DZIENNIK URZĘDOWY DZIENNIK URZÊDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Poznań, dnia 14 stycznia 2011 r.
TREŚĆ: TREŒÆ Poz.:

Poznañ, dnia 8 grudnia 2008 r.

Nr 3 Nr

227

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN ROZPORZ¥DZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 63 – nr LXXIX/806/2010 z dnia 19 października 2010 r. Rady Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru chro3783 nionego31/08 z dnia 14 listopada 2008rzekizmieniaj¹ce rozporz¹dzenie obszaru – nr krajobrazu jeziora Lusowskiego i r. Samy – część Rumianek dla w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wronki ........................................................................................................................................................................... 185 IR6AG ............................................................................................................

21229

3784 – nr 32/08 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowy Tomyœl dnia 26 października 2010 r. Rady Miejskiej Pniewy w sprawie 64 – nr LX/376/2010 z............................................................................................................................................................... zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pniewy - w części dotyczącej terenu między ulicami Św. Wawrzyńca, Jeziorną, Nową i Między189 chodzką w Pniewach ........................................................................................ UCHWA£Y RAD GMIN
65 – nr LX/377/10 z dnia 26 października 2010 r. Rady Miejskiej Pniewy w sprawie miej3785 scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 32/1 sprawie okreœlenia wysokoœci stawek – nr XX/123/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 paŸdziernika 2008 r. w i 32/4 195 położonych w miejscowości Lubocześnica rok ................................................................................................................... podatku od nieruchomoœci na 2009 ..........................................................

21233

21243

3786 – nr XX/124/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 paŸdziernika 2008 r. w sprawie inkasa podatku od 66 – nr LIII/253/10 z dnia rolnego i leœnego ............................................................................................................................. nieruchomoœci, 28 października 2010 r. Rady Gminy Kramsk w sprawie określe201 nia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 ............... 3787 – nr XX/125/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 paŸdziernika 2008 r. w sprawie op³aty od posiadania psów na 2009 rok ................................................................................................................................................................... 67 – nr LIII/254/10 z dnia 28 października 2010 r. Rady Gminy Kramsk w sprawie opłaty 3788 targowej na rok 2011, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso ... – nr XXVI/195/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 30 paŸdziernika 2008 r. w sprawie 206 okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci na 2009 rok ............................................................... 3789 – nr XXVI/197/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 30 paŸdziernika 2008 r. w sprawie 68 – nr LIII/257/10 z dnia 28 października 2010 r. Rady Gminy Kramsk w sprawie zasad i obni¿enia warunków ¿yta dla celów wymiaru wysługę lat, motywacyjnego, szczegółowychceny skupu przyznawania dodatków zapodatku rolnego ........................................................................ 3790 funkcyjnego oraz za warunki Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia przed– nr XXVI/198/2008 Rady pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i 30 paŸdziernika 2008 r. w sprawie 208 szkolach prowadzonych przez Gminę Kramskod œrodków transportowych na 2009 rok ............................................. okreœlenia wysokoœci stawek podatku ......................................................

21244

21245

21246

21247

21248

3791 – nr XXII/204/08 Rady Miejskiej w Zb¹szyniu z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazwy drodze 69 – nr LIII/258/10 z dnia miejscowoœci Zb¹szyñ ..................................................................................................................... wewnêtrznej w 28 października 2010 r. Rady Gminy Kramsk w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 3792 2011 ............................................................................................................. – nr XVIII/128/08 Rady Gminy Obrzycko z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia ceny skupu ¿yta 211 przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Obrzycko w roku 2009 ........... 3793 nr XLVIII/295/2010 z dnia 8 Gminy Rydzyny zRady Gminy Brudzew w sprawie Sta- okreœlenia stawek w podatku 70 – – nr XXVII/187/2008 Rady listopada 2010 r. dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie 211 tutuod nieruchomoœci ........................................................................................................................................................ Gminy Brudzew ........................................................................................ 3794 – nr XXVII/188/2008 Rady Gminy Rydzyny z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokoœci stawek podatku od z dnia 9 transportowych ....................................................................................................................... 71 – nr XLII/401/2010œrodków listopada 2010 r. Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. w sprawie 3795 szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat2008 rozkładania – nr XXVII/189/2008 Rady Gminy Rydzyny z dnia 12 listopada lub r. w sprawie podatku rolnego ................ na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających 3796 Gminie XXVII/263/08 Rady Gminy Gniezno z dnia 18 listopada 2008 r. w do tego okreœlenia wysokoœci stawek – nr Krzyż Wlkp. lub jej jednostkom podległym oraz wskazanie organu sprawie podatku od nieruchomoœci na 2009 r. ...................................................................................................................... 231 uprawnionego ................................................................................................. 3797 – nr XXVII/264/08 Rady Gminy Gniezno z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie obni¿enia œredniej ceny skupu 1 q ¿yta dla potrzeb obliczania podatku Rady Gminy Kołaczkowo w Gniezno 72 – nr XXXVI/242/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.rolnego na obszarze Gminy sprawie na 2009 rok ...........................

21250

21252

21252

21253

21256

21256

21258

3798 ustalenia wysokości stawekGminy Gnieznopasa drogowego dróg zarządzanych przez okreœlenia wysokoœci stawek – nr XXVII/266/08 Rady opłat za zajęcie z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie 232 Gminę Kołaczkowo .......................................................................................... podatku od œrodków transportowych na 2009 rok .................................................................................................

21258

3799 – nr XXVII/267/08 Rady Gminy Gniezno z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia niektórych 73 – nr XLIV/307/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. Rady Gminy Malanów w sprawie okrezwolnieñ przedmiotowych w podatku od nieruchomoœci ...................................................................................... 233 ślenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Malanów .... 3800 – nr XX/141/2008 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie przyjêcia Regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ dodatków i innych sk³adników wynagrodzenia nauczycieli oraz warunków ich przyznawania, a tak¿e wysokoœæ oraz zasady przyznawania i wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach oœwiatowych prowadzonych przez Gminê Nekla .................................................................................................................................................................

21261

21262

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 182 –

74 – nr XXXV/207/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. Rady Gminy Kaczory zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kaczory .................................... 75 – nr XXXV/208/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. Rady Gminy Kaczory w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów ............................. 76 – nr I/7/10 z dnia 1 grudnia 2010 r. Rady Gminy w Chodowie w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Chodowie dotyczącej określenia stawek podatku od środków transportowych i sprostowania błędu pisarskiego ................................................. 77 – nr II/8/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. Rady Gminy Gniezno w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r. ...................................... 78 – nr II/9/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. Rady Gminy Gniezno w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1dt(q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2011 rok ........................................................................................ 79 – nr II/10/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. Rady Gminy Gniezno w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów formularzy deklaracji i informacji, w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego ........... 80 – nr II/11/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. Rady Gminy Gniezno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok .................... 81 – nr II/12/10 z dnia 9 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej Kościana w sprawie utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr XLVI/482/98 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 stycznia 1998 r. .......................................................................................................... ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE 82 – nr KN.Ka.I-5.0911- 323/10 z dnia 1 grudnia 2010 r. Wojewody Wielkopolskiego orzekające częściową nieważność uchwały Nr XLV/264/10 Rady Miejskiej w Kobylinie dnia 22 października 2010 r. w sprawie regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska miejskiego .................................................................................... 83 – nr KN.Ko - 3.0911- 333/10 z dnia 1 grudnia 2010 r. Wojewody Wielkopolskiego orzekające częściową nieważność uchwały Nr 363/XLIV/10 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Miasta i Gminy Ślesin ..................................... 84 – nr KN.Ka.I-5.0912- 17/10 z dnia 1 grudnia 2010 r. Wojewody Wielkopolskiego wskazujące że uchwała Nr XLV/261/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 października 2010 r.w sprawie programu współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi orazosobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisówo stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego - została podjęta z naruszeniem prawa ............................................................................ 85 – nr KN.Ka.I -3.0911- 329/10 z dnia 1 grudnia 2010 r. Wojewody Wielkopolskiego orzekajace częśćiową nieważność uchwały Nr XXXVI/223/10 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności i organu do tego uprawnionego ...

246

246

247

248

249

249

258

260

260

261

262

263

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 183 –

86 – nr KN.Ka.I-5.0912- 19/10 z dnia 3 grudnia 2010 r. Wojewody Wielkopolskiego wskazujące że uchwała Nr XL/201/2010 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego - została podjęta z naruszeniem prawa .............................................. 87 – nr KN.Le.-3.0911- 384/10 z dnia 6 grudnia 2010 r. Wojewody Wielkopolskiego orzekające nieważność uchwały Nr XL/361/10 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 8 września 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Rakoniewice, obejmującego działki nr: 106; 107; 108; 109; 110 (część); 111/1, 111/2; 112; 113; 120; 121; 122; 123; 124; 114 (część) ........................................................................................................... 88 – nr KN.Ko – 2.0911 - 381/10 z dnia 8 grudnia 2010 r. Wojewody Wielkopolskiego orzekające nieważność uchwały Nr XLVII/261/2010 Rady Gminy Brudzew z dnia 29 października 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych gminy Brudzew oraz zmiany przebiegu dojazdowej drogi wewnętrznej w obrębie geodezyjnym Marulew ............................ 89 – nr KN.Ko – 2.0911 - 378/10 z dnia 10 grudnia 2010 r. Wojewody Wielkopolskiego orzekające częściową nieważność uchwały Nr XXXIX/271/10 RadyMiejskiej w Dobrej z dnia 2 listopada 2010 roku w sprawie określenia kryteriów i trybuprzyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra ........... 90 – nr KN.I-2-0911-401/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. Wojewody Wielkopolskiego orzekające nieważność Uchwały Nr XXXVI/249/2010 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej ................ 91 – nr KN.I-2.0911- 400/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. Wojewody Wielkopolskiego orzekające nieważność § 4 ust. 3 Uchwały Nr XXXVI/242/2010 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Kołaczkowo ....................................... 92 – nr KN.Ko – 3.0911 - 403/10 z dnia 15 grudnia 2010 r. Wojewody Wielkopolskiego orzekające nieważność uchwały Nr XXIX/239/2010 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Przedecz ............................................................ 93 – nr KN.Le.3.0911 - 402/10 z dnia 17 grudnia 2010 r. Wojewody Wielkopolskiego nieważność § 2 uchwały Nr II/12/2010 Rady Miejskiej Kościana z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie: utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr XLVI/482/98 Rady Miejskiej Kościana z 27 stycznia 1998 r. ............................................................................. ZARZĄDZENIE WOJEWODY 94 – nr 782/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wilczyn .......................................... ANEKSY DO POROZUMIEŃ 95 – nr 8 Wojewody Wielkopolskiego do Porozumienia zawartego w dniu 16 lipca 2009 roku w Poznaniu ..............................................................................................

264

265

267

269

270

272

273

275

276

277

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 184 –

KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 96 – nr 10/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego o adresie strony internetowej, na której zamieszczone zostają zmiany Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, terminie, od którego zmiany są stosowane oraz zakresie zmian wprowadzonych do szczegółowego opisu priorytetów ..................................................... INFORMACJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 97 – nr o decyzji nr WCC/153-ZTO-A/525/W/OPO/2010/ASz z dnia 10 grudnia 2010 r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności koncesjonariusza Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o., określonego w koncesji na wytwarzanie ciepła ............................................. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO 98 – z dnia 8 grudnia 2010 r. Komisarza Wyborczego w Kaliszu w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej Kalisza ................................................................................ 282

278

281

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 185 –

Poz. 63

63 UCHWAŁA NR LXXIX/806/2010 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE z dnia 19 października 2010 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru chronionego krajobrazu jeziora Lusowskiego i rzeki Samy – część Rumianek dla obszaru IR6AG Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co następuje: §1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru chronionego krajobrazu jeziora Lusowskiego i rzeki Samy – część Rumianek dla obszaru IR6AG, zwany dalej „planem”, po stwierdzeniu zgodności przyjętych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne (uchwalonego Uchwałą Nr LXV / 405 / 2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 listopada 2005r. z późniejszymi zmianami). 2. Integralnymi częściami uchwały są: 1) rysunek planu, zwany dalej „rysunkiem”, zatytułowany Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru chronionego krajobrazu jeziora Lusowskiego i rzeki Samy – część Rumianek dla obszaru IR6AG, opracowany w skali 1: 1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. §2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa jest o: 1) działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą dopuszczalną minimalną odległość ściany budynku od linii rozgraniczającej terenu; 3) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni rzutów wszystkich budynków na działce lub terenie, mierzoną po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej w przypadku, gdy jej obrys występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej; 4) powierzchni zieleni – należy przez to rozumieć minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej pokrytej zadrzewieniami i zakrzewieniami, w zagospodarowaniu działki lub terenu, określony w procentach; 5) reklamie – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych. §3. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenu: teren zabudowy techniczno - produkcyjnej, oznaczony na rysunku symbolem P. §4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: 1) sytuowanie budynków i charakter architektoniczny nowej zabudowy zgodnie z zasadami określonymi w planie; 2) zakaz lokalizacji ogrodzeń z prefabrykatów betonowych; 3) dopuszczenie lokalizacji: a) obiektów małej architektury, b) szyldów; c) urządzeń reklamowych na elewacjach budynków usługowych i techniczno - produkcyjnych, przy czym powierzchnia reklam nie może przekroczyć 30% powierzchni elewacji budynku, na której jest umieszczona, d) urządzeń reklamowych w formie wolno stojących, o powierzchni reklamy nie większej niż 10,0 m2. §5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 1) zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia; 2) ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód zgodnie z przepisami odrębnymi; 3) gromadzenie i segregację odpadów w miejscach ich powstawania oraz zagospodarowanie ich zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi; 4) nakaz wykorzystywania nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu lub usuwania ich zgodnie z przepisami odrębnymi.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 186 –

Poz. 63

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, podczas prac ziemnych związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu, ustala się obowiązek prowadzenia badań archeologicznych. Inwestor winien uzyskać pozwolenie właściwego miejscowo konserwatora zabytków na badania archeologiczne przed wydaniem pozwolenia na budowę. §7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń. §8. 1. Na terenie zabudowy techniczno - produkcyjnej, oznaczonym na rysunku symbolem P ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) obiekty produkcyjne, składy i magazyny, budowle i instalacje przemysłowe, urządzenia techniczne, zabudowa biurowo-administracyjna, parkingi, place, dojścia i dojazdy, drogi wewnętrzne, zieleń towarzysząca, za wyjątkiem wszelkich obiektów związanych z chowem lub ubojem zwierząt oraz lokalizacją przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych z zastrzeżeniem pkt 2; 2) dopuszczenie zespołów zabudowy przemysłowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, 3) lokalizacja zabudowy z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, określonych w planie; 4) dopuszczenie rozbudowy, przebudowy istniejących obiektów budowlanych; 5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 65% powierzchni działki budowlanej; 6) minimalna powierzchnia zieleni - 15% powierzchni działki budowlanej; 7) maksymalna wysokość budynków i budowli 15 m 8) stosowanie dowolnej geometrii dachów; 9) stosowanie systemu kanalizacji deszczowej dla parkingów, placów i dojazdów posiadających utwardzone nawierzchnie, przy czym w przypadku nawierzchni nieutwardzonej należy zabezpieczyć środowisko gruntowo – wodne przed infiltracją zanieczyszczeń 10) minimalną powierzchnia działki – 5000m2 z zastrzeżeniem podziałów geodezyjnych, dla wydzielenia działek pod obiekty infrastruktury technicznej i drogi wewnętrzne na terenach. §9. Nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na ich nie występowanie na obszarze objętym planem.

§10. W planie: 1) nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia postępowania scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych; 2) nie określa się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych. §11. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów wymagań i ograniczeń wynikających z przebiegu istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej. §12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się dla terenu P: 1) zapewnienie minimum 3 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na 10 zatrudnionych w granicach działki budowlanej; 2) zapewnienie miejsc przeładunku i postoju w granicach działki budowlanej, dla obsługi obiektów i terenów samochodami ciężarowymi, w ilości wynikającej z potrzeb planowanej funkcji. 3) obsługę komunikacyjną z przyległych dróg publicznych. §13. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się: 1) usunięcie kolizji projektowanych obiektów budowlanych z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) lokalizację przyłączy do sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi; 3) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub własnych ujęć wody; 4) docelowe odprowadzenie ścieków komunalnych i przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej; 5) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej z dopuszczeniem zagospodarowania ich w granicach własnej działki, w tym retencjonowanie i wtórne wykorzystanie do celów bytowo-gospodarczych po uprzednim podczyszczeniu do jakości wymaganej przepisami odrębnymi; 6) zastosowanie do wytwarzania energii cieplnej paliw płynnych, gazowych i stałych charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji oraz alternatywnych źródeł energii; 7) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej; 8) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 9) w przypadku projektowania stacji transformatorowych jako wbudowanych w budynki pomieszczenia na ten cel należy zlokalizować na poziomie ,,0”; 10) w przypadku stacji wolnostojących typu miej-

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 187 –

Poz. 63

skiego grunty pod stacje należy wydzielić w postaci samodzielnych działek o powierzchni nie mniejszej niż 50 m2 posiadających dostęp do drogi publicznej; 11) lokalizację nowych linii elektroenergetycznych wyłącznie jako kablowych; 12) lokalizację nowych linii telekomunikacyjnych wyłącznie jako kablowych; 2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej dopuszcza się: 1) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej odprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych do zbiorników bezodpływowych; 2) budowę, rozbudowę i przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 3) retencjonowanie wód opadowych i roztopowych i ich wtórne wykorzystanie do celów bytowogospodarczych. §14. Nie określa się innych niż dotychczasowe sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów, do czasu ich zagospodarowania zgodnego z uchwałą.

§15. Dla terenu objętego planem ustala się 10% stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. §16. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne. §17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Tarnowo Podgórne (-) mgr inż. Ewa Noszczyńska Szkurat

Województwa Dziennik Urzędowy Wielkopolskiego Nr Województwa Wielkopolskiego Nr 3 276

Dziennik Urzędowy

–– 8 – 188 –

Poz. 63 Poz. 63

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 189 –

Poz. 63, 64

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXIX/806/2010 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 października 2010 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU JEZIORA LUSOWSKIEGO I RZEKI SAMY – CZĘŚĆ RUMIANEK DLA OBSZARU IR6AG Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z poźn. zm.) przedmiotowy projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od dnia 24.08.2010 r. do dnia 15.09.2010 r. Uwagi można było składać do dnia 30.09.2010 r. W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych uwag do projektu planu, w związku z czym Rada Gminy Tarnowo Podgórne nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie ich rozpatrzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXIX/806/2010 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 października 2010 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W ZMIANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU JEZIORA LUSOWSKIEGO I RZEKI SAMY – CZĘŚĆ RUMIANEK DLA OBSZARU IR6AG INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzyga, co następuje: 64 UCHWAŁA NR LX/376/2010 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pniewy - w części dotyczącej terenu między ulicami Św. Wawrzyńca, Jeziorną, Nową i Międzychodzką w Pniewach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t..Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. ) , Rada Miejska Pniewy uchwala, co następuje: §1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pniewy, w części dotyczącej terenu między ulicami Św. Wawrzyńca, Jeziorną, Nową i Międzychodzką w Pniewach, zwaną dalej „planem”, po stwierdzeniu jego zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy. 2. Plan obejmuje obszar działek nr 984/4, 984/3, 401, 404 o pow. 0,71ha położonych przy ul. Międzychodzkiej w Pniewach. 3. Granice obszaru objętego planem określone są na rysunku planu. 4. Integralnymi częściami uchwały są: 1) rysunek planu, zwany dalej „rysunkiem”, zatytułowany „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pniewy w części dotyczącej terenu między ulicami Św. Wawrzyńca, Jeziorną, Nową i Międzychodzką w Pniewach”, opracowany w skali 1: 500, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Pniewy w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz Nie przewiduje się kosztów uchwalenia zmiany planu. Powyższa uchwała nie powoduje powstania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 190 –

Poz. 64

zasady ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. §2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą dopuszczalną minimalną odległość ściany budynku od linii rozgraniczającej terenu; 3) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi nie więcej niż 30%; 4) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich budynków zlokalizowanych na działce, mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych, bez schodów, ramp, tarasów, zadaszeń, wiatrołapów; 5) reklamie – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych; 6) szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności; 7) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej; 8) terenie – należy przez to rozumieć powierzchnię o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, stanowiącą najmniejszą wydzieloną liniami rozgraniczającymi jednostkę oznaczoną symbolem literowym; 9) zadrzewieniach i zakrzewieniach – należy przez to rozumieć pojedyncze drzewa lub krzewy, a także ich skupiska, wraz z zajmowanym terenem i pozostałymi składnikami jego szaty roślinnej; 10) zieleni izolacyjno-krajobrazowej – należy przez to rozumieć zadrzewienia i zakrzewienia, głównie zimozielone formowane w kształcie pasów lub szpalerów; 11) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć układ kompozycyjny zadrzewień i zakrzewień towarzyszący obiektom budowlanym, z wykorzystaniem elementów małej architektury, oczek wodnych oraz różnych materiałów nawierzchni posadzki. §3. Na obszarze planu ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę usługową w zieleni, oznaczony na rysunku symbolem UZP. §4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: 1) sytuowanie budynków, charakter architektoniczny nowej zabudowy, nieprzekraczalne linie zabudowy, powierzchnie zabudowy, maksymalne wysokości budynków, formy dachów – zgodnie z

zapisami w planie; 2) zakaz sytuowania reklam i tablic informacyjnych w miejscach i w sposób utrudniający czytelność informacji drogowej, w tym drogowskazów; 3) zakaz oświetlania zrealizowanych na obszarze planu obiektów w sposób ujemnie wpływający na sąsiednią zabudowę poza obszarem planu. §5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem przedsięwzięć wynikających z przeznaczenia terenów zapisanych w planie; 2) ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód zgodnie z przepisami odrębnymi; 3) gromadzenie i segregację odpadów w miejscach ich powstawania oraz ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi; 4) zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia; 5) stosowanie w nasadzeniach drzew i krzewów gatunków zimozielonych akceptujących warunki środowiska zurbanizowanego, w ilości co najmniej 50% nasadzeń na działce; 6) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych, pozyskanych podczas procesów budowlanych w granicach planu, dla ukształtowania terenów zieleni na obszarze planu lub usuwanie ich na miejsce wskazane przez odpowiednie służby miejskie zgodnie z przepisami odrębnymi; 7) emisja hałasu z terenu objętego planem nie może powodować przekraczania akustycznych standardów jakości środowiska na terenach podlegających ochronie akustycznej zlokalizowanych w sąsiedztwie. §6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, obowiązek uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne. §7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala zasady zagospodarowanie zgodnie z §8 ust.1 pkt 20. §8. 1. Na terenie zabudowy usługowej w zieleni, oznaczonym na rysunku symbolem UZP, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) usługi ogólnospołeczne i konsumpcyjne m.in. w zakresie handlu, gastronomii, zabudowy biurowoadministracyjnej a także obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych; 2) lokalizacja usług handlu o powierzchni sprzeda-

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 191 –

Poz. 64

ży poniżej 2000m2; 3) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem; 4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% powierzchni terenu; 5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% powierzchni terenu przy uwzględnieniu strefy zieleni izolacyjno-krajobrazowej określonej na rysunku; 6) maksymalna wysokość budynków 2 kondygnacje – 10m; 7) stosowanie dachów stromych albo płaskich; 8) w przypadku dachu stromego kąt nachylenia głównych połaci dachowych nie większy niż 35o; 9) obowiązek wprowadzenie pasów zadrzewień i zakrzewień oddzielających rzędy miejsc postojowych w szczególności oddzielających miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych; 10) stosowanie systemu kanalizacji deszczowej dla parkingów, placów i dojazdów posiadających utwardzone nawierzchnie, przy czym w przypadku nawierzchni nieutwardzonej należy zabezpieczyć środowisko gruntowo – wodne przed infiltracją zanieczyszczeń; 11) dopuszczenie lokalizacji reklam szyldów i tablic informacyjnych wyłącznie na elewacji budynków od strony ul. Międzychodzkiej; 12) dopuszczenie podpiwniczenia budynków i realizacji kondygnacji podziemnych przy uwzględnieniu warunków gruntowo-wodnych; 13) dopuszczenie lokalizacji dominanty architektonicznej w postaci pylonu, masztu lub wyniesionej części budynku w narożniku od strony ul. Międzychodzkiej o wysokości nie większej niż 12m i powierzchni nie przekraczającej 30m2; 14) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury, placów zabaw dla dzieci oraz sieci infrastruktury technicznej; 15) dopuszczenie lokalizacji chodników, dojazdów, ciągów pieszo-rowerowych i dróg wewnętrznych; 16) dopuszczenie lokalizacji wjazdów/wyjazdów do działek zlokalizowanych wzdłuż południowej linii rozgraniczającej poza granicą planu; 17) dopuszczenie skanalizowania istniejącego rowu; 18) nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na terenie w ilości 1 miejsce na 30m2 powierzchni budynku; 19) dla obiektów wymagających obsługi samochodami ciężarowymi lokalizację co najmniej 1 stanowiska przeładunku i 1 stanowiska postoju poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w punkcie 18; 20) zagospodarowanie strefy przestrzeni publicznej określonej na rysunku o min. szerokości 4m, elementami układu drogowo-ulicznego wraz z obiektami małej architektury i zieleni; 21) obsługa komunikacyjna z terenu ul. Międzychodzkiej zlokalizowanej wzdłuż wschodniej granicy

planu; 22) podział na działki o powierzchni nie mniejszej niż 3000 m2; 2. Zasady wydzielania działek budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 22 nie dotyczą wydzielenia działek pod obiekty infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na terenie i w celu regulacji granic miedzy sąsiadującymi nieruchomościami. §9. Nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na ich nie występowanie na obszarze objętym planem. §10. W planie: 1) nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia postępowania w sprawie scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych; 2) nie określa się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych. §11. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się przy lokalizacji zabudowy obowiązek wykonania odpowiednich badań geotechnicznych i gruntowo-wodnych. §12. Nie określa się zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji. §13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się: 1) zachowanie istniejącej sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z dopuszczeniem jej rozbudowy, przebudowy i remontu; 2) dopuszczenie lokalizowania nowych sieci infrastruktury technicznej, w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i cieplnej, zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi; 3) dopuszczenie lokalizowania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi; 4) zaopatrzenie w wodę pitną wyłącznie z sieci wodociągowej; 5) nakaz odprowadzania ścieków bytowych i komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej; 6) zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych w granicach terenu z dopuszczeniem ich wtórnego wykorzystania do celów bytowo-gospodarczych; 7) zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych z parkingów przez stosowanie zbiorników

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 192 –

Poz. 64

odparowujących lub nawierzchni przepuszczalnych z urządzeniami podczyszczającymi; 8) dopuszczenie odprowadzania wód o których mowa w pkt 6 i 7 do kanalizacji deszczowej; 9) zastosowanie do wytwarzania energii cieplnej paliw płynnych, gazowych i stałych charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji oraz alternatywne źródła energii; 10) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej; 11) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 12) dopuszczenie lokalizacji nowych linii, węzłów telekomunikacyjnych i szafek kablowych; 13) w przypadku projektowania stacji transformatorowych jako wbudowanych w budynki pomieszczenia na ten cel należy zlokalizować na poziomie „0”, w przypadku wolnostojących stacji transformatorowych 15/0,4kV grunty pod stacje należy wydzielić w postaci samodzielnych działek o powierzchni ok. 50m2 posiadających dostęp do drogi publicznej. §14. Nie określa się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

§15. Dla terenu objętego planem ustala się 30% stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. §16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. §17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej (-) Paweł Prętki

Województwa Dziennik Urzędowy Wielkopolskiego Nr 276 Województwa Wielkopolskiego Nr 3

Dziennik Urzędowy

–– 17 – 193 –

Poz. Poz. 64 64

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 194 –

Poz. 64

Załącznik 2 do uchwały nr LX/376/2010 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 26 października 2010 r. ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ PNIEWY W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PNIEWY W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ TERENU MIĘDZY ULICAMI ŚW. WAWRZYŃCA, JEZIORNĄ, NOWĄ I MIĘDZYCHODZKĄ W PNIEWACH Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, późn. zm.) Rada Miasta Pniewy rozstrzyga, co następuje: §1. W związku z nie złożeniem uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pniewy w części dotyczącej terenu między ulicami Św. Wawrzyńca, Jeziorną, Nową i Międzychodzką w Pniewach, Rada Miasta Pniewy nie rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia.

Załącznik 3 do uchwały nr LX/376/2010 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 26 października 2010 r. ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ PNIEWY O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PNIEWY W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ TERENU MIĘDZY ULICAMI ŚW. WAWRZYŃCA, JEZIORNĄ, NOWĄ I MIĘDZYCHODZKĄ W PNIEWACH, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miasta Pniewy rozstrzyga co następuje: §1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów odrębnych. 2. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy Pniewy. 3. Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy Pniewy. 4. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje. §2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez: 1) wydatki z budżetu gminy, 2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach m.in.: a) dotacji unijnych, b) dotacji samorządu województwa, c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, d) kredytów i pożyczek bankowych, e) innych środków zewnętrznych. 3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno – prawnym lub w formie partnerstwa publiczno – prywatnego – „PPP”, a także właścicieli nieruchomości.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 195 –

Poz. 65

65 UCHWAŁA NR LX/377/10 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 32/1 i 32/4 położonych w miejscowości Lubocześnica Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Miejska Pniewy uchwala, co następuje: §1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 32/1 i 32/4 położonych w miejscowości Lubocześnica, po stwierdzeniu zgodności przyjętych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy, zwany dalej planem. 2. Integralnymi częściami uchwały są: 1) rysunek planu, zwany dalej „rysunkiem”, zatytułowany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 32/1 i 32/4 położonych w miejscowości Lubocześnica, opracowany w skali 1: 1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Pniewy w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. §2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa jest o: 1) funkcji terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie podstawowe; 2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą dopuszczalną minimalną odległość ściany budynku od linii rozgraniczającej terenu; 3) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię zabudowy, na której musi znajdować się nie mniej niż 60% długości elewacji frontowej budynku; 4) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni rzutów wszystkich budynków na działce lub terenie, mierzoną po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej w przypadku, gdy jej obrys występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej; 5) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy prawa inne niż ustawy, na podstawie których uchwalono niniejszą uchwałę; 6) reklamie – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych; 7) szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności; 8) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej; 9) terenach komunikacji - należy przez to rozumieć drogi publiczne i drogi wewnętrzne; 10) zadrzewieniach i zakrzewieniach – należy przez to rozumieć pojedyncze drzewa i krzewy, a także ich skupiska, wraz z zajmowanym terenem oraz pnącza, byliny, trawy; 11) zieleni izolacyjno - krajobrazowej – należy przez to rozumieć zadrzewienia i zakrzewienia, głównie zimozielone formowane w kształcie pasów lub szpalerów, wzdłuż linii rozgraniczających tereny. §3. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów: 1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczony na rysunku symbolem MN/U; 2) tereny usług, turystyki i rekreacji, oznaczone na rysunku symbolem 1U/UT, 2U/UT; 3) teren zieleni, usług turystyki i rekreacji oraz ciągu pieszo-rowerowego, oznaczony na rysunku symbolem ZP/UT/Kx; 4) teren drogi publicznej oznaczony na rysunku symbolem KD-D; 5) teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku symbolem KDW. §4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: 1) zakaz lokalizacji, budowania i rozbudowywania obiektów budowlanych i urządzeń, które wpływają negatywnie na ład przestrzenny, w tym: a) reklam, b) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń zaplecza budów lokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy, c) ogrodzeń pełnych z elementów prefabrykowanych, d) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 196 –

Poz. 65

za wyjątkiem stacji bazowych telefonii komórkowej. 2) dopuszczenie umieszczenia na elewacji budynku, na wysokości kondygnacji parteru, szyldów o powierzchni łącznej do 2 m2; 3) dopuszczenie lokalizacji wolnostojących tablic informacyjnych powierzchni nie większej niż 3 m2; §5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest obligatoryjne sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem lokalizacji przedsięwzięć inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej i drogowej; 2) ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód zgodnie z przepisami odrębnymi; 3) gromadzenie i segregację odpadów w miejscach ich powstawania oraz zagospodarowanie ich zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi; 4) nasadzenie szpaleru drzew, zgodnie z rysunkiem; 5) zachowanie strefy zadrzewień i zakrzewień, zgodnie z rysunkiem; 6) zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia; 7) nakaz wykorzystywania nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu lub usuwania ich zgodnie z przepisami odrębnymi; 8) dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem MN/U dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 9) stosowanie systemu kanalizacji deszczowej dla parkingów, placów i dojazdów posiadających utwardzone nawierzchnie, przy czym w przypadku nawierzchni nieutwardzonej należy zabezpieczyć środowisko gruntowo – wodne przed infiltracją zanieczyszczeń. §6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego obowiązek prowadzenia badań archeologicznych podczas inwestycji związanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu a wymagających prac ziemnych, w przypadku gdy wymagają tego przepisy odrębne. §7. Nie podejmuje się ustaleń w zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. §8. 1. Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczonym

na rysunku symbolem MN/U, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) sytuowanie budynków z uwzględnieniem obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem; 2) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej w układzie wolnostojącym; 3) dopuszczenie lokalizacji zabudowy usługowej w zakresie agroturystyki, sportu i rekreacji, wolnostojącej lub zblokowanej z budynkiem mieszkalnym; 4) lokalizacja garażu jako wbudowanego, przylegającego do budynku mieszkalnego lub wolnostojącego; 5) maksymalna powierzchnia zabudowy – 25% powierzchni działki; 6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40% powierzchni działki; 7) maksymalna wysokość zabudowy: a) dla budynku mieszkalnego lub usługowego 2 kondygnacje – 8,5 m do najwyższego punktu połaci dachowej, b) dla budynku garażowego 1 kondygnacja – 5m do najwyższego punktu połaci dachowej; 8) przekrycie budynków dachem stromym o kącie nachylenia głównych płaci dachowych od 35o-45o; 9) dla przekryć kafrów i ryzalitów stosowanie dowolnej geometrii dachu; 10) pokrycie dachu stromego dachówką lub materiałem dachówkopodobnym; 11) wysokość ogrodzenia: a) działek od strony dróg – nie więcej niż 1,50 m, w tym w części powyżej wysokości 0,40 m wyłącznie ogrodzenia ażurowe, b) nie wymienionego w lit. a – nie więcej niż 2,00 m; 12) podział na działki o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2; 13) zapewnienie stanowisk postojowych na działce budowlanej w łącznej ilości nie mniejszej niż: a) 2 stanowiska na każde mieszkanie, b) 2 stanowiska na każde 100,0 m2 powierzchni użytkowej zabudowy usługowej; 14) obsługa pojazdami samochodowymi z terenu drogi wewnętrznej; §8. 2. Zasady wydzielania działek budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 12 nie dotyczą wydzielenia działek pod obiekty infrastruktury technicznej na i w celu regulacji granic miedzy sąsiadującymi nieruchomościami. §9. 1. Na terenach usług, turystyki i rekreacji, oznaczonych na rysunku symbolami 1U/UT, 2U/UT, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) lokalizację zabudowy usługowej m.in. w zakresie hotelarstwa, gastronomii, turystyki i agroturystyki, sportu i rekreacji;

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 197 –

Poz. 65

2) dopuszczenie lokalizacji zabudowy rekreacji indywidualnej wyłącznie na terenie 2U/UT; 3) sytuowanie budynków z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem; 4) zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi w strefie 50m od linii brzegowej jeziora zgodnie z rysunkiem; : 5) maksymalna powierzchnia zabudowy: a) 50% powierzchni działki dla zabudowy usługowej, b) 25% powierzchni działki dla zabudowy rekreacji indywidualnej; 6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: a) 20% powierzchni działki dla zabudowy usługowej, b) 50% powierzchni działki dla zabudowy rekreacji indywidualnej; 7) maksymalna wysokość zabudowy do najwyższego punktu połaci dachowej lub ścianki attykowej: a) 10m dla zabudowy usługowej – 2 kondygnacje, b) 8m dla zabudowy rekreacji indywidualnej – 2 kondygnacje; 8) przekrycie budynków dachem stromym o kącie nachylenia głównych płaci dachowych od 30o-45o z dopuszczeniem zastosowania kąta nachylenia płaci dachowych do 30o dla zabudowy usługowej; 9) dopuszczenie lokalizacji reklam, szyldów i tablic informacyjnych z uwzględnieniem §4; 10) zapewnienie stanowisk postojowych w ilości nie mniejszej niż: a) dla obiektów gastronomii 4 stanowiska na 10 miejsc w lokalu, b) dla obiektów hotelarskich 25 stanowisk na 100 łóżek w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, c) dla obiektów usługowych innych niż wymienione w lit. a-b, 3 stanowiska na 100 m2 powierzchni użytkowej, d) dla zabudowy rekreacji indywidualnej 2 stanowiska na działce; 11) dla obiektów wymagających obsługi pojazdami ciężarowymi zapewnienie co najmniej 1 stanowiska przeładunku i postoju w granicach działki; 12) obsługa komunikacyjna z terenów przyległej drogi wewnętrznej i drogi publicznej, 13) dopuszczenie lokalizacji dojść, dojazdów, dróg wewnętrznych i sieci infrastruktury technicznej; 14) podział na działki o powierzchni nie mniejszej niż: a) 2000 m2 dla zabudowy usługowej, b) 800 m2 dla zabudowy rekreacji indywidualnej; 2. Zasady wydzielania działek budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 14 nie dotyczą wydzielenia działek pod obiekty infrastruktury technicznej na terenach oraz wydzielenia działek pod drogi wewnętrzne i w celu regulacji granic miedzy sąsiadującymi nieruchomościami. §10. Na terenie zieleni, usług turystyki i rekreacji

oraz ciągu pieszo-jezdnego, oznaczony na rysunku symbolem ZP/UT/Kx, ustala się następujące zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) lokalizacja zabudowy usługowej w zakresie turystyki, sportu i rekreacji w nawiązaniu do zabudowy na terenie 1U/UT; 2) zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 3) dopuszczenie lokalizacji budowli i urządzeń w zakresie sportu i rekreacji, placów zabaw dla dzieci oraz miejsc postojowych w zieleni; 4) zachowanie istniejących zadrzewień i zakrzewień, a w przypadku nowych nasadzeń wprowadzenie zieleni dostosowanej do lokalnych warunków siedliskowych dla wzbogacenia różnorodności biologicznej; 5) lokalizacja zieleni w formie zadrzewień i zakrzewień przy wykorzystaniu mas ziemnych pozyskanych podczas procesów budowlanych w granicach planu; 6) zachowanie strefy o szerokości 7m, od południowej granicy planu jako ogólnodostępnej przeznaczonej dla lokalizacji ciągu pieszo-rowerowego; 7) maksymalna powierzchnia zabudowy – 15% powierzchni terenu; 8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 75% powierzchni terenu; 9) maksymalna wysokość zabudowy – 6 m do najwyższego punktu połaci dachowej; 10) przekrycie budynków dachem stromym o kącie nachylenia głównych płaci dachowych od 20o-35o; 11) pokrycie dachu stromego dachówką lub materiałem dachówkopodobnym; 12) minimalna powierzchnia działki zgodnie z liniami rozgraniczającymi terenu; . 13) obsługa komunikacyjna z terenu drogi wewnętrznej; 14) zakaz grodzenia terenu za wyjątkiem części przeznaczonej pod zabudowę. §11. Na terenie drogi publicznej oznaczonej na rysunku symbolem KD-D ustala się: 1) klasę dojazdową –D; 2) szerokość zgodnie z liniami rozgraniczającymi, docelowo z terenem poza granicą planu o łącznej szerokości nie mniejszej niż 10m; 3) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej w tym stacji transformatorowych wolnostojących lub nasłupowych; 4) stosowanie parametrów jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i innych elementów infrastruktury transportowej zgodnie z przepisami odrębnymi; 5) zakaz podziału. §12. Na terenie drogi wewnętrznej, oznaczonej na rysunku symbolem KDW, ustala się: 1) sytuowanie pieszo-jezdni o szerokości nie mniejszej niż 6,0 m; 2) dopuszczenie stosowania nawierzchni prze-

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 198 –

Poz. 65

puszczalnych; 3) dopuszczenie usytuowanie dodatkowych, innych niż ustalony pkt 1 elementów infrastruktury transportowej, w tym stanowisk postojowych; 4) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych wolnostojących lub nasłupowych. 5) zakaz podziału. §13. Nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na ich nie występowanie na obszarze objętym planem. §14. W planie: 1) nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia postępowania scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych; 2) nie określa się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych. §15. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy w związku z bezpośrednim sąsiedztwem jeziora ustala się lokalizację zabudowy wyłącznie w miejscach o właściwych warunkach gruntowych, zgodnie z przepisami odrębnymi. §16. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się: 1) zachowanie ciągłości powiązań przestrzennych i funkcjonalnych jezdni, poboczy, chodników, dróg pieszo-rowerowych z istniejącym i projektowanym układem sieci drogowo-ulicznej; 2) zakaz lokalizacji urządzeń i obiektów przesłaniających i utrudniających ruch pieszych, rowerzystów i pojazdów samochodowych; 3) na terenach komunikacji stosowanie organizacji ruchu i rozwiązań umożliwiających sprawne i najmniej kolizyjne poruszanie się wszystkich uczestników ruchu; 4) dopuszczenie zmiany geometrii i rozmieszczenia: jezdni pod warunkiem zachowania przepisów, zasad wiedzy technicznej oraz wszystkich wymaganych planem elementów i ich minimalnych parametrów; 5) uwzględnienie wymagań technicznych wynikających z oświetlenia terenów komunikacji oraz lokalizacji istniejących i planowanych urządzeń infrastruktury technicznej. §17. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę wyłącznie z sieci wodociągowej; 2) odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych do zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej; 3) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach z dopuszczeniem odprowadzania do sieci kanalizacji deszczowej, po ich uprzednim podczyszczeniu, z uwzględnieniem przepisów odrębnych, przy czym lokalizację sieci kanalizacji deszczowej ustala się na terenach komunikacji; 4) zastosowanie do wytwarzania energii cieplnej paliw płynnych, gazowych i stałych charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji oraz alternatywne źródła energii; 5) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej; 6) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 7) w przypadku projektowania stacji transformatorowych jako wbudowanych w budynki pomieszczenia na ten cel należy zlokalizować w poziomie przyziemia nie niżej niż przyległy poziom terenu, w przypadku stacji wolnostojących typu miejskiego grunty pod stacje należy wydzielić w postaci samodzielnych działek o powierzchni 50 do 70 m2 posiadających dostęp do drogi publicznej; 8) lokalizację nowych linii elektroenergetycznych wyłącznie jako kablowych, sytuowanych na terenach komunikacji; 9) lokalizację nowych linii telekomunikacyjnych, wyłącznie jako kablowych; 10) dopuszczenie lokalizacji węzłów telekomunikacyjnych i szafek kablowych; 11) lokalizację przyłączy do sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi; 12) dopuszczenie retencjonowanie wód opadowych i ich wtórne wykorzystanie do celów bytowogospodarczych. §18. Nie określa się innych niż dotychczasowe sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów, do czasu ich zagospodarowania zgodnego z uchwałą. §19. Dla terenu objętego planem ustala się 30 % stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. §20. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi. §21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej (-) Paweł Prętki

Dziennik Urzędowy Województwa Dziennik Urzędowy Wielkopolskiego Nr 276 Województwa Wielkopolskiego Nr 3

–– 25 – 199 –

Poz. Poz. 65 65

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 200 –

Poz. 65

Załącznik 2 do uchwały nr LX/377/2010 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 26 października 2010 r. ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ PNIEWY W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTUMIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU DZIAŁEK NR 32/1 I 32/4 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI LUBOCZEŚNICA Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. . Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miasta Pniewy rozstrzyga, co następuje: Uwaga wniesiona przez Pana Tadeusza Szukałę Treść uwagi: Wnioskuję o wydzielenie drogi umożliwiającej dojazd do miejscowości Rudka w kierunku drogi Pniewy-Białokosz. Wyżej wymienione działki zostały sprzedane wraz z drogą istniejącą od kilkudziesięciu lat, co może uniemożliwiać dojazd maszyn rolniczych na pola uprawne. Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona. Uzasadnienie: Uwaga nie dotyczy przedmiotu planu. Wykracza poza granice działek 32/1 i 32/4 objętych opracowywanym projektem planu. W granicach projektu przeznaczono fragment ww. działek w części północnej pod drogę publiczną oznaczoną symbolem KD-D , którą kontynuować można w kierunku drogi na Białokosz lub Lubocześnicy. Skutkiem uchwalenia planu będzie konieczność wyznaczenia stosownej drogi dojazdowej do planowanych terenów usług, turystyki i rekreacji oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Załącznik 3 do uchwały nr LX/377/2010 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 26 października 2010 r. ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ PNIEWY O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU DZIAŁEK NR 32/1 I 32/4 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI LUBOCZEŚNICA, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA Na podstawie art. 20 ust.l ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miasta Pniewy rozstrzyga, co następuje: §1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 1. Zadania w zakresie realizacji drogi publicznej przewidzianej w planie oraz związanych z nią wykupami terenów, prowadzić będą właściwe jednostki miejskie. 2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów odrębnych. 3. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy Pniewy. 4. Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy Pniewy. 5. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje. §2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez: 1) wydatki z budżetu gminy, 2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy - w ramach m.in.: a) dotacji unijnych, b) dotacji samorządu województwa, c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, d) kredytów i pożyczek bankowych, e) innych środków zewnętrznych. 3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno - prawnym lub w formie partnerstwa publiczno - prywatnego - „PPP”, a także właścicieli nieruchomości.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 201 –

Poz. 66

66 UCHWAŁA NR LIII/253/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 10, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. ( M. P. Nr 75 poz. 950) oraz pkt. 3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M. P. Nr 55, poz. 755) – Rada Gminy Kramsk uchwala, co następuje: §1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych: 1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 t do 5,5 ton włącznie, wyposażonych w katalizator spalin 510,00 zł a) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 t do 5,5 ton włącznie, nie wyposażonych w katalizator spalin 540,00 zł 2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9,0 ton włącznie, wyposażonych w katalizator spalin 840,00 zł a) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9,0 ton włącznie, nie wyposażonych w katalizator spalin 880,00 zł 3. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9,0 ton do poniżej 12,0 t, wyposażonych w katalizator spalin 880,00 zł a) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9,0 t do poniżej 12,0 t, nie wyposażonych w katalizator spalin 930,00 zł 4. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t , stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t do 8 t włącznie, wyposażonych w katalizator spalin - 800,00 zł a) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t do 8 t włącznie, nie wyposażonych w katalizator spalin - 840,00 zł 6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od powyżej 8 t i poniżej 12 t, wyposażonych w katalizator spalin - 1.240,00 a) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą , o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od powyżej 8 t i poniżej 12 t, nie wyposażonych w katalizator spalin - 1.280,00 7. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t, stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 8. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t, do 10 t włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 240,00 zł a) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 10 t do poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 250,00 zł 9. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowymi posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 10. Od autobusów do mniej niż 30 miejsc, wyposażonych w katalizator spalin, instalację gazową lub jedno z tych urządzeń - 820,00 zł a) Od autobusów do mniej niż 30 miejsc, nie wyposażonych w katalizator spalin ani w instalację gazową - 860,00 zł 11. Od autobusów o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30, wyposażonych w katalizator spalin -1.630,00 zł a) Od autobusów o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30, nie wyposażonych w katalizator spalin -1.700,00 zł §2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy wykorzystywane do celów ratow-

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 202 –

Poz. 66

nictwa gaśniczego, bezpieczeństwa publicznego oraz wykorzystywane na potrzeby dowozu dzieci do szkół. §3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. §4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku. Przewodniczący Rady (-) Marek Lidźbiński

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 203 –

Poz. 66

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 204 –

Poz. 66

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 205 –

Poz. 66

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 206 –

Poz. 67

67 UCHWAŁA NR LIII/254/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 28 października 2010 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2011, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 28 §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz pkt. 4 lit. a obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r.( M. P. Nr 55, poz.755 ) Rada Gminy Kramsk uchwala, co następuje: §1. 1) Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Kramsk w wysokości 6,00 zł, z zastrzeżeniem ust. 2 2) Dzienne stawki opłaty targowej ustala się następująco: - od sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki i wiadra - 2,00 zł, - od sprzedaży z wozu konnego, samochodu, platformy i przyczepy - 4,00 zł, - od sprzedaży towaru wyłożonego na placu, stoisku - 6,00 zł §2. Pobór opłaty dokonywany będzie bezpośrednio na targowiskach. §3. 1) Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 2) Ustala się, że inkasentami będą osoby wymienione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 3) Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso na 90 % kwoty pobranej opłaty. §4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. §5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku Przewodniczący Rady (-) Marek Lidźbiński

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 207 –

Poz. 67

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 208 –

Poz. 68

68 UCHWAŁA NR LIII/257/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zasad i szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kramsk Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 ze zmianami), Rada Gminy Kramsk uchwala Regulamin określający zasady i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kramsk. §1. 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla której organem prowadzącym jest Gmina Kramsk, 2) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt.1, 3) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego, 4) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę, 5) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka, 6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. §2. Regulamin wynagradzania i przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz nagród Wójta Gminy i Dyrektora Szkoły nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kramsk zwany dalej Regulaminem, określa: 1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, 2) szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, 3) wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. §3. 1. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkół. 2. Regulaminu nie stosuje się do pracowników szkół nie będących nauczycielami. Dodatek za wysługę lat §4. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, zwany dalej „dodatkiem” 2. Wysokość dodatku określa art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela. 3. Okres zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 ze zm.). 4. Przy obliczaniu urlopu macierzyńskiego dodatek jest wliczany do jego podstawy. Dodatek motywacyjny §5. 1. Tworzy się fundusz na dodatki motywacyjne w procentowej wysokości planowanego wynagradzania zasadniczego nauczycieli: 1) dyrektorów 10%, 2) wicedyrektorów oraz innych stanowisk kierowniczych przewidzianych w statucie szkoły – 10%, 3) nauczycieli – 5 % 2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje dyrektor szkoły w oparciu o niżej wymienione kryteria: • uzyskiwanie przez uczniów , z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, co najmniej dobrych osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych potwierdzanych warunkami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach, pokazach, • umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, • pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki, • systematyczne i efektywne przygotowanie się i

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 209 –

Poz. 68

wypełnianie przydzielonych obowiązków, • podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, • wzbogacanie własnego warsztatu pracy, • rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych, • przestrzeganie dyscypliny pracy, • udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, • udział w pracach komisji przedmiotowych i innych, • opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły, • prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, • aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły. 3. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów przyznaje Wójt Gminy w oparciu o niżej wymienione kryteria: • przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki finansowe, • podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego, • pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły, • podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, • dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań, • podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 276 – 30
L.p. 1. 2.

• organizowanie konferencji szkoleniowych, • współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli, • podejmowanie innych działań mających na celu promowanie szkoły, • osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe, artystyczne w skali powiatu, regionu, województwa, kraju, • poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzanie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych, • dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniem społecznych, • stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów, • obecność szkoły w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z podmiotami działającymi w zakresie kultury i oświaty, 4. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli i dyrektorów jest uznaniowy i przysługuje wysokości do 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela i do 15% wynagrodzenia zasadniczego dyrektora. 5. Dodatek motywacyjny nie wlicza się do podstawy wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego i opiekuńczego oraz urlopu macierzyńskiego. Dodatek funkcyjny §6. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, w wysokości zamieszczonej w tabeli:

Poz. 68 miesięcznie w złotych od 200 zł do 300 zł

3. 4.

1) 2. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach określonych tabelą dla stanowisk kierowniczych ustala dla dyrektora szkoły – Wójt Gminy a dla wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych – dyrektor szkoły. 3. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie, 4. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, liczbę

Stanowisko Przedszkola – dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie Szkoły – 1) dyrektor szkoły liczącej do 5 oddziałów, 2) dyrektor szkoły liczącej od 5 - 7 oddziałów, 3) dyrektor szkoły liczącej od 8 - 12 oddziałów, 4) dyrektor szkoły liczącej 12 i więcej oddziałów Zastępca dyrektora szkoły Kierownik świetlicy szkolnej

ustala: 1) dla dyrektora organ prowadzący, a 2) dla pozostałych stanowisk kierowniczych – dyrektor szkoły. §7. 1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że nauczycielowi któremu powierzono: 1) wychowawstwo klasy – w wysokości określonej w poniższej tabeli: (ustala się wysokość dodatku za wychowawstwo w zależności od ilości wychowanków, w stosunku – 2 zł. na jednego ucznia)

od od od od od od

200 300 400 500 250 100

zł zł zł zł zł zł

do do do do do do

300 500 500 600 300 150

zł zł zł zł zł zł

Szkoły – od 200 zł do 300 zł 1) dyrektor szkoły liczącej do 5 oddziałów, 2) dyrektor szkoły liczącej od 5 - 7 oddziałów, od 300 zł do 500 zł 3) dyrektor szkoły liczącej od 8 - 12 oddziałów, od 400 zł do 500 zł Dziennik Urzędowy od 500 zł do 600 zł 4) dyrektor szkoły liczącej 12 i więcej oddziałów Województwa Wielkopolskiego Nr 3 – 210 – Poz. 68 3. Zastępca dyrektora szkoły od 250 zł do 300 zł 2.4. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach 1) dla dyrektora organ prowadzący, do 150 zł Kierownik świetlicy szkolnej od 100 zł a dla dyrektora organ określonych tabelą dla stanowisk kierowniczych 2) dlaustala: 1)stanowisk kierowniczych – dypozostałych 1) 2. Wysokość dodatku funkcyjnego prowadzący, a 2) dla pozostałych w granicach określonych tabelą dla rektor szkoły. ustala dla dyrektora szkoły – Wójt Gminy a dla wistanowisk kierowniczych – dyrektor stanowisk kierowniczych ustala dla cedyrektora i innych stanowisk kierowniczych – dyszkoły. dyrektora szkoły – Wójt Gminy a dla rektor szkoły. §7. 1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zawicedyrektora i innych stanowisk §7. 1. Nauczycielom realizującym dodatkowe 3. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczydania oraz oraz zajęcia przysługujefunkcyjny, z kierowniczych – dyrektor szkoły. 3. zadania zajęcia przysługuje dodatek dodatek cielom, którym powierzono obowiązki kierownicze tym że nauczycielowiże nauczycielowi któremu Dodatek funkcyjny przysługuje także funkcyjny, z tym któremu powierzono: nauczycielom, którym powierzono w zastępstwie, 1) wychowawstwo klasy – w wysokości określopowierzono: obowiązki kierownicze w zastępstwie, nej w poniższej tabeli: (ustala się – 1) wychowawstwo klasy w wysokości 4. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym wysokość dodatku 4. określonej w poniższej tabeli: ilości wychomowa w ust. 1 Wysokość dodatku funkcyjnego, za wychowawstwo w zależności od(ustala się i 2, uwzględniając wielkość szkoły, o którym mowa w ust. 1 i 2, wysokość dodatku za wychowawstwo liczbę uczniów i oddziałów, liczbę stanowisk kieuwzględniając wielkość szkoły, wanków, w stosunku – 2 zł. na jednego ucznia) w zależności od ilości wychowanków, rowniczych w szkole ustala: i oddziałów, liczbę w stosunku – 2 zł. na jednego ucznia) liczbę uczniów L.p. 1.
stanowisk

2.

wysokości 100 zł. miesięcznie, 2)wfunkcję doradcy metodycznego – w wysokości 1003) miesięcznie, nauczyciela konsultanta – zł. funkcję w wysokości 100 zł. miesięcznie, 3)4) funkcję opiekuna stażu - w w wysokości funkcję nauczyciela konsultanta – wysokości 40 100zł. miesięcznie, zł. miesięcznie. 4) funkcję opiekuna stażu - w wysokości 40 zł. 2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym miesięcznie. mowa w ust. 1 pkt 1 i 4 ustala 2.dyrektor, natomiast w ust. 1opkt 2 i Wysokość dodatku funkcyjnego, którym 3 mowaorgan prowadzący. w ust. 1 pkt 1 i 4 ustala dyrektor, natomiast §8. Dodatek funkcyjny przysługuje w ust. 1 pkt 2 i 3 organkażdą pełnioną funkcję. nauczycielowi za prowadzący.

1. 2) funkcję doradcy metodycznego –

Rodzaj i wielkość klasy - oddziału Wychowawstwo w oddziałach liczących: 1) do 10 uczniów, 2) od 11 do 20 uczniów, 3) od 21 do 30 uczniów 4) 31 uczniów i więcej

kierowniczych

w szkole

Miesięcznie złotych 20 22 42 62 zł zł – 40 zł zł – 60 zł zł

§8. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi za każdą pełnioną funkcję. warunki pracy Dodatek za Dodatek za warunki pracy §9. Nauczycielowi przysługuje dodatek za
pracę w trudnych oraz uciążliwych

za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin Wynagrodzenie za godziny obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla roponadwymiarowe i godziny doraźnych dzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub zastępstw opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela. §12. Miesięczną liczbę obowiązkowego godziny 1. Wynagrodzenie za 3. wymiaru ponadwymiarowe i godziny doraźnych zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy zastępstw wypłaca się według stawki obowiązkowy wymiar godzin przeznauczyciela, 4,16 z zaokrąosobistego zaszeregowania gleniem do pełnych dodatkuwza warunki pracy. ten sposób, że czas z uwzględnieniem godzin 2. za 1 godzinę zajęć do Wynagrodzenie 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 ponadwymiarową się godziny liczy się za ustalagodzinę. dzieląc sumę pełną

warunkach określonych w przepisach §8 §9. Nauczycielowi przysługuje dodatek za pracę i §9 rozporządzenia, o którym mowa w §4 ust. w trudnych oraz uciążliwych warunkach określo3 niniejszego regulaminu. nych w przepisach §8 i §9 rozporządzenia, o którym §10. Nauczycielom szkół podstawowych mowa w §4 ust. 3 niniejszego regulaminu.łączonych prowadzących zajęcia w klasach przysługuje dodatek w wysokości 15

stawki godzinowej wg osobistego §10. Nauczycielom szkół podstawowych prowazaszeregowania, za łączonych przysługuje dzących zajęcia w klasach każdą przepracowaną w tych klasach godzinę. dodatek wWysokość dodatku za godzinowej wg wysokości 15 % stawki warunki pracy §11. osobistego zaszeregowania,wza każdą ustala przepracowao których mowa §9, dla ną w tych klasach dyrektor, a dla dyrektora – godzinę. nauczyciela

%

stawki przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za Dodatek wiejski warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, §13. 1. Dodatek wiejski przysługuje nauczycielom ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, lub w wysokości określonejwychowawczych 5 Karty Naw art. 54 ust. opiekuńczych realizowanych w ramach godzin uczyciela. ponadwymiarowych nauczyciela. 2. Dodatek o którym mowa w ust. 1 może być 3. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru podwyższony do 20% wynagrodzenia zasadniczego zajęć nauczyciela ustala się mnożąc nauczyciela w przypadku występowania „deficytu tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez kadr”. z zaokrągleniem do pełnych godzin 4,16 w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny Postanowienia końcowe liczy się za pełną godzinę.

§11. Wysokość dodatku za warunki pracy o których mowa w §9, ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora – organ prowadzący. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw §12. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. 2. Wynagrodzenie za 1 godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego i dodatku

organ prowadzący.

§14. Projekt Regulaminu został uzgodniony z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego i Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” Sekcja Regionalna Oświaty i Wychowania w Koninie. §15. Zmiany Regulaminu następują w formie uchwały Rady Gminy po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. §16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kramsk i dyrektorom placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kramsk. §17. Traci moc Uchwała Nr L/241/10 Rady Gmi-

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 211 –

Poz. 68, 69, 70

ny Kramsk z dnia 03 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad i szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kramsk

§18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 01 listopada 2010r. Przewodniczący Rady (-) Marek Lidźbiński 69

UCHWAŁA NR LIII/258/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 28 października 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art.6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. , Nr 136, poz. 969 ze zm.), oraz Komunikatu Prezesa Głównego urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. ( M. P. Nr 76, poz. 960) Rada Gminy Kramsk uchwala, co następuje: §1. Obniża się do wysokości 34,10 zł za 1 dt. średnią cenę skupu żyta, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 roku w sprawie średniej ceny 70 UCHWAŁA NR XLVIII/295/2010 RADY GMINY BRUDZEW z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie Statutu Gminy Brudzew Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997r. Nr 78, poz. 483, Dz.U. z 2001r. Nr 28, poz. 319, Dz.U. z 2006r. Nr 200, poz. 1471, Dz.U. z 2009r. Nr 114, poz. 946) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004r., Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007r. nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675), Rada Gminy Brudzew uchwala: STATUT GMINY BRUDZEW Rozdział I Postanowienia ogólne §1. Uchwała określa: 1) ustrój Gminy Brudzew, 2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego. §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. §3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011 roku. Przewodniczący Rady (-) Marek Lidźbiński

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 212 –

Poz. 70

przewodniczących tych jednostek w pracach rady gminy, 3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Brudzew, komisji Rady Gminy, 4) tryb pracy Wójta Gminy Brudzew, 5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Brudzew, 6) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Wójta Gminy oraz korzystania z nich. §2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Brudzew, 2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Brudzew, 3) Komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Brudzew, 4) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Gminy Brudzew, 5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Brudzew, 6) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Brudzew 7) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Brudzew. Rozdział II Gmina §3. 1. Gmina Brudzew jest posiadającą osobowość prawną jednostką samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. 2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy z mocy ustawy o samorządzie gminnym stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne. 3. Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej. §4. 1. Gmina położona jest w powiecie tureckim, w województwie wielkopolskim i obejmuje obszar 113 km2. 2. Granice terytorialne Gminy określa mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu. 3. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa oraz stosownie do potrzeb lub tradycji inne jednostki pomocnicze. 4. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy. §5. 1. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne. 2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych. §6. 1. Herbem Gminy jest w polu błękitnej gotyckiej (hiszpańskiej) tarczy herbowej srebrny (biały) krzyż kawalerski ze srebrnymi (białymi) kulami

na końcach ramion. Oznaczenie barw w systemie CMYK: Błękitny: C-100; M-0; Y-0; K-0, Biały: C-0; M-0; Y-0; K-0, Czarny: C-0; M-0; Y-0; K-100. Wzór herbu określa załącznik nr 2 do Statutu. 2. Flagą Gminy jest prostokątny płat materiału o proporcjach 5 (wysokość) do 8 (szerokość) barwy błękitnej ze srebrnym (białym) krzyżem kawalerskim ze srebrnymi (białymi) kulami na końcach ramion o rozmiarach 3/4 wysokości płata flagi, umieszczonym w odległości 1/3 szerokości płata flagi od drzewca. Oznaczenie barw w systemie CMYK: Błękitny: C-100; M-0; Y-0; K-0, Biały: C-0; M-0; Y-0; K-0, Czarny: C-0; M-0; Y-0; K-100. Wzór flagi określa załącznik nr 3 do Statutu. 3. Osoby prawne, fizyczne i inne jednostki organizacyjne mogą używać herbu i flagi Gminy, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 4 do Statutu. 4. Herbu i flagi Gminy należy używać z należytą im czcią i szacunkiem. 5. Insygniami organów Gminy są pieczęć herbowa i łańcuch Przewodniczącego Rady. 6. Pieczęć herbową stanowi okrągła pieczęć z konturem krzyża kawalerskiego z kulami na końcach ramion i z legendą otokową w brzmieniu: GMINA BRUDZEW. Wzór pieczęci określa załącznik nr 5 do Statutu. 7. Łańcuch Przewodniczącego Rady charakteryzują elementy ogniw w stylu klasycznym. Na ogniwach łańcucha zawieszony jest wizerunek herbu Gminy oraz napis „Przewodniczący Rady Gminy Brudzew”. 8. Regulamin używania pieczęci herbowej oraz łańcucha Przewodniczącego Rady stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 9. Symbole Gminy podlegają ochronie prawnej. §7. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Brudzew. Rozdział III Jednostki pomocnicze Gminy §8. 1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad: 1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy, 2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą, 3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 213 –

Poz. 70

4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien w miarę możliwości uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne. 2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1. §9. Uchwały, o jakich mowa w §8 ust. 1 powinny określać w szczególności: 1) obszar, 2) granice, 3) siedzibę władz, 4) nazwę jednostki pomocniczej. §10. 1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Wójtowi. 2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek. §11. Przewodniczący Rady obowiązany jest umożliwić uczestnictwo w sesjach Rady przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej. Rozdział IV Organizacja wewnętrzna Rady §12. 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie. 2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. §13. 1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady. 2. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady. Komisje składają pisemne sprawozdania ze swojej działalności nie później niż do 15 lutego. §14. Do wewnętrznych organów Rady należą: 1) Przewodniczący, 2) I oraz II Wiceprzewodniczący, 3) Komisja Rewizyjna, 4) komisje stałe, 5) doraźne komisje do określonych zadań. §15. 1. Rada powołuje stałe komisje i określa ich skład osobowy i przedmiot działania odrębnymi uchwałami. 2. Radny może być członkiem najwyżej dwóch komisji stałych. 3. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania. §16. 1. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji. 2. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady, 2) przygotowanie projektu porządku obrad, 3) dokonanie otwarcia sesji, 4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji. 3. Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust. 2 pkt 2 powinien obejmować sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy. §17. Przewodniczący Rady: 1) zwołuje sesje Rady, 2) przewodniczy obradom, 3) dba o porządek i sprawny przebieg obrad, 4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady, 5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał, 6) podpisuje uchwały Rady, 7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu. §18. 1. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko. 2. Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący. W przypadku, gdy wyznaczenie zastępcy przez Przewodniczącego Rady nie jest możliwe obowiązki Przewodniczącego wykonuje I Wiceprzewodniczący Rady. 3. Do kolejnego Wiceprzewodniczącego §18 ust. 2 stosuje się odpowiednio. §19. Do obowiązków I Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego, w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego. §20. W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach Przewodniczącego oraz I Wiceprzewodniczącego Rady, do kolejnego Wiceprzewodniczącego §19 stosuje się odpowiednio. §21. 1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady pracę komisji Rady. 2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady. §22. Obsługę Rady i jej organów zapewnia Urząd. Rozdział V Tryb pracy Rady Sesje Rady §23. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 214 –

Poz. 70

w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. 2. Oprócz uchwał Rada może podejmować: 1) postanowienia proceduralne, 2) deklaracje - zawierające zobowiązanie się do określonego postępowania, 3) oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie, 4) apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania, 3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń i apeli ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał. §24. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady. 3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie. 4. Sesje nadzwyczajne Przewodniczący Rady jest zobowiązany zwołać niezwłocznie informując radnych w miarę możliwości z dwu dniowym wyprzedzeniem. Przygotowanie sesji §25. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący. 2. Przygotowanie sesji obejmuje: 1) ustalenie porządku obrad, 2) ustalenie czasu i miejsca obrad, 3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad. 3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady. 4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 5 dni przed terminem obrad, za pomocą listów poleconych lub w inny skuteczny sposób. 5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 10 dni przed sesją. 6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad. 7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 8. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomień i obejmują dzień odbywania sesji. 9. Projekt uchwały spełniający wymogi formalne

Przewodniczący Rady jest zobowiązany zamieścić w porządku obrad najbliższej sesji. §26. 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta ustala listę osób zaproszonych na sesję. 2. W sesjach Rady uczestniczą - z głosem doradczym - Wójt oraz Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy. 3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady. Przebieg sesji §27. Wójt obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji. §28. 1. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca. 2. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych ustawami. §29. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. 2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. 3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał. 4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokóle. §30. 1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady. 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w §24 ust. 4. §31. 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu. 2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał. §32. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady. §33. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: „Otwie-

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 215 –

Poz. 70

ram…sesję Rady…”. 2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad. §34. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad. §35. Porządek obrad obejmuje w szczególności: 1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji, 2) informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, 3) sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady, 4) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska, 5) przekazanie opinii komisji stałych rady dotyczących projektów uchwał, 6) interpelacje i zapytania radnych, 7) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, 8) wolne wnioski i informacje. §36. 1. Sprawozdanie o jakim mowa w §35 pkt 3 składa Wójt lub upoważniony przez niego zastępca. 2. Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje. §37. 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta. 2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze. 3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania. 4. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady; Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi. 5. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni - na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację. 6. Odpowiedzi na interpelację udziela Wójt lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Wójta. 7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi. 8. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad. §38. 1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. 2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce

Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady. 3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 37 ust. 5, 6 i 7 stosuje się odpowiednio. §39. 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów. 2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością. 3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady. 4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad. 5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym. §40. 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji. 2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień 3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do zachowania porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle. 4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności. 5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji. §41. Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę. §42. 1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących: 1) stwierdzenia quorum, 2) zmiany porządku obrad, 3) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów, 4) zamknięcia listy mówców lub kandydatów, 5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały, 6) zarządzenia przerwy, 7) odesłania projektu uchwały do komisji, 8) przeliczenia głosów, 9) przestrzegania porządku.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 216 –

Poz. 70

2. Sołtys ma prawo do głosu, w każdym punkcie porządku obrad po uprzednim udzieleniu mu głosu przez przewodniczącego rady, a w punkcie obrad „wolne wnioski i informacje” głos mogą zabierać wszyscy obecni na posiedzeniu rady. §43. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej. 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji. §44. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowanie się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie. 2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania. 3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania. §45. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę „Zamykam…sesję Rady…”. 2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji. 3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie. §46. 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia. 2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji. 3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek. §47. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa. §48. 1. Pracownik Urzędu, wyznaczony przez Wójta w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej sesji protokół. 2. Przebieg sesji jest nagrywany, a nagranie przechowuje przynajmniej do czasu przyjęcia przez Radę protokołu z obrad - o którym mowa w §35 pkt 1. §49. 1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg. 2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:

1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta, 2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia, 3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności, 4) odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji, 5) ustalony porządek obrad, 6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień, 7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących” oraz głosów nieważnych, 8) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół. §50. 1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nagrania o którym mowa w §48 ust. 2. 2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady. 3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokółu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2. §51. 1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady. 2. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji. 3. Wyciągi z protokółu z sesji Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi. §52. Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje pracownik Urzędu w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady oraz Sekretarzem Gminy. Uchwały §53. 1. Uchwały, o jakich mowa w §23 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia i apele, o jakich mowa w §23 ust. 2 są sporządzone w formie odrębnych dokumentów. 2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych. §54. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Wójt, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 217 –

Poz. 70

2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności: 1) tytuł uchwały, 2) podstawę prawną, 3) postanowienia merytoryczne, 4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały, 5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu, 6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały. 3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o ewentualnych skutkach finansowych jej realizacji. W przypadku sesji nadzwyczajnej wnioskodawca w uzasadnianiu powinien wskazać przyczynę złożenia projektu uchwały w trybie nadzwyczajnym. 4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego lub adwokata. 5. Projekty uchwał są opiniowane przez komisje stałe rady w zakresie kompetencji ich działania z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej. 6. Prawo wniesienia autopoprawki do projektu uchwały przysługuje wyłącznie projektodawcy. §55. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami. §56. 1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę. 2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Wójta. §57. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej. §58. 1. Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady. 2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści. Procedura głosowania §59. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni. §60. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji. 3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych. 4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad. §61. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym. 2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności. 3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji. 4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania. 5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji. §62. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy. 2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad. 3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory. 4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie. §63. 1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały. 2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według kolejności ich zgłaszania, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad pod-

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 218 –

Poz. 70

daje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach. 3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie. 4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w ust. 2. 5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały. 6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały. 7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały. §64. 1. Jeżeli przedmiotem głosowania jest podjęcie konkretnego rozstrzygnięcia głosowanie zwykłą większością głosów sprowadza się do wypowiedzenia się głosujących „za” tym rozstrzygnięciem lub „przeciw” niemu. Przewaga głosów „za” przesądza o wyborze danego rozstrzygnięcia. Przewaga głosów „przeciw” stanowi o jego odrzuceniu. Głosów „wstrzymujących się” i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących. 2. Jeżeli przedmiotem głosowania jest wybór jednego spośród kilku rozwiązań wówczas przez zwykła większość należy rozumieć taką liczbę głosów optujących za jednym z nich, która jest większa od liczby głosów przypadających osobno na każdą alternatywę. §65. 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. 2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydaturą, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą. 3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów. 4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów. Komisje Rady §66. 1. Przedmiot działania poszczególnych komi-

sji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach. 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady. §67. 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie do końca miesiąca stycznia danego roku. 2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian. §68. 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia. 2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin i innych jednostek samorządowych, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności. 3. Komisje wyrażają opinię oraz podejmują wnioski i przekazują je Radzie. 4. Opinię i wnioski komisji są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności połowy składu komisji. 5. Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę komisji Rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania. §69. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji. §70. 1. Komisje pracują na posiedzeniach. 2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej. §71. 1. Przewodniczący komisji stałych, co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji. 2. Przepis ust 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji lub zespołów powołanych przez Radę. Radni §72. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności. 2. Radny winien usprawiedliwić swoją nieobecność na sesji lub posiedzeniu komisji, składając wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji. §73. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy. 2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady. 3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 219 –

Poz. 70

złożenie wyjaśnień. §74. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego §75. 1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw. 2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego. 3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego. §76. 1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej. 2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad. Rozdział VI Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej Organizacja Komisji Rewizyjnej §77. 1. Komisję Rewizyjną Rada wybiera spośród swoich członków. Do składu Komisji nie mogą być wybrani: przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady oraz przewodniczący pozostałych komisji Rady. 2. Ustala się, że Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz trzech członków. 3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada. §78. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego członek Komisji. §79. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność. 2. W sprawie wyłączenia poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada. 4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady - w terminie 5 dni od daty powzięcia wiado-

mości o treści tej decyzji. Zasady kontroli §80. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem: 1) legalności, 2) gospodarności, 3) rzetelności, 4) celowości, oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. 2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy. §81. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwałach Rady. §82. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli: 1) kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu, 2) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności, 3) sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu. §83. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę. 2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1. §84. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna). 2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych. 3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli. 4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie. 5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających. §85. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 220 –

Poz. 70

się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w §81 ust. 1. 2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego. 3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych. Tryb kontroli §86. 1. Kontroli kompleksowych dokonuje Komisja Rewizyjna lub zespoły kontrolne składające się minimum z 3 członków składu komisji. 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących. 3. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez dwóch członków Komisji Rewizyjnej. 4. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli. 5. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 4. §87. 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie. 2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta kontrolujący zawiadamiają o tym Przewodniczącego Rady. §88. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli. 2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu. 3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia. 4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3

§89. Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu. Protokoły kontroli §90. 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli - w terminie 7 dni od daty jej zakończenia - protokół pokontrolny, obejmujący: 1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu, 2) imię i nazwisko kontrolujących, 3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, 4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą, 5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu, 6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole, 7) datę i miejsce podpisania protokołu, 8) podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy. 2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli. §91. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. 2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. §92. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. 2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania. §93. Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu - otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej §94. 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 10 grudnia każdego roku. Do 30 listopada każdego roku komisje rady przedkładają przewodniczącemu komisji rewizyjnej propozycje do planu komisji rewizyjnej na rok następny. Komisja Rewizyjna może uwzględnić w swoim planie złożone propozycje.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 221 –

Poz. 70

2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej: 1) terminy odbywania posiedzeń, 2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej. 3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części. §95. 1. Komisja Rewizyjna składa Radzie w terminie do dnia 15 lutego każdego roku roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim. 2. Sprawozdanie powinno zawierać: 1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli, 2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli, 3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną, 4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli. 3. Ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium Komisja zobowiązana jest przedłożyć do 15 czerwca danego roku budżetowego. 4. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej §96. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, w formie pisemnej. 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia: 1) radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej, 2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów. 3. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu. §97. 1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania. 2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków publicznych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

§98. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym. §99. Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt. §100. 1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej. 2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli. 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą. 4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału. 5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli. §101. Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli. Rozdział VII Zasady działania klubów radnych §102. Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych. §103. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych. 2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady. 3. W zgłoszeniu podaje się: 1) nazwę klubu, 2) listę członków, 3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu. 4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady. §104. 1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady. 2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów. §105. 1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiąza-

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 222 –

Poz. 70

niem klubów. 2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków klubu. §106. Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu. §107. 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy. 2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy. 3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady. 4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów. §108. 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady. 2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli. §109. Na wniosek przewodniczących klubów Wójt obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania. Rozdział VIII Tryb pracy Wójta §110. Wójt wykonuje: 1) uchwały Rady, 2) jemu przypisane zadania i kompetencje, 3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego, 4) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem. §111. Wójt uczestniczy w sesjach Rady. §112. Komisje Rady mogą żądać przybycia Wójta na ich posiedzenie. §113. Zastępca Wójta przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w §110 - §112 w przypadku uzyskania upoważnienia od Wójta.

Rozdział IX Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta §114. Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach. §115. Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem. §116. 1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady w dniach pracy Urzędu, w godzinach urzędowania. 2. Dokumenty z zakresu działania Wójta oraz Urzędu udostępniane są w siedzibie Urzędu, w dniach i godzinach urzędowania. §117. Realizacja uprawnień określonych w §115 i 116 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie i w asyście pracownika Urzędu. §118. Uprawnienia określone w §115 i 116 nie znajdują zastosowania: 1) w przypadku wyłączenia - na podstawie ustaw - jawności. 2) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego. Rozdział X Postanowienia końcowe §120. Tracą moc uchwały: 1) Nr V/36/2003 Rady Gminy Brudzew z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Brudzew (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 67, poz. 1278 ze zm.), 2) Nr XXXI/160/2005 Rady Gminy Brudzew z dnia 13 maja 2005 roku w sprawie ustanowienia wzorów herbu, pieczęci i flagi Gminy Brudzew. §121. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady (-) Piotr Kwieciński

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr Dziennik Urzędowy 276 Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 44 – 223 ––

Poz. 70 Poz. 70

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr Dziennik Urzędowy 276 Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 46 – 224 ––

Poz. 70 Poz. 70

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr Dziennik Urzędowy 276 Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 48 – 225 ––

Poz. 70 Poz. 70

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr Dziennik Urzędowy 276 Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 50 – 226 ––

Poz. 70 Poz. 70

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr Dziennik Urzędowy 276 Województwa Wielkopolskiego Nr 3

–– 51 – 227 –

Poz. Poz. 70 70

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr Dziennik Urzędowy 276 Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 52 – 228 ––

Poz. 70 Poz. 70

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr Dziennik Urzędowy 276 Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 54 – 229 ––

Poz. 70 Poz. 70

4714

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 230 –

Poz. 70

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 231 –

Poz. 71

71 UCHWAŁA NR XLII/401/2010 RADY MIEJSKIEJ W KRZYŻU WLKP. z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krzyż Wlkp. lub jej jednostkom podległym oraz wskazanie organu do tego uprawnionego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami ) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zmianami) Rada Miejska w Krzyż Wlkp. uchwala, co następuje: §1. 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krzyż Wlkp. lub jej jednostkom podległym, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty tych należności, zwanych dalej należnościami pieniężnymi wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - zwanych dalej „dłużnikami”. 2. Pomoc dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą udzielana na podstawie §2 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz §4 ust. 1 niniejszej uchwały jest pomocą de minimis a jej udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE)nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 roku). 3. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą ubiegające się o udzielenie pomocy, o której mowa w §2 ust.1 pkt 5 i 6 oraz §4 ust. 1 niniejszej uchwały są zobowiązane do przedłożenia organowi udzielającemu pomocy: 1) Wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2-ch poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie , albo oświadczeń o nie otrzymaniu pomocy w tym okresie. 2) Informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29.03.2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. 4. W przypadku udzielenia ulgi, o której mowa w §2 ust. 1 pkt 5 niniejszej uchwały, ust. 3 stosuje się odpowiednio. 5. Przez należność pieniężną, o której mowa w ust. 1, należy rozumieć należność przypadającą od jednego dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności według stanu na dzień rozstrzygnięcia, a jeżeli należność główna została zapłacona, a pozostały do zapłaty odsetki i kosztysumę tych należności ubocznych. §2. 1. Należność pieniężna może zostać umorzona w następujących przypadkach: 1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł., 2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie, 3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, 4) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji, 5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny, 6) w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi. 2. Umorzenie należności pieniężnej w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego, zobowiązane są inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych. 3. Umorzenie w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5 następuje z urzędu. 4. Umorzenie w przypadku określonym w ust. 1 pkt 6 następuje na wniosek dłużnika. §3. 1. Umorzenie należności pieniężnej głównej skutkuje umorzeniem należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności uboczne. 2. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części należności pieniężnej, należy określić termin zapłaty pozostałej części. W przypadku, gdy dłużnik nie dotrzymał terminu zapłaty, umorzenie może być cofnięte. §4. 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi organ uprawniony do umorzenia należności pieniężnej, na wniosek dłużnika, może odroczyć termin spłaty całości lub

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 232 –

Poz. 71, 72

części należności pieniężnej albo rozłożyć płatność całości lub jej części należności pieniężnej na raty. 2. Od należności pieniężnej, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę, za okres od dnia rozstrzygnięcia do upływu terminów zapłaty określonych przez organ uprawniony do podejmowania rozstrzygnięć. 3. Jeżeli dłużnik nie uiści w terminie albo w pełnej wysokości choćby jednej raty należności pieniężnej, pozostała do spłaty należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, w tym również z odsetkami, o których mowa w ust. 2. 4. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela. §5. Umorzenie należności pieniężnej oraz udzielenie ulg, o których mowa w §4, wymaga formy pisemnej. §6. 1. Umorzenie należności pieniężnej oraz udzielenie ulg, o których mowa w §4, wymaga formy pisemnej. 1) Burmistrz Krzyż Wlkp. – w stosunku do należności pieniężnych związanych z działalnością Urzędu Gminy lub niezwiązanych z działalnością żadnej jednostki organizacyjnej gminy Krzyż Wlkp., 2) Kierownicy jednostek organizacyjnych – w stosunku do pozostałych należności pieniężnych związanych z działalnością danej jednostki organizacyjnej, z tym, że umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej, której wartość przekracza 2.000,- zł może nastąpić po uzyskaniu zgody Burmistrza Krzyża Wlkp. 72

2. Organy, o których mowa w ust. 1, uprawnione są również do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty odsetek za opóźnienia oraz innych należności ubocznych. 3. Przez wartość należności pieniężnej rozumie się wysokość należności głównej wraz z odsetkami, przyznanymi kosztami postępowania i innymi należnościami ubocznymi, ustalona na dzień wszczęcia postępowania w przedmiocie udzielenia ulgi. §7. Traci moc uchwała Nr III/21/2006 Rady Miejskiej w Krzyż Wlkp. z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu należności Gminie Krzyż Wlkp. lub jej jednostkom podległym oraz wskazanie organu do tego uprawnionego. §8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzyża Wlkp. §9. Uchwała w zakresie udzielania pomocy de minimis obowiązuje do czasu pozostawania w mocy Rozporządzenia Komisji (WE)nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 roku) tj. nie dłużej niż do 31 grudnia 2013 roku. §10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej (-) dr Czesław Jadżyn

UCHWAŁA NR XXXVI/242/2010 RADY GMINY KOŁACZKOWO z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Kołaczkowo Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591,Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675 ) oraz art. 40 ust.8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (tj. Dz. U. Z 2007r. Nr 19, poz. 115, Dz. U. z 2007r. Nr 23, poz. 136, Dz. U. z 2007r. Nr 192, poz. 1381; Dz. U. z 2008r. Nr 54, poz. 326, Dz. U. z 2008r. Nr 218, poz. 1391, Dz. U. z 2008r. Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 101, Dz.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 233 –

Poz. 72, 73

U. z 2009r. Nr 86, poz. 720, Dz. U. z 2009r. Nr 168, poz. 1323, Dz. U. z 2010r. Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2010r. Nr 152, poz. 1018,) Rada Gminy Kołaczkowo ustala co następuje: §1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Kołaczkowo na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące: 1) prowadzenia robót w pasie drogowym, 2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, 4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3. §2. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1m² powierzchni jezdni pasa drogowego drogi gminnej w celu o którym mowa w §1 pkt. 1 i pkt. 4 za każdy dzień zajęcia: 1) przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości (ruch wahadłowy) - 2,00zł 2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% całkowitego zajęcia jezdni - 3,00zł Stawki określone w §2 stosuje się do pozostałych elementów pasa drogowego ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m² pasa drogowego w wysokości 1,00zł. §3. Ustala sie następujące stawki opłat rocznych za 1m²powierzchni pasa drogowego drogi gminnej 73

zajętego przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w §1 pkt. 2: 1) poza obszarem zabudowanym i w obszarze zabudowanym - 15,00zł 2) w obiekcie mostowym lub tunelu – 100,00zł §4. Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu o którym mowa w §1 pkt. 3: 1) za 1m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego, usługowego lub innych obiektów - 2,00zł 2) za 1m² powierzchni reklamy – 2,00zł 3) ustala się zerową stawkę opłaty za umieszczenie w pasie drogowym tablicy informacyjnej zawierającej informacje o gminie, powiecie, województwie w postaci planów, tablic, plansz itp. §5. Traci moc Uchwała Nr XIII/99/2004 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 26 marca 2004r. W sprawie ustalania stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. §6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo. §7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Przewodniczący Rady (-) Jerzy Woś

UCHWAŁA NR XLIV/307/2010 RADY GMINY MALANÓW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Malanów Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz.1857) oraz art.18 ust.2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Malanów, uchwala co następuje: Rozdział I Postanowienia ogólne §1. Określa się warunki i tryb wspierania finansowego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na rozwój klubów sportowych z terenu Gminy Malanów, które uczestniczą we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia. §2. Cel publiczny: zbiorowe zaspokajanie potrzeb w zakresie rozwoju sportu. Rozdział II Warunki otrzymania dotacji §3. 1. Dotację na dofinansowanie rozwoju sportu mogą otrzymać kluby sportowe, które spełnią w szczególności warunki: a) siedziba klubu sportowego mieści się oraz prowadzi działalność na terenie Gminy Malanów, b) klub sportowy posiada licencję przyznaną przez

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 234 –

Poz. 73

właściwy polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia, uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, c) trenerzy i instruktorzy posiadają licencję uprawniającą do prowadzenia zajęć w danej dyscyplinie sportu, d) posiadają finansowy wkład własny na realizację zadania na rzecz rozwoju sportu w wysokości co najmniej 5%. 2) Dotacje na dofinansowanie rozwoju sportu mogą być przeznaczone w szczególności na: a) realizację programów szkolenia sportowego, b) zakup sprzętu sportowego, c) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, d) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, e) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagradzanie kadry szkoleniowej. Rozdział III Tryb udzielania dotacji §4. 1) Udzielenie dotacji na dofinansowanie rozwoju sportu następuje w trybie otwartego konkursu ofert. 2) Wójt Gminy Malanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu, wskazując: a) rodzaj zadania, b) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, c) zasady przyznawania dotacji, d) termin i warunki realizacji zadania, e) termin składania ofert, f) termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty. 3) Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Malanowie. 4) Formularz oferty wraz z załącznikami, na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Za treść i jakość przedstawionej oferty odpowiada oferent. 5) Każda ze zgłoszonych ofert na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu, podlega zaopiniowaniu przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Malanów. 6) Postępowanie konkursowe składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie złożone oferty poddane zostają sprawdzeniu pod względem spełnienia wymogów formalnych, natomiast w drugim etapie pod względem zawartości merytorycznej. 7) Warunki formalne są spełnione jeżeli oferta jest kompletna i prawidłowa: a) oferta uznana jest za kompletną jeżeli: - dołączone zostały wszystkie wymagane załączniki, - w przypadku załączników składanych w formie kserokopii każdy załącznik winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione, -

wypełnione zostały wszystkie pola oferty. W przypadku niespełnienia ww. warunków oferent może być wezwany do uzupełnienia złożonej przez niego dokumentacji wyłącznie w zakresie kompletności oferty. b) oferta uznana jest za prawidłową gdy: - jest zgodna z celami i założeniami konkursu, - złożona jest na właściwym formularzu, - złożona jest w wymaganym w ogłoszeniu terminie, - podmiot jest uprawniony do złożenia oferty, - działalność statutowa podmiotu zgadza się z dziedziną zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu, - przedstawiono szczegółowy kosztorys wraz z kalkulacją przewidywanych kosztów, - termin realizacji zadania zgadza się z terminem wymaganym w ogłoszeniu zadania , - oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji. 8) Po upływie terminu składania ofert, złożone oferty są sprawdzane pod względem formalnym przez komisję, poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 9) Oferty zakwalifikowane do II etapu komisja ocenia pod względem zawartości merytorycznej poprzez dokonanie analizy oferty na podstawie formularza stanowiącego załącznik nr 3 niniejszej uchwały, według podanych niżej kryteriów wraz z oceną punktową: - zakresu rzeczowego zadania (efektywności, rzetelności, jakości) (0-5), - zasadności i rzetelności określenia kosztów w tym wysokości wkładu własnego podmiotu i udziału innych źródeł finansowania (0-5), - liczby odbiorców projektu (0-5), - doświadczenia podmiotu (osiągnięcia sportowe klubu, doświadczenia w realizacji podobnych przedsięwzięć) (0-3), - wiarygodności organizacji, dotychczasowej współpracy z administracją samorządową (0-3). 10) Ocena punktowa oferty jest sumą punktów przyznanych przez komisję w odniesieniu do każdego z kryteriów wymienionych w ust. 1 pkt 1-5. 11) Komisja może odrzucić oferty, które w ocenie merytorycznej uzyskają poniżej 10 punktów. 12) Komisja biorąc pod uwagę liczbę uzyskanych punktów, wysokość wnioskowanej dotacji oraz wielkość środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w konkursie przygotowuje propozycje wysokości dotacji dla poszczególnych oferentów. 13) Z przebiegu prac komisja sporządza protokół, który wraz listą wybranych ofert przedstawia Wójtowi Gminy Malanów. 14) Protokół zawiera wyniki konkursu obejmujące ocenę ofert, wraz z podaniem ilości punktów otrzymanych przez poszczególnych oferentów i propozycją wysokości dotacji. 15) Ostateczny wybór ofert i ustalenie wysokości

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 235 –

Poz. 73

dotacji należy do Wójta Gminy Malanów. 16) Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani pisemnie o decyzji Wójta Gminy Malanów. 17) Informacja o kwotach przyznanych dotacji, ze wskazaniem podmiotu otrzymującego dotację oraz określeniem zadania zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Malanowie. 18) W przypadku przyznania kwoty niższej od kwoty wnioskowanej strony ustalają nowy zaktualizowany harmonogram działania i kalkulację kosztów zadania lub oferent odstępuje od jego realizacji. 19) Informację o odstąpieniu od realizacji zadania lub konieczności przedłużenia terminu dostarczenia dokumentów koniecznych do zawarcia umowy oferent składa na piśmie wraz z wyjaśnieniem przyczyn odstąpienia lub zwłoki. §5. 1) Przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego oferent zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie. 2) Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać: a) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania, b) wysokość dotacji celowej udzielanej organizacji wykonującej zadanie i tryb płatności, c) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego, d) tryb kontroli wykonywania zadania, e) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej, f) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania. 3) Zawarcie umowy zobowiązuje zleceniobiorcę zadania do przekazywania ważniejszych informacji z przebiegu jego realizacji: korekt w planie realizacji zadania, zmianach w harmonogramie działania itp. 4) O istotnych zmianach w realizacji zadania, zleceniobiorca informuje na piśmie. 5) Sporządzenie aneksu do umowy jest uzależnione od rodzaju wprowadzanych zmian i powodów ich

zaistnienia. 6) W przypadku braku możliwości zaakceptowania wprowadzonych przez zleceniobiorcę zmian w warunkach umownych Wójt Gminy Malanów rozwiązuje umowę. §6. 1) Zleceniobiorca jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 2) Formularz sprawozdania z realizacji zadania w zakresie rozwoju sportu stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Za treść sprawozdania i jego kompletność odpowiada zleceniobiorca. Rozdział IV Przepisy końcowe §7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malanów. §8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy (-) Ireneusz Augustyniak

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 236 –

Poz. 73

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 237 –

Poz. 73

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 238 –

Poz. 73

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 239 –

Poz. 73

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 240 –

Poz. 73

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 241 –

Poz. 73

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 242 –

Poz. 73

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 243 –

Poz. 73

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 244 –

Poz. 73

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 245 –

Poz. 73

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 246 –

Poz. 74, 75

74 UCHWAŁA NR XXXV/207/2010 RADY GMINY KACZORY z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kaczory Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991 i Nr 127, poz. 857) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje: §1. W Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kaczory, stanowiącym załącznik 75 UCHWAŁA NR XXXV/208/2010 RADY GMINY KACZORY z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675) ), art. 173a i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 707 i 711, Nr 144, poz.1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje: §1. Określa się zasady przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom wyższych szkół publicznych i niepublicznych kształcącym się w systemie studiów stacjonarnych i zaocznych. §2. O pomoc materialną mogą ubiegać się studenci i doktoranci zameldowani na pobyt stały na terenie Gminy Kaczory. §3. Pomoc materialną dla studentów przyznaje się pod nazwą „Stypendium Wójta Gminy dla studentów”, zwanym dalej „Stypendium”. §4. 1. Stypendium może być przyznane studentom, których dochód miesięczny brutto na osobę w rodzinie nie przekracza minimalnego wynagrodzenia do uchwały Nr XXIII/134/2005 Rady Gminy Kaczory z dnia 31 marca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 66, poz. 1976) zmienionej uchwałą Nr IX/62/2007 z dnia 24 września 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 155, poz. 3411) wprowadza się, następującą zmianę: w rozdziale III §8 otrzymuje brzmienie: „§8. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kaczory realizowana będzie z dotacji otrzymanej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy.” §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory. §3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy (-) mgr inż. Stefan Kowal

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 247 –

Poz. 75, 76

za pracę. 2. Stypendium dla studentów nie może przekroczyć kwoty 2.000 zł w danym roku akademickim. §5. 1. Wnioski o przyznanie Stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kaczorach. 2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 1) zaświadczenie potwierdzające fakt kształcenia się na wyższej uczelni z podaniem rodzaju studiów i semestru, 2) zaświadczenia o dochodach członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, 3) oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy finansowej z innych źródeł (np. z zakładu pracy, z uczelni itp.), 4) dokumenty potwierdzające koszty ponoszone w związku z kształceniem się (dowód wpłaty czesnego, opłaty za akademik, za dojazdy, za wyżywienie, za zakup pomocy naukowych itp.), 5) oświadczenie, że członkowie rodziny nie mają innych dochodów poza wskazanymi na wniosku. §6. 1. Stypendium może być przyznane 1 raz w semestrze. 2. Stypendium nie przysługuje w okresie powtarzania roku (semestru) oraz urlopu dziekańskiego. §7. 1. Wójt Gminy może przyznać pomoc materialną w formie Stypendium doktorantom stacjonar76

nych studiów doktoranckich. 2. Stypendium doktoranckie nie może przekroczyć kwoty 3.000 zł w danym roku akademickim. §8. 1. Przyznanie Stypendium doktoranckiego następuje na wniosek doktoranta. 2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające fakt odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich oraz zaświadczenie z uczelni o wysokości otrzymywanego stypendium lub o jego nieotrzymywaniu. §9. Stypendium doktoranckie nie przysługuje w okresie powtarzania roku (semestru). §10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory. §11. Traci moc uchwała Nr XVIII/133/01 Rady Gminy Kaczory z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 161, poz. 4395). §12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy (-) mgr inż. Stefan Kowal

UCHWAŁA NR I/7/10 RADY GMINY W CHODOWIE z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Chodowie dotyczącej określenia stawek podatku od środków transportowych i sprostowania błędu pisarskiego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r.Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z póź. zm.) oraz Obwieszenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011r./M.P. Nr 75, poz.950/ i Obwieszenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2011r /M.P.Nr 55,poz.755/ oraz art.113 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego/Dz.U.z 2009r.Nr 98,poz.1071 z póź.zm/ Rada Gminy w Chodowie, uchwala, co następuje: §1. 1. W §1 ust.1pkt.1 lit.c uchwały Nr XLIX/268/10 Rady Gminy w Chodowie w sprawie określenia stawek podatku od środków transportu otrzymuje brzmienie:”powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1200 zł” 2. W §1 ust.2 pkt.1 lit.c uchwały Nr XLIX/268/10 Rady Gminy w Chodowie w sprawie określenia stawek podatku od środków transportu otrzymuje brzmienie: „powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1100 zł”. §2. W uchwale Nr XLIX/268/10 Rady Gminy w Chodowie w sprawie określenia stawek podatku od środków transportu dokonuje się sprostowania oczywistego błędu pisarskiego,a mianowicie w tytule oraz w §1 ust. 2 i ust.3 uchwały jest „ transportu” a powinno być „transportowych”. §3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy §4. Uchwałą podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wcho-

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 248 –

Poz. 76, 77

dzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku. Przewodniczący Rady Gminy (-) Jan Dąbrowicz 77 UCHWAŁA NR II/8/2010 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675. ) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych )I) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 ,z późniejszymi zmianami uchwala się, co następuje: §1. Określa się wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Gniezno na 2011 rok w sposób następujący: 1. Od gruntów: 1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - stawka od 1 m2 powierzchni 0,65 zł 2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - stawka od 1 ha powierzchni 3,74 zł 3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - stawka od 1 m2 powierzchni 0,26 zł 2. Od budynków lub ich części: 1) mieszkalnych – stawka od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,50 zł 2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - stawka od 1 m2 powierzchni użytkowej 16,00 zł 3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - stawka od 1 m2 powierzchni użytkowej 9,57 4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - stawka od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,16 zł 5) gospodarczych zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych - stawka od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,50zł 6) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - stawka od 1 m2 powierzchni użytkowej 6,37 zł 3. od budowli - 2 % ich wartości na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. §3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku. Przewodniczący Rady Gminy w Gnieźnie (-) Marek Słomczewski

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 249 –

Poz. 78, 79

78 UCHWAŁA NR II/9/2010 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1dt(q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675. )) oraz art. 6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 9690 z późniejszymi zmianami uchwala się, co następuje: §1. Obniża się cenę skupu 1dt (q) żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 79 UCHWAŁA NR II/10/2010 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów formularzy deklaracji i informacji , w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2009 r. Nr 52), poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675. )) art. 6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 9690 z zmianami w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych )I) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z zmianą w Dz. U. Nr 96, poz. 620 ) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620) uchwala się co następuje: §1. Określa się: 1. wzór formularza deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2. wzór formularza deklaracji w sprawie podatku rolnego w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3. wzór formularza deklaracji w sprawie podatku leśnego w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4. wzór formularza informacji w sprawie podatpaździernika 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (Monitor Polski z dnia 26 października 2010 r. Nr 76, poz. 960) z kwoty 37,64 zł za 1dt(q) do kwoty 34,10 zł za 1dt(q). Obniżona cena stanowi podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2011 r. §2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Gniezno. §3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku. Przewodniczący Rady Gminy w Gnieźnie (-) Marek Słomczewski

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 250 –

Poz. 79

ków: rolnego, leśnego oraz od nieruchomości w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; §2. Traci moc: UCHWAŁA Nr XXVIII/284/08 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 30.Grudnia 2008r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. §4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku. Przewodniczący Rady Gminy w Gnieźnie (-) Marek Słomczewski

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr Województwa Wielkopolskiego Nr 3

Dziennik Urzędowy 276

– 73 –

– 251 –

Poz. 78

Poz. 79

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr Województwa Wielkopolskiego Nr 3

Dziennik Urzędowy 276

– 252 –

– 74 –

Poz. 78

Poz. 79

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr Województwa Wielkopolskiego Nr 3

Dziennik Urzędowy 276

– 253 –

– 76 –

Poz. 78

Poz. 79

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr Województwa Wielkopolskiego Nr 3

Dziennik Urzędowy 276

– 77 –

– 254 –

Poz. 78

Poz. 79

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr Województwa Wielkopolskiego Nr 3

Dziennik Urzędowy 276

– 79 –

– 255 –

Poz. 78

Poz. 79

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr Województwa Wielkopolskiego Nr 3

Dziennik Urzędowy 276

– 256 –

– 80 –

Poz. 78

Poz. 79

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr Województwa Wielkopolskiego Nr 3

Dziennik Urzędowy 276

– 257 –

– 82 –

Poz. 78

Poz. 79

4723

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 258 –

Poz. 80

80 UCHWAŁA NR II/11/2010 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. §1. Określa się wysokość rocznych stawek podat1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie ku od środków transportowych na 2011 r. w spogminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, sób następujący: poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 1) od samochodów ciężarowych, o których mowa 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalr., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr nych, o dopuszczalnej masie całkowitej: 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 637,00 zł 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 785,00 zł 1457 z 2006 Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 48 poz. c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.002,00 zł 327, Nr 138 poz974, Nr 173 poz1218, z 2008r. 2) od samochodów ciężarowych, o których mowa Nr 180 poz1111, Nr 223 poz 1458, z 2009r. Nr w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lo52 poz420, Nr 157 poz 1241) oraz art. 10 ust. 1-3 kalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zaopłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 wieszenia r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się co naDziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr stępuje: 276 – 85 – Poz. 79
Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 Ustawy Stawka podatku (w złotych) Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem Inny system pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za zawieszania osi rówwnoważne jezdnych 1 2 3 4 Dwie osie 12 13 423,00 584,00 13 14 423,00 584,00 14 15 423,00 584,00 15 i powyżej 584,00 1282,00 Trzy osie 12 17 1072,00 1044,00 17 19 1072,00 1044,00 19 21 1072,00 1044,00 21 23 1072,00 1044,00 23 25 1072,00 1607,00 25 i powyżej 1072,00 1607,00 Cztery osie i więcej 12 25 1730,00 1684,00 25 27 1730,00 1684,00 27 29 1730,00 1684,00 29 31 1730,00 2482,00 31 i powyżej 1730,00 2482,00 c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 3) Od ciągników siodłowych 1002,00 zł i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach 4) Od ciągników siodłowych i opłatach lokalnych, i balastowych, o których mowa w art. 1 Odnośnik nr I dodany do tytułu ustawy przez art.masie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniempodatkach 6 ustawy o dopuszczalnej całkowitej 8 pkt 4 ustawy o przez Rzeczpospolita Polską członkostwa w Unii Europejskiej ( Dz. U. Nr 96, poz. 959), która weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia zespołu pojazdów: i opłatach lokalnych o dopuszczalnej następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 3,5 ton do 5,5 ton włącznie masie całkowitej zespołu kombinowanego a) odmiędzy państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. wpojazdów towarów sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z równej Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, 20.07.1999). lub 690,00 zł wyższej niż 12 ton zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym w zależności od liczby osi, Unii Europejskiej b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – wydanie specjalne. 785,00 zł dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i zawieszenia Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 Ustawy Stawka podatku (w złotych) Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

25 27 1730,00 1684,00 27 29 1730,00 1684,00 29 31 1730,00 2482,00 Dziennik Urzędowy 31 i powyżej 1730,00 2482,00 Województwa Wielkopolskiego Nr 3 – c) powyżej 9 ton do poniżej 12 Poz. 80 ton 3) Od ciągników siodłowych259 – 1002,00 zł i balastowych, o których mowa w art. 3) Od ciągników siodłowych i balastowych, o któ4) Od ciągników siodłowych i balastowych, o któ8 pkt 3 ustawy o podatkach 4) Od ciągników siodłowych i w art. 8 lokalnych, rych mowa opłatach pkt 3 ustawy o podatkach i rych mowa w art. 8 pkt których mowa w art. i i balastowych, o 4 ustawy o podatkach o dopuszczalnej masie całkowitej 8 lokalnych 4 ustawy podatkach opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowiopłatach pkt o dopuszczalnejomasie całkowizespołu pojazdów: i opłatach lokalnych o dopuszczalnej tej zespołu pojazdów: tej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie masie całkowitej zespołu pojazdów a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 690,00 zł zł w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy cał690,00 równej lub wyższej niż 12 ton b) powyżej powyżej do 9 ton włącznie 785,00 zł kowitej pojazdu i zawieszenia liczby b) 5,5 ton 5,5 ton do 9 ton włącznie w zależności od osi, c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1002,00 zł zł 785,00 dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i zawieszenia Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 Ustawy Stawka podatku (w złotych) Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Nie mniej niż Mniej niż Inne systemy Oś jezdna (osie jezdne) zawieszenia osi z zawieszeniem pneumatycznym lub jezdnych zawieszeniem uznanym za równoważne 1 2 3 4 Dwie osie 12 18 591,00 950,00 18 25 591,00 950,00 25 31 591,00 950,00 31 i powyżej 1443,00 1967,76 Trzy osie 12 40 1277,00 1753,00 40 i powyżej 1753,00 2557,00 i poniżej 12 ton (z wyjątkiem 5) od przyczep lub naczep, o których związanych wyłącznie z działalnością mowa w naczep, 8 pkt 5) od przyczep lub art. o których 5 ustawy mowa w 6) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. Dziennik Urzędowy o podatkach i opłatach lokalnych, art.Województwa Wielkopolskiego Nr 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokal8 pkt rolniczą prowadzoną przez podatnika 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatku rolnego) które łącznie z pojazdem silnikowym nych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiada- 86 (z wyjątkiem związanych 328,00 zł z działalnością 276 posiadają – – 6) od przyczep lub wyłącznie o Poz. 80 dopuszczalną masę naczep, których ją dopuszczalną masę całkowitą zespołu od 7 ton pojazdów rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnecałkowitą zespołu pojazdów mowa w art. 8 pkt 6 ustawy

od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych opłatach lokalnych (z wyłącznieo działalnościąirolniczą prowadzoną przez z podatkach wyjątkiem związanych wyłącznie podatnika z działalnością 328,00 zł prowadzoną podatku rolnego) rolniczą

przez podatnika podatku rolnego), wyższą niż 12 ton; Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 Ustawy Stawka podatku (w złotych) Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) NIe mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem Inne systemy pneumatycznym lub zawieszeniem zawieszenia osi uznanym za równoważne jezdnych 1 2 3 4 Jedna oś 12 18 350,00 592,00 18 25 350,00 592,00 25 i powyżej 350,00 592,00 Dwie osie 12 28 880,00 1322,00 28 33 880,00 1322,00 33 38 880,00 1322,00 38 i powyżej 1180,00 1730,00 Trzy osie 12 38 807,00 973,00 38 i powyżej 973,00 1311,00 §3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 7) od autobusów, o których mowa w art. 7) od autobusów, o których mowa woart. 8 pkt 7 Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 8 pkt 7 ustawy podatkach i §2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi2011 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia Gminy i opłatach lokalnych w zależności od ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależnoroku. ilości siedzenia: ści od ilości miejsc domiejsc siedzenia: do Gniezno. a) mniejszej niż 30 miejsc 785,00 a) mniejszej niż 30 miejsc 785,00 zł zł Przewodniczący b) równej lub wyższej niżwyższej niż 30 miejsc Rady Gminy w Gnieźnie ogłoszeniu w Dzienniku §3. Uchwała podlega b) równej lub 30 miejsc 1687,00 zł 1687,00 zł (-) Marek Słomczewski §2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Gniezno.
4724

go), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadaktóre łącznie z pojazdem silnikowym ją dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów posiadają dopuszczalną masę równą całkowitą zespołu pojazdów równą lub lub wyższą niż 12 ton;

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 260 –

Poz. 80, 81, 82

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku. Przewodniczący Rady Gminy w Gnieźnie (-) Marek Słomczewski 81 UCHWAŁA NR II/12/10 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr XLVI/482/98 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 stycznia 1998 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. z Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 76 ust. 1 w związku z art. 72 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.), Rada Miejska Kościana uchwala, co następuje: §1. Traci moc Uchwała Nr XLVI/482/98 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 stycznia 1998 roku w sprawie podwyższenia stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej. §2. Po wejściu w życie niniejszej uchwały podmioty wnoszące opłatę roczną z tytułu użytkowania 82 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR KN.KA.I-5.0911- 323/10 z dnia 1 grudnia 2010 r. wieczystego w wysokości określonej w uchwale, o której mowa w §1 uiszczają stawkę opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości określonej w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. §3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana. §4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku. Przewodniczący Rady (-) Piotr Ruszkiewicz

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) orzekam nieważność §3 ust. 1 pkt 6, pkt 7, pkt 8 w zakresie wyrazów „ … i numizmatów”, pkt 10 oraz §8 ust. 1 uchwały Nr XLV/264/10 Rady Miejskiej w Kobylinie dnia 22 października 2010 r. w sprawie regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska miejskiego - ze względu na istotne naruszenie prawa. UZASADNIENIE

Uchwała Nr XLV/264/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 października 2010 r. została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu 2 listopada 2010 r. Powyższą uchwałę podjęto na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.). Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały - organ nadzoru stwierdził, co następuje: Na sesji w dniu 22 października 2010 r. Rada

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 261 –

Poz. 82, 83

Miejska w Kobylinie uchwaliła regulamin określający zasady korzystania z targowiska miejskiego. W §3 uchwały Nr XLV/264/10 zapisano, iż na terenie targowiska zabrania się sprzedaży: • grzybów i przetworów grzybowych z wyjątkiem hodowlanych (pkt 6), • kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich przedmiotów (pkt 7), • walut obcych i numizmatów (pkt 8), • zwierząt (pkt 10) W przypadku sprzedaży grzybów i przetworów grzybowych, kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich przedmiotów oraz numizmatów brak jest przepisu ustawowego, który wykluczyłby możliwość prowadzenia tego typu działalności na terenie targowiska miejskiego. W przypadku zakazu sprzedaży zwierząt - organ nadzoru stwierdza – iż jest to zapis nieścisły, gdyż zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 ze zm.) obrót zwierzętami prowadzony w ramach działalności rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt nie jest działalnością nadzorowaną, w związku z tym ta działalność nie wymaga decyzji powiatowego lekarza weterynarii, zezwalającej na jej podjęcie po stwierdzeniu spełniania wymagań weterynaryjnych określonych dla prowadzenia danego rodzaju działalności. Uchwały podejmowane przez organy samorządowe na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym muszą zawierać sformułowania jasne, wyczerpujące, uniemożliwiające stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem 83

luzu interpretacyjnego (wyrok z dnia 06 czerwca 1995 r. NSA w Gdańsku SA/Gd 2949/94 OwSS 1996/3/91). W §8 ust. 1 uchwały Nr XLV/264/10 zapisano, iż „nieprzestrzeganie postanowień regulaminu powoduje zastosowanie środków prawno-administracyjnych w postaci postępowania mandatowego, tj. nałożenie grzywny w wysokości określonej przez policję.” Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska miejskiego nie może przewidywać kar, bowiem uprawnienie do ich wprowadzenia ograniczone zostało przez ustawodawcę wyłącznie do trybu wydawania przez radę gminy przepisów porządkowych. Ponadto w podstawie prawnej przedmiotowej uchwały powołano art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.). Ustawa o gospodarce komunalnej nie może być podstawą prawną do wydania aktu prawa miejscowego. W świetle powyższych istotnych naruszeń prawa uzasadnione jest stwierdzenie w części nieważności uchwały Nr XLV/264/10 Rady Miejskiej w Kobylinie. W tym stanie rzeczy orzeka się jak w sentencji. Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. Wojewoda Wielkopolski (-) Piotr Florek

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR KN.KO - 3.0911- 333/10 z dnia 1 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) orzekam nieważność §5 uchwały Nr 363/XLIV/10 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Miasta i Gminy Ślesin – ze względu

na istotne naruszenie prawa. Uzasadnienie Uchwała Nr 363/XLIV/10 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 października 2010 r. została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. XII §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzające Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142, ze zm.).

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 262 –

Poz. 83, 84

Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu dnia 10 listopada 2010 r. Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały, organ nadzoru stwierdził, co następuje: Zgodnie z art. XII §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzające Kodeks Pracy dni i godziny otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności określa gmina. Wskazany przepis zawiera upoważnienie ustawowe dla rady gminy do stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących. Wydana na tej podstawie uchwała ma zatem charakter wykonawczy. Przepis wykonawczy ze swej istoty może jedynie uzupełniać ustawę. Nie może natomiast regulować materii, która przedmiotem ustawy nie była. Taka regulacja traci wówczas charakter wykonawczy i staje się źródłem prawa. Rada Miejska Gminy Ślesin nakazując przedsiębiorcom umieszczanie w widocznym miejscu informacji o dniach i godzinach otwarcia placówek i zakładów przekracza zawarte w przepisie upraw84

nienie. Nie budzi bowiem wątpliwości stwierdzenie, że kompetencje rad gmin określone art. XII ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające Kodeks Pracy są ograniczone jedynie do określania godzin otwierania i zamykania placówek handlowych i usługowych, nie obejmują natomiast nakładania na właścicieli placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności dodatkowego obowiązku umieszczania w widocznym miejscu informacji o czasie pracy placówki. Przedstawione przez organ nadzoru stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie - wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 lutego 2010 r. sygn. akt II SA/Go 8/10. W związku z powyższym orzeczono jak sentencji. Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. Wojewoda Wielkopolski (-) Piotr Florek

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR KN.KA.I-5.0912- 17/10 z dnia 1 grudnia 2010 r.

Działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) wskazuję, że uchwała Nr XLV/261/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 października 2010 r. w sprawie programu współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego - została podjęta z naruszeniem prawa. UZASADNIENIE Uchwała Nr XLV/261/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 października 2010 r. została doręczo-

na Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 2 listopada 2010 r. Powyższą uchwałę podjęto na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.). Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały - organ nadzoru stwierdził, co następuje: Na sesji w dniu 22 października 2010 r. Rada Miejska w Kobylinie podjęła uchwałę Nr XLV/261/10 w sprawie programu współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. Powołany w podstawie prawnej powyższej

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 263 –

Poz. 84, 85

uchwały przepis prawny nie przyznaje radzie gminy kompetencji do podjęcia tej uchwały. Kompetencję do podjęcia przedmiotowej uchwały przez radę gminy daje przepis art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.). Zdaniem organu nadzoru powołanie w podstawie prawnej uchwały niewłaściwego przepisu prawnego nie stanowi istotnego naruszenia prawa i tym samym nie eliminuje to danej uchwały z obrotu prawnego, o ile obowiązujące przepisy przewidują w ogóle kompetencję do podjęcia przez radę gminy tego typu uchwały. Biorąc powyższe pod uwagę w przedmiotowej sprawie nie nastąpiło istotne naruszenie prawa, za85

tem nie zachodzi konieczność stwierdzenia nieważności tej uchwały. W świetle powyższego organ nadzoru na mocy art. 91 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym ograniczył się do wskazania, iż uchwałę wydano z naruszeniem prawa nie stwierdzając jej nieważności. Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. Wojewoda Wielkopolski (-) Piotr Florek

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR KN.KA.I -3.0911- 329/10 z dnia 1 grudnia 2010 r.

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). orzekam nieważność §§6 ust. 4 i 7 ust. 4 w zakresie wyrażenia „decyzji”, 9 pkt 1 uchwały Nr XXXVI/223/10 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności i organu do tego uprawnionego - ze względu na istotne naruszenie prawa. UZASADNIENIE Uchwała Nr XXXVI/223/10 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 26 października 2010 r. została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 2 listopada 2010 r. Jako podstawę prawną powołano przepis art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały – organ nadzoru stwierdził, co następuje: Zgodnie z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego . Rada wprowadzając w §§6, 7 i 9 przedmiotowej uchwały pojęcie decyzji administracyjnych przekroczyła, w ocenie organu nadzoru, swoje kompetencje bowiem cyt. wyżej przepis prawa upoważnił radę gminy do stosowania wymienionych ulg, jedynie w zakresie należności cywilnoprawnych, w których decyzje administracyjne nie są wydane. Wobec powyższego Rada podejmując przedmiotową uchwałę rażąco naruszyła prawo w omawianym zakresie, dlatego należało orzec jak w sentencji. Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. Wojewoda Wielkopolski (-) Piotr Florek

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 264 –

Poz. 86

86 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR KN.KA.I-5.0912- 19/10 z dnia 3 grudnia 2010 r.

Działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) wskazuję, że uchwała Nr XL/201/2010 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego - została podjęta z naruszeniem prawa. UZASADNIENIE Uchwała Nr XL/201/2010 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 27 października 2010 r. została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 4 listopada 2010 r. Powyższą uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190). Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały - organ nadzoru stwierdził, co następuje: Na sesji w dniu 27 października 2010 r. Rada Gminy w Doruchowie podjęła uchwałę Nr XL/201/2010 w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego. W powołanej w podstawie prawnej przedmiotowej uchwały - ustawie Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw - nie podano w tytule ustawy oznaczenia rodzaju aktu oraz daty tej ustawy. Stosownie do zapisu §16 Zasad Techniki Prawodawczej – załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908) w tytule ustawy zamieszcza się: oznaczenie rodzaju aktu, datę ustawy, ogólne określenie przedmiotu ustawy.

Zgodnie z §17 wyżej cytowanego rozporządzenia datę ustawy poprzedza się zwrotem „z dnia”, a następnie zamieszcza się wskazanie dnia zapisanego cyframi arabskimi, nazwę miesiąca określoną słownie oraz wskazanie roku zapisanego cyframi arabskimi ze znakiem „r.”, jako skrótem wyrazu „rok”. W ocenie organu nadzoru powołanie w podstawie prawnej uchwały niepełnego tytułu ustawy nie stanowi istotnego naruszenia prawa i tym samym nie eliminuje to danej uchwały z obrotu prawnego. Ponadto organ nadzoru wskazuje, iż w ustawie Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw nie wyszczególniono konkretnego przepisu prawnego, będącego podstawą prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały. Ponadto w publikacji powyższej ustawy zastosowano sformułowanie „ze zm.”, tymczasem do obecnego teksu jednolitego tej ustawy nie było jeszcze zmian przepisów prawnych. Biorąc powyższe pod uwagę w przedmiotowej sprawie nie nastąpiło istotne naruszenie prawa, zatem nie zachodzi konieczność stwierdzenia nieważności tej uchwały. W świetle powyższego organ nadzoru na mocy art. 91 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym ograniczył się do wskazania, iż uchwałę wydano z naruszeniem prawa nie stwierdzając jej nieważności. Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. Wojewoda Wielkopolski (-) Piotr Florek

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 265 –

Poz. 87

87 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR KN.LE.-3.0911- 384/10 z dnia 6 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 91 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) orzekam nieważność uchwały Nr XL/361/10 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 8 września 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Rakoniewice, obejmującego działki nr: 106; 107; 108; 109; 110 (część); 111/1, 111/2; 112; 113; 120; 121; 122; 123; 124; 114 (część) - ze względu na istotne naruszenie prawa. UZASADNIENIE W dniu 8 września 2010 r. Rada Miejska w Rakoniewicach podjęła uchwałę Nr XL/361/10 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Rakoniewice, obejmującego działki nr: 106; 107; 108; 109; 110 (część); 111/1, 111/2; 112; 113; 120; 121; 122; 123; 124; 114 (część). Uchwała wraz z dokumentacja planistyczną została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu dnia 9 listopada 2010 r. Organ nadzoru dokonując badania zgodności z prawem powyższej uchwały, stwierdził co następuje: Uchwała Rady Miejskiej w Rakoniewicach Nr XL/361/2010 z dnia 8 września 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Rakoniewice, obejmującego działki nr: 106; 107; 108; 109; 110 (część); 111/1, 111/2; 112; 113; 120; 121; 122; 123; 124; 114 (część), została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2001 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) zwana dalej ustawą, a także uchwały Nr XIV/112/2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach geodezyjnych 106; 107; 108; 109; 110 (część); 111/1, 111/2; 112; 113; 120; 121; 122; 123; 124; 114 (część) w miejscowości Rakoniewice.

Po sprawdzeniu prawidłowości procesu planistycznego sporządzenia wyżej wymienionego miejscowego planu stwierdzam co następuje: Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy w planie miejscowym określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. Ustalenia planu w tym zakresie winny być sformułowane w sposób pozwalający na jednoznaczne stosowanie jego zapisów, zwłaszcza w kontekście możliwości realizacji określonych inwestycji, w tym uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Na rysunku planu, zgodnie z objaśnieniami użytych oznaczeń, jako ustalenie obowiązujące, wyznaczono „linię rozgraniczającą tereny – określoną” oraz „linię rozgraniczającą tereny – orientacyjną”. W drugim z ww. przypadków, niejednoznaczne przedstawienie linii rozgraniczających powoduje wątpliwości interpretacyjne w odczycie ustaleń planu związane z możliwością określenia przeznaczenia terenu, co stanowi jednocześnie naruszenie ww. art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy. Zwracam przy tym uwagę na sprzeczność, występującą w samej legendzie do rysunku planu, polegającą na zakwalifikowaniu „linii rozgraniczającej tereny – orientacyjnej” w skład obowiązujących ustaleń planu. Ponadto użyte w §7 uchwały sformułowanie „linia ściśle określona”, nie występuje w legendzie. Naruszenie art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy stwierdzam ponadto w zakresie braku wyróżnienia linią rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu części terenów przedstawionych na rysunku kolorem niebieskim przy jednoczesnym niedopełnieniu wymagań wynikających z §4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. nr 164, poz. 1587, zwanego dalej rozporządzeniem), zgodnie z którym ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów powinny zawierać określenie przeznaczenia poszczególnych terenów lub zasad ich zagospodarowania, a także symbol literowy i numer wyróżniający go spośród innych terenów. W powyższym przypadku, tylko teren zlokalizowany na południe od drogi 3KDD posiada odpowiedni symbol (16WSR) – brak go natomiast, pomimo wyróżnienia linią rozgraniczającą, dla terenu zlokalizowanego na północ od drogi 3KDD, a także dla terenu dzielącego tę drogę na dwie części. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 5 ustawy w planie

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 266 –

Poz. 87

miejscowym określa się obowiązkowo wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, przy czym poprzez „obszar przestrzeni publicznej” rozumieć należy „obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” (zgodnie z art. art. 2 pkt 6 ustawy). Na obszarach tych, zgodnie z §4 pkt 5 rozporządzenia, określa się w planie zasady umieszczania obiektów małej architektury, nośników reklamowych, tymczasowych obiektów usługowo – handlowych, urządzeń technicznych i zieleni, w tym nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów. Przedmiotowy plan, w zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, w §11 wymienia jako tereny przestrzeni publicznej „system dróg wewnętrznych”. Ww. obiekty nie wchodzą jednakże w skład obszarów przestrzeni publicznych wyznaczonych w obowiązującym studium gminy, stąd nie mogą być traktowane jako elementy przestrzeni publicznej. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy w planie miejscowym określa się obowiązkowo parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy. Przepis ten znajduje uszczegółowienie w §4 pkt 6 rozporządzenia, na mocy którego ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu powinny zawierać w szczególności określenie linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, w tym udziału powierzchni biologicznie czynnej, a także gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy oraz geometrii dachu. W przedmiotowym planie art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy i §4 pkt 6 rozporządzenia naruszono w ten sposób, że dla terenu oznaczonego symbolem 9MN/U nie określono linii zabudowy. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy w planie miejscowym określa się obowiązkowo zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, wśród których – wg §4 ust. 9 rozporządzenia – winno określić się m. in. ilość miejsc parkingowych w stosunku do ilości mieszkań lub ilości zatrudnionych albo powierzchni obiektów usługowych i produkcyjnych. Pomimo ustalenia w planie terenów zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej – nie dopełniono obowiązku wynikającego z ww. przepisów z art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy i §4 ust. 9 rozporządzenia w ten sposób, że nie określono dla nich wymaganej ilości miejsc parkingowych. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy plan miejscowy sporządza się w skali 1:1.000, z wykorzystaniem

urzędowych kopii map zasadniczych albo w przypadku ich braku map katastralnych, gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Stwierdzam, że mapa wykorzystana jako podkład geodezyjny dla rysunku przedmiotowego planu, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, nie zawiera informacji potwierdzających jej pochodzenie z zasobu właściwego powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W dokumentacji prac planistycznych brak innego dokumentu potwierdzającego powyższy fakt. Na mocy §8 ust. 2 rozporządzenia na rysunku planu miejscowego stosuje się nazewnictwo i oznaczenia umożliwiające jednoznaczne powiązanie rysunku planu miejscowego z tekstem planu miejscowego. Stwierdzam naruszenie ww. przepisu rozporządzenia w następujących przypadkach: - określenie na rysunku części dróg symbolami KDD i KDZ, jako dojazdowych i zjazdowych (pojęcie nie zdefiniowane w przepisach odrębnych, ani w przedmiotowej uchwale) przy sprzecznych i różnych ustaleniach w tym zakresie w tekście uchwały (gdzie te same drogi figurują jako wewnętrzne lub zbiorcze); - brak wyjaśnienia w legendzie granic obszaru objętego planem, na które powołano się w §4 ust. 2 uchwały; - brak na rysunku linii zabudowy na części terenu 6MN, na którą powołano się w §12 pkt 6 uchwały. W myśl §7 pkt 1 rozporządzenia rysunek planu powinien zawierać m. in. wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z oznaczeniem granic obszaru objętego planem, jak również określenie skali rysunku planu w formie liczbowej i liniowej. Powołany przepis §7 pkt 1 rozporządzenia naruszono w ten sposób, że na wyrysie ze studium nie określono tych granic, a skalę rysunku przedstawiono wyłącznie w formie liczbowej. Wskazuję ponadto na następujące nieścisłości, wewnętrzne sprzeczności bądź niejasne ustalenia na rysunku oraz w tekście planu: - zastosowanie w legendzie innych barwnych oznaczeń graficznych niż na samym rysunku planu (tereny MN/U i U/MN); - brak precyzyjnego określenia terenów MN jako terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami rozporządzenia; - sformułowanie o „pozostawieniu w dotychczasowym przeznaczeniu” drogi powiatowej oraz rowu, bez uwzględnienia faktu, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy – wejście w życie planu miejscowego powoduję utratę mocy obowiązującej innych planów lub ich części odnoszących się do objętego nim terenu; - niezrozumiałe lub niedookreślone zapisy: §3 ust. 12 uchwały („...zjawiska lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska...”), §5 ust. 1 („Przewiduje się możliwość łącze-

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 267 –

Poz. 87, 88

nia działek geodezyjnych”), §8 pkt 2 (projektowane budynki mieszkalne i gospodarcze należy dostosować wzajemnie z zachowaniem parametrów określonych w rozdziale 6”), §9 pkt 5 („...wprowadza się zieleń...”), §17 pkt 3 („Ustalenia planu minimalizują wpływ istniejących linii na planowane zagospodarowanie terenu”); - spowodowane nieprawidłową redakcją tekstu zapisy §9 pkt 1 uchwały, z których literalnego odczytu wynikać może, iż dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego mogących pogorszyć stan czystości wód podziemnych, powietrza i gruntu, powodujących powstawanie odpadów niebezpiecznych wymagających zagospodarowania na miejscu ich powstania oraz wytwarzających ścieki wymagające podczyszczenia; - przeznaczenie, w §12 pkt 2 i §13 pkt 2 uchwały, działek powstałych w wyniku podziału pod nową zabudowę lub drogę – bez sprecyzowania czy chodzi o drogę wewnętrzną czy też publiczną; - odniesienia w części uchwały dotyczącej terenów MN do terenów MN/U i U/MN i odwrotnie; - pozostające bez związku z określeniem granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie luźne zapisy zamieszczone w §14 uchwały; W związku z powyższym zwracam uwagę, że tekst uchwały budzi istotne zastrzeżenia pod względem jego prawidłowej konstrukcji i zgodności z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r., nr 100, poz. 908), co w niektórych przypadkach prowadzi do błędnego odczytu ustaleń planu bądź uniemożliwia prawidłową jego interpretację jako aktu prawa miejscowego, na podstawie którego wydaje się pozwolenie na budowę. 88

Zgodnie z treścią art. 28, ust. 1 ustawy naruszenie zasad sporządzenia planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich uchwalania, a także naruszenie w właściwości organów w tym zakresie powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub w części. Tryb postępowania odnosi się do sekwencji czynności jakie podejmuje organ w celu doprowadzenia do uchwalenia planu miejscowego począwszy od uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, a skoczywszy na uchwaleniu planu. Pojęcie zasad sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego należy wiązać ze sporządzeniem aktu planistycznego, (część tekstowa, graficzna i załączniki), zawartych w nich ustaleń, a także standardów dokumentacji planistycznej. W przypadku naruszenia zasad sporządzania planu, naruszenie nie musi mieć charakteru istotnego. Oznacza to, że każde naruszenia zasad sporządzania planu skutkować będzie stwierdzeniem nieważności uchwały (wyrok NSA W-wa z 25.05.2009 r. II OSK 1778/08). Stwierdzone wyżej liczne naruszenia zasad sporządzania planu przesadzają o konieczności uchylenia uchwały w całości. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji. Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. Wojewoda Wielkopolski (-) Piotr Florek

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR KN.KO – 2.0911 - 381/10 z dnia 8 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) orzekam nieważność uchwały Nr XLVII/261/2010 Rady Gminy Brudzew z dnia 29 października 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych gminy Brudzew oraz zmiany przebiegu dojazdowej drogi wewnętrznej w obrębie geodezyjnym Marulew - ze względu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie Uchwała Rady Gminy Brudzew Nr XLVII/261/2010 z dnia 29 października 2010 roku została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu dnia 10 listopada 2010 roku. Uchwałę podjęto na podstawie art. 20 ust. 1, art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Brudzew Nr XVII/118/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 268 –

Poz. 88

nego dla terenów inwestycyjnych gminy Brudzew oraz zmiany przebiegu dojazdowej drogi wewnętrznej w obrębie geodezyjnym Marulew. Dokonując oceny zgodności z prawem uchwały – organ nadzoru stwierdził, co następuje: Rada Gminy Brudzew podejmując przedłożoną Wojewodzie Wielkopolskiemu do oceny uchwałę w sposób istotny naruszyła art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu w planie miejscowym określa się obowiązkowo zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów. Powyższe znajduje uszczegółowienie w §4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587). Przepis ten ustala wymogi dotyczące stosowania standardów przy zapisywaniu ustaleń projektu tekstu planu miejscowego. Na mocy pkt 4 wyżej wskazanego paragrafu ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu powinny zawierać w szczególności określenie linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, w tym udziału powierzchni biologicznie czynnej, a także gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy oraz geometrii dachu. Z kolei szczegółowe wymagania dotyczące rysunku planu miejscowego odnośnie linii zabudowy określa §7 pkt 8 wym. rozporządzenia. Organ nadzoru stwierdza, że zasada sporządzania planu, określona w art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym została naruszona poprzez brak określenia linii zabudowy dla niektórych terenów na części załączników graficznych planu, tj. 10b, 9, 8, 10a, 5a, w części 3c, 4b, 4c, 4d, 5b, 5c, 5d, 5e, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 1, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 3a, 3b, 4a, 5a, na których dopuszczono możliwość lokalizowania nowej zabudowy. W tekście uchwały dla części terenów, ustalono lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, których nie przeniesiono w formie graficznej na rysunek planu (brak oznaczeń cyfrowych i brak części oznaczeń graficznych). Kolejnym, również istotnym naruszeniem prawa jest niedostatecznie precyzyjne określenie miejsc parkingowych dla funkcji produkcyjnej, magazynowej lub usługowej. Rada Gminy Brudzew uchwaliła

zapis, iż dla terenu o takim przeznaczeniu należy zapewnić miejsca postojowe w „ilości odpowiadającej do prowadzonej działalności”. W ocenie organu nadzoru zapis ten w świetle §4 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wypełnia dyspozycji „ustalenia dotyczącego parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu”. Sformułowanie użyte w uchwale jest mało precyzyjne i może powodować w praktyce konflikty przy realizacji niniejszej uchwały. Ponadto organ nadzoru, po dokonaniu analizy dokumentacji planistycznej załączonej do przedłożonej do oceny uchwały stwierdza, że Wójt Gminy Brudzew sporządzając uchwałę nr XLVII/261/2010 wystąpił o opinie i uzgodnienia do właściwych organów i instytucji. W dokumentacji planistycznej znajduje się pismo z dnia 24 czerwca 2009 r., znak OGP/TT-072399-256/1068/2009 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu, którym wyraził on swoje stanowisko w sprawie zaopiniowania projektu planu i jednocześnie zobowiązał Wójta do naniesienia poprawek w treści projektu tego planu. Zobowiązał też Wójta Gminy Brudzew do ponownego wystąpienia o uzyskanie stosownej opinii. W oparciu o przedłożony w sprawie materiał, organ nadzoru stwierdza, że Wójt Gminy Brudzew nie dochował wskazanego obowiązku i nie wystąpił do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu o uzyskanie wymaganej opinii, czym naruszył zasady sporządzania projektu planu. Z tych powodów należy uznać za uzasadnione orzeczenie o nieważności uchwały Nr XLVII/261/2010 Rady Gminy w Brudzewie z dnia 29 października 2010 r. w całości, jako sprzecznej z prawem. Rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone z powodu niezgodności z prawem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. Wojewoda Wielkopolski (-) Piotr Florek

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 269 –

Poz. 89

89 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR KN.KO – 2.0911 - 378/10 z dnia 10 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) orzekam nieważność §5 ust. 7, §6 ust. 1 w zakresie wyrazów ,,posiadają wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz”, §7 ust. 3 oraz §8 ust. 1 i ust. 3 uchwały Nr XXXIX/271/10 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 2 listopada 2010 roku w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra - ze względu na istotne naruszenie prawa. UZASADNIENIE Uchwała Rady Miejskiej w Dobrej Nr XXXIX/271/10 z dnia 2 listopada 2010 roku została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu dnia 15 listopada 2010 roku. Uchwałę podjęto na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Dokonując oceny zgodności z prawem uchwały – organ nadzoru stwierdził, co następuje: Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Dobrej ustaliła kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Dobra. Dokonując analizy przedłożonego do oceny aktu prawnego, organ nadzoru stwierdza, że uchwała została podjęta z naruszeniem art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz z naruszeniem art. 39 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). W §5 ust. 7 przedłożonej uchwały Rada Miejska w Dobrej uchwaliła: „Burmistrz może powołać komisję nagród w celu zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody organu prowadzącego spośród przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających nauczycieli szkół, rady rodziców oraz nauczycieli”. Zgodnie z brzmieniem art. 49 ustawy Karta Na-

uczyciela, to rada gminy ustala kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, uwzględniając warunki określone w tymże przepisie oraz sposób podziału środków na nagrody i tryb zgłaszania kandydatów do nagród. W ocenie organu nadzoru w ramach tego upoważnienia rada gminy nie może upoważnić wójta, (burmistrza, prezydenta miasta) do powoływania “komisji nagród”. Wykaz podmiotów, czy organów podejmujących określone działania w zakresie organizacji i funkcjonowania oświaty przewidują przepisy Karty Nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty. Wymieniono wśród nich między innymi organy prowadzące szkołę, dyrektora szkoły, radę pedagogiczną. Wykreowanie odrębnego podmiotu realizującego określone zadania z zakresu oświaty, czy obowiązków i uprawnień pracowniczych nauczycieli, może zaistnieć wyłącznie wobec wyraźnej kompetencji przewidzianej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a powołania tego rodzaju komisji nie przewiduje żaden inny przepis ustawy. Prezentowane tu stanowisko organu nadzoru jest spójne ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uwzględnionym w wyroku z dnia 4 kwietnia 2003 r., sygn. akt II SA/Wr. W świetle uzasadnień wspomnianych wyroków „utworzenie komisji nagród nie znajduje uzasadnienia czy oparcia w przepisach ustawy – Karta Nauczyciela, a uprawnienie do powołania takiego zespołu mającego wpływ i udział w określonym procesie decyzyjnym musi wynikać wprost z przepisu prawa powszechnie obowiązującego (...) powołanie komisji poza ramami wykraczającymi poza strukturę ustrojową i proceduralną przewidzianą w ustawie o samorządzie gminnym może zachodzić wyłącznie na podstawie i w ramach wyraźnego upoważnienia normatywnego, określającego ich zadania, kompetencje, skład, a w miarę potrzeby także tryb działania. Oznacza to, że ustawowe upoważnienie organu prowadzącego szkołę do ustalanie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli obejmuje kompetencję do wyznaczenia mierników służących za podstawę oceny oraz ustalenie porządku ich przyznawania rozumianego jako system działań uwzględniających ustaloną kolejność i hierarchię uzależnionych wzajemnie zdarzeń. W zakresie pojęciowym „kryteriów i trybu” nie mieści się natomiast kompetencja organu do powoływania komisji uczestniczącej w sformalizowany sposób w procedurze przyznawania świadczeń. Zabieg taki, polegający na utworzeniu dodatkowego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 270 –

Poz. 89, 90

ciała (w niniejszej sprawie komisji nagród), któremu bez upoważnienia ustawowego gwarantuje się formalny udział w procesie decyzyjnym, prowadziłby do konieczności rozszerzenia oceny prawidłowości procesu stosowania prawa o składniki nieobjęte delegacją ustawową”. W §7 ust. 3 uchwały postanowiono że ”Wnioski o przyznanie nagrody (dyrektora) podlegają zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną szkoły oraz przedstawicieli zakładowej organizacji związkowej”. Zapis ten nie znajduje umocowania w obowiązującym prawie. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 39 ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty przyznawanie nagród nauczycielom zatrudnionym w szkole należy do ustawowo określonych kompetencji dyrektora szkoły, zatem tę decyzję dyrektor podejmuje samodzielnie. Z kolei w §6 ust. 1 Rada Miejska w Dobrej postanowiła, że nagroda organu prowadzącego może być przyznana nauczycielom, którzy między innymi posiadają wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej. W §8 natomiast postanowiła, że nagroda dyrektora szkoły może być przyznana nauczycielowi, który: - posiada co najmniej dobrą ocenę pracy (ust. 1), - otrzymywał w danym roku szkolnym lub roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania nagrody dodatek motywacyjny przez co najmniej 6 miesięcy (ust. 3). 90

W ocenie organu nadzoru powyższe postanowienia uchwały zostały podjęte z istotnym naruszeniem prawa, a w szczególności z art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela. Zgodnie z jego brzmieniem organ prowadzący szkoły ustala kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, a w szczególności zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku. Zatem kwestionowane zapisy pozostają w sprzeczności z wymienionym przepisem, ponieważ ograniczają prawo do nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół. Ustawodawca nie przewidział możliwości uzależnienia prawa do nagrody od posiadania wyróżniającej oceny pracy, od co najmniej dobrej oceny pracy, jak też uzależnienia przyznania nagrody od otrzymywania w określonym terminie dodatku motywacyjnego, a jedynie możliwość uzależnienia prawa do nagrody od przepracowania przez nauczyciela w szkole co najmniej roku. Z powyższych względów należało orzec o nieważności §5 ust.3, §6 ust. 1 w zakresie wyrazów: ,,posiadają wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz”, §7 ust. 3 oraz §8 ust. 1 i ust. 3 uchwały Nr XXXIX/271/10 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 2 listopada 2010 roku w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra. Rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone z powodu niezgodności z prawem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. Wojewoda Wielkopolski (-) Piotr Florek

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR KN.I-2-0911-401/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) orzekam nieważność Uchwały Nr XXXVI/249/2010 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – ze względu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie Uchwała Nr XXXVI/249/2010 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej - została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 22 listopada 2010 roku. Powyższą uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 19 ustawy z dnia 24

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 271 –

Poz. 90

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857) Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził co następuje: W §7 ww. uchwały określono, że „uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” W ocenie organu nadzoru przedmiotowa uchwała jest aktem prawa miejscowego w świetle brzmienia art. 94 i art. 87 ust. 2 Konstytucji, stanowi bowiem źródło powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organu, który ją ustanowił. Zgodnie z treścią art. 94 Konstytucji uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego, zawierające normy generalne i abstrakcyjne (a zatem mające charakter normatywny) i adresowane do podmiotów niepowiązanych organizacyjnie z tymi jednostkami (a więc mające charakter powszechnie obowiązujący), winny być traktowane jako akty prawa miejscowego. W orzecznictwie sądów administracyjnych powszechnie przyjęto pogląd, iż akt prawa miejscowego to taki akt, który zawiera co najmniej jedną normę o charakterze generalnym i abstrakcyjnym (wyrok NSA z dnia 18 lipca 2006 r., OSK 669/06 LEX 275445). Stosownie do stanowiska wyrażonego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu- w wyroku z dnia 10 września 2008 r. sygn. akt IV SA/ Po 256/08, akt prawa miejscowego będąc źródłem prawa powszechnie obowiązującego musi zawierać wypowiedzi wyznaczające adresatom pewien sposób zachowania, tj. zawierać zakazy, nakazy lub uprawnienia. Ponadto powinien mieć charakter zewnętrzny, być aktem generalnym i abstrakcyjnym oraz zawierać normy kompetencyjne, dające możność działania wobec innych podmiotów. Ponadto, jak przyjęto w wyroku NSA z dnia 12 października 2005 r. (II OSK 134/05; ONSA/WSA 2006/5/137), akt prawa miejscowego powinien zawierać regulację praw i obowiązków podmiotów znajdujących się na zewnątrz administracji.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż przedmiotowa uchwała posiada przedstawione powyżej cechy i tym samym jest aktem prawa miejscowego. Oznacza to, iż zamieszczone w §7 postanowienie, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia jest niezgodne z prawem. Zgodnie z brzmieniem art. 42 ustawy o samorządzie gminnym, zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95). Warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego, do których należy badana uchwała, jest ich publikacja o charakterze promulgacyjnym, w sposób określony w art. 13 oraz art. 4 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych. Przepisy te stanowią, że akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w wojewódzkim dzienniku urzędowym tj. akty prawa miejscowego wchodzą w życie po upływie czternastu dni od daty ich ogłoszenia, chyba że dany akt określi termin dłuższy. W związku z powyższym należy stwierdzić, że rada gminy Kołaczkowo nie wykonała dyspozycji art. 42 ustawy o samorządzie gminnym, a przyjęta data jej wejścia w życie nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach. Stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVI/249/2010 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia trybu szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej jest zatem w pełni uzasadnione. Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. Wojewoda Wielkopolski (-) Piotr Florek

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 272 –

Poz. 91

91 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR KN.I-2.0911- 400/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) orzekam nieważność §4 ust. 3 Uchwały Nr XXXVI/242/2010 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Kołaczkowo – ze względu na istotne naruszenie prawa. Uzasadnienie Uchwała Nr XXXVI/242/2010 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 9 listopada 2010 r. została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 22 listopada 2010 roku. Powyższą uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 . Nr 19 poz. 115 ze zmianami). Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały – organ nadzoru stwierdził, co następuje: W uchwale Nr XXXVI/242/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. Rada Gminy Kołaczkowo ustaliła opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Kołaczkowo. W §4 ust. 3 uchwały ustalono stawkę zerową opłaty za umieszczenie w pasie drogowym tablicy informacyjnej zawierającej informacje o gminie, powiecie, województwie w postaci planów, tablic, plansz itp. W opinii organu nadzoru wprowadzenie opłaty zerowej pozostaje w sprzeczności z prawem. Zgodnie z a art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Z dyspozycji art. 40 ust. 8 ww. ustawy wynika wyraźnie, iż zgodnie z wolą ustawodawcy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego

ustala w drodze uchwały wyłącznie wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m ² pasa drogowego, bez możliwości w tym zakresie zwolnień. Sformułowanie zawarte w art. 40 ust. 3 ustawy „za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę” wyraźnie wskazuje, że to zajęcie jest związane z obowiązkiem odpłatności, czyli z wymiernym wydatkiem finansowym, którego wysokość, stosownie do art. 40 ust. 11 ustawy, ustala w drodze decyzji właściwy zarządca drogi przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Pobieranie opłaty jest zatem obligatoryjne. Należy stwierdzić, że ustalenie wysokości stawki opłaty na poziomie 0 zł. jest równoznaczne z zaniechaniem pobierania tej opłaty, co oznacza zniesienie obowiązku nałożonego przez ustawę. Ustawodawca wprowadził jedynie ograniczenie – bez kompetencji do zwolnień z tychże opłat – dla organów stanowiących gmin i powiatów przy ustalaniu stawek opłat wysokości górnych stawek opłat za jeden dzień zajęcia pasa drogowego. W opinii organu nadzoru nie pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego poprzez zwolnienie z takiego obowiązku przez radę jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały byłoby możliwe jedynie w przypadku stosownej delegacji ustawowej, której w obecnie obowiązujących przepisach prawnych brak. Ustawa o drogach publicznych nie daje radzie gminy upoważnienia do zwolnienia od pobierania opłaty bez względu na to komu, mają służyć urządzenia umieszczane w pasie drogowym. Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że stwierdzenie nieważności §4 ust. 3 uchwały Nr XXXVI/242/2010 Rady Gminy Kołaczkowo jest w pełni uzasadnione. Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. Wojewoda Wielkopolski (-) Piotr Florek

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 273 –

Poz. 92

92 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR KN.KO – 3.0911 - 403/10 z dnia 15 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) orzekam nieważność uchwały Nr XXIX/239/2010 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Przedecz - ze względu na istotne naruszenie prawa. Uzasadnienie Uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 20 ust 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XXII/187/2009 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 23 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Przedecz w rejonie ulic: Gen. Bema, Kilińskiego, Szemplińskiego, Kolonii pod Kobylatą i Sienkiewicza. Uchwała Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 4 listopada 2010 roku została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu dnia 18 listopada 2010 roku. Dokumentacja planistyczna do powyższej uchwały została doręczona w dniu 1 grudnia 2010 r. Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały, organ nadzoru stwierdził, co następuje: Zgodnie z dyspozycją art. 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny granice obszaru objętego projektem planu określa rada gminy podejmując uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwała Nr XXII/187/2009 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 23 października 2009 r. w spawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Przedecz w rejonie ulic: Gen. Bema, Kilińskiego, Szemplińskiego, Kolonii pod Kobylatą i Sienkiewicza określiła granice obszaru objętego projektem planu. Na podstawie wskazanej uchwały Rada Miejska w Przed-

czu podjęła w dniu 4 listopada 2010 r. uchwałę Nr XXIX/239/2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Przedecz. Przedmiotowa uchwała nie obejmuje swoim zakresem całości terenu określonego w uchwale o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - pominięty został rejon ulicy Szemplińskiego. Dokonana przez Radę Miejską zmiana obszaru objętego zamiarem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, zidentyfikowanego w uchwale o przystąpieniu do zmiany planu, nie znajduje podstaw prawnych. Uchwalając zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rada Miejska miała obowiązek zachowania granic obszarów, które zostały wskazane w uchwale o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu. Dodatkowo organ nadzoru wskazuje, iż w ogłoszeniu zamieszczonym w Przeglądzie Konińskim z dnia 26 stycznia – 1 lutego 2010 r. i w obwieszczeniu, Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz zawiadamia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Przedecz w rejonie ulic: Gen. Bema, Kilińskiego, Szemplińskiego, Kolonii pod Kobylatą i Sienkiewicza. W zawiadomieniu z dnia 25 stycznia 2010 r. skierowanym do organów i instytucji właściwych do opiniowania i uzgadniania planu nie została wymieniona ulica Szemplińskiego. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.” Badana uchwała nie spełnia wskazanego w powołanym przepisie wymogu, ponieważ brak jest stwierdzenia zgodności z ustaleniami studium. Dołączony do uchwały załącznik nr 6 zawierający oświadczenie Burmistrza o zgodności zmiany planu ze studium nie czyni zadość dyspozycji wskazanego przepisu, który wyraźnie wskazuje, iż stwierdzenia zgodności ma dokonać rada gminy, a nie organ wykonawczy gminy. Uchwała nie zawiera również rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, a załącznik nr 7 „o sposobie rozstrzy-

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 274 –

Poz. 92

gnięcia realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanej w zmianie planu, która należy do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania” to informacja Burmistrza, a nie wymagane przez ustawę stwierdzenie rady gminy. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 16 ust. 1 oraz §6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) określają w jakiej skali sporządza się plan – „Plan miejscowy sporządza się w skali 1:1.000”. Rysunek planu miejscowego dla działki przy ul. Kolonia pod Kobylatą – załącznik nr 3 do uchwały sporządzono na kopii mapy w skali 1:2.000, co jest niezgodne ze wskazanymi przepisami. Ustawa dopuszcza zastosowaną skalę w przypadku inwestycji liniowej lub obszaru o znacznej powierzchni, jednak w wypadku badanej uchwały żaden z tych szczególnych przypadków nie wystąpił. Zgodnie z §3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projekt tekstu planu miejscowego powinien zawierać określenie granic obszaru objętego uchwałą. Zmiana planu oznaczona na rysunku nr 2 symbolem U/MN oraz na rysunku 3 i 4 oznaczonej symbolem MN dotyczy tylko części działek, w związku z tym należało jednoznacznie określić wielkość obszaru którego dotyczy zmiana. Zgodnie z §8 ust. 2 powołanego rozporządzenia w projekcie planu miejscowego stosuje się nazewnictwo i oznaczenia umożliwiające jednoznaczne powiązanie projektu rysunku planu z projektem tekstu planu miejscowego. W przedmiotowej uchwale w §5 pkt 5 ustala się pas technologiczny dla napowietrznych linii energetycznych z zakazem lokalizacji wszystkich budynków, budowli oraz zieleni wysokiej. Na rysunku planu wskazany pas nie został wyznaczony, w związku z tym występuje niezgodność tekstu z rysunkiem planu.

Ponadto organ nadzoru wskazuje na inne nieścisłości i błędy w treści badanej uchwały tj: - w podstawie prawnej nie podano, w odniesieniu do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wszystkich uchwalonych zmian (po roku 2007 dokonano 10 zmian), - w podstawie prawnej powołując uchwałę Nr XXII/187/2009 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 23 października 2009 r. w spawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Przedecz w rejonie ulic: Gen. Bema, Kilińskiego, Kolonii pod Kobylastą i Sienkiewicza źle wpisano jej zakres – pominięto rejon ulicy Szemplińskiego, - nie dopełniono obowiązku dołączenia do przyjętego dokumentu pisemnego podsumowania o treści zgodnej z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.). Z tych powodów należy uznać za uzasadnione orzeczenie o nieważności uchwały Nr XXIX/239/2010 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Przedecz jako sprzecznej z prawem. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji. Rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone z powodu niezgodności z prawem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. Wojewoda Wielkopolski (-) Piotr Florek

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 275 –

Poz. 93

93 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR KN.LE.3.0911 - 402/10 z dnia 17 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) orzekam nieważność §2 uchwały Nr II/12/2010 Rady Miejskiej Kościana z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie: utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr XLVI/482/98 Rady Miejskiej Kościana z 27 stycznia 1998 r. UZASADNIENIE W dniu 9 grudnia 2010r. Rada Miejska Kościana podjęła uchwałę Nr II/12/2010 w sprawie: utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr XLVI/482/98 Rady Miejskiej Kościana z 27 stycznia 1998 r. Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 10 grudnia 2010r. Organ nadzoru dokonując badania zgodności z prawem powyższej uchwały, stwierdził co następuje: Uchwała została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn .zm.) oraz art. 76 ust. 1 w związku z art. 72 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z poźn. zm.). Rada Miejska Kościana w uchwale Nr II/12/2010 orzekła o utracie mocy uchwały Nr XLVI/482/98 na podstawie której podwyższono stawkę procentową opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych oddanych na cele określone w art. 72 ust. 3 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Uchylona uchwała podnosiła stawkę roczną za nieruchomości gruntowe z 3% do 5%. Skutkiem uchylenia tej uchwały jest powrót do ustawowej stawki określonej w art.72 ust. 3 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. do 3% ceny. Przywołany w podstawie prawnej przepis art. 76 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomo-

ściami umożliwia radzie gminy podwyższenie stawek procentowej opłaty rocznej za nieruchomości gruntowe, o których mowa w art. 72 ust. 3 pkt. 5. Uchylenie uchwały z 1998 r. i powrót do stawek ustawowych leży w kompetencji rady gminy. Równocześnie zaznaczyć należy, iż przepis ten umożliwia wyłącznie podwyższenie opłaty rocznej za nieruchomości gruntowe określone w art. 72 ust. 3 pkt 5, jak i wycofanie się z takiego podwyższenia. W §2 nadzorowanej uchwały zapisano: ,,Po wejściu w życie niniejszej uchwały podmioty wnoszące opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości określonej w uchwale, o której mowa w §1 uiszczają stawkę opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości określonej w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami”. Zapis tego paragrafu stanowi rażące naruszenie prawa, gdyż: 1. wykracza poza kompetencje zawarte w art. 76 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 2. wydany został bez żadnego upoważnienia ustawowego. Zapis kwestionowanego paragrafu jest w istocie wskazówką dla burmistrza dotyczącą wykonywania uchwały Nr II/12/2010 z 09 grudnia 2010 r. Brak jakiejkolwiek podstawy prawnej do ustalania przez radę miejską tego rodzaju wskazań dotyczących realizacji nadzorowanej uchwały. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji. Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga za moim pośrednictwem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia. Wojewoda Wielkopolski (-) Piotr Florek

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 276 –

Poz. 94

94 ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR 782/10
Poz. ,!Syntax Error, DO,!Syntax Error, DO,!Syntax Error, DO,!Syntax Error, DO,podanie do publicznej wiadomości, w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wilczyn w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu Dziennik Urzędowy głosowania oraz o wyznaczonej Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z Województwa dnia 16 lipca 1998 r.Wielkopolskiego Nr do rad – Ordynacja wyborcza §3. Dni, w siedzibie obwodowej komisji których upływają terminy wykonania 276 wyborczej, – 105 –

z dnia 14 grudnia 2010 r.

gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Wilczyn dla wyboru radnego w trzymandatowym okręgu wyborczym Nr 4 obejmującym sołectwo Wilczogóra. §2. Datę wyborów, o których mowa w §1, wyznacza się na niedzielę 27 lutego 2011 r.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Wojewoda Wielkopolski (-) Piotr Florek
Załącznik do Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego Nr 782/10 z dnia 14 grudnia 2010 r.

KALENDARZ WYBORCZY DO WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY WILCZYN Termin wykonania czynności wyborczej do 29 grudnia 2010

Treść czynności podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wilczyn w okręgu wyborczym Nr 4, podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczynie, zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego, zgłaszanie kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczynie, powołanie przez Komisarza Wyborczego w Koninie Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczynie, zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczynie list kandydatów na radnego w okręgu wyborczym Nr 4, zgłaszanie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej, powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Wilczynie obwodowej komisji wyborczej, podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej,

do 8 stycznia 2011

do 8 stycznia 2011 do 10 stycznia 2011 do 13 stycznia 2011 do 28 stycznia 2011 do godz. 24
00

do 28 stycznia 2011 do 6 lutego 2011

do 6 lutego 2011

Dziennik Urzędowy Województwa Dziennik Urzędowy Wielkopolskiego Nr 276 Województwa Wielkopolskiego Nr 3 do 7 lutego 2011

– 106 – – 277 –

Poz. do 7 lutego 2011,91,92,93,94,95 95 Poz. 94,

przyznanie w drodze losowania przez Gminną Komisję Wyborczą w Wilczynie numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego, rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczynie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów, treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt ich pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi, sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy Wilczyn zakończenie kampanii wyborczej, przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców, głosowanie.

do 12 lutego 2011

do 13 lutego 2011 25 lutego 2011 do godz. 2400 26 lutego 2011 27 lutego 2011 godz. 8oo- 22oo

4739

do Porozumienia zawartego w dniu 16 lipca 2009 roku w Poznaniu
Łącza do plików używanych w wersji papierowej
4739

ANEKS NR 8 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 7 grudnia 2010 r.
1203_aneks_nr_8.doc

ANEKS NR 8 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

95

94

kiego Narodowego Funduszu Zdrowia Zbigniewą Postanowienia §5 ust. 1 Nowodworską − następującej treści: Porozumienia otrzymują brzmienie:

do Porozumienia zawartego w dniu 16 lipca 2009 roku w zawartego do Porozumienia Poznaniu w dniu 16 lipca 2009 pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim Panem roku w Poznaniu Piotrem Florkiem pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim Panem Pioa trem Florkiem Dyrektorem Wielkopolskiego Oddziału a Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Zbigniewą Nowodworską Dyrektorem Wielkopolskiego Oddziału Wojewódznastępującej treści:

zawarty w dniu 7 grudnia 2010 r. w Poznaniu

zawarty w dniu Poznaniu

7 grudnia 2010 r. w

uchwaleniu ustawy budżetowej i jej wysokość zostanie określona w aneksie do Porozumienia. − Pozostałe postanowienia egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. Porozumienia nie ulegają zmianie.

- Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących

− - Aneks wchodzi w życie czterech podpisania i Aneks sporządzono w z dniem podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojejednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej wództwa Wielkopolskiego. ze stron. − Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w (-) Piotr Florek Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Dyrektor OW NFZ Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek Dyrektor OW NFZ

Wojewoda Wielkopolski

„1. Projektowana wielkość dotacji celowej, - Postanowienia §5 ust. 1 Porozumienia otrzymują o której połowę 2011 roku brzmienie: 67mowa w §4, na I(słownie: wynosi 171 634,00 zł sześćdziesiąt siedem milionów sto

(-) Zbigniewa Nowodworska

„1. siedemdziesiąt jeden tysięcy celowej, o któ- Zbigniewa Nowodworska Projektowana wielkość dotacji sześćset trzydzieści cztery złote). roku wynosi rej mowa w §4, na I połowę 2011 Ostateczna 67 kwota dotacji na rok 2011 znana będzie po 171 634,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem mi95 lionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset KOMUNIKAT NR 10/2010 dotacji trzydzieści cztery złote). Ostateczna kwota ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na rok 2011 znana będzie po uchwaleniu ustawy z dnia 26 w budżetowej i jej wysokość zostanie określona listopada 2010 r. aneksie do Porozumienia.
4740

- Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.

o adresie strony internetowej, na której zamieszczone zostają zmiany Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 278 –

Poz. 96

96 KOMUNIKAT NR 10/2010 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 listopada 2010 r. o adresie strony internetowej, na której zamieszczone zostają zmiany Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, terminie, od którego zmiany są stosowane oraz zakresie zmian wprowadzonych do szczegółowego opisu priorytetów Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza, co następuje: §1. Na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl zamieszczone zostały zmiany Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (UWRPO). §2. Zmiany UWRPO, o których mowa w §1, wchodzą w życie od dnia 18 listopada 2010 r. §3. Zmiany, które zostały dokonane w UWRPO w odniesieniu do wersji 4.8, stanowią załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu. Z up. Marszałka Województwa (-) Leszek Wojtasiak Wicemarszałek

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 276 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 108 –
– 279 –

Poz. 95

Poz. 96

Załącznik nr 1 do komunikaty nr 10/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2010 r. Zmiany Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (w odniesieniu do wersji 4.8) Lp. Rozdział 1. Rozdział 1.3 Finansowanie WRPO Nazwa elementu Zmiana Zmiana kwot poszczególnych źródeł współfinansowania wkładu krajowego realizacji Programu. Uzasadnienie Zmiany wynikają z podjęcia przez Komitet Monitorujący WRPO na posiedzeniu w dniu 16 listopada br. Uchwały w sprawie realokacji środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013. Zmiany wynikają z podjęcia przez Komitet Monitorujący WRPO na posiedzeniu w dniu 16 listopada br. Uchwały w sprawie realokacji środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013.

2. Rozdział II Informacje na temat priorytetów i działań WRPO

Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw Działanie 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) Działanie 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej Działanie 3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie 3.2. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Działanie 3.3. Wsparcie ochrony przyrody Działanie 3.4. Gospodarka wodnościekowa Działanie 3.6. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego Działanie 3.7. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii

Zmiana kwot.

Dziennik Urzędowy Wielkopolskiego Nr Województwa Województwa Wielkopolskiego Nr 3 276
Pkt. 21 Alokacja finansowa na działanie ogółem Pkt. 22 Wkład ze środków unijnych na działanie Pkt. 23 Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie Pkt. 24 Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie Działanie 3.6. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego Pkt.14 Rodzaje projektów

Dziennik Urzędowy

– 109 – 280 ––

Poz. Poz. 96 95

3. Rozdział II Informacje na temat priorytetów i działań WRPO

4. Załącznik nr 1 UWRPO

5. Załącznik nr 4 UWRPO

Indykatywna Tabela finansowa zobowiązań dla WRPO 2007-2013 w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych, oraz oznaczonymi działaniami podlegającymi zasadom cross-financing. Lista projektów dużych i kluczowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Było: Budowa i doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i awarii technologicznych (w tym budowa i rozbudowa obiektów oraz zakup sprzętu specjalistycznego). Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczogaśniczego. Po zmianie: Budowa i doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i awarii technologicznych (w tym budowa i rozbudowa obiektów, dostarczenie połączeń szerokopasmowych oraz zakup sprzętu specjalistycznego). Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczogaśniczego. Aktualizacja tabeli.

Doprecyzowanie zapisów

Zmiany wynikają z podjęcia przez Komitet Monitorujący WRPO na posiedzeniu w dniu 16 listopada br. Uchwały w sprawie realokacji środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013.

Aktualizacja zapisów.

Aktualizacja związana jest ze zmianą I części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 207-2013.

4740

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 281 –

Poz. 97

97 INFORMACJA NR O DECYZJI NR WCC/153-ZTO-A/525/W/OPO/2010/ASZ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 10 grudnia 2010 r.

10 grudnia 2010 r. na wniosek Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Międzychodzie, ul. Sikorskiego 21a 64400 Międzychód, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić przedmiot i zakres działalności koncesjonariusza, określony w koncesji na wytwarzanie ciepła. Uzasadnienie: Decyzją z 1 października 1998 r. nr WCC/153/525/U/1/98/JK, zmienioną decyzjami: z 4 maja 2000 r. nr WCC/153A/525/W/3/2000/EG, z 24 kwietnia 2001 r. nr WCC/153B/525/W/3/ 2001/ ASA, z 10 maja 2002 r. nr WCC/153C/525/W/ OPO/2002/AJ, z 12 grudnia 2005 r.nr WCC/153D/525/W/ OPO/2005/AJ i z 6 grudnia 2006 r. WCC/153-ZTO/525/W/OPO/2006/ MP udzielono Międzychodzkiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Międzychodzie koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do15 października 2025 r., określając jednocześnie w punkcie 1 decyzji „Przedmiot i zakres działalności”. Pismem z 23 września 2010 r., uzupełnionym pismami z 4, 20 i 29 października 2010 r. oraz 10 i 25 listopada 2010 r., Koncesjonariusz wystąpił o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła w związku z modernizacją kotłowni z węglowych na gazowe wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. W uzasadnieniu wniosku poinformował, że w wyniku wykonanych modernizacji zmianie uległa moc zainstalowana źródeł przy ulicy 3 Maja 6 (z 0,11 MWt na 0,038 MWt), 17 Stycznia 5 (z 0,15 MWt na 0,06 MWt), 17 Stycznia 49 (z 0,11 MWt na 0,044 MWt) oraz Nadbrzeżnej 8 (z 0,11 MWt na 0,044 MWt). Ponadto w trakcie postępowania postanowiono skorygować oczywistą omyłkę, którą przedsiębiorstwo popełniło w poprzednim postępowaniu o zmianę koncesji, dotyczącą mocy zainstalowanej w źródle ciepła zlokalizowanym przy ul. Sadowej 1 w Międzychodzie. Koncesjonariusz poinformował, iż

zgodnie ze stanem faktycznym w źródle tym zainstalowane są 3 kotły wodne, a łączna zainstalowana moc cieplna wynosi 14,537 MWt (dotychczas figurująca w koncesji 11,63 MWt). Po analizie stanu faktycznego stwierdzono, iż wniosek o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 1 października 1998 r. nr WCC/153/525/U/1/98/JK ze zmianami jest uzasadniony. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115,poz.790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530) oraz na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228) w związku z art. 30 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję z 1 października 1998 r. nr WCC/153/525/U/1/98/JK ze zmianami, którą udzielił koncesji na wytwarzanie ciepła. z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Eneregtyki z siedzibą w Poznaniu (-) Irena Gruszka

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 282 –

Poz. 98

98 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej Kalisza Na podstawie art. 182 i 183 w związku art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) podaje się do publicznej wiadomości, że: Rada Miejska Kalisza stwierdziła uchwałą Nr I/2/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. wygaśnięcie w okręgu wyborczym Nr 3, utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej Kalisza, mandatu radnego Pana Janusza Andrzeja Pęcherza z listy Nr 17 Komitetu Wyborczego Wyborców „SAMORZĄDNY KALISZ”, wskutek wyboru na Prezydenta Miasta Kalisza, a uchwałą Nr II/3/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. wstąpienie na jego miejsce Pana Mirosława Bolesława Jurka kandydata z tej samej listy, który w wyborach do Rady Miejskiej Kalisza w dniu 21 listopada 2010 r. uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. (-) Wojciech Vogt

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 283 –

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 3

– 284 –

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski Redakcja: Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail - dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl Skład, druk i rozpowszechnianie: Drukarnia Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin tel./fax (91) 4537-330, e-mail: biuro@sparta.szczecin.pl Rozpowszechnianie - Administracja i stały punkt sprzedaży - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703 Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego: - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 8541703, zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 900-1400 Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin

ISSN 1507-5729

Cena brutto 42,00 zł