SC BLACK SEA AUTO SRL

FISA POSTULUI
Nume şi prenume : MOVILA CONSTANTIN 1. DENUMIREA FUNCŢIEI : Şofer autoturisme şi camionete 2. CODUL FUNCŢIEI : 832201 3. SCOPUL POSTULUI : - realizarea obiectului contractului individual de muncă; 4. STUDII ŞI/SAU CALIFICĂRI NECESARE : studii medii, permis de conducere categoria B 5. RELAŢII ORGANIZATORICE : 1 relaţii ierarhice : - se subordonează : Directorului general - are în subordine : nu are angajati in subordine 1 relaţii funcţionale : - cu personalul firmei 2 relaţii de colaborare : - cu personalul firmei 6. CONDIŢII SPECIFICE DE MUNCĂ : lucrează la sediul societăţii, efectuează frecvent deplasări; utilizează: - autovehicule. 1. CERINŢELE POSTULUI : Cunoştinţe : legislaţia în domeniul comercial, rutier şi vamal, documentele necesare transportului de mărfuri şi persoane şi modul de asigurare şi predare a acestora, Decretul nr. 328/66 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările la zi, regulamente de întreţinere şi exploatare a autovehiculelor, tehnica şi mecanica auto inclusiv diagnosticarea şi repararea defecţiunilor auto, tehnica măsurătorilor mărimilor mecanice, piesele de schimb. Deprinderi : comunicare, lucrul cu documentele specifice, respectarea instrucţiunilor scrise şi verbale, îndemânare, precizie, rigurozitate, deţinerea abilităţilor fizice necesare îndeplinirii atribuţiilor din prezenta fişă Alte cerinţe : responsabilitate, punctualitate, echilibru şi stăpânire de sine, corectitudine, capacitate de lucru în condiţii de stres, ţinută corespunzătoare, promptitudinea reacţiilor, preocupare pentru perfecţionarea pregătirii profesionale. 1. ATRIBUŢIUNI şi SARCINI DE SERVICIU : Generale : aprovizionează cu piese de schimb, combustibili şi lubrifianţi  .1 stabileşte necesarul de piese de schimb în funcţie de recomandările producătorului, codul acestora şi rata de defect constatată, necesarul de combustibili în funcţie de traseul şi consumul autovehiculului şi necesarul de lubrifianţi în urma verificării şi consumului specific; .2 planifică traseele .3 identifică programele de transport stabilite de unitate; 0 stabileşte traseele şi timpii de transport conform reglementărilor din acordul AETR; stabileşte programul de conducere şi odihnă, urmăreşte respectarea reglementărilor privind transporturile agabaritice, speciale, de produse periculoase (ADR), privind opririle şi întreruperile în timpul efectuării transportului şi stabileşte traseul pentru a permite respectarea restricţiilor referitoare la sarcina pe osie şi gabaritul autovehiculului. 1 respectă şi aplică normele de circulaţie pe drumurile publice în ceea ce priveşte conducerea preventivă şi întreţinerea elementelor de rulare, frânare, iluminat şi păstrare a vizibilităţii. Specifice : efectuează transporturi de persoane 0 pregăteşte autovehiculul în vederea efectuării transportului în special în ceea ce priveşte starea tehnică, spălarea interioară şi exterioară, actele necesare plecării în cursă; 1 supraveghează îmbarcarea călătorilor, verifică şi respectă graficele de circulaţie, verifică închiderea uşilor; 2 execută transportul pe rutele şi traseele indicate de angajator cu respectarea legislaţiei rutiere; 3 asigură şi supraveghează debarcarea călătorilor. efectuează transporturi de marfă 0 asigură şi supraveghează încărcarea mărfurilor; urmăreşte poziţionarea corectă a autovehiculului, poziţionarea mărfurilor cu respectarea normelor privind sarcina pe osie (axa), gabaritul şi stabilitatea în timpul mersului, fixarea şi/sau ancorarea cu dispozitivele speciale din dotare, obţine autorizările necesare în cazuri de depăşire a normelor de încărcare pe osie, sau a gabaritelor; 1 execută transportul conform programului de transport dat de angajator; urmăreşte respectarea rutelor şi traseelor indicate, adaptarea vitezei de circulaţie la restricţiile impuse de traseu, de timp şi condiţiile atmosferice, precum şi de tipul mărfii transportate, ia măsurile de asigurare şi pază a mărfii transportate, pe timpul odihnei regulamentare, solicită măsuri speciale de protejare în cazuri de circulaţie deosebită (drumuri cu pante/rampe foarte mari, trasee denivelate, alunecări de teren, etc.); 2 asigură şi supraveghează descărcarea mărfurilor; parchează autovehiculul în poziţia indicată de beneficiar, degajează sistemele de fixare şi ancorare, urmăreşte descărcarea mărfurilor cu utilaje speciale, supraveghează descărcarea în condiţii de maximă siguranţă a mărfurilor ce sunt specificate ca : fragile, toxice, inflamabile, etc., curăţă autovehiculul imediat în urma descărcării, obţine de la beneficiar toate documentele regulamentare şi avizele necesare care atestă efectuarea în bune condiţii a transportului mărfurilor specificate. execută reparaţiile în timpul procesului de transport (depanări în parcurs) 0 localizează şi analizează defecţiunea cu rapiditate după indicaţiile aparatelor de bord, semnalele acustice, optice sau comportamentul specific al autovehiculului, identifică cu precizie efectele şi cauzele care au produs defecţiunea, piesele defecte şi în cazul imposibilităţii efectuării reparaţiei informează imediat;

0 1

citeţ. sisteme de închidere etc. utilajelor. a sculelor şi dispozitivelor necesare intervenţiilor în parcurs. ia măsuri de protecţie şi/sau depozitare a mărfurilor transportate pe timpul asigurării reparaţiilor şi asigură cu promptitudine asistenţă medicală de urgenţă în cazul accidentării călătorilor. 1 semnalează eventualele defecţiuni mecanicului din unitate şi angajatorului. 18 Autoritatea postului: . regulamentelor. maşinilor-unelte. 1. 6 Sa se prezinte la lucru numai in stare normala. 2 se ocupă de spălarea exterioară şi interioară a autovehicolului autovehicolului. 8 Sa verifice inainte de plecarea in cursa instalatia de alimentare cu carburanti. 2 efectuează reparaţiile conform instrucţiunilor din cartea tehnică auto când este competent pentru realizarea acestora. pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de munca sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate. 7 Sa nu consume alcool in timpul programului de lucru si sa nu paraseasca locul de munca neanuntat. 4 Sa aduca la cunostinta conducatorului de munca accidentele de munca suferite de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca . verifică dotările speciale necesare transportului de marfă (sisteme de ancorare şi fixare. 14 Sa nu conduca in stare de oboseala. exact şi complet documentele / formularele necesare efectuării transporturilor şi le predă la termen. cat si celelalte persoane participante la procesul de munca . circulare si hotărâri ale Conducerii. ca autovehicolul corespunde din punct de vedere tehnic. verifică nivelul de combustibil şi ulei. 2 întocmeşte rapoarte referitoare la comportamentul tehnic al autovehiculului. 2 Sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana . distrugerea unui dispozitiv de securitate sau sa nu o faca el insusi si sa nu impiedice aplicarea metodelor si procedurilor adoptate in vederea reducerii factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala. 2 respectă atribuţiile stabilite în prezenta fişă a postului precum şi alte sarcini stabilite de conducătorul ierarhic superior. 16 Sa coopereze. a medicamentelor. sistemul de franare. ALTE ATRIBUŢIUNI : 1 respectă prevederile Regulamentului intern. 10 Sa nu lase motorul pornit si sa paraseasca autovehicolul. 6 răspunde de deteriorarea autovehiculelor . 9. 5 respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu.1 adoptă măsuri de urgenţă de evacuare şi asigurare a călătorilor pe timpul reparaţiilor. 3 identifică tipurile de documente necesare transportului funcţie de 4 procesul de transport. 11 Sa nu lase cheile de pornire in contact cand paraseste autovehicolul. 5 Sa interzica ridicarea. prin prelungirea programului de muncă săptămânal. din proprie iniţiativă sau la cererea angajatorului. pentru realizarea oricaror masuri si cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari. va răspunde acestor cerinţe inclusiv în zilele nelucrătoare. in domeniul sau de activitate.). sculelor urmare unor acţiuni necorespunzătoare. tipul autovehicolului. la solicitarea conducerii. fara a fi sub influienta bauturilor alcoolice. decizii. 1 completează clar. 3 Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala . procedurile de lucru. predă autovehiculul la garajul unităţii sau la locul indicat de angajator imediat după încheierea cursei. a legislaţiei în domeniu. cu angajatorul si/sau persoanele desemnate. verifică şi asigură existenţa dotărilor speciale (pentru PSI şi antiderapaj). cu angajatorul si/sau persoanele desemnate. 15 Sa coopereze. sisteme frigorifice. dispoziţii. 3 asimileazä cunoştinţele necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu precum şi a legilor. verifică şi asigură graficul realizării reviziilor tehnice curente ce se execută conform normelor legale. 13 Sa nu transporte persoane straine cu masina unitatii. 4 în cazul unor situaţii de excepţie ce impun rezolvarea operativă a altor situaţii sau probleme ivite. instrucţiunilor şi ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu. 9 Sa nu incredinteze conducerea autovehicolului altor persoane. ATRIBUŢIUNI PE LINIE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI SITUAŢII DE URGENŢĂ : 1 Sa isi insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare a acestora . atit timp cit este necesar. deplasarea. de dotările necesare şi de activitatea de transport şi se preocupă de asigurarea securităţii documentelor. rulare si franare. obţine şi întocmeşte documentele de transport 0 obţine în timp util documentele necesare autovehiculului şi autorizaţiile speciale în funcţie de tipul şi dotările acestuia de la autorităţile competente. pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor. pregăteşte şi verifică autovehiculul pentru cursă 0 verifică şi asigură condiţiile tehnice pentru siguranţa circulaţiei. 12 Sa respecte cu strictete legislatia rutiera. pe timpul desfăşurării cursei. instalatia electrica si de evacuare a gazelor arse si sa confirme prin semnatura pe foaia de parcurs. 0 predă documentele de închidere a cursei organelor ierarhice ale angajatorului. semnalizare. 9 răspunde de avarierea autoturismului când acesta s-a produs din culpa sau neglijenţa sa. 8 răspunde de deterioarea mărfurilor în timpul transportului dacă aceasta s-a produs din culpa sa directă şi anunţă imediat angajatorul. sistemul de directie. la evenimentele rutiere sau la alte probleme ivite în procesul de transport la termenele cerute. precum şi celelalte reguli şi regulamente existente în unitate. a pieselor de schimb necesare. 7 plăteşte toate amenzile ce s-au primit ca urmare a nerespectării legislaţiei rutiere. a unei situatii puternic stresante sau a unor manifestari maladive si suficient de odihnit. atit timp cit este necesar. 17 Sa dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul securitatii si sanatatii in munca .

potrivit Legii nr. Nerespectarea atribuţiilor din prezenta fişă atrage sancţiuni disciplinare în limitele prevăzute de Codul muncii şi contractul colectiv de muncă. Regulamentului Intern şi deciziilor angajatorului. 263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. la nivelele cantitative şi termenele stabilite. în contextul atingerii obiectivelor propuse. bine sau foarte bine): 33 . completă şi viabilă a sarcinilor ordonate de conducere precum şi a celor stabilite prin strategii. 43 o evaluarea nivelului riscului decizional.indemnizaţii NU. 36 o eficienta lucrărilor şi sarcinilor realizate. 64 .sporuri NU. programe de acţiune şi planuri de muncă. 53 • activitate se desfăşoară: 54 □ în condiţii grele. 52 • durata concediului de odihnă: 21 zile. 65 . 57 • echipament individual de lucru DA.rezultatele obţinute: 34 o cantitatea şi calitatea lucrărilor şi sarcinilor realizate.alte adaosuri NU.capacitatea relaţională şi disciplina muncii: 45 o capacitatea de evitare a stărilor conflictuale şi respectarea relaţiilor ierarhice. vătămătoare sau periculoase. 59 • alimentaţie de protecţie NU. efectelor şi consecinţelor evaluate. 60 Salarizare 61 • salariul de bază lunar brut: 804lei. 37 . 44 . semnat între salariat şi conducere. în baza rezultatelor obţinute ca urmare a desfăşurării activităţii. 56 • echipament individual de protecţie DA. prin chestionar sau prin intermediul altor instrumente de evaluare elaborate de angajator. 20 • este obligat să informeze şi să consulte angajatorul în cazul problemelor deosebite sau care depăşesc competenţelor sale derezolvare.M. 46 o adaptabilitatea la situaţii neprevăzute. 21 Standarde de performanţă asociate postului 22 • Indicatori cantitativi: executarea lucrărilor planificate şi repartizate. 27 • Mod de realizare: sarcinile se realizează individual. 25 • Timp: încadrarea în termenele ordonate de conducere. sarcinilor. 28 Evaluarea activităţii: 29 • obiective de performanţă individuală: 30 . Prezenta fişă a postului face parte integrantă din C.I. 47 • persoana care realizează evaluarea performanţelor individuale: şeful ierarhic sau persoana desemnată de angajator în acest sens. 48 • modalitatea de evaluare: prin observare directă de către evaluator. Data _____________ . 40 ORE/SAPTAMANA. 49 • perioada de evaluare a performanţelor: anual. suficient.adaptarea la complexitatea muncii: 38 o adaptarea la concepţia de alternative de schimbare sau de soluţii noi (creativitate). conform atribuţiilor. 40 o evaluarea lucrărilor şi sarcinilor de rutină (repetitive). 23 • Indicatori calitativi: rezolvarea corectă. 26 • Utilizarea resurselor: gestionarea eficientă şi raţională a resurselor din dotare în scopul îndeplinirii atribuţiilor. 35 o nivelul de îndeplinire a sarcinilor şi lucrărilor în termenele stabilite. 62 • alte elemente constitutive: 63 .modul de răspuns la alte solicitări decât cele curente. 39 o analiza şi sinteza riscurilor. 11. potrivit Legii nr. rezolvarea la termen a sarcinilor ordonate de conducere şi îndeplinirea obiectivelor stabilite prin strategii. 50 Condiţii de lucru: 51 • program de lucru: 8 ORE/ZI. 31 . răspunderea patrimonială sau penală după caz. programe de acţiune şi planuri de muncă. 24 • Costuri: în limita fondurilor alocate. influenţelor. 55 □ în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă.modul de îndeplinire cantitativă şi calitativă a sarcinilor din prezenta Fişă a postului. 31/1991. 41 .19 • în cadrul ariei de probleme ce priveşte activitatea pe care o desfăşoară. 58 • materiale igienico-sanitare DA. 32 • criterii de evaluare a realizării acestora (se notează cu insuficient.asumarea responsabilităţii: 42 o intensitatea implicării şi rapiditatea intervenţiei în realizarea atribuţiilor. cu modificările şi completările ulterioare. în colectiv sau în colaborare cu alte structuri ale organizaţiei.

Director general. Şofer autoturisme şi camionete Luat la cunostinta .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful