You are on page 1of 68

DZIENNIK URZDOWY

WOJEWDZTWA DOLNOLSKIEGO
Wrocaw, dnia 7 wrzenia 2010 r.
TRE: Poz.: UCHWAY RAD POWIATW 2536 Rady Powiatu w Lubinie nr LII/346/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia rozkadu godzin pracy aptek oglnodostpnych dziaajcych na terenie Powiatu Lubiskiego Rady Powiatu Wabrzyskiego nr XLIV/34/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji UCHWAY RAD GMIN 2538 Rady Gminy Walim nr L/285/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia cen za usugi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy Walim ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE 2539 Wojewody Dolnolskiego nr NK.II.JK8.0911-37/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. stwierdzajce niewano 2 uchway Rady Powiatu w Lubinie nr LII/346/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia rozkadu godzin pracy aptek oglnodostpnych dziaajcych na terenie Powiatu Lubiskiego KOMUNIKAT 2540 Zarzdu Wojewdztwa Dolnolskiego Instytucji Zarzdzajcej Regionalnym Programem Operacyjnym dla wojewdztwa z dnia 17 sierpnia 2010 r. o podjciu uchway nr 4783/III/10 z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchway nr 1149/III/08 Zarzdu Wojewdztwa Dolnolskiego z dnia 5 lutego 2008r. w sprawie przyjcia Szczegowego Opisu Priorytetw Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewdztwa Dolnolskiego na lata 20072013 (Uszczegowienia RPO WD) ZARZDZENIE 2541 Wjta Gminy Wdroe Wielkie nr 12/2010 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wykonania budetu Gminy Wdroe Wielkie za 2009 r. SPRAWOZDANIE 2542 Burmistrza Zotego Stoku z dnia 4 marca 2010 r. z wykonania budetu Gminy Zoty Stok 17191 17172 17168

Nr 165

17162

2537

17167

17168

17170

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17162

Poz. 2536

2536
2 5 36

UCHWAA NR LII/346/2010 RADY POWIATU W LUBINIE z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia rozkadu godzin pracy aptek oglnodostpnych dziaajcych na terenie Powiatu Lubiskiego

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788, Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513) w zwizku z art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759,
Lp. 1. 2. Nazwa apteki, adres, telefon Aloes Lubin, ul. Kamienna 1 F tel. 076/ 844 73 66 Osiedlowa Lubin, ul. Armii Krajowej 35, tel. 076/ 844-40-26 Pod Dobr Gwiazd Lubin, ul. Grabowa 2 tel. 076/ 842-79-55 Pod R Lubin, ul. Kiliskiego 25 D tel. 076/ 842-18-66 Ustronie Lubin, ul. Gwarkw 84 tel. 076/ 842-27-73 Vademecum Lubin, ul. M. Kopernika4 tel. 076/ 844-27-04 Omega Lubin, ul. Jana Pawa II 3 tel. 076/ 846-88-42 Pod w. Antonim Lubin, ul. Armii Krajowej 15 tel. 076/ 841-02-50 Zote Runo Lubin, ul. Paderewskiego 92 tel. 076/ 844-35-25 W Jamnikach Lubin, ul. Niepodlegoci 23-25 tel. 076/ 746-88-58 Dr Max Lubin, ul. Zwierzyckiego 2 tel. 076/ 746-67-70 Graviola Lubin, ul. Mieszka I 14/16 tel.076/ 844-22-05 Grnicza Lubin, ul. M. Skodowskiej-Curie 60 tel. 076/ 846-07-07

z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) po zasigniciu opinii Prezydenta Miasta Lubina, Wjta Gminy Lubin, Burmistrza Miasta i Gminy cinawa, Wjta Gminy Rudna oraz Dolnolskiej Izby Aptekarskiej we Wrocawiu, Rada Powiatu w Lubinie uchwala, co nastpuje: 1. 1. Ustala rozkad godzin pracy aptek oglnodostpnych dziaajcych na terenie Powiatu Lubiskiego.

3.

Rozkad godzin pracy poniedziaekpitek: 8.0020.00 sobota:8.0014.00 poniedziaekpitek: 8.0020.00 sobota: 8.0018.00 niedziele: 9.0018.00 poniedziaekpitek: 9.0019.00 sobota: 9.0014.00 poniedziaekpitek: 8.0019.00 sobota: 8.0015.00 poniedziaekpitek: 8.0019.00 sobota: 8.0014.00 poniedziaekpitek: 8.0020.00 sobota: 8.0018.00 poniedziaekpitek: 9.0021.00 sobota: 9.0021.00 niedziele: 10.0020.00 poniedziaekpitek :8.0020.00 sobota: 8.0015.00 poniedziaekpitek: 8.0019.00 sobota: 9.0014.00 poniedziaekpitek: 8 .0020.00 sobota: 8.0014.00 poniedziaekpitek: 8.0021.30 sobota: 8.0021.00 niedziele: 8.3019.00 poniedziaekpitek: 8.0019.30 sobota: 8.0014.00 poniedziaekpitek: 8.0016.00

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165


Lp. 14.

17163

Poz. 2536
Rozkad godzin pracy poniedziaekpitek: 9.0018.00 sobota: 9.0014.00 poniedziaekpitek: 8.0019.00 sobota: 8.0015.00 poniedziaekpitek: 7.0022.30 sobota: 7.3022.00 niedziele: 8.0022.00 poniedziaekpitek: 8.0017.00

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Nazwa apteki, adres, telefon Arnica Lubin, ul. Ptasia 57 tel. 076/ 749-70-10 Flos Lubin, ul. Kasztanowa 8a tel. 076/842-79-22 Konwalia Lubin, ul. Jana Pawa II 28 tel. 076/ 841-09-39 Malwa Lubin, ul. Gen. Jzefa Bema 56 tel. 076/ 844-22-01 Panaceum Lubin, ul. Kamienna 18 A tel. 076/ 842-59-81 Pod Sokoem Lubin, ul. Sokola 46 tel. 076/ 844-54-40 Rycerska Lubin, ul. Jastrzbia 6 tel. 076/ 849-12-01 Vita Lubin, ul. Odrodzenia 16/1 tel. 076/ 846-67-50 Nova Lubin, ul. Sowackiego 17 tel. 076/ 846-97-29 Melissa Lubin, ul Sportowa 33 tel. 076/ 842-32-80 STIGMA Lubin, ul. I. Paderewskiego 101 tel. 076/ 841-55-45 Apteka w POLOmarkecie Lubin, ul. Szpakowa 2 A tel. 076/ 842-38-07 Apteka przy POLOmarkecie Lubin, ul. Kiliskiego 12 A tel. 076/ 842-32-17 Apteka dla Ciebie Lubin, ul. lska 9 tel. 076/ 842-31-43 Apteka dla wszystkich Lubin, ul. Polna 38 tel. 076/749-27-75 Euro-Apteka Lubin, ul. Gen. Bema 1 tel. 076/ 845-21-18 Lena Lubin, ul. Lena 8 tel. 076/ 746-48-66 Avena Lubin, ul. Krupiskiego 95 A tel. 076/ 746-10-19 Gardena Lubin, ul. Soneczna 1 tel. 076/ 749-09-79 Cuprum Arena Lubin, ul. Gen. W. Sikorskiego 20 tel. 076/ 846-66-80 Lege Artis Lubin, ul. S. Kisielewskiego 4 tel. 076/ 841-50-96

poniedziaekpitek: 9.0019.00 sobota: 9.0014.00 poniedziaekpitek: 9.0018.00 sobota: 9.0015.00 poniedziaekpitek: 9.0019.00 sobota: 9.0014.00 poniedziaekpitek: 8.0017.00 sobota: 9.0013.00 poniedziaekpitek: 9.0019.00 sobota: 9.0014.00 poniedziaekpitek: 9.0016.00 sobota: 9.0014.00 poniedziaekpitek: 9.0021.00 sobota: 9.0021.00 niedziele: 10.0018.00 poniedziaekpitek: 8.0020.00 sobota: 8.0015.00 poniedziaekpitek: 8.0020.00 sobota: 8.0015.00 poniedziaekpitek: 8.0020.00 sobota: 8.0014.00 poniedziaekpitek: 8.0020.00 sobota: 8.0016.00 poniedziaekpitek: 9.0021.00 sobota: 9.0021.00 niedziele: 10.0018.00 poniedziaekpitek: 8.0020.00 sobota: 8.0018.30 niedziele: 9.00-18.30 poniedziaekpitek: 8.3019.00 sobota: 8.0015.00 poniedziaekpitek: 8.0019.00 sobota: 8.0013.00 poniedziaekpitek: 9.0021.00 sobota: 9.0021.00 niedziele: 10.0020.00 poniedziaekpitek: 8.0019.00 sobota: 8.0015.00

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165


Lp. 35.

17164

Poz. 2536
Rozkad godzin pracy poniedziaekpitek: 8.0019.00 sobota: 8.0014.00 poniedziaekpitek: 8.0019.00 sobota: 8.0014.00

36.

Nazwa apteki, adres, telefon Panaceum cinawa, ul. Jagiey 2 tel. 076/ 843-69-44 Lawendowa cinawa, ul. Rynek 13 tel. 076/843-73-16

2. Ustala rozkad godzin pracy aptek oglnodostpnych w porze nocnej, w niedziele, wita i inne dni wolne od pracy wedug grafiku stanowicego zacznik do uchway: a) W porze nocnej apteki wskazane w Zaczniku peni dyury od godziny zakoczenia pracy okrelonej apteki wskazanej w 1 ust.1 do godziny 8.00 dnia nastpnego. b) W niedziele, wita i inne dni wolne od pracy apteki wskazane w Zaczniku peni dyury od godziny 8.00 dnia okrelonego w zaczniku do godziny 8.00 dnia nastpnego. 2. W przypadku planowanego zamknicia lub zmian czasu pracy apteki waciciel lub kierownik apteki powiadamia Starost co najmniej 30 dni przed terminem zamknicia lub planowanych zmian czasu pracy apteki.

3. Traci moc uchwaa nr XLIV/289/09 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkadu godzin pracy aptek oglnodostpnych dziaajcych na terenie Powiatu Lubiskiego oraz uchwaa nr XLVII/323/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniajca uchwa w sprawie ustalenia rozkadu godzin pracy aptek oglnodostpnych dziaajcych na terenie Powiatu Lubiskiego. 4. Wykonanie uchway powierza si Zarzdowi Powiatu w Lubinie. 5. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Dolnolskiego. Przewodniczcy Rady: Edward agun

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17165

Poz. 2536 Zacznik nr 1 do uchway nr LII/346/ /2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 lipca 2010 r.

Rozkad godzin pracy aptek oglnodostpnych w porze nocnej, w niedziel, wita i inne dni wolne od pracy Lipiec 2010 29.07.10 Osiedlowa ul. Armii Krajowej 35, tel. 076-844-40-26 30.07.10 Graviola ul. Mieszka I 14/16, tel. 076-844-22-05 31.07.10 Apteka Dla Ciebie ul. lska 9, tel. 076-842-31-43 Sierpie 2010 01.08.10 Konwalia ul. Jana Pawa II 28, tel. 076-841-01-17 02.08.10 Ustronie ul. Gwarkw 84, tel. 076-842-27-73 03.08.10 Apteka w Polomarkecie, ul. Szpakowa 2a, tel. 076-842-36-99 04.08.10 Pod witym Antonim ul. Armii Krajowej 15, tel. 076-841-02-50 05.08.10 Pod R ul. Kiliskiego 25d, tel. 076-842-18-66 06.08.10 Flos ul. Kasztanowa 8a, tel. 076-842-79-22 07.08.10 Vademecum ul. Kopernika 4, tel. 076-844-27-04 08.08.10 Apteka Cuprum Arena Galeria Cuprum Arena, tel.076-84-666-81 09.08.10 Rycerska, ul. Jastrzbia 6, tel. 076-849-12-01 10.08.10 Pod Dobr Gwiazd, ul. Grabowa 2, tel. 076-842-79-55 11.08.10 W Jamnikach, ul. Niepodlegoci 23/25, tel. 076-746-88-58 12.08.10 Aloesul. Kamienna, tel. 076-844-73-66 13.08.10 Euro Apteka ul. Bema 1, tel. 076-845-21-18 14.08.10 Apteka w Polomarkecie, ul. Kiliskiego, tel.076-842-32 15.08.10 Osiedlowa, ul. Armii Krajowej 35, tel. 076-844-40-26 16.08.10 Vademecum, ul. Kopernika 4, tel. 076-844-27-04 17.08.10 Lena, ul. Lena 8, tel. 076-746-48-65 18.08.10 Nova, ul. Sowackiego 17, tel. 076-846-97-29 19.08.10 Pod R, ul. Kiliskiego 25d, tel. 076-842-18-66 20.08.10 Zote Runo, ul. Paderewskiego 92, tel. 076-844-35-25 21.08.10 Panaceum, ul. Kamienna 18a, tel. 076-842-59-81 22.08.10 Kaufland, ul. Zwierzyckiego 2, tel. 076-74-66-770 23.08.10 Osiedlowa, ul. Armii Krajowej 35, tel. 076-844-40-26 24.08.10 Avena, ul. Krupiskiego 95a, tel. 076-746-10-19 25.08.10 Stigma, /TESCO/ ul. Paderewskiego 101, tel. 076-841-55-46 26.08.10 Arnica, ul. Ptasia 57, tel. 076-749-70-10 27.08.10 Lege Artis, ul. Kisielewskiego 4, tel.076-841-50-96 28.08.10 Konwalia, ul. Jana Pawa II 28, tel. 076-841-01-17 29.08.10 Vademecum, ul. Kopernika 4, tel. 076-844-27-04 30.08.10 Graviola, ul. Mieszka I 14/16, tel. 076-844-22-05 31.08.10 Apteka Dla Ciebie, ul. lska 9, tel. 076-842-31-43 Wrzesie 2010 01.09.10 Ustronie, ul. Gwarkw 84, tel. 076-842-27-73 02.09.10 Apteka w Polomarkecie, ul. Szpakowa 2a, tel. 076-842-36-99 03.09.10 Pod witym Antonim, ul. Armii Krajowej 15, tel. 076-841-02-50 04.09.10 Vademecum ul. Kopernika 4, tel. 076-844-27-04 05.09.10 Konwalia, ul. Jana Pawa II 28, tel. 076-841-01-17 06.09.10 Pod R, ul. Kiliskiego 25d, tel. 076-842-18-66 07.09.10 Rycerska, ul. Jastrzbia 6, tel. 076-849-12-01 08.09.10 Aloes, ul. Kamienna, tel. 076-844-73-66 09.09.10 Osiedlowa, ul. Armii Krajowej 35, tel. 076-844-40-26 10.09.10 Apteka Cuprum Arena Galeria Cuprum Arena, tel.076-84-666-81 11.09.10 W Jamnikach, ul. Niepodlegoci 23/25, tel. 076-746-88-58 12.09.10 Kaufland, ul. Zwierzyckiego 2, tel. 076-74-66-770 13.09.10 Apteka w Polomarkecie, ul. Kiliskiego, tel.076-842-32 14.09.10 Apteka Cuprum Arena Galeria Cuprum Arena, tel.076-84-666-81

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17166

Poz. 2536

15.09.10 Flos, ul. Kasztanowa 8a, tel. 076-842-79-22 16.09.10 Lena, ul. Lena 8, tel. 076-746-48-65 17.09.10 Pod Dobr Gwiazd, ul. Grabowa 2, tel. 076-842-79-55 18.09.10 Zote Runo, ul. Paderewskiego 92, tel. 076-844-35-25 19.09.10 Osiedlowa, ul. Armii Krajowej 35, tel. 076-844-40-26 20.09.10 Pod R, ul. Kiliskiego 25d, tel. 076-842-18-66 21.09.10 Nova, ul. Sowackiego 17, tel. 076-846-97-29 22.09.10 Avena, ul. Krupiskiego 95a, tel. 076-746-10-19 23.09.10 Stigma /TESCO/, ul. Paderewskiego 101, tel. 076-841-55-46 24.09.10 Arnica, ul. Ptasia 57, tel. 076-749-70-10 25.09.10 Panaceum, ul. Kamienna 18a, tel. 076-842-59-81 26.09.10 Vademecum, ul. Kopernika 4, tel. 076-844-27-04 27.09.10 Lege Artis, ul. Kisielewskiego 4, tel.076-841-50-96 28.09.10 Konwalia, ul. Jana Pawa II 28, tel. 076-841-01-17 29.09.10 Graviola, ul. Mieszka I 14/16, tel. 076-844-22-05 30.09.10 Apteka Dla Ciebie, ul. lska 9, tel. 076-842-31-43 Padziernik 2010 01.10.10 Ustronie, ul. Gwarkw 84, tel. 076-842-27-73 02.10.10 Pod witym Antonim, ul. Armii Krajowej 15, tel. 076-841-02-50 03.10.10 Konwalia, ul. Jana Pawa II 28, tel. 076-841-01-17 04.10.10 Apteka w Polomarkecie, ul. Szpakowa 2a, tel. 076-842-36-99 05.10.10 Vademecum, ul. Kopernika 4, tel. 076-844-27-04 06.10.10 Osiedlowa, ul. Armii Krajowej 35, tel. 076-844-40-26 07.10.10 Pod R, ul. Kiliskiego 25d, tel. 076-842-18-66 08.10.10 Rycerska, ul. Jastrzbia 6, tel. 076-849-12-01 09.10.10 Aloes, ul. Kamienna , tel. 076-844-73-66 10.10.10 Kaufland, ul. Zwierzyckiego 2, tel. 076-74-66-770 11.10.10 W Jamnikach, ul. Niepodlegoci 23/25, tel. 076-746-88-58 12.10.10 Apteka w Polomarkecie, ul .Kiliskiego, tel.076-842-32 13.10.10 Pod Dobr Gwiazd, ul. Grabowa 2, tel. 076-842-79-55 14.10.10 Euro Apteka, ul. Bema 1, tel. 076-845-21-18 15.10.10 Apteka Cuprum Arena Galeria Cuprum Arena, tel.076-84-666-81 16.10.10 Lena, ul. Lena 8, tel. 076-746-48-65 17.10.10 Osiedlowa, ul. Armii Krajowej 35, tel. 076-844-40-26 18.10.10 Vademecum, ul. Kopernika 4, tel. 076-844-27-04 19.10.10 Zote Runo, ul. Paderewskiego 92, tel. 076-844-35-25 20.10.10 Nova, ul. Sowackiego 17, tel. 076-846-97-29 21.10.10 Pod R, ul. Kiliskiego 25d, tel. 076-842-18-66 22.10.10 Avena, ul. Krupiskiego 95a, tel. 076-746-10-19 23.10.10 Panaceum, ul. Kamienna 18a, tel. 076-842-59-81 24.10.10 Stigma /TESCO/, ul. Paderewskiego 101, tel. 076-841-55-46 25.10.10 Konwalia, ul. Jana Pawa II 28, tel. 076-841-01-17 26.10.10 Arnica, ul. Ptasia 57, tel. 076-749-70-10 27.10.10 Lege Artis, ul. Kisielewskiego 4, tel.076-841-50-96 28.10.10 Graviola, ul. Mieszka I 14/16, tel. 076-844-22-05 29.10.10 Flos, ul. Kasztanowa 8a, tel. 076-842-79-22 30.10.10 Apteka Dla Ciebie, ul. lska 9, tel. 076-842-31-43 31.10.10 Vademecum, ul. Kopernika 4, tel. 076-844-27-04
2 5 36

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17167

Poz. 2537

2537
2 5 37

UCHWAA NR XLIV/34/10 RADY POWIATU WABRZYSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z pn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z pn. zm.) Rada Powiatu Wabrzyskiego uchwala, co nastpuje: 1. Konsultacje z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji przeprowadza si w oparciu o zasady: 1) pomocniczoci, 2) partnerstwa, 3) suwerennoci, 4) efektywnoci, 5) uczciwej konkurencji, 6) jawnoci. 2. Konsultacjom podlegaj projekty aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej organizacji pozarzdowych i podmiotw wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. 3. Uprawnionymi do udziau w konsultacjach s organizacje pozarzdowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, prowadzce dziaalno statutow na terenie powiatu wabrzyskiego. 4. 1. Konsultacje mog mie form:
2 5 37

1) bezporednich spotka z podmiotami, o ktrych mowa w 3 niniejszej uchway, 2) elektroniczn, poprzez zamieszczanie projektw aktw prawa miejscowego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wabrzychu, w zakadce Poytki Publiczne z jednoczesn moliwoci przekazania uwag dotyczcych wskazanego projektu. 2. Termin konsultacji nie moe by krtszy ni 14 dni od dnia opublikowania informacji o rozpoczciu konsultacji na stronie internetowej www.powiat.walbrzych.pl oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wabrzychu. 5. 1. Z przebiegu konsultacji sporzdza si protok zawierajcy informacj o formie, terminie i przedmiocie konsultacji. 2. Wyniki konsultacji publikuje si w terminie 14 dni od dnia ich zakoczenia na stronie internetowej www.powiat.walbrzych.pl oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wabrzychu. 6. Konsultacje maj charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie s wice dla organw powiatu. Konsultacje uznaje si za wane bez wzgldu na liczb uczestniczcych w nich podmiotw wymienionych w 3 niniejszej uchway. 7. Wykonanie uchway powierza si Zarzdowi Powiatu Wabrzyskiego. 8. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Dolnolskiego.

Przewodniczcy Rady Powiatu: Andrzej Lipiski

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17168

Poz. 2538,2539

2538
2 5 38

UCHWAA NR L/285/2010 RADY GMINY WALIM z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia cen za usugi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy Walim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) Rada Gminy Walim uchwala, co nastpuje: 1. 1. Ustala si opaty za przewozy osb rodkami komunikacji gminnej na trasie: 1) Glinno Michakowa Zagrze lskie Olszyniec Podlesie w nastpujcych wysokociach: a) Bilet jednorazowy bilet jednorazowy normalny 3.00 z Bilet jednorazowy ulgowy 2.00 z b) Bilet okresowy imienny miesiczny: Bilet okresowy imienny miesiczny normalny 70.00 z Bilet okresowy imienny miesiczny ulgowy 42.84 z 2) Dziemorowice Wabrzych a) Bilet jednorazowy bilet jednorazowy normalny 1.50 z Bilet jednorazowy ulgowy 1.00 z
2 5 38

b) Bilet okresowy imienny miesiczny: Bilet okresowy imienny miesiczny normalny 50.00 z Bilet okresowy imienny miesiczny ulgowy 33,70 2. Opaty za przewz bagau lub psw ustala si w wysokoci odpowiadajcej jednorazowej opacie normalnej za przewz jednej osoby 2. Ceny ustalone w niniejszej uchwale maj charakter cen maksymalnych. 3. Traci moc uchwaa nr XXXII/190/2009 Rady Gminy Walim z dnia 18 marca 2009 r. 4. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Walim. 5. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od daty ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Dolnolskiego.

Przewodniczca Rady Gminy: Zuzanna Bodurka

2539
2 5 39

WOJEWODA DOLNOLSKI NK.II.JK8.0911-37/10

Wrocaw, dnia 31 sierpnia 2010 r.

ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pn. zm.) stwierdzam niewano 2 uchway Rady Powiatu w Lubinie nr LII/346/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia rozkadu godzin pracy aptek oglnodostpnych dziaajcych na terenie Powiatu Lubiskiego. UZASADNIENIE Na sesji dnia 29 lipca 2010 r., dziaajc na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.), po zasigniciu opinii Prezydenta Miasta Lubina, Wjta Gminy Lubin, Burmistrza Miasta i Gminy cinawa, Wjta Gminy Rudna oraz Dolnolskiej Izby Aptekarskiej we Wrocawiu, Rada Powiatu w Lubinie podja uchwa nr LII/346/2010 w sprawie ustalenia rozkadu godzin pracy aptek oglnodostpnych dziaajcych na terenie Powiatu Lubiskiego.

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17169

Poz. 2539

Uchwaa ta wpyna do organu nadzoru dnia 4 sierpnia 2010 r. W trakcie postpowania nadzorczego dotyczcego przedmiotowej uchway organ nadzoru stwierdzi podjcie 2 przedmiotowej uchway z istotnym naruszeniem prawa, tj. art. 7 Konstytucji RP oraz art. 94 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne. Moc przedmiotowej uchway Rada okrelia rozkad godzin pracy aptek oglnodostpnych na terenie Powiatu Lubiskiego. Jednoczenie realizujc przesank z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, Rada okrelia rozkad godzin pracy aptek w porze nocnej, w niedziel, wita i inne dni wolne od pracy. W 2 przedmiotowej uchway Rada postanowia, e w przypadku planowanego zamknicia lub zmian czasu pracy apteki waciciel lub kierownik apteki powiadamia Starost co najmniej 30 dni przed terminem zamknicia lub planowanych zmian czasu pracy apteki. Powysze oznacza, e Rada moc przedmiotowej uchway naoya na wacicieli i kierownikw aptek obowizki zwizane z czynnociami, jakie musz podj w sytuacji, gdy planuj zamknicie apteki bd te zmian godzin jej pracy. Przedmiotowa uchwaa zaliczana jest do grupy aktw prawa miejscowego. Tym samym, z normatywnego charakteru przedmiotowej uchway wynika konieczno formuowania zawartych w niej postanowie jedynie na podstawie i w granicach upowanienia ustawowego, precyzyjnie i kompleksowo realizujcych delegacj ustawow, pozbawionych jednoczenie powtrze przepisw powszechnie obowizujcych zawartych w innych aktach normatywnych, a w szczeglnoci w aktach rangi ustawowej. Oznacza to, i akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorzdu terytorialnego powinny regulowa tylko te kwestie, ktre wynikaj z delegacji ustawowej. Ponadto regulacje te maj na celu jedynie uzupenienie, wydanych przez inne podmioty, przepisw powszechnie obowizujcych, ksztatujcych prawa i obowizki ich adresatw. Ustawodawca, formuujc okrelon delegacj do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upowanienie do uregulowania wycznie kwestii nieobjtych dotd adn norm o charakterze powszechnie obowizujcym w celu uksztatowania stanu prawnego uwzgldniajcego m.in. specyfik, moliwoci i potrzeby rodowiska, do ktrego waciwy akt wykonawczy jest skierowany. Tymczasem, zdaniem organu nadzoru, art. 94 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne nie upowania Rady do regulowania w uchwale podjtej na jego podstawie kwestii innych, ni okrelenie rozkadu godzin pracy aptek. Dziaanie odmienne, polegajce na doprecyzowaniu kwestii innych, ni wynikajce z normy kompetencyjnej, takich jak np. obowizki podmiotw prowadzcych apteki, narusza w sposb istotny regulacj stanowic podstaw prawn do podjcia tej uchway. W ocenie organu nadzoru 2 przedmiotowej uchway narusza w sposb istotny take art. 7 Konstytucji RP, zobowizujcy organy administracji publicznej do dziaania na podstawie i w granicach prawa. Skoro norma kompetencyjna upowania organ stanowicy do uregulowania tylko okrelonego zakresu spraw, organ ten zobowizany jest do podejmowania wycznie takich dziaa, ktre mieszcz si w granicach upowanienia ustawowego. Naley przy tym podkreli, e nawet fakt nieuregulowania przez ustawodawc okrelonych spraw nie daje radzie powiatu upowanienia do stanowienia w tym zakresie. Co wicej, zdaniem organu nadzoru, organ stanowicy powiatu nie jest wadny do okrelania obowizkw podmiotw, dla ktrych nie jest pracodawc. Rwnie takie dziaanie nie znajduje uzasadnienia w art. 7 Konstytucji RP. Tym samym, w przekonaniu organu nadzoru, zasadne jest orzeczenie o niewanoci 2 przedmiotowej uchway. Majc na uwadze powysze, stwierdzam jak na wstpie. Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o samorzdzie powiatowym stwierdzenie przez organ nadzoru niewanoci uchway organu powiatu wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci, z dniem dorczenia rozstrzygnicia nadzorczego. Na podstawie art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym, w zwizku z art. 54 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postpowaniu przed sdami administracyjnymi (Dz. U. nr 163 poz. 1270 z pn. zm.) niniejsze rozstrzygnicie moe by zaskarone do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu, za porednictwem Wojewody Dolnolskiego, w terminie 30 dni od dnia jego dorczenia. Wojewoda Dolnolski: Rafa Jurkowlaniec
2 5 39

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17170

Poz. 2540

2540
254 0

KOMUNIKAT ZARZDU WOJEWDZTWA DOLNOLSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2010 r. ZARZD WOJEWDZTWA DOLNOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZDZAJCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM DLA WOJEWDZTWA informuje o podjciu: Uchway nr 4783/III/10 z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchway nr 1149/III/08 Zarzdu Wojewdztwa Dolnolskiego z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie przyjcia Szczegowego Opisu Priorytetw Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewdztwa Dolnolskiego na lata 20072013 (Uszczegowienia RPO WD). Uchwaa obowizuje od dnia jej podjcia przez Zarzd Wojewdztwa Dolnolskiego. Powysza uchwaa oraz tekst jednolity Szczegowego Opisu Priorytetw Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewdztwa Dolnolskiego na lata 2007-2013 (URPO) uwzgldniajcy wprowadzone zmiany s dostpne na witrynie internetowejwww.rpo.dolnyslask.pl. W zaktualizowanej wersji Uszczegowienia RPO WD wprowadzono m.in. nastpujce najwaniejsze zmiany: W punkcie 1.5 Opis systemu wyboru projektw w ramach RPO WD podpunkt A Tryb konkursowy dodano zapisy dotyczce sposobu oceny merytorycznej wnioskw dla Dziaania 1.1, Schematu 1.1A1. Dotacje inwestycyjne dla MP wspierajce innowacyjno produktow i procesow na poziomie regionalnym zgodn z Dolnolsk Strategi Innowacji (z wyczeniem projektw z zakresu turystyki) (innowacyjno projektw oceniana bdzie przez powoany w tym celu Panel Ekspertw w pierwszym etapie oceny merytorycznej wnioskw o dofinansowanie a nastpnie przez ekspertw KOP zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Oceny Projektw). Ponadto wprowadzono zapisy dotyczce oceny formalnej skadajcej si z 2 etapw dla projektw notyfikowanych w Komisji Europejskiej, jak rwnie doprecyzowano zapisy dotyczce konsultowania projektw w trakcie oceny formalnej rwnie z kancelari prawn obsugujc RPO. Dodano podpunkt D Realizacja w ramach RPO WD projektu duego (w rozumieniu art. 39 Rozporzdzenia Rady nr 1083/2006), w ktrym przedstawiono procedur wyboru i realizacji w ramach RPO WD projektw duych, w rozumieniu art. 39 Rozporzdzenia Rady nr 1083/2006. W punkcie 1.5.2 Procedura odwoawcza podpunkt A. Tryb konkursowy dodano zapis wyjaniajcy kwesti zwizan z procedur odwoawcz dla projektw aplikujcych w ramach Dziaania 1.1, Schemat 1.1A1 Dotacje inwestycyjne dla MP wspierajce innowacyjno produktow i procesow na poziomie regionalnym zgodn z Dolnolsk Strategi Innowacji (z wyczeniem projektw z zakresu turystyki). W Dziaaniu 1.1 Inwestycje dla przedsibiorstw dodano zapisy uszczegowiajce wymagania wzgldem projektw innowacyjnych na poziomie regionalnym (Schemat 1.1A1). W dziaaniu 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu schemat 1.2 D doprecyzowano demarkacj wewntrzn pomidzy dziaaniami 1.2 i 1.4 (dot. wsparcia IOB). W dziaaniu 1.4 Infrastruktura wspierajca innowacyjno i przedsibiorczo w regionie zmodyfikowano typy beneficjentw oraz dodano i zdefiniowano nowy typ tj. centra naukowo-przemysowe. W dziaaniu 2.1 Infrastruktura spoeczestwa informacyjnego doprecyzowano zapisy zwizane z minimaln cakowit wartoci projektw kwalifikowanych do dofinansowania dotyczcych budowy przebudowy sieci oraz PIAP-w i bezpiecznych systemw transmisji danych. Minimalna cakowita warto projektu: 1 mln PLN dla projektw dotyczcych budowy/rozbudowy sieci 300 tys. PLN dla projektw partnerskich dotyczcych: bezpiecznych systemw transmisji danych i/lub publicznych punktw dostpu do Internetu 150 tys. PLN dla projektw nierealizowanych w partnerstwie dotyczcych: bezpiecznych systemw transmisji danych i/lub publicznych punktw dostpu do Internetu skadanych przez jednego wnioskodawc Dodano w typach projektw budow bezpiecznych systemw transmisji danych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (dotychczas bya moliwo jedynie ich wdraania). Ponadto uzaleniono

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17171

Poz. 2540

maksymalny udzia rodkw UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu objtego pomoc publiczn od decyzji Komisji Europejskiej lub zasad pomocy publicznej. W Dziaaniu 5.1 Odnawialne rda energii uwzgldniono IP RPO (DIP) jako instytucj poredniczc oraz odpowiedzialn za dokonywanie patnoci na rzecz beneficjentw. Ponadto zaktualizowano komplementarno dziaania z dziaaniami POI i PROW. W Dziaaniu 5.2 Dystrybucja energii elektrycznej i gazu w karcie dziaania usunito wkad ze rodkw publicznych krajowych na dziaanie oraz zwikszono kwot alokacji na dziaanie ogem (do 39 123 918 EUR) oraz wkad rodkw prywatnych (do 23 474 351 EUR), w konsekwencji czego dokonano analogicznych zmian w Indykatywnej tabeli finansowej zobowiza dla programu operacyjnego. Ponadto zaktualizowano komplementarno dziaania z innymi dziaaniami i programami. W Dziaaniu 5.3 Ciepownictwo i Kogeneracja uwzgldniono IP RPO (DIP) jako instytucj poredniczc oraz odpowiedzialn za dokonywanie patnoci na rzecz beneficjentw. Ponadto zaktualizowano komplementarno dziaania z dziaaniami POI i PROW oraz wprowadzono modyfikacj zwizana ze zmian weryfikacji preferencji w dziaaniu. W priorytecie 7 Edukacja dokonano realokacji rodkw z dziaania 7.1 Rozwj infrastruktury szkolnictwa wyszego do dziaania 7.2 Rozwj infrastruktury placwek edukacyjnych celem umoliwienia kontraktacji projektw wybranych do dofinansowania. Warto przesuwanych rodkw EFRR to 1 176 856 EUR. W Dziaaniu 10.1 Pomoc Techniczna wprowadzono zapisy dotyczce finansowania (100%) podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikw, ktrych wynagrodzenie jest finansowane w caoci ze rodkw Pomocy Technicznej RPO, jak i tych, ktrych wynagrodzenie finansowane jest w czci lub nie jest finansowane ze rodkw Pomocy Technicznej RPO WD a s zaangaowani w programowanie, zarzdzanie, wdraanie, monitorowanie, ewaluacj, kontrol, informacj i promocj RPO WD. W zaczniku nr 2 Poziom wydatkw pochodzcych z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego wg kategorii interwencji, w tym przeznaczonych na realizacj Strategii Lizboskiej dodano tabel Indykatywny podzia wkadu funduszu (EFRR) w RPO Wojewdztwa Dolnolskiego 2007-2013 wg kategorii interwencji (w euro) oraz zaktualizowano tabel Indykatywny podzia wkadu funduszu (EFRR) w RPO Wojewdztwa Dolnolskiego 2007-2013 zaangaowanego w realizacj Strategii Lizboskiej wg kategorii interwencji (w euro) w oparciu o biece szacunki wykorzystania alokacji Programu. W zaczniku nr 4. Lista kluczowych projektw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewdztwa Dolnolskiego na lata 2007 2013 dokonano aktualizacji zacznika w zwizku z uchwa nr 4720/III/10 Zarzdu Wojewdztwa Dolnolskiego z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie zmiany uchway nr 960/III/07 Zarzdu Wojewdztwa Dolnolskiego z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie przyjcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektw Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewdztwa Dolnolskiego na lata 20072013 W zaczniku nr 6. Wykaz wydatkw wyczonych z kwalifikowalnoci w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewdztwa Dolnolskiego na lata 20072013: w punkcie F Kwalifikowalno projektu a kwalifikowalno wydatkw okrelono okres kwalifikowalnoci w przypadku pomocy indywidualnej ad hoc wprowadzono zapis wg, ktrego faktyczny okres kwalifikowania wydatkw dla danego projektu objtego pomoc publiczn zostanie wskazana w umowie/porozumieniu/uchwale o dofinansowanie projektu, ktra okreli zarwno pocztkow, jak i kocow dat kwalifikowalnoci wydatkw. zaktualizowano przytoczone regulacje prawne zgodnie z obowizujcym porzdkiem prawnym. w punkcie I Wykaz wydatkw niekwalifikowalnych dla wszystkich Dziaa dodano jako niekwalifikowane wydatki na przygotowanie dokumentacji dotyczcej udzielenia zamwienia dla projektw objtych pomoc publiczn (z wyczeniem pomocy de minimis); w pozycji "Nabycie aktyww", wprowadzono wyjtek od generalnego uznawania za niekwalifikowane zakupw rodkw trwaych ( take uywanych)dokonanych od osoby najbliszej, jeli w szczeglnych przypadkach (specyfika nabywanego dobra lub specyfika samego projektu) nie ma moliwoci dokonania zakupu z innych rde. W punkcie tym dodano rwnie jako niekwalifikowane, w dziaaniu 1.1 i 1.2, wydatki zwizane z nabyciem rodka trwaego od osoby najbliszej bd przedsibiorstwa, ktrego wacicielem lub podmiotem zarzdzajcym jest beneficjent lub osoba najblisza; zmodyfikowano niekwalifikowalno wydatkw poniesionych na opaty za wszelkiego rodzaju przyczenia do sieci; zdefiniowano pracownika beneficjenta, partnera w projekcie lub podmiotu realizujcego projekt; doprecyzowano zapisy dotyczce kwalifikowalnoci wydatkw zwizanych z robotami dodatkowymi/ usugami dodatkowymi/ dostawami dodatkowymi uznajc za niekwalifikowalne wydatki poniesione w ramach realizowanego projektu, na podstawie odpowiednich przepisw prawa, umw lub procedur odnoszcych si do zamwie dodatkowych.

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17172

Poz. 2540,2541

zmodyfikowano zapisy dotyczce ram czasowych kwalifikowalnoci/pomocy publicznej w przypadku notyfikacji indywidualnej projektw; w pukcie J Wykaz wydatkw niekwalifikowalnych w przypadku projektw, w ktrych przewidziano finansowanie danej kategorii wydatku w pozycjach nabycie gruntu oraz nabycie nieruchomoci zabudowanej wprowadzono wyjtek od generalnego uznawania za niekwalifikowane zakupw tego rodzaju dokonanych od osoby najbliszej (ze wzgldu na specyficzne okolicznoci nie pozwalajce na dokonanie takiego zakupu z innych rde) w pozycji Instrument elastycznoci (cross-financing) jako niekwalifikowane wczono wydatki poniesione na wynagrodzenia osb szkolonych, obliczone za czas ich faktycznego uczestnictwa w szkoleniu. W punkcie K Wykaz wydatkw niekwalifikowalnych dla poszczeglnych Dziaa w Priorytetach RPO WD W priorytecie V (dziaanie 5.1, 5.2, 5.3) wprowadzono jako niekwalifikowane wydatki poniesione przez beneficjenta, partnera lub inny podmiot realizujcy projekt w imieniu beneficjenta na budow przyczy oraz zwizane z opatami przyczeniowymi. Ponadto w dziaaniu 5.1 wprowadzono jako niekwalifikowane wydatki poniesione na niezbdn infrastruktur suc do przyczenia do najbliej istniejcej sieci przekraczajce 49% wartoci cakowitych wydatkw kwalifikowalnych projektu. W zaczniku nr 7 Pomoc publiczna zaktualizowano informacj w zakresie obowizujcych aktw prawnych dotyczcych pomocy publicznej (m.in. informacja o indywidualnej notyfikacji w dz. 2.1). W zaczniku nr 10 Sowniczek zaktualizowano definicj, np.: pomocy publicznej, jednostki naukowej, centrum naukowo-przemysowego sieci naukowej oraz konsorcjum naukowego, e-usug, turysty. Dodatkowo do Uszczegowienia RPO WD wprowadzono zmiany o charakterze redakcyjnym i porzdkowym oraz zaktualizowano List podstawowych aktw prawnych i dokumentw regulujcych zarzdzani i wdraanie RPO WD zgodnie z obowizujcym porzdkiem prawnym.

Marszaek Wojewdztwa Dolnolskiego: Marek apiski


254 0

2541
2 5 41

ZARZDZENIE NR 12/2010 WJTA GMINY WDROE WIELKIE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wykonania budetu Gminy Wdroe Wielkie za 2009 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art.121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w zwizku z art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dn.30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarzdzam, co nastpuje: 1. Przyjmuje si sprawozdanie z wykonania budetu gminy Wdroe Wielkie za 2009 r. w brzmieniu stanowicym zacznik do zarzdzenia.

2. Sprawozdanie zostanie przedstawione Radzie Gminy Wdroe Wielkie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocawiu, Zespoowi w Legnicy. 3. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Wjt Gminy: Seweryn Sterc

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17173

Poz. 2541 Zacznik nr 1 do zarzdzenia nr 12/2010 Wjta Gminy Wdroe Wielkie z dnia 16 marca 2010 r.

REALIZACJA DOCHODW BUDETU GMINY WDROE WIELKIE W 2009 R.


Plan na 2009 rok 5 445 715,60 445 715,60 1 000,00

Dzia 1 010

Rozdzia 2 01095

Wyszczeglnienie 4 ROLNICTWO I OWIECTWO Pozostaa dziaalno Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw

Wykonanie 6 458 968,94 458 968,94 962,22

%(6:5) 7 103,0 103,0 96,2

0750

0770 2010

600 60078 2030 700 70005 0470 0750

Wpywy z odpatnego nabycia praw wasnoci Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami TRANSPORT I CZNO Usuwanie skutkw klsk ywioowych Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z odpatnego nabycia praw wasnoci Pozostae odsetki Pozostaa dziaalno Wpywy z rnych opat Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpywy z rnych opat Wpywy z usug Pozostaa dziaalno rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin(zw. gmin) powiatw(zw. powiatw)samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA

82 000,00 362 715,60

95 291,12 362 715,60

116,2 100,0

285 034,00 285 034,00 285 034,00 186 235,00 183 935,00 5 891,00 96 379,00

285 034,00 285 034,00 285 034,00 197 851,50 191 761,82 6 099,26 104 788,55

100,0 100,0 100,0 106,2 104,3 103,5 108,7

0770 0920 70095 0690 0920 0970 750 75011 2010

80 965,00 700,00 2 300,00 300,00 2 000,00 1 891 272,00 69 372,00 69 122,00

80 030,60 843,41 6 089,68 657,05 1 905,36 3 527,27 1 891 991,92 69 366,50 69 122,00

98,8 120,5 264,8 635,1 176,4 100,0 100,0 100,0

2360

250,00

244,50

97,8

75023 0690 0830 75095 6295

500,00 500,00 1 821 400,00 1 821 400,00

556,91 131,13 425,78 1 822 068,51 1 822 068,51

111,4 85,2 100,0 100,0

751

7 522,00

7 522,00

100,0

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165


75101 2010

17174
660,00 660,00

Poz. 2541
660,00 330,00 100,0 50,0

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Zalegoci z podatkw zniesionych Wpywy z rnych opat Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od spadkw i darowizn Wpywy z opaty targowej Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Zalegoci z podatkw zniesionych Wpywy z rnych opat Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw Wpywy z opaty produktowej Wpywy z opaty skarbowej Wpywy z opaty eksploatacyjnej Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Wpywy z innych opat pobieranych przez j.s.t. Pozostae odsetki Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa

75113 2010

6 862,00 6 862,00

6862,00 6 862,00

100,00 100,0

754 75414 2010

1 000,00 1 000,00 1 000,00

1 000,00 1 000,00 1 000,00

100,0 100,0 100,0

756

3 077 678,00

3 188 865,93

103,6

75601 0350 0910 75615

15 000,00 15 000,00

9 028,82 8 977,82 51,00

60,2 59,9

590 352,00

615 537,46

104,3

0310 0320 0330 0340 0500 0560 0690 0910 75616

380 500,00 202 200,00 3 300,00 2 752,00

100,00 1 500,00 1 505 951,00

393 526,70 211 877,00 3 716,00 3 959,70 371,00 491,90 96,76 1 498,40 1 619 385,69

103,4 104,8 112,6 143,9

96,8 99,9 107,5

0310 0320 0330 0340 0360 0430 0500 0560 0690 0910 75618 0400 0410 0460 0480 0490 0920 75621

385 800,00 953 620,00 1 600,00 66 200,00 9 000,00 2 500,00 53 000,00 16 497,00 2 834,00 14 900,00 135 503,00

386 021,95 978 983,04 2 190,43 68 589,20 48 157,38 3 670,00 73 729,34 35 112,00 2 938,43 19 993,92 189 102,76 212,52 16 273,10 107 858,90 64 503,13 92,00 163,11 755 811,20

100,1 102,7 136,9 103,6 535,1 146,8 139,1 212,8 103,7 134,2 139,6

16 000,00 55 000,00 64 503,00

101,7 196,1 100,0

830 872,00

91,0

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165


0010 0020 758 75801 2920 75807 2920 75814 0920 801 80101 0690 0830 0920 0960 2030 80104 2370 6208 80110 0690 0750

17175
830 872,00 3 931 677,00 2 597 747,00 2 597 747,00 1 320 808,00 1 320 808,00 13 122,00 13 122,00 226 989,00 8 550,00

Poz. 2541
755 263,00 548,20 3 978 857,27 2 597 747,00 2 597 747,00 1 320 808,00 1 320 808,00 60 302,27 60 302,27 230 799,61 13 104,74 18,00 3 600,00 12,15 3 476,00 5 998,59 194 160,01 54 160,01 140 000,00 12 579,86 187,00 10 029,28 90,9 101,2 100,0 100,0 100,0 100,0 459,6 459,6 101,7 153,3

Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych RNE ROZLICZENIA Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Subwencje oglne z budetu pastwa Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin Subwencje oglne z budetu pastwa Rne rozliczenia finansowe Pozostae odsetki OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe Wpywy z rnych opat Wpywy z usug Pozostae odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Przedszkola Wpywy do budetu nadwyki rodkw obrot. zak. budetowego Dotacje rozwojowa Gimnazja Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Pozostae odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny Dowoenie uczniw do szk Wpywy z usug Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne Dotacje rozwojowa Przeciwdziaanie alkoholizmowi Dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie(umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego POMOC SPOECZNA wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne emerytalne i rentowe z ubezpiecz. spoecznego Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorzdu terytor. zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej

50,00 2 500,00 6 000,00 194 160,00 54 160,00 140 000,00 13 434,00 150,00 9 284,00

24,3 139,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,6 124,7 108,0

0920 0960 80113 0830 80195 2030 851 85121 6208 85154 2330

50,00 3 950,00 2 500,00 2 500,00 8 345,00 8 345,00 65 000,00 60 000,00 60 000,00 5 000,00 5 000,00

50,58 2 313,00 2 610,00 2 610,00 8 345,00 8 345,00 65 000,00 60 000,00 60 000,00 5 000,00 5 000,00

101,2 58,6 104,4 104,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

852 85212

1 581 358,91 1 051 989,00

1 580 728,49 1 056 407,90

100,0 100,4

0970 2010

1 000,00 1 050 889,00

708,79 1 050 889,00

70,9 100,0

2360

100,00

4 810,11

4810,1

85213

6 381,00

6 369,72

99,8

2010

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

3 981,00

3 969,72

99,7

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165


2030 85214 2010

17176
2 400,00 227 963,00 43 562,00

Poz. 2541
2 400,00 226 061,61 43 562,00 100,0 99,2 100,0

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Orodki pomocy spoecznej Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wpywy z usug Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ

2030 2030 85219 0920 0970 2008 2009 2030 85228 0830 2010

175 526,00 8 875,00 195 525,91 800,00 748,00 85 643,82 4 534,09 103 800,00 23 500,00 6 000,00 17 500,00

173 624,61 8 875,00 193 778,23 1 025,14 747,85 83 770,34 4 434,90 103 800,00 22 111,03 5 563,03 16 548,00

98,9

99,1 128,1 100,0

100,0 94,1 92,7 94,6

85295 2030 853 85333 0970 85395 0830 854

76 000,00 76 000,00 77 849,00 75 849,00 75 849,00 2 000,00 2 000,00 49 399,00

76 000,00 76 000,00 78 823,91 76 321,26 76 321,26 2 502,65 2 502,65 49 302,00

100,0 100,0 101,3 100,6 100,6 125,1 125,1 99,8

Powiatowe urzdy pracy Wpywy z rnych dochodw Pozostaa dziaalno Wpywy z usug EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85415 2030

921 92109 0750

Pomoc materialna dla uczniw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z tytuu pomocy udziel. pomidzy jedn. samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych Razem:

49 399,00 49 399,00

49 302,00 49 302,00

99,8 99,8

7 437,00 7 437,00 3 700,00

32 971,78 32 971,78 4 708,78

443,3 443,3 127,3

2710

3 737,00

28 263,00

756,3

11 834 66,51

12 047 717,35

101,8

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17177

Poz. 2541 Zacznik nr 2 do zarzdzenia nr 12/2010 Wjta Gminy Wdroe Wielkie z dnia 16 marca 2010 r.

REALIZACJA WYDATKW BUDETU GMINY WDROE WIELKIE w 2009 R.


Plan po zmianach na rok 2009 5 493 731,60 87 876,00 70 427,00 10 536,00 1 710,00 3 803,00 1 000,00 400,00 25 000,00 25 000,00 380 855,60 2 700,00 407,50 66,15 6 135,00 7 905,61 7 185,00 355 603,53 89,83 762,98 618 691,50 17 606,00 839,00 16 767,00

Dzia 1 010

Rozdzia 2 01008

Wyszczeglnienie 4 ROLNICTWO I OWIECTWO Melioracje wodne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Izby rolnicze Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji TRANSPORT I CZNO Drogi publiczne powiatowe Rne opaty i skadki Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie(umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Usuwanie skutkw klsk ywioowych Zakup usug remontowych Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomociami Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Podatek od towarw i usug (VAT) Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych DZIAALNO USUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Wykonanie 6 489 182,89 85 591,35 70 426,23 10 485,33 1 701,29 2 400,91 352,59 225,00 23 827,00 23 827,00 379 764,54 2 700,00 407,50 66,15 6 135,00 7 659,72 6 339,83 355 603,53 89,83 762,98 606 252,97 17 604,87 838,60 16 766,27

%(6:5) 7 99,1 97,4 100,0 99,5 99,5 63,1 35,3 56,3 95,3 95,3 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 96,9 88,2 100,0 100,0 100,0 98,0 100,0 100,0 100,0

4010 4110 4120 4210 4270 4280 01030 2850 01095 4010 4110 4120 4170 4210 4300 4430 4740 4750 600 60014 4430 6620

60016 4170 4210 4270 4300 6050 6060 60078 4270 60095 4210 4300 700 70005 4210 4260 4270 4300 4530 6050 710 71004 6050

222 966,00 600,00 6 470,00 110 588,00 33 508,00 56 600,00 15 200,00 356 293,00 356 293,00 21 826,50 9 197,50 12 629,00 210 919,00 210 919,00 19 100,00 4 145,00 20 444,00 29 675,00 37 555,00 100 000,00 86 492,00 86 492,00 86 492,00

215 102,72 600,00 4 755,39 109 589,32 28 485,01 56 490,00 15 183,00 356 292,85 356 292,85 17 252,53 7 382,53 9 870,00 187 067,15 187 067,15 15 437,54 1 153,18 20 443,39 21 740,48 37 550,00 90 742,56 788,60 788,60 788,60

96,5 100,0 73,5 99,1 85,0 99,8 99,9 100,0 79,0 80,3 78,2 88,7 88,7 80,8 27,8 100,0 73,3 100,0 90,7 0,9 0,9 0,9

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165


750 75011 4010 4110 4120 75022 3030 4210 4300 4750 75023 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 6050 6058 6059 6060 75075 4210 4300 4740 4750 75095 2900

17178
1 633 107,91 69 122,00 58 757,00 8 925,00 1 440,00 67 438,00 61 735,00 3 600,00 243,00 1 860,00 1 455 133,91 9 300,00 917 984,00 69 412,00 134 773,00 22 604,00 13 100,00 8 088,00 61 821,83 12 443,00 27 744,00 750,00 36 956,00 1 200,00 2 100,00 9 950,00 8 300,00 5 557,00 28 581,00 9 000,00 4 100,00 13 500,00 11 688,07 22 083,74 3 898,27 20 200,00 14 900,00 9 848,00 3 100,00 1 000,00 952,00 26 514,00 5 000,00

Poz. 2541
1 612 549,64 69 122,00 58 757,00 8 925,00 1 440,00 62 227,64 58 568,12 3 416,74 242,78 1 446 63,45 9 170,68 917 922,68 69 411,19 134 767,34 22 599,70 13 004,00 8 065,83 56 673,85 11 691,76 27 504,07 750,00 36 889,74 943,80 2 049,60 9 793,71 7 964,67 5 557,00 28 581,00 8 025,88 3 894,58 13 248,29 11 688,07 22 083,74 3 898,27 19 984,00 9 296,55 7 748,83 672,00 98,7 100,0 100,0 100,0 100,0 92,3 94,9 94,9 99,9 99,4 98,6 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 99,7 91,7 94,0 99,1 100,0 99,8 78,7 97,6 98,4 96,0 100,0 100,0 89,2 95,0 98,1 100,0 100,0 100,0 98,9 62,4 78,7 21,7 0,0 92,0 97,1 100,0

ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty ma Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosp. Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekom. telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu s.cyw Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pozostaa dziaalno Wpaty gmin i powiatw na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizkw gmin lub zwizkw powiatw na dofinansowanie zada biecych Zakup usug pozostaych URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA

875,72 25 740,00 5 000,00

4300 751

21 514,00 7 522,00

20 740,00 7 522,00

96,4 100,0

75101 4010 4110 4120 75113 3030 4110 4120 4170 4210

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wybory do Parlamentu Europejskiego Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia

660,00 560,00 86,00 14,00 6 862,00 3 375,00 126,09 20,46 1 290,04 1 800,41

660,00 560,00 86,00 14,00 6 862,00 3 375,00 126,09 20,46 1 290,04 1 800,41

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165


4410 754 75412 3020 4170 4210 4260 4270 4300 4360 4430 75414 4210 4300 756 Podre subowe krajowe

17179
250,00 84 968,00 83 968,00 10 290,00 14 454,00 38 047,00 5 416,00 4 832,00 6 294,00 700,00 3 935,00 1 000,00 443,68 556,32 55 520,00

Poz. 2541
250,00 84 847,91 83 847,91 10 290,00 14 454,00 38 011,17 5 415,06 4 831,46 6 293,29 617,93 3 935,00 1 000,00 443,68 556,32 45 756,65 100,0 99,9 99,9 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 88,3 100,0 100,0 100,0 100,0 82,4

BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Ochotnicze strae poarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Zakup usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Rne opaty i skadki Obrona cywilna Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych DOCHODY OD OSB PRAWNYCH OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO Obsuga papierw wartociowych, kredytw i po. jst Zakup usug pozostaych Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierw wartociowych oraz od krajowych poyczek i kredytw RNE ROZLICZENIA Rne rozliczenia finansowe Zakup usug pozostaych Rezerwy oglne i celowe Rezerwy z tego: 1/ rezerwa oglna 2/ rezerwy celowe - zarzdzanie kryzysowe - urzdzie gminy - szkole podstawowej - gimnazjum OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty ma Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu s.cyw

75647 3030 4100 4210 4300 757 75702 4300 8070 758 75814 4300 75818 4810

55 520,00 9 960,00 40 560,00 1 500,00 3 500,00 140 000,00 140 000,00 10 000,00 130 000,00 149 439,00 7 000,00 7 000,00 142 439,00 142 439,00 0,00 142 439,00 5 000,00 60 633,00 42 386,00 34 420,00 4 566 311,00 1 646 322,00 76 301,00 1 021 811,00 72 160,00 162 121,00 27 158,00 121,00 68 574,00 9 283,00 18 466,00 4 950,00 296,00 11 887,00 350,00 2 485,00 1 047,00 1 348,00 56 735,00 447,00

45 756,65 6 510,00 35 358,00 993,38 2 895,27 95 584,37 95 584,37 1 400,00 94 184,37 3 340,81 3 340,81 3 340,81

82,4 65,4 87,2 66,2 82,7 68,3 68,3 14,0 72,4 2,2 47,7 47,7

801 80101 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700

4 513 50,60 1 633 89,88 76 300,04 1 010 15,59 72 159,52 162 120,03 27 157,13 121,00 68 573,99 9 282,67 18 465,84 4 950,00 295,10 11 886,43 348,00 2 484,97 1 046,38 1 348,00 56 735,00 447,00

98,8 99,2 100,0 98,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 100,0 99,4 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165


4740 4750 6050 80103 3020 4010 4040 4110 4120 4240 4440 80104 2510 2540 6050 6058 6059 80110 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 6050 6060 80113 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4270 4300 4430 4440 80146 4210 4300 4410 4700 80148 3020 4010 4040

17180
510,00 5 272,00 105 000,00 37 508,00 2 974,00 25 092,00 1 738,00 4 362,00 706,00 200,00 2 436,00 1 298 249,00 415 000,00 5 323,00 97 818,00 544 011,00 236 097,00 1 212 243,00 39 710,00 670 260,00 46 239,00 101 962,00 16 666,00 28 380,00 111 094,00 4 060,00 22 807,00 40 600,00 870,00 12 283,00 319,00 1 640,00 5 285,00 6 683,00 32 624,00 1 278,00 1 000,00 6 583,00 28 000,00 33 900,00 245 218,00 282,00 29 877,00 1 869,00 6 032,00 693,00 12 923,00 65 123,00 1 930,00 123 024,00 2 465,00 1 000,00 9 915,00 2 144,00 4 119,00 77,00 3 575,00 85 423,00 260,00 53 489,00 3 907,00

Poz. 2541
509,96 5 271,38 103 171,85 37 505,82 2 973,76 25 091,07 1 737,65 4 361,91 705,44 199,99 2 436,00 1 291 51,21 415 000,00 5 322,66 94 961,20 543 387,14 232 880,21 1 183 74,67 39 710,63 670 259,75 46 238,82 101 961,35 16 665,18 28 380,00 111 094,07 4 060,30 22 806,85 39 600,34 870,00 12 262,25 319,00 1 639,82 5 285,43 6 682,85 32 624,00 1 278,00 1 000,00 6 583,47 33 852,56 240 759,71 281,90 28 964,90 1 868,54 6 031,70 692,45 12 922,30 65 122,80 1 930,00 119 480,12 2 465,00 1 000,00 9 913,41 2 144,32 4 118,40 76,14 3 574,55 85 422,90 259,86 53 489,38 3 907,00 100,0 100,0 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 99,5 100,0 100,0 97,1 99,9 98,6 97,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,5 100,0 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 98,2 100,0 96,9 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 97,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,9 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Przedszkola Dotacja podmiotowa z budetu dla zakadu budetowego Dotacja podmiotowa z budetu dla niepubl. jednostki sys. owiaty Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu s.cyw Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Dowoenie uczniw do szk Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu s. cyw Stowki szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165


4110 4120 4210 4260 4280 4300 4440 80195 2320

17181
7 961,00 1 369,00 5 715,00 6 334,00 108,00 3 780,00 2 500,00 31 433,00 6 200,00

Poz. 2541
7 960,42 1 369,00 5 715,24 6 334,00 108,00 3 780,00 2 500,00 31 433,00 6 200,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Pozostaa dziaalno Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie(umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dotacje celowe z budetu na finans. lub dofinans. kosztw real. inwestycji i zak. inwest. innych jedn. sektora fin. publicznych Przeciwdziaanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Przeciwdziaanie alkoholizmowi Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusus.cywil. Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego POMOC SPOECZNA Domy pomocy spoecznej Zakup usug przez jednostki sam.teryt. od innych jst wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych i urzdze kserograficznych Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne

4170 4300 4440 851 85121 6050 6058 6059 6220 85153 4170 4210 4300 85154 3030 4170 4210 4270 4300 4350 4370 4410 4430 4700 4740 852 85202 4330 85212

520,00 8 081,00 16 632,00 284 103,00 214 600,00 18 122,00 156 478,00 30 000,00 10 000,00 3 633,00 164,00 249,00 3 220,00 65 870,00 11 533,35 15 029,65 20 628,35 2 850,01 14 203,50 191,00 78,11 296,98 40,00 859,00 160,05 1 860 415,91 5 073,86 5 073,86 1 050 889,00

520,00 8 081,00 16 632,00 275 998,40 206 495,40 18 081,56 151 633,92 26 779,92 10 000,00 3 633,00 164,00 249,00 3 220,00 65 870,00 11 533,35 15 029,65 20 628,35 2 850,01 14 203,50 191,00 78,11 296,98 40,00 859,00 160,05 1 855 31,45 5 073,86 5 073,86 1 050 89,00

100,0 100,0 100,0 97,1 96,2 99,8 96,9 89,3 100,0 36,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 100,0 100,0 100,0

3110 4010 4040 4110 4120 4300 4440 85213

1 016 482,44 23 956,00 1 714,00 4 122,00 629,00 3 078,56 907,00 6 381,00

1 016 82,44 23 956,00 1 714,00 4 122,00 629,00 3 078,56 907,00 6 369,72

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8

4130 85214 3110 3119 85215 3110

Skadki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wiadczenia spoeczne wiadczenia spoeczne Dodatki mieszkaniowe wiadczenia spoeczne

6 381,00 268 889,14 258 309,61 10 579,53 4 668,00 4 668,00

6 369,72 266 987,75 256 408,22 10 579,53 4 621,50 4 621,50

99,8 99,3 99,3 100,0 99,0 99,0

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165


85219 3020 3028 3029 4010 4018 4019 4040 4110 4118 4119 4120 4128 4129 4170 4178 4179 4210 4218 4219 4260 4268 4269 4270 4280 4300 4308 4309 4350 4358 4359 4360 4368 4369 4370 4378 4379 4410 4430 4440 4448 4449 4580 4700 4740 4748 4749 4750 4758 4759 6060 85228 3110 85295 3110 4210 4300 853

17182
390 262,91 1 313,32 598,00 31,66 180 963,88 40 948,54 2 167,84 13 292,00 30 513,10 7 572,71 400,91 4 049,58 1 033,12 54,70 25 362,51 379,88 20,12 11 659,57 4 808,86 254,58 4 544,05 217,90 11,54 5 556,79 230,00 4 950,69 27 042,26 1 431,65 558,67 360,36 19,08 10,28 180,18 9,54 926,00 360,36 19,08 889,29 546,00 5 576,59 949,76 50,28 10,90 685,00 260,00 28,49 1,51 3 736,78 1 163,41 61,59 4 450,00 17 500,00 17 500,00 116 752,00 105 513,28 10 238,72 1 000,00 33 084,00 33 084,00 7 000,00

Poz. 2541
388 289,65 1 313,32 598,00 31,66 180 963,88 40 475,02 2 142,77 13 291,54 30 513,10 6 899,18 365,26 4 049,58 1 033,12 54,70 25 362,51 379,88 20,12 11 659,57 4 501,57 238,31 4 544,05 217,90 11,54 5 556,66 230,00 4 950,69 26 623,42 1 409,48 558,67 360,36 19,08 10,28 180,18 9,54 926,00 360,36 19,08 889,29 546,00 5 576,59 949,76 50,28 10,90 685,00 260,00 28,18 1,49 3 736,78 1 163,41 61,59 4 450,00 16 548,00 16 548,00 116 751,97 105 513,25 10 238,72 1 000,00 23 022,96 23 022,96 6 789,83 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 98,8 98,8 100,0 100,0 91,1 91,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,6 93,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,5 98,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,9 98,7 100,0 100,0 100,0 100,0 94,6 94,6 100,0 100,0 100,0 100,0 69,6 69,6 97,0

Orodki pomocy spoecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup energii Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunik., telefonii stacjon. Opaty z tytuu zakupu usug telekomunik., telefonii stacjon. Opaty z tytuu zakupu usug telekomunik., telefonii stacjon. Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Pozostae odsetki Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup mat. pap.do sprztu drukarskiego i urzdz. kserograficznych Zakup mat. pap. do sprztu drukarskiego i urzdz. kserograficznych Zakup mat. pap. do sprztu drukarskiego i urzdz. kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze wiadczenia spoeczne Pozostaa dziaalno wiadczenia spoeczne Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ

85395 4210

Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposaenia

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165


4260 4300 4350 4360 4370 4430 4740 4750 854 85401 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4440 85415 3240 3260 900 90001 6050 90002 4210 4300 6050 90015 4260 4300 90017 2650 6210

17183
8 100,00 1 844,00 2 924,00 696,00 2 160,00 1 170,00 1 190,00 8 000,00 136 185,00 86 786,00 7 190,00 56 254,00 5 206,00 10 225,00 1 606,00 1 504,00 300,00 4 501,00 49 399,00 43 619,00 5 780,00 1 143 613,00 530 467,00 530 467,00 64 447,00 100,00 15 783,00 48 564,00 252 499,00 113 698,00 138 801,00 295 500,00 222 000,00 73 500,00

Poz. 2541
6 182,84 1 071,81 2 338,30 604,42 1 852,24 232,00 222,40 3 729,12 135 887,20 86 585,20 7 189,65 56 252,41 5 011,27 10 224,58 1 605,94 1 500,35 300,00 4 501,00 49 302,00 43 619,00 5 683,00 1 120 449,44 530 466,48 530 466,48 41 284,97 7,52 15 779,45 25 498,00 252 497,99 113 697,18 138 800,81 295 500,00 222 000,00 73 500,00 76,3 58,1 80,0 86,8 85,8 19,8 18,7 46,6 99,8 99,8 100,0 100,0 96,3 100,0 100,0 99,8 100,0 100,0 99,8 100,0 98,3 98,0 100,0 100,0 64,1 7,5 100,0 52,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Rne opaty i skadki Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wietlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Pomoc materialna dla uczniw Stypendia dla uczniw - dotacja celowa Inne formy pomocy dla uczniw GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONARODOWISKA Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Gospodarka odpadami Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Owietlenie ulic, placw i drg Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakady gospodarki komunalnej Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych zakadw budetowych Pozostaa dziaalno Zakup usug pozostaych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

90095 4300 921 92109 3020 4170 4210 4260 4270 4300 4370 6050 6060 92116 2480 6060 92120 2720

700,00 700,00 471 421,93 216 591,93 3 000,00 7 700,00 35 932,50 8 500,00 40 900,00 15 018,00 600,00 46 921,43 58 020,00 223 500,00 93 500,00 130 000,00 15 000,00 15 000,00

700,00 700,00 458 982,19 204 513,09 847,27 6 184,00 35 867,66 8 112,96 40 260,00 14 923,32 591,85 46 921,43 50 804,60 223 193,40 93 500,00 129 693,40 15 000,00 15 000,00

100,0 100,0 97,4 94,4 28,2 80,3 99,8 95,4 98,4 99,4 98,6 100,0 87,6 99,9 100,0 99,8 100,0 100,0

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektw zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora fin. publ.

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165


92195 4210 4270 926 92605 2320

17184
16 330,00 15 777,00 553,00 84 160,00 80 692,41 3 200,00

Poz. 2541
16 275,70 15 775,70 500,00 81 762,41 78 912,72 3 200,00 99,7 100,0 90,4 97,2 97,8 100,0

Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia RAZEM

3030 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 92695 4110 4120 4170 4210 4300

8 542,00 616,00 77,00 3 549,00 27 722,41 799,00 27 102,00 9 085,00 3 467,59 101,17 16,42 670,00 2 317,00 363,00 12 059 684,85

8 530,90 342,24 58,80 3 548,93 26 260,88 798,52 27 088,84 9 083,61 2 849,69 101,17 16,42 53,51 2 315,64 362,95
11 597 77,64

99,9 55,6 76,4 100,0 94,7 99,9 100,0 100,0 82,2 100,0 100,0 8,0 99,9 100,0 96,2

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17185

Poz. 2541 Zacznik nr 3 do zarzdzenia nr 12/2010 Wjta Gminy Wdroe Wielkie z dnia 16 marca 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE RODKW POMOCOWYCH REALIZOWANE PRZEZ GMIN WDROE WIELKIE w 2009 roku
Dzia 1 750 Rozdzia 2 75023 6050 6058 6059 801 80104 6050 6058 6059 851 85121 6050 6058 6059 852 85214 3119 85219 3028 3029 4018 4019 4118 4119 4128 4129 4178 4179 4218 4219 4268 4269 4308 4309 4358 4359 4368 4369 4378 4379 4448 4449 4748 4749 4758 3 Wyszczeglnienie 4 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych OWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych POMOC SPOECZNA Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wiadczenia spoeczne Orodki pomocy spoecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunik, telefonii stacjon. Opaty z tytuu zakupu usug telekomunik, telefonii stacjon. Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup mat.pap.do sprztu drukarskiego i urzdz. kserograficznych Zakup mat.pap.do sprztu drukarskiego i urzdz. kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Plan po zmianach na rok 2009 5 37 670,08 37 670,08 11 688,07 22 083,74 3 898,27 877 926,00 877 926,00 97 818,00 544 011,00 236 097,00 204 600,00 204 600,00 18 122,00 156 478,00 30 000,00 100 757,44 10 579,53 10 579,53 90 177,91 598,00 31,66 40 948,54 2 167,84 7 572,71 400,91 1 033,12 54,70 379,88 20,12 4 808,86 254,58 217,90 11,54 27 042,26 1 431,65 360,36 19,08 180,18 9,54 360,36 19,08 949,76 50,28 28,49 1,51 1 163,41 Wykonanie 6 37 670,08 37 670,08 11 688,07 22 083,74 3 898,27 871 228,55 871 228,55 94 961,20 543 387,14 232 880,21 196 495,40 196 495,40 18 081,56 151 633,92 26 779,92 98 784,77 10 579,53 10 579,53 88 205,24 598,00 31,66 40 475,02 2 142,77 6 899,18 365,26 1 033,12 54,70 379,88 20,12 4 501,57 238,31 217,90 11,54 26 623,42 1 409,48 360,36 19,08 180,18 9,54 360,36 19,08 949,76 50,28 28,18 1,49 1 163,41 %(6:5) 7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,2 99,2 97,1 99,9 98,6 96,0 96,0 99,8 96,9 89,3 98,0 100,0 100,0 97,8 100,0 100,0 98,8 98,8 91,1 91,1 100,0 100,0 100,0 100,0 93,6 93,6 100,0 100,0 98,5 98,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,9 98,7 100,0

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165


4759

17186
61,59 1 220 953,52

Poz. 2541
61,59 1 204 178,80 100,0 98,6

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji RAZEM

Zacznik nr 4 do zarzdzenia nr 12/2010 Wjta Gminy Wdroe Wielkie z dnia 16 marca 2010 r. REALIZACJA PLANU DOCHODW I WYDATKW ZWIZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ GMINY w 2009 roku
DOCHODY Dzia 1 010 Rozdzia 2 01095 2010 3 Wyszczeglnienie 4 ROLNICTWO I OWIECTWO Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA 75101 2010 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA 75414 2010 Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami POMOC SPOECZNA wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych Plan po zmianach 2009 r. 5 362 715,60 362 715,60 362 715,60 Wykonanie 2009 r. 6 362 715,60 362 715,60 362 715,60 % (6:5) 7 100,0 100,0 100,0

750 75011 2010

69 122,00 69 122,00 69 122,00

69 122,00 69 122,00 69 122,00

100,0 100,0 100,0

751

7 522,00

7 522,00

100,0

660,00 660,00

660,00 660,00

100,0 100,0

75113 2010

6 862,00 6 862,00

6 862,00 6 862,00

100,0 100,0

754

1 000,00 1 000,00 1 000,00

1 000,00 1 000,00 1 000,00

100,0 100,0 100,0

852 85212

1 115 932,00 1 050 889,00

1 114 968,72 1 050 889,00

99,9 100,0

2010

1 050 889,00

1 050 889,00

100,0

85213

3 981,00

3 969,72

99,7

3 981,00

3 969,72

99,7

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165


85214 2010

17187
43 562,00 43 562,00

Poz. 2541
43 562,00 43 562,00 100,0 100,0

zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Ogem: WYDATKI Dzia 1 010 Rozdzia 2 01095 4010 4110 4120 4210 4300 4430 4740 4750 750 75011 4010 4110 4120 751 3 Wyszczeglnienie 4 ROLNICTWO I OWIECTWO Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Plan po zmianach 2009 r. 5 362 715,60 362 715,60 2 700,00 407,50 66,15 1 265,61 1 820,00 355 603,53 89,83 762,98 69 122,00 69 122,00 58 757,00 8 925,00 1 440,00 7 522,00 Wykonanie 2009 r. 6 362 715,60 362 715,60 2 700,00 407,50 66,15 1 265,61 1 820,00 355 603,53 89,83 762,98 69 122,00 69 122,00 58 757,00 8 925,00 1 440,00 7 522,00 % (6:5) 7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

85228 2010

17 500,00 17 500,00

16 548,00 16 548,00

94,6 94,6

1 556 291,60

1 555 328,32

99,9

75101 4010 4110 4120 75113 3030 4110 4120 4170 4210 4410 754 75414 4210 4270 852 85212

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wybory do Parlamentu Europejskiego Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Podre subowe krajowe BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Obrona cywilna Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych POMOC SPOECZNA wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy

660,00 560,00 86,00 14,00 6 862,00 3 375,00 127,27 20,65 1 297,83 1 791,25 250,00 1 000,00 1 000,00 443,68 556,32 1 115 932,00 1 050 889,00

660,00 560,00 86,00 14,00 6 862,00 3 375,00 127,27 20,65 1 297,83 1 791,25 250,00 1 000,00 1 000,00 443,68 556,32 1 114 968,72 1 050 889,00

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0

3110 4010 4040 4110 4120

1 016 482,44 23 956,00 1 714,00 4 122,00 629,00

1 016 482,44 23 956,00 1 714,00 4 122,00 629,00

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165


4300 4440 85213

17188
3 078,56 907,00 3 981,00

Poz. 2541
3 078,56 907,00 3 969,72 100,0 100,0 99,7

Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Skadki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wiadczenia spoeczne Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze wiadczenia spoeczne Razem:

4130 85214 3110 85228 3110

3 981,00 43 562,00 43 562,00 17 500,00 17 500,00 1 556 291,60

3 969,72 43 562,00 43 562,00 16 548,00 16 548,00 1 555 328,32

99,7 100,0 100,0 94,6 94,6 99,9

DOCHODY ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI w 2009 r.
Dzia 750 75011 0690 852 85212 0970 Rozdzia Wyszczeglnienie ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy wojewdzkie Wpywy z rnych opat POMOC SPOECZNA wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Wpywy z rnych dochodw Plan po zmianach 2009 r. 5 000,00 5 000,00 2 000,00 Wykonanie 2009 4 645,60 4 645,50 7 964,76 % (7:6) 92,9 92,9 398,2

2 000,00 7 000,00

7 964,76 12 610,36

398,2 180,1

Zacznik nr 5 do zarzdzenia nr 12/2010 Wjta Gminy Wdroe Wielkie z dnia 16 marca 2010 r. REALIZACJA PLANU PRZYCHODW I ROZCHODW ZWIZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDETU GMINY WDROE WIELKIE w 2009 roku
Lp. 1 1. 2. Wyszczeglnienie 2 Planowane dochody Planowane wydatki Nadwyka/Deficyt budetu gminy Wdroe Wielkie (rnica midzy pkt 1 a pkt2) Plan po zmianach 4 11 834 166,51 12 059 684,85 -225 518,34 Wykonanie 2009 r. 5 12 047 717,35 11 597 677,64 450 039,71 % 6 101,8 96,2

Lp. 1

Wyszczeglnienie 2 PRZYCHODY OGEM Przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym- planowany kredyt bankowy Przychody z tytuu innych rozlicze krajowych ROZCHODY OGEM

Plan po zmianach 3 808 644,34 729 702,34 78 942,00 583 126,00 583 126,00 398 000,00 80 000,00 60 000,00 88 000,00

Wykonanie 2009 r. 4 778 942,00 700 000,00 78 942,00 583 126,00 583 126,00 398 000,00 80 000,00 60 000,00 88 000,00

% 5 96,3 95,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

952 955

992

Spaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytw - spata kredytw bankowych * Kredyt na spat wczeniej zacignitych poyczek i kredytw/2004/ * Kredyt na wydatki nie znajdujce pokrycia w planowanych dochodach gminy w 2005 r. * Kredyt na "Budow hali sportowej namiotowej przy Gimnazjum w Budziszowie Wielkim

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17189
100 000,00 70 000,00 185 126,00 21 026,00 70 500,00 72 000,00 21 600,00

Poz. 2541
100 000,00 70 000,00 185 126,00 21 026,00 70 500,00 72 000,00 21 600,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

*Kredyt na spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu poyczek i kredytw w2006 r. *Kredyt na spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu poyczek i kredytw w 2007 r. - spata poyczek * Modernizacja oczyszczalni ciekw w Mierczycach oraz budowa kanalizacji w Wdrou Maym * Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Mierczycach * Kanalizacja sanitarna dla wsi Wdroe Mae * Budowa kotowni olejowej wraz z instalacj odbiorcz dla potrzeb Hali Sportowej w Budziszowie Wielkim

Zacznik nr 6 do zarzdzenia nr 12/2010 Wjta Gminy Wdroe Wielkie z dnia 16 marca 2010 r.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODW I WYDATKW ZAKADW BUDETOWYCH GMINY WDROZE WIELKIE W 2009 ROKU
Nazwa jednostki zakady budetowe Stan rodkw na pocztek roku Plan 1. Zakad Usug Komunalnych w Wdrou Wielkim Gminne Przedszkole w Wdrou Wielkim 10 077,00 Wykonanie 10 076, 92 Plan 10 079,40 *73500 2. 6 826,00 6 826,00 485 786,00 Przychody Wykonanie 944 721,52 *73500 487 841,23 100 % 94 W tym dotacje z budetu Plan 222 000,00 *73500 415 000,00 Wykonanie 222 00,00 73 500,00 415 000,00 % 100 100 100 486 781,00 486 597,96 100 8 065,52 Plan 1 001 575,00 Wydatki Wykonanie 935 639,82 % 93 11 504,82 Stan rodkw na koniec okresu sprawozdawczego

Lp.

*dotacja na zakupy inwestycyjne

Zacznik nr 7 do zarzdzenia nr 12/2010 Wjta Gminy Wdroe Wielkie z dnia 16 marca 2010 r. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DOCHODW WASNYCH w 2009 roku
1. Stan rodkw na pocztek roku 2. DOCHODY Dzia Rozdzia Wyszczeglnienie Plan po zmianach Wykonanie % 1 910,00 1 909,57

801 80148 0830

Owiata i Wychowanie Stowki szkolne Wpywy z usug Razem:

38 274,00 38 274,00 38 274,00 38 274,00

34 531,31 34 531,31 34 531,31 34 531,31

90,22 90,22 90,22 90,22

3. WYDATKI Dzia 801 Rozdzia Wyszczeglnienie Plan po zmianach 40 184,00 40 184,00 10 184,00 30 000,00 40 184,00 0 Wykonanie 36 418,37 36 418,37 8 330,22 28 088,15 36 418,37 22,51 % 90,63 90,63 81,80 93,63 90,63

Owiata i Wychowanie Stowki szkolne 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4220 Zakup rodkw ywnoci Razem: 4. Stan rodkw na koniec 2009 roku 80148

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17190

Poz. 2541 Zacznik nr 8 do zarzdzenia nr 12/2010 Wjta Gminy Wdroe Wielkie z dnia 16 marca 2010 r.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODW I WYDATKW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY WDROE WIELKIE w 2009 roku
1. Stan rodkw na pocztek roku 2. PRZYCHODY 19 931,00 19 930,88

Dzia

Rozdzia

Wyszczeglnienie

Plan po zmianach

Wykonanie

% 62,61 62,61 62,61 62,61

900 90011 0690

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Wpywy z rnych opat Razem:

21 000 21 000 21 000 21 000

13 147,36 13 147,36 13 147,36 13 147,36

3. WYDATKI

Dzia

Rozdzia

Wyszczeglnienie

Plan po zmianach

Wykonanie

900 90011 4270 4300

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Zakup usug remontowych- oczyszczenie zbiornika wodnego Zakup usug pozostaych utylizacja eternitu Razem:

40 931,00 40 931,00 25 931,00 15 000,00 40 931,00

18 351,88 18 351,88 16 523,35 1 828,53 18 351,88

44,84 44,84 63,72 12,19 44,84

2 5 41

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17191

Poz. 2542

2542
254 2

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ZOTEGO STOKU z dnia 4 marca 2010 r. z wykonania budetu Gminy Zoty Stok Budet gminy na 2009 r. wg uchway budetowej nr XXIII/147/08 Rady Miejskiej w Zotym Stoku z dnia 30 grudnia 2008 r. zakada: planowane dochody: 11.586.600 z planowane wydatki: 14.943.604 z przychody: 3.457.000 z rozchody: 99.996 z deficyt budetu: 3.357.004 z Budet Gminy Zoty Stok na dzie 31 grudnia 2009 r. po wprowadzonych w cigu roku zmianach budetowych przedstawia si nastpujco: planowane dochody: 11.712.744 z planowane wydatki: 15.345.822 z przychody: 3.755.320 z rozchody: 122.242 z deficyt budetu: 3.633.078 z Planowane dochody zrealizowano w 100,71%, tj. w kwocie 11.795.575,13 z. Z uzyskanych w 2009 r. dochodw uregulowano zobowizania z tytuu zacignitej poyczki i kredytu dugoterminowego ogem w kwocie 122.242 z, z tego: z tytuu poyczki zacignitej w 2007 r. w Wojewdzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Wabrzychu na dofinansowanie zakupu samochodu poarniczego 99.996 z z tytuu kredytu zacignitego w 2009r. w ING Bank lski na dofinansowanie zada inwestycyjnych 22.246 z. Planowane wydatki zrealizowano w 99,13%, tj. w kwocie 15.212.446,79 z, w tym: wydatki niewygasajce z upywem roku budetowego 2009 w wysokoci 284.639,40 z Przy planowanym deficycie w kwocie 3.633.078 z, budet gminy na dzie 31 grudnia 2009 roku zamkn si deficytem w wysokoci 3.416.871,66 z, tj. o 5,95% mniejszym od planowanego. DOCHODY: W 2009 roku dochody budetu na plan po zmianach w wysokoci 11.712.744 z wykonano w kwocie 11.795.575,13 z, tj. w 100,71%, w tym: 1. Dochody biece na plan 11.262.744 z wykonano 11.272.214,42 z, tj. 100,08% planu, w tym: dochody z podatkw i opat lokalnych na plan1.527.128 z wykonano 1.794.813,78 z, tj. 117,53%, udzia w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa na plan 1.425.664 z wykonano 1.276.185,39 z, tj. 89,52%, pozostae dochody na plan 234.585 z wykonano 253.374,63 z, tj. 108%, rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych na plan 359.927 z wykonano 359.927 z, tj. 100%, dotacje celowe na zadania zlecone gminie na plan 1.680.205 z wykonano 1.661.783,58 z, tj. 98,9%, dotacje celowe na dofinansowanie zada wasnych gminy na plan 1.097.514 z, wykonano 988.409,04 z, tj. 90,06%, subwencja oglna z budetu pastwa na plan 4.937.721 z wykonano 4.937.721 z, tj. 100%, w tym: cz owiatowa subwencji oglnej na plan 2.818.791 z wykonano 2.818.791 z, tj. 100%, cz wyrwnawcza subwencji oglnej na plan 1.915.429 z wykonano 1.915.429 z, tj. 100%, cz rwnowaca subwencji oglnej na plan 178.761 z wykonano 178.761 z, tj. 100%, rodki na uzupenienie dochodw gminy na plan 24.740 z wykonano 24.740 z, tj. 100%. 2. Dochody majtkowe na plan 450.000 z wykonano 523.360,71 z, tj. 116,30%, w tym: wpywy z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci na plan 300.000 z wykonano 367.990,66 z, tj. 122,66%, wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych na plan 8.800 z wykonano 10.565,05 z, tj. 120,06%, wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci na plan 2.000 z wykonano 5.605 z, tj. 280,25%, dotacje na dofinansowanie zada inwestycyjnych na plan 139.200 z wykonano 139.200 z, tj. 100%. Wykonanie planu dochodw w poszczeglnych dziaach klasyfikacji budetowej przedstawia si nastpujco. Dz. 010 Rolnictwo i owiectwo Na plan po zmianach w wysokoci 186.362 z wykonano 234.680,16 z, tj.125,9%, w tym:

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17192

Poz. 2542

wpywy uzyskane ze sprzeday gruntw na planowane 100.000 z uzyskano 145.824,59 z, tj. 145,8%, dotacja z tytuu zwrotu czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego dla rolnikw na plan 85.362 z otrzymano 85.361,27 z, tj. 100%, pozostae odsetki na plan 1.000 z uzyskano 3.494,30 z, tj. 349,4%. Zalegoci w Dz. 010 wyniosy ogem 27.362,49 z i stanowi niespacone w terminie nalenoci z tytuu ratalnej sprzeday nieruchomoci gruntowych wraz z odsetkami. Dz. 020 Lenictwo Na plan w wysokoci 11.400 z wykonano 11.274,42 z, tj. 98,9%, w tym: za dzieraw terenw owieckich na plan 2.600 z wykonano 2.079,42 z, tj. 79,98%, za pozyskane drewno z lasw gminnych-na plan 8.800 z wpyno do budetu gminy 9.195 z, tj. 104,4%. Dz. 600 Transport i czno Na plan w wysokoci 142.200 z wykonano 140.958,20 z, tj. 99,13%, z tego: m. in. z tytuu opat za zajcie pasa drogowego, umieszczenie reklam w granicach pasa drogowego na plan 3.000 z uzyskano 1.757,80 z, tj. 58,59%, dotacja z TFOGR na dofinansowanie remontu drogi transportu rolnego na plan 139.200 z uzyskano 139.200 z, tj. 100%, odsetki 0,40 z. Zalegoci w Dz. 600 wyniosy ogem 1.730,30 z i stanowi niezapacone nalenoci w ww. tytuw wraz z odsetkami. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Na plan dochodw w wysokoci 329.000 z wykonano 377.753,73 z, tj. 114,80%,w tym: Gospodarka gruntami i nieruchomociami na plan 329.000 z wykonano 377.753,73 z, tj. 114,80%, z tego: wpywy z opat za zarzd, wieczyste uytkowanie nieruchomoci na plan12.000 z wykonano 14.466,38 z, tj. 120,5%, wpywy z rnych opat (zaliczkowe wpaty na koszty wykonania operatw szacunkowych) na plan 30.000 z, zrealizowano 40.177,80 z, tj. 133,9%, dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych na plan 81.000 z wykonano 93.037,75 z, tj. 114,80%, wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci na plan 2.000 z uzyskano 5.605 z, tj.280,2%, wpywy z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego (lokali mieszkalnych, uytkowych i dziaek budowlanych) na plan w wysokoci 200.000 z wykonano 222.166,07 z, tj. 111%, pozostae odsetki na planowane w wysokoci 4.000 z wpyno 2.300,73 z, tj. 57,52%. Zalegoci ogem w Dz.700 wynosz 136.429,71 z, z tego: 32.846,41 z z tytuu opat za wieczyste uytkowanie nieruchomoci, 51.006,28 z zalegoci z tytuu czynszw dzierawnych, 9.483 z z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci, 43.094,02 z z tytuu odsetek od niezapaconych czynszw i wieczystego uytkowania. W celu zmniejszenia zalegoci wobec budetu gminy z ww. tytuw, wysyane s regularnie wezwania do dunikw oraz podejmowane czynnoci zmierzajce do ustanowienia hipoteki. Dz. 750 Administracja publiczna Na plan w wysokoci 87.807 z wykonano 85.326,56 z, tj. 97,18%, w tym: Urzdy Wojewdzkie na plan 70.122 z wykonano 69.504,88 z, tj. 99,12%, z tego: wpywy z tytuu dotacji celowej otrzymywanej z Dolnolskiego Urzdu Wojewdzkiego na zadania zlecone gminie do realizacji na plan 69.122 z otrzymano 69.122 z, tj. 100%, nalene gminie dochody z tytuu zbieranych opat za wydawane dowody osobiste na plan 1000 z wykonano 382,88 z, tj. 38,29%. Urzdy gmin na plan w wysokoci 17.685 z wykonano 15.821,68 z, tj. 89,46%, w tym: wpywy z rnych opat na plan 7.000 z wykonano 6.399,02 z, tj. 91,41% dochd z tego tytuu stanowi opaty administracyjne, opaty za wpisy do ewidencji dziaalnoci gospodarczej, opaty za umieszczanie reklam, za ksiki budowy, specyfikacje itp., wpywy z usug na plan 10.000 z wykonano 7.367,83 z, tj. 73,68%, wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych bez planu uzyskano dochd w wysokoci 1.370,05 z ostatnia rata ze sprzeday w 2008 r. samochodu subowego FORD-TRANSIT, wpywy z rnych dochodw na plan 685 z wykonano 684,78 z, tj. 99,97%, jest to kwota uzyskana z PFRON przeznaczona na koszty obsugi programu pn. Ucze na wsi pomoc w zdobyciu wyksztacenia przez osoby niepenosprawne zamieszkujce gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie. Zalegoci w Dz. 750 wynosz 1.764 z i stanowi nieuregulowane opaty za umieszczenie na terenie gminy tablic reklamowych.

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17193

Poz. 2542

Dz. 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, ochrony prawa oraz sdownictwa Na plan po zmianach w wysokoci 19.277 z otrzymano 17.213,85 z, tj. 89,3%. S to przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze rodki finansowe w ramach: dotacji celowej na prowadzenie i aktualizacj staego rejestru wyborcw na plan 824 z przekazano 824 z, tj. 100%; dotacji celowej na przeprowadzenie wyborw uzupeniajcych do rady gminy na plan 4.195 z przekazano 2.131,85 z, tj. 50,82%, KBW przekazao 100% zaplanowanych rodkw, jednak niewykorzystane zosta w caoci i kwot 2.063,15 z zwrcono dysponentowi. dotacja celowa na przeprowadzenie wyborw do Parlamentu Europejskiego-na plan 14.258 z otrzymano 14.258 z, tj.100%. Dz. 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Na plan 1.000 z otrzymano 1.000 z, tj. 100%, w tym: Obrona cywilna na plan 1.000 z wykonano 1.000 z, tj. 100%. Dz. 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Na plan po zmianach w wysokoci 3.346.719 z wykonano 3.385.904,38 z, tj. 101,1%, w tym: I. Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych (karta podatkowa) na plan 500 z uzyskano 210 z, tj. 42%. Wpywy z tego tytuu uzalenione s od przekazywanych kwot przez Urzdy Skarbowe. I. Wpywy z podatku rolnego, lenego, od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 1.231.067 z wykonano 1.283.678,59 z, tj. 104,2%, w tym: podatek od nieruchomoci na plan 781.740 z wykonano 796.060,23 z, tj. 101,8%, podatek rolny na plan 33.000 z wykonano 32.369,09 z, tj. 98,09%, podatek leny na plan 46.600 z wykonano 48.224 z, tj. 103,4%, podatek od rodkw transportowych na plan 3.300 z wykonano 2.700 z, tj. 81,82%, podatek od czynnoci cywilnoprawnych na plan 1.500 z wykonano12.740 z, tj. 849,3% wpywy z tego tytuu uzalenione s od kwot przekazanych przez Urzdy Skarbowe. odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat na plan 5.000 z wykonano 31.658,27 z, tj. 633,1% ponadplanowe dochody z tego tytuu uzyskano z odsetek od zalegoci wpacanych przez osoby prawne. rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych na plan 359.927 z otrzymano 359.927 z, tj. 100%. I. Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych na plan 610.988 z wykonano 673.171,74 z, tj. 110,1%, w tym: podatek od nieruchomoci na plan 365.683 z wykonano 384.520,49 z, tj. 105,1%, podatek rolny na plan 94.000 z wykonano 96.373,72 z, tj. 102,5%, podatek leny na plan 3.500 z wykonano 4.923,67 z, tj. 140,6%, podatek od rodkw transportowych na plan 21.305 z wykonano 27.551,50 z, tj. 129%, podatek od spadkw i darowizn na plan 5.000 z wykonano 4.254 z, tj. 85,08%, wpywy z opaty targowej na plan 18.500 z wykonano24.788 z, tj. 133,9%, podatek od czynnoci cywilnoprawnych na plan 90.000 z wykonano 117.086,22 z, tj. 130,1% dochody z tego tytuu uzalenione s od kwot przekazanych przez Urzdy Skarbowe. odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat na plan 13.000 z wykonano 13.674,14 z, tj. 105,19%. I. Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 78.500 z wykonano 152.658,66 z, tj. 194,4% w tym: wpywy z opaty skarbowej na plan 16.000 z wykonano 17.111,20 z, tj. 106,9% realizacja dochodw z tego tytuu uzaleniona jest od przekazywanych wpyww przez Urzdy Skarbowe. wpywy za zezwolenia na sprzeda alkoholu na plan 62.500 z wykonano 62.501,51 z, tj. 100%, wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jst. na podstawie oddzielnych ustaw bez planu uzyskano 72.660 z z tytuu naliczonej renty planistycznej, odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 385,95 z odsetki od wpacanej po terminie renty planistycznej. V. Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa na plan 1.425.664 z wykonano 1.276.185,39 z, tj. 89,52%, w tym: podatek dochodowy od osb fizycznych na plan 1.390.664 z wykonano 1.264.117 z, tj. 90,9% dochody z tego tytuu uzalenione s od kwot przekazanych przez Ministerstwo Finansw. podatek dochodowy od osb prawnych na plan35.000 z wykonano 12.068,39 z, tj. 34,48% dochody z tego tytuu uzalenione s od wysokoci udziaw przekazywanych przez Urzdy Skarbowe. Zalegoci w Dz. 756 wynosz ogem 449.424,28 z. z tytuu podatku od nieruchomoci osb prawnych 238.995,10 z, od osb fizycznych 183.500,44 z,

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17194

Poz. 2542

z tytuu podatku rolnego od osb fizycznych 24.938,54 z, z tytuu podatku lenego od osb fizycznych 790,20 z, z tytuu podatku od rodkw transportowych od osb fizycznych 1.200 z W celu zmniejszenia zalegoci z w/w tytuw regularnie przekazywane s do Urzdu Skarbowego tytuy wykonawcze, w kilku przypadkach ustanowiono hipotek na nalenoci gwne. Poborca skarbowy sukcesywnie w miar moliwoci ciga nalenoci wobec budetu gminy i przekazuje na konto bankowe gminy. Z uwagi na trudn sytuacj finansow podatnikw posiadajcych zalegoci podatkowe, wystawiane tytuy wykonawcze, niejednokrotnie po zbadaniu sytuacji materialnej dunikw przez poborc skarbowego, odsyane s do tut. urzdu z adnotacj o niecigalnoci. Dz. 758 Rne rozliczenia Na plan po zmianach w wysokoci 4.967.721 z wykonano 5.029.988,95 z, tj. 101,2%, w tym: cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego na plan 2.818.791 z wykonano 2.818.791 z, tj. 100%, cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin na plan 1.915.429 z wykonano 1.915.429 z, tj. 100%, cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin na plan 178.761z wykonano 178.761 z, tj. 100%, pozostae odsetki na plan 30.000 z uzyskano 92.267,95 z, tj. 307,5% z lokaty wolnych rodkw w rachunku biecy

Dz. 801 Owiata i wychowanie Na plan po zmianach w wysokoci 22.059 z wykonano 21.832 z, tj. 98,97%, w tym: wpywy z usug na plan ogem 11.000 z wykonano 10.773 z, tj. 97,94%. S to wpywy uzyskane z tytuu opaty staej uiszczanej przez rodzicw dzieci uczszczajcych do przedszkola Zielona Dolina w Mkolnie, pozostaa dziaalno na plan 11.059 z wpyno 11.059 z, tj. 100%, z tytuu: dotacji celowej na dofinansowanie montau monitoringu w Samorzdowym Zespole Szk w Zotym Stoku na plan 10.795 z otrzymano 10.795 z, tj. 100%, dotacja na sfinansowanie kosztw poniesionych na obsug komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powoanej ds. awansu zawodowego nauczycieli na plan 264 z otrzymano 264 z, tj. 100%. Dz. 851 Ochrona zdrowia Pozostaa dziaalno bez planu wpyno do budetu gminy 4.039,20 z z tytuu dopat uiszczonych przez rodzicw dziewczynek objtych szczepieniem ochronnym przeciwko wirusowi raka szyjki macicy. Dz. 852 Pomoc spoeczna Na plan po zmianach w wysokoci 2.344.159 z wykonano 2.318.211.99 z, tj. 98,89%, w tym: dochody w wysokoci 50% zwrotu zaliczek alimentacyjnych cignitych przez poborc skarbowego na plan 2.000 z uzyskano 14.050,08 z, tj. 702,5% dochody z tego tytuu uzalenione s od kwot przekazywanych przez poborc skarbowego, dotacje celowe na wiadczenia rodzinne w ramach realizacji zada zleconych na plan 1.384.000 z wykonano 1.369.017,75 z, tj.98,92%, dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne w ramach zada zleconych na plan 9.200 z wykonano 9.200 z, tj. 100%, dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne na dofinansowanie zada wasnych na plan 4.959 z wykonano 4.959 z, tj.100%, dotacje celowe na zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne na 720.600 z, wykonano 699.150,89 z, tj. 97,02%, z tego: na realizacj zada zleconych gminie na plan 65.244 z otrzymano 65.244 z, tj. 100%, na dofinansowanie zada wasnych gminy na plan 655.356 z otrzymano 633.906,89 z, tj. 96,73%, dotacje celowe na dofinansowanie kosztw utrzymania Orodka Pomocy Spoecznej na plan 124.100 z wykonano 124.092,46 z, tj. 100%, dotacje celowe na usuwanie skutkw powodzi na realizacji zada zleconych na plan 18.000 z otrzymano 18.000 z, tj.100%, dotacje celowe na usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze na realizacji zada zleconych na plan 29.000 z otrzymano 27.624,71 z, tj.95,26%, wpywy z tytuu wiadczonych usug opiekuczych na plan 300 z otrzymano 117,10 z, tj. 39,03%, dotacje celowe na doywianie w ramach dofinansowania realizacji zada wasnych gminy na plan 52.000 z otrzymano 52.000 z, tj. 100%,

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Na plan 250.040 z wykonano 162.391,69 z, tj. 64,95%, w tym: dotacja celowa na dofinansowanie wiadcze systemu pomocy materialnej dla uczniw o charakterze socjalnym (stypendia) na okres od m-ca I do VI i od m-ca IX do XII 2009 r. na plan 237.360 z otrzymano 151.872 z, tj. 63,98%.

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17195

Poz. 2542

dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podrcznikw dla uczniw rozpoczynajcych w roku szkolnym 2009/2010 nauk w klasach IIII szkoy podstawowej oraz w I klasach gimnazjum na plan 12.680 z otrzymano 10.519,69 z, tj. 82,96%. rodki na powysze cele przekazane z budetu pastwa w 100% nie zostay wykorzystane w caoci, poniewa wydatkowane kwoty zabezpieczyy potrzeby wnioskodawcw. Wobec powyszego niewykorzystane kwoty dotacji zwrcono do budetu pastwa. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport Na plan 5.000 z otrzymano 5.000 z dotacji z Powiatu Zbkowickiego w ramach porozumienia z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji rajdu rowerowego MTB Marathon w Zotym Stoku. WYDATKI: W 2009 roku plan wydatkw budetu po zmianach w wysokoci 15.345.822 z wykonano w kwocie 15.212.446,79 z, tj. w 99,13%, w tym: wydatki biece: na plan 10.563.290 z zrealizowano 10.429.924,30 z, tj. 98,73%, natomiast wydatki inwestycyjne na planowane 4.782.532 z wykonano 4.782.522.49 z, tj. w 100%. Wykonanie planu wydatkw w poszczeglnych dziaach klasyfikacji budetowej przedstawia si nastpujco. Dz. 010 Rolnictwo i owiectwo Na plan w wysokoci 88.022 z wykonano 87.935,34 z, tj. 99,9%, w tym: wpaty gminy na rzecz Dolnolskiej Izby Rolniczej we Wrocawiu w wysokoci 2% od uzyskanych dochodw z podatku rolnego na plan 2.658 z przekazano 2.573,34 z, tj. 96,81%, dokonane rolnikom zwroty czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego oraz wydatki rzeczowe z tym zwizane na plan 85.364 z zrealizowano 85.362 z, tj. 100%. Dz. 020 Lenictwo Na plan 55.507 z wykonano 55.452 z, tj. 99,9%, w tym: wynagrodzenia osobowe na plan 36.164 z wykonano 36.163,60 z, tj. 100% dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN ) na plan 2.576 z wykonano 2.575,77 z, tj. 100%, pochodne od pac (ZUS+FP) na plan 6.830 z wykonano 6.828,89 z, tj. 99,98%, odpisy na ZFS na plan 1.000 z wykonano1.000 z, tj. 100%, podre subowe krajowe (ryczat za uywanie samochodu prywatnego do celw subowych, delegacje) na plan 2.683 z wykonano 2.630,68 z, tj. 98,05%, pozostae wydatki na plan 6.254 z wydatkowano 6.253,06 z, tj. 99,98%,

Dz. 600 Transport i czno Na plan po zmianach w wysokoci 2.816.527 z wykonano 2.816.523,79 z, tj. 100%, w tym: wydatki biece na plan 326.944 z wydatkowano 326.942,54 z z tego: 1. Drogi publiczne gminne na plan 326.944 z wydatkowano 326.942,54 z, tj. 100%, w tym: zimowe utrzymanie ulic 40.410 z, w zakresie remontw drg miejskich i chodnikw 77.419,86 z, w tym: remont czstkowy ulic w miecie 22.074 z, remont chodnika przy ul. Wolnoci 14.000 z, wynajem koparki, zakup i transport klica, piasku, mieszanki kamiennej na potrzeby remontw czstkowych drg w miecie 41.345,86 z. W ramach wydatkowanych rodkw wyremontowano m.in.: drog bdca w zarzdzie Nadlenictwa Bardo l. przebiegajca przez dz. nr 952 ul. Grnicza w Zotym Stokuna d. 250 mb. W ramach remontu drogi wykonano wymian podbudowy na d. 150 mb, remont czstkowy na d. 100 mb, odtworzono rw na d. 200 mb oraz oczyszczono pobocza na d. 200 mb. W ramach tego zadania dokonano caociowej modernizacji ukadu odprowadzania wd deszczowych. Dokonano przebudowy jednej studzienki w grnej czci ulicy, likwidujc istniejcy syfon, w ktrym nastpowaa blokada przepywu wody poprzez czste jego zamulanie. Wymieniono 14 krgw 500 od przedmiotowej studzienki wzdu ulicy (w odlegoci ok. 15m od studzienki w istniejcy ukad wbudowano rur 300, ktra blokowaa przepyw wody). Wykonano system przelewu nadmiaru wody w studzience do odtworzonego rowu na kocu ktrego wykonano druga studzienk, z ktrej woda wpywa bdzie do ukadu kanalizacji deszczowej miasta. w zakresie remontw drg wiejskich i transportu rolnego wydatkowano 203.242,86 z. z przeznaczeniem na: wykonanie barier mostowych we wsi Chwalisaw i Ponica 8.194,68 z, remonty czstkowe, zakup i transport mieszanki kamiennej na potrzeby remontw czstkowych drg transportu rolnego w poszczeglnych soectwach 195.048,18 z. W ramach wydatkowanych rodkw wyremontowano niej podane drogi transportu rolnego: CHWALISAW drog transportu rolnego przebiegajc przez dz. nr 304 o d. 1200 mb. W ramach remontu drogi wykonano wymian podbudowy na d. 300 mb, remont czstkowy na d. 900 mb oraz oczyszczono pobocza na d. 1000 mb,

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17196

Poz. 2542

drog transportu rolnego przebiegajc przez dz. nr 217 o d. 650 mb. W ramach remontu drogi wykonano wymian podbudowy na d. 500 mb, remont czstkowy na d. 150 mb, pogbiono rowy na d. 200 mb wraz z oczyszczeniem poboczy na d. 400 mb, drog transportu rolnego przebiegajc przez dz. nr 129 o d. 450 mb. W ramach remontu drogi wykonano wymian podbudowy na d. 450 mb oraz pogbiono rowy na d. 900 mb. Remont wykonano przy udziale uytkownika drogi, ktry uyczy koparki i czciowo zakupi materia budowlany. Gmina zakupia pozostay (wierzchni )materia budowlany oraz dokonaa wywaowania drogi . drog transportu rolnego przebiegajc przez dz. nr 267 o d. 800 mb. W ramach remontu drogi wykonano wymian podbudowy na d. 500 mb, remont czstkowy nad. 300 mb, czyszczenie roww na d. 500 mb wraz z oczyszczeniem poboczy na d. 1600 mb. W ramach zadnia wykonano 1 przepust 5 krgw 600, zbudowano 1 studzienk oraz 1 odstojnik w miejscu przepywu wody przez drog. drog transportu rolnego przebiegajc przez dz. nr 343 o d. 2300 mb. W ramach remontu drogi wykonano wymian podbudowy na d. 300 mb, remont czstkowy na d. 2000 mb oraz karczowanie i koszenie poboczy na d. 4600 mb., LASKI drog transportu rolnego przebiegajc przez dz. nr 659 (unijna) o d. 900 mb. W ramach remontu drogi wykonano wymian podbudowy na d. 900 mb, pogbiono rowy na d. 700 mb oraz wykarczowano i wykoszono pobocza na d.1800 mb. Znaczn cz materiaw odzyskano z przylegych gruntw rolnych, ktry zosta naniesiony podczas opadw atmosferycznych. drog transportu rolnego przebiegajc przez dz. nr 383 o d. 700 mb. W ramach remontu drogi wykonano wymian podbudowy na d. 200 mb, remont czstkowy na d. 500 mb oraz czyszczenie roww na d. 200 mb. Ponadto wbudowano 3 wodo pusty celem odprowadzania wody z drogi ze wzgldu na jej pochyo i wypukiwanie. drog transportu rolnego przebiegajc przez dz. nr 543 i dz. nr 569/3 o d. 500 mb. W ramach remontu drogi wykonano wymian podbudowy na d. 260 mb, czyszczenie roww na d. 200 mb. Dodatkowo wykonano nowy przepust w grnej czci drogi (6 szt. krgw 600), naprawiono istniejcy poprzez wbudowanie dodatkowo 3 krgw(2 szt. 1000, 1 szt. 800). Ze wzgldu na niesprzyjajce warunki atmosferyczne (opady niegu) niedokoczono remontu drogi. Przedmiotowy wyremontowany odcinek drogi posiada trzech wacicieli, tj. Skarb PastwaNadlenictwo Bardo l. i Generaln Dyrekcj Drg Krajowych i Autostrad oraz Gmin Zoty Stok. Obecnie trwa procedura przejcia przez Gmin drogi od Skarbu Pastwa w czci bdcej w zarzdzie Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad. Remont drogi wykonywany jest w porozumieniu z Nadlenictwem Bardo l. drog transportu rolnego przebiegajc przez dz. nr 469 (Agroturystyka U Alberta) o d. 400 mb. W ramach remontu drogi wykonano wymian podbudowy na d. 300 mb, remont czstkowy na d. 100 mb oraz czyszczenie poboczy na d. 400 mb. ZLOTY STOKMKOLNO drog transportu rolnego przebiegajc przez dz. nr 688/4 i dz. nr 688/5 o d. 2300 mb. W ramach remontu drogi wykonano wymian podbudowy na d. 1300 mb, remont czstkowy na d. 1300 mb, czyszczenie roww na odcinku 2000 mb oraz poboczy na d. 200 mb. MKOLNOPONICA drog transportu rolnego przebiegajc przez dz. nr 678/1 o d. 1100 mb. W ramach remontu drogi wykonano remont czstkowy na d. 1100 mb. Po uzupenieniu ubytkw droga zostaa w caoci zawaowana. na utrzymanie przystankw wiejskich wydatkowano 5.869,82 z Wydatki inwestycyjne

1. Drogi publiczne powiatowe na plan 59.774 z przekazano 59.773,32 z, tj. 100%. W ramach dotacji
celowej dla Powiatu Zbkowickiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Botnica-Kozielno zrealizowanego na podstawie porozumienia zawartego pomidzy Powiatem Zbkowickim, a Gmin Zoty Stok. 2. Drogi publiczne gminne na zadania inwestycyjne - na plan po zmianach w wysokoci 2.429.809 z, wykonano 2.429.807,93 z, tj. 100%. W ramach wydatkowanych rodkw zrealizowano: Remont drogi transportu rolnego Nr 75 w Ponicy na odcinku na plan 253.306 z wydatkowano 253.305,77 z. Remont drogi wykonano przy wspfinansowaniu przez TFOGR w kwocie 139.200 z. W ramach wydatkowanych rodkw wykonano remont drogi tuczniowej na odcinku relacji MkolnoPonica ,w zakresie czciowego uoenia nawierzchni z masy bitumicznej na odcinku biegncym przez teren zabudowy wsi Ponica. Rewitalizacja Rynku w Zotym Stoku wraz z przebudow infrastruktury technicznej na zaplanowane 2.149.003 z, wydatkowano 2.149.002,16 z. W ramach inwestycji wymieniono instalacj wodocigow, sanitarn, kanalizacj deszczow, wykonano przycze kanalizacji sanitarnej do kamienicy nr 20, instalacj owietlenia ulicznego wraz z montaem stylowych lamp i opraw owietleniowych oraz wyoono nawierzchni jezdni i chodnikw kostk kamienn.

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17197

Poz. 2542

Modernizacja ulic Radosna cznik Chemikw w Zotym Stoku. W zwizku z przeduajcymi si procedurami administracyjnymi nie ukoczono dokumentacji technicznej niezbdnej do realizacji inwestycji. Kwota 25.000 z zabezpieczona na ten cel, a niewydatkowana w 2009 r., zgodnie z uchwa nr XXXIV/229/09 Rady Miejskiej w Zotym Stoku z dnia 30 grudnia 2009 r. zostaa ulokowana na subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy jako wydatek niewygasajcy z upywem roku budetowego 2009. Dokumentacja zostanie wykonana w I kw. 2010 r. Modernizacja schodw przy ul. B. Chrobrego w Zotym Stoku na plan 2.500 z wydatkowano 2.500 z na uregulowanie zobowizania za dokumentacj projektow, ktra zakada odrestaurowanie dwch cigw schodw przy uyciu nowych materiaw kamiennych. W Starostwie Powiatowym uzyskano pozwolenie na prowadzenie prac. Ze wzgldu na dugotrwa procedur uzyskania decyzji administracyjnej -Pozwolenia na prowadzenie prac przy obiekcie zabytkowym, realizacja budowy schodw nastpi w 2010 r. Ze wzgldu na brak akceptacji nie bdzie budowy cigu ozdobnych supkw z oporczowaniem wzdu ulicy. Wymiana nawierzchni chodnika przy pl. Kociuszki w Zotym Stoku w 2009 r. niewydatkowano rodkw zaplanowanych na wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa zakada wykonanie nawierzchni chodnikw z kostki kamiennej w Parku przy pl. Kociuszki oraz monta nowych awek i koszy. Uzyskano stosowne pozwolenie Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw. W Starostwie Powiatowym trwa procedura Zgoszenia w trybie art. 30 Prawa Budowlanego. Zapata na wykonanie dokumentacji i realizacja inwestycji zaplanowana jest na 2010 rok. Dz. 630 Turystyka Na zaplanowan kwot ogem w wysokoci 466.047 z wydatkowano 466.040,64 z, tj. 100%, z tego wydatki biece planowane w kwocie 15.129 z zrealizowano w wysokoci 15.123,16 z, w tym: rodki na wydatki biece w ramach realizacji inwestycji ogem: -12.923,16 z z tego: w ramach inwestycji Budowa drogi do przejcia granicznego Zoty Stok-Bila Voda 7.510,26 z, w ramach inwestycji Szlak widokowy szczytami pogranicza 5.412,90 z, rodki wydatkowane na odnowienie oznakowania szlaku turystycznego koloru zielonego i tego biegncego przez teren gminy Zoty Stok 2.200 z. Zadania inwestycyjne Na zadania inwestycyjne zabezpieczono ogem 450.918 z, wydatkowano 450.907,48 z, tj. 100%, z tego: Budowa drogi do przejcia granicznego Zoty StokBila Voda w ramach szlaku Krlewny Marianny Oraskiej na plan 183.964 z wydatkowano 183.963,93 z, tj. 100%, w ramach ktrych wykonano 400 mb drogi o nawierzchni bitumicznej, dwuwarstwowej o szer. 4 mb. Zoono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wsppracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 20072013 Fundusz mikroprojektw. Wniosek zosta rekomendowany do dofinansowania. W dniu 21.07.2009r. podpisano umow o dofinansowanie, zoono rwnie wniosek o patno. cieka historyczno-przyrodnicza ladami Krlewny Marianny Oraskiej z zaplanowanych rodkw w wysokoci 212.000 z wydatkowano 8.000 z, tj. 3,77% na wykonanie dokumentacji projektowej. Zoono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wsppracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 20072013. Projekt zakada zabezpieczenie zespou piecw wapiennych przy ul. Traugutta, utworzenie punktw widokowych oraz wytyczenie szlaku historyczno-przyrodniczego. Projekt uzyska rekomendacj i podpisano umow o dofinansowanie. Z powodu koniecznoci aneksowania umowy termin realizacji inwestycji przewidziano na rok 2010. Niewydatkowan kwot w wysokoci204.000 z zgodnie z uchwa nr XXXIV/229/09 Rady Miejskie w Zotym Stoku z dnia 30 grudnia 2009r.ulokowano na subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy jako wydatek niewygasajcy z upywem roku budetowego 2009. Szlak widokowy szczytami pogranicza na plan 49.464 z wydatkowano 49.463,55 z. W ramach tych rodkw wybudowano drewnian platform widokow na szczycie Jawornika Wielkiego o wysokoci 12m oraz wytyczono szlak widokowy z Jawornika Wielkiego na Borwkow Gr (Czechy), przy ktrym umieszczono 5 tablic informacyjnych oraz tabliczki szlakowe. Zoono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wsppracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 20072013, ktry zosta rekomendowany do dofinansowania. Zoono rwnie wniosek o patno. Modernizacja basenu komunalnego na staw kpielowy w Zotym Stoku na plan 5.490 z wydatkowano 5.490 z, tj. 100%. Opracowano studium wykonalnoci i zoono wniosek o dofinansowanie w ramach Priorytetu 6 Wykorzystanie i promocja potencjau turystycznego i kulturowego Dolnego lska (Turystyka i Kultura), Dziaanie nr 6.2 Turystyka aktywna Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewdztwa Dolnolskiego na lata 2007-2013 . Wniosek uzyska wysok ocen formaln, pozytywn ocen merytoryczn, ostatecznie zosta sklasyfikowany na 4 miejscu listy rezerwowej o dofinansowanie. Realizacj inwestycji przewidziano w 2010 roku. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Na plan w wysokoci 188.260 z wykonano 188.168,99 z, tj. 99,93%, w tym na wydatki biece: na plan 150.234 z zrealizowano 150.143,37 z, tj. 99,94%.

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17198

Poz. 2542

1. Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej na plan 61.017 z wykonano 61.015,66 z, tj. 100%. rodki finansowe wydatkowano na: zapat zobowiza za gotowo dostarczania wody zgodnie z zawart umow z ZWiK Nowa Ruda 12.000 z dopat do kosztw zarzdu wsplnot mieszkaniowych, uytkowanie pojemnikw i wywz nieczystoci 1.519.06 z, dopat do wywozu nieczystoci pynnych wiadczonych przez PPU KOMA 42.372 z, ogrzewanie pomieszcze zajmowanych przez OSP w Zotym Stoku w budynku przy ul. Wiejskiej 2 5.124,60 z 2. Gospodarka gruntami i nieruchomociami na plan 127.243 z wydatkowano 127.153,33 z, tj. 99,93%, z tego: Wydatki biece na plan 89.217 z wydatkowano 89.127,71 z, tj. 99,9%, w tym: za wykonanie operatw szacunkowych, za wyrysy, wypisy z rejestru gruntw, mapy, podziay dziaek 55.808,67 z, za zuycie energii elektrycznej 2.858,33 z, zakup opau do c. o. budynku przy ul. Sienkiewicza 9 24.350,20 z, wynagrodzenie wypacone palaczowi kotowni w budynku przy ul. Sienkiewicza 9 w Zotym Stoku wraz z pochodnymi 6.110,51 z.
Zadania inwestycyjne: Na wydatki inwestycyjne zaplanowane ogem w kwocie 38.026 z, wydatkowano 38.025,62 z, tj. 100%. Z tego na: Remont odtworzeniowy elewacji i dachw Zotym Stoku na plan po zmianach w kwocie 9.083 z wydatkowano 9.083 z, z tego: na dofinansowanie remontu dachu na budynku wsplnoty przy Pl. Kocielnym 4 2.803 z, na dofinansowanie remontu dachu na budynku wsplnoty przy ul. Wojska Polskiego 10 780 z na wykonanie dokumentacji techniczno - projektowej niezbdnej do remontu dachu gminnego budynku mieszkalnego przy ul. w. Jadwigi 5 w Zotym Stoku 5.500 z. Remont dachu zostanie wykonany w 2010 roku. Uzyskano stosowne pozwolenie Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw oraz Pozwolenie na budow. W procedurze przetargowej wyoniono wykonawc prac. Budowa kotowni w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 9 Budowa kotowni w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 9 w Zotym Stoku na realizacj inwestycji zabezpieczono kwot 28.943 z, wydatkowano 28.942,62 z. Dz. 750 Administracja publiczna Na plan w wysokoci 1.734.078 z wykonano 1.732.651,47 z, tj. 99,92%, w tym: na wydatki biece na plan 1.723.913 z zrealizowano 1.722.486,47 z, tj. 99,92%, z tego: 1. Urzdy wojewdzkie na plan 69.122 z wykonano 69.122 z, tj. 100%. Wydatki poniesione w ramach dotacji celowej przyznanej na zadania zlecone gminie do realizacji w zakresie administracji rzdowej, w tym: wynagrodzenia osobowe na plan 49.900 z wykonano 49.900 z, tj. 100%, dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN) na plan 5.100 z wykonano 5.100 z, tj.100%, pochodne od wynagrodze na plan 10.600 z wykonano 10.600 z, tj. 100%, pozostae wydatki na plan 3.522 z wykonano 3.522 z, tj. 100%. 2. Rady gmin na plan po zmianach w kwocie 52.960 z wykonano 52.959,21 z, tj. 100%. W ramach wydatkowanej kwoty wypacano ryczat Przewodniczcemu Rady Miejskiej, diety radnym i sotysom uczestniczcym w posiedzeniach komisji i obradach sesji w kwocie 47.990 z oraz dokonywano wydatki rzeczowe zwizane z obsug Rady Miejskiej w kwocie 4.969,21 z. 3. Urzdy gmin na plan w wysokoci 1.540.241 z wykonano 1.539.002,80 z, tj. 99,92% w tym: wydatki biece na plan w wysokoci 1.530.076 z zrealizowane zostay w kwocie 1.528.837,80 z, tj. w 99,92%, z tego: wynagrodzenia osobowe pracownikw na plan 913.815 z wykonano 913.813.32 z, tj. 100%, dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN) na plan 61.937 z wykonano 61.936,05 z, tj. 100%, pochodne od pac (ZUS + FP) na plan 141.524 z wykonano 140.869,73 z, tj. 99,54%, skadki odprowadzane do Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych na plan 66.095 z przekazano 66.095 z, tj. 100%, Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych na plan 25.001 z wykonano 25.001 z, tj. 100%, pozostae wydatki na plan 321.704 z wykonano 321.122,70 z, tj. 99,82%. W ramach danej kwoty poniesiono wydatki na zakup opau, energii elektrycznej, utrzymanie i wyposaenie stanowisk pracy, zakup artykuw biurowych, rodkw czystoci, ubezpieczenie budynkw, utrzymanie i remonty samochodw, opaty pocztowe i telekomunikacyjne, prenumerat czasopism, zakup dziennikw ustaw, programw komputerowych, zobowizania za udzia pracownikw w szkoleniach, koszty podry subowych, usugi kominiarskie, ogoszenia prasowe itp. Zakupy inwestycyjne Z zaplanowanej kwoty ogem w wysokoci 10.165 z wydatkowano 10.165 z, tj. 100%, z tego na:

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17199

Poz. 2542

Komputeryzacj stanowisk pracy Urzdu Miejskiego w Zotym Stoku na plan 4.265 z wydatkowano 4.265 z. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono dwa laptopy, dwa komputery i dwa monitory na potrzeby pracownikw Urzdu Miejskiego w Zotym Stoku. Zakup wiaty garaowej na plan 5.900 z wydatkowano 5.900 z wiat zakupiono w celu garaowania samochodu ciarowego. 4. Promocja jednostek samorzdu terytorialnego na plan 71.755 z wydatkowano 71.567,46 z, tj. 99,74%.Wydatkowane rodki finansowe przeznaczono m.in. na: zakup materiaw promocyjnych (ulotki, foldery, wizytwki, kubki, prezentacje multimedialne itp.), publikacje w czasopismach, koszty zwizane z organizacj imprez sportowo-kulturalnych (Oglnopolski Maraton MTB, Dogtrekking, olimpiada samorzdowa, 54.475,87 z itp., promocj Gminy we Wrocawskim Ogrodzie Zoologicznym (wyywienie jednego osioka). W ramach promocji na terenie ZOO znajdowaa si tablica fundatorska informujca o Zotym Stoku i historii szybu Zoty Osio, promocja imprez sportowych, promocje regionu 864,69 z, udzia w Midzynarodowych Targach Turystycznych w Katowicach i Opolu 4.413 z, skadki czonkowskie (Euroregion Glacensis, Stowarzyszenie Gmin Ziemii Kodzkiej), Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Zbkowickiej 11.813,90 z. Dz. 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Na plan w wysokoci 19.277 z wydatkowano 17.213,85 z, tj. 89,30%, w tym: 1. Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa na plan 824 z wydatkowano 824 z, tj. 100% na prowadzenie i aktualizacj staego rejestru wyborcw. 2. Wybory do rad gmin na plan 4.195 z wydatkowano 2.131,85 z, tj. 50,82%. 3. Wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 14.258 z wydatkowano 14.258 z, tj. 100%. Wydatki w danym dziale finansowane s w 100% z dotacji celowej przekazywanej przez Krajowe Biuro Wyborcze. Dz. 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Na plan po zmianach w wysokoci 115.671 z wydatkowano 115.665 z, tj. 99,99%, w tym: 1. Komendy Powiatowe Policji na plan 1.800 z wydatkowano 1.798,50 z na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodu policyjnego. 2. Ochotnicze Strae Poarne na plan 102.871 z wydatkowano 102.871 z, tj. 100%, w tym: dotacja podmiotowa dla OSP w Zotym Stoku 96.871 z, usuga budowlana w zakresie remontu i prac zabezpieczajcych zaplecze techniczne wietlicy OSP w Zoty Stoku 6.000 z. Ze rodkw zgromadzonych na subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy jako wydatki niewygasajce z upywem roku 2008 kontynuowany by Remont wietlicy OSP w Zotym Stoku na potrzeby maej sali wykadowej. Zadanie realizowane jest w ramach projektu Zintegrowany system ratownictwa w obszarze przygranicznym-wsppraca i doposaenie jednostek stray poarnej aplikowanego do Programu Operacyjnego Wsppracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 20072013. W ramach wydatkowanych w 2009 roku rodkw w kwocie 87.389,76 z, wyremontowano sal wykadow wraz z zapleczem kuchennym i sanitariatami, zakupiono wyposaenie Sali tj. stoy, krzesa, rzutnik, komputer przenony, ekran, radiotelefony przenone, wyposaenie zaplecza kuchennego: meble kuchenne, lodwk, kuchenk mikrofalow. Zorganizowano rwnie wsplne z partnerami projektu zawody straackie, ktre s elementem projektu. W 2010 roku w ramach realizacji tego projektu odbd si wiczenia i szkolenia straackie. 3. Obrona cywilna na plan 11.000 z. wydatkowano 10.995,50 z, tj. 99,96%, z tego: 1.000 z na wydatki obronne, 9.995,50 z na remont i wyposaenie pomieszcze Gminnego Centrum Zarzdzania Kryzysowego. Dz. 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej i wydatki zwizane z ich poborem Na plan w wysokoci 32.255 z wykonano 32.217,47 z, tj. 99,88%. W ramach wydatkowanej kwoty wypacono prowizje nalene inkasentom naliczone od zbieranych opat targowych i podatkw, skadki ZUS, opaty komornicze. Dz. 757 Obsuga dugu publicznego Na plan 14.200 z wydatkowano 13.912,08 z, tj. 97,97%, z tego: odsetki od poyczki zacignitej w 2007r. w Wojewdzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Wabrzychu na dofinansowanie zakupu samochodu poarniczego 5.358,08 z, odsetki od kredytu dugoterminowego zacignitego w 2009 r. ING Bank lski na dofinansowanie zada inwestycyjnych 8.554 z. Dz. 801 Owiata i wychowanie Na plan po zmianach w wysokoci 3.642.801 z wykonano 3.642.738,94 z, tj. 100% w tym: wydatki biece: na plan 3.622.671 z zrealizowano 3.622.608,94 z, tj. 100% z tego: 1. Szkoy podstawowe na plan 1.644.356 z wykonano 1.644.348.80 z, tj. 100% w tym: wynagrodzenia osobowe pracownikw na plan 1.043.652 z wykonano 1.043.651,80 z, tj. 100%,

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17200

Poz. 2542

nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze na plan 68.694 z wykonano 68.693,93 z, tj. 100%, dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN) na plan 76.555 z wykonano 76.554,19 z, tj. 100%, pochodne od pac (ZUS+FP) na plan 197.324 z wykonano 197.323,10 z, tj.100%, odpisy na ZFS na plan 51.184 z wykonano 51.184 z, tj. 100%, pozostae wydatki na plan 206.947 z wykonano 206.941,78 z, tj. 100%. W ramach wydatkowanych rodkw uregulowano opaty za energi ciepln i elektryczn, zakupiono gaz do ogrzewania sali gimnastycznej, opacono prenumerat czasopism, zakupiono ksiki, pomoce dydaktyczne, dokonano opat za usugi telefoniczne oraz pocztowe, wypacono koszty podry subowych pracownikw, przeprowadzono remonty biece na terenie obiektu szkoy. 2. Przedszkola na plan 707.415 z wykonano 707.398,20 z, tj. 100%, z tego: Przedszkole w Mkolnie na plan 222.415 z wydatkowano 222.398,20 z, tj. 99,99%, w tym: nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodze na plan 6.711 z wykonano 6.710,72 z, tj. 100%, wynagrodzenia osobowe pracownikw na plan 134.731 z wykonano 134.730,85 z, tj. 100%, dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN) na plan 7.986 z wykonano 7.985,28 z, tj. 99,99%, pochodne od pac (ZUS+FP) na plan 26.430 z wykonano 26.428,73 z, tj. 100%, odpisy na ZFS na plan 7.800 z wykonano 7.800 z, tj. 100%, pozostae wydatki biece na plan 38.757 z wykonano 38.742,62 z, tj. 99,97%. Placwka Opieki Przedszkolnej BAJKA na plan w wysokoci 485.000 z wykonano 485.000 z, tj. 100%. S to rodki finansowe przekazywane w formie dotacji placwce niepublicznej, realizujcej zadania publiczne w Przedszkolu Bajka w Zotym Stoku i w oddziale w Laskach. 3. Gimnazja na plan w wysokoci 1.070.338 z wykonano 1.070.330,32 z, tj. 100%, w tym: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze na plan 47.469 z wykonano 47.468,96 z, tj. 100%. wynagrodzenia osobowe pracownikw na plan 691.274 z wykonano 691.273,36 z, tj. 100%, dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN ) na plan 53.132 z wykonano 53.131,62 z, tj. 100%, pochodne od pac (ZUS+FP) na plan 134.806 z wykonano 134.804,69 z, tj. 100%, odpisy na ZFS na plan 37.284 z wykonano 37.284 z, tj. 100%, pozostae wydatki na plan 106.373 z wykonano 106.367,69 z, tj. 100%. W ramach wydatkowanych rodkw uregulowano opaty za energi ciepln i elektryczn, zakupiono gaz do ogrzewania sali gimnastycznej, opacono prenumerat czasopism, zakupiono ksiki, pomoce dydaktyczne, dokonano opat za usugi telefoniczne oraz pocztowe, wypacono koszty podry subowych pracownikw, przeprowadzono remonty biece na terenie obiektu. 4. Dowoenie uczniw do szk na plan 154.860 z wykonano 154.859,56 z, tj. 100%. W ramach wydatkowanych rodkw uregulowano zobowizania za dowoenie uczniw do szkoy podstawowej i gimnazjum. 5. Placwki doksztacania i doskonalenia nauczycieli na plan 5.689 z wykonano 5.659,06 z, tj. 99,04%. W ramach wydatkowanych rodkw opacono rne formy doskonalenia nauczycieli. 6. Pozostaa dziaalno na plan 60.143 z wydatkowano 60.143 z, tj. 100% z tego: na zadania biece 40.013 z z przeznaczeniem na : wiadczenia wypacane z ZFS nauczycielom (emerytom i rencistom) 39.749 z, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powoanej ds. awansu zawodowego nauczycieli 264 z Zadania inwestycyjne Instalacja monitoringu wizyjnego w Samorzdowym Zespole Szk w Zotym Stoku na plan 20.130 z wydatkowano 20.130 z. Inwestycj zrealizowano przy wspfinansowaniu z budetu pastwa w kwocie 10.795 z. Dz. 851 Ochrona zdrowia Na plan w wysokoci 103.300 z wykonano 103.298,72 z, tj. 100%,w tym: 1. Przeciwdziaanie alkoholizmowi na plan 62.500 z wykonano 62.498,72 z, tj. 100%, w tym: wynagrodzenia osobowe pracownikw na plan 17.034 z wykonano 17.034 z, tj. 100%, dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN) na plan 1.350 z wykonano 1.350 z, tj. 100%, pochodne od pac (ZUS+FP) na plan 3.561 z wykonano 3.559,98 z, tj. 100%, odpisy na ZFS na plan 1.000 z wydatkowano 1.000 z, tj. 100%, pozostae wydatki na plan 39.555 z wykonano 39.554,74 z, tj. 100%, rodki finansowe na pozostae wydatki przeznaczono na: prowadzenie dziaalnoci Punktu Konsultacyjnego dla osb uzalenionych od alkoholu i czonkw rodzin tych osb, udzielenie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, prowadzenie dziaalnoci profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej, wspomaganie dziaalnoci, instytucji, stowarzysze i osb fizycznych, posiedzenie GKRPA, prenumerat czasopism, ulotki, broszurki. 2. Pozostaa dziaalno na plan 40.800 z wydatkowano 40.800 z na przeprowadzenie szczepie ochronnych przeciw wirusowi raka szyjki macicy. Zaszczepiono 34 dziewczynki w wieku 14 lat zamiesz-

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17201

Poz. 2542

kae na terenie Gminy Zoty Stok. Wykonawc wiadczenia zdrowotnego wyoniono w przeprowadzonym konkursie ofert. Dz. 852 Pomoc spoeczna Na plan po zmianach w wysokoci 2.826.208 z wykonano 2.787.822,33 z, tj. 98,64%, w tym: na wydatki biece na plan 2.821.000 z, wydatkowano 2.782.614,33 z, tj.98,64%, z tego: 1. Orodki wsparcia na plan 1.380 z wydatkowano 810 z, tj. 58,7% na opata za dwa miesice pobytu jednej osoby bezdomnej z terenu gminy Zoty Stok w Orodku dla osb bezdomnych w Wabrzychu. 2. wiadczenia rodzinne na plan 1.388.933 z wykonano 1.373.950,75 z, tj. 98,92%, w tym: wiadczenia rodzinne i pielgnacyjne dla 344 rodzin na kwot 1.148.733,33 z, zaliczki alimentacyjne dla 1 rodziny 1.500 z, fundusz alimentacyjny dla 43 rodzin na kwot 167.899,67 z, koszty utrzymania stanowiska pracy 5.773,95 z, koszty utrzymania stanowiska pracy 5.773,95 z, wynagrodzenie osobowe pracownika i pochodne od wynagrodze 37.340,88 z, skadki ZUS od wypaconych wiadcze 12.702,92 z, W wydatkowanych rodkach kwota 1.369.017,75 z to dotacja celowa na zadania zlecone, natomiast kwota 4.933 z to rodki wasne z budetu gminy. 2. Skadki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 14.159 z wykonano 14.159 z, tj. 100%. W ramach tej kwoty opacono skadki zdrowotne dla 30 wiadczeniobiorcw. rodki wydatkowano w ramach dotacji celowej na zadania zlecone. 3. Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne na plan 751.599 z wykonano 730.149,89 z, tj. 97,15%, w tym: ze rodkw przyznanych na zadania zlecone na plan 65.244 z wydatkowano 65.244 z, ze rodkw przyznanych na dofinansowanie zada wasnych na plan 655.356 z wydatkowano 633.906,89 z, ze rodkw wasne z budetu gminy na plan 30.999 z wydatkowano 30.999 z W ramach ww. kwot wypacono: zasiki okresowe dla 213 rodzin na kwot 582.092,11 z, zasiki celowe w naturze dla 55 rodzin na kwot 30.999 z, zasiki stae dla 31 rodzin na kwot 51.814,78 z. 4. Dodatki mieszkaniowe na plan 130.987 z wykonano 130.986,70 z, tj. 100%. W ramach rodkw zabezpieczonych w 100% z budetu gminy wypacano dodatki mieszkaniowe dla 200 osb miesicznie. 5. Terenowe orodki pomocy spoecznej na plan 340.393 z wykonano 340.385,46 z, tj. 100%, w tym: 124.092,46 z, tj. 36,46% to rodki wydatkowane w ramach dotacji, pozostae 67.54%, tj. 216.293 z to rodki wasne z budetu gminy. Z tego: wydatki biece: na plan 335.185 z wykonano 335.177,46 z, tj. 100%. Z wydatkowanej kwoty wypacono: nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze na plan 1.285 z wykonano 1.284,19 z, tj. 99,94%, wynagrodzenia osobowe pracownikw na plan 200.565 z wykonano 200.564,15 z, tj. 100%, dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN) na plan 15.174 z wykonano 15.173,25 z, tj. 100%, wiadczenia z ZFS na plan 5.442 z wypacono 5.442 z, tj. 100%, pochodne od pac(ZUS+FP) na plan 39.411 z wykonano 39.410,65 z, tj. 100%, pozostae wydatki na plan 73.308 z wykonano 73.303,22 z, tj. 99,99%. S to wydatki zwizane z utrzymaniem OPS m.in. opaty za energi elektryczn i ciepln, rozmowy telefoniczne, opaty za usugi internetowe, utrzymanie stanowisk pracy, wynagrodzenie informatyka, zakup drukw, prowizje bankowe. Zakupy inwestycyjne Komputeryzacja stanowisk pracy w Orodku Pomocy Spoecznej w Zotym Stoku na plan 5.208 z wydatkowano 5.208 z, tj. 65,1%. 6. Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze na plan 68.257 z wykonano 66.880,53 z, tj. 97,98%, w tym: 27.741,81 z, tj. 41,48% to rodki wydatkowane w ramach dotacji, a 58,52%, tj.39.138,72 z to rodki wasne z budetu gminy, z tego: nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze na plan 540 z wydatkowano 540 z, tj. 100%, pace opiekunek domowych wiadczcych usugi dla osb z zaburzeniami psychiatrycznymi na plan 31.892 z wykonano 31.080,57 z, tj. 97,46%, dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 1.586 z wykonano 1.298,89 z, tj. 81,9,% pochodne od pac (ZUS+FP) na plan 5.711 z wykonano 5.702,85 z, tj. 99,86%, wiadczenia z ZFS na plan 907 z wypacono 907 z, tj. 100%, pozostae wydatki na plan 27.621 z wydatkowano 27.351,22 z, tj. 99,02%. 7. Usuwanie klsk ywioowych na plan 18.000 z wykonano 18.000 z, tj. 100%.Ze rodki przyznany w ramach dotacji celowej udzielono pomocy 5 rodzinom poszkodowanym podczas nadmiernych opadw atmosferycznych.

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17202

Poz. 2542

8. Pozostaa dziaalno na plan112.500 zwykonano112.500 z, tj. 100%. Z wydatkowanej kwoty


52.000z, tj. 46,22% - to rodki w ramach dotacji celowej, natomiast kwota60.500 z, tj. 53,78% to rodki z budetu gminy. W ramach wydatkowanych rodkw doywianych byo 60 dzieci oraz wydawano zupy dla 93 osb dorosych. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Na plan w wysokoci 312.358 z wykonano 224.707,19 z, tj. 71,94%, w tym: 1. wietlice szkolne na plan 62.318 z wykonano 62.315,50 z, tj. 100%,w tym: wynagrodzenia osobowe pracownikw na plan 44.086 z wykonano 44.085,65 z, tj. 100%, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze na plan 3.651 z wykonano3.650,48 z, tj. 99,99%, dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN ) na plan 2.631 z wykonano 2.630,21 z, tj. 99,97%, pochodne od pac (ZUS+FP) na plan 8.005 z wykonano 8.004,16 z, tj. 100%, odpisy na ZFSS na plan 2.505 z wykonano 2.505 z, tj. 100%, pozostae wydatki na plan 1.440 z wydatkowano 1.440 z, tj. 100%. 2. Pomoc materialna dla uczniw na plan 250.040 z wykonano 162.391,69 z, tj. 64,95%, w tym: stypendia dla uczniw na plan 237.360 z wypacono 151.872 z, tj.63,98%. Stypendia otrzymao 234 stypendystw. wyprawka dla uczniw rozpoczynajcych nauk w IIII klasach szkoy podstawowej na plan 12.680 z zakupiono na kwot 10.519,69 z, tj. 82,96%. Wydatkowane na te cele rodki pochodz w 100% z dotacji celowych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Na plan w wysokoci 2.244.859 z wykonano 2.242.466,33 z, tj. 99,89%, w tym: wydatki biece: na plan 628.220 z zrealizowano 625.833,26 z, tj. 99,62%. 1. Gospodarka ciekowa i ochrona wd na plan 1.470.188 z wydatkowano 1.470.183,47 z, tj. 100%, w tym rodki na wydatki niewygasajce z upywem roku budetowego 2009 r. -43.639,40 z. Wydatki biece na plan 3.548 z wydatkowano 3.547,76 z, tj. 100%. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono pomp do przebudowy punktu poboru wody w Laskach. Zadania inwestycyjne Na zadania i zakupy inwestycyjne zaplanowano ogem 1.466.640 z, wydatkowano ogem 1.466.635,71 z, tj. 100%, z tego:

Budowa kanalizacji sanitarnej etap III cz 1 w Zotym Stoku wraz z remontem toru jezdnego i pomostu zgarniacza osadnika oczyszczalni ciekw dla Zotego Stoku
na plan 1.205.920 z wydatkowano 1.205.918,76 z. W ramach inwestycji wykonano now sie grawitacyjn kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Chemikw, Sportowej, Kodzkiej, Wiejskiej, Dziakowej, Niskiej, Sudeckiej i Wskiej o d. 3469 m i 64 przycza sanitarne. Technik renowacji powierzchni elbetowych, przeprowadzono prace naprawcze toru jezdnego zgarniacza osadnika oczyszczalni ciekw dla Zotego Stoku, w zakresie objtym dokumentacj techniczn. W 2010 roku zoono wniosek o patno do Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w Norwegi. Budowa przycza wodnego przy ul. Radosnej w Zotym Stoku na plan 13.267 z wydatkowano 13.266,78 z. Inwestycja zrealizowana przy wsppracy z firm H-T Developer. Gmina Zoty Stok pokrya koszty materiaw instalacyjnych. W ramach zadnia wybudowano now sie wodocigow w rejonie ul. Radosnej, do ktrej przyczone zostanie nowo powstajce osiedle szeregowych budynkw mieszkalnych. Dofinansowanie remontu rurocigu przesyowego i sieci wodocigowej w Zotym Stoku na plan 85.647 z wydatkowano 85.646,48 z, tj. 100%.W ramach tego zadania Sp. z o.o. WOD-KAN wykonaa: remont wodocigu przesyowego na odcinku od Przepompowni Wodnej przy ul. B. Prusa do studni wodomierzowej we wsi Ponica. Remont polega na uoeniu nowego wodocigu z rur PE 125 mm o dugoci 1.800 mb., modernizacj instalacji Przepompowni Wodnej , przebudow instalacji w studni wodomierzowej we wsi Ponica. Budowa stacji redukcyjnej na sieci wodnej w miecie na plan 36.754 z wydatkowano 36.753,27 z na zakup reduktorw, czci hydraulicznych, krgw betonowych i pokryw studzienek. W ramach tego zadania wykonano trzy studnie redukcyjne na terenie miasta Zoty Stok. Celem tej inwestycji byo zmniejszenie bardzo wysokiego cinienia, panujcego w sieci wodocigowej miasta i ustabilizowanie do wartoci, zgodnej z wymogami Norm Polskich, przewidzianych dla wodocigw z eliwa i stali. Modernizacja oczyszczalni ciekw na plan 37.911 z wydatkowano 37.910,57 z na zakup strumienicy oraz rozbudowy sterowania dmuchaw w oczyszczalni ciekw. W ramach tego zadnia Sp. z o.o. WOD-KAN wykonaa: monta strumienicy napowietrzajcej, modernizacj ukadu zasilania dmuchaw napowietrzajcych, zakupiono now pomp ciekw surowych, zmodernizowano instalacj elektryczn,

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17203

Poz. 2542

zamontowano przenonik limakowy urzdzenia do kondycjonowania osadu , zabezpieczono konstrukcj betonowych barierek bezpieczestwa i porczy przed korozj. Modernizacja sieci wodnej w rejonie ul. Kasprowiczaeromskiego w Zotym Stoku na plan 34.379 z wydatkowano 34.378,83 z na zakup materiaw do wymiany rurocigu. W ramach tej inwestycji Sp. z o.o. WOD-KAN wykonaa: zmian ukadu zasilania nowo wybudowanych budynkw przy ul. Kasprowicza, poprzez przeduenie wodocigu 80 wzdu ulicy Kasprowicza o ok. , wymian awaryjnego odcinka o dugoci ok. 100m wodocigu 200 wzdu cznika midzy ulicami Kasprowicza i eromskiego. Konieczno wymiany wynika z czstej awaryjnoci tego docinka sieci oraz planowanym remontem nawierzchni ulic. Modernizacja sieci wodnej w rejonie ul. WskaKrzywa w Zotym Stoku na plan 9.122 z wydatkowano 9.121,62 z na zakup materiaw do wymiany rurocigu. W ramach tej inwestycji Sp. z o.o. WOD-KAN uoono nowy odcinek wodocigu o dugoci ok. wzdu ulicy Wskiej, odcinajc stary odcinek z uytkowania. Celem bya zmiana trasy przebiegu wodocigu przesyowego 200, gdy poprzedni pozostawa w kolizji z budow budynku mieszkalnego oraz w niezgodnoci z dokumentacj. Wykonanie bada geologicznych i odwiertw kontrolnych w celu poszukiwania wody dla miasta Zoty Stok na ten cel zaplanowano 43.640 z. Z uwagi na ze warunki atmosferyczne do koca roku 2009 nie zrealizowano zadania w caoci, co spowodowao niewydatkowanie tych rodkw i konieczno ulokowania ich na subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy jako wydatek niewygasajcy upywem roku budetowego 2009 r. Zobowizanie za wykonanie zadania zostanie uregulowane w miesicu styczniu 2010roku. Podstawowym celem tej inwestycji byo zbadanie moliwoci budowy studni, ktra stanowiaby dodatkowe rdo zasilania sieci wodocigowej miasta. Badaniom poddano trzy obszary tj. okolice Ponicy, okolice Staww Waszczuka oraz teren wzdu trasy do Paczkowa. Wykonano odwiert o gbokoci 37m. W wyniku przeprowadzonych bada wody, stwierdzono wystpowanie arsenu o steniu ok. 0,047 mg/l przy dopuszczalnym 0.01 mg/l. 2. Gospodarka odpadami na plan 12.949 z wydatkowano 12.949 z, tj. 100%. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono pojemniki na tworzywa z siatki za kwot 8.845 z oraz opacono skadki za przynaleno gminy do MGZC w Kodzku 4.104 z. 3. W ramach oczyszczania miasta na plan 34.793 z wykonano 34.791,37 z, tj. 100%, w tym: zobowizania wobec spki KOMA za usugi w zakresie oczyszczania miasta (rczne oczyszczanie chodnikw, oprnianie mietniczek), likwidacj dzikiego wysypiska przy ul. Staszica, remont pojemnikw na odpady tworzywowe. 4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminie na plan 215.042 z wykonano 214.957,90 z, tj. 99,96%, z tego: wydatki biece: na plan 65.043 z wydatkowano 64.960,54 z, tj. 99,87%: wynagrodzenia osobowe pracownikw na plan 27.430 z wykonano 27.429,66 z, tj. 100%, pochodne od pac (ZUS+FP) na plan 4.664 z wykonano 4.663,72 z, tj. 100%, odpisy na ZFS na plan 1.000 z wydatkowano 1.000 z, tj. 100%, pozostae wydatki na plan 31.949 z wykonano 31.867,16 z, tj. 99,74%. W ramach wymienionej kwoty poniesiono wydatki na : cicia korekcyjne drzew, zakup spawarki oraz czci wymiennych do kosiarki, zakup kwiatw na rabaty w miecie, zakup paliwa do kosiarki, narzdzi do pielgnacji zieleni, materiau do naprawy awek, wywz nieczystoci z cmentarza przy ul. 3 Maja. Zadanie inwestycyjne Na zadania inwestycyjne zaplanowano ogem 149.999 z, wydatkowano 149.997,36 z, tj. 100%, z tego: Wymiana nawierzchni na placu wok fontanny w Zotym Stoku na plan 121.432 z wydatkowano 121.431,23 z, tj. 100%. W ramach wydatkowanych rodkw uoono now nawierzchni z kostki kamiennej, wbudowano dwie studzienki, ustawiono kwiatony i wykonano nowe schody terenowe z okadzina granitow. Urzdzenie placw zabaw przy ul. Sienkiewicza i eromskiego w Zotym Stoku na plan 28.567 z wydatkowano 28.566,13 z, tj. 100% w ramach tych rodkw zakupiono i zamontowano drewniane urzdzenia zabawowe na placach zabaw w rejonach ul. Sienkiewicza Wolnoci i ul. eromskiego. 5. Owietlenie ulic, placw i drg na plan 355.184 z wykonano 354.160,48 z, tj. 99,71% . Wydatkowane rodki finansowe przeznaczono na: zakup energii elektrycznej na plan 206.438 z wydatkowano 205.415,64 z, tj. 99,50% na owietlenie ulic w mieci i gminie w ramach konserwacji, modernizacji i remontw owietlenia na plan 148.746 z wydatkowano 148.744,85 z, tj. 100%, z tego na: biec konserwacj owietlenia ulicznego 68.696,27 z usuwanie awarii, usugi remontowe owietlenia 80.048,58 z w ramach wydatkowanych rodkw wykonano m.in.: remont opraw owietleniowych na boisku sportowym przy ul. Sienkiewicza,

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17204

Poz. 2542

wymian 106 szt. opraw owietleniowych na terenie Gminy Zoty Stok, monta dodatkowych 7 szt. oprawna istniejcych supach na terenie Gminy Zoty Stok, remont owietlenia na Skwerze Jana Pawa II, monta owietlenia ulicznego ul. Dziakowa, monta szafek rozdzielczych w Chwalisawiu i Mkolnie, wymiana4 szt. zegarw sterujcych, wymiana przewodw i przyczy elektrycznych na terenie Gminy Zoty Stok, wykonanie podwietlenia krzya w Botnicy 6. Pozostaa dziaalno na plan 156.703 z wykonano 155.424,11 z, tj. 99,18%, w tym: wynagrodzenia pracownikw zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robt publicznych po uwzgldnieniu refundacji z PUP na plan 88.174 z wydatkowano 88.099,12 z, tj. 99,92%. Ogem na wynagrodzenia pracownikw zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robt publicznych wydatkowano 851.419,16 z, z PUP otrzymano refundacj w kwocie 763.320,04 z. ekwiwalent za odzie naplan 5.262 z wydatkowano 5.261,12 z, tj. 99,98%, pochodne od pac (ZUS+FP) po uwzgldnieniu refundacji z PUP na plan 49.154 z wykonano 47.951,14 z, tj. 97,55%. Ogem na pochodne od wypaconych wynagrodze pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych i robt publicznych wydatkowano 134.840,44 z, z PUP otrzymano refundacj w kwocie 86.889,30 z. w ramach wydatkw pozostaych na plan 14.113 z wykonano 14.112,73 z, tj. 100%. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono narzdzia dla pracownikw zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych, rkawice, napoje chodzce.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Na plan 514.483 z wykonano 513.749,25 z, tj.99,86%, w tym na wydatki biece: na plan 461.569 z wydatkowano 460.835,26 z, tj. 99,84% z tego: rodki do dyspozycji Rad Soeckich na plan 96.031 z wydatkowano 95.443,10 z, tj. 99,39%. Rada Soecka w Botnicy na plan 14.475 z wykonano 14.475 z, tj. 100%, Rada Soecka w Ponicy na plan 12.000 z wykonano 11.636,39 z, tj. 97,32%, Rada Soecka w Chwalisawiu na plan 12.000 z wykonano 11.964,93 z, tj. 99,7%, Rada Soecka w Mkolnie na plan 38.636 z wykonano 38.471,85 z, tj. 99,58%, Rada Soecka w Laskach na plan 18.920 z wykonano 18.894,93 z, tj. 99,87%. Zadania inwestycyjne:

Przebudowa pomieszcze remizy w Mkolnie dla potrzeb wietlicy wiejskiej i OSP na plan 2.074 z wydatkowano 2.074 z, tj. 100%. W ramach tych rodkw zapacono za dokumentacj techniczn. Ponadto uzyskano Pozwolenie na budow i zoono wniosek o dofinansowanie w ramach PROW. Inwestycja uzyskaa dofinansowanie, podpisano umow z Urzdem Marszakowskim. Zadanie zgodnie z harmonogramem wniosku przewidziane do realizacji w 2010r. Przygotowanie dokumentacji na modernizacj wietlicy wiejskiej we wsi Chwalisaw na plan 12.000 z wydatkowano 11.999,99 z na opracowanie dokumentacji technicznej. W 2009 r. uzyskano rwnie Pozwolenie na budow. Przygotowanie dokumentacji na modernizacj wietlicy wiejskiej we wsi Laski w ramach tego zadania wykonano dokumentacj techniczn niezbdn do realizacji inwestycji. W zwizku z przeduajc si procedur uzyskania Pozwolenia na budow nie wydatkowano rodkw zaplanowanych na uregulowanie zobowizania za dokumentacj. Kwota 12.000 z zabezpieczona na ten cel, zostaa ulokowana na subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy jako wydatek niewygasajcy z upywem roku budetowego 2009. Uregulowanie zobowizania za dokumentacje nastpi w I kw. 2010r. po uzyskaniu Pozwolenia na budow. 2. Centra Kultury i Sztuki na plan 254.898 z przekazano 254.898 z, tj. 100% w ramach dotacji dla CKiP 3. Biblioteka na plan 46.640 przekazano 46.640 z, tj. 100% w ramach dotacji dla biblioteki, ktra znajduje si w strukturze CKiP. 4. Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami na plan 60.000 z wydatkowano 60.000 z, w ramach dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Zotym Stoku na dofinansowanie remontu dachu Kocioa Parafialnego w Mkolnie.
Zadanie inwestycyjne

Adaptacja kaplicy cmentarnej w. Trjcy w Zotym Stoku na Lapidarium w 2009 roku niewydatkowno rodkw zaplanowanych na remont dachu kaplicy. Opracowano dokumentacj projektowa, ktra wymagaa uzgodnie branowych i uzyskania pozwolenia Konserwatora Zabytkw oraz Pozwolenia na budow. W chwili obecnej trwa procedura wydawania przez Konserwatora Zabytkw ostatecznej decyzji pozwolenia na prowadzenie robt przy obiekcie zabytkowym. Ze wzgldu na przeduajcy si proces uzgadniania i opiniowania dokumentacji przez zarzdcw infrastruktury technicznej i drogowej oraz Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw, inwestycja zaplanowana jest do realizacji w 2010 r. 5. Pozostaa dziaalno na plan 30.840 z wydatkowano 30.694,16 z, tj. 99,53%,z tego: wydatki biece: na plan 4.000 z wydatkowano 3.854,16 z, tj. 96,35% w ramach wydatkowanych rodkw dofi-

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17205

Poz. 2542

nansowano wyjazd Czonkw Klubu Seniora na wycieczk do Wrocawia, zakupiono nagrody na Dzie Dziakowca, dofinansowano organizacj festynw odbywajcych si na terenie Gminy Zoty Stok. Zakupy inwestycyjne

Zakup pneumatycznych urzdze zabawowych na plan 26.840 z wydatkowano 26.840 z, tj. 100%.W ramach wydatkowanych rodkw zakupiono dmuchan zjedalni i zamek. Urzdzenia te udostpniane s dzieciom bezpatnie, podczas imprez organizowanych przez Rady Soeckie, CKiP, Urzd Miejski na terenie Gminy Zoty Stok.
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport Na plan w wysokoci 171.969 z wydatkowano 171.883,40 z, tj. 99,95%, z tego: wydatki biece: na plan 73.020 z wydatkowano 7 2.935,32 z, tj. 99,88%, z tego: 1. Obiekty sportowe na plan139.665 z wydatkowano 139.580,47 z, tj. 99,94%,w tym: wydatki biece: na plan 40.716 z wydatkowano 40.631,39 z, tj. 99,79% na zakupy i usugi zwizane z realizacj projektu pn. Sport i zabawa drog poznania ssiadw w ramach ktrego odbudowano boisko sportowe przy ul. Wolnoci w Zotym Stoku. Zadania inwestycyjne Na plan 98.949 z wydatkowano 98.948,08 z, tj. 100%, z tego: Odbudowa boiska przy ul. Wolnoci w Zotym Stoku na plan 76.949 z wydatkowano 76.948,08 z w ramach realizacji projektu pt. Sport i zabawa drog poznania ssiadw. Projekt wspfinansowany ze rodkw EFRR i budetu pastwa - 85%, rodki wasne budetu gminy 15%. Projekt uzyska dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Republika-CzeskaRzeczpospolita Polska 2007-2013. W ramach projektu wykonano podbudow boiska wraz z odwodnieniem, odtworzono nawierzchni trawiast oraz wykonano ogrodzenie i ustawiono awki. Odbyy si rwnie integracyjne zawody sportowe z czeskim partnerem projektu. Ogrodzenie siatk boiska do siatkwki i koszykwki w Zotym Stoku przy ul. Wolnoci na plan 22.000 z wydatkowano 22.000 z na zakup siatki ogrodzeniowej i wykonanie ogrodzenia boiska. 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 32.304 z wydatkowano 32.302,93 z, tj. 100%, z tego: 22.700 z przekazana dotacja Zakadowemu Klubowi Sportowemu UNIA w Zotym Stoku na realizacj zada z zakresu kultury fizycznej i sportu. Dotacj przyznano i przekazano na zasadach okrelonych w ustawie o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. 5.300 z przekazana dotacja Klubowi Sportowemu Orze w Mkolnie na realizacj zada z zakresu kultury fizycznej i sportu. Dotacj przyznano i przekazano na zasadach okrelonych w ustawie o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. 4.302,93 z wydatkowano na zakup energii elektrycznej na basenie (opata staa) w sali sportowej w kociele poewangelickim i boisku sportowym w Mkolnie.

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17206

Poz. 2542

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17207

Poz. 2542

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17208

Poz. 2542

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17209

Poz. 2542

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17210

Poz. 2542

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17211

Poz. 2542

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17212

Poz. 2542

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17213

Poz. 2542

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17214

Poz. 2542

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17215

Poz. 2542

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17216

Poz. 2542

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17217

Poz. 2542

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17218

Poz. 2542

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17219

Poz. 2542

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17220

Poz. 2542

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17221

Poz. 2542

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17222

Poz. 2542

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17223

Poz. 2542

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17224

Poz. 2542

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17225

Poz. 2542

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17226

Poz. 2542

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17227

Poz. 2542

Burmistrz: Stanisaw Gobiowski

254 2

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 165

17228

Poz. 2542

Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzdowego Wojewdztwa Dolnolskiego: 1) egzemplarze biece i z lat ubiegych, w miar posiadanych rezerw mona nabywa w Redakcji Dziennika Urzdowego Wojewdztwa Dolnolskiego, pl. Powstacw Warszawy 1, 50-951 Wrocaw, pok. 1178, tel. 71/340-66-21, fax. 71/340-66-47, e-mail: dziennik@duw.pl 2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesanego zamwienia do Redakcji Dziennika Urzdowego Wojewdztwa Dolnolskiego, pl. Powstacw Warszawy 1, 50-951 Wrocaw, tel. 71/340-66-21, fax. 71/340-66-47, e-mail: dziennik@duw.pl Informacja o czasie i miejscu, w ktrym wyoone s do powszechnego wgldu zbiory Dziennika Urzdowego wraz ze skorowidzami: 1) Biblioteka Urzdowa Dolnolskiego Urzdu Wojewdzkiego we Wrocawiu, pl. Powstacw Warszawy 1, 50-951 Wrocaw, pok. 30043005, w godz. 915 (pn.pt.), tel. 71/340-62-54 2) Internet na stronie: http://www.duw.pl

Wydawca: Wojewoda Dolnolski Redakcja: Wydzia Nadzoru i Kontroli Dolnolskiego Urzdu Wojewdzkiego, Redakcja Dziennika Urzdowego Wojewdztwa Dolnolskiego, 50-951 Wrocaw, pl. Powstacw Warszawy 1, tel. 71/340-66-21, e-mail: a.augustynowicz@duw.pl Skad druk i rozpowszechnianie: Dolnolski Urzd Wojewdzki we Wrocawiu Wydzia Nadzoru i Kontroli, 50-951 Wrocaw, pl. Powstacw Warszawy 1, tel. 71/340-66-21, e-mail: dziennik@duw.pl

Toczono z polecenia Wojewody Dolnolskiego w Dolnolskim Urzdzie Wojewdzkim we Wrocawiu Wydzia Nadzoru i Kontroli 50-951 Wrocaw, pl. Powstacw Warszawy 1

nakad 19 egz.

ISSN 0239-8362

Cena 2,76 z (w tym 7% VAT)