04ffi

7 Psti I

oenousto

fknygalg

sue
Uot

ry

q
$
{

&I
t\
Iri

l\
-l

s
uri >a
-,; ?f-ll FI
ll

#

VAIKU SVENTES

Turi
rmnusnme
4-7
Patarimai. kaio i5 anksto pasiruo$ti Sventei ir kokius darbus palikti Sventes dienai.

SUpnT(

Su=neity
8-17

TdMOS

Dvide5imt Svendiq temq su patarimais apie dekoravimq, kvietimus, tortus ir Zaidimus.

tAn\U
18-19

recepta.i

Torto pagrindo ir glajaus receptai visiems Sventiniams tortams.

mmini'q
20-21

tOn\U

shemos

v" TORT,,4I-SKAICIAI
22-25
Kaip pagaminti ir papuosti tortus - skaicius.
vi*uj e kiftje sdrlaiflidi. b,fta "F4u l.utek!" (fftpt8 24 p.), ep^iioje (ii kan6 i dciilql itenti,ia; Mmh!"ai: ,,Piirhade/i't h| nuotu" (BEtd! 24 ?.), rk;!' (tdptd' 37 p.) i Muniniai ,,Pilatq "Snieso ,eidelidi" (K.ptA 28 l.). K"irtiw! i i,ut€ parrznZidi latflo
PjF,M-{AME vn$ELylF:

TURINYS

NY3
suenrinixi
26-49
Smagiam svediq buriui tinkami valgiai - nuo saldumynq ir uZkandZiq iki patiekalq, valgomq susddus prie stalo.

p#ieXABi

50-53

Su=nrinixi GORI m

Tro5kulj malSinantys gaivieji gdrimai pa56lusiems vaikams.

sutnciol
54-73

ileiolmli
\i1-f/rJ

Zaidimai, kurie patiks jvairiq interesq, gebdjimq ir amZiaus vaikams.

ROdYK/d
74-75

NdudrngA

iNformacijt
76

o:

GO

G

VAIKU SVENTES

PLAnUOj/AmE
VAIKU POKYLIAI GALI blti
ir dideles, prabangios lvent€s

3 uprv
r
Pagalvokite apie pagrindinius patiekalus ir gerimus: ar bus patiekti tik uikandZiai, ar kariti patiekalai, valgomi

rengejq. Pasirinkus $vent€s tem4, j4 daug lengviau rengti, ji tampa Zaismingesnd ir labnu

-

maios, neforma.lios tai priklauso nuo jq

isimintina.

sedint prie sta.lo? Pritaikykite patiekalus iventds temai. O gimtadienio tortas? Kiekvienai lventes remai knygoje rasire patiekalq, gerimq ir tortq pasillymq.

PASIRUOSIMAS SVENTEI
Likus kelioms savairdms iki ivenres kartu su vaiku aprarkire
svarbiausius .jos principus.

a Pasvarstykite apie iventds iaidimus. Jie pad€s sudominti svedius ir nulreipti vaikq energij4 teisinga, Iinkme. 52J 1 puslapiuose rasite ivairiq iaidimq, o 8-17 puslapiuose pasiulymq, kokie iaidimai tiktq vienai ar kitai lventds
temal.

a Pasirinkite lventes rem4 (pasinlymai 8-17 p.). Nusprgskite, ar vaikai turi ateiti vilkedami maskaradiniais kostiumais, ar juos parupinsite jus, o gal pakaks kokio nors vieno elemento (pavyzdiiu| piratq skryb€liq ar daZytq klounq veidq).

r

Susitarkite del ivent€s eigos: kada teikiamos dovanos, patiekiamas maistas, gdrimai, gimtadienio tortx, LardLiami Zaidimai. Palikite vaikams Iaisvo laiko - kanais jie geriausiai linksminasi patys.
Sventes eiga

r' Nutarkite, kiek pakviesite vaikq (kai kurios ieimos laikosi
paprastos taisyklds: keweriq metq sukakdiai - keturi svediai, penkeriq - penki ir t. t.). Gali bnti, kad jusq vaikas nor€s pasikviesti visq mokykl4, tadiau dia .jnsq iodis turi bud lemiamas.

ir dekoracijos, kvietimai, apranga prillauso

nuo dvieiq s4lygq: jnsqjegq ir pinigines srorio.

Nepamirikite, kad kartais paprastos ivent€s blna padios sdkmingiausios - nesuvarilti svediai patys linksmiausi. Jei jnsq biudietas ribotas, nebijokite sulauZlti tradici.jq ir
pasirinkite ne loterijas, o Zaidimus be apdovanojimq. Sis paruoiiamasis darbas turdtq pasibaigti dviem s4ra,iais: ,,IQ nupirkti?" ir ,,K4 padaryti?". Pirkiniq s4rai4 padalykite i greit gendandius produktus ir tuos, kuriuos galima nusipirkti iJ anksto. Panadiai paskirstykite ir patiekalq gaminimo darbus. Sudarykite savo ir pagalbininkq darbq plan4 iki iventds, pakabinkite j! matomoje vietoje, kad iivengrum€te paskutinds minut€s sumaiities.

viet4 (namuose, parke ar kur nors kitur) pagal ivent€s tem4, tarkime, zoologijos sode ar paplndimyje. Planuodami iventg lauke, tur€kite atsargini varianrq. jei sraiga prapliuprq Jierus.

o Pasirinkite

Svent€s

I

Aptarkite

Sventes

vaikus, o

jls -

trys valandos.

trukmg - twai turi Zinori, kada pasiimti kada galesite atsip0sti. Optimalus laikas -

PLANUOJAI\i1E SVENTq

r'up'u,

Iaiko,sugaisto ruobiantis Sventer' atstbirks per SventQ

5u Kaupu

]traukite vaikus i ruoiim4si iventei - jiems bus smagu eiti apsipirkti iinant, kad tai - lventiniam sralui. Galite kartu darJti kvietimus, tegul vaikai juos nupie!, o jus
uZraiysire. Vyresni vaikai gali parys pasirupinri savo maskaradiniais drabuiiais, bet maZiesiems tikrai prireiks jfsq pagalbos. Pagalvokite, kas galetq jums pad€ti. Jei draugaujate su

arba priei pietus, kol jie dar nelabai pavargg. Vaikams, lankantiems t4 padi4 mokykl4, geriausiai tinka penktadienio

popiete: jns galite pasiimti savo vaik4 irjo svedius tiesiog i5 molryklos, o t€vai vdliau awaiiuosjq pas jus i namus. Taigi turesite laisv4 savaitgali, o kiti tevai gales ramiai baigi
savaites darbus.

kviediamq vaikq t€vais, galite papra$'ti, kad jie paruoitq kuriuos nors patiekalus arba pagelbetq iventds dien4. Jei turite ryresniq vaikq (arba tokio amZiaus paZjstamq), kurie nordtq uisidirbti papildomq kiienpinigiq, pasitelkite juos organizuodami iaidimus ar papra5ykite po ivent€s suwarlg'ti namus. Patys darykite tik tai, k4 tikrai mokate, kiriems darbams ieSkokite pagalbos.

KVIETIMAI KVIETIMUS I NUMATOM{
nurodykite:

iventg i$siqskite arba

iteikite priei dvi savaites iki numarJ'tos dienos; juose

I

iventes kalrininkq ir prog4 (kad svediai ame5ti dovanq) ;
Svent€s dat4

iinotq, ar reikia

LAIKAS
JEI JUSU VAIKO
gimtadienis sutampa su paiiomis svarbiausiomis metq Svent€mis, tarkim, Kaledomis, pagalvokite, ar nevertefll surengri pokylio ramesiu laiku, o padi4 gimtadienio dien4 ivgsti su ieima.

r

ir laik4, taip pat jos trukmg;

o adres4 kartu su planeliu ar kirais poiymiais, .jei Sventes viet4 sunkiau rasri; vertdtq uiraiyti ir savo telefono numeri;

r

Taip pat apga.lvotai rinkit€s ir sayait€s dien4 bei dienos laik4. Jei jisq biudietas riboras, gal tinkamiausia bitrl rJtin€ ar popietin€ arbatele, o ne pietq stalas. Jei numatote didel! ar prabangq polcyli, jis galetq r.ykti sekmadienio
popietg, kad turdtumete daugiau laiko pasiruoiti.
Jaunesniems vaikams tinkamiausias laikas Sventei

bet koki4 kit4 svarbi4 informacij4: ar kartu kvieiiami tevai; kaip apsirengti; ar bus keidiama lvent€s vieta, .jei prad€tq lyti, ir kur ji bus perkelta.

-

r'.re

8-17 puslapiuose rasire kvietimq parlzdiiq. Leiskite pasirinkti sukaktuvininkui ar sulaktuvininkei. Knygynuose ir prelcybos cenuuose gausu ir jau paruoitq kvietimq.

{re
*

)e

VAIKU SVENTES

pasisilti ar pajegia i5sinuomoti. Kvietime galima paki5ti
kelet4 mindiq paprasdiausioms kauk€ms: paqzdiiui, visi piratai su dZinsais, trumparankoviais marikineliais ir raiSdiu

ant aki€s, visi robotai su galvomis ii kartoniniq deiiq. Padekite vaikui, kuris per klaid4 atdjo vilkedamas paprastais drabuiiais ir jauiiasi it balta varna. Turdkite medZiagos

improvizuotam karnavaliniam,,kostiumui". Beveik kiekvienai temai galima panaudoti lcepo popieriq, o

ii

spalvotq

skiaudiq i5karpytais lopais papuoiti lprastinius rlbus.

DEKORACIJOS
VIENA LINKSMIAUSItJ pasiruoiimo iventei daliq patalpq ar vietos, kur ji bus rengiama, dekoravimas. Galima
naudoti paprasdiausias priemones: balionus, spalvotas
juosreles. ar prie sienos prisegti plakac4 su u2rasu ,,Sveikiname su gimtadieniu". Jei pasirinkote Sventes tem4, galite pagal j4 derinti
spalvas; .juod4

Vietoj viso maskaradinio kostiumo galima kiekvienam sveiiui paruoiri ko( nors su Sventes tema susijusi element4 - skrybelg ar kaukg, tarkim, vampyrr+ maltijas i5 juodo krepo popieriaus, fe.jq burtq lazdeles ar septinto.jo
deiimtmedio hipiq neiiotas spalvotas plaukq juostas. Svediai ateina apsirengg kaip nori, o jau at€jg pasipuoSia pagal
Sventes tem4.

- Vaiduokliq Sventei, m€lynq ir iali4 Povandeninei temai. Knygo.je rasite daug pasinlymq, kaip

-

MAISTAS IR GERIMAI
PATIEKALAI PRIKLAUSO NUO Svent€s trukm€s ir laiko - ar.ji bus rengiama popiet, vaiiinant svedius tik tortu ir uikandZiais, ar bus patiekiami kariti patiekalai. Planuodami patiekalus ir g€rimus, pasiklauskite pakviestq vaikq tevq, ar jie nealergiiki kokiems nors produktams, o gal yra vegetarai. Tai ne tik mandagu, bet ir pades iivengti galimq nemalonumq. Yra vaikq, kurie suvalgg per daug saldumynq tampa agreslvus, o juk visi vaikai puikiai moka pasinaudoti situacija, toddl visai nebutina nulrauti smlus kalnais culraus. Galima rasti weikesng iieitl, paryzdZiui, vaiiinti razinomis ir dZiovintais vaisiais, ridutais (ryresnius
nei penkeriq metq vaikus), o saldumynus ii cukraus palailq'ti lventes pabaigai - patiekti juos kanu su tortu ar paruoiti laukne$elius kiekvienam svediui. Jei iventg planuojate rengti ne namuose (paqzdZiui, Pliuiiniq meikiukq idkyl4 parke), pasirinkite lengvai transportuo.jamus patiekalus. Pagalvokite, kaip reik€rq aweiti i parl<4 nesuthpus! didZiuli ledq tort4 ir kaip maist4 iilaikl.ti ialt4.

dekoruoti patalpas, piniginei.

-

tikrai tinkamq savo skoniui ir

Jei patalpos nedideles, gali tekti iineiti kai kuriuos baldus, padaryti vietos Sokiams ar iaidimams. Negailekite balionq! Jie iymi Svent€s viet4, paprastai nebrangiai pakelia nuotaik4. Vaikams smagu Zaisti su

ir

balionais ar juos sprogdinti. Pasirupinkite balionq atsargomis, kad galetumet pakeisti susprogusius. Maii vaikai sprogus balionui gali prapliupti verkti. Nedelsdami iimeskite sprogusio baliono gabalelius - vaikai gali jais uispringti. Jei balionai jus erzina - pririikite juos labai aukltai ir padovanokite jau i5einantiems vaikams.

SvENerU TEMos rR MASKARADINIAI DRABUZIAI
N

EBUKITE PERDAUG pretenzingi rinkdamiesi

polrylio tem4, ypad .lei svediai turi ateiti vilkedami maskaradiniais drabuiiais - nepamirikite, kad ne visi moka .juos

PLANUOJAME SVENTE

r; p
Zaidimai turdtq r.ykti kiek galima toliau nuo vietos, kur valgoma. Jei skirsite valgymui tam tikr4 apibreZr4 laik4, o ne rengsite
nenutrukstam4 valgymo ir iaidimq granding turdsite daugiau Iaiko ir jegq kitiems ivenr€s dalykams ir jums nereik€s laksqti pirmyn atgal, kad pripildytumdte lekites ir stiklines. Neabejokite, kad indai dui, o g€rimai liesis ant grindq; padaq.t4 newark4 suwarlrykite greitai ir linksmai. Nepamirikite, kad vaikai - tik imonds! Jei tokia newarka jus erzina - vaiiinkite vaikus lauke ar paralpoje, kur nera

a

f,e
)a O
DOVANOS, PRIZAI IR LAUKNESELIAI
ar organizuosite tokius Zaidimus, kur bus apdovanojamas kiekvienas vaikas, ar teiksite apdovanojimus pagal nuopelnus - ne visi jaunesni

kilimo, pavlzdiiui, verandoje.

Pasiruoikite daugiau gerimq, nei tikites, kad prireiks.

Nepamirikite, jog saldus gaivieji gerimai dar labiau troikina vaikus. Geriausia duoti namuose pagamintq vaisiq g€rimq, pieno kokteiliq ir gryno vandens - jie puikiai maliina troikuli, ir vaikams nepudia pilvq.

lS ANKSTO NUSPRESKITE,

Zarornnel
PARINKITE ZAIDIMUS pagal svediq amZiq ir gebejimus -.jei Zinote, kad kai kuriems vaikams sunkiau skaig.'ti ar ra31ti, venkite Zaidimq, reikalaujandiq birtent tokio mokdjimo. Kai kurie vaikai, lpad jaunesni, tiesiog nemoka rungtyniauti ar drovisi, tod€l parinkite bent du iaidimus, kur vaikams nereikdtq varZytis vienam su kitu. Komandiniai Zaidimai tinka ryresniems vaikams ir puikiai pralauiia ledus, jei vaikai vieni kirq nepaijsta, bet pasirlpinkite, kad i juos butq ltraukri visi vaikai. nepriklausomai nuo jq :umanumo ar populiarumo. (Bus geriau, jei komandas sudarysite jus, o ne vaikai.) Jei vaikq skaidius nelyginis, pasirnpinkite, kad visi paeiliui praleistq vien4 iaidimo dali.
Turekite paruoit4 iaidimq s4rai4. Blkite lankstrls, - jei matote, kad per audring4 iaidim4 isisiaur€.jusius vaikus
darosi sunku suvaldyti, siulykite ramesn!. Jei kuris nors Zaidimas vaikams ypad patiko, leiskite .j! iaisti kito

vaikai tai supras ir negavg prizo gali labai nusiminti. Kiekvienoje iventeje btina benr vienas vaikas, kuriam niekaip nepasiseka k4 nors laimeri. Jei taip atsitinka, paZaiskite Zaidim4, kuriame nugaletojas priklauso nuo j[sq. Dovanos neturi br:ti brangios, ir idomiau, kai jos susietos
su Sventes tema.

Laukne5elius galite paruoiti ir priei iventg. Atiduokite juos vaikams jau einant pro duris (kad nepamiritumete, maromoje vietoje prisekite sau priminim4). Puiki mintis kiekvienam svediui ideti po gabaleli gimtadienio rono jei

jo dar liko.

Pagaliau nepamirikite, kad ir geriausias planas negali numattti visq nerikdtumq, todel atsipalaiduokire. Jei busite

linksmi - svediai ims ii j[sq paqzdi. Jei linksmintis - bus linksma visiems!

esate

pasiruoig

PASTABOS DEL SAUGUMO PRIEMONIU
NepamirSkite istraukti dantq krapstukq i5 p-atiekalq, duodamq jaunesniems nei penkeriq metq vaikams. NevaiSinkite jaunesniq nei penkeriq metq vaikq riesutais ir mazais saldumvnais. Budriai vadovaukite Zaidimams ir nedelsdami pasalinkite sprogusio baliono skutus.

suplanuoto iaidimo s4skaita, Neleiskite Zaidimams uZsitgsri. Pakaks trijq ar keturiq iaidimq (dar du ar rris palikite atsargoje). Vienas iaidimas gali trukti apie deiimri minuditl.

VAIKU SVENTES

sarne4T
FEjtos
I
DEKoRActJos: viskas, kas spindi ir atrodo ,,rnagiikai': nrLo i:riiaruojaniiq folijos Zvaigidiiq anr k.r'rb,-io .renq iki 'ijq groro ,u b:,g.ru' popieriau.
sienomis ir stebuklingomis musmiremis (pagalves su

4MOS

balto ralLuoto audinio uivalkalais), ant kuriq gali susesti vaikai. Stalq uitieskire sena tiulio uiuolaida, 6 (J1r1pu. 'u1..kirs. p.'d.rbirlir. rr b:'oja 'cion '' ivaigidclcmis. r ToRrAs: ,,GraZioji ivaigid€".

r

PATTEKALAT: ,.Psichodclina feiq duona", ,,Feiq pyragaiiiai", ,,Fejtl burtq lazdeles", ,,Skrebuiiai su viitiena", ,.Ploklt:rinis su suriu ir kumpiu",
,,lvl usn ircs "
.

r GERtMAS: .,Persikq svajone". r Zarorntlt: .,Sudek iodj", ,,Estafctc r DovaNos:
\'r'guLe,.id:bri'l

su

burtq

lazdele",,,Verinio lenktvnes",,,RoZiu vainikas".

fr.uLq rir'kineli,'. Ind/"\ -/r ,\q

plastmasini:ri papuoialai.

'.

rrrielr..ri, ,rr b izg..iiai'.

KOSTNOS,4S
I
DEKoRAclJos:
sienas

ir lubas galim:r paprroiti

:
:
V]
6d

?ra.3arr

atrL8,,r;.o

.3ver11r. p

irytin6iomis ivaigid€mis; jei biudieras ribotas, gelima padaryri juod4 kartoninj lang4, pro krr-i r.rrl ri .\n'rr o.a'" ,u (r ie.i.rniiorni,
tamsoje

0

ivaigidemis. Calima sukurri kosminio laivo nuoraik4: t! pric jvailiq daiktq pritaisyri lcrrtoninius valdymo ^0 pultus, o stalq paversti didiiuoju valdl'mo pultu su U valdymo mlgtukais.

p

r ToBTAS:

r

,,Kosminis Iaivas". PATTE KALAT: ,,Menulio kreteriai",,,Marso

iJ

I'

sausainiukai".,,Calaktiniai diskai", ,,Kosmin€s bulves".,.Uoliniai pyragaiiiai", ,,NSO", ,,Meteorq ledq kugiai". r GERtMAS: .,Putojantis krareris". rZatotwlt, .Brl onq |lrni. . .Zieda. . ,,Muzikines planetos" (iaidiiama kaip

r p
p
t4

\lur 'Linc' 'rl,','1. . {. ,\ridru r V,rr,.1 . Ko,mir o la'ro v'llg mo rrrilbo." ,.ri.
tamsoje (vietianiiq

.

diiama kaip ,,Spurgq valgymo variybos").

r DovANos:

:

,irr g'd2iq l.pdrrk"i. ko'riniai .urcny:i.

Aarc.sas

I

SVENe

l!

rEI\4OS

s\o\ome

dvidesimt temg

- tikrai rasite tinkama kiekvieno
arnzrui

ir pomegiui

DINOZAUR,4I
r
DEKoBActJos: erinrlis ulklrkire rudu popicriunri .rr drobe. prisp.rLrsliirc j,r .rkmcnrmrs

ri rr rr' \,r.
,,

. .li .t .1.,

.i.rr
rr

pakrbinlrire ialius ir ruclus Laspinus, ticsrus
srLq:rbiniuonrs. ar krepo popicr iar* juosras.

k.rrtoninenris..pirmrkiLeuis gclernis. I ToRTAS: ..I)inozrurrs Din.rs .

,.t -,

.l t., ,, ,..,. I \'.:.,.,i',
.

TPaTEKALA|:

-

...dr

1,.,.. t.ll..,

.

niai . ..Dinoznru lii.ruiini.Li . .,trlcsos kuhuliai'.

r Gratntls: ..Irrrc-rj.rntis Lrercris r Zetotti,tat: | . . r,.. . r. ; 'r

..Nrrdrir'k Llinozaurr", ,.Anr lr.urto ir p.'lkljc' (zrir1:i.una k.rip..'\ni kr:rnro ir up€je ),
..K.rrir.r r LrlLrnint uolicna (leidii:rma knip

"l

-.

( -. t,.tr ] r r,,. .r \. .o ..o , .i .. \r r'..'r \
,.Sudck
sLr

,

'

buhimis ).
lipduli.ri

r DovaNos; |
clinoz:rurrrs,

clinozaureis,

torlrius . r" i ,. i :rr '
.

'.

,r,

:

knlq.ls

epic

I
I

t tsr ryrrdrRmRi I
T............

PtTfAtAl
r
DEKoRActJoS:
1)arelpojc

-

pir'.rrLr hir'.rs

srL

iliurrinaroriais anr sienq. pro liuriuos

F,

nr.rtosi clen.lus

ir jrrra. St.rlas ncuiriesrrs.
seLe su

m.risr.x padctes anr mediniu pjrusrlnto l.'ntq

ir mcdiniu ltkliiLr. L.rulie lobiq

rlrr:..
mcdiiuose.

. .ll

r l l",r'
.

il
R
tr,,

r ToRTAS: ,.l.obi| s1n'nh r PATIEKALAI: ..\levx kukuliri .

.VyrLroLL

fl
fi,
ar

I

nis su deirr". ..Sario r rltelts '. ..f iratu r eiLlai".

GERIMAs:

.,NuodL1

nuoviras

.

rZatDt|ltAl: ., i.i

,r r

\'i.r

I

lcnktr ncs susiqlru,:1us nuqarouis', .,li.ri nunl.r rnrzilcr' (grojanros jrtrtir iu daincx).

\1.r. -. , Tr
(ZeicL2i.rma
.

I

fl,$

s.rlo

k:rip ..Sirronrs salio

J.

r

..Arrine krpironas

d

DOVANos: iobiLr nrei!:ri su iokoledin€mis oroucronis. akiLL rei{iiei. pirrt.l

..

I \. , r' .r'.r. lr'ro

l,i.

pilanrs.

VAIKU SVENTES

PAPIUDtmys
r
DEKoRAcrJos: paplldimio skediai, pinti kreslai, lezlongai ir papludimio ranklluosdiai.
Pakabinkite ialias palmes i! krepo popienaus,
2xliLr.. gehonu' ir melynu. baliorus: jrairiore vietose padekite pliuiiniq beidiioniq, glwaiiq Jei yra galimyb€
sk€diais

Jskirpk
Pvt^kvtu
Pa>yme+a

rr spalvotq papugrl. - surenkire iventg paplndimyje; jsitaisykite ieielyje, apsirupinkite

nuo saules, priiiurekite vaikus, besimaud:niiu' ir 2aid2ianiiu, randenyje. r ToRTAs: ,,Saulute".

Papladimio
vrl sventel

r

PATTEKALAT: ,,Skrebuiiai su krevetemis",

,,Sald1ti bananq gabaliukai", ,,Saul€ pro de-

besis",,,Deirainiq valteles",,,Zele imogiukai papllidimyje", ir 'Kumpio ananasq ratukai". I GERtMAs: ,,Ananxq it grietineles gerimas". r ZATDTMAT: ,,Kar!ta bulv€", ,,Laiikininko atostogos",,,Paplndimyje ir jnroje" (iaidiiama L;ip . Anr kr:nLo i upeie'). ..Pragaro varrai". ,,Vitwes traukimas",,,Velliq lenkrynes",

"""d;:;"j""'

I

,,Lapute ir laulys".

Y
,r#;"&;

(d.+.)
(laikas)

DovANos: palmiq lapq sijonai,

skrybeles

""";.",".""","""
\'telelo^ds)

nuo saules, kremas nuo idegimo, tamsirs
akiniai.

sn regas
r
DEKoRAcrJos: uiklokite baldus baltomis
pallodemis, sienas papuodkite baltais kaspinais ir balionais, prie lubq siulais pr i\zbinhire popieri' e,'eretele, l"snaige."l. sniegui priplelykite balto popieriaus arba naudokite balt4 konfeti, iauias gali bati

suglrmil r;. raudonas .elofanas. padera, kampe arba nenaudojamame iidinyje. r ToRTAS: ,,Pingviniukas Lolo".

Kuiaiitl

r

PATTEKALAT

:,,Saldyti lokoladiniai

pyragaidiai",,,M€sos kukuliai",,,Kokosimar

Lnt@l
,..{

ledai", ,,Pica", ,,Sniego senis".

I GERTMAS:,,Sokoladinis kokreilis". I Zltorunt: ,,Pasidaryk skrybelg",
'Muzikines skrybdies",,,Obuolio lupimo r,rriybo-'. . Sur,ell I<iikuiiai" (zaidziama kaip

.Tirrrnry' kiikuairi"). ..DrikLq

ieiky nes".

,,Sokoladinis iaidimas". YoATTNGA wIKLAt jei ivente r.yksta lauke 'nieguorq dien4. Taidimai :u sniegu gali rapri

p;grindine ios dalimi. Surenkire sniego.eniq lipdymo varil ba:. lenlryres,u roguremir.
sniego

r

mliius. DovANos: krygeles rpie iiem4. vilnone.

piritines ar kojines, liaures gyvlnai (iaisiiukai).

10

SvENe rU TEMos

Ateilc,

zoo
r

oo/ogrjos odzs
DEKoRActJos: prisekite prie sienos didelius lakitus lyniojamojo popieriaus ir papraiykite vaikq nupieiti jvairius glwrlnus;
ant stalo pedekire lenrelF qu uzraiu..Prasome nelerti g1w[nq", ]vairiose kambario vietose padtki re pliu,ii niq,,verelrq: meiki nq. Zi rafq. liurr.l ir pan.; stiklines ir indai su g'virnq ar

d-iiungliq awaizdais.

r ToFTAs:

v

F
ar

,,Gudrusis liirtas". PATIEKALAT: ,,G1wiiinq formos tralkudiai", ,liirienos gabaleliai",,,Zebrq sumultiniai",

I

,,Kupranugariq kupros",,,Sokolado stirtos", ivairiq formq vaisiq lele saldainiai. r G ERr[,rAs: ,,Diiungliq sulrys".

Zelotlll:

,,Daryk kaip ai" (lvairiq gwunq desiai), ,,Varle, varle, ar galima pereiti tavo

}ybos", .,Jokrq nagq!". ..G1'vnn:i'.
ATINGA wIIa-A: fi!fi\as ar animacinis

nuhas apie glwunus. d€liones ar lipdukai su glwunais, mali plastmasiniai ar pliuiiniai glwnneliai, knygos apie glwunus.

DovaNos:

PERDUODAMA INFORMACI.]A

i

viii

rbborai

operatoriai prisistado

fa t6mniiiteriq

I aobotal m ; rI KomPiuteniai
r
DEKoFAcrJos: Keli4
!Sventes vietq

I

"A

tur"ronas...-

paiymekite ii kartono ilkirprais lrankiais; uitieskite stal4 aliuminio folija, apklijuokite ja sienas; lekites apkiijuokite apvaliais saldainiukais, kad atrodytrl lyg valdymo pultal.

r ToBTAs: ,,Robotas Robis". r VALGTAT: ,,Vaikiiki kukurtzq

paploteliai",

,,Kukurizq burbuol€s su sviestu", ,,Bulvrq
lazdeles",,,Galaktiniai diskai",,,Traikus lokoladiniai pyragaidiai",,,Karameles ir dribsniq gabaliukai".

r r

GERIMAS: ,,Variklio tepa1as". ZATDTMAT: ..Daryk kaip a: , ..Lenkryner trimis kojomis", ,,Ko truksta?" (iaidiiama kaip,,Daiktq ielkyn€s"),,,Pieiimas uiriitomis alimis". ..Muzikiniai skaiiiai . ..laslapringa' siuntinys". I DovANos: plastmasiniai iaisliniai mobilieji Lelefonai. zaisiiniai robor;i be. lrankiai, maii kompiuteriniai iaidimai.

VAIKU SVENTES

vaiduoKlau Szexte
r DEKoRAcUos: sienas ir stal4 uidenkite juodu audiniu, ji papuoikite ivieiiandiu tinklu; priremdykite dviesas ir uidenkite
langus

oraniiniu arba ialiu celofaru; prie

lubq prikabin€kite juodq balionq, plastma.iniq vorq ir iikinosparniq, anr sralo pastatykite didiiulius iibintus ii moliugq su iipjautomis akimis ir burna, uideLite juodas
ivakes; naudokite juodus indus

ir sereteles.

r ToBTAS:

r

,,Molingo iibintas".

PATTEKALAT:,,Sikinosparniq sparneliai",

veideliai",,,Pelekaurai",,,Ledq kngiai",,,Kraujuojentys piriteliai",
,,Baisus

I r

,,Trailkyk ir treikink", ,,Kraujo vonios". GERtMAt: ,,Raganos viralas".

ZatDtMAt: ,"Alla vi5ta", ,,Katilas sprogol",,,Muzikin€ tamsa",,"Atsp€k
nematydamas",,,Lenkrynes su iluota",

,Sok per iluot4", ,,Muzikinis iibintas". YeAnNGA wlroAt pasakoti vaiduoklilkas
istorijas.

r

DovANos: plastmasiniai vampyrq
triukq priemones, kortq

danrys, magiikq

kalad€s, raganq kaukis.

arabrJos ndKtys
r DEKoBAcrJos: Iineikite i! kambario
b.rldus. o anr grindq patieskire..'kraidanrl

kilim4"; ant jo padekite daug pagalv€liq,
uidenkite margu audiniu ar Lad atrodyrq lyg palapine: mais14 patiekite ant iemo stalelio. r ToRTAS: ,,Skraidantis kilimas". I PaTtEKALAt: ,,Bananq, rieiutq ir datuliq pirireliai",,,Kupranugario kupros", ,,Zvaigidetos nakties traikudiai",
sienas

.k;romi..

r GERtMAt: ,,Gaivus vejelis". r ZAtDtMAt :'Muzikinis sLraidantis
kilimas",,,Muzikines pagalvel€s" (iaidiiama kaip,,Muzikin€s kedes"),,,Stebuklingas zibintar". ..Dierai ir deivc.'. ..Aj paklausiau diin4",,,Prisek kupranugariui uodeg4". Y?ATINGA ,EIIn"t: Pasakoti istorijas ii
,,Tukstandio ir vienos nakties". Plastmasiniai papuoialai, egzotisko' kak|juowi. ir skarele'. pypkes burbulams pusti.

,,Maiosios picos".

r DovANos:

12

<\/trNa I TF-Nrne

SKYLA

ffdB1xr0/e

I

KVt ECl0 SAV0 ive ilrr'!

E

DEKoRActJoS: p.r'irinrire rrr.ii.1 ri.tclg

lirl||) r :ltr.l rrrl n riie irrr:r. :.no .oJt E IORTAS. ,/ ]L \ ts VALGrar f .,t,"t.,; . ..f .,,.ri
I

..)\ L)qu[Lr |r:r]iiL.r! . .\Luii) riLirLrli,ri . ..\ :li,u L.rubr:r:Lir:'

0a1a,..... laikas,
Adresas,,
a aaa aaa aao a a a A c a a
d

, Zo,ott.rnr: ..
..1)rilirLr
L:r.Lrrr.L

e GEnrntl,s; \krLv,{z

r

1ll.cri,-

irsl u.

.

21.'i. j:rn,)

l.rp

f\.r.lL.oL

t'P.1al'\'G.\ \'tt1(tA:

rrr|.rrnir ilC:s p0

'iir:rrn

.

E

rrr.rir.li.:

DovaNos: :.,i,lini,:i i:ri..irt. 'i]il.r

g.:Lrtir^1.. rinLl.

pl.r':ur.r.ini.r lri'Lrrar.r:. r,r1-.:lLL L i LlrL.slr:r: q,rn,hri.

H'fi'P[ffi9
DEticRAc..os.

cu

Adts

n*"

trrrr?

\ LrJsrrIr, rr.rL.Llio b.r],u(iii.rls. l).irri(, 11.r,irii.:.r, r, (.r t,.rrlcr l,,rrLrrr.ris: \LlrorL.rir\,1:.rronrir. p:rtrli. sri*iLrr.r

g.ruL,iir.. jf c,. zolirr,i.nrbilrir. :r:,r q.:sfrli. i.:i. ..r iri'. irl,.Lriri,r:., r.:rleli.Li. iir li,r,l,.:n;l rj'.

sa$40
d. ! ginrta6ienio

rr,rrsirrr,ri: .rLrJinni. r ToRTAs: ..L,tliLr c.rli,r . tr FATIEKALAT: . Iri:r . ..Tr.r!Lur sLri:olrJiri,ri
t .rL ..r

,7

::irl.rl.rs . ..i\ici.Lrd.l:n,. li,
.

Lr

duLru.r'...lLrn.,r

$ventp.I
Laikas

rorios i.rL,,,..i'.. 1.:LL JLLrrLl,:s t...l.,unrprLr l li.rLLiirri.: r lr iorll:' o GeRtMns: ..Ll.rr,r rr ir iLrgLrrlr koliLr:1is
.

.

ZAlDllVAi: !lrrbrlr ir L.LL,:r;rrorr.: r:i|:L rf,r.ur:,rr ..ll.rurirrrrn,r' ...\osis
.

rsLL

ri,'sLu\Lr J.7Lt:i tr,

4rfr.e.sas

iJ.UiI i: i- nii rl.rLLLu,. J.r7r rl r eiLLu, grliLL 'r L. i r. r. nlrlLr pi.l,ini,ris r! DovANos : c1'rir.Lr 1r1.,,i. nilor,t.n ilcLlri. ,:r.Ll.s. .

t't'),.Jc.i

rr

l.rlLL l:yJcLrs

VAIKU SVENTES

p/iusi nitl mesKucrry
ISKVZA
r
DEKoRActJos : pasirinktame gamtos kampelyje prisodinkite daug pliuliniq meikudiq; maist4 iiddliokite ant iikylai skirto kilimilio ar popierines stalties€s su ranka
nupieitais letenq pedsakais; prie mediiq

priraiiiokire balionq.

r ToRTAs: ,,Meikiukas

I

Rudis".

PATTEKALAT: ,,Kuginiai

pfagaidiai

su

iokoladu ir metomis", ,,Pliuiinio meikiuko
pyragaidiai",,,Saldiios bandel€s su bananais",

r GEBTMAS: ,,Mu sultys". r Zltotttrnt: ,,Lenkrynes su pliuiiniais
mejkiukais", ..Muzikinis iiuprukas" (su pliuiiniais meikiutais),,,Perduok siuntin!",
,,Iermeris vaikito po sl€nl".

,,Vyniotinis su de3ra".

I

DovaNos:

maTi pal<abinami

pliuiiniai

meikiukai, lipdukai su meikiukais, knygos rpie mesUuLus. pie(tukai. trinrukai ir u2.raiq knygutes su melkutiais.

K,qldnos
r
DEKoRActJos: papuoikite oamo latakus, duris ir langus amalu ir
bugieniu, tikru arba dirbtiniu, papuoikite Kalidq eglutg, lstriZai
langq pakabinkite raudonus kaspinus. I ToRTAS: ,,Ka1edq saldainis". I PATTEKALAT :,,Baltosios Kal€dos",
,,Skrebudiai su krevetimis",

,,Vitraiiniai sausainiai",,,Vyniotinis su
de!ra",,,Delreliq saldainiai".

r

I

GERTMAS: ,,Rudolfo punsas". ZAtDtMAt: Sarados, ,,Dovanq

ieikynds",,,Papuoik eglutg",,,ligriebk obuoli",,,Perduok siuntini",,,Kaledq Senis sako" (iaidiiama kaip ,,Simonas
sako").
YPATTNGA

wrraa: giedoti Kaltdq

giesmes.

r

DovANos: Kal€dq eglut€s papuoialai, maios Kel€dq eglutis
dovaneles.

svENe ru TEllos

ravkin al
YAKATlA
r
DEKoRActJos: jei Slente rr ksn
p.rpuo!liirepar:1fuasalliliu
larLkc
Jc

arsisesri peruoil<ite

tikro iicno qlebius.

nanucxe

r .1.'r...ri

.i'r

r.. :,i.

L

rLoi ., h..i

sp:rh,otornls skLrclinr is. ..inrl.-niikris' prries:rleis il sienq pepuoielais. haroliukq

ltriniais, moliniris indais ir plunksnq k"r'r 'orrr ,: j (. r o r.rr .. d i,r E. i,- p
fbl'tus .rr padanri keliont5 \'e7in1usr papuoil<ite sicnas li.rrroniniais kektLrs:ris;

.,,

,:

L:rnrbalio vidun jc ealime p.rst:rtyti niLlil<r

indeniiL.l vigvem,r.

r ToRTAS: ,.l cLsrso beres r PATtEKALAt: ..Kuhurirzq
avolieclo hrcmu

.

rraii<Lriiai su

', ,.\'riki!ki kuliurirzLr
bLrlbrLolcs su

paplottliai'. ..Kuhurirzq

sr.icsnr". .,Bulvir1 g:rbrleii:Li'.,,f)eir.riniar su

r

pupclcrris , ,.Sokolado ir niniq volei". GERI[,lAS: ,,K:rkrLrsq sulrls .

rZarDrfi,rar:

..,'J.g. ...K Yrttt,,t,s

(2rid2ianr:r kaip ..Tirt.rntls kiikuii.ri'J.

.bI r:r Iri. ,-rr r,. h l, , r.' "...^or

,i

ttrt,tt: .'.r,r.1.' |,.r,Ji.ii

iokiei, r'eidq dailmas ,,hero' rpaLvomis.

r DovANos: plastmasiniLr k:Lubojq ir rderr ' (i :,. ., i . i,i.J . (. ,r\.,i .
[rotaqri.

AIEIX

t
?ANI(q

PaNkx!
VAKARdLIS
r
DEKoRAcrJos: pric balLlq ir langq )ioeeliais plisel<ire juodq rudeLl4, ptkabinliire phkams su penku srili.rus
muzilos
qr

vAxAnE4
Doto

r r

upimis.
'. .r.rir a
.

ToFTAS: ,,1'anko
PATTEKALAT:

,.lanLiili veideliai

..Kreujuojann's pirircliai , ,.Soholado ir

Loikos

r.r'iniq lor:ri . ,.\'r-nioritris su dein", ,.Mriosios picos",,,l(umpio ir sLrrio

ririneliai'.

fi{rosos

r G ERt[,1as: ..Ko]os |or:rs'. I ZAtDt[r]At: muzikiniai i.ritlinrai

(paqa1

pankiih:r muzik:r), ..\'in cr rreulilnres', ,.Balionq mniis", ,,1)risck iiuLl<ei uodegl',
.,Nirrusis Sidr sako" (Teidiiama kaip .,Sinonas seko').

Talefonos

r

DovANos: hiLinos tamiruotts, rrirlo

dai.ri, pur!kirmieji daiai pleuk.rms, dideli plastmasini:ri iicdai ir .rrLskerai.

VAIKU SVENTES

s/oRtas
I
DEKoRActJos: plakarai .u
garsiau:i.ris

sportininkais, sportines kepuraites, gaireles, sporriniai ffofejai, diplomai ir pan. Stal? uiklokite laikraidio sporto puslapiais.

r ToRTAS: ,,Begantis batas". r VALGtAt: ,,Sokoladu aplieti ledq
gabaleliai",,,Karamel€s ir dribsnill

gabaliukai", ,,M€sos kukuliai", ,,Kumpio rr

kiauiiniq ryniotinis",,,Kukurizq burbuoles
su wiestu".

t GEBtMAs: ,,Citrinrl gerimas". I Zntotunt: ,,A.ukitos kliurys", ,,Rieduiys
su pupq maileliu", ,,Per

viriq ir pro apaii4",

,,Klausimynas",,,Kiauiinio neiimo iaukite lenktyn€s",,,Virv€s traukimas",,,Smugiuok balion4",,,Perduok apelsin4". r DovANos: teniso kamuoliukai, iaisliniai golfo lazdq rinkiniai, kegliai, lipdukai su
-^^-.:-:-l-.. Jyur rrIU LNtl ^-,^:-I^i" cLtaL.u4J.

cirkns
r
DEKoRAcrJos: ant jvairiq spalvq balionq
nupieikite klounq veidus ir pakabinkite palubeje; nuo Lenlrinio lubq taiko. pag,zdziui. ivierluvo, j visas puses iltempkite spalvotus kaspinus, kad ptimintq cirko palaping; ant lventinio stalo paZerkite spalvotq konfeti, serpantinq, lvilpukq ir
balioneliq.

t ToRTAs: ,,Klounas Kukis". r PATTEKALAT :,,Klounq veideliai",
..1

raikutiai su ryiniomi."...Karameles ir

spragintq kukur'1zq kamuoliukai",

r GEFtMAs: ,,Putojantis mango gerimas". I ZAtDtMAt: ,,5okinek ir spragink", ,,Smugiuok
balion4",,,Snypidianrys balionai",,,Suoliukai su balionais",,,Sokoladinis iaidimas",,,Besijuokianti nosine", ,,Lenktynes su maiiais", ,,Pieiimas

,,Deireliq saldainiai".

uiriltomis akimis",,,Zviek, kiaulye, iviek!",
,,Daryk kaip ai". YeATINGA wIKLA: profesionalaus klouno ar mago apsilankymas, arba vaikai gali sukuni savo cirL4,

r DovANos:

kur kiekvienas atliks kokj nors numeri. klouno kauk€s arba juokingi perukai, knygos apie cirk4. mrgiikq rriukq rinkiniai. iaisliukai su klounais.

SvENe rU TEMos

DISKO
I
DEKoRActJos: isukite spalvotas Iemputes, pakabinkite eglutes lempudiq girliandas, ant sienq prisekite plakatus su disko grupiq ir dainininkq awaizdais, visur primetykite senq plokiteliq.

I ToFTAs:,,Garsintuvas". r PATTEKALAT: ,,Sokolado

ir migdolq saldainiai",,,Pica",,,,{merikietilki deirainiai". I GERtMAs: ,,Pieno koLteilis su
salyklu".

I

Zltotttlt:,,Paslaptingas siuntinys",

,,Sarkos patarikos",,,5okoladinis iaidimas",,,Spurgq valgymo varZybos",

I

,,Klausimynas".

blizgesys, veido

DovANos: klijuojamieji nagai, ddai, pigus dideli

auskarai, tamsus akiniai.

PO AANde,nriU
r
DEKoRAcuos: papuoikite sienas arba plot4 aplink stal4 spalvotomis kartonindmis
iuvimis ir kitais jurq glwrlnais; baseine
galite plukdlti plastmasinius ir guminius

jrlrq g;,wunus; ant skalbiniq viw€s pakabinkite iydrq ir ialiq kaspinq;
naudokite l€kites, puodelius ir serveteles su

iuvq pieSiniais.

r ToRTAs: ,,Linksmoji iuvele".

r

PaTtEKALAt: ,,liokitainis su siriu ir

,.,r-uvres gaDererlar , ,.uerDelrmo ratai",,,Paskendg povandeniniai laivai",
raSISa

,,Zvejo sumuitiniai",,,Margaspalviai tralk[s gabaldliai",,,DeSrainiq valteles".

I

r Zltottltlt:

GEFTMAS: ,,Vaisiq punias".

,,Iigriebk obuoli", ,,Vandens

ne(imo var2ybos . ,.Zvejojimo

varibos'

,,Skraidandios iur'ys",,,Krokodilq lenkrynes", ,,Ant kranto ir up€je", ,,Sardines",
..Pone Jirrq pabaisr. kiek

valandq? {)ai-

diiama kaip ,,Pone Vilke, kiek valandq?") Yrenwe,a wuta: pusti muilo burbulu:. vandens mrllis, iaidimai baseine. r DovANos: plaukiojimo akiniai, plaukiojanrys iaislai, iuvq fornq
KemPrnes.

17

VAIKU SVENTES

ton\ry
SVIESTINES TESLOS TORTO PAGRINDAS
Ruolimo trabmi:20 minftig. K4imo

recePtAi
GLAJUS
Ruolimo nzbmi: 15 niwti1, Vbimo tahtnlr 5 minutes. /(r'e&s,. vienam tortui.
1

nwhtl: 35-40 minutiq.

Kiebis: vietas 23 cm skersmens apvalus arba 23 cm krairinis kvadratinis torro pagrindas (arba 28x18 cm sradiakampis torto
pagrindas).

ir l/4 puodelio cukraus
3 kiauiiniq baltymq.

pudros

r

1/2 puodelio vandens

r

150 g sviesto r 3/4 puodelio cukraus pudtos a 3 kiauiinirl a I iaukitelio vanil€s esencijos r 1 ir 2/3 puodelio miltq r 1/3 puodelio pieno r kepimo milteliq.

1 Nedideliame puode sumaiSykite cukrq su vandeniu. Nuolat maiiydami, pakaitinkite ant silpnos ugnies, kol miSinys uivirs ir iitirps visas cukrus. Nemaiiydami pavirinkire dar 5 minutes,
neuZdengdami puodo. Svariame, sausame inde elektriniu plaktur,r: suplakite kiauiiniq balrymus iki stan&iq putq. 3 Plona srovele supilkite karit4 sirup4 | iSplaktus kiauiiniq balty-

1 fkaitinkite orkaitg iki 180" C. Iitepkite skard4 sviestu arba alieiumi. Pagrind4 ir Sonus i3kJokite kepimo popieriumi, 2 Sviest4 ir culcq sukite, kol gausite puri4 vientis4 masg. Atsargiai sud€kire kiauiinius, kruopidiai iisukite. lpilkite esencij4, visk4 gerai ilmailykire. 3 Saukitu po truputi berkite persijotus, su kepimo milteliais sumaiiltus miltus, pakaitom su pienu. Mailykite, kol garxite
vientis4 mas€.

2

mus nuolat mailydami, kol glajus pxidarys tiritas, Zvilgantis.

SVIESTINIS KREMAS
Raolimo twktnd: l5 minutiq, Kiefi-s.' r,ienam tortui. 250 g sviesto r 1 ir 1/5 puodelio cukraus pudros (sijotos) r 2 3au}lteliq Silto pieno. 1 Nedideliame inde iki purumo iSsukite
svresr4.

4 Saukiru sudekite

masg i paruoit4 skard4, iilyginkite paviriiq. Kepkite 35-40 minudiq arba tiek, kad i viduri ibestas medinis pagaliulas nebeapliptq teila. Palikite pyrag? skardoje 5 minutes, po to iiverskite ant groteliq atauiti.

2

PASTABA:

pareikms reilos kiekis gali

buti pakeistas pagal

suberkite cukrq ir supilkite pien4, sulite 5 minurcs arba
PamaZr-r

turim4 skardos dydl. Pusantro kiekio teilos pakahs 20x30 cm skardai, Ii teilos likutiq iikepkite pyragelius.

tol, kol gausite
masF.

Tofi ds Mo I i ugo
"

Zib intas

"

t;

{,

Tortas,,Klo*tas Kubis"
18

TORTU RECE PTA

I

l5 torto pasrindo,t

Itil,ili*aryti
MORKU TORTAS
Ruoiimo tntbmi: 30 nlr,:.ti/r4. I{e2ino *tbtart,
Kiebis: vienas 20 cm Lraitines .kvadratims tortas. 2 puodeliq tarkuotq rnor[g
1

nuosrabig syenrhiq

tortq

valarda. be

PnSuel: glajq ir sviestines teilos torto pagrind4 reikia nudailti ir panaudoti ii kano (kol nepradeda stingti ir smegti). Padengq glajumi ir papuoit4 torq galima keleq
valardq laikyti vesioje, tamsioje vietoje. Nelaikykite laldltuve glajumi padengtrl tonq -jq paviriius taps lipnus, o glajus arsiskirs nuo tono pavirSiaus.

r 2/3 puodelio smulkintq rie.Iutrl r I puodelio cuftraus pudrcs r 3 platrtq kiau5idq r 3i4 puoddio augalinio aliejaus r 2 puodeliq miltq r 2 Saukltelirl prierkoniq miSinio r 2 Saukiteliq malto imbiero r I Jau.kitelio malto cinamono r 1 Saukltelio sodos ar kepimo milteliq.
kauliukq 1 lkaitinlite orkait9 iki 180" C. Iitepkire gili4 20 cm kra-itines kvadradng kepimo skard4 lydytu wiestu arba aliejumi; dugn4 iiklokite kepimo popieriumi. I dideli duben! suberkite morkas, razinas, rieiutus ir culrrl Ten pat supilkite plaktus kiauJinius ir aliejq. 2 Suberkite persijotus miltus, prieskonius ir sod4. IlmaiSykite
mediniu Iaukitu.
masg suverskite i paruo5t4 skard4, iilyginkite paviriiq. Kepkite 1 valand4 arba tol, kol ismeigtas medinis pagaiiukas nebeaplips teila. Palikite skardoje 10 minudiq, paskui ilverskite ant groteliq aau3ti. PASTABA: jei norite, morkq torq galite naudoti kaip pakaita.l4 sviestines teilos torto pagrindui. Papuoiti ir lailg'd kaip sviestinds tellos tort4.

r

l/2 puodelio razinq

Formuodami tortus, naudokite tik medinius iesmelius ir nepamirskite jq istraukti, pries patiekdami tortus j stalq. Niekada nenaudokite dantq krapgtukq - jie gali lengvai pasimesti, o vaikai gali jais paspringti arba susiZeisti.

3 Gaut4

Tofias

.Sa*l*e'

Torta.

-G.dr

tis

lifitds"

VAIKU SVENTES

rEminiv
TORTAMS GAMINTI

tOn\ry
spalvotais saldainiais, rieiutais

shemos

naudokite gatav4 sviestines teilos pagrind4, pertept4 jusq m€gstamu kemu ar uogiene. Jeigu jums reiLia p;ilgo gabalo. g.:lire panaudoti gatav4 pl ragg-9 niorinj. Reikiam4 torto forml lengvai gausite sud€liojg ii keliq maiesniq gabalq ir suwirting mediniais ielmeliais ar suklijavg kremu.

ir cukruotais vaisiais. Parduotuv€se galima rasri ir specialiq, tortams puoiti skirtq spalvotq cukriniq uupin€liq bei karoliukq. Plaukus ir kutus lengvai padarysite i! spagediq, o akiq balrymus - ii zef'ro gabaleliq. PATEIKIAIVIE SUMAZINTAS TORTU SCHEMAS.
Padidinkite jas kopijavimo aparatu iki jums reikiamo dydiio arba persipieikite ant popieriaus lapo. Galite sugalvoti ir kitokiq tortql

Aptepkite vis4 form4 glajumi ar sviestiniu kremu, kad nesimatytq sudurimq. Galite glajq daZyti pirkdniais maistiniais daiais arba vietoje jq naudoti vaisiq ir uogq sultis bei 3okolad4. Puolkite kontrastingq spalvq glazirra, maiais jvairiq formq sausain€liais,

I

KVADRATEL|S = 2 cm

Tortas ..c RAZIoJ I

Zv AlcZDE

"

Tortas..ROBOTAS ROBIS"

ITIrl'rT] 4lfTtllt-l

rttll

I|TTTTTT-

Tortas,LOBIl.l SKRYNIA'

Tortas ..SKRAl DANTIS Kl Ll lvlAS"

Tonas,,PlNGVlNUKAS LOLO'

Tortas,,ZALTYS"

20

TE

I\,I

IN

IU TORTU SCHEMOS

Tortas,,GELlp GALIA"
Tortas.,TEKSASO BATAS"

I

TTTTT

ttltttll

TT

T'TTiT -T T -

I

Hll l ll

I fR-fTTT f

Tortas

..1\4

ESKIU KAS RUDIS"

Tonas ,,PANKO GALVA"

Tortas,,KALEDl,l SALDAI

N

lS"

Tonas,,BEGANTlS BATAS"

lllflr+4 t-r1{+
Tonas,,KLOUNAS KUKIS" Tortas,,LINKSMOJI ZUVELE"

21

VAIKU SVENTES

DU: ZALTYS
26x8x4,5 cm ilgio vyniotinio
Cia pateikiame parlzdiiq, kaip pagaminti tortus-skaiiius. Jei parduotuveje nerasite norimq maistiniq daiq - nenusiminkite, pritaikykite namuose esandius produltus, drqsiai fantazuokite. kekso

r

1 pakelio sviestinio kremo

"Smarties" juostelds burnai

saldainiukq

karoliukq

VIENAS: KAREIVELIS
26x8x4,5 cm ilgio 2 vyniotiniq o 1 apvalios banddes su diemu kepurei o I pakelio wiestinio kremo o raudong, mdlynq it juodq maistiniq daig r ivaitiq saldumynq. Vyniotin! suddkite, kaip parodlta schemoje apadio.je. Ii ryniotinio iirklemis iikirpkile antpetius, rankogalius, diri4 ir ionus.
Nutepkite ryniotini glajumi, prid€jg maistiniq ddq, kaip parodyta. Batus nutepkite dvigubu glajaus sluolaniu, kad jie burq iSkilus. Sokolado gl^z[ra apibriZkire kontirus.

Supjaustykite ryniotini, kaip parodlta schemoje apadioje. 1/4 glajaus palikite balq, likusi nudaiykite Sokoladu. Nutepkite ryniotini glajumi, kaip parodJta. Iivingiuokite balto glajaus juosteles, tarpus pabarsrykite culriniais karoliukais, papuoikite ..Smaries" saldainiukais arba kitaio.

^

iel€ saldainiuko, perpiauto pusiau, akims.

r r ialio ',guninuko" Iieiuviui r

20 cm sketsmens liedinio r Sokolado glazuros r juodos saldymediio saldainio

r

cukriniq

z

1>t;"-

_utl

ry M

I

TORTAI_SKAICIAI

TRYS: JURA
2O cm skersmens 2

KETURI: LELE
r I kiekio glajaus r
r
26x8x4,5 cm ilgio 3 pyrago juostq r I pakelio sviestinio kremo I raudonq, roiiniq ir rudq maistiniq daiq I keptq ilgq makaronq plaukams r -Smarties" saldainiuftq skruostams,
aftims, nosiai

iiediniq pgagq

mdlynq ir rudq maistiniq dalq

spalvotq culcaus rutuliukq r jwq arftliulq, jdq ivaigtdii+, iur1 ir kiaulleliq formos saldumynq r Sokoladiniq rutuliukq r keptq makaronq (kriaukleliq) o ialio marmeladinio iiedo r iaislin€s valties su ma-lais matmeladiniais karoliuftais ir kitais smulkiais saldumltrais r pirato ir iaisliniq kareiv€liq,
Supjaustykite pyragus, kaip parodl'ta schemoje apatioje. Glajq nudaiykite iydra spalva. UZtepkite, kaip parodlta. Suiiaulkite glajq, kad atsirastq bangos. Bangq viriiines papuolkite sidabriniais Laroliukais. Perpjaukite jurq arkliukus pusiau. lspauskite puseles i glajq. I marmeladini iiedl istarykite iaislinj kareiveli, kad atrody'tq lyg gelb€jimosi ratas. Pririikite ji prie valties ialiu raiiteliu. Pad€kite valtelg ant pyrago. ,A"ituonkojo iiuptuvus padarykite i3 spageiiq.

r

cu-kriniq karoliukg liemenei

I ialiq

saldainiukrl sagoms.
Supjaustykite pyrago juosteles, kaip parodyra schemoje apatioje.

Truput! sviestinio kremo nudaiykite raudonai, truputj rudai. Apie
1/2 puodelio krerno palikite balt4, likusl nudaiykite roiine spalva.

Uitepkite krem4, kaip parodlu. Liemeng ir sijon4 apveskite
plonu rudu kontiru. Sijon4 nudqduokite siauromis raudonomis juostelemis. Makaronus ismeikite I pyrag:1 kaip plaukus. Papuoikite saldainiais, kaip parodyta.

VAIKU SVENTES

PENKI: TRAUKINYS
20 cm skersmens torto pagtindo liedo o 26x8x4,5 cm torto pagrindo juostos r I 'qmiotinio su dlemu o 1 kiekio wiestinio kremo o raudonq ir geltonq maistiniq dalq o ivainq rniiq saldymedlio saldainiq r saldaininiq bananq r spalvotq spragintq kukuruzq r ,,Smarties" saldainiq r dideliq apvaliq iokolado sausainiq ratams o sald)'mediio saldainiq gabaleliq . cukiaus vatos garahs.
Supjaustykite pyrag4, kaip parodlta schernoje apadioje. Nupilkite pusg puodelio sviestinio kremo, likusi4 dall nuda.fkite tirpintu Sokoladu. Maiiykite, kol gausite vientis4 masg. Pusg nupilto kremo nudaZykite raudonai, kit4 pusg - geltonai. Uitepkite krern4, kaip parodyta, Kabin4 nutepkite Sokoladiniu kremu. Pyrago dalis sujunhite saldymediio sa.ldainio gabaleliais. Papuoikite saldainiais, kaip parodyna.

SeSt: RtTpIENTTNTNKAS
20 cm skersmens torto pagrindo liedo r 26x8x4,5 cm torto pagrindo juostos r I kiekio svie.stinio kremo r m6l;'nq'

geltonq ir $viesiai rudq maistiniq daiq r ,,Smarties" saldainiukq r ovaliniq Sokoladiniq saldainiukq batams r maiq juodq iel€ saldainiukg ratukams ir a-kims r cukrinirl karoliuftg, Supjaustykite p1tag4, kaip parodl'ta schemoje apadioje. Nupilkite
1/3 puodelio kremo, likusiq dali nudaZykite melynai. Treddali - geltonai. Uitepkite krem4, kaip parodlta. IJ sddainiq padarykite rankas ir kojas.

nupilto kremo nudaiykite rudai, likusi4 dali
Papuoikite saldainiais, kaip parodlta.

TORTAI-SKAIEIAI

SEPTYNI: PALME
26x8x4,5 cm ilgio 2 toro pagrindo juostq r I kiekio sviestinio kremo I maiq ir didelq saldaininiq bananq I laliq marmeladiniq lapq r melyng, idirl ir geltonq maistiniq dalq r laislinio pauft!&uko.
Supjaustykite pyrag4, kaip parodyta schemoje apadioje. Atskirkite 1/4 puodelio kremo ir nudaiykite m€lynai. Likusi krem4 padalinkire pusiau. Vien4 pusg nudaiykire geltonai, kiq - ialiai. UZtepkite krem4, kaip parodl'ta. Papuoikite medl lapais ir bananais. Patupdykite jame paukJdiuk4. Nedidelg dali Iikusio gelrono kremo nudalykite tamsiau. Uitepkite ant mediio kamieno, kad susidaryq Zieves ispudis.

ASTUONI: FEJA
20 cm skersmens apvalus torto pagrindo

torto pagtindo liedo

I I kiekio glajaus r nudong it roiiniq

I

20 cm skersmens

(arba persiko spalvos) maistiniq daiq r i:lios, geltonos, dine,s ir baltos spalvos saldainiq r spalvoq cukdniq

rutuliu\ r raudonrl apvatiq ield saldaini.Lg, perpiaut{ pusiau, akims I roiiniq Sirdies formos saldainiukq skruosams I saldainio baaano burnai I keptq ilgq makaronq plaukams r
kartonines

burq

lazdeles.

Supjausrykite pyragus, kaip parodl'ta schemoje apaiioje. Padalinkite gla.jq pusiau. Vien4 pusg nudaiykite raudonai, l/3 kitos puses puodelio palikire nedaiy't4. Likusi4 dali nudaiykite roiine arba persikq spalva. Uitepkite glajq, kaip parodlta. Nedidel! kiekj
glajaus nudaZykite tarnsiau, juo apveskite veido ir ktrno kont[rus. Likusiu nedaZytu glajumi aptepkite veid4 ir ranLas.

r6iinio

PapuoSkite saldainiais, kaip parodl'ta,

rl
z
25

VAIKU SVENTES

S/ENTWIAI
PSrcHoDELrrue
8 riekiq baltos duonos

PaTle@gI
I
I

rElg

DUoNA
porcijos.

S IKS NOS PARN

IO SPARNAI:

pagaminkite pyragaidius
pusg

Ruoiimo trubm6:10 minudiq. Kiebis:

I

40 g sviesto

smulkig spalvotrl

i! lokoladiniq pyragaidiq teilos miheliq. ldarui sumaiiykite puodeiio plaktos grietineles ir 2 iaukitus skysto lokolado.

cuftriniq trupiniliq.
1 Aptepkite duon4 sviestu, apipjaustykite plut4. Kiekvienos riekis viduryje uid€kire sausainiq formelg. Jos vidurj apibarstykite plonu vienos rirlies papuoialq sluoksniu, aplink jq - kitos rulies papuoialq sluoksniu. 2 Nuimkite formelg; ivelniai ispauskite papuoialus i sviest4.

FEJU BURTU LAZDELES
R olb.o trabmi:20 minutiq
9O g

ir viena valaada ialdyti. Kepimo trubtni: 1! minudiq vienq skard4. Kiebis: 1.0 lazd.eliq.

FEJU PYRAGATetAI
Raoiimo trabmi: 75 mrnuti1. Kepimo twbmi: 75 min\rti\+.
Kiehis:
api,e

kapoto sviesto r 1/3 puodelio cuftraus pudros puodelio rnilt4 r I pakelio kepimo milteliq r I plakto kiauiinio r 200 g skysto juodojo iokolado r 10 spalvotq

r I

lazdeliq

r

spalvotq rutuliu.krl

35 pyragaiiius.

1 | plaktuv4 sudekite sviest4, cukrq, miltus. Plakite apie 30
sekundiiq, arba kol mase pasidarys vientisa ir puri. Sudekite kiauiinj ir plakite dar 20 sekundiiq. Iiverskire ant miltais pabarsryto paviriiaus ir minkykite pusg minur€s. Uidenkite plevele ir taldykite 1 valand4. 2 Jkaidnkite orkairf iki 180'C. ISklokite dvi skardas kepimo popieriumi. ISkodiokite te!14 tarp dviejq kepimo popieriaus lakitq iki 3 mm storio. Zvaigid€s formos pjausryruvu iipjaukite i! teilos Zvaigzdeles. Sudeliokite jas ant paruoitq skardq ir kepkite 15 minudiq, arba kol taps aukso spalvos. Auiinkite ant skardq. T4

3409 pakelio wiestiniq py-agaiiiq teilos milteliq o 2 iaukJteli4 tarkuotos citrinos iieves o 2/3 puodufto sviesto o l/2 puoduko tirJto kremo o sidabriniq karoliuftq o 1/4 puodelio cukraus.

1 lkaitinkite orkaitg ik 180' C. I dvi kepimo skardas sud€kite pyragaifiq kepimo fotmeles. Pagaminkite pyragaidiq teil4, kaip nurodyta ant pakelio. lmaiSykite tarkuot4 citrinos iievelg. 2 J kiekvien4 formelF idekite po iaukit4 mases. Kepkite l5 minutiq. Atauiinkite ant groteiiq. 3 Pyragaiiiams atauius, nuo kiekvieno jq nupjaukite virlirnelg,
awerdami ertmg. Perpjaukite viriun€les pusiau. I kiekvien4 pyragait! ld€kite po pusg iaukitelio sviesto, iisukto su citrinq sultimis. Iki stangrumo iisukite krem1 | kiellien4 pyragait! jdekite po iaukit4 kremo. ] kremo viriq kaip sparnus ]spauskite puseles. Papuoikite sidabriniais rutuliukars. Pabarswkite cukraus oudra.

3

parj pakarrokire 'u Iiku'iomis re'los nuopjovomis.
Pusg sausainiq

apipilkite puse laukltelio iltirpinto lokolado,

pridekite lazdelg, paskui ant kiekvieno prispauskite po sausaini be lokolado. Palikite sustingti. Panardinkite kiekvienos burrq lazdeles

virluneliq

SVENTINIAI PATIEKALAI

lvair0s sa/dos

17
uzkandziar

dziaugsmui

Prkantiski

-*ri\u rnaz\Du

puotautoirr

virJnng i skyst4 lokolad4, kad pasidengtrl abi pusis. Pabarstykite spalvorais ruruliuleis. Palikire ant kepimo popieriaus sustingri. Dar galima pripilti Sokolado i popierin! puoiimo maiieli ir iispausti ant sausainiq. Papuoikite karoliukais ir palikite sustingti. Galite pa,sinaudoti paruoJtais ivaigides formos sausainiais.

PYRAGELIAI SU KUMPIU IR SURIU
Rloiino
trubmA: 30 nirLu{q, K4timo t*hnd.. 15 minudiq. Kiebis: apie 18 pyrageliq.

SKREBUEIAI SU VISTIENA
R{ti;mo trt
bmd: lO minuti4. K4timo dwbml,. 15 minudiq.

r 2 plonq gabal€liq smulkiai supjausqto lo'mFio r I maio smul[iai supjaustfto svoguto r l/2 puodelio grietines I I kiau"iinio r 1/2 Saukitelio lvelniq gatstyCiq I l/2 puodelio tarkuoto surio.
2 lakitq iSkoiiotos trapios teilos

Kieb*: 32 sLrehutiai.
1/2 Saukitelio citrirrirriq pipirq I 2 supjaustytrt ponl 40 g minklto sviesto I 8 tiekig baltos duonos.

I r

dideles sukapotos vi3iiuko krutineles

I I kiauiinio

.

1 lkairinkite orkair€ iki 180'C. ISrepkite dvi negilias bandeliq kepimo skarda: tirpinru wiesru arba aliejumi. 2 Patieskite te3l4 ant mihais pabarstlto paviriiaus. Ilpjaukite
7 cm skersmens skritu.liukus, sud€kite juos i kepimo skardq idubimus. Ant viriaus uidekite kapoto kumpio su svoginu. I nedideli ind4 sudekite grieting, kiauiini ir garsrydias. Iiplakite iki vientisos masis. Ant kiekvieno teilos gabal€lio uipilkire po

1 Jkaitinkire orkaitt iki 180' C. Iiklokire dvi skardas aliuminio folija. Sud€kite viidiuk4, kiauiini, pipirus ir porus i plaktuv4. Plakite 30 sekundZiq, arba kol pasidarys vientisa mase. 2 Uitepkite ant duonos sviesto. Ant kitos pus€s uidekire viidiuko masg. Nupjaustykite pluras ir kiekvien4 riekg supjaustykite trikampiais, Kepkite ant skardq 15 minuiiq, arba kol paraus ir
pabrinks.

iaukiteli miiinio. Uibarstykite tarkuoto sirrio. Kepkite 15 minuiiq, arba kol paruduos ir taps traikis. Patiekite liltus.

PYRAGELIAI SU LASISA lR SURIU:

ruoSti raip pat,

rik paLeisti kump! 1/3 puodelio konservuotq laliios gabaleliq.

SKREBUe lAl SU KREVETEMIS: ruoiti taip pat, tik
vidtien4 pakeisti 375 g paruoitq krevediq. B haites ! deiing ,,Psichodclinz lijt! &brra", -Sikinas?arrrio ir ,,Fei| pyragdiii.n", ,,fQry bwt4 lazdclas'i .Sbctuiizi m t

.Sbrebuiiai su bereamis\ ,,ryagelri
,,Pyragiliai su n1ia

s furpi"

b rrtriu",

ir biila'.

r

UOLETASIS KELIAS
Ruo{imo

tubnd

10 minudiq. Kepimo

nabnd 5 miirlutis.
Kiekvien4 banano gabalelj po vien4 panardinkite j lokolado nasg. Nuvarvinkite iokolado pertekliq. Pavoliokire iokoladu

Kiebis: mazdaug 36 gabaliliai.
kokoso droilig r 100 g baltq zefrrq r 100 g r 1/2 puodelio ivairiq rieSutq r 1/4 puodelio culruotq rydniq, perpjautq pusiau, arba diiovintq vaisiq r 375 g juodoio Sokolado.

3

l/4 puodelio

roiiniq zeSrq

padengtus banAno gabalelius srnulkintuose rieiutuose. Sudekite ant paruolto padeklo. Saldykite, kol lokoladas sukietes, tuomet

suryniokite j pl€velg ir padekite I ialdikli maiiausiai 2 valandoms.
Patiekite

1 Negilios 28x18 cm pyrago lormos dugn4 ir kralrus iiklokite folija. Pusg turimo ltokoso droliiq kiekio iibarsrykite ant
paruoiros skardos dugno. 2 Perpjaukite zefyrus per pusg ir sudeliokite ant kepimo skardos kaitaliodami spalvts ir palikdami tarp jq nedidelius tarpus. Tarp jq ir pytago formos pakraiiiuose ilbarsrykite likusias kokoso

ii

karto.

PELKIU DUMBLAS
Rao;imo tntbmi: 20 minutiq ir 2 valandos ialdyti. Klefr'sr 8 asmenims.
150 g iuodoio Sokolado gabaleti+ . 4 kiaudiniq tryniai, atskirti nuo baltymo o 2 Jauftitq cukraus pudros . I Saukitelio tarkuotos apelsino iievelis o l/3 puodelio gri€tiniles o 1 Saukitelio ielatinos . I Saul<ito apelsinq suldiq o spalvotq cukrinig trupineliq puoiimui.

rieiuto droiles, rielutus ir lyinias. 3 Sudekite iokolad4 ! vidutinio dydiio karldiui atsparq ind4. Panardinkite ji j puod4 su verdaniiu vandeniu, letai mailykite, kol iokoladas ilrirps. Truput! atauiinkite. Lygirr sluoksniu uipilkite anr zef rq. Kai 'usring.. rirri- peiliu gabalel'ai'. 'upjru'ry]<ire

uRVtNtu

zvot!ttt vEzDAl

Ruoiimo trubtni: l0 minuiiq ir 4 vaiandos ialdyti. Gaminimo mhmi: 5 rninrtis. Kiebis:9 gabaleliai
3 dideliq banalq, nuluptq ir supjaustltq i 3 dalis r mediniq menteliq, perpjautq pusiau r 12J g juodojo iokolado gabal€liq I 20 g baltq augalini4 riebalq, dedamq i teil4 trapumui suteikti 1/2 puodelio smulkintq riedutq.

1 Sudekite iokolad4 !nedidelj karidiui atsparq duben€lj. Paoardinkite jj j puod4 su vefdaniiu vandeniu, mailykire, ko1 lokoladas iltirps ir pasidarys vientisa mxe. Truput! ataulinkite.

2 Elektriniu plakruvu ilsukite kiauiiniq trynius, cukrq ir tarkuotl
Zievelg dideliame dubenyje. Sukite 5 minutes, arba

kol gausite

tiritq vientis4 masg. Supilkite grietinelg ir iltirpint4 lokolad4,
iisukite.

1 Iiklokire 32x28 cm kepimo skard4 folija. Atsargiai ikilkire po pusg rrredines menteles i kiekvien4 baneno gabaleli. Padekite anr paruoito pad€klo ir laldykite ialdiklyje 2 valandas, arba kol
sukietes.

^

3 Nedideliame duben€lyje ielatin4 uipilkite Saukitu apelsinq suliiq.
Panardinkite dubenj i karlt4 vandeni, mailykite, kol iitirps ielatina. SupilL;te j skolado -nijrni .r 'ukire. kol g;u.ire v:enrisq na,9.

2 Sokolad4 ir riebalus sudekite j mai4 karidiui

atsparq ind4. Panardinkite jj ! puod4 su verdaniiu vandeniu (mailykite, kol iokoladas iltirps ir gausite vientis4 masg).

4 Nedideliame dubenyje iki srangrumo iiplakite kiauiiniq baltymus. Sukreskite i iokolado masg. Metaliniu laukitu gerai ilmaiiykite. Pad€kire j laldytuvq 2 valandoms, arba kol sukiet€s.
Pabarstykite spalvotais cukriniais rrupin€liais. Galima patiekti su

!okoledo lazdelemis.

2A

=\

Ii baires i deiing: ,,Uoldtasis helias", ,Utini4 lmoni4 aizdai" .Saldyti banano gabaliuhai",,, Pelhi4 dumblas',,,Maiiej i misnhiai",,, Dinazaaln hiauiiniai',,Maos hulzuliai".

ir

DTNOZAURU KrAUstNlAl
Rtrolimo truhmi:30 minuiiq. .K-le[r. 40 kiauliniq.

MAZIEJI MESAINIAI
ktoihno trubmi: 30 minttiq. Kepimo tubm6:
,trirzAlsr 10 mesainiq.

1A

ninuiity.

puodelio smulkiai sup.iaustlr+ diiovintq abrikosq puodelio kokoso droilirl r 1/2 puodelio saldaus kondensuoto pieno r papildomai kokoso droiliq.
1

I

r

maio smulkiai supjausg.to svoguno I I 3au}itelio smulkiai supjausqtq petraioliq I I plakto kiauiinio r 1 daukdtelio pornidorq pada,io I 1/2 Saukitelio prieskoniq mdsai r 2 Saukitq aliejaus r 10 maiq bandeliq, perpjautq pusiau r 2 puodeliq smulkiai supjaustytq salotq I 2 maiq pomidorq, supjausg.t+ plonais grieiin€liais I 5 grieiin€liq konservuot+ anall.rs+, nuspaustq ir perpjautq pusiau I I0 gabal€liq sirio r pomidorq ar keptos mesos
1

500 g rnaltos jautienos

.

I dubenj sudekite abrikosus, kohoso droZles ir kondensuot4 picn4, visk4 gerai sun:riilkite. 2 li 2 iaukireliLt miiinio sulorrnuokite ncdidelj Lutuliuk4r taip
suformuokite rutuliukus ii visos mas€s. Pavoliokite ruruliukus

'l

Lnl,*.' dro; i,e.

Ir k,lir, i"lJ'

Jve.

io\.ri..i.

u\.

MESOS KUKULIAI
Raolimo truhmi: 15 minuiiq. Kepimo truhmi: l0 minrrtiq.
trireAr'sr maidaug 25

kukuliai.

p^daio.
Sudekitc maltq nes4, svogan4, pe.raioles, iaukit4 pomidonl padaTo ir prieskonius ididel! dubenl. Rankomis gerai iiminky.kitc.

'|

lladalinkite rnasg j 10 daliLr. Suformuokite rpvalius paplotelirLs. 2 Art vidrLrincs ugnies paLaitinkite alicjq dideleje keptuveje storu

375 g maltos jautienos a I mario srnulkiai supjausq.to svogrlno r. 1/2 puodelio minkitq duonos trupiniq r I Saukito pomidorq pastos r prieskoniq r I plakto kiauiinio r 2 iaukitq alie.jaus.

dugnu. Kepkite paplotelius po 5 minrLres kiekvienq pusg, arba kol eer-ai paruduos. Nukelkite il nuvarvinkite ant popieriniq sen,etcliq.

1 NIaltE m€s4, svogunus, duonos trupinius, pomidorq pastq, prieskonius ir kiauiinius sud€kire i dideli dubenj. GcLai iirninkykite. SuformuoLite nedidclius rutuliukus. 2 Dideleje kcptu€e pakairinktc aliejq. Sud€kite LuLuiius ir apie
10

3 P.d.kite po mesos paplotclj ant

aparin€s bandclcs dalies. Anr jo uideLire sdotq, pomidoro grieiineliq, ananaso ir st:rio gabalelius. Uipilkitc padaio ir uidenkite r.iriutine bandeles dalimi. larieLite

ninuiiq

nedelsdami.

kol kukuliai iikeps ir llgiei parudrros) Lcpkite anr vi, dutines ugnies, dainai paklawdami kepmvg. Nuvan'inkite anr popicriniq sen-er€liq. P:rtiekitc kalStus arba iJus, su pomidorq padlu.
(:Lrba

29

VAIKU SVENTES

VYNIOTINIS SU DESRA
Raoiimo tn&m6: 35 rninris. I{epimo truhmi:25 rninuts. I{iebis: 48 gabalili . I daukito aliejaus I I smulkiai supjausgto svogllno r 500 g maltos m€sos deiroms | 1 puodelio Svieiiq baltos duonos trupiniq r 2 lauk3tq pomidorq pada.io r I plakto kiauiinio r 3 lakitq paruoitos iskotiotos sluoksniuotos teilos r kiauiinio arba iiek tiek pieno, 1 lkaitinkire orkaitg iki 210'C (190'C, jei orkaite dujine).
Parepkite riebalais kepimo skard4. 2 Kepruvejc pakaitinkite aliejq; sudekite supjausryt:1 svogun4, kcpkite, kol taps skaidrus ir minkitas. I dubcnj sudekite svognn4, malt4 mes4, duonos trupinius. pomidorq padai4 ir kiau!ini. 3 Padtkice rellos lak!rus anr nikais pabarsryros ientos ir hotizontali:ri perpjaukire ltris dalis. trlesos mi3inj padalinkitc I ieiias lygias dalis ir laukiru sudekite ant kiekvienos reilos juostos, iiilgai ilgosios kraitines. Suvyniokire liigE ritinl. Patepkire plaLtu kiauliniu ar pienu. Supjatsqvkite 4 cm ilgio gabalais ir sudeLirc ant paruoltos skardos.

SURIO VALTELES
tr bmi: 25 minvtas. KE);mo b.abmi: l0 minuti4. Kiebis: )l yakelis. 40 g sviesto r I JauLito miltq 1/2 puodelio pieno r 1/4 puodelio tarkuoto surio ^r 1/4 SauLjtelio viitienos r
Raoiimo

sultinio milteli+

^ 24 sluoksniuotos teilos krep3eliq perlauitq pusiau.

r

I30 g konserrrrotq kulurizq

r

r

prieskoniq

24 suriq lazdeliq,

1 Vidutinio dvdiio kepruveje iltirpinkite sviest4, sudckite milrus.

I minurg kaitinkire anr maios ugnies. Plona slovele supilkite picn4, ruol:rr maiiydami. Kairinkite ant vidurincs ugnies 5 minures, arba kol miiinys uivirs ir sotirites. Pavirkite dar 1 rrrinLltf, nuhelkitc nuo ugnics. Suberkirc suli, sultinio miltelius,
N4aiiydami kukurirzus ir prieskonius. 2 | kickvien4 hrepiclj sudekite po 3 iaukitclius milinio. fsmeikire 'uri.r. Ludele. kr p i lru,. lar',\:re irlr. .

IVIENULIO KRATERIAI: vAltcles be irklq klateriais" kosminesivcntespatiekalu.

eali tapti,,Menulio

4 Kepkire

10 minuiirl; sumalinkire orkaites temperatur4 iki 180"C ir kepkire dar 15 minuiiq, kol bandelts raps aulro spalvos. Pariekire su pomidorq pad:riu.

PTRATU VEtDELtAI
Raolimo n'ubmd: l5 minuiiq. K/e[r'sr 30 sausainiq. 2 puodeliq cukraus o 1-2 Jaukitq vandens o 250 g dideliq apvaliq sausainiq o 2-3 laiq maistiniq daiq o 30 maiq iel€ saldainiuk4 o 15 iokoladiniq rutuliulg perpjaut4 pusiau o 5 gbaliukais supjausg'tq ield taldiukq . 4 sukapotq saldymediio saldainio juosteliq r l/2 puodetio Sokolado droitiq.

Pnstlea: vyniotini su dclra g:rlima laikvti !aldiklvje iki 2 savaiiiq. Atiildyti ir 30 minutiq pakairinti t80"C orkaitejc.

SVENTINIAI PATIEKALAI
1 Suberkite cukrq ! vandenj, j mai4 dubenelj. Panardinkite ji I puod4 su verdantiu vandeniu, maiiykite, kol iitirps. Nudaiykite
maistiniais daiais. Aptepkite sausainius glazura. dar nesustingo, padarykite piratq veidus: ii iele saldainiq puseliq - akis, i! iokoladiniq rutuliukq puseliq - akies railti, i! ielt zaltiuko gabaldiq - burn4, i! saldyme&.io saldainiq gabaleJiq ran-

GALAKTINIAI DISKAI
Ruoiimo trabm6:10 minutiq. Kepimo nubm6:5 minutes. Kiebis: \2 dlsks. ,Irisas"
12 maiq apvaliq medaus sausainiulq I 20 g sviesto I saldumynq,

2 Kol glazlra

I

12

mirkitq karameliq

dus,

trupineliq plaulus. lailrykite ialdl'tuve, kol prireiks. PANKISKI VEIDELIAI: plaukus padarykite ii Zaliq culriniq
Sokolado

ii

trupinelirl, veidui suteikite rnsii4 ilraiiL1.

1 Sudekite ant skardos 12 pyragaidiq formeliq ii popieriaus ar folijos. I kiekvienos jq dugn4 ldikite po sausainiuk4. 2 Irisus ir sviest4 sudekite i mai4 ugniai atsparq dubenj, panardinkite dubeni ! puod4 su verdandiu vandeniu; maiSykite,
kol gausite vienalytg
masq.

MARSO SAUSAINIUKAI
Raolimo tntbmi:15 minuiiq ir dar 30

niniiqialdyti.

Kepimo

3 Saukiteliu sudehite

gautE masg ant sausainiukq formel€se

ir

trabmi: 15 mimtitl, Kiekis:24
125 g sviesto
1

sausainiukai.

papuoikite ivairiais saldumynais. Laikykite ialdytuve, kol susrings.

I 1/2 puodelio cuftraus pudros . I kiauiinio ir 3/4 puodelio milt4 r 1 puodelio cuftraus o 3 3au},iteliq kadto vandens I 4 laiq ialiq maistiniq daiq I I palelio r
sald).mediio saldainiq, supjausg.trl plonais gdetindliais.

KOSMINES BULVES
Ruoiimo trabmi:70 minttiq. K4timo nubni:50 mirrttiq. Kiebis: 16 bwlvi\+.

1 Elektriniu plaktuvu vidutinio dydiio dubenyje ilsukite cukrq ir kiaulini, kol pasidarys puri vienrisa mase.

sviest4,

2 | masg suberkice miltus. Rankornis iiminkykite teil4. Padekite j4 ant miltais pabarstyto paviriiaus. Dar paminkykite 2 minutes. lr'yniokite i plevelg ir pusvalandiiui pad€kite i ialdytuv4. 3 ]kairinkite orkaitg iki 180'C. Patepkite 32x28 crn skard4 iitirpintu sviestu arba aliejumi. Ilkodiokite te!14 tarp dviejq kepimo popieriaus iapq iki 5 mm storio. 8 cm forma iispauskite Zmogelius. Sud€kite ant paruoito padekio ir kepkite 15 minudiq, arba kol taps aukso spalvos. Awesinkite ant groteliq. 4 Suberkite cukrq I vidutinio dydiio duben!. Supilkite vandenj ir maistinius daius, mailykire, kol gausite vienalytq masg. Vien4 kiekvieno sausainio pusg panardinkite ! glazur4, palaikykire viri dubens, kol nuvaw€s jos perteklius. Kol glazura dar nesustingo, papuoikite saldymediio saldainio gabaleliais. Sausainius galima pagaminti likus savaitei iki iventes ir laikyti sandadame inde.

r l/4 puodelio grietin6s r 20 g wiesto r I kiaur I daukJto nlajonezo r 2 Jaukitq smulkintq svogun€lir1 laidkq r 3 smulkiai supjaustytq kumpio gabal€lir1 r
8 maiq bulviq
Sinio

l/2 puoduko tarkuoto surio r svogunq laiSkrl 1 {kaitinkite orkaitg iki 180'C. Suryniokite bulves jfolij4.
Kepkite 30-40 minudiq, arba kol suminkit€s.

2

Perpjaukite bulves pusiau; laukitu iigremikite minkitim4,

oalikire riL Lierq luobq. Sudekire jdubeni grierinl. ,vie,r4. kiaulin!, majonez4, kumpj ir bulviq minLitim4; gerai sumailykite. Gaut4 masg laukiru sukr€skite j bulviq luob4. Sudekite bulves ant
kepimo skardos.

3 Uibarslykite

surio ir kepkite 10 minudiq, arba kol suris iisilydys. Papuoikite svogunq lailkais.

Mairis i deiing: .Vyniotittis su deba", -Srrio raheLs", ,,Min lio brateiai", ,,Piran| aeideliai", ,,Marso sausabiakai'\
,, G a

labti n ia i disha i ",,,

Kosm

inis bul uis".

UOLINIAI PYRAGAIEIAI
Ruolimo t'uhmd: l0 ninuiiq. Kepimo tn&nd: l5 rninuiiq.

iirelr!;

I 8 p1

ragaiiiq. niuot4 masg. SLrberkire cukrq, iimaiivkite. SLrpilkitc vandeni ir iimaiil kite teilq, jei reikia, jpilkitc dar vandens. Ilverskitc teil4 :rnr miltais p:rb:rrsn-ro pavir!iaus ir minkvkite 2 minutes. Suvvniokite i plcvcLg ir padekite pusvalandiiui j iald-"-tur'4. 2 lkairinkitc orkxirg iki 180"C. Tary dvicjq kepimo popieliaus lapq iSkoiiokirc reil4 iki 2 mrn srorio ir 5 cm skcrsmens formele iSpjaukire i! jos shrituliukus. Sudekire juos j paruoit:rs skardas. Kepkite 15 minuiiq, kol leaus atksing sp:rlvE; arauiinkirc. 3 Nlaiojc kepruveje surnaiil-kire kiauiiniq ir pieno milrelius su cukrumi. lpilirire tick picno. kad gautumere rirlrq masg. Supilkite lihus! picnq; kairilkire:Lnt silpnos ugnies, koi miiinys uzvirs ir sukicrcs.
Padtkitc anesti. Kai awes, ldekite po !auk!t4 nT:rses i kieLr.ienq teilos krepielj. Ui:lekite pusg braiL€s ir uitepkitc obuoliq drebudiq. PASTABA: obuoliq drebuiiq galima nusipirkti prekrbos cen.fe,

2 puodeliq niltg r I iaukitelio prieskoniq r 90 g kapoto sviesto r 1/2 puodelio cukraus r 1/4 puodelio razinq be

kauliukq r 2 iaukitq iieveliq miiinio r I kiauiinio r 1/3 puodelio pieno r papildomai 1/4 puodelio culraus,

1 fkaitinkitc orkairg iLi 180"C. ilkiokite dvi kcpimo skrrdas kepino popieriumi. I dubenj supilkirc miltrLs ir prieskonius. Sudeliite cukrq ir svicst4. Visk4 gcrai iisutrre. 2 Sud"kitc razinas ir terkuotq 2ieleliq miiinj. Viduryje padarvhite duobutg. Sqrilkitc kiauiinjsu pienu ir maiiykite. kol pasidrrvs
PUfr rcslA.

3 Saukitu krcskite teil4

ent paruoitos skardos, palikdami rietos jai plisti. Pabals+kitc crLkrrLmi ir kepkite 10-15 mirruiiq, arba hol

pasidarys auksincs sp:rlvos.

NSO
Raoiimo tn&nd: )0 minuiiq ir 30 ninrLiiq ialdvri.
Kephno nubmi:20 ninuiiq. -Iire[/s:
2,1

slLs:rini:ri.

miisto Yailiams skvriujc.

milt+.40 g kapoto sviesto r I laukito cukraus r 2 iaukitq kiau3iniq ir pieno milteliq r papildomai 1 Saukito cuLraus r 3/4 puodelio pieno r 12 perpjautq pusiau braikiq r 2 iaukitq obuoliq drebuiiq
1/2 puodelio

rI

iaukito vandens

METEORU LEDU KuGrAl
Raoiimo tnrbmd: 20 tt:'ilLtiiq.
.aai€rrr.. B

lcdlt kagixi.

(ir. pastab4). 1 Iitcpkirc ricbalais dvi

negilias kepimo skardas dr.vlikai pvragaiiiq krcpicliq. I dLrbenj suberliire miltus. sLrdekitc sviest:1. Pirltq gialiukais sutrinkitc sviest4 su miltais, l<ol gausite tfLLpi

500 ml vaniliniq led+ iitirpinto iokolado.

.

8 ledq kngi\

.

150 g juodojo

1]

kiekvicn+ kagi idiliire 1edq, gerai suspauskire. 10 rninudiq padekite kirgius su ledais I ieltlikll. kad ledai vtl stkietetq.

32

Atsargiai po vien4 panardinkite klgiq vir(nnes i skyst4 lokolad4. Nuvarvinkite iokolado pertekliq. Palikite sukieteti. MUSMIRES: prikimikite klgius ledq ir l0 minuiiq pad€kite ! ialdildi. Atsargiai panardinkite kiekvieno kugio virlung ! skyst4 iokoladl; nuvawinkite jo pertekliq. Kol iokoladas dar liltas, !spauskite i j!,,Smarties" saldainiukus. Palikite susringti.

Ii

TRASKUS sOrOUOrrurnr PYRAGAIEIAI
Ruoiimo nwhni:
2O

hairis i deiing: .Uoliniai pytagaiiiai'\ ,,NSO", ,,Tralbtn loboladiniai plnagaiiiai", ,,Meteoriniai led4 bagiai', ,,Banan4, iei*tty ir daruli4 pirtteliai", ,,Kupranugario hupros", ,.Dyhun4 smilis" ir,.Zuaigtulii4 dulhis".

KUPRANUGARIO KUPROS
R rolirrro trubmi: 15 minriig. Kiehis: 10 sausainiq.

minudiq. r(reArs; 24 pyragaitiai.

3 puodeliq pnsq ryiiq r l/4 puodelio ka-kavos milteliq r 1/4 puodelio cukraus r 1/2 puodelio razinq be kauliukq J/4 puodelio kokoso droiliq r 200 g iitirpinto sviesto 1/3 puodelio juodoio Jokolado gabal€liq.

I ir

r

r

200 g iitirpintq karamelis saldainiq o l0 pieniikq sausainiukq r 20 maiq baltq zefrrq o 3/4 puodelio kokoso

droiliq.
1 Ant Liekvieno sausainio uipilkire truputi karameles. Kolji
nesustingo, ant kiekvieno sausainio padekite po du zefrrus, vien4 greta kito. Palikite sustingti. 2 lanardinkite sausainius ! likusi4 skyst4 karamelg, kad pasidengtq sausainiq virlus su zefyrais. Apibarstykite kokoso droil€mis. Palikite sustingti.

Sudekire idvi kepimo skardas folijos krepielius. Dideliame dubenyje gerai sumaiiykire pusrus rydius, kakav4 ir cukrq; tuomet suberkite razinas ir Lokoso droiles. fmailykite iitirpint4 sviestq. 2 Saukitu sukraukite miiini j paruoltus krepieiius. Uibarstykite iokolado gabaleliais. Palikite sustingti.

1

BANANU, RTESUTU lR DATULTU PIRSTELIAI
Raolimo n'ubmi:10 minudiq. l(refus. 18 piriteliq.
20 g syiesto . 12 riekiq baltos duonos r 3 sutrintq vidutinio dydiio bararrq r 6 Jvieiiq susmulkintq datuliq r 1/4 puodelio

DYKUMU SMELIS
Ruoiimo mtbmd:15 minuiiq. I(reFr. l0-iiai asmenq.
3 puodeliq cuftraus r I Jaukitelio geltonq maistiniq daiq 2 pakeliq vaisiniq ledinukq po 25 g.

r

1 Suberkite cuhq ididelj polietileno maiieli, ilaiilkite kelet4laiq
maistiriq dalq ir gerai pakarykite, kol nusidaiys
visas cukrus.

smulkintq rieiuttl,

1 Uitepkite sviest4 ant duonos. 2 Anr 6 riekeliq uidekite trintus banarus ir apibarsrykite smulkintomis datulemis bei rieiutais. Uidenkite likusiomis duonos riekemis. 3 Aitriu peiliu apipjaustykite pluras ir kiekvien? sumuitini supjaustykite ililgai i tris pirirelius.

Supilkite i didel! dubeni. 2 Sudekite ledinukus j virtuves kombain4 ir susmulkinkite. Suberkire i cukrq kartu su soda, gerai iimaiiykite. ZV AIGZDZIV DU LKES: ruoiti taip pat, tikvietoje geltonq daZu naudokite roiinius.

VAIKU SVENTES

MAZOSIOS PICOS
Rnolimo h'ahmi! 40 minttiq. Kepimo trabm6: Kiebis: 40 tiai asmentl. 2 puodelig miltq

l0

vrSeruKU GABALELTAI
minutiq. Raoiimo trubm6: 20 mllouiig. Kepimo Kiebis: 34 gabtltliai.

t. hni:

15

milrii\.

r

100 g kapoto sviesto

r

1/2 puodelio

pasukl r 2 iaukitq pomidorq pastos I 40 plonq de3ros grieiindliq r I maio svogrlno, supjausgto plonais grieiin€liais r 10 rynuoginiq pomidorrl, supjausgtrl plonais grieiin€liais I
6 surio gabal€liq, supiausgti 3 cm skersmens skrituliulais

I

r

375 g stambiai sukapotq yiSiiuk{ Slauneli+ fil€ . I kiauiinio a I iauftito pjausg.trl svogunq a l/4 iaukitelio sezamo aliejaus o 2 iaukJtelig slyq padaio o I Saulitelio soios padaio. I puodelio ku-kuruzq dribsniq.
skard4 folija. Patepkite

SaukJtelio kepimo orkaitg

1 fkaitinkite

miltelirl iki 180"C. Iiklokite dvi 32x28

cm kepimo

1 Ikaitinkite orkair9 iki 180'C. Iiklokite 32x28 cm kepimo iitirpintu sviestu arba aliejumi.

skardas folija. Patepkite iStirpinru sviestr.r arba aliejumi. 2 | plaktuv4 sudekite miltus ir sviest4. Plakite 30 sekundiiq, arba kol gausite puri4 masg. Supilkite pasukas. Plakite dar' 30

2

sekundiiq, arba kol gausite vienalytg masg. Paskui iiminkl'kite teil4 ant miltais pabarstyto paviriiaus. Iikodiokite i 3 mm srorio Iakit4. 5 cm skersmens forma ilpjaukite skritulius. Pad€kire juos ant paruoltq skardq. 3 Uitepkire anr skrituliq pomidorq pastos. Ant viriaus uid€kite po grieiinel! deiros, svoguno ir pomidoro, skriruliuk4 surio. Kepkite apie 10 minudiq. Galima papuolti mairuno lapeliais.

Sudekire viidiuko gabalelius, kiauiin!, svogrinus, sezamo aliejq ir padaius i elekrrin! smulkintuv4. Sukite 30 sekundiiq, arba kol gausite vientis4 miiinj. 3 Maukitelio miiinio suformuokite ruruliukus. Pavoliokite juos

kukuruzq dribsniuose. Sudekite rutuliukus ant paruo!tos skardos. Kepkite 15 ninudiq, arba kol igaus auksing spa1v4.

zEBRU SUMUST|NtAT
Ruolimo n'abmi: 10 minuiiq. Kre[r. 8 sumuitiniai. 4 riekiq baltos duonos
krerno.

^

20 g sviesto a

I

Saukito rieiutinio

GYVTINU FORMOS TRASKUetAI
Ruoiimo auhnd: 10 minuiiq. Kepimo nahmi:15 minuiiq. Ki ebis : 20 -tiai asmentl.

I lakito paruoitos sluoksniuotos tellos r I plakto kiauiinio I l/4 puodelio tarkuoto sirio. I iaukito aguonq grndeliq I
1 Saukito srnulkintq svogunq.

1 Ant trijq duonos riekiq uitepkite sviesto ir rielutq kremo. Sudekite sumultinius parept4ja puse i virlq. Uiklokite neparept4ja rieke, lvelniai paspauskite.

2 A!rriu peiliu apipjaustykire duonos plot4.
keturias juosteles.

PeLpjaukite pusiau !

du stadiakampius, paskui kiekvien4 statiakampj supjausrykire j

lkairinkire orkaitg iki 180"C. Iildokite kepimo skard4 kepi[ro popieriumi. Iipjaukite ii teilos lvairiq formq g1wr1n€liq. Sudekite ant paruoitos skardos. Patepkite kiauiiniu. ApibarstyLite tarkuoto surio, aguonq ir svogrlno gabaliukq miiiniu. Kepkire 10 15 minuiiq,,arba kol jgaus auksing spalv4.

'I

Pasraaa:
formel€mis.

1ei

norire.

,rrm:itiIiu, galirnr

irp,auri

glirq

ZVAIGZDETOS NAKTIES TRASKUEIAI:
teil4 ivaigZdiiq ir pusm€nuliq formomis.

SV

E

NTIN AI PAT]EKALAI

SOKOLADO STIRTOS
Ruo!itno

r

trubni: il) n.nottt1. I{epino

//

//Prtl. l{l

rr1ir1u.'itl.

i'i!L.ri iirirps. Sudckire i;brinhui.l zclatir.r ir iiLirpdr'1iire. \c.ielsd.rnri nLrinkitc nuo ugnits. Supilkite nriiini iperLrost,r
Seus:rinirL firrtrrcl.-lllis

Krelzzrli0 plr.rquiiiL1
2 puodeliq cukraus l/2 puodclio pieno

aviiiniq

r l/3 puodelio kakavos milteliq r r 125 g lepoto sviesto I J Puodelirl dribsniq r I ir 1/2 puodelio hokoso droilirl.

Srl,lrtir. per n.rLLi. 3 Ii.crsLirr zcLt ii skerrlos.
sk:Lldr.

sLlpirusrlliit.

1 SLrdel.ir.."L..1 ir k.rlilr j .li.L.li pLrod.r

jr.ririonris fornromis. lLi p.rticlclenri leillkire i.r[]rrrnc. PASTABA: L,Ld.rrr,.ldrLLr grriirLr, r.rlir, plhrrri drictrr er LrilLr p.rr r zc.7iui. cirrinu. sprh Lr r.risiLr iele lormu ii ir.ririLl
.rprlrinLr ir iuodLrjLL
scr

stonr JLrcnLL. Sri.l.l<lrc picn,r. IiritinliLt rnt silpnr* Ltquits. k.ld sriesru ir 'upilliirc ncuzrirrLl. ko1 sr'icrlrs ir culrur ririlpsn. Nrrol.t nniilrhnri Lriri rinliire mliini. nrJ.lsrL.uri r:uliclliitc nuo usni.'s. SuLrerliir. rviiiniLrs LlribsniLrs ir' kolioso Jr,r2lr'. Ger.ri rim,riir kitt. 2 S,rLrlnelio qfeif,ri iikff\kirr r11rs€s lrrrrlclcs.rnr lrp'lnro popierirLrs. l).rliiiire susrinsri.

bcnm.

'LrltiLr.

Zvenelrg
1 1

PASARAS

Ruolirno n ubnti: 5 minuris. -I(leAr; l0 rsrr(nLr.

Lrili

LiLe

srndrri.urt inrLt iisioie.

s,tLrsojc

lictojt.

PASTABA:

L.r.1 bLrrLr le ner i,LLr

n.LrLrris. ic,liohLlinc nr.rst grLirt

'ir'

puodclio niiq dribsrirl o 1 prrodclio saldiiq traikuiitl . puodelio kolioso droiliq e I puodelio 3riesiq ir tamsiq razinq be grutleliq o 2 puodeliq javainiq o 4 ptodcliq spragiltq liukurirzq o I puodclio illukitentq saul€grairl
arba moliigo scklq.

vArsru ZELE FoRMOS
Ruoiino trthnt:1a rrlnLriirl ir
ialLLrri pcL r.rl;ri.

.rrsLirLLs

tt L ft: ) nrjnurc.. lfzeArs;6 E rsm.nurr. 2 puodeliq apclsinq suliiq r 2 iaukitq culiraus r.
Wrino
1/,1

r.Llsr ri.

1 \'islrq su.lckirr iclicltLi .lLrbenj rr celii iim,ii\rkitc. SubcLlJre l nr.riicliu' i!sin.'iri .rrb.r p.rtieliire dubencliLrosc 'r,:iiams Lni,ts ilt:iue: .,.Vaiosio' pi,u, ... lt,tihuri,ti ,tr'tQidetn nnlttis",,,Cyuurl fonnos anllziitt i",,, Vi!iirh4 gabalilia i", ,,Zebn1 unnultittirti", ,,Soholado * tos", ,,Yaisiq leli Jbrtns",
ts

puodelio ielatinos.
sL.rfrlos tiugn,l

1 lskL,kitc - 8xJS . m k.pinlr

ir ionur .rliuminio
2c1:rriru.

iili

j.r. l'.rtcpLiLe rlielum.
1pLLoL1.1.

,,Zatreliry pniaras".

2 SupilkiLt sulri' ir rLrkrLr
li.ririnhirc rnr,ilprro,
Lrqnics. ncu/r

I

sirLrp:r

jbcrlire

ir.|nri.

k,rl

cLrLrLrs

.

\ -]:\--_n.--.
.' i:--!_

"

\

o

:

',,

- .-{-}' ': ,,trr1
. .|: ?,i

\\ v.i

..::

'

; "i' "f;'..I.
!,

&1
':

*qS'
t

h
1
\,

*

:r lq
FS

.-\ ..ll t9

Zuvles
mo

GABALELIAI
Laires i dering:.,Znuies gabaliliai". ..G"lbij;no ratai", Prchendg poaanden in iai la ipa i", ,Juejo suti uitinini^, ..Margnspahiai rrrch* gabaleliai ', '\izginr4 h h fiz4 uerinJs", dcse ns ,.Snuli pro deLesis".
,,

koiimo n'ahmi: 20 rninviiu. Kepimo aubm6: 15 ninuiiq. I(re[l* 24 asrnenims. 250 g baltos iuvies ffli 2 Saukitq miltq r I kiauiinio balty^

li

r

1/4 puodelio kukuruz4 dribsniq trupiniq r. majonezo.

1 Jkairinhite orkaitg iki lB0"C. Supjauswkite iuvl meideug 3 cm
gabaleliais- Pavoliokite iuvies g:rbalitkus miltuose; nupurwkire

PASKENDE POVANDENtNtAt LA|VAI
Raolimo d'uhmi:10 minuiiq. Kepimo tahmi:15 rninutiq.
,trireFlsr 8 bandeles.

miltq perrekliq.

2 Maiame

dubenelyje suplakire kiauiinio baln rnq. Po vicn4 panardinkire jj! iuvics gabal€lius; apibarsrykite jLros kukur[zr1 dribsniq tmpiniais. Sudekite vienu sluoksniu ant kepimo skardos.

Kepkire 15 minuiiq, arba kol taps aukso spalvos. Po l0 minuiiq :.\ir. k.,rir rr.,Lr m.'jorrez. . 5,b.,1e ir. :1"er,ljre. l';r

4 bandeliq deirainiarns o 20 g sviesto . I skilteles grdsto tesnako o 440 g virtq malaronq o pornidorq padaio o 80 g susmulkinto kumpio gabal€liq . 100 g snrio gabaleli{, supjausgt4 juosteldmis,

'|

lkaitinkite orkaitg iki i 80'C. Patepkite riebalais kcpino

skard4.

GELBEJIMO RATAI
Ruo{imo

Bandeles

ililgri pcrpjaukite pusiau, sudeLite ant paruoltos

skardos.

a*bmi:25 minutes Keprto t 1t[rrrlj 30 minuiirl.

,fiiraFus. 5 pvragaiiiai.

2 kiauiiniq balg.rnq r I/2 puodelio cuftraus pudros r 1/4 puodelio plaktos grietindes r avietiq diemo r plono raudono kaspin€lio.

Keptuveje iitirpilkire sviest4. Sudekite iesnak4, Lepkite 2-3 minures. Uitepkite !io milinio ant kiekvienos bandeles puseles. UTdiLite rn,rl<r-on. '- \umpio i ,i :u p.rd..zu. .2 ", f\ 'e minutiq, alba Lol iitirps suris, o b:rndelc taps rraiki.

2

1 fkaitinLite orkairg iLi 150'C. Dvi kepino skaldas ilklokirc kepimo popieriumi. Ant kickvieno popicriaus lapo nubreikite po penkis 5 cm skersmens apskritimus (galire apibreiri lekltur9). 2 Elektriniu plaktuvu suplakite kiau!iniq baltvmus iki standiiq putq. Po ieLrkirell dekite cukrq, lcrskarr gerai iiplakdami. Plakite, kol miiinys raps tiriras ir ivilgantis, o cukrus r.isilkai iirirps. Sukreskite putas j kulinarinj maileli srL paprasru anrgalirL. Iispauskite ratus kiekvicno apskritino r.iduje. Kepkitc 20-30 minrriiq arba kol morengas taps blvikus ir saus:rs. Iljunkite orkair€i morengus laldykite atidarytoje orkaiteje. 3 Atejus laikui tiekti jsra14, suklijuokire po du, surepdami grierinele il diernu. Striikite reudonu kaspin€liu.

ZvEJo SUMUSTINIAI
Ruolimo nubmd: l5 ninuiirl. Kepimo tntbme: l5 ninuiiq.
-Kr'e[r. 6 sumuitiniai. 6 iuvies piriteliq o 3 perpjautq pusiau plonq gabal6liq kurnpio r 6 maiq salotrl lapeliq o 6 perpjautq pusiau maiq bandeli4 o 6 perpjautq pusiau snrio gabaldliq . 6 iaukiteliq majonezo.

1 lkaitinkitc orkaitg iki 180'C. Kiekvien4 iuvies piritel! suq niokire i gabalell kurrpio. Sudckite anr kepimo skardos ir kcpkite 15 rninuiiq. 2 Anr Liekvienos bandeles apatines pusis padekite po sJotq l:rpeli. Uidekite siLrio gabaleli. iuvies pirlteli, iauLitclj majonezo. Uivoikite
anrraia bandeles ouse.

36

SVENTIN IAI PATIEKALAI

'/

| €tr%."

'it
i-.

\
a

,.,

'l'!

th

'4.;r,
tJ
JrcsnuLLriirrr:irrilrr.pnr,iLr.l'.rsrL.'nL:rr.hrcl

MARGASPALVIAI TRASKOS GABALELIAI Rtto:itno tl uhnt: :\) nrinLtc'jLr ir I I lllrJo! \LrsringLi. I{epino tnthni: :: nrinuiir. lfirlrr's: I i crb.tliulli. Kar:rmeles ,,Irisai" r 60 g sviesto r 2 ir l/2 puodelio pns(u rr,iiu
e 1/2 pur-rdelio spalvotq culcaus trLrpineliu.

1 lilJoklk rrrcili.l lS\iS cm rli,rrLl.r ii,ij.L.rL L.pimo popielirrnrir i.pliirr fi.Lr.rhi\ ..lri.,Lr: :r'sl.,sL.r su.lchii.. i l<Trirle. \hi!rrllmi h.ririnliit. rnr:ibnor usrri.,. ;ol iirirp. \LrL.llirc nrrr irgni.,s

pa

.LrLrrrr iiriryr.r lLi rrri'iniui r:iri,rurrL \ ir'lirc. L.ol nriiirrr : prricli: 1 -;0' (- rrurp. : lni r.r. .J.'r nrrLrrir.' rirnr.i111L'Lf o. il.riin Iirr rcr]idrl. Li.Li rr iii n io : i.rlr.r urLdcrrl ji' rLrri srrliitrr:Li ir p.r'iJ.rri ri :r.rpLLs. 3 Lr;pilLiLr L.rr.u:L.lc.rrrr spr'.rsi1rru kLrLrrrirLr ir nr.risrLii., kLrl risi.ilni rpl pr. [).u nr:risr]iir,.. lol nriiirrrs pr.rLlc,, siin.Li ir: r'.'sLi. 1!LrcrIir.:rnr JiLlciio p.rdcLl,r q:LLrrin.ri rLrlii. \rkirpkir. i0 crl ilsir:i nrc.Lrilninio 'iLr o gebeLiliLr,. 5fofir rd.r.1 \Lr\rrt.::fr spr lqinrLrs l;LrlLrlrLzur :Lnr siulo. SLrri!kir. s,rl:r.

2 l diJ.li

cLLrl,.nj

ir gcr,ri iinrrlirLiLr'. 3 SLrpilLiL.'nriiini ip,rruo:rr sL.uc1.1.:rIgiriir., p.llriiLi l,,rliliir. .t\f\ri ir sLr\iinqt. K.ri rLrLirrr'. sLrpl.rrrr.,Lirr g.,.).tl.liri..

trrrpincliLrs, sLrpilliirc .1ri'Lrs ir .ri.,sro

'uher'1riie

pnsru.

rriiu. ir :p.rirc,LLLs.ukr,rrs

nriilj

tn&tti:.\l rninLriiLr ir I r.Ll:LrrJr ',rlJrri. irino rnrln,:: '. , . hithi,: y 2 iaukitq lriauliniq ir pieno milteliq r 1/,1 puodclio cull.:rus pudros r 1 ir 1/2 puodelio pieno r I/2 puodelio grierincles r
Raolino
I
1

DESERTAS ,,SAULE PRO DEBESIS''

SPBAGTNTU KUKUBUZU VERTNYS
Rro-iirtto

kiaujinio trynio

rI

iarrkitelio vanilcs esencijos

r

1 pakclio

nt&ni: I ttltn,1.L.

I{epinto t,.Z1[r/lr -]0 nrilruijLr.

lir,irs; l(t ci.ri r:nrerrLr.
puodelio ltul<uruzu spragininui. 1 iaukito medaus o 1 (aul<iro simpo o I/2 puodelio vandens o 60 g sviesto.
1/3 puodelio ausalinio .Jiejaus o

apelsiru ar abrikosu ielc r 2 puodeliu verdanaio vandens prrcdelio (200 g) supjaus6-tq skiltelemis l<onsenuotu
abrikosu

r

I

l

1 I)i J. l lrnrr pr,rc1., p:rL,riri nlii r.- rllcr LLr sLrr.: lii.., liLrlrulrrzrL gr uJ. Iia' ir urro,liirc li.PtLrc cL.rLqiiu. KiirinLir. rrrr riJLriinio Lrirru
nro usJ)iL's. 1*nl,.u rrmis p.rli .rLr.1.rni

plaktos gictin€les, apelsino ir.kivi gabaliuhq, I riJLrrinio cLrdiio pLrod.r \iorLL .luqrLr soclil,jLe liruiiniLr ir fl.Do rrrilf.lius lre cirLrLr |[rn.r 'rurlc 'upi1kir. srnr.rii\L+ picn.l ir qricrin:1.'.,\rrr silpnos Lrsnies nrri;1(linri li.riilllirc 'i mirLrres. .rl,.r Lol rriiirrrs LLirirs ir srrririres. \uh..lkirc rLro rLsri.s. lti.rkirr l<i.rLrilnio rrr ni ir e:encij.r. 5Lrpilliir., i silLliniLr. inrtLrs. Llll.Lirr

r

'I

li.IrLrr.

K.ri sPL.rqin.

ji

nr.u

lj.run.*j. rLrkclkire rl,rrstj jr ruh.rliire sfirrciutLr5 liL:krrntrL:r i.li Jrlt Jubcn . ,-rrirlinr]rrni ncsLrp r!gini ju,iLr srriJrlrLrs. 2 I pLLotl.r cLLrenrr srrpilIiic LuLrLr. r:r11L1..rLrlriri .iruf,r. 'LorLr rrnJ,:rj ir sli:srl. l:Lei LrzrirLiri nr.riilchni. hol i.irirps cL,LrLLs. \eiirirpu,iu' cuknLr lirisrrLLLs rrLro Lrpnnr.: tr'.:iLLr nul,mrrlire

2 \Lrb.r'kir.' tclc i rcrJanrj r'.rrd;ni trleislkire, liol iitirpr
,\t\e!rnliirr iLi Llnrbllr o r.n)prrlLrlrro\.

3 .\nr lir,:rr,r.Lrd..lrlLt.rLrik,r'rL skilrelc'r u.ipiikirc ir\i5rLsiu irL. rirp.rlrr ir p.rL1..Lir. i i:LldlrLr.,r susriuqri. triei p.rLieLJrmi
p.ipLxril,irr pl,rliir qr erirrrl. ir nisi.r
s.

37

VAIKU SVENTES

ZELE ZMOGIUKAI PAPLUDIMYJE
Raolimo trukni:20 minudiq ir laikyti Saldltuve per nakti. Kiebis: 12 fuepleliq.
85 g paketio ialios ield o 2 puodeliq verdarriio vandens I 2 Saukitq smulkiq sausainiq tupin€liq o 12 imogiukg formos lel€ saldainiukq r 12 iateliq o 12 popieriniq sk€&q.

APSERKSN IJE SOKOLADINIAI

PYRAGAIEIAI'

Raoi;nto fittbrr.d:35 minrtes. Kepimo tr'ubuL. 30 rninutiq. Kiebis: apie 25 pyragaiiius.

1I

12 krepleliq trlpos skard4 sudekite dvigubus popierinius

krepielius pyragaidiams.

2 I verdanti 3

vanden! suberkite iele. Maiiykite, kol iitirps. Palikite awesd. Supilkite i popierinius krepielius iki trijq kewiriiq jq

tnrio. Per naktl laikykire

Saldy'tuve.

Pusg kiekvienos Zel€ apibarstykite sausainiq trupin€liais,

Art jq

puodelio miltq r 1/2 puodelio kakavos milteliq I 1/2 3au[.{telio kepimo milteliq o l/4 Jauk;telio druskos . 125 g sviesto r I ir 1/2 puodelio smulkaus rudojo cu&raus r 3 kiau.|iniq I I Saukltelio vanil€s esencijos I 1/2 puodelio susmulkintq nesudytq iem€s fie.iuhl . 60 g sviesto . I puodelio persijoto smulkaus cukraus I 1/4 puodelio lemes rieiutq kremo o I dauklto verdan&o vandens. 1 Ikairinkite orkaite iki 180"C. Patepkite riebalais negili4 28x18 cm
1

paddkite po Zmogiukq formos ;ele saldainiuk4. Ant kitos Zele pusds padikite po ratuk4 ir persmeikite popiedniu sk€diu.

KUMPIO IR ANANASU RATUKAI
Ruoiimo tnthmi: 25 minutes. K4timi tnthmi: l5 minuiiq: Kiehis: apie 30 kepal sumuitiniq.
2

laklq

paruoJtos sluolsniuoms teiloc

rI

plalco ftiauiinio

r lfi) g

lormpio plonq gabaldliq

r

150 g konsermoto ananaso gabalelig

gerai nuvarvintq ir susmulftintq
skardas folija. Patepkite

I l/3 puodelio

tarkuoto s[rio.

kepimo skard4. Suberkite miltw, kakavos miltelius, kepimo mildius ir drusk4 i duben!. Elektriniu plaktuvu kitarne dubenyje iisukite wiest4 su cukrumi, kol pasidarys vientisa puri masi. Supilkite kiauiinius ir vaniles esencij4. Gerai iiplakite. Metaliniu iaukitu sud€kite sausus komponentus ir Uemes rielutus, gerai iimaiiykite. 2 SauLitu sukreskite masg i paruoit4 sLard4. Kepkite 30 minudiq, arba kol i pyragaidio vidur! ismeigtas pagaliutas nebeaplips rcila. Awesinkite to.je paiioje skardoje. Kai atauJ, aptepkite glajumi. 3 Sviesq ir cukrq ilsulite iki purumo. Zem€s rielutq krern4 surnaiSykire su randeniu ir sudej€ i ilsukt4 sviesra su cukrumi plakite, kol gausite vientis4 masg. Lygiu sluoksniu uirepkite ant pyragaidiq.

1 Jkairinkire orkait€ iki 180'C. Mlokire dvi 32x28 cm kepino iitirpintu wiestu arba alie.jumi.
,.

SOKOLADINIAI PYRAGAIEIAI TRASKIU VIRSUI\4I: iikepkite pyragaiiir-rs, kaip para$pa. Zem€s rieluq krem4
pakeiskite
2.

2

PaLlokite tellos lakitus, patepkite plaktu kiauliniu. Uidekite kumpio, ananasq ir sirio. Svelniai prispauskite. 3 Kietai swyniokite kiekvien4 laklt4 i ritin!. ,{itriu peiliu ar elektriniu pjaustJtuvu supjaustykite kieloden4 ritin! i 10 Kepkite 15 minudiq, ar kol taps auksinis
spalvos

Sauk{tais

milteliq. Apibarsrykite tokoladiniais ryiiais.

i;-i+.,,.'

ir putlus. Patiekite

Siltus.

E bairds i dziing: *hh imogiubai papladinyje", .Kumpio ir ananas4 rutabai', ,e4ple*htijg lokoladinhi pyragaiiiai' ir,,Sohotadiniai Tryragailiai t albia oitlum{, ,,Kokoso rieiat4 hdasi .

''.''

SVENT N

A PATIE<ALA

KOKOSO RTESUTU LEDAS
Rttaiino ntktte:.\tt LrirrriiLr ir l r.
.{lc}z-.: lLr q,r.r.ri.iill.
.r:rJ.t.i.rlrlLL

SNIEGO
Rlto-iilito t]

SI.E:[\IIAI ukl i: .',1) nrinr:ilLr ir lL

:r irrLiri-r ..r

.l

ii.

2 it 1/2 puoclelio lrtlllli:lLrs culiraus z. I plahto l"iaulirio -baitrrno a 1/i puoclelio iiondcnsuoto picno a I ir'.i/4 puodelio hokoso droiliu e roZiniLr maistiniu dair1.

2 titr4 r'eniliniLl ledu o t C loiinir zefi ru c i/'i puodciio kokcso rlro:liq o 20 .,Srnartics" salclaioi.rkr. o 1 r':..udorrrr cuiiruoru r i !niq, patt.riintrp i keturias dalis.

t,
l)Lrsr., irLl,rrrr. ,r.;.inr,, p,rpr,,: rrrl .:-..rirp.ir. L,opirriLr ri.[.,r1:ris. t.Lr[,Lr .L r]..r1. i .rLLb.:rir'i.rLrrrl. 1,.r,l r:rIir, i.lrrbr:r.:. SLrrrll.;Lr lonJ.r'rLL,:.1 ri:nl. ru:rli.' r.LL l:.rLr:irir b.rlLrr:rLr. \lcJinil i.LlLirLL irrr.r'rLi:. pr.. Ir,]iol Jr:,tl Lr lr.-1.',r. \.rL,.rhir. li,.Lr',.1'.ir',2... (,.ni rrn.r .,l.,rc '.LL[.LlirrL]r. rrr.r., iJLr JLrb.,ni' \ irn.rrlr,lirLr.rr . ri.:nL'ir nr.rrr rL.:1.:.1' rir. rr,.rin. rp,r1, r. 3 5LrJ.l,Lr roiiri rrr.,sr i 1,.rrL:r,'LLr'.l,.r,lor ,irrg:r,:.r:r \ fi.iu\

1 f)l.l(lirL lr.lr.
,\1.uts:r,Lr 1ciL1
l'LLsr,r r:rclliLLr

2

1,.rJt.rL. i '.,l.iik.i l:,r,j :. .:i :r,;.rlLLr l! ,rcr':, ipllr . ir 1,.':rLr.'. ior n.r'. 2 i.rnrr[ ,r L.'clLr: ]i :riJlLlio. .Lli.r.r:.1[Lr, l,rlioy, .] ,rtl..rrlr rrf iiifltr r.ro .:n:,, Lricl.;liLr :,,r Lrl,LLrc \pi.. Lr,.:ln: grllrt

r,.rJ.L:r..rnr r..r1.,,i,, lir rLriL.lj.LL-r L-irr. iri,l.liirc lil rrr,c.liLL rLrrL:liLLli.r '.,u1,!i:r.,rrr'rr
'.LLLLiLu

r

.4,rrnioti :.LlirLr.
burn.r p.L.i.Lr,
l.LlcLiLli, LL,l

.\[irri.r,r.

isr.rr.LiLr .\nL.Lr,:ir.
LL,rL,r, r r

Lit. ii ir.ir iriro . l,r ,.ih.' p,,ri,Ir.

jrrio'. I

r,{,

',r],{r:rirrirr ;ir,

rrb.r

Iol r,r]ii,,i*.

sLLpl.L.sr L

\LL1ii.,L..iu.i.1 n.,s. i' rrliit. i'.i:rLlr,. rr r. {.L.,.Li.li.ri' li,)li,)',, ri. rirnr lr,l.r qr irrr .l !rr.Lrir!

+}

:*r"

ry,,

F*

G-{r

v

KUKURUZU BURBUOLES SU SVIESTU
Ruoiimo nwbni: 5 nlnutis. Vhimo trabmi: 10 -Iire&r. I O-tiai asmenu.
5 kukuruzq burbuoliq pagal skoni.

Mairds i deling: ,,Bubit2 tralhutiai * auobado bremu", ,,Baisiis aeideliai" ir,Juohingi uideliai",,,Vaibilhi hub r-nzV paplofiliai",
'Buhh2
suiesr

gabahliai", ,,Pelibaatai", n". .,Led4 hugiai".

,,K

e*wn1 burbaohs :u

nimii4.

r

125 g sviesto

r

druskos, maltq pipirq
j

BULVTV TRASKUe rAr SU AVOKADO KREMU
Ruolimo tzbm6: l0 minuiiq.
2 prinokusiq avokad+
-fiiz'alls.. 10 asmenq.

1 Nuplaukite krLkrLrizq burbuoles. Perpjaukite pusiau. Sud€kite did.lj puudr .u r-lr. rrrJcr ir. Vrrkire 8 lrr -irr..ii'1 r'b.r lo
grudai suminjrires.

.

2-3 iaukitq citrinos suliiq

.

1

sugris-

tos skiltel€s desnaho o 1/2 smulkiai sutarkuoto svoguno o

2 Iigriebkite ii

vandens; anr kiekvienos puseles uidekite '..rul..r.li....ri<'r.. P:b.rr.11Li , J u,l r ir pipir..i'.

po 1 2

2 smulkiai supjaust4g maiq pornidorq o l/2 puodelio grietinds o keliq laiq ,,Tabasco"padaio o 100 g bulviq traikudiq.
.

vArKtsKt KUKURUZU PAPLOTELTAI
Ruolimo n ubmi: 15 minuiiq. Kepimo nubmi: 10 minuiilg.
,triz'efrtr

drrben.lj ir prricLir,

1 Suguskite avokadus j vienall'tg rnasg. lrnaiiykire cirrinos rul<re.kire e.-.r\". 'r gi rr 1. I'o- iJ.r u.. g*e| r'e rr r,

sulris,
j

6

'- h,lr:q rrr.kuJ

ai,.

'd-7r.

8 asmcnims.

210 g konsenuotg nusunktq raudonql4 pupeliq r 150 g kukuruz{ traakudiq r I puodelio tarkuoto sirio 2 smulkiai supjaustytq vidutinio dydiio pomidory r 2 ^ iaukirq srnulkiai supjaustytq svogunq laiSkq. orkaitg iki 180'C. Kepimo skard4 iiLlokite aliuminio fblija. 2 Anr paruoitos skaldos vienrL siuoksniu sudekite kukuruzq rra!, kuiius. Uibarsnkite sirj, sudekire pupeles ir pomidorus. KepLite 10 rninuiiLg, arba kol suris ilsilydvs ir taps aukso spalvos. Apibars-

BULVTV GABALELTAI
Ruolimo trubmi: 10 minuiiq. Kepimo nahmi: 20

rnir,iiq.

1(r2ir;

I

0-diai asmenq.

1 fLaitinkite

8 dideliq butviq prieskoniais.

r

1

iaukito alieiaus

. I

iauk.itelio druskos su

1 Ikaitinkitc ofkaitf iki 210"C (iki 190'C - dujing orkaitg). Patepkite negili4 kepimo skard4 aliejuni. Kiekr.ienq bulvg supjausrykire j6 8 gabalelius. Sudckitc ant paruoitos skardos. Aprepkite buives aliejumi ir apibarstykite dluska. Kepkite 20
rninutiq, arbr kol parrLduos.

g\:re.rogr.nq lr .\ar.. lriei pr'. \J r,.': r-1p1rj dne,1,kife.

40

lO riekeliq duonos r 60 g sviesto r fO gbaleliq kumpio sumuitiniams r 250 g smul[iai tarkuoto surio r 1/4 puodelio pomidotrl padaio.

BAISUS VEIDELIAI
Rtrolirno trthmd:20 minuti4, K4timo ttubnlr 30 minudiq. Kiehis: 24 sattsunii.

1 Jkairirkire orkairg. Pakepinkite duon4 i! abiejq pusig ant vienos pus€s uitepkite sviesto. Ant kiekvienos duonos riekeles uZdekite gabaliuk4 kumpio ir apibarstykite tarkuotu sirriu. Viduryje uidekite 2 lauhitelius pomidorq padaio. 2 Sudekite duon4 i orkaitg ir kepkite 1-2 minutes, arba kol iisilydys snris ir pasklis padaias. Patiekite karitus.

24 dideliq sviestiniq apvaliq sausainirl juodojo Jokolado r 50 g wiesto.

I

60 g susmulkinto

LEDU KuGrAl
Ruolimo mthmi: 30 minuiiq ir 6 valandas Saldyti. Ki e k is : 1O - tiai asnenq.
1 I vaniliniq ledq o 50 g snulkinto $okolado e l/4 puodelio Sokoladinio sirupo o 250 g nuplautq ir susmulkintq braJkiq o l/4 puodelio braikiq sirupo o 100 g roiinirl ir baltq zefyrq o 8 mediniq ledq pagaliutrq,

1

Suberkite iokolad4 ! nedideli karliiui atsparq dubeneli.

Panardinlite i verdarq vandeni. MaiJykite, kol Jokoladas iltirps ir gausite vientis4 masg. Saukltu sud€kite iokolad4 i nedidelg popierin€ tutelg (Zr. pastab4); sulipdykite arvir4ji gal4 ir rukirpkite
smailqii galiuJr4.

2 Ant kiekvieno saLrsainio i(pieikite

mazq baisq veideli.

3 Taip galite papuo|ti ir blynus bei patiekti juos karitus. PASTABA: popierinei rutelei ijkirpkite 25 cm kra-itines
wiestinio ar kepimo popieriaus loadrat4. Perlenkite pusiau, kad gautum€te trikamp!. Susukite i kagi; platqj! ga14 uilenkite,

nulirpkite smailojo

galo viriirn€lg.

JUOKINGI VEIDELIAI: lventei cirko
iSpieikire juokingus klounq veidelius.

tema iokoladu

PELEKAUTAI
Ruolimo twbmi: '15 minuiiq. Kepimo truhmdr 5 minutes. .Krebr.r 1 0 sumultiniq.

1 Kambario temperaturoje palikite ledus suminkJt€ti; suskirstykite juos | 3 didelius dubenis. I pirm4ii imaiiykite iokolado gabal€lius ir lokolado sirup4. Saukiru sudekite iokolado miiini ! 8 popierinius puodelius. Sustarykite puodelius i ialdikli. 2 | anuEli dubeni sudekite braikes ir bralkiq sirup4. Saulitu suddkite bra,ikiq milini ant suialusio iokolado miiinio. Vel sustatykite puodelius ! ialdikli 2-3 valandoms, arba kol sukiet€s. 3 I likusl ledq dubeni sudekite susmulkintus zefyrus. Saukitu suLreskite i puodelius, ant bralkiq ir iokolado sluoksnir.5 Persmeikite sluolanius mediniu pagaliuku ir padekite i Saldikl!
maiiausiai 3 ralandoms. Priei pariekdami nuimLite puodelius.

41

L

vArKU SVENTES

TRAISKYK IR TRASKINK
Ruolimo trubni:20 minuilq. Kepitno *ubmdr 5 minutds.
Kr'eArs.

KRAUJO VONIOS
Raoiimo trubmA:20 mirL'ttiq. Kepimo tabmdr 15 minudiq.

20 sausainiq.

Ki e bis : l 2 py r agaii:rl,.

185 g Sokoladiniq sausainiq

2 Saukiteliq ielatinos

. l/2 puodelio

r l/2 puodelio cukraus .
vandens o 1 Jaul<itelio

300 g Saldytq avieiiq r 3 la[,itai paruoitos sluolisniuotos teSlos r 1/4 puodelio sijoto smulkaus cukraus.

vaailis esencijos o 2-3laiq ialiq naistinirl daiq o sidabriniq karoliukq papuoiimui. 1 Dvi kepimo
skardas i3klokite folija, Sud€kite sausainius. ugnies

2 Cukrq, ielatin4 ir vanden! supilkite i puod4. Arrr silpnos

maiiydami iStirpinkite cukrq ir uivirkite. Pakaitinkite dar 4 minutes nemaiiydami. Nukelkite nuo ugnies ir awesinkire. Elektriniu plaktuvu plakite sirup4 5-6 minutes, kol jis taps tiritas,
Zvilgantis

1 Supilkite avietes ! vidurin€s talpos dubeni. Palikite 10-15 minr:dig, arba kol truputi atitirps. Padekite i ialdnuv4. lkaitinkite orkaitg iki 180"C. Iitepkite skard4 su 12 formeliq bandel€ms kepti iitirpintu sviestu arba aliejumi. Teilos lakitus supjaustykite i
Iygius gabalus. atsargiai

2 Kepkite 3|

15 minudiq, arba

iildokite kiekvien4 formelg, kol taps auLsin€s spalvos. Sudekite

ir purus.
esencij4

3 Supilkite

ir daius,

gerai iSplakite.

sausainio uitepkite nedideli mas€s kiek!.

Ant kiekvieno Iilyginkite paviriiq ir

ant groteliq aw€sti. plaktuv4 sudekite pusiau sulalusias avietes ir cuLrq ir plakite, kol gausite vientis4 masg. Prie3 patiekdami supilkire ri*t4 aviediq
masg

pabarstykite sidabro ruruliulais.

i ialtus teilos puodelius. Galite naudoti ir gatavus reilos krepielius.

KRAUJUOJANTYS PIFSTELIAI
Rao{into trubrni:20 mir'ttiq. Krytino ttubmi: I valanda. Kiebis: 20 pytagaiiirl. 2 kiauiiniq baltymq r 1/2 puodelio culrraus a I puodelio kokoso droiliq r l/2 puodelio avie&q ar braikiq diemo r 10 spalvotq apvaliq iel€ saldainiukq.

KLOUNU VETDELIAI
Raoiimo trukmi:20 minuiiq.
-fiiz'e[ar,

l0-diai asmeng.
ledams o

I I vaniliniq

ledq

r

10 kvadratiniq

krgiq

1/2 puodelio tarkuoto kokoso rieluto I 20 ,,Smarties" saldainiukq I 10 cu.kruotq ryiniq o I smulkintos saldtmediio saldainio juosteles I 5 maiq raudonq it talirl tel€ taliiukq.

1 lkaitinkite orkaitg iki 150' C. Mlokite skard4 kepimo popieriumi; patepkite riebalais ir pabarstykite kukuruzq miltais. 2 Suplakite kiauiiniq baltymus iki standZiq putq. Po iaukit4 sud€kite cukrq, nesiliaudami plakti, kol mas€ pasidarys tirita ir ivilganti. lmaiiykite kokoso droiles. Sukr€skite masg ! kulinarini maiiel! su paprasta 2 cm anga. Ant paruoitos skardos iispauskite 8 cm ilgio juostas. 3 Kepkite 5 minutes; sumaiinkite orkaites temperatirr4 iki 120"C ir kepkite dar 45-50 minudiq, arba kol morengai taps lengvi ir traikis. lijunkire orkairg ir palikite morengLrs arvesri. 4 Puode pakaitinlite diem4, kol taps skystx ir takus. Supilkite ! dubeni. Nuo kiekvieno Uele saldainiuko nupjaukite galiuk4, o
likusi4 dalj perpjaukirc pusiau. Puselg prispauskite prie kiekvi€nos morengo lazdelis. Pried patiekdami pamirkykite kielcrien4 pirlteli

1 Sudekite ledus ! kugius; kietai suspauskite. Viriurin€ kngio dali apibarstykite kokoso droil€mis, kad primintq plaulus. Ii
,,Smarties" saldainiukq ir saldyme&io juosreles gabaliukq padarykite akis. Nosi padarykire i5 culruotos \ygnios ar ,,Smarties" saldainiuko. I5 iele

ialiiukq padarykire

lnpas.

i iilta diema.

SVENTINIAI PATIEKALAI

TRASKIAI SU VYSNIOMIS
Ruolimo t'uhmi: 15 rninuiiq. Kepimo trulzmi: 10 minuiiq.
,trilehs; 20 krepieliq.

iitirps. Dregnu kulineriniu teptuku nubr:rukite neiitirpusius
cukraus kristalus nuo puodo ionq. Uivirkite rirpal4 ir nemailydami virkire 5 minures. 3 UipiLkirc sirup4 anr spreqlnrq kukurlzq. Gelai iirnaiivkite dviem met:rlini:ris i:rukirais. Kei rliiinvs arves tick, kacl birtq galirn:r liesri rankomis, aliejumi pateptais delnais suf-ornruoLire nedidelius kanuoliukus. Pad€kite ant groreliq susringti. Kukumzq ir k"r 'rneli' \ rnruo i.r\u. grl r...v.i91rrk ri .. r'f 'r. rle de. tanlsioje vesioje vieroje.

30 g sviesto o 2 iauk-itq medaus o 2 Saukitq smulkaus rudo cukraus o 2 puodelig kukurnzq dribsniq o 1/2 puodelio (100 g) srnulkintq cukruotq ry3niq arba diiovintq vaisiq,

1 lkaitinkitc orkaitg iki 180'C. Sudekite popierinius LrepielirLs i20 skardeliq pyragaiiiams kepti. 2 Sviestq, medq ir cukrq sudehirc j ncdidcli puod4. I'akritinkite
ant silpnos ugnics, kol pradts prLtoti. Dideliame drLben,vje sunailihitc Lukuruzq dribsnius ir smulkintas ryinias. Suberkire

DESRELTU SALDATNTAI
Ruolino trubmd:20 mintiiy, Kepimo ruAmlr
15

j sviesto ir medaus masg, gerai iimaiSvi<ite. 3 SauLitu sukreskire i popierinius kLepSelius. I-aikvkite ialdl'cuve,
kol sul<ieres.

minuiitl,

l(lebr.
o

12 deireliq.

12 maiq deireliq

Ruolimo n'ubm6: )0 ninuiir1 Kepimo trubmi: l0 mi:nuiig. -trir'elrt.' 50 kanuoliq. 2 iaukitq alieiaus r 1/2 puodelio kukurnzq grndrl r 3/4 puodelio cukraus r 80 g sviesto r 2 Saukitq medaus r 2 iaul-itq grietinelds. 1 Aliejq pakaitinkirc didcliamc puodc. Subcrkite kukuruzus ir gerai uivoikite dangiiu. Kcpkitc 5 minutcs, arba kol liausis
sprogineti, karrkart€mis paklawdami puod4. Supilkite spruginrus kukumzus j dideli dubeni; padckitc j ia1!. 2 | nedidell puod4 storu ciugnu srLdekite cukrq, sviesr4 ir medq. Kaitinkitc ant silpnos ugnies, neuivirdami, kol cukrLrs r.isilkai

KARAMELES IR SPRAGINTU KUKURUZV KAMUOLTAI

I

I 3 lahitq paruoitos sluoksniuotos teilos plakto kiauiinio o medvilnin€s virveles.

1 lkaitinkite orkaitg iki 180'C. Dvi 32x28 crn kepimo skrrd:rs iiLlokire aliLrrninio folija. Patepkire i!rirpintu sviestrL :rrb:r
aliejuni.

2

l4

Sakutc subadykite deirelcs. Kickviena reilos Iak!rq supjaLrswkire kvadratus. Patepkire kiekvien4 kvadrar4 pleknr kiauiiniu,

uZdekite po deilelE

il

sur,vniokitel lvelni:ri rpspaudvkite.

3 Arsargiai
5.,b

sLrspauskire teilos galus. L:risr':ri srLriikite r,ineles

4

rlirk rr . Zr-Uenr . ill."n'r'\ire l*uru.. SudeLite bandeles ant paruoiq skardq; aprepkire pl:rlitu
raps aukso spelr,os.

kiauiiniu. Kepkite 15 minuiiq, arba kol

.i; -l$ll
>r'

I] habis i deiing: ,,T'aiihyh it'traibitb", ,,K1'aujrcjantyr pi1'!teliai",,,Ktaajo vonios", ,,Kloun4 rcideliai", ,,Karanelis ir spragint4 bubrrnz4 banaoliai", ,,Tralbiai sr uyiniotnis", ,,Delrelitl

,a

7,@)? .<'
*,i .:...n
ffi(.'

7:r.-.

:a

_1

,,, J

KARAMELES
Raoiimo n'ubnd: 10 minuiiq. Kepimo h.uluni: 25 minutes. Kiehis: apie 2.1 seldainiukr.rs. 4 puodeliq cukraus 1 1 puodelio vandens

r

r I Saukito spalvotq cukraus trupindliq arba kokoso droiliq.

1 I d\.i 12 k."tieliq ralpos sk:rrdas pyrrgaiii:rms kcpti sustaqkite pcrpierinius krcpiclius. 2 Cukrq, vandenj ir act4 supilkite j didelj puod4 storu dugnu. l(aitinkite anr silpnos uqnies, lio1 cukrus visiSkai iitirps; neuivirkite. DregnrL krlinariniu iepetc.liu nubraukire cukraus kristalus nuo prLodo !onq. UZvirLitc; sumaiinhire licpsn4Nemtiivdam i virkite dt 20 minuiiq, arbr ro1, l<ol !ialt:1 vandcn! jlaiint:rs krraneles laias sukicreja arba kol karameli pasiehie f.if3"C temperatir'4. Nedelsdami nukelkrre nuo ugnics.

GAURUOTI VORIUKAI
Raolino nubnd: 10 minti:lq. Kepimo trubzrL. 1 5 minudiq.
Kiehis: 21 yorirkti. 340 g paketio iokoladinio pyrago milteliq . 100 g juodojo iokolado o 30 g sviesto o 4 saldymediio saldainiq juosteliq r 24 raudonq ,,Smarties" saldainiuk+ o tarkuoto iokolado.

3

Supillrite lpopicrinius krepielius ir apibarswkite spalvotais furuiiukris Afba kokoso droilcmis. Palikire sustingti kambalio temperaruroje.
cL .raus

1 !kaitinkite orkaitg iki tcnperaruros. nurodvtos anr pvrago miltcliq pakelio. Iitcpkite Liebalek 2,1 negilias skrrdeles
p1r:rgeiiiams. Pagal nurodr-mus anr pakelio pegaminkite pvrago Du treidalius kickvienos pvregaiiiq skardeles pripildl.kitc pyrago teilos. Kcpkite L0 15 minuiiq, alba kol iikeps.
tei14.

Raoiimo truhmi:20 .r,inriity. Kepimo tniemi: 15 Kreirs: 12 keptq sumrLitiniu.
12 deireliq

SKAROTI VABALIUKAI

mimtil.

{ni'in\
2

r. .rr'.

r'o'e

iu

po

io-'. o'de\ir. na i1 k,p:rn" .L:rd1.

lkairinhire orkeitg iki 180'C. Sakute subedr4iitc dclreLes. Kieh, vienq duonos rickclc supjausrvkirc j4 delis. Skers:ri kickvieno duo, nos gabalelio prdekitc po deirelg. U2lcnkire kra!tus ir pcrsmeikire krapiruku. Aptepkirc sviestu ir :rpibarsrykire aguonomis. sherd4; kepkite 10 15 minuiiq, arba kol duona paruduos ir pasidrrys rr:riki. Ilrrauliire ii orkair€s, parieLite ncdelsdarni. (Priei patiekdami maiicms vaikarns, iitraukite d:rnrr1
d:rnrrL

'|

r 3 riekeles baltos duonos be plutos . 1/4 puodelio lydno sviesto I 2 6aukitai aguonq grudeliq.

kar'liiui arsp:rrq incl4 sudeliire iokolad4 il sviestq; palardinkire indl lverdantj vandeni ir rnaiivkitc, kol iltirps iokoladas. Nukelkirc nuo ugnies ir gerai i!maiivkite. 3 Saukiru uipilkite lokolad4 ent pyragaiiiq, kacl pasidengtq visas
J nedidcL:

plragaidio paviriirLs. i ivari4 skard4 nrLvervijusj iokolado perteldiq gaLima vil pakaitinti ir naudori. Leiskirc iokoladui sustingti.

2 Sudtkite jkcpimo

4 SaLdymediio saldainius supjaust\.kitc plononis 3 cm ilgicr jLrosrelemis. Pric kiekvieno pvragaiiio pridikite po 6 rokias juosteles, kaip r.olo kojos. 1'crpjaukire .,Srnartics" saldainiukus
pusiau ir i! jq padarvkitc akis. Apib:Lrsrl.kite .arliuotu iokolaclu, kad atrodvrq kaip gaurai.

krapStukus.)

SVENTINIAI PATIEKALAI

Ii

babis i deiing: ,,Karamehs", ,,Shatoti aabaliabai", ,,Gauraoti wriukai",,,Sphgaaiios de$ehd',,Saogan1 mbhalas",,,Saio

titiniliai'.
Ruolimo

SVOGUNU MIRKALAS
tn*mi:
15

minutig.

Kz'ebjs..

6-8

asmenims.

R

SPIRGANEIOS DESRELES
olirr.o t wbmd: 50 minttiq. Gaminimo
1

fiLktui:20 mir.uii\.

45 g smu.lkintrl svogunq r 2 ]auftitq citrin4 suldiq r 3/4 puodelio minllto varik6s sirio | 1 puodelio jogufto r 1/4 puodelio kapotq petra.ioliq.

-fiiie6rs.'

0-diai asmenq.

6 plonais grieiin€liais supjausqtq svogunq r 2 Jauftitq aliejaus r 60 g lydlto sviesto r 10 ilgq bandeliq r tarkuoto srlrio r smulkintq salotq lapq, pomidory skiltelig smulkintq morkq r smulkintq kopist4 salotq su padaiu, 1 Dideliame puode uivirkite vandenj. Sudekite deireles, sumaiinkite liepsn4 ir virkite 5 minutes. Iigriebkite ir aw€sinkite.
Subadykite iakute. 2 Dideleje kepruveje pakaitinkite aliejq ir sviest4; pakepinkite svogirn4, kol taps skaidrus. Pastumkite svogrinus j vien4 keptuves kait4; kartkartemis apverskite, kol paruduos. Sud€kite dejreles ir kepkite 10-15 minudiq, arba kol deireles paruduos, o svogunai suminkires. (Ant lauio kepkite skardoje viri kairriausios liepsnos.) 3 Perpjaukite bandeles iliigai; patiekite didelije leldreje su svogunais, deirelemis, slriu ir salotomis. Atskirame inde patiekite

1,5 kg deireliq

r

1 I dideli dubeni suberkite svogunus ir supilkite citrinos sultis, palikite pusvalandi pastoveti. Sudekite varikes surj, jogurt4 ir pet, raioles, gerai iimaiiykite. Laikykite uidengt4 ialdytuve, kol

pfireik.

2 Patiekti su krekeriais,

duonos ar darioviu lazdelemis.

SURIo RITINELIAI
Ruolimo truhni:15 minudiq 6 riekeliq duonos
sumu.itiniams
,trireArsr 12

sumuitiniq.

r

6 surio lazdeliq o 6 gaba.ldli4 mesos

r

12 svoguaq laiikq.

1 Nupjaukite plut4 nuo duonos riekiq. Ant kiekvienos riekis padekite po gabaleli mesos ir surio lazdelg; wirtai sur,yniokite.

2 Aprilkire ririneiiu. dr iern svoginq laiik;i,. po J cm nuo
kiekvieno galo. Perpjaukite ritinius pusiau taip, kad kiekvienas svoguno laiiko raiitukas butq ritinelio viduryje.

koDistu salotas.

45

VATKU SVENTES

vrKsRU KAUBURELTAT
Ruoiirno *tbu6:20 minniiq. Kepimo Kiebis: 60 pytagaiiir4.

KUMPIO IR SURIO RITINELIAI
12

laib*:

rnintiitl.

Ruoiimo twhmi:10 ninuii1 KEimo trabmd.' 15 minudiq.
-Kr?&rs,. 12

keptq sumuitiniq,

500 g sausq kokoso droiliq r 410 g kondensuoto pieno 1 2 iaukiteliq vanil€s €sencijos I cukruotq vySniq I

Mielinis tellos o 2 5auftitq pomidorq pada.io

. I puodelio
orkaitg).

ivairiarpalviq ir iokoladiniq trupiniliq. 1 Ikaitinkire orkair€ iki 180'C; iitepkite riebalais dvi kepimo
skardas.

tarkuoto sitio r l/2 puodelio smulkiai suftapoto kumpio o 1-2 Sauftitq pieno.

I dideli dubeni sudekite Lokoso droiles, kondensuot4

1 Ikaitinkite orkaiq iki 210'C (iki 190'C - dujing

pien4 ir vanil€s esencij4; gerai iSmaiiykite. Ant paruoitq skardq dekite po du laukitelius mases, palikdami vietos pasklisti.

Iikoiiokite teil4 i 30x20 cm staiiakamp!. Aprepkite pomidorg
padaiu, apibarstykite suriu ir kumpiu. Susukite. 2 Supjaustykite ritini 2 cm ilgio gabal€liais. Kiekvien4 suvilgrkire pienu, Sud€kite anr kepirno skardos. Kepkite 15 minudiq, arba

2 Papuoikite cukruotomis rydniomis ir trupineliais. Kepkite
10-12 minudiq, arba kol paruduos. Nedelsdami nuimkite nuo
skardq ir awesinkite.

kol paruduos. Patiekite karitus.

Sorolaoo rR vYSNTU voRAl
Ruolinto tutkmi:20 minlutr4. Viimo trubmi: 5 minxts.
Kiebis: 20 pyragaiiirq. 100 g smulkiai sukapotq cuktuotq vSniq I l/3 puodelio pakepintq migdolq dribsniq r 100 g pakepintq makaronq r 200 g smu.lkinto juodojo iokolado r 30 g wiesto r cukraus pudros pavirJiui apibarsg.ti, 1 Iiklokire kepimo skard4 sviestiniu popieriumi. ! dubeni sr-rd€kite ryinias, migdolus ir makaronus.
'

Sorouou

KUGINIAI PYRAGAIEIAI SU rR MEroMrs
mlruiiq Kqtimo t'abrne:20
min:uil.q.

Raoi:tmo ttwbmd: 2o

Kiebis: 24 pyragiti,ai34O g pakelis Sokoladinio pytago

24 m€tiniai saldainiu[ai

r

milteliq r 24 ledq inddiai 24 -Smarties" saldainiukai.

r

Sokolad4 ir sviest4 sudekite ! nedideli karidiui atsparq ind4; panardinkite ji j puod4 su verdandiu vandeniu, maiSykite, kol lokoladas i3tirps. Nukelkite nuo ugnies. Supilkite IoLolad4 i 'vyiniq miiinj. Atsargiai iSmaiiykite. 3 Saukiteliais iikreskite ant paruoitos skardos. Palikite sustingti. Kai sukiet€s, apibarstykite cukraus pudra.

2

orkairg iki 180'C. Iiklokite dvi skardas kepimo popieriumi. Pagal nuorodas ant pakelio pagaminkite pyrago te!14. 2 fdekite po pusantro iaukito teilos ! kiekvien4 indeli. Sustarykite indelius ant paruoltq skardq. Kepkite 20 minudiq, arba kol pyragaidiai, paspaudus laukitu, atrodo kieti. Iitraukite i! orkaitds

1 ILeitinlite

ir aw€sinkite.
ant kiekvieno pad€kire po m€tini saldainiuk4. lkiikite indelius 1-2 minutdms ! iilt4 orkaitg, Lad saldainiukai aptirptrl. Ant jq virSaus padekic po ,,Smarties"
saldainiul<a

3 Kai awes,

ir oatiekite.

SVENTIN IAI PATIEKALAI

MESKUeTU PYRAGAtetAI
Ruo{imo

mhmi:20 min::.ti4. K4timo ttbtui: 15 min:.ti1.

I{iehis : 12 py ragtLii q.

340 g pakelio sviestiniq pyragaidiq teilos r 100 g.iuodojo Sokolado gabal€liq r 1 puodelio iokolado ir rieiutq kremo r 250 g medalrs skonio meikuiiq lormos sausainiq r 2

iaulitq

spalvotq cukraus karoliukq.

Viduryje padarykite duobutg; sud€kire bananus ir srrpiikite pien4. K:rpokite plolddiaalmeniu peiliu, kol gausire minkit4 teilq. 2 Ant rnilt:ris pabarstyro paviriiaus iiminkykite teil4. Iikoiiokite 20x15 cm statiakampi. Aptepkite lydytu sviesru ir :rpibalsq.kite papildomu kickiu cukraus. Kietai susukite pagal ilg4j4 kraiting ir supjaustykite j 12 lygiq gabaleliq. Sud€kite jskard4 bandelems kepti. Kepkire 15 minudiq. Anesinkite anr grotelirl.

1 Jkairinkite orkaitg iki 180'C. litcpkite aliejumi I2 vietq skard4 bandelems kepri. Pagal nuorodas anr pakelio paruoikire rellq, suddkite ioLolado eabalelius. 2 Saukiru sukreskiie tellE ! paruoitos bandeliq skardos ldubimus; kepkire 15 minuiiq, arba kol sukietes ir parudrros. Palikire skardoje
J minutes. Iiirrkire pyragaiiius ir v€sinkite ant groteliq.

BALTOSIOS KALEDOS
Ruoiimo trubmi:20 minutiq ir'
1

.'alnda ialdyti. Kepimo

nuhmi:i

nr"ures. Kiehis:

)t

oyr"gatciti.

100 g cukruotq ry3niq, perpjautq pusiau o 100 g smulkintq cu-kruotq ananasq gabalefi+ . l/2 puodelio sausq vaisiq

3 Aptepkite Liekvien4 pyragait! lokolado ir rieiutq krenu. Apie kraitus padekitc po 4-5 melkuiiq formos sausainjukus.
Apibarstykite margaspalviais cukraus karoliukais.

rniiinio o 3 puodeliq pnstq ryiiq o I puodelio
cukraus pudros o 250 g sviesto.

sausq kokoso

droiliq o I puodelio pieno milteliq o 2/3 puodelio sijotos
1 Iiklokite 30x20 cm kepimo skard4 folija. I dubenj sudekite winias, ananasus, vaisius, rviius, kokoso droZles. pieno miltelius ir cuLlaus pudr4; viduryje padarvhite duoburg; supilkite riebalus ir gerai iimailykite. llkreskite milinj ant kepimo si<ardos. Sauk!ru suplokite. Valandai jdekite j ialdwuv4. Kai sukietes, supjauswkite
jrrostelenis.

SALDZIOS BANDELES SU
BANANAIS
Ruolimo n'uhm6: )0 rnir'uii4. I{epimo tabm6: 15 ninuti1. Kiebis: 12 6andeli9.
1/2 puodelio smulkaus rudojo culraus r 90 g sviesto r 2 Saulitq razinq be kauliulq o 2 ir l/2 puodelio miltq I 2 iaukiteliq kepimo milteliq I 2 trintq prinokusiq bananrl o l/2 puodelio pieno r dar 30 g [yd4o sviesto I dar 2 Jaukitq smulkaus rudojo cukraus.

Ii

bairis i deiing: ,,Vibin! haubtdliai", ,,Soholado b uylni4 ttorai", ,,Kumpio it' surio itiniliai', ,,Knginiai pyagaiiiai :a ioholadu ir mitomis", ,,Meibuiit2 pyagaiiiai'\ .saldiios bandelis st bananais",,,Babosios Kalidos".

1 |kaitinkite orkaitg iki 180'C. Cukrq ir 30 g sviesro sudekite j nedidel! puod4. Kaitinkite anr silpnos ugries, kol cukrrLs iitirps. Suberkite r:ziras. Saukiru sudekite nasg i drylikos bandeliq kepimo skardq. I dubenj suberkite miltus ir kepimo milreliLrs. Sudckite likus!
sviest4

ir trinkite, koi

taps panalus

i stambius duonos j trupinius.

.E :T
'

.-a

u _-!.,
'''4' ' 'j-i

\,1:_.4 ..'.':t

Ii
,,

hairas

sa saLlainia{',,,Pica',,,Ameribietiibi delrainiai'\ "Bandelis htmpiu ir biaufiniais'\ .Soholadu aplieti le&p gabaliuhai',

i

deling: ,,VitaZiniai sausainiaL', ,,soholado

ir

migdol4

Kat

a

melds ir

ia ra inilg4t:l!4'.

VITRAZINIAI SAUSAINIAI
R oiimo
traklrrd: 40

ninriiq. Kepimo trubmd:10 miluiiq

viena partija. Kr?Frs. 35 sausainiai.

sirupo r I kiauiinio istirpintos karamelds

125 g sviesto

r

r I plakto kiauiinio trynio. 1 fkaidnkite orkairg iki 210'C (iki 190'C - dujing orkaitg). Dvi

1/3 puodelio cukraus pudros r l/4 puodelio r 2 ir l/2 puodelio miltq r 200 g

kepimo skardas ilklokite kepimo popieriumi. Elektriniu plaktuvu iiplakite sviest4, cukrq ir sirupq, kol gausite puri4 masg. fdekite kiauiinio tryni; getai iiplakite. Suberkite j masg miltus; kapokite peiliu, kol gerai susimai5ys. Iiverskire teil4 ant miltais pabarsryto pavirliaus ir minkykite 1 minutg. Iikotiokite 5 mm storio lakit4. 2 Sausainiq formomis iSpjausrykite i! teilos sausainius. Sudekite j paruoitas skardas. SausainiLl viduryje iipjaulite kitokias formas, ilimkite viduriukus. Patepkite sausainius kiaulinio tryniu. Kepkite 5 minutes.

PICA
Raolimo mtLmi: 20 ninttiq. K4timo nzbmi:25 30 min:uti1.
-trilaf isi 8-iems asmenims.

3 Saukitu pripildykite

sausainiq viduriukus iitirpintos karameles. Kepkite dar 5 minutes, awesinkite.

SoKoLADO lR MtGDoLU SALDATNTAI
Ruolino nz.bmi:70 minuiiq ir laikyti
Saldytuve per nakti.

Kepimo mtbmi: 15 minudiq. Kiebis: 24 saldainiai.
400 g saldaus kondensuoto pieno r 90 g svieJto r 2 Sauftitq sijotq kaftavos milteliq r 2/3 puodelio kapotq migdolq r I iautitelio vanilds esencijos r 1 puodelio juodojo iokolado gabaldliq.

1 l3klokite pailg4 26x8x4 cm

skard4 folija.

Art

silpnos ugnies pakai-

1/2 Saukitelio cu[raus . 1/2 Saukitelio druskos o 7 g sausq I puodelio Silto vandens o 2 iaukitq augalinio aliejaus o 2 it 314 ptodelio miltq o 1/4 puodelio pomidorq pastos o 2 puodeliq tarkuoto sirio a I puodelio konsenrrotq alarraso gabaleliq o 1/2 puodelio smu.lkinto kumpio o 1/4 puodelio kapotos saliami o 2 grieiin€liais supjaustttl marinuotq agurk+ o I maiais gbaliulais supjaustyto an-kitinio pipiro o 4 grieiin€liais supiaustytrt gt'bq. 1 Ikaitinhe orkairq iki 210'C (iki 190'C dujing orkaitg). Iitepkite 30 cm skersmens picos skard4 lydl'tu sviestu arba aliejumi. I nedidell dubenj suberkite cukrq, drusk4, mieles ir supilkite iilt4 vandeni. Uidenkite skaidria plevele ir pastatykite deiimdiai minuiiq liltoje vietoje. 2 J dideli dubeni persijokite miltus. Viduryje padarykite duoburg; supilkite mieliq raug4 ir gerai iirnaiiykite. Minkykite teii4 anr miltais pabarstyto paviriiaus 5 minutes, arba kol taps vienalyt€ ir tampri. Modiokite 35 cm skersmens skrituli. (Teilos skritulys turi

mieliq o

tinkite kondensuotq pien4 su sviestu. Suberkite kakavos miltelius ir gerai ilmailykite. l0 minuiiq kaitinLite, maiiydami mediniu laukiru. 2 Nukelkite nuo ugnies; suberkite migdolus ir vanil€s esencij4. Plakite 2 minutes, sudekite iokolado gabalelius. Vel iiplakite, kol gausite tirit4 vientis4 masg. Supilkite j skard4. Per nakti laiiq'kite ialdl'tuve, supjaustykite kvadrateliais.

buti didesnis ui skard4 picai kepti.)

3

Perkelkire ant skardos; i3 papildornos teilos padarykite krait4.

Uirepkite lygq sluoksn! pomidorq pastos; uibarsrykite pusg turimo tarkuoto sarrio, ulddkite ananasus, kumpi, saliami, agurkq grieiinelius, ankitinio pipiro gabaliukus ir grybus. Uibarstykite likusiu suriu ir kepkite 25-30 minuiiq, arba kol teila pasidaro traiki.

4a

SVENTINIAI

P

Sorcomou
Rrolimo trubmi:

APLTETT LEDU GABALIUKAI
5 minut€s

ir 6 r.alandos ialdyti iaidiklvie.

IG'eFrs. 10 ledq porcijq.

AMERTKTETTSTt
l0 minutiq. Lre[rr.' l0-iiai
pomidorq padaio.
asmenq.

oeSnnrrular

Rao{imo tTabnti: 20 m)nuiig. Kepimo trabm6:

2 nedideliq kryiiaiiedds vaisiq minkitimo o 450 g skardinds ananasq gabaliukg o l/4 indelio jogurto o 10 medinir+ menteliq r Jokolado uipilo.

l0 deireli4 r l0 ilgq bandeliq I amerikieti3kq garstydiq ir
1 Virkite delreles puode su vandeniu 5-10 minudiq. fpjaukite bandeles iiilgai. Iigriebkite deireles ii vandens. [dekite i bandeles.

1 Nedideliame dubenelyje sumaiiykite kryiiaiiedes vaisiq minkStim4 ir ananasus, supilkite jogurt4. Sudekite rniiini ! ledq formas
ar popierinius puodelius. J kiekvien4 puodeli istarykite po meding mentelg. Padekite ! laldikli maidaug 6 valandoms, arba kol sulals. 2 Iiimkice ledus ii formq ir prie! patiehdami apipilkite lokolado

Uipilkite

garstydiq

ir pomidorq padaio.

uipilu.

DESRAINIAI SU PUPELE[/lS: gaminkite taip pat, tikbe
garsrydiq; uid€kite kar5tq virtq pupeliq ir tarkuoto sirio. DESRAI N I U LAIVELIAI : raip par. rik be ga^ryciL1. Perpjaukite 5 gabalilius surio pusiau. Per du kampus persmeikite mediniu pagaliulu ir lyg burg ismeikite I deiraini.

KARAMELES rR JAVA|NIU GABALTUKAI
Rttoiimo trabmA: l0 minuiiq. Kepimo nabmi:25 mirrutis. Ki e bis : 24 pyragaiiiai.

BANDELES SU KUMPIU IR KIAUSINIAIS
Raoiimo trubtni: 10 minudiq. K4timo
,Ku

t.

brni:8 mir'llss.

I puodelio cukraus r 2 Saukitq medaus r 2 Saukitq gliuftozes sirupo . 50 g sviesto I l/3 puodelio va-ndens I 400 g neskrudintq avainiq.
.j

ehrs. 8 kepti sumuitiniai.

r 1 puodelio tarkuoto sirio r 5O g wiesto r 4 plaktq kiauiiniq r 2 Sauftitq smulkintq petra.ioliq r maltq pipirq r l/2 puodelio kapoto kumpio,
4 bandeliq

1 Perpjaukite bardelg pusiau, iiimkite truputi minkitimo,

kad susida-

r1'tq duobut€. J jq ldekite tarkuoro surio. Maiame puodelyje iilydykite wiesq. Supilkite kiauiinius ir kaitinkite ant silpnos ugnies nuolat

maiiydami, kol pasidarp tirita, puri mase. SauJritu sud€kite ! bandeles; ant kiau3inio uibantykite smulhinq peuaioliq, pipirq ir kumpio.
Padekite arrt groteliq

skardos dugn4 ir lonus ilklokite folija. Iitepkite lydl'tu sviestu arba aliejumi. 2 Cukrq, medq, gliukozg, sviest4 sudekite ! vidutinio dydiio puod4 storu dugnu, supilkite vandeni. Mailydarni kaitiukite ant silpnos ugnies, kol cukrus visiikai iitirps, bet neuivirkite. Dregnu kulinariniu iepeteliu nubraukite cukraus kristalus nuo puodo 3onq. Uivirkite, sumaiinkite ugnj ir nemailydami virkite 20 minuiiq. Po to tuoj pat nukelkite puod4 nuo ugnies. 3 Suberkite javainius ! paiildltq dubeni. Supilkite karamelg ir gerai i5-

1 Negilios 28x18 cm

mailykite. I5kreskite ant slardos, i5lyginkite paviriiq. Dar Siiq supjaustykite ! 24 gbalelius. Palikite sukieteti. Kai atials, gabal€lius aakirkite..

2-3 minut€ms, arba kol bandeie paskrus.

49

VAIKU SVENTES

I

o

sernrinini

GQftt
NUODU NUOVTRAS
j
ledq. Padekite po minures. 1 porcija.

Ai
ananasq

PUTOJANTYS KRATERIAI
Smulkintuvu sumaigykire 250 g nuplauq ir nuvalytq braikiq. Paskirstykite masg po lygiai i altuonias aukiras sriklines. J kiekvien4 stikling iddkire po iaukit4 vaniliniq ledq ir uipilkite limonadu. Patiekite tuoj par.
8 porcijos.

dideig stildlnp jpilkite po Saukirl citrinq ir avie6iq likerio.

Uipilkite limonadu. Ant viriaus uidekite laukit4 iokoladiniq

DZIUNGLIU SULTYS
MU SULTYS
I plakcuv4 sudekite 400 g vaisiq skonio jogurto, 2 iaukitus I iaukitelj vaniles esencijos, 2 prinokrLsius nuluprus bananus, 2 prrodelius atialdyto pieno ir 4 iaukltus vaniliniq ledq.
medaus,

I didell dubeni supilkite 850 ml neseldintq

suliiq,

3

puodelius obuoliq suliiq ir 450 g nesaldintq sutrintq konservuotq ananasq gabaleliq. Lengvai iimaiiykite, uidenkite ir benr v:rland4 palaikykite ialdytuve. Priei pariekdami jpilkite 750 g atialdyto

citrininio arba imbierinio limonado. Papuoikite metq lapeiiais ir
cukruoromis lyiniomis. 8 porcijos.

Uidenkite ir 3 minutes plakite didZiausiais sarkiais. Padalinkite po lygiai j altuoni:rs aukitas sriklines, uibarsrykite tarkuoru muskato

rieiutu. Patiekite tuoj par. 8 porcijos.

PnStlaA;
sultimis.

obuoliq sultis galite pakeisti apelsinq arba mango

x-t@ \\
\\
,

tl il

!|

\

ti

I

*i-qa *'

SvENTtNtAt GER \IAl

(n,

(srnybes
kelia

troskuli,

atsargas ^ag(rQ

borot turdkite dideles garviutQvvArsrU puruSes
! dideliduben! supilkite 125 ml apelsinq suldiq ii skardines,425 g konsewuotrl vaisiq kompoto, vieno apelsino ir vienos citrinos sultis. Lengvai iimaiiykite; uidenkire ir bent valandai padekite ! ialdy'tuv4. Prie! pat patiekdami ipilkite 750 ml atialdJto limonado. Papuoikite ivieiiais vaisiais: avietemis, melynernis, obuoliais, apelsinais. 10 porcijq.

KAKTUSU SULTYS
Nulupkite pusg agurko, iiimkite
s€klas, supjaustykite plonais

grieiin€liais. Sudekite ! didelj dubeni ar 4soti, uipilkite 2 litrais obuoliq suldiq ir 2 laukitais medaus, ISmaiiykite, uidenkite ir
padekite ! ialdltuv4 maiiausia valandai. Prie! patiekdami lpilkite 750 ml atlaldy'to limonado ir 750 rnl sodos vandens. Ant viriaus uid€kite ledo gabaliukq. Papuoikite m€tos lapeliais.

8 oorciios.

ANANASU GERIMAS
Dideliame 4soryje sumaiiykice 450 g nenusunktq sutrintrl konservuotq ananasq ir 1 puodeli ananasq suldiq. l,etai supilkite 200 ml kokoso pieno, nuolac plakdami, kol gerai susimaiiys. Supilkite i aukitx stiklines su dideliu kiekiu ledo. Papuoikite ananaso grieiin€liais. Patiekite tuoj pat.
2 porcijos.

CI|VUSf S VEJELIS: gaminkite taip pat, tik

be agurko.

RAGANOS VIRALAS
I didelp stikling ipilkite 100 ml kokakolos. fdekite laukit4 vaniliniq ledq. Lengvai maiSykite, kol suputos (jei per smarkiai maiiysite, skystis,,uivirs"). Arrt viriaus uipilkite pusg iaukitelio braikiq sirupo. Papuodkite saldaininiu ialdiuku.

l

porcija.
be

VARIKLIU TEPALAS: gaminkite taip pat, tik KOLOS VORAS: be sirupo ir ialdiukq.

ialiiukq.

I

VAIKU SVENTES

\\..

(_..

\

PERSIKINE SVAJON
I plaktuv4 sudekite 425 g konseruotq persikq gabaleliq, 500 ml vanilinig ledq, 1/4 puodelio apelsinq suliiq,2 3laius vanil€s esencijos ir 2 puodelius atialdlto pieno; suplakite. Patiekite tuoj pat, aukltose stiklinese, papuoikite apelsino skiltele. 4 porcijos.

RUDOLFO PUNSAS
I dideli puod4 supilkite 3 puodelius vandens ir 3 puodelius cukraus; arrt silpnos ugnies kaitinkite, kol iStirps cukrus. Uivirkite, tuomet sumaiinkite ugni; kaitinkite dar 10 minudiq. Nulelkite nuo
ugnies ir awesinkite. Kai awes, dideliame dubenyje sumailykire su 850 ml ananasq suldiq, I puodeliu apelsinq suldiq, ii dviejq dideJiq citrinq i5spaustomis sultimis, 2 krliaiiedes vaisiq minkitimu, 5 puodeliais ialtos juodosios arbatos ir 500 ml imbierinio limonado; jdekite ledo gabaliukq. Papuoikie ivieZiais vaisiais ir metq iakelemis. 10 porcijq.

SKRUZDztU LtKERtS
I dideli puod4 supilkite 3 puodelius
vandens ir 3 puodelius cukraus; ant silpnos ugnies kaitinkite, kol iitirps cukrrx.

Uivirkte, tuomet sumaiinkite ugni; kaitinkite dar 10 minuiiq. Nukelkite nuo ugnies ir awesinkite. fdekite d.vylikos dideliq kq.4iaZie&iq vaisiq minkltim4; uidenkite ir padikite I ialdytuv4 maiiausia valandai. Priei pat patiekdami, j aukitq stikling lpilkite 2 iaukitus k4diaiiediiq sirupo. Uipilkite atialdy.tu ar sodos
vandeniu. Papuolkite kivi skiltelemis.

Sor<oleptus KoKTErLrs
I asotlsupilkite 4 puodelius ialto pieno ir 1/4 puodelio skysto iokolado, gerai iimaiiykite. Uidenkite ir bent valandai padekite j Saldytuv4. Priei patiekdami iSplakite, kol susidarys putos. I kiekvien4 stikling jdikite po iaukit4 vaniliniq ledq ir uipilkite iokolado kokteiliu. Patiekite tuoj pat.
4 oorciios.

l0 porcijq.

52

SVENTINIAI GERIMAI,

;i
'\

,.1

.-

I: Lairis j de;ing: ,,Persilzift suajoui",,,Sbruzdni4 liheris",
,,Indolfo punlas",,,Soholdo hohtei I^",,,Pieuo ht,hteilis stt salyllu",,,Banany i' jogurto Lohteil^",,,Cir'ht t! g,i.ilDds",

PIENO KOKTEILIS SU SALYKLU
J pleknn 4 supilhitc I puorlcli picno, 1 !auliiti qefiarrojo ioliohdo

,,

Putojant is n augo gir in as".

n)iLt€liu.

l'lahite

I i.rulir.l siillJo miltcliq ir .i i,rLrkirus vrniliniu Lec1q. dtlii.rusi.ris saLiris I n)inLrr!. arba kol susimaiils visi
p.rr.

ctTRtNU GERTMAS
Nulupkite '1 cirrin:rs. suclckitt ipLroL|. u2berliire prLsurrro puodclio cukraus ir J pLLodelius r'.rndens. l0 nrinuiiu kuirinliirc aur silpnos ugnies. I i.r1r.1 sinp:1 jpilkire 1 puoLleli cirrinq suliiLl ir I Lirr.1 rmclcns. gcrai .rrialdr liire. Prtlelirc :ruL(rosc rriklincsc

korrponenni. Supilliire ]srilJines ir peritkirt tuoj

I

polciios.

BANANU lR JOGURTO KOKTEtLIS
! pl.rknn4 sLrpiikitc
erbaliuk.{i'

'rr

I.d.1','r'Lrrc irr ' lir..

'u

I fuodr:li i,alro pieno. !dekire I nLrlLLpr.l ir supj.rusrlt4 bananq, I iaukitr melhLrs. I ieuLinLs
ledLr

8 poLcijos.

jogurro,2 iaLrkrtus vaniliniLr lcdrl ir 2
cliclZilLsi:Lis sLrlJais

PUTOJANTIS MANGO GEBIMAS
SrnLrLliirrruru s,.rliapc,knt 20 lcclr qrb,rliuiru. lpilliLc 3 puoLltliur iviciiLl n.rngo geb.tliukrr. \luiir-Lite. hol v.risiei gcrai susimaiir! sLr

I nrirlurcs.:Lrbe kol prsid:rrls lirntisrs shsrislSpilsn-hite I sril;lines. A;,ibrrsnliite kr iciiLl drigq milrelials. papuo(kire qabrliliu brnano. I porcijos.

sabiltlius. Plehite

lcdu. Iipilsn kite j rukitrs stilJines. prrirliirr ruoj nlxnqo sliilt€lelnis ir .rnerr.*o lapeis.

lxf.

PrpLroikirc

J potcijos.

VAIKU SVENTES

su=Hc,rilAi Ol
inidimai su balioNais
BALToNU MUSts
balion4 su uirail'tu jo vardu. Vaikai ilmeta balionus i virlq ir sLengiasi kuo ilgiau .r'4jj balion4. karru 'kraidinri stengdamiesi nublokiti iemen kitus balionus. Laimi iaidejas, kurio balionas ilgiausiai iisilaiko ore.

/-\
TD

/\

ryksta tol, kol kielaienx iaid€jas turi po balion4. Kai paskutinis iaidejas sugriita su balionu, visi komandos nariai pripudia savo balionus ir juos uiri3a. (fei kuriam iaidejui nesiseka uirilti savo baliono, kitas komandos narys gali jam paderi.) Laimi komanda, pirmoji priputusi ir uiriiusi visus balionus.

ry

KIEKVIENAM VAIKUI duokite

I
(

TINKLINIS SU BALIONU
PE R KAM BARI ar iaidimq aikitelg galvos aukltyje iltempkite viwg. Suskirstykite iaidejus j dvi komandx ir sustarykite jas skirtingose viw€s pusese. Viena komanda smugiuoja balionl per virr'e, kita turi smdgiu ji sugrlinti, neleisdama nukristi ant iem€s. Jei balionas negrlita, prielininkq komanda pelno taiQ. Laimi komanda, pirmoji surinkusi dvideiimt talkq. Puikus iaidimas kambaryje nenuoramoms vaikams, .jeigu lietus suvare juos vidun. Iineikite ii karnbario baldus ir diiitamus daiktus.

)
l

SuoLrurer su BAL|oNAts
PADALINKITE VAIKUS jdvi
komandas ir

iirikiuokite juos ui kiekvienos komandos kapitono
nugaros. Kiekvienai komandai paskirkite spalv4 ir padekite tos spalvos balionq kr[v4 kitoje Lambario pos€je. Kiekvienam iaid€jui turetq tekd po vien4 balion4. Davus ienkl4, kapitonas iuoliuoja prie balionq krivos, pasiima savo komandos spalvos balion4 ir

i
I

sMuGruoK
susesti vieniems

BALTONA

pariuoliuoja su juo i vietE. Jam sugrjius, kitas iaid€jas iuoliuoja paimti baliono ii savo komandos spalvos balionq kruvos ir pariuoliuoja su juo atgal. Zaidimas

)

komandas ir liepkite prie! kitus sukrydiavus kojas. Sededami vaikai smugiuoja balion4 kitai komandai, stengdamiesi iimuiti ji vir! jos narig galvq raip. lad ji' nukrisrq ant iemes u2 jg rrugarq. Komanda pelno taik4 kiekvien4 kart4, Lai kitos komandos iaidejai
nepasiekia baliono.

SUSKIRSTYKITE VAIKUS idvi

SvENe rU ZArDrN,rAl

visi vaikaim6gsta
nauie

zaisti. Keletas pasiulymq kartu su
su Sl-uora
' 'l)graEreLra\

sen/ai

parndgtais

zaidimais

OO

ESTAFETE
r\vDnEZn ^" '-hFjt'/'-F
||
hr,

SvITpInTTYS BALIoNAI
linijos. Kiekvienas ruri po balion4, skirtingq spahrl arba su uirasltu vaiko vardu. Zaidejai pripudia balionus ir iki ienklo laiko uispaudg jq kaklelius. Pasigirdus signalui, vaikai paleidiia savo balionus - laimi tas iaidejas, kurio balionas

E uvr

llnt]r\

IrJLI

VAIKAI ISSIRIKIUOJA ui

metrq atstumu viena nuo kitos, vien4

ii

jq

pavadinkire'rrrru. 5r:kir rykiLe r aiIru, poromi,. sustatykite juos ui linijq vienq prie! kitq. Kiekvienas vaikas prie stxrto linijos turi po iluor? if
brlion4. Vrilas ruri nriluoti balion4
saro prie.rnin.

kui, o lis atiluoti jj atgal. Sprogus balionui pora diskvalilikoojama, o laimi pirmoji pora, kuriai pasiseka perduoti estafetg kitai porai.

nuskieja toliausiai nuo paleidimo linijos. T'li labai p'lpra'rr' 7ridima.. nereil-al:u jantis jokiq yparingq sugebojimq, todel lpad dnkantis jaunesniems vaikams. Kai kuriems vaikams gali rekri paderi pripusti balionus.

SOxInrr
zna'brdami

IR SPRoGDINK
kelio priri3kite po trypdami ar

PRIE KIEKVIENO iaidejo
balion4. Vaikai visais budais

LAUKIN IU

- turi 'tengti, 'u5p16gclinri kirq balion.r.. saugodami savuosius. Zaidejas, kurio balionas sprogsta, diskvalifikuojamas.

VAKARU VEJAS
NU

BREZKITE STARTO

iT

finiio linijas per tris metrus viena nuo kitos. Sustarykite vaikus ui starto linijos ir kiekvieram duokite po apvalq belion4 ir iiaudell.
Vaikai eina lenkryniq keturpesti, pro iiaudeli pudiamu oru varydami savo balion4. Laimi vaikas, pirmasis pasiekgs finilo linij4. PASTABA: ii iaidim4 galima iaisti kaip estafetg.

.t (/''
I t

()(

VAIKU SVENTES

POROS
PH

IES SVENTE

sudarykire s4rai4 garsiLljq pa.di<q

porq, paqzdiiui, Raudonkepurait€ ir Vilkas, Alisa

urniiokrl ff slePynes
,
' .

Srebuklq !a1yje ir Baltasis triuiis, Peleni ir Princas ar pan. Kiekvienq vard4 uiraiykite ant atsLiro popieriaus lapelio. Zaidimo pradiioje prisekite lapei! su vardu ant kiekvieno iaidejo nugaros, taip, kad jie nematytq savo vardo. Kekvienas r aika' ruri ,upr;.ri. kx ji.. uiduodamas klausimus kitiems iaidejams. (,Jr ai glwinas?" ,,Kokios ai spalvos?") Atsalyrnai turi buti nuorodos (,,Tu esi Zalias"), neiiduodandios tikrojo vardo, kol iaidejas pats supras savo taparybg. Kai visi vaikai teisingai atsp€ja savo vardus, jie ieiko sau poros pagal vardus ant kitq vaikq nugarq, kuriuos lengvai gali

DAIKTU reSryrues
KIEKVIENAI\/ ZAIDEJUI (Ar iaiddjq porai) duokite s4rai4 daiktq, kuriuos reikia

rasti per tam rikr4laikl Vaikams, jau mokantiems gerai skaityti, suraiykire turimus rasti daiktus ant popieriniq maileliq, ikuriuos jie gales juos rinkti. Tik pradedantiems skairyti
jaunesniems vaikams s4ralas turetq brLti paprastas (arba pa<Lirkire kiekvienam maiiukui jpo14

perskaig'ti. Geras budas suporuoti vaikus kitiems iaidimams, pavlzdiiui, lenkryn€ms suglaudus nugaras
ar,,Pasidaryk skrybelg".

ryresni padejej4), r'yresniems vaikarns gana sudetingas. Nusprgskire, ar jtraukti ! s4ra!4 tik su
iventes tema susijusius daiktus, kuriuos ,,pasijote" iaidimq teritorijoje, ar tik daiktus, kuriq netrrlksta j[sq namuose ir sode. Laimi pirmasis surinkgs visus daiktus i! s4ra3o. Paprastame s4raie gali buti virvagalis, g€l€, lapas, apvalus akmenelis, plunksna

LAISKININKO ATOSTOGOS
REIKES DESIMTIES deiiq su
ply5iu laiikams mesti ir uirdytais pagal ivent€s tem4 miesq bei garviq pavadinimais. DeZ€s paslepiamos oamuose
ar sode. Kiekvienas iaidejas gauna po

deiimt vokq su kiekvienos deies adresu.
P'adedami ieikori raikai ima po vien4 vok4. kiroie pu.ejc u/ aso ravo inicialus ir big; jmesti j4 i atitinkam4 deig. Tuomet grlita pasiimti kito voko. Savo deiimt vokq jie privalo iisiqsti kiek gal€dami greiiiau. Kai visi vaikai iisiqs savo vokus, atidarykite deies ir patikrinkite juos. Laimi iaid€jas, sumetgs daugiausia vokq i atitinkamas d€ies.
atostogos saloje (iventei papludimyje) Zaidiiamos taip pat, tik ant deiiq

ir pan.

SARKOS PATARSKOS
TAI MAZASIS..D:ikrq ieikl
nes'

{r

varlantas, zJloTlama\ vtso\ svenle\ melu. ' \ven(es pridzro]e KekvrenJm \arKur 'i duodama degtukq deiute su uiraiytu ' jo vardu. Zaidimo rikslas kiekvienas :^..--r.- t-rrl laidejas privalo surinkti kuo daugiau maiq daiktq ir visus juos sutalpinti degcukq deiuteje.

VlRtarutas: laiikininko

(milrele' ar cuLrau' lristalai nejskairomi.
Baigianris Svenrei, degtukq d€iutes surenkamos

uiralomi salq pavadinimai.

DOVANU TESKYNES
atejgs gauna lapeli su nuorodomis, kaip rasti savo dovan4. Kad ilvengtumete nesusipratimq, ant kiekvienos dovanos uiklijuokite

ir suskaiiiuojamas kiekvienos jq turinys. Laimi
iaidejas, surinkgs daugiausia daiktq.

KIEKVIENAS VAIKAS

'1\ l-" \,/)

Iapelj su vaiko vardu.

svENe ru zAtDtN/Al
r.>,r),) ,!^

:h

!'t',

ZIEDELIS
VAIKAI SUSTOJA
ratu, vienas ii jq lieka viduryje. Jie laiko surii14 virvutg, ant kurios uZmautas iiedas. Viduryje stovintis vaikas uisimerkia ir ryliai skaidiuoja iki dvideiimties. Jam caip darant, ratu stovintys vaikai siundia iied4 ii rankq j rankas, slepdami ji tarp delnq. Kai viduryje stovintis vaikas suskaiiiuoja iki dvideiimties, jis atsimerkia ir
stengiasi atsp€ti, kurio vaiko rankose yra iiedas. Jei jis atsp€ja, iaid€jas, kurio rankose buvo paslepta saldumynq maiieliq.

?

Jie turi pasiimti po saldumyn4 ii kiekvieno mai5elio (po vien4 kiekvienos spalvos) dar priei prad€dami vaiiintis. Nepamirlkite, kur pad€jote maiielius ir kiek jq buvo, jei kartais tektq padeti vaikams ieikol,

iiedas, stoja j rato viduri, o buvgs viduryje uiima jo vietq. Jei neatspeja, iaidejas lieka

uisimenant apie galimas slaptavietes.
Jaunerniems vaika m' mjleliaigali bnr pusiau matomi, svarbiausia, kad ii kiekvieno butq paimta tik po vien4 ivent€s laik4 karru su kokiu nors kitu iaidimu, kaip Slepynis, arba atskirai, nustatant tam tik4 ieihojimo laik4.

viduryje.

SILKES STATINEJE
VlSl VAlKAl,
iSskyrus vien4,

'rldum1n4.

\i

tridi-n4 galimr ,ai\ri vi,{

kartu

skaitiuoja iki dvidelimties, o
Baigg skaidiuoti, vaikai

3is slepiasi

turi ielkoti

pasislepusio iaid€.jo. Tas, kuris .jj randa, pasislepia kartu su juo. Taip su juo pasislepia

BELAISVIAI
SUSKtRSTYKtTE VATKUS j dvi

visi laidejai, iisll'rus paskutinjji. Kai paskutinis iaidejas atranda slaptavietg, galima iaisti ii

pradliq. Dabar sJepiasi r;. vaika,. kuri: pirmas atrado pasislepus! iaidej4.

SIULO KELIAS
kamuoliuk4 kiekvienam sveiiui, prie vieno i! sitlq galo pririSkite nedidelg dovan4 ir padeLite jE matomoje vietoje. Iiryniokite siulus, apipindami juos apie k€des, stalus, pakiidami po kilimais ir pan., tiek sudetingai, kiek tinka pagal vaikrl amZiq. Svetiai iisirenka po kamuoliuk4 ir turi vel juos sur.ynioti, kol pagaliau vienas ii jq pasiekia

- ierifq ir banditq. Serifai uisimerkia ir skaidiuo.ja iki 100, o bendirai i.'islaprro namuo'e. Tuomer.eriDi ruri surasti pasislepusius vaikus. Kai Serifas randa bandit4, jis paima jj ! nelaisvg, nuvesdamas I i3
komandas anksto sutart4 ,,kalejim4". Pirmasis ! nelaisvg paimta' bmdiLas ruri viena ranka laikyti, u7 Laleiimo grorq .r.:lo ar Lede' kojo'. ,Alrrrari,

SUSUKITE PO siulq

turi duoti rank4 pirmajam ir t.t., kol visi belaisviai sustoja ! grandinelg.
belaisvis

Dar nepaimti j nelaisvg banditai turi stengtis

pririitl

Vienx

dovan4. (Reiketq paialinti i! kamoalo

ryliai prasmukri j kalejim4 ir illaisvinti belaisvius. banditas vienu kartu gali iilaisvinti tik vien4

duitamus daiktus.)

LOBrU TESKOJtMAS
HHlt$ liVEN I q namuoie
ir ,ode paslepkire
maiielius su saldumynais kiekviename maiielyje

belaisvj, t4, kuris yra paskutinis grandin€je. Belaisvis iilaisvinamas palietus jo pet!. Iilaiwintasis banditas gali vei sleptis. Zaidimo tikdas - ierifai privalo sugauti visus banditus, bet tai gali

uitrukti.

.;ldumynu, jlyniokire j.kirringq.palrq popieriu kus. Kai susirinks sveiiai, pasakykite jiems, kiek

VAIKU SVE NTES

PIESIMAS UZRISTOMIS AKIMIS
akis, duokite kiekvienam po lap4 popieriaus bei pidtuk4, uiduokite pielinio tem4, susljusi4 su iventis tema. Kai Zaidejai pasako jau baigg savo pielini, papraiykire ji papildlti, pavpdZiui, pripieiti bumbul4 ant klouno

UZRISKITE VAIKAMS

uixi\tomis
aKtMrs
SIE ZAIDIMAI TINKAMIAUSI VYRESNIEMS NEI KETVERIU METU VAIKAMS.

zAtDtmAl

nupieiti g€19 jo lvarko adape. Laimi pieliqn, kuri iaidejai lvenina kaip juokingiausi4 ar geriausi4. Sj ,aidim4 galima iaisti ir nerenlant geriausio pie5inio -.iis puikiai tinka nuraminti
kepur€s ar isisiautusiems vaikams.

PRTSEK AStLtUKUT UODEGA
ANT DIDELIO POPIERIAUS LAPO
nupie.ikite beuodegio asiliuko konturq. Vieq, kur turi buti uodega, paiinnekite kryiiuku. Pakabinkite pieJin! vaikq akiq lyryje ir duokite pirmajam vaikui popiering ar virving asiliuto uodegelg su smeigruku viename gale. Tuomet uiri5kite vaikui akis, apsukite tris kanus ir pasukite veidu i t4 pusg, kur kabo pavqilclaLs, Paiym€kite vietg kurioje raikas nordjo prisegti uodeg4, jo inicialais, tuomet q pat! pakartokite su kitu vaiku. l,airni tas
vaikas, kuris prisega uodeg4 i teising4

GYVUNAI
UZRISKITE AKIS Jeliems vaikams. Kiri lieka iinreti. Susmrykite r.aikus uZriltomis akimis i eilutg, nesalydami jr1 vardq, kad jie neZinotq, kas jr1 kaimynai. Kiekvienam i! jq suteikite gyvr.rnq vardus: ialdio, liato, dramblio ir pan. Tegul jie ilmoksta pamdg&ioti savojo gyviiLro garsus. Tuomet liepkite raikams ileiti i3 ellutes ir susimai$4i. Paskui raikai uZri5tomis akimis privalo vdl sustoti i eilutg aip, kaip stov€jo i! pradiiq, vadovaudamiesi vienas kito leidiiamais gasais. Ziurovai uenina, ar susrou reisingai.
Tuomet abi vaikq grupes keitiasi vietomrs.

vieq arba artiausiai jos,

VAR IANTAI: ,Prisek rriceraropsui uodeg4", ,,Prisek kupranugariui uodeg4" ir ,,Prisek iiurkei uodeg4" iaidiiami taip pat, tik skiriasi g;,vunq konttrai. Jei marote, kad sugebae ei padaryti, galite nupielti g;rvunq konturus patys arba susirasti knlgoje paprasq paveiksldli, padidinti j! kopijavimo aparatu ir perpieiti jo

kontir4 ant popieriaus lapo.

svENctu zAtDt[,tAl

ATSPEK KAS
PARUOSKITE KELET{ indq
su skirtingu maistu,

paryzdiiui, pomidorq padaiu, kari milteliais, iokoladu,
pipirais ar citrinomis. UiriiLite akis visiems vaikams ir po r ien4 veskire iuos prie sralo. Paprsykire pagal kvap4 ir l1t€jim4 nustaq.ti, koks ten maistas. Po sp€jimo vaikai gali

nusiriiri akis ir iiur€ti, bet negali pasakin€ti. Galima iaisti ir nustatant maist4 pagal skon!. Maistas turi

blti valgomas, taiiau potencialiai,,bjaurus", parryzdLid, konsewuoti spageti, plakta grietindld ar iiurkiq formos iel€ saldainiai.

AKLA VISTA
UZRISKITE VIENAM vaikui akis ir apsukite ji tris kartus. Kiti vaikai turi sukiotis aplinkji, leisdami ivairius garsus, o vaikas uiriStomis akimis - juos gaudl'ti. Pagavgs valkq. jis turi atspeti. kas rai. Jei arspija - pagaurasis rampa
,,akla

viita".

Zvrcx, KIAULYTE, Zvpx:
VAIKAI SUSEDA kambaryje ant kediiq. Uiriikite vienarn vaikui akis, apsukite jj kelis kartus ir duokite jam pagalvdlg.
Vaikai privalo s€deti kaip galedarni tyliau, o ,,aklasis" iaidijas surasti vien4 ii jq, paded jam ant kelirl pagelvelg, arsisdsti ir

GALIMOS DOVANOS
kiekvienai Sventei, jos temos, labai platus. nepriklausomai nuo Visiems vaikams patinka, tarkim, . .. vandeniniai pistoletai, bet jie neatsispirs pagundai iskart i5

Dovnup

pASTRTNKTMAS

kiaullte, iviek!". Sedintis vaikas turi suiviegti. Jei ,,aklasis" vaikas atsp€ja, art kieno keliq s€di, susikeidia su jr-ro vietomis. Priei prad€dami nauj4 iaidimo ru14, vaikai perstaro kedes ir susiLeitia vietomis.
pasal<yti: ,,Zviek,

'

VAGYS
UZRIS KITE AKIS vienam vaikui ir duokite jam susukt4 laikraiti. Pasodinkite j! vaikq ratelio viduryje. Salia sedindio vaiko guli kruvele ,,brangenybiq" - apyraakiq, iiedq, karoliq

Neuzmirskite to, jei Svente vyksta namuose, o svediai vilki geriausiais iSeiginiais drabuZiais.
GnLrre ruesRnrucrAt nupirkti

ir pan. Vaikai i! ratelio po vien4 stengiasi pavogti koki nors
daikt4. Jei s€dintysis iSgirsta vagj, jis suiunka: ,,Vagis! Vagis!" ir stengiasi paliesti j! lailca(diu. Jei jam pavyksta, paliestasis vaikas turi griiti i savo viet4 tuiiiomis ir v€l laukti savo eiles.

ivairiq formq tamsiq akiniq ar Sokdyniq.

Laimi tas, kuris surenka daugiausia daiktq.

VAIKU SVENTES

zAtDlrnN
MUZXKA
DIEVAI IR DEIVES
SIAM ZAIDI[/Ul

v

.su

perlokgs per Sluot4, iikrenta i3 iaidimo. Zaidimas tgsiasi, kol lieka

tik vienas vaikas.

PRAGARO VARTAI
ZAIDZIAI/A GROJANT
smagiai muzikai.

Du imones,

reikia palyginti leros ir ivelnios muzikos. Duokite kiekvienam vaikui po knyg4. Kai pasigirsta muzika, vaikai pradeda vaikidioti po kambar! su knygomis ant ga1vq. Muzikai nutilus, jie turi pabandlti atsiklaupti ant vieno kelio. Jei knyga nukrenta, jis arba ji iikrenta ii iaidimo. Vel uigroja muzika ir iaidimas tgsiasi. Laimi vaikas, likgs paskutinis.

geriausia suaugusieji, krntines aukityje laiko dviejq metnl ilgio pagali taip, kad 3is uikliudltas nukristq. Vaikai turi pralisti po pagaliu, sulenkdami kelius ir kiek galedami atsiloidami atgal. Negalima rankomis liesti Zem€s. Ii pra&iq bus gana lengva, bet su kiekvienu nauju ratu pagalys leidiiamas vis iemiau. Ii iaidimo iSkrenta kiekvienas, kas pargritrna ar rankomis palieiia iemg.

MUZIKINES KEDES
SUSTATYKITE KEDES dviem eildmis, suglausdami jas atkaltemis. Kediiq turi bld viena maZiau nei vaikq, Uigrojus
muzikai, visi vaikai eina aplink kedes, Nutilus muzikai, visi skuba atsisesti. Zaid€jas, kuriam pritruksta kedes, iikrenta ii iaidimo. Paialinkire vienq Ledg ir vel paleisk.ire muzik4. Zaidimas tg'ia.i. kol lieka tik du iaidejai, besivarianrys d€l paskutines ked€s.

AUKSTOS KLIUTYS
suglausdami dvi k€des atkaftdmis. Sustatykite kediiq poras pladiu ratu. Papraiykire vaikq sustoti po ' du. Kai pasigirsta muzika, vaikai eina k€demis ratu, lipdami per atkaldiq kliutis. Muzikai nutilus, i3 Zaidimo iikrenta ros poros, kurios tuo metu liedia atkaltes, Laimi pora, likusi iaidime.

PADARYKITE KLl0TlS,

MUZIKINE TAMSA
ZAIDZIAMA PANASIAI, kaip,,Muzikines
kedes",

KARSTA BULVE
VAIKAI SUSEDA RATU. Grojant muzikai, jie siundia ratu kamuoli. Muzikai nutilus, vaikas, laikantis kamuol!, iikrenta i5
Zaidimo.

tik nutilus

muzikai penkioms sekund€ms uigesinama Sviesa. Kai Sviesa v€l uidegama, visi iaidejai, neradg k€dZiq atsis€sti, iSkrenta ii iaidimo.

laimi

vaikas, likgs paskutinysis.

Sox pen SLUoTA
PADEKITE ANT GRlNDl.l iluot4.
Crojanr muzikai. raikai raru (okineia per iluot4. Muzikai nutilus, vaikas, tuo metu iokantis per Sluotq, ar paskutinis vaikas,

MUZIKINIAI PRISEDIMAI
vaikai doka, Jai nutilus, visi iaidejai tuoj pat atsis€sti. A$ised€s Paskutinis iikrenta i3 iaidimo. privalo Zaidimas tgsiasi, kol lieka tik vienas iaid€jas, kuris ir tampa

MUZIKAI GROJANT

nugaleto.tu.

SVENCIU ZA ID INiIA I

MUZIKINES STATULOS
ZAIDZIAMA KAIP muzikiniai atsis€dimai, tik muzikai nutilus vaikai turi sustingti toje paderyje, kurioje buvo, ir stov€ti lyg
surulos. Pirmasis pajudejgs iikrenta ii iaidimo.

MUZIKINIS SKRAIDANTIS KILIMAS
DALIS KAIVIBARIO tegul bus ,,skraidantis kilimas", bet lailrykite padaptyje, kuri rai dalis. Uigrojus muzikai, vaikai ioka po kambari porornis. Jai nurilus, visi sustingsta. Pora, esanti ardiausiai ,,skraidaniio kilimo", laimi dovan4, ir iaidimas tgsiasi,
kol i3dalinami visi prizai.
Galima vietoje dovanrl skirti talkq. Pora, esanti ardiausiai ,,sknidandio kilirno", gauna ta!k4. Laimi ta pora, kuri per tam tikrq sutart4 laik4 surenka daugiausia taikq.

MUZIKINES SKRYBELES
VlSl ZAIDEJAI, iislyrus vien4, turi
po skryb€lg. Zaidiiama stovint ar s€dint ratu, atsisukus vienam i kir4. Uigrojus muzikai, kiekvienas iaidejas nukelia skryb€lg nuo stoviniiojo prieiais ir

ui*ideda sau. Muzikai nutilus, iaidejas be skrybeles iikrenta

i3

iaidimo. Padekite i Sali vien4 skrybelg ir tgskite iaidim4, kol lieka tik vienas iaideias ir viena skrvbele.

DIDZIOJI GRANDINE
SUSKIRSTYKITE VAIKUS poromis ir papraiykite
jas

MUZTKTNTS
KAIVI

erUptUrAS
Lruvelg

BARIO VIDU RYJ E sudekite pliuiinig iaislq jq turi b[ri vienu maZiau nei vaikq. UZgrojus muzikai,

-

pasklisti po kambari. Kiekviena pora gauna po balion4, kurl privalo lai\ti suspaudg keliais. Uigrojus muzikai, poros turi susikabinti rankomis ir vaiLidioti po kambarl muzikos ritmu. Kas
parneta balion4, iikrenta

visi vaikai ioka aplink iaislus. Muzikai nutilus, kiekvienx vaikas iiumpa po koki nors Zaisl4 i3 kruvos, Kas liela be iaislo - ilkrenta ii iaidimo. Atidekite ! iali vien4 iaisl4 ir tgskite iaidim4, kol lieka vienas

ii iaidimo. Laimi

pora, paskutind likusi

vaikidioti po kambar! su balionu tarp keliq.

-

nugal€tojas.

PAsTABA: Zaidimas gali baigtis guzais kaktose, tod€l parinkire
palyginti didelius iaislus.

GALIMOS

.. MAZosros FEJos apsidZiaugs gavusios

DOVANOS

MUZIKINES SALOS
ANT GRINDU PATIESKITE maiq kilimeliq,
laikra-idiq, lenteliq ar pan. Uigrojus muzikai, vaikai eina raru. Jai nurilus. kiekvienas vaikas turi susirasti sala. anr kurios galetq atsisroti. Ant vienos sdos gali stovdti ir daugiau vaikq. I3 iaidimo idkrenta visi, nesugebejusieji ui3okti ant salos ar nukritusieji nuo jos i ,,vandeni". V€l uZgroja muzika

jusq padarytE burtq lazdelg fiE galite padaryti i5 blizgudiq, kartono, Siaudelio, juosteles, padedami gimtadienio kaltininko).
MEGSTANTEMS GAMrA ir pradedantiesiems entomologams puikiai tiks plastmasind v abzdliq gaudykle, didinamasis stiklas, ar tinklelis drugeliams gaudyti.

btti maiiau nei vaikq, kad ant po kelis vaikus. Zaidimas tgsiasi, vienos salos bandytq sustoti kol lieka rik vienas vaikas. kuris ir tampa nugaletoiu.
ir iaidimas
tgsiasi. Salq turetq

J)

f)

J)

VAIKU SVENTES

MUZIKINIAI SKAIEIAI
vaikai iokin€ja po kambarj. Jai nutilus, suiukite skaitiq, ir vaikai turi sustori igrupes po tiek nariq, koks pasakomas skaiiius. Sakykite tokl sLaidiq, kad vienas vaikas liktq atskirai, par,lzdiiui, jei ivent€je septyniolika vaikq,

GROJANT l\4UZlKAl,

atminries inidimai
ATMINTIES TESTAS
S U R lN

KITE

AP

lE dvideiimt jprastq daiktq, tokiq kaip iaukiir pan.

suiukite skaiiiq ,,keturi", ir susidarys keturios grupes po keturis vaikus, o vienas liks atskirai ir iikris i! iaidimo. Zaiskite, kol liks

tas, raktai, saga, knyga, saldainis, raSiklis, s4varlele, iiogelis

tik vienas vaikas.

Sudekite juos ant padiklo ir uidenkite staltiesele. Kiekvienam vaikui paduokite po pieltuk4 ir lap4 popieriaus. Vaikai susroja

MUZIKINIS ZIEINTAS
VAIKAMS SUSEDUS RATU, iijungiama
5viesa.

Uigroja

ratu ir nuo pad€klo dviem minutem nuimama staltiesele. Paskui pad€klas vel uildojamas ir iinelamas. Vaikai privalo sura!1,ti tiek daiktq, kiek prisimena. Vaikas, suraigs ilgiausi4 teising4 s4ralq per tam tikr4 sutart4 laik4, empa iaidimo nugal€toju.

muzika, vaikai siundia ratu iibint4, laikydami j! po smakru taip, kad bitg apiviestas veidas. Nutilus muzikai, iibint4 laikantis
vaikas ilkrenta

ii iaidimo.

AS SKRIDAU I MARSA
Pirmasis vaikar pradeda sa}<ydama: ,,Ai skridau ! Mars4 ir pasiemiau..." ir pasako daikto pavadinim4. Pavyzdiiui, jis gali pasaklti ,,A! shidau ! Mars4 ir pasi€miau pieituk4." Kitas vaikas turi tai palartoti ir pridurti savo daikt4.

Geriausia tinka winas plastmasinis

VAIKAI SUSEDA BATU.

iibintas, nes vaikai tikrai ne sykl ilmes ji ant Uemes. Leiskite siaub4 varanii4 muzik4, ir bauginantis jspudis, koLi sukelia po smakru laikomo iibinro aplviestas veidas, taps dar stipresnis.

PERDUOK SIUNTINJ
lS ANKSTO PARUOSKITE siuntinj.
Sur.yniokire dovan4

Ptyzdilui,,,Ai skridau j Mars4 ir pasi€miau pieituk4 ir obuolj". Treiiasis priduria savo daikt4, iilailrydamas ankstesng daiktq sek4: ,"Ai skridau iMars4 ir pasi€miau pieituk4, obuolj ir savo iuniuk4".
Zaidimas tgsiamas ratu kiek galima ilgiau.

i daug sluoksniq laikraitiq. Labai rnaiiems vaikams tarp kielcvieno laikraidio sluoksnio iryniokite po saldainl ar koki4 smulkmen4. Vaikai sedi ratu ir grojant muzikai siundia vienas kitam siuntinl. Nutilus muzikai, vaikas, laiLantis siuntinj, gali
nur.ynioti vien4 laikraidio sluoksnl. Vel uigroja muzika ir siuntinys Leliar:ja roliau. Zaldiju, kuriam kliuvo nur.ynioti paskutini laikaitio sluoksni, atirenka dovana.

VARIANTAs: Arabijos naktq temos lventeje galima iaisti,"{i
paklausiau diin4 ii stebuklingojo iibinto". Reikia tik pakeisti pirmuosius iodiius. St Zaidim? galima pritaiLlti daugumai

lveniiq temq.

NEATITIKIMAI
SUSKIRSTYKITE VAIKUS idvi komandas. Viena komanda iieina i! kambario, o kita ji ,,perwarko". Jie gali
pal<eisti

PASLAPTINGAS SIUNTINYS
,,Perduok siuntinj", tik ant kiekvieno sluoksnio uiralykite po nuorod4, pavyzdi:iui,,,Paduok rnergaitei tamsiausiomis akimis" arba ,,Perduok s€diniia.jam ii kaires". Grojant muzikai, siuntinys keliauja ratu. Nutilus muzikai, j! laikantis vaikas perskaito uiraiyt4 nuorod4 ir paduoda jj vaikui, labiausiai atitinkaniiam apibudinim4 nuorodoje. Sis vaikx nurynioja laikaidio sluoksni, ir v€l uigroja muzika.

PARUOSKITE SIUNTINI kaip iaidime

daiktq padetj, pat"7zdLfui, apversti vaz?, arba Zmogaus iivaizd4, paqzdiiui, jis apsivelka iivirkidi4 megztinj. Pasibaigus sutartam laikui, antroji komanda sugriita ir stengiasi pamaq'ti pasikeitimus. Kiekvienas per tam rikr4 sutart4 laik4 nepastebetas pasikeitimas pelno taik4 ji padariusiai komandai. Tuomet komandos pasikeiiia vaidmenimis, Laimi komanda, surinkusi daugiausia tajku.

c

(

REFLEKSAI
JUMS REIKES neliojamojo kasetinio magnetofono. Vienas ii iaid€jq leis muziLA (pirma ieimininkas tur€tq parodlti, kaip
tai reikia daryti). Sis stovi nugara !kitus;aidejus ir ruri buri Kiri iaidejai sedi iiurddami i jo nugar4. Muzikos leidejas ijungia muzik4, o kiti iaidejai turi atspiti, kada jis j4 iijungs. Zaid€jai, galvojanrys, kad muzika bus iijungta, atsistoja.
gerai matomas.

(Ai!ku, bus tokiq, kurie atsistos per anksti ir tokiq, kurie liks
sedeti muzikai nutilus.) Muzikos leid€jas gali daryti apgaulingus

judesius, kad suklaidintq kirus iaid€jus. Tas, kuris atsistoja kaip tik t4 akimirk4, kai iijungiama muzika, gauna taJk4. Visi likusieji s€d€ti prararda po tadk4. Pirmasis surinkgs penkis ta5kus, laimi iaidim4 ir kitame ure tampa muzikos leid€ju.

SvENe rU ZArDrl\,4Ar

JUODASIS PARSIUKAS
Labai snaeus iaidimas nedldeliam vaikq bureliuj arba vienam vaikui. Vaikui arba jq bureliui uiduodami jvairus Llausimai, j kuriuos galima atsekrti tik..Juodasis pariiLrLas". Kiekvienas nusiiypsojgs:rr nusijuokgs vaikas ilkrente ii iaidimo. Gudliai

.rr : l r:-. ':s ir sudekite Liekvien4 sukarpvt:1 eileraitj i \::r;:-: ..:rr.::::: i::ikire po vokr. Po signalo Zaidcjai stcn, ( .! u\. l.lmi prn.".. r.i,ing"i .:.'....:.......
ci[Lrinr:r
roka.
sudejes

s:,,r ::..:.:::

.

sudulti ldausimai

paspend2ia sp4stus neepdairiam iaidejui: ,,Kas palvelge j tave, kai ijn't TiiLrejai j vcidrod!?', ,.Kas geriausias t:rvo draugas?', ,.1{as micga po ravo Iova? ir p:Ln.

KLAIDA!
::r-:: r::: .:.1::.r..1 .tfis.lk\ ma su gausybe klaidq, panzd2iui. k:.r'.::-:.-.: .::-: r :nriharinirL deiktq palduotuvE pirliri n:ru jo lii r:orl:r.'r ::i:r. ilrusldamiesi iio apsakymo, turi
l)riei ir cnru

SUJAUKTI EILERASEIAI
Kielo'ienarn v:rikui reikes duoti po vaiki!k4 eilera!ti. Galire padidinti ir rtiviesti jj ii knvgos. padaq'd:rrni riek kopijq, kiek numaroma iAiclajq, arba kiekvienam vaikrri drLoti po skiltingq cilcraitj, svarbu, kad jie bntq vienodo iigio. Sukarpykite eilera!ri

jrnl. ..::- ::.. i ::.:::. \-rik.rs. pasrebejgs ldaid4, su!uokr ,,I(aidal ir turi t: :::.:rr:::. i.-r. r.nas. reisineai pastebtjgs klaid4,
paneberi
gauna taik4. Iei ., rji:s :.::-::-.:-,.. .l.:i nere ld.rldos, jis praranda ra!k4. Laimi 2aitlel.rs. -.i::r-:rq::. .:r:i\r'mui surinkgs daugiausia

raikq.

j)

daiktq parduotuveje gallte puikiai apsirupinti hipi.1 temos sv e rie i. lli nedidelp ke in, 'dn rasite vis us jums reikaling us pr z us. leSkokite karoliu kq veriniq. iiedn f nrmnc e rrc Lza rr to meto plo kste liq flesvarbu. kad jq gal nebus kaip paklausyti /.\ jei tik virSeliai pakankamai psichodellniai, jos tikrai bus lvertintos),

GALII\4OS DOVANOS A"s LA\KE LABDAFoS a' laudot.?

-

fifnrc
--:l

63

VAIKU SVENTES

inidimai namuose
OBUOLIO LUPIMAS
KIEKVIENAIVI VAIKUI duokite po obuolj, peil! ir lekitutg. Obuoliai ir peiliai turi brlti vienodo dydiio ir kokybes. Vaikai turi atsargiai nuiupti savo obuolius taip, kad butq ilga ir siaura lupena. Laimi vaikas, kurio obuolio lupena bus ilgiausia ir
siauriausia.

at televizijos laidos pavadinimus, kuriuos ii turi suvaidinti. Uiduotys suraiomos ant popieriaus lapeliq ir sudedamos j

uiduoti i! prielininkq Lomandos skrybeles ir turi suvaidinti, kas ten paraiyta, o kiri tuti atspeti. Galima susitarti, kokie judesiai reiki
skrybelg. Pirmasis komandos iaidejas rraukia

tokias s4vokas, kaip,,garsai, panalus i...", ar nurodytq skiemenq skaidiq, tatiau privaloma taisykl€ yra ta, kad vaidintojas negali

kalbeti. Komandos nariai garsiai laukia kas, jq manymu, vaidinama, kol atsp€ja arba kol baigiasi sutartas iaikas. Saradoje
gali dallwauti daugiau nei vienas imogus. Su labai maiais vaikais geriau Zaisti, jei jie vaidina po du, arba kiekvienam vaiLui reikia priskirti po suauguslj!. Galima iaisti nesivariant d€l prizq arba .:pdovanoti iiradingi;usiur, energingiau.iu. ar ter.ingi.rur,ai vaidinusius vaikus.

RIEDULYS SU PUPU MAISELIU
SIAN4 ZAlDll\4Ul REIKES nedidelio pupq maiielio, dviejq

kediiq ir dviejq kietai susuktq jtnteles bei taip virvele suriitq laiklaiiiq, kad butq panains i riedulio lazdas. Suskirstykite vaikus j dvi komandas ir sustarykite eilemis prielingose kambario pusese vienus priei kitus. Kiekvienas pirmosios komandos narys gauna
numer! i! kaires ideiing, o antrosios komandos narys tuos padius numerius, tik i! deiin€s j kairg. Tuomet komandos nariai stoves vieni priei kitus tokia warka:
savo

PERDUOK APELSIN4
komandas ir susodinkite eilute vienus prie! kitus. Vaikai sudeda rankas ui nugaros. Pirmajam vaikui kiekvienoje eil€je paduokite po apelsin4, kuri jis laiko kojomis. Davus ienkl4, jis perduoda vaisiq gretimam iaidijui ir t.r. Jei apelsinas

SUSKIRSTYKITE VAIKUS !dvi

12345

54321
Teisejas pradeda iaidiml suiukdamas skaiiiq. Siuo skaidiumi paiymiti abiejq komandq nariai iib€ga j kambario vidurj, diumpa lazdas ir bando lmuiti pupq maileli i vartus, kitaip tariant, tarp prieiininkq kedes kojq. fmulg ivarti iaidejai padeda lazdas ir pupq

Kambario viduryje padekite lazdas i! laikraidiq ir puptl maiielj. Prie prieiingrl sienq pastaryhite po kidg tai bus vartai. -

ilkrenta, jis grfinamas i eiles pradii4. Laimi pirmoji
komanda, perdavusi apelsin4 i! pradiios i gal4.

Sorcolaornts

ZATDtMAS

KAIVIBARIO VIDU RYJE ant grindq padekite skrybelg, !alik4, por4 piritiniq, peilj, iakutg, ldkitg ir plytelg iokolado. Susodinkite
vaikus ratu apie liuos daiktus. Vaikai m€to kauliukl. Vaikas, iimetgs leiis taikus, eina iraro vidu(i ir, kol kitas iaidejas iimes ieiis taikus, turi uisid€ti skrybelg, apsimuturiuoti ialik4 ir apsimauti pirltines, iirynioti Sokolad4 bei, padejgs ji ! lekitutg,

maiiel! ! viet4. Teisejas gali labai pagreitinti iaidimo temp4, vos palikdamas laiko iaidejams atsikvepti. Laimi komanda, lmulusi
daugiausia

jvariiq.

SaRaoos
SUSKIRSTYKITE VAIKUS i dvi komandas. Viena komanda paraio kitai komandai Zodiius, sakinius, knygos, filmo

suvalgni su peiliu ir iakute. Kai tik kitas vaikas iimeta ieiis taikus, jis bega prie pirmojo vaiko, nutraukia jam skryb€lg, nurila !alik4, numauna piritines, visk4 apsirengia pats ir bando toliau valgyti tokolad4 su peiliu ir iakute. Pirmasis iaidejas griita j rateli. Zaidimas tgsiamas, kol suvalgomas visas iokoladas.

O&

u@ffi,.

SvENe rU ZA D

r,'rA

Zvelo.tttvto vARZYBoS
lS PLONO KAFITONO
p,rd,rrlkire d"'.g 'prl,o..1 /uveliq.
Pric kiekvienos i! jq nosies prisekite po iiogell. Kitoje iuveles puseje ulralvkite skaiiiq, kuris reiki jos svori, ir sud€kire jas i platq seldq dubenj (,,eier4') taip, kad skaidiq neburq m:rtyti. Kiekvienam iaidejLri duokite po meikerg prie pieitrLko ant siulo pririit4 rllaiq magnetulcr. Per ram tikr4 sutart4 laikl vaikai ruri

vaikui paduokire po laikraitj. Iigirdg Zenkl4, vaikai ruri kuo greiaiau sutvarkyti savo )aikraliiq lapLLs. Laimi tas, kuriam ^i--.:..,-- .^: --,^,1-.--

PASIDARYK SKRYBELq
RAIVUS ZAIDIIVAS maicsniam vaiLq buriui, tinkamiausias
iaisti poromis. Kickvienai porai duokite po laikraiti, tris lapus spalvoto popieriaus, dwlika smcigtukq, ritinel! lipnios juostos ir zirlde.. loro' ruri per p, rr\:ol:ka minrrcirl prdirbr' j-:nrriskrybelg. naudodamos tik iias mediiegas. Laimi skrybeld, kuriq visi Zaidejai pripaiista esanr geriausi4. Galima iaisti ij )aidim4
nerenkant nugaletojo, o vaikai per iventg gali pasiprLolti savo padirbromis skrybelemis.

iuvcliq, kiek tik pajegia. Iigaudiius visas iuvis, kickvicnas suskaiiirroja savo laimikio svor].
stengtis pagauri riek

SKRAIDANEIOS ZUVYS
IS KIETO POPIEFIAUS
rnaldaug 25 cm ilgio iuvis ar pluno lrr.ouo r.kirpkire
(karconas negali buri sunkus, ncs iuvis

neskis). Kichvicnarr vaikui duokire po iuvi kartu su I tur4 susukru laiLraidiu:rr iurnalu. Kicoje kambario puseje sustarvkite eilg lek(tiq. Eidami keturp€siiomis, vaikai. v€duodami laikraiiiais,

SKRYBELE IR SALIKAS
KIEKVIENAI KOMANDAI paruolkite po skrybelg,
apsiaust4

!alik4,

turi nuskraidinti savo Zuvis j lekites. Laimi pirmas vaikas, krrriam paryks tai padaryti.

PASLAPTINGOS DEGTUKU DEZUTES
! ASTUONIAS DEGTUKU DEZUTES
jdekite po du ar tris vienodus daiktus, pav_vzdiiui, diiovintq pupcliq, akmenukq, cukraLrs, plunksnLl, smeigtukq, degtukq, wiiq, s4varleliq. Turinio sga!4 pakabinkite ant sienos taip, kad vaikai galetq jj perskaiwti. Kiekvien4 deiutg siqskite ratu ir papralvkite, kad kiekvicnas vaikas uirairtq, kas, jo nuomone, ioje yra. (Nesupainiokite d€iuiiq

ir po14 pilitiniq. Komandos iSsirikiuoja ui s:rvo kapitonq. Ant ked€s priei kiekvien4 komand4 padekite iivardintus daiktus. Ilgirdg signal4, konandq kapitonai bega prie k€diiq, apsivelka ant jq sudetais drabuiiais ir grjita pric savo komandq. TrLomet nusivelka apsivilkrus drabuiius ir perduoda juos kiram konrandos nariui, kuris turi jais apsivilkti. T4 parj turi padaryti
visi l<omandos nariai. Paskutinis komandos iaidejes, nusivilkgs drabuiius, nubega padeti jq anr kedes. Laimi komanda, pirnoji

gr4iinusi drabuiius argal ant kedes.

EZIUKAI
KIEKVIENAIV VAIKUI duokite
srneigrukais
vien:1

sekos). Laimi r':rikas, p:rraigs daugiausia teisingq atsakymq.

po didelg bulvs, delutg su

ir por4 piritiniq. Vaikai uisimauna piritines ir po

LAIMI NGI EJI KELIAUTOJAI
SU l\4Al SYKITE LAI KRASC I U LAPUS, sukeisdani juos vietomis, kai kuriuos apversdami ir pan. Vaikai sus€da cilernis vieni prici kitus labai arti, kaip rraukinio kcleiviai. Kiekvienam

turi susmaigsrvti smeigtukus jbrLlvg. Laimi tas, kuris per tris minutes prismaigsws eiirrkui datgiausia spygliq. Puikus iaidimas nedidelems Sventems.

)/ .

,'7-]
r.r

::l a2s_J

,/.t\,4r\

i'.;.-\/

('2

\ t?
\

// /tv ).^

65

VAIKU SVENTES

BESIJUOKIANTI NOSINE
V lE

NAS VAIKAS

).ra vadovas.

Kiti

sustoja aplink

jj

ratu.

ZAIDITNN

SU

Vadovas ruri nosing. Numesdarnas j4 duoda ienkl4 kitiens vaikams pradeti juoktis. Jie ruri praderi juoktis, kai rik jis paleidiia nosing, ir liautis, kai ji pasiekia grindis. Zaid€jas, kuris nesijuokia

PIESTUKAXE IR

kritirno laik4 arba kuris nesiliauja juoktis jai palietus grindis, iikrenta i! iaidimo. (Vadovas gali juoktis, kiek tik jam patinkal) Laimi likgs paskurinis iaidejas.
vis4 nosines

POPtErtu\tl
KAI REIKIA NURAI\4INTI VAIKUS AR PRADEDA LYT I, ARBA SVENTES ORGAN IZATORIAIVS REIKALINGA PERTRAUKELE, PABANDYKITE KURI NORS rs srTU zAtDtN/U.

VERINIO LENKTYNES
SUSKIRSTYKITE VAIKUS poromis ir ilrikiuokite juos vienus ui kitq vienoje karrbario puseje. Kitoje puseje kiekvienai porai padikite po dubeneli su dwlika karoliukq. Vienam r.aikui kiekvienos poros duokite po adar4 ir stor4 siul4. Davus ienkl4, vaikai, trLrintys adatas ir siulus, turi iverti siul4 !adat4 ir kit.rme
gale pirrnasis vaikas jvcria siulE j adar4, jis uZveria ant

ii

SUDEK ZODZIUS
DUOKITE VAIKAMS
pakankamai ilg4, bet supranram4 iodi,
susijusj su iventes tema. Dinozaurq lventei tai gali

uirregzti storl mazg4. Tuo pat rneru jg porininkai bega prie duben€liq, pasiima ii jq tik du karoliukus ir grjita atgal. Kai

buti

jo karoliukus,

Bronrozauras, V:riduokliq iventei - Franken!reinas ir pan. Vaikai uisiralo iodi kickvienas savo lapo viriuje ir per de!imr minudiq i!

o

jo porininkes

atnelti kirLl dviejq karoliukq. Zaidimas tgsiasi, kol suveriani visi karoliukai. Jei koks nors karoliukas nukrenta ant grindq, jj reikia pakeiti ir uZverti anr siulo. Kai vaikas suveria visus drylika karoliukq, jis iiveria sinl4 ii adatos, suriia jo g:rlus ir papuoiia savo partnerio kaklq. Zaidim4 laimi pirmoji pora, pasipuoiusi karoliukq v€riniu.
bega

jo raidiiq turi sudeti kuo daugi:ru kitq iodiiq. Kiekvienas
sudarytas iodis pelno vien4 taik4. Jei norire, galite sug:rlvoti

apribojimq, tarkime, iodis turi buti maiiausiai

ii keturiq raidiiq.

NETIKETI SAKINIAI
ZAIDIIVO TIKSLAS

BE RANKU
ant popierines lekltes pad€kite po obuoli. Padekite lekites ant grindq. Kai visi vaikai :rrsiklaupia prie l€kiiiq ir sudeda rankas ui nugarq, duokite ienkl4 pradeti. Jie turi sLlvalg)1i obuolius neimdami jq rankomis. Laimi pirmasis suvdggs

- paraiyti netiket:], oeplanrot+, gnmariikai teisykling4 sakinj. Suskirsrykite vaikus ikomandas. Pavlzdiiui, jei kickvienoje ii jq yra po sepwnis vaikus, jie turi parailti sepryniq
vaikus prie! dideli popieriaus lap4.

KIEKVIENAM ZAIDEJUI

iodiiq sakini. Iirikiuokite

obuolj. PASTABA: jeigu esate pasiryig vaikus paskui noprausti, jie mielai paiaistq i! Zaidim4, be rankq valgvdami Zele, ledus ar !okoladinl krem4. Zaidimui tinka daug valgiq.

Pirmajam eileje vaikui duokite flomasrerl. Iigirdgs signal4, pirmasis vaikas bega prie popieri:rrrs lapo ir paraio iodj, paskui grjita prie savo komandos ir perdLroda flomasterj kiram vaikui. Sis vaikas turi paraiyti iodj priei jau paralytq iod! arba ui jo ir griiti j savo vietE. Paskutinis vaikas turi uibaigri sakini. Jei n€ vienai konandai
nepar.yksta parail'ti sahinio, estaflte pradedama

ii

naujo.

PASTABA: kitas iio i.ridimo variantas gali buri iaidiiam:rs

NOSIS DEGTUKU DEZUTEJE
SUSKIRSTYKITE VAIKUS i dvi komardas ir susrarykite juos !dvi eiles, labai arri vienas kiro. Pirmajam kiekvienos eil€s
vaikoi paduokite po degtukq deiutes dangtelj. Iigirdq icnklq, jie turi uisideti juos ant nosies ir neimdami rankomis perduoti ant kito iaidejo nosies. Jei iaidejas palieiie dangteli runkomis ar numeta jj ant grindq, dangtelis gr4iinamas ! eilds pradii4. Laimi komanda, pirmoji sekningai perdavusi dangtelj per visE eil9.

i,rnr'j;. (\ 'u'edLr,. l: ma,i' \oml do, rrary' prrded; diJcl'.rrne popieri-ru' lrpe rrzr.r:'d'lrr;, \. erq ,rLrriq. # Lr'kui ii' 'rr ,:nk,ro l;pa. p-likdam. m.,romrr' rik ( l\ \cli',odziu.: !:ras lromarrdo, n;11. re.i" :'rur:i4 n / /'^ taip iki paskutiniojo nario, kuriam tenka jq uibaigti. Tokiq isrorijq skairymas - tikras
(rrrri
smagumelis. C:rlima Zaisti nesivar)ant del prizq.

svENctu

zA

t

D ,l;

ATSPEK TAMSOJE
KIEKVIENAIM VAIKUI Juokire po pieiruk4 ir popieriaus lap4. Iijunkite ivies4 ir paie:'r:; o;r rankas kelet4 daiktq. (Daiktai turi buti 2inorni, ber g;l r:;itr;sios ibrmos, parvzdiiui, labai
susitraukgs kn

DAIKTU KLASES
SUDOIVI I NTI VYRESN I US VAI KUS galima kickr ier: lteikus po lap4 popieriaus bei pieituk4 ir papraiius surairti kuo daugiau kurios nors klases nariq. Kuo sunkesne klase, tuo geri::.

biti

nelygiu par

ii.vieirs .. eiri.rs ar plasrmasine mus€. Daiktas gali iriiunr. raip pemzos gabaliukas ar kernpine, arba

pavydLid, iodiiai, prasidedanrys raide ,,i", arba vaisiai. kuriuos
prie! valgant reikia nulupti. Klases lengva susieti su iventes rema rrrkim. filmri .rpie vampl r;. ar kompiureriq ripai.

tureti stiprq ln ap;1. k:ir :oriiio'as.t Kai kiekvienas iaidejas juos paiiupineja, iineikirt i.:il!r:: . riunlite Slies4 ir papraiykite vaikq uira31ti, kokie ju nuonon;. r;i culo daiktai. Laimi teisingai jvardings daugiausi;,i.rixiu.

-

Zeves RrESurU

TESKYNES

KLAUSIMYNAS
PARUOSKITE Jl PBIES SVENTE. Galite pasirinkti LJar.inu' j,.ir o'r. .(n.J:::. -f fnrrik\ri juo\ ivenre' rem"i. Pasirupinkite, kad klausin;: :iiiikru i aiku sugebejimq lygj nuo
patiq lengviausiq iki qrn.r sJr-ir. Sufbrmuluokite juos taip, kad atsakymai burq rrumpi i:.:irk.r-.. panz&iui, r'eikejq, sportininkq ar dainininkq lardai. r i:ie.r.:rJ2iei. launesniems vaikams pakabinkite lenrelg su lsu i"tJeiu vardais, kurioje iymekite kekvieno jq pelnvrus r.:s:u:. Prnkain kite klausimE ir iiklausykite pirmojo pakelusio ranka r:rko arsals'm4. Drovesni vaikai gali susiporuoti, kad paderu.,'ieri kiriems. \'r'resni vaikai savo atsakymus gali uirairri k:,j 5uru linksmiau, sugalvokite klausimus, i kuriuos e,:1imr k:Li eirah mai), o pasibaigus iaidimui, juerrinkire rez-lrrr.-r.. C.:J, . .r.i\r pi -o'io'.,rnrro.io. ir trediosios vieros prizui.

i3 kambario ir paslepkite jame deiimt neillukltentq iem€s rieiuli. Jie ruri truputi matyds. Pakvieskite vaikus sr.rgriiti j kambarj, duokite kiekvienam po lap4 popieriaus bei pieitukA ir papraiykite tyliai pasidairyti po kambarj, nieko nelieiiant ir surail'ti rieiutq slapravietes. Laimi vaikas, pirmasis pamatgs visus rielutus.

PAPRASYKITE VAIKUS iieiti

PIESIMAS TASKELIAIS
bei lap4 popieriaus ir nupieiia iame i;iis.riikius ra3kus. Tuomet perduoda savo pielin!vaikui iS kalrr . Sl ruri suiungti raikus, nupieidamas atpaZistam4 objekt4. G:litc :n ardinci tuos dalykus, kurie acitiktq lventes tem4. Nupieiti areir ius n:bus sunku, bet su g,wunais gali iieiti tikrai juokingu pieiiniu.

KIEKVIENAS VAIKAS GAUNA po pieituk4

Toks pat prizas kiekvienam nugal6tojui gali padeti iSvengti barniq, bet kartu tapti n uobodus. Galima juos paivairinti. Tarkime, sn iego Sventei pasirinkite,,sniego prlgas" rutuliuose su skirtinoais vaizdeliais. Sporto Sventdje kiekvienq garetolq apoovanoKrle nu gal6tojq apdovanokite skirtingu Svilpuku. Kaip asme{ ninj +l^+;i,, li^r.,,i^^^6 r7 ./vaikui ^i^i trofdiu kiekvienam \,^it.,,i gaiite pa-dbvanoti po plastmaV sing taure ir auksinio ar sidabrinio raSalo pripildytq raSiklj.

GALIMOS DOVANOS

Pe

@

VAIKU SVENTES

DA.lnuobmtEJl

FERMERTS VATKSTO PO SLENI
VAI KA | | S R E N KA FE RM E Rl (dainiausiai gimtadienio kdtininka) ir sustoja rateliu. Jie suka rateli apie fermeri
dainuodami:

iatdtnrnt
SoSana RATELI epre Snxvr=oZto KRUM4
vaikai parodo ivairius veiksmus, apie kuriuos dainuoja. Jie Jo[a tareliu ir dainuoja:
Sokdrn rate$ apie iilkmediio hrum4,

Fe.nneris aaikito po

Fetmeis uihho po shnl, slinj,

SIAME ZAIDIME

Hei-ho, hei-ho, Fext tris Mikito po

rlni,

iilhmedlio hram6 iilhmed*io kram6
lokam rate$ apie iilkmed.l:io hnm4 iab4 Eeigaot4 ryt4. Kitame posmelyje jie dainuoja ir rodo: Taip mes &albiam

Tuomet fermeris iisirenka vien4 vaik4 ir atsistoja su juo vidury ratelio, o vaikai suka ratu dainuodarni:
Fermerir aedd 2mon4 Fameris ueda Znon4, Hei-ho, hei-ho,
Fetmeris aeda Zrnon4 Paskui dainuojami

babuliut

Shah iam drab*Cias, shahiam drabulius.

kiti smlpeliai,

prasidedanrys eilutcmis:

Taip mes skalbian drabadius
Sah4 speigaot4

ry4

Zmona attiaeda oaih4;
Vaihas atsiueda aukQ;

Paskui i! eil€s kiekvienas vaikas arba suauggs radovas padainuoja pirm4j4 naujo posmelio eilutg, o visi, dainuodami toliau, parodo veiksrn4. Posmeliai galetq biti tokie:

Aakle atsbcda ianl, Kiekvien4 karq paskurinis iirinktasis kviedia ! raq nauj4.vaiQ.
Pagaliau visi dainuoja:

Taip mes laeiiian sauo batus, Taip Taip Taip Taip Taip Taip
tnes

plzunamis ranka,

Vsi

mes mes

fustom ianl,
glostom

Wi

ianl,

met aahmis dzntfu.
mes
mes

lyfzan

dtabaLias.

Hei-ho, bei-ho, Visi met glostom lunl...

geriane arbat4.

nes glottom saoo hatp.
mes einam

I

mokykl4.
$!

pradedamas id

Taip dainuodami, jie glosto ,,iuni" per nugar4 Zaidimas pradiiq. Paprastai .3uo" tampa naujuoju

fermeriu.

Veilamai turi bUti iprastiniai, ir r,.aikai kur! laik4 mielai iais taidim4. Kai jiems pritrnks mindiq, liaukir€s Zaidg ir pradikite kit4 iaidim4.

svENctu zAtDlIAl

LAPUTE IR SAULYS
VIENAS VAIKAS Fie.dira bF.@,

laulys susikabina rar:[omis vfui g.lw6, pcdzrtdami vartus. Zaidelai vorele bega pro raros, daimodmi &inetg-

L;* -

ROzrU VATNTKAS
Sauliu. Iaput€

ir

VAIKAI SUSIKABINA RANKOMIS ir sukasi ratu
dainuodami:

Roii4 uainihas,

Patitd$*, PatitaS*,

finefua;a&a tt;fifua;alea
I(zdaoe& P4sigatttu d 4nah
Pasigatstu

I+""'t, lqsitTaihe.eiai

Ramuniq puokiteli,
Kas uainik4 aisideg

Ant lemelis nabildis.
Su

iodiiais ,,ant iemeles nubildes" visi vaikai krenta ant

grindq Kai iaidiia rlresni vaikai, susitarkite, ked paskutinis
nukritgs anr iem€s iieina i3 iaidimo.

Skaaiaipiait
Sulig iodiiu .papieansiu'

d ++i-4

yaib| hiLanrys vartus, nulei&ia ra-nkas, pagaudani tuo E@r Fo in6 .in,nri vaik4. Jis soja ui laput€s, Kitas pagautas rreilas uti oti ui Saulio. Taip iaidiiama,
kol pagaunami visi vailai Tuome zbi grupes traukia virvg,

Vyresni vaikai, o ypad paaugliai, gali laikyti Zaidimus ir prizus vaikiSkais dalykais, toddl parinkite Zaidimus bei trofejus pagal jq amziU. q \ Vyresniems vaikams tikrai turdtq patikti toks,,suaugusiqjq" atributas, kaip laikinos taluiruotes, bet jei svediai tikrai nenori Zaisti, neverskite jq, nes sugadinsite Svente.

GALIMOS DOVANOS

VAIKU SVENTES

daidimai rauke

LENKTYNES SU PLYTOMIS
ISBIKIUOKITE VAIKUS prie starto linijos ir kiekvienam i$ jq duokite po dvi plytas. Vaikai turi pasiekti
fini5o linij4, eidami iiornis plnomis - stovedami ant vienos, kit4 perkelti pirmyn ir t.t. (Susitarkite, ar nuLrirgs

ir renktynEs

rScnreer oBUoLl
duben[ vandens ir primeskite obuoliq. Vaikai ru-ri aLsiklaupti prie dubens ir stengtis pagauri obuolius burna. Laimi vaikas, pirmasis pagriebgs obuol! ir i3trautgs ji i3 vandens. (Per ii iaidim4 reikia alrylai saugori vaikus.)

PRIPILKITE DIDELI

ij!

vaikas paJalinamas

ii iaidimo, ar turi griiti prie starto linijos, ar gali toliau tgsd lenkrynes). Iaimi pirmasis tik

pasiekgs fini54. (Zaidimas gana strnkus, todel tiqkamas

ryesniems, stiprierns vaikams.)

LENKTYNES SUSIGLAUDUS NUGAROMIS
SUSKIRSTYKITE VAIKUS poromis ir liepkite jiems susiglausti nugaromis bei susikabinti ui parankiq. Pora turi kaip gal€dama greidiau nubegti iki pa.f'metos linijos, apsisukti ir
parbegd atgal. Pirrnoji grliusi pora laimi iaidim4.

KROKODILU LENKTYNES
PADALINKITE VAIKUS i dvi
komandas ir iSrikiuokite

ui

smno linijos. Vaikai sutupia vienas ui kiro ir susikabina, sudarydami ,,krokodil4". Krokodilas juda pirmyn maZais iuoliukais. Jei vaikas atsikabina nuo savo draugo prielcyje, komanda privalo sustoti ir vel susikabinti - ,,Lrokodilo" uodega lieka savo vietoje, o priekis prie jos prisi.jungia, Iaimi komanda,

BURBULU POT|MAS
rnaiiems vaikams. pluoltas plastmasiniq Siaudeliq burbulams pusri ir indas su putomis (vendeniu, sumailtu su plovimo skysdiu) gali kuriam laikui juos sudominti. Galima paivairinti iaidim4 varlantis, kas Gpars didiiausi4 burbulq, kieno burbuJas ilgiausiai nesusprogs, toliausiai

pirmoji pasiekusi finiio linij4.

GERAS UZSIEMIMAS

LENKTYNES SU MAISAIS
po maii4 ar didel! pagalves ufialkal4. Sulipg i mai$us vaikai iSsirikiuoja prie stano linijos ir po ienklo pradeda Sokineti finilo link. Laimi pirmasis atiuoliavgs pde fini3o linijos.

KIEKVIENAM VAIKUI duokite

nuskris ar aukidiausiai iikils ir pan.

SVENEIU

ZA ID IMAt

SPURGU VALGYMO VARZYBOS
K I E KV I E N

AM ZA

I

D EJ U I

FLbinlite

mrmpas sLalbiniq

Ienktynes su dviem Saukitais ir dviem kiauiiniais kiekviename. Kiauiinius galima pakeisti maiomis bulv€mis.

viwes atraiZas ir kieh-ieDos iu gzl Firiilie po spurgq (su kiauryme). (Virvele ruri buri toLu-oe au.kitsie- lad kiekvienas
vaikas burna pasiekn; spurga

DARYK KAIP AS
Grojant muzikai, suauggs vadovas vaikq vor4 vediioja po namus ir
sod4 lokuodamas, linguodamas, risnodamas

stovi kiekvienas prie sato spu€gi"

*ordirms anr piriq galq). Vaikai rsxt if ra-ok s ui nugani, o

ir atlikdamas ivairius

laimi pirmasis suvalgp spur:a-

MESK NOSINE
SUSTATYKITE VAIKUS i
savanoris b€ga aplink

juokingus judesius, kuriuos vaikai turi pam€gdZioti. Llskite po stalais, Sokite per woras, Iipkite i mediius ir i3 jq. Kuo jvairiau ruo ldomiau.

-

pl.rrq rae teidais ! r-iduri. Vienas

iiorinere prrseie la\'damas nosing. Jis gali ber kada numesri nosire uz Lrrrio oon sror inciojo nugaros.

req

ESTAFETE SU KARSTA BULVE
PADALINKITE VAIKUS ! dvi
kornandas. Kiekvienai

num€ nodn€- ruri ia pakelti ir v1'tis pirm4ji vaik4 aplinl rau- ,lei ii.m p{r-rL$a pirmam pasiekti tuiii4
Vaikas, uZ kurio nugeros

komardai duokite po iauLir4 ir krepii. Priei kiekvien4 komand4 sudekite po dvi eiles bulviq pakankamu atstumu viena nuo kitos, o buti jq turi tiek pat, kiek komandoje yra iaidejq. Iigirdgs

19

.".-..:\rr -.\lf
viet4 rate, likgs be vieros laikas nrri begd ir mesti nosing. (Stovintys ratu vaikai gali dainuod kok4 nors dainelg).

'L

ll/

&

ut/tll

signal4, pirmasis iaidijas biga prie pirmosios bulv€s, pakelia j4 iaukitu (ne rankomis) ir parneia i krep!! prie starto linijos.

LENKTYNES ATSITOPUS
LENKTYNIAUJAMA TIESIAJA nuo stano iki finiio linijos, judant atsitupus ir plasnojanr sulenlomis ranLomis. Praradgs pusiau*yr4 vaikas ruri r'€l aaicirpd ir rpri lenkrynes.

Tuomet perduoda laukit4 Litam iaid€jui, kuris b€ga, paima kit4 bulvg ir parneia j4 | krepii. Laimi komanda, pirmoji suneiusi visas bulves ! savo krepii.

PER VrBsV rB PRO APAC rA
komandas ir kiekvien4 jq i eilutg. Komandos nariai turi perduoti ivairius daiktus pliulinius Zaisliukus ar ivairaus dydiio kamuolius - per pakeltas

PADALINKITE VAIKUS ! dvi

LENKTYNES SU KIAUSINIU IR SAUKSTU
KIEKVIENAM VAIKUI duokite
po kietai virt4 kiauiini

sustatykite

ir
iki

5auldt4. Vaikai bega laikydami iaukituose kiauiinius nuo scarto

fini3o linijos. Paivairindami iaidim4 ryresniems vaikams, susitarkite, kad, iSmetg kiauiini, jie privalo iaukitu ji pakelti, griiti prie starto lini.jos ir prad6ri i5 nauio. Zaidimo varialltas gali blti

rankas nuo pirmojo iki paskutinio Zaidejo. Kai daiktas pasiekia paskutin! iaidej4, jis gr4iina ji pro apaii:1 tarp kojq, ! eilutes pradii4. Kad butq linksmiau ir sudetingiau, priei pasiqsdami kit4 daiktq nelaukite, kol ankstesnysis grli j eilut€s pradZi4. ZaJ.dimo riLslas - kiek galima greiiiau sugrfinti visus daiktus pirmajam

iaidejui.

VAIKU SVENTES

DVIKOVA RAITOMIS
ZAISKI
pievute;e arerdriamc. Li imu iiklotame kambaryje. Vaikai pasiskirsto poromis ir susitaria, kuris pirmasis bus ,,iirgas", o kuris,,raitelis". Dvi poros joja viena kitos link ir raiteiiai bando nutraukrivienas kit4 nuo,,iirgq". Jei kuri nors,,raitelio" karno vieta palieiia iemg, jis laikomas nusodintu nuo ,,iirgo". Priei variybas vaikai susitaria, ar ,,iirgai" vaikiiios dviem kojom, ar kerurpesti (taip letiau, bet iemiau kristi). Pralaim€jusios poros gali rungris toliau, susikeirusios vietonis.

lt lij ZAlDlM4

zxdimar

su

guDRYBemls IR StdrgmElloMts

Uiralykite visus rezultarus ir finalinese variybose iirinkite
nugalejusi4 por4.

vEzLtu vARzYBOS
SIOSE LETUN/O VARZYBOSE
arba vaikai gali

galima vaiiuoti dviraiiais

!liauiti, lokuoti ar tiesiog eiti. Nubreikite starto ir

finilo linijas. Laimi letiausias variybq dallwis. Jei vaikai vaZiuoja dviradiais, turi buti pakankamai dideli intewalai, kad neuigriunl vienas ant kito. Iigirdg signalq, vaikai tori kiek imanoma tiesesne liDija jud€ti finiio link kaip galtdami lediau, bet nesustodami.
T

rimi pa'kuLiny.i, pr'iekq'

fin:so linij...

LENKTYNES SU PLIUSINIAIS MESKIUKAIS
vAlKAl lsslFlKluoJA KETURPESTT prie.tarro liniio,. Anr kiekvieno vaiko nugaros padekire po pliu!inj meikiuk4. Reikia nenumetus nunelti ji iki finilo linijos. Meikiukui nukritus, jo neiikas turi jipakelti, grliti prie starto linijos ir praderi i! pradiiq. Laimi pirmasis, sikmingai nugabengs meikiuk4 i fini!4.

LENKTYNES TRIMIS KOJOMIS
Saliku ar didele nosine suriikite vieno vaiko deling koj4 su kito vaiko kairi4ja koja. Pora turi b€gti kaip viena rrikojd bnrybe nuo starto iki finiio linijos. (Prie! lenktynes galima leisti uuputi pasimankitinti).

SUSKIRSTYKITE VAIKUS POROIVIIS.

ATEINA KAPITONAS
pavadinkire kranrine, kitq laivo deniu. Taip pat tam tikras kambario vietas ar baldus pavadinkite valtimi, inkaru, didiiuoju stiebu, patranka ir t.t. Visi vaikai susiburia kambario viduryje. Sulukite pagrindinl sakinj ir

VIEN4 KAI\4BABlO DALI

VIRVES TRAUKIMAS
REIKES STIPRIOS VIRVES, naiiausiai keturitl metrq ilgio. Suskirstykite vaikus j dvi komandas. Stipriausias kiekvienos komandos narys bus ,,inkeras" kiekviename virv€s gale. Tarp abiejq komandq ant iemes nubreZkite linijq. Laimi komanda, perremprLsi kit4 komandq per vidurio lini14.

VANDENS NESIMO VARZYBOS
komandas ir abi sustaq.kite j eilures. Priet kiekvien4 komand4 padekite po miti4 kibi14, o toliau dideli kibir4, piln4 vandens. Pirmajam komandos nariui duokite plastmasinj puodel!. Siuo puodeliu komandos nariai turi pernelti vandeni ii pilnojo kibiro I tulii{i, ii eil€s begdami nuo vieno kibiro ir prie kico. Laimi komanda, pirmoji pripildiiusi savo
kibi14.

pridurkite komand4, pav,r.zdiiui: ,,Ateina kapitonas - visi i denll" arba ,"Ateine kapitooas - gremiti denjl" Paskurinis paklusgs rykdyti komand4 vaikas ilkrenta ii )aidimo. Kitos komandos gali prival€ti atiduoti pagarb4, pakelti inkar4 ir pan. Laimi jnreivis, laiku atlikgs visas komandas.

SUSKIRSTYKITE VAIKUS idvi

VARLYTE, VARLYTE. AR GALIU PERPLAUKTT TAVO SRAUNt4J4
UPE?
VIENAS VAIKAS
btLr!.

ilrenkamas varlyte, jis stovi nugara jvaikq

Nubr€ikite dvi lygiagredias linijas per 4 - 5 merrus viena nuo kitos. Varlyt€ stovi ui vienos linijos, kiri vaikai - ui
antrosios. Visi kartu vaikai dainuoja: ,,Varlyte, varlyte, ar galime perplaukti tevo srauri4jq upg?" Varlyte atsako: ,,Tik tie, kurie turi... melynos spalvos drabuiiq!" ar pan. Su paskutiniu iodiiu variyte atsisuka, ir vaikas ar vaikai, rurintys jos pasakytos spalvos

PASTABA: kad butq linksmiau, ivandenj ipilkite muilo putq. tikrai suilaps, rodel paruolkite rankiluosdiq jiems nusi!luosryti.
Per iias variybas vaikai

drabuiiq, turi perbegti per upg ir nepakliuti variytei j renkas.

SvENetU
Pagautas vaikas tampa

ZATDTMAT

rl.dtc,

o

trtnnii

warlyt€

griita i vaikq

SENELES ZINESXNI
VIENAS VAIKAS YRA -reoda'- ICri Eikai
atokiau nuo jo. Send6 *ori Iink jos. Kai senel€ se{p
sustoja eilure

-Zr. a;dft F tui srcoti Jei senele pasteb€s kurl non vai! iJ4 F urrtr gdtri arga.l prie starto linijos. Pirmasis pasie*ss s.rd? teqn sende. -'ii" PAUKSEIAI SKRENDA TAI ZAIDIMAS labai vailzms- Susodinkite vaikus -;l* ant gdndq taip, kad abu jq dehci dasofi prie grindr; Jie turi nejudeti, kol suauggs wrdova mioi ! nors, Las skraido, Kai vadovas pasako: &a&', vrfui nri pakeld rankas, "Baladtiri bet kai jis pasako k4 no6 b nt&code (rartin, kiauiiniai ar tirafos), rankq kelti *liSo$y'p waitas iiLrenra i! ieidno. Zajdiiame. kd liL & vienas himetoias.
VAIKAI SUSTOJA rcirh i jmm+', huis adieka ivairius veiksmus ir duoda L*-**, mnLdzndas;odiiais: ,,Simonas sako" ir pridurie Jali*foe d& gJrls'- Kai kurie nurodymai neprasideda iodiiais .Srm srlo', pavyzdiiui, sakoma: ,Simonas sako: palie*ie toiq ti'fu g.hrs' i. paskui: ,,eiupkite sau ui nosies". VaiLai *i vf*dFi looandq, kuios
neprasideda

i waihs, r.aiLai turi selind

N

SIMONAS SAKO

iodiiais

-Simm:ab'- Srldlp

vaikas iSkrenta

iS

taidimo. Laini pashnini [&F

vrik-

ANT KRANTO IR UPEJE
SUSTATYKITE VAIKUS rn nrhttos linijos. Tai yra krantas. Kitoje linijc prseie yte q€- Vadovas suiuka: arba .Upd', o v&d *i egrl koma.nd4 Iokin€ti "Krantas!" linij4. Suklydg vaiLai iik€@ ii r.;finor
per

aplink, o kiti vaiLai eina pcfui I bdrira 5au[dami ,,Pone kiek valandql" V kas s.to veL6d- - pirna, antra, !dta. Kai vilkas suiunla .Pietq Derlr, veibi drri beti ! saugi4 viet4. Jei vilkas pagauna kuri oors wefl9 ns umpa naujuo.iu vilku.
Galima iaisti ir susirarus,

PONE VTLKE, KIEK VALANDU? ii€ a.r tilh- Koki nors kambario karnpas ar sodo dalis r*idm +L viera- Vilkas sdlina
VIENAS VAIKAS

bd o€roosb

iaidimo, o paskutinis likgs nepagautas vaikas kitame ture rarnpa nauiuoiu vilku.

raikas iitrenta i3

TIRTANTYS KISKUEIAI
ZAIDEJAI PRIGLAUDZIA
susringsta

delnus prie galvos kaip ausis ir lokuoja aplink, vaizduodami kiikudius. Su"{ukus ,,Pavojus!", visi

ir turi nejudeti, kol suskaiiiuojarna iki penkiq. Kiekvienas nors kiek paiudeip vaikas ill<renra i! iaidimo.

KATILAS SPROGOI
pradekite pasakod kokiq nors kuo kr,ailesng, ruo geriau. Paaiikinkite jiems, kad vos dk pasakysite iodiius sprogo!", jie turi pakilti ir begd ! "Katilas sutart4 viet4. Istorija gdi buti trumpa ar ilga, bet kupina netikrq kulrninacijq, kad vaikai,. iJgirdg lemtinguosius iodiius ,,Katilas sprogo!" jau butq pasiruo$g parp sprogti i5 nekantrumo. Iaimi istorij4

SUSODINKITE VAIKUS ir

-

vaikas, pirmasis atb€ggs I suiart4 viet4.

73

VAIKU SVENTES

A
AIla vilra

nodYK/d
Daiktq
klas€s

(iaidimas) 49

I$kyla gamtoje (tema)

13

Lailkininko atostogos
saloje (iaidimas) 56 Laput€ ir iaulys (iaidimas) 69 Laukiniai vakarai (tema)
15

49 Ananasq ir grietindl€s gdrimas 51 Arrt kranro ir upqe 73 Aplerkinijg lokoladiniai pyragaidiai 38 Arabijos nakrys (tema) 12 Ai paklausiau diin4 (iaidimas) 52 Ai skridau j Marsq (iaidimas) 62 Ateina kapitonas (Laidimas) 72 Atminties testas 62 Atsp€k kas (iaidima$ 59 Atspdk tamsoje 67 Aukitos kliurys 60
Amerikieti3ki de3rainiai

59

67
Daryk kaip ai 71 Deirainiai su pupelemis Deirainiq laiveliai 49 Deireliq saldainiai 43

grandine 61 Dievai ir deivds (iaidimas) 60 Dinozaurai (tema) 9 Dinozauro kiauliniai 29 Disko (tema) 17 Dykumq sm€lis 33 Dovanq ieikyn€s 56 Dvikova raitomis 72 Diiungliq sultys 50
Didiioji
(iaidimas)

parliukas 63 veideliai 41 Juokingi
Juodasis (i:aidimas)

J

Laukiniq val<arq vdjas

K
Kaktusq sulrys 51 Ka1€dos (tema) 14

(Zaidimas) 55 Ledq klgiai 41

E
Estafetd su karlta

bulve

41 Balionq m[!is 54 Baltosios Kalddos 47 Bananq ir jogurto kokteilis 53 Bananq, rielutq ir datuliq piriteliai 33 Bandelds su kumpiu ir kiauiiniais 49 Belaiwiai (iaidimas) 57 Be rankq (iaidimas) 66 Besijuokianti nosin€ (iaidimas) 66 Bulviq gabaldliai 40 Bulviq tra-ikudiai su avokado kremu 40 Burbulq putimas 70
Baisus veideliai

B

71
Eiiukai

Estafet€ su $luota

55 (iaidima$ 65 sldni

44 Karamel€s ir.javainiq gabaliukai 49 Karameles ir spragintq kukuruzq kamuoliai 43 Karita bulve (iaidimas) 60 Katilas sprogo! (iaidimas) 73 Klaida! (iaidimas) 63 Klausimynas 67 Klounq veideliai 42
Karameles

Lenktynds atsitupus 71 Lenkcyn€s su kiau$iniu ir

laukitu 71
Lenkrynds su maiSais 70 Lenkrynds su pliuiiniais

meikiukais 72
Lenkryn€s su plytomis

70
Lenkryn€s susiglaudus

nugaromis 70 Lenktyn€s trimis kojomis 72

Lobiq iedko.iimas 57
M Maistas ir g€rimai (pasiruoiimas lventei) 6-7 Margaspdviai traikns
gabaleliai 37 Marso sausainiukai 31 Maskaradiniai kostiumai (pasiruoiimas Sventei) 6

F
Fermeris vaikito po

Kokoso rieiutq ledas 39 Kolos voras 51
Kosminds bulves

31

(iaidimas) Fejos (tema)

Fejq burtq lazdeles 26 Fejq pyragaidiai 26

68 8

Kosminis laivas (tortas) Kosmosas (tema) 8

19

Kraujo vonios

42

G
Galaktiniai diskai 31 Gauruoti voriukai 44
Gelbe.jimo ratai

36

Gfvunai (iaidimas) 58 Gp.rlnq formos tralkudiai

34
Glajus 18,

19 13

C

16 Citrinq gerimas 53
Cirkas (rema)

H
Hipiai (tema)

42 70 Kukurlzq burbuol€s su sviestu 40 Kumpio ir ananasq ratukai 38 Kumpio ir strio ritindliai 46 Kupranugario kupros 33 Kuginiai Pyragaidiai su Sokoladu ir m€tomis 46 Kvietimai 5-6
Krau.juojanrys pirlteliai

Krokodilq lenktynes

Maiieji mdsainiai 29
MaZosios picos 34

Mesk nosing (iaidimas)
71

MeSkudiq pyragaiiiai 47 Meteorq ledq klgiai 32 M€nulio krateriai 30
Mesos kukuliai 29

Morkq tortas 19

D
Daiktq ieikynds

(Iaidimas)

|
ISgriebk obuoli

56

70

keliautojai (Zaidimas) 65 (Zaidimas) l-ailkininko atostogos (Zaidimas) 56
l-aimingieji

L

Musmires 33

Muzikind tamsa 60 Muzikines kedes 60 Muzikinds salos 61 Muzikines skrybeles

6l

RODYKLE
Muzikines stan:los

6l
6O

Pla-nuojam iventg

Muzikiniai prisedim.ri Muzikiniai skaiciai 6l

tep;r'alg ) 4-5

PliGiniq meikudiq iilyla
Itema) 14
Pone vilke, kiek valandq?

Skrebudiai su viitiena 27 Skrybele ir ialikas (iaidimas) 65

Tinanns kiil-u.i:i Torrai-skaiiiai l:-:l Traiilyk ir rraikink +i Tra5kiai su n'iniomis +-i
Traikns iokoladiniai pyragaiiiai 33
U
Uoletasis kelias 28 Uoliniai pyragaidiai

(zatqtmas, l

Muzikinis iiupolas 6t Muzikinis skaidarris kilimas 6l Muzikinis iibinras 6l

Skruzdiirl likeris 52

Smlgiuok balion4 54
Sniegas (tema) 10

tiaidimas) 73 Poros (iaidimas) 56
Po r-andeniu (tema) 17 Pragaro vanai (Zaidimas)

Ma
N

sulrys

i0 (iaid;r,r 6:

Sniego seniai 39 Spirgandios deireles 45 Sportas (tema) 16

60
Prisek asiliut<ui uodeg4 58 Prisek kupranugariui uodeg4 uodeg4
5

Neatitikimai

Netik€ti sakiniai 66
Nosis degukq deiureje 66

Spragintq kukuruzrl v€rinys 37 Spurgq valgymo variybos
7T

3l

Urviniq imoniq vdzdai 18

8

NSO 31
Nuodq nuoviras (gerimas
50

Prisek uiceratopsui

Suddk

iodiius (iaidimas)

V
Vagys (Zaidimas) 59

i8
59, 61, 63,

66

Prisek iiurkei uodeg4 58

Sulaukti eil€ra{diai 63
Sarrio

Vaiduokliq lvente (tema)
12

Prizai. dovanos:

firireliai

45

o
Obuolio lupimas 64
P

Patatini 6:,69

Planavimas 7

Psichodeline fejtl duona

Pankilki veideliai
(sausainiai) 31

26
Putojanris krateris igerimas) 50 Putoiantis mango gdrimas
53

Surio valrcles 30 Sviestin€s teilos tono pagrindas 18 Sviestinis kremas 18 Svogunq mirkalas 45

Vaiki3ki kukuruzr.y

paplotiliai 40 Vaisiq punias 5l Vaisiq ieli formos 35 Vandens neiimo vadybos
72

s
Saldyd bananrl pbaliukai
28 Sarkos patarikos (iaidimas) 56

Varikliq tepalas (gerimas)
51

Pankq vakar€lis (temar 15 Papludimys (tema) l0
Pasidaryk skrybelp

Varllte, varlyte, ar galiu
perplaukti tavo srauni4j4
up1? 72

(iaidimas) 65 Paskendg povandeniniai

R
Raganos viralas (gdrimas)

Verinio lenkrynes 66

ulval -lo
Paslaptingos degnrhr
deZures 65

Reileksai (iaidimas) 62

Paslaptingas siuminrs 63

fuedulrs su pupq maiSeliu
64 Robo.ai ir kompiuteriai
I

Sikinosparnio sparnai 26 Sokam rateli apie iilkmedZio Lrnm4 (iaidimas) 68 Sokin€k ir sprogdink

YeLIil varlrybos 72

Vikirq kaubureliai 46
Virves traukimas 72 ViSdiukq gabaleliai 34

Paukidiai skenda tzarolmasl
Pel€kaurai 4

/J
I

(iaidimas)

remf,l I

5

5

VitraZiniai sausainiai 48 Vyniotinis su deira 30

I

Pelkiq dumblas 28 Perduok apelsin4 64 Perduok siuntin! 62 Persikine svajon€ (girimas
52 Per virSq ir pro apaci4 (Zaidimas) 7 I
Prca 48

Roiiq vainikas (iaidimas)
69

Rudolfo punlas 52
t

s
Saldzios bandeles su

Lrutanus 47 Saule pro debesis (desenas) 3=
Seneles

Pieno kokteilis su salvklu

,3
Pieiimas talkeliais 67 Pieiimas uiriStomis akimis
58

iingsniai \zetotmes) /3

Silkes starineje (iaidimas) >7 Simonas sako 73 Sitlo kelias 57 Skarod vabaliukai 44 Skraidaadios iuvys

Sokoladiniai pyragaidiai rralkiu viriumi 38 Sokoladinis kokteilis 52 Sokoladinis Zaidimas 64 Sokolado ir migdolq saldainiai 48 Sokolado ir ry,iniq vorai 46 Sokolado stirtos 35 Sokoladu aplieti ledq gabaliukai 49 Sok per iluot4 60 Suoliukai su balionais 54 Svilpianrys bationai 5 5

z
Zebrq sumuitiniai 34 Zoologijos sodas (tema) I I

z
Zaidimai (pasiruoiimas iventei) 7 Zelt Lmogittkai
paplndimyje 38
Zem€s rieiutq ie3kynds

67 4.tt.,. t -z-leoer$ (zalolmas] )/ Zuvies gabal€liai 36 Zvaigidetos nakdes
zvargzcErq clutKe! JJ Zvelojimo vadybos 65

T
Teminiq tortq schemos 20-2r
Temos (pasiruoiimas
Sventei) 6

Piratq veideliai 30
Pyrag€liai su kumpiu

+,..,,,^^

tralkudiai 34

ir

sirtu 27
Pyrageliai su laiiia

ir

(iaidimas) 65 Skrebudiai su krevetemis

snriu 27

27

Tinklinis su balionu 54

Zvejo sumudtiniai 36 Zvereliq paiaras 35 Zviek, kiaulyte, iviek 59

2cm

Ntudlng+ lNforrnaciit
Visi receptai iibandlti Australijos Seimos klubo bandomojoje virtuvdje. Receptuose naudojami standartiniai puodelig ir laukitq matai, pawirtinti Australijos standartq instituto. Visi puodeliq ir laukdtq matai yra be
kaupo. Visuose recepruose naudojome 609 priklausomai nuo gamintojo

4cm 5cm 6cm

-

(IlI kategorijos) kiaulinius. Konservq skardiniq dydis skiriasi imkite skarding, kurios dydis artimiausias nurodltam recepte. ORKAITES TEI\4PERATURA

MATAI
1

l iaukitelis

puodelis

= 250 ml

/cm
8cm 9cm
10 cm

1 australiikas
1

iaukitas iaukitas JIflAV

=5ml
20 ml (4 iaukiteliai) = 15 ml (3 iauLiteliai)
=

Kepimo laikas gali skirtis priklausomai nuo naudojamos orkaites tipo. Prie! ikaitindami orkaitg, perskaitykire gamintojo instrukcijas, kad galetumete tinkamai nustatyti temperadrA.

PASTABA: mes naudojome 20 ml talpos iruklrq.
Jei naudojare l5 ml ralpo. Saukirq. daugumai receptq skirtumas bus nepastebimas. Tadiau tuose receptuose, kur reikia kepimo milteliq, ielatinos, sodos, bus per maias miltq kiekis priddkite papildom4 !auk!teli prie kiekvieno nurodlto

Il -

cm

iaukito.

PUODELIU MATAI
12 cm

I

puodelis

.^ cm ] 1J
14 cm

-

*| l)

sirio 1 puodelis sausg duonos trupiniq I puodelis Svieiiq duonos trupiniq 1 puodelis cukraus pudros 1 puodelis sukapotq cukruotq ryiniq
lpuodelis tarkuoto

miltq

= 125 g
= l'25 g = 100 g
= 80 g

Pnsrlen:
nLrrracyri

Jeigu !.jungtas ventiliatorius, reiketq
maZesng

20'C

orkaire' temperaturq. nei

= 250 g = 240 I

nurod'.ta recepte.

cm

16 cm

"'
18 cm 19 cm

-r0.-l
27 cm 22 cm 23 cm 24 cm 25 cm
]
O Copyright, text, design, photography and illustrations Murdoch Books@ 1999 Yerstai!: Kids Party Baaf, Mr-rrdoch Books, 1995
Id anglq kalbos verre Inga Tulilevskaite.

ISleido UAB,,Egmont Lietuva", Algirdo g. 5la, LT-2006 Spausdilta Cekijoje.

Vlnius

SL 2238

ISBN 9986-22-394-6
Visos lios knygos leidimo teisds priklauso Murdoch Books@. leidinio dalies negalima kopijuoti, dauginti nei elekroniniu, nei mechaniniu, Nt vienos iio nei fotokopijavimo, nei kokiu kitu bldu be railtinio Murdoch Books@ leidimo. Murdoch Books@ yra Murdoch Magazines Pty Limited ofSidney Australia prekes ienklas

$

ISBN 598b-tE-lCq-b

,ilil[[lJ[il[[U]ilil

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful