You are on page 1of 8

In dit document vijf Intervisie methodes.

Dit boekwerkje is samengesteld om een selectie te kunnen maken tussen de verschillende intervisie methodes. Een professionele Intervisor kan je helpen een keuze te maken welke wordt afgestemd om de intervisie groep.

Inhoud
1 2 3 4 5 Balinth Methode: ........................................................................................................................ 2 Incident Methode: ...................................................................................................................... 4 Liefdevol Roddel Methode: ...................................................................................................... 5 Raguse Methode: ........................................................................................................................ 6 Socrates Methode: ...................................................................................................................... 7

5 Intervisie Methodes.docx

Pagina 1

Being Authentic | D.H. van der Scheerstraat 84, 77141BN Coevorden | KvK : 04084789 |Rabobank: 1591.85.742

1 Balinth Methode:
Stap 1: Problemen verzamelen. Naar aanleiding van de vraag "Wie heeft er welke problemen, wie heeft er welke twijfels?". Daarbij is het natuurlijk goed mogelijk dat er meerdere mensen uit de intervisiegroep dezelfde gespreksonderwerpen aandragen en dat is in orde. Interesse kweken. Ieder lid van de groep krijgt even kort de tijd om in en paar zinnen de interesse te wekken voor zijn casus. Hij geeft het belang voor zichzelf aan n hij geeft de relatie met het werk aan. De persoon die de casus heeft ingebracht, noemen we verder 'de probleeminbrenger'. Probleemkeuze. De groep beslist gezamenlijk aan welke casus zij gaan werken. Gesprekleider. Verder wordt er bepaald wie de rol van gesprekleider op zich wil nemen. Probleem voorstellen. De probleeminbrenger neemt nu ruimer de tijd om het probleem voor te stellen en meer uitleg te geven over de situatie waarin het probleem of de twijfel is gerezen. Er wordt nog niet ingegaan op de uiteindelijke beslissing, het draait erom dat er over het antwoord kan worden nagedacht voordat de uitkomst al bekend is. Associren. Alle luisteraars nemen even de tijd om hun eerste associaties op te schrijven bij deze voorstelling van zaken. Beeld vormen. Er wordt de tijd gegeven aan de luisteraars om informatie te vragen of om verduidelijking te vragen. De probleeminbrenger antwoordt hierop slechts in korte bewoordingen (wanneer meerdere probleeminbrengers bestaan let de gesprekleider er ook op dat beiden aan bod komen). Factoren analyse. De gesprekleider let er ook op dat er enig zicht komt op de belemmerende en de bevorderende factoren. Oordelen individueel. Alle groepsleden schrijft zijn eigen advies en idee op. Oordeelsvorming in de groep. Hier zijn meerdere strategien voor. Waar men voor kiest, dat is onder andere afhankelijk van de grootte van de groep en de wensen en mogelijkheden van de probleeminbrenger. Het wel belangrijk dat de probleeminbrenger tussendoor niet reageert. Er kan gekozen worden om adviezen direct mondeling of schriftelijk te geven aan de probleeminbrenger. Er kan voor gekozen worden om de adviezen en de ideen in subgroepen te bespreken. Besluit vormen. De probleeminbrenger neemt de tijd om te vertellen wat hij heeft gedaan of wat hij wil gaan doen en wat, in het laatste geval, hij heeft gehad aan de adviezen en ideen die zijn geopperd.

Stap 2:

Stap 3: Stap 4: Stap 5:

Stap 6:

Stap 7:

Stap 8:

Stap 9: Stap 10:

Stap 11:

5 Intervisie Methodes.docx

Pagina 2

Being Authentic | D.H. van der Scheerstraat 84, 77141BN Coevorden | KvK : 04084789 |Rabobank: 1591.85.742

Stap 12:

Stap 13: Stap 14:

Gedrag. De groepsleider vertelt de probleeminbrenger wat zij van het gedrag uit de probleem situatie ook herkennen in het gedrag in de intervisiegroep. Dat kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de manier waarop iemand de vragen heeft beantwoordt of een mening heeft gegeven. De probleeminbrenger kan hierop reageren. Er is niet n waarheid, het is belangrijk dat iemand de moed heeft gehad om zich van zijn onzekere of kwetsbare kant heeft laten zien, zodat hij en de groep daar van kan leren. Sharing. De groepsleden vertellen over hun eigen gedrag. Wanneer er behoefte aan is, kan de probleeminbrenger nog vragen om enkele praktische tips. Daarnaast kan hij uitleggen wat deze intervisie heeft gebracht.

5 Intervisie Methodes.docx

Pagina 3

Being Authentic | D.H. van der Scheerstraat 84, 77141BN Coevorden | KvK : 04084789 |Rabobank: 1591.85.742

2 Incident Methode:
Stap 1: Introductie en keuze van een incident Iedereen krijgt de volgende opdracht: Bedenk een gebeurtenis waarin je niet goed wist hoe te reageren of waarover je achteraf niet gelukkig was met je reactie. Alle groepsleden vertellen hun incident. De groep kiest gezamenlijk een vraagstuk van een of meer leden uit dat zal worden besproken. In kaart brengen van incident De inbrenger vertelt over de gebeurtenis. Ook gevoelens met betrekking tot het incident worden verteld. Ideen of oplossingen en beschrijvingen van wat er na het incident gebeurde, worden weggelaten. Noteren van vragen om informative Ieder groepslid noteert voor zichzelf vragen die men heeft om meer inzicht in het incident te krijgen en de context te verhelderen. Mondelinge vragen zijn niet toegestaan. Informatieronde De leden van de groep stellen informatieve, inhoudelijke vragen aan de inbrenger. Dit zijn vragen naar wie, wat, waar en hoe. Percepties van het vraagstuk Ieder schrijft voor zichzelf zijn/haar beeld op van het probleem of de vraag. Wanneer iedereen klaar is, worden de verschillende percepties op een flap genoteerd. Verschillen in percepties onderzoeken De inbrenger geeft een reactie op de verschillende percepties die op de flap zijn genoteerd. De groep praat over de verschillende percepties en de inbrenger kiest uit met welke verder wordt gegaan. Expliciteren van inzichten De groepsleden spreken hun inzichten uit. Zij stellen ook vragen aan elkaar om die inzichten zo concreet mogelijk te maken. Van deze inzichten wordt een compacte samenvatting op flap gemaakt. Wat neem je inhoudelijk mee De inbrenger krijgt als eerste de gelegenheid de voor hem belangrijke inhoudelijke inzichten te noemen. De groepsleden volgen daarna. Welke processen hebben geholpen tijdens deze bijeenkomsten De groepsleden evalueren het eigen en het groepsgedrag tijdens de intervisie. Welke manier van met elkaar in gesprek zijn bleek effectief?

Stap 2:

Stap 3:

Stap 4:

Stap 5:

Stap 6:

Stap 7:

Stap 8:

Stap 9:

5 Intervisie Methodes.docx

Pagina 4

Being Authentic | D.H. van der Scheerstraat 84, 77141BN Coevorden | KvK : 04084789 |Rabobank: 1591.85.742

3 Liefdevol Roddel Methode:


Stap 1: Vraagintroductie De inbrenger introduceert zijn vraag en geeft een korte toelichting. Probleemverkenning De groepsleden proberen meer duidelijkheid over het probleem te krijgen door gerichte vragen te stellen. Liefdevol roddelen De vragensteller gaat buiten de kring zitten en mag zich niet bemoeien met het gesprek. Hij of zij luistert aandachtig en maakt aantekeningen over wat hij waarneemt. De groepsleden roddelen liefdevol met elkaar over de achtergronden van de vraag, de mogelijke oorzaken en oplossingen. Advies aan en reactie van de inbrengen De vraagsteller komt terug in de groep en vertelt hoe hij het ervaren heeft om langs de lijn te zitten. Wat heeft hem of haar geraakt? Is hij het eens met het gegeven advies? Evaluatie Inbrenger en groepsleden kijken samen terug op het proces.

Stap 2:

Stap 3:

Stap 4:

Stap 5:

5 Intervisie Methodes.docx

Pagina 5

Being Authentic | D.H. van der Scheerstraat 84, 77141BN Coevorden | KvK : 04084789 |Rabobank: 1591.85.742

4 Raguse Methode:
Fase 1: Beginfase: De situaties verzamelen en er n uitkiezen. Let op: een situatie met daarin twee of drie hoofdpersonen heeft de voorkeur. Een criterium voor het uitkiezen van een inbreng kan zijn dat iemand omhoog zit met een werkvraag. Actiefase: De inbrenger vertelt zijn verhaal nogmaals, maar nu uitgebreider. De voorzitter stimuleert de inbrenger om gedachten en gevoelens te uiten. De overige deelnemers luisteren actief, met al hun zintuigen. Er wordt een ronde gehouden: wat is volgens de deelnemers het meest wezenlijke element van het verhaal? Dit kan een woord, een zin of een non-verbaal moment zijn. De inbrenger reageert even door te melden welke opmerking het meest blijft hangen en wat de meeste indruk maakte. Indien nodig stellen deelnemers korte vragen ter verheldering van de feitelijke situatie (5-10 min.). Identificatiefase: Er worden twee of drie rondes gehouden waarin de deelnemers zich telkens verplaatsen in de hoofdpersonen. Zij spreken zinnen uit die beginnen met Ik Als laatste verplaatsen zij zich in de inbrenger zelf. Na elke ronde reageert de inbrenger kort door te zeggen wat hem het meeste raakt en wordt er door de voorzitter gevraagd wat de inbrenger denkt van de gedachten en gevoelens van de andere hoofdpersoon. Tijdens de identificatierondes mag de inbrenger stop roepen als het te veel wordt. Cognitieve bewerking: De deelnemers geven hun visie op de definitie en oplossing van de inbreng. De inbrenger vertelt hoe hij de inbreng nu (her)definieert. De inbrenger vertelt of hij nu een andere mogelijke oplossing ziet. Nabesprekingsfase: Welke inzichten hebben de inbrenger en deelnemers verkregen? Wat vond je van deze methode en wanneer zou je hem gebruiken?

Fase 2:

Fase 3:

Fase 4:

Fase 5:

5 Intervisie Methodes.docx

Pagina 6

Being Authentic | D.H. van der Scheerstraat 84, 77141BN Coevorden | KvK : 04084789 |Rabobank: 1591.85.742

5 Socrates Methode:
Stap 1: Uitgangspunt Er is iemand die een casus of een aspect van het werk wil inbrengen die voor hem/haar vragen oproept of twijfels geeft. Wij noemen hem/haar de probleeminbrenger (ook wel de protagonist genoemd). Zijn/haar eigen verhaal tot de twijfel De probleeminbrenger verteld zijn/haar verhaal. Daarbij wordt kort(!) de situatie geschetst en naar aanleiding daarvan legt de probleeminbrenger de vragen voor aan de groep of geeft zijn/haar twijfels weer die erdoor ontstaan. Vragen stellen. De luisteraars stellen ieder maximaal (!) drie open vragen om de probleeminbrenger te helpen om het probleem te verkennen en te beschrijven N.B. De gesprekleider let erop dat de vragen echte open vragen zijn en dat het niet om suggestieve of gesloten vragen gaat Tip: noteer de vragen op een flap-over of op een whiteboard. Warme neutrale koude vragen. De probleeminbrenger geeft nog geen antwoord maar geeft de vragen een waardering: warm-neutraal-koud. De 'koude vragen' zijn de vragen die relevant zijn maar die iemand al had bedacht. De 'warme vragen' geven een nieuw licht op de zaak. Neutrale vragen kunnen op zichzelf wel nieuwe vragen zijn maar geven geen nieuwe inzichten. Domme vragen bestaan niet. Antwoord op alle vragen De probleeminbrenger geeft antwoord op alle gestelde vragen en de luisteraars doen niets anders dan luisteren. Vaak is het -zeker met het doel van intervisie voor ogen-*)note bij abstractere problemen een valkuil als ervoor wordt gekozen om alleen de warme vragen te beantwoorden, om zo tijd te winnen. Eventueel tweede ronde vragen Wanneer dat gewenst is door de luisteraars of door de probleeminbrenger volgt er een tweede ronde open vragen. Uiteraard heeft de probleeminbrenger ten alle tijden het recht om een vraag niet te beantwoorden en natuurlijk kan dat ook effecten hebben voor de uitkomst van de discussie. Probleem als 'eigen' herformuleren De luisteraars herformuleren nu het probleem of twijfel in n zin alsof het hun eigen item is zodat zij zich goed inleven in de geschetste situatie van de probleeminbrenger. "Mijn eigen probleem/twijfel is ..." Bijvoorbeeld "ik ben altijd te perfectionistisch" of "ik heb de hoop niet dat ik daarmee om kan leren gaan" Warme neutrale koude herformuleringen Ook hier weer krijgt de probleeminbrenger tijd om de herformuleringen te typeren met de waardering: warm-neutraal-koud. Herformulering Aanvang Naar aanleiding daarvan herformuleert de probleeminbrenger zijn/haar

Stap 2:

Stap 3:

Stap 4:

Stap 5:

Stap 6:

Stap 7:

Stap 8:

Stap 9:

5 Intervisie Methodes.docx

Pagina 7

Being Authentic | D.H. van der Scheerstraat 84, 77141BN Coevorden | KvK : 04084789 |Rabobank: 1591.85.742

Stap 10:

Stap 11:

Stap 12:

Stap 13:

aanvankelijke problemen/twijfels. De gesprekleider probeert er daarbij op te letten dat de onderwerpen die in het gesprek aan bod zijn geweest ook hun plek krijgen in de samenvatting door de probleeminbrenger. Daarbij is het namelijk goed mogelijk dat er bepaalde dingen uit het oog verloren worden maar het kan ook zijn dat het zinvol is om nog eens hardop te zeggen dat punt X van luisteraar Y niet als warm werd ervaren in dit zoekproces (niet om Y 'weg te zetten' maar om de probleeminbrenger duidelijk te laten zien wat hij/zij als 'koud' ervaart). Algemene principes Vervolgens kan de intervisiegroep nadiscussiren over de vraag van die dag. Welke krachten n de persoon zelf, de omgeving van die persoon (de organisatie of het bedrijf waar hij werkt of eventueel-!- de priv-situatie) spelen er mee in de situatie die door de probleeminbrenger is neergezet. N.B. Dit is pas het eerste moment dat mensen echt hun mening geven. De probleeminbrenger geeft regelmatig aan of dat hij/zij het met de algemene lijn eens is, eventueel daartoe gestimuleerd door de gesprekleider als hij/zij wat overdonderd wordt doordat anderen een mening hebben over zijn/haar onderwerp. Beslismoment De probleeminbrenger bepaalt of hij de volgende stap wil/kan maken of dat hij/zij het hierbij wil laten. Herorintatie De probleeminbrenger vertelt zijn toehoorders hoe hij/zij het probleem wil gaan aanpakken, de twijfels zijn opgeheven of de voorwaarden waarop er met die twijfels te leven valt. Suggesties Wanneer daar behoefte aan is kan de probleeminbrenger aan de luisteraars suggesties vragen om met die twijfel om te gaan. Soms geeft deze laatste fase meer ruimte aan de luisteraars die graag hun persoonlijke Waarheden kwijt willen, dan dat de probleeminbrenger dit werkelijk nog nodig heeft. In ieder geval zie je vaak wel dat de voorgaande stappen en deze bewuste beslissing om de tips aan te horen het voor de probleeminbrenger ook mogelijk maakt om nu werkelijk te luisteren naar de tips die worden gegeven

5 Intervisie Methodes.docx

Pagina 8

Being Authentic | D.H. van der Scheerstraat 84, 77141BN Coevorden | KvK : 04084789 |Rabobank: 1591.85.742