You are on page 1of 3

TRNG AI HOC TON C THANG KHOA IEN IEN T

---------

MON HOC

MANG TRUYEN THONG CONG NGHIEP


GIANG VIEN: TS. VO HOANG DUY

MNG TRUYN THNG CNG NGHIP


I. Gii thiu mn hc: - M mn hc: 403028 - S tn ch: 2 tn ch - Khoa: in in t - Ni dung tm tt mn hc: Phn loi v c trng cc h thng mng cng nghip. C s k thut cc mng truyn thng cng nghip. Cc h thng mng truyn thng cng nghip tiu biu. Mt s ng dng trong cng nghip. II. Gio trnh mn hc: Mng truyn thng cng nghip, Hong Minh Sn, NH XUT BN KHOA HC V K THUT 2007. III. Ti liu tham kho: - Nghin cu trin khai cng ngh PLC v mng truyn thng cng nghip trong iu khin cng nghip, B mn t ng iu khin, H Tn c Thng, 2006 - Simatic Net, Siemens IV. Ni dung gio trnh: Chng 1: M u Chng 2: C s k thut 2.1 Cc khi nim c bn 2.2 Ch truyn ti 2.3 Cu trc mng Topology 2.4 Kin trc giao thc 2.5 Truy nhp bus 2.6 Bo ton d liu 2.7 M ha bit 2.8 K thut truyn dn 2.9 Ghi ch v ti liu tham kho Chng 3: Cc thnh phn trong h thng mng 3.1 Phng tin truyn dn 3.2 Giao din mng 3.3 Phn mm trong h thng mng 3.4 Thit b lin kt mng 3.5 Cc linh kin mng khc 3.6 Ghi ch v ti liu tham kho Chng 4: Cc h thng bus tiu biu 4.1 PROFIBUS 4.2 CAN
1

4.3 DeviceNet 4.4 Modbus 4.5 INTERBUS 4.6 AS-i 4.7 Foundation Fieldbus 4.8 Ethernet Chng 5: Mt s vn trong tch hp h thng 5.1 Thit k h thng mng 5.2 nh gi v la chn gii php mng | 5.3 Mt s chun phn mm tch hp h thng 5.4 Ghi ch v ti liu tham kho