You are on page 1of 6

KHO D LIU V KHAI PH D LIU (Data Warehouse and Data Mining) 1.

Thng tin chung v mn hc Tn mn hc: Kho d liu v khai ph d liu M mn hc: CNTT1207 S vht: 4 Loi mn hc: bt buc Cc mn hc tin quyt: C s d liu, k thut lp trnh, c kh nng lm vic vi mt h qun tr CSDL, nhp mn xc sut thng k. Phn b gi i vi cc hot ng:

Ging l thuyt Tho lun trn lp Thc hnh, th nghim Hot ng theo nhm T hc

: 46 tit 8 tit 6 tit : : : :

Hng dn bi tp trn lp :

Khoa/B mn ph trch mn hc: Cng ngh thng tin/ H thng thng tin Kin thc: Kho d liu, phn tch trc tuyn, tch hp c s d liu khc nhau, khai ph d liu K nng: phn tch, lm vic nhm, thuyt trnh Thi , chuyn cn:tch cc , xy dng

2.Mc tiu ca mn hc

3.Tm tt ni dung mn hc - Tm hiu phng php lun v l thuyt c s d liu v vic xy dng mt kho d liu v ng dng vo x l phn tch trc tuyn. - Cung cp cc kin thc c bn v cc phng php tch hp c s d liu - Cc phng php khai ph d liu h tr cho h tr gip quyt nh. Do i tng l sinh vin nm cui ca i hc nn ch trnh by nhng phng php khai ph c bn. 4.Ni dung chi tit mn hc Chng 1. Gii thiu v kho d liu v khai ph d liu 1.1. Khai ph d liu l g? LT6

1.2. Cc loi d liu dng khai ph 1.3. Cc kiu mu d liu c khai ph 1.4. Cc bi ton v phng php c bn trong khai ph d liu 1.5. S tch hp ca mt h thng khai ph d liu vi mt c s d liu hoc vi kho d liu DW 1.6. ng dng ca kho d liu v khai ph d liu Chng 2: Cc cng ngh v k thut tch hp CSDL 2.1. Gii thiu mt m hnh d liu m rng XML 2.2. Chuyn i lc d liu gia cc m hnh 2.3. Tch hp cc lc d liu 2.4. Chuyn i v tch hp d liu Chng 3: Cng ngh kho d liu (DW) v OLAP LT8/BT2 3.1. Kho d liu l g? 3.2. M hnh d liu nhiu chiu 3.3. Kin trc v ci t kho d liu 3.4. X l phn tch trc tuyn (OLAP) Chng 4: Khai ph d liu (Data mining) Tin x l d liu cho vic khai ph Phng php khai ph bng lut kt hp Phng php cy quyt nh 4.4 Cc phng php phn lp v hi quy phi tuyn cho bi ton phn loi 4.5 Phn nhm v phn on. 4.6 Cc phng php khai ph d liu phc tp Bo co v nhn xt bi tp ln C th la chn mt trong hai loi bi tp ln v lm vic theo nhm 2-3 ngi. 1) Xy dng mt kho d liu c ging vin m t sn 2) Chn d liu sn c trn Internet v dng mt trong nhng k thut khai ph d liu hc thc hin. Np chng trnh v bo co vo cui k, sinh vin dng hnh thc thuyt trnh 6 Tit bo co theo nhm. 5.Hc liu LT6 LT20/BT3 LT3 LT12/BT3 LT3 LT3 LT3

Sch v gio trnh chnh: 1. 2. Jiawei Han and Micheline Kamber, Data Mining: Concepts and Techniques, Morgan Kanfmann Publishers, Second Edition, ging vin cung cp ngun sch. Joseph Fong, Information Systems Reengineering and Integration, Springer Verlag, 2006, ISBN 978-1-84628-382-6, Second edition, ging vin cung cp ngun sch.

6.Hnh thc t chc dy hc: Lch trnh dy-hc Hnh thc t chc dy-hc Gi ln lp Thi gian Ni dung L thuyt Hng dn Bi tp Thc T hnh, hc, th t nghim nghin ( cu quy (Gi) i) Yu cu sinh vin chun b trc khi ln lp

Tho lun

Ghi ch

Tun 1:

Chng 1. Gii thiu v kho d liu v khai ph d liu Chng 1. Gii thiu v kho d liu v khai ph d liu Chng 2. 2.1Gii thiu mt m hnh d liu m rng XML 2.2 Chuyn i lc d liu gia cc m hnh

c Quyn 1, chng 1

Tun 2:

c Quyn 1, chng 1

Tun 3:

c Quyn2, chng 2

Tun 4:

c Quyn2, chng 3

Tun 5:

Tch hp cc lc d liu Chuyn i v tch hp d liu Hng dn bi tp Chng 3: Cng ngh kho d liu (DW) v OLAP Chng 3: Cng ngh kho d liu (DW) v OLAP 3.4. X l phn tch trc tuyn (OLAP) Chng 4: Khai ph d liu 4.1Tin x l d liu cho vic khai ph 4.2 Phng php khai ph bng lut kt hp 4.3 Phng

c Quyn2, chng 7 c Quyn2, chng 4 Chun b bi tp (bi tp ln) c Quyn 1, chng 3 v slide bi ging

Tun 6:

Tun 7:

Tun 8:

Tun 9:

c Quyn 1, chng 3 v slide bi ging

Tun 10:

Chun b bi tp (bi tp ln)

Tun 11:

c Quyn 1, chng 2

Tun 12:

c Quyn 1, chng 5 c Quyn 1,

Tun 13:

php cy quyt nh 4.4 Cc phng php phn lp v hi quy phi tuyn cho bi ton phn loi 4.5 Phn nhm v phn on. 4.6 Cc phng php khai ph d liu phc tp (genetic, web, text, sequence, time series) Hng dn bi tp n tp thi cui k Bo co v tho lun bi tp ln Bo co v tho lun bi tp ln 3

chng 6

Tun 14:

c Quyn 1, chng 6

Tun 15:

c Quyn 1, chng 7

Tun 16:

c Quyn 1, chng tng ng vi thut ton t chn.

Tun 17: Tun 18:

Chunb bi tp Chun b cc cu hi 3 Chun b slide thuyt trnh theo nhm Chun b slide thuyt trnh theo nhm

Tun 19:

Tun 20:

7.Thang im nh gi: t 0 n 10 8.Phng php, hnh thc kim tra - nh gi kt qu hc tp mn hc: bao gm cc phn sau (hnh thc kim tra cui k, trng s cc ni dung cn phi thng qua Trng B mn). 8.1 Cc loi im kim tra v hnh thc nh gi: Tham gia hc tp trn lp: (i hc y , chun b bi tt v tch cc tho lun,);

Phn t hc, t nghin cu c hng dn ca ging vin: (hon thnh tt ni dung, nhim v m ging vin giao cho c nhn: thc hnh; th nghim; bi tp nhm/thng; bi tp c nhn/hc k,); Hot ng theo nhm: Kim tra - nh gi gia k: Kim tra - nh gi cui k: thi vit Tham gia hc tp trn lp: hc tp) Bi tp/Tho lun: Kim tra cui k: 10 % (nh gi chuyn cn v thi 30 % 60 % (khng c thp hn 50%)

8.2 Trng s cc loi im kim tra: