Tæng c«ng ty x©y dùng hµ néi C«ng ty CP ptkt x©y dùng

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh

phóc

Hµ Néi, ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2011

BÁO CÁO THỬ VIỆC
Kính gửi : - Tổng giám đốc cty Phát Triển Kỹ Thuật Xây Dựng.
- Phòng tổ chức nhân sự cty Phát Triển Kỹ Thuật Xây Dựng. - Phòng kế hoạch đầu tư cty Phát Triển Kỹ Thuật Xây Dựng.

Tên tôi là Đỗ Thế Anh Ngày sinh: 18/02/1987 Nơi sinh: Hà Nôi Hộ khẩu thường trú: xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội Địa chỉ Email: theanh.hau@gmail.com Điện thoại: 090.227.3466 Ngày vào thử việc: 01/09/2011 đến ngày 01/11/2011. Chức danh: Nhân viên phòng Kế hoạch – Đầu tư. Trong thời gian thử việc tại phòng kế hoạch cty Phát Triển Kỹ Thuật Xây Dựng tôi đã được học và làm việc trong môi trường năng động, nhiều thử thách cũng như nhiều trải nghiệm mới mẻ. Điều này đã thúc đẩy tôi không ngừng học tập để biết rõ hơn về đơn vị làm việc của mình cũng như của Công ty, đồng thời cũng mong muốn đóng góp những sáng kiến, ý tưởng của mình để công việc trở nên hiệu quả hơn và góp phần tích cực vào sự phát triển nhanh và bền vững của Công ty. 1. Nội dung công việc đã thực hiện trong quá trình thử việc 1. Học tập và tìm hiểu cơ chế chính sách, quy định, hướng dẫn của Công ty. 2. Nghiên cứu, tìm hiểu các hợp đồng xây dựng của công ty. 3. Nghiên cứu, tìm hiểu văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về hợp đồng xây dựng và điều chỉnh giá. 4. Tham gia công tác kiểm tra công trình cùng các nhân viên khác trong phòng. 5. Hoàn thiện kỹ năng về dự toán, phần mềm quản lý tiến độ project . 6. 7. 2. Nội dung công việc chưa thực hiện được: 1. a 2. b 3. c 4. d

C«ng ty cp PTKT x©y dùng N¬i nhËn: . 4. Các đề xuất và kiến nghị: 1. 2. Nhận xét của chỉ huy đơn vị. .3. 3. a b c d 4.Lu VP.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful