You are on page 1of 100

DZIENNIK URZDOWY

WOJEWDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Pozna, dnia 28 kwietnia 2011 r.

Nr 117

TRE: Poz.: SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDETW GMIN 1948 nr 44/2011 z dnia 28 marca 2011 r. Zarzdu Powiatu Grodziskiego w sprawie przyjcia sprawozdania rocznego z wykonania budetu Powiatu Grodziskiego za rok 2010 z dnia 29 marca 2011 r. Wjta Gminy Mieleszyn w sprawie wykonania budetu gminy Mieleszyn za rok 2010

11312 11378

1949

1948
19 48

UCHWAA NR 44/2011 ZARZDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 28 marca 2011 r.


w sprawie przyjcia sprawozdania rocznego z wykonania budetu Powiatu Grodziskiego za rok 2010 Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Zarzd Powiatu Grodziskiego uchwala, co nastpuje: 1. Przyjmuje si "Sprawozdanie roczne z wykonania budetu Powiatu Grodziskiego za rok 2010", stanowice integraln cz niniejszej uchway. 2. "Sprawozdanie roczne z wykonania budetu Powiatu Grodziskiego za rok 2010" zostanie przekazane Radzie Powiatu Grodziskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. 3. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Wielkopolskiego. Starosta (-) Mariusz Zgaiski

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11313

Poz. 1948

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11314

Poz. 1948

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11315

Poz. 1948

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11316

Poz. 1948

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11317

Poz. 1948

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11318

Poz. 1948

2007

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11319

Poz. 1948

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11320

Poz. 1948

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11321

Poz. 1948

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11322

Poz. 1948

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11323

Poz. 1948

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11324

Poz. 1948

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11325

Poz. 1948

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11326

Poz. 1948

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11327

Poz. 1948

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11328

Poz. 1948

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11329

Poz. 1948

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11330

Poz. 1948

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11331

Poz. 1948

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11332

Poz. 1948

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11333

Poz. 1948

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11334

Poz. 1948

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11335

Poz. 1948

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11336

Poz. 1948

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11337

Poz. 1948

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11338

Poz. 1948

Cz II INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDETU POWIATU GRODZISKIEGO W 2010 ROKU.

Cz oglna 7. Budet na rok 2010 zosta uchwalony w dniu 29 grudnia 2009r. Uchwa Nr XLI/259/2009 Rady Powiatu Grodziskiego, przedstawia si nastpujco : dochody 30 606 738 z wydatki 33 865 603 z Zaplanowano deficyt budetowy w wysokoci 3 258 865 z, ktrego sfinansowanie zaplanowano kredytem bankowym w wysokoci 4 220 000z. Planowana kwota spat rat kredytw na rok 2010 zostaa ustalona w wysokoci 961 135 z. W trakcie realizacji budetu w 2010 roku budet Powiatu ulega wielu zmianom. W okresie sprawozdawczym Rada Powiatu Grodziskiego podja 8 uchwa zmieniajcych budet. Zmiany wprowadzono nastpujcymi uchwaami: 1. Uchwa Nr XLIII/264/2010Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 9 marca 2010 roku. 2. Uchwa Nr XLIV/271/2010 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27kwietnia 2010 roku. 3. Uchwa Nr XLV/281/2010 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 maja 2010 roku. 4. Uchwa Nr XLVI/289/2010 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku. 5. Uchwa Nr XLVII/295/2010 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 17 sierpnia 2010 roku. 6. Uchwa Nr XLVIII/314/2010 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 wrzenia 2010 roku. 7. Uchwa Nr XLIX/323/2010 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 padziernika 2010 roku. 8. Uchwa Nr III/19/2010 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku. Ponadto dziaajc zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych oraz upowanieniem zawartym w Uchwale Budetowej Zarzd Powiatu Grodziskiego w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. podj 14 uchwa wprowadzajc zmiany w budecie. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Uchwa Nr 459/2010 Zarzdu Powiatu dziskiego z dnia 9 lutego 2010 roku. Uchwa Nr 474/2010 Zarzdu Powiatu dziskiego z dnia 23 marca 2010 roku. Uchwa Nr 495/2010 Zarzdu Powiatu dziskiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku. Uchwa Nr 507/2010 Zarzdu Powiatu dziskiego z dnia 8 czerwca 2010 roku. Uchwa Nr 511/2010 Zarzdu Powiatu dziskiego z dnia 6 lipca 2010 roku. Uchwa Nr 532/2010 Zarzdu Powiatu GroGroGroGroGroGro8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

dziskiego z dnia 10 sierpnia 2010 roku. Uchwa Nr 549/2010 Zarzdu Powiatu Grodziskiego z dnia 6 wrzenia 2010 roku. Uchwa Nr 557/2010 Zarzdu Powiatu Grodziskiego z dnia 29 wrzenia 2010 roku. Uchwa Nr 561/2010 Zarzdu Powiatu Grodziskiego z dnia 11 padziernika 2010 roku. Uchwa Nr 572/2010 Zarzdu Powiatu Grodziskiego z dnia 29 padziernika 2010 roku. Uchwa Nr 576/2010 Zarzdu Powiatu Grodziskiego z dnia 23 listopada 2010 roku. Uchwa Nr 580/2010 Zarzdu Powiatu Grodziskiego z dnia 7 grudnia 2010 roku. Uchwa Nr 1/2010 Zarzdu Powiatu Grodziskiego z dnia 15 grudnia 2010 roku. Uchwa Nr 7/2010 Zarzdu Powiatu Grodziskiego z dnia 27 grudnia 2010 roku.

W wyniku zmian plan dochodw i wydatkw zwikszy si odpowiednio o kwoty: plan dochodw o kwot 1 898 896 z, tj. o 6,20% w stosunku do wielkoci zaplanowanych w Uchwale Budetowej z dnia 29 grudnia 2009r. plan dochodw po zmianach - 32 505 634 z plan wydatkw o kwot 2 084 893 z, tj. o 6,16% w stosunku do wielkoci zaplanowanych w Uchwale Budetowej z dnia 29 grudnia 2009r. plan wydatkw po zmianach - 35 950 496 z

Wprowadzenie korekt do budetu w trakcie jego realizacji spowodowane byo: zmianami przyznanych kwot dotacji celowych z budetu pastwa, funduszy celowych oraz dotacji rozwojowej 971 337 z, zmianami przyznanych kwot subwencji oraz udziaw w podatku dochodowym od osb fizycznych - 24 469 z, udzieleniem pomocy finansowej powiatowi przez gminy Wielichowo, Kamieniec, Granowo - 300 000 z, urealnieniem poziomu dochodw wasnych 603 090 z, zwikszeniem poziomu przychodw o kwot 1 644 675 z, wynikajcych z wprowadzenia kwoty wolnych rodkw po rozliczeniu budetu 2009 roku. zmniejszeniem po stronie przychodw kredytu dugoterminowego o kwot 1 458 678 z. Planowany deficyt budetu na dzie 31.12.2010r. wynis 3 444 862 z, ktrego sfinansowanie planowano przychodami z kredytu oraz

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11339

Poz. 1948

wolnych rodkw. Ostatecznie po dokonaniu zmian na skutek podjtych Uchwa Rady Powiatu i Uchwa Zarzdu PoDochody Przychody w tym: - wolne rodki

wiatu w okresie sprawozdawczym, budet powiatu na 2010rok ustalony zosta w nastpujcych wielkociach:

32 505 634 z 4 405 997 z 1 644 675 z 36 911 631 z

Wydatki Rozchody (spata rat kredytw)

35 950 496 z 961 135 z 36 911 631 z

Zmiany budetu, ktre nastpiy w cigu 2010 roku przedstawiono w poniszej tabeli: Plan po zmianach na dzie 31 grudnia 2010r. 4 24 647 326 7 858 308 4 424 350

Lp.

Tre

Plan wg Uchway Budetowej na 2010rok 3 23 649 767 6 956 971 4 187 700

Rnica (4-3) 5 997 559 901 337 236 650

Wsk.% (5:3) 6 4,22 12,96

1 1. 2.

2 Dochody wasne Dotacje celowe, w tym: -dotacje celowe na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz porozumie - dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich - dotacje celowe na zadania wasne powiatu - dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich na inwestycje -dotacje celowe otrzymane z samorzdu wojewdztwa na inwestycje - dotacje otrzymane z funduszy celowych Dochody ogem Przychody Razem (I+II) Wydatki na zadania wasne Wydatki celowe, w tym - wydatki na realizacje zada zleconych z zakresu administracji rzdowej oraz porozumie - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw europejskich - wydatki na zadania wasne powiatu - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw europejskich

93 930

137 336

43 406

3 973

3 973

2 467 041

3 043 349

576 308

0 208 300 30 606 738 4 220 000 34 826 738 27 116 932 6 748 671 4 187 700

40 000 209 300 32 505 634 4 405 997 36 911 631 28 301 488 7 649 008 4 424 350

40 000 1 000 1898 896 185 997 2 084 893 1 184 556 900 337 236 650 6,20 4,41 7,63 4,37 13,34

I II III 1. 2.

93 930 0

137 336 3 973

43 406 3 973

2 467 041

3 043 349

576 308

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11340

Poz. 1948

IV V VI

na zadania inwestycyjne - dotacje na wydatki inwestycyjne Wydatki ogem Rozchody Razem (IV+V)

0 33 865 603 961 135 34 826 738

40 000 35 950 496 961 135 36 911 631

40 000 2 084 893 0 2 084 893

6,16 0 5,99

Budet Powiatu Grodziskiego w roku 2010 zosta wykonany w nastpujcych wielkociach: dochody 32 804 855,55 z wydatki 34 800 864,65 z Rok budetowy zamkn si deficytem budetowym w kwocie - 1 996 009,10 - przychody 4 419 351,57 z - rozchody 961 134,39 z Dochody budetu Powiatu Grodziskiego zaplanowane na rok 2010 w wysokoci 32 505 634 z zostay zrealizowane w wysokoci 32 804 855,55 z, tj. 100,92%. Ogem w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody o 299 221,55 z wysze od planowanych. Wydatki zaplanowane na poziomie 35 950 496 z zostay zrealizowane w wysokoci 34 800 864,65 z, co stanowi 96,80 % ustalonego planu.

Niezrealizowane zadania i oszczdnoci uzyskane przy realizacji zaplanowanych zada cznie wniosy 1 149 631,35 z. W budecie na rok 2010 zaplanowano deficyt budetowy w wysokoci 3 444 862 z. Realizacja ostatecznie ustalonego budetu Powiatu Grodziskiego na 2010 rok przedstawia si nastpujco: Dochody wykonane 32 804 855,55 z Przychody wykonane 4 419 351,57 z Razem: 37 224 207,12 z Wydatki wykonane 34 800 864,65 z Rozchody wykonane 961 134,39 z Razem: 35 761 999,04 z 37 224 207,12 z 35 761 999,04 z = 1 462 208,08 z Wolne rodki na koniec roku 2010 wynosz 1 462 208,08 z.

Cz III INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDETU POWIATU GRODZISKIEGO W 2010 ROKU.

Dochody Wydatki Przychody i rozchody I. Dochody Powiatu Grodziskiego Plan dochodw ustalony zosta na poziomie 30 606 738 z. W okresie sprawozdawczym zosta zwikszony do kwoty 32 505 634 z, czyli o 6,20%. Wykonano dochody w wysokoci 32 804 855,55 z , co stanowi 100,92 % planu. Wykorzystujc podzia na rodzaje i rda, dochody powiatu mona usystematyzowa w poniszy sposb:

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11341

Poz. 1948

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11342

Poz. 1948

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11343

Poz. 1948

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11344

Poz. 1948

Z przedstawionego zestawienia wynika, e w strukturze zrealizowanych dochodw powiatu w 2010 roku dochody o najwikszym znaczeniu to subwencje, ktre stanowi 50,97% wykonanych dochodw powiatu. Drugim co do wielkoci rodzajem dochodw s dotacje, ktre stanowi 24,81% wykonanych dochodw powiatu. Kolejnym rodzajem dochodw pod wzgldem wielkoci s udziay we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych i osb prawnych stanowice 14,85%. 2007r. 15,44% 54,35% 20,05% 1,04% 9,12%

Z przedstawionej struktury dochodw wynika, i 90,63 % zrealizowanych dochodw pochodzio ze rodkw zewntrznych, na wysoko ktrych powiat nie ma wpywu. Z tej grupy dochodw dotacje celowe dodatkowo maj z gry okrelone przeznaczenie. Dla porwnania struktura zrealizowanych dochodw przez powiat na przestrzeni ostatnich lat przedstawia si nastpujco:

Dotacje Subwencje Udziay w podatku Pomoc finansowa Dochody wasne + pozostae rodki

2008r. 15,44% 54,49% 20,23% 1,80% 8,04%

2009r. 17,78% 54,98% 16,89% 3,68% 6,47%

2010r. 24,81% 50,97% 14,85% 0,91% 8,46%

Wykonanie dochodw w podziale na cztery grupy. Dochody wasne Plan po zmianach dochodw wasnych w roku 2010 wynosi 7 062 457 z, co stanowi w strukturze planu dochodw 21,73%, wykonano w wysokoci 7 401 138,56 z, co stanowi w strukturze zrealizowanych dochodw 22,56 %. Dochody wasne wykonano w 104,80 %.

Plan i wykonanie dochodw wasnych w rozbiciu na poszczeglne rda dochodw przedstawia ponisza tabela: Dochody wasne udziay we wpywach z podatku dochodowego do osb fizycznych udziay we wpywach z podatku od osb prawnych opaty komunikacyjne 25 % dochodw z tyt. Gospodarowania mieniem Skarbu Pastwa czynsze /wynajem lokali mieszkalnych , garay , sal lekcyjnych /* odsetki od rodkw na rachunkach bankowych rne dochody 0970/2.5% rodkw PFRON, wynagrodzenia patnika dochody z lat ubiegych / rne opaty 0690 /opaty za druki-karty wdkarskie, materiay przetargowe / opaty za zajcie pasa drogowego / dz.756, roz. 756180490/ wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0870 wpywy z usug 0830 ( wynajem pomieszcze hali sportowej) odsetki od nieterminowych wpat inne 0470 opaty za zarzd, 2380- wplata do budetu czci zysku gospodarstwa pomocniczego grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych i osb prawnych Plan 4 734 115 200 000 1 206 000 52 250 55 301 110 400 338 196 144 135 76 000 5 300 139 000 0 1 760 0 0 7 062 457 Wykonanie 4 631 461,00 238 455,78 1 314 423,85 135 506,04 61 755,90 111 929,21 395 222,14 215 175,68 127 237,01 5 320,00 158 508,38 125,72 1 760,00 451,20 3 806,65 7 401 138,56 104,80 % 97,83 119,23 108,99 259,34 111,67 101,39 116,86 149,29 167,42 100 114,03

Razem

100

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11345

Poz. 1948

* Dochody z najmu lokali zostay wykonane przez nastpujce jednostki: 1. Starostwo Powiatowe plan 7 590 z wykonanie 8 056,03 z 2. Liceum Oglnoksztacce plan 3 600 z wykonanie 5 882,34 z 3. Zesp Szk Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp. plan 30 000 z wykonanie 34 943,72z 4. Zesp Szk Ponadgimnazjalnych w Kotowie plan 4 000 z wykonanie 3 060,00 z 5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna plan 8 695 z wykonanie 8 515,48 z 6. Grodziska Hala Sportowa plan 1 416 z wykonanie 1 298,33 z Razem: plan 55 301 z wykonanie 61 755,90 z

Dochody wasne zrealizowano o kwot 338 681,56 z wysz ni zaplanowano. Na kwot t skadaj si zrealizowane dochody powyej planu midzy innymi: - udziay w podatku dochodowym od osb prawnych 38 455,78z - opaty komunikacyjne 108 423,85z - rne dochody (0970) 57 026,14z - opaty za zajcie pasa drogowego 51 237,01z - rne opaty ( 0690) 71 040,68z - nieplanowane dochody 4 383,57z - wpywy z usug 19 508,38z - odsetki bankowe 1 529,21z - czynsze 6 454,90z - 25 % dochodw z tyt. Gospodarowania 83 256,04z mieniem Skarbu Pastwa - inne 20,00z ------------------------------------------------------------------------------------Razem : +441 335,56 z Umniejszone o kwoty dochodw zrealizowanych poniej planu - udziay w podatku dochodowym od osb fizycznych - 102 654,00 z -------------------------------------------------------------------------------------------Razem : + 338 681,56 z Subwencje: Subwencje zrealizowano w 100 % planowanych dochodw z tego tytuu. Plan 13 048 923 2 715 811 957 408 16 722 142

Subwencje stanowi w strukturze planowanych dochodw 51,44%, natomiast w strukturze wykonanych dochodw 50,97% Wykonanie 13 048 923 2 715 811 957 408 16 722 142 % 100 100 100 100

- cz owiatowa - cz wyrwnawcza - cz rwnowaca Razem

Dotacje : Dotacje zrealizowano w 99,45 % . W strukturze planu dochodw dotacje stanowi 25,18 % .

W strukturze wykonania dochodw dotacje stanowi 24,81 % .

dotacje na zadania z zakresu administracji rzdowej dotacje na zadania wasne dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich na zadania biece i inwestycyjne dotacje przekazane do powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie / zwrot za dzieci umieszczone w rodzinach zastpczych/

Plan 4 421 350 3 973 3 000 3 180 685

Wykonanie 4 395 829,50 3 973,00 2 150,00 3 165 381,17

% 99,42 100 71,67 99,52

252 491

248 865,72

98,56

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11346

Poz. 1948

dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych rodki a dofinansowanie zada biecych pozyskane z innych rde rodki otrzymane od pozostaych jednostek sektora finansw publicznych na dofinansowanie kosztw realizacji zakupw inwestycyjnych dotacje otrzymane od samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie Razem

209 300 3 295 70 000

209 300,00 3 294,87 70 000,00

100 100 100

40 000

40 000,00

100

8 184 094

8 138 794,26

99,45

Inne dochody: plan 536 941 z wykonanie 542 780,73 z 101,09%

Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego : Plan 300 000 z wykonanie 300 000,00 z - pomoc finansowa Gminy Granowo na pokrycie kosztw powierzchniowego utrwalenia drogi powiatowej nr 2456P granice powiatu Januszewice Bielawy oraz drogi powiatowej nr 2498P Niemierzyce Kubaczyn Plan 100 000 z wykonanie 100 000,00 z - pomoc finansowa Gminy Kamieniec na realizacj zadania polegajcego na remoncie nawierzchni drogi powiatowej nr 3589P Wolkowo ki Wielkie Plan 120 000 z wykonanie 120 000 z - pomoc finansowa Gminy Wielichowo na realizacj zadania polegajcego na remoncie nawierzchni drogi powiatowej nr 3808PWolsztyn Tarnowa Wielichowo / ul. Pocztowa/ Plan 80 000 z wykonanie 80 000 z rodki na wypaty ekwiwalentw za wyczenie gruntw z upraw rolnych i prowadzenie upraw lenych. rodki przekazane przez Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie Plan 22 141 z wykonanie 22 140,73 z Wpata rodkw finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatkw, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego Plan 214 800 z wykonanie 220 640 z II. Wydatki Powiatu Grodziskiego Samorzd powiatowy moe dokonywa wydatkw na realizacj konkretnych zada publicznych, ktre musz by wskazane w ustawie jako powinno jednostki samorzdu terytorialnego powiatu. Wydatek jest wykonany prawidowo, gdy:

jest przewidziany w planie finansowym; jego wykonanie suy wykonaniu zadania jednostki, ktra wydatku dokonuje; jest dokonywany terminowo; jest dokonywany w sposb oszczdny; jest dokonywany zgodnie z procedurami obowizujcymi przy dokonywaniu wydatkw danego typu.

Jedn z czci skadowych budetu jest plan wydatkw. Plan wydatkw ustalony na kady rok budetowy w budecie jednostki samorzdu terytorialnego stanowi nieprzekraczalny limit, czyli grn granic kwoty dopuszczalnej do wydatkowania, ktrej nie mona przekroczy. Wydatki publiczne mona klasyfikowa na rne sposoby. Decydujce znaczenie ma klasyfikacja wica wydatki z zadaniami publicznymi. Wyrni naley cztery rodzaje wydatkw: - wydatki biece - dotacje - obsuga dugu publicznego - wydatki majtkowe Wydatki biece stanowi bezporedni koszt funkcjonowania jednostki, nale do nich: wydatki osobowe, wydatki rzeczowe, opaty i skadki. Dotacje przekazywane s z budetu powiatu na zadania zlecone, na zadania realizowane na podstawie umw i porozumie. Obsuga dugu publicznego- obejmuje odsetki od zacignitych kredytw. Wydatki majtkowe to zakupy rzeczowych skadnikw majtkowych oraz inwestycje. Plan wydatkw Powiatu Grodziskiego na rok 2010 uchwalony zosta w dniu 29 grudnia 2009r. Uchwa Nr XLI/259/2009 Rady Powiatu Grodziskiego na poziomie 33 865 603 z. W toku wykonywania budetu powiatu w okresie sprawozdawczym, plan wydatkw podlega wielu zmianom, w efekcie ktrych ostatecznie zosta ustalony na poziomie 35 950 496 z. Zosta zwikszony o kwot 2 084 893 z, co stanowi wzrost o 6,16% w stosunku do pierwotnego planu.

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11347

Poz. 1948

Zmiany po stronie wydatkw wedug grup wydatkw przedstawia ponisza tabela Rodzaje wydatkw 1 Wydatki rzeczowe Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Obsuga dugu publicznego Wydatki majtkowe Razem Plan na dzie 1 stycznia 2010r. 2 7 633 527 18 841 859 1 257 412 284 183 5 848 622 33 865 603 Plan po zmianach 3 8 132 474 19 011 718 1 517 641 284 183 7 004 480 35 950 496 Rnica (3-2) 4 498 947 169 859 260 229 0 1 155 858 2 084 893

Wydatki rzeczowe zwikszone zostay w cigu roku 2010 o 498 947 z. Zmiany dotyczyy midzy innymi: dzia 020 zwikszono o kwot 749 z dzia 600-transport i czno zwikszenie o kwot 360 056 z z przeznaczeniem na pokrycie kosztw zimowego utrzymania drg oraz na remonty na drogach, dzia630- turystyka zwikszenie o kwot 3 295 z, dzia 700- gospodarka mieszkaniowa zwikszenie o kwot 5 000 z dzia 710- dziaalno usugowa zwikszenie rodkw pochodzcych z dotacji celowych o kwot 1 991 z, dzia 750- administracja publiczna zwikszenie o kwot 44 171 z, dzia 751- urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej zwikszenie rodkw na pokrycie kosztw wyborw samorzdowych 12 554 z, dzia 754- bezpieczestwo publiczne zwikszenie o kwot 94 890 z dzia 801 Owiata i wychowanie - zmniejszenie o kwot 56 252 z, dzia 852- Pomoc spoeczna zmniejszenie o kwot 51 809 z, dzia 853- Pozostae zadania z zakresu polityki spoecznej zwikszenie o kwot 1 943 z, dzia 854- Edukacyjna opieka wychowawcza zwikszenie o kwot 3 428 z dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska zwikszenie o 204 212 z, dzia 926 Kultura fizyczna i sport zmniejszenie o kwot 1 455 z, zmniejszenie rezerwy oglnej 123 826 z. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zwikszenie o kwot 169 859z i obejmowao: zmniejszenie rodkw na wynagrodzenia 40 141 z zwikszenie rodkw na opacenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasikw 210 000 z ,

Dotacje ulegy zwikszeniu o kwot 260 229z i obejmoway: dotacje przekazane gminom powiatu grodziskiego na zadrzewianie oraz gminie Janowiec na usuwanie skutkw powodzi 110 234z, zwikszenie dotacji dla SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. 10 000 z, zwikszenie dotacji dla szk niepublicznych 82 587 z zwikszenie dotacji dla WTZ 24 208 z, zwikszenie dotacji na zadania z zakresu pomocy spoecznej 33 200 z. Wydatki majtkowe zwikszone zostay o kwot 1 155 858z. Zmiany dotyczyy dziaw: 600 transport i czno zwikszono o kwot 645 185 z 700 Gospodarka mieszkaniowa zwikszono plan wydatkw na zakupy inwestycyjne o kwot 288 058 z z przeznaczeniem na zapat nalenoci na rzecz Zakadu Ubezpiecze Spoecznych za nabycie nieruchomoci pooonej na ul. Mossego w Grodzisku Wlkp. ( budynek szpitala wewntrznego) 754- Bezpieczestwo publiczne zwikszono wydatki na zakupy inwestycyjne o kwot 158 115 z. 851- Ochrona zdrowia zwikszono wydatki inwestycyjne o kwot 22 000 z 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska - zwikszono wydatki inwestycyjne o kwot 42 500 z W analizowanym okresie sprawozdawczym na realizacj zaplanowanych w budecie powiatu zada poniesione zostay wydatki w wysokoci 34 800 864,65 z, co w odniesieniu do ustalonej wielkoci planu wydatkw po zmianach stanowi 96,80% Wydatki budetu powiatu sklasyfikowane s w penej szczegowoci klasyfikacji budetowej tj. dzia, rozdzia, paragraf.

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11348

Poz. 1948

Zestawienie zrealizowanych wydatkw w podziale na grupy w odniesieniu do zaplanowanych wydatkw oraz struktur, przedstawia ponisza tabela: Wsk.% (4:3) 5 96,38 98,42 Struktura% planu 6 80,52 52,88 wykonania 7 80,17 53,77

Lp. 1 I

Grupy wydatkw 2 Wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, - wydatki rzeczowe, - dotacje, - wydatki na obsug dugu. Wydatki majtkowe, w tym: - wydatki na zakupy inwestycyjne, - wydatki na inwestycje, - dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycje - dotacje celowe na pomoc finansow na dofinansowanie inwestycji, - rezerwa celowa na inwestycje Ogem wydatki

Plan po zmianach 3 28 946 016 19 011 718

Wykonanie na dzie 31.12.2010r. 4 27 898 354,48 18 711 941,73

8 132 474 1 517 641 284 183 7 004 480 532 673 5 989 807 272 000

7 577 143,15 1 423 783,97 185 485,63 6 902 510,17 531 787,09 5 978 731,36 271 991,72

93,17 93,82 65,27 98,54 99,83 99,82 100

22,62 4,22 0,79 19,48 1,48 16,66 0,76

21,77 4,09 0,53 19,83 1,53 17,18 0,78

II

120 000

120 000,00

100

0,33

0,34

90 000 35 950 496 34 800 864,65

0 96,80

0,25 100

0 100

Z powyszego zestawienia wynika, e wydatki biece zrealizowano w 96,38%, z tej grupy wydatkw najnisze wykonanie zrealizowano w poz. wydatki na obsug dugu (65,27 %).Pozostae wydatki biece zrealizowano zgodnie z planem.

Zaplanowane w budecie na rok 2010 wydatki majtkowe zostay zrealizowane. Wydatki majtkowe wykonano na poziomie 98,54%.

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11349

Poz. 1948

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11350

Poz. 1948

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11351

Poz. 1948

W poszczeglnych dziaach klasyfikacji budetowej wskaniki realizacji ustalonego planu wydatkw s zrnicowane . Najwyszy stopie realizacji dokonanych wydatkw w stosunku do ustalonego planu zosta osignity przy wykonywaniu zada sklasyfikowanych w dziaach: 710 Dziaalno usugowa 99,90% 600 Transport i czno 99,88% 700 Gospodarka mieszkaniowa 99,56% 853- Pozosta zadania w zakresie pomocy spoecznej 99,51% 754 Bezpieczestwo publiczne 99,49% i ochrona przeciwpoarowa 020 Lenictwo 99,38% Najnisze wykonanie zanotowano w dziale: 757 Obsuga dugu publicznego 65,27% 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 72,48% Analizujc struktur wydatkw powiatu zrealizowanych w roku 2010 naley stwierdzi, e najwikszym konsumentem budetu s jednostki sklasyfikowane w dziale 801- Owiata i wychowanie 34,55%, 600- Transport i czno 25,36%, 750- Administracja publiczna 12,66%. Realizacj wydatkw w stosunku do okrelonych limitw w ustalonym planie wydatkw powiatu na 2010 rok w szczegowoci do dziaw i rozdziaw klasyfikacji budetowej przedstawiamy poniej: Dzia 020- Lenictwo Plan 85 521z wykonanie 84 988,87 z 99,38% Rozdzia 02001- Gospodarka lena Plan 42 141 z wykonanie 42 140,37 z 100 %

rodki w kwocie 22 140,73 z przeznaczono na wypaty ekwiwalentu za wyczenie gruntw rolnych i wprowadzenie upraw lenych. Kwot 19 999,64 z wydatkowano na wykonanie uproszczonych planw urzdzania lasw niestanowicych wasnoci Skarbu Pastwa. Rozdzia 02002-Nadzr nad gospodark len Plan 43 380 z wykonanie 42 848,50 z 98,77 % Kwot 42 848,50 z przekazano zgodnie z umowami do Nadlenictwa Grodzisk Wlkp. i Nadlenictwa Kocian za prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowicymi wasnoci Skarbu Pastwa. Nadlenictwo Grodzisk Wlkp. 29 358,50 z Nadlenictwo Kocian - 13 490,00 z. Dzia 600 Transport Rozdzia 60014- Drogi publiczne powiatowe Plan 8 834 753 z wykonanie 8 824 058,69 z 99,88% Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze plan 588 217 z wykonanie 587 994,33 z 99,96% Wydatki rzeczowe - plan 2 201 729 z wykonanie 2 201 667,58 z 100% Dotacje na zadania biece - plan 85 000 z wykonanie 85 000,00 z 100% Wydatki majtkowe -plan 5 959 807 z wykonanie 5 949 396,78 z 99,83 % 1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Zestawienie redniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto

Lp. 1. 2. 3.

Grupa pracownikw Pracownicy administracyjni Pracownicy obsugi Pracownicy fizyczni

redni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty 6,125 0,5 7,0

rednie wynagrodzenie miesiczne brutto 3 188 z 858 z 1 985 z

1.Wydatki rzeczowe : Zakup materiaw i wyposaenia plan 398 449 z wykonanie 398 448,46 z w tym : biece utrzymanie drg /rury, paliwo, drobne narzdzia i sprzt, emulsje, grysy, farby, znaki drogowe, czci zamienne itp./ 308 187,50 z zimowe utrzymanie drg i mostw /sl , piasek / 73 998,18 z wydatki administracyjne / wyposaenie biur, art. biurowe, rodki czystoci, prasa, paliwo, itp./ 9 201,77 z zakup pozostaych rodkw trwaych 7 061,01 z

- Zakup energii plan 17 000z wykonanie 16 960,55 z w tym: energia elektryczna 7 889,82 z gaz ziemny 8 312,51 z woda 758,22 z - Zakup usug pozostaych plan 476 100 z wykonanie 476 100,00 z w tym : biece utrzymanie drg i mostw 62 373,74 z, zimowe utrzymanie drg i mostw 358 661,65 z, przegld drg i mostw 25 976,00 z,

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11352

Poz. 1948

usugi administracyjne / wywz nieczystoci, znaczki pocztowe, dozr mienia, przegldy techniczne pojazdw i sprztu ppo., abonament RTV, usugi w zakresie BHP/ 29 088,61 z - Zakup usug remontowych plan 1 235 712 z wykonanie 1 235 711,40 z w tym: 1). Remonty drg powiatowych 1 182 247,03 z a) remont przejcia dla pieszych w cigu drogi powiatowej nr 2755P w m. Rakoniewice gmina Rakoniewice 10 717,60 z b) remont drogi powiatowej nr 3589P Wilanowo - ki Wielkie gmina Kamieniec 257 949,35 z c) remont nawierzchni drogi powiatowej ul. Pocztowa Wielichowo 168 328,18 z d) remont drogi powiatowej nr 3568P w m. Gola gmina Rakoniewice 405 051,41 z e) powierzchniowe utrwalenie drg powiatowych emulsj i grysami nr 2498P Niemierzyce - Kubaczyn, nr 2456P Januszewice Bielawy gmina Granowo 251 551,80 z f) remont czstkowy w cigu drogi powiatowej nr 2755 P Wola Jaboska Rakoniewice 21 367,07 z g) naprawa cieku w m. Wielichowo 8 273,86 z h) kosztorysy inwestorskie 4 657,20 z i) remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3577P w m. ubnica gmina Wielichowo 37 104,98z j) remont zjazdw przy drodze powiatowej nr 2754P Grodzisk Wlkp. Boruja Kocielna 17 245,58 z 2). Naprawa maszyn i rodkw transportu 53 464,37 z a) naprawa maszyn (naprawa kosy spalinowej, pilarki, rozdrabniacza, traktorw, piy elektryczne, systemu alarmowego, kota gazowego)15 844,37 z b) biece naprawy samochodw 17 528,66 z c) remont warsztatu 20 091,34 z Odpis na ZFS, opata za zarzd, podatek od nieruchomoci plan 21 837 z wykonanie 21 836,61 z Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze plan 26 000 z wykonanie 25 998,12 z w tym: wiadczenia rzeczowe wynikajce z przepisw bhp(posiki regeneracyjne, napoje, odzie i obuwie robocze, ekwiwalenty za pranie odziey roboczej oraz rodki higieny osobistej), Podre subowe krajowe, usugi zdrowotne, zakup usug dostpu do Internetu plan 2 531 z wykonanie 2 525,07 z Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej i stacjonarnej plan 4 870 z wykonanie 4 857,73 z Szkolenia pracownikw plan 13 080 z wykonanie 13 080,00 z

Zakup materiaw papierniczych, zakup akcesoriw komputerowych plan 6 150 z wykonanie 6 149,64 z

Wydatki rzeczowe w podziale na wydatki zwizane z utrzymaniem drg i wydatki administracyjne: wydatki zwizane z biecym utrzymaniem drg 370 561,24 z wydatki zwizane z zimowym utrzymaniem drg 432 659,83 z przegldy drg i mostw 25 976,00 z remonty drg 1 182 247,03 z remonty maszyn i urzdze 53 464,37 z wydatki administracyjne 136 759,11 z Razem : 2 201 667,58 z 3.Dotacje: Plan 85 000 z wykonanie 85 000 z

a) w roku 2010 zawarto porozumienie z Gmin Grodzisk Wlkp. na administrowanie drogami powiatowymi na terenie miasta Grodzisk Wlkp. na ten cel zgodnie z umow wydatkowano kwot 85 000 z, Zgodnie z rozliczeniem dotacji zoonym przez Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego rodki zostay wydatkowane nastpujco: utrzymanie oznakowania poziomego (przejcia dla pieszych) i pionowego - 0 z, remonty czstkowe nawierzchni jezdni i chodnikw - 48 259,28 z, czyszczenie kanalizacji deszczowej- 2 423,18 z, utrzymanie czystoci i porzdku na terenie drg powiatowych 34 317,54 z. 4.Wydatki majtkowe Plan 5 959 807 z 99,83% wykonanie 5 949 396,78 z

a) Dotacje na zadania inwestycyjne - 120 000 z W dniu 13 lipca 2010r. zawarto porozumienie z Gmin Grodzisk Wlkp., ktrego przedmiotem byo przekazanie zadania publicznego z zakresu waciwoci Powiatu Grodziskiego polegajcego na budowie cieki pieszo rowerowej do Zdroju - na ten cel zgodnie z porozumieniem przekazano dotacj w wysokoci 120 000 z. Gmina Grodzisk Wlkp. zadanie zrealizowaa. b)Inwestycje - 5 829 396,78 z W ramach zada inwestycyjnych zrealizowano: zakoczono realizacj zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3577P na odcinku ubnica Grodzisk Wlkp. wydatkowano kwot 4 666 472,43 z. Kwota obejmuje nastpujce wydatki: 4 632 232,43 z roboty budowlane 34 190,00 z - nadzr inwestorski 50,00 z promocja projektu.

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11353

Poz. 1948

zakoczono realizacj zadania inwestycyjnego pn. Remont drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko Kkolewo - Grodzisk Wlkp. wydatkowano kwot 1 127 788,35 z. Kwota obejmuje nastpujce wydatki: 1 111 624,35 z roboty budowlane 14 884,00 z - nadzr inwestorski 1 280,00 z promocja projektu. wykonano studium wykonalnoci dla zada inwestycyjnych Remont drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo Kamieniec oraz Remont drogi powiatowej nr 2755P Wola Jaboska - Rakoniewice - 35 136 z.

rodki wasne powiatu w kwocie Plan 303 058 z wykonanie 302 144,37 z wydatkowano na: operaty szacunkowe, ogoszenia prasowe, wypisy dziaek, koszty zawarcia umowy notarialnej, koszty przeniesienia prawa wasnoci nieruchomoci w formie darowizny i inne - 14 086,34 z, zapat nalenoci na rzecz Zakadu Ubezpiecze Spoecznych za nabycie nieruchomoci pooonej przy ul. Mossego 17 w Grodzisku Wlkp. ( budynek szpitala wewntrznego) 288 058,03 z. Dzia 710 Dziaalno usugowa

Dzia 630 Turystyka Plan 441 700 z wykonanie 441 266,64 z 99,90% Rozdzia 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Plan 15 295 z wykonanie 14 518,84 z 94,93 % Rozdzia 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne Plan 140 700 z wykonanie 140 700,00 z 100% rodki zaplanowane w tym rozdziale pochodz z dotacji celowej i przeznaczone zostay na utrzymanie Powiatowego Orodka Geodezyjno Kartograficznego. Rozdzia 71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne Plan 5 000 z wykonanie 4 568,10 z 91,36 % rodki pochodzce z dotacji celowej wydatkowano na sfinansowanie kosztw zwizanych z opatami za zaoenie, badanie i ustalenie ksig wieczystych, wyrysy i wypisy dziaek, wykonaniem map ewidencyjnych niezbdnych do gospodarowania nieruchomociami Skarbu Pastw. Rozdzia 71015- Nadzr budowlany Plan 296 000 z Wykonanie 295 998,54 z 100% Wydatki w caoci realizowane z dotacji celowej. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze- plan 259 156 z wykonanie 259 155,06 z 100% Wydatki rzeczowe - plan 36 844 z wykonanie 36 843,48 z 100% Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Zestawienie redniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto rednie wynagrodzenie miesiczne Brutto 4 228

rodki w wysokoci 5 518,84 z przeznaczono na zakup nagrd, pucharu, dyplomw, plakietek na V Powiatowy Rajd Rowerowy. Kwot 9 000 z zaplanowano jako dotacj celow na sfinansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W wyniku przeprowadzonego konkursu na realizacj zada z zakresu turystyki wyoniono dwa stowarzyszenia, ktrym przekazano zadanie do realizacji oraz dotacj. 1. Ochotnicza Stra Poarna w niatach otrzymaa dotacj w wysokoci 6 500 z na dofinansowanie organizacji Obozu wypoczynkowego dla Modzieowych Druyn Poarniczych, 2. Stowarzyszenie Bezpieczna Wie Grblewo otrzymao dotacj w wysokoci 2 500 z na dofinansowanie organizacji wycieczki dla dzieci. Dzia 700- Gospodarka mieszkaniowa Rozdzia 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomociami Plan 328 058 z wykonanie 326 617,45 z 99,56% rodki z dotacji celowej w wysokoci plan 25 000 z wykonanie 24 473,08 z wydatkowano na; operaty szacunkowe nieruchomoci Skarbu Pastwa w celu aktualizacji opat za wieczyste uytkowanie, podziay nieruchomoci Skarbu Pastwa, ustalenie nr KW, wyrysy i wypisy dziaek Lp. 1. Grupa pracownikw Pracownicy administracyjni

redni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty 3,75

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11354

Poz. 1948

Wydatki rzeczowe 36 843,48 z wydatkowano na ogrzewanie, zakupy, energi, rozmowy telefoniczne, delegacje i odpis na ZFS, usugi telekomunikacyjne, szkolenia i inne . Dzia 750 Administracja publiczna Plan 4 605 605 z wykonanie 4 406 996,27 z 95,69% Rozdzia 75011 Urzdy Wojewdzkie Plan 151 700 z wykonanie 151 698,89 z - 100% Kwot 85 529,89 z - wydatkowano na pace dla pracownikw wykonujcych zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej, w tym: - 1,5 etatu zadania zwizane z gruntami i nieruchomociami Skarbu Pastwa oraz zadania z zakresu spaw obywatelskich 56 300 z - 1 etat realizacja zada wynikajcych z ustawy z dnia 7 wrzenia 2007 roku o ujawnianiu w ksigach wieczystych praw wasnoci nieruchomoci Skarbu Pastwa oraz jednostek samorzdu terytorialnego 29 229,89 z Kwot 64 000 z przeznaczono na sfinansowanie zada z zakresu ewidencji gruntw. Zadania te wykonywane s przez Powiatowy Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Kwota 2 169,00 z stanowi koszt odpisu na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Rozdzia 75019 - Rady Powiatu Plan 156 000 z wykonanie 132 705,02 z 85,07 % rodki wydatkowano na pokrycie kosztw funkcjonowania Rady i Zarzdu Powiatu.

Zrealizowane wydatki dotyczyy: - wypaty diet radnym oraz zwrotu kosztw podry subowych. plan 146 000 z wykonanie 125 218,16 z 85,77%, w tym: diety radnych 124 934,18 z zwrot kosztw podry radnych 283,98 z. - pozostaych wydatkw rzeczowych plan 10 000 z wykonanie 7 486,86 z 74,87% w ramach wydatkw rzeczowych rodki przeznaczono na: zakupy /art. spoywcze, kwiaty, suchawek, akumulatora do dyktafonu ) 1 810 z, napraw i konserwacje kserokopiarki 1 383,48 z, zakup usug pozostaych / wynajem sali, wykonanie pamitkowego tablo, piecztki, udzia radnych w szkoleniach, oprawa protokow z posiedze i inne ) 4 293,38 z. Rozdzia 75020 - Starostwo Powiatowe Plan 4 090 405 z 95,94 % wykonanie 3 924 395,00 z

Struktura wydatkw przedstawia si nastpujco : wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze plan 2 764 077 z wykonanie 2 694 052,69 z 97,47% wydatki rzeczowe - plan 1 286 328 z wykonanie 1 190 693,04 z 92,57% wydatki majtkowe plan 40 000 z wykonanie 39 649,27 z 99,12% 1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

Zestawienie redniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto za rok 2010 Lp. 1. 2. Grupa pracownikw Pracownicy administracyjni Pracownicy obsugowi Razem redni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty 49,928 2,375 52,303 rednie wynagrodzenie miesiczne brutto 3 341 2 281

2.Wydatki rzeczowe: - zakup usug pozostaych plan 818 228 z wykonanie 760 080,83 z w tym: druki komunikacyjne 413 414,60 z tablice rejestracyjne 197 666,80 z usugi pocztowe /frankownica/ 59 630,75 z pozostae druki /m.in. karty parkingowe, karty wdkarskie/ 683,20 z monitoring 3 660,00 z wywz odpadw komunalnych i nieczystoci 7 432,61 z ryczatowa opata staa BS Grodzisk Wlkp. 12 000,00 z

usugi w zakresie BHP 1 708,00 z przegldy techniczne 4 513,21 z piecztki 1 360,00 z opaty za seminaria, studia podyplomowe, kursy akademickie, konwenty Starostw 3 075,57 z roczny abonament Lex, Infor LEX 11 729,10 z wykonanie teczek z nadrukiem Powiatu 1 037,00 z abonament radiowo telewizyjny 1 525,30 z opieka serwisowa nad programami komputerowymi oraz opaty abonamentowe 16 223,56 z

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11355

Poz. 1948

ogoszenia prasowe 12 634,08 z pomiary elektryczne 3 904,00 z monta i demonta dekoracji witecznych 849,73 z audyt odnowieniowy 2 415,60 z inne 4 617,72 z

- zakupy materiaw i wyposaenia Plan 85 000 z wykonanie 68 664,55 z w tym: tonery, tusze do kserokopiarek 1 930,46 z art. biurowe 13 712,83 z zakup ksiek, prenumerata, aktualizacje /prasa, dzienniki ustaw i monitor polski/ 13 626,20 z paliwo i olej do samochodu subowego 4 108,57 z art. spoywcze 4 238,22 z rodki czystoci 3 995,97 z zakup bindownicy 1 421,61 z zakup kartki witeczne, kalendarze 787,39 z zakup telefonw 1 921,09 z zakup foteli biurowych, biurka, 2 936,00 z zakup drukarki 519,00 z zakup switchy 4 984,62 z zakup czajnika, radia, kalkulatora, odkurzacza, wentylatora, termosw, kasetki, lampki biurowej 2 970,41 z zakup laptopw (2 szt.) 5 329,56 z zakup grzejnikw elektrycznych (2 szt.) 330,00 z zakup ekspresu do kawy, dyktafonu 1 338,00 z art. elektryczne 929,18 z pozostae 3 585,44 z - zakup usug remontowych Plan 64 000 z wykonanie 58 602,32 z w tym: remont drzwi automatycznych 23 668,00 z naprawa i konserwacja kserokopiarek, centrali telefonicznej, drukarek, niszczarek 7 982,72 z remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku 1A 12 183,79 z naprawa grzejnika oraz konserwacja systemu alarmowego 1 837,32 z naprawy samochodu subowego 8 053,76 z naprawa instalacji wodocigowej 1 220,00 z naprawa dachu na budynku A 2 000,80 z naprawa kota gazowego 1 505,87 z naprawa odkurzacza, noyc elektrycznych 150,06 z - zakup energii plan 97 000 z wykonanie 97 000,00 z w tym: energia elektryczna 43 423,05 z energia cieplna 51 481,07 z zuycie wody 2 095,88 z. - podre subowe krajowe

plan 18 000 z wykonanie 14 525,37 z - odpis na ZFS, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze, usugi Zdrowotne, rne wydatki na rzecz osb fizycznych plan 76 250 z wykonanie 73 543,63 z - podatek od nieruchomoci plan 1 600 z wykonanie 1 509,80 z - zakup usugi dostpu do sieci Internet plan 8 600 z wykonanie 6 126,84 z - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej i stacjonarnej plan 37 500 z wykonanie 34 717,85 z - szkolenia pracownikw plan 17 000 z wykonanie 15 405,76 z - zakup materiaw papierniczych oraz akcesoriw komputerowych plan 62 750 z wykonanie 60 350,89 z - usugi obejmujce tumaczenia plan 400 z wykonanie 165,20 z 3.Wydatki majtkowe : Plan 40 000 z wykonanie 39 649,27 z 99,12% - zakupy inwestycyjne - 39 649,27 z zakupiono: laptopy wraz z oprogramowaniem ( 2 szt.) 10 375,37 z urzdzenie bezpieczestwa sieciowego 18 911,22 z (urzdzenie bezpieczestwa sieciowego to zaawansowane, zintegrowane urzdzenie chronice styk sieci wewntrznej Starostwa z Internetem. Zainstalowane zostao w serwerowni w budynku A Starostwa) System Axence Navision Professional 10 362,68 z ( system suy do wczesnego ostrzegania o awariach sieci komputerowej, monitorowania urzdze sieciowych, serwerowni, inwentaryzacji sprztu, oprogramowania oraz zabezpieczenia danych.) Rozdzia 75045 Kwalifikacja wojskowa Plan 21 000 z wykonanie 20 148,78 z 95,95%

rodki w wysokoci 20 148,78 z otrzymane w formie dotacji z budetu pastwa wydatkowano na pokrycie kosztw przeprowadzenia klasyfikacji wojskowej, w tym: wynagrodzenie komisji poborowej i lekarskiej oraz wynagrodzenie pisarzy - 12 860,00 z art. biurowe, toner, druki, art. spoywcze 938,25 z badania specjalistyczne poborowych 2 150,00 z wynajem sali - 2 999,98 z naprawa kserokopiarki+ koszty dojazdu 999,50 z inne - 201,05 z Rozdzia 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11356

Poz. 1948

Plan 135 000 z Wykonanie 126 886,38 z 93,99 % rodki przeznaczono midzy innymi na : druk Informatora Powiatowego 14 640,00 z opacenie strony promujcej Powiat Grodziski w tygodniku Nasze Powiaty 4 026,00 z opacenie strony informacyjnej o powiecie w dodatku do Gosu Wielkopolskiego Samorzdna Wielkopolska oraz w Gazecie Wyborczej 7 320,00 z ogoszenia prasowe ( yczenia witeczne ) 1 162,05 z wystp aktorw spotkanie noworoczne 2 380 z udzia w konkursie Gospodarczo - Samorzdowy HIT Wielkopolski - 3 050 z zakup materiaw promocyjnych 17 433,80 z nagrody, puchary, kwiaty z okazji imprez, konkursw, wit pastwowych, rocznicowych 19 303,26 z inne w tym midzy innymi: usugi foto, druki zaprosze, oprawa prac plenerowych, usugi transportowe, dyplomy, wynajem sali i inne 22 942,09 z wystp Grodziskiej Orkiestry Dtej z okazji wit rocznicowych 4500,00 z doynki powiatowe 22 527,36 z kalendarz z pracami poplenerowymi 7 601,82 z Rozdzia 75095 Pozostaa dziaalno Plan 51 500 z wykonanie 51 162,20 z 99,34% rodki w kwocie 51 162,20 z wydatkowano na : ubezpieczenie mienia Powiatu -33 685,28 z skadki czonkowskie Zwizek Powiatw Polskich 4 976,20 z

skadki czonkowskie Stowarzyszenie WOKISS 10 560,00 z skadki czonkowskie Stowarzyszenie Gmin i Powiatw Wielkopolski 1 940,72 z

Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa i sdownictwa Rozdzia 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast i referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie. Plan 15 712 z wykonanie 12 775,85 z 81,31% Wydatki zostay poniesione na pokrycie kosztw przeprowadzenia wyborw do rady powiatu, rodki pochodziy z dotacji celowej. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne Rozdzia 75411 Komendy Powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Plan 2 771 115 z wykonanie 2 770 906,07 99,99 % Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Plan 2 143 689 z wykonanie 2 143 686,69 z 100% Wydatki rzeczowe - plan 469 311 z wykonanie 469 304,39 z 100% Wydatki majtkowe plan 158 115 z wykonanie 157 914,99 z 99,87% Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

zatrudnienia i rednie wynagrodzenie w Komendzie w roku 2010: Lp. 1. 2. Grupa pracownikw Funkcjonariusze Pracownicy cywilni redni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty 44 2 rednie wynagrodzenie miesiczne brutto 3 496 1 985

Wydatki rzeczowe: - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze, do uposae / 3020, 3070/ - 129 079,75 z w tym midzy innymi: rodki czystoci dla pracownikw cywilnych 93,20 z, rwnowanik za remont lokalu 8 756,88 z, rwnowanik na brak lokalu 46 520,66 z, dopata do wypoczynku 47 652,00 z, przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin- 6 562,71 z, przejazdy do szk 3 973,50 z, zasiki na zagospodarowanie 15 520,80 z. - wydatki na rwnowaniki pienine i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy / 4180/ 84 285,72 z,

w tym midzy innymi: ekwiwalent w zamian za umundurowanie 79 456,12 z, rodki czystoci 4 829,60 z. - zakup materiaw i wyposaenia - 108 652 z, w tym midzy innymi: art. biurowe, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposaenie, materiay cznoci, informatyki, transportu, materiay i wyposaenie uzbrojenia i techniki specjalnej i inne. - zakup energii 41 917,59 z - zakup usug remontowych - 5 500,00 z - zakup usug zdrowotnych 14 159,90 z - zakup usug pozostaych 61 790 z, w tym midzy innymi: usugi pocztowe, abonament radiowotelewizyjny, usugi komunalne, przegldy tech-

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11357

Poz. 1948

niczne i inne. - inne wydatki 23 919,43 z. Wydatki majtkowe: Plan 158 115 z wykonanie 157 914,99 z W ramach wydatkw majtkowych dokonano zakupw inwestycyjnych na kwot 157 914,99 z, z tego: 1. zakupiono samochd rozpoznawczo - ratowniczy o wartoci 149 800,00 z (zakup sfinansowano z dotacji Urzdu Marszakowskiego (40 000 z), rodkw wasnych powiatu (40 000 z), dotacji z WFOiGW (70 000 z), 2. zakupiono podpory stabilizujce pojazd, suce ochronie straaka podczas wypadkw komunikacyjnych 8 114,99 z. Rozdzia 75421 Zarzdzanie kryzysowe Plan 10 000 z wykonanie 0

Dzia 758 Rne rozliczenia Rozdzia 75818 Rezerwy oglne i celowe Pozostaa nierozdysponowana rezerwa budetowa w kwocie 66 174 z Dzia 801-Owiata i wychowanie Plan 12 325 219 z 97,54 % wykonanie 12 022 088,06 z

Rozdzia 80120-Licea Oglnoksztacce Plan 2 331 628 z 99,91 % , w tym : Licea niepubliczne Plan 182 221 z wykonanie 181 258,00 z 99,47% Na terenie Powiatu Grodziskiego w 2010 funkcjonowao jedno liceum niepubliczne 1. Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych w Grodzisku Wlkp. dziaajce w ramach szkoy Centrum Ksztacenia dla Dorosych w Grodzisku Wlkp. rednia liczba uczniw: Liceum w Grodzisku Wlkp. w okresie od I do VIII 2010r. - 127 uczniw w okresie od IX do XII 2010r. - 169 uczniw Na rok 2010 ustalono wysoko miesicznych dotacji w przeliczeniu na 1 ucznia w wysokoci107 z/m-c. Wysoko dotacji wyliczana bya miesicznie w oparciu o faktyczn liczb uczniw (informacj pisemn o liczbie uczniw przekazywa dyrektor szkoy co miesic) i stanowia iloczyn stawki miesicznej i podanej liczby uczniw. Powiat przekaza dotacje w cznej wysokoci 181 258 z. Liceum Oglnoksztacce im. Juliusza Sowackiego w Grodzisku Wlkp. Plan 2 149 407 z 99,95% wykonanie 2 148 378,41 z wykonanie 2 329 636,41 z

Zaplanowana rezerwa celowa na zadania z zakresu zarzdzania kryzysowego roku 2010 nie zostaa rozdysponowana. Rozdzia 75478 Usuwanie skutkw klsk ywioowych Plan 14 000 z wykonanie 14 000 z 100%

rodki pochodziy z dotacji celowej i przeznaczone byy na pokrycie kosztw zwizanych z udziaem w akcji ratowniczej Pastwowej Stray Poarnej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 roku. Rozdzia 75495 Pozostaa dziaalno Plan 11 000 z wykonanie 6 960 z 63,27% rodki w wysokoci 6 960,00 z przeznaczone zostay na pokrycie kosztw dziaalnoci komisji bezpieczestwa. Dzia 757- Obsuga dugu publicznego Rozdzia 75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Plan 284 183 z wykonanie 185 485,63 z 65,27 % planu Wydatkowano kwot 185 485,63 z na spat odsetek od zacignitych kredytw oraz prowizj od zacignitego w roku 2010 kredytu. Nisze wykonanie planu wynika z korzystnych stawek WIBOR dla depozytw 1 miesicznych i 3 miesicznych, bdcych podstaw naliczania odsetek. Ponadto spat odsetek od kredytw zacignitych w roku 2010 rozpoczto w drugim proczu 2010 roku.

Struktura wydatkw przedstawia si nastpujco: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - plan 1 815 433 z wykonanie 1 814 412,88 z 99,94 % wydatki rzeczowe - plan 333 974 z wykonanie 333 965,53 z 100 % 1.Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze rednioroczne zatrudnienie oraz rednie pace w roku 2010 przedstawia ponisza tabela:

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11358

Poz. 1948

Lp. 1.

Grupa pracownikw Nauczyciele, w tym: Dyplomowany Mianowany Kontraktowy Staysta Administracja Obsuga

redni stan zatrudnienia w przeliczeniu na pene etaty 9,31 13,66 5,37 0 3 5

rednie wynagrodzenie miesiczne 4 635 3 602 2 642 0 3 483 1 834

2. 3.

2.Wydatki rzeczowe: wykonano 333 965,53 z - zakupy materiaw i wyposaenia Plan 48 385 z wykonanie 48 384,98 z rodki wydatkowano midzy innymi na zakup drukw szkolnych, art. biurowych, rodkw czystoci, materiaw promujcych szko, meble szkolne, art. gospodarczych, materiaw budowlanych i malarskich, rolety, komputer, spawark i inne. - zakupy pomocy naukowych Plan 20 870 z wykonanie 20 870,00 z w tym: ksiki i czasopisma przedmiotowe - 3 474,01 z, 2 tablice multimedialne - 13 648,99 z, pomoce naukowe do pracowni przedmiotowych - biologia - 647,50 z, notebook do tablicy interaktywnej - 1 799,50 z, - rzutnik foliogramw - 1 300,00 z, -zakup energii Plan 64 000 z wykonanie 63 994,18 z w tym: gaz - 46 974,96 z, energia elektryczna 15 874,50 z, woda - 1 144,72 z - zakup usug pozostaych Plan 55 295 z wykonanie 55 295,00 z rodki wydatkowano na usugi pocztowe, przegld ganic, przegldy techniczne instalacji, czyszczenie kominw, monitoring, promocj szkoy, wywz nieczystoci, nadzr inwestorski nad pracami remontowymi, ogoszenia prasowe i inne. - zakup usug remontowych Plan 1 000 z wykonanie 1 000 z - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Plan 9 000 z wykonanie 8 999,58 z - zakup usug zdrowotnych Plan 1 802 z wykonanie 1 802,00 z - podre subowe krajowe Plan 7 000 z wykonanie 6 998,87 z - odpis na ZFS Plan 99 419 z wykonanie 99 419,24z - opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komrkowej oraz usugi dostpu do Internetu Plan 8 903 z wykonanie 8 901,88 z - zakup materiaw papierniczych oraz akcesoriw komputerowych Plan 16 800 z wykonanie 16 799,80 z - szkolenia pracownikw Plan 1 500 z wykonanie 1 500 z

Rozdzia 80130 Szkoy Zawodowe Rozdzia 80123 Licea profilowane Plan 9 730 801 z 98,38% , w tym : Wykonanie 9 572 689,57 z

Szkoy zawodowe niepubliczne Plan 429 866 z wykonanie 429 224,00 z 99,85 % Zesp Szk Ponadgimnazjalnych im .Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. Rozdzia 80123 Plan 290 400 z wykonanie 290 398,53 z 100 % Rozdzia 80130 Plan 6 701 152 z wykonanie 6 694 683,04 z 99,90 % Razem: Plan 6 991 552 z wykonanie 6 985 081,57 z 99,91 % Zesp Szkl Ponadgimnzjalnych im. Powstacw Wielkopolskich w Kotowie Plan 2 309 383 z wykonanie 2 158 384,00 z 93,46 % Szkoy niepubliczne Plan 429 866 z wykonanie 429 224,00 z W rozdziale 80130 zaplanowano dotacj dla szk zawodowych niepublicznych Wysoko zrealizowanej dotacji wyniosa 429 224,00 z , co stanowi 99,85 % planu. Na terenie powiatu dziaaj dwie szkoy zawodowe niepubliczne; - Centrum Ksztacenia dla Dorosych w Grodzisku Wlkp., - Policealna Szkoa Kosmetyczna w Grodzisku Wlkp. W roku 2010 w Centrum Ksztacenia dla Dorosych w Grodzisku Wlkp. nauk pobierao rednio w okresie od I do VIII /2010r. - 308 uczniw, a w okresie od IX do XII /2010r. - 297 uczniw . W Policealnej Szkole Kosmetycznej Grodzisku Wlkp. nauk pobierao rednio w okresie od I do VIII /2010r. - 18 uczniw, a w okresie od IX do XII /2010r. - 17 uczniw . Na rok 2010 ustalono wysoko miesicznej dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia redniej szkoy zawodowej w wysokoci 109 z/m-c oraz ucznia szkoy policealnej w wysokoci 115 z/m-c. .

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11359

Poz. 1948

Struktura wydatkw przedstawia si nastpujco: Powiat przekaza dotacje w cznej wysokoci 429 224,00 z, w tym: - 23 690,00 z dla Policealnej Szkoy Kosmetycznej w Grodzisku Wlkp. - 405 534,00 z dla Centrum Ksztacenia dla Dorosych w Grodzisku Wlkp. Zesp Szk Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. realizuje wydatki w rozdziaach 80130, 80123. cznie zaplanowano wydatki w wysokoci 6 991 552 z wydatkowano 6 985 081,57 z co stanowi 99,91% planu. - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze plan 5 894 714 z wykonanie 5 893 450,72 z 99,98% - wydatki rzeczowe - plan 946 238 z wykonanie 941 696,27 z 99,52% - dotacje - plan 600 z wykonanie 600,00 z 100 % - wydatki majtkowe- plan 150 000 z wykonanie 149 334,58 z 99,56% 1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Zestawienie redniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto w roku 2010

Lp. 1.

Grupa pracownikw Nauczyciele Dyplomowany Mianowany Kontraktowy Staysta Administracja Obsuga

redni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty 34,58 31,28 20,07 2,79 7,17 9

rednie wynagrodzenie miesiczne 5 241 4 330 3 186 2 007 3 382 2 546

2. 3.

2.Wydatki rzeczowe, w tym: - zakupy materiaw i wyposaenia plan 119 469 z wykonanie - 118 912,85 z rodki wydatkowano midzy innymi na zakup drukw szkolnych, art. biurowych, rodkw czystoci, paliwo do nauki jazdy, materiaw do biecych napraw, art. do pracowni gastronomicznej i mechanicznej, materiay na egzaminy zawodowe, gabloty, meble szkolne i inne. - zakupy pomocy naukowych plan 99 000 z wykonanie - 98 994,64 z w tym: - ksiki - 8 285,00 z, - sprzt komputerowy - 35 665,66 z, - pomoce do pracowni mechanicznej - 14 405,36 z, - radiomagnetofony do nauki j. obcych - 2 173,98 z, - sprzt sportowy - 12 154,20 z, - projektory - 6 329,85 z, - mapy cienne - 1 843,23 z, - oprogramowanie do nauki - 3 886,00 z, w zawodzie technik mechanik - pomoce do pracowni - 14 251,36 z elektrycznej, gastronomicznej, fizycznej. - zakup energii plan 173 115 z wykonanie - 172 113,65 z w tym: - gaz 98 307,57 z, - energia elektryczna 69 733,88 z, - woda 4 072,20 z - zakup usug pozostaych plan 189 028 z wykonanie - 187 974,97 z

rodki wydatkowano na usugi pocztowe, prenumeraty, czyszczenie kominw, przegld ganic, przegldy techniczne instalacji, promocje szkoy, wywz nieczystoci, abonamenty, ksztacenie zawodowe uczniw ( 78 138,22 z), monitoring szkoy, usugi transportowe, wykonanie piko chwytu na terenie boiska i inne - zakup usug remontowych plan 38 300 z wykonanie - 37 920,52z w tym: - naprawa i konserwacja kserokopiarek - 4 774,04 z, - naprawa samochodu - 3 042,00 z - naprawa instalacji wodocigowej - 5 614,44 z, - remont w pomieszczeniach szkolnych - 14 443,58 z, - remont w warsztacie mechanicznym - 10 046,46 z. - zakup usug zdrowotnych, odpis na ZFS, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze plan 283 164 z wykonanie - 282 991,20 z - podre subowe krajowe i zagraniczne plan 24 200 z wykonanie - 23 492,52 z - opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komrkowej oraz usugi dostpu do Internetu plan 7 354 z wykonanie - 7 251,84 z - zakup materiaw papierniczych oraz akcesoriw komputerowych plan 10 608 z wykonanie - 10 604,08 z - szkolenia pracownikw plan 2 000 z wykonanie - 1 440,00 z

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11360

Poz. 1948

3.Dotacje rodki w wysokoci 600 z zostay zaplanowane i przekazane na pokrycie kosztw ksztacenia uczniw klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotw zawodowych w Orodku Doksztacania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Grze. 4.Wydatki majtkowe - 149 334,58 z W ramach zaplanowanych rodkw wykonano budow bieni tartanowej oraz rozbieg i piaskownic do skoku w dal na boisku przy Zespole Szk Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp. Zespl Szk Ponadgimnazjalnych im. Powstacw Wielkopolskich w Kotowie. cznie zaplano-

wano wydatki w wysokoci 2 309 383 z, wydatkowano 2 158 384,00 z, co stanowi 93,46 % planu. Struktura wydatkw przedstawia si nastpujco : - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze plan 1 962 762 z wykonanie 1 823 098,95 z 92,88% - wydatki rzeczowe - plan 346 621 z wykonanie 335 285,05 z 96,73% 1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

Zestawienie redniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto w roku 2010 Lp. 1. Grupa pracownikw Nauczyciele Dyplomowany Mianowany Kontraktowy Staysta Administracja Obsuga redni stan zatrudnienia /etaty/ 10,44 9,76 8,65 0 2,5 4 rednie wynagrodzenie miesiczne 4 655 3 589 3 005 0 4 021 2 407

2. 3.

2.Wydatki rzeczowe: - 335 285,05 z - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze plan 107 143 z wykonanie - 99 450,51 z w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 92 922,98z wiadczenia BHP - 5 111,00 z odprawa pomiertna - 1 416,53 z - zakupy materiaw i wyposaenia plan 29 400 z wykonanie - 29 282,29 z rodki wydatkowano midzy innymi na zakup oleju napdowego, drukw szkolnych, art. biurowych, rodkw czystoci, paliwa, materiaw do biecych napraw, zakup krzese do klas/. - zakupy pomocy naukowych plan 14 000 z wykonanie - 13 953,81 z w tym: ksiki 3 368,64 z, laptop z projektorem 4 278,00 z, sprzt sportowy 239,97 z, wyposaenie pracowni gospodarstwa domowego 2 936,70 z, wyposaenie pracowni architektury krajobrazu 2 440,00 z, tablice korkowe 272,81 z, wyposaenie pracowni mechanizacji i fizycznej 417,69 z, -zakup energii plan 67 868 z wykonanie - 67 868,00 z w tym: gaz - 42 142,47 z, energia elektryczna 25 005,83 z, woda - 719,70 z

- zakup usug pozostaych plan 12 000 z wykonanie - 11 945,00 z rodki wydatkowano na usugi pocztowe, prenumeraty, abonamenty, czyszczenie kominw, przegld ganic, przegldy techniczne instalacji, promocje szkoy, wywz nieczystoci i inne/. - zakup usug remontowych plan 10 000 z wykonanie - 9 952,31 z w tym: malowanie wietlicy, pracowni fizycznej i kotowni - 2 300,01 z, remont samochodu - 563,98 z, remont podogi w pracowni komputerowej 3 179,32 z, remont kosiarki - 2 750,00 z, remont kota c.o.- 1 159,00 z. - zakup usug zdrowotnych, odpis na ZFS plan 91 510 z wykonanie - 91 449,00 z - podre subowe plan 700 z wykonanie - 126,05 z - opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komrkowej oraz usugi dostpu do Internetu plan 6 700 z wykonanie - 5 785,02 z - zakup materiaw papierniczych oraz akcesoriw komputerowych plan 7 100 z wykonanie - 5 283,06 z - szkolenia pracownikw plan 200 z wykonanie - 190,00 z

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11361

Poz. 1948

Rozdzia 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Plan 66 303 z wykonanie 64 614,31 z 97,45 %

Zarzd Powiatu Uchwa nr 452/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. opracowa plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkoach i placwkach owiatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski. Zarzd ustali maksymalne kwoty dofinansowania i ustali formy doskonalenia zawodowego nauczycieli szk i placwek owiatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski.

Ustalono maksymaln kwot dofinansowania kosztw doskonalenia zawodowego nauczycieli na kwot nie wysz ni 1 200 z na semestr nauki i nie moe przekracza dla jednej osoby 80% kosztu danego doksztacania majcego na celu podniesienie wyksztacenia oraz 100% wysokoci opat dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora na; 1) kursy kwalifikacyjne, 2) studia podyplomowe nadajce kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu, 3) kursy doskonalce 4) seminaria 5) inne formy doskonalenia zawodowego

Plan i wykonanie w poszczeglnych szkoach przedstawia ponisza tabela: LP. 1. 2. 3. Nazwa szkoy Zesp Szk Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp. Zesp Szk Ponadgimnazjalnych w Kotowie Liceum Oglnoksztacce w Grodzisku Wlkp., w tym doradztwo metodyczne 5 000 z Razem Plan 37 023 11 842 15 808 64 673 Wykonanie 36 992,42 11 839,81 15 782,08 64 614,31 % 99,92 99,98 99,84 99,91

rodki w kwocie 1 630 z pozostaway w dyspozycji Starosty i nie zostay wydatkowane. Rozdzia 80195-Pozostaa dziaalno Plan 196 487 z wykonanie 55 147,77 z 28,07% - kwot 19 800 z przeznaczono na pomoc zdrowotn dla nauczycieli, Zgodnie z Uchwa Rady Powiatu Nr VIII/62/2007 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze rodkw finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotn dla nauczycieli, nauczycieli emerytw i rencistw szk i placwek owiatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski zmienionej Uchwa Rady Powiatu Grodziskiego Nr XVI/116/2008 z dnia 29 stycznia 2008 roku, w roku 2010 przyznano pomoc zdrowotn 28 osobom. wiadczenie w wysokoci 800 z otrzymao 16 nauczycieli, 7 osb otrzymao wiadczenia w wysokoci 700 z, 3 osoby otrzymay wiadczenia w wysokoci 500 z i 2 w wysokoci 300 z. Z liczby 28 nauczycieli, ktrzy otrzymali pomoc zdrowotn 23 osoby to czynni nauczyciele (13 osb z ZSP w Grodzisku Wlkp., 5 osb z LO w Grodzisku Wlkp., 5 osb z ZSP w Kotowie) i 5 osb to nauczyciele emeryci. rodki na pomoc zdrowotn zapisane w budecie na 2010 wyniosy 19 891z wydatkowano 19 800,00 z, co stanowi 99,54% planu. - kwot 2 400 z wydatkowano na wynagrodzenia czonkw komisji egzaminacyjnej powoanej do przeprowadzenia postpowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegajcych si o awans zawodowy.

- kwot 32 947,77 z wydatkowano zgodnie z umow na realizacje projektu w ramach programu operacyjnego kapita ludzki pn. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych lepsz perspektyw na przyszo. Warsztaty dla uczniw i uczennic technikum ekonomicznego i logistycznego w powiecie grodziskim. rodki w wysokoci 30 109,00 z stanowi nierozdysponowan rezerw celow na zadania owiatowe biece oraz kwota 90 000z to nierozdysponowana rezerwa celowa na zadania inwestycyjne. Dzia 851 Ochrona zdrowia Plan 1 284 300 z wykonanie 1 268 422,42 z Rozdzia 85111 Szpitale oglne Plan 282 000 z wykonanie 280 896,21 z 99,61% Kwot 280 896,21 z przekazano w formie dotacji dla SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. z przeznaczeniem na: - na remont dachw nad budynkami szpitala przy ul. Mossego 3/1 w Grodzisku Wielkopolskim przekazano 10 000 z wydatkowano zgodnie z rozliczeniem dotacji 8 904,49 z. - na zakup sprztu i aparatury medycznej dla SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. przekazano kwot 250 000 z - na zakup i monta klimatyzatora do pomieszczenie, w ktrym skadowane s odpady medyczne przekazano kwot 22 000 z, wydatkowano zgodnie z rozliczeniem kwot 21 991,72 z.

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11362

Poz. 1948

Rozdzia 85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiku. Plan 1 002 300 z wykonanie 980 690,71 z 97,84 % W ramach otrzymanej dotacji z budetu pastwa pokryto koszty skadek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasikw. W m-c grudniu 2010r. Wojewoda Wielkopolski zwikszy plan dotacji celowej o kwot 170 000 z z przeznaczeniem na zapat zobowiza wymagalnych. Zobowizania te uregulowano za miesic padziernik i listopad pozostae rodki w wysokoci 21 609,29 z zwrcono na konto Urzdu Wojewdzkiego. Rozdzia 85195 Pozostaa dziaalno Plan 10 000 z wykonanie 6 835,50 z 68,36 % rodki w tym rozdziale wydatkowano na promocj zdrowia . kwot 6 835,50 z przeznaczono na : organizacj konkursw promujcych zdrowie, Rajd Rowerowy, turniej wiedzy i umiejtnoci z Pyrkiem Bezpieczniej 5 535,50 z koszty organizacji Biaej Soboty 1 300,00 z Dzia 852 Pomoc spoeczna Plan 1 699 047 z wykonanie 1 451 271,38 z Rozdzia 85201 Placwki opiekuczo - wychowawcze Plan 474 764 z wykonanie 287 157,06 z 60,48% rodki w kwocie 15 000 z zaplanowane na realizacj zadania z zakresu pomocy spoecznej pod nazw Prowadzenie placwki opiekuczo wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i modziey z rodzin o trudnej sytuacji materialnej nie zostay wydatkowane, poniewa na ogoszony konkurs nie wpyny adne oferty. rodki w kwocie 18 000 z przekazano w formie pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyskiemu z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu budynku Domu Dziecka w Gocieszynie. Zgodnie z rozliczeniem zoonym w dniu 31 stycznia 2011r. przez Starost Wolsztyskiego rodki zostay w caoci wydatkowane, wykonano nastpujce prace remontowe: - dokonano remontu ociey okiennych poprzez skucie tynku oraz jego uzupenienie, a take wymieniono cz parapetw i gzymsw z blachy cynkowo- tytanowej, - z wyszych piter paacu usunito elementy elewacji zagraajce bezporednio bezpieczestwu mieszkacw budynku, umocniono skute czci elewacji oraz uzupeniono ubytki w tynku. Kwot 265 204,26 z wydatkowano na pokrycie

kosztw utrzymania dzieci w placwkach opiekuczo - wychowawczych na terenie innych powiatw. W roku 2010 w placwkach opiekuczowychowawczych na terenie innych powiatw umieszczonych byo 9 dzieci, w tym w Powiecie Wolsztyskim 6 dzieci (przekazano rodki w wysokoci 162 846,42 z), w Powiecie Kaliskim 2 dzieci (przekazano rodki w wysokoci 76 237,84 z), w Poznaniu 1 dziecko (przekazano rodki w wysokoci 26 120 z). Kwot 3 952,80 z wydatkowano na wypat wiadczenia na kontynuacj nauki i zagospodarowanie dla dziecka opuszczajcego placwk opiekuczo-wychowawcz. W rozdziale tym zostaa nierozdysponowana rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy spoecznej w wysokoci 82 000 z. Rozdzia 85204 Rodziny zastpcze Plan 746 277 z wykonanie 698 493,29 z 93,60% Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2010 wypacio 659 wiadcze dla 54 dzieci umieszczonych w 30 rodzinach zastpczych. Wypacono ponadto dla 14 osb wiadczenia w zwizku z kontynuacj nauki. cznie wydatkowano na wypat wiadcze kwot 607 258,71 z W roku 2007 utworzono pierwsz na terenie powiatu rodzin zastpcz zawodow. Koszty poniesione z tego tytuu w roku 2010 wyniosy 22 667,04 z W formie dotacji celowej przekazano kwot 68 567,54 z na pokrycie kosztw utrzymania 8 dzieci z terenu Powiatu Grodziskiego w rodzinach zastpczych na terenie innych powiatw ( Nowy Tomyl, Wolsztyn, Pleszew, Pozna , Woomin, Krotoszyn, obza, Szczecin)). Rozdzia 85205 Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie Plan 4 200 z Wykonanie 4 200 z 100% rodki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostay na finansowanie zadania z zakresu pomocy spoecznej pn. Program korekcyjno edukacyjny dla sprawcw przemocy w rodzinie. Zadanie na podstawie umowy z dnia 10 czerwca 2010r. realizowao Stowarzyszenie Dom Pomocna Do w Bosku. rodki przekazane zostay w formie dotacji w wysokoci 4 200 z. Dotacja zostaa wydatkowana przez stowarzyszenia zgodnie z przeznaczeniem. Rozdzia 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Plan 443 806 z wykonanie 431 421,03 z 97,21%

Struktura wydatkw przedstawia si nastpujco :

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11363

Poz. 1948

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze plan 391 011 z wykonanie 378 773,94 z 96,87% - wydatki rzeczowe- plan 52 795 z wykonanie 52 647,09 z 99,72%

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

Zestawienie redniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto w roku 2010 Lp. 1. 2. Grupa pracownikw Pracownicy administracyjni Pracownicy obsugi redni stan zatrudnienia /etaty/ 8,75 0,5 rednie wynagrodzenie miesiczne 2 890 928

2.Wydatki rzeczowe 52 647,09 z -zakup materiaw i wyposaenia w tym: art. biurowe, rodki czystoci, tonery, tusze, tamy i inne plan 11 535 z wykonanie 11 534,26 z - zakup usug remontowych /naprawa i konserwacja kserokopiarek, faxu/ plan 1 489 z wykonanie 1 488,46 z - zakup usug pozostaych /usugi pocztowe, piecztki, usugi BHP i inne/ plan 10 614 z wykonanie 10 613,24 z - opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komrkowej oraz usugi dostpu do Internetu plan 4 162 z wykonanie 4 132,86 z - zakup energii plan 4 780 z wykonanie 4 779,40 z - podre subowe krajowe plan 2 750 z wykonanie 2 634,41 z - odpis na ZFS, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze, usugi zdrowotne plan 12 221 z wykonanie 12 220,40 z - zakup materiaw papierniczych oraz akcesoriw komputerowych plan 4 794 z wykonanie 4 794,06 z - podatek od nieruchomoci plan 450 z wykonanie 450,00 z Rozdzia 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa ,mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej. Plan 30 000 z wykonanie 30 000,00 z 100% rodki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostay na finansowanie zadania z zakresu pomocy spoecznej pn. Prowadzenie caodobowego Orodka Interwencji Kryzysowej i Orodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Realizator tego zadania Stowarzyszenie Dom Pomocna Do w Bosku zosta wyoniony w drodze konkursu. rodki przekazane zostay w formie dotacji na podstawie umowy z dnia 1 marca 2010r. w wysokoci 30 000 z Gwnym celem zadania byo utrzymanie w pogotowiu miejsc interwencyjnych oraz prowadzenie kompleksowego systemu dziaa, majcych na

celu wsparcie osb znajdujcych si w sytuacji kryzysowej. Dotacja zostaa wydatkowana przez stowarzyszenia zgodnie z przeznaczeniem. Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Plan 1 345 058 z wykonanie 1 338 475,47 z Rozdzia 85311- Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych Plan 131 520 z wykonanie 131 517,27 z 100% rodki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone byy na dofinansowanie dziaalnoci warsztatw terapii zajciowej. Na terenie Powiatu Grodziskiego dziaaj dwa Warsztaty Terapii Zajciowej: 1) przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osb z Upoledzeniem Umysowym w Grodzisku Wlkp. 30 uczestnikw, 2) przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Serce w Rakoniewicach 50 uczestnikw. Zgodnie z art.10b ust.2 oraz art.68c ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnieniu osb niepenosprawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 14, poz.92 ze zmianami) w roku 2010 PFRON dofinansowywa dziaalno WTZ w wysokoci 90% kosztw, pozostae 10 % dofinansowuje powiat. W roku 2010 PFRON przekaza na dofinansowanie dziaania WTZ rodki w wysokoci 1 183 680 z ( 90%), w tym: WTZ Grodzisk Wlkp. 443 880 z WTZ Rakoniewice - 739 800 z Powiat Grodzisku przekaza 131 517,27 z (10%), w tym: WTZ Grodzisk Wlkp. 49 320,00 z WTZ Rakoniewice - 82 197,27 z Rozdzia 85321 Zesp do spraw orzekania o niepenosprawnoci Plan 208 533 z wykonanie 207 259,80 z 99,39 % Zadania Zespou ds. orzekania o niepenospraw-

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11364

Poz. 1948

noci finansowane s z dwch rde: - dotacji w wysokoci 135 738 z - rodkw wasnych powiatu w wysokoci 72 795 z Struktura wydatkw przedstawia si nastpujco : - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wyna-

grodze plan 174 365 z wykonanie 174 037,75 z 99,81% - wydatki rzeczowe - plan 34 168 z wykonanie 33 222,05 z 97,23% 1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

Zestawienie redniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto w roku 2010 Lp. 1. Grupa pracownikw Pracownicy administracyjni redni stan zatrudnienia /etaty/ 3,025 rednie wynagrodzenie miesiczne 2 366

W wydatkach na wynagrodzenia ujto wynagrodzenie czonkw Komisji ds. Orzekania o Niepenosprawnoci. W roku 2010 wydatkowano kwot 74 329,92 z. 2.Wydatki rzeczowe 33 222,05 z , w tym: zakupy materiaw i wyposaenia 2 499,71 z zakup energii 4 246,47 z w tym: ogrzewanie - 3 165,27 z energia elektryczna - 1 081,20 z usugi remontowe 1 883,76 z usugi pozostae 16 430,62 z /usugi pocztowe ( 15 369,25 z) i inne/ odpis na ZFS 3 272,75 z opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komrkowej oraz zakup usug dostpu do Internetu 2 681,97 z zakup art. papierniczych i akcesoriw komputerowych 1 270,52 z

Rozdzia 85333 Powiatowy Urzd Pracy

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze oraz usugi zdrowotne 486,25 z podatek od nieruchomoci 450,00 z

Plan 894 499 z wykonanie 889 207,34 z 99,41 % Struktura wydatkw przedstawia si nastpujco : - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze plan 791 019 z wykonanie 787 755,47 z 99,59% - wydatki rzeczowe - plan 103 480 z wykonanie 101 451,87 z 98,04% 1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

Zestawienie redniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto w roku 2010 Lp. 1. Grupa pracownikw Pracownicy administracyjni redni stan zatrudnienia /etaty/ 21 rednie wynagrodzenie miesiczne 2 520

2. Wydatki rzeczowe: - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze plan 2 000 z wykonanie 1 873,60 z - zakupy materiaw i wyposaenia /art. biurowe, biuletyny, czasopisma, rodki czystoci, kserokopiarka, krzesa, rolety i inne/ plan 17 393 z wykonanie 17 392,19 z - zakup energii plan 24 400 z wykonanie 23 886,72 z w tym: ogrzewanie pomieszcze 12 473,87 z energia elektryczna - 11 037,76 z woda - 375,09 z - zakup usug remontowych plan 16 707 z wykonanie 16 707 z w tym: remont korytarza 7 849,61z,

remont pomieszczenia CAZ 3 140 z, pozostae remonty 5 717,39 z. - zakup usug zdrowotnych /badania okresowe pracownikw/ plan 2 000 z wykonanie 1 256,00 z - zakup usug pozostaych /opaty pocztowe, abonament RTV, wywz nieczystoci, piecztki, przegldy techniczne, obsuga kotowni/ plan 6 000 z wykonanie 5 989,48 z - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komrkowej plan 5 828 z wykonanie 5 537,73 z w tym: telefon komrkowy 792,66 z telefony stacjonarne 4 745,07 z - podre subowe krajowe plan 1 000 z wykonanie 657,56 z -podatek od nieruchomoci

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11365

Poz. 1948

plan 3 213 z wykonanie 3 213,00 z - odpis na ZFS plan 24 939 z wykonanie 24 938,59 z Rozdzia 85395 Pozostaa dziaalno Plan 110 506 z wykonanie 110 491,06 z 99,99% W ramach tego rozdziau PUP w Grodzisku Wlkp. realizuje projekt Europejskiego Funduszu Spoecznego o nazwie Profesjonalna kadra. rodki przeznaczone zostay na finansowanie wynagrodze 4 pracownikw, w tym porednikw pracy oraz doradcy zawodowego, przez okres do 31.12.2010r. Dzia 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza Plan 838 416 z wykonanie 799 423,53 z

Rozdzia 85406 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Plan 504 488 z wykonanie 478 646,13 z 94,88% Struktura wydatkw zwizana z funkcjonowaniem Poradni: - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze plan 441 400 z wykonanie 419 298,43 z 94,99% - wydatki rzeczowe - plan 56 088 z wykonanie 53 558,90 z 95,49% - dotacje - plan 3 000 z wykonanie 2 080,00 z 69,33% - wydatki majtkowe - plan 4 000 z wykonanie 3 708,80 z 92,72% 1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

Zestawienie redniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto za rok 2010 Lp. 1. Grupa pracownikw Nauczyciele Dyplomowany Mianowany Kontraktowy Staysta Administracja Obsuga redni stan zatrudnienia /etaty/ 1,50 3,41 2,10 0 1,98 0,5 rednie wynagrodzenie miesiczne 4 926 3 122 2 643 0 2 760 830

2. 3.

2.Wydatki rzeczowe zwizane z biecym funkcjonowaniem Poradni 53 558,90 z - zakupy materiaw i wyposaenia /art. biurowe, biuletyny, czasopisma, rodki czystoci, druki, drobne wyposaenie, komputer do sekretariatu i inne/ plan 4 517 z wykonanie 4 517,00 z - zakup energii plan 11 500 z wykonanie 10 588,00 z w tym: ogrzewanie pomieszcze 6 843,32 z energia elektryczna - 3 587,53 z woda - 157,15 z - zakup usug zdrowotnych plan 600 z wykonanie 322,00 z /badania okresowe pracownikw / - zakup usug pozostaych /opaty pocztowe, monitoring, wywz nieczystoci, przegldy techniczne, opacenie udziau lekarza pediatry w zespoach orzekajcych, wykonanie przycza kota CO z montaem i demontaem starego / plan 7 000 z wykonanie 6 434,67 z - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i opaty z tytuu dostpu do Internetu plan 3 000 z wykonanie 2 492,45 z - podre subowe krajowe plan 1 000 z wykonanie 734,40 z - podatek od nieruchomoci

plan 832 z wykonanie 832,00 z - odpis na ZFS plan 24 539 z wykonanie 24 538,38 z - zakup art. papierniczych i akcesoriw komputerowych plan 3 100 z wykonanie 3 100,00 z 3. Dotacje wysokoci 2 080,00 z przekazano Miastu Pozna zgodnie z porozumieniem na pokrycie kosztw bada psychologiczno-pedagogicznych oraz innych wiadcze specjalistycznych wobec dzieci z terenu Powiatu Grodziskiego przyjtych przez specjalistw Poradni dla Dzieci i Modziey ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu. 4.Wydatki majtkowe wydatkowano 3 708,80 z na zakup kota CO IMMERGAS Rozdzia 85410 Internaty i bursy Plan 256 780 z wykonanie 250 136,60 z 97,41% kwot

Struktura wydatkw wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - plan 185 649 z wykonanie 181 613,55 z 97,83% wydatki rzeczowe plan 71 131 z wykonanie 68 523,05 z 96,33%

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11366

Poz. 1948

1.Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze: Zestawienie redniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto za rok 2010 Lp. 1. Grupa pracownikw Nauczyciele Mianowany Kontraktowy Staysta Administracja Obsuga redni stan zatrudnienia /etaty/ 0,5 1 0 1 3 rednie wynagrodzenie miesiczne 1 221 2 849 0 2 425 2 123 1 stypendium naukowe wypacono uczniowi Zesp Szk Ponadgimnazjalnych w Kotowie 1 ucze x 150 z x 6m-cy = 900,00 z 17 stypendiw naukowych wypacono uczniom Liceum Oglnoksztacce, z tego: 7 uczniw x 200 z x 6m-cy = 8 400,00 z 4 uczniw x 180 z x 6m-cy = 4 320,00 z 6 uczniw x 150z x 6m-cy = 5 400,00z Razem: 18 120,00 z

2. 3.

2.Wydatki rzeczowe: - zakupy materiaw i wyposaenia /art. biurowe, rodki czystoci, paliwo, doposaenie kuchni, art. budowlane do biecych napraw, drzwi do kotowni i inne./ plan 17 000 z wykonanie 16 981,43 z - zakup energii plan 31 686 z wykonanie 31 685,81 z w tym: ogrzewanie pomieszcze 24 490,70 z energia elektryczna - 6 306,35 z woda - 888,76 z - zakup usug pozostaych plan 6 000 z wykonanie 5 975,92 z /opaty pocztowe, wywz nieczystoci, przegldy techniczne, usugi pralnicze, abonament TV, usugi pocztowe/ - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i zakup dostpu do sieci Internet plan 1 600 z wykonanie 1 331,69 z - odpis na ZFS plan 8 945 z wykonanie 8 945,00 z - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 3 129,20 z w tym: dodatek wiejski i mieszkaniowy 2 865,20 z wiadczenia BHP - 264,00 z - zakup materiaw papierniczych plan 500 z wykonanie 474,00 z Rozdzia 85415 Pomoc materialna dla uczniw Plan 73 000 z Wykonanie 70 180,00 z 96,14%

W okresie od wrzenia do grudnia 2010r. 24 200 z Zesp Szk Ponadgimnazjalnych Grodzisk Wlkp. 2 uczniw x 4 m-ce x 200 z = 1 600 z 5 uczniw x 4 m-ce x 180 z = 3 000 z 35 uczniw x 4 m-ce x 150z = 14 000 z Razem : 18 600 z Zesp Szk Ponadgimnazjalnych w Kotowie 1 ucze x 4 m-ce x 150 z = 600 z Liceum Oglnoksztacce 5 uczniw x 4 m-ce x 150 z = 3 000 z 5 uczniw x 4 m-ce x 100 z = 2 000 z Nagrody Starosty Plan 5 000 z wykonanie 3 200,00 z 64,00 %

Stypendia fundowane przez Powiat Grodziski Plan 68 000 z wykonanie 66 980,00 z W okresie od stycznia do czerwca 2010r. 42 780,00 z 23 stypendia naukowe wypacono uczniom Zesp Szk Ponadgimnazjalnych Grodzisk Wlkp., z tego : 6 uczniw x 200 z x 6m-cy = 7 200,00 z 7 uczniw x 180 z x 6m-cy = 7 560,00 z 10 uczniw x 150z x 6m-cy = 9 000,00z Razem: 23 760,00 z

W roku 2010 wypacono pi nagrd Starosty w cznej kwocie 3 200 z, w tym: jedna nagroda dla uczenia Liceum Oglnoksztaccego w Grodzisku Wlkp. 800,00 z, trzy nagrody dla uczniw Zespou Szk Ponadgimnazjalnych w Grodzisk Wlkp. 1 900,00 z. jedna nagroda dla uczenia Zespou Szk Ponadgimnazjalnych w Grodzisk Wlkp. 500,00 z. Rozdzia 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Plan 3 190 z Wykonanie 460,80 z 14,45 %

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11367

Poz. 1948

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Plan 2 455 z wykonanie 460,80 z - 17,36% Internat Plan 416 z wykonanie 0 z Pozostae rodki w wysokoci 319 z stanowi 10% rodkw na realizacj zada wymienionych w 2 ust.1 Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002roku w sprawie podziau rodkw na wspieranie doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze rodkw wyodrbnionych w budetach organw prowadzcych szkoy, wojewodw, ministra waciwego do spraw owiaty i wychowania oraz szczegowych kryteriw i trybu przyznawania tych rodkw. rodki w roku 2010 nie zostay wydatkowane. Rozdzia 85495- Pozostaa dziaalno Plan 958 z wykonanie 0 z

Kwot 100 228,41 z przekazano formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizacj nasadze drzew i krzeww na terenie Gmin Powiatu Grodziskiego, z tego: Gminie Grodzisk Wlkp. przekazano kwot 37 896,00z, Gminie Rakoniewice przekazano kwot 25 611,97 z, Gminie Wielichowo przekazano kwot 13 810,00z, Gminie Kamieniec przekazano kwot 13 076,00 z, Gminie Granowo przekazano kwot 9 834,44 z. Gminy wykorzystay rodki zgodnie z przeznaczeniem. Kwot 9 968,75 z przeznaczono na zakup drzewek i krzeww, ktre nasadzono przy drodze powiatowej ubnica Grodzisk Wlkp. oraz na terenie PZD. Kwot 42 456 z wydatkowano na zakup piaskarko - solarki oraz pugu odnienego. Sprzt przekazano do uytkowania Powiatowemu Zarzdowi Drg. Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 98 000 z wykonanie 93 926,41 z 95,84% Rozdzia 92116 Biblioteki Plan 60 000 z wykonanie 60 000,00 z 100%

rodki zaplanowano na pomoc zdrowotn dla nauczycieli .W roku 2010 nie wpyny wnioski od nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Internacie. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Plan 356 946 z wydatkowano 258 725,60 z 72,48% Rozdzia 90002 Gospodarka odpadami Plan 55 000 z wykonanie 0 z W roku 2010 Powiat Grodziski nie realizowa przedsiwzicia pn. Realizacja programu usuwania wyrobw zawierajcych azbest z terenu gmin powiatu grodziskiego na lata 2008-2013. Rozdzia 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Plan 130 000 z wykonanie 96 072,44 z 73,90 % Cao rodkw wydatkowanych w tym rozdziale przeznaczona zostaa na pokrycie kosztw wymiany stolarki okiennej w budynku A Starostwa Powiatowego. Rozdzia 90078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych Plan 10 000 z wykonanie 10 000 z 100 % rodki przekazano w formie pomocy finansowej Gminie Janowiec z przeznaczeniem na sprztanie terenw gminnych z zanieczyszcze popowodziowych. Rozdzia 90095 Pozostaa dziaalno Plan 161 946 z wykonanie 152 653,16 z 94,26 %

Dotacja zaplanowana w tym rozdziale przeznaczona zostaa na pokrycie kosztw dziaania Powiatowej Biblioteki zgodnie z porozumieniem zawartym midzy Powiatem Grodziskim a Gmin Grodzisk Wlkp. Rozdzia 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Plan 20 000 z wykonanie 20 000,00 z 100%

rodki w wysokoci 20 000 z przekazano w formie dotacji na podstawie umowy Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Niepokalanego Serca NMP w Kkolewie na wykonanie prac przy zabytkowym kociele polegajcych na naprawie i uzupenieniu ceglanego zwieczenia wiey, spoinowania cian wiey i cian kocioa, renowacji tarczy zegara wieowego - kwota przekazanej dotacji 20 000 z. rodki zostay wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Rozdzia 92195 Pozostaa dziaalno Plan 18 000 z wykonanie 13 926,41 z 77,37%

rodki wydatkowano zgodnie z planem na : - plener malarsko rzebiarski - 9 649,73 z - X Przegld Zespow piewaczych - 4 276,68 z

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11368

Poz. 1948

Dzia 926 Kultura fizyczna i sport Plan 510 394 z % wykonanie 479 957,47 z 94,04

Struktura wydatkw - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze plan 298 647 z wykonanie 298 509,36 z 99,95% - wydatki rzeczowe plan 161 247 z wykonanie 134 109,53 z 83,17 % 1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze:

Rozdzia 92604 Instytucje kultury fizycznej Grodziska Hala Sportowa Plan 459 894 z wykonanie 432 618,89 94,07 %

Zestawienie redniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto za rok 2010 Lp. 1. 2. 3. Grupa pracownikw Pracownicy administracyjni Obsuga pomoc administracyjna Pracownicy fizyczni redni stan zatrudnienia /etaty/ 3 3 1 rednie wynagrodzenie miesiczne 3 518 2 105 1 651

2. Wydatki rzeczowe: - zakupy materiaw i wyposaenia Plan 11 056 z wykonanie 10 074,49 z rodki wydatkowano midzy innymi na zakup art. biurowych, rodkw czystoci oraz czci wymienne do maszyny myjcej pyt gwn hali, sprztu sportowego, materiaw do biecych napraw, znakw ewakuacyjnych i inne. - zakup energii Plan 96 108 z wykonanie 74 584,47 z, w tym: ogrzewanie pomieszcze 44 251,43 z energia elektryczna - 28 789,91 z woda - 1 543,13 z - zakup usug pozostaych Plan 20 000 z wykonanie 18 063,34 z rodki wydatkowano na usugi serwisowe programw komputerowych, dozr techniczny, monitoring, przegldy techniczne urzdze i instalacji, przegld p- po, wywz mieci i inne./ - zakup usug remontowych Plan 11 200 z wykonanie 10 653,26 z, w tym: prace malarskie - 7 993,26 z, naprawa tablicy wynikw 810,00 z, naprawa pompy c.o. - 1 820,00 z , naprawa sprztu naganiajcego - 30,00 z. - podre subowe Plan 1 000 z wykonanie 776,45 z, - zakup usug zdrowotnych, odpis na ZFS, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Plan 10 393 z wykonanie 10 056,24 z, - opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komrkowej oraz usugi dostpu do Internetu Plan 4 710 z wykonanie 4 071,50 z, - zakup materiaw papierniczych oraz akcesoriw komputerowych Plan 3 580 z wykonanie 3 156,78 z, - szkolenie pracownikw Plan 3 200 z wykonanie 2 673,00 z.

Rozdzia 92605 Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Plan 50 500 z Wykonanie 47 338,58 z 93,74% rodki przeznaczono na pokrycie kosztw: - nagrody dla zwycizcw Biegw Opaliskich 440,00 z, sdziowania imprez sportowych - 10 534,01 z, zakupu medali, pucharw, drobnych upominkw, napojw -25 629,08 z, przewozu modziey na zawody sportowe, obsuga gastronomiczna turniejw, zabezpieczenie medyczne na zawodach - 10 735,49 z. Zmiany w planie wydatkw na realizacj programw finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budetowego 2010. W Uchwale Nr XLI/259/2009 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budetu Powiatu Grodziskiego na 2010 rok po stronie wydatkw: - w dziale 600- Transport i czno, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano w 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych kwot 2 467 041,00 z oraz w 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budetowych kwot 2 202 581,00 z z przeznaczeniem na realizacj zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 3577P na odcinku ubnica Grodzisk Wlkp. W zaczniku nr 15 do Uchway Nr XLI/259/2009 Wydatki na programy realizowane z funduszy strukturalnych zapisano zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3577P na odcinku ubnica Grodzisk Wlkp., czne nakady finansowe zaplanowano na kwot 4 934 082,00 z, z tego: w roku 2010 rodki wasne Powiatu 2 202 581,00 z. rodki WRPO 2 467 041,00 z. W roku 2010 plan finansowy dot. zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11369

Poz. 1948

3577P na odcinku ubnica Grodzisk Wlkp. uchwalony w Uchwale Budetowej na rok 2010 nie uleg zmianie. Zadanie zostao w roku 2010 zakoczone i rozliczone. - w dziale 853 Pozostae zadania z zakresu pomocy spoecznej, rozdziale 85395 Pozostaa dziaalno zaplanowano kwot w 4018 wynagrodzenia osobowe kwot 74 735 z, 4048 dodatkowe wynagrodzenia roczne kwot 5 171 z, 4118 skadki ubezpieczenia kwot 12 066 z, 4128 skadki na FP kwot 1 958 z, w 4019 wynagrodzenia osobowe kwot 13 189 z, 4049 dodatkowe wynagrodzenia roczne kwot 912 z, 4119 skadki ubezpieczenia kwot 2 129 z, 4129 skadki na FP kwot 346 z. W zaczniku nr 15 do Uchway Nr XLI/259/2009 Wydatki na programy realizowane z funduszy strukturalnych zapisano zadania pn. Profesjonalna kadra, czne nakady finansowe zaplanowano na kwot 250 589z, z tego: roku 2010 110 506 z rodki wasne Powiatu 16 576z. rodki EFS 93 930z. W trakcie roku dokonano zmian polegajcych na przeniesieniach midzy paragrafami oraz zmieniono czwart cyfr paragrafu z 8 na 7. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2009 -2011. W trakcie roku wprowadzono do budetu nastpujce zadania finansowane ze rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3. - w dziale 600- Transport i czno, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano w 4278 zakup usug remontowych kwot 688 426 z oraz w 4279 - zakup usug remontowych kwot 670 859 z przeznaczeniem na realizacj zadania inwestycyjnego pt. Remont drogi powiatowej nr 2754P na odcinku Albertowsko Kkolewo Grodzisk Wielkopolski(Uchwaa Rady Powiatu Grodziskiego nr XLIV/271/2010 z dnia 23 kwietnia 2010r.). Uchwa nr XLVI/289/2010 z dnia 30 czerwca 2010r. oraz Uchwa nr XLVII/295/2010 z dnia 17 sierpnia 2010r. Rada Powiatu Grodziskiego dokonaa zmian polegajcych na zmniejszeniu wartoci zadania o kwot 224 236 z. Zmiany dokonano w zwizku z zakoczeniem procedury przetargowej i okreleniu wartoci zadania po przetargu, ktra wynosia 1 135 049 z. W zaczniku nr 7 do Uchway Nr XLVI/289/2010 Wydatki na programy realizowane z funduszy strukturalnych zapisano zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 2754P na odcinku Albertowsko Kkolewo Grodzisk Wielkopolski, czne nakady finansowe w wysokoci 1 152 617 z, z tego: w roku 2010 w wysokoci 1 135 049 z : rodki wasne Powiatu 558 741 z. rodki WRPO 576 308 z. Zadanie zostao zakoczone w roku 2010 i rozliczone.

- w dziale 801 Owiata i wychowanie, rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno zaplanowano rodki na realizacje programu pn.Doskonalenie kwalifikacji zawodowych lepsz perspektyw na przyszo. Warsztaty dla uczniw i uczennic technikum ekonomicznego i logistycznego w powiecie grodziskim Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2010- 2011. czne nakady wynosz zgodnie z umow 137 736 z, z tego w roku 2010 51 834 z: rodki wasne Powiatu 8 428 z, rodki WRPO 42 311 z, dotacja z budetu pastwa 1 095 z. (Uchwaa Rady Powiatu Grodziskiego Nr XLVIII/314/2010 z dnia 28 wrzenia 2010r.) - w dziale 630- Turystyka, rozdzia 63003 Zadania z zakresu upowszechnianiu turystyki zaplanowano rodki na realizacj projektu pn. V Powiatowy Rajd Rowerowy Jubileuszowy Chopinowski. czne nakady finansowe zaplanowano w kwocie 5 505 z, z tego ze rodkw wasnych powiatu kwot 2 210 z, ze rodkw Europejskiego Funduszu Rolnego kwot 3 295 z. Zadanie zostao zakoczone i rozliczone w roku 2010. (Uchwaa Rady Powiatu Grodziskiego Nr XLIX/323/2010 z dnia 26 padziernika 2010r.) III. Przychody i rozchody W Uchwale Budetowej nr XLI/259/2009 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 grudnia 2009 roku zosta ustalony plan przychodw i rozchodw powiatu na 2010 rok. Po stronie przychodw zaplanowany zosta kredyt dugoterminowy w wysokoci 4 220 000 z na pokrycie planowanego deficytu budetu, po stronie rozchodw zaplanowano kwot 961 135 z z przeznaczeniem na spat wczeniej zacignitych kredytw. Uchwa nr XLIV/271/2010 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodw na 2010 rok. Zmiana polegaa na wprowadzeniu kwoty wolnych rodkw z rozliczenia roku budetowego 2009 w wysokoci 1 604 675 z oraz zmniejszeniu wysokoci kredytu dugoterminowego o 746 560 z Po zmianie plan przychodw wynis 5 078 115 z, w tym przychody z tytuu kredytw 3 473 440 z, wolnych rodkw 1 604 675 z. Uchwa nr XLVI/289/2010 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodw na 2010 rok. Zmiana polegaa na zwikszeniu kwoty wolnych rodkw z rozliczenia roku budetowego 2009 o 40 000 z oraz zmniejszeniu kwoty kredytu dugoterminowego o 712 108 z. Po zmianie plan przychodw wynis 4 405 997 z, w tym przychody z tytuu kredytw 2 761 322 z, wolnych rodkw 1 644 675 z. Uchwa nr XLVII/295/2010 Rady Powiatu Grodzi-

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11370

Poz. 1948

skiego z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodw na 2010 rok. Zmiana polegaa na zwikszeniu kwoty kredytu dugoterminowego o 600 000 z Po zmianie plan przychodw wynis 5 005 997 z, w tym przychody z tytuu kredytw 3 361 322 z, wolnych rodkw 1 644 675 z. Uchwa nr XLIX/323/2010 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 padziernika 2010r. w sprawie zmian w budecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodw na 2010 rok. Zmiana polegaa na zmniejszeniu kwoty kredytu o 600 000 z. Po zmianie plan przychodw wynis 4 405 997 z, w tym przychody z tytuu kredytw 2 761 322 z, wolnych rodkw 1 644 675 z.

W ramach ustalonego planu rozchodw zostay ujte zaplanowane do spaty w 2010 roku raty kredytw zacignitych przez Powiat Grodziski w cznej wysokoci 961 135 z. Rozchody zrealizowano w wysokoci 961 134,39 z. czne zaduenie powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4 469 499,91 z, co w stosunku do wykonanych dochodw ogem stanowi 13,62 %. W okresie sprawozdawczym Zarzd Powiatu nie zacign kredytu na pokrycie wystpujcego w cigu roku deficytu budetowego, wolne rodki lokowa w banku prowadzcym obsug budetu.

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11371

Poz. 1948

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11372

Poz. 1948

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11373

Poz. 1948

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11374

Poz. 1948

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11375

Poz. 1948

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11376

Poz. 1948

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11377

Poz. 1948

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11378

Poz. 1949

1949
19 49

SPRAWOZDANIE WJTA GMINY MIELESZYN z dnia 29 marca 2011 r.


w sprawie wykonania budetu gminy Mieleszyn za rok 2010

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU GMINY MIELESZYN ZA ROK 2010 Budet gminy Mieleszyn na rok 2010 uchwalony zosta przez Rad Gminy 29 grudnia 2009 r. (Uchwaa Nr XXV/144/09), po stronie dochodw w wysokoci 9.835.295,00 z, po stronie wydatkw w wysokoci 12.246.184,13z. W 2010 r. budet gminy aktualizowany by: Uchwa Nr XXVI/153/10 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 10 marca 2010 r., Uchwa Nr XXVII/159/10 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 23 kwietnia 2010 r., Zarzdzeniem Nr 15/10 Wjta Gminy Mieleszyn z dnia 26 maja 2010 r., Zarzdzeniem Nr 24/10 Wjta Gminy Mieleszyn z dnia 17 czerwca 2010 r., Uchwa Nr XXVIII/165/10 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 23 czerwca 2010 r., Zarzdzeniem Nr 25/10 Wjta Gminy Mieleszyn z dnia 30 czerwca 2010 r., Uchwa Nr XXIX/169/10 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 30 wrzenia 2010 r., Uchwa Nr XXX/177/10 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 10 listopada 2010 r., Zarzdzeniem Nr 48/10 Wjta Gminy Mieleszyn z dnia 19 listopada 2010 r., Zarzdzeniem Nr 57/10 Wjta Gminy Mieleszyn z dnia 30 grudnia 2010 r. Zarzdzeniem Nr 60/10 Wjta Gminy Mieleszyn z dnia 31 grudnia 2010 r. Po zmianach plan dochodw wynosi 10.525.642,75 z, w tym: 1. dochody biece 9.279.497,75 ktre obejmuj: cych z budetu Unii Europejskiej w kwocie 230.545,00 z. W 2010 r. dochody gminy zostay wykonane w kwocie 10.003.737,52 z, co stanowi 95,04 % planowanych wpyww, w tym: 1. dochody biece 9.081.063,45 z, w tym:

wpywy dotacji celowych z budetu pastwa na realizacj zada zleconych z zakresu administracji rzdowej 1.824.523,01 z,

wpywy za wydane zezwolenia na sprzeda alkoholu 39.816,83 z. 2. dochody majtkowe 922.674,07 z. Po zmianach plan wydatkw wynosi 12.915.031,88 z, w tym: 1. wydatki biece 9.781.116,27 z, w tym: na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 4.803.642,93 z, wydatki zwizane z realizacj statutowych zada 2.933.446,72 z, wiadczenia na rzecz osb fizycznych 1.902.026,62 z, planowane wydatki na obsug dugu 106.000,00 z, dotacje na zadania biece 24.000,00 z, 2. wydatki majtkowe 3.133.915,61 z, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziaem rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej, w czci zwizanej z realizacj zada j.s.t. 1.337.307,00 z, 3. wydatki na realizacj zada okrelonych w programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych 38.000,00 z, 4. wydatki na realizacj zada okrelonych w programie przeciwdziaania narkomanii 2.000,00 z, 5. wydatki na realizacj biecych zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych gminie ustawami - 1.833.966,00 z. W 2010 r. wydatki zostay wykonane w oglnej kwocie 12.133.798,87 z, co stanowi 93,95 % planowanych wydatkw, w tym: 1. wydatki biece 9.112.050,15 z, w tym: wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 4.490.072,91 z,

dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 1.833.966,00 z.

dochody z tytuu wydawanych zezwole na sprzeda alkoholu40.000,00 z, z przeznaczeniem na realizacj programu rozwizywania problemw alkoholowych w kwocie 38.000,00 z oraz na realizacj zada okrelonych w programie przeciwdziaania narkomanii w kwocie 2.000,00 z, 2. dochody majtkowe 1.246.145,00 z, ktre obejmuj rodki na finansowanie wydatkw realizowanych z udziaem rodkw pochodz-

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11379

Poz. 1949

wydatki zwizane z realizacj statutowych zada 2.632.315,76 z, wiadczenia na rzecz osb fizycznych 1.858.218,18 z, wydatki na obsug dugu 105.570,23 z, dotacje na zadania biece 13.949,43 z, 2. wydatki majtkowe 3.021.748,72 z, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziaem rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej, w czci zwizanej z realizacj zada j.s.t. 1.321.941,92 z, 3. wydatki na realizacj zada okrelonych w programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych 31.690,17 z, 4. wydatki na realizacj zada okrelonych w programie przeciwdziaania narkomanii 199,99 z, 5. wydatki na realizacj biecych zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych gminie ustawami - 1.824.523,01z, Realizacja przychodw w 2010 r. wyniosa 2.362.535,19 z tj. kredyt dugoterminowy w wysokoci 1.550.000,00 z plus poyczka z BGK na wyprzedzajce finansowanie projektw z udziaem rodkw europejskich w kwocie 812.535,19 z. Ujta w budecie gminy kwota 583.511,00 z stanowia zabezpieczenie spat rat poyczek zacignitych w latach poprzednich. Raty poyczek spacone w roku 2010 przedstawiaj si nastpujco: 1) Bank Ochrony rodowiska Pozna 152.400,00 z,

Bank Ochrony rodowiska Pozna 187.500,00 z, 3) PEKAO S.A. Pozna - 73.989,02 z, 4) BS Gniezno - 166.560,00 z, W omawianym okresie sprawozdawczym spacono 580.449,02 z rat poyczek i kredytw. Nisze, ni planowane rozchody w 2010 r. wynikaj z tego, i kredyt w PEKAO SA spacany jest w PLN wg kursu EURO obowizujcego w dniu realizacji operacji. Zobowizania z tytuu poyczek i kredytw na dzie 31 grudnia 2010 r. wyniosy: kredyty dugoterminowe w wysokoci 2.318.546,35 z, poyczka na wyprzedzajce finansowanie w kwocie 812.535,19 z, ktrej spata nastpi w 2011 r. ze rodkw uzyskanych z Budetu Unii Europejskiej (PROW). Wydatki w ramach funduszu soeckiego w 2010 roku zrealizowano w kwocie 148.630,70 z. Poniesiono wydatki zwizane z realizacj zada wsplnych realizowanych na podstawie umw i porozumie zawartych z innymi j.s.t. w 2010 r. w kwocie 50.000,00 z. Dotacje udzielone z budetu dla jednostek sektora finansw publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansw publicznych wyniosy 13.949,43 z. W 2010 r. planowana bya rezerwa oglna w wysokoci 12.000,00 z oraz rezerwa celowa w kwocie 2.500,00 z na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego.

2)

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11380

Poz. 1949

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11381

Poz. 1949

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11382

Poz. 1949

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11383

Poz. 1949

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11384

Poz. 1949

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11385

Poz. 1949

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11386

Poz. 1949

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11387

Poz. 1949

Wpywy w poszczeglnych dziaach przedstawiaj si nastpujco: Dzia 010 - Rolnictwo i owiectwo.

budetu

Plan dochodw 340.510,00 z. Ogem wpywy w dziale 010 wyniosy 339.106,03 z, w tym: 1) wpywy za dzieraw gruntw gminnych 21.600,14 z, (zalegoci 5.413,02 z wysano 51 wezwa do zapaty), 2) dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego uywanego do produkcji rolnej 316.039,46 z, 3) opata za korzystanie z obwodw owieckich 1.245,18 z, 4) odsetki od nieterminowych wpat 221,25 z. Dzia 600 Transport i czno. Plan dochodw 39.600,00 z. Wykonanie 39.600,00 z. Powysza kwota zostaa przekazana ze rodkw Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do pl uprawnych w opiennie. rodki te zostay przekazane po zakoczeniu prac i przeprowadzeniu kontroli merytorycznej i finansowej przez Urzd Marszakowski w Poznaniu co nastpio w IV kwartale 2010 r. Dzia 700 - Gospodarka mieszkaniowa. Planowane wpywy na 2010 rok ogem stanowiy kwot 342.000,00 z. Zrealizowane dochody w 2010 r. wyniosy 203.581,59 z, z niej wymienionych rde: 1) wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci 3.251,81 z, 2) dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych 45.658,51 z, (zalegoci w patnociach wynosz 18.145,36 z w celu wyegzekwowania nalenoci wysano 39 wezwa do zapaty), 3) wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci nieruchomoci 154.315,07 z, W drodze przetargu sprzedano dwie dziaki zabudowane obiektami handlowymi. Jednake nisze wpywy z tego tytuu wynikaj z braku zainteresowania nabyciem dziaek rekreacyjnych w miejscowoci Borztew pomimo ogaszanych przetargw na ich zbycie. 4) odsetki od nieterminowych opat 356,20 z. W 2010 r. zaplanowano dochody z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci, jednake oferent mimo wczeniejszej deklaracji nie skorzysta z tej moliwoci. Dzia 750 - Administracja publiczna.

Plan dochodw w tym dziale ogem wynosi 66.290,00 z realizacja dochodw wyniosa 56.197,76 z. rda dochodw: 1) dotacja celowa z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej 43.500,00 z, 2) wpywy z rnych dochodw i opat 1.898,33 z, 3) dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 8.775,91 z, 4) odsetki od rodkw na rachunkach bankowych 2.023,52 z. Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa. Plan dochodw 29.636,00 z. Wykonanie 29.636,00 z, w tym kwota: 1) 631,00 z stanowi dotacj celow otrzyman na prowadzenie i aktualizacj rejestrw wyborcw, 2) 15.725,00 z dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 3) 13.280,00 z dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborw do rady gminy. Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem. Dochody zaplanowane w tym dziale w oglnej kwocie 2.312.736,00 z, zostay wykonane w oglnej wysokoci 2.190.394,04 z i pochodz z nastpujcych rde: 1) podatek dochodowy od osb fizycznych 731.217,00 z, 2) podatek dochodowy od osb prawnych 13.180,38 z, 3) podatek rolny od osb prawnych 25.448,00 z, 4) podatek rolny od osb fizycznych 436.328,13 z, Zalegoci w tym podatku wynosz 219.520,72 z. 5) podatek od nieruchomoci od osb prawnych 291.572,00 z, 6) podatek od nieruchomoci od osb fizycznych 360.276,20 z, Poszczeglne stawki tego podatku zostay uchwalone przez Rad Gminy. Stawki podatku s nisze od okrelonych przez Ministra Finansw, co wywoao skutki finansowe w kwocie 327.788,21 z. Zalegoci w tym podatku wynosz 109.282,64 z. W 2010 roku wysano 745 upomnie oraz wystawiono 98 tytuw egzekucyjnych podatnikom niepaccym zobowiza wobec gminy. 7) podatek leny od osb prawnych i fizycznych 35.074,00 z,

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11388

Poz. 1949

8) 9)

10) 11) 12) 13) 14) 15)

podatek od rodkw transportowych od osb prawnych 1.598,00 z podatek od rodkw transportowych od osb fizycznych 131.932,00 z, Skutki finansowe obnienia grnych stawek podatkowych wyniosy 42.604,92 z. Zalegoci z tego tytuu wynosz 37.108,00 z. W okresie sprawozdawczym wysano 15 wezwa do zapaty, 43 postanowienia i 37 decyzji. podatek od czynnoci cywilnoprawnych 79.705,45 z, wpywy z opaty skarbowej 13.211,00 z, wpywy z podatku od spadkw i darowizn 5.002,03 z, odsetki od nieterminowych wpat podatkw i opat 25.183,02 z, wpywy z tytuu opat za wydane zezwolenia na sprzeda alkoholu 39.816,83 z, 15) rekompensaty utraconych dochodw w podatkach lokalnych 850,00 z.

1)

realizacja wiadcze rodzinnych 1.428.035,69 z, w tym: a) dotacje celowe na realizacj wiadcze 1.425.605,99 z, b) dochody jst z tytuu wiadcze funduszu alimentacyjnego 2.429,70 z, 2) skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne 1.007,86 z, 3) zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne 26.918,39 z, 4) dofinansowanie Orodka Pomocy Spoecznej 26.278,00 z, 5) realizacja wieloletniego programu doywiania uczniw w szkoach 14.615,90 z, 6) dotacja celowa na zasiki stae 3.084,80 z. Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej. Plan dochodw 48.742,47 z na realizacj Projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Realizacja dochodw w okresie sprawozdawczym wyniosa 48.531,18 z, - wspfinansowanie ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego Projektu pn. Przeciwdziaanie wykluczeniu spoecznemu Budzenie bezrobotnych. Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Planowany dochd w tym dziale stanowi kwot 45.349,00 z, z ktrego zrealizowano 36.545,44 z na wypat stypendiw dla uczniw i dofinansowanie zakupu podrcznikw Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska. Planowane dochody na 2010 r. stanowiy kwot 46.902,28 z, a zrealizowane wpywy wyniosy 30.483,94 z, w tym: 1) wpywy z tytuu opaty produktowej 479,78 z, 2) wpywy z rnych dochodw i opat 30.004,16 z. Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan dochodw na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin wynosi 230.545,00 z. Realizacja dochodw w roku 2010 wyniosa 94.299,00 z. z tytuu zwrotu poniesionych kosztw kwalifikowanych wykonania zadania pn. Remont wietlic wiejskich w miejscowoci Mieleszyn i opienno. Kwota ta dotyczya zrealizowanego I etapu w/w zadania tj. wietlicy w Mieleszynie. Natomiast wniosek o patno za remont wietlicy w opiennie zosta zoony w Urzdzie Marsza-

Dzia 758 Rne rozliczenia. Plan dochodw na 2010 r. wynosi 4.730.460,00 z. Wykonanie dochodw za okres sprawozdawczy wynioso 4.730.460,00 z, w tym: 1) subwencja owiatowa 3.450.992,00 z, 2) subwencja oglna 1.279.468,00 z. Dochody z tytuu subwencji zostay wykonane w 100% w stosunku do planowanych na cay rok wpyww. Dzia 801 Owiata i wychowanie. Planowane wpywy w tym dziale wynosiy 119.240,00 z. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w oglnej kwocie 70.501,90 z z nastpujcych rde: 1) wpaty za czciowe utrzymanie dzieci w przedszkolach 31.062,90 z, wpaty za obiady w stowce szkolnej 39.439,00 z, Wykorzystanie planowanej na 2010 r. pierwszej transzy dotacji celowej w kwocie 57.240,00 z na realizacj projektu Nauka oknem na wiat nie byo moliwe ze wzgldu na podpisanie umowy pod koniec grudnia 2010 r. Realizacja tego projektu nastpi w 2011 r. 2) Dzia 852 Pomoc Spoeczna. Planowane dochody tego dziau to dotacje na realizacj zada biecych zleconych z zakresu administracji rzdowej oraz na realizacj wasnych zada biecych w oglnej wysokoci 1.507.632,00 z. Wykonanie dochodw za okres sprawozdawczy wynosio 1.499.940,64 z na nastpujce zadania:

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11389

Poz. 1949

kowskim zgodnie z umow w grudniu 2010 r., a zwrot rodkw nastpi w 2011 r. Dzia 926 Kultura fizyczna i sport. Plan dochodw wynosi 666.000,00 z. Wykonanie dochodw za okres sprawozdawczy na budow kompleksu sportowego w ramach programu MOJE BOISKO- ORLIK 2012 w Mieleszynie wynosio 634.460,00 z, w tym dotacja celowa na pomoc finansow z Urzdu

Marszakowskiego 317.460,00 z i dotacja z budetu pastwa 317.000,00 z. II. WYDATKI GMINY Wydatki Gminy Mieleszyn na 2010 r. zaplanowane w wysokoci 12.915.031,88 z w omawianym okresie sprawozdawczym zostay zrealizowane w kwocie 12.133.798,87 z, co stanowi 93,95 % planowanych wydatkw ogem.

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11390

Poz. 1949

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11391

Poz. 1949

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11392

Poz. 1949

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11393

Poz. 1949

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11394

Poz. 1949

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11395

Poz. 1949

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11396

Poz. 1949

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11397

Poz. 1949

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11398

Poz. 1949

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11399

Poz. 1949

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11400

Poz. 1949

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11401

Poz. 1949

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11402

Poz. 1949

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11403

Poz. 1949

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11404

Poz. 1949

Wydatki w poszczeglnych dziaach klasyfikacji budetowej przedstawiaj si nastpujco: Dzia 010 - Rolnictwo i owiectwo. Plan wydatkw w tym dziale na 2010 r. wynosi 1.826.647,00 z. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosy 1.794.146,83 z i byy poniesione na: 1) rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej 11.923,64 z, 2) pozosta dziaalno 320.028,16 z, w tym wydatki zwizane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego zuywanego do produkcji rolnej 316.039,46 z, (kwota zwrotu podatku akcyzowego wyniosa 309.842,61 z, koszty zwizane z powysz wypat rodkw 6.196,85 z). W zwizku ze zwrotem podatku akcyzowego wydano 290 decyzji. Na wypat powyszych wiadcze przeznaczona zostaa dotacja z budetu pastwa. Pozostae wydatki z tym rozdziale wyniosy 3.988,70 z, w tym opata za schronisko dla zwierzt- 3.488,70 z. 3) skadki na rzecz Spek Wodnych 81,46 z, 4) wydatki na zakup usug 253.093,59 z (w tym na dopaty do taryfy za odbir ciekw komunalnych wyniosy 253.053,59 z), 5) wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1.224.107,00 z zostay zrealizowane w wysokoci 1.209.019,98 z, w tym wydatki na budow I etapu kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu PROW pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mieleszyn w kwocie 1.204.405,62 z. Ogem wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym w tym dziale stanowiy 98,22% Dzia 600 - Transport i czno. Plan wydatkw na 2010 r. wynosi 886.687,02 z. Realizacja wydatkw na utrzymanie i modernizacj drg gminnych wyniosa 744.679,79 z, w tym na: 1) zakup materiaw do utrzymania drg gminnych 57.857,96 z, (w tym do zimowego utrzymania drg), 2) zakup usug remontowych 53.995,78 z wydatki te dotyczyy remontw czstkowych drg gminnych, 3) zakup usug pozostaych - 71.707,01 z, (w tym usugi odnieania) 4) wydatki inwestycyjne 511.119,04 z dotyczyy przebudowy drg w miejscowoci Dbowo i opienno oraz opracowania dokumentacji i nadzoru inwestorskiego. Modernizacja drogi dojazdowej do pl uprawnych w opiennie wspfinansowana bya przez Urzd Marszakowski w Poznaniu, ktry przekaza Gminie na ten cel kwot 39.600,00 z, 5) dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w opiennie 50.000,00 z.

Wykonanie wydatkw ogem stanowi 83,98 % planu. Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa. W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokoci 40.520,88 z, a zrealizowano je w kwocie 34.017,27 z, w tym na pokrycie kosztw opracowa geodezyjnych i operatw szacunkowych nieruchomoci 10.327,84 z, podatek VAT od wynajmowanych lokali i nieruchomoci 4.520,00 z i biece utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego 19.169,43 z Wydatki w tym dziale zrealizowano w 83,95 %. Dzia 750 - Administracja publiczna. Plan wydatkw na 2010 r. wynosi 1.238.090,00 z. Wykonanie wydatkw wynioso - 1.159.439,99 z. Wydatki byy poniesione na: 1) realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej 43.500,00 z, 2) wydatki Rady Gminy - 74.437,62 z i dotyczyy: wypat diet 62.914,16 z, zakupu materiaw 4.459,50 z, opaty i skadki czonkowskie (WOKiSS, wiatowid, Zwizek Gmin Wiejskich) 6.055,60 z, zakupu pozostaych usug 790,92 z, szkolenia pracownikw 150,00 z, podry subowych 67,44 z, 3) wydatki Urzdu Gminy 1.028.245,91 z, w tym: wydatki osobowe (wynagrodzenia pracownikw, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skadki na ubezpieczenia spoeczne, skadki na fundusz pracy, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne) 781.568,87 z, wynagrodzenia bezosobowe pracownikw 45.913,59 z, zakup materiaw biurowych, drukw, czasopism i literatury fachowej, rodkw czystoci, materiau opaowego 35.738,74 zotych, zakup energii 11.468,64 z, zakup usug remontowych 4.880,00 z, zakup usug pozostaych takich jak: usugi komunalne, opaty pocztowe, konserwacje sprztu, prowizje bankowe 56.039,48 z, zakup usug dostpu do sieci internet 2.837,72 z, opaty z tytuu zakupu usug telefonii komrkowej 9.875,29 z, opaty z tytuu zakupu usug telefonii stacjonarnej - 8.430,48 z, podre subowe i ryczaty za uycie wasnego pojazdu do celw subowych 26.499,84 z, opaty i skadki 6.027,00 z, odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 17.897,11 z,

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11405

Poz. 1949

4) 5)

szkolenia pracownikw 4.577,00 z, zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 1.865,61 z, zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 13.621,80 z, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze 1.004,74 z, Wydatki na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego zaplanowano w kwocie 8.790,00 z, a realizacja wyniosa 8.775,91 z. Pozostaa dziaalno 4.480,55 z.

3)

zakup usug pozostaych (badania techniczne, naprawy i konserwacje sprztu ) 6.989,54 z, podre subowe 1.302,15 z, zakup usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 116,14 z, szkolenia 900,00 z. wydatki na zarzdzanie kryzysowe 499,91 z na opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej .

Wykonanie wydatkw stanowi 76,45 % planu. Wykonane wydatki w dziale 750 stanowi 93,65 % planu. Dzia 751 - Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa. W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 29.636,00 z. Wydatki wykonano w kwocie 29.636,00 z, a zrealizowano je na: 1) na prowadzenie i aktualizacj rejestrw wyborcw 631,00 z, 2) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 15.725,00 z, 3) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborw do rady gminy oraz wjta gminy 13.280,00 z. Wykonanie wydatkw ogem stanowi 100 % planu. Dzia 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa. Plan wydatkw wynosi 96.750,00 z. Wykonanie wydatkw - 73.969,22 z. Wydatki byy poniesione na: 1) udzielenie dla Komendy Powiatowej Policji dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Policji w Gnienie 2.000,00 z, 2.) utrzymanie OSP - ich realizacja wyniosa 71.469,31 z na nastpujce zadania: ekwiwalent za udzia straakw w akcjach poarniczych 14.005,00 z, dotacja 10.949,43 z dla OSP Mieleszyn, Karniszewo, opienno na realizacj zakupu sprztu wyposaenia bezporednio przez te jednostki z preferencyjn 7% stawk podatku VAT, w zwizku z dofinansowaniem przez Zarzd Wojewdzki OSP, wynagrodzenia bezosobowe 14.622,80 z, zakup materiaw 11.006,23 z (zakup paliwa, zakup czci zamiennych do pojazdw i innych materiaw do konserwacji sprztu), ubezpieczenia 4.046,00 z, zakup energii 7.532,02 z, Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem. W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 24.000,00 z na wypat wynagrodze agencyjnoprowizyjnych dla inkasentw podatkw i opat lokalnych oraz wydatki zwizane z ich poborem. W 2010 r. poniesione wydatki wyniosy 16.897,04 z, w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 13.464,08 z, zakup usug pozostaych 3.432,96 z, Poniesione wydatki stanowi 70,40 % planowanych wydatkw w tym dziale. Dzia 757 Obsuga dugu publicznego. Na spat odsetek od kredytw i poyczek zacignitych przez Gmin Mieleszyn zaplanowano kwot 106.000,00 z, wydatki na ten cel zostay poniesione w wysokoci 105.570,23 z. Wykonanie wynioso 99,59% planu. Dzia 801 Owiata i wychowanie. Wydatki w tym dziale zaplanowano w oglnej kwocie 4.839.804,00 z. Wydatki poniesione w 2010 r. wyniosy 4.485.028,42 z. Wydatki zostay ujte w nastpujcych rozdziaach: 1) szkoy podstawowe plan wydatkw wynosi 2.642.006,09 z. Z kwoty tej wydatkowano ogem 2.402.260,31 z, w tym: na wydatki osobowe pracownikw (wynagrodzenia, skadki na ubezpieczenia spoeczne, skadki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne) 1.890.573,49 z, wynagrodzenia bezosobowe 12.656,10 z, (wynagrodzenie palacza w Szkole Podstawowej w opiennie, wynagrodzenie specjalisty ds. bhp). na dodatki mieszkaniowe i wiejskie 123.122,90 z, na zakup materiaw i wyposaenia 129.860,50 z, w tym m.in. zakup opau do

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11406

Poz. 1949

2)

Szkoy Podstawowej w Karniszewie 42.000,00 z, dla Szkoy Podstawowej w Mieleszynie 37.323,77 z, dla Szkoy Podstawowej w opiennie 14.957,70 z, zakup materiaw biurowych, kancelaryjnych, rodkw czystoci, materiaw do drobnych napraw dla wszystkich szk podstawowych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4.878,02 z, zakup energii 18.530,62 z, zakup usug remontowych 54.916,00 z, w tym wymiana 15 szt. okien w Karniszewie i 14 szt. okien w Szkole Podstawowej w Mieleszynie oraz remont i adaptacja pomieszcze w Szkole Podstawowej w opiennie, zakup usug pozostaych 33.946,32 z (usugi komunalne, naprawy sprztu, przegldy techniczne kotowni olejowej w Szkole Podstawowej w Karniszewie oraz gazowej w Szkole Podstawowej w Mieleszynie, przewozy uczniw na konkursy, usugi kominiarskie i przegld ganic), zakup usug dostpu do sieci internet 2.526,22 z, opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 907,66 z, opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.108,15 z, podre subowe 1.414,30 z, rne opaty i skadki (ubezpieczenia) 6.064,00 z, odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 112.399,00 z, szkolenia pracownikw 3.440,00 z, zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 1.349,61 z, zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 2.567,42 z, przedszkola przy szkoach podstawowych plan wydatkw wynosi 134.970,12 z. Poniesione wydatki w kwocie 119.668,04 z przeznaczone zostay na: wydatki osobowe 105.520,51 z, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 7.939,60 z, pomoce dydaktyczne 1.167,93 z, odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 5.040,00 z. Oddziay przedszkolne prowadzone s przy Szkole Podstawowej w Karniszewie oraz opiennie. przedszkola na prowadzenie Przedszkola w Mieleszynie i oddziau w Mielnie przeznaczono kwot 468.598,10 z, z ktrej wydatkowano ogem 456.369,99 z na:

4)

3)

wydatki osobowe pracownikw (pace pracownikw, skadki na ubezpieczenia spoeczne, skadki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne) 310.025,77 z, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 15.044,45 z, wynagrodzenia bezosobowe 9.982,65 z (wynagrodzenie palaczy). zakup materiaw i wyposaenia 45.351,50 z (opa 29.000,67 z, rodki czystoci, materiay kancelaryjne, artykuy socjalne, uzupenienie wyposaenia, artykuy malarskie), zakup rodkw ywnociowych 23.278,35 z, zakup pomocy dydaktycznych 2.719,31 z, zakup energii 6.805,52 z, zakup usug remontowych 8.965,80 z (prace dekarskie w przedszkolu w Mieleszynie i Mielnie oraz wymiana drzwi), zakup usug pozostaych 14.715,33 z (m.in. usug komunalnych, przegldy ganic), opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej - 490,36 z, opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 1.149,66 z, skadki na ubezpieczenie majtkowe 1.013,00 z, odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 16.278,29 z, szkolenia pracownikw 550,00 z, Gimnazjum w Mieleszynie wydatki zaplanowane na 2010 r. w kwocie 1.171.693,69 z, zostay zrealizowane w wysokoci 1.105.049,19 z i byy przeznaczone na: wydatki osobowe pracownikw (pace pracownikw, skadki na ubezpieczenia spoeczne, skadki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne) 883.376,68 z dodatki mieszkaniowe i wiejskie 59.347,71 z, wynagrodzenia bezosobowe 1.875,45 z, zakup materiaw 74.278,12 z (w tym zakup materiau opaowego 65.335,66 z, zakup rodkw czystoci, materiaw biurowych i kancelaryjnych, materiaw do drobnych napraw), zakup pomocy dydaktycznych 3.080,61 z, zakup energii elektrycznej 8.200,01 z, zakup usug remontowych 488,00 z,(dotyczy kotowni gazowej), zakup usug 15.481,47 z (w tym: usugi komunalne, naprawa i konserwacja sprztu),

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11407

Poz. 1949

5)

6)

7)

zakup usug dostpu do sieci internet 1.318,74 z, opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 654,51 z, opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 791,52 z, podre subowe 1.686,75 z, skadki na ubezpieczenie majtkowe 1.809,00 z, odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 49.251,00 z, szkolenia pracownikw 900,00 z, zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 679,97 z, zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 1.829,65 z, dowoenie dzieci do szk na to zadanie zaplanowana zostaa kwota 303.000,00 z, z ktrej poniesiono wydatki w wysokoci 284.917,87 z na dowz dzieci do szk na terenie gminy oraz do Orodkw SzkolnoWychowawczych, doksztacanie nauczycieli szk i przedszkoli plan wydatkw na 2010 r. wynosi 22.290,00 z, a poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym w kwocie 6.904,47 z byy przeznaczone na: zakup materiaw 1.388,81 z, podre subowe 440,88 z, szkolenia - 5.074,78 z, stowka szkolna na funkcjonowanie stowki zaplanowano wydatki w kwocie 97.246,00 z, kwota wydatkowanych rodkw wynosi 92.290,00 z, w tym: wynagrodzenia osobowe (pace pracownikw, skadki na ubezpieczenia spoeczne, skadki na fundusz pracy) 45.432,08 z, zakup materiaw i wyposaenia 649,61 z, zakup rodkw ywnoci 34.457,33 z, zakup energii 1.000,00 z, zakup usug pozostaych 9.251,28 z, w tym dowz obiadw do Szkoy Podstawowej w Karniszewie i opiennie 8.270,23 z, odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 1.500,00 z.

nagrodzenia bezosobowe 10.348,06 z, skadki na ubezpieczenie spoeczne 331,83 z, skadki na fundusz pracy 19,23 z, zakup usug 12.865,01 z, zakup materiaw i wyposaenia 8.126,04 z. Nie udzielono planowanej dotacji w kwocie 1.000,00 z dla PCK, poniewa nie nastpio podpisanie umowy. Dzia 852 Pomoc spoeczna. Plan wydatkw na 2010 r. w tym dziale wynosi 1.874.599,78 z. Kwota wydatkowanych rodkw wyniosa 1.832.206,52 z. Z powyszej kwoty sfinansowano nastpujce zadania: 1) czciowe pokrycie kosztw pobytu mieszkacw gminy Mieleszyn przebywajcych w Domach Pomocy Spoecznej 35.605,16 z, 2) realizacja wypat wiadcze rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1.425.605,99 z, w tym: wypata wiadcze 1.384.083,49 z, (wypacono 11.370 wiadcze) na koszty przygotowania i wypaty wiadcze rodzinnych wydatkowano kwot 41.522,50 z, w tym na: wydatki osobowe 27.202,60 z, zakup materiaw i wyposaenia 1.488,39 z, zakup usug 10.879,99 z podre subowe 128,43 z, odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 785,88 z, zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 500,00 z zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego 138,60 z, szkolenia pracownikw 310,00 z, opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 88,61 z. 3) skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.007,86 z, 4) zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne wyniosy 66.777,60 z, w tym ze rodkw budetu pastwa 26.918,39 z, 5) wypata dodatkw mieszkaniowych 33.123,43 z, 6) wypata zasikw staych 3.084,80 z, 7) orodek pomocy spoecznej poniesione wydatki na biece utrzymanie OPS wyniosy 249.225,97 z, w tym: wydatki osobowe pracownikw 186.540,98 z,

Dzia 851- Ochrona zdrowia. Plan wydatkw 41.000,00 z. Wykonanie 31.890,16 z na: 1) realizacj zada okrelonych w programie przeciwdziaania narkomanii wydatkowano 199,99 z, 2) realizacj Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych wydatkowano kwot 31.690,17 z z przeznaczeniem na:

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11408

Poz. 1949

8) 9)

wynagrodzenia bezosobowe 583,20 z, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze 1.494,75 z, zakup materiaw biurowych, drukw, literatury fachowej, opau 15.044,00 z, zakup energii 3.949,41 z, podre subowe 7.748,51 z, zakup usug ( w tym: opaty pocztowe, komunalne, czynsz za najem lokalu ) 24.055,38 z, odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4.977,24 z, zakup usug dostpu do sieci internet 346,06 z, opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 795,38 z, opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.974,81 z, szkolenia pracownikw 260,00 z, opaty i skadki 40,00 z, zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 1.416,25 z. usugi opiekucze poniesiono wydatki w wysokoci 1.267,57 z na wynagrodzenia bezosobowe i skadki od nich naliczane, pozostaa dziaalno wydatki poniesione wyniosy 16.508,14 z, w tym na doywianie uczniw wydatkowano kwot 14.615,90 z.

dofinansowanie zakupu podrcznikw 8.249,42 z, pomoc objto 43 dzieci, 2) pozostaa dziaalno zrealizowano wydatki w kwocie 43.267,47 z na wyposaenie placw zabaw. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska. Plan wydatkw 290.059,89 z. Realizacja wydatkw 239.987,85 z, w tym na: 1) zakup materiaw do utrzymania zieleni 3.122,01 z, 2) zakup materiaw do utrzymania czystoci 95,00 z, 3) wydatki w zakresie owietlenia ulic: zakup energii 82.802,35 z, usugi w zakresie modernizacji i konserwacji owietlenia ulicznego - 26.792,16 z, wydatki inwestycyjne w kwocie 102.893,25 z pobudowano uzupeniajce owietlenie w witnikach Wielkich, Przysiece i Popowie Tomkowym, 4) pozostaa dziaalno 24.283,08 z. Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Planowane wydatki w tym dziale wynosiy 490.620,38 z. Kwota wydatkowanych rodkw ogem wyniosa - 486.684,46 z. W ramach tego dziau zrealizowano nastpujce zadania: 1) utrzymanie wietlic - wydatki ogem wyniosy 388.060,44 z, w tym: wydatki osobowe 24.087,81 z, zakup usug 39.131,60 z, odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 785,88 z, zakup energii 1.904,22 z, zakup materiaw 75.512,26 z, (w tym: zakupy towarw i materiaw w ramach funduszy soeckich, zakup opau), zakup usug remontowych wydatkowano 37.862,21 z na prace remontowe w wietlicy wiejskiej w opiennie, opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 399,36 z, opaty i skadki 1.113,00 z, wydatki inwestycyjne 207.264,10 z poniesiono na remont wietlicy wiejskiej w opiennie w ramach realizacji projektu pn. Remont wietlic wiejskich w Mieleszynie i opiennie, na wykonanie instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i innych prac dodatkowych wynikych podczas realizacji projektu oraz na kosztorysy inwestycyjne, opracowanie wniosku i harmonogramu do realizacji zada w ramach Planw Odnowy Miejscowoci dotyczy

Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Plan wydatkw w tym rozdziale na realizacj Projektu systemowego: Przeciwdziaanie wykluczeniu spoecznemu Budzenie bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego wynosi 54.344,95 z, Realizacja wydatkw - 54.133,66 z, w tym: 1) wydatki osobowe - 6.629,52 z, 2) wynagrodzenia bezosobowe 9.631,28 z, 3) zakup materiaw 3.180,86 z, 4) zakup usug pozostaych 27.860,85 z, 5) opaty z tytuu zakupu usug telefonii komrkowej 400,00 z, 6) zakup materiaw papierniczych- 375,53 z, 7) zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 349,40 z, 8) wiadczenia spoeczne w formie zasikw celowych 5.706,22 z, Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan wydatkw 94.682,66 z. Zrealizowane wydatki w kwocie 86.886,92 z zostay przeznaczone na: 1) pomoc materialn dla uczniw, w tym: wypat stypendiw dla uczniw 35.370,03 z. Stypendia wypacono 87 osobom.

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11409

Poz. 1949

2)

wietlic w Popowie Tomkowym, witnikach Maych i Dbowie, utrzymanie bibliotek plan wydatkw wynosi 42.467,84 z, a poniesione wydatki wyniosy 41.351,82 z na: wydatki osobowe 34.259,02 z, wynagrodzenia bezosobowe 176,65 z, odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 1.047,84 z, pozostae wydatki 1.125,72 z (materiay bibliotekarskie, rodki czystoci, uzupenienie ksigozbioru), zakup usug 631,28 z zakup pomocy naukowych 2.720,04 z zakup energii 271,55 z, opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 750,51 z, szkolenia pracownikw 100,00 z, zakup usug dostpu do sieci internet 269,21 z.

3)

pozostaa dziaalno wydatkowano kwot 57.272,20 z Z kwoty tej poniesiono wydatki na organizacj Dni Gminy Mieleszyn, Doynki Gminne i inne imprezy kulturalno - owiatowe oraz udzielono dotacji w kwocie 3.000,00 z dla Stowarzyszenia Tworzy szanse na realizacj zada promujcych kultur i tradycj lokalnej spoecznoci. Wykonane wydatki stanowi 99,20 % planu. Dzia 926 Kultura fizyczna i sport.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp uwzgldniajcy realizacj dwch projektw jak niej: 1) Remont wietlic wiejskich w Mieleszynie i opiennie, 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mieleszyn. W trakcie roku budetowego zwikszono plan wydatkw na realizacj projektw w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki pod nazw: 1) Przeciwdziaanie wykluczeniu spoecznemu: Budzenie Bezrobotnych. 2) Nauka oknem na wiat. Ogem w okresie sprawozdawczym wydatki poniesione na realizacj ww. programw stanowiy kwot 1.376.075,58 z, w tym: 1) majtkowe 1.321.941,92 z, 2) biece - 54.133,66 z. W 2010 r. w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Mieleszyn wpisanych zostao do realizacji 8 zada inwestycyjnych. W penym zakresie zrealizowanych zostao 6 zada i tak wykonano: 1) remont wietlicy wiejskiej w opiennie, 2) I etap kanalizacji sanitarnej w Gminie Mieleszyn, 3) remont i modernizacje drg gminnych, 4) wybudowano cz brakujcego owietlenia ulicznego, 5) wybudowano Kompleks boisk sportowych ORLIK 2012, 6) dofinansowano budow drogi powiatowej w opiennie. Nie podjto realizacji zadania rozbudowy wietlicy wiejskiej w Mielnie o remiz OSP i budow sieci wodocigowej w Kowalewie (do tzw. Strugi) z uwagi na brak rodkw finansowych. Niepene wykonanie budetu gminy po stronie dochodw spowodowane byo niszymi ni planowano wpywami z tytuu podatkw i opat lokalnych. Rwnie mae zainteresowanie oferowanym do sprzeday mieniem komunalnym wpyno na niepene wykonanie budetu po stronie dochodw. Pomimo tych czynnikw osignito wysoki stopie realizacji dochodowej strony budetu dziki prowadzonej do rygorystycznie dyscyplinie finansowej skierowanej na egzekwowanie podatkw. Konsekwencj niewykonania planu wydatkw w penej wysokoci byo niezrealizowanie zaplanowanych wpyww do budetu. Wjt Gminy Mieleszyn (-) Janusz Kamiski

Plan wydatkw przewidzianych do poniesienia w tym dziale wynosi 969.589,32 z. Wydatkowane rodki w 2010 r. wyniosy 958.624,51 z i byy przeznaczone na: 1) budow kompleksu boisk ORLIK 2012939.452,35 z. Realizacja tego zadania zostaa dofinansowana w wysokoci 317.000,00 z z Ministerstwa Finansw i kwocie 317.460,00 z z Urzdu Marszakowskiego, 2) zakup materiaw 8.484,54 z, (zakup sprztu sportowego i wyposaenia boisk sportowych), 3) zakup usug 5.322,11 z (m.in. urzdzenie boiska sportowego w Popowie Tomkowym), 4) pozostaa dziaalno 5.365,51 z. W uchwale budetowej zosta okrelony plan wydatkw na realizacj programw finansowanych w udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11410

Poz. 1949

19 49

Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr 117

11411

Poz. 1949

Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzdowego: Egzemplarze biece oraz z lat ubiegych mona nabywa w punkcie sprzeday Dziennika Urzdowego: Wielkopolski Urzd Wojewdzki w Poznaniu, Pozna ul. Kociuszki 93, hol gwny, tel. 061 8541703 Informacja o czasie i miejscu, w ktrym wyoone s do powszechnego wgldu zbiory Dziennika Urzdowego wraz ze skorowidzami: zbiory Dziennika Urzdowego wraz ze skorowidzami s wyoone do powszechnego wgldu w Wielkopolskim Urzdzie Wojewdzkim, w godz. 9:00-14:00

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski Redakcja: Wydzia Kontroli, Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzdu Wojewdzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzdowego Wojewdztwa Wielkopolskiego aleja Niepodlegoci 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail - dzu@poznan.uw.gov.pl, modu komunikacyjny www.uww.upe.com.pl http:/ /edziennik.pl.uw.gov.pl Skad druk i rozpowszechnianie: Biuro Obsugi i Informatyki Wielkopolskiego Urzdu Wojewdzkiego w Poznaniu aleja Niepodlegoci 16/18, tel. 61 8541766 Rozpowszechnianie - Administracja i stay punkt sprzeday - Wielkopolski Urzd Wojewdzki w Poznaniu, ul. Kociuszki 93, hol gwny, tel. 061 854 1703

Toczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Biurze Obsugi i Informatyki Wielkopolskiego Urzdu Wojewdzkiego w Poznaniu aleja Niepodlegoci 16/18

ISSN 1507-5729

Cena brutto: 28,00 z