You are on page 1of 2

În funcție de presiunea de lucru există două tipuri principale de procedee pentru obținerea metanolului din gazul de sinteză:  procedee

la presiune înaltă (BASF, UK Wesseling)  procedee la presiune joasă și medie (ICI, Lurgi ,Ammonia Casale Topsoe) Procedeul BASF-este operat în urmatoarele condiții: presiunea 340 bari, temperatura 320-380oC,catalizator ZnO-Cr2O3 (Zn/Cr=70/30). Acest sistem catalitic este foarte rezistent la otrăvire ,și ca urmare viața sa poate mai mulți ani. Pentru minimiza reacțiile secundare (cu formare de dimetileter , format de metil și alcooli superiori), se lucrează la un timp de contact de 1-2 secunde . În aceste condiții ,la o trecere peste catalizator se obține o conversie destul de mica (12-15%), impunânduse astfel o reciclare a materiei prime. Procedeul la presiune înaltă (300 bari, 350oC) UK Wesseling lucrează la o presiune parțială scăzută a monoxidului de carbon (13 bari în gazul recirculat) în prezență de ZnO-Cr2O2. Concentrația scăzută în CO nu antrenează riscul formării de Fe(CO)5 și ca urmare materialul de construcție pentru reactor poate fi chiar oțelul obișnuit .Prin acest procedeu se obține un metanol pur ,cu conținut foarte redus de produse secundare.Mai recent prin introducerea unui catalizator mai activ pe bază de cupru ,s-a reusit dezvoltarea unor metode de sinteză a metanolului la presiuni medii sau chiar scăzute . Sistemul catalitic folosit este însa foarte sensibil la suf , concentrația acestui produs fiind limitată la 1ppm. Procedeul ICI la presiune joasă (50-100 bari, 240-260oC), aplicat pentru prima dată în anul 1966 ocupă un loc dominant între procesele de sinteză a metanolului.Se estimează că cca. 65% din producția mondiala de metanol are la bază acest procedeu ,caracterizat prin investiții și un preț de cost redus.Reactorul ,operat în regim adiabatic ,este extrem de simplu, schimbarea șarjei de catalizator făcându-se cu mare ușurință. Puritatea metanolului obținut poate atinge o valoare de 99,99%. Catalizatorul care este un amestec de oxizi de Cu, Zn, Al, este însa foarte sensibil la sulf si clor. Ca și în cazul proceselor operate la presiune înalta ,o parte din materia primă se introduce în diferite puncte ale reactorului pentru a elimina căldura de reacție. Instalațiile moderne sunt de foarte mare capacitate(un milion de tone pe an). Schema acestui procedeu este prezentată în urmatoarea figura:

Un proces asemănător ,dar cu reactor multitubular ,a fost dezvoltat de firma Lurgi.Temperatura este reglată cu ajutorul unui agent termic (condens)care circulă

De regulă operează cu trei reactoare în serie .apoi radială și din nou axială. așa cim se poate obseva în următorul tabel: Compania Haldor Topsoe Vulcan Prithard Caraly Inc. Acest tip de reactor este destinat în special instalațiilor de mare capacitate. condițiile de operare fiind 50-80bari și 250-260oC. asigurându-se astfel un regim de operare izoterm. răcirea amestecului făcându-se în schimbătoare de căldură plasate între două unități succesive.lucrează cu reactor ce asigură o curgere radială a gazelor diminuând astefel pierderile de presiune . Curgerea gazului este realizată în așa fel încât să minimizeze căderile de presiune și să se utilizeze optim volumul de catalizator . Procedeul Topsoe –operat de asemenea la presiune medie. Deși s-au obținut rezultate promițătoare în acest domeniu aplicațiile industriale sunt încă foarte limitate .Bari 100-150 150-250 100-250 100-250 50-250 50-150 Informații mai recente se referă la procedee de sinteză a metanolului în fază lichida. Pereții fiecărei zone de catalizator sunt perforați pentru a optimiza distribuția gazelor.Catalizatorul este CuO-ZnO. zinc și crom.Evacuarea căldurii de reacției se realizează cu ajutorul unui generator de vapori. BASF Mitsubishi Gas Chemical Catalizator CuO-ZnO-Cr2O3 ZnO-Cr2O3 CuO CuO-ZnO-A2O3 CuO-ZnO-Al2O3 CuO-promotor Temperatură 230-260 270-330 necunoscut 240-250 200-350 200-280 Presiunea. cu catalizatori pe bază de oxizi de cupru .printre țevile reactorului.Această curgere este inițial axială . Trebuie menționat faptul că tendința actuală este favorabilă procedeelor operate la presiune medie .

7L3./.089 574.089 :3570 /0.74 0:4- 3:9 !73.070..902.g ..9.70 . :3 925 /0 .3:9 54.8g  -. ..9.9.g/:7.. 024/07308:39/014.9 /0  80.. /.947 2:99:-:..5708:320/8.:.9..9 /0 209 ../04/0: 3 0890L38.7  4 & 08803 :.0/0:.  &3 574.70 .:72.70.8.:947: :3: ..0395733974/:.070.: 1472. 243/.947::50397:.: 2.20890.. .  /3 574/:.2: .9.209.70 .g/0.9g.0L3/107905:3.34:: .70.g8.3 $.14.94754.9 L3 57003 g /0 3 7  43.90.:3:.907.:574..947:.70 /0 /2090907 1472.. 4 970.209.08988902.7 ..9.9.439.:72.907.397030..4.7902.78..7  4 ..:70.43/ .2.90 :3243/0943050.089574.3 !0397: 232..0/0: .. 45.9:7.-.34:: $0 08920..90705720 !74.9..70/0.:3/0 3 .39L3970574.9.70.1:7.8:18.49..790 8038-.0/0:804.039 9072....2434/::/0. 050397:70.572g 803974/:.790/32..7 .. /0 209.702.:.43.947 804.5708:304.:3/. .: 1472g7/00  .7..30:3209.94.43.144890890L38.089:574.. 209.  25:33/: 80..08 . :7 %02507.901 ...g:9g.: 70....0/0: .7907089039.7.950397:572.0397..:/0.5.9L3 702.947: 4507. ..70.5708:30L3.8910470.9 /0 172.70.70. -.43 3:9 14.90.79070/:8/0574/:8080. 089014.9..70.:57: 8 .7.070 50890 .70.:5g:34..907. 70.023.g 78.8:1 .g .:3472094/0/08390g.50-.3:4..90 .802g3g947 /.9g  -.7908038- ./070.34:: 4.54.g:9g L3  3: .. .:g .34 .47 .9.497g. 1489 /0.70 .9....g .14.70 .3/: 80 .70 /0  .0800/08390g. 8.9471g. .70:89/0..9gL3. 5708:30 L3.44 8:50747 80 :.0397.: .0890 .g .90. 0 389.7 . ..70..9g ./423.080474507.5.:.0780 /089: /0 2.9472.g:90 $8902:.. L3.g .95733.43/038 .7-43 -.552 !74.48970/:8 #0. 4 5708:305. 0890 70.70 : :73 g !:79. .089:574/:813/29.700890:3.345:7 .43897:.30 4 ..:3/. 0 80.49.9gL3:72.0/0:0890570039.930 4 .2-.02. 089009702/0825: 8.

 0 8 .91..947: 0890 : 3 .574.g14./.9:.:7070 08903 .:348.0/0:%45840 4507.0.947 8:39 507147.-0 425.08.g903/3 .L3:72g947:9. 10 L3.. 50397:.3. .3    !79..70.3/: 80L38./..9..g.3:970:9.47. 03/:897.8:73/: 80 .79029.:57: 3.9/0.90  . .g /334:.8 : 57424947    02./..7  4 :7070.08995/070..94750-.g/070 /0 5708:30 8g 80 :900 4592 .8910 :3 702 /0 4507. .:9  : ..70L38070 7g.5.9 8g 23200 .573970 0..9.g/04/0.9g L3 .0 70.. ....9.0 .   $  : 3   98:-8. 08070. 31472.905742 g94.94.  : 3   3.. /897-: .:.:..947:: .7/ 30.g..70 49072 .947/0.947.g !070 10.0/00474507.g/:7 /070.0/00/08390g.43/ 0 /0 4507...5.9.9L3850.7 .802030.:.70.70L3.5708:3020/0 .08:39 L3.5708:3020/0 :.547 .59:. .g.70/0 ..0 %70-:0203 43.2-g94.742 .. 4592.8.047/23:3/.g ./47%45840 : 3 7    3 7 ':.389.:947::3:0307. .9470890 /0893.20890. .089/4203:.904-80.03908070107g...70.9.947 %02507.209.0.89010507/070/05708:30 070:g 45070.70 13/  -..70..90 !74. 2.:70.g08901..g.8:7g4.90 .::1g.547..280 54. .-g574.g.047 .:97070..9.g70430 /0...:4.947 ..89g .7.34::L31.. 47/02.:70707.g/:7g5.90L3970/4:g:39g 8:..9:7g !708:30..:: 0890 70.4:2:/0 .70. ....