You are on page 1of 55

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit 263

CHNG 4

LP GHP CC CHI TIT


Cc chi tit sau khi thit k ring r, chng s c lp ghp li vi nhau thnh mt n v thit k hon chnh hoc thnh mt c my. Di y l hnh minh ho cc chi tit c thit k ring r sau c lp ghp li vi nhau thnh mt cm chi tit.

Trong chng ny chng ta nghin cu cc lnh lp ghp.

4.1 KHI TO BN LP
4.1.1 KHI TO
Bn v lp ghp c cha trong tp tin .iam, v vy chng ta phi to tp tin bng lnh New, trong hp thoi New File chn tp tin mu Standard.iam. Khi bn lp ghp c khi to hoc m ra, thanh lnh (Panel Bar) t ng c kch hot. Nu mun hin thanh cng c, dng lnh Tools Customize. Hp thoi xut hin, chn Toolbars Assembly Panel, nhn nt Show.

Nguyn Vn Thip

264

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit

Khi cha c chi tit no c a vo, thanh lnh c dng nh hnh bn tri sau khi mt chi tit c a vo bn lp, thanh lnh c dng nh hnh bn phi, cc lnh tip theo c kch hot.

4.1.2 CC THIT LP BAN U


Cng nh cc phn khc, cc thit lp ban u ca bn lp thng l mc nh. Chng ta cng cn phi tm hiu bit tc ng ca cc thit lp ny trong qua trnh th hin cng c vic, nu cn c th thay i. DNG LNH: Trnh n: Tools Applycation Option Assembly GII THCH: Hp thoi hin ra:

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit 265

Trong ny c cc lc chn sau: Defer Update: ON (c nh du) - khi thay i hnh dng ca chi tit hoc rng buc, mi . ghp khng t ng cp nht m phi nhn nt OFF (khng dnh du) - cc thay i c t ng cp nht. Hnh di minh ho Defer Update: ON . Nguyn Vn Thip

266

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit

Delete Component Pattern Source(s): ON (c nh du) - khi xo dy, xo lun c khi ch. OFF (khng dnh du) - khi xo dy, khi ch khng b xo. Enable Constraint Redundancy Analysis: ON (c nh d u) - cho php phn tch cc rng buc tha (khng cn thit). OFF (khng dnh du) - khng phn tch. Section All Parts: ON (c nh du) - cho php ct qua cc chi tit ca cm lp ghp.. OFF (khng dnh du) - khng cho php. Mc nh l OFF. Nhm Part Feature Adaptivity - chi tit thch nghi Nhn chn mt trong cc la chn sau: Features are initially adaptive: tt c cc chi tit to mi u l chi tit thch nghi. Features are initially nonadaptive: cc chi tit to mi khng phi l chi tit thch nghi. Xem phn Chi tit thch nghi. Nhm In-place Features - cc khi ph trn chi tit C th chn cc phng n sau: Mate plane: ON (c nh du) - c to ra cc mt p nhau nhng chi tit khng thch nghi. OFF (khng dnh du) - hai mt khng b rng buc.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit 267 Trong cc hnh trn minh ho chi tit mi to c hai mt cch nhau mt khong cho trc (hnh 1-a, 2-a). Khi thanh ging thay i, di chi tit khng thay i theo (hnh 3-a, 4-a). Adapt feature: ON (c nh du) - hai mt ca chi tit b rng buc v chi tit l thch nghi. OFF (khng dnh du) - chi tit khng thch nghi.

Hnh 3-b v 4-b minh ho khi thanh ging thay i di, chi tit cng thay i theo (thch nghi). Cross Part Geometry Projection Enable associative edge/loop geometry projection during in-place modeling: ON (c nh du) - cho php to mt ng bao kn khi chn mt cnh mp ca mt mt chiu ln mt phng phc. Hnh di.

Nguyn Vn Thip

268

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit

Nhm Component Opacity - lm cho b mt chi tit m c Nhn chn mt trong cc nt sau: All: ON (c nh d u) - tt c cc chi tit u hin r. Nu chn phng n ny, khi ch nh sa mt chi tit th cc chi tit khc vn hin r, kh phn bit.

Active Only: ON (c nh d u) - ch nhng chi tit c kch hot c hin r cc mt, Nhng chi tit khc b bin thnh cc mt trong sut. Phng n ny cho php phn bit gia chi tit ang sa vi cc chi tit khc.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit 269 Nhm Zoom Target for Place Component with iMate - nhn vo khu v c ang lp ghp None: khng Zoom. Placed Component: Zoom theo chi tit ang lp ghp. Zoom All: nhn tan cnh. Nhm Interactive Contact - phn tch nhng mt giao nhau Activate Contact Solver: ON (c nh du) kch hot vic gii quyt cc ch giao nhau gia cc mt khi lp ghp. Mc nh l OFF (khng dnh du). Khi phng n ny ON , cc la chn tip theo cng c kch hot. Contact Set Only: ch kim tra cc mt tip xc. All Components: kim tra tt c cc thnh vin. Surface Complexity - mt phc hp. Nhn nt chn mt i din kim tra. Xem phn Analyze Interference. Nhn Apply kt thc mc ny. Nhn OK kt thc lnh.

4.2 CHUN B CC CHI TIT LP GHP


Cc chi tit tham gia vo qu trnh lp ghp c th c a vo t cc tp tin cha chi tit .IPT hoc c to ra ngay ti qu trnh lp ghp ny v c lu tr ra tp tin .IPT.

4.2.1 A CHI TIT THNH VIN VO BN LP


DNG LNH: Trnh n: Insert Trnh n ng: Thanh lnh: Bn phm: p GII THCH: Lnh ny cho php chng ta a cc chi tit ring r hoc mt cm chi tit c lp ghp vo. Hp thoi m cc bn thit k cc chi tit xut hin:

4.2.1.1 Ly cc chi tit c - Place Component

Nguyn Vn Thip

270

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit

Chn tn tp tin cha chi tit *.ipt hoc tp tin cha bn lp ghp (cm chi tit) *.iam, nhn Open. Nh chng ta bit, c hai loi chi tit: chi tit c kch thc c nh v chi tit c kch thc thay i (iPart). Hai loi chi tit ny v tn v phn m rng ca tp tin khng c g phn bit, nhng khi a chng vo bn lp ghp s c s khc bit. Xem Chng Cc chi tit c thng s thay i v ph thuc phn iPart v iFeature. Tr li mn hnh khng gian lp ghp, chi tit gn lin vi con tr, mi ln nhn phm tri chut, ta t c mt hnh ca chi tit chn vo bn lp. C th t s lng tu cc bn sao ca chi tit cha trong tp tin m. Nhn phm phi chut v chn Done hoc nhn ESC kt thc lnh. C tip tc lp li lnh, chng ta a c cc chi tit khc vo bn lp. Cc chi tit ny c t vo bn lp t th theo cc mt phng to m chng c to ra.

Nu l cm chi tit, n c coi l mt thnh vin v cc chi tit thnh vin ca n khng b tch ri ra rt tin cho vic lp n vo cm chi tit khc.

4.2.1.2 To thnh vin mi - Create Component

Ti tp tin lp ghp chng ta cng c th to mi mt chi tit hoc mt cm chi tit thnh vin phc v cho cng vic lp ghp cm hin thi. DNG LNH: Trnh n: Insert Trnh n ng: Thanh lnh:

Bn phm: N GII THCH: Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit 271 Sau khi ra lnh, hp thoi xut hin:

New Component Name: t tn cho bn v chi tit mi. Template: chn tiu chun. C th dng mc nh hoc nhn nt chn tp tin khc.

New File Location: cho ng dn cha tp tin. C th dng mc nh hoc nhn nt chn th mc khc. Default BOM Structure: chn chng loi chi tit trong bng t chc vt t. Ti y chng ta nhn nt chn. Normal: y l loi mc nh cho tt c cc chi tit trong cm. Phantom: l loi chi tit c s dng n l trong qua trnh thit k, nhng n cng khng khc bit trong bng t chc vt liu. V d nh vt, ai c, vng hm, chng c a vo lp ghp ring bit nhng c dng chung. c tnh ca loi ny: - B qua danh sch vt t. - Khng c lit k trong bng k chi tit. Reference: loi tham chiu l nhng thnh vin tr gip dng hnh, n b loi khi cc ct s lng, khi lng hoc th tch trong bng k chi tit. Purchased: loi mua t bn ngoi lp rp thnh cm nh xi lanh, pt tng, bn l. Inseparable: loi mi ghp cht nh hn, inh tn, p cht. Virtual Componel: ON (c nh du) - chi tit ny khng c hnh khi, khng cn tp lu tr. N c tn trong danh sch chi tit ca cm lp rp cho ngi dng in thm theo bng k vt t. V d nh ga, cht lng, du nht, phn mm v.v Nhn chn nt ny, cc thng s khc khng kch hot. Tn thnh vin c cho vo trnh duyt nh sau:

Sau khi chn v nhn OK, chn mt phng to hnh phc.

Nguyn Vn Thip

272

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit

Mt phng ny c th l mt trong cc mt XY, XZ, YZ hoc mt ca mt chi tit c trong cm. Mn hnh lm vic ca Parts hin ra thc hin cng vic. Di y l minh ho mn hnh v phc to bin dng cho chi tit mi.

i vi chi tit (Parts), cc thanh cng Sketchs (hnh phc) v Features (hnh c khi) li c kch hot chng ta thit k chi tit.

4.2.1.3 S dng chi tit tiu chun

Cc chi tit tiu chun lu trong th vin dng a vo lp rp vi cc cm chi tit. DNG LNH Trnh n: Insert Place from Content Center Thanh lnh: Place from Content Center GII THCH Hp thoi hin ra:

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit 273 Cch thc hin nh trong phn a chi tit tiu chun vo bn v ca phn to chi tit. Trong ny c cc chng loi nh sau:

Fasterners - cc chi tit mi ghp cht (bu lng, ai c, vt). + Screws and Threaded Bolts : bulng. + Nuts: ai c. + Washers: vng m. + Pins: cht. + Rivets: inh tn (ri v). + Drill Bushings: ng lt. + Clevis Pins: cht c m. Other Parts - cc chi tit khc. Shaft Parts - cc chi tit mang trn trc. + Roller Bearings: vng bi. + Plain Bearings: trt (bc). + Seals: pht chn du. + Lock Elements: cc vng hm. Steel Shaps - cc chi tit thp nh hnh. Tube & Pipe - cc chi tit ni ng.

4.2.2 THAO TC VI CC CHI TIT


Trong qu trnh lp ghp, chng ta c th thc hin mt s lnh thao tc vi cc chi tit thnh vin nh xo kh bn lp ( Delete), khng cho hi n th ( Visibility), sao chp (Copy), i chnh sa (Edit) v.v.... Khi lp cc chi tit thnh cm hoc ang ri, a con tr n tn (trong Trn h duyt) hoc hnh dng (trong bn lp) ca chi tit no, chi tit c chiu sng (cc ng nt chnh hin ra mu ). Nhn phm phi chut, Trnh n ng thc hin cc thao tc vi chi tit hin ra, nhn phm tri chut vo lnh cn thc hin. Trong phn ny chng ta nghin cu cc cng vic .

Nguyn Vn Thip

274

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit

4.2.2.1 Khi ch th - Grounded

Chi tit no c to ra hoc a vo u tin c coi l khi ch th (Grounded). N thng v tr c nh khi lp ghp, ngha l khi thc hin ghp hnh gia n v chi tit khc th chi tit khc phi di chuyn thc hin vic ghp cn n ng yn.

Tn ca khi ch th trong Trnh duyt c nh du bng biu tng: Vic thay i khi ch th c tin hnh bng cch nhn phm phi chut vo tn chi tit, chn Grounded. Chi tit no c nh du Grounded l khi ch th, b du i l khng phi ch th. Bt k chi tit no cng c th c chn lm ch th. S lng khi ch th khng hn ch nu n khng cn tr qu trnh lp ghp.

4.2.2.2 Di chuyn thnh vin - Move Component


DNG LNH: Thanh lnh: Component Bn phm: g V. GII THCH: Khi cc chi tit hoc cm chi tit, chng ta gi chung l thnh vin c a vo bn lp rp, chng ta c th di chuyn tng thnh vin ring r n v tr thun li cho cng vic lp rp. Nhn phm tri chut vo thnh vin cn di chuyn, thnh vin c nh du. Nhn nt ra lnh di chuyn, dng con tr a thnh vin n v tr thch hp. Nhn phm phi chut, chn Done kt thc lnh.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit 275

4.2.2.3 Xoay thnh vin - Rotate Component


DNG LNH: Thanh lnh: Component Bn phm: g G. GII THCH: Ngoi vic xoay hng nhn ca ton bn v, chng ta c th xoay tng thnh vin ring r t c t th thun li cho cng vic lp rp. Nhn tri chut vo thnh vin cn xoay chuyn, thnh vin c nh du. Nhn nt ra lnh xoay thnh vin, khung xoay v con tr hin ra, dng con tr xoay thnh vin n t th thch hp. nhn phm phi chut, chn Done kt thc lnh.

4.2.2.4 Cho hin th mt ct qua cc thnh vin


DNG LNH: Thanh lnh: GII THCH: Lnh ny cho php dng cc mt phng lm vic (Work Plane) hoc mt phng ca thnh vin to lt ct xuyn qua thnh vin. Mt phn ca thnh vin c gi li tu theo vic nhn chn vo nt chn cc phng n bng cc nt sau:

Nguyn Vn Thip

276

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit

Phn mu vng c gi li, phn cn li b tm mt. Sau khi ra lnh, dng nhc: Select work plane or face: chn mt phng lm vic hoc mt mt ca thnh vin. Dng con tr nhn chn. i vi lt ct vung gc phi chn hai mt vung gc nhau. Hai mt ny c c nh trong khng gian bn v, nu chng ta di chuyn thnh vin bt k n cc mt ny, tu v tr so vi cc mt, lt ct c th hin khc nhau.

chuyn sang trng thi khng c mt ct.

DNG LNH: Trnh n Edit Copy hoc Paste Trnh n ng Copy hoc Paste Bn phm Ctrl + C hoc Ctrl+V GII THCH: Sau khi Copy, dng Paste a bn sao vo.

4.2.2.5 Lnh to bn sao ca chi tit - Copy - Paste (dn)

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit 277

4.2.2.6 Lnh xo chi tit khi bn lp - Delete

DNG LNH: Trnh n: Edit Cut Trnh n ng: Delete GII THCH: Sau khi xo, chi tit v tn ca n bin mt khi bn lp, tp cha chi tit gc khng b nh hng.

4.2.2.7 Thay thnh vin


Trong qu trnh lp ghp, c th thay thnh vin a vo bng thnh vin khc. DNG LNH: Trnh n ng: Component Thanh lnh: nhn nt chn mt trong hai phng thc: thay thnh vin ring r. thay tt c cc chi tit thnh vin. Bn phm: Ctrl + H GII THCH: Khi thay th, c hai trng hp xy ra. Trng hp thnh vin ny cha c rng buc lp ghp v c rng buc lp ghp. Khi cha b rng buc, chi tit c thay th khng nh hng g n cc chi tit khc. Khi c rng bu trong cm chi tit, nu chng loi hoc hnh dng khng ph hp c trong cm chi tit, mt s mi ghp c th b ph hu gy sai lch ca cm. Nhn chut chn vo chi tit cn thay th v ra lnh.

Hp thoi xut hin: Nguyn Vn Thip

278

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit

Chn tn chi tit, nhn Open. Chi tit mi c thay vo.

DNG LNH: Trnh n ng: Visibility GII THCH: Chi tit no c nh du Visibility l cho nhn thy, khng nh du l khng cho hin th. Khi b chn khng cho hin th th hnh ca chi tit bin mt khi mn hnh, nhng tn ca n vn cn trong Trnh duyt v biu tng ca n c t mu xm.

4.2.2.8 Lnh cho chi tit hin th (nhn thy) - Visibility

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit 279

4.2.2.9 Lnh cho chi tit kch hot hoc khng kch hot Enabled
DNG LNH: Trnh n ng: Enabled GII THCH: Chi tit no c nh du Enabled l cho kch hot, khng nh du l khng cho. Khi b chn khng cho kch th hnh ca chi tit b m i, v biu tng tn ca n trong Trnh duyt c t mu xanh lc. Khi chn vo, hnh ca n c hin th bng cc nt ng bao.

4.2.2.10 Lnh m bn v gc ca chi tit - Open

DNG LNH: Trnh n ng: Open GII THCH: Sau khi ra lnh, bn v gc ca chi tit c m ra c th thay i hoc chnh sa.

Nguyn Vn Thip

280

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit

4.2.2.11 Lnh chnh sa chi tit - Edit


DNG LNH: Trnh n ng: Edit GII THCH: Sau khi ra lnh, chi tit c chn v cc thnh vin ca n trong Trnh duyt c hin r, cc chi tit khc b m i. Vic chnh sa c tin hnh nh i vi mt chi tit ring r. Sau khi hon thnh vic chnh sa, tr li bn lp rp bng cc cch sau: - Nhn phm phi chut ti vng trng ca bn v, trnh n ng hin ra, chn Finish Edit, - Nhn Return. Cc kch thc mi ca chi tit c cp nht. Nu Save bn v lp, li nhc xut hin:

(Bn c mun lu tr cc thay i ca bn lp ny v ca cc tp tin lin quan khc (tp tin cha chi tit gc) khng?). Nhn OK ng lu tr, khi ti chi tit gc cc kch thc cng b thay i theo cc tham s cho ti y.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit 281

4.2.2.12 Lnh ging cp v nng cp cm chi tit - Demote v Premote


DNG LNH: Trnh n ng: Component Demote hoc Premote. Bn phm: nhn phm Tab (Demote) hoc Shift+Tab (Premote). GII THCH: Vic ging cp (Demote) v nng cp (Premote) c ngha nh sau: Mt nhm chi tit lp ghp vi nhau ti y thnh mt cm chi tit con c th dng li lp vo mt cm khc th c th tch cm ra thnh mt cm con bng cch chn cc chi tit thnh phn to nn cm v ging cp thnh mt bn v lp ghp vi tn ring. Nu mun cc chi tit thnh phn ca cm chi tit con ngang cp vi cc chi tit thnh phn khc trong bn v lp hin hnh th nng cp. Mun chn c mt lot cc chi tit th gi phm Shift v nhn phm tri chut vo tn chi tit cn chn.

1- Demote - ging cp Sau khi chn c mt s chi tit cn thit, nhn phm phi chut, chn Demote hoc nhn phm Tab Hp thoi xut hin:

Nguyn Vn Thip

282

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit

New File Name: t tn tp tin cha cm chi tit cn xut ra. New File Location: cho ng dn. Nhn OK kt thc lnh. Dng cnh bo:

(Mt s rng buc c th b ph v, bn c mun tip tc khng?). Nhn OK chp nhn, lnh c thi hnh. Nu khng mun hin li cnh bo ny vo cc ln sau, nhn chn Don't show this dialog again. Kt qu cc chi tit c gom thnh cm con c tn mi. Nu di chuyn ra khi cm ln s thy ton b hnh dng ca n.

Cm ny c th c ghp vi cc cm khc ti bn lp khc.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit 283 2- Premote - nng cp Mun nng cp ca chi tit no ca cm con ny, nhn phm phi chut vo chi tit v chn

4.2.2.13 t mu cho chi tit - Color

Ti y chng ta cng c th thay i mu ca cc chi tit thnh vin bng cc cch sau: - Nhn phm tri chut chn chi tit sau ra lnh Edit. Tip theo t mu cho chi tit nh trong phn "T mu v gn vt liu cho chi tit". - Nhn tri chut vo chi tit sau nhn nt ti Color hin ra danh sch cc mu (hnh di).

Nguyn Vn Thip

284

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit

4.3 THC HIN LP GHP CC CHI TIT


Sau khi c chi tit, chng ta tin hnh lp ghp chng li thnh cm chi tit. Thc cht ca vic lp ghp l to s rng buc gia cc chi tit vi nhau.

4.3.1 LP GHP CC CHI TIT - CONSTRAINT


DNG LNH: Trnh n: Insert Trnh n ng: Thanh lnh: Bn phm: C GII THCH: Hp thoi xut hin:

Trong hp thoi ny cho chng ta mt s hnh thi lp ghp nh: Assembly - lp thnh cm chi tit tnh. Motion - lp hai chi tit ng do chuyn ng quay. Transitional - lp hai chi tit c th chuyn ng trt trn b mt ca nhau. Chng ta ln lt nghin cu tng dng mt. Cc kiu ny u t chung trn mt hp thoi. Trc khi vo thc hin cc lnh, chng ta nn lu mt iu, c nhng mi ghp chng ta phi thc hin nhiu bc mi t chnh xc nh .

4.3.1.1 Assembly - ghp i


Selection: chn chi tit. Nhn nt

Trong mc ny c cc thng s sau: chn chi tit t nht v chn chi tit th 2.

- Show Preview: ON cho xem trc hnh dng mi ghp, OFF khng cn xem trc. Offset hoc Angle: cho khong cch hoc gc nghing gia hai chi tit khi lp ghp.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit 285

Predict Offset and Orientation: cho trc khong cch hoc gc nghing. Mc nh l ON - khi nhp liu gi tr Offset hoc Angle cn trng, t ng ly khong cch (hoc gc nghing) hin thi gia hai chi tit cho vo y. Ngi dng vn c th thay i tu . OFF - khng cho gi tr t ng. - ON bt buc phi nhn chn chi tit trc sau mi chn n phn ghp ni (mt, cnh, mt tr hoc im... ) ca chi tit chn. - OFF cho php a con tr n ngay phn cn ghp ni ca chi tit bt k chn. Type - kiu lp gm cc nt nhn chn. 1- Mate - Ghp i . Mi nt c hnh minh ho tng ng khi c

Trong ghp i c hai phng n: a- Hai i tng ca hai chi tit p vo nhau - Mate . Cc i tng thnh vin ca chi tit c th ghp i p nhau l: - Mt phng (mt chi tit hoc mt phng lm vic (Work Plane) gn vi chi tit). - Trc (trc ca mt tr hoc trc lm vic (Work Axis). - Cnh mp ca chi tit. - im (im nh gc, tm i m ca vng trn hoc cung trn, hoc im lm vic (Work Point). - Hnh phc trn chi tit. La chn ny cho php hai mt ca hai chi tit p st vo nhau nu gi tr Offset = 0. Nhn nt chn mt th nht, tip theo chn mt th hai. Sau khi nhn chn mt th hai, hai mt c p vo nhau (nu chn Show Preview). Hnh di minh ho qu trnh to rng buc.

Nguyn Vn Thip

286

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit

Gi tr Offset 0 - hai i tng cch nhau mt khong bng lng Offset. Nhn Apply kt thc vic lp ghp cho hai mt c chn, hai mt p vo nhau. Hp thoi vn hin th thc hin tip vi cc chi tit khc, nhn OK hoc Cancel kt thc lnh. Hai mt thng khng p kht nhau (trng ng bao) nh mong mun, chng ta phi thc hin thm mt vi ln p st na bo m v mt ton hc sao cho hai mt c ng bao ging nhau phi trng kht. Trong v d ca chng ta, phi chn thm sao cho hai trc l ca hai chi tit trng nhau l c. Khi c rng buc th nht, vn c th x dch chi tit to v tr thun li cho ln to rng buc th hai. Bc tip theo chn trc l bn phi. Nhn Apply c rng buc th hai.

Tip tc chn rng buc th 3. a con tr vo mt l, mt trc xuyn tm xut hin, nhn tri chut. Tng t vi l ca chi tit th hai. Kt qu hai chi tit p st kht nhau.

b- Hai mt ca hai chi tit ngang bng nhau - Flush . i tng thc hin lnh ny l cc mt phng ca chi tit hoc mt lm vic gn vi chi tit. Nhn chn mt th nht. Nhn chn mt th hai. Nhn Apply lnh c thc hin.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit 287

2- Angle

- To gc nghing gia hai i tng thnh vin ca hai chi tit

Cc i tng thnh vin ca chi tit c th ghp to vi nhau mt gc l: - Mt phng (mt chi tit hoc mt phng lm vic (Work Plane) gn vi chi tit). - Trc (trc ca mt tr hoc trc lm vic (Work Axis). - Cnh mp ca chi tit. - Hnh phc trn chi tit l on thng. Hp thoi:

Angle: gc nghing gia hai i tng. G s.

. Cc nt lt chi tit 180 Di y minh ho to gc gia trc ca cum 1 v trc ca cum 2 l 350o.

Ti Angle g 350. Tng t nh Mate, ta chn mt th nht, mt th hai sau nhn Apply hoc OK. Nguyn Vn Thip

288

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit

3- Tangent

- cho hai mt tip xc

Cc mt tip xc l cc mt phng, mt tr, mt cn v mt cu. Hp thoi:

Lng Offset l khong cch gia hai mt. Chng ta chn mt th nht, mt th hai v chn cch tip xc.

Nt

cho tip xc trong, nt

cho tip xc ngoi.

Hnh di minh ho mt cam tip xc vi mt con ln.

Hai mt tip xc nhau, khi quay cam, con ln ca thanh ging lun p st mt cam, thanh ging chuyn ng theo.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit 289

Hai hnh di minh ho cc kiu tip xc. v tr tip xc nh mun, chng ta phi to thm cc rng buc ph. Trong v d ny, chng ta phi cho rng buc Flush gia hai mt phng u tr nh v mt cnh ca tm kim loi.

4- Insert -

- lng hai trc hnh tr ca hai chi tit

Hp thoi:

Chn cch ghp: Ghp hai mp ca hai khi tr p vo nhau ngc hng Hnh di minh ho mi ghp bu lng vo l. Nguyn Vn Thip

290

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit

Lng Offset l khong cch gia hai vnh mp c chn lm chun (mi tn to ch vo). Hnh di minh ho hai ming l p vo nhau.

Ghp khi tr lng vo hc tr cng hng Hnh di minh ho vic chn hai hnh tr. Sau khi va nhn Apply hoc OK.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit 291

4.3.1.2 Motion - chuyn ng quay

Phng n ny cho php hai h tr hoc mt hnh tr v mt tm phng chuyn ng nh tng i vi nhau. Hp thoi xut hin:

Type - kiu chuyn ng Nhn chn mt trong cc nt: 1- Hai tr trn chuyn ng (nh hai bnh rng)

Cc nt chn i tng cng ging nh cc kiu lp khc.

Hng chuyn ng c chn mt trong hai nt Ratio: t s truyn. C th cho mt gi tr.

Nhn Apply hoc OK thc hin lnh.

Nguyn Vn Thip

292

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit

2- Mt thanh ch nht v mt hnh tr chuyn ng v bnh vt) Hp thoi:

(nh thanh rng

Distance: di on dch chuyn. G s.

4.3.1.3 Transitional - chuyn ng tnh tin


Hp thoi:

Chn mt tr v mt phng, mt tr c th chuyn ng theo mt phng ca rnh.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit 293

4.3.2 KIM TRA S TIP GIP GIA CC MT CHI TIT SAU KHI GHP
Trong qu trnh lp ghp, c th c nhng phn ca cc chi tit b giao nhau m chng ta khng bit v Inventor cng khng thng bo ngay cho chng ta. Vic lp ghp vn din ra bnh thng nu cc bc t do vn bo m cho hai chi tit c th ghp c vi nhau. Sau khi lp ghp, nu c ch nghi ng, chng ta phi kim tra li bng lnh di y. DNG LNH: Trnh n: Tools GII THCH: Di y l hnh minh ha mi ghp c cc chi tit cn kim tra:

Hp thoi xut hin:

Nhn nt Nhn nt

chn chi tit th nht trong mi ghp. chn chi tit th 2 trong mi ghp.

Nhn OK kt thc vic chn.

Nguyn Vn Thip

294

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit

Vng giao nhau c nh mu , km theo bng thng bo v phn th tch hnh khi giao nhau:

Nhn OK kt thc lnh. Sau khi c kt qu, c th thay i kch thc chi tit mi ghp hon ho. Trong v d di ta thay kch thc 37 bng 31, kt qu hai chi tit khng b giao nhau.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit 295

4.3.3 TO CC CHI TIT THNH VIN MI T CC CHI TIT C MT TRONG BN LP GHP


Vic to ra cc chi tit mi t chi tit c mt trong bn lp ghp c th thc hin vi cc chi tit t do hoc vi cc chi tit lp ghp. Vic nhn bn cc chi tit t do khng c ngha lm, thng dng vi cc chi tit lp ghp mi c hiu qu.

4.3.3.1 To mt dy cc thnh vin - Pattern Component


DNG LNH: Trnh n: Insert Thanh lnh: GII THCH: Hp thoi xut hin:

chn chi tit. Nhn chn chi tit gc. Tip theo chn cc phng thc to dy. 1to dy theo dy c s

iu kin thc hin vic ny l trong khi ch c sn hnh khi to bng dy tng ng cn ghp vi chi tit gc (chi tit gc ghp vi mt trong hnh khi ni trn ca khi ch). minh ho chng ta nghin cu vic to ra mt lot mi ghp gia bu lng v cc hc ca hnh sau y.

Nguyn Vn Thip

296

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit

Nhn chn chi tit gc. Nhn nt OK kt thc lnh. , nhn vo dy ca chi tit ch. Dy c to ra theo dy chn. Nhn

2-

sao chp thnh dy b tr theo hng v ct

Ni dung hp thoi:

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit 297 Cc thao tc nh i vi cc hnh khi trong tp tin thit k chi tit .IPT.

3-

b tr cc bn sao thnh dy trn Hp thoi:

Cc thao tc nh i vi cc hnh khi trong tp tin thit k chi tit .IPT.

Chn chi tit v trc.

Hnh xem trc khi cho tham s. Nguyn Vn Thip

298

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit

Kt qu sau khi nhn OK.

Hnh i xng s l mt chi tit mi i xng vi chi tit c ( lp ghp hoc cha lp ghp) qua mt mt i xng v c lu tr vi tn khc. Chi tit ny l chi tit thch nghi (Addaptive) vi chi tit gc. Mi thay i chi tit gc, chi tit i xng thay i theo, ngc li th khng (Xem phn Chi tit thch nghi). DNG LNH: Thanh lnh: GII THCH: Hp thoi xut hin:

4.3.3.2 To hnh i xng - Mirror Components

Trong ny c cc nt: chn chi tit. Nhn chn chi tit gc. chn mt i xng. Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit 299

Sau khi chn chi tit hoc cm chi tit to chi tit hoc cm chi tit khc i xng, trong danh sch cc thnh vin a cm chi tit hoc chi tit gc c cc nt nh h di. c nh Cc nt ny c ngha nh sau: - to thnh chi tit hoc cm chi tit i xng v lu vo mt tp mi. Phng n ny l mc nh. - i tng c to ra c s dng ti bn lp hin hnh hoc bn lp mi, nhng bn thn hnh i xng khng lu vo tp mi. - loi b ra khi hnh i xng. Vic ny p dng i vi cc chi tit trong cm lp ghp. Chi tit no nh du loi b th ti hnh i xng khng c chi tit . - s dng li nhng cm con c cc thnh vin b loi b. Nhn vo nt s thay i trng thi. Nhn nt , bn di hp thoi c thm mt s phng n khc.

Nguyn Vn Thip

300

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit

Reuse Standard Content and Factory Components: cho php s dng li cc chi tit th vin. Preview Components: xem trc cc thnh vin. Nhn chn cc nt sau: Mirrored: hnh i xng. Reuse: hnh s dng li. Standard Content: chi tit th vin. Nhn OK, hp thoi tp theo t tn tp (File) cha chi tit hoc cm chi tit mi.

Ti y c: Nhm Naming Scheme - cho cc k hiu mc nh cho tn tp. Prefix: ch ng trc. G k hiu. Suffix: ch ng sau. Mc nh l _MIR, c th g k hiu khc. Nhm Component Destination - ni t chi tit (cm chi tit) mi Chn mt trong phng n sau: Insert in Assembly: a vo bn lp ang lm vic. Insert in New Window: a vo mt bn lp mi (ca s mi). Tn v ng dn thng l mc nh ti ni cha tn tp gc. Mun thay i, nhn vo New Name, t tn mi.

Nhn tip hin ra hp thoi tm ng dn n th mc cn thit.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit 301

Nhn OK, quay li hp thoi trc . Ti hp thoi ngoi cng, nhn OK kt thc lnh. Chi tit (cm chi tit) mi i xng vi chi tit gc c to ra.

4.3.3.3 Sao chp chi tit hoc cm chi tit con - Copy Components
Vic to ra chi tit mi bng lnh Copy ny khc vi lnh Copy ni trn. Lnh trong cm Copy - Paste ch to ra hnh sao ca chi tit trong bn lp lp vo v tr khc, cn lnh ny l to ra bn sao nhng c lu vo mt tp mi v coi nh mt chi tit khc ging vi chi tit gc. Hai chi tit ny hon ton c lp nhau (khc vi lnh Mirror, bn sao i xng l chi tit thch nghi). DNG LNH: Thanh lnh: GII THCH: Hp thoi xut hin:

Nguyn Vn Thip

302

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit

K hiu l to bn sao v lu vo tp mi. Cc k hiu khc tng t nh trong lnh Mirror Components. Nhn OK, hp thoi tip theo t tn:

Cc phng n v cc bc thc hin nh trong lnh Mirror Components.

4.3.4 CC LNH TO C S DNG HNH


Cc lnh to c s dng hnh nh Work Plane, Work Axis, Work Point tng t nh trong tp tin to chi tit (Part).

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit 303

4.3.5 CC LNH CHNH SA HNH KHI CA CHI TIT BN LP


Trong thanh cng c v thanh lnh c cc nt to ra cc hnh khi trn cc chi tit thnh vin trong bn lp. Cc hp thoi v cc thng s ca cc lnh ny cng ging nh trong to chi tit c lp.

4.3.5.1 Cc lnh to hnh

Cng dng ca cc lnh ny trong bn lp - Cc lnh ny ch c tc dng khot b mt phn ca chi tit. - Ch c chi tit trong bn lp b thay i cn chi tit gc vn gi nguyn hnh dng c (hnh di).

- Tn ca cc hnh khi mi to cng c hin th trong Trnh duyt.

Nguyn Vn Thip

304

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit

- Cc lnh

ch c tc dng vi cc hnh to ra ti bn lp.

Trong v d ny chng ta dng lnh Extrude khot b mt rnh xuyn qua t t c cc chi tit ca cm lp ghp.

4.3.5.2 V d to hnh trong bn lp

Nhn chn mt phng phc, v v hnh phc l vng trn.

To hnh khot bng lnh Extrude qua tt c cc chi tit. Vt khot gn lin vi bin dng, bin dng gn lin vi chi tit cha mt phng phc.

Khi cc chi tit khng cha hnh phc thay i v t th, vt khot vn khng thay i v tr. Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit 305

Khi chi tit cha hnh phc thay i th, vt khot thay i theo.

Ti cc chi tit gc, hnh dng khng thay i. n y kt thc vic lp ghp cc chi tit thng thng, chng ta tip tc nghin cu lp ghp cc chi tit chuyn dng trong cc phn sau.

4.3.6 A MI GHP REN VO BN V LP


y l lo mi ghp thn g dng trong lp ghp cm chi tit. Trong phn c s ny i chng ti ch gii thiu phn lp ghp khng c tnh ton. Phn tnh ton c gii thiu ti sch Thit k chi tit my trong Inventor. Trong bn v phi c cc tm ghp. DNG LNH: Thanh lnh: Hp thoi hin ra.

Nguyn Vn Thip

306

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit

Trong hp thoi c cc mc Design, Calcullation to ra cc thng s k thut cho chi tit. Nhn chn Design. Tip theo chn dng mt ghp: - mi ghp xuyn sut. - mi ghp vt vi l tt. 1- Mi ghp xuyn sut Placement - v tr t mi ghp Nhn nt chn mt trong cc phng thc sau:

a- Linear: cn theo cc cnh mp Cc nt chn ca phng thc ny: - chn mt bt u. Nhn chn mt t m bu lng (vt). V tr ca l mc nh l v tr nhn chut khi chn mt bt u. - chn cnh mp th nht lm chun. Nhn chn cnh mp ca hnh khi nm trn mt phng va chn. Kch thc t tm l n cnh mp hin ra ngi dng cho khong cch:

Cho gi tr mi, nhn th nht.

, chp nhn.

- chn cnh mp th nht lm chun. Tng t nh cnh mp

- chn mt cui. Nhn chn mt t ai c hoc mt kt thc ca l. b- Concentric: ly v tr ng tm vi i tng c trn hnh khi Vic chn mt bt u v mt kt thc nh trng hp a. - chn cnh mp ca mt tr lm chun. Tm ca l s trng vi tm ca mt tr. c- On Point: ly im lm vic (Work point) lm tm Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit 307 Vic chn mt bt u v mt kt thc nh trng hp a. - chn im lm vic. Tm ca l s trng vi im ny. d- By Hole: lp vo l c sn - chn l c. Mi ghp ny khng phi to l, ch vic lp bu lng ai c vo l ny. Thread - ren Nhn nt chn tiu chun ren.

Diameter: ng knh ren. Chn thnh phn mi ghp Thnh phn mi ghp gm l, bu lng, ai c v vng m. + To l Nu tm ghp cha c l, cc l hin ra nh hnh di.

+ Bu lng Nhn vo dng Click to add a fastener chn hnh dng bu lng hoc vt. Bng hnh dng bu lng hin ra.

Nguyn Vn Thip

308

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit

Standard: tiu chun. Nhn chn tiu chun. Category: loi chi tit. Nhn chn loi chi tit.

Hnh cc chi tit hin ra. Nhn chn chi tit cn thit. + ai c Nhn tip vo dng Click to add a fastener thanh di chn ai c.

Standard: tiu chun. Nhn chn tiu chun. Category: loi chi tit. Nhn chn loi chi tit. - Nuts: ai c. - Whaser: vng m. + Vng hm - Khi c bu lng, nhn tip vo dng Click to add a fastener thanh trn chn vng m m bu lng. Hp thoi hin ra: Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit 309

Nhn chn mt trong cc loi trn. Nhn Apply, kt thc to mt mi ghp. C th tip tc to mi ghp khc hoc nhn OK kt thc lnh. Hnh di minh ho mi ghp lp vo l c sn.

2- Mi ghp l tt Nhn chon nt + Cc phng n to l (v tr t mi ghp) tng t nh l xuyn sut. + Mt gii hn c thay bng nt l. + Ch c phn chn bu lng hoc vt, khng c phn ai c. - mt bt u ca phn cui

Nguyn Vn Thip

310

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit

4.4 LP GHP BNG MI HN


C hai phng n tip cn vi vic lp ghp bng mi hn. 1 - Ti bn lp thng thng Sau khi c nhng mi ghp va , dng lnh: Trnh n: Convert Weldment Ch l t bn lp thng thng c th chuyn thnh bn lp bng mi hn nhng ngc li th khng thc hin c. 2 - To bn lp ghp bng mi hn ngay t u thc hin cng vic ny, chng ta phi s dng cc bn mu Weldment.iam theo cc tiu chun nht nh. Khi to bn lp mi bng lnh New, hp thoi xut hin, nu chn Metric, c cc tiu chun sau:

Nhn chn mt trong cc bn mu ny. Mn hnh v cc thanh cng c ging nh bn lp thng thng. Cc lnh v cc bc tin hnh nh gii thiu ti cc mc trn. Ring trong Trnh duyt xut hin thm ba i tng l Preparations, Machining v Welds.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit 311

4.4.1 CHUN B TRC KHI TO MI HN V HON THIN SAU KHI HN


Nhy p vo Preparations hoc Machining, thanh cng c to hnh khi xut hin thay i hoc thm hnh khi cho chi tit thnh vin.

Cng nh gii thiu trong phn lp ghp khc, cc lnh ny c nhng iu khc bit so vi khi thc hin chng trong chi tit: - Cc lnh ny ch c tc dng khot b mt phn ca chi tit. - Ch c chi tit trong bn lp b thay i cn chi tit gc vn gi nguyn hnh dng c (hnh di). 1- Preparations - chun b trc khi hn Dng cc lnh trn thanh lnh ct b mt phn ca cc chi tit ti v tr mi hn mi hn c ng k thut v cng ngh. Xem hnh .

Nguyn Vn Thip

312

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit

2- Machining - gia cng sau khi hn Dng cc lnh to hnh ni trn khot b mt phn ca hnh khi k c mt phn ca mi hn. Cc i tng nh l (holle, cc hc b khot b) thuc dng Machining.

4.4.1.1 Khi ng cc lnh to mi hn

Nhy p vo Welds, thanh cng c to mi hn hin ra thc hin cng vic.

to ra cc mi ghp bng cng ngh hn chng ta phi a cc chi tit ng theo tng chc nng vo bn lp. Khi c cc chi tit v lp ghp chng thnh cm chi tit theo yu cu chng ta bt u s dng cc lnh to mi hn.

4.4.2 TO MI HN
DNG LNH:

4.4.2.1 To mi hn tinh - Cosmetic Weld


Thanh lnh: GII THCH: La chn ny ch th hin bng k hiu rng l mi hn ch khng hin ng hn trn chi tit. Cc thng s ca phng n ny c hin th trong hp thoi:

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit 313

Trong hp thoi c cc thng s sau: chn mt cnh mp ni gia hai khi cn to mi hn. Select Mode - phng thc chn Cc phng thc nh sau: Edge - mp ni n. Chain - mp ni tip nhau gia cc ng thng v ng cong. Loop - mp ni l ng khp kn (ng bao quanh mt mt). Area - din tch tit din mi hn. G s. Create Welding Symbol - Cc nt v cc thng s khc ghi trn k hiu mi hn.

4.4.2.2 To mi hn p - Fillet Weld


DNG LNH: Thanh lnh: Bn phm: W GII THCH: Hp thoi:

Trong hp thoi ny c 2 nt Cc thng s tip theo:

chn hai mt c phn giao cn hn.

Nhn mt trong hai nt nh kch thc:

Nguyn Vn Thip

314

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit

Contour - bin dng mi hn, nhn nt chn cc hnh dng

c cc tham s sau: Length: di mi on. G s Spacing: khong cch gia cc on. G s Number: s on hn. Nu cho gi tr ny, ng hn s l nhng on cch qung.

a b Trong hai kiu hn tinh (Cosmetic) v hn p (Fillet) u c la chn xc nh gi hn ca ng hn: Extents - xc nh gii hn ca mi hn Nhn nt chn mt trong cc phng n sau: - All: ng hn ko di ht di mp c chn. - From to: ko di t mt ny n mt kia. Nhng mt gii hn ny phi ct ngang ng hn. Trn hp thoi xut hin thm cc nt: From v To chn cc mt ca chi tit:

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit 315

Di y l v d chn cc mt chn.

4.4.2.3 To mi hn ni - Groove Weld


DNG LNH: Thanh lnh: GII THCH: Hp thoi:

Face Set 1, 2 - chn mt tip gip Trong hp thoi ny c 2 nt v chn cc mt cn hn.

Nguyn Vn Thip

316

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit

Full Face Weld - ni ht b rng ca mt tip gip - ON: nu c hai chi tit lch nhau, s ly mt ln hn lm chun p mi hn (hnh a). - OFF: ly mt nh lm chun (hnh b). Hai tm c hn ni.

b Fill Direction - hng p mi hn chn mt trong cc ng sau lm phng: Nhn nt - ng php tuyn ca mt phng. - ng trc ca mt tr, mt cn ... - Cnh mp ca mt phng. - Trc lm vic. - Hai im. Hnh bn cnh m t hng to mi hn theo phng c chn. Ignoge Internal Loops - b qua ng bin trong. Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Lp ghp cc chi tit 317 Mt tip gip ca hai chi tit dng ng hn ni s c ng bin trong v bin ngoI nh hnh di:

a b - OFF - khng nhn chn th mi hn ni din tch l tit din thnh ng (hnh a). - ON - c nhn chn th mi hn l mt tm bt kn c lng ng (b qua ng bin trong) (hnh b).

4.4.3 CC PHNG N HIN TH K HIU HN


Trong c ba kiu hn ni trn u c phng n chn: - to cc k hiu hn. Cc k hiu hn ny s hin th trong bn v k thut. nh du vo nt ny, hp thoi xut hin thm cc thng s chung nh sau:

Ti y nhn cc nt chn hnh dng cc k hiu v cho cc gi tr vo cc nhp liu theo cng ngh hn. Nhn Apply kt thc mt mi hn. C th thc hin cc mi hn tip theo ti cc mp khc. Nhn OK kt thc lnh.

Nguyn Vn Thip