DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 28 sierpnia 2009 r.
TREŚĆ:

Nr 141

Poz.:
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH 2811 – Rady Miejskiej w Radkowie nr XLI/223/09 z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/441/06 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie Rady Miejskiej w Radkowie nr XLI/224/09 z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie utraty mocy uchwały nr XVIII/143/04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzone przez Gminne Przedszkole Publiczne z Grupą Żłobkową w Radkowie Rady Miejskiej w Zawidowie nr XXXVIII/186/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminy Miejskiej Zawidów Rady Miejskiej w Zawidowie nr XXXVIII/188/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Zawidów dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych UCHWAŁY RAD GMIN 2815 – Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim nr XXXV/165/09 z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Boisko Orlik 2012” w Kamieńcu Ząbkowickim Rady Gminy w Przewornie nr XXXI/199/09 z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia Gminnego Przedszkola Publicznego w Przewornie Rady Gminy Przeworno nr XXXIII/209/09 z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia Gminnego Przedszkola Publicznego w Przewornie, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego ZARZĄDZENIE 2818 – Wójta Gminy Łagiewniki nr 12/F/2009 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2008 rok oraz wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek w Łagiewnikach i Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach za 2008 rok

16596

2812

16596 16597

2813 2814

– –

16598

16598

2816

16600

2817

16601

16602

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 141
2 8 11

– 16596 –

Poz. 2811,2812

2811
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE NR XLI/223/09 z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/441/06 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1951 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) – Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje: §1 W uchwale nr LV/441/06 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie, § 3 otrzymuje nowe brzmienie o treści: 1. „Siedziba urzędu mieści się w Radkowie, ul. Rynek 1. 2. Urząd realizuje swoje zadania również: 1) w Radkowie ul. Piastowska 11a, gdzie mieści się Radkowskie Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczo-Gaśniczych, 2) w Radkowie ul. Rynek 6 w Biurze Współpracy Transgranicznej i Punkcie Informacji Turystycznej, 3) w Ścinawce Górnej 18a w Centrum Inicjatyw Wiejskich, 4) we Wrocławiu ul. Pretficza 21/B1 w Biurze Współpracy Terytorialnej gminy Radków.” §2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków. §3 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ MARIAN GANCARSKI

2 8 11

2812
281 2

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE NR XLI/224/09 z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie utraty mocy uchwały nr XVIII/143/04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzone przez Gminne Przedszkole Publiczne z Grupą Żłobkową w Radkowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 141 §1

– 16597 – §3

Poz. 2812,2813

Traci moc uchwała nr XVIII/143/04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzone przez Gminne Przedszkole Publiczne z Grupą Żłobkową w Radkowie. §2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.
281 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ MARIAN GANCARSKI

2813
281 3

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE NR XXXVIII/186/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminy Miejskiej Zawidów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Zawidowie uchwala, co następuje: §1 W uchwale nr XXI/87/2004 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Miejskiej Zawidów (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 80, poz. 1542) zmienia się załącznik 4, który otrzymuje brzmienie: „WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY 1. Miejskie jednostki budżetowe: − Zespół Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie − Przedszkole Publiczne w Zawidowie − Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidowie. 2. Instytucje kultury: − Ośrodek Kultury w Zawidowie. 3. Spółki komunalne: − Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Zawidowie.”. §2 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ROBERT DRABKO

281 3

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 141
281 4

– 16598 –

Poz. 2814,2815

2814
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE NR XXXVIII/188/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Zawidów dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Zawidowie uchwala, co następuje: §1 W uchwale nr XXIX/140/2008 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy Zawidów dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wzór oferty określony został w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).”. §2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zawidów. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ROBERT DRABKO

281 4

2815
281 5

UCHWAŁA RADY GMINY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM NR XXXV/165/09 z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Boisko Orlik 2012” w Kamieńcu Ząbkowickim Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala, co następuje: Regulamin korzystania z kompleksu sportowego „Boisko Orlik 2012” w Kamieńcu Ząbkowickim §1 Ilekroć w treści niniejszego regulaminu jest mowa o: 1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Kamieniec Ząbkowicki; 2) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki; 3) boiskach – należy przez to rozumieć kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” wraz z zapleczem zlokalizowanym przy ul. Złotostockiej 7 w Kamieńcu Ząbkowickim; 4) animatorze – należy przez to rozumieć osobę („Animator − Moje boisko Orlik 2012”) sprawującą z upoważnienia Wójta bezpośredni nadzór nad sposobem wykorzystania boisk sportowych „Orlik 2012”; 5) opiekunie − należy przez to rozumieć osobę prowadzącą zajęcia sportowe: to jest trenera lub nauczyciela; 6) gospodarzu obiektu – należy przez to rozumieć osobę sprawującą z upoważnienia Wójta nadzór

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 141

– 16599 –

Poz. 2815

nad stanem technicznym i estetycznym kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”. §2 1. Boisko jest własnością Gminy Kamieniec Ząbkowicki, 2. Boiska są czynne w miesiącach od kwietnia do października roku kalendarzowego w następujących terminach: 1) zajęcia szkolne dla uczniów z obszaru Gminy Kamieniec Ząbkowicki od poniedziałku do piątku w godz. 800−1500; 2) boiska dostępne dla wszystkich zainteresowanych: a) od poniedziałku do piątku w godz. 1500−2100, b) w sobotę w godz. 1000−2000, c) w niedzielę w godz. 1200−2000. 3. Boiska są czynne w miesiącach od listopada do marca roku kalendarzowego w następujących terminach: 1) zajęcia szkolne dla uczniów z obszaru Gminy Kamieniec Ząbkowicki od poniedziałku do piątku w godz. 800−1500; 2) boiska dostępne dla wszystkich zainteresowanych: a) od poniedziałku do piątku w godz. 1500−2000, b) w sobotę w godz. 1200−2000, c) w niedzielę w godz. 1200−2000. 4. Korzystanie z obiektu w innych godzinach bez zezwolenia jest zabronione. 5. Animator ustala w formie pisemnej szczegółowy harmonogram zajęć odbywających się w terminach określonych w ust. 1 i 2 na okresy co najmniej półroczne, po uprzednim zapoznaniu się z opiniami i wnioskami dyrektorów szkół, stowarzyszeń kultury fizycznej i innych podmiotów. 6. Wójt jest upoważniony do zmiany przyjętego na dany okres harmonogramu lub odwołania niektórych zajęć objętych harmonogramem w przypadku organizacji imprez sportowych, które nie były planowane. 7. Właściciel obiektu oraz osoby prowadzące zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z obiektu w sposób niezorganizowany to jest pozostające bez nadzoru opiekuna lub animatora lub gospodarza obiektu. §3 1. Podmioty korzystające z boisk zobowiązuje się do dokonywania wpisów w dzienniku użytkowników obiektu i okazywania dokumentów tożsamości ze zdjęciem animatorowi lub gospodarzowi obiektu. 2. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego, przy czym na boisku piłkarskim ze sztuczną trawą dopuszcza się buty piłkarskie typu „Lanki”. 3. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na boisku należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjami animatora lub gospodarza obiektu.

4. Sprzęt sportowy wydaje animator lub gospodarz obiektu, albo wyznaczona przez jednego z nich inna osoba. 5. Korzystający ze sprzętu po zakończonych zajęciach, zobowiązany jest zdać nieuszkodzony sprzęt animatorowi lub gospodarzowi obiektu. §4 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz wykorzystania boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się: 1) używania butów piłkarskich z korkami wkręcanymi oraz kolców i innych urządzeń niszczących nawierzchnię boisk, 2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego jak do gry na poszczególnych boiskach, w tym rowerów, skuterów, deskorolek, rolek i innego rodzaju sprzętu, na które nie wyraził zgody animator lub gospodarz obiektu stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia użytkowników, 3) wnoszenie petard, urządzeń laserowych, materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, 4) wchodzenia na ogrodzenia, urządzenia sportowe i obiekty socjalne, 5) przeszkadzania w zajęciach lub grze innym uczestnikom, 6) wprowadzania zwierząt, 7) korzystania z boisk bez zgody animatora lub gospodarza obiektu, 8) korzystania z boiska w trakcie opadów deszczu, śniegu oraz z mokrą nawierzchnią, 9) palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających oraz przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających, 10) prowadzenia działalności handlowej i gastronomicznej bez zezwolenia. 2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób na obiekcie w czasie planowanych zajęć szkolnych ponosi odpowiednio nauczyciel prowadzący zajęcia, trener prowadzący zajęcia albo animator prowadzący zajęcia lub gospodarz obiektu. §5 1. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z obiektu pod nadzorem opiekuna, animatora lub gospodarza obiektu. 2. Prowadzący zajęcia opuszcza obiekt ostatni po wyjściu całej grupy, za którą ponosi odpowiedzialność. 3. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan techniczny udostępnionych urządzeń oraz sprzętu sportowego. 4. Opiekun prowadzący zajęcia sportoworekreacyjne jest zobowiązany powiadomić animatora lub gospodarza obiektu o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego, a także o fakcie uszkodzenia urządzeń na boisku. 5. W czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie można korzystać z boiska. 6. Wiążące rozstrzygnięcia dotyczące sposobu korzystania z boisk podejmuje animator lub gospodarz obiektu, który może:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 141

– 16600 – §7

Poz. 2815,2816

1) nakazać zmianę obuwia sportowego, 2) zwrócić uwagę na właściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie lub korzystanie z obiektu, 3) nakazać opuszczenie terenu obiektu. 7. Za rzeczy własne pozostawione na terenie obiektu przez użytkowników obiektu odpowiada właściciel pozostawionej rzeczy. 8. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu. 9. W razie wypadku lub zakłócenia porządku należy dzwonić na nr 112, 997. §6 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DOMINIK KREKORA

281 5

2816
281 6

UCHWAŁA RADY GMINY W PRZEWORNIE NR XXXI/199/09 z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia Gminnego Przedszkola Publicznego w Przewornie Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1 i art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy w Przewornie uchwala, co następuje: §1 Usługi świadczone przez Gminne Przedszkole Publiczne w Przewornie prowadzone przez Gminę Przeworno w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 6 godzin dziennie. §2 1. Za świadczenia Gminnego Przedszkola Publicznego w Przewornie wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego ustala się stałą opłatę miesięczną w wysokości 125,50 zł. 2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, obniża się o 50% na drugie oraz każde następne dziecko w rodzinie, uczęszczające do tego samego przedszkola. 3. Opłata, o której mowa w ust. 1 i 2, obowiązuje również w przypadku, gdy dziecko jest nieobecne w Przedszkolu. §3 Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych. §4 1. Ustala się dzienną stawkę żywieniową dziecka w wysokości 4,5 zł. 2. Odpłatność za wyżywienie jest niezależna od opłaty określonej w § 2 ust. 1. 3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia przez rodziców lub opieku-

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 141

– 16601 – §8

Poz. 2816,2817

nów absencji dziecka z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. §5 Zakres świadczeń oraz wysokość opłat określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy Dyrektorem, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka. §6 Opłaty wnosi się miesięcznie do 15 dnia danego miesiąca. §7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przeworno.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY ANDRZEJ ŁUCZAK

281 6

2817
2 8 17

UCHWAŁA RADY GMINY PRZEWORNO NR XXXIII/209/09 z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia Gminnego Przedszkola Publicznego w Przewornie, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 ze zmianami) Rada Gminy Przeworno uchwala, co następuje: §1 Usługi świadczone przez Gminne Przedszkole Publiczne w Przewornie prowadzone przez Gminę Przeworno w zakresie podstawy programowej są realizowane zgodnie z rozporządzeniem z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). §2 1. Odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za świadczenie Gminnego Przedszkola Publicznego w Przewornie w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmuje zajęcia opiekuńczowychowawcze i dydaktyczne dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie. 2. Za świadczenia przedszkola określone w ust. 1 ustala się opłatę za jedną godzinę w wysokości 0,11% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. §3 1. Opłata, o której mowa w § 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatko-

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 141

– 16602 – §6

Poz. 2817,2818

wych, a w szczególności nauki języków obcych i rytmiki. 2. Opłatę, o której mowa w § 2 obniża się o 50% na drugie oraz każde następne dziecko w rodzinie, uczęszczające do tego samego przedszkola. §4 Zakres świadczeń oraz wysokość opłat określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy Dyrektorem, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka. §5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przeworno.

Traci moc uchwała nr XXXI/199/09 Rady Gminy Przeworno z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia Gminnego Przedszkola Publicznego w Przewornie. §7 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY ANDRZEJ ŁUCZAK

2 8 17

2818
281 8

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI NR 12/F/2009 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2008 rok oraz wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek w Łagiewnikach i Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: §1 Przedstawia się Radzie Gminy Łagiewniki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu: 1) sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2008 rok, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia; 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek w Łagiewnikach za 2008 rok stanowiącą załącznik do zarządzenia; 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach za 2008 rok stanowiącą załącznik do zarządzenia. §2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. §3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. WÓJT GMINY JANUSZ SZPOT

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 141

– 16603 –

Poz. 2818

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 141

– 16604 –

Poz. 2818

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 141

– 16605 –

Poz. 2818

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 141

– 16606 –

Poz. 2818

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 141

– 16607 –

Poz. 2818

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 141

– 16608 –

Poz. 2818

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 141

– 16609 –

Poz. 2818

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 141

– 16610 –

Poz. 2818

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 141

– 16611 –

Poz. 2818

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 141

– 16612 –

Poz. 2818

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 141

– 16613 –

Poz. 2818

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 141

– 16614 –

Poz. 2818

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 141

– 16615 –

Poz. 2818

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 141

– 16616 –

Poz. 2818

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 141

– 16617 –

Poz. 2818

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 141

– 16618 –

Poz. 2818

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 141

– 16619 –

Poz. 2818

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 141

– 16620 –

Poz. 2818

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 141

– 16621 –

Poz. 2818

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 141

– 16622 –

Poz. 2818

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 141

– 16623 –

Poz. 2818

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 141

– 16624 –

Poz. 2818

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 141

– 16625 –

Poz. 2818

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 141

– 16626 –

Poz. 2818

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 141

– 16627 –

Poz. 2818

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 141

– 16628 –

Poz. 2818

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 141

– 16629 –

Poz. 2818

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 141

– 16630 –

Poz. 2818

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 141

– 16631 –

Poz. 2818

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 141

– 16632 –

Poz. 2818

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 141

– 16633 –

Poz. 2818

281 8

– 16634 –

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 1) w punktach sprzedaży: – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99, – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70, 2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: http://www.duw.pl Wydawca: Wojewoda Dolnośląski Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-66-21, e-mail a.augustynowicz@duw.pl Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1 Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02, e-mail a.kun@duw.pl Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

nakład 49 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena:
na CD

11,91 zł (w tym 7% VAT) 9,94 zł (w tym 7% VAT)