You are on page 1of 7

PANDUAN UNTUK TUTOR/TUTOR PENYELIA PANDUAN KURSUS: (a) HBEF 2503 (KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN

)

(b)

HBEF 4303 (KAJIAN TINDAKAN BERASASKAN SEKOLAH)

BAGI PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SMP) Perlaksanaan Kursus Berkaitan Kajian Kursus berkaitan kajian terdiri daripada DUA kursus iaitu HBEF 2503 dan HBEF 4303. Pelajar WAJIB mengambil kursus HBEF 2503 sebelum mengikuti kursus HBEF 4303. KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN HBEF 2503

1.

Dijalankan selama 1 semester. Contohnya semester Mei 2008. Pelajar WAJIB mengambil kursus HBEF 2503 sebelum mengikuti kursus HBEF 4303.

2.

Penilaian: PENILAIAN Kerja Kursus: • Cadangan Penyelidikan (CP) Peperiksaan Akhir JUMLAH KESELURUHAN % 40% 60% 100% Individu yang Bertanggungjawab Tutor Penyelia OUM

Pelajar perlu menyediakan satu cadangan kajian tindakan dalam kursus ini. Pelajar bebas memilih tajuk kajian, tetapi tajuk yang dipilih mestilah berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Untuk menyediakan cadangan kajian, pelajar akan dibimbing oleh seorang tutor penyelia yang dilantik oleh Fakulti. Tajuk kajian yang dipilih dan diterima oleh tutor penyelia akan digunakan dalam kajian bahagian 2 (HBEF 4303). Contoh tajuk kajian tindakan: FAKTOR MINAT YANG MEMPENGARUHI MURID TAHUN 4 TERHADAP PENDIDIKAN JASMANI DI SALAH SEBUAH SEKOLAH KEBANGSAAN BIRU.

Perjumpaan/perbincangan tutor penyelia dengan pelajar sekurangkurangnya DUA (2) kali. iaitu selama 2 jam (minimum) bagi setiap perjumpaan. Penilaian OLP akan dilakukan oleh tutor didalam kelas.5 langkau (spacing) dan font New Times Roman saiz = 12 poin o ‘comb’ binding dengan kulit nipis (soft cover) berwarna biru tua. tempat dan masa perjumpaan adalah mengikut persetujuan di antara tutor penyelia dengan pelajar. Muka surat Tajuk (Title Page) Abstrak (Abstract) PENGENALAN (INTRODUCTION) [kira-kira 6-7 halaman] • • • • • Penyataan Masalah Kajian (Statement of Research Problem) Soalan Penyelidikan atau Kajian (Research Question) Objektif Penyelidikan atau Kajian (Objectives of the Research) Kepentingan Penyelidikan atau Kajian (Significance of the Research) Batasan Penyelidikan atau Kajian (Limitation of the Study) 3% 4% 2% 1% 1% 12% i ii Bab 1 1% 2% Bab 2 TINJAUAN LITERATUR (LITERATURE REVIEW) [kira-kira 8-9 halaman] METODOLOGI PENYELIDIKAN (RESEARCH METHODOLOGY) [kira-kira 7-8 halaman] • • Rekabentuk Penyelidikan atau Kajian (Research Design) Sampel (Sample) Bab 3 3% 3% . Peperiksaan adalah berdasarkan modul HBEF 2503. abstrak. Tarikh. 4. a) b) c) Cara Perlaksanaan: Pelajar akan mengikuti kelas tutorial seperti biasa yang dikendalikan oleh sesorang tutor yang akan dilantik oleh Fakulti. rujukan dan lampiran) o 1. Format Cadangan Penyelidikan dan Skema Permarkahan (35%) • BIL Cadangan Penyelidikan pelajar hendaklah mengikuti format yang disediakan seperti berikut: PERKARA o Lebih kurang 21 – 24 halaman (tidak termasuk muka surat tajuk.3.

PascaUjian & Pemerhatian (perlu dilampirkan) Borang EPRD (Borang BPPDP) diisi dengan lengkap oleh pelajar o Borang EPRD pelajar perlu lengkapkan Bahagian A. • Manakala markah OLP akan diberi dan dimasukkan oleh tutor yang mengajar didalam kelas. C dan E yang terdapat dalam borang. pelajar yang menjalankan kajian disekolah lain. o Sila abaikan Bahagian B .50 tiap-tiap satu. senarai semak permerhatian. Perlu disertakan Tiga (3) sampul surat (21.NO 14.5 langkau atau ‘spacing’ Muka Surat Tajuk (Title Page) Penyataan Masalah Penyelidikan atau Kajian (Research Problem) Objektif Penyelidikan atau Kajian (Research Objective) Soalan Penyelidikan atau Kajian (Research Questions) Kaedah Penyelidikan atau Kajian (Research Methodology) Sampel (Sample) Instrumen (Instruments) Contoh: Borang Soal Selidik. ujian pencapaian. 15 DAN 16.• Instrumen (Instuments) Contoh: soal selidik. Pra-Ujian. 2 .5cm X 10. dikehendaki membuat satu Ringkasan Cadangan Penyelidikan dengan mengikuti format seperti berikut: PERKARA BIL 1 o Lebih kurang 6-8 halaman (tidak termasuk lampiran) o 1. senarai semak temu bual (perlu dilampirkan) • Prosedur Pengumpulan Data (Data Collection Procedure) • Analisis Data (Data Analysis) Rujukan (References) JUMLAH KESELURUHAN 4% 1% 1% 2% 40%  Tuan/Puan hendaklah memeriksa Cadangan Penyelidikan Pelajar dan memberi markah seperti di atas. Tuan/Puan dikehendaki memasukkan markah Cadangan kedalam sistem OMES. skala sikap. Format Ringkasan Cadangan Penyelidikan • Setelah menyediakan Cadangan Penyelidikan.5 cm) bersetem RM0. B.

b) Bagi pelajar yang menjalankan kajian di sekolah lain. Surat kebenaran boleh didapati dalam Mylms di bahagian Fakulti. Setelah Borang EPRD lengkap diisi. Bahasa Pengantar: a) b) Pelajar yang mengambil major Bahasa Inggeris hendaklah menulis Cadangan Penyelidikan dalam Bahasa Inggeris. pelajar perlu mendapatkan kebenaran daripada Guru Besar. 5.• Pastikan pelajar mengisi Borang EPRD dengan betul dan lengkap. Pelajar juga tidak perlu membuat Ringkasan Kajian. B. Setelah mendapatkan pengesahan. 6. Ringkasan Kajian tersebut tiada markah. iaitu Bahagian A. Pelajar yang mengambil major Pendidikan Matematik dan Pendidikan Sains digalakkan menulis Cadangan Penyelidikan dalam Bahasa Inggeris. C dan E. c) Manakala pelajar yang mengambil major lain (selain dari major di atas) dikehendaki menulis Cadangan Penyelidikan dalam Bahasa Melayu. pelajar perlu mendapatkan pengesahan dari pentadbir sebelum borang tersebut dihantar ke Pihak EPRD. Pelajar perlu membuat Ringkasan Kajian tersebut dan dihantar sendiri kepada pihak EPRD untuk mendapatkan surat kebenaran menjalankan kajian di sekolah tersebut. borang tersebut haruslah dihantar ke pihak EPRD oleh pelajar sendiri. oleh itu pelajar digalakkan menjalankan kajian di sekolah sendiri. pelajar perlu mendapatkan surat kebenaran dari pihak EPRD. Walau bagaimanapun. Permohonan Kelulusan EPRD a) Bagi pelajar yang menjalankan kajian di sekolah sendiri tidak perlu mendapatkan surat kebenaran untuk menjalankan kajian daripada EPRD. .

. Pelajar akan menjalankan kajian seperti yang telah dirancang dalam cadangan kajian yang telah disediakan dalam kursus HBEF 2503. Pelajar perlu membuat perjumpaan bersama tutor penyelia masing-masing sekurang-kurangnya EMPAT kali perjumpaan. 4. Tutor penyelia akan membimbing dan memastikan kajian yang dihasilkan oleh pelajar memenuhi piawaian yang ditetapkan oleh pihak universiti. Kegagalan melampirkan salah satu dokumen tersebut akan menyebabkan kelewatan pihak fakulti memproses tuntutan tersebut. Surat kebenaran boleh didapati dalam Mylms di bahagian Fakulti. hendaklah mengambil kursus HBEF 4303 sebelum atau pada semester MEI 2010. Kajian yang dijalankan di sekolah sendiri tidak perlu mendapatkan kebenaran daripada EPRD. PEMBAYARAN TUTOR PENYELIA Perkara Bayaran (RM) • • • Cadangan Penyelidikan Ringkasan Cadangan Penyelidikan Semakan Cadangan Penyelidikan 50/Pelajar 1. borang kehadiran pelajar dan salinan OMES kepada PPW/PPT.7. 5. Contohnya: Pelajar yang telah mengikuti kursus HBEF 2503 pada semester MEI 2009. Dijalankan selama 1 semester. pelajar perlu mendapatkan kebenaran daripada Guru Besar. Pelajar mesti mengikuti kursus HBEF 4303 dalam tempoh 1 tahun Kalender Akademik selepas mengambil kursus HBEF 2503. Penyeliaan Pelajar(HBEF 2503-Kaedah Kajian Dalam Pendidikan) • • Tutor Penyelia wajib menghantar borang tuntutan tutor penyelia. Walau bagaimanapun. PROJEK KAJIAN TINDAKAN BERASASKAN SEKOLAH-HBEF 4303 1. 3. Pelajar akan diselia oleh tutor penyelia yang telah membimbing pelajar menyediakan cadangan kajian (HBEF 2503). 2.

Penyeliaan Pelajar (HBEF4303-KAJIAN TINDAKAN BERASASKAN SEKOLAH) • Laporan Akhir Projek – Bab 1-5 2. Kegagalan melampirkan salah satu dokumen tersebut akan menyebabkan kelewatan pihak fakulti memproses tuntutan tersebut. PERINGATAN LAPORAN AKHIR ADALAH MENGIKUT FORMAT TESIS UNTUK MENDIDIK PELAJAR SUPAYA BOLEH MENGHASILKAN SATU LAPORAN ILMIAH YANG BERKUALITI. Penyemakan Tesis Bayaran (RM) 100/Pelajar 50/Pelajar • • Tutor Penyelia perlu menghantar borang tuntutan tutor penyelia.6. borang kehadiran pelajar dan salinan OMES kepada PPW/PPT. . Penilaian untuk kursus HBEF 4303 adalah seperti berikut: Individu yang Bertanggungjawab Tutor Penyelia Tutor Penyelia PENILAIAN Laporan Kemajuan Penyeliaan (Berdasarkan Empat Kali Perjumpaan) Laporan akhir JUMLAH KESELURUHAN 7. PEMBAYARAN TUTOR PENYELIA % 20 80 100% Perkara 1.