You are on page 1of 2

ABSPOEL

BOKAAL
Schutter

Oefening 1
Karabijn 50 mtr
10

Oefening 2
Pistool 25 mtr punt schijf
4

10

Oefening 3
Pistool 25 meter 2x klapschijf

Totaalscore

C. Stout

0 42 15 13 12 9

263

Paul de Rooy

0 18 18 14 14 9

261

Ronald Westmaas

0 19 19 18 18 13 12 4

260

Gerschau

0 25 20 16 15 14 14 13 1

254

Alex de Ru

0 40 20 20 14 6

234

Dick Velden

0 54 20 19

232

Rob Verheule

0 33 19 18 14 12 12 9

210

Bas

0 20 12 9

201

Willem v/d Houten

0 42 13 9

191

Patrick v Leeuwen

0 12 6

177

Anne Lay

120

STOUTEN BOKAAL
Schutter

10

Oefening 1

Oefening 2

Oefening 3

Karabijn met kijker 50 mtr

Revolver 25 mtr

Pistool 25 meter

10

10

Totaalscore

Liana

251

Carolien

247

Bianca

244

Julia

233

Suzana

221

Arina

213

Mariska

182

Marleen

173

Ria

137

M Spoelstra

133

Aafje

98

Jolanda

49

Coach van het jaar


Patrick v Leeuwen