˇiti par realnih brojeva koji se dobiju tako z da se nacrtaju pravci koji su paralelni sa koordinatnim osima. U toˇki 1. y ∈ R}. Sada ´emo sliˇnu stvar uraditi u ravnini. c c U ravnini nacrtamo dva okomita brojevna pravca i njihovom sjeciˇtu pridruˇimo broj 0 na jednom s z y i na drugom pravcu.) francuski filozof i matematiˇar c c 1 . Sada svakoj toˇki ravnine moˇemo c z T x0. A × B = {(a. s s ˇ Ren´ Descartes (Le Haje [danas Descartes]. (a. Sada ´emo z c navesti ne baˇ previˇe formalnu definiciju tog pojma. 1. . . y). b). oˇujak 1596. – Stocholm [Svedska]. ako i samo ako je a = c i b = d. . koordinatni sustav Uredeni par dva objekta a i b je ureden skup koji oznaˇavamo s (a.1. naˇli smo decimalan broj koji zadovoljava traˇenu toˇnost aproksimacije. Tako smo svakoj toˇki ravnine T pridruˇili c z uredeni par realnih brojeva (x0 . Kartezijev ili Dekartov1 produkt dva skupa A i B je skup kojeg oznaˇavamo s A × B. b) i (c. d) su jednaka. b ∈ B}. 2. . x. Ravninu s okomitim c c koordinatnim osima zovemo Kartezijeva koordinatna ravnina i moˇemo z 2 je poistovjetiti sa skupom R × R = R = {(x. Dva z uredena para (a.8 POGLAVLJE 1. b) i kod c kojeg je osim samih elemenata vaˇno i na kojem se mjestu oni nalaze. an ∈ {0.2. .4 Kartezijeva ravnina. . d). smo pokazali kako se toˇke skupova Q i R reprezentiraju c c na brojevnom pravcu. a ∈ A.

a kodomena je na osi ordinata (y-osi). 9 f B Skup Γ(f ) = Dvije funkcije f : A → B i f : C → D su jednake toˇno onda kada vrijedi c A = D(f ) = D(g) = C. moˇemo ga nacrz tati u Kartezijevoj ravnini. a onda c je jedinstvena i toˇka f (c) koja je pridruˇena c z toˇki c. Toˇku f (c) zovemo slikom toˇke c.f c f c f 0 c x . Tada piˇemo g = f |D(g) . svaki pravac koji je paralelan s osi ordinata sijeˇe graf funkcije u najviˇe jednoj c s toˇki. s tim da skup D(f ) = A s zovemo podruˇje definicije ili domena funkcije c f . c onda je graf Γ(f ) ⊂ R2 . f (c)).1. Slika funkcije f je skup R(f ) = {f (x). g(x) = f (x). a c c c c zovemo originalom od f (c). tako da je svakom elementu iz A pridruˇen toˇno jedan element iz B. B = K(f ) = K(g) = D i ∀x ∈ A. skup K(f ) = B nazivamo podruˇje vrijedc nosti ili kodomena funkcije f . y c. Domena se nalazi na osi apscisa (x-osi). FUNKCIJE Definicija 1. Svojstvo po kojem moˇemo z razlikovati bilo koji podskup Kartezijeve ravnine od grafa funkcije je da u sluˇaju grafa c funkcije. x ∈ A} ⊆ B. tj. {(x. x ∈ D(f )} ⊆ A × B je graf funkcije f .1. f (x) = g(x). f (x)). Takoder se kaˇe i da je f s z proˇirenje od g. Tada z c piˇemo f : A → B. Neka su A i B bilo koja dva neprazna skupa. Na taj naˇin za c ∈ D(f ) postoji toˇno c c c jedna toˇka na grafu oblika (c.2. s U sluˇaju kada je D(f ) ⊆ R i K(f ) ⊆ R. Funkcija sa skupa A u skup A B je pridruˇivanje elemenata skupa A elemenz tima skupa B. Funkcija g je restrikcija ili suˇenje funkcije f ako vrijedi D(g) ⊆ D(f ) z i ∀x ∈ D(g).

2) 0 x 0 x 2.10 POGLAVLJE 1. x2 ∈ I) (x1 < x2 ) ⇒ (f (x1 ) ≤ f (x2 )). (1. ako c y y (∀x1 . ako c (∀x1 . Tako nije mogu´e na c c jedinstven naˇin preko grafa pridruˇiti toˇki c z c funkcijsku vrijednost f (c). strogo monotone. padaju´a na intervalu I ⊆ R. rastu´a na intervalu I ⊆ R. ako c (∀x1 . strogo rastu´a na intervalu I ⊆ R. Za funkciju f : I → R kaˇemo da je: z 1. x2 ∈ I) (x1 < x2 ) ⇒ (f (x1 ) ≥ f (x2 )). (1. 0 c x 1. strogo padaju´a na intervalu I ⊆ R. (1.1 Klasifikacija realnih funkcija pomo´u grafa c Mnoga korisna svojstva realnih funkcija mogu se lako uoˇiti na grafu funkcije. SKUPOVI I FUNKCIJE y Na slici desno je primjer krivulje u Kartezijevoj ravnini koja nije graf funkcije. ako c (∀x1 .2. z .3) 3. c Definicija 1. odnosno. x2 ∈ I) (x1 < x2 ) ⇒ (f (x1 ) < f (x2 )).5) pada strogo pada Za takve funkcije kaˇemo da su monotone. x2 ∈ I) (x1 < x2 ) ⇒ (f (x1 ) > f (x2 )). Pravac paralelan s osi y koji prolazi kroz c sijeˇe c krivulju u tri toˇke. (1.2.4) 0 x 0 x raste strogo raste y y 4.

a broj l je toˇka na osi y u kojoj pravac sijeˇe os. To je funkcija f : R → R ˇiji graf je pravac. z c y1 − y0 je y = (x − x0 ) + y0 . To su prije c s svega funkcije koje su zadane jednostavnim formulama. y1 ) ∈ R2 . a ). Funkciju zadanu formulom y = f (x) = kx + l. f (−x) = −f (x)). a ⊆ R. Segmentni oblik jednadˇbe pravca je z + = 1. x ∈ R. (1. Za funkciju f : −a.3. (x1 . (1. a ⊆ R. ako (∀x ∈ −a.6) 0 x 0 y y 11 x 2. y0) ∈ R2 i koji ima zadan z c koeficijent smjera k je y = k(x − x0 ) + y0 ii.2. x1 − x0 x y iii.7) parna neparna 1. zovemo linearnom funkcijom (to nije u skladu s definicijom linearnosti u linearnoj algebri).1. Jednadˇba pravca koji prolazi toˇkom (x0 . n toˇke u c m n kojima pravac sijeˇe osi x i y. Jednadˇba pravca koji prolazi toˇkama (x0 . c c s i. x0 = x1 . parna na intervalu −a. a → R kaˇemo da je: z 1.2 Linearne funkcije Ograniˇimo se sada na funkcije koje se obraduju u srednjoj ˇkoli. y0 ). c Broj k = tg α u formuli je koeficijent smjera. gdje su m. FUNKCIJE Definicija 1. a ). ako (∀x ∈ −a. c . c c y 1 n Α m 0 1 x Prisjetimo se nekoliko ˇinjenica koje se uˇe o pravcima u srednjoj ˇkoli.2. neparna na intervalu −a. f (−x) = f (x)).

8)  −x . U sluˇaju kada se radi o realnim brojevima tu vaˇnu c z ulogu igra funkcija koju zovemo apsolutna vrijednost realnog broja definirana sa:   x . iii) a ≤ 0.x > 0 0 . U sluˇaju i) je |a| = a. c c c iv) a ≤ 0. Apsolutna vrijednost zbroja realnih brojeva je manja ili jednaka od zbroja apsolutnih vrijednosti pribrojnika. Za apsolutnu vrijednost imamo slijede´e rezultate. gdje je ε ≥ 0 realan broj. c Teorem 1.3 Apsolutna vrijednost i udaljenost y 1 Kada govorimo o aproksimaciji onda je vaˇno znati z kako se mjeri udaljenost medu objektima. tj. |a + b| ≤ |a| + |b|. |x| = (1. |b| = b pa je |a||b| = ab = |ab|.10) . (x ∈ R). SKUPOVI I FUNKCIJE 1. b ≤ 0. b ∈ R. Dokaz: 1. b ≥ 0. |a · b| = |a| · |b|. b ≤ 0. Iz nejednakosti −|a| ≤ a ≤ |a| −|b| ≤ b ≤ |b| zbrajanjem dobijemo −(|a| + |b|) ≤ a + b ≤ |a| + |b| ˇto daje (1.1. (1.E. ∀ a. b ∈ R. c Q. ∀ a.2. 1. x < 0 Iz definicije funkcije za svaki a ∈ R slijedi nejednakost −|a| ≤ a ≤ |a|. x = 0 . ii) a ≥ 0. tj. Apsolutna vrijednost produkta realnih brojeva je jednaka produktu apsolutnih vrijednosti faktora. itd. s 2.9). b ≥ 0. (1. Gledamo ˇetiri sluˇaja: i) a ≥ 0.9) 2. U sluˇaju ii) je ab ≤ 0 pa je |ab| = −(ab) = a(−b) = |a||b|.12 POGLAVLJE 1. 0 1 x ˇ Cesto je potrebno provjeriti nejednakost |x| ≤ ε.D. Ta nejednakost je ekvivalentna s dvije nejednakosti −ε ≤ x ≤ ε.

(1. odakle slijedi nejednakost (1.9) moˇemo poop´iti na sumu od konaˇno realnih brojeva z c c a1 . . Ako a ∈ R aproksimiramo s a′ ∈ R onda je apsolutna greˇka jednaka s |a − a′ | |a − a′ | a relativna greˇka je s . FUNKCIJE 13 Nejednakost (1. onda je |a + b − (a′ + b′ )| ≤ ε1 + ε2 .1. b ∈ R s toˇnosti c ′ ′ ε1 . . Dakle.12) (1. s s kako bi bili u stanju procjenjivati i kontrolirati pogreˇku u procesu raˇunanja. . c Korolar 1.13) (1.11).E. b ∈ R vrijedi nejednakost ||a| − |b|| ≤ |a − b|. |a − a | ≤ ε1 i |b − b | ≤ ε2 . Dokazati prethodnu nejednakost matematiˇkom indukcijom. −|a − b| ≤ |a| − |b| ≤ |a − b|. |a′ | U numeriˇkoj matematici se u praksi umjesto toˇnih brojeva upotrec c bljavaju aproksimacije brojeva iz dosta ograniˇenog skupa brojeva koje je c s mogu´e reprezentirati na raˇunalu. ε2 > 0.1.D. Dokaz: Vrijedi |a + b − (a′ + b′ )| = |(a − a′ ) + (b − b′ )| ≤ |a − a′ | + |b − b′ | ≤ ε1 + ε2 . Q. Neka su a′ . Zadatak 1.1. Zamjenom a sa b dobijemo |b| = |(b − a) + a| ≤ |b − a| + |a| = |a − b| + |a| ⇒ |b| − |a| ≤ |a − b|. tj. . |ab − a′ b′ | ≤ ε2 |a′ | + ε1 |b′ | + ε1 ε2 . s c Teorem 1. Tako se zapravo raˇuna s pogreˇnim broc c c jevima i ta se greˇka stalno uveˇava kod raˇunskih operacija.11) . Dokaz: Vrijedi |a| = |(a − b) + b| ≤ |a − b| + |b| ⇒ |a| − |b| ≤ |a − b|. Za bilo koje a. Zato je od s c c interesa znati kako se pogreˇka ponaˇa kod osnovnih operacija s brojevima. an ∈ R: n n k=1 ak ≤ k=1 |ak |. b′ ∈ R aproksimacije brojeva a.2.2.

gdje je broj D = b2 − 4ac 2a 4a diskriminanta kvadratne funkcije. c z s da bismo smanjili pogreˇku raˇunanja. ve´ tu bitan s s c utjecaj ima veliˇine faktora pomnoˇene s greˇkom kod svakog faktora. x ∈ R. Odatle je vidljivo da je tjeme te parabole u toˇki c D b T = (− . zovemo kvadratna funkcija.E. c Ako je D ≥√0 onda funkcija ima nultoˇke c −b ± D x1.14 Nadalje. funkcija nema realne nultoˇke. POGLAVLJE 1. 0) na grafu zovemo tjeme parabole. da ona nije ve´a od zbroja pogreˇaka pribrojnika. 2a a 1 a 1 0 a 1 0 a 0 y T 0 x . Ako je D < 0 onda kvadratna funkcija ne sijeˇe os c apscisa. SKUPOVI I FUNKCIJE |ab − a′ b′ | = |a′ (b − b′ ) + (a − a′ )b′ + (a − a′ )(b − b′ )| ≤ ≤ |a′ b − b′ | + |a − a′ ||b′ | + |a − a′ ||b − b′ | ≤ ε2 |a′ | + ε1 |b′ | + ε1 ε2 . Ona se moˇe napisati z b 2 b2 u obliku f (x) = a x + 2a + c − 4a . a u sluˇaju c c a < 0 je maksimum 0 za x0 = 0. z c s s c tj. − ). z s c 1. Dakle. potrebno je u raˇunanju izbjegavati s c c mnoˇenje sa suviˇe velikim brojevima o ˇemu se stvarno u praksi vodi briga. To je funkcija f : R → R ˇiji graf je parabola. Q. Ako c je koeficijent a > 0 onda funkcija ima minimum jednak 0 u toˇki x0 = 0.2 moˇemo zakljuˇiti da se pogreˇka zbrajanja ponaˇa oˇekivano. c s pogreˇka produkta nije manja od produkta pogreˇaka faktora.4 Kvadratna funkcija Funkciju zadanu formulom f (x) = ax2 . Nasuprot tome. Toˇku c T = (0. Op´a kvadratna funkcija je zadana formulom c f (x) = ax2 + bx + c =.2. tj.2 = .D. Iz teorema 1.

onda je i z nultoˇka. c c c y 0 x 1.5 Razlomljene linearne funkcije Razlomljena linearna funkcija je zadana forax + b mulom f (x) = . Odatle slijedi da za realnu nultoˇku α polinoma Pn vrijedi Pn (x) = (x − α)Pn−1(x). . ∀x ∈ C.14) gdje je n = k1 + · · · + kp + 2(l1 + · · · + lm ). . a ). . Ako je z ∈ C c nultoˇka od Pn .2.2. onda je c Pn (x) = Pn−m (x)Qm (x)+Rp (x). c Naime. onda je on djeljiv s linearnim polinomima x − z i x − z c s koeficijentima u C. Iz 0 = Pn (α) = r slijedi tvrdnja. tj. U tom sluˇaju vrijedi Pn (x) = Pn (x). polinom s realnim koeficijentima moˇemo shvatiti i kao polinom z Pn : C → C. . tj. gdje su a0 . d ∈ R. c. c c x+ c odakle je vidljivo da je graf funkcije f mogu´e c dobiti translacijom grafa istostrane hiperbole α h(x) = . Svaki polinom nad C moˇe z rastaviti na produkt linearnih polinoma (”osnovni teorem algebre”). gdje je stupanj polinoma Rp strogo manji od stupnja divizora Qm . a slika je R(f ) = R \ c { a }.1. konstanta. Prirodno podruˇje c definicije polinoma kao realne funkcije je skup R. odnosno s kvadratnim polinomom x2 − (z + z)x + zz = x2 − 2Re(z)x + |z|2 s realnim koeficijentima. Funkciju je c c c a bc−ad 2 mogu´e prikazati u obliku f (x) = + c d . Dakle. tj. Ako je stupanj polinoma Pn ve´i ili jednak od stupnja polinoma Qm .6 Polinomi Polinom stupnja n ∈ N je funkcija zadana formulom Pn (x) = a0 + a1 x + a2 x2 + · · · + an xn . 0 = Pn (z) = Pn (z). a2 . Pn : R → R.2. Potrebno je c2 x ishodiˇte (0. To ima za posljedicu da se polinom s realnim koeficijentima moˇe faktorizirati u z obliku: Pn (x) = an (x − x1 )k1 · (x − xp )kp (x2 + b1 x + c1 )l1 · · · (x2 + bm x + cm )lm . ako su c c z. . an ∈ R i an = 0. f : R \ {− d } → R \ { a }. po prethodnom vrijedi Pn (x) = Pn−1 (x)(x − α) + r. gdje je ostatak r polinom stupnja 0. a1 . FUNKCIJE 15 1. gdje su a. tj. a stupanj od Pn−m je razlika stupnjeva Pn i Qm . (1. z nultoˇke od Pn . Naravno. b. 0) Kartezijevog sustava transs latirati u toˇku (− d . gdje je α = bc−ad . cx + d Prirodno podruˇje definicije te funkcije je c skup D(f ) = R \ {− d }.

4. f ◦ g : R → R. Ako je R(f ) ⊆ D(g). · · · . Nadalje je K((h◦g)◦f ) = K(h◦g) = K(h) i K(h◦(g◦f )) = K(h). Racionalna funkcija zadana je formulom f (x) = 1. g ◦ f = f ◦ g. h ◦ g. iA (x) = x i funkcija iB : B → B definirana s ∀y ∈ B. D((h ◦ g) ◦ f ) = D(f ) i D(h ◦ (g ◦ f )) = D(g ◦ f ) = D(f ). gdje je stupanj polinoma R strogo manji Q(x) Q(x) od stupnja polinoma Q. definirana funkcija h : A → D.2. to je domena D(f ) = R \ {x1 .7 Racionalne funkcije P (x) . Ako su definirane kompozicije g ◦ f . Racionalna funkcija je prava racionalna funkcija ako je stupanj polinoma u brojniku manji od stupnja polinoma u nazivniku. . g : R → R.g. Primjer 1. Poˇto je broj takvih nultoˇaka manji ili jednak stupc s c nju polinoma Q. h ◦ (g ◦ f ) (h ◦ g) ◦ f .E. Neka su f. Tu funkciju nazivamo kompozicijom funkcija f i g. To se lako c vidi na primjeru funkcija f.16 POGLAVLJE 1.3. za pravila vrijedi ∀x ∈ D(f ). koja ne ovisi o tome kakve su strukture zadane na skupovima. prvo dokaˇimo da su im z domene jednake. Q. Sada. xn }. gdje je Q(xk ) = 0.h tri funkcije.8 Kompozicija funkcija. = P1 (x) + . je dana u slijede´oj definiciji. gdje su P. inverzna funkcija Prirodna operacija s funkcijama. [h ◦ (g ◦ f )](x) = h[(g ◦ f )(x)] = h{g[f (x)]} = (h ◦ g)[f (x)] = [(h ◦ g) ◦ f ](x). gdje je ∀x ∈ R. Svaku racionalnu funkciju je mogu´e prikazati kao sumu polinoma i prave racionalne c P (x) R(x) funkcije. Lako se provjeri da funkcija iA : A → A definirana s ∀x ∈ A. Dokaz: Da bismo dokazali jednakost funkcija. f (x) = 2x + 1 i g(x) = x2 + 2. . . ali (g ◦ f )(0) = c g[f (0)] = g(1) = 3 = (f ◦ g)(0) = f [g(0)] = f (2) = 5. (k = 1.2. onda vrijedi h ◦ (g ◦ f ) = (h ◦ g) ◦ f . tj. SKUPOVI I FUNKCIJE 1. Kompozicija funkcija je asocijativna operacija. Prirodno podruˇje definicije racionalne funkcije skup R bez c nultoˇaka nazivnika Q. c Definicija 1. Q poliQ(x) nomi nad R. . Teorem 1. .D. ∀x ∈ A. onda je formulom h(x) = g[f (x)]. Oˇito postoje funkcije g ◦ f. Naime. n). Kao kod svake binarne operacije ima smisla pitanje o postojanju neutralnih elemenata za tu operaciju. tj. te koristimo oznaku h = g ◦ f. Neka su funkcije f : A → B i g : C → D. Kompozicija nije op´enito komutativna operacija.2.

gdje je Γf simetriˇna slika grafa Γf s obzirom c na pravac y = x. i 4. x2 ∈ A. iA je desni. ako postoji. odnosno. ∀x ∈ A. FUNKCIJE 17 iB (y) = y. Naime kada bi poss tojale funkcije g1 i g2 koje ispunjavaju zahtjeve iz definicije 1.16) (1. Graf Γf −1 funkcije f −1 simetriˇan je grafu c Γf funkcije f s obzirom na pravac y = x koji raspolavlja 1. Dakle.15) zadovoljava svaka funkcija.x 0 f 1 1 x Dakle. g1 = g2 . f [g(y)] = y. kvadrant Kartezijevog koordinatnog sustava. Kod funkcije koju nazivamo konstantnom funkcijom c situacija je potpuno razliˇita. .15) y x. Kaˇemo da je funkcija f : A → B injekcija ako vrijedi z ∀ x1 . c Kada imamo lijevi i desni neutralni element za operaciju ◦. razliˇiti elementi domene se presc likaju u razliˇite slike. f −1(y)). x ∈ D(f )} = Γf . Naime.5. jedinstvena. a iB je lijevi neutralni element za operaciju ◦ i oni su op´enito c razliˇiti.f x 1 f f x . po analogiji s operacijama zbrajanja i mnoˇenje. Tamo se svi elementi domene preslikaju u c jedan element kodomene. x).6. ili ekvivalentno ∀ x1 . definirajmo slijede´e pojmove. y ∈ D(f −1)} = = {(f (x). (1. c Definicija 1. Prije nego odgovorimo na pitanje za koje funkcije postoji inverzna funkcija. imali bismo ∀y ∈ B. iB ◦ f = f i f ◦ iA = f . Jedinstvenu oznaku za inverznu funkciju f −1 funkcije f moˇemo koristiti z zato ˇto je inverzna funkcija. g[f (x)] = x i ∀y ∈ B.2. tj. kod funkcije koja je injektivna.15) i (1.5. x2 ∈ A. g1 (y) = g1 {f [g2(y)]} = (g1 ◦ f )[g2 (y)] = g2 (y).1. Primijetimo da suprotne implikacije od (1. Tada koristimo oznaku g = f −1 . Definicija 1. ((x1 = x2 ) ⇒ (f (x1 ) = f (x2 ))). Neka je zadana funkcija f : A → B. imaju svojstvo ∀f : A → B. ((f (x1 ) = f (x2 )) ⇒ (x1 = x2 )). ima smisla pitanje o postojanju inverznog z elementa za neku funkciju f : A → B. Kaˇemo da je funkcija z g : B → A inverzna funkcija od funkcije f ako vrijedi g◦f = iA i f ◦g = iB . vrijedi Γf −1 = {(y.

x2 ∈ I. Teorem 1. c Definicija 1. tj. Na taj naˇin za svaku toˇku c s c c c iz slike funkcije postoji toˇno jedna odgovaraju´a toˇka na grafu. Propozicija 1. tj. onda moˇemo jednostavno uzeti z taj skup za kodomenu i postigli smo da je dana funkcija surjekcija. Uvjet (1. tj. odnosno ako vrijedi ∀ y ∈ B. Tada svaki pravac koji je paralelan s osi x smije sje´i graf funkcije u najviˇe jednoj toˇki. a s tim i c c c toˇno jedan original u domeni funkcije. Neka je funkcija f : I → R strogo monotona na intervalu I ⊆ R. Definicija 1. za svaki element kodomene postoji i jedinstven je njegov original. f je injekcija. Sada. Tada je ona injekcija. Dakle.8. Q.18 POGLAVLJE 1.17) Dakle. Tada za svaki y ∈ B postoji x = f −1 (y) sa svojstvom f (x) = f [f −1 (y)] = y. (y = f (x)). c Svojstvo strogog rasta ili strogog pada funkcije je vaˇno zbog slijede´ih z c posljedica. Neka je sada f bijekcija. f je surjekcija. a u drugom f (x2 ) < f (x1 ). tj. f je bijekcija. Kaˇemo da je funkcija f : A → B surjekcija ako je slika z funkcije jednaka kodomeni funkcije. c x1 = x2 . Sada smo u stanju odgovoriti na pitanje o postojanju inverzne funkcije. Ako znamo koji skup je slika funkcije.E. (f (x1 ) = f (x2 )) ⇒ (f −1 [f (x1 )] = f −1 [f (x2 )]) ⇔ (x1 = x2 ). R(f ) = B.D. Tada je dobro c z . Za funkciju f : A → B postoji inverzna funkcija f −1 : B → A ako i samo ako je f bijekcija. Dokaz: Neka je funkcija strogo rastu´e na I. Tada u prvom sluˇaju slic jedi f (x1 ) < f (x2 ). ∃ x ∈ A. U pravilu nije lako pogoditi skup koji je slika funkcije. Uzmimo bilo koje x1 . (1.1. (∀y ∈ B) (∃!x ∈ A) (y = f (x)). a tada je joˇ teˇe dokazati tu s z ˇinjenicu. SKUPOVI I FUNKCIJE Svojstvo injektivnosti kod funkcija iz R u R najlakˇe moˇemo ustanoviti s z ako imamo nacrtan graf funkcije. y = f (x).4. U svakom sluˇaju je c f (x1 ) = f (x2 ).7. Kaˇemo da je funkcija f : A → B bijekcija ili 1-1 ako je z ona injekcija i surjekcija. Tada je x1 < x2 ili je x2 < x1 .17) kazuje da je svakom y ∈ B na jedinstven (funkcijski) naˇin pridruˇen x ∈ A. Dokaz: Neka postoji f −1 : B → A.

c. Propozicija 1. y2 ∈ R(f ).1.5.2. Iz ovoga je odmah vidljivo da vrijedi 1 l f −1 (x) = x − . U z suprotnom bi vrijedilo da postoje y1 .D. c c Dokaz: Ako je funkcija f : I → R strogo rastu´a surjekcija na intervalu c I ⊆ R. cx + d gdje su a. s Q. Linearna funkcija zadana formulom f (x) = kx + l.3. koja je isto razlomljena linearna funkcija. g : y → x. Pokaˇimo da za bilo koje y1 . Pokaˇimo da ta funkcija zadovolz java uvjete iz definicije 1.2.1. Naime. k k Grafovi of f i f −1 su simetriˇni na pravac c y = x. c = b = 0) kao neutralni element. (y1 < y2 ) ⇒ (f −1 (y1 ) < f −1 (y2 )). g = f −1 . d ∈ R ima inverznu funkciju zadanu formulom f −1 (x) = −dx + b . za bilo koji y ∈ R posy−l toji jedinstven x = ∈ R. Dakle. Lako se vidi da je cx − a skup svih razlomljenih linearnih funkcija (nekomutativna) grupa s obzirom na kompoziciju kao grupnu operaciju i identitetu (a = d = 1. tj. Primjer 1. FUNKCIJE 19 definirana funkcija g : B → A. Q. k = 0. te postoji f −1 : R(f ) → I.E. b. Neka je funkcija f : I → R strogo rastu´a (padaju´a) c c surjekcija na intervalu I ⊆ R. f [g(y)] = f (x) = y. onda je po propoziciji 1. ˇto je suprotno pretpostavci. f bijekcija. ∀x ∈ A. je bijekcija f : R → R.4. njegov origk inal. y1 < y2 i f −1 (y2 ) < f −1 (y1 ). g[f (x)] = g(y) = x i ∀y ∈ B.D.E. y 1 f 1 0 f 1 x ax + b . Naime. Tada ona ima inverznu funkciju koja je strogo rastu´a (padaju´a) na R(f ). Primjer 1. y2 < y1 . No tada bismo zbog strogog rasta funkcije f imali f [f −1 (y2 )] < f [f −1 (y1 )]. y2 ∈ R(f ). Razlomljena linearna funkcija zadana formulom f (x) = .

y 0 f 1 x 1 f 1 0 f 1 x 1. Na ovaj naˇin smo definirali funkciju f : N → R+ . Neka je q = m ∈ Q. ∀x ∈ R.9 Korijeni y 1 f 1 Neparne potencije su funkcije zadane formulom f (x) = x2n+1 .2. 0] . n ∈ N. s a ∀n ∈ N. Mogu´e je uzeti i druge restrikcije f− = f | −∞. stavljanjem f (−n) = n . +∞ i koje imaju inverzne funkcije f− : [0. c −1 One imaju inverzne funkcije f+ : [0. f (1) = a. +∞ → [0. n .20 POGLAVLJE 1. n ∈ N. Definiramo: a1 = a an+1 = an · a.2. m ∈ N. gdje s n √ su m ∈ Z. Medutim. njihove restrikcije f+ = f |[0. +∞ → −∞. f (n) = an . Proˇirimo funkciju f na skup racionalnih brojeva Q. c Za razliku od neparnih potencija. pa definiramo vrijednost funkcije s f (q) = f ( m ) = n am .0] c koje su strogo padaju´e funkcije f− : −∞. n ∈ N. ∀x ∈ R. ∀x ∈ R. ∀n ∈ N. +∞ . logaritamska funkcija.10 Eksponencijalna funkcija na Q. +∞ → [0. m ∈ Z. (ii) f (n + m) = f (n)f (m). To su bijekcije s R na R i imaju inverze √ f −1 (x) = 2n+1 x.+∞ su strogo rastu´e bijekcije f+ : [0. parne potencije zadane formulom f (x) = x2n . onda smo proˇirili funkciju do f : N ∪ {0} → R+ . neparne korijene. ∀n ∈ N. +∞ . Ako c definiramo f (0) = a0 = 1. an am = an+m funkcija f : Z → R+ zadovoljava: (i) f (0) = 1. 0] → c −1 [0. s 1 Funkcija se lako proˇiruje dalje do f : Z → R+ . +∞ . op´a potencija c Neka je a ∈ R. su parne funkcije f : R → [0. SKUPOVI I FUNKCIJE 1. a > 0 i a = 1. To su neparne i strogo rastu´e funkcije na R. Zbog ∀ n. pa tako nisu injekcije te nemaju inverze. ∀ n.

logb a . Bijekciju iz teorema 1. c Vrijedi loga 1 = 0 i loga a = 1 za sve 0 < a = 1.2.5. b > 0 dokazati da vrijedi loga x = logb x . a 1 0 1 x To slijedi iz injektivnosti eksponencijalne funkcije i aloga (xy) = xy = aloga x aloga y = aloga x+loga y . f (q) < 0 ′ f (q ). Funkcionalna jednadˇba za logaritamsku funkciju z ima oblik loga (xy) = loga x + loga y. ∀x ∈ 0. y ∈ R.5. Tu c funkciju zovemo logaritamska funkcija s bazom a i oznaˇavamo s f −1 (x) = loga x. y 0 a 1 Eksponencijalna funkcija ima inverznu funkciju f −1 : 0. ∀x.1. q ′ = m′ ∈ Q. Za a. +∞ . +∞ . z x Teorem 1. pa zbog strogog rasta funkcije√x → √ √ nn′ nn′ nn′ 1 x na R+ imamo √ amn′ < am′ n . +∞ strogo rastu´a na Q. f (1) = a > 0 i f (x + y) = f (x)f (y). ∀ q. ∀x ∈ 0.2. +∞ tako da vrijedi c f (0) = 1. FUNKCIJE 21 √ mn′ + m′ n m m′ nn′ + ′ ) = f( )= amn′ +m′ n = n n nn′ √ ′ √ √ √ n′ m′ m nn′ nn′ amn′ am n = n am am′ = f ( )f ( ′ ) = f (q)f (q ′). √ n′ ′ odnosno n am < am . Sada funkcionalna c jednadˇba ima oblik z ax+y = ax ay . q < q ′ . +∞ . ∀x. Zadatak 1. n n ′ ′ 0 a 1 a 1 tj. mn′ < m′ n. +∞ . c ′ Uzmimo q = m . q ′ ∈ Q. Naime. Postoji toˇno jedna bijekcija f : R → 0. ∀x. = n n Pokaˇimo da je za a > 1 funkcija f : z y Q → 0. ∀x ∈ 0. +∞ → R koja je strogo rastu´a za c a > 1 i strogo padaju´a za 0 < a < 1. tj. Tada je amn < am n . zovemo eksponencijalna funkcija s bazom a i oznaˇavamo s f (x) = expa (x) = ax . f (q + q ′ ) = f ( Tako smo dobili funkciju f : Q → R+ koja i dalje zadovoljava funkcijsku jednadˇbu f (q + q ′ ) = f (q)f (q ′). y ∈ 0. y ∈ R.

a za a = 10 piˇemo log10 = log i zovemo Briggsov1 ili s dekadski logaritam.(1. za a = e ≈ 2. – Oxford.19) (tangens hiperbolni).11 Hiperbolne i area funkcije c Pomo´u eksponencijalne funkcije definiramo hiperbolne funkcije slijede´im c formulama: ex − e−x . SKUPOVI I FUNKCIJE Rjeˇenje: Formula slijedi iz injektivnosti eksponencijalne funkcije i s blogb x = x = aloga x = blogb a loga x = bloga x logb a .20) (kotangens hiperbolni). veljaˇa 1561. (1.) engleski c c matematiˇar c 1 . ∀x ∈ R chx = 2 shx e2x − 1 thx = = 2x . +∞ → R kao funkciju c c α def α ln x zadanu formulom f (x) = x = e . ∀x ∈ R 2 ex + e−x .71828182 oznaˇavamo loge = ln i zovemo c prirodni logaritam. (1.22 POGLAVLJE 1. Sada je mogu´e definirati op´u potenciju f : 0. (1. ∀x ∈ R \ {0} shx e −1 shx = y (sinus hiperbolni).2.18) (kosinus hiperbolni). Specijalno.21) y ch cth 1 1 1 x e 2 0 sh x th 0 x Henry Briggs (Worley Wood. sijeˇanj 1630. 1. 26. ∀x ∈ R chx e +1 chx e2x + 1 cthx = = 2x .

pa sh kao suma strogo rastu´ih je strogo c rastu´e funkcija na R. th : R → −1.1. FUNKCIJE 23 Funkcije sh. ∃x ∈ R. +∞ . Zbog parnosti ch strogo pada na −∞. uz zamjenu u = ex dobijemo jednadˇbu u2 − 2yu − 1 = 0. ch(x + y) = chx chy + shx shy.23) tj.19). +∞ (dokazati ´emo u korolaru c 3.2. Za x. pa ch strogo raste na [0. Nadalje. odnosno th strogo raste na R+ . a zbog neparnosti strogo raste i na R. 2 Iz ovih osnovnih formula lako se dobivaju mnoge druge formule za sumu ili produkt hiperbolnih sinusa i kosinusa. gdje s . +∞ → [1. Takoder vrijede adicione formule sh(x + y) = shx chy + chx shy.18) i za sh (1. slijedi da su navedene funkcije injekcije. 0 . Funkcije sh. +∞ bijekcije. Osnovna formula koja vrijedi za hiperbolne funkcije je ch2 x − sh2 x = 1 i slijedi direktno iz definicija za ch (1. zbog cthx = 1 slijedi da cth strogo pada na 0. Zbog u = ex > 0 jedino c s z rjeˇenje je u = ex = y + y 2 + 1. moˇemo dokazati da su funkcije sh : R → R. y > 0 je th(x + y) − thx = sh(x + y)chx − ch(x + y)shx sh(y) = > 0. ch(x + y)chx ch(x + y)chx (1. 0]. thx Zbog neparnosti je cth strogo padaju´a i na −∞. Za primjer pokaˇimo (1. z cth : R \ {0} → R \ [−1. tj. odnosno. ex − e−x Neka je y ∈ R(sh). thx < th(x + y). a cth strogo pada na 0. kao i za hiperbolni tangens i kotangens. y > 0 imamo ch(x + y) = chx chy + shx shy > chx chy > chx. Odatle i iz propozicije c 1. th. c Odatle za x. 1 .22) (1. +∞ .7. ex i −e−x strogo rastu.22): z 1 shx chy + chx shy = [(ex − e−x )(ey + e−y ) + (ex + e−x )(ey − e−y )] = 4 1 = (ex+y + ex−y − e−x+y − e−x−y + ex+y + e−x+y − ex−y − e−x−y ) = 4 1 = (ex+y − e−(x+y) ) = sh(x + y). y = shx = . Odatle je x = ln(y + y 2 + 1). +∞ . 1] i ch|[0. a ch je parna funkcija.1. Uz pretpostavku da je R(exp) = 0. cth su neparne. +∞ .+∞ = Ch : [0. z Mogu´e rjeˇenja te jednadˇbe su u = y ± y 2 + 1. Naime. ch i th strogo rastu na [0.). +∞ . Tada je ex − e−x − 2 2y = 0. Iz ch2 x = 1 + sh2 x ≥ 1 slijedi da je R(ch) ⊆ [1.

α0 : [0. +∞ i funkcija Ch−1 : R → R ln(y+ y √ je definirana formulom Ch−1 x = ln(x + x2 − 1). Tu mjeru kuta nazivamo radijan. ∀x ∈ −1. y = Chx = Zbog cthx = 1 . ∀x ∈ [1. je R(cth) = { 1 .24 POGLAVLJE 1. tj. k ∈ Z. Kutu α pridruˇujemo realan broj z koji odgovara duljini luka na kruˇnici koji odsjecaju krakovi kuta α. 2 Tada dobijemo jednadˇbu e2x − 2yex + 1 = 0. 2π → K. Kao u prethodnom sluˇaju c 2 1−y zakljuˇujemo R(th) = −1. t ∈ −1. ∃x ∈ R. Ako je z drugi krak odmaknut od prvoga u pozitivnom smjeru (suprotnom od smjera kazaljke na satu). ∃x ∈ [0.2. 1 1+y ln . +∞ . gdje je x = 2kπ +rx . Odatle dobivamo R(Ch) = [1. ∀x ∈ R \ [−1. 1]. onda je kut pozitivan. α(x) = α0 (rx ). 2 1−x (1 − y)e2x = 1 + y. bijekcija. ∀x ∈ R. Tu funkciju je mogu´e proˇiriti do z c s funkcije α : R → K. odnosno x = Neka je y ∈ R(th) ⊆ −1. 1 . Sada uzmimo bilo koji y ∈ R i neka je x = ln(y + y 2 + 1). Sa slike je jasno da je pridruˇivanje koje realnim brojevima koji z 2 odgovaraju radijanima pripadnih srediˇnjih kutova pridruˇuje toˇke jediniˇne s z c c kruˇnice K. +∞ . tj. tj. x ≥ 0 ⇒ e ≥ 1 pa je jedino rjeˇenje ex = y + y 2 − 1. 2 x−1 1. 1 } = R\[−1. 1]. 1] → R \ {0} zadana formulom cth−1 x = 1 x+1 ln . Odatle je e2x + 1 ex + e−x . +∞ . 0 ≤ rx < 2π. R(sh) = R. . puni kut je 2π radijana. t thx −1 Takoder slijedi da je cth : R \ [−1. odnosno ex = y ± y 2 − 1. x = s 2 − 1). y = thx = e2x − 1 . SKUPOVI I FUNKCIJE je funkcija y → ln(y + y 2 + 1) definirana na R. ∀x ∈ R\{0}. a u suprotnom je negativan. Dakle. Neka je y ∈ R(Ch) ⊆ [1. a pravi kut je π radijana. tj. Jasno je da odatle slijedi y = sh x.12 Trigonometrijske i arkus funkcije Neka je u Kartezijevom koordinatnom sustavu zadana kruˇnica polumjera z 1 (trigonometrijska kruˇnica) i na njoj srediˇnji kut α s vrhom u ishodiˇtu. 1 → R c 1+x 1 definirana formulom th−1 x = ln . 1 . z x No. z s s a prvi krak mu je pozitivni dio osi x. inverzna funkcija sh−1 : R → R je definirana formulom √ sh−1 x = ln(x + x2 + 1). 1 i da je inverzna funkcija th−1 : −1. Dakle.

2) f (x + τ ) = f (x). Iz slike je jasno da vrijedi sin x = cos(x − π ). ako je τ > 0 period funkcije f . a cos parna funkcija. ∀n ∈ N.2. odnosno. Primijetimo. Ako postoji najmanji period τ0 > 0 onda njega zovemo temeljni period funkcije f . Za funkciju f : D(f ) → R kaˇemo da je periodiˇka perioda z c τ > 0 ako vrijedi 1) ∀x ∈ D(f ) ⇒ x + τ ∈ D(f ). tj. tg α) i C = (ctg α. cos x = 2 sin(x + π ).24) . Svaki τ ∈ Q+ je njen period. f : R → R definirana s f (x) = 1 za x ∈ Q i f (x) = 0 za x ∈ Q. Nadalje. cos α sin α y 1 25 C A B Α D 0 x Definicija 1. ∀x ∈ R. ∀x ∈ R. ∀x ∈ D(f ). FUNKCIJE Sada ´emo c geometrijski definirati trigonometrijske funkcije sinus (sin). ∀x ∈ R. sin je neparna. 1). vrijedi sin(x + 2π) = sin x i cos(x + 2π) = cos x. s (1.1. z B = (1. ∀x ∈ R. c 1 y sin Π 0 Π 2 Π x cos Funkcije sin : R → [−1.9. pa taj skup nema minimum ve´i od 0. ˇto je osnovna trigonometrijska jednakost. 1] su periodiˇke s temeljnim c periodom 2π. onda je nτ takoder period od f . tangens (tg ) i kotangens (ctg ) tako da pridruˇimo koordinate A = (cos α. 2 Sa trigonometrijske kruˇnice je vidljivo da vrijedi z cos2 x + sin2 x = 1. 1] i cos : R → [−1. sin α). kosinus (cos). S druge strane postoje periodiˇke funkcije koje nemaju temeljnog c perioda kao npr. Iz sliˇnosti c pripadnih pravokutnih trokuta vrijedi sin α cos α tg α = i ctg α = .

tj. 0). Funkcije tg i ctg su neparne. . To slijedi iz tg (x + π) = = = tg x i cos(x + π) − cos x 1 ctg x = tg x . Iz sliˇnosti trokuta △ OAC i △ OBD slijedi c jednakost duljina d(A.26 POGLAVLJE 1.25).25) lako slijedi adicioni teorem za funkciju sinus: π π π sin(α+β) = cos( −α−β) = cos( −α) cos β+sin( −α) sin β = sin α cos β+cos α sin β. − sin β). D = (cos(α + β). sin α). sin(α + β)). C = (cos α. 2 2 2 Iz prethodnih formula lako dobijemo 1 [sin(x + y) + sin(x − y)]. 2 1 cos x cos y = [cos(x + y) + cos(x − y)]. 2 1 sin x sin y = [cos(x − y) − cos(x + y)]. k ∈ Z} → R imaju 2 sin(x + π) − sin x osnovni period π. Iz (1. D).25) Na slici desno istaknute su toˇke c A = (cos β. B = (1.26) Funkcije tg : R \ { π + kπ. SKUPOVI I FUNKCIJE Sada ´emo geometrijski dokazati osnovni adicioni teorem za funkciju kosc inus: cos(x + y) = cos x cos y − sin x sin y. (1. 2 sin x cos y = 0 Β Α Β y 1 D C B x A (1. (cos β − cos α)2 + (− sin β − sin α)2 = (1 − cos(α + β))2 + (0 − sin(α + β))2 ⇒ cos2 β − 2 cos β cos α + cos2 α + sin2 β + 2 sin β sin α + sin2 α = = 1 − 2 cos(α + β) + cos2 (α + β) + sin2 (α + β) ⇒ 2 − 2 cos α cos β + 2 sin α sin β = 2 − 2 cos(α + β) ⇒ (1. y ∈ R. C) = d(B. k ∈ Z} → R i ctg : R \ {kπ. ∀ x.

parovi inverznih funkcija su: 2 2 Sin : [− π . 2 2 Cos : [0. Tg−1 = arctg : R → − π . FUNKCIJE 27 y y tg ctg 1 1 Π 2 0 Π 2 x Π Π 2 0 Π 2 Π x Periodiˇke funkcije nisu injekcije. π . c njihove restrikcije na dijelove podruˇja definicije na kojem su strogo monoc tone. 2 2 Ctg−1 = arcctg : R → 0. π ] . π]. 2 2 Ctg : 0.π] . Dakle. 1] → [− π . Medutim. y Π 2 1 arcsin Sin arccos Π 2 1 Π 2 1 0 1 Π x 2 1 0 1 Π 2 x Cos Sin−1 = arcsin : [−1. π → R. Tako definiramo Sin = sin |[− π .1. π i Ctg = ctg | 0. 2 2 Cos−1 = arccos : [−1. y Π . Tg : − π . pa zato nemaju inverzne funkcije. π] → [−1. π ] → [−1. π → R. 1]. 2 2 Tg = tg | − π . Cos = cos |[0. π .2. 1] → [0. 1]. π ].π . jesu injekcije.

supremum i infimum. n Zadatak 1. π + nπ] moˇe se dobiti kao 2 2 −1 −1 n Sinn (x) = (−1) Sin (x) + nπ. 1]. Zadatak 1.(n+1)π] = Cosn : [nπ. 1] bijekcija. 2 Rjeˇenje: Treba uzeti u obzir da su funkcije Sin−1 strogo rastu´e za parne s c n i strogo padaju´e za neparne n ∈ Z. Rijeˇimo nejednadˇbu a ≤ sin x ≤ b za −1 < a < b < 1. ∀x ∈ R i analogno n 2 2 za ctg | nπ. 1] bijekcija i za −1 njenu inverznu funkciju Cosn : [−1. Za svako n ∈ Z je sin |[− π +nπ. m ∈ Z. ∀x ∈ [−1. s z −1 Rjeˇenje: Za svako n ∈ Z je xn = Sinn (b) = (−1)n Sin−1 (b) + nπ i s −1 −1 π n yn = Cosn (b) = (−1) (Cos (b) − 2 ) + nπ + π . Njena 2 2 2 2 −1 z inverzna funkcija Sinn : [−1. (n + 1)π] vrijedi Cos−1 (x) = n −1 π (−1)n (Cos (x) − 2 ) + nπ + π . 1] → [nπ. Za s c tg | − π +nπ. 1]. π +nπ] = Sinn : [− π + nπ. 1]. a za n = 2m − 1.28 y POGLAVLJE 1.3 Aksiomi polja R. (n + 1)π] → [−1. 1] → [− π + nπ. Isto tako je cos |[nπ. je Sin−1 (b) + (2m − 1)π ≤ x ≤ Sin−1 (a) + (2m − 1)π. potpunost U ovoj toˇki uvodimo aksiomatiku skupa realnih brojeva koja karakterizira c sva njegova svojstva s obzirom na algebarsku strukturu i uredaj na njemu.(n+1)π = Ctgn vrijedi Ctg−1 (x) = Ctg−1 (x) + nπ. 2 Joˇ je jednostavniji sluˇaj inverznih funkcija restrikcija od tg i ctg . ∀x ∈ [−1.4. . π +nπ = Tgn vrijedi Tg−1 (x) = Tg−1 (x) + nπ. ∀x ∈ R.3. Rijeˇimo jednadˇbe sin x = b i cos y = b za b ∈ [−1. m ∈ Z. to nisu jedine restrikcije koje su bijekcije. s z 1. SKUPOVI I FUNKCIJE y Tg Π 2 1 Ctg Π 21 arctg Π 2 Π 2 0 Π 2 x 0 Π 2 arcctg x Naravno. π + nπ] → [−1. Zato za n = 2m. imamo c Sin−1 (a) + 2mπ ≤ x ≤ Sin−1 (b) + 2mπ.

y ∈ R. Svaki element iz R ima inverz za zbrajanje (suprotni): ∀x ∈ R. Komutativnost zbrajanja: ∀x. z A 5. +. Postoji neutralni element 0 (nula): ∃!0 ∈ R. x(yz) = (xy)z. ∃!(−x) ∈ R. POTPUNOST 29 1. ∃!x−1 = A 8. A 7. y. x + y = y + x.1. AKSIOMI POLJA R. x(y + z) = xy + xz. x = x = 1. z ∈ R. Uredenu trojku (R. Postoji jedinstven neutralni element 1 (jedinica): ∃!1 ∈ R.3. SUPREMUM I INFIMUM. y ∈ R.3. x x x . A 9. 1 = 0. x + (−x) = (−x) + x = 0. distributivnost mnoˇenja prema zbrajanju: z ∀x. Asocijativnost zbrajanja: ∀x. ∀x ∈ R 0 + x = x + 0 = x. Svaki element iz R \ {0} ima inverz za mnoˇenje (reciproˇni): z c ∀x ∈ R \ {0}. ∀x ∈ R 1 · x = x · 1 = x. y. A 1. z ∈ R. A 6.1 Aksiomi polja R R je komutativna grupa s obzirom na operaciju zbrajanje + : R × R → R. y. 1 1 1 ∈ R. xy = yx. x + (y + z) = (x + y) + z. A 4. z ∈ R. A 2. Komutativnost zbrajanja: ∀x. R \ {0} je komutativna grupa s obzirom na mnoˇenje · : R × R → R. Asocijativnost mnoˇenja: z ∀x. A 3. ·) nazivamo poljem.

onda je a = 0. Iz aksioma dokaˇimo neka poznata svojstva operacija zbraz janja i mnoˇenja.5. kada bi postojao broj b ∈ R. ako je b = 0. Pokaˇimo da je −0 = 0. .30 POGLAVLJE 1. −(−x) = x. onda bi taj element imao inverz. Vrijedi (−1)(−1) = 1. 2. Odatle je (−1)(−1) = −(−1) = 1. Analogno. z Kada bi postojao broj a ∈ R. pa bi slijedilo 1 = 2. 0x = (0 + 0)x = 0x + 0x = 2 · 0x. 6. Naime. 4. c = −a njegov suprotni broj. Za svaki x ∈ R vrijedi x + (−0) = x + 0 + (−0) = x + 0 = x i −0 + x = −0 + 0 + x = 0 + x = x. c Neka je a ∈ R i c ∈ R. Dokaz jedinstvenosti reciproˇnog broja s c je analogan. 7. tj. imali bi a = a + 0 = 0. Pokaˇimo (ab = 0) ⇔ ((a = 0) ∨ (b = 0)). a to je kontradikcija. 3. a+c = c+a = 0. Iz jedinstvenosti elementa s danim svojstvom za −x. imali bi b = b1 = 1. Ako je a = 0 onda a ima reciproˇni element. Kad bi bilo 0x = 0. a = 0 sa svojstvo da ∀x ∈ R a + x = x + a = x. z Neka vrijedi ab = 0. b = 1 sa svojstvo da ∀x ∈ R bx = xb = x. Za svako x ∈ R vrijedi x0 = 0x = 0. Analogno. Po definiciji suprotnog elementa je −x+(−(−x)) = (−(−x))+(−x) = 0 i −x + x = x + (−x) = 0. Tada bi vrijedilo −a = −a + 0 = −a + (a + c) = (−a + a) + c = 0 + c = c. To se protivi zahtjevu iz A6. z 5. a odatle 0 = 1. z 1. Vrijedi ∀x ∈ R. Suprotni i reciproˇni brojevi su jedinstveni. ˇto je kontradikcija. pa zbog jedinstvenosti nule vrijedi −0 = 0. Obratna tvrdnja slijedi iz 5. Imamo (−1)(−1) + (−1) = (−1)(−1) + (−1)1 = (−1)((−1) + 1) = (−1)0 = 0 i isto tako (−1) + (−1)(−1) = 0. pa je c −1 −1 b = 1 · b = a ab = a 0 = 0. 0 je jedinstven neutralni element za zbrajanje i 1 je jedinstven neutralni broj za mnoˇenje. SKUPOVI I FUNKCIJE Primjer 1. slijedi x = −(−x).

≤) je uredeno polje. Uskladenost zbrajanja: (x ≤ y) ⇒ (∀z. y ∈ R. 31 Imamo x ≤ y ⇒ y − x ≥ 0 ⇒ (y − x)z ≥ 0 ⇒ yz − xz ≥ 0 ⇒ xz ≤ yz.7. ako z postoji broj M ∈ R takav da vrijedi ∀x ∈ S. je omeden u R. omeden odozdo u R. Kaˇemo da je S ⊂ R. SUPREMUM I INFIMUM. (x ≤ y) ∨ (y ≤ x).1. Primjer 1. m ≤ x. AKSIOMI POLJA R. z A 13. Broj M zovemo gornja meda ili majoranta skupa S. Vrijedi monotonost mnoˇenja: z ((x ≤ y) ∧ (z ≥ 0)) ⇒ (xz ≤ yz). +. +.2 Supremum i infimum skupa. Kaˇemo da je S ⊂ R. (Q. 1. Linearnost uredaja: ∀x. (x + z ≤ y + z)). A 11. Tranzitivnost uredaja: ∀x. ·. y ∈ R.6. . Uskladenost mnoˇenja: z ((x ≥ 0) ∧ (y ≥ 0)) ⇒ (xy ≥ 0). S = ∅. x ≤ M. ako je omeden odozdo i odozgo u R. y. potpunost Definicija 1. POTPUNOST Na skupu R je zadan linearan (totalan) uredaj ≤. S = ∅. Broj m zovemo donja meda ili minoranta skupa S. (R. omeden odozgo u R. Uredaj je u skladu s operacijama zbrajanja i mnoˇenja. ((x ≤ y) ∧ (y ≤ x)) ⇒ (x = y). Primjer 1. Antisimetriˇnost uredaja: c ∀x. ≤) je uredeno polje. ako postoji broj z m ∈ R takav da vrijedi ∀x ∈ S. z ∈ R. Skup S ⊂ R. S = ∅. A 14. A 12.3. ((x ≤ y) ∧ (y ≤ z)) ⇒ (x ≤ z). A 10.10. ·.3.

ˇto je s Q. SKUPOVI I FUNKCIJE Jasno. U tom svjetlu ima smisla slic jede´a definicija. tj. ∃x ∈ S. a > 0. Dokaz: Pretpostavimo da tvrdnja teorema nije istinita. kontradikcija s ˇinjenicom da je c gornja meda od S. svaki ve´i broj je takoder majoranta. Aksiom potpunosti: Svaki neprazan odozgo omeden podskup S ⊂ R ima supremum u R. Sada smo u mogu´nosti zadati posljednji aksiom skupa R. L − ε < x. na ≤ c i ∀ε >. neka vrijedi: ∃ a. tj.5. +. na > b. ∃n ∈ N.) ∀x ∈ S.D. a < L. Sada c c po A15. s L = sup S je karakteriziran slijede´im svojstvima: c (i.6 (Arhimedov aksiom). x ≤ L. ∃x ∈ S. ˇ Cesto je praktiˇno uvjet (ii. b > 0. ∀n.) pisati u obliku: c (ii. c Naime. odnosno c < (n + 1)a ∈ A. b > 0.32 POGLAVLJE 1. . c − ε < na. onda on ima beskonaˇno mnogo majoranti. ·. ako je L = sup S ∈ S onda je L = max S. a < x. zovemo uredeno potpuno polje.)′ ∀ε > 0. Dakle (R. postoji c = sup A. ∀n ∈ N.E. Pokaˇite bez upotrebe A 15. da Arhimedov aksiom vrijedi u z skupu Q. b ∈ R. Supremum koji je u skupu nazivamo maksimum. n ∈ N} odozgo ograniˇen skup u R. Sada za ε = a > 0 dobijemo c − a < na. na ≤ b.11. U skupu R vrijedi tvrdnja: ∀ a. ≤) je uredeno potpuno polje. (ii. ako S ima majorantu. ∃n ∈ N. Teorem 1. To znaˇi da je skup A = {na. c Definicija 1. c Zadatak 1. Broj L ∈ R koji je najmanja majoranta nepraznog odozgo omedenog skupa S ⊂ R nazivamo supremum skupa S i piˇemo L = sup S. a > 0. Uredeno polje koje zadovoljava i A 15.) ∀a ∈ R. c A 15. b ∈ R. tj.

Dokaˇite da je Q gust u R. n ∈ N}. Zadatak 1. Neka je a z bilo koja majoranta skupa S. nk ≤ m. m. ∀n ∈ N.6. mora biti a2 > 2. tj. Pokaˇimo da ne postoji najmanja majoranta skupa S u Q. za bilo koji q ∈ S po Arhimedovom aksiomu za brojeve 2 − q 2 > 0 i 2q + 1 > 0 postoji n ∈ N tako da je n(2 − q 2 ) > 2q + 1. 1 < q. Obratno. q ′ = m′ ∈ Q. Pokaˇimo da vrijedi: a ∈ Q. q ′ > q.8. a′ < a. Sada za svaki q = m . Utvrdite da li postoji i ako postoji odredite supremum skupa n S = { n+1 . postoji k k n ∈ N takav da je nmk ′ > m′ k. a > 0. onda za svaki q ∈ S imamo q 2 < 2 < a2 ⇒ q < a. Tada je n2 (2 − q 2 ) > n(2q + 1) = 2nq + n ≥ 1 1 2nq + 1 ⇒ (q + n )2 < 2. Dakle. z ∀ε > 0. n+1 ≤ 1. tj. a je majoranta od S. No tada bi vrijedilo ∀n ∈ N. ako je 0 < a i a2 > 2. n+1 Iz Arhimedovog aksioma slijedi postojanje m ∈ N. n z Rjeˇenje: Skup S je odozgo ograniˇen s 1. Naime. Zadatak 1. a takvog nema. k ′ ∈ N. POTPUNOST 33 Rjeˇenje: Dovoljno je pokazati da ∀k. .3. m ∈ N. Dakle. ˇto nije istina ve´ s c ′ za n = m + 1. ∀n ∈ N. a > 0. m ∈ N. Polje Q nije potpuno. Kada bi bilo a2 < 2. q 2 < 2}. U suprots nom bismo imali k. Trebamo na´i n ∈ N tako da c vrijedi 1−ε< n ⇔ (1 − ε)(n + 1) < n ⇔ −nε + 1 − ε < 0 ⇔ 1 < (n + 1)ε. AKSIOMI POLJA R. Pokaˇimo s c da je 1 = sup S. n ≤ m. Tada po Arhimedovom aksiomu za brojeve a2 − 2 > 0 i 2a > 0 postoji n ∈ N takav da vrijedi n(a2 − 2) > 2a. m′ . tj. Oˇito je S odozgo omeden s c 2 ∈ Q. Odatle je 2 2 1 1 2a < a2 − 2 < a2 − 2 + ⇒ 2 < a− . ∀x ∈ R. Skup S nema maksimalan element. ∃n ∈ N. x − ε. majoranta od S. onda bi a bio maksimum od S. Neka je S = {q ∈ Q. mε > 1. Dakle.7. Tada za n = m imamo mk ≤ m ⇒ k = 1. postoji majoranta n n n 1 a′ = a − n ∈ Q. Uzmimo sada n = m − 1 i imamo tvrdnju. je majoranta od√ ⇔ a2 > 2. Uzmimo bilo koji ε > 0. SUPREMUM I INFIMUM. k. postoji q ′ = q + n ∈ S. odnosno nq > q ′ . Primjer 1. nk > m. x + ε ∩ Q = ∅.1. Neka z S 2 je a ∈ Q. Tada je a = 2 ( 2 ∈ Q).

(ii. Broj ℓ ∈ R koji je najve´a minoranta nepraznog odozdo c omedenog skupa S ⊂ R nazivamo infimum skupa S i piˇemo ℓ = inf S. Teorem 1. Neka je 1 ≤ k0 < n najve´i od indeksa za koje je c q2 −q1 s αk ≤ x − ǫ. Prema A 15. Zadatak 1. Poˇto je supremum od A najmanja majoranta s skupa A. x < −L + ε. c c . Tada je sup A ≤ c sup B i inf A ≥ inf B. Definicija 1. c c To kazuje da je ℓ = −L = inf S. ∃x ∈ S. 1. L − ε < −x. Dokaz: Neka je S− = {−x. Neka je A ⊆ B ⊂ R i B ograniˇen skup.8. x < ℓ + ε. odozdo ograniˇen skup. skup S− je odozgo omeden u R.34 POGLAVLJE 1. Tako s je i sup B majoranta za A. Tada postoji c ℓ = inf S ∈ R. s c (q ≤ x − ǫ) ∨ (x + ε ≤ q). karakterizira svojstvo potpunosti koje razlikuje polje R od polja Q. ∃ − x ∈ S− . tj. ∃x ∈ S. Infimum koji je u skupu nazivamo minimum. Analogno. c Aksiom A 15. a > ℓ. Q. S = ∅. x < a. ∃x ∈ S. Neka je q1 ≤ x − ǫ i x + ε ≤ q2 .) ∀x ∈ S. . to vrijedi sup A ≤ sup B. To moˇemo z napisati i na slijede´i naˇin: ∀x ∈ S . postoji m ∈ R tako da vrijedi ∀x ∈ S. tj. x ∈ S}.D. Neka je S ⊂ R. −x ≤ −m. SKUPOVI I FUNKCIJE Rjeˇenje: U suprotnom sluˇaju bi vrijedilo ∃ε > 0. ∀ − x ∈ S− . Uzmimo k n ∈ N tako da vrijedi 2nε > q2 − q1 i odredimo αk = q1 + n (q2 − q1 ) ∈ Q (k = 0. Odatle za infimum skupa a kao najve´u minorantu od A vrijedi inf A ≥ inf B. . n). Tada je ∀−x ∈ S− . . ˇto je kontradikcija s izborom broja n. Rjeˇenje: Svaka majoranta skupa B ujedno je i majoranta skupa A. Slijede´i teorem opisuje to svojstvo na prihvatljiviji naˇin. tj.7.12. tj. ∃x ∈ R. s ℓ = inf S je karakteriziran slijede´im svojstvima: c (i. tj. svaka minoranta skupa B ujedno je i minoranta skupa A.E. ako je ℓ = inf S ∈ S onda je ℓ = min S. pa je infimum od B minoranta za A. m ≤ x. n − 1. Skup S je odozdo omeden u R. ℓ ≤ x. −L ≤ x i ∀ε > 0. . Zbog x + ε ≤ αk0 +1 vrijedi n = αk0 +1 − αk0 ≥ 2ε.) ∀a ∈ R. ∀q ∈ Q. (ii. −x ≤ L i ∀ε > 0.)′ ∀ε > 0. postoji L = sup S− ∈ R. postoji infimum skupa S.

8). Neka su A.) njemaˇki matematiˇar c c c 1 . y ∈ B} odozgo ograniˇen i vrijedi sup(A + c B) = sup A + sup B. 1.3. bn ] ⊂ R takve da vrijedi [an+1 . ∀n ∈ N. inf B] ⊆ [an . oˇujak 1845. bn ]. Odatle zakljuˇujemo ∀n ∈ N je an donja meda c za skup B. x ∈ A. ∀x ∈ A. Rjeˇenje: Zbog x ≤ sup A.) U ovoj toˇki ´emo proˇiriti eksponencijalnu funkciju do skupa R i tako se c c s uvjeriti da je teorem 1. AKSIOMI POLJA R. x ∈ A. c analogno vrijedi za m < n. Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (Saint Petersburg [Russia]. ∀y ∈ B. Tada c je skup A + B = {x + y . an ≤ inf B. +∞ odozgo ograniˇeni neprazni skupovi. Dokaz: Oznaˇimo s A = {an . an ≤ bm . tj. Napomena 1. Tada postoji x ∈ R takav da je x ∈ [an . bn+1 ] ⊂ [an . bn ]. Zadatak 1. Za sve n ∈ N oˇigledno vrijedi an ≤ bn . tj. y ∈ B} odozgo ograniˇen i vrijedi c sup(AB) = sup A sup B. Q. 6. Neka su A. an ≤ an+1 i bn+1 ≤ bn .8. vrijedi x + y ≤ s sup A + sup B. zamijenimo s Arhimedovim aksiomom (teorem 1. ∀y ∈ B. c ˇ Zelimo pokazati da vrijedi [sup A. 3. Skupovi A c i B su ograniˇeni (odozdo s a1 i odozgo s b1 ) pa postoje sup A i inf B. an ≤ bm . n ∈ N} i B = {bn .6) Cantorovim aksiomom (teorem 1. sijeˇanj 1918. ∀n ∈ N. Dokaˇimo da vrijedi c z ∀n. Zadatak 1. pa vrijedi sup A ≤ inf B. ∀n ∈ N. onda n < n + 1 < · · · < m − 1 < m povlaˇi an ≤ · · · ≤ am ≤ bm .5. z . Tada je x + y > sup A − 2 + B − 2 = sup A + sup B − ε. tj. Sada je inf B gornja meda za skup A. POTPUNOST 35 Teorem 1. i y ≤ sup B.3.3 Eksponencijalna funkcija na R (I. m ∈ N. istinit.E.1. Ako je n = m onda je to jasno. c Tada je skup AB = {xy .Halle. sup A + sup B je gornja meda skupa A + B. sup A + sup B − ε nije gornja meda skupa A + B. ∀n ∈ N. ∀x ∈ A.10. bn ]. Postoje x ∈ A i y ∈ B takvi da je ε ε ε ε sup A − 2 < x i sup B − 2 < y. n ∈ N}. B ⊂ R odozgo ograniˇeni neprazni skupovi.9. dakle.1. Druga mogu´a aksiomatika polja R se dobije ako aksiom c A 15.D. Neka je ε > 0 odabran po volji. Ako je n < m. (Cantorov1 aksiom) Neka za svaki n ∈ N imamo segmente [an . SUPREMUM I INFIMUM. B ⊂ 0.

prebrojivost Ako imamo dva skupa A i B s konaˇnim brojem elemenata. Postoje x ∈ A i y ∈ B takvi da je sup A − ε0 < x i 2 sup B − ε0 < y.4 Ekvipotentni skupovi. sparimo ih. q ′ ∈ Q.13. s Sada eksponencijalnu funkciju proˇirujemo do funkcije f : R → 0. Zbog zadatka 1. q ′ ∈ Q. q < x. = sup{aq+q . 2. da su jednakobrojni ili ekvipotentni ako postoji bijekcija f : A → B. U skupu A nema nesparenih elemenata. vrijedi xy ≤ s sup A sup B. imamo f (x)f (y) = sup{aq . sup A sup B je gornja meda skupa AB. c Definicija 1. U sluˇaju 3. provodimo slijede´i c postupak: uzmimo element skupa A i element skupa B. ∀y ∈ B. q ′ < y} = = sup{aq+q . U sluˇaju 2. z tj. U sluˇaju 1. Niti u skupu A. ∀x ∈ A. q. Naime. q ∈ Q. Nastavimo li tako sparivati nesparene elemente skupa A s nesparenim elementima skupa B. konstruirali smo obostrano jednoznaˇno preslikavanje sa skupa c c A na skup B (bijekciju) i jasno je da skupovi A i B imaju jednak broj elemenata. vrijedi sup(AB) = sup A sup B. . s Za a > 1 i x ∈ R definiramo f (x) = sup{aq . SKUPOVI I FUNKCIJE − ε. ∀y ∈ B. niti u skupu B nema nesparenih elemenata.10. Dakle. tj. q ∈ Q. 3. nakon konaˇno koraka do´i ´emo do jedne od slijede´ih situacija: c c c c 1. konstruirali s c s smo injekciju sa skupa A u skup B i jasno je da skup B ima viˇe elemenata od skupa A. Zato ˇto je ε > 0 odabran po volji. Ovo je motivacija za slijede´u definiciju i u sluˇaju kada skupovi c c nemaju konaˇan broj elemenata. q ′ < y} = ′ ′ ′ Rjeˇenje: Zbog x ≤ sup A. teorijski je lako c ustanoviti imaju li oni jednak broj elemenata. konstruirali smo injekciju sa skupa B u skup A i c jasno je da skup A ima viˇe elemenata od skupa B. Za skupove A i B kaˇemo da imaju jednak broj elemenata.36 POGLAVLJE 1. q. q < x} sup{aq . q ′ ∈ Q. +∞ . q < x}. U skupu B nema nesparenih elemenata. ∀x ∈ A. Neka je 0 < ε < sup A+sup B odabran po volji i neka je 0 < ε0 < sup A+sup B − 2 2 (sup A+sup B)2 4 1. Tada je xy > (sup A − ε0 )(sup B − ε0 ) = ε0 − (sup A + sup B)ε0 + sup A sup B > sup A sup B − ε. q + q ′ < x + y} = f (x + y). i y ≤ sup B. sup A sup B − ε nije gornja meda.

a navodimo ga bez dokaza.1. Slijede´i teorem u konkretnim situacijama bitno olakˇava utvrdivanje c s ekvipotentnosti skupova. da z vrijedi (i) A ∼ A.) poljski z matematiˇar c 1 . Zadatak 1. U suprotnom sluˇaju kaˇemo da je taj c z skup neprebrojiv. August 31 kolovoz 1945. Ako postoje injekcije f : A → B i g : B → A.12. EKVIPOTENTNI SKUPOVI. odnosno ((k(A) ≤ k(B)) ∧ (k(B) ≤ k(A))) ⇒ (k(A) = k(B)). (ii) f : A → B bijekcija ⇒ (f −1 : B → A) bijekcija. onda je A ∼ B. 30.9 (Cantor-Bernstein1 -Banach2 ). 26. Rjeˇenje: s (i) Identiteta iA : A → A je bijekcija. (iii) (A ∼ B) ∧ (B ∼ C) ⇒ (A ∼ C).14. listopad 1968. tj. k(A) ≤ k(B). (ii) (A ∼ B) ⇒ (B ∼ A). tj. – – Moskva. Zadatak 1.4. Teorem 1. (iii) f : A → B ∧ g : B → C bijekcije ⇒ g ◦ f : A → C je bijekcija. Sergej Natanoviˇ Bernstein (Odessa. oˇujak 1892. oˇujak 1880. Pokaˇite da je ekvipotentnost relacija ekvivalencije.) c z ukrajinski matematiˇar c 2 Stefan Banach (Krakow. PREBROJIVOST 37 Tada joˇ kaˇemo da A i B imaju jednak kardinalni broj i piˇemo k(A) = k(B) s z s ili A ∼ B. N ∼ 2N. Definicija 1. Kaˇemo da je beskonaˇan skup S prebrojiv ako je ekvipoz c tentan skupu prirodnih brojeva N. Primijetimo da prethodni teorem govori o antisimetriˇnosti uredaja medu c kardinalnim brojevima.11. – Lowow. Ako postoji injekcija f : A → B onda kaˇemo da A ima manje ili jednako z elemenata od B. 5. Pokaˇite da vrijedi z 1.

b je bijekcija. b . Rjeˇenje: s 1. m ∈ Z. b u [a. b]. S duge strane identiteta je injekcija s N u Q. je bijekcija. d definirano s f (x) = d−c (x b−a − a) + c je bijekcija. na [ 3a+b . c < d. Nadalje. Tada je to injekcija s 4 4 [a. Svakom uredenom paru prirodnih brojeva jednoznaˇno je odreden poredak na putanji c oznaˇenoj na slici. 4. n ∈ N. Preslikavanje n → 2n.E.9. Propozicija 1. f (1) = 0 i f (2n + 1) = −n. b . imamo Q ∼ N. Sada po teoremu 1. b → c. ∀n ∈ N. Skup racionalnih brojeva Q je prebrojiv. Preslikavanje f : N → Z definirano s f (2n) = n + 1. SKUPOVI I FUNKCIJE 4. b] u a. POGLAVLJE 1. Konstruiramo preslikavanje f : N × N → c N kako je grafiˇki prikazano na slici desno.9 slijedi tvrdnja. m + n − 1 neparan m + n − 1 paran 0 1 2 3 4 m n 4 3 2 1 + m. b ∈ R.3. f : a. su relativno prosti}. b ∼ c. 6. . a < b. ∀a. d ∈ R. je a. b] na bilo koji segment u a. N ∼ N × N. c. d i [a. postoji bijekcija s [a. Funkcija f je definirana c formulom: f ((m. i dobijemo injekciju s Q u N. b ∈ R. je [a. d]. pa po teoremu 1. 7. ∀a. N ∼ Z. pa postoji n injekcija sa Q u N × N.12. Preslikavanje n → 2n + 1. ∀n ∈ N je bijekcija.D. 2. b. a < b. Dokaz: Skup Q = { m . 5. b] ∼ [c. a < b. b . Q. 7. Identiteta je injekcija s a. 3. npr. n)) =          m+n−1 2 m+n−1 2 + n. komponiramo tu injekciju s bijekcijom sa N × N na N iz zadatka 1. je R ∼ a. ∀a. ∀n ∈ N. N ∼ 2N + 1. a+3b ]. Po 4. 5. je bijekcija. b] ∼ a. b . 3. 6. T g −1 : R → a.38 2.

b] tako da je x ∈ [an . U oba sluˇaja vrijedi c c 2 f (1) ∈ [a2 . Po teoremu 1.D. EKVIPOTENTNI SKUPOVI.8.2.9.E. gdje su svi b1 . Na taj naˇin dobivamo segmente [an . PREBROJIVOST 39 Propozicija 1. bn ]. bn+1 ] i f (n) ∈ [an+1 . pa stavimo g(n + 1) = bn+1 . Neprazan podskup prebrojivog skupa je konaˇan ili prebroc jiv.4. po konstrukciji vrijedi f (m) ∈ [am+1 .E. Ako B nije konaˇan.D.E. a < b. b ∈ R. tj. b1 ]. . b2 ] i [a2 . n ∈ N}. Stavimo a1 = a.4. Dokaz: Kada bi R bio prebrojiv. ∀n ∈ N. Pretpostavimo da smo za neki n ∈ N definirali g(k) = bk ∈ B. . a to se kosi s tvrdnjom teorema 1. bn ] ⊃ [an+1 . Na isti naˇin. Dokaz: Kada bi vrijedilo suprotno. slijedi B ∼ N. Konstruirajmo injekciju g : N → B na slijede´i naˇin: c c Uzmimo bilo koji b ∈ B i stavimo g(1) = b. f : A → N bijekcija.10. Takvim postupkom definiramo g(n). b2 ] ⊂ [a1 .10. onda je identiteta i : B → A.4. c Q. Q. ∀n ∈ N. bn+1 ]. c c i(x) = x. a u 2 4 +b sluˇaju f (1) ≥ a1 +b1 stavimo a2 = a1 i b2 = 3a14 1 . i B ⊆ A. b] ⊂ R je neprebrojiv skup. Zbog pretpostavke o bijektivnosti funkcije f : N → [a. a funkcija g je po konstrukciji injekcija. Skup realnih brojeva R je neprebrojiv. zamjenom a1 ↔ a2 i b1 ↔ b2 . Ako je f (1) ≤ a1 +b1 stavimo a2 = a1 +3b1 i b2 = b1 . postojala bi bijekcija f : N → [a. Tada je f ◦ i : B → N injekcija. b] ⊂ R bio prebrojiv. Dokaz: Neka je A ∼ N. bn ]. bm+1 ]. . da je [a. injekcija s B u A. . b] = R(f ) = {f (n).1. to postoji bn+1 ∈ B takav da je bn+1 = bk . b] prebrojiv. ∀x ∈ B. Segment [a. 1 ≤ k ≤ n. b]. sa svojstvom [an . No. ∀n ∈ N. tada bi po propoziciji 1. postoji m ∈ N tako da je x = f (m). ˇto je kontradiks cija s izborom toˇke x. Poˇto skup B nije konaˇan. . c c nademo f (2) itd. Ako je B konaˇan c onda je tvrdnja oˇita. b] takva da je [a. Korolar 1. Teorem 1. Neka su a.D. Q. bn razliˇiti. c s c 1 ≤ k ≤ n. i segment [a. ∀n ∈ N. b1 = b. Po teoremu 1. o potpunosti skupa R postoji x ∈ [a.

SKUPOVI I FUNKCIJE .40 POGLAVLJE 1.

1 Niz i podniz Funkciju a : N → S zovemo niz u S. Definicija 2. an ≤ an+1 . an > an+1 . Kao i kod drugih funkcija. Neka je (an )n u R. 3. Kodomena niza moˇe biti bilo koji neprazan skup. Niz (an )n je rastu´i ako ∀ n ∈ N. Niz (an )n s an = n . an : R → R funkcija definirana s an (x) = sin nx.Poglavlje 2 Nizovi 2. z Nas ´e najviˇe zanimati sluˇajevi kada je taj skup R. U ovom sluˇaju odstupamo od c uobiˇajenog naˇina oznaˇavanja funkcijskih vrijednosti. monotonost je vaˇno svojstvo koje niz moˇe z z zadovoljavati. ili skup realnih ili c s c kompleksnih funkcija. c Niz (an )n je strogo padaju´i ako ∀ n ∈ N. c Niz (an )n je strogo rastu´i ako ∀ n ∈ N. Niz (an )n s an = n + n . Evo nekoliko primjera nizova: 1 1. je niz u R. Niz (an )n je niz realnih funkcija.1. pa za n ∈ N piˇemo c c c s a(n) = an i nazivamo n-tim ˇlanom niza. Uobiˇajena oznaka za niz je (an )n∈N c c ili (an )n ili samo (an ). je niz u C. gdje je ∀n ∈ N. c Niz (an )n je padaju´i ako ∀ n ∈ N. i 2. an ≥ an+1 . an < an+1 . Za to je neophodno da je niz u skupu na kojem je definiran uredaj. ∀n ∈ N. ∀x ∈ R. c 41 . C. ∀n ∈ N.

Definicija 2. ekvivalentna s definiz c cijom monotonosti niz kao funkcije. Dakle. c a samo ”malen” broj ˇlanova daleko. c U oznakama (bn )n i (an )n za nizove pisali bismo bn = b(n) = (a ◦ p)(n) = a[p(n)] = ap(n) = apn .1) . Jasno je da iz toga slijedi da je niz rastu´i u smislu definicije 2. (∃nε ∈ N). y) = |x − y|.2. c (∀ε > 0). ((n > nε ) ⇒ (|an − a| < ε)). (2. Za niz b : N → S kaˇemo da je podniz niza a : N → S. onda je prihvatljivo pod ”puno” shva´ati beskonaˇno c c mnogo ˇlanova. c n ≤ pn . Tada je n < n + 1 < · · · < m − 1 < m pa iz definicije 2. pa mora biti pn+1 ≥ n + 1. Tada vrijedi ∀ n ∈ N. NIZOVI Pokaˇimo da je ta definicija. pn+1 > n.1. iako se ˇini slabijom. (n < m) ⇒ (an ≤ am ).1.2 Limes niza u R Intuitivno poimanje konvergencije ili teˇenja ˇlanova niza (an )n u R k nekom z c broju a ∈ R sastoji se u tome da je ”puno” ˇlanova niza po volji blizu broju a. niza kao funkcija je rastu´i ako c vrijedi: ∀ n.42 POGLAVLJE 2. Jasno je da vris z c jedi 1 ≤ p1 tako da imamo bazu indukcije. (∀n ∈ N). m ∈ N takvi da je n < m. Vaˇno je uoˇiti da podniz nekog niza dobijemo tako da z c izbacimo neke ˇlanove polaznog niza.3. c onda brojevi x koji su od a udaljeni za manje od ε zadovoljavaju |x − a| < ε. U situaciji kada radimo s beskonaˇnim c c (prebrojivim) skupom. Naime. a + ε . ako z postoji strogo rastu´i niz p : N → N u N takav da je b = a ◦ p. a pod ”malo” samo konaˇno njih. Prethodna definicija se realizira u skupu R tako da blizinu realnih brojeva mjerimo pomo´u razdaljinske funkcije d(x. an ≤ am . Pojam konvergencije u R ima slijede´i oblik: c Definicija 2. oni se nalaze u intervalu a − ε. tj. U tom smislu fraza ”gotovo c c svi ˇlanovi” znaˇi ”svi ˇlanovi osim eventualno njih konaˇno mnogo”. Zadatak 2. Ako je zadan ε > 0. c c c c moˇemo re´i da niz (an )n konvergira ili teˇi broju a ako su gotovo svi ˇlanovi z c z c po volji blizu broju a. a preostali ˇlanovi zadrˇavaju prijaˇnji c c z s medusobni poredak. Dokaˇimo da vrijedi obrat. 2. slijedi an ≤ an+1 ≤ · · · ≤ am−1 ≤ am . tj. Tad je pn+1 > pn ≥ n. m ∈ N. tj. Neka je (pn )n strogo rastu´i niz u N. Neka su c z n. Niz realnih brojeva (an )n konvergira ili teˇi k realnom broju z c z a ∈ R ako svaki otvoreni interval polumjera ε oko toˇke a sadrˇi gotovo sve ˇlanove niza. Pretpostavimo da za n ∈ N vrijedi n ≤ pn . tj. Rjeˇenje: Dokaˇimo tvrdnju matematiˇkom indukcijom.1.

tj. +∞ . 1.2. Definicija 2. n→∞ n→∞ (2. z Jedan sluˇaj divergencije niza moˇemo podvesti pod pojam konvergencije. Kaˇemo da niz (an )n u R konvergira k +∞ ako svaka okolina z od +∞ sadrˇi gotovo sve ˇlanove niza. gdje je E > 0. z 1 1 Primjer 2. Tada bi za ε = |a − b| > 0 zbog (2.6) slijedi postojanje m ∈ N tako da vrijedi mε > 1. c Dokaz: 1. nb ∈ N takvi da vrijedi ε ε (n > na ) ⇒ (|an − a| < ) i (n > nb ) ⇒ (|an − b| < ). (∀n ∈ N). z s (n > nε ) ⇒ (nε > nε ε > 1) ⇒ Teorem 2. Sada za n > m vrijedi nε > mε > 1. c z U tu svrhu definiramo okoline od +∞ kao intervale oblika E. ((n > nε ) ⇒ (an > E)).3 vrijedi za neki konkretan niz i konkretan limes sastoji se u tome da se za po volji zadani ε > 0 pronade ili barem dokaˇe z postojanje prirodnog broja nε takvog da svi ˇlanovi s indeksima ve´im od nε c c leˇe u intervalu a − ε. b ∈ R.2. Pokaˇimo da niz ( n )n konvergira i limn n = 0.2) U tom sluˇaju govorimo o konvergenciji niza (an )n u R = [−∞. +∞] i piˇemo c s lim an = +∞. LIMES NIZA U R 43 Tada a zovemo graniˇna vrijednost ili limes niza (an )n i piˇemo a = c s lim an ili a = limn an .4. Dakle nε = m je traˇeno rjeˇenje. c 2. Iz Arhimedovog aksioma u teoremu (1. a + ε .1) postojali na . z Provjeravanje da li definicija 2.1. (∃nε ∈ N). 2 2 . Pretpostavimo da konvergentan niz (an )n ima dvije graniˇne c vrijednosti a. z c (∀E > 0). ∀ n ∈ N. Konvergentan niz u R je ograniˇen. Konvergentan niz u R ima samo jednu graniˇnu vrijednost. Analogno moˇemo definirati lim an = −∞. 1 <ε n ⇒ 1 −0 n < ε. a = b. z Uzmimo ε > 0 po volji. Naime.1. n→∞ a Ε a1 a4 a6 a a5 a3 a Ε a2 Ako niz ne konvergira onda kaˇemo da on divergira.

E.3.D. pa postoji c c c a = sup A ∈ R. i neka je (apn )n bilo koji njegov podniz. |anε |. niz je ograniˇen. Dakle. pn ≥ n.1) uzmimo ε = 1. . je oˇigledno ograniˇen. za 0 < ε < 1 i bilo koji a ∈ R izvan c 2 otvorenog intervala a − ε.D. Tada iz a = limn an i (2.E. Q. Odatle c slijedi (∀n ∈ N). nb } imamo (n > nε ) ⇒ (|a − b| ≤ |a − an | + |an − b| < POGLAVLJE 2. a + ε uvijek se nalazi beskonaˇno ˇlanova niza. Ograniˇenost c c rastu´eg niza znaˇi ograniˇenost skupa A = {an . limes mora biti jedinstven. taj interval ne sadrˇi gotovo sve ˇlanove niza. c Q. z c Za oˇekivati je da podnizovi niza nasljeduju dobra svojstva originalnog c niza. pa postoji nε ∈ N tako da (n > nε ) ⇒ (|an − a| < 1). Teorem 2. Svaki ograniˇen i monoton niz u R je konvergentan. tj. dakle. n ∈ N} odozgo.1) postoji nε ∈ N takav da (n > nε ) ⇒ (|an − a| < ε). 1 + |a|}. Svaki podniz konvergentnog niza u R i sam je konvergentan i ima istu graniˇnu vrijednost kao i niz.2. Naime. |an | ≤ M. . a = limn apn . an ≤ a. Iz definicije supremuma skupa A imamo: 1. Sada za n > nε imamo |an | ≤ |an − a| + |a| ≤ 1 + |a|. Sama ograniˇenost nije dovoljna za konvergenciju niza. 2. imamo ∀n ∈ N. c Dokaz: Neka je (an )n konvergentan niz u R. Neka je M = max{|a1 |. (n > nε ) ⇒ (pn > nε ) ⇒ (|apn − a| < ε).2. ∀n ∈ N. Zbog toga ˇto je niz s (pn )n strogo rastu´i niz u N i zadatka 2. . . ∀n ∈ N. ∀ε > 0. Od interesa je na´i jednostavno provjerive dovoljne uvjete za konvergenc ciju niza. tj. Tada vrijedi ∀ n ∈ N.44 Sada za nε = max{na . Uzmimo bilo koji ε > 0. ∀n ∈ N. U definiciji (2. s c 2. a = limn an . c Dokaz: Neka je niz (an )n rastu´i. c c Dakle. 2 2 ˇto je oˇita neistina. ∃nε ∈ N. Teorem 2. NIZOVI ε ε + = ε = |a − b|). a − ε < anε . . an ≤ an+1 . ali niti jedan realan c c broj nije mu graniˇna vrijednost. Niz c n definiran s an = (−1) .1. Primjer 2.

limn→∞ bn n→∞ n→∞ 4. Niz (an ± bn )n je konvergentan i lim (an ± bn ) = lim an ± lim bn . Q. Specijalno. Tada vrijedi: 1. 45 Dakle.2. pa je skup nizova vektorski prostor (algebra). bn = 0. i 2. a nije monoton. Isto tako je produkt nizova (an )n i (bn )n niz oblika (an · bn )n . (an )n ± (bn )n = (an ± bn )n . n ∈ N}. (−1)n n z Primjer 2. za λ ∈ R je λ(an )n = (λan )n . onda je i niz n→∞ an bn konvergentan n i lim n→∞ an bn = limn→∞ an . (n > nε ) ⇒ (a − ε < anε ≤ an ≤ a < a + ε) ⇒ (|an − a| < ε). OPERACIJE S KONVERGENTNIM NIZOVIMA Iz 1. .E.D.4. Sada ´emo prouˇiti kako se limes ponaˇa kod navedenih operacija c c s s nizovima. Niz (|an |)n je konvergentan i lim |an | = | lim an |. Na desnoj slici prikazan je odnos svojstava monotonosti (M) i ograniˇenosti (O) nizova c u odnosu na konvergentne (K) nizove u R. Ako je ∀n ∈ N. ∃nε ∈ N. Niz (an · bn )n je konvergentan i lim (an · bn ) = lim an · lim bn . (an )n · (bn )n = (an · bn )n . ∀ n ∈ N. Npr. niz konvergira k 0. i lim bn = 0. tj. Monotonost nije nuˇna za konvergenciju niza.3. Teorem 2. lim an = sup{an . Neka su (an )n i (bn )n konvergentni nizovi u R.3. Analogno se za padaju´i niz pokaˇe c z n→∞ n→∞ lim an = inf{an . i rasta niza (an )n imamo ∀ε > 0. tj. n ∈ N}. O K M 2. n→∞ n→∞ n→∞ 2. U sluˇaju nizova to znaˇi da je suma (razlika) nizova c c c (an )n i (bn )n niz oblika (an ± bn )n . n→∞ n→∞ n→∞ 3.3 Operacije s konvergentnim nizovima Za nizove u R kao funkcije s vrijednostima u R moˇemo definirati sve opz eracije po toˇkama.

Tvrdnja slijedi jednostavno pomo´u nejednakosti (1. s c postoji M > 0 takav da ∀n ∈ N. M + |b| M + |b| Sada za nε = max{n1 . bn b |bn ||b| 2ε ).D. |an | ≤ M. n2 } imamo (n > nε ) ⇒ (|an + bn − (a + b)| ≤ |an − a| + |bn − b| < ε). 1 n→∞ bn = 1 . c (n > nε ) ⇒ ||an | − |a|| ≤ |an − a| < ε. n2 } imamo (n > nε ) ⇒ (|an bn − ab| ≤ |an ||bn − b|| + |an − a||b| < ε). (n > n1 ) ⇒ (|an − a| < ε ε ) i (n > n2 ) ⇒ (|bn − b| < ). Korolar 2. tj.11).1. n2 ∈ N takvi da vrijedi ∀n ∈ N.46 Dokaz: Neka su lim an = a i lim bn = b. Pokaˇimo da vrijedi lim z ∀n ∈ N. Za ε > 0 zbog (2. n2 ∈ N takvi da vrijedi ∀n ∈ N. niz (an )n je ograniˇen. 3. pa ∀n ∈ N imamo (n > nε ) ⇒ ( 1 |bn − b| 1 − ≤ < ε). n→∞ n→∞ POGLAVLJE 2. 2 2 Sada za ε > 0 postoji n1 ∈ N tako da ∀n ∈ N vrijedi (n > n0 ) ⇒ (|bn − b| < (n > n1 ) ⇒ (|bn − b| < Uzmimo nε = max{n1 . NIZOVI 1. c 4. Neka su lim an = a i lim bn = b. 2 2 Sada za nε = max{n1 . Q. Sada za ε > 0 zbog (2.1) postoje n1 . |b|2 Odatle pomo´u 2.E. zbog toga ˇto je konvergentan. 2. Tada je za bilo koje λ. Prije svega. ε ε (n > n1 ) ⇒ (|an − a| < ) i (n > n2 ) ⇒ (|bn − b| < ). n→∞ . n2 }. Za ε = b |b| 2 > 0 imamo n0 ∈ N tako da |b| |b| ) ⇒ (|bn | ≥ ).1) postoje n1 . µ ∈ R n→∞ n→∞ niz (λan + µbn )n konvergentan i lim (λan + µbn ) = λa + µb. slijedi 3.

Za ε > 0 zbog (2. ˇto nije mogu´e zbog c + |c| < 0. OPERACIJE S KONVERGENTNIM NIZOVIMA 47 Dokaz: Za bilo koji λ ∈ R uzmimo konstantni niz bn = λ. Napomena 2. Tada postoji a > 0 takav da je √ b = a2 .D. Ako je ∀ n ∈ N.4 2. Neka je b > 0 realan broj. cn ≥ 0. onda je lim an ≤ lim bn . ∀n ∈ N. Tada je lim cn = c ≥ 0. (n > n1 ) ⇒ (|an − c| < ε) i (n > n2 ) ⇒ (|bn − c| < ε). Dokaz: Pretpostavimo da je b > 1.4. ∀ n ∈ N. Neka su (an )n i (bn )n konvergentni nizovi c u R. Skup svih konvergentnih nizova u R je vektorski prostor (algebra). Teorem 2. i teorema 2. n→∞ bili gotovo svi ˇlanovi niza. a = b (surjektivnost kvadratne funkcije). 1. Konvergencija nizova je u skladu s tim uredajem. c + |c| 2 2 n→∞ Q. 2. ∀n ∈ N. Sada za nε = max{n1 . onda bi u okolini c − |c| . Ako je (cn )n niz za kojeg vrijedi ∀ n ∈ N. onda je (cn )n konvergentan i lim cn = c.1) postoje n1 . c s c 2 Sada za cn = bn − an . 1. 2.2. Dokaz: 1.1 Primjeri konvergentnih nizova Propozicija 2. n2 } imamo (n > nε ) ⇒ (c − ε < an ≤ cn ≤ bn < c + ε) ⇒ (|cn − c| < ε).5 (teorem o sendviˇu).E.E. Osim operacija na skupu R imamo zadan uredaj ≤.3. slijedi lim λan = λa.1. (2. Odatle i iz aditivnosti limesa imamo n→∞ linearnost. tj. an ≤ cn ≤ bn i lim an = n→∞ n→∞ lim bn = c.1. n2 ∈ N takvi da vrijedi ∀n ∈ N. slijedi tvrdnja. Kada bi bilo c < 0. Q.3.3) .D. Neka je niz (cn )n konvergentan i takav da vrijedi ∀n ∈ N. an ≤ bn . n→∞ n→∞ 2. Neka je niz (xn )n definiran rekurzijom xn = 1 2 xn−1 + b xn−1 . Tada iz teorema 2.

Vrijedi lim √ n n = 1. 2 a onda iz (2. Iz (2. pa je n→∞ lim √ n a= lim 1 n n→∞ 1 a = 1. NIZOVI uz poˇetnu vrijednost x0 = b > 1. n x2 − b xn − xn−1 = − n−1 . k = 1.48 POGLAVLJE 2. Primjer 2. ∀n ∈ N.3) imamo a = 1 a + a . Za 0 < b < 1 imamo 1 > 1. 2. n→∞ n−1 2 nε − 1 2 ε >n ε > n.D. Sada je za a = 1 b b c imamo tvrdnju. n→∞ Za bilo koji ε > 0 po binomnom teoremu imamo: (1 + ε)n = 1 + nε + n(n − 1) 2 n−1 2 ε + · · · + εn > n ε. 2 2 U sluˇaju 1 < a je 1 < a < n za gotovo sve n ∈ N. pa postoji c > 1. √ Primjer 2.5) slijedi xn −xn−1 < 0. odakle imamo √ c√ 1 < n a < n n za gotovo sve n ∈ N. . Dakle.5) Baza indukcije slijedi iz x1 = 1 (b + 1) < b = x0 i x1 > 1. Za a > 0 vrijedi lim n a = 1.3) i 0 < (xn−1 −1) + b−1. 1 Ako je a < 1 onda je a > 1. Pretpostavimo 2 2 da vrijedi 1 < xk < xk−1 . .4) imamo xn−1 − b > 0. Iz (2. (∀n ∈ N). postoji a = limn xn . Q. c Prvo uoˇimo da iz (2. Tada vrijedi (n > nε ) ⇒ (1 + ε)n > n odnosno (n > nε ) ⇒ 1 < n < (1 + ε)n . . 2 odakle slijedi b = a2 . n − 1. b slijedi xn > 1. Dokaˇimo indukcijom da je niz (xn )n c z padaju´i i odozdo omeden s 1. . Sada iz (2. +∞ slijedi √ (n > nε ) ⇒ 1 < n n < 1 + ε. 1 = c2 .E.5.5. (∀n ∈ N). 2 2 Uzmimo nε ∈ N za koji vrijedi (nε − 1)ε2 > 2. Sada tvrdnja slijedi iz teorema 2.3) imamo c x2 − b = (xn − xn−1 )2 .4) (2. 2xn−1 (2.4. √ Zbog strogog rasta funkcije x → n x na 0. .

∀p ∈ N. Prethodna nejednakost za n → ∞ daje n→∞ lim an ≥ k=0 1 = bp .71828182. imamo rekurziju bn+1 < 2 + 1 (bn − 1). ∀n ∈ N. Dakle. 2 an = k=0 n n 1 = k nk 1− 1 n n k=0 n(n − 1) · · · (n − k + 1) = k!nk k−1 n n 1 = bn .3. Zbog 1 − c ≥ 1 − . i bn = k=0 Niz (bn )n je oˇigledno strogo rastu´i. Odatle indukcijom slijedi 2 tvrdnja. za 0 ≤ p ≤ n. n→∞ n→∞ ∀n ∈ N. ∀n ∈ N. su k! . n+1 n vrijedi ··· 1− < n 1 k! an+1 = k=0 1 k! 1− 1 k−1 ··· 1− n+1 n+1 + 1 > an . ∀n ∈ N.6. c c z Vrijedi 1 1 1 bn+1 = 1+ + +···+ 1! 2! (n + 1)! <2+ = 2+ 1 2 1+ 1 1 + ···+ 3 (n + 1) · · · 3 < tj.2. ˇto daje lim an = lim bn = e ≈ s n→∞ n→∞ n→∞ n→∞ 2. bn < 3 ⇒ bn+1 < 2 + 1 (bn − 1) < 2 2 + 1 (3 − 1) = 3. Pokaˇimo da vrijedi bn < 3. k! Odatle slijedi lim an ≥ lim bn . n n 49 1 . s Sada za bilo koji ˇvrst p ∈ N i svaki n > p imamo c p an > k=0 1 k! 1− p 1 n ··· 1− k−1 n . Zbog ranije pokazane nejednakosti an < bn . ∀n ∈ N. (n + 1)n+1 ˇto kazuje da je i niz (an )n konvergentan. b1 = 2 < 3. k! k=0 k=0 p p pa je i niz (an )n odozgo ograniˇen. Naime. Nizovi an = 1 + n konvergentni i imaju isti limes. . niz (bn )n je konvergentan. OPERACIJE S KONVERGENTNIM NIZOVIMA 1 Primjer 2. i ∀n ∈ N. imamo lim an ≤ lim bn . 2 Sada primjenom binomne formule na niz (an )n imamo n 1 1 1 1 1+ + +···+ 2 2 3·2 n···2 1 = 2 + (bn − 1).

+∞ . z c Vrijedi n fn (x) = k=0 n n xk = k nk 1 n+1 n k=0 1 k! 1− 1 n · 1− k−1 xk < n < k=0 1 k! 1− · 1− k−1 xn+1 xk + = fn+1 (x). imamo fn (x) ≤ 3m . U tu svrhu za svaki n ∈ N definiramo funkcije fn : [0. +∞ tako da vrijedi x n fn (x) = 1 + .6. konvergira na skupu [0. Kako iz primjera 2. ∀n ∈ N. +∞ kao c limes niza funkcija. +∞ . ∀x. +∞ → 0.6). f (x + y) = f (x)f (y). ∀n ∈ N. z konvergira obiˇno ili po toˇkama k funkciji f : I → R na intervalu I.2. ako c c niz brojeva (fn (x))n konvergira k f (x). a svojstvo 2.2 Eksponencijalne funkcije na R (II. Niz funkcija (fn )n . Tada je c fn (x) ≤ fn (m). y ≥ 0 imamo 1+ Vrijedi x 1+ n n x n 1+ y = n 1+ x + y xy + 2 n n ≥ 1+ x+y n n . 3. gdje su fn : I → R. Odatle slijedi konvergencija niza (fn (x))n . ∀x ∈ [0.6. y 1+ n n x+y − 1+ n n = x + y xy 1+ + 2 n n x+y − 1+ n n = . definirane s (2. Svojstvo 1. f = limn→∞ fn . +∞ . Funkcija f : [0.6) n Definicija 2. +∞ . ∀x ∈ I. Propozicija 2. 2. slijedi iz primjera 2.50 POGLAVLJE 2. NIZOVI 2. y ∈ [0. Za podniz (fnm (m))n strogo rastu´eg niza (fn (m))n c m imamo fnm (m) = fn (1) . I ⊆ R. Kaˇemo da niz funkcija (fn )n . Dokaz: Uzmimo x ≥ 0 i pokaˇimo da je niz fn (x)n strogo rastu´i i omeden. +∞ . ∀n ∈ N. +∞ → 0. ∀x ∈ [0. Za x. f (0) = 1.) U ovoj toˇki definiramo eksponencijalnu funkciju exp : R → 0. n ∈ N. +∞ . f (1) = e. Neka je m ∈ N takav da je x ≤ m. gdje su fn : [0. zadovoljava : 1. ∀n ∈ N. je jasno. (2.3. +∞ → 0.5. n+1 (n + 1)n+1 pa je (fn (x))n strogo rastu´i niz. slijedi fn (1) ≤ 3.

ve´ A1 c c c nema maksimum. Dokaz: Neka je Am = {an . Q. Sada iz prethodne nejednakosti za n → ∞ dobijemo n→∞ lim 1+ x n n 1+ y n n − 1+ x+y n n = 0. pa je exp(x + y) = f (x + y) = 1 f (x) f (−y) = exp(x) exp(y). pa zbog prethodne nejednakosti imamo xy n 1+ x+y n n−1 ≤ 1+ x n n 1+ y n n − 1+ x+y n n ≤ xy x 1+ n n n−1 1+ y n n−1 . 1.   exp(x) = 1   . Sada definiramo funkciju exp : R → 0. k > n i ak > an . x + y > 0. y < 0. Jedini interesantni sluˇajevi su x > 0. Ako su x i z c y istog predznaka. x < 0. sluˇaj: Bez smanjenja op´enitosti uzmimo da je m = 1. Promatramo dva sluˇaja: c 1.4 Limes superior i limes inferior Lema 2. Sada promatramo skup Ap1 .7) Pokaˇimo da vrijedi exp(x + y) = exp(x) exp(y). x + y > 0 i x > 0.1. onda je jednakost jasna. c Poˇnimo s n = 1 i medu svim k > 1 takvim da je ak > a1 uzmimo c najmanji i oznaˇimo ga s p1 . Svaki niz (an )n u R ima monoton podniz. 2. tj. Ovaj c skup isto nema maksimum. ∀m ∈ N skup Am ima maksimum. ∀x.  f (−x) (2. tj.D. 2.4. y < 0. onda bi i prethodni A1 imao. ∃m ∈ N tako da skup Am nema maksimum. n ≥ m}. LIMES SUPERIOR I LIMES INFERIOR xy = 2 n n−1 51 x+y 1+ n k k=0 x + y xy 1+ + 2 n n n−1−k . y ∈ R. a drugi ide analogno. Medu svim k > p1 takvim da je ak > ap1 uzmimo najmanji i oznaˇimo ga s c . x ≥ 0. To znaˇi da ∀n ∈ N ∃k ∈ N. jer kada bi ga imao. odakle slijedi svojstvo 3. U prvom sluˇaju imamo c f (x) = f (x + y + (−y)) = f (x + y)f (−y).E. +∞ na slijede´i naˇin: c c   f (x) .2. ap1 > a1 .

. Slijede´i teorem govori o tome c ˇto se ipak moˇe zakljuˇiti iz ograniˇenosti niza. listopad 1815. Dokaz: Iz leme 2. .2. Sada za taj s c c ograniˇen i monoton podniz iz teorema 2. a ◦ p monotoni.6. ∀n ∈ N. sluˇaj: Neka je b1 = max A1 .7. U teoremu 2. Jasno. c z c Poˇto je niz ograniˇen. . z s ako postoji podniz (apn )n niza (an )n takav da vrijedi lim apn = α. . . s z c c Teorem 2. (j < p1 ) ⇒ (aj < ap1 ). . a ostali ne moraju biti. Ograniˇen niz u R ima konvergentan podniz.Berlin. itd. a(n) ◦ q (1) od kojih je prvi monoton.52 POGLAVLJE 2. itd. tj. . NIZOVI p2 . Ovim postupkom u n koraka dolazimo do podnizova a(1) ◦ p. . . ap2 > ap1 . ∀n ∈ N. tj. Medu onim k ∈ N za koje je ak = b1 c uzmimo najmanji i oznaˇimo ga s p1 .) njemaˇki matematiˇar c c c 1 . koji su svi monotoni. n→∞ Iz definicije slijedi da je α ∈ R gomiliˇte niza (an )n ako i samo ako ∀ε > 0 s okolina α − ε. c Dokaz: Pomo´u leme 2. slijedi konvergencija. . onda je i svaki njegov podniz ograniˇen.E. Sada gledamo podnizove a(1) ◦ q (1) . postoji strogo rastu´i niz q (1) : N → N takav da je c (1) (1) (1) a ◦ q monoton podniz od a . . . . moˇemo na´i monoton podniz zadanog niza. Jasno je da vrijedi c ap2 ≤ ap1 . Sada c gledamo Ap1 +1 i neka je b2 = max Ap1 +1 . smo vidjeli da je ograniˇenost niza nuˇna.3. . b2 ≤ b1 . tj. . z c c Primjer 2. Kaˇemo da je α ∈ R gomiliˇte niza (an )n realnih brojeva. . medu podnizovima a ◦ q ◦ q . postoji strogo rastu´i niz q (2) : N → N takav c da je a(2) ◦ q (1) ◦ q (2) monoton podniz od a(2) ◦ q (1) . . gdje je p = q (1) ◦ q (2) ◦ · · · ◦ q (n) .1. a ◦ q (1) ◦ q (2) . a(n) ◦ q (1) ◦ q (2) su prva dva monotona. c z ali ne i dovoljna za konvergenciju toga niza. i primjeru 2.E. a(n) postoji strogo rastu´i niz c c (1) (2) (n) p : N → N takav da su svi podnizovi a ◦ p. podniz (apn )n je strogo rastu´i. . 2. Q.E. veljaˇa 1897. Definicija 2. 31. a ◦ p. a(2) .D. Korolar 2. Medu svim k > p1 za koje je ak = b2 uzmimo najmanji i oznaˇimo ga s p1 .1. 19.1. c Q.D. a(2) ◦ q (1) . da je apn ≥ apn+1 . Sada po lem1 2.D. Zbog toga ˇto je podniz s (1) (1) (2) (2) monotonog niza i sam monoton.6 (Weierstrass1 ). Karl Theodor Wilhelm Weierstrass (Ostenfelde. . a ostali ne moraju bit monotoni. Tim postupkom dobijemo strogo rastu´i niz (pn )n u N takav c c Q. a(2) ◦ p. tj.1. . Za konaˇno nizova a(1) . . a(n) ◦ p.2. Ovim postupkom dobivamo strogo rastu´i niz (pn )n u c c N takav da je apn < apn+1 . podniz (apn )n je padaju´i. α + ε sadrˇi beskonaˇno ˇlanova niza.

s Definicija 2. a iz definicije limesa superiora. c s 53 ii. n→∞ n→∞ 2. onda je skup svih gomiliˇta jednoˇlan s c i neka je α njegov element. α + ε . onda je po teoremu 2. tj. Niz (n)n nema niti jedno gomiliˇte u R. Tada ∀ε > 0. Niz (an )n u R je konvergentan ako i samo ako je lim inf an = lim sup an . c Broj ℓ ∈ R je limes inferior niza (an )n ako i samo ako vrijedi: Teorem 2. Tada je R skup svih gomiliˇta niza (rn )n . n→∞ Infimum skupa A zovemo limes inferior niza (an )n i oznaˇavamo s c lim inf an ili limn an . . v. postoji bijektivni niz r : N → Q. pa je skup svih gomiliˇta niza c s jednoˇlan. je an < L + ε za gotovo sve ˇlanove niza. . tj. ima toˇno dva gomiliˇta jer je (−1)2n → 1 i c s (−1)2n−1 → −1. c α = lim an . n→∞ 1. tj.4. Svaki ograniˇeni niz ima barem jedno gomiliˇte u R. ∀ε > 0. ako vrijedi gornja jednakost. n→∞ . Neka je (an )n ograniˇen niz realnih brojeva i A ⊂ R skup c svih gomiliˇta tog niza.7.2. gotovo svi ˇlanovi su u intervalu α − ε. iv. ∀ε > 0. Dakle. je an < ℓ + ε za beskonaˇno ˇlanova niza. Skupovi N i Q su ekvipotentni. je L − ε < an za beskonaˇno ˇlanova niza.2. ∀ε > 0. a to je graniˇna c s c vrijednost. c c Dokaz: Ako je niz (an )n konvergentan. gotovo svi ˇlanovi niza su > α − ε.2. c Obratno. c c 1. je ℓ − ε < an za gotovo sve ˇlanove niza.D. svaki njegov podniz ima istu graniˇnu vrijednost kao i niz. gotovo svi ˇlanovi c c niza su < α + ε. Niz iz primjera 2.E. iz definicije limesa inferiora. c Broj L ∈ R je limes superior niza (an )n ako i samo ako vrijedi: 2. iii. ∀ε > 0. LIMES SUPERIOR I LIMES INFERIOR i.7. Q. s Supremum skupa A zovemo limes superior niza (an )n i oznaˇavamo c s lim sup an ili limn an . svaki realan broj je limes s nekog niza racionalnih brojeva. Svaki konvergentan niz ima toˇno jedno gomiliˇte.

2 ′′ Zato ˇto je niz (an )n Cauchyjev imamo nε ∈ N takav da s ε ((n > n′′ ) ⇒ (|an − am | < )). kao u Aksiomu 15.6.8. zbog pn ≥ n. a = limn an . 21. 2 2 tj. c postoji a = limn apn . Kaˇemo da je niz (an )n realnih brojeva Cauchyjev1 ili funz damentalan niz ako (∀ε > 0)(∃nε ∈ N)(∀n. Odatle za n > n1 imamo |an | ≤ |an − an1 +1 | + |an1 +1 |. Pokaˇimo da je taj niz ograniˇen. Augustin Louis Cauchy (Paris. ε 2 ′ ′′ Neka je nε = max{nε . ograniˇen (an )n niz ima konvergentan podniz (apn )n . svibanj 1857. .E. Tada se kaˇe da je skup potpun ako svaki c c z Cauchyjev niz iz skupa konvergira u tom skupu.8) . . ε (∀ε > 0)(∃nε ∈ N)(∀n ∈ N)((n > nε ) ⇒ (|an − a| < )).D. 1 + |an1 +1 |} takav da vrijedi |an | ≤ M.54 POGLAVLJE 2. tj. Dakle.5 Cauchyjev niz Sada navodimo nuˇan i dovoljan uvjet za konvergenciju realnog niza koji u z sebi ne upotrebljava pojam limesa.8) za ǫ = 1 imamo n1 ∈ N takav da ∀n. NIZOVI 2. Cauchyjevo svojstvo je posebno vaˇno u op´enitijim strukturama od skupa z c R. Pokaˇimo da vrijedi a = limn an . nε } pa za n > nε . (n. Niz u R je konvergentan ako i samo ako je Cauchyjev. gdje nismo u mogu´nosti pomo´u uredaja definirati pojam potpunosti c c skupa. Uzmimo ε > 0 po z volji. Sada je M = max{|a1 |. . Dokaz: Neka je (an )n konvergentan niz i a = limn an . .) francuski matematiˇar c 1 (2. m > nε . Takav je npr. m > nε ) ⇒ (|an − am | < ε)). – Sceaux-Paris. m ∈ N.8. m > n1 ) ⇒ (|an − am | < 1). Po teoremu 2. m ∈ N)((n. slijedi ε ε |an − a| ≤ |an − apn | + |apn − a| < + = ε. dakle uvjet (2. Iz konvergencije podniza (apn )n imamo n′ε ∈ N takav da ε ((n > n′ε ) ⇒ (|apn − a| < )).8) je nuˇan. z c Iz (2. ∀n ∈ N. 2 ε ε Neka je n. Definicija 2. neka je (an )n Cauchyjev niz. skup kompleksnih brojeva C o kojem govorimo u slijede´oj toˇki. Q. kolovoz 1789. pomo´u njega moˇemo ispitati c z konvergenciju niza a da nemamo kandidata za njegov limes. pa imamo |an − am | ≤ |an − a| + |a − am | < 2 + 2 = ε. z Obratno. 23. |an1 |. Teorem 2. tj.

do A 9.6 2.9. 0). 0) = (a1−b0. a2 aa − b(−b) a(−b) + ba . b) suprotni par −(a. slijede direktno iz istih aksioma za R i definicije operacije zbrajanja. d) = (a + c.9) i mnoˇenja (2.2.E. 2 a2 + b2 +b . b) = (−a + a. a2 + b2 = 0. (c. −b + b) = (0.10) z zovemo skup kompleksnih brojeva i oznaˇavamo s C. b) gdje su a. z Neka je ⊕ : (R × R) × (R × R) → (R × R) operacija zbrajanja definiran s ∀(a. b) imamo z (a. Jedinica z ili neutralni element za mnoˇenje je par (1. (0. (a. b). b)−1 = Vrijedi (a. 1b+0a) = (a. tj. R × R je skup svih uredenih parova (a. −b) = (a + (−a). b ∈ R. 2 a2 + b2 +b a2 = a −b . d) ∈ R × R. b) = (1a−0b. Za svaki (a.9) i mnoˇenja (2. Za bilo koji par (a. b + (−b)) = (0. b) ⊙ (c. tj. 0). tj.1 Polje C. b + 0) = (a. tj. NIZOVI U C 55 2. 0). ad + bc). b) a −b . (a. nizovi u C Polje kompleksnih brojeva C Neka je R × R Kartezijev produkt skupa R sa samim sobom. Sada na R × R definiramo operacije zbrajanja i mnoˇenja. b + d). Skup kompleksnih brojeva C je polje. −b) + (a. b) = (0. 0) i (−a. b) ⊕ (c. b). 0). Dokaz: Pokaˇimo da za skup C i operacije zbrajanja (2. + i ·. d) ∈ R × R. 0 + b) = (a + 0. i A 4. b). c Teorem 2.6. 0)(a. b) = (0 + a. (2. za svaki par (a. Aksiomi A 1. Neutralni element za zbrajanje je par (0. −b). POLJE C.D. b) + (−a. (c.9) i neka je ⊙ : (R × R) × (R × R) → (R × R) operacija mnoˇenja definiran s z ∀(a. Q. Vrijedi (a. 0). te distributivnosti mnoˇenja na zbrajanje u R. s tim da je uvijek jasno kada su operacije s parovima realnih brojeva ili sa samim realnim brojevima. b) i (1. 0) + (a.10) z z vrijede aksiomi A 1. Asocijativnost i komutativnost mnoˇenja i distributivnost mnoˇenja na z z zbrajanje slijede direktnim raˇunom iz asocijativnosti i komutativnost mnoˇenja c z i zbrajanja na R. b). b)(1.10) U daljnjem tekstu ´emo umjesto oznaka ⊕ i ⊙ koristiti iste oznake kao i za c operacije u R. Skup R × R snabdjeven operacijom zbrajanja (2.6. d) = (ac − bd. = (1. a0+b1) = (a. definiramo (a. b) = (−a. (2. a2 + b2 a2 + b2 .

0) = z ′ ˇ (ab. do A 9. 0)+(b.2 Eksponencijalna funkcija na C f (x + iy) = ex (cos y + i sin y). 1) pa piˇemo (a. Takoder. onda je a = Rez realni dio i b = Imz imaginarni dio od z. v ∈ C vrijedi z + v = z + v. z ′ = x′ + iy ′. z moˇemo ga izjednaˇiti s R. v ∈ C. x′ . y. 1) = (−1. dakle. (a. pa je f proˇirenje eksponencijalne s funkcije s R na C. jer npr. Tako vrijedi i2 = (0. (1. za modul vrijedi nejednakost trokuta |z + v| ≤ |z| + |v|. 0) = a. 0) = 0. Vrijedi |z + v|2 = (z + v)(z + v) = |z|2 + |v|2 + zv + zv = |z|2 + |v|2 + 2Re(zv) ≤ ≤ |z|2 + |v|2 + 2|Re(zv)| ≤ |z|2 + |v|2 + 2|zv| = (|z| + |v|)2 . ∀ x. 1) zovemo imaginarna jedinica i oznaˇavamo ga s c i = (0. 1). NIZOVI def Na C moˇemo definirati uredaj ((a. 1) nisu usporedivi. Za komleksni broj z = a+bi definiramo njegov konjugirani broj z = a−bi. 0)(0. Taj skup je zatvoren na c operacije zbrajanja i mnoˇenja. Za z. x ∈ R} ⊂ C.11) 2. restrikcija relacija s ′ parcijalnog uredaja na C daje na R linearan uredaj koji je u skladu s operacijama zbrajanja i mnoˇenja. b) (c. imamo f (z)f (z ′ ) = f (x + iy)f (x′ + iy ′) = ex (cos y + i sin y)ex (cos y ′ + i sin y ′) = ′ . 0). Stoviˇe. U skupu R vrijede aksiomi A 1. Taj z uredaj je samo parcijalni uredaj. 0). zv = zv i |zv| = |z||v|.11). Ako je z = a + bi ∈ C.56 POGLAVLJE 2. b) = (a. (2. 1)(0. √ √ Realni broj |z| = a2√ b2 = zz zovemo modul kompleksnog broja z. gdje su x. 0) i (a. U tom smislu piˇemo (0. 0) = (a + b. y ∈ R. Za z = x + iy. d)) = (a ≤ c) ∧ (b ≤ d). pa se operacije s kompleksnim brojevima svode na operacije s binomima. + √ Vrijedi |Rez| = |a| ≤ a2 + b2 = |z| i |Imz| = |b| ≤ a2 + b2 = |z|. 0) i(0. (1. y ′ ∈ R.12) Definiramo funkciju f : C → C na slijede´i naˇin: c c Za y = 0 dobijemo f (x) = ex . 0 = −(1. c Kompleksan broj (0. tj. 0) = −1 s . 0) + (b. ∀ x. Tako za svaki kompleksan broj vrijedi (a. Tako je R′ uredeno potpuno polje. ∀ z. y ∈ R.6. Pokaˇimo da to proˇirenje zadovoljava osnovnu funkcijsku z s jednakost koja karakterizira eksponencijalnu funkciju. 0)(b. (2. b) = a + bi. 0) = 1 i z c s op´enito (a. √ Odatle zbog rasta funkcije · na R+ slijedi (2. Uoˇimo podskup R′ = {(x.

(2. POLJE C.15) Lako se vidi da vrijedi cos iz = chz. ∀z ∈ C. y ∈ R. ako je f (x+iy) = 0 onda zbog ex > 0 iz (2. cos y = 2 sin y = Takoder. limes niza u C Neka je (an )n niz u C .2. ∀ y ∈ R.6. 2i eiy + e−iy . 2 (2. ∀n ∈ N.12) slijedi cos y = sin y = 0. c ∀z ∈ C. 2 ez − ez . ′ ′ 57 Iz (2. Sada moˇemo kompleksnu eksponencijalnu funkciju pisati u obliku z ex+iy = ex (cos y + i sin y). gdje je an = αn +βn i. Za x = 0 dobije se Eulerova formula eiy = cos y + i sin y.17) (2. 2i ez + ez . 2. 2i eiz + e−iz .6. . Dakle imamo funkciju f : C → C \ {0} koju oznaˇavamo s f (z) = ez . Takoder.19) (2. ˇto je nemogu´e zbog s c (1.18) (2. Tako imamo pridruˇena z dva realna komponentna niza (αn )n i (βn )n . NIZOVI U C = ex+x [cos y cos y ′ − sin y sin y ′ + i(sin y cos y ′ + cos y sin y ′)] = = ex+x [cos(y + y ′ ) + i sin(y + y ′)] = f (x + x′ + i(y + y ′)) = f (z + z ′ ). ∀ x.12) vidimo da vrijedi f (z) = f (z).13) iz koje slijedi veza trigonometrijskih funkcija i eksponencijalne funkcije eiy − e−iy .24).14) (2. sin iz = ishz.3 Nizovi u C. za svaki z ∈ C moˇemo definirati z sin z = cos iz = shz = chiz = eiz − e−iz .16) (2.

D. ∀n ∈ N i (bn )n .9. (∀n ∈ N).58 POGLAVLJE 2. Zbog |an − a| = |αn − αn |2 + |βn − β|2 slijedi a = limn an . ∀n ∈ N. Ako je kompleksni c niz (an )n = (αn + βn i)n ograniˇen. Dokaz: Ako je a = limn an i a = α + βi. o ograniˇenom nizu.2 imamo njihove monotone podnizove s istim c indeksima (αpn )n i (βpn )n . NIZOVI Im z Definicija 2. Q. i za mnoˇenje imamo z lim(an bn ) = lim((αn γn − βn δn ) + (αδn + βn γ)i = n n = (lim αn lim γn − lim βn lim δn ) + (lim α lim δn + lim βn lim γ)i) = n n n n n n n n = (lim αn + lim βn i)(lim γn + lim δn i) = lim an lim bn . Zato ˇto se operacije s kompleksnim nizovima svode na operacije s realnim s komponentnim nizovima. imamo lim(an + bn ) = lim((αn + γn ) + (βn + δn )i) = lim(αn + γn ) + lim(βn + δn )i = n n n n = (lim αn + lim βn i) + (lim γn + lim δn i) = lim an + lim bn . (∃nε ∈ N). Sada pomo´u korolara 2. gdje je an = αn +βn i. To se moˇe z dokazati koriste´i definiciju limesa (2. Za konvergentne nizove (an )n . tj.10. te je stoga za oˇekivati c da vrijede svojstva koja vrijede za konvergentne nizove u R. Niz kompleksnih brojeva (an )n konvergira ili teˇi ka kompleksnom broju a ∈ C z ako svaki otvoreni krug polumjera ε oko toˇke a c sadrˇi gotovo sve ˇlanove niza. odakle odmah imamo α = limn αn i β = limn βn . gdje je a = α + βi.E. n n n n n n Naravno. bn = γn + δn i. Teorem 2. neka je α = limn αn i β = limn βn .20) Re z 0 Definicija limesa niza u C je formalno ista kao i u R. Obratno. Mi ´emo to uˇiniti tako ˇto ´emo c c c s c dokazati da konvergiraju komponentni nizovi (αn )n i (βn )n . (2. ∀n ∈ N. ((n > nε ) ⇒ (|an − a| < ε)). . onda vrijedi |αn − αn | ≤ |an − a| i |βn −β| ≤ |an −a|. onda su ograniˇeni njegovi komponentni c c nizovi. an = αn + βn i. n n n n n n Takoder vrijedi i teorem 2.20).6.4. Vrijedi limn an = a = α + βi ako i samo ako je α = limn αn i β = limn βn . pa smo u mogu´nosti konstruirati konvergentan c podniz (apn )n = (αpn + βpn i)n kompleksnog niza (an )n . Neka je (an )n niz u C . sada je odmah jasno da i u kompleksnom sluˇaju c vrijedi teorem 2. z c Ε a (∀ε > 0).

a . Po teoremu 2. α ≤ a . lim an = α = inf{an .3.8. POLJE C. Tada vrijedi an+1 < an .2. ∀n ∈ N. Sada iz c n→∞ α n ∀n ∈ N.6. imamo ∀n ∈ N. ≤ an−1 . n ∈ N} ≥ 0. |a| < 1. Neka je a ∈ C. tj. Tada je lim an = 0. niz (an )n je strogo padaju´i. n→∞ 59 Zbog |an − 0| = |an | − 0 = |a|n − 0 bez smanjenja op´enitosti moˇemo c z uzeti 0 < a < 1. NIZOVI U C Primjer 2. Iz svojstva infimuma slijedi a α ≤ α ⇒ α(1 − a) ≤ 0 ⇒ α ≤ 0 ⇒ α = 0.

60 POGLAVLJE 2. NIZOVI .

dok kod realnih z brojeva je to mogu´e. u definiciji je potrebno z 61 . Za funkciju f : I \ {c} → R kaˇemo da ima limes u toˇki c jednak L ako za svaki niz (cn )n z c u I vrijedi: ( lim cn = c) ⇒ ( lim f (cn ) = L). Kod niza nismo u mogu´nosti c c x→1 x konstruirati proces pribliˇavanja argumenata n k broju 1. Definicija 3. U slijede´oj definiciji dana je veza limesa funkcije i c c limesa niza. Sto se tiˇe funkcije f . tako da omogu´imo egzaktno koriˇtenje tih pojmova na c c s funkcijama s kojima radimo. +∞ → R. Prva funkcija je niz i u prethodnom poglavlju smo 1 ˇ = 0. Malo je manje jasno kako u vezu intuitivno poimanje pojma lim x→∞ x 1 dovesti lim = 1 i analognu priˇu s nizom. ∀x ∈ R.1 Limes funkcije 1 Neka su zadane funkcije a : N → R. Neka je I ⊆ R otvoren interval i c ∈ I. priliˇno je jasno c c dobro prouˇili ˇto znaˇi lim c s c n→∞ n 1 = 0. 3. 1 f (x) = x . Zelimo intuitivno promiˇljanje o tim pojmovima pretvoriti u strogi s matematiˇki jezik. a(n) = n .Poglavlje 3 Limes funkcije i neprekidnost funkcije U ovom poglavlju obradujemo vaˇne pojmove limesa funkcije i neprekidnosti z ˇ funkcije. Dakle.1. n→∞ n→∞ Tada piˇemo lim f (x) = L. s x→c Iz definicije je vidljivo da je pribliˇavanje broja x prema c ekvivalentno z pribliˇavanju svih nizova koji konvergiraju k c. ∀n ∈ N i f : 0.

x→c (∃ε > 0)(∀δ > 0)(∃xδ ∈ I)((0 < |xδ − c| < δ) ∧ (|f (xδ ) − L| ≥ ε > 0)). a niz (f (cn ))n ne konvergira k L (kontradikcija s definicijom 3.1. z (∀ε > 0)(∃nε ∈ N)(∀n ∈ N)((n > nε ) ⇒ (|f (cn ) − L| < ε)). (3. Limes funkcije f u toˇki c postoji i lim f (x) = L c x→c ako i samo ako vrijedi (∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 < |x − c| < δ) ⇒ (|f (x) − L| < ε)).1).1 (Cauchyjeva definicija limesa).1). Teorem 3. ako je lim f (x) = L. 1 Sada za svaki n ∈ N uzmimo δn = n u 3.4. L + ε .2) Za ε > postoji δ > 0 tako da vrijedi (3.3). c f ( c − δ.2). limn cn = c.1).1. Tako smo n 1 doˇli do niza (cn )n u I \ {c} za koji vrijedi |cn − c| < n i |f (cn ) − L| ≥ ε > 0. nizovi koji konvergiraju k c imaju toˇke i lijevo i desno od c. L + ε .E. c + δ broja c koja se.).1) Dokaz: Neka vrijedi (3.3) (3. Dakle. c + δ \ {c}) ⊆ L − ε.4) Napomena 3. s dakle. tj. Pokaˇimo da je tada limn f (cn ) = L. tj. S z druge strane. Za taj δ postoji nδ tako je ispunjeno (3. koju dokazujemo u sljede´em c c teoremu. Uzmimo bilo koji niz (cn )n u I \ {c} takav da je c = limn cn . tj. (3. neka je lim f (x) = L. a to je upravo (3. i neka ne vrijedi x→c (3. Cauchyjeva definicija limesa funkcije ima jednostavnu geometrijsku interpretaciju koja glasi: Za svaku okolinu L − ε. i dobijemo cn = x 1 . (3. L + ε broja L postoji okolina c − δ. c Tada se slike tih nizova po funkciji f moraju pribliˇavati istom broju L. c ∈ I i f : I \ {c} → R. tj. (∀δ > 0)(∃nδ ∈ N)(∀n ∈ N)((n > nδ ) ⇒ (|cn − c| < δ)). LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE promatrati sve takve nizove.62 POGLAVLJE 3. vrijedi definicija 3. tj. Uzmimo sada nε = nδ i za ∀n ∈ N imamo (n > nε ) ⇒ (|cn − c| < δ) ⇒ (|f (cn ) − L| < ε). z Prethodni pojam je mogu´e opisati i bez upotrebe nizova. Neka je I ⊆ R otvoren interval. Obratno. onda vrijedi (3. Q. c pa je prirodno pretpostaviti da je toˇka c iz nekog otvorenog intervala koji c je sadrˇan u domeni funkcije f .1. s izuzetkom toˇke c. To je sadrˇaj c z tzv Cauchyjeve definicije limesa funkcije u toˇki.D. a ne samo jedan niz ili njih konaˇno mnogo.1). . preslikava u okolinu L − ε.

∀x ∈ I \ {c} i lim g(x) = 0.4.E. onda je lim f (x) ≤ lim g(x). onda funkcija h ima limes u c i lim h(x) = L. g : I \ {c} → R za koje postoje lim f (x) i lim g(x). za nizove c (f (cn ))n . x→c x→c 2. Tada vrijedi: x→c x→c 1. x→c x→c 1. Q. To je posljedica ˇinjenice da je limes niza u skladu s tim operacijama c i definicije 3.3 (teorem o sendviˇu).(g(cn ))n i (h(cn ))n . Za svaki λ ∈ R funkcija λf ima limes u c i lim λf (x) = λ lim f (x).5. za nizove c (f (cn ))n i (g(cn ))n . Ako je g(x) = 0. x→c x→c Dokaz: Sve tvrdnje slijede iz odgovaraju´ih tvrdnji u teoremu 2. ∀x ∈ I\{c} i lim f (x) = lim g(x) = L. Ako je f (x) ≤ g(x).2. x→c g(x) lim g(x) x→c 5. . x→c x→c 3. ako je h : I\{c} → R takva da vrijedi f (x) ≤ h(x) ≤ g(x). Funkcija f g ima limes u c i lim(f (x)g(x)) = lim f (x) lim g(x).3. Funkcija |f | ima limes u c i lim |f (x)| = | lim f (x)|.D. Teorem 3. x→c x→c x→c 2.D.1. ∀x ∈ I \ {c}. c ∈ I i f. LIMES FUNKCIJE 63 Limes funkcije je u skladu sa operacijama zbrajanja i mnoˇenja s funkciz jama. x→c x→c x→c 4. Funkcija f ± g ima limes u c i lim(f (x) ± g(x)) = lim f (x) ± lim g(x). funkcija x→c f ima limes u c g i lim lim f (x) f (x) = x→c .1. Neka je I ⊆ R otvoren interval. x→c x→c x→c Dokaz: Tvrdnje slijede iz odgovaraju´ih tvrdnji u teoremu 2. Q. Teorem 3. Neka je I ⊆ R otvoren interval. c ∈ I i c f. g : I \ {c} → R za koje postoje lim f (x) i lim g(x).E.

cos x < sin x 2 x za 0 < x < π . s x→+∞ 2. 4 x→0 sin x = 1.. Za funkciju f : a. Najprirodnije je z z to uˇiniti tako da iskoristimo geometrijsku interpretaciju limesa iz napomene c 3. Definicija 3. Pokazati da je lim x→0 Na trigonometrijskoj kruˇnici je vidljivo da je luk z koji odgovara vrijednosti kuta x > 0 u radijanima ve´i od tetive toga luka koja je hipotenuza c pravokutnog trokuta △ACD ˇija je jedna kateta c duljine sin α. c c gdje je E > 0. Zbog lim cos x = 1 i teorema 3. sin α < α za α > 0. tj.1. Zbog x neparnosti brojnika i nazivnika. za okoline toˇke −∞ uzimamo intervale −∞.3. c gdje je E > 0. Dakle. Neka je I ⊆ R otvoren interval i c ∈ I.2. Tada piˇemo lim f (x) = f (+∞) = L. 1. x y A B Primjer 3.1. +∞ ) ((x > ∆) ⇒ (|f (x) − L| < ε).64 POGLAVLJE 3. usporedimo li povrˇinu c s s kruˇnog isjeˇka POAD = 1 α i povrˇinu trokuta z c 2 P△OBD = 1 tg α. slijedi lim x→0 x Α 0 y 1 C D 1 x sin x x cos x 0 Π 2 x 3. . Zbog parnosti funkcija s obije 4 strane nejednakosti isto vrijedi za sve x = 0.1. +∞ . za x > 0. −E . Sliˇno. imamo nejednakosti cos x < sin x < 1. Ve´ smo kod c z limesa niza vidjeli da kao okoline toˇke +∞ mogu posluˇiti intervali E. Odatle imamo nejednakost sin x < 1.1 Limes u R Pojam limesa funkcije moˇemo proˇiriti na sluˇajeve kada argument funkcije z s c teˇi k ±∞ ili kada vrijednost funkcije teˇi k ±∞ ili oboje. s tim da prilagodimo pojam okoline novim situacijama. +∞ → R kaˇemo da ima limes u toˇki +∞ jednak z c L ∈ R ako vrijedi: (∀ε > 0)(∃∆ > 0)(∀x ∈ a. sliˇno. tj. za x sve 0 < |x| < π . ta nejednakost vrijedi za sve x = 0. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE sin x = 1. slijedi α < tg α. Za funkciju f : I \ {c} → R kaˇemo da ima limes u toˇki c jednak +∞ ako vrijedi: z c (∀E > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 < |x − c| < δ) ⇒ (f (x) > E)).

(ii) ∀ε > 0. c c dobili bismo definiciju limesa slijeva funkcije u toˇki c.3.E. tj. Limes od f u +∞ postoji ako i samo ako je f ograniˇena na a. a ) ((x < −∆) ⇒ (f (x) < −E). Neka je f : a.2 i 3. Za funkciju f : −∞. c c c vrijede svi rezultati u teoremima 3. f (x) ≤ L. c Sada ´emo dati Cauchyjevu definiciju jednostranog limesa funkcije. . zbog rasta funkcije f . c Posebno.4.2 Jednostrani limes u R Kada bismo u definiciji 3. Odatle za ε > 0 i ∆ = xε . Tako i neki c c x→+∞ ˇ rezultati koji vrijede za nizove imaju svoj analogon u ovom sluˇaju. +∞ . tj. +∞ . +∞ → R rastu´a funkcija na a. sluˇaj lim f (x) = L direktno poop´ava limes niza.1. +∞ . ∃xε > a. postoji L = sup f . a → R kaˇemo da ima limes u toˇki −∞ jednak z c −∞ ako vrijedi: (∀E > 0)(∃∆ > 0)(∀x ∈ −∞. 3.3.+∞ Tada vrijedi: (i) ∀x > a. imamo (x > ∆) ⇒ (L − ε < f (xε ) ≤ f (x) ≤ L < L + ε) ⇒ (|f (x) − L| < ε). s x→c 65 3. kao i u sluˇaju kada je c ∈ R. Stoviˇe. c a.3. konaˇnog limesa u beskonaˇnosti. x→+∞ a. c Definicija 3. c Tada vrijedi lim f (x) = sup f . Tada piˇemo lim f (x) = f (−∞) = −∞.+∞ Dokaz: Neka je f ograniˇena na a. ili samo rastu´e nizove u I \ {c}.1. x→+∞ Q. L − ε < f (xε ). c Teorem 3. LIMES FUNKCIJE Tada piˇemo lim f (x) = +∞. limesa funkcije f u toˇki c promatrali samo c nizove koji konvergiraju k c s lijeve strane. c s i tehnika dokaza je jednaka. c = +∞ ili c = −∞.1. lim f (x) = L. Na isti naˇin bismo c definirali i limes zdesna funkcije u toˇki c. s x→−∞ U sluˇaju 1. tj.D.

Odatle zakljuˇujemo da za svaki niz koji konvergira k c nuli slijeva. onda za dano ε > 0 uzmimo minimalnog δ > 0 od onih koji postoje po (3. Obratno.2.6) s istim L. (3. x→0− x→0+ 0 x 1 Veza izmedu limesa funkcije i jednostranih limesa funkcije dana je slijede´im teoremom.5) i (3. i 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE 1. y 1 nema limes u nuli. vrijede teoremi 3. Za taj .6)) vrijede s istim L. (3.5) i (3.6). a za x > 0 je sgn(x) = 1.66 POGLAVLJE 3. a za one s desna je jednak 1. pripadni niz funkcijskih vrijednosti ima limes jednak −1.2. sgn(x) =  0 x = 0. Funkcija signum (predznak) definirana s  x  |x| x = 0. dakle.5.5) i (3. Neka je I ⊆ R otvoren interval i c ∈ I. Za funkciju f : I \ {c} → R kaˇemo da ima limes zdesna u toˇki c jednak L ako vrijedi: z c (∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 < x − c < δ) ⇒ (|f (x) − L| < ε)). Primjer 3. s xցc x→c+ Jednostrani limes funkcije ima ista svojstva kao i limes funkcije.3 ako u njima limes zamijenimo s lijevim ili desnim limesom.5) Tada piˇemo lim f (x) = lim f (x) = f (c−) = L. ako vrijede (3. ali ima i lijev i desni limes u nuli i oni su razliˇiti.6) Tada piˇemo lim f (x) = lim f (x) = f (c+) = L. x→c Dokaz: Ako postoji lim f (x) = L. onda vrijedi (3. To znaˇi da funkcija sgn nema limesa u nuli. c Teorem 3. c ali je zato lim sgn(x) = −1 i lim sgn(x) = 1. Za funkcija f postoji lim f (x) ako i samo ako postoje i jednaki su lim f (x) i x→c x→c− x→c+ lim f (x).1). Za funkciju f : I \ {c} → R kaˇemo da ima limes slijeva u toˇki c jednak L ako vrijedi: z c (∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 < c − x < δ) ⇒ (|f (x) − L| < ε)). s xրc x→c− 2. pa onda (3. Neka je I ⊆ R otvoren interval. Za svaki x < 0 je c sgn(x) = −1. c ∈ I i f : I \ {c} → R. Neka je I ⊆ R otvoren interval i c ∈ I.

nije pokidana. c z ∀ε > 0. limes nije jednak c vrijednosti funkcije. Neka je f rastu´a na I.2 Neprekidnost funkcije u toˇki c Intuitivno geometrijsko poimanje pojma neprekidnosti funkcije povezano je s ˇinjenicom da od takve c funkcije oˇekujemo da joj je graf krivulja povuˇena c c u jednom potezu. Pokaˇimo da je d = f (c−). c 67 Q.E.1). ∀x ∈ I. Sluˇaj kada je f padaju´a funkcija se dokazuje tako da se c c prethodni sluˇaj primijeni na funkciju −f . pa postoji d = sup S. Iz grafa c funkcije na slici desno je vidljivo da to nije i dovoljan uvjet. Neka je I ⊆ R otvoren skup i f : I → R monotona funkcija. U svakoj toˇki c ∈ I funkcija f ima lijevi i desni limes. I to je vrsta prekida. Dakle. tj. za oˇekivati c c je da je postojanje limesa u toˇki nuˇan uvjet da c z bi funkcija u toj toˇki bila neprekidna. x ∈ I. iako uklonjiva. U tom smislu je za oˇekivati da je funkcija sgn iz primc jera 3.D.2. Ta funkcija ima limes u toˇki c. xε < c. Dokaz: 1.D. Interesantno je slijede´e svojstvo monotonih funkcija. x ∈ I. Analogno se dokazuje postojanje f (c+). Tada je f (c+) = inf{f (x). d − ε < f (xε ). Skup S = {f (x).E. ∃δ > 0. Poˇto je d = sup S imamo s a) ∀x ∈ I. c Q. Uzmimo sada δ = c − xε > 0 pa zbog rasta funkcije f imamo: (c − δ < x < c) ⇒ (xε < x < c) ⇒ (d − ε < f (xε ) ≤ f (x) ≤ d < d + ε) ⇒ (|f (x) − d| < ε). ∃xε ∈ I. 3. onda je c f (c−) ≤ f (c) ≤ f (c+). prekidna u toˇki 0. (c − δ < x < c) ⇒ (|f (x) − d| < ε). f (c)) izdvojena. b) ∀ε > 0.2. Ako f raste. (x < c) ⇒ (f (x) ≤ d).6. ali c je toˇka (c. tj. x < c} je odozgo c ograniˇen s f (c).ˇ 3. tj. y f c f 0 c x . Teorem 3. a ako pada f (c−) ≥ f (c) ≥ f (c+). NEPREKIDNOST FUNKCIJE U TOCKI δ > 0 vrijedi implikacija u (3. x > c}.

68

POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE

Prethodna razmatranja vode nas na sljede´u definiciju pojma neprekidnosti c funkcije. Definicija 3.4. Neka je I ⊆ R otvoren interval i toˇka c ∈ I. Za funkciju c f : I → R kaˇemo da je neprekidna u toˇki c ako postoji limes funkcije z c f u toˇki c i lim f (x) = f (c). Funkcija je neprekidna na skupu I ako je c x→c neprekidna u svakoj toˇki c ∈ I. c Teorem 3.7 (Cauchyjeva definicija). Neka je I ⊆ R otvoren interval, c ∈ I i funkcija f : I → R. Funkcija f je neprekidna u toˇki c ako i samo ako vrijedi c (∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((|x − c| < δ) ⇒ (|f (x) − f (c)| < ε)). Dokaz: Slijedi direktno iz definicije 3.4. i teorema 3.1. (3.7) Q.E.D.

Kako se uvjet (3.7) upotrebljava kod provjere neprekidnosti funkcije u toˇki? Uzmemo ε > 0 po volji i trebamo na´i ili barem dokazati postojanje c c δ > 0 tako da vrijedi gornja implikacija. Primijetimo, ako smo za neki ε0 > 0 naˇli odgovaraju´i δ > 0, onda je taj δ dobar i za svaki ε > ε0 . Obratno, ako s c smo za neki ε > 0 naˇli odgovaraju´i δ0 > 0, onda je svaki 0 < δ < δ0 dobar s c i za taj ε.
y

Cauchyjeva definicija neprekidnosti funkcije u toˇki (3.7) ima jasnu skupovnu interc pretaciju koja glasi: Za svaki interval polumjera ε oko slike f (c) postoji interval polumjera δ oko c koji se u njega preslikava, tj. f ( c − δ, c + δ ) ⊆ f (c) − ε, f (c) + ε .

f c

Ε

f

f c
f c Ε

0 c ∆ c c ∆

x

Dajemo nekoliko primjera neprekidnih funkcija. Njihovu neprekidnost dokazujemo upotrebom Cauchyjeve definicije. Primjer 3.3. Pokaˇimo da je konstantna funkcija f : R → R, f (x) = d, z ∀x ∈ R, neprekidna u svakoj toˇki c ∈ R. Jasno je da uvijek vrijedi impc likacija (∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((|x − c| < δ) ⇒ (0 = |d − d| < ε)). Primjer 3.4. Pokaˇimo da je funkcija f : R → R, f (x) = x, ∀x ∈ R, z neprekidna u svakoj toˇki c ∈ R. Uzmimo ε > 0 po volji i neka je δ = ε. c

ˇ 3.2. NEPREKIDNOST FUNKCIJE U TOCKI

69

Tada vrijedi implikacija (∀x ∈ I) ((|x − c| < δ = ε) ⇒ (|x − c| < ε)), tj. f je neprekidna u c. Primjer 3.5. Funkcija f : R → R, f (x) = |x|, ∀x ∈ R, neprekidna je u svakoj toˇki c ∈ R. Uzmimo ε > 0 po volji i neka je δ = ε. Zbog nejednakosti c 1.11 imamo (∀x ∈ I) ((|x − c| < δ = ε) ⇒ (||x| − |c|| ≤ |x − c| < δ = ε)).
1 Primjer 3.6. Pokaˇimo da je funkcija f : R → R, f (x) = x , ∀x ∈ R, z neprekidna u svakoj toˇki c ∈ R \ {0}. Za bilo koji ε > 0 uzmimo δ = c |c| ε|c|2 min{ 2 , 2 }. Imamo    (|x − c| < |c| ) ⇒ ( |c| < |x|) ⇒ ( ε|c|2 < ε|x||c|)    2 2 2 (|x − c| < δ) ⇒ ⇒     (|x − c| < ε|c|2 2

⇒ (|x − c| < ε|x||c|) ⇒

|x − c| <ε |x||c|

1 1 − <ε . x c

Primjer 3.7. Pokaˇimo da je funkcija f : R → R, f (x) = x2 , ∀x ∈ R, z 2ε neprekidna u svakoj toˇki c ∈ R. Za bilo koji ε > 0 uzmimo δ = min{ |c| , 5|c| }. c 2 Vrijedi   2ε ε  (|x − c| < |c| ) ⇒ (|x + c| < 5|c| ) ⇒ ( 5|c| < |x+c| )    2 2 (|x − c| < δ) ⇒ ⇒    (|x − c| < 2ε  5|c| ⇒ (|x − c| < ε ) ⇒ (|x − c||x + c| < ε) ⇒ |x2 − c2 | < ε). |x + c| Pogledajmo sada nekoliko primjera funkcija koje imaju prekid. Funkcija f : I → R ima prekid u toˇki c ∈ I ako nije neprekidna u c. To znaˇi da c c moˇemo na´i niz (cn )n u I ⊆ R takav da je limn cn = c i da niz (f (cn ))n ne z c konvergira k f (c). Negacija Cauchyjeve definicije glasi (∃ε > 0)(∀δ > 0)(∃x ∈ I) ((|x − c| < δ) ∧ (|f (x) − f (c)| ≥ ε)). (3.8)

Primjer 3.8. Za funkciju sgn definiranu u primjeru 3.2. je jasno da je neprekidna u svim toˇkama osim u toˇki 0. Funkcija je prekidna u nuli jer c c ne postoji limes funkcije u nuli.

70

POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE

je prekidna u svakoj toˇki. Neka je c ∈ Q i f (c) = 1. Uzmimo niz (cn )n iz c R \ Q koji konvergira k c. Tada je f (cn ) = 0, pa niz (f (cn ))n ne konvergira k 1. Analogno, za c ∈ Q i f (c) = 0, uzmimo niz (cn )n iz Q koji konvergira k c. Tada je f (cn ) = 1, pa niz (f (cn ))n ne konvergira k 0. Primjer 3.10. Funkcija f : R → R definirana s   x; x ∈ Q, f (x) =  0; x ∈ Q.

Primjer 3.9. Funkcija f : R → R definirana s   1; x ∈ Q, f (x) =  0; x ∈ Q.

je prekidna u svakoj toˇki osim u toˇki 0, gdje je neprekidna. c c Da je f prekidna u svakoj toˇki c = 0 vidi se sliˇno kao u prethodnom c c primjeru. Naime, za c ∈ Q uzmimo niz (cn )n iz R \ Q koji konvergira k c. Tada je f (cn ) = 0, pa niz (f (cn ))n ne konvergira k c. Za c ∈ Q i f (c) = 0, uzmimo niz (cn )n iz Q koji konvergira k c. Tada je f (cn ) = cn , pa niz (f (cn ))n konvergira k c, a ne k 0. Ako je c = 0, onda za niz (cn )n koji konvergira k 0 i niz (f (cn ))n konvergira k 0. Iz prethodnih primjera je vidljivo da prekidnost ili neprekidnost u nekoj toˇki nema utjecaj na prekidnost ili neprekidnost u ostalim toˇkama. c c Ipak, ˇinjenica da je funkcija neprekidna u nekoj toˇki ima utjecaj na c c ponaˇanje funkcije u okolini te toˇke. O tome se radi u slijede´im lemama. s c c Lema 3.1. Neka je I ⊆ R otvoren interval, c ∈ I i funkcija f : I → R neprekidna u c. Tada je f lokalno ograniˇene oko c, tj. ∃η > 0 i ∃M > 0 c tako da je ∀x ∈ I, (|x − c| < η) ⇒ (|f (x)| < M). Dokaz: Iz Cauchyjeve definicije za ε = 1 postoji δ > 0 takav da vrijedi (∀x ∈ I) ((|x − c| < δ) ⇒ (|f (x)| ≤ |f (x) − f (c)| + |f (c)| < 1 + |f (c)|)). Dakle, tvrdnja vrijedi za η = δ i M = 1 + |f (c)|. Q.E.D.

Lema 3.2. Neka je I ⊆ R otvoren interval, c ∈ I i funkcija f : I → R neprekidna u c. Ako je f (c) = 0 onda funkcija lokalno oko c ˇuva predznak, c tj. postoji δ > 0 tako da

ˇ 3.2. NEPREKIDNOST FUNKCIJE U TOCKI U sluˇaju (f (c) > 0) vrijedi (|x − c| < δ) ⇒ (f (x) > 1 f (c) > 0), c 2

71

Dokaz: U sluˇaju f (c) > 0 uzmimo ε = 1 f (c) > 0 pa iz (3.7) dobijemo c 2 δ > 0 takav da ∀x ∈ I,

1 a u sluˇaju (f (c) < 0) vrijedi (|x − c| < δ) ⇒ (f (x) < 2 f (c) < 0). c

1 (|x − c| < δ) ⇒ (|f (x) − f (c)| < f (c)) ⇒ 2 1 1 1 ⇒ (− f (c) < f (x) − f (c) < f (c)) ⇒ (f (x) > f (c)). 2 2 2 1 U sluˇaju f (c) < 0 uzimamo ε = − 2 f (c) > 0 i postupamo analogno. Q.E.D. c

3.2.1

Neprekidnost i operacije s funkcijama

c Neprekidnost je uskladena sa uobiˇajenim operacijama s realnim funkcijama. To je posljedica ˇinjenice da je limes funkcije u skladu s tim operacijama. c Stoga bez dokaza navodimo slijede´i teorem. c Teorem 3.8. Neka je I ⊆ R otvoren interval, c ∈ I i neka su funkcije f, g : I → R neprekidne u c. Tada vrijedi: 1. Za svaki λ, µ ∈ R je funkcija λf + µg neprekidna u c. 2. Funkcija f g je neprekidna u c. 3. Ako je g(x) = 0, ∀x ∈ I, onda je funkcija
f g

neprekidna u c.

Korolar 3.1. Za svaki n ∈ N je funkcija f : R → R, f (x) = xn , ∀x ∈ R neprekidna na R. Korolar 3.2. Svaki polinom je neprekidna funkcija na R. Dokaz: Polinom P (x) = a0 + a1 x + · · · + an xn je linearna kombinacija potencija, pa je neprekidan po teoremu 3.81. Q.E.D. Korolar 3.3. Svaka racionalna funkcija je neprekidna na cijelom podruˇju c definicije. Dokaz: Racionalna funkcija f (x) = pa je neprekidna po teoremu 3.83.
P (x) Q(x)

je kvocijent neprekidnih funkcija, Q.E.D.

Slijede´i rezultat se odnosi na uskladenost neprekidnosti i operacije komc pozicije funkcija.

3. = |x − c| fn (max{x. +∞ koja je limes niza funkcija (fn )n iz c (2. Funkcija exp : R → 0. n−1 n n−1 c − 1+ n n x−c = n 1+ k=0 x n n−1−k 1+ c n k . c} |fn (x) − fn (c)| ≤ |x − c| 1 + n Za n → +∞ dobivamo nejednakost |f (x) − f (c)| ≤ |x − c|f (max{x. c}). Sada imamo (∀ x ∈ I) ((|x − c| < δ) ⇒ (|f (x) − f (c)| < η) ⇒ (|g(f (x)) − g(f (c))| < ε)). g ◦ f je neprekidna u c.6).7) pomo´u c rastu´e funkcije f : [0. uzmimo ε > 0 po volji. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE Teorem 3. Po pretpostavci o neprekidnosti funkcije g u toˇki c d za svaki ε > 0 postoji η > 0 tako da vrijedi (∀ y ∈ J) ((|y − d| < η) ⇒ (|g(y) − g(d)| < ε)).D. Dokaz: Da bismo dokazali neprekidnost funkcije g◦f po Cauchyjevoj definiciji. Ako je funkcija f neprekidna u toˇki c ∈ I i funkcija g neprekidna u c d = f (c) ∈ J.72 POGLAVLJE 3. +∞ je neprekidna na R. Neka su I. Teorem 3. +∞ → 0. c Isto tako. c ≥ 0 vrijedi x fn (x)−fn (c) = 1 + n a odatle imamo max{x. tj. Dokaz: Za x. . Q. +∞ definirali smo u (2.2 Neprekidnost eksponencijalne funkcije na R Eksponencijalnu funkciju exp : R → 0. f : I → R. J ⊆ R otvoreni intervali.10.2.9. dakle.c} n . onda je g ◦ f neprekidna u c.E. g : J → R funkcije za koje vrijedi f (I) ⊆ J. c}) 1+ max{x. dobro je definirana funkcija g ◦ f : I → R. iz pretpostavke o neprekidnosti funkcije f u toˇki c za svaki η > 0 postoji δ > 0 tako da vrijedi (∀ x ∈ I) ((|x − c| < δ) ⇒ (|f (x) − f (c)| < η)).

+∞ .83. pa je cos kompozicija neprekidnih funkcija 2 te je neprekidna po teoremu 3. f (ε ) }. Korolar 3. 0 . Trigonometrijske funkcije su neprekidne na cijelom podruˇju c definicije. Dokaz: Vrijedi cos x = sin(x+ π ).1. 3.D.2. tj.1. Q.E. pa su neprekidne po teoremu 3. Dokaz: Funkcije sh i ch su linearne kombinacije funkcije exp i njene kompozicije s funkcijom x → −x. 2 pa je exp neprekidna na 0.ˇ 3. tj.3 Neprekidnost trigonometrijskih funkcija π .D. pa imamo 3c 2 73 (|x − c| < δ) ⇒  c  (|x − c| < 2 ) ⇒ (x <  (|x − c| < ε f ( 3c ) 2 3c ) 2  ⇒ (f (max{x. koristili smo nejednakost | sin x| ≤ |x|. c}) < f ( 3c ))  2  ⇒ 3c ) < ε).5.9. 2 Dokaz: U primjeru 3. funkcija f (−x) je kompozicija 1 neprekidnih funkcija. Teorem 3. Funkcija sin : R → [−1. exp je neprekidna na −∞. Q. s Q. ˇto pokazuje neprekidnost u 0. Funkcije tg i ctg su kvocijenti neprekidnih funkcija pa su neprekidne po teoremu 3.8. sin je neprekidna u c. Nadalje.D.E. 0 . 1] je neprekidna na R.11.3. 2 2 2 Q. Korolar 3.E. x−c x+c |x − c| )|| cos( )| ≤ 2 < δ = ε). pa je onda i funkcija f (−x) neprekidna na −∞. lim exp(x) = x→0− x→0− f (−x) x→0 lim f (−x) lim f (x) ⇒ (|f (x) − f (c)| ≤ |x − c|f ( x→0− x→0+ exp(0).D. .2. NEPREKIDNOST FUNKCIJE U TOCKI c Uzmimo sada ε > 0 po volji i neka je δ = min{ 2 .E.8. Za funkciju exp vrijedi lim exp(x) = lim f (x) = 1 i x→0+ x→0+ 1 1 1 lim exp(x) = lim = = = 1. Hiperbolne funkcije su neprekidne na cijelom podruˇju definic cije. |x| < Sada za bilo koji ε > 0 uzmimo δ = ε pa imamo (|x−c| < δ) ⇒ (| sin x−sin c| = 2| sin( dakle.4. Funkcije th i cth su neprekidne kao kvocijenti od sh i ch po teoremu 3.

Dokaz: Tvrdnja teorema moˇe se razdvojiti na tri dijela: z 1. b] → R neprekidna na segmentu [a. Dakle. za svaki c n ∈ N bi postojao xn ∈ [a. M postoji c ∈ [a.6. b] takav da vrijedi f (xn ) > n. Zbog neprekidnosti funkcije f vrijedi limn f (xpn ) = f (c).12 (Bolzano-Weierstrass). funkcija f je odozgo omedena. Funkcija f postiˇe svoj minimum i maksimum na [a. b] → R razliˇita od c konstantne funkcije. Analogno definiramo neprekidnost na skupovima oblika [a. g je neprekidna na I. ograniˇen.b] 2. ∀n ∈ N. Za svaki C ∈ m. f je ograniˇena na [a.: Kada bi funkcija f bila neograniˇena odozgo. niz (xpn )n je konvergentan. ∀x ∈ [a.b] [a. Dokaz tvrdnje 1. f (xm ) = m i f (xM ) = M. tj. b]. b] c posluˇimo se slijede´om definicijom. z c Definicija 3. Kaˇemo da je funkcija f neprekidna na [a. b i a. Tada je f ([a. b] ⊆ R i funkcija f : [a. b] ⊂ R segment. b] i 3. Omedenost odozdo funkcije f se dokazuje tako da se prethodni dokaz primjeni na funkciju −f .1. postoje m = inf f i M = sup f . . s f (xpn ) > pn ≥ n. b]. Neka je [a. tj. To je kontradikcija s c izborom niza. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE 3. gdje je [a. pa je prema teoremu 2. Za toˇke c ∈ a. Da bismo definirali neprekidnost i u rubnim toˇkama segmenta [a. b] ⊆ R.4 Neprekidnost funkcije na segmentu Neka je funkcija f : [a.5. slijede´i vaˇni c sc c z teorem to opovrgava. Uskladenost limesa niza i uredaja na R povlaˇi c ∈ [a. b]) = [m. Po teoremu 2. 3.74 POGLAVLJE 3. xM ∈ [a. [a. b]. 2. Iako se ˇini da zahtjev za neprekidnoˇ´u funkcije na segmentu nije bitno c sc razliˇit od zahtjeva za neprekidnoˇ´u na otvorenom intervali. postoji njegov konvergentan podniz (xpn )n i c c neka je limn xpn = c. tj. b]. b] pa je ograniˇen. Teorem 3. jer smo pojam neprekidnosti s c definirali za toˇke koje leˇe u nekom otvorenom intervalu sadrˇanom u domeni c z z funkcije. b c je jasno ˇto znaˇi neprekidnost te funkcije u c. Neka je funkcija f : [a. b] ⊂ I. b] tako da je C = f (c). Niz (xn )n je u [a. M] takoder segment. b] ako postoji z otvoren interval I ⊆ R i funkcija g : I → R takva da vrijedi: 1.2. b] → R. postoje z xm . g(x) = f (x). b]. c [a. tj.

Funkcija exp : R → 0. z Neka je sada n < 2n . Zbog neprekidnosti funkcije f vrijedi limn apn = limn f (xpn ) = f (c). pa je i C ∈ R(exp). ∀n ∈ N. m] po teoremu 3. Za bilo koji n ∈ N je funkcija f : [0. NEPREKIDNOST FUNKCIJE U TOCKI 75 Dokaz tvrdnje 2. Dakle. Pretpostavimo [a. exp(n)] ⊆ R(exp). Sada smo u stanju to dokazati. U dokazima surjektivnosti logaritamske. R(f ) = [0.D. Dokaz tvrdnje 3. M bilo koji broj.E. [exp(0).6. +∞ je surjekcija. +∞ → [0.D. vrijedi C ≤ f (y). To je istina za n = 1. Za svaki y ∈ [a. Neka je c = sup A. b]. Zbog exp(−x) = .E. je [0. Zbog odredenosti pretpostavimo da je xm < xM . ∀n ∈ N. ∀x ∈ [0. tj. y > c. Pokaˇimo neke jednostavne primjene prethodnog teorema. 1 < 21 .6. b] koji je ograniˇen. imamo niz (xn )n u [a. +∞ . Tada po Arhimedovom aksiomu (teorem 1.: Ako je M ∈ R(f ) onda je M = max f . f (x) < C}. Tada postoji njegov podniz (xpn )n koji je konvergentan. limn xpn = c ∈ [a. c tj. Tada postoji n ∈ N takav da vrijedi exp(0) = 1 < C < n < exp(n). podniz konvergentnog niza ima isti limes kao i niz. [1. Korolar 3.12.b] da M ∈ R(f ). pa je m < f (m). 1] ⊆ R(exp). Q.D. +∞ vrijedi exp(x) 0. Oznaˇimo A = {x ∈ [xm . tj. pa je i C ∈ R(f ). Sada uzmimo bilo koji C > 1. Dokaz: Pokaˇimo najprije n < 2n . Zbog c f (xm ) < C je xm ∈ A. 1 tj.: Neka je C ∈ m. b = ∅. b]. onda postoji niz (an )n u R(f ) takav s [a. hiperbolnih i area funkcija koristili smo pretpostavku da je eksponencijalna funkcija surjekcija. z Korolar 3. Zbog an = f (xn ).) postoji m ∈ N takav da je f (0) = 0 < C < m < f (m). f (m)] ⊆ R(f ). Poˇto je M = sup f . Neka je C > 0 bilo koji broj.ˇ 3. No. Tada vrijedi f (c) = limn f (yn ) ≥ C. Dokaz: Za bilo koje prirodne brojeve n. n] je po teoremu 3. ∀n ∈ N. Q. pa je c.12.b] da je M = limn an . Zbog neprekidnosti funkcije exp na segmentu [0. +∞ ⊆ R(exp). Dakle. b takav da je c = limn yn .7. . Zbog neprekidnosti funkcije f na segmentu [0. xM ]. C = f (c). Tada vrijedi n + 1 < 2n + 1 < 2n + 2n = 2 · 2n = 2n+1 . Uzmimo niz (cn )n u A takav da je c = limn cn . m > 1 vrijedi m < mn . pa je A = ∅. Zbog C < f (xM ) je c < xM .E. Q. Zbog strogog rasta potencija na R+ imamo n < 2n < en = exp(n).2. M = f (c) ∈ R(f ) (kontradikcija). +∞ definirana s f (x) = xn surjekcija. Zbog f (cn ) < C i neprekidnosti funkcije f vrijedi f (c) = limn f (cn ) ≤ C. Analogno se dokazuje da je m ∈ R(f ). Uzmimo niz (yn )n u c.

Uzmimo bilo koji c+b 0 < ε < min{M1 . Ipak. uz jedan doc datni uvjet na funkciju. b . pa je onda neprekidna u toˇki c. odnosno. odnosno pojam c konvergencije nizova. Dokaz: Funkcija sin je neprekidna na segmentu [− π . 2 .8. Svojstvo intervala koje istiˇemo je da za svake z c c svoje dvije toˇke sadrˇi i sve toˇke izmedu njih. Neka je a. ta se ˇinjenica egzaktno dokazuje na sliˇan naˇin kao u c c c prethodnom korolaru. 3. Neka su M1 = f c+b 2 − f (c).3 Neprekidnost i monotonost. sin( π )] = [−1. b ⊆ I konaˇan interval z c takav da je c ∈ a. 1]. povlaˇi onaj drugi.E. Monotonost je definirana pomo´u uredaja na skupu R. U sluˇaju M1 = 0 i M2 = 0 funkcija f je konstantna na segmentu c a+c c+b . Sluˇajevi M1 = 0 i M2 > 0 c c 2 ili M1 > 0 i M2 = 0 su kombinacija prethodnog sluˇaja i sluˇaja M1 > 0 i c c M2 > 0. Funkcija sin : R → [−1.76 POGLAVLJE 3. c z c Teorem 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE Iako je iz geometrijske definicije funkcije sinus moˇda jasno da je njena z slika segment [−1. Dokaz: Zbog odredenosti uzmimo da f raste na I. Neka je I ⊆ R otvoren interval. π ] pa je po teoremu 2 2 3. Tada je f neprekidna funkcija na I. [sin(− π ). Vrijedi ε < M1 = f − f (c). Zapravo. 2 . Q. neprekidnost inverzne funkcije Uvjet monotonosti i uvjet neprekidnosti funkcije na nekom skupu su razliˇitog tipa. ta dva pojma primijenjena na funkciju ˇesto daju c isti rezultat.13.12. M2 = f (c) − f a+c 2 .7). 1] ⊆ R(sin). U slijede´im teoremima interval c c nije nuˇno konaˇan skup. Obratna inkluzija slijedi iz ge2 2 ometrijske definicije funkcije sin. pokazat ´emo da svaki od tih pojmova . koji sada dokazujemo.D. Uzmimo bilo koju toˇku c c ∈ I i pokaˇimo da je f neprekidna u c. M2 }. Provjerimo Cauchyjevu definiciju neprekidnosti (3. 1] je surjekcija. Korolar 3. funkcija f : I → R monotona na I i I ′ = f (I) otvoren interval. Zbog rasta funkcije f vrijedi M1 ≥ 0 i M2 ≥ 0. dok je c c za neprekidnost dovoljno imati pojam okoline toˇaka skupa.

Imamo ε (x ∈ c. s 2 2 ε to postoji δ ′ ∈ R tako da vrijedi f (c) + 2 = f (c + δ ′ ). Dokaz: 1. 2 2 2 Isto tako ε (x ∈ c − δ. Primjena prethodnog teorema u dokazivanju neprekidnosti konkretnih funkcija je oteˇana ˇinjenicom da je ˇesto vrlo teˇko dokazati da je neki skup z c c s slika funkcije. to postoji s a1 ∈ I. Zbog toga ˇto je c ∈ I izabran s po volji. 1. 2 Zbog rasta funkcije f je δ ′′ < 0. Tada je f (a1 ) < f (a) = a′ ˇto je kontradikcija s definicijom s ′ ′ infimuma.7). Zbog toga ˇto je I ′ = f (I) interval. Neka je I ⊆ R otvoren interval. f je neprekidna na I. Uzmimo δ = min{δ ′ . odnosno. Pokaˇimo da vrijedi a′ ∈ I ′ . Neka je −∞ ≤ a′ = inf I ′ i c sup I ′ = b′ ≤ +∞. Ako je f strogo monotona i neprekidna funkcija na I. imamo δ ′′ ∈ R takav da vrijedi f (c)− 2 = f (c+δ ′′ ). Q. c ) ⇒ (f (c) ≥ f (x) ≥ f (c − δ) ≥ f (c + δ ′′ ) = f (c) − ) ⇒ 2 ε ε ε ⇒ ( ≥ f (x) − f (c) ≥ − ) ⇒ (|f (x) − f (c)| ≤ < ε). Mi smo ve´ dokazali neprekidnost nekih osnovnih funkcija. −δ ′′ }. U tu svrhu je koristan slijede´i rezultat.D.E. a′ = f (a). Ako je f neprekidna bijekcija sa I na I ′ .3. 2. onda je I ′ otvoren interval i f −1 : I ′ → I neprekidna funkcija na I ′ . 2 2 2 Dakle. NEPREKIDNOST I MONOTONOST f (c) < f (c) + 77 ε c+b < f (c) + ε < f . funkcija f : I → R i I ′ = f (I). a1 < a. Poˇto je I otvoren interval. pa je f neprekidna u c. c + δ ) ⇒ (f (c) ≤ f (x) ≤ f (c + δ) ≤ f (c + δ ′ ) = f (c) + ) ⇒ 2 ε ε ε ⇒ (− ≤ f (x) − f (c) ≤ ) ⇒ (|f (x) − f (c)| ≤ < ε). f < 2 2 ε ε f (c)−ε < f (c)− < f (c).14. Analogno se dokazuje b ∈ I . vrijedi (3. . Neka je f strogo rastu´a na I. onda je f strogo monotona funkcija na I i f −1 : I ′ → I neprekidna funkcija na I ′ .3. zbog ε < M2 = f (c) − f . c pa nas interesira dokazivanje neprekidnosti njihovih inverznih funkcija. c Teorem 3. Zbog rasta funkcije f mora biti δ ′ > 0. a+c c+b Analogno. Kada bi vrijedilo a′ ∈ I ′ = z f (I) postojao bi a ∈ I.

x3 takvi da je C = f (c′ ) i C = f (c′′ ). pa gledamo njenu restrikciju f : [0.E. Proˇirimo funkciju f s do funkcije g : R → R na slijede´i naˇin: c c xn . Parna potencija nije bijekcija. b′ bilo koji element. c c g 0 No. f je strogo monotona c funkcija na I. pa po teoremu 3. U prvom sluˇaju postoji C tako da je (f (x1 ) < C < f (x2 ))∧(f (x3 ) < C < f (x2 )). Dakle.+∞ . y ′] ∋ z ′ . Sada iz 1. +∞ . x. x ≤ 0. f je restrikcija neprekidne funkcije. a onda i f −1 .14.13.. y]. Zbog toga ˇto je f −1 = s −1 −1 −1 g |[0. 3. Tada z ′ nije niti minoranta niti majoranta skupa I ′ .1 Neprekidnost korijena. postoje c′ ∈ x1 .12. Q. pa postoji c 1 inverzna funkcija f −1 : [0. Analogno se dobije kontradikcija i u drugom sluˇaju. x3 ] prema teoremu 3. Kada f ne bi bila strogo monoz tona na I. tj. x ≥ 0.D.12. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE Neka je z ′ ∈ a′ . x3 ∈ I takve da je x1 < x2 < x3 i c (f (x1 ) < f (x2 ))∧(f (x2 ) > f (x3 )) ili (f (x1 ) > f (x2 ))∧(f (x2 ) < f (x3 )). b′ . Zbog [x. posluˇimo se trikom koji ´e omogu´iti primz c c 1 jenu spomenutog teorema. pa je njena inverzna funkcija g −1 : R → R neprekidna na R. area i arcus funkcija Primijenimo rezultate prethodne toˇke za dokazivanje neprekidnosti inverznih c funkcija. Dakle. Neka je x = f −1 (x′ ) i y = f −1 (y ′ ). imamo x < y. postoje x′ .78 POGLAVLJE 3. x2 ] i [x2 . Neparne potencija su neprekidne i strogo rastu´e bijekcije s otvorenog c (beskonaˇnog) intervala R na R. logaritamske. +∞ koja je y neprekidna i strogo rastu´a bijekcija. funkcija f je neprekidna g(x) = x .14. x2 i c′′ ∈ x2 . Dakle I ′ = a′ . +∞ → [0. Neprekidnost od f −1 slijedi iz teorema 3. Zbog strogog rasta funkcije f . y] ⊂ I je f neprekidna na [x. tj. postojale bi toˇke x1 . To je kontradikcija s pretpostavkom o bijektivnosti funkcije f . 2.3. x2 .14. Pokaˇimo da je f strogo monotona na I. y]) = [x′ . f ne g 1 ispunjava pretpostavke teorema 3. jer joj domena nije otvoren interval (konaˇan ili beskonaˇan). c Zbog neprekidnosti funkcije f na segmentima [x1 . z ′ ∈ I ′ . pa su korijeni neparnih potencija neprekidne c funkcije po teoremu 3. y ′ ∈ I ′ takvi da vrijedi x′ < z ′ < y ′. +∞ → [0. slijedi neprekidnost od f −1 . vrijedi f ([x. Sada imamo funkciju g koja zadovoljava uvjete teorema 3. Funkcija f : I → I ′ je neprekidna bijekcija pa postoji f −1 : I ′ → I.

Ctg−1 = arcctg : R → 2 2 0. 0 g 1 1 x Tada je Ch : [1. +∞ → [0. 1 koje su neprekidne bijekcije. 0 i cth−1 : 1. +∞ restrikcija neprekidne funkcije g −1 . +∞ → [1. pa nezadovoljava uvjete c teorema 3.14. cth−1 (x) . Isto vrijedi i za hiperbolne funkcije sh : R → R i th : R → −1. π . vrijedi cth(x) = a odatle slijedi cth−1 (x) = cth−1 (x) . . π → R i Ctg : 0.5. +∞ → + 0. cth+ (x) . x > 1 + cth− (x) . Medutim. −1 → −∞.14. 1 → R. 1] nema podruˇje definicije interval. 2 2 neprekidne inverze Tg−1 = arctg : R → − π . +∞ po definiciji 3. NEPREKIDNOST I MONOTONOST na [0. +∞ ima po teoremu 3. 0 → −∞. π → R. Zato ˇto su i domene i slike funkcija cth− s i cth+ disjunktni skupovi. x < −1 − . imaju po teoremu 3.5 79 Zbog toga ˇto je exp : R → 0.14.3. +∞ i nju proˇirujemo do funkcije g : R → R s tako da stavimo g(x) = −1 y 1 g ch(x).14. pa su takve i njihove inverzne funkcije sh−1 : R → R i th−1 : −1. y Funkcija cth : R \ {0} → R \ [−1. +∞ → 1. svaka njena restrikcija cth− : −∞. π . x ≥ 0. +∞ → R. x > 0 cth 1 Arccth 0 x Bijektivna restrikcija od ch je Ch : [0. x ≤ 0. iz teorema 3. s slijedi neprekidnost njene inverzne funkcije ln : 0. Restrikcije Tg : − π . x + 1. x < 0 . +∞ neprekidna bijekcija. pa je neprekidna po definiciji 3.3. +∞ . −1 i cth+ : 0. neprekidan inverz cth− : −∞.

h Π 2 1 g 1 g 0 1 Π x 2 y 1 Π Π 2 1 0 Π 2 1 x h Po teoremu 3. . eksponencijalna funkcija. x ≤ 0. Dokaz: Sve funkcije od kojih gradimo elementarne funkcije (potencije.). π ≤ x.80 POGLAVLJE 3. 1] i Cos : 2 2 [0. funkcije g i h imaju neprekidne inverze.1] neprekidne funkcije po definiciji.9. area i arcus funkcije) su neprekidne na cijelom podruˇju definicije. to su elementarne funkcije neprekidne. trigonometrijske funkcije i njihove inverzne funkcije korijeni. pa su i njihove restrikcije Sin−1 = g|[−1.8. 1 Teorem 3. π ≤ x. logaritamske funkcije.D. Elementarne funkcije su neprekidne na cijelom podruˇju definic cije. i c 3.  −x + 1 h(x) = cos x .E. 2 2 i  . hiperbolne. π] → [−1. Budu´i da operacije pomo´u kojih od tih c c c funkcija gradimo elementarne funkcije ˇuvaju neprekidnost (teoremi 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE y Da bismo dokazali neprekidnost funkcija arcsin = Sin−1 i arccos = Cos−1 moramo funkcije Sin : [− π . 2 2 sin x . h : R → R tako da stavimo   x + π − 1 .15. Q.14. Definicija 3.  −x + π − 1 . 1] proˇiriti do neprekidnih bis jekcija sa otvorenog intervala na otvoren interval. Ostali prekidi su prekidi c druge vrste. Kaˇemo da z f ima u toˇki c ∈ I prekid prve vrste ako u c postoje i lijevi limes f (c−) c i desni limes f (c+) funkcije i ako su oni razliˇiti. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R.6. π ] → [−1. −π ≤ x ≤ π . Tako definiramo g. 0 ≤ x ≤ π.1] i Cos−1 = h|[−1. x ≤ −π . g(x) = 2 2  x − π + 1 . U sljede´em teoremu se vidi kako sam uvjet monotonost ima utjecaj na c vrstu i broj prekida kod funkcije.

onda je zbog postojanja c c f (c−) i f (c+) taj prekid prve vrste. tj. jer su intervali otvoreni. 3. z 2.4. Q. Monotona funkcija moˇe imati samo prekide prve vrste. c (3.3. Isto tako. U teoremu 3. Za funkciju c f : I → R kaˇemo da je neprekidna slijeva u toˇki c ako postoji limes z c slijeva funkcije f u toˇki c i lim f (x) = f (c). zbog f (a+) = c b−a inf{f (x). Neka je I ⊆ R otvoren interval i toˇka c ∈ I. Dakle. i f je neprekidna zdesna ako i samo ako vrijedi (∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 ≤ x − c < δ) ⇒ (|f (x) − f (c)| < ε)). zbog f (b−) = sup{f (x). x ∈ I. x ∈ I. b ∈ J. u sluˇaju a < b.10) Veza jednostrane neprekidnosti i neprekidnosti funkcije u nekoj toˇki dana c je slijede´im teoremom.9) . pa toj toˇki c c pridruˇujemo otvoreni interval Ia = f (a−).6. Ia ∩ Ib = ∅.D. Funkcija f je neprekidna c x→c− c c zdesna u toˇki c ako postoji limes zdesna funkcije f u toˇki c i lim f (x) = x→c+ f (c). Ako f ima u toˇki c prekid. Neka je f rastu´a funkcija i neka je J skup svih toˇaka prekida te c c funkcije. onda je Ia ∩ Ib = ∅. Monotona funkcija ima najviˇe prebrojivo mnogo prekida. Ako u Cauchyjevu definiciju jednostranog limes uvrstimo vrijednost limesa jednaku f (c) dobijemo Cauchyjevu definiciju jednostrane neprekidnosti: f je neprekidna slijeva ako i samo ako vrijedi (∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 ≤ c − x < δ) ⇒ (|f (x) − f (c)| < ε)). x < b} je f (b−) ≥ f (b − b−a ) = f (a + b−a ). Za svaku toˇku a ∈ J imamo f (a−) < f (a+). Naime. Dakle.4 Jednostrana neprekidnost funkcije Definicija 3. J ima manji ili jednak kardinalni broj od Q.7. Sada za svaki a ∈ J uzmemo ra ∈ Ia ∩ Q pa imamo injekciju a → ra s J u Q. Ako su a. J je najviˇe prebrojiv s skup. f (a+) . (3.16. 1. z a = b. tj. JEDNOSTRANA NEPREKIDNOST FUNKCIJE 81 Teorem 3. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R monotona funkcija. a < x} je f (a+) ≤ f (a + 2 ). 2 2 (a < b) ⇒ (f (a+) ≤ f (b−)). 2.E. je dokazano da monotona funkcija ima u svakoj toˇki lijevi i desni limes. s Dokaz: 1.

∀x ∈ I. Obratno. b] → R je neprekidna na segmentu.E. Ako postoji neprekidna funkcija f : I → R takva da je f (x) = f (x). neka je f neprekidna i slijeva i zdesna u c. ˜ ˜ Dokaz: 1. postoji limes funkcije i jednak je f (c).82 POGLAVLJE 3. onda funkcija f : I → R defini˜ ˜ rana s f (x) = f (x). Obratno. te neprekidna zdesna u a i slijeva u b. gdje je g iz definicije 3.E. x ≤ c. ako je f neprekidna slijeva u c. tj. tj.D. f je neprekidna slijeva u c. . ako i samo ako je neprekidna na otvorenom intervalu a. b] → R neprekidna na otvorenom intervalu a. ∀x ∈ I. Funkcija f : [a.5. te neprekidna zdesna u a i slijeva u b. pa po teoremu 3. Dokaz: Ako je funkcija neprekidna na segmentu u smislu definicije 3. zadovoljava uvjete tvrdnji 1.D. ˜ Obratno. zadovoljava traˇena svojstva.17. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE Teorem 3. b]. se dokazuje analogno kao 1. s Q. onda ju po teoremu 3. i 2. ako je f : [a.. ˜ onda f = g. funkcija je neprekidna u c.5. Funkcija f je neprekidna u c ako i samo ako je neprekidna i slijeva i zdesna u c. c ∈ I i funkcija f : I → R.17. x ≤ c. Neka je I ⊆ R otvoren interval.9. Ako je f neprekidna u c onda f = f zadovoljava uvjete iz 1. Korolar 3. b .. ˜ 3. pa je neprekidna i slijeva i zdesna u c. i 2. z 2. postoji njeno neprekidno proˇirenje i lijevo i desno od segmenta [a. i posebno (∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 ≤ c − x < δ) ⇒ (|f (x) − f (c)| < ε)). Funkcija f je neprekidna slijeva u c ako i samo ako postoji funkcija ˜ ˜ f : I → R neprekidna u c i takva da je f (x) = f (x). x ≤ c. b . ∀x ∈ I. iz teorema 3. 1. 3. Tada postoje lijevi i desni limes funkcije i jednaki su f (c). x ≥ c.17. 2. Funkcija f je neprekidna zdesna u c ako i samo ako postoji funkcija ˜ ˜ f : I → R neprekidna u c i takva da je f (x) = f (x). onda vrijedi ˜ ˜ (∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((|x − c| < δ) ⇒ (|f(x) − f (c)| < ε)). ∀x ∈ I. Q. i f (x) = f (c). ∀x ∈ I. x ≥ c.5.

ako je S ili z prazan skup ili unija po volji mnogo otvorenih intervala. Skup F ⊆ R je zatvoren skup ako je komplement otvorenog skupa. Tada je S = x − εx . b] zatvoren jer je [a. Neprazan skup S ⊆ R je otvoren ako i samo ako za svaki x ∈ S postoji εx > 0 tako da je x − εx . Za sve a. je segment [a. Skupovi 0. +∞ . c 1.11. Propozicija 3. Propozicija 3. a takvi su i skupovi −∞. za svaki a ∈ R. x + εx ⊆ S. +∞ = n.8. 0 = −n − 2. Q. x+εx ⊆ S. c z c Naime.E. +∞ . Primjer 3. Obratno.2. b ∈ R. −n su otvoreni skupovi. slijedi postojanje otvorenog intervala takvog da je x ∈ a.1. n + 2 i −∞.8. Za skup S ⊆ R kaˇemo da je otvoren skup. x∈S Skup T koji sadrˇi sve otvorene podskupove od R naziva se topologija z na R. bilo je vaˇno da s obije strane te toˇke imamo toˇaka koje se nalaze z c c u domeni funkcije.D.5. Definicija 3.12. Slijede´i skupovi su zatvoreni u R. Za svaki a ∈ R je jednoˇlan skup {a} zatvoren u R jer je {a}C = c −∞. Uzmimo εx = min{x − a. b ⊆ S. a i a. b]C = −∞. Tada vrijedi . a ∪ a. b − x} i imamo x − εx . x + εx pa je stoga otvoren skup. OTVORENI SKUPOVI U R 83 3. 2. Dokaz: Ako je S ⊆ R otvoren skup. a < b. c 1.3. a ∪ b. Neka je T topologija na R. Primjer 3. +∞ otvoren skup. Slijede´i skupovi su otvoreni u R. n + 2 . neka za svaki x ∈ S postoji εx > 0 tako da je x−εx .5 Otvoreni skupovi u R U svim razmatranjima u vezi s pojmom neprekidnosti funkcije u toˇki ili c limesa funkcije u toˇki bilo je vaˇno da se toˇka nalazi u otvorenom intervalu. 2. Otvoreni intervali nisu jedini skupovi s c takvim svojstvom. kako bismo bili u mogu´nosti s obje strane promatrati c nizove koji konvergiraju k toˇki. onda za svaki x ∈ S iz definicije 3. R je otvoren jer je R = n∈Z ∞ n=0 ∞ n=0 n. x + εx ⊆ S.

Zbog otvorenosti skupova Sk . Da bismo dokazali tvrdnju 2.84 1. slijedi iz definicije 3. ∅. .D. n. Po definiciju λ∈Λ unije postoji λ ∈ Λ takav da je x ∈ Sλ .E. onda je λ∈Λ Sλ ∈ T. uzmimo x ∈ Sk po volji. n k = 1. pa je po propoziciji 3. k = 1. . x + εx ⊆ Sk . . Tada vrijedi x − εx . n. pa je prema propoziciji k=1 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE 2. x+εx ⊆ Sk .1. prema propoziciji 3. skup k=1 Sk otvoren. . . . . onda je k=1 Sk ∈ T. .1 skup Sλ otvoren. Ako je Sλ ∈ T. Ako je Sk ∈ T. . postoji εx > 0 takav da je x − εx . za sve k = 1. x + εx ⊆ Sλ . k = 1. λ∈Λ n λ∈Λ Za dokaz tvrdnje 3. (k) (k) (k) postoje εx > 0.11. Q. k = 1. n. . k = 1. . n 3.8. R ∈ T. .1. ∀λ ∈ Λ. . . . . . . n. . i primjera 3. . x + εx ⊆ n Sk . . Odatle je x − εx . . x + εx ⊆ Sλ . n. (k) Uzmimo εx = min{εx . Dokaz: Tvrdnja 1. Po definiciju presjeka vrik=1 jedi x ∈ Sk . . . n} pa vrijedi x − εx . uzmimo x ∈ Sλ po volji. POGLAVLJE 3. . k = 1. takvi da je x−εx . . . . n. Sada zbog otvorenosti skupa Sλ . .

c tj. Prosjeˇna s c c brzina te materijalne toˇke u vremenskom intervalu [t0 . x−c Povijesno su dva po prirodi razliˇita problema bila glavna motivacija za c razvoj diferencijalnog raˇuna. . oˇujka 1728. Na c taj naˇin bismo iz ponaˇanja jednostavnih funkcija mogli neˇto zakljuˇiti c s s c o sloˇenijoj funkciji. U tom sluˇaju je prirodno zahtijevati da c se te funkcije podudaraju u toˇki oko koje lokalno aproksimiramo funkciju. t] definira se kao c Isaac Newton. engleski c z fiziˇar. to je razumno pitanje. matematiˇar i astronom c c 1 85 . g(c) = f (c). aproksimacija funkcije. sijeˇnja 1643. lokalno oko toˇke c c najbolja aproksimacija funkcije f . posebno polinomi prvog stupnja ˇiji su grafovi pravci. 31. problemi brzine i tangente c Jedna od ˇesto upotrebljavanih metoda u rjeˇavanju matematiˇkih problema c s z c je aproksimacija ili pribliˇno odredivanje nekog sloˇenijeg matematiˇkog z objekta pomo´u jednostavnijih objekata. Kako je u matematiˇkoj analizi od c c interesa prouˇavanje funkcija. (Woolsthorpe. Funkcije koje svi dobro poznajemo i razumijemo su z polinomi. Sada iz zahtjeva da je f (x) ≈ g(x) kada je s f (x) − f (c) x ≈ c imamo k ≈ . interesantan problem koji je polinom prvog stupnja oblika g(x) = k(x − c) + l. funkcija koja mjeri put z koji je proˇla materijalna toˇka u vremenskom intervalu [0.1 Motivacija. Stoga je za c neku funkciju f : I → R. 4.Poglavlje 4 Derivacija funkcije 4. t]. I ⊆ R otvoren interval.). t ≥ 0. ˇto daje l = f (c). da li je mogu´e neku c c funkciju dobro aproksimirati pomo´u funkcija koje dobro razumijemo. c Jedan od njih je fizikalni problem definiranja pojma brzine za ˇije rjeˇenje c s 1 je zasluˇan Isaac Newton.London. Neka je s(t). x ∈ R.

diferencijabilna ili derivz f (x) − f (c) abilna u toˇki c otvorenog intervala I ⊆ R. Kaˇemo da je funkcija f : I → R. tj. jer mi znamo mjeriti prosjeˇnu brzinu s s c c na nekom intervalu. Sekanta kroz toˇke C = c (c. Ako je sada c ta funkcija diferencijabilna u nekoj toˇki c ∈ I. No pitanje je kako definirati pojam brzine u trenutku t − t0 t0 . t0 ] duljine 0. ako t→t0 t→0 t − t0 taj limes postoji. onda njenu derivaciju (f ′)′ (c) c Gottfried Wilhelm Leibnitz (Leipzig. 21. Ako d → c. s s 1 Leibnitz. studeni 1716.1) df (c). c Definicija 4.1. t) = POGLAVLJE 4. koeficijent smjera sekante prelazi u koeficijent smjera tanf (d) − f (c) gente. Dakle. Drugi problem je geometrijske naravi. 14. ako postoji lim c . onda c z c sekanta s postaje tangenta t. ako d−c se toˇka D po grafu Γf pribliˇava toˇki C.86 v(t0 . t) = lim z c c . lipanj 1646. Taj proces opisujemo pomo´u limesa funkcije. DERIVACIJA s(t) − s(t0 ) . dx Kaˇemo da je f diferencijabilna na intervalu I ako je ona diferencijabilna z u svakoj toˇki iz I. – Hanover. To je neˇto ˇto nije mogu´e mjeriti.) njemaˇki matematiˇar c c 1 . x→c x−c (4. Tada je na I dobro definirana funkcija x → f ′ (x) koju c prirodno oznaˇavamo s f ′ i takoder zovemo derivacija od f na I. f (c)) i D = (d. Stoga je od interesa slijede´i pojam. c Mogu´e je promatrati ponaˇanje prosjeˇne brzine na intervalima oko toˇke c s c c t0 ˇija duljina se smanjuje. tj. c c s(t) − s(t0 ) moˇemo re´i da je brzina u toˇki v(t0 ) = lim v(t0 .W. Odnosi se na pitanje postojanja jedinstvene tangente u nekoj toˇki c grafa Γf funkcije f . a njegovo rjeˇenje je naˇao G. kt = lim . odnosno. f (d)) ima koeficijent smjera f (d) − f (c) ks = . d→c d−c y f d t s f f c 0 c d x U sva tri prethodna problema kao rjeˇenje se name´e broj kojem teˇi izraz s c z f (x)−f (c) oblika x−c kojeg nazivamo kvocijent diferencija za funkciju f u toˇki c c. Taj x→c x−c broj zovemo derivacija (izvod) funkcije f u toˇki c i piˇemo c s f ′ (c) = lim Joˇ se koriste oznake Df (c) ili s f (x) − f (c) . a toˇka predstavlja vremenski interval [t0 .

. je lokalno najbolja aproksimacija funkcije f oko c medu polinomima stupnja ≤ 1. Primjer 4. ∀ x ∈ R u toˇki c ∈ R. tj. ∀ x ∈ R. ∀ x ∈ R. problemi navedeni kao motivacija imaju sljede´a rjeˇenja: c s 1. tj. x→c x→c x − c x−c dakle.4. Tangenta na graf funkcije f za toˇku c (ili u toˇki grafa (c. a(t) = v ′ (t) = s′′ (t). Vrijedi f (x) − f (c) α−α f ′ (c) = lim = lim = 0. dana je s v(t) = s (t). U terminima derivacije funkcije. Na´i derivaciju funkcije f (x) = x. ˇto dokazujemo u teoremu koji slijedi. s 2. Jasno. ˇiji put u vremenu t opisuje funkcija t → c c ′ s(t). x→c x−c 87 Analogno se definira tre´a derivacija itd. x→c x − c x→c x−c dakle. brzina je prva derivacija funkcije puta po vremenu. c Primjer 4. c c Vrijedi f (x) − f (c) x−c f ′ (c) = lim = lim = 1.1. x→c x−c uz uvjet da navedeni limes postoji. MOTIVACIJA zovemo druga derivacija od f u c i oznaˇavamo s f ′′ (c). f ′ (x) = 0. Brzina materijalne toˇke. mogu´e je c c −1 c odmah zadati i funkciju h(x) = f ′ (c) (x − c) + f (c). Funkcija g definirana s g(x) = f ′ (c)(x − c) + f (c). f (c))) je c c pravac koji je graf linearne funkcije g it toˇke 1. ako postoji n-ta derivacija c c (n) od f na I. x ∈ R. f ′ (x) = 1. 3. c f ′′ (c) = lim f ′ (x) − f ′ (c) . Analogno se ubrzanje definira kao derivacija brzine po vremenu. f : I → R onda moˇemo definirati z f (n+1) f (n) (x) − f (n) (c) (c) = lim .1. tj. ˇiji graf je normala na graf funkcije u toˇki c. tj. ∀ x ∈ R u toˇki c c c ∈ R. Na´i derivaciju konstantne funkcije f (x) = α.2. Op´enito.

5) (4. Naime. i h = g. za x = c . . (4. Ako je funkcija neprekidna u nekoj toˇki.1. je neprekidna na R.3) odakle zbog neprekidnosti u c funkcija na desnoj strani jednakosti (4.3). x ∈ R. (0 < |x − c| < δh ) ⇒ (|f (x) − g(x)| < |f (x) − h(x)|). f nije diferencijabilna u 0. No.4) Drugim rijeˇima. Dokaz: Zbog diferencijabilnosti funkcije f u toˇki c je funkcija c   f (x) − f (c) − f ′ (c) . x→0+ x x→0− x lim dakle. x ∈ I.88 POGLAVLJE 4.E. Obratno. za x = c (4. Funkcija f (x) = |x|.2) neprekidna u c. Ako je h polinom. DERIVACIJA Sada razmotrimo vezu izmedu diferencijabilnosti i neprekidnosti funkcije f . ona ne mora nuˇno biti diferc z encijabilna u toj toˇki. Q. pa derivacija ne c postoji. onda postoji δh > 0 tako da vrijedi ∀x ∈ I. |x| |x| = −1 i lim = 1. c Teorem 4. Neka je funkcija f : I → R diferencijabilna u toˇki c otvorenog c intervala I i neka je g(x) = f ′ (c)(x − c) + f (c). ω(x) = x−c  0 . polinom g je medu svim polinomima stupnja ≤ 1 lokalno c oko c najbolja aproksimacija funkcije f . Naime. sth ≤ 1. ∀ x ∈ R.2. diferencijabilnost povlaˇi neprekidnost. (4.D. Ako je funkcija f : I → R diferencijabilna u toˇki c otvorenog c intervala I. onda je f neprekidna u c. slijedi tvrdnja. ω(c) = 0 = limx→c f (x)−f (c) − f ′ (c) = limx→c ω(x). c c Primjer 4. a diferencijabilna na R \ {0}. x−c Sada je f (x) = f (c) + (f ′ (c) + ω(x))(x − c). To se vidi u sljede´em primjeru. Sada egzaktno dokazujemo tvrdnju vezanu za problem aproksimacije Teorem 4. lijevi i desni limes kvocijenta diferencija su razliˇiti.3.

8) Takoder.9) slijedi (4. Iz (4.5). iz leme 3. z (4.11) i(4.11) 2 Takoder. δ2 } imamo (|x − c| < δh ) ⇒ (|ω(x)| < |f ′ (c) − k + ω(x)|). (4.6) i (4. δ2 } iz (4.A.13) s |x − c| dobivamo (4.I.3) dobivamo f (x) − h(x) = [f (c) − l] + [f ′ (c) − k + ω(x)](x − c).8) postoji δ2 > 0. slijedi postojanje δ1 > 0 tako da vrijedi 1 (|x − c| < δ1 ) ⇒ (|f (x) − h(x)| > ε) gdje je ε = |f (c) − l| > 0. gdje su k.4.9) Zbog lim |f ′ (c) − k + ω(x)| = |f ′(c) − k| > 0. slijedi x→c postojanje δ1 > 0 tako da 1 (|x − c| < δ1 ) ⇒ (|f ′ (c) − k + ω(x)| > ε) gdje je ε = |f ′(c) − k| > 0.7) Uvjet h = g je ispunjen u dva sluˇaja: (l = f (c)) ili ((l = f (c))∧(k = f ′ (c))). iz neprekidnosti funkcije ω u c i ω(c) = 0 dobivamo δ2 > 0 tako da (|x − c| < δ2 ) ⇒ (|ω(x)| < ε).5). Sada.8) i (4. iz neprekidnosti funkcije f − g u c i zbog (f − g)(c) = 0 za ε iz (4.12) za δh = min{δ1 . (4. (4. ∀ x ∈ R.3. iz M. U sluˇaju ((l = f (c)) ∧ (k = f ′ (c))) iz (4. c U sluˇaju (l = f (c)) iz neprekidnosti funkcije f − h i zbog (f − h)(c) = 0 c iz leme 3. MOTIVACIJA Dokaz: Polinom h moˇemo pisati u obliku z h(x) = k(x − c) + l.7) imamo c |f (x) − h(x)| = |f ′(c) − k + ω(x)||x − c|. Pomnoˇimo li (4. 89 (4.13) Q. l ∈ R.10) (4. Iz (4.3.E. iz M.D.6) (4. 2 (4.1. za δh = min{δ1 . tako da vrijedi (|x − c| < δ2 ) ⇒ (|f (x) − g(x)| < ε).12) .A.I.

x→c x→c x→c x→c x−c x−c x−c lim ˇto zbog neprekidnosti funkcije g u c (teorem 4.15).15) definirana na I. 2. x−c x−c x−c x−c h(x) − h(c) f (x) − f (c) g(x) − g(c) = lim + lim . 1. g(c)2 (4. 3. x−c x−c x−c x−c h(x) − h(c) f (x) − f (c) g(x) − g(c) = lim lim g(x) + f (c) lim . Funkcija f g je diferencijabilna u toˇki c i c (f g)′(c) = f ′ (c)g(c) + f (c)g ′(c).) daje (4.14).2 Diferencijabilnost funkcija i operacije s funkcijama Od interesa je istraˇiti kako se svojstvo diferencijabilnosti funkcije u toˇki z c ponaˇa kod uobiˇajenih operacija s funkcijama s c Teorem 4. Funkcija f + g je diferencijabilna u toˇki c i c (f + g)′ (c) = f ′ (c) + g ′ (c). x→c x→c x→c x−c x−c x−c lim odnosno vrijedi (4. DERIVACIJA 4. Ako je funkcija f g (4. g : I → R diferencijabilne u toˇki c c otvorenog intervala I. s Odatle je Odatle je . Za funkciju h = f + g imamo h(x) − h(c) f (x) + g(x) − f (c) − g(c) f (x) − f (c) g(x) − g(c) = = + .1.3.16) Dokaz: 1.14) (4.90 POGLAVLJE 4. 2. onda je i diferencijabilna u toˇki c i c f g ′ (c) = f ′ (c)g(c) − f (c)g ′(c) . Neka su funkcije f. Za funkciju h = f g imamo h(x) − h(c) f (x)g(x) − f (c)g(c) f (x) − f (c) g(x) − g(c) = = g(x)+f (c) .

Neka su funkcije f. za y = d ω1 (x) = (4. g : J → R i neka je f (I) ⊆ J. Tada je za sve λ. z c ′ a pridruˇivanje f → f (c) je linearan funkcional na tom prostoru. (4.D.E.3) i analogno.18) Dokaz: Uzmimo funkciju ω iz (4. Q. ∀ x ∈ R. Ako je funkcija f diferencijabilna u toˇki c ∈ I i funkcija g diferencijabilna c u toˇki d = f (c) ∈ J.4. x→c x−c g(c) limx→c g(x) odnosno h′ (c) = g ′(c) f 1 1 (c) = − .17). ′ Korolar 4.1. Zbog neprekidnosti funkcije g u c slijedi limx→c g(x)−g(c) h(x) − h(c) x−c lim =− . Q. onda je kompozicija g ◦ f diferencijabilna u c i vrijedi c (g ◦ f )′ (c) = g ′ (d)f ′(c). (4.19) y−d  0 . tj. (Derivacija kompozicije funkcija) Neka su f : I → R. neka je ω1 definirana s   g(y) − g(d) − g ′ (d) . Uzmimo prvo h = g . z Dokaz: Uzmimo konstantnu funkciju h(x) = λ. Tada je h′ (c) = 0 u svakoj toˇki c ∈ R.2.D.E.2) tako da vrijedi (4. kompozicija g ◦ f : I → R je dobro definirana na I. µ ∈ R funkcija λf + µg diferencijabilna u toˇki c i c (λf + µg)′(c) = λf ′ (c) + µg ′ (c).17) Skup svih funkcija s I u R koje su diferencijabilne u toˇki c je vektorski prosc tor (uz operacije zbrajanja i mnoˇenja sa skalarom definiranim po toˇkama). DIFERENCIJABILNOST I OPERACIJE 1 3. g : I → R diferencijabilne u toˇki c c otvorenog intervala I. za y = d.16). Primjenom prethodnog rezultata i formule za deriviranje sume dobivamo (4.15) i dobivamo (4. Sada na funkciju = f · 2 g g(c) g g primijenimo pravilo za deriviranje produkta funkcija (4. pa imamo 91 h(x) − h(c) = x−c 1 g(x) x−c − 1 g(c) =− g(x)−g(c) x−c g(c)g(x) .4. . Teorem 4. Sada formula za deriviranje produkta daje (λf )′ (c) = c ′ (hf ) (c) = h′ (c)f (c)+h(c)f ′ (c) = h(c)f ′ (c) = λf ′ (c).

Nadalje.2).18). f (f (x)) . I otvoren interval. funkcija c ω1 ◦ f je neprekidna u c i (ω1 ◦ f )(c) = ω1 [f (c)] = ω1 (d) = 0. y→d y−d f (c) Q. iz diferencijabilnosti funkcije f u toˇki c slijedi c f (x) − f (c) = (x − c)[f ′ (c) + ω(x)].21) x−c x−c Zbog neprekidnosti funkcije f u toˇki c i neprekidnosti ω1 u d = f (c). y−d f (c) + ω(f −1 (y)) ˇto zbog neprekidnosti funkcije ω ◦ f −1 u toˇki d i (ω ◦ f −1 )(d) = 0 daje s c jednakost f −1 (y) − f −1 (d) 1 −1 ′ (f ) (d) = lim = ′ .92 tako da vrijedi POGLAVLJE 4. Ako f ima derivaciju u toˇki c ∈ I i ako je f ′ (c) = 0. y ∈ J. Q.D. Prethodnu formulu ˇesto koristimo u obliku c 1 (f −1 )′ (x) = ′ −1 . I. Stavimo d = f (c) i y = f (x) pa dobivamo y − d = [f −1 (y) − f −1 (d)][f ′ (c) + ω(f −1(y))]. J ⊆ R. DERIVACIJA g(y) = g(d) + (g ′ (d) + ω1 (y))(y − d). (4.14. x→c x→c x→c x−c x−c odakle slijedi (4. (Derivacija inverzne funkcije) Neka je f : I → J. Teorem 4.20) h(x) − h(c) f (x) − f (c) = [g ′ (d) + ω1 (f (x))] . Dokaz: Prema teoremu 3. je J otvoren interval i f −1 : J → I je neprekidna funkcija.E. (4.E. Neka je h = g ◦ f . gdje je ω funkcija neprekidna u c definirana s (4.5. Sada je h′ (c) = lim f (x) − f (c) h(x) − h(c) = lim[g ′ (d) + ω1 (f (x))] lim . pa imamo ˇto daje s h(x) = g[f (x)] = g(d) + [g ′ (d) + ω1 (f (x))][f (x) − f (c)]. onda je f −1 diferencijabilna u toˇki d = f (c) c c 1 −1 ′ i vrijedi (f ) (d) = f ′ (c) .D. bijekcija i neka je f neprekidna na I. Odatle dobivamo f −1 (y) − f −1 (d) 1 = ′ .

deriviranje kvocijenta dobijemo (x−n )′ = ( x1n )′ = −nx x2n Neka je za n neparan f −1 : R → R ili za n paran f −1 : 0. za q = m . +∞ −→ 0. x x Sada za ∀c ∈ R vrijedi 2 sin x−c cos x+c sin x−c sin x − sin c x+c 2 2 = = x−c2 cos . 1 Neka je q ∈ Q \ {0} i f : 0. iz cos x = sin(x + π ) dobivamo (cos x)′ = cos(x + π ) · 1 = − sin x. Nadalje.3. Tada vrijedi (f −1 )′ (x) = f ′ (f −1 (x)) = √1 n( n x)n−1 = 1 n−1 nx n 1 = n x n −1 .3. x−c x−c 2 2 ˇto daje s sin x−c sin x − sin c x+c = lim x−c2 lim cos = cos c. x ∈ R. 2 2 Pomo´u formule za deriviranje kvocijenta imamo c (tg x)′ = ( Analogno slijedi (ctg x)′ = ( cos x ′ − sin x sin x − cos x cos x 1 ) = =− 2 . Iz prethodnog i formule za n−1 = −nx−n−1 . +∞ definirana s f −1 (x) = n x = x n . c neka je n ∈ N i f (x) = x−n . ∀x ∈ R. n n 4. 2 sin x sin x sin x sin x ′ cos x cos x − sin x(− sin x) 1 ) = = . derivacija f ′ (c) = cos c za ∀c ∈ R ili u drugoj oznaci (sin x)′ = cos x.1 Derivacije elementarnih funkcija Potencije i korijeni Neka je n ∈ N i f (x) = xn . π \ {0} 2 2 2 vrijedi nejednakost cos x < sin x < 1. za x ∈ − π . Naime. Tada se indukcijom pomo´u formule c ′ n−1 za deriviranje produkta funkcija lako dobije f (x) = nx .3. x ∈ R \ {0}. Odatle slijedi lim sin x = 1. DERIVACIJE ELEMENTARNIH FUNKCIJA 93 4. x→c x→c x→c x−c 2 2 lim Odatle je za f (x) = sin x. Sliˇno.3 4. Odatle. 2x cos x cos cos2 x . iz prethodnog i pomo´u formule za deriviranje kompozicije imamo c m 1 1 m m 1 (x n )′ = [(xm ) n ]′ = n (xm ) n −1 mxm−1 = m x n −m+m−1 = m x n −1 . Pokaˇimo da vrijedi formula (xq )′ = qxq−1 .2 Trigonometrijske i arcus funkcije x→0 Za 0 < x < π vrijedi sin x < x i tg x > x.4. +∞ −→ √ 1 1 0. m ∈ Z i z n n ∈ N. +∞ definirana s f (x) = xq .

1 − x2 (Tg−1 x)′ = = x) 1 1 = . c}). pa formula za deriviranje inverzne funkcije daje (Sin−1 x)′ = 1 = cos(Sin−1 x) 1 1 − [sin(Sin x)]2 −1 =√ 1 . 1 − x2 Za f (x) = Cos x je f −1 (x) = Cos−1 x.3.94 POGLAVLJE 4. za x < 0  f0 (−x) x c (1 + n )n − (1 + n )n = x−c x x c x c c 1 = (1 + )n−1 + (1 + )n−2 (1 + ) + · · · + (1 + )(1 + )n−2 + (1 + )n−1 . c} n n−1 ≤ x c (1 + n )n − (1 + n )n ≤ x−c 1+ max{x. Sada je eksponencijalna funkcija definirana s   f0 (x) .3 Eksponencijalna funkcija x Za x ≥ 0 definirali smo f0 (x) = limn (1+ n )n . n n n n n n n Odatle imamo Za x. pa formula za deriviranje inverzne funkcije daje (Cos−1 x)′ = −1 = sin(Cos−1 x) 1 1 cos2 (Tg −1 1 − [cos(Cos x)]2 −1 −1 =√ −1 . za x ≥ 0 x 1 f (x) = e = . ∀x ∈ R. DERIVACIJA Za f (x) = Sin x je f −1 (x) = Sin−1 x. c > 0 vrijedi 1+ min{x. = −1 1 + x2 1 + [ctg (Ctg x)]2 (Ctg−1 x)′ = 1 sin2 (Ctg −1 −1 = x) 4. c}) ≤ f0 (x) − f0 (c) ≤ f0 (max{x. . −1 2 1 + x2 1 + [tg (Tg x)] −1 −1 . c} n n−1 Prelaskom na limes dobivamo f0 (min{x. x−c . ∀x ∈ R.

pa je f ′ (x) = −x (−1) = x . Dakle. Njena inverzna funkcija 1 loga x ima derivaciju (loga x)′ = aloga1x ln a = x ln a . Eksponencijalna funkcija s bazom a > 0 definira se kao ax = ex ln a za ∀x ∈ R. za ∀x ∈ R je (ex )′ = ex .5. Primjer 4. 4. ˇto zbog neprekidnosti od f0 u 0 i f0 (0) = 1 s x daje f (x) − 1 = 1 = f (0).4. 1 Dakle ∀x = 0 je (ln |x|)′ = x .4 Hiperbolne i area funkcije ex − e−x 2 ′ (sh x) ′ = = ex + e−x = ch x .3. f0 (−x) Sada. Primjer 4. e x Primjer 4.6. DERIVACIJE ELEMENTARNIH FUNKCIJA 95 Funkcije x −→ min{x. Za c x x > 0 imamo 1 ≤ f0 (x)−1 ≤ f0 (x). Za logaritamsku funkciju f −1 (x) = ln x kao inverznu funkciju od eksponencijalne imamo 1 1 (ln x)′ = ln x = . lim x→0+ x Za x < 0 je f (x) − 1 lim = lim x→0− x→0− x 1 f0 (−x) x −1 = lim f0 (−x) − 1 1 = 1 = f (0). Odatle je (xα )′ = eα ln x α x = αxα−1 . ∀x > 0. Odatle je (ax )′ = ex ln a ln a = ax ln a. Tada za x > 0 imamo f (x) = 1 1 1 ln x. x→c x−c 1 . −x→0+ −x lim−x→0+ f0 (−x) pa je f ′ (0) = f (0). 2 . 2 2 [f0 (−x)] [f0 (−x)] f0 (−x) U sluˇaju c = 0 moramo posebno gledati lijevi i desni limes od f (x)−1 . Op´a eksponencijalna funkcija za x > 0 i α ∈ R\{0} definirana c 1 je s xα = eα ln x . Za x < 0 je f (x) = ln(−x). za x < 0 imamo f (x) = f ′ (x) = − pa je ′ f0 (−x) 1 f0 (−x)(−1) = = = f (x). pa je f ′ (x) = x . ∀x ∈ R.3.4. Neka je f (x) = ln |x| za x = 0. c} su neprekidne pa za x → c slijedi ′ f0 (c) = lim f0 (x) − f0 (c) = f0 (c). c} i x −→ max{x.

96 (ch x)′ = (th x)′ (cth x)′ (sh−1 x)′ ′ POGLAVLJE 4. diferencijabilna u toˇki c otvorenog intervala c ′ I ⊆ R. 1 . c ) ⇒ (f (x) < f (c)) . ∀x > 1. −1 1 − x2 1 − [th(th x)]2 1 1 = . 2 ch x (ch x) ch x ′ 2 2 ch x sh x − ch x −1 = = = 2 . g : I → R.1.7. = Primjer 4. Ako je f ′ (c) < 0 onda ∃δ > 0 takav da vrijedi (x ∈ c. Odatle je h(x) f h′ (x) = f (x)g(x) g ′(x) ln(f (x)) + g(x) f ′ (x) . Neka je f : I → R. −1 2 1 − x2 1 − [cth(cth x)] −1 =√ 1 x2 − 1 . 2 sh x (sh x) sh x 1 1 1 = . c ) ⇒ (f (x) > f (c)) . ∀x ∈ R. ∀x ∈ R \ {0}. Tada je i funkcija h : I → R. = =√ −1 ch(sh x) −1 1 + x2 2 1 + (sh(sh x)) 1 = sh(Ch−1 x) 1 ch2 (th−1 x) 1 sh2 (cth−1 x) −1 1 (Ch−1 x)′ = (th−1 x)′ = (cth−1 x)′ = 1 (ch(Ch −1 x))2 = 1 1 = .4 Teoremi srednje vrijednosti i primjene Lema 4. f (x) 4. I ⊆ R otvoren interval. 1]. ∀x ∈ −1. c + δ ) ⇒ (f (c) > f (x)) . ∀x ∈ R. definirana s h(x) = f (x)g(x) . c + δ ) ⇒ (f (c) < f (x)) . diferencijabilna. ∀x ∈ I. (x ∈ c. Naime. Ako je f (c) > 0 onda ∃δ > 0 takav da vrijedi (x ∈ c − δ. (x ∈ c − δ. ∀x ∈ R \ [−1. +∞ . diferencijabilne funkcije. ln(h(x)) = g(x) ln(f (x)). . DERIVACIJA ex + e−x ex − e−x = = sh x . ∀x ∈ R. pa deriviranjem lijeve i desne strane ove jednakosti ′ (x) ′ imamo: h (x) = g ′ (x) ln(f (x)) + g(x) f (x) . 2 2 ′ ch2 x − sh2 x 1 sh x = = = 2 . (Logaritamsko deriviranje) Neka su f : I → 0.

I..A. tj. Neka f : I → R u toˇki c otvorenog intervala I ⊆ R c ima lokalni ekstrem. d) strogi lokalni minimum f (c). Q. strogih lokalnih c c ekstrema.1. Ako je f diferencijabilna u c.4. . b) strogi lokalni maksimum f (c).E. iz M. .D. TEOREMI SREDNJE VRIJEDNOSTI 97 Dokaz: Sliˇno kao u dokazu teorema 4. c) lokalni minimum f (c). mora biti f ′ (c) = 0. c + δ ) ⇒ f (x) − f (c) > 0 ⇒ (f (x) − f (c) < 0) . iz diferencijabilnosti funkcije f u c c slijedi neprekidnost u c funkcije g : I → R definirane s g(x) = f (x)−f (c) x−c ′ f (c) . Lema 4. ∃δ > 0 takav da ∀x ∈ I 1 (|x − c| < δ) ⇒ g(x) ≥ 2 g(c) > 0. c + δ ) ⇒ (f (c) < f (x)).E. c ) ⇒ (f (x) > f (c)). Za funkciju f : I → R kaˇemo da u c otvorenog intervala z I ⊆ R ima a) lokalni maksimum f (c). Definicija 4. ako ∃δ > 0 takav da ∀x ∈ I (0 < |x−c| < δ) ⇒ (f (x) < f (c)).2 (Fermat). x−c f (x) − f (c) > 0 ⇒ (f (x) − f (c) > 0) . ako ∃δ > 0 takav da ∀x ∈ I (0 < |x − c| < δ) ⇒ (f (x) > f (c)). odnosno. ako ∃δ > 0 takav da ∀x ∈ I (|x − c| < δ) ⇒ (f (x) ≥ f (c)). pa f opet ne bi imala lokalni maksimum u c. x−c Q.3. za x = c . U sluˇaju f ′ (c) < 0 ∃δ > 0 takav da c (x ∈ c − δ. f ne bi imala lokalni maksimum u c. Dokaz: Neka f ima u c lokalni maksimum. ako ∃δ > 0 takav da ∀x ∈ I (|x − c| < δ) ⇒ (f (x) ≤ f (c)). Takve toˇke zovemo toˇkama lokalnih ekstrema.D. Dakle. Kada bi bilo f ′ (c) > 0 onda bi postojao δ > 0 takav da (x ∈ c. c ) ⇒ (x ∈ c. po lemi 3. To daje (x ∈ c − δ.4.2. za x = c Zbog g(c) = f ′ (c) > 0. onda je f ′ (c) = 0.

8. diferencijabilna na otvorenom intervalu I ⊆ R i neka za a. travanj 1652. . Tada ∃ c ∈ a. je f ′ (xM ) = 0.98 POGLAVLJE 4. c Primjer 4.– Paris. b ∈ I. 21.E. sijeˇanj c 1736. tj. c = xM je traˇena toˇka. b . b . Za funkciju f (x) = x3 je f ′ (x) = 3x2 .onda ona c poprima minimum m i maksimum M na tom segmentu (B-W teorem). studeni 1719. Sada po lemi 4. DERIVACIJA Uvjet da je derivacija u toˇki jednaka nuli nije dovoljan da bi u toj toˇki c c funkcija imala lokalni ekstrem. Q. b takav da je f (b) − f (a) = f ′ (c)(b − a). ∀c ∈ a.) francuski matematiˇar c 2 Joseph Louis Lagrange [Giuseppe Lodovico Lagrangia] (Turin [Sardinija] 25. f ′ (0) = 0. ∃xM ∈ a. pa g zadovoljava sve uvjete Rolleovog teorema. a < b. tj. i pretpostavimo da je to M. b−a Takoder je g(a) = g(b) = 0. M = f (xM ). ali f nema lokalni ekstrem u 0 jer je f strogo rastu´a na R. b ∈ I. c Teorem 4. travanj 1813. Neka je f : I → R. tj. Onda se barem jedna od tih vrijednosti poprima unutar intervala a. Dokaz: Budu´i da je funkcija f neprekidna na segmentu [a. vrijedi f (a) = f (b) = 0. b . Neka je f : I → R. Ako je m = M onda je f konstantna funkcija na tom segmentu. b takav da je f ′ (c) = 0. Funkcija g je diferencijabilna na I i g ′(x) = f ′ (x) − f (b)−f (a) . Dokaz: Neka je funkcija g : I → R zadana s g(x) = f (x)−f (a)− f (b)−f (a) (x− b−a a). Toˇke iz otvorenog intervala u kojima je c derivacija jednaka nuli nazivamo stacionarnim toˇkama. ∀x ∈ I. b] ⊂ I.7 (Lagrange2 ). ∃ c ∈ a. 10. Tada ∃ c ∈ a.D. tj. b takva da je 0 = g ′(c) = f ′ (c) − f (b)−f (a) . Pretpostavimo da je m < M.D. ′ Teorem 4. b−a 1 Michel Rolle (Ambert. a < b. talijansko-francuski matematiˇar c . – Paris. pa je f (c) = 0. diferencijabilna na otvorenom intervalu I ⊆ R i neka su a. 8.2.E. z c Q.6 (Rolle1 ).

onda se pretpostavlja njena c neprekidnost na [a. Dokaz: Neka je x ∈ I. Neka je f : I → R. Postoji nekoliko sliˇnih. Funkcija f raste na I ako i samo ako je f ′ (x) ≥ 0. Korolar 4. ali u nekim detaljima razliˇitih. z Teorem 4. Ako je f : [a. zbog postojanja f ′ (c) vrijedi x→c− x→c− 0 a c b x f (x) − f (c) f (x) − f (c) lim f ′ (x) = lim = lim = f ′ (c). Po pretpostavci postoji lim f ′ (x).D. ∀x ∈ I. f (b)) na grafu Γ(f ) funkcije f postoji tangenta s diraliˇtem (c. x→c− x→c− x→c x−c x−c Interesantna je sljede´a posljedica. pa po Lagrangeovom teoremu srednje vrijednosti postoji toˇka cx ∈ x.9. c takva da vrijedi f (x) − f (c) = f ′ (cx )(x − c).E. Naime. Tada je f neprekidna slijeva (zdesna) u c. s Sada ´emo dokazati da za funkciju diferencijabilnu na otvorenom intervalu c I ⊂ R.5 Monotonost i derivacija funkcije Teorem 4. Ako realna funkcija f ima derivaciju f ′ na otvorenom intervalu I ⊆ R. b ∈ I i sekantu koja prolazi toˇkama c (a.4. Neka je f : I → R diferencijabilna na otvorenom intervalu I ⊂ R i neka funkcija f ′ : I → R ima u toˇki c ∈ I limes slijeva (limes c ′ zdesna). b piˇe u obliku c = a + σ(b − a).2. 1 . x < c. jednakost iz Lagrangeovog teorema moˇe se pisati kao z f ′ (c) = f (b) − f (a) . Takoder. b−a 99 y f b t s f f c f a a to je upravo jednakost koeficijenata smjera tangente i sekante. formulacija Lac c grangeovog teorema. ∀x ∈ I. b . c Q. odnosno.8. b] → R.5. onda funkcija f ′ nema prekida prve vrste na I. 4. f (a)) i (b. f (c)) na s grafu Γ(f ) koja je paralelna s tom sekantom. MONOTONOST I DERIVACIJA FUNKCIJE Geometrijska interpretacija Lagrangeovog teorema srednje vrijednosti kaˇe da za svako z a. Funkcija . njena derivacija f ′ : I → R definirana s (f ′ )(x) = f ′ (x). No. ne moˇe biti bilo kakva funkcija. b] i diferencijabilnost na a. σ ∈ 0. nekada se toˇka c ∈ a. Odatle je x→c− x−c tada je lim f ′ (x) = lim f ′ (cx ). diferencijabilna na otvorenom intervalu I ⊆ R. c f (x) − f (c) = f ′ (cx ).

Nuˇan i dovoljan uvjet c z dan je u sljede´em teoremu. Tada bi funkcija bila konstantna na intervalu x1 . x1 < x2 postojao c ∈ x1 . f ′ (x) ≥ 0. Funkcija f strogo raste (pada) na I ako i samo ako skup S ne sadrˇi otvoreni interval i f ′ (x) > 0 (f ′ (x) < 0). Dokaz: Neka f raste na I. tj. je dovoljan za strogi rast funkcije f na I. x2 . Po prethodnom teoremu vrijedi f ′ (x) ≥ 0. onda bi po lemi 4.E. Neka je f : I → R. skup S ne sadrˇi interval. ∀x ∈ I.D.10. c ) ⇒ (f (x) > f (c)). Druga tvrdnja slijedi iz prve tvrdnje za funkciju −f . diferencijabilna na otvorenom intervalu I ⊆ R. z ∀x ∈ I \ S. x2 vrijedilo f (x1 ) ≤ f (x) ≤ f (x2 ). Kada bi postojao otvoren interval I0 ⊂ S. f (x) = f (x1 ) = f (x2 ). a to je suprotno pretpostavci o strogom rastu funkcije f na I. ∀x ∈ I \ S i da S ne sadrˇi interval. x2 ∈ I0 . ∀x ∈ I. ali taj uvjet nije nuˇan. Dakle. Sada smo u mogu´nosti opisati dovoljne uvjete za lokalne ekstreme diferc encijabilne funkcije pomo´u njene derivacije. c + δ ⊆ I. a to je u suprotnosti s rastom funkcije. Uvjet da je f ′ (x) > 0. Neka je f : I → R. neka je f ′ (x) ≥ 0. c − δ. x2 ∈ I (x1 < x2 ) ⇒ (f (x1 ) ≤ f (x2 )).1.D. ∀x1 . DERIVACIJA f pada na I ako i samo ako je f ′ (x) ≤ 0. x2 ∈ I0 . c Teorem 4. Kada bi postojala toˇka c ∈ I takva da je f ′ (c) < 0.11. c + δ ) ⇒ (f ′ (x) < 0). takve da je f (x1 ) = f (x2 ). ∀x ∈ S. x1 . tj. Dakle. Ako je c ∈ I. onda bi ∀ x1 .100 POGLAVLJE 4. Neka su x1 .9. 1. c Teorem 4. f (x1 ) ≤ f (x2 ). tako da (x ∈ c − δ. x2 ⊆ S. Q. prema teoremu 4. ∀x ∈ I. x2 takav da je f (x2 ) − f (x1 ) = f ′ (c)(x2 − x1 ) = 0. funkcija f raste na I. z Pretpostavimo sada da je f ′ (x) > 0. diferencijabilna na otvorenom intervalu I ⊆ R i neka je S = {x ∈ I. z Naime. tj. ta je funkcija strogo rastu´a. ∀x ∈ I. Po Lagrangeovom teoremu srednje vrijednosti ∃ x ∈ x1 . tj.E. onda f ima u toˇki c strogi lokalni maksimum. ali f ′ (0) = 0. z Zbog f ′ (x) ≥ 0. ∀ x ∈ R. x1 < x2 . f ′ (x) = 0}. c . f ′ (c) = 0 i ako ∃δ > 0. c ) ⇒ (f ′ (x) > 0) i (x ∈ c. To pokazuje primjer funkcije f (x) = x3 . s Q. ˇto se protivi pretpostavci. x2 tako da je f (x2 ) − f (x1 ) = f ′ (c)(x2 − x1 ) ≥ 0. c postojao δ > 0 takav da vrijedi (x ∈ c − δ. Obratno. Kada bi postojale toˇke x1 . Dokaz: Neka f strogo raste na I. x2 ∈ I. onda bi c zbog rasta funkcije f za svaki x ∈ x1 . x1 < x2 . ∀x ∈ I.

slijedi iz 1. c + δ ⊆ I. ∀x ∈ c − δ. ∞ – ց 0.4. Stoga je f (c) − f (x) = f ′ (t)(c − x) > 0.D. tj. c Zbog f ′ (−2) < 0 funkcija pada na ∞. tako da (x ∈ c − δ. Za x ∈ c. je f (x) < f (c). c 101 Dokaz: 1. pa je f ′ (t) < 0. Primjer 4. (1 + x2 )2 Funkcije f i f ′ su definirane na R i f ′ (x) = Stacionarne toˇke su x1 = −1 i x2 = 1. +∞ . 1 + x2 1 − x2 . Sada. −1 . f ′ (c) = 0 i ako ∃δ > 0.4 f’ f −∞. Stoga imamo lokalne ekstreme: min(−1. − 1 ) i max(1. f u c ima strogi lokalni maksimum. 1 ). c − δ. x = c. c + δ . za x ∈ c − δ. 2 2 0. Dakle. Q. c zamjenom f s −f . Sluˇaj 2. pa je f ′ (t) > 0. Ako je c ∈ I. c + δ je c < t < x. MONOTONOST I DERIVACIJA FUNKCIJE 2. onda f ima u toˇki c strogi lokalni minimum. −1 – ց −1.2 -6 -4 -2 -0. Neka je f ′ (c) = 0 i (x ∈ c − δ.4 2 4 6 . c + δ ) ⇒ (f ′ (x) < 0). zbog f ′ (0) = 1 f raste na −1.9. Ispitati lokalne ekstreme i na´i intervale monotonosti funkcije c x f (x) = . 1 i zbog f ′ (2) < 0 f pada na 1. 1 + ր 1.E.5. c ) ⇒ (f ′ (x) < 0) i (x ∈ c. c + δ ∃t izmedu c i x tako da vrijedi f (c) − f (x) = f ′ (t)(c − x). c imamo x < t < c. Prema Lagrangeovom teoremu srednje vrijednosti ∀x ∈ c − δ. c + δ ) ⇒ (f ′(x) > 0). odakle slijedi f (c) − f (x) = f ′ (t)(c − x) > 0. c ) ⇒ (f ′ (x) > 0) i (x ∈ c.2 -0.

c Vrijednosti derivacije izmedu stacionarnih toˇaka c su f ′ (−2) = −12.23) f (n+1) (cx ) (x − c)n+1 .12.6 Taylorov teorem srednje vrijednosti i primjene Definicija 4. x ∈ I.3. −31). max(0. k! (4. ima derivaciju n + 1-vog reda na I.– London. 4 Funkcije f i f ′ su definirane na R i f ′ (x) = x3 − 3x2 − 4x = (x2 − 3x − 4)x. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R ima n-tu derivaciju na I. f ′ (1) = −6. 1 ). 1). ∞ + ր 4. -4 4 -2 2 4 6 20 40 -20 f’ f 4. a funkciju c Rn (x) = f (x) − Tn (x) . ∃cx izmedu c i x. Stacionarne toˇke su x1 = −1.22) zovemo Taylorov1 polinom n-tog reda za funkciju f u toˇki c. (n + 1)! (4.10. Neka je c ∈ I i Tn Taylorov polinom za f u toˇki c definiran s (4.24) Brook Taylor (Edmonton.) engleski matematiˇar c . Lagrangeov teorem srednje vrijednosti ima sljede´e uop´enje. zovemo n-ti ostatak funkcije f u c. DERIVACIJA Primjer 4. Za c ∈ I polinom n Tn (x) = f (c) + k=1 f (k) (c) (x − c)k . 4 – ց min(−1. (Taylor) Neka je I ⊆ R otvoren interval i neka f : I → R. 2 8 Lokalni ekstremi su: min(4. x ∈ R. f ′ (− 1 ) = 9 . studeni 1731.102 POGLAVLJE 4. Ispitati lokalne ekstreme i na´i intervale c monotonosti funkcije f (x) = 1 x4 − x3 − 2x2 + 1. (Lagrangeov oblik ostatka).22). c c Teorem 4. 18. −1 – ց −1. x2 = 0 i x3 = 4. 30. Tada ∀x ∈ I. −∞. 0 + ր 0. kolovoz 1685. tako da je c Rn (x) = 1 (4.

f ∈ C (n+1) (I). To povlaˇi da je A = f (n+1) (cx ). tada je u sluˇaju c I. TAYLOROV TEOREM 103 Dokaz: Za ˇvrsto x ∈ I. ako je n + 1 paran broj i f (n+1) (c) > 0. f ima strogi lokalni minimum u c.E. Neka je I ⊆ R otvoren interval. . Nadalje. Napomena 4. n} vrijedi f (k) (c) = 0 i f (n+1) (c) = 0.6. tj. a zbog (4.4. (4. c 4. . n F (t) = −f (t) − ′ ′ k=1 f (k+1) (t) f (k) (t) (x − t)n (x − t)k − (x − t)k−1 + A k! (k − 1)! n! = (x − t)n A − f (n+1) (t) . . .24).1.26) Lako je provjeriti da je F (x) = 0. onda je funkcija ωn c definirana s Rn (x) .26) vrijedi F (c) = 0. . Neka je c ∈ I stacionarna toˇka. definirajmo funkciju F : I → R formulom c n F (t) = f (x) − f (t) − gdje je k=1 f (k) (t) (x − t)n+1 (x − t)k − A . za x = c (x−c)n ωn (x) = 0 . za x = c neprekidna u toˇki c i vrijedi f (x) = Tn (x) + ωn (x)(x − c)n . c s c Teorem 4. Q.13. Sada ´emo dati doc c voljan uvjet za lokalne ekstreme pomo´u derivacija viˇeg reda u toˇki c.25) (n + 1)! A= f (x) − f (c) − (x − c)n+1 n k=1 f (k) (c) (x − c)k k! .D. takav da c ∀k ∈ {1. Ako je f (n+1) lokalno ograniˇena oko c. k! (n + 1)! (4. f : I → R. x ∈ I.6.25) daje (4. f ′ (c) = 0. n! Iz Rolleovog teorema srednje vrijednosti zakljuˇujemo da ∃cx strogo izmedu c ′ c i x takav da vrijedi F (cx ) = 0. ˇto pomo´u c s c (4. Ako postoji n ∈ N. x = c.1 c s Odredivanje ekstrema pomo´u derivacija viˇeg reda U proˇlom teoremu pokazali smo da je f ′ (c) = 0 nuˇan uvjet za postojanje s z lokalnog ekstrema diferencijabilne funkcije f u toˇki c.

pa su toˇke c lokalnih ekstrema: min(−1. tj.E. Sluˇaj II. na razliˇitim stranama c c od c vrijednost od f (n+1) (cx )(x − c)n+1 ima razliˇite predznake. Ispitati lokalne ekstreme funkcije f (x) = 4 x4 − x3 − 2x2 + 1. 1). f ima u c strogi lokalni minimum. Tada zbog neprekidnosti c (n+1) f u toˇki c ∃δ > 0 takav da ∀x ∈ c − δ. III. se c dokazuje analogno. ako je n + 1 paran broj i f (n+1) (c) < 0..12. zbog neparnosti eksponenta n + 1. Stacionarne toˇke su x1 = −1. Q. −31). c Vrijedi f ′′ (−1) = 5 > 0. f ′′ (4) = 20 > 0. f ′ i f ′′ su definirane na R. Ispitati lokalne ekstreme funkcije f (x) = x4 e−x . ako je n+1 neparan broj. u c nije c lokalni ekstrem funkcije f . c + δ ∃cx izmedu (n+1) (c c i x tako da je f (x) = f (c) + f (n+1)!x ) (x − c)n+1 > f (c) (zbog parnosti eksponenta n + 1). 1 ). f ′ i f ′′ su definirane na R. 1 Primjer 4. U sluˇaju III.11. Funkcije f . c + δ vrijedi f (n+1) (x) > 0. Dakle. f nema lokalni ekstrem u c (ima horizontalnu infleksiju). f ′ (x) = e−x (4x3 − 2x5 ) f ′′ (x) = e−x (4x6 − 18x4 + 12x2 ) f ′′′ (x) = e−x (−8x7 + 60x5 − 96x3 + 24x) f (4) (x) = e−x (16x8 − 176x6 + 492x4 − 33612x2 + 24) 2 2 2 2 2 . min(4. f ′′ (0) = −4 < 0. 4 Primjer 4. max(0. Funkcije f . x2 = 0 i x3 = 4.D. DERIVACIJA II. f ima strogi lokalni maksimum u c. Imamo f ′ (x) = x3 − 3x2 − 4x = (x2 − 3x − 4)x i f ′′ (x) = 3x2 − 6x − 4. ∀x ∈ c − δ.104 POGLAVLJE 4. Dokaz: Pretpostavimo da je nastupio I. c Po Taylorovom teoremu srednje vrijednosti. sluˇaj.

28) . Za realnu funkciju f kaˇemo z da je konveksna na intervalu I ⊆ R.4 0. 0). za x = 0 ′ 3e x strema.2 Konveksne funkcije. odnosno. (∀x1 . Medutim. x2 ∈ I) f ( x1 + x2 f (x1 ) + f (x2 ) )≥ . c √ x2 = 0 i x3 = 2.5 0. TAYLOROV TEOREM √ Stacionarne toˇke su x1 = − 2. f ′′ (0) = 0. Odatle je x→0 x Dakle. min(0. x2 ∈ I) f x1 + x2 2 ≤ f x1 2 f x2 f x1 f x1 2 x2 O x1 x1 2 x2 x2 Funkcija f je konkavna ako vrijedi (∀x1 . vrijedi f (x) = . za x = 0 1 je klase C (∞) (R) i 1 − 12 e x = 0. To slijedi iz lim x e x→∞ n −x e− x2 0 1 . Upravo su toga oblika i limesi lim P x→0 x pomo´u kojih se raˇuna derivacija f (n) (0). za x = 0 .2 0.27) za x1 = x2 vrijedi stroga nejednakost.6. -4 4 -2 2 √ ′′ f (− 2) =< 0. tu nije mogu´e primijeniti prethodno pravilo za odredivanje ekc 1 2 − x2 .27) Funkcija f je strogo konveksna ako u (4. √ Vrijedi f ′′ (− 2) =< 0. ∀n ∈ N. ako f (x1 ) + f (x2 ) .6. pa iz toga slijedi 0 . lim n = 0.1 f ′′′ (0) = 0. 2 (4. 2 2 (4. 105 0. 4e−2 ). f (4) (0) = 24 > 0. max( 2. za x = 0 da f ima u toˇki 0 strogi lokalni minimum (nacrtaj graf). infleksija f x2 Definicija 4.4. n ∈ N. 4e−2 ).4. Primjer 4. Funkcija f (x) = vrijedi f (n) (0) = 0. c 4. za svaki polinom P .13.3 0. c c e− x = 0. √ √ pa imamo lokalne ekstreme: max(− 2.

1] imaju barem jedan zajedniˇki rub. c + δ] i [0. (4.29) tada vrijedi za svako t ∈ [0. (∀ t ∈ [0. Pretpostavimo suprotno. 1 .D. ∀ t ∈ [0. (4. iz (4.14.31) slijedi g(c − δ) + g(c + δ) = 0. Iz Jensenove nejednakosti (4. Neka je δ = min{c. 1 . Ako je g(c) = 0 za neko c ∈ 0. to povlaˇi g(c − δ) = 0 i g(c + δ) = 0. ∀ t ∈ [0. 1 − c}. 1].29) za t = x2 −x1 x2 −x1 x2 −x1 x3 −x1 dobivamo f (x3 ) ≤ x2 −x3 f (x1 ) + x2 −x1 f (x2 ).29) Ako jednakost u (4. Teorem 4. 1]. Zbog g(0) = g(1) = 0 z c je c ∈ 0. s c Dakle. 2 (4. Dokaz: Za bilo koje x1 .106 POGLAVLJE 4. tj. tj.15.29) vrijedi za neko t ∈ 0. ˇto je kontradikcija s ˇinjenicom da je g(c) > 0 maksimum. Sada c g(c) = g (c − δ) + (c + δ) 2 ≤ g(c − δ) + g(c + δ) . DERIVACIJA a strogo konkavna ako u (4. Teorem 4. ako i samo ako je njena derivacija f ′ rastu´a funkcija na I. 1]). ∀ t ∈ [0. 1] → Rs g(t) = f ((1 − t)x1 + tx2 ) − (1 − t)f (x1 ) − tf (x2 ). c + δ] ⊆ [0. x2 . x3 ∈ I. 1]. Q. 1]. onda za izbor δ > 0 takav da vrijedi [c − δ. 1].31) strogo c manja od g(c). 1 . x1 < x3 < x2 .E. tj.28)za x1 = x2 vrijedi stroga nejednakost. onda vrijedi (∀ x1 . x2 ∈ I). Zbog g(c − δ) ≤ 0 i g(c + δ) ≤ 0.30) ˇ Zelimo dokazati da je g(t) ≤ 0. c Dokaz: Neka je f konveksna na I i neka su x1 . segmenti [c − δ. Odatle je x2 −x1 f (x3 )−f (x1 ) ≤ x2 − x3 x3 − x1 x3 − x1 − 1 f (x1 )+ f (x2 ) = (f (x2 )−f (x1 )) ⇒ x2 − x1 x2 − x1 x2 − x1 . (Jensenova nejednakost) Ako je f neprekidna i konveksna funkcija na intervalu I ⊆ R. jednakost u (4. 1]. onda jednakost vrijedi ∀ t ∈ [0. vrijedi g(t) ≤ 0. 1]. Iz toga slijedi da je c g(t) = 0.31) Budu´i da je g(c − δ) = 0 ili g(c + δ) = 0. to je desna strana od (4. ∀ t ∈ [0. f ((1 −t)x1 + tx2 ) ≤ (1 −t)f (x1 ) + tf (x2 ). x2 ∈ I definirajmo neprekidnu funkciju g : [0. Neka je f : I → R diferencijabilna funkcija na otvorenom intervalu I ⊆ R. neka g postiˇe svoj maksimum u toˇki c i neka je g(c) > 0. Funkcija f je konveksna na I. x3 −x1 Vrijedi x3 = x2 −x3 x1 + x3 −x1 x2 .

c Obratno. x2 takvi da je 2 f x1 + x2 x2 − x1 −f (x1 ) = f ′ (c1 ) i f (x2 )−f 2 2 x1 + x2 2 = f ′ (c2 ) x2 − x1 .E. ∀x ∈ I. c x1 < x2 . Dokaz: Po prethodnom teoremu f je konveksna na I ako i samo ako je f ′ rastu´a na I. x3 − x1 x2 − x1 x2 − x3 107 (4. Neka je f : I → R dva puta diferencijabilna funkcija na otvorenom intervalu I ⊆ R.6. 2 Zbog (c1 < c2 ) ⇒ (f ′(c1 ) ≤ f ′ (c2 )) i x2 − x1 > 0 vrijedi 1 f 2 odakle slijedi f x1 + x2 2 1 1 ≤ f (x1 ) + f (x2 ). x3 ∈ I.3. x1 < x3 < x2 vrijedi f (x3 ) − f (x1 ) f (x2 ) − f (x1 ) f (x2 ) − f (x3 ) ≤ ≤ . Dakle. x2 − x1 x2 − x3 Dakle. 2 2 Q.32) Ako u (4. tj. Po Lagrangeovom teoremu srednje vrijednosti ∃c1 ∈ x1 . dobivamo nejednakost f (x2 ) − f (x1 ) f ′ (x1 ) ≤ ≤ f ′ (x2 ). Funkcija f je konveksna na I ako i samo ako je f ′′ (x) ≥ 0. x2 ∈ I. a zatim na limx3 →x2 . f je konveksna funkcija na I. neka je f ′ rastu´a funkcija na I.Q.4.D. f ′ je rastu´a funkcija na I. Uzmimo po volji x1 . a to vrijedi onda i samo onda ako je f ′′ (x) ≥ 0. (x1 < x2 ) ⇒ f ′ (x1 ) ≤ f ′ (x2 ). x2 − x1 tj. c . x1 +x2 i 2 ∃c2 ∈ x1 +x2 . ∀x ∈ I. ∀x1 . TAYLOROV TEOREM f (x3 ) − f (x1 ) f (x2 ) − f (x1 ) ≤ .D.E. x3 − x1 x2 − x1 Analogno se dobije nejednakost f (x2 ) − f (x1 ) f (x2 ) − f (x3 ) ≤ . x1 + x2 2 − f (x1 ) ≤ 1 f (x2 ) − f 2 x1 + x2 2 . x2 . Korolar 4.32) prvo predemo na limx3 →x1 .

c i strogo pada na c.16. 1 + x2 √ 2 . − √ 2 . √ ′′ ′′ f” f’ f – + ր s. Tada f ′ strogo raste na c − δ. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R. 2 2 + – ց s.14. f ′ ima strogi lokalni maksimum u c. Q. c funkcija f strogo konveksna. x . f (0) < 0.0 2 0. Funkcije f .6 0. √ – – ց s.2 -3 -2 -1 x2 x1 x3 1 2 3 f ′′ (x) = (4x2 − 2)e−x 2 Stacionarna toˇka je x1 = 0. c + δ . Primjer 4. c + δ . ako postoji δ > 0 takav da je na c c intervalu c − δ. Vrijednosti f (−1) > 0. √ c Mogu´e toˇke c c √ 2 2 infleksije su x2 = − 2 i x3 = 2 . DERIVACIJA Definicija 4. Joˇ kaˇemo da je toˇka (c. Teorem 4.5. max(0. Toˇka c ∈ I je toˇka infleksije funkcije f ako i c c ′′ ′ samo ako je f (c) = 0 i funkcija f ima u c strogi lokalni ekstrem. Tada je f strogo konveksna na c−δ. Obratno.8 0. Dokaz: Neka je f strogo konveksna na c − δ. f ′ (x) = −2xe−x 2 1 0. c i strogo konkavna na c.∞ 2 Primjer 4. Neka je f : I → R dva puta diferencijabilna funkcija na otvorenom intervalu I ⊆ R. c+δ . neka f ima u c strogi lokalni maksimum. Tada je f ′′ (c) = 0 i ∃δ > 0 takav da f ′ strogo raste na c − δ. konv. tj. Toˇka c ∈ I c je toˇka infleksije ili prijevojna toˇka. c i strogo pada na c. Ispitati lokalne ekstreme i toˇke infleksije funkcije f (x) = c 2 e−x . a na intervalu c. f (c)) toˇka infleksije s z c c grafa funkcije f . − 22 + + ր s. konv.D.4 0. Ispitati lokalne ekstreme i toˇke infleksije funkcije f (x) = c . f ′′ (1) > 0. konkav. −∞.15.konkav. c i strogo konkavna na c.E. 1) odreduju konveksnost i konkavnost u intervalima izmedu toˇaka inc fleksije. c + δ . f ′ i f ′′ su definirane na R. c + δ je f strogo konkavna ili obratno.108 POGLAVLJE 4.

f ′ i f ′′ su definirane na R. a ⊆ I za neko a ∈ I. f” f’ f √ −∞. ako je 1. +∞ ⊆ I za neko a ∈ I. Neka je I ⊆ R otvoren skup i f : I → R funkcija ˇiji je c graf Γf ⊂ R × R. 0. s Graf Γf ima okomitu asimptotu u rubnoj toˇki podruˇja definicije c ∈ R c c ako je lim f (x) = ±∞. a jedini lokalni ekstrem je max(0.4 1 x2 x5 2 3 Stacionarne toˇke su x1 = −1 i x2 = 1. √ − 3. c c √ x4 = 0 i x5 = 3. c √ Mogu´e toˇke infleksije su x3 = − 3. − 3 – – ց s.4. √ 4. 1). lim x→−∞ x→−∞ f (x) = lim f ′ (x) = k ∈ R. c f (0) < 0. 3’. konvek. 3 – – ց s. konvek. konkav. f ′ (x) = f ′′ (x) = 1−x2 (1+x2 )2 2x(x2 −3) (1+x2 )3 -3 -2 0.4 0. x→+∞ x f (x) = lim f ′ (x) = k ∈ R. ′′ Vrijednosti druge derivacije izmedu toˇaka infleksije su: f ′′ (−2) > 0. x→c± Graf Γf funkcije f : I → R ima kosu ili horizontalnu asimptotu y = kx+l u ±∞. x→−∞ x lim (f (x) − kx) = l ∈ R lim (f (x) − kx) = l ∈ R . 2. TAYLOROV TEOREM Funkcije f . 1 – + ր s. −∞.2 x3 x1 -1 109 x4 -0. ako z udaljenost izmedu pravca i toˇke T ∈ Γf teˇi k 0 kako se toˇka T beskonaˇno c z c c udaljava od ishodiˇta. lim x→+∞ x→+∞ 1’. √ 1. 2’. konvek. −1. a.3 Okomite i kose asimptote na graf funkcije Definicija 4.6. 0 + + ր s.6. −1 + – ց s. 3. konkav. konkav.6. Kaˇemo da je pravac p asimptota na graf funkcije Γf . 3.2 -0. f ′′ (1) > 0. ∞ + – ց s.

√ Ispitaj tok i nadi asimptote x+1 funkcije f (x) = . .110 POGLAVLJE 4. 1 + ր 1. ∞ – ց √ √ -20 -40 Primjer 4. lim = x→0− x→0+ x x +∞. tj. 0 > ∪ 0. funkcije f (x) = x−2 1. x→2− x − 2 x→2+ x − 2 lim Dakle. c x2 − 1 x2 − 1 = −∞ . Prirodna domena funkcije je D(f ) = R \ {2} x2 − 4x + 3 2. lim x+1 x+1 = −∞ . lim = +∞. 2 – ց 2. −∞.17. f ′ (x) = . [−1. f ima asimptotu u 0. -1 -0. (x − 2)2 Stacionarne toˇke su x1 = 1 i x2 = 3. Dakle. Ispitaj tok i nadi asimptote x2 − 3 . x→±∞ x(x − 2) x→±∞ x − 2 x→±∞ x − 2 lim y = x + 2 je kosa asimptota u ±∞. x ∈ D(f ). +∞ + ր f’ f .16. 0.5 2 3. +∞ . 0 > f’ – f ց -60 20 15 10 5 -2 -5 1 2 3 4 6 -10 -15 x2 − 1 x2 − 1 2x − 1 = 1 . f ′ (x) = − 2x2 √x+1 . x ∈ D(f ). x+2 2. Prirodna domena funkcije je D(f ) = [−1. DERIVACIJA Primjer 4.5 1 1.5 60 40 20 0. 3 – ց 3. f ima okomitu asimptotu u 2. x 1. lim − x = lim = 2.

2. Slijede´i teorem predc c stavlja uop´enje tog rezultata. g ∈ C (n+1) (I). tj. da one c imaju neprekidne derivacije na I.E. lim g(x) = 0.1. TAYLOROV TEOREM 111 4. Ako su funkcije f. Neka vrijedi x→c lim f (x) = 0. lim x→c f ′ (x) = L. tada iz Taylorovog teorema srednje vrijednosti imamo f (x) f (n+1) (x) = lim (n+1) . 2. g (n+1) (c) = 0.) francuski matematiˇar c 1 . Teorem 4. g(x) g (c) + ω1 (x) (4.D. g(x) = g ′(c)(x − c) + ω1 (x)(x − c). gdje su ω i ω1 neprekidne funkcije u c i ω(c) = ω1 (c) = 0. x→c g ′ (x) Tada je lim f (x) = L.4. f (x) f ′ (c) + ω(x) limx→c (f ′ (c) + ω(x)) f ′ (c) f ′ (x) = lim ′ = = ′ = lim ′ .6. x→c g(x) Dokaz: Dokaz provodimo uz jaˇe pretpostavke na funkcije f i g. c Dakle. ∀x ∈ I \ {c}. (L’Hospitalovo1 pravilo) Neka su f i g funkcije definirane na I \ {c} ⊂ R i neka su diferencijabilne na tom skupu. Sada imamo f (x) f ′ (c) + ω(x) = ′ . 1661. g ′(x) = 0.33) Sada desna strana jednakosti zadovoljava uvjete teorema o limesu kvocijent jer limesi brojnika i nazivnika postoje u toˇki c i limes nazivnika je = 0. Napomena 4. te vrijedi f (c) = f ′ (c) = · · · = f (n) (c) = 0 i g(c) = g ′ (c) = · · · = g (n) (c) = 0. – Paris. veljaˇa c 1704.4 L’Hospitalovo pravilo Teorem o limesu kvocijenta funkcija f u toˇki c ∈ R podrazumijeva postoc g janje limesa obje funkcije u toj toˇki i limx→c g(x) = 0. x→c g(x) x→c g (x) lim Guillaume Franois Antoine Marquis de L’Hospital (Paris. te da je f (c) = g(c) = 0 i g ′(c) = 0. ∀ x ∈ I \ {c}.17. x→c g(x) x→c g (c) + ω1 (x) limx→c (g ′(c) + ω1 (x)) g (c) x→c g (x) lim Q.6. ali uz odredene uvjete na derivacije funkcija c f i g. Iz Taylorovog teorema srednje vrijednosti i napomene 4. slijedi: f (x) = f ′ (c)(x − c) + ω(x)(x − c).

U svakoj toˇki x ∈ I funkcija f ima lijevu f− (x) i desnu f+ (x) desnu c ′ ′ derivaciju.37) . Neka je I ⊆ R otvoren skup i f : I → R neprekidna i konveksna funkcija na I.18. x3 − x1 x2 − x1 x2 − x3 (4. gdje je J ⊂ I najviˇe prebrojiv skup. kao u dokazu teorema 4.15. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R. dijeljenjem s t i upotrebom (4.35) Za x1 = c. x→c− x−c f (x) − f (c) ′ odnosno desnu derivaciju ako postoji f+ (c) = lim . Funkcija f ima derivaciju na I\J. vrijedi f (x2 ) − f (x1 ) f (x2 ) − f (x3 ) f (x3 ) − f (x1 ) ≤ ≤ . x3 = c + t i x2 = c + s lijeva nejednakost u (4. a funkcija c ′ x → f+ (x) je rastu´a i neprekidna zdesna na I. (4. c 3..34) daje f (c + t) − f (c) f (c + s) − f (c) ≤ t s Zbog f (c) = f (c + t) + (c − t) 1 ≤ [f (c + t) + f (c − t)] ⇒ 2 2 ⇒ f (c) − f (c − t) ≤ f (c + t) − f (c).112 POGLAVLJE 4.36) dobivamo: f (c) − f (c − t) f (c + s) − f (c) ≤ t s (0 < t < s). Funkcija x → f− (x) je rastu´a i neprekidna slijeva na I. (4. Neka je c ∈ I bilo koja toˇka. s Dokaz: Za a < x1 < x3 < x2 < b. (0 < t < s).7 Svojstva konveksnih funkcija Definicija 4.34) daje f (c) − f (c − s) f (c) − f (c − t) ≤ s t (0 < t < s). x→c+ x−c ′ Napominjemo da treba razlikovati f− (c) od limesa s lijeva derivacije ′ f ′ (c−). odnosno f+ (c) od limesa s desna derivacije f ′ (c+) Teorem 4. Za x2 = c. ′ 2. te vrijedi f− (x) ≤ f+ (x). x1 = c − s i x3 = c − t desna c nejednakost u (4. ′ ′ 1. Kaˇemo da f z f (x) − f (c) ′ ima u toˇki c ∈ I lijevu derivaciju ako postoji f− (c) = lim c . (4.34) 1.36) Odatle. DERIVACIJA 4.7.35) i (4.

38) je ve´a od f+ (x). padaju´a c funkcija ima limes zdesna u 0. onda iz (4. Budu´i da je u toˇki 1. iz M. Dakle. (4. Za x < y (x.4. tj. (4. (4.D.35) slijedi da funkcija definirana s F (t) = 113 f (c) − f (c − t) pada na t intervalu 0.39) f (x + t) − f (x) .41) Odavde za t → 0+ dobivamo: x→c+ ′ ′ lim f+ (x) ≤ f+ (c). Prema teoremu 3. c ′ Pokaˇimo da je f+ neprekidna zdesna na I. Neka je x < y (x. t (4. (f+(x) ≤ f− (y)). funkcije f− i f+ su rastu´e na I. z c Za svaki x ∈ I i dovoljno malo t > 0 imamo: ′ f+ (x) ≤ ′ ′ ′ ′ ′ ′ (x < y) ⇒ (f− (x) ≤ f− (y)). f+ je neprekidna s desna.A. 3. (4. ′ ′ ′ vrijedi limx→c+ f+ (x) = f+ (c).7.I.43) za c ′ ′ ′ ′ ′ y → x+ dobivamo f− (x) ≤ f+ (x) ≤ f− (x). Analogno se ′ dokazuje neprekidnost slijeva funkcije f− . y ∈ I). iz (4.37) i onda ′ ′ s → 0+ slijedi f− (c) ≤ f+ (c). (f+(x) ≤ f+ (y)). a desna strana manja od f− (y). ′ f ima derivaciju u svakoj toˇki u kojoj je f− neprekidna funkcija.43) ′ Prema teoremu 3. iz M. pokazano f− (x) ≤ f+ (x) i c c ′ ′ f− (y) ≤ f+ (y) imamo ′ ′ tj.26. Iz vanjske nejednakosti u (4.40).I. tj. odnosno f− (x) = f+ (x). c .34) za x1 = x. y ∈ I) imamo ′ ′ ′ f− (x) ≤ f+ (x) ≤ f− (y).38) t t ′ ′ Lijeva strana od (4. zbog rasta funkcije f+ je limx→c+ f+ (x) ≥ f+ (c).A. x2 = y i x3 = x + t = y − t slijedi: f (x + t) − f (x) f (y) − f (y − t) ≤ . zbog neprekidnosti funkcije f . SVOJSTVA KONVEKSNIH FUNKCIJA Iz (4.42) ′ ′ ′ S druge strane. c ′ ′ ′ ′ pa je f+ (x) ≤ f− (y). Dakle.36. Za t → 0+ u (4. Neka je c ∈ I bilo koja toˇka. ε za neki ε > 0.E. Q. Ako je f− neprekidna u toˇki x ∈ I. t→0+ t→0+ −t→0− t −t ′ Analogno. (4.36) dobivamo egzistenciju f+ (c). rastu´a funkcija f− ima najviˇe prebrojivo c s ′ prekida na intervalu I.40) t Prelaskom na limes x → c+ u (4. postoji F (0+) i F (0+) = lim F (t) = lim f (c) − f (c − t) f (c − t) − f (c) ′ = lim = f− (c). imamo: x→c+ ′ lim f+ (x) ≤ f (c + t) − f (c) . 2.

a traˇimo polinome Li ∈ Pn (i = 0. n). tj. . . xn pa je nuˇno oblika c c z Li (x) = α(x − x0 ) · · · (x − xi−1 )(x − xi+1 ) · · · (x − xn ) . c (k = 0. Neka su zadani parovi realnih brojeva (xk . . DERIVACIJA 4. 1. . . . . . n). gdje su x0 < x1 < x2 < · · · < xn ˇvorovi interpolacije. . 1. . gdje su x0 < x1 < x2 < · · · < xn ˇvorovi interpolacije. fk ). . (k = 0. . . . Promatrajmo specijalni interpolacijski problem: ˇvorovi interpolacije c xk (k = 0. 1. fk ). s Koeficijent α odredujemo iz uvjeta Li (xi ) = 1 ˇto daje α = 1/(xi − x0 ) · · · (xi − xi−1 )(xi − xi+1 ) · · · (xi − xn ) . . Zadani su uredeni parovi realnih brojeva (xk .114 POGLAVLJE 4. . . . n) su kao i prije. . (k = 0. Tada je p1 −p2 ∈ Pn jer je Pn vektorski prostor. xi+1 . . .1 Lagrangeov interpolacijski polinom n Neka je Pn skup svih polinoma s realnim koeficijentima stupnja ≤ n oblika p(x) = k=0 ak xk . . Znaˇi Li ∈ Pn ima nultoˇke x0 . (egzistencija:) Egzistenciju dokazujemo pomo´u tzv. . . .8. . 1. s realnim koeficijentima a0 . p2 ∈ Pn interpolacijski polinomi. n) z tako da vrijedi 1 za i = k . . Nadi p ∈ Pn tako da c vrijedi p(xk ) = fi (k = 0. an . fk ). (k = 0. . (4. Li (xk ) = δik = 0 za i = k . . Oˇigledno vrijedi (p1 −p2 )(xk ) = 0.44) Takav polinom zovemo interpolacijski za parove (xk .19. . . n) . . . p1 − p2 ∈ Pn ima n + 1 nultoˇku. . n). 1. Teorem 4. . c 4. . 1. . 1. . n). .8 Primjene derivacije U ovoj toˇki pokazujemo kako se ideje povezane s derivacijom primjenjuju na c neke prektiˇne zada´e kao ˇto su numeriˇko rjeˇavanje nelinearnih jednadˇbi c c s c s z i aproksimacija funkcija pomo´u polinoma. Dakle. . . . n). . 1. c Postoji toˇno jedan polinom p ∈ Pn tako da je c p(xk ) = fi (k = 0. Lagrangeovih polic noma. vrijedi c p1 − p2 ≡ 0. Dokaz: (jedinstvenost:) Neka su p1 . xi−1 . . .

dakle treba ocijeniti f (x) − P (x) za c c x = xk . . b]. (4. Neka su ˇvorovi interpolacije jednoliko udaljeni. Zbog ξ = xk . b tako da vrijedi f (ξ) − P (ξ) = 1 f (n+1) (x(ξ))(ξ − x0 )(ξ − x1 ) · · · (ξ − xn ) . Njega z i=0 moˇemo zapisati u tzv. . Oznaˇimo tu nultoˇku c c c s x(ξ). PRIMJENE DERIVACIJE Polinom fi Li ∈ Pn ima svojstvo fi Li (xk ) = fi δik = fi 0 za za i=k . Lagrangeovom obliku: z n n n p(x) = i=0 fi Li (x) = i=0 fi j=0(j=i) x − xj . x ∈ [a. 1. S tom svrhom dokazujemo slijede´i teorem srednje vrijednosti.45) Dokaz: Neka je ξ = xk (k = 0. .46) gdje je α ∈ R za sada proizvoljan. trivijalno c zadovoljena. . Prirodno pitanje je koliko toˇno polinom P aproksimira funkciju f u c toˇkama koje se razlikuju od ˇvorova. xk+1 −xk = h c (k = 0. . Neka je a ≤ x0 < x1 < x2 < · · · < xn ≤ b i funkcija f ∈ C n+1 [a. Q.20.D. i=k . b] n + 2 razliˇite nultoˇke. Izaberimo α tako da vrijedi g(ξ) = 0. tj. a odatle slijedi tvrdnja teorema. Istim naˇinom dolazimo do zakljuˇka da n + 1-va c c c c (n+1) derivacija G ima barem jednu nultoˇku u a. b] barem n + 1 razliˇitu nultoˇku. . b] . n) neovisno o izboru α. Tada c c po Rolleovom teoremu srednje vrijednosti derivacija G′ ima na [a. . b . n).E. . Zbog P ∈ Pn vrijedi P (n+1) ≡ 0. . n − 1).4. (n + 1)! (4. . . .E. Tada za svako n ∈ N vrijedi |(x − x0 )(x − x1 ) · · · (x − xn )| < n!hn+1 . Tada za svaki ξ ∈ a. Lema 4. . inaˇe je jednakost (4. funkcija G ima u [a. Definirajmo pomo´nu funkciju c G(x) = f (x) − P (x) − α(x − x0 ) · · · (x − xn ) . 1. b postoji x(ξ) ∈ a.3. c Teorem 4.D.8. 1.45). 115 pa je polinom p = n fi Li ∈ Pn traˇeni interpolacijski polinom. pa imamo 0 = G(n+1) (x(ξ)) = f (n+1) (x(ξ)) − α(n + 1)! . Oˇigledno vrijedi G(xk ) = 0 (k = c 0. xi − xj Q.

2 6 U slijede´im primjerima smo interpolirali funkcije c 2 1 4. Dakle. . . . 3. f (x) = ln x. Interpolacijski polinom za funkciju f je oblika 1 1 p(x) = − f (1)(x − 2)(x − 3)(x − 4) + f (2)(x − 1)(x − 3)(x − 4)− 6 2 1 1 − f (3)(x − 1)(x − 2)(x − 4) + f (4)(x − 1)(x − 2)(x − 3). Primjer 4. f (x) = 3 cos(x) + . n} tako a je x ∈ [xi−1 . a grafovi interpolacijskih polinoma puni. n) slijedi tvrdnja. 2 4 x s tim da su na slikama grafovi funkcija isprekidani.18. f (x) = sin(4x) + . . . xn ] postoji i ∈ {1. f (x) = . i − n) i |x − xi+k | < |k|h (k = −1. . . . xi ]. f (x) = 3 sin(x + ) + 2x − . 2 2 5 5 1 1 6. DERIVACIJA Dokaz: Za 0 = x ∈ [x0 . x3 = 3 c i x4 = 4. . Neka su zadani ˇvorovi interpolacije x1 = 1. . Tada vrijedi |x − xi+k | < (k + 1)h (k = 0. −i). . 1. i |(x − x0 )(x − x1 ) · · · (x − xn )| < i!(n + 1 − i)!hn+1 .116 POGLAVLJE 4.D. Q. . . 2 5 1 1 2 5. . 2. x2 = 2. . f (x) = tg ( x − ). y f x 2sin x 1 2 x 3 2 y f x 3cos x y 1 2 f x 1 x x2 2 x3 3 x4 4 0 x1 1 x 0 y x1 1 x2 2 x3 3 x4 4 x 0 x1 1 x2 2 x3 3 x4 4 x f x ln x y f x 1 sin 4x 2 1 2 y f x tg 1 5 x 2 2 1 0 0 0 1 2 3 4 x 1 2 3 4 x 2 3 4 x . . Zbog n+1 ≥ n + 1 (i = 1.E.

mogu´e je to rjeˇenje x1 dobiti u obliku c s x1 = x0 − f (x0 ) .21.8. ′′ (4. Ako je s z f ′ (x0 ) = 0. b]) i neka vrijedi f (a) · f (b) < 0. f (x) = 0 .4.50) Tada za x0 ∈ [a. Neka je f ∈ C 2 ([a. Neka je x0 ∈ a.2 Newtonova metoda Neka je f : I → R. f (x∗ ) = 0. promatrajmo jednadˇbu koja se z dobije tako da se funkcija f zamijeni s najboljom lokalnom aproksimacijom funkcije f u blizini x∗ . f ′ (x0 ) Nastavljanjem tog postupka dobije se niz (xn )n∈N0 definiran rekurzijom xn = xn−1 − f (xn−1 ) . I = [a. c Teorem 4. c Vrijedi ocjena pogreˇke s |xn − x∗ | ≤ C|xn−1 − x∗ |2 . funkcija klase C 2 ( a. b] takav da vrijedi f (x0 ) · f (x0 ) > 0. barem bolja od x0 . b].51) . max[a.b] f ′ (4. za (x0 − x∗ )2 << 1. geometrijski smisao ove metode dan je idu´om slikom. 2 Ako je x0 blizu x∗ . b ). niz definiran s (4.8. 2 min[a. tj. Prema Taylorovom teoremu srednje vrijednosti c postoji η izmedu x0 i x∗ tako da vrijedi 1 ′′ 0 = f (x∗ ) = f (x0 ) + f ′ (x0 )(x∗ − x0 ) + f (η)(x∗ − x0 )2 . (n ∈ N). Pretpostavimo da je x∗ ∈ a.b] f ′′ gdje je C = . PRIMJENE DERIVACIJE 117 4.48) konvergira k jedinstvenoj nultoˇki x∗ funkcije f na [a. Naime.47) U tom je sluˇaju razumno oˇekivati da ´e rjeˇenje jednadˇbe (4.47) biti doc c c s z bra aproksimacija rjeˇenja originalne jednadˇbe.48) s poˇetnom vrijednosti x0 . tj. Taj postupak nalaˇenja aproksimacije rjeˇenja c z s naziva se Newtonovom metodom ili metodom tangenti.n ∈ N .49) (4. b nultoˇka funkcije f . tj. 0 = f (x0 ) + f ′ (x0 )(x − x0 ) . c Slijede´i teorem se zasniva na geometrijskim svojstvima Newtonove metode. f ′ (xn−1 ) (4. ′′ f ′ (x) = 0 . (4. ∀x ∈ [a. b] . b c aproksimacija nultoˇke x∗ . b].

c (m − 1)xm + b n−1 xn = . f < 0 4.48) slijedi f (x∗∗ ) = 0. Pokaˇimo indukcijom da za (xn )n∈N0 z vrijedi x∗ < xn . s Q.D. f > 0 3.52). ′′ Zbog f ′ (x) · f (x) > 0 je x∗ < x0 . b]. tj. Pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n. (4. f < 0 2. f (b) = b − b > 0. ηn ∈ [x∗ . f (b) > 0. slijedi x∗ < xn+1 . f ′ < 0. f ′ < 0. f (b) < 0. c m ′ m−1 f (1) = 1 − b < 0. Zbog neprekidnosti c c funkcija f i f ′ iz (4. f (b) > 0. Dokaz: Neka je m > 1 i b > 1. b] → R zadovoljava uvjete teorema 4. Neka je niz (xn )n definiran rekurzijom (4. f (a) < 0.4. f (a) > 0. Zbog xn+1 = xn − xn+1 − x∗ xn+1 − x∗ f (xn ) .48) za funkciju f (x) = xm − b uz poˇetnu aproksimaciju x0 = b. c f ′ (xn ) Za padaju´i i odozdo ograniˇen niz postoji x∗∗ = lim xn . Za svaki m ∈ N i svaki realni broj b > 0 postoji a > 0 takav da je b = am .49).E. Ocjena pogreˇke slijedi iz (4. (∀n ∈ N). Razlikujemo sluˇajeve c 1.53) Funkcija f : [1. f (a) > 0. f (x) = mx > 0 i f ′′ (x) = . Tvrdnja vrijedi za n = 0.21. n ∈ N. Zbog f ′ (x) = 0 funkcija je strogo monotona pa je nultoˇka c jedinstvena na [a. f (a) < 0. f (b) < 0. Zbog xn+1 = xn − Korolar 4. sluˇaj 4. a ostali se dokazuju c analogno. = xn − x∗ − ′ f (xn ) f ′ (xn ) ′′ f (ηn )(x∗ − xn )2 > 0 . f > 0 ′′ ′′ ′′ ′′ y f x 0 x2 x1 x0 x Dokazujemo samo sluˇaj 4.52) = 2f ′ (xn ) f (xn ) < xn niz (x)n∈N0 je padaju´i.Weierstrassovog teorema c i uvjeta (4. f ′ (xn ) f (xn ) f (x∗ ) − f (xn ) − f ′ (xn )(x∗ − xn ) = . f ′ > 0.118 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA Dokaz: Egzistencija nultoˇke slijedi iz Bolzano . f ′ > 0. tj. koji odgovara slici. m−1 m xn−1 (4. ˇto zbog jedinstvenosti nultoˇke s c daje x∗∗ = x∗ . xn ] .

b] pa je c max f ′′ = m(m − 1)bm−2 i min[1.70997594667898405119733103179107967836688376517 x7 = 1. ∀x ∈ [1.70997594667669698935310887254386010986805511055 . b]. c Zbog ocjene pogreˇke (4.711816182730850357259567369723776592320652455091 x5 = 1. b . s z Kvadratna brzina konvergencije u pravilu znaˇi da je u svakoj novoj iteraciji c dvostruko ve´i broj toˇnih znamenaka.0643062857645366549205092932833336474017123008021 x3 = 1.b] f ′ = m. (n ∈ N).767315594852839675630814501991099802877564157758 x4 = 1.4.7708333333333333333333333333333333333333333333333 x2 = 2. Izraˇunajmo 3 5 Newtonovom metodom na 50 decimala.709977924257737717994546579193826487753056762840 x6 = 1.70997594667669698935311193144763560051192536599 x8 = 1. pa niz konvergira k jedinstvenoj nultoˇki c funkcije f u intervalu 1.8. √ Primjer 4. PRIMJENE DERIVACIJE 119 m(m − 1)xm−2 > 0.b] |xn − a| ≤ (m−1)bm−2 |xn−1 2 − a|2 . Odatle slijedi ocjena pogreˇke s [1.19. c c x0 = 5 x1 = 2.51) kaˇemo da niz konvergira kvadratnom brzinom. Funkcije f ′ i f ′′ su rastu´e na [1.D. Q.E.

DERIVACIJA .120 POGLAVLJE 4.

P1 ⊆ P2 ⇒ µ(P1 ) ≤ µ(P2 ). P1 ∩ P2 = ∅ ⇒ µ(P1 ∪ P2 ) = µ(P1 ) + µ(P2 ). Funkciju koja zadovoljava gornja svojstva zovemo mjera. b a a P a2 P a ab P b b a ab 2 h P a h a b 2 Postavlja se problem odredivanja povrˇine s likova koji imaju sloˇenije granice. 2. Oznaˇimo s µ c funkciju koja dijelu ravnine P pridruˇuje rez alnu vrijednost koju zovemo povrˇina. c c 1.Poglavlje 5 Riemannov integral 5. Takav je z dio ravnine omeden grafom funkcije (pseudotrapez) kao na slici desno. trokuta. s pravokutnika. npr. 0 a f P b 3.1 Problem povrˇine i rada sile s Znamo odrediti povrˇinu nekih jednostavnih likova u ravnini. µ(P ). µ(P ) ≥ 0. kvadrata. 121 . trapeza itd. s Od te funkcije oˇekujemo slijede´a svojstva.

122

POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL

Ako ve´ odmah nismo u mogu´nosti c c neposredno odrediti µ(P ) (ako taj broj uop´e c ima smisla), onda pokuˇajmo aproksimirati s P5 P6 P7 dio ravnine P pomo´u jednostavnijih likova c P4 P3 P8 ˇije povrˇine znamo jednostavno izraˇunati, c s c P1 P2 npr. pravokutnika. Podijelimo segment [a, b] p4 p5 na n(∈ N) dijelova toˇkama a = x0 < x1 < c p3 p6 p1 p2 p7 p8 . . . < xn−1 < xn = b kao na slici desno. Pravokutnici koje smo tako dobili imaju svojstvo a x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 b x8 ∪n pk ⊆ P ⊆ ∪n Pk . Njihove povrˇine s k=1 k=1 su jednake µ(pk ) = mk (xk − xk−1 ), µ(Pk ) = Mk (xk −xk−1 ), (k = 1, . . . , n), gdje su mk , Mk visine upisanih i opisanih pravokutnika. Odatle imamo n µ(pk ) = n mk (xk −xk−1 ) ≤ µ(P ) ≤ n Mk (xk − k=1 k=1 k=1 xk−1 ) = n µ(Pk ). Razliˇitim podjelama segmenta [a, b] dobivamo razliˇite c c k=1 aproksimacije povrˇine lika P odozdo, odnosno odozgo. Sa slike je jasno da s ´e aproksimacija biti u pravilu bolja ako je podjela segmenta finija. Dakle, c povrˇina µ(P ) ´e imati smisla ako moˇemo po volji blizu na´i jednu gornju i s c z c jednu donju aproksimaciju oblika kao u prethodnoj nejednakosti U klasiˇnoj mehanici se rad konstantne sile f (x) = c za sve x, koja c djeluje na materijalnu toˇku izmedu x = a i x = b, tj. na putu duljine c s = b − a, definira kao W = c · s. Ako funkcija f nije konstantna, onda ˇitav put podijelimo na manje dijelove a = x0 < x1 < . . . < xn−1 < xn = c b, a na tim dijelovima silu aproksimiramo odozdo i odozgo konstantnom silom mk i Mk . Tako za rad sile W na tom putu dobivamo donju i gornju n aproksimaciju k=1 mk (xk −xk−1 ) ≤ W ≤ n Mk (xk −xk−1 ). Pojam rada k=1 sile na putu ´e imati smisla ako moˇemo dobiti po volji bliske donje i gornje c z aproksimacije. Dakle, problem odredivanja rada sile na putu je istovjetan problemu odredivanja povrˇine ispod grafa funkcije. s

5.2

Riemannov1 integral ograniˇene funkcije c na segmentu
[a,b] [a,b]

Neka je [a, b], a < b, segment u R i neka je f : [a, b] → R funkcija ograniˇena c na segmentu [a, b]. To znaˇi da postoje m = inf f i M = sup f , tj. ∀x ∈ c [a, b], m ≤ f (x) ≤ M. Uoˇimo, ako je [a′ , b′ ] ⊆ [a, b] podsegment, onda vrijedi ∀x ∈ [a′ , b′ ], m ≤ c
Georg Friedrich Bernhard Riemann (Breselenz, 17. studeni 1826. – Selasca[Italija], 20. srpanj 1866.) njemaˇki matematiˇar c c
1

5.2. INTEGRAL

123

m′ ≤ f (x) ≤ M ′ ≤ M, gdje je m′ = inf′ f i M ′ = sup f . Dakle, infimum ′
[a ,b ] [a′ ,b′ ]

na podsegmentu je ve´i ili jednak infimumu na segmentu i supremum na c podsegmentu je manji ili jednak supremumu na segmentu. Sada ´emo provesti konstrukciju koju smo najavili u prethodnoj toˇki. c c Za n ∈ N podijelimo (izvrˇimo subdiviziju) segment [a, b] toˇkama s c a = x0 < x1 < . . . < xk < . . . < xn−1 < xn = b na n dijelova. Neka je mk =
[xk−1 ,xk ]

(5.1)

inf

f i Mk =

sup f , (k = 1, . . . , n). Za
[xk−1 ,xk ]

po volji izabrane toˇke tk ∈ [xk−1 , xk ], (k = 1, . . . , n), definirajmo sume: c
n n n

s=
k=1

mk (xk − xk−1 ), σ =

k=1

f (tk )(xk − xk−1 ), S =
1

k=1

Mk (xk − xk−1 ).

(5.2) Broj s zovemo donja Darbouxova suma, S je gornja Darbouxova suma, a σ je integralna suma. Jasno je da vrijedi m(b − a) ≤ s ≤ σ ≤ S ≤ M(b − a). (5.3)

Neka je A skup svih donjih Darbouxovih suma s, B je skup svih gornjih Darbouxovih suma S, a C je skup svih integralnih suma σ funkcije f na segmentu [a, b]. Sve te sume dobiju se variranjem broja n ∈ N, svim razliˇitim c izborima subdivizije (5.1) i toˇaka tk . Iz nejednakosti (5.3) slijedi da su c skupovi A, B i C ograniˇeni odozdo s m(b − a) i odozgo s M(b − a). Prema c aksiomu potpunosti postoje I∗ (f ; a, b) = sup A, I ∗ (f ; a, b) = inf B. (5.4)

Definicija 5.1. Broj I∗ zovemo donji Riemannov integral funkcije f na segmentu [a, b], a broj I ∗ zovemo gornji Riemannov integral funkcije f na segmentu [a, b]. Iz prethodnog je jasno da donji i gornji Riemannov integral postoje za svaku funkciju f : [a, b] → R koja je ograniˇena na segmentu [a, b]. c Teorem 5.1. Neka je f : [a, b] → R funkcija ograniˇena na segmentu [a, b], c neka su I∗ i I ∗ donji i gornji Riemannov integral funkcije f na segmentu [a, b]. Tada je I∗ (f ; a, b) ≤ I ∗ (f ; a, b). (5.5)
Jean Gaston Darboux (Nmes, 14. kolovoz 1842. - Paris, 23. veljaˇa 1917.) francuski c matematiˇar c
1

124

POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL

Dokaz: Dokaz provodimo u tri dijela. Prvo pokaˇimo da se donja Darbouxova suma pove´a ili ostane jednaka, a z c gornja Darbouxova suma se smanji ili ostane jednaka ako subdiviziji dodamo jednu toˇku. Dakle, neka je sa a = x0 < x1 < . . . < xk−1 < xk < . . . < c xn−1 < xn = b zadana subdivizija Σ i neka su s i S pripadne Darbouxove sume. Napravimo novu subdiviziju Σ′ tako da subdiviziji Σ dodamo toˇku c x′ takvu da je xk−1 < x′ < xk . Pripadne Darbouxove sume oznaˇimo s s′ c i S ′ . Suma S ′ nastaje iz S tako da pribrojnik Mk (xk − xk−1 ) zamijenimo s ′ ′′ ′ ′′ Mk (x′ − xk−1 ) + Mk (xk − x′ ), gdje je Mk = sup f i Mk = sup f . Budu´i c
[xk−1 ,x′ ] [x′ ,xk ] ′ da su [xk−1 , x ] i [x , xk ] podsegmenti od [xk−1 , xk ], to vrijedi Mk ≤ Mk i ′′ ′ ′ ′′ ′ ′ Mk ≤ Mk . Tada je Mk (x − xk−1 ) + Mk (xk − x ) ≤ Mk (x − xk−1 ) + Mk (xk − x′ ) = Mk (xk − xk−1 ), pa je stoga S ′ ≤ S. Analogno, za m′k = inf ′ f i [xk−1 ,x ] ′′ m′′ = inf f vrijedi m′k ≥ mk i m′′ ≥ mk , a odatle m′k (x′ − xk−1 ) + mk (xk − k k ′ [x ,xk ] ′ ′ ′

x ) ≥ mk (x′ − xk−1 ) + mk (xk − x′ ) = mk (xk − xk−1 ), tj. s′ ≥ s. Primijetimo sada da isti zakljuˇak vrijedi ako nekoj subdiviziji dodamo c konaˇan broj novih toˇaka. Naime, moˇemo zamisliti da te toˇke dodajemo c c z c jednu po jednu pa svaki put vrijedi zakljuˇak iz prethodnog razmatranja. c To znaˇi da se donja Darbouxova suma s′ na novoj subdiviziji ne smanji, tj. c ′ s ≤ s , a gornja ne pove´a, tj. S ′ ≤ S. c Sada pokazujemo da je svaka donja Darbouxova suma manja ili jednaka svakoj gornjoj Darbouxovoj sumi, bez obzira na subdivizije na kojima su nastale. Dakle, neka su Σ1 i Σ2 dvije subdivizije i neka je s1 donja Darbouxova suma odredena subdivizijom Σ1 i S2 gornja Darbouxova suma odredena subdivizijom Σ2 . Napravimo sada novu subdiviziju Σ3 od unije toˇaka iz subc divizija Σ1 i Σ2 i oznaˇimo pripadne Darbouxove sume sa s3 i S3 . Dakako, c Σ3 je nastala iz Σ1 dodavanjem (konaˇno) toˇaka iz Σ2 ali takoder i iz Σ2 c c dodavanjem (konaˇno) toˇaka iz Σ1 . Iz prethodnog zakljuˇka slijedi s1 ≤ s3 c c c i S3 ≤ S2 . Poˇto vrijedi s3 ≤ S3 , jer su obje Darbouxove sume na istoj s subdiviziji Σ3 , imamo s1 ≤ s3 ≤ S3 ≤ S2 . Dakle, dokazali smo (∀s ∈ A) (∀S ∈ B) , s ≤ S. Odatle zakljuˇujemo c (∀s ∈ A) s ≤ inf B, a odatle sup A ≤ inf B, tj. I∗ ≤ I ∗ . Q.E.D.

Definicija 5.2. Za funkciju f : [a, b] → R ograniˇenu na segmentu [a, b] c kaˇemo da je integrabilna u Riemannovom smislu ili R-integrabilna na z segmentu [a, b] ako je I∗ (f ; a, b) = I ∗ (f ; a, b). (5.6) Tada se broj I = I∗ = I ∗ naziva integral ili R-integral funkcije f na seg-

5.2. INTEGRAL mentu [a, b] i oznaˇava jednom od slijede´ih oznaka c c
b b

125

I=

f (t)dt =
[a,b] a

f (x)dx =
[a,b]

f=
a

f.

(5.7)

Neka je f : [a, b] → R+ integrabilna funkcija na [a, b] i neka je P = {(x, y) ∈ R × R; 0 ≤ y ≤ f (x), ∀ x ∈ [a, b]} pseudotrapez. Sada povrˇinu s µ(P ) pseudotrapeza definiramo s
b

µ(P ) =
a

f (x)dx.

Zadatak. Neka su A, B ⊂ R takvi da je sup A ≤ inf B. Ako postoje A′ ⊆ A i B ′ ⊆ B takvi da je sup A′ = inf B ′ onda je i sup A = inf B. Rjeˇenje. Zbog A′ ⊆ A imamo sup A′ ≤ sup A, a zbog B ′ ⊆ B imamo s inf B ≤ inf B ′ . Odatle je sup A′ ≤ sup A ≤ inf B ≤ inf B ′ , ˇto daje sup A = s inf B. Iz ovog zadatka zakljuˇujemo da je za integrabilnost funkcije na segmentu c dovoljno da supremum nekog podskupa A′ skupa svih donjih Darbouxovih suma A bude jednak infimumu nekog podskupa B ′ skupa svih gornjih Darbouxovih suma B. Tako je ponekad dovoljno gledati samo tzv. ekvidistantne subdivizije, tj. za n ∈ N su toˇke oblika xk = a+kh, k = 0, 1, . . . , n, h = b−a . c n Izraˇunajmo direktno iz definicije integrale nekih jednostavnih c funkcija. Primjer 5.1. Neka je C ∈ R+ i f (x) = C, ∀x ∈ R. Za a, b ∈ R+ , a < b, izraˇunajmo c b b f (x)dx = a Cdx. Za bilo koju subdia viziju uvijek vrijedi mk = Mk = C, ∀k ∈ {1, . . . , n}. Odatle je
n n

s=
k=1

mk (xk −xk−1 ) = S =
n

k=1

Mk (xk −xk−1 )
0 a b

=C
k=1

(xk − xk−1 ) = C(b − a),

tj. A = B = {C(b − a)}. Dakle, imamo I∗ = sup A = inf B = I ∗ = C(b − a), pa je b Cdx = C(b − a). a

b ∈ R+ . . RIEMANNOV INTEGRAL Primjer 5. k = 0. n ∈ N} = − + . Odatle je n n 0 a b sn = k=1 (a+(k−1)h)h = nah+h 2 k=1 (k−1) = = nha + h2 (n − 1)n b − a (b − a)2 (n − 1)n = na + ⇒ 2 n n2 2 b2 a2 (b − a)2 − − . . . s 2 Izraˇunajmo integral: c Uzmimo bilo koji n ∈ N i uzmimo pripadnu ekvidistantnu subdiviziju segmenta [a. 2 2 2n sn = Analogno se dobije Sn = Neka je sada b2 a2 (b − a)2 − + . 1. 2 2 2n b Odatle imamo sup A′ = inf B ′ = a xdx = b2 a2 − . Njegova povrˇina je a+b (b−a). Lik na slici desno je trapez (okrenut) s bazama duljine a i b. Mk = f (xk ) = a + kh . . 1. te visinom b−a. tj. . i a.126 POGLAVLJE 5. to je ∀ k ∈ {0. ∀x ∈ R. c xk = a+kh. . n. 2 2 2n b2 a2 (b − a)2 = {Sn . 2 2 .n ∈ N . . Budu´i n da f raste na R. 2 2 2n A′ = {sn . h = b−a . .n ∈ N . a < b. n} mk = f (xk−1 ) = a + (k − 1)h.2. n ∈ N} = B′ b2 a2 (b − a)2 − − . Neka je f (x) = x. b].

Mk = f (xk ) = (a + kh)2 . . Obratno. I ∗ = I∗ . h =. b] takva da za pripadne Darbouxove sume vrijedi S − s < ε. sup A′ = inf B ′ = (b − a)3 b3 a3 + a(b − a)2 + a2 (b − a) = − . 3 3 3 (b − a)3 3 1+ 3 1 + 2 2n 2n + a(b − a)2 1 + 1 n + a2 (b − a). .2.3 Osnovna svojstva Riemannovog integrala Teorem 5. . 1. b] takva da za pripadne Darbouxove sume vrijedi S −s < ε. k = 0. OSNOVNA SVOJSTVA Primjer 5. 1. neka je f R-integrabilna na [a. b] → R ograniˇena funkcija na [a. i a. c Funkcija f je integrabilna na [a. Raˇunamo c n n n 0 a b 127 sn = k=1 (a + (k − 1)h) h = na h + 2ah = na2 h + 2ah2 2 2 2 k=1 (k − 1) + h 3 k=1 (k − 1)2 = = (b − a)3 3 (n − 1)n (n − 1)n(2n − 1) + h3 = 2 6 3 1 1 1− + 2 + a(b − a)2 1 − + a2 (b − a) 2n 2n n i analogno Sn = Odatle. .3. Iz svojstava infimuma i supremuma slijedi da ∀ε > 0 postoje Darbouxove sume S1 i s2 (op´enito na razliˇitim subdivizijama) takve da vrijedi S1 < I ∗ + ε/2 i c c . n. to je ∀ k ∈ {0. Tada ∀ε > 0 vrijedi 0 ≤ I ∗ −I∗ ≤ S −s < ε i stoga je I ∗ = I∗ . b] ⊂ R. tj. .5. n} mk = f (xk−1 ) = (a + (k − 1)h)2 . b ∈ R. . b] ako i samo ako ∀ε > 0 postoji subdivizija segmenta [a. tj. 0 < a < b. 5. Budu´i da c f raste na R. b]. Dokaz: Neka ∀ε > 0 postoji subdivizija segmenta [a. Neka je f : [a. . . ∀x ∈ R. Uzmimo bilo koji n ∈ N i uzmimo pripadnu ekvidistantnu subdiviziju segmenta [a.3. xk = a + kh. Neka je f (x) = x2 . b].

ˇto po teoremu 5. b] vrijedi sαf = αsf i Sαf = αSf . RIEMANNOV INTEGRAL s2 > I∗ − ε/2. te neka su S i s pripadne Darbouxove sume.128 POGLAVLJE 5. b] i vrijedi b b b b b (αf + βg) = α a f + β a g. Sg vrijedi Sf − s′f < ε/2 i Sg − s′′ < ε/2.3 za bilo koji ε > 0 postoje subdivizije segmenta [a. a Za α > 0 i bilo koji ε > 0 prema teoremu 5. b] ⊂ R. b]. a b b Takoder vrijedi | a f | ≤ a |f | ≤ (b − a) sup[a. Zbog inf K αf = α inf K f i supK αf = α supK f za svaki K ⊆ [a. g : [a. Q.3 zakljuˇujemo da je funkcija f + g integrabilna na [a. Sada po teoremu 5.3 postoji subdivizija segmenta [a. b] → R integrabilne funkcije na [a. Sf . Dokaz: Iz inf K f +inf K g ≤ f (x)+g(x) ≤ supK f +supK g za svako x ∈ K ⊆ [a. Uzmimo novu subdiviziju koja je odredena unijom toˇaka c iz subdivizija od S1 i s2 . b] takva da za pripadne Darbouxove sume vrijedi S − s < ε/α. Po teoremu 5. Ako je f ≤ g na [a.E. b] slijedi inf K f + inf K g ≤ inf K (f + g) ≤ supK (f + g) ≤ supK f + supK g za svaki K ⊆ [a. f + g imamo sf + sg ≤ sf +g ≤ Sf +g ≤ Sf + Sg . b b tj. b]. Sada za Darbouxove sume funkcije f + g na toj subdiviziji imamo Sf +g − sf +g ≤ Sf + Sg − (sf + sg ) = Sf − sf + Sg − sg < ε. g. za bilo c koji ε > 0 i prethodno konstruiranu subdiviziju. b] tako da za pripadne Darbouxove sume ′ ′′ ′ ′′ s′f .3. Sada imamo S − s ≤ S1 − s2 < I ∗ + ε/2 − I∗ + ε/2 = ε. Sg vrijedi Sf − sf ≤ Sf − s′f < ε/2 i Sg − sg ≤ Sg − s′′ < g ε/2.D Glavna svojstva Riemannovog integrala dana su slijede´im teoremima. c Teorem 5. Odatle. za Darbouxove sume funkcija f. pa imamo Sαf − sαf = α(Sf − sf ) < ε. | a (f + g) − a f − a g| < ε. Na subdiviziji koja je g g odredena unijom toˇaka iz prethodnih subdivizija za pripadne Darbouxove c ′ ′′ sume sf . b] onda je a f ≤ a g. b]. tj. s′′ . Za bilo koje α. na bilo kojoj subdiviziji a = x0 < x1 < · · · < xn−1 < xn = b segmenta [a. Neka su f.b] f . sg . Sf . Takoder vrijedi .2. β ∈ R funkcija αf + βg je integrabilna na [a. Takoder. Iz dokaza prethodnog teorema znamo da je s2 ≤ s ≤ S ≤ S1 . b b b (f + g) = a f + a g. imamo b b b (f +g)− a a f− a g ≤ Sf +g −sf −sg ≤ Sf +Sg −sf −sg = Sf −sf +Sg −sg < ε i b b b (f +g)− a b a f− a g ≥ sf +g −Sf −Sg ≥ sf +sg −Sf −Sg = sf −Sf +sg −Sg > −ε. s daje integrabilnost funkcije αf . Odatle slijedi aditivnost integrala.

Q. U sluˇaju f ≤ 0 c je f+ = 0 pa je supK f+ − inf K f+ = 0 ≤ supK f − inf K f . realan vektorski prostor (reˇetka).2. Prethodni teorem kaˇe da je I([a. b]. integral je homogeno preslikavanje. Sada iz f− = f+ − f dobivamo integrabilnost funkcije f− . Ako je funkcija f integrabilna na segmentima [a. b Ako je f ≥ 0 onda su sve Darbouxove sume nenegativne pa je i a f ≥ 0. Teorem 5. 0} i f− = max{−f. onda b c b je f integrabilna na [a. Iz ovoga zakljuˇujemo da c je na svakoj subdiviziji razlika gornje i donje Darbouxove sume za funkciju f+ manja ili jednaka razlici Darbouxovih suma za funkciju f . c]. ˇto daje s supK f+ − inf K f+ = supK f ≤ supK f − inf K f . Jasno. b . Odatle je S − s = .3. Pokaˇimo z da na bilo kojem podskupu K segmenta [a. pa je supK f+ −inf K f+ = supK f −inf K f . dakle. Za pripadne Darbouxove sume vrijedi S = S ′ + S ′′ i s = s′ + s′′ . b]. Dovoljno je dokazati integrabilnost funkcije f+ . Posljednja tvrdnja slijedi iz −|f | ≤ f ≤ |f | i prethodno dokazanih svojstava. daje integrabilnost funkcije f+ .D. b]). c] i [c. a integral je linearan i monos ton funkcional na I([a.4. Pokaˇimo da integrabilnost funkcije f povlaˇi integrabilnost funkcije |f |. | a αf − α a f | < ε. onda je supK f+ = supK f i inf K f+ = inf K f . b] → R ograniˇena funkcija na [a. b]. Uzmimo subdiviziju a = x0 < x1 < · · · < xn+m−1 < xn+m = b segmenta [a. Dokaz: Po teoremu 5.E. b]. i c = xn < xn+1 < · · · < xn+m−1 < xn+m = b segmenta [c. pa za α < 0 po prethodnom vrijedi a αf = b b b −(−α)f = − a (−α)f = −(−α) a f . z c Definirajmo funkcije f+ = max{f.5. Naime. OSNOVNA SVOJSTVA 129 b b −ε < α(sf −Sf ) = sαf −αSf ≤ b b a αf −α a b f ≤ Sαf −αsf = α(Sf −sf ) < ε. b] ⊂ R i c c ∈ a. Za α = 0 prethodna tvrdnja je a oˇita. b] vrijedi supK f+ − inf K f+ ≤ supK f − inf K f . b tj. To pomo´u c teorema 1. b b Za f ≤ g je g − f ≥ 0. b] i a f = a f + c f . Ako je supK f ≥ 0 i inf K f ≤ 0 imamo supK f+ = supK f i inf K f ≤ 0 = inf K f+ . S ′′ − s′′ = n k=n+1 (Mk − mk )(xk − xk−1 ) < ε/2. za bilo koji ε > 0 postoje subdivizije a = x0 < x1 < · · · < xn−1 < xn = c segmenta [a. Neka je f : [a. To povlaˇi a αf = α a f . ˇto uz aditivnost daje linc s earnost integrala. pa zbog linearnosti imamo a g − a f ≥ 0. skup funkcija integrabilnih na segz mentu [a. ako je f ≥ 0 na K. 0}. a onda i |f |. Vrijedi f = f+ −f− i |f | = f+ + f− . iz adic b b b tivnosti slijedi a −f = − a f . b]). S ′ − s′ = n (Mk − mk )(xk − k=1 xk−1 ) < ε/2.

E.1. n). b] → R kaˇemo da je monotona po diz jelovima na segmentu [a. . . Vrijedi S − s = n (f (xk ) − k=1 k=1 k=1 f (xk−1 ))h = h(f (b) − f (a)) = (f (b) − f (a))(b − a)/n < ε. Specijalno. b c b i a b a b f− c a a f− b c c tj.3.β] f = f (α) i sup[α. . Neka je ε > 0 bilo koji i n ∈ N takav da vrijedi nε > (f (b) − f (a))(b − a). Za svaki [α. Odatle je a f = a f + c f . Za funkciju f : [a. b] pa je integrabilna (primjer 5. h = (b − a)/n. b] ⊂ R. . c Q.5.130 POGLAVLJE 5. . b] → R monotona funkcija na [a. (k = 0. . Sada na prethodnoj subdiviziji imamo b a c b f− a c f− c b f ≤ S − s′ − s′′ = S ′ + S ′′ − s′ − s′′ < ε f ≥ s − S ′ − S ′′ = s′ + s′′ − S ′ − S ′′ > −ε. < cn−1 < cn = b takva da je f |[ck−1. integral je aditivan po podruˇju integracije. . Definicija 5. Po teoremu 5. Tada je ona R-integrabilna na [a. b]. n.). RIEMANNOV INTEGRAL S ′ − s′ + S ′′ − s′′ < ε. Za svaki [α. .D je R-integrabilna. tj.β] f = 0 i sup[α. .3 f Q.D Svaka funkcija koja je ograniˇena na segmentu nije i Riemann integrabilna c na tom segmentu. ˇto daje I∗ = 0 i I ∗ = 1.β] f = f (β). b] ako postoji subdivizija a = c0 < c1 < . tj. 1] → R za koju je f (x) = 1 ako je x ∈ Q ∩ [0. .4 Integrabilnost monotonih i neprekidnih funkcija Prirodno je pitanje koje od do sada prouˇavanih svojstava funkcije je doc voljno za Riemann integrabilnost.E. | f − f − f | < ε. . daje integrabilnost funkcije f na s [a. Neka je f : [a. β] ⊆ [a. b]. Dokaz: Pretpostavimo da je f rastu´a na [a. 1. . Stoga pretpostavimo da je f (b) − f (a) > 0. 1] i f (x) = 0 ako je x ∈ Q ∩ [0. β] ⊆ [0. Promatrajmo f : [0. I∗ = I ∗ s 5. Dokazuz c jemo da su monotonost na segmentu ili neprekidnost na segmentu svojstva koja povlaˇe integrabilnost c Teorem 5. 1]. b] vrijedi inf [α. Uzmimo ekvidistantnu subdiviziju xk = a + kh. 1] vrijedi inf [α.ck ] monotona funkcija za sve k = 1. Ako je f (a) = f (b) onda c je f konstantna funkcija na [a. b]. jesu li su elementarne funkcije R-integrabilne na segmentima koji su sadrˇani u podruˇju definicije. ˇto po teoremu 5.2.β] f = 1. Stoga su pripadne Darbouxove sume oblika s = n f (xk−1 )h i S = n f (xk )h. . < ck−1 < ck < .

Definicija 5.1. .4. Q. Bitno je sloˇenije dokazati integrabilnost funkcije neprekidne na segmentu. b]. ∀n ∈ N. [a. b] → R neprekidna funkcija na [a. tj. x′′ ∈ [a. Tada je ona R-integrabilna na [a. b] ⊂ R.5.7. postoji toˇka c ∈ [a. vrijedi limn bpn = c. Dakle. c b n ck f (x)dx = a k=1 ck−1 f (x)dx.2 dovoljno je pokazati da ∀ε > 0 postoji subdivizija segmenta [a. b]. x′′ ∈ I (|x′ − x′′ | < δ) ⇒ (|f (x′ ) − f (x′′ )| < ε). b]. tvrdnja teorema je istinita. Neka je f : [a. b]. tj. b] → R neprekidna funkcija na [a. b] (|x′δ − x′′ | < δ) ∧ (|f (x′δ ) − f (x′′ )| ≥ ε). te ima konvergentan podniz (apn )n∈N . z U tu svrhu potrebno je profiniti neka saznanja o neprekidnim funkcijama. Za funkciju f : I → R kaˇemo da je jednoliko (uniformno) z neprekidna na intervalu I ⊆ R ako ∀ε > 0 ∃δ > 0 ∀x′ . c Zbog |apn − bpn | < p1 . pa je ograniˇen. onda bi funkcija f bila neprekidna na [a.E. b] takva da je c f (x)dx = f (c)(b − a). Q. δ δ δ 1 ′′ Sada za n ∈ N uzmimo δ = n pa imamo an = x′δ i bn = xδ takve da vrijedi 1 (|an − bn | < n ) ∧ (|f (an ) − f (bn )| ≥ ε). Neka je f : [a.6. Sada dokazujemo Riemannov teorem o integrabilnosti neprekidne funkcije. b] → R po dijelovima monotona funkcija na [a. b] takva da za pripadne Darbouxove sume vrijedi S − s < ε.4. INTEGRABILNOST MONOTONIH I NEPREKIDNIH FUNKCIJA131 Korolar 5. limn apn = c ∈ [a. Neka je f : [a. i svojstva aditivnosti integrala po podruˇju integracije.b] Dokaz: Prema teoremu 5. Dokaz: Kada tvrdnja teorema ne bi bila istinita. Teorem 5. b]. b] i vrijedilo bi ∃ε > 0 ∀δ > 0 ∃x′δ . Niz (an )n∈N je u segmentu [a. b] ⊂ R. Tada je ona R-integrabilna na [a.E.5. ˇto zbog s |f (apn ) − f (bpn )| ≥ ε > 0 daje kontradikciju. Takoder. Dokaz: Tvrdnja slijedi iz teorema 5.D. Teorem 5.D. Zbog neprekidn nosti funkcije f u c imamo limn f (apn ) = limn f (bpn ) = f (c). Tada je ona jednoliko neprekidna na [a. b] ⊂ R.

bi postojao δ > 0 tako da vrijedi ∀x ∈ I. Po Bolzano-Weierstrasseovom teo1 remu postoji c ∈ [a. . k = 1. Za pripadnu gornju Darbouxovu sumu vrijedi S = 2hM < ε. Zbog monotonosti integrala slijedi m(b−a) ≤ [a. .b] f (x)dx.D. gdje je x1 = c − h. n. c ε h < min{ M .D. .E. Tada ∀x ∈ [a. n.1. . Korolar 5. To daje sup A′ = inf B ′ = 0. Ako h : [a. xk ] takve da je mk = f (xk ) = inf [xk−1 . . b] i a f (x)dx = 0. Q. po lemi 3. n. c + h ] tako da vrijedi 2 2 c+ h 2 U sluˇaju da postoji toˇka c ∈ I takva da je f (c) < 0 zakljuˇujemo c c c analogno. Uzmimo ε > 0 po volji i pokaˇimo da z postoji subdivizija tako da za njenu gornju Darbouxova sumu vrijedi S < ε. k = 0.132 POGLAVLJE 5. n.b] f (x)dx ≤ M. . xk ]. h < min{ 2M . (|x′ − x′′ | < δ) ⇒ (|f (x′ ) − ε f (x′′ )| < b−a ).A. u sluˇaju c = b subdiviziju a = x0 < x1 < x2 = c = b. b] imamo m ≤ f (x) ≤ M. U sluˇaju c = a uzmemo subdic ε viziju a = c = x0 < x1 < x2 = b. Ako za svaki segment [u. k = 1. c − a. Neka su sada m = min[a. k n ε k = 1. Propozicija 5. b] → R iˇˇezava svugdje osim moˇda u toˇki sc z c b c ∈ [a. c − a. Naime.I. b − c}. . c Dokaz: Kada bi postojala toˇka c ∈ I takva da je f (c) > 0. b . iz M. gdje ε je x1 = c − h. Dakle. . Tada je [c − h. b]. Zbog jednolike neprekidnosti funkcije f na [a.b] f i M = max[a. Odatle je S − s = k=1 (Mk − mk )h < b−a nh = ε. Q.E. Neka je f : I → R neprekidna funkcija na otvorenom intervalu v I = a. b] tako da je f (c) = b−a [a. postoje toˇke c ′ ′′ ′ ′′ [xk . . h < min{ M . Zbog (|x′k − x′′ | ≤ h < δ) imamo Mk − mk < b−a . v] ⊂ a. . tj. RIEMANNOV INTEGRAL Neka je ε > 0 zadan po volji.3. x2 = c + h. s . c − a}. b uzmimo subdiviziju a = x0 < x1 < x2 < x3 = b.xk ] f i Mk = f (xk ) = ε sup[xk−1. za c ∈ a. b]. 1. c + h] ⊂ I i zbog neprekidnosti funkcije f postoji t ∈ [c − h . Uzmimo n ∈ N takav da je h = b−a < δ i napravimo n ekvidistantnu subdiviziju s toˇkama xk = a + kh. . . Neka je h = min{δ. b]. b − c}. Zbog c neprekidnosti funkcije f na segmentu [xk−1 .xk ] f . . b] postoji δ > 0 tako da ∀x′ . Dokaz: Zbog odredenosti uzmimo da je M = h(c) > 0.2.b] f (x)dx ≤ 1 M(b − a). Jasno je da vrijedi za svaku donju Darbouxova sumu s = 0 jer je na svakoj subdiviziji mk = 0 na svakom podsegmentu od [a. . m ≤ b−a [a. b vrijedi u f (x)dx = 0. xk ∈ [xk−1 . . ˇto je suprotno pretpostavci. f je integrabilna na [a. onda je h integrabilna na [a.b] f . x′′ ∈ I. Tako je opet S = 2hM < ε. onda je f (x) = 0 za svako x ∈ I. . b − c}. (|x − c| < δ) ⇒ 1 (f (x) ≥ 2 f (c)). gdje je x1 = c + h. c− h 2 f (x)dx = f (t)h > 0.

3. Neka ograniˇena funkcija f : [a. n. za ck < x ≤ b 0 a ck 1 ck b k Iz teorema 5. S druge strane xn = m . 1 Pokaˇimo da je f R-integrabilna na [0. f (xn ) = k za neko k ∈ N. . neka su a ≤ c1 < c . . Tada je ona R-integrabilna s c c na [a. pa k > ε ⇒ k < 1 . Jasno je da je svaka donja Darbouxova suma s = 0. . . za x = ck−1  . b] samo konaˇno c k=1 mnogo vrijednosti razliˇitih od 0. funkcija f − n fk ima na [a. 1] ∩ Q c c 1 1 vrijedi f (xn ) > ε. c postoje f (ck −). c s Odatle slijedi da je f neprekidna samo u toˇkama c ∈ [0. za x = ck    0 . b].4.5. . gdje je m < k. Sada pokaˇimo da za bilo koji z . 1]. No.E. Tvrdc nja korolara sada slijedi iz aditivnosti integrala. 1] u kojima je c f (c) = 0. 1] takav da je lim xn = c. x = . n. x ∈ [0. tj. b] → R ima na segmentu c [a. a to su c ∈ [0.E. . prethodne propozicije i svojstva aditivnosti integrala po podruˇju integracije.7. Korolar 5. 1] → R koja ima prebrojivo toˇaka prekida koje ˇine gust skup u [0. za a ≤ x < ck−1  0 fk    f (ck−1 +) . .D. Neka je 0 . .. b] ⊂ R najviˇe konaˇno toˇaka prekida prve vrste. tj. ˇto je kontradikcija. . n)) definirane s  . . Neka su fk : [a. c k pokazuje da takvih xn ima konaˇno mnogo. . n n Uzmimo bilo koji c ∈ [0. Nadalje. b] → R (k = 1. < cn ≤ b toˇke u kojima f ima prekide prve vrste. Pokaˇimo da je lim f (xn ) = 0. . . 1] \ Q 1 m (5. INTEGRABILNOST MONOTONIH I NEPREKIDNIH FUNKCIJA133 Q. . 1]. Q. 1] i bilo koji injektivan niz (xn )n u [0. b] jednak 0. za ck−1 < x < ck f (x) fk (x) =   f (ck −) . i prethodne propozicije imamo a fk (x)dx = ck−1 fk (x)dx za sve k = 1. . 1] i z 0 f (x)dx = 0. a koja je ipak integrabilna na c c [0. b c Primjer 5. U suprotnom sluˇaju bi z c f (x) = n→∞ n→∞ postojao ε > 0 sa svojstvom da za beskonaˇno mnogo ˇlanova xn ∈ [0.4. pa je njen integral na [a. ε ima samo konaˇno mnogo takvih k. ck−1 < ck < . f (ck +).D. Ovdje definiramo funkciju f : [0. Dokaz: Tvrdnja slijedi iz teorema 5. Naime. m i n su relativno prosti .8) .7. 0 < m < n. . 1] \ Q. k = 1.

RIEMANNOV INTEGRAL ε > 0 moˇemo konstruirati gornju Darbouxovu sumu S < ε. Ako su x1 . s s gdje je n > 2M nε . Ako su F i G bilo koje dvije primitivne funkcije od f na intervalu I.134 POGLAVLJE 5. . Tada je funkcija F : I → R dobro definirana formulom x F (x) = a f (t)dt. onda postoji konstanta C ∈ R takva da vrijedi G(x) = F (x) + C.7.9) Pokaˇimo da je F primitivna funkcija od f na I. (5. a] neprekidna funkcija. .9).E. x1 = x2 . to je S < ε. Zbog c H ′ (c) = 0 dobivamo H(x2 ) = H(x1 ). Za bilo koju toˇku x ∈ I je restrikcija c c funkcije f na segment [a. 1] tako da je x c x F (x) − F (c) = a f (t)dt − f (t)dt = a c f (t)dt = f (c + θx (x − c)). Slijede´i teorem daje dovoljne uvjete za postojanje primitivne funkcije c Teorem 5. H(x) = C. ∀ x ∈ I. ∀x ∈ I. Kako je ostatak sume manji od 2 . Poˇto ima najviˇe nε segmenata u kojima je neki od αk . c k Uzmimo ekvidistantnu subdiviziju segmenta [0. k = 1. gdje je toˇka c izmedu x1 i x2 . . z Za bilo koju toˇku c ∈ I i svaki x ∈ I. . nε ) sve toˇke za koje vrijedi f (αk ) > 2 (vidjeli smo da ih ima c konaˇno mnogo) i neka je M = max{f (αk ). Tada postoji primitivna funkcija od f na I.5. . xk = n . ∀x ∈ I.5 Primitivna funkcija Definicija 5. .8. tj. F ′ (x) = f (x). ∀x ∈ I. tj. Dokaz: Uzmimo toˇku a ∈ I po volji. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R. To dokazuje tvrdnju. . Prema tome je H konstantna funkcija na I. . nε }.D. . pa je integrabilna u Riemannovom smislu.Q. x1 ∈ I. Teorem 5. pomo´u (5. . onda je (G − F )′ = G′ − F ′ = f − f = 0. ∀ x ∈ I. vrijedi G(x) = F (x) + C. imamo θx ∈ [0. 1. Dakle. 1]. k = 0. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R zadana funkcija. ∀ x ∈ I. H ′ (x) = 0. x] ili [x. svojstava integrala i c c Riemannovog teorema 5. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R funkcija neprekidna na I. 5. . . bilo koje dvije toˇke. . Primitivna funkcija ili antiderivacija funkcije f na skupu I je svaka funkcija F : I → R sa svojstvom F ′(x) = f (x). to ε je suma ˇlanova u gornjoj Darbouxovoj sumi S koja njima odgovara manja c M ε ε od nεn < 2 . ∀x ∈ I. tj. n. gdje je H = G − F . Neka su αk z ε (k = 1. onda iz Lagrangeovog teorema srednje vrijednosti imamo c H(x2 ) − H(x1 ) = H ′ (c)(x2 − x1 ).9. Dokaz: Ako je F ′ = f i G′ = f .

5. onda imamo C ∈ R tako da vrijedi G(x) = F (x) + C. gdje je σ integralna suma. za pripadne Darbouxove sume imamo s ≤ F (b) − F (a) ≤ S. Sada dokazujemo Leibniz-Newtonovu formulu koja daje vezu izmedu primitivne funkcije (odnosno pojma derivacije) i Riemannovog integrala funkcije. Odatle je I∗ ≤ F (b) − F (a) ≤ I ∗ . . Sada je b G(b) − G(a) = (F (b) + C) − (F (a) + C) = F (b) − F (a) = F (b) = f (x)dx. PRIMITIVNA FUNKCIJA Odatle imamo F (x) − F (c) = f (c + θx (x − c)). k = 1. (5. ˇto zbog pretpostavke I∗ = I ∗ daje tvrdnju. n. Dovoljno je pretpostaviti da je f integrabilna funkcija i da postoji F primitivna funkcija od f na I.5. za bilo koju donju D-sumu s i bilo koju gornju D-sumu S. Naime. b] ⊂ I vrijedi b a f (x)dx = F (b) − F (a). za neke tk ∈ [xk−1 .D. x−c Iz neprekidnosti funkcije f u toˇki c dobivamo c F ′ (c) = lim 135 F (x) − F (c) = lim f (c + θx (x − c)) = lim f (x) = f (c).D. 1]. vrijedi formula (5. . . Napomena 5. x→c x→c x→c x−c Q. Dakle. xk ]. Teorem 5. gdje je θx ∈ [0. ∀x ∈ I. onda zbog F (a) = 0. .E.10. Prethodni teorem je istinit i bez pretpostavke da je f neprekidna na I.1. no poˇto broj u s sredini ne ovisi o subdiviziji.9). tada za bilo koju subdiviziju a = x0 < x1 < · · · < xn−1 < xn = b segmenta [a. s . Ako je G bilo koja druga primitivna funkcija od f na I. Ako je f neprekidna funkciju na otvorenom intervalu I i F bilo koja primitivna funkcija funkcije f na I.E. a Q. onda za svaki segment [a. b] iz Lagrangeovog teorema srednje vrijednosti imamo n F (b) − F (a) = n k=1 (F (xk ) − F (xk−1 )) = n = k=1 F ′ (tk )(xk − xk−1 ) = k=1 f (tk )(xk − xk−1 ) = σ.10).10) Dokaz: Ako je F primitivna funkcija definirana s (5. onda je s ≤ F (b) − F (a) ≤ S.

6.1 Direktna integracija z Derivacije elementarnih funkcija su opet elementarne funkcije. Navodimo tablicu osnovnih elementarnih funkcija i njihovih primitivnih funkcija. Ako iskoristimo Leibniz-Newtonovu formulu dobivamo b a f (x)dx = f (c)(b − a). slijedi egzistencija toˇke c ∈ a. Ako je F primitivna funkcija od f na otvorenom intervalu I. b .7. c tako da je F (b) − F (a) = F ′ (c)(b − a). a < b. pa iz Lagrangeovog teorema srednje vrijednosti za bilo koje a. ˇto odgovara integralnom teoremu srednje vrijednosti iz Riemannovog teos rema 5. x sin x itd.6 Metode integriranja 5. Prim2 jeri elementarnih funkcija ˇije primitivne funkcije nisu elementarne su e−x . c √ 1 . .136 POGLAVLJE 5. s tim da je ovdje a < c < b 5.. Ne postoji op´i naˇin kako utvrditi je li primitivna c c ln x x funkcija elementarne funkcije opet elementarna funkcija. b ∈ I.2. sin x . Na ˇalost to nije istina kada se radi o primitivnim funkcijama ili antiderivacijama. onda je ona diferencijabilna na I. U pravilu pokuˇavamo nalaˇenje primitivnih funkcija za sloˇenije funkcije raznim poss z z tupcima svesti na te jednostavne funkcije. RIEMANNOV INTEGRAL Napomena 5.

koje se. kao ˇto znamo.5. U oznaci neodredenog integrala to piˇemo kao s (αf (x) + βg(x))dx = α f (x)dx + β g(x)dx. medusobno razlikuju samo za kons stantnu funkciju. Ta oznaka zapravo predstavlja skup svih primitivnih funkcija od f . . Osnovna pravila za nalaˇenje primitivnih funkcija su zapravo obratno z interpretirana pravila za deriviranje funkcija.6. Tako prvo navodimo pravilo koje je posljedica linearnosti derivacije i integrala. Zbog upotrebe primitivnih funkcija u raˇunanju integrala pomo´u Leibnizc c Newtonove formule. onda je αF + βG primitivna funkcija od αf + βg na I. Ako je F primitivna funkcija od f na I i G primitivna od g na I.11. Teorem 5. ˇesto se koristi oznaka za neodredeni integral funkcije c f u oznaci f (x)dx. METODE INTEGRIRANJA 137 f x α F xα+1 α+1 (α = −1) e sin x cos x 1 cos2 x 1 sin2 x 1 x x shx chx 1 ch2 x 1 √ ln |x| ex − cos x sin x tg x −ctg x chx shx thx −cthx Sin−1 x Tg−1 x sh−1 x th−1 x ch−1 x sh2 x 1 1−x2 1 1+x2 √ 1 1+x2 1 1−x2 √ 1 x2 −1 Kod upotrebe Leibniz-Newtonove formule ˇesto se upotrebljava oznaka c b F (x) a = F (b) − F (a).

5.12) Sada primitivnu funkciju F nalazimo uz supstituciju x = ϕ(t).E. tj.12. ϕ(α) Q. ∀ α. Ako je ϕ strogo monotona funkcija J na I i ψ = ϕ inverzna funkcija od ϕ. RIEMANNOV INTEGRAL Dokaz: Funkcija H = αF + βG ima derivaciju H ′ = αF ′ + βG′ = αf + βg. c Primjer 5. Tada je G = F ◦ ϕ primitivna funkcija od (f ◦ ϕ)ϕ′ na J.D. (5. f ◦ ϕ je definirana na J. na sljede´i naˇin: c c F (x) = f (x)dx = f (ϕ(t))ϕ′(t)dt = G(t) + C = G(ψ(x)) + C.D. Neka su I i J otvoreni intervali. gdje je C konstanta po volji. x Rjeˇenje. Takoder. (5. Vrijedi G′ (x) = F ′ (ϕ(x))ϕ′ (x) = f (ϕ(x))ϕ′ (x) ˇto daje s β α ϕ(β) f (ϕ(x))ϕ′ (x)dt = G(β) − G(α) = F (ϕ(β)) − F (ϕ(α)) = −1 f (x)dx. Ta je metoda posljedica pravila za deriviranje kompozicije funkcija.11) dobivamo b ψ(b) f (x)dx = a ψ(a) f (ϕ(t))ϕ′ (t)dt. 11 9 7 2ax + b dx. ax2 + bx + c . Vrijedi f (x) = x 2 − 2x 2 + 3 − x 6 + 5x− 2 pa je s f (x)dx = Primjer 5.6. b = ϕ(β) iz (5. Neka je ϕ(J) ⊆ I. Na´i primitivnu funkciju od f (x) = 9 7 1 1 √ √ 3 x5 −2x4 +3 x− x2 +5 √ . Teorem 5. Druga metoda je supstitucija ili uvodenje nove varijable. β ∈ I vrijedi β ϕ(β) f (ϕ(t))ϕ′ (t)dt = α ϕ(α) f (x)dx. odnosno t = ψ(x).138 POGLAVLJE 5. onda uz oznake a = ϕ(α). ϕ diferencijabilna funkcija na J i F primitivna funkcija od f na I. 1 2 11 4 7 6 1 x 2 − x 2 + 3x − x 6 + 10x 2 + C.E.11) Dokaz: Zbog ϕ(J) ⊆ I je funkcija G = F ◦ ϕ definirana i diferencijabilna na J. Q.

x Rjeˇenje. dx = − adt dobivamo s t t2 F (x) = 1 a t dx √ . n+1 n+1 sin mx sin nxdx. n ∈ N. 2 2 4m (sin mx)2 dx = Primjer 5. METODE INTEGRIRANJA 139 Rjeˇenje.10. Uz supstituciju y = ax2 +bx+c imamo dy = (2ax+b)dx pa imamo s 2ax + b dx = ax2 + bx + c Primjer 5. 2(m − n) 2(m + n) 1 − cos 2mx x sin 2mx dx = − + C. y sinn x cos xdx Rjeˇenje. ln x dx. a a x . Supstitucijom x = a .7. U tu svrhu koristimo trigonometrijsku formulu: sin α · sin β = s 1 [cos(α − β) − cos(α + β)]. Supstitucijom y = sin x imamo dy = cos xdx ˇto daje s s sinn x cos xdx = Primjer 5.9. F (x) = t2 ln2 x tdt = + C = +C 2 2 Rjeˇenje. Supstitucijom t = ln x dobivamo s ln x dx = x Primjer 5. 1 dy = ln |y| + C = ln |ax2 + bx + c| + C. x x2 − a2 ( a )2 t − a2 · − adt t2 =− 1 a √ dt = 1 − t2 1 1 a = − Sin−1 t + C = − Sin−1 + C. za sve m.5. Za m = n i m = −n imamo 2 sin mx sin nxdx = = Za m = n imamo 1 2 [cos(m − n)x − cos(m + n)x]dx = sin(m − n)x sin(m + n)x − . Na´i c y n dy = 1 1 y n+1 + C = sinn+1 x + C.8. Rjeˇenje.6.

Rjeˇenje. π ] → [0.13. te vrijedi 2 r P =4 0 √ r2 − x2 =4 0 π 2 sin 2t r cos tdt = 2r (t + ) 2 2 2 2 π 2 = r 2 π. (1 + x2 ) 1 + x2 dt cos2 t Rjeˇenje. Za funkcije u.13) uz uvjet da integrali u (5. P = 4 c s 0 √ r 2 − x2 . odnosno x = c tg t. b ∈ I vrijedi b b b u (x)v(x)dx = u(x)v(x) a a ′ − u(x)v ′ (x)dx. 2 2 Sada je ϕ(α) = r sin α = 0 i ϕ(β) = r sin β = r.12. dx = s 1 pa zbog 1 cos2 t = 1 + tg 2 t imamo x + C. . Takoder je u sluˇaju c2 + x2 mogu´e s c c √ 2 − c2 mogu´e koristiti supje koristiti supstituciju x = c sht.11. a u sluˇaju x c c stituciju x = c cht Primjer 5. Izraˇunajmo povrˇinu kruga radijusa r. tj. zbog strogog rasta funkcije ϕ : [0. Stavimo x = tg t. Teorem 5. 0 Tre´a je metoda parcijalne integracija koja je posljedica pravila za derivic ranje produkta funkcija (uv)′(x) = u′ (x)v(x) + u(x)v ′ (x).13) postoje. dx √ . c √ c odnosno x = cos2 t rjeˇavamo korijena. a (5. 1 + x2 r dt = (1 + tg 2 t) 1 + tg 2 t cos2 t cos tdt = sin t + C = √ Primjer 5. v : I → R i za svaki par a. onda se pomo´u supstitucije x = c sin t.140 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL √ √ Ako su u podintegralnoj funkciji korijeni oblika c2 − x2 ili c2 + x2 √ ili x2 − c2 . r] postoji njen inverz. s F (x) = = c2 √ r 2 − x2 = c2 2 x = ϕ(t) = r sin t dx = r cos tdt (1 + cos 2t)dt = = r 2 − r 2 sin2 t r cos tdt = cos2 tdt = c2 sin 2t (t + ) + C = G(t).

6. Primjer 5. pa je u(x) = αeαx .5. β β Uvrˇtavanjem u prvi integral dobivamo s F (x) = 1+ 1 αx α 1 α e sin βx − − eαx cos βx + F (x) β β β β 1 αx α e sin βx + 2 cos βx eαx β β β + β2 sin βx + α cos βx eαx β ⇒ ⇒ α2 F (x) = β2 F (x) = α2 . Odatle je β F (x) = eαx cos βxdx = α 1 αx e sin βx − β β eαx sin βxdx Sada ponovimo prethodni postupak za u′ (x) = sin βx i v(x) = eαx . pa je u(x) = s 1 sin βx i v ′ (x) = αeαx . cos βxdx = Rjeˇenje. eαx cos βxdx. pa je u(x) = s ′ v (x) = 1. Stavimo u′ (x) = ex i v(x) = x.E.13. Stavimo u′(x) = cos βx i v(x) = eαx . xex dx. ex dx = ex i Rjeˇenje. F (x) = ex dx = xex − ex + C = (x − 1)ex + C. METODE INTEGRIRANJA 141 Dokaz: Funkcija F (x) = u(x)v(x) je primitivna funkcija od f (x) = u′(x)v(x)+ u(x)v ′ (x) pa vrijedi b b b b u(x)v(x) a = a (u′ (x)v(x)+u(x)v ′ (x))dx = a u′ (x)v(x)dx+ a u(x)v ′ (x)dx. Q.14.D. Tako dobivamo eαx sin βxdx = − 1 αx α e cos βx+ β β eαx sin βxdx s tim da uzmemo 1 sin βxdx = − β cos βx i v ′ (x) = eαx cos βxdx = − 1 αx α e cos βx+ F (x). Odatle je xex dx = xex − Primjer 5.

n ∈ N. te c i=1 j=1 2 vrijedi aj . pa imamo u(x) = x i s ′ v (x) = −2nx(x2 + 1)−(n+1) . (j = 1. k) takvi da je P (x) = Q(x) k i=1 Ai . (5. tj. an ∈ R. ako je Q(x) = (x − x0 )k i stP < k tada postoje i jedinstveni su Ai ∈ R. . c c Tada postoje i jedinstveni su polinomi Pi . s). . a1 . . stPi < stQi . Odatle je Fn (x) = x +2n 2 + 1)n (x Fn+1 (x) = Za n = 1 imamo x2 x dx = 2 +2n[Fn (x)−Fn+1 (x)] 2 + 1)n+1 (x (x + 1)n 1 x 2n − 1 + Fn (x). .17) .2 Integracija racionalnih funkcija Neka je P (x) = a0 +a1 x+a2 x2 +.14. neka je stP < stQ i neka je Q = Q1 · · · Qn .+an−1 xn−1 +an xn . . 2 + 1)n 2n (x 2n ⇒ (5.16) Q(x) Qi (x) i=1 Posebno. .142 Primjer 5.6. . RIEMANNOV INTEGRAL dx . n ≥ 2. x1 . . . takvi da je n P (x) Pi (x) = . gdje su Qi (i = 1. n) u parovima relativno prosti polinomi. polinom stupnja n s koeficijentima a0 . . Fn (x) = POGLAVLJE 5. (n ∈ N). . . aj < 4bj . .15) gdje je p ki + 2 s lj = n. . . +1 pa sada moˇemo rekurzivno pomo´u (5. n). + 1)n (x2 Rjeˇenje.15. bj ∈ R. . . nemaju zajedniˇkih nultoˇaka. (x − x0 )i (5. z c c F1 (x) = x2 5. an = 0. Sada bez dokaza navodimo teorem koji nam omogu´ava rastav prave racionalne funkcije na jednostavne prave c racionalne funkcije Teorem 5. . (i = 1.14) dx = Tg−1 x + C. . . . Neka su P i Q polinomi.14) raˇunati ostale Fn . . . (5. (i = 1. Polinom P je mogu´e faktorizirati na c polinome s realnim koeficijentima prvog i drugog stupnja na slijede´i naˇin: c c P (x) = an (x − x1 )k1 · · · (x − xp )kp (x2 + a1 x + b1 )l1 · · · (x2 + as x + bs )ls . xp su realne nultoˇke polinoma P . . Prisjetimo se da svaku racionalnu funkciju mogu´e napisati kao sumu c polinoma i prave racionalne funkcije. Uzmimo u′ (x) = 1 i v(x) = (x2 + 1)−n . . .

.18) Prethodni teorem svodi integraciju prave racionalne funkcije na integrale oblika: dx . (5. . (n ∈ N). METODE INTEGRIRANJA 143 Ako je Q(x) = (x2 + px + q)k . . + px + q)n (5. .5. A ln(x2 + px + q) + 2 2x + p 4q − p2 4q − p2 .14). +1 gdje je Fn zadana rekurzijom (5. (p2 < 4q). (i = 1. x−a Drugi integral moˇemo za n ≥ 2 rastaviti na z (x2 Ax + B A dx = n + px + q) 2 =− i dalje (x2 2x + p Ap dx+(B− ) n + px + q) 2 (x2 (x2 dx = + px + q)n A 1 Ap + (B − ) 2 + px + q)n−1 2(n − 1) (x 2 dx 2 2x+p √ 4q−p2 n dx + px + q)n (x2 dx 1 = 2 n + px + q) (q − p4 )n = 1 (q − p2 n− 1 ) 2 4 Fn 2x + p 4q − p2 . p2 < 4q i stP < 2k tada postoje i jedinstveni su Ai . k) takvi da je P (x) = Q(x) k i=1 (x2 Ai x + Bi . + px + q)i (5. n (x − a) 1 − n (x − a)n−1 a za n = 1 je dx = ln |x − a| + C. (n ∈ N). Bi ∈ R. Za n = 1 imamo Ax + B A dx = x2 + px + q 2 = 2x + p Ap dx + (B − ) x2 + px + q 2 2B − Ap F1 dx = x2 + px + q .19) (x − a)n (x2 Ax + B dx.6.20) Sada za n > 1 imamo 1 1 dx = + C.

ˇto predstavlja aproksis Tada je volumen a b maciju volumena tijela.7 5. . stolje´u. Funkcija koja opisuje c √ r kruˇnicu na segmentu [−r. . Naˇinimo subc f diviziju Tk a = x0 < x1 < · · · < xn−1 < xn = b (5. f (xk−1 )) i Tk = (xk . 0 z ako je tijelo nastalo rotacijom povrˇine ispod s grafa funkcije f oko osi x. Specijalno. Integralne sume su oblika n k=1 P x P (tk )(xk −xk−1 ). . (5. b]. Izraˇunati volumen kugle radijusa r.7. c Duljinu krivulje izmedu toˇaka Tk−1 = c (xk−1 . Tom problemu c c moˇemo pristupiti na slijede´i naˇin: z c c Neka je krivulja dio grafa funkcije f na segy mentu [a. . ˇto daje s b x V =π a f (x)2 dx.16. b] kao na slici desno. Tk ) = Lk Tk 1 1 Lk Tk 1 0 xk 1 xk xk 1 x (xk − xk−1 )2 + (f (xk ) − f (xk−1 ))2 = . RIEMANNOV INTEGRAL 5. 3 3 3 5. a bio je i jedan od problema na kojima c z se razvijao diferencijalni i integralni raˇun u 17. 1. onda je P (x) = πf (x)2 . n. Uzmimo subdiviziju segmenta [a. b tijeka jednak V = a P (x)dx. f (xk )) aproksimiramo duljinom Lk = d(Tk−1 . b] i oznaˇimo s Tk = (xk .7. . < xn−1 < xn = b.144 POGLAVLJE 5. r] je f (x) = r 2 − x2 pa je V = π −r (r 2 −x2 )dx = z 2r 3 4r 3 π 3 3 π[r 2 (r − (−r)) − ( r3 − −r )] = π[2r 3 − ]= . f (xk )). a = x0 < x1 < .2 Duljina ravninske krivulje Problem odredivanja duljine luka (rektifikacija) kruˇnice i nekih drugih krivulja z ve´ je zaokupljao paˇnju starih Grka. .1 Primjene Volumen rotacionog tijela y Neka je P (x) povrˇina presjeka tijela i ravs nine okomite na os x. c k = 0.21) Primjer 5.22) segmenta [a. pripadne toˇke na grafu.

r] je f (x) = r 2 − x2 .26) a to je integralna suma za subdiviziju (5.27) L= (5.23) (5. .23) i (5.29) Primjer 5. . (5.22) funkcije g(x) = Ako je funkcija g integrabilna na [a. PRIMJENE f (xk ) − f (xk−1) = 1+ (xk − xk−1 ). O = 2π −r rdx = 2πr(r − (−r)) = 4πr 2 . 1 + [f ′ (x)]2 dx. integralna suma je n 2π k=1 f (tk ) 1 + [f ′ (tk )]2 (xk − xk−1 ). (5. Dakle. xk ] je oblika s ′ (t )]2 (x − x 2πf (tk ) 1 + [f k k k−1 ). b]. z r Dakle. onda je duljina krivulje dana s b 1 + [f ′ (x)]2 . Za zadanu subdiviziju segmenta [a.24) Poˇto je udaljenost Lk = d(Tk−1. (k = 1. xk − xk−1 Pomo´u Lagrangeovog teorema dobivamo c f (xk ) − f (xk−1 ) = f ′ (tk ). b]. a 1 + f ′ (x)2 = √r2r−x2 .24) iz (5. Funkcija koja opisuje kruˇnicu na segmentu [−r. x ∈ [a. (5. to je donja aproksimacija L za duljinu krivulje c L dana s n n L= k=1 Lk = k=1 1+ f (xk ) − f (xk−1 ) xk − xk−1 2 (xk − xk−1 ) ≤ L. n).25) dobivamo c n L= k=1 1 + [f ′ (tk )]2 (xk − xk−1 ). b ˇto daje formulu za raˇunanje oploˇja s c s O = 2π a f (x) 1 + [f ′ (x)]2 dx. b].7. Izraˇunati oploˇje kugle√ c s radijusa r. .3 Povrˇina rotacione plohe s Neka je ploha nastala rotacijom oko osi x grafa funkcije f na segmentu [a. . Tk ) izmedu toˇaka manja ili jednaka s c duljini luka izmedu tih toˇaka. a (5. aproksimacija dijela rotacione povrˇine na segmentu [xk−1 .28) 5. . b].17.25) Pomo´u (5.5. . .7. a = x0 < x1 < . < xn−1 < xn = b. xk − xk−1 2 145 (5.

M) kut ˇto ga zatvaraju tanc s gente na krivulju Γ u toˇkama M0 i M. M) µ(M0 M) prosjeˇna zakrivljenost luka M0 M krivulje Γ. Tangenta na graf Γf u toˇki M = (x. pa (5. Tada je α(M0 . c Ako prosjeˇna zakrivljenost teˇi nekom broju kada c z toˇka M po krivulji Γ teˇi k M0 . α(M0 .4 Zakrivljenost ravninske krivulje y Oznaˇimo s α(M0 . x]. Iz formula (5. [1 + [f ′ (x0 )]2 ] 2 .31) i (5.30) Τ x 0 Α x Neka je I ⊆ R otvoren interval. Pomo´u Lagrangeovog teorema srednje vrijednosti za c funkciju τ = Tg−1 f ′ imamo α(M0 . f (x)) ima koeficijent smjera f ′ (x) i sa osi apscisa zatvara c kut τ (x) = Tg−1 f ′ (x).32). Pomo´u teorema srednje vrijednosti za taj integral dobivamo c µ(M0 M ) = ⌢ 1 + [f ′ (s)]2 (x − x0 ). M) = (5. onda t → x0 i s → x0 .30) dobivamo formulu za prosjeˇnu zakrivljenost c f ′′ (t) · 1 + [f ′ (t)]2 1 . (5. RIEMANNOV INTEGRAL 5.31) 1 + [f ′ (t)]2 Za duljinu luka imamo formulu (5.146 POGLAVLJE 5. 1 + [f ′ (s)]2 (5. Neka je c µ(M0 . M) duljina luka krivulje Γ izmedu toˇaka c M0 i M.33) poprima oblik f ′′ (x0 ) κ(M0 ) = 3 . c ⌢ ⌢ M M0 (5. (5.7. f : I → R funkcija koja ima neprekidnu drugu derivaciju na I i neka je Γf graf funkcije f .28): µ(M0 M ) = x0 ⌢ x 1 + [f ′ (u)]2 du. Kada x → x0 .33) gdje su t i s izmedu x0 i x.32) gdje je s ∈ [x0 . Zbog τ ′ (t) = [Tg−1 f ′ ]′ (t) = [Tg−1 ]′ (f ′(t))f ′′ (t) = 1 + [f ′ (t)]2 je f ′′ (t) (x − x0 ) za neko t izmedu x0 i x. M) = τ (x) − τ (x0 ) = τ ′ (t)(x − x0 ) za neko f ′′ (t) t izmedu x0 i x. onda taj broj c z zovemo zakrivljenost krivulje Γ u toˇki M0 .

35) i taj limes zovemo nepravi integral. zakrivljenost krivulje Γf (grafa funkcije f : I → R) u toˇki (x.34) 3 . a.5. Sada ´emo proˇiriti pojam integrabilnosti c s na intervale koji nisu zatvoreni. c Neka je zadana funkcija f (x) = e−x . B] mogla aproksimirati traˇenu povrˇinu (ako tako z s neˇto ima smisla). Poˇto je interval [0. Za tu funkciju vrijedi lim e−x = x→∞ 0. pravcem x = 1 i grafom funkcije pridruˇiti broj koji bi z . Je li mogu´e osjenˇanom dijelu ravnine S omedenom koordic c x→0+ x natnim osima.8 Nepravi integral Do sada smo koristili pojam Riemann integrabilne funkcije na segmentu. to nije mogu´e upotrijebiti prac c SB vokutnike kao aproksimaciju tog dijela ravnine. pa je razumno broj lim B→∞ dijela ravnine S. Da li je mogu´e osjenˇanom dijelu ravc c nine S omedenom koordinatnim osima i y grafom funkcije pridruˇiti broj koji bi imao z f x e x smisao povrˇine. s B B Povrˇina skupa SB je dana sa s B 0 −x e dx = −e −B −x −x 0 = 1 − e−B . Ta je funkcija morala biti ograniˇena na segmentu. ∞ s s neograniˇen. x > 0. da bi se uop´e mogla c c razmatrati njena integrabilnost. x ∈ R. 0 (5.8. b s tim da moˇe biti a = −∞ ili b = ∞. je f ′′ (x) κ(x) = (5. Za tu funkciju vrijedi x 1 lim √ = 0. a. a ne moraju biti ni ograniˇeni. Tako z dobiveni integral ´emo zvati nepravi integral. Takvi su c intervali [a. 1 Neka je zadana funkcija f (x) = √ . Tada piˇemo s ∞ 0 0 e dx = lim (1 − e B→∞ ) = 1 proglasiti povrˇinom s B e dx = lim −x B→∞ e−x dx. b]. [1 + [f ′ (x)]2 ] 2 5. b . c x ∈ I. NEPRAVI INTEGRAL 147 Dakle. No iz slike desno je vidljivo da bi 0 x B za dovoljno veliki B povrˇina dijela ravnine s SB ispod grafa na segmentu [0. f (x)).

RIEMANNOV INTEGRAL y imao smisao povrˇine. definiramo →b a← c A→a+ B B→b− f (x)dx = lim f (x)dx + lim A f (x)dx. .38) divergira.38) konvergira.37) onda se taj limes zove nepravi integral funkcije f na [a. No iz slike desno je vidljivo da bi za dovoljno mali ε > 0 povrˇina s dijela ravnine Sε ispod grafa na segmentu [ε. b . c gdje je c ∈ a. Poˇto je na intervalu s s 0. onda. Ako postoji konaˇan limes c B B→b− lim f (x)dx. uz uvjet da svi limesi postoje. to nije mogu´e c c upotrijebiti pravokutnike kao gornju aproksimaciju tog dijela ravnine.36) dx √ = lim x ε→0+ 1 ε dx √ = 2. B] ⊂ a. 1] mogla aproksimirati traˇenu povrˇinu z s (ako povrˇina ima smisla). (5. A Ako je f integrabilna na svakom segmentu [A. (5.37) ne z postoji kaˇemo da integral (5. a (5. b] : b b f (x)dx = lim a← A→a+ f (x)dx. Ako limes u (5. Neka je funkcija f : [a. 1] funkcija neograniˇena.148 POGLAVLJE 5. b → R integrabilna na svakom segmentu [a. s 0 Ε f x 1 x SΕ 1 x 1 Povrˇina dijela ravnine Sε dobije se kao s Sada piˇemo s ε 1 0← √ 1 √ dx = 2 x x 1 ε √ = 2(1 − ε). b bilo koja toˇka. b i oznaˇava s c →b a f (x)dx. z Analogno definiramo integral na a.38) Takoder se kaˇe da integral (5.6. B] gdje je B < b ≤ +∞. Moˇe se pokazati da prethodna definicija c z ne ovisi o c. x Definicija 5.

+∞ 1. a limB→+∞ sin B Teorem 5. B→+∞ pa integral divergira k +∞.15. 2 1 − x2 ε→−1+ F 0 Primjer 5. ta s svojstva ima i neodredeni integral. cos xdx divergira jer je cos xdx = sin B. Primjer 5. +∞ 0 dx = lim 1 + x2 B→+∞ B 0 dx = lim (Tg−1 x 1 + x2 B→+∞ B ) = lim Tg−1 B = 0 B→+∞ π . NEPRAVI INTEGRAL 149 Napomena Zato ˇto su i limes funkcije i R-integral monotoni i linearni. 0 −1← √ dx = lim 1 − x2 ε→−1+ +∞ 0 0 ε √ dx π = lim (−Sin−1 ε) = . Za p = 1 je ε→0+ lim ε dx = ln a − lim ln ε = +∞. imamo 0 (α < 0) +∞ a dx = xp a +∞ (1 − p > 0) . Za p = 1 je B a dx = xp 1 1 1 − p xp−1 B = a 1 (B 1−p − a1−p ). ne postoji. xp dx divergira za svako p ≥ 0. ε→0+ x . Integral 0← dx konvergira za 0 < p < 1 i divergira za p ≥ 1. 1−p Zbog lim xα = x→+∞ +∞ (α > 0) . 2 Primjer 5.5.19.18.20.8. Integral 0← Dokaz: 1. Neka je a > 0. a1−p (1 − p < 0) p−1 2. Za p = 1 imamo +∞ a dx = lim (ln x B→+∞ x B a ) = lim ln B − ln a = +∞. xp +∞ 3. Integral a a dx konvergira za p > 1 i divergira za p ≤ 1. xp 2.

1 Kriterij konvergencije nepravog integrala Teorem 5. Ako je integral a +∞ ϕ(x)dx konvergentan.40). ako divergira integral (5. Neka je a > 0 i neka su funkcije f.16.E.E.39) onda konvergira i integral (5. Dokaz: Funkcije F (x) = a f (t)dt i Φ(x) = a ϕ(t)dt rastu i vrijedi F (x) ≤ Φ(x). Korolar 5.39).40) divergentan.8. x→+∞ ϕ(x) lim (5.40) i vrijedi a +∞ +∞ f (x)dx ≤ x ϕ(x)dx. ϕ : [a. B B (ii) za svako B > a postoje integrali a f (x)dx i a ϕ(x)dx. i 2.4. 5. za svaki x > a. RIEMANNOV INTEGRAL lim ε dx 1 = (a1−p − lim ε1−p ) = p ε→0+ x 1−p 1 a1−p 1−p ∞ (1 − p < 0) .42) x Ako je c < +∞ i ako konvergira integral (5. a (5. onda je i integral (5.D. ϕ : [a. Odatle slijedi tvrdnja teorema. Q.39) f (x)dx a (5.41) Ako je integral (5. +∞ → R takve da vrijedi (i) 0 ≤ f (x) ≤ ϕ(x) za svaki x ≥ x0 > a.150 Za p = 1 imamo a ε→0+ POGLAVLJE 5. Slijedi iz 1.39) divergentan. onda je konvergentan i integral +∞ (5. odnosno.D. 3. . Za rastu´u funkciju limes u beskonaˇnosti c c F (+∞) = limx→+∞ F (x) postoji ako i samo ako je ta funkcija ograniˇena c odozgo.40) onda divergira i integral (5. Neka su funkcije f. +∞ → R pozitivne i neka postoji f (x) = c (0 ≤ c ≤ +∞). (1 − p > 0) Q.

odnosno divergencija (5. pa konvergencija (5. Ako konvergira integral a |f (x)|dx. onda kaˇemo da integral (5. NEPRAVI INTEGRAL 151 Ako je c > 0 i ako konvergira integral (5. ako divergira integral (5.38) z apsolutno konvergira. c > 0 i 0 < ε < c daju postoc f (x) f (x) janje ∆ > 0 tako da (x > ∆) ⇒ (| ϕ(x) − c| < ε) ⇒ ( ϕ(x) > c − ε) ⇒ ((c − ε)ϕ(x) < f (x)).40).39). b]. Neka je f : [a. Dokaz: Prisjetimo se da je po teoremu 5. tada je konvergentan i nepravi integral a f (x)dx. tj. odnosno.39) povlaˇi divergenciju (5. integrabilna na segmentu [a. a f− (x)dx.8. za svaki b > a.39). Sada je f (x)dx = a a f+ (x)dx − Q. Tad je f (x) = f+ (x) − f− (x) i |f (x)| = f+ (x) + f− (x) za x ≥ a. +∞ a daju konvergenciju nepravih integrala +∞ +∞ f+ (x)dx i +∞ f− (x)dx.39) onda divergira i integral (5.3 i funkcija |f |.40).39).39) istovremeno konvergiraju ili divergiraju. Analogno.40) c povlaˇi divergenciju (5. integrabilna na segmentu [a.E.D. Zbog 0 ≤ f+ (x) ≤ |f (x)| i 0 ≤ f− (x) ≤ |f (x)| za x ≥ a.38) konvergira ali ne konvergira apsolutno. zbog limx→+∞ ϕ(x) = c ⇔ limx→+∞ f (x) = c .E. (5.5. Ako je 0 < c < +∞ onda oba integrala istovremeno konvergiraju ili divergiraju. i f− (x) = max{0. Dokaz: Ako je c < +∞ onda ∀ ε > 0 ∃ ∆ > 0 takav da (x > ∆) ⇒ f (x) f (x) (| ϕ(x) − c| < ε) ⇒ ( ϕ(x) < c + ε) ⇒ (f (x) < (c + ε)ϕ(x)). odnosno divergencija (5. Ako je konvergentan nepravi integral +∞ a |f (x)|dx.40). Q. b].2. Funkcije f+ i f+ su takoder.16. b]. Neka su f+ . pa konvergencija (5. +∞ → R funkcija koja je za svaki b > a in+∞ →b tegrabilna na segmentu [a.40) onda konvergira i integral (5. U sluˇaju c c f (x) ϕ(x) 1 0 < c < +∞. c .40) povlaˇi konvergenciju c (5.40) i (5. konvergen+∞ cija +∞ a a |f (x)|dx i teorem 5. Obratna tvrdnja od tvrdnje u prethodnoj propoziciji nije op´enito istinita. −f (x)} za x ≥ a.D. +∞ → R definirane s f+ (x) = max{0. onda je i konvergentan.39) povlaˇi konvergenciju (5. f (x)} za x ≥ a. onda kaˇemo da uvjetno konvergira z Propozicija 5. ako je integral ap- solutno konvergentan. za svaki b > a. f− : [a. Ako integral (5.

Gama funkcija je poop´enje faktorijela.4. (α ≥ 1). i teorema 5. pa za n ∈ N imamo Γ(n + 1) = nΓ(n) = · · · = n(n − 1) · · · 1 · Γ(1) = n!. 0 2 +∞ cos x dx. zbog |1+xx| ≤ 1+x2 konvergira 2 c drugi.44) Γ(α + 1) = αΓ(α). Nepravi integrali +∞ 0 e−x dx. Naime.152 POGLAVLJE 5. (Gama funkcija) Za α ≥ 1 definiramo nepravi integral +∞ Γ(α) = 0 e−x xα−1 dx. Ta funkcija se javlja u mnogim c matematiˇkim problemima u raznim granama matematike. tj. +∞ → R zovemo gama funkcija. c Funkciju Γ : [1. p > 1). parcijalnom integracijom dobivamo: t 0 t t e x dx = −e −x α −x α x +α 0 0 e−x xα−1 dx. Vrijedi +∞ Γ(1) = 0 e−x dx = 1.43) Konvergencija integrala (5.15. To slijedi iz korolara 5.43) vidi se na slijede´i naˇin: c c Za α ≥ 1 vrijedi limx→+∞ e−x xα+1 = 0 pa za ε = 1 postoji ∆ > 0 takav da (x > ∆) ⇒ (e−x xα−1 x2 = e−x xα+1 < 1) ⇒ (e−x xα−1 < x12 ). 1 + x2 +∞ a cos x dx.21. (5.16.44). xp Primjer 5. RIEMANNOV INTEGRAL Primjer 5.43) slijedi pomo´u teorema 5.22. Sada konvergencija integrala (5. Za gama funkciju vrijedi rekurzija: (5.1. xp (a > 0. c . su konvergentni. a zbog | cos x| ≤ x1p konvergira tre´i nepravi interval za p > 1. i prethodne propozicije: 2 cos 1 zbog e−x ≤ e−x za x ≥ 1 konvergira prvi. Odatle zbog limt→+∞ e−t tα = 0 dobivamo (5.

sn = a1 + a2 + · · · + an .Poglavlje 6 Redovi 6.1) an ili N an ili ∞ n=1 an ili a1 + a2 + · · · + an + · · · . . Neka je (an )n niz realnih brojeva. 1 1 10 = 9 10 9 1 = + 10 1 = + 10 1 1 1 + 2 10 9 102 1 1 +···+ n 2 10 10 153 + 1 1 9 10n .1. Pretvaranje racionalnih brojeva u decimalne. . a sn je n-ta parcijalna suma reda. Primjer 6. (sn )n ) nizova (an )n i (sn )n . Red je uredeni par ((an )n . Element an zovemo op´i ˇlan reda. Oznake za red su c c an ili n∈N (6. .1. Nizu (an )n pridruˇujemo z niz (sn )n definiran s: s1 = a1 s2 = a1 + a2 s3 = a1 + a2 + a3 . .1 Definicija reda Definicija 6.

Za x = −1 imamo 1 1−x+x x = =1+ 1−x 1−x 1−x 2 2 x2 x−x +x = 1+ = 1+x+ = ··· 1−x 1−x xn = (1 + x + x2 + · · · + xn ) + . 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 = 0. n 9 n=1 10 9 10n n=1 Primjer 6. a3 = . a1 = an+1 = . (6. . . . 1! 2! 3! n! . . . . a0 a1 a2 a3 a1 a2 a3 a3 = a0 1 = 2! a0 1 = 3! a0 1 = 4! a0 .3) Derivacija je oblika f ′ (x) = a1 + 2a2 x + 3a3 x2 + · · · + nan xn−1 + · · · . . dobivamo = lim + 2 +···+ n n n→∞ 9 10 9 n→∞ 10 10 10 ∞ ∞ 1 1 1 1 a to piˇemo = s i govorimo da je suma reda . .2) s poˇetnim uvjetom f (0) = 1. . zbog lim POGLAVLJE 6.2. pa kad zbog (6. .154 Iz prethodnog. 1−x n→∞ Za |x| < 1 je lim xn = 0. Geometrijski red. 1 a (n+1)! 0 (n + 1)an+1 = an . . . REDOVI . Primjer 6. x ∈ R. an = . a odatle slijedi 1 = lim (1 + x + x2 + · · · + xn ) = 1 − x n→∞ ∞ n=0 xn . (6. . .3.2) izjednaˇimo koeficijente uz iste potencije dobivamo c a1 2a2 3a3 4a4 = = = = . Traˇimo funkciju u obliku polinoma neodredenog c z stupnja f (x) = a0 + a1 x + a2 x2 + a3 x3 + · · · + an xn + · · · . . Uvjet f (0) = 1 daje a0 = 1. . a2 = . Pokuˇajmo na´i funkciju f : R → R koja je rjeˇenje diferencis c s jalne jednadˇbe z f ′ (x) = f (x).

6) zovemo sumom reda (6.5) konvergentan onda broj s = lim sn n→∞ (6.7) Red (6. n! (6.5) realnih ili kompleksnih brojeva kaˇemo da je konvergentan (sumabilan. (6. αn .5) i oznaˇavamo sa c s= ∞ n=1 an = a1 + a2 + · · · + an + · · · . z zbrojiv). ako je niz (sn )n parcijalnih suma reda (6.6. DEFINICIJA KONVERGENCIJE REDA 155 ˇto pokazuje da ne postoji polinom koji bi zadovoljavao traˇenu diferencijalnu s z jednadˇbu sa zadanim poˇetnim uvjetom. s z pa moˇemo oˇekivati da ∀ x ∈ R vrijedi z c ex = ∞ n=0 xn . Budu´i da je sn = σn +iτn to niz (sn )n konvergira ako i samo ako konvergiraju c nizovi (σn )n i (τn )n . σn = α1 + · · · + αn . n→∞ n→∞ .2. Za niz kompleksnih brojeva (an )n = (αn + iβn )n moˇemo promatrati tri z reda ∞ ∞ ∞ an . τn = β1 + · · · + βn .2 Definicija konvergencije reda ∞ n=1 Definicija 6. n=1 n=1 n=1 s parcijalnim sumama sn = a1 + · · · + an . Stoga je razumno oˇekivati da za z c c ∀ x ∈ R vrijedi x x2 xn f (x) = lim (1 + + +···+ ) = n→∞ 1! 2! n! ∞ n=0 xn .2). Za red an (6.4) 6.5) konvergentan.2. Ako je red (6. Tada vrijedi n→∞ lim sn = lim σn + i lim τn .5) je divergentan ako je niz (sn )n divergentan. βn . n! S druge strane znamo da je funkcija ex rjeˇenje diferencijalne jednadˇbe (6.

onda niz (an )n konvergira k nuli. n→∞ (6. Za poˇetak dajemo primjer u kojem je na oba pitanja mogu´e lako c c odgovoriti 1 konvergira i nadimo njegovu n(n + 1) n=1 1 1 1 sumu.9) divergira k +∞.8) nije op´enito istinita. a pogotovo sume reda. Pokaˇimo da red z Sada je jasno da vrijedi lim sn = 1. moˇe biti vrlo kompliz cirano. REDOVI ∞ n=1 an = (αn + iβn ) = αn + i βn .D.4. n→∞ n→∞ n→∞ Q. tj. vrijedi ∞ n=1 n=1 ( an konvergira ) ⇒ ( lim an = 0). n→∞ ∞ n=1 ∞ 1 = 1.8) Dokaz: Ako red (6. . (Nuˇan uvjet konvergencije reda) z Ako red ∞ an konvergira. sn = k(k + 1) k=1 k k + 1 n+1 k=1 Primjer 6. Obratna implikacija u (6. Harmonijski red ∞ n=1 1 n (6.E.5. pa n(n + 1) n n+1 imamo n n 1 1 1 1 = − =1− . n(n + 1) Teorem 6. ˇto je vidljivo iz sljede´eg c s c primjera Primjer 6. Pitanje konvergencije reda. onda vrijedi n→∞ lim an = lim (sn − sn−1 ) = lim sn − lim sn−1 = s − s = 0. tj. Prvo uoˇimo da za svaki n ∈ N vrijedi c = − .1.5) konvergira k broju s.156 odnosno ∞ n=1 ∞ n=1 ∞ n=1 POGLAVLJE 6.

ˇto pokazuje da je s red (6.10) konvergentan. Za n = 1 imamo 1 s s2 = 1 + 2 ˇto daje bazu indukcije.10) 1 konvergira. U tu svrhu indukcijom z c 1 dokazujemo da ∀ n ∈ N vrijedi nejednakost s2n ≥ 1 + 2 n.2. DEFINICIJA KONVERGENCIJE REDA Uoˇimo da vrijedi sn+1 = sn + c 157 1 > sn pa je niz (sn )n strogo rastu´i. dakle i lim sn = s. Nadalje. lim (−1)n−1 = 0. Sada s2n+1 = s2n + 1 1 1 1 1 + n +· · ·+ n > s2n + n +· · ·+ n = 2n + 1 2 + 2 2 + 2n 2 + 2n 2 + 2n 1 2n+1 = s2n + 1 1 1 1 ≥ 1 + n + = 1 + (n + 1). Zbog s2m+1 = s2m + 1 2m+1 m→∞ m→∞ n→∞ imamo lim s2m+1 = s. Alterniraju´i harmonijski red c ∞ n=1 (−1)n−1 1 n (6. Neka je lim s2m = s ≤ 1. c n+1 Pokaˇimo da je podniz (s2n )n odozgo neograniˇen. s c s2m = 1 − 1 1 − 2 3 − 1 1 − 4 5 −···− 1 1 − 2m − 2 2m − 1 − 1 < 1. a to povlaˇi lim sn = +∞.6. Primijec c n→∞ n→∞ 1 timo. Prema teoremu o rastu´im c c nizovima taj niz je konvergentan. vrijedi s2m = 1− 1 2 + 1 1 − 3 4 +···+ 1 1 − 2m − 1 2m ˇto pokazuje da je podniz (s2m )m strogo rastu´i. 2m pokazuje da je niz (s2m )m odozgo ograniˇen. .6. a vrijedi lim = 0. tj. z n→∞ n Nadalje. 2 2 2 2 = s2n + 2n Odatle zakljuˇujemo lim s2n = +∞. red divergira. c Primjer 6. konvergencija niza op´ih c n→∞ n ˇlanova k nuli nije dovoljan uvjet za konvergenciju reda. Nuˇan uvjet konvergencije je ispunjen. Konvergencija redova je u skladu s operacijama zbrajanja redova i mnoˇenja z redova sa skalarima. Dakle.

158 Teorem 6.2. Neka su
∞ n=1

POGLAVLJE 6. REDOVI an i
∞ ∞ n=1

bn konvergentni redovi sa sumama A i B.

Za svaki par λ, µ ∈ C je red
∞ n=1

(λan + µbn ) konvergentan i vrijedi
∞ n=1 ∞ n=1

n=1

(λan + µbn ) = λ

an + µ

bn .

(6.11)

Dokaz: Oznaˇimo An = a1 + · · · + an , Bn = b1 + · · · + bn , Cn = (λa1 + µb1 ) + c · · · + (λan + µbn ). Zbog Cn = (λAn + µBn ) za sve n ∈ N, lim An = A i
n→∞ n→∞ n→∞ n→∞ n→∞

lim Bn = B imamo lim Cn = λ lim An +µ lim Bn , tj. vrijedi (6.11).Q.E.D.

z Sada ´emo prouˇiti konvergenciju geometrijskog reda koji igra vaˇnu ulogu c c u narednim rezultatima o konvergenciji redova. Teorem 6.3. Za q ∈ C, |q| < 1, geometrijski red
∞ n=0

qn = 1 + q + q2 + · · ·

(6.12)

konvergira i ima sumu

Dokaz: Za |q| < 1 imamo odakle slijedi

1 . Za |q| ≥ 1 red (6.12) divergira. 1−q

1 − q n = (1 − q)(1 + q + · · · + q n−1 ) sn = 1 + q + · · · + q n−1 = 1 − qn 1 1 = − qn. 1−q 1−q 1−q

1 . n→∞ n→∞ 1−q Ako je |q| ≥ 1, onda je ∀ n ∈ N, |q n | ≥ 1, pa niz op´ih ˇlanova reda (6.12) c c ne teˇi k nuli, dakle taj red divergira. z Q.E.D. odatle zbog lim q n = 0 dobivamo lim sn =

6.3

Usporedivanje redova, apsolutna konvergencija redova
an kaˇemo da je red s pozitivnim ˇlanovima ako z c

Definicija 6.3. Za red je ∀ n ∈ N, an ≥ 0.

6.3. USPOREDIVANJE REDOVA, APSOLUTNA KONVERGENCIJA159 Teorem 6.4. 1. Red an s pozitivnim ˇlanovima konvergira ako i samo c ako je njegov niz parcijalnih suma (sn )n ograniˇen. Tada je ∞ an = c n=1 sup{sn ; n ∈ N}. 2. Ako red
∞ n=1 an

s pozitivnim ˇlanovima konvergira, onda njegova suma c
∞ n=1

ne ovisi o poretku ˇlanova, tj. vrijedi c N bijekcija (permutacija).

an =

∞ n=1

aσ(n) , gdje je σ : N →

Dokaz: 1. Neka je (sn )n niz parcijalnih suma reda ∞ an . Jasno, sn+1 = n=1 sn + an+1 pa je niz (sn )n rastu´i. Takav niz je konvergentan ako i samo ako c je ograniˇen. c 2. Oznaˇimo s (s′n )n niz parcijalnih suma reda ∞ a′n , a′n = aσ(n) . Za c n=1 bilo koji n ∈ N postoje p, q ∈ N takvi da je σ(1) < p, σ(2) < p, . . . , σ(n) < ′ p, τ (1) < q, τ (2) < q, . . . , τ (n) < q, gdje je τ = σ −1 . Odatle je sn = aσ(1) + aσ(2) + . . . + aσ(n) ≤ a1 + a2 + . . . + ap = sp i sn = a1 + a2 + . . . + an = aσ(τ (1)) + aσ(τ (2)) + . . . + aσ(τ (n)) ≤ aσ(1) + aσ(2) + . . . + aσ(q) = s′q . To daje sup{s′n ; n
∞ m=1 ′ am .

∈ N} = sup{sm ; m ∈ N}, odnosno

′ an = lim sn = lim sm = n→∞ m→∞

n=1

Q.E.D. an , bn redovi s pozitivnim (6.13) an ≤ K bn .

Lema 6.1. (usporedivanje redova) Neka su ˇlanovima i neka postoji K > 0 tako da je c

an ≤ K bn , ∀n ∈ N. Ako konvergira red bn , onda konvergira i red an i vrijedi Ako red an divergira, onda divergira i red bn .

n n Dokaz: Neka je sn = k=1 ak i tn = k=1 bk . Nizovi (sn )n i (tn )n su rastu´i i zbog (6.13) vrijedi sn ≤ Ktn , ∀n ∈ N. Niz (tn )n konvergira ako i c samo ako je ograniˇen. Tada je i niz (sn )n ograniˇen, pa konvergira i vric c jedi lim sn ≤ K lim tn . Ako je niz (sn )n neograniˇen, tada je i niz (tn )n c neograniˇen. c Q.E.D. ∞ n=1

Primjer 6.7. Red

1 je konvergentan jer (n + 1)2 > n(n + 1) povlaˇi c n2
∞ n=1

1 1 < ⇒ (n + 1)2 n(n + 1)

1 ≤ (n + 1)2

∞ n=1

1 = 1. n(n + 1)

160 Primjer 6.8. Red
∞ n=1

POGLAVLJE 6. REDOVI 1 konvergira za p ≥ 2, jer je np ≥ n2 ˇto povlaˇi s c p n
∞ n=1 ∞ n=1

1 ≤ np

∞ n=1

1 . n2
1 n

Primjer 6.9. Red ˇto povlaˇi s c

1 divergira za p ≤ 1, jer je np ≤ n, odnosno np
∞ n=1

1 , np

1 ≤ n

∞ n=1

1 , np

a red

∞ n=1

1 divergira. n

Teorem 6.5. Neka je (an )n niz u C. 1. Ako konvergira red
∞ n=1

|an |
∞ n=1

(6.14) an | ≤
∞ n=1

onda konvergira i red

∞ n=1

an i vrijedi |

|an |.

2. Ako konvergira red (6.14) i ako je σ : N → N bijekcija, onda konvergira i red

aσ(n) i vrijedi

an =

aσ(n) .

n=1

n=1

n=1

Dokaz: I. Pretpostavimo da je (an )n niz u R i definirajmo a+ = n an 0 ako je an ≥ 0 , ako je an < 0 a− = n 0 −an ako je an ≥ 0 . ako je an < 0

Za nizove (a+ )n i (a− )n s pozitivnim ˇlanovima vrijedi c n n an = a+ − a− , |an | = a+ + a− (∀ n ∈ N). n n n n (6.15)

Budu´i da po pretpostavci red ∞ |an | konvergira i da ∀n ∈ N vrijedi c n=1 ∞ a+ ≤ |an |, a− ≤ |an |, po lemi 6.1. redovi ∞ a+ i n=1 a− konvergiraju. n n n n=1 n Neka su A+ i A− nizove sume. Tada po teoremu 6.2. vrijedi A+ − A− = ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ + − + − n=1 an − n=1 an = n=1 (an − an ) = n=1 an , tj. red n=1 an je kon∞ + − + vergentan. Prema teoremu 6.4. imamo A = n=1 aσ(n) i A = ∞ a− , n=1 σ(n) iz ˇega slijedi ∞ an = A+ − A− = ∞ (a+ − a− ) = ∞ aσ(n) . c n=1 n=1 σ(n) n=1 σ(n)

6.4. UVJETI ZA KONVERGENCIJU REDA

161

II. Neka je (an )n niz u C, an = αn + iβn , αn , βn ∈ R. Zbog |αn | ≤ |an |, |βn | ≤ |an |, ∀n ∈ N, slijedi konvergencija redova ∞ |αn | i ∞ |βn |, a n=1 n=1 odatle i redova ∞ αn i ∞ βn . Odatle opet slijedi konvergencija reda n=1 n=1 ∞ (αn + iβn ) = ∞ an . Nadalje, za svaki k ∈ N imamo | k an | ≤ n=1 n=1 n=1 k ∞ |an | ≤ n=1 |an |, pa za k → ∞ dobivamo | ∞ an | ≤ ∞ |an |. n=1 n=1 n=1 Konaˇno, ∞ an = ∞ αn +i ∞ βn = ∞ ασ(n) +i ∞ βσ(n) = c n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 ∞ (ασ(n) + iβσ(n) ) = ∞ aσ(n) . Q.E.D. n=1 n=1 Definicija 6.4. Za red ∞ an kaˇemo da je apsolutno konvergentan ako z n=1 je red ∞ |an | konvergentan. Red ∞ an je uvjetno konvergentan ako n=1 n=1 konvergira, ali red ∞ |an | divergira. n=1 Teorem 6.6. Neka su je Ako red Ako red apsolutno. an , bn redovi u C i neka postoji K > 0 tako da (6.16)

|an | ≤ K |bn |, ∀n ∈ N.

bn apsolutno konvergira, onda apsolutno konvergira i red an . an ne konvergira apsolutno , onda niti red bn ne konvergira

6.4

Neki dovoljni uvjeti za konvergenciju reda
∞ n=1

Promotrimo

(−1)n−1 an

(6.17)

red u R gdje je an > 0, ∀n ∈ N (alterniraju´i red) c Teorem 6.7. (Leibnitzov kriterij) Ako niz (an )n realnih pozitivnih brojeva strogo pada i limn an = 0, tada red (6.17) konvergira k broju A za koji vrijedi 0 < A < a1 . Dokaz: Neka je (sn )n niz parcijalnih suma reda (6.17). Vrijedi s2m = (a1 − a2 ) + (a3 − a4 ) + · · · + (a2m−1 − a2m ), tj. podniz (s2m )m je strogo rastu´i. Nadalje je s2m = a1 − (a2 − a3 ) − · · · − (a2m−2 − a2m−1 ) − a2m < a1 , c c pa je podniz (s2m )m ograniˇen odozgo. Dakle, podniz (s2m )m je konvergentan; neka je A = limm s2m . Zbog s2m+1 = s2m + a2m+1 je = limm s2m+1 = A, pa je takoder i limn sn = A. Iz prethodnog slijedi ocjena s2m < A < s2m−1 , ∀m ∈ N. Q.E.D.

Tako nije ispunjen nuˇan uvjet konverz gencije reda. 1 ⊂ R takvi da vrijedi ∀n ≥ m. an+1 ≥ 1. Tada konvergira i red ∞ |an |. Ako postoje m ∈ N i q ∈ 0. an apsolutno konvergira. ∀n ∈ N. matematiˇar i fiziˇar c c 1 . a onda niti niz (an )n ne konvergira k nuli. Jean le Rond d’Alembert (Paris. Teorem 6. n n=1 2.D. odakle slijedi ∞ |am+k | ≤ |am | ∞ q k = 1−q . listopad 1783. tj.8. REDOVI Teorem 6. onda red ∞ an+1 an ≤ q. tj. ∀n ≥ m. kaˇe da za podniz (apn )n niza (an )n vrijedi n |apn | ≥ 1. |apn | ≥ 1.9. m q Dokaz: 1. (D’Alembertov1 kriterij) Neka je (an )n niz u C i an = 0.) francuski filozof.E. Uvjet 2. . ∀n ∈ N. Ako postoje m ∈ N i q ∈ 0. studeni 1717. pa niz (an )n ne teˇi z k nuli. nije ispunjen nuˇan uvjet konvergencije reda. 16. ∀n ≥ m. onda red an n=1 2. Za n ≥ m imamo |an | ≤ q n . 1. imamo |am+k | ≤ q|am+k−1 | ≤ · · · ≤ q q k |am |. ∞ an apsolutno konvergira. ∞ an apsolutno konvergira. ∀n ≥ m.E. odnosno. 29. k ∈ N. n=m n=m Tada konvergira red ∞ |an |.Paris.162 POGLAVLJE 6. n=1 n=1 2. (Cauchyjev kriterij) Neka je (an )n niz u C. Ako vrijedi ∞ n=1 |an | ≥ 1 za beskonaˇno mnogo indeksa n ∈ N. an apsolutno konvergira. Q. z odnosno. pa red ∞ |am+k | k=1 k=1 k=1 konvergira (jer je majoriziran s konvergentnim geometrijskim redom). z Q. n=1 n=1 2. Iz drugog uvjeta imamo |an | ≥ |am | > 0. 1 ⊂ R takvi da vrijedi onda red ∞ n |an | ≤ q.D. 1. pa je ∞ |an | ≤ ∞ q n = 1−q . n=1 Dokaz: 1. onda red c an divergira. Tada podniz (apn )n ne konvergira k nuli. Za n = m + k. Ako postoji m ∈ N takav da vrijedi ∞ an divergira.

= n n+1 → 1.1. postoji m ∈ N takav da (k ≥ m) ⇒ m+k |am+k | ≤ q ′ . Sada za taj ε postoji m ∈ N sa svojstvom ∀n ∈ N (n ≥ m) ⇒ r − ε < an+1 < r + ε = q ili (n ≥ m) ⇒ r − ε < n |an | < r + ε = q . |an | konvergira k r ∈ R+ .8 ili teorema 6. an Sada iz desnih nejednakosti i teorema 6.9. onda ju daje i Cauchyjev kriterij. 1 n = 1 √ nn → 1.8 ili teorema 6. |am | q m+k −→ q. Redovi za koje niti D’Alembertov niti Cauchyjev kriterij ne daju odluke o konvergenciji ili divergenciji: ∞ n=1 ∞ n=1 ∞ n=1 ∞ n=1 1 konvergira i n(n + 1) 1 divergira i n an+1 an an+1 an = n(n+1) (n+1)(n+2) = n n+2 → 1.1. a za 1 < r red divergira. ali D’Alembertov kriterij ne daje odluku o c . UVJETI ZA KONVERGENCIJU REDA 163 Korolar 6.4. onda za 0 ≤ r < 1 red an an n n n=1 apsolutno konvergira.6. onda postoji ε > 0 takav da je r + ε < 1. ˇto pokazuje s slijede´i primjer. Neka je (an )n niz u C i an = 0. slijedi apsolutna konvergencija reda ∞ an . Dajemo primjer reda ˇija konvergencija se moˇe ustanoviti c z pomo´u Cauchyjevog kriterija. onda imamo m+k |am+k | ≤ k k→∞ Primjer 6.11. n=1 n=1 U sljede´em primjeru se vidi da korolar 6.E. Obratna tvrdnja nije istinita. Naime. c m+k Napomena 6.D. q ′ = q + ε < 1. Dokaz: Ako je 0 ≤ r < 1. ∀k ∈ N. u sluˇaju r = 1 ne daje c c odluku. Ako neki od nizova ∞ an+1 n . ako je |am+k | ≤ q k |am |. U sluˇaju 1 < r uzimamo ε > 0 takav da je c ∞ c r − ε > 1.1. Ako D’Alembertov kriterij daje odluku. 1 √ nn n 1 konvergira i n2 1 divergira i n n n 1 n2 = → 1. zakljuˇujemo divergenciju reda c an . ∀n ∈ N. Tada pomo´u lijevih nejednakosti i teorema 6. Q.10. Tada za ε > 0.9. Primjer 6.

13.8. E(z) = ∞ n=0 zn . nije mogu´a odluka. ∞ neprekidna i padaju´a funkcija na [1. Za svaki z ∈ C apsolutno konvergiraju redovi S(z) = ∞ n=0 (−1)n z 2n+1 . niz ne 4n a2n 8 an n konvergira.164 POGLAVLJE 6. tj. +∞ . Tada je a2n+1 = 2 i a2n−1 = 4n 2 = 1 . red apsolutno konvergira i definira funkciju E : C → C. Neka je niz (an )n definiran s a2n = Primjer 6. limn an = 2 . 1 n Dokaz: Neka je sn = x 1 k=1 f (k) parcijalna suma reda i neka je F (x) = f (t)dt. REDOVI 1 . E(0) = 1. 2n |a2n | = 1 c 2 2 n→∞ 1 1 1 2n+1 2n+1 −→ . n! Teorem 6.1.12. Za svako z ∈ C red an+1 = an z n+1 (n+1)! zn n! ∞ n=0 zn apsolutno konvergira. +∞ . C(z) = (2n + 1)! ∞ n=0 ∞ n=0 (−1)n z 2n . Ako red konvergira onda vrijedi 1 +∞ f (x)dx ≤ ∞ n=1 f (n) ≤ f (1) + f (x)dx. Naime. Red gira. (Integralni Cauchyjev kriterij) Neka je f : [1. ∞ n=1 +∞ f (n) konvergira ako i samo ako integral 1 f (x)dx konver- +∞ 2.10. ali ni po teoremu 6. ∀x ∈ [1. ∀n ∈ N. E(1) = e. n! Primjer 6. n+1 Po korolaru 6. n! = |z| n→∞ −→ 0 = r < 1. c 1. |a2n+1 | = 2 · 2 i 2 4n−1 konvergenciji ili divergenciji. 4n a2n+1 = an+1 a2n 2 . +∞ → [0. . (2n)! Ti su redovi apsolutno majorizirani s redom zn . tj. Naprotiv.

onda je niz +∞ n=1 n=1 (sn )n ograniˇen. Ispitaj konvergenciju reda 1 za p > 1. +∞ . ∀k ∈ N. 1.6.4. taj limes postoji ako i samo ako je F ograniˇena. tj. UVJETI ZA KONVERGENCIJU REDA 165 Funkcija f je padaju´a. tj. k + 1] imamo f (k + 1) ≤ c k+1 f (t) ≤ f (k). c c Tada vrijedi sn ≤ f (1) + sup F . pa ∀k ∈ N i ∀t ∈ [k. red x lnp x ∞ n=2 1 n lnp n . Funkcija f (x) = +∞ Prema teoremu 5. n−1 Dakle. +∞ je neprekidna i padaju´a. Neka konvergira 1 f (x)dx. postoji limx→+∞ F (x). Obratno. c xp 1 konvergira za p > 1 i divergira za p ≤ 1. 1 Q.D. Funkcija n lnp n 1 f (x) = . tj. Vrijedi k+1 k n F (n + 1) = 1 2 f (t)dt = k=1 3 f (t)dt ≤ n k=1 f (k) = sn ≤ ≤ f (1) + f (t)dt + 1 2 +∞ f (t)dt + · · · + + f (t)dt = f (1) + F (n). x ∈ [2. p − 1 ln x p − 1 ln 2 +∞ 2 dx . konvergentan. Primjer 6. Odatle je f (k + 1) ≤ n+1 k n f (t)dt ≤ f (k).E. 1 1 = p−1 p − 1 ln 2 1 1 1 1 + p−1 p−1 . pa je i rastu´i niz (sn )n ograniˇen. Vrijedi c x lnp x x F (x) = 2 dt = t lnp t ln x ln 2 y = ln t dy = dt/t ln x = ln 2 dy = yp =− x→+∞ 1 y 1−p p−1 =− pa je lim F (x) = konvergira za p > 1.15 i red ∞ n=1 1 dx konvergira za p > 1 i divergira za p ≤ 1. Zbog rasta funkcije F c c je i ta funkcija ograniˇena.14. red c c ∞ f (n). ∃ sup F .15. np ∞ n=2 Primjer 6. ∀n ∈ N imamo F (n + 1) ≤ sn ≤ f (1) + F (n). pa postoji sup F = lim F (x) = c x→+∞ f (x)dx. Tada xp 1 je neprekidna i padaju´a na [1. Poˇto je F s rastu´a funkcija. ako red ∞ f (n) konvergira. Dakle. a tada je i niz (F (n))n ograniˇen.

Neka su an i ∞ n=0 y bn redovi u R ili b3 b2 b1 C. ∞ n=0 Teorem 6. gdje je Cn = a0 Bn + a1 Bn−1 + · · · + an B0 . . to postoji M > 0 tako da ∀n. ∀n ∈ N0 i |an |. n n Dokaz: Oznaˇimo An = c a= ∞ n=0 k=0 ak . cn zovemo produktom redova ∞ n=0 (6. ′ ′ Pokaˇimo da vrijedi lim Cn = 0. Neka je sada a > 0. REDOVI 6.18) b ∞ n=0 0 0 a0 a1 a2 a3 x Red ∞ n=0 an i ∞ n=0 bn . ∀n. ∞ n=0 pa je tvrdnja istinita.18) konvergira k AB.5 Produkt redova ∞ n=0 Definicija 6. pa za parcijalne sume reda cn imamo: Cn = a0 b0 + (a0 b1 + a1 b0 ) + · · · + (a0 bn + a1 bn−1 + · · · + an b0 ) = ′ ′ ′ = a0 Bn +a1 Bn−1 +· · ·+an B0 = a0 (B +Bn )+a1 (B +Bn−1 )+· · ·+an (B +B0 ). 2a Zbog konvergencije reda an n=0 vrijedi lim an = 0. a tada je A = 0 i cn = 0. Cn = An B + Cn . onda red ∞ n=0 an apsolutno konvergira k A i red bn konver- cn definiran s (6. ∀n.166 POGLAVLJE 6. Definirajmo niz (cn )n sa n cn = k=0 ak bn−k . ′ ′ ′ ′ ′ tj. . 1. Budu´i da je lim Bn = lim (Bn −B) = z c ′ 0. . Bn = Bn − B.5. Bn = k=0 ′ bk . za bilo koji ε > 0 postoji n→∞ n→∞ n→∞ ∞ p ∈ N takav da (n > p) ⇒ n→∞ ′ (|Bn | < ε1 = ε 2(p+1)M ε ). Uzmimo sada nε = p + q. pa za ε2 = ∀n (n > q) ⇒ (|an | < ε2 ). . Za n > nε imamo: > 0 postoji q ∈ N (q ≥ p) takav da ′ ′ ′ ′ ′ |Cn | ≤ (|B0 ||an | + · · · + |Bp ||an−p |) + (|Bp+1 ||an−p−1| + · · · + |Bn ||a0 |). Ako je a = 0 onda je an = 0. |Bn | ≤ M. 2. Ako red gira k B. k = 0.11. Takoder. .

Red zovemo redom funkcija. ∀n.D. U prethodnom teoremu nije mogu´e izostaviti uvjet apsolutne c ∞ (−1)n √ konvergencije kod oba reda.12. 6. red konvergira po Leibnit1+n n=0 zovom kriteriju. Dakle. lim Cn = 0. vrijedi E(x)E(y) = z E(x + y). Q. .E. Naime. funkcija E je eksponencijalna funkcija. pa kvadrat polaznog reda divergira.16. .6. n! Dakle.6 Redovi potencija ∞ n=0 Neka je (fn )n niz funkcija fn : I → R( ili C). . Zbog 1 k(2 + n − k) ≥ 1 . 2. ∀x. Kvadrat toga reda ima op´i ˇlan c c 1 1 √ + √ +···+ 1 1+n 2n 1 k(2 + n − k) 1 1+n cn = (−1)n +···+ √ . . REDOVI POTENCIJA 167 ′ ′ ′ Zbog n − p > q vrijedi |Cn | ≤ ε2 (|B0 | + · · · + |Bp |) + ε1 (|a0 | + · · · + |an−p−1 |) < ′ ε2 (p + 1)M + ε1 a = ε. a odatle lim Cn = AB. n + 1} 1+n imamo |cn | ≥ 1. Primjer 6. Pokaˇimo da za funkciju E iz primjera 6.6. ∀k ∈ {1. y. E(x)E(y) = ∞ n=0 xn n! ym = m! m=0 ∞ ∞ n=0 n k=0 xk y n−k k! (n − k)! ∞ n=0 = ∞ n=0 1 n! n k=0 n! xk y n−k k!(n − k)! = = ∞ n=0 1 n! n k=0 n k n−k x y k = (x + y)n = E(x + y). fn . n→∞ n→∞ Napomena. I ⊆ R( ili C).

168 Ako je ∀n ∈ N0 , fn (x) = an (x − c)n , x ∈ I, onda se red
∞ n=0

POGLAVLJE 6. REDOVI

Im z

an (x − c)n

(6.19)
c r

naziva red potencija oko toˇke c. Neka je c K = {z ∈ C; red (6.19) konvergira u z}. Sada definiramo r = sup{|z − c|; z ∈ K} 0 i nazivamo ga radijus konvergencije reda (6.19). Zbog jednostavnijeg pisanja uzmimo c = 0, tj. imamo red potencija oko nule ∞ an xn .
n=0

Re z

(6.20)

Red

∞ n=1

nan xn−1 .

(6.21)

zovemo derivacijom reda (6.20) ˇlan po ˇlan, a red c c
∞ n=0

an n+1 x . n+1

(6.22)

zovemo antiderivacijom (neodredenim integralom) reda (6.20) ˇlan po ˇlan. c c Teorem 6.12. (o radijusu konvergencije) 1. Redovi (6.20), (6.21) i (6.22) imaju jednak radijus konvergencije. 2. Ako je r radijus konvergencije reda (6.20) i r > 0, onda svi redovi apsolutno konvergiraju za ∀z ∈ C, |z| < r, i divergiraju za ∀z ∈ C, |z| > r. 3. Ako je ρ = lim supn
n

1 |an |, onda je r = . ρ

Dokaz: Neka je radijus konvergencije reda (6.20) r > 0 i neka je u ∈ C, ∞ n 0 < |u| < r. Tada postoji z0 ∈ K, |u| < |z0 | < r, tj. red n=0 an z0 n konvergira. Zbog toga niz (an z0 )n konvergira k nuli pa je ograniˇen, tj. c M n ∃M > 0, |an z0 | ≤ M, ∀n, a odatle je |an | ≤ , ∀n. Sada imamo |z0 |n |an un | ≤ Mq n , gdje je q = |u| < 1. |z0 | (6.23)

6.6. REDOVI POTENCIJA

169

∞ Odatle slijedi konvergencija reda n=0 |an un |, tj. apsolutna konvergencija reda ∞ an un . Dakle, red (6.20) apsolutno konvergira ∀z ∈ K(0, r), tj. n=0 |z| < r. Pokaˇimo sada konvergenciju redova (6.21) i (6.22) na istom skupu. U tu z |u| n svrhu pomnoˇimo (6.23) prvo s |u| , a zatim s n+1 , pa imamo: z

|nan un−1 |

1 n−1

an n+1 ≤ bn−1 q, odnosno u n+1
1

1 n+1

≤ cn+1 q, gdje je
1

(6.24)

n+1 |u| nq n−1 , cn+1 = M . bn−1 = M |u| (n + 1)q Vrijedi limn bn−1 = limn cn+1 = 1. Za q < 1 ∃ε > 0 tako da je q ′ = (1 + ε)q < 1, a takoder postoji nε ∈ N tako da (n > nε ) ⇒ (bn−1 < 1+ε)∧(cn+1 < 1+ε). Tada za n > nε iz (6.24) imamo 1 n−1

nan u

n−1

an n+1 ≤ (1 + ε))q = q < 1, i u n+1

1 n+1

≤ (1 + ε)q = q ′ < 1,

pa redovi (6.21) i (6.22) apsolutno konvergiraju po Cauchyjevom kriteriju. Iz prethodnog slijedi da za radijuse konvergencije r2 i r3 redova (6.21) i (6.22) vrijedi r = r1 ≤ r2 i r1 ≤ r3 . Red (6.20) je antiderivacija reda (6.21) ˇlan po c ˇlan, pa po prethodnom vrijedi r1 ≥ r2 . Analogno, red (6.20) je derivacija c reda (6.22) ˇlan po ˇlan, pa je r1 ≥ r3 . Dakle r = r1 = r2 = r3 ,a za |z| > r c c redovi divergiraju, jer bismo u suprotnom imali kontradikciju s definicijom radijusa konvergencije kao supremuma. Tako smo dokazali tvrdnje 1. i 2. 3. Ako je 0 ≤ ρ < +∞ onda su za svaki ε > 0 gotovo svi ˇlanovi niza c c c c ( n |an |)n manji od ρ + ε, a beskonaˇno ˇlanova je ve´e od ρ − ε. Sada za |z| > 1 odaberimo ε > 0 tako da je (ρ−ε)|z| ≥ 1. Uzmimo podniz ρ pn |apn | > ρ − ε, pa za |z| > 1 vrijedi pn |apn z pn | ≥ (ρ − ε)|z| ≥ 1. Dakle, ρ podniz (apn z pn )n ne konvergira k nuli, a tada niti niz (an z n )n ne konvergira k nuli, tj. red divergira u svakoj toˇki z ∈ C, |z| > 1 . c ρ 1 Uzmimo z ∈ C, |z| < ρ i ε > 0 tako da je (ρ + ε)|z| < 1. Sada za gotovo sve ˇlanove niza ( n |an z n |)n vrijedi n |an z n | ≤ (ρ + ε)|z| = q < 1, tj. red c apsolutno konvergira po Cauchyjevom kriteriju. 1 Pokazali smo da red apsolutno konvergira ∀z ∈ C, |z| < ρ i divergira 1 ∀z ∈ C, |z| > ρ , dakle, r = 1 . Q.E.D. ρ Ako je r > 0 radijus konvergencije redova (6.20), (6.21) i (6.22), onda su sa f (z) =
∞ n=0

an z n ,

(6.25)

170 f1 (z) = f2 (z) = M2 (z) =
∞ n=1 ∞ n=2 ∞ n=2

POGLAVLJE 6. REDOVI nan z n−1 , n(n − 1)an z n−2 , n(n − 1)|an ||z|n−2 (6.26) (6.27) (6.28)

Lema 6.2. Neka je r > 0 radijus konvergencije reda (6.25). Za svaki 0 < r1 < r i svaki par u, z ∈ C, u = z i |u| ≤ r1 , |z| ≤ r1 , vrijedi nejednakost f (z) − f (u) 1 − f1 (u) ≤ M2 (r1 )|z − u|. z−u 2 (6.29)

definirane funkcije na K(0, r) ⊆ C.

Dokaz: Vrijedi a odatle je

k−1 uk −z k = (u−z)(uk−1 +uk−2z · · ·+uz k−2 +z k−1 ) ⇒ |uk −z k | ≤ kr1 |u−z|, ∀k ∈ N,

z n − un − nun−1 = |z n−1 − un−1 + (z n−2 − un−2)u + · · · + (z − u)un−2| ≤ z−u
n−2 n−2 n−2 n−2 ≤ |z−u|[(n−1)r1 +(n−2)r1 +· · ·+1r1 ] ≤ |z−u|r1

n(n − 1) , (n = 2, 3, . . .). 2

Odatle slijedi f (z) − f (u) − f1 (u) = z−u =
∞ n=2 ∞ n=0

an z n − an un − nan un−1 = z−u n=1
∞ n=2

an

z n − un − nun−1 z−u

≤ |z−u|

n(n − 1) n−2 |an |r1 = |z−u|M2 (r1 ). 2 Q.E.D.

Korolar 6.2. Neka su f : −r, r → R i f1 : −r, r → R definirane s (6.25) i (6.26). Tada je f1 (x) = f ′ (x), ∀x ∈ −r, r . Funkcija f ima derivaciju svakog reda na −r, r , tj. f ∈ C ∞ ( −r, r ). Takoder za a, b ∈ −r, r , a < b, imamo
b ∞ a n=0

an x dx =

n

∞ n=0

b

an
a

x dx =

n

∞ n=0 ′

an n+1 x n+1

b

=
a

∞ n=0

an (bn+1 −an+1 ). n+1

Dokaz: Iz leme 6.2 slijedi je f1 = f na −r, r , a onda rekurzivnim zakljuˇivanjem slijedi da je f ∈ C ∞ ( −r, r ). c

6.7. TAYLOROVI REDOVI

171

6.7

Taylorovi redovi

∞ Neka je f : c − r, c + r → R zadana s f (x) = n=0 an (x − c)n , gdje je r > 0 radijus konvergencije reda. Tada je f ∈ C ∞ ( c − r, c + r ) i vrijedi

f (c) = a0 f ′ (c) = a1 f ′′ (c) = 2a2 . . . f (n) (c) = n!an . . . Formula za koeficijente je f (n) (c) , (n = 0, 1, . . .). n! Definicija 6.6. Neka je funkcija f ∈ C ∞ ( c − r, c + r ). Red an =
∞ n=0

(6.30)

f (n) (c) (x − c)n n!

(6.31)

zovemo Taylorov red funkcije f oko toˇke c. Taylorovi polinomi Tn (x) = c n f (k) (c) k (x − c) su parcijalne sume Taylorovog reda. k=0 k!

Teorem 6.13. Neka je I ⊆ R otvoreni interval, c ∈ I i f : I → R klase C ∞ (I). Ako postoje n0 ∈ N, δ > 0, M > 0 i C > 0, takvi da je onda red (6.31) konvergira k f (x), ∀x ∈ I ′ ∩ c − |f (n) (x)| ≤ CM n n!, ∀x ∈ I ′ = c − δ, c + δ ∩ I, ∀n ≥ n0 ,
1 ,c M

(6.32)

+

1 M

.

Dokaz: Za svaki x ∈ I, po Taylorovom teoremu srednje vrijednosti, postoji cx izmedu c i x tko da vrijedi f (x) = Tn (x) + Odatle je |f (x)−Tn (x)| = Za x ∈ I ′ ∩ c −
n→∞ ∞

f (n+1) (cx ) (x − c)n+1 . (n + 1)!

|f (n+1) (cx )| M n+1 (n + 1)! |x−c|n+1 ≤ C |x−c|n+1 = C(M|x−c|)n+1 . (n + 1)! (n + 1)!
1 ,c M

+

1 M

lim Tn (x) =

n=0

f (n) (c) (x − c)n = f (x). n!

je M|x − c| < 1 pa je lim |f (x) − Tn (x)| = 0, tj.
n→∞

Q.E.D.

Neka je I ⊆ R otvoreni interval. ∀n ∈ N. δ . Za δ > 0 vrijedi (x < δ) ⇒ (ex < eδ ). a za |x| > 1 divergira. za svaki x ∈ R. x ∈ R i c = 0 je f (n) (0) = 1.33) Q. tj. pa je = . 1 . Ako postoje δ > 0 i C > 0 takvi da je |f (n) (x)| ≤ C. 1 → R funkcija definirana s f (x) = (1 + x)α . c + δ ∩ I. pa je n Taylorov red oko nule ∞ x .14. ∀x ∈ − 2 .E. Pokaˇimo z n n! ∞ α n 1 da je f (x) = x . Dokaz: Vrijedi |f (x) − Tn (x)| = zbog konvergencije reda |f (n+1) (cx )| |x − c|n+1 n |x − c|n+1 ≤ C −→ 0. Primjer 6. n=0 n! ∀x ∈ −δ.D. Za funkciju f (x) = ex .17. Primjer 6.19. ∀x ∈ R. Za funkcije f (x) = sin x i f (x) = cos x je |f (n) (x)| ≤ 1. Vrijedi f (n) (x) = f (n) (0) α α(α − 1) · · · (α − n + 1)(1 + x)α−n . za |x| < 1 red apsolutno konvergira. ∀x ∈ I ′ . δ je |ex | < eδ = C. takav da je x ∈ −δ. pa vrijedi x2n+1 sin x = (−1) (2n + 1)! n=0 n ∞ i cos x = ∞ (−1)n n=0 x2n . Po D’Alembertovom 0 n n=0 kriteriju imamo an+1 = an α |x|n+1 n+1 |α − n| n = |x| −→ |x| = r. (2n)! za sve x ∈ R. pa red konvergira k funkciji na ˇitavom R c Primjer 6. Binomni red Za α ∈ R i k ∈ N definiramo ∞ α = k α(α−1)···(α−k+1) . REDOVI Teorem 6. onda red (6. (n + 1)! (n + 1)! ∞ xn n=0 n! . n+1 α |x|n n dakle. (6. postoji δ > 0. n n=0 . c ∈ I i f : I → R klase C ∞ (I). ∀n ∈ N.31) konvergira k f (x). Sada.18. ∀x ∈ I ′ = c − δ. Neka je f : −1. k! α α n s tim da je = 1.172 POGLAVLJE 6. Promatrajmo red potencija x .

α α α+1 pa . 1+x n=0 Tada po teoremu 6. 1 ispunjen uvjet (6. ∞ 1 ′ Vrijedi f (x) = = (−1)n xn .2. 2 } i M = 2.2. 1 (binomni Vrijedi f (x) = (1−x ) = (−1)n n n=0 red). No. Na´i Taylorov red oko c = 0 funkcije f (x) = Tg−1 x i ispitati c njegovu konvergenciju.22. (−1)n −1 2 n = 1 · 3 · · · (2n − 1) 1 · 3 · · · (2n − 1) (2n − 1)!! = = . = |α||1 − α+1 | · · · |1 − n0 −1 |(1 − α+1 ) · · · (1 − α+1 ) ≤ 2 n0 n n n0 − 1 f (n) (x) α α Odatle je = (1 + x)α−n ≤ (1 + x)α−n .7. 2n + 1 n=1 2n − 1 n=0 Primjer 6.32) iz teorema 6. c 2 2 Stoga na intervalu − 1 . n + 1 n=1 n n=0 Primjer 6.33) iz teorema 6. i korolaru leme 6. ∀n ∈ N.21. n0 > α + 1.13 za C = 2 2 α 3 α α max{( 2 ) . imamo f (x) = Tg−1 x = ∞ ∞ 2n+1 x2n−1 n x (−1) = (−1)n−1 .20.6. ∞ 1 (−1)n x2n . Tada za n > n0 imamo n − α > 1. za x ∈ −1. imamo f (x) = ln(1 + x) = ∞ ∞ n+1 xn n x (−1) = (−1)n−1 . Na´i Taylorov red oko c = 0 funkcije f (x) = ln(1 + x) i c ispitati njegovu konvergenciju. Odatle c slijedi da je na intervalu [0. n0 − 1 Primjer 6. 1 (geometrijski Vrijedi f ′ (x) = = 1 + x2 n=0 red). n n0 − 1 n! U sluˇaju x ≥ 0 je 1 + x ≥ 1 pa vrijedi (1 + x)−n ≤ 1. i korolaru leme 6.12. Na´i Taylorov red oko c = 0 funkcije f (x) = Sin−1 x i ispitati c njegovu konvergenciju. za x ∈ −1. za x ∈ −1. ∀n ∈ N. 1 (geometrijski red). 1 . za x ∈ −1. 1 vrijedi uvjet (6. 1 . 2α}. ∞ 1 − 1 2n ′ 2 −2 2 x . Tada po teoremu 6. TAYLOROVI REDOVI 173 Neka je n0 ∈ N. n0 − 1 U sluˇaju |x| ≤ 1 je 1 + x ≥ 1 pa vrijedi (1 + x)−n ≤ 2n . za x ∈ −1.12. n n! 2 2 · 4 · · · 2n (2n)!! .14 za C = α max{1.

34) definirana funkcija f : −1. Mnoˇenjem (6. za x ∈ −1.37) rastavimo na sumu od 0 do nε i od nε + 1 do ∞. Oduzimanjem dobivenih rezultata slijedi f (x) − s = (1 − x) ∞ n=0 (sn − s)xn . Zbog limn→∞ sn = s ∃nε ∈ N takav da nε |f (x) − s| ≤ (1 − x) n=0 |sn − s|x + (1 − x) n ∞ n=nε +1 |sn − s|xn ≤ . Neka je δ = |sn − s| . Odatle je (2n)!! ∞ n=0 f (x) = Sin−1 x = (2n − 1)!! x2n+1 .174 pa imamo f (x) = ′ ∞ n=0 POGLAVLJE 6. |x| < 1. (2n)!! 2n + 1 ∞ n=0 ∞ n=0 Teorem 6. Pomnoˇimo (6.35) sn xn .36) s 1 − x. an xn . Dokaz: Trebamo dokazati (∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x)((0 < 1 − x < δ) ⇒ (|f (x) − s| < ε)). 1 . (Abelov teorem) Ako red onda je s f (x) = an konvergira i ima sumu s.15. |x| < 1. Tada za 0 < 1 − x < δ imamo Uzmimo sada ε > 0 bilo koji.34) s z 1 = 1−x dobivamo f (x) = 1−x n ∞ n=0 ∞ n=0 xn (6.35) sa z s(1 − x) te (6. |x| < 1.36) gdje je sn = k=0 ak parcijalna suma polaznog reda. (6.37) ε ε ε (n ≥ nε ) ⇒ (|sn − s| < 2 ). REDOVI (2n − 1)!! 2n x . 1 → R i vrijedi s = lim f (x). n −1 (6. Desnu stranu od 2 n=0 (6. x→1− (6.

6.E. 6. Korolar 6.D. A = lim f (x).23. g(x) = ∞ n=0 bn xn .15 je C = lim h(x). ∀x ∈ −1. a . an r n xn zadovoljava uvjete teorema 6. ∀n. ∞ n=0 n ∞ an r n konvergira. 1 . definirana s f (x) = ∞ an x . Neka je f : ε. 2 2 Q.D. i prethodni red zadovoljavaju uvjete Abelovog teorema.8 Fourierovi redovi ˇ c Neka je f : R → R periodiˇka funkcija s periodom 2π. Ako redovi an .3. B.E. |x| < 1. Zelimo tu funkciju prikazati pomo´u jednostavnijih funkcija istog perioda.D. Tada je f (r−) = n=0 ∞ n=0 n=0 Dokaz: Red potencija tervalu −1. funkcija f iz primjera n n=1 6. gdje A nazivamo amplitudom. x→1− x→1− x→1− x→1− Q.4.15. ω je kutna frekvencija. neka postoji f (r−) i neka red an r n . h(x) = ∞ n=0 cn xn . Dokaz: Oznaˇimo f (x) = c ∞ n=0 an xn . cn konvergiraju k A. B = lim g(x). 1 . na inQ. gdje je 0 < ε < r. Takve funkcije su c oblika A sin(ωx + ϕ). FOURIEROVI REDOVI ε (1 − x) |sn − s| + (1 − x) 2 n=n n=0 nε ∞ ε +1 175 xn < ε ε + = ε. bn . Prema teoremu 6. onda je C = AB.8. Primjer 6. Vrijedi h(x) = f (x)g(x).20. r → R. Vrijedi (−1)n−1 = ln 2. Naime.E. pa po teoremu o jednostranom x→1− x→1− x→1− limesu produkta vrijedi C = lim h(x) = lim (f (x)g(x)) = lim f (x) lim g(x) = AB. ∞ Korolar 6. C i ako je n cn = k=0 ak bn−k .

m ∈ N. . . – Paris. Neka je f : [−π. Red oblika a0 + (an cos nx + bn sin nx) 2 n=1 ∞ (6. cos nx.176 n POGLAVLJE 6. 15. oˇujak 1768. n. . ∞ a0 Oznaˇimo sumu Fourierovog reda s S(x) = c + (an cos nx + bn sin nx) 2 n=1 Leonhard Paul Euler (Basel. .38) zovemo trigonometrijski red.) ˇvicarski matematiˇar s c 2 Jean Baptiste Joseph Fourier (Auxerre. π] → R zadana s f (x) = (an cos nx + + 2 n=1 bn sin nx). ∀n. Za funkcije −π cos nxdx = 0 sin nxdx = 0 sin nx cos mxdx = 0 sin nx sin mxdx = πδn. m ∈ N. n ∈ N}. (6. ∀n ∈ N. rujan 1783. koeficijenti u c c tom prikazu su oblika an = bn 1 π 1 = π π −π π −π f (x) cos nxdx. . f (x) sin nxdx. Trigonometrijski polinom mogu´e je napisati u obliku c k=0 (ak cos kx + bk sin kx). √π sin nx. √π sin nx. . ∀n ∈ N ∪ {0}.39) i nazivaju se Euler1 –Fourierovi2 koeficijenti. en } onda su koeficijenti u tom prikazu oblika (f |ek ). . REDOVI Ak sin(kx + ϕk ) zovemo trigonometrijski polik=0 n ϕ je fazni pomak. svibanj 1830.m . ortonormi2π ran skup vektora u V . (n ∈ N). ∀n ∈ N. 16. – St Petersburg [Rusija]. travanj 1707. ∀n. . e2 . m ∈ N. ∀n ∈ N. 1 1 To pokazuje da je skup funkcija { √1 . Promotrimo vektorski prostor V svih neprekidnih funkcija f : [−π. Funkciju nom. 21. . π] → π R snabdjeven sa skalarnim produktom (f |g) = sin nx. .m cos nx cos mxdx = πδn. ∀n.) z francuski matematiˇar c 1 . 18. . ∞ a0 k = 1. vrijedi π −π π −π π −π π −π π −π f (x)g(x)dx. Po analogiji s konaˇno dimenzionalnim sluˇajem. Ako u konaˇno dimenzionalnom unitarnom prostoru V c ˇelimo vektor x prikazati kao linearnu kombinaciju vektora neke ortonormiz rane baze {e1 . .

Odatle slijedi n2 n2 1 da je Fourierov red apsolutno majoriziran s redom 4M ∞ n2 .16. b2n = 0. πn tj.D. π]. Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet (Dren. ∀x ∈ R. ∀x ∈ [−π. Zbog neprekidc nosti f ′′ postoji M > 0 tako da je |f ′′ (x)| ≤ M. 5.24. – G¨ttingen. π]. π]. π . FOURIEROVI REDOVI Teorem 6. −π π f (x) sin nxdx = −π 4 . onda je S(x) = f (x). −1 x ∈ [−π.) njemaˇki matematiˇar c c . onda je S(x) = . ∀n ∈ N. a potonji je n=1 konvergentan. 0 . π odiˇnosti proˇirena na R. S(x) = s(nπ) = 1 n=0 f (−kπ+)−f (kπ−) 2 sin(2n + 1)x . Parcijalnom integracijom dobivamo an = = 1 π π f (x) cos nxdx = −π π −π f (x) sin nx nπ π −π − 1 nπ π f ′ (x) sin nxdx = −π π f ′ (x) cos nx n2 π − 1 n2 π π −π f ′′ (x) cos nxdx = − 1 n2 π f ′′ (x) cos nxdx. f (x + 2π) = f (x).E. 177 Tada Fourierov red funkcije f konvergira ∀x ∈ R. veljaˇa 1805. ∀n ∈ N. Ako f ima f (x−) + f (x+) prekid u x ∈ −π. (2n−1)π ∞ 2 π sin nxdx = 0 −2 cos nx πn π = 0 2 [1 − (−1)n ]. Ako je f neprekidna u x ∈ −π. Imamo c s Primjer 6. Takoder je S(−π) = 2 f (π−) + f (−π+) S(π) = . s tim da je S(x) = f (x) za x = nπ i 2n + 1 = 0. (Dirichlet)1 Neka je f : [−π. Q. b2n−1 = Dakle. tj. s c (ii) Funkcija f je po dijelovima monotona na [−π. 13. n ∈ N. Odatle je |an | ≤ 2M . Analogno se dobije |bn | ≤ 2M . π]). 2 Dokaz: Dokazujemo samo konvergenciju reda i to uz jaˇi uvjet da je f ∈ c (2) C ([−π. π] → R takva da vrijedi (i) Funkcija f ima najviˇe konaˇno prekida i to prve vrste na [−π.6. Neka je f (x) = 1 an = π bn = 1 π π π f (x) cos nxdx = 0. Neka je S : R → R suma Fourierovog reda. π . c o svibanj 1859. −π gdje su prethodni sumandi jednaki nuli zbog periodiˇnosti. i neka je po peri1 x ∈ [0.8.

Za niz funkcija (fn )n . 3 Zbog neprekidnosti funkcije fn u c vrijedi ε (∃δn ) (∀x ∈ I) ((|x − c| < δn ) ⇒ (|fn (x) − fn (c)| < )). (6. Neka je ε > 0 bilo koji. fn : I → R. tj. 1] → R definirana s y fn (x) = 1 −nx + 1 . ako (∀ε > 0) (∃nε ∈ N) (∀x ∈ I) (∀n ∈ N) ((n > nε ) ⇒ (|fn (x) − f (x)| < ε)). I ⊆ R. 1] x (∀x ∈ I)(∀ε > 0)(∃nε ∈ N)(∀n ∈ N)((n > nε ) ⇒ (|fn (x) − f (x)| < ε)). fn : I → R. c c f (x) = lim fn (x) n→∞ Primjer 6. ∀n ∈ N0 . funkcija f ima n→∞ 1 1 n prekid u toˇki 0.43) 3 . I ⊆ R. Iz uniformne konvergencije niza (fn )n k f . Dokaz: Uzmimo bilo koju toˇku c ∈ I i dokaˇimo da je f neprekidna u c.7.40) Definicija 6. Ako niz (fn )n uniformno konvergira na I k funkciji f : I → R.42) (∀x ∈ I) (∀n ∈ N) ((n > nε ) ⇒ (|fn (x) − f (x)| < )). 0 ≤ x ≤ n . ako ∀x ∈ I. ∀n ∈ N0 .178 POGLAVLJE 6. Niz funkcija konvergira (obiˇno ili po toˇkama) k funkciji f : I :→ R. neprekidne funkcije na I.17. ∀x ∈ 0. 1 0 . (6. I ⊆ R. Neka su ∀n ∈ N.n ≤x≤1 n→∞ 1 i f (0) = lim fn (0) = 1. Dakle.41) Teorem 6. c z tj. c Cauchyjev oblik definicije limesa niza funkcija po toˇkama glasi: c Vrijedi f (x) = lim fn (x) = 0. (∀ε > 0) (∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((|x − c| < δ) ⇒ (|f (x) − f (c)| < ε)). (6. REDOVI 6.25. onda je f neprekidna na I. obiˇni limes niza c c 0 funkcija ne ˇuva neprekidnost.9 Uniformna konvergencija nizova i redova funkcija Neka je (fn )n niz funkcija fn : I → R. kaˇemo z da uniformno ili jednoliko konvergira k funkciji f : I → R na I. postoji nε ∈ N tako da ε (6. Neka je za n ∈ N funkcija fn : [0.

njegove parcijalne sume. zbog ∀x ∈ I. f (x) = uniformno konvergira k f .D. Ako je svaki ˇlan reda funkcija c ∞ ∞ n=1 un po apsolutnoj vrijed- nosti manji ili jednak od odgovaraju´eg ˇlana konvergentnog reda s pozitivnim c c ˇlanovima c an . i neka je n ∞ n=1 Q. Ako red potencija an xn konvergira za neko x0 ∈ R.D. |sn (x) − f (x)| < ε. za n > nε . un uniformno konvergira na I. ∀n ∈ N. Dokaˇimo da niz (sn )n z Tada postoji nε ∈ N takav da ∀n ∈ N. n ∈ N. Red ∞ n=1 un uniformno konvergira na I. vrijedi ∀x ∈ I. . ako niz (sn )n uniformno konvergira na I. pa imamo 179 (|x−c| < δ) ⇒ (|f (x)−f (c)| ≤ |f (x)−fn (x)|+|fn (x)−fn (c)|+|fn (c)−f (c)| < ε). tj. UNIFORMNA KONVERGENCIJA Uzmimo sada bilo koji n > nε i stavimo δ = δn . un red funkcija. |x0 | . ∞ n=0 uniformnu konvergenciju. Tada red un (x) apsolutno konvergira ∀x ∈ I ∞ n=1 i definira funkciju f : I → R. imamo Q. ∞ n=1 n=1 (6.E.6.44) je red redom ∞ n=1 un (x) apsolutno majoriziran s konvergentnim ∞ n=1 an . a sn = k=1 uk .5.18. un : I → R. ∞ k=n ak < ε). ∀x ∈ I. I ⊆ R.44) onda red ∞ n=1 Dokaz: Zbog (6. Korolar 6. uk (x) ≤ |uk (x)| ≤ ak < ε. Neka je ∀n ∈ N. Dakle. onda on uniformno konvergira na svakom segmentu I ⊆ −|x0 |. ∀x ∈ I. (n > nε ) ⇒ ( ∞ k=n ∞ k=n ∞ k=n un (x). Uzmimo bilo koji ε > 0. f je neprekidna u c. |un (x)| ≤ an .9. tj. a onda i na I. Teorem 6. Dakle.E.

180 POGLAVLJE 6. b−a postoji nε ∈ N takav da ∀n ∈ N. onda je f Teorem 6. c c z 0 n n n n |x| Sada imamo |an x | ≤ |an x0 | ≤ Mq . . ∀n ∈ N.45) Dokaz: Po prethodnom korolaru je f : I → R neprekidna na I.E. ∀x ∈ I. pa postoji M > 0 takav da je |an xn | ≤ M. Ako je za svako n ∈ N. tj.E. red ∞ n=1 a f (t)dt − a sn (t)dt ≤ a |f (t)−sn (t)|dt ≤ ε x−a < ε. te neka red za svaki x ∈ I red vrijedi ∞ n=1 x a ∞ n=1 x a ∞ n=1 ∞ n=1 a x un uniformno konvergira na I k f : I → R.D. njegov 0 op´i ˇlan teˇi k nuli. pa po teoremu 6. ∀t ∈ I. te ako red ∞ neprekidna na I. red |x0 |n ∞ n=0 an xn uniformno konvergira na I. REDOVI Dokaz: Uzmimo bilo koji segment I ⊆ −|x0 |. Uk (x) = uk (t)dt.D.18. b−a Q. Neka je za svaki n ∈ N.19. Poˇto red s ∞ an xn konvergira.6. b]. n=0 Korolar 6. ∀n ∈ N. Oznaˇimo sa sn = c a k=1 u k i s Vn = ∞ n=1 k=1 Uk . 1 takav da vrijedi |x| ≤ q|x0 |. Q. n=1 un uniformno konvergira na I k f : I → R. pa za svaki x n n x ∈ I postoji x a f (t)dt. un : I → R neprekidna funkcija na I. Zbog uniformne konvergencije reda x un za bilo koji ε > 0. Un uniformno konvergira k F . un (t) dt = un (t)dt. |x0 | . (n > nε ) ⇒ (|f (t) − sn (t)| < Tada za F (x) = a f (t)dt i ∀x ∈ I imamo x x x |F (x)−Vn (x)| = Dakle. ε ). (6. Tada x un (t)dt uniformno konvergira na I k a f (t)dt. un : I → R neprekidna funkcija na I = [a. Tada postoji q ∈ [0.

E. ∀x ∈ I = [−π.19. π] → R. g = f na I. n π f (x)dx = 0 i 0 0 Π n Π x fn (x)dx = 0 0 π n n sin nxdx = 2. Primjer 6. pa je i sama neprekidna na I. Vrijedi lim fn = 0 uniformno n n ′ na I.6. Derivacija i limes funkcija op´enito ne komutiraju. ako konc vergencija niza derivacija nije uniformna. ∀x ∈ I. Po teoremu 6. ∞ Teorem 6. sa fn (x) = sin nx. π].n ≤x≤π π 181 y n Funkcije fn su neprekidne na I. tj. π 0 . b]. f (x) = lim fn (x) = 0. c c x g(t)dt = a ∞ n=1 ∞ n=1 ∞ n=1 a x ′ un (t)dt = ∞ n=1 [un (x) − un (a)] = ′ un (x) − un (a) = f (x) − f (a). 1 n ∈ N. 0 ≤ x ≤ π n . . na slijede´i naˇin: c c fn (x) = n sin nx .27. UNIFORMNA KONVERGENCIJA Primjer 6. Neka za svaki n ∈ N. neka red red ∞ n=1 n=1 un konvergira k f : I → R na I i neka u′n uniformno konvergira k g : I → R na I. Integral i limes niza funkcija op´enito ne komutiraju.9. tj. Dakle.20. n ∈ N. Q. funkciju g smijemo integrirati ˇlan po ˇlan. Definirajmo fn : [−π. π] → R.D. ako konvergencija c niza nije uniformna. ∀n ∈ N.26. Definirajmo fn : [0. Dokaz: Funkcija g = u′n je suma uniformno konvergentnog reda neprekid- nih funkcija na I. ∞ n=1 ∞ n=1 ′ un = ∞ n=1 u′n . funkcija un : I → R ima neprekidnu derivaciju na I = [a. ali niz (fn )n ne konvergira na I. Tada je g = f ′ na I.

(n > nε ) ⇒ |σn − s| < ε.1. .D.46). ∞ za ∀λ. + sn σn = + = n n εm+2 + . REDOVI 6. tj. n ∈ N. ∀λ. . gdje su sn = n→∞ k=1 ak . Sada za n > m + 1 imamo s1 + . Ako niz (sn )n konvergira i ako je s = lim sn . S je vektorski prostor. . tj.182 POGLAVLJE 6. + sm+1 | m + 1 n−m−1ε + |s| + . Neka je s = lim sn . . . Neka je (sn )n niz u R i (σn )n niz definiran s (6.8. Ako niz (σn )n konvergira i σ = lim σn . Oznaˇimo εn = sn − s.E. n→∞ Dokaz: Neka je s = lim sn i neka je ε > 0 bilo koji. e n→∞ Propozicija 6. . nε 3 nε 3 Sada ∀n ∈ N. . Definiramo niz (σn )n sa 1 σn = n n k=1 sk . Funkcija L : S → R koja nizu pridruˇi sumu odgovaraju´eg reda. . b ∈ S je λa + µb ∈ S.) talijanski .12. Q. . onda i niz n→∞ (σn )n konvergira i s = lim σn . L : a = (an )n → s = z c n n=1 an je linearan n=1 funkcional. n n n a odatle n→∞ |σn − s| < |s1 + . . c ε n ∈ N. + sm+1 sm+2 + . 12. (n > m) ⇒ (|εn | < 3 ). n n n 3 |s1 + . tj. matematiˇar c 1 travanj 1859. µ ∈ R i ∀a. + εn s1 + . (6. µ ∈ R i ∀a. Neka je S ⊂ RN c skup nizova (an )n za koje red an konvergira. b ∈ S. L(λa + µb) = λL(a) + µL(b). + sm+1 n − m − 1 = + s+ .10 Sumiranje redova u smislu C´sara e ∞ Oznaˇimo s RN vektorski prostor svih nizova realnih brojeva. + sm+1 | ε (m + 1)|s| ε < i < . pa postoji m ∈ N takav da ∀n ∈ N. . onda σ zovemo limes niza (sn )n u smislu C´sara1 .46) Definicija 6. listopad 1906. n ∈ N. parcijalne sume reda. . . Uzmimo nε > m + 1 takav da vrijedi Ernesto Cesaro (Napulj.

2 Primjer 6.29. 1−x n=0 . Red an ne konvergira u obiˇnom smislu. 1 i e vrijedi formula ∞ 1 xn = . Naime. n ∈ N.28.´ 6. tj. n ∈ N. limn σn = 1 . Neka je an = (−1) n−1 183 ∞ n=1 . SUMIRANJE REDOVA U SMISLU CESARA Primjer 6. ali konvergira u smislu C´sara. s2n = 0.10. Geometrijski red konvergira u smislu C´sara ∀x ∈ [−1. c e 1 n−1 n ∈ N i σ2n = 2 i σ2n−1 = 2n−1 . s2n−1 = 1.

REDOVI .184 POGLAVLJE 6.

1 Izjave i veznici Mnoga razmatranja u teoriji skupova postaju preglednija ako koristimo logiˇke c simbole i logiˇke zakone konstruirane u toj logici. r. takve da kad slova zamijenimo bilo kakvim c izjavama. c c Osnovni objekti matematiˇke logike su izjave koje oznaˇavamo p. logiˇki produkt. z 185 . 0 Logiˇki zakoni ili tautologije su izjave sastavljene od slova p. . . Iz tog razloga navodimo c osnovne pojmove iz matematiˇke logike na koje ´emo se pozivati. slaˇu druge izjave. Operator negacije je ¬p (ne p). onda) implikacija. c c . . r. ∨. ¬. ⇔. . c (ako. q. ili. . istinitim ili laˇnim. . a s 0 vrijednost neistinite c izjave. logiˇki veznici i operator negacije definirani su slijede´om tabelom: c c p 0 0 1 1 q 0 1 0 1 p∧q 0 0 0 1 p∨q 0 1 1 1 p⇒q 1 1 0 1 p⇔q 1 0 0 1 p 0 1 ¬p 1 . onda i samo onda: p∧q p∨q p⇒q p⇔q (i) konjunkcija . z Osnovni veznici su i. od kojih svaka moˇe biti ili istinita ili laˇna. (onda i samo onda) ekvivalencija. uz upotrebu lijevih i desnih c c zagrada. . ali ne i oboje. ako.Dodatak A Algebra izjava A. uvijek dobijemo istinitu izjavu. ⇒. . Od izjava se z z pomo´u logiˇkih veznika i operatora negacije. Ako s 1 oznaˇimo vrijednost istinite izjave. c (ili) disjunkcija . q. onda. logiˇka suma. i c logiˇkih simbola ∧. .

186 DODATAK A. ˇto znaˇi da je gornja izjava s c tautologija. ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ . A. . (q ∨ p) (p ∨ (q ∨ r)) (q ∧ p) (p ∧ (q ∧ r)) ((p ∧ q) ∨ (p ∧ r)) ((p ∨ q) ∧ (p ∨ r)) (p ∧ p) ⇔ p (p ∨ 0) ⇔ p. (p ∧ 1) ⇔ p (p ⇒ r) p ⇔ ¬¬p ¬p ∧ ¬q ¬p ∨ ¬q (¬q ⇒ ¬p) (¬p ∨ q) (p ∧ ¬q) p⇒1 komutativnost disjunkcije asocijativnost disjunkcije komutativnost konjunkcije asocijativnost konjunkcije prvi zakon distribucije drugi zakon distribucije idempotentnost apsorpcija tranzitivnost implikacije dvostruka negacija de Morganovi zakoni kontrapozicija . Ako za objekt x stavimo z ime nekog objekta i ako tako dobivena izjava bude istinita onda kaˇemo da . ALGEBRA IZJAVA Ako za neku izjavu ˇelimo provjeriti da li je tautologija onda. 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 U zadnjem stupcu tabele su samo jedinice. (p ∧ 0) ⇔ 0 ((p ⇒ q) ∧ (q ⇒ r)) (p ∨ ¬p) ⇔ 1 ¬(p ∨ q) ¬(p ∧ q) (p ⇒ q) (p ⇒ q) ¬(p ⇒ q) 0 ⇒ p. Taj postupak za izjavu (p ∧ q) ⇒ (p ∨ r) ispisujemo pomo´u tabele: c p q r p ∧ q p ∨ r (p ∧ q) ⇒ (p ∨ r) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 . Slijede´e tautologije su osnovni zakoni algebre logiˇkih izjava: c c (p ∨ q) ((p ∨ q) ∨ r)) (p ∧ q) ((p ∧ q) ∧ r)) (p ∧ (q ∨ r)) (p ∨ (q ∧ r)) (p ∨ p) ⇔ p (p ∨ 1) ⇔ 1. uvrˇtavamo sve mogu´e c s c istinosne vrijednosti za ulazna slova. p ⇒ p ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ .2 Izjavne funkcije i kvantifikatori Promatramo izjave s promjenjivom varijablom Φ(x). koriste´i z c definicione vrijednosti za logiˇke operatore iz tabele. ⇒ .

(A.10) (A. U nekim sluˇajevima je varijabla c te funkcije ograniˇena nekim skupom A.6) (A. (∀xΦ(x) ∨ ∀xΨ(x)) ⇒ ∀x(Φ(x) ∨ Ψ(x)).4) (A.A.11) (A.4). IZJAVNE FUNKCIJE I KVANTIFIKATORI 187 taj objekt zadovoljava izjavnu funkciju Φ. Vezu kvantifikatora i operatora negacije daju izjave: ¬(∀xΦ(x)) ⇔ ∃x(¬Φ(x)).1) (A.13) . . ∃x(Φ(x) ⇒ p). Ako je neka funkcija ograniˇena konaˇnim skupom A = {a1 . c c c Ta se ˇinjenica opisuje pomo´u kvantifikatora. (A.9) (A.7) U sluˇaju kada je izjavna funkcija konstantna u implikacijama (A.3) Nadalje vrijedi: Za a ∈ A imamo: Pravila koja daju vezu izmedu kvantifikatora i logiˇkih operacija su: c ∀x(Φ(x) ∧ Ψ(x)) ⇔ (∀xΦ(x) ∧ ∀xΨ(x)). (A. kvantifikator egzistencije. ¬(∃xΦ(x)) ⇔ ∀x(¬Φ(x)).12) (A. ∀x(p ⇒ Φ(x)).8) (A. (A. i c (A. ∃x(Φ(x) ∧ Ψ(x)) ⇒ (∃xΦ(x) ∧ ∃xΨ(x)). p ∨ (∀xΦ(x)). ∃(x ∈ A)Φ(x) ⇔ Φ(a1 ) ∨ Φ(a2 ) ∨ · · · ∨ Φ(an ). ∃x(Φ(x) ∨ Ψ(x)) ⇔ (∃xΦ(x) ∨ ∃xΨ(x)).(A. a mogu´e je da nema ograniˇenja. p ∧ (∃xΦ(x)). . (∀x)p (∃x)p ∀x(p ∨ Φ(x)) ∃x(p ∧ Φ(x)) (p ⇒ ∀xΦ(x)) (∀xΦ(x) ⇒ p) ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ p. . Imamo dva kvantifikatora: c c ∀ ∃ univerzalni kvantifikator. p. ∀(x ∈ A)Φ(x) ⇒ Φ(a) .2) (A.2.5) Za prethodne dvije implikacije ne vrijedi obrat. ∀(x ∈ ∅)Φ(x) ⇔ 1 . ∃(x ∈ ∅)Φ(x) ⇔ 0. an } onda c c vrijedi: ∀(x ∈ A)Φ(x) ⇔ Φ(a1 ) ∧ Φ(a2 ) ∧ · · · ∧ Φ(an ). . Φ(a) ⇒ ∃(x ∈ A)Φ(x).5) vrijedi ekvivalencija. Prethodne relacije govore o distributivnosti univerzalnog kvantifikatora na produkt i kvantifikatora egzistencije na sumu.1).

16) (A.13). y) ∀xΦ(x. y). y). y.17) Za sluˇaj kombinacije kvantifikatora egzistencije i univerzalnog kvantifikac tora imamo dijagram kao na slici (A. ∃x∀yΦ(x. a u (A.15) Iz tog razloga umjesto ∀x∀y piˇemo skra´eno ∀x. y) ∃x. ∃x∃yΦ(x. y). y) ∃xΦ(x. y) ⇔ ∃y∃xΦ(x. yΦ(x. (A.(A. y) ⇔ ∀y∀xΦ(x. y) Slika A. gdje je Φ(x. a umjesto ∃x∃y piˇemo s c s ∃x. y) ∀y∃xΦ(x.188 DODATAK A. (A.7) . Za s njih vrijede isti zakoni (A. Vrijedi : (∀xΦ(x) ∨ ∀xΨ(x)) ⇔ ∀x∀y(Φ(x) ∨ Ψ(y)).(A. y). Ψ(x.1) .13) moˇe se uzeti izjavna z funkcija koja ne zavisi o x. y) ∃y∀xΦ(x. npr. y.14) (A. Φ(x. y) ∀x∃yΦ(x. (∃xΦ(x) ∧ ∃xΨ(x)) ⇔ ∃x∃y(Φ(x) ∧ Ψ(y)). yΦ(x.1: Dijagram implikacija za kvantifikatore . y) ∀x. ALGEBRA IZJAVA Izjavne funkcije mogu imati viˇe argumenata. Imamo slijede´a pravila: c ∀x∀yΦ(x.1). y) izjavna funkcija.

(B) Aksiom razlike: 189 . strukture u kojoj su definirane samo binarne i unarne operacije sa skupovima. Boole-ove algebre skupova. A = B onda i samo onda ako vrijedi ∀x((x ∈ A) ⇔ (x ∈ B)). tj. Osnovni ili primitivni pojmovi su skup i element skupa. z ∀A∀B∃C(∀x((x ∈ C) ⇔ ((x ∈ A) ∨ (x ∈ B)))).Dodatak B Elementarna teorija skupova U ovom dodatku cilj je definirati osnovne operacije sa skupovima i ispitati njihova svojstva. B. Uvodimo i jednostavnu aksiomatiku dostatnu za izgradnju tzv. tj.1 Skupovi i operacije sa skupovima U ovoj toˇki uvodimo najjednostavniju aksiomatiku koja nam omogu´ava zac c snivanje Boole-ove algebre skupova. AKSIOMI ELEMENTARNE TEORIJE SKUPOVA (O) Aksiom obuhvatnosti: Ako su A i B skupovi sastavljeni od jednih te istih elemenata onda se oni podudaraju. tj. (A) Aksiom unije: Za bilo koje skupove A i B postoji skup kojem su elementi svi elementi skupa A i svi elementi skupa B i koji ne sadrˇi druge elemente.

Tada vrijedi ∀x ((x ∈ D1 ) ⇔ ((x ∈ A) ∧ (x ∈ B)) ((x ∈ D2 ) ⇔ ((x ∈ A) ∧ (x ∈ B)) ⇒ ((x ∈ D1 ) ⇔ (x ∈ D2 )).1.1) . Iz definicije razlike slijedi Pomo´u unije i razlike moˇemo definirati dvije nove operacije sa skupovima. c z x ∈ A ∩ B ⇔ (x ∈ A) ∧ ¬(x ∈ A − B) ⇔ (x ∈ A) ∧ (¬(x ∈ A) ∨ (x ∈ B)) ⇔ ⇔ ((x ∈ A) ∧ ¬(x ∈ A)) ∨ ((x ∈ A) ∧ (x ∈ B)) ⇔ (x ∈ A) ∧ (x ∈ B). Dakle x ∈ A ∩ B ⇔ (x ∈ A) ∧ (x ∈ B). Teorem B. ∀A∀B∃C(∀x((x ∈ C) ⇔ ((x ∈ A) ∧ (x ∈ B)))). c Dokaz: Pretpostavimo da postoje dva skupa C1 i C2 koji zadovoljavaju uvjete aksioma (A).2. Odatle po aksiomu (O) slijedi C1 = C2 . (B.1. Presjek skupova A i B je skup A ∩ B = A − (A − B). Definicija B. Skupovi ˇije postojanje slijedi iz (A) i (B) su jedinstveni.D. Napomena B.190 DODATAK B.1. tj.E. Analogno pretpostavimo da postoje dva skupa D1 i D2 koji zadovoljavaju uvjete aksioma (B). ELEMENTARNA TEORIJA SKUPOVA Za bilo koje skupove A i B postoji skup kojem su elementi oni i samo oni elementi skupa A koji nisu elementi skupa B. Q.1. Tada vrijedi ∀x ((x ∈ C1 ) ⇔ ((x ∈ A) ∨ (x ∈ B)) ((x ∈ C2 ) ⇔ ((x ∈ A) ∨ (x ∈ B)) ⇒ ((x ∈ C1 ) ⇔ (x ∈ C2 )). imamo mogu´nost uvodenja c jedinstvenih oznaka za uniju A ∪ B i za razliku A − B. Kao posljedicu Teorema B. (C) Aksiom egzistencije (postojanja): Postoji barem jedan skup. Napomena B. Odatle po aksiomu (O) slijedi D1 = D2 .

2. Razlika dva skupa je sadrˇana u skupu kojeg umanjujemo : A − B ⊆ A. (B.2) Definicija B.6) Dokaz: Ako je A ⊆ B onda vrijedi ∀x((x ∈ A) ⇒ (x ∈ B)). c odatle zbog (B. z Propozicija B.3) slijedi iz (B. s Analogno. c Navedimo i dokaˇimo najvaˇnija svojstva inkluzije. ˇto dokazuje A ∪ B ⊆ B.B.5) Inkluzije (B. A ⊆ B ⇔ (A ∪ B = B) ⇔ (A ∩ B = A).4) slijedi prva ekvivalencija u (B. Kada bi postojala dva skupa Z1 i Z2 s prethodnim z svojstvom. INKLUZIJA I PRAZAN SKUP 191 B. Tada postoji i skup A − A. Po aksiomu (B) postoji barem jedan skup A.6).2. koriste´i tautologiju (p ⇒ q) ⇒ (p ⇒ (p ∧ q)) imamo A ⊆ A ∩ B.4) (B. Unija skupova sadrˇi svaki pojedini skup. Relaciju inkluzije moˇemo definirati pomo´u jednakosti i z c jedne od operacija ∪ ili ∩. (B.5) imamo drugu ekvivalenciju u (B. z z Tranzitivnost inkluzije (A ⊆ B) ∧ (B ⊆ C) ⇒ (A ⊆ C). tj. (B. a presjek je sadrˇan u svakom z z pojedinom skupu. Pomo´u c tautologije (p ⇒ q) ⇒ ((p ∨ q) ⇒ q) slijedi ((x ∈ A) ∨ (x ∈ B)) ⇒ (x ∈ B). A ∩ B ⊆ B. a inkluzije (B. (B.5) slijede iz p ∧ q ⇒ p. skup A zovemo pravim podskupom skupa B.6). Za skupA kaˇemo da je podskup skupa B ako z Tada piˇemo A ⊆ B ili B ⊇ A. izjava ∀x(x ∈ Z1 ⇔ x ∈ Z2 ) bi bila istinita jer su obje strane . A ⊆ A ∪ B . Zbog (x ∈ A − A) ⇔ (x ∈ A) ∧ ¬(x ∈ A) ⇔ 0 slijedi da taj skup ne sadrˇi niti jedan element. Zbog (B.4) slijede iz tautologije p ⇒ p ∨ q. Q. Oˇigledno vrijedi (A ⊆ B) ∧ (B ⊆ A) ⇒ A = B. s Ako je A ⊆ B i A = B.2 Inkluzija i prazan skup ∀x((x ∈ A) ⇒ (x ∈ B)).1. A ∩ B ⊆ A .2) i tranzitivnosti implikacije.D. B ⊆ A ∪ B.E.

(B.3. Zakoni distributivnosti: (A∪(B ∩C)) = (A∪B) ∩(A∪C) . (A ∩ (B ∩ C)) = ((A ∩ B) ∩ C). (B. presjeka i oduzimanja Slijede´e zakonitosti za operacije sa skupovima prvi je istraˇio John Boole c z (1813-1864). Zakon komutativnosti : A ∪ B = B ∪ A . Zbog jedinstvenosti skupa s z prethodnim svojstvom koristimo oznaku ∅ za taj skup. Odatle po aksiomu (O) slijedi Z1 = Z2 .4) daje A∪∅ = A.192 DODATAK B. . m) c imamo n m n m ( i=1 n Ai ) ∩ ( Ai ) ∪ ( Bj ) = j=1 m n m i=1 j=1 (Ai ∩ Bj ). tj. Zakon asocijativnosti: (A ∪ (B ∪ C)) = ((A ∪ B) ∪ C) . . B. c A ∩ B = ∅.9) Dokaz slijedi iz zakona distribucije disjunkcije prema konjunkciji i obratno. . . Za konaˇan broj skupova Ai (i = 1. . Dakle. ∀x(x ∈ ∅). (x ∈ ∅) ⇔ 0. tj.3 Zakoni unije.7) Ovi zakoni slijede iz zakona komutativnosti za disjunkciju i konjunkciju u algebri sudova.8) Dokaz slijedi iz zakona asocijativnosti za disjunkciju i konjunkciju u algebri sudova. Iz x ∈ (A ∪ ∅) ⇔ (x ∈ A) ∨ (x ∈ ∅) ⇒ (x ∈ A) ∨ 0 ⇒ (x ∈ A) zakljuˇujemo c A∪∅ ⊆ A. Analogno dobijemo A∩∅ = ∅. (A∩(B ∪C)) = (A∩B) ∪(A∩C). Budu´i je implikacija s laˇnom premisom uvijek istinita to vrijedi ∀x(x ∈ c z ∅ ⇒ x ∈ A) iz ˇega zakljuˇujemo c c ∀A(∅ ⊆ A). ( i=1 Bj ) = j=1 i=1 j=1 (Ai ∪ Bj ). ˇto zajedno s (B. A ∩ B = B ∩ A. (B. . . Napomena B. n) i Bj (j = 1. s Skupovi A i B su disjunktni ako nemaju zajedniˇkih elemenata. . . ELEMENTARNA TEORIJA SKUPOVA laˇne.

193 (B.3. ˇto slijedi iz s x ∈ A ∩ (B − C) ⇔ (x ∈ A) ∧ x ∈ (B − C) ⇔ (x ∈ A) ∧ (x ∈ B) ∧ (x ∈ C) ⇔ Zakoni de Morgana za oduzimanje glase: ⇔ x ∈ (A ∩ B) ∧ (x ∈ C) ⇔ x ∈ ((A ∩ B) − C).B. ((A − D) ⊆ (A − C)). (B. A ∩ A = A. A − (B ∪ C) = (A − B) ∩ (A − C). Jednakosti u (B. Vezu izmedu relacije inkluzije i operacija unije. presjeka i razlike daju jednakosti: (A ⊆ B) ∧ (C (A ⊆ B) ∧ (C (A ⊆ B) ∧ (C (C ⊆ D) ⊆ D) ⊆ D) ⊆ D) ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ((A ∪ C) ⊆ (B ∪ D)).16) (B. A − (B ∩ C) = (A − B) ∪ (A − C).14) (B.10) slijede iz zakona idempotencije za sudove.13) ⇔ (x ∈ A) ∧ (x ∈ B) ⇔ x ∈ (A − B). PRESJEKA I ODUZIMANJA Zakoni idempotencije: A ∪ A = A . Takoder vrijede jednakosti : (A ∪ B) − C = (A − C) ∪ (B − C).10) (B.19) (B. ((A − D) ⊆ (B − C)). ((A ∩ C) ⊆ (B ∩ D)).20) .11) (B. Nadalje vrijedi ˇto slijedi iz: s A − B = A − (A ∩ B).18) (B.12) x ∈ (A−(A∩B)) ⇔ (x ∈ A)∧(x ∈ A∩B)) ⇔ (x ∈ A)∧((x ∈ A)∨(x ∈ B)) ⇔ ((x ∈ A) ∧ (x ∈ A)) ∨ ((x ∈ A) ∧ (x ∈ B)) ⇔ Zakon distributivnosti mnoˇenja prema oduzimanju oblika z A ∩ (B − C) = (A ∩ B) − C. ZAKONI UNIJE.17) (B. Oduzimanje skupova nije obratna operacija uniji ˇto se vidi iz s A ∪ (B − A) = A ∪ B.15) (B. (B. A − (B ∪ C) = (A − B) − C.

⊆. ako je A ∩ −B = ∅ onda A = A ∩ U = A ∩ (B ∪ −B) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ −B) = A ∩ B ⊆ B. suviˇe je opseˇan. Iz aksioma (B) je oˇigledno c A − B = A ∩ (U − B) = A ∩ −B = −(−A ∪ B) Propozicija B. (B.25) (B. Obratno.23) je pravilo dvostrukog komplementa. ∅. c Propozicija B. −. Takav c c skup zovemo univerzalni skup i oznaˇavamo s U.24) su de Morganovi zakoni za komplement. Takav objekt op´enito nije skup.23) (B. . Za neki skup A moˇemo promatrati sve objekte koji nisu ˇlanovi tog skupa.2.26) Dokaz: Za dokaz relacije (B. =. ∨.26) slijedi iz logiˇkog zakona o kontrapoziciji. U konkretc s z nim situacijama prouˇavamo samo one skupove koji su podskupovi nekog c konkretnog skupa ˇiji ˇlanovi su objekati koji nas interesiraju (atomi). Za skupove u idu´im rezultatima ove toˇke pretpostavljamo da su podc c skupovi univerzalnog skupa U. ∪. 1. 0. − (A ∪ B) = −A ∩ −B.21) (B. Relacija (B.E. z c {x|x ∈ A}. Neka su A i B skupovi. c Q. (B. A ∪ U = U. A ∩ U = A .194 DODATAK B.4 Univerzalni skup i komplement Skup U − A = AC = −A zovemo komplement skupa A (u odnosu na skup U).D.22) (B. −(−A) = A. ⇒. ¬. Naime. U tom sluˇaju oˇigledno c c c vrijedi: ∀A A ⊆ U . Tada je A ∩ −A = ∅ . Vrijede slijede´e osnovne jednakosti.3.25) koristimo monotonost inkluzije na presjek Napominjemo da su formule koje se dobivaju u Booleovoj algebri podskupova ekvivalentne odgovaraju´im izjavama algebre sudova. a (B. ⇔. tj. U zamijeniti simbolima ∧. Neka su A i B skupovi. a simbole ∩. A ∪ −A = U. A ⊆ B ⇔ −B ⊆ −A A ⊆ B ⇒ A ∩ −B ⊆ B ∩ −B = ∅ ⇒ A ∩ −B = ∅. samo c je potrebno shvatiti skupove kao izjave. Vrijede slijede´e ekvivalencije: c A ⊆ B ⇔ (A ∩ −B = ∅). ELEMENTARNA TEORIJA SKUPOVA B.24) Jednakost (B. −(A ∩ B) = −A ∪ −B .

3. (C × A) ∪ (C × B). Da bi vrijedilo (a. 20. b) = (c. (B.4. U sluˇaju (i) oˇito vrijedi (a = c) ∧ (b = d).31) (B. Za bilo koje skupove X i Y oznaˇimo c Taj skup zovemo Dekartov ili Kartezijev produkt skupova X i Y . a) ⇔ a = b.27) Definicija B. b) = (b. listopad c 1987. Jasno je da za svaki skup X vrijedi X × ∅ = ∅ i ∅ × X = ∅. Vrijedi (A ∪ B) × C C × (A ∪ B) (A ∩ B) × C C × (A ∩ B) (A − B) × C C × (A − B) = = = = = = (A × C) ∪ (B × C). 1 (B. Tada po (B.28) (ii) {a} = {c. b} = {c.34) Nadalje. Propozicija B. KARTEZIJEV PRODUKT 195 B.27) i aksiomu (O) imamo dva mogu´a sluˇaja: c c (i) {a} = {c} i {a. Dekartov produkt je monoton na ⊆.B. d). Q. (C × A) ∩ (C × B).) ruski matematiˇar c .32) (B.4.33) (B. (Kolmogorov1 ) Za bilo koja dva a i b definiramo skup koji nazivamo uredeni par elemenata a i b. X × Y = {(x. B i C skupovi. (A × C) − (B × C). b) = (c.2. Definicija B. tj. Teorem B. (B.5. za C = ∅ vrijedi A ⊆ B ⇔ (A × C) ⊆ (B × C) ⇔ (C × A) ⊆ (C × B). B. Navodimo neka jednostavna svojstva Dekartovog produkta. U sluˇaju (i) imamo a = c = d i c c c a = b = c. b}} (B. C i D skupovi.35) (B.2. Dokaz: Neka je (a. Tada je C × D − A × B = ((C − A) × D) ∪ (C × (D − B)). b) = {{a}. (C × A) − (C × B).36) Andrej Nikolaeviˇ Kolmogorov (Tambov. Jednostavna posljedica teorema B. d}. – Moskva.D. neka su A. travanj 1903. d} i {a. b} = {c}.30) (B. Neka su A.E. {a.5 Kartezijev produkt (a. (A × C) ∩ (B × C). y)|(x ∈ X) ∧ (y ∈ Y )}.29) (B. d) nuˇno je i dovoljno da bude z istinita izjava (a = c) ∧ (b = d). 25. je (a.

Na taj naˇin se skup raspada na podskupove elemenata koji su c identiˇni u pogledu tog svojstva. Ona se javlja kod z nastojanja da elemente skupa identificiramo na osnovi nekog njima zajedniˇkog c svojstva.196 DODATAK B. y) ∈ C × D − A × B ⇔ ((x. s Ponekad se ˇinjenica da < x.D. y) ∈ (A × C)) ∨ ((x. y >∈ R piˇe x Ry.34) dokazuju se analogno. y) ∈ (C × (D − B))) ⇔ (x. y) ∈ A × B) ⇔ ((x ∈ C) ∧ (y ∈ D)) ∧ ((x ∈ A) ∨ (y ∈ B)) ⇔ ((x ∈ C) ∧ (y ∈ D) ∧ (x ∈ A)) ∨ ((x ∈ C) ∧ (y ∈ D) ∧ (y ∈ B)) ⇔ (x ∈ (C − A) ∧ (y ∈ D)) ∨ ((x ∈ C) ∧ (y ∈ (D − B))) ⇔ ((x. Jednakosti (B. Prazan skup ∅ je relacija. z (x.35). y) ∈ C × D) ∧ ((x. c Medu najvaˇnijim relacijama je relacija ekvivalencije. (B. y) ∈ ((C − A) × D) ∪ (C × (D − B)). Kodomena relacije je K(R) = Y . y) ∈ ((C − A) × D)) ∨ ((x. (B. (B. y) ∈ (A × C) ∪ (B × C).29) imamo (x.6 Relacije i funkcije Definicija B. ELEMENTARNA TEORIJA SKUPOVA Dokaz: Za (B. b >∈ R ili aRb.32). Skup D(R) ⊆ X zovemo domena relacije. Da su dva elementa a ∈ X i b ∈ Y u relaciji R piˇemo s < a. y) ∈ (A∪B)×C ⇔ (x ∈ A∪B)∧y ∈ C ⇔ ((x ∈ A)∨(x ∈ B))∧(y ∈ C) ⇔ ((x ∈ A)) ∧ (y ∈ C)) ∨ ((x ∈ B) ∧ (y ∈ C)) ⇔ ((x.E. B. . y) ∈ (B × C)) ⇔ (x.31). Posljednja tvrdnja slijedi iz A ⊂ B ⇔ A−B = ∅ ⇔ ∅ = (A−B)×C = A×C −B ×C ⇔ A×C ⊆ B ×C.30). Dokaˇimo (B. Poˇto usporedujemo elemente istog skupa c s A jasno je da za relaciju ekvivalencije R vrijedi R ⊆ A × A. Podskup R kartezijevog produkta X ×Y nazivamo relacija. Q.5.33) i (B.

7. y((< x. Relacija R se naziva relacijom poretka ili uredaja ako vrijedi (1) ∀x(xRx) refleksivnost. Ako relacija nije antisimetriˇna onda se zove poluuredaj. (2) ∀x. z(((< x. s Uredaj R je linearan ili jednostavan ako vrijedi ∀x. y(x = y ⇒ (xRy ∨ yRx)). y >∈ R) ⇒ (< y. Takoder. y >∈ F ili xF y piˇemo y = F (x). Definicija B. Funkcija je specijalni sluˇaj c medu relacijama. Relacija R ⊆ A × A je relacija ekvivalencije ako vrijedi: (i) R je refleksivna na A: ∀x(< x.6. z((< x. y. (iii) R je tranzitivna: ∀x. medu najvaˇnije relacije ubrajamo relacije uredaja ili poretka. RELACIJE I FUNKCIJE 197 Definicija B. y >∈ F ) ∧ (< x. y >∈ R) ∧ (< y. Standardna oznaka za relaciju uredaja je ≤ ili .B. z >∈ R)) ⇒ (< x.6. z Definicija B. (ii) R je simetriˇna: c ∀x. y. pod tim pojmom podrazumjevamo jednoznaˇno pridruˇivanje elec z menata jednog skupa elementima drugog skupa. x >∈ R)). c Relacija s gornjim svojstvima joˇ se naziva parcijalni uredaj . Relacija F je funkcija ako vrijedi ∀x. c Pojam funkcije svakako je jedan od najvaˇnijih pojmova u matematici. y((xRy) ∧ (yRx) ⇒ (x = y)) antisimetriˇnost . z((xRy) ∧ (yRz) ⇒ (xRz)) tranzitivnost . Zbog jedinstvenosti. (3) ∀x. z Intuitivno. z >∈ F )) ⇒ (y = z)). y. x >∈ R). umjesto oznake < x. z >∈ R). s .8.

7 brzina. 186 s – kodomena. 9 – korijen. 3 brojevi – cijeli. 14 – linearna. 22 – injekcija.Indeks A aksiom – Arhimedov. 23 – bijekcija. 190 – unije na presjek. 32 antisimetriˇnost c aproksimacija. 4 – decimalni. 7. 9 – eksponencijalna. 184 c – za skupove. 183 distributivnost – kvantifikatora. 184 – konjunkcije. 190 E ekvipotentni skupovi. 184 c asocijativnost – disjunkcije. 185 – – viˇe argumenata. 85 c D de Morganovi zakoni – logiˇki. 85 – prosjeˇna. 35. 183 Eulerova formula. 11 198 . 113 – nultoˇke. 12 – arcus. 86 – diferencijabilna. 17 – izjavna. 120 s apsorpcija – logiˇka. 86 – domena. 9 – hiperbolne. 87. 195 – apsolutna vrijednost. 185 – logiˇka. 2 – potpunosti. 116 c – povrˇine. 57 F funkcija. 184 – presjeka. 56 – gama. 18 – derivabilna. 36 ekvivalencija. 50 – – na C. 7 – racionalni. 9. 20. 190 – unije. 4 brojevni pravac. 190 B binarna operacija – zbrajanje. 20 – kvadratna. 32 – Peanovi. 17 – inverzna. 86 disjunkcija. 27 – area. 184 c – presjeka na uniju. 191 derivacija. 85 – funkcije. 150 – graf. 7.

16 komutativnost – disjunkcije. 53 funkcije. 42 funkcija. 10 – – po dijelovima. 13 grupa – komutativna. 184 – konjunkcije. 4 I idempotentnost – logiˇka. 9 – surjekcija. 117 minimum. 42 – – uniformna. 8 kvantifikator – egzistencije. 32 matematiˇka indukcija. 43 u R. 191 implikacija. 8. 183 infimum. 113 c – polinomom. 69 – primitivna. 185 – univerzalni. 31 maksimum.INDEKS – logaritamska. 132 – racionalna. 13 – relativna. 64 niza. 34 . 184 konjunkcija. 121 – neodredeni. 43 c greˇka s – apsolutna. 177 koordinatni sustav. 15 – prekidna. 128 – neprekidna. 10 c – razlomljena linearna. 135 – nepravi. 8 kompozicija funkcija. 24 G gomiliˇte niza. 129 – op´a potencija. 121 – gornji. 18 – trigonometrijske. 65 u R. 22 c – padaju´a. 184 c – skupovna. 184 konvergencija – niza. 159 – – uniformna. 183 kontrapozicija. 176 – reda. 42 M majoranta. 146 – Riemannov. 34 integral – donji. 53 superior. 10 c – polinom. 61 Cauchyjeva definicija. 122 interpolacija – ˇvorovi. 50 u C. 68 – – uniformno. 185 kvocijent diferencija. 193 Kartezijeva ravnina. 15 – restrikcija. 62 jednostrani. 21 – monotona. 153 – – apsolutna. 52 s graniˇnu vrijednost. 16 – rastu´a. 57 u R. 86 L limes – – limes – – – limes – – – – 199 inferior. 2 c metoda tangenti. 113 K Kartezijev produkt.

2 suma – Darbouxova. 5 – kompleksnih brojeva. 42 – rastu´i. 54 – funkcija. 50 – konvergentan. 24 red. 162 – – Leibnitzov. 164 – Taylorov. 148 neprekidnost funkcije. 160 – – D’Alambertov. 195 – kodomena. 165 – – radijus konvergencije. 121 – reda. 160 – – integralni. 195 – uredaja. 189 – prebrojiv. 83 sljedbenik. 195 R radijan. 151 – potencija. 152 – harmonijski. 151 – – u smislu C´sara. 119 N nepravi integral – kriterij konvergencije. 194 – poretka. 39 – otvoren. 194 – domena. 83 – podskup. 195 S sekanta. 113 – Taylorov. 192 – neprebrojiv. 174 refleksivnost. 153 – kriterij konvergencije INDEKS – – Cauchyjev. 55 – realnih brojeva. 41 c – podniz. 192 – zatvoren. 165 – produkt redova. 42 polinom. 183 P podniz. 194 – ekvivalencije. 41 – Cauchyjev. 15 – interpolacijski. 170 – Fourierov. 102 polje. 195 relacija. 29 – uredeno. 180 e supremum. 42 – padaju´i. 86 skup – gust. 151 – binomni. 121 – integralna. 81 niz. 188 – univerzalni. 113 – Lagrangeov. 68 – jednostrana. 37 – presjek. 154 – konvergentan. 6 – komplement. 187 operator negacije.200 mjera. 174 – funkcija. 169 – trigonometrijski. 41 c O obuhvatnost. 159 – parcijalna suma. 31 poluuredaj. 33 – gust u sebi. 153 – – parcijalna. 32 T . 165 – geometrijski. 54 – fundamentalan.

INDEKS tangenta. 195 – implikacije. 183 tranzitivnost. 86 – koeficijent smjera. 184 U uredaj. 195 – parcijalni. 5. 86 tautologija. 193 201 . 3 – jednostavan. 195 – linearan. 5. 195 uredeni par.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful