You are on page 1of 85

1

UVOD

Hvala Allahu , Gospodaru svijetova, neka je mir i
spas na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu, njegove
drugove i sve one koji budu slijedili uputu.
Po{tovani ~itao~e, u rukama dr`i{ prijevod knjige
"vjerodostojni hadisi lijepe rije~i" koja je zapravo popravljeno
i dopunjeno izdanje knjige ~iji je originalni naslov "Lijepa
rije~" zbog ~ega je i ovaj prijevod dobio njeno originalno
ime. Pisac knjige je poznati u~enjak Ahmed bin Tejmijja, a
hadise je provjerio jedan od najve}ih muhaddisa savremenog
doba Muhammed Nasiruddin El-Albani Allah ga
d`ennetom nagradio, ina~e dugogodi{nji profesor hadisa na
nekoliko univerziteta, ipisac mnogih djela na polju hadisa.
Knjiga je namjenjena svima koji `ele slijediti uputu i
`ivjeti u duhu Islama, onako kako je `ivjeo Allahov Poslanik
,onako kako to Allah tra`i od nas Gospodaru na{, uputi
nas na pravi put, na put onih kojima si milost Svoju darovao,
a ne onih koji su protiv sebe srd`bu izazvali, niti onih koji su
zalutali!
Amin!
2Zar ne vidi{ kako Allah navodi primjer - lijepa
rije~ kao lijepo drvo; korijen mu je ~vrsto u zemlji,
a grane prema nebu, ono plod svoj daje u svako
doba koje Gospodar njegov odredi, a Allah ljudima
navodi primjere da bi pouku primili.

( Ibrahim: 24, 25 )

3
Uzvi{eni Allah je rekao:

O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu,On
}e vas za va{a dobra djela nagraditi i grijehe vam oprostiti.
(Al-Ahzab: 70-71).
K Njemu se di`u lijepe rije~i, i dobro djelo On
prima.
(Fatir: 10).
Sje}ajte se vi Mene, i Ja }u se vas sjetiti, i zahvaljujte
Mi.
(Al-Bakara: 152).
O vjernici, ~esto Allaha spominjite.
(Al-Ahzab: 41).
I mu{karcima koji ~esto spominju Allaha i `enama
koje ~esto spominju Allaha.
(Al-Ahzab: 35).
Za one koji i stoje}i i sjede}i i le`e}i Allaha
spominju.
(Ali-Imran: 191).
O vjernici, kad se s kakvom ~etom sukobite, smjeli
budite i neprestano Allaha spominjite.
(Al-Anfal: 45).
A kad zavr{ite obrede va{e, opet spominjite Allaha,
kao {to spominjete pretke va{e, i jo{ vi{e Ga spominjite.
(Al-Bakara: 200)
Neka vas imanja va{a i djeca va{a ne zabave od
sje}anja na Allaha.
(Al-Munafikun: 9).
Ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha
spominju i koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju.
(An-Nur: 37).
I spominji Gospodara svoga ujutro i nave~e u sebi,
ponizno i sa strahopo{tovanjem i ne podi`u}i jako glas i ne
budi nemaran.
(Al-A'raf: 205).
4
VRIJEDNOSTI ZIKRA

Hadis 1.
Rekao je Allahov Poslanik : Ho}ete li da vas
obavijestim o najboljim djelima koja su najodabranija kod
va{eg Gospodara i na najvi{em stepenu, koja su vam bolja od
udjeljivanja zlata i srebra, i bolja od sukoba sa neprijateljem
u kome bi ih vi ubijali a i oni vas? 'Svakako' odgovori{e
oni. On re~e: Spominjanje (zikr) Allaha

Hadis 2.
Rekao je Allahov Poslanik :
-Predvodit }e vas Muferriduni.
-Ko su Muferriduni Allahov Poslani~e? upita{e
ashabi.
-Oni koji ~esto spominju Allaha i one koje ~esto
spominju Allaha- odgovori Allahov Poslanik

Hadis 3.
Od Abdullaha bin Busre r.a. se prenosi da je neki
~ovjek rekao: O Allahov Poslani~e, zaista mi je puno propisa
islama, pa mi ka`i ne{to {to }u uvijek (mo}i) izvr{avati
On mu je rekao: Neka ti je jezik stalno vla`an od
zikra (spominjanja) Allaha.

Hadis 4.
Prenosi se od Allahovog Poslanika da je rekao:
Primjer onoga koji zikr ~ini (spominje) svoga Gospodara i
onoga koji ga ne spominje je kao primjer `ivog i mrtvog.

Hadis 5.
Prenosi se od Allahovog Poslanika da je rekao: Ko
sjedne na nekom mjestu a pritom ne spomene Allaha sti}i
}e ga sr`ba od Allaha, i ko se nasloni na nekom mjestu, a
5
pritom ne spomene Allaha sti}i }e ga sr`ba od
Allaha.(rije~ sr`ba je jo{ sa zna~enjem: kazna, propast.)


VRIJEDNOST IZGOVARANJA ELHAMDU LILLAH, LA
ILAHE ILLA-LLAH I SUBHANALLAH


Hadis 6.
Rekao je Allahov Poslanik : Tko ka`e:
~~ = = ~ =- ~ ` - ~= ` `
- ~ ~ . _ =
LA ILAHE IL-LALLAHU VAHDEHU LA [ERIKE
LEHU, LEHUL-MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE
ALA KULLI [EJ'IN KADIR
(Nema boga sem Allaha, On nema sudruga, Njemu
pripada sva vlast, Njemu pripada sva hvala i On je
svemo}an), svakoga dana po sto puta, vrijedi mu kao da je
oslobodio deset robova, bi}e mu upisano sto dobrih djela,
izbrisano sto grijeha, i bi}e mu to {tit od {ejtana toga dana
sve do no}i i niko nije ni{ta bolje uradio, osim ~ovjeka koji
je to uradio vi{e od njega.

Hadis 7.
I rekao je: Tko ka`e:
- ~~ = - ' =- ~
SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI
(Slavljen je Allah i Njemu pripada sva hvala), opro{teni
su mu grijesi pa makar ih bilo koliko morske pjene.

Hadis 8.
Rekao je Allahov Poslanik : Dvije rije~i lahke za
jezik (izgovaranje), te{ke na vagi, drage Milostivom:
6
- = ' =- ~ - ~~ = - '=- ~
SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI,
SUBHANALLAHIL-AZIM
(Neka je slavljen i hvaljen Uzvi{eni Allah, neka je
slavljen Allah Veli~anstveni).

Hadis 9.
Rekao je Allahov Poslanik : Da ka`em:
- ` ` ~~ = ' =- ~
SUBHANALLAHI, VEL-HAMDU LILLAHI, VE LA
ILAHE ILLELLAHU, VALLAHU EKBER
(Neka je slavljen Allah, hvala Allahu nema drugog
boga osim Allaha, On je najve}i), dra`e mi je od cijelog
dunjaluka.

Hadis 10.
Rekao je Allahov Poslanik : ^etiri rije~i su najdra`e
Allahu bez obzira kojom od njih zapo~eo:
- ` ` ~~ = ' =- ~
SUBHANALLAHI, EL-HAM DULILLAHI, LA
ILAHE ILLALLAHU, ALLAHU EKBER
(Slavljen je Allah I njemu pripada svaka hvala, Nema
boga osim Allaha, Allah je najve}i.)

Hadis 11.
Rekao je Allahov Poslanik :Ho}e li neko od vas da
zaradi svakoga dana hiljadu sevapa. Kako }e neko od nas
da zaradi hiljadu sevapa. upita neko od prisutnih; Neka
ka`e sto puta SUBHANALLAH (( ' =- ~)) pi{u mu se
hiljadu sevapa i bri{u hiljadu grijeha odgovori Allahov
Poslanik .

Hadis 12.
7
Od majke pravovjernih D`uvejrije se prenosi da je
Allahov Poslanik iza{ao od nje rano, nakon {to je klanjao
sabah, a ona je ostala na mjestu gdje je klanjala. Zatim se
vratio kada ja nastupilo vrijeme duha (namaza), a ona je i
dalje sjedila na svom mjestu, pa joj je rekao: Jo{ uvijek si
ondje gdje sam te ostavio? Rekla sam: da. Tada je Allahov
Poslanik rekao: Nakon {to sam oti{ao rekao sam ~etiri
rije~i tri puta, kada bi ih vagali s onim {to si rekla (prou~ila)
od jutros bile bi te`e od njih, a te rije~i su:
' =- ~ ~- - ' - ' =- ~ - = ~ = ' =- ~
-' ~ ~ ~ '-' =- ~ ~ = -
SUBHANALLAHI ADEDE HALKIHI, SUB-
HANALLAHI RIDA NEFSIHI, SUBHANALLAHI ZINETE
AR[IHI, SUBHANALLAHI MIDADE KELIMATIHI.
(Slavljen je Allah i Njemu pripada hvala, koliko ima
njegovih stvorenja, koliko je On zadovoljan, koliko je te`ak
Njegov ar{, i koliko ima tinte s kojom su (ispi-sane) Njegove
rije~i.)

Hadis 13.
Rekao je Allahov Poslanik jednom beduinu: Reci:
- ~~= - - - =- ~ ` - ~= ` `
-'- ` ` = ` -~' - '=-~ -`
-= -
LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA [ERIKE
LEHU, ALLAHU EKBERU KEBIRA, VELHAMDU
LILLAHI KESIRA, SUBHANALLAHI RABBIL-ALEMIN,
LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL-AZIZIL-
HAKIM.
(Nema boga osim Allaha, On nema sudruga, Allah je
najve}i, neka je velika hvala Allahu, Slavljen je Allah
Gospodar svijetova, nema snage niti mo}i bez Allaha,
Silnoga, Mudrog.)
Re~e mu beduin: One su za moga Gospodara a koje
su za mene? Reci:
8
_-' _-'= _-~' _-~=' _ -=' +
ALLAHUMME-GFIRLI, VERHAMNI, VEH-DINI,
VE 'AFINI, VERZUKNI.
(Gospodaru moj, oprosti mi, smiluj mi se, uputi me,
podari mi zdravlje I opskrbu.)
odgovori mu Allahov Poslanik .

Hadis 14.
Rekao je Allahov Poslanik : U no}i mog isra'a
(putovanja iz Mekke u Mesd`idul-Aksa) susreo sam Ibrahima
i on mi je rekao: O Muhammede, prenesi od mene
selam svome ummetu, i obavijesti ih da je u d`ennetu dobra
i lijepa zemlja, pitka voda, da je on prostrana nizija, i da je
njegovo sjemenje (kojim se sije):
- ` ~~ = ' =- ~ `
SUBHANALLAH, VELHAMDU LILLAH, VE LA
ILAHE ILLELLAH, VALLAHU EKBER
(Slavljen je Allah I Njemu pripada svaka hvala, nema
drugog boga osim Allaha, Allah je najve}i.)

Hadis 15.
Rekao je Allahov Poslanik : Ho}e{ li da te uputim
na jedno od d`ennetskih blaga? Rekoh mu: Da, o Allahov
Poslani~e. On je rekao:
-'- ` ` = `
LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHI
(Nema snage niti mo}i, osim Allahove).


SPOMINJANJE ALLAHA DANJU


Uzvi{eni Allah je rekao:
9
O vjernici, ~esto Allaha spominjite i hvalite i ujutro i
nave~e ga veli~ajte.
(al-Ahzab:41).
nave~e: izmedu ikindije i ak{ama.

I spominji Gospodara svoga ujutro i nave~e u sebi
ponizno i sa strahopo{tovanjem i ne podi`u}i jako glas, i ne
budi nemaran.
(al-A'raf:205)
I Gospodara svoga krajem i po~etkom dana veli~aj i
hvali.
(al-Mu'min:55)
I veli~aj Gospodara svoga i zahvaljuj Mu prije
sun~eva izlaska i prije zalaska.
(Kaf:39)
I ne tjeraj od sebe one koji se ujutro i nave~er
Gospodaru svome mole `ele}i naklonost Njegovu.
(al-An'am:52)
I znakom im dade na znanje: Hvalite Ga ujutro i
nave~e.
(Merjem:11)
I no}u Ga veli~aj i kad se zvijezde gube.
(at-Tur:49)
Pa hvaljen neka je Allah, kad god omrknete i kad god
osvanete.
(ar-Rum:17)
I obavljaj molitvu po~etkom i krajem dana i u prvim
~asovima no}i! Dobra djela zaista poni{tavaju r|ava.
(Hud:114)

Hadis 16.
Rekao je Allahov Poslanik : Ko ujutro i nave~e
prou~i stotinu puta:
-~~=- - '=-~
SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI
10
(Neka je slavljen i uzvi{en Allah) niko na sudnjem
danu ne}e imati bolje djelo od njega, osim onoga ko isto
prou~i ili jo{ vi{e.

Hadis 17.
Allahov Poslanik je uobi~avao uve~e re}i:
~~ = = ~ _ ~~ ' -- ~~ ' - ~= ' '
= '~ - ~ ~ . _ = ~~ = = ~ =- ~
' ~ ~ ~ = - = ' ~ - ' ~ - = - - ~ ' ~ - =
~ - - ~ - ~ . ~ ~ = - = ' ~ - ' ~
- - ~ = ' - ~ = ~ = - =
EMSEJNA VE EMSEL MULKU LILLAH
VELHAMDU LILLAH LA ILAHE ILLALLAH VAHDEHU
LA [ERIKE LEHU, LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU,
VE HUVE ALA KULLI [EJ'IN KADIR, RABBI ES'ELUKE
HAJRE MA FI HAZIHIL-LEJLETI, VE HAJRE MA
BA'DEHA, VE EUZU BIKE MIN [ERRI MA FI HAZI-HIL-
LEJLETI, VE [ERRI MA BA'DEHA, RABBI EUZU BIKE
MINEL-KESELI VE SUIL-KIBER, RABBI EUZU BIKE
MIN AZABIN FINNAR, VE AZABIN FILKABRI.
(Omrknusmo i omrknu vlast Allahu, hvala Allahu,
nema drugog boga osim Allaha, On nema druga, Njemu
pripadaju vlast i hvala, i On je nad svim mo}an.Gospodaru,
molim Te za dobro ove no}i i dobro poslije nje, a utje~em Ti
se od zla ove no}i i zla poslije nje. Gospodaru, utje~em Ti se
od lijenosti i te{ke starosti. Gospodaru, utje~em Ti se od
kazne u vatri i kazne u kaburu.)
= ~ _ -- ' -= --
A kada bi osvanuo, prou~io bi isto, zapo~inju}i:
(Osvanusmo i osvanu vlast Allahu....)

Hadis 18.
Ka`e Abdullah bin Hubejb : Iza{li smo jedne ki{ne i
tamne no}i tra`e}i Allahovog Poslanika da nam klanja
11
(kao imam) namaz i kada ga na|osmo re~e mi: U~i ja ne
rekoh ni{ta pa mi on ponovo re~e: U~i. ja opet ne rekoh
ni{ta , a on mi jo{ jednom re~e: U~i. pa ga upitah {ta da
u~im. Prou~i:
KULHUVALLAH, KUL EUZU BI RABBIL-FELEK i
KUL EUZU BI RABBIN-NAS uve~e i ujutro tri puta, za{titi
}e te od svakog zla.odgovori Allahov Poslanik .Hadis 19.
Allahov Poslanik je u~io ashabe slede}e: Kada
neko od vas ustane neka ka`e slede}e:
=- ~- =- '-=- =- '--~~ =- '-=-- =- +
~-
ALLAHUMME BIKE ASBAHNA, VE BIKE
EMSEJNA, VE BIKE NAHJA, VE BIKE NEMUTU, VE
ILEJKEN- NU[UR.
(Gospodaru moj, Tvojom voljom osvi}emo i omrknemo,
Tvojom voljom `ivimo i umiremo i u Tebi je pro`ivljenje)
=- ~- =- '-=- =- '-=-- =- '--~~ =- +
~-
ALLAHUMME BIKE EMSEJNA, VE BIKE
ASBAHNA, VE BIKE NAHJA, VE BIKE NEMUTU, VE
ILEJKEL-MESIR (Gospodaru moj, Tvojom voljom
omrknusmo i osvanusmo, Tvojom voljom `ivimo i umiremo i
Tebi se vra}amo).

Hadis 20.
Prenosi se od Allahovog Poslanika da je rekao:
Najvredniji istigfar je:
_= '- ~-= '- _---= -- ` ` _- -- +
= - --- '~ ~ ~ =- = -=-~'~ ~= ~+=
=-~-- -- ` -~ -- ` -' _-=' _--~- - _=
12
ALLAHUMME ENTE RABBI, LA ILAHE ILLA
ENTE, HALEKTENI, VE ENE ABDUKE, VE ENE ALA
AHDIKE VE VA'DIKE MASTETA'TU, EUZU BIKE MIN
[ERRI MA SANE'TU, EBUU LEKE BI NI'METIKE ALEJJE
VE EBUU BIZENBI FEGFIR LI FEINNEHU LA
JEGFIRUZ-ZUNUBE ILLA ENTE.
(Gospodaru moj, Ti si moj Gospodar, nema boga osim
Tebe, a ja sam Tvoj rob, Izv{avam Tvoje obaveze i Tebi dato
obe}anje koliko to mogu, Utje~em Ti se od zla koje sam
uradio, Tebi priznajem za blagodate koje si mi dao, i
priznajem svoje grijehe, Oprosti mi jer Ti si jedini koji
grijehe opra{ta.). Ko ovo prou~i uve~e (prije spavanja) i umre
tu no}, u}i }e u d`ennet, a ko ovo prou~i kad ustane i umre
taj dan, u}i }e u d`ennet.

Hadis 21.
Ebu Bekr es-Siddik prenosi da ja Allahov Poslanik
rekao:Reci kada osvane{ i kada omrkne{:
' ~ ~ =' ' + ~ -- ' = +
~- - ~ ~ = - = -- ' ' ~ +~ - ~ ~ .
~ ~ ~ ~ ' =-
ALLAHUMME ALIMEL-GAJBI VE[-[EHADETI,
FATIRES-SEMAVATI VEL-ERDI, RABBE KULLE [EJ'IN
VE MELIKEHU, E[HEDU EN LA ILAHE ILLA ENTE,
EUZU BIKE MIN [ERRI NEFSI, VE [ERRI[-[EJTANI VE
[IRKIHI
(Gospodaru moj, Poznavao~e nevidljivog i vidljivog,
Stvoritelju nebesa i Zemlje, Gospodaru svega {to postoji i
njihov Vladaru, Svjedo~im da nema boga osim Tebe,
utje~em Ti se od zla samoga sebe, i zla {ejtana i njegovog
nevjerovanja).
U drugom rivajetu stoji: (Da u~inim samom sebi zlo, ili
nekom muslimanu). reci ovo kada osvane{ i kada omrkne{ i
kada legne{ u postelji.

13
Hadis 22.
Rekao je Allahov Poslanik : Onaj koji tri puta ka`e
ujutro svakoga dana i nave~e svake no}i:
_ ` ` _ ~ ~~ _~ -- ` ~ - ~-
- _-~~ '~~
BISMILLAHIL-LEZI LA JEDURRU MEA ISMIHI
[EJ'UN FIL-ERDI VE LA FIS-SEMAI, VE HUVES-
SEMIUL-ALIM.
(U ime Allaha s ~ijim imenom ne mo`e na{koditi ni{ta
na zemlji niti na nebu, On je Onaj koji sve ~uje i sve zna.)
ne}e mu ni{ta na{koditi.

Hadis 23.
Allahov Poslanik je u~io ove dove svako ve~e i
svako jutro:
='~ + =` '--~ _ -' ='~ _- +
-~ + _'~ _ '-- _-- _ -' -
_-= ~ ~- -- ~ _-=-= + _-'= ~' _-=
=- = _ ~ _'~~ = _--~- = =-~
_-=- ~ '-=
ALLAHUMME INNI ES'ELUKEL-AFIJETE FID-
DUNJA VEL-AHIRETI, ALLAHUMME ES'ELUKEL-AFVE
VEL-AFIJETE FI DINI VE DUNJAJE, VE EHLI VE MALI,
ALLAHUMME-STUR AVRATI, VE AMIN REV'ATI,
ALLAHUMME-HFEZNI MIN BEJNI JEDEJJE VE MIN
HALFI, VE AN JEMINI, VE AN [IMALI, VE MIN FAVKI,
VE EUZU BI AZAMETIKE EN UGTALE MIN TAHTI.
( Gospodaru moj, ja Te molim da mi podari{ zdravlje
na ovome svijetu i na ahiretu, Gospodaru moj, ja Te molim
za oprost i krijepost u mojoj vjeri i `ivotu, u mojoj porodici
i imetku, Gospodaru moj, pokrij moje sramote, i sa~uvaj me
svih strahoba, Gospodaru moj, sa~uvaj me sprijeda, odzadi, s
desna, s lijeva i odozgo, utje~em se Tvojom veli~inom da me
zemlja poklopi ).
14


[TA SE U^I PRIJE SPAVANJA

Hadis 24.
Allahov Poslanik je prilikom lijeganja u~io:
'-= ~ + =~~ '-
BISMIKEL-LAHUMME EMUTU VE AHJA
(Gospodaru moj,u ime Tvoje umirem i `ivim).
A kada bi se probudio rekao bi:
~- - '--'~ '~ ~- '-'-= ~ - ~~=
ELHAMDU LILLAHIL-LEZI AHJANA BA'DE MA
EMATENA, VE ILEJHIN-NU[UR
(Hvala Allahu koji nas je pro`ivio, nakon {to nas je
usmrtio, i kod njega je kona~no okupljanje.)

Hadis 25.
Prilikom lijeganja u postelju Allahov Poslanik bi
sastavio ruke a onda puhnuo u njih, prou~io KUL
HUVALLAHU EHAD, KUL EUZU BI RABBIL-FELEK,
KUL EUZU BI RABBIN-NAS, a potom bi rukama potrao {ta
bi mogao od tijela, zapo~injaju}i od glave i lica prednjega
dijela tijela. Radio je to po tri puta.

Hadis 26.
Prenosi se od Ebu Hurejre da je do{ao neki ~ovjek I
hteo mu uzeti deo sadake - a on bija{e zadu`en za nju
(sadaku) - no} za no}, i kada bija{e tre}a no} re~e mu Ebu
Hurejre : Odve{}u te Allahovom Poslaniku na {ta mu
on odgovori: Pusti me da te podu~im rije~ima s kojima }e te
Allah okoristiti - a oni (ashabi) su uvijek bili spremni
u~initi dobro - pa mu re~e:
Kada legne{ u postelju prou~i ajetel-kursiju:
15
ALLAHU LA ILAHE ILLA HUVEL-HAJJUL-KAJJUM. LA
TE'HUZUHU SINETUN VE LA NEVM. LEHU MA FIS-
SEMAVATI VE MA FIL ERD. MEN ZEL-LEZI JE[FE'U
'INDEHU IL-LA BI IZNIH. JA'ALEMU MA BEJNE
EJDIHIM VE MA HALFEHUM. VE LA JUHITUNE BI
[EJ'IN MIN 'ILMIHI IL-LA BI MA [A.E VE SI'A KURSIJ-
JUHUS SEMAVATI VEL ERD. VE LA JEUDUHU
HIFZUHUMA. VE HUVEL 'ALIJ-JUL 'AZIM.
(Bekare 255)
(Allah je, nema boga osim Njega, @ivi I Vje~ni! Ne
obuzima Ga ni drijeme` ni san! Njegovo je ono {to je na
nebesima I ono {to je na Zemlji! Ko se mo`e pred Njim
zauzimati za nekoga bez dopu{tanja njegova?! On zna {ta je
bilo prije njih I {ta }e biti poslije njih, a od onoga {to On
zna drugi znaju samo onoliko koliko On `eli. Mo} Njegova
obuhvata nebesa I Zemlju I Njemu ne dojadi odr`avanje
njihovo; On je Svevi{nji I Veli~anstveni!) pa ne}e{ imati
drugog osim Allaha da te sa~uva, i ne}e ti se pribli`iti {ejtan
dok god ne svane. Za ovo je Allahov Poslanik rekao:
Istinu je rekao, a on je la`ac (to je bio {ejtan).

Hadis 27.
Prenosi se da je Allahov Poslanik rekao: Ko uve~e
prou~i zadnja dva ajeta sure (Bekare) dovoljna su mu.

Hadis 28.
16
Rekao je Allahov Poslanik : Kada neko od vas
ustane iz svoje postelje, a zatim se vrati neka je otrese ivicom
svoga izara (odje}e) tri puta jer ne zna {ta je tu moglo do}i
posle njega, a kada legne neka prou~i:
~- - - ~~ = - -- = - - = ~~' -
-=' ' + - ~ ' +~ =' - = ' - ' - = - = -= - ' ~ - ' +=
BISMIKE RABBI VEDA'TU D@ENBI, VE BIKE
ERFEUHU, FEIN EMSEKTE NEFSI FERHAMHA, VE IN
ERSELTEHA FEHFEZHA BIMA TEHFEZU BIHI
IBADEKES-SALIHIN.
(Gospodaru moj, u Tvoje ime lije`em i ustajem, ako mi
du{u uzme{ smiluj joj se, a ako je po`ivi{ sa~uvaj je kao {to
~uva{ Svoje dobre robove.) A kada neko od vas ustane neka
prou~i:
= = ~ ~= -' ' = ~ ~~ =
- ~ - ELHAMDU LILLAHIL-LEZI AFANI FI
D@ESEDI, VE REDDE ALEJJE RUHI, VE EZINE LI BI
ZIK-RIHI.
(Hvala Allahu koji je sa~uvao moje tijelo, i koji mi je
du{u povratio, i koji mi je dozvolio da mu zikr ~inim.)

Hadis 29.
Rekao je Allahov Poslanik Alijji i Fatimi :
Ho}ete li da vas uputim na jednu stvar koja vam je bolja
nego da imate slugu? Kada lije`ete u postelju prou~ite trideset
i tri puta SUBHANALLAH, trideset i tri puta
ELHAMDULILLAH, i tridest i ~etiri puta ALLAHU
EKBER.
Ka`e Alijja : Nisam nikad izostavio izgovarati ih
odkako sam ih ~uo od Allahova Poslanika upita{e ga: Pa
zar ni u no}i (bitke) na Siffinu? Ni u no}i (bitke) na
Siffinu. odgovori Alijja .

Hadis 30.
17
Kada je hteo spavati Allahov Poslanik bi stavio
desnu ruku pod obraz i onda prou~io:
'-= --- - =-~= - +
ALLAHUMME KINI AZABEKE JEVME TEBASU
IBADEKE.
(Gospodaru moj, sa~uvaj me Tvoje kazne na dan kada
bude{ pro`ivljavao robove Tvoje.)

Hadis 31.
Kada bi legao da spava Allahov Poslanik bi rekao:
' ' -' - ' -' - ~ ' - ~ = ~ ~~ = ' ' ~ ~ ' -
~ '
ELHAMDU LILLAHIL-LEZI ETAMENA VE
SEKANA, VE KEFANA, VE AVANA, FEKEM MIMMEN
LA KAFIJE LEHU VE LA MU'VA.
(Hvala Allahu koji nas je nahranio i napojio, potrijebe
nam zadovoljio i kona~i{te nam dao, a koliko je onih kojima
potrijebe nisu udovoljene niti imaju kona~i{ta.)

Hadis 32.
Allahov Poslanik je naredio nekom ~ovjeku, kad
legne da spava, da prou~i:
' ' -= ~ ' + -' ~ ~ = '' - -- ~- - -- = +
-=' ' + -- -= - ' = '~ - + ' + -=' ' + - ~ ' +=
ALLAHUMME ENTE HALEKTE NEFSI, VE ENTE
TETEVEFFAHA, LEKE MEMATUHA VE MAHJAHA, IN
AHJEJTEHA FAHFEZHA, VE IN EMETTEHA FEGFIR
LEHA, ALLAHUMME INNI ES'ELUKEL-AFIJE.
(Gospodaru moj, Ti si stvorio du{u moju, i Ti }e{ je
usmrtiti, u tebe je njena smrt i njeno pro`ivljenje, ako je
po`ivi{ sa~uvaj je, a ako je usmrti{ oprosti joj, Gospodaru
moj ja Te molim za zdravlje.)

Hadis 33.
18
Allahov Poslanik kad bi legao u postelju rekao bi:
- = ' ' ~ ~ +
.- =- ' - - ~ - - = ' ~ . ' - -
- - -' - - ~ =' -- ~ . ~ ~ = - = ' - -- +
-- ~ ~ - - =' -- ~ = - - '
- =' - -- ~ = - ' =
- - ~ ' - -= - ~ ' - = ~ = -
ALLAHUMME RABBES-SEMAVATI VE RABBEL-
ERDI, VE RABBEL-AR[IL-AZIM, RABBENA VE RABBE
KULLI [EJ'IN, FALIKEL-HABBI VEN-NEVA, VE
MUNEZZILET-TEVRATI VEL-IND@ILI VEL-FURKANI,
EUZU BIKE MIN [ERRI KULLE ZI [ERRIN ENTE
AHIZUN BI NASIJETIHI, ALLAHUMME ENTEL-EVVELU
FELEJSE KABLEKE [EJ'UN, VE ENTEL-AHIRU FELEJSE
BA'DEKE [EJ'UN, VE ENTEZ-ZAHIRU FELEJSE
FAVKAKE [EJ'UN, VE ENTEL-BATINU FELEJSE
DUNEKE [EJ'UN, IKDI ANNAD-DEJNE, VE IGNINA
MINEL-FAKRI.
(Gospodaru moj, Gospodaru nebesa i zemlje, Gospodaru
Ar{a uzvi{enog, Gospodaru na{ i Gospodaru svega, Ti si onaj
koji daje da sjemenje i ko{tice proklijaju, Onaj koji je objavio
Tevrat, Ind`il i Furkan (Kur'an) , utje~em Ti se od zla svakog
zlikovca, Ti si Svemo}an, Gospodaru moj, Ti si Prvi nikog
nije bilo prije Tebe, Ti si Poslednji i ne}e biti ni{ta poslije
Tebe, Ti si Vidljivi i nema ni{ta posle Tebe, Ti si nevidljivi i
nema ni{ta bez Tebe, oslobodi nas duga, i sa~uvaj nas
bijede.)

Hadis 34.
Rekao je Allahov Poslanik : Kada lije`e{ u postelju
uzmi abdest, legni na desnu stranu i prou~i:
' = =- ~ -- =- ~- - -~ ~ +
=- ' =- ~ ' =- ~ ' ' = ~ ' =- -= - =- + =
- ~ ~ = - - - - - - ~ =-' - - -- ~'
19
ALLAHUMME ESLEMTU NEFSI ILEJKE, VE
VED@-D@EHTU VED@HI ILEJKE, VE FEVVEDTU EMRI
ILEJKE, VE ELD@E'TU ZAHRI ILEJKE, REGBETEN VE
REHBETEN ILEJKE, LA MELD@EE VE LA MEND@EE
MINKE ILLA ILEJ-KE, AMENTU BI KITABIKEL-LEZI
ENZELTE, VE BI NEBIJJIKEL-LEZI ERSELTE
(Gospodaru moj, Tebi se predajem, Tebi se okre}em,
Tebi se prepu{tam i na Tebe oslanjam, nadaju}i se Tvojoj
nagradi i strahuju}i od Tvoje kazne. Uto~i{te i spas od Tebe
je samo i pod Tvojim okriljem. Vjerujem u Tvoj Kitab koji si
objavio i u Poslanika kojeg si poslao.) Ako te no}i umre{,
umro si sa islamom u srcu, pa neka ti to budu zadnje rije~i
koje izgovori{.
20
[TA KA@E ONAJ KOJI SE NO]U PROBUDI IZ SNA

Hadis 35.
Prenosi se od Allahovog Poslanika da je rekao: Ko
ustane no}u i ka`e:
` - ~= ` ~~= =~ =- ~
- ` ` - '=-~ ~~ = -~ ~ . _=
-= _ -'- ` ` = ` -
LA ILAHE ILLALLAH VAHDEHU LA [ERIKE
LEHU, LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE
ALA KULLI [EJ'IN KADIR, ELHAMDULILLAH, VE
SUBHANALLAH, VE LA ILAHE ILLALLAH, VALLAHU
EKBER, VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA
BILLAHIL-ALIJJIL-AZIM.
(Nema drugog boga osim Allaha, On je jedan, nema
druga, Njemu pripada vlast i hvala, i On je nad svima mo}an,
hvala i slava Allahu, i nema drugog boga osim Allaha, Allah
je najve}i, nema mo}i niti snage bez Allaha Svevi{njega,
Veli~anstvenog.) a zatim ka`e:
_ -= +
ALLAHUMME-GFIRLI
(Gospodaru moj, oprosti mi) ili se bude molio, molba
}e mu biti usli{ena, a ako uzme abdest i klanja primi}e mu
se namaz.Hadis 36.
Rekao je Allahov Poslanik : Ko bude legao u svoju
postelju ~ist i bude ustao u neko doba no}i mole}i Allaha za
neko od dobara ovoga i onoga svijeta Allah }e mu to dobro
dati.

Hadis 37.
21
Prenosi se od Allahova Poslanika da je rekao:
Kada neko od vas ustane no}u neka ka`e:
- ~ - = = ~ ~~ =
ELHAMDU LILLAHILLEZI REDDE ALEJJE RUHI,
VE AFANI FI D@ESEDI, VE EZINE LI BI ZIKRIHI.
( Hvala Allahu koji mi je du{u povratio, koji je mom
tijelu zdravlje podario, i omogu}io mi da ga spominjem.)

Hadis 38.
Allahov Poslanik je u~io ashabe da ka`u kad
ustanu no}u:
~ - ' - = ~ - - = ~ ~' - ' ~ - =
- ~ ~ -= - - ='
EUZU BI KELIMATIL-LAHIT-TAMMETI MIN
GADABIHI VE [ERRI IBADIHI, VE MIN HEMEZATI[-
[EJATINI VE EN JEHDURUN. (Uti~em se Allahovim
savr{enim rije~ima od sr`be Njegove i zla robova Njegovih, i
od kletvi {ejtana i njihovog prisustva.)


[TA KA@E ONAJ KOJI USTANE IZ SNA

Hadis 39.
Rekao je Ebu Seleme bin Abdurrahman: ^uo sam
Katadea bin Rib'ijja da ka`e: ~uo sam Allahovog Poslanika
da je rekao: Lijepi snovi su od Allaha, a ru`ni od
{ejtana, pa ko usnije ne{to {to mu se ne dopadne neka tri
puta pljucne na lijevu stranu i neka zatra`i uto~i{te kod
Allaha od {ejtana, pa mu ne}e nauditi, ako Allah bude tako
hteo.
Ka`e Ebu Seleme: Sanjao sam snove , bijahu mi te`i
od brda i kada sam ~uo ovaj hadis, nisam vi{e obra}ao
pa`nju na njih.
U drugom rivajetu stoji da je rekao: Sanjao sam snove
koji su me mu~ili, pa sam ~uo Eba Katadea kako ka`e: I ja
22
sam sanjao snove od kojih bih se razbolio sve dok nisam ~uo
Allahovog Poslanika kako ka`e: Dobri snovi su od
Allaha, pa ko usnije ne{to {to mu se dopada neka to ispri~a
onome koga voli, a ako neko usnije ne{to {to mu se ne
dopada neka nikom ne pri~a o tome, neka pljucne na svoju
lijevu stranu tri puta, i neka zatra`i uto~i{te kod Allaha od
prokletog {ejtana i zla kojeg je vidio pa mu ne}e na{koditi.

Hadis 40.
Prenosi se od Allahovog Poslanika da je rekao:
Kada neko usnije ne{to {to mu se ne dopada, neka pljucne
tri puta na lijevoj strani, i neka zatra`i uto~i{te kod Allaha od
{ejtana tri puta, a onda neka se prevrne na drugoj strani.


VRIJEDNOST IBADETA NO]U

Uzvi{eni Allah je rekao:
O ti, umotani! Probdij no} osim malog dijela... Ta
ustajanje no}u zaista, ja~e djeluje i izgovara se jasnije.
(Muzzemmil:1-6)
I probdij dio no}i u molitvi - to je samo tvoja du`nost
Gospodar tvoj }e ti na ovom svijetu hvale dostojno mjesto
dati.
(al-Isra:79)
I u jednom dijelu no}i radi Njega molitvu obavljaj i
dugo ga no}u hvali.
(ad-Dahr:26)

Hadis 41.
Prenosi se od Allahova Poslanika da je rekao:
Silazi na{ Gospodar u zadnjoj tre}ini no}i do neba najbli`em
zemlji i ka`e: Ko me moli da mu se odazovem, ko od mene
tra`i da mu dam, ko tra`i oprosta da mu oprostim.

Hadis 42.
23
Rekao je Allahov Poslanik : Gospodar je najbli`i
svome robu u zadnjoj tre}ini no}i, ako si u stanju moliti Ga
u tim ~asovima, moli Ga.

Hadis 43.
Rekao je Allahov Poslanik : U no}i ima jedan
period, kojeg ako ~ovjek musliman potrefi, mole}i Allaha
Uzvi{enog za neko dobro ovoga ili onoga svijeta, molba }e
mu biti usli{ana, a taj period je u svakoj no}i.
Uzvi{eni Allah je rekao:
I koji se budu u poslednjim ~asovima no}i za oprost
molili.
(Ali-Imran:17).


[TA JE ALLAHOV POSLANIK U^IO KADA BI IZA[AO
IZ KU]E

Hadis 44.
Rekao je Allahov Poslanik : Ko ka`e kada iza|e iz
svoje ku}e:
` =` - _= -- - ~- -'- `
BISMILLAHI TEVEKKELTU ALELLAHI, LA
HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAH
(U ime Allaha, oslanjam se na Allaha, nema mo}i niti
snage osim Allahove.) re}i }e mu se: Dovoljan ti je On,
sa~uvan si i upu}en. Onda }e se {ejtan udaljiti od njega i
re}i }e drugom {ejtanu: Zar se mo`e ne{to uraditi ~ovjeku
koji je upu}en, koji se na Allaha oslanja, a Allah njega
~uva?

Hadis 45.
24
Prenosi se od Ummi Seleme da je rekla: Allahov
Poslanik nije iza{ao iz ku}e a da nije podigao pogled u
visine i prou~io slede}e:
= . - . - = - = +
= . += - . += =
ALLAHUMME INNI EUZU BIKE EN EDILLE EV
EDALLE, EV EZILLE EV EZELLE, EV EZLIME EV
EZLEME, EV ED@HELE EV JUD@HELE ALEJJE.
( Gopodaru moj, utje~em ti se od toga da u zabludi
budem, ili me neko u zabludu dovede, da nekog na grijeh
navedem ili me neko na grijeh navede, da nekom nepravdu
u~inim ili mi neko nepravdu u~ini, da neznalica budem ili me
neko na neznanje navede.)

O ULASKU U KU]U

Hadis 46.
Rekao je Allahov Poslanik : Kada ~ovjek u|e u
svoju ku}u i pritom spomene Allahovo ime, i onda kada
objeduje, {ejtan tada ka`e (ostalim {ejtanima): Za nas ovdje
nema ni konaka ni ve~ere. A ako pri ulasku ne spomene
Allaha, {ejtan ka`e: Na{li smo konak. A ako ne spomene ni
prilikom jela, on ({ejtan) ka`e: Na{li smo i konak i ve~eru.

Hadis 47.
Rekao je Allahov Poslanik : Mladi}u! kada u|e{
svojoj porodici nazovi selam, bi}e vam to bereket za tebe i
za tvoju porodicu.O ULASKU I IZLASKU IZ D@AMIJE

Hadis 48.
25
Allahov Poslanik bi prilikom ulaska u d`amiju
rekao:
~~=~ _= _ - + - ~-
BISMILLAHI, ALLAHUMME SALLI ALA
MUHAMMED
(U ime Allaha, Gospodaru, blagoslovi Muhammeda) A
kada bi iza{ao rekao bi to isto.

Hadis 49.
Rekao je Allahov Poslanik : Kada neko od vas u|e
u d`amiju neka donese salavat Allahovom Poslaniku
(Muhammed a.s.) i neka ka`e:
=-~= - _- +
ALLAHUMME-FTAH LI EBVABE RAH-METIKE
(Gospodaru moj otvori mi vrata milosti Tvoje), a kada
iza|e neka ka`e:
=- ~ ='~ _- +
ALLAHUMME INNI ES'ELUKE MIN FAD-LIKE
(Gospodaru moj, podari mi od dobara Tvojih)
-u drugom rivajetu je dodat salavat i prilikom izlaska.Hadis 50.
Allahov Poslanik je prilikom ulaska u d`amiju u~io:
'=-~ ~ -~- -'=~- - +=- -= -'- =
-=
EUZU BILLAHIL-AZIM, VE BI VED@HIHIL-
KERIM, VE BI SULTANIHIL-KADIM, MINE[-[EJTANIR-
RAD@IM ( Utje~em se Allahu Svevi{njem, Njegovim
Licem Milostivim, I Njegovom mo}i praiskonskom, od
{ejtana prokletog.) Jo{ je rekao: Kada ovo neko ka`e, tada
{ejtan ka`e: Sa~uvan je od mene cijeloga dana.

26

EZAN I ONAJ KOJI GA ^UJE

Hadis 51.
Rekao je Allahov Poslanik : Kada bi ljudi znali
kakva je vrijednost ezana i prvoga safa, i kada se ne bi mogli
dogovoriti ko }e u njemu biti, osim bacanjem kocke, bacili bi
kocku.

Hadis 52.
Rekao je Allahov Poslanik : Kada se u~i ezan
{ejtan se udalji i po~ne praviti buku kako ga ljudi ne bi ~uli
(ezan), a kada se zavr{i sa u~enjem ezana on se pribli`i, pa
kada se u~i ikamet on se ponovo udalji, a kada se zavr{i sa
u~enjem on se pribli`i i po~ne govoriti ~ovjeku: Sjeti se
ovoga i ovoga, o stvarima koje tom ~ovjeku nikad ne bi pale
na pamet da o njima razmi{lja i tako sve dok zaboravi koliko
je rekjata klanjao.

Hadis 53.
Rekao je Allahov Poslanik : Onaj koji ~uje ezan,
bilo ~ovjek ili d`in, bi}e svedok tom mujezinu na Sudnjeme
danu.

Hadis 54.
Rekao je Allahov Poslanik : Kada ~ujete ezan
ponavljajte za mujezinom ono {to on ka`e.

Hadis 55.
Rekao je Allahov Poslanik : Kada ~ujete ezan
ponavljajte za mujezinom a zatim salavat meni donesite, jer
ko jedan salavat meni donese Allah }e njemu donijeti deset.
Potom molite Allaha da mi podari El-Vesile-mjesto u
d`ennetu, koje ne prili~i nikom osim jednom od Allahovih
27
robova, a ja se nadam da ja budem taj rob, pa ko mi bude
tra`io El-Vesile ima}e pravo na moj {efa'at.

Hadis 56.
Rekao je Allahov Poslanik : Kada ka`e mujezin:
ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER, pa vi to ponovite, a
on ka`e: E[HEDU EN LA ILAHE ILLALLAH E[HEDU EN
LA ILAHE ILLALLAH, a vi to ponovite, a on ka`e:
E[HEDU ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH, a vi to
ponovite, a on ka`e: HAJJE ALES-SALAT, a vi ka`ete: LA
HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAH, a on ka`e:
HAJJE ALEL-FELAH, a vi ka`ete: LA HAVLE VE LA
KUVVETE ILLA BILLAH, a on ka`e: ALLAHU EKBER,
ALLAHU EKBER, a vi to ponovite, a on ka`e: LA ILAHE
ILLALLAH, a vi to ponovite iz srca u}i }e te u d`ennet.

Hadis 57.
Rekao je Allahov Poslanik : Ko ka`e posle ezana:
~ - ~ + ~ ~ = ~ ' ~ -' - ' - ~' - =
-~ = ~ ~= ~ ' ~' - ~ ` - - - - - ~
ALLAHUMME RABBE HAZIHID-DA'VETIT-
TAMMETI VESSALATL-KAIMETI, ATI
MUHAMMEDINIL-VESILETE VEL-FADI-LETE,
VEB'ASHU MEKAMEN MAHMUDEN ELLEZI
VEA'DTEHU.
(Gospodaru moj, Gospodaru ovoga poziva savr{enog i
namaza spostavljenog, podari Muhammedu El-Vesile
(najodabranije mjesto u d`ennetu u kome }e biti samo jedan
~ovjek) i El-Fadile i pro`ivi ga na hvale dostojnom mjestu,
koje si mu obe}ao.) Zaslu`io je moj {efaat na Sudnjem
danu.

Hadis 58.
Prenosi se od Abdullaha bin Umera da je neki ~ovjek
rekao: O Allahov Poslani~e! mujezini prednja~e (u sevapima
28
zbog u~enja ezana). Na to mu Allahov Poslanik re~e:
Ponovi ono {to oni u~e, a kada zavr{i{, tra`i od Allaha da}e
ti.


Hadis 59.
Rekao je Allahov Poslanik : Primljena je dova koja
se prou~i izme|u ezana i ikameta.

Hadis 60.
Prenosi se od Sehl bin Sa'da da je Allahov Poslanik
rekao: Dvije dove se ne odbijaju, ili se retko odbiju,
dova posle ezana i dova u ratu za vrijeme borbe sa
neprijateljem.


O PO^ETNOM U^ENJU U NAMAZU

Hadis 61.
Allahov Poslanik je uobi~avao {utjeti posle po~etnog
tekbira, a prije u~enja iz Kura'na, pa ga za to upita Ebu
Hurejra govore}i: O Allahov Poslani~e, oca mi i majke, {ta
u~i{ dok {uti{ izme|u tekbira i u~enja? nato mu on
odgovori: U~im:

~ ~ - - ~ =' - ' ~ ' -' = = - - -- - ~ =' - +
' ~ ' -' = = ~ - - - + ~ ~ -- ' ` _ - - -
- ' ~ _ `' - ' -' = = ~ - ~= + - ~
ALLAHUMME BA'ID BEJNI VE BEJNE HATAJAJE
KEMA BA'ADTE BEJNEL-ME[RIKI VEL-MAGRIBI,
ALLAHUMME NEKKINI MIN HATAJAJE KEMA
JUNEKKAS-SEVBUL-EBJEDU MINED-DENESI, ALLA-
HUMME-GSILNI MIN HATAJAJE BISSELD@I VELMAI
VEL BEREDI.
29
(Gospodaru moj, udalji od mene moje grijehe, kao {to
si udaljio istok od zapada, Gospodaru moj, o~isti me od
mojih grijeha kao {to se odje}a od prljav{tine ~isti,
Gospodaru moj speri sa mene moje grijehe, ledom, vodom i
snijegom.

Hadis 62.
Prenosi se od D`ubejra bin Mut'ima da je video
Allahovog Poslanika kako klanjaju}i namaz tri puta ka`e:
- - - - - - - - - ~~ =
' - - - ' =- ~ - ` ~~ = - ` ~~ = - `
' - - - ' =- ~ ' - - - ' =- ~
ALLAHU EKBERU KEBIRA ( tri puta),
VELHAMDU LILLAHI KESIRA ( tri puta ), VE
SUBHANALLAHI BUKRETEN VE ESILA ( tri puta)(
Allah je velik, najve}i (tri puta), Hvala velika Allahu ,
Slava Allahu jutrom i predve~erjem )
- ~ `- - =- - ~ ' =- ~ ~ ' - =
A onda je dodao EUZU BILLAHI MINE[-
[EJTANIR-RAD@IM, MIN NEFHIHI VE NEFSIHI VE
HEMZIHI
(Utje~em se Allahu od prokletog {ejtana, od njegova
daha, od njegovog do{aptavanja i njegovog navra}anja na
zlo.)

Hadis 63.
Prenosi se od Ai{e , Ebu Seida i ostalih da je
Allahov Poslanik na po~etku namaza u~io:
' ~ = _ ' - = ~~ ' - - ~~ = - + = -' =- ~
- = SUBHANEKELLAHUMME VE BI HAMDIKE VE
TEBAREKESSMUKE VE TEALA D`EDDUKE VE LA
ILAHE GAJRUKE
30
(Slava Tebi Gospodaru moj, i svaka hvala, Uzvi{eno je
ime Tvoje, i uzvi{ena je plemenitost Tvoja, i nema drugog
boga osim Tebe.)

Hadis 64.
Prenosi se od Umera da je posle po~etnog tekbira
u~io gore navedenu dovu.

Hadis 65.
Allahov Poslanik bi na po~etku namaza rekao:
' - ' ~ ' -- - = ' ' ~ ~ = ~ += -+ =
-' ~ ~ ' -= ~ ~ - -' - - ~ ~ ~
+ - ~ ~ ~ ~ ' - ~ = ~ - =- ~ ' - ~ ' --
- -= ~- - -~ = ~- = ' - - -- -- ' ' = ~
- ~ -- ' - ~ - - ' - ' - ~ = - - -=' -- ~ -
' + - ~= ' ~+ - ' ' = ' ~= ' ' ' + - - ~ - = - -- '
=- ~ - - = =- ~ ~ =-- -- ' ' + - - ~ - = - -
- - -~ -- ' - - ' - - =- = - ' - =- - ~
=-
VED@D@EHTU VED@HI LILLEZI FETARES-
SEMAVATI VEL-ERDI HANIFEN VE MA ENE MINEL-
MU[RIKINE, INNE SALATI VE NUSUKI VE MAHJAJE
VE MEMATI LILLAHI RABBIL-ALEMIN, LA [ERIKE
LEHU VE BI ZALIKE UMIRTU VE ENE MINEL-
MUSLIMINE, ALLAHUMME ENTEL-MELIKU, LA ILAHE
ILLA ENTE ENTE RABBI VE ENE ABDUKE ZALEMTU
NEFSI, VE'TEREFTU BI ZENBI, FEGFIRLI ZUNUBI
D@EMIAN, INNEHU LA JEGFIRUZ-ZUNUBE ILLA ENTE,
VEHDINI LI AHSENIL AHLAKI, LA JEHDI LI
AHSENIHA ILLA ENTE, VESRIF ANNI SEJJIEHA LA
JESRIFU ANNI SEJJIEHA ILLA ENTE, LEBBEJKE VE
SA'DEJKE, VEL-HAJRU KULLUHU FI JEDEJKE,
VE[[ERRU LEJSE ILEJKE, ENE BIKE VE ILEJKE,
31
TEBAREKTE VE TEALEJTE, ESTEGFIRUKE VE ETUBU
ILEJKE.
(Okrenuo sam lice svoje prema Onome, koji stvori
nebesa i zemlju sa pravim vjerovanjem i nisam od onih koji
ne vjeruju, zaista su klanjanje moje i obredi moji i `ivot moj
i smrt moja posve}eni Allahu Gospodaru svijetova, ne
pripisujem mu druga to mi je nare|eno a ja sam od
pravovjernih, Gospodaru moj, Ti si Vladar, nema drugog
boga osim Tebe, Ti si moj Gospodar, a ja sam Tvoj rob,
u~inio sam nepravdu samome sebi, svestan sam svoga grijeha,
oprosti mi jer niko osim Tebe ne mo`e oprostiti, podari mi
lijep odgoj jer niko osim Tebe ga ne mo`e podariti, a
sa~uvaj me od lo{eg, jer niko osim Tebe me ne mo`e
sa~uvati, odazivam Ti se poslu{no, svako dobro je u tvoje
ruke, a svako zlo je daleko od Tebe, moje postojanje je zbog
Tebe i moj povratak je kod Tebe, Uzvi{en si na
najuzvi{enijem mjestu, kajem se i tra`im oprost od Tebe.)

Hadis 66.
Kada bi ustao no}u Allahov Poslanik bi zapo~injao
namaz slede}im rije~ima:
' ~ ~ =' .- ~ .- -' - ~ .- - - = +
-' ' ~- ' - = - - = - -- ' + ~ -- ' = '
- - -= ' ~ - ~ - -= - - ~ ~+ - = - = - ' - = ~
- - -~ ~ - _ ' ~ - ALLAHUMME RABBE D@IBRILE,
VE MIKAILE, VE ISRAFILE, FATIRES-SEMAVATI VEL-
ERDI, ALIMEL-GAJBI VE[-[EHADETI, ENTE THE-
KUMU BEJNE I'BADEKE FI MA KANU FIHI
JEHTELIFUNE, IHDINI LIMAHTULIFE FIHI MINEL-
HAKKI BI IZNIKE, INNEKE TEHDI MEN TE[AU ILA
SIRATIN MUSTEKIM.
( Gospodaru moj, Gospodaru D`ebraila, Mikaila i
Israfila. Stvoritelju nebesa i zemlje, Poznavao~e nepoznatog i
poznatog, Ti presuduje{ me|u Tvojim robovima u ~emu su se
oni razi{li, uputi me u onome u ~emu su se razi{li u istini
32
dozvolom Tvojom, jer Ti upu}uje{ na pravi put onoga koga
ho}e{.)

Hadis 67.
Allahov Poslanik bi zapo~injao svoj no}ni namaz
rije~ima:
' ~ ~ - -- ~~ = = + = +- ~
-- ~~ = = +- ~ ' ~ ~ ' - -- ~~ =
+- ~ ` ~~ ) ~~= = ( ~= = --
= ' - = - = = ' - = = = - - -
=- = -- ~' = - -~ ~ = + = =' ~ = ~ ~ = ~ =
' ~ -=' -~ ' = =- -~ -' = = - -- - =- - -
= ' ~ ~ ' ~ = ' ~ -~ ~ ` ' + -- --
--
ALLAHUMME LEKEL-HAMDU, ENTE NURUS-
SEMAVATI VEL-ERDI VE MEN FIHINNE, VE LEKEL-
HAMDU ENTE KAJJAMUS-SEMAVATI VEL-ERDI VE
MEN FIHINNE, VE LEKEL-HAMDU, ENTE RABBUS-
SEMAVATI VEL-ERDI VE MEN FIHINNE, (VE LEKEL-
HAMDU ), ENTEL-HAKKU, VE VA'DUKEL-HAKKU, VE
KAVLUKEL-HAKKU, VE LIKAUKE HAKKUN, VEL-
D@ENNETU HAKKUN, VENNARU HAKKUN,
VENNEBIJJUNE HAKKUN, VE MUHAMMEDUN
HAKKUN, VES-SA'ATU HAKKUN, ALLAHUMME LEKE
ESLEMTU, VE BIKE AMENTU, VE ALEJKE
TEVEKKELTU, VE ILEJKE ENEBTU, VE BIKE
HASAMTU, VE ILEJKE HAKEMTU, FEGFIRLI MA
KADDEMTU VE MA EHHARTU, VE MA ESRERTU VE
MA E'LENTU, ENTE ILAHI, LA ILAHE ILLA ENTE.
(Gospodaru moj, Tebi hvala, Ti si svijetlo nebesa i
zemlje i svega na njima, Tebi pripada svaka hvala, jer Ti,
odr`ava{ nebesa i zemlju i sve {to je na njima, Tebi pripada
hvala, Ti si Gospodar nebesa i zemlje i svega {to je na njima,
(Tebi pripada hvala), Ti si Istina, i Tvoje obe}anje je istina, i
33
Tvoje rije~i su istina, i susret sa Tobom je istina, i d`ennet je
istina, i d`ehennem je istina, Tvoji poslanici su istina,
Muhammed je istina, Sudnji dan je istina. Gospodaru moj,
Tebi se predajem i u Tebe vjerujem, na Tebe se oslanjam, i
Tebi se obra}am, u Tvoje ime se sporim i po njemu sudim,
oprosti mi ranije i kasnije grijehe, i ono {to u~inih tajno ili
javno, Ti si moj Gospoadar nema drugog boga osim Tebe.)


DOVE KOJE SE U^E NA RUKU'U, KIJAMU, SED@DI I
NA SJEDENJU IZME\U DVIJE SED@DE

Hadis 68.
Prenosi se od Huzejfe da je ~uo Allahovog Poslanika
kako ka`e na ruku'u: SUBHANE RABBIJEL-AZIM tri
puta, a na sed`di: SUBHANE RABBIJEL-E'ALA tri puta.

Hadis 69.
U jednom hadisu koji se prenosi od Alije o namazu
Allahovog Poslanika ka`e se da je u~io na ruku'u:
_ ~ = -~ ~ = -- ~' = - - = + ~ ~ =
- - = ~= = = ~ - -
ALLAHUMME LEKE REKE'TU, VE BIKE
AMENTU, VE LEKE ESLEMTU, HA[EA LEKE SEMI', VE
BESARI, VE MUHHI, VE AZMI, VE ASABI.
(Gospodaru moj, Tebi se pregibam, i u Tebe vjerujem,
Tebi se predajem, Tebe se boje moj sluh, vid, um, kosti i `ile
moje.),
Kada bi se podigao sa ruku'a u~io je:
' ~ ~ . ~ ~~= = '-- -~~= ~ - _~~
~ - ~ ~ -- ~ ' ~ . ~ ' ~ + -- - ' ~ . ~ ' . ~
SEMIALLAHU LIMEN HAMIDEH, RABBENA VE
LEKEL-HAMDU, MIL'ES-SEMAVATI, VE MIL'EL-ERDI,
VE MIL'E MA BEJNEHUMA, VE MIL'E MA [I'TE MIN
[EJ'IN BA'DEHU.
34
(Allah ~uje onoga ko Ga hvali, Gospodaru na{, Tebi
hvala, koliko nebesa, koliko zemlje, koliko je me|u njima, i
koliko Ti `eli{ posle ovoga.),
Kada je ~inio sed`du u~io je:
~ += ~ = ~ -~ ~ = -- ~' = - ~ = ~ = +
- - ' = ~= ' - - - - - ~ ~ ~ - - - =
ALLAHUMME LEKE SED@EDTU, VE BIKE AMENTU,
VE LEKE ESLEMTU, SED@EDE VED@HI LILLEZI
HALEKAHU VE SAVVEREHU, VE [EKKA SEM'AHU VE
BESAREHU, TEBAREKEL-LAHU AHSENUL-HALIKIN.
(Gospodaru moj, Tebi sed`du ~inim, u Tebe vjerujem, i
Tebi se predajem, sed`du ~ini lice moje Onom, ko ga je
stvorio i oblikovao, podario mu sluh i vid, Uzvi{en je Allah
najbolji Stvoritelj.)

Hadis 70.
Ka`e Ai{a : Allahov Poslanik je ~esto u~io na
ruku'u i sed`di slede}e:
_ -= + ~~=- '-- + =-'=-~
SUBHANEKEL-LAHUMME RABBENA VE BI HAMDIKE,
ALLAHUMME-GFIR LI.
(Slava Tebi Gospodaru moj, Gospodaru na{ Tebi hvala.
Gospodaru moj, oprosti mi!)
Ovim je tuma~io Kur'anski ajet u kome Uzvi{eni Allah
ka`e:
I veli~aj Gospodara svoga hvale}i Ga, i moli Ga da ti
oprosti, On je uvijek pokajanje primao.
(Nasr: 3)

Hadis 71.
Allahov Poslanik je na ruku'u i na sed`di u~io:
-`~ ~ -~
SUBBUHUN, KUDDUSUN, RABBUL-MELAIKETI
VERRUH.
(Hvaljen je i Svet Gospodar meleka i D`ibrila.)
35

Hadis 72.
Rekao je Allahov Poslanik : Zabranjeno mi je da na
ruku'u, i na sed`di u~im ne{to iz Kur'ana, pa zato na ruku'u
veli~ajte svoga Gospodara, a na sed`di Ga molite, jer je
velika mogu}nost da vam se onda dove prime.


Hadis 73.
Auf bin Malik prenosi: Ustao sam jedne no}i klanjati
sa Allahovim Poslanikom pa je na kijamu prou~io sure
(Bekare), i nije prou~io ajet koji je govorio o Allahovoj
milosti, a da nije zastao i molio za milost, i nije prou~io ajet
koji je govorio o kazni, a da nije zastao i tra`io uto~i{te kod
Allaha od nje, zatim je u~inio ruku'u i stajao je na ruku'u,
koliko i na kijamu, pritom je prou~io:
-~= '-- ~ -= '=-~
SUBHANE ZIL-D@EBERUTI VEL-MELE-KUTI,VEL-
KIBRIJAI VEL-AZEMETI.
( Slava pripada Svemo}nom, Onom kom sve pripada,
Uzvi{enom i Veli~anstvenom.) Ovo isto je u~io i na sed`di.

Hadis 74.
Allahov Poslanik je di`u}i se sa ruku'a u~io slede}e:
-~~= ~ - _~~
SEMIALLAHU LIMEN HAMIDEH
(Allah ~uje onoga ko Ga hvali) a kada bi se potpuno
ispravio u~io je:
~~= = '--
RABBENA VE LEKEL-HAMD
(Gospodaru na{ Tebi hvala) U drugoj predaji stoji:
~~= = '--
RABBENA LEKEL-HAMD

36
Hadis 75.
Allahov Poslanik je ustaju}i sa ruk'ua u~io:
' ~ . ~ ' . ~ ~ ~ . ~ ~~ = = ' - - +
' - ` . ~ - ~ ~ -- ~ '~ .~ '~+--- ' ' ~ = ~= ~
` --~ '~ =~ ` -- == ' ~ _ -' ~ ` + ~- = = ' - ~-
~ = =- ~ ~ = _ -- -
ALLAHUMME RABBENA LEKEL-HAMDU,
MIL'ES-SEMAVATI, VE MIL'EL-ERDI, VE MIL'E MA
BEJNEHUMA, VE MIL'E MA [I'TE MIN [EJ'IN BA'DU,
EHLESSENAI VEL-MED@IDI, EHAKKU MA KALEL-
ABDU, VE KULLUNA LEKE ABDUN, ALLAHUMME LA
MANIA LIMA A'TAJTE VE LA MU'TIJE LIMA MENE'TE,
VE LA JENFEU' ZAL-D@EDDI MINKEL-D@EDDU.
(Gospodaru moj, Gospodaru na{ Tebi hvala, koliko je
nebesa, koliko je zemlje, koliko je medu njima, i koliko Ti
`eli{ posle ovoga, dove i zahvale koje izgovara jedan Tvoj
rob su najistinitije, a svi smo mi robovi Tvoji, Gospodaru
moj nema toga koji }e spre~iti ono {to Ti da{, niti toga koji
}e dati ono {to Ti ne da{, Nikakvo bogatstvo ne koristi bez
Tvoga bogatstva.)

Hadis 76.
Rifa'at bin Rafi' prenosi: Klanjali smo jednoga dana za
Allahovim Poslanikom i kada je ustao sa ruk'ua re~e:
-~~= ~ - _~~
SEMIAL-LAHU LIMEN HAMIDEHU na to jedan od
klanja~a re~e:
- ''-~ '--= -` ~~= ~~= = '--
RABBENA VE LEKEL-HAMDU, HAMDEN
KESIREN TAJJIBEN MUBAREKEN FIH
(Bo`e na{, Tebi pripada zahvalnost, mnogo Ti se
zahvaljujemo jer u ovome je dobrota i blagoslov).
Kada je zavr{io sa namazom Allahov Poslanik upita:
Ko je u namazu progovorio?
37
pa kada mu se doti~ni javio re~e: Vidjeo sam trideset
i nekoliko meleka kako se utrkuju koji }e od njih da ti upi{e
sevape za ovu dovu.

Hadis 77.
Rekao je Allahov Poslanik : ^ovjek je najbli`i
Allahu dok je na sed`di, zato molite Ga onda, {to vi{e budete
mogli.

Hadis 78.
Allahov Poslanik je na sed`di u~io slede}e:
-= = -- _ -= +
- ~ --`= ALLAHUMME-GFIRLI ZENBI KULLEHU,
DIKKAHU VE D@ILLEHU, VE EVVELEHU VE
AHIREHU, VE ALANIJEHU VE SIRREHU
(Gospodaru moj, oprosti mi sve moje grijehe, male i
velike, ranije i kasnije, koje po~inih javno i one koje po~inih
tajno.)

Hadis 79.
Od Ai{e se prenosi da je rekla: Jedne no}i sam
osetila da Allahov Poslanik nije uza me pa sam ga po~ela
tra`iti, pa mi je ruka dotakla njegove tabane, koji bijahu
uspravni (a on bija{e u d`amiji) pritom je u~io:

~ = -' ' ~ - = = = ~ ~ ' - - = - +
-- =- = ' - ` -= ' =- ~ = - = = - - - = _ = -- -` ' ~
= ~- - ALLAHUMME INNI EUZU BI RIDAKE
MINSEHATIKE, VE BI MEA'FATIKE MIN UKUBETIKE,
VE EUZU BIKE MINKE, LA UHSI SENAEN ALEJKE,
ENTE KEMA ESNEJTE ALA NEFSIKE.
(Gospodaru moj, utje~em se Tvojim zadovoljstvom od
Tvoje mr`nje, Tvojim oprostom od Tvoje kazne, utje~em se
38
Tobom od Tebe, nisam u stanju da Ti izreknem zahvalu (koju
zaslu`uje{), Ti si onakav kako si sebe pohvalio.)

Hadis 80.
Allahov Poslanik je izme|u dvije sed`de u~io:
-'= --=' -~' -~= _ -= +
' - ALLAHUMME-GFIRLI, VERHAMNI,
VEHDINI, VED@BURNI, VE A'FINI, VERZUKNI.
(Gospodaru moj, oprosti mi, smiluj mi se, uputi me,
oja~aj me, za{titi me i opskrbi me.)

Hadis 81.
Allahov Poslanik je izme|u dvije sed`de u~io:
_-= _ -=
RABBI-GFIRLI, RABBI-GFIRLI
(Gospodaru moj oprosti mi grijehe, Gospodaru moj
oprosti mi grijehe)


DOVE ZA VRIJEME NAMAZA I POSLE
TE[EHHUDA

Hadis 82.
Rekao je Allahov Poslanik : Prije predavanja selama
na zadnjem sjedenju molite Allaha da vas sa~uva od ~etiri
stvari: Od d`ehennemske kazne, od kazne u grobu, od
smutnje u `ivotu i dok umirete, i od zla ded`d`ala.

Hadis 83.
Prenosi se od Ai{e da je Allahov Poslanik u~io
slede}u dovu u namazu:
= - - ~ = ~ = - = - + _- ~ ~ -- ~ = -
`' ~ ~ = - = - + ' ~ ~ ' -= ~ -- ~ = - = ' = ~
~
39
ALLAHUMME INNI EUZU BIKE MIN AZABIL-
KABRI, VE EUZU BIKE MIN FITNETIL-MESIHID-
DED@D@ALI, VE EUZU BIKE MIN FITNETIL-MAHJA
VEL-MEMATI, ALLAHUMME INNI EUZU BIKE MINEL-
MA'SEMI VEL-MAGREMI.
(Gospodaru moj, utje~em Ti se od kazne u kaburu, i
utje~em Ti se od smutnje Mesiha ded`d`ala (Antihrista), i
utje~em Ti se od smutnje u `ivotu i za vrijeme umiranja,
Gospodaru moj utje~em Ti se od grijehova i duga.) Na to ga
neko upita: Za{to toliko tra`i{ uto~i{te kod Allaha od duga,
Allahov Poslanik odgovori: Zato {to onaj, koji je u dugu,
govori pa sla`e, obe}a pa izneveri obe}anje.

Hadis 84.
Prenosi se od Abdullah bin Amra da je Ebu Bekr
rekao Allahovom Poslaniku :Pou~i me nekom dovom koju
}u u~iti u namazu. Allahov Poslanik re~e: Reci:
-- ' - ~ - - ' - ` ' ~ = ~- - -~ = - +
- ~ -=' - = - -- = - -~ = ~- = ~
ALLAHUMME INNI ZALEMTU NEFSI ZULMEN
KESIREN, VE LA JEGFIRUZ-ZUNUBE ILLA ENTE
FEGFIRLI MAGFIRETEN MIN INDIKE, VERHAMNI,
INNEKE ENTEL-GAFURUR-RAHIM.
(Gospodaru moj ja sam sebi mnoge nepravde po~inio, a
osim Tebe niko drugi grijehe ne opra{ta, oprosti mi ih Tvojim
oprostom i smiluj mi se, zaista si Ti Onaj koji opra{ta, i koji
je milostiv.)

Hadis 85.
Kada bi Allahov Poslanik klanjao zadnje {to bi u~io
izme|u te{ehhuda i predavanja selama bilo bi:
' ~ ~ ' ~ = '~ -~ ~ ' ~ -= +
-- ~ - ~ -- - ~ - = -- ' ~ - ~ '~ -- =
-- ' ' = ~ ALLAHUMME-GFIRLI MA
40
KADDEMTU VE MA EHHARTU, VE MA ESRERTU VE
MA E'LENTU, VE MA ESREFTU VE MA ENTE E'LEMU
BIHI MINNI, ENTEL-MUKADDIMU VE ENTEL-
MUEHHIRU, LA ILAHE ILLA ENTE.
(Gospodaru moj, oprosti mi moje grijehe ranije i
kasnije, {to sam sakrio i {to sam javno uradio, i ono {to Ti
bolje od mene zna{, Ti si onaj koji odre|uje ho}e li se ne{to
dogoditi prije, ili }e se dogoditi kasnije, nema drugog boga
osim Tebe).

Hadis 86.
Pitao je Allahov Poslanik nekog ~ovjeka: [ta u~i{
u namazu. nato mu on odgovori: U~im Ettehijjatu i jo{
ka`em:
+ '- ~ =- = -= ='~ -
ALLAHUMME INNI ESELUKEL-D@ENNETE, VE
EUZU BIKE MINEN-NAR
(Gospodaru moj, ja Te molim da me nagradi{
d`ennetom i uti~em Ti se od d`ehennemske vatre.) jer ja ne
znam ~initi dovu kao ti ili kao Muaz.
Allahov Poslanik mu odgovori: I mi ~inimo dovu
sli~nu tvojoj, (o d`ennetu i ulasku u njemu)

Hadis 87.
Klanjao je Ammar bin Jasir namaz (kao imam), pa
ga je skratio, na to ga neko od prisutnih upozori, a on
odgovori: Nemojte mene kriviti, jer sam u~io jednu od dova
koje sam ~uo od Allahovog Poslanika , kada je ustao
po|e za njim neko od prisutnih i upita ga o toj dovi, na to
on re~e:
-~ = ' ~ - -= = _ = = - ~ -- = ~ - +
~ = - - - = ' - = = '~ - + - = ' -
' - = ~ = '~ ' +~ -- = - -~ =
~ -- - ' ' ~- - = '~ _ - - - ~- - = '~ - -
41
- = = '~ = '~ ' - - ~ - ' - = '~ _ = -- - '
_ ~ = += _ = - ~ = '~ ~ ~ - - -
- - + - ~ -- ' - ~ - - = = -' - -- - '
- ~ -+ ~ ~ ' - = ' ~- '
ALLAHUMME BI ILMIKEL-GAJBE VE
KUDRETIKE ALEL-HALKI, AHJINI MA ALIMTEL-
HAJATE HAJREN LI, VE TEVEFFENI IZA ALIMTEL-
VEFATE HAJREN LI, ALLA-HUMME INNI ES'ELUKE
HA[JETEKE FIL-GAJBI VE[[EHADETI, VE ES'ELUKE
KELIMETEL-HAKKI FIRRIDA VEL-GADABI, VE
ES'ELUKEL-KASDE FIL-FIKRI VEL-GINA, VE
ES'ELUKE NEIMEN LA JENFEDU, VE ES'ELUKE
KURRETE AJNIN LA TENKATIU', VE ES'ELUKER-RIDA
BA'DEL-KADAI, VE ES'ELUKE BERDEL-AJ[I BA'DEL-
MEVTI, VE ES'ELUKE LEZZETEN-NEZARI ILA
VED@HIKE, VE[-[EVKA ILA LIKAIKE FI GAJRI
DARRAI MUDIRRETIN, VE LA FITNETIN MUDILLETIN,
ALLAHUMME ZEJJINNA BI ZINETIL-IMANI,
VED@'ALNA HUDATEN MUHTEDIN.
(Gospodaru moj, Tvojim znanjem o nevidljivom i
Tvojom mo}i nad stvorenjima Te molim da mi podari{ `ivot,
ukoliko mi je bolji od smrti, i usmrti me ukoliko mi je smrt
bolja od `ivota, Gospodaru moj, ja Te molim da mi usadi{
strah od Tebe na ovome i na onome svijetu, molim Te, za
rije~i istine u sre}i i u sr`bi, molim Te za skromnost u
siroma{tvu i u imu}nosti, molim Te za dobro koje nikad ne}e
prestati, molim Te za sre}u koja ne}e prestati, molim Te za
zadovoljstvo sa sudbinom koju si mi odredio, molim Te za
lijep `ivot posle smrti, molim Te za u`ivanje dok gledam lice
Tvoje i `elju susreta s Tobom bez ikakve nesre}e, ili smutnje
koja u zabludu dovodi, Gospodaru moj, ukrasi nas najlep{im
ukrasom: vjerovanjem, uputi nas na pravi put i u~ini nas
onima koji }e druge upu}ivati.)

Hadis 88.
42
Kada bi zavr{avao namaz (posle selama) Allahov
Poslanik bi tri puta donio istigfar:
(ESTAGFIRULLAH), a zatim bi rekao:
`= '- -'-- `~ =-~ `~ -- +
` ALLAHUMME ENTES-SELAMU VE MINKES-
SELAMU TEBAREKTE JA ZEL-D@ELALI VEL-IKRAM
(Gospodaru moj, Ti si mir i spas, od Tebe je mir i
spas, uzvi{enost Tebi, vlasni~e veli~anstva i ~asti.)

Hadis 89.
Allahov Poslanik je posle zavr{etka namaza u~io:
=-~ ` -~= - ` ` , ~~= =~ ,
-~ _~ . _= , --== '~ _-'~ ` + , _=~ `
--~ '~ , ~= =-~ ~= _--- `
LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA [ERIKE
LEHU, LEUL-MULKU, VE LEHUL-HAMDU VE HUVE
ALA KULLI [EJ'IN KADIR, ALLAHUMME LA MANIA
LIMA A'TAJTE, VE LA MU'TIJE LIMA MENE'TE, VE LA
JENFEU' ZAL-D@EDDI MINKEL-D@EDDU.
( Nema boga osim Allaha jedinog, On nema sudruga,
Njemu pripada sva vlast, Njemu pripada sva zahvala i On je
Svemo}an, Gospodaru moj, nema toga koji }e spre~iti onom
kom Ti da{, niti toga koji }e dati onom kome Ti neda{,
Nikakvo bogatstvo ne koristi osim Tvog bogatstva.)

Hadis 90.
Od Abdullaha bin Zubejra se prenosi da je Allahov
Poslanik na kraju svakog namaza prilikom predavanja
selama izgovarao:
~~ = = ~ =- ~ ' - ~= ' '
' - ' ' = ' - ~ ~ . _ = ~ - - ' ' '
' ' ~ = ' - ` .- - ~ - -' - '
' - - ~ - - = ~
43
"LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA [ERIKE
LEHU, LEHUL-MULKU, VE LEHUL-HAMDU, VE HUVE
ALA KULLI [EJ'IN KADIR, LA HAVLE VE LA
KUVVETE ILLA BILLAH, LA ILAHE ILLALLAH, VE LA
NA'BUDU ILLA IJJAHU, LEHUN-NI'METU, VE LEHUL-
FADLU, VE LEHUS-SENAUL-HASENU, LA ILAHE
ILLALLAH, MUHLISINE LEHUD-DINE VE LEV
KERIHEL-KAFIRUNE.
(Nema drugog boga osim Allaha, On je jedini i nema
sudruga, Njemu pripada sva vlast i svaka hvala i On je
svemo}an, nema mo}i i snage bez Allaha. Nema boga osim
Allaha i obo`avamo samo Njega, Njemu pripada svaka
blagodat, sva dobrota i svaka dobra pohvala. Nema drugog
boga osim Allaha, iskreno Mu ispovjedamo vjeru pa makar to
nevernici mrzili.)
Allahov Poslanik je s ovim rije~ima iskazivao
Allahovo jedinstvo na kraju svakoga namaza.

Hadis 91.
Prenosi se od Ebu Hurejre da je nekoliko siromaha-
muhad`ira do{lo Allahovom Poslaniku i rekli mu: Bogata{i
}e biti ve}eg stepena u d`ennetu, a klanjaju kao i mi, poste
kao i mi, ali svojom imovinom obavljaju had`d`, umru, bore
se na Allahovom putu (opremaju vojsku), i dijele milostinju
na to Allahov Poslanik re~e: Ho}ete li da vas nau~im
ne~emu ~ime }e te prema{iti one koji su prije vas (na ve}em
stepenu od vas) i odvesti vas daleko od onih posle vas, i nije
niko uradio bolje djelo osim onaj koji uradi isto to.
Svakako, O Allahov Poslani~e- odgovori{e oni, Recite
trideset i tri puta SUBHANALLAH, trideset i tri puta
ELHAMDU LILLAH, i trideset i tri puta ALLAHU EKBER,
posle zavr{etka svakoga namaza. odgovori Allahov Poslanik
.
Ka`e Ebu Salih (tabiin): Treba re}i SUBHANALLAH,
ELHAMDU LILLAH, ALLAHU EKBER, toliko da ih
zajedno bude trideset i tri.
44

Hadis 92.
Prenosi se od Allahova Poslanika da je rekao: Ko
ka`e na kraju svakoga namaza trideset i tri puta
SUBHANALLAH, trideset i tri puta ELHAMDU LILLAH,
trideset i tri puta ALLAHU EKBER, i upotpuni stotinu sa:
=-~ ` -~= - ` ` , ~~= =~
-~ _~ . _=
LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA [ERIKE
LEHU, LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE
ALA KULLI [EJ'IN KADIR. (Nema boga osim Allaha
jedinog, On nema sudruga, Njemu pripada sva vlast i sva
zahvala i On je Svemo}an). Bi}e mu opro{teni (mali) grijesi
pa makar ih bilo koliko morske pjene.

Hadis 93.
Prenosi se od Allahovog Poslanika da je rekao:
Dvije vrline, ili dvije osobine, ako ih se bude rob musliman
pridr`avao u}i }e u d`ennet, a one su lahke, a malo je onih
koji ih praktikuju: (te dvije osobine su) Da na kraju svakoga
namaza ka`e deset puta SUBHANALLAH, deset puta
ELHAMDU LILLAH, deset puta ALLAHU EKBER, to se
ra~una kao da je izgovoreno sto i pedeset puta, a na vagi }e
te`iti kao da su izgovorene hiljadu i petsto puta. I kada legne
da izgovori trideset i ~etiri puta ALLAHU EKBER, trideset i
tri puta ELHAMDU LILLAH, i trideset i tri puta
SUBHANALLAH, to se ra~una kao da je izgovoreno sto
puta, a na vagi }e te`iti kao da je izgovoreno hiljadu puta.
Ka`e (prenosilac): Video sam Allahovog Poslanika
kako ih izgovara uz pomo} ruke (desne).
Upita{e ga: O Allahov Poslani~e! kako to da su te
dvije stvari lahke, a malo je onih koji ih praktikuju.
On im odgovori: Tako {to do|e nekom od vas {ejtan
pa ga uspava prije nego ih on izgovori, i do|e mu u namazu
45
i podsjeti ga na njegove potrebe (koje treba obaviti) prije
nego ih on izgovori.

Hadis 94.
Prenosi se od Ukbe bin Amira da je rekao: Naredio
mi je Allahov Poslanik da na kraju svakoga namaza
prou~im sure KUL EUZU BI RABBIL-FELEK i KUL
EUZU BI RABBIN-NAS.

Hadis 95.
Prenosi se od Muaza bin D`ebela da ga je Allahov
Poslanik uzeo za ruku i rekao: O Muaze, tako mi Allaha
ja te volim, (pa ti ostavljam u amanet) da nikad ne izostavi{
da ka`e{ na kraju svakoga namaza:
=-'-= ~= ~ _= _-= +
ALLAHUMME E'INNI ALA ZIKRIKE VE [UKRIKE, VE
HUSNI 'IBADETIKE.
(Gospodaru moj, pomozi mi da Tebe zikr ~inim, da se
Tebi zahvaljujem i da Ti ispravno ibadet ~inim.)


ISTIHAR NAMAZ

Hadis 96.
Allahov Poslanik nas je podu~avao da obavljamo
istiharu namaz u svakoj prilici kao {to nas je podu~avao
nekoj suri iz Kur'ana, govorio je: Kada neko od vas ho}e
da uradi neki posao neka pored farza klanja jo{ dva rekjata, a
zatim neka ka`e:
~ = '~ = - ~ - - ~- -~ = ~ - - = -~ - +
' = -- = ' - ~ ' ~- - - ' - = = -
~ - -- + - ~ ' - - ~ ~ - - - =
- ~ - - ~' =' =' = ~ - ' = ~' ~ --
46
-- ~ ~` ~ - -- - ' - `
=' = ~ - ' = ~' ~ - = -' ='
- - - ` ' -- = - = ~ - = - -
ALLAHUMME INNI ESTEHIRUKE BI ILMIKE, VE
ESTEKDIRUKE BI KUDRETIKE, VE ESELUKE MIN
FADLIKEL-AZIM, FEINNEKE TEKDIRU VE LA EKDIRU,
VE TA'LEMU VE LA E'ALEMU, VE ENTE ALLAMUL-
GUJUB, ALLAHUMME IN KUNTE TA'LEMU ENNE
HAZEL-EMRE ( HUNA JEZKURU HAD@ETEHU)
HAJRUN LI FI DINI VE MEA[I VE AKIBETI EMRI, VE
'AD@ILIHI VE AD@ILIHI, FEKDURHU LI VE JESSIRHU
LI, SUMME BARIK LI FIHI, VE IN KUNTE TA'LEMU
ENNE HAZEL-EMRE [ERRUN LI FI DINI VE MEA[I VE
AKIBETI EMRI, VE 'AD@ILIHI VE AD@ILIHI, FESRIFHU
ANNI, VESRIFNI ANHU, VEKDUR LIJEL-HAJRE
HAJSU KANE, SUMME REDDINI BIHI
(Gospodaru moj, ja tra`im za sebe {to je dobro, s
Tvojim znanjem, i molim Te da mi da{ Svojom mo}i i molim
Te da mi da{ od Tvoje velike blagodati, Ti zaista sve mo`e{,
a ja ne mogu, Ti sve zna{, a ja ne znam, Ti si poznavalac
tajni. Gospodaru moj, ako je ovaj posao (ovde se spominje
potreba , stvar zbog koje klanjamo ovaj namaz) koristan za
mene, moju vjeru, `ivot, i svr{etak u mojoj bliskoj i dalekoj
budu}nosti, Ti mi ga odredi i olak{aj, a zatim mi daj bereket
u njemu, a ako je ovaj posao zlo za mene,moju vjeru, `ivot i
svr{etak u mojoj bliskoj i dalekoj budu}nosti, Ti ga otkloni
od mene i udalji me od njega i odredi mi dobro, ma gdje se
ono nalazilo, a zatim mi daj da s njim budem zadovoljan.)
Nije se pokajao niko ko je klanjao istiharu namaz, niti
onaj koji se sa ljudima savetovao, a onda odlu~io o nekoj
stvari, jer Uzvi{eni Allah ka`e:
I dogovaraj se s njima. A kada se odlu~i{ onda se u
Allaha pouzdaj
(Ali-Imran:159),
47
Ka`e Katade: Nema naroda koji se me|usobno
dogovarao tra`e}i time Allahovo zadovoljstvo, a da ih Allah
nije uputio na najispravniju stvar.


[TA SE KA@E U BRIZI, @ALOSTI I TUGI

Hadis 97.
Allahov poslanik bi kada bi ga pritisla neka briga
u~io slede}e:
-= -= - ` , - ` `
-= , ` '~~ - ` `
-
LA ILAHE ILLALLAHUL-AZIMUL-HALIM, LA
ILAHE ILLALLAHU RABBUL-AR[IL-AZIM, LA ILAHE
ILLALLAHU RABBUS-SEMAVATI VE RABBUL-ERDI VE
RABBUL-AR[IL-KERIM
(Nema drugog boga osim Allaha Mo}noga Milostivog,
nema drugog boga osim Allaha Gospodara Ar{a uzvi{enog,
nema drugog boga osim Allaha Gospodara nebesa i zemlje i
Ar{a plemenitog.)

Hadis 98.
Prenosi se od Allahova Poslanika da je u~io kada
ga je ne{to ti{tjelo:
_= '- , ---~ =-~=- ~- '-
JA HAJJU, JA KAJJUM, BI RAHMETIKE
ESTEGISU.
(O Ti @ivi i Vje~ni, milo{}u Tvojom molim Te za
pomo}.)

Hadis 99.
Prenosi se od Ebi Bekreta da je Allahov Poslanik rekao:
Dove koje treba u~iti o`alo{}eni su:
48
= =-~= + , -= = _~-- _ _-- ` ,
-'~ _ _- , -- ` `
ALLAHUMME RAHMETEKE ERD@U, FELA
TEKILNI ILA NEFSI TARFETE AJNIN, VE ESLIH LI
[A'NI KULLEHU, LA ILAHE ILLA ENTE.
(Gospodaru moj, molim Te za Tvoju milost, i nemoj
me ostaviti samom sebi ni koliko treptaj oka, u~ini mi dobrim
sve moje stvari, nema drugog boga osim Tebe.)Hadis 100.
Rekao je Allahov Poslanik Esmi bint Umejs :
Ho}e{ li da te nau~im rije~ima koje }e{ izgovoriti kod
`alosti (ili u `alosti):
, '--~ - ~ ` -
ALLAHU, ALLAHU RABBI LA U[RIKU BIHI
[EJ'EN
(Allah, Allah je Gospodar moj, ne pripisujem Mu
druga).

Hadis 101.
Rekao je Allahov Poslanik : Dova koju je Zennun
(Jusuf a.s.) u~io dok je bio u utrobi kita bila je:
-- ` ` , -~' = ~ -- - =-'=-~
LA ILAHE ILLA ENTE, SUBHANEKE INNI
KUNTU MINEZ-ZALIMIN
(Enbija, 87)
( Nema boga, osim Tebe, hvaljen neka si! a ja sam se
zaista ogrije{io prema sebi!) Nema toga ~ovjeka
muslimana koji ovo prou~i, a da mu se Allah ne odazove.

Hadis 102.
49
Prenosi se od Allahova Poslanika da je rekao:
Onaj ~ovjek koga zadesi `alost ili tuga pa ka`e: - +
= ~ = ' ~ ~ - - - - -'- = - ~ - ~- = - ~- =
= ~- - - -- ~ ~ = ~ . - = '~ ' - ~ =
= ~ ~ = -~ = = -' - - - = - `' -~ = -
' = ~ - - - _-- ' - . = - ~- = --
~ ' - = ALLAHUMME INNI ABDUKE,
VEBNU ABDIKE, VEBNU EMETIKE, NASIJETI BI
JEDIKE, MADIN FIJJE HUKMUKE, ADLUN FIJJE
KADAUKE, ES'ELUKE BI KULLI ISMIN HUVE LEKE
SEMMEJTE BIHI NEFSEKE, EV ENZELTEHU FI
KITABIKE, EV ALLEMTEHU EHADEN MIN HALKIKE,
EV ISTE'SERTE BIHI FI 'ILMIL-GAJBI INDEKE, EN
TED@A'LEL- KUR'ANE REBI'A KALBI,VE NURE SADRI,
VE D@ELAE HUZNI, VE ZEHABE HEMMI.
(Gospodaru moj, ja sam rob Tvoj, sin roba Tvoga, sin
robinje Tvoje, moje ~elo (koje ti sed`du ~ini) je u rukama
Tvojim, Tvoja vlast je moja sudbina, pravedna je odluka
Tvoja o sudbini mojoj, molim Te svakim imenom Tvojim,
kojim si sebe nazvao, ili si ga u svojoj knjizi spomenuo,ili si
nekog od robova Tvojih njime nau~io, ili si ga sebi uzeo u
okrilju znanja o kome mi ni{ta ne znamo, da u~ini{ Kur'an
prole}em mome srcu, svjetlom mojim grudima, uzrokom koji
}e mi odagnati tugu i `alost), Allah }e mu odagnati tugu i
`alost i zamijeniti ih rado{}u.


[TA SE KA@E KADA SE SUSRETNEMO SA
NEPRIJATELJEM ILI NEKIM KO JE NA VISOKOM
POLO@AJU

Hadis 103.
Allahov Poslanik je u susretu sa neprijateljem u~io:
50
=- ==- ' - + , ~ ~ =- -
ALLAHUMME INNA NED@'ALUKE FI NUHURIHIM, VE
NEUZU BIKE MIN [URU-RIHIM
(Gospodaru na{ od Tebe pomo} tra`imo protiv
neprijatelja na{eg, i utje~emo Ti se od njihova zla.)

Hadis 104.
Prenosi se od Allahova Poslanik da je u susretu sa
neprijateljem u~io:
~-= -- + , --- -- , = =- , - =- ,
.-' =-
ALLAHUMME ENTE 'ADUDI, VE ENTE NESIRI,
BIKE EHULU VE BIKE ESULU, VE BIKE UKATILU.
(Gospodaru moj, Ti si moja snaga i moj pomaga~, s
Tvojom pomo}u se pokre}em, napadam i borim se.)

Hadis 105.
Ka`e Abdullah bin Abbas :
Dovoljan je nama Allah i divan je On Za{titnik!
(Ali-Imran: 173),
su rije~i koje je Ibrahim a.s. izgovorio kada je ba~en u vatru,
i koje je Muhammed a.s. prou~io kada su mu rekli:
Neprijatelji se okupljaju protiv vas.
(Ali-Imran: 173)
[TA SE KA@E KADA SE [EJTAN PRIKA@E ^OVJEKU

Uzvi{eni Allah je rekao:
I reci: Tebi se ja Gospodaru moj obra}am za za{titu
od privi|enja {ejtanskih, i Tebi se Gospodaru moj obra}am da
me od njihova prisustva za{titi{.
(Al-Mu'minun: 97-98).

51
Hadis 106.
Prenosi se od Allahova Poslanika da je rekao:
-= '=-~ ~ - _-~~ -'- = , -~ ~ , =-- ,
`--
EUZU BILLAHIS- SEMIIL- ALIM MINE-
[EJTANIR- RAD@IM MIN HEMZIHI VE NEFHIHI
(Utje~em se Allahu, koji sve ~uje i sve zna, od
prokletoga {ejtana i njegove rije~itosti i klevete), upravljaju}i
se rije~ima Uzvi{enog Allaha:
A kada {ejtan poku{a da te na zle misli navede ti
zatra`i uto~i{te kod Allaha, jer On uistinu sve ~uje i zna
sve.
(Fussilet:36)


EZAN UDALJAVA [EJTANA:

Hadis 107.
Rekao je Allahov Poslanik : Kada se u~i ezan za
namaz {ejtan se odatle udalji prave}i pritom buku, a kada se
ezan zavr{i on se vrati, kad se u~i ikamet on se ponovo
udalji, a kada se ikamet zavr{i on se ponovo vrati.

Hadis 108.
Ka`e Suhejl ibn Ebi Salih: Poslao me je babo u pleme
Benu Haris sa jednim na{im djetetom, pa ga neko iza zida
pozva imenom, on se pribli`i zidu ali tamo ne na|e nikoga,
ja sam ovo spomenuo ocu pa mi re~e: Da sam znao da }es se
susresti s njim ({ejtanom) ne bih te tamo poslao, zato kada
~uje{ nekakav glas prou~i ezan, jer sam ~uo od Ebu Hurejrea
da je Allahov Poslanik rekao: Zaista {ejtan kada ~uje
ezan za namaz udalji se odatle.

Hadis 109.
52
Ka`e Ebu Derdaa r.a.: Ustao je Allahov Poslanik
klanjati namaz pa ga ~usmo kako ka`e: Utje~em se Allahu
od tebe i nastavi: Proklinjem te Allahovim proklestvom tri
puta onda ispru`i ruku kao da ne{to hvata, kada je zavr{io
sa namazom upitasmo ga: O Allahov Poslani~e, ~uli smo
kako ne{to ka`e{ u namazu, a to nismo ~uli ranije i vidosmo
da pru`a{ ruku. Na to Allahov Poslanik odgovori: Do{ao
mi je Allahov neprijatelj sa plamenom vatre i hteo je baciti
mi ga u lice pa sam zato rekao: Utje~em se Allahu od tebe
tri puta a posle toga sam tri puta rekao Proklinjem te
Allahovim savr{enim proklestvom i nije se udaljio, pa sam
ga htio uhvatiti, tako mi Allaha da nije dove na{eg brata
Sulejmana svezao bih ga da se s njime igraju medinska
djeca.

Hadis 110.
Prenosi se da je Usman bin Ebil-As rekao: O Allahov
poslani~e, {ejtan mi smeta dok klanjam namaz i u~im Kur'an?
Allahov Poslanik odgovori: To je {ejtan koji se zove
Hanzeb, kada primeti{ da ti smeta zatra`i uto~i{te kod Allaha
od njega i tri put pljucni na lijevu stranu
Tako sam uradio pa ga je Allah udaljio od mene.

Hadis 111.
Ebu Zumejl prenosi: Pitao sam Ibn Abbasa : [ta je to
{to me nekad u du{i ti{ti -ne{to kao sumnja? On mi na to
odgovori: Kada oseti{ da te ne{to ti{ti u du{i reci:
` , =` , '= , ='- , _-~ .-
-= HUVEL-EVVELU, VEL-AHIRU, VEZ-ZAHIRU, VEL-
BATINU, VE HUVE ALA KULLI [EJ'IN ALIM.
(On je Prvi i Zadnji, Vidljiv i Nevidljiv, i On je o
svemu Najznaniji.


53
O OSLANJANJU NA KADA (SUDBINU) BEZ SLABOSTI I
PASIVNOSTI

Uzvi{eni Allah je rekao:
O vjernici ne budite kao nevjernici koji govore o bra}i
svojoj kada odu na daleke pute ili kad boj biju Da su s
nama ostali ne bi umrli i ne bi poginuli da, Allah u~ini to
jadom u srcima njihovim, i `ivot i smrt Allahovo su djelo,
On dobro vidi ono {to vi radite.
(Ali-Imran:156).

Hadis 112.
Rekao je Allahov Poslanik : Jak vjernik je bolji i
dra`i je Allahu od slabog vjernika, a u obojici je neko dobro,
te`i za onim {to }e ti koristiti, i tra`i pomo} od Allaha ,
nemoj se predavati, ako te ne{to zadesi nemoj re}i: Da sam
uradio ovako, bilo bi ovako i ovako, nego reci: Allah je tako
odredio i {to je htio bilo je. Jer zaista rije~ Da sam otvara
{ejtanu prostora za rad.


O BLAGODETIMA KOJA SE DAJU ^OVJEKU NA
RASPOLAGANJE

Uzvi{eni Allah je rekao u pri~i o dva ~ovjeka:
A za{to nisi, kad si u vrt svoj u{ao rekao:
MA[AALLAH! mo} je samo u Allaha.
(Kehf:39).

Hadis 113.
Prenosi se od Allahova Poslanika da je rekao kada
je video ne{to {to ga je obradovalo:
'='- -- -~-- ~ -~~=
ELHAMDU LILLAHIL-LEZI BI NI'METIHI
TUTIMMU ESSALIHAT
54
(Hvala Allahu koji svojim blagodatima upotpunjava sva
dobra), a kada bi video ne{to {to mu se nije dopadalo rekao
bi:
'= . _= -~~=
ELHAMDU LILLAHI ALA KULLI HAL
(Hvala Allahu za svako stanje).


O ONOME [TO ZADESI VJERNIKA BILO MALO ILI
VELIKO

Uzvi{eni Allah je rekao:
One koji, kad ih kakva nevolja zadesi samo ka`u: Mi
smo Allahovi i mi }emo se Njemu vratiti! Njih ~eka oprost
od Gospodara njihova i milost, oni su na pravom putu!
(al-Bekara:156-157).

Hadis 114.
Ka`e Ummi Seleme : ~ula sam Allahovog Poslanika
kako ka`e: ^ovjek kojeg zadesi neka nesre}a pa on nato
ka`e:
= - '- - '- , ----~ -= + , -=
'+-~ -=
INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI RAD@IUN,
ALLAHUMME' D@URNI FI MUSIBETI, VE EHLIF LI
HAJREN MINHA.
(Mi smo Allahovi i mi }emo se Njemu vratiti,
Gospodaru moj nadoknadi mi gubitak u mojoj nesre}i, i
zamjeni mi je ne~im boljim.) Allah }e mu nadoknaditi tu
nesre}u i zamijeniti mu je ne~im boljim.
Ka`e (Ummi Seleme): Kada je umro Ebu Seleme,
kazala sam kao {to mi je naredio Allahov Poslanik s.a.v.s, pa
mi ga je Allah (Ebu Selema) zamijenio boljim, Allahovim
Poslanikom .

55
Hadis 115.
Od nje se isto prenosi da je rekla: U{ao je Allahov
Poslanik kod Ebi Seleme a o~i mu bijahu otvorene, pa mu
ih on zatvori i re~e; Kada du{a napu{ta tijelo prati je
pogled uto neko iz njegove porodice po~e glasno plakati, a
on re~e: Nemojte moliti za sebe ni{ta osim dobro, jer
meleki ka`u AMIN na sve {to izgovorite, a zatim re~e:
Gospodaru moj, oprosti Ebi Selemi, i pove}aj mu dered`u
me|u onima koji su upu}eni, budi mu zastupnik me|u
nasljednicima, oprosti i nama i njemu o Gospodaru svjetova!
U~ini mu kabur prostranim i svijetlim.


O DUGU

Hadis 116.
Prenosi se od Alije ibn Ebi Taliba da mu je do{ao
neki du`nik i rekao mu: Nisam u stanju vratiti dug, pomozi
mi. Alija mu re~e: Nau~i }u te rije~ima kojim me je
podu~io Allahov Poslanik uz pomo} kojih }e{ mo}i vratiti
dug pa makar bio velik koliko jedno brdo: Reci:
`=- -- + =~= = = , ~= =--- --=
~ ALLAHUMME-KFINNI BI HALALIKE AN
HARAMIKE, VE EGNINI BI FADLIKE AMMEN SIVAKE.
(Gospodaru moj, u~ini mi halal dovoljnim od harama, i
podari mi od Tvoga bogastva da ne bih od drugih tra`io.)


O ZA^ARANOSTI

Hadis 117.
Ka`e Ebu Seid El-Hudrijj : Grupa ashaba Allahovog
Poslanika je krenula na putu, na putu su nai{li na jedno
od arapskih plemena, gde od njih zatra`i{e da ih ugoste ali ih
56
oni odbi{e. Za to vrijeme vodu tog plemena ujede zmija,
proba{e raznim stvarima da ga izlije~e ali ne uspije{e, onda
neko od njih predlo`i: Kada bismo pozvali one putnike,
mo`da neko od njih ima kakav lijek. Pozva{e ih i upita{e:
Skupino, na{eg vodu je ujela zmija, poku{asmo raznim
lijekovima ali ne poma`e, ima li neko od vas kakav lijek?
Jedan od ashaba re~e: Tako mi Allaha, ja }u ga izlije~iti, ali
(sjetite se) kada od vas zatra`ismo da nas ugostite, a vi
odbiste, zato ga ne}u izlije~iti, osim ako nam platite. I
dogovori{e se da mu plate nekoliko glava stoke. On ode
bolesnom po~e mu u~iti el-fatihu pljuckaju}i pritom, i ve} se
onda primjeti{e znakovi pobolj{anja, malo zatim po~e hodati,
kao da mu nije bilo ni{ta. Malo zatim dado{e im dogovorenu
nagradu, pa neki predlo`i{e da je podijele, ali onaj koji ga
izlije~i re~e: Nemojte dok ne stignemo Allahovom Poslaniku
pa }emo mu ovo spomenuti (da vidimo {ta }e nam
narijediti da uradimo). Kad stigo{e Allahovom Poslaniku
spomenu{e mu {ta de desilo, pa ih upita: Kako si znao da je
bio op~injen?, a potom re~e: Bili ste u pravu, podijelite
nagradu, a i meni dodjelite dio, pa se nasmija.

Hadis 118.
Allahov Poslanik je Hasanu i Husejnu u~io slede}u
dovu:
-= . ~ ~' '=-~ . ~ ~' - - '~- '~~=
~`
EI'ZU KUMA BI KELIMATIL-LAHIT-TAMMATI
MIN KULLI [EJTANI VE HAMMATI, VE MIN KULLI
AJNIN LAMMETI.
(Utje~em se za vas dvojicu Allahovim savr{enim
rije~ima od svakog {ejtana i zlobnika, i od svakog oka
neprijateljskog.)
Ovu dovu je u~io i Ibrahim Ismailu i Ishaku .

Hadis 119.
57
Prenosi se od Ai{e da je Allahov Poslanik kada
bi mu se neko po`alio na bol ili kakvu ranu stavio prst ovako
(ovdje je prenosioc hadisa Sufjan bin Ujejne stavio ka`iprst
na zemlju, a zatim ga je podigao) i rekao:
'- - '- '-~--~ -~- '-~- - '-- -- - ~-
BISMILLAHI TURBETU ERDINA, BI RIK'ATI
BA'DINA, JU[FA SEKIMUNA, BI IZNI RABBINA.
(U ime Allaha, zemlja na{a, sa pluva~kom nekog od
nas, lije~i bolesnog me|u nama, dozvolom Gospodara na{eg.)

Hadis 120.
Od nje se tako|e prenosi da je Allahov Poslanik
~inio slede}u dovu za nekog iz svoje porodice dr`e}i ga
pritom desnom rukom:
' - + , '- - , ' ~ -- -~ , '-~ `
'-~ ` , '~-~ '- ` '-~
ALLAHUMME RABBEN-NASI, EZHIBIL-BA'SE,
VE[FI ENTE[-[AFI, LA [IFAE ILLA [IFAUKE, [IFAEN
LA JUGADIRU SEKAMEN.
(Gospodaru moj, Gospodaru svijetova, odagnaj bol, i
izlije~i ga jer Ti si onaj koji lije~i, nema lije~enja osim onog
koga Ti izlije~i{, lije~enjem kojim se bolest vi{e ne vra}a.)

Hadis 121.
Prenosi se od Osmana ibn Ebil-Asa da se po`alio
Allahovom Poslaniku za bol koji je osje}ao jo{ od
vremena kada je prihvatio islam, Allahov Poslanik mu
re~e: Stavi ruku na mjestu gde ose}a{ bol, reci tri puta
BISMILLAH i sedam puta:
'= ~= '~ ~ ~ -~ - - =
EUZU BI 'IZZETIL-LAHI VE KUDRETIHI MIN
[ERRI MA ED@IDU VE UHAZIRU.
(Utje~em se Allahovom veli~inom i mo}i, od zla ove
bolesti koju osje}am i od koje strahujem).
58Hadis 122.
Prenosi se od Allahova Poslanika da je
rekao:Ko posjeti bolesnika, koji nije na umiranju i tu sedam
puta prou~i:
~ -= - ' , =--~- -=
ES'ELULLAHEL-AZIM, RABBEL-AR[IL-AZIM, EN
JE[FIK.
(Molim Uzvi{enog Allaha, Gospodara Ar{a uzvi{enog
da te izlije~i.), Allah }e ga izlije~iti.


O ULASKU U GROBLJE

Hadis 123.
Allahov Poslanik je u~io ashabe da kad idu na
groblje ka`u:
' - - ~ ~ ~ - - ~ ~ ~ ' - ~ . - = ' ~
- ' ' - '~ - - =' - ' ~
ESSELAMU ALEJKUM EHLED-DIJARI MINEL-
MU'MININE VEL-MUSLIMIN, VE INNA IN[A'ALLAHU
BIKUM LAHIKUN, NES'ELUL-LAHE LENA VE LEKUM
ELAFIJETE.
(Mir Allahov s vama, vjernici i muslimani, i mi }emo
se ako Allah da, vama pridru`iti, molimo oprost od Allaha za
nas i vas).
DOVA ZA KI[U

Hadis 124.
59
Prenosi se od D`abira bin Abdullaha da je rekao:
Do{li su Allahovom Poslaniku `ale}i se (na su{u), pa on
izu~i slede}e:
' =' = ' - - = ' ' - ' - ~ ' -- ~ ' `- ~ ' `- = ' - -~ +
. =' - = ALLAHUMME-SKINA GAJSEN MUGISEN,
MERIAN, MERI'AN, NAFI'AN, GAJRE DARRIN,
'AD@ILEN, GAJRE AD@ILIN.
(Gospodaru moj po{alji nam obilnu ki{u, lahku (sitnu),
rodnu, korisnu a ne {tetnu, u bliskoj a ne dalekoj
budu}nosti.), malo zatim je pala ki{a.

Hadis 125.
Prenosi se od Ai{e da je rekla: Po`alio se narod
Allahovom Poslaniku o nedostatku ki{e, pa on naredi da
mu se donese mimber koji postavi{e u d`amiji, zatim je
zakazao dan kada }e se okupiti, a toga dana grija{e sunce, on
se pope na mimberu, zahvali se Allahu a zatim re~e: @alili
ste se su{i i nedostatku ki{e, a Allah vam poru~uje da ga za
to molite, pa }e vam se odazvati. zatim re~e:
' - ~ - = ~ - = ~= - ~ ' ~~ =
' -- + ~- - ' ~ . - - ' = - - -- '
. = -- ' -- = - - - _ ' =' - ' - - - ' ~
- =
ELHAMDULILLAHI RABBIL-ALEMIN ER-
RAHMANIR-RAHIM MALIKI JEVMID-DIN. LA ILAHE
ILLALLAH, JEF'ALU MA JURID, ALLAHUMME ENTE
ALLAH LA ILAHE ILLA ENTE, ENTEL-GANIJJU, VE
NAHNUL-FUKARAU, ENZIL ALEJNAL-GAJSE, VED@'AL
MA ENZELTE LENA KUVVETEN VE BELAGAN ILA
HIN.
(Hvala, Allahu Gospodaru svijetova, Milostivom
Samilosnom. Nema drugog boga osim Allaha, On radi ono
{to On ho}e, Gospodaru moj, Ti si Allah, osim Tebe, nema
drugog boga, Ti si bogat, a mi smo siroma{ni, po{alji nam
60
ki{u, i u~ini nam je snagom i koritom du`e vrijemena.), zatim
je podigao ruke (ka nebu) toliko da mu se bjelina pazuha
vidjela, okrenu le|a narodu, (okrenuo se prema kibli),
prebacio je ogrta~, a ruke su mu i dalje bile uzdignute, zatim
se okrenu narodu, si|e sa mimbera i klanja dva rekjata
namaza, zato vrijeme Allah je poslao oblake pa je po~elo
grmjeti i sjevati, i Allahovom voljom pade ki{a, i nije stigao
do svoje d`amije, a ve} su potoci vode tekli, kada vidje kako
narod tr~i ka strjehama sakriti se od ki{e nasmija se tako da
su mu se vidjeli umnjaci, i re~e: Svjedo~im da je Allah
Svemogu}, i da sam ja rob Allahov i Njegov Poslanik.

O VJETRU

Hadis 126.
Rekao je Allahov Poslanik : Vjetar je jedno od
Allahovih stvorenja, dolazi kao milost, ili kao kazna, kada
pu{e vjetar nemojte ga psovati, ve} tra`ite od Allaha njegovo
dobro, i uti~ite se od njegova zla.

Hadis 127.
Kada bi puhao vjetar Allahov Poslanik bi rekao:
'-= ='~ - + , '+- '~ -= , -~ '~ -=
- , ' ~ ~ =- = , '+- '~ ~ , - -~ '~ ~
ALLAHUMME INNI ES'ELUKE HAJREHA, VE HAJRE
MA FIHA, VE HAJRE MA URSILTE BIHI, VE EUZU
BIKE MIN [ERRIHA, VE [ERRI MA FIHA, VE [ERRI
MA URSILTE BIHI.
(Gospodaru moj, ja Te molim za njegovo dobro, dobro
koje on donosi, i dobro koje je s njim poslato, a utje~em Ti
se od njegove {tete, {tete koju on donosi, i {tete koja je s
njime poslata.)

Hadis 128.
61
Kada bi Allahov Poslanik video oblake na horizontu
ostavio bi posao pa ~ak i ako je klanjao, a zatim bi rekao:
' ~ ~ =- = - +
ALLAHUMME INNI EUZU BIKE MIN [ERRIHA
Gospodaru moj utje~em Ti se od njegove {tete, a
ukoliko bi pala ki{a rekao bi:
'--- '- -- +
ALLAHUMME SAJJIBEN HENIEN
Gospodaru moj, neka bude obilna i prijatna.[TA SE KA@E KADA GRMI

Hadis 129.
Kada bi grmjelo Abdullah bin Zubejr bi prestao sa
govorom i rekao bi:
-~~=- ~= _ -~- ~ '=-~ , ---= ~ -`~
SUBHANEL-LEZI JUSEBBIHUR-RA'DE BI HAMDIHI,
VEL-MELAIKETU BI HIFETIHI.
(Slava Allahu, zahvaljuju}i kojem grom Ga hvali, i
meleki, od straha prema Njemu.)


[TA SE KA@E KADA PADA KI[A

Hadis 130.
Prenosi se od Zejd ibn Halida el-D`uhejnija da je
rekao: Klanjao nam je Allahov Poslanik sabah na
Hudejbiji -malo prije jutra- kada je zavr{io, okrenuo se
d`emaatu i upitao ih: Znate li {ta je rekao va{ Gospodar?
Allah i Njegov Poslanik to najbolje znaju odgovori{e, a on
nastavi: Ka`e: Neki od mojih robova postado{e vjernici, a
neki postado{e nevjernici, onaj koji ka`e: pala nam je ki{a
zahvaljuju}i Allahu i Njegovoj milosti, taj vjeruje u Mene, a
62
ne vjeruje u zvjezde, dok onaj koji ka`e: pala nam je ki{a
zahvaljuju}i ovoj ili onoj zvjezdi, taj ne vjeruje u Mene ve} u
zvjezde.
Hadis 131.
Ka`e Enes : U{ao je neki ~ovjek u d`amiju na dan
d`ume, dok je Allahov Poslanik dr`ao hutbu, i rekao: O
Allahov Poslani~e, propado{e nam imanja i posjeko{e se
putjevi, zamoli Allaha da nam po{alje ki{u, onda Allahov
Poslanik podi`e ruke i re~e: Gospodaru moj, po{alji nam
ki{u, Gospodaru moj, po{alji nam ki{u.
Ka`e Enes: Tako mi Allaha nije bilo na nebu oblaka ni
obla~ka, a me|u nama i brda Sela' nema nikakve ku}e niti
gradevine, pa su s te strane do{li oblaci koji se ra{iri{e po
~itavom nebu, i onda po~e ki{iti, i nismo tako mi Allaha
vidjeli sunce ~itavu nedelju, slede}e d`ume onaj isti ~ovjek
u|e u d`amiji dok je Allahov Poslanik dr`ao hutbu i re~e:
O Allahov Poslani~e, propado{e nam imanja i presjeko{e se
putjevi, zamoli Allaha da zaustavi ki{u, onda Allahov
Poslanik podi`e ruke i re~e:
Bo`e na{, vrati je (ki{u) planinama, bregovima i
bre`uljcima
Uto je prestala ki{a i iza{li smo hodati po suncu.


KADA VIDIMO MLA\AK

Hadis 132.
Kada bi video mla|ak Allahov Poslanik bi rekao:
' ~ ' ~' ~ ' ~- ' ~ '' - ' -- = + -
-- - = - ' ~ - - , = - ' - -
63
ALLAHU EKBER, ALLAHUMME EHILLEHU
ALEJNA BIL-EMNI VEL-IMAN, VES-SELAMETI VEL-
ISLAM, VET-TEVFIKI LIMA TUHIBBU VE TERDA,
RABBUNA VE RABBUKEL-LAH.
(Allah je velik, Gospodaru moj neka nam mla|ak do|e
sa sigurno{}u i imanom, mirom i islamom, i dobrobiti koju Ti
ho}e{ i s kojom si Ti zadovoljan, moj i tvoj (mla|a~e)
gospodar je Allah.)


O PUTOVANJU

Hadis 133.
Prenosi se od Allahova poslanika da je rekao: Ko
ho}e putovati neka ka`e onima koje ostavlja:
- _--- ` ~ - =-~
ESTEVDIUKUMULLAHE EL- LEZI LA TEDIU
VEDAIUHU
(Ostavljam vas u amanet Allahu, koji najbolje ~uva
povjerene stvari.)

Hadis 134.
Prenosi se da je Allahov Poslanik rekao: Zaista
kada se ne{to ostavi Allahu u amanet On to i sa~uva.

Hadis 135.
Ka`e Salim: Ibn Umer je rekao nekom ~ovjeku koji
je hteo putovati: Pribli`i se da se pozdravim s tobom kao {to
je to radio Allahov Poslanik s nama, pa mu re~e:
=~= --= =--'~ =-- - -~
ESTEVDIULLAHE DINEKE VE EMANETEKE VE
HAVATIME AMELIK
(Ostavljam u amanet Allahu, tvoju vjeru, sigurnost i
svr{etke tvojih poslova.)
64
U drugoj varijanti stoji da je u ovakvim slu~ajevima
Allahov Poslanik uzimao putnika za ruku i nije mu je pu{tao
dok je on sam ne bi povukao, a onda bi rekao (gore
navedenu) dovu.

Hadis 136.
Do{ao je neki ~ovjek Allahovom Poslaniku i rekao:
O Allahov Poslani~e, ja ho}u na put, pa me otpremi. Allahov
Poslanik re~e: Allah te opskrbio bogobojazno{}u. ~ovjek
je rekao: Daj mi jo{. Neka ti oprosti grijehe dodade mu,
~ovjek opet re~e: Daj mi jo{. Allahov Poslanik re~e: I
neka ti olak{a svako dobro gdje god se nalazio.

Hadis 137.
Ebu Hurejre prenosi da je neki ~ovjek rekao: O
Allahov Poslani~e, ho}u putovati pa me posavjetuj. na to mu
Allahov Poslanik re~e: Dr`i se bogo-bojaznosti, i tekbir
donosi na svakom bre`uljku. Kada je ~ovjek oti{ao dodao je:
Gospodaru moj, skrati mu put i olak{aj mu ga.


[TA SE KA@E KADA SE ZAJA[E @IVOTINJA
(ILI PREVOZNO SREDSTVO)

Hadis 138.
Ka`e Ali ibn Rebia': Video sam kada su donijeli Ali
ibn Ebi Talibu jahalicu, stavio je nogu na nju i rekao
BISMILLAH a kada se popeo na nju ELHAMDULILLAH i
dodao je:
' -- ' - ---~ ' - '~ ~ '- =~ ~ '=-~
---~
SUBHANEL-LEZI SEHHARE LENA HAZA VE MA
KUNNA LEHU MUKRENINE VE INNA ILA RABBINA
LE MUNKALIBUN
65
(Hvaljen neka je Onaj koji je dao da nam one slu`e,
mi to sami ne bismo mogli posti}i, i mi }emo se sigurno
Gospodaru svome vratiti.)
(az-Zuhruf:13).
Zatim je tri put rekao ELHAMDU LILLAH i tri puta
ALLAHU EKBER i jo{ je dodao:
~-- -~= - + =-'=-~ , -=' , - ~ -- ` -'
-- `
SUBHANEKE ALLAHUMME INNI ZALEMTU
NEFSI, FEGFIRLI, FE INNEHU LA JEGFIRUZ-ZUNUBE
ILLA ENTE
( Slava Tebi Gospodaru moj, zaista sam ja sebi
nepravdu u~inio, oprosti mi, jer osim Tebe niko grijehe ne
opra{ta.),zatim se nasmijao, pa su ga upitali: O vo|o
pravovjernih, zbog ~ega si se nasmijao? On odgovori: Video
sam Allahovog Poslanika kako je uradio kao {to sam ja sad
uradio, i na kraju se nasmijao, pa sam ga upitao: O Allahov
Poslani~e, zbog ~ega si se nasmijao? On mi odgovori: Zaista
Uzvi{eni Allah slava Njemu, voli kada Njegov rob ka`e:
Gospodaru moj, oprosti mi grijehe, znaju}i da osim Allaha
niko drugi ne opra{ta.

Hadis 139.
Kada bi zajahao svoju devu da krene na put Allahov
Poslanik bi tri puta rekao ALLAHU EKBER, a zatim bi
rekao:
---~ ' - '~ ~ '- =~ ~ '=-~ '-- ' -
---~
SUBHANEL-LEZI SEHHARE LENA HAZA VE MA
KUNNA LEHU MUKRENINE VE INNA ILA RABBINA
LE MUNKALIBUN
' ~ . ~ ~ - - - ~ ' - - ~ = '~ - ' - +
- - ~ ' -- = + _ - - -- + - ~ - ' - = = ~ '
~ = - = - + . ' -- = - ~ - =' -
. ' ' ~ - -- ~ ~ =- ~ -' - ~ ' `=
66
ALLAHUMME INNA NES'ELUKE FI SEFERINA
HAZAL-BIRRE VETTEKVA, VE MINEL-AMELI MA
TERDA, ALLAHUMME HEVVIN ALEJNA SEFERENA
HAZA, VETVI ANNA BU'DEHU, ENTES-SAHIBU FIS-
SEFERI, VEL-HALIFETU FIL-EHLI, ALLAHUMME INNI
EUZU BIKE MIN VE'SAIS-SEFERI, VE KEABETIL-
MENZARI, VE SUIL-MUNKALEBI FIL-MALI VEL-EHLI
(Hvaljen neka je Onaj, koji nam je ovo pot~inio, mi to
sami ne bismo mogli posti}i, i mi }emo se sigurno Gospodaru
svome vratiti.
Zuhruf: 13, 14
Gospodaru na{, molimo Te na ovom na{em putovanju
za dobro~instvo i bogobojaznost, i za djela s kojima }e{ Ti
biti zadovoljan. Gospodaru na{, olak{aj nam ovo putovanje i
skrati nam njegovu razdaljinu. Gospodaru na{, Ti si saputnik
na putu i zastupnik u porodici. Gospodaru na{, utje~em Ti se
od pote{ko}a na putu, od tu`nih prizora i ru`na povratka u
imetku i porodici.)
A kada bi se vratio izgovorio bi ove iste rije~i i dodao:
--' , --'- , ~-'= , ~~'= '- -
AIBUN, TAIBUN, 'ABIDUN, LI RABBINA
HAMIDUN (Vra}amo se tevbu ~ine}i, robuju}i i zahvaljuju}i
Gospodaru na{em.)

Hadis 140.
U drugoj predaji stoji: Allahov Poslanik i njegovi
ashabi, kada bi se na uzvi{icu popeli, izgovarali bi ALLAHU
EKBER, a kada bi se u dolinu spustili izgovarali bi
SUBHANALLAH.


KADA @ELIMO U]I U NEKO MJESTO (GRAD)

Hadis 141.
Prenosi se od Suhejba da je Allahov Poslanik
uvijek kada bi vidjeo mjesto u koje je hteo u}i rekao:
67
--` - '~ _-~ ~~ +
'~ '- - '~ -='-~ '~ _-~
'+- '~ -= '+ -= -- -~ -= ='~ -
'~ ~ '+ ~ '~ ~ =- = '+-
ALLAHUMME RABBES-SEMAVATIS-SEBI' VE
MA EZLELNE, VE RABBEL-ERDAJNIS-SEBI' VE MA
EKLELNE, VE RABBE[-[EJATINI VE MA EDLELNE, VE
RABBER-RIJAHI VE MA ZEREJNE, ES'ELUKE HAJRE
HAZIHIL-KARJETI, VE HAJRE EHLIHA, VE HAJRE MA
FIHA, VE EUZU BIKE MIN [ERRIHA, VE [ERRI
EHLIHA, VE [ERRI MA FIHA.
( Gospodaru moj, Gospodaru sedam nebesa i onog {to
one pokrivaju, Gospodaru sedam zemalja i onog {to one nose
(dr`e), Gospodaru {ejtana i onog {to su u zabludu dovjeli
({ejtani), Gospodaru vjetrova i onog {to su oni posijali, molim
Te za dobro ovog mjesta i za dobro stanovnika ovoga mjesta
i za dobro svega {to je u njemu, a utje~em Ti se od
njegovog zla, zla njegovih me{tana i zla koje se u njemu
nalazi)

[TA SE KA@E KAD SE DO\E U NEKO MJESTO

Hadis 142.
Rekao je Allahov Poslanik : Ko stigne u neko
mjesto pa rekne:
= '~ ~ ~ ' ~' - - '~- =
EUZU BI KELIMATILLAHIT-TAMMATI MIN
[ERRI MA HALEK
(Utje~em se Allahovim savr{enim rije~ima od zla kojeg
je stvorio.) ne}e mu ni{ta na{koditi sve dok ne ode iz tog
mjesta


O JELU I PI]U

68
Uzvi{eni Allah je rekao:
O vjernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili i
budite Allahu zahvalni, ta vi se samo Njemu klanjate.
(al-Bekara:172).

Hadis 143.
Rekao je Allahov Poslanik : Mladi}u, reci
BISMILLAH, jedi desnom rukom, i jedi pred sobom.

Hadis 144.
Rekao je Allahov Poslanik : Kada jedete spomenite
Allahovo ime na po~etku, a ako zaboravite recite kada se
setite:
- ~- , -=
BISMILLAH EVVELEHU VE AHIREHU
(U ime Allaha na po~etku i na kraju ovoga (jela)).Hadis 145.
Prenosi se od Ebu Hurejre : Nikada Allahov Poslanik
nije hranu pokudio, ako bi mu se dopala jeo bi, a ako ne
bi, ostavio bi je.

Hadis 146.
Prenosi se od Vah{ijja da su ashabi rekli Allahovom
Poslaniku : O Allahov Poslani~e, mi jedemo ali se ne
najedemo? Mo`da jedete pojedina~no? upita ih on, da
odgovori{e ashabi, na to Allahov Poslanik re~e: Jedite
zajedno i spomenite Allahovo ime, pa }e vam hrana biti
bereketna.

Hadis 147.
69
Rekao je Allahov Poslanik : Zaista je Allah
zadovoljan svojim robom koji posle jela i pi}a zahvali za to
jelo i pi}e.

Hadis 148.
Rekao je Allahov Poslanik : Ko nakon jela ka`e:
~ -~= ~ -~~= , -~ = -= ~ --
` ELHAMDU LILLAHIL-LEZI ETA'MENI HAZA, VE
REZEKANIHI MIN GAJRI HAVLIN MINNI VE LA
KUVVETI.
(Hvala Allahu koji me je nahranio i opskrbio bez
ikakvog mog truda i snage.) bi}e mu opro{teni ranije u~injeni
(mali) grijesi.

Hadis 149.
Prenosi se od nekog ~ovjeka koji je poslu`ivao
Allahovog Poslanika da ga ~uo kad su mu prinijeli hranu
da ka`e BISMILLAH, a kada se udaljio od nje rekao je:
-~= + , ---~ , ---= , --- , --~ ,
---= , --== '~ = ~~= =
ALLAHUMME ET'AMTE, VE ESKAJTE, VE
EGNEJTE, VE EKNEJTE, VE HEDEJTE, VE AHJEJTE, FE
LEKEL-HAMDU ALA MA A'TAJTE.
( Gospodaru moj, nahranio si, napojio, pomogao,
uzadovoljio, uputio na pravi put i zemlju plodnom u~inio, pa
neka Ti je hvala za sve {to si dao )

Hadis 150.
Kada se dizala sofra Allahov Poslanik bi rekao:
'- -= -` -~~= ` -~ -= - ''-~
'- - -= _--~~ ` ~
ELHAMDU LILLAHI KESIREN, TAJJIBEN,
MUBAREKEN FIHI, GAJRE MEKFIJJIN, VE LA
70
MUVEDDE'IN, VE LA MUSTEGNEJEN ANHU
RABBUNA.
(Hvala Allahu neizmjerno, skru{eno i blagoslovljeno,
On ni o kome nije ovisan a sve je o Njemu ovisno).


O PO^A[]IVANJU GOSTA

Hadis 151.
Spominje se da je Abdullah ibn Busr rekao: Do{ao je
Allahov Poslanik kod mog oca pa mu prinijesmo hrane i
Vetabe (jelo napravljeno od datula, sira i masla), pa je jeo od
toga, zatim mu prinije{e datule, koje je isto tako jeo
ostavljaju}i pritom ko{pice me|u prstima, me|u srednjim i
ka`iprstom, zatim mu donije{e pi}e pa ga je popio, zatim ga
je pri~astio onaj s njegove desne strane, onda mu moj otac
re~e hvataju}i pritom uzde njegove deve: Moli Allaha za nas,
Allahov Poslanik re~e:
+- '~- + '- + , + -= , +~=
ALLAHUMME BARIK LEHUM FI MA REZEK-TEHUM,
VEGFIR LEHUM, VERHAMHUM.
(Gospodaru moj, blagoslovi im obskrbu njihovu, oprosti
im, i smiluj im se.)

Hadis 152.
Prenosi se od Enesa da je Allahov Poslanik do{ao
Sa'du bin Ubadeu , koji mu prinese hleba i ulja, Allahov
Poslanik je to jeo i na kraju je rekao:
~-' - ~-= = , -` ~'= . , -= - -
-`~
EFTARE 'INDEKUM ESSAIMUN, VE EKELE
TAAMEKUMUL-EBRAR, VE SALLET ALEJKUMUL-
MELAIKEH.
71
(Iftarili se kod vas posta~i, i nahranili se pobo`ni, i
meleki vas blagosiljali.)


O SELAMU (ISLAMSKOM POZDRAVU)

Hadis 153.
Prenosi se od Abdullaha bin Amra da je neki ~ovjek
upitao Allahovog Poslanika o tome koji je vid islama
najbolji, na to Allahov Poslanik re~e: Da nahrani{
gladnog i da nazove{ selam onome koga poznaje{ i koga ne
poznaje{.

Hadis 154.
Rekao je Allahov Poslanik : Ne}ete u}i u d`ennet
dok ne budete vjerovali, a ne}ete vjerovati dok se ne budete
me|usobno voljeli. Ho}ete li da vas uputim na jednu stvar pa
da se me|usobno volite: {irite selam me|u sobom.

Hadis 155.
Prenosi se od Ammara ibn Jasira da je rekao: Ko ima
slede}a tri svojstva on je pravi vjernik: Pravednost, prema
samome sebi, {irenje selama me|u ostalim narodom,
udjeljivanje drugima a njemu samom je potrebno.

Hadis 156.
Ka`e 'Imran bin Husajn : Do{ao je neki ~ovjek
Allahovom Poslaniku i re~e mu: ESSELAM ALEJKUM,
on mu povrati selam i kad ovaj sjede re~e: Deset, uto do|e
drugi koji re~e: ESSELAMU ALEJKUM VE
RAHMETULLAH, on mu povrati selam a kad sjede re~e:
Dvadeset, tada do|e i tre}i koji re~e: ESSELAMU
ALEJKUM VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU,
Allahov Poslanik mu povrati selam i kad ovaj sjede re~e:
Trideset.
72

Hadis 157.
Rekao je Allahov Poslanik : Najodabraniji ~ovjek
kod Allaha je onaj koji ljudima prvi naziva selam.

Hadis 158.
Prenosi se od Allahova Poslanika da je rekao:
Dovoljno je kada jedan od grupe prolaznika nazove selam, i
dovoljno je kada jedan od grupe koja sjedi, da odvrati
selam.

Hadis 159.
Ka`e Enes : Pro{ao je Allahov Poslanik pored
djece koja su se igrala, pa im nazva selam.

Hadis 160.
Rekao je Allahov Poslanik : Kada neko od vas
prispje u sijelo neka selam nazove, a kada bude htio i}i neka
opet selam nazove, jer prvi nije pre~i od poslednjeg.


O KIHANJU I ZIJEVANJU

Hadis 161.
Prenosi se da je Allahov Poslanik rekao: Allah voli
kihanje a ne voli zijevanje, pa kada neko od vas kihne i
zahvali se Allahu Uzvi{enom, du`an je svaki musliman koji
ga je ~uo da mu nazdravi sa JERHAMUKELLAH. [to se
zijevanja ti~e ono je od {ejtana, pa kada se nekom bude
zijevalo neka se suzdr`i koliko god mo`e, jer kad neko zijeva
{ejtan mu se smije.

Hadis 162.
73
Prenosi se od Allahova Poslanika da je rekao:
Kada neko od vas kihne neka ka`e ELHAMDU LILLAH, a
njegov brat neka mu nazdravi sa JERHAMUKELLAH (Allah
ti se smilovao), a kad mu on nazdravi neka mu ka`e
JEHDIKUMULLAH VE JUSLIH BALEKUM (Allah vas
uputio na pravom putu i popravio va{e stanje).
U drugoj predaji stoji: ELHAMDU LILLAH ALA
KULLI HAL (Hvala Allahu na svako stanje).

Hadis 163.
Rekao je Allahov Poslanik : Kada neko od vas
kihne i zahvali Allahu vi mu nazdravite sa
JERHAMUKELLAH, a ako se ne zahvali Allahu nemojte mu
ni vi nazdraviti.


O BRAKU

Hadis 164.
Rekao je Abdullah bin Mes'ud : Podu~avao nas je
Allahov Poslanik dovom za razne potrebe koja glasi:
~ ~ ' - - - - -~ - -- -~ - - ~ ~= - ~~ =
' - - ~ ~ ' - ~ -- . - - ~ . - ~ ' - ~+ - ~ ' - ' ~=
~+~ =- ~ ' - ~= ' ' ~ +~ ' '
~ - ~- = ~ ~ = ~
ELHAMDU LILLAH (NAHMEDUHU) VE
NESTEI'NUHU, VE NESTEGFIRUHU, VE NEUZU
BILLAHI MIN [URURI ENFUSINA, VE MIN SEJJIATI
EA'MALINA, MEN JEHDIHUL-LAHU FE LA MUDILLE
LEHU, VE MEN JUDLIL FELA HADIJE LEHU, VE
E[HEDU EN LA ILAHE ILLALLAH VAHDEHU LA
[ERIKE LEHU, VE E[HEDU ENNE MUHAMMEDEN
'ABDUHU VE RESULUH.
74
(Hvala Allahu, (zahvaljujemo mu), od Njega pomo}
tra`imo, molimo Ga da nam grijehe oprosti, utje~emo se
Allahu od zla nas samih, i lo{ih djela na{ih. Koga Allah uputi
niko ga ne mo`e zavesti, a koga On u zabludi ostavi niko ga
ne mo`e uputiti. Svjedo~im da nema boga osim Allaha
Jedinog koji druga nema, i svjedo~im da je Muhammed
Njegov rob i poslanik.)
O ljudi bojte se Gospodara svoga koji vas od jednog
stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje
mnoge mu{karce i `ene rasijao, i Allaha se bojte s imenom
~ijim jedni druge molite i rodbinske veze ne kidajte, jer
Allah, zaista stalno nad vama bdi.
(an-Nisa:1),
O vjernici bojte se Allaha onako kako se treba bojati i
umirite samo kao muslimani.
(Ali'Imran:102),
O vjernici bojte se Allaha i govorite samo istinu, On }e
vas za va{a dobra djela nagraditi i grijehe vam va{e oprostiti,
a onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao,
posti}i }e ono {to bude `elio.
(Ahzab:70-71).

Hadis 165.
Allahov Poslanik je u dovi, onome koji se `enio,
u~io:
- = - ' , =-= '- , -= '~--- _~=
BAREKELLAHU LEKE, VE BAREKE ALEJKE, VE
D@EMEA' BEJNEKUMA FI HAJRI.
( Allah te blagoslovio, i blagoslovio nju tebi, i sastavio
vas u svakom dobru ).

Hadis 166.
Prenosi se od Allahova Poslanika da je rekao:
Kada se neko od vas `eni neka ka`e:
75
'-= ='~ - + , +-= '+--= '~ -= , =
-= '+--= '~ ~ ' ~ ~ =-
ALLAHUMME INNI ES'ELUKE HAJREHA, VE
HAJRE MA D@EBELTEHA ALEJHI, VE EUZU BIKE MIN
[ERRIHA VE [ERRI MA D@EBEL-TEHA ALEJHI.
(Gospodaru moj, ja Te molim za njeno dobro, za dobro
koje si dao s njom, a utje~em Ti se od njenog zla i zla kojeg
si dao sa njom.)

Hadis 167.
Prenosi se od Allahova Poslanika da je rekao: Da
neko od vas, kada ho}e da ima odnos sa `enom ka`e:
- ~- , '=- ~ '-- -= + , '-- '~ '=- ~ - -=
BISMILLAH ALLAHUMME D@ENNIBNA[-[EJTANE, VE
D@ENNIBI[-[EJTANE MA REZAKTENA.
(U ime Allaha, Gospodaru moj, sa~uvaj nas od {ejtana,
i sa~uvaj od {ejtana ono {to nam da{.), i ukoliko bi im tada
bilo propisano dijete {ejtan mu ne bi mogao nauditi.


O NOVORO\EN^ETU

Hadis 168.
Ka`e Ebu Rafi' : Video sam Allahovog Poslanika
kako u~i ezan u uho Hasan ibn Alija kada ga je rodila Fatima
.

Hadis 169.
Ka`e Ai{a : Donosili su Allahovom Poslaniku
novoro|en~e pa im je molio za bereket, zatim bi uzeo datulu
i trljao mu nepca.

Hadis 170.
76
Prenosi Umer bin [ua'jb od svog oca, od njegovog
djeda koji prenosi od Allahovog Poslanika da je naredio
da se novoro|en~etu da ime sedmoga dana, da se zakolje
kurban i da mu se obrije glava.

Hadis 171.
Allahov Poslanik je dao ime svom djetetu Ibrahimu,
i Ibrahimu bin Ebi Musau, i Abdullahu bin Ebi Talhi, i
Munzer ibn Ebi Usejdu odmah posle njihovog ro|enja.

Hadis 172.
Najdra`a va{a imena Allahu su: Abdullah i
Abdurrahman.

Hadis 173.
Dodato je u drugom hadisu: Najljep{a su: Haris i
Hemam, a najgora: Harb i Murre.

Hadis 174.
Allahov Poslanik je mijenjao onim ashabima koji su
imali ru`na imena u lijepa, pa se tako Zejneb zvala Berra, a
re~eno je za nju da ona ~isti svoju du{u, pa je zato nazvao
Zejneb, i nije volio da neko ka`e iza{ao je od Berre. Pitao je
nekog ~ovjeka: Kako se zove{, on odgovori: Hazen, Od
sada }e{ se zvati Sehl re~e mu Allahov Poslanik . Tako|e
je promenio ime Asije u D`emila, a jednom ~ovjeku koji se
zvao Esrem dao mu je ime Zur'a, osim toga promenio je i
nazive nekih mjesta kao Afreh u Hadireh.


O KUKURIKANJU PIJETLA I REVANJU MAGARCA

Hadis 175.
77
Prenosi se od Allahova Poslanika da je rekao:
Kada ~ujete revanje magarca, zatra`ite uto~i{te kod Allaha
od {ejtana, jer on tada vidi {ejtana, a kada ~ujete kukurikanje
pijetlova molite Allaha da vam da od Njegovih dobara, jer
oni tada vide meleka.

Hadis 176.
Rekao je Allahov Poslanik : Kada ~ujete zavijanje
pasa, i revanje magarca zatra`ite uto~i{te kod Allaha od njih,
jer oni vide ne{to {to vi ne vidite.


O MED@LISIMA (SIJELIMA)

Hadis 177.
Rekao je Allahov Poslanik : Ko bude sjedio na
nekom sijelu na kome je puno pri~ao i galamio, pa na kraju
prije nego ustane iz sijela ka`e:
~~=- + =-'=-~ , -- ` ` ~+~ , --~
=- -
SUBHANEKE ALLAHUMME VE BI HAMDIKE,
E[HEDU EN LA ILAHE ILLA ENTE, ESTEGFIRUKE VE
ETUBU ILEJKE
(( Slava Tebi Gospodaru moj neka Ti je svaka hvala,
svjedo~im da nema boga osim Tebe, tra`im oprost za grijehe
svoje I Tebi se kajem). Allah }e mu oprostiti grijehe u~injene
na tom sijelu.

Hadis 178.
U drugoj verziji stoji: Ukoliko je bio na lijepom sijelu,
ra~una}e mu se kao dova, a ako bude na kakvom sumljivom
sijelu bi}e mu to kao otkup (grijehova).

Hadis 179.
78
Rekao je Allahov Poslanik : Oni koji ustanu sa
kakvog sijela ne spominju}i pritom Allahovo ime, ustaju
kao le{ine uginulog magarca, i to }e za njih biti propast.

Hadis 180.
Prenosi se od Ibn Umera da je rekao: Rijetko bi
Allahov Poslanik ostavljao da prou~i ove dove prisutnim
prije ustajanja sa kakvog sijela:
=- -' ~ - - ' - -- - = - ' ~ = - -~ = ~ ' - ~ +
- - ~ = - - = - ' - - - ' ~ = - =' = ~ ' -- = - + - ' ~ -
' - -- -= ' ~ ' - - ' - ' -- ' - =' ~~ ' - ' - - ~ ' -- ~ ' -- - ~
_ = ' - -- ' - ~ = ~ _ = ' - ' ` . = ' - ~ =
-- - ~ . = - ' ' - ' = ~ ' - ~ - ' -- ~ . = - ' ' - -- ' - -
' - ~ = - ' ~ ' -- = = ~ - ' ' - ~ = _ - ~ '
ALLAHUMMEKSIM, LENA MIN HA[JE-TIKE MA
TEHULU BIHI BEJNENA VE BEJNE MEASIJETIKE, VE
MIN TAA'TIKE MA TUBEL-LIGUNA BIHI
D@ENNETEKE, VE MINEL-JEKINI MA TUHEVVINU
BIHI ALEJNA MESAIBED-DUNJA, ALLAHUMME
METI'NA BI ESMAI'NA, VE EBSARINA, VE KUVVETINA
MA AHJEJ-TENA, VED@'ALHUL-VARISE MINNA,
VED@'AL SE'RENA ALA MEN ZALEMENA, VEN SURNA
ALA MEN ADANA, VE LA TED@'AL MUSI-BETENA FI
DININA, VE LA TED@'ALID-DUNJA EKBERE HEMMINA,
VE LA MEBLEGA 'ILMINA, VE LA TUSELLIT ALEJNA
MEN LA JER-HAMUNA.
( Gospodaru moj, podijeli nam od straha Tvojega, koji
}e se isprije~iti me|u nama i grijehovima prema Tebi, i od
pokornosti Tvoje s kojom }emo u d`ennet dosti}i, i ~vrsto
vjerovanje koje }e nam olak{ati da izd`imo ovosvjetske
nepogode, Gospodaru na{, daj nam da se nasla|ujemo na{im
sluhom, vidom i snagom koju si nam podario, u~ini je
zdravom (do kraja `ivota), osveti na{u daj onima koji su
nepravdu nad nama u~inili, pomozi nam protiv neprijatelja
79
na{ih, i nemoj nas isku{avati u vjeri na{oj, i nemoj u~initi da
nam ovaj svijet bude najve}a briga, niti da nam bude stjepen
na{ega znanja, i nemoj nam dati vladara koji ne}e biti
milostiv prema nama)


O LJUTNJI

Uzvi{eni Allah je rekao:
A kad {ejtan poku{a da te na zle misli navede ti
zatra`i uto~i{te u Allaha, jer On uistinu sve ~uje i sve zna.

Hadis 181.
Ka`e Sulejman bin Sured: Sjedio sam sa Allahovim
Poslanikom , a pored nas bijahu dva ~ovjeka koji vrije|ahu
jedan drugog, jednom od njih je pocrvenilo lice i bio je
napet, tada mi Allahov Poslanik re~e: Zaista znam rije~
koju ako je izgovori pro}i }e ga ljutnja, ako ka`e:
-= '=- ~ ~ -'- =
EUZU BILLAHI MINE[-[EJTANIR-RAD@IM
(Utje~em se Allahu od prokletog {ejtana), pro}i }e ga
ljutnja.


KADA VIDIMO NEKOG KO SE ISKU[AVA

Hadis 182.
Prenosi se od Allahova Poslanika da je rekao:
Ko ka`e kada vidi nekog ko je na isku{enju:
- `-- ' ~~ -''= ~ - ~~= , -` = - - ~~
.---- =
ELHAMDU LILLAHIL-LEZI AFANI MIMMA
IBTELAKE BIHI, VE FEDDALENI ALA KESIRIN
MIMMEN HALEKA TEFDILA
80
(Hvala Allahu, koji me je sa~uvao od onoga ~ime tebe
isku{ava, i koji mi je dao prednost nad ostalim stvorenjima),
bi}e spa{en takvog isku{enja.


O ULASKU U ^AR[IJU

Hadis 183.
Rekao je Allahov Poslanik : Ko ka`e kada u|e u
~ar{iju:
=-~ ` -~= - ` , =~ , ~~= , -=-
--~- , ~- ` = , -= -~-- , ~ . =
-~
LA ILAHE ILLALLAH VAHDEHU LA [ERIKE
LEHU, LEHUL-MULKU, VE LEHUL-HAMDU, JUHJI VE
JUMIT, VE HUVE HAJJUN LA JEMUTU, BI JEDIHIL-
HAJRU, VE HUVE ALA KULLI [EJ'IN KADIR.
(Nema drugog boga osim Allaha jednoga, On nema
druga, Njemu pripada vlast, i hvala, On o`ivljava i usmr}uje,
On je @iv ne umire, u Njegovim je rukama hajr, i On je
svemo}an.), Allah }e mu pripisati hiljade i hiljade sevapa, a
izbrisati hiljade i hiljade grijeha i podi}i }e ga hiljade i
hiljade stepena u d`ennetu.O JAHA]OJ @IVOTINJI KADA POSRNE

Hadis 184.
Prenosi se od nekog ~ovjeka da je rekao: Jahao sam iza
Allahovog Poslanika kada mu je deva posrnula, ja rekoh:
Posrnu je {ejtan, a on mi re~e: Nemoj vikati: Posrnu je
{ejtan, jer onda {ejtan raste, dok ne dostigne veli~inu ku}e i
ka`e: To se zbilo mojom mo}i, ve} recite: BISMILLAH, jer
kad tako ka`e{ onda se smanji ({ejtan) na veli~inu mu{ice.
81


KAD SE NEKOM DA POKLON PA SE ON MOLI ZA
NJEGA

Hadis 185.
Prenosi se od Ai{e da je rekla: Poklonili su
Allahovom Poslaniku ovcu, pa je naredio da se podijeli,
kada se slu`avka vratila (po{to je podijelila meso), upita je
Ai{a: [ta su rekli, a ona odgovori: Rekli su:
- - '-
BAREKELLAHU FIKUM
(Neka vas Allah blagoslovi), Ai{a onda re~e: Neka i
njih Allah blagoslovi, odgovaramo im kao {to su oni nama
rekli, a sevap ostaje za nas.


KADA VIDIMO PRVI PLOD

Hadis 186.
Ka`e Ebu Hurejre : Kada bi ljudi vidjeli prvi plod
donijeli bi ga Allahovom Poslaniku , on bi ga uzeo i
rekao:
'-~` '- '- + , '- '- '----~~ '- '-
'-='- , '- ~~ '- '-
ALLAHUMME BARIK LENA FI SEMERINA, VE
BARIK LENA FI MEDINETINA, VE BARIK LENA FI
SA'INA, VE BARIK LENA FI MUDDINA.
(Gospodaru moj, blagoslovi nam plod na{, blagoslovi
nam grad na{, blagoslovi nam sa'an i muddin (mjerne
koli~ine)).


KADA MU SE NE[TO DOPALO PA SE POBOJAO DA GA
NE URO^I
82

Uzvi{eni Allah je rekao:
A za{to nisi kad si u vrt svoj u{ao rekao:
MA[AALLAH, mo} je samo u Allaha...
(al-Kahf:39).

Hadis 187.
Rekao je Allahov Poslanik : Urok je istinit, i ako
}e ne{to ubrzati predodre|enje bi}e to urok.

Hadis 188.
Prenosi se od Allahova Poslanika da je rekao:
Kada neko od vas oseti da mu se ne{to dopada kod sebe ili
u ne~em {to posjeduje, neka za to tra`i blagoslov od Allaha,
jer urok je istinita. (Blagoslov se tra`i slede}im rije~ima:
` - '~ '~ -'- `
MA[AALLAH LA KUVVETE ILLA BILLAH
(Mo} je samo u Allaha, nema snage osim u Allaha).

Hadis 189.
Ka`e Ebu Sei'd : Allahov Poslanik je tra`io
uto~i{te od d`inova i ljudskoga uroka, dok nisu poslate sure
el-Felek i en-Nas, kada su one objavljene u~io je njih a sve
druge ostavio.


O FA'LU
1
I ZLOSLUTNJI


1
U arapskom jeziku za predskazivanje dobrog upotrebljava se rije~ fa'l koja
zna~i neka lijepa rije~ s kojom obradujemo ~ovjeka da }e mu se u budu}nosti
ne{to lijepo desiti, kao n.pr. kada obradujemo bolesnika da }e ozdraviti ili
protuma~imo san koji ima dobar zna~aj i sl. Dok zloslutnja prestavlja svaku
rije~ s kojom pretskazujemo da }e se ~ovjeku desiti ne{to lo{o kao n.pr. kada
mu pro|e crna ma~ka preko puta i sl. Stoga Islam fa'l dozvoljava, a zabranjuje
zloslutnju i sujevjerje, te nare|uje da se u to ne vjeruje.
83
Hadis 190.
Rekao je Allahov Poslanik : Predskazivanje zla je
zabranjeno, a fa'l (predskazivanje dobra, optimizam) je
dozvoljen upita{e ga: {ta je to fa'l? On odgovori: Lijepa
rije~ koja obraduje ~ovjeka kada je ~uje.

Hadis 191.
Allahov Poslanik je volio optimizam.

Hadis 192.
Tako|e je rekao: Sanjao sam da se nalazim u ku}i
Ukbe ibn Rafi'a gdje nam donije{e datule Ibni Taba, pa sam
to protuma~io da }emo biti ugledni na ovom svijetu, i biti
spa{eni kazne na onome, i da nam je vjera najbolja.

Hadis 193.
[to se ti~e predskazivanja lo{eg ka`e Muavija bin
Hakem da je rekao Allahovom Poslaniku : O Allahov
Poslani~e, ima nas koji smo sujevjerni (imamo zle slutnje), a
on mu na to odgovori: To je ne{to {to osje}ate u svojim
grudima i neka vas to ne sprje~ava u va{im namjerama.84
Sadr`aj

Uvod ............................................................................................. 9
Vrijednost zikra ......................................................................... 11
Vrijednost izgovaranja el-hamdu lillah, la ilahe
illallah i subhanallah ............................................................ 12
Spominjanje Allaha danju ........................................................ 17
Kada lije`emo ............................................................................ 24
Kada ustanemo no}u ................................................................. 31
Kada snujemo san ..................................................................... 33
Ibadet no}u ................................................................................. 35
Kada izlazimo iz ku}e................................................................ 37
Kada ulazimo u ku}u ................................................................ 38
Kada ulazimo i izlazimo iz d`amije ....................................... 38
Kada se u~i ezan ....................................................................... 40
Dove na po~etku namaza ......................................................... 43
Dove na ruku'u, kijamu, sed`di i sjedenju izme|u
dvije sed`de .......................................................................... 50
Dove na kraju namaza .............................................................. 57
Istihara namaz ............................................................................ 67
Kada smo tu`ni i zabrinuti ........................................................ 70
Kada se sukobimo sa neprijateljem ......................................... 73
Kada nam se prika`e {ejtan ..................................................... 75
Ezan udaljava {ejtana ................................................................. 76
Oslanjanje na sudbinu ............................................................... 78
Kada nam se podari obskrba ................................................... 79
Kada nas zadesi nesre}a ........................................................... 80
O dugu ........................................................................................ 82
Kada je neko za~aran ............................................................... 82
Kada ulazimo u groblje ............................................................ 86
85
Kada molimo za ki{u ................................................................. 87
Kada pu{e vjetar ........................................................................ 89
Kada grmi .................................................................................. 90
Kada pada ki{a .......................................................................... 91
Kada vidimo mla|ak ................................................................. 92
Kada putujemo ........................................................................... 94
Kada u|emo u prevozno sredstvo............................................. 96
Kada `elimo u}i u neko mjesto ................................................ 99
Kada prestojimo u neko mjesto ............................................... 99
O jelu i pi}u ............................................................................ 100
O gostoprimstvu ...................................................................... 103
O islamskom pozdravu ........................................................... 104
O kihanju i zijevanju .............................................................. 107
O braku .................................................................................... 108
O novoro|en~etu ..................................................................... 111
O kukurikanju pijetla i revanju magarca................................ 112
O sijelima ................................................................................. 113
O ljutnji .................................................................................... 115
Kada vidimo nekog ko se isku{ava ...................................... 115
Kada ulazimo u ~ar{iju ........................................................... 116
Kada posrne jaha}a `ivotinja ................................................. 117
Kada se nekom ne{to pokloni ................................................ 117
Kada vidimo prvi plod ........................................................... 118
Kada nam se ne{to dopada pa se pobojimo da ga
ne uro~imo .......................................................................... 118
O falu i zloslutnji .................................................................... 120