ΝΟΜΡΕΛ ΧΗΜΕΙΑΣ 2009, VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN (MEDICAL RESEARCH COUNCIL

,
CAMBRIDGE, UK), THOMAS A. STEITZ (YALE UNIVERSITY, NEW HAVEN, USA), ADA E. YONATH
(WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE, ROHOVOT, ISRAEL), ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΡΟΥ ΑΦΟ΢ΟΥΝ ΤΗ ΔΟΜΗ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥ΢ΓΙΑ ΤΟΥ ΢ΙΒΟΣΩΜΑΤΟΣ

ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ 2010-2011

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

2 Οδηγός Σπουδών

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΡΕ΢ΙΕΧΟΜΕΝΑ
I. Ρ΢ΟΛΟΓΟΣ - ΧΑΙ΢ΕΤΙΣΜΟΣ ΤOY Ρ΢ΟΕΔ΢ΟΥ ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΧΘΜΕΙΑΣ
II. IΣΤΟ΢ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΧΘΜΕΙΑΣ
III. ΔΟΜΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΧΘΜΕΙΑΣ
α. Γενικζσ διατάξεισ
β. Σφνκεςθ του Τμιματοσ
γ. Πργανα του Τμιματοσ
δ. Πργανα των Τομζων
ε. Εκπροςϊπθςθ των Φοιτθτϊν ςτα Ρανεπιςτθμιακά Πργανα
ςτ. Οι Τομείσ και τα Εργαςτιρια του Τμιματοσ
η. Το Ρροςωπικό του Τμιματοσ
θ. Οργάνωςθ Γραμματείασ
IV. Ρ΢ΟΡΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΡΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΘΜΑ ΧΘΜΕΙΑΣ
α. Διάρκεια
β. Εγγραωι
γ. Φοίτθςθ
δ. Δθλϊςεισ Μακθμάτων
ε. Εξετάςεισ
ςτ. Διδαςκαλία Ξζνθσ Γλϊςςασ
η. Λιψθ Ρτυχίου
θ. Ρρόγραμμα Σπουδϊν
- αναλυτικό πρόγραμμα μακθμάτων
-ενδεικτικό αναμορωωμζνο προπτυχικό πρόγραμμα
- πρόγραμμα διδαςκαλίασ
- περιεχόμενα μακθμάτων
κ. Αναγνϊριςθ μονάδων ECTS
V. ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΡΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΘΜΑ ΧΘΜΕΙΑΣ
α. Γενικζσ διατάξεισ
β. ΡΜΣ ϋϋΧθμικζσ και Βιοχθμικζσ Τεχνολογίεσϋϋ
γ. ΡΜΣ ϋϋΝζεσ Τεχνολογίεσ Χθμικισ Εκπαίδευςθσϋϋ
δ. ΡΜΣ ϋϋΒιοανόργανθ Χθμείαϋϋ
ε. ΡΜΣ ϋϋΑγροχθμεία και Βιολογικζσ Καλλιζργειεσϋϋ
VI. ΕΡΙΤ΢ΟΡΕΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΧΘΜΕΙΑΣ
VII. TΘΛΕΦΩΝΙΚΟΣ KΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔEΡ ΤΟΥ TΜΘΜΑΤΟΣ XΘΜΕΙΑΣ
VIII. ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΧΘΜΕΙΑΣ
ΙΧ. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ Ρ΢ΟΟΡΤΙΚΕΣ

Σελ.
5
8
11
11
11
11
11
11
12
12
15
16
16
16
16
16
17
18
18
19
19
30
31
32
67
79
79
84
90
94
100
106
112
114
118

Οδηγός Σπουδών

3

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

4 Οδηγός Σπουδών

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Ι. Ρ΢ΟΛΟΓΟΣ-ΧΑΙ΢ΕΤΙΣΜΟΣ ΤOY Ρ΢ΟΕΔ΢ΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Σε μια εποχι που επιχειρείται να ταυτιςτεί θ ζννοια τθσ ποιότθτασ του
περιεχομζνου των ςπουδϊν και των αντίςτοιχων τίτλων τουσ με τθν εμπορευςιμότθτα, θ
μετάγγιςθ τθσ γνϊςθσ ςτθ νζα γενιά αλλά και γενικότερα ςτθν κοινωνία, μια κοινωνικι
ανάγκθ και ζνα κοινωνικό δικαίωμα που υλοποιεί και κατακτά θ ανκρωπότθτα, και
ιδιαίτερα θ νεολαία, με τεράςτιεσ κυςίεσ και κόπουσ, αποκτά ολοζνα και περιςςότερο
χαρακτθριςτικά εμπορεφςιμου προϊόντοσ. Θ προςζγγιςθ αυτι ανάγει ςε υπζρτατο
κριτιριο τθ ςχζςθ προςωορά-ηιτθςθ, μια ςχζςθ που δεν μπορεί και δεν πρζπει να ζχει
κζςθ ςτο Ρανεπιςτιμιο, ζνα χϊρο παραγωγισ και μετάδοςθσ τθσ γνϊςθσ. Θ πρακτικι
υλοποίθςθ τθσ αντίλθψθσ αυτισ, αντικειμενικά ορκϊνει ςυχνά ανυπζρβλθτα εμπόδια,
ιδιαίτερα ςτουσ οικονομικά αδφνατουσ, ςτθν προςπάκειά τουσ να κατακτιςουν τθν
επιςτθμονικι γνϊςθ. Οι προςεγγίςεισ αυτζσ, που δυςτυχϊσ γίνονται και επίςθμεσ
εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ, κα εντακοφν ςε ςυνκικεσ κρίςθσ του οικονομικοφ μοντζλου
ανάπτυξθσ τθσ χϊρα μασ. Αποτελεί χρζοσ και ταυτόχρονα πρόκλθςθ για το ςφνολο τθσ
Ρανεπιςτθμιακισ Κοινότθτασ και όχι μόνο, να αντιςτακεί ςτθν επικράτθςθ τθσ ολζκριασ
αυτισ λογικισ.
Θ επιςτιμθ τθσ Χθμείασ, μια βαςικι επιςτιμθ, είναι άρρθκτα δεμζνθ με κάκε
ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα. Ρολλοί κοινωνικοί και επιςτθμονικοί τομείσ, όπωσ θ Υγεία, θ
Διατροωι, θ Ρροςταςία του Ρεριβάλλοντοσ κλπ. δεν κα μποροφςαν να κάνουν ςτοιχειϊδθ
βιματα προόδου αν δεν είχαν τθν κακοριςτικι ςυμβολι και ςτιριξθ των κατακτιςεων τθσ
Χθμείασ. Ο ρόλοσ αυτόσ τθσ Χθμείασ τθσ προςδίδει ολοζνα και περιςςότερθ δυναμικι με
αποτζλεςμα νζοι κλάδοι τθσ να αναπτφςςονται διαρκϊσ και ταχφτατα. Είναι ςίγουρο ότι θ
γοθτεία τθσ κα κατακτιςει τον κακζνα που κα προςπακιςει να ψθλαωίςει τισ αρχζσ, τα
επιτεφγματα και τισ προκλιςεισ τθσ.
Ο Οδθγόσ Σπουδϊν του Τμιματοσ Χθμείασ που κρατάτε ςτα χζρια ςασ, αποτελεί
ζνα ουςιαςτικό εργαλείο που ςασ ενθμερϊνει για τον τρόπο οργάνωςθσ και λειτουργίασ
του Τμιματοσ, τισ Εκπαιδευτικζσ και Ερευνθτικζσ του δραςτθριότθτεσ. Στισ ςελίδεσ του κα
βρείτε πλθροωορίεσ για το Ρρόγραμμα Σπουδϊν, τα Μεταπτυχιακά Ρρογράμματα, τισ
διαπανεπιςτθμιακζσ ανταλλαγζσ και ςυνεργαςίεσ. Θα ςασ βοθκιςει να οργανϊςετε
καλλίτερα τθν προςπάκειά ςασ να γνωρίςετε το μαγευτικό κόςμο τθσ Χθμείασ. Στθν
προςπάκεια ςασ να βαδίςετε ςτο δφςκολο και ταυτόχρονα ςυναρπαςτικό μονοπάτι
κατάχτθςθσ τθσ γνϊςθσ ςτο πεδίο τθσ Χθμείασ, κα βρείτε αρωγοφσ τουσ
Ρανεπιςτθμιακοφσ Δαςκάλουσ και το ςφνολο του προςωπικοφ του Τμιματόσ μασ.
Ευχαριςτϊ τα Μζλθ τθσ Επιτροπισ για τθν επιμζλεια του Οδθγοφ Σπουδϊν.

Οδηγός Σπουδών

5

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Θα ικελα, εκ μζρουσ όλου του Ρροςωπικοφ του Τμιματοσ, να ευχθκϊ ςτουσ
Φοιτθτζσ μασ καλι υγεία και δφναμθ ςτθ προςπάκειά τουσ. Θζλω να ελπίηω ότι κα
ςυμβάλλουμε ςθμαντικά ςτθ διαμόρωωςθ ολοκλθρωμζνων επιςτθμόνων που κα
αωοςιωκοφν ςτθν Επιςτιμθ και ςτθν κοινωνικι πρόοδο.
Ο Ρρόεδροσ
του Τμιματοσ Χθμείασ

Κακθγθτισ Βαςίλειοσ Τςίκαρθσ
Σεπτζμβριοσ 2010

6 Οδηγός Σπουδών

Οργανωτικά το Τμιμα ξεκίνθςε με 7 ζδρεσ. τθ κζςθ των 7 εδρϊν. 1268 ζχουμε ςθμαντικζσ μεταβολζσ. γ) τθ ςυμμετοχι των ωοιτθτϊν ςτα πανεπιςτθμιακά όργανα και δ) τθ κζςπιςθ των κατ’ επιλογιν υποχρεωτικϊν μακθμάτων. Σδοφκοσ† Το 1982. Οργανικισ Χθμείασ Α. τριϊν νζων βακμίδων (αναπλθρωτισ κακθγθτισ. Φυςικοχθμείασ Κ. ιδρφκθκε με το ΡΔ 723/76 και δζχκθκε τουσ πρϊτουσ ωοιτθτζσ του το ακαδθμαϊκό ζτοσ 1977–78. Βουδοφρθσ Α. Ανόργανθσ και Αναλυτικισ Χθμείασ Β. Οργανικισ Χθμείασ και Βιοχθμείασ Γ. Χθμείασ Τροωίμων 7. Κοςμάτοσ† 4. όπωσ: α) τθν κακιζρωςθ του Τμιματοσ ωσ βαςικισ διοικθτικισ μονάδασ (αντί τθσ Σχολισ) και των Τομζων ωσ βαςικϊν εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν μονάδων (αντί των εδρϊν). Καραγιάννθσ Β. Οι ζδρεσ αυτζσ.Κακθγθτζσ 1. με τα αντίςτοιχα εργαςτιρια και τουσ διευκυντζσ τουσ ωαίνονται παρακάτω: Ζδρεσ και Εργαςτιρια Διευκυντζσ .ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ. Ρολυδωρόπουλοσ 2. με τθν εωαρμογι του ν. πιραν οι παρακάτω 4 τομείσ (ΦΕΚ 149/6–4– 1983): Α. Χθμείασ (Γενικισ και Ανόργανθσ) Ι. Τςαγκάρθσ† 3. IΣΤΟ΢ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Το Τμιμα Χθμείασ διανφει το 33ο ζτοσ λειτουργίασ του. Αναλυτικισ Χθμείασ 5. β) τθ διεφρυνςθ του κφριου διδακτικοφ και ερευνθτικοφ προςωπικοφ (ΔΕΡ) με τθν προςκικθ ςτουσ κακθγθτζσ. Φυςικοχθμείασ Οδηγός Σπουδών 7 . λζκτορασ). Μζχρι το 1991-92 το Τμιμα λειτουργοφςε ςε πζντε μεταβατικά κτίρια ςτθν Ρανεπιςτθμιοφπολθ τθσ Δουροφτθσ (όπου παραμζνουν ακόμθ μερικά εργαςτιρια). Καποφλασ Ε. ιδθ όμωσ ζχει ςχεδόν γίνει θ μεταωορά και εγκατάςταςθ ςτα οριςτικά κτίρια ςτθν Ρανεπιςτθμιοφπολθ. Βιοχθμείασ 6. επίκουροσ κακθγθτισ. Τα πρϊτα εργαςτιρια λειτοφργθςαν ςτα πανεπιςτθμιακά κτίρια τθσ οδοφ Δομπόλθ. Βιομθχανικισ Χθμείασ Μ. ςτθν πόλθ των Ιωαννίνων. που ιταν τότε οι βαςικζσ εκπαιδευτικζσ και ερευνθτικζσ μονάδεσ. Στο Τμιμα Χθμείασ. Βιομθχανικισ Χθμείασ και Χθμείασ Τροφίμων Δ.

Δ. Τςαγκάρθσ† 1989–1990 Μ.Χ.Σακαρζλλοσ Ι. Σακαρζλλοσ 1986–1987 Κ. Σακαρζλλοσ 1990–1992 Κ. Κόβαλα-Δεμερτηι Γ.Ε. Τςαγκάρθσ† 1987–1989 Κ.Α. Τςίκαρθσ Γ. Γεροκανάςθσ 2000–2002 Ι. Σδοφκοσ† 1994–1996 Φ. Γεροκανάςθσ Τ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Οι διατελζςαντεσ από το 1982 μζχρι και ςιμερα Ρρόεδροι και Αναπλθρωτζσ Ρρόεδροι του Τμιματοσ ωαίνονται πιο κάτω. Αλμπάνθσ Δ. 7 λζκτορεσ). Ρομϊνθσ Μ. Ρομϊνθσ Μ. κακθγθτζσ. 8 Οδηγός Σπουδών . Χατηθλιάδθσ Ι. Ζχουν λάβει πτυχίο 1713 απόωοιτοι και ζχουν απονεμθκεί 307 διδακτορικά διπλϊματα. 8 μζλθ Ι. Ακαδθμαϊκά ζτθ Ρρόεδροσ Αναπλθρωτισ Ρρόεδροσ 1982–1984 Μ.Ρ. 11 μζλθ Ε. Κοςμάσ 1998–2000 N. Καραγιάννθσ Α. Φ. 126 υποψιωιοι διδάκτορεσ και 474 μεταπτυχιακοί ωοιτθτζσ.. Καραγιάννθσ 1984–1986 Κ. Κοςμάσ Κ. Βαρβοφνθσ Το επιςτθμονικό δυναμικό του Τμιματοσ ςιμερα διαμορωϊνεται ωσ εξισ: 57 μζλθ ΔΕΡ (16 κακθγθτζσ. Αλμπάνθσ I. 5 μζλθ ΡΔ 407/80.Σακαρζλλοσ Ι. 3 ομότιμοι κακθγθτζσ. 11 επικ. Κόβαλα-Δεμερτηι 2008–2010 Δ. Αλμπάνθσ 2004–2006 T. κακθγθτζσ. Ρομϊνθσ Α. Βαρβοφνθσ 2010-2012 Β. Δραΐνασ 2002–2004 Ι. 23 αν. Σδοφκοσ† 1992–1994 Μ. Γεροκανάςθσ Κ. Σακαρζλλοσ. Δθμθτρόπουλοσ 2006–2008 T. Οι προπτυχιακοί ωοιτθτζσ είναι 737. Σακαρζλλου 1996–1998 Φ.Τ.

Ε. Ο κάκε Τομζασ ςυντονίηει τθ διδαςκαλία μζρουσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου του Τμιματοσ που αντιςτοιχεί ςε ςυγκεκριμζνο πεδίο τθσ χθμικισ επιςτιμθσ.Χ.Σ. επίκουρουσ κακθγθτζσ και λζκτορεσ. Τα μζλθ Ε. Το ΔΕΡ αποτελείται από κακθγθτζσ. ερευνθτικοφ και εωαρμοςμζνου ζργου. διευκφνεται από ζνα Διευκυντι που ανικει κατά προτεραιότθτα ςτισ βακμίδεσ του Κακθγθτι ι του Αναπλθρωτι Κακθγθτι και ο οποίοσ επιμελείται για χρονικι περίοδο τριϊν χρόνων που μπορεί να ανανεϊνεται από τθ Γ. Στο διοικθτικό του ζργο. του Τομζα.Ρ και Ι. Οδηγός Σπουδών 9 . β.Α. Το Τμιμα Χθμείασ διαιρείται ςε Τομείσ. του Τμιματοσ.Χ.Τ.Τ. ςτα πλαίςια τθσ οργάνωςθσ των υπθρεςιϊν τθσ Κοςμθτείασ τθσ Σχολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν. του Χθμικοφ.Ρ).Χ.Ε. τουσ διδάςκοντεσ ΡΔ 407/80.Ρ και Ι.. Το πρόγραμμα ςπουδϊν του Τμιματοσ οδθγεί ς’ ζνα ενιαίο πτυχίο. ΔOMH KAI ΔIOIKHΣH TOY TMHMATOΣ ΧΗΜΕΙΑΣ α. Σφνκεςθ του Τμιματοσ Χθμείασ Το Τμιμα Χθμείασ απαρτίηεται από τουσ ωοιτθτζσ του Τμιματοσ.Χ.Δ. οι αρμοδιότθτεσ. το Τμιμα Χθμείασ επικουρείται από τθ Γραμματεία του Τμιματοσ. ανικουν ςτο Τμιμα και κατανζμονται ςτουσ Τομείσ και Εργαςτιρια ςφμωωνα με τισ ανάγκεσ τουσ. παρζχουν ζργο υποδομισ ςτθν εν γζνει λειτουργία του Τμιματοσ. αναπλθρωτζσ κακθγθτζσ.Ρ και Ι. Πλα τα κζματα του Ε.Α. τουσ υποψιωιουσ διδάκτορεσ και τουσ μεταπτυχιακοφσ ωοιτθτζσ.Δ.Δ.Α. το Ειδικό Τεχνικό-Εργαςτθριακό Ρροςωπικό (Ε.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙΙ. ρυκμίηονται με αποωάςεισ τθσ Γ. Γενικζσ διατάξεισ Το Τμιμα Χθμείασ αποτελεί μια βαςικι λειτουργικι μονάδα που καλφπτει το γνωςτικό αντικείμενο τθσ χθμικισ επιςτιμθσ.Σ.Τ. Στο Τμιμα Χθμείασ λειτουργεί Μθχανουργικό και Θλεκτρολογικό Εργαςτιριο. Οι κζςεισ του Ε.Ε. τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ των οποίων απορρζουν από τον ιςχφοντα νόμο. το ΔιδακτικόΕρευνθτικό Ρροςωπικό (ΔΕΡ).Ε. προςωζροντασ εξειδικευμζνεσ διοικθτικζσ και τεχνικζσ υπθρεςίεσ για τθν αρτιότερθ επιτζλεςθ του εκπαιδευτικοφ.Δ. Κάκε Εργαςτιριο του Τμιματοσ ανικει ςε Τομζα. τουσ υπαλλιλουσ Ι.Τ.Α.

Θ Γενικι Συνζλευςθ (Γ. ζναν εκπρόςωπο μεταπτυχιακϊν ωοιτθτϊν. εκλζγονται κάκε δφο χρόνια από ειδικό ςϊμα εκλεκτόρων που απαρτίηεται από το ςφνολο των μελϊν ΔΕΡ. Ο Ρρόεδροσ του Τμιματοσ. κακϊσ και ο αναπλθρωτισ του.) απαρτίηεται από τριάντα μζλθ ΔΕΡ.Τ. Οι αρμοδιότθτεσ των παραπάνω οργάνων ορίηονται από τον ιςχφοντα νόμο. τουσ διευκυντζσ των Τομζων. ο Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ κ. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο (Δ. εκπροςϊπουσ των ωοιτθτϊν ίςουσ προσ τα μζλθ ΔΕΡ.Σ.) απαρτίηεται από τον Ρρόεδρο του Τμιματοσ.Σ. Θ Γ. κι ζναν εκπρόςωπο του Ε. απαρτίηεται από τα μζλθ ΔΕΡ του Τομζα. Αν για οποιοδιποτε λόγο κακυςτερεί θ ανάδειξθ αυτι.Ρ ςε περιπτϊςεισ που ςυηθτοφνται κζματα που αωοροφν τθν υπθρεςιακι κατάςταςθ του κλάδου τουσ. του Τομζα. επομζνωσ και ς’ αυτά του Τμιματοσ Χθμείασ. εκπροςϊπουσ των Μεταπτυχιακϊν ωοιτθτϊν ίςουσ προσ το 15% και εκπροςϊπουσ του ΕΤΕΡ ίςουσ προσ το 5% των μελϊν ΔΕΡ. 2-5 εκπροςϊπουσ των ωοιτθτϊν και ζναν εκπρόςωπο των Μεταπτυχιακϊν ωοιτθτϊν. Πργανα του Τμιματοσ Χθμείασ Πργανα του Τμιματοσ Χθμείασ είναι θ Γενικι Συνζλευςθ.Σ. Για τθ διετία 2010-2012. εκπροςϊπουσ των ωοιτθτϊν ίςουσ προσ το 50% και εκπροςϊπουσ των Μεταπτυχιακϊν ωοιτθτϊν ίςουσ προσ το 15% του αρικμοφ των μελϊν του ΔΕΡ που είναι μζλθ τθσ Γ. τότε τα όργανα αυτά ςυγκροτοφνται και λειτουργοφν νόμιμα και χωρίσ τθν εκπροςϊπθςθ των ωοιτθτϊν.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ γ. Ρρόεδροσ του Τμιματοσ Χθμείασ ζχει εκλεγεί ο Κακθγθτισ Βαςίλειοσ Τςίκαρθσ και Αναπλθρωτισ Ρρόεδροσ. το Διοικθτικό Συμβοφλιο και ο Ρρόεδροσ αυτοφ. Ο Διευκυντισ του Τομζα εκλζγεται για ζνα χρόνο από τθ Γ. Εκπροςϊπθςθ των Φοιτθτϊν ςτα Ρανεπιςτθμιακά Πργανα Θ ανάδειξθ των εκπροςϊπων των ωοιτθτϊν ςε όλα τα πανεπιςτθμιακά όργανα. δφο εκπροςϊπουσ των ωοιτθτϊν. Πργανα των Τομζων Πργανα των Τομζων του Τμιματοσ Χθμείασ είναι θ Γενικι Συνζλευςθ και ο Διευκυντισ.Σ.Ε. ε. γίνεται από τον αντίςτοιχο Σφλλογο. Θ ςφνκεςθ και οι αρμοδιότθτεσ των παραπάνω οργάνων ορίηονται από τον ιςχφοντα νόμο. 10 Οδηγός Σπουδών . Γεϊργιοσ Βαρβοφνθσ. δ.Σ.

κακϊσ και το προςωπικό τθσ Γραμματείασ του Τμιματοσ. το Τμιμα Χθμείασ διαιρείται ςε 4 Τομείσ ωσ εξισ: Τομζασ Διευκυντισ (2010-2011) Α. Αν. Οδηγός Σπουδών 11 . Αν. Τομζασ Ανόργανθσ & Αναλυτικισ Χθμείασ Μ. Ρομϊνθσ. Κακθγθτισ Χθμείασ Τροωίμων Δ. Λζκκα. Τομζασ Φυςικοχθμείασ εκκρεμεί Στουσ παραπάνω Τομείσ είναι ενταγμζνα τα ακόλουκα εκπαιδευτικά και ερευνθτικά εργαςτιρια που λειτουργοφν ςτο Τμιμα: Τομζασ Α: Εργαςτιριο Ανόργανθσ Χθμείασ Εργαςτιριο Αναλυτικισ Χθμείασ Τομζασ Β: Εργαςτιριο Οργανικισ Χθμείασ Εργαςτιριο Βιοχθμείασ Τομζασ Γ: Εργαςτιριο Βιομθχανικισ Χθμείασ Εργαςτιριο Χθμείασ Τροωίμων Τομζασ Δ: Εργαςτιριο Φυςικοχθμείασ η. Λουλοφδθ. Τομζασ Βιομθχανικισ Χθμείασ & Φ. Κακθγιτρια Γ. Κακθγιτρια Β. 1268/82 και μετά από ςχετικι απόωαςθ του Υπουργοφ Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων (ΦΕΚ 149/6-4-1983). όπωσ είναι κατανεμθμζνο ςτουσ Τομείσ. Το Ρροςωπικό του Τμιματοσ Ραρακάτω ακολουκεί κατάλογοσ του προςωπικοφ του Τμιματοσ. Οι Τομείσ και τα Εργαςτιρια του Τμιματοσ Σφμωωνα με το άρκρο 6 του ν.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ςτ. Τομζασ Οργανικισ Χθμείασ & Βιοχθμείασ Μ.

ΤΟΜΕΑΣ Ο΢ΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΘΘΓΘΤΕΣ: Γεροκανάςθσ Ιωάννθσ.Χ.Α.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΟ΢ΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΘΘΓΘΤΕΣ: Αλμπάνθσ Τριαντάωυλλοσ. Σίςκοσ Μιχαιλ. Τςίπθσ Ακανάςιοσ ΛΕΚΤΟ΢ΕΣ: Nάνοσ Χριςτοσ. Χατηθδάκθσ Ιωάννθσ. Σταλίκασ Κωνςταντίνοσ.). Θεοδϊρου-Καςιοφμθ Βαςιλικι. Χουλιάρασ Ακανάςιοσ (ΕΤΕΡ).). Ξεκάρωωτου Αναςταςία (ΕΤΕΡ). Τζλλθσ Κωνςταντίνοσ (Ι. Μαλανδρίνοσ Γεράςιμοσ.Α. Κοφκκου Άννα-Ειρινθ. Τςουκάτοσ Δθμόκριτοσ. Σακαρζλλοσ Κων/νοσ. Ραπαμιχαιλ Εμμανουιλ. Κόβαλα-Δεμερτηι Διμθτρα ΑΝΑΡΛΘ΢ΩΤΕΣ ΚΑΘΘΓΘΤΕΣ: Βλεςςίδθσ Ακανάςιοσ. Λουλοφδθ Μαρία.Χ.Δ.Δ. Σκομπρίδθσ Κων/νοσ ΕΡΙΚΟΥ΢ΟΙ ΚΑΘΘΓΘΤΕΣ:ΛΕΚΤΟ΢ΕΣ: Ρερυςινάκθσ Άγγελοσ. Φιαμζγκοσ Ιωάννθσ (ΕΤΕΡ).Χ.). Σακαρζλλου-Δαϊτςιϊτου Μαρία. ΑΝΑΡΛΘ΢ΩΤΕΣ ΚΑΘΘΓΘΤΕΣ: Βαρβοφνθσ Γεϊργιοσ. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ-Ε΢ΓΑΣΤΘ΢ΙΑΚΟ Ρ΢ΟΣΩΡΙΚΟ: Μοφςθσ Βαςίλειοσ (Ι. Καμπανόσ Θεμιςτοκλισ. Ρροδρομίδθσ Μάμασ. 12 Οδηγός Σπουδών .Χ. Φλϊρου Αγγελικι (Ι. Σπφρου Βαςιλ. Ελεμζσ Ιωάννθσ. Τςιατοφρασ Βαςίλειοσ (Ι. Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ. Nτάωλου Ελζνθ (ΕΤΕΡ). Ρλακατοφρασ Ιωάννθσ.Α. Λζκκα Μαρία-Ελζνθ.Δ. (ΕΤΕΡ). Δραΐνασ Κων/νοσ. Χατηθκακοφ Σωτιρθσ ΕΡΙΚΟΥ΢ΟΙ ΚΑΘΘΓΘΤΕΣ: Κονιδάρθ Κωνςταντίνα. Τηάκοσ Ανδρζασ. Γαροφωθσ Αχιλλζασ.Α. Σακκάσ Βαςίλειοσ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ-Ε΢ΓΑΣΤΘ΢ΙΑΚΟ Ρ΢ΟΣΩΡΙΚΟ: Μαςςαλά Φρειδερίκθ (ΕΤΕΡ). Ράνου Ευγενία.). Τςελζπθσ Αλζξανδροσ.Δ. Zαρκάδθσ Αντϊνιοσ. Χατηθαράπογλου Λάηαροσ.

Οικονόμου Ευάγγελοσ. Μπαδζκα Αναςταςία ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ-Ε΢ΓΑΣΤΘ΢ΙΑΚΟ Ρ΢ΟΣΩΡΙΚΟ: Καλλιμάνθσ Αριςτείδθσ (Ι. Δεμερτηισ Ραναγιϊτθσ.Δθμόκα Αγνι (ΕΤΕΡ). ΛΕΚΤΟ΢ΕΣ: Λουκατηίκου Λουκία. Σαββαΐδθσ Ιωάννθσ. ΑΝΑΡΛΘ΢ΩΤΕΣ ΚΑΘΘΓΘΤΕΣ: Μιχαθλίδθσ Άδωνισ. Ταμβάκθ Αωροδίτθ (Ι. ΛΕΚΤΟ΢ΕΣ: ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ-Ε΢ΓΑΣΤΘ΢ΙΑΚΟ Ρ΢ΟΣΩΡΙΚΟ: Ανεμογιάννθ Ελζνθ (ΕΤΕΡ). Ρομϊνθσ Φίλιπποσ. ΑΝΑΡΛΘ΢ΩΤΕΣ ΚΑΘΘΓΘΤΕΣ: Βαΐμάκθσ Τιβζριοσ.Α. Ρετράκθσ Δθμιτριοσ.Χ). Ραναγιϊτθσ (ΕΤΕΡ). Τςαπαρλισ Γεϊργιοσ. Ραπαδόπουλοσ Ρζτροσ (ΕΤΕΡ). ΗΛΕΚΤ΢ΟΝΙΚΟ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Ε΢ΓΑΣΤΗ΢ΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Μπράωασ Γεϊργιοσ (ΕΤΕΡ). Μυλωνά-Κοςμά Αγνι. Μπόκαρθσ Ευκφμιοσ. Σκοφλικα Σταυροφλα.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ Τ΢ΟΦΙΜΩΝ ΚΑΘΘΓΘΤΕΣ: Κοντομθνάσ Μιχαιλ.Χ. ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤ΢ΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σιϊμοσ Κων/νοσ (βιβλιοκ/ριοσ). Pθγανάκοσ Κυριάκοσ.Δ. ΕΡΙΚΟΥ΢ΟΙ ΚΑΘΘΓΘΤΕΣ: Ακρίδα Κων/να. Τροφγκου.Δ. Μελιςςάσ Βαςίλειοσ. ΕΡΙΚΟΥ΢ΟΙ ΚΑΘΘΓΘΤΕΣ: Βλάχοσ Κων/νοσ. Οδηγός Σπουδών 13 . Ριπερίδου Χριςτίνα (ΕΤΕΡ). Κφρκοσ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΘΘΓΘΤΕΣ: Κοςμάσ Μάριοσ. Pοφςςθσ Ιωάννθσ.Α.). Ταςιοφλα Μαρία.

Ρανταηι Δζςποινα και ο κ. Γραμματείασ : 26510 08433 FAX Γραμματείασ : 26510 08798 TΟΜΕΑΣ O΢ΓΑΝΙΚΗΣ XΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ BΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Γραμματεία Tομζα: Ντάωλου Ελζνθ Tθλ. Γραμματείασ : 26510 08353 FAX Γραμματείασ : 26510 08795 14 Οδηγός Σπουδών .uoi.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ θ. των δθλϊςεων μακθμάτων ι άλλων διαδικαςιϊν που απαιτεί θ εωαρμογι του προγράμματοσ ςπουδϊν. Σπανόσ Βαςίλειοσ (Διεφκυνςθ: Ρανεπιςτθμιοφπολθ Ιωαννίνων 451 10. Γραμματείασ : 26510 08388 FAX Γραμματείασ : 26510 08799 TΟΜΕΑΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ XΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ XΗΜΕΙΑΣ T΢ΟΦΙΜΩΝ Γραμματεία Tομζα: Tθλ.gr). Οργάνωςθ Γραμματείασ Θ Γραμματεία του Τμιματοσ Χθμείασ λειτουργεί για τουσ ωοιτθτζσ τισ θμζρεσ Τρίτθ. Στισ περιόδουσ των εγγραωϊν. Τθλ. το οποίο ορίηεται από τθν Γραμματεία ανάλογα με τισ ανάγκεσ. Fax: 265100–7006. Ρανεπιςτιμιο Ιωαννίνων. Γραμματείασ : 26510 08421 FAX Γραμματείασ : 26510 08786 TΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ Γραμματεία Tομζα: Tροφγκου-Δθμόκα Aγνι Tθλ. Σε ζκτακτεσ όμωσ περιπτϊςεισ θ Γραμματεία εξυπθρετεί κάκε μζρα και κακ’όλθ τθ διάρκεια του ωραρίου (7:30 – 14:30). Ρζμπτθ και Ραραςκευι και τισ ϊρεσ 10:00 – 12:00. Λιόντου-Λάπα Μαρία. Βλζτςασ Χριςτοσ. Αδαμαντίου Ελζνθ. ιςχφει διαωορετικό ωράριο. Γραμματζασ του Τμιματοσ Χθμείασ είναι θ κ. θ κ. ο κ. Στο προςωπικό τθσ Γραμματείασ περιλαμβάνονται επίςθσ θ κ. Γραμματείασ Ρλθροωορίεσ για προπτυχιακά μακιματα: 26510 07473 Ρλθροωορίεσ για μεταπτυχιακά μακιματα: 26510 07225 TΟΜΕΑΣ AΝΟ΢ΓΑΝΗΣ ΚΑΙ AΝΑΛΥΤΙΚΗΣ XΗΜΕΙΑΣ Γραμματεία Tομζα : Mαςςαλά Φρειδερίκθ Tθλ. Ε-mail: gramchem@cc.

Eίναι απαραίτθτο όμωσ ςτθν αρχι κάκε εξαμινου ο ωοιτθτισ να δθλϊνει ςτθ Γραμματεία του Tμιματοσ τα μακιματα που κα παρακολουκιςει.Θ. β. Aωοφ γίνει θ εγγραωι ο ωοιτθτισ λαμβάνει από τθ Γραμματεία του Tμιματοσ: . Διάρκεια Οι προπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο Τμιμα Χθμείασ διαρκοφν 8 εξάμθνα και οδθγοφν ςτθ λιψθ πτυχίου Χθμείασ. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ. τότε το εν λόγω μάκθμα κεωρείται ότι δεν διδάχκθκε. Tο εκπαιδευτικό ζργο κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ διαρκρϊνεται χρονικά ςε δφο εξάμθνα (χειμερινό. H πρϊτθ εγγραωι γίνεται εντόσ προκεςμίασ (ςυνικωσ 15 θμερϊν) μετά τθν ζκδοςθ των αποτελεςμάτων των Γενικϊν Eξετάςεων. για οποιονδιποτε λόγο.Tο Δελτίο Eιδικοφ Eιςιτθρίου . Φοίτθςθ Tο Aκαδθμαϊκό ζτοσ αρχίηει τθν 1θ Σεπτεμβρίου κάκε ζτουσ και λιγει τθν 31θ Aυγοφςτου του επομζνου. με πρόταςθ τθσ Συγκλιτου και απόωαςθ του Yπουργοφ Eκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων. διακόπτεται κανονικά με τθ λιψθ του πτυχίου. γ. ο αρικμόσ των ωρϊν διδαςκαλίασ που πραγματοποιικθκαν ςε ζνα μάκθμα είναι μικρότεροσ από τα 4/5 του προβλεπόμενου ςτο πρόγραμμα για τισ εργάςιμεσ θμζρεσ του αντίςτοιχου εξαμινου. Θ θμερομθνία κακορίηεται από το ΥΡ.Tο Bιβλιάριο Yγειονομικισ Ρερίκαλψθσ (κατόπιν αιτιςεωσ). Tο χειμερινό εξάμθνο αρχίηει το δεφτερο δεκαπενκιμερο του Σεπτεμβρίου και το εαρινό λιγει το πρϊτο δεκαπενκιμερο του Iουνίου. Aν. Oι ακριβείσ θμερομθνίεσ ενάρξεωσ και λιξεωσ του κάκε εξαμινου κακορίηονται από τθ Σφγκλθτο. Kάκε εξάμθνο περιλαμβάνει τουλάχιςτον 13 πλιρεισ εβδομάδεσ για διδαςκαλία και δφο εβδομάδεσ για εξετάςεισ.Ε. εαρινό).Tθ Φοιτθτικι ταυτότθτα (δελτίο αναγνϊριςθσ του ωοιτθτι από το Γραωείο Ραν/κισ Ταυτότθτασ) .ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ IV. Eγγραφι H ιδιότθτα του ωοιτθτι αποκτάται με τθν εγγραωι του ςτο Tμιμα και. πλθν περιπτϊςεων παροδικισ αναςτολισ τθσ ωοίτθςθσ ι πεικαρχικισ ποινισ. ΡPOΡTYXIAKEΣ ΣΡOYΔEΣ ΣTO TMHMA ΧΗΜΕΙΑΣ α. θ ζναρξθ και λιξθ των δφο εξαμινων μπορεί να ρυκμίηεται και εκτόσ Οδηγός Σπουδών 15 . Δεν απαιτείται ανανζωςθ εγγραωισ κάκε χρόνο.Ρ.

Εξετάςεισ Στο τζλοσ κάκε εξαμινου διενεργοφνται εξετάςεισ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν οι ωοιτθτζσ που διλωςαν και παρακολοφκθςαν τα αντίςτοιχα μακιματα που διδάχκθκαν. ο ωοιτθτισ υποχρεϊνεται ι να το επαναλάβει ςτο επόμενο αντίςτοιχο εξάμθνο. ςτο τζλοσ κάκε εξαμινου οι ωοιτθτζσ εξετάηονται 16 Οδηγός Σπουδών . Θ διάρκεια των εξεταςτικϊν περιόδων είναι 2–3 εβδομάδεσ. ε. ϊςτε να ςυμπλθρϊνεται ο ελάχιςτοσ αρικμόσ των δεκατριϊν εβδομάδων διδαςκαλίασ και των δφο εβδομάδων εξετάςεων. Το Σεπτζμβριο. πριν από τθν ζναρξθ των μακθμάτων του χειμερινοφ εξάμθνου διενεργοφνται επαναλθπτικζσ εξετάςεισ ςτα μακιματα και των δφο εξαμινων (χειμερινοφ και εαρινοφ).ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ των παραπάνω θμερομθνιϊν. Σε περίπτωςθ αποτυχίασ ςε κατ' επιλογι υποχρεωτικό μάκθμα. ι να το αντικαταςτιςει με άλλο κατ' επιλογι μάκθμα από τα προςωερόμενα. δθλϊνουν θλεκτρονικά τα μακιματα που κα παρακολουκιςουν κατά τθ διάρκεια του εξαμινου αυτοφ. δ. Kάκε ωοιτθτισ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμετζχει κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν του κανονικά και ουςιαςτικά ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. όπωσ αυτι ορίηεται από το νομοκετικό πλαίςιο και τισ αποωάςεισ των οργάνων του Ρανεπιςτθμίου και του Tμιματοσ. Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ διδακτικϊν μονάδων/ωρϊν που πρζπει να παρακολουκιςει ο ωοιτθτισ του Τμιματοσ Χθμείασ ςε κάκε εξάμθνο είναι: 1ο εξάμθνο: 23(Υποχρεωτικά Μακιματα) 2ο εξάμθνο: 28 (Υποχρεωτικά Μακιματα) 3ο εξάμθνο: 31 (Υποχρεωτικά Μακιματα) 4ο εξάμθνο: 29 (Υποχρεωτικά Μακιματα) 5ο εξάμθνο: 34 (Υποχρεωτικά Μακιματα) 6ο εξάμθνο: 31 (Υποχρεωτικά Μακιματα) 7ο εξάμθνο: 29 (Υποχρεωτικά Μακιματα) 8ο εξάμθνο: 30 (Υποχρεωτικά Μακιματα) Σε περίπτωςθ αποτυχίασ ςε υποχρεωτικό μάκθμα. ο ωοιτθτισ υποχρεϊνεται να επαναλάβει τθν παρακολοφκθςθ ςτο επόμενο αντίςτοιχο εξάμθνο (χειμερινό ι εαρινό). Ππωσ αναωζρκθκε προθγουμζνωσ. Δθλϊςεισ Μακθμάτων Οι ωοιτθτζσ ςτθν αρχι του χειμερινοφ και του εαρινοφ εξαμινου (Σεπτζμβριο και Φεβρουάριο αντίςτοιχα) και μζςα ςε οριςμζνθ προκεςμία που ορίηεται από τθ Γραμματεία.

όταν επιτφχει ςτα προβλεπόμενα μακιματα και ςυγκεντρϊςει τον απαιτοφμενο αρικμό διδακτικϊν μονάδων.5 και 8. Για τθ λιψθ του πτυχίου Χθμείασ.5. Στθν περίπτωςθ αυτι ζχουν δικαίωμα να εξεταςτοφν ςε όλα τα μακιματα που οωείλουν. ζχουν ςυντελεςτι βαρφτθτασ 1. θ Γαλλικι και θ Γερμανικι γλϊςςα. ζχουν ςυντελεςτι βαρφτθτασ 1.5. "ΛΙΑN ΚΑΛΩΣ" αν ο βακμόσ είναι μεταξφ 6. Οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ των μακθμάτων υπολογίηονται ωσ εξισ: Μακιματα με 1–2 Δ.0. ανεξάρτθτα αν αυτά ανικουν ςε χειμερινό ι εαρινό εξάμθνο (πλιρθσ εξεταςτικι περίοδοσ). πολλαπλαςιάηεται ο βακμόσ κάκε μακιματοσ με το ςυντελεςτι βαρφτθτασ και το άκροιςμα των επιμζρουσ γινομζνων διαιρείται με το άκροιςμα των ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ όλων των μακθμάτων. δθλαδι δεν μπορεί να καταςτεί πτυχιοφχοσ πριν ςυμπλθρϊςει ωοίτθςθ ςε τουλάχιςτον 8 εξάμθνα. "ΚΑΛΩΣ" αν ο βακμόσ είναι μεταξφ 5. Οδηγός Σπουδών 17 .5.Μ. Διδαςκαλία Ξζνθσ Γλϊςςασ Κατά το ακαδ. ςτ. ζχουν ςυντελεςτι βαρφτθτασ 2. ζτοσ 2010–2011 κα διδαχκοφν ςτουσ ωοιτθτζσ του Τμιματοσ Χθμείασ θ Αγγλικι. Ο βακμόσ πτυχίου εκωράηεται ςτθν κλίμακα 5–10 με προςζγγιςθ εκατοςτοφ. Ο βακμόσ του πτυχίου χαρακτθρίηεται ωσ εξισ: "ΑPΙΣΤΑ" αν ο βακμόσ είναι μεταξφ 8.0 και 6. η. Λιψθ Ρτυχίου Ο ωοιτθτισ πρζπει να εγγραωεί ςε τουλάχιςτον 8 διδακτικά εξάμθνα για να λάβει το πτυχίο. Οι διδάςκοντεσ ορίηονται από τουσ διδαςκάλουσ ξζνων γλωςςϊν του Ρανεπιςτθμίου. ο οποίοσ υποχρεϊνεται να οργανϊςει κατά τθν κρίςθ του γραπτζσ ι και προωορικζσ εξετάςεισ ι και να ςτθριχκεί ςε κζματα ι εργαςτθριακζσ αςκιςεισ. Θ βακμολογία του ωοιτθτι ςε κάκε μάκθμα κακορίηεται από το διδάςκοντα.Μ.Μ. Ο κανόνασ αυτόσ δεν ιςχφει για τουσ ωοιτθτζσ που βρίςκονται πζραν του 8ου εξαμινου ωοίτθςθσ. με μόνθ προχπόκεςθ τα μακιματα αυτά να ζχουν δθλωκεί ςτα δφο τελευταία εξάμθνα πριν τισ εξετάςεισ. Μακιματα με 3–4 Δ. ο ωοιτθτισ πρζπει να ςυμπλθρϊςει 235 διδακτικζσ μονάδεσ/ϊρεσ.5 και 10. Μακιματα με 5–15 Δ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ μόνο ςτα μακιματα που παρακολοφκθςαν ςτθ διάρκεια του εξαμινου αυτοφ. Για τον υπολογιςμό του.0. Ο ωοιτθτισ ολοκλθρϊνει τισ ςπουδζσ του και παίρνει πτυχίο.

369Α/ 15–5–1998.Μ. Aνακεϊρθςθ του προγράμματοσ μπορεί να γίνεται κάκε Απρίλιο μετά από ειςιγθςθ τθσ Eπιτροπισ Σπουδϊν. Ρρόγραμμα Σπουδϊν Tο Ρρόγραμμα Σπουδϊν καταρτίηεται από τθν Γενικι Συνζλευςθ του Tμιματοσ. Και για τισ τρεισ αυτζσ μορωζσ διδαςκαλίασ χρθςιμοποιοφνται πρότυπα που εωαρμόηονται ςτα πλζον ςφγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα Χθμείασ ςτο εξωτερικό. (β) χριςθ πολυμζςων και (γ) τθν ειςαγωγι ςτθν ζρευνα από το προπτυχιακό επίπεδο.Σ. ζχοντασ υπ’ όψιν τα άρκρα 24 και 25 του N. του Τμιματοσ. Ρ. Οι καινοτομίεσ αυτζσ περιλαμβάνουν: (α) μεκόδουσ εκμάκθςθσ βαςιηόμενθσ ςε επίλυςθ προβλθμάτων (problem based learning).) του Τμιματοσ Χθμείασ τθσ Σχολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν του Ραν/μίου Ιωαννίνων ςτισ ςυνεδρίεσ αρικμ. ωροντιςτθριακά μακιματα και νζεσ μορωζσ διδαςκαλίασ με ςτόχο αω’ ενόσ τθν πλθρζςτερθ αωομοίωςθ τθσ φλθσ από τουσ εκπαιδευόμενουσ και αω’ ετζρου τθν καλφτερθ και αποδοτικότερθ επικοινωνία διδαςκόντων και διδαςκομζνων. 1268/82 αποωάςιςε να καταρτίςει νζο πρόγραμμα ςπουδϊν για τουσ ωοιτθτζσ που ειςιχκθκαν από το Ρανεπιςτθμιακό ζτοσ 1999-2000. από το Τμιμα Χθμείασ που γίνονται δεκτοί ςε άλλα ΑΕΙ τθσ Ευρϊπθσ. Θ χριςθ τθσ παραπάνω αντιςτοιχίασ δεν ςθμαίνει ότι το ςφςτθμα ECTS όπωσ αυτό περιγράωεται ςτο Νόμο 3374/05 (ΦΕΚ 189/02-08-05) ζχει γίνει αποδεκτό από τθ Γ. Με τθν εωαρμογι του ΕΡΕΑΕΚ “Αναμόρωωςθ και εκςυγχρονιςμόσ του προγράμματοσ και τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ του Τμιματοσ Χθμείασ. που γίνονται αποδεκτοί από το Τμιμα Χθμείασ και β. 18 Οδηγός Σπουδών .Σ..ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ θ. υποςτθριηόμενθ από κατάλλθλα εποπτικά μζςα.Ι”. Το πρόγραμμα ςπουδϊν του Τμιματοσ Χθμείασ ζχει ωσ ακολοφκωσ: . Θ Γενικι Συνζλευςθ (Γ.) Οι παρεχόμενεσ Διδακτικζσ Μονάδεσ που αναωζρονται ςτουσ οδθγοφσ ςπουδϊν του Τμιματοσ Χθμείασ του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων από τθν περίοδο 2000-2001 μζχρι ςιμερα αντιςτοιχοφν με τισ ECTS (ςφςτθμα μζτρθςθσ Διδακτικϊν Μονάδων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ) μόνο για χριςθ ςτα πλαίςια του Ρρογράμματοσ “Erasmus-Socrates” ςτισ περιπτϊςεισ ωοιτθτϊν: α.Αναλυτικό πρόγραμμα μακθμάτων και Διδακτικζσ Μονάδεσ (Δ. ιδιαίτερθ ζμωαςθ δόκθκε ςτον τρόπο εκπαίδευςθσ των ωοιτθτϊν που εκτόσ από τθν παραδοςιακι από ζδρασ διδαςκαλία κα περιλαμβάνει.

Τςίπθσ 2ο Εξάμθνο Υποχρεωτικά Μακιματα (28 Ωρ.Δ.4 Ε. Θεοδωρίδου (Τμιματοσ Φυςικισ) Γενικά Μακθματικά Ι 1.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Τίτλοι μακθμάτων 1ο Εξάμθνο Υποχρεωτικά Μακιματα (23 Ωρ. Χατηθκακοφ.2 Κ. Σίςκοσ Ανόργανθ Χθμεία ΙΙ 2. Α.Δ.6 Σ.) *ECTS Α 4 6 Α 4 6 Β 3 4 ΤΦ 4 6 ΤΜ 4 6 Α 4 4 Β 3 4 Α 4 6 Δ 4 6 ΤΦ 4 6 ΤΜ 3 4 Α 6 6 ΤΦ 4 4 τομζων *μόνο για χριςθ ςτα πλαίςια του Ρρογράμματοσ “Erasmus-Socrates” ςτισ περιπτϊςεισ ωοιτθτϊν που γίνονται αποδεκτοί ςτο Τμιμα Χθμείασ από ΑΕΙ τθσ Ευρϊπθσ και από το Τμιμα Χθμείασ που γίνονται δεκτοί ςε άλλα ΑΕΙ τθσ Ευρϊπθσ Οδηγός Σπουδών 19 . Σ. Μελιςςάσ και διδάςκοντεσ άλλων τομζων Πειραματικι Φυςικι ΙΙ 2. Ρροδρομίδθσ 2. Χατηθκακοφ Ειςαγωγι ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ 2.1 Μ.3 Ι.Δ. Α. Βλεςςίδθσ.1 Α. Κονιδάρθ Οργανικι Χθμεία Ι 1. Ελεμζσ Πειραματικι Φυςικι Ι 1. Λουλοφδθ.6 Κονιδάρθ. Ρλακατοφρασ. Ι. Γ.5 (Τμιματοσ Μακθματικϊν) Εργαςτιριο Ανόργανθσ & Γενικισ Χθμείασ 1.) Ανόργανθ Χθμεία Ι 1.7 Εργαςτιριο Πειραματικισ Φυςικισ (Τμιματοσ Φυςικισ) Αρμόδιοσ Ϊρεσ Τομζασ Διδαςκαλίασ ι Τμιμα (Ωρ.5 (Τμιματοσ Μακθματικϊν) Εργαςτιριο Ποιοτικισ Χθμικισ Ανάλυςθσ Κ. Μαλανδρίνοσ Ποιοτικι Αναλυτικι Χθμεία 1. Γαροφωθσ.) Οργανικι Χθμεία ΙΙ 2. 2.4 (Τμιματοσ Φυςικισ) Γενικά Μακθματικά ΙΙ 2.3 Β. Μ.2 M.

Ι.1 Δ. Λουλοφδθ Υπολογιςτικζσ Μζκοδοι Χθμείασ 3. Σακκάσ 4ο Εξάμθνο Υποχρεωτικά Μακιματα (29 Ωρ. Τςαπαρλισ Οργανικι Χθμεία ΙV 4. Χ.2 Β. Ρλακατοφρασ.5 Θ.2 Γ. Β.6 Κ. Τςίπθσ Οργανικι Χθμεία ΙΙΙ 3. Μιχαθλίδθσ. Μαλανδρίνοσ.6 Κ.3 Κ. Β. Ρροδρομίδθσ Φυςικοχθμεία ΙΙ 4. Βλεςςίδθσ. Θεοδϊρου Φυςικοχθμεία Ι 3. Μ.1 Κ. Κ. Βλεςςίδθσ. Ρροδρομίδθσ.7 Α.7 Α. Καμπανόσ.) Ανόργανθ Χθμεία ΙΙΙ 3.) Ενόργανθ Ανάλυςθ 4. Γ. Σ. Σκοφλικα Εργαςτιριο Ποςοτικισ Χθμικισ Ανάλυςθσ 3. Μ. Nάνοσ. Β.5 Α.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 3ο Εξάμθνο Υποχρεωτικά Μακιματα (31 Ωρ. Μελιςςάσ Εργαςτιριο Ανόργανθσ Χθμείασ ΙΙ 4. Ι. Βλάχοσ Ποςοτικι Αναλυτικι Χθμεία 3. Μ. Σταλίκασ.Δ. Σακκάσ Εργαςτιριο Ανόργανθσ Χθμείασ Ι 3. Κόβαλα-Δεμερτηι.Δ. Χατηθκακοφ Εργαςτιριο Ενόργανθσ Ανάλυςθσ 4. Γαροφωθσ. Ρλακατοφρασ. Σακκάσ Εργαςτιριο Φυςικοχθμείασ Ι 4.4 Β. Σταλίκασ.4 Α. Σκοφλικα. Μελιςςάσ 20 Οδηγός Σπουδών Α 4 6 Δ 3 4 Α 3 4 Α 7 7 Α 7 7 Δ 3 4 Α 4 6 Α 4 6 Δ 3 4 Β 3 4 Δ 3 4 Α 7 7 Α 4 4 Δ 5 5 . Β. Σ. Α. Σκομπρίδθσ Θεωρθτικι Χθμεία Ι 4. Βλάχοσ.3 Σ.

10 Στοιχεία Αρικμθτικισ Ανάλυςθσ (Τμιματοσ Μακθματικϊν) 6ο Εξάμθνο Υποχρεωτικά Μακιματα (31 Ωρ. Μπόκαρθσ Διδακτικι Χθμείασ 5. Τηάκοσ Εργαςτιριο Φυςικοχθμείασ ΙΙ Μ. Τςίκαρθσ. Ράνου. Μυλωνά-Κοςμά Κατ’ επιλογιν μακιματα (1 Υποχρεωτικό) ( 3 Ωρ. Βαΐμάκθσ. Α. Μιχαθλίδθσ Χθμεία Τροφίμων 6.8 Γ. Ι.4 Τ. Γεροκανάςθσ. Δ. Δραΐνασ (ςυντονιςτισ). Δ. Κοςμάσ Φυςικζσ Διεργαςίεσ τθσ Χθμικισ Τεχνολογίασ Ι 5. 5.3 Μ. Κοντομθνάσ Φυςικζσ Διεργαςίεσ τθσ ΧθμικισΤεχνολογίασ ΙΙ 6.2 Α.1 Μ. Τςαπαρλισ Θεωρθτικι Χθμεία ΙΙ 5. Ρετράκθσ Β 3 4 Δ 3 6 Γ 3 3 Β 15 15 Δ 4 4 Δ 3 4 Γ 3 4 Δ 3 4 ΤΙ 3 4 ΤΦ 3 4 Β 3 4 Δ 3 4 Γ 3 4 Γ 4 6 Οδηγός Σπουδών 21 . Ρετράκθσ Εργαςτιριο Οργανικισ Χθμείασ Ι 5. Χατηθαράπογλου. Φριλίγκοσ (Ιατρικι Σχολι) 5. Χατηθδάκθσ.Δ.) Ιςτορία τθσ Χθμείασ 5. Ε. Σακαρζλλου-Δαϊτςιϊτου (ςυντονίςτρια). Τςουκάτοσ Φυςικοχθμεία ΙV 6.3 ΤΤ.7 Θ. Μ. Δ. Βαρβοφνθσ. Δ.1 Κ. Κοςμάσ.2 Μ.6 Α.) Βιοχθμεία Ι 5. Ε.9 Ε. Λζκκα. Τςαπαρλισ Βιολογία 5. Ι. Γ. Ραπαμιχαιλ Φυςικοχθμεία ΙΙΙ 5.Δ.4 Β. Α.) Βιοχθμεία ΙΙ 6.-Ε. Βαΐμάκθσ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 5ο Εξάμθνο Υποχρεωτικά Μακιματα (34 Ωρ.5 Μυλωνά-Κοςμά. Λ. Γ.

Ακρίδα. Λ. Ι.7 Ι. Ρομϊνθσ Τεχνολογία Τροφίμων 7.5 Μ. Γεροκανάςθσ. Βαρβοφνθσ. Σαββαΐδθσ.Δ. Καμπανόσ Εργαςτιριο Οργανικισ Χθμείασ ΙΙ Β.Δεμερτηι 22 Οδηγός Σπουδών .-Ε. Μ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 6.1 Φ. Α. Δεμερτηισ. Μπόκαρθσ. Λουκατηίκου Εργαςτιριο Βιοχθμείασ 7. Α. Ε.5 6. Σαββαΐδθσ Πρακτικι Άςκθςθ 7.9 Δ. Τ. Κ. Ε. Δεμερτηισ Οργανικι Χθμεία V 7. Σακαρζλλου-Δαϊτςιϊτου (ςυντονίςτρια). ΢οφςθσ Γενικι Μικροβιολογία 7. Λ.8 Ι. Κοφκου. Τηάκοσ Α 3 4 Β 15 15 Γ 3 4 Γ 3 4 Β 3 4 Γ 8 8 Β 4 4 Γ 8 8 Γ 2 3 Γ 3 3 1 1 7ο Εξάμθνο Υποχρεωτικά Μακιματα (29 Ωρ. Ράνου-Ρομϊνθ. Τςελζπθσ (ςυντονιςτισ). Χατηθαράπογλου.4 Φ.-Ε. Ι.6 Ανόργανθ Χθμεία ΙV Θ. Ρεριςυνάκθσ Εργαςτιριο Ανάλυςθσ και Τεχνολογίασ 7. Μ. Pθγανάκοσ. Ηαρκάδθσ Εργαςτιριο Φυςικϊν και Χθμικϊν Διεργαςιϊν 7.2 Ρ. Γ. Ταςιοφλα. ΢οφςθσ. Οικονόμου Δ. Βαϊμάκθσ.3 Α. Ι. Χατηθδάκθσ. Α. Ραπαμιχαιλ. Ρετράκθσ. Θ. Α. Τςίκαρθσ. Τςουκάτοσ Α. Ι. Λζκκα. Ρομϊνθσ.6 Τροφίμων Ρ. Μπαδζκα Κατ’ επιλογιν μακιματα Οινολογία Ι 7. Κόβαλα . Ε. Κ.) Χθμικζσ Διεργαςίεσ τθσ Χθμικισ Τεχνολογίασ 7. Δ.

8.6. 8.3. Τςαπαρλισ Ειδικά Κεφάλαια Κβαντικισ Χθμείασ Α.1. Βαςικισ και Εωαρμοςμζνθσ Ανόργανθσ και Αναλυτικισ Χθμείασ 3. 1. ΚΥΚΛΟΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩPΗΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 8.Κφκλοι Στο 8ο εξάμθνο διαμορωϊνονται οι κφκλοι: 1. Μυλωνά-Κοςμά Προχωρθμζνο Εργαςτιριο Φυςικοχθμείασ & Θεωρθτικισ Χθμείασ Ολα τα μζλθ ΔΕΡ του Τομζα Βιβλιογραφικι ι / και Εργαςτθριακι Ζρευνα Πλα τα μζλθ ΔΕΡ του Τομζα Πρακτικι Άςκθςθ Δ. Σκοφλικα Χθμεία Στερεοφ Σϊματοσ Α. Σ. Κοςμάσ Μοντζλα ςτθ Χθμεία και Βιοχθμεία Δεν προςωζρεται Ηλεκτρονικι Φαςματοςκοπία Α.4. Οργανικισ Χθμείασ 4. 8. Σκοφλικα Ατμοςφαιρικι Χθμεία Α. Μιχαθλίδθσ. Κόβαλα .1. Θεωρία Ομάδων Γ.Δεμερτηι Δ 3 4 Δ 3 4 Δ 3 4 Δ 3 4 Δ 3 4 Δ 3 4 Δ 3 4 Δ 3 4 Δ 9 9 Δ 6 6 1 1 Οδηγός Σπουδών 23 . Μυλωνά-Κοςμά. 8. Μελιςςάσ Ειςαγωγι ςτθν Κρυςταλλογραφία Α. 8.9. Σ.1. Φυςικοχθμείασ και Θεωρθτικισ Χθμείασ 2.1. Επιςτιμθσ Τροωίμων και Οινολογίασ. Β.1.10.11. Χθμικισ Τεχνολογίασ και Ρεριβάλλοντοσ 6.8.7. Μυλωνά-Κοςμά Επιςτιμθ Πολυμερϊν Μ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 8ο Εξάμθνο Κατ’ επιλογιν Υποχρεωτικά Μακιματα (30 Δ.1. Μιχαθλίδθσ. 8..1.2.1.).1.1. 8.1. Βιοχθμείασ και Κλινικισ Χθμείασ 5. 8.Μ. 8.5. 8.1.

Γ. Λουλοφδθ.2.4. Τςίπθσ Μθχανιςμοί Ανόργανων Αντιδράςεων Μ.2.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2. 8. Μ.8. Καμπανόσ. Ρλακατοφρασ. Χατηθκακοφ. ΚΥΚΛΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑPΜΟΣΜΕNΗΣ ΑNΟPΓΑNΗΣ ΚΑΙ ΑNΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 8. Λουλοφδθ. Λουλοφδθ. Βλεςςίδθσ Χθμεία Περιβάλλοντοσ Κ. Σ. 8.Ανάπτυξθ Χθμικϊν και Βιοχθμικϊν Aιςκθτιρων M.2. Τςίπθσ Βιοανόργανθ Χθμεία Α. Σταλίκασ. 8.7.12.10. Μ. Μαλανδρίνοσ. Σακκάσ Προχωρθμζνο Εργαςτιριο Αναλυτικισ Χθμείασ Πλα τα μζλθ ΔΕΡ του Εργαςτ. Α.2.1. 8. Μαλανδρίνοσ Στατιςτικι Επεξεργαςία Πειραματικϊν Δεδομζνων & Διαςφάλιςθ ποιότθτασ ςτθ Χθμικι Ανάλυςθ Κ.5.2.2. Γ.2.2. Β.2. Αλμπάνθσ. Κόβαλα .Δεμερτηι 24 Οδηγός Σπουδών Α 3 4 Α 9 9 Α 3 4 Α 3 4 Α 3 4 Α 3 4 Α 3 4 Α 3 4 Α 3 4 Α 9 9 Α 6 6 1 1 . Ρλακατοφρασ. Γαροφωθσ. Κονιδάρθ.2. Ι.2. Nάνοσ Εφαρμοςμζνθ Ηλεκτροχθμεία. Α. 8. 8. 8. 8. Γαροφωθσ. Χ. Χθμείασ Βιβλιογραφικι ι/και Εργαςτθριακι ‘Ερευνα Πλα τα μζλθ ΔΕΡ του Τομζα Πρακτικι Άςκθςθ Δ. Β. Χατηθκακοφ. Σακκάσ Αναλυτικζσ Τεχνικζσ Χαρακτθριςμοφ Στερεϊν και Εφαρμογζσ Α. 8. Ρλακατοφρασ Εργαςτιριο Προχωρθμζνθσ Ανόργανθσ Χθμείασ Δ. Κόβαλα-Δεμερτηι. Α.3.6.9. Ι. Ρροδρομίδθσ Ζλεγχοσ ΢φπανςθσ και Τεχνολογία Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ Τ.11 8. Αναλυτ.2. Χθμεία Λανκανιδίων-Ακτινιδίων Ι.2. 8. Θ. Σ.

Οργανικι Φωτοχθμεία Α. Ράνου 8. Τςελζπθσ. ΚΥΚΛΟΣ ΟPΓΑNΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 8. ΚΥΚΛΟΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 8.3. Χθμεία Πολυμερϊν Μ. Χατηθδάκθσ 8. Δ.3. Σακαρζλλου-Δαϊτςιϊτου Ενηυμολογία Ε. Τηάκοσ 8. Οργανικι Σφνκεςθ Λ. Ραπαμιχαιλ Οδηγός Σπουδών 25 .9.3.4.3. Πεπτιδοχθμεία Ε. 8.2.7. Μ.4.4. Χατηθαράπογλου 8. Τςίκαρθσ.3. Τςίκαρθσ) 8. Φυςικά Προϊόντα & Ετεροκυκλικζσ Ενϊςεισ Γ. Κόβαλα – Δεμερτηι Β 3 4 Β 3 4 Β 3 4 Β 3 4 Β 3 4 Β 3 4 Β 3 4 Β 9 9 Β 6 6 1 1 Β 3 4 Β 6 3 Β 3 4 Β 3 4 4. Τςουκάτοσ Βιοπολυμερι Μ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 3.1.4. Εργαςτιριο Προχωρθμζνθσ Οργανικισ Σφνκεςθσ Πλα τα μζλθ του Εργαςτθρίου (ςυντονιςτισ Β. 8.3. Τςίκαρθσ) 8.4 Βιοχθμεία ΙΙΙ Δ.3.10.5.3.2.1.3. Σίςκοσ 8. Τςουκάτοσ Κλινικι Χθμεία και Εργαςτιριο Κλινικισ Χθμείασ Α. Πρακτικι Άςκθςθ Δ. Στερεοχθμεία Οργανικϊν Ενϊςεων Ι. Βαρβοφνθσ 8.4. Α. Βιβλιογραφικι ι/και Εργαςτθριακι ‘Ερευνα Πλα τα μζλθ του Εργαςτθρίου (ςυντονιςτισ Β.3.6.3. Zαρκάδθσ (ςυντονιςτισ).8.3. 8. Φαςματοςκοπία Οργανικϊν Ενϊςεων Β. Σίςκοσ 8.

Κονιδάρθ. Ράνου 8. Ρετράκθσ Σφνκεςθ και Τεχνολογία Πολυμερϊν Θ. Βιβλιογραφικι ι / και Εργαςτθριακι Ερευνα Πλα τα μζλθ του εργαςτθρίου (Συντονιςτισ Κ.5. Μπόκαρθσ Χθμεία Περιβάλλοντοσ Κ. Πρακτικι Άςκθςθ Δ.5.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 8. Α. ΚΥΚΛΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧNΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕPΙΒΑΛΛΟNΤΟΣ 8. Δραΐνασ (ςυντονιςτισ).12.8. Ρομϊνθσ. Ε. Ρετράκθσ. Τ. Μ. Βαϊμάκθσ. Οικονόμου.4. Σακαρζλλου. Τςελζπθσ 8.4. 8. Α. Εμ. Μοριακι Βιολογία Nουκλεϊνικϊν Οξζων Κ. Δραΐνασ) 8.5.4.4.7. Πεπτιδοχθμεία Ε. Βαΐμάκθσ. 8. Α.4.9. Ε.5. Νάνοσ Τεχνολογία Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ Τ. Κοφκκου 8.5. Μπόκαρθσ.2. Δ.10.4 8. Κόβαλα . Λ.3. Αλμπάνθσ Εργαςτιριο Χθμικισ Τεχνολογίασ Φ.5.4.11 Προχωρθμζνο Εργαςτιριο Βιοχθμείασ Κ. Ρεριςυνάκθσ 8.Ε.4. Τςελζπθσ. Λουκατηίκου Οργανικι Χθμικι Τεχνολογία Δ. Φυςιολογία του ανκρϊπου Α. Ανόργανθ Χθμικι Τεχνολογία Τ. Λζκκα.6. Ρεριςυνάκθσ. Λουκατηίκου 26 Οδηγός Σπουδών .6. Κοφκου. Χ. Ραπαμιχαιλ. Μ. Ράνου –Ρομϊνθ. 8. Δραΐνασ (ςυντονιςτισ). Βιολογικζσ μεμβράνεσ και μεταγωγι ςιματοσ Μ.-Ε. Δ. Λ. 8. Τςουκάτοσ.5. 8. Βιοτεχνολογία Α.5.4.Δεμερτηι Β 3 4 Β 3 4 Β 3 4 Β 3 4 Β 6 6 Β 3 4 Β 9 9 1 1 Γ 3 4 Γ 3 4 Γ 3 4 Α 3 4 Γ 3 4 Γ 6 6 5. Α. Θ. Λζκκα 8.1.

Αγρινίου Στοιχεία Οικονομίασ Ι.6. Μπαδζκα Οινολογία ΙΙ Κ.8. και Διαχείρ.6.3. 8.6.5.Μπαδζκα Εργαςτιριο Ανάλυςθσ & Τεχνολογίασ Οίνου Κ.5. Λουκατηίκου 8. Pθγανάκοσ. 8. Α. Γεωχθμεία -Ορυκτολογία Λ. 8. Κοντομθνάσ. ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤPΟΦΙΜΩN ΚΑΙ ΟΙNΟΛΟΓΙΑΣ 8. Κ. 8.5. Δεμερτηισ Βιοχθμεία και Βιοτεχνολογία Τροφίμων Ι.10 Βιομθχανίεσ Τροφίμων Ρ. Ειδικά Κεφάλαια Χθμικισ Τεχνολογίασ Ε. 8.8. Α. Ι. Βιβλιογραφικι ι/και Εργαςτθριακι ‘Ερευνα Πλα τα μζλθ ΔΕΡ του Εργαςτθρίου 8. Σαββαΐδθσ.6. Μ.5. Κ.Δεμερτηι Γ 3 4 Γ 3 4 Γ 6 6 1 1 Γ 3 4 Γ 3 4 Γ 3 4 Γ 4 4 Γ 2 2 Γ 3 4 Γ 2 3 Γ 3 4 Γ 3 4 Γ 6 6 6. 8. Εκμετάλ.10. Ακρίδα Συντιρθςθ και Συςκευαςία Τροφίμων Κ.6.1.6.7.6. Κόβαλα .6.9.4. Ακρίδα και μζλοσ ΔΕΡ από το Τμιμα Οργ.7.6. 8.2. Πρακτικι Άςκθςθ Δ. Ακρίδα Αμπελουργία Μ. 8.6. Χατηθδάκθσ και μζλοσ ΔΕΡ από το τμιμα Οικονομικϊν Βιβλιογραφικι ι/και Εργαςτθριακι Ζρευνα Πλα τα μζλθ ΔΕΡ του Εργαςτθρίου Οδηγός Σπουδών 27 . Pθγανάκοσ.6.5. Ταςιοφλα.9. Pοφςςθσ Ποιοτικόσ ζλεγχοσ και Οργανολθπτικά Χαρακτθριςτικά Τροφίμων Μ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 8. Ταςιοφλα Προχωρθμζνο Εργαςτιριο Τροφίμων Μ. Κοντομθνάσ. 8. Οικονόμου 8. Αγροτ.

4.11. και τισ υπόλοιπεσ (μζχρι τισ 30) 6 Δ. 6. Γαλλικι. τθ Βιβλιογραωικι ι/και Εργαςτθριακι Ζρευνα (6 Δ.796/11-6-2010 ζχει ζγκρικεί το ακόλουκο αναμορωωμζνο προπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν για το ακαδθμαικό ζτοσ 2011-2012: 28 Οδηγός Σπουδών . Γερμανικι) και που κα πιςτοποιείται από τουσ διδαςκάλουσ ξζνων γλωςςϊν. Για τθ λιψθ του πτυχίου Χθμικοφ απαιτοφνται 235 Δ. Φοιτθτισ που αποωαςίηει να ςυμπεριλάβει ςτισ παραπάνω 24 Δ. 6.Μ.Μ.8. Τα εργαςτιρια του κάκε κφκλου είναι υποχρεωτικά. Για διάωορεσ κατθγορίεσ ωοιτθτϊν ζχουν προβλεωκεί μεταβατικζσ διατάξεισ και ρυκμίςεισ όπωσ αντιςτοιχίςεισ μακθμάτων κ.) υποχρεοφται αυτιν να τθν διεξαγάγει ςτον κφκλο που ζχει επιλζξει.7. 6.Δεμερτηι 1 1 Κάκε ωοιτθτισ αωοφ επιλζξει τον κφκλο.Μ.Μ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 8. μπορεί να τισ καλφψει είτε από τον ίδιο είτε από άλλουσ κφκλουσ.6. 6.2. να ςυμπεριλάβουν υποχρεωτικά τα υπ’ αρικμ. 6. Επιλογι δεφτερθσ Βιβλιογραωικισ ι/και Εργαςτθριακισ Ζρευνασ από άλλο κφκλο δεν επιτρζπεται.Μ. οπότε του δίνεται θ δυνατότθτα να τθν επιλζξει από άλλον κφκλο. οωείλει να ςυμπλθρϊςει απ’ αυτόν υποχρεωτικά ζνα ςφνολο 24 Δ.Μ.ά. 451Α. Ρροαπαίτθςθ για τθν επιλογι Βιβλιογραωικισ ι/και Εργαςτθριακισ Ζρευνασ είναι θ επαρκισ γνϊςθ από τον ωοιτθτι μιασ από τισ ξζνεσ γλϊςςεσ που προςωζρονται από το Ρανεπιςτιμιο Ιωαννίνων (Αγγλικι.5. Με απόωαςθ τθσ ΓΣ αρικμ. Πςοι ωοιτθτζσ αποωαςίςουν να επιλζξουν τον κφκλο Επιςτιμθσ Τροωίμων και Οινολογίασ και επικυμοφν να διεκδικιςουν μελλοντικά και ςφμωωνα πάντοτε με τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθ δυνατότθτα απόκτθςθσ διπλϊματοσ Οινολόγου. Πρακτικι Άςκθςθ Δ. Κόβαλα .9.Σ. Το ιςχφον πρόγραμμα ςπουδϊν εωαρμόηεται από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 1999-2000. 9/3/2001 του Τμιματοσ Χθμείασ). οωείλουν να ζχουν παρακολουκιςει το κατ’ επιλογιν μάκθμα του 5ου εξαμινου ‘Βιολογία’ τα δφο κατ’ επιλογιν μακιματα του 7ου εξαμινου ‘Οινολογία Ι’ και ‘Γενικι Μικροβιολογία’ και ςτισ 24 Δ.10 μακιματα του κφκλου αυτοφ (απόωαςθ Γ./ϊρεσ. 6. εκτόσ και αν ο Τομζασ που καλφπτει τον κφκλο αυτόν δθλϊςει αδυναμία να του τθν παράςχει. 6.

30) Αναλυτικι Χθμεία Ι (4) (5) Αναλυτικι Χθμεία ΙΙΙ (4) (5) Ανόργανθ Χθμεία ΙΙI (4) (5) Ρτυχιακι Εργαςία (5) (5) Ανόργανθ Χθμεία Ι (4) (5) Οργανικι Χθμεία ΙΙ (4) (5) Βιοχθμεία ΙΙ (4) (5) Φαςματοςκοπία. μακιματα και 1 πτυχιακι εργαςία ςτα εξάμθνα 7-8) 1ο Εξάμθνο (25 ϊρεσ*) (Δ. 30) 8ο Εξάμθνο (26 ϊρεσ*) (Δ. Φυςικοχθμείασ Ι (5) (5) Εργ. 30) 3ο Εξάμθνο (27 ϊρεσ*) (Δ. Χθμείασ Τροωίμων (5) (5) Κατ’ επιλογιν υποχρεωτικά (4) (5) Μακθματικά ΙI (4) (5) Εργ. Φυςικοχθμείασ ΙΙ (5) (5) Επεξιγθςθ: ϊρεσ* = ϊρεσ διδαςκαλίασ μακιματοσ ι εργαςτθρίου τθν εβδομάδα Δ. ΙΙ (10) (10) Κατ’ επιλογιν υποχρεωτικά (4) (5) Μάκθμα Επιλογισ (4) (5) Εργ.Μ. (10 ϊρεσ) = 10 ϊρεσ εργαςτιριο = 10 Δ. 8 κατ’ επιλογιν υποχρεωτικά. Ανόργανθσ Χθμείασ Ι (5) (5) Χθμεία Τροωίμων Ι (4) (5) Κατ’ επιλογιν υποχρεωτικά (4) (5) Φυςικι I (4) (5) Εργ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Ενδεικτικό Ρροπτυχιακό Ρρόγραμμα Σπουδϊν Τμιματοσ Χθμείασ Ραν/μίου Ιωαννίνων τθσ Επιτροπισ Αναβάκμιςθσ Ρροπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν.Μ. Σφνολο 45 μακιματα (35 υποχρεωτικά μακιματα ςτα εξάμθνα 1-6. Αναλυτικισ Χθμείασ Ι (5) (5) Εργ. 30) 5ο Εξάμθνο (26 ϊρεσ*) (Δ. Βιοχθμείασ (5) (5) Κατ’ επιλογιν υποχρεωτικά (4) (5) Θ/Υ-Ρλθροωορικι (4) (5) Εργ.Μ. Ανόργανθσ Χθμείασ ΙΙ (5) (5) Εργ. 30) Αναλυτικι Χθμεία ΙΙ (4) (5) Βιομθχανικι Χθμεία Ι (4) (5) Φυςικοχθμεία ΙΙΙ (4) (5) Ρτυχιακι Εργαςία (10) (10) Ανόργανθ Χθμεία ΙΙ (4) (5) Βιοχθμεία Ι (4) (5) Χθμεία Τροωίμων ΙΙ (4) (5) Κατ’ επιλογιν υποχρεωτικά (4) (5) Οργανικι Χθμεία Ι (4) (5) Οργανικι Χθμεία ΙΙΙ (4) (5) Εργ. 30) 4ο Εξάμθνο (27 ϊρεσ*) (Δ.Μ.Μ.Μ.Μ. 30) 6ο Εξάμθνο (28 ϊρεσ*) (Δ. Οργανικισ Χθμ. ΙΙ (5) (5) Εργ. (για το Εργαςτιριο Οργανικισ Χθμείασ ΙΙ) Το Μάκθμα Επιλογισ μπορεί να είναι: Βιολογία. 1 υποχρεωτικό μάκθμα ςτο 7ο εξάμθνο. Βιομθχανικισ Χθμ.Μ. Αναλυτικισ Χθμ. Χθμείασ (5) (5) Φυςικοχθμεία ΙΙ (4) (5) Βιομθχανικι Χθμεία ΙΙ (4) (5) Κατ’ επιλογιν υποχρεωτικά (4) (5) Μακθματικά I (4) (5) Εργ. Ιςτορία τθσ Χθμείασ Οδηγός Σπουδών 29 . 30) 7ο Εξάμθνο (21 ϊρεσ*) (Δ.Μ.Μ. = διδακτικζσ μονάδεσ το εξάμθνο Οι ϊρεσ διδαςκαλίασ αποτελοφνται από μάκθμα. Οργανικισ Χθμ. (5) (5) Κατ’ επιλογιν υποχρεωτικά (4) (5) Φυςικοχθμεία Ι (4) (5) Εργ.Μ. Ι (5) (5) Κατ’ επιλογιν υποχρεωτικά (4) (5) 2ο Εξάμθνο (24 ϊρεσ*) (Δ. ωροντιςτιριο και εργαςτιριο όπωσ αναωζρεται παρακάτω: (4 ϊρεσ) = 3 ϊρεσ μάκθμα + 1 ϊρα ωροντιςτιριο = 5 Δ. (5 ϊρεσ) = 4 ϊρεσ εργαςτιριο + 1 ϊρα ωροντιςτιριο = 5 Δ.Μ. Φαςματομετρία και Εωαρμογζσ (4) (5) Ειςαγωγικό Εργ.

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 30 Οδηγός Σπουδών .

Eιδικι κεωρία ςχετικότθτασ. Θεωρία μεταλλικοφ δεςμοφ. Eωαρμογζσ ςτθν Aναλυτικι Xθμεία. Aνοικοδόμθςθ του περιοδικοφ ςυςτιματοσ. Xθμικι ιςορροπία και ταχφτθτα χθμικισ αντίδραςθσ. 1. Στερεοχθμεία. μεταβατικι κατάςταςθ). ενζργεια. Aλκζνια I. Ραγκόςμια βαρυτικι ζλξθ. Διαλφματα και ςυγκεντρϊςεισ. Kυκλικι κίνθςθ. Γενικά περί κυμάτων. Γενικζσ ιδιότθτεσ των ςτοιχείων. Iςορροπίεσ αςκενϊν οξζων και βάςεων. ΡOIOTIKH ANAΛYTIKH XHMEIA Mζκοδοι χθμικισ αναλφςεωσ. Iςορροπίεσ ςυμπλόκων ιόντων. Tφποι χθμικϊν δεςμϊν. Δομι και παραςκευζσ (απόςπαςθ). Xθμικζσ αντιδράςεισ (γραωι και ιςοςτάκμιςθ).3 OPΓANIKH XHMEIA I Δομι και ιδιότθτεσ. κεωρία κβάντα). Kβαντικοί αρικμοί. θλεκτρομαγνθτικά κφματα. Στοιχειομετρικοί υπολογιςμοί. Θεωρία Bohr. διατιρθςθ ενζργειασ. 1. Kυματομθχανικό άτομο. Aλεικυκλικζσ ενϊςεισ (κυκλοαλκάνια).4. ΡEIPAMATIKH ΦYΣIKH I Φυςικι μζτρθςθ και μονάδεσ μετριςεωσ ωυςικϊν μεγεκϊν. Mεκάνιο (ενζργεια ενεργοποίθςθσ. κφλιςθ. Δομι απλϊν ιοντικϊν ενϊςεων. Aλκυλαλογονίδια (πυρθνόωιλθ αλειωατικι υποκατάςταςθ). Kαταβφκιςθ. 1ο EΞAMHNO 1. Aλκάνια (υποκατάςταςθ ελευκζρων ριηϊν). Οδηγός Σπουδών 31 . Ζργο. Tαλαντϊςεισ. Iοντιςμόσ του νεροφ-υδρόλυςθ-pH. ςτροωορμι και ροπι. Γραμμικι ορμι και κροφςεισ. Eτερογενείσ ιςορροπίεσ.2. Δομι απλϊν ομοιοπολικϊν ενϊςεων με τθ ςκενοδεςμικι κεωρία. Θεωρία μοριακϊν τροχιακϊν. Ρεριςτροωι ςτερεοφ ςϊματοσ γφρω από ςτακερό άξονα. ANOPΓANH XHMEIA I Eιςαγωγι από τθν Aτομικι Φυςικι (ακτίνεσ X.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Περιεχόμενα μακθμάτων Ραρακάτω ακολουκεί μια κατά το δυνατόν ςφντομθ περιγραωι όλων των μακθμάτων που εμωανίηονται ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ όπωσ αυτά δόκθκαν από τουσ Tομείσ ςτουσ οποίουσ υπάγονται.1. Φαςματοςκοπία. ωωτοθλεκτρικό ωαινόμενο. Eνϊςεισ zwitterionic και οξειδοαναγωγικά ςυςτιματα. Δεςμοί μεταξφ μορίων. Στατικι ιςορροπία και ελαςτικότθτα. Mοριακι γεωμετρία. 1. Mθχανικι των ρευςτϊν.

παράγωγοι οποιαςδιποτε τάξεωσ. 2ο EΞAMHNO 2. Aλκοόλεσ I . Ρροςδιοριςμόσ ατομικοφ βάρουσ. Γαλβανικά (Βολταϊκά) ςτοιχεία. EPΓAΣTHPIO ΓENIKHΣ KAI ANOPΓANHΣ XHMEIAΣ Ρεριγραωι του εργαςτθρίου και των κανόνων αςωαλείασ ςτο χθμικό εργαςτιριο. ΓENIKA MAΘHMATIKA I Στοιχεία Γραμμικισ Άλγεβρασ και Aναλυτικισ Γεωμετρίασ (επανάλθψθ και ςυμπλιρωςθ των γνϊςεων του λυκείου).1. εωαρμογζσ). απροςδιόριςτεσ μορωζσ. Ραραςκευι cis. μελζτθ ςυναρτιςεων. Aικζρεσ και εποξείδια. Χθμικι κινθτικι τθσ αντίδραςθσ προςκικθσ όξινου κειϊδουσ ιόντοσ ςε ωορμαλδεΰδθ. Aρωματικζσ Aλειωατικζσ ενϊςεισ (αρζνια και παράγωγα αυτϊν). κοίλεσ και κυρτζσ ςυναρτιςεισ. Χθμικι ιςορροπία και αρχι Le Chatelier.Ραραςκευζσ και ωυςικζσ ιδιότθτεσ.ςυμπλόκου του κοβαλτίου με αικυλενοδιαμίνθ.6. Συηυγία και ςυντονιςμόσ (διζνια). Καταςκευι πρότυπθσ καμπφλθσ. Ρροςδιοριςμόσ τθσ ςτακεράσ ιονιςμοφ οξικοφ οξζοσ και ενόσ αμινοξζοσ πεχαμετρικά. παράγωγοι ςτοιχειωδϊν ςυναρτιςεων.5. Oξείδωςθ και αναγωγι. Ραράγωγοσ και διαωορικό ςυναρτιςεων (οριςμόσ παραγϊγου. Μελζτθ μοριακϊν και κρυςταλλικϊν μοντζλλων. ακρότατα ςυναρτιςεων. Σειρά δραςτικότθτασ των μετάλλων.και trans.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 1. Οξεοβαςικζσ ιδιότθτεσ αμινοξζων. Aλκίνια. ςθμεία καμπισ ςυναρτιςεων. βαςικά κεωριματα του Διαωορικοφ Λογιςμοφ. 1. μονοτονία ςυναρτιςεων. Hλεκτρόωιλθ αρωματικι υποκατάςταςθ. διαωορικό ςυναρτιςεωσ.Aντιδράςεισ διπλοφ δεςμοφ άνκρακα-άνκρακα (θλεκτρόωιλθ προςκικθ ελευκζρων ριηϊν). απόλυτθ και υπό ςυνκικθ ςφγκλιςθ. Aλκοόλεσ II -Aντιδράςεισ. Αλκαλικζσ γαίεσ και αλογόνα. Συνζχεια πραγματικϊν ςυναρτιςεων μιασ πραγματικισ μεταβλθτισ. ιδιότθτεσ παραγϊγου.Υπολογιςμόσ τθσ ςτακεράσ χθμικισ ιςορροπίασ μιασ χθμικισ αντίδραςθσ ωαςματομετρικά. 32 Οδηγός Σπουδών . Υδρόλυςθ και δείκτεσ. Δφο οικογζνειεσ του Ρεριοδικοφ Ρίνακα. OPΓANIKH XHMEIA II Aλκζνια II . Ρραγματικοί αρικμοί και ακολουκίεσ πραγματικϊν αρικμϊν (επανάλθψθ και ςυμπλιρωςθ των γνϊςεων του λυκείου). Σφγκλιςθ πραγματικϊν ςυναρτιςεων μιασ πραγματικισ μεταβλθτισ. Στοιχειϊδεισ ςυναρτιςεισ. Στοιχειομετρία διαλυμάτωνογκομζτρθςθ οξζοσ και βάςεωσ. Aρωματικότθτα (βενηόλιο). εωαρμογζσ). ιδιότθτεσ ςυγκλινουςϊν ςειρϊν. κριτιρια ςυγκλίςεωσ ςειρϊν. γεωμετρικι και ωυςικι ερμθνεία τθσ παραγϊγου. Σειρζσ πραγματικϊν αρικμϊν (ζννοια και άκροιςμα ςειράσ.

ςυντελεςτισ αυτεπαγωγισ. θλεκτρικό δυναμικό.VIB. Tα γενικευμζνα ολοκλθρϊματα (οριςμοί και υπολογιςμοί. γραμμικζσ.). νόμοσ του Ampere. αναγωγικοί τφποι. εκωράςεισ. επικοινωνία. Xθμικι Kινθτικι. πίνακεσ. Στοιχεία Hλεκτροχθμείασ.Oξείδωςθ και αναγωγι .λ. Γενικζσ ιδιότθτεσ των αντιπροςωπευτικϊν ςτοιχείων και εξζλιξθ των ιδιοτιτων ςτο εςωτερικό κάκε ομάδασ. θ Γάμμα και θ Bιτα ςυνάρτθςθ. Tο οριςμζνο ολοκλιρωμα (ειςαγωγι του οριςμζνου ολοκλθρϊματοσ με τθ βοικεια του αορίςτου. Θεωρία άπωςθσ των θλεκτρονιακϊν ηευγϊν τθσ ςτοιβάδασ ςκζνουσ (VSEPR) και ςκενοδεςμικι κεωρία. Γραμμικζσ διαωορικζσ εξιςϊςεισ ανωτζρασ τάξεωσ με ςτακεροφσ ςυντελεςτζσ. ιδιότθτεσ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤ΢ΟΝΙΚΟΥΣ YΡOΛOΓIΣTEΣ Υπολογιςτζσ και προγραμματιςμόσ. Γινόμενο διαλυτότθτασ. Xθμικι ιςορροπία. 2. 2. ολοκλιρωςθ ρθτϊν εκωράςεων τριγωνομετρικϊν ςυναρτιςεων).3. Yδρογόνο. Bernoulli. Kολλοειδι. Σφμπλοκεσ ενϊςεισ . λζξεισ. θλεκτρικό πεδίο. Xθμεία των αντιπροςωπευτικϊν ςτοιχείων. εωαρμογζσ). θλεκτρεγερτικι δφναμθ και κυκλϊματα. υδρίδια. νόμοσ του Faraday. θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία. Oξζα και Bάςεισ. χωρθτικότθτα και διθλεκτρικά. Kαταςτάςεισ τθσ φλθσ. Eξιςϊςεισ Euler. εμβαδόν επιπζδου χωρίου. διαδικαςίεσ. δυναμικά δεδομζνα. ιδιότθτεσ οριςμζνου ολοκλθρϊματοσ. Xθμικι Θερμοδυναμικι. IIIB. Oι ςπουδαιότερεσ τάξεισ ενϊςεων των ςτοιχείων ωσ προσ τισ ιδιότθτεσ. εμβαδόν επιωάνειασ εκ περιςτροωισ. νόμοσ του Gauss. μεταςχθματιςμοί Laplace). βαςικά κεωριματα του Oλοκλθρωτικοφ Λογιςμοφ. ΡEIPAMATIKH ΦYΣIKH II Φορτίο και φλθ. μαγνθτικό πεδίο. ολοκλιρωςθ μερικϊν αλγεβρικϊν ςυναρτιςεων. ειςαγωγι ςτον προγραμματιςμό ςε Fortran 2003/2008. ομογενείσ. ομάδεσ του περιοδικοφ ςυςτιματοσ IA. κριτιρια ςυγκλίςεωσ. Διαωορικζσ εξιςϊςεισ δευτζρασ τάξεωσ αναγόμενεσ ςε εξιςϊςεισ πρϊτθσ τάξεωσ. ΓENIKA MAΘHMATIKA II Tο αόριςτο ολοκλιρωμα (οριςμόσ. όγκοσ ςτερεοφ εκ περιςτροωισ.2. τισ παραςκευζσ και κυρίωσ τθ δομι. Mζκοδοσ μεταβλθτισ των ςτακερϊν. Ricatti κ.5. ολοκλιρωςθ ρθτϊν ςυναρτιςεων.IVB. προετοιμαςία. Iοντικι ιςορροπία.IIA. Eωαρμογζσ+. ρεφμα και αντίςταςθ. ANOPΓANH XHMEIA II Διαλφματα. ζλεγχοσ ροισ. μαγνθτικζσ ιδιότθτεσ τθσ φλθσ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2. αντικείμενα.τ. Στοιχεία Διαωορικϊν Eξιςϊςεων *Διαωορικζσ εξιςϊςεισ πρϊτθσ τάξθσ (χωριηομζνων μεταβλθτϊν. μικοσ τόξου καμπφλθσ. VIIB. Οδηγός Σπουδών 33 . 2. Διαωορικά ςυςτιματα.4.

Θερμοχθμεία). Eτεροκυκλικζσ ενϊςεισ.). ςτερεάσ ουςίασ και κράματοσ.7.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2. Aμίνεσ I-Ραραςκευζσ και ωυςικζσ Iδιότθτεσ. Διαχωριςμόσ και ανίχνευςθ των κατιόντων των αναλυτικϊν ομάδων Ι–V. διατιρθςθ τθσ ενζργειασ. Επιλεγμζνεσ αντιδράςεισ κατιόντων και ανιόντων. Kαρβανιόντα I (αλδολικι ςυμπφκνωςθ και ςυμπφκνωςθ Claisen). 1οσ νόμοσ Θερμοδυναμικισ (κερμότθτα. Oρμι-κροφςεισ. 3. Eξάρτθςθ από 34 Οδηγός Σπουδών . 3.απλά κυκλϊματα. Xθμεία ςυμπλόκων (κεωρία-δομι). Mθχανιςμοί ανόργανων αντιδράςεων . Mζτρθςθ αντιςτάςεων . 2. Kαταςτατικζσ εξιςϊςεισ τζλειων και μθ τζλειων αερίων. Ρυροχθμικι ανίχνευςθ οριςμζνων κατιόντων. IR-Raman κλπ. Aμίνεσ II . Mζτρθςθ ταχφτθτασ και επιταχφνςεωσ . Kαταςτατικζσ ςυναρτιςεισ. Hλεκτρικζσ μετριςεισ με πολφμετρο. OPΓANIKH XHMEIA III Aλδεψδεσ και κετόνεσ (πυρθνόωιλθ προςκικθ). Ονοματολογία και τεχνικζσ Ροιοτικισ Χθμικισ Ανάλυςθσ. ομάδασ κατιόντων ΙΙΙ. Kαρβανιόντα II (ςυνκζςεισ μθλονικοφ και ακετοξικοφ εςτζρα). ζργο. Aρυλαλογονίδια (πυρθνόωιλθ αρωματικι υποκατάςταςθ). 2οσ νόμοσ Θερμοδυναμικισ (εντροπία. νόμοσ του Hooke. EPΓAΣTHPIO ΡOIOTIKHΣ XHMIKHΣ ANAΛYΣHΣ Κανόνεσ αςωαλείασ εργαςτθρίου. ςυνδυαςμόσ ελατθρίων. Ρολυπυρθνικζσ αρωματικζσ ενϊςεισ. ΦYΣIKOXHMEIA I (XHMIKH ΘEPMOΔYNAMIKH) Iδιότθτεσ αερίων. ομάδασ κατιόντων IV–V. Δυνάμεισ τριβισ. Διαχωριςμόσ και ανίχνευςθ των ανιόντων των ομάδων Ι– IV. Aρμονικι ταλάντωςθ. Eςωτερικι ενζργεια.Mαγνθτοχθμεία. Cp. Αναλυτικά αντιδραςτιρια.6.Aντιδράςεισ.2. ANOPΓANH XHMEIA III Xθμεία ςε υδατικά και μθ υδατικά διαλφματα. Στοιχεία Φαςματοςκοπίασ (UVVis. Ροιοτικι ανάλυςθ δειγμάτων ομάδασ κατιόντων Ι–ΙΙ. Συναρτιςεισ Gibbs και Helmholtz.1. Eξάρτθςθ από κερμοκραςία και πίεςθ.κεκλιμζνο επίπεδο. ςυνεηευγμζνοι ταλαντωτζσ. 3ο EΞAMHNO 3.Cv. Aπλό εκκρεμζσ και προςδιοριςμόσ του g. Kαρβοξυλικά οξζα. γενικι ανάλυςθ δείγματοσ κατιόντων. Kαταςκευι ωμομζτρου. Φαινόλεσ. Ραλμογράωοσ και μερικζσ εωαρμογζσ του. Ραράγωγα καρβοξυλικϊν οξζων (πυρθνόωιλθ ακυλο-υποκατάςταςθ). Eνκαλπία. μεταβολζσ εντροπίασ ςε αντιςτρεπτζσ και μθ διεργαςίεσ. EPΓAΣTHPIO ΡEIPAMATIKHΣ ΦYΣIKHΣ Θεωρία ςωαλμάτων και γραωικζσ παραςτάςεισ.3. γενικι ανάλυςθ δείγματοσ ανιόντων.

Ρροςκετικζσ ιδιότθτεσ. CuCl. Ραραγϊγιςθ μιγαδικϊν ςυναρτιςεων. Σφνκεςθ τθσ οργανομεταλλικισ ζνωςθσ *Fecp2]. *Ni(dmgH)2+. Σφνκεςθ και κακαριςμόσ του οκταεδρικοφ ςυμπλόκου χλωριοφχου εξααμινονικελίου(ΙΙ). Eπικαμπφλια ολοκλθρϊματα. Aλλαγζσ ωάςεων ςυςτιματοσ ενόσ ςυςτατικοφ. Xθμικζσ αντιδράςεισ (κατεφκυνςθ αντίδραςθσ. 3.5 EPΓAΣTHPIO ANOPΓANHΣ XHMEIAΣ I Σφνκεςθ του χλωριοφχου χαλκοφ(Ι). *Ni(NH3)6]Cl2. *Co(NH3)6]Cl3. Θεϊρθμα Taylor για ςυναρτιςεισ δφο μεταβλθτϊν. Στοιχεία Θεωρίασ Oμάδων. προετοιμαςία εργαςίασ. Μελζτθ τθσ ςυμπεριωοράσ τθσ ςε ςχζςθ με τθ δζςμευςθ αποδζςμευςθ του μοριακοφ οξυγόνου. *VO(acac)2+. Σφνκεςθ του επίπεδου τετραγωνικοφ ςυμπλόκου δισ(διμεκυλογλυοξιμάτο)νικελίου(ΙΙ). Mιγαδικοί αρικμοί. Aλλαγζσ ωάςεων ςυςτθμάτων δφο και τριϊν ςυςτατικϊν (μερικζσ γραμμομοριακζσ ιδιότθτεσ. Ελεγχοσ κακαρότθτασ του προϊόντοσ με μζτρθςθ του ςθμείου τιξεωσ. Iδιοτιμζσ και ιδιοανφςματα. Διαγράμματα ωάςεων).Συνικεισ διαωορικζσ εξιςϊςεισ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ κερμοκραςία και πίεςθ. Kανόνασ των ωάςεων. Mζγιςτα και ελάχιςτα ςυναρτιςεων δφο ι περιςςότερων μεταβλθτϊν. Σφνκεςθ του ιωδιοφχου καςςιτζρου(ΙV). Σφνκεςθ του δισ(ακετυλακετονατο)βαναδφλιου(ΙV).4 EPΓAΣTHPIO ΡOΣOTIKHΣ XHMIKHΣ ANAΛYΣHΣ Eιςαγωγι ςτισ πρακτικζσ γνϊςεισ του Eργαςτθρίου Ροςοτικισ Aνάλυςθσ (λειτουργικότθτα Eργαςτθρίου. κανόνεσ ςθμαντικϊν ψθωίων ςτθν καταγραωι των μετριςεων κλπ. ξεκινϊντασ από άλασ του διςκενοφσ κοβαλτίου. Mερικζσ διαωορικζσ εξιςϊςεισ. Διάγραμμα ωάςεων κακαροφ ςυςτατικοφ. Σφνκεςθ τθσ ζνωςθσ *CoII(salen)+. 3. 3οσ νόμοσ Θερμοδυναμικισ. Θερμοδυναμικι ανάμιξθσ. Συςτιματα διαωορικϊν εξιςϊςεων. προγραμματιςμόσ αςκιςεων. *Ni(NH3)6]Br2 με πρωτοβουλία των ωοιτθτϊν. βακμονόμθςθ οργάνων και χριςθ τουσ. Eνεργότθτεσ. Kακαριςμόσ του SnI4 με ανακρυςτάλλωςθ.6 YΡOΛOΓIΣTIKEΣ MEΘOΔOI XHMEIAΣ Mερικζσ Ραράγωγοι. χριςθ πυροςβεςτιρων. ξεκινϊντασ από το πεντοξείδιο του βαναδίου. Eξάρτθςθ από κερμοκραςία και πίεςθ). ςκεφθ και χριςθ τουσ. Συνδυαςμόσ 1ου και 2ου νόμου). Σφνκεςθ του βρωμιοφχου εξααμινονικελίου(ΙΙ). Διπλά και πολλαπλά ολοκλθρϊματα.). Στακερά ιςορροπίασ. Ραραγϊγιςθ και ολοκλιρωςθ ολοκλθρωμάτων. καταγραωι μετριςεων ςτα τετράδια. αντιμετϊπιςθ ατυχθμάτων. Iςορροπία ωάςεων. Ρίνακεσ. Σειρά αςκιςεων επιλεγμζνων από μεκόδουσ ςτακμικοφ και ογκομετρικοφ προςδιοριςμοφ. SnI4. H Bρονςκιανι και Iακωβιανι ορίηουςα. Σφνκεςθ του χλωριοφχου εξααμινοκοβαλτίου(ΙΙΙ). Ρραγματικά διαλφματα. 3. Οδηγός Σπουδών 35 .

πρότυπα διαλφματα. Aπόλυτεσ και ςχετικζσ μζκοδοι ενόργανθσ αναλφςεωσ. β) Mετάδοςθ ςωαλμάτων και ςωάλματα ανάγνωςθσ κλίμακασ μετρθτικϊν οργάνων. Yπολογιςτι. Oι ςυναρτιςεισ γάμμα.πολαρογραωικζσ τεχνικζσ ςτθ χθμικι ανάλυςθ. βιτα. Ρολαρογραωία .7. 36 Οδηγός Σπουδών . Γίνεται επίδειξθ αναλυτικϊν λφςεων με χριςθ Συμβολικοφ Aλγεβρικοφ Mεταςχθματιςμοφ ςτον Hλ. SO4 .ά. ςωάλματα ογκομζτρθςθσ. παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων. Al.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Aρικμθτικι ολοκλιρωςθ. 4ο EΞAMHNO 4. NMR.). Ca. μαηϊν κ. β) Διαγράμματα ςωματιδιακισ ςφςταςθσ. Ν. β) Στακμικοί προςδιοριςμοί 22H2O. Mg. Φαςματοςκοπία υπεριϊδουσ και ορατοφ. ΡOΣOTIKH ANAΛYTIKH XHMEIA Στατιςτικι επεξεργαςία και παρουςίαςθ αναλυτικϊν δεδομζνων: α) Kατανομζσ. SiO3 κ. Σειρά Fourier και μεταςχθματιςμόσ Fourier. κριτιρια απόρριψθσ τιμϊν. Hλεκτρόδια ιόντων. Φκοριςμομετρία . Hλεκτροςτακμικι ανάλυςθ. εωαρμογζσ ςε υδατικά και μθ-υδατικά διαλφματα. Θεωρία ςτακμικισ ανάλυςθσ: α) Aρχζσ. Aπόλυτθ ποτενςιομετρία και ποτενςιομετρικζσ ογκομετριςεισ. Kινθτικζσ μζκοδοι ενόργανθσ αναλφςεωσ. Φαςματοωωτομετρικζσ μζκοδοι αναλφςεωσ. μολφνςεισ και κακαριςμόσ ιηθμάτων. Ροιοτικά χαρακτθριςτικά οργάνων για χθμικι ανάλυςθ. ιηιματα και προςρόωθςθ. Mζκοδοι επεξεργαςίασ αναλυτικϊν δεδομζνων. μζτρα αλθκοφσ τιμισ και επαναλθψιμότθτασ. διαγράμματα ρυκμιςτικισ χωρθτικότθτασ των διαλυμάτων. Fe. ςυντελεςτζσ και ςωάλματα καταβφκιςθσ και διαχωριςμοφ.χ. Φλογοωωτομετρία. Άλλεσ τεχνικζσ (π. εκλεκτικότθτα αντιδραςτθρίων. δζλτα και ςωάλματοσ. ωαςματοςκοπίεσ υπερφκρου. κρυςταλλικά ιηιματα. Θεωρία ογκομετρικισ ανάλυςθσ: α) Aρχζσ. Yπερβολικζσ ςυναρτιςεισ. 3.Eωαρμογζσ. Aγωγιμομετρικζσ ογκομετριςεισ. Kουλομετρικζσ ογκομετριςεισ και εωαρμογζσ. μθχανιςμόσ ςχθματιςμοφ ιηιματοσ. Ροτενςιομετρία.λ. ENOPΓANH ANAΛYΣH Ρλεονεκτιματα ενοργάνων μεκόδων αναλφςεωσ. Σθμείωςθ: Σε όλα τα παραπάνω κεωάλαια και κζματα δίδεται μεγάλθ ζμωαςθ ςε εωαρμογζσ ςτθ Xθμεία και ςτθ Φυςικοχθμεία. διαλυτότθτα ιηιματοσ. Xρωματογραωία και ιοντο-εναλλαγι.1. Aνάλυςθ ιχνοςτοιχείων. Mεταςχθματιςμόσ Laplace. κολλοειδι.π. Φαςματοωωτομετρικζσ ογκομετριςεισ. δείκτεσ. λογαρικμικά διαγράμματα και εωαρμογζσ τουσ ςτθν ογκομετρικι ανάλυςθ. καμπφλεσ ογκομζτρθςθσ. Aτομικι απορρόωθςθ.

Χθμικι Κινθτικι: Οριςμόσ ταχφτθτασ αντίδραςθσ. Φυςικοχθμικι μελζτθ ανοργάνων και ςυμπλόκων ενϊςεων με Οδηγός Σπουδών 37 . ΦYΣIKOXHMEIA II (Xθμικι Kινθτικι και Hλεκτροχθμεία) Hλεκτροχθμεία ιςορροπίασ: Iόντα ςε διάλυμα. Hλεκτρόδια. Aπλζσ εωαρμογζσ. Το άτομο του υδρογόνου Ι: Σωαιρικά ςυμμετρικζσ λφςεισ. Δυναμικό θλεκτροχθμικϊν ςτοιχείων. Φυςικι και χθμικι προςρόωθςθ ςε ςτερει επιωάνεια. τάξθ αντίδραςθσ και πειραματικόσ προςδιοριςμόσ τουσ. Φάςματα θλεκτρονικοφ ςυντονιςμοφ spin). Νόμοι ταχφτθτασ. Eξάρτθςθ του δυναμικοφ του ςτοιχείου από το ρεφμα. Τετραγωνικά δυναμικά Ι: Διακριτό ωάςμα. Eίδθ θλεκτροχθμικϊν ςτοιχείων. Ετερογενισ κατάλυςθ αντιδράςεων αερίων. Φαςματοςκοπία και Δομι (το θλεκτρομαγνθτικό ωάςμα.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 4.Διςακχαρίτεσ και πολυςακχαρίτεσ. Hλεκτροχθμικά ςτοιχεία. Φάςματα μαηϊν. Θ αρχι τθσ αβεβαιότθτασ. Αντιδράςεισ πρϊτθσ και δεφτερθσ τάξεωσ. Εξάρτθςθ ςτακεράσ ταχφτθτασ από τθ κερμοκραςία . Το άτομο ςε ζνα μαγνθτικό πεδίο και θ ανάδυςθ του ςπιν.Εξίςωςθ του Arrhenius. Ρροςζγγιςθ ςτάςιμθσ κατάςταςθσ και εωαρμογζσ. Τετραγωνικά δυναμικά ΙΙ: Συνεχζσ ωάςμα. Bιοχθμικζσ πορείεσ . Aπλζσ εωαρμογζσ. Eίδθ θλεκτροδίων.2. Υδατάνκρακεσ ΙΙ . Ιςόκερμεσ προςροωιςεωσ.5. Θερμοδυναμικά δεδομζνα από μετριςεισ του δυναμικοφ των θλεκτροχθμικϊν ςτοιχείων. OPΓANIKH XHMEIA IV Μοριακά τροχιακά . Φάςματα Yπερφκρου. Σχζςθ ςτακεράσ ιςορροπίασ με το δυναμικό θλεκτροχθμικοφ ςτοιχείου. Ρυκνότθτα ρεφματοσ. Διάκριςθ διαδοχικισ από απλι αντίδραςθ. Δυναμικι Hλεκτροχθμεία: Διπλοςτοιβάδα Helmholtz.Μοριακι Βιολογία 4. Θ εξίςωςθ Schrodinger και θ ςτατιςτικι τθσ ερμθνεία. EPΓAΣTHPIO ANOPΓANHΣ XHMEIAΣ II Σφνκεςθ.Συμμετρία τροχιακϊν. Το άτομο του υδρογόνου ΙΙ: Λφςεισ με γωνιακι εξάρτθςθ. Θεωρία μεταβατικισ κατάςταςθσ. Ο κυματοςωματιδιακόσ δυϊςμόσ τθσ φλθσ. Tαχφτθτα μεταωοράσ ωορτίου. Ο αρμονικόσ ταλαντωτισ. Aμινοξζα και πρωτεΐνεσ. Eξίςωςθ Butler-Volmer. Μθχανιςμόσ MichaelisMenten. κακαριςμόσ και χαρακτθριςμόσ ανοργάνων και ςυμπλόκων ενϊςεων ςε αδρανι ατμόςωαιρα ι όχι. Αλυςωτζσ αντιδράςεισ. Λίπθ. Κατάλυςθ. ΘEΩPHTIKH XHMEIA I Ο κυματοςωματιδιακόσ δυϊςμόσ του ωωτόσ. Φάςματα υπεριϊδουσ.4.ςτοιχειϊδεισ αντιδράςεισ. 4. Kανονικό δυναμικό θλεκτροδίων. Δυναμικό θλεκτροδίων. Μθχανιςμόσ αντιδράςεωσ . 4.3. Yδατάνκρακεσ Ι Mονοςακχαρίτεσ. Θεωρία Debye-Hückel.ιςόκερμθ του Langmuir. Φάςματα NMR. Αμωίδρομεσ αντιδράςεισ και μζκοδοσ χαλαρϊςεωσ (relaxation). Yπζρταςθ. Oριακζσ περιπτϊςεισ τθσ εξίςωςθσ Butler-Volmer. Μθχανιςμόσ Lindemann.

Ποτενςιομετρία: Ροτενςιομετρικι ογκομζτρθςθ μίγματοσ ωωςωορικϊν-διςόξινων ωωςωορικϊν. Φλογοφωτομετρία Ατομικισ Απορρόφθςθσ: Ρροςδιοριςμόσ βιοδιακζςιμου χαλκοφ ςε δείγμα εδάωουσ με ωλογοωωμετρία ατομικισ απορρόωθςθσ μετά από εκχφλιςθ με ΕDTA. λικίου και αςβεςτίου. 38 Οδηγός Σπουδών . Μοριακι Φαςματοφωτομετρία Εκπομπισ: Φκοριςμομετρικόσ προςδιοριςμόσ αργιλίου ςτο νερό βαςιςμζνοσ ςτο ωκορίηον ςφμπλοκό του με τθν κυανζρυκρθ Ν-όξινθ αλιηαρίνθ. Αγωγιμομετρία: Αγωγιμομετρικι ογκομζτρθςθ οξικοφ οξζοσ και μίγματοσ οξικοφ – υδροχλωρικοφ οξεόσ.7. Πολαρογραφία: Ρολαρογραωικόσ προςδιοριςμόσ χαλκοφ. Ανοδικι Αναδιαλυτικι Βολταμμετρία Διαφορικοφ Παλμοφ: Ταυτόχρονοσ προςδιοριςμόσ χαλκοφ. 4.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ αγωγιμομετρία. 5ο EΞAMHNO 5. Μοριακι Φαςματοφωτομετρία Απορρόφθςθσ: Ταυτόχρονοσ ωαςματοωωτομετρικόσ προςδιοριςμόσ μίγματοσ υπερμαγγανικϊν και διχρωμικϊν ιόντων. Mοριακι Bιολογία. ωαςματοςκοπία ορατοφ και θλεκτροχθμεία. Zεςεοςκοπία: προςδιοριςμόσ του μοριακοφ βάρουσ. Ρροςδιοριςμόσ τθσ ενκαλπίασ εξάτμιςθσ ενόσ υγροφ. μολφβδου και καδμίου. μολφβδου και καδμίου ςε πόςιμο νερό.1. Kρυοςκοπία. Iςορροπία ωάςεων. Θερμικι ανάλυςθ. ωαςματοςκοπία υπερφκρου.6. Υγρι Χρωματογραφία Υψθλισ Απόδοςθσ: Ρροςδιοριςμόσ αρωματικϊν υδρογονανκράκων με υγρι χρωματογραωία υψθλισ απόδοςθσ και ανιχνευτι υπεριϊδουσ–ορατοφ. Iςορροπία υγροφ-υγροφ: προςδιοριςμόσ τθσ αμοιβαίασ διαλυτότθτασ δφο υγρϊν ςυναρτιςει τθσ κερμοκραςίασ. Mερικζσ γραμμομοριακζσ Iδιότθτεσ: προςδιοριςμόσ του μερικοφ γραμμομοριακοφ όγκου των ςυςτατικϊν ενόσ δυαδικοφ μίγματοσ από μετριςεισ τθσ πυκνότθτασ. καλίου. ςθμαςία ενηφμων. EPΓAΣTHPIO ΦYΣIKOXHMEIAΣ I Θερμιδομετρία: Ρροςδιοριςμόσ τθσ κερμότθτασ διαλφςεωσ άλατοσ. Κινθτικζσ Μζκοδοι Ανάλυςθσ: Κινθτικόσ προςδιοριςμόσ ιςοπροπυλικισ αλκοόλθσ. μαγνθτοχθμεία. Αζρια Χρωματογραφία: Ρροςδιοριςμόσ οργανικϊν διαλυτϊν με αζρια χρωματογραωία τριχοειδοφσ ςτιλθσ και ανιχνευτι ιονιςμοφ ωλόγασ. κεντρικό δόγμα τθσ Mοριακισ Bιολογίασ. 4. Ρροςδιοριςμόσ ςυντελεςτϊν ενεργότθτοσ διαλελυμζνθσ ουςίασ. Κουλομετρία: Κουλομετρικι ογκομζτρθςθ Αs(III). Διάγραμμα ωάςεων υγροφ-αερίου. EPΓAΣTHPIO ENOPΓANHΣ ANAΛYΣHΣ Φλογοφωτομετρία: Ρροςδιοριςμόσ νατρίου. Kαμπφλθ διαλυτότθτασ ενόσ τριαδικοφ ςυςτιματοσ υγρϊν. Ρροςδιοριςμόσ κερμοδυναμικϊν μεγεκϊν από θλεκτροχθμικζσ μετριςεισ. BIOXHMEIA I Eιςαγωγι ςτθ Bιοχθμεία και Mοριακι Bιολογία (ειςαγωγι ςτισ βιολογικζσ επιςτιμεσ.

Tριβζσ. κφκλοσ γλυοξυλικοφ. Διαςτατικι ανάλυςθ. ςτάδια ενδιάμεςου μεταβολιςμοφ όλων των βιολογικϊν μορίων. Εωαρμογζσ ςτον υπολογιςμό κερμοχθμικϊν μεγεκϊν ιδανικϊν αερίων. ςυνζνηυμα).βιοςφνκεςθ.3. Στοιχεία Kυτταροβιολογίασ *Ροικιλία κυττάρων τθσ γιΐνθσ βιόςωαιρασ. κυτταρικι μεμβράνθ (διαπερατότθτα-αντλία K+-Na+). Συμπιεςτζσ. ενεργειακό νόμιςμα κυττάρου (ATP) . Δομι ςτερεϊν. άκροιςμα καταςτάςεων του ςυςτιματοσ. Απλι κινθτικι κεωρία αερίων. οξειδωτικι ωωςωορυλίωςθ. Kατάλυςθ (ζνηυμα. ΦYΣIKOXHMEIA III Μεταωορικι. Στρωτι και τυρβϊδθσ μόνιμθ ροι. Aντλίεσ. Θερμοδυναμικζσ αρχζσ ςυμπιζςεωσ αερίων. Bernoulli. αναγωγικι δφναμθ. κφκλοσ ουρίασ+. Λιποειδι (οξείδωςθ λιπαρϊν οξζων . Pευςτοποίθςθ. γενικζσ αρχζσ μεταβολικοφ ελζγχου). Navier-Stokes. Εντροπία διαμόρωωςθσ. Mεταωορά. κινθτικι ενηφμων.Aναβολιςμόσ και ενεργειακι ςφηευξθ αυτϊν. υπολογιςμοί μζςων (μακροςκοπικϊν) κερμοχθμικϊν μεγεκϊν. Hλεκτροςτατικόσ μαγνθτικόσ διαχωριςμόσ. γλυκογονόλυςθ-γλυκογονογζνεςθ.ενεργειακό ωορτίο. λιποειδϊν). Κατανομι Maxwell-Boltzmann. κετονοςϊματα). Ρυρινασ και πυρθνικι διαίρεςθ (μίτωςθ-μείωςθ)+. Kατανομι ταχυτιτων. αρχι ιςοκατανομισ ενζργειασ και εωαρμογζσ.βιολογικι προςαρμογι ςτοιχείων. ωωςωογλυκονικόσ δρόμοσ. κατάταξθ γλυκογενετικϊν-κετογενετικϊν αμινοξζων. Θ ζννοια του ςυνόλου (ensemble). Eπίπλευςθ. Mφλοι.2. νουκλεϊνικϊν οξζων. Οδηγός Σπουδών 39 . Iδιότθτεσ ςωματιδίων και μζτρθςθ αυτϊν. Bιολογικζσ οξειδϊςεισ (αναπνευςτικι αλυςίδα. πρωτεϊνϊν. 5. Δομικι ανάλυςθ με κρυςταλλογραωία ακτίνων-Χ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ωυςικι επιλογι . κφκλoσ D-γλυκουρονικοφ-L-γουλονικοφ). Eιςαγωγι ςτο Mεταβολιςμό *Kαταβολιςμόσ . προκαρυωτικάευκαρυωτικά κφτταρα. Κατανομι Boltzmann. Υπενκφμιςθ βαςικϊν εννοιϊν πικανοτιτων και ςτατιςτικισ. μοριακό άκροιςμα καταςτάςεων. Mετρθτζσ πιζςεωσ και ρυκμοφ ροισ. 5. Αντίςτροωο πλζγμα και περίκλαςθ ακτίνων-Χ. Mεταβολιςμόσ υδατανκράκων (γλυκόλυςθ. Θραυςτιρεσ. Kοςκίνιςθ. Ειςαγωγι ςτθ κεωρία ςυγκροφςεων. Θ ζννοια τθσ μικροςκοπικισ κατάςταςθσ (διαμόρωωςθ) ςτθ ςτατιςτικι δυναμικι. Aρχζσ ελάττωςθσ μεγζκουσ. ανάμιξθ και αποκικευςθ ςτερεϊν. δονθτικι και περιςτροωικι κίνθςθ πολυατομικϊν μορίων. Mεταβολιςμόσ αμινοξζων *αντιδράςεισ μεταβολιςμοφ τθσ αμινομάδασ και κεντρικόσ ρόλοσ Glu-Asp (απαμίνωςθ-αμίνωςθ-τρανςαμίνωςθ). Eξιςϊςεισ ςυνεχείασ. Θεωρία ομοιότθτασ. ΦYΣIKEΣ ΔIEPΓAΣIEΣ THΣ XHMIKHΣ TEXNOΛOΓIAΣ I Pευςτά Nευτονικά και μθ. Ειςαγωγι ςτισ διαμοριακζσ δυνάμεισ και τα πραγματικά αζρια. απλι γεωμετρικι κρυςταλλογραωία. αρχιτεκτονικι και λειτουργικότθτα κυττάρου. εξειδίκευςθ ενηφμων. κφκλοσ Krebs.

Διατομικά μόρια. απαγορευτικι αρχι του Pauli. Θλεκτρόδιο αργφρου.Ροιοτικι ανάλυςθ οργανικϊν ενϊςεων.Αςκιςεισ ωυςικοχθμείασ μακρομοριακϊν ςυςτθμάτων: Μελζτθ του ιξϊδουσ αραιοφ διαλφματοσ πολυμεροφσ. EPΓAΣTHPIO OPΓANIKHΣ XHMEIAΣ I Σθμείο τιξεωσ . Αςκιςεισ Hλεκτροχθμείασ: Αγωγιμότθτα θλεκτρολυτϊν. Ατομικά τροχιακά και ενεργειακζσ ςτάκμεσ. Θεωρία Huckel ςε γραμμικοφσ και κυκλικοφσ ςυηυγείσ υδρογονάνκρακεσ. Φυγοκζντριςθ. εξάρτθςθ τθσ θλεκτρεγερτικισ δφναμθσ από τθν ιοντικι ιςχφ. Αντίδραςθ πρϊτθσ τάξθσ. Aνάδευςθ και ανάμιξθ υγρϊν. Μζτρθςθ επιωανειακισ τάςθσ διαλφματοσ πολυμεροφσ.5. Bιομθχανικά ωίλτρα.Aπομόνωςθ ωυςικϊν προϊόντων. β.Εξάρτθςθ από τισ ςυγκεντρϊςεισ.4. Τι είναι θ επιςτθμολογία των ωυςικϊν επιςτθμϊν. Ομάδεσ ςυμμετρίασ πολυατομικϊν μορίων. UV και NMR.εωαρμογι ςτο μόριο του νεροφ. Δυναμικά οξειδοαναγωγισ.Xρωματογραωία ςτιλθσ . EPΓAΣTHPIO ΦYΣIKOXHMEIAΣ II α. Διαχωριςμόσ μίγματοσ οργανικϊν ενϊςεων με εκχφλιςθ. Επιςτθμολογικζσ 40 Οδηγός Σπουδών . Υβριδιςμόσ.Eκχφλιςθ υγροφ. Tαυτοποίθςθ οργανικϊν ενϊςεων με ωαςματογράωο IR. κεωρία δεςμοφ-ςκζνουσ. Ρολυθλεκτρονικά άτομα.Aνακρυςτάλλωςθ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Kατακάκιςθ.Eξάχνωςθ . Διαλεκτικι ςχζςθ ιςτορίασ και επιςτθμολογίασ των ωυςικϊν επιςτθμϊν. IΣTOPIA THΣ XHMEIAΣ Τι είναι θ ιςτορία τθσ Χθμείασ. Φίλτρα και πλυντιρια αερίων. Μελζτθ ωςμωτικισ πίεςθσ πολυμερικϊν διαλυμάτων.Hλεκτροωόρθςθ . To ιόν μοριακοφ υδρογόνου. Αρικμοί μεταωοράσ. 5. ιμβερτοποίθςθ καλαμοςάκχαρου. Κινθτικι υδρόλυςθσ εςτζρα.Aπόςταξθ κλαςματικι. Μελζτθ τιξθσ πολυμερικοφ δείγματοσ. ορίηουςεσ Slater.6 ΘEΩPHTIKH XHMEIA II Εξίςωςθ Schrodinger για το άτομο του υδρογόνου και λφςεισ αυτισ. Το μόριο του υδρογόνου.Τάξθ αντίδραςθσ. Κινθτικι μελζτθ τθσ οξείδωςθσ του ιόντοσ ιωδίου από το υπερκειΐκό ιόν . Το άτομο του θλίου. Διάχυτα και εντοπιςμζνα μοριακά τροχιακά για πολυατομικά μόρια .Σθμείο ηζςεωσ . Το spin του θλεκτρονίου. Κβαντικοί αρικμοί για το άτομο του υδρογόνου και των υδρογονοειδϊν ατόμων. υπό κενό . τθσ αμμωνίασ και του μεκανίου.7. προςζγγιςθ Born-Oppenheimer. Kυκλϊνεσ. ετεροπυρθνικά διατομικά μόρια. Hλεκτροωίλτρα. Xρωματογραωία λεπτισ ςτιβάδασ . με υδρατμοφσ. Ομοπυρθνικά διατομικά μόρια. γ. κεωρία μοριακϊν τροχιακϊν. 5. 5. Αςκιςεισ χθμικισ κινθτικισ: Μελζτθ κινθτικισ με ωαςματοωωτομετρία. υγροφ και ςτερεοφ-υγροφ . 5.

Θ κβαντικι κεωρία. Lemery). Το ωλογιςτό. O Lavoisier. Ο χθμικόσ ςυμβολιςμόσ. H διδαςκαλία των χθμικϊν αντιδράςεων ςτο λφκειο. Θ ςυγκρότθςθ του περιοδικοφ πίνακα. Διδακτικοί ςτόχοι. H ζννοια του mole. Θεωρίεσ για τθ διδαςκαλία: Ραλιζσ Θεωρίεσ. 5. Θ ροι τθσ ενζργειασ ςτα βιολογικά ςυςτιματα. Θ αλχθμεία (ελλθνιςτικι. BIOΛOΓIA Χαρακτθριςτικζσ ιδιότθτεσ τθσ ζμβιασ φλθσ. Δομι και λειτουργίεσ του γενετικοφ υλικοφ. Απόψεισ για τθν εμωάνιςθ και εξζλιξθ του ωαινομζνου τθσ ηωισ.9. Ο εννοιολογικόσ ‘οριςμόσ’ τθσ Χθμείασ.Ο αρχαίοσ κόςμοσ. Θ ωιλοςοωικι κατθγορία τθσ φλθσ. Boyle. Θ ιατροχθμεία. Θ επιςτθμονικι ζννοια τθσ φλθσ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ κεωρίεσ. βυηαντινι. Ausubel. Θζματα διδαςκαλίασ ςχετικά με τθν ατομικι και τθ μοριακι δομι. Θ χθμικι ατομικι κεωρία (Dalton). Θ κεωρία των τφπων. λειτουργίεσ και τφποι κυττάρων. Διδαςκαλία των χθμικϊν αντιδράςεων ςτο γυμνάςιο. ΔIΔAKTIKH XHMEIAΣ Γενικά Θζματα Διδακτικισ (με ζμωαςθ ςτθν διδαςκαλία των Φυςικϊν Eπιςτθμϊν) H Θεωρία του Piaget περί νοθτικισ αναπτφξεωσ. Θ ωιλοςοωικι ςκζψθ των Ελλινων ωυςικϊν ωιλοςόωων για τθν φλθ. Θ ςθμερινι προβλθματικι τθσ επιςτιμθσ. Θ πνευματικι Χθμεία. Οι πρϊτεσ κοινότθτεσ . Θ μθχανιςτικι Χθμεία (Newton. Θεωρία λφςεωσ προβλθμάτων Φυςικισ και Xθμείασ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α΢ΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Οδηγός Σπουδών 41 . H διδαςκαλία τθσ λφςεωσ προβλθμάτων Xθμείασ. Κυτταρικι διαίρεςθ (μίτωςθ. 5. Λειτουργικι οργάνωςθ του γενετικοφ υλικοφ. Θ ιςτορικι εξζλιξθ των κλάδων τθσ Χθμείασ. Oι δυςκολίεσ τθσ Xθμείασ ςτο ελλθνικό γυμνάςιο. 5. Oι θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ ςτθ διδαςκαλία τθσ Φυςικισ και τθσ Xθμείασ. Θ θλεκτροχθμικι ι δυιςτικι κεωρία. Ο Αρχαίοσ Ελλθνικόσ Κόςμοσ.8. Ρερί φλθσ. μείωςθ). Tαξινομία Bloom. Θζματα Eιδικισ Διδακτικισ τθσ Xθμείασ Tαξινόμθςθ των βαςικϊν εννοιϊν τθσ Xθμείασ κατά τουσ Shayer και Adey. αραβικι). Δομι. Θ ςυγκρότθςθ τθσ ςφγχρονθσ επιςτιμθσ τθσ Χθμείασ.10. Γενικά κζματα Διδακτικισ των Φυςικϊν Eπιςτθμϊν Tρόποι ςκζψεωσ και λογιςμοφ των ςπουδαςτϊν ςε ειςαγωγικά μακιματα Φυςικϊν Eπιςτθμϊν. Mοντζλα και αναλογίεσ. Το ςυνζδριο τθσ Καρλςροφθσ το 1860. Κλαςςικζσ επιςτθμονικζσ κεωρίεσ. Σφγχρονεσ κεωρίεσ ςφμωωνα με τθ Γνωςτικι Ψυχολογία. Ταξινομικι κατάταξθ οργανιςμϊν και ιϊν. Οι απαρχζσ τθσ χθμείασ. Mερικζσ από τισ δυςκολίεσ τθσ Xθμείασ ςτο ελλθνικό λφκειο. Θεωρίεσ για τθ μάκθςθ: Piaget. Tο πείραμα ςτθ διδαςκαλία. Θ εξζλιξθ τθσ Οργανικισ Χθμείασ μζχρι το 1860.

Mεταγραωι. οι πεντόηεσ ριβόηθ και δεόξυριβόηθ. Xθμικι ανάλυςθ του DNA. χρωμοςϊματα προκαρυωτικϊν κυττάρων. Ρικανότθτα μετάβαςθσ. Eιδικζσ μεταβολικζσ πορείεσ λιποειδϊν. 42 Οδηγός Σπουδών . Eιδικζσ μεταβολικζσ πορείεσ ςακχάρων. ΦYΣIKOXHMEIA IV (Φαςματοςκοπία) Aντικείμενο τθσ Φαςματοςκοπίασ. αναςτολείσ τθσ πρωτεϊνοςφνκεςθσ.1. BIOXHMEIA II Eιςαγωγι (θ μεγάλθ ποικιλομορωία του ζμβιου κόςμου. θ βιοχθμικι πορεία τθσ αντιγραωισ. Bιοςφνκεςθ αμινοξζων. μοντζλα αντιγραωισ. αποκλίςεισ του γενετικοφ κϊδικα. Γονίδια. τρανςποηόνια). Φάςματα μορίων. Mετάδοςθ τθσ ακτινοβολίασ εντόσ τθσ φλθσ. το DNA αποτελεί το γενετικό υλικό). Mαγνθτικόσ ςυντονιςμόσ θλεκτρονίου. θ κεωρία του οπερονίου. H ρφκμιςθ των μεταβολικϊν πορειϊν. επαγόμενα-καταςτελλόμενα ρυκμιςτικά ςυςτιματα). χλωροπλαςτικό DNA+.μετάωραςθ (βιοςφνκεςθ πρωτεϊνϊν). Συντελεςτζσ Aϊνςτάιν. Γενικζσ αρχζσ ςτθ ρφκμιςθ μεταβολιςμοφ. δευτεροταγισ δομι του DNA . θ βιοχθμικι πορεία τθσ βιοςφνκεςθσ ςε προκαρυωτικά κφτταρα. το γενετικό υλικό. ιςτορικι ανακάλυψθ των νουκλεϊνικϊν οξζων. δευτεροταγισ δομι του RNA. θ υπόκεςθ Wobble. Bιοςφνκεςθ του RNA . Στοιχεία Φυςικοχθμείασ του ανοικτοφ ςυςτιματοσ. αντιγραωι του DNA ςτα ευκαρυωτικά κφτταρα). μιτοχονδριακό DNA. μετακετά γενετικά ςτοιχεία (ςειρζσ ειςδοχισ. τριτοταγισ δομι του RNA). χρωμοςϊματα ευκαρυωτικϊν κυττάρων. Φάςματα ατόμων. Φαινόμενο Raman. ο γενετικόσ κϊδικασ. τριτοταγισ δομι του DNA. Oργάνωςθ και ζκωραςθ τθσ γενετικισ πλθροωορίασ .2. πρωτοταγισ δομι του RNA.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 6ο EΞAMHNO 6. χαρακτθριςτικά του γενετικοφ κϊδικα. Eπίδραςθ μαγνθτικοφ πεδίου. πυριμιδίνεσ. βιολογία και χθμεία. Γενετικόσ ζλεγχοσ τθσ πρωτεϊνοςφνκεςθσ. Άλλεσ ωαςματοςκοπικζσ τεχνικζσ. το πείραμα των Φρανκ-Xερτσ και άλλα. πρωτεϊνοςφνκεςθ ςε ευκαρυωτικοφσ οργανιςμοφσ. θ μετάωραςθ του γενετικοφ κϊδικα. Bιοςφνκεςθ του DNA-αντιγραωι (πολυπλοκότθτα και ςθμαςία τθσ βιοχθμικισ πορείασ τθσ αντιγραωισ. πουρίνεσ. Eνιςχυτισ ωωτόσ λζιηερ.θ διπλι ζλικα. Bιοςφνκεςθ πρωτεϊνϊν. Φαςματοςκοπία Mössbauer. ο κανόνασ του δακτυλίου. αντιγραωι του DNA ςτα προκαρυωτικά κφτταρα. 6. Δομι των νουκλεϊνικϊν οξζων (προϊόντα υδρόλυςθσ των νουκλεϊνικϊν οξζων. πλαςμίδια. Oργάνωςθ του γενετικοφ υλικοφ ςτουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ *χρωμοςϊματα ιϊν και ωάγων. Στοιχεία Kβαντομθχανικισ. Ρρωτοταγισ δομι του DNA. Ρυρθνικόσ μαγνθτικόσ ςυντονιςμόσ. Φαςματοςκοπία ωωτοθλεκτρονίου. νουκλεοηίτεσ. Oρμόνεσ. Φαινόμενα κβαντικισ ερμθνείασ. νουκλεοτίδια. όπωσ το ωάςμα του μζλανοσ ςϊματοσ. Eπίδραςθ θλεκτρικοφ πεδίου.

δθμθτριακά. Xθμεία αλογόνων και ευγενϊν αερίων. Aντιδράςεισ ςφηευξθσ διαηωνιακϊν αλάτων. P-H. ανόργανεσ αλυςίδεσ. Οδηγός Σπουδών 43 . γεφςθ). Eξάτμιςθ. Aντιδράςεισ καρβονυλικϊν ενϊςεων. Aντίδραςθ οξειδϊςεωσ και αναγωγισ. Aντιδράςεισ ελευκζρων ριηϊν και Φωτοχθμείασ. Στοιχεία χθμείασ λανκανιδίων. Aρχζσ μεταωοράσ μάηασ και ςχεδιαςμοφ των ςυςκευϊν που λειτουργοφν με διαωορικι μεταωορά και ςε βακμίδεσ ιςορροπίασ.Φαινόμενο JouleThomson. προςδιοριςμόσ ςυςτατικϊν και ςτακερϊν τροωίμων. λίπθ και ζλαια. Aντιδράςεισ μετακζςεωσ. Tρόωιμα και διατροωι. καλαςςινά και αυγά.6. Aρχζσ. αωφγρανςθ. Oργανομεταλλικι Xθμεία. φγρανςθ. γάλα και προϊόντα γάλακτοσ. ‘Eλεγχοσ μθ εμωανϊν ςυντελεςτϊν τροωίμων (μζκοδοι ανάλυςθσ τροωίμων. Kυκλοπροςκικθ. κλωβοί και ςυςςωματϊματα. Στραγγαλιςμόσ . μακροκινθτικι. Eναλλάκτεσ. νερό. υδατάνκρακεσ. ςυςκευζσ και διατάξεισ των ακόλουκων διεργαςιϊν: απορρόωθςθ. ΦYΣIKEΣ ΔIEPΓAΣIEΣ THΣ XHMIKHΣ TEXNOΛOΓIAΣ II (Mεταωορά Θερμότθτασ και Mάηασ) Aρχζσ μετάδοςθσ κερμότθτασ με κερμικι αγωγι. Aντίδραςθ Grignard. βιταμίνεσ. XHMEIA TPOΦIMΩN Xθμεία των ςυςτατικϊν των τροωίμων (πρωτεΐνεσ. Θερμαντικά μζςα. Xθμεία και βιοχθμεία των κυριότερων κατθγοριϊν τροωίμων (κρζασ και προϊόντα κρζατοσ. άλλα ςυςτατικά). ακτινιδίων και υπερουρανίων ςτοιχείων. Θερμικι μόνωςθ. Aπόςπαςθ. ανόργανα άλατα.4. 6. Aτμολζβθτεσ. Kφκλοι υγροποίθςθσ Linde και Claude. Ρυρθνόωιλθ αλειωατικι υποκατάςταςθ. Ρεριοδικότθτα. πουλερικά. Ζλεγχοσ εμωανϊν ςυντελεςτϊν τροωίμων (χρϊμα.κερμοδυναμικά διαγράμματα T-S. Yδρατμόσ . H-S. Mζκοδοι εξζταςθσ τροωίμων. ξιρανςθ. οςμι. ιςορροπία. Ρροςκικθ αλογόνου ςε διπλό δεςμό C = C. Ρυρθνόωιλθ αρωματικι υποκατάςταςθ. ANOPΓANH XHMEIA IV Ρεριγραωι και μελζτθ ςτοιχείων μεταπτϊςεωσ. Θερμοδυναμικζσ αρχζσ βιομθχανικισ ψφξεωσ. Kφκλοι Carnot και Rankine.5. ευωραντικά ποτά-ηυμϊςεισ). κρυςτάλλωςθ. 6. Hλεκτρόωιλθ αρωματικι υποκατάςταςθ. ζνηυμα. 6. ακτινοβολία και μεταωορά. EPΓAΣTHPIO OPΓANIKHΣ XHMEIAΣ II Είκοςι παραςκευάςματα και ταυτοποίθςθ αυτϊν με ωαςματοςκοπία από τισ παρακάτω οργανικζσ αντιδράςεισ. διαλυτοποίθςθ. οπωροκθπευτικά. απόςταξθ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 6.3. εκχφλιςθ υγρϊν. μικροβιολογικι εξζταςθ τροωίμων). ιξϊδεσ. δακτφλιοι.

Ρυρθνικό ωαινόμενο Overhauser. ζλεγχοσ υγειονολογικισ κατάςταςθσ. ηυμϊςεισ τροωίμων). τροωοδθλθτθριάςεισ δείκτεσ υγιεινισ ποιότθτασ τροωίμων. Aλλοιϊςεισ πρωτεϊνϊν. Aνταγωνιςτικοί μθχανιςμοί. Mθχανιςμόσ και δραςτικότθτα οργανικϊν ενϊςεων. Mθ καταλυτικζσ ετερογενείσ διεργαςίεσ . Θερμικι αςτάκεια. μθδενικισ και κλαςματικισ τάξθσ. Eτερογενισ κατάλυςθ .μοντζλο ςυρρικνωμζνου κόκκου. Διερεφνθςθ ενδιάμεςων καταςτάςεων με τθ βοικεια των ιςοτόπων. Yγιεινι τροωίμων (ςχεδιαςμόσ-καταςκευι-εξοπλιςμόσ. Συντιρθςθ τροωίμων (ςυντιρθςθ με διάωορεσ ωυςικζσ και χθμικζσ μεκόδουσ). παράγοντεσ αποτελεςματικότθτασ και εκλεκτικότθτασ. Eωαρμογι ωυςικϊν και ωαςματοςκοπικϊν μεκόδων για τθ μελζτθ τθσ ςτερεοχθμικισ διάταξθσ και διαμόρωωςθσ των οργανικϊν μορίων. πλαςτικά). αποκικευςθ πρϊτθσ φλθσ). Mελζτθ ενδιάμεςων δραςτικϊν καταςτάςεων. 7.2. Aντιςτρεπτικζσ αντιδράςεισ. αρχζσ μικροβιακισ αλλοίωςθσ τροωίμων. απόβλθτα). Συςκευαςία τροωίμων (ςε γυαλί. μικροβιολογικι αλλοίωςθ. Aλλοιϊςεισ Tροωίμων (χθμικι αλλοίωςθ. Xριςεισ (κινθτικζσ και μθ κινθτικζσ) ιςοτόπων.1. NMR άνκρακα-13. αντιμετϊπιςθ μικροοργανιςμϊν. προςωπικό.Aντιδράςεισ πρϊτθσ. τρωκτικά και ζντομα.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 7ο EΞAMHNO 7. μζταλλο. Aλλοιϊςεισ διαωόρων ομάδων τροωίμων). TEXNOΛOΓIA TPOΦIMΩN Bιομθχανίεσ τροωίμων (εγκατάςταςθ βιομθχανικισ μονάδασ τροωίμων. Bιογενετικζσ και βιοαποικοδομθτικζσ χριςεισ των ιςοτόπων.κινθτικι επιωανειακϊν καταλυτικϊν αντιδράςεων. δευτζρασ. ωυςικι αλλοίωςθ. χρωςτικϊν. ενηυματικι αλλοίωςθ. Aρχζσ προςρόωθςθσ. κακαριςμόσ. Mικροβιολογία τροωίμων (βακτιρια. διακίνθςθ. Δθλθτθριαςμόσ καταλυτϊν. υδατανκράκων. ςυςτοιχεία αναδευομζνων δοχείων ςυνεχοφσ λειτουργίασ. Aπομόνωςθ ενδιάμεςων. Tο περιβάλλον και θ ωφςθ τθσ μεταβατικισ κατάςταςθσ. Kυκλικόσ διχρωϊςμόσ. λιπαρϊν υλϊν.εξυγίανςθ. Aνίχνευςθ ενδιάμεςων. διαλογι. ηφμεσ. παρουςία μικροοργανιςμϊν ςτα τρόωιμα. αρχζσ ανάπτυξθσ και καταςτροωισ μικροοργανιςμϊν. Kινθτικά δεδομζνα και ερμθνεία αυτϊν ςε μοριακοφσ όρουσ . εμβολικισ ροισ) και ςφγκριςθ απόδοςθσ αυτϊν. βιταμινϊν. 7. Διερεφνθςθ τθσ διαμοριακότθτασ προσ τθν ενδομοριακότθτα των μετακζςεων. Στοιχεία υπολογιςμοφ ετερογενϊν χθμικϊν αντιδραςτιρων. XHMIKEΣ ΔIEPΓAΣIEΣ THΣ XHMIKHΣ TEXNOΛOΓIAΣ Στοιχεία υπολογιςμοφ ομογενϊν χθμικϊν αντιδραςτιρων (διακοπτόμενθσ λειτουργίασ. OPΓANIKH XHMEIA V Eιδικά Kεωάλαια: Δομι-Φάςματα-Mθχανιςμοί. Ραγίδευςθ ενδιάμεςων (ελεφκερεσ 44 Οδηγός Σπουδών . μφκθτεσ.3. ςυνεχοφσ λειτουργίασ.

Διαχωριςμόσ ςτερεϊν με αεροκυκλϊνα. 7. καρβζνια. Οδηγός Σπουδών 45 .6. Ροιότθτα ατμοφ. Ρροςρόωθςθ ςε ςτερεό.οριακό ιξϊδεσ και μοριακό βάροσ.5. Pεολογικά διαγράμματα. Mζλι (ανάλυςθ. τεχνικζσ. τθν Ευρϊπθ και τον κόςμο. Λάδι (ανάλυςθ. EPΓAΣTHPIO ΦYΣIKΩN KAI XHMIKΩN ΔIEPΓAΣIΩN Eπιλογι από τισ ακόλουκεσ αςκιςεισ: Mελζτθ τριβϊν κατά τθ ροι ρευςτϊν. διαςταυρωτά πειράματα). Ρολυμερι . Λιποειδι II. EPΓAΣTHPIO BIOXHMEIAΣ Kαλλιζργειεσ ςτισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ βιοχθμείασ. Θ άμπελοσ και ο οίνοσ ςτθν Ελλάδα. Pεολογικά διαγράμματα. OINOΛOΓIA I (ΕΡΙΣΤΗΜΗ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ) Ειςαγωγι: Ιςτορικά ςτοιχεία αμπζλου και οίνου. νοκεία). Eφρεςθ επιωάνειασ ςτερεοφ κατά BET.). Xαρακτθριςμόσ γλυκογόνου. όργανα.γαλακτωμάτων. νοκεία). Eκχφλιςθ.7. Iδιότθτεσ ηελατινϊν . 7. νοκεία κλπ. Γάλα (ανάλυςθ. Ζλεγχοσ καυςίμων και λιπαντικϊν.4. Bοφτυρο (ανάλυςθ). Ροικιλίεσ οιναμπζλου. Kατανομι μεγζκουσ ςωματιδίων με κοςκίνιςθ. βενηίνια. Aπομόνωςθ ενηφμων. Eναλλάκτθσ κερμότθτασ διπλοφ ςωλινα. Διικθςθ. καρβανιόντα. Ροςοτικζσ ςχζςεισ δραςτικότθτασ και δομισ (εξιςϊςεισ Hammett και Taft). Mζτρθςθ ειδικισ επιωάνειασ ςτερεοφ. Ρεριςτροωικόσ ξθραντιρασ. Eπιωανειακι τάςθ διαλυμάτων. αντικείμενο. Kραςί (ανάλυςθ). Aνάδευςθ. Pευςτοποιθμζνθ κλίνθ. Kρεατοςκευάςματα (ανάλυςθ). Aπομόνωςθ και προςδιοριςμόσ DNA I. Kινθτικι ενηφμων . κατθγορίεσ οίνων.επεξεργαςία δεδομζνων ςτον H/Y. Tα ενδιάμεςα ωσ πρότυπα για τισ μεταβατικζσ καταςτάςεισ. Στερεοχθμικά κριτιρια. τεχνολογία). Aπόςταξθ. Mελζτθ αποδόςεωσ κοςκίνου. ακεταλδεψδθσ. Kινθτικι τθσ ξιρανςθσ. Kατακάκιςθ (Andreasen). Eπίδραςθ περιβάλλοντοσ μζςου. 7. νιτρζνια. Mεταβολιςμόσ γλυκόλθσ με ακινθτοποιθμζνθ ηφμθ. Xυμοί ωροφτων (ανάλυςθ). Kεντρόωυγοσ ανεμιςτιρασXαρακτθριςτικζσ καμπφλεσ λειτουργίασ αυτοφ. Kαταλυτικι διάςπαςθ του N2O ςε αυλωτό αντιδραςτιρα ςτακερισ κλίνθσ. Aπομόνωςθ και προςδιοριςμόσ DNA II. Tυρί-γιαοφρτι (ανάλυςθ. νοκεία). EPΓAΣTHPIO ANAΛYΣHΣ KAI TEXNOΛOΓIAΣ TPOΦIMΩN Ρεριλαμβάνονται οι παρακάτω εργαςτθριακζσ αςκιςεισ: Aλεφρι-κακάο-καωζσ (ανάλυςθ. Kονςζρβα-νερό (τεχνολογία. Eπίπλευςθ. Λιποειδι I. ανάλυςθ). Eλάττωςθ μεγζκουσ ςτερεϊν ςε ςωαιρόμυλο. 7.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ρίηεσ. Kακαριςμόσ ενηφμων. Aντιδραςτιρασ ςυνεχοφσ λειτουργίασ με πλιρθ ανάδευςθ. Kατακάκιςθ αςυνεχοφσ λειτουργίασ. Aνίχνευςθ πυροςταωυλικοφ.

αξιολόγθςθ. και άλλα ςυςτατικά του γλεφκουσ. Αρωματικζσ ενϊςεισ και άλλα ςυςτατικά. ωαινολικϊν ενϊςεων. Αφξθςθ και ελάττωςθ ςακχάρων και οξζων. Το προκαρυωτικό κφτταρο και θ δομι του. μθλογαλακτικι ηφμωςθ. Μζςα καταςτροωισ των μικροοργανιςμϊν. Θολϊματα μθ μεταλλικϊν και μεταλλικϊν ενϊςεων. Μεταβολιςμόσ των βακτθρίων. Φυςικοχθμεία κατεργαςιϊν οινοποίθςθσ. περίοδοι ωρίμανςθσ. Μικροβιολογικόσ ζλεγχοσ οίνων. Χαρακτθριςμόσ κολωμάτων οίνων. ωαινολικά ςυςτατικά. Αλλοιϊςεισ οίνων: Αλλοιϊςεισ από ωυςικοχθμικοφσ παράγοντεσ και από μικροοργανιςμοφσ. 7. Λευκι. Οίνοσ. Οργανολθπτικά ςωάλματα. άλλεσ διορκϊςεισ. αιςκθτιρια. Τρυγθτόσ. ερυκρι οινοποίθςθ. Οξικά βακτιρια. Οξείδωςθ και αναγωγι. μζκοδοι και ςυνκικεσ οργανολθπτικισ εξζταςθσ. οξφτθτασ και οξζων. Χαρακτθριςμοί οίνων. Ριςτοποίθςθ και ζλεγχοσ νοκείασ οίνων. ρόλοσ ςυςτατικϊν. ανκρακικι αναεροβίωςθ. ρετςίνασ. και άλλων ςυςτατικϊν του οίνου ςτθν υγεία του ανκρϊπου. Θ ταξινόμθςθ των μικροοργανιςμϊν. Βοθκάει ςτθν κατανόθςθ και εμπζδωςθ τθσ διδαχκείςασ κεωρίασ. Υπερωρίμανςθ ςταωυλιϊν. ανόργανα. δθλαδι ςτθν πραγματικότθτα που επικρατεί ςτθν Ελλθνικι αγορά εργαςίασ ςιμερα. ανόργανα. αηωτοφχα. Ηυμομφκθτεσ οινοποίθςθσ. κολλοειδι ςτθν οινοποίθςθ. Σφςταςθ και διόρκωςθ γλεφκουσ: Σάκχαρα. αλκοολικι και γλυκεροπυροςταωυλικι ηφμωςθ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Ωρίμανςθ ςταωυλιοφ: Το ςταωφλι. ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚ΢ΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ιςτορία τθσ Μικροβιολογίασ. οξζα. Σχζςθ μικροβίων και ανκρϊπου. Σφςταςθ οίνου: Αλκοόλεσ. ωαινολικϊν και άλλων ςυςτατικϊν. Διατροωι και ανάπτυξθ των μικροοργανιςμϊν. ςάκχαρα. Ανάλυςθ γλεφκουσ και οίνου: Ρροςδιοριςμόσ ςακχάρων. αηωτοφχα. Φαινόμενα ωρίμανςθσ ςταωυλιοφ. ανοργάνων . ωαινολικά. Χθμεία και μικροβιολογία οινοποίθςθσ: Γλευκοποίθςθ. ροηζ οινοποίθςθ. Γευςτικοί χαρακτιρεσ οίνων. Οικολογία μικροβίων. Οργανολθπτικι εξζταςθ οίνου: Σκοπόσ. οινοποίθςθ αωρωδϊν οίνων.8. γλυκϊν οίνων. 46 Οδηγός Σπουδών . Εκτίμθςθ χρϊματοσ οίνων. αλλά κυρίωσ ςτθ γνϊςθ των απαιτιςεων εργαςίασ. 7. αλκοολϊν. κερμοοινοποίθςθ. οξζα. Ο κειϊδθσ ανυδρίτθσ ςτθν οινοποιύα.9 Ρ΢ΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Θ πρακτικι άςκθςθ ωοιτθτϊν αποτελεί ζναν από τουσ πλζον ενδεδειγμζνουσ και αποτελεςματικοφσ τρόπουσ ςφνδεςθσ τθσ κεωρίασ που διδάςκεται ςτο Τμιμα Χθμείασ ςιμερα με τθν πράξθ. ςτθν επαωι με νζεσ τεχνικζσ και τεχνολογίεσ. οξικι ηφμωςθ. κειϊδθ ανυδρίτθ. ςτερεοφ υπολείματοσ. Γενικι μυκθτολογία. Γαλακτικά βακτιρια. διατροωι και υγεία του ανκρϊπου: Θρεπτικά ςυςτατικά οίνου. Επίδραςθ αλκοόλθσ.

Eωαρμογζσ τθσ κεωρίασ ομάδων ςτθ Φαςματοςκοπία. Aναγωγι απεικονίςεων. Θ χρθματοδότθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ςτο Τμιμα για τα ζτθ αυτά εξαςωαλίςτθκε από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Εκπαίδευςθ & Δια Βίου Μάκθςθ του Υπουργείου Ραιδείασ. Οι ωοιτθτζσ που ενδιαωζρονται να αξιοποιιςουν τθ δυνατότθτα αυτι. πραγματοποιϊντασ πρακτικι άςκθςθ κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ.1. H ςυμμετρία ςτισ χθμικζσ αντιδράςεισ. Aπεικονίςεισ ομάδοσ. Οδηγός Σπουδών 47 . Eφρεςθ τθσ ομάδοσ ςθμείου ενόσ μορίου. ωσ προαιρετικό μάκθμα.uoi. H ζννοια τθσ ομάδοσ. Συμμετρία μεταωοράσ και ςυμμετρία ςθμείου. H κεωρία ομάδων ςτα άτομα.gr/gr/facilities/ . Tο άμεςο γινόμενο και εωαρμογζσ του ςτθν απλοποίθςθ των μοριακϊν ολοκλθρωμάτων. Θ πρόςωατθ ζγκριςθ του νζου προγράμματοσ χρθματοδότθςθσ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ωοιτθτϊν του Τμιματοσ Χθμείασ δίνει τθ δυνατότθτα ςε 127 ωοιτθτζσ να απαςχολθκοφν ςε επιχειριςεισ/βιομθχανίεσ/οργανιςμοφσ τθσ Ελλάδασ για διάςτθμα δφο (2) μθνϊν κατά τα ακαδθμαϊκά ζτθ 2010 – 2011 και 2011 2012. Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων με ςυγχρθματοδότθςθ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Kρυςταλλικζσ κλάςεισ. Oμάδεσ χϊρου. 8ο EΞAMHNO 1. το εν λόγω μάκθμα κα ζχει 5 διδακτικζσ μονάδεσ).1. Θεμελιϊδθ διανφςματα μεταωοράσ. Eωαρμογζσ ςτθν εφρεςθ τθσ ςυμμετρίασ των μοριακϊν τροχιακϊν. Bάςεισ γιά απεικονίςεισ. Kλάςεισ τελεςτϊν ςυμμετρίασ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Στο Τμιμα Χθμείασ θ πρακτικι άςκθςθ εντάχκθκε. Yποομάδεσ και εωαρμογζσ τουσ ςτα διαγράμματα ςυςχετιςμοφ ομάδων. Ρίνακεσ χαρακτιρων. ΘEΩPIA OMAΔΩN Διεργαςίεσ ςυμμετρίασ ςε ζνα μόριο. Ρεριςτροωικι ςυμμετρία ενόσ πλζγματοσ Bravais. Eιςαγωγι ςτθν εωαρμογι τθσ κεωρίασ ομάδων ςτο ςτερεό ςϊμα: Ρλζγμα Bravais. Iςόμορωεσ ομάδεσ. KYKΛOΣ ΦYΣIKOXHMEIAΣ KAI ΘEΩPHTIKHΣ XHMEIAΣ 8. ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν με 1 διδακτικι μονάδα (Επιςθμαίνεται ότι από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2011-2012. Kρυςταλλικά ςυςτιματα και τα 14 πλζγματα Bravais. Ρεριςςότερεσ πλθροωορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www. κα πρζπει να απευκφνονται ςτο Γραωείο Ρρακτικισ Άςκθςθσ τθσ Δομισ Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων.

1. Xθμεία οργανικοφ ςτερεοφ ςϊματοσ. Eλαςτικόσ ςκεδαςμόσ και διαμοριακι δυναμικι ςυνάρτθςθ. EIΔIKA KEΦAΛAIA KBANTIKHΣ XHMEIAΣ Eμβάκυνςθ ςτθν εξίςωςθ Schrödinger. XHMEIA ΣTEPEOY ΣΩMATOΣ Σφνκεςθ και χαρακτθριςμόσ των υλικϊν. 8. Xθμεία ςταδιακϊν αντιδράςεων πολυμεριςμοφ μζςω ελευκζρων ριηϊν. Aπλά μοντζλα μεταωοράσ ενζργειασ. Θεωρία δεςμϊν ςκζνουσ για πολυατομικά μόρια. Θεωρία διαμοριακϊν δυνάμεων. Θεωρία θλεκτρονίων π (κεωρία Hückel). Eνζργεια και χθμικι μεταβολι. Mεταωορά περιςτροωικισ και δονθτικισ ενζργειασ.2. Mερικζσ απλζσ δομζσ. Mεταωορά θλεκτρονιακισ ενζργειασ.3.5.4. πολυϊνυμα Legendre κλπ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 8. Φφςθ των ςτερεϊν. Aτζλειεσ και ωυςικζσ ιδιότθτεσ (οπτικζσ. Eνεργόσ διατομι και πικανότθσ μιασ χθμικισ αντίδραςθσ. Δυναμικι ελαςτικϊν μοριακϊν ςυγκροφςεων. μζςεσ τιμζσ μοριακισ μάηασ.1.1. Mζκοδοσ αυτοςυνεποφσ πεδίου (Hartree-Fock). Ρροςμίξεισ και ατζλειεσ ςτα ςτερεά. μαγνθτικζσ).1. ταξινόμθςθ αντιδράςεων πολυμεριςμοφ.1. Mεταωορά περιςτροωικισ και δονθτικισ ενζργειασ. Oμάδεσ χϊρου και ιςοδφναμεσ κζςεισ. Bαςικά ςφνολα ςυναρτιςεων. Mοριακι μεταωορά ενζργειασ Laser. Άλλα ειςαγωγικά κζματα Kβαντομθχανικισ *τροχιακά. Kρυςταλλικά ςυςτιματα και γεωμετρία. Hλεκτρονιακι δομι των ςτερεϊν. ςτροωορμι. πολυϊνυμα Hermite. 8. Ρερίκλαςθ ακτίνων X. Δομικοί μεταςχθματιςμοί.+. Xθμεία αλυςωτϊν αντιδράςεων πολυμεριςμοφ 48 Οδηγός Σπουδών . 8. EIΣAΓΩΓH ΣTHN KPYΣTAΛΛOΓPAΦIA Kρφςταλλοι και πλζγματα.6. Hμιεμπειρικζσ μζκοδοι αυτοςυνεποφσ πεδίου. Yπολογιςτικι Kβαντικι Xθμεία (προγράμματα θλεκτρονικοφ υπολογιςτι). ςτερεοϊςομζρεια μακρομορίων. Ρροςδιοριςμόσ ατομικϊν κζςεων. Tροχιακά HOMO και LUMO. Θεωρθτικι μελζτθ του ςυντελεςτοφ ταχφτθτασ. θλεκτρικζσ. Yπολογιςμοί ab initio ςτα μόρια. τελεςτζσ αναβακμίςεωσ (step up) και υποβακμίςεωσ (step down). Aνάλυςθ πλθκυςμοφ κατά Mulliken. ΑΤΜΟΣΦΑΙ΢ΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Mοριακζσ ςυγκροφςεισ. 8. Δομζσ βιολογικϊν μορίων. Aλλθλεπίδραςθ απεικονίςεων. Ρειραματικζσ μζκοδοι για τθ μελζτθ τθσ δυναμικισ των μοριακϊν ςτοιχειωδϊν διεργαςιϊν. O ρόλοσ του διαμοριακοφ δυναμικοφ ςτισ διεργαςίεσ μεταωοράσ ενζργειασ. Δείκτεσ δραςτικότθτοσ. Kινιςεισ των ατόμων. Συμμετρία. EΡIΣTHMH ΡOΛYMEPΩN Eιςαγωγι: Oνοματολογία. H μζκοδοσ των κλαςικϊν τροχιϊν ςτθ κεωρθτικι μελζτθ τθσ δυναμικισ των ςτοιχειωδϊν αντιδράςεων.

Kινθτικι αλυςωτϊν αντιδράςεων πολυμεριςμοφ μζςω ελευκζρων ριηϊν και μοριακι κατανομι των λαμβανομζνων προϊόντων.10. Mζκοδοι υπολογιςμοφ τθσ μοριακισ γεωμετρίασ. Δονθτικι δομι των θλεκτρονιακϊν καταςτάςεων. πρωτεΐνεσ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ μζςω ιόντων. Aραιά μακρομοριακά διαλφματα. Θεωρθτικι Xθμεία.1. Eωαρμογζσ ςτθν υγρι ωάςθ (Mοριακι Δυναμικι). ςχζςθ μοριακισ δομισ και πειραματικϊν μεκόδων. Στατιςτικι μελζτθ των διαςτάςεων των μακρομοριακϊν αλφςεων. Θεωρθτικι μελζτθ ιδιοτιτων πολυμερϊν. Θλεκτρονιακζσ μεταπτϊςεισ.7.9 Οδηγός Σπουδών 49 . Ρρακτικό μζροσ: Ζνα εργαςτθριακό πρόβλθμα Xθμείασ μοντελοποιείται και αναηθτείται θ λφςθ του με προςομοίωςθ ςτον Hλεκτρονικό Yπολογιςτι. Θεωρθτικό μζροσ: Mοριακι γεωμετρία και ενζργεια. Ρεριςτροωικι δομι των θλεκτρονιακϊν καταςτάςεων.1. BIBΛIOΓPAΦIKH Ή/KAI EPΓAΣTHPIAKH EPEYNA Tα κζματα ορίηονται από τουσ διδάςκοντεσ. MONTEΛA ΣTH XHMEIA KAI ΣTH BIOXHMEIA Tο μάκθμα περιλαμβάνει κεωρθτικό και πρακτικό μζροσ. Ρεδία δυνάμεων. Kινθτικι ςταδιακϊν αντιδράςεων πολυμεριςμοφ και μοριακι κατανομι των λαμβανομζνων προϊόντων. 8.1. Δονθτικι και περιςτροωικι δομι των θλεκτρονιακϊν μεταπτϊςεων. 8.9.8 HΛEKTPONIKH ΦAΣMATOΣKOΡIA Βαςικζσ και διθγερμζνεσ θλεκτρονιακζσ καταςτάςεισ. 8. πεπτίδια. Φαςματοςκοπία. Kβαντοχθμεία και Mοριακι Mθχανικι. Mοριακι Δυναμικι. 8. πεδία δυνάμεων τθσ Δονθτικισ Φαςματοςκοπίασ και Mοριακισ Mθχανικισ (MM2). Ρ΢ΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Βλζπετε 7. νουκλεοτίδια. Eωαρμογζσ τθσ Mοριακισ Mθχανικισ ςτθ ςτερεοχθμεία και ταχφτθτεσ αντιδράςεων. Iςορροπία ωάςεων. Eνεργειακι ελαχιςτοποίθςθ. Ωςμωτικι πίεςθ.1. Διάχυςθ του ωωτόσ υπό των μακρομοριακϊν διαλυμάτων. Eωαρμογζσ ςτθ ςτερεά κατάςταςθ.1. κανόνεσ επιλογισ. Στατιςτικι Θερμοδυναμικι μακρομοριακϊν διαλυμάτων. Iξϊδεσ. ΡPOXΩPHMENO EPΓAΣTHPIO ΦYΣIKΟΧΗΜΕΙΑΣ KAI ΘEΩPHTIKHΣ XHMEIAΣ Θζματα κα ορίηονται από τουσ διδάςκοντεσ ςε πεδία όπωσ: Kρυςταλλογραωία. Διαλυτότθτα και κλαςματοποίθςθ μακρομορίων. Iδιότθτεσ μακρομορίων ευριςκομζνων ςε ςτερει κατάςταςθ. υδατάνκρακεσ.11 . Eωαρμογζσ MM2 ςε ςτεροειδι. 8. Kινθτικι αλυςωτϊν αντιδράςεων μζςω ιόντων και μοριακι κατανομι των λαμβανομζνων προϊόντων.

ωωτοςφνκεςθ και αναπνοι. MHXANIΣMOI ANOPΓANΩΝ ΑΝΤΙΔ΢ΑΣΕΩΝ Θερμοδυναμικι και κινθτικι ςτακερότθτα των χθμικϊν ενϊςεων.2.2. και αδρανοφσ ατμόςωαιρασ. Συγχεόμενα και ςυμπτυςςόμενα παραγοντικά πειράματα.3. Bιολογία των αμετάλλων. του πλουτωνίου και των ενϊςεϊν τουσ. Διαςπορά των δεδομζνων. Xθμεία ακτινιδίων. όπου αυτό είναι απαραίτθτο. Αντιδράςεισ πυρθνόωιλθσ αντικατάςταςθσ ςτα επίπεδα τετραγωνικά ςφμπλοκα. Ρειραματικά ςωάλματα. EPΓAΣTHPIO ΡPOXΩPHMENHΣ ANOPΓANHΣ XHMEIAΣ Σφνκεςθ και μελζτθ πολφπλοκων ανόργανων και ςυμπλόκων ενϊςεων με χριςθ. Ραραγοντικά πειράματα. Mζτρα ςθμαντικότθτασ (κανονικι διακφμανςθ. Aιμογλοβίνθ και μυογλοβίνθ. Διαδοχικι δοκιμι ςθμαντικότθτοσ.χαμθλζσ κερμοκραςίεσ). δοκιμι-F.4. 8. KYKΛOΣ BAΣIKHΣ KAI EΦAPMOΣMENHΣ ANOPΓANHΣ KAI ANAΛYTIKHΣ XHMEIAΣ 8.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2. BIOANOPΓANH XHMEIA Mεταλλοπορωυρίνεσ. του ουρανίου. 8. Αντιδράςεισ οξείδωςθσ-αναγωγισ. Aπαραίτθτα ςτοιχεία και ιχνοςτοιχεία ςτα βιολογικά ςυςτιματα.2.5. Tεχνικι τθσ ακροιςτικισ ςυςςϊρευςθσ.2. Bιο-οξειδοαναγωγικά αντιδραςτιρια και μθχανιςμοί. Σχεδιαςμόσ πειραμάτων. ωαςματοςκοπίεσ υπερφκρου και ορατοφ υπεριϊδουσ και με θλεκτροχθμεία. Συςτθματικι μελζτθ του κορίου. Xλωροωφλλθ. 8. Aπλι γραμμικι ςυμμεταβολι.2. Ζνηυμα. δοκιμι-t. κυτιοχρϊματα. Φυςικι ςτακεροποίθςθ του αηϊτου. Mαγνθτοχθμεία. Aνάλυςθ τθσ διακφμανςθσ. δοκιμι x2). Αντιδράςεισ πυρθνόωιλθσ αντικατάςταςθσ ςε οκταεδρικά ςφμπλοκα. Ρολλαπλι ςυν-μεταβολι. Λανκανιδικι ςυςτολι. Φυςικοχθμικι μελζτθ των παραςκευαςκζντων μορίων με μαγνθτοχθμεία (κερμοκραςία περιβάλλοντοσ .1. 50 Οδηγός Σπουδών . ΣTATIΣTIKH EΡEΞEPΓAΣIA ΡEIPAMATIKΩN ΔEΔOMENΩN ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Γενικι άποψθ τθσ ςτατιςτικισ. XHMEIA ΛANΘANIΔIΩN-AKTINIΔIΩN Eιςαγωγι ςτθ Xθμεία των λανκανιδίων. 8.2. Μθχανιςμοί αντιδράςεων αντικαταςτάςεωσ των ςυμπλόκων ενϊςεων. Αντιδράςεισ πυρθνόωιλθσ αντικατάςταςθσ ςε μόρια που ζχουν αρικμό εντάξεωσ 4. Φαςματοςκοπία.

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

8.2.6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑ΢ΑΚΤΗ΢ΙΣΜΟΥ ΣΤΕ΢ΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑ΢ΜΟΓΕΣ
(α) Eιςαγωγικζσ ζννοιεσ ςτουσ καταλφτεσ και τθν κατάλυςθ επαωισ.
(β) Ρροςδιοριςμόσ: 1) των ωυςικϊν, 2) των ςυνολικϊν χθμικϊν χαρακτθριςτικϊν, 3)
των χθμικϊν χαρακτθριςτικϊν των επιωανειϊν, των ςτερεϊν καταλυτϊν και
ωορζων.
(γ) Ηεολικικά υλικά και εωαρμογζσ τουσ ςτθν κατάλυςθ.
(δ) Μζκοδοι χθμικισ ανάλυςθσ και τεχνικζσ χαρακτθριςμοφ ηεολικικϊν υλικϊν.
(ε) Bιβλιογραωικι εργαςία ςε κάποιο κζμα ςτο πεδίο του μακιματοσ.
8.2.7. XHMEIA ΡEPIBAΛΛONTOΣ
Ειςαγωγι ςτισ ζννοιεσ του περιβάλλοντοσ, ρφπανςθσ, μόλυνςθσ, υποβάκμιςθσ, ςτισ
οικολογικζσ ζννοιεσ κακϊσ και ςτα αίτια και τα είδθ τθσ ρφπανςθσ. Bιοςυςϊρευςθ,
βιολογικι μεγζκυνςθ, ςυντελεςτισ βιοςυςϊρευςθσ, τοξικότθτα. Φαινόμενο
ευτροωιςμοφ. Υδρόςωαιρα: Κφκλοσ νεροφ, ιδιότθτεσ του νεροφ, χθμεία ωυςικϊν νερϊν,
χθμικά ςτοιχεία και ενϊςεισ τουσ ςτο νερό (διαλυμζνο οξυγόνο, διαλυμζνο άηωτο,
διαλυμζνο διοξείδιο του άνκρακα, μεταλλικά ιόντα, αλκαλικότθτα, οξφτθτα). ΢φπανςθ των
νερϊν: Ραράμετροι οργανικισ ρφπανςθσ, αιωροφμενα ςτερεά, κερμικι αλλοίωςθ,
μικροβιακι μόλυνςθ. Οργανικζσ ενϊςεισ, επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον, τοξικότθτα και
μζκοδοι προςδιοριςμοφ αυτϊν (χλωριωμζνοι αλειωατικοί υδρογονάνκρακεσ, ωαινόλεσχλωροωαινόλεσ, χλωριωμζνεσ αρωματικζσ ενϊςεισ, πολυχλωριωμζνεσ διβενηο-n-διοξίνεσ
και διβενηοωουράνια, παραςιτοκτόνα, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνκρακεσ),
χρϊματα βαωισ. Λιπάςματα, απορρυπαντικά, υδρογονάνκρακεσ πετρελαίου: επιπτϊςεισ
ςτο περιβάλλον και τοξικότθτα αυτϊν. Βαρζα μζταλλα και ενϊςεισ τουσ (υδράργυροσ,
μόλυβδοσ, κάδμιο). Επιπτϊςεισ ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό και ςτο περιβάλλον.
Ατμόςωαιρα: Δομι και χθμικι ςφςταςθ, χθμικζσ-ωωτοχθμικζσ αντιδράςεισ. ΢φπανςθ
ατμόςωαιρασ: Μορωζσ αζριων ρφπων, παράμετροι ατμοςωαιρικισ ρφπανςθσ (μονοξείδιο
του άνκρακα, οξείδια του αηϊτου, οξείδια του κείου, υδρογονάνκρακεσ, αιωροφμενα
ςωματίδια και μζκοδοι προςδιοριςμοφ τουσ). ΢φπανςθ εςωτερικϊν χϊρων, ςχετικά
προβλιματα, παράμετροι ποιότθτασ αζρα
εςωτερικϊν χϊρων και μζκοδοι
προςδιοριςμοφ τουσ. Φαινόμενο κερμοκθπίου, Καταςτροωι όηοντοσ. Διαςπορά αζριων
ρφπων. Θερμοκραςιακζσ αναςτροωζσ, Καπνομίχλεσ, Πξινθ βροχι.
8.2.8. ΕΦΑ΢ΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤ΢ΟΧΗΜΕΙΑ-ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ
ΑΙΣΘΗΤΗ΢ΩΝ
Σκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι θ ανάπτυξθ βαςικϊν εννοιϊν τθσ
Θλεκτροχθμείασ και επιλεγμζνων Θλεκτροχθμικϊν τεχνικϊν, οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται
ςτθν ανάπτυξθ, μελζτθ και εωαρμογι χθμικϊν και βιοχθμικϊν βιοαιςκθτιρων. Θ φλθ του
Οδηγός Σπουδών

51

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

μακιματοσ περιλαμβάνει τισ παρακάτω ενότθτεσ και δίδεται με ζμωαςθ ςτισ αναλυτικζσ
εωαρμογζσ των παραπάνω αιςκθτιρων, προςπακϊντασ να καλφψει ζνα ςθμαντικό
κεωάλαιο τθσ ςφγχρονθσ Αναλυτικισ Χθμείασ.
α) Γενικζσ αρχζσ Θλεκτροχθμείασ (ειςαγωγικζσ ζννοιεσ, δομι και κερμοδυναμικι τθσ
διεπιωάνειασ θλεκτροδίου-διαλφματοσ, κινθτικι θλεκτροδιακϊν αντιδράςεων), β)
Μθχανιςμοί θλεκτροδιακϊν αντιδράςεων, γ) Αμπερομετρία, δ) Κυκλικι βολταμμετρία, ε)
Χρονοκουλομετρία-Χρονοαμπερομετρία,
η)
Φαςματοςκοπία
εμπζδθςθσ,
θ)
Αμπερομετρικοί αιςκθτιρεσ, κ) Αμπερομετρικοί βιοαιςκθτιρεσ, ι) Χθμικοί και
ανοςοχθμικοί εμπεδθςιομετρικοί αιςκθτιρεσ, κ) Εμπορικά διακζςιμοι βιοαιςκθτιρεσ.
8.2.9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΢ΥΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ TEXNOΛOΓIA ΡPOΣTAΣIAΣ ΡEPIBAΛΛONTOΣ
Tο πρόβλθμα του κζρδουσ-κόςτουσ κατά τον ζλεγχο τθσ ρφπανςθσ. Tφποι υγρϊν
αποβλιτων. Eυτροωιςμόσ. Διεργαςίεσ ελζγχου υγρϊν αποβλιτων. Ρρωτογενισ
επεξεργαςία. Δευτερογενισ επεξεργαςία. Pοι διά κλίνθσ. Δεξαμενζσ αεριςμοφ. Tριτογενισ
επεξεργαςία. Xθμικι επεξεργαςία. Φιλτράριςμα. Ρροςρόωθςθ από άνκρακα.
Aπομάκρυνςθ αηωτοφχων. Xλωρίωςθ και οηονίωςθ. Iοντοεναλλαγι. Hλεκτροδιαπίδυςθ.
Aντίςτροωθ ϊςμωςθ. Eπεξεργαςία υγρϊν αποβλιτων ειδικϊν μονάδων (υψικάμινοι και
χαλυβουργίεσ, βιομθχανίεσ αλουμινίου, διχλιςτιρια πετρελαίου, χθμικζσ βιομθχανίεσ,
βιομθχανίεσ πουλερικϊν-κρζατοσ-ιχκφων, βιομθχανίεσ γάλακτοσ-κονςερβϊν-ωροφτωνλαχανικϊν, βιομθχανίεσ ποτϊν, χαρτοβιομθχανίεσ, υωαντουργεία-βαωεία, βυρςοδεψεία,
κερμοθλεκτρικοί ςτακμοί, ορυχεία, απορρυπαντικά, οικιακοί υπόνομοι). Mόλυνςθ τθσ
ατμόςωαιρασ. Φυςικζσ πθγζσ μόλυνςθσ τθσ ατμόςωαιρασ ςε οικουμενικι κλίμακα. Tο
CO2. Aιωροφμενα ςωματίδια. Tεχνθτζσ πθγζσ μόλυνςθσ τθσ ατμόςωαιρασ. Aυτοκίνθταβιομθχανία. Yψικάμινοι, βιομθχανίεσ NH3 και HNO3, βιομθχανίεσ ωωςωορικϊν
λιπαςμάτων. Tρόποι ελζγχου αερίων λυμάτων. Θάλαμοι κατακάκιςθσ, κυκλϊνεσ,
ςυςκευζσ ζκπλυςθσ, ωίλτρα, ωωτομετρικζσ μονάδεσ ρφπανςθσ. Eπεξεργαςία SO2.
Eπεξεργαςία NOx. H ωωτοχθμικι ρφπανςθ. H επίδραςθ των αναςτροωϊν τθσ
κερμοκραςίασ ςτθ μόλυνςθ τθσ ατμόςωαιρασ.
8.2.10. Ρ΢ΟΧΩ΢ΗΜΕΝΟ Ε΢ΓΑΣΤΗ΢ΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Tα κζματα ορίηονται από τουσ διδάςκοντεσ.
8.2.11. BIBΛIOΓPAΦIKH Ή/KAI EPΓAΣTHPIAKH EPEYNA
Tα κζματα ορίηονται από τουσ διδάςκοντεσ.
8.2.12 . Ρ΢ΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Βλζπετε 7.9
52 Οδηγός Σπουδών

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

3. KYKΛOΣ OPΓANIKHΣ XHMEIAΣ
8.3.1. OPΓANIKH ΦΩTOXHMEIA
Θλεκρονικι δομι οργανικϊν ενϊςεων. Αλλθλεπίδραςθ ωωτόσ και φλθσ:
α) Απορρόωθςθ και εκπομπι ωωτόσ, β) Μοριακά ωωτοωυςικά ωαινόμενα.
Μθχανιςμοί μεταωοράσ ενζργειασ. Ρειραματικζσ μζκοδοι και τεχνικζσ Laser. Φωτοχθμικζσ
αντιδράςεισ οργανικϊν ενϊςεων.
Χρθςιμότθτα, εωαρμογζσ και προοπτικζσ τθσ ωωτοχθμείασ:
α) Φωτοχθμεία και ηωι (ωωτοςφνκεςθ, μθχανιςμόσ όραςθσ, ωωτοϊατρικι και
ωωτοβιολογία, αντιθλιακι προςταςία) β) Φωτοχθμεία, τεχνολογία, υλικά
(ωωτοαπεικόνιςθ, ωωτογραωία, ωωτοχρωμικά ςυςτιματα, ωωτοπολυμεριςμοί,
ωωτοχθμικι ωφνκεςθ υλικϊν, υπερμοριακι ωωτοχθμεία, ωωτοαποικοδόμθςθ και
ωωτοςτακεροποίθςθ υλικϊν, βιομθχανικι ωωτοχθμεία, οπτικι αποκικευςθ
πλθροωοριϊν) γ) Φωτοχθμεία, οικολογία, παραγωγι ενζργειασ (ατμοςωαιρικι
ωωτοχθμεία, ωωτοκατεργαςία τοξικϊν ρυπαντϊν, αποκικευςθ και χριςθ θλιακισ
ενζργειασ)
8.3.2. OPΓANIKH ΣYNΘEΣH
Aναγωγι. Oξείδωςθ. Kαρβανιόντα. Συηυγισ προςκικθ. Ρροςταςία δραςτικϊν
ομάδων. Aλδολικι αντίδραςθ. Διπολικζσ κυκλοπροςκικεσ. *2+4+ Διπολικι
κυκλοπροςκικθ. Σιγματροπικζσ αντιδράςεισ. Kαρβζνια (ι καρβενοειδι). Tandem
αντιδράςεισ. Oι ςουλωόνεσ ςτθν Oργανικι Xθμεία. Kετζνεσ. Xειρομορωία και αςφμμετρθ
ςφνκεςθ. Aςφμμετρθ ςφνκεςθ. Σφνκεςθ 8-μελϊν δακτυλίων. Φυςικά προϋόντα.
8.3.3. XHMEIA ΡOΛYMEPΩN
Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ. Ονοματολογία Ρολυμερϊν. Διαλφματα πολυμερϊν. Mζςα
μοριακά βάρθ κατ’ αρικμό και κατά βάροσ. Ρροςδιοριςμόσ αυτϊν και χρθςιμοποιοφμενεσ
τεχνικζσ. Οςμομετρία, κρυοςκοπία, ηεςεοςκοπία, ςκζδαςθ του ωωτόσ (light scattering),
ιξωδομετρία. Χρωματογραωία πθκτισ (gel permeation chromatography). Γυροςκοπικι
ακτίνα, αδιατάρακτεσ διαςτάςεισ των μακροαλυςίδων. Χθμικι δομι και μορωολογία
πολυμερϊν. Μοριακό βάροσ και διαμοριακζσ δυνάμεισ. Θερμοκραςία υαλϊδουσ
μετάπτωςθσ. Στερεοχθμεία και κρυςταλλικότθτα. Χθμικι δομι και ιδιότθτεσ πολυμερϊν.
Μθχανικζσ ιδιότθτεσ, κερμικι αντοχι, αγωγιμότθτα, αποικοδομθςιμότθτα. Διαδικαςία
ςταδιακοφ πολυμεριςμοφ, χθμεία και κινθτικι του. Ζλεγχοσ του μοριακοφ βάρουσ.
Ρολυεςτζρεσ, πολυαμίδια. Αλυςωτόσ πολυμεριςμόσ. Θ επιλογι του δραςτικοφ κζντρου.
Ρολυμεριςμόσ με ελεφκερεσ ρίηεσ, εκκινθτζσ ελευκζρων ριηϊν, ωωτοεκκινθτζσ και
ιδιότθτζσ τουσ. Κινθτικι του πολυμεριςμοφ. ‘’Ελεγχόμενοσ’’ ριηικόσ ωωτοπολυμεριςμόσ,
Οδηγός Σπουδών

53

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ωωτολικογραωία. ΦYΣIKA ΡPOΪONTA KAI ETEPOKYKΛIKEΣ ENΩΣEIΣ Eιςαγωγι. 8. Μοριακά μοντζλα (πρότυπα) και επίπεδθ απεικόνιςθ των μορίων. ςιμετιδίνθ (κεραπεία ζλκουσ). Ρεπτίδια και πρωτεΐνεσ (πρωτοταγισ ςφνταξθ. ΡEΡTIΔOXHMEIA Eιςαγωγι (α-αμινοξζα ςυςτατικά των πρωτεϊνϊν. αντιδράςεισ μεταωοράσ. ΦAΣMATOΣKOΡIA OPΓANIKΩN ENΩΣEΩN Eιςαγωγι. Ρολυμεριςμόσ Ziegler-Natta. πεπτιδικϊν αλυςίδων και παραγϊγων τουσ.4. καωεΐνθ. Oνοματολογία. NMR 1H. Άλλεσ κατθγορίεσ πολυμερϊν. ανεφρεςθ τθσ πρωτοταγοφσ ςυντάξεωσ.6. αναςτολείσ.3.7. κινίνθ. Ανιοντικόσ πολυμεριςμόσ. ΣTEPEOXHMEIA OPΓANIKΩN ENΩΣEΩN Μοριακά τροχιακά. Pετροςυνκετικι ανάλυςθ. κεωρία του πεπτιδικοφ δεςμοφ. μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται ςτθν εξερεφνθςθ τθσ πρωτοταγοφσ ςυντάξεωσ). ελλιπτιςίνθ και ανκραμυκίνθ. ςτερεοχθμεία των ααμινοξζων. Ρεπτιδικι ςφνκεςθ *ςθμαςία τθσ Συνκετικισ Ρεπτιδικισ Xθμείασ.3. Φαςματοςκοπία θλεκτρονικοφ ςυντονιςμοφ του spin (ESR).3. Mζκοδοσ ςφνκεςθσ ετεροκυκλικϊν δακτυλίων ςφμωωνα με το είδοσ αλλθλεπίδραςθσ ςτο ςτάδιο τθσ κυκλοποίθςθσ. Φάςματoμετρία μάηθσ. Hλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία Φλθ. 8.και 13C) και ωαςματομετρικι MS ανάλυςθ οριςμζνων ετεροκυκλικϊν ενϊςεων. Oλικι ςφνκεςθ τεχνθτϊν ετεροκυκλικϊν ενϊςεων ωαρμακευτικοφ ενδιαωζροντοσ: Valium. Alprazolam (αναλγθτικά). Librium. πυριμεκαμίνθ (αντιελονοςιακι δράςθ) και οξαμνικίνθ (παραςιτοκτόνο). πεπτίδια-Ρεπτιδικι Xθμεία). Δυναμικι ςτερεοχθμεία. α-Aμινοξζα (τα αμινοξζα ωσ ιόντα. επιβραδυντζσ.3. αμωολυτικόσ χαρακτιρασ των πεπτιδίων και πρωτεϊνϊν. 54 Οδηγός Σπουδών . 8. ωαινόμενο τθσ αυτοεπιτάχυνςθσ. Ρολυμεριςμόσ μετάκεςθσ. Aπομόνωςθ και ταυτοποίθςθ ωυςικϊν ετεροκυκλικϊν ενϊςεων. Oλικι ςφνκεςθ ωυςικϊν ετεροκυκλικϊν ενϊςεων βιολογικοφ ενδιαωζροντοσ: νικοτίνθ. ‘’Ηωντανόσ’’ πολυμεριςμόσ. UV. ςυμβολικι γραωι αμινοξζων. αναλυτικζσ μζκοδοι προςδιοριςμοφ των αμινοξζων). Στερεοϊςομζρεια. Φαςματοςκοπία IR/ Raman. πολυμερι ωωτοχρωμικά ςυςτιματα. Ανάλυςθ διαμόρωωςθσ. τα ςτάδια τθσ πεπτιδικισ ςυνκζςεωσ. Φαςματοςκοπία πυρθνικοφ μαγνθτικοφ ςυντονιςμοφ (NMR). Κατιοντικόσ πολυμεριςμόσ. Φαςματοςκοπικι (IR. Φαςματοςκοπία υπεριϊδουσ/ορατοφ (UV/VIS).5. παραςκευι των α-αμινοξζων. χθμικζσ αντιδράςεισ και. Φυςικζσ ετεροκυκλικζσ ενϊςεισ και τεχνθτζσ ετεροκυκλικζσ ενϊςεισ ωαρμακευτικοφ ενδιαωζροντοσ. 8. τεχνικζσ διεξαγωγισ του πολυμεριςμοφ.

αλυςιδωτι αντίδραςθ πολυμεράςθσ).8. Bιολογικζσ μεμβράνεσ . ορμόνεσ γαςτροεντερικοφ ςυςτιματοσ. Ρεπτιδικζσ ορμόνεσ-δομιβιολογικι δράςθ *Oρμόνεσ ιςτϊν (κινίνεσ). βιοςφνκεςθ και επεξεργαςία ευκαρυωτικοφ mRNA. ανάλυςθ τθσ πρωτοταγοφσ δομισ του DNA. Tριςδιάςτατθ ςφνταξθ πρωτεϊνϊν και πεπτιδίων (διαμόρωωςθ τθσ πεπτιδικισ αλυςίδασ. θ γεωμετρία του πεπτιδικοφ δεςμοφ. αλλθλουχίεσ ShineDelgarno. ςυςχζτιςθ τθσ ςυντάξεωσ με τθ βιολογικι δράςθ). αναςφνδεςθ του RNA (RNA splicing)+. προςταςία του C-τελικοφ αμινοξζοσ. θ δράςθ τθσ Rνάςθσ-P.λειτουργία. προςταςία των πλευρικϊν δραςτικϊν ομάδων. ορμόνεσ αδζνων+. BIOXHMEIA III Nουκλεϊνικά Oξζα: Eπιλογζσ κεμάτων από τθν αντιγραωι του DNA (μoριακζσ αλλθλεπιδράςεισ ςτθν περιοχι ζναρξθσ τθσ αντιγραωισ. μοριακζσ αλλθλεπιδράςεισ ςτθν περιοχι ζναρξθσ τθσ πρωτεϊνοςφνκεςθσ.10 . Aλλθλεπιδράςεισ νουκλεϊνικϊν οξζων με μικρά βιολογικά μόρια και θ κεραπευτικι τουσ ςθμαςία.9 4. 8. τριτοταγισ ςφνταξθ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ μζκοδοι που εωαρμόηονται ςτα διάωορα ςτάδια τθσ πεπτιδικισ ςυνκζςεωσ (προςταςία τθσ N-τελικισ αμινομάδασ. Eπιλογζσ κεμάτων από τθ βιοςφνκεςθ πρωτεϊνϊν (δομι των ριβοςωμάτων. δυνάμεισ και παράγοντεσ που επιδροφν ςτθ διαμόρωωςθ.3. μζκοδοσ πεπτιδικισ ςυνκζςεωσ ςε ςτερει ωάςθ. BIBΛIOΓPAΦIKH Ή/ KAI EPΓAΣTHPIAKH EPEYNA Tα κζματα ορίηονται από τουσ διδάςκοντεσ. Bιολογικι Οδηγός Σπουδών 55 .1.3. το πρόβλθμα τθσ ρακεμιϊςεωσ κατά τθν πεπτιδικι ςφνκεςθ)+. Eπιλογζσ κεμάτων από το μεταβολιςμό του RNA *βιοςφνκεςθ-επεξεργαςία tRNA. ςχθματιςμόσ του πεπτιδικοφ δεςμοφ). Ρ΢ΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Βλζπετε 7. Ραράπλευρεσ αντιδράςεισ ςτθν πεπτιδικι ςφνκεςθ.3.9. τεταρτοταγισ ςφνταξθ.4. δευτεροταγισ ςφνταξθ πολυπεπτιδικϊν αλυςίδων. 8. Mερικζσ από τισ βιολογικζσ προεκτάςεισ τθσ Ρεπτιδοχθμείασ. KYKΛOΣ BIOXHMEIAΣ KAI KΛINIKHΣ XHMEIAΣ 8. πρωτεϊνικοί παράγοντεσ πρωτεϊνοςφνκεςθσ). Διαχωριςμόσ και απομόνωςθ πεπτιδίων και πρωτεϊνϊν.βιολογικι ςθματοδότθςθ (δομι βιολογικϊν μεμβρανϊν . EPΓAΣTHPIO ΡPOXΩPHMENHΣ OPΓANIKHΣ ΣYNΘEΣHΣ Ρροχωρθμζνθ οργανικι ςφνκεςθ ςε κζματα που ςχετίηονται μe τισ ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ των διδαςκόντων μελϊν ΔΕΡ του Εργαςτθρίου Οργανικισ Χθμείασ. 8. Mεταωορά μζςω βιολογικϊν μεμβρανϊν.

9) Ρροςδιοριςμόσ αμινοτρανςωεραςϊν και γαλακτικισ αωυδρογονάςθσ οροφ. 2) Hλεκτροωόρθςθ πρωτεϊνϊν οροφ.3. Δομι πρωτεϊνϊν (ιδιότθτεσ αμινοξζων. ανοςοχθμικζσ μζκοδοι. Mεταβολιςμόσ αςβεςτίου-ωωςωορικϊν-διαταραχζσ. Στρατθγικι ςτθ μελζτθ βιολογικϊν μακρομορίων). πρωτεΐνεσ. Σφςταςθ Ρρωτεϊνϊν. Aλλθλεπιδράςεισ πρωτεϊνϊν-λιπιδίων. Δομι των ενηφμων. Mζκοδοι μελζτθσ διαωόρων ιδιοτιτων του ενηυμικοφ μορίου.4. 6) Ρροςδιοριςμόσ ουρίασ-ουρικοφ οξζοσ οροφ. 8) Ρροςδιοριςμόσ χολερυκρίνθσ οροφ. ενδοεργαςτθριακόσ και εξωεργαςτθριακόσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ. BIOΡOΛYMEPH Eιςαγωγι ςτθ Bιοωυςικι Xθμεία των βιολογικϊν μακρομορίων (επίπεδα δομϊν βιομορίων. Aκινθτοποίθςθ ενηφμων).ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ςθματοδότθςθ-υποδοχείσ μεμβρανϊν. 7) Ρροςδιοριςμόσ K+. εργαςτθριακζσ μζκοδοι Kλινικισ Xθμείασ. Ρολυςακχαρίτεσ (δομι και λειτουργία. λιποειδι ςτισ κυτταρικζσ μεμβράνεσ). 3) Hλεκτροωόρθςθ λιποπρωτεϊνϊν οροφ. Nευροδιαβίβαςθ. μεταβολιςμόσ ςιδιρου. Θζματα Eνηυμολογίασ (ενηυμικζσ τεχνικζσ. κλινικι αξιολόγθςθ του εργαςτθριακοφ ελζγχου. Eργαςτθριακζσ Αςκιςεισ Kλινικισ Xθμείασ: 1) Aίμα: Ρροςδιοριςμόσ αιματοκρίτθ-αιμοςωαιρίνθσ. Kινθτικι ενηυμικϊν αντιδράςεων. Ρρωτοταγισ-δευτεροταγισ-τριτοταγισ-τεταρτοταγισ δομι). Bιοχθμικόσ ζλεγχοσ τθσ λειτουργίασ του ιπατοσ και των χολθωόρων οδϊν. Bιοχθμικόσ ζλεγχοσ τθσ λειτουργίασ του γαςτρεντερικοφ ςωλινα. Oξεοβαςικι ιςορροπία. 5) Γενικι εξζταςθ οφρων . Λιπίδια ςε βιολογικζσ μεμβράνεσ. Διαγνωςτικι ςθμαςία των ενηφμων ςτθν Kλινικι Xθμεία. Mεταβολιςμόσ ουρικοφ οξζοσ-ουρικι αρκρίτιδα. KΛINIKH XHMEIA KAI EPΓAΣTHPIO KΛINIKHΣ XHMEIAΣ Tο Kλινικό Xθμικό Eργαςτιριο: Oργάνωςθ . τιμζσ αναωοράσ. 8. 13) Ρροςδιοριςμόσ ςιδιρου και ωερριτίνθσ οροφ. Ρρωτεΐνεσ ςε βιολογικζσ μεμβράνεσ. Bιοχθμικόσ ζλεγχοσ των κακοικων νόςων-καρκινικοί δείκτεσ.κάκαρςθ κρεατινίνθσ. διαταραχζσ νεροφ και θλεκτρολυτϊν. Eνδοκρινείσ αδζνεσ . αναιμίεσ. Bιοχθμεία ερυκρϊν αιμοςωαιρίων.2. Θζματα Kλινικισ Bιοχθμείασ: Ρρωτεΐνεσ του πλάςματοσ. Bιοχθμικόσ ζλεγχοσ τθσ νεωρικισ λειτουργίασ. 12) Ρροςδιοριςμόσ 17-κετοςτεροειδϊν οφρων. 4) Ρροςδιοριςμόσ χολθςτερόλθσ-τριγλυκεριδίων οροφ. Διαμορωωτικι ανάλυςθ και δυνάμεισ που κακορίηουν τθ δομι πρωτεϊνϊν (γεωμετρία 56 Οδηγός Σπουδών . Δειγματολθψία. ανοςοςωαιρίνεσ-ςτοιχεία ανοςολογίασ. Na+ οροφ.4. Eπίπεδα ωαρμάκων-ζλεγχοσ. μεταβολιςμόσ αιμοςωαιρίνθσ.ιδιαιτερότθτεσ . Kανόνεσ ςτατιςτικισ ςτθν Kλινικι Xθμεία. επιλογι μιασ εργαςτθριακισ μεκόδου. 11) Ρροςδιοριςμόσ γλυκόηθσ οροφ. λιποειδι και λιποπρωτεΐνεσ πλάςματοσ. 10) Ρροςδιοριςμόσ β-χοριακισ γοναδοτροπίνθσ οροφ. αυτοματιςμόσ και θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ ςτο Kλινικό Xθμικό Eργαςτιριο. Σακχαρίτεσ ςυνδεδεμζνοι με πεπτίδια. Πραςθ).ορμόνεσ. 8.κανόνεσ αςωαλείασ.

Eπίδραςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ του ενηφμου. Tι είναι μεταλλαξογζνεςθ. Mεταλλακτικά γονίδια.Ρρωτόκολλο κακαριςμοφ). Aντιςτροωι μεταλλαγϊν. Kριτιρια κακαρότθτασ . τυχαίεσ μεταλλαγζσ. ο β’ νόμοσ τθσ κερμοδυναμικισ ςτον ζμβιο κόςμο. κεωρίεσ για τθν εμωάνιςθ τθσ ηωισ ςτον πλανιτθ. Yπολογιςμόσ δυναμικισ ενζργειασ. κυτταρικζσ καλλιζργειεσ). Mελζτθ του γενετικοφ υλικοφ. καταςταλτικζσ μεταλλαγζσ. τρανςωεραςϊν. είδθ μεταλλαγϊν. Mεταλλαξογζνεςθ (θ ποικιλομορωία του ζμβιου κόςμου και οι μθχανιςμοί που τθ διζπουν.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ πολυπεπτιδικισ αλυςίδασ. Oι παράγοντεσ που επιδροφν ςτθν ταχφτθτα τθσ ενηυμικισ αντίδραςθσ. Διάωορεσ μζκοδοι προςδιοριςμοφ τθσ ενηυμικισ δραςτικότθτασ. Οδηγός Σπουδών 57 . Σφμπλοκο ενηφμου-υποςτρϊματοσ. τρανςποηονιακι μεταλλαξογζνεςθ. Ρθγζσ ενηφμων . Xθμικι βάςθ τθσ μεταλλαξογζνεςθσ. αναςτροωζσ. απομόνωςθ μεταλλαγμζνων ςτελεχϊν.4. Eνηυμικοί μθχανιςμοί: (α) ςυνζνηυμα-ςυμπαράγοντεσ (β) Ραραδείγματα αντιδράςεων-μθχανιςμϊν (οξειδορεδουκταςϊν. Yδρόωοβεσ αλλθλεπιδράςεισ και δομι νεροφ.αποωωςωορυλίωςθ ενηφμων). MOPIAKH BIOΛOΓIA NOYKΛEΪNIKΩN OΞEΩN Eιςαγωγι (προζλευςθ τθσ ηωισ. H ςπουδι ενόσ ενηφμου.ςυςτθματικι κατάταξθ ενηφμων. Bαςικζσ τεχνικζσ για τθ μελζτθ τθσ δομισ βιοπολυμερϊν: κυκλικόσ διχρωϊςμόσ .4. χθμικζσ αλλοιϊςεισ τθσ δομισ του DNA.5. χθμικά μεταλλαξογόνα. Mθχανιςμοί διόρκωςθσ των μεταλλαγϊν. Mζκοδοι κακαριςμοφ των ενηφμων. Eπίδραςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ του υποςτρϊματοσ. Ροςοτικι μζτρθςθ τθσ ενηυμικισ δραςτικότθτασ). H κεωρία τθσ εξζλιξθσ. Kινθτικι των ενηυμικϊν αντιδράςεων (ςπουδαιότθτα τθσ κινθτικισ μεκοδολογίασ. Mεταλλαξογόνοι παράγοντεσ. 8. μεταλλαξογζνεςθ in vitro. Eπίδραςθ τθσ κερμοκραςίασ. Δεςμοί υδρογόνου. επαγόμενεσ μεταλλαγζσ.υπζρυκροσ ακτινοβολία.εκλογι κατάλλθλθσ πθγισ. λιγαςϊν).4. υδρολαςϊν. πείραμα του Miller. επιςκευι του DNA. πϊσ μελετάται. μοριακι εξζλιξθ. Aλλοςτερικά και ςυνεργειακά ωαινόμενα. Γενικευμζνθ αναςτολι. ιςομεραςϊν. Διςουλωιδικοί δεςμοί. Eκλογι μεκόδου προςδιοριςμοφ τθσ ενηυμικισ δραςτικότθτασ. Ρρόβλεψθ τθσ δομισ πρωτεϊνϊν). προζλευςθ των ειδϊν. βιοχθμικζσ μεταλλαγζσ. ακτινοβολίεσ. 8. Iοντικζσ αλλθλεπιδράςεισ. Eπίδραςθ του pH. Oνομαςία . Φφςθ και προςδιοριςμόσ ενηυμικϊν αντιδράςεων (κριτιρια ενηυμικισ δράςθσ. Eκχφλιςθ ενηφμων από τθν κατάλλθλθ πθγι. ζλεγχοσ χθμικϊν ουςιϊν για μεταλλαξογόνο δράςθ). λυαςϊν. Eνηυμικζσ τεχνικζσ (γενικι διαδικαςία χειριςμοφ των ενηφμων. Pφκμιςθ δράςθσ ενηφμων με ομοιοπολικι τροποποίθςθ τθσ δομισ τουσ (περιοριςμζνθ πρωτεόλυςθ ενηφμων. Φωςωορυλίωςθ . Ραραγωγι τφπων αναςτολζων). ωυςικοί μεταλλαξογόνοι παράγοντεσ. ENZYMOΛOΓIA Iςτορικι αναδρομι τθσ ςπουδισ των ενηφμων και θ ωφςθ τουσ. μορωολογικζσ μεταλλαγζσ.

οι νόμοι του Mendel. BIOTEXNOΛOΓIA Eιςαγωγι (τι είναι Bιοτεχνολογία. ζλεγχοσ 58 Οδηγός Σπουδών . κίνθτρα για τθ γενετικι βελτίωςθ ςτελεχϊν. Yποςτρϊματα Bιοτεχνολογίασ (κρεπτικά υποςτρϊματα για τθν ανάπτυξθ των κυτταρικϊν καλλιεργειϊν. ςυμβολι ςτθν ποικιλομορωία του ζμβιου κόςμου. μζκοδοι γενετικισ βελτίωςθσ. βιοαποικοδόμθςθ υλικϊν). μοντζλο του Hollyday. χριςθ των πλαςμιδίων. μεταςχθματιςμόσ. μοριακι κλωνοποίθςθ. Ραραγωγι ενζργειασ από βιομάηα (θ βιομάηα ωσ τεχνολογία θλιακισ ενζργειασ. ανάκτθςθ προϊόντοσ). Ραραγωγι μονοκφτταρθσ πρωτεΐνθσ. εωαρμογζσ ςτθ Mεταλλουργία.4. παραγωγι αικανόλθσ. Ραραγωγι οργανικϊν ενϊςεων (οργανικά οξζα. Bιοτεχνολογία και χριςθ των ενηφμων. διαδικαςία ηφμωςθσ. μεταςχθματιςμοί και εμπλουτιςμοί μεταλλευμάτων. Kαταςκευι ςυμπλθρωματικοφ DNA και γονιδιακϊν τραπεηϊν cDNA. μεταβολικόσ διαχωριςμόσ ηυμϊςεων. ςυνδετικζσ ομάδεσ. Συςτιματα περιοριςμοφ και τροποποίθςθσ του DNA. βιομθχανικοί ηυμωτιρεσ. περιοριςτικζσ ενδονουκλεάςεσ. βιομάηα. μείωςισ). μεταγωγι. ιςτορία τθσ Bιοτεχνολογίασ). εωαρμογζσ τθσ μεταβολικισ ρφκμιςθσ. υδρογόνου). χθμικά από βιομάηα). υποςτρϊματα ωσ πθγζσ άνκρακα. εωαρμογζσ τθσ Γενετικισ Mθχανικισ ςτθ Bιοτεχνολογία). Γενετικι Mθχανικι (γενετικόσ αναςυνδυαςμόσ in vitro. λυςογονία. Eωαρμογζσ τθσ Γενετικισ Mθχανικισ. Γενετικόσ αναςυνδυαςμόσ βακτθρίων. γενετικόσ αναςυνδυαςμόσ.δομι. χθμικά-πετροχθμικά ωσ υποςτρϊματα. αλλθλεπίδραςθ με το DNA. Γενετικόσ αναςυνδυαςμόσ ειδικοφ ςθμείου. θ Γενετικι Mθχανικι ςτθ Bιοτεχνολογία. Σφγχρονεσ απόψεισ επί του γενετικοφ αναςυνδυαςμοφ ςτο μοριακό επίπεδο. βακτθριακι ςφηευξθ. μζκοδοι επιλογισ κλωνοποιθμζνων γονιδίων. μεταλλαξογζνεςθ. κεωρθτικά μοντζλα γενετικοφ αναςυνδυαςμοφ. πθγζσ αηϊτου. ωωτοςφνκεςθ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γενετικόσ αναςυνδυαςμόσ (κλαςικι Γενετικι και Mοριακι Γενετικι. κοςμίδια. βιολογικόσ ζλεγχοσ επεξεργαςίασ λυμάτων. μεκανίου. είδθ λυμάτων. προχποκζςεισ. αντιβιοτικά και ςτεροειδι. Kαταςκευι γονιδιακϊν τραπεηϊν. βιοχθμικζσ πορείεσ. τεχνολογία του αναςυνδυαςμζνου DNA. Eωαρμογζσ τθσ Bιοτεχνολογίασ ςτο περιβάλλον (επεξεργαςία λυμάτων. παραγωγι βιοπολυμερϊν. λειτουργία. υποκατάςτατα DNA ωάγων. Γενετικόσ αναςυνδυαςμόσ βακτθριοωάγων.6. Bιομθχανικζσ ηυμϊςεισ (κινθτικζσ παράμετροι τθσ ανάπτυξθσ των μικροοργανιςμϊν. DNA ωάγων. πλαςμίδια. Φορείσ-οχιματα αναςυνδυαςμζνου DNA. αξιολόγθςθ πικανϊν κινδφνων). βιομθχανικζσ παράμετροι ηυμϊςεων. Γενετικι βελτίωςθ βιομθχανικϊν μικροοργανιςμϊν (μικροβιακά ςτελζχθ. αμινοξζα. αποςτείρωςθ. κλωνοποίθςθ γονιδίων. ενηυμικζσ δραςτικότθτεσ. προιόντα ςτθ βιοτεχνολογία). βιοχθμικζσ πορείεσ γενικοφ γενετικοφ αναςυνδυαςμοφ. Eπεξεργαςία και παραγωγι υλικϊν (μικροβιακό “leaching”. Γενετικόσ αναςυνδυαςμόσ ευκαρυωτικϊν κυττάρων. θ πρωτεΐνθ RecA . βελτίωςθ τθσ ωωτοςφνκεςθσ μζςω τθσ βιοτεχνολογίασ. γενικόσ αναςυνδυαςμόσ. 8.

4.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ πακογόνων οργανιςμϊν). οι οποίεσ Οδηγός Σπουδών 59 . προςδιοριςμοφ και ταυτοποίθςθσ τόςο ςε μοριακό επίπεδο.3. 8. ΦYΣIOΛOΓIA TOY ANΘPΩΡOY Tο ευκαρυωτικό κφτταρο (δομι-λειτουργία.μζτρθςθ και χρϊςθ λευκοκυττάρων . Eωαρμογζσ τθσ Bιοτεχνολογίασ ςτθν υγεία. BIBΛIOΓPAΦIKH Ή/ KAI EPΓAΣTHPIAKH EPEYNA Tα κζματα ορίηονται από τουσ διδάςκοντεσ. ολοκλθρϊνει και προςωζρει νζεσ βαςικζσ γνϊςεισ προπτυχιακοφ επιπζδου ςτο αντικείμενο των δομικϊν και λειτουργικϊν χαρακτθριςτικϊν των βιολογικϊν μεμβρανϊν. Ρεπτικό ςφςτθμα (λειτουργία τθσ πζψθσ. 8. Αςχολείται με τθ χθμικι. ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒ΢ΑΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΗΜΑΤΟΣ Θ φλθ αυτοφ του κατ’ επιλογιν μακιματοσ ςυμπλθρϊνει. όςο και ςε υπερμοριακό επίπεδο. Στοιχεία ανοςολογίασ).7. 8. Ρεριλαμβάνει επίςθσ τισ βαςικζσ αρχζσ και τεχνικζσ ανάλυςθσ. Mθχανιςμοί μεταωοράσ διαμζςου τθσ κυτταρικισ μεμβράνθσ). 8. Ρεπτικά υγρά-ςφςταςθρφκμιςθ τθσ ζκκριςισ τουσ-ρόλοσ ςτθν αποικοδόμθςθ των τροωϊν). ΡEΡTIΔOXHMEIA Βλζπετε 8.4. Xθμεία τθσ αναπνοισ). Kφτταρα του αίματοσ-είδθρόλοσ. Σπειραματικι διικθςθ-παραγωγι των οφρων). Tο νευρικό κφτταρο (δομι-λειτουργία. Σφςταςθ-ιδιότθτεσ του αίματοσ. Διζγερςθ του νευρικοφ κυττάρου. επικοινωνία μεταξφ των νευρικϊν κυττάρων). Eνδοκρινείσ αδζνεσ (χθμεία-μθχανιςμοί δράςθσ των ορμονϊν). Eργαςτθριακι άςκθςθ Φυςιολογίασ: Tαχφτθτα κακίηθςθσ .4. Kυκλοωορικό ςφςτθμα (ςτοιχεία λειτουργίασ τθσ καρδιάσ. Oυροποιθτικό ςφςτθμα (ωυςιολογία των νεωρϊν.9. Oργάνωςθ ανκρωπίνου ςϊματοσ (κφτταρα-ιςτοί-όργανα-ςυςτιματα οργάνων). 8.7.8.10. απαραίτθτεσ για τθν κατάρτιςι του. Mθχανιςμόσ πιξθσ του αίματοσ. Oμάδεσ αίματοσ-παράγοντασ ρζηουσ. δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμωαςθ ςτουσ βαςικοφσ μθχανιςμοφσ μεταγωγισ ςιματοσ.4.11 Ρ΢ΟΧΩ΢ΗΜΕΝΟ Ε΢ΓΑΣΤΗ΢ΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Στόχοσ του εργαςτθριακοφ μακιματοσ είναι θ εκπαίδευςθ των ωοιτθτϊν χθμείασ ςε νζεσ μεκοδολογίεσ και τεχνικζσ. Aναπνευςτικό ςφςτθμα (λειτουργία τθσ αναπνοισ-ρόλοσ των πνευμόνων.ομάδεσ αίματοσ -παράγοντασ ρζηουσ. Eωαρμογζσ τθσ Bιοτεχνολογίασ ςτθ γεωργία. ωυςικοχθμικι και βιοχθμικι βάςθ τθσ ςυγκρότθςθσ των βιολογικϊν μεμβρανϊν από απλά χθμικά μόρια ςε υπερμοριακά λειτουργικά ςυγκροτιματα.4.

ανιοντικόσ και ριηικόσ). κείο. Μελζτθ NMR τθσ τακτικότθτασ των πολυμερϊν (βινυλοπολυμερϊν) με βάςθ το ςτατιςτικό μοντζλο 60 Οδηγός Σπουδών . Ρολυμεριςμόσ διαμζςου αλυςωτϊν αντιδράςεων (κατιοντικόσ. Φωςωόροσ. 8. Θ φλθ αυτοφ του κατ’ επιλογιν μακιματοσ ςυμπλθρϊνει. Nερό. Μζκοδοι προςδιοριςμοφ.P. Yδροχλϊριο. Ρ΢ΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Βλζπετε 7. ΣYNΘEΣH KAI TEXNOΛOΓIA ΡOΛYMEPΩN Τι είναι το μακρομόριο. Μοριακι δομι μακρομορίων. Ρρϊτεσ φλεσ τθσ βιομθχανικισ οργανικισ ςφνκεςθσ (μεκάνιο. KYKΛOΣ XHMIKHΣ TEXNOΛOΓIAΣ KAI ΡEPIBAΛΛONTOΣ 8. Μζςεσ τιμζσ μοριακισ μάηασ μακρομορίων.5. καφςιμα και ενζργεια των χθμικϊν βιομθχανιϊν. Xλϊριο. Kεραμικά. ακετυλζνιο. Aποκείωςθ των υδρογονανκράκων. ωσ μζκοδοι ρουτίνασ. Σφνκεςθ Fischer-Tropsch.4. Στερεοκανονικοί πολυμεριςμοί (Ziegler-Natta και πολυμεριςμόσ μετάκεςθσ με διάνοιξθ δακτυλίου). ολοκλθρϊνει και προςωζρει βαςικζσ γνϊςεισ προπτυχιακοφ επιπζδου. Xθμικά λιπάςματα (N. Δυαδικά. κρυόλικοσ. Διαλυτότθτα πολυμερϊν. Tςιμζντα.K.9 5. Ραραγωγι υγρϊν καυςίμων απο αργό πετρζλαιο Aπόςταξθ. 8. ερευνθτικά και μθ.).1. Κινθτικι αντιδράςεων αλυςωτϊν αντιδράςεων. τριαδικά και τετραδικά διαγράμματα ωάςεων των ανοργάνων ουςιϊν. 8.NPK). Κινθτικι ςταδιακϊν αντιδράςεων. Θερμικζσ ιδιότθτεσ. κλπ. Σφνκεςθ αμμωνίασ.5. προπυλζνιο. Ρολυμερι ςυμπφκνωςθσ και εωαρμογζσ τουσ. Mετατροπι (reforming). Nιτρικό οξφ. κειϋκό οξφ.2. OPΓANIKH XHMIKH TEXNOΛOΓIA Bιομθχανίεσ ορυκτϊν ανκράκων . Φωςωορικό οξφ.Aεροποίθςθ του άνκρακα-Yγροποίθςθ του άνκρακα. ωαρμακοβιομθχανίασ κλπ. Σίδθροσ και χάλυβασ. νοςοκομείων. Ρολυμερι ςυμπφκνωςθσ ι ςταδιακϊν αντιδράςεων.5. ANOPΓANH XHMIKH TEXNOΛOΓIA Ρρϊτεσ φλεσ. Aλουμίνιο-βωξίτθσ-αλουμίνα. διάςπαςθ (cracking). οξυγόνο.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ χρθςιμοποιοφνται ςε βιοχθμικά εργαςτιρια. Διεργαςίεσ: Oξείδωςθ-Yδρογόνωςθ-Συνκζςεισ βαςιηόμενεσ ςτο μονοξείδιο του άνκρακα κλπ. Ρολυμερι αλυςωτϊν αντιδράςεων και εωαρμογζσ τουσ. Tεχνολογικά διαγράμματα ροισ. Ρολυμερι ςτερεοκανονικοφ πολυμεριςμοφ και εωαρμογζσ τουσ.12 . Aτμοςωαιρικόσ αζρασ-άηωτο. υδρογόνο. Yαλουργία. Σόδα.3. Yδροξείδιο του νατρίου. χλωριοφχο νάτριο.

βιομθχανίεσ ποτϊν. ορυχεία. Βιομθχανικοί αντιδραςτιρεσ. οικιακοί υπόνομοι). Tεχνθτζσ πθγζσ μόλυνςθσ τθσ ατμόςωαιρασ. Aντίςτροωθ ϊςμωςθ. υδροαυτοκακαριςμόσ. Θάλαμοι κατακάκιςθσ. απορρυπαντικά. Ρρωτογενισ επεξεργαςία.6. αιωριματοσ).βαςικζσ ζννοιεσ. 8. οπτικόσ διαχωριςμόσ. Δεξαμενζσ αεριςμοφ. χθμικζσ βιομθχανίεσ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Bernoulli. Aυτοκίνθταβιομθχανία. TEXNOΛOΓIAΣ Eιςαγωγι . Eπεξεργαςία NOx. αποδζςμευςθ ορυκτϊν. Φυςικζσ πθγζσ μόλυνςθσ τθσ ατμόςωαιρασ ςε οικουμενικι κλίμακα. ωωτομετρικζσ μονάδεσ ρφπανςθσ. Ρροςρόωθςθ από άνκρακα. διχλιςτιρια πετρελαίου.4. Iοντοεναλλαγι. TEXNOΛOΓIA ΡPOΣTAΣIAΣ ΡEPIBAΛΛONTOΣ Tο πρόβλθμα του κζρδουσ-κόςτουσ κατά τον ζλεγχο τθσ ρφπανςθσ. βιομθχανίεσ NH3 και HNO3. Aπομάκρυνςθ αηωτοφχων. 8. Aιωροφμενα ςωματίδια. βυρςοδεψεία. H επίδραςθ των αναςτροωϊν τθσ κερμοκραςίασ ςτθ μόλυνςθ τθσ ατμόςωαιρασ. Xλωρίωςθ και οηονίωςθ.5. Ανακφκλωςθ πολυμερϊν. Δευτερογενισ επεξεργαςία. βιομθχανίεσ γάλακτοσ-κονςερβϊν-ωροφτωνλαχανικϊν.5. γαλακτϊματοσ. 8.2. βιομθχανίεσ ωωςωορικϊν λιπαςμάτων. μάηασ. Tφποι υγρϊν αποβλιτων. Μθχανικζσ ιδιότθτεσ πολυμερϊν.7. Ιξϊδθσ ροι πολυμερϊν.5. Eυτροωιςμόσ. Xθμικι επεξεργαςία. βιομθχανίεσ πουλερικϊν-κρζατοσ-ιχκφων. μακθματικι ζκωραςθ αποτελεςμάτων διαχωριςμοφ. H ωωτοχθμικι ρφπανςθ. EIΔIKA KEΦAΛAIA XHM. χαρτοβιομθχανίεσ. Tρόποι ελζγχου αερίων λυμάτων. Pοι διά κλίνθσ. κυκλϊνεσ.7.5. ςυςκευζσ ζκπλυςθσ. Eπεξεργαςία υγρϊν αποβλιτων ειδικϊν μονάδων (υψικάμινοι και χαλυβουργίεσ. ειςαγωγι ςτισ μεκόδουσ εμπλουτιςμοφ. Hλεκτροδιαπίδυςθ. ωίλτρα. Τεχνικζσ πολυμεριςμϊν (διαλφματοσ. Διεργαςίεσ ελζγχου υγρϊν αποβλιτων.5. μζκοδοι διαχωριςμοφ μεταλλεφματοσ και ςτείρου ανεξάρτθτα από τθν μζκοδο εμπλουτιςμοφ. Συμπολυμεριςμόσ. XHMEIA ΡEPIBAΛΛONTOΣ Βλζπετε 8. υωαντουργεία-βαωεία. Eπεξεργαςία SO2. Yψικάμινοι. Βιομθχανικζσ μζκοδοι μορωοποίθςθσ πολυμερϊν. Tο CO2. Mόλυνςθ τθσ ατμόςωαιρασ. Φιλτράριςμα. EPΓAΣTHPIO XHMIKHΣ TEXNOΛOΓIAΣ Eπιλογι από αςκιςεισ οι οποίεσ αναωζρονται ςτα περιεχόμενα του μακιματοσ “Eργαςτιριο Φυςικϊν και Xθμικϊν Διεργαςιϊν” (7.4). Tριτογενισ επεξεργαςία. βαρυτομετρικζσ μζκοδοι Οδηγός Σπουδών 61 . προπαραςκευι των μεταλλευμάτων-ορυκτϊν για τον εμπλουτιςμό (κατάτμιςθ-ταξινόμθςθ). χειροδιαλογι. 8. κερμοθλεκτρικοί ςτακμοί. βιομθχανίεσ αλουμινίου.

Bαςικζs ζννοιεs Γεωχθμείαs.1.Ο΢ΥΚΤΟΛΟΓΙΑ Eιςαγωγι ςτθ Γεωχθμεία: Δομι και ςφςταςθ τθs Γθs. Βιοχθμεία ηωΐκϊν και 62 Οδηγός Σπουδών . χθμικόσ εμπλουτιςμόσ. Ρ΢ΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Βλζπετε 7. δράςθσ ενηφμων και μικροοργανιςμϊν ςτα τρόωιμα. 8.9. ΓEΩXHMEIΑ . ςοκολάτασ. εωαρμογζσ. Mετεωρίτεs. Στερεά διαλφματα. Aνωμαλίεs επί των εδρϊν κρυςτάλλου. Kρυςταλλικό πλζγμα. Tεχνολογία χυμϊν (ωροφτων και κθπευτικϊν). επίπλευςθ. Iςτορικι αναδρομι. BIOMHXANIEΣ TPOΦIMΩN Tεχνολογία κρζατοσ και προϊόντων του. Εξζλιξθ παραγωγισ τροωίμων. Γεωχθμικι ταξινόμιςθ των ςτοιχείων. BIOXHMEIA KAI BIOTEXNOΛOΓIA TPOΦIMΩN Ειςαγωγι: Ιςτορικά ςτοιχεία επιςτιμθσ και τεχνολογίασ τροωίμων. Kρυςταλλικά ςυςτιματα. Tεχνολογία ηυμαρικϊν.5. Στοιχεία Oρυκτοχθμείαs: Iςομορωία. τςαϋοφ. 8. KYKΛOΣ EΡIΣTHMHΣ TPOΦIMΩN KAI OINOΛOΓIAΣ 8. Tεχνολογία λιπϊν και ελαίων.6. Συμωφςειs κρυςτάλλων. Tεχνολογία οπωροκθπευτικϊν. Tεχνολογία καωζ. Zυμοχθμικζσ βιομθχανίεσ. Στοιχεία Kρυςταλλογραωίασ: Mορωι και περιβολι. Eξζταςθ των πετρωμάτων: Ρυριγενι.5. Tεχνολογία ηάχαρθσ και ηαχαρωδϊν προϊόντων.9 6. 8. 8. Nόμοs ςτακερότθταs των γωνιϊν.10 . Kρυςταλλικι δομι. Tεχνολογία γάλακτοσ και προϊόντων του. Kεωάλαια Συςτθματικισ Oρυκτολογίασ: Δομι των πυριτικϊν ενϊςεων και εξζταςθ των διαωόρων τφπων πυριτικϊν ορυκτϊν. Nόμοs των παραμζτρων. BIBΛIOΓPAΦIKH Ή/KAI EPΓAΣTHPIAKH EPEYNA Tα κζματα ορίηονται από τουσ διδάςκοντεσ. κακάου.6. Tεχνολογία αεριοφχων ποτϊν.5. Γεωλογικι πορεία ςχθματιςμοφ των ορυκτϊν. Mθ κρυςταλλικά ορυκτά.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ εμπλουτιςμοφ. Iηθματογενι και Kρυςταλλοςχιςτϊδθ πετρϊματα και κφκλοσ ιηθματογζνεςθσ.2. Oρυκτολογίαs και Kοιταςματολογίαs. Στοιχεία Oρυκτοωυςικιs: Eξζταςθ των ωυςικϊν ιδιοτιτων των ορυκτϊν. θλεκτροςτατικόσ διαχωριςμόσ. Kρυςταλλικζs τάξειs και νόμοs τθs ςυμμετρίαs.8. Tεχνολογία δθμθτριακϊν. Oρυκτογζνεςθ: Σχθματιςμόs των ορυκτϊν ςτθ ωφςθ. Oρυκτά και πετρϊματα τθs Σελινθs. πολυμορωία και ψευδομόρωωςθ. μαγνθτικόσ διαχωριςμόσ.

χαμθλζσ κερμοκραςίεσ. Mικροβιολογικι εξζταςθ τροωίμων. Μεταβολιςμόσ ςυςτατικϊν τροωίμων από μικροοργανιςμοφσ. Ραράμετροι που επθρεάηουν τθν ανάπτυξθ μικροοργανιςμϊν ςτα τρόωιμα: υγραςία. προϊόντα ωυτικισ προζλευςθσ. εξζταςθ γεφςθσ και οςμισ). pH. Xρωςτικζσ τροωίμων. βιταμίνεσ.6. 2. αωυδάτωςθ. Επίδραςθ τροωίμων ςτθν υγεία του ανκρϊπου: Συςτατικά τροωίμων.). pH. Ραράμετροι που επθρεάηουν τθν δραςτικότθτα ενηφμων ςτα τρόωιμα: υγραςία. Oινοποίθςθ του γλεφκουσ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ωυτικϊν ιςτϊν: Βιοχθμικζσ μεταβολζσ μυΐκοφ ιςτοφ. ζνηυμα κτλ. Μικροβιακι αλλοίωςθ τροωίμων: τφποι αλλοίωςθσ. ωαςματοωωτομετρικζσ. Aναλφςεισ τυριϊν. μικροοργανιςμοί αλλοίωςθσ. κρεπτικά ςυςτατικά. αλλοίωςθ διαωόρων τροωίμων. οίνοσ. νερό. κερμοκραςία αποκικευςθσ. αλλοιϊςεισ διαωόρων τροωίμων. 8. θλεκτροωορθτικζσ μζκοδοι εξζταςθσ των τροωίμων. Κφριοι μικροοργανιςμοί ςτθν τεχνολογία τροωίμων (βακτιρια. λίπθ. Ρροςδιοριςμόσ πλαςτικοποιθτϊν ςτα τρόωιμα. κερμικζσ κατεργαςίεσ. Aεριοχρωματογραωικι ανάλυςθ λιπαρϊν υλϊν. ακτινοβόλθςθ. Οδηγός Σπουδών 63 . άλλα τρόωιμα. άλλα προϊόντα. εξζταςθ τθσ υωισ/ρεολογία. άλλεσ κατεργαςίεσ. κρζασ. Κφρια ζνηυμα ςτθν τεχνολογία τροωίμων. βιολογικζσ δομζσ. αλκοολοφχα ποτά. Aλκοολικι ηφμωςθ μελάςςασ. προϊόντα κρζατοσ και ψαριϊν. αντιμικρoβιακά ςυςτατικά. 8. Ρροςδιοριςμόσ κατθγοριϊν ςυςτατικϊν των τροωίμων (πρωτεΐνεσ. ςάκχαρα.4. 5. 7.3. χαμθλζσ κερμοκραςίεσ. Συντιρθςθ τροωίμων. Ενηυμικι αλλοίωςθ τροωίμων: ενηυμικι καςτάνωςθ τροωίμων. Τα ζνηυμα ςτα τρόωιμα: Ειςαγωγικά ςτοιχεία. Βιοχθμικζσ μεταβολζσ ωροφτων και λαχανικϊν μετά τθν ςυλλογι. προιόντα αρτοποιύασ. Οι μικροοργανιςμοί ςτα τρόωιμα: Ειςαγωγικά ςτοιχεία. Οι μικροοργανιςμοί ςτθν παραγωγι τροωίμων: γαλακτοκομικά προϊόντα. λιπαρζσ φλεσ. ηυμομφκθτεσ. μφκθτεσκφρια γζνθ τουσ). Xρωματογραωικζσ. ιοντικι ιςχφσ. γλυκαντικζσ φλεσ. προϊόντα αρτοποιύασ. Επίδραςθ κατεργαςιϊν τροωίμων ςτουσ μικροοργανιςμοφσ: προςκικθ ςυντθρθτικϊν. ΡOIOTIKOΣ EΛEΓXOΣ KAI OPΓANOΛHΡTIKA XAPAKTHPIΣTIKA TPOΦIMΩN Ζννοιεσ ςτατιςτικισ ςτθν ανάλυςθ τροωίμων. 6.6. ΡPOXΩPHMENO EPΓAΣTHPIO TPOΦIMΩN Γίνονται οι παρακάτω εργαςτθριακζσ αςκιςεισ: 1. 4. δυναμικό οξειδοαναγωγισ. Μικροοργανιςμοί τροωίμων. ωροφτα και λαχανικά. Λειτουργικά και διαιτθτικά τρόωιμα. υγραςία περιβάλλοντοσ αποκικευςθσ. Oργανολθπτικι και αντικειμενικι εξζταςθ των τροωίμων (εξζταςθ του χρϊματοσ. Τα ζνηυμα ςτθν παραγωγι τροωίμων: γαλακτοκομικά προιόντα. άλλεσ παράμετροι. κερμικζσ κατεργαςίεσ. ηφκοσ. 3. 8.

ςυςκευαςία και περιβάλλον. διεργαςίεσ ψφξθσκατάψυξθσ τροωίμων και εωαρμογζσ. λογιςτικι και επζνδυςθ.Οινοποίθςθ του γλεφκουσ. ςφςταςθ και μετατροπι του κραςιοφ. Διαφγαςθ και αποχρωματιςμόσ του κραςιοφ. μεταωορά ουςιϊν από τθ ςυςκευαςία ςτο τρόωιμο. ςθμαςία ςυςκευαςίασ.δομι. Λίπανςθ. Ρροςδιοριςμόσ ςτερεοφ υπολείμματοσ ςτο κραςί. μζταλλο. Χειμερινό κλάδεμα.Διόρκωςθ . 8. Εγκατάςταςθ αμπελϊνα (παραγωγικοφ αμπελϊνα και αμπελϊνα μθτρικϊν ωυτϊν και αμπελοωυτωρίου). πρϊτεσ φλεσ. Στοιχεία ςυςτθματικισ τθσ αμπζλου. Ρροςδιοριςμόσ κειικϊν αλάτων και ςιδιρου ςτο κραςί. μικροβιολογία του κραςιοφ. AMΡEΛOYPΓIA Θ αμπελοκαλλιζργεια και τα αμπελουργικά προϊόντα. ςυςκευαςία ςε τροποποιθμζνεσ ατμόςωαιρεσ. χαρτί.8. παράγωγα. διεργαςίεσ ακτινοβόλθςθσ τροωίμων και εωαρμογζσ. ΢ίηα. 8. Ρροςδιοριςμόσ αλκοολικοφ βακμοφ ηυμωμζνου γλεφκουσ με αζρια χρωματογραωία. Αςκζνειεσ και εχκροί τθσ αμπζλου. Άρδευςθ. ιδιότθτεσ υλικϊν ςυςκευαςίασ. Εξζταςθ κολϊματοσ ςτο κραςί. διεργαςίεσ ςυμπφκνωςθσ τροωίμων και εωαρμογζσ. πλαςτικό. Eιςαγωγι.6. Τρυγθτόσ. δίκαιο και νομοκεςία αμπελο-οινικι. Ρολλαπλαςιαςμόσ αμπζλου. εωαρμογι κερμικισ κατεργαςίασ. τεχνικζσ παραγωγισ υλικϊν ςυςκευαςίασ.6. τεχνικζσ διαμόρωωςθσ υλικϊν ςυςκευαςίασ. υλικά ςυςκευαςίασ τροωίμων . Καλλιζργεια εδάωουσ.5. ΣYNTHPHΣH KAI ΣYΣKEYAΣIA TPOΦIMΩN Διεργαςίεσ ςυντιρθςθσ τροωίμων (ειςαγωγι. Ζλεγχοσ τθσ οινοποίθςθσ του γλεφκουσ. τεχνικζσ εκτφπωςθσ ςτθ ςυςκευαςία.6. κονςερβοποίθςθ τροωίμων. ανάλυςθ και ζλεγχοσ. Χλωρά κλαδζματα. ςφγχρονεσ εξελίξεισ ςτθ ςυςκευαςία τροωίμων. 64 Οδηγός Σπουδών . 8. βλαςτόσ. OINOΛOΓIA II Mετατροπι του ςταωυλιοφ ςε κραςιά. εργαςία και κατεργαςία του κραςιοφ. Κλάδεμα.6. οινολογικζσ εγκαταςτάςεισ. θ άμπελοσ και το κραςί ςτον ανκρϊπινο περίγυρο. γυαλί. Ετιςιοσ κφκλοσ βλάςτθςθσ τθσ αμπζλου.6. Ρροςδιοριςμόσ τζωρασ και αλκαλικότθτασ τζωρασ ςτο κραςί. προϊόντα και υποπροϊόντα.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 8. αποκικευςθ-ςτακερότθτα. Οργανολθπτικι εξζταςθ των κραςιϊν. Μορωολογία . οριςμόσ.7.Ανατομία αμπζλου. Συςκευαςία τροωίμων.ςυντιρθςθ τροωίμων). EPΓAΣTHPIO ANAΛYΣHΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ OINOY Ανάλυςθ . διεργαςίεσ αωυδάτωςθσ τροωίμων και εωαρμογζσ. Συςτιματα μόρωωςθσ των πρζμνων και χειμερινοφ κλαδζματοσ καρποωορίασ.

6. Αγροτικι πολιτικι. Στοιχεία γενικισ λογιςτικισ. ΣTOIXEIA OIKONOMIAΣ Στοιχεία κεωρίασ αρίςτθσ κατανομισ. Ρ΢ΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Βλζπετε 7. 8.9.6.11 . Βαςικά ςτοιχεία περί Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Βαςικόσ διαχωριςμόσ και ςτοιχεία επιχειριςεων. Γεωργικοί ςυνεταιριςμοί.10.9 Οδηγός Σπουδών 65 .6.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 8. 8. BIBΛIOΓPAΦIKH Ή/ KAI EPΓAΣTHPIAKH EPEYNA Tα κζματα ορίηονται από τουσ διδάςκοντεσ.

δθλαδι διαλζξεισ. Μακιματα ςτεροφμενα διδακτικϊν μονάδων μποροφν. Οι μονάδεσ ECTS εκωράηουν μια ςυγκριτικι αξία. ςεμινάρια. όπωσ παρακολουκοφνται από τουσ εκεί ωοιτθτζσ υπό κανονικζσ ςυνκικεσ. Τα ιδρφματα που ςυμμετζχουν είναι αρμόδια να κατανείμουν τισ μονάδεσ για τα διαωορετικά μακιματα. Κανονικά 30 μονάδεσ δίνονται για ζνα εξάμθνο και 20 μονάδεσ για ζνα τρίμθνο. Ραρζχει ζναν τρόπο αξιολόγθςθσ και ςφγκριςθσ των ωοιτθτικϊν επιδόςεων και μεταωοράσ τουσ από ζνα ίδρυμα ς' ζνα άλλο. πάντωσ. Εργαςτθριακά μακιματα και μακιματα επιλογισ. Είναι ςθμαντικό ότι δε κα γίνουν ειδικά μακιματα για τισ ανάγκεσ του ECTS. Αναγνϊριςθ μονάδων ECTS Τι είναι το ECTS Ο όροσ ECTS αντιπροςωπεφει το "European Community Course Credit Transfer System" (Σφςτθμα Μεταωοράσ Διδακτικϊν Μονάδων ςτθν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα). Το ECTS αναπτφχκθκε από τθν Επιτροπι τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ. Κάκε τμιμα του ECTS κα περιγράωει τα μακιματα που διδάςκει όχι μόνο ςε ότι αωορά ςτο περιεχόμενό τουσ αλλά επίςθσ προςκζτοντασ τισ διδακτικζσ μονάδεσ ςε κάκε μάκθμα. Εργαςτθριακά μακιματα και μακιματα επιλογισ.και εξετάςεισ ι άλλεσ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ. που αωοροφν τθν Ρλθροωόρθςθ (για τα μακιματα που διδάςκονται). Στο ECTS. Οι Μονάδεσ ECTS Οι μονάδεσ ECTS είναι μια αξία που κατανζμεται ςτισ διδακτικζσ μονάδεσ μακθμάτων με ςκοπό να αξιολογιςει τα κακικοντα του ωοιτθτι που απαιτοφνται για να τα ολοκλθρϊςει. τα οποία δε ςυγκροτοφν ζνα ολοκλθρωμζνο μζροσ του προγράμματοσ ςπουδϊν δε λαμβάνουν διδακτικζσ μονάδεσ. 60 μονάδεσ αντιπροςωπεφουν τα κακικοντα του ωοιτθτι για ζνα χρόνο ςπουδϊν.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ κ. Οι κανόνεσ του ECTS. με ςκοπό να προωκιςει κοινζσ διαδικαςίεσ ςτθν ακαδθμαϊκι αναγνϊριςθ των ςπουδϊν ςτο εξωτερικό. ατομικι εργαςία -ςτθ βιβλιοκικθ ι ςτο ςπίτι. αλλά όλα τα μακιματα του ECTS είναι τα κανονικά μακιματα των ιδρυμάτων που ςυμμετζχουν. Το ςφςτθμα ECTS βαςίηεται ςτθν αρχι τθσ αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ ανάμεςα ςτα ιδρφματα ανωτάτθσ εκπαίδευςθσ που ςυμμετζχουν. τα οποία ςυγκροτοφν ζνα ολοκλθρωμζνο μζροσ του Ρρογράμματοσ ςπουδϊν λαμβάνουν επίςθσ διδακτικζσ μονάδεσ. να 66 Οδηγός Σπουδών . τθ Συμωωνία (μεταξφ του ιδρφματοσ προζλευςθσ και του ιδρφματοσ υποδοχισ) και τθ Χριςθ Διδακτικϊν μονάδων (για τθν υπόδειξθ των κακθκόντων του ωοιτθτι) ζχουν ςκοπό να ενιςχφςουν αυτι τθν αμοιβαία εμπιςτοςφνθ. Αντιπροςωπεφουν το ωόρτο εργαςίασ που απαιτεί κάκε μάκθμα ςε ςχζςθ με το ςυνολικό ωόρτο εργαςίασ που απαιτείται για τθν ολοκλιρωςθ ενόσ ζτουσ ακαδθμαϊκϊν ςπουδϊν ςτο ίδρυμα.

από το οποίο κα πάρουν το δίπλωμά τουσ. ωσ ζχοντεσ επίςθμθ ιδιότθτα προςωφγων ι απάτριδων ι μονίμων κατοίκων). Οι φοιτθτζσ του ECTS Οι ωοιτθτζσ που ςυμμετζχουν ςτο ECTS κα πάρουν όλεσ τισ διδακτικζσ μονάδεσ για τθν ακαδθμαϊκι τουσ εργαςία που πραγματοποιικθκε με επιτυχία ςε οποιοδιποτε ςυνεργαηόμενο ςτο ECTS ίδρυμα και κα ζχουν τθ δυνατότθτα να μεταωζρουν αυτζσ τισ διδακτικζσ μονάδεσ από το ζνα ίδρυμα ςτο άλλο. κα γίνει αυτόματα θ μεταωορά των διδακτικϊν μονάδων και ο ωοιτθτισ κα μπορεί να ςυνεχίςει το πρόγραμμα ςπουδϊν ςτο ίδρυμα προζλευςθσ χωρίσ να χάνει χρόνο ι διδακτικζσ μονάδεσ. Εάν ο ωοιτθτισ αποωαςίςει να μείνει ςτο ίδρυμα υποδοχισ και να πάρει το δίπλωμά του εκεί οωείλει να προςαρμόςει το πρόγραμμα ςπουδϊν του ςτουσ νόμουσ και ςτουσ κανόνεσ τθσ χϊρασ υποδοχισ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ αναγράωονται ςτα αποδεικτικά παρακολοφκθςθσ μακθμάτων. Οι διδακτικζσ μονάδεσ αποδίδονται μόνο όταν το μάκθμα ζχει ςυμπλθρωκεί και ζχουν πραγματοποιθκεί με επιτυχία όλεσ οι απαιτοφμενεσ εξετάςεισ. ςε μια μόνο χϊρα μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ. του ιδρφματοσ και του τμιματοσ. Οι περιςςότεροι ωοιτθτζσ που ςυμμετζχουν ςτο ECTS κα μεταβοφν ς' ζνα μόνο ίδρυμα υποδοχισ. Για κάκε μια από αυτζσ τισ περιπτϊςεισ κα απαιτθκεί απ' αυτοφσ να ςυμμορωωκοφν ςτισ απαιτιςεισ και τουσ κανόνεσ τθσ χϊρασ και του ιδρφματοσ. 'Οςον αωορά τισ χϊρεσ τθσ ΕΗΕΣ. από ζνα κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ 'Ενωςθσ ι των χωρϊν ΕΗΕΣ. οι ωοιτθτζσ κα ζχουν δικαίωμα να κζςουν υποψθωιότθτα με το δεδομζνο ότι κινοφνται μζςα ςτο πλαίςιο του ERASMUS από τθν Οδηγός Σπουδών 67 . Πταν ο ωοιτθτισ ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ το πρόγραμμα ςπουδϊν που ζχει προθγοφμενα κακοριςκεί από τα ιδρφματα προζλευςθσ και υποδοχισ.Οι ωοιτθτζσ πρζπει να είναι πολίτεσ ενόσ από τα κράτθ μζλθ τθσ Eυρωπαϊκισ 'Ενωςθσ ι των χωρϊν ΕΗΕΣ (ι αναγνωριςμζνοι. αρκεί να προχπάρχει ςυμωωνία μεταξφ των ιδρυμάτων που ςυμμετζχουν. 'Ολοι οι ωοιτθτζσ που κζλουν να ςυμμετάςχουν ςτο ςχιμα πιλότο ECTS μποροφν να το κάνουν αν το ίδρυμά τουσ ςυμωωνεί και πάντα μζςα ςτα πλαίςια των διακζςιμων κζςεων. Μερικοί ίςωσ αποωαςίςουν να μείνουν ςτο ίδρυμα υποδοχισ για να πάρουν το πτυχίο τουσ. κα ωοιτιςουν για μια περιοριςμζνθ χρονικι περίοδο και μετά κα επιςτρζψουν ςτο ίδρυμα προζλευςισ τουσ. Αυτζσ είναι: . Άλλοι ίςωσ αποωαςίςουν να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ ς' ζνα τρίτο ίδρυμα. Οι ωοιτθτζσ που επιλζγονται από κάκε ίδρυμα για να ςυμμετάςχουν ςτο ECTS μποροφν να πάρουν μια υποτροωία μόνο αν πλθροφν τισ γενικζσ ςυνκικεσ επιλογισ για μια υποτροωία ERASMUS.

68 Οδηγός Σπουδών . . Rue Montoyer 70.Οι πρωτοετείσ ωοιτθτζσ δεν ζχουν δικαίωμα υποτροωίασ ERASMUS. .Τυχόν εκνικι υποτροωία ι δάνειο που ζχει πάρει ζνασ ωοιτθτισ ςτο Ρανεπιςτιμιό του δεν μπορεί να διακοπεί ι να μειωκεί ενϊ ο ωοιτθτισ αυτόσ ωοιτεί ςε ζνα άλλο κράτοσ μζλοσ και λαμβάνει μια υποτροωία ERASMUS. Ρολίτεσ χϊρασ ΕΗΕΣ. που είναι εγγραμζνοι ωσ ωοιτθτζσ ςε ίδρυμα που ςυμμετζχει ςτο ECTS ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ ΕΗΕΣ ι ςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ 'Ενωςθσ ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο ECTS μόνο αν ζχουν εξαςωαλίςει το δικαίωμα μόνιμθσ κατοικίασ. . B-l 040 Brussels Tel: 32-2-2330111. Fax: 32-2-2330150. Για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςχετικά με το ECTS παρακαλοφμε ςυμβουλευτείτε το ωυλλάδιο του ECTS το οποίο διατίκεται από: The ECTS Departrnent. ERASMUS Bureau.Οι περίοδοι ωοίτθςθσ ςτο εξωτερικό δεν μπορεί να διαρκζςουν λιγότερο από τρεισ μινεσ και περιςςότερο από ζνα ζτοσ. μπορεί όμωσ να υποχρεοφνται να ςυνεχίςουν να πλθρϊνουν τα κανονικά δίδακτρα ςτο ίδρυμα προζλευςθσ κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ ςτο εξωτερικό.Οι ωοιτθτζσ δεν απαιτείται να πλθρϊνουν δίδακτρα ςτο ίδρυμα υποδοχισ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ αντίςτοιχθ χϊρα ΕΗΕΣ ςε μια άλλθ χϊρα μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ 'Ενωςθσ. .

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Οδηγός Σπουδών 69 .

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 70 Οδηγός Σπουδών .

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Οδηγός Σπουδών 71 .

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 72 Οδηγός Σπουδών .

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Οδηγός Σπουδών 73 .

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 74 Οδηγός Σπουδών .

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Οδηγός Σπουδών 75 .

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 76 Οδηγός Σπουδών .

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Οδηγός Σπουδών 77 .

ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΡΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ α.Σ.Σ. που για κάκε πτυχιοφχο. Γενικόσ βακμόσ πτυχίου ii.E. θ Γ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ V. H παρακολοφκθςθ και εξζταςθ ςτα μακιματα αυτά γίνεται πριν από τθν ζναρξθ γι’αυτοφσ του ΡMΣ. ικανϊν να ςτελεχϊςουν ςτρατθγικοφσ τομείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. μετά από πρόταςθ του επιβλζποντοσ και γνϊμθ τθσ Σ. που δθμοςιεφκθκε ςτο ΦEK/ Tεφχοσ Δεφτερο/ αρ.Σκοπόσ Σκοπόσ του ΡMΣ είναι θ κατάρτιςθ Mεταπτυχιακϊν Xθμικϊν υψθλοφ επιπζδου ςε κεωρθτικά και τεχνολογικά κζματα. Eπίδοςθ ςε διπλωματικι εργαςία iv. B7/34 Yπουργικι Aπόωαςθ του Yπουργείου Ραιδείασ. πολυτεχνικϊν ι ςυναωϊν κλάδων ςχολϊν γεωργικϊν πανεπιςτθμίων είναι δυνατι θ αποδοχι τουσ ςτο ΡMΣ με τθν προχπόκεςθ ότι κα παρακολουκιςουν και κα εξεταςτοφν ςε επιπλζον μακιματα προπτυχιακοφ επιπζδου. Tα κυριότερα ςθμεία του ΡMΣ είναι τα εξισ: Aντικείμενο .E) του Ρ. Προχποκζςεισ και Kριτιρια Eπιλογισ Γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι Xθμείασ Eλλθνικϊν AEI ι ιςοδυνάμων AEI τθσ αλλοδαπισ. κα υποδεικνφονται από τθ Συντονιςτικι Eπιτροπι (Σ. κακϊσ και τθσ βιομθχανίασ. των πανεπιςτθμίων και ερευνθτικϊν ινςτιτοφτων. Mε παρόμοια απόωαςθ και με τα ίδια κριτιρια. για τθν ικανοποίθςθ των αναπτυξιακϊν αναγκϊν τθσ χϊρασ. ανάλογα με το επίπεδο γνϊςεων του και με τον κλάδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν του Tμιματοσ Xθμείασ που επιδιϊκει. το οποίο εγκρίκθκε με τθν Aρικ.E. μπορεί να απαλλάξει οριςμζνουσ πτυχιοφχουσ από τθν παραπάνω υποχρζωςθ τθσ παρακολοφκθςθσ και επιτυχοφσ εξζταςθσ ςε μακιματα προπτυχιακοφ επιπζδου. με απόωαςθ τθσ. 87/10-2-1994. H επιλογι γίνεται με βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια: i. επιςτθμϊν υγείασ.. Bακμολογία ςε ςχετικά προπτυχιακά μακιματα iii. οι οποίοι μζςω τθσ ζρευνασ. Συνζντευξθ 78 Οδηγός Σπουδών . κα ςυμβάλλουν ςτθν προαγωγι τθσ χθμικισ επιςτιμθσ και τθσ ταχζωσ αναπτυςςόμενθσ τεχνολογίασ. Σε ότι αωορά πτυχιοφχουσ AEI άλλων κλάδων κετικϊν επιςτθμϊν. Γενικζσ διατάξεισ Aπό το 1995-96 λειτουργεί το Ρρόγραμμα Mεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (ΡMΣ) του Tμιματοσ.Σ.M.

E.Σ. iii.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Oι υποψιωιοι πρζπει να γνωρίηουν αποδεδειγμζνα μια ξζνθ γλϊςςα (Aγγλικά. Διαδικαςία Απονομισ M. ii. H επιλογι αιτιολογείται από τουσ ίδιουσ. αναγνωριςμζνα από το ΔIKATΣA iv. Aωοφ ο υποψιωιοσ ολοκλθρϊςει τθν επιτυχι εξζταςθ ςε τζςςερα (4) κεωρθτικά και δφο (2) εργαςτθριακά μακιματα και ολοκλθρϊςει τθν ερευνθτικι του εργαςία.Oριςμόσ Επιβλζποντα Πςοι γίνονται δεκτοί ςτο ΡMΣ του Tμιματοσ εγγράωονται με γραπτι τουσ διλωςθ ςε ειδικό ζντυπο ςτθ Γραμματεία του Tμιματοσ. Στο ίδιο ζντυπο ςθμειϊνεται και το υπεφκυνο μζλοσ ΔEΡ το οποίο ςυνυπογράωει αποδεχόμενο τθν ευκφνθ τθσ επιςτθμονικισ παρακολοφκθςθσ του ςπουδαςτι. Ριςτοποιθτικό επάρκειασ ξζνθσ γλϊςςασ H επιτροπι επιλογισ τελειϊνει το ζργο τθσ εντόσ 20 θμερϊν (20/9 και 30/1 αντίςτοιχα) και το Tμιμα προχωρεί ςτισ διαδικαςίεσ αποδοχισ μζχρι τζλοσ των μθνϊν Σεπτεμβρίου και Iανουαρίου.E. Eγγραφι ςτο ΠMΣ . Γαλλικά. Aντίγραωο πτυχίου Aναλυτικι βακμολογία προπτυχιακϊν μακθμάτων Aντίγραωα τίτλων ςπουδϊν και αποδεικτικϊν τθσ αλλοδαπισ. Γερμανικά) ςε αντίκετθ δε περίπτωςθ.Δ. Tα ςυμπλθρωμζνα ζγγραωα τίκενται υπόψθ τθσ Συντονιςτικισ Eπιτροπισ (Σ. Ωσ ελάχιςτθ απαίτθςθ για τθν αποδεδειγμζνθ γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ κεωρείται το δίπλωμα Lower ι βακμολογία 550 μονάδων TOEFL ι αντίςτοιχοι τίτλοι για τισ άλλεσ γλϊςςεσ.) και εγκρίνονται από τθν Γ.E. και εωόςον επικυμεί τθν απόκτθςθ M. θ επιτροπι επιλογισ προχωρεί ςε εξζταςθ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν επάρκεια του υποψθωίου. Προκιρυξθ Θζςεων .Δ.Aπαραίτθτα Δικαιολογθτικά Tο Tμιμα μπορεί να προχωριςει ςε μζχρι και δφο προκθρφξεισ κατ' ζτοσ. θ μια με θμερομθνία λιξθσ 31/8 και θ δεφτερθ με θμερομθνία λιξθσ 31/12. Oι υποψιωιοι πρζπει ςτισ αποκλειςτικζσ αυτζσ προκεςμίεσ να υποβάλλουν πλιρθ επικυρωμζνα δικαιολογθτικά ωσ εξισ: i.Σ. Tθν εργαςία αυτι υποβάλλει ςτο Tμιμα Οδηγός Σπουδών 79 .Προκεςμίεσ .E. προχωρεί ςτθν ςυγγραωι ολοκλθρωμζνθσ ερευνθτικισ εργαςίασ που ωζρει τθν ονομαςία Mεταπτυχιακι Διπλωματικι Eργαςία με τθν κακοδιγθςθ του επιβλζποντοσ μζλουσ ΔEΡ. Oι προτάςεισ των Tομζων για τισ δφο παραπάνω προκθρφξεισ αποςτζλλονται ςτο Tμιμα μζχρι 30/6 και 30/10 αντίςτοιχα.

E. το επίπεδο τθσ ζκκεςθσ πεπραγμζνων και τθ ςυνζχιςθ ι όχι τθσ ζρευνασ. Πταν θ ερευνθτικι εργαςία του μεταπτυχιακοφ ςπουδαςτι κρικεί ικανοποιθτικι από άποψθ πρωτοτυπίασ από τθν τριμελι Eπιτροπι.Δ. H ςυνζχιςθ τθσ ζρευνασ του υποψθωίου γίνεται με τθν επίβλεψθ τριμελοφσ επιτροπισ που ςυγκροτείται για το ςκοπό αυτό ςφμωωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ν. H απόωαςθ αυτι διαβιβάηεται ςτο Tμιμα και θ απονομι του M.E. Aπαραίτθτθ προχπόκεςθ για να γίνει δεκτόσ υποψιωιοσ για διδακτορικό δίπλωμα είναι ο μζςοσ όροσ βακμολογίασ. ςτα μακιματα και εργαςτιρια που παρακολοφκθςε ο ενδιαωερόμενοσ.Ε.Σ.Σ Διαδικαςία Απόκτθςθσ Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ Mετά τθν απονομι του Μ. Tα μζλθ τθσ τριμελοφσ επιτροπισ προτείνονται απο το υπεφκυνο μζλοσ ΔEΡ ςτθ Γ.Δ.E. Tο αίτθμα του ενδιαωερόμενου ςυνοδεφεται από ζγγραωο του επιβλζποντοσ μζλουσ ΔEΡ ςτο οποίο διατυπϊνεται θ γνϊμθ του για τθν ποιότθτα τθσ εργαςίασ και τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ. μπορεί να λθωκεί με ςφμωωνθ γνϊμθ τουλάχιςτον δφο (2) από τα τρία (3) μζλθ τθσ επιτροπισ.Δ. Tο αίτθμα διαβιβάηεται ςτθ Σ. H πρόοδοσ τθσ εργαςίασ των υποψθωίων διδακτόρων εκτίκεται ςε ετιςιεσ εκκζςεισ προόδου που υποβάλλονται ςτο Tμιμα μζςω τθσ τριμελοφσ Eπιτροπισ. θ οποία ειςθγείται ςτο Tμιμα και θ Γ. H απόωαςθ για ζγκριςθ ι μθ τθσ M. δίνεται θ άδεια ςτον υποψιωιο να προχωριςει ςτθ ςυγγραωι τθσ διατριβισ του.E. του Tμιματοσ προχωρεί ςτθ ςυνζχεια ςε οριςμό επταμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ ενϊπιον τθσ οποίασ ο υποψιωιοσ διδάκτορασ αναπτφςςει τα κυριότερα ςθμεία τθσ διατριβισ του.Σ που αποωαςίηει τελεςίδικα. H επταμελισ επιτροπι περιλαμβάνει τρεισ (3) τουλάχιςτον κακθγθτζσ ςφμωωνα με τα 80 Οδηγός Σπουδών . Ζνα μζλοσ τθσ τριμελοφσ επιτροπισ πρζπει να είναι κακθγθτισ. το οποίο διατυπϊνει τθ γνϊμθ του για τθν πρόοδο τθσ εργαςίασ του ςπουδαςτι.Δ. εγκρίνεται απο τθν Γ.E.Σ αποωαςίηει ςχετικά.E.Σ. εωόςον ο υποψιωιοσ γίνει δεκτόσ ςτο πρόγραμμα αυτό. ςυνεχίηει τθν ζρευνα του και υποβάλλει.Σ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ηθτϊντασ εγγράωωσ τθν απονομι του M. 2083/92.5 (Λίαν Kαλϊσ). όχι πριν το τζλοσ του 6ου εξαμινου διδακτορικι διατριβι.Δ. ο υποψιωιοσ μπορεί να δθλϊςει το ενδιαωζρον του για ςυνζχιςθ τθσ ερευνθτικισ του εργαςίασ προκειμζνου να αποκτιςει Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ).E. θ οποία πρζπει να γίνει δεκτι ςφμωωνα με το ν. θ οποία κατατίκεται ςτο Tμιμα. να είναι άνω του 6. ςυνοδευόμενεσ από γραπτι γνϊμθ τθσ τελευταίασ. Tο αίτθμά του διαβιβάηεται γραπτϊσ ςτο Tμιμα ςυνοδευόμενο από αντίςτοιχθ ζκκεςθ πεπραγμζνων και ζγγραωο του επιβλζποντοσ μζλουσ ΔEΡ. H εξζταςθ τθσ διπλωματικισ γίνεται από τριμελι εξεταςτικι επιτροπι ςτθν οποία ςυμμετζχει το υπεφκυνο μζλοσ ΔEΡ και άλλα δφο (2) μζλθ του ίδιου ι άλλων Tμθμάτων που ανικουν ςτθν ίδια ι ςυγγενι ειδικότθτα με αυτι τθσ M.E. H Γ.2083/92.Σ. Για τθν απόκτθςθ του διδακτορικοφ διπλϊματοσ.

θ οποία αποωαςίηει για τθν απονομι του τίτλου του διδάκτορα. O χρόνοσ που απαιτείται για τθν απόκτθςθ Δ. H τελικι απόωαςθ για τθν πρωτοτυπία και ουςιαςτικι ςυμβολι τθσ Διατριβισ ςτθν πρόοδο τθσ Eπιςτιμθσ ανικει ςτθν επταμελι Eπιτροπι.Δ.Δ. δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ από δφο και μεγαλφτεροσ από τζςςερα χρόνια πλιρουσ απαςχόλθςθσ.Δ γίνεται ςτο πρακτικό τθσ επταμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ και δεν αναγράωεται ςτον τίτλο.Σ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ςχετικά άρκρα του ν.E. H περιγραωικι βακμολογία τθσ Δ. Οδηγός Σπουδών 81 .E. και Δ. δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ από τρία και μεγαλφτεροσ από ζξι χρόνια πλιρουσ απαςχόλθςθσ.Δ.E.Δ O χρόνοσ που απαιτείται για τθν απόκτθςθ M. 2083/92.Σ και του Ρρφτανθ ι ενόσ από τουσ Aντιπρυτάνεισ ο οποίοσ ορκίηει τον Διδάκτορα. Tο πρακτικό υποβάλλεται ςτο Tμιμα και θ αναγόρευςθ των Διδακτόρων γίνεται κατά τα κακιερωμζνα από τον Ρρόεδρο του Tμιματοσ ενϊπιον τθσ Γ. Xρονικά Όρια για τθν Απόκτθςθ M.

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Το Τμιμα Χθμείασ του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων οργανϊνει και λειτουργεί από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2001-2002 Αναμορφωμζνο Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν.124783/B7/29-01-2003 Yπουργικι Aπόωαςθ του Yπουργείου Ραιδείασ. κακϊσ και τθσ Βιομθχανίασ.2 Χθμικι. 41062. είναι θ κατάρτιςθ Μεταπτυχιακϊν Χθμικϊν υψθλοφ επιπζδου (κεωρθτικοφ και τεχνολογικοφ). που μζςω ζρευνασ. για τθν ικανοποίθςθ των αναπτυξιακϊν αναγκϊν τθσ χϊρασ.Σ. κα ςυμβάλλουν ςτθν προαγωγι τθσ χθμικισ επιςτιμθσ και τθσ ταχζωσ αναπτυςςόμενθσ τεχνολογίασ.ΧΘΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΘΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ .3 Χθμεία Νζων Υλικϊν-Ρολυμερι 1.ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΘΜΙΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Θ πρϊτθ εξειδίκευςθ (Χθμικζσ και Βιοχθμικζσ Τεχνολογίεσ) περιλαμβάνει τισ εξισ 5 (πζντε) κατευκφνςεισ: 1. που δθμοςιεφκθκε ςτο ΦEK/ Tεφχοσ Δεφτερο/αρ.1 Κλινικι Βιοχθμεία και Ανοςοχθμεία .Μ. 188/19-2-2003. Σκοπόσ του Ρ.Ρροςομοίωςθ 1.5 Αναλυτικζσ Τεχνικζσ Χθμείασ και Εωαρμογζσ Β) Διδακτορικό δίπλωμα ςτθ Χθμεία Προχποκζςεισ και Kριτιρια Eπιλογισ Στο ΡΜΣ γίνονται κατ’ αρχάσ δεκτοί πτυχιοφχοι Χθμείασ Ελλθνικϊν Ρανεπιςτθμίων ι ιςότιμων Ρανεπιςτθμίων τθσ αλλοδαπισ και πτυχιοφχοι ΤΕΙ ςφμωωνα με το άρκρο 5 82 Οδηγός Σπουδών .Μικροβιακι Βιοτεχνολογία 1. των Ρανεπιςτθμίων και Ερευνθτικϊν Ινςτιτοφτων. Ρεριβαλλοντικι και Υπολογιςτικι Τεχνολογία . το οποίο εγκρίκθκε με τθν Aρικ. Tα κυριότερα ςθμεία του ΡMΣ είναι τα εξισ: Aντικείμενο και Σκοπόσ Αντικείμενο του Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν είναι θ επιςτιμθ τθσ Χθμείασ (διδαςκαλία και ζρευνα). ικανϊν να ςτελεχϊςουν ςτρατθγικοφσ τομείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Aπονεμόμενοι Mεταπτυχιακοί Tίτλοι Το ΡΜΣ του Τμιματοσ Χθμείασ του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων απονζμει: Α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ ςτισ εξισ εξειδικεφςεισ: .4 Επιςτιμθ και Τεχνολογία Τροωίμων 1.

Ε. υποδεικνφονται από τθν Συντονιςτικι Επιτροπι του Ρ. Χρονικι διάρκεια Θ χρονικι διάρκεια για τθν απονομι των κατά το άρκρο 3 τίτλων ορίηεται για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (Μ. με απόωαςι τθσ. 12γ του Ν. ΡΜΣ Χθμικζσ και Βιοχθμικζσ Τεχνολογίεσ Τα μακιματα που προςωζρονται από το Τμιμα για τισ πζντε (5) κατευκφνςεισ τθσ εξειδίκευςθσ: Οδηγός Σπουδών 83 . που εκπονείται για τθν απόκτθςθ του ΜΔ. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ διδακτικϊν μονάδων και για τα δφο εξάμθνα είναι 12. ο υποψιωιοσ οωείλει να παρακολουκιςει 2 μακιματα μεταπτυχιακοφ επιπζδου.. β. Θ παρακολοφκθςθ και εξζταςθ ςτα μακιματα αυτά γίνεται ζνα εξάμθνο πριν από τθν ζναρξθ γι’ αυτοφσ του ΡΜΣ. για κάκε πτυχιοφχο. Πρόγραμμα μακθμάτων Για τθν απονομι του ΜΔΕ. Τα μακιματα αυτά επιλζγονται από τον υποψιωιο ςφμωωνα με τον εςωτερικό κανονιςμό του ΡΜΣ του Τμιματοσ. Σε ότι αωορά πτυχιοφχουσ Ρανεπιςτθμίων άλλων κλάδων κετικϊν επιςτθμϊν.Σ. 3 ωρϊν εβδομαδιαίωσ (3 διδακτικϊν μονάδων) κατά το Α’ εξάμθνο του Α’ ζτουσ ςπουδϊν του και τον ίδιο αρικμό μακθμάτων και κατά το Β’ εξάμθνο. 2916/01. τισ αποωάςεισ Γ. ανάλογα με το επίπεδο γνϊςεϊν του και με τον κλάδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν του τμιματοσ Χθμείασ που επιδιϊκει ςφμωωνα με ειςιγθςθ του Επιβλζποντοσ. Με παρόμοια απόωαςθ και με τα ίδια κριτιρια θ Συντονιςτικι Επιτροπι μπορεί να απαλλάξει οριςμζνουσ πτυχιοφχουσ από τθν παραπάνω υποχρζωςθ τθσ παρακολοφκθςθσ και επιτυχοφσ εξζταςθσ ςε μακιματα προπτυχιακοφ επιπζδου.Δ.Σ. τισ αποωάςεισ τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ και ςε ςυνεργαςία με το Επιβλζπον Μζλοσ ΔΕΡ.Μ.Σ.Ε. το οποίο επιλζγεται από τον υποψιωιο ςφμωωνα με το αντικείμενο τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ.) ςε 4 διδακτικά εξάμθνα και για το Διδακτορικό Δίπλωμα ςε επιπλζον 2 εξάμθνα. επιςτθμϊν υγείασ ι Ρολυτεχνικϊν ι ςυναωϊν κλάδων ςχολϊν Γεωργικϊν Ρανεπιςτθμίων ι πτυχιοφχων ΤΕΙ είναι δυνατι θ αποδοχι τουσ ςτο ΡΜΣ υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα παρακολουκιςουν και κα εξεταςτοφν ςε επιπλζον μακιματα που. του Τμιματοσ.Ε.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ παρ.

Τ. Κακ. Κακ. Φ. Κακ. 7.3. Μ. Ρεριςυνάκθσ) 5. Τςίκαρθσ. Αν. Αν. Λζκκα (ςυντονίςτρια). Α. Αλμπάνθσ. Β. Εργαςτιριο Βιοχθμείασ (Διδάςκοντεσ: Πλοι οι διδάςκοντεσ του εργαςτθρίου Βιοχθμείασ) 8. Κακ. Κακ. Μ. Δραίνασ (ςυντονιςτισ). Κακ. Τηάκοσ) 4. Β. 84 Οδηγός Σπουδών . Εργαςτιριο Τεχνικϊν Υπολογιςτικισ Ρροςομοίωςθσ (Διδάςκων: Αν.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Α’ Εξάμθνο 1. Μ. Ρομϊνθσ. Μυλωνά-Κοςμά. Ανοςοχθμεία (Διδάςκων : Κακ. Θεοδϊρου. Βλάχοσ. Μοριακι Ρροςομοίωςθ (Διδάςκων: Κακ. Σακαρζλλου) 3. Ε. Μικροβιακι Χθμεία και Βιοχθμεία (Διδάςκοντεσ: Κακ. Λζκκα) 6. Μελιςςάσ) 1. Σκομπρίδθσ). Κακ. Ρομϊνθσ) 3. Επ. Τςουκάτοσ. Βλάχοσ.Ρροςομοίωςθ 1. Ε. Λζκτορασ Ι. Bιοχθμεία (Διδάςκοντεσ: Κακ. Χατηθδάκθσ. Κακ. Επ. Χθμεία Ρεπτιδίων και Ρρωτεϊνϊν (Διδάςκοντεσ: Κακ. Κλινικι Βιοχθμεία και Ανοςοχθμεία .Μικροβιακι Βιοτεχνολογία 1. Χθμικι. Φαινόμενα Μεταωοράσ και Δράςεισ (Διδάςκοντεσ: Κακ. Ρεριβαλλοντικι και Υπολογιςτικι Τεχνολογία . Κακ. Επ. Χθμεία και Τεχνολογία Ρεριβάλλοντοσ (Διδάςκοντεσ: Κακ. Κακ. Φ. Ράνου-Ρομϊνθ (ςυντονίςτρια). Χθμεία και Βιοχθμεία Λιπιδίων. Α. Ρεριςυνάκθσ) 2. Μ. Κακ. Επ.1. Κ. Χθμεία Νζων Υλικϊν . Εργαςτιριο Βιολογικϊν Μεμβρανϊν (Διδάςκοντεσ: Αν. Κ. Μ. Δ. 5. Ραπαμιχαιλ) 4. Βιοχθμικι Φυςιολογία του Ανκρϊπου (Διδάςκοντεσ: Κακ. Κοςμάσ. Ραπαμιχαιλ. Βιολογικζσ Μεμβράνεσ (Διδάςκοντεσ: Αν. Β. Κ. Κακ. Β. Κακ. Ε.2. Οργανικι Χθμεία: Δομι και Μθχανιςμοί (Διδάςκοντεσ:Αν. Μπατιςτάτου) 1. Β.Ρολυμερι 1. Κοςμάσ. Αν. Υπολογιςτικά μακθματικά (Διδάςκων: Κακ. Λζκτορασ Α. Κακ. Αν. Μελιςςάσ. Τςελζπθσ). Λζκτορασ Α. Σακαρζλλοσ. Κακ. Αν. Κακ. Επ. Τ. Ιατρικισ Α. Κακ. Α. Κοφκου. Κ. Επ. Κ. Βαϊμάκθσ) 2. Μελιςςάσ). Κακ. Λζκτορασ Α.

Κακ. Αν. Τςίκαρθσ. Γαροφωθσ). Κοςμάσ. Κ. Λζκτορασ Ι. Επ. Κακ. Α. Λζκτoρασ. Λ. Αν. Κ. Σφνκεςθ και Χαρακτθριςμόσ Ρολυμερϊν (Διδάςκων: Κακ. Σταλίκασ. Επ. ΢θγανάκοσ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2. Κακ. Αν. Κακ. Κακ. Κακ. Ηαρκάδθσ (ςυντονιςτισ). Ι. Σκοφλικα. Κακ. Α. Μ. Μ. Σαββαΐδθσ) 3. Κακ. Κλινικι Βιοχθμεία και Ανοςοχθμεία . Κ. Βαρβοφνθσ. Χατηθδάκθσ. Κακ. Αν. Θλεκτροχθμικζσ Μετριςεισ. Ρ. Θ. Δεμερτηισ. Χ. Κακ. Αν. Θ. Καμπανόσ. Αν. Κακ. Α. Αν. Ρροχωρθμζνα Μακιματα Επεξεργαςίασ και Συντιρθςθσ Τροωίμων (Διδάςκοντεσ: Αν. Κοςμάσ. Μπαϊρακτάρθ) 2. Κακ. Αν. Κ. Ηαρκάδθσ. Αν. Κακ. Αναλυτικζσ Τεχνικζσ Χθμείασ και Εφαρμογζσ Χθμικι Οργανολογία: Οργανολογία οπτικϊν Οργάνων. Ρροχωρθμζνα μακιματα Φυςικοχθμείασ Τροωίμων (Το μάκθμα δεν κα προςωερκεί τθ χρονιά αυτι λόγω ωόρτου εργαςίασ των διδαςκόντων). Σίςκοσ. Ι. ΚόβαλαΔεμερτηι. Κακ. Ράνου-Ρομϊνθ (ςυντονίςτρια). Φαςματοςκοπικζσ και Φυςικοχθμικζσ Μζκοδοι (Διδάςκοντεσ: Κακ. Κακ. Β. Τ. Κακ. Αν. Αν. Καμπανόσ. Τςουκάτοσ. Γαροφωθσ) 1. Κακ. Ιατρικισ Ε. Κακ. Κακ. Ρλακατοφρασ) 3. Κακ. Δ. Αν. Τςελζπθσ (ςυντονιςτισ). Λζκκα) Οδηγός Σπουδών 85 . Κακ. Τςίκαρθσ. Α. Σακαρζλλου (ςυντονίςτρια). Μ. Κακ. Ε. Ι. Χατηθαράπογλου. Αν. Λουλοφδθ. Α. Β. 6. Λζκτορασ Α. Χθμεία των Ανόργανων και Βιο-Ανοργάνων Υλικϊν (Διδάςκοντεσ: Κακ. Μ. Μ. Κακ. Αν. Αν. Κακ. Ρ. Kλινικι Bιοχθμεία (Διδάςκοντεσ: Κακ. Κακ. Θ. Χθμεία Ρεπτιδίων και Ρρωτεϊνϊν (Διδάςκοντεσ: Κακ. 1. Κακ. Κακ. Αν. Ρλακατοφρασ. Κακ. Μ. Νάνοσ) Β’ Εξάμθνο 1. Κακ. Χατηθκακοφ. M. Αν. Κακ.Μικροβιακι Βιοτεχνολογία 1. Αν. Αν. Βιοπολυμερι (Διδάςκοντεσ: Κακ. Κακ. Μιχαθλίδθσ. Δ. Μ. Σ. Α. Κακ. Ταςιοφλα) 2. Δεμερτηισ. Επιςτιμθ και Τεχνολογία Τροφίμων 1. Σ. Μ. Καμπανόσ. Επ.Σίςκοσ) 4. Ρροχωρθμζνα Μακιματα Χθμείασ και Βιοχθμείασ Τροωίμων (Διδάςκοντεσ: Αν. Μ. Αν. Ρροδρομίδθσ. Τηάκοσ) 5. Τςίκαρθσ. Αν. Αν. Εργαςτιριο ωαςματοςκοπικϊν και ωυςικοχθμικϊν μεκόδων (Διδάςκοντεσ: Κακ. Σίςκοσ (ςυντονιςτισ). Χατηθκακοφ. Ακρίδα. Σ. Μζκοδοι Βαςικισ Ανάλυςθσ (Διδάςκοντεσ: Κακ. Κ. Σακαρζλλοσ.4. ΢οφςςθσ. Ι. Γ.5.1. Σκομπρίδθσ. Β. Κακ. Αλμπάνθσ.

Εργαςτιριο Κλινικισ Βιοχθμείασ (Διδάςκοντεσ: Κακ. Σ. Α. Κακ. Κακ. Μικροβιακι Βιοτεχνολογία (Διδάςκοντεσ: Κακ. Δραΐνασ (ςυντονιςτισ). Κακ. Ε. Επ. Χατηθλουκάσ) 5. Κακ. Κακ. Κοςμάσ. Ιατρικισ Α. Μπατιςτάτου) 7. Μπόκαρθσ) 3. Κακ. Φ. Λζκτορασ Λ. Χθμικι. Βλάχοσ. Κακ. Αν.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 3. Γ. Επ. Βαϊμάκθσ. Α. Μοριακι Μικροβιολογία (Διδάςκοντεσ: Κακ. Ρετράκθσ. Ε. Επ. Κ. Αν. Ρεριβαλλοντικι και Υπολογιςτικι Τεχνολογία – Ρροςομοίωςθ 1. Εργαςτιριο Χθμείασ Ρεπτιδίων και Ρρωτεϊνϊν (Διδάςκοντεσ: Κακ. Δρόςοσ. Ρετράκθσ. Λζκτορασ Ιατρικισ Β. Κ. Αν. Κακ. Σκοφλικα. Κακ. Κακ. Δ. Μελιςςάσ). Μυλωνά-Κοςμά. Εργαςτιριο Χθμικισ και Ρεριβαλλοντικισ Τεχνολογίασ (Διδάςκοντεσ: Κακ. Επ. Αν. Β. Κακ. Κακ. Μπατιςτάτου. Μελιςςάσ. Κακ. Κοφκου. Μ. Κακ. Β. Λζκτορασ Α. Κακ. Δ. Κακ. Κακ. Κακ. Ραπαμιχαιλ.3. Κοςμάσ. Κακ. Ρομϊνθσ. Ε. Κακ. Κακ. 3. Λουκατηίκου) 2. Ραπαμιχαιλ) β) Στατιςτικι Μθχανικι (Διδάςκων: Αν.Ρολυμερι 1. Αν. Μ. Βαϊμάκθσ. Ιατρικισ Α. Δραΐνασ (ςυντονιςτισ). Ειδικζσ οδοί Μεταγωγισ Σιματοσ (Διδάςκοντεσ: Αν. Τςελζπθσ) 4. Σκομπρίδθσ) 86 Οδηγός Σπουδών . Ράνου-Ρομϊνθ (ςυντονίςτρια)) 9. Τςουκάτοσ. Ρεριςυνάκθσ) 1. Κακ. Γαλάνθ) 10. Β. Σακαρζλλοσ. ΒΕΤ Ε. Κακ. Κακ. Δρ. Αν. Λ. Κακ. Βαϊμάκθσ. Κ. Κολιόσ) 8. Ρομϊνθσ. Ε. Μ. Αν. Λζκτορασ Α. Τ. Μυλωνά-Κοςμά. Επ. Υπολογιςτικι Χθμεία (Διδάςκοντεσ: Κακ. Εργαςτιριο Μικροβιακισ Βιοτεχνολογίασ (Διδάςκοντεσ: Κακ. Α. Ραπαμιχαιλ. Τ. Μπόκαρθσ Επ. Χθμεία Νζων Υλικϊν . Κακ. Αν. Ε. Αν. Επ. Κ. Τςελζπθσ (ςυντονιςτισ). Σταμάτθσ) 6. Κοφκου. Επ. Αν. Γ. ΒΕΤ Χ. Εργαςτιριο Ανοςοχθμείασ (Διδάςκοντεσ: Αν. Κακ. Τ. Α. Επιωανειακά Φαινόμενα και Καταλυτικζσ Τεχνολογίεσ (Διδάςκοντεσ: Κακ. Κακ. Επίκ. Ρεριςυνάκθσ. Βλάχοσ) 1. Αν. Επ. Δ. Ε. Κ. Λζκτορασ Λ. Κακ. Β. Ρροχωρθμζνα Μακιματα Οργανικισ Χθμείασ (Διδάςκοντεσ: Κακ. Κακ. Κακ. Επικ. Ε. Επιλογι από α) Τεχνολογία Χθμικισ Ρλθροωορίασ (Διδάςκων: Κακ. Χατηθαράπογλου. Α. Επ. Κακ. Ιατρικισ Α. Οικονόμου. Κ. Χθμεία και Τεχνολογία Ρολυμερϊν και Σφνκετων Υλικϊν (Διδάςκοντεσ: Αν. Κ. Λζκκα (ςυντονίςτρια). Μ. Κακ. Θεοδϊρου-Καςιοφμθ. Αν.2. Βιοχθμεία των Φλεγμονϊν (Κακθγθτισ Α. Κ. Βλάχοσ. Δραΐνασ (ςυντονιςτισ). Λζκκα (ςυντονίςτρια). Βαρβοφνθσ (ςυντονιςτισ). Λουκατηίκου) 4. Τςίκαρθσ. Κακ. Επ.

Κακ. Μ. Κακ. 5. Β.5. Ηαρκάδθσ (ςυντονιςτισ). Κ. Αν. Εργαςτιριο Ενόργανθσ Ανάλυςθσ Τροωίμων (Διδάςκοντεσ: Επ. Χατηθκακοφ. Ακρίδα. Κακ. Επιςτιμθ και Τεχνολογία Τροφίμων 1. Βαρβοφνθσ (ςυντονιςτισ). Κ. Μιχαθλίδθσ. Μ. Ραπαμιχαιλ) 8. Α. Μαλανδρίνοσ. Κακ. Κ. Ι. Κακ. Α. Αν. Κόβαλα – Δεμερτηι. Κακ. Κακ. Κακ. Αναλυτικζσ Τεχνικζσ Χθμείασ και Εφαρμογζσ Ρροχωρθμζνθ Αναλυτικι Χθμεία: Θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία για Μοριακι ανάλυςθ. Κ. Α. Αν. Αν. Επικ. Γ.. Λζκκα. Κ. Κακ. Μ. Κακ. Ελεμζσ) 4. Τςίπθσ) 1. Δ. Αν. Κακ. Ι. Κακ. Κακ. Ειδικά Θζματα Συςκευαςίασ Τροωίμων (Διδάςκοντεσ: Κακ. Μ. 10. Καμπανόσ. Κακ. Κοςμάσ. Κακ. Ακρίδα. Κονιδάρθ. Α. Γ. Μπαδζκα) 2. Μ. Εωαρμοςμζνθ Ετεροκυκλικι Χθμεία (Διδάςκοντεσ: Αν. Κακ. Βιοπολυμερι (Διδάςκοντεσ: Κακ. Ελεμζσ. Σ. Αν. Σακαρζλλοσ. Χθμικι Κρυςταλλογραωία (Διδάςκοντεσ: Αν. Αν. Εργαςτιριο Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Εδίκευςθσ (Διδάςκοντεσ: Πλοι οι διδάςκοντεσ τθσ κατεφκυνςθσ. Ρ. Αν. 12. 11. Χθμικοί διαχωριςμοί (Διδάςκοντεσ: Επ. Σκοφλικα). Ι. ΢θγανάκοσ. Κακ. Λζκτορασ Β. Κακ. Κακ. Βαρβοφνθσ. Δομι-Δράςθ (Διδάςκων: Αν. Επ. ΢οφςςθσ. Ρολυμερι και Ρεριβάλλον (Διδάςκων : Αν. Μιχαθλίδθσ. Ειδικά Θζματα Ελζγχου και Διαςωάλιςθσ Ροιότθτασ και Υγιεινισ Τροωίμων (Διδάςκοντεσ: Αν. Στατιςτικι για Αναλυτικζσ Επιςτιμεσ. Ραπαμιχαιλ. Επ. Επ. Μ. Μ. Αν. Επικ. Ακρίδα. Σακαρζλλου-Δαϊτςιϊτου (ςυντονίςτρια). Α. Κακ. Κ. Κακ. Αν. Λουλοφδθ. Ι. Γαροφωθσ. Κακ. Ταςιοφλα. Ρ. Ι. Α. Επ. Σίςκοσ) 3. ΢θγανάκοσ. Αν. Κακ. Ε. Κακ. Κακ. Φυςικζσ ιδιότθτεσ Ρολυμερϊν (Διδάςκων: Κακ. Κακ. Σκοφλικα). Α. Αν.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2. Μικροβιολογία και Βιοτεχνολογία Τροωίμων-Βιομθχανικζσ Ηυμϊςεισ (Διδάςκοντεσ: Αν. Κακ. Ι. Μ. Αν. Αν. Κακ.4. Κ. Μπαδζκα) 1. Ρροχωρθμζνα μακιματα Ανόργανθσ Χθμείασ (Διδάςκοντεσ: Κακ. Κακ. Μ. Κοςμάσ) 6. Φυςικοχθμεία Ρολυμερϊν (Διδάςκοντεσ: Κακ. Μθχαθλίδθσ. Σαββαΐδθσ) 3. Αν. Α. Κακ. Δεμερτηισ. Βλάχοσ). Κακ. Αν. Σ. Ι. Σαββαΐδθσ. Κακ. Γ. Κακ. 7. Δομι και ιδιότθτεσ μοριακϊν ςτερεϊν (Διδάςκοντεσ: Αν. Φωτοχθμεία (Διδάςκοντεσ:Αν. Αν. Σκοφλικα). Κακ. Σ. Βιοοργανικι Χθμεία (Διδάςκοντεσ: Κακ. Ρλακατοφρασ. Αν. Κοςμάσ). Α. Κακ. Σακκάσ) Οδηγός Σπουδών 87 . Κακ. Κ. Σ. 13. Τςίκαρθσ (ςυντονιςτισ)) 9. Θ. Αν. Ε. Κακ. Σαββαΐδθσ) 4. Δεμερτηισ. Κοντομθνάσ. Αν. Βλεςςίδθσ. Κακ. Κακ.

Εργαςτιριο Κλινικισ Χθμείασ (6 ϊρεσ/βδομάδα) 2. επιλζγοντασ δφο εργαςτθριακά μακιματα ςφμωωνα με τον κανονιςμό λειτουργίασ του ΡΜΣ. Επιςτιμθ και Τεχνολογία Τροφίμων A’ Eξάμθνο Εργαςτιριο Ενόργανθσ Ανάλυςθσ Τροωίμων (6 ϊρεσ/βδομάδα) 1. Εργαςτιριο Χθμικισ και Ρεριβαλλοντικισ Τεχνολογίασ – ΕΧΡΤ (6 ϊρεσ/βδομάδα) 2.1.Ρολυμερι A’ Eξάμθνο 1. Χθμεία Νζων Υλικϊν . Εκτόσ από τα κεωρθτικά αυτά μακιματα ο υποψιωιοσ οωείλει να παρακολουκιςει δφο εργαςτιρια των 12 ωρϊν εβδομαδιαίωσ ςυνολικά. Κλινικι Βιοχθμεία και Ανοςοχθμεία .Ρροςομοίωςθ A’ Eξάμθνο 1.Μικροβιακι Βιοτεχνολογία A’ Eξάμθνο 1. που προςωζρονται από τισ ακόλουκεσ πζντε (5) κατευκφνςεισ του ΡΜΣ: 1. Χθμικι. Εργαςτιριο Τεχνικϊν Υπολογιςτικισ Ρροςομοίωςθσ – ΕΤΥΡ (6 ϊρεσ/βδομάδα) 1. Εργαςτιριο Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ (9 ϊρεσ/βδομάδα) 1. Αναλυτικζσ Τεχνικζσ Χθμείασ και Εφαρμογζσ 88 Οδηγός Σπουδών .2.3. Εργαςτιριο Υπολογιςτικισ Χθμείασ – ΕΥΧ (6 ϊρεσ/βδομάδα) 4. Εργαςτιριο Χθμείασ Ρεπτιδίων και Ρρωτεϊνϊν (6 ϊρεσ/βδομάδα) 3. Εργαςτιριο Βιοχθμείασ (6 ϊρεσ/βδομάδα) 2. Εργαςτιριο Ανοςολογίασ (6 ϊρεσ/βδομάδα) 3. Εργαςτιριο Φαςματοςκοπικϊν και Φυςικοχθμικϊν Μεκόδων (3 ϊρεσ/βδομάδα) 2. Εργαςτιριο Μικροβιακισ Βιοτεχνολογίασ (6 ϊρεσ/βδομάδα) 1.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Ο ωοιτθτισ οωείλει να επιτφχει και ςτα τζςςερα εξεταηόμενα μακιματα με βακμό τουλάχιςτον (5) πζντε με άριςτα (10) δζκα ςε δφο το πολφ εξεταςτικζσ περιόδουσ. Εργαςτιριο Βιολογικϊν Μεμβρανϊν (6 ϊρεσ/βδομάδα) Β’ Eξάμθνο 1. ιτοι Φεβρουαρίου-Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Δίκτυο Οριηοντίων Εργαςτθρίων – ΔΟΕ (6 ϊρεσ/βδομάδα) 3.5. Ρεριβαλλοντικι και Υπολογιςτικι Τεχνολογία .4.

Διδακτικι Φυςικϊν Επιςτθμϊν-Χθμείασ (3 δ. Ε.μ. Γ. ΡΜΣ ϋϋΝζεσ Τεχνολογίεσ Χθμικισ Εκπαίδευςθσϋϋ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ Α’ Εξάμθνο 1. Γ.μ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Aϋ Eξάμθνο Εργαςτιριο Αναλυτικισ Χθμείασ (6 ϊρεσ/βδομάδα) γ.μ. Τςαπαρλισ 3.) (από το Τμιμα ΦΡΨ τθσ Φιλοςοωικισ Σχολισ) 7. Τςαπαρλισ 5.μ.) 6.μ. Τςαπαρλισ 2. Ζνα επί πλζον μάκθμα από τα υπόλοιπα μακιματα τθσ πρϊτθσ εξειδίκευςθσ. Γ.μ.). Οδηγός Σπουδών 89 .).). Ζνα επί πλζον μάκθμα από τα υπόλοιπα μακιματα τθσ πρϊτθσ εξειδίκευςθσ. Εκτίμθςθ τθσ επίδοςθσ των μακθτϊν και του διδακτικοφ ζργου (3 δ. του μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ του Τμιματοσ Χθμείασ (3 δ. Ειδικά Θζματα Διδακτικισ τθσ Χθμείασ (3 δ. Ραιδαγωγικι Ψυχολογία ΙΙ (Θεωρίεσ μάκθςθσ .Εωαρμογζσ (3 δ.μ. Χθμικζσ και Βιοχθμικζσ Τεχνολογίεσ. Χθμικζσ και Βιοχθμικζσ Τεχνολογίεσ. Επιςτθμολογία και Ιςτορία τθσ Χθμείασ (3 δ.μ. Τςαπαρλισ 5.).).μ.Θεωρίεσ κινιτρων) (3 δ.) (από το Τμιμα ΦΡΨ τθσ Φιλοςοωικισ Σχολισ) 2. Γ.μ.μ. Ραιδαγωγικι Ψυχολογία Ι (Οργάνωςθ και διαχείριςθ ςχολικισ τάξθσ) (3 δ.) (από το Τμιμα ΦΡΨ τθσ Φιλοςοωικισ Σχολισ) 4.) 3.μ. Ειδικά Θζματα Διδακτικισ τθσ Χθμείασ (3 δ. Ζνα μάκθμα από τα μακιματα τθσ πρϊτθσ εξειδίκευςθσ.). Μεκοδολογία Κοινωνικισ Ζρευνασ . του μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ του Τμιματοσ Χθμείασ (3 δ. Επιςτθμολογία και Ιςτορία τθσ Χθμείασ (3 δ. Β’ Εξάμθνο 1.). του μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ του Τμιματοσ Χθμείασ (3 δ. Χθμικζσ και Βιοχθμικζσ Τεχνολογίεσ. Μπόκαρθσ 4.

Εκτόσ από τα κεωρθτικά αυτά μακιματα ο υποψιωιοσ οωείλει να παρακολουκιςει δφο εργαςτιρια των 12 ωρϊν εβδομαδιαίωσ ςυνολικά. Χθμικζσ και Βιοχθμικζσ Τεχνολογίεσ. Από το Αϋ εξάμθνο του Αϋ ζτουσ του Μεταπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν (ΜΡΣ) ο υποψιωιοσ αρχίηει να απαςχολείται ερευνθτικά και οωείλει με το πζρασ του Δ’ εξαμινου να υποβάλλει διπλωματικι ερευνθτικι εργαςία και αωοφ γίνει δεκτι του απονζμεται και ο τίτλοσ του αντίςτοιχου ΜΔΕ. θ οποία πρζπει να γίνει δεκτι ςφμωωνα με το Ν. που προςωζρονται από Εργαςτιρια τθσ πρϊτθσ εξειδίκευςθσ.5 (Λίαν καλϊσ). Εργαςτιριο Νζων Τεχνολογιϊν Χθμικισ Εκπαίδευςθσ. όχι πριν το τζλοσ του 6ου εξαμινου. Για τθν απόκτθςθ διδακτορικοφ διπλϊματοσ εωόςον ο υποψιωιοσ γίνει δεκτόσ ςτο πρόγραμμα αυτό ςυνεχίηει τθν ζρευνά του και υποβάλλει. Σε περίπτωςθ που ο υποψιωιοσ αποτφχει ζςτω και ςε ζνα μάκθμα και ςτισ δφο (2) εξεταςτικζσ περιόδουσ ΦεβρουαρίουΙουνίου και Σεπτεμβρίου διαγράωεται αμζςωσ από τα μθτρϊα των μεταπτυχιακϊν ωοιτθτϊν. Θ ςυνζχιςθ τθσ ζρευνάσ του γίνεται με επίβλεψθ 3μελοφσ επιτροπισ που ςυγκροτείται για το ςκοπό αυτό. Γ. ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ διπλωματικισ εργαςίασ. διδακτορικι διατριβι. ο κανονιςμόσ τθσ προκιρυξθσ των νζων κζςεων κακϊσ και θ διαδικαςία και θ εωαρμογι των κριτιριων επιλογισ των μεταπτυχιακϊν ςπουδαςτϊν ςυμπλθρϊνεται με τα παρακάτω άρκρα: 90 Οδηγός Σπουδών . επιλζγοντασ δφο εργαςτθριακά μακιματα ςφμωωνα με τον κανονιςμό λειτουργίασ του ΡΜΣ. Μετά από ςυηιτθςθ του κζματοσ τθσ προκιρυξθσ για τθν πρόςλθψθ νζων μεταπτυχιακϊν ωοιτθτϊν ςτο ΡΜΣ του τμιματοσ για το Ρανεπιςτθμιακό ζτοσ 2005-06 ςτθ ΓΣ και ΓΣΕΣ αρικμοί 608/17-6-2005 και 611/30-6-2005. Γ. του μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ του Τμιματοσ Χθμείασ 2. 2083/92. Τςαπαρλισ Ο αρικμόσ των διδακτικϊν μονάδων είναι 12 και ο υποψιωιοσ οωείλει να τφχει του βακμοφ τουλάχιςτον πζντε (5) με άριςτα το δζκα (10). Ο αρικμόσ ειςακτζων ορίηεται ςε 50 κατά ανϊτατο όριο κατ’ ζτοσ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Ραρακολοφκθςθ εργαςτθρίων: 1. Τςαπαρλισ 3. Εργαςτιριο Χθμικισ Εκπαίδευςθσ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να γίνει δεκτόσ υποψιωιοσ για διδακτορικό δίπλωμα είναι θ επιτυχία κατά τθ διάρκεια του ΡΜΣ μζςου όρου βακμολογίασ άνω του 6.

ςτισ εξειδικεφςεισ.κατευκφνςεισ του ΡΜΣ που ςυμμετζχουν κακϊσ και τα επιμζρουσ ερευνθτικά αντικείμενα αυτϊν ϊςτε να τα ςυμβουλεφονται ζγκαιρα οι υποψιωιοι για τθν ςυμπλιρωςθ των αιτιςεων τουσ. με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 0. με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 0. με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 0. με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 0.Γενικόσ Βακμόσ πτυχίου.2 .2 Επιπλζον θ Επιτροπι Επιλογισ ςτο ζργο τθσ αξιολογικισ κατάταξθσ των υποψθωίων ςτθρίηεται ςτα ςτισ παρακάτω επιμζρουσ διευκρινιςεισ επί τθσ εωαρμογισ των κριτθρίων: 1.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Ρροκιρυξθ κζςεων μεταπτυχιακϊν ςπουδαςτϊν Για τθν εφρυκμθ λειτουργία του ΡΜΣ και τθν πιο αξιοκρατικι αξιολόγθςθ και επιλογι των υποψθωίων μεταπτυχιακϊν. Ζτουσ. . Οι υποψιωιοι δυνανται να δθλϊνουν μζχρι τρεισ (3) επιλογζσ μελϊν ΔΕΡ κατά προτεραιότθτα για τισ εξειδικεφςεισ . Με ευκφνθ του Τμιματοσ καταρτίηεται πλιρθσ και αναλυτικόσ ςχετικόσ πίνακασ που είναι διακζςιμοσ ςτθν Γραμματεία και τθν θλεκτρονικι ςελίδα του Τμιματοσ ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ προκιρυξθσ.Συνζντευξθ.Βακμολογία ςε ςχετικά προπτυχιακά μακιματα. Οι μθ ςυμπλθρωκείςεσ κζςεισ επαναπροκυριςςονται ςτθν δεφτερθ ςυμπλθρωματικι προκιρυξθ που γίνεται ςφμωωνα με απόωαςθ τθσ ΓΣ του Τμιματοσ κατά το μινα Φεβρουάριο του κάκε ακαδ. Θ βακμολογία ςτα ςχετικά μακιματα για πτυχιοφχουσ χθμείασ ςτθρίηεται ςτο ςφνολο των μακθμάτων που ζχουν ςυνάωεια με τθν αιτοφμενθ υπό-εξειδίκευςθ Οδηγός Σπουδών 91 .1 .κατευκφνςεισ που επικυμοφν να παρακολουκιςουν ςυμπλθρϊνοντασ το ειδικό μθχανογραωικό ζντυπο. Με τθν ίδια διαδικαςία προςλαμβάνονται και μεταπτυχιακοί ςπουδαςτζσ ωσ υπεράρικμοι μετά από αίτθςθ τουσ για τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ ςφμωωνα με το νόμο.1 . με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 0. Οι Τομείσ πριν από τισ 15 Ιουνίου κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ κακορίηουν τον μζγιςτο αρικμό των μεταπτυχιακϊν ωοιτθτϊν που είναι ςε κζςθ να αναλάβουν τα υπθρετοφντα μζλθ ΔΕΡ αυτϊν.Επίδοςθ ςε διπλωματικι ι πτυχιακι εργαςία. κάκε προκιρυξθ περιλαμβάνει τον μζγιςτο δυνατό αρικμό κζςεων που είναι διακζςιμεσ ανά εξειδίκευςθ και κατεφκυνςθ του ΡΜΣ και θ τελικι επιλογι γίνεται για τθν κάλυψθ των κζςεων αυτϊν χωρίσ το άκροιςμα τουσ να υπερβαίνει τον αρικμό 50.4 .Τυχόν ερευνθτικι δραςτθριότθτα. Κριτιρια Αξιολόγθςθσ και Κατάταξθσ των υποψθφίων Για τθν αξιολόγθςθ και κατάταξθ θ Επιτροπι Επιλογισ χρθςιμοποιεί τα ιςχφοντα κριτιρια του ΡΜΣ του Τμιματοσ.

α) λόγω μειωμζνου ςχετικοφ υπόβακρου ςτθ χθμεία. Επιτυχόντεσ υποψιωιοι κεωροφνται όςοι ςυγκεντρϊνουν ςυνολικι τελικι βακμολογία ίςθ και μεγαλφτερθ από 5 (πζντε). βακμόσ 4 δ. Τυχόν εργαςία ι εργαςίεσ ςε ελλθνικά επιςτθμονικά ςυνζδρια με πλιρθ πρακτικά ι περιλιψεισ. Θ μθ προςζλευςθ ςτθ ςυνζντευξθ αποκλείει τθν ειςαγωγι των υποψθωίων ςτο ΡΜΣ του Τμιματοσ εωόςον δεν υπάρξει γραπτι αιτιολόγθςθ θ οποία αξιολογείται από τθν Επιτροπι Επιλογισ προκειμζνου να οριςκεί νζα θμερομθνία ςυνζντευξθσ. 7.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2. 6. βακμόσ 10 β. Τυχόν εργαςία ι εργαςίεσ ςε διεκνι επιςτθμονικά ςυνζδρια με πρακτικά περιλιψεων. Τυχόν εργαςία ι εργαςίεσ ςε διεκνι επιςτθμονικά ςυνζδρια με πλιρθ πρακτικά. 4. πτυχιακισ. Για τθν εξζταςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ καλοφνται μόνο οι υποψιωιοι με ςυνολικι βακμολογία πάνω από 5 (πζντε). 3. βιβλιογραωικισ ι/ και ερευνθτικισ εργαςίασ εωόςον αυτι αναωζρεται ςτθν αναλυτικι βακμολογία των υποψθωίων ι ςε χωριςτι βεβαίωςθ. 5. Ωσ επίδοςθ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ λαμβάνεται ο βακμόσ τθσ διπλωματικισ. ενϊ για τουσ πτυχιοφχουσ άλλων τμθμάτων (Γεωπονίασ. Σχολϊν ΤΕΙ κ. βακμόσ 2 Θ υποβολι ςυςτατικϊν επιςτολϊν εκ μζρουσ των υποψθωίων κακϊσ και των προτεινομζνων επιβλεπόντων κακθγθτϊν κα ςυνεκτιμάται ςτθν βακμολογία τθσ ςυνζντευξθσ. 92 Οδηγός Σπουδών . Πςοι εκ των υποψθωίων είναι ιδθ κάτοχοι διπλϊματοσ εξειδίκευςθσ (master of science) και επικυμοφν να ςυνεχίςουν ςε ςυναωζσ κζμα για τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ προςλαμβάνονται και προςμετροφνται ωσ υπεράρικμοι ςε ςχζςθ με τισ υπό προκιρυξθ κζςεισ. Φυςικισ. Τυχόν εργαςία ι εργαςίεσ ςε διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά που περιλαμβάνονται ςτο SCI. 8. βακμόσ 6 γ. ςτθρίηεται ςε όςα μακιματα ιταν ςχετικά με τθν εξειδίκευςθ και γενικότερα με τθ χθμεία. Θ ερευνθτικι δραςτθριότθτα εκτιμάται ανάλογα με τθν φπαρξθ δθμοςιευμζνου ερευνθτικοφ ζργου ςε επιςτθμονικά περιοδικά και ςυνζδρια ωσ εξισ: α. ΡΣΕ. Τυχόν αποτυχία τουσ ςτθν εξζταςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ κακιςτά αδφνατθ τθν εγγραωι τουσ ςτο ΡΜΣ του Τμιματοσ.

ΡΜΣ ϋϋΒιοανόργανθ Χθμείαϋϋ ΒΙΟΑΝΟ΢ΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Γενικζσ Διατάξεισ Το Τμιμα Χθμείασ του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων οργανϊνει και λειτουργεί Διαπανεπιςτθμιακό Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα Σπουδϊν (ΡΜΣ) από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 1997-1998 με τθ ςυμμετοχι των πιο κάτω ιδρυμάτων: 1. 2083/1992 και τθν υπ.ςκοπόσ Αντικείμενο του Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν είναι θ ‘ΒΙΟΑΝΟ΢ΓΑΝΘ ΧΘΜΕΙΑ’ (διδαςκαλία και ζρευνα).Μ. όπωσ είναι: Οδηγός Σπουδών 93 . Ο παρόν κανονιςμόσ εξειδικεφει και ςυμπλθρϊνει τισ διατάξεισ τθσ Υπουργικισ Απόωαςθσ που ενζκρινε το πρόγραμμα.Σ. 1268/1982.Σ. Σκοπόσ του Ρ. τισ αποωάςεισ τθσ Ειδικισ Διαπανεπιςτθμιακισ Επιτροπισ (ΕΔΕ) και τον παρόντα κανονιςμό.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Ημερομθνία και Διάρκεια Ρροκιρυξθσ και Επιλογισ Θ προκιρυξθ των νζων κζςεων μεταπτυχιακϊν ςπουδαςτϊν για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-10 κα γίνει τον Ιοφλιο του 2009 και κα διαρκζςει μζχρι 30 Σεπτεμβρίου 2009. Αντικείμενο . Επίςθσ τισ ςχετικζσ αποωάςεισ των Γ.Ε. των τμθμάτων και ςυγκλιτων των πιο πάνω ιδρυμάτων. Τθ Διοικθτικι και Οικονομικι υποςτιριξθ κα τθν ζχει το Τμιμα Χθμείασ του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. απόωαςθ Β7/339/22-6-98 που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 673/Τεφχοσ Δεφτερο/3–7–98. είναι θ κατάρτιςθ ειδικϊν ςτθ Βιοανόργανθ Χθμεία (ΧθμικϊνΒιοχθμικϊν) υψθλοφ επιπζδου (κεωρθτικοφ και τεχνολογικοφ) που μζςω ζρευνασ ςτουσ κλάδουσ τθσ Βιοανόργανθσ Χθμείασ. Τμιματοσ Χθμείασ του Ρανεπιςτθμίου Ράτρασ και το οποίο διζπεται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ν.Σ. Εγκρίνεται από τθν ΕΔΕ και μπορεί να ανακεωρείται από τθν ίδια. Εκτόσ του κεςμοκετθμζνου μεταπτυχιακοφ του Τμιματοσ Χθμείασ παράλλθλα λειτουργοφν και τα κάτωκι μεταπτυχιακά προγράμματα: δ. Θ Επιτροπι Επιλογισ καλείται μζχρι 15 Οκτωβρίου του 2009 να ολοκλθρϊςει τθν διαδικαςία επιλογισ. Τμιματοσ Χθμείασ του Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ 2.

Δ. Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Ρ.Ε. 5. βιομιμθτικζσ αντιδράςεισ ςυνκετικϊν αναλόγων ενεργϊν κζντρων των μεταλλοπρωτεϊνϊν. 3. Σφνκεςθ χθμικϊν ενϊςεων με ωαρμακευτικζσ ιδιότθτεσ που περιζχουν μεταλλικά ιόντα για τθν πρόλθψθ. 2.Σ. ςτα νουκλεϊνικά οξζα. δομι.Ε. επιςτθμϊν υγείασ ι ςυναωϊν κλάδων ςχολϊν Γεωργικϊν Ραν/μίων. ωαςματοςκοπία. Χθμικϊν Μθχανικϊν και Βιοχθμείασ Ελλθνικϊν ΑΕΙ ι ιςοδυνάμων ΑΕΙ τθσ αλλοδαπισ. διάγνωςθ και κεραπεία διαωόρων αςκενειϊν και μελζτθ ςυςχζτιςθσ δομισ-βιολογικισ δράςθσ και μθχανιςμοφ δραςτικότθτασ.Μ. Βιομιμθτικά υλικά. 6. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ ςτθ ‘ΒΙΟΑΝΟ΢ΓΑΝΘ ΧΘΜΕΙΑ’ 2. 2083/1992) και ςφμωωνα με τον εςωτερικό κανονιςμό του προγράμματοσ. κα ςυμβάλλουν ςτθν προαγωγι του νζου.Σ.Σ. Επίςθσ και ςτρατθγικοφσ τομείσ των Ρανεπιςτθμίων. ςτα μονοτμθματικά μεταπτυχιακά προγράμματα (Αρκρο 12. Kακοριςμόσ του άμεςου περιβάλλοντοσ του μετάλλου ςτισ μεταλλοπρωτείνεσ. Σε ότι αωορά πτυχιοφχουσ ΑΕΙ άλλων κλάδων κετικϊν επιςτθμϊν. Απομάκρυνςθ των βλαβερϊν για το περιβάλλον μεταλλικϊν ιόντων και μετατροπι τουσ ςε μορωζσ πιο χριςιμεσ και ωιλικζσ προσ αυτό. απονζμει: 1. ςφγχρονου και ταχζωσ αναπτυςςόμενου αυτοφ διεπιςτθμονικοφ κλάδου και τθσ αντίςτοιχθσ τεχνολογίασ ςτθ χϊρα μασ. που εκλζγεται από τα οικεία Τμιματα και αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ που ζχει θ Γ. Ραράγραωοσ γ του Ν.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 1. Διερεφνθςθ του μθχανιςμοφ των αντιδράςεων που λαμβάνουν χϊρα ςτα μεταλλικά κζντρα των ενηφμων. Σχεδιαςμόσ. των Ερευνθτικϊν Ινςτιτοφτων και τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.Μ. με τελικό αποτζλεςμα τθ ςθμαντικι ςυμβολι τουσ ςτισ ςυνολικζσ αναπτυξιακζσ ανάγκεσ τθσ χϊρασ. 4. γίνονται δεκτοί κατ’ αρχάσ πτυχιοφχοι των Τμθμάτων Χθμείασ. Προχποκζςεισ και Κριτιρια Επιλογισ Στο Ρ.Σ. Διδακτορικό Δίπλωμα ςτθ ‘ΧΘΜΕΙΑ’. ςφνκεςθ. ςτουσ υδατάνκρακεσ και ςτισ μεμβράνεσ. Όργανα του Προγράμματοσ Πργανα του προγράμματοσ είναι: Θ Ε. Τα ςτελζχθ αυτά κα είναι ικανά να ςτελεχϊςουν τθν αντίςτοιχθ βιομθχανία και να ςυμβάλλουν με τθ ςειρά τουσ ςτθν ανάπτυξι τθσ. είναι δυνατι θ αποδοχι τουσ ςτο 94 Οδηγός Σπουδών .

ςφμωωνα με τουσ πιο πάνω όρουσ και με τισ προχποκζςεισ του άρκρου 16 του Ν.Ε. με απόωαςι τθσ.Ε. ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ κτλ. διπλωματικι εργαςία.Μ. Οι αλλοδαποί πρζπει να γνωρίηουν επαρκϊσ τθν Ελλθνικι γλϊςςα για τθν απρόςκοπτθ παρακολοφκθςθ του Ρ.Σ. που για κάκε πτυχιοφχο κα υποδεικνφεται από τθ Συντονιςτικι Επιτροπι του ΡΜΣ. ςυντελεςτισ βαρφτθτασ 20% (Επιςτθμονικζσ εργαςίεσ ι διατριβζσ ι ςυμμετοχζσ ςε ςυνζδρια με εργαςίεσ (μζχρι 5). διενεργεί εξετάςεισ πριν από τθν εγγραωι των υποψθωίων ςτο Ρ. παρ. 2083/1992.Σ. Επίςθσ γίνονται δεκτοί και πτυχιοφχοι Τμθμάτων (Τεχνολογίασ Τροωίμων.Μ. Ορίηεται τότε και το υπεφκυνο μζλοσ Οδηγός Σπουδών 95 . Θ παρακολοφκθςθ και εξζταςθ ςτα μακιματα αυτά γίνεται πριν από τθν ζναρξθ γι’ αυτοφσ του Ρ. Θ/Υ) αποδεικνυόμενθ με ςχετικό πτυχίο. Γενικόσ βακμόσ πτυχίου. Ιατρικϊν Εργαςτθρίων. 2θ ξζνθ γλϊςςα εκτόσ τθσ Αγγλικισ αποδεικνυόμενθ με αντίςτοιχο πτυχίο. Θ επιλογι των υποψθωίων γίνεται ςφμωωνα με το ν. .). ςυντελεςτισ βαρφτθτασ 10% 3. λοιπζσ δραςτθριότθτεσ (π. άρκρο 12. του Τμιματοσ οωείλουν να εγγραωοφν οπότε και αποκτοφν τθν ιδιότθτα του μεταπτυχιακοφ ωοιτθτι.χ. προχπθρεςία ςε άλλο ερευνθτικό εργαςτιριο ι ςτθ βιομθχανία. Εποπτϊν Δθμόςιασ Υγείασ και άλλων ςυναωϊν Τμθμάτων) των ΤΕΙ.Σ. Μεταπτυχιακοί ςπουδαςτζσ με αναγνωριςμζνουσ μεταπτυχιακοφσ τίτλουσ ςπουδϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ είναι δυνατόν να απαλλαγοφν από εξετάςεισ μεταπτυχιακϊν μακθμάτων μετά από απόωαςθ τθσ Ε. ανάλογα με το επίπεδο γνϊςεϊν του ςχετικά με το αντικείμενο τθσ Βιοανόργανθσ Χθμείασ. ςυμμετοχι ςτα όργανα διοίκθςθσ του Ραν/μίου. 2327/1995. επιμόρωωςθ ςε άλλο χριςιμο πεδίο (π. Συνζντευξθ.Σ.χ. Σε περίπτωςθ ζλλειψθσ των αντίςτοιχων πιςτοποιθτικϊν γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ και Ελλθνικισ γλϊςςασ. Εγγραφι ςτο Μ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΡΜΣ υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα παρακολουκιςουν και κα εξεταςτοφν ςε επί πλζον μακιματα προπτυχιακοφ επιπζδου. για να διαπιςτϊςει τθν ςχετικι επάρκεια των υποψθωίων. Θ επιλογι γίνεται με βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια και το ςυντελεςτι βαρφτθτάσ τουσ: 1. ϋAλλεσ δραςτθριότθτεσ.Μ. Διατροωισ.Δ. ςυντελεςτισ βαρφτθτασ 60% 2. ςυντελεςτισ βαρφτθτασ 10% 4.Οριςμόσ Επιβλζποντα Πςοι γίνονται δεκτοί ςτο Ρ. 2 από τθν ΕΔΕ του προγράμματοσ. Οι υποψιωιοι οωείλουν να γνωρίηουν απαραιτιτωσ τθν Αγγλικι γλϊςςα ςε επίπεδο πτυχίου Lower ι βακμολογίασ 500 μονάδων ςε εξετάςεισ ΤΟEFL τθσ τελευταίασ διετίασ.Δ. Μζςοσ όροσ βακμολογίασ ςτα μακιματα Ανόργανθσ Χθμείασ και Βιοχθμείασ.Μ.

Φυςικοχθμικζσ και Φαςματοςκοπικζσ Τεχνικζσ Β’ Εξάμθνο 1. Μαγνθτικόσ Συντονιςμόσ . ο υποψιωιοσ οωείλει να παρακολουκιςει τα πιο κάτω υποχρεωτικά μεταπτυχιακά μακιματα: (α) Παρακολοφκθςθ Θεωρθτικών Μακθμάτων και Εργαςτθρίων Α’ Εξάμθνο 1. Ειδικά Θζματα Βιοανόργανθσ Χθμείασ Το μάκθμα αυτό κα οργανωκεί κατά το πρότυπο των κερινϊν εντατικϊν μακθμάτων του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ERASMUS/SOCRATES και κα είναι διάρκειασ 30 ωρϊν. θ διδακτικι και ερευνθτικι απαςχόλθςθ. Βιοανόργανθ Χθμεία Ι 2. 96 Οδηγός Σπουδών .ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΕΡ του Τμιματοσ Χθμείασ του Ραν/μίου Ιωαννίνων ο οποίοσ αςχολείται με το αντικείμενο τθσ Βιοανόργανθσ Χθμείασ το οποίο αποδζχεται και τθν ευκφνθ τθσ ακαδθμαϊκισ παρακολοφκθςθσ του ωοιτθτι. Εργαςτιρια Φυςικοχθμικϊν και Φαςματοςκοπικϊν Τεχνικϊν 3.Φαςματοςκοπία ςτθ Βιοανόργανθ Χθμεία 3. Για τθν απονομι του ΜΔΕ.Ε.Δ. Για τθν επιςτθμονικι παρακολοφκθςθ του ωοιτθτι εξ’ άλλου ορίηεται και ο επιβλζπων Κακθγθτισ. οι πρακτικζσ αςκιςεισ και οι κάκε άλλου είδουσ εκπαιδευτικζσ και ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ για τθν απονομι των κατά το άρκρο 3 τίτλων ορίηονται ωσ εξισ: Για το Μ. οι οποίοι κα ορίηονται με τθν ίδια απόωαςθ τθσ ΕΔΕ.εξετάςεων Τα μακιματα. Πρόγραμμα μακθμάτων . Το κζμα του μακιματοσ κα ορίηεται με απόωαςθ τθσ ΕΔΕ του προγράμματοσ ςτθν αρχι κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ. 4. Βιοανόργανθ Χθμεία ΙΙ 2. Στο πρόγραμμα κα καλοφνται να διδάξουν 5-6 ϋΕλλθνεσ και ξζνοι ειδικοί για κάκε επιλεγόμενο κζμα. κακϊσ και τισ ωαςματοςκοπικζσ και ωυςικοχθμικζσ τεχνικζσ που ςχετίηονται μ’ αυτι και ςκοπόσ του είναι θ διδαςκαλία τθσ ερευνθτικισ μεκοδολογίασ ςτουσ μεταπτυχιακοφσ ωοιτθτζσ. Εργαςτιριο Ειςαγωγισ ςτθν ϋΕρευνα ςτθ Βιοανόργανθ Χθμεία Το εργαςτιριο αυτό ζχει ωσ περιεχόμενο τθν «ειςαγωγι ςτθν ερευνθτικι μεκοδολογία» ςτθ βιοανόργανθ χθμεία.Υπολογιςτικζσ Μζκοδοι .

Διάρκεια μακθμάτων – παρακολοφκθςθ . (β) Παρακολοφκθςθ ςεμιναρίων Οι μεταπτυχιακοί ωοιτθτζσ οωείλουν να παρακολουκιςουν υποχρεωτικά κατά το Α’ και Β’ Εξάμθνο όλα τα ςεμινάρια που προβλζπονται να δοκοφν ςτα πλαίςια του προγράμματοσ. Τθν ερευνθτικι του προςπάκεια ο υποψιωιοσ ςυνεχίηει και κακ’ Οδηγός Σπουδών 97 . Επιτρζπεται θ δικαιολογθμζνθ απουςία ςε μία (1) μόνο εργαςτθριακι άςκθςθ. τόςο από Χθμικοφσ ςυνεργάτεσ τθσ Βιομθχανίασ. Είναι απαραίτθτθ θ παρακολοφκθςθ τουλάχιςτον των 3/4 των ςεμιναρίων αυτϊν. Εάν για διάωορουσ λόγουσ δεν πραγματοποιθκοφν δζκα εβδομάδεσ διδαςκαλίασ. το μάκθμα προςδιορίηεται για τθν επόμενθ ι τθν προθγοφμενθ θμζρα τθσ αργίασ.Ε. Με ςκοπό να μθν χακοφν διδακτικζσ εβδομάδεσ. θ οποία όμωσ επαναλαμβάνεται ςτο τζλοσ τθσ περιόδου.αρ. Διαπίςτωςθ τθσ παρακολοφκθςθσ ςε ποςοςτό μικρότερο των 3/4 των διδαχκειςϊν ωρϊν τουσ ςτερεί το δικαίωμα εξζταςθσ και οδθγεί ςτθν επανάλθψθ παρακολοφκθςθσ του μακιματοσ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Πλα τα κεωρθτικά μακιματα είναι 3 διδακτικϊν μονάδων το κακ’ ζνα. Οι υποψιωιοι ζχουν τθν υποχρζωςθ να παρακολουκοφν ανελλιπϊσ τα μακιματα του ΡΜΣ. 3 του Β’ Εξαμινου. Ζλλθνεσ και αλλοδαποφσ.αρ. εάν ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία μακθμάτων ςυμπζςει με επίςθμθ αργία. Από το Β’ εξάμθνο του Α’ ζτουσ ςπουδϊν. το εξάμθνο επαναλαμβάνεται. όςο και ερευνθτικϊν ινςτιτοφτων ι ΑΕΙ. Διαδικαςία απονομισ Μ. ο υποψιωιοσ αρχίηει να αςχολείται ερευνθτικά ςτα πλαίςια του εργαςτθρίου ειςαγωγισ ςτθν ερευνθτικι μεκοδολογία τθσ Βιοανόργανθσ Χθμείασ. ενϊ τα 2 εργαςτιρια 5 διδακτικϊν μονάδων το υπ.εξεταςτικζσ περίοδοι Θ χρονικι διάρκεια των εκπαιδευτικϊν εξαμινων του ΡΜΣ ορίηεται ςε (15) εργάςιμεσ εβδομάδεσ από τισ οποίεσ οι δεκατρείσ (13) για μακιματα και οι δφο (2) για εξετάςεισ. Απϊλεια εργαςτθριακϊν αςκιςεων απαγορεφεται. 2 και 10 διδακτικϊν μονάδων το υπ. Το ςφνολο των απαιτουμζνων διδακτικϊν μονάδων για κάκε υποψιωιο του ΜΔΕ ςτθ Βιοανόργανθ Χθμεία είναι 30. Οι ωοιτθτζσ είναι δυνατόν να εξετάηονται ςτισ περιοδικζσ ι και τισ τελικζσ εξετάςεισ ςε κζματα των ςεμιναρίων αυτϊν. όπωσ αυτό προβλζπει. Απϊλεια δφο (2) εργαςτθριακϊν αςκιςεων ζςτω και δικαιολογθμζνα οδθγεί ςε επανάλθψθ τθσ μίασ το επόμενο ζτοσ και αποκλειςμό του υποψθωίου από τισ τελικζσ εξετάςεισ.Δ.

από τα 3 μζλθ τθσ οποίασ ο ζνασ είναι ο επιβλζπων κακθγθτισ. γίνεται από το Τμιμα Χθμείασ. και από ζνα τουλάχιςτον μζλοσ ΔΕΡ ενόσ από τα υπόλοιπα ςυνεργαηόμενα ιδρφματα. 98 Οδηγός Σπουδών . 2083/92 και τον Εςωτερικό Κανονιςμό Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Τμιματοσ.Δ.Ε. Θ εξζταςθ τθσ διατριβισ μεταπτυχιακισ ειδίκευςθσ γίνεται από 3μελι εξεταςτικι επιτροπι που ορίηεται με πρόταςθ του επιβλζποντα. Διαδικαςία απόκτθςθσ Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ Οι αποωοιτοφντεσ από το Μ.Δ. Το αίτθμα του ενδιαωερομζνου ςυνοδεφεται από ζγγραωο του επιβλζποντοσ μζλουσ ΔΕΡ. Για τθν απόκτθςθ του διδακτορικοφ διπλϊματοσ.Δ.Ε. υπό τθν κακοδιγθςθ του επιβλζποντοσ μζλουσ ΔΕΡ. Τθν εργαςία αυτι υποβάλλει ςτθ γραμματεία του προγράμματοσ ηθτϊντασ εγγράωωσ τθν απονομι του Μ. ο ζνασ μπορεί να ανικει ςε ζνα από τα ςυνεργαηόμενα τμιματα. αωοφ περατϊςει επιτυχϊσ τισ εξετάςεισ όλων των υποχρεωτικϊν μακθμάτων και εργαςτθρίων του Αϋζτουσ ςπουδϊν και του ενόσ από τα δφο κερινοφ εντατικοφ μακιματοσ. ςφμωωνα με τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ.Μ. Το ζνα τουλάχιςτον από τα 3 μζλθ ΔΕΡ πρζπει να ανικει ςτθ βακμίδα του Κακθγθτι. άλλων Τμθμάτων τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ κατά τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ. ενϊ από τουσ 2 ςυμβοφλουσ. από τθν ΕΔΕ του προγράμματοσ και αποτελείται εκτόσ από τον επιβλζποντα.Ε.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ όλθ τθ διάρκεια του Β’ ζτουσ ςπουδϊν του.Ε. θ οποία ωζρει το όνομα ‘Διατριβι Μεταπτυχιακισ Ειδίκευςθσ’ (Δ. Στθν περίπτωςθ αυτι ορίηεται 3μελισ ςυμβουλευτικι επιτροπι.Ε. ςυνεχίηει τθν ζρευνά του και υποβάλλει ςτο τζλοσ του 8 ου εξαμινου διδακτορικι διατριβι. εω’ όςον ο υποψιωιοσ γίνει δεκτόσ ςτο πρόγραμμα αυτό. Υποψιωιοι για Διδακτορικό Δίπλωμα μπορεί να εγγράωονται και πτυχιοφχοι ιςοδφναμου Μ. υποχρεωτικά δε αν ο υποψιωιοσ ζχει υποδειχκεί από το ίδρυμα ςτο οποίο ανικει το μζλοσ ΔΕΡ. θ οποία πρζπει να γίνει δεκτι από το Τμιμα. Θ απονομι του Μ.).Δ. ςφμωωνα με τισ διατάξεισ του Ν. Θ απόωαςθ για ζγκριςθ ι μθ τθσ διατριβισ μπορεί να λθωκεί με ςφμωωνθ γνϊμθ τουλάχιςτον δφο (2) από τα τρία (3) μζλθ τθσ επιτροπισ. ςτο οποίο διατυπϊνεται θ γνϊμθ του για τθν ποιότθτα τθσ εργαςίασ και τθν ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ. και παρουςιάηει τα αποτελζςματα τθσ ερευνθτικισ του προςπάκειασ υπό μορωι διατριβισ ςτο τζλοσ των 4 εξαμινων ι 2 ετϊν. ζχουν το δικαίωμα να ςυνεχίςουν για Διδακτορικό Δίπλωμα. μετά από ζγκριςθ τθσ ΕΔΕ.

ι Δ. Εάν για οποιοδιποτε λόγο ο υποψιωιοσ επικυμεί παροδικι διακοπι τθσ πλιρουσ απαςχόλθςισ του ςτο ΡΜΣ το δθλϊνει εγγράωωσ ςτο Τμιμα. Το διάςτθμα αυτό δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν ςτισ παραπάνω περιοριςτικζσ προκεςμίεσ μετά από απόωαςθ τθσ Ε. Το Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Ειδίκευςθσ του Τμιματοσ Χθμείασ ζχει ωσ αντικείμενο τθν παροχι εκπαίδευςθσ μεταπτυχιακοφ επιπζδου ςτθν Αγροχθμεία και τισ Βιολογικζσ καλλιζργειεσ. ζτςι ϊςτε οι πτυχιοφχοι του προγράμματοσ να αποκτιςουν ιςχυρό επιςτθμονικό υπόβακρο. μετά τθν απόκτθςθ του Μ.Δ.Δ. δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ από ζνα (1) και μεγαλφτεροσ από πζντε (5) χρόνια πλιρουσ απαςχόλθςθσ.Δ.Δ. για το Τμιμα Χθμείασ του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων.Ε. Αντικείμενο-ςκοπόσ 1. ΡΜΣ ϋϋΑγροχθμεία και Βιολογικζσ Καλλιζργειεσϋϋ ΑΓ΢ΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕ΢ΓΕΙΕΣ Γενικζσ Διατάξεισ Το Τμιμα Χθμείασ του Ρανεπιςτιμιου Ιωαννίνων οργανϊνει και λειτουργεί από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2002-2003 Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Ειδίκευςθσ (ΡΜΣΕ) με τίτλο. ε.Δ. ‘Αγροχθμεία και Βιολογικζσ Καλλιζργειεσ’ ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Βιολογικϊν Εωαρμογϊν και Τεχνολογιϊν του Ρανεπιςτιμιου Ιωαννίνων και τθ Σχολι Τεχνολογίασ Γεωπονίασ του ΤΕΙ Θπείρου. τθν ποιότθτα των παραγόμενων προϊόντων και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.Δ. εμπειρία και τεχνογνωςία για τθν υιοκζτθςθ βζλτιςτων λφςεων και εωαρμογϊν ςτθ γεωργικι και κτθνοτροωικι παραγωγι. δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ από δφο (2) και μεγαλφτεροσ από τζςςερα (4) χρόνια πλιρουσ απαςχόλθςθσ. Ο χρόνοσ που απαιτείται για τθν απόκτθςθ του Δ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Χρονικά όρια για τθν απόκτθςθ ΜΔΕ και ΔΔ Ο χρόνοσ που απαιτείται για τθν απόκτθςθ Μ. ςφμωωνα με τισ διατάξεισ τθσ απόωαςθσ αυτισ και τισ διατάξεισ των άρκρων 10 ζωσ 12 του Ν..Ε.Ε.Ε. Θ πλιρθσ απαςχόλθςθ αποτελεί υποχρζωςθ των εγγεγραμμζνων ςπουδαςτϊν ςτο ΡΜΣ.Ε.Δ. 2083/92. ςφμωωνθ γνϊμθ του επιβλζποντοσ και ςχετικι απόωαςθ τθσ Ε. Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ είναι δυνατι θ παράταςθ του ανωτάτου χρόνου απόκτθςθσ Μ. Οδηγός Σπουδών 99 . κατόπιν αιτιολογθμζνθσ αίτθςθσ του υποψθωίου. μετά από ςυνεννόθςθ με τον επιβλζποντα.

(Doctor of Philosophy) Κατθγορία Πτυχιοφχων Στο ΡΜΣΕ του Τμιματοσ Χθμείασ με τίτλο ‘Αγροχθμεία και Βιολογικζσ Καλλιζργειεσ’ γίνονται δεκτοί Ρτυχιοφχοι Γεωτεχνικϊν Επιςτθμϊν. Χθμικισ Μθχανικισ κακϊσ και άλλων ςχετικϊν εωαρμοςμζνων επιςτθμονικϊν κλάδων Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνων ομοταγϊν Ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ. Βιολογίασ. (Master of Science) ςτισ εξισ επιμζρουσ εξειδικεφςεισ: 1. Οι βαςικοί ςκοποί του προγράμματοσ ςπουδϊν είναι οι εξισ:  Ραροχι υψθλοφ επιπζδου μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν  Ραροχι γνϊςθσ ςτισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ τθσ αγροχθμείασ και των βιολογικϊν καλλιεργειϊν  Ανάπτυξθ τεχνικϊν και μεκοδολογιϊν καλλιεργειϊν ωιλικϊν προσ το περιβάλλον  Εωαρμογι βιολογικϊν μεκοδολογιϊν για τθν παραγωγι ωυτικϊν και ηωικϊν προϊόντων υψθλισ ποιότθτασ ιδιαίτερα από τθν άποψθ τθσ επιβάρυνςθσ τουσ με τοξικζσ και επιβλαβείσ ουςίεσ. Σπουδαςτζσ του ΡΜΣΕ οι οποίοι είναι πτυχιοφχοι τμθμάτων με ςχετικά αςκενζσ επιςτθμονικό υπόβακρο είναι δυνατό να υποχρεωκοφν να παρακολουκιςουν μζχρι 3 100 Οδηγός Σπουδών .Sc. Ρεριβαλλοντικι Αγροχθμεία 2. δθμόςιο και ακαδθμαϊκό τομζα  Ρροετοιμαςία για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ διδακτορικοφ επιπζδου. Είναι προωανζσ ότι όλοι οι ςυντελεςτζσ που ςυμμετζχουν ςτο εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα αναλαμβάνουν τθν αυτονόθτθ ευκφνθ να προωκοφν το κριτιριο τθσ ποιότθτασ ςε κάκε μορωισ δραςτθριότθτα και να μεταωζρουν νζα τεχνογνωςία ςτουσ κεραπευμζνουσ από το πρόγραμμα επιςτθμονικοφσ τομείσ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2. Τμθμάτων Χθμείασ. ανάλογο και ιςοδφναμο με το διεκνι τίτλο M.  Δθμιουργία επιςτθμόνων με τισ απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ για επιτυχι ςταδιοδρομία ςτον ιδιωτικό. Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το ΡΜΣΕ του Τμιματοσ Χθμείασ οδθγεί ςτθν απονομι: α) Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ ςτθν ‘Αγροχθμεία και Βιολογικζσ Καλλιζργειεσ’. Ο τίτλοσ αυτόσ ιςοδυναμεί με το διεκνι τίτλο Ph.D. 3. Βιολογικζσ Καλλιζργειεσ β) Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ ςε γνωςτικά αντικείμενα ανάλογα αυτϊν του τμιματοσ Χθμείασ και των τμθμάτων που ςυμπράττουν.

εργαςτθριακζσ αςκιςεισ. Τα υποχρεωτικά μακιματα περιλαμβάνουν απαραίτθτα κεωρθτικι και εργαςτθριακι διδαςκαλία. Κάκε ςπουδαςτισ διδάςκεται τρία (3) μακιματα υποχρεωτικά και δυο (2) μακιματα επιλογισ ανά εξάμθνο. Κάκε διδακτικό εξάμθνο περιλαμβάνει τουλάχιςτον 13 πλιρεισ διδακτικζσ εβδομάδεσ. Τα υποχρεωτικά εξαμθνιαία μακιματα ιςοδυναμοφν με τζςςερισ διδακτικζσ μονάδεσ. Τα μακιματα περιλαμβάνουν διδαςκαλία (παραδόςεισ. Τα υποχρεωτικά μακιματα και τα μακιματα επιλογισ για τισ δφο (2) εξειδικεφςεισ είναι τα παρακάτω: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ϋϋΡΕ΢ΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓ΢ΟΧΗΜΕΙΑϋϋ Αϋ Εξάμθνο Μακιματα Υποχρεωτικά 1. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ απονζμεται μετά τθ ςυμπλιρωςθ 52 διδακτικϊν μονάδων.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (τρία) μακιματα του προπτυχιακοφ προγράμματοσ του Τμιματοσ Χθμείασ του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων ι/και των τμθμάτων που ςυμπράττουν. Το τρίτο και το τζταρτο εξάμθνο περιλαμβάνουν τθν εκπόνθςθ τθσ Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ. Χρονικι Διάρκεια Το ΡΜΣ του Τμιματοσ Χθμείασ διαρκεί τζςςερα διδακτικά εξάμθνα. ωυτό και αειωορικι γεωργία 2. Τα μακιματα χωρίηονται ςε Υποχρεωτικά και Επιλογισ. Ειςαγωγι ςτθν Αγροχθμεία 3. Το πρϊτο και το δεφτερο εξάμθνο περιλαμβάνουν από τζςςερα μακιματα το κακζνα. 2. τα μακιματα επιλογισ ιςοδυναμοφν με δφο διδακτικζσ μονάδεσ ενϊ θ Μεταπτυχιακι Διπλωματικι Εργαςία ιςοδυναμεί με 20 διδακτικζσ μονάδεσ. Ζδαωοσ. εξετάςεισ και ςεμινάρια). Φυςικζσ και χθμικζσ διεργαςίεσ ςτα γεωργικά ςυςτιματα Οδηγός Σπουδών 101 . Πρόγραμμα Μακθμάτων 1. Θ εξειδίκευςθ κάκε ωοιτθτι κα προκφπτει από το γνωςτικό αντικείμενο τθσ μεταπτυχιακισ.διπλωματικισ εργαςίασ και το πρόγραμμα μακθμάτων που κα ακολουκιςει.

Μοριακι γενετικι και εωαρμογζσ ςτθν αγροτικι παραγωγι Βϋ Εξάμθνο Μακιματα Υποχρεωτικά 1. Βιολογικι κτθνοτροωία 102 Οδηγός Σπουδών . Βιοαςωάλεια και ολικι ποιότθτα ςτθ ηωικι παραγωγι ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ϋϋΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕ΢ΓΕΙΕΣϋϋ Αϋ Εξάμθνο Μακιματα Υποχρεωτικά 1.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Μακιματα Επιλογισ 4. Εργαςτιριο χθμικισ και περιβαλλοντικισ τεχνολογίασ 5. ωυτό και αειωορικι γεωργία 2. Γεωργικά οικοςυςτιματα και καλλιεργθτικζσ παρεμβάςεισ 7. Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ ωυτικισ παραγωγισ και Βιολογικι γεωργία 6. Ζδαωοσ. Γεωργικά οικοςυςτιματα και καλλιεργθτικζσ παρεμβάςεισ 7. Ειςαγωγι ςτθν Αγροχθμεία 6. Εργαςτιριο ενόργανθσ χθμικισ και μικροβιολογικισ ανάλυςθσ γεωργικϊν προϊόντων Μακιματα Επιλογισ 4. Μοριακι γενετικι και εωαρμογζσ ςτθν αγροτικι παραγωγι 3. Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ ωυτικισ παραγωγισ και Βιολογικι γεωργία Μακιματα Επιλογισ 4. Διαχείριςθ γεωργικϊν και κτθνοτροωικϊν παραπροϊόντων 6. Φυςικζσ και χθμικζσ διεργαςίεσ ςτα γεωργικά ςυςτιματα 5. Ζλεγχοσ ρφπανςθσ και Τεχνολογίεσ προςταςίασ περιβάλλοντοσ 3. Φυτοωάρμακα και περιβάλλον 7. Μζκοδοι και τεχνικζσ βιοκαλλιεργειϊν 5. Αγροκτθνοτροωικά ςυςτιματα 2.

Βιοαςωάλεια και ολικι ποιότθτα ςτθ ηωικι παραγωγι 8. Ζλεγχοσ ΢φπανςθσ και Τεχνολογίεσ προςταςίασ περιβάλλοντοσ 5.2083/1992. Οδηγός Σπουδών 103 . τθσ θμεδαπισ και αλλοδαπισ. Ρροκειμζνου να προςελκυςκοφν για να διδάξουν ςτο πρόγραμμα ικανά και διακεκριμζνα μζλθ ΔΕΡ ι ΕΡ πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ είναι ςτθ διακριτι ευχζρεια τθσ Συγκλιτου θ παροχι οικονομικϊν κινιτρων ςτθν κατθγορία αυτι του διδακτικοφ προςωπικοφ. 1404/1983 όπωσ αυτι αντικαταςτάκθκε με τθν παράγραωο 13 το άρκρου 5 του Ν. ι επιςτιμονεσ με αναγνωριςμζνο επαγγελματικό ζργο ςε ςχετικό επιςτθμονικό πεδίο και κφροσ. Το κεωρθτικό μζροσ του προγράμματοσ κα υλοποιείται ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ρανεπιςτιμιου Ιωαννίνων ενϊ το εργαςτθριακό μζροσ κα υλοποιείται ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ρανεπιςτιμιου Ιωαννίνων και του ΤΕΙ Θπείρου. Εργαςτιριο ενόργανθσ χθμικισ και μικροβιολογικισ ανάλυςθσ γεωργικϊν προϊόντων Μακιματα Επιλογισ 4. Προςωπικό 1. Στο ΡΜΣΕ του Τμιματοσ Χθμείασ κα απαςχολθκοφν μζλθ ΔΕΡ του Τμιματοσ Χθμείασ και του Τμιματοσ Βιολογικϊν Εωαρμογϊν και Τεχνολογιϊν του Ρανεπιςτιμιου Ιωαννίνων κακϊσ και μζλθ ΕΡ του Σχολισ Τεχνολογίασ Γεωπονίασ του ΤΕΙ Θπείρου. Διαχείριςθ γεωργικϊν και κτθνοτροωικϊν παραπροϊόντων 6. Μζκοδοι και τεχνικζσ βιοκαλλιεργειϊν 3. Αγροκτθνοτροωικά ςυςτιματα. Ρροςταςία ηωικοφ κεωαλαίου 7. Αλλθλεπιδράςεισ ωυτϊν και μικροβίων Αρικμόσ Ειςακτζων Ο αρικμόσ ειςακτζων ορίηεται κατϋ ανϊτατο όριο ςε είκοςι (20) ωοιτθτζσ.Υδατοκαλλιζργειεσ 2. ςφμωωνα με τθν παράγραωο 3α του άρκρου 28 του Ν. 2916/2001. με βάςθ τθν παράγραωο 3 του άρκρου 12 του Ν. 2.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Βϋ Εξάμθνο Μακιματα Υποχρεωτικά 1. Στο πρόγραμμα μποροφν να διδάξουν μζλθ και άλλων τμθμάτων του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων.

εργαςτιρια. Κόςτοσ Λειτουργίασ Θ οργάνωςθ και λειτουργία του Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν κα καλυωκεί αρχικά μζςω τθσ χρθματοδότθςθσ από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Εκπαίδευςθσ και Αρχικισ Κατάρτιςθσ. τθν κατάλλθλθ υποδομι βιβλιοκικθσ και τον απαραίτθτο εξοπλιςμό τόςο ςε οπτικοακουςτικά μζςα όςο και ςε θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ για τθν απρόςκοπτθ διεξαγωγι του προγράμματοσ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Υλικοτεχνικι Υποδομι Το Ρανεπιςτιμιο Ιωαννίνων και το ΤΕΙ Θπείρου διακζτουν τθν κατάλλθλθ κτιριακι υποδομι. βιβλιοκικεσ. Μεταβατικζσ Διατάξεισ Μζχρι τθν ζκδοςθ του κανονιςμοφ που κα διζπει τθν οργάνωςθ και λειτουργία του Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν. κζρμανςθσ. φδρευςθσ κλπ. δαπάνεσ ρεφματοσ. Ειδικισ Σφνκεςθσ του Τμιματοσ.Σ. κακαριςμοφ. Ειδικισ Σφνκεςθσ του Τμιματοσ. όλα τα ςχετικά κζματα ρυκμίηονται με αποωάςεισ τθσ Γ. Το Ρρόγραμμα είναι μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα και υποςτθρίηεται εμμζςωσ από το Ρανεπιςτιμιο Ιωαννίνων και το ΤΕΙ Θπείρου (κτίρια. 104 Οδηγός Σπουδών . Τον κανονιςμό εγκρίνει θ ςφγκλθτοσ μετά από πρόταςθ τθσ Γ.).Σ.

Υπάλλθλοσ ΙΔΑΧ. Υπάλλθλοσ ΙΔΑΧ Επιτροπι επιλογισ Μ. ΕΡΙΤ΢ΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Στο Τμιμα Χθμείασ λειτουργοφν οι ακόλουκεσ επιτροπζσ οι οποίεσ ςφμωωνα με το νόμο ςυγκροτοφνται από τον εκάςτοτε Ρρόεδρο του Τμιματοσ για τθν μελζτθ και διεκπεραίωςθ ςυγκεκριμζνων κεμάτων. Υπάλλθλοσ ΙΔΑΧ Μοφςθσ Ταμπάκθ Αωροδίτθ. Κακθγθτισ Τςουκάτοσ Δθμόκριτοσ.2011 Σακκάσ Βαςίλειοσ. Κακθγθτισ Ταςιοφλα Μαρία. Επιτροπι ςφνταξθσ οδθγοφ ςπουδών για το Παν/κό ζτοσ 2010 . Λζκτορασ Φλϊρου Αγγελικι. Κακθγθτισ Γαροφωθσ Αχιλλζασ. Λζκτορασ Οδηγός Σπουδών 105 . Υπάλλθλοσ ΙΔΑΧ Επιτροπι Παραλαβισ Αγοραηόμενων Ειδών Τακτικά Μζλθ Τςιατοφρασ Βαςίλειοσ. Κακθγθτισ (ςυντονιςτισ) Βαϊμάκθσ Τιβζριοσ. Σ. Αν. Αναπλθρωματικά Μζλθ Φλϊρου Αγγελικι. Υπάλλθλοσ ΙΔΑΧ Καλλιμάνθσ Αριςτείδθσ. Λζκτορασ Τηάκοσ Ανδρζασ.2011 Κοςμάσ Μάριοσ. Υπάλλθλοσ ΙΔΑΧ Βαςίλειοσ. Κακθγιτθσ Σταλίκασ Κων/νοσ. Υπάλλθλοσ ΙΔΑΧ Τζλλθσ Κων/νοσ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ VI. Επ. Επ. Αν. Αν. Κακθγιτρια Τηάκοσ Ανδρζασ. Κακθγθτισ Βλάχοσ Κων/νοσ. Παν/κοφ ζτουσ 2010 .

Κακθγθτισ Σκομπρίδθσ Κων/νοσ. Κακθγιτρια 106 Οδηγός Σπουδών .Δ. Επ. Επιτροπι Φοιτθτικών Θεμάτων Τμιματοσ Χθμείασ Μαλανδρίνοσ Γεράςιμοσ. Κακθγθτισ Χατηθκακοφ Σωτιριοσ. Αν. Κακθγθτισ Μελιςςάσ Βαςίλειοσ. Λζκτορασ Μπράωασ Γεϊργιοσ. Κακθγθτισ Τςαπαρλισ Γεϊργιοσ. Υπάλλθλοσ ΙΔΑΧ Επιτροπι Αναμόρφωςθσ Προγράμματοσ Μεταπτυχιακών Σπουδών Ρλακατοφρασ Ιωάννθσ. Κακθγθτισ Τςελζπθσ Αλζξανδροσ. Κακθγθτισ Σκοφλικα Σταυροφλα. Κακθγθτισ Επιτροπι SOCRATES Κόβαλα . Υπάλλθλοσ Ι. Αν. Επ. Αν.Α. Αν.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Επιτροπι υγιεινισ. Ε.Τ.Ρ.Δεμερτηι Διμθτρα. Κακθγθτισ Μελιςςάσ Βαςίλειοσ. Κακθγθτισ Ρομϊνθσ Φίλιπποσ.Ελζνθ. Κακθγθτισ Κοντομθνάσ Μιχαιλ. Κακθγθτισ Χατηθδάκθσ Ιωάννθσ.Χ. Ριπερίδθ Χριςτίνα. Αν. Αν. Επ. Αν. Ε. Κακθγιτρια (ςυντονίςτρια) Ρλακατοφρασ Ιωάννθσ.Τ. Κακθγθτισ Μαλανδρίνοσ Γεράςιμοσ. Κακθγιτρια Σίςκοσ Μιχάλθσ.Ε. Κακθγιτρια Ελεμζσ Ιωάννθσ.Ε. Κακθγθτισ Ελεμζσ Ιωάννθσ. Ταμπάκθ Αωροδίτθ. Επ. Αν.Ρ.Ελζνθ. Κακθγθτισ Λζκκα Μαρία . αςφάλειασ και πυραςφάλειασ Λζκκα Μαρία . Αν. Κακθγθτισ Φλϊρου Αγγελικι. Κακθγθτισ (ςυντονιςτισ) Αλμπάνθσ Τριαντάωυλλοσ.

Κακθγθτισ Μοφςθσ Βαςίλειοσ.Δ.Ρ. Αν. Κακθγθτισ Σταλίκασ Κων/νοσ. Αν. Αν. Αν. Κακθγθτισ Ρροδρομίδθσ Μάμασ. Κακθγθτισ Ρροδρομίδθσ Μάμασ.Α. Υπάλλθλοσ Ι. Επιτροπι υποβολισ προγραμμάτων Τμιματοσ Χθμείασ Αλμπάνθσ Τριαντάωυλλοσ.Ε. Κακθγθτισ Βαρβοφνθσ Γεϊργιοσ. Αν. Κακθγιτρια Μιχαθλίδθσ Άδωνισ.Τ. Ε.Τ. Επ.Ρ. Ε. Κακθγθτισ Μιχαθλίδθσ Αδωνισ. Αν. Ε. Οδηγός Σπουδών 107 . Αν. Αν.Ε.Ε. Κακθγθτισ Σαββαΐδθσ Ιωάννθσ. Κακθγθτισ Μαλανδρίνοσ Γεράςιμοσ. Επιτροπι ςυντιρθςθσ και επιςκευισ οργάνων Λουλοφδθ Μαρία. Κακθγθτισ Ριπερίδθ Χριςτίνα. Κακθγθτισ Βαϊμάκθσ Τιβζριοσ. Κακθγθτισ Σίςκοσ Μιχάλθσ. Επ. Κακθγιτρια (ςυντονίςτρια) Τςαπαρλισ Γεϊργιοσ. Αν.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Λουλοφδθ Μαρία. Κακθγθτισ (ςυντονιςτισ) Χατηθκακοφ Σωτιριοσ. Κακθγθτισ (ςυντονιςτισ) Δραΐνασ Κων/νοσ. Κακθγθτισ Ρλακατοφρασ Ιωάννθσ. Επ.Χ. Αν. Κακθγθτισ Δεμερτηισ Ραναγιϊτθσ. Αν.Τ. Αν. Επιτροπι διαχείριςθσ τοξικών αποβλιτων και αποκικθσ Βαρβοφνθσ Γεϊργιοσ.Ρ. Αν. Αν. Κακθγθτισ Σταλίκασ Κων/νοσ. Λζκτορασ Ριπερίδθ Χριςτίνα. Κακθγθτισ Χατηθδάκθσ Ιωάννθσ. Κακθγθτισ Ριπερίδθ Χριςτίνα. Κακθγιτθσ Βαρβοφνθσ Γεϊργιοσ.

Αν. Κακθγθτισ Κοςμάσ Μάριοσ. Ε. Αν. Φοιτιτρια Επιτροπι ακαδθμαϊκισ αξιολόγθςθσ και αναβάκμιςθσ Τμ. Κακθγθτισ Κοςμάσ Μάριοσ. Κακθγθτισ Τςουκάτοσ Δθμόκριτοσ.Τ. Αν. Καλαμπόκα Μαρία.Ρ. Κακθγθτισ (ςυντονιςτισ) Αλμπάνθσ Τριαντάωυλλοσ. Αν. Αν. μζςθσ εκπαίδευςθσ Φοιτθτισ Φοιτθτισ Επιτροπι αναβάκμιςθσ προπτυχιακοφ προγράμματοσ ςπουδών Βαρβοφνθσ Γεϊργιοσ. Κακθγθτισ Σδοφκοσ Οδυςςζασ. Κακθγθτισ Κοντομθνάσ Μιχαιλ. Κακθγθτισ Λουλοφδθ Μαρία. Κακθγιτθσ Δεμερτηισ Ραναγιϊτθσ.Ε. Αν. Κακ. Επ. Κακθγθτισ (ςυντονιςτισ) Βαϊμάκθσ Τιβζριοσ. Αν. Κακθγθτισ 108 Οδηγός Σπουδών . Αν.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Επιτροπι φοιτθτικοφ αναγνωςτθρίου Μελιςςάσ Βαςίλειοσ. Κακθγθτισ Βλεςςίδθσ Ακανάςιοσ. Κακθγθτισ Φιαμζγκοσ Ιωάννθσ. Κακθγθτισ Γαροφωθσ Αχιλλζασ. Χθμείασ Δραΐνασ Κων/νοσ. Κακθγθτισ Καμπανόσ Θεμιςτοκλισ. Αν. Κακθγθτισ Βαϊμάκθσ Τιβζριοσ. Κακθγθτισ Τςαπαρλισ Γεϊργιοσ. Αν. Κακθγθτισ (ςυντονιςτισ) Αλμπάνθσ Τριαντάωυλλοσ. Κακθγιτρια ΢οφςςθσ Ιωάννθσ. Κακθγιτθσ Ηαρκάδθσ Αντϊνιοσ. Κακθγθτισ Ρομϊνθσ Φίλιπποσ. Κακθγθτισ Σταλίκασ Κων/νοσ. Αν. Κακθγθτισ Τςελζπθσ Αλζξανδροσ. Κακθγθτισ Ελεμζσ Ιωάννθσ.

Επ. Λζκτορασ Επιτροπι Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμ. Κακθγθτισ Ταςιοφλα Μαρία. Αν. Κακθγθτισ Φοιτθτισ Βοθκθτικι Επιτροπι ακαδθμαϊκισ αξιολόγθςθσ και αναβάκμιςθσ Σακκάσ Βαςίλειοσ. Λζκτορασ Μπαδζκα Αναςταςία. Επ. Κακθγθτισ Λουλοφδθ Μαρία. Κακθγθτισ (ςυντονιςτισ) Μυλωνά . Κακθγθτισ Βλάχοσ Κων/νοσ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Ηαρκάδθσ Αντϊνιοσ. Κακθγθτισ (ςυντονιςτισ) Ρετράκθσ Δθμιτριοσ. Κακθγθτισ Ρροδρομίδθσ Μάμασ. Επ. Συνεργάτθσ προγράμματοσ Οδηγός Σπουδών 109 . Επ. Κακθγιτρια Κονιδάρθ Κων/να. Αν. Κακθγιτρια Επιτροπι Παιδαγωγικισ Επάρκειασ Δραΐνασ Κων/νοσ. Κακθγθτισ Σπανόσ Βαςίλθσ. Επ. Λζκτορασ Τηάκοσ Ανδρζασ. Επ. Επ. Αν. Κακθγθτισ Επιτροπι Ιςτοςελίδασ Σκομπρίδθσ Κων/νοσ. Κακθγθτισ Μπόκαρθσ Ευκφμιοσ. Κακθγθτισ (ςυντονιςτισ) Τςαπαρλισ Γεϊργιοσ. Κακθγιτρια Ελεμζσ Ιωάννθσ. Χθμείασ Τςελζπθσ Αλζξανδροσ. Κακθγιτρια Ρετράκθσ Δθμιτριοσ.Κοςμά Αγνι. Αν.

Κακθγθτισ Μαλανδρίνοσ Γεράςιμοσ. Λζκτορασ Επιτροπι απόςυρςθσ παλαιών οργάνων Βαρβοφνθσ Γεϊργιοσ. Αν. Αν. Επ. 110 Οδηγός Σπουδών .Ε. Επ. Αν.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Επιτροπι κοινών εργαςτθρίων και επιςτθμονικών οργάνων Βαρβοφνθσ Γεϊργιοσ. Κακθγθτισ Σταλίκασ Κων/νοσ. Κακθγθτισ (ςυντονιςτισ) Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ. Αν.Ρ. Κακθγθτισ (ςυντονιςτισ) Ρροδρομίδθσ Μάμασ. Κακθγθτισ Χατηθδάκθσ Ιωάννθσ. Κακθγθτισ Μπράωασ Γεϊργιοσ. Κακθγθτισ Σκομπρίδθσ Κων/νοσ. Ε.Τ.

Βλάχοσ Κωνςταντίνοσ. Δεμερτηισ Ραναγιϊτθσ. Αναπλθρωτισ Kακθγθτισ 14. Kοφκκου Eιρινθ-Άννα. Κακθγιτρια 18. Aναπλθρωτισ Kακθγθτισ 10. Eπίκουροσ Κακθγθτισ 30. Θεοδϊρου . Kακθγθτισ 20. Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια 15. Επίκουρθ Κακθγιτρια 2. Ευμοιρίδθσ Νικόλαοσ. Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια 23. Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ 8. Μαλανδρίνοσ Γεράςιμοσ. Kοντομθνάσ Mιχάλθσ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ VII. Επίκουροσ Κακθγθτισ 26. Αναπλθρωτισ Kακθγθτισ 5. Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια 25. Επίκουροσ Κακθγθτισ 6. Zαρκάδθσ Aντϊνθσ. Aλμπάνθσ Tριαντάωυλλοσ. Mπόκαρθσ Eυκφμιοσ. Nάνοσ Xριςτοσ. Oικονόμου Eυάγγελοσ. Αναπλθρωτισ Kακθγθτισ 4. Kακθγθτισ 9. Eπίκουροσ Kακθγθτισ 27. Κακθγιτρια 31. Λουλοφδθ Mαρία.Καςιοφμθ Βαςιλικι. Καραγιάννθσ Μιλτιάδθσ. Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ 7. Δραΐνασ Kωνςταντίνοσ. Λουκατηίκου Λουκία. Kακθγθτισ 3. Γεροκανάςθσ Iωάννθσ. Μπαδζκα Αναςταςία. Λζκτορασ 29. Αναπλθρωτισ Kακθγθτισ 12. Ακρίδα Kωνςταντίνα. Λζκτορασ 24. Bαϊμάκθσ Tιβζριοσ. Kοςμάσ Mάριοσ. Kαμπανόσ Θεμιςτοκλισ. Kόβαλα-Δεμερτηι Διμθτρα. Kακθγθτισ 16. Βλεςςίδθσ Ακανάςιοσ. Ομότιμοσ Κακθγθτισ 17. Mιχαθλίδθσ Aδωνθσ. Kονιδάρθ Kωνςταντίνα. Ομότιμοσ Κακθγθτισ 13. Λζκτορασ 32. Bαρβοφνθσ Γεϊργιοσ. Kακθγθτισ 21. Kακθγθτισ 11. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΡ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (Για κλιςθ των τετραψιωιων αρικμϊν από εξωτερικό τθλζωωνο χρθςιμοποιείςτε 265100–xxxx) 1. Επίκουρθ Κακθγιτρια 22. Επίκουρθ Κακθγιτρια 19. Λζκκα Mαρία-Eλζνθ. Γαροφωθσ Αχιλλζασ. Μελιςςάσ Βαςίλειοσ. Eπίκουροσ Kακθγθτισ 8339 8348 8352 8382 8430 8401 8409 8389 8340 8372 8432 8702 8379 8591 8423 8406 8425 8408 8342 8442 8371 8367 8349 8418 8407 8471 8447 8705 8377 8441 8405 8355 Οδηγός Σπουδών 111 . Aναπλθρωτισ Kακθγθτισ 28. Eλεμζσ Iωάννθσ. Mυλωνά-Kοςμά Aγνι.

Λζκτορασ 36. Aναπλθρωτισ Kακθγθτισ 38. Ρετράκθσ Δθμιτριοσ. Kακθγθτισ 52. Aναπλθρωτισ Kακθγθτισ 35. Kακθγθτισ 44. Pοφςςθσ Iωάννθσ. Tςίκαρθσ Bαςίλειοσ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 33. Xατηθδάκθσ Iωάννθσ. Σακαρζλλου Mαρία. Kακθγθτισ 53. Ραπαμιχαιλ Εμμανουιλ. Kακθγιτρια 45. Aναπλθρωτισ Kακθγθτισ 47. Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ 43. Ρλακατοφρασ Iωάννθσ. Αναπλθρωτισ Kακθγθτισ 60. Kακθγθτισ 58. Τςίπθσ Ακανάςιοσ. Tςελζπθσ Aλζξανδροσ. Ομότιμοσ Kακθγθτισ 112 Οδηγός Σπουδών 8393 8395 8184 8347 8417 8350 8412 8341 8344 8343 8390 8386 8303 8394 8598 8446 8414 8345 8431 8365 8383 8333 8368 8387 8380 8384 8374 8420 . Σακαρζλλοσ Kωνςταντίνοσ. Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ 50. Kακθγθτισ 39. Σακκάσ Βαςίλειοσ. Σκομπρίδθσ Κων/νοσ. Kακθγθτισ 56. Ρερυςινάκθσ Άγγελοσ. Pθγανάκοσ Kυριάκοσ. Λζκτορασ 57. Επίκουρθ Κακθγιτρια 51. Tαςιοφλα Mαρία. Χατηθλιάδθσ Νικόλαοσ. Eπίκουροσ Κακθγθτισ 37. Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια 34. Kακθγθτισ 54. Ράνου Eυγενία. Σίςκοσ Mιχάλθσ. Λζκτορασ 59. Xατηθκακοφ Σωτιρθσ. Tςουκάτοσ Δθμόκριτοσ. Σκοφλικα Σταυροφλα. Αναπλθρωτισ Kακθγθτισ 48. Λζκτορασ 55. Επίκουροσ Κακθγθτισ 40. Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια 49. Σαββαΐδθσ Ιωάννθσ. Ρροδρομίδθσ Μάμασ. Ρομϊνθσ Φίλιπποσ. Αναπλρωτισ Κακθγθτισ 41. Aναπλθρωτισ Kακθγθτισ 42. Τηάκοσ Ανδρζασ. Λζκτορασ 46. Xατηθαράπογλου Λάηαροσ. Σταλίκασ Κωνςταντίνοσ. Tςαπαρλισ Γεϊργιοσ.

μ. χωρίςτθκαν προςωρινά από το ζτοσ ζναρξθσ τθσ ςυνδρομισ τουσ ζωσ και το 1995 ςε ειδικό χϊρο ςτο ιςόγειο και από το 1996 ζωσ και ςιμερα ςτον τζταρτο όροωο.μ. υπθρεςίεσ βιβλιογραωικισ τεκμθρίωςθσ και πλθροωόρθςθσ. αναγνωςτιριο κ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ H Βιβλιοκικθ και Κζντρο Ρλθροωόρθςθσ του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων (Β. Στον τζταρτο όροωο βρίςκονται τα περιοδικά προθγοφμενων ετϊν. Εκκετιρια Περιοδικϊν (τρζχουςεσ ςυνδρομζσ). Τα περιοδικά τθσ Χθμείασ λόγω του μεγάλου όγκου που καταλάμβαναν.π. ενϊ οι άλλοι δφο όροωοι χρθςιμοποιοφνται προςωρινά για τισ ανάγκεσ του προςωπικοφ.000 περίπου βιβλία και 217 τίτλουσ περιοδικϊν. κακϊσ επίςθσ και προμικεια επιςτθμονικϊν άρκρων. Θζςεισ ανάγνωςθσ εκτόσ από το ιςόγειο υπάρχουν και ςε όλουσ τουσ υπόλοιπουσ ορόωουσ. Θ Βιβλιοκικθ με τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο Εκνικό Δίκτυο Επιςτθμονικϊν και Τεχνολογικϊν Βιβλιοκθκϊν και ςε ςυνεργαςία με το Εκνικό Κζντρο Τεκμθρίωςθσ δίνει τθ δυνατότθτα ςτα μζλθ τθσ Ρανεπιςτθμιακισ Κοινότθτασ να παραγγείλουν άρκρα περιοδικϊν από άλλεσ Ελλθνικζσ Βιβλιοκικεσ και από Βιβλιοκικεσ του Εξωτερικοφ με ςκοπό τθν κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν αναγκϊν των μελϊν τθσ Ακαδθμαϊκισ Κοινότθτασ.400 τ.) ςτεγάηεται ςε αυτόνομο κτίριο ζξι (6) ορόωων ςτο κζντρο τθσ Ρανεπιςτθμιοφπολθσ Ιωαννίνων. Σειρζσ.500τ. Θ Κεντρικι Βιβλιοκικθ παρζχει υπθρεςίεσ χριςθσ Βιβλιοκικθσ (δανειςμό βιβλίων. ςειρζσ και επιςτθμονικά βιβλία.).-Ρ. Το υλικό τθσ Βιβλιοκικθσ ανζρχεται ςε 10. Αναγνωςτιριο.).Ρ. κ. Από τον πρϊτο ζωσ τον τρίτο όροωο αναπτφςςεται θ ςυλλογι των βιβλίων ςφμωωνα με το δεκαδικό ταξινομικό ςφςτθμα DEWEY (ςε γενικζσ κατθγορίεσ και ςτθ ςυνζχεια ςε υποκατθγορίεσ). Θ βιβλιοκικθ του Τμιματοσ Χθμείασ ενςωματϊκθκε από τον Νοζμβριο του 2002 ςτθν Κεντρικι Βιβλιοκικθ. εκ των οποίων οι τζςςεροι πρϊτοι χρθςιμοποιοφνται για βιβλιοςτάςια και κζςεισ ανάγνωςθσ. Εγκυκλοπαίδειεσ.λπ. εκ των οποίων τα 14. Αποτελείται από ζξι (6) ορόωουσ. Στο ιςόγειο αναπτφςςονται τα ακόλουκα: Πλθροφοριακό υλικό τθσ Βιβλιοκικθσ (Λεξικά.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ VIII.Κ. Θ μορωι τθσ βιβλιοκικθσ αλλάηει με γριγορουσ ρυκμοφσ και το ζντυπο υλικό αντικακίςταται από τθν θλεκτρονικι πλθροωόρθςθ με τθν οποία ανακτάται θ πλθροωορία με ακρίβεια και εξειδίκευςθ ςε πολφ μικρό χρονικό διάςτθμα.Ι. Ρρόκειται για το μεγαλφτερο κτίριο Βιβλιοκικθσ ςτθν Ελλάδα ςυνολικισ επιωάνειασ 17.λ. διατίκενται για τισ ανάγκεσ τθσ Βιβλιοκικθσ και τα υπόλοιπα για άλλεσ λειτουργίεσ του Ρανεπιςτθμίου. Οδηγός Σπουδών 113 . Θ ςυλλογι τθσ Χθμείασ αποτελείται από ερευνθτικά περιοδικά.

-Ρ. Στο χϊρο τθσ Βιβλιοκικθσ υπάρχουν υπολογιςτζσ.Ρ.-Ρ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΡΗ΢ΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ Αναγνωςτιρια .χριςτεσ τθσ να παραγγζλλουν άρκρα από περιοδικά που δε διακζτει θ ίδια. Λιψθ και Διάκεςθ Άρκρων Ρεριοδικϊν Θ Βιβλιοκικθ και Κζντρο Ρλθροωόρθςθσ του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων (Β. Διαδανειςμόσ Βιβλίων Στθ Βιβλιοκικθ και Κζντρο Ρλθροωόρθςθσ του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων (Β. διακζτει περιςςότερεσ από 500 κζςεισ ανάγνωςθσ διαςκορπιςμζνεσ ςτουσ διάωορουσ χϊρουσ τθσ Βιβλιοκικθσ. θ χριςθ των οποίων περιορίηεται ςτθν αναηιτθςθ ςτον θλεκτρονικό κατάλογο. 114 Οδηγός Σπουδών .Κ.Ι.Κ.-Ρ. Άτομα με Ειδικζσ Ανάγκεσ Το κτίριο τθσ Βιβλιοκικθσ διακζτει ειδικζσ ράμπεσ και υποδομζσ που εξαςωαλίηουν τθ χριςθ τθσ από άτομα με κινθτικά προβλιματα. Σεμινάρια εκπαίδευςθσ χρθςτϊν Θ Β.) λειτουργεί «Υπθρεςία Διαδανειςμοφ».Ρ. διακζτει ειδικι ςυλλογι βιβλίων ςε γραωι Braille για άτομα με προβλιματα όραςθσ.ςαρωτζσ) (Scan2Mail).-Ρ. Στουσ ορόωουσ τθσ Βιβλιοκικθσ υπάρχουν Φωτοτυπικά μθχανιματα που λειτουργοφν με κάρτεσ ωωτοτφπθςθσ. ςελίδεσ βιβλίων/περιοδικϊν) και να το αποςτείλει μζςω e-mail ςτθ διεφκυνςθ που κα ορίςει.Η/Υ Αναγνωςτϊν Θ Β. κακϊσ και περί τουσ 40 Θ/Υ για χριςθ των αναγνωςτϊν.Κ.Κ. Σε όλουσ τουσ ορόωουσ τθσ Βιβλιοκικθσ υπάρχει θ δυνατότθτα ενςφρματθσ και αςφρματθσ πρόςβαςθσ ςτο Διαδίκτυο (Internet). υπάρχουν όμωσ ςε άλλθ Ρανεπιςτθμιακι Βιβλιοκικθ τθσ Ελλάδασ ι του εξωτερικοφ.θλεκτρονικζσ και άλλεσ υπθρεςίεσ τθσ Βιβλιοκικθσ. κακϊσ και ειδικό εξοπλιςμό και λογιςμικό ανάγνωςθσ και πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο για τυωλοφσ και μερικϊσ βλζποντεσ χριςτεσ.χ. Κάρτεσ ωωτοτφπθςθσ πωλοφνται ςτο Γκιςζ εξυπθρζτθςθσ και ςτο μθχάνθμα πϊλθςθσ καρτϊν ςτο Ιςόγειο.Ρ.) παρζχει τθ δυνατότθτα ςτουσ αναγνϊςτεσ .Ι.Ι.Κ. κακϊσ και υπολογιςτζσ που χρθςιμοποιοφνται για αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο και τθ χριςθ λογιςμικϊν πακζτων.Ρ.Ρ.-Ρ. που παρζχουν ςτο χριςτθ τθ δυνατότθτα να ςαρϊςει ζντυπο υλικό (π.Ι. Τα ςεμινάρια απευκφνονται ςε όλα τα μζλθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων και ζχουν ωσ ςτόχο τθν ενθμζρωςθ και εξοικείωςθ των χρθςτϊν τθσ με τισ . θ οποία αναλαμβάνει για λογαριαςμό των αναγνωςτϊν τθσ τον δανειςμό βιβλίων που δεν υπάρχουν ςτον κατάλογο τθσ. Υπάρχουν επίςθσ πολυμθχανιματα (ωωτοτυπικάεκτυπωτζσ δικτφου.Ι. Θ Β. αλλά υπάρχουν ςε άλλεσ Βιβλιοκικεσ του εςωτερικοφ ι του εξωτερικοφ. οργανϊνει ςεμινάρια εκπαίδευςθσ χρθςτϊν.

Ρ.gr/catalogs/catalog_mags.-Ρ.α.α.Κ.1 Ο Κανονιςμόσ είναι προςβάςιμοσ ςτον Ιςτότοπο τθσ Βιβλιοκικθσ ςτο διαδίκτυο: http:/www. Θλεκτρονικζσ Συλλογζσ.oclc. Το ςφνολο των περιοδικϊν αυτϊν παρουςιάηεται ςτον ιςτότοπο τθσ Βιβλιοκικθσ ςε δφο λίςτεσ: Ηλεκτρονικά Περιοδικά Βιβλιοκικθσ Και Ηλεκτρονικά Περιοδικά μζςω του Συνδζςμου των Ελλθνικών Ακαδθμαϊκών Βιβλιοκθκών (HeaL-Link). τθ διοικθτικι διάρκρωςθ κ. Κάκε χριςτθσ υποχρεοφται να τθρεί τον κανονιςμό τθσ Βιβλιοκικθσ.uoi.uoi. μπορεί ν’ αναηθτθκεί υλικό ςε άλλεσ Βιβλιοκικεσ τθσ Ελλάδοσ (Εικονικόσ ςυλλογικόσ κατάλογοσ Zephyrus. δίνει μζςω τθσ χριςθσ των πλζον ςφγχρονων τεχνολογιϊν τθ δυνατότθτα για νζεσ πλθροωορικζσ υπθρεςίεσ που προςωζρουν άμεςθ πλθροωόρθςθ ςτουσ χριςτεσ τθσ. Εκπαιδευτικό Υλικό κ.Ι. Ηλεκτρονικά Ρεριοδικά Ρλιρουσ Κειμζνου Θ Β.Ρ-Ρ.php Μζςω του Ιςτότοπου τθσ Β. όπωσ πρόςβαςθ ςε Ρλθροωορικζσ και Βιβλιογραωικζσ Βάςεισ Δεδομζνων. είναι ςυνδρομθτισ ςε περιςςότερα από 10000 θλεκτρονικά περιοδικά πλιρουσ κειμζνου.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Χϊροι Ατομικισ Μελζτθσ Θ Βιβλιοκικθ και Κζντρο Ρλθροωόρθςθσ του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων διακζτει ζναν αρικμό κλειςτϊν χϊρων ανάγνωςθσ για χριςτεσ τθσ που εργάηονται για μεγάλα χρονικά διαςτιματα ςτθ Βιβλιοκικθ.pdf Κατάλογοι Οι βιβλιακζσ και άλλεσ ςυλλογζσ τθσ Βιβλιοκικθσ είναι καταγεγραμμζνεσ ςτο μθχανογραωθμζνο κατάλογο τθσ Βιβλιοκικθσ (OPAC).Κ. Αναηιτθςθ ςε ςυγκεκριμζνθ κατθγορία ι ςυλλογι υλικοφ κ.lib. τισ τθροφμενεσ πρακτικζσ λειτουργίασ.org/worldcat/default. Κζντρο Ρλθροφόρθςθσ Εκτόσ από τισ λειτουργίεσ μιασ παραδοςιακισ Βιβλιοκικθσ θ Β.α.gr/files/regulation.lib.Ρ-Ρ.α. Συλλογικόσ κατάλογοσ Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν) και του εξωτερικοφ (WorldCat): http:/www. Χ΢ΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Θ λειτουργία τθσ Βιβλιοκικθσ διζπεται από κανονιςμό που κακορίηει τισ υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματα των χρθςτϊν.Κ.Ι.htm κ.Ι. Λίςτεσ των τρεχόντων ςυνδρομϊν παρουςιάηονται ςτον Ιςότοπο τθσ Βιβλιοκικθσ: http:/www. Οδηγός Σπουδών 115 . μζςω του οποίου ο ενδιαωερόμενοσ μπορεί να αναηθτιςει το υλικό που τον ενδιαωζρει με χριςθ διαωορετικϊν τρόπων αναηιτθςθσ όπωσ: Βαςικι ι Σφνκετθ Αναηιτθςθ.

Ρ-Ρ. –7938.-Ρ.Ρ. προςωζρει ζνα μεγάλο αρικμό on-line Βάςεων Δεδομζνων. ανζπτυξε ειδικι ςυλλογι ψθωιοποιθμζνου εκπαιδευτικοφ υλικοφ ιδιαίτερα χριςιμου για χριςθ των Φοιτθτϊν και των ερευνθτϊν. ι μζςω του Διαδικτφου. Χθμικϊν Ενϊςεων κ.Ι. Με τθν ενεργό ςυμμετοχι διδαςκόντων από διάωορα εκπαιδευτικά Τμιματα του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων θ Β. Βάςεισ Δεδομζνων Για τθν αναηιτθςθ βιβλιογραωιϊν βιβλίων. E-mail : chemdesk@cc. 116 Οδηγός Σπουδών . Στόχοσ είναι το υλικό αυτό να αποτελζςει τθ βάςθ για τθν ανάπτυξθ του Ιδρυματικοφ Αποκετθρίου Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων.Ι. Σχετικζσ πλθροωορίεσ για κάκε Βάςθ δεδομζνων και τον τρόπο χριςθσ τθσ προςωζρονται ςτθν ςχετικι ζνδειξθ του Ιςτότοπου τθσ Βιβλιοκικθσ. Ψθφιακι Βιβλιοκικθ Ρ. θ Β. Tθλζωωνα επικοινωνίασ: 26–5100–7958. –7961.uoi. Οι Βάςεισ Δεδομζνων προςωζρονται είτε μζςω του δικτφου του Ρ.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Εκπαιδευτικό Υλικό Θ Κεντρικι βιβλιοκικθ προςωζρει ςε κάκε ενδιαωερόμενο τθ δυνατότθτα να παρακολουκιςει on-line εκπαιδευτικζσ ταινίεσ που αναωζρονται ςε ποικίλα εκπαιδευτικά αντικείμενα.Κ.α.Ι.gr H Κεντρικι Βιβλιοκικθ είναι ανοικτι από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι τισ ϊρεσ 08:00 ωσ 20:00 και το Σάββατο από 08:00 ζωσ 15:00.Ι.Κ. επιςτθμονικϊν άρκρων.

λιπαςμάτων. υωάνςιμων υλϊν.Στθ χθμικι βιομθχανία (τροωίμων. κακϊσ και ςτθν ζρευνα για τθν παραγωγι και διάκεςθ νζων προϊόντων. . ερευνθτικά κζντρα ι ινςτιτοφτα. χρωμάτων). υλικϊν ςυςκευαςίασ.Σε υδατοκαλλιζργειεσ και ςε ιχκυογεννθτικοφσ ςτακμοφσ. τον ποιοτικό ζλεγχο των πρϊτων υλϊν και των τελικϊν προϊόντων.Σθμαντικόσ αρικμόσ αςχολείται με ειςαγωγζσ και εξαγωγζσ και πϊλθςθ χθμικϊν προϊόντων.Ι. .Σε μονάδεσ βιολογικοφ κακαριςμοφ.Σε ιδιωτικά εργαςτιρια ωσ υπεφκυνοι ποιοτικοφ ελζγχου και ανάπτυξθσ νζων προϊόντων. . ωυτοωαρμάκων.Στον τομζα χρονολόγθςθσ. .Χ.Ωσ οινολόγοι ςε οινολογικά εργαςτιρια . ωάρμακα) και τον περιβαλλοντικό ζλεγχο. γραωεία διακίνθςθσ).Σε γραωεία μελετϊν ςτον ιδιωτικό τομζα. καλλυντικϊν. . καφςιμα. ςτθν εκπαίδευςθ. . .. . Οι χθμικοί είναι υπεφκυνοι για τθν παραγωγι. .Στο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ (Γ. ταυτοποίθςθσ και ςυντιρθςθσ αρχαιοτιτων και ζργων τζχνθσ (Υπουργείο Ρολιτιςμοφ). ωσ ελεφκεροι επαγγεματίεσ. τρόωιμα. . .Β.Σε εταιρείεσ/οργανιςμοφσ που αςχολοφνται με το περιβάλλον.Σε νομικζσ υπθρεςίεσ αςχολοφμενεσ με τθν καταχϊρθςθ και τθ διακίνθςθ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ (δικθγορικά γραωεία. Εμπορίου και ςε οργανιςμοφσ που εποπτεφονται απ' αυτά. Ο. πλαςτικϊν.Ωσ ερευνθτζσ ςε Ρανεπιςτιμια. ποτϊν. . Ιδιωτικόσ τομζασ. το Υπουργείο Βιομθχανίασ. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ Ρ΢ΟΟΡΤΙΚΕΣ Οι απόωοιτοι του Τμιματοσ Χθμείασ μποροφν να απαςχολθκοφν επαγγελματικά ςτο δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα. το Υπουργείο Γεωργίασ. .Σε διάωορα υπουργεία όπωσ το ΥΡΕΧΩΔΕ.Κ).Σε μονάδεσ διυλιςτθρίων και επεξεργαςίασ πετρελαίου. Ειδικότερα οι κυριότεροι επιμζρουσ τομείσ επαγγελματικισ απαςχόλθςθσ των χθμικϊν είναι οι παρακάτω: Δθμόςιοσ τομζασ: Οι χθμικοί αςχολοφνται κυρίωσ με τον ποιοτικό ζλεγχο των διαωόρων ειςαγόμενων και εξαγόμενων προϊόντων (πρϊτεσ φλεσ βιομθχανίασ. .ωαρμάκων. ειδϊν χθμικισ βιομθχανίασ και οργάνων χθμικϊν αναλφςεων και ελζγχου.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ IV. πρϊτων υλϊν. κακϊσ επίςθσ και ςτο τομζα υγείασ. εντομοκτόνων. Οδηγός Σπουδών 117 .

επιβάλλουν τθ λιψθ κατάλλθλων μζτρων προωφλαξθσ.λ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ακαδθμαϊκι ςταδιοδρομία είναι θ εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ και θ φπαρξθ ςχετικοφ ερευνθτικοφ και εκπαιδευτικοφ ζργου. Οι χθμικοί ςτο εργαςτιριο εργάηονται ατομικά ι ομαδικά.. Πταν απαιτείται θ ςυλλογι δειγμάτων. Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα). εργαςτιρια ελζγχου οίνων και τροωίμων εργαςτιρια οινολογικοφ ελζγχου.Θ. Λφκεια) δθμόςια ι ιδιωτικι και ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ (Τεχνολογικά Ιδρφματα.χ. Εκπαιδευτικόσ τομζασ: Οι χθμικοί μποροφν να εργαςκοφν ωσ κακθγθτζσ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ (Γυμνάςια. ελζγχου ποιότθτασ ςκευαςμάτων που διοχετεφονται ςτθν αγορά κ. με ωράριο ανάλογο των απαιτιςεων τθσ εργαςίασ του.ά. Μικρό μζροσ του χρόνου του αωιερϊνει ςτο γραωείο όπου γράωει και αξιολογεί τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν αναλφςεων και παρακολουκεί τθ βιβλιογραωία.). εργάηονται και ζξω από το εργαςτιριο. Επιπλζον εράηονται ςε υπθρεςίεσ εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ (Υπ. Ραιδαγωγικό Ινςτιτοφτο κ.π. ςε εργαςτιρια νοςοκομείων και κλινικϊν. Τομζασ Υγείασ: Οι χθμικοί αςχολοφνται με χθμικζσ και βιοχθμικζσ αναλφςεισ.Ε. Οι ανκυγιεινζσ λόγω τθσ τοξικότθτασ και τθσ καρκινογενοφσ δράςθσ επικίνδυνεσ χθμικζσ ουςίεσ με τισ οποίεσ ζρχονται ςε επαωι.Ρ. 118 Οδηγός Σπουδών . όπωσ π.ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Ελεφκερα Επαγγζλματα: Οι χθμικοί μποροφν να ιδρφςουν ιδιωτικά εργαςτιρια για αναλφςεισ κάκε τφπου. Σε κρατικά ι ιδιωτικά κζντρα υγείασ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful