You are on page 1of 6

DZIENNIK URZDOWY

WOJEWDZTWA DOLNOLSKIEGO
Wrocaw, dnia 28 lutego 2011 r.
TRE: Poz.: UCHWAA RADY POWIATU 661 Rady Powiatu Milickiego nr IV/22/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie likwidacji Zespou Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej w Miliczu ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE 662 Wojewody Dolnolskiego nr NK-N.4131.103.2011.SS1 z dnia 24 lutego 2011 r. stwierdzajce niewano 5 uchway Rady Powiatu w Miliczu z dnia 27 stycznia 2011 r. nr IV/22/2011 w sprawie likwidacji Zespou Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej w Miliczu ZARZDZENIA 663 Starosty Wabrzyskiego nr 28/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia redniego miesicznego kosztu utrzymania mieszkaca w Domu Pomocy Spoecznej na terenie powiatu wabrzyskiego w 2011 roku Starosty Wabrzyskiego nr 29/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia redniego miesicznego kosztu utrzymania dziecka w placwkach opiekuczo-wychowawczych powiatu wabrzyskiego w 2011 roku 4117

Nr 48

4118

4120

664

4120

661
661

UCHWAA NR IV/22/2011 RADY POWIATU MILICKIEGO z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie likwidacji Zespou Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej w Miliczu Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt 8 lit. i i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; tekst jednolity z pn. zm.) w zwizku z art. 36 i 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakadach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89; tekst jednolity z pn. zm.) Rada Powiatu Milickiego uchwala, co nastpuje: 1. Po zasigniciu opinii Wojewody Dolnolskiego, Rady Spoecznej dziaajcej przy zespole publicznych zakadw opieki zdrowotnej pod nazw Zesp Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej w Miliczu, Rady Gminy Milicz, Rady Gminy Kronice, Rady Gminy Cieszkw, Sejmiku Wojewdztwa Dolnolskiego oraz organizacji zwizkowych dziaajcych przy ZPZOZ w Miliczu likwiduje si Zesp Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej w Miliczu. 2. Otwarcie postpowania likwidacyjnego nastpi z dniem 1 marca 2011 r. 3. Postpowanie likwidacyjne zostanie zakoczone z dniem 30 listopada 2011 r. 4. Termin zakoczenia dziaalnoci medycznej Zespou Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej w Miliczu ustala si na dzie 31 lipca 2011 r. 5. 1) Czynnoci likwidacyjne wynikajce z niniejszej uchway wykonywane bd przez likwidatora Zakadu. 2) Do czynnoci likwidacyjnych nalee bdzie w szczeglnoci: a) przeprowadzenie inwentaryzacji i wyceny majtku Zakadu; b) sporzdzenie bilansu na dzie otwarcia likwidacji i na dzie jej zakoczenia; c) dokonanie czynnoci prawnych wynikajcych z Kodeksu Pracy wobec pracownikw likwidowanego Zakadu; d) zaspokojenie wierzycieli Zakadu; e) zawieranie umw w zakresie niezbdnym do likwidacji; f) dokonanie czynnoci zwizanych z wykreleniem Zakadu z waciwych rejestrw.

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 48

4118

Poz. 661,662

6. Dalsze nieprzerwane udzielanie wiadcze zdrowotnych we wszystkich zakresach, ktrymi dotychczas zajmowaa si likwidowana jednostka, zapewnione zostanie bez istotnego ograniczenia ich dostpnoci, warunkw udzielania i jakoci, przez Niepubliczny Zakad Opieki Zdrowotnej powoany przez Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o. 7. Zobowizania i nalenoci Zespou Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej w Miliczu po jego likwidacji staj si zobowizaniami i nalenociami Powiatu Milickiego.
661

8. Majtek pozostay po zakoczeniu likwidacji Zakadu po zaspokojeniu wierzytelnoci staje si wasnoci Powiatu Milickiego. 9. Wykonanie niniejszej uchway powierza si Zarzdowi Powiatu. 10. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Dolnolskiego. Przewodniczcy Rady: Krzysztof Osmelak

662
6 62

WOJEWODA DOLNOLSKI NK-N.4131.103.2011.SS1

Wrocaw, dnia 24 lutego 2011 r.

ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pn. zm.) stwierdzam niewano 5 uchway Rady Powiatu w Miliczu z dnia 27 stycznia 2011 r. nr IV/22/2011 w sprawie likwidacji Zespou Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej w Miliczu. Uzasadnienie Rada Powiatu w Miliczu podja na sesji w dniu 27 stycznia 2011 r. uchwa Nr IV/22/2011 w sprawie likwidacji Zespou Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej w Miliczu. Uchwaa wpyna do organu nadzoru w dniu 3 lutego 2011 r. W toku badania legalnoci uchway Organ Nadzoru stwierdzi, e 5 przedmiotowej uchway zosta podjty z istotnym naruszeniem art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 26 ust. 1 ustawy o samorzdzie powiatowym. Moc przedmiotowej uchway Rada Powiatu w Miliczu zadecydowaa o likwidacji Zespou Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej w Miliczu. Uchwaa zostaa podjta m. in. na podstawie art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakadach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z pn. zm.). Przepis ten stanowi, e uchwaa o likwidacji publicznego zakadu opieki zdrowotnej powinna okrela sposb i form zapewnienia osobom korzystajcym z oznaczonych rodzajowo wiadcze zdrowotnych likwidowanego zakadu dalsze, nieprzerwane udzielanie takich wiadcze, bez istotnego ograniczenia ich dostpnoci, warunkw udzielania i jakoci oraz termin zakoczenia dziaalnoci, nie wczeniej ni 3 miesice od daty wydania rozporzdzenia lub podjcia uchway o likwidacji. Tym samym art. 43 ustawy o zakadach opieki zdrowotnej okrela elementy takiej uchway. W 5 przedmiotowej uchway Rada Powiatu postanowia, e: 1) Czynnoci likwidacyjne wynikajce z niniejszej uchway wykonywane bd przez likwidatora Zakadu. 2) Do czynnoci likwidacyjnych nalee bdzie w szczeglnoci: a) przeprowadzenie inwentaryzacji i wyceny majtku Zakadu; b) sporzdzenie bilansu na dzie otwarcia likwidacji i na dzie jej zakoczenia; c) dokonanie czynnoci prawnych wynikajcych z Kodeksu pracy wobec pracownikw likwidowanego Zakadu; d) zaspokojenie wierzycieli Zakadu; e) zawieranie umw w zakresie niezbdnym do likwidacji; f) dokonanie czynnoci zwizanych z wykreleniem Zakadu z waciwych rejestrw.

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 48

4119

Poz. 662

Postanowienia 5 uchway nie s wymagane przepisem art. 43 ustawy o zakadach opieki zdrowotnej, a nadto stanowic o czynnociach likwidacyjnych likwidatora Zakadu, wkraczaj w sfer czynnoci organu wykonawczego powiatu. Powiat jako podmiot posiadajcy osobowo prawn (art. 165 Konstytucji RP, art. 2 ust. 2 ustawy) ma pen zdolno prawn oraz moliwo podejmowania prawnie skutecznych dziaa majcych na celu powstanie okrelonych skutkw prawnych. Jako osoba prawna, dziaa ona przez swoje organy, ktrymi, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy s rada powiatu oraz zarzd powiatu. Przepisy ustawy determinuj sytuacj prawn oraz zakres kompetencji i kierunkw oraz prawnych form dziaania tyche organw. I tak, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy organem stanowicym i kontrolnym powiatu jest rada powiatu. Z kolei zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy zarzd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. Do zada organu wykonawczego powiatu naley m. in. wykonywanie uchwa rady powiatu oraz innych zada powiatu okrelonych przepisami prawa (art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy). Zatem to Zarzd Powiatu w Miliczu, wykonujc przedmiotow uchwa okreli jednoczenie czynnoci likwidacyjne wykonywane przez likwidatora Zakadu. Podjcie przez Rad Powiatu w Miliczu 5 uchway uzna naley za wkroczenie w kompetencje organu wykonawczego powiatu, co stanowi istotne naruszenie prawa. Rada nie moe podejmowa czynnoci, ktre nale do sfery wykonawczej, gdy byoby to naruszeniem konstytucyjnej zasady podziau organw powiatu na stanowice i wykonawcze. Kompetencje i uprawnienia o przymiocie wykonawczym nale bowiem wycznie do Zarzdu Powiatu i wynikaj wprost z przepisw prawa powszechnie obowizujcego rangi ustawowej. Warto przytoczy wyrok Naczelnego Sdu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 1999 r. (II SA/Wr 364/98, OSS 1999/3/84), zgodnie z ktrym w przypadku, gdy przepis ustawy przyznaje kompetencje do dziaania organowi wykonawczemu, podjcie przez rad w tej kwestii uchway jest dziaaniem z naruszeniem prawa. W wietle art. 2 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym pastwem prawnym, urzeczywistniajcym zasady sprawiedliwoci spoecznej. Pochodn zasady demokratycznego pastwa prawnego jest art. 7 Ustawy zasadniczej, zgodnie z ktrym organy wadzy publicznej dziaaj w granicach i na podstawie prawa. Oznacza to, i kade dziaanie organu wadzy, w tym take rady powiatu, musi mie oparcie w obowizujcym prawie. W wietle art. 94 Konstytucji RP akty prawa miejscowego podejmowane s w oparciu o wyrane upowanienie ustawowe. Podejmujc akty prawa miejscowego w oparciu o norm ustawow, organ stanowicy musi cile uwzgldnia wytyczne zawarte w upowanieniu. Odstpienie od tej zasady narusza zwizek formalny i materialny pomidzy aktem wykonawczym a ustaw, co z reguy stanowi istotne naruszenie prawa. Zarwno w doktrynie, jak rwnie w orzecznictwie ugruntowa si pogld dotyczcy dyrektyw wykadni norm o charakterze kompetencyjnym. Naczeln zasad prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto naley podkreli, i normy kompetencyjne powinny by interpretowane w sposb cisy, literalny. Jednoczenie zakazuje si dokonywania wykadni rozszerzajcej przepisw kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Na szczegln uwag zasuguje tu wyrok Trybunau Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. (K25/99, OTK 2000/5/141): Stosujc przy interpretacji art. 87 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji, odnoszcych si do rde prawa, takie zasady przyjte w polskim systemie prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz wykadni rozszerzajcej kompetencje prawodawcze oraz zasad goszc, e wyznaczenie jakiemu organowi okrelonych zada nie jest rwnoznaczne z udzieleniem mu kompetencji do ustanawiania aktw normatywnych sucych realizowaniu tych zada (...). Biorc powysze pod uwag, orzeczono jak w sentencji. Od niniejszego rozstrzygnicia przysuguje skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu za porednictwem Wojewody Dolnolskiego organu nadzoru w terminie 30 dni od jego dorczenia. Zgodnie z art. 80 ustawy o samorzdzie powiatowym stwierdzenie przez organ nadzoru niewanoci uchway organu powiatu wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci, z dniem dorczenia rozstrzygnicia nadzorczego.

Wicewojewoda Dolnolski: Ilona Antoniszyn-Klik


6 62

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 48

4120

Poz. 663,664

663
6 63

ZARZDZENIE NR 28/2011 STAROSTY WABRZYSKIEGO z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia redniego miesicznego kosztu utrzymania mieszkaca w Domu Pomocy Spoecznej na terenie powiatu wabrzyskiego w 2011 roku Na podstawie art. 6 pkt 15 oraz art. 60 ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spoecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z pn. zm.) zarzdza si, co nastpuje: 1. Ustala si redni miesiczny koszt utrzymania mieszkaca w Domu Pomocy Spoecznej w Wabrzychu w wysokoci 2.853,10 z. 2. Wykonanie zarzdzenia powierza si dyrektorowi PCPR w Wabrzychu.
6 63

3. Zarzdzenie podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Dolnolskiego. 4. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania, z moc obowizujc od nastpnego miesica przypadajcego po miesicu, w ktrym zostao opublikowane. Starosta Wabrzyski: Robert awski

664
6 64

ZARZDZENIE NR 29/2011 STAROSTY WABRZYSKIEGO z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia redniego miesicznego kosztu utrzymania dziecka w placwkach opiekuczo-wychowawczych powiatu wabrzyskiego w 2011 roku Na podstawie art. 6 pkt 15 oraz art. 86 ust. 7, ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spoecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z pn. zm.) zarzdza si, co nastpuje: 1. Ustala si redni miesiczny koszt utrzymania dziecka w: 1) Domu Maego Dziecka w Wabrzychu w wysokoci 3.335,06 z, 2) Domu Dziecka nr 2 w Wabrzychu w wysokoci 3.647,35 z, 3) Domu Dziecka w Jedlinie-Zdrj w wysokoci 2.875,73 z,

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 48

4121

Poz. 664

4) Wielofunkcyjnej Placwce Opiekuczo-Wychowawczej Dom Dziecka Catharina w Nowym Siodle w wysokoci 2.540,89 z. 2. Wykonanie zarzdzenia powierza si dyrektorowi PCPR w Wabrzychu. 3. Zarzdzenie podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Dolnolskiego.
6 64

4. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania, z moc obowizujc od nastpnego miesica przypadajcego po miesicu, w ktrym zostao opublikowane.

Starosta Wabrzyski: Robert awski

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 48

4122

Poz. 664

Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzdowego Wojewdztwa Dolnolskiego: 1) egzemplarze biece i z lat ubiegych, w miar posiadanych rezerw mona nabywa w Redakcji Dziennika Urzdowego Wojewdztwa Dolnolskiego, pl. Powstacw Warszawy 1, 50-951 Wrocaw, pok. 1178, tel. 71/340-66-21, fax. 71/340-66-47, e-mail: dziennik@duw.pl 2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesanego zamwienia do Redakcji Dziennika Urzdowego Wojewdztwa Dolnolskiego, pl. Powstacw Warszawy 1, 50-951 Wrocaw, tel. 71/340-66-21, fax. 71/340-66-47, e-mail: dziennik@duw.pl Informacja o czasie i miejscu, w ktrym wyoone s do powszechnego wgldu zbiory Dziennika Urzdowego wraz ze skorowidzami: 1) Biblioteka Urzdowa Dolnolskiego Urzdu Wojewdzkiego we Wrocawiu, pl. Powstacw Warszawy 1, 50-951 Wrocaw, pok. 30043005, w godz. 915 (pn.pt.), tel. 71/340-62-54 2) Internet na stronie: http://www.duw.pl

Wydawca: Wojewoda Dolnolski Redakcja: Wydzia Nadzoru i Kontroli Dolnolskiego Urzdu Wojewdzkiego, Redakcja Dziennika Urzdowego Wojewdztwa Dolnolskiego, 50-951 Wrocaw, pl. Powstacw Warszawy 1, tel. 71/340-66-21, e-mail: a.augustynowicz@duw.pl Skad druk i rozpowszechnianie: Dolnolski Urzd Wojewdzki we Wrocawiu Wydzia Nadzoru i Kontroli, 50-951 Wrocaw, pl. Powstacw Warszawy 1, tel. 71/340-66-21, e-mail: dziennik@duw.pl

Toczono z polecenia Wojewody Dolnolskiego w Dolnolskim Urzdzie Wojewdzkim we Wrocawiu Wydzia Nadzoru i Kontroli 50-951 Wrocaw, pl. Powstacw Warszawy 1

nakad 19 egz.

ISSN 0239-8362

Cena 0,25 z (w tym 8% VAT)