UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE

ŞTEOFIL CREANGĂ

GENETICĂ
ANUL II, SEMESTRUL I+II

MATERIAL DE STUDIU I.D.

IAŞI, 2010

CUPRINS
CAPITOLUL 1 - GENETICA - BAZ| A AMELIOR|RII {I EXPLOAT|RII POPULA}IILOR DE ANIMALE 1.1. Definiţia, conţinutul şi importanţa studiului geneticii CAPITOLUL 2 - BAZELE CITOLOGICE ALE EREDIT|}II 2.1. Celula şi elementele celulare cu rol genetic 2.2. Cromozomii 2.2.1. Structura cromozomilor 2.2.2. Benzile cromozomale 2.2.3. Însuşirile fundamentale ale cromozomilor 2.2.4. Tipuri speciale de cromozomi 2.2.5. Cariotipul {i cariograma 2.3. Ciclul celular 2.3.1. Mitoza (cariochineza) 2.3.2. Meioza 2.3.3. Gametogeneza CAPITOLUL 3 ACIZII NUCLEICI, STRUCTUR|, ORGANIZARE {I FUNC}II 3.1. Structura acizilor nucleici 3.1.1. Structura acidului dezoxiribonucleic (ADN) 3.1.1.1. Tipuri de adn celular 3.1.1.2. Denaturarea şi renaturarea ADN-ului 3.1.2. Structura acidului ribonucleic (ARN) 3.1.2.1. Tipuri de arn celular 3.1.3. Repararea şi restaurarea structurii ADN-ului 3.2. Funcţiile acizilor nucleici CAPITOLUL 4 - CODUL GENETIC 4.1. Descifrarea şi structura codului genetic 4.2. Caracteristicile codului genetic CAPITOLUL 5 STRUCTURA ŞI FUNCŢIILE GENELOR 5.1. Structura genei la procariote 5.2. Structura genei la eucariote 5.3. Tipuri de gene 5.3.1. Elemente genetice mobile sau transpozabile CAPITOLUL 6 - EXPRESIA INFORMAŢIEI EREDITARE ŞI REGLAJUL EXPRIMĂRII GENELOR 6.1. Fluxul de informaţie genetică 6.2. Structura proteinelor 6.3. Ribozomii, sediul sintezei proteice 6.4. Transcripţia informaţiei genetice 6.4.1. Evidenţierea transcripţiei genice. “Genele în acţiune” 6.5. Translaţia informaţiei genetice CAPITOLUL 7 - TRANSMITEREA CARACTERELOR {I ~NSU{IRILOR DE LA O GENERA}IE LA ALTA 7.1. Legile mendeliene despre ereditate 7.1.1. Teoria factorilor ereditari 7.1.2. Terminologia utilizată în genetica mendeliană
-1-

2.1.7.6.2.1.2. Ereditatea caracterelor legate de sex la tipul Drosophila 9.3. Monohibridarea de tip pisum 7.2. Ginandromorfismul 9. Importanţa teoriei cromozomale a eredităţii CAPITOLUL 8 .1.EREDITATEA EXTRACROMOZOMAL| (CITOPLASMATIC|) 8. Androsterilitatea CAPITOLUL 9 .2.5. Înlănţuirea genelor (linkage) 7.linkage) 9.2.3. Interacţiunea polimeră a genelor 7.5. Dispunerea liniară a genelor în cromozomi 7. Interacţiunea modificatoare a genelor 7. Dihibridarea şi polihibridarea 7.1.2. Interacţiunea dintre genele alele 7.4. Retroîncrucişarea sau backcrossul 7. Hărţile genetice cromozomale 7.2.3.EREDITATEA SEXULUI 9. Ereditatea extracromozomală în hibridări şi încrucişări reciproce 8.4.1.1.2.1.3.2.2. Tipuri de determinare a sexului 9.1.2.3.1.2.2. Cromozomii sexului 9. Schimbul de gene dintre cromozomii omologi (crossing-over) 7.5. Cromatina sexuală 9.6.4. Ereditatea caracterelor legate de sex (sex . Intersexualitatea 9.4. Abateri de la raporturile mendeliene de segregare fenotipică 7.6.2. Inversiunea sexului -2- . Interacţiunea dintre genele nealele 7.4.2.4.1.3. Ereditatea legat| de cromozomul y (ereditatea holandrică) 9. Teoria cromozomală a eredităţii 7.2.1.1.3. Alele multiple (polialelia) 7.1.1.2.4. Ereditatea caracterelor controlate de sex 9. Acţiunea pleiotropică a genelor 7.3.3.2.4. Transmiterea înlănţuită a caracterelor 7.2.3.3.2. Interacţiunea de epistazie a genelor 7.1.2.1. Nondisjuncţia cromozomilor sexului 9.1.6. Dominanţa completă şi recesivitatea 7.2.3.2.6. Gene letale 7.6.3. Anomalii în ereditatea sexului 9.3.3. Monohibridarea de tip zea (dominanţa incompletă sau semidominanţa) 7.4.2. Merogonia 8. Supradominanţa 7.6. Ereditatea caracterelor legate de sex la tipul Abraxas 9.7. Interacţiunea complementară a genelor 7.2.5. Codominanţa 7.1.

Dac\ varia]iile condi]ionate genetic au caracter “permanent”. au reprezentat nucleul `n jurul c\ruia s-a format [i dezvoltat genetica modern\. cât [i cele de grup. DEFINI}IA.1. de Vries. CON}INUTUL {I IMPORTAN}A STUDIULUI GENETICII Termenul de “genetic\” (de la grecescul “gennein” = a da na[tere). poart\ denumirea de genetic\. Correns [i E. fiind definite ca discipline de sine st\t\toare.BAZ| A AMELIOR|RII {I EXPLOAT|RII POPULA}IILOR DE ANIMALE 1.care studiaz\ elementele materiale ale eredit\]ii la nivel citologic. Deci. [i anume variabilitatea.CAPITOLUL 1 GENETICA . organismelor le este proprie `nc\ o `nsu[ire fundamental\. {tiin]a care se ocup\ cu studiul dezvolt\rii organismelor. sau de influen]a factorilor ecologici. consemnate `n structura celulei . cu ocazia celei de a treia “Conferin]e despre hibridarea [i ameliorarea plantelor”. care de regul\ se transmit `n descenden]\. sau `ntre diversele popula]ii .varia]ii intraindividuale. a determinat concretizarea unor ramuri. `n cadrul fiec\rei specii. Apari]ia geneticii ca [tiin]\ a avut loc la `nceputul secolului al XX-lea. Toate procesele de baz\ ale organismelor vii se bazeaz\ pe o `nsu[ire fundamental\ a acestora [i anume ereditatea. Legile lui Mendel. Dintre aceste ramuri men]ion\m: genetica clasic\ sau fenomenologic\ . Atât varia]iile individuale. s\ ia aceast\ denumire. Variabilitatea studiaz\ diferen]ele (de nivel calitativ sau cantitativ). se mo[tene[te. suferite `n succesiunea genera]iilor. a fost introdus `n 1906 de englezul W. ci este rezultatul unui nesfâr[it [ir de modific\ri. citogenetica . `ntre indivizii unei popula]ii . -3- . Spencer.care studiaz\ mecanismele [i legile de transmitere a caracterelor. factorii de mediu provoac\ doar modific\ri temporare `n exprimarea fenotipic\ a caracterelor unui organism.varia]ii de grup. al eredit\]ii [i variabilit\]ii acestora. cauzate genetic sau nu. poate suferi modific\ri `n decursul genera]iilor . pot fi determinate de influen]a diferen]elor genetice ca rezultat al muta]iilor sau al recombin\rilor genetice. de[i ereditatea organismelor. fiind rodul interferen]ei dintre citologie [i genetic\. când H. Termenul de ereditate a fost introdus `n anul 1863 de H. care ulterior au devenit domenii de cercetare distincte. Ereditatea nu este `ns\ o `nsu[ire predeterminat\. sau fix\. care a propus ca noua [tiin]\ a eredit\]ii. ce cuno[tea o dezvoltare extraordinar\. Complexitatea aspectelor cuprinse `n sfera de studiu a geneticii. formulate `nc\ din 1865. Bateson la Londra. de adapt\ri la condi]iile de mediu. Tschermack. se transmite din genera]ie `n genera]ie. Astfel. dar `n acela[i timp.varia]ii individuale. pentru a defini procesul prin care se realizeaz\ asem\narea biologic\ `ntre p\rin]i [i descenden]i. au redescoperit legile lui Mendel. C.

a bazei ereditare [i legilor care guverneaz\ formarea organismelor vii. precum [i cu metodica lor. inducerea unor muta]ii “favorabile” asupra unor organisme. `mbun\t\]irea structurii genetice a popula]iilor de animale de la o genera]ie la alta. care formeaz\ un domeniu cu aplica]ii practice `n ameliorarea structurii genetice a animalelor. ingineria genetic\ . are leg\turi cu [tiin]ele biologice aplicate. De asemenea. genetica de]ine un rol hot\râtor `n fundamentarea [i concretizarea acestor domenii de baz\ `n cre[terea animalelor. -4- . `n diferen]ierea [i dezvoltarea organismelor. biologia celular\. cum ar fi cu zootehnia [i diversele ramuri ale acestora. Genetica se `nscrie `n contextul celor mai actuale [tiin]e. (L. Repanovici . genetica popula]iilor . precum [i al manifest\rii caracterelor [i `nsu[irilor organimelor. cromozomi [i uneori cu celule `ntregi. profilaxia genetic\ a bolilor sau anomaliilor ereditare. `n scopul “construirii” unei structuri genetice cu propriet\]i ereditare premeditate. Popa. ca rezultat al interac]iunii bazei ereditare cu factorii mediului natural [i antropic. biofizica. De aceea `n domeniul cre[terii animalelor. genetica cantitativ\ . natura informa]iei genetice. Fundamentarea sistemelor de ameliorare genetic\ a popula]iilor de animale. datorit\ necesit\]ii cunoa[terii substratului material al eredit\]ii. fiind una din cele mai noi ramuri ale geneticii [i biologiei [i care studiaz\ un ansamblu de metode [i tehnologii efectuate in vitro. R. reproduc]ia [i embriologia. datorit\ importan]ei pe care o are cunoa[terea mecanismelor de transmitere a caracterelor. asigurândule acestora bazele teoretice ale form\rii [i dezvolt\rii organismelor [i preluând de la acestea un vast material biologic. Genetica utilizeaz\ mijloace de investiga]ie [i de interpretare proprii.1982). ramuri ale [tiin]elor agronomice. nu pot fi realizate `n practica zootehnic\ f\r\ cunoa[terea geneticii. genetica procesului de dezvoltare ontogenetic\ a organismelor . cu gene.care define[te la nivel fizico-chimic.genetica molecular\ .care studiaz\ structura genetic\ a popula]iilor [i dinamica frecven]ei genelor la nivel popula]ional.care s-a conturat ca disciplin\ [tiin]ific\ de sine st\t\toare la `nceputul anilor 1970. cum ar fi: biochimia. interferându-se `n acela[i timp cu alte discipline.care urm\re[te mecanismele prin care informa]ia genetic\ este “tradus\” `n formarea structurilor anatomice ale organismelor.care studiaz\ determinismul genetic [i transmiterea ereditar\ a caracterelor cantitative de produc]ie. matematica [i statistica biologic\. cu patologia.

prin procesul de `nmul]ire al organismelor. 6 – por al membranei nucleare. -5- . 4 – membrana celular\ 5 – vacuol\ de secre]ie. CELULA {I ELEMENTELE CELULARE CU ROL GENETIC Celula este unitatea elementar\ de organizare a materiei vii. 8 – cariolimfa. Autoreproducerea materiei vii. Iat\ de ce metabolismul. Structura celulei: 1 – mitocondriile.CAPITOLUL 2 BAZELE CITOLOGICE ALE EREDIT|}II 2. 7 – cromatina nuclear\. a elementelor sale constitutive cu func]ii ereditare este absolut necesar\. având o structur\ atât de complex\. 12 – ribozmi. Ereditatea ca `nsu[ire fundamental\ a materiei vii. ~n figura 1 este reprezentat\ schema general\ a unei celule animale.lizozomi. precum [i continuitatea ereditar\ prin leg\turile dintre genera]iile succesive. Pentru studiul [i `n]elegerea eredit\]ii. 9 – nucleol.1. 11 – reticul endoplasmatic. se realizeaz\ de fapt prin `nmul]irea celulelor. asigur\ autoreproducerea acesteia. reproducerea [i ereditatea organismelor constituie o unitate de procese [i fenomene `n strâns\ interdependen]\. 3 . `ncât poate constitui ea singur\ organismul unor plante [i animale Organismele realizeaz\ manifest\rile vitale prin procesul de metabolism. 10 – membrana nuclear\. respectiv reproducerea organismelor [i continuitatea ereditar\. 2 – aparatul Golgi. cunoa[terea celulei. Fig. 1. iar prin procesul de reproducere asigur\ continuitatea materiei vii. cu elementele structurale care o caracterizeaz\. deoarece modul `n care se asigur\ succesiunea genera]iilor este `n strâns\ interdependen]\ cu fenomenele ereditare.

mitocondriile se bucur\ de o relativ\ autonomie genetic\. membranei i se atribuie un rol de `nveli[ [i de selector al schimb\rilor dintre celul\ [i mediul ambiant. men]inându-i unitatea structural\. Citoplasma asigur\ realizarea func]iilor vegetative [i secretorii. Are o structur\ complex\. Structurile constitutive ale celulei. cu subunitatea mic\ (1) [i mare (2). Denumirea i-a fost dat\ `n 1953 de K. Reticulul endoplasmatic. Palade. Morfologic. 1 2 B Fig. ribozomii. precum [i o multitudine de enzime. Mitocondriile sunt organite indispensabile pentru via]a celulei eucariote. `ndeplinind func]ii de eleminare a unor produse de secre]ie. Reprezint\ `nveli[ul extern [i de protec]ie al celulei. sunt forma]iuni citoplasmatice sferice sau mai frecvent elipsoidale. Membrana celular\. este format dintr-un sistem de canale [i canalicule cu diametru de circa 500 Å ce se deschid `n cisterne mai mari cu diamtrul de 1500 Å. De asemenea mai are [i propriet\]i antigenice. 2). lizozomii [i microzomii. `n special al celor legate de influen]a matern\ a unor `nsu[iri. la nivelul acesteia desf\[urându-se procesele respiratorii de baz\ care conduc la producerea de energie `nmagazinat\ `n substan]a macroergic\ .~n general. R – ribozomi. care nu sunt implicate `n mod direct `n sistemul ereditar al celulei. Datorit\ sistemului de canalicule al acesteia. nucleotide. jucând un rol important dar diferen]iat `n transmiterea ereditar\. 2).ATP. La microscopul electronic se prezint\ sub dou\ `nf\]i[\ri: reticul endoplasmatic neted [i reticul endoplasmatic rugos.2-0. lipide. iar la interior o matrice mitocondrial\. fiind alc\tuit\ din plasm\ [i organite citoplasmatice. de reglare a presiunii osmotice [i de digestie celular\. asigur\ permeabilitatea selectiv\ a celulei. cu diametrul de 0. Reticulul endoplasmatic neted. Datorit\ aparatului genetic pe care `l de]in. Mitocondriile. cu rol `n -6- . intervenind `n fenomenele ereditare extracromozomale. iar la celulele vegetale [i la bacterii mai exist\ plasmidele [i cloroplastele. Porter [i G. fiind capabile de autoreplicare. reticulul endoplasmatic. sunt `n marea lor majoritate capabile de autoreproducere. Cea mai mare parte din organitele citoplasmatice fac parte din sistemul ereditar al celulei. RE – reticul endoplasmatic. La nivel citoplasmatic mai exist\ [i alte organite cum ar fi: aparatul Golgi. sunt formate dintr-o membran\ extern\. Realizeaz\ leg\tura dintre membrana celular\ [i membrana nuclear\. iar nucleul dirijeaz\ reproducerea fiind de]in\tor al informa]iei ereditare. (fig. B –structura spa]ial\ a ribozomului. centrozomul (fig. face parte din sistemul membranal al celulei. Dintre constituien]ii citoplasmatici cu rol important `n ereditate fac parte: mitocondriile. ADN [i ARN. fiind o component\ celular\ deosebit de important\. Sunt constituite din proteine. reac]iile imunologice având loc la acest nivel. Reprezentarea schematic\ a aspectului microelectronografic al unor organite citoplasmatice: M – mitocondrii. care delimiteaz\ o membran\ intern\ având numeroase invagin\ri numite criste mitocondriale.2.7 microni [i lungimea de 1-4 microni. Citoplasma.

Fiecare ribozom este constituit din dou\ subunit\]i: una mai mare aproape rotund\. trombocitele). denumite poliribozomi (polizomi).1954). ~n timpul diviziunii celulare. este asem\n\tor `n totalitate cu cel neted. ap\. formând locurile de inser]ie al fibrelor fusului nuclear de diviziune.reglarea [i controlul activit\]ii celulare. considerate a fi molecule de ARN-m. cromatin\ [i carioplasm\. fie liberi `n citoplasm\. reprezint\ o forma]iune cilindric\. nucleul este mai mare iar citoplasma mai redus\. s-a constatat c\ este o -7- . a ribozomilor. Nucleul. cu activitate metabolic\ mai intens\. din loc `n loc.ribozomii de tip 70 S. De asemenea mai are rol `n contrac]ia muscular\ [i sinteza hormonilor steroizi. Structura nucleului variaz\ foarte mult `n func]ie de perioada ciclului celular. Palade [i K. Ribozomii sunt prezen]i la toate organismele celulare de la procariote la eucariote. Cu cât celula este mai tân\r\. dar membrana acestuia are afinit\]i deosebite pentru ionii de Ca++ [i Mg++. ace[tia sunt boga]i `n ARN (80-90% din totalul ARN-ului celular). este o forma]iune fin\. Prezen]a ribozomilor la suprafa]a reticulului endoplasmatic. ~n general dimensiunile nucleului sunt cuprinse `ntre 5-12 µm. Porter (1953 . ~n interfaz\ se descrie nucleul a[a numit metabolic. ficat. ribozomii au capacitatea de a forma structuri polimere. cu un minim de 4 µm la spermatozoizi [i un maxim de 20-25 µm la ovocite. Centrozomul formeaz\ centrul cinetic al celulei. denumit\ 40 S. neuroni. Ribozomii. sunt forma]iuni citoplasmatice cu dimensiuni moleculare de 150-300 Å. . specifici eucariotelelor. Centrozomul. ribozomul singular fiind considerat ca form\ inactiv\. având `n esen]\ dou\ roluri principale: . fiind implica]i `n sinteza proteinelor destinate secre]iei celulare. iar cromatina se condenseaz\ devenind vizibili cromozomii. Celulele enucleate (hematiile. confer\ acestuia func]ii suplimentare. reprezint\ unitatea func]ional\ `n procesul de sintez\ al proteinelor. sau pot fi ata[a]i reticulului endoplasmatic sub influen]a ionilor de Mg. format din membran\ nuclear\. deoarece la `nceputul diviziunii celulare se divide `n cei doi centrioli. Constituie forma]iunea prezent\ `n toate celulele eucariote. fiind foarte bogat\ `n ADN [i ARN. Acesta este un criteriu important `n practica stabilirii diagnosticului celulelor maligne. . sunt excep]ii `n corpul uman. Celulele degenerate sau `mb\trânite au nucleul mai mic.depozitar al informa]iei genetice `n ADN-ul nuclear. specifici celulelor procariote. fiind foarte numero[i `n celulele tinere [i `n cele care realizeaz\ o sintez\ intens\ de proteine (pancreas. fiind incapabile de a sintetiza proteine. `n nucleul a[a numit genetic. ioni de Mg [i Ca. Sub ac]iunea ionilor de Mg++. cu diametrul de 200-300 Å [i un con]inut de ARN de 45%.). cu diametrul de 140-240 Å [i un con]inut de ARN de 65%. Au fost descoperi]i de G. abia vizibil\ la microscopul optic. Reticulul endoplasmatic rugos. Membrana nuclear\ (sau `nveli[ul nuclear). identic\ la toate tipurile de celule. Ribozomii `n func]ie de coeficientul de sedimentare se clasific\ `n: . care sunt celule foarte tinere cu un nucleu deosebit de mare. putându-se astfel stabili dac\ o celul\ este tân\r\ sau adult\. nucleoli. Structurile polimerice ale ribozomilor. Poliribozomii sunt lega]i prin filamente sub]iri de 1-2 nm. de form\ elipsoidal\ cu diametrul de 70-100 Å. ceea ce permite ata[area spre exterior.ribozomii de tip 80 S. implicându-l `n sinteza produselor de secre]ie celular\ de natur\ proteic\. cu diametrul de 140-160 Å denumit\ subunitatea 60 S [i o subunitate mai mic\. ~n ceea ce prive[te compozi]ia chimic\. sau de a se disocia `n subunit\]i simple. Studiat\ cu ajutorul microscopului electronic. etc. De asemenea ribozomii pot fi liberi `n citoplasm\. fiind fie ata[a]i de reticulul endoplsmatic.p\trunderea substan]elor din exteriorul spre interiorul celulei. dispare `nveli[ul nuclear [i nucleolii. fiind implica]i `n special `n sinteza proteinelor necesare procesului de diferen]iere celular\ sau a proteinenzimelor.

ADN. cu dimensiuni mai mari decât diametrele porilor. particule ribonucleoproteice formate din ARN-mesager [i proteine speciale [. este constituit\ dintr-un lichid transparent [i omogen. separat\ printr-un spa]iu perinuclear. ~n nucleol se sintetizeaz\ ARN-ul ribozomal de care se ata[eaz\ proteinele ribozomale venite din citoplasm\. Func]ia principal\ a nucleolului este de biogenez\ a ribozomilor. precum [i proteinele ce intr\ `n constitu]ia cromatinei. formându-se ribozomii capabili de a sintetiza proteine. membrana nuclear\ se racordeaz\ cu sistemul reticulului endoplasmatic. importante pentru desf\[urarea func]iilor celulei. Mg2+. realizând astfel leg\tura direct\ cu exteriorul celulei. fiind de form\ oval\ sau rotund\. are din loc `n loc pori. Nucleolul are dimensiuni de 1-2 µm. o reprezint\ proteinele nehistonice. proteinkinazele [. Astfel din citoplasm\ sunt “importate” `n nucleu enzimele care asigur\ sinteza ADN-ului. iar la acest nivel se mai g\sesc ioni de Ca2+. Membrana nuclear\. Porii nucleari permit trecerea unor macromolecule sau chiar a unor complexe macromoleculare. care asigur\ schimburile de substan]\ dintre nucleu [i citoplasm\. prin sinteza ARN-ului ribozomal [i stocarea precursorilor ribozomali. matricea nuclear\). unde se matureaz\. iar pozi]ia sa `n interiorul nucleului poate varia `n func]ie de starea func]ional\ a celulei. ARN-ul este reprezentat de ARN-ul ribozomal aflat `n diferite faze de maturare. ceea ce reflect\ dinamismul acestei forma]iuni. Sinteza ARN-ului ribozomul se face `n anumite zone din cromozomi. dup\ cum reiese din experien]ele de distrugere a nucleolului. ADN-ul este reprezentat de cel existent `n organizatorii nucleolari. ARN circa 7% [i proteine `n propor]ie de aproximativ 90%.35). Trecerea acestor componente.a. `nainte de a fi trecu]i `n citoplasm\. Continuitatea cu reticulul endoplasmatic. cu mas\ molecular\ `ntre 10. Aceast\ parte a nucleului are rol esen]ial `n sinteza ADN-ului [i ARN-ului. -8- . Nucleul “export\” `n citoplasm\ precursorii ribozomali. Con]inutul `n ATP al nucleului este mai mare decât al citoplasmei. Unele din aceste proteine. Nucleolul se observ\ `n interfaz\. Carioplasma (sucul nuclear. Na+ [i K+. precum [i de alte tipuri de enzime.a. ~n privin]a compozi]iei chimice. cu diametrul de 150-1000 Å. Se presupune c\ nucleolul ar fi o sta]ie intermediar\ `n tranzitul spre citoplasm\ al ARN-ului mesager [i al celui de transport.000 daltoni. Cea mai mare parte a proteinelor din matricea nuclear\. Con]inutul `n ap\ al carioplasmei este de circa 80%. nucleolul are structura cea mai dens\ din celul\ (densitatea 1.000-300. de obicei având o pozi]ie central\ sau paracentral\. Nucleolul. care trec apoi prin porii nucleului `n citoplasm\. denumite organizatori nucleolari. este posibil\ prin adaptarea unei conforma]ii speciale a acestor complexe macromoleculare. care con]ine un amestec de substan]e proteice. Se mai atribuie nucleolului [i func]iile de “sta]ie” de tranzit a ARN mesager [i a ARN de transport spre citoplasm\.[i ARN-polimerazele. ce p\trunde ca ni[te bucle de ADN `n nucleoli. mormolocii murind la vârsta de o s\pt\mân\. fiind reprezentate de proteinele ribozomale. de unele enzime necesare sintezei de ARN. unde lipse[te atâta vreme cât embrionul nu `[i sintetizeaz\ `nc\ propriile proteine. cu excep]ia celulelor embrionare. dispare la `nceputul mitozei [i reapare la sfâr[itul acesteia. Au fost descoperite forme mutante la broasc\ (Xenopus laevis) f\r\ nucleoli. dispari]ia lui la `nceputul mitozei [i refacerea la sfâr[itul acesteia. Nucleolul joac\ un rol esen]ial `n biogeneza ribozomilor. ~n acest fel se formeaz\ precursorii ribozomilor. o clas\ foarte heterogen\.membran\ dubl\ groas\ de 50-100 Å. se `ntâlne[te `n toate celulele eucariote. nucleolul con]ine trei componente principale [i anume ADN `n propor]ie de circa 3%. au rol important `n structura cromatinei. Proteinele nucleolare sunt “importate” din citoplasm\. explic\ modific\rile rapide ale `nveli[ului nuclear `n cursul mitozei. iar altele `n reglarea expresiei genelor. Din aceast\ clas\ de proteine heterogene. la nivelul acesteia aflându-se cromatina [i nucleolul. Datorit\ concentra]iei mari de substan]\ uscat\. Nucleolul este o component\ esen]ial\ a celulei. precum [i de preg\tire a mitozei. fac parte [i enzime ca nucleazele. La unele celule. care nu sunt viabile.

~n cursul diviziunii `[i recap\t\ identitatea. datorit\ structurii lor. fiind compus\ din ADN complexat cu proteine histonice. Waldeyer `n 1888 (gr. dar nu sunt vizibili la microscopul optic sub forme carcateristice. chroma = culoare. ARN [i proteine. Dup\ principalele lor func]ii. Cromozomii. asigur\ conservarea informa]iei ereditare [i transmiterea acesteia de la o genera]ie la alta de indivizi. Deci cromozomii sunt prezen]i tot timpul `n nucleu. reprezint\ forma interfazic\ de existen]\ a materialului genetic nuclear. a cromozomilor. Exemplul cel mai tipic `l constituie cromatina sexual\. nefiind observabili la microscop. `n procesul de diferen]iere celular\ [i `n desf\[urarea diviziunii celulare. fiind activ\ genetic prin transcriere `n ARN-m [i formând astfel fondul de gene structurale al unui organism. precum [i capacit\]ii lor de autoreproducere `n timpul diviziunii celulare. este puternic condensat\. Strasburger `n 1875 [i denumi]i ca atare de W. ea pare s\ joace un rol important `n organism. decât `n timpul diviziunii celulare. apare `n diferite stadii de dezvoltare. (fiind `n num\r diferit de la o specie la alta) [i heterocromozomi sau cromozomii sexului. care se nume[te heterocromatin\. decât forma relaxat\. ce formeaz\ eucromatina. Profaz\ CROMATIN| Telofaz\ CROMOZOMI Cromatina se coloreaz\ intens cu coloran]i bazici (ex. având [i mici cantit\]i de ARN. con]ine foarte pu]in ADN nerepetitiv. Din punct de vedere chimic. ~n perioada dintre diviziunile celulare (interfaza). colorat\ intens. deoarece este inactiv\ genetic. Cantitatea [i localizarea ei variaz\ de la un individ la altul. CROMOZOMII Cromozomii sunt forma]iunile structurale nucleare de cea mai mare `nsemn\tate din punct de vedere citologic [i genetic. Se prezint\ `n interfaz\ sub dou\ forme tinctoriale: o re]ea foarte fin\ de filamente slab colorate. cromozomii `[i etaleaz\ morfologia caractereistic\ fiec\rei specii. cromozomii `[i pierd identitatea. iar `n metafaz\. reprezint\ o caracteristic\ structural\ permanent\ a tuturor celulelor. 2. `n diferite celule. nefiind altceva. cromatina are aceia[i structur\ ca [i a cromozomilor. cromozomii unei celule somatice sunt de dou\ feluri: autozomi. Heterocromatina. De[i heterocromatina este considerat\ a fi inactiv\. Func]iile sale nu sunt `nc\ bine cunoscute. prezentându-se sub forma unor corpusculi denumi]i cromocentrii. (fiind `n majoritatea cazurilor `n num\r de doi). hematoxilin\). Heterocromatina constitutiv\. Heterocromatina facultativ\. soma = corp).2. sau cromatina X. datorit\ con]inutului mare `n ARN. având o mare cantitate de ADN repetitiv. care se replic\ precoce `n faza S. -9- . Heterocromatina este de dou\ tipuri: constitutiv\ [i facultativ\. dar se pare c\ are rol `n reglarea genetic\. se replic\ târziu `n faza S [i este pu]in activ\ genetic. sau sub o form\ mai condensat\.Cromatina nuclear\. `n orice perioad\ ontogenetic\. Prezen]a cromozomilor `n celul\ a fost sesizat\ pentru prima dat\ de c\tre W. este format\ din mult ADN nerepetitiv. ~n timpul diviziunii celulare cromatina se reorganizeaz\. se coloreaz\ intens. formând structurile condensate caracteristice cromozomilor. dup\ propriet\]ile lor tinctoriale. Hofmeister `n 1848. Eucromatina. când sunt complet condensa]i. fiind cel mai u[or de studiat. extins\. fiind constitui]i din ADN. fiind descoperi]i de E. la sexe diferite. fiind cele mai dinamice elemente ale celulei [i `n acela[i timp cele mai constante. f\r\ s\ modifice fenotipul.

Reprezint\ cele dou\ subunit\]i longitudinale ale cromozomului [i care se men]in cuplate la nivelul centromerului. Modelul morfologic al unui cromozom. 12 – strangulatie secundar\. Fig. 4 – cromomer\. Separarea complet\ a cromatidelor are loc la sfâr[itul metafazei [i `nceputul anafazei. 5 – matrix. Structura cromozomului: 1 – centromer.7 [i 10 – zone heterocromatice.1. STRUCTURA CROMOZOMILOR Structura cromozomilor se studiaz\ `n mod obi[nuit `n profaz\ sau `n metafaza mitozei. Cromatidele. 9 – strangulare primar\. Elementele morfologice [i structurale ale cromozomilor sunt prezentate `n figurile 3 [i 4. 2 – cromatid\. . când aspectele lor morfologice sunt bine eviden]iate. 4. 8 – satelit. 3. Fig. 3 – cromonem\. dup\ care fiecare din ele se `ndreapt\ spre un pol al celulei.2.2.10 - . 11 – zone eucromatice. 6 – nucleol.

nu se poate vorbi de cromozomi mono sau bicromatidici. O tr\s\tur\ morfologic\ vizibil\ pe unii cromozomi. Centromerului. Centromerul sau constric]ia primar\. (fig. f\r\ diminuarea cantit\]ii de ADN. dup\ replicarea semiconservativ\.Examinând cromozomii `ntr-un ciclu celular complet. dublându-se cantitatea de ADN. ace[tia vor fi monocromatidici `n anafaz\. deoarece are loc replicarea semiconservativ\ a cromozomilor. totala a cromozomului p+q q p raportul dintre bra]e: r= diferen]a de lungime a bra]elor: d=q–p Constric]iile secundare. spre polii celulei. . dup\ replicare. De-a lungul cromozomului. Reprezint\ puntea de leg\tur\ dintre cele dou\ cromatide surori. `n colora]ie conven]ional\. iar `n stadiul G2. Pozi]ia centromerului poate fi stabilit\ prin folosirea a trei indici de exprimare: indicele centromeric: Ic = lung. talofaz\ [i stadiul G1 al interfazei. Aceast\ nomenclatur\ este unanim acceptat\ `n citogenetica uman\ [i animal\. 5. ~n apropierea centromerului cromatidele sunt mai sub]iate. astfel c\ zona centromeric\ poart\ numele [i de constric]ie primar\ sau kinetocor. i se atribuie urm\toarele func]ii: men]ine unitatea structural\ a cromozomului (fragmentele lipsite de centromer `[i pierd “func]ia” genetic\). Prin pozi]ia sa. Bra]ele cromozomului. centromerul se poate afla `n orice pozi]ie. asigur\ men]inerea cuplat\ a celor dou\ cromatide surori. bra] scurt × 100 p × 100 = ( lung. (litera din alfabet imediat urm\toare dup\ p). Alternan]a cromozomilor mono [i bicromatidici. ~n stadiul S al interfazei.11 - . Fig. prezen]\ permanent\ `n morfologia cromozomului. centromerul `mparte cromatidele `n dou\ bra]e: bra]ul scurt notat conven]ional cu “p” (pétit) [i bra]ul lung “q”. este prezen]a unor zone constric]ionale de m\rime diferit\. `ns\ `n limite caracteristice pentru fiecare cromozom dat. precum [i deplasarea cromozomilor nou forma]i. iar cromozomii monocromatidici devin bicromatidici. dup\ clivajul longitudinal. `ns\ `ntotdeauna aceast\ pozi]ie este constant\ pentru un cromozom dat. Aceste zone sunt despiralizate. profaz\ [i metafaz\ sunt bicromatidici. permite ata[area cromozomilor de fibrele fusului de diviziune formând placa metafazic\. 5).

fiind dispuse liniar [i transversal `n cromozomi [i apar la `nceputul profazei mitotice sau meiotice. Reprezint\ regiunea cromozomic\ de “contact”. fiind posibil\ fuziunea intercromozomic\ sau formarea cromozomilor inelari. clar delimitat\ de segmentele adiacente.12 - . Fig. colorânduse intens. cuprinde cel pu]in un organizator nucleolar. sunt prezente genele care codific\ sinteza ARNribozomal [i tot aici are loc asocierea cu organizatorii nucleolari. repetate `n tandem. ~n zona talomerelor se g\sesc secven]e de ADN foarte simple. se eviden]iaz\ pe cromozomi o alternan]\ de zone mai intens sau mai pu]in intens colorate. asigurând individualitatea [i nefuziunea `ntre cromozomi. Prin dele]ia talomerelor. individualizate gra]ie constric]iilor secundare [i care r\mân legate de cromozom printr-un peduncul sub]ire. dar [i la unele specii de animale.2. Sateli]ii. spiralizate. proteine histonice (30 . prezente `n interiorul cromatidelor. Reprezint\ structura din zona terminal\ liber\ a cromozomilor. constituind astfel un model caracteristic pentru fiecare pereche de cromozomi omologi.Unele constric]ii secundare delimiteaz\ zone satelitice de restul cromozomului. Nomenclatura benzilor [i dispozi]ia lor pe fiecare cromozom a fost standardizat\ la om (fig. Mg2+ [. Acestea sunt `n num\r mare. constituind elementul structural de baz\ al cromozomilor. unde se formeaz\ nucleolul. Sunt zonele puternic spiralizate ale cromonemelor. proteine nehistonice (10 . ARN (circa 5%). Organizatorul nucleolar. Telomerele. Tehnicile prin care se eviden]iaz\ benzile cromozomale se numesc tehnici de bandare. ~n cromozomii celulelor eucariote se g\sesc urm\toarele componente: ADN (circa 30%). variaz\ `n limite foarte largi de la un cromozom la altul fiind caracteristice fiec\rui individ. Prezentarea [i numerotarea benzilor pe cromozomul 1 uman: p – bra]ul scurt. Dimensiunea [i num\rul acestora. ioni de Ca2+. 6). cu rol `n organizarea nucleolar\. fosfolipide. . Sunt por]iuni de cromozom.40%). q – bra]ul lung. Cromonemele. Cromomerele. BENZILE CROMOZOMALE Cu ajutorul metodelor specifice de colorare. Reprezint\ filamentele foarte fine. cromozomii devin instabili.a. Organizatorii nucleolari sunt responsabili de sinteza diverselor tipuri de ARNribozomal. 2. este definit\ ca parte din cromozom. 6. Fiecare set haploid de cromozomi.2. “Banda”. prin zone mai `ntunecate sau mai luminate. Dele]ia complet\ a organizatorilor nucleolari este letal\ pentru celul\ [i individ. La nivelul filamentelor satelitice. Compozi]ia chimic\ a cromozomilor.25%).

(tabelul 1). U. ~NSU{IRILE FUNDAMENTALE ALE CROMOZOMILOR Rolul cromozomilor `n ereditate rezult\ din `nsu[irile lor fundamentale. L. M\rimea cromozomilor variaz\ `n func]ie de specie [i de perechea de cromozomi. sunt bogate `n ADN `nalt repetitiv [i `n citozin\. Factorii implica]i `n formarea benzilor. Num\rul de cromozomi este caracteristic fiec\rei specii [i acela[i `n condi]ii normale. Benzile R. sunt implica]i urm\torii factori. Tehnicile sunt bazate pe hidroliza enzimatic\ a cromozomilor [i colora]ie Giemsa (de unde [i denumirea lor). `n regiunea distal\ a bra]ului q al cromozomul Y. a. rezultând benzi de tip R (reversibile). recombin\ri etc.1 . constituind un caracter de gen [i de specie. cum ar fi: benzile N .citozin\. . `n toate celulele organismului. care se refer\ la: constan]a numeric\. Exist\ [i alte metode de colorare [i de eviden]iere a benzilor. Constituie de asemenea o caracteristic\ de specie. 1969). denumite benzi Q. diferen]e `n componen]a de baze azotate a ADN-ului. 2.Sunt puse la punct mai multe tehnici care produc bandarea cromozomilor. dispunerea `n perechi [i individualitatea acestora. care vor fi studia]i pe larg `n capitolele urm\toare: ADN-ul repetitiv. Benzile G. precum [i `n zonele bogate `n ADN repetitiv. m\rimea [i forma cromozomilor. Num\rul de cromozomi este o caracteristic\ constant\ la indivizii unei specii [i se realizeaz\ datorit\ capacit\]ii cromozomilor de autoreproducere `n cursul diviziunii celulare.1 . Benzile T. I etc. tehnica SCE . asem\n\tor literelor V. ~n adi]ia discontinu\ a coloran]ilor [i delimitarea zonelor intens colorate [i slab colorate. benzile primind denumiri `n func]ie de procedura opera]ional\ utilizat\. Regiunile cu benzi C. Benzile Q prezint\ un polimorfism transmis mendelian. Benzile R dau modele opuse benzilor G. Stabilitatea numeric\ a cromozomilor. Sunt eviden]iate prin utilizarea tratamentului termic [i colorarea cromozomilor cu acridin . Cromozomii pot avea form\ sferic\.a. a constric]iilor secundare.care eviden]iaz\ replicarea semiconservativ\ a macromoleculei de ADN [i schimbul de fragmente cromatidice [. Respectivele zone sunt denumite benzi T sau telomerice. Astfel zonele telomerice apar eviden]iate printr-o florescen]\ verde de intensitate variabil\.25 microni ca lungime. diferen]e `n dispozi]ia proteinelor [i a gradului de pliere sau de condensare a ADN-ului sau a fibrei de cromatin\ `n cromozom.2 microni. de la 0. Este utilizat\ tehnica de denaturare a cromozomilor cu NaOH [i renaturarea termic\ a acestora utilizându-se apoi colora]ia Giemsa . b. cum ar fi: transloca]ii. Cu ajutorul acestor benzi este localizat\ heterocromatina constitutiv\ a cromozomilor. Primele tehnici de eviden]iere a benzilor cromozomale. Benzile Q. Sunt eviden]iate prin denaturarea termic\ moderat\ a cromozomilor [i colora]ie Giemsa.care eviden]iaz\ regiunile organizatoare nucleolare (NOR).13 - .3. Stabilitatea m\rimii [i formei cromozomilor.0. Astfel aceste benzi apar `n zona centromerului. (Casperson. colorând intens zonele bogate `n guanin\ . Forma cromozomilor se stabile[te dup\ aspectul lor `n metafaz\. au folosit clorura de quinacrin\. num\rul de cromozomi se cunoa[te la câteva mii de specii de plante [i animale.2. Benzile C.timin\. inversii. de bastona[e. precum [i `n zona organizatorilor nucleolari.orange. iar ca grosime de la 0. fiind identice cu benzile Q. Acestea apar `n zone bogate `n baze azotate adenin\ . Aceast\ metod\ permite cunoa[terea cu exactitate a rearanj\rilor structurale din zona distal\ a cromozomilor. Ast\zi. substan]\ care produce un model de benzi fluorescente.

când centromerul este amplasat `n apropierea zonei mediane. `mp\r]indu-l `n dou\ bra]e egale. d .14 - . e – telocentric.Tabelul 1 Num\rul de cromozomi din celulele somatice (2n). crt. un bra] scurt “p” [i un bra] distal lung “q”. (fig. e d c a b Fig. `n func]ie de pozi]ia centromerului. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Specia de animale Homo sapiens Phesus Macaca mulatta (maimu]a) Equus caballus Equus przewalski Equus asinus E. Tipuri de cromozomi: a – metacentric. crt. la câteva specii de animale [i plante Nr. cromozomii având astfel forma literei V. submetacentrici. cromozomii pot fi de mai multe feluri. 7): metacentrici.acrocentric. 7. ~n func]ie de pozi]ia centromerului. . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Specia de plante Triticum monoccocum Triticum durum Triticum aestivum Secale cereale Hordeum sativum Zea mays Solanum tuberosum Helianthus annuus Avena sativa Brassica oleracea Beta vulgaris Canabis sativa Glycine soya Lupinus luteus Medicago sativa Nicotiana tabacum Oryza sativa Papaver somniferum Phaseolus vulgarus Pisum sativum Trifolium pratense Trifolium hibridum Trifolium repens 2n 14 28 42 14 14 20 48 34 42 18 18 20 40 52 32 48 24 22 22 14 14 16 28 Cele dou\ bra]e ale cromozomilor pot fie egale sau inegale. c – subtelocentric. zebra hortmanae Bos taurus Bubalas bubalus (bivol) Bison bison (bizon) Sus scrofa domesticus Sus scrofa scrofa Ovis aries Capra hircus (capra) Capra ibex (]ap s\lbatic) Canis familiaris Canis lupus (lup) Canis latrus (coiot) Felis domestica (pisica) Felis tigris (tigru) Vulpes vulpes (vulpea) Gallus domesticus (g\in\) Meleagris gallopavo (curc\) Coturnix coturnix (prepeli]a japonez\) Columbia livia (porumbei) Oryctolagus cuniculus (iepurele domestic) Lepus timidus (iepurele s\lbatic) Apis mellifica Bombyx mori Cyprinus carpio Drosophila melanogaster Musca domestica Plasmodium malarie 2n 46 42 64 66 62 32 60 50 60 38 36 54 60 60 78 78 78 38 38 38 77 82 80 68 44 48 32 28 104 8 12 2 Nr. b – submetacentric. când au centromerul plasat la mijlocul cromozomului. `mp\r]ind cromozomul `n dou\ p\r]i inegale.

d. citat de C`rlan M. Observa]i la microscop. ~n anumite locuri din cromozomii uria[i se observ\ c\ benzile acestora sufer\ o expandare lateral\. au fost puse `n eviden]\ [i alte tipuri.200 – 2. m\rime [i valoare genetic\. cu centromerul plasat `n regiunea subterminal\ pe cromozom.15 - . Fiecare puf\ reprezint\ o zon\ intens\ de transcriere a mesajului genetic (sintez\ de ARN-m). are loc prin procesul de fecundare. sunt constitui]i din benzi transversale. cu apari]ia unui aspect caracteristic de “puffuri”. Din aceast\ categorie pot fi aminti]i: cromozomii uria[i (cromozomii politeni). denumite inelele sau discurile lui Balbiani. Acest lucru apare evident `n cazul hibrid\rilor. care se deosebesc prin m\rime. s-a dovedit dup\ 1980 c\ nu pot exista. fiecare contribuind cu un num\r egal de cromozomi. TIPURI SPECIALE DE CROMOZOMI Pe lâng\ tipul obi[nuit de cromozomi. cromozomii sufer\ modific\ri mari ca form\ [i dimensiuni. iar m\rimea pufelor este corelat\ cu intensitatea acestui proces transcrip]ional. Aceasta va fi starea haploid\. O alt\ categorie morfologic\. 8). Ace[ti cromozomi sunt mult mai mari decât cei din celulele somatice. `n acela[i num\r [i sub aceea[i form\. având centromerul plasat chiar terminal pe cromozom. denumit\ cromocentru. se g\se[te câte un cromozom din fiecare pereche de omologi. Pe parcursul ciclului celular. se poate identifica cu u[urin]\ cromozomii celor dou\ specii.subtelocentrici. poart\ denumirea de genom. Pe aceste benzi pot fi localiza]i cu precizie locii diferitelor gene. Cromozomii uria[i (politeni). Refacerea num\rului de cromozomi caracteristic speciei. cromozomii telocentrici fiind instabili. Individualitatea cromozomilor. numindu-se cromozomi omologi. acrocentrici. (Swanson – 1981. Balbiani (1881).2. Dispunerea `n perechi a cromozomilor. cel\lalt de origine patern\. de aceea[i form\. Cromozomii uria[i. Se g\sesc `n glandele salivare ale larvelor de diptere. comportare [i valoare genetic\. neobservabile la microscopul optic.unul de origine matern\. Cromozomii care par telocentici. cromozomii sunt dispu[i `n perechi . alternative ca intensitate de colorare. dep\[esc de circa 100 de ori dimensiunea cromozomilor normali. din care unul scurt (cromozomul IV) [i cinci lungi. ~n game]i. c. cromozomii telocentrici. fiind observa]i pentru prima dat\ de E. . având forma de bastona[e. fiind uni]i printr-o mas\ amorf\ de heterocromatin\. cu centromerul plasat `n apropierea zonei terminale a cromozomului. Cromozomii uria[i din glandele salivare de la Drosophila melanogaster(fig. Cu toate acestea ei apar la genera]ia urm\toare.4. `n glandele salivare ale larvelor de Chironomus. când speciile se deosebesc sub aspectul formei [i m\rimii cromozomilor. cromozomii uria[i la Drosophila melanogaster apar `ntro dispozi]ie `n care se observ\ [ase bra]e. La hibridul rezultat. Aceasta este starea diploid\ [i se noteaz\ cu 2n. `n urma c\ruia prin unirea celor dou\ genomuri din game]i. Un set haploid de cromozomi. – 1996). 2. acesta prezentând un singur bra] “q” foarte lung (circa 9/10 din lungime) [i un bra] “p” foarte scurt. fiind notat\ cu n. num\rul fiind redus la jum\tate fa]\ de celulele somatice. posed\ bra]e terminale minuscule. form\. `n celulele indivizilor din cadrul aceleia[i specii. Astfel `n celulele somatice. Este o alt\ caracteristic\ de baz\ a cromozomilor.000 µ. cromozomii de tip perie de lamp\ (lampbrush) [i microzomii (cromozomii suplimentari). având o lungime total\ de 1. Este o `nsu[ire care permite identificarea cu precizie a lor. determinat\ de faptul c\ fiecare organism nou format este rezultatul contopirii celor doi game]i. Individualitatea cromozomilor se manifest\ [i ca strucrur\ [i ca efecte genetice. `ntrucât ei `[i p\streaz\ individualitatea. zigotul devine diploid (2n).G.

~n acest fel apar cromozomii politeni. b .16 - . (fig.cromozomul sexului. La Drosophila melanogaster. Cromozom perie de lamp\ (lampbrush): a . identificându-se amplasarea genelor `n cromozomi. c . Ace[tia reprezint\ perechi de cromozomi omologi care sunt conjuga]i prin câteva chiasme. Cromozomii uria[i din glandele salivare a larvelor de Drosophila. 9.schema unui bivalent. 9). a b c Fig.sec]iune printr-un cromozom. f\r\ a mai avea loc separarea lor `n cromozomi independen]i. o reprezint\ duplicarea semiconservativ\ a cromonemelor. Cromozomii tip perie de lamp\ (lampbrush). reptile [i p\s\ri. ace[tia con]inând de circa 1024 de ori mai mult ADN.Fig. alc\tuindu-se astfel harta genetic\ la aceast\ specie. fenomen denumit endoreplicare. X . 2-3 . . formeaz\ din loc `n loc ni[te bucle filiforme.structura unei bucle. a permis stabilirea coresponden]ei dintre activitatea lor [i sinteza proteic\. cromozomului. Cromonemele din cadrul fiec\rei cromatide. dându-i astfel aparen]a periei de sticl\ de lamp\. Cauza apari]iei cromozomilor uria[i. decât cromozomii normali. dispuse perpendicular pe axul cromozomului. Ace[ti cromozomi au fost depista]i `n nucleii ovocitelor la pe[ti. 8. studiul benzilor cromozomale din cromozomii uria[i.nr.

Prin amplificare genic\ se m\re[te selectiv num\rul de exemplare ale unor gene. Idiograma cromozomilor la bovine (Bos taurus). ceea ce constituia pân\ de curând un mare impediment `n identificarea cu precizie a fiec\rei perechi de cromozomi. la broasc\ (Rana temporaria) pot atinge 800-1000 µ iar `n ovocitul de triton la 500 – 800 µ.20% din cromatina nuclear\. 2. de[i unii citologi sugereaz\ existen]a aneuploidiei sau a altor abera]ii cromozomale `n apari]ia acestora `n num\r a[a de mare. 10. reprezint\ o anumit\ secven]\ de AND cu o activitate sintetic\ foarte intens\. porumb. datorit\ necesit\]ii deosebit de mari pentru unele proteine.2. Cariotipul `n condi]ii normale. caracteristic pentru fiecare pereche de . Idiogramele sunt utilizate `n studiul citogenetic comparativ al diferitelor specii. este constant pentru fiecare specie de-a lungul genera]iilor. La nivelul acestor centre active de transcrip]ie. ecvine. CARIOTIPUL {I CARIOGRAMA Studiul cromozomilor ca num\r. con]inând 15 . rezultat\ prin prelucrarea m\sur\torilor efectuate pe cromozomi din mai multe celule metafazice. Idiograma (sau cariograma). cromozomii au aproximativ aceea[i talie [i morfologie. ~n majoritatea cazurilor microzomii sunt constitui]i din cromatin\ dens\. `n cele mai multe situa]ii neidentificabili individual.Aceast\ form\ caracteristic\ a cromozomilor lampbrush este `ntâlnit\ doar `n profaza I meiotic\. Majoritatea speciilor de p\s\ri au un num\r diploid de cromozomi 2n = 80. Ansele laterale ale acestor cromozomi. este reprezentarea schematic\ a cromozomilor. Cariotipul. Microzomii sunt cromozomi adev\ra]i. definit prin num\rul [i morfologia cromozomilor `n metafaza mitotic\. Microzomii (cromozomii suplimentari). Dintre ace[tia circa 3/4 sunt microzomi de dimensiuni foarte mici. Reprezint\ o serie de cromozomi de dimensiuni foarte mici. Tehnicile de colorare speciale. reprezint\ o ordonare a setului diploid de cromozomi caracteristic speciei. Deoarece sunt foarte mici. secar\. este aproape imposibil\. identificarea lor `n totalitate `ntr-o singur\ metafaz\.17 - . Cromozomii perie de lamp\ pot ajunge la dimensiuni foarte mari. neavând omologie cu macrocromozomii. (fig. ap\rute relativ recent. fiind modific\ri reversibile ale structurii cromozomilor la nivelul unor gene foarte active. form\ [i structur\ a f\cut posibil\ identificarea lor cu precizie [i alc\tuirea cariotipului fiec\rei specii.5. La canine. Fig. fiind pu[i `n eviden]\ la p\s\ri. sorg etc. fac posibil\ punerea `n eviden]\ a unui model de benzi cromozomale. `ntr-un anumit stadiu de dezvoltare. are loc fenomenul de amplificare genic\. bovine [i ovine. Una din caracteristicle citogenetice ale celor mai multe specii de animale domestice o constituie slaba diferen]iere morfologic\ a cromozomilor. 10).

G2 (perioada dintre sfâr[itul sintezei de ADN [i `nceputul diviziunii) [i M (diviziunea sau mitoza propriu-zis\).2n = 78 cromozomi. s-a remarcat c\ interfaza este o perioad\ de maxim\ activitate metabolic\. Durata ciclului celular. (fig. Diagrama ciclului celular. S (perioada `n care se sintetizeaz\ ADNul).2n = 68 cromozomi.cromozomi ai unei specii. O mare parte din cuno[tin]ele de citogenetic\ s-au ob]inut prin studiul cariotipului la pas\re. la ra]\: ra]a comun\ (Anas platyrhynchas) .2n = 82 cromozomi. Fig. La eucariotele superioare ciclul celular dureaz\ 10 . la gâsc\ (comun\ [i chinezeasc\) . prin alc\turiea cariotipului exist\ posibilitatea identific\rii unor abera]ii cromozomale. la prepeli]a japonez\ (Coturnix coturnix) . la cele mai multe specii de animale domestice. 2.18 - . Odat\ cu introducerea metodelor biologiei moleculare. din care diviziunea propriu-zis\ dureaz\ 1 or\. ~n plus s-a putut stabili [i gradul de omologie a cromozomilor `ntre speciile `nrudite. la curc\ (Meleagris gallopavo) .25 ore. este variabil\ `n func]ie de specie [i tipul de celule. durata celor patru perioade este .3. 11. ARN-ului [i a proteinelor. existând numeroase studii pe aceast\ specie.2n = 78 cromozomi. acesta este: la g\in\ (Gallus bankiva) . (dup\ unii autori 78 de cromozomi). numit\ interfaz\. cu origine diferit\. Mult\ vreme s-a considerat c\ interfaza este o perioad\ de “lini[te”. ceea ce prezint\ importan]\ `n evaluarea efectelor lor fenotipice. de “repaus celular”. a permis identificarea cu precizie a perechilor de cromozomi omologi. ~ntreg ciclul celular este compus din patru perioade: G1 (perioada de timp dintre sfâr[itul mitozei [i `nceputul sintezei de ADN). `n aceast\ faz\ având loc sinteza ADNului. chiar [i `n cadrul aceluia[i ]esut. La o durat\ total\ a ciclului celular de 16 ore. CICLUL CELULAR Perioada de timp scurs\ de la terminarea diviziunii ce a dat na[tere unei celule [i pân\ la momentul `n care se `ncheie diviziunea acelei celule se nume[te ciclu celular.2n = 80 cromozomi. Ciclul de via]\ al unei celule se compune din dou\ mari faze: diviziunea celular\ [i perioada dintre dou\ diviziuni succesive. Utilizarea acestor metode. De asemenea.2n = 80 cromozomi. fiind variabil\ de la o celul\ la alta.2n = 78 cromozomi. 11). la bibilic\ (Mumida meleagris) . ~n ceea ce prive[te num\rul total de cromozomi din cariotipul diverselor specii de p\s\ri de importan]\ zootehnic\. la porumbei (Columbia livia) . existând varia]ii `n cazul altor popula]ii de porumbei.2n = 82 cromozomi. ra]a le[easc\ (Cairina moscata) .

faza citologic\ (mitoza propriu-zis\). . deci `n stare diploid\ normal\. metafaza (circa 8 min). celula muscular\. celulele epiteliale. specific\ `nmul]irii celulelor somatice.1.celule care [i-au pierdut capacitatea de diviziune dup\ na[tere.G1 = 5 ore. `n care celula are un set de cromozomi monocromatidici. dar sunt mult extin[i. . categoria II: . fiind de dou\ feluri: . cu duplicarea componentelor cromozomale. De regul\. . iar altele se divid rar având un ciclu celular de 100 de zile sau mai mult. Perioada postsintetic\ (faza G2). `n care are loc replicarea semiconservativ\ a ADN-ului. Faza citologic\ sau mitoza propriu-zis\. este diviziunea celular\ specific\ celulelor somatice. . iar `n timpul mitozei propriu-zise se reorganizeaz\ structura celulei [i are loc segregarea cromozomilor `n celulele nou formate. specific\ form\rii celulelor sexuale maturate.3. adic\ numai `n faza “S”. `n care are loc duplicarea componentelor esen]iale ale celulei. pentru un anumit tip de celule. care se intensific\ progresiv. atingând maximum `n faza S. filamento[i. categoria III: . Faza sintetic\ (interfaza). MITOZA (CARIOCHINEZA) Mitoza. diviziunea celular\ este indirect\. Principalul proces de sintez\ este replicarea semiconservativ\ a ADN-ului. b. celulele din organismul mamiferelor se pot clasifica `n trei categorii: categoria I: . Faza G1 are durata cea mai variabil\ de la o celul\ la alta. (fig. formând a[a – numita “cromatin\”. Se remarc\ sinteza intens\ de ARN . b. celulele glandelor hormonale. ~n aceast\ faz\ se sintetizeaz\ atât ADN-ul cromozomal cât [i componentele proteice ale cromozomilor. 12).10 ore.mitoza (cariochineza). ~n organism exist\ celule care se divid foarte rapid. 2. `n timp ce faza S este cea mai constant\. Cuprinde patru faze: profaza (cu o durat\ de circa 30 min. alungi]i. celulele somatice care `nceteaz\ s\ se mai divid\ se g\sesc `n faza G1.celule cu o capacitate redus\ de diviziune. Sfâr[itul fazei G1. S = 7 ore. fiind oprite `n faza G1: neuronii.19 - . a. Sinteza proteinelor histonice decurge `n paralel cu sinteza ADN-ului.faza sintetic\ (interfaza).mesager [i de proteine citoplasmatice.celule care se divid rapid: celulele din m\duva osoas\ hematogen\. Dup\ modul cum parcurg ciclul celular. fiind un mecanism biologic care asigur\ o repartizare identic\ a materialului genetic. Interfaza este `mp\r]it\ `n trei perioade: Perioada presintetic\ (faza G1). necesare intr\rii acesteia `n diviziune. Interfaza reprezint\ perioada de activitate sintetic\ a celulei. Reprezint\ perioada dintre dou\ diviziuni celulare. rezultând `n final dublarea materialului cromozomal. Perioada de sintez\ (faza S). Cromatidele surori r\mân strâns asociate prin intermediul constric]iilor primare [i secundare. G2 = 3 ore [i M = 1 or\. Sinteza ADN-ului [i a componentelor proteice ale cromozomilor `nceteaz\ o dat\ cu `ncheierea fazei S. se disting dou\ faze: a. corespunzând preg\tirii sintezei ADN-ului. este delimitat\ de sfâr[itul sintezei de ADN [i apari]ia primelor semne vizibile ale diviziunii celulare. Cercet\rile au eviden]iat c\ [i `n interfaz\ cromozomii `[i men]in individualitatea.meioza (diviziunea reduc]ional\). celule splenice. care `ns\ `n condi]ii deosebite se pot divide rapid: hepatocitele. anafaza (circa 4 min) [i telofaza (circa 18 min). parcurgând un ciclu celular `n 8 . ~n cazul organismelor superioare. sau 50% din durata total\ a mitozei). este considerat când `ncepe sinteza histonelor. ~n ciclul de via]\ al unei celule somatice capabil\ de multiplicare. sinteza ARN-ului [i a altor componente proteice ale celulei continu\ pe parcursul `ntregii interfaze.

hamster. ~n finalul metafazei are loc diviziunea longitudinal\ a celor dou\ cromatide surori. ~n citoplasm\ centrozomul se divide `n doi corpusculi denumi]i centrioli. Acest moment este foarte important pentru cercet\rile de citogenetic\. Cromozomii mici tind s\ ocupe arealul central al pl\cii metafazice. care devin astfel vizibili la microscopul optic sub forma unor filamente lungi [i sub]iri. Aranjamentul spa]ial al cromozomilor `n placa ecuatorial\ a constituit obiectul a numeroase investiga]ii. astfel c\ linia de demarcare a celor dou\ cromatide surori devine tot mai greu vizibil\. Astfel s-a constatat c\ acei cromozomi care au talie mare.20 - . iepure).Profaza . Fig. Cromozomii `[i p\streaz\ strucrura lor dubl\ format\ din cele dou\ cromatide alipite longitudinal. a fost demonstrat\ la mai multe specii (om. Metafaza . fiind u[or de cercetat la microscop `n vederea alc\tuirii cariotipului. `n care are loc condensarea crescând\ a cromozomilor. Cromozomii sexului sunt `ntâlni]i la periferia pl\cii metafazice.reprezint\ stadiul cel mai lung al mitozei. ace[tia orientându-se c\tre planul ecuatorial al celulei [i fiecare se ata[eaz\ prin intermediul centromerului de câte o fibr\ a fusului de diviziune formând placa ecuatorial\. C. . bra]ele lungi g\sindu-se plasate `n citoplasm\. Ordonarea ne`ntâmpl\toare a cromozomilor metafazici `n placa ecuatorial\. Diviziunea mitotic\: A – interfaza. 12. D – profaza. membrana nuclear\ se dizolv\ iar cromozomii ajung `n masa celular\. G – anafaza. Spre sfâr[itul profazei dispar nucleolii.este stadiul `n care cromozomii ating maximul de condensare. care sunt atra[i spre polii celulei prin contractarea fibrelor fusului de diviziune. tind s\ ocupe pozi]ii la periferia pl\cii metafazice astfel `ncât doar regiunile centromerice se g\sesc `n cadrul fusului mitotic. F – metafaza. fiecare cromatid\ devenind un cromozom independent. ce vor migra spre polii celulei. care `ncep s\ se scurteze [i s\ se `ngroa[e. care va avea câte un filament pentru fiecare cromozom. inclusiv a centromerilor. H – telofaza. B. ~ntre cei doi centrioli se formeaz\ fusul de diviziune. I – interfaza. care se r\sucesc una `n jurul celeilalte având ca punct comun centromerul. E. deoarece prin tehnici specifice cromozomii pot fi individualiza]i.

celulele sunt tratate cu colchicin\ care inhib\ formarea fusului mitotic. celula prezint\ o u[oar\ [trangulare `n zona median\. Fusul de diviziune dispare. oncovirusuri etc). Datorit\ biosintezei semiconservative a cromatidelor `n cursul perioadei de sintez\. ~n func]ie de tipul specific de ]esut al organismului. mitoza asigur\ continuitatea ereditar\ `n cadrul fiec\rui organism. variaz\ de la câteva zeci de minute. Spre finalul metafazei are loc separarea celor dou\ cromatide surori. temperaturi sc\zute etc). monosomii etc). . asigur\ cantitativ [i calitativ aceea[i structur\ genetic\ a celulelor fiice. cu acela[i num\r de cromozomi ca [i celula mam\. fiind mai u[or de studiat Anafaza . temperatur\ etc. ~n lucr\rile curente de citogenetic\. hormonii cum sunt cei estrogeni etc). spre polii celulei. devenind sub]iri [i pierzând propriet\]ile tinctoriale. fiecare cromatid\ devine cromozom monocromatidic independent. Acestea intr\ apoi `n interfaz\. substan]e chimice. denumite substan]e mitogene (exemplu . Când fiecare set de cromozomi a ajuns la polii celulei. Mitoza este diviziunea celulelor somatice. chimici sau biologici (radia]ii. astfel `ncât nucleii sunt bloca]i `n stadiul metafazic. Men]inerea constant\ a num\rului de cromozomi [i a informa]iei ereditare. care devin cromozomi independen]i. adic\ un set diploid specific de cromozomi (2n). Exist\ [i factori tisulari inhibitori ai diviziunii celulare. ~n timp ce meioza induce permanent variabilitate. Durata mitozei.Sub ac]iunea diver[ilor factori cu efect mutagen (radia]ii. mitoza conserv\ `n modul cel mai rigid cu putin]\ informa]ia ereditar\. timp `n care se realizeaz\ condi]iile necesare unei noi diviziuni. Durata complet\ a unui ciclu mitotic. Telofaza .`ncheie fazele diviziunii. Mitoza poate fi stimulat\ sub ac]iunea unor substan]e specifice.este etapa de clivare total\ a celor dou\ cromatide surori [i de mi[care a cromozomilor prin intermediul fusului de diviziune. Mitoza prin multiplicarea continu\ a celulelor unui organism. Orice modificare a structurii cantitative [i calitative a cromozomilor `n cursulul procesului de mitoz\.21 - . Din acest punct de vedere. ~n acest mod. influen]a temperaturii. cu modific\ri pregnante a sintezei diver[ilor compu[i biologici la nivel celular. cele dou\ cromatide surori sunt `ntotdeauna identice sub raportul informa]iei ereditare de]inute. este asigurat\ de mecanismul de biosintez\ a cromatidelor surori. `n urma c\reia rezult\ dou\ celule fiice. La sfâr[itul anafazei. factori de cre[tere. Semnifica]ia genetic\ a mitozei. care au acela[i num\r de cromozomi [i aceea[i structur\ genetic\ ca [i cromozomii celulei mam\. cât [i fa]\ de cromatida mam\. ~n perioada de sintez\ (S) a interfazei are loc o dublare a cantit\]ii de ADN (4Q). ~n acest fel. din num\rul total de celule. cele dou\ cromatide pot s\ nu se separe. rezultând `n jurul fiec\rui pol celular acela[i num\r de cromozomi câ]i au existat la celula mam\. fiind dependent\ de specie. Exactitatea replic\rii [i separ\rii cromatidelor. cum sunt unele peptide [i glicoproteine. la câteva zeci de ore. fizici. Prin mecanismele specifice procesului de diferen]iere celular\ `n perioada embrionar\. astfel c\ fiec\rui ]esut `i este specific un indice mitotic (rat\ mitotic\). mitoza este considerat\ drept mecanismul biologic care atinge exactitatea absolut\ `n celulele normale. precum [i datorit\ reglajului genetic. este foarte variabil\ de la o categorie de celule la alta. men]inându-se la acest nivel [i `n stadiul G2 precum [i `n profaz\ [i metafaz\. dând na[tere la manifest\ri patologice (trisomii. cantitatea de ADN va fi de 2Q. care reprezint\ propor]ia de celule aflate `n diviziune. Astfel `n stadiul G1 al interfazei `n anafaz\ [i telofaz\. are loc o varia]ie a cantit\]ii de AND. apar nucleolii [i se formeaz\ membrana nuclear\ care delimiteaz\ câte un nucleu la fiecare pol al celulei.eritropoietina. (fig. anafaza se `ncheie. vârst\. atât una fa]\ de cealalt\. cromozomii suferind un proces de despiralizare [i decondensare. mitoza permite `n cursul procesului de ontogenez\ formarea de ]esuturi [i organe cu func]ii specifice. substan]e chimice cu efect mutagen. sub ac]iunea factorilor mutageni. rezultând `n final dou\ celule fiice. 13). ~n cursul ciclului celular. va determina consecin]e deosebit de negative asupra diverselor ]esuturi sau organe. celulele se divid din timp `n timp. iar cantitatea de ADN revine la nivelul specific de 2Q. Astfel mitoza asigur\ constan]a numeric\ [i informa]ional\ a cromozomilor `n succesiunea genera]iilor de celule a unui organism. cu a celulei mam\. Apoi are loc separarea complet\ a citoplasmei [i reorganizarea membranelor celulare. asigur\ cre[terea [i dezvoltarea organismelor pluricelulare.

mitoza propriu-zis\ (Profaza. din celula primar\ vor rezulta patru celule haploide. specific\ celulelor somatice. Metafaza. `n interfaza care precede . reprezint\ tipul de diviziune celular\ caracteristic\ organismelor care se reproduc pe cale sexuat\. cromatidele fiind strâns asociate. luni [i chiar ani de zile. pachinem.etc 5 7 16 h 3 1 Fazele ciclului celular [i durata lor (h) Fig. rezult\ zigotul care are o garnitur\ cromozomal\ dubl\ (stare diploid\ = 2n cromozomi). Cromatidele surori sunt sintetizate semiconservativ. Lepton = sub]ire.. cu un num\r haploid de cromozomi. Prima diviziune meiotic\ (Meioza I). Este un proces foarte complex. are loc `mperecherea cromozomilor omologi [i manifestarea fenomenul de crossing-over. care vor avea un num\r de cromozomi redus la jum\tate fa]\ de celula din care au provenit. ocupând 90% din durata meiozei totale. ~n urma meiozei se formeaz\ celulele sexuale sau game]ii (spermatozoizii [i ovulele). Cromozomii sunt `n num\r diploid [i bicromatidici. anafaza I [i telofaza I).. (`n func]ie de specie). Leptonem (gr. Cantitatea de ADN [i fazele ciclului celular: Interfaza (G1. Anafaza [i Telofaza). realizându-se un schimb reciproc de fragmente cromatidice `ntre cromozomii omologi. duplicarea fiec\rui omolog `n cromatidele surori [i separarea cromozomilor omologi `n dou\ celule cu un num\r haploid de cromozomi (n). se desf\[oar\ `n patru etape (profaza I. nema = filament). metafaza I.Cant. Profaza I.. care vor forma game]ii. Prezint\ cinci etape succesive: leptonem. Prin fecundarea a dou\ celule sexuale. ~n prima diviziune meiotic\ se produce conjugarea cromozomilor omologi. 2. fiind deci o diviziune reduc]ional\. ~n timpul profazei I se m\re[te volumul nuclear de 3 .4 ori fa]\ de profaza mitotic\. Meioza [i fecundarea sunt astfel fenomene compensatorii. A. este prima etap\ a profazei I meiotice caracterizat\ prin aspectul cromozomilor care apar ca ni[te filamente lungi [i sub]iri. 14). fiind deci o diviziune homotipic\ sau de matura]ie.. S. Celulele astfel rezultate vor avea un nucleu haploid (cu n cromozomi). de ADN 4Q 2Q G1 S G2 Mitoza (P. 13.2. MEIOZA Meioza sau diviziunea reduc]ional\.22 - . ~n meioz\ se succed dou\ diviziuni succesive. diplonem [i diachinez\. ~n urma celor dou\ diviziuni. (fig. M. care asigur\ constan]a num\rului de cromozomi caracteristic fiec\rei specii. T) G1 . zigonem. meioza I poate dura zile. Este o faza ce dureaz\ deosebit de mult. de-a lungul genera]iilor de indivizi. G2). A doua diviziune meiotic\ decurge dup\ o mitoz\ obi[nuit\ [i const\ `n separarea fiec\rui cromozom `n cele dou\ cromatide surori. specific tuturor celulelor sexuale.3.

Datorit\ conjug\rii perechilor de omologi. Diviziunea meiotic\: a . fapt important pentru studiile de citogenetic\. se poate stabili cu certitudine identitatea cromozomilor dintr-o pereche. h . care sunt puncte de contact `ntre ace[tia.interfaz\. `ncepând de la un cap\t (conjugare terminal\).diplonem.metafaza II. unindu-se `ntre ei (conjungarea omologilor) pe direc]ie longitudinal\. zygosis = unire. `n aceast\ etap\ cromozomii `ncep procesul de spiralizare. Cromozomii omologi se alipesc unul de altul. Perechile de cromozomi astfel intim uni]i. o buclare. Mecanismul molecular al conjug\rii cromozomilor omologi este mai pu]in cunoscut.celule haploide.pachinem. Conjugarea cromozomilor omologi se face punct cu punct pe toat\ lungimea lor.23 - . Conjugarea cromozomilor omologi este precedat\ de formarea chiasmelor.intrarea celulelor `n meioz\. c .leptonem. b . se poate eviden]ia cu u[urin]\ cazurile de cromozomi anormali. num\rul acestora devenind aparent haploid. aparent num\rul de cromozomi pare redus la jum\tate. `ncât cu greu se poate sesiza structura dubl\ a cromozomilor. devenind mai scur]i [i gro[i. Zigonem (gr. d . O tr\s\tur\ caracteristic\ a acestei etape este dispozi]ia polarizat\ a cromozomilor. punct plasat la nivelul membranei nucleare. i . ~n cazul când de pe un cromozom lipse[te un segment intercalat. este o etap\ `n care scurtarea [i `ngro[area cromozomilor omologi se accentueaz\.diachinez\. care au suferit un proces de rupere sau pierdere a unor segmente. formând perechi de bivalen]i fenomen denumit sinapsis. sau simultan din mai multe puncte (conjugare local\). Fig. . datorit\ conjug\rii perfecte a perechilor de omologi. dând impresia c\ pornesc dintr-un singur punct cu ambele extremit\]i. f . `mbinare). iar `n cazul când segmentul este terminal. 14. De asemenea. e . j . Pachinemul (gr. Datorit\ faptului c\ sinapsa este deosebit de exact\ (fiecare element structural alipindu-se exact pe elementul similar din cromozomul omolog). cromozomul omolog va prezenta o por]iune terminal\ liber\. poart\ denumirea de bivalen]i.zigonem. Faza de zigonem are o deosebit\ importan]\ genetic\. cromozomul omolog va suferi `n por]iunea respectiv\ o `ndoire.metafaza I. presupunându-se c\ `n mare parte complexul sinaptic este format din proteine [i `ntr-o m\sur\ mai mic\ din ADN. pachys = gros).

care se `ndep\rteaz\ activ unul de altul pân\ la desfacerea total\ a chiasmelor. urmeaz\ meioza II `n care intr\ cele dou\ celule haploide rezultate la finalul meiozei I. Anafaza I. fiind determinat\ de lungimea [i particularit\]ile de structur\ ale cromozomilor. astfel `ncât o pereche de cromozomi apare ca fiind format\ din patru cromatide. Separarea celor doi cromozomi omologi nu este `ns\ complet\. a doua diviziune a procesului meiotic este o diviziune homotipic\. fiind alc\tui]i dintr-un mozaic de material genetic de origine matern\ [i patern\. Diachinez\ (dia = divergent. Dac\ prima diviziune a procesului meiotic este o diviziune heterotipic\. `n cazul meiozei I num\rul fibrelor fusului de diviziune va fi egal cu num\rul de perechi de cromozomi. `n cadrul c\reia cromozomii bivalen]i sunt orienta]i cu centromerii spre poli. Cromatidele surori. Are loc ata[area cromozomilor bivalen]i de fibrele fusului nuclear de diviziune formându-se placa metafazic\ sau placa ecuatorial\. care izoleaz\ cele dou\ celule haploide astfel rezultate. cromozomii care vor migra spre polii celulei nu mai sunt identici cu cei de la `nceputul diviziunii. Diplonem (gr. unite dou\ câte dou\ prin centromerul comun. deoarece porne[te de la celule haploide [i se ajunge tot la celule haploide. fenomen cunoscut [i sub denumirea de dansul cromozomilor. a celorlalte componente celulare [i `n final a membranei celulare. iar chiasmele sunt orientate spre planul ecuatorial al celulei. la finalul acesteia rezultând patru celule cu un num\r haploid (n) de cromozomi. Se caracterizeaz\ prin reorganizarea membranei nucleare. astfel c\ spre fiecare pol al celulei se `ndreapt\ câte un cromozom din fiecare pereche de bivalen]i. constituind puncte de contact denumite chiasme. la majoritatea speciilor de mamifere `mperecherea se face cap la cap [i nu longitudinal ca `n cazul autozomilor. devenind aproape inobservabile. ~n continuarea diplonemului. ei r\mân conjuga]i prin unul sau mai multe puncte de-a lungul cromatidelor. . care constituie o contribu]ie important\ la recombinarea genetic\ [i la inducerea permanent\ a variabilit\]ii `n descenden]\. Spre deosebire de mitoz\ când num\rul fibrelor fusului nuclear de diviziune era egal cu num\rul de cromozomi. `n fazele anterioare. Telofaza I.24 - . nucleolii dispar `n masa celulei [i se formeaz\ fusul nuclear de diviziune. are loc separarea cromatidelor surori care devin cromozomi independen]i. Metafaza I. nu se despart `n aceast\ faz\. Având `n vedere predispozi]ia spre crossing-over a cromozomilor. reprezint\ ultimul stadiu al profazei I meiotice. ~n finalul diachinezei membrana nuclear\ se dizolv\. acestea r\mânând `ns\ legate prin centromer [i alte puncte de contact. Un alt fenomen genetic care se manifest\ `n aceast\ faz\ este segregarea independent\ a perechilor de cromozomi. Ace[tia vor fi restructura]i. ~n continuare are loc o repulsie activ\ `ntre cei doi cromozomi omologi. ~ncepe odat\ cu dispari]ia ultimelor chiasme care leag\ perechile de cromozomi omologi `ntre ei. ceea ce exclude formarea chiasmelor. cromatidele se contract\ [i mai mult. forma]iunea respectiv\ fiind denumit\ tetrad\ cromozomal\. Cromatidele surori se unesc foarte strâns. diplos = dublu). Dup\ o scurt\ interfaz\. fenomen denumit de Morgan crossing-over. dar frecven]a acestora variaz\ de la o pereche de cromozomi la alta. Formarea chiasmelor este un proces destul de des `ntâlnit `n `mperecherea cromozomilor omologi. ele r\mân legate la nivelul centromerului [i a altor puncte de contact. `n care continu\ procesul de contractare [i `ndep\rtare a cromozomilor omologi. ~n cazul heterozomilor (cromozomii X [i Y). iar chiasmele se deplaseaz\ spre extremit\]ile cromozomilor. f\r\ sinteza de ADN. cromozomii omologi `[i restabilesc structura lor dubl\ [i `n plus fiecare cromozom se divide longitudinal `n cele dou\ cromatide. proces care continu\ [i `n stadiul urm\tor. deplasarea lor spre polii celulei. l\rgindu-se astfel spa]iile dintre ace[tia.La sfâr[itul acestui stadiu `ncepe fenomenul de respingere a cromozomilor omologi `ntre ei. iar reac]ia de respingere dintre ele cre[te. deoarece porne[te de la celule diploide [i se ajunge la celule haploide. ~n meioza II. kinesis = mi[care). Chiasmele localizeaz\ punctele `n care pot avea loc schimburi de fragmente cromatidice `ntre cromatidele nesurori. spre deosebire de mitoz\. precum [i existen]a crossing-overului.

este mult mai mare decât a mitozei. const\ `n succesiunea celor patru faze ale unei mitoze obi[nuite. putând ajunge la zile. sunt de 22. f\r\ diferen]ieri fa]\ de aceasta. având fiecare informa]ie genetic\ diferit\ de a celuilalt. cu centromerul matern spre un pol al celulei [i cu cel patern spre cel\lalt pol celular. la taurine 230 etc). J. Variabilitatea genetic\ realizat\ `n cursul meiozei are dou\ surse: a. Durata meiozei. care are loc `n diplonemul meiozei I. Fenomenul este condi]ionat de dispunerea pe baza legilor hazardului. Num\rul de combina]ii posibile ale cromozomilor ce rezult\ `n urma acestui fenomen este de 2n (n reprezentând num\rul de perechi de cromozomi. atunci posibilit\]ile de combinare a cromozomilor `n game]i. Meioza reprezint\ fenomenul de importan]\ capital\ `n transmiterea poten]ialit\]ii ereditare a genera]iei parentale. anafaza II [i telofaza II. ce au un num\r haploid de cromozomi. (fenomen denumit de H. reprezint\ sursa cea mai important\ a varia]iilor ereditare. se realizeaz\ cu o frecven]\ constant\ [i caracteristic\ fiec\rei perechi de cromozomi. ceea ce asigur\ o posibilitate infim\ de identitate genetic\ a game]ilor. a perechilor de bivalen]i `n placa ecuatorial\ a metafazei I. luni sau chiar ani de zile. De asemenea. segregarea probabilistic\ a cromozomilor materni [i paterni. `n func]ie de omologia lor [i apoi se separ\ pe baza legilor probabilit\]ii. metafaza II. Prin intermediul meiozei se formeaz\ game]ii. Al doilea mecanism de inducere a variabilit\]ii este reprezentat de fenomenul de crossing-over. Müller dansul cromozomilor). `n urma manifest\rii acestui fenomen. determinând un schimb de informa]ie ereditar\ `ntre cromozomii materni [i paterni. (sau dansul cromozomilor). responsabil de inducerea permanent\ a variabilit\]ii genetice `n popula]iile de animale. (crossing -over). schimbul de fragmente cromatidice.Meioza II. la genera]ia descendent\.25 - .73 miliarde de clase de game]i cu structura genetic\ diferit\. realizându-se 4 tipuri de game]i diferi]i. Dac\ se iau `n considerare `ntr-un exemplu ipotetic. cromozomii rezulta]i la sfâr[itul profazei I meiotice. Hazardul face ca unii bivalen]i s\ se dispun\ `n placa ecuatorial\. fiind astfel restructura]i fa]\ de cromozomii care au intrat `n diviziune Fenomenul de crossing-over adaug\ la variabilitatea genetic\ generat\ de combinarea independent\ [i `ntâmpl\toare a cromozomilor. Acest mecanism al segreg\rii cromozomilor `n meioza I.73 miliarde. . Crossing-overul. s\ se fac\ dup\ aceast\ dispunere. Segregarea independent\ a perechilor de cromozomi la sfâr[itul meiozei I. vor fi de 230. va fi de 1/1. iar alte perechi de cromozomi s\ fie dispu[i invers. La taurine. b. variabilitatea de structur\ a acestora. Este rezultatul fenomenului prin care cromozomii materni [i paterni ai celulelor diploide. Semnifica]ia genetic\ a meiozei. combina]iile gametice cu structur\ genetic\ diferit\ ce vor rezulta. meioza este principalul fenomen biologic. aceste faze fiind denumite: profaza II. Probabilitatea ca un gamet s\ fie identic cu altul. Probabilitatea ca un gamet s\ fie diferit de al]ii sub raportul informa]iei genetice pe care o de]ine este de (1/2)n. iar prin fecundarea acestora se realizaeaz\ una din cele mai importante `nsu[iri ale cromozomilor: continuitatea [i succesiunea lor `n genera]iile succesive de indivizi. b. la om 223. vor fi un mozaic de material genetic matern [i patern. Datorit\ acestui proces. se `mperecheaz\ la `nceputul meiozei I . a. la sfâr[itul meiozei I. determinând o permanent\ restructurare a patrimoniului ereditar al organismelor. un organism cu dou\ perechi de cromozomi. asigurând schimbul de fragmente cromatidice `ntre cromozomii omologi. iar segregarea `n una sau cealalt\ celul\ haploid\ ce rezult\ la finalul meiozei I. `n urma segreg\rii independente a perechilor de cromozomi. valoare ce se ridic\ la peste 1. m\rind la infinit posibilit\]ile de manifestare a diferitelor caractere [i `nsu[iri `n cadrul fiec\rei genera]ii.

3. d .a doua diviziune meiotic\. Gonocitele. A[adar dintr-un spermatocit primar diploid. Celula germinal\ primordial\ numit\ ovogon. iar printr-o nou\ diviziune mitotic\ vor rezulta ovocitele primare. iar a organismelor femele ovogenez\.e – spermatide. . b – prima diviziune meiotic\. care dup\ o serie de modific\ri morfologice duc la formarea a patru spermatozoizi ap]i pentru fecundare. d\ na[tere prin diviziune mitotic\ ovogoniilor. care printr-o nou\ diviziune mitotic\ vor da na[tere la spermatocitele primare. GAMETOGENEZA Procesul de formare al celulelor sexuale la mamifere. poart\ denumirea de gametogenez\. Urmeaz\ o serie de transform\ri citologice caracteri-stice intr\rii `n diviziunea meiotic\.3. (fig. Spermatogeneza: a – spermatocit primar. f – spermatozoizi. constitui]i `n cea mai mare parte din nucleu [i având o mic\ cantitate de citoplasm\. proces care `n cazul organismelor mascule se nume[te spermatogenez\. spermatocitele primare parcurgând meioza I. diferen]e mari fiind `n privin]a proceselor care au loc `n citoplasm\.26 - . Fig. 15. patru spermatide haploide.2. `n urma c\reia rezult\ spermatocitele secundare ce vor avea un num\r haploid de cromozomi. 15). Ovogeneza. dup\ care din fiecare speramtocit primar rezult\ câte dou\ celule numite spermatide. 16). (fig. rezult\ `n urma celor dou\ diviziuni meiotice. are loc `n ovar la nivelul foliculilor ovarieni sau foliculilor de Graaf. c – spermatocit secundar. A doua diviziune meiotic\ `ncepe dup\ o scurt\ interfaz\. Mecanismul cromozomal este asem\n\tor cu cel din spermatogenez\. se divid mitotic dând na[tere spermatogoniilor.

ovocit secundar. rezultând zigotul. f . men]inând num\rul de cromozomi constant de la o genera]ie la alta de indivizi.ovulul. Ovogeneza: a .ovocit primar. b . ~n aceast\ etap\ au loc profunde modific\ri la nivelul celulei. dând na[tere la al]i doi globuli polari. Uneori primul globul polar sufer\ [i el a doua diviziune meiotic\. din care doar una este apt\ de fecundare . respectiv gametogeneza [i fecundarea. sunt fenomene compensatorii. celelalte trei . rezultând dou\ celule haploide (cu n cromozomi). din care rezult\ la fel dou\ celule haploide inegale ca m\rime.globulii polari secundari. d . [i una cu foarte pu]in\ citoplasm\ primul globul polar. Fecundarea (singamia). ~n acela[i timp `n nucleu se succed toate fazele caracteristice primei diviziuni meiotice.c . 16. . iar citoplasma cre[te mult `n volum. una care prime[te aproape toat\ citoplasma ovocitul secundar. una de dimensiuni mari care con]ine aproape toat\ citoplasma ovulul. Astfel meioza.globul polar.globulii polari fiind resorb]ie de ]esuturile ovariene. e .Fig.g – ovul\. care permit reducerea la jum\tate a num\rului de cromozomi [i refacerea st\rii diploide specific speciei. `ntr-o singur\ celul\. Dup\ o scurt\ interfaz\ urmeaz\ a doua diviziune meiotic\ a ovocitului secundar. care `[i reface setul diploid de cromozomi specific speciei. iar una mic\ aproape f\r\ citoplasm\ al doilea globul polar.27 - .a doua diviziune meiotic\. nucleul deplasânduse spre o extermitate a celulei. Deci.prima diviziune meiotic\. `n ovogenez\ vor rezulta tot patru celule haploide. constituie procesul de unire a celor doi game]i proveni]i de la cele dou\ sexe.

bazele azotate purinice . Baza Azotat\ H la ADN OH la ARN Pentoz\ Radical fosforic NUCLEOZID Fig.28 - NUCLEOTID . STRUCTURA ACIZILOR NUCLEICI Acizii nucleici sunt biomolecule cu grad `nalt de polimerizare. .este acela[i pentru ambii acizi nucleici.sunt reprezentate de timin\ (T).bazele azotate pirimidinice . (fig. Componen]a de baz\ a acizilor nucleici se structureaz\ `n felul urm\tor: . Pentoza .CAPITOLUL 3 ACIZII NUCLEICI. Bazele azotate . . Unit\]ile structurale ale unei nucleotide. Propor]ia pentru cele trei componente de structur\ ale acizilor nucleici (radical fosforic. STRUCTUR|.din macromolecula acizilor nucleici sunt de dou\ tipuri purinice [i pirimidinice: .din componen]a acizilor nucleici sunt dezoxiriboza (dR) pentru ADN [i riboza (R) pentru ARN. 17. .1. citozin\ (C) [i uracil (U). O nucleotid\ este constituit\ dintre trei componente: baza azotat\. ORGANIZARE {I FUNC}II 3. pentru fiecare nucleotid este de 1 : 1 : 1. unitatea de structur\ fiind nucleotidul. pentoza [i radicalul fosforic. 17).pentoza (dR sau R) se leag\ cu o baz\ azotat\ printr-o leg\tur\ N-glucidic\ [i formeaz\ nucleozidul.din structura acizilor nucleici sunt adenina (A) [i guanina (G).nucleozidul legat cu o molecul\ de acid fosforic formeaz\ nucleotidul. pentoz\ [i baz\ azotat\). Radicalul fosforic (P) .

. pozi]iile adiacente pot fi ocupate de oricare din cele patru tipuri de dezoxiribonucleotide: . . . nu impune cu necesitate `n vecin\tatea sa prezen]a unui anumit nucleotid. ...1.baze azotate . existând 4n secven]e posibil de realizat. Macromolecula de ADN se caracterizeaz\ printr-o structur\ primar\. reprezint\ practic informa]ia genetic\ codificat\. Dezoxiribonucleotidele . (n = num\rul de nucleotide. STRUCTURA ACIDULUI DEZOXIRIBONUCLEIC (ADN) Constituie componentul chimic principal al nucleului... Fig.. cantitatea de ADN din nucleul celulelor somatice.... alc\tuit\ din subunit\]i nucleotidice.... Structura primar\ a ADN-ului. 18. `ntre nucleotidele componente ale fiec\rei catene..n Succesiunea aperiodic\ a nucleotidelor `n lungul moleculei de ADN.. polaritate important\ pentru propriet\]ile fizicochimice [i biospecifice ale ADN-ului. (fig. 18).etc.3..pirimidinice: timina (T) sau citozina (C). din genomul speciei). Reprezint\ rezultatul gradului de polimerizare [i ordonare a patru tipuri de nucleotide (unitatea de baz\ structural\ .. secundar\ [i ter]iar\.radicalul fosforic.1.dezoxiriboza.29 - ... .purinice: adenina (A) sau guanina (G).. formându-se monocatena polinucleotidic\ din componen]a macromoleculei de ADN...sunt alc\tuite din: ... ~n acest mod se formeaz\ scheletul chimic pentru fiecare caten\ din structura ADN-ului.. Pozi]ia unui nucleotid `n catena de ADN. denumite dezoxiribonucleotide.. Structura primar\.. fiind constant\ la indivizii aceleia[i specii.tetranucleotidul). Prin esterificarea 3’-5’-3’-5’-3’-5’ . 1 2 3 4 5 6... ADN-ul este o macromolecul\ polimeric\. se asigur\ polaritatea moleculei de ADN.A-T-C-C-A-T-G-C-A-T-G-T-A-A-T-G-A-T . Nucleotidele se cupleaz\ prin leg\turi fosfodiesterice `ntre radicalul fosforic al unui nucleotid [i hidroxilul de pozi]ie -3’ sau -5’ al nucleotidului adiacent.

complementaritatea ADN-ului poate fi utilizat\ ca principiu. conservându-se astfel fidel informa]ia ereditar\.000. Structura ter]iar\. . a fost pus\ `n eviden]\ de E. 19. Aceast\ cifr\ este mult superioar\ num\rului de atomi din univers. G. T. Structura secundar\. Astfel `ntre adenin\ [i timin\ se realizeaz\ o leg\tur\ dubl\ (A = T). Chargaff (1955).88 x 1079 atomi. ~n acest mod. (fig. Wilkins. (Isvoranu . 19). principiu de baz\ `n structura ADN-ului. Adic\. Complementaritatea bazelor azotate din molecula de ADN. prin structura complementar\ se asigur\ ”repararea” moleculei de ADN. dac\ aceasta a suferit disfunc]ii pe parcursul procesului de sintez\. Spre exemplificare poate fi utilizat urm\torul ra]ionament: considerându-se o secven]\ de ADN din 1. de la specii diferite.citozin\ (G/C = 1). Modelul structurii spa]iale. Prin analize chimice. `n procesele de “hibridare” ale acestuia. Aceste coresponden]e valorice sunt posibile numai `n cazul complementarit\]ii bazelor azotate. [i a unor virusuri infec]ioase). structura primar\ a ADN-ului. fiecare caten\ din molecula de ADN. cu excep]ia unor bacteriofagi (exemplu bacteriofagul ∅ X 174.1993).timin\ (A/T = 1) [i guanin\ . poate servi ca matri]\ (tipar) pentru sinteza unei noi molecule complementare. asigur\ stocarea unei cantit\]i inepuizabile de informa]ie genetic\. la care ADN-ul este monocatenar. rezultând `n final molecule de ADN ce vor avea o caten\ veche [i una nou sintetizat\. Molecula de ADN este format\ din dou\ catene polinucleotidice. fiecare din ele fiind “o copie negativ\” a celeilalte catene. adic\ aproape 10600. Reprezentarea schematic\ a structurii secundare a ADN-ului. C.A. `n care se `ntâlnesc cele patru baze azotate . se pot realiza combina]ii de ordinul 41. care dup\ Einstein ar fi de 0. iar `ntre guanin\ [i citozin\ o leg\tur\ tripl\ (G ≡ C).30 - . a fost propus `n 1953 de Watson [i Crick [i confirmat prin cercet\ri “in vivo” de M. Monocatenele polinucleotidice. Fig. Chargaff a g\sit valori apropiate de unitate `ntre adenin\ . Structura secundar\.000 de nucleotide.~n aceste condi]ii. de natur\ electrostatic\. Se refer\ la dispozi]ia spa]ial\ a catenelor complementare din macromolecula de ADN. ofer\ ADN-ului func]ii biologice deosebite [i anume: structura complementar\ asigur\ macromoleculei de ADN un mecanism de replicare semiconservativ. `ntre o baz\ purinic\ [i una pirimidinic\. prin existen]a leg\turilor de hidrogen `ntre bazele azotate complementare. structura unei catene determin\ cu necesitate structura celeilalte catene. sunt legate prin pun]i de hidrogen `ntre bazele azotate pe baz\ de complementaritate. ambele catene fiind strict codeterminate.

Structura ter]iar\ a ADN-ului. pân\ la 4 x 106 pb la Esherichia coli. este diferit\ `n func]ie de specie. cele dou\ catene se `nf\[oar\ una `n jurul celeilalte [i amândou\ se ruleaz\ `n jurul unui ax ipotetic central. este format din 10 perechi de baze azotate. Unitatea de lungime a ADN-ului este perechea de baze azotate notat\ prescurtat pb. ~n cadrul lan]ului de dublu helix al macromoleculei de ADN. ADN-ul este localizat `n cromozomi. Incizia mare reprezint\ locul de legare al proteinelor histonice. formând o dubl\ spiral\ helicoidal\ coaxial\ cu rota]ie spre dreapta. una mai adânc\ [i mai larg\ . a fost denumit\ “elicea vie]ii” (J. fiind considerat\ simbolul [i esen]a lumii vii.incizia mare [i alta mai pu]in adânc\ [i mai `ngust\ .7 x 109 pb la . La majoritatea mamiferelor. Structura bicatenar\ sub form\ de dublu helix a macromoleculei de ADN.3% din totalul ADN-ului celular [i `n mitocondriii. Baze azotate Incizia mic\ Incizia mic\ Incizia mare Incizia mare 20 Å Fig. D. La procariote.000. precum [i de for]ele van der Waals realizate `ntre bazele azotate succesive. reprezentând circa 1% din ADN-ul celular. 20). iar grup\rile fosfat spre exterior. Multiplii perechii de baze sunt kilobaza (Kb). ADN-ul se g\se[te sub forma unei molecule bicatenare foarte mari. asigur\ o mare stabilitate fizic\ a acesteia. care este alc\tuit\ din 1. (fig. ~n cadrul celulei. dat\ pe vertical\ de leg\turile fosfodiesterice intracatenare. ceea ce corespunde unei perechi de nucleotide.Conform acestui model. Watson). bazele azotate se afl\ `n interiorul helixului.000 pb [i megabaz\ (Mb) care este format\ din 1. Aceast\ structur\. lungimea total\ a ADN-ului din celula diploid\ este de aproximativ 6 x 109 pb.000 pb.31 - . Bazele azotate sunt situate la 3. M\rimea macromoleculei de ADN. iar pe orizontal\ de pun]ile de hidrogen intercatenare. iar fiecare tur complet al elicei (pasul elicei).4 Å una fa]\ de alta.incizia mic\. ceea ce corespunde unei lungimi de circa 1 mm.000 pb la unii bacteriofagi. existând varia]ii mari de la o specie la alta (4. ~n afar\ de ADN cromozomal. având astfel dimensiunea de 34 Å. se mai g\se[te ADN [i la nivelul organitelor celulare cum ar fi `n plasmide unde reprezint\ 1 . asociat\ func]iei majore pe care o `ndepline[te ADN-ul. Macromolecula de ADN posed\ dou\ adâncituri externe. de]inând rolul principal `n ereditate. având de la 47. 20.

asigurând sinteza [i controlul genetic al sintezei de proteine. Secven]ele de ADN nerepetitiv constituie fondul de gene structurale.1 x 109 pb la om). cuprinzând secven]e mediu repetate.10% din totalul ADN-ului celular. 7. operatoare [i reglatoare. Astfel. Aceasta clas\ de secven]e dezoxiribonucleotidice este destul de heterogen\. datorit\ structurii complexe a genomului.000 `n genom.C). .000 de ori. Din categoria ADN-ului moderat repetitiv. ar corespunde existen]ei a 3 milioane de gene.este format din secven]e nucleotidice (de tip A . f\r\ s\ existe o leg\tur\ direct\ `ntre cantitatea de ADN [i gradul de evolu]ie filogenetic\ a unei specii.32 - . Secven]ele repetitive din molecula de ADN. la nivelul fiec\rei cromatide existând câte un dublu helix de ADN.reprezint\ 5 . care controleaz\ manifestarea diversele caractere [i `nsu[iri ale organismului. separate cu secven]e de ADN nerepetitiv (secven]e informa]ionale).1.80% din totalul ADN-ului celular. repetate de ordinul a zecilor sau sutelor de mii `ntr-un lan] polinucleotidic.1. Reprezentat\ `n unit\]i de m\sur\.[oarece. Asemenea neconcordan]e au fost eviden]iate la toate organismele eucariote. fac parte [i elementele genetice mobile. `ntr-un num\r de copii de 500 . De exemplu. cât [i la eucariote.1. ~n general aceste secven]e sunt considerate lipsite de “informa]ie genetic\”. reprezentând 30 . ADN-ul nerepetitiv . La procariote este eviden]iat\ o corela]ie direct\ `ntre cantitatea de ADN [i num\rul de gene. TIPURI DE ADN CELULAR Atât la procariote. prin centromer. ~n cazul eucariotelor. ADN repetitiv se clasific\ `n: ADN `nalt repetitiv [i ADN moderat repetitiv.ARN.000 de gene. fiind denumite elemente transpozabile. pe lâng\ ADN-ul nuclear (cromozomal) se mai g\se[te [i ADN cu localizare citoplasmatic\ (extranuclear). 3.1 x 109 perechi de nucleotide. care se pot deplasa `n interiorul genomului. Mult timp s-au considerat a fi secven]e genetice inactive. ADN-ul nuclear. ADN-ul se asociaz\ cu proteinele de tip histonic.000 de nucleotide. fa]\ de num\rul genelor func]ionale. ~n func]ie de num\rul repet\rilor. exist\ tipuri diferite de ADN: ADN-ul repetitiv [i ADN-ul nerepetitiv.T sau G . au func]ii `nc\ insuficient cunoscute. s-a eviden]iat o neconcordan]\ `ntre cantitatea de ADN nuclear [i num\rul genelor cu semnifica]ie [i func]ie genetic\.reprezint\ 15 . ADN-ul repetitiv .500 pb. f\când parte din cadrul ei [i o serie de gene func]ionale reprezentate `n copii multiple.000 [i 1 milion de ori. fiind reprezentat de secven]e mediu repetate. la care exist\ o mai mare cantitate de ADN nuclear. ~n realitate omul are `ntre 50. dar recent s-a emis ipoteza c\ au un rol reglator [i intervin `n procesul de diferen]iere celular\. s-a eviden]iat c\ circa 50% din ADN-ul nuclear eucariot este reprezentat de secven]e nucleotidice informa]ionale. ceea ce `n condi]iile unor dimensiuni medii ale genei de aproximativ 1. Prin metodele de denaturare [i renaturare a ADN-ului nuclear [i prin metoda ob]inerii hibrizilor moleculari intraspecifici ADN . celula somatic\ uman\ cuprinde circa 7.ADN [i ADN . ADN moderat repetitiv . 1. Este localizat `n cromozomi. lungimea total\ a ADN-ului dintr-o celul\ somatic\ la maifere. este de aproximativ 2 metri. ~n cadrul celulelor somatice.40% din totalul ADN-ului celular. scurtând foarte mult lungimea acesteia. ADN `nalt repetitiv . ale c\ror num\r de copii este cuprins `ntre 500 [i 2. care `mpreun\ cu ionii de Ca2+ asigur\ o arhitectur\ spa]ial\ specific\ moleculei de ADN. care se repet\ `ntre 50.este reprezentat de macromolecule cu secven]e unice de nucleotide.000 [i 100.5. care se extinde de la un cap\t pân\ la cel\lalt cap\t al cromatidei. diferen]a reprezentând secven]e nucleotidice necodate sau noninforma]ionale. cum ar fi genele pentru sinteza ARN-ribozomal [i a histonelor. ADN-ul mediu repetat are o aranjare caracteristic\ `n genom. Aceste secven]e `nalt repetate sunt localizate mai ales `n regiunile telomerice [i centromerice ale cromozomului. fiind reprezentat de secven]e nucleotidice `n medie de 1.

având [i gene care codific\ ARN de transport. ADN-mt are o lungime de aproximativ 16 kb (16. s-au stabilit prin hibridarea molecular\ ADN . precum [i `n plasmidele celulelor eucariote [i `n cloroplaste. ARN ribozomal [i ARN de transport. ADN-ul extranuclear (citoplasmatic). ADN-cl se replic\ semiconservativ. Molecula de ADN codific\ o serie de polipeptide cu rol specific. iar activitatea genelor din ADN-mt se afl\ `n mare parte [i sub control nuclear. reprezentând 1 . `n afar\ de ADN-ul nuclear.Func]iile secven]elor de ADN-nerepetitiv.cantitatea de ADN repetitiv cre[te [i varia]ia lui se accentuiaz\ la speciile evoluate. Plasmidele bacteriene sunt de mai multe tipuri. capabile s\ sintetizeze polipeptide (proteine) `n interiorul mitocondriilor.10% din genomul nuclear. fiind mai bogat `n baze azotate de tip adenin\ . . Existen]a plasmidelor `n sistemele eucariote este `nc\ controversat\.are o structur\ primar\ [i secundar\ asem\n\toare ADN-nuclear. ARN ribozomal cloroplastic.33 - . Informa]ia genetic\ con]inut\ de ADN-ul plasmidic.575 pb la crap). (Watson [i colab. ADN-ul cloroplastic are o compozi]ie specific\ de nucleotide diferit\ de cea a ADN-ului nuclear. Cloroplastul de]ine ADN propriu. Cantitativ ADN-mt reprezint\ 1 . 16. posedând un num\r variabil de secven]e nucleotidice cu rol informa]ional (gene). se mai g\se[te ADN la nivelul unor organite citoplasmatice. iar biogeneza cloroplastelor se afl\ sub un dublu control. existând diferen]e care constau `n distribu]ia bazelor azotate. acestea fiind studiate pe larg `n cadrul organiz\rii genomului bacterian. 16. Exist\ date certe privind existen]a plasmidelor la unele specii de plante. pe când cel nuclear este mai bogat `n baze azotate de tip guanin\ .ARN mesager. Rezultatele ob]inute au condus la urm\toarele concluzii cu privire la ADN-ul repetitiv [i nerepetitiv: . replicându-se independent de cromozomul bacterian. este neesen]ial\ pentru multiplicarea bacteriilor `n mediul lor natural. Astfel la procariote exist\ forma]iuni citoplasmatice. ADN-ul cloroplastic (ADN-cl). care codific\ enzime. ADN-ul mitocondrial la orice specie de mamifere are 37 de gene. 2. ADN plasmidic eucariot. Vicia faba etc. având un rol divers `n cadrul bacteriei. fiind format dintr-o caten\ grea (H). De regul\ ADN-cl este circular. bogat\ `n guanin\ [i o caten\ u[oar\ (L). . cu replicare autonom\ care de]in ADN. iar con]inutul `n baze azotate este diferit de cel cromozomal. Aceasta dovede[te c\ ADN-mt are origine [i structur\ independent\ de cel nuclear. care se g\se[te la nivelul cromozomilor. . fiind astfel `mpiedicat\ orice hibridare `ntre ADN-mitocondrial [i ADN-nuclear. ADN plasmidic procariot . La mamifere. cum ar fi Zea mays. Capacitatea de codificare a ADN-cl este suficient de mare pentru câteva sute de polipeptide.338 pb la ovine. ADN-ul mitocondrial este de tip procariot. ADN mitocondrial (ADN-mt) . Cloroplastul este un organit caracteristic organismelor fotosintetizante. Cele mai studiate sunt plasmidele descrise la Saccharomyces cerevisiae.3% din cantitatea total\ de material genetic al bacteriei. de aceea pot fi pierdute f\r\ a prejudicia viabilitatea bacteriilor respective.1982). Acestea con]in ADN dublu catenar circular. A fost confirmat\ astfel complementaritatea moleculelor de ARNmesager cu secven]ele nerepetitive din molecula de ADN-nuclear.2% din totalul ADN celular. care este complexat cu proteine histonice. ADN-ul plasmidic reprezint\ 1 . dar poate fi [i liniar cu includerea [i a unor forme circulare tranzitorii.timin\. diverse enzime etc.300 pb.cantitatea de ADN repetitiv cre[te pe m\sur\ ce cre[te cantitatea de ADN nuclear.296 pb la taurine. Atât la procariote cât [i la eucariote. cu o lungime de circa 6. replicându-se independent fa]\ de acesta [i mai tardiv `n cursul fazei S a interfazei.este bicatenar de form\ circular\ sau liniar\. speciile mai pu]in evoluate pe scar\ filogenetic\ având mai pu]in ADN repetitiv. al genomului nuclear [i al genomului cloroplastic. Beta vulgaris. denumite plasmide iar la eucariote ADN se `ntâlne[te `n mitocondrii.citozin\. bogat\ `n citozin\. datorit\ prezen]ei unei informa]ii genetice diferite.

fiind un dublu helix cu r\sucire spre dreapta.1980). fiind de 9 nucleotide.citozin\ (G-C) care sunt legate prin secven]e lungi [i sunt situate spre exteriorul moleculei. Spre deosebire de forma B la care bazele azotate au o pozi]ie orizontal\. ca etap\ precursoare a procesului malign. B [i C care se deosebesc `n special printr-o serie de particularit\]i fizice. care are o r\sucire a dezoxiribonucleotidelor spre stânga. ceea ce ar putea de asemenea m\ri procesele celulare proliferative. Are loc o modificare [i `n pasul elicei. cu ajutorul difrac]iei cu raze X. 2. A fost eviden]iat prin utilizarea tehnicii de difrac]ie cu raze X de mare rezolu]ie.~n func]ie de structura ter]iar\ (modelul de structur\ Watson-Crick). ADN-ul levogir (ADN-z). Corespunde de asemenea unui dublu helix cu orientare spre dreapta. ale c\rei catene au o polaritate opus\.zag al axului glucido . provine din aspectul caracteristic de zig . In vitro. fiind sugerate urm\toarele semnifica]ii biologice poten]iale ale acestuia: modific\rile structurale ale ADN-z. O alt\ particularitate a ADN-ului levogir. DENATURAREA {I RENATURAREA ADN-ului Moleculele de ADN dublu catenare pot suferi modific\ri importante ale propriet\]ilor lor fizice. date recente (Dikerson . iar num\rul de nucleotide `ntr-un pas complet al elicei este mai mic. Este reprezentat\ tot de un dublu helix cu rota]ie spre dreapta. timp de circa 10 minute. precum [i `n procesele de reglare [i control a activit\]ii acestora. Conforma]ia de tip B. iar “in vitro” `n prezen]a solven]ilor organici. acestea nefiind stabile putându-se trece u[or de la o form\ la alta. semnifica]ia acestei conforma]ii nefiind `nc\ pe deplin elucidat\. fa]\ de 34 Å la tipul B. Conforma]ia de tip A. Denumirea de ADN-z. 1. dar la care for]ele de “stivuire” ale bazelor azotate (for]ele van der Waals) sunt mult diminuate. atest\ c\ datorit\ expunerii spre exteriorul moleculei de ADN a bazelor azotate. notate A.1982). spre deosenire de ADN-ul dextrogir (cel normal cu rota]ie spre dreapta). Felsenfeld . 3. trecerea de la forma B la forma Z. precum [i o reducere a diametrului ei. se realizeaz\ `n prezen]a unei concentra]ii mari de MgCl2. ceea ce va determina sinteza unor proteine modificate [i multiplicarea anarhic\ a celulelor. fapt ce favorizeaz\ producerea muta]iilor cu o frecven]\ mult mai mare.fosforic. prezen]a unor substan]e de tipul alcoolilor.1982). ceea ce determin\ deformarea [i alungirea moleculei de ADN (existând [ase nucleotide pe spir\ `n loc de zece). s-a demonstrat existen]a ADN-ului sub patru tipuri conforma]ionale (numite [i forme canonice). fapt deja confirmat de unele cercet\ri. moleculele de ADN dublu catenare având diverse provenien]e. 4. sufer\ o rupere a . având o r\sucire a dezoxiribonucleotidelor spre stânga. determinând distan]a mai mare a pasului elicei. ca rezultat al ac]iunii unor factori fizici temperatura sau chimici modific\ri de pH. Cercet\rile au relevat c\ tranzi]ia de la tipul B la tipul A se realizeaz\ “in vivo” sub ac]iunea unor proteine. este c\ `n cadrul acestuia se `ntâlnesc [i zone cu ADN-dextrogir (cu rota]ie normal\). cu implica]ii importante `n expresia genelor. frecven]a muta]iilor `n secven]ele de ADN levogir este mai mare. 3. pot determina interac]iuni diferite ale ADN-ului cu sistemele enzimatice [i proteice ale celulei. dispuse perpendicular pe axul moleculei iar secven]a bazelor azotate de pe o caten\ determin\ `n mod obligatoriu secven]a bazelor azotate de pe cealalt\ caten\.1. prezen]a ADN-ului levogir. ADN-ul levogir. Pân\ `n prezent forma Z a ADN-ului a fost descris\ `n pu]ine ]esuturi normale.1. Con]ine 10 nucleotide pe un pas al elicei. care este de 28 Å.2. aceste zone manifestând afinitate fa]\ de unele substan]e cancerigene. Conforma]ia de tip C. iar `ntr-un tur al elicei sunt cuprinse 11 nucleotide. este bogat `n baze azotate de tip guanin\ . Corespunde modelului original Watson .34 - . cetonelor etc. la care se adaug\ ADN-ul levogir (ADN-z).Crick. Prin `nc\lzire la temperaturi cuprinse `ntre 63 [i 1000 C. relativ recent (Rich . dup\ unii cercet\tori (Rich. ar constitui puncte slabe ale ADN-ului. la aceasta bazele azotate au o pozi]ie `nclinat\ `ntr-un unghi de 200 fa]\ de perpendiculara axului.

Dup\ denaturare . a unor molecule de ADN. Ca [i ADN-ul.T. ci este monocatenar\. . deoarece lan]urile ribonucleotidice se pliaz\ sub forma unor bucle care permit ca nucleotidele complementare (adenin\ . Ribonucleotidele. .citozin\). nucleotidele ARN-ului con]in riboz\. deoarece `ntre G . ~ntre adenin\ [i timin\ exist\ 2 leg\turi de hidrogen. STRUCTURA ACIDULUI RIBONUCLEIC (ARN) Al doilea acid nucleic prezent `n toate celulele este acidul ribonucleic.35 - . ADN-ul r\mânând sub form\ monocatenar\. Spre deosebire de ADN. s\ ajung\ fa]\ `n fa]\ [i s\ se uneasc\ prin leg\turi slabe (ex. ARN-ul este o macromolecul\ polimeric\ alc\tuit\ din subunit\]i numite nucleotide.purinice: adenina (A) sau guanina (G).T [i C . stabilindu-se astfel `nrudirea dar [i evolu]ia filogenetic\ a diverselor specii. fiind a[a numitul ADN denaturat. determinând trecerea la structura monocatenar\ a ADN-ului.C exist\ trei legturi de hidrogen. Când r\cirea este lent\. Dovada `n acest sens o constituie faptul c\ denaturarea `ncepe `n zone bogate `n A . catenele separate sunt r\cite brusc. fiind astfel mai rezistente la denaturare. Prin urm\rirea procesului la microscopul electronic.1.ADN sau ADN ARN inter [i intraspecific. . leg\turile de hidrogen nu se mai refac. precum [i a leg\turilor van der Waals dintre bazele azotate stivuite. deoarece `nc\lzirea ADN-ului. reu[indu-se cartarea genelor pentru ARN-ul ribozomal. furnizeaz\ energia necesar\ rupeii leg\turilor de hidrogen.G. de transport etc. proces denumit denaturare.leg\turilor de hidrogen dintre catenele complementare. ref\cându-se [i dublu helix al moleculei de ADN. iar timina este `nlocuit\ cu uracilul. fiecare tip având func]ii precise `n sinteza proteinelor. proces numit renaturarea ADN-ului. Denaturarea termic\ este denumit\ [i “topire”. cu excep]ia urm\toarelor elemente: molecula de ARN nu are dispozi]ia spa]ial\ bicatenar\. procesul este utilizat `n hibridarea molecular\ de tip ADN . molecula de ARN are lungime [i mas\ molecular\ mai mici decât ADN-ul.radical fosforic.T [i a celor stabile bogate `n G . num\rul ribonucleotidelor care intr\ `n structura diferitelor tipuri de ARN variaz\ `ntre 75 [i 10.2. . Datorit\ acestui procedeu se poate stabili gradul de similitudine a informa]iilor genetice dintre specii diferite. Aplica]ii practice ale fenomenului de denaturarare . se poate alc\tui o adev\rat\ hart\ a regiunilor instabile bogate `n perechi A . sunt alc\tuite din : . Deci structura chimic\ a ARN-ului se deosebe[te de cea a ADN-ului prin aceea c\ `n locul dezoxiribozei se g\se[te riboza.T realizându-se la temperaturi mai joase. Dac\ dup\ denaturarea complet\.C. Acizii ribonucleici se caracterizeaz\ printr-o heterogenitate structural\ mare. leg\turile de hidrogen se refac `ntre catenele complementare.riboza. fenomenul este utilizat `n cartarea genic\ la diverse specii. 3.renaturare: permite aprecieri asupra compozi]iei `n perechi A . Se poate vorbi `n acest caz de un helix simplu format dintr-un singur lan] polinucleotidic. fiind denumite ribonucleotide.000.baze azotate:.uracil [i guanin\ .renaturare ADN-ul `[i p\streaz\ propriet\]ile biologice. Celelalte elemente ale structurii fundamentale sunt similare cu cele descrise la ADN. de[i circa 50% din structura ARN-ului este reprezentat\ de zone dublu catenare (dublu helix). Zonele din ADN bogate `n guanin\ sau citozin\ se topesc la temperaturi mai `nalte. dând informa]ii privind gradul de extindere [i pozi]ia acestora. permite eviden]ierea cu acurate]e a dele]iilor [i substitu]iilor provocate de muta]ii. denaturarea zonelor bogate `n A . leg\turi de hidrogen).pirimidinice: uracilul (U) sau citozina (C). iar temperatura de topire poate oferi indicii asupra compozi]iei `n baze azotate a ADN-ului.

având o capacitate de reânoire foarte rapid\. Cantitativ. La procariote. Dup\ traducerea mesajului genetic `n secven]e polipeptidice. sediul sintezei proteice.5% din totalul ARN-ului celular. Moleculele de ARN-r prezint\ zone dublu catenare. ARN-m traverseaz\ porii membranei nucleare. molecula de ARN-m astfel sintetizat\. pe baza c\rora s-a format. având o structur\ complementar\ cu a secven]elor de ADN-cromozomal. Dup\ terminarea acestui proces. animale [i la bacteriofagi. se g\sesc `n majoritatea cazurilor la nivelul organizatorilor nucleolari din cromozomi [i corespunde zonei unde `n interfaza celular\.2. (fig. Zonele `n care sunt genele pentru ARN-r. iar cele mai mari pân\ la 12. stabilit\ prin coeficientul de sedimentare [i masa molecular\. 21. va suferi modific\ri. De exemplu la Esherichia coli exist\ 5 .1.1.polimeraza. ARN-ribozomal (ARN-r) [i ARN de transport (ARN-t).3. `n sinteza polipeptidelor. ARN-m este deosebit de heterogen. `n celulele organismelor eucariote exist\ trei tipuri de ARN: ARNmesager (ARN-m). La eucariote.000 de nucleotide. ARN-m reprezint\ 2 . ajungând la nivelul ribozomilor. proces denumit transcrip]ie sau transcriere. Structura ARN-ului ribozomal. cele mai mici molecule cuprind circa 150 de ribonucleotide. Astfel ARN-m transport\ informa]ia genetic\ a genelor. legate prin zone monocatenare. ADN-ul ca depozitar al informa]iei genetice. . ~n procesul sintezei proteice. 1. ARN-r este transcris de gene specifice aflate `n mai multe copii. care recunoa[te secven]ele specifice din ADN. are loc procesul de sintez\ a ARN-m.10 gene pentru ARN-r. masa molecular\ [i dispozi]ia spa]ial\. la care se adaug\ ARN-viral. folose[te ca intermediar ARN-ul mesager. Cu ajutorul enzimei ARN . rezultând ARN-m matur care va fi apt pentru traducerea mesajului genetic. este utilizat\ direct [i imediat f\r\ nici o modificare. cromatina se asociaz\ cu nucleolul. intronii fiind exciza]i iar exonii fiind reuni]i. denumit transcript primar sau ARN-m prematur. ARN-r se caracterizeaz\ printr-o mare heterogenitate.12 ore la mamifere. Fig. ribozomi care con]in 60% ARN-ribozomal [i 40% proteine.85% din totalul ARN-ului celular. la unele virusuri vegetale.36 - . ARN-m ini]ial sintetizat. Durata de via]\ a ARN-m este 2 . gradul de polimerizare.4 minute la procariote [i de 3 . la locul de sintez\ al polipeptidelor. 21). având un con]inut mai mare de baze purinice [i mai mic de baze pirimidinice. TIPURI DE ARN CELULAR Dup\ func]iile care le `ndeplinesc. iar la eucariote genele pentru ARN-r se g\sesc `n sute sau chiar mii de copii. 2. fiind localizat `n masa ribozomilor care reprezint\ sediul sintezei proteice. Reprezint\ 80 . structur\ care este dat\ de capacitatea acestuia de r\sucire [i interca]iune complementar\ a bazelor azotate. ARN-ribozomal (ARN-r). ARN-m este degradat enzimatic cu ajutorul exonucleazelor. ARN-mesager (ARN-m).

la scurt timp fiind identificat [i la bacterii. rezultând ARN-t matur care migreaz\ `n citoplasm\. transcriptul primar astfel realizat. pentru care a primit premiul Nobel `n 1968. num\rul de molecule de ARN-t poate fi mai mare decât `n celulele `n care procesele de sintez\ sunt mai reduse.U. sufer\ procese de transformare [i maturare. 22. Structura ARN-ului de transport. ARN-t prezint\ patru regiuni de `mperechere a bazelor azotate complementare [i trei bucle care reprezint\ regiuni ne`mperecheate. La nivel citoplasmatic. Este sintetizat la nivelul ADN-ului nuclear. exist\ peste 40 de gene care sintetizeaz\ ARN-t. Este presupus\ participarea indirect\ la sinteza proteinelor.DHU).C) [i cu por]iuni neasociate sub forma unor bucle. ~n celulele `n care au loc procese de sintez\ proteic\ intense. datorit\ interven]iei unei enzime are loc ata[area aminoacizilor `n vederea transportului lor la ribozomi. la `nceput `n celula eucariotelor. (fig. cu o mas\ molecular\ de circa 25. sunt 6 tipuri de ARN-t (leucina fiind specificat\ [i de 6 codoni diferi]i). Importan]\ `n activarea aminoacizilor prezint\ urm\toarele regiuni din ARN-t: regiunea acceptoare .37 - . bucla 3.60 de tipuri diferite de ARN-t. Din acaeast\ cauz\ dispozi]ia spa]ial\ a moleculei de ARN-t are aspectul unei frunze de trifoi. bucla 1 . 3. cu numeroase zone pliate [i al\turate pe baz\ de complementaritate a bazelor azotate (A . La acest nivel. `ndepline[te rolul de a lega `n mod specific un anumit aminoacid [i de a-l transporta la locul sintezei proteice.fiind la una din extremit\]i. existând mai multe gene pentru sinteza ARN-t. ce se termin\ cu o secven]\ de nucleotide CCA. ARN-t este constituit dintr-o singur\ caten\. la nivelul bra]ului liber lung. fiind constituite din 70 80 de nucleotide. dac\ la organismele inferioare sunt doar câteva gene implicate `n sinteza ARN-t. G . Dup\ sinteza ARN-t. ARN-t sunt cele mai scurte molecule de acizi nucleici.000 de daltoni. atribuindu-i-se urm\toarelor func]ii: orientarea moleculei de ARN-m pentru decodificarea corect\ a mesajului genetic de c\tre ARN-t. 22). Pentru leucin\ de exemplu. reprezint\ un suport molecular al „asambl\rii“ aminoacizilor `n proteine. A fost descoperit `n anul 1957. `n cursul evolu]iei filogenetice a speciilor.(bucla dehidrouracil . Astfel. Bucla 3 Regiunea acceptoare Regiunea acceptoare Bucla 1 Bucla 3 Bucla 1 Nucleotide modificate Anticodon Anticodon Fig. ARN de transport (ARN-t). Structura ARN-t a fost clarificat\ de Holley `n 1965. fiind mai mul]i ARN-t pentru fiecare din cei 20 de aminoacizi componen]i ai lan]urilor polipeptidice. ~n citoplasma celulei exist\ `ntre 30 .Func]ia ARN-r nu este bine cunoscut\. remarcându-se cre[terea num\rului de gene implicate `n sinteza ARN-t. . la mamifere.

38 - . bucla 1 (DHU) [i extremitatea liber\ având nucleotidele CCA. f\când imposibil\ func]ionalitatea normal\ a acestora. este localizat\ `n nucleoplasm\ catalizând sinteza ARN-m primar care ulterior este supus unui proces de prelucrare. ARN-ul viral reprezint\ miezul de acid nucleic la ribovirusurile vegetale. M55. având localizare [i func]ii diferite. Diferitele molecule de ARN-t sunt desemnate prin numele aminoacidului pe care `l transport\: prolin ARN-t. ARN-polimeraza I. al poliomelitei) [i la unii bacteriofagi (ex. este localizat\ `n nucleol [i catalizeaz\ sinteza precursorului ARN-r. Un fenomen deosebit de important `n cazul ARN-ului retrovirusurilor (virusurile oncogenice). Fenomenul a fost intuit `nc\ din anul 1963 de Cavalieri.1. La procariote reac]ia este catalizat\ de c\tre o enzim\ ARN-polimeraza ADNdependent\. fiind o singur\ transcriptaz\ care sintetizeaz\ ARN-m. descoper\ enzima reverstranscriptaz\. Aceasta constituie o infirmare a dogmei centrale a geneticii. Mizutani [i respectiv D.1. iar `n anul 1970 H. propus\ de F. Cuno[tin]ele actuale despre aceast\ enzim\ sunt limitate. Baltimore. Datorit\ interven]iei `n procesul de replicare a ADN-ului a numeroase sisteme enzimatice. valin ARN-t. `n succesiunea genera]iilor. ADN→ARN-m →proteine. S. conform c\reia informa]ia genetic\ se poate transmite `ntr-o singur\ direc]ie. este complementar cu codonul din ARN-m. a vitezei mari de replicare. ~n cazul acestor virusuri. ARN-ul viral poate fi de mai multe tipuri (ARN monocatenar pozitiv. existen]a unui num\r mare de sisteme de reglaj a replic\rii.bucla anticodon.care este bucla central\ a ARN-t. La eucariote exist\ trei tipuri de ARN-polimeraze denumite ARN-polimeraza I. ARN-t [i-a `ndeplinit func]ia. Temin. MS2. nu are un anticodon complementar pentru codonii stop din ARN-m. asigurându-se organismului un morfotip normal. etc. devine liber [i se desprinde de ribozom. care asigur\ copierea informa]iei genetice din ARN-ul viral `n ADN-ul celulei gazd\. dar nu este exclus s\ fie folosit\ o ADN-polimeraz\ celular\. `l constituie reverstranscrierea. se pare c\ ARN-ul viral posed\ informa]ia genetic\ pentru sinteza reverstrancriptazei. ARN-polimeraza III. Nici un ARN-t normal. rata modific\rilor de structur\ a ADN-ului ar cre[te foarte mult `n celulele somatice. la unele virusuri animale (ex. 4. negativ. dublu catenar segmentat. cu rol `n sinteza precursorilor ARN-t.asigur\ identificarea sa de c\tre o enzim\ aminoacil . ARN-polimeraza II. . trebuie s\ `ndeplineasc\ condi]iile: replicarea s\ se desf\[oare corect. denumit\ [i transcriptaz\. Anticodonul din ARN-t. II [i III.sintetaza. R17 etc). Crick `n 1958.3. corespunz\tor anticodonului. Biosinteza ARN-ului. precum [i datorit\ interven]iei factorilor cu efect distructiv sau mutagen. transport\ aminoacidul la ribozom [i se formeaz\ leg\tura peptidic\. regiunea de recunoa[tere . Dac\ aceste erori de replicare r\mân necorectate. transformat\ `n timpul infec]iei. ARN-ul viral este singurul tip de ARN cu func]ie genetic\ de stocare [i transmitere a informa]iei areditare. existând o secven]\ de trei nucleotide cu rol de anticodon. (`n sens larg aminoacid ARN-t). Regiunea de recunoa[tere este alc\tuit\ din .ARN-t . este localizat\ `n nucleoplasm\ [i citoplasm\. care vor fi analizate pe larg `n subcapitolul 5. informa]ia genetic\ poate fi transcris\ [i `n direc]ia ARN→ADN→proteine. rezultând ARN-m matur. Dup\ ce complexul aminoacid ARN-t. ARN-viral.1. Se realizeaz\ enzimatic fiind necesar\ existen]a diferitelor categorii de enzime. având rol de a recunoa[te codonul complementar din ARN-m unde pozi]ioneaz\ aminoacidul. s\ se p\streze integritatea structural\ [i func]ional\ a ADN-ului. REPARAREA {I RESTAURAREA STRUCTURII ADN-ului Pentru c\ ADN-ul s\ reprezinte func]iile de conservare [i transmitere a informa]iei ereditare.bucla anticodonului . 3.). pot s\ apar\ `n structura ADN-ului numeroase erori de replicare. ARN-r [i ARN-t.

reprezint\ capacitatea ADN-ului de a transcrie informa]ia genetic\ `n form\ codificat\ `n ARN-mesager. (exemplu formarea dimerilor pirimidinici necomplementari sub ac]iunea razelor ultraviolete).2. ARN-t cu ajutorul anticodonului. realizat\ de ARN-de transport. integrarea fragmentului nou sintetizat `n lan]ul polinucleotidic se realizeaz\ cu ajutorul enzimei ADN-ligaza. 2. Sistemele de restaurare a structurii ADN-ului sunt de mai multe tipuri cum ar fi: sisteme de reparare direct\ (fotoreactivitatea la plante).39 - . care reprezint\ constituentul principal al ribozomilor. Acizii ribonucleici `ndeplinesc urm\toarele func]ii la nivel celular: func]ia de transmitere a informa]iei ereditare. dar având ca rezultat [i modificarea caracterelor `n cadrul fiec\rei specii sau apari]ia manifest\rilor patologice. presupune recunoa[terea zonelor `n care bazele azotate s-au `mperechiat gre[it. Func]iile acidului dezoxiribonucleic. realizat\ de ARN-ribozomal. sistemul de reparare prin excizie [i sistemul de reparare postreplicativ. Rezultatele experimentale conduc la concluzia c\ `n cazul mamiferelor ac]ioneaz\ sisteme de reparare postreplicative. care au loc la un urm\tor proces replicativ al ADN-ului. care asigur\ activarea [i transportul aminoacizilor la locul sintezei proteice (ribozomi). . care cliveaz\ catena de ADN de ambele p\r]i ale zonei defecte. func]ia de transport specific al aminoacizilor. asigur\ posibilitatea de recombinare sau de muta]ie a ADN-ului. Astfel. iar sinteza unei zone complementare normale se realizeaz\ cu enzima ADN-polimeraza III. care pot sta la baza procesului de proliferare malign\ a acestora. Cu ajutorul exonucleazei se realizeaz\ excizia zonei respective. Leziunile existente `n structura ADN-ului pot fi de tip punctiform. sau alte mici segmente catenare defecte cu ajutorul helicazelor. func]ia de variabilitate. func]ia heterocatalitic\. ~n acest mod ADN-ul de]ine controlul `n determinismul genetic a caracterelor. f\r\ de care apari]ia organismelor vii nu ar fi posibil\.~n prezent este cunoscut c\ celulele organismului posed\ [i func]ii “reparatorii”. Urmeaz\ incizia cu ajutorul enzimei endonucleaza. care este veriga de leg\tur\ dintre ADN-ul nuclear sau mitocondrial [i secven]a aminoacizilor dintr-un lan] polipeptidic. care s\ asigure integritatea structural\ [i func]ional\ a ADN-ului. pozi]ionând aminoacidul `n lan]ul peptidic. Prin aceast\ func]ie este conservat\ informa]ia ereditar\. Aceast\ func]ie se realizeaz\ datorit\ structurii ADN-ului. Sistemul de reparare prin excizie. pentru decodificarea corect\ a mesajului genetic. apar disfunc]ii majore la nivel celular. realizat\ de ARNmesager. FUNC}IILE ACIZILOR NUCLEICI 1. ADN-ul celular `ndepline[te un rol esen]ial `n conservarea [i transmiterea informa]iei ereditare. Sistemul de reparare postreplicativ. func]iile ADN-ului sunt: func]ia autocatalitic\. care la rândul lui o `nscrie `n structurile proteice ale celulei [i organismului. fiind datorate erorile de replicare. care reprezint\ capacitatea ADN-ului de replicare semiconservativ\. ceea ce a determinat [i determin\ `n continuare suportul evolu]iei speciilor. identific\ codonul complementar din ARN-m. Presupune corectarea acestor leziuni ale ADN-ului `n urm\torul ciclu de replicare celular\. sau când acesta nu a putut fi reparat prin excizie. ~n final. Func]iile acizilor ribonucleici. sau pot fi modific\ri majore de structur\ [i morfologie care `mpedic\ fizic desf\[urarea transcrip]iei. se realizeaz\ `n cazul “leziunilor” majore ale ADN-ului. 3. asigurând suportul molecular sintezei proteice [i orientarea moleculelor de ARN-m. `n care este afectat\ una sau un num\r redus de nucleotide. ~n cazul când celulele `[i pierd capacitatea de corectare a diverselor leziuni ale ADN-ului. func]ia de suport al sintezei proteice. asigurându-se puntea de leg\tur\ `ntre genera]ii succesive de indivizi.

a fost introdus\ de Crick. `nregistrare [i transmitere a informa]iei. transmiterea informa]iei genetice de la “surs\” (succesiunea nucleotidelor din genom). care considera codonul ca o succesiune de baze azotate pentru codificarea unui aminoacid din structura proteinelor. ~ntradev\r.1. C. G pentru guanin\. Exist\ astfel o analogie evident\. necesar “traducerii” informa]iei din ADN prin intermediul ARNmesager. codon. se ob]ine mesajul genetic pentru definirea unui caracter exprimat fenotipic. Totalul simbolurilor utilizate pentru ob]inerea unui mesaj genetic reprezint\ alfabetul genetic. pentru a putea decodifica mesajul genetic. cu modalit\]ile de transmitere a informa]iei. ansamblul regulilor [i principiilor `n acord cu care informa]ia genetic\ codificat\ `n ADN (sau `n ARN. formeaz\ un cuvânt de cod sau No]iunea de codon. poate fi “citit” [i “tradus” `n secven]e specifice de aminoacizi. prin anumite “canale” la locul de “recep]ie”. `n “limbajul” celor 20 de aminoacizi ai proteinelor. `n sens general. Aceste simboluri sunt: A pentru adenin\. `n cazul unor virusuri). Succesiunea cuvintelor de cod formeaz\ “fraze logice”. problema principal\ `n dezvoltarea geneticii moleculare. (la ribozomi). a fost stabilirea modului `n care ADN-ul poate servi ca matri]\ pentru formarea proteinelor. precum [i modul `n care mesajul genetic “transcris”. Codul genetic reprezint\ pe lâng\ informa]ia genetic\ `nscris\ `n genom [i “dic]ionarul bilingv”. Codul genetic reprezint\. Crick (1968). Func]ia codului genetic const\ `n: conservarea criptografic\ a informa]iei genetice. codificate. unde mesajul genetic este decodificat (tradus) [i utilizat `n procesul de biosintez\ al proteinelor. Simbolurile genetice sunt reprezentate de cele patru baze azotate din alc\tuirea nucleotidelor. Simbolurile se asociaz\ `ntre ele formând “cuvinte de cod”. spunea F. la ribozomi unde are loc sinteza proteinelor. 4. iar prin asocierea mai multora. Orice informa]ie genetic\ este reprezentat\ conven]ional prin semne. T pentru timin\ [i C pentru citozin\.40 - . este “transcris\” pentru a fi transmis\ de la locul ei de origine (genom [i respectiv cromozom). H. O grupare de simboluri genetice. sau simboluri. . DESCIFRAREA {I STRUCTURA CODULUI GENETIC Pentru explicarea codului genetic s-a recurs la teoria informa]iei.CAPITOLUL 4 CODUL GENETIC “Codul genetic este o piatr\ de hotar major\ pe drumul lung al biologiei moleculare”. dup\ elucidarea structurii ADN-ului. care studiaz\ procesele de recep]ie.

codonul GUG este tradus `n valin\. `mpreun\ cu codonii de punctua]ie (start [i stop).20 aminoacizi = 44). T [i C). Glu = acid glutamic. `n structura c\ruia se g\sesc 20 de aminoacizi. Cys = cistein\.). Tyr = tirozin\. au realizat prima descifrare a codului genetic. justificând astfel excedentul de codoni. ~n cazul codonului triunivoc. adic\ 20 de simboluri. Deoarece codul genetic pentru cei 20 de aminoacizi a fost descifrat prin utilizarea ARN-m. ~n aceast\ privin]\. ~n acest caz vor rezulta 42 = 16 codoni. Crick arat\ c\ acela[i aminoacid poate fi codificat de mai mul]i codoni diferi]i. a intrat `n uz ca `n desemnarea codonilor s\ se foloseasc\ uracilul (U) `n loc de timin\ (T). formeaz\ dic]ionarul codului genetic (tabelul 2). Gly = glicocol. Pro = prolin\. Ser = serin\. La `nceput nu s-a putut explica excedentul de 44 de codoni (64 codoni . 4 aminoacizi r\mânând nespecifica]i. Ini]ial s-a crezut c\ unitatea de func]ie a codului genetic ar fi reprezentat\ de un singur nucleotid. ~n 1961. fiind deci codonul univoc. Trp = triptofan. Thr = treonin\. Ile = izoleucin\. CODUL GENETIC “UNIVERSAL” Prima pozi]ie (cap\tul 5’) U Phe Phe Leu Leu Leu C Leu Leu Leu Ile A Ile Ile Met Val G Val Val Val A doua pozi]ie C A Ser Tyr Ser Ser Ser Pro Pro Pro Pro Thr Thr Thr Thr Ala Ala Ala Ala Tyr STOP STOP His His Gln Gln Asn Asn Lys Lys Asp Asp Glu Glu * Tabelul 2 G Cys Cys STOP Trp Arg Arg Arg Arg Ser Ser Arg Arg Gly Gly Gly Gly A treia pozi]ie (cap\tul 3’) U C A G U C A G U C A G U C A G U * Fiecare set de trei baze nucleotidice din ARN (deci fiecare codon). Gln = glutamin\. Lys = lizin\. Arg = arginin\. ~n acest sens o problem\ deosebit\ a constituit-o stabilirea dimensiunii unit\]ii de func]ie a codului genetic. De aceea codonul univoc nu a putut fi acceptat. s-a pus problema modului `n care un alfabet genetic compus din cele patru simboluri (A. G. Ala = alanin\. Asn = asparagin\. este tradus `ntr-un aminoacid legat `n lan]ul polipeptidic `n cursul biosintezei proteinelor. Nirenberg [i Matthaei (1961. . GAG `n acid glutamic etc. Ansamblul codonilor care specific\ setul de aminaocizi standard.41 - . Prescurt\rile aminoacizilor sunt urm\toarele: Phe = fenilalanin\. num\r de combina]ii care dep\[e[te pe cel al aminoacizilor. Leu = leucin\. (exemplu. respectiv a codonului. care `n anul 1954 a lansat ideea c\ fiecare aminoacid ar fi codificat de o triplet\. demonstrând c\ o anumit\ secven]\ de ARN-m. num\rul de codoni ce se vor ob]ine ar fi de 41 = 4 codoni. o contribu]ie decisiv\ a avut-o matematicianul George Gamow. care vor codifica tot atâ]ia aminoacizi. traduce informa]ia genetic\ `ntr-un limbaj proteic. care nu vor putea specifica decât patru aminoacizi. o succesiune de trei nucleotide. num\rul posibil de combina]ii este de 43 = 64. His = histidin\. Val = valin\. produce un polipeptid cu o secven]\ specific\ de aminoacizi. 1964). ~n acest caz. Aceea[i situa]ie este valabil\ [i pentru codonul biunivoc format din dou\ nucleotide. Aminoacizii `n chenar sunt cei care ini]iaz\ lan]ul polipeptidic. deci un codon triunivoc.Cunoscându-se elementele de baz\ care asigur\ informa]ia genetic\.

cu el `ncepe sinteza unui lan] polipeptidic. fiind numi]i codoni “stop” sau “terminatori” ai sintezei proteice. ~n schimb modificarea primului sau celui de al doilea nucleotid `n codon. sunt specifica]i fiecare de 4 codoni. . care este aceea[i cu direc]ia de biosintez\ a ADN-ului [i ARN-ului. ducând la un codon sinonim. izoleucina este codificat\ de 3 codoni. Cadrul de citire al informa]iei genetice trebuie stabilit cu rigurozitate la `nceputul unei molecule de ARN-m. neavând rolul de a codifica aminoacizi. la mamifere. alc\tuit\ dintr-o `n[iruire de codoni constituie un cadru de citire. treonina. care codific\ metionina. alterând sau oprind sinteza proteinelor. Existen]a codonilor sinonimi. nemodificând proteina sintetizat\. de-a lungul moleculei de ARN-m `n direc]ia 5’ → 3’. 3. reprezint\ faptul c\ acela[i aminoacid este specificat de mai mul]i codoni. fiind marcat de codonul start (AUG). arat\ c\ odat\ format codul genetic. cinci aminoacizi (valina. O secven]\ de ADN.UAA. reprezint\ rezultatul succesiunii codonilor. Caracterul de universalitate. Citirea codonilor sau decodificarea ARN-m. prolina.2. se face secven]ial de la o triplet\ la alta. Specificarea unui aminoacid de mai mul]i codoni se prezint\ astfel: trei aminoacizi (arginina. Fiecare aminoacid. Ceea ce difer\ `ns\. sugerând o origine comun\ a vie]ii terestre. sau cel pu]in `n mare m\sur\ universal. Deci codonii sunt independen]i. Astfel codul genetic din mitocondrii [i de la unele protozoare. De[i deosebirile `n cadrul codului genetic mitocondrial nu sunt numeroase. De exemplu codonul AAA codific\ lizina. neavând baze comune. 2. a fost fixat `n cursul evolu]iei. UAG [i UGA. Codul genetic este universal. prezint\ unele abateri fa]\ de cel standard.42 - . iar 3 codoni . care semnific\ terminarea sintezei lan]ului polipeptidic. de la o specie la alta. conferind astfel mesaje genetice caracteristice speciei [i `n final specificitatea genetic\ a speciei.Din cei 64 de codoni. Aceasta `nseamn\ c\ un anume aminoacid este codificat de acela[i codon. Caracterul de degenerat. este pozi]ia codonilor `n structura fiec\rui acid nucleic al speciei. pân\ `ntâlne[te un codon “stop”. cu excep]ia triptofanului [i metioninei. atât la procariote cât [i la organismele superioare. `n termeni informa]ionali fiind un fenomen de redundan]\. Dar exist\ [i excep]ii. CARACTERISTICILE CODULUI GENETIC Codul genetic are câteva caracteristici esen]iale: 1. serina [i leucina). Codul genetic posed\ [i un codon start sau de ini]iere. ei indicând sfâr[itul sintezei polipeptidice. alanina [i glicina). deoarece muta]iile care ar modifica al treilea nucleotid r\mân deseori f\r\ “sens”. sunt codoni “non-sens”. Codul genetic este degenerat. care difer\ doar prin al treilea nucleotid. leucina [i serina) sunt codifica]i de 6 codoni. sunt codifica]i fiecare de 6 codoni. nu reprezint\ o imperfec]iune. iar 3 aminaocizi (arginina. 61 codific\ unul sau altul din cei 20 de aminoacizi. Codul genetic nu este suprapus. Acest codon este AUG. determin\ codificarea unui alt aminoacid sau apari]ia unui codon “stop”. sunt suficiente pentru ca ARN-mitocondrial s\ nu poat\ fi tradus decât `n mitocondrii. (redundan]a reprezint\ excesul de informa]ie `ntr-un sistem pentru a asigura transmiterea f\r\ erori a informa]iei `n condi]ii perturbatoare). atât la regnul animal cât [i la cel vegetal. f\r\ s\ aib\ `n comun nici un nucleotid. Codonii diferi]i care codific\ acela[i aminoacid sunt numi]i codoni sinonimi sau codegenera]i. 4. are o mare valoare biologic\ [i evolutiv\. practic atât la bacterii cât [i la mamifere sau la om. este specificat de cel pu]in doi codoni diferi]i. Codonii diferi]i care codific\ acela[i aminoacid se numesc codoni sinonimi.

Sub ac]iunea factorilor externi de mediu. (Nirenberg [i Matthaei . adic\ `ntre sfâr[itul unui codon [i `nceputul codonului urm\tor nu exist\ hiatusuri (sau virgule) reprezentate de nucleotide. format\ din 1. se ob]ine o mare cantitate de informa]ie genetic\.000 de nucleotide. Astfel Wright (1966). arat\ c\ `n condi]iile unei gene medii.000 sau de 10602 ~n aceste condi]ii posibilit\]ile de a induce informa]ie genetic\ sunt imense. ceea ce explic\ variabilitatea deosebit de mare existent\ `n lumea vie. iar codul genetic este extrem de rar ambiguu. -cod cu virgule: 5’-ATG-A-ACA-A-GGA-T-TTA-3’.43 - . 4. Exist\ semnalate [i câteva cazuri de ambiguitate. codonul UUG dac\ se g\se[te la `nceputul moleculei de ARN-m codific\ metionina (sub form\ formilat\). posibilit\]ile de schimbare a nucleotidelor sunt de 41. iar dac\ se g\se[te la mijlocul moleculei de ARN-m codific\ leucina. un codon specific\ `ntotdeauna pozi]ia aceluia[i aminoacid. De exemplu: -cod normal: 5’-ATG-ACA-GGA-TTA-3’. Codul genetic are un grad redus de ambiguitate. `n grupuri de câte trei nucleotide. De exemplu. Modificarea codului genetic prin muta]ie. care s\ separe codonii sau s\ joace rolul de virgule sau alte semne specifice. inser]ia sau eliminarea unei baze. Totu[i concluzia este c\ `n condi]ii normale. Codul genetic este lipsit de virgule.1963). 5. . f\r\ existen]a de nucleotide comune.De exemplu luându-se `n considerare urm\toarea secven]\ de nucleotide: 5’-ATG ACA GGA TTA . ceea ce `nseamn\ c\ un codon din ARN-m poate specifica numai pozi]ia unui singur aminoacid `n lan]ul polipeptidic. ac]ionând asupra unor secven]e de codoni din alc\tuirea unei gene. se poate produce substitu]ia unei baze azotate.3’ direc]ia de citire citirea este `ntotdeauna secven]ial\. Prin asemenea modific\ri ale secven]ei de nucleotide din cadrul genelor.

`mpreun\ cu o gen\ reglatoare [i cu o secven]\ denumit\ operator. Uneori `n locul codonului AUG este un alt codon ini]iator GUG. Segementul reglator al operonului. ~n func]ie de starea sa. un grup de gene structurale. STRUCTURA GENEI LA PROCARIOTE La procariote. care va fi transcris `n ARN-m ca triplet AUG.secven]a . codificând metionina. UAG sau UGA. o secven]\ denumit\ loc de legare de ribozom [i terminatorul. suferind astfel modific\ri conforma]ionale corespunz\toare activit\]ii lor. promotorul operonului. deosebit de bine conservate la diverse specii de tip procariot [i eucariot. poate fi situat\ pe aceea[i caten\ `n cadrul operonului pe care `l regleaz\ (efectul cis). pe cealalt\ caten\ a ADNului (efectul trans). ini]iatorul. care vor fi transcri[i `n ARN mesager [i vor determina succesiunea aminoacizilor `n lan]ul polipeptidic. Este alc\tuit din: o gen\ reglatoare. care au func]ia de stopare a sintezei proteice. Promotorul operonului con]ine circa 80 pb. permi]ând astfel activitatea de transcrip]ie a mesajului genetic `n ARN mesager. De obicei. promotorul genei reglatoare. Segmentul structural al unei gene `ncepe `ntotdeauna cu un codon start ATG. fiind situat `n amonte de aceasta. la rândul lui fiind alc\tuit din trei scurte secven]e nucleotidice.sens) UAA. (fig. (5’-TATAAT-3’). la procariote mai multe gene structurale sunt asociate `mpreun\ `n unitatea func]ional\ reprezentat\ de opreon. iar `ntre gene exist\ câte o scurt\ secven]\ nucleotidic\ intercalat\. Gena reglatoare (i). alc\tuiesc o unitate de func]ie denumit\ operon. represorul se poate ata[a de operator blocându-l. denumit\ [i cutia Tata sau cutia Pribnow.1. controleaz\ activitatea genei reglatoare.CAPITOLUL 5 STRUCTURA {I FUNC}IILE GENELOR 5. Promotorul operonului (P). Promotorul genei reglatoare (Pi). Operonul reprezint\ o unitate de transcrip]ie [i o unitate de reglaj genetic. dar se poate g\si [i la distan]\. Gena reglatoare realizeaz\ sinteza unui produs proteic denumit represor. Fiecare gen\ dintr-un segment structural al operonului. operatorul. Ca pozi]ie este `n amonte de promotorul operonului. sau poate s\-l lase liber. prin secven]ele nucleotidice specifice pe care le con]ine. care codific\ valina.44 - . Aceast\ secven]\ nucleotidic\ se g\se[te la distan]\ de 10 pb de locul de ini]iere al transcrip]iei (de aceea este denumit\ [i secven]a . reprezint\ locul pe care-l utilizeaz\ enzima ARN-polimeraza pentru a `ncepe transcrip]ia mesajului genetic. Reprezint\ o succesiune de codoni informa]ionali. Aceste secven]e sunt: . care are o structur\ alosteric\. (genele structurale).10. Cap\tul terminal al segmentului structural este semnalat de unul din codonii stop (sau non . . 23). Segmentul structural. are codonul start [i codonul stop.10). spre deosebire de genele eucariotelor care au o structur\ discontinu\. La procariote gena are o structur\ continu\ [i va fi transcris\ `n bloc `n ARN-m.

...... CAC TTC ATT T T T CATENA MATRI}| CUTIA PRIBNOW TRANSCRIERE GAGG -..… GTG AAG TAA AAA GTTA ...Val Lis STOP COLINEARITATEA GEN| .…ATG CTT GCC GGA TGT .CAAT .. (adaptat dup\ Florescu M. GAGG .........i... GTA . CAT ..... Pi = promotorul genei reglatoare... COAD| -80 -35 -10 0 Pi .AUGCUUGCC GGAUGU . – 1988). i = gena reglatoare.. CTCC ....45 - ... TTGACA … TATAAT ..... 23.. Structura genei de tip procariot.. TAC GAA CGG CCT ACA ......SECVEN}E CU FUNC}IE DE REGLARE SEGMENT TRANSCRIPTIBIL GENA STRUCTURAL| TERMINATOR LOC LEGARE RIBOZOM START STOP INI}IATOR OPERATOR (O) PROMOTOR OPERON (P) CATENA CODIFICATOARE ADN SECVEN}A PT....... . AACTGT ...PROTEIN| Fig.... ATATTA ..GUG AAG UAA LOC LEGARE CAP-AMPC ARN LOC LEGARE ARN-POLIMERAZA II Protein\ TRADUCERE Met Leu Ala Gli Cis ....

a unor secven]e specifice de promotori. format din: locul de legare de ribozomi [i genele structurale [i un segment . Operatorul (O). Ini]iatorul. denumit\ [i locul de ini]iere. denumit\ [i secven]a de recunoa[tere. care se g\se[te `nainte de codonul stop al unei gene structurale. recunoa[te secven]a -35 al promotorului.2 nucleotide se numesc secven]e consensus. fiind denumit\ secven]a . determin\ transcrierea `n ARN-m a unei secven]e nucleotidice complementare.9 nucleotide. trebuie s\ se formeze un complex CAP .80. Terminatorul este format din dou\ secven]e distincte: o secven]\ de 15 . fiind cunoscut\ [i sub denumirea de secven]a Shine-Dalgano (SD). Pentru ca transcrip]ia s\ `nceap\ `n segmentul structural. iar cap\tul genei este semnalat de unul din codonii non-sens (stop).35. o secven]\ de 6 nucleotide de adenin\. ~n ultimii ani s-a reu[it sinteza “in vitro”. este situat `n aval de regiunea promotorului. sunt bogate `n perechi de baze G. reprezint\ o secvern]\ alc\tuit\ din 3 . foarte eficien]i `n reglarea activit\]ii genelor. el mai numindu-se [i “locul de legare al represorului”. exist\ un segment care este transcris `n ARN mesager.secven]a . este situat `n aval de ultima gen\ structural\ [i determin\ `ntreruperea activit\]ii ARN-polimerazei. ~n acest mod operatorul este acela care permite sau nu func]ionarea enzimei ARN-polimeraza. Secven]ele polinucleotidice repetate inversat (polindromice). având rol principal de a oferi un loc specific de legare a represorului. prin recunoa[terea de c\tre enzim\ prin intermediul factorului sigma. Din acest loc. dispuse dup\ codonul stop al ultimei gene structurale. factorul sigma. se afl\ `n amonte de secven]a -35. prin cel mult 1 . ~nceputul segmentului structural este marcat de codonul start (ATG).35 din promotorul operonului. Locul de legare de ribozomi. care se deosebesc de secven]ele strâns `nrudite prezente `n alte locuri din genom.46 - . cu ajutorul c\reia ARN-m se fixeaz\ de ribozomi (de subunitatea ribozomal\ 30S). Terminatorul. fa]\ de secven]a complementar\). enzima ARN-polimeraza `ncepe transcrip]ia. cu func]ia de a stopa sinteza proteic\. Una din subunit\]ile enzimei ARN-polimeraza. se desprind [i se eliberaz\ de pe catena de ADN. reprezint\ o secven]\ specific\ format\ din trei nucleotide (CAT). fiind foarte aproape de locul `n care `ncepe transcrip]ia (sinteza de ARN mesager). C. ceea ce permite ata[area puternic\ a enzimei ARNpolimeraza de secven]a -10 (cutia TATA). (secven]\ de nucleotide repetate inversat.10 [i .Cea de-a treia secven]\ din cadrul promotorului. Din cadrul unui operon. având o structur\ polindromic\. ~n acest moment. pentru a `ncepe sinteza proteinei specifice. Aceast\ secven]\ este localizat\ `ntre operator [i gena structural\ [i are urm\toarea structur\: 5’-TAAGGAGGT-3’ 3’-ATTCCTCCA-5’ Aceast\ secven]\ din catena de ADN. Un astfel de promotor specific pentru ARNpolimeraza bacteriofagului T7 este: 5’-TAATACGACTCACTATAGGG-3’ 3’-ATTATGCTGAGTGATATCCC-5’. Secven]ele . Se afl\ la distan]\ de 35 pb de locul de ini]iere al transcrip]iei. prin intermediul ARN-r. . stimulând astfel legarea enzimei ARN-polimeraza. Este format din circa 20 de nucleotide. pentru a-[i putea exercita apoi func]ia de ini]iere a sintezei de ARN mesager.. complex care la rândul lui se ata[eaz\ de secven]a -80 (5’-CAAT-3’). (5’-TTGACA-3’). atât ARN polimeraza cât [i molecula de ARN-mesager sintetizat\. a unor secven]e nucleotidice specifice din terminator. AMPc = acidul adenozinmonofosforic).20 de nucleotide.AMPc (CAP = protein\ reglatoare.

50 de exoni [i chiar mai mult. ini]ial `n nucleu se sintetizeaz\ ARN-m precursor (primar). fiind denumit ARN-m poligenic sau ARN-m policistronic. neavând introni. iar transla]ia are loc `n citoplasm\. cu apari]ia de noi caractere micromorfologice. operator [i terminator. ~n cadrul unei gene. Num\rul intronilor non-informa]ionali variaz\ de la o gen\ la alta `n limite largi. `ntre 1 . Astfel exonii pot avea un rol important `n adaptarea . fiind [i mai important\ decât cea a exonilor pentru func]ionalitatea unei gene. la procariote intervine o singur\ enzim\ ARN-polimeraza. ARN-ul mesager sintetizat este unic pentru genele structurale respective.16 introni. gena colagenului α-2 de la g\in\ are 51 de introni. Astfel gena β-globinei la [oarece are 2 introni [i 3 exoni. proces care se desf\[oar\ `n nucleu. Intronii transcri[i `n ARNm precursor sunt apoi exciza]i. Intronii. o caracteristic\ foarte important\ este c\ genele la eucariote au o structur\ discontinu\. pot realiza noi secven]e func]ionale. acesta variaz\ de asemenea `n func]ie de tipul de gen\ de la 1 .netranscriptibil `n ARN mesager. transcrip]ia are loc `n nucleu. care a copiat informa]ia genetic\ a genei structurale integral. de[i cu rol non-informa]ional. fiind alc\tuite din secven]e cu rol informa]ional (exoni) pe toat\ lungimea lor. Cât prive[te num\rul exonilor care codific\ molecula de ARN-mesager precursor. dup\ care ARN-m matur migreaz\ `n citoplasm\. Astfel genele la eucariote sunt alc\tuite din secven]e cu rol informa]ional numite exoni. Deci discontinuitatea segmentului structural al genei la eucariote const\ din alternan]a exonilor [i intronilor din componen]a sa. (principiul coliniarit\]ii). gena ovalbuminei la g\in\ 7 introni [i 8 exoni. genele pentru proteinele histonice [i pentru interferoni. La eucariote. care transcrie ARN-m. la procariote transcrip]ia (AND ARN-m) [i transla]ia (ARN-m proteine). prin mecanismul de excizie al lor [i de asamblare al exonilor `n mod treptat. ARN-polimeraza I care particip\ la sinteza ARN-r [i ARN-polimeraza III care particip\ la sinteza ARN-t.2. care catalizeaz\ sinteza tuturor tipurilor de ARN. La eucariote intervin cel pu]in 3 tipuri diferite de ARN-polimeraze. lungimea total\ a intronilor este mai mare decât lungimea exonilor. se fac `n acela[i spa]iu. `n procesul de sintez\ al ARN-m. `n structura [i func]ionalitatea unui segment genic exist\ urm\toarele deosebiri: spre deosebire de procariote. la eucariote nu sunt reunite mai multe gene `ntr-o structur\ compact\ de tipul operonului. Fiecare gen\ este independent\ [i are propriile ei elemente de reglaj. spre deosebire de procariote. `ntre 60 – 1. format din: promotor. O excep]ie exist\ `n acest sens la eucariote. spre deosebire de procariote la care structura genelor este continu\. STRUCTURA GENEI LA EUCARIOTE Din punct de vedere structural [i func]ional la eucariote ca [i la procariote se distinge la nivelul genei un segment structural [i un segment cu rol reglator sau de control.47 - . fiind un proces deosebit de complex cu participarea multor complexe enzimatice. Datorit\ existen]ei mai multor gene structurale `ntr-un operon. iar num\rul nucleotidelor din secven]a intronic\ variaz\ `n limite [i mai largi. (nu exist\ membran\ nuclear\ care s\ delimiteze un nucleu) [i aproximativ `n acela[i timp. Procesul de excizare al intronilor [i asamblare al exonilor are loc treptat. iar exonii sunt asambla]i `n ARN-m matur.000 de perechi de nucleotide. cele dou\ procese desf\[urându-se `n perioade de timp diferite. având atât intronii cât [i exonii transcri[i. respectiv ARNpolimeraza II. gene reglatoare [i promotorul genei reglatoare. 5. ~n cadrul procesului de transcrip]ie al mesajului genetic. La eucariote. ARN-m trece `n citoplasm\. intercalate de secven]e genice cu rol noninforma]ional denumite introni.

iar la cap\tul terminal al segmentului structural se g\se[te secven]a pentru trailer [i terminatorul.cutia Hogness (cutia TATA sau secven]a -25). ceea ce ar asigura o structur\ ter]iar\ diferit\ [i chiar func]ii diferite acestora. Este reprezentat\ de secven]a 5’-TATAAAT-3’. poate fi [i unul din mecanismele genetice care s\ stea la baza exprim\rii fenomenului de heterozis. UGA. reprezint\ locul de ata[are al enzimei ARN-polimeraza II [i cuprinde dou\ regiuni specifice: . Aceste regiuni ale promotorului sunt absolut necesare pentru un start adecvat al transcrip]iei.cutia CAAT (secven]a -75). este identic cu secven]a similar\ de la procariote. Dup\ eliminarea intronilor. (fig. fiind o secven]\ de nucleotide de tip polindromic. ca un mecanism de evolu]ie al proteinelor s-ar datora acumul\rii treptate a exonilor. locul de legare de ribozom sau antileaderul. precum [i unul din codonii stop UAA. are loc trecerea ARN-m `n citoplasm\. Segmentul structural al genelor la eucariote. Segmentul reglator nu este transcris `n ARN-m. la cap\tul -5’ al moleculei are loc adi]ia unor nucleotide metilate. având un A `n plus fa]\ de cutia Pribnow de la procariote. este situat\ imediat dup\ codonul stop al segmentului structural [i este reprezentat\ de o secven]\ de nucleotide 5’-AATAA-3’. se g\se[te `n amonte de codonul start [i este compus din promotor. UAG. reprezentând semnalul pentru poliadenilarea cap\tului 3’ al ARN mesager precursor. f\r\ de care ARN-polimeraza II nu poate ini]ia transcrip]ia. situate `ntre promotor [i codonul start AUG.48 - . fiind situat\ la cica 75 de nucleotide fa]\ de locul de ini]iere a transcrip]iei. acesta nu a fost transportat `n citoplasm\. Locul de legare de ribozom (antileaderul). Astfel. proces care este strâns corelat cu procesul de eliminare al intronilor. având rol de a asigura deta[area de ribozomi a ARN-m. aranjate `ntr-o conforma]ie special\ denumit\ “cap”. Secven]a pentru trailer. Dup\ eliminarea intronilor din ARN-m precursor. precum [i ata[area la cap\tul -3’ a unei prelungiri formate din circa 150 . Terminatorul.200 de nucleotide ce con]in adenin\ (complexul poli -A) denumit\ “coad\”. Promotorul. Prin aceast\ procesare se realizeaz\ [i o reducere a dimensiunilor ARN-m Conforma]ia “cap” astfel realizat\.organismelor la condi]iile variabile ale mediului sau chiar `n evolu]ia biologic\. serve[te la prinderea unui ribozom pe ARNm. are loc [i o modificare a celor dou\ extremit\]i ale ARN-m. Segmentul reglator al genelor la eucariote. . 24). Cutia CAAT este reprezentat\ de o secven]\ 5’-GGCCAATCT3’. . la care de[i a avut loc transcrip]ia mesajului genetic `n ARNm. Antileaderul este transcris `ntr-un segment de ADN care este denumit leader. iar “coada” probabil mediaz\ urm\toarele etape de maturare a ARN-m [i trecerea sa `n citoplasm\. De asemenea. cuprinzând [i locuri de legare pentru unii factori proteici accesorii denumi]i factori de transcrip]ie. iar promotorii eucariotelor sunt mult mai complec[i decât promotorii procariotelor. fiind cu localizare similar\ cutiei Pribnow de la procariote. posed\ de asemenea un codon start AUG. reprezint\ o secven]\ de 20 pân\ la câteva sute de nucleotide. fapt demonstrat `n cazul unor gene artificiale f\r\ introni. [i formarea secven]ei “coad\” sau “trailer”. Este posibil. situat\ la aproximativ 25 de nucleotide `n amonte fa]\ de locul de `ncepere a transcrip]iei.

Structura unei gene la eucariote. . (dup\ C`rlan M. – 1996). I = intron.49 - . 24. COAD| 5’ CAAT TATAAAT CAT (HOGNESS) LOC LEGARE ARN-POLIMERAZA II Fig. E = exon.SEGMENTUL REGLATOR TERMINATOR SEGMENTUL TRANSCRIPTIBIL PROMOTOR E1 I1 E2 I2 E3 I3 E4 STOP AUG -75 -25 Anti0 leader START 3’ UAG AATAA UGA UAA SECVEN}A PT.

Num\rul mare al acestor gene se datoreaz\ necesit\]ii acestor produ[i genici `n cantit\]i foarte mari. care ulterior va fi implicat `n sinteza unui lan] polipeptidic determinându-i astfel structura primar\. men]ionate de Kaplan [i Delpech (1990). perioada ontogenetic\ de ac]iune. ter]iar\ sau cuaternar\ a polipeptidului respectiv. De asemenea se presupune a fi genele responsabile [i implicate `n diferen]ierea pe diverse etape de dezvoltare ontogenetic\ a organismului.50 - . fiind integrate `n genotip.fetal\. De asemenea genele care determin\ structura secundar\. sunt reduse la num\r [i se exprim\ numai `n celulele puternic specializate. Ele nu servesc direct celulei sau organismului. ~n genotipul mamiferelor sunt circa 10. precum [i `n func]ie de al]i factori. Muta]ia genic\ odat\ produs\. care prezint\ mari similitudini cu anumite gene func]ionale din alt locus. Aceste gene au o transcrip]ie slab\ dar continu\. apar]in aceluia[i grup de gene. care controleaz\ timpul [i locul de ac]iune a altor categorii de gene structurale. nefiind `ns\ d\un\tore pentru organismul gazd\. fiind bogate `n secven]e de baze CG. Ca r\spuns la schimb\rile mediului celular sau a func]iilor celulare. care iau na[tere prin modificarea unei structuri nucleotidice ini]ial existente `ntr-o gen\.Gene reglatoare. se exprim\ permanent. fiind active numai `n anumite ]esuturi din organism. de[i sunt prezente `n toate celulele din organism. proteina respectiv\ nu `[i poate `ndeplini func]ia. pseudogenele nu poat fi transcrise. reprezint\ secven]ele polinucleotidice capabile de a fi transcrise `n ARN-mesager. gene arhitecturale.5. Din acest punct de vedere sunt considerate ca un sistem de tip “parazitar” pentru genom. Pseudogenele se consider\ c\ sunt e[ecuri ale evolu]iei genelor. `n func]ie de efectele func]ionale sau fenotipice pe care le genereaz\ pot fi de mai multe tipuri. gene mutante. presupuse a sta la baza mecanismelor genetice de cito. care sunt responsabile de integrarea unei proteine `n structura celulelor. cum ar fi spre exemplu genele pentru sinteza enzimelor respira]iei celulare. se g\sesc pe cromozomi `n copii multiple. Datorit\ defectelor acumulate `n structura lor. pseudogenele. gene “domestice”. genele pentru ARN ribozomal [i ARN de transport. 2. controlând rata de sintez\ a proteinelor prin intermediul unor factori de reglare.3. gene temporale. la baza organogenezei `n perioada embrio . dar fiind implicat\ [i `n evolu]ia biologic\ a organismelor. astfel: 1.[i histodiferen]iere.000 de astfel de gene.Gene structurale. prin sinteza unor factori polipeptidici cu rol de reglare. gene “egoiste”. aceste gene fiind afunc]ionale. gene de lux. specific\ natura sistemului de reglaj genetic. pe toat\ durata de via]\ a indivizilor. aranjate `n tandem. A[a este gena pentru insulin\. poate fi transmis\ `n descenden]\. care se exprim\ numai `n celulele insulelor Langerhans din pancreas. `n vederea desf\[ur\rii sintezei . Celulele umane con]in circa 200 de copii ale genei pentru ARN ribozomal. stabilind programul fundamental al succesiunii de evenimente `n cursul procesului de diferen]iere celular\. TIPURI DE GENE Genele care activeaz\ `n sinteza proteic\. de cele mai multe ori stând la baza unei manifest\ri anormale a unui caracter. `n func]ie de gradul de exprimare. La eucariote. `ndeplinind func]ii absolut necesare pentru via]a tuturor categoriilor de celule. sunt gene nefunc]ionale. dar ocup\ locusuri `n cromozom. astfel: gene constitutive (sau menajere – “housekeeping”). sunt constituite din ADN care are doar func]ia de replicare semiconservativ\. grupul genelor structurale pot fi clasificate `n mai multe categorii. F\r\ o integrare corespunz\toare. sistemul de reglaj este responsabil de schimb\ri reversibile `n concentra]ia unei proteine.

confirmat\ ulterior la nivel molecular. . ~n prezent. `n cursul dezvolt\rii ontogenetice. drojdii [i Drosophila. iar a celor pentru ARN-t de c\tre enzima ARN -polimeraza III. purtând informa]ia genetic\ necesar\ propriei mobilit\]i sau o informa]ie care dep\[e[te aceast\ necesitate. cât [i cel al eucariotelor.3. Fenomenul de transpozi]ie se consider\ a fi un fenomen general `n natur\. Natura elementelor transpozabile a devenit clar\ `n urma studiilor unor fenomene genetice la bacterii. Barbara McClintock a primit premiul Nobel `n 1983. având posibilitatea de a se insera `n interiorul diverselor gene.proteinelor. Aceste gene mobile sunt denumite: elemente genetice mobile sau elemente genetice transpozabile. iar elementele transpozabile pot afecta func]ionarea sau non . determinând blocarea sau inactivarea par]ial\ a acestora.func]ionarea unor gene. Pentru aceast\ descoperire. Studiind leg\tura dintre pigmenta]ia boabelor de porumb [i modific\rile cromozomilor acestei plante. Barbara McClintock a ajuns la concluzia c\ modificarea pigmenta]iei boabelor de porumb se datoreaz\ unor elemente genetice mobile. pe baza unor experien]e efectuate la porumb.1. 5. care circul\ `n interiorul genomului. Elementele genetice mobile au fost semnalate atât `n genomul procariotelor. genele mobile sunt considerate a fi secven]e nucleotidice din genomul procariotelor sau eucariotelor. ELEMENTE GENETICE MOBILE SAU TRANSPOZABILE Elementele genetice mobile au fost descoperite `nc\ din 1940 de c\tre cercet\toarea american\ Barbara McClintock. iar fenomenul de migrare al lor `n interiorul genomului se nume[te transpozi]ie.51 - . Transcrierea genelor pentru ARN-r este realizat\ de c\tre enzima ARNpolimeraza I.

Fiecare dintre caracterele morfologice sau moleculare. sunt sub directa determinare a diverselor categorii de proteine. ceea ce presupune sinteza ARN-ului mesager. programat\ [i `nscris\ `n acizii nucleici. care con]ine informa]ia genetic\ sub forma succesiunii de nucleotide. Urm\rindu-se fluxul informa]iei genetice. Realizate ontogenetic. ADN [i ARN. (Zuckernandl [i Pauling). ~n organismul mamiferelor exist\ cel pu]in 30. asigur\ “morfologia molecular\” a individului. fiziologice ale organismelor. biopolimerii celulari dup\ gradul de semnifica]ie genetic\ [i participare la edificarea unui caracter. ~ntre informa]ia genetic\ [i forma final\ de manifestare a caracterului.1974). reprezint\ “ultima verig\” din seria etapelor biochimice. Molecula de ADN cromozomal este numit\ “semantida primar\”. `n procesele de comunicare). caracterele morfologice sunt particulare fiec\rui individ `n cadrul speciei.structurale.1. formând genele. aflate sub control ontogenetic [i filogenetic. `nscris\ specific `n structura acizilor nucleici. (fig. A doua etap\ `ncepe cu formarea poliribozomilor. morfologice. ~n procesul de sintez\ polipeptidic\. deoarece con]ine informa]ia primar\ a sistemelor biologice. biochimice.52 - . conlucreaz\ cele trei tipuri de ARN celular. ~mpreun\ cu acizii nucleici. Prima etap\ const\ `n transferul informa]iei genetice din ADN-ul cromozomal `n citoplasma celulei. (Ruffie . care constituie activitatea fundamental\ a celulelor. FLUXUL DE INFORMA}IE GENETIC| Caracterele unui individ sunt determinate de informa]ia genetic\. se pot clasifica astfel. ribozomal [i de transport). . ~n a treia etap\ polipeptidele sintetizate. Activit\]ile biologice. proteinele alc\tuiesc substan]ele fundamentale ale materiei vii. care pe lâng\ rolul lor structural.CAPITOLUL 6 EXPRESIA INFORMA}IEI EREDITARE {I REGLAJUL EXPRIM|RII GENELOR Func]ia fundamental\ a genei. conform teoriei semanticii. ac]ioneaz\ [i ca enzime sau catalizatori biologici. controlate genetic [i influen]ate de factorii de mediu. procesul de maturare al acestuia [i migrarea lui `n citoplasm\. f\r\ de care via]a nu ar fi posibil\. care `n final asigur\ conturarea unui fenotip specific. 6. ce se manifest\ la un individ. (semantica reprezint\ [tiin]a care studiaz\ raportul semnelor cu obiectul de semnifica]ie specific. Sinteza proteinelor.000 de proteine diferite.25): ADN-ul cromozomal. molecule dotate cu capacit\]i func]ionale. (mesager. suportul mecanic al sintezei proteice. ~n etapa a patra are loc finalizarea caracterelor anatomo . sunt interpuse o serie de etape obligatorii. este condi]ionat\ de fluxul de informa]ie genetic\. asigurându-se astfel substratul reac]iilor moleculare [i enzimatice la nivel celular. dirijând astfel numeroasele reac]ii chimice desf\[urate la nivel celular. este aceea de a asigura instrumentele necesare sintezei proteice.

structurate `ntr-o structur\ spa]ial\ (ter]iar\) specific\. care sunt: primar. proteinele. R ~n cadrul unui lan] polipeptidic. care sunt sintetizate cu ajutorul enzimelor specifice (care au o structur\ polipeptidic\). secundar. deoarece aceste molecule ca produs final. care au o structur\ de tipul COOH-CH-NH2. Structura global\. biosinteza acestora fiind strict determinat\ genetic. de ansamblu a macromoleculelor proteice este rezultatul coexisten]ei [i interac]iunii mai multor tipuri de structuri. ARN-m (precum [i celelalte tipuri de ARN celular). `ntre catenele polipeptidice.22 de aminoacizi (tabelul 3). fiind sub controlul “semantidei ter]iare”. sunt utile câteva no]iuni despre structura proteinelor. Fluxul informa]iei genetice a sistemelor biologice ARN-ul mesager. Aceaste substan]e sunt considerate “episemantice”. aminoacizii sunt lega]i prin leg\turi peptidice. care sunt lan]uri polipeptidice cu structur\ [i func]ii specifice. STRUCTURA PROTEINELOR Proteinele reprezint\ “suportul biochimic” al manifest\rilor fenotipice a caracterelor unui organism. Structura ter]iar\. Pentru a elucida procesul complex al expresiei informa]iei ereditare. ~n structura proteinelor intr\ 20 . datorat\ unor for]e de stabilizare [i unor leg\turi multiple. polizaharidele [i lipidele. este rezultanta con]inutului [i secven]elor de aminoacizi. “semantide ter]iare”. ca urmare a unor leg\turi de hidrogen. reprezint\ dobândirea unei conforma]ii de α-helix a anumitor p\r]i din catena polipeptidic\. care copiaz\ informa]ia genetic\ din ADN.SEMANTID| PRIMAR| ADN SEMANTID| SECUNDAR| ARN-m SEMANTID| TER}IAR| Proteine CARACTERE SUBSTAN}E EPISEMANTICE Glucide Lipide Fig. care le confer\ func]iile biologice. sau niveluri de organizare.53 - . 25.2. ter]iar [i cuaternar. nu exprim\ total informa]ia ob]inut\ din primele trei tipuri de semantide. fiind considerate dup\ gradul de informa]ii. Structura secundar\. utilizând-o `n citoplasm\ la sinteza unui lan] polipeptidic. Proteinele sunt alc\tuite din una sau mai multe catene de aminoacizi. este numit “semantid\ secundar\”. 6. . reprezint\ configura]ia spa]ial\ complex\ a macromoleculei proteice. Astfel. Structura primar\.

Tabelul 3 Aminoacizii care particip\ `n structura proteinelor codific\rile uzuale sunt cu 3 litere [i cu 1 liter\, (dup\ Lehninger -1987) Aminoacidul Alanin\ Arginin\ Asparagin\ Acid aspartic Asn [i/sau Asp Cisteina Glutamin\ Acid glutamic Gln [i/sau Glu Glicocol (Glicin\) Histidin\ Simbol cu 3 litere Ala Arg Asn Asp Asx Cys (Cis) Gln Glu Glx Gly (Gli) His Simbol cu o liter\ A R N D B C Q E Z G H Aminoacidul Izoleucin\ Leucin\ Lizin\ Metionin\ Fenilalanin\ Prolin\ Serin\ Treonin\ Triptofan Tirozin\ Valin\ Simbol cu 3 litere Ile Leu Lys (Lis) Met Phe Pro Ser Thr Trp Tyr (Tir) Val Simbol cu o liter\ I L K M F P S T W Y V

Structura cuaternar\, este specific\ proteinelor globulare, alc\tuite din mai multe catene polipeptidice care se leag\ `ntre ele, iar uneori `n structura acestor proteine intr\ [i unele molecule neproteice, formând complexe macromoleculare, (ex. hemoglobina, enzimele alosterice, anticorpii, etc), (fig. 26).

Fig. 26. Organizarea cuaternar\ a structurii hemoglobinei. Structura ter]iar\ [i cuaternar\ a unei proteine, este caracteristic\ [i deosebit de important\, `ntrucât `i determin\ activitatea biologic\ specific\. Structura primar\, datorat\ succesiunii aminoacizilor `n lan]ul polipeptidic, este de asemenea foarte important\. ~nlocuirea unui aminoacid cu un altul `n urma unei muta]ii, determin\ pierderea activit\]ii specifice a proteinei. Secven]ializarea specific\ a aminoacizilor `n cadrul unei proteine, `ndepline[te câteva func]ii esen]iale: este strict determinat\ genetic de structura nucleotidic\ a unei gene; este unic\, constant\ [i specific\ pentru fiecare protein\; determin\ caracteristicile [i func]iile unei proteine. Toate aceste considerente, relev\ importan]a structurii primare a proteinelor, care este rezultatul secven]elor de nucleotide (de baze azotate) din gena corespunz\toare.

6.3. RIBOZOMII, SEDIUL SINTEZEI PROTEICE
Ribozomii coordoneaz\ traducerea codului genetic `n secven]e nucleotidice specifice, interac]ionând `n acest scop cu diversele categorii de ARN celular, precum [i cu celelalte biomolecule necesare `n sinteza proteinelor. ~n ribozomi se realizeaz\ legarea aminoacizilor `n lan]urile polipeptidice, fiind astfel “uzinele” celulare de fabricare a proteinelor. Ribozomii sunt prezen]i `n toate celulele organismului fiind `ntr-un num\r mare de exemplare pe celul\. La eucariote pot fi liberi `n citoplasm\ sau ata[a]i de reticulul endoplasmatic.

- 54 -

Au fost denumi]i pe rând granule ribonucleoproteice, granulele lui Palade (acesta descoperindu-i pe suprafa]a reticulului endoplasmtic), ultima denumire de ribozomi fiind dat\ de Roberts. La microscopul electronic, ribozomii apar sub form\ granular\, cu dimensiuni de 20/30 nm, c\rora nu li se pot distinge structura. Ribozomii sunt forma]i din dou\ subunit\]i, atât la procariote cât [i la eucariote. Ribozomul bacterian, are o mas\ de circa 2,4 x 106 daltoni [i este numit 70S, dup\ viteza de sedimentare când este centrifugat, (constant\ de sedimentare, m\surat\ `n unit\]i Svedberg). Cele dou\ subunit\]i sunt numite 50S, (subunitatea mare) [i 30S, (subunitatea mic\), (fig. 27). Con]inutul `n ARN-r al acestora este de 65%. Subunitatea mic\ 30S, este compus\ dintr-un singur tip de ARN-r, denumit ARN 16S [i din 21 de proteine distincte, iar subunitatea mare 50S este compus\ din dou\ tipuri de ARN-r, (5S [i 23S) [i 34 de proteine diferite. Ribozomii eucariotelor, sunt de tip 80S, fiind constitui]i de asemenea din dou\ subunit\]i, subunitatea mare 60S (care con]ine trei tipuri de ARN-r, respectiv 5S; 5,8S [i 28S) [i subunitatea mic\ 40S ce con]ine ARN-r de tip 18S. Proteinele componente ale acestora sunt `n num\r de 33 pentru subunitatea mic\ [i 45 pentru subunitatea mare. Con]inutul `n ARN-r al acestor ribozomi este de 45%.

a

b

c

Fig. 27. Structura ribozomilor; a, b - Ribozomii 70S, de la Esherichia coli; c - Diagrama componentelor unui ribozom 70S, (dup\ Hartl - 1988, Lehninger - 1992).

Ribozomii eucariotelor afla]i `n mitocondrii [i cloroplaste, sunt
foarte asem\n\tori ribozomilor bacterieni fiind tot de tipul 70S. ~n anumite condi]ii specifice, are loc autoasamblarea componentelor ribozomale, pentru a reconstitui complexul cu structur\ ini]ial\ [i cu acelea[i func]ii. Acela[i proces poate avea loc [i `n sens invers. S-a demonstrat c\ ARN-ul ribozomal are un rol esen]ial `n asamblarea ribozomilor, pe când unele componente proteice ribozomale pot fi excluse, dar totu[i asamblarea ribozomilor având loc. Asamblarea ribozomilor `ncepe `n nucleol. La acest nivel are loc sinteza ARN-ribozomal care imediat dup\ sintez\ este `mbr\cat `n proteine, formând precursorii ribozomali. Ace[ti precursori trec apoi `n citoplasm\ unde vor forma ribozomii. Pe lâng\ acest rol, ARN-ribozomal joac\ un rol crucial `n procesul de recunoa[tere ribozom – ARN mesager - ARN de transport. Poliribozomii. Ribozomii se pot `ntâlni `n celul\ sub forma celor dou\ subunit\]i separate, asocierea celor dou\ subunit\]i se produce numai când `ncepe sinteza polipeptidic\ formând ribozomul func]ional. La rândul lor ace[tia se asociaz\ prin filamente sub]iri de 1 - 2 nm care sunt molecule de ARN-mesager, formând poliribozomii (polizomi). ~n reticulocite care sintetizeaz\ hemoglobina, polizomii sunt constitui]i din 6 ribozomi, dispu[i la distan]\ de 34 nm de o parte [i de alta a unei molecule de ARN-mesager, lung\ de circa 150 nm.

- 55 -

6.4. TRANSCRIP}IA INFORMA}IEI GENETICE
Transcrip]ia informa]iei genetice, reprezint\ un proces complex, prin care se realizeaz\ copierea pe baz\ de complementaritate a informa]iei genetice din ADN `n ARN -mesager, (fig. 28).

Fig. 28. Reprezentarea schematic\ a sintezei de ARN-mesager. Transcrip]ia se realizeaz\ `n interfaza ciclului celular, procesul asigurând un permanent transfer al informa]iei genetice din ADN-ul nuclear `n citoplasm\, informa]ie care va fi utilizat\ la sinteza proteinelor specifice activit\]ii celulare. Procesul de transcrip]ie se desf\[oar\ `n trei etape distincte: preini]ierea [i ini]ierea, elongarea moleculei de ARN-m [i terminarea transcrip]iei. Preini]ierea [i ini]ierea. Presupune recunoa[terea secven]elor promotorului de c\tre enzima ARN-polimeraza [i ata[area enzimei de catena matri]\. ARN-polimeraza are o mare afinitate pentru ADN, indiferent de originea sa biologic\, fiind o enzim\ alosteric\ ce are posibilitatea de a recunoa[te `nceputul [i sfâr[itul genelor, precum [i de a reac]iona la ac]iunea unori factori de reglare. La procariote, sub ac]iunea factorului sigma, ARN-polimeraza recunoa[te promotorul, ata[ându-se puternic de cutia Pribnow. La eucariote, ata[area enzimei ARNpolimeraza II de promotor necesit\ asocierea cu factorii de transcrip]ie. Muta]iile punctiforme la nivelul promotorilor, atrag imposibilitatea de ata[are a enzimei [i respectiv inactivarea promotorului respectiv. Dup\ formarea complexului ADN - ARN-polimeraza, are loc desfacerea leg\turilor de hidrogen pe o por]iune de circa 10 pb dup\ codonul “start”, f\când catena apt\ pentru transcriere. Procesul de desfacere (“de topire”), a leg\turilor de hidrogen este u[urat [i de faptul c\ promotorul este bogat `n perechi de baze A-T, `ntre care exist\ doar dou\ leg\turi de hidrogen. Elongarea moleculei de ARN-mesager. Dup\ ce au fost legate primele dou\ nucleotide, ARN-polimeraza “alunec\” de-a lungul matri]ei de ADN, asigurând cre[terea catenei de ARN-m, prin ad\ugarea secven]elor de nucleotide la cap\tul 3’-OH al moleculei. ~n timp ce ARN-polimeraza se deplaseaz\ pe catena matri]\ `n direc]ia 3’-5’, cre[terea lan]ului poliribonucleotidic are loc `n direc]ia 5’-3’, ca [i `n cazul replic\rii ADN-ului, (fig. 29).

Fig. 29. Elongarea lan]ului poliribonucleotidic de ARN-mesager.

- 56 -

57 - . Când complexul de transcriere `ntâlne[te un semnal de terminare “stop”. are o greutate molecular\ mai mic\. fiind câte unul pentru fiecare molecul\ diferit\ de protein\. La procariote cel mai adesea terminarea transcrierii necesit\ interven]ia unei proteine specifice. Terminarea transcrip]iei.250 Å. a fost eviden]iat la microscopul electronic pentru prima dat\. nu se desf\[oar\ pe aceea[i caten\ `ntotdeauna. procesul de transcrip]ie al informa]iei genetice [i sinteza ARN-mesager sub catalizarea enzimei ARN-polimeraza. proces care are loc `n nucleu. care `[i reface astfel structura sa dubl\. se realizeaz\ eliberarea enzimei ARN-polimeraza [i a ARNmesager format. Posttranscrip]ional la extermitatea 5’ se adug\ secven]a “cap” (alc\tuit\ din guanin\ metilat\). con]inând atât exonii cât [i intronii [i secven]a leader la cap\tul 5’.2. este mult mai scurt\ decât `ntreaga caten\ de ADN. Tehnica const\ `n spargerea peretelului celular prin [oc osmotic. Hamkalo [i Thomas de la Universitatea Harvard.4. printr-o reac]ie mediat\ de `nsu[i ARN-mesager respectiv. . Un poliribozom. De-a lungul filamentelor. Observa]iile efectuate. Acest transcript primar este supus proces\rii (sau matur\rii). ARN-mesager este de mai multe tipuri. (fig. transcrip]ia având loc doar pe o caten\ a ADN-ului. se dispun din loc `n loc granule cu diametru de 200 . precum [i formarea poliribozomilor care servesc la sinteza lan]urilor proteice. este conectat de fibrile de ADN prin intermediul unei granule de form\ neregulat\ cu un diametru de circa 75 Å. denumit\ factorul ρ. Procesul de excizare al intronilor. substituie timina prin uracil [i dezoxiriboza prin riboz\. Pe microfotografiile ob]inute s-au pus `n eviden]\ fibrile cu diametrul de 40 Å. prin studii efectuate pe oocite de amfibieni (Triturus viridescens). `n strâns\ asociere cu ARNpolimeraza iar ribozomii care traduc din aproape `n aproape informa]ia genetic\ `n lan]urile proteice. Aceast\ performan]\ a `nregistrat-o Miller. acestea fiind ribozomii pe cale de a traduce informa]ia genetic\.Pe m\sur\ ce transcrierea progreseaz\. care corespund moleculei de ADN (la care se asociaz\ proteine). Molecula de ARN-mesager astfel sintetizat\. poate fi realizat `ntr-o anumit\ ordine specific\. Procesul de transcrip]ie este asimetric. Procesul de trancrip]ie a dou\ gene chiar vecine fiind. con]inând informa]ia genetic\ dintr-un `ntreg operon. precum [i la bacteriile Esherichia coli [i Salmonella typhimurium.1. sau excizarea poate s\ nu fie `ntr-o ordine strict\. proces care poate genera forme alternative ale aceleia[i proteine. pledeaz\ pentru cuplarea proceselor de transcrip]ie [i transla]ie genetic\ `n timp [i spa]iu. “GENELE ~N AC}IUNE” ~n anul 1970. La procariote ARN-m este policistronic. este monocatenar\ [i complementar\ matri]ei de ADN. au condus la câteva concluzii deosebit de importante: legarea permanent\ a poliribozomilor de ADN.000 de secven]e de acid adenilic). excizia cu ajutorul unor particule ribonucleoproteice denumite splaisozom. iar con]inutul este preparat pentru observare la microscopul electronic. ARN-mesager astfel sintetizat. 6. Se poate realiza astfel o eliminare alternativ\ a intronilor. la acestea se ata[eaz\ filamente care sunt molecule de ARN-mesager. ~n acela[i timp pot fi molecule de ARN-mesager care se alungesc `ntr-o direc]ie. care const\ `n scurtarea secven]elor “coad\” [i `n eliminarea intronilor. ARN-m are tendin]a s\ se separe de matri]\. denumit\ caten\ de codare. Eliminarea intronilor se poate realiza prin trei modalit\]i distincte: excizia autocatalitic\. care poate s\ difere prin func]iile ei biologice. excizia prin clivare de c\tre o endonucleaz\ [i `mbinarea cu ajutorul unei endonucleaze cu propriet\]i ligazice. aceasta fiind enzima ARN-polimeraza. iar altele `n cealalt\ direc]ie. 30). depinzând de catena care func]ioneaz\ ca matri]\. de sens sau matri]\. poart\ denumirea de transcript primar sau ARN-m prematur. EVIDEN}IEREA TRANSCRIP}IEI GENICE. iar la extermitatea 3’ se adaug\ secven]a “coad\” (100 .

iar procesul se desf\[oar\ `n mai multe etape succesive. 4. ini]ierea sintezei proteinelor.Segmente genetic active din cromozomul E. coli. este “tradus\” `ntr-o secven]\ polipeptidic\.58 - . [i Hamkalo . ARN de transport care cupleaz\ aminoacizii din citoplasm\. `i conduce la ribozomi [i pe baza anticodonului (complementar codonului din ARN-m). 6. enzimele existente `n mai multe tipuri biochimice. Procesul de transla]ie al informa]iei genetice. 2. 30. coli.B . elonga]ia catenei polipeptidice.5. reprezint\ procesul complex prin care informa]ia genetic\ con]inut\ `n ADN [i transmis\ la ribozomi prin intermediul ARN-mesager. situat\ `n situsul de ini]iere al transcrip]iei genice. Procesul de transla]ie poate fi divizat `n patru faze succesive. prescris\ de informa]ia genetic\. exist\ segmente de ADN destul de lungi (circa 3 µm). cita]i de Zarnea .ARN-t. terminarea sintezei. altele nu. care sunt `n activitate. TRANSLA}IA INFORMA}IEI GENETICE Transla]ia. cofactorii energetici ATP [i GTP. 3.Schi]a unei gene func]ionale la E. Eviden]ierea transcrip]iei genice [i a form\rii poliribozomilor. activarea aminoacizilor [i formarea complexelor aminoacil . Structurile moleculare angajate `n transla]ie sunt: ARN-mesager ce con]ine informa]ia caracteristic\ fiec\rui polipeptid. (dup\ Miller Jr. cei 20 de aminoacizi existen]i `n citoplasma celulei. ceea ce sugereaz\ ideea existen]ei operonilor policistronici. S\geata indic\ enzima ARN-polimeraza. 1. alungire [i terminare a transcrip]iei. care sunt factori caracteristici pentru ini]iere. implic\ activitatea mai multor constituien]i preforma]i.A B Fig. f\r\ a exista o periodicitate anume.1986). prin asamblarea aminoacizilor `ntr-o ordine specific\. . `n acela[i timp anumite segmente de ADN par a fi transcrise. fapt remarcat din dispunerea neregulat\ a poliribozomilor. cu poliribozomi ata[a]i. ribozomii. `i ordoneaz\ `n lan]ul polipeptidic. A . care sunt sediul sintezei proteice.1972.

ARN-t) . Terminarea sintezei.ARN-t 3 ocup\ centrul A. (fig. acesta devenind activ `n procesul de sintez\ proteic\. Proteina astfel sintetizat\. Astfel se produce elonga]ia lan]ului polipeptidic. (fig. Lungimea poliribozomilor este dat\ de lungimea ARN-m. 31. Activarea aminoacizilor [i formarea complexelor aminoacilARN-t. iar primul ARN-t este eliberat din centrul P care va fi ocupat de cel de-al doilea aminoacil ARN-t. Fiecare enzim\ recunoa[te specific un anumit aminoacid [i dup\ activare `l transfer\ ARN-t corespunz\tor. devenind biologic activ\. situa]i la intervale variabile de-a lungul filamentului de ARN-m. . Pe subunitatea mare a ribozomului se g\sesc dou\ situsuri (centre). . ribozomul avanseaz\ cu 3 nucleotide. 31). Ini]ierea sintezei proteinelor. Elonga]ia catenei polipeptidice. ~n dreptul acestui codon se a[eaz\ primul ARN-t. Se realizeaz\ `n momentul `n care pe molecula de ARN-mesager apare un codon “stop” sau “non sens” (UAG. Biosinteza proteinelor se realizeaz\ cu un consum energetic foarte mare. ARN-t 2 este eliberat din centrul P care va fi ocupat de AA . La Esherichia coli `ntre 50 . (dup\ C`rlan M. 3.aminoacid. 32). Sinteza unei catene polipeptidice `ncepe `n centrul P al ribozomului. Al doilea aminoacil . centru care va fi ocupat de complexul aminoacil ARN-t ini]iator. Formarea complexului de ini]iere `n centrul P al ribozomului. 2. un AA . Exist\ 20 de enzime pentru fiecare din cei 20 de aminoacizi. 4. formând complexe denumite poliribozomi sau polizomi. va ocupa centrul A care este liber. care devin astfel libere pentru o nou\ ini]iere a transla]iei. Apoi se fixeaz\ [i subunitatea mare a ribozomului.sintetaza. ARN-mesager se leag\ de subunitatea mic\ a ribozomilor (subunitatea 30S la procariote [i 40S la eucariote). Totodat\ are loc [i realizarea leg\turii peptidice `ntre aminoacidul 1 [i aminoacidul 2. UAA). care determin\ traducerea fidel\ a mesajului genetic. care nu semnific\ nici un aminoacid. ~n acel moment ribozomul avanseaz\ cu trei nucleotide de-a lungul ARN-m. care este dirijat spre ribozomi. Formarea leg\turilor peptidice este condi]ionat\ de activarea prealabil\ a fiec\rui Fig. iar AA 3 este legat de dipeptidul deja format.80% din energia metabolic\ a bacteriei va fi investit\ `n sinteza proteinelor.ARN-t. p\r\se[te polizomul se scindeaz\ `n cele dou\ subunit\]i ale sale. care are anticodonul UAC (complementar codonului AUG “start”) [i este purt\tor al aminoacidului metionin\ la eucariote [i formilmetionin\ (la procariote).ARN-t 3. fiecare ribozom corespunde la circa 80 de nucleotide ale ARN-m. 1. la cap\tul 5’.59 - .1996). având codonul ini]iator (start) AUG. UGA. Activarea aminoacizilor se realizeaz\ `n prezen]a factorilor energetici de tip ATP [i a unei enzime activatoare denumit\ aminoacil – ARN-t . care transport\ metionina. Ribozomul `[i `ncheie astfel rolul `n sinteza lan]ului polipeptidic. formând complexul aminoacil – ARN-t (AA . denumite centrul P (peptidil sau donator) [i centrul A (aminoacil sau acceptor). corespunz\tor codonului din ARN-m. Reprezint\ un proces complex datorit\ necesit\]ii de a asigura legarea corect\ a ARN-t ini]iator. Majoritatea catenelor de ARN-mesager sunt traduse simultan de mai mul]i ribozomi. se organizeaz\ spa]ial. ~n urm\toarea etap\ urmând acela[i mecanism. cu ajutorul enzimei peptidiltransferaza. Simultan intervin doi factori de eliberare R1 [i R2.

demonstrând doar c\ succesiunea nucleotidelor dintr-o gen\ care condi]ioneaz\ succesiunea ribonucleotidelor din ARN-m [i a aminoacizilor dintr-un polipeptid. ARN-mesager este degradat enzimatic `n citoplasm\. nu sunt `ntotdeauna `ntr-o succesiune ne`ntrerupt\.20 AA/secund\. sinteza hemoglobinei dureaz\ circa 3 minute). La eucariote gena este discontinu\. Elonga]ia catenei polipeptidice. La procariote se manifest\ fenomenul de coliniaritate. fiind cuprins\ `ntre 15 .60 - . iar viteza de transla]ie este controlat\ de viteza de transcrip]ie.Fig. transcrip]ia este separat\ `n spa]iu [i timp de transla]ie. datorit\ existen]ei membranei nucleare. cu atât are loc o amplificarea a produsului biologic rezultat `n urma procesul de sintez\. Viteza de asamblare aminoacizilor `n lan]ul polipeptidic este variabil\. fiind o biomolecul\ cu o activitate foarte scurt\. . La eucariote. 32. (ex. pân\ la circa 50 AA/secund\ la procariote. La procariote procesele de transcrip]ie [i de transla]ie sunt intim coordonate. ceea ce nu violeaz\ concep]ia coliniarit\]ii. Cu cât stabilitatea ARN-ului mesager este mai mare (fenomen specific ARN-m de la eucariote). succesiunea aminoacizlor fiind asigurat\ de succesiunea nucleotidelor din ADN-ul cromozomal. fiind format\ dintr-o alternan]\ de exoni [i introni. iar la eucariote fiind de circa 1 AA/secund\. Dup\ realizarea procesului de sintez\ proteic\. producându-se cvasisimultan.

Hugo de Vries `n Olanda. o preg\tire multilateral\. Linaria. De asemenea. `n privin]a modului de transmitere al caracterelor de la p\rin]i la descenden]i. rezultatele ob]inute de el `n urma `ncruci[\rii diferitelor soiuri de Pisum. nu avea cuo[tin]e cu privire la starea homozigot\ [i heterozigot\ (W. analizând rezultatele ob]inute `n urma `ncruci[\rii unor soiuri de plante. Recunoa[terea meritelor lui s-a realizat `ns\ abia dup\ anul 1900. Kgnight `n 1799. Phaseolus. al c\ror mod de comportare nu mai putea fi urm\rit `n descenden]\.a.1884). de[i au eviden]iat `n bun\ m\sur\ aspecte ale modului de transmitere al caracterelor de la o genera]ie la alta. a preocupat din cele mai vechi timpuri pe cresc\torii de animale [i cultivatorii de plante. TEORIA FACTORILOR EREDITARI Modul de transmitere a caracterelor de la o genera]ie la alta. profesor de [tiin]e naturale la liceul german din aceea[i localitate.a. produ[ii primei genera]ii sunt to]i la fel. Carl Correns `n . dar `nmul]i]i `ntre ei dau `n genera]ia urm\toare o diversitate surprinz\toare.CAPITOLUL 7 TRANSMITEREA CARACTERELOR {I ~NSU{IRILOR DE LA O GENERA}IE LA ALTA 7. Mai târziu. constat\ c\ dac\ se `ncruci[eaz\ dou\ rase de animale. Aceasta. 1902). nu [tia c\ substratul material al eredit\]ii se afl\ `n nucleu (Strassburger. Ace[tia urm\reau ob]inerea unor noi soiuri de plante sau a unor noi rase de animale prin `ncruci[area celor existente . Zea. Aceste cercet\ri. nu `[i pot explica [tiin]ific fenomenele interesante observate. ~nsu[i Darwin. nu cuno[tea diviziunea celular\ (Fleming. comunic\ `n cadrul Societ\]ii Naturali[tilor. printr-un num\r prea mare de perechi de caractere. iar el a avut o capacitate de previziune uimitoare. ceea ce a permis s\ sintetizeze multitudinea de valori rezultate. dar [i multe altele. Louis [i Henry de Vilmorin `n perioada 1856 . el fiind considerat `ntemeietorul geneticii. o serie de cercet\tori ca. LEGILE MENDELIENE DESPRE EREDITATE 7. cercet\rile lui Mendel au fost concepute dup\ un sistem original.1. trebuie de precizat urm\toarele: Mendel nu [tia nimic despre existen]a cromozomilor (Strassburger. când trei cercet\tori. o minte clarv\z\toare. nu au reu[it s\ stabileasc\ legile dup\ care se transmit aceste caractere. ~nainte de a prezenta modul cum Mendel a c\utat s\ explice rezultatele pe care lea ob]inut `n câmpul experimental. 1875). nu avea cuno[tin]e cu privire la fenotip [i genotip (Johannsen. Goss `n 1824. 1875). datorit\ `n special faptului c\ indivizii `ncruci[a]i se diferen]iau `ntre ei. de la m\n\stirea din Brno. ~n anul 1865 c\lug\rul Gregor Mendel (1822 . Mendel a teoretizat numai dup\ ce a fost ferm convins c\ rezultatele practice oglindeau realitatea obiectiv\ [i a procedat la interpretarea statistic\ a rezultatelor ob]inute. independent unul de altul.1860. 1882). dup\ anul 1900). Kölreuter `n 1763.1. Naudin 1863 [. lui Mendel `i revine meritul de a fi primul care a stabilit precis modul de transmitere a caracterelor `n descenden]\. Datorit\ acestor aspecte. Bateson..61 - . ~n schimb.1. Mirabilis [.

denumire dat\ de Mendel determinantului unui caracter. pentru a defini formele alternative `n care se g\se[te o gen\. a izola). `n descenden]\ vor rezulta diferite tipuri de organisme. F2 = a doua genera]ie. care este o plant\ autogam\. trihibridare sau polihibridare. Produ[ii rezulta]i `n urma hibrid\rii se numesc hibrizi (lat. reprezint\ `ncruci[area dintre indivizi care se deosebesc `ntre ei prin unul sau mai multe caractere. are de la fiecare p\rinte câte un factor ereditar pentru caracterul urm\rit. “segregare” = a separa. Segregare (lat. ale hibrizilor se noteaz\ cu P. iar pe cea recesiv\ cu liter\ mic\ . la care se adaug\ o cifr\ care reprezint\ num\rul de ordine al genera]iei. s-a condus dup\ ideea c\ `n celulele sexuale ale tuturor vie]uitoarelor. Alela care determin\ expresia normal\. fiind rezultatul contopirii a doi game]i.1915. precum [i `n hibridologie `n general. Hibridare. Locus (plural “loci”). un element material denumit de el “factor ereditar” sau “esen]\ ereditar\”. (original\) sau standard a unui caracter. iar prin combinarea lor liber\ pe baza hazardului. lipsa sau prezen]a coarnelor etc).Germania [i Erich von Tschermak .1909. (F1 = prima genera]ie. ceea ce are drept consecin]\ apari]ia unui num\r foarte mare. denumire dat\ de Johannsen . hibridarea se poate clasifica `n: monohibridare. (F2).unii [i al]ii). Mendel `n explicarea rezultatelor practice pe care le-a ob]inut. TERMINOLOGIA UTILIZAT| ~N GENETICA MENDELIAN| ~n cadrul geneticii mendeliene. Legea segreg\rii sau disjunc]iei caracterelor `n genera]ia a doua. sau mai corect spus pentru forma `n care acesta se va manifesta. denumire dat\ de Bateson [i Saunders . Factor ereditar.a) pe considerentul c\ organismul respectiv. Gena.62 - . sunt purt\tori ai unui singur factor ereditar. denumire dat\ de Johannsen . Dup\ num\rul de caractere care deosebesc formele utilizate la `ncruci[are. `nlocuind termenul de factor ereditar [i definind segmentul de ADN. a ochilor. iar genera]iile de hibrizi ob]inute se noteaz\ cu F (de la latinescul “filii” = copii). exist\ pentru fiecare caracter. 7. sunt utilizate o serie de no]iuni specifice. (elementul material care determin\ un caracter). pentru a defini procesul separ\rii `ntâmpl\toare a alelelor provenite de la cei doi p\rin]i `n timpul form\rii game]ilor (meioza I). Ansamblul cercet\rilor lui Mendel. (manifestarea dominant\ cu liter\ mare . . care pot fi asem\n\toare cu unul din p\rin]i. etc). Alel\ (gr. “hibrida” = din sânge amestecat). Teoria factorilor ereditari [i legile mendeliene.2. (F1). (practic infint) de combina]ii genotipice `n game]i. au redescoperit lucr\rile lui Mendel [i regulele stabilite de el. Mendel a studiat comportarea eredit\]ii formelor hibride la plantele mai multor genuri. care se transmit prin game]i la descenden]i.1902. care sus]ine c\ ereditatea organismelor este dependent\ de un num\r mare de factori (denumi]i ulterior gene de Johannsen .1909). au fost confirmate apoi de teoria cromozomal\ a eredit\]ii [i acceptate de genetica modern\. deci s\ `ntruneasc\ factorii ereditari ai ambelor forme parentale. au dus la elaborarea teoriei factorilor ereditari.1909. Mendel a notat fiecare organism cu dou\ litere. Game]ii fiind pun]ile de leg\tur\ dintre dou\ genera]ii succesive.A. Alelele ocup\ acela[i locus `n cromozomii omologi [i controleaz\ diferite expresii ale aceluia[i caracter. . sau care pot fi hibride. respectiv pentru una din manifest\rile acestuia. (culoarea robei. denumire dat\ de Morgan [i colab. `n hibridare care au c\p\tat ulterior denumirea de “Legile lui Mendel” [i care sunt formulate astfel: Legea domina]iei sau uniformit\]ii hibrizilor `n prima genera]ie. Formele parentale.Seyseneg `n Austria. pentru a defini pozi]ia ocupat\ de o gen\ `n cromozom. “allelon” .1. sau legea purit\]ii game]ilor. dar cele mai concludente rezultate le-a ob]inut `n urma `ncruci[\rii mai multor soiuri de maz\re (Pisum). Legea segreg\rii independente a perechilor de caractere [i liberei combin\ri a factorilor ereditari. se nume[te alel\ de tip s\lbatic sau standard. ce vor fi definite `n continuare. care determin\ sinteza unui produs celular specific. dihibridare.

(alelomorfe). Astfel Mendel ajunge la enun]area primei legi: Legea dominan]ei sau a uniformit\]ii hibrizilor `n prima genera]ie (F1). ochi bara]i la Drosophila melanogaster). iar cel\lalt caracter care nu se manifest\ `n F1. cu maz\rea cu boabe verzi (aa). Mendel a urm\rit pentru `nceput. `n prima genera]ie ob]ine doar plante cu bobul neted. “W+” . “vg” . “B” . cu maz\rea cu bobul zbârcit (nn). “recessus” = retragere). “dominari” = a st\pâni). bobul neted. pot rezulta mai multe alele. se manifest\ fenomenul de alelism multiplu. Genele se noteaz\ de cele mai multe ori.1902). presupune `ncruci[area a doi indivizi din aceea[i specie. portul pitic). modul de comportare a caracterelor de culoare. iar pentru formele mutante dominante simbolurile sunt cu liter\ mare. care s\ influen]eze acela[i caracter. celelalte alele mutante sunt notate cu liter\ mic\. (ex. reprezint\ manifest\ri opuse ale aceluia[i caracter. sunt diferite (Aa). pentru a defini situa]ia `n care cele dou\ alele de pe cromozomii omologi sunt identice. Alelomorfe. ~n F2 ob]ine acela[i raport de segregare de 3:1 `n favoarea indivizilor cu bob neted. simbolurile se scriu cu liter\ mic\ (ex. Pentru formele mutante recesive. situa]ie `n care alelele din cei doi cromozomi omologi. to]i produ[ii rezulta]i au avut boabe de culoare galben\. Recesivitatea (lat. galben-verde. bobul zbârcit. deci a folosit `n experien]e un material verificat sub raport genetic. . fenomen opus domina]iei. Alela care determin\ expresia standard a caracterului se noteaz\ cu liter\ mare sau cu semnul “+”. (ex. indiferent de rela]iile cu alte gene alele. iar `n F2 segregarea fiind de 3:1 `n favoarea plantelor cu portul `nalt. `n F1 toate plantele având portul `nalt. Heterozigot. fie prin al\turarea semnului “+” la simbolul genei recesive. `ncruci[ând maz\rea cu boabe galbene (AA). r\mânând `n stare “latent\” `n situa]ie de heterozigo]ie. constatând c\ `n prima genera]ie. (ex. Alela de tip s\lbatic se noteaz\ cu semnul “+”. `n care un anumit caracter se manifest\ doar `n stare de homozigo]ie. este recesiv (culoare verde. portul `nalt).pentru alela s\lbatic\ a culorii ochilor la Drosophila melanogaster). “homoios + zygotos” = `mpreunat). ~nmul]ind `ntre ei indivizii din F1. Dominan]\ (lat. (ex. a fost numit\ segregare sau disjunc]ie [i presupune separarea celor dou\ caractere alelomorfe unul de altul.1. neted sau cu portul `nalt). 7.63 - . ~n situa]ia prezen]ei a cel pu]in trei alele diferite pentru aceea[i gen\. MONOHIBRIDAREA DE TIP PISUM Monohibridarea. cu cele cu portul pitic.3.de la Bar. culoarea boabelor.de la vestigial. Apari]ia ambelor caractere `n genera]ia a doua (F2). 33). Monohibridarea de tip Pisum a fost pus\ `n eviden]\ de c\tre Mendel `n experien]ele efectuate cu maz\rea (Pisum sativum). `n cazul unei popula]ii de indivizi. cu simboluri dup\ numele caracterului respectiv. determinate de existen]a a dou\ alele diferite la un anumit locus `n cromozomii omologi. ~ncruci[ând maz\rea cu bobul neted (NN).Din gena ancestral\ prin muta]ii succesive. “vg”). Homozigot (gr. (fig. Din aceste experien]e ca [i din altele.6 genera]ii au fost `nmul]ite prin autofecundare. Un organism diploid are câte dou\ alele pentru fiecare locus. denumire dat\ de Bateson [i Saunders . to]i indivizii au fost uniformi (plante cu bobul galben. ob]ine `n genera]ia a doua (F2). este dominant (culoare galben\. El a folosit la `ncruci[are plante care `n prealabil. Acelea[i rezultate le-a ob]inut [i prin `ncruci[area plantelor de maz\re ce aveau portul `nalt. care se deosebesc `ntre ei printr-o singur\ pereche de caractere opuse. timp de 5 . talia plantelor. fenomen prin care caracterele determinate de o gen\ se exprim\ fenotipic. gena pentru aripi vestigiale la Drosophila melanogaster). `nalt-pitic etc). (AA sau aa). atât plante cu boabe galbene cât [i plante cu boabe verzi dar `ntr-un anumit raport [i anume 3/4 plante cu boabe galbene [i 1/4 plante cu boabe verzi. ~n plus `n prima genera]ie (F1). Mendel trage concluzia c\ acel caracter care se transmite neschimbat `n prima genera]ie (F1).

Gregor Mendel a explicat genetic aceast\ comportare fenotipic\. 25% din plantele cu bobul verde au dat `n F3 [i `n genera]iile urm\toare numai plante cu bobul verde. respectiv bobul neted [i zbârcit [i portul `nalt [i pitic. zbârcit. au fost homozigote. adic\ trei p\r]i sau aproximativ 75% plante care manifest\ caracterul dominant [i o parte sau aproximativ 25% plante care manifest\ caracterul recesiv [i este cunoscut `n genetic\ sub denumirea de raport de segregare de tip Pisum. portul `nalt) iar cele recesive cu aa. Aceea[i comportare au avut-o `n F3 [i celelalte caractere analizate. portul pitic). game]ii forma]i de indivizii primei genera]ii. jum\tate vor de]ine factorul ereditar A. expresia fenotipic\ apar]inând celui dominant. Cultivând mai departe plantele din F2 `n genera]ia a treia (F3). adic\ fiecare individ prezint\ aceea[i factori ereditari. 33. (bobul verde. cât [i `n genera]iile urm\toare. Schema monohibrid\rii de tip Pisum. cât [i pe cel provenit de la tat\. con]in atât factorul ereditar provenit de la mam\. atât `n cazul formelor parentale cât [i a urm\toarelor genera]ii. iar cealalt\ jum\tate factorul ereditar a. vor fi de dou\ tipuri.64 - . Caracterele dominante au fost notate cu AA. . neted. pe baza distribuirii factorilor ereditari [i a segreg\rii acestora astfel: formele parentale (P) utilizate de Mendel. 50% din plantele tot cu bobul galben. Astfel Mendel a fundamentat a doua lege: Legea segreg\rii sau disjunc]iei caracterelor `n genera]ia a doua. atât `n prima genera]ie. Raportul de segregare fenotipic ob]inut de Mendel `n experien]ele efectuate cu maz\rea a fost de 3:1. indivizii din prima genera]ie (F1). au dat descenden]i cu bobul galben [i verde `n raport de 3:1. (bobul galben. `n perechea ce determin\ un caracter.Fig. plantele au exteriorizat caracterele `n felul urm\tor: 25% din plantele cu bobul galben au dat `n F3 [i `n genera]iile urm\toare numai plante cu bobul galben. game]ii forma]i. con]in un singur factor ereditar. deci sunt puri din punct de vedere genetic.

Acelea[i raporturi de segregare fenotipice [i genotipice se `nregistreaz\ [i `n cazul `ncruci[\rii plantelor de maz\re ce se deosebesc prin alte caractere. segregarea `n F2 se produce `n raport de 1:2:1. fa]\ de desenul b\l]at al robei [i prezen]a coarnelor. W. `n prima genera]ie se ob]in numai produ[i de culoare neagr\.Friz\. 1/4 aa. 50% sunt heterozigo]i cu formula ereditar\ Aa. ambele fiind caractere dominante. `n favoarea crestei b\tute sau `nflorate. dar [i completate. existând numeroase cazuri `n care apar raporturi de segregare diferite. Principiul segreg\rii independente a caracterelor a devenit legea fundamental\ a mendelismului dobândind o explica]ie obiectiv\. La nutrie (Myocastor coypus). Principiul uniformit\]ii hibrizilor `n prima genera]ie (legea dominan]ei). factorul ereditar A (corespunz\tor culorii galbene. forma zbârcit\ a bobului. 7. `n a doua genera]ie (F2) vor rezulta: 1/4 AA. DIHIBRIDAREA {I POLIHIBRIDAREA Dihibridarea. `n F1 dominant\ este tipul de creasta b\tut\. Dup\ anul 1900. care se deosebesc `ntre ei prin dou\ perechi de caractere.65 - .4.din combinarea acestora prin autofecundare. portul `nalt x pitic) [i nu numai `n aceste cazuri. manifestând caracterele dominante (plante cu bobul galben [i neted). ~n F2 are loc segregarea `n raport de 3:1. `ncruci[eaz\ [oareci de culoare gri cu [oareci de culoare alb\. raporturile de segregare fenotipice `nregistrate `n F2 fiind tot de 3:1 `n favoarea caracterului dominant. raporturile de segregare sunt de tip Pisum. postulat\ de Mendel. s-a dovedit a fi o dominan]\ complet\. portul pitic al plantelor). El `ncruci[eaz\ maz\rea cu bobul galben (G) [i neted (N). dup\ ce `n 1903 W. culoarea uniform\ a robei [i lipsa coarnelor sunt caractere dominante. ca urmare a interac]iunii dintre gene chiar alele fiind. Bateson public\ rezultatele ob]inute prin `ncruci[area unor rase de g\ini ce se deosebesc prin forma crestei. prin separarea cromozomilor omologi `n meioza I [i separarea caracterelor opuse (alelomorfe). ~n F2 are loc segregarea celor dou\ caractere alelomorfe `n raport de 3:1. ~n 1901. cu formula ereditar\ aa. dar care vor manifesta caracterul dominant (galben) [i 25% homozigo]i pentru culoarea verde. (bobul verde. Astfel a ar\tat c\ prin `ncruci[area g\inilor cu creasta `nflorat\ sau b\tut\ (rasa Wyandotte). Sutton arat\ c\ exist\ un paralelism `ntre comportarea cromozomilor `n cursul meiozei.1. iar 25% din indivizi ce vor avea formula genetic\ aa. prin `ncruci[area variet\]ii de culoare neagr\ cu varietatea de culoare ro[ie. ~n F1 to]i hibrizii vor fi uniformi. cu maz\rea cu bobul verde (g) [i zbârcit (n). La taurinele din rasa Holstein . . ob]inând `n F1 numai [oareci de culoare gri. fiind dominant. iar `n F2 are loc segregarea `n raport de 3:1 `n favoarea culorii gri care este dominant\. Deci raportul de segregare `n F2 de 3:1 `n favoarea caracterului dominant este fenotipic. Mendel folose[te tot maz\rea `n experien]ele de dihibridare. formei netede. portului `nalt). acumulându-se noi descoperiri [i rezultate `n biologie `n general [i genetic\ `n special. `n F2 vor rezulta 75% din indivizi ce vor manifesta fenotipic caracterele dominante. amândou\ fiind caractere recesive. `ntrucât 25% din indivizi sunt homozigo]i pentru culoarea galben\ cu formula ereditar\ AA. considerat\ o proprietate intrinsec\ a genelor. 2/4 Aa. blana de culoare crem este determinat\ de o pereche de alele recesive (kk). Acela[i mod de transmitere a caracterelor a fost eviden]iat ulterior [i la animale. (bobul neted x zbârcit. Cuénot (1902). (fig. din punct de vedere genetic `ns\. iar din `ncruci[area celor dou\ variet\]i. (GgNn). Tot la taurine. de[i din punct de vedere genetic sunt heterozigo]i. 34). vor manifesta caracterele recesive. Dar s-a demonstrat c\ dominan]a nu este `n toate cazurile complet\. `n favoarea culorii negre care este dominant\. cele dou\ legi fundamentate de Mendel au fost confirmate de noile descoperiri. presupune `ncruci[area `ntre indivizi din soiuri sau rase diferite. iar blana de culoare standard este determinat\ de o gen\ alel\ dominant\ (K). Zoologul francez L. cu g\ini ce au creasta simpl\ din]at\ (rasa Leghorn).

care sub raport fenotipic se vor grupa `n 4 clase fenotipice. iar 6 [i 11 sunt homozigote având cuplul de caractere repartizat invers decât la p\rin]i [i reprezint\ forme noi (galben . verde . Celelalte combina]ii sunt heterozigote. 14. 34. 10. unele fiind monoheterozigote pentru caracterul de culoare sau pentru forma boabelor (2. galben . iar din cele 12 tipuri heterozigote. `n urm\toarele propor]ii: 9/16 plante cu boabe galbene [i netede. nu r\mân nici ele cuplate. 3. atunci raportul de segregare este tot de 3:1. game]ii ce vor rezulta vor fi de patru tipuri pentru fiecare sex: galben .zbârcit. cu 4 tipuri de game]i femeli din F1.neted). Sub raport genotipic cele 16 combina]ii ob]inute sunt de dou\ tipuri: 4 homozigote [i 12 heterozigote. caracterele parentale galben . repartizându-se o dat\ cu formarea game]ilor. Pe de alt\ parte. Astfel. 3/16 plante cu boabe galbene [i zbârcite.neted [i verde .zbârcit.neted. cu plante cu bobul verde [i zbârcit (ggnn [i ob]inerea unui raport de segregare de 9:3:3:1. `n `ncruci[area dintre plante cu bobul galben [i neted (GGNN).zbârcit.zbârcit. . 9. 7.zbârcit [i verde . iar altele diheterozigote (4. 12. Fig. `n patru combina]ii.verde se separ\ [i se transmit independent de caracterele alelomorfe neted . 8 vor fi monoheterozigote [i 4 diheterozigote. 8. 13). combina]iile 1 [i 16 sunt homozigote asem\n\toare p\rin]ilor. este p\tratul raportului de segregare fenotipic din monohibridare (3+1)2 = 9:3:3:1.66 - . Schema dihibrid\rii la maz\re. ~n felul acesta.`nalt [i neted . raportul de segregare fenotipic `n F2 este de 9:3:3:1. 5. 3/16 plante cu boabe verzi [i netede. Din `ncruci[area probabilistic\ a 4 tipuri de game]i masculi. Deci raportul de segregare fenotipic `n dihibridare. Astfel. 1/16 plante cu boabe verzi [i zbârcite. vor rezulta `n F2 16 combina]ii genotipice. Dac\ se consider\ fiecare caracter separat.~n cursul form\rii game]ilor caracterele alelomorfe galben . 15).

Se remarc\ [i `n acest caz apari]ia a dou\ combina]ii noi homozigote. Mendel a `ncruci[at maz\rea cu bobul galben (A). segregarea este din ce `n ce mai greu de urm\rit.024 1. `n urma segreg\rii. determin\ sporirea num\rului de genotipuri. raportul [i structura genotipic\ fiind: 1/16 ppEE. iar aceast\ lege a fost demonstrat\ [i `n cazul dihibrid\rilor la animale.zbârcit [i verde neted. raportul [i structura genotipic\ fiind: 1/16 PPEE. Genotipurile celor dou\ forme parentale vor fi AABBCC [i aabbcc.cu 3 perechi de caractere opuse. Rezult\ deci. O certitudine statistic\ `n cazul hibrid\rilor.094 1. 1/16 combina]ii la care indivizii sunt cu coarne [i de culoare ro[ie. `ntr-un raport de segregare de 27:9:9:9:3:3:3:1. neted (B) [i flori ro[ii (C).Aceste rezultate [i `ndeosebi apari]ia formelor noi galben . lucruri care `n practic\ rar se `ntâmpl\. Tabelul 4 Num\rul perechilor de gene alele implicate `n `ncruci[are. 4/16 PpEe.576 59. 2/16 PpEE. Modul `n care num\rul de caractere. adic\ f\r\ coarne [i cu roba de culoare neagr\.024 243 32 32 1.022 2n . 2/16 Ppee. indivizii din F1 vor fi uniformi. cu indivizi dintr-o ras\ cu coarne (p) [i cu roba de culoare ro[ie (e). num\rul de game]i `n F1 [i num\rul de combina]ii care rezult\ F2 Num\rul Num\rul Num\rul Num\rul combina]iilor grupelor combina]iilor combina]iilor genotipic fenotipice homozigote posibile `n F2 dominante `n F2 `n F2 `n F2 4 3 2 2 16 9 4 4 64 27 8 8 256 81 16 16 1. num\rul tipurilor de game]i posibili cre[te `n progresie geometric\. rezult\ din tabelul 4.048. iar num\rul de combina]ii care pot rezulta cre[te `n progresie logaritmic\. se ob]in 16 combina]ii genotipice. pe m\sur\ ce num\rul perechilor de caractere cre[te. se poate ob]ine numai când se lucreaz\ cu un num\r mic de caractere alelomorfe. Rezultate similare au fost ob]inute la mai multe specii de plante [i pentru diferite alte perechi de caractere. l-au condus pe Mendel la formularea celei de-a 3-a legi: Legea segreg\rii independente a perechilor de caractere [i liberei combin\ri a factorilor ereditari. zbârcit (b) [i flori albe (a). ceea ce reprezint\ dezvoltarea binomului (3+1)3. o segregare fenotipic\ `n raport de 9:3:3:1 ca [i la maz\re. tetrahibridare . 3/16 combina]ii la care indivizii sunt f\r\ coarne [i de culoare ro[ie. 3/16 combina]ii la care indivizii sunt cu coarne [i de culoare neagr\. hibrizii din F1 formeaz\ 16 tipuri de game]i. etc. iar pe de alt\ parte. Astfel dac\ se `ncruci[eaz\ taurine dintr-o ras\ f\r\ coarne (P) [i cu roba de culoare neagr\ (E). f\r\ influen]a altor factori `n special a selec]iei. ~n F2. (sau al perechilor de gene alele) implicate `n `ncruci[are. cu maz\rea cu bobul verde (a). 2/16 ppEe. iar combina]ia game]ilor trebuie s\ fie liber\. raportul [i structura genotipic\ fiind: 1/16 ppee. Polihibridarea. care se grupeaz\ `n patru clase fenotipice astfel: 9/16 combina]ii la care indivizii sunt f\r\ coarne [i de culoare neagr\. presupune `ncruci[area indivizilor care se deosebesc prin mai multe perechi de caractere alelomorfe [i poate fi: trihibridare .cu 4 perechi de caractere alelomorfe opuse. caractere dominante. pentru c\ fa]\ de cre[terea `n progresie aritmetic\ a num\rului de perechi de caractere. caractere recesive. grupate `ntr-un raport fenotipic de segregare de (3:1)4. care se grupeaz\ `n 8 clase fenotipice.024 4n 3n 2n 2n Num\rul perechilor de gene alele 1 2 3 4 5 10 n Num\rul formelor homozigote noi `n F2 2 6 14 30 1. (PpEe). ~n cazul tetrahibrid\rii. ~n prima genera]ie heterozigo]ii vor manifesta caracterele dominante. PPee [i ppEE. trebuie lucrat cu un num\r mare de indivizi pentru a ob]ine raporturile de segregare a[teptate. iar `n F2 vor rezulta 64 de combina]ii genotipice. Practic. 2/16 PPEe. iar fiecare pereche de `nsu[iri segreg\ `n raport de 3:1.67 - .2 . care asigur\ 256 de posibilit\]i genetice de combinare. raportul [i structura genotipic\ fiind: 1/16 PPee. ~n cazul trihibrid\rii.

~n polihibridare. Formele parentale sunt AA [i aa. Datorit\ fenomenului de dominan]\ pentru o anumit\ alel\. valoarea lor genetic\. cu forma parental\ homozigot dominant\. cu forma parental\ homozigot recesiv\. fiind uniform\ fenotipic [i nu se poate stabili starea de homozigo]ie sau heterozigo]ie a indivizilor supu[i analizei. AA. pentru anumite caractere luate `n considerare. 35).1. 7. sub raportul valorii genetice. descenden]a rezultat\ va manifesta caracterul dominant. indivizii homozigo]i sunt mult diferi]i de cei heterozigo]i.68 - . . Cazul b: ~ncruci[area indivizilor analiza]i (AA sau Aa). dar pot fi [i heterozigo]i (Aa). 36). când se iau `n considerare n perechi de caractere. P AA (individ analizat) x AA (forma parental\) A A A G A A FT AA. aA. (fig. AA. `ntre forma parental\ homozigot dominant\ [i individ analizat homozigot dominant (varianta A). fiind diferit la cele dou\ genotipuri. RETRO~NCRUCI{AREA SAU BACKCROSSUL ~n lucr\rile de ameliorare este foarte important de cunoscut genotipul indivizilor utiliza]i la `ncruci[are.5. Variant\ de backross. precum [i modul `n care `[i transmit `n descenden]\ caracterul de culoare al lânii. manifestând caracterul dominant. raportul fenotipic de segregare va fi de (3+1)n. aA (uniformitate fenotipic\) Fig. Spre exemplu la ovine. (fig. iar indivizii supu[i analizei pot fi de tip AA sau Aa. ~n scopul cunoa[terii genotipului indivizilor care manifest\ un caracter dominant (ace[tia putând fi homozigo]i sau heterozigo]i). indivizii heterozigo]i nu se pot deosebi de cei homozigo]i pe alela respectiv\. 35. AA (uniformitate fenotipic\) P Aa (individ analizat) B G A a x AA (forma parental\) A A FT AA. ~n ambele situa]ii. se procedeaz\ la retro`ncruci[are sau backross. Cazul a: ~ncruci[area indivizilor analiza]i (AA sau Aa). indivizii cu lân\ alb\ pot fi homozigo]i dominan]i (AA). Acesta deoarece. sau heterozigot (varianta B). AA.

Variant\ de backcross.69 - . `ntre forma parental\ homozigot recesiv\ [i individ analizat homozigot dominant (varianta A). . Aa (uniformitate fenotipic\) P Aa (individ analizat) x aa (forma parental\) a a B G A a FT Aa. fie c\ sunt aparente sau reale.P AA (individ analizat) x aa (forma parental\) a a A G A A FT Aa. (fig. de[i din punct de vedere genetic va fi heterozigot\. contribuind la dezvoltarea geneticii mendeliene. descenden]a va manifesta `n propor]ie de 50% caracterul dominant [i 50% vor fi homozigo]i recesivi. Aa. individul supus analizai este heterozigot. 36A). `n descenden]\ va avea loc fenomenul de segregare. dac\ descenden]a va manifesta `n mod uniform caracterul dominant individul supus analizei este homozigot dominant. Deci `n cazul retro`ncruci[\rii (backcross-ului). 36B). ~n cazul acestui tip de retro`ncruci[are se ob]in rezultate care pot eviden]ia structura genetic\ a individului supus analizei. sau heterozigot (varianta B). Aa. Principala cauz\ a abaterilor de la raporturile mendeliene de segregare. ABATERI DE LA RAPORTURILE MENDELIENE DE SEGREGARE FENOTIPIC| Pe lâng\ raporturile de segregare mendeliene. (fig. o constituie interac]iunile genice. se `ntâlnesc numeroase cazuri care fac excep]ii de la aceste raporturi de segregare. 50% Aa.2. ~n cazul `n care individul analizat este heterozigot. nu au fost `n opozi]ie cu principiile stabilite de Mendel [i au permis aprofundarea cercet\rilor `n acest domeniu. 50% aa Fig. 36. iar dac\ `n descenden]\ se produce segregarea `n raport de 1:1. descenden]a rezultat\ va manifesta `n mod uniform caracterul dominant. aa. Analiza acestor excep]ii de la raporturile mendeliene de segregare. ~n situa]ia `n care individul analizat este homozigot pe alela dominant\. 7.

DOMINAN}A COMPLET| {I RECESIVITATEA Dominan]a complet\. se poate alege [i fundamenta metoda de ameliorare cea mai eficient\. ac]iunea pleiotropic\ a genelor. care verificând experien]ele lui Mendel. care este tot de 1:2:1. constat\ c\ `n prima genera]ie se ob]ine o descenden]\ cu flori de culoare roz\. raportul de segregare fenotipic este de 1:2:1.1. . reprezint\ fenomenul prin care o gen\ `n ac]iunea sa. gene letale [i alele multiple. Fundamentul prin care ac]ioneaz\ ameliorarea genetic\ a animalelor este variabilitatea genetic\ [i numai cunoscând modul de formare al varia]iilor ereditare. Cunoa[terea tipurilor de interac]iuni genice. ~n cazul recesivit\]ii. 7. iar gena al c\rei efect este influen]at gen\ recesiv\. Interac]iunile genice sunt de dou\ tipuri: interac]iuni alelice . constat\ c\ `n unele cazuri rezultatele ob]inute difer\ de cele stabilite de acesta.1. MONOHIBRIDAREA DE TIP ZEA (DOMINAN}A INCOMPLET| SAU SEMIDOMINAN}A) Fenomenul a fost pus `n eviden]\ pentru prima dat\ de botanistul german Carl Correns.2. pentru o anumit\ popula]ie. unul cu flori ro[ii [i altul cu flori albe. Procedând la `nmul]irea prin autofecundare a hibrizilor din F1 a ob]inut `n F2. se realizeaz\ `n situa]ia `n care la un anumit locus de pe cromozomii omologi.care au loc `ntre gene situate `n loci diferi]i. hibridarea fiind denumit\ de tip Zea. Fenomenul este cunoscut sub denumirea de dominan]\ incomplet\ sau semidominan]\. respectiv cu segregarea genotipic\. `ns\ mai apropiat de fenotipul determinat de genotipul homozigot pe alela dominant\. aa). deci `n stare de heterozigo]ie.1.care se manifest\ numai `ntre genele alele.2. deci o culoare intermediar\ formelor parentale. Fenomenul a fost semnalat [i definit pentru prima dat\ de Mendel. este o problem\ important\ `n elaborarea celor mai eficiente metode de dirijare a evolu]iei animalelor. atât `n formarea caracterelor. ~n cazul acestui tip de segregare. ~n acest caz. Astfel efectuând hibrid\ri `ntre dou\ soiuri de Mirabilis jalapa. care corespunde cu constitu]ia genotipic\ a descenden]ei. efectul altei gene. iar genotipul heterozigot (Aa). se g\sesc dou\ gene alele cu efecte diferite. cât [i `n modul lor de transmitere. s\ influen]eze `n diferite grade efectul celeilalte alele. codominan]a. Gena care influen]eaz\ a fost denumit\ gen\ dominant\. ~n acest caz este posibil ca una dintre alele prin efectul ei. ci ele au o echipoten]\ ereditar\ egal\. influen]eaz\ `n diferite grade chiar pân\ la anulare. cele dou\ gene alele nu se afl\ `n raporturi de dominan]\ complet\ sau de recesivitate una fa]\ de alta. unei gene alele `i este anulat efectul de alela sa dominant\. supradominan]a.70 - . determin\ un fenotip intermediar celor determinate de genotipurile homozigote (AA.1. dominan]a incomplet\ (semidominan]a).2. Fenomenul de dominan]\ a fost mult studiat [i ast\zi se poate spune c\ acest fenomen se prezint\ sub diferite forme. 50% plante cu flori roz intermediare formelor parentale [i 25% plante cu flori albe.2. care l-a denumit dominan]\. Dominan]a complet\ [i recesivitatea au fost prezentate pe larg `n subcapitolul anterior 7. determin\ un fenotip identic cu cel produs de genotipul homozigot pe gena dominant\ (AA). Acest tip de transmitere intermediar\ a fost `ntâlnit [i la alte specii de plante cum ar fi la porumb (Zea mays). interac]iuni nealelice (nonalelice) . Interac]iunile dintre genele alele sunt: dominan]a complet\ [i recesivitatea. INTERAC}IUNEA DINTRE GENELE ALELE Interac]iunea alelic\. 25% plante cu flori ro[ii. 7.Interac]iunea genic\. reprezint\ situa]ia `n care o gen\ anuleaz\ efectul alelei sale [i ca urmare genotipul heterozigot (Aa).

Tipul de transmitere intermediar\ se `ntâlne[te [i la animale. La p\s\ri sunt bine cunoscute g\inile de Andaluzia, care au penajul de culoare alb\struie, ele provenind din `ncruci[area unei rase cu penaj negru cu o ras\ cu penaj alb. Produ[ii din F1 vor avea deci culoare alb\struie, intermediar\ p\rin]ilor. ~n F2 se produce segregarea ob]inându-se 25% g\ini cu penaj negru, 50% g\ini de culoare alb\struie [i 25% g\ini albe, raportul de segregare fiind de 1:2:1. G\inile de Andaluzia sunt deci din punct de vedere genetic heterozigote (Bb). Tot dup\ tipul intermediar se transmite [i culoarea robei la taurinele din rasa Shorthorn, `n cadrul c\reia se `ntâlnesc trei variet\]i de culoare: ro[ie, alb\ [i piersicie. Dac\ se `mperecheaz\ tauri de culoare ro[ie cu vaci de culoare alb\, produ[ii din F1 vor avea culoarea piersicie, iar ace[tia `mperechea]i `ntre ei vor segrega `n F2 `n raport de 1:2:1: adic\ 1/4 de culoare alb\; 2/4 de culoare piersicie [i 1/4 de culoare ro[ie. Indivizii de culoare ro[ie [i alb\ sunt homozigo]i, iar cei piersicii vor fi heterozigo]i, (fig. 37).

1

:

2

:

1

Fig. 37. Fenomenul de dominan]\ incomplet\, `n cazul `ncruci[\rii dintre taurinele Shorthorn de culoare ro[ie (AA) [i de culoare alb\ (aa). ~n cazul tipului de transmitere intermediar\ a caracterelor, fenotipul concord\ cu genotipul, fapt deosebit de important `n lucr\rile de ameliorare. ~n aceste situa]ii este suficient\ aprecierea fenotipic\, pentru a se cunoa[te starea de homozigo]ie sau heterozigo]ie a indivizilor.

7.2.1.3. CODOMINAN}A
Unele caractere sunt determinate de gene plasate `n acela[i locus, f\r\ ca vreuna din gene s\ fie `n raport de dominan]\ complet\, intermediar\ sau par]ial\ cu alela sa. ~n cazul fenomenului de codominan]\ sunt prezente ambele caractere existente la p\rin]i. Transmiterea codominant\ este caracteristic\ tuturor tipurilor de proteine din lapte, sânge, ou\ precum [i transmiterii grupelor sangvine. Spre exemplu, hemoglobina adult\ cunoscut\ la majoritatea speciilor sub dou\ forme fenotipice tipul A [i B, este determinat\ de gene cu ac]iune codominant\. Aceasta deoarece din `mperecherea indivizilor homozigo]i pentru tipul A, cu indivizii homozigo]i pentru tipul B, rezult\ descenden]i cu fenotipul ambelor tipuri parentale A [i B, (fig. 38). Din `nmul]irea descenden]ilor heterozigo]i AB `ntre ei vor rezulta trei categorii de produ[i: 1/4 cu tipul A; 2/4 cu tipul AB [i 1/4 cu tipul B.

- 71 -

Po
Start

x

Homozigot Hb A/A

Homozigot Hb B/B

x F1
Heterozigo]i Hb A/b

Homozigot Hb A/A

Heterozigot Hb A/B

Homozigot Hb B/B

Fig. 38. Ac]iunea codominant\ a genelor, `n cazul `ncruci[\rii dintre indivizi cu hemoglobin\ A [i B.

7.2.1.4. SUPRADOMINAN}A
Reprezint\ fenomenul de interac]iune alelic\ a genelor, prin care organismele heterozigote (Aa), dep\[esc pentru un anumit caracter, sau pentru mai multe caractere, formele parentale homozigote (AA [i aa). Supradominan]a este dat\ `n majoritatea cazurilor de interac]iunea [i stimularea reciproc\ a celor dou\ gene alele, A [i a. Supradominan]a poate fi pozitiv\, atunci când valoarea heterozigo]ilor dep\[e[te valoarea ambelor forme parentale homozigote (dominant\ [i recesiv\), sau poate fi negativ\, când heterozigo]ii dep\[esc doar valoarea formelor parentale homozigot recesive, (fig. 39).

AA (pozitiv\)

Aa

aa Aa (negativ\)

Fig. 39. Schema manifest\rii supradominan]ei pozitive [i negative.

- 72 -

Supradominan]a este specific\ caracterelor cantitative [i foarte rar `ntâlnit\ `n cazul caracterelor calitative. Un exemplu este heterozisul, determinat de ac]iunea supradominant\ a genelor aflate `n stare heterozigot\, ceea ce permite ca cele dou\ gene (sau genomuri), s\ se completeze reciproc [i s\ determine efecte fenotipice superioare celor aflate `n stare homozigot\.

7.2.1.5. AC}IUNEA PLEIOTROPIC| A GENELOR
Pe lâng\ determinarea `n fenotip a unui caracter de c\tre o singur\ gen\ sau de mai multe gene, s-a constatat c\ sunt [i cazuri când o singur\ gen\, determin\ fenotipic dou\ sau mai multe caractere diferite, fenomen denumit pleiotropism, (fig. 40). Gena respectiv\ care determin\ influen]area mai multor caractere se nume[te gen\ pleiotropic\.

A1

P1 P2 P3 P4 P5 Fig. 40. Schema ac]iunii pleiotropice a genelor; A1= gena care determin\ efecte multiple (P1......P5).

Mendel a fost primul care a observat c\ la maz\re acela[i factor ereditar a influen]at culoarea florilor [i culoarea tegumentului la semin]e. Kühn a observat la molia de f\in\ c\ aceea[i gen\ A, ce determin\ pigmentarea `nchis\ a ochilor, epidermei [i testiculelor influen]eaz\ [i dezvoltarea, `n timp ce alela sa recesiv\ determin\ ochii ro[ii, epiderma [i gonadele depigmentate, reducând [i ritmul de dezvoltare [i vitalitatea. La [oareci, pigmentarea p\rului, a irisului [i a pielii sunt determinate de un singur factor ereditar. La Drosophila, gena mutant\ (vg) determin\ apari]ia aripilor vestigiale, precum [i sc\derea fecundit\]ii, a longevit\]ii [i modific\ri morfofunc]ionale. Din cele prezentate, apare `ntradev\r evident faptul c\ o gen\ poate s\ determine mai multe efecte fenotipice, dat fiind interac]iunile ce se stabilesc la nivel genic. Aceasta este pleiotropia adev\rat\. Dar sunt [i cazuri când o gen\ determin\ sinteza unei proteine-enzime, care ac]ioneaz\ `n metabolismul celular la locul unui nod metabolic. Dac\ apare o gen\ mutant\, determinând sinteza unei alt tip de enzim\ sau hormon, va influen]a mai multe c\i metabolice care stau la baza dezvolt\rii altor `nsu[iri fenotipice, cu totul diferite. Aceasta atrage dup\ sine modific\ri care aparent nu au nici o leg\tur\ `ntre ele. Aceasta este pleiotropia fals\. Un exemplu de pleiotropie fals\ `ntâlnit\ la animalele domestice este piticismul. {oarecii pitici, taurinele pitice (mai ales la rasa Hereford), g\inile pitice, pe lâng\ faptul c\ se deosebesc de cele normale prin greutatea vie [i dezvoltarea corporal\, au [i o fecunditate redus\, o dezvoltare mai [tears\ a caracterelor sexuale secundare, un procent mai mare de mortalitate. Piticismul este datorat unei gene mutante (dw), ce determin\ lipsa, (sau reducerea) celulelor acidofile din structura lobului anterior al hipofizei, responsabil\ de secre]ia hormonilor adenohipofizari. Efectele pleiotropice multiple ale acestei gene sunt false. Aceasta deoarece gena (dw) `n stare homozigot\, are efect numai asupra diferen]ierii [i cre[terii celulelor ce secret\ hormoni adenohipofizari. Cum ace[tia au multiple efecte (somatotropi, gonadotropi, tireotropi), vor duce la influen]area negativ\ a tuturor acestor func]ii sau “organe ]int\”. Deci toate aceste efecte multiple ale genei “dw” sunt efecte secundare celei principale: lipsa celulelor acidofile antehipofizare. Afirma]ia este sus]inut\ [i de faptul c\

- 73 -

1/3 [oareci negri).1. Fenomenul de letalitate de dominan]\. . precum [i celelalte manifest\ri. 7. se explic\ prin faptul c\ 1/3 din [oarecii galbeni homozigo]i (AA). `n urma `ncruci[\rii `ntre ei a [oarecilor de culoare galben\. Deci raportul de segregare de 2/1. cu simptome complexe de afec]iuni digestive. gene care se numesc letale. el g\sind embrioni mor]i la femelele gestante `n faze timpurii ale gesta]iei. Fenomenul de letalitate la Karakulul brum\riu. iar fenomenul letalitate. 41. precum [i la oile Karakul sau }urcan\ varietate brum\rie. Fig. iar culoarea neagr\ este recesiv\. 41). Dac\ la f\tare mieii brum\rii [i negri sunt `ntr-un raport de 3:1. `n `ncruci[area [oarecilor de culoare galben\. deoarece din `ncruci[area acestora rezult\ un raport de segregare de 3:1.implantarea unei hipofize de la [oarecii cu cre[tere normal\ la [oarecii pitici. Segregarea `n cazul manifest\rii letalit\]ii de dominan]\. din mieii brum\rii mor circa 25% (cei homozigo]i SS). determin\ atonia prestomacelor. fa]\ de raportul de segregare de 3/1 `n favoarea [oarecilor galbeni. Mieii viabili care dep\[esc vârsta de 10 luni sunt heterozigo]i (Ss). redreseaz\ cre[terea normal\. GENE LETALE Raporturile de segregare normale. datorit\ prezen]ei genei recesive a. mor `n stadiul embrionar. Reducerea func]ional\ a nervului vag. se `ntâlne[te [i la vulpile platinate. raport care ar fi fost normal s\ se ob]in\. constat\ c\ dominant\ este culoarea galben\. mai ales timpanit\ cronic\. `n stare homozigot\ (SS). fapt care se datoreaz\ unor gene care determin\ moartea zigotului sau individului `n cursul dezvolt\rii sale. Constantinescu. Cuénot (1905). pot suferi abateri [i datorit\ lipsei de viabilitate a zigo]ilor sau indivizilor. a fost remarcat `nc\ din anul 1932 de c\tre G. tr\gând astfel concluzia c\ formele parentale ce au fost `ncruci[ate erau heterozigote.6. ~n genera]ia urm\toare ob]ine atât produ[i de culoare galben\ cât [i produ[i de culoare neagr\. Verificând `n continuare transmiterea culorii prin `ncruci[are de `ntoarcere. Acest fenomen a fost pus `n eviden]\ pentru prima data de L. (fig. lipsa tranzitului piloric [i fermenta]ii gazoase. ~n cazul [oarecilor galbeni heterozigo]i (Aa) gena A nu-[i poate manifesta letalitatea. Cuénot ob]ine `ns\ un raport de segregare de 2/1 (adic\ 2/3 [oareci galbeni.74 - .2. L. Ajunge astfel la concluzia c\ produ[ii homozigo]i dominan]i (AA) nu sunt viabili. determin\ pe lâng\ culoarea brum\rie [i o dezvoltare func]ional\ insuficient\ a nervului vag. `n perioada de vârst\ pân\ la 10 luni odat\ cu consumul de furaje fibroase. K. Mai târziu s-a stabilit c\ gena care determin\ culoarea brum\rie (S).

care determin\ mortalitatea indivizilor homozigo]i `n propor]ie de peste 90% din cazuri. A3. (tabelul 5). Tipul Chinchilla are culoarea gri. recesive aa sau heterozigote Aa). ALELE MULTIPLE (POLIALELIA) Fenomenul de polialelie este definit de cazul `n care trei sau mai multe gene alternative. iar tipul himalaian care are blan\ alb\ [i botul. dat\ de genotipul cchcch. care este mai deschis\ comparativ cu a mieilor heterozigo]i (Ss). ~ntr-o serie alelic\ (ex. prezint\ st\ri alternante [i determin\ fenotipuri diferite la indivizi diferi]i.recesiv total). Toate aceste manifest\ri ale culorii ochilor la Drosophila melanogaster constituie o serie alelic\.2. A2. adic\ de ordinea `n care au ap\rut `n cursul evolu]iei. cea dominant\ (A). Dup\ gradul de ac]iune [i penetran]\. pe baza culorii mucoaselor (bucal\. gene subvitale. au ochii de culoare ro[ie ce se transmite dominant. Num\rul de genotipuri care pot ap\rea ca urmare a combina]iilor dintre genele unei serii alelice. a doua fa]\ de a treia [i urm\toarele [. Tipul s\lbatic este intens colorat [i are genotipul CC.90%. exist\ numeroase forme intermediare. care se g\sesc situate pe aceia[i loci `n cromozomii omologi. toat\ grupa de gene poart\ denumirea de alele multiple sau serii de alele. genele letale se `mpart conven]ional `n: gene letale. Procesul este similar cu cel provocat de o gen\ dominant\ `n stare homozigot\.Datorit\ manifest\rii fenomenului de letalitate la mieii Karakul. `n care n reprezint\ num\rul de alele din cadrul seriei. iar seriile de alele multiple sunt rezultatul muta]iilor succesive care au avut loc `n popula]ia respectiv\. Fenomenul de polialelie se manifest\ `n cadrul popula]iilor de indivizi. pentru c\ indivizii purt\tori de gene letale folosi]i la reproduc]ie. cu o letalitate cuprins\ `ntre 10 [i 50% gene cvasinormale. 7. iar cea recesiv\ este o mutant\ a acesteia. reprezint\ “tipul s\lbatic” sau “standard”. Alela de tip s\lbatic care este dominant\ se noteaz\ cu A sau a+. `nalt . De aceea este necesar\ identificarea indivizilor purt\tori de gene letale. fiind determinat\ de alela standard notat\ w+. acceptate `n nomenclatura interna]ional\. etc). difuzeaz\ gena `n popula]ie astfel putându-se `nregistra pierderi foarte mari. Forma total recesiv\ o reprezint\ ochii de culoare alb\ (w).a. Letalitatea este un fenomen total nedorit. Serii de alele multiple se `ntâlnesc la majoritatea roz\toarelor. rezultat al muta]iilor succesive al alelei “standard”.75 - . gena C determinând culoarea aguti.pitic. Perechile de caractere opuse au corespondent `n cromozomi. A2. cu toate c\ sunt plasate pe acela[i locus `n cromozomii omologi. Morgan a pus `n eviden]\ seria de alele pentru culoarea ochilor la Drosophila melanogaster. iar seria de alele ce apare prin muta]ie se noteaz\ cu acelea[i litere la care se adaug\ un indice de ordine numeric\ (ex. Mai frecvent. A3). iar efectul acestora este exprimat prin dou\ fenotipuri contrastante (ex.d. Dintre cele dou\ gene alele. Mieii homozigo]i vor fi destina]i sacrific\rii pentru ob]inerea pielicelii. Când trei sau mai multe gene. iar fenomenul polialelie. fiind notate cu simboluri derivate din cuvintele engleze[ti. A4 sau a1. A1. Aceasta `nseamn\ c\ prin procesul de `mperechere `ntâmpl\toare a alelelor dintr-o serie alelic\. pentru a-i exclude categoric de la reproduc]ie.7. iar `ntre cele dou\ fenotipuri extreme (dominant . pot ap\rea la descenden]i expresii fenotipice diferite. este egal cu 1/2 (n2 + n). cu o letalitate sub 10%. letalitatea este provocat\ de gene recesive `n stare homozigot\. care determin\ o letalitate a homozigo]ilor `ntre 50 .m.1. imediat dup\ f\tare se caut\ s\ se identifice mieii homozigo]i pentru culoarea brum\rie (SS). Indivizii normali care sunt de tip s\lbatic sau standard. ~n cazul unui organism diploid nu pot exista decât dou\ alele (homozigot dominante AA. vârful cozii. A1. a3). galben – verde. sau indicele expresiei fenotipice care o determin\. fiind deci recesiv\. indice ce reprezint\ ordinea `n care au ap\rut. respectiv `n genele alelomorfe (sau alele). prima alel\ este dominant\ fa]\ de urm\toarele. nazal\). al . `n func]ie de apropierea dintre ele. sunt plasate pe acela[i locus `n cromozomi [i determin\ varia]ii ale aceluia[i caracter. gene semiletale. cel mai cunoscut exemplu fiind cel pentru pigmentarea bl\nii la iepuri. a2.

76 - . sau nu le de]in deloc. are genotipul chch. au aplicabilitate practic\ `n stabilirea paternit\]ii descenden]ilor. segregare [i transmitere `n genera]iile urm\toare. diferit de cel realizat de fiecare gen\ `n parte. pe care o singur\ gen\ nu `l poate determina.g\lbui – pai Glaben . INTERAC}IUNEA DINTRE GENELE NEALELE Legile mendeliene au explicat ereditatea. Din aceste rezultate ob]inute. independente una de alta `n ceea ce prive[te modul de combinare. Astfel plantele care vor de]ine cele dou\ gene dominante nealele [i complementare `n stare homozigot\ sau heterozigot\. Deci cele 4 gene C  cch  ch  ca. . dând na[tere unui caracter nou. Tabelul 5 Seria de alele pentru culoarea ochilor la Drosophila melanogaster Simbolul alelelor W Ww Wco Wbl We Wch Wa WP Wi Wec W Denumirea aleleor Wild – type White – wine White – coral White – blood White – cosin White – chery White – apricot White – pearl White – iwory White – ecrue White Aspectul fenotipic al culorii ochilor Tipul s\lbatic: ro[u intens `nchis Ro[u `nchis Ro[u – rubiniu – aprins Ro[u – rubiniu . INTERAC}IUNEA COMPLEMENTAR| A GENELOR Reprezint\ fenomenul prin care dou\ sau mai multe gene nealele interac]ioneaz\. a doua (cch) este dominat\ de prima alel\ [i le domin\ pe urm\toarele [. iar `n F2 apar alte raporturi de combinare.d.1. ci loci diferi]i.g\lbui Roz . iar culoarea ro[ie este dat\ de interac]iunea complementar\ a genelor dominante A [i B. ce provin din mame ce au fost montate cu doi reproduc\tori masculi. rezult\ c\ formele parentale de culoare alb\ sunt determinate de prezen]a separat\ a genelor dominante A [i B. 7.2. Sunt `ns\ numeroase cazuri. 7.slab ro[cat Sidefiu .u[or g\lbui Alb .u[or g\lbui Alb Studiul grupelor sangvine [i a tipurilor de transferine care sunt determinate de asemenea de serii alelice. Prin `ncruci[area a dou\ forme diferite de Lathyrus odoratus cu flori albe având genotipurile.g\lbui Roz . care aparent se abat de la cele mendeliene. Bateson [i Punnett (1908). se numesc gene nealele. epistazia. `n timp ce combina]iile care de]in numai una dintre cele dou\ alele dominante. sunt de culoare ro[ie (cu genotipul A-B-). Fenomenul de interac]iune dintre genele nealele a fost sesizat `ntr-o serie de hibrid\ri.urechilor [i al picioarelor negre. Apari]ia noului caracter schimb\ [i raporturile mendeliene de segregare. când pentru exteriorizarea unui singur caracter colaboreaz\ mai multe perechi de gene.a. Exist\ [i tipul albino. bazându-se pe considerentul c\ o pereche de caractere sunt determinate de o singur\ pereche de gene alele. Astfel de gene se numesc gene complementare [i pot fi dominante sau recesive. Perechile de gene care `n interac]iune nu ocup\ acela[i locus `n cromozomi. stabilindu-se c\ principalele forme de interac]iune de acest tip sunt: complementaritatea de dominan]\ [i recesivitate. `n care prima alel\ este dominant\ fa]\ de celelalte trei. interac]iunea modificatoare a genelor [i interac]iunea polimer\ a genelor. aaB-. AAbb [i aaBB. atât la plante cât [i la animale. aabb). iar fenomenul interac]iunea dintre genele nealele. (cu genotipul heterozigot AaBb).2.ro[cat Culoarea perlei .m. Complemetaritatea de dominan]\ . ei au ob]inut `n F1 o form\ nou\ cu flori ro[ii.2. determinat de alelele caca.este forma de interac]iune `n care dou\ gene nealele dominante determin\ un caracter nou.2. ~n F2 s-au ob]inut dou\ grupe fenotipice `ntr-un raport de segregare de 9:7. sunt de culoare alb\. Acest fenomen a fost observat pentru prima dat\ de W. (având genotipurile A-bb. complet depigmentat. din interac]iunea c\rora pot ap\rea `n F1 caractere cu totul noi. constituie o serie alelic\.

iar fenotipul maro . având creasta sub form\ de miez de nuc\. aB. Un alt exemplu clasic al interac]iunii complementare de dominan]\ dintre gene. Din `ncruci[area probalistic\. este redat de Bateson [i Punnett. provenite de la cele dou\ forme parentale. Interac]iunea complementar\ dominant\ dintre genele nealele. (fig. cu g\ini din rasa Dorking care de asemenea au penajul alb (dar genotipul pentru culoarea penajului aaBB). Fig. A[adar tipul de creast\ nuciform\ apare din interac]iunea complementar\ a celor dou\ gene dominante A [i B. vor avea culoarea maroro[cat. inexistent\ la genitori. Astfel. creast\ simpl\ din]at\.ro[cat. dar `ntre combina]iile fenotipice a ap\rut o combina]ie nou\. vor avea culoarea alb\. (genotipul AaBb). iar din interac]iunea genelor recesive a [i b rezult\ creasta simpl\ din]at\. Astfel 9/16 combina]ii fenotipice cu genotipurile A-B-.77 - . (genotipul aaBB). 43). `n F2 raportul de segragare va fi de 9:7. Astfel 9/16 vor avea creast\ sub form\ de miez de nuc\ (sau nuciform\). [i ab) produ[i de indivizii primei genera]ii. având genotipurile A-B-. Astfel. privitor la transmiterea ereditar\ a formei de creast\ la p\s\ri. a penajului maro . iar 7/16 combina]ii fenotipice având geriotipurile A-bb. `ncruci[ând rasa Wyandotte cu creasta sub form\ de rozet\ (cu genotipul AAbb). cu rasa Brahma care are creasta b\tut\. va determina apari]ia la descenden]ii heterozogo]i (AaBb) din F1. (culoarea maro – ro[cat : alb\). ~n F2 s-a produs segregarea `ntr-un raport fenotipic de tip mendelian de 9:3:3:1. Trebuie men]ionat c\ `n cadrul formelor parentale culoarea alb\ se transmite ca atare `n descenden]\. aabb. fiind identici cu formele parentale.ro[cat apare ca rezultat al interac]iunii complementare a genelor dominante A [i B. . `ncruci[area g\inilor din rasa Negerhühn care au penajul de culoare alb\ (având genotipul pentru culoarea penajului AAbb). 3/16 vor fi cu creast\ sub form\ de rozet\ (genotipurile A-bb). 42. a rezultat `n F1 o descenden]\ cu un nou fenotip. deosebite de ale genitorilor. a celor patru categorii de game]i pentru fiecare sex. (AB. situa]ie `n care determin\ apari]ia unor fenotipuri noi.Fenomenul complementarit\]ii de dominan]\ a fost observat [i la p\s\ri. Ab. `n `ncruci[area raselor de g\ini Negerhühn [i Dorking cu penajul de culoare alb\ [i segregarea `n genera]ia F2 `n raport de 9:7. (fig. 3/16 cu creast\ b\tut\ (genotipurile aaB-) [i 1/16 cu creast\ simpl\ din]at\ (genotipul aabb). aaB-. 42).

acestea având cel pu]in o gen\ dominant\ ce determin\ acest caracter. 43. aflate `n stare homozigot\. determinat\ de prezen]a uneia sau mai multor gene nealele dominante A [i B. ~n F2 vor rezulta16 combina]ii ce segreg\ `n dou\ grupe fenotipice `ntr-un raport de 15:1. Interac]iunea complementar\ dominant\ dintre gene. diferit de al formelor parentale. posed\ gene duplicate. dar este clar c\ se deosebe[te de aceasta. Dac\ se `ncruci[eaz\ dou\ variet\]i ale acestei specii una cu capsula sub form\ triunghiular\ (AABB). `n `ncruci[area g\inilor din rasa Wyandotte cu creasta sub form\ de rozet\ [i a g\inilor din rasa Brahma cu creasta b\tut\.Fig. cu prilejul cercet\rii eredit\]ii formelor de capsule la Capsella bursa-pastoris. Specia Capsella bursa-pastoris fiind tetraploid\.reprezint\ tipul de interac]iune `n care dou\ gene nealele recesive interac]ioneaz\ complementar. determinat\ de prezen]a `n stare homozigot\ a celor dou\ gene recesive a [i b. cu o alt\ varietate care are capsul\ ovoidal\ (aabb). . determinat\ de interac]iunea dintre cele dou\ gene recesive a [i b. Acest caz este considerat asem\n\tor cu polimeria aditiv\. 44). deoarece cele 15 combina]ii cu capsul\ triunghiular\ sunt asem\n\toare fenotipic. care pot determina interac]iunea complementar\ de recesivitate. Complementaritatea de recesivitate . (fig. [i o combina]ie cu capsule sub form\ ovoidal\.78 - . adic\ 15/16 combina]ii cu capsule triunghiulare. determinând un fenotip nou. se ob]ine la descenden]a din F1 doar capsule triunghiulare (genotipurile fiind heterozigote AaBb). cu apari]ia `n F2 a unui raport de segregare de 9:3:3:1. Acest fenomen a fost observat pentru prima dat\ de Shull (1914).

Epistazia poate fi rezultatul ac]iunii unei gene dominante. INTERAC}IUNEA DE EPISTAZIE A GENELOR Epistazia. sau a genei b care determin\ culoarea maron. care nu permite manifestarea genei B care este o gen\ hipostatic\. 7. negrii [i maron `ntr-un raport fenotipic de 12:3:1. 44.79 - . ~n F1 formele heterozigote (AaBb). de culoare alb\. 3/16 combina]ii vor fi boabe cenu[ii (având genotipurile aaB-) [i 1/16 cu boabe galbene (cu genotipul recesiv aabb). se manifest\ genele hipostatice B sau b. se manifest\ gena hipostatic\ B.2. `n urma `ncruci[\rii `ntre Avena fatua cu boabe negre (cu genotipul AABB). sau se poate manifesta sub ac]iunea unei gene recesive.a fost observat\ [i explicat\ de Nilson . iar gena al c\rei efect este `mpiedicat s\ se manifeste se nume[te gen\ hipostatic\.Fig. segregarea se produce `n raport de 12:3:1.2. (fig.Ehle (1911). iar `n absen]a genei epistatice A. . Din `mperecherea acestora `n genera]ia F2 vor rezulta câinii albi. supresoare sau inhibitoare. Epistazia de dominan]\ . Interpretarea genetic\ a fenomenului este c\ gena dominant\ A este o gen\ epistatic\. care este o gen\ epistatic\. ~n prezen]a acesteia manifestarea genei B care determin\ culoarea neagr\. Fenomenul a fost observat [i la unele specii de animale. reprezint\ fenomenul de interac]iune dintre genele nealele. este `nhibat\. `n F1 se ob]in indivizi heterozigo]i (AaBb). Complementaritatea de recesivitate `n cazul `ncruci[\rii celor dou\ forme de Capsella bursa-pastoris [i segregarea `n F2 `ntr-un raport de 15:1. Gena care `mpiedic\ manifestarea altei gene se nume[te gen\ epistatic\. determinând apari]ia culorii negre sau maron a p\rului. cu câinii de culoare maron (genotipul aabb). vor avea culoarea neagr\. cu boabe galbene (cu genotipul pentru culoarea boabelor aabb). 45). Interpretarea genetic\ este urm\toarea: câinii de culoare alb\ au prezent\ `n genotip cel pu]in una din genele dominante A. prin care o gen\ `mpiedic\ manifestarea altei gene. ~n lipsa genei epistatice A. Astfel din `ncruci[area câinilor de culoare alb\ (având genotipul pentru culoare AABB). Fenomenul de epistazie duce la modificarea raportului de segregare `n F2 [i la apari]ia unor caractere pe care nu le-au avut genitorii. respectiv 12/13 combina]ii vor avea bobul negru (având genotipurile A-B-. [i Avena sativa (ov\zul cultivat). ~n F2. care va determina culoarea cenu[ie a boabelor.2. A-bb).

Genotipul homozigot total recesiv (aabb).80 - . Din `ncruci[area celor dou\ rase. cu ob]inerea `n F2 a unui raport fenotipic de segregare de 12:3:1. culoarea alb\ a penajului este determinat\ de o gen\ epistatic\ A. heterozigo]ii din F1 vor manifesta culoarea alb\. cresc\torii preferând culoarea alb\. iar `n F2 se ob]in indivizi de culoare alb\ [i neagr\ `ntr-un raport de 13/3 (fig. aacc). Explica]ia genetic\ a raporturilor de segregare rezultate este c\ `n cazul rasei Leghorn. Fenomenul a fost observat `n cazul `ncruci[\rii [oarecilor de culoare alb\ (având genotipul aaCC). . vor avea culoarea cenu[ie. indiferent dac\ acestea sunt `n stare dominant\ sau recesiv\. iar `n evolu]ia rasei a ap\rut aceast\ gen\ epistatic\.reprezint\ ac]iunea epistatic\ a unei perechi de gene homozigote recesive asupra altor gene nealele. se manifest\ gena hipostatic\ B. care este o gen\ color [i determin\ apari]ia culorii negre a penajului. `n `ncruci[area a dou\ rase de g\ini cu penajul alb: rasa Leghorn [i Wyandotte. ce a fost favorizat\ prin selec]ie. `n `ncruci[area cu rase ce au penajul colorat. iar culoarea alb\ a rasei Wyandotte se comport\ recesiv `n asemenea `ncruci[\ri. De fapt la origine rasa Leghorn a fost o ras\ cu penajul colorat. {i la p\s\ri a fost remarcat fenomenul epistaziei de dominan]\. ~n F2 se produce segregarea `n urm\toarele propor]ii: 9/16 de culoare gri (cu genotipurile A-C-). Epistazia de dominan]\ `n cazul `ncruci[\rii câinilor de culoare alb\ [i maron. 3/16 de culoare neagr\ (având genotipurile A-cc) [i 4/16 de culoare alb\ (cu genotipurile aaC-. 45. cu [oareci de culoare neagr\ (AAcc) (fig. ~n lipsa genei epistatice. va avea de asemenea culoarea alb\.Fig. Epistazia de recesivitate . 47). ~n F1 heterozigo]ii AaBb. 46). Culoarea alb\ a penajului la rasa Leghorn se manifest\ dominant.

Epistazia de dominan]\ `n cazul `ncruci[\rii g\inilor de culoare alb\ din rasa Leghorn [i Wyandotte. Epistazia de recesivitate `n cazul `ncruci[\rii [oarecilor de culoare alb\ [i neagr\. 46. Culoarea alb\ o au [i indivizii homozigo]i recesivi aacc. 47. Fig. se remarc\ ac]iunea epistatic\ a genei recesive a. cu ob]inerea `n F2 a unui raport de segregare de 9:3:4. care `n stare homozigot\ (aa). `nhib\ manifestarea genei color C. cu ob]inerea `n F2 a unui raport de segregare de 13:3. Din analiza genetic\ a rezultatelor segreg\rii.81 - .Fig. astfel c\ fenotipurile rezultate vor fi de culoare alb\. .

Genele modificatoare pot influen]a pozitiv intensificând ac]iunea unor gene. intensitatea de culoare difer\ foarte mult de la un individ la altul. dar care influen]eaz\ `n mod cumulativ acela[i caracter. atunci când genele polimere `[i `nsumeaz\ efectul `n exprimarea fenotipic\ a unui caracter.3. de c\tre gene localizate `n al]i loci care se numesc gene modificatoare. remarc\ c\ intensit\]ile de culoare erau diferite. Exemplificarea acestui fenomen. sunt determinate de mai multe gene nealele care segreg\ independent. prin care este modificat\ ac]iunea unor gene dispuse `n diferi]i loci care determin\ o anumit\ expresie fenotipic\. sub ac]iunea unor gene modificatoare. Polimeria aditiv\ . trebuie s\ se ]in\ cont de ac]iunea genelor modificatoare. 7. sunt determinate dup\ acest tip de interac]iune genic\. INTERAC}IUNEA MODIFICATOARE A GENELOR Reprezint\ tipul de interac]iune nealelic\. indiferent de num\rul de gene polimere care sunt prezente `n genotip. pân\ la extrem de lat. ~n procesul de ameliorare genetic\ a popula]iilor de animale domestice. culoarea ar fi trebuit s\ fie identic\. Pe baza acestor constat\ri. De fapt [i procesul de selec]ie artificial\ a animalelor.2. acestea fiind denumite gene intensificatoare sau amplificatoare. care pot influen]a manifestarea fenotipic\ a celor 20 de gene implicate `n exprimarea culorii standard. care astfel pot amplifica sau reduce efectul genelor ce determin\ caracterul principal. East (1910 . dispuse `n diferi]i loci. adic\ 15/16 combina]ii fenotipice cu boabe colorate [i 1/16 combina]ie cu boabe de culoare alb\. descenden]a dihibrid\ din F2 fiind grupat\ `n cinci clase fenotipice astfel: . Nilsson Ehle (1908). ~n cazul indivizilor care prezint\ `n genotip aceste gene pentru culoarea standard.7. deoarece toate caracterele cantitative. Fenomenul de polimerie aditiv\ a fost remarcat pentru prima dat\ de H.2. sau pot diminua capacitatea de expresie fenotipic\ a altor gene.4. ceea ce determin\ ca prezen]a `n genotip a cât mai multe gene polimere cu efect favorabil. poate fi dat\ de rezultatele ob]inute de Nilsson Ehle `n `ncruci[area soiurilor de grâu cu boabe ro[ii cu soiuri de grâu cu boabe albe. ce va asigura o anumit\ l\]ime constant\ a brâului. la porumb. fiind denumite gene reduc\toare sau restrictive. poligene sau factori multiplii. de produc]ie. Din examinarea combina]iilor cu boabe colorate. Ac]iunea [i efectele genelor modificatoare pot fi exemplificate `n cazul rasei de porci Hampshire. este un proces de “c\utare” a genelor cu efect aditiv pentru anumite produc]ii urm\rite. intermediar\ formelor parentale.2. ~n prima genera]ie hibrizii erau uniformi având boabele de culoare roz\. Aceste nuan]e de culoare sunt date de prezen]a unor gene modificatoare. chiar pân\ la anulare. iar intensitatea de culoare diferit\ este dat\ de num\rul de gene dominante prezente `n genotip. din care 15 sunt dominante [i 5 recesive.82 - . s-a emis teoria polimeriei aditive. la grâu [i de E. acest brâu poate lua dimensiuni de la foarte `ngust. poart\ denumirea de gene polimere. La nurc\ (Mustella vison). reprezint\ fenomenul de determinare ereditar\ a unui caracter cantitativ sau a unei `nsu[iri cantitative prin ac]iunea simultan\ a mai multor gene nealele [i echivalente. deoarece pot determina modific\ri `n nivelul de exprimare cantitativ al unei `nsu[iri productive. Deci genele modificatoare au capacitatea de a amplifica cantitativ activitatea unor gene de baz\.1913). s\ amplifice nivelul de manifestare al caracterului. culoarea standard brun\ `nchis este dat\ de 20 de perechi de gene. INTERAC}IUNEA POLIMER| A GENELOR Polimeria. este dat\ de o pereche de gene alele cu ac]iune dominant\. de[i `n condi]iile unui genotip identic pentru aceast\ varietate de culoare.2. Polimeria poate fi aditiv\. sau neaditiv\ situa]ie `n care manifestarea unui fenotip este identic\. cumularea acestora `n genotipul indivizilor prin `ncruci[are [i transmiterea lor `n succesiunea genera]iilor de indivizi.reprezint\ forma cea mai important\ de manifestare a polimeriei. La aceast\ ras\ apari]ia brâului de culoare alb\ `n jurul spetelor. La unele popula]ii de porcine din rasa Hampshire. Ei au obseravat c\ unele caractere cantitative. M. care [i-au manifestat efectul cumulativ. sau de a le diminua efectul. ~n F2 ob]ine o segregare `n raport de 15:1. Seria de gene care determin\ formarea unuia [i aceluia[i caracter cantitativ.

sesizarea genotipului dup\ efectul fenotipic devine deosebit de dificil\. Polimeria neaditiv\ . Aceste importante consecin]e ale ac]iunii aditive a genelor. ~n cadrul acestui tip de interac]iune polimer\. s-au adus `n aten]ia cercet\torilor din domeniul biologiei. dar num\rul de fenotipuri care rezult\ este foarte mare. Se remarc\ astfel. caracter recesiv (cu genotipul aabb). au dat posibilitatea interpret\rii citogenetice a legilor lui Mendel. iar tratarea acestora se va face mai pe larg `n studiul eredit\]iii caracterelor cantitative. dou\. cu atât se amplific\ caracterul de culoare al boabelor. cu atât mai mare cu cât num\rul de gene polimere implicate `n determinarea caracterului este mai mare. care intereseaz\ `n mod deosebit `n procesul de selec]ie artificial\. ~n primul rând trebuie luat `n considerare faptul c\ segregarea genotipurilor se produce dup\ legile mendeliene. `n urma `ncruci[\rilor dihibride dintre p\rin]i homozigo]i pentru alele dominante [i recesive. de produc]ie. ceea ce impune utilizarea de metode combinate. TRANSMITEREA ~NL|N}UIT| A CARACTERELOR 7. O astfel de interac]iune polimer\ neaditiv\ se `ntâlne[te la g\ini. se apropie de cea a distribu]iei normale. un sistem de evenimente despre ereditate. de muta]ie [i recombinare prin care se realizeaz\ caracterele individuale ale organismelor. Ulterior W. este puternica influen]\ pe care condi]iile de mediu le exercit\ asupra lor. ~n acest fel distribu]ia varia]iilor genotipice vor interfera cu varia]iile determinate de condi]iile de mediu. cu g\ini cu picioare ne`mbr\cate. `n aprecierea corect\ a genotipului. iar `n F2 raportul de segregare este de 15:1 `n favoarea fenotipului picioare `mbr\cate cu penaj. trei sau patru cu ac]iune dominant\. O alt\ caracteristic\ a caracterelor poligenice. Consecin]ele ac]iunii aditive a genelor sunt deosebit de importante `n transmiterea caracterelor cantitative. raportul de segregare `n F2 este de 15:1. mitoza dar mai ales meioza. `n `ncruci[area unor rase cu picioare `mbr\cate cu penaj. Johannsen (1903). vor determina manifestarea identic\ a caracterului. TEORIA CROMOZOMAL| A EREDIT|}II Dup\ anul 1900. Toate genotipurile care con]in o gen\.este proprie caracterelor calitative.Num\rul de gene dominante: Raport de segregare: Fenotipul: 4 1 Ro[u 3 4 ro[u deschis 2 6 roz 1 4 ro[u `nchis 0 1 alb. 7. acestea manifestând caracterul identic indiferent de num\rul genelor dominante prezente `n genotip. Distribu]ia frecven]elor pentru combina]iile fenotipice ce rezult\ `n urma unei astfel de segreg\ri. Descoperirea diviziunii celulare.1. care de altfel considera c\ transmiterea ereditar\ a caracterelor [i `nsu[irilor se datoreaz\ unor factori ereditari. ceea ce determin\ ca sesizarea diferen]elor dintre genotipuri s\ fie [i mai dificil\. ceea ce m\re[te curba de varia]ie a caracterului respectiv.3. Problematica caracterelor poligenice este deosebit de important\ `n ameliorarea genetic\ a animalelor.3. ~n aceste condi]ii. iar nivelul de manifestare al unui caracter este acela[i. cu cât cre[te num\rul de gene cu efect aditiv `n genotip. practic este aproape imposibil de a separa pe grupe fenotipice distincte. impune utilizarea unor metode adegvate de studiu [i interpretare a acestora. ~n prima genera]ie indivizii prezint\ picioarele `mbr\cate cu penaj. cu toate propriet\]ile [i caracteristicile ei. Deoarece majoritatea caracterelor cantitative sunt determinate de un num\r mare de gene alele. indiferent de num\rul genelor cu ac]iune dominant\ prezente `n genotip. `nlocuie[te termenul de factor ereditar cu no]iunea de gen\. . un ansamblu de no]iuni [i argumente experimentale care au contribuit la dezvoltarea ulterioar\ a cercet\rilor asupra mecanismului ereditar.83 - . caracter dominant (având genotipul AABB). care a fost definit\ ca fiind cea mai mic\ unitate func]ional\. rezultatele unei segreg\ri. iar efectele fiec\rei gene sunt mici.

7. teorie care este cunoscut\ [i sub numele de morganism. ciclul de via]\ al acesteia fiind la 12 zile. pot avea loc schimburi de segmente cromatidice `ntre cromozomii omologi. C. fenomen care poart\ denumirea de `nl\n]uire a genelor sau linkage. existen]a `n celulele somatice a perechilor de cromozomi. identitatea morfologic\ [i fiziologic\ a cromozomilor omologi. dar a fost demonstrat pe cale experimental\ de c\tre W. posibilitatea de a fi `nmul]it\ u[or `n laborator. foarte diferi]i `ntre ei din punct de vedere morfologic.2. Concluziile la care au ajuns Sutton [i Boveri sunt de o importan]\ deosebit\ [i pun bazele teoriei cromozomale a eredit\]ii. ~nl\n]uirea genelor plasate pe acela[i cromozom (sau linkage-ul).3. ocupându-se de studiul procesului de diviziune celular\ la Ascaris megalocephala. care au fost confirmate ulterior de metodele moderne de citologie [i genetic\ molecular\.S. iar prin compararea evolu]iei cromozomilor cu modul de comportare al factorilor ereditari studia]i de Mendel. Walter S. Bateson [i R. Theodor Boveri. iar la rândul lui va transmite `n descenden]\ copia uneia dintre cele dou\ gene. genele fiind unit\]i ale acestora [i se g\sesc `n num\r mai mare pe fiecare cromozom. a conchis c\ nu pot fi confundate genele cu cromozomii. Bazându-se pe faptul c\ num\rul cromozomilor este mai mic. unitatea de segregare `n gametogenez\ nu este gena ci cromozomul. H. având ca rezultat apari]ia game]ilor recombina]i. care prezint\ o serie de avantaje cum ar fi: o succesiune rapid\ a genera]iilor. ~NL|N}UIREA GENELOR (LINKAGE) Fenomenul de `nl\n]uire a genelor a fost intuit pentru prima dat\ de W. Sutton (1902). Bridge [i H. care segreg\ `mpreun\ cu toate genele pe care le de]ine. J. sunt localiza]i `n cromozomi au fost aduse `n anul 1902 de W. intrând `n patrimoniul geneticii moderne de c\tre zoologul american Thomas Hunt Morgan (1866-1945) [i colaboratorii s\i A. perecum [i cu consecin]ele acestor mecanisme ereditare. ocupând `n mod constant acela[i locus. Müller. Boveri `n Germania. Deci unitatea de segregare `n gametogenez\ nu este gena ci cromozomul.Argumente experimentale `n sprijinul tezei conform c\reia factorii ereditari (genele). fiecare cromozom migrând `n celula sexual\ cu toate genele de care dispune. Morgan (1910) la Drosophila melanogaster. Teoria cromozomal\ a eredit\]ii . existen]a unui num\r mare de mutante. care dezvolt\ [i clarific\ urm\toarele probleme: fiecare gen\ ocup\ o pozi]ie bine definit\ pe cromozom denumit\ locus (plural loci). `n timpul meiozei I. iar `n game]i a unui num\r redus la jum\tate de cromozomi. Punnett (1906) la plante [i de T. Sturtevant. Analiza fenomenelor ereditare [i a numeroaselor rezultate experimentale ob]inute. semnaleaz\ individualitatea cromozomilor. a emis ideea c\ genele se g\sesc localizate `n cromozomi. ~n investiga]iile lor. au permis eviden]ierea unor principii [i legi privitor la localizarea genelor `n cromozomi [i a comportamentului acestora `n mecanismele de transmitere ereditar\.A [i de T.se ocup\ cu studiul mecanismelor de transmitere a caracterelor de c\tre genele localizate `n acela[i cromozom. genele sunt dispuse liniar pe cromozomi. Sutton. Sutton `n S. corespunz\tor st\rii diploide [i de omologie a cromozomilor. u[or de identificat. cât [i dup\ fecundare. num\rul mic de cromozomi (2n = 8).84 - . argumente care l-au condus la ideea c\ purt\torii eredit\]ii sunt cromozomii. Morgan [i colaboratorii s\i au ales ca obiect de cercetare Drosophila melanogaster. pe care-l p\streaz\ atât `n cursul procesului de formare a game]ilor.U. reprezint\ fenomenul prin care genele existente pe acela[i cromozom segreg\ [i se transmit `mpreun\ `n procesul meiozei. Aceast\ teorie este formulat\ definitiv. Ansamblul acestor principii [i legi fundamenteaz\ teoria cromozomal\ a eredit\]ii. `n cercet\rile `ntreprinse a observat comportamentul cromozomilor pe parcursul diviziunii mitotice [i meiotice. C. ca m\rgelele pe un fir de a]\. fenomen ce poart\ denumire de crossing-over. Fiecare individ posed\ pentru fiecare locus dou\ gene. iar num\rul caracterelor este mare. B. una provenit\ de la genitorul matern [i alta de la genitorul patern. Caracterele [i `nsu[irile controlate de gene localizate pe acela[i cromozom .

Dac\ num\rul de gene care se transmit complet `nl\n]uit ar fi foarte mare. cele dou\ caractere transmi]ându-se dup\ modelul monohibrid\rii ob]inându-se un raport de segregare de 3:1. iar prin `ncruci[are combinarea lor probalistic\ ne mai are loc. la care pe lâng\ tipul s\lbatic (standard) exist\ mai multe mutante. modul de transmitere a celor dou\ caractere `n F2. migreaz\ `mpreun\ `n V v ob]inut numai dou\ grupe fenotipice `n propor]ie egal\ 1:1. iar o form\ mutant\ prezint\ culoarea neagr\ a corpului (b) [i aripi scurte sau vestigiale (v). cu femele parentale homozigot recesive ( . Morgan a `ncruci[at musculi]e cu corpul cenu[iu [i aripi normale BBVV (tipul normal sau s\lbatic). Deci [i `n acest caz transmiterea genelor pentru culoarea corpului [i forma aripilor. temperatur\ etc. 48B). Descenden]a hibrid\ din F1. deci sunt `nl\n]uite. specific `ncruci[\rii indivizilor care se deosebesc prin dou\ perechi de caractere (fig. Acest fenomen a fost explicat de c\tre T. demonstreaz\ c\ legea segreg\rii independente a factorilor ereditari a lui Mendel are o valabilitate limitat\. Aceast\ constatare a dus la concluzia c\ cele dou\ caractere sunt determinate de gene dispuse `n acela[i cromozom.se transmit `mpreun\. Indivizii V v B b ) [i ( ). (forma mutant\) (fig 48). de]ine pe cei doi cromozomi omologi câte dou\ gene dominante [i recesive( heterozigo]i din F1 nu produc patru tipuri de game]i. fenomenul ar fi nedorit deoarece s-ar mic[ora considerabil variabilitatea. Morgan a constatat c\ apare o abatere de la legile mendeliene. Fenomenul de linkage poate s\ fie complet sau incomplet. bbvv. determinate de libera combinare a factorilor ereditari. se realizeaz\ complet `nl\n]uit. Linkage complet. vârst\. fa]\ de un raport de segregare de 9:3:3:1. nefiind posibil\ libera combinare [i transmiterea independent\ a lor. se transmit `mpreun\ [i au tendin]a s\ r\mân\ asociate la descenden]i. sau se produce `ntr-o anumit\ propor]ie. gene care sunt dispuse pe acela[i cromozom. Una din formele mutante la Drosophila se refer\ la culoarea corpului [i dimensiunile aripilor. Linkage-ul complet este influen]at de o serie de factori cum ar fi sexul indivizilor. game]i V v cursul form\rii game]ilor. ). Fenomenul de `nl\n]uire complet\ a genelor se `ntâlne[te foarte rar. ) din F1. B b b b . `n fiecare gamet g\sindu-se câte unul din cei doi cromozomi cu cele dou\ gene ( similari cu cei ai genera]iei parentale.85 - . ~n F2 nu au ap\rut forme noi. Procedând la retro`ncruci[area masculilor heterozigo]i pentru culoarea corpului [i forma aripilor ( B b ) [i ( ). manifest\ caracterele dominante. asem\n\toare formelor ini]iale. cum se ob]ineau `n analizele dihibrid\rii mendeliene (fig. având loc fie pentru toate genele dispuse `ntr-un cromozom sau numai pentru anumite segmente ale acestuia. reducându-se astfel capacitatea de adaptare a organismelor [i limitându-se posibilit\]ile de selec]ie. `n F2 s-au V v v v . Astfel tipul standard sau s\lbatic este caracterizat prin culoarea cenu[ie a corpului (B) [i aripi normal dezvoltate (V). exteriorizând caracterele dominante. Deci genele ( B b . cu musculi]e cu corpul negru [i aripi vestigiale. ). de tipul corp cenu[iu [i aripi vestigiale sau corp negru [i aripi normale. H. 48A). sunt dispuse pe acela[i cromozom. Urm\rind prin `ncruci[area formelor hibride din F1. ca `n cazul caracterelor determinate de gene plasate pe cromozomi diferi]i. dup\ cum `ntre genele linkate nu se produce niciodat\ crossing-over. ~n F1 heterozigo]ii (BbVv). ci numai dou\ tipuri. Morgan prin experien]e numeroase [i de detaliu efectuate pe Drosophila melanogaster. fa]\ de patru grupe fenotipice. fenomen care poart\ denumirea de linkage sau `nl\n]uire a genelor. Transmiterea `nl\n]uit\ a genelor plasate pe acela[i cromozom. corp cenu[iu [i aripi normale. Acest mod de comportare ereditar\ se explic\ prin faptul c\ genele care determin\ caracterele luate `n studiu (culoarea corpului [i forma aripilor).

48.A B 3 1 1 1 Fig.86 - . Linkage complet al genelor pentru culoarea corpului [i m\rimea aripilor la Drosophila melanogaster: A) Rezultatele `ncruci[\rii tipului s\lbatic cu forma mutant\. B) Rezultatele retro`ncruci[\rii. .

. Cunoa[terea grupelor de linkage [i a genelor care au tendin]a de a se transmite `nl\n]uit. const\ `n schimburile de fragmente cromatidice `ntre cromozomii omologi. a dus la concluzia c\ genele fiec\rui genotip se grupeaz\ [i se `nl\n]uie `ntotdeauna `n mod constant. a trece dincolo). Astfel. au eviden]iat faptul c\ este posibil\ manifestarea unui linkage incomplet. 8. `ncruci[ate cu tipul mutant cu corp negru [i aripi vestigiale. `ncruci[are. cromozomii sexului . (fig.156 de mutante. demonstreaz\ c\ `nl\n]uirea genelor nu este `n toate cazurile complet\ sau absolut\ [i ca urmare apare un linkage incomplet. segregarea se produce dup\ legile mendeliene. SCHIMBUL DE GENE DINTRE CROMOZOMII OMOLOGI (CROSSING-OVER) Cercet\rile efectuate asupra caracterelor [i `nsu[irilor determinate de genele dispuse pe acela[i cromozom. Studiul fenomenului de linkage. Morgan [i colaboratorii s\i au stabilit c\ cele peste 500 de mutante c\rora le corespund tot atâtea gene. `ntre cromozomii omologi. cu femele homozigot receseive din genera]ia parental\. . Fenomenul de linkage total sa manifestat atunci când s-au retro`ncruci[at masculi heterozigo]i din F1. “over” = peste.1912).5% musculi]e cu corp cenu[iu [i aripi normale. corespunde cu num\rul de cromozomi [i de asemenea num\rul de gene `nl\n]uite dispuse pe cromozom. La Drosophila melanogaster.5% musculi]e cu corp negru [i aripi normale. (Morgan . iar genele din cadrul aceluia[i grup de `nl\n]uire au tendin]a de a se transmite `nl\n]uit. din cadrul aceleia[i grupe de `nl\n]uire. adic\ apari]ia pe lâng\ fenotipurile parentale [i a unor fenotipuri rezultate din recombin\rile de gene. perechea a treia de cromozomi . grupa a III-a. se vor ob]ine `n F2 toate cele patru combina]ii posibile.12 mutante. ~n cazul retro`ncruci[\rii femelelor heterozigote din F1. Num\rul grupelor de `nl\n]uire.5% musculi]e cu corp cenu[iu [i aripi scurte.3. (tipul s\lbatic). formând grupe de `nl\n]uire sau grupe de linkage.141 de mutante. -83% caractere `nl\n]uite. 7. a fost numit crossing-over. Acest fenomen. se realizeaz\ tendin]a de transmitere `nl\n]uit\ a caracterelor. 41. 8. (recombinan]i). Existen]a crossing-overului. astfel: grupa I. dar nu `n raport egal. (recombinan]i). pentru principalele caractere ale unei specii. ceea ce asigur\ apari]ia formelor noi recombinate. grupa a II-a. corespunz\toare celor 4 perechi de cromozomi omologi. `n diplonemul primei diviziuni meiotice. are importan]\ atât pentru cercet\rile genetice cât [i pentru cele de ameliorare. care presupune un schimb de material genetic (deci de gene). ci `n urm\toarele propor]ii. grupa a IV-a. 49): 41. este `n corela]ie cu m\rimea acestuia. se grupeaz\ `n patru grupe de `nl\n]uire. cu masculii homozigo]i recesivi din genera]ia p\rin]ilor. deci cu musculi]e care aveau corpul cenu[iu [i aripi normal dezvoltate (tipul normal sau s\lbatic).228 de mutante. dat\ tot de Morgan [i colaboratorii s\i. hibridare.perechea a patra de cromozomi . Genele care apar]in unui grup de `nl\n]uire se transmit independent de genele celorlalte grupe de `nl\n]uire ale aceluia[i genotip.Grupele de `nl\n]uire a genelor. cu implica]ii majore asupra variabilit\]ii `n lumea vie. care face posibil\ includerea genelor `n game]i `n alte combina]ii decât cele `n care se g\sesc la p\rin]i. (tipul mutant).87 - . iar prin `ncruci[area organismelor care au caractere determinate de gene ce apar]in aceleia[i grupe de linkage. Explica]ia acestui fenomen. -17% caractere recombinate. “crossing” = `ntret\iere. prin `ncruci[area organismelor care au caractere determinate de gene ce apar]in la dou\ grupe diferite de linkage. (engl. perechea a doua de cromozomi .3. Morgan a pus `n eviden]\ acest fenomen tot `n experien]ele cu Drosophila [i anume chiar cu mutantele cu care a demonstrat fenomenul de linkage.5% musculi]e cu corp negru [i aripi scurte. Aceste descoperiri au eviden]iat `nc\ odat\ c\ genele sunt dispuse `n cromozomi [i au un amplasament liniar de-a lungul cromozomilor.

1924). care pân\ atunci se transmiteau `nl\n]uit. la 17 se manifest\ fenomenul de crossing-over.5% + 8. Apar astfel cromozomi noi. A. frecven]a de crossing-over este `ntotdeauna mai mic\ de 50%. dezvoltat\ de C. Dintre ipotezele emise asupra cauzelor crossing-overului. Mecanismul citologic al crossing-overului. crossing-overul este rezultatul complexului sinaptic realizat `ntre cromozomii omologi [i a chiasmelor realizate `ntre cromatidele . Este dat\ de procentul formelor noi recombinate.5% Fig. D. 49. ca rezultat al fragment\rii cromozomilor omologi la nivelul genelor `nl\n]uite [i regruparea acestora prin alipirea segmentului unui cromozom la cel\lalt cromozom [i invers. fenomen care mai târziu `[i va g\si demonstrarea [tiin]ific\ prin studii citologice [i analize genetice detaliate. indivizi cu caractere `nl\n]uite [i 17% indivizi cu caractere recombinate. s-au impus: ipoteza ruperii cromatidelor [i schimbului reciproc de segmente cromatidice sau teoria chiasmatipiei (considerat\ a fi cea real\). fiecare con]inând numai câte una din cele dou\ gene pân\ atunci `nl\n]uite. H. Teoria chiasmatipiei a fost elaborat\ de F. ceea ce `nseamn\ c\ dintr-o sut\ de indivizi. care apar `n descenden]\. demonstreaz\ existen]a unui linkage incomplet. Explica]ia genetic\ a fenomenului este urm\toarea: femelele heterozigote din F1 utilizate la retro`ncruci[are. rezultând astfel dou\ tipuri noi de cromozomi. dou\ tipuri identici cu cei parentali (BV [i bv) [i dou\ tipuri de game]i recombina]i (Bv [i bV). care reprezint\ una din formele recombin\rii genetice la eucariote.5% 8. Aceast\ propor]ie de 83%. Mather (1932) [i verificat\ cu ajutorul izotopilor radioactivi de J. Taylor (1958.5% 41. prin care se realizeaz\ un schimb de gene `ntre cromozomii omologi. Aceasta este `n fond fenomenul de crossing-over. Frecven]a crossing-overului sau valoarea de schimb. având loc manifestarea fenomenului de crossing-over.41. Frecven]a crossing-overului pentru `ncruci[area efectuat\ de Morgan este de 17% (adic\ 8. Conform teoriei chiasmatipiei. Morgan explic\ existen]a tipurilor de game]i recombina]i.5% 8.5%). 1963). fiecare con]inând câte dou\ gene. cu manifestarea fenomenului de crossing-over. au produs patru tipuri de game]i. ipoteza copierii inverse. celelalte dou\ p\strându-[i structura ini]ial\. Darlington [i K. Deoarece crossing-overul se produce `ntre dou\ din cele patru cromatide ale cromozomilor omologi. diferi]i de ai formelor parentale. Jannsens (1909 . Cauzele [i mecanismele de manifestare a crossing-overului sunt date de comportamentul cromozomilor `n timpul diviziunii meiotice.88 - . `n timpul replic\rii cromozomilor. Rezultatele retro`ncruci[\rii unei femele heterozigote cu un mascul homozigot recesiv la Drosophila melanogaster.

A. urmat\ de o repulsie care produce despiralizarea. Crossing-overul simplu se realizeaz\ `ntr-un singur loc al celor dou\ cromatide. precum [i derularea separ\rii mai târzie a cromatidelor. cel care a dezvoltat teoria chiasmatipiei. Cap\tul rupt al unei cromatide care se despiralizeaz\. dup\ o serie de criterii specifice. B. `n profaza meiozei I. (tritiul 3 H) pentru a marca cromozomii. cromozomii se cliveaz\ longitudinal formând tetrada cromatidelor. ~n acest sens. densitatea genic\ de pe un cromozom. a emis ipoteza existen]a unor for]e de atrac]ie [i respingere care ac]ioneaz\ `ntre cromozomii omologi. Tipuri de crossing-over. dublu sau multiplu fig. M. producându-se astfel crossing-overul. ~n cadrul fenomenului de crossing-over. nu to]i cromozomii r\mân cu organizarea intact\ pe toat\ lungimea lor. asocierea cromozomilor omologi nu se realizeaz\ simetric [i ca urmare se produce un schimb inegal de segmente cromatidice. reprezint\ producerea concomitent\ pe acelea[i cromatide a dou\ crossing-overuri simple. S-a eviden]iat astfel c\ exist\ o corela]ie direct\ `ntre schimbul segmentelor radioactive. iar al]ii prezint\ un amestec de segmente cromatidice radioactive [i neradioactive. proces prin care s-a realizat existen]a poligenelor `n cazul caracterelor cantitative. Crossing-overul inegal. tipul specific de crossing-over simplu. Presiunile care iau na[tere `n acest mod. Crossing-overul dublu. fie pe cromatida pereche. Are loc fuzionarea lor [i realizarea crossing-overului. frecven]a chiasmelor [i frecven]a crossing-overului. Taylor a constatat c\ la `nceputul profazei I. Datorit\ producerii crossing-overului. J. acestea se rup [i apoi se realipesc fie pe aceea[i cromatid\ (f\r\ a se eviden]ia crossing-over). H. Un astfel de crossing-over se nume[te crossing-over inegal. La `nceputul diplonemului are loc un schimb de segmente cromatidice `ntre cromatidele cromozomilor omologi. Crossing-overul multiplu. etc.89 - . `n intervalul dintre dou\ gene. `ntâlne[te cap\tul segmentului rupt al cromatidei cromozomului omolog. emite ipoteza existen]ei unei atrac]ii `ntre cromatidele nesurori `n timpul sinapsei. Aceast\ ipotez\ presupune existen]a unor diferen]e de tensiune rezultate din tendin]a de desp\r]ire a cromozomilor omologi. au fost aduse de studiile autoradiografice ale lui J. dublu sau multiplu este influen]at de o serie de factori cum ar fi: lungimea cromozomilor. Este destul de dificil de `n]eles modul `n care se produce schimbul de segmente cromatidice `ntre cromozomii omologi. Astfel cu cât cromozomii sunt mai lungi cre[te num\rul chiasmelor. crossing-overul poate fi simplu. `ntre fazele leptonem [i pachinem.nesurori. fiind antrenate `n proces mai mult de trei gene. `n perioada 1958 . cromozomii omologi de origine patern\ [i matern\ se conjug\ formând sinapse. Dovezi f\r\ echivoc `n veridicitatea teoriei chiasmatipiei implicate `n crossingover.1962. ~ntre cromatidele nesurori exist\ puncte de contact denumite chiasme. Acest fenomen poate fi considerat ca stând la baza duplica]iei genelor. Astfel unii cromozomi r\mân `n `ntregime neradioactivi sau `n cea mai mare parte radioactivi. existen]a eucromatinei sau heterocromatinei precum [i de apropierea sau dep\rtarea de centromer a segmentului cromatidic. reprezint\ realizarea simultan\ a mai mult de dou\ crossing-overuri simple. iar datorit\ tensiunii mari care se produce asupra cromatidelor externe. Exist\ situa]ii când `n zigonemul primei diviziuni meiotice. (50). ambii cromozomi ai unei perechi sunt radioactivi. La sfâr[itul pachinemului [i `nceputul diplonemului. . cu cât num\rul de gene este mai mare pe un cromozom fiind corelat\ cu lungimea cromozomului [i crossing-overului poate fi mai facil multiplu. cu implica]ii majore `n asigurarea posibilit\]ilor de ameliorare genetic\ a acestor caractere. White (1942). Darlington. ~n profaza primei diviziuni meiotice. Utilizând izotopul radioactiv al hidrogenului. nu `ntotdeauna are loc un schimb egal de segmente cromatidice. Astfel `n zygonem are loc spiralizarea strâns\ a omologilor. distan]a dintre gene. Taylor asupra spermatocitelor la l\cust\. la nivelul chiasmelor. gradul de condensare al cromozomilor. ~n func]ie de num\rul punctelor de ruptur\ [i de combinare a segmentelor cromatidice. Crossing-overul inegal are ca rezultat dublarea locusului unei gene pe unul din cromozomii omologi [i dispari]ia locusului respectiv de pe cel\lalt cromozom. produc rupturi la nivelul cromatidelor `n puncte identice pe ambele cromatide. distan]a mai mare dintre gene implic\ producerea mai facil\ a crossingoverului. Procesul de crossing-over se poate clasifica `n mai multe tipuri.

H.Fig. regiunea centromerului [i a heterocromatinei. Taylor (1957). Frecven]a cu care se realizeaz\ crossing-overul este influen]at\ de numero[i factori. temperatura. . pot ap\rea `n acela[i organism unele celule homozigote pentru un caracter [i alte celule homozigote pentru alt caracter. ~n acest sens. dublu (B) [i multiplu (C). O parte din ace[ti factori au fost discuta]i pe parcurs. ~n urma separ\rii cromatidelor la care s-a manifestat fenomenul de crossing-over. H. Pe lâng\ crossing-overul meiotic. Existen]a crossing-overului somatic. caz `n care crosing-overul este mitotic sau somatic. 50. exist\ posibilitatea realiz\rii crossing-overului `n diviziunea mitotic\. `n continuare fiind prezenta]i câ]iva dintre ei. C. Taylor (1957). prin existen]a crossing-overului mitotic la `nceputul dezvolt\rii embrionare. Cercet\rile efectuate de Curt Stern (1936). Cea mai conving\toare dovad\ `n acest sens a fost adus\ de J. nu produce modific\ri de structur\ ale cromozomilor. cel mai r\spândit `n lumea animal\ [i cu implica]ii deosebite `n recombinarea genetic\ [i inducerea variabilit\]ii `n descenden]\. prin marcarea cromozomilor cu izotopi radioactivi. genotipul. S-a demonstrat c\ la Drosophila [i la alte specii de diptere. Schema crossing-overului simplu (A). exist\ tendin]a de a explica prezen]a ochilor de culoare diferit\ la acela[i organism. pe când la sexul femel se manifest\ fenomenul de crossing-over. la sexul mascul pentru anumite caractere nu are loc crossing-overul. dintre care cei mai semnificativi sunt: sexul. Crossing-overul somatic este posibil `n cazuri cu totul excep]ionale la animalele superioare. Existen]a crossing-overului `ntre cromatidele surori. la Drosophila melanogaster [i de J. s-a determinat [i existen]a crossing-overului `ntre cromatidele surori. la alte specii.90 - . Sexul. fiind `ns\ destul de frecvent la unele microorganisme. Diviziunea `n continuare a acestora va determina formarea de ]esuturi care transmit caracterele respective `n mozaic. au relevat c\ `n cursul diviziunii mitotice se poate produce un schimb de fragmente cromatidice `ntre cromozomii omologi. deoarece cromatidele surori `n mod normal au aceea[i structur\. Factorii care influen]eaz\ crossing-overul. Pe lâng\ existen]a crossing-overului `ntre cromatidele nesurori. vârsta organismului. abera]iile cromozomale etc.

Temperatura. iar dup\ 10 . Dispunerea liniar\ a genelor `n cromozomi. identificarea locilor. reduce posibilitatea producerii simultane a unui crossing-over. Vârsta organismului. 1927). etc. Identificarea grupelor de `nl\n]uire a genelor.5.3. ([oareci. ce rezult\ ca urmare a fenomenului de crossing-over. au confirmat `n mod absolut adev\rul acestei teze. contribuind astfel considerabil la `ntregirea [i impunerea acestei teorii. fenomenul fiind sesizat [i la alte specii. prin intermediul segmentelor cromatidice din cromozomii omologi. De asemenea. la Drosophila melanogaster. DISPUNEREA LINIAR| A GENELOR ~N CROMOZOMI Cercetarea [i constatarea fenomenelor de `nl\n]uire a genelor [i de schimb al lor. H|R}ILE GENETICE CROMOZOMALE Cercetarea fenomenului de linkage [i crossing-over [i teza a[ez\rii liniare a genelor `n cromozomi. `n alt\ regiune a aceluia[i cromozom.3. au confirmat pe deplin teza dispunerii liniare a genelor `n cromozomi. fenomen denumit interferen]\. Identificarea locilor [i localizarea fiec\rei gene `ntr-un cromozom. presupune urm\toarele aspecte de mare importan]\: genele `nl\n]uite sunt dispuse `n cromozom la distan]e diferite. porumbei. ~n apropierea centromerului.) Regiunea centromerului [i a heterocromatinei. ~n cazul h\r]ilor genetice. c\ temperatura are o influen]\ mare [i foarte variabil\ asupra fiec\rei perechi de cromozomi [i chiar a fiec\rei regiuni cromatidice. respectiv a genelor localizate `ntr-un cromozom. Fenomenul a fost eviden]iat de Bridges (1915. `n privin]a frecven]elor de recombinare prin crossing-over.11 zile recombin\rile sunt minime. frecven]a de crossing-over depinde de num\rul de gene `nl\n]uite de-a lungul cromozomului [i de lungimea acestuia. a sugerat posibilitatea de cartare a cromozomilor. Crossing-overul nu are loc `ntâmpl\tor de-a lungul cromatidelor. s-a realizat pe baza corela]iei propor]ionale existente `ntre frecven]a crossing-overului dintre gene [i distan]a dintre acestea. frecven]a chiasmelor este mai redus\. [obolani. fiind puse astfel bazele elabor\rii h\r]ilor cromozomale. clivare [i autoreproducere longitudinal\ a acestora. ce stabilesc grupele de `nl\n]uire prin luarea `n considerare a recombin\rilor. prin stabilirea pozi]iei fiec\rei gene `n cromozom [i a distan]ei dintre gene. frecven]a crossing-overului este mult mai mare decât la organismele b\trâne. se realizeaz\ prin `ncruci[\ri [i retro`cruci[\ri.91 - .~n acela[i mod se comport\ [i viermele de m\tase (Bombyx mori). Fundamentarea structurii chimice a materialului genetic [i a secven]\rii nucleotidelor din macromolecula de ADN. Morgan [i colaboratorii s\i au presupus aceast\ a[ezare a genelor. la care frecven]a crossing-ov\rului este maxim\ `n prima perioad\ de via]\. Teza dispunerii liniare a genelor `n cromozomi. De obicei prezen]a unui crossing-over `ntr-o regiune a unui cromozom. datorit\ `n special prezen]ei zonelor heterocromatice. S-a constatat prin experiment\ri efectuate pe Drosophila. stabilirea distan]ei dintre gene [i determinarea ordinii genelor `ntr-un cromozom. constituie reprezent\ri grafice a locilor `n care se g\sesc localizate genele `n cromozomii unui organism. aceast\ tez\ ofer\ explica]ii cu privire la fenomenele de conjugare longitudinal\ a cromozomilor omologi. a prilejuit formularea celei de-a treia teze a teoriei cromozomale a eredit\]ii. La organismele tinere. Imaginea fizic\ astfel creat\ a cromozomilor. au dus la elaborarea h\r]ilor cromozomale. pe baza unor constat\ri din experien]ele `ntreprinse. distan]a dintre gene determin\ o anumit\ frecven]\ a chiasmelor [i ca atare a crossingoverului. 7. prin analiza segreg\rilor mendeliene. 7. prin analiza rela]iilor de linkage dintre diver[i loci ai unui cromozom etc. Pentru `ntocmirea h\r]ilor cromozomale se parcurg urm\toarele etape: identificarea grupelor de `nl\n]uire a genelor.4. H\r]ile cromozomale. .

se utilizeaz\ metodele citogenetice moderne. Astfel. iar `ntre alte dou\ gene C – D. ~n realizarea h\r]ilor fizice. Distan]ele dintre gene se exprim\ `n unit\]i de recombinare sau unit\]i Morgan (morgani). la care sunt doar par]ial `ntocmite h\r]ile genetice. Stabilirea ordinii genelor `ntr-un cromozom. restric]ia enzimatic\. Bridges. pe baza propriet\]ii de aditivitate a frecven]elor de gen\. viermele de m\tase (Bombyx mori). se poate face sub forma distan]elor dintre gene. `ntocmit\ pentru 10 grupe de `nl\n]uire. (sau de 30 de morgani).92 - . ~n mod practic. inclusiv la om. specii la care utilizarea studiilor de linkaj sunt insuficiente. s-a reu[it `ntocmirea h\r]ilor cromozomale la diverse specii. Aceasta deoarece frecven]a crossing-overului este o func]ie direct propor]ional\ cu distan]a dintre gene. Pe lâng\ h\r]ile genetice cromozomale. electroforeza `n gel cu câmp pulsat. ~n figura 51 este redat\ harta cromozomal\ la g\in\.B. Dac\ frecven]a crossing-overului `ntre gena A [i gena B este de 20% [i `ntre gena B [i C este de 10%. exist\ o frecven]\ de schimb de 20%. hibridarea “`n situ” prin florescen]\. corespunzând frecven]ei de recombinare constat\ `ntre o pereche de gene. atunci [i genele B [i C sunt `nl\n]uite.Stabilirea distan]ei dintre genele apar]inând aceluia[i grup de `nl\n]uire. exist\ o frecven]\ a crossing-overului de 10%. ceea ce permite cartarea genelor la mamiferele superioare. cum ar fi: hibridarea celulelor somatice.D va fi dubl\. O unitate de recombinare este egal\ cu 1% crossing-over. principiul metodei de stabilire a ordinii genelor `n cadrul unui grup de `nl\n]uire este urm\torul: dac\ genele A [i B sunt `nl\n]uite [i se determin\ o `nl\n]uire [i `ntre gena A [i o alt\ gen\ C. datorit\ eforturilor depuse de un mare num\r de cerecet\tori `n frunte cu C. fa]\ de distan]a dintre genele A . atunci pozi]ia genelor A. B [i C va fi: A 10% B 30% 20% C Cu ajutorul acestei metode. Pozi]ia celor trei gene va fi: A 20% 30% B 10% C Dac\ `ns\ frecven]a de recombinare `ntre genele A [i C va fi de 10%. a fost `ntocmit\ harta cromozomal\ la porumb. se realizeaz\ prin considerarea formelor noi recombinate ce rezult\ `n descenden]\. se realizeaz\ pe baza propor]ionalit\]ii [i a frecven]ei constante a crossing-overului `ntre genele plasate `n acela[i cromozom. având [i propriet\]i aditive astfel `ncât exprimarea raporturilor de linkage. porumb. la p\s\ri sau la unele specii de mamifere. se pot `ntocmi [i h\r]i fizice. redat\ doar sub form\ de principiu. B. Astfel la `nceput. dac\ `ntre dou\ gene `nl\n]uite A – B. care se realizeaz\ prin reprezentarea grafic\ a distribuirii genelor `n cromozom. alc\tuite pe baza raporturilor de linkaj dintre gene. toate cele patru gene f\când parte din acela[i grup de `nl\n]uire. deci dubl\ fa]\ de prima. . distan]a `ntre gena A [i C va fi de 30%. Ulterior s-au alc\tuit h\r]ile cromozomale [i la alte specii. `nseamn\ c\ [i distan]a `ntre genele C .

la g\in\. `nscrie o nou\ lege a eredit\]ii . Morgan [i a colaboratorilor s\i. ca urmare a existen]ei crossing-overului.Fig. demonstrând complexitatea determinismului genetic al caracterelor [i `nsu[irilor [i formulând excep]ii de la legea combin\rii libere [i a transmiterii independente a caracterelor. Datorit\ acestor considerente. H.6. prin demonstrarea existen]ei distan]elor specifice [i constante dintre gene [i prin ilustrarea `nl\n]uirii [i recombin\rilor dintre genele plasate `n acela[i cromozom. au asigurat premisele dezvolt\rii geneticii moderne. a doua etap\ de dezvoltare a geneticii. ansamblul activit\]ii lui T. 51. care constituie dup\ etapa mendelist\. se stabilesc modalit\]i concrete de transmitere ereditar\ a genelor [i respectiv a caracterelor care le determin\. fiecare gen\ ocupând un anumit locus. IMPORTAN}A TEORIEI CROMOZOMALE A EREDIT|}II Teoria cromozomal\ a eredit\]ii. elaborat\ de T. Morgan [i colaboratorii s\i. este considerat\ o [coal\ de cercetare.transmiterea `nl\n]uit\ a unor caractere [i existen]a recombin\rii dintre gene. Elaborarea acestei noi legi. aduce complet\ri importante teoriei factorilor ereditari a lui Mendel. o anumit\ ordine. 7. iar prin adev\rul rezultatelor experimentale ce au fost confirmate de cerect\rile ulterioare la nivel molecular. . Harta cromozomal\ a zece grupe de `nl\n]uire.93 - . ceea ce determin\ o anumit\ secven]\ specific\ a genelor. H. Prin demonstrarea pozi]iei liniare a genelor `n cromozomi.3.

Eriksson (1963) [i al]ii. MEROGONIA Reprezint\ ob]inerea unor organisme cu caractere materne. demonstrându-se capacitatea de transmitere a eredit\]ii prin citoplasm\. Se ob]in astfel descenden]i haploizi. . Correns (1908).CAPITOLUL 8 EREDITATEA EXTRACROMOZOMAL| (CITOPLASMATIC|) Rolul primordial al cromozomilor [i respectiv al materialului genetic nuclear `n erediate. Acest fenomen poart\ denumirea de ereditate extracromozomal\ sau citoplasmatic\. care `n mod obi[nuit prin ereditatea cromozomal\ nu se puteau explica. Astfel s-a reu[it explicarea unor fenomene genetice. cel pu]in `n cazul procariotelor. Plasmonul (sau genomul extranuclear) . Fenomenul eredit\]ii extranucleare are un comportament nemendelian. care pe lâng\ caracterele paterne. 8. pe care le-a fecundat cu spermatozoizi de la alt\ specie. G. respectiv `n citoplasm\). M. sau de distrugere a nucleului cu ajutorul razelor X. respectiv `n nucleu) [i plasmon (materialul ereditar situat `n afara cromozomilor. totu[i unele din ele fiind [i sub un control nuclear din acest punct de vedere. El a enucleat ovulele de la specia Ariciul de mare. cloroplastele `n cazul plantelor verzi [i plasmidele. Materialul genetic celular este `mp\r]it `n genom (materialul ereditar situat `n cromozomi. exteriorizeaz\ [i o serie de caractere materne. elaborându-se metode de absorbire a nucleului cu ajutorul unei micropipete. Caspari (1948). `n hibrid\ri [i `ncruci[\ri reciproce [i androsterilitate. iar mai târziu M. A ob]inut larve haploide. la triton. iar cele materne prin intermediul citoplasmei gametului femel. Boveri `n anul 1899. Boveri (1899). Crinul de mare. particip\ la fenomenele ereditare. prin centrifugare.). este indiscutabil. Rhoades (1946). E. Cu timpul tehnica enucle\rii ovulelor s-a perfec]ionat. Primele cerecet\ri `n acest domeniu au fost efectuate de Th. Ereditatea extracromozomal\ a fost pus\ `n eviden]\ `n principal prin fenomenele de merogonie. Genele citoplasmatice nu prezint\ linkaj cu genele nucleare.94 - .este alc\tuit din materialul genetic dispus `ntr-o serie de organite citoplasmatice cum ar fi: mitocondriile [i centriolii `n cazul eucariotelor.1. de c\tre un spermatozoid normal. Caracterele paterne sunt transmise de nucleul spermatozoidului. la amib\ [. Wettstein (1937). Ca urmare experien]ele merogonice au fost efectuate la mai multe specii (ex. E. care aveau o singur\ garnitur\ cromozomal\ provenit\ prin intermediul nucleului patern. caracterele manifestând o transmitere preferen]ial\ pe linie matern\. larve care prezentau `ns\ [i caractere materne transmise prin citoplasma ovulei. Totu[i unele structuri citoplasmatice prin intermediul ADNului pe care-l con]in. prin fecundarea unui ovul f\r\ nucleu. iar majoritatea acestor structuri citoplasmatice au un aparat replicativ propriu. C.a. Primii cercet\tori care au remarcat rolul citoplasmei `n ereditate au fost: Th.

incompatibilitatea dintre game]i. pentru a realiza maximizarea fenomenului de heterozis. poten]ându-i astfel dezvoltarea. matroclinie. ~n cre[terea animalelor. Aceste diferen]e se datoreaz\ eredit\]ii extracromozomale. sau unele anomalii `n formarea game]ilor. descenden]ii având greutatea corporal\ influen]at\ de greutatea corporal\ a mamei. `n func]ie de genitorul femel sau mascul utilizat la `ncruci[are. `n procesul de fecundare cei doi game]i con]in citoplasm\ `n cantit\]i diferite. sunt folosi]i la hibridare reciproc\. Toate aceste categorii de cauze pot determina dezvoltarea asincron\ a game]ilor. De exemplu. sunt identici `n cazul hibrid\rilor. De regul\ acest fenomen apare la plantele alogame supuse consangviniz\rii sau hibrid\rii `ndep\rtate. for]a de trac]iune. fiind determinat\ de factori de natur\ nuclear\.95 - . Astfel. de ac]iunea unor factori ereditari sau de unele `nsu[iri ale citoplasmei. EREDITATEA EXTRACROMOZOMAL| ~N HIBRID|RI {I ~NCRUCI{|RI RECIPROCE A fost studiat\ pentru `nceput la plante. . Astfel. `n perioada vie]ii intrauterine. rezisten]\ etc. astfel c\ `n func]ie de factorul determinant poate fi de trei tipuri: nuclear\.nuclear\. hibrizii rezulta]i din vier Landrace [i scroaf\ Marele alb sunt superiori ca vitalitate. culoarea. prin intermediul mediului intrauterin cu care vine `n contact. Astfel din hibridarea unei iepe cu un asin rezult\ catârul (Equus mullus). Cauzele androsterilit\]ii sunt date de unele anomalii cromozomale. purt\toare de material genetic. rezisten]a etc. Astfel. A x B [i B x A. dezvoltarea corporal\. ulterior [i la animale. citoplasmatic\ [i citoplasmatic\ . Astfel. care se deosebesc net `ntre ei. De[i ambele categorii de hibrizi au 63 de cromozomi.2. toate aceste informa]ii sunt indispensabile. descenden]ii pot fi destul de diferi]i. ciuperci. descenden]ii nu sunt identici. este foarte important de stabilit tipul de `ncruci[are cel mai indicat. deci [i mai multe organite citoplasmatice. hibrid\rile reciproce fiind frecvente. de factori de natur\ citoplasmatic\ sau de ac]iunea combinat\ a celor dou\ categorii de factori. deci [i de organite citoplasmatice.8. acestea fiind specii care se cresc aproape exculsiv sub form\ hibrid\.3. Specia calului are 2n = 64 de cromozomi [i cea a asinului are 62 de cromozomi. ~n mod normal. fiind mai asem\n\tori formei materne. dac\ doi genitori A [i B. decât gametul patern. Acela[i fenomen se remarc\ [i `n cazul `ncruci[\rii cailor grei cu caii mici sau cu poney. ~n cre[terea p\s\rilor [i a porcilor. `n special la porumb. Gametul matern are cu mult mai mult\ citoplasm\. descenden]ii acelora[i p\rin]i. (`n special mitocondrii) purt\toare de material genetic. energie de cre[tere. ~n cazul eredit\]ii extracromozomale `ns\. Acest fenomen de transmitere a unor caractere prin intermediul citoplasmei materne se nume[te Un exemplu `n acest sens `l constituie hibrizii reciproci `ntre specia calului (Equus caballus) [i specia asinului (Equus asinus). sunt mult mai apropiate de a formei materne. indifernt care dintre genitori va fi folosit ca mascul sau ca femel\. fenotipic se deosebesc mult `ntre ei. 8. a ovulelor fa]\ de spermatozoizi care sunt aproape lipsi]i de citoplasm\. la mamifere. pus\ `n eviden]\ prin hibrid\ri reciproce. androsterilitatea sau sterilitatea mascul\ reprezentând `nsu[irea unor plante de a nu produce polen sau de a produce polen steril. Existen]a acestor diferen]ieri `ntre hibrizii reciproci. deoarece participarea genomurilor nucleare ale acestora este egal\. ANDROSTERILITATEA Reprezint\ un fenomen `ntâlnit la plante. descenden]ii rezulta]i din cele dou\ combina]ii sunt diferi]i fenotipic. ale c\ror caractere sunt determinate genetic de factori cromozomali. organismul matern influen]eaz\ dezvoltarea hibridului. iar prin hibridarea reciproc\ dintre o femel\ din specia asinului cu un arm\sar rezult\ bardoul (Equus hinnus). fa]\ de hibrizii reciproci rezulta]i din `ncruci[area vierului Marele alb cu scroaf\ Landrace. pot fi explicate prin: cantitatea mai mare de citoplasm\. mu[chi.

Cu toate avantajele sale. (F). Fenomenul este utilizat cu deosebit succes `n producerea semin]elor hibride de porumb. Androsterilitatea citoplasmatc\ . Prin `ndep\rtarea inflorescen]ei mascule. modul de ac]iune al acestor factori. poate fi inhibat de factorul dominant (Rf). este determinat\ de factori ereditari localiza]i atât `n citoplasm\ cât [i `n nucleu. (rf/rf) [i se comport\ `n general ca un caracter recesiv. . porumbul care se cultiv\ doar sub form\ hibrid\. determinând o cre[tere a eficien]ei economice. având [i implica]ii practice deosebite. solicitând for]\ de munc\ numeroas\. cât [i pe cel de restaurare al fertilit\]ii. acest tip de androsterilitate nu prezint\ importan]\ practic\. Folosirea ca genitor matern a unor linii cu plante androsterile (adic\ cu inflorescen]\ mascul\ steril\). care se manifest\ doar `n prezen]a factorilor nucleari `n stare recesiv\. este determinat\ de factori nucleari. este determinat\ de factori citoplasmatici. Spre exemplu.96 - . Acest tip de androsterilitate se transmite de indivizii heterozigo]i. Androsterilitatea citoplasmatic\. Plantele care con]in ace[ti factori au posibilitatea de a manifesta atât fenomenul de androsterilitate. dând na[tere la plante f\r\ polen. Androsterilitatea nuclear\. folosindu-se doar la unele plante ornamentale cu `nflorire mai `ndelungat\ [i la unele plante la care se folosesc organele vegetative. este determinat\ de factorul citoplasmatic (S). va fi redat\ `n continuare pe scurt. Sterilitatea mascul\ citoplasmatic.nuclear\. (Rf/rf) sau homozigo]i recesivi. Ca urmare. prin polenizarea plantelor androsterile (S). fiind necesar\ castrarea plantelor materne `nainte de `nflorire. cu polen de la plante fertile (F). s\mân]a necesar\ se ob]ine din linii consangvinizate care se seam\n\ alternativ.nuclear\. nu cu polen de la inflorescen]a mascul\ de pe aceea[i plant\. Acest tip de androsterilitate. (rf/rf). se poate men]ine la descenden]i. folosindu-se ca soi patern soiul care trebuie transformat. elimin\ opera]ia de castrare. poate fi transmis\ prin `ncruci[\ri repetate de la un soi la altul. (rf/rf).~ntrucât este un fenomen genetic important. nefiind utilizat\ la producerea de s\mân]\ hibrid\. având importan]\ practic\ `n crearea de linii consangvinizate androsterile. (S) [i se comport\ ca un caracter dominant fa]\ de plantele care au aceea[i formul\ genotipic\ [i care con]in `n citoplasm\ factorul de fertilitate. care s\ fie utilizate la `ncruci[are `n vederea producerii hibrizilor. deci cu o influen]\ economic\ considerabil\. forma matern\ va fi polenizat\ exclusiv cu polen de la genitorul patern. Androsterilitatea citoplasmatic\ . Deoarece efectul factorului recesiv care o determin\ (rf). deoarece citoplasma lor provine `n `ntergime din gametul femel. utilizarea practic\ a acestui tip este limitat\ [i de cunoa[terea incomplet\ a mecanismelor sale de determinare. `n F1 vor rezulta numai plante androsterile (S). Castrarea plantelor este o opera]iune dificil\. sorg etc.

Ace[ti cromozomi care sunt determinan]i ai sexului au fost denumi]i cromozomii sexului. La unul din sexe sunt sub form\ de pereche XX sau ZZ. experimentând pe diverse specii de insecte. de tipul de metabolism al ovulului sau de modul de nutri]ie. ZW sau ZO. considera c\ sexul este determinat de locul de unde provine materialul seminal. ~nc\ din antichitate. la care heterocromozomii sunt diferi]i sau lipse[te un heterocromozom. E. 9. Din acest punct de vedere. E. heterocromozomi sau gonozomi. au constatat c\ unul din cromozomii masculilor este mult mai mic decât cromozomul X de la femele. C. o dat\ cu aprofundarea mecanismelor fenomenului ereditar. Pe baza acestor constat\ri s-au f\cut unele referiri privitoare la diferen]ierea genetic\ a sexelor. iar la cel\lalt sex complementul heterocromozomal este XY. de gradul de maturitate al ovulului `n momentul fecund\rii. Cromozomii sexului se g\sesc `n garnitur\ cromozomic\ diferit\. N. fiind deci cazuri `n care lipse[te unul din heterocromozomi. `n func]ie de sex. von Henking `n 1891. adic\ factorii [i mecanismele biologice care asigur\ apari]ia unui organism mascul sau femel.CAPITOLUL 9 EREDITATEA SEXULUI Determinarea sexului la organismele superioare. B. cromozomul Y. McClung pe baza observa]iilor citologice efectuate la diferite specii de l\custe.1. Cel\lat sex. Preocup\ri `n aceast\ problem\ sunt `nc\ din antichitate. dar nici ast\zi nu sunt clarificate toate aspectele acestei importante probleme. Stevens. dac\ provine din testiculul drept va fi mascul. de vigoarea sexual\ a animalelor. Ulterior `n anul 1905. spre deosebire de restul cromozomilor care au fost denumi]i autozomi. dac\ provine din cel stâng va fi femel\. Wilson [i W. Aristotel de exemplu. denumindu-l pe baza omologiei algebrice. care la masculi nu se g\se[te. a constituit una din cele mai interesante probleme `n biologie. Alte teorii ap\rute de-a lungul timpului. XO. iar cealalt\ jum\tate din num\rul game]ilor nu posed\ structura nuclear\ respectiv\. ~n 1902. unul din sexe se comport\ asem\n\tor unui homozigot. Abia la `nceputul secolului. va produce dou\ tipuri de game]i `n meioz\ [i anume 50% din game]i vor primi un heterocromozom [i restul de . având importan]\ teoretic\ [i practic\. El a descoperit c\ insectele din genul Pyrhocoris au dou\ tipuri de game]i. CROMOZOMII SEXULUI Primele informa]ii cu privire la rolul cromozomilor `n determinarea sexului au fost furnizate de citologul german H. a descoperit c\ femelele au un cromozom suplimentar. formând un singur tip de game]i `n timpul diviziunii meiotice. jum\tate care au ni[te forma]iuni nucleare deosebite pe care le-a denumit X. sus]ineau c\ sexul este influen]at de diferen]a de vârst\. s-a constatat c\ determinarea sexelor este de natur\ cromozomal\. astfel c\ num\rul teoriilor existente `n acest domeniu este multiplu. fiind denumit sex homogametic. `n fiecare gamet fiind distribuit câte un cromozom X sau Z.97 - .

50% din game]i cele\lalt heterocromozom (sau nu vor avea heterocromozom), comportându-se astfel asem\n\tor unui heterozigot, fiind denumit sex heterogametic. Observa]iile statistice asupra repartiz\rii sexelor la diverse specii, eviden]iaz\ frecven]a egal\ a masculilor [i femelelor, (tabelul 6). Valorile raportului dintre sexe sunt `ntotdeauna foate apropiate de 1:1 sau de 50% pentru fiecare sex, oscilând pentru speciile [i popula]iile analizate, foarte pu]in `n jurul acestor valori.
Tabelul 6 Raportul sexelor la unele specii analizate, (dup\ Pipernea N. – 1977) Specia Cabaline Taurine Ovine Capre de Angora Porcine Câini G\ini Iepuri {obolan Cobai Om Procentul de masculi fa]\ de num\rul total de na[teri 49,7 49,7 48,7 51,5 49,9 52,2 49,0 49,5 50,1 50,6 52,3 52,4 52,8 49,4 50,8 51,1 51,2 49,4 50,7 51,7 Num\rul aproximativ de na[teri studiate 1.111.908 62.002 34.497 124.000 20.579 11.450 127.587 91.640 3.000 48.000 23.000 324.323 159.304 102.143 23.273 2.014 -

Men]inerea unui raport egal `ntre cele dou\ sexe (sex-ratio), este rezultatul segreg\rii perechilor de heterocromozomi `n timpul diviziunii reduc]ionale, (fig. 52).

P

Ε

XX

x

Γ

XY

Game]i

X

X

X

Y

Ε

Ε

Γ

Γ

F1

XX

XY

Ε 1 : 1

Γ

Fig. 52. Mecanismul distribuirii heterocromozomilor `n game]i [i al form\rii celor dou\ sexe `n raport de 1:1. Astfel, sex-ratio poate fi interpretat ca un fenomen genetic redus la schema mendelian\ de transmitere a caracterelor, pentru c\ `n procesul de reproduc]ie, cromozomii sexului se comport\ ca [i caracterele `ntr-o `ncruci[are de `ntoarcere, rezultând un raport de 1:1, adic\ 50% femele [i 50% masculi.

- 98 -

Cromozomii sexului prezint\ unele particularit\]i morfologice, structurale [i genetice fa]\ de autozomi, `n special cromozomul Y [i respectiv W, iar m\rimea [i morfologia lor variaz\ mult de la o specie la alta. ~n ceea ce prive[te m\rimea, cromozomul X este mult mai mare decât Y, putând fi chiar cel mai mare cromozom din cariotip `n cazul unor specii la care autozomii sunt numero[i [i mici, cum ar fi la speciile Bos taurus [i Canis familiaris. Ca morfologie, cromozomul X poate fi metacentric, submetacentric sau acrocentric. Se pare c\ m\rimea cromozomului X nu s-a schimbat prea mult `n cursul evolu]iei vertebratelor. Prin studii efectuate s-a constatat c\ la om, pisic\ [i iepure m\rimea cromozomului X variaz\ `ntre 0,8 - 1,1 microni, iar la câine, taur [i m\gar m\rimea este aproximativ aceea[i, (S. Ohno 1969). ~n ceea ce prive[te cantitatea de ADN din cromozomul X, se apreciaz\ c\ la mamifere, specii la care cantitatea de ADN din nucleu este aproximativ egal\, `n cromozomul X se g\se[te circa 5% din cantitatea de ADN nuclear a speciei respective. La p\s\ri, care au circa 50% din cantitatea de ADN existent\ la mamifere, cromozomul Z (omologul cromozomului X), de]ine 10% din cantitatea total\ de ADN a genomului. Deci din punct de vedere al m\rimii [i cantit\]ii de ADN de]inute, cromozomul X de la mamifere [i Z de la p\s\ri, sunt aproximativ identici. Cromozomul Y la mamifere este mult mai mic decât cromozomul X, fiind complet sau par]ial heterocromatic. La cele mai multe specii, cromozomul Y este inert din punct de vedere genetic, iar dac\ de]ine gene active, acestea sunt `n num\r foarte mic [i nealele ale celor de pe cromozomul X. Cromozomul Y este necesar `n cazul unei specii, numai atunci când cromozomul X are nevoie de un partener de `mperechere pentru o segregare normal\ `n meioz\, sau când cromozomul Y de]ine gene esen]iale `n formarea sexului heterogametic, cum este cazul la mamifere. Cromozomul Y are o mare for]\ de masculinizare. Un mic fragment din cromozomul Y, poate masculiniza fenotipul `n cazul mamiferelor, la fel ca un cromozom Y `ntreg. Cromozomul Y ac]ioneaz\ numai la nivelul testiculului [i numai prin acesta, fapt dovedit prin extirp\ri experimentale ale testiculului imediat dup\ formare, rezultând un fenotip sexualizat dup\ tipul feminin. La mamifere, apari]ia sexului mascul este condi]ionat\ obligatoriu de cuplul heterocromozomal XY. ~n prezen]a cromozomului Y, indiferent de num\rul cromozomilor X se organizeaz\ ]esut testicular. ~n schimb, al\turi de garnitura autozomal\, prezen]a chiar a unui singur cromozom X, garanteaz\ apari]ia fenotipului femel. Dar pentru asigurarea procesului normal de sexualizare feminin (gonadogeneza [i gametogeneza), este obligatorie prezen]a ambilor cromozomi X. A[adar genele de pe un singur cromozom X, nu sunt suficiente pentru a forma ovarul. La majoritatea speciilor evoluate, indivizii care prezint\ ambii heterocromozomi YY, nu sunt viabili. Perechea de cromozomi XX sau ZZ, se comport\ `n timpul meiozei ca orice pereche de autozomi, conjugându-se longitudinal [i formând perechi de bivalen]i `ntre care poate avea loc fenomenul de crossing-over. Perechea de cromozomi XY sau ZW, la cele mai multe specii nu se conjug\ `n profaza meiozei (sau se conjug\ cap la cap), iar `ntre ace[tia nu are loc fenomenul de crossing-over. Aceasta denot\ c\ `ntre cromozomii X [i Y (respectiv [i `ntre Z [i W), nu sunt segmente omoloage. Heterocromozomii se coloreaz\ mai intens pe parcursul diviziunii celulare, fenomen denumit heteropicnoz\. La unele specii (exemplu la Drosophila [i om), cromozomii sexului sunt asocia]i cu nucleolul, având forma]iuni denumite organizator nucleolar. Studiul comparativ al determin\rii sexului la vertebrate, a oferit date interesante privitor la apari]ia [i evolu]ia cromozomilor sexului. La vertebratele inferioare exist\ o omologie aproape perfect\ `ntre cromozomii X [i Y, care con]in acelea[i perechi de gene. La pe[ti care sunt vertebratele cel mai pu]in evoluate, nu s-a putut pune `n eviden]\ citologic cromozomii sexului, de[i transmiterea ereditar\ a unor caractere legate de sex este prezent\. Aceasta arat\ c\ la pe[ti, cromozomii sexului sunt la limita inferioar\ a diferen]ierii [i specializ\rii, cromozomii X [i Y fiind `n mare m\sur\ omologi. La pe[ti ca [i la alte vertebrate inferioare, determinarea sexului se realizeaz\ cu ajutorul uneia sau mai multor perechi de gene.

- 99 -

Aceste analize au relevat faptul c\ heterocromozomii sunt rezultatul unui proces de evolu]ie a unei perechi de autozomi. Procesul de transformare a unei perechi de autozomi `n cromozomi ai sexului nu este cunoscut, fiind men]ionate ca posibile fenomene implicate: manifestarea unor abera]ii cromozomale; existen]a unor inversiuni de segmente cromozomale; pierderea unor por]iuni din cromozom (`n cazul cromozomului Y); transloca]iile cromozomale sau crossing-overul nereciproc, `ntâmpl\tor. Tipul specific de heterocromozom `n game]i, creaz\ posibilitatea deosebirii uneori a spermatozoizilor purt\tori ai cromozomului X, de cei care de]in cromozomul Y. La mamiferele superioare, deoarece cromozomul Y este mult mai mic decât cromozomul X, influen]eaz\ [i m\rimea spermatozoizilor. Astfel, spermatozoizii care posed\ cromozomul Y, sunt mai mici, au capul rotund [i se numesc androspermatozoizi. Spermatozoizii cu cromozomul X, sunt mai mari, cu capul alungit [i se numesc ginospermatozoizi.

9.2. CROMATINA SEXUAL|
La mamifere, `n cazul sexului femel sunt prezen]i doi cromozomi X, care ar putea asigura diferen]ieri cantitative `n privin]a produselor generate de cromozomul X, fa]\ de sexul mascul. Totu[i aceste diferen]ieri `ntre sexul mascul [i femel nu exist\, pe parcursul evolu]iei dezvoltându-se un mecanism care asigur\ un dozaj genetic egal [i constant la cele dou\ sexe. Acest mecanism const\ `n inactivarea unui cromozom X la femele, r\mânând doar un singur cromozom X activ. Cromozomul X inactiv este condensat, devenind inert genic, el formând cromatina sexual\ sau cromatina X. Existen]a unor forma]iuni de cromatin\ condensat\, a fost remarcat\ `nc\ din anul 1910 de R. Cajal, `n nucleii celulelor nervoase de la câine, pisic\ [i om. ~n 1925 Wilson, denume[te forma]iunile de cromatin\ observate de Cajal cromatin\ sexual\. ~n 1949 a fost studiat\ de Barr [i Bertram `n neuronii motori de la pisic\, denumindu-o de asemenea - cromatin\ sexual\ sau cromatina Barr. Stabilirea substratului cromozomal al acesteia se datoreaz\ studiilor intense ale cercet\toarei Mary Lyon `n anii 1961 - 1962, care a fundamentat principiile form\rii cromatinei sexuale. ~n general cromatina sexual\ apare sub forma unui corpuscul intens colorat, de form\ convex\, concav\, triunghiular\, de clopot sau semilun\, situat\ ata[at de partea interioar\ a membranei nucleare. M\rimea granulelor de cromatin\ nuclear\ variaz\ `ntre 0,5 - 1,2 microni (`n medie 1 micron). La mamifere poate fi pus\ `n eviden]\ aproape `n toate celulele corpului, mai u[or fiind eviden]iat\ din celulele musculare, din epiderm\, din mucoasa bucal\ [i vaginal\, din r\d\cina firului de p\r. Structura cromatinei nucleare este identic\ cu a cromozomului X din care provine, aceasta putând fi de origine matern\ sau de origine patern\. Prezen]a cromatinei sexuale este corelat\ cu sexul femel, ace[ti corpusculi fiind identifica]i `n 55 - 75% din celulele diverselor ]esuturi. ~ntr-o celul\ normal\ diploid\ la femele, cromatina sexual\ se g\se[te sub forma unei singure granule, iar la masculi lipse[te. Prezen]a mai multor granule `ntr-o celul\ denot\ existen]a unor abera]ii cromozomale. Num\rul corpusculilor de cromatin\ sexual\, se poate stabili dup\ rela]ia:

B=X-

P ; 2

`n care: B = num\rul corpusculilor de cromatin\ sexual\; X = num\rul de cromozomi X [i P = gradul de poliploidie al nucleului. Num\rul corpusculilor de cromtin\ sexual\, variaz\ `n func]ie de sex [i de cazul unor anomalii `n determinismul sexului, dup\ cum rezult\ din tabelul 7. Testele de eviden]iere a cromatinei sexuale sunt facile, fiind utilizate `n practica medical\ curent\, pentru depistarea rapid\ [i facil\ a sexului femel [i eviden]ierea unor eventuale anomalii cromozomale. ~n cazul unor tumori, se eviden]iaz\ abera]ii de form\ [i

- 100 -

Doncaster (1906). dar fiind studiat mai mult la Drosophila melanogaster. doar c\ `n cazul masculilor spermatozoizii forma]i. s-a reu[it stabilirea sexului nuclear al celulelor aflate pe diferite obiecte. .num\r a cromatinei nucleare. Are dou\ subtipuri. ~n practica medico-legal\ (`n special `n criminalistic\). (tabelul 8). având `n cariotip pe lâng\ setul de autozomi (2A). Subtipul Lygaeus. Femelele sunt heterogametice (ZW). culoare determinat\ de o gen\ dominant\ B. iar masculii sunt homogametici (ZZ). iar masculii heterogametici (XO). femelele produc un singur tip de ovule ce con]in pe lâng\ complementul autozomal [i câte un cromozom X. Astfel. fiind echivalen]ii cromzomului X [i respectiv Y. fiind caracteristic tutror tipurilor de mamifere. `n cazul desenului barat. 2 9. zigo]ii XX fiind femele.ovule cu X.3. jum\tate cu cromozomul X [i jum\tate cu cromozomul Y. Tipul Drosophila. benzile de culoare alb\ sunt duble fa]\ de coco[ii heterozigo]i. (A + O). Tabelul 7 Num\rul corpusculilor de cromatin\ sexual\. se asigur\ un raport egal `ntre sexe. Acest subtip este caracteristic tuturor mamiferelor. care este sexul homogametic (ZZ). la fluturele Abraxas grossulariata. fiind `ntâlnit la unele specii de insecte [i nematode. . cu spermatozoizi cu X. (ZB Zb). s-a remarcat c\ acest mecanism de dozaj genic prin inactivarea unui heterocromozom. este cel mai r\spândit tip de determinism a sexului. nu ac]ioneaz\ la masculi. XXXY Fenotipul Femel normal Mascul normal Sindromul Turner Sindromul de superfemele Idem Sindromul Klinfelter Num\rul corpusculilor de cromatin\ sexual\ 1 0 0 2 3 1. ~n procesul de fecundare apar dou\ posibilit\]i de unire a game]ilor. subtipul pas\re [i fluture. ~n cazul acestui subtip. precum [i unor specii de insecte. ~n cadrul acestui tip. iar sexul mascul este heterogametic. inclusiv omului. la unele reptile [i la p\s\ri. denumirea deriv\ de la hemiptera Lygaeus bicrucis. la ace[tia lipsind cromozomul Y. este `ntâlnit la unele nevertebrate. TIPURI DE DETERMINARE A SEXULUI Datorit\ prezen]ei cromozomilor sexuali `n perechi homozigote sau heterozigote. Mecanismul de reparti]ie al heterocromozomilor `n game]i. Din unirea probabilistic\ a game]ilor masculi [i femeli. (culoarea porumbac\) la rasa Plymouth . la diferite specii se `ntâlnesc mai multe tipuri de determinare a sexului. 1 2 3 4 5 6 Cromozomii sexului XX XY XO (monosomie) XXX (trisomie) XXXX XXY. Subtipul Protenor este mai pu]in r\spândit `n natur\. crt. sau din petele de sânge. iar masculii produc dou\ tipuri de spermatozoizi. denumit astfel dup\ numele insectei Protenor bleifragei. jum\tate vor avea heterocromozomul X. permi]ând men]inerea raportului de 1:1 `ntre sexe. cromozomii sexului poart\ denumirea de Z [i W. Femelele sunt de asemenea homogametice (XX). La acest tip femela este heterogametic\ (ZW sau ZO) [i masculul este homogametic (ZZ). Tipul Abraxas. cu spermatozoizi cu Y. fiind un mecansim de determinare al sexului opus tipului Drosophila. Reparti]ia heterocromozomilor `n game]i este identic\ ca la subtipul Lygaeus. La acest tip sexul femel este homogametic. `n func]ie de sex [i de unele anomalii `n determinarea sexului Nr. este inversat `ntre masculi [i femele fa]\ de subtipul Lygaeus. .ovule cu X.Roch. la unii amfibieni. Subtipul pas\re. doi cromozomi ai sexului identici (XX). multor specii de nevertebrate [i chiar la plante. La p\s\ri.101 - . ~n acest mod se asigur\ o reparti]ie egal\ a celor dou\ sexe. Subtipul Protenor. zigo]ii XY fiind masculi. (2A + XY). la care a fost descoperit de Wilson. iar cealalt\ jum\tate vor avea doar autozomii. la masculii homozigo]i pe aceast\ gen\ (ZB ZB). a fost observat pentru prima dat\ de L. (1:1).

102 - .Tabelul 8 TIPURI DE DETERMINARE A SEXULUI Cromozomii din game]ii (n) Cromozomii din game]i (n) Femele A+X A+X A+Z A+Z n n + X1X2 n + X1X2 n n n+X1X2 A+O A+Z A+W A+W A+X A+X A+O A+Z A+Z n n + Y1Y2 A+X A+X A+Y Masculi 33 Cromozomii din celulele somatice (2n) Tipul [i subtipul de determinare Masculi 2A + XY 2A + XO 2A + ZZ 2A + ZZ n 2n + X1Y1X2Y2 Cromozomii din celulele somatice (2n) Tipul Subtipul Femele Lygaeus 2A + XX Drosophyla Protenor 2A + XX Pas\re 2A + ZW Abraxas Fluture 2A + ZO Haploidie mascul\ 2n Gonozomi multiplii 2n + X1X1X2X2 .

(cromozom X). sunt controlate de o singur\ pereche de gene (Pp). La albine spre exemplu.etc. (fig. se caracterizeaz\ prin aceea c\ sexul femel este heterogametic (ZO). matca [i albinele lucr\toare au o garnitur\ diploid\ de cromozomi (2n = 32). X3. etc. prin fenomenul de partenogenez\. [i produce game]i A + Z [i A + O. Din aceast\ cauz\ sexele prezint\ o stabilitate relativ\. Hauna (1943).. A[a se explic\ apari]ia `n F2. care s\ poat\ fi identifica]i morfologic la microscop. intervin [i o serie de gene alele aflate pe unul din cromozomi.. condi]ioneaz\ aparti]ia sexului mascul sau femel dup\ cum urmeaz\.. iar game]ii rezulta]i sunt de un singur tip A + Z. fiind nediferen]ia]i citologic de restul cromozomilor sau pot fi plasate `n to]i cromozomii care compun garnitura cromozomal\ a speciei respective. situate pe cromozomii sexului. La porumb. cum sunt pe[tii [i amfibienii. Y2. Prezen]a `n stare homozigot\ sau heterozigot\ a alelelor sexuale. este un tip particular de determinism al sexului. prezen]a unor hormoni. precum [i la unele specii de plante. determinarea sexelor se realizeaz\ prin ac]iunea uneia sau mai multor perechi de gene.103 - . iar masculii sunt haploizi (n) [i provin din ovule nefecundate. se datoreaz\ unor duplica]ii succesive ale unor cromozomi ini]ial existen]i. Determinarea sexului de gene sexuale. Y3. La unele specii de plante [i animale nu exist\ cromozomi ai sexului specializa]i. din care gena pentru masculinizare este dominant\. Se remarc\ astfel. ei fiind identici cu restul garniturii cromozomale. este `ntâlnit la unele specii de roz\toare (ex. prin experiment\ri la plantele din genul Asparagus. Xb. fiind eviden]iat la unele specii de fluturi [i nevertebrate. care poart\ denumirea de cromozom sexual. raportul dintre sexe. ace[tia dezvoltânduse din ou\ nefecundate.Subtipul fluture. fiind `ntâlnit la albine [i viespi. fenomen caracteristic `n general organismelor inferioare. X2.. vor rezulta organisme mascule haploide viabile. ci de num\rul seturilor de cromozomi.. respectiv Y1. ele putând fi influen]ate de vârsta indivizilor. Determinarea sexelor se realizeaz\ cu ajutorul uneia sau mai multor perechi de gene plasate pe autozomi. [i a mai multor cromozomi Y. etc. XaXc. M. pe lâng\ existen]a st\rii diploide sau haploide ca baz\ cromozomal\ `n apari]ia sexului femel sau mascul. a unei segreg\ri mendeliene `n propor]ie de de 3:1. Subtipul fluture este inversul subtipului Protenor. La astfel de specii. Tipul de haploidie mascul\. La aceast\ plant\. C. Xd. Determinarea sexului de cromozomi ai sexului multiplii. exist\ gene specializate `n determinarea sexului plasate pe to]i cei 10 cromozomi ai complementului [i care influen]eaz\ formarea inflorescen]elor mascule [i femele. temperatur\ etc. iar trântorii sunt haploizi (n = 16 cromozomi). XaXd. Rick [i G. c\ la albine nu exist\ o diferen]iere a cromozomilor sexului. anotimp. vor rezulta organisme femele diploide. specie ce are 2n = 20 de cromozomi. Xe.. La aceste specii sexul nu este determinat de existen]a cromozomilor sexului. [oarecele de câmp). ~n aceste condi]ii diferen]ierea sexelor la albine. nediferen]ia]i citologic. dac\ se manifest\ fenomenul de partenogenez\. au descoperit c\ sexele la aceast\ specie de plante. . 53): dac\ se realizeaz\ starea de heterozigo]ie a alelelor sexuale (XaXb.. ~n determinarea genetic\ a sexelor la albine.etc). de marsupiale. Se pare c\ existen]a gonozomilor multiplii. fertilitatea florilor etc. La animalelele vertebrate inferioare. Se caracterizeaz\ prin prezen]a mai multor cromozomi X care se noteaz\ X1. (albine lucr\toare). Xc. C. Astfel femelele au un set diploid de cromozomi (2n) [i provin din ovule fecundate. Sexul mascul este homogametic (ZZ). care se g\sesc pe unii cromozomi care poart\ denumirea de cromozomi ai sexului. apare [i sub influen]a unor alele sexuale multiple. nu pot fi identifica]i heterozomii. notate Xa. Fenomenul prin care se dezvolt\ organisme normale din ovule nefecundate se nume[te partenogenez\. heterozomii nu sunt de regul\ diferen]ia]i morfologic [i nu pot fi identifica]i citologic. (trântori).

cât [i `n genera]iile urm\toare.linkat. iar de la sexul heterogametic `n ascenden]\.. doar de o singur\ gen\ situat\ pe cromozomul X. datorit\ fenomenului de hemizigo]ie. 53.. cu formarea organismelor mascule [i femele `n descenden]\.`n cazul st\rii de homozigo]ie pentru una din alele sexuale (XaXa. numai prin intermediul cromozomului X (Z la tipul Abraxas). (devora]i) de albinele lucr\toare. . ~ntr-o colonie obi[nuit\. `n func]ie de modul de transmitere al sexului. apare atât `n prima genera]ie. sunt diferite de cele determinate de genele autozomale [i la care prin `ncruci[\ri.104 - . vor rezulta masculi.4. determinând manifestarea fenomenului de sex . pe care lucr\toarele `l percep imediat ce tân\ra larv\ iese din ou. iar de[i acestea se transmit atât prin intermediul game]ilor femeli [i masculi purt\tori ai cromozomului X. (trântori) diploizi. uniformitatea sau neuniformitatea indivizilor. se manifest\ de preferin]\ doar la unul din sexe [i anume la sexul heterogametic.likage. deoarece cromozomul omolog Y.. (adaptat dup\ Prost – 1987). Trântorii homozigo]i diploizi sunt devora]i de albinele lucr\toare din stup `nc\ din stadiul larvar. Caracteristicile transmiterii acestor caractere. con]in pe lâng\ genele care condi]ioneaz\ formarea sexului [i o serie de gene care nu sunt implicate `n diferen]ierea sexului. iar `n F2 are loc segregarea ap\rând ambele caractere. datorit\ producerii de c\tre aceste larve a unui hormon canibalic. indivizii din F1 manifest\ fenomenul de dominan]\. XbXb. nu de]ine gene alele ale celor de pe cromozomul X. dar care `nc\ din stadiul larvar sunt elimina]i. indivizii diplozi homozigo]i nu ating niciodat\ maturitatea. XcXc. Schema de transmitere a alelelor sexuale la albin\. EREDITATEA CARACTERELOR LEGATE DE SEX (SEX LINKAGE) Cromozomii sexuali. Acest fenomen reprezint\ determinarea unui caracter sex . se manifest\ de preferin]\ la unul din sexe. etc). ~n general caracteristicile transmiterii acestor caractere sunt: se transmit atât prin intermediul game]ilor masculi cât [i femeli. ~n cazul caracterelor legate de sex. dar determin\ o serie de caractere care sunt “legate” sau “`nl\n]uite” cu sexul. 9. Caracterele sex – linkate se transmit prin intermediul cromozomului X ce de]ine astfel de gene. incitând lucr\toarele la devorarea lor. Trântor (n = 16) Matc\ (2n = 32) Trântor (n = 16) Game]i Femel\ Femel\ Mascul Mascul Femel\ Mascul diploid diploid\ diploid\ partenogenetic partenogenetic diploid\ neviabil heterozigot\ heterozigot\ haploid normal haploid normal heterozigot\ Fig. la ambele sexe `n descenden]\. de la sexul homogametic `n ascenden]\. numai la sexul homogametic `n descenden]\.

[i 25% masculi recesivi (XaY). 25% masculi dominan]i (XAY). 82A). Acest comportament `n transmiterea caracterelor sex-linkate. bar etc). purpuriu. argintiu. este prezentat\ `n figura 54. reprezint\ generalizarea rezultatelor ob]inute `n transmiterea caracterelor sex – linkate la Drosophila melanogaster [i constituie modelul general valabil de manifestare a fenomenului de sex . ~ncruci[area `ntre femele homozigot dominante (XAXA). manifestând fenotipul recesiv al mamei. va determina `n F1 apari]ia de femele heterozigote care manifest\ fenotipul dominant (XAXa) [i de masculi cu fenotipul dominant (XAY). Dac\ se `ncruci[eaz\ femelele heterozigote (XAXa). dup\ modul specific de determinare al sexului. Schema general\ de transmitere ereditar\ a caracterelor `nl\n]uite cu sexul. deoarece `n F1 acestea se inverseaz\ cu sexul.linkate (gene localizate pe cromozomul X). Cromozomul Y este de natur\ heterocromatic\. cu litere mari fiind prezentate genele dominante. manifestând fenotipul dominant al tat\lui. iar masculii vor avea genotipul XaY. respectiv la tipul Drosophila sau la tipul Abraxas. 9. 82 B). nefiind purt\tor de gene alele ale celor de pe cromozomul X. care sunt binecunoscute . Astfel descenden]a femel\ din F1 va fi heterozigot\ (XAXa). 54. determinând caractere cum ar fi: caracteristici ale ochiului (alb. EREDITATEA CARACTERELOR LEGATE DE SEX LA TIPUL DROSOPHILA Acest tip de ereditate a fost observat [i explicat de Morgan. trecând de la femel\ la mascul [i de la mascul la femel\. cu masculi recesivi (XaY). (fig.linkage. P F1 F2 A B Fig. la tipul Drosophila de determinism al sexului. Schema prezentat\. `nc\ din anul 1909 [i se refer\ la speciile la care sexul femel este homogametic [i sexul mascul heterogametic. normale sau largi etc). acestea urmând segregarea cromozomului X. care se transmit prin intermediul cromozomului X. ale formei [i m\rimii aripilor (vestigiale sau scurte. cu masculi dominan]i (XAY). ale culorii corpului (galben. de la mam\ la fii [i de la tat\ la fiice se nume[te mo[tenire `n cruci[ sau criss-cross. iar cu litere mici genele recesive. 25% femele homozigot recesive (XaXa). cu masculi recesivi (XaY). cenu[iu). Modul de transmitere a caracterelor sex-linkate. ~n cazul `ncruci[\rii femelelor homozigot recesive (XaXa). Schema general\ de transmitere a genelor sex .1. romboid.Ereditatea caracterelor legate de sex se manifest\ diferit. (fig.105 - .4. La Drosophila melanogaster sunt cunoscute 141 de gene. are o deosebit\ semnifica]ie `n transmiterea unor boli ereditare `nl\n]uite cu sexul. carmin. are loc o transmitere caracteristic\ a acestor gene [i respectiv caractere. atunci vor rezulta 25% femele heterozigote (XAXa).

daltonismul (care se manifest\ la 5 . Genotipurile au urm\toarea semnifica]ie: XX – femele s\n\toase. iar cromozomul W nu de]ine alele ale genelor dispuse `n cromozomul Z. cuprinde speciile la care sexul femel este heterogametic [i sexul mascul homogametic. situa]ii care sunt mai rare. `n func]ie de categoriile de indivizi care particip\ la formarea genera]iei filiale (femele purt\toare. Astfel din acest\ categorie fac parte o serie de boli cum ar fi: hemofilia. EREDITATEA CARACTERELOR LEGATE DE SEX LA TIPUL ABRAXAS Tipul de determinare al sexului Abraxas. masculi bolnavi sau s\n\to[i) [i `n func]ie de sexul la care este prezent\ gena recesiv\ h. la care femelele de]in heterozomii ZW iar masulii doi heterozomi identici ZZ. surzenia congenital\. Particularit\]ile de transmitere a caracterelor sex-linkate la tipul Abraxas. s\n\toase sau care manifest\ boala.4. La p\s\ri. unele forme de miopie. care se `ntâlne[te la om dar [i la câine.2. 9. De aceea de cele mai multe ori femelele sunt doar purt\toare ale acestor gene. XY – masculi s\n\to[i. gene care odat\ ap\rute `n genotipul masculilor. Aceste boli sunt determinate de gene recesive. iar masculii manifest\ boala.la om. Datorit\ acestui fapt. ~n cazul femelelor. Modul de transmitere [i de manifestare al hemofiliei este diferit. cu rol esen]ial `n transformarea protrombinei `n trombin\. iar unele din acestea se pot manifesta [i la animale.9% din b\rba]i [i 0. prin intermediul cromozomilor sexului se transmit o serie de caractere [i `nsu[iri care prezint\ importan]\ economic\.femele care manifest\ boala. interesând `n mod deosebit transmiterea unor caractere la p\s\ri. XhX – femele purt\toare. `n cadrul tipului Abraxas cromozomul Z fiind purt\torul acestor gene. XhXh. care determin\ absen]a unor factori antihemofilici din sânge. XhY– masculi bolnavi.106 - . atrofia muscular\ etc. iar `n cazul celor mai mici leziuni se pot produce hemoragii foarte grave. Fig. cum ar fi: .5% din femei). se vor manifesta datorit\ fenomenului de hemizigo]ie. stenoza mitral\. este determinat\ de o gen\ sex-linkat\ recesiv\ h. 55. sunt identice cu cele definite `n cazul tipului Drosophila. coagularea sângelui se prelunge[te excesiv de mult. posibilit\]ile existente fiind redate `n figura 55. ap\rute ca rezultat al muta]iilor. Transmiterea ereditar\ a hemofiliei. pentru a-[i manifesta efectul gena trebuie s\ fie `n stare homozigot\. Spre exemplu hemofilia.

determinate de gene heterozomale. `n doz\ dubl\. Toate anomaliile determinate de gene heterozomale sunt recesive. Autosexarea. manifestându-se cu o frecven]\ mult mai mare la femele. Aceasta presupune sexarea puilor de o zi. la un anumit locus de pe cromozomii sexului femelele hemizigote (cu heterocromozomii ZW . cât [i fiicelor. degenerarea cerebral\. o `ncruci[are tipic\ este `ntre masculi din rasa Cornish. iar masculii nu vor prezenta aceast\ pat\ la ecloziune. piticismul heterozomal. dac\ tat\l manifest\ fenotipul recesiv [i mama fenotipul dominant. pentru ob]inerea ou\lor de consum sau de reproduc]ie. (Zb+ Zb+) [i femele din rasa Plymouth Rock de culoare barat\ dominant\. ~n cazul locusului pentru culoarea barat\ sau nebarat\ a penajului. 56). Prezen]a la masculi a genei “B”. le confer\ acestora un puf mai deschis la culoare decât al femelelor. etc.107 - . primesc singura gen\ ce o posed\ prin intermediul cromozomului Z de la tat\ [i o vor transmite fiilor. se re]in pentru cre[tere doar puicu]ele coco[eii fiind elimina]i. de la fiecare p\rinte [i transmit câte una atât fiilor. (ZBW). `n vederea cre\rii de linii de p\s\ri autosexabile. Descende]a femel\ va prezenta o pat\ de culoare mai deschis\ pe puful de pe cap. mai clar delimitat\ decât a femelelor. apare ca o consecin]\ a mecanismului ereditar de `nl\n]uire cu sexul. tulbur\ri legate de sex. prin fenotip barat sau nebarat. Cele dou\ categorii de caractere sex-linkate. Având `n vedere transmiterea unor culori [i a vitezei de `mbr\care cu penaj prin intermediul heterocromozomului Z. al unor caractere de exterior. ~n avicultur\. deoarece acestea sunt heterogametice (ZW). având culoarea alb\ recesiv\. Conform acestui mecanism. letalitatea legat\ de sex. fa]\ de masculi. iar prezen]a genei `n doz\ simpl\ este suficient\ pentru exteriorizarea ei `n fenotip. ~n acest sens rasa Plymouth Rock barat. un caracter controlat de gene plasate pe cromozomii sexului. sunt utilizate `n practica cre[terii p\s\rilor.anomalii ereditare cauzate de gene heterozomale. sunt cel care controleaz\ penajul barat sau nebarat [i cel ce controleaz\ penajul argintiu sau auriu. opera]iune dificil\ [i costisitoare. cei mai utiliza]i loci. Ereditatea unor culori [i a vitezei de `mbr\care cu penaj determinate de gene heterozomale. Anomalii ereditare cauzate de gene heterozomale. s-au format linii de p\s\ri autosexabile. (fenomenul de hemizigo]ie). . necroza ficatului. ereditatea unor culori. `n plus ace[tia au [i o pat\ de culoare deschis\ pe cap.la p\s\ri). Având `n vedere. P Γ Zb+Zb+ alb uniform x ZBW Ε culoare barat\ F1 Γ ZBZb+ culoare barat\ Zb+W Ε culorat uniform (puf cu pat\ pe cap) (puf f\r\ pat\) Fig. ~n vederea cre\rii de linii autosexabile pentru hibrizii colora]i. la care femelele se deosebesc de masculi pe baza unor caractere de exterior `nc\ de la vârsta de o zi. restric]ionarea ovula]iei. nuditatea legat\ de sex. paroxismul. iar masculii primesc câte o gen\ (tot prin intermediul cromozomului Z). 56. Schema de `ncruci[are pentru autosexarea hibrizilor. (care determin\ culoarea barat\ sau porumbac\). chiar de la ecloziune. tremuratul continuu. se creeaz\ premiza diferen]ierii fenotipice a descenden]ilor. este autosexabil\ `n mod “natural”. Dintre anomaliile ereditare cauzate de gene heterozomale amintim: lipsa aripilor. viteza de `mbr\care cu penaj. (fig.

o `ncruci[are tipic\ este `ntre masculi Rhode Island de culoare ro[ie recesiv\. se manifest\ ca atare. Fiind ob]inut\ la Cambridge. (silver sau golden).108 - . Denumirea lor sugereaz\ locii utiliza]i `n vederea autosex\rii.a. cu o greutate mai mic\ decât a rasei de baz\. ceea ce `i confer\ avantaje economice substan]iale. Pentru a manifesta piticismul.Mas . S-a ob]inut astfel linia de g\ini “Mini . (ZSW). se creaz\ premiza diferen]ierii celor dou\ sexe dup\ dezvoltarea remigelor primare. Ulterior s-au ob]inut mai multe asemenea rase sintetice. dar care nu s-au impus economic. cu femelele dominante (ZKW). Din `ncruci[area masculilor recesivi pentru viteza de `mbr\care cu penaj (zk+ zk+). P Γ Zk+Zk+ `mbr\care rapid\ x ZKW Ε `mbr\care `nceat\ F1 Γ ZBZb+ `mbr\care `nceat\ Zb+W Ε `mbr\care rapid\ Fig.1940). `nc\ de la vârsta de 1 zi. Viteza de `mbr\care `nceat\ cu penaj este dat\ de o gen\ dominant\ (K). care dac\ este prezent\ `n genotipul g\inilor (ZdwW). autosexarea se poate realiza pe baza unei gene heterozomale. Dorbar. 57). 86). datorit\ fenomenului de hemizigo]ie. La noi `n ]ar\ s-a reu[it transferul unei gene “dw” de la rasa New-Hampshine la care a ap\rut. prin viteza de `mbr\care cu penaj Prima ras\ autosexabil\ a fost creat\ de Punett `n 1920. a fost denumit\ Cambar. pe baza culorii pufului. 57. La ecloziune diferen]ierea sexelor se face u[or. (Zdw Zdw).1941) [. P Γ Zs+Zs+ auriu (golden) x ZSW Ε argintiu (silver) F1 Γ ZSZs+ culoare argintie Zs+W culoare aurie Ε Fig. dar cu acela[i nivel al produc]iei de ou\. Schema de `ncruci[are pentru autosexarea hibrizilor. cum ar fi: Legbar (Punett . la rasa Plymouth-Rock care este utilizat\ ca ras\ matern\ `n producerea hibridului de carne “Robro-70”. (k+). iar viteza de `mbr\care rapid\ cu penaj de o alel\ a acesteia care este recesiv\.Pentru locusul care controleaz\ culoarea aurie sau argintie. 57. care controleaz\ viteza de `mbr\care cu penaj. Wybar (Pease . Este determinat de o gen\ recesiv\ “dw”. (silver sau golden) a penajului.1940). Piticismul heterozomal. (fig. Pentru hibrizii care se prefer\ s\ aib\ penaj alb. (Zs+ Zs+) [i femele din rasa Leghorn de culoare alb\ dominant\. prin fenotip auriu sau argintiu. Ancobar (Lamoreaux . masculii trebuie s\ posede gena `n stare homozigot\. pe baza culorii barate a penajului. Schema de `ncruci[are pentru autosexare. (fig. .1941).Rok”. Oklabar (Jaap .

unele boli ereditare sunt limitate de sex. sau `n alte cazuri aceste caractere apar mai evidente la unul din sexe. respectiv de prezen]a hormonilor androgeni. iar aceast\ gen\ se manifest\ exclusiv la femele. masculii vor avea coarne. Caracterele limitate de sex. sunt o serie de caractere [i `nsu[iri care sunt determinate de gene autozomale. Astfel de gene. pe cromozomul W. fiind denumite caractere influen]ate de sex. fiind denumite caractere limitate de sex.4. la care determinarea sexului este de tip Drosophila (femelele XX [i masculii XY). EREDITATEA LEGAT| DE CROMOZOMUL Y (EREDITATEA HOLANDRIC|) Acest mod de transmitere ereditar\ a caracterelor. Acest control poate s\ determine manifestarea caracterului doar la unul din sexe. unele sunt de mare importan]\ economic\. prezente `n egal\ m\sur\ la femele [i masculi. La om. pentru a le stabili valoarea genetic\. s-a reu[it inducerea acestui fenomen la viermele de m\tase (Bombyx mori). Astfel separarea ou\lor pe culori (respectiv pe sexe) se face u[or. disgenezia gonadal\ la femele. `n timp ce femelele nu posed\ coarne. japonezul Tazima a reu[it translocarea unui segment autozomal ce poart\ o gen\ pentru culoarea neagr\ a oului.9. Astfel. pigmenta]ia ou\lor `n cadrul acestui sex va fi alb\. s-a pus problema cre\rii posibilit\]ii de a separa cele dou\ sexe `nc\ din stadiul de ou. Aceast\ gen\ este influen]at\ `n manifestarea sa. }inând cont de mecanismul eredit\]ii holandrice. Sunt determinate de gene autozomale prezente la ambele sexe. gena responsabil\ de culoarea neagr\ a ou\lor. Prin experien]e laborioase de iradiere. unele culori se transmit numai la indivizii de sex mascul. ~n general acestea sunt caractere sexuale secundare. boala junincilor albe [. Aceste caractere sunt determinate de complexe genice autozomale. situa]ie `n care produc]ia de m\tase cre[te cu circa 30%.3. dar mai mici decât `n cazul masculilor homozigo]i pe gena mutant\. prin intermediul unor gene plasate pe cromozomul Y. cu manifestare fenotipic\ doar la unul din sexe. se transmite pe linie femel\. deoarece femelele sunt heterogametice (ZW). este necesar\ testarea lor dup\ performan]ele propriilor fiice. denot\ c\ dominan]a genei respective este influen]at\ de sex. Luându-se `n considerare c\ larvele mascule produc gogo[i de m\tase mai mari [i respectiv m\tase mai mult\. EREDITATEA CARACTERELOR CONTROLATE DE SEX ~n afar\ de caracterele care se transmit `nl\n]uit cu sexul (determinate de gene plasate `n heterozomi). Reprezint\ categoriile de caractere determinate de complexe genice autozomale prezente la ambele sexe. Dintre caracterele limitate de sex. din ou\le de culoare neagr\ vor rezulta femele. Caracterele influen]ate de sex. prezen]a coarnelor este dat\ de o gen\ autozomal\ mutant\. se realizeaz\ prin intermediul unor gene situate exclusiv pe cromozomul Y.a. . dar care se manifest\ fenotipic `n mod diferit `n func]ie de sex. iar masculii fiind homogametici (ZZ).109 - . comparativ cu larvele femele. se transmit numai pe linie mascul\ [i se manifest\ exclusiv la masculi. (existen]a perilor lungi [i numeo[i `n pavilionul urechilor). Deoarece sexul femel este heterogametic (ZW). dar sunt controlate de sex `n manifestarea lor fenotipic\. Deoarece masculii particip\ la transmiterea acestor caractere. proprii numai sexului femel. 9. de prezen]a hormonilor androgeni. sunt citate o serie de afec]iuni care se presupune c\ sunt determinate de gene dispuse pe cromozomul Y. cum ar fi produc]ia de lapte [i de ou\. situate pe cromozomul Y. Aceast\ manifestare diferit\ la femele [i masculi a genei care determin\ prezen]a coarnelor. La pe[tele de acvariu Lebistes reticulatus. prezente la ambele sexe. ~n afar\ de aceste caractere. fiind crescu]i cu predilec]ie masculii.5. La rasa de ovine Romney Marsch. criptorhidia. dar exist\ probe genealogice doar `n cazul hipertricozei urechilor. prin intermediul complexelor genice autozomale dar nu le manifest\ fenotipic. cum ar fi: hernia inghinal\. fiind influen]ate `n dezvoltarea lor de prezen]a hormonilor sexuali. `n caz de heterozigo]ie pentru aceast\ gen\. ~n acest caz de ereditate holandric\.

6. prezint\ debilitate mintal\. `ntâlnit la b\rba]i. 9. 9. sterilitate. subiec]ii afecta]i având talia mai mare. cât [i `n ovogenez\. precum [i de game]i f\r\ heterozomi. . Ginandromorfismul poate fi cauzat de fenomenul de crossing-over. atât a caracterelor femele cât [i mascule. când caracterele unui sex sunt diseminate pe caracterele celuilalt sex. Ginandromorfismul pote fi de trei tipuri: lateral. nu poate avea loc. fiind organisme mascule. Acest fenomen poate avea loc atât `n spermatogenez\. fiind pus `n eviden]\ pentru prima dat\ de C. B. GINANDROMORFISMUL Presupune apari]ia pe acela[i individ unisexuat. excesul de cromozomi X are consecin]e negative asupra dezvolt\rii mintale.1. Dup\ cauzele care le determin\ [i modul lor de manifestare acestea se pot grupa astfel: anomalii datorate nondisjunc]iei (nesegreg\rii) heterocromozomilor. Bridges (1916). la Drosophila melanogaster. ANOMALII ~N EREDITATEA SEXULUI ~n determinarea [i dezvoltarea normal\ a sexului pot interveni o serie de anomalii. fiind afectate [i alte manifest\ri fenotipice. iar excesul de cromozomi deregleaz\ dezvoltarea `nc\ din stadiul embrionar.6. implica]iile diferitelor sindroame asupra manifest\rii fenotipice fiind multiple [i diferite. Un caz mai rar de trisomie `l constituie prezen]a unui cromozom Y supranumerar (sindromul XYY). (tabelul 9). Tabelul 9 Descenden]a rezultat\ `n urma fenomenului de nondisjunc]ie al heterozomilor Femele A + XX A+0 Masculi A+X 2A + XXX (superfemele – trisomia X) 2A + X0 (Sindromul Turner) A+Y 2A + XXY (Sindromul Klinefelter) 2A + Y0 (neviabili) La om. tulbur\ri psihice [i sterilitate. Fenomenul nondisjunc]iei heterozomilor a fost semnalat la om [i la alte mamifere. scheletice. precum [i debilitate mintal\.9. Din fecundarea unor astfel de game]i. `ncât procesul ulterior de separare al lor. care vor determina manifest\ri fenotipice anormale. descenden]a rezultat\ va prezenta cazuri de trisomie sau monosomie la perechea de heterozomi. o dezvoltare somatic\ armonioas\. Indivizii cu genotipul 2A + XXY. ceea ce va determina apari]ia al\turi de game]ii normali [i de game]i care vor prezenta ambii heterocromozomi. `n cazul unor astfel de abera]ii la nivelul heterozomilor efectele sunt diferite. dar prezentând un comportament agresiv. prezint\ sindromul Turner. De[i deficien]ele cromozomale sunt incompatibile cu via]a. situa]ie anormal\ `n care poate avea loc schimburi de fragmente cromatidice `ntre cromozomii sexului. ginandromorfismul. Astfel `n profaza meiozei primare.110 - . antero-posterior. Indivizii cu genotipul 2A + XO. când partea anterioar\ a corpului prezint\ caracterele unui sex iar partea posterioar\ caracterele sexului opus [i mozaicat. când o jum\tate a corpului prezint\ caracterele sexului femel [i cealalt\ jum\tate a sexului mascul (acest tip afecteaz\ [i organele genitale).6. prezint\ sindromul Klinefelter. Indivizii cu trisomie X sunt de sex femel. fiind organisme femele [i manifestând malforma]ii somatice cum ar fi: anomalii cardiace.2. NONDISJUNC}IA CROMOZOMILOR SEXULUI Const\ `n nesepararea heterocromozomilor `n timpul diviziunii reduc]ionale. sinapsa heterocromozomilor poate fi atât de puternic\. renale. intersexualitatea [i inversiunea sexului. cu manifest\ri fenotipice complexe de dezvoltare anormal\ [i sterilitate.

De exemplu spre b\trâne]e unii indivizi tind s\ capete caracteristicile sexului opus. iar dup\ `ncetarea ac]iunii factorului determinant.3. Exist\ [i cazuri de intersexualitate de natur\ hormonal\. sau g\inile b\trâne care cânt\ coco[e[te. Larvele care ies din ovulele fecundate dac\ se depun pe fundul apei se dezvolt\ ca femele. Cazuri de inversiune a sexului se `ntâlnesc mai mult la plante [i la organismele inferioare. o celul\ poate pierde un cromozom X din diverse cauze.când indivizii prezint\ aspecte masculine. sau abateri de tipul: 2A XO/2A XX. datorit\ c\reia unele organisme `[i `ncep via]a fie ca forme femele. 2A XX/2A XXX. iar dac\ se depun pe trompa femelei [i p\trund treptat `n oviductul acesteia se dezvolt\ ca masculi. când `n organism se `ntâlnesc linii celulare cu cariotipuri diferite. 2A XO/2A XX. (femel [i respectiv mascul). iar restul tractului genital prezint\ aspecte ale ambelor sexe. INVERSIUNEA SEXULUI Reprezint\ o anomalie. Studiile efectuate la porcine au eviden]iat c\ majoritatea intersec[ilor cu cariotipul femel (2A + XX). dup\ care la un moment dat al dezvolt\rii ontogenetice `[i schimb\ sexul. INTERSEXUALITATEA Reprezint\ forma cea mai evident\ de manifestare a tulbur\rilor `n morfostructura aparatului genital [i presupune apari]ia de organisme intermediare `ntre cele dou\ sexe. 2A XO/2A XY. Asemenea cazuri de inversiune a sexului `n perioada dezvolt\rii ontogenetice. Cele mai frecvente cazuri de intersexualitate se `ntâlnesc la porcine. ~n toate cazurile. la p\s\ri [i plante. la [oareci. determinând la acesta apari]ia de ]esut testicular. are loc un schimb de hormoni. Acest fenomen a fost observat [i la om. iar masculii au doar câ]iva milimetrii [i tr\iesc `n oviductul femelei având doar rolul de a fecunda ovulele. ~n unele cazuri. `n alte cazuri este prezent\ numai glanda sexual\ a unui sex. Astfel pot fi cazuri: 2A XX/2A XXY. 2A XO/2A XXY . care determin\ abaterile. 9.4. sunt frecvent `ntâlnite la diverse specii marine. sau vârst\. anomalii ale tractului genital [i sterilitatea individului femel. dând na[tere la hermafroditism adev\rat. ~n continuare apar dou\ linii celulare. Astfel.6. gemenii freemartini la taurine sunt de sex opus.111 - . sunt cauzate de factori hormonali (secre]ia de hormoni androgeni). Asemenea cazuri sunt rare. la acela[i individ sunt prezente ambele glande sexuale. organisme denumite intersexe. fiind cauzate de factori de natur\ hormonal\. iar `n perioada dezvolt\rii fetale datorit\ anastomozei membranelor fetale. intr\ `n circula]ia f\tului de sex femel. din care se vor dezvolta ]esuturi cu caracteristici diferite. 2A XY/2A XXY. Un caz interesant `l reprezint\ determinarea sexului la viermele de mare (Bonellia viridis). organismul revine la manifestarea ini]ial\. constituind pseudohermafroditism.Nondisjunc]ia heterocromozomilor `n timpul meiozei primare. iar `n primele stadii de formare a zigotului. cum ar fi femelele de fazan care `nceteaz\ ouatul [i se `mbrac\ cu pene de mascul. . 9. ceea ce indic\ o poten]ialitate bisexual\ a indivizilor acestor specii. Astfel un organism cu doi cromozomi X se dezvolt\ ca femel\. condi]ii de via]\ (hrana `n mod special). La acest vierme femelele ajung pân\ la 15 cm lungime. Fenomenul de ginandromorfism a fost observat la insecte. Alteori cauza ginandromorfismului poate fi `ntâlnit\ dup\ fecundare. ovarul [i testiculul.când indivizii prezint\ aspecte feminine. 2A XO/2A XXX . fie ca forme mascule. indiferent dac\ erau hermafrodi]i adev\ra]i sau pseudohermafrodi]i. inclusiv la unele specii de pe[ti. poate fi o alt\ cauz\ a ginandromorfismului. Hormonii androgeni ai embrionului mascul.6. 2A XO/2A XY. exist\ celule cu cariotip normal care au rolul hot\râtor `n determinarea sexului [i celule cu cariotip anormal. sub influen]a mediului. una cu heterozomii XX [i alta cu un singur heterozom X.

Cap. Bolile ereditare la p\s\ri Cap. Muta]iile genice 1.2. Consangvinizarea 6 NO}IUNI DE GENETIC| CANTITATIV| 6.2.1. Corela]ia caracterelor cantitative 2 .2. Analiza de varian]\ cu trei surse de varia]ie 8 PARAMETRII GENETICI AI CARACTERELOR CANTITATIVE 8. Analiza de varian]\ cu dou\ surse de varia]ie 7.2.1. Selec]ia 5.2. Tehnologia adn recombinat 3.1.CUPRINS Cap.3.2. 1 MUTATIILE {I MUTAGENEZA 1.1. Muta]iile genomice (de num\r) 1.3. Cap.1.2. Procesele sistematice care modific\ structura genetic\ a popula]iilor 5. Muta]ia 5.2.1. Heritabilitatea caracterelor cantitative 8. Determinismul genetic al caracterelor cantitative 6. Componen]ii cauzali ai varian]ei 7. Clonarea animalelor 4 NO}IUNI DE GENETICA POPULA}IILOR 4. Muta]iile cromozomiale sau de structur\ Cap. Valoarea fenotipic\ [i componentele sale 7 VARIAN}A FENOTIPIC| {I COMPONENTELE SALE 7. Cap. Procesele dispersive care modific\ structura genetic\ a popula]iilor 5.1. Cap.1. Structura genetic\ a popula]iilor 5 PROCESELE CARE MODIFIC| STRUCTURA GENETIC| A POPULA}IILOR 5. Componen]ii observa]ionali ai varian]ei fenotipice 7.1. Migra]ia 5.2. Bolile ereditare la porcine 2.2.1.3. 3 INGINERIA GENETIC| {I APLICA}IILE SALE Cap. Driftul genetic 5. 2 NO}IUNI DE EREDOPATOLOGIE 2. Bolile ereditare la taurine 2.1.2. 3.1. Repetabilitatea caracterelor cantitative 8.2. Hibridarea celular\ 3.1.3.1.2.3.2.

f) dup\ efectul fenotipic sau gradul de viabilitate. MUTA}IILE GENICE Gena este un fragment din macromolecula de ADN [i intr\ `n structura unui cromozom. `n urm\toarele categorii: a) b) dup\ natura materialului genetic implicat `n muta]ii. muta]ii genice. pierderea sau ad\ugarea unui nucleotid sau grup de nucleotide sau prin inversarea ordinii nucleotidelor din structura unei gene. Muta]ia reprezint\ orice modificare `n structura [i func]ia materialului genetic (cromozomi [i gene) [i ca urmare. Aceste muta]ii se reg\sesc [i `n game]i [i se transmit la descenden]i. c) dup\ modul de apari]ie. germinale sau gametice. O schimbare `n structura sau `n num\rul reprezint\ o abera]ie cromozomial\. pot s\ existe muta]ii `nainte (directe). Aceste modific\ri se pot realiza prin `nlocuirea.Capitolul 1 MUTATIILE {I MUTAGENEZA Defini]ia [i clasificarea muta]iilor. muta]iile pot fi: muta]ii somatice [i muta]ii (de num\r). Muta]iile somatice apar `n celulele corpului unui organism [i sunt transmise la toate celulele care provin din celula mutant\ original\. muta]iile pot fi: d\un\toare. iar o schimbare `n structura chimic\ a ADN-ului dintr-o gen\ reprezint\ o muta]ie genic\. Muta]iile spontane sunt produse de radia]iile cosmice [i varia]iile bru[te de temperatur\ [i apar cu o frecven]\ de 1/100000-1/1000000. muta]iile pot fi dominante sau recesive. d) normal\. Muta]iile germinale sau gametice apar `n celulele germinale ale unui organism (ovogonii [i spermatogonii). Dac\ din diferite cauze se produc modific\ri `n num\rul [i secven]a nucleotidelor dintr-o gen\ rezult\ o gen\ mutant\. 3 dup\ direc]ia de realizare. letale [i viabile. Fiecare gen\ este alc\tuit\ de la 900-1500 nucleotide. Muta]iile pot fi clasificate dup\ mai multe criterii. când gena mutant\ se transform\ `n gen\ . Num\ru [i secven]a nucleotidelor dintr-o gen\ reprezint\ informa]ia genetic\ sau mesajul genetic.1. când gena normal\ (A) se transform\ `n gen\ mutant\ (a) [i muta]ii `napoi (inverse). Niciodat\ muta]iile somatice nu se transmit la descenden]i. 1. muta]iile pot fi: muta]ii genomice dup\ natura celulelor `n care au loc muta]ii. orice modificare ap\rut\ `n fenotip. e) dup\ ac]iunea genei mutante. muta]ii cromozomiale (de structur\). muta]iile pot fi spontane [i induse sau provocate cu ajutorul agen]ilor mutageni.

Substan]ele chimice mutagene care ac]ioneaz\ direct asupra ADN-ului `n faza stabil\ Substan]ele chimice mutagene pot fi de trei feluri: sunt reprezentate de acidul azotos. fizici [i biologici. hidroxilamina. Prin dezaminare citozina este transformat\ `n uracil.m. când se inverseaz\ ordinea nucleotidelor din structura unei gene. când se pierde una sau mai multe nucleotide din structura ADN-ului sau genei. Acidul azotos produce substitu]ia de baze azotate prin tranzi]ie. modificându-le structura normal\. adenin\ [i hipoxantin\. iar guanina `n xantin\. substan]e chimice mutagene care ca]ioneaz\ direct asupra ADN-ului [i a sintezei ARN. când se adug\ una sau mai multe nucleotide `n structura unei gene. substan]e chimice mutagene radiometrice. Acidul azotos sau nitros (HNO2) are proprietatea de a dezamina citozina. substan]e chimice mutagene care ca]ioneaz\ direct asupra ADN-ului `n faza stabil\. Muta]ia la nivelul genei se manifest\ prin modificarea func]iei acesteia. Analogii bazelor azotate sunt reprezenta]i de 5-bromuracil.sunt cunoscute sub numele de analogi ai bazelor azotate. b) Substan]ele chimice mutagene care ac]ioneaz\ `n momentul replic\rii ADN sau sintezei ARN-m . 4 . Dac\ `n cursul replic\rii ADN-ului `n loc de timin\ sunt `ncorporate aceste substan]e analoage. când o baz\ azotat\ este `nlocuit\ cu alt\ baz\. Agen]ii mutageni pot fi de trei tipuri: chimici. iar cealalt\ este normal\ (G-C). Agen]ii muageni [i mecanismul de producere a muta]iei genice Orice agent sau substan]\ care prin ac]iunea sa asupra materialului genetic produce o muta]ie se nume[te agent mutagen. adenina [i guanina. Agen]ii mutageni chimici sunt reprezenta]i de substan]e chimice care ac]ioneaz\ asupra genelor (acizii nucleici). dele]ie. `n molecula de ADN. Prin dezaminarea citozinei [i transformarea ei `n uracil. perechea de baze AT. adi]ie.Astfel de modific\ri care se produc `n num\rul [i secven]a nucleotidelor dintr-o gen\ poart\ numele de muta]ii genice sau punctiforme. Efectul mutagen al acidului azotos const\ `n formarea unei molecule de ADN `n care o caten\ este mutant\ (A-T). O gen\ mutant\ va determina un caracter diferit fa]\ de cel determinat de o gen\ normal\. inversie. 2aminopurina. ei având structur\ asem\n\toare bazelor azotate. rezult\ `n loc de prechea CG. atunci dup\ câteva replic\ri ale ADN-ului se vor produce modific\ri `n secven]a nucleotidelor. fluoruracil. 5-bromdeoxiuridina. Ace[ti agen]i produc muta]ii `n structura genelor prin urm\toarele mecanisme: • • • • • • • a) substitu]ie.

ceea ce duce la muta]ii prin substitu]ie de tipul transversiei. care presupune existen]a unui set sau mai multor seturi de cromozomi `n celule [i aneuploidia. Agen]ii mutageni fizici Radiogenetica este ramura geneticii. Agen]ii mutageni sunt reprezenta]i de dou\ categorii de radia]ii: ionizante [i neionizante. etc). cum sunt culturile de microorganisme (Bacterii. grele. care sunt particule cu energie mare dar cu putere de penetra]ie mic\. alge. 1. mucegaiuri. neutronii len]i [i rapizi [i particule o putere de penetra]ie foarte mare. 5 .~ncorporarea 5-bromuracilului sau 5-bromdeoxiuridinei va duce la apari]ia `n catena de ADN a perechi de adenin\-bromuracil `n loc de perechea de baze G-C. care studiaz\ efectele mutagene [i teratogene ale radia]iilor naturale [i ale celor artificiale. iperita. Cea mai mare absorb]ie pentru razele ultraviolete pe care o prezint\ molecula ADN se realizeaz\ la lungimea de und\ 2600 Å. Radia]iile neionizante (ultarviolete) produc muta]ii atunci când ac]ioneaz\ asupra unor celule a[ezate `n strat sub]ire. urmare erori de replicare a moleculei de ADN. Cantitatea de radia]ie primit\ din ]esuturile iradiate este numit\ doz\ de iradiere [i se m\soar\ `n razi. Razele Alfa. prin fenomenul de ionizare. etilmetansulfonatul. Beta penetreaz\ ]esuturile moi doar o frac]iune de mm sau câ]iva mm (razele Beta).2. MUTA}IILE GENOMICE (DE NUM|R) Muta]iile genomice (de num\r) se pot clasifica `n dou\ categorii: euploidia. care presupune existen]a unuia sau mai multor cromozomi `n plus sau `n minus fa]\ de num\rul normal. Un rad reprezint\ cantitatea de energie absorbit\ de un gram de ]esut. dimetilsulfatul. Beta.razele X [i Gamma. metilmetansulfonatul. ceea ce duce la ruperea leg\turilor dintre dezoxiriboz\ alchilarea bazelor azotate [i transformarea lor `n anologi ai acestora. Radia]ii ionizante pot fi clasificate `n : • • radia]ii electromagnetice. a c\ror lungime de und\ este mic\ [i au radia]ii corpusculare . ceea ce are ca eliminarea bazelor purinice [i `nlocuirea cu baze pirimidinice (depurinizarea ADN[i radicalul fosforic cu dezagregarea moleculei de ADN.razele Alfa. Substan]ele alchilante ac]ioneaz\ asupra moleculelor de ADN prin: • • • alchilarea radicalului fosforic.ac]ioneaz\ asem\n\tor radia]iilor ionizante provocând rupturi [i restructur\ri ale acizilor nucleici. ului). c) Substan]e chimice mutagene radiometrice. producând muta]ii la toate organismele. protonii. Din aceast\ categorie fac parte substan]ele alchilante: dietilsulfatul. Aceste substan]e posed\ gruparea alchil.

hexaploidia (6n). dac\ are lor fenomenul de nondisjunc]ie cromozomial\ sau nesegregare la nivelul unei perechi de cromozmi. dubla trisomie (2n+1+1). Poliploidia este de dorit la plantele furajere. Poliploidia este de dou\ feluri: autopoliploidia [i alloploidia. Aneuploidia poate fi de dou\ feluri: hipoploidie [i hiperploidie. tetraploidia (4n). Participarea la fecundarea unor game]i neechilibra]i genetic conduce la ob]inerea de organisme aneuploide (trisomii [i monosomii). lipsa unui cromozom dintr-o pereche de cromozomi omologi (2n-1). La animale cazurile de aneuploidie determin\ st\ri anormale. Aceasta dovede[te c\ poliploidia este o modalitate de adaptere a plantelor la condi]iile aspre de clim\. Când `n celule exist\ mai mult de dou\ seturi de cromozmi este vorba despre poliploidie. iar al]ii care au un cromozom `n minus. Formele autopoliploide rezult\ `n urma multiplic\rii garniturii cromozomiale proprii `n timpul diviziunii meiotice. Aneuploidia este frecvent `ntâlnit\ la plante [i rar la animale. efecteaz\ mai multe perechi de cromozomi (2n-1-1). vor rezulta la sfâr[itul meiozei game]i care au un cromozom `n plus. 6 . Hipoploidii monosomia. diploidia (indic\ existen]a a dou\ seturi de cromozomi -2n). poliploidia este rar `ntâlnit\. prezen]a unei perechi de cromozomi `n plus (2n+2). Alloploidia . fenomen denumit endoreplicare cromozomial\. deoarece aceste plante poliploide au partea vegetativ\ mai bogat\ [i `n acest fel ele asigur\ produc]ii mari de furaje la hectar.Euploidia poate fi de mai multe feluri: monoploidia (`n nucleul celuleor somatice exist\ un singur set de cromozomi). La animale. apari]ia unui cromozm `n plus. Poliploidia este frecvent `ntâlnit\ la plante.presupune existen]a `n celulele somatice a unor seturi de cromozomi identice. ~n timpul diviziunii meiotice. nulisomia. dubla monosomie. Se `ntâlne[te la organisme ce se reproduc asexuat. Allopoliploizii apar `n urma unor `ncruci[\ri `ntre indivizi care apar]in unor specii diferite. Hiperploidii trisomia. identic cu cromozomii unei perechi oarecare de omologi (2n+1). Autoploidia . Propor]ia plantelor poliploide din flora spontan\ cre[te de la ecuator spre poli. duc la letalitate. lipsa unei perechi de cromozomi omologi (2n-2).presupune existen]a `n celulele somatice a unor seturi de cromozomi care nu sunt identice. tetrasomia. Aneuploidia poate avea trei cauze: nondisjunc]ia unor perechi de cromozomi `n timpul meiozei. triploidia (3n). Aneuploidia presupune existen]a unuia sau mai multor cromozomi `n plus sau `n minus fa]\ de starea normal\ (2n). fenomenul de fuziune-fisiune centromeric\ [i `ntârzierea anafazic\ a unor cromozomi.

Inversia poate fi homozigot\ [i heterozigot\ afecteaz\ ambii cromozomi dintr-o pereche. anumi]i factori externi pot duce la fragmentarea cromozomilor. iar cea heterozigot\ doar un cromozom. MUTA}IILE CROMOZOMIALE SAU DE STRUCTUR| ~n timpul diviziunii celulare [i `n special `n timpul meiozei. când numai un cromozm din perechea de omologi pierde fragmentul respectiv [i homozigot\. având ca efect reducerea num\rului de cromozomi din celulele rezultate `n urma fecunda]iei.Prin fuziune centromeric\ a doi cromozomi telocentrici rezult\ un cromozom metacentric (duce la mic[orarea num\rului de cromozmi din celul\). Din 7 .3. sunt: dele]ia . Unii cromozomi `n timpul anafazei meiozei migreaz\ cu `ntârziere spre polii celulei [i nu vor mai intra `n nucleul celulei sexuale. ~n 1977 s-a constat. 1. c\ `nsu[irea numit\ culard (crup\ dubl\). inversia [i transloca]ia. Dele]ia poate fi heterozigot\. Deaorece genele de pe un cromozom se afl\ `n doz\ dubl\. Cromozomul care prime[te fragmentul respectiv va avea dou\ seturi de gene de acela[i fel. la nivelul celulelor germinale are repercursiuni grave [i duce la ob]inerea de game]i neviabili sau nefunc]ionali. accentuarea puternic\ a `nsu[irilor determinate de genele duplicate. Duplica]iile pot provoca la indivizi care le posed\. Dele]ia poate avea loc `n meioz\ [i mitoz\. Muta]iile cromozomiale care afecteaz\ structura cromozomilor. Prin fisiunea unui cromozom metacentric vor rezulta doi cromozomi telocentrici (m\rirea num\rului de cromozomi din celul\). Dele]ia presupune ruperea [i pierderea unui segment intercalat dintr-un cromozom. duplica]ia. `n Belgia. Duplica]iile genelor care determin\ rezisten]a la unii d\un\tori sau la unele boli criptogamice (determinate de ciuperci) la plante poate duce la ob]inerea unor descenden]i deosebit de valoro[i pentru practic\. Duplica]ia presupune ruperea unui fragment dintr-un cromozom [i realipirea lui la cel\lalt cromozom omolog. când ambii cromozomi omologi pierd acela[i fragment. pe care o manifest\ rasa de carne belgian\ Blanc Bleue Belge se datoreaz\ unei dele]ii de 11 nucleotide din gena miostatinei (hormon tisular ce mediaz\ reflexele mu[chilor). Inversia presupune ruperea unui fragment dintr-un cromozom [i replierea lui la locul de unde s-a rupt dup\ cea f\cut o rota]ie de 180o. ceea ce duce la modific\ri ale `nsu[irilor pe care le determin\ genele con]inute `n fragmentele respective de cromozomi. `ns\ când se produce. Fragmentele rupte pot s\ se realipeasc\ de unde sau rupt [i atunci totul reintr\ `n normal. `nsu[irile acestor indivizi se vor dezvolta altfel decât la organisme f\r\ duplica]ie. dar altele pot s\ se realipeasc\ gre[it. Inversiile homozigote nu au urm\ri grave `n mersul meiozei.

Transloca]ia reciproc\ poate fi homozigot\. Popescu Vifor [i col. Inversiile heterozigote care au loc `n cursul meiozei conduc la ob]inerea de game]i neviabili [i de aici la cazuri de infecunditate. dac\ sunt afecta]i ambii cromozomi dintr-o pereche de omologi sau heterozigot\. dac\ este afectat numai unul. când segmentul de cromozom translocat se ata[eaz\ la unul din capetele cromozomului neomolog [i intercalat\. se modific\ func]ia. când au loc interschimburi de segmente cromozomiale `ntre cromozomi 8 . ~n cazul transloca]ieie reciproce heterozigote de obicei se ob]in game]i neviabili. iar `n cel\lat gamet ajung ambii cromozomi ce nu au suferit transloca]ia.. Transloca]ia poate fi terminal\.. când transformarea neomologi. 1979) unui segment de cromozom este unidirec]ional\ [i reciproc\. când segmentul de cromozom translocat se ata[eaz\ la alt cromozom neomolog `n zona mijlocie a bra]ului. ~n transloca]ia homozigot\ reciproc\ sinapsa cromozmilor `n meioz\ este normal\ [i gametogeneza decurge normal.acest motiv inversiile homozigote constituie un factor de evolu]ie. Transloca]ia poate fi nereciproc\. Transloca]ia const\ `n deta[area unui fragment de la un cromozom dintr-o pereche [i alipirea lui la un cromozm dintr-o alt\ pereche. deoarece prin schimbarea pozi]iei genelor `ntr-un cromozom. Game]ii viabili se ob]in atunci când `ntr-un gamet ajung ambii cromozomi care au suferit transloca]ia. Transloca]ia heterozigot\ are ca efect semisterilitatea ({t.

Aceast\ stare anormal\ se transmite par]ial dominant. capul de buldog. Este determinat\ de gene recesive. Este o anomalie letal\. `ns\ mor la câteva zile dup\ na[tere. inghinale. care apare la 8-10 zile dup\ f\tare [i este determinat\ de gene recesive.se manifest\ prin scurtarea maxilarului superior. Vi]eii se nasc mor]i sau mor imediat dup\ na[tere. fiind determinat\ de o gen\ autosomal\. Hidrocefalia. este caracterizat prin opacitatea cristalinului. tipul de transmitere fiind cel dominant. Se pare c\ este determinat\ de o gene\ autosomal\ cu ereditate dominant\. Este determinat de o gen\ recesiv\ heterozomal\ (a[ezat\ pe cromozomul X).anomalie a scheletului. Nanismul . la care moartea survine `n lunile 6-8 de gesta]ie. frecven]a este 15-50%. provocând `n special atrofia creierului.se manifest\ prin lipsa p\rului de pe anumite regiuni corporale sau de pe `ntregul corp al animalului. urmat\ de expulzarea imediat\ a f\tului.malforma]ie a sistemului osos. v\lul palatin despicat [i membre scurte. Herniile.1. Achondroplazia. astfel de cazuri fiind `ntâlnite la rasele Jersey. care se manifest\ prin scurtarea mandibulei. const\ `n acumularea de lichid `n cutia cranian\. Este determinat de o gen\ recesiv\ `n stare homozigot\. hernie inghinal\. este o anomalie neletal\. datorit\ unui defect de proliferare al celulelor la nivelul cartilajului de cre[tere. Hidroplazia .se manifest\ sub forma unei cre[teri reduse a tuturor p\r]ilor corpului. Este determinat de o gen\ recesiv\. ~n alt\ form\ de achondroplazie. Brevignatismul superior . 9 . Hipotricoza . fapt care afecteaz\ ]esuturile cerebrale. se poate prezenta sub mai multe forme. Epilepsia.const\ `n prezen]a uneia sau mai multora glande mamare sau mameloane. ombilicale. Hereford [i Friz\ britanic\. se caracterizeaz\ prin scurtarea coloanei vertebrale. care se transmite recesiv. diafragmatice. O astfel de anomalie. care se transmite recesiv. La taurine se semnaleaz\ mai frecvent hernia ombilical\. Polimastia [i politelia . defect care se constat\ la na[tere sau dup\ primele luni de via]\. fruntea rotund\ [i umflat\.este o boal\ ereditar\ a sistemului nervos. vi]eii se nasc. caracterul fiind letal.constau `n deplasarea total\ sau par]ial\ a unui organ `n afara `nveli[ului s\u normal sau a cavit\]ii `n care se afl\ `n mod fiziologic. vi]eii au cap de Buldog sau [tiuc\. Anomalia este determinat\ de gene letale recesive.Capitolul 2 NO}IUNI DE EREDOPATOLOGIE 2. BOLILE EREDITARE LA TAURINE Brevignatismul inferior .anomalie letal\. care se transmite recesiv. Caracterul congenital . toracic\ [i subcutanat. Sunt hernii cervicale.anomalie neletal\.const\ `n acumularea de lichid `n cavitatea abdominal\. datorit\ dificult\]iolor de respira]ie.

cu interac]iune epistatic\.Polidactilismul . 10 prezen]a unor pene .apare frecvent [i constituie o consecin]\ a tulbur\rilor func]ionale ale cerebelului. Nomalia apare evident\ la vârsta de 8-10 s\pt\mâni [i devine pregnant\ la vârsta de 5 luni când greutatea masculilor (Zdw Zdw) este mai mic\ cu 40% [i a femelelor (ZdwW) cu 30% fa]\ de p\s\rile normale la aceea[i vârst\. iar herniile ombilicale se datoresc tipului de transmitere dominant\. Este o anomalie semiletal\ recesiv\.se caracterizeaz\ prin curbarea membrelor anterioare. Moartea survine `n câteva zile de la na[tere. Este o anomalie ereditar\ care se transmite recesiv. alungirea sau curbarea `n sus a ciocului. Anomalia este determinat\ de o gen\ dominant\. Anchiloza.este produs de ogen\ recesiv\ (dw) Z -lincat\.se datoresc unei infiltra]ii gelatinoase de ]esut conjunctiv la locul ]esutului muscular. Se transmite recesiv.anomalie frecvent `ntâlnit\ la p\s\ri.este o anomalie caracterizat\ prin absen]a tuturor membrelor. Amelia . Polidactilia .se caracterizaez\ prin absen]a total\ a penelor sau prin rudimentare pe cap. Sindactilia. Transmiterea este dominant\. Sindactilia.afecteaz\ `n special membrele posterioare. Herniile ombilicale [i inghino-scrotale . Paralizia. Anomalia este determinat\ de o gen\ recesiv\. 2.sunt afectate cel mai des membrele anterioare. se carcaterizeaz\ prin prezen]a unor falange `n plus [i este determinat\ de factori letali recesivi. Alopecia .apar evident imediat dup\ f\tare sau pân\ cel mult la 30 zile [i afecteaz\ mai mult partea stâng\. datorit\ sud\rii oaselor la nivelul articula]iilor.se manifest\ prin apari]ia unor ongloane supranumerare. Dup\ unele date aceast\ anomalie este provocat\ de dou\ perechi de gene alelice. de regul\ la membrele posterioare. Se transmite recesiv [i este letal\.2. `ntrucât animalele nu pot elimina fecalele. Polidactilia. Se transmite recesiv.3.este o anomalie ereditar\ cu transmitere dominant\.se manifest\ prin prezen]a unui singur onglon. Este o anomalie letal\ [i se transmite recesiv. 2. Se carcaterizeaz\ prin prezen]a unui singur onglon cu pozi]ie vertical\. gât [i vârful cozii. BOLILE EREDITARE LA PORCINE Atresia anal\ .ciocul de papagal. Vi]elul moare imediat dup\ na[tere. Nanismul . Unii cercet\tori consider\ c\ sunt determinate de dou\ perechi de gene recesive. BOLILE EREDITARE LA P|S|RI Ataxia puilor de g\in\ .lipsa orificiului anal. Membrele anterioare `ngro[ate . Malforma]ii ale ciocului .

folosind matri]e de ARNm extrase din celulele pancreatice [i respectiv din celulele zonei albuminifere a oviductului de pas\re. cromozomi [i uneori cu celule `ntregi. Tehnologiile inginerieie genetice sunt: tehnologia ADN recombinat Hibridarea [i cibridarea celular\. virus). ~n acest mod a fost sintetizat\ gena somatostatinei 11 . rezultând un ADNc dublu catenar (gena). rezultând o molecul\ de ADN recombinat (A. 1982). Transcrip]ia invers\ se face cu ajutorul unei enzime. `ntr-o celul\ sau organism receptor. se pot utiliza urm\toarele metode: a) izolarea pasagerului cu ajutorul enzimelor de restric]ie din celulele specializate `n care pasagerul este func]ional (gena insulinei umane poate fi izolat\ din celulele pancreatice). revers transcriptaz\ [i se ob]ine la `nceput o molecul\ de ADN complemetar monocatenar (ADN c). 1997). Aceast\ metod\ presupune extragerea ADN.Capitolul 3 INGINERIA GENETIC| {I APLICA}IILE SALE Defini]ia: Ingineria genetic\ este un ansamblu de opera]ii [i tehnologii efectuate `n vitro cu gene. identificarea. c) sinteza chimic\ a pasagerului se face cunoscând compozi]ia [i secven]a aminoacizilor. Vlaic. TEHNOLOGIA ADN RECOMBINAT Aceasta presupune introducerea [i func]ionarea unei gene numite pasager. Prin aceast\ metod\ a fost sintetizat\ gena insulinei umane [i gena ovalbuminei de g\in\. Pentru ob]inerea pasagerului ce con]ine informa]ia genetic\ necesar\ sintezei unei molecule specifice. Pentru ca o gen\ str\in\ pasagerul s\ poat\ p\trunde `ntr-o celul\ receptoare [i s\ nu fie degradat\ enzimatic. izolarea [i preg\tirea pasagerului pentru a fi inclus `n vehicul. ea trebuie introdus\ `ntr-un vehicul adecvat (plasmid. Cu ajutorul ADN polimerazei se sintetizeaz\ cea de-a doua caten\ a ADN. b) metoda enzimatic\ de ob]inere a pasagerului . ce alc\tuiesc o protein\.. care sufer\ un proces de transformare.1. scindarea ADN izolat cu ajutorul enzimelor de restric]ie. `n scopul ob]inerii unor organisme cu propriet\]i ereditare premeditate sau prestabilite (A Popa [i col. un hormon sau o enzim\. 3.`n acest caz pasagerul sau gena dorit\ se sintetizeaz\ pornind de la ARNm care a transmis informa]ia genetic\ a genei respective.

respectiv un organism c\ruia i s-a transferat o gen\ str\in\ (Houdebine. ~n tehnologia ADN recombinat se folosesc mai multe tipuri de enzime cum sunt: enzime de restric]ie. 12 . modificarea genetic\ a unor bacterii care produc proteine biologice active. ci [i `nlocuirea sau inactivarea unor gene. Ca vectori sau vehicule pentru transferul genelor. ADN ligazele. Gena care permite metabolizarea galactozei a fost transferat\ de la Escherichia coli `n celulele umane. terapia genic\. coli. Metode de transfer a genelor `n vederea ob]inerii organismelor transgenice 1. interferonul. L-M. Aplica]iile tehnologiei ADN recombinat `n ob]inerea animalelor transgenice. Prin aceast\ metod\ a fost sintetizat\ [i gena insulinei umane. 1998). provenite de la un bolnav ce prezenta galactozemie. Ob]inerea animalelor transgenice Prin animal transgenic se `n]elege un organism modificat genetic (OMG). care au rol `n formarea unor cozi poli A la capetele vehicolului [i pasagerului. metoda fosfotriesterilor. terminal transferazele. ovalbumina. care copiaz\ informa]ia genetic\ din ARNm `n ADN. s-a reu[it transferul unor gene de origine uman\ sau animal\ `n celule bacteriene de Escherichia coli. care au rolul de a lega sau suda fragmentele de ADN alecvectorului sau pasagerului. Transferul de gene `n gonade. Transgeneza presupune nu numai transferul unor gene. sinteza chimic\ `n faza solid\. hormonul de cre[tere. `n modificarea genetic\ a microorganismelor industriale prin transferul de gene sintetizatoare de antibiotice de la tulpini de streptomicete la tulpini de E. revers transcriptaza. `n mutageneza in vitro. care au rolul de a t\ia moleculele de ADN ale vectorului [i ale pasagerului la anumite situsuri sau locuri de restric]ie. Tehnologia de ob]inere a animalelor [i plantelor transgenice poart\ numele de transgenez\. Utilizând plasmmide ca vectori pentru transferul genelor. Somatostatina este alc\tuit\ dintr-o secven]\ de 14 aminoacizi. s-a reu[it transferul unor gene de la bacterii `n celulele umane. Prin utilizarea ca vectori a virusurilor bacteriene (bacterofagi). care devin capabile s\ sintetizeze proteine de origine uman\ sau animal\: insulina uman\. Gena somatostatinei umane con]ine 42 nucleotide (14 x 3).umane. somatostatina. pot fi utilizate plasmidele bacteriene sau anumite virusuri (fagi sau bacterofagi). Metoda de sintez\ chimic\: metoda fosfodiesterilor.

2. 3. rezultate. 4. electroporarea. 5. 6. 1. a) b) arteroscleroz\. 2. a)

Transferul de gene `n game]i. Microinjec]ia genelor `n embrioni (pronucleul spermatozoidului) - a dat cele mai bune Metode de introducere mecanic\ a ADN-ului `n embrioni: metode biolistice [i Transferul genelor prin intermediul celulelor embrionare. Transferul genelor cu ajutorul vectorilor retrovirali. Aplica]ii `n cercetarea fundamental\ pentru studiul modului de func]ionare a genelor transferate [i a mecanismului de reglaj crearea de modele animale utilizate pentru studiul unor boli genetice la om: hemofilia,

Aplica]iile animalelor transgenice

a func]iilor biologice. arteroscleroza. Astfel, s-au ob]inut câini [i ovine transgenice cu hemofilie, iepuri, porcine cu Aplica]ii practice producerea de proteine recombinate `n laptele animalelor transgenice.

Aceast\ direc]ie vizeaz\ trei obiective: modificarea componen]ilor naturali ai laptelui, ad\ugarea de noi componente `n lapte, producerea de proteine de interes farmaceutic `n lapte. Dintre proteinele de uz farmaceutic [i veterinar produse `n laptele animalelor transgenice putem aminti: B; b) c) d) interleucina 2, care este folosit\ `n tratamentul unor boli ale sistemului imunitar; α1 antitripsina, care este medicament pentru tratamentul emfizemului pulmonar; factorul 1 de cre[tere, asem\n\tor insulinei (IGF1), care este un regulator de cre[tere. modificarea organelor de la porcii transgenici, care s\ fie destinate grefelor la om. terapia genic\ vizeaz\ lupta contra bolilor, prin transferul de gene in vivo `n celulele ameliorarea genetic\ a performan]elor de cre[tere la animale. hormonul de cre[tere uman, ce se folose[te `n tratamentul piticismului; factorii VII, IX de coagulare a sângelui, care sunt folosi]i `n tratamentul hemofiliei A [i

somatice ale unui animal ce sufer\ de o anumit\ boal\.

3.2. HIBRIDAREA CELULAR| Hibridarea celular\ presupune fuzionarea unor celule somatice provenite de la specii diferite, `n prezen]a unor agen]i care m\resc frecven]a celulelor care fuzioneaz\: polietilenglicolul, virusul Sendai inactivat. 13

Prin hibridare celular\ s-a reu[it ob]inerea unor hibrizi celulari: om - ]ân]ar, celule umane protopla[ti de morcov, tomate - cartofi etc. Celulele hibride nu pot regenera organisme hibride, ci ele pot numai s\ se `nmul]easc\ [i s\ formeze clone celulare hibride. Aplica]ii ale hibrid\rii celulare `n alc\tuirea h\r]ilor genetice cromozomiale; formarea unor celule hibride numite hibridoma, care sintetizeaz\ diverse tipuri de

anticorpi monoclonali. Celulele hibridoma sunt celule hibride `ntre celulele limfocitare, produc\toare de anticorpi [i celulele tumorale sau mielomatoase. Aceste celule au capacitatea de a cre[te pe mediile de cultur\ [i de a produce anticorpi monoclonali. 3.3. CLONAREA ANIMALELOR Este considerat\ o biotehnologie asociat\ transferului de embrioni, iar dup\ unii o tehnic\ a ingineriei genetice prin care se manipuleaz\ genomul la animale. Clonarea este o metod\ foarte frecvent `ntâlnit\ la plante [i la microorganisme ce se `nmul]esc asexuat. Clonarea la animale presupune transferul nucleului unei somatice embrionare sau de adult (2n) `ntr-o ovocit\ enucleat\. ~n acest fel un embrion sau un animal adult poate fi multiplicat `ntr-un num\r mare de copii. Toate animalele rezultate prin clonare sunt identice din punct de vedere genetic. La animale, clonarea vizeaz\ multiplicarea unor animale foarte valoroase `ntr-un num\r mare de exemplare. Exist\ dou\ metode de clonare: 1. Clonarea embrionar\ prin transferul unor nuclei diploizi proveni]i din celule embrionare (blastomere) `n ovocite enucleate. Primele rezultate s-au ob]inut la oaie, apoi la taurine, porcine, iepuri. 2. Clonarea animalelor prin transferul unor nuclei diploizi proveni]i din celule de animal adult. Prin aceast\ metod\ s-a ob]inut la sfâr[itul anului 1996, oaia Dolly. A fost ob]inut\ prin transferul unor nuclei diploizi proveni]i din celulele epiteliale ale glandei mamare `n ovocite enucleate. Celulele epiteliului mamar au fost la `nceput multiplicate pe medii de cultur\. Aceste celule au fost oprite `n faza G0 a ciclului celular. Aceasta s-a f\cut prin `nfometarea celulelor aflate `n cultur\, adic\ s-a redus serul fetal de vi]el, determinând celulele s\ intre `n faza G0. Celulele sunt apoi stimulate prin electrofuziune [i `ncep s\ se divid\, rezultând un embrion care este apoi transferat `ntr-o femel\ receptoare. 14

Capitolul 4

NO}IUNI DE GENETICA POPULA}IILOR

~n practica zootehnic\, de cele mai multe ori, intereseaz\ mai mult grupurile de indivizi decât individul ca atare. O grupare de indivizi, similar adapta]i unui anumit ansamblu de condi]ii de mediu (unei ni[e ecologice), poart\ numele de popula]ie. Tipul de popula]ie care trebuie luat `n considerare `n studiile de genetic\ este acela care corespunde criteriilor unei popula]ii mendeliene (izolarea reproductiv\, diferen]ierea morfologic\ [i fiziologic\ [i diferen]ierea prin cerin]e fa]\ de mediu). Popula]ia mendelian\ reprezint\ un grup de indivizi care au un fond de gene comun [i care se `nmul]esc efectiv `ntre ei asigurând ob]inerea unei noi genera]ii filiale (W.L.Johannsen). ~n ultimul timp, pentru astfel de grup\ri de indivizi se folose[te mai frecvent termenul de popula]ie genetic\ sau dem\ (P.Raicu, 1991). Genetica popula]iilor, una dintre cele mai importante ramuri ale geneticii, studiaz\ cu ajutorul metodelor matematice legile care guverneaz\ evolu]ia popula]iilor naturale sau artificiale, `n care se realizeaz\ reproduc]ia sexuat\. Prin reproduc]ia sexuat\ se realizeaz\ schimbul de informa]ie genetic\ `ntre membrii s\i, respectiv circula]ia sa `n cadrul unei popula]ii. Genetica popula]iilor studiaz\, `n general, dou\ aspecte: structura genetic\ a popula]iei respective la un moment dat [i dinamica popula]iei, respectiv modific\rile care survin `n structura genetic\ a popula]iilor `n decursul genera]iilor ca urmare a ac]iunii proceselor sistematice (migra]ia, muta]ia [i selec]ia) [i a proceselor dispersive (driftul genetic [i consangvinizarea). Atunci când se studiaz\ din punct de vedere genetic o popula]ie se are `n vedere situa]ia referitoare la un anumit caracter cantitativ sau calitativ. Datorit\ faptului c\ fiecare caracter este determinat de un anumit genotip, aceea[i popula]ie poate prezenta structuri genetice diferite pentru fiecare caracter `n parte. 4.1. STRUCTURA GENETIC| A POPULA}IILOR Structura genetic\ a unei popula]ii se determin\ pentru fiecare locus (caracter) `n parte [i poate fi exprimat\ valoric prin frecven]a genelor [i a genotipurilor de la acel locus. Frecven]a unei gene - exprim\ propor]ia pe care o ocup\ gena respectiv\ din totalul genelor existente la acel locus `ntr-o popula]ie. 15

Aa [i aa. poate fi calculat\ `n mod diferit `n func]ie de interac]iunile care se stabilesc `ntre genele alele (dominan]a complet\ sau dominant\ incomplet\) [i de num\rul alelelor la acela[i locus (dou\ sau trei). S\ presupunem c\ o popula]ie de g\ini de Andaluzia este alc\tuit\ din N=1000 indivizi.exprim\ propor]ia pe care o ocup\ acel genotip din totalul genotipurilor existente la acel locus `ntr-o popula]ie. deoarece fiec\rui fenotip observat `i corespunde un anumit genotip. iar cel cu penajul alb sunt homozigote aa. 2pq [i q2. ~ntr-o popula]ie poate fi calculat\ frecven]a observat\ a genotipurilor [i frecven]a a[teptat\ a acestora. De obicei frecven]a unei gene dominante A se noteaz\ cu p.Frecven]a unui genotip . exprimat\ valoric prin frecven]a genelor [i a genotipurilor. ~n cazul unui caracter determinant de dou\ gene situate `n acela[i locus. De exemplu culaorea penajului la g\inile de Andaluzia se transmite dup\ dominan]a incomplet\. Frecven]a genelor `n cazul dominan]ei incomplete (semidominan]a) Determinarea frecven]ei genelor de la acela[i locus `ntr-o popula]ie este relativ facil\ `n cazul caracterelor care se transmit dup\ dominan]a incomplet\ (semidominan]\). aceasta fiind rezultatul desf\[ur\rii binomului (p+q)2. ceea ce `nseamn\ c\ g\inile cu penajul negru sunt homozigote AA. H [i Q [i se ob]ine raportând num\rul de indivizi din fiecare genotip la num\rul total de genotiputi. Genotipuri Frecven]a observat\ a genotipurilor Frecven]a a[teptat\ a genotipurilor `n care: P+H+Q = 1 sau 100% (p+q)2= p2+2pq+q2=1 sau 100% Structura genetic\ a unei popula]ii. Frecven]a observat\ a genotipurilor se poate nota cu literele P. sau `n procente (valori de la 0 la 100 %). 600 de indivizi cu penajul de culoare alb\struie(NAa) = 600) [i 100 de indivizi de culoare alb\ (Naa= 100) 16 AA P p2 Aa H 2pq Aa Q q2 . dintre care 300 cu penajul negru (NAA= 300). Frecven]a a[teptat\ a genotipurilor la descenden]i se noteaz\ cu p2. iar frecven]a genei recesive a se noteaz\ cu q. Frecven]a genelor [i a genotipurilor poate fi exprimat\ `n valri zecimale (valori de la 0 la 1). Suma frecven]elor celor dou\ gene este egal\ cu 1 sau 100% (p+q=1 sau 100%). `n care p [i q reprezint\ frecven]a genelor din game]ii p\rin]ilor. una dominant\ A [i cealalt\ recesiv\ a este posibil\ existen]a `n popula]ie a trei genotipuri: AA. g\inile cu penajul alb\strui sunt heterozigote Aa.

q2= 0.40 N 1000 b) `n func]ie de frecven]a observat\ a genotipurilor (P.60 = 0.Frecven]a genelor [i a genotipurilor care determin\ culoarea penajului `n aceast\ popula]ie va fi calculat\ `n continuare.frecven]a a[teptat\ a genotipului heterozigot (Aa). Calcularea frecven]ei observate a genotipurilor `n popula]ie (p. fiind asem\n\tor cu genotipul homozigot dominant (AA) [i deci nu i se mai pote determina propor]ia.16 .40)2= 0.60 q= Q+1/2 x H = 0. 2pq = 0.48 .36 .H. `n func]ie de num\rul de indivizi observa]i din fiecare genotip p= N AA + 1 / 2 × N Aa 300 + 1 / 2 × 600 = = 0.30+0. Frecven]a genelor `n cazul dominan]ei complete Când locusul considerat se instaleaz\ o interac]iune de dominan]\ [i recesivitate (dominan]\ complet\).30 H= NAa/N = 600/1000=0.10 de unde: P+H+Q= 0.36 +0.60 Q= Naa/N= 100/1000= 0.10 =1 Calcularea frecven]ei genelor (p [i q) se pote face `n dou\ moduri: a).48 +0.60 = 0. 17 .Q) p = P + 1/2xH = 0.30 +1/2 x 0. conform rela]iei de mai jos: q= q 2 sau q= Q `n care q2 sau Q reprezint\ frecven]a a[teptat\ [i respectiv observat\ a genotipurilor homozigote recesive. genotipul heterozigot (Aa) nu mai poate fi identificat fenotipic.10 +1/2 x 0.H [i Q): P = NAA/N= 300/1000= 0.60+0. Cunoscând c\ genotipul homozigot recesiv (aa) se manifest\ fenotipic diferit de celelalte dou\ (AA [i Aa) [i c\ frecven]a acestuia este egal\ cu q2 sau Q.40 Calcularea frecven]ei a[teptate a genotipurilor la descenden]i (p2.60 +0.60 1000 N q= N aa + 1 / 2 × N Aa 100 + 1 / 2 × 600 = = 0.16 =1 p2= 0.frecven]a a[teptat\ a genotipului homozigot (aa).frecven]a a[teptat\ a genotipului homozigot (AA). se pote determina frecven]a genei recesive a notat\ cu q. 2pq [i q2) se realizeaz\ desf\[urând binomul lui Newton: (p+q)2= p2+2pq +q2= 1 (0.

iar la p\s\ri numai cromozomul Z. D. Frecven]a genelor la femele se calculeaz\ bazându-ne pe principiu de la dominan]a incomplet\. precum [i frecven]a medie a genelor pe `ntreaga popula]ie. se calculeaz\ relativ simplu. iar la msculi dou\ genotipuri. iar la msculi frecven]a genelor este egal\ cu frecven]a genotipurilor. la femei sunt posibile trei genotipuri. AE. Aceste gene poart\ numele de gene `nl\n]uite cu sexul. notat\ cu p: p=1-q ~n cazul unui caracter care se transmite dup\ dominan]a complet\nu este posibil\ determinarea frecven]elor observate ale genotipurilor homozigote dominante (P) [i ale genotipurilor heterozigote (H). la taurinele din rasele europene tipurile de transferine serice sunt controlate de trei polialele A. raportat la num\rul total de genotipuri. Pentru aceste caractere se pote determina numai frecven]a a[teptat\ a genotipurilor prin desf\[urarea binomului (p+q)2: (p+q)2= p2+2pq+q2 Frecven]a genelor `n cazul alelismului multiplu (polialelismul) Prin i alelism multiplu sau polialelism se `n]elege acea situa]ie `n care la un anumit locus `ntro popula]ie exist\ mai mult de dou\ gene alele care detrmin\ acela[i caracter. de dominan]\ complet\ sau de domina]\ [i codominan]\ simultan. ~ntre genele situate la acela[i locus (polialele) pot s\ existe interac]iuni de codominan]\. ]inându-se seama de faptul c\ `n popula]ie 2/3 din genele legate de sex se g\sesc la sexul femel [i 1/3 la sexul mascul: 18 . ~n aceast\ situa]ie se poate calcula frecven]a genotipurilor [i frecven]a genelor separat pentru fiecare sex.q2 sau Q = N aa N [tiind c\ p+q= 1. DE. La mamifere numai cromozomul X este purt\tor de astfel de gene. se poate calcula frecven]a genei dominante. Determinarea frecven]ei medii a genelor pe `ntreaga popula]ie (masculi + femele). sau gene heterozomale. AD. se va face prin `nsumarea frecven]elor genelor de la cele dou\ sexe. a c\ror frecven]\ poate fi estimat\. Frecven]a genelor `n care alelismul multiplu. Frecven]a genelor `nl\n]uite se sexul (sex-linkate) Unele caractere sunt determinate de gene situate pe heterozomi (cromozomii sexului). Frecven]a genelor heterozomale se calculeaz\ diferit de frecven]a genelor situate pe autozomi. DD. cân `ntre gene exist\ interac]iuni de codominan]\. Cele trei polialele pot forma [ase genotipuri: AA. Dac\ la om se ia `n considerare un locus heterozomal cu dou\ alele: alela D care determin\ vederea normal\ [i alela d care determin\ daltonismul. De exemplu. EE. [i E `ntre care exist\ interac]iuni de codominan]\ (adic\ lipsa de dominan]\). luând `n considerare num\rul indivizilor homozigo]i pe gena respectiv\ plus jum\tate din num\rul heterozigo]ilor care de]in gena respectiv\.

p = 2 / 3 p f + 1 / 3 p m = 2 / 3( P + 1 / 2 H ) + 1 / 3R q = 2 / 3 p f + 1 / 3q m = 2 / 3(Q + 1 / 2 H ) + 1 / 3S Sexul Genotipuri Num\r de indivizi Ferecven]a genotipurilor Frecven]a genelor XDXD N1 P=N1/Nf pf=P+1/2H qf=Q+1/2H Femel XDXd N2 H=N2/Nf XdXd N3 Q=N3/Nf XDY N4 R=N4/Nm pm=R qm=S Mascul XdY N5 S=N5/Nm 19 .

pot fi grupate `n dou\ categorii: - procese sistematice care modific\ structura genetic\: selec]ia. Migra]ia Migra]ia prezint\ dou\ forme: . `ncruci[are cu alt\ ras\. PROCESELE SISTEMATICE CARE MODIFIC| STRUCTURA GENETIC| A POPULA}IILOR Procesele sistematice modific\ atât frecven]a genelor cât [i a genotipurilor `ntr-o popula]ie.p0 = m (pm .po) . 5.1.p0) 20 . frecven]a migran]ilor (m) [i frecven]a genelor la indivizii migran]i (pm [i qm) Frecven]a genelor din popula]ie dup\ migra]ie (p1 [i q1) se deduce din rela]iile: p1 = p0 + m (pm . se calculeaz\ f\când diferen]a dintre frecven]a genelor `nainte [i dup\ migra]ie: ∆p = p1 .p0 = p0 + m (pm . transfer\ri [i mortalit\]i.q0) Modificarea frecven]ei genelor ca efect al migra]iei (∆p [i ∆q).Capitolul 5 PROCESELE CARE MODIFIC| STRUCTURA GENETIC| A POPULA}IILOR Procesele care conduc la scoaterea popula]iilor din echilibru genetic [i deci la modificarea structurii genetice a unei popula]ii (frecven]ei genelor [i a genotipurilor). Pentru a stabili modific\rile survenite `n frecven]a genelor `ntr-o popula]ie `n urma migra]iei.p0) q1 = q0 + m (qm .ie[irea unor indivizi dintr-o popula]ie prin vânz\ri.1.1. 5. .emigra]ia .imigra]ia . `ns\mân]are artificial\ cu material seminal provenit de la reproduc\torii din alte popula]ii. Modificarea produs\ de aceste procese `n structura genetic\ a popula]iilor este ireversibil\. procese dispersive care modific\ structura genetic\ a popula]iilor: driftul genetic (jocul `ntâmpl\rii) [i consangvinizarea. muta]ia. migra]ia.intrarea unor indivizi `n popula]ie prin cump\r\ri de indivizi din alt\ popula]ie. trebuie s\ se cunoasc\ fercven]a genelor `n popula]ia ini]ial\ (p0 [i q0).

muta]ii `napoi (retromuta]ie). care se poate repeta `n fiecare genera]ie [i afecteaz\ mai mul]i indivizi. Dup\ sensul `n care au loc muta]iile. a v A Ritmul muta]iei `nainte se noteaz\ cu u [ reprezint\ propor]ia tuturor genelor normale (A) care sunt transformate `n gene mutante (a) 21 . care nu se repet\ `n fiecare genera]ie [I este limitat\ la un num\r mic de indivizi.p0 [i respectiv qm .q0) este mai mare. modificarea structurii genetice a unei popula]ii `n cazul `n care muta]ia este favorabil\ [i este avantajat\ de selec]ie.q0 = q0 + m (qm . - muta]ie repetat\ (recurent\). respectiv modific\ frecven]a genelor [i a genotipurilor. Muta]ia Muta]ia este un proces sistematic care modific\ structura genetic\ a popula]iilor.q0) . ce afecteaz\ mai mul]i indivizi. când o gen\ recesiv\ a muteaz\ `ntr-o gen\ dominant\ A.∆q = q1 . cu o frecven]\ caracteristic\. O astfel de muta]ie poate produce. Acest tip de muta]ie prezint\ o foarte mic\ importan]\ `n modificarea structurii genetice a unei popula]ii.q0) Migra]ia va produce modific\ri mai mari `n structura genetic\ a populaiei atunci când propor]ia migran]ilor (m) este mai mare [i când diferen]a dintre frecven]a genelor la migran]i [i frecven]a genelor `n popula]ia ini]ial\ (pm . 5. respectiv nu se produce nici o modificare `n structura genetic\ (∆p = 0 [i ∆q = 0). `n timp. Se poate repeta `n fiecare genera]ie. ele pot fi de dou\ feluri: 1. Muta]ia poate fi de dou\ feluri: - muta]ie nerepetat\ (nerecurent\). muta]ii `nainte. Acest tip de muta]ie intervine ca proces sistematic `n modificarea structurii genetice a unei popula]ii. Popula]ia supus\ migra]iei intr\ `n echilibru genetic. atunci când fercven]a genelor la migran]i este egal\ cu frecven]a genelor din popula]ia ini]ial\: pm = p0 [i qm = q0.1. u A a 2.2.q0 = m (qm . când o gen\ dominant\ A muteaz\ `ntr-o gen\ recesiv\ a.

~n principiu frecven]a unei gene dup\ selec]ie se afl\ luând `n considerare la num\r\tor contribu]ia genetic\ a homozigotului pe gena respectiv\ plus jum\tate din contribu]ia gametic\ a heterozigo]ilor. raportat\ la suma contribu]iilor gametice a celor trei genotipuri. selec]ia `mpotriva heterozigo]ilor. iar când s<1 se face selec]ie par]ial\. de frecven]a genelor `nainte de selec]ie (p0 [i q0).1. Coeficientul de selec]ie poate lua valori `ntre 0 [i 1. Selec]ia `mpotriva homozigo]ilor recesivi Acest tip de selec]ie presupune eliminarea total\ sau par]ial\ a genotipurilor homozigote recesive de la reproduc]ie [i admiterea tuturor genotipurilor homozigote dominante [i a celor heterozigote. Pentru a putea calcula frecven]a genelor dup\ selec]ie (p1 [i q1) este necesar\ stabilirea frecven]ei genotipurilor `nainte de selec]ie. când s=0 nu se face selec]ie. Selec]ia const\ `n re]inerea unor indivizi (genotipuri) la reproduc]ie [i eliminarea altor indivizi de la reproduc]ie. ~n func]ie de genotipul `mpotriva c\ruia se orienteaz\ selec]ia. ne red\ propor]ia indivizilor dintr-un genotip oarecare. Modific\rile mai mari sau mai mici `n structura genetic\ a unei popula]ii. Contribu]ia gametic\ a celor trei genotipur se ob]ine `nmul]ind frecven]a genotipurilor cu capacitatea genotipic\. a capacit\]ii genotipice [i a contribu]ieie gametice a fiec\rui genotip. 5. depinde de dou\ elemente: valoarea coeficientului de selec]ie (s). selec]ia `mpotriva celor doi homozigo]i [i selec]ia `mpotriva fenotipului 22 . selec]ia `mpotriva homozigotului dominant. Coeficientul de selec]ie. `mpotriva homozigo]ilor recesivi. Când s = 1 se face o selec]ie total\ `mpotriva genotipului respectiv.3. notat cu s. elimina]i de la reproduc]ie.Ritmul de muta]ie `napoi se noteaz\ cu v [i reprezint\ propor]ia tuturor genelor mutante (a) care se transform\ `n gene normale (A) de la o genera]ie la alta. Modific\ri mai mari se vor ob]ine atunci când coeficientul de selec]ie (s) este egal cu 1 sau este apropiat de 1 [i când frecven]a genelor `nainte de selec]ie este mai diferit\ (p0 [i q0). produse de c\tre selec]ie. Modificarea produs\ ` structura genetic\ de c\tre selec]ie este ireversibil\ `n momentul `ncet\rii selec]iei. Selec]ia Selec]ia este cel mai important proces sistematic care modific\ structura genetic\ a popula]iei. pot exista mai multe situa]ii: selec]ia dominant.

Popula]ia supus\ (p0=q0=0.Genotipurile Frecven]a genotipurilor Capacitatea genotipic\ Contribu]ia gametic\ AA p2 1 p2 Aa 2pq 1-s 2pq(1-s) p 2 + pq (1 − s ) 1 − 2 pqs q 2 + pq (1 − s ) 1 − 2 pqs aa q2 1 q2 Frecven]a genelor dup\ selec]ie se calculeaz\ potrivit rela]iilor de mai jos: p1 = q1 = Modificarea frecven]ei genelor ca efect al selec]iei se poate calcula ca rezultat al diferen]ei dintre frecven]a genelor dup\ selec]ie [i frecven]a genelor `nainte de selec]ie: ∆p = p1 − p 0 ∆q = q1 − q 0 Modific\ri mai mari `n urma selec]iei vor rezulta atunci când coeficientul de selec]ie (s) este egal cu 1 sau este apropiat de 1 [i când p0 este diferit de qo.5). Men]ion\m c\ `n cazul `n care cele dou\ gene au frecven]e inegale `nainte de selec]ie. coeficien]ii de selc]ie cu care se ac]ioneaz\ `mpotriva celor doi homozigo]i. iar s1 [i s2. Genotipurile Frecven]a genotipurilor Capacitatea genotipic\ Contribu]ia gametic\ AA p 2 selec]iei `mpotriva heterozigo]ilor va intra `n echilibru genetic (nu se produce nici o modificare `n structura genetic\) când frecven]a genelor `nainte de selec]ie este egal\ Aa 2pq 1 2pq aa q2 1-s2 q2(1-s2) 1-s1 p2(1-s1) Frecven]a genelor dup\ selec]ie va fi: p 2 (1 − s1 ) + pq p1 = 1 − p 2 s1 − q 2 s 2 q 2 (1 − s 2 ) + pq q1 = 1 − p 2 s1 − q 2 s 2 ~n aceste rela]ii p [i q reprezint\ frecven]a genelor `nainte de selec]ie. 23 . Selec]ia `mpotriva celor doi homozigo]i Acest tip de selec]ie presupune admiterea la reproduc]ie a tuturor genotipurilor heterozigote [i eliminarea par]ial\ sau total\ a genotipurilor homozigote (AA [i aa). `n urma selec]iei `mpotriva genotipului heterozigot va cre[te [i mai mult frecven]a genei care ini]ial avea ponderea mai mare.

45.20 [i s2= 0. Popula]ia intr\ `n echilibru genetic la valori egale ale coeficien]ilor de selec]ie (s1= s2) [i la valori egale ale frecven]elor de grn\ (p0=q0= 0. atunci când s1 este cât mai diferit de s2 [i p0 cât mai diferit de q0. s1= 0. cele mai mari modific\ri `n structura genetic\ a popula]iilor se vor produce atunci când gena dominant\ `nainte de selec]ie are o frecven]\ crescut\ [i când se ac]ioneaz\ cu un coeficient de selec]ie (s) egal cu 1 sau apropiat de 1. p0= 0. Modific\ri `n structura genetic\ se vor realiza atunci când frecven]a genelor `nainte de selec]ie este apropiat\ [i când cei doi coeficien]i de selec]ie sunt apropia]i ca valoare de exemplu.5). 24 .10.Modificarea frecven]ei genelor ca efect al selec]iei: ∆p=p1-p0 ∆p=q1-q0 Modific\ri mai mari `n structura genetic\ se vor produce.55 [i q0= 0. ~n acest caz. Selec]ia `ndreptat\ `mpotriva fenotipului dominant presupune excluderea par]ial\ sau total\ de la reproduc]ie a genotipurilor homozigote dominante (AA) [i a genotipurilor heterozigote (Aa). Frecven]a a[teptat\ a genotipurilor dup\ selec]ie se afl\ desf\[urând binomul: (p1+q1)2= p1 2+2p1 q1+q1 2 Selec]ia `mpotriva homozigotului dominant Acest tip de selec]ie presupune eliminarea total\ sau par]ial\ a genotipurilor dominante (AA) de la reproduc]ie [i admiterea tuturor genotipurilor heterozigote [i homozigote recesive. Genotipurile Frecven]a genotipurilor Capacitatea genotipic\ Contribu]ia gametic\ AA p2 1-s p2(1-s) Aa 2pq 1 2pq aa q2 1 q2 Frecven]a genelor dup\ selec]ie : p 2 (1 − s1 ) + pq p1 = 1− p2s Selec]ia `mpotriva fenotipului dominant q1 = q 2 + pq 1− p2s ~n cazul unui caracter care se transmite dup\ dominan]a complet\ organismele homozigote dominante [i cele heterozigote manifest\ fenotipul dominant.

Modificarea `n structura genetic\ a unei popula]ii mici.25 = 0. Driftul genetic Driftul genetic este un proces dispersiv care mofic\ la `ntâmplare structura genetic\ a unei popula]ii mici (linie.Aceast\ modificare `ntâmpl\toare a structurii genetice se datoreaz\ particip\rii nerandomizate (cu [anse neegale) a game]ilor masculi [i femeli la formarea genera]iei descendente.1. familie). `n care frecven]a genelor este p0=q0= 0.5. Driftul genetic conduce la cre[etrea gradului de homozigo]ie [i reducerea gradului de heterozigo]ie. `n care frecven]a genelor este identic\ cu cea din popula]ia mare. adic\ p0 = q0 = 0. ceea ce `nseamn\ c\ structura genetic\ se va modifica mai mult. Varian]a erorii de prob\ `n cele dou\ popula]ii va fi egeal\ cu : σ 2 ∆p = σ 2 q = 0.2. cu atât varian]a erorii de prob\ va fi mai mare.000 indivizi. `n urma ac]iunii driftului genetic se poate aprecia prin intermediul varian]ei erorii de prob\ ( σ 2 ∆p [i σ 2 qp ). PROCESELE DISPERSIVE CARE MODIFIC| STRUCTURA GENETIC| A POPULA}IILOR Procesele dispersive care pot ac]iona `n popula]ii sunt reprezentate de driftul genetic (jocul `ntâmpl\rii) [i de consangvinizare.5 2 × 50 25 = 0. 5. ~n popula]ia mai mic\ de 50 indivizi. driftul genetic nu se modific\ structura genetic\. σ 2 ∆p = `n care: p0 × q0 p × q0 . N= m\rimea popula]iei. frecven]a genelor [i a genotipurilor se modific\ mai mult decât `n cea mare de 500000 indivizi. Driftul genetic poate conduce la fixarea unor gene `n popula]ii când acestea ating frecven]a 1 [i la pierderea altor gene când ating frecven]a 0 (p=1 [i q=0 sau p=0 [i q=1). σ 2q = 0 2N 2N p0 [i q0 reprezint\ frecven]a genelor `n popula]ie ini]ial\.5. ~n popula]iile cu un num\r mare de indivizi. Pentru exemplificare s\ lu\m `n considerare o popula]ie mare alc\tuit\ din 500.0025 100 .5 × 0.5 [i o popula]ie mic\ alc\tuit\ din 50 indivizi. Din aceast\ rela]ie se poate constata cu cât num\rul de indivizi din popula]ie (N) este mai mic.2. deoarece `n aceste popula]ii to]i game]ii masculi [i femeli particip\ cu [anse egale la fecunda]ie.

semifrate x semisor\). Consangvinizarea reprezint\ un sistem de dirijare a `mperecherilor.2. Consangvinizarea Consangvinizarea este un proces dispersiv care modific\ frecven]a genotipurilor [i las\ neschimbat\ frecven]a genelor.2. mam\ x fiu.25 = 0. va duce la ob]inerea unor descenden]i cu un grad mai mare de homozigo]ie. ~mperecherea indivizilor `nrudi]i. care presupune `mperecherea indivizilor `nrudi]i `ntre ei (tat\ x fiic\.5 × 0. care sunt asem\n\tori genotipic. conduce la fixarea unor gene `n popula]ie [i la pierderea alelelor acestora. conduce la ridicarea gradului de homozigo]ie [i la sc\derea gradului de heterozigo]ie. Consangvinizarea are trei efecte: conduce la dispersia popula]iei `n subpopula]ii. 5. ceea ce `nseamn\ c\ `n popula]ia mic\ driftul genetic modific\ mai mult frecven]a celor dou\ gene.σ 2 ∆p = σ 2 q = 0. 26 .5 2 × 5000000 = 0.00000025 1000000 Rezult\ c\ `n popula]ia mic\ (N=50) varian]a erorii de prob\ este mult mai mare fa]\ de popula]ia mare (N=500000).

care reprezentat\ grafic are forma curbei lui Gauss. procentul de gr\sime din lapte etc). culoarea penajului. prezen]a coarnelor. 27 . Caracterele calitative sunt caractere manifestate de diferite organisme.pigment de alt\ culoare. varia]ia caracterelor calitative este discontinu\. prezint\ o varia]ie continu\. iar cele cu heritabilitate mic\ sunt mai mult influen]ate de aceea[i factori). rareori ele constituie obiective ale amelior\riii animalelor. greutatea corporal\. ci pot fi doar descrise (culoarea robei. produc]ia de lân\. Caracterele calitative prezint\ urm\toarele propriet\]i: prezint\ st\ri alternante (prezen]a pigmentului . precum [i a modului `n care diferitele procese sistematice [i dispersive modific\ structura genetic\ a unei popula]ii s-a f\cut prin luarea `n considerare a unor caractere calitative. ceea ce duce la segregarea fenotipurilor `n clase pu]ine [i tran[ante. de la loci diferi]i. sunt determinate de un num\r mare de gene. factorii de mediu au o influen]\ mai mare sau mai mic\ asupra manifest\rii fenotipice a acestora (cele cu heritabilitate mare sunt mai pu]in influen]ate de factorii de mediului. pigment de o culoare. care nu pot fi m\surate. sau m\surabile. aceste caractere `n toate cazurile obiective ale amelior\rii popula]iilor de animale. Din aceast\ categorie fac parte `nsu[irile economice ale animalelor (produc]ia de lapte. produc]ia de ou\. Caracterele cantitative sunt caractere metrice. Caracterele cantitative prezint\ urm\toarele propriet\]i: nu prezint\ st\ri alternante [i nici discontinuitate `n manifestare.Capitolul 6 NO}IUNI DE GENETIC| CANTITATIV| CARACTERELE CANTITATIVE: DEFINI}IE. DETERMINISM GENETIC {I COMPONENTELE VALORII MEDII FENOTIPICE Demonsatrarea interac]iunilor genelor alele [i a genelor nealele . sunt controlate de un num\r mic de perechi de gene (1-3 perechi de gene) . ca urmare a efectului genelor majore care le determin\.lipsa pigmentului. fiecare fenotip putând fi plasat cu u[urin]\ `ntr-o clas\ distinct\.lipsa coarnelor etc). care ac]ioneaz\ aditiv (poligene). culoarea ochilor. forma aripilor etc). PROPRIET|}I. sunt pu]in sau deloc influen]ate de condi]iile de mediu.

Varia]ia provocat\ de poligene se nume[te varia]ie poligenic\ (continu\) [i ea este provocat\ de segregarea simultan\ a mai multor perechi de poligene situate `n loci diferi]i. Valoarea fenotipic\ a unui caracter cantitativ (P) poate fi descompus\ `n doi componen]i de baz\. Genele majore pot fi implicate `n determinismul genetic al acestor caractere fie prin interac]iuni alelice (dominan]\. deoarece ele `[i acumuleaz\ efectul `n determinarea valorii fenotipice a unui caracter cantitativ. fie prin interac]iuni nealelice (epistazie). 28 . valoarea fenotipic\ (P) a unui caracter sau a unui individ este compus\ din valoarea genotipic\ (G) [i din devia]ia mediului (E): P=G+E Valoarea genotipic\ a caracterelor cantitative nu poate fi m\surat\ direct pe individ datorit\ determinismului genetic poligenic. Genele minore prezint\ efecte mici luate `n mod izolat [i ele nu au posibilitatea de a cauza o discontinuitate vizibil\ `n fenotip. Fiecare gen\ din complexul poligenic contribuie cu o mic\ propor]ie de varia]ie continu\ a acestor caractere. iar condi]iile de mediu din totalitatea factorilor negenetici care pot devia valoarea genotipic\. 6. fiind determinate `n principal de gene minore (poligene) dar uneori [i de gene majore.2. Genele majore conduc la modificarea (devierea) valorii genetice aditive (efectul mediu al poligenelor). supradominan]\).6. Genele majore intervin [i ele uneori `n determinismul genetic al caracterelor cantitative pe lâng\ genele minore. Determinismul genetic al caracterelor cantitative Caracterele cantitative au un determinism genetic complex. Genele minore se mai numesc [i gene poligene sau gene aditive. Deci. a rudelor colaterale. Ea poate fi estimat\ `ns\ prin intermediul valorii medii fenotipice a individului sau dup\ valoarea medie fenotipic\ a ascenden]ilor. Pentru a analiza cauzele determinate a valorii fenotipice `n p\r]ile ei componente. sau a descenden]ilor. Genotipul este constituit din suma genelor unui individ care determin\ apari]ia unui caracter oarecare. Valoarea fenotipic\ [i componentele sale Valoarea unui caracter cantitativ m\surat\ pe un individ este valoarea fenotipic\ a individului respectiv cu privire la caracterul considerat. unul atribuit influen]ei condi]iilor negenetice. m\rind-o sau mic[orând-o.1. motiv pentru care ele se numesc gene minore. condi]ii de mediu (E). denumite `n general.

sau capacitatea combinativ\ special\ a unui reproduc\tor. linii. pot s\ prezinte valoarea de ameliorare . G=A+D+I Valoarea de ameliorare (A) este cea mai important\ component\ a valorii genotipice. trei. valoarea de ameliorare coincide cu valoarea genotipic\ (A=G). m\rind-o sau mic[orând-o. ~n princpiu. pentru c\ ele semnific\ valoarea de ameliorare special\. ~n unele cazuri valoarea de ameliorare (A) poate s\ fie modificat\ de interac]iunile genelor alele (dominan]\. valoarea de ameliorare a unui reproduc\tor este egal\ cu de dou\ ori devia]ia descenden]ilor s\i (Md) de la media popula]iei (M). fiind determinat\ de efectul mediului a poligenelor pe care le poart\ un individ [i le transmite descenden]ilor s\i. Rezult\ c\ `n absen]a dominan]ei (D=0) [i a epistaziei (I=0). supradominan]\) cu o anumit\ cantitate. Interac]iuneade epistazie poate s\ formeze obiectul a doi. Devia]ia datorat\ interac]iunii genelor nealele sau epistaziei (I). deci de gene situate la mai mul]i loci. Valoarea unui individ apreciat\ prin intermediul valorii medii a descenden]ilor s\i este denumit\ valoare de ameliorare. Ea mai este cunoscut\ [i sub denumirea de capacitatea combinativ\ general\ [i reprezint\ poten]ialul genetic pe care `l poate transmite un reproduc\tor descenden]ilor s\i indiferent de partenerii cu care se `mperecheaz\. sau valoare genetic\ de reproduc]ie. Devia]ia datorat\ epistaziei (I) reprezint\ devia]ia de la combina]ia aditiv\ a doi sau mai mul]i loci. sau mai mul]i loci. ~n practica amelior\rii animalelor valorile devia]iei datorat\ dominan]ei (D) [i cele ale interac]iunii de epistazie (I) au o deosebit\ importan]\.Valoarea genotipic\ a unui individ poate fi descompus\ la rândul ei `n urm\toarele componente: valoarea de amelioarare (valoarea genetic\ aditiv\) notat\ cu A. 29 Caracterele cantitative determinate de poligene. rase. valoarea de ameliorare constituie m\rimea pe baza c\reia se apreciaz\ reproduc\torii `n vederea selec]iei. epistaziei). Capacitatea combinativ\ special\ reprezint\ capacitatea unui individ. devia]ia datorat\ dominan]ei notat\ cu D [i devia]ia datorat\ epistaziei notat\ cu I. M\rimea devia]iei datorat\ dominan]ei depinde de frecven]a genelor din popula]ie [i de m\rimea gradului de dominan]\ a alelelor implicate. Devia]ia datorat\ mediului (E) poate fi descompus\ la rândul ei `n dou\ componente: devia]ia mediului general (Eg) [i devia]ia mediului special (Es) Rezult\ c\ factorii de mediu general [i special pot produce devierea valorii genotipice (G). deviat\ [i de efrectele interac]iunii genelor nealele )interac]iunii. Devia]ia datorat\ dominan]ei (D). A= 2(Md-M) Pentru caracterele cantitative. rase sau linii de a da descenden]i mai valoro[i prin `mperecherea numai cu anumi]i indivizi. Aceast\ cantitate denumit\ devia]ia datorat\ dominan]ei constituie o componen]\ a valorii genotipice.

Varian]a aditiv\ sau varian]a valorii de ameliorare este frac]iunea din varian]a genetic\ care se poate determina cu u[urin]\ [i precizie pe baza observa]iilor sau m\sur\torilor efectuate `ntr-o popula]ie. Modificarea frecven]ei genelor prin intermediul proceselor sistematice (migra]ie. varian]a genetic\ de dominan]\ (VD). cu privire la un caracter cantitativ.Capitolul 7 VARIAN}A FENOTIPIC| {I COMPONENTELE SALE Varian]a este un statistic care m\soar\ cât sunt de mari diferen]ele dintre indivizii unei popula]ii cu privire la un caractere cantitativ. varian]a genetic\ de epistazie (VI). VP= VG+VE= VA+VD+VI+VEg+VEs Varaian]a genetic\ aditiv\ (VA) este cel mai important component al varian]ei genotipice. respectiv heritabilitatea. Cunoscând valoarea varian]ei genetice aditive [i a varian]ei fenotipice cu privire la un caracter cantitativ se poate estima cel mai important parametru genetic al caracterlor cantitative. a valorii genetice aditive (A) [i `n acela[i timp modificarea valorii varian]ei genetice aditive (VA). Varian]a aditiv\ este cauza asem\n\rii dintre indivizi `nrudi]i (fra]i. p\rin]i-descenden]i). varian]a mediului general (VEg) [i varian]a mediului special (VEs). selec]ie) [i prin procesele dispersive (drift [i consangvinizare) atrage dup\ sine modificarea valorii medii fenotipice a popula]iei (P). 30 . M\rimea varian]ei genetice dintr-o popula]ie depinde de frecven]a genelor implicate `n determinarea unui caracater cantitativ. Acest tip de varian]\ este determinat de genele aditive (poligene) care reprezint\ principala categorie de gene care determin\ caracaterle cantitative. semifra]i. COMPONEN}II CAUZALI AI VARIAN}EI Componen]ii cauzali ai varian]ei fenotipice sunt de natur\ genetic\ [i de mediu [i sunt reprezenta]i de :varaian]a genetic\ aditiv\ (VA). Varian]a aditiv\ ia valori maxime când frecven]a genelor care intervin `n determinarea unui caracater cantitaiv se situeaz\ la valori intermediare. Varian]a fenotipic\ (total\) a unui caracter cantitativ are dou\ categorii de componen]i: componen]i cauzali [i componen]i observa]ionali. Heritabilitatea (h2) poate fi estimat\ `mp\r]ind varian]a aditiv\ la varian]a fenotipic\ (h2= VA/VP). 7.1. muta]ie. Varian]a este exprimat\ prin media p\tratelor abaterilor.

acest tip de varian]\ nu se calculeaz\. Varian]a datorat\ dominan]ei produce o devia]ie a varian]ei genetice aditive. precum [i de gradul de dominan]\ al alelelor implicate. dominan]ei . care d\ na[tere unei varian]e de tipul aditiv x aditiv (VAA). Varian]a datorat\ interac]inii genelor nealele poate face obiectul a doi. comparativ cu cele puternic heritabile. VE= VEg+VEs Mediu general care determin\ varian]a de mediu general (VEg)este reprezentat de toate condi]iile de mediu care sunt comune tuturor indivizilor dintr-o popula]ie [i care ac]ioneaz\ permanent asupra indivizilor din popula]ie [i pe toat\ durata vie]ii animalelor. Varian]a de mediu (VE) este componenta varian]ei fenotipice. precum [i interac]iunea `ntre devia]ii datorit\ dominan]ei (de la doi loci) care produce varia]ia dominan]\ x dominan]a (VDD). De asemenea. astfel c\ varian]a acestor caractere este constituit\ `n mare m\sur\ de varian]a de mediu. Varian]a genetic\ datorat\ interac]iunii genelor nealele. Varian]a datorat\ interac]iunii va influen]a m\rimea varian]ei aditive [i a varian]ei datorate dominan]ei. devia]ie a c\rui ordin de m\rime depinde de frecven]a genelor. 31 genelor alele de tipul dominan]ei complete. poate s\ existe o interac]iune `ntre valoarea de ameliiorare de la un locus [i devia]ia de dominan]\ de la alt locus. deoarece cota parte cu care particip\ VI `n varian]a genetic\ (VG) este `n general redus\. accentuând diferen]ele dintre indivizii unei popula]ii cu privire la caracterele cantitative. ca urmare a interac]iunii genelor nealele. Varian]a de mediu constituie toat\ varian]a de origine negenetic\ care poate avea o mare diversitate de cauze. Unele caractere cantitative sunt puternic influen]ate `n exteriorizarea lor fenotipic\ de factorii de mediu. Din aceste motive. trei sau mai mul]i loci. neglijându-se. care provoac\ devia]ia varian]ei genotipice. de cele mai multe ori. sau varian]a de epistazie (VI) este cel de al treilea component al varian]ei genetice care provoac\ o cantitate suplimentar\ de varia]ie genetic\. ~n acest fel varian]a datorat\ interac]iunii poate fi `mp\r]it\ `n componen]ii: VI= VAA+VAD+VDD+VAAA+VADD+VDDD+… ~n practic\ nu se procedeaz\ la descompunerea varian]ei genetice de interac]iune pe componen]i. care provoac\ varian]a aditiv x dominan]a (VAD). influen]ând astfel toate performan]ele acestora. Varian]a datorat\ mediului poate fi descompus\ `n dou\ componente: varian]a datorat\ mediului general (VEg) [i varian]a datorat\ mediului special (VEs). Caracterele slab heritabile sunt caractere mult influen]ate de factorii de mediu. Poate s\ existe o interac]iune `ntre dou\ valori de ameliorare .Varian]a genetic\ datorat\ dominan]ei (VD) constituie cele de al doilea component al varian]ei genotipice [i se datoreaz\ interac]iunii incomplete sau supradominan]ei.

Ai= prima surs\ de varia]ie a valorii individului de la media popula]iei. Varian]a de mediu are deosebit\ importan]\ `n estimarea repetabilit\]ii.. respectiv trei surse de varia]ie. determinat\ de diferen]ele genetice dintre masculii utiliza]i la reproduc]ie.. Analiza de varian]\ cu dou\ surse de varia]ie porne[te de la urm\torul model matematic: X ik = µ + Ai + Bik X ik − (i = 1.. Bik = a doua surs\ de devia]ie a valorii individului de la media popula]iei [i este reprezentat\ de c\tre varian]a din interiorul familiilor de semifra]i [i semisurori.2.2. Varian]a mediului special constituie o principal\ surs\ de deviere a varian]ei genetice mai ales prin diferen]ele materne temporarae cu efecte prenatale sau postnatale. Componen]ii observa]ionali ai varian]ei `n modelul cu dou\ surse de varia]ie sunt: varian]a dintre familiile de semifra]i (varian]a dintre ta]i) notat\ cu sI2.1. precum [i diferen]elor provocate de condi]iile de mediu. 7.Mediul special care determin\ varian]a de mediu special (VEs) este reprezentat de toate condi]iile de mediu temporare sau `ntâmpl\toare. precum [i prin diferen]ele de alimenta]ie [i confort de la o perioad\ la alta. COMPONEN}II OBSERVA}IONALI AI VARIAN}EI FENOTIPICE Componen]ii observa]ionali ai varian]ei fenotipice se ob]in `n urma unei analize de varian]\ cu dou\. k = 1... µ= media popula]iei. Pentru a estima repetabilitatea este obligatorie descompunerea varian]ei de mediu (VE) `n cei doi componen]i cauzali. 32 . care este unul dintre cei mai importan]i parametri genetici ai caracterelor cantitative... respectiv individul k din familia de semifra]i i. reprezentat\ de varian]a dintre familiile de semifra]i (semisurori). `n diferite momente ale vie]ii animalului.. care ac]ioneaz\ asupra unui grup restrâns de indivizi sau asupra indivizilor izola]i. cabaline etc). ovine. p. varian]a din interiorul familiilor de semifra]i (varian]a dintre descenden]ii acelea[i familii) notat\ cu si2. 7.n) -reprezint\ valoarea unui caracter (sau media caracterului determinat `n mod repetat pe acela[i individ) manifestat pe un individ oarecare din popula]ie. Analiza de varian]\ cu dou\ surse de varia]ie Modelul de analiz\ a varia]iei mcu dou\ surse de varia]ie se utilizeaz\ la speciile la care se ob]in mai frecvent familii de semifra]i sau semisurori (taurine. Aceast\ varian]\ se datoreaz\ diferen]elor genetice dintre mame. sau asupra unei singure performan]e..

. Din acest motiv ea se nume[te [i varian]a dintre ta]i. Bik = reprezint\ devia]ia de la media popula]iei sau variabilitatea provocat\ de cea de a dou\ surs\ de varia]ie. [i varian]a intrafamilii de fra]i buni sau dintre descenden]i si2. devia]ia de la media popula]iei. Se poate utiliza la speciile prolifice : porcine.2. Ai= reprezint\ la fel ca [i `n modelul cu dou\ surse de varia]ie. 33 . p\s\ri. Cik= reprezint\ devia]ia de la media popula]iei creat\ de a treia surs\ de varia]ie. respectiva varian]a din interiorul familiilor de semifra]i [i semisurori.7.q. sau varian]a dintre descenden]ii aceleea[i familii de fra]i buni. utilizate la reproduc]ie motiv pentru care se mai nume[te [i varian]a dintre mame. p. j = 1... Aceast\ varian]\ se datoreaz\ diferen]elor genetice dintre mame. sau variabilitatea creat\ de prima surs\ de varia]ie respectiv varian]a dintre familiile de semifra]i (semisurori). iepuri. Componen]ii observa]ionali ai varian]ei care se ob]in prin analiza de varian]\ cu trei surse de varia]ie sunt: varian]a dintre familia de semifra]i sau dintre ta]i sI2. k = 1. varian]a dintre familiile de fra]i buni sau dintre mame sM2. µ= media caracterului la nivel de popula]ie. respectiv individul k din familia de fra]i buni j [i din familia de semifra]i i. determinat\ de diferen]ele genetice dintre masculii utiliza]i la reproduc]ie..r ) -reprezint\ valoarea unui caracter (sau media caracterului determinat `n mod repetat pe acela[i individ) manifestat pe un individ oarecare din popula]ie.. fiind provocat\ de c\tre condi]iile de mediu [i alte surse de eroare.2. Analiza de varian]\ cu trei surse de varia]ie Modelul statistic de analiz\ a varian]ei cu trei surse de varia]ie este adecvat situa]iei `n care se lucreaz\ simultan cu familii de semifra]i (semisurori) [i familii de fra]i buni (surori bune).. Analiza de varian]\ cu trei surse de varia]ie presupune parcurgerea acelora[i etape ca `n cazul analizei de varian]\ cu dou\ surse de varia]ie.... vulpi. Acest model este urm\torul: X ik = µ + Ai + Bik + C ijk X ik − (i = 1.... Aceast\ varian]\ este de natur\ negenetic\. respectiv varian]a din interiorul familiilor de fra]i buni .

`n func]ie de propor]ia mai mare sau mai mic\ `n care varia]ia caracterlor respecrtive este influen]at\ de factorii negenetici. Heritabilitatea este o proprietate a genera]iei `n care se estimeaz\. HERITABILITATEA CARACTERELOR CANTITATIVE Defini]ie. Heritabilitatea poate fi definit\ [i ca p\tratul corela]iei dintre valoarea de ameliorare [i cea fenotipic\: h2 = r 2 AP Mod de exprimare. repetabilitate R [i corela]ii (rPxy. rGxy.1. 34 . la alegerea metodelor de selec]ie [i a sistemelor de ameliorare etc. pentru acela[i caracter. Ea ne arat\ `n ce propor]ie diferen]ele fenotipice dintre indivizii unei popula]ii cu privire la un anumit caracter le atribuim diferen]elor de natur\ genetic\. cea ce `nseamn\ c\ ea poate fi diferit\ de la un caracter la altul. efectului a[teptat al selec]iei. servind `n mod concret la estimarea valorii de ameliorare a reproduc\torilor. Heritabilitatea poate fi definit\ ca fiind capacitatea de transmitere ereditar\ a unui caracter. Propriet\]ile heritabilit\]ii 1. Heritabilitatea se exprim\ prin coeficientul de heritabilitate . iar `n sens restrâns .heritabilitatea exprim\ propor]ia varian]ei genetice aditive din varian]a fenotipic\ sau total\. Heritabilitatea poate fi definit\ ca regresia valorii de ameliorare fa]\ de valoarea fenotipic\: h2= bAP `n care : bAP. 8. 4. ce `nseamn\ c\ valoarea heritabilit\]ii difer\ de la un caracter la altul.Capitolul 8 PARAMETRII GENETICI AI CARACTERELOR CANTITATIVE Parametrii genetici ai caracterelor cantitative sunt reprezenta]i de heritabilitate h2. care red\ `n sens larg propor]ia varian]ei genetice din varian]a fenotipic\. Heritabilitatea este o proprietate a condi]iilor de mediu `n care tr\ie[te popula]ia. ceea ce `nseamn\ c\ un anumit caracter cantitativ poate avea heritabilit\]i diferite `n genera]ii succesive. Heritabilitatea este proprie fiec\rei popula]ii `n care se estimeaz\ ceea ce `nseamn\ c\ ea difer\. 3. 2. Ace[ti parametri genetici servesc la elaborarea [i aplicarea programelor [i planurilor de ameliorare a diferitelor popula]ii de animale domestice. rExy). chiar [i `n sânul aceleia[i popula]ii. propor]ia varian]ei genetice aditive din varian]a fenotipic\.regresia valorii de ameliorare (A) fa]\ de valorea fenotipic\ (P). de la o popula]ie la alta. Heritabilitatea este proprie fiec\rui caracter `n parte.

procentul de protein\ din lapte. caractere slab heritabile. variabilitatea acestor caractere este influen]at\ atât de factorii genetici cât [i de factorii de mediu. 2. propor]ia oaselor din carcas\. fine]ea lânii. când h2= 0. produc]ia de ou\.Semnifica]ia heritabilit\]ii. când h2>0. Metoda corela]iei interclas\. variabilitatea acestor caractere este influen]at\ mai pu]in de ac]iunea aditiv\ a genelor. Metode de estimare a heritabilit\]ii Se cunosc trei grupe mari de metode pentru estimarea heritabilit\]ii: metode bazate pe corela]ia interclas\ dintre semifra]i sau fra]i buni. Dintre acestea fac parte unele `nsu[iri care exprim\ calitatea unei produc]ii: procentul de gr\sime din lapte. procentul de ecloziune etc. Dintre acestea fac parte toate `nsu[irile de reproduc]ie: procentul de fecunditate. repausul mamar. metoda regresiei descenden]ilor fa]\ de p\rin]i.2-0. sporul mediu zilnic. Din componen]ii observa]ionali ai varian]ei fenotipice se estimeaz\ varian]a genetic\ aditiv\ (component cauzal) [i varian]a fenotipic\ sau total\. caractere puternic heritabile .5. intervalul dintre dou\ f\t\ri. caracterele pot fi clasificate `n trei categorii: 1. greutatea corporal\ etc. greutatea oului. Varia]ia fenotipic\ a acestor caractere este atribuit\ `n mai mare m\sur\ varian]ei genetice aditive [i neaditive [i `ntr-o mai mic\ propor]ie varian]ei de mediu. Valorile extreme sunt mai pu]in `ntâlnite `n realitate. caractere mijlociu heritabile.2. h2 = VA 1 = =1 VP 1 ~n func]ie de valoarea coeficientului de heritabilitate (h2). 3. Coeficientul de heritabilitate poate lua valori `ntre 0 [i 1. `nseamn\ c\ `ntreaga varia]ie fenotipic\ a caracterului o atribuim varian]ei genetice aditive. când este exprimat `n frac]ii zecimale sau de la 0 la 100. prolificitatea. `nsu[irile carcasei (cantitatea de carne din carcas\. h2 = VA 0 = =0 VP 1 Dac\ h2=1 .se bazeaz\ pe o analiz\ de varian]\ cu dou\ sau trei surse de varia]ie. fine]ea fibrei musculare). 35 . Dintre acestea fac parte taote `nsu[irile care exprim\ cantitatea: produc]ia de lapte. `nseamn\ c\ `ntreaga varia]ie fenotipic\ a caracterului o atribuim varian]ei genetice neaditive (VD+VI) [i varian]ei de mediu (VE).5. `n urma c\rora se ob]in cei doi [i respectiv trei componen]i observa]ionali. Dac\ h2= 0. `n propor]ie aproximativ egal\. când h2<0. când este exprimat `n procente. service period-ul. procentul de fecunditate al ou\lor. heritabilitatea realizat\. produc]ia de lân\.

pentru estimarea componen]ilor observa]ionali (sI2. metoda corela]iei interclas\ dintre fra]i buni sau surori bune. talie etc). Ea poate fi utilizat\ [i pentru caracterele care se manifest\ numai la unul din sexe (produc]ia de lapte. `n vederea estim\rii componen]ilor observa]ionali ai varian]ei fenotipice. ovine.suma produselor abaterilor ∑x 2 -suma p\tratelor abaterilor. prolificitate). b). a) Metoda corela]iei interclas\ dintre semifra]i sau semisurori Aceast\ metod\ de estimare a heritabilit\]ii se bazeaz\ pe o analiz\ de varian]\ cu dou\ surse de varia]ie. sporul mediu zilnic. greutatea corporal\. b) Metoda corela]iei interclas\ `ntre fra]i buni sau surori bune Aceast\ metod\ de estimare a heritabilit\]ii presupune efectuarea unei analize de varian]\ cu trei surse de varia]ie. Metoda poate fi utilizat\ la speciile unipare: taurine. Metoda regresiei descenden]ilor fa]\ de p\rin]i Aceast\ metod\ de calcul a heritabilit\]ii se bazeaz\ pe regresia valorilor descenden]ilor (Y) fa]\ de valorile p\rin]ilor (X) . metoda corela]iei interclas\ dintre semifra]i sau semisurori. b) Metoda regresiei descenden]ilor fa]\ de unul din p\rin]i h2= 2bxy Aceast\ metod\ de calcul a heritabilit\]ii se bazeaz\ pe regresia valorilor descenden]ilor (y) fa]\ de valorile unuia dintre p\rin]i (x). Metoda se utilizeaz\ la speciile multipare (porcine. p\s\ri. sM2. iepuri. ceea ce exprim\ chiar heritabilitatea (h2= bxy).Aceast\ metod\ prezint\ dou\ variante: a). Coeficientul de regresie red\ fondul genetic comun al descenden]ilor cu cel al p\rin]ilor. produc]ia de ou\. Coeficientul de regresie dintre valorile descenden]ilor [i cele ale p\rin]ilor se noteaz\ cu bxy [i este egal cu : bxy = `n care: ∑ xy ∑x 2 ∑ xy . 36 . vulpi etc) la care descenden]ii sunt structura]i `n familii de fra]i buni cât [i de semifra]i. procent de gr\sime. a) Metoda regresiei desecenden]ilor fa]\ de media p\tratelor p\rin]ilor h2= bxy Aceast\ metod\ de calcul a heritabilit\]ii se poate utiliza numai la caracterele care se manifest\ fenotipic la ambele sexe (produc]ia de lân\. cabaline etc. si2) Din componen]ii observa]ionali se estimeaz\ varian]a aditiv\ [i varian]a fenotipic\ sau total\. ~n cadrul acestei grupe de metode sunt cunoscute dou\ metode: metoda regresiei descenden]ilor fa]\ de media p\rin]ilor [i metoda regresiei descenden]ilor fa]\ de unul din p\rin]i.

Heritabilitatea realizat\ Aceast\ metod\ se bazeaz\ pe asem\narea genetic\ dintre p\rin]i [i descenden]i. care asigur\ o corectitudine mai mare a aprecierii. Heritabilitatea poate fi determinat\ prin raportul dintre efectul realizat al selec]iei la descenden]i ( ∆ g ) [i diferen]a de selec]ie a p\rin]ilor. deoarece reprezint\ propor]ia real\ a varian]ei aditive mo[tenite de descenden]i din varian]a fenotipic\ a p\rin]ilor. Diferen]a de selec]ie S reprezint\ diferen]a dintre media p\rin]ilor selec]iona]i [i media popula]iei din care au fost selec]iona]i. Denumirea de heritabilitate realizat\ a fost dat\ de D. notat cu ∆ g : ∆ g = h2 x S S= X S − X S= diferen]a de selec]ie . Importan]a [i utilizarea heritabilit\]ii Heritabilitatea prezint\ importan]\ `n elaborarea [i proiectarea programelor [i planurilor de ameliorare a diferitelor popula]ii de animale. h2 = ∆g S Efectul realizat al selecv]iei ( ∆ g ) estimeaz\ varian]a genetic\ aditiv\ transmis\ descenden]ilor `n mod real de p\rin]ii selec]iona]i [i rezult\ din diferen]a `ntre media fenotipic\ a descenden]ilor ( X D ) [i media fenotipic\ a popula]iei parentale X . 37 . Falconer. Heritabilitatea are urm\toarele utiliz\ri: 1) ~n estimarea efectului a[teptat al selec]iei. atât la p\rin]i cât [i la descenden]i [i chiar pe descenden]ii aceluia[i mascul. 2) ~n estimarea valorii de ameliorare a reproduc\torilor (Ai) Ai = h 2 ( Pi − P ) 3) Alegerea metodei de selec]ie se face `n func]ie de valoarea de heritabilitate .Deoarece prin `nmul]irea coeficientului de regresie cu 2 se dubleaz\ [i valoarea erorilor ce pot ap\rea `n cadrul determin\rilor. Pentru caractere cu heritabilitate mic\ se recomand\ selec]ia dup\ descenden]i sau rude colaterale. care este mai ieftin\ [i mai simpl\. acestea trebuie efectuate `n acelea[i condi]ii de mediu. pentru caracterele cu heritabilitate mare se recomand\ selec]ia dup\ fenotipul propriu. care reprezint\ superioritatea animalelor selec]ioante fa]\ de media `ntregii popula]ii.S.

Prin caracter repetabil se `n]elege acel caracter care poate fi m\surat de mai multe ori `n via]a unui individ (produc]ia cantitativ\ de lapte.2. cantitatea de gr\sime din lapte. bazat pe selec]ia varia]iilor genetice aditive. durata de ameliorare a caracterelor va fi diferit\. datorit\ modific\rilor care survin `n structura genetic\ a popula]ieie de la o genra]ie la alta). care. Repetabilitatea este o proprietate a caracterului cantitativ pentru care se estimeaz\. 8. 3. produc]ia de lân\.4) ~n func]ie de valoarea heritabilit\]ii. `n sensul c\ pentru caracterele cu heritabilitate mare. bazat pe exploatarea varia]iei genetice neaditive. 5) ~n func]ie de valoarea heritabilit\]ii se alege sistemul de ameliorare. 38 . Este o proprietate a popula]iei `n care se estimeaz\ (repetabilitatea unui caracter poate Este o proprietate a genera]iei `n care se estimeaz\ (repetabilitatea poate fi diferit\ de VG + VEg VP fi diferit\ de la o popula]ie la alta). 2. Pentru caracterele cantitative cu heritabilitate mare se recomand\ sistemul de ameliorare `n ras\ curat\. Repetabilitatea se exprim\ prin coeficientul de repetabilitate notat cu R. Defini]ii Repetabilitatea indic\ gradul de asem\nare a valorilor unui caracter de la o m\sur\toare la alta. Repetabilitatera m\soar\ gradul `n care varia]ia fenotipic\ a unui caracter este liber\ de influen]ele temporare de mediu special. REPETABILITATEA CARACTERELOR CANTITATIVE Repetabilitatea caracterlor cantitative este un parametru genetic care se estimeaz\ la caracterele repetabile. produc]ia de ou\ etc). la o genera]ie la alta. Repetabilitatea red\ propor]ia varian]ei genetice [i varian]ei de mediu general din varian]a fenotipic\. Mod de exprimare. `n timp ce pentru caracterele cu heritabilitate mic\ se recomand\ sistemul de ameliorare prin `ncruci[are. reprezint\ raportul dintre varian]a genetic\ plus varian]a mediului general [i varian]a fenotipic\ total\: R= Propriet\]ile repetabilit\]ii 1. durata amelior\rii va fi mai redus\ fa]\ de cea a caracterelor cu heritabilitate mic\. Repetabilitatea m\soar\ constan]a valorilor unui caracter determinate `n mod repetat pe acela[i individ.

`n aceast\ categorie intr\ toate `nsu[irile de reproduc]ie (prolificitatea. ou\. fecunditatea ou\lor. Dac\ R=1 `nseamn\ c\ `ntreaga varia]ie fenotipic\ a caracterului o atribuim varian]ei genetice [i varian]ei de mediu general. 8. caractere mijlociu repetabile. intervalul dintre f\t\ri. din aceast\ categorie fac parte `nsu[irile care toate `nsu[irile de produc]ie care redau cantitatea: produc]ia de lapte. Dac\ R=0 `nseamn\ c\ `ntreaga varia]ie fenotipic\ a caracterului o atribuim varian]ei de mediului special. 2. când se exprim\ `n procente. greutatea ou\lor etc. când R variaz\ `ntre 0. ceea ce `nseamn\ ca valoarea repetabilit\]ii unui caracter poate fi diferit\ ca urmare a ponderii diferite a varian]ei mediului general [i a varian]ei mediului special. 3. 1. corela]ie de mediu (rExy).5. Varia]ia fenotipic\ a acestor caractere este atribuit\ `ntr-o mai mic\ m\sur\ varian]ei mediului special. CORELA}IA CARACTERELOR CANTITATIVE Corela]ia dintre dou\ sau mai multe caractere poate fi de trei feluri: corela]ie fenotipic\ (rPxy). de la o popula]ie la alta. Este o proprietate a condi]iilor de mediu `n care tr\ie[ate popula]ia. Repetabilitatea se utilizeaz\ `n calculul heritabilit\]ii multiple [i a efectului a[tepatat al selec]iei. când R<0. varian]ei mediului special. Repetabilitatea se utilizeaz\ pentru cre[terea certitudinii aprecierii reproduc\torilor. 2. `n aceast\ categorie intr\ caractere puternic heritabile când R>0. sau de la 0 la 100. când se exprim\ `n frac]ii zecimale.5. Corela]ia fenotipic\ red\ sensul [i gradul de interdependen]\ (leg\tura) dintre valorile fenotipice a dou\ caractere X [i Y. caractere slab repetabile. repausul mamar etc). natalitatea. Semnifica]ia repetabilit\]ii Coeficientul de repetabilitate poate lua valori de la 0 la 1.3.2 [i 0. redau calitatea unei produc]ii: procentul de gr\sime din lapte. 39 . Importan]a [i utilizarea repetabilit\]ii Repetabilitatea prezint\ importan]\ `n elaborarea programelor [i planurilor de ameliorare. Defini]ii. fine]ea lânii.2. Varia]ia fenotipic\ a acestor caractere este atribuit\ `ntr-o mai mare m\sur\ . lân\. ~n func]ie de valoarea coeficientului de repetabilitate. spor mediu zilnic. corela]ie genetic\ (rGxy).4. caracterele pot fi clasificate `n trei categorii: 1. precum [i luarea deciziilor care se iau `n activitatea dee ameliorare.

Semnifica]ia corela]iilor Coeficientul de corela]ie poate lua valori `ntre . chiar [i `n cadrul aceleia[i popula]ii. se modific\ valorile caracterelor cantitative.1 [i +1 nefiind exclus\ valoarea 0. Corela]ia de mediu red\ sensul [i gradul de interdependen]\ (leg\tura) dintre devia]iile provocate de condi]iile de mediu a celor dou\ caractere. Sunt proprii condi]iilor de mediu `n care tr\ie[te popula]ia. Linkage-ul sau transmiterea `nl\n]uit\ a genelor situate pe acela[i cromozom. 2. Mediul poate determina modificarea `n acela[i sens a valorilor celor dou\ caractere. ceea ce `nseamn\ c\ valoarea coeficientului de corela]ie estimat\ pentru un cuplu de caractere este diferit\ de la genera]ia p\rin]ilor la genera]ia descenden]ilor. 3. 4. Ei pot influen]a simultan dou\ sau mai multe caractere `n acela[i sens. determinând o corela]ie de mediu negativ\. Propriet\]ile corela]iilor 1. Corela]iile sunt proprii caracterelor `ntre care acestea se estimeaz\. care const\ `n proprietatea unei gene sau a unui bloc de gene dea intra `n componen]a a dou\ sau mai multor genotipuri. ceea ce `nseamn\ c\ valorile corficien]ilor de corela]ie sunt diferite de la un cuplu de caractere la altul. sau `n sensuri opuse. precum [i varian]ele [i covarian]ele fenotipice. Factorii de mediu constituie o cauz\ a corela]iei fenotipice. Ei pot influen]a simultan dou\ sau mai multe caractere `n acela[i sens. sau `n sens opus. Prin modificarea condi]iilor de mediu. Cauze genetice: Ac]iunea pleiotrop\ a genelor. sau `n sens opus. se modific\ valorile caracterelor cantitative. rezultând o corela]ie de mediu pozitiv\. 40 . ceea ce `nseamn\ c\ valoarea coeficientului de corela]ie dintre dou\ caractere poate fi diferit\ [i datorit\ influen]ei condi]iilor de mediu. participând la determinarea [i controlul a dou\ sau mai multor caractere. ceea ce `nseman\ c\ valorile corela]iei aceluia[i cuplu de caractere difer\ de la o popula]ie la alta. Sunt proprii genera]iei `n care se estimeaz\. Cauzele corela]iilor.Corela]ia genetic\ red\ sensul [i gradul de interdependen]\ (leg\tura) dintre valorile de ameliorare a dou\ caractere X [i Y. Cauze de mediu: Factorii de mediu constituie o cauz\ a corela]iei fenotipice. Prin modificarea condi]iilor de mediu. poate constitui cauza corela]iilor numai `n absen]a crosiing-overului. Corela]iile dintre dou\ sau mai multe caractere a dou\ cauze: genetice [i de mediu. precum [i varian]ele [i covarian]ele fenotipice. Sunt proprii fiec\rei popula]ii `n care acestea se estimeaz\.

O selec]ie indirect\ Se practic\ la porcine.5. caractere slab corelate. când coeficientul de corela]ie ia valori `ntre 0 [i -1. 41 . se va stabili un num\r mic de obiective. ~n func]ie de valoarea coeficientului de corela]ie . O corela]ie egal\ cu 0 semnific\ faptul c\ cele dou\ caractere sunt controlate de seturi genice diferite. `n stabilirea obiectivelor amelior\rii [i a metodelor de selec]ie. Utilizarea corela]iilor 1. când coeficientul de corela]ie (r) este mai mare de 0.2 [i 0. num\rul obiectivelor de ameliorare va fi mai mare. `ns\ selec]ioa vizeaz\ mm\rirea cantit\]ii de carne din carcas\ (caracterul Y). ~n acest caz selec]ia se face pe grosimea stratului de gr\sime m\surat pe viu cu ultrasunete (caracterul X). pot exista: 1. selec]ia se reface pe un caracter secundar X. 3.5. 2. Dac\ `ntre caractere nu exist\ corela]ie. caractere mijlociu corelate. Importan]a [i utilizarea corela]iilor Corela]iile dintre caractere prezint\ importan]\ `n elaborarea programelor [i planurilor de ameliorare. Dac\ `ntre caractere exist\ corela]ie. caractere strâns corelate.Dup\ semn. O corela]ie apropiat\ de +1 sau -1 semnific\ faptul c\ cele dou\ caractere sunt controlate de seturi de gene comune (gene pleiotrope). deoarece f\când selec]ia dup\ un caracter se amelioreaz\ [i celelalte caractere `ntr-o propor]ie oarecare. Corela]iile pot fi utilizate pentru estimarea efectului corelat al selec]iei ∆R y `n cazul efectu\rii selec]iei indirecte. Aceast\ selec]ie indirect\ se bazeaz\ pe corela]ia negativ\ care exist\ `ntre cele dou\ caractere. corela]iile pot s\ fie pozitive. Corela]iile servesc la stabilirea num\rului de obiective ale amelior\rii. când coeficientul de corela]ie (r) este mai mic de 0. când coeficientul de corela]ie ia valori `ntre 0 [i +1 sau poat s\ fie corela]ii negative.2. adic\ nu de gene pleiotrope. ∆R y = hx × h y × rGxy × i × σ ′ Py 2 2 `n care: hx2 [i hy2= heritabilitatea celor dou\ caractere rGxy= corela]ia genetic\ dintre cele dou\ caractere i = intensitatea selec]iei σ Py = devia]ia standard fenotipic\ a caracterului principal y Selec]ia indirect\ vizeaz\ ameliorarea unui caracter principal Y `ns\. 2. când coeficientul de corela]ie (r) este cuprins `ntre 0.

deci este indiferent `n ce mediu se va efectua selec]ia [i `n ce mediu vor cre[te descenden]ii. 3.Selec]ia indirect\ se recomand\ pentru caractere care se manifest\ la un singur sex sau pentru caracterele care sunt mai greu de m\surat. diferen]ele fiind minime. dup\ nivele selective independente. Corela]iile servesc la estimarea interac]iunii dintre genotip [i mediu. Dac\ corela]ia genetic\ este sc\zut\. sau selec]ia dup\ mai multe caractere (`n tandem. este mai avantajos ca selec]ia s\ se efectueze `n condi]iile de mediu `n care se va dezvolta popula]ia descendent\. dup\ indicii de selec]ie ). 42 . Dac\ corela]ia genetic\ stabilit\ pentru acela[i caracter `n dou\ medii diefrite este mare. Corela]iile se utilizeaz\ pentru alegerea celei mai potrivite metode de selec]ie: selec]ia dup\ un singur caractere. adic\ apropiat\ de +1. rezult\ c\ nu exist\ interac]iune genotip x mediu. 4.

43 . (1977) . (1996) . D. Chi[in\u. M. Pipernea N. Ia[i. 4.BIBLIOGRAFIE 1.Ereditatea principalelor caractere [i `nsu[iri la animalele domestice. Bucure[ti. (1969) .Elemente de Genetic\ animal\ normal\. Editura Ion Ionescu de la Brad Ia[i. 3. 1999 – Elemente fundamentale ale eredit\]ii animale. Ia[i. Editura Agrosilvic\. Creang\ {t. N. Falconer. 5..Genetic\. Editura Polirom. Buc\taru. (1993) . Editura Universitas. C`rlan.Introducere `n genetica cantitativ\. 2. Editura “Ion Ionescu de la Brad”.S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful