ARMIJA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE (kraj 1995.

godine) POD NEPOSREDNOM KOMANDOM GLAVNOG ŠTABA Bataljon Vojne policije GŠ Armije R BiH Gardijska brigada GŠ Armije R BiH 120. lahka brigada GŠ Armije R BiH „Crni labudovi“ Glavni logistički centar Armije R BiH PRVI KORPUS ARMIJE R BIH – SARAJEVO 1. bataljon Vojne policije 1. lahki artiljerijsko-raketni divizion PVO 1. oklopni bataljon 1. Logistička baza 1. inžinjerijski bataljon 1. sanitetski bataljon Bataljon D-B Izviđačko-diverzantska četa 1.Korpusa NRC Nastavno-regrutni centar 1.Korpusa Sarajevo Komanda Garnizona Sarajevo 141. lahka brigada Sarajevo 145. Slavna lahka brigada Fojnica 146. lahka brigada Visoko 17. Muslimanska lahka brigada Pazarić 1. mješoviti artiljerijski puk Sarajevo 12. pješadijska divizija KoV Sarajevo Četa Vojne policije Izviđačko-diverzantska četa Logistička četa Inžinjerijska četa 120. Oslobodilačka brigada Sarajevo 121. brdska brigada Sarajevo (Stari Grad) 124. lahka brigada „Kralj Tvrtko“ Sarajevo (Centar) 125. brdska brigada Sarajevo (Novi Grad) 127. brdska brigada Sarajevo (Centar – Vogošća – Novo Sarajevo) 129. Viteška brdska brigada Sarajevo (Novi Grad) 14. pješadijska divizija KoV Tarčin Četa Vojne policije Izviđačko-diverzantska četa Logistička četa Inžinjerijska četa Građevinska četa 140. Bošnjačka brdska brigada Igman 143. brdska brigada Fojnica 144. Viteška brdska brigada Hrasnica 148. Viteška lahka brigada Foča 149. brdska brigada Hadžići

pješadijska divizija KoV Srebrenik 211. brdska brigada Breza 165. pješačka brigada HVO Brčko 22. sanitetski bataljon 2. Logistička baza 2. brdska brigada Doboj Istok 25. bataljon veze 2.Korpusa NRC Nastavno-regrutni centar 2. brdska brigada Lukavac 224.16. Slavna brdska brigada Tuzla 253. lahka brigada Vareš 185. pješadijska divizija KoV Vareš Četa Vojne policije Izviđačko-diverzantska četa Logistička četa Inžinjerijska četa 161. lahki artiljerijsko-raketni divizion PVO 2. Bosanska oslobodilačka brigada 223. oklopni bataljon 2. Viteška brdska brigada Gradačac 108.Korpusa Tuzla Komanda Garnizona Tuzla 9. Slavna brdska brigada „Hajrudin Mešić“ Teočak TREĆI KORPUS ARMIJE R BIH – ZENICA . Slavna brdska brigada Čelić 255. brdska brigada Gračanica 222. lahka brigada Žepa DRUGI KORPUS ARMIJE R BIH – TUZLA 2. Slavna oslobodilačka brigada Tuzla 252. brdska brigada Visoko 147. brdska brigada Vareš 164. pješadijska divizija KoV Tuzla 250. bataljon Vojne policije 2. Viteška brdska brigada Gradačac 215. Viteška motorizovana brigada Brčko 217. mješoviti artiljerijski puk Tuzla 21. Slavna olovska brdska brigada Olovo 162. brdska brigada Srebrenik 213. pješadijska divizija KoV Gračanica 219. Muslimanska oslobodilačka brigada Tuzla 2. brdska brigada Tuzla 254. muslimanska brdska brigada Banovići 221. Oslobodilačka brigada 212. inžinjerijska brigada Tuzla Izviđačko-diverzantska četa 2.

brdska brigada Kakanj 37. mješoviti artiljerijski puk 4. brdska brigada Neretvica 446. Slavna Muslimanska lahka brigada 441. Viteška „Garava“ brdska brigada Tešanj 373. oslobodilačka brigada 448. manevarski bataljon 3. brdska brigada „Bregava“ Stolac 443. Slavna pješačka brigada HVO Usora ČETVRTI KORPUS ARMIJE R BIH – MOSTAR 4. pješadijska divizija KoV 327. Slavna lahka brigada Teslić 375. Viteška brdska brigada Mostar 442.korpusa 4. Viteška brdska „Pousorska ljuta“ brigada Jelah 110. manevarski bataljon Kakanj 4. bataljon Vojne policije 4. bataljon Vojne policije 5. Logistička baza . oslobodilačka brigada 449. Viteška brdska brigada Zenica 314. mehanizovana brigada Zenica 303. Slavna brdska brigada Zenica 35. Slavna brdska brigada „Doboj – Bosna“ 374. Viteška brdska brigada Maglaj 328. Logistička baza Nastavno regrutni centar Bradina Ratna bolnica Mostar 4. oslobodilačka brigada 377. istočnohercegovačka brdska brigada 450. pješadijska divizija KoV Tešanj 372. lahka brigada Bjelimići PETI KORPUS ARMIJE R BIH – BIHAĆ 5. inžinjerijski bataljon 4. lahki artiljerijsko-raketni divizion PVO Izviđačko diverzantski bataljon 4. manevarski bataljon 7. Slavna brdska brigada Zavidovići 329. lahka brigada Prozor 447. brdska brigada Jablanica 445. brdska brigada Konjic 444. mješoviti lahki artiljerijsko-raketni divizion PVO 5. manevarski bataljon 5. Viteška Muslimanska oslobodilačka brigada 301.Odred „El Mudžahidin“ 2.

242. Slavna brdska brigada Travnik 725. Slavna brdska brigada Gornji Vakuf 770. 240. Slavna brdska brigada Bihać Viteška brdska brigada „Tigrovi“ Bihać Slavna brdska brigada Cazin Viteška brdska brigada Bužim brdska brigada Velika Kladuša Bosanska oslobodilačka brigada Slavna brdska brigada Bosanska Krupa oslobodilačka brigada Cazin domobranska pukovnija HVO Bihać SEDMI KORPUS ARMIJE R BIH – TRAVNIK 7. Slavna brdska brigada Travnik 712. 505. 502. 7. 510. oklopni bataljon (5. brdska brigada Vitez 733. 241. Slavna brdska brigada Novi Travnik 717. Slavna brdska brigada Bugojno 708. pješadijska divizija KoV Vrbaska Bugojno 707. 517. PJEŠADIJSKA DIVIZIJA KOV ARMIJE R BIH – ŽIVINICE 281. brdska brigada Jajce 706. 7.5. brdska brigada 737. Slavna brdska brigada Donji Vakuf 28. 248. inžinjerijski bataljon 5. 7. Muslimanska lahka brigada 705. 7. brdska brigada Busovača 77. 245. 506. 243.Korpusa 501. Viteška oslobodilačka brigada „Nesib Malkić“ Živinice lahka sprečanska muslimanska brigada „Gazije“ Kalesija Muslimansko-zvornička lahka brigada Zvornik – Sapna Muslimanska brdska brigada Živinice Muslimanska podrinjska brdska brigada Vlasenica brdska brigada Kalesija Viteška brdska brigada Zvornik – Sapna lahka brigada Đurđevik brdska brigada Kladanj . 7. tenkovska četa) 5. 503. mješoviti artiljerijski puk Bihać Izviđačka četa 5. 101. Viteška Krajiška brdska brigada 727. 7. 284. 246. 511. bataljon Vojne policije lahki artiljerijsko-raketni divizion PVO Logistička baza inžinjerijski bataljon samostalni diverzantski bataljon tenkovska četa mješoviti artiljerijski puk Travnik 17.

brdska brigada Srebrenica 287. Muslimanska oslobodilačka brigada 808. lahka brigada Goražde 802. brdska brigada Bratunac 24. Slavna lahka brigada (Višegrad i Rogatica) 807. protivdiverzantski odred „Crni vukovi“ Kalesija Protivdiverzantski odred „Živiničke ose“ Živinice 81. oslobodilačka brigada KOMANDA RV I PVO Vazduhoplovna brigada Tuzla Vazduhoplovna brigada Bihać Vazduhoplovna brigada Zenica .286. PJEŠADIJSKA DIVIZIJA KOV ARMIJE R BIH – GORAŽDE Logistički bataljon Inžinjerijska četa Četa vojne policije Četa veze Izviđačko-diverzantska četa Ratna bolnica Nastavno-regrutni centar Komanda garnizona Goražde 821. lahka brigada Goražde 803. lahka brigada Goražde 851. lahka brigada Goražde 843. mješoviti artiljerijski divizion 801. lahka brigada Goražde 831.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful