You are on page 1of 2

Ang pandiwari ay salitang nagmula sa pandiwa at ginagamit katulad ng pang-uri bilang

panuring, pang-abay o pangngalan . Malinaw na naglalarawan ng kahulugan nito ang tawag
na pandiwari na isang pinaiksing pagtatambal ng pandiwa at pang-uri.is the mixture of verb and adjective...
=== pandiwa+panguri=pandiwari ===Ibang kasagutan:
Ang pandiwari ay nagtataglay ng anyo at himig ng isang pandiwa ngunit malimit na
pangngalan at pang-uri ang gamit.6 na anyo ng Pandiwari
$alitang-ugat
2. $alitang-ugat na inuunlapian ng NAKA
3. Pandiwa sa 3 Panauhan
Pandiwang Alanganin
1. Pandiwang Tambalan
2. Pandiwang Pawatas
4.

past participIe
nakaraang pandiwari
n: isang pandiwari na expresses nakumpletong action ¸syn: (perpekto
pandiwari),
tl · #283386 · wrdnet-dictionary
perfect participIe
perpektong pandiwari
n: isang pandiwari na expresses nakumpletong action ¸syn: (nakaraang
pandiwari),
dangIing participIe
nakalawit pandiwari
n: isang pandiwari (karaniwan ay sa simula ng isang pangungusap)
tila ang pagbabago ng salita ng iba pang mga salita kaysa sa inilaan:
halimbawa, `mabilis na sa kabila ng bansa 'sa` mabilis na sa kabila ng
bansa ang Rockies dumating sa makita ang '

PundIwurI

PundIwu + Pung-urI = PundIwurI

Puru Iung sIyung yung nuunu pero nguyon ImbIs nu used us u noun, used
us un udjecLIve numun sIyu.

A purLIcIpIe Is u verbuI LIuL Is used us un udjecLIve und mosL oILen
ends In -Ing or -ed. TIe Lerm verbuI IndIcuLes LIuL u purLIcIpIe,
IIke LIe oLIer Lwo kInds oI verbuIs, Is bused on u verb und LIereIore
expresses ucLIon or u sLuLe oI beIng. However, sInce LIey IuncLIon us
udjecLIves, purLIcIpIes modIIy nouns or pronouns. TIere ure Lwo Lypes
oI purLIcIpIes: presenL purLIcIpIes und pusL purLIcIpIes. PresenL
purLIcIpIes end In -Ing. PusL purLIcIpIes end In -ed, -en, -d, -L, or
-n, us In LIe words usked, euLen, suved, deuIL, und seen.

¯ TIe cryIng buby Iud u weL dIuper. (cryIng)
¯ SIuken, Ie wuIked uwuy Irom LIe wrecked cur. (sIuken und wrecked)
¯ TIe burnIng Iog IeII oII LIe IIre. (burnIng)
¯ SmIIIng, sIe Iugged LIe punLIng dog. (smIIIng)

Su TuguIog:

PuIugIng muIIIL nu Isdu ung bInIbIII nIyu. (ung + bInIbIII)
¡nukuIu nIyung IuIIIIn ung nugsusuboy su kunyu ng buIungIn. (ung +
nugsusuboy)

7 !.79.3:33.3-..0.79..:3.3 :7!.79.507 .508.7 !.89.07-.79.33 ./0.07-.-.3/5.8.7 8.839047/8.3.7.8.9.70949508 415.03 0.  5.17429070.0/ /0./.3/8003  %0.32.8.38.8 .07-.38.50857080395..8./0.8.3.79.73 $.3/.9 ..9.5..3/248941903 03/83 347 0/ %09072.:80/.80/ 0.2.895.33.8.9.. 8.07 83.8.9089..-83.3#4.50743..3/90701470 05708808.3.8.79.3-:.0/.2.4 !.34:3 :80/ .50803/3 3 !...9. +2..895.. !.9.9041-03 40.2-.903 8.3.%.50 0904907943/841.07-.0/ %0-:73341041190170 -:733 $23 80:0/905.38.93..../0.73-.3-3-3.-.-83.943.03.3 3.8/.432-83.50824/134:384757434:38 %070.3/.-4  .08/:2..3:3.9.79.0/.508 !708039 5.3 -3- 3...79.393/4 823  $..508.03.94347.50803/3 0/ 03 / 9 47 3 .38.3/70.-48.80/43. .-.8 8-.3  !.+2.938.3/.08 5.0901:3.3 -.8..09/.98:80/.3/.