You are on page 1of 22

ANADOLU NVERSTES

AIK RETM FAKLTES

ve Sosyal Gvenlik Hukuku


Soru Bankas
Daha fazla bilgi iin ; mintshare.blogspot.com

2 1. Aadakilerden hangisi, i hukukunun temel ilkelerinden biridir? A) i gvenliinin salanmas B) inin iverene baml olarak almas C) inin korunmas ilkesi D) veren yararna yorum E) i ve ivereni gzetme ilkesi 2. Sosyal yardmlar ve sosyal hizmetler ile aadaki kiilerden hangileri korunur? A) Prim deyen iiler B) Kamu grevlileri C) Gazeteciler D) Belli bir yan stnde olanlar E) alan ya da almayan muhta tm vatandalar 3. inin iverene iin yaplma biimi ve yrtm koullar ynnden tabi bulunmas hangi alandaki bamll ifade eder? A) dari B) Ahlaki C) Ekonomi D) Teknik E) Hukuki 4. alma yaamnn i hukuku kurallar ile dzenlemesi ihtiyac ne zaman ortaya kmtr? A) 18.yy. sonlar B) 19. yy. balar C) 19.yy. ortas D) 17.yy. E) 20. yy. 5. Aadakilerden hangisi, Hukuku'nun konularndan biri deildir? A) ilerin iverenle olan ilikisi B) Kamu grevlilerinin iverenle ilikisi C) Toplu i szlemesinin yaplmas D) Sendikalarn yeleriyle olan ilikileri E) i sendikas ile iveren sendikas arasndaki iliki 6. Hangi enerji kaynann retim srecine katlmas ile sanayi devrimi balam kabul edilir? A) nsan B) Doa gleri C) Elektrik D) Buhar E) Atom 7. Bir lkede yaayan tm vatandalar tm risklere kar korumak amacyla devlete oluturulan kurum ve kurulular topluluuna ne ad verilir? A) Sosyal gvenlik aralar B) Sosyal gvenlik sistemi C) Sosyal gvenlik hukuku D) hukuku E) Sosyal gvenlik emsiyesi 8. Aadakilerden hangisi Sendikalar Hukuku'nun konusuna dahil deildir? A) Sendikalarn kurulmas B) Sendikalarn grev karar almas C) inin sendikaya ye olmas D) Sendikann mahkemece kapatlmas E) Sendikann yelik koullar 9. Hukuku kurallar ile ilk dzenleme hangi i kolunda ve kimleri kapsamtr? A) Dokuma - ocuk ii B) Maden - ocuk ii C) Dokuma - kadn ii D) Maden - kadn ii E) Cam - ocuk ii 10. Trkiye'de sanayileme hangi dnemde balamtr? A) 18.yy. sonlar B) 19.yy. ortalar C) 20. yy. balar D) 20.yy. ortalar E) 19. yy. balar 11. Aadaki bilgilerden hangisi yanltr? A) Osmanl dneminde i hukuku alannda ilk yazl dzenleme 1865 ylnda yaplmtr. B) lk sanayileme, stanbul evresinde olmutur. C) Tanzimat dneminde teaml hukuku nem kazanmtr. D) 1877 ylnda ilk medeni kanun mecelle kabul edilmitir. E) ilikileri ilk kez 1926 ylnda karlan Borlar Kanunu ile zel olarak dzenlenmitir. 12. 1909 ylnda kabul edilen Tatil-i Egal Kanunu hangi amala karlmtr? A) ilikisini dzenlemek iin B) alma saatlerini ayarlamak iin C) Tatil gnlerinin tespiti iin D) i eylemlerini yasaklamak iin E) Zorunlu altrma koullarn dzenlemek iin

3 13. Aadakilerden hangisi, bir ilikinin i hukuku kapsamnda deerlendirilmesi iin gereken koullardan biri deildir? A) Bamllk ilikisi B) Fiziksel gc gerektiren bir i olmas C) in, cret karl yaplmas D) szlemesi ile iin grlmesi E) veren adna i yaplmas 14. Borlar Kanununda ve dier mevzuatta i szlemesi yerine aadaki kavramlardan hangisi kullanlr? A) akdi B) Karz akdi C) Hizmet szlemesi D) Kefalet szlemesi E) Hizmet akdi 4. Tarm ilerinde arlkl olarak hangi hukuk kurallar uygulanr? A) Tarm - Kanunu B) rf-Adet Hukuku C) Borlar Kanunu D) Kanunu E) Tarm Sanatlar Kanunu 5. Kamu grevlilerine ilk sendika kurma hakk ne zaman hangi yasayla verilmitir? A) 2828 Sayl Yasa - 1965 B) 4688 Sayl Yasa - 2001 C) 1475 Sayl Yasa-1971 D) 1982 Anayasas E) 657 Sayl Yasa-1975 6. ILO yesi devletler alma Konferans Kararlarn olaanst durumlarda ka ay iinde yasama organlarna sevk etmekle ykmldr? A) 1 ay B) 3 ay C) 6 ay D) 12 ay E) 18 ay 7. Aadakilerden hangisi, i hukukunun kendine zg kaynaklar ierisinde yer alr? A) Kanun - Tzk - Ynetmelik - Genelge B) Genelge - Szlemesi -yeri Ynetmelii C) yeri Ynetmelii - Szlemesi - Toplu Szlemesi - alma Koulu Haline Gelen Uygulamalar D) Gelenek Hukuku - Anayasa - Borlar Kanunu E) Kazai tihatlar - lmi tihatlar 8. Aadakilerden hangisi, yazl kaynaklar kapsamna girmez? A) Kanun B) Tzk C) Ynetmelik D) Mahkeme karar E) Tebli 9. K kapsamnda; bir iyeri kuran, devreden, kapatan bir kii ne kadar sre iinde Blge alma Mdrl'ne bildirmelidir? A) 7 gn B) 15 gn C) 20 gn D) 1 ay E) 3 ay

15. 3008 Sayl Kanunu ka ylnda yrrle girmitir? A) 1923 B)1926 C) 1929 D)1937 E)1968

1.C 2.E 3.D 9.A 10.B 11.C

4.A 5.B 12.D 13.B

6.D 7.B 8.B 14.E 15.D

1. Aadakilerden hangisi bireysel i ilikisini dzenle yen bir yasa deildir? A) 4857 Sayl Kanun B) Sendikalar Kanunu C) Basn Kanunu D) Deniz Kanunu E) Borlar Kanunu 2. Aadakilerden hangisi, 4857 Sayl K'nn kapsamna giren ilerden deildir? A) Limanlarda yaplan ykleme ve boaltma ileri B) Tarladan pamuk toplanmas C) Tarm makinelerinin yapld atlye D) Belediye'ye ait parkta yaplan iler E) Yap ileri 3. Aadakilerden hangisi i kanunu kapsamnda deildir? A) Uak pilotu B) Dershane retmeni C) Fabrikada alan muhasebeci D) zel hastanede alan doktor E) letmede alan avukat

4 10. K'ya gre asl iveren alt iverenin sorumluluu nasl dzenlenmitir? A) Her biri ayr sorumludur B) Sadece alt iveren somludur. C) Sadece asl iveren sorumludur. D) Her iki iveren birlikte zincirleme sorumludur. E) Alt iverenin davranlarndan dorudan asl iveren sorumludur. 11. Aadaki bilgilerden hangisi yanltr? A) Tarm sanat ile uraanlar K kapsamndadr. B) El sanatlarnn K kapsamna girmesi iin evir odasnda 2. dereceye dar akrabalarla yaplmaldr. C) Esnaflar kendisi ile birlikte kii ise K uygulanmaz. D) Yap ii de olsa ahr samanlk gibi iler K kapsamnda deildir. E) raklar kural olarak K kapsamnda deildir. 12. raklara K'nn hangi hkmleri uygulanr? A) i sal ve gvenlii B) Yllk izin C) Kdem tazminat D) Taraflarn borlar E) Ehliyet ve ekil 13. 4857 Sayl yasa ka ylnda yrrle girmitir ve kanc i kanunudur? A) 1971 - 3. B) 2001 - 4. C) 2003 - 3. D) 2003 - 4. E) 2002 - 3. 14. K'ya gre hangisi iyeri kavramna girmez? A) Fabrika B) Dkkan C) Servis otobs D) Seyyar tezgah E) Maaza 15. Bir hizmet akdi ile iverenin emir ve denetimi altnda alan gerek kiiye ne ad verilir? A) veren B) Amele C) i D) rak E) Emeki 1.B 2.B 9.D 10.D 3.A 4.B 11.B 12.A 5.B 13.D 6.E 7.C 8.D 14.D 15.C 1. Geici i ilikisi bir defada en ok ka ay iin yaplabilir? A) 6 ay B)12ay C)18ay D) 4 ay E)24 ay 2. Aadakilerden hangisinin yazla olarak yaplmas zorunlu deildir? A) Sresi 6 ay olan szleme B) Belirli sresi 1 yl olan i szlemesi C) Takm szlemesi D) raklk szlemesi E) arya dayal i szlemesi 3. ocuklarn ar ve tehlikeli ilerde altrlmas i szlemesinde iverenin hangi borcuna aykrlk tar? A) Kanunlara uyma B) e uygun ite altrma borcu C) Eit davranma D) Zararlar tazmin etme E) i sal ve gvenlii tedbirlerini almak 4. Aadakilerden hangisinde i szlemesinin unsurlar bir arada verilmitir? A) Yazllk-ehliyet-ya B) Bamllk-i-cret C) inin korunmas - lehine yorum D) -cret-yazllk E) Bamllk - yazllk - iinin korunmas 5. szlemesinin gabin ile sakatlanmas halinde taraflar i szlemesini ne kadar srede iptal edebilirler? A) 1 ay B) 3 ay C)6 ay D) 1 yl E) 5 yl 6. Bir yllk kdemi olan bir ii. kanuni grevle grevlendirilmesi halinde i akdi ka gn sreyle sona erdirilemez? A) 6 B)10 C)60 D) 90 E) 120 7. Geici i ilikisine ait hangi ifade doru deildir? A) 6 ay sreyle yaplr ve iki defa yenilenebilir. B) Devir srasnda iinin rzas alnmaldr. C) i verdii zarardan devredene kar sorumludur. D) Geici i ilikisi kurulan iveren iiye talimat verebilir. E) denmeyen cretten her iki iverende sorumludurlar.

5 8. Okul iindeki bir snfn boyanmas iin okul mdr ile boyac anlamtr. Aralarnda hangi tr i szlemesi kurulmu olur? A) Srekli i szlemesi B) Belirli sreli i szlemesi C) Belirsiz sreli i szlemesi D) Sreksiz i szlemesi E) Ksmi sreli i szlemesi 9. arya dayal i szlemesinde aksi kararlatrlmam ise iveren ary en az ka gn nceden yapmaldr? A) 1 B) 2 C) 4 D)6 E)8 10. Aadakilerden hangisi tekrar ie alma zorunluluu kapsamnda deildir? A) inin sakatlanarak iten ayrlmas B) Toplu iten ayrlma C) Kanuni bir grev nedeniyle iten ayrlmas D) inin iveren tarafndan iten karlmas E) Sendikal nedenle iten ayrlmas 11. szlemesi normal haftalk alma sresinden nemli lde az yaplmas ile oluan szleme tr aadakilerden hangisidir? A) Tam sreli i szlemesi B) Belirsiz sreli i szlemesi C) Ksa sreli i szlemesi D) Ksmi sreli i szlemesi E) Sreksiz i szlemesi 12. arya dayal i szlemesinde taraflar ay-hafta gibi bir zaman dilimi iinde ne kadar sre ile alaca kararlatrlmam ise iveren iiyi haftada en az ka saat altrmak zorundadr? A) 10 B)20 C)25 D) 30 E) 35 13. Deneme sreli i szleme-sinde TIS ile deneme sresi en fazla ka ay uzatlabilir? A) 2 B) 3 C) 4 D)6 E)8 14. yerinde sendikal neden dnda eit davranma ilkesine uyulmamas halinde iverenini iiye deyecei tazminat miktar ne kadardr? A) 2 ay B) 4 ay C) 8 ay D) 1 yl E) 18 ay 15. Ar ve tehlikeli ilerde ka yandan kklerin altrlmas yasaklanmtr? A) 12 B) 14 C) 15 D) 16 E) 18 1.A 9.C 2.A 3.B 10.D 11.D 4.B 12.B 5.D 13.C 6.C 14.B 7.C 15.D 8.D

1. Dnyada uygulanan en eski ve en yaygn cret sistemi aadakilerden hangisidir? A) Akort cret B) Zamana gre cret C) Prim usul D) Gtr cret E) Yzde usul cret 2. Aadakilerden hangisinde, iinin creti kii tarafndan denmektedir? A) Hamala denen nakliye creti B) Terziye denen cret C) Servis karl verilen bahi D) Otelde kalan mterinin yapt deme E) veren vekilince cret denmesi 3. Asgari cret tespit komisyonu en az ka yeyle toplanabilir? A) 8 B)10 C)11 D) 12 E) 15 4. verenin haciz ve icra istemi uygulanmas halinde iinin ka aylk cretleri ncelikli olacaktr? A)1 B) 2 C) 3 D) 4 E)6 5. iye satt her tencereden %10 cret denme hangi tr cret sistemi oluturur? A) Komisyon B) Prim C) Akort D) Kardan pay alma E) Gtr 6. Sanayi devriminde geerli olan iiye nakit cret yerine mal, fi ya da kupon verme yntemine ne ad verilir? A) Ayni deme B) Sosyal yardm C) Factoring D) Bono ile deme E) Truck sistemi

6 7. veren iyerini kapatmas halende iilerin denmemi olan 3 aylk cretleri hangi fondan denir? A) Para Fonu B) Kdem Tazminat Fonu C) cret Garanti Fonu D) sizlik Fonu E) Sosyal Dayanma Fonu 8. Aadakilerden hangisi bir cret sistemi deildir? A) Zamana Gre cret B) Kardan Pay Alma C) Komisyon cret D) Gtr cret E) Baz cret 9. szlemesi ile iyerinde sigara ime cezas olarak 30 TL para cezas belirlenmitir. inin i yerindeki gnlk creti 20 TL'dir. Bir ii bir ay iinde kezyakalanmtr. Maandan kesilebilecek miktar ka TL. dir. ? A) 30 B) 60 C) 20 D) 40 E) 90 10. Ksmi ya da genel seferberlik nedeniyle silah altna alnan gazeteciye ne kadar sre cret denecektir? A)1 ay B) 3 ay C) 6 ay D) 1, yl E)15 ay 11. Kamu kurumlar, alt iverenlere ilerini yaptrrken hak edi dnemlerinde alt iverenin ka aylk cretlerinin denip denmediini kontrol etmek sorumluluundadr? A)1 B)2 C)3 D) 4 E) 5 12. Aadaki cret sistemlerinden hangisi tek bana uygulanmaz? A) Zamana gre cret B) Akort cret C) Komisyon cret D) Gtr cret E) Primli cret 13. Aadakilerden hangisi iiye bir i yapmakszn cret denmesi gereken durumlardan deildir? A) Ramazan Bayram B) Raporlu olduu gnler C) verenin tenamd D) 19 Mays E) Hafta tatili 14. Kanuni ipotek hakk hangi iilere tannmtr? A) Yap iilerine B) Maden iilerine C) Basn iilerine D) Tm iilere E) Kamu iilerine 15. i cretinin ne kadardan fazlas devir, temlik ve takas edemez? A) 2/3 B)3/4 C)1/4 D) 1/5 E)

1.B 9.D

2.D 10.B

3.B 11.C

4.C 12.E

5.A 13.B

6.E 14.A

7.C 8.E 15.C

1. Saat creti 10 TL olan bir iinin 1 saatlik fazla sre karl alaca cret ne kadardr? A) 12,50 TL B) 15 TL C) 20 TL D) 16,4 TL E) 14,50 TL 2. Denkletirme sresi toplu i szlemeleri ile en ok ka aya kadar uzatlabilir? A)2 ay B) 4 ay C) 6 ay D) 12 ay E) 18 ay 3. Gnde 6 saat allan bir iyerinde uygulanacak ara dinlenme sresi ne kadardr? A) 10 dk. B) 15dk. C) 30 dk. D) 1 saat E) 1,5 saat 4. Yllk izin sresinin hesabnda hangisi dikkate alnmaz? A) Evlenmelerde verilen 3 gnlk izin B) Emzirme izin saatleri C) Resmi tatiller D) Kanuni grevle ayr kalnan 120 gn E) alt halde allm gibi saylan haller 5. Ksa alma dnemi en fazla ne kadar sre uygulanr? A)1 ay B) 2 ay C) 3 ay D) 6 ay E) 1 yl

7 6. Yllk izin sresinde alt. tespit edilen iiye aadaki yaptrmlardan hangisi uygulanr? A) alt dier iverenden izin creti istenir. B) inin i akdi bildirimli olarak feshedilir. C) inin i akdi bildirimsiz olarak feshedilir. D) Bir sonraki yl iin yllk izin verilmez. E) Yllk izin creti geri istenir. 7. Gece altrlan iiler ne kadarlk bir srede periyodik olarak salk kontrolnden geirilmelidir? A)3ay B) 6 ay C)12ay D) 18 ay E) 24 ay 8. Resmi tatil ve bayram gnlerinde yaplan alma ve karlna ilikin hangi ifade doru deildir? A) Hafta tatilinde ii almasa da 1 gnlk cret alr. B) Bayramlarda plak cret ve sosyal yardmlar birlikte denir. C) Hafta tatili ile bayram tatili ayn gne rastlar ise tek tatil creti alnr, D) Yllk izne rastlayan hafta tatili ve dier tatiller izin sresine eklenir. E) Hafta tatilinde ancak fazla alma artlar oluur ise ii alabilir. 9. Haftalk alma sresine blnemeyen dnemsel alma ilerinde gnlk aIma sresi en fazla ka saattir? A)8 B) 9 C) 10 D) 11 E)12 10. inin annesinin lm halinde verilecek izinin ka gn alm gibi haftalk alma sresine dahil edilir? A)1 B) 2 C) 3 D)4 E)5 11. Hazrlama, tamamlama ve temizleme ilerinde alacak iiler gnlk alma sresine ilaveten gnde en fazla ka saat altrlabilir? A) 1/2 saat B) 1 saat C) 1,5 saat D) 2 saat E) 3 saat 12. yerinde toplu izin uygulamasna hangi dnemde geilebilir? A) Mart-Ekim B) Nisan - Haziran C) Nisan-Eyll D) Mart-Eyll E) Nisan Ekim 13. Aadakilerden hangisi fazla almas yasaklanm kiilerden deildir ? A) Kadnlar B) 18 yandan kkler C) Ksmi sreli i szlemesi ile altrlan iiler D) Fazla alma yapamayacaklarna dair salk raporu olanlar E) zrller 14. 16 yanda 4 yllk iinin yllk izin sresi ka gndr? A) 20 B)10 C)14 D) 18 E) 26 15. Olaanst fazla alma karar kim tarafndan verilir ? A) alma ve Sosyal Gvenlik Bakan B) Blge alma Mdr C) Bakanlar Kurulu D) veren E) veren, ii, Blge alma Mdr

1.A 9.D

2.B 10.C

3.C 11.D

4.D 12.E

5.C 13.E

6.E 14.A

7.E 8.B 15.C

1. K'ya gre ocuk ii kabul edilmek iin ka yan doldurmam olmak gerekir? A)12 B)13 C)14 D) 15 E) 16 2. Umumi Hfzshha Kanunu'na gre 18 yandan kklerin bar, kahve vb. yerlerde altrlmalar hangi makam tarafndan yasaklanmakta ve denetlemektedir? A) Belediye B) Valilik C) Blge alma Mdr D) ileri Bakanl E) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl 3. K'ya gre doum yapm kadnlar, ocuk ka yana gelinceye kadar st izni kullanabilir? A) 4 aylk B) 6 aylk C) 1 ya D) 1,5 ya E) 2 ya

8 4. zrl, eski hkml ve terr maduru altrma oranlar kim tarafndan belirlenir? A) Blge alma Mdr B) Bakanlar Kurulu C) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl D) Yksek Salk Kurulu E) T. Kurumu 5. yerinde zrl, eski hkml ve terr maduru altrma zorunluluu iin en az ka ii altrlmaldr? A)30 B) 40 C) 45 D) 50 E) 51 6. Aadakilerden hangisi, K'da zel olarak dzenlenen kiilerden deildir? A) ocuklar B) Gmenler C) Genler D) Kadnlar E) zrller 7. adakilerden hangisi kadn iilere yasaklanm ilerden deildir? A) Tnel B) Maden C) Tarm D) Kanalizasyon E) Sualt 8. Yeraltnda ve sualtnda ka yandan kkler altrlamaz? A)15 B)16 C)18 D) 20 E) 21 9. 18 yandan kklerin ne kadarlk bir periyodda salk kontrolnden geirilmelidir? A) 1 ay B) 3 ay C) 6 ay D) 1 yl E) 2 yl 10. Kadn iinin evlenmesi halinde hizmet akdi evlilik nedeni ile ne kadar sre iinde iinin arzusu ile feshedilse de kdem tazminatna hak kazanr? A)1 ay B)2ay C) 6 ay , D) 1 yl E) 2 yl 11. Hem alp hem okula devam eden ocuk iilerin gnlk alma saatleri ancak ne kadar olabilir? A) 1/2 saat B) 1 saat C) 1,5 saat D) 2 saat E) 3 saat 12. 150 iili kamuya ait bir' iyerinde altrlmas gereken en az zrl ii says katr? A)6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 13. Kadn iinin doum izin sresi toplam olarak ka haftadr? A)8 B) 12 C) 16 D) 18 E)24 14. Kadn iiye doum sonrasnda talep etmesi halinde en fazla ka ay cretsiz izin verilir? A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8 15. K kapsam dndaki iyerlerinde en alt alma ya nedir? A)10 B) 11 C)12 D) 14 E) 15

1.D 9.C

2.A 3.C 10.D 11.D

4.B 12.A

5.D 13.C

6.B 14.D

7.C 8.C 15.C

1. K'ya gre 250 iinin alt bir iyerinde toplu ii karma kabul edilebilmesi iin en az ka iinin iine son verilmelidir? A) 10 B)25 C)30 D) 35 E) 40 2. AadakiLerden hangisi iverenin bildirimli fesih iin kullanabilecei sebeplerden olamaz? A) inin yetersizlii B) Kadn iinin hamilelii C) inin davranlar D) yerinin gerekleri E) letmenin dndan kaynaklanan nedenler 3. inin fesih davasn kazanmas zerine iveren tarafndan ie balatlmaz ise ne kadarlk bir tazminat demek zorunda kalacaktr? A) 3 ay- 9 ay B) 3 ay-6 ay C) 4 ay-8 ay D) 4 ay- 10 ay E) 3 ay-8 ay 4. inin iverene verdii zarar ka gnlk cretini aarsa iveren tarafndan i akdi derhal feshedilebilir? A) 30 B) 25 C) 20 D) 15 E) 10 5. Bildirimli fesihte iverenin snrl sebepleri kullanmak zorunda kalmas iin en az ka ii altryor olmaldr? A)8 B)10 C)15 D) 30 E) 50

9 6. 5 yllk bir ii yeni bir bulup iverene bildirerek ertesi gn iyerinden ayrlmtr. Bu durumda hangi tr fesih gereklemi saylr? A) Geersiz fesih B) Kt niyetli fesih C) Derhal fesih D) Bildirimli fesih E) Usulsz fesih 7. Gnl 20 TL olan ii askerden nce 2 yl alp askere gitmi, terhisten sonra ayn iyerinde 2 yl daha alan ii bu defa iveren tarafndan 17. madde ile iten karlmtr. Alabilecei kdem tazminat ka TL'dir? A) 2400 B) 1000 C) 1500 D) 800 E) 1200 8. K'ya gre iverenin toplu ii karma ilemi ne zaman hkm dourur? A) ilere bildirdikten 10 gn sonra B) ilere bildirdikten 30 gn sonra C) Blge alma Mdrl'ne bildirdikten 30 gn sonra D) Blge alma Mdrlne bildirdikten 20 gn sonra E) T. Kurumu'na bildirdikten sonra 9. Bildirim srelerinde yeni i arama izni ka saattir? A) 1/2 B)1 C)1,5 D) 2 E)3 10. Feshin geerli olmad iddias ile alan dava, mahkeme tarafndan ne kadar sre iinde sonulandrlacaktr? A)10gn B) 30 gn C) 2 ay D) 6 ay E) 8 ay 11. yerinde 4,5 yldr almakta olan iiyi, iveren geerli bir sebebe dayanarak ama usulsz bir ekilde iten karmtr. deyecei tazminat miktar ne kadardr? A) 2 haftalk B) 4 haftalk C) 6 haftalk D) 8 haftalk E) 24 haftalk 12. Aadakilerden hangisinde kdem tazminat hakk domaz? A) i tarafndan 17. Madde ile fesih halinde B) i tarafndan 24/1. Madde gereince fesih halinde C) Kadn iinin evlenmesi halinde 1 yl iinde feshetmesi halinde D) veren tarafndan 25/3. Madde gereince fesih halinde E) inin rzas ile askere gitmesi halinde 13. akdinin sona ermesi halinde iveren tarafndan verilmesi zorunlu belgenin ad nedir? A) Bonservis B) braname C) Referans D) k belgesi E) alma belgesi 14. Kdem tazminatnn zaman am ka yldr? A)1 B) 3 C) 5 D) 8 E) 10 15. yerinin devri halinde devirden nce domu bulunan kdem tazminat alacaklarndan devreden iverenin sorumluluu ka yl sonra sona erer? A)1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 10

1.B 9.D

2.B 10.C

3.C 11.D

4.A 12.A

5.D 13.E

6.E 14.E

7.A 15.B

8.D

1. Aadakilerden hangisi, sendika temsilcisinin grevlerinden biri deildir? A) Sendika yelerinin ikayetlerini dinlemek. B) alma barn korumak. C) verenlerin alma koullarna uyup uymadn denetlemek. D) Sendika aidat toplamak E) i, iveren ve sendika arasndaki diyalogu salamak 2. i sendikas genel kurulu ka delegeden oluur? A) 100 B) 250-500 C) 250 D) 500 E) 100-300

10 3. veren sendikas ye says 1000'i getii takdirde ka delege ile toplanr? A) 100 B) 250-500 C) 250 D) 500 E) 100-300 4. Aadakilerden hangisi denetleme kurulunun grevlerinden biri deildir? A) Sendika btesini hazrlamak B) Ynetim kurulu faaliyetlerinin genel kurul kararlarna uygunluunu denetlemek C) dari ve mali denetimde f bulunmak D) Olaanst kurul iin ynetim kuruluna talepte bulunmak E) Denetleme raporu hazrlayarak genel kurula sunmak 5. Yneticilerin alaca cret, ve yolluklar hangi organ tarafndan belirlenir? A) Ynetim kurulu B) Genel kurul C) Tzk D) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl E) Konfederasyon 6. Aadakilerden hangisi, sendika genel kurul tr olarak Sendikalar Kanunu'nda dzenlenmemitir? A) i Sendikas Genel Kurulu B) i Konfederasyonu Genel Kurulu C) veren Sendikas ubesi Genel Kurulu D) i Sendikas ubesi Genel Kurulu E) veren Sendikas Genel Kurulu 7. Aadakilerden hangisi, sendika kuruculuunda istenen belgelerden deildir? A) Kendisine, eine ve ocuklarna ait mal beyan B) Sabka kayd C) kolunda altn gsteren kaytlar D) Kendisine, eine ve ocuklarna ait zgemiler E) kametgah belgesi 8. Sendika yneticilik grevi sona eren ii, talepte bulunmas halinde ne kadar sre iinde iveren tarafndan ie alnmak zorundadr? A) Derhal B) 6 ign C) 10 ign D) 1 ay E) 3 ay 9. ube ama veya bir konuda ynetim kuruluna yetki vermek hangi organn yetkisindedir? A) Konfederasyon B) Genel kurul C) Tzk D) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl E) Denetim kurulu 10. Kamu grevlilerine sendika kurma hakkn dzenleyen kanun hangi yl kabul edilmitir? A) 2001 B) 2000 C) 1999 D) 1998 E) 2003 11. Sendikalarn olaan genel kurulu ka ylda bir toplanr? A)1 B) 2 C) 3 D) 4 E)5 12. 450 delegeden oluan bir, genel kurula 225 kii katlmtr. Bu genel kurulda karar nisab en az katr? A) 150 B) Karar alnamaz C) 113 D) 225 E) 200 13. Aadakilerden hangisi sendikalarda bulunmas zorunlu organlardan deildir? A) Genel kurul B) Disiplin kurulu C) Ynetim kurulu D) Denetleme kurulu E) Bakanlar kurulu 14. 1500 iinin alt bir iyerinde ka sendika temsilcisi atanabilir? A)1 B) 2 C) 4 D)6 E)8 15. Aadakilerden hangisi, sendika yneticisi unvanna sahip deildir? A) i sendikas bakan B) veren konfederasyonu ynetim kurulu yesi C) i sendikas disiplin kurulu yesi D) i sendika ubesi ynetim kurulu yesi E) veren sendikas denetleme kurulu yesi 1.D 9.B 2.B 10.A 3.D 11.D 4.A 12.B 5.B 13.E 6.C 14.D 7.D 15.A 8.D

11 1. Hangi durumda sendika yelii sona erer? A) Geici olarak isiz kalmas B) Sendika ynetiminde grev alarak iyerinden ayrlmas C) Konfederasyon ynetiminde grev alnmas D) kolu deitirerek baka bir iyerinde almaya balamas E) letmenin ynetiminde kanunen temsilci olarak atanmas 2. Sendika yeliinden kartlan kii ka gn iinde itiraz % edebilir? A)10 B)15 C)20 D) 30 E) 45 3. Aadakilerden hangisi sendikaya ye olamaz? A) Adi irket szlemesinde emek koyanlar B) Askerlikle uraanlar C) Askeri iyerinde alan iiler D) zel dershanede ders veren retmenler E) verenler 4. Sendikalar Kanunu'na gre 16 yandan kk olanlarn sendikaya ye olabilmesi iin aadakilerden hangisinden izin alnmaldr? A) Blge alma Mdrlmden B) verenden C) Kanuni temsilcisinden D) Validen E) Bu kiiler ye olamazlar 5. Aadakilerden hangisi, sendika yeliinden doan haklardan biri deildir? A) Sendikal faaliyetlerden yararlanmak B) Sendika faaliyetlerine katlmak C) Sendika ynetimine katlmak D) Sendika aidat demek E) Sendika menfaatlerinden yararlanmak. 6. i sendikasna ye olar bilmek iin ka nsha ye kayt fii doldurmak gereklidir? A)1 B)2 C)3 D)4 E)5 7. Sendikalar Kanunu'na gre aadakilerden hangisi iveren vekili sfat kazanabilir? A) veren adna hareket edenler B) veren tarafndan grevlendirilenler C) veren adna hareket eden ve iletmenin tm yetkisine sahip kiiler D) Ustaba E) Personel mdr 8. Sendika yeliinden ekilme, notere bavuru tarihinden itibaren ne kadar sre sonra geerli olur? A) Hemen B) 10 gn C) 15 gn D) 30 gn E) 60 gn 9. veren sendika yelii hangi makam tarafndan kabul edilerek geerli hale gelir? A) Sendikann yetkili organ B) Noter C) Valilik D) Blge alma mdrl E) Konfederasyonun yetkili organ 10. ilerin sendika nedeniyle iten kartlmas hangi tazminatn denmesini gerektirir? A) gvencesi tazminat B) Sendikaclk tazminat C) hbar tazminat D) Kdem tazminat E) Manevi tazminat 11. Sendika yeliinden karmaya hangi organ yetkilidir? A) Genel Kurul B) Disiplin Kurulu C) Denetleme Kurulu D) Ynetim Kurulu E) Tzk Kurulu 12. Sendika yelik aidatnn ii iin st snr nedir? A) inin aylk plak creti B) inin 2 gnlk plak creti C) inin aylk giydirilmi creti D) inin gnlk brt creti E) inin gnlk plak creti 13. Ayn anda birden fazla konfederasyona ye olunmas halinde hangisi geerlidir? A) Her iki yelikte geersizdir B) Son yelik geerlidir. C) lk yelik geerlidir. D) Son yelik 1 ay sonra geerli hale gelir. E) Sendika ayn anda birden fazla konfederasyona ye olabilir.

12 14. Uluslararas Kurululara ye olan sendika, ye olunan kuruluun tzn ka gn iinde nereye vermelidir? A) 15 gn - Dileri Bakanl B) 15 gn - ileri Bakanl C) 15 gn-alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl D) 30 gn - Dileri Bakanl E) 30 gn - alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl 15. verenlerin zgr sendikaclk ilkelerine aykr olarak kendi denetimleri altnda tuttuklar ii sendikalarna ne ad verilir? A) Kstl sendika B) Sahte sendika C) Sar sendika D) Beyaz sendika E) Gdml sendika 4. Sendikalarn i denetimi hangi organ tarafndan yerine getirilir? A) Ynetim Kurulu B) Genel Kurul C) Denetleme Kurulu D) Disiplin Kurulu E) Denetim Kurulu 5. Aadakilerden hangisi, dayanma aidat deyerek TS'den faydalanamaz? A) Taraf ii sendikasna ye bulunmayanlar B) Sonradan iyerine girdikleri iin ye olamayanlar C) Sendika yesi olanlar D) Sendika yeliinden ayrlanlar E) Sendika yeliinden karlanlar 6. Bakanlar Kurulunda izin alnmadan d kaynaklardan izin alnmas halinde balar aadakilerden hangisine intikal ettirilir? A) Maliye Bakanl'na B) Konfederasyona C) T. Kurumuna D) Hazineye E) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlna 7. Sendikann zorunlu organlarna yasak kiilerin grevlendirilmesi halinde ne kadar sreyle faaliyeti durdurulur? A) 2-4 ay B) 2-6 ay C) 6ay-1 yl D) 1 yl-1,5 yl E) 3-6 ay

1.D 2.D 9.A 10.B

3.B 11.A

4.C 12.E

5.D 13.A

6.E 14.C

7.C 15.C

8.D

1. Aadakilerden hangisi sendikann alma yaamna ilikin faaliyetlerindendir? A) Kanun gerei toplanan kurululara ye gndermek B) yelerine mesleki eitim vermek C) Adi irket mukavelesi ile hizmet akdinden doan haklar ve sigorta haklarnda yeleri ve miraslar iin davada husumete ehil olmak D) Kooperatiflere kredi vermek E) yelerine ve miraslarna adli yardmda bulunmak 2. Mahkemesince tzn kanuna aykrln gidermek amacyla verilen 60 gn sreye ramen dzeltme yaplmaz ise hangi yaptrm ortaya kar? A) Mahkemece kapatlr B) Valilike kapatlr C) Mahkemece faaliyeti durdurulur D) Valilike faaliyeti durdurulur E) Savclka faaliyeti durdurulur 3. Sendikalar kooperatiflere ne kadar kredi verebilirler? A) Nakit mal varlnn %5'i B) Nakit mal varlnn %10'u C) Nakit mal varlnn %7'si D) Nakit mal varlnn %20'si E) Nakit mal varlnn %40'

8. Sendikalar Kanunu'nda boluk bulunmas halinde hangi yasaya bavurulur? A) Borlar Kanunu B) Kanunu C) Ticaret Kanunu D) Dernekler Kanunu E) Toplu Szlemesi Grev ve Lokavt Kanunu 9. Aadakilerden hangisi, d denetim yetkisine sahiptir? A) Mlkiye Mfettileri B) Devlet Denetleme Kurulu C) Yksek Hakem Kurulu D) Tefti Kurulu E) Maliye Mfettileri

13 10. Aadakilerden hangisi sendikann mahkemece kapatlma nedenlerinden biri deildir? A) Tzk ve belgelerin kanuna aykrlk tamas B) Sendikann amacnn genel ahlaka aykrlk tamas C) lk alt ay iinde genel kurulu toplayamamas D) Genel kurulun yeter saysn salayamamas E) Sendikann bir sosyal snfn dier sosyal snflar zerinde egemenliinin salamas 11. Sendikalar mesleki eitim1 amal olarak gelirlerinin yzde kan ayrmak zorundadr? A)10 B)20 C)30 D) 40 E) 5 12. Dayanma aidat normal yelik aidatnn ne kadarlk ksmndan oluur? A)1/2 B) 1/3 C)1/4 D) 3/5 E) 2/3 13. Sendikalarn en nemli faaliyeti aadakilerden hangisidir? A) Grev ve lokavt karar almak B) Kooperatiflere kredi vermek C) yelerinin mesleki bilgi ve tecrbesini artrmak D) Toplu i szlemesi imzalamak E) Yarg organlarna bavurmak 14. Bir ii sendikas aadakilerden hangisinden ba alabilir? A) Hibir ekilde ba alamaz. B) i konfederasyonu C) Devlet D) Kamu kurumu niteliindeki meslek kuruluu E) Dernekler 15. Tzk ve belgelerin kanuna aykrlk tamas halinde aadakilerden hangisi sendikalarn kapatlmas iin bavuruda bulunamaz? A) Vali B) ileri bakanl C) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl D) Blge alma Mdrl E) Maliye Bakanl 1. Toplu i szlemesine ilikin aadaki ifadelerden hangisi yanltr? A) TS ancak yetkili ii sendikas ile iveren veya iveren sendikas ile imzalanr. B) Yazl olarak yaplmas zorunludur. C) Sresi 1 yldan az 3 yldan ok olamaz. D) Ayn ikolunda sadece bir iyerinde TS yaplabilir. E) TS ile i kanununa aykr olmayan genel dzenlemeler yaplabilir. 2. Bir iveren veya kamu tzel kiiliine ait ayn ikolunda birden fazla iyerini kapsayan tek bir TIS yaplabilir. Bu ekilde yaplan TS'e ne ad verilir? A) yeri TS B) letme TS C) yerleri TS D) Grup TS E) Kamu TS

3. TS imzalamak iin alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnca verilecek yetki belge ile ilgili olarak itirazlar hangi makama yaplr? A) Valilik B) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl C) Blge alma mdrl D) mahkemesi E) T. kurumu'na 4. mzalanan TS aadaki kurumlardan hangisine gnderilmez? A) Devlet planlama tekilat B) i sendikas C) veren sendikas D) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl E) Devlet istatistik enstits 5. TS'de dayanma aidata deyen ii hangi tarihten itibaren bundan faydalanr? A) mza tarihinden itibaren B) Yrrlk tarihinden itibaren C) Talep tarihinden itibaren D) Aidat demeye balad tarihten itibaren E) veren bildirdii tarihten itibaren

1.C 9.B

2.A 10.D

3.B 11.A

4.C 12.E

5.C 13.D

6.D 14.B

7.C 15.D

8.D

14 6. Yrrlkte bir TS varken yeni bir TS yapmak iin yetki ilemleri ile yrrlkteki TS'in bitimine en ok ka gn olmaldr? A) 90 B)60 C)120 D)100 E)30 7. alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl yetki bavurusuna kar olumlu ya da olumsuz ka gn iinde cevap vermelidir? A) 6 B)3 C)15 D) 7 E) 10 8. Yetki belgesi olan sendika ka gn iinde dier taraf toplu i grmelerine armaldr? A)6 B) 3 C)8 D)10 E) 15 9. Aadakilerden hangisi TS tr deildir? A) yeri TS B) yerleri TS C) zel iyeri TS D) Grup Toplu Szlemesi E) letme TS 10. Toplu Szlemesinin yetkili sendika ve TS olmayan ayn ikolundaki dier iyerlerini de kapsamasna ne ad verilir? A) yerleri TS B) Temil C) Tahkim D) Uzlatrma E) Zorunlu TS 11. Aadakilerden hangisi imzalanan bir TS'de normatif hkmlere rnek olarak gsterilemez? A) Deneme sresinin 4 ay olarak kararlatrlmas B) yeri sendika temsilcisinin odasnn belirlenmesi C) zrl altrma orannn %8 olarak belirlenmesi D) Kdem tazminatnn 40 gn zerinden tespit edilmesi E) Fazla alma cretinin %50 olarak belirlenmesi 12. Sendikaya TS imzalandktan sonra ye olanlar TS'ten ne zaman faydalanabilirler? A) Talep tarihinden itibaren B) mza tarihinden itibaren C) yelik iverene bildirildii tarihten itibaren D) TS'in yrrlk tarihinde itibaren E) Aidat kesilmeye baland tarihten itibaren 13. Bir ii sendikasnn yetkili olmas o i kolundaki tm iilerin ne kadarn ye yapmaldr? A)%10 B)%20 C)%30 D) %40 E) %51 14. Aadakilerden hangisi, toplu i szlemesinden yararlanma biimi deildir? A) Sendika yelii B) Dayanma aidat denmesi C) Sendikalarn yazl onay D) Temil E) mahkemesi karar ile yararlanma 15. Toplu i szlemesi ile i szlemeleri arasndaki ilikiye ait hangi ifade yanltr? A) TS yaplmadan nce yaplan i szlemeleri TS'e aykr olarak deitirilmez. B) TS'de i szlemesine aykr hkmler olmas halinde i szlemesindeki lehte hkmler geerli olur. C) TS'in yrrlnden sonra yaplacak i szlemesinde TS'e aykr hkmler yer alabilir. D) Uygulanan i szlemesinde TS'e aykr hkmler var ise bunlar hkmsz olur ve yerine TS'deki hkmler geerli olur. E) szlemesinin dzenlemedii konularda TS hkmleri dorudan uygulama alan bulur.

1.D 9.E

2.B 10.C

3.D 11.B

4.A 12.C

5.C 13.E

6.C 14.E

7.A 15.C

8.E

1. Grevin ertelenmesi durumunda arabulucuyu aadakilerden hangisi tayin eder? A) Blge alma Mdr B) Taraflar C) Mahkemesi D) alma ve Sosyal Gvenlik Bakan E) i Sendikas 2. Arabulucunun grev sresi normal zamanlarda ka gndr? A) 6 B) 9 C) 15 D) 20 E) 30 3. Taraflar zel hakem olarak aadakilerden hangisini tayin edebilir? A) Mahkemesi B) Devlet Denetleme Kurulu C) Yksek Hakem Kurulu D) Babakanlk Tefti Kurulu E) Bakanlar Kurulu

15 4. Bir iinin cretinin arttrlmasndan doan uyumazla ne ad verilir? A) Bireysel Hak Uyumazl B) Bireysel Menfaat Uyumazl C) Toplu Hak Uyumazl D) Toplu Menfaat Uyumazl E) uyumazl 5. Aadakilerden hangisi, hakem kurulunun yelerinden biri deildir? A) Yargtay ilgili dairesinin bakan B) alma genel mdr C) YK tarafndan seilen bir ye D) alma ve Sosyal Gvenlik Bakan E) Bakanlar Kurulu'ndan seilen bir ye 6. Olaanst arabuluculuk grev sresi ka gndr? A)6 B)15 C)21 D) 30 E) 60 7. Arabulucu taraflar anlatramaz ise ka gn iinde uyumazlk tutana dzenlemek zorundadr? A)1 B) 2 C)3 D) 6 E) 15 8. Toplu Menfaat Uyumazlnda hangi zm yoluna bavurulamaz? A) Grev B) Arabuluculuk C) Kanuni hakem D) is mahkemesi E) zel hakem 9. Taraflarn Toplu Uyumazlnda zm tamamen yetkili kldklar bir hakeme kendi rzalar ile brakmalarna ne ad verilir? A) Arabuluculuk B) Uzlatrma C) Gnll hakem D) Temil E) Zorunlu tahkim 10. zel hakemin toplu hak uyumazlnda verdii kararlarn hkm nedir? A) TS hkmndedir B) Mahkeme karar hkmndedir C) Temil hkmndedir D) Arabulucu karar niteliindedir E) Bakanlk karar niteliindedir 11. Aadaki durumlarn hangisinde Yksek Hakem Kurulu'na bavurulamaz? A) Grevin ve lokavtn srekli yasak olduu i ve iyerlerinde B) Arabulucunun taraflar uzlatramad durumlarda | C) Geici grev yasann 6 ay doldurmas zerine D) Grevin ertelenmesi ve arabulucunun 60 gn iinde uyumazl zememesi ve taraflarda zel hakem hususunda anlamam ise E) Grev oylamasnda greve hayr karar kmsa ve sendika 15 gn iinde uzlaamamas halinde 12. stee bal arabuluculuk hangi durumda sz konusudur? A) TS grmelerinin balamas srasnda taraflardan birinin toplantya katlmam ise B) TS grmelerinin 30.gn doldurup da uzlama salanamaz ise C) Grev oylamasnda D) Grev antlamasnda E) TS grmelerinin sonunda 13. Grevin ertelenmesine aadakilerden hangisi karar verebilir? A) alma Bakan B) Bakanlar Kurulu C) Babakan D) Mahkemesi E) Yksek Hakem Kurulu 14. Toplu hak uyumazlnda yorum farknda kan uyumazlk davalarnda i mahkemesince ne kadar srede karar verilir? A) Derhal B) 6 gn C) 15 gn D) 30 gn E) 60 gn 15. Aadakilerden hangisi bar yollardan biri deildir? A) mahkemesine bavurulmas B) Uzlatrma C) Arabulucu D) Gnll tahkim E) Zorunlu tahkim 1.D 9.C 2.C 10.B 3.C 11.B 4.B 12.B 5.D 13.B 6.E 14.E 7.C 15.A 8.D

16 1. Aadakilerden hangisi, grev yasa olan iyerlerinden biri deildir? A) A ve serum imal edilen yerler B) Hastaneler C) Bakmevleri D) la imal edenler E) Mezarlklar 2. Aadakilerden hangisi, grev ve lokavt yasa olan ilerden biri deildir? A) Can ve mal kurtarma ileri B) Cenaze ve tekfin ileri C) Sigorta ileri D) Banka ve noterlik E) Enerji datm ve retimi 3. Kanuni grevin amac aadakilerden hangisidir? A) verenlere bask yapmak B) Hkmeti ii lehine karar almaya ynlendirmek C) iler arasnda dayanma salamak D) Hak uyumazln iiler lehine zmlemek E) ilerin ekonomik ve sosyal menfaatlerini savunmak 4. Grev karar alndktan sonra ka gn iinde uygulanmaldr? A) 90 B) 60 C) 30 D)20 E)15 5. Aadakilerden hangisi grev ve lokavta ilikin yanI bir ifadedir? A) Grev karar iletmedeki bir iyeri iin alnsa da iveren tm iyerleri iin lokavt karan alabilir. B) Grev ve lokavt karar iyerinde derhal ilen edilir ve kar taraf 6 gn iinde tebli ettirilmek zere notere tasdik ettirilir. C) verenin lokavt karar almas iin mutlaka grevin uygulamaya gemesi gerekir. D) Lokavt durumunda tm iiler iten uzaklatrlr. E) Sendika yesi olmayan iiler greve katlmayabilir. 6. Grev ertelenmesine kar nereye itiraz edilebilir? A) Dantay B) Mahkemesi C) Yksek Hakem Kurulu D) dare Mahkemesi E) Anayasa Mahkemesi 7. yi niyet kurallarna aykr tarzda uygulanmakta olan lokavtn durdurulmas iin hangisi i mahkemesine bavurulabilir? A) Vali B) alma ve Sosyal Gvenlik Bakan C) Blge alma Mdr D) veren Konfederasyon Bakan E) ileri Bakan 8. Grev oylamas hakknda aadaki bilgilerden hangisi doru deildir? A) Fabrikada alan sendika yelerinin 1/4'nn yazl talebi olmas gerekir. B) Grev oylama istei en byk mlki amire yaplr. C) Grev oylamasna itirazlar 3 i gn iinde i mahkemesine yaplr ve mahkeme 3 ignnde kesin karar verir. D) Grev oylamasnda hayr karsa sendika 15 gn iinde anlamak veya YHK'ya bavurmak zorundadr. E) Grev oylama talebi grev kararnn ilan edildii tarihten itibaren 6 i gnnde yaplmaldr. 9. Grev ve lokavt sresi boyunca iiler ka gn lojmandan karlmaz? A) 10 B)20 C)30 D) 60 E) 90 10. Aadakilerden hangisi, grev ve lokavt gzclerine ait yanl bir bilgidir? A) Grev gzclerinin says en ok 2'er tane olabilir. B) Grev gzcleri kendi yelerini denetler. C) Grev gzcleri giri k engelleyemez. D) Sendika yesi olmayan iveren gzc bulundurmaz. E) yeri nnde baraka ve adr vb. kurulamaz. 11. Greve katlmayacak (kanun gerei) iiler hangi ilerde altrlamaz? A) Srekli almas gereken teknik iler B) retilen mallarn satna ynelik iler C) Hayvanlarn bakm ve korunmas D) yerlerinin gvenliinin salanmas E) yerinde ara ve gerelerin bakm ve korunmas 12. Grev ve lokavt sresinde baka bir ite alt tespit edilen iiye kar hangi yaptrm uygulanr? A) cretleri geri istenir B) Savcla su duyurusunda bulunulur C) akitleri bildirimli olarak fesih edilir D) akitleri derhal ve tazminatsz fesih edilir E) Grev bitiminden altklar sre boyunca asl ilerine dnemezler.

17 13. Aadaki durumlarn hangisinde grev ve lokavt geici olarak yasaklanamaz? A) Eitim ve retim kurumlarnda B) Sava veya seferberlik halinde C) Balad yolculuu bitirmeyen deniz, hava ve kara ulam aralarnda D) iddet hareketleri nedeniyle OHAL ilan edilmesi halinde E) Yangn, su baskn vb. nedenlerle 14. Aadakilerden hangisi kanuni grevin unsurlarndan biri deildir? A) ileri toplu menfaat uyumazl nedeniyle grev yapmas B) Ekonomik karlarn korumak amacyla yaplmas C) ilerin birbirleriyle dayanmak iin yaplmas D) Sosyal karlarn korumak amacyla yaplmas E) TSGK iindeki srelere uyularak yaplmas 15. Grev ve lokavt dneminde iiler hangi sigortadan faydalanamaz? A) Malullk B) lm C) Hastalk D) Analk E) kazas ve meslek hastalklar 3. Aadakilerden hangisi, sosyal gvenlik sisteminin aralarndan biridir? A) Sosyal harcamalar B) Kesenek C) Primler D) Sosyal hizmetler E) Sosyal devlet 4. Miras yolu ile kendisine iyeri intikal eden kiiler SSK'ya ne kadar sre iinde bildirimde bulunmaldr? A) En ge sigortal altrmaya balad tarihte B) Sigortal altrmaya balamadan nce C) lm olayn takip eden ay iinde D) lm olayn takip eden ay iinde E) Tekrar bildirim zorunluluu yoktur. 5. Aadakilerden hangisi SSK'ya gre hizmet akdi almamasna ramen SSK'l saylanlardan biri deildir? A) ifti koruma bekileri B) raklar C) Baz sanatlar D) Genelev kadnlar E) El sanatlar ii yapanlar 6. stee bal SSK'l olanlar hangi sigorta dalndan faydalanabilir? A) Malullk B) Analk C) Hastalk D) sizlik E) Hepsinden 7. Aadakilerden hangisi sigorta dahilinde i iveren ve devlet birlikte katk yaparak prim derler? A) Hastalk B) sizlik C) lm D) kazas ve meslek hastalklar E) Analk 8. Aadaki sigortalardan hangisi raklar hakknda uygulanr ? A) sizlik B) lm C) Analk D) Hastalk E) Malullk

1.D 2.C 9.E 10.A

3.E 11.B

4.B 12.D

5.C 13.A

6.A 14.C

7.B 15.E

8.A

1. Sosyal gvenlik hukukuna ilikin olarak hangi yasa uygulama alan bulamaz? A) SSK Kanunu B) Emekli Sand Kanunu C) Ticaret Kanunu D) Kanunu E) T. Kurumu Kanunu 2. SSK'ya gre hizmet akdi ile yannda sigortal altran kiiye ne ad verilir? A) i B) veren C) tiraki D) Sigortal E) Patron

18 9. Sigortalnn cretsiz izinli veya grevde olmas halinde sigortallk nitelii ne zaman yitirilmi saylr? A) Hizmet akdi sona erince B) 5 gn C) 10 gn D) 12 gn E) 20 gn 10. Sosyal sigortalar uygulamas ilk olarak hangi lkede grlmtr? A) Fransa B) ngiltere C) spanya D) ABD E) Almanya 11. lkemizde ilk sosyal sigortalarla ilgili dzenleme ka ylnda kabul edilmitir ve hangi sigortalar kapsamtr? A) 1936-Analk B) 1945 - kazas ve hastalk C) 1936- kazas ve analk D) 1945 - i kazas ve analk E) 1960 - i kazas - analk -hastalk 12. Aadakilerden hangisi topluluk sigortasnda zorunlu olarak SSK'l olmak zorundadr? A) Mimar B) Muhasebeci C) Noter D) Banka E) Sigorta 13. SSK prim hesabna esas kazanlarn st snr gnlk asgari cretin ka katdr? A)1 B) 2 C) 4,5 D) 5 E) 6,5 14. SSK, Ba-Kur ve Kanunu 2003te tek at ile alma ve Sosyal Gvenlik Bakan-l'na balanmtr. Bu at rgtnn ad nedir? A) Sosyal Gvenlik Kurumu Bakanl B) Sosyal Gvenlik Mdrl C) Sosyal Gvenlik Bakanl D) Sosyal Gvenlik Kurumu Genel Mdrl E) Sosyal Gvenlik Mstearl 15. stee bal sigortallkta ka ay prim demeyenlerin kurumla ilikisi kesilir? A) 1 B) 2 C) 3 D)4 E)5 1.C 9.C 2.B 10.E 3.D 11.D 4.D 12.C 5.E 13.E 6.A 14.A 7.B 15.C 8.D

1. Hastalk sigortasnda geici i gremezlik denei sresi ne kadardr? A) 1 hafta B) 6 ay C) stirahat bitinceye kadar D) 3 hafta E) 1ay 2. Aadakilerden hangisi i kazas deildir? A) inin iyerinde bir baka ii tarafndan yaralanmas B) inin aracyla ie giderken kaza geirmesi C) Kadn iinin emzirme saatlerinde kaza geirmesi D) inin le tatilinde kaza geirmesi E) inin makineye elini kaptrmas 3. Aadakilerden hangisi, isizlik sigortas deneinin kesilmesinin nedenlerinden biri deildir? A) Gereinden fazla miktarda denek almas B) Gelir getiren bir i bulmas C) deme alma sresinin dolmas D) kurumunun arlarna uyman,as E) Geerli mazereti olmadan i kurumunda bulunan ii kabul etmemesi 4. Aadakilerden hangisi, isizlik sigortasndan salanan yardmlardan biri deildir? A) Srekli isizlik denei verilmesi B) Hastalk sigortas yardmlarnn yaplmas C) Mesleki eitim verilmesi D) bulunmas E) Analk sigortas yardm yaplmas 5. Sigortal i kazas sonucu ' vefat etmitir. Geride 1 e 3 ocuk kalmtr. Ein ve ocuklarn alabilecei aylk balama oran hangisidir? A) 20 ee - 10' ar ocuklar B) 50 e - 25'er ocuklara C) 40 e - 20'er ocuklar D) 25 e - 50'er ocuklar E) 75 e - 10'ar ocuklar

19 6. Sigortallk niteliini yitiren kadn sigortal ka gn iinde doumu gerekletirirse analk yardmnda faydalanabilir? A) 90 gn B) 120 gn C) 180 gn D) 240 gn E) 300 gn 7. Sigortal alt iyerinden ayrldktan sonra bir hastala yakalanrsa bunun meslek hastal olup olmadna aadakilerden hangisi karar verir? A) SSK Dispanseri B) Yksek Salk Kurulu C) Meslek Hastalklar Has tanesi D) Tp Fakltesi E) Adli Tp Kurumu 8. Geici i gremezlik deneinde hangi bor iin kesinti yaplr? A) Nafaka B) laml bor C) Kamu alacaklar D) denein 1/4'n amamak kaydyla her trl alacak E) Hibir kesinti yaplmaz. 9. Sigortalnn ocuunun yurtd tedavisinden faydalanmas iin en az ka gn prim denmelidir? A) 90 B)120 C)180 D) 240 E) 300 10. Sigortal kadnn alaca geici i gremezlik denei miktar ve sresi ne kadardr? A) 2/3-8 hafta B) 1/2-8 hafta C) 2/3-16 hafta D) 1/2-16 hafta E) 1/2 - iyileinceye kadar 11. kazas ve meslek hastal sonucu srekli i gremezlik denei alabilmek iin en az % ka i gremezlik oran gereklidir? A) 10 B)20 C)30 D) 40 E) 50 12. Hangi, sigorta dalnda sigortalya yardm yazlmas iin prim deme art aranmaz ? A) Analk B) Hastalk C) kazas ve meslek hastalklar D) sizlik E) lm 13. Kasti bir hareketi ile i kazasna sebebiyet veren ii hakknda aadakilerden hangisi geerlidir? A) Yardm %50'ye kadar azaltlr B) Tm yardmlar kesintisiz yaplr C) Salk yardm alr ama parasal yardm alamaz D) Yardmlar kusur oranna gre yaplr E) Bu konuda takdir hakk kurumundur 14. Aktif sigortallarn ayakta tedavileri halinde katlm paylan oran nedir? A)%10 B)%20 C)%5 D)%15 E)%25 15. Hangi durumda isizlik sigortas denei verilmez? A) Belirli sreli i szlemesinin sre bitimi ile sona ermesi B) zelletirme sonucu iten karlma C) Kamu grevlisinin iten kartlmas D) veren tarafndan 17. maddeye gre iten kartlmas E) i tarafndan 24/1. maddeye gre i akdinin fesih edilmesi

1.C 9.E

2.B 10.C

3.A 11.A

4.A 12.C

5.C 13.C

6.E 14.B

7.B 15.C

8.A

1. Aadakilerden hangisi yallk ayl alma koullar bakmndan zel bir dzenlemeye tabi tutulmamtr? A) Madende yeraltnda alanlar B) Madende yeraltnda nbetlee alanlar C) Sakatlar (1..2., 3. derece) D) kazas geirenler E) 50 yan gemi ve erken yalanma hastalna yakalanm olanlar 2. SSK'da sa kalan ein lm ayl almas iin hangi art aranmaktadr? A) lm tarihinde nikah bann olmas B) SSK'ya tabi bir ite almamas C) Kendisinin yallk ayl almamas D) Bakma muhta olmas E) 65 yan doldurmu olmas

20 3. Dul e lm ayl almakta iken evlenmitir. Daha sonra bu ei de vefat etmi ve bu einden de lm aylna hak kazanmtr. Bu durumda hangisi geerli olacaktr? A) Kesilen ilk ein ayl tekrar balanr. B) Her iki eten de aylk alabilir. C) Son eten aylk almaya balar. D) lk eten kalan ayln yars, dierinin tamamm alr. E) Hangisi yksek ise sadece onu alr. 4. Kadn iinin emekli olabilmesi iin en az ka yan doldurmu olmas gereklidir? A) 50 B) 52 C) 55 D) 58 E) 60 5. Aadakilerden hangisi malullk ayl balanmas iin aranan koullardan biri deildir? A) kazas sonucu %60 maluliyet olumas B) Hastalk sebebiyle 2/3 orannda alma gcnn kaybolmas C) 5000 gn prim denmesi D) 5 yldr sigortal olunmas E) alt iten ayrlmas ve talepte bulunmas 6. SSK'da iinin lm halinde aadakilerden hangisi hak sahibi olarak dzenlenmemitir? A) Babas B) Annesi C) Kardei D) Ei E) Erkek ocuu 7. SSK uygulamasnda lm aylnda evlenme yardmndan hangisi faydalanr? A) Sigortalnn ei B) Sigortalnn kz C) Sigortalnn kz ve ei D) Sigortalnn ei ve tm ocuklar E) Sigortalnn kz ve erkek ocuu 8. Maluliyet sigortasnda hangi yardm yaplmaz? A) Sosyal yardm zamm B) Geici i gremezlik denei C) Maluliyet ayl D) Vergi iadesi E) Rehabilete yardm 9. Yallk ayl koullar bakmndan zel dzenlemeye tabi tutulanlarn aylk balanma oran % katan az olamaz? A)50 B)60 C)70 D) 80 E) 90 10. Kendisine yallk ayl balanan sigortala tekrar almaya balarsa cretinden kesilen SGD primi oran katlma pay katr? A)2/3 B)1/2 C) 1/4 D) 1/5 E) 2/5 11. niversiteye devam eden erkek ocuk ka yana kadar SSK yardmlarndan faydalanr? A)18 B)19 C)20 D) 22 E) 25 12. 6000 TL yallk ayl almakta iken len sigortalnn geride e ve ocuu kalmtr. denecek toplam aylk ne kadardr? A)600 B) 450 C)480 D) 500 E) 960 13. Sigortalnn lm halinde yallk aylna hak kazanan yaknlarn ka yl iinde talepte bulunmas gerekir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E)5 14 SSK'da maluliyet ayl alanlar belirli dnemlerde kontrole tabi tutulabilir. arya ramen ka ay iinde kontrol yaptrmayanlar geriye dnk aylklar alamazlar? A)1 B) 2 C) 3 D)4 E)6 15. Aadaki bilgilerden hangisi doru deildir? A) Yallk ayl ile i kazas ve meslek hastalklarndan gelire hak kazanlmas halinde bunlardan yksek olann tamam, eksik olann yars balanacaktr, B) Yallk aylna hak kazanan sigortal malullk aylna da hak kazanmas halinde bunlardan yksek olan eitse yallk ayl balanr. C) Yallk aylndan toptan deme i kazas ve meslek hastalndan sermayeye evrilerek gelir hak kazananlara her iki yardm tam olarak denir. D) Yallk sigortasndan aylk ile analk sigortasndan geici isizlik denei hak kazanlmas halinde her ikisinin de tamam denir. E) Yallk sigortasndan toptan deme ile malullk ayl birleir ise sadece malullk ayl balanr.

1.D 9.B

2.A 10.C

3.E 11.E

4.D 12.A

5.C 13.E

6.C 14.C

7.B 15.D

8.B

21 1. Emekli sandna tabi zorunlu itirakilerden hangisi seilme yolu ile greve gelir? A) Daha nce emekli sandna tabi grevlerde bulunmadan belediye bakan seilenler B) Cumhurbakan C) Kadrolu memur D) Muhtar E) Milletvekili 2. Aadakilerden hangisi, emekli sandnn uygulama alanna giren yerlerden deildir? A) Genel ve katma bteli idareler B) zel kesime ait iyerleri C) Kefalet sand D) Belediye E) Amele birlii 3. Emekli Sand'na tabi itirakiye hangi yardm yaplmaz? A) Malullk ayl B) Yallk ayl C) Evlenme yardm D) Sosyal yardm zamm E) Vergi iadesi 4. Emekli Sandnda dul ayl alan ein pay itirakinin ocuu yoksa % katr? A) 45 B) 55 C) 60 D) 75 E) 80 5. Emekli Sand'ndan yaplan maluliyet aylna ilikin hangi ifade doru deildir? A) Adi, vazife ve harp malull olmak zere 3 tr bulunmaktadr. B) Tedavisi olanaksz hastal olanlar 5 yl hizmette bulunmu olmas artyla 15 yl hizmeti varm gibi aylk balanr. C) Vazife maluliyetinden faydalanmak iin en az 10 yl tamamlamak gerekir. D) Vazife banda iken uyuturucu ald iin malul olanlar adi malul olarak deerlendirilir. E) Harp malul asker kii olabilecei gibi sivil de olabilir. 6. Vazife maluliyet derecesi 3. derece olan itirakiye hangi oranda ek zam yaplr? A) 15 B)20 C)30 D) 40 E) 60 7. EK'da emekli aylnn hesaplanmasnda aadakilerden hangisi dikkate alnmaz? A) Gsterge B) Ek gsterge C) Katsay D) Taban ayl E) Sosyal yardm zamm 8. 23 yllk itirakinin balama oran % katr? A)80 B) 73 C) 75 D) 77 E)60 9. Emekli Sand'ndan bor almak iin en az ka yl hizmette bulunmu olunmas gerekir? A)5 B)4 C) 3 D) 2 E)1 10. niversite retim yeleri ka yanda re'sen emekli edilirler? A)61 B)65 C)67 D) 68 E) 69 11. Aadakilerden hangisi Emekli Sand'nn gelirler arasnda yer almaz? A) Emeklilik kesenei B) Art fark kesenei C) Salk kesenei D) Yardm giderleri karl E) renci kesenei karl yardm 12. 15 yl hizmeti olanlar ka yan doldurmalar kayd ile emekli olabilirler? A) 55 B)58 C)60 D) 61 E) 65 13. Kurumdan disiplinsizlik nedeniyle resen emekliye ayrlan subaylarn emekli ayl almas iin en az ka yl alm olmas gerekir? A) 30 B) 25 C)20 D)15 E) 12

14. Emekli olan itirakiye verilecek emikli ikramiyesinin hesabnda ka hizmet ylndan fazla bulunan sreler dikkate alnmaz ? A) 20 B) 25 C) 30 D)35 E) 40 15. Fiili hizmet mddet zamm sresi en ok ne kadar olabilir ? A) 6 ay B) 1 yl C) 5 yl D) 8 yl E) 12 yl

1.B 9.A

2.B 10.C

3.C 11.C

4.D 12.D

5.C 13.B

6.D 14.C

7.E 15.D

8.B

22 1. Ba-Kur'da basamakla* hakknda hangi ifade doru deildir? A) Ba-kur'lu 12. basamaa kadar istedii basamaktan balayabilir. B) stemesi halinde 13. basamaktan 14, basamaa ykselebilir. C) 24. basamaktan emekli olunmak zorundadr, D) lk 12 basamakta ykselme her yl olur. E) Basamak seimi sigortal tarafndan yaplmaz ise kurumca 1. basamaktan balatlr. 2. Ba-Kur'da 25 yl prim demesi olan kadn sigortal ka yanda emekli olabilir? A)50 B) 55 C) 58 D) 59 E) 60 3. 26 yllk sigortal olan Ba Kurlunun aylk balanma oran % katr? A)70 B) 65 C) 60 D) 55 E) 50 4. Afet, deprem, sel gibi durumlarda primleri erteleme yetkisi aadakilerden hangisine aittir? A) Ynetim Kurulu B) Genel Kurul C) Bakanlar Kurulu D) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl E) Genel Mdr 5. Ba-Kur'da sigortal kendisini en ge ne zaman kuruma bildirmek zorundadr? A) e balamadan nce B) 15 gn iinde C) 30 gn iinde D) 7 gn iinde E) 3 ay iinde 6. Ba-Kur'da sosyal gvenlik destek primi oran katr? A) 10 B)20 C)30 D) 35 E) 40 7. Ba-Kur'da malullk ayl balanmasnn koulu nedir? A) 20 yl prim demi olmak B) 10 yl prim demi olmak C) Sadece malul olmak D) 55 yan tamamlamak ve malul olmak E) Malul saylmak ve 5 yl sigortal olmak 8. Aadakilerden hangisi, Ba-Kur'lu niteliini kazanabilir? A) Hizmet akdiyle alanlar B) Kamu grevlileri C) Kendi nam ve hesabna alanlar D) raklar E) Cami grevlileri 9. Ba-kur'a ilk girite prim oran % katr? A)10 B)15 C)20 D) 25 E) 30 10. lk kez Ba-Kur'lu olanlar en az ka ay salk sigorta-s primi demek kaydyla salk yardmndan yararlanabilir? A)1 B)2 C)4 D) 6 E)8, 11. Yersiz ve yanl yere alnan primler ka yl iinde geri istenebilir? A) 10 yl B) 18 yl C) 15 yl D) Sre snr yoktur. E) 5 yl 12. Malullk aylnn balanma oran Ba-Kur'da yzde katr? A)60 B)65 C)70 D) 75 E) 80 13. Kadn sigortal maluliyet yardmnda ka yana kadar kontrole tabi tutulabilir? A)55 B) 56 C) 58 D) 60 E) 62 14. Aadakilerden hangisi, Ba-Kur'da istee bal sigortal olabilir? A) Ba-kur'da istee bal sigortallk yoktur. B) Mahalle muhtarlar C) Daha nce 1080 gn prim demi olanlar D) Limited irket kurucular E) Ev kadnlar 15. Ba-Kur'da hangi sigorta dal bulunmamaktadr? A) Analk B) lm C) Salk D) Maluliyet E) Yallk

1.C 9.D

2.C 10.E

3.B 11.A

4.A 12.B

5.E 13.C

6.A 14.E

7.E 15.A

8.C