.. Brahmavid-Ashirvada ..

; b
}œEvdAfFvA d, ;

;€F,;
€Fm(prmh\spErv}AjkA Ay
€FEvAry-vAmFEvrE t,
€Fb}œEvdAfFvA d, .
EhrygBA Ed-TAvrAt 
q frFr 
q yd 
k\
{ tymE-t,
td 
vAhm-mFEt dY+An\ Enrtr\ ByAt^ ;1 ;
EnEv kSpsmAEDþEtbDklyEv" 
pkqAyrsA-vAd 
<yo
rE"t\ m 
E mEv℄n 
n b}œEZ avE-Tt\ ByAt^ ; 2 ;
En(yEnEv kArAs½AE’tFypErpZ sEQ dAnd-vþkAfE d 
krsb}œAnBvEsEˆB yAt^ ; 3 ;
ahmAEdd[yEvl"ZA-m(þ(yyAlMbnBtþ(yk^E mA/-v!pAnBvEsEˆB yAt^ ; 4 ;
sjAtFyEvjAtFy-vgtB 
drEhtAKXsEQ dAndAE’tFyb}œA(mAnBvEsEˆB yAt^ ; 5 ;
En(yfˆbˆm?ts(yprmAndAE’tFyb}œA(mAnBvEsEˆB yAt^ ; 6 ;
-vgtAEdB 
drEhtAKXsEQ dAndl"Zb}œAEBàkV-Tþ(y?-v!p, sv sA"FEt E dýpAnBvEsEˆB yAt^ ;7 ;
-vA(mno_y(v 
n þEtBAt\ skl\ sA#y\ jgt^ -vAEvAEvlEst(v 
n
-vAny(vAt^ -vA(mmA/EmEt, aE’tFyb}œA(mAnBvEsEˆB  yAt^ ; 8 ;
as\BAvnAEvprFtBAvnArEht(v 
n krtlAmlkvt^ ah\ b}œA-mFEt
aþEtbˆApro"b}œsA"A(kAro dYFByAt^ ; 9 ;
yo b}œAEd-tMbpy tAnA\ sv 
qA\ þAEZnA\ dhmy 
,
tŒ 
hsAE"(v 
n BAsmAn,, pErpZA (mA_E-t, so_y\ prmA(mA, 
kvl\ mm"o, pzq-y m 
-v!pEm(y 
v\!pA(msA"A(kAro
dYFByAt^ ; 10 ;
vAsnA"y - mnonAf - t‚v+AnA<yAsvfAt^, +Anr"A,
tp,EsEˆ,, sv sm(v\, d,KEnvE,, sKAEvBA v,
i(y 
t(p þyojnEsEˆB yAt^ ; 11 ;
m
{ /F - kzZA - mEdtop 
"A!ps’AsnApAVv 
n rAgAEddvA snA"y, sMy`ByAt^ ; 12 ;
Enrtr-vA(mAnsDAnvfAt^ mnso vE!ppErZAm(yAg 
n,
1

EnzˆtAkAr 
Z aA(mpErZAmo dYFByAt^ ; 13 ;
fmAEdpv k€vZmnnEnEdyAsnA<yAsblAt^,
EvqyAsE?t,, þ+AmA\, Evpy y,, drAg}h– 
Et
vt mAnþEtbD t£yEnvE’ArA,
aþEtbˆApro"b}œsA"A(kAro dYFByAt^ ; 14 ;
up‡mAEdqEX^vDEl½
{ ,, af 
qv 
dAtAnAm^

{t 
b}œEZ tA(pyA vDArZ\ dYFByAt^ ; 15 ;
€FgzmKAt^ €tAE’tFyv-tn,, vdAtAngZyE?tEB,
anvrtmnE tn\ ByAt^ ; 16 ;
EvjAtFyd 
hAEdþ(yyAntErt - sjAtFysEQ dAndA(mþ(yyþvAho Enrtr\ ByAt^ ; 17 ;
as½o_h\, E dA(mAhEmEt þ(ygA(mEn Env 
Eft 
, vErEht 
,
s\-kArf 
qmA/tyA s#m!p 
ZAvE-Tt 
E  
, aA(mn,
-v!pBtprmAndo Enrtr\ sMygAEvB yAt^ ; 18 ;
ahmA(mA sA"F, kvl,, E mA/-v!p,; nA+An\; nAEp
t(kAy \ ; Ek\t, En(yfˆbˆm?ts(yprmAndA’y\
b}œ
{vAhm-mFEt aB 
dnAv-TAn\ smAED, ; t/ at-smAEDnA
d`d[yEvv 
k, bEh-smAEDnA b}œsg Evv 
k dY jAt 
, 
n Evv
t 
k’y 
nAy\ gEltd 
hAEBmAn,,
Ev+AtprmA(mt‚v– ByAt^ ; 19 ; 
dhA“Eh, sklnAm!pA(mk 
q v-t vEp, sp DArAEdq
r>jErv &yA=t,, sEQ dAndl"Zo y, prmA(mA, s ev
prfNd 
noQyt 
. at, ahmAEdd[yEvl"Z,,
a-m(þ(yyAlMbnBt,, þ(yE? mA/-v!p,, y,
sA#yAHyo jFvA(mA, s ev avrfNd 
noQyt 
. pr–AsO
avr– 
Et prAvr,, þ(ygEBà, prmA(mA . tE-mn^ evm^
atb Eh– pr!p 
Z avr!p 
Z avE-Tt 
, prmAT t,
prAvrEvBAgrEht 
þ(ygEBà 
prAvr 
b}œEZ ' (v\ vA
ahmE-m Bgvo dvt 
; ah\ {v (vmEs ' iEt €(ynsAr 
Z
' ah\ b
}œAE-m, b}œ
{vAhmE-m ' iEt &yEthAr 
Z,
aKX
{ krs(v 
n sA"A(kt 
sEt, t 
n prAvrb}œsA"A(kAr 
Z,
a-y prAvrb}œ sA"A(ktvto mm ãdyg}ETB 
d - sv s\fyEnvE - sv km "y!pprmpzqAT ,
sMygAEvB  yAt^ ; 20 ;
ah¬ArA(mno, ek(vB}mEnvE!po_y\
g}ETB 
d, dYFByAt^ ; 21 ;
2

aA(mA dhAEd&yEtEr?to vA n vA, &yEtEr?t(v 
_Ep, kt (vAEdDm yogF
vA n vA, akt (v 
_Ep, t-y b}œZA B 
do_E-t vA n vA, aB 
dEp,
t>+An\ kmA EdsEht\ v mE?tsADn\ kvl\ vA, tTAEp, aA(mA
sA"F vA ktA vA, sAE"(v 
Ep a-y b}œ-(vmE-t vA n vA, b}œ(v  

vA n vA, f?y(v 
_Ep,
s(yEp, t“yA vEdt\ f?yt
t’ 
dnmA/ 
Z mE?trE-t vA n vA, sA"A(kt 
_Ep, it, pr\
kt &ymE-t vA n vA, kt &yABAv 
_Ep, idAnF\ mm jFvmE?trE-t vA
n vA, jFvm?(v 
_Ep, vt mAnd 
hpAtAtr\ Evd 
hmE?t,
BEv yEt vA n VvA, t(þA=tAvAEp, kAlAtr 
pnj m BEv yEt
vA n vA, i(yAEd sv s\fyEnv EB yAt^ ; 22 ;
anArNDAnA\ aAgAEmjmh 
tnA\ an 
kkoEVjmAEj tAnA\
þArND&yEtEr?tAnA\ sE tkm ZA\ EnvE!p,
prmpzqAT , sMygAEvB  yAt^ ; 23 ;
y, pZA nd
{ kboD, td^b}œAhm-mFEt b}œA(mAnBvmA/py vsAn 
bEˆEn rtr\ ByAt^ ; 24 ;
yE-mn^ kAl 
{’tBAn\ nAE-t, EndýA_Ep nAgQCEt, tE-mn^
kAl 
upl<ymAn\ y(sKmE-t s b}œAnd iEt
b}œA(mAnBvEsEˆ, Enrtr\ ByAt^ ; 25 ;
mno&yApArABAvsmy 
y(sK\ BAst 
, tt^
sKmA(m-v!pEmEt aA(mEn–y, sMy`ByAt^ ; 26 ;
-v=n, -vAEtr 
kZ yTA nAE-t, tT
{ v -vjAg}dEp -vAEtr 
kZ
nAE-t ; t 
n aE’tFyA(mAnBvEsEˆ, sMy`ByAt^ ; 27 ;
vAsnA"ymnonAfA<yA\ EnvA sn 
vEfy 
E  
,
s\fyEvpy ydoq’yABAv 
n u(pà\ b}œ+An\
abAEDt(v 
n srE"t\ ByAt^ ; 28 ;
p MyAEdBEm/y!pAyA\ jFvm?tO s\pAmAnAyA\
{’tBAnABAv 
n s\fyEvpy yþs½ABAvAt^
u(pà\ t‚v+An\ abAEDt(v 
n srE"t\ ByAt^ ; 29 ;
-v=n 
-TlfrFrABAv 
_Ep, sq=tO s#mfrFrABAv 
_Ep,
smADO kArZfrFrABAv 
_Ep, jAg}dAv-TA t£y 
_Ep
y, E dýpA(mA mEZq s/Emv an-yttyA Enrtr\ BAst 
,
s E dýpA(m
{ v ahm-mFEt avy&yEtr 
kA<yA\
frFr/y&yAvE\ t(sAE"
{ ty-yAnvE\ p[yto
mm frFr/y&yEtEr?tA(mAnBv, sMy`ByAt^ ; 30 ;
Bgvt\ prm 
˜r\ þFEtpv k\ Bjto mmopEr
ang}hAT \ BgvAn^ vAsdv, aA(mBAv-T, sn^ ,
3

Evv 
kþ(yy!p 
Z, BE?tþsAd-n 
hy?t 
n,
t‰AvnAEBEnv 
fvAt 
Ert 
n, b}œ yA EdsADns\-kArv(þ+AvEt nA, Evr?tAt,krZADAr 
Z,
Evqy&yAvrAg’ 
qklEqtE EnvAtApvrk-T 
n,
En(yþv
{ kAg}yyAnjEntsMy`df nBA-vtA
+AndFp 
n a+Anj\ aEvv 
kto jAt\ EmLyAþ(yy!p\
mohADkAr\ tmo nAfyE(v(yAfF, Enrtr\ ByAt^ ; 31 ;
prm 
˜r\ þFEtpv k\ Bjto B?tA y 
nAnybEˆyog 
n
sMy`df nl"Z 
n Bgvt\ prm 
˜r\ aA(m(v 
n
upyAEt þEtpt 
, t\ bEˆyog\ BgvAn^ vAsdv, m 

ddAt iEt aAfFEn rtr\ ByAt^ ; 32 ;
EvkArmtr 
Z -vAy-t\ sv \ sA"Ad&yvDAn 
n
-v!pboD 
n I"t 
p[ytFEt sA#ynBvEsEˆ,
sMy`ByAt^ ; 33 ; 
dhEdýyAEdskljXAvBAsk(v 
n aA(mA E dýp iEt
E dA(mAnBvEsEˆ, sMy`ByAt^ ; 34 ;
aA(mEn kdAE dEp aEþyABAv 
n,prmþ 
mA-pd(v 
n ,
aA(mA prmAnd!p iEt, aAndAnBvEsEˆ, sMy`ByAt^ ; 35 ;
aBA!p-y Ev˜-y BAn\, BAsksEàED\ EvnA kdAE dEp
n s\BvtFEt, BA!pA(mA sv gt iEt sv gtA(mAnBvEsEˆ,
sMy`ByAt^ ; 36 ;
as>jXd,KA(mkAh¬ArAEd<yo Evl"ZtyA, þAEtkSy 
n
s(y+AnAnd!p 
Z a Et, þkAft iEt, þ(ygA(mAnBvEsEˆ, sMy`ByAt^ ; 37 ;
p–A‰AsmAn-y jX-y, þTmto BAsmAn\

{ tym 
v vA-tv\ -v!pEmEt EnE–(y, jXmp#y,
E mA/m 
v E \ Enrtr\ sMy`ByAt^ ; 38 ;
' svA y 
{vtAEn þ+An-y nAmD 
yAEn BvEt ' iEt vA?y 
n 
dhEdýyAEdsAE"!p\ yt^ þ+An\ (v\pdAT !p\
EnZF t\, td 
v ' eq b}œ ' i(yAEdvA?y 
n jg(kArZtyA
EnZF t\ pr\ b}œ, n AnyorFqdEp B 
do_E-t iEt,
e 
tr 
ymhAvA?y+AnEsEˆ, Enrtr\ ByAt^ ; 39 ;
yt,, sv /AvE-Tt\ þ+An\ b}œ, ato mEy
avE-Tt\ þ+An\ b}œ, þ+An(vAEvf 
qAt^ iEt
e 
tr 
ymhAvA?yoE(TtjFvb}œ
{?y+AnEsEˆ,
Enrtr\ ByAt^ ; 40 ;
4

aA(msEàDO EvmAn(v 
n, jX!p-yAEp dhEdýyAd 
, 

tn(v 
n BAsmAn(vAt^, aA(mA E dýp iEt E dA(mAnBvEsEˆ,
sMy`ByAt^ ;41;
aA(msEht(v 
n, d,KA(mk-y dhAd 
rEp Eþytm(vAt^,
aA(mA prmAnd!p iEt, aAndA(mnBvEsEˆ,
sMy`ByAt^ ; 42 ; 
dft,, kAlt,, v-tt,, pErQC 
drEhtAE’tFyA(mAnBvEsEˆ,
sMy`ByAt^ ; 43 ;
pvA prprAmf mtr 
Z shso(pmAn-y ‡oDAEdvEEvf 
q-y hto, E s\-kAr-y, Evv 
kjyAyA\ "A(yAEdvAsnAyA\
dYAyA\ s(yA\ EvnAfAt^, bAEnEmABAv 
n ‡oDAn(pE,
sMy`ByAt^ ; 44 ;
" y-y þsAdAdhm 
v Ev Z,, my 
v skl\ pErkESpt\
" iEt, aA(m-v!p\ EvjAnAEm, t-y pAdArEvdyo,
a  lA BE?t, Enrtr\ sMy`ByAt^ ; 45 ;
aE dýp-y jgt, E (sEàD 
Ev mAn(vAt^, E dýpA(mA sv gt
iEt sv gtA(mAnBvEsEˆ, sMy`ByAt^ ; 46 ;
svA T sADk(vh 
tnA, sv s\bD 
n aA(mA pErpZ
iEt pErpZA (mAnBv, sMy`ByAt^ ; 47 ; 
dfkAlA&yvEht(v 
n pro"h 
torBAvAt^, sADnAtrEnrp 
"tyA
-vy\þkAfmAn, E dA(mA sv dA -vtE-sˆApro" iEt
apro"AnBvEsEˆ, sMy`ByAt^ ; 48 ;
y/ y’-t a-tFEt I"t 
, t 
n v-tnA ay/ anvAgt(v 
n
aA(mA as½ iEt, as½A(mAnBv, sMy`ByAt^ ; 49 ;
Enrvy(v 
n as½(v 
n , aA(mn, knAEp
s\bDABAvAt^, aA(mA En(ym?t iEt, En(ym?t-v!pAnBv,
sMy`ByAt^ ; 50 ;
av 
(v 
sEt apro"&yvhAryo`y(vAt^, aA(mA -vy\þkAf
iEt -vy\þkAfA(mAnBv, sMy`ByAt^ ; 51 ;
sADnAtrEnrp 
"tyA -vym 
v BAsmAn(vAt^, aA(mA
-vy\þkAf iEt -vy\þkAfA(mAnBv, sMy`ByAt^ ; 52 ;
id\ sv \ aA(mEn þtFymAn\ yt^ !prsAEdk\ jgt^ mAyAmy\,
n (v 
tt^ v-tto_-tFEt t‚vEn–yo dYFByAt^ ; 53 ;
iEt €Fm(prmh\spErv}Ajk €FEvAry-vAEmrE t,
b}œEvdAfFvA d, s\pZ , ;
En oded by Lakshmi Muthuswamy and

5

proofread by Sunder Hattangadi sunderhhotmail. om

Please send orre tions to sanskrit heerful. om
Last updated February 8, 2009

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful