You are on page 1of 27

Kancelaria Sejmu

s. 1/27

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach dziaa poza granicami pastwa1) Rozdzia 1 Przepisy oglne Art. 1. Ustawa ustanawia Dzie Weterana Dziaa poza Granicami Pastwa oraz okrela: 1) status weterana dziaa poza granicami pastwa i weterana poszkodowanego w dziaaniach poza granicami pastwa; 2) uprawnienia przysugujce osobom, o ktrych mowa w pkt 1; 3) zasady i warunki korzystania z uprawnie, o ktrych mowa w pkt 2; 4) tryb postpowania i waciwo organw w sprawach, o ktrych mowa w pkt 13. Art. 2. Weteranem dziaa poza granicami pastwa, zwanym dalej weteranem, moe by osoba, ktra braa udzia, na podstawie skierowania, w dziaaniach poza granicami pastwa w ramach: 1) misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Stray Granicznej, zada ochronnych Biura Ochrony Rzdu lub zapewniania bezpieczestwa pastwa, nieprzerwanie przez okres, na jaki zostaa skierowana, jednak nie krcej ni przez okres 60 dni; 2) grupy ratowniczej Pastwowej Stray Poarnej, cznie przez okres nie krtszy ni 60 dni. Art. 3. Weteranem poszkodowanym w dziaaniach poza granicami pastwa, zwanym dalej weteranem poszkodowanym, moe by osoba, ktra biorc udzia na podstawie skierowania w dziaaniach poza granicami pastwa, doznaa uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostajcego w zwizku z tymi dziaaniami lub choroby nabytej
1)

Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1203.

Niniejsz ustaw zmienia si ustawy: ustaw z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych, ustaw z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdw rodkami publicznego transportu zbiorowego, ustaw z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Suby Kontrwywiadu Wojskowego, Suby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, Biura Ochrony Rzdu, Pastwowej Stray Poarnej i Suby Wiziennej oraz ich rodzin, ustaw z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach uycia lub pobytu Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami pastwa, ustaw z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych oraz ustaw z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach zdrowotnych finansowanych ze rodkw publicznych.
2011-11-03

Kancelaria Sejmu

s. 2/27

podczas wykonywania zada lub obowizkw subowych poza granicami pastwa, z tytuu ktrych przyznano jej wiadczenia odszkodowawcze. Art. 4. Okrelenia uyte w ustawie oznaczaj: 1) skierowanie skierowanie, wyznaczenie, delegowanie, zatrudnienie przez: a) Ministra Obrony Narodowej albo waciwy organ wojskowy, b) organizacj midzynarodow, za zgod Ministra Obrony Narodowej, c) Szefa Suby Kontrwywiadu Wojskowego, d) Szefa Suby Wywiadu Wojskowego, e) Szefa Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, f) Szefa Agencji Wywiadu, g) Komendanta Gwnego Policji, h) Komendanta Gwnego Stray Granicznej, i) Szefa Biura Ochrony Rzdu, j) Komendanta Gwnego Pastwowej Stray Poarnej; 2) dziaania poza granicami pastwa dziaania podjte poza granicami pastwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Stray Granicznej, zada ochronnych Biura Ochrony Rzdu, zapewniania bezpieczestwa pastwa oraz grupy ratowniczej Pastwowej Stray Poarnej; 3) misja pokojowa lub stabilizacyjna dziaania okrelone w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach uycia lub pobytu Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami pastwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z pn. zm.2)) oraz inne dziaania o tym charakterze podejmowane przez organizacje midzynarodowe, w ktrych uczestniczyli obywatele polscy skierowani przez podmioty, o ktrych mowa w pkt 1 lit. af, w szczeglnoci dziaania majce na celu utrzymanie lub przywrcenie pokoju, bd akcje zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom; 4) kontyngent policyjny kontyngent wydzielony w celu realizacji zada, o ktrych mowa w art. 145a ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z pn. zm.3)) oraz by Polsk Grup Policyjn; 5) kontyngent Stray Granicznej kontyngent wydzielony w celu realizacji zada, o ktrych mowa w art. 147c pkt 13a ustawy z dnia 12 padziernika 1990 r. o Stray Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 1016);

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2009 r. Nr 79, poz. 669 i Nr 161, poz. 1278 oraz z 2010 r. Nr 240, poz. 1601. 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 117, poz. 677 i Nr 171, poz. 1016.
2011-11-03

Kancelaria Sejmu

s. 3/27

6) zadania ochronne Biura Ochrony Rzdu zadania subowe wykonywane na terytorium pastw w caoci lub w czci uznanych za stref dziaa wojennych oraz pastw, o ktrych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60a ust. 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzdu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z pn. zm.4)); 7) zapewnianie bezpieczestwa pastwa zadania, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i w art. 6 ust. 1 pkt 2, 5 i 7 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z pn. zm.5)), a take art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Subie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Subie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709, z pn. zm.6)), wykonywane na terytorium pastw w caoci lub w czci uznanych za stref dziaa wojennych odpowiednio przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego oraz Agencji Wywiadu lub przez funkcjonariuszy i onierzy Suby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Suby Wywiadu Wojskowego; 8) grupa ratownicza Pastwowej Stray Poarnej grup utworzon do wykonywania zada, o ktrych mowa w art. 49b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pastwowej Stray Poarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z pn. zm.7)); 9) organizacja midzynarodowa Organizacj Narodw Zjednoczonych, Organizacj Bezpieczestwa i Wsppracy w Europie, Organizacj Traktatu Pnocnoatlantyckiego oraz Uni Europejsk; 10) renta inwalidzka rent inwalidzk, wojskow rent inwalidzk, policyjn rent inwalidzk, rent z tytuu niezdolnoci do pracy i rent rolnicz z tytuu niezdolnoci do pracy, otrzymywane odpowiednio na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidw wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 i Nr 113, poz. 745 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654), ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym onierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z pn. zm.8)), ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Suby Kontrwywiadu Wojskowego, Suby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, Biura Ochrony Rzdu, Pastwowej Stray Poarnej i Suby Wiziennej
4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2008 r. Nr 66, poz. 402, z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 677. 5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455 i Nr 117, poz. 677. 6) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2009 r. Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 53, poz. 273 i Nr 84, poz. 455. 7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 239, poz. 1589 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 677 i Nr 171, poz. 1016. 8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 559, z 2008 r. Nr 208, poz. 1308, z 2009 r. Nr 24, poz. 145, Nr 79, poz. 669, Nr 95, poz. 785 i Nr 161, poz. 1278 oraz z 2010 r. Nr 27, poz. 141, Nr 36, poz. 204, Nr 113, poz. 745 i Nr 167, poz. 1130.
2011-11-03

Kancelaria Sejmu

s. 4/27
9)

oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z pn. zm. ), ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z pn. zm.10)), ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spoecznym z tytuu wypadkw przy pracy i chorb zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z pn. zm.11)) oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spoecznym rolnikw (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z pn. zm.12)); 11) emerytura emerytur wojskow, emerytur policyjn, emerytur i emerytur rolnicz, otrzymywane odpowiednio na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym onierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Suby Kontrwywiadu Wojskowego, Suby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, Biura Ochrony Rzdu, Pastwowej Stray Poarnej i Suby Wiziennej oraz ich rodzin oraz ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spoecznym rolnikw; 12) najbliszy czonek rodziny maonka, wstpnych, zstpnych, rodzestwo, osob pozostajc w stosunku przysposobienia oraz osob pozostajc we wsplnym poyciu z weteranem lub weteranem poszkodowanym; 13) jednostka wojskowa jednostk wojskow, o ktrej mowa w art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowizku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z pn. zm.13)), a take komrk organizacyjn Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostk organizacyjn podleg Ministrowi Obrony Narodowej; 14) dowdca jednostki wojskowej dowdc, dyrektora, szefa, komendanta lub inn osob na rwnorzdnym stanowisku subowym; 15) wypadek pozostajcy w zwizku z dziaaniami poza granicami pastwa zdarzenie nage, wywoane przyczyn zewntrzn, powodujce uszczerbek na zdrowiu, ktre zaistniao podczas lub w zwizku z:

9)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 66, poz. 402 i 409 i Nr 220, poz. 1410, z 2009 r. Nr 24, poz. 145 i Nr 95, poz. 786 oraz z 2010 r. Nr 113, poz. 745. 10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001 i Nr 187, poz. 1112. 11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 122, poz. 696 i Nr 138, poz. 808. 12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656, z 2009 r. Nr 69, poz. 595, Nr 79, poz. 667 i Nr 97, poz. 800 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 149, poz. 887. 13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 217, poz. 1427 i Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092 i Nr 187, poz. 1109.
2011-11-03

Kancelaria Sejmu

s. 5/27

a) dziaaniami podejmowanymi w ramach uderzenia na przeciwnika bd odparcia jego uderze, b) zamachem lub innym bezprawnym dziaaniem wymierzonym przeciwko osobie, ktra braa udzia w dziaaniach poza granicami pastwa, c) innymi dziaaniami pozostajcymi w bezporednim zwizku z wykonywaniem zada: przez onierza, z wyczeniem przypadkw, w ktrych onierz przy wykonywaniu zada nie przestrzega przepisw bezpieczestwa i higieny pracy, okrelonych w akcie utworzenia kontyngentu policyjnego, kontyngentu Stray Granicznej, grupy ratowniczej Pastwowej Stray Poarnej, w skierowaniu do wykonywania zada ochronnych Biura Ochrony Rzdu lub w skierowaniu do wykonywania zada majcych na celu zapewnianie bezpieczestwa pastwa; 16) onierz onierza zawodowego i niezawodowego, a take onierza rezerwy i w stanie spoczynku; 17) funkcjonariusz funkcjonariusza i zwolnionego ze suby funkcjonariusza Policji, Stray Granicznej, Biura Ochrony Rzdu oraz straaka i zwolnionego ze suby straaka Pastwowej Stray Poarnej; 18) funkcjonariusz ABW funkcjonariusza i zwolnionego ze suby funkcjonariusza Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego oraz funkcjonariusza i zwolnionego ze suby funkcjonariusza Agencji Wywiadu; 19) najnisza emerytura kwot najniszej emerytury, od pierwszego dnia nastpnego miesica po ogoszeniu przez Prezesa Zakadu Ubezpiecze Spoecznych w Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych. Art. 5. 1. Status weterana oraz weterana poszkodowanego przyznaje, na wniosek onierza, funkcjonariusza lub funkcjonariusza ABW, w drodze decyzji administracyjnej, Minister Obrony Narodowej w odniesieniu do onierzy, minister waciwy do spraw wewntrznych w odniesieniu do funkcjonariuszy, oraz Szef Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW. 2. Decyzja o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego zawiera informacj o: 1) procentowej wysokoci uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostajcego w zwizku z dziaaniami poza granicami pastwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zada lub obowizkw subowych w ramach dziaa poza granicami pastwa, z tytuu ktrych przyznano wiadczenia odszkodowawcze; 2) wysokoci dodatku weterana poszkodowanego, o ktrym mowa w art. 36 ust. 1. 3. Egzemplarz decyzji o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego Minister Obrony Narodowej w odniesieniu do onierzy, minister waciwy do spraw wewntrznych w odniesieniu do funkcjonariuszy, oraz Szef Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW, przesyaj do organu, o ktrym mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych

2011-11-03

Kancelaria Sejmu

s. 6/27
14)

(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z pn. zm. ), w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji ostatecznej. Art. 6. 1. Status weterana oraz weterana poszkodowanego nie przysuguje osobie, ktra zostaa skazana prawomocnym wyrokiem sdu za: 1) przestpstwo popenione umylnie lub przestpstwo skarbowe popenione umylnie w zwizku z wykonywaniem zada lub obowizkw subowych podczas udziau w dziaaniach poza granicami pastwa; 2) przestpstwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. 2. W przypadku wszczcia postpowania karnego lub karnego skarbowego, pod zarzutem popenienia przestpstwa wymienionego w ust. 1, przeciwko osobie ubiegajcej si o nadanie statusu weterana albo weterana poszkodowanego rozpatrzenie wniosku zawiesza si do czasu jego prawomocnego zakoczenia. Art. 7. 1. Podstaw do ubiegania si o przyznanie statusu weterana s: 1) wniosek, o ktrym mowa w art. 5 ust. 1; 2) zawiadczenie wydane odpowiednio przez: a) dowdc jednostki wojskowej, w ktrej onierz ostatnio peni lub peni sub, b) wojskowego komendanta uzupenie waciwego ze wzgldu na miejsce zamieszkania onierza albo waciwego kierownika archiwum wojskowego, c) Szefa Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, d) Szefa Agencji Wywiadu, e) Komendanta Gwnego Policji, f) Komendanta Gwnego Stray Granicznej, g) Szefa Biura Ochrony Rzdu, h) Komendanta Gwnego Pastwowej Stray Poarnej; 3) zawiadczenie z Krajowego Rejestru Karnego. 2. Zawiadczenie, o ktrym mowa w ust. l pkt 2, zawiera: 1) imi (imiona) i nazwisko osoby ubiegajcej si o przyznanie statusu weterana; 2) numer PESEL; 3) nazw i rodzaj dziaania poza granicami pastwa, w ktrym uczestniczya osoba ubiegajca si o przyznanie statusu weterana; 4) okres uczestnictwa w dziaaniach poza granicami pastwa;
14)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1203.
2011-11-03

Kancelaria Sejmu

s. 7/27

5) zajmowane stanowisko subowe lub penion funkcj podczas udziau w dziaaniach poza granicami pastwa. 3. W przypadku braku moliwoci wydania zawiadczenia, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 2, potwierdzonego pismem waciwego podmiotu, osoba ubiegajca si o przyznanie statusu weterana moe ubiega si o jego przyznanie na podstawie innych dokumentw lub dowodw powiadczajcych udzia w dziaaniach poza granicami pastwa. Art. 8. Podstaw do ubiegania si o przyznanie statusu weterana poszkodowanego s: 1) dokumenty lub dowody, o ktrych mowa w art. 7 ust. 1 i 3; 2) protok powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej; 3) orzeczenie waciwej komisji lekarskiej o zwizku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostajcym w zwizku z dziaaniami poza granicami pastwa lub chorob nabyt podczas wykonywania zada lub obowizkw subowych w ramach dziaa poza granicami pastwa albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakadu Ubezpiecze Spoecznych ustalajce uszczerbek na zdrowiu w zwizku z wypadkiem przy pracy lub chorob zawodow wydane dla celw wiadcze z ubezpieczenia spoecznego; 4) decyzja administracyjna o przyznaniu wiadcze odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sdu zasdzajcy odszkodowanie. Art. 9. 1. Dokumentem potwierdzajcym status weterana oraz weterana poszkodowanego jest odpowiednio legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez Ministra Obrony Narodowej w odniesieniu do onierzy, ministra waciwego do spraw wewntrznych w odniesieniu do funkcjonariuszy, albo Szefa Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW. 2. Legitymacje, o ktrych mowa w ust. 1, wydaje si w terminie do 60 dni od dnia wydania decyzji ostatecznej o przyznaniu statusu weterana albo weterana poszkodowanego. Art. 10. Prezes Rady Ministrw, Minister Obrony Narodowej oraz minister waciwy do spraw wewntrznych, kady w zakresie swojej waciwoci, okrel, w drodze rozporzdzenia, wzr zawiadczenia, o ktrym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, wzr legitymacji weterana oraz weterana poszkodowanego oraz tryb wydawania, wymiany lub zwrotu tych legitymacji, uwzgldniajc konieczno zapewnienia sprawnoci postpowania w tym zakresie, a take wskazania przypadkw, w ktrych weteran oraz weteran poszkodowany moe dokona wymiany posiadanej legitymacji. Art. 11. 1. Minister Obrony Narodowej w odniesieniu do onierzy, minister waciwy do spraw wewntrznych w odniesieniu do funkcjonariuszy, oraz Szef Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW, w przypadku, o ktrym mowa w art. 6 ust. 1, pozbawia, w drodze decyzji administracyjnej, statusu weterana albo weterana poszkodowanego.
2011-11-03

Kancelaria Sejmu

s. 8/27

2. Weteran albo weteran poszkodowany traci swj status z dniem stania si ostateczn decyzji, o ktrej mowa w ust. 1. 3. O skazaniu prawomocnym wyrokiem weterana lub weterana poszkodowanego za przestpstwo, o ktrym mowa w art. 6 ust. 1, sd zawiadamia, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia si wyroku, odpowiednio Ministra Obrony Narodowej, ministra waciwego do spraw wewntrznych lub Szefa Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego. 4. Osoba pozbawiona statusu weterana albo weterana poszkodowanego decyzj ostateczn traci uprawnienia wynikajce z ustawy i jest obowizana do zwrotu legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego organowi, ktry j wyda, w terminie 7 dni od dnia dorczenia jej tej decyzji. 5. O pozbawieniu decyzj ostateczn statusu weterana poszkodowanego Minister Obrony Narodowej w odniesieniu do onierzy, minister waciwy do spraw wewntrznych w odniesieniu do funkcjonariuszy, oraz Szef Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW, zawiadamia waciwy organ emerytalno-rentowy oraz organ, o ktrym mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych, w terminie 7 dni od dnia, w ktrym decyzja staa si ostateczna. Art. 12. Przepisy ustawy dotyczce: 1) onierzy, z wyjtkiem art. 19 stosuje si odpowiednio do funkcjonariuszy Suby Kontrwywiadu Wojskowego i Suby Wywiadu Wojskowego oraz pracownikw jednostek wojskowych; 2) funkcjonariuszy stosuje si odpowiednio do pracownikw Policji, Stray Granicznej, Biura Ochrony Rzdu i Pastwowej Stray Poarnej. Art. 13. Uprawnienia i obowizki dowdcy jednostki wojskowej okrelone w ustawie stosuje si odpowiednio do Szefa Suby Wywiadu Wojskowego i Szefa Suby Kontrwywiadu Wojskowego. Art. 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje si przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pn. zm.15)).

15)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100.
2011-11-03

Kancelaria Sejmu

s. 9/27

Rozdzia 2 Uhonorowanie Art. 15. Dzie 29 maja ustanawia si Dniem Weterana Dziaa poza Granicami Pastwa. Art. 16. 1. Ustanawia si wojskow odznak Za Rany i Kontuzje. 2. Tworzy si fundusz przeznaczony na wojskow odznak Za Rany i Kontuzje, ktrego dysponentem jest Minister Obrony Narodowej. 3. Minister Obrony Narodowej, za rany i kontuzje odniesione podczas dziaa poza granicami pastwa, moe przyzna weteranowi poszkodowanemuonierzowi, wojskow odznak Za Rany i Kontuzje. 4. Minister Obrony Narodowej okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) szczegowe warunki i tryb przyznawania i wrczania odznaki, 2) szczegowy tryb wystpowania z wnioskiem o przyznawanie odznaki, 3) osoby uprawnione do wystpowania z wnioskiem o przyznanie odznaki, 4) rodzaje, wzr i sposb noszenia odznaki, 5) szczegowe warunki tworzenia i dysponowania funduszem przeznaczonym na odznak, 6) wysoko i sposb ustalania wysokoci funduszu przeznaczonego na odznak, 7) komrk organizacyjn Ministerstwa Obrony Narodowej waciw do ewidencjonowania, zakupu oraz dystrybucji odznaki o ktrej mowa w ust. 1. 5. W rozporzdzeniu, o ktrym mowa w ust. 4, naley uwzgldni kryteria przyznawania wojskowej odznaki Za Rany i Kontuzje, obejmujce przede wszystkim okolicznoci odniesienia ran i kontuzji oraz ich zwizek z wykonywaniem czynnoci subowych, a take ilo i stopie obrae, jakie w wyniku ran i kontuzji ponis weteran poszkodowany-onierz, potwierdzonych orzeczeniem waciwej wojskowej komisji lekarskiej. Art. 17. 1. Ustanawia si odznak honorow Za zasugi w dziaaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Minister waciwy do spraw wewntrznych moe nada weteranowifunkcjonariuszowi oraz weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi za zasugi podczas dziaa poza granicami pastwa odznak honorow Za zasugi w dziaaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) tryb postpowania w sprawach o nadanie odznaki, osoby uprawnione do wystpowania z wnioskiem o jej nadanie oraz termin rozpatrzenia wniosku, 2) wzr odznaki, wzr wniosku o nadanie odznaki zawierajcy informacj uzasadniajc jej nadanie oraz wzr legitymacji potwierdzajcej nadanie odznaki, 3) sposb wrczenia i noszenia odznaki,
2011-11-03

Kancelaria Sejmu

s. 10/27

4) sposb ewidencjonowania informacji o osobach wyrnionych odznak majc na uwadze sprawne przeprowadzanie postpowania, ujednolicenie sposobu skadania wnioskw oraz zapewnienie przyznawania odznaki osobom szczeglnie zasuonym. Art. 18. 1. Ustanawia si odznak honorow Za zasugi w zapewnianiu bezpieczestwa pastwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Prezes Rady Ministrw moe nada weteranowi-funkcjonariuszowi ABW oraz weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi ABW za zasugi podczas zapewniania bezpieczestwa pastwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej odznak honorow Za zasugi w zapewnianiu bezpieczestwa pastwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Prezes Rady Ministrw okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) tryb postpowania w sprawach o nadanie odznaki, osoby uprawnione do wystpowania z wnioskiem o jej nadanie oraz termin rozpatrzenia wniosku, 2) wzr odznaki, wzr wniosku o nadanie odznaki zawierajcy informacj uzasadniajc jej nadanie oraz wzr legitymacji potwierdzajcej nadanie odznaki, 3) sposb wrczenia i noszenia odznaki, 4) sposb ewidencjonowania informacji o osobach wyrnionych odznak majc na uwadze sprawne przeprowadzanie postpowania, ujednolicenie sposobu skadania wnioskw oraz zapewnienie przyznawania odznaki osobom szczeglnie zasuonym. Art. 19. 1. Weteran lub weteran poszkodowany, bdcy onierzem rezerwy lub w stanie spoczynku, ma prawo do noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych w przypadkach i w sposb okrelony w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 50 ustawy z dnia 11 wrzenia 2003 r. o subie wojskowej onierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z pn. zm.16)) oraz art. 67 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowizku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Weteran poszkodowany-onierz zwolniony z czynnej suby wojskowej, ktremu w czasie penienia suby nie przysugiway nalenoci umundurowania i wyekwipowania wyjciowego, ma prawo do jednorazowego bezpatnego otrzymania takiego umundurowania i wyekwipowania. 3. Minister Obrony Narodowej okreli, w drodze rozporzdzenia, normy umundurowania i wyekwipowania wyjciowego weteranw poszkodowanych-onierzy oraz tryb postpowania i organy waciwe w sprawach wydawania umundurowania, uwzgldniajc w szczeglnoci specyfik umundurowania i wyekwipowania poszczeglnych rodzajw wojsk i sub.

16)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696 i Nr 171, poz. 1016.
2011-11-03

Kancelaria Sejmu

s. 11/27

Art. 20. 1.Weteran i weteran poszkodowany ma prawo do zwrotu kosztw przejazdu, z uwzgldnieniem przysugujcych mu ulg w tym zakresie, i zakwaterowania, poniesionych w zwizku z udziaem w uroczystociach organizowanych odpowiednio przez: 1) Ministra Obrony Narodowej, 2) dowdcw jednostek wojskowych, 3) ministra waciwego do spraw wewntrznych, 4) Szefa Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, 5) Szefa Agencji Wywiadu, 6) Komendanta Gwnego Policji, 7) waciwego miejscowo komendanta wojewdzkiego Policji, 8) Komendanta Gwnego Stray Granicznej, 9) komendantw oddziaw lub orodkw szkolenia Stray Granicznej, 10) Szefa Biura Ochrony Rzdu, 11) kierownika jednostki organizacyjnej Pastwowej Stray Poarnej na ktre zosta zaproszony w charakterze uczestnika dziaa poza granicami pastwa. 2. Zwrot kosztw, o ktrych mowa w ust. 1, przysuguje za udzia w nie wicej ni dwch uroczystociach w danym roku kalendarzowym, cznie do wysokoci najniszej emerytury. 3. Zwrotu kosztw dokonuje odpowiednio podmiot, o ktrym mowa w ust. 1, na ktrego zaproszenie weteran lub weteran poszkodowany przyjecha, po zoeniu przez niego wniosku oraz owiadczenia o wysokoci kosztw przejazdu i przedstawieniu oryginau rachunku za zakwaterowanie. Art. 21. 1. Zmaremu weteranowi-onierzowi i zmaremu weteranowi poszkodowanemuonierzowi przysuguje wojskowa asysta honorowa podczas pogrzebu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Zmaremu weteranowi-funkcjonariuszowi i weteranowi-funkcjonariuszowi ABW oraz zmaremu weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi i zmaremu weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi ABW przysuguje asysta honorowa podczas pogrzebu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Asyst, o ktrej mowa w ust. 1 i 2, przydziela si po przesaniu przez najbliszego czonka rodziny weterana lub weterana poszkodowanego informacji o jego mierci. 4. Informacj przesya si odpowiednio do: 1) dowdcy garnizonu waciwego terytorialnie ze wzgldu na miejsce pochwku weterana-onierza lub weterana poszkodowanego-onierza; 2) komendanta wojewdzkiego Policji, kierownika jednostki organizacyjnej Stray Granicznej, Szefa Biura Ochrony Rzdu albo kierownika jednostki organizacyjnej Pastwowej Stray Poarnej, waciwych terytorialnie ze wzgldu na miejsce pochwku weterana-funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza;

2011-11-03

Kancelaria Sejmu

s. 12/27

3) Szefa Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego w przypadku pochwku weterana-funkcjonariusza ABW lub weterana poszkodowanegofunkcjonariusza ABW. 5. W przypadku mierci samotnego weterana lub weterana poszkodowanego informacj, o ktrej mowa w ust. 3, moe przesa organizacja pozarzdowa zrzeszajca weteranw-onierzy, weteranw-funkcjonariuszy albo weteranwfunkcjonariuszy ABW. Rozdzia 3 wiadczenia opieki zdrowotnej i pomoc psychologiczna Art. 22. 1. Realizacj uprawnie wynikajcych z art. 24b, art. 24c, art. 44 ust. 1c, art. 47 ust. 2a oraz art. 57 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych monitoruje i koordynuje organ wskazany w art. 98 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. 2. Organ, o ktrym mowa w ust. 1, przekazuje raz na kwarta informacj o realizacji indywidualnego prawa do wiadcze opieki zdrowotnej okrelonych w ust. 1 odpowiednio do: 1) Ministra Obrony Narodowej w odniesieniu do weteranw poszkodowanych-onierzy; 2) ministra waciwego do spraw wewntrznych w odniesieniu do weteranw poszkodowanych-funkcjonariuszy; 3) Szefa Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego w odniesieniu do weteranw poszkodowanych-funkcjonariuszy ABW. 3. Prezes Rady Ministrw, po zasigniciu opinii organu, o ktrym mowa w ust. 1, okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) sposb i tryb postpowania w zakresie monitorowania realizacji wiadcze opieki zdrowotnej weteranw poszkodowanych-funkcjonariuszy ABW, 2) podmiot prowadzcy w jego imieniu monitoring i analiz informacji, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 3 uwzgldniajc zakres informacji gromadzonych przez wiadczeniodawcw w rejestrze wiadcze oraz skadanie sprawozda z monitoringu i analizy informacji o realizacji indywidualnego prawa do wiadcze opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom ABW. 4. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw zdrowia, po zasigniciu opinii organu, o ktrym mowa w ust. 1, okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) sposb i tryb postpowania w zakresie monitorowania realizacji wiadcze opieki zdrowotnej weteranw poszkodowanych-onierzy, 2) podmiot prowadzcy w jego imieniu monitoring i analiz informacji, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 1 uwzgldniajc zakres informacji gromadzonych przez wiadczeniodawcw w rejestrze wiadcze oraz skadanie sprawozda z monitoringu i analizy informacji o realizacji indywidualnego prawa do wiadcze opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym-onierzom.

2011-11-03

Kancelaria Sejmu

s. 13/27

5. Minister waciwy do spraw wewntrznych, w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw zdrowia, po zasigniciu opinii organu, o ktrym mowa w ust. 1, okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) sposb i tryb postpowania w zakresie monitorowania realizacji wiadcze opieki zdrowotnej weteranw poszkodowanych-funkcjonariuszy, 2) podmiot prowadzcy w jego imieniu monitoring i analiz informacji, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 2 uwzgldniajc zakres informacji gromadzonych przez wiadczeniodawcw w rejestrze wiadcze oraz skadanie sprawozda z monitoringu i analizy informacji o realizacji indywidualnego prawa do wiadcze opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom. Art. 23. 1. Weteran-onierz lub weteran poszkodowany-onierz oraz najblisi czonkowie jego rodziny maj prawo poza kolejnoci do bezpatnej pomocy psychologicznej udzielanej przez psychologw w jednostkach wojskowych oraz przez wojskowe pracownie psychologiczne, a take udzielanej w zakadach opieki zdrowotnej utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, jeeli problemy zdrowotne onierza s zwizane z dziaaniami poza granicami pastwa. 2. Weteran-funkcjonariusz lub weteran poszkodowany-funkcjonariusz oraz najblisi czonkowie jego rodziny maj prawo poza kolejnoci do bezpatnej pomocy psychologicznej udzielanej w zakadach opieki zdrowotnej utworzonych i nadzorowanych przez ministra waciwego do spraw wewntrznych, jeeli problemy zdrowotne funkcjonariusza s zwizane z dziaaniami poza granicami pastwa. 3. Weteran-funkcjonariusz ABW lub weteran poszkodowany-funkcjonariusz ABW oraz najblisi czonkowie jego rodziny maj prawo poza kolejnoci do bezpatnej pomocy psychologicznej udzielanej w zakadach opieki zdrowotnej utworzonych przez Szefa Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, jeeli problemy zdrowotne funkcjonariusza s zwizane z dziaaniami poza granicami pastwa. 4. Prezes Rady Ministrw, Minister Obrony Narodowej oraz minister waciwy do spraw wewntrznych, kady w zakresie swojej waciwoci, okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) tryb udzielania i zakres pomocy psychologicznej, 2) sposb i tryb postpowania w zakresie monitorowania realizacji prawa weteranw poszkodowanych do pomocy, o ktrej mowa w ust. 13, oraz waciwo organw w tym zakresie majc na wzgldzie zapewnienie sprawnego dostpu do korzystania z pomocy psychologicznej oraz jej realizacj adekwatn do potrzeb weteranw. Art. 24. 1. Weteran i weteran poszkodowany maj prawo do umieszczenia poza kolejnoci w Domu Weterana, funkcjonujcego jako zakad opiekuczo-leczniczy w ramach zakadu opieki zdrowotnej albo jako inna jednostka organizacyjna takiego zakadu, i odpatnego w nim pobytu, na zasadach okrelonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych, z zastrzeeniem art. 25.

2011-11-03

Kancelaria Sejmu

s. 14/27

2. Weterana i weterana poszkodowanego umieszcza si w Domu Weterana w trybie okrelonym w przepisach wydanych na podstawie art. 33a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych. 3. Pobyt, o ktrym mowa w ust. 1, moe by dofinansowany ze rodkw budetu pastwa, z czci pozostajcej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej w odniesieniu do weteranw-onierzy i weteranw poszkodowanych-onierzy. 4. Weteranowi-funkcjonariuszowi i weteranowi-funkcjonariuszowi ABW oraz weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi i weteranowi poszkodowanemufunkcjonariuszowi ABW moe zosta udzielona zapomoga ze rodkw budetu pastwa, z czci pozostajcej odpowiednio w dyspozycji ministra waciwego do spraw wewntrznych oraz z czci pozostajcej w dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego albo Szefa Agencji Wywiadu, na pobyt w Domu Weterana. 5. Tworzy si fundusze na zapomogi, o ktrych mowa w ust. 4, ktrych dysponentami s odpowiednio minister waciwy do spraw wewntrznych, Szef Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego oraz Szef Agencji Wywiadu. 6. Prezes Rady Ministrw okreli, w drodze rozporzdzenia, warunki i tryb przyznawania zapomogi weteranowi-funkcjonariuszowi ABW i weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi ABW na pobyt w Domu Weterana, dokumenty stanowice podstaw jej przyznania, sposb przekazywania zapomogi oraz sposb tworzenia funduszu na zapomogi, biorc pod uwag konieczno zapewnienia rwnego dostpu do tych wiadcze wszystkim uprawnionym oraz uwzgldniajc rzeczywiste koszty pobytu w Domu Weterana. 7. Minister Obrony Narodowej okreli, w drodze rozporzdzenia, sposb dofinansowania pobytu weterana-onierza i weterana poszkodowanego-onierza w Domu Weterana, biorc pod uwag konieczno zapewnienia rwnego dostpu do tych wiadcze wszystkim uprawnionym oraz uwzgldniajc rzeczywiste koszty pobytu w Domu Weterana. 8. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia, warunki i tryb przyznawania zapomogi weteranowi-funkcjonariuszowi i weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi na pobyt w Domu Weterana, dokumenty stanowice podstaw jej przyznania, sposb przekazywania zapomogi oraz sposb tworzenia funduszu na zapomogi, biorc pod uwag konieczno zapewnienia rwnego dostpu do tych wiadcze wszystkim uprawnionym oraz uwzgldniajc rzeczywiste koszty pobytu w Domu Weterana. Art. 25. W uzasadnionych przypadkach do Domu Weterana moe by skierowany weteran poszkodowany, na podstawie opinii konsultanta ochrony zdrowia, o ktrym mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419, Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654), niezalenie od oceny jego skali samodzielnoci okrelanej stosownie do przepisw wykonawczych wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych.

2011-11-03

Kancelaria Sejmu

s. 15/27

Rozdzia 4 Pomoc w finansowaniu nauki i uprawnienia socjalne Art. 26. 1. Weteran poszkodowany-onierz ma prawo do uzyskania pomocy finansowej na jedn z wymienionych form ksztacenia: 1) nauk na poziomie szkoy ponadgimnazjalnej; 2) studia pierwszego stopnia; 3) studia drugiego stopnia; 4) jednolite studia magisterskie; 5) studia podyplomowe. 2. W ramach pomocy, o ktrej mowa w ust. 1, mog by pokryte koszty: 1) opaty za nauk lub studia; 2) przejazdw z miejsca zamieszkania weterana poszkodowanego-onierza do szkoy lub uczelni i z powrotem; 3) zakwaterowania w miejscowoci, w ktrej weteran poszkodowany-onierz pobiera nauk lub odbywa studia. 3. Pomoc, o ktrej mowa w ust. 1, przysuguje na jedn z wybranych przez weterana poszkodowanego-onierza form ksztacenia do wysokoci 400% najniszej emerytury. 4. Wysoko pomocy finansowej, o ktrej mowa w ust. 3, przysuguje na kady rok szkolny lub akademicki przez cay czas trwania nauki lub studiw, nie duej ni w wymiarze okrelonym w programie nauczania lub w programie studiw. 5. Jeeli w roku akademickim program studiw obejmuje tylko jeden semestr, pomoc finansow przyznaje si w wysokoci 50% penej stawki okrelonej w ust. 3. 6. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach zwizanych ze stanem zdrowia lub zdarzeniami losowymi dotyczcymi weterana poszkodowanego-onierza powodujcymi konieczno przerwania nauki lub studiw, wypata pomocy finansowej ulega zawieszeniu, na wniosek zainteresowanego, do czasu ustania przyczyny przerwania nauki lub studiw. 7. Poniesione przez organ koszty nauki lub studiw oraz przejazdw i zakwaterowania podlegaj zwrotowi w przypadku nieukoczenia nauki lub studiw z przyczyn lecych po stronie weterana poszkodowanego-onierza w terminie okrelonym w programie nauczania lub w programie studiw, z wyjtkiem przyczyn nieukoczenia nauki lub studiw, o ktrych mowa w ust. 6. Koszty te podlegaj zwrotowi w terminie 6 miesicy od dnia dorczenia wezwania. 8. Minister Obrony Narodowej okreli, w drodze rozporzdzenia, warunki i tryb przyznawania pomocy, o ktrej mowa w ust. 1, oraz waciwo organw w tym zakresie, dokumenty stanowice podstaw jej przyznawania oraz sposb i termin jej wypaty, a take warunki zawieszania jej udzielania oraz zwrotu kosztw nauki lub studiw, przejazdw i zakwaterowania. Rozporzdzenie powinno zapewni sprawno postpowania w tych sprawach oraz adekwatno udzielanej pomocy finansowej w stosunku do rzeczywistych kosztw ksztacenia.

2011-11-03

Kancelaria Sejmu

s. 16/27

Art. 27. 1. Weteran poszkodowany-funkcjonariusz zwolniony ze suby ma prawo do uzyskania pomocy finansowej na jedn z wymienionych form ksztacenia: 1) studia pierwszego stopnia; 2) studia drugiego stopnia; 3) jednolite studia magisterskie; 4) studia podyplomowe. 2. Pomoc, o ktrej mowa w ust. 1, przysuguje na jedn z wybranych przez weterana poszkodowanego-funkcjonariusza form ksztacenia do wysokoci 400% najniszej emerytury. 3. Jeeli w roku akademickim program studiw obejmuje tylko jeden semestr, pomoc finansow przyznaje si w wysokoci 50% penej stawki. 4. Pomoc, o ktrej mowa w ust. 1, jest udzielana przez czas trwania studiw na wniosek weterana poszkodowanego-funkcjonariusza, w kadym roku akademickim, w wymiarze okrelonym programem studiw na jednym kierunku wybranym przez funkcjonariusza. 5. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach zwizanych ze stanem zdrowia lub zdarzeniami losowymi dotyczcymi weterana poszkodowanego-funkcjonariusza powodujcymi konieczno przerwania studiw, na wniosek zainteresowanego, wypata pomocy finansowej ulega zawieszeniu do czasu ustania przyczyny przerwania studiw. 6. Pomoc finansowa podlega zwrotowi w przypadku nieukoczenia studiw z przyczyn lecych po stronie weterana poszkodowanego-funkcjonariusza, z wyjtkiem przyczyn nieukoczenia studiw, o ktrych mowa w ust. 5. Koszty te podlegaj zwrotowi w terminie 6 miesicy od dnia dorczenia wezwania. 7. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia, warunki i tryb przyznawania pomocy, o ktrej mowa w ust. 1, oraz waciwo organw w tym zakresie, dokumenty stanowice podstaw jej przyznawania oraz sposb i termin jej wypaty, a take warunki zawieszania jej udzielania oraz zwrotu kosztw ksztacenia. Rozporzdzenie powinno zapewni sprawno postpowania w tych sprawach oraz adekwatno udzielanej pomocy finansowej w stosunku do rzeczywistych kosztw ksztacenia. Art. 28. 1. Weteran poszkodowany-funkcjonariusz ABW zwolniony ze suby ma prawo do uzyskania pomocy finansowej na jedn z wymienionych form ksztacenia: 1) studia pierwszego stopnia; 2) studia drugiego stopnia; 3) jednolite studia magisterskie; 4) studia podyplomowe. 2. Pomoc, o ktrej mowa w ust. 1, przysuguje na jedn z wybranych przez weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW form ksztacenia do wysokoci 400% najniszej emerytury. 3. Jeeli w roku akademickim program studiw obejmuje tylko jeden semestr, pomoc finansow przyznaje si w wysokoci 50% penej stawki. 4. Pomoc, o ktrej mowa w ust. 1, jest udzielana przez czas trwania studiw na wniosek weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW, w kadym roku
2011-11-03

Kancelaria Sejmu

s. 17/27

akademickim, w wymiarze okrelonym programem studiw na jednym kierunku wybranym przez funkcjonariusza. 5. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach zwizanych ze stanem zdrowia lub zdarzeniami losowymi dotyczcymi weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW powodujcymi konieczno przerwania studiw, na wniosek zainteresowanego, wypata pomocy finansowej ulega zawieszeniu do czasu ustania przyczyny przerwania studiw. 6. Pomoc finansowa podlega zwrotowi w przypadku nieukoczenia studiw z przyczyn lecych po stronie weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW, z wyjtkiem przyczyn nieukoczenia studiw, o ktrych mowa w ust. 5. Koszty te podlegaj zwrotowi w terminie 6 miesicy od dnia dorczenia wezwania. 7. Prezes Rady Ministrw okreli, w drodze rozporzdzenia, warunki i tryb przyznawania pomocy, o ktrej mowa w ust. 1, oraz waciwo organw w tym zakresie, dokumenty stanowice podstaw jej przyznawania oraz sposb i termin jej wypaty, a take warunki zawieszania jej udzielania oraz zwrotu kosztw ksztacenia. Rozporzdzenie powinno zapewni sprawno postpowania w tych sprawach oraz adekwatno udzielanej pomocy finansowej w stosunku do rzeczywistych kosztw ksztacenia. Art. 29. 1. Weteranowi poszkodowanemu pobierajcemu rent inwalidzk z tytuu urazw lub chorb powstaych w zwizku z udziaem w dziaaniach poza granicami pastwa, przysuguj odpowiednio uprawnienia okrelone w art. 14, art. 15, art. 22 ust. 1 oraz art. 23a ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidw wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. 2. W przypadku zbiegu prawa do tego samego wiadczenia na podstawie odrbnych przepisw, przysuguje tylko jedno wiadczenie wedug wyboru uprawnionego. 3. Dokumentem potwierdzajcym prawo do korzystania z uprawnie, o ktrych mowa w ust. 1, jest legitymacja weterana poszkodowanego. Art. 30. 1. Weteranowi poszkodowanemu pobierajcemu rent inwalidzk z tytuu urazw lub chorb powstaych w zwizku z udziaem w dziaaniach poza granicami pastwa przysuguje: 1) ulga taryfowa w wysokoci 50% przy przejazdach rodkami komunikacji miejskiej; 2) ulga w wysokoci 37% przy przejazdach rodkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego w komunikacji krajowej w: a) 1 i 2 klasie pocigw osobowych i pospiesznych oraz autobusach w komunikacji zwykej i przyspieszonej na podstawie biletw jednorazowych, b) 2 klasie pocigw innych ni osobowe i pospieszne na podstawie biletw jednorazowych. 2. Weteran poszkodowany uprawniony do ulgowego przejazdu, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, korzystajcy z przejazdu w klasie 1, jest zobowizany do uiszczenia dopaty w wysokoci stanowicej rnic midzy nalenoci za penopatny przejazd w klasie 1 a nalenoci za penopatny przejazd w klasie 2.

2011-11-03

Kancelaria Sejmu

s. 18/27

3. Dokumentami potwierdzajcymi prawo do korzystania z uprawnie, o ktrych mowa w ust. 1, jest legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacj emeryta-rencisty. Art. 31. 1. Weteran-onierz, ktry ukoczy 65 lat ycia, lub weteran poszkodowanyonierz, ktrzy znajduj si w trudnej sytuacji materialnej, mog ubiega si o przyznanie zapomogi: 1) na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochron zdrowia w przypadku choroby powodujcej wzrost kosztw utrzymania, w tym zakup lekw, rodkw opatrunkowych oraz koszty dojazdw do zakadw opieki zdrowotnej na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne oraz usugi pielgnacyjne niezbdne ze wzgldu na wiek lub stan zdrowia; 2) w przypadku zaistnienia zdarze losowych, majcych wpyw na pogorszenie w istotny sposb sytuacji materialnej weterana-onierza lub weterana poszkodowanego-onierza. 2. Tworzy si fundusz na zapomogi dla weteranw-onierzy i weteranw poszkodowanych-onierzy, ktrego dysponentem jest Minister Obrony Narodowej. 3. Minister Obrony Narodowej okreli, w drodze rozporzdzenia, warunki i tryb przyznawania zapomg, o ktrych mowa w ust. 1, dokumenty stanowice podstaw ich przyznania, sposb przekazywania przyznanych zapomg oraz sposb tworzenia funduszu na te zapomogi. Rozporzdzenie uwzgldni konieczno zapewnienia rwnego dostpu do tego wiadczenia wszystkim uprawnionym oraz moliwo korzystania z zapomogi z innego tytuu. Art. 32. 1. Weteran-funkcjonariusz ABW, ktry ukoczy 65 lat ycia, lub weteran poszkodowany-funkcjonariusz ABW, ktrzy znajduj si w trudnej sytuacji materialnej, mog ubiega si o przyznanie zapomogi: 1) na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochron zdrowia w przypadku choroby powodujcej wzrost kosztw utrzymania, w tym zakup lekw, rodkw opatrunkowych oraz koszty dojazdw do zakadw opieki zdrowotnej na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne oraz usugi pielgnacyjne niezbdne ze wzgldu na wiek lub stan zdrowia; 2) w przypadku zaistnienia zdarze losowych, majcych wpyw na pogorszenie w istotny sposb sytuacji materialnej weterana-funkcjonariusza ABW lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW. 2. Tworzy si fundusze na zapomogi dla weteranw-funkcjonariuszy ABW i weteranw poszkodowanych-funkcjonariuszy ABW, ktrych dysponentami s odpowiednio Szef Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego oraz Szef Agencji Wywiadu. 3. Prezes Rady Ministrw okreli, w drodze rozporzdzenia, warunki i tryb przyznawania zapomg, o ktrych mowa w ust. 1, dokumenty stanowice podstaw ich przyznania, sposb przekazywania przyznanych zapomg oraz sposb tworzenia funduszu na te zapomogi. Rozporzdzenie uwzgldni konieczno zapewnienia rwnego dostpu do tego wiadczenia wszystkim uprawnionym oraz moliwo korzystania z zapomogi z innego tytuu.

2011-11-03

Kancelaria Sejmu

s. 19/27

Rozdzia 5 Uprawnienia pracownicze Art. 33. 1. Weteran poszkodowany korzysta z pierwszestwa w zatrudnieniu odpowiednio w jednostkach organizacyjnych podlegych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej albo ministra waciwego do spraw wewntrznych na stanowiskach odpowiadajcych jego wyksztaceniu, wiedzy i sprawnoci psychofizycznej. 2. W przypadku zbiegu prawa do tego samego uprawnienia na podstawie odrbnych przepisw, przysuguje tylko jedno z nich, wedug wyboru uprawnionego. Art. 34. Okresy udziau weterana oraz weterana poszkodowanego w dziaaniach poza granicami pastwa wlicza si do okresu zatrudnienia, od ktrego zale uprawnienia pracownicze. Art. 35. 1. Weteranowi oraz weteranowi poszkodowanemu, pozostajcemu w stosunku pracy, przysuguje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym. 2. Urlop dodatkowy, o ktrym mowa w ust. 1, nie przysuguje, jeeli weteran lub weteran-poszkodowany posiada prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczajcym 26 dni w roku kalendarzowym. 3. Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu, o ktrym mowa w ust. 1, powstaje z dniem stania si ostateczn decyzji administracyjnej o przyznaniu statusu weterana lub weterana poszkodowanego, przy czym jego realizacja moe nastpi nie wczeniej ni z dniem przedstawienia pracodawcy tej decyzji. Rozdzia 6 Dodatek weterana poszkodowanego Art. 36. 1. Weteran poszkodowany pobierajcy emerytur lub rent inwalidzk ma prawo do dodatku weterana poszkodowanego od miesica zoenia wniosku do organu emerytalno-rentowego. 2. Do wniosku, o ktrym mowa w ust. 1, zacza si decyzj o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego albo jej odpis. 3. Wniosek zawiera: 1) imi i nazwisko zainteresowanego; 2) imiona rodzicw; 3) dat i miejsce urodzenia; 4) adres zamieszkania i adres do korespondencji; 5) numer PESEL; 6) wskazanie wiadczenia, o ktre ubiega si zainteresowany;
2011-11-03

Kancelaria Sejmu

s. 20/27

7) podpis zainteresowanego lub jego penomocnika. 4. Podstaw wymiaru dodatku weterana poszkodowanego stanowi najnisza emerytura. 5. Wysoko dodatku weterana poszkodowanego uzaleniona jest od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostajcego w zwizku z dziaaniami poza granicami pastwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zada lub obowizkw subowych w ramach dziaa poza granicami pastwa, z tytuu ktrych przyznano wiadczenia odszkodowawcze, i wynosi w przedziale: 1) od 10 do 20% uszczerbku 10% podstawy wymiaru; 2) od 21 do 30% uszczerbku 20% podstawy wymiaru; 3) od 31 do 40% uszczerbku 30% podstawy wymiaru; 4) od 41 do 50% uszczerbku 40% podstawy wymiaru; 5) od 51 do 60% uszczerbku 50% podstawy wymiaru; 6) od 61 do 80% uszczerbku 60% podstawy wymiaru; 7) powyej 80% uszczerbku 80% podstawy wymiaru. 6. Dodatek weterana poszkodowanego podlega waloryzacji poprzez ponowne obliczenie jego wysokoci od kwoty najniszej emerytury, przy zastosowaniu waciwej dla ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu, stawki procentowej podstawy wymiaru, okrelonej w ust. 5. 7. Waloryzacji, o ktrej mowa w ust. 6, dokonuje waciwy do wypaty dodatku weterana poszkodowanego organ emerytalno-rentowy w terminach przewidzianych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych. 8. W przypadku zbiegu prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej przyznawanych na podstawie odrbnych przepisw, przysuguje tylko jeden dodatek weterana poszkodowanego. 9. Dodatek weterana poszkodowanego jest wypacany wraz z emerytur lub rent inwalidzk w terminie i trybie okrelonych dla tych wiadcze, a w przypadku wypaty dodatku po raz pierwszy w najbliszym terminie patnoci emerytury lub renty albo w nastpnym terminie patnoci, jeeli wniosek, o ktrym mowa w ust. 1, zosta zoony na 14 dni przed upywem terminu patnoci emerytury lub renty. 10. W przypadku zawieszenia wypaty emerytury lub renty waciwy organ emerytalno-rentowy wypaca dodatek weterana poszkodowanego kwartalnie, w trzecim miesicu kwartau. Rozdzia 7 rda i sposb finansowania niektrych wiadcze Art. 37. 1. Dodatek weterana poszkodowanego, w wysokoci ustalonej na zasadach okrelonych w art. 36, wypaca wraz z emerytur lub rent inwalidzk waciwy organ emerytalno-rentowy ze rodkw bdcych w dyspozycji tego organu. 2. Dodatek, o ktrym mowa w ust. 1, jest finansowany ze rodkw budetu pastwa z czci pozostajcej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej w odniesieniu do weteranw poszkodowanych-onierzy, z czci pozostajcej w dyspozycji ministra waciwego do spraw wewntrznych w odniesieniu do weteranw po2011-11-03

Kancelaria Sejmu

s. 21/27

szkodowanych-funkcjonariuszy, oraz z czci pozostajcej odpowiednio w dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego albo Szefa Agencji Wywiadu w odniesieniu do weteranw poszkodowanych-funkcjonariuszy ABW. 3. W przypadku wypaty dodatku weterana poszkodowanego przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych lub Kas Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego, wiadczenie to wraz z odsetkami za opnienie w ustaleniu prawa do niego lub jego wypaty oraz koszty obsugi s finansowane ze rodkw budetu pastwa. Art. 38. wiadczenia okrelone w ustawie, inne ni wymienione w art. 37 ust. 1, finansowane s ze rodkw budetu pastwa z czci pozostajcej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej w odniesieniu do weteranw-onierzy i weteranw poszkodowanychonierzy, z czci pozostajcej w dyspozycji ministra waciwego do spraw wewntrznych w odniesieniu do weteranw-funkcjonariuszy i weteranw poszkodowanych-funkcjonariuszy, oraz z czci pozostajcej odpowiednio w dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego albo Szefa Agencji Wywiadu w odniesieniu do weteranw-funkcjonariuszy ABW i weteranw poszkodowanychfunkcjonariuszy ABW. Rozdzia 8 Zmiany w przepisach obowizujcych Art. 39. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z pn. zm.17)) w art. 21 w ust. 1 po pkt 90 dodaje si pkt 90a w brzmieniu: 90a) wiadczenia, o ktrych mowa w art. 19 ust. 2, art. 2628 i art. 36 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach dziaa poza granicami pastwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203);. Art. 40. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdw rodkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z pn. zm.18)) w art. 7 w ust. 2 w pkt 2 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 3 w brzmieniu: 3) ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach dziaa poza granicami pastwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203)..

17)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 352, Nr 75, poz. 473, Nr 105, poz. 655, Nr 149, poz. 996, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1442, Nr 226, poz. 1475 i 1478 i Nr 257, poz. 1725 i 1726 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 84, poz. 455, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 120, poz. 690, Nr 131, poz. 764, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1006, Nr 178, poz. 1059, poz. 197, poz. 1170 i Nr 205, poz. 1202. 18) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 149, poz. 1452 i Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 90, poz. 756 i Nr 180, poz. 1497, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 82, poz. 558, Nr 180, poz. 1280 i Nr 191, poz. 1370, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 222, poz. 1456 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 84, poz. 455.
2011-11-03

Kancelaria Sejmu

s. 22/27

Art. 41. W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Suby Kontrwywiadu Wojskowego, Suby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, Biura Ochrony Rzdu, Pastwowej Stray Poarnej i Suby Wiziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z pn. zm.19)) w art. 24 wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w pkt 1a: a) lit. a i b otrzymuj brzmienie: a) w czasie penienia suby w kontyngencie policyjnym wydzielonym do realizacji zada, o ktrych mowa w art. 145a ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z pn. zm.20)), b) w czasie penienia suby poza granicami pastwa, na terytorium pastw w caoci lub czci uznanych za stref dziaa wojennych, jeeli funkcjonariusz wykonywa czynnoci operacyjno-rozpoznawcze, o ktrych mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 albo w art. 22 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z pn. zm.21)) albo czynnoci operacyjno-rozpoznawcze, o ktrych mowa w art. 25 pkt 1 albo w art. 26 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Subie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Subie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709, z pn. zm.22)), lub kierowa wykonywaniem takich czynnoci,, b) po lit. d dodaje si lit. e w brzmieniu: e) w czasie penienia suby poza granicami pastwa w grupie ratowniczej, o ktrej mowa w art. 49b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pastwowej Stray Poarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z pn. zm.23)); 2) pkt 1c otrzymuje brzmienie: 1c) w razie mierci funkcjonariusza Suby Kontrwywiadu Wojskowego lub Suby Wywiadu Wojskowego po zwolnieniu ze suby, jeeli mier na-

19)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 130, poz. 1085 i Nr 90, poz.757, z 2006 r. Nr 104, poz.708 i 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 66, poz. 402 i 409 i Nr 220, poz. 1410, z 2009 r. Nr 24, poz.145 i Nr 95, poz.786 oraz z 2010 r. Nr 113, poz. 745. 20) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 117, poz. 677 i Nr 171, poz. 1016. 21) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455 i Nr 117, poz. 677. 22) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2009 r. Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 53, poz. 273 i Nr 84, poz. 455. 23) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 239, poz. 1589 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 677 i Nr 171, poz. 1016.
2011-11-03

Kancelaria Sejmu

s. 23/27

stpia wskutek wypadku albo choroby powstaej w czasie wykonywania zada subowych, o ktrych mowa w art. 25 pkt 1 lub w art. 26 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Subie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Subie Wywiadu Wojskowego, lub kierowania wykonywaniem takich czynnoci, renta rodzinna przysuguje maonkowi bez wzgldu na wiek i stan zdrowia;; 3) po pkt 6 dodaje si pkt 7 w brzmieniu: 7) w razie mierci albo zaginicia funkcjonariusza w zwizku z penieniem suby, o ktrej mowa w pkt 1a, renta rodzinna przysuguje w wysokoci uposaenia.. Art. 42. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach uycia lub pobytu Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami pastwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z pn. zm.24)) po art. 9 dodaje si art. 9a w brzmieniu: Art. 9a. W przypadku mierci pracownika podczas pobytu poza granicami pastwa albo jeeli pracownik zmar w nastpstwie wypadku lub choroby pozostajcych w zwizku z wykonywan prac poza granicami pastwa stosuje si odpowiednio przepisy art. 73 ust. 2 pkt 3, art. 74 ust. 2 pkt 7, art. 84 ust. 1a, 1aa i 1ab oraz art. 99 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 wrzenia 2003 r. o subie wojskowej onierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z pn. zm.25)).. Art. 43. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z pn. zm.26)) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 139 w ust. 1 po pkt 6 dodaje si pkt 6a w brzmieniu: 6a) kwoty nienalenie pobranego dodatku weterana poszkodowanego;; 2) w art. 141 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Kwoty wolne od potrce i egzekucji ustala si dla emerytur i rent wraz ze wszystkimi wzrostami, zwikszeniami, dodatkami oraz innymi wiadczeniami wypacanymi wraz z emerytur lub rent na podstawie odrbnych przepisw, z wyczeniem wiadcze rodzinnych oraz dodatku dla sierot zupenych, dodatku pielgnacyjnego i dodatku weterana poszkodowanego.. Art. 44. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z pn. zm.27)) wprowadza si nastpujce zmiany:

24)

Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2009 r. Nr 79, poz. 669 i Nr 161, poz. 1278 oraz z 2010 r. Nr 240, poz. 1601. 25) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696 i Nr 171, poz. 1016. 26) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 205, poz. 1365, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001 i Nr 187, poz. 1112.
2011-11-03

Kancelaria Sejmu

s. 24/27

1) w art. 5 po pkt 44a dodaje si pkt 44b w brzmieniu: 44b) weteran poszkodowany osob posiadajc status weterana poszkodowanego nadany na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach dziaa poza granicami pastwa (Dz. U. N Nr 205, poz. 1203);; 2) po art. 24a dodaje si art. 24b i art. 24c w brzmieniu: Art. 24b. Przepisw art. 2023 nie stosuje si w stosunku do weterana poszkodowanego. Osoba ta korzysta ze wiadcze opieki zdrowotnej, o ktrych mowa w art. 20, w zakresie leczenia urazw i chorb nabytych podczas wykonywania zada poza granicami pastwa, poza kolejnoci. Art. 24c. 1. Weteranom poszkodowanym przysuguje prawo do korzystania poza kolejnoci ze stacjonarnych i caodobowych wiadcze opieki zdrowotnej innych ni te, o ktrych mowa w art. 20, w zakresie leczenia urazw i chorb nabytych podczas wykonywania zada poza granicami pastwa. 2. Weteran poszkodowany ma prawo do bezterminowego czasu trwania leczenia w zakresie wiadcze opieki zdrowotnej, o ktrych mowa w ust. 1.; 3) w art. 42: a) po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu: 1a. wiadczenia opieki zdrowotnej niezakwalifikowane jako wiadczenia gwarantowane oraz odpatne wiadczenia opieki zdrowotnej udzielane weteranom poszkodowanym w zakresie leczenia urazw i chorb nabytych podczas wykonywania zada poza granicami pastwa pokrywa si z budetu pastwa, z czci, ktrej dysponentem jest odpowiednio Minister Obrony Narodowej, minister waciwy do spraw wewntrznych, Szef Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego albo Szef Agencji Wywiadu., b) po ust. 2 dodaje si ust. 2a w brzmieniu: 2a. Prezes Rady Ministrw, Minister Obrony Narodowej oraz minister waciwy do spraw wewntrznych, kady w swoim zakresie, okrel, w drodze rozporzdzenia: 1) szczegowe warunki otrzymywania wiadcze opieki zdrowotnej, o ktrych mowa w ust. 1a, 2) tryb postpowania w sprawach, o ktrych mowa w pkt 1, 3) sposb i tryb finansowania ponoszonych kosztw uwzgldniajc zasady wydatkowania rodkw publicznych.; 4) w art. 44: a) po ust. 1a dodaje si ust. 1b i 1c w brzmieniu:
27)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887 i Nr 171, poz. 1016.
2011-11-03

Kancelaria Sejmu

s. 25/27

1b. Uprawnionemu onierzowi lub pracownikowi w przypadku przekroczenia wysokoci limitu finansowania, o ktrym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o refundacji, przysuguje prawo do finansowania kwot wykraczajc poza ten limit. Dofinansowanie moe by dokonane ze rodkw budetu pastwa, z czci pozostajcej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej. 1c. Weteranowi poszkodowanemu przysuguje bezpatne zaopatrzenie w leki objte wykazem, o ktrym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, o ktrej mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, oraz leki recepturowe, na czas leczenia urazw lub chorb nabytych podczas wykonywania zada poza granicami pastwa., b) dodaje si ust. 6 w brzmieniu: 6. Minister Obrony Narodowej okreli, w drodze rozporzdzenia, warunki i tryb ubiegania si o dofinansowanie kosztw, o ktrych mowa w ust. 1b. Rozporzdzenie powinno zapewni sprawno postpowania w tych sprawach oraz adekwatno udzielanego dofinansowania w stosunku do ceny leku.; 5) w art. 47 po ust. 2 dodaje si ust. 2a2d w brzmieniu: 2a. Weteranowi poszkodowanemu w zakresie leczenia urazw lub chorb nabytych podczas wykonywania zada poza granicami pastwa, przysuguje prawo do bezpatnych wyrobw medycznych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera ubezpieczenia zdrowotnego, pielgniarki lub poonej ubezpieczenia zdrowotnego, do wysokoci limitu finansowania ze rodkw publicznych okrelonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji. 2b. W przypadku gdy cena wyrobw medycznych jest wysza od wysokoci limitu finansowania ze rodkw publicznych, okrelonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji, wwczas weteranom poszkodowanym, o ktrych mowa w ust. 2a, suy prawo do dofinansowania kwot wykraczajc poza wysoko limitu finansowania ze rodkw publicznych, okrelonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji. 2c. Dofinansowanie, o ktrym mowa w ust. 2b, moe by dokonane ze rodkw budetu pastwa, z czci pozostajcej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej w odniesieniu do weteranw poszkodowanych-onierzy, z czci pozostajcej w dyspozycji ministra waciwego do spraw wewntrznych w odniesieniu do weteranw poszkodowanych-funkcjonariuszy Policji, Stray Granicznej, Biura Ochrony Rzdu i Pastwowej Stray Poarnej, z czci pozostajcej w dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego w odniesieniu do weteranw poszkodowanych-funkcjonariuszy Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego albo z czci pozostajcej w dyspozycji Szefa Agencji Wywiadu w odniesieniu do weteranw poszkodowanychfunkcjonariuszy Agencji Wywiadu. 2d. Prezes Rady Ministrw, Minister Obrony Narodowej i minister waciwy do spraw wewntrznych, kady w swoim zakresie, okrel, w drodze rozporzdzenia, warunki i tryb ubiegania si o dofinansowanie kosztw, o ktrych mowa w ust. 2b. Rozporzdzenie powinno zapewni sprawno postpowania w tych sprawach oraz adekwatno udzielanego dofinansowania w stosunku do ceny wyrobw medycznych.; 6) w art. 47b:
2011-11-03

Kancelaria Sejmu

s. 26/27

a) po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu: 1a. Weteran poszkodowany korzysta ze wiadcze opieki zdrowotnej, o ktrych mowa w art. 24b, art. 24c, art. 44 ust. 1c, art. 47 ust. 2a oraz art. 57 ust. 2 pkt 13, na podstawie dokumentu potwierdzajcego przysugujce mu uprawnienia., b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Prezes Rady Ministrw, Minister Obrony Narodowej i minister waciwy do spraw wewntrznych, kady w swoim zakresie, okrel, w drodze rozporzdzenia, podmioty uprawnione do wydawania dokumentw, o ktrych mowa w ust. 1 i 1a, wzory tych dokumentw, tryb ich wydawania, wymiany lub zwrotu, a take dane zawarte w tych dokumentach, majc na wzgldzie realizacj uprawnie wynikajcych z ustawy oraz kierujc si koniecznoci zapewnienia sprawnoci postpowania przy wydawaniu dokumentw potwierdzajcych uprawnienia.;
7) w art. 57 w ust. 2 w pkt 12 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 13 w brzmieniu: 13) dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazw lub chorb

nabytych podczas wykonywania zada poza granicami pastwa.; 8) w art. 97: a) w ust. 3 w pkt 10 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 11 w brzmieniu: 11) monitorowanie i koordynowanie realizacji uprawnie wynikajcych z art. 24aart. 24c, art. 44 ust. 1a1c, art. 47 ust. 2 i 2a oraz art. 57 ust. 2 pkt 12 i 13., b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 7. Zadania Funduszu okrelone w ust. 3 pkt 1, 2, 4, 6 i 11 w odniesieniu do podmiotw leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwoci i ministra waciwego do spraw wewntrznych realizuje komrka organizacyjna oddziau wojewdzkiego Funduszu, o ktrej mowa w art. 96 ust. 4.; 9) w art. 102 w ust. 5 w pkt 32 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 33 w brzmieniu: 33) realizacja zada, o ktrych mowa w art. 22 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach dziaa poza granicami pastwa.; 10) w art. 103 w ust. 8 po pkt 1 dodaje si pkt 1a i 1b w brzmieniu: 1a) nadzorowanie i koordynowanie dziaa zwizanych z realizacj prawa do wiadcze dla ubezpieczonych, o ktrych mowa w art. 5 pkt 44a i 44b; 1b) rozpatrywanie indywidualnych spraw zwizanych z realizacj prawa do wiadcze dla ubezpieczonych, o ktrych mowa w art. 5 pkt 44a i 44b;; 11) w art. 107 w ust. 5 w pkt 12 w lit. b rednik zastpuje si przecinkiem i dodaje si lit. c w brzmieniu: c) realizacji prawa do wiadcze dla ubezpieczonych, o ktrych mowa w art. 5 pkt 44a i 44 b;; 12) w art. 188 w ust. 4 pkt 15 otrzymuje brzmienie: 15) rodzaj uprawnie oraz numer i termin wanoci dokumentu potwierdzajcego uprawnienia osb, o ktrych mowa w art. 43 ust. 1, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 1 i art. 47, a take osb posiadajcych
2011-11-03

Kancelaria Sejmu

s. 27/27

na podstawie odrbnych przepisw szersze uprawnienia do wiadcze opieki zdrowotnej ni wynikajce z ustawy;. Rozdzia 9 Przepisy kocowe Art. 45. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 6 miesicy od dnia ogoszenia.

2011-11-03