TRANSFORMASI KURIKULUM DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

Nur Syairah Ayob Adila Shuhada Ahyat Asmawati Shaari Noor Hayazi Hashim Mohd Sanusi Yaacob

Jabatan Kemahiran Hidup Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Universiti Pendidikan Sultan Idris

20 Oktober 2010

ABSTRAK Di Malaysia, kurikulum pendidikan awal kanak-kanak telah mengalami perubahan yang besar setelah kewujudan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan, Kurikulum Permata dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Penulisan ini menerangkan maksud dan konsep transformasi atau perubahan dan bagaimana transformasi berlaku dalam konteks kurikulum pendidikan amnya dan kurikulum pendidikan awal kanak-kanak khasnya. Beberapa pendapat dan pandangan dari tokoh/pengkaji transformasi kurikulum telah dihuraikan dengan terperinci. Huraian kaji selidik daripada kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan perubahan transformasi pendidikan perkembangan awal kanak-kanak turut dimuatkan di dalam tugasan ini. Kesimpulannya, transformasi merupakan satu perubahan holistik yang mengambil kira keperluan-keperluan perubahan seperti pedagogi, struktur kandungan pembelajaran dan lain-lain. Ia dapat membantu dalam membaik pulih sistem pendidikan awal kanak-kanak seterusnya sistem pendidikan dalam Malaysia.

1

1.0

PENGENALAN

Pendidikan awal kanak-kanak merupakan perkara penting untuk membentuk corak pembelajaran masa hadapan yang lebih baik dan seimbang. Justeru itu, pendidikan awal kanak-kanak mempunyai sejarah yang panjang dan perkembangannya berterusan sehingga ke hari ini. Pengetahuan berkaitan sejarah pendidikan awal kanak-kanak dapat membantu pendidikan dalam melaksanakan amalan-amalan baik dari sejarah lampau dan mengambil kira pandangan dari tokoh-tokoh kurikulum lampau untuk menghasilkan pembelajaran bermakna (Mariatul Qatiah Zakaria, 2010). Maka perubahan dalam pendidikan awal kanak-kanak adalah dipengaruhi oleh perubahan dalam kurikulumnya. Transformasi bukan hanya berlaku dalam sesebuah organisasi pendidikan tetapi juga melibatkan transformasi dalam bidang kurikulum. Ini adalah selaras dengan matlamat bahawa sekolah bukan sekadar tempat untuk menyediakan pelajar-pelajar yang bakal mengisi kekosongan sesuatu pekerjaan yang khusus sebaliknya ia merupakan satu tempat yang berfungsi untuk memberikan didikan yang sempurna dan lengkap yang dapat menjamin dan membolehkan mereka menyumbang kepada kemajuan diri dan masyarakat. Ini bermakna kurikulum pendidikan mestilah mempunyai wasilah yang dapat memfokuskan kepada proses memperkembangkan potensi individu daripada pelbagai sudut (Kulanz Salleh, 2008). Bahkan sejak awal kewujudan sistem pendidikan negara, kurikulum pendidikan juga turut mengalami berbagai-bagai transformasi atau perubahan. Kini setelah memasuki alaf baru di abad ke-21, masyarakat dunia telah melalui satu lagi fasa penganjakan paradigma kehidupan. Ini meliputi penganjakan daripada

2

masyarakat perindustrian kepada masyarakat berinformasi; penggunaan teknologi manusia kepada penciptaan teknologi tinggi; pemusatan kuasa kepada pengagihan kuasa; konsep hierarki kepada konsep jaringan; ekonomi tempatan kepada ekonomi antarabangsa; dan perancangan jangka pendek kepada perancangan jangka panjang (Iliyas Hashim, 2002). Maka, dalam konteks transformasi kurikulum membawa maksud proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum

persekolahan sedia ada dengan mengambil kira keperluan-keperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum iaitu struktur kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan kurikulum dan pengurusan sekolah (Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KPSK) & Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).

3

kurikulum adalah suatu pelan pembelajaran. Subahan Mohd Merah et al. Manakala David Warwick mentakrifkan kurikulum sebagai struktur terancang ideal-ideal sesebuah sekolah yang bersesuai dengan keperluan-keperluan 4 . (2007). Erti kata lain. 2007). ia transformasi adalah mengubah bentuk sesuatu kepada yang lebih baik bagi meningkatkan kualiti dan pencapaian (Artikel Pendidikan : Utusan Malaysia). menurut Tyler (1949) menyatakan kurikulum adalah alat berfungsi untuk pendidikan manakala Taba (1962). Terdapat pelbagai pendapat definisi tentang kurikulum. transformasi membawa maksud perubahan bentuk sifat. 2.2 Kurikulum Merujuk Kamus Dewan edisi Ketiga. menyatakan kurikulum sebagai satu program aktiviti yang disusun oleh guru untuk membolehkan murid-murid mencapai objektif yang telah dirancang.1 Transformasi Menurut Kamus Dewan edisi Ketiga. Manakala Hirst (1980) dalam T. Merujuk Stenhouse (1975) pula kurikulum adalah suatu bentuk spesifikasi mengenai amalan pengajaran dan Tanner & Tanner (1975) pula kurikulum adalah pengalaman pembelajaran dan hasil pembelajaran yang dirancang dan dibimbing (Micheal Anak Ringgit. kurikulum bermaksud isi kandungan sesuatu mata pelajaran di sekolah atau senarai kesemua mata pelajaran di sekolah. Merujuk dalam kajian Micheal Anak Ringgit (2007). rupa dan keadaan.0 DEFINISI 2.2.

5 . Menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah (Sanaleh Daud. 2.3 Pendidikan Awal Kanak-kanak Awal kanak-kanak ialah istilah yang merujuk kepada tempoh masa kanakkanak dari masa lahir hingga ke umur lapan tahun. Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi kanakkanak dalam semua aspek perkembangan. kemudahan yang sedia ada serta juga keperluankeperluan budaya semasa (Rohani Abdullah et al. 2. pendidikan awal kanakkanak merujuk kepada segalan program pendidikan yang memberi layanan. 2009). Mengikut ‘The National Assocition for The Education of Young Children’ (NAEYC) atau Pertubuhan Kebangsaan bagi Pendidikan Kanak-Kanak Muda.psikologi murid-murid.. asuhan dan bimbingan kepada kanak-kanak dari lahir hingga ke umur lapan tahun (Zulkiply Yaakob. 2009). 2003).4 Pendidikan Prasekolah Pendidikan prasekolah adalah untuk kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun.

0 KONSEP 3. Mengikut Mazlan Ismail. teknologi dan manusia. Justeru itu. Kulanz Salleh (2008) pula melihat perubahan sebagai suatu bentuk peralihan daripada satu dimensi yang dapat diramalkan kepada dimensi yang lebih baik atau lebih sesuai dengan persekitaran sesuatu masyarakat. transformasi juga boleh disebut sebagai satu bentuk perubahan. mentakrifkan perubahan sebagai proses transformasi yang berlaku kepada organisasi sama ada dirancang ataupun tidak. (2006) dalam keadaan biasa perubahan diperkenalkan hasil daripada pengubahsuaian kelakuan yang lepas untuk menyesuaikannya dengan situasi baru. Pertukaran situasi ini boleh berlaku terhadap empat aspek iaitu struktur organisasi. Status quo inilah yang akan bertukar kepada bentuk situasi yang baru. Terdapat pelbagai istilah yang berkait rapat dengan perubahan. Keadaan yang sedia wujud digelar status quo. 6 . berbeza daripada keadaan senario sedia ada yang sudah berlegar di ruang pemikiran ke satu ruang yang lain. lebih baik atau lebih sempurna (Kulanz Salleh. produk atau perkhidmatan.1 Konsep Transformasi Transformasi merupakan satu peralihan daripada satu dimensi ke satu dimensi yang lain.3. Menurut Abdul Rahman Yakub (1970) dalam Wan Harun Wan Yaacob (2008) menyatakan bahawa berubah dan berkembang dengan peredaran zaman dan tidak menjadi statik dalam sesuatu masa . 2008). Sementara Stoner (1989) di dalam Aini Hayati Mohamed (2001).

yang dibentuk secara sistematik dengan pembinaan semula ilmu dan pengalaman. pengalaman tersebut berlaku dalam suasana pembelajaran yang turut mempengaruhi semua yang dipelajari (Azizi Ahmad. 2002 merujuk dalam (Rohani Abdullah et al. Menurut Hargreaves (1987) dalam Hansen et al. 2007). gerak tuju dan sistem.Perubahan ini mungkin berlaku dari beberapa aspek seperti perubahan falsafah. Maka kurikulum boleh dibentuk melalui satu peristiwa yang terancang bertujuan untuk memberi impak pendidikan kepada pelajar disekolah. Manakala menurut Norzilawati Abdul Halim (2004). 2007). rancangan yang dibuat untuk membimbing pembelajaran di sekolah lazimnya termaktub dalam sesuatu dokumen yang mengandungi pelaksanaannya di dalam bilik darjah seperti yang dialami pelajar dan dirakamkan oleh pemerhati.2 Konsep Kurikulum Kurikulum adalah pengalaman pembelajaran yang dirancang dan dibimbing serta hasil pembelajaran yang diinginkan... Di samping itu menjamin mutu pendidikan Malaysia setaraf dengan negara-negara maju ia juga memenuhi keperluan pendidikan negara serta perkembangan dalam kurikulum pendidikan. arah haluan. 2003) kurikulum juga ditakrifkan sebagai 7 . dalam permintaan global pada masa kini perubahan dalam bidang pendidikan diperlukan bagi memastikan ia bersesuaian dengan keperluan semasa supaya selaras pada peringkat antarabangsa. 3. di bawah naungan sekolah bagi pertumbuhan murid dari aspek kecekapan sosial peribadi secara berterusan dan bersungguh-sungguh (Azizi Ahmad. Di mana.

8 . Di mana. yakni apa yang murid sebenarnya capai melalui pengalaman pendidikan. Peringkat yang pertama ialah Taman Asuhan Kanak-kanak atau Taska untuk kana-kanak yang bawah umur 4 tahun. 3. pujian dan manusia. konsep kurikulum sekolah adalah sangat luas dan merangkumi bukan setakat isi kandungan atau pun sukatan pelajaran tetapi juga segala proses pembelajaran yang berlaku sama ada secara formal atau tidak formal yang boleh memberi pelbagai pengalaman dan impak kepada minda. 2008). emosi dan rohani pelajar di samping mempengaruhi masa depan pelajar (Kulanz Salleh. 2009). aktiviti dan susunan dan kurikulum yang tercapai atau yang diterima. kurikulum yang dilaksanakan berkaitan bagaimana guru menterjemahkan kurikulum yang dihasratkan kepada amanlan. Pendidikan awal kanak-kanak adalah penting bagi memenuhi tahap pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Manakala peringkat kedua ialah Prasekolah atau Tadika untuk kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun (Zulkiply Yaakob. 90% perkembangan otak secara optimum berlaku sebelum kanak-kanak mencapai umur 5 tahun.pelajaran yang formal dan pelajaran yang tidak formal.3 Konsep Pendidikan Awal Kanak-kanak Konsep pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia adalah mengikut dua peringkat berdasarkan tahap umur kanak-kanak. Maka secara ringkasnya. Manakala pelajaran yang tidak formal merujuk kepada kurikulum terpendam yakni pendidikan secara tidak langsung yang berlaku apabila pelajar belajar mengenai kuasa. Di mana. pelajaran yang formal termasuklah kurikulum yang dirancang dan dihasratkan matlamat.

antara persoalan yang timbul semasa merangka kurikulum kanak-kanak adalah: • Kurikulum itu berdasarkan sifat semulajadi kanak-kanak. 3. 9 . • • Aktiviti permainan diberi penekanan. kurikulum dapat dihuraikan dengan lima jenis definisi iaitu: • Kurikulum sebagai aktiviti atau pengalaman yang sedang berlaku dalam kalangan kanak-kanak. objektif. Dalam konteks pendidikan awal kanak-kanak menurut Micheal Anak Ringgit (2007). Kurikulum pengalaman dan bahan pengajaran.Ini merujuk kepada perkembangan kognitif pesat semasa peringkat deria motor (2 tahun) hingga peringkat pra-operasi (6 tahun) (Zulkiply Yaakob. Oleh yang demikian. kurikulum prasekolah boleh didefinisikan sebagai suatu urutan pengalaman dan pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara terancang atau tidak terancang di dalam atau di luar biliki darjah. Menurut Saayah Abu (2007).4 Konsep Kurikulum Prasekolah Prasekolah merupakan kombinasi perancangan. kurikulum menjadi isu kontroversi dari semasa ke semasa dalam asuhan dan pendidikan kanakkanak. Bagaimanapun. 2009). Memberi persediaan awal bagi pendidikan formal.

4. budaya. • Kurikulum sebagai program iaitu perancangan yang mengandungi matlamat. Selain itu. Ini disebabkan konsep perubahan kurikulum membawa erti yang umum dan tidak khusus (Razali Arof. falsafah dan sumber yang digunakan. aktiviti pembelajaran dan penilaian. objektif.• Kurikulum sebagai segala pengalaman kanak-kanak yang dirancang dan dikemukakan kepada prasekolah. perubahan kurikulum ialah inovasi dan perubahan kurikulum merujuk kepada usaha untuk mengubah dan menyesuaikan matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran mengikut kepada nilai. 1991). • Kurikulum sebagai isi kandungan mata pelajaran iaitu dokumen bertulis yang melakarkan isi kandungan yang akan diajar dan cara susunan penyampaian isi. kaedah pengajaran. 10 .0 KONSEP TRANSFORMASI / PERUBAHAN KURIKULUM Istilah atau konsep perubahan kurikulum bermakna kurikulum itu boleh diubah kepada yang lebih baik buruk lagi. menurut Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto (1991). • Kurikulum sebagai rancangan pengajaran iaitu menyediakan kesempatan pembelajaran kepada kanak-kanak bagi mencapai objektif yang spesifik dan pelbagai jenis tujuan menyeluruh.

Hilda Taba ( 1962 :24) menyatakan : " It is not an easy task to establish what demands society makes on education and what contribution education can or should make to culture. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteran diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara " (PPK. especially in a complex society in which vast and rapid changes are occuring. terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum." 11 . 1988) Seterusnya ialah faktor kehendak masyarakat. khususnya di Malaysia.Menurut Razali Arof (1991). berakhlaq mulia. Falsafah pendidikan kebangsaan kita adalah seperti berikut : "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek. Kurikulum digubal dan dilaksanakan mengikut kehendak dan desakan masyarakat. rohani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. lebih-lebih lagi dalam masyarakat yang kompleks dan mengalami perubahan yang pesat. Masyarakat juga menentukan samada kurikulum itu sesuai atau pun tidak dengan kehendak mereka. Faktor utama ialah falsafah pendidikan negara yang memainkan peranan yang penting dalam mencorak sistem pendidikan di sesebuah negara. berketrampilan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Namun begitu bukanlah mudah untuk memenuhi semua tuntutan masyarakat terhadap kurikulum dan sumbangannya pada budaya.

jasmani. psikomotor dan afektif perlu difikirkan semasa membentuk kurikulum tersebut. Perancangan kurikulum yang baik sentiasa mengambil kira keperluan murid serta mampu memberi faedah secara menyeluruh. kepimpinan dan pemikiran kritis dalam suatu sistem demokratik. 12 . kurikulum yang dibentuk akan menyediakan segala ilmu pengetrahuan dan kemahiran yang merangsang perkembangan potensi mereka secara menyeluruh iaitu merangkmi intelek. Ini bermakna faktor minat dan perkembangan individu dalam bidang kognitif. sosial dan budaya masyarakat tersebut. politik. serta teknik-teknik asas untuk menyertai kehidupan sesuatu masyarakat. Misalnya dalam masyarakat industri. seperti mengambil bahagian dalam perbincangan. bermasyarakat dan kehendak penyempurnaan kendiri. Masyarakat mengkehendaki murid-murid mempelajari kemahiran-kemahiran asas seperti membaca. Dalam masyarakat pertanian pula. Pelajar sebagai individu mempunyai kehendak dan keperluan asas yang melibatkan kehendak dan keperluan asas yang melibatkan keselamatan. kasih sayang. Ini bermakna. sosial dan ekonomi. 2001). menulis dan mengira.Penilaian atau kajian berterusan adalah diperlukan untuk memastikan matlamat dan kehendak masyarakat terhadap pendidikan benar-benar terlaksana. rohani dan sosial (Ee Ah Meng. pendidikan harus mempunyai strategi terhadap ciri-ciri ekonomi. konsep-konsep asas cara hidup masyarakat dari segi politik. ciri-ciri kurikulumnya adalah berbeza (Rohani Mohd Amin. 1995). Kurikulum yang akan dibentuk sewajarnya dapat memberi ilmu pengetahuan dan kemahiran agar kehendak dan keperluannya sebagai murid dan individu dapat dipenuhi.

Ini jelas menunjukkkan bahawa perkembangan kurikulum dipengaruhi oleh proses politik. ketika British berkuasa di negara ini. Francis P. It requires dealing with people and their various power bases and their views of what makes for good education" Wiles Bondi (1989) dalam bukunya `Curriculum Development : A Guide to Practice’ turut menjelaskan pengaruh politik dalam pembentukan dan perkembangan sesuatu kurikulum. Hunkin (1987) dalam bukunya "Curriculum Planning” menyatakan : "Curriculum Development is also a political process. maka setiap kali itulah kurikulum pendidikan akan dikaji semula. kurikulum haruslah bertanggungjawab menyediakan muridmurid dengan pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat di mana mereka tinggal dan juga bentuk masyarakat yang akan mereka hadapi kelak. Oleh itu. Di Malaysia misalnya. Hasilnya. kerana setiap kali pucuk pimpinan sesebuah negara itu bertukar. Kerajaan bertanggungjawab menetapkan Dasar Pendidikan Negara sejajar dengan hasrat pemerintah. segala keperluan tersebut dapat diserapkan ke dalam sistem pendidikan itu dan dilaksanakan di sekolahsekolah dengan berkesan. Kurikulum pendidikan menjadi pengaruh saluran penting bagi setiap badan pemerintahanmenguatkan mereka. Faktor ketiga ialah faktor politik.Oleh itu kajian hendaklah dilakukan terhadap keperluan individu. dasar pelajaran hanya bertujuan menjadikan anak-anak Melayu petani dan nelayan yang lebih baik 13 . Murid adalah individu yang bakal menjadi sebahagian daripada anggota masyarakat. sekurangkurangnya dari peringkat bayi hingga remaja.

Melalui kurikulum Pendidikan disalurkan aktiviti-aktiviti yang boleh membentuk keperibadian dan perwatakan individu yang baik dan oleh membawa ke arah perpaduan. 1995). Oleh itu perkembangan kurikulum haruslah sejajar dengan pembangunan negara dan perkembangan dunia. Dasar Pelajaran Kebangsaaan yang termaktub dalam Akta Pelajaran 1961 menitikberatkan aspek-aspek yang berkaitan dengan perpaduan negara dan penghasilan tenaga kerja. Apabila negara mencapai kemerdekaan. Sukatan pelajaran yang sama isi kandungannya yang disyorkan oleh Penyata Razak 1956 dianggap sebagai salah satu asas sistem pendidikan kebangsaan bagi mewujudkan perpaduan negara itu. 2004). but man itself " Kenyataan di atas jelas menunjukkan bahawa perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang pesat pada kehidupan manusia di muka bumi ini. Dasar Pelajaran Kebangsaan turut berkembang dan berubah ( Suffean Hussin. 14 . Negara yang ingin maju dan membangun tidak seharusnya mempunyai kurikulum yang statik. Pihak British tidak langsung menitikberatkan perpaduan rakyat berbilang kaum di negara ini. Menurut Hilda Taba (1962) : "Technology has changed and is changing not only the face of the earth and the institutions of our society.daripada ibubapa mereka. Kandungan kurikulum pendidikan perlu menitikberatkan mata pelajaran sains dan kemahiran teknik atau vokasional kerana tenaga kerja yang mahir diperlukan dalam zaman yang berteknologi dan canggih ini (Ee Ah Meng. Oleh itu ia harus diubahsuai mengikut peredaran masa dan kemajuan sains dan teknologi. Perkembangan kurikulum juga dipengaruhi oleh faktor pembangunan negara dan perkembangan dunia.

Melalui pendidikan di sekolah. minum minuman keras. rohani. Menurut Razali Arof (1991). Dengan itu perkembangan kurikulum harus sejajar dengan perubahan sosial agar nilai-nilai murni dalam diri individu tidak pupus ditelan arus pembangunan. Merujuk kepada penulis Dewan Budaya. merompak. perubahan perkembangan. Selain menjadi tempat menyalurkan pengetahuan dan melatih kemahiran akademik. 1998). perubahan neomobilistik dan perubahan metamorphistik. Mereka terdedah dengan masalah penagihan dadah. mendapati bahawa dalam bidang literature terdapat sekurang-kurangnya empat jenis perubahan. sekolah juga merupakan agen sosial. Perubahan tersebut adalah perubahan bercorak homeostatik. Masalah ini jika tidak dibendung dengan segera. akan merosak dan menghalang pembangunan Negara ( Abdul Rahim Abdul Rashid. merogol dan sebagainya. artikel yang bertajuk : Hasil Pemodenan Atau Kejutan Budaya. dewasa ini masalah keruntuhan moral dan jenayah di kalangan remaja dan murid-murid semakin meningkat. emosi dan jasmani.Faktor perubahan sosial juga menjadi peranan perubahan kurikulum di Negara kita. merokok. pergaulan bebas dan melakukan perkara-perkara jenayah seperti mencuri. Menurut Kamaruddin Husin (1949) dalam Mohammad Nor (1990) menyatakan bahawa negara telah mewujudkan Falsafah Pendidikan Negara yang bertujuan memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. nilai-nilai sosial yang diperlukan dalam dan negara diserapkan. 15 .

Perubahan yang dibuat hanyalah pertukaran atau gentian-gantian yang biasa sahaja. Jenis perubahan metamorphistik wujud disebabkan oleh kemasukan ideaidea baru atau pengenalan idea-idea baru kepada kurikulum. Contohnya adalah seperti penemuan bulan yang baru bagi sesebuah planet dan penemuan rangka manusia yang mengubah pandangan sejarah. Perubahan ini membawa perubahan yang sangat besar kepada sesuatu kurikulum sehingga sekurang-kurangnya sebahagian besar daripada elemen-elemen dalam kurikulum itu terpaksa ditukar (Razali Arof. 1991). Cuma yang berubah mungkin dari segi teknik yang digunakan ataupun alat-alat yang digunakan (Razali Arof. Ini bermakna ciriciri dan sifat-sifat kurikulum yang ada masih dikekalkan.Perubahan homeostatik adalah perubahan yang dibuat tanpa memasukkan elemen-elemen pembaharuan yang bermakna (Razali Arof. Perubahan neomobilistik wujud berdasarkan faktor-faktor luaran seperti perkembangan ilmu dan penemuan teori baru serta prinsip baru. 1991). Perubahan perkembangan pula bermaksud wujudnya unsur atau elemen perubahan dalam sesuatu kurikulum itu tetapi perubahan itu adalah bercorak pembaharuan kepada yang lama dalam konteks bentuk kurikulum. Dengan demikian. Contohnya pengajaran Sains dan Matematik 16 . 1991). Contohnya perubahan dalam beberapa objektif kurikulum tersebut disebabkan kaedah yang digunakan untuk memilih atau mengenalpasti objektifobjektif untuk kurikulum itu adalah tidak tepat. Contohnya ialah guru besar B menggantikan guru besar A disebabkan guru besar A telah bersara. idea-idea atau pengetahuan baru itu sudah tentulah perlu diambil kira atau dimasukkan ke dalam kurikulum yang ada.

kandungan subjek dan juga konteks. kurikulum sekolah tidak 17 . Beliau berpendapat.. faktor persekitaran sosial. walaupun terdapat pelbagai ramalan dan jangkaan terhadap kurikulum pada masa hadapan. Di samping itu. 1998).0 PANDANGAN KURIKULUM TOKOH/PENGKAJI BERKAITAN TRANSFORMASI Kurikulum sekolah adalah bidang yang sentiasa berkembang sesuai dengan keperluan dan tuntutan semasa. Schwab (1970). Ini bermakna kurikulum yang sedia ada perlu diubah supaya penegasan kepada penggunaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa utama dapat menggantikan Bahasa Malaysia (Taib Osman. budaya. Tekanan globalisasi.dalam Bahasa Inggeris. 5. ekonomi dan politik yang semakin kompleks memainkan peranan penting yang mendorong kepada perubahan terhadap orientasi sesuatu kurikulum supaya kurikulum itu sendiri relevan dengan keperluan. 2005). mempunyai pandangan yang agak konservatif berkaitan perubahan kurikulum. Ini bagi memastikan para pelajar disekolah dapat diberikan pengalaman sewajarnya bagi keperluan menghadapi masa hadapan mereka yang semakin mencabar. Dalam erti kata lain. reka bentuk kurikulum akan terus berkisar kepada empat elemen penting iaitu pelajar. Sesuatu perubahan terhadap kurikulum juga mencetuskan pelbagai pandangan dan polimek daripada perkembangan kurikulum itu sendiri (Sufean et al.politik dan ekonomi adalah antara beberapa faktor dominan yang dikenal pasti. guru. perubahan citarasa masyarakat. namun bagi beliau.

(2005). pandangan yang sepadu dan tanggapan yang menyeluruh sifatnya. yang menyebut bahawa pada masa hadapan. Asas sejarah yang memberi perspektif pengalaman lampau yang mencakup perkara berkaitan dengan undang-undang. beliau mengutarakan beberapa kerangka yang berikut : i. perancang perubahan kurikulum perlu menyediakan rekabentuk (design) yang bersesuaian bagi menghadapi millennium baru kerana keperluan semasa akan menyaksikan era di mana manusia akan menempuh zaman knowledge workers yang melibatkan mental work dan bukannya physical work sebagaimana yang berlaku masa kini. ii.. Dalam konteks ini. peraturan dan anspirasi. Justeru itu. pula mencadangkan. peraturan dan anspirasi. (Sufean et al. (Sufean et al. Sclectly (1990). 18 . walau apa bentuk perubahan yang akan dilakukan terhadap sesuatu kurikulum itu sendiri. Hassan Langgulung (1922) berpendapat bahawa idea-idea mengenai hala tuju kurikulum mestilah mempunyai asas yang kukuh.. John Naisbitt (1982).terkeluar daripada empat elemen berkenaan yang menjadi landasan. institusi pendidikan perlu melengkapkan pelajar dengan kemahiran bersesuaian bagi menghadapi cabaran era tersebut. dunia perindustrian akan tersingkir akibat ledakan teknologi maklumat yang begitu pantas dan merata. Ini pernah diungkapkan oleh seorang tokoh guturistik. Asas sosial yang memberi perspektif pengalaman lampau yang mencakup perkara berkaitan dengan undang-undang. 2005).

dan seterusnya mengembangkan. Menurut Sufean et al.iii. vi. Apakah tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh sekolah? Apakah pengalaman-pengalaman pembelajaran yang dapat disediakan di sekolah bagi mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan? ii. Asas psikologi yang memberi perspektif tentang pengajaran dan pembelajaran meliputi cara yang terbaik dalam amalan dan pelaksanaan. iv. vii. Asas pentadbiran yang memberi perspektif system dan undangundang. Asas politik yang memberi perspektif ideologi dari mana kurikulum pendidikan itu akan bertitik tolak bagi mencapai tujuan yang dicitacitakan. 19 . Asas ekonomi yang memberi perspektif tenaga manusia dan kewangan dan persiapan bagi menguasai sumber serta mengatur belanjawannya. Tyler (1949) yang dianggap sebagai ‘pelopor’ dalam teori kurikulum berasaskan sekolah melalui bukunya yang masyur Basic of Curriculum and Instruction menggariskan bahawa sebarang Principles perancangan kurikulum haruslah menjawab empat persoalan yang dikenali sebagai Rasional Tyler iaitu : i. v. penilaian dan pengukuran. (2005). Asas sosial yang memberi perspektif budaya di mana kurikulum itu akan bertitik tolak. peraturan dan dasar yang memberi arah kepada proses pelaksanaan.

jangkaan masyarakat. Tyler mencadangkan agar perubahan kurikulum perlu mengambil kira kajian terhadap pelajar sebagai sumber penentuan matlamat dan objektif kurikulum. keperluan logistik. Bagi menghasilkan rekabentuk kurikulum perlu ‘melepasi penapisan’ dua aspek utama juga perlu diteliti dan diberikan pertimbangan sewajarnya iaitu aspek falsafah dan psikologi pembelajaran (Sufean et al. falsafah dan sebagainya (Sufean et al. kesedaran masyarakat luar sekolah. Proses tersebut adalah bagi mengenal pasti apakah keperluan yang sepatutnya dipenuhi sama ada di pihak pelajar. 2005) Morris (1988) dalam Sufean Hussin (2005). masyarakat. Bagi memenuhi keempat-empat persoalan tersebut. di mana pelajar itu berada dan cadangan-cadangan daripada pakar sesuatu subjek. persepsi guru. bahan-bahan penggunaan media. nilai. Taba (1962). Bagaimanakah pengalaman-pengalaman pembelajaran dapat dikendalikan dengan berkesan? iv.. guru. penentuan strategi pelaksanaan dan penilaian. bahan-bahan kurikulum. keperluan logistik.iii. 2005). pemilihan kandungan. persepsi guru. pula prihatin mengenai peri pentingnya perancang kurikulum melakukan ‘diagnosis keperluan’ sebagai langkah awal bagi merancang sesuatu perubahan kurikulum.. Tyler merumuskan bahawa keperluan kepada perubahan kurikulum yang hendak dirancang di sekolah seharusnya tidak terkeluar daripada menjawab empat persoalan iaitu dari segi penentuan matlamat dan objektif. berpendapat terdapat beberapa faktor yang memberikan impak terhadap keberkesanan pelaksanaan perubahan 20 . Bagaimanakah kita dapat menentukan matlamat-matlamat pendidikan telah dapat dicapai? Dalam erti kata lain.

Aspek lain pula adalah berkaitan penyenggaraan program.kurikulum termasuk faktor intrinsik dan faktor kos. model rintis. sama ada secara terhad atau berperingkat-peringkat oleh guru akan menarik minat dan memberikan keyakinan kepada guru dan pelajar untuk melaksanakannya. Sekiranya perubahan itu mempunyai beberapa kelebihan. akan menjadi faktor yang akan menjejaskan kelancaran proses pelaksanaannya. proses pengembangan. ianya agak mudah diterima. Havelock (1987) dalam Yusop Hashim (1995). Dalam erti kata lain. kebolehcapaian. Pada masa yang sama pihak pentadbiran 21 . Perubahan yang melibatkan kos yang tinggi berkemunkinan memaksa guru untuk mengeluarkan perbelanjaan sendiri bagi menjayakannya. ketepatan dan keboleh-laksanaan. Faktor kedua mengenai darjah kerumitan sesuatu perubahan. penyediaan kelengkapan makmal dan penyediaan peralatan teknologi. Sejauh mana perubahan itu mudah untuk dicuba. serasi dengan guru dan tidak menimbulkan kerumitan. Antara cadangan Watson adalah guru-guru perlu dipujuk supaya mereka dapat melibatkan diri dengan aktif. Faktor kos termasuk kos untuk memulakan perubahan dan bagi penerusannya. penerimaan guru-guru adalah dipengaruhi oleh sejauh mana perubahan atau inovasi itu dapat difahami dan diaplikasikan. telah mengutarakan beberapa idea bagaimana sesuatu perubahan atau inovasi dapat diterima dan dilaksanakan guru dengan berkesan. Faktor ketiga menyentuh perubahan itu mudah untuk dicuba. Watson (1967) dalam Sufian Hussin (2005) telah mencadangkan beberapa langkah bagi mengatasi beberapa halangan dan mengurangkan kekangan di sekolah. kesahan. penyediaan latihan untuk kakitangan. penyediaan bahan kurikulum. Faktor instriksik merujuk kepada aspek dalaman yang berkaitan dengan perubahan seperti aspek kualiti. Faktor utama adalah ciri inovasi dan perubahan itu sendiri.

Tadika ini telah ditubuhkan di Negeri Selangor iaitu di Kg. 22 . beramanah dan berwibawa. meningkatkan tahap motivasi. Setiap guru perlu menyedari peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pemangkin perubahan. Selepas itu. Kg. memberi mereka kesedaran dan seterusnya memberikan peluang dan kepercayaan dengan tanggungjawab yang lebih mencabar disekolah.sekolah juga perlu membuat analisis terhadap faktor yang menghalang pelaksanaan perubahan yang berkesan disekolah. Setiap guru juga perlu sama berpadu dalam bentuk tindakan dan sikap bagi menjana institusi pendidikan yang berwibawa dalam rangka tugas mereka sebagai pendidik bertanggungjawab. Yayasan Asia telah menyumbangkan wang kepada Pertubuhan Pekerja-pekerja Malaysia bagi mendirikan pusat pendidikan bagi kanak-kanak yang mirip kepada projek ‘Head Start’ di Amerika Syarikat. mencadangkan guru-guru yang kurang berminat menerima dan melaksanakan perubahan perlu diberikan keyakinan. Muniady.0 SEJARAH PERUBAHAN KURIKULUM PENDIDIKAN AWAL KANAK- KANAK Bermula zaman sebelum merdeka (1940). Hargreaves (1994) dalam Sufian Hussin (2005). Manggis dan Kg. 6. sekurang-kurangnya dalam kelas semasa menjalankan pengajaran. pendidikan awal kanak-kanak mula diperkenalkan oleh Missionari Kristian dengan pendidikan berpengaruh Bristish dengan mengenakan yuran yang sangat mahal dan kanak-kanak daripada golongan berada sahaja hanya mendapat pendidikan awal ketika itu. pada tahun 1969 iaitu zaman selepas merdeka.

program ini memberi perkhidmatan kepada masyarakat luar bandar. Pada tahun 1972. 2009). ia lebih dikenali dengan Kindergarten atau Tadika dan Sekolah Asuhan yang dilaksanakan secara lebih teratur dan hanya diceburi oleh agensi-agensi kerajaan seperti KEMAS. bandar dan pinggir bandar bagi golongan berpendapatan rendah dan miskin.net) Merujuk Rohaty Mohd Majzub & Abu Bakar Nordin (1989). Pada ketika itu. [On-Line] Diperoleh pada September. Pusat Perkembangan Kurikulum telah menerbitkan Buku Panduan Pendidikan 23 . Berdasarkan perkara tersebut. perkembangan pesat pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia mula mengorak langkah dengan memulakan projek rintis sebanyak 13 buah kelas di bawah biayaan Yayasan Bernard Van Leer. Pada tahun 1970. 2008). 2008 dari World Wide Web : htpp://saabd. Seterusnya. Cina dan India (Zulkiply Yaakob.Sentosa. KEMAS (Kemajuan Masyarakat) telah membuka 10 buah Tabika di kawasan luar bandar untuk membantu rakyat yang miskin. 13. Ini bagi memastikan dan badan-badan bimbingan yang mengendalikan prasekolah mendapat panduan daripada Kementerian Pelajaran (Pengurusan Kurikulum Prasekolah. NGO’s dan pihak swasta. Kumpulan sasaran terdiri daripada kanak-kanak yang miskin dari keturunan Melayu. Kementerian Pelajaran telah menggubal satu Kaedah-kaedah Guru/Kaedah-kaedah (Kindergarten dan Sekolah Asuhan) (Pendaftaran) 1972 Warta Kerajaan P.U (A) 414 untuk menyatakan prosuder yang mesti dipatuhi mengenai pendaftaran tadika. Risda (1980) dan Majlis Perhubungan Masyarakat (1976). penubuhan pendidikan awal bagi kanak-kanak iaitu prasekolah oleh FELDA. Kemas juga telah membuka Taman Asuhan Kanak-kanak (TASKA) selaras dengan Falsafah Baru Pembangunan Luar Bandar. guru dan ahli-ahli lembaga pengelolanya. Di mana.

Maktab Perguruan Ilmu Khas. 2009) Bagi melaksanakan keputusan tersebut. Satu program rintis telah dilaksanakan di 100 buah sekolah di seluruh negara pada tahun 2002 bagi memastikan keberkesanan kurikulum tersebut (Zulkiply Yaakob. Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengorak langkah awal bermula pada tahun 2000 dalam menggubal kurikulum prasekolah yang dikenali sebagai Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Kementerian Pelajaran Malaysia telah mula bermesyuarat untuk membincangkan mengenai peluasan prasekolah. Cheras telah melatih seramai 137 orang guru sekolah rendah dan guru KEMAS dalam pendidikan prasekolah untuk mengajar di prasekola (Zulkiply Yaakob. Pada Disember 1991. Jemaah Menteri telah bermesyuarat untuk membincangkan mengenai program prasekolah di Malaysia dan pada 27 Januari 1992. maka Akta Pendidikan 1996. maka pada 6 Jun 2001. 2009). Kesan daripada akta pendidikan prasekolah.0 TRANSFORMASI / PERUBAHAN KURIKULUM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DI MALAYSIA 24 . Jemaah Menteri bermesyuarat khusus untuk program peluasan prasekolah. (Zulkiply Yaakob. Pada tahun yang sama juga. 7. telah menyuarakan mengenai pendidikan prasekolah dalam sistem Pendidikan Kebangsaan.Prasekolah dan telah membuka 12 buah prasekolah percubaan di seluruh Malaysia. Pada tahun 1981. 2009). Yayasan Sabah telah menubuhkan Institut Guru-Guru Tadika di Pusat Perkembangan Kanak-kanak dan mendapatkan khidmat nasihat daripada Universiti Malaya. Kesan daripada mesyuarat di atas.

Kurikulum Permata 3.1 Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Kurikulum prasekolah kebangsaan digubal berlandaskan rukun negara.Kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa relevan untuk melahirkan modal insan seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan (Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah). Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 7. terdapat 3 perubahan besar dalam pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia iaitu: 1. Kurikulum ini digubal buat pertama kali semasa projek imbuhan dijalankan pada tahun 1973 hingga 1983. Berdasarkan perkara tersebut. pemupukan dan amalan nilai yang berteraskan agama dan moral. 2007). Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2. 25 . falsafah pendidikan kebangsaan dan prinsip pendidikan awal kanak-kanak. pengukuhan dan kestabilan emosi dan penyuburan fizikal sebagai persediaan untuk hidup bermasyarakat dan menghadapi pendidikan formal sekolah rendah (Micheal Anak Ringgit. kurikulum digubal dengan tujuan untuk memupuk pontensi kanak-kanak secara menyeluruh dan bersepadu dari segi pembangunan minda dan kreativiti. Kurikulum prasekolah kebangsaan menjadi dokumen rujukan standard yang perlu dipatuhi dan diguna pakai oleh semua prasekolah di seluruh negara. Berdasarkan perkembangan kanak-kanak.

kepakaran dan latar belakang antaranya pakar kanak-kanak. Tahun 1986 – Buku Panduan Prasekolah Malaysia Tahun 1993 – Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia 3. ahli akademik. Maka penambahbaikan program prasekolah telah membentuk perkembangan sistem pendidikannya yang tersendiri bertujuan memberi arah tuju kepada perkembangan kanak-kanak dengan melahirkan modal insan cemerlang kelak (Wan Harun Wan Yaacob. 2008). Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) pula diberi tanggungjawab untuk menyediakan modul pembelajaran dan teknik pengajaran serta kursus penjagaan kanak-kanak kepada pendidik-pendidik di Pusat Anak PERMATA NEGARA. 4. 2. aktivis wanita dan penyelidikan secara sukarela. 1.Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan. Tahun 2003 – Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) Tahun 2010/2011 – Kurikulum Transformasi Prasekolah 7.2 Kurikulum PERMATA Pencetus idea untuk pelaksanaan Program Asuhan dan Didikan Awal KanakKanak PERMATA adalah daripada Datin Paduka Seri Rosmah dan dibentuk oleh 25 individu professional dalam bidang. 26 . Berikut merupakan program penambahbaikan bagi program prasekolah dalam merujuk kepada Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah.

anak-anak PERMATA ditekankan untuk belajar melalui eksperimentasi. Teknik pembelajaran PERMATA ialah dengan merangsang minda kanak-kanak dengan kaedah meneroka. dengan memberi penekanan kepada modul pendidikan yang sesuai dengan perkembangan minda kanak-kanak Malaysia. Corby.3 Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 27 . nyanyian dan pantun. belajar melalui bermain. serta menghayati muzik dan seni. England.Keistimewaan Program Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak PERMATA ialah. eksplorasi dan pengalaman di Pusat Anak PERMATA Negara. Kaedah ini mewujudkan persekitaran yang sesuai dan menyeronokkan bagi kanak-kanak melalui teknik-teknik kasih sayang dan belaian. mencuba dan mengalami melalui aktiviti permainan. memberi kuasa kepada kanak-kanak melalui pembelajaran secara bebas. tarian dan lakonan. ia merupakan satu program yang menekankan program pembelajaran yang holistik dan berbeza dari corak pembelajaran sedia ada. 7. pemikiran dan bacaan. interaksi dan komunikasi. Kurikulum Pusat Anak PERMATA Negara (PAPN) disesuaikan mengikut acuan dan keperluan kanak-kanak di negara ini walaupun konsep asalnya berpandukan amalan pusat asuhan di luar negara. Diadaptasi dari konsep ‘learning is fun through play’ dari Pen Green Centre. mendorrong kebolehan dan potensi kanak-kanak.

Modul Asas yang terdiri dari komponen bahasa (BM/BI/BC/BT). Standard Kandungan merupakan pernyataan spesifik tentang perkara yang patut murid tahu dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. 2 jenis modul diwujudkan iaitu: 1.Matlamat Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah untuk meningkatkan kemahiran. merupakan bentuk satu kemahiran penetapan tingkahlaku dan nilai. rekabentuk Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah bercirikan kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. Kurikulum berbentuk modular pula merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit (dinamakan modul). Pendidikan Islam. Menurut sumber daripada Kementerian Pelajaran Malaysia (2009). Pendidikan Moral. Permainan Luar dan Matematik. Di mana ekuiti bermaksud semua murid diberi pendidikan yang sama dan kualiti merujuk kepada bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti. @ Standard indikator untuk kriteria objektif (behavioural) memastikan pencapaian setiap standard kandungan. Kurikulum berasaskan standard adalah bertujuan ekuiti dan kualiti. Ia merangkumi Pembelajaran pencapaian aspek pula dalam pengetahuan. 28 .

sosial. Anak-anak bertindak balas terhadap fungsi persekitaran bertulis label-label. dan estetik serta intelektual. 29 . Antara ciri-ciri program ialah anak-anak bebas menjalankan sesuatu kerja. mesej-mesej. Mereka melihat pertumbuhan kanak-kanak dari aspek fizik. seorang guru bernama Loris Malaguzzi dengan bantuan beberapa orang guru lain dan ibu bapa telah membentuk satu sistem pendidikan untuk kanak-kanak pada peringkat awal iaitu 4 bulan hingga 6 bulan. Montessori dan Vygotsky. emosional. Modul Bertema iaitu modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif.1 Pendidikan Awal Kanak-kanak di Eropah Pada penghujung Dunia kedua. cartacarta kerja. Sekolah itu direkabentuk untuk kanakkanak belajar dan perencanaan mengajar amalan untuk memelihara pertumbuhan dan pembangunan.0 PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK LUAR NEGARA 8.2003). kritis dan inovatif.bergerak dan bercakap. 8. Pada tahun 1919 Bank Street diasaskan pada 1916 oleh Lucy Sprague Mitchell. Sekolah ini berasaskan prinsip Sosio-Konstructivis seperti Dewey.2. Antara prinsipprinsipnya ialah menawan giat dengan persekitaran adalah penting untuk motivasi manusia. dan isyarat-isyarat lain ( Ishak Ramly. (modul ini dibina menggunakan isu kehidupan seharian kanak-kanak).

sosial. 2004) Pada tahun 1960 satu lagi transformasi di dalam sistem pendidikan telah dibangunkan iaitu High Scope. kenalkan kesihatan keluarga dan fungsinya.. sosialisasi yang berunsurkan pendidikan. Menurut Jean Piaget anak-anak seharusnya terlibat secara aktif dalam pembelajaran kendiri mereka. Manakala American Indian –Alaska Native Program Branch pula dikhususkan untuk Orang India Amerika dan kanak-kanak Alaska Native di mana disediakan perkhidmatan seperti penjagaan kesihatan. kesihatan. Merupakan sebuah program United States Department Health dan Human Services yang menyediakan pendidikan komprehensif. pemakanan dan keperluan psikologi. Antara program Head Start ialah Early Head Start iaitu memperkenalkan tentang kesihatan bayo baru lahir. kuatkan pembangunan bayi.8. pemakanan dan perkhidmatan penglibatan ibu bapa untuk kanak-kanak berpendapatan rendah dan keluarga-keluarga mereka.2 Pendidikan Awal Kanak-kanak di Amerika Syarikat Mewujudkan sebuah program yang dinamakan Head Start pada tahun 1965 bertujuan membantu golongan miskin. Mereka “belajar dengan 30 .al. Projek ini telah direka bentuk untuk membantu golongan miskin dengan menyediakan kanak-kanak prasekolah dari keluarga berpendapatan rendah dengan sebuah program yang akan berasaskan kesihatan yang emosional.tadika atau sekolah rendah berdasarkan ideaidea dari Jean Piaget. Ianya merupakan satu kaedah falsafah pendidikan bagi prasekolah.pemakanan serta perkhidmatan lain bagu meningkatkan kesediaan kanak-kanak untuk kesekolah (Alice Butler et. Migrant And Seasonal Program Branch pula ia mewujudkan perkembangan sihat dalam zaman kanak-kanak berumur antara tiga hingga lima tahun.

Asia Foundation telah menunjukkan satu usaha untuk meningkatkan kualiti pengajian di Asia. Di dalam satu sekolah High Scope kawasan untuk setiap aktiviti seperi bermain. 2006). menulis. peruntukan peralatan yang diperlukan dan biasiswa untuk pelajar. mengenali huruf dan sebagainya (Alice Butler et al. Antara kandungan kurikulumnya adalah pendekatan terhadap pembelajaran seperti bahasa. Pertengahan 1980 hampir 80 peratus pondok telah menerima bantuan sekurang-kurangnya sebahagian daripada kerajaan Thailand. Asia Foundation mempunyai satu sejarah panjang menyokong pembangunan sekolah-sekolah lebih baik dan perubahan kerikulum dalam Asia.. perpustakaan dan pembangunan kurikulum. Antaranya ialah persediaan awal yang telah disediakan adalah untuk memajukan pihak university yang utama di Asia. termasuk Chinese Universiti of Hong Kong dan Ehwa Womans Universiti of Hong Kong dan Ehwa Womans Universiti di Korea. sering bekerja dengan memberi bahan-bahan dan melaksanakan sesuatu mengikut pilihan sendiri. permainan dramatik dan sebagainya hendaklah berbeza. Asia Foundation telah mengambil sendiri bertemu pelbagai 31 .3 Pendidikan Awal Kanak-Kanak Asia Foundation Sejak 1954.melakukan”. 2004). Sumbangan Asia Foundation telah mempelopori program-program untuk meningkatkan pendidikan budak-budak perempuan melalui biasiswa dan program-program lain untuk meningkatkan insentif kepada keluarga untuk memastikan anak-anak gadis mereka di sekolah (Kimberly Gould Ashizawa. terutama dalam kawasan-kawasan lebih banyak Islam Asia Tenggara. 8. seni. Sepanjang 50 tahun sejarah.

Justeru itu. Asia Foundation juga mempunyai satu sejarah panjang membangun program-program latihan bahasa Inggeris yang telah membuktikan amat penting untuk pembangunan ekonomi dan kapasiti penyelidikan skor bagi Negara Asia. rohani. 32 . emosi dan psikomotor supaya berlaku kesimbangan sewajarnya. Reka bentuk sesuatu kurikulum semestinya mampu menjuruskan pengajaran dan pembelajaran ke arah yang dikehendaki perancangan yang teliti dan tepat bagi menjamin perkembangan individu dari segi intelek. The Asia Foundation menyediakan sokongan untuk universiti seluruh Thailand untuk membangunkan mahasiswa yang kedua-dua kurikulum perniagaan dan program-program MBA. 9. 2006).keperluan untuk pengajaran profesional di Asia. transformasi kurikulum prasekolah hendaklah disusun dengan penuh teliti dengan mengambil kira semua aspek yang relevan dan proaktif supaya dapat melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran.0 KAJIAN-KAJIAN LEPAS Dalam kajian Micheal Anak Ringgit (2007). Asia Foundation menyokong penciptaan Bahasa Inggeris pertama makmal untuk Universiti East Timor yang merupakan Negara merdeka terbaru (Kimberly Gould Ashizawa. beliau secara ringkasnya dapat diterangkan bahawa pendekatan yang digunakan dalam pembentukan kurikulum prasekolah “daripada dapatan kajian-kajian lepas membuktikan pembentukan kurikulum prasekolah berjaya dan berfungsi sepenuhnya jika kementerian dapat menyediakan garis panduan yang lebih berkesan untuk guru melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran”. Dalam 1980-an.

sekolah-sekolah bestari yang berbantukan teknologi dibina. mutu pendidikan prasekolah bergantung kepada reka bentuk kurikulum yang dirangka dan disediakan. menyatakan. Berdasarkan kajian beliau. Ianya membenarkan pengurusan serta pengawalan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.Manakala dalam kajian Wan Harun Wan Yaacob (2008). Daripada itu. Maka. berlakulah proses transformasi pendidikan dalam perubahan proses pengajaran dan pembelajaran berlandaskan teknologi terkini setanding peringkat antarabangsa. kajian-kajian lepas yang dirujuk. sekolah-sekolah tradisional di transformasi menjadi sekolah-sekolah bestari. Dengan adanya teknologi informasi. Perubahan ini berlaku bagi memenuhi tuntutan masyarakat terhadap keperluan pendidikan prasekolah terutama ibu-bapa dalam memastikan pendidikan awal bagi anak-anak mereka. 33 . dalam Wawasan 2020 bermatlamatkan peningkatan berlandaskan produktiviti yang hanya boleh direalisasikan dengan kumpulan tenaga kerja yang celik teknologi dan berkebolehan berfikir kritikal bagi bersaing dengan ekonomi global pada abad ke-21. “sistem pendidikan prasekolah mahupun kurikulum tidak boleh menjadi statik dalam sesuatu masa tetapi ianya mesti berubah dan berkembang dengan peredaran zaman”. perubahan kurikulum prasekolah dirangka agar lebih relevan dengan perkembangan semasa. ia merupakan salah satu tranformasi kurikulum yang diwujudkan oleh kementerian khusus untuk kanak-kanak. Begitu juga dengan adanya sekolah PERMATA. Oleh kerana itulah. agar pendidikan prasekolah di Malaysia selaras dengan pendidikan antarabangsa. Manakala dalam kajian Jusni Nasirun (1995).

sejak awal kewujudan sistem pendidikan negara. 34 . Kurikulum pendidikan awal kanak-kanak turut mengalami perubahan besar seperti Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.0 KESIMPULAN Secara kesimpulannya dapat dikatakan bahawa tranformasi merupakan satu perubahan holistik yang mengambil kira keperluan-keperluan perubahan seperti pedagogi. Dapat dilihat. struktur kandungan pembelajaran dan lain-lain seterusnya dapat membantu dalam membaik pulih sistem pendidikan awal kanak-kanak seterusnya sistem pendidikan dalam Malaysia.10. kurikulum pendidikan juga turut mengalami berbagai-bagai transformasi atau perubahan bagi mempertingkatkan modal insan atau generasi muda Malaysia supaya setanding dengan negara-negara maju yang lain. Kurikulum Permata dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.

(1992). Shah Alam : Fajar Bakti.BIBLIOGRAFI Abdul Rahim Abdul Rashid (1998). M/s 22-23. Shaul (2004). Alice Butter. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Iliyas Haji Hashim (2002). 35 Malaysia Sabah : . Pendidikan Sebagai Satu Proses. Bhd. Hassan Langgulung. Antara Cabaran dan Harapan Dalam Pengurusan Kurikulum Sekolah Abad Ke-21 : Pemikiran Dalam Pendidikan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Definsi. Pengurusan Perubahan. Ee Ah Meng (1995). Hasil Pemodenan Atau Kejutan Budaya. Azizi Ahmad (2007). Melinda Gish dan Marnie S. Konsep dan Model Kurikulum Pendidikan. Jabatan Ilmu Pendidikan : IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. Aini Hayati Mohamed (2001). Asas-asas Pendidikan Islam. Artikel Dewan Budaya. Universiti Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial. Head Start.

Kementerian Pelajaran Malaysia (2009). Mariatul Qatiah Zakaria (2010). Utusan Malaysia pada : 18 Mac 2010. Kuala Lumpur. Tesis Fakulti Pendidikan : Universiti Malaya. Mazlan Ismail (2006). Kamaruddin Hj. Artikel Pendidikan : Program Pendidikan Awal Berkualiti Kanak-kanak. Pengurusan Perubahan Kurikulum : Kajian kes di dua Buah Sekolah Menengah Daerah Rompin. Asas Pendidikan III : Perkembangan dan Perlaksanaan Kurikulum. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Kementerian Pelajaran Malaysia (2009). Kamus Dewan Edisi Keempat. Kamus Dewan Edisi Ketiga. Falsafah dan Model Pembentukan Kurikulum Prasekolah. “The Evolvong Role of American Foundations. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur : Longman.Ishak Ramly (2003). Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan : Dokumen Standard Prasekolah. Micheal Anak Ringgit (2007). Inilah Kurikulum Sekolah. Tesis : Univerisiti Kebangsaan Malaysia. Novinka Books : Universiti Sains Malaysia. Husin (1994). 36 . Analisis Teori. New York : Japan Center for International Exchange. Kimberly Gould Ashizawa (2006).

Penerokaan Teori Kurikulum. [On-Line] Diperoleh pada September. Pengaruh Persekitaran Dalam Pembelajaran. Selangor : PTS Profesional Publishing Sdn. Rohani Abdullah. Panduan Pendidikan Prasekolah.Mohamed Nor (1990). Tesis Sarjana Muda : Universiti Teknologi Malaysia 37 Prasekolah.net) Razali Arof (1991). Asas-Asas Pendidikan: Satu Pengenalan. Artikel Pendidikan : Sistem Pendidikan Perlu Selari Kehendak Global. 2008 dari World Wide Web : htpp://saabd. Rohani Mohd Amin (2001). 13. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Pustaka. Kuala Lumpur : Flo Enterprise. Nani Menon dan Mohd Sharani Ahmad (2003). Daud Hamzah (1995). Berita Harian pada : 5 Oktober 2004. Perkembangan Kurikulum Sekolah. Daud Hamzah (1995). Selangor : PTS Publications & Distributors Sdn. Nor Hashimah Hashim dan Yahya Che Lah (2003). Penghantar Kurikulum. Bhd. Mohd. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Pustaka. Kuala Lumpur : Percetakan Watan Sdn. Panduan Kurikulum Bhd. Norzilawati Abdul Halim (2004). Bhd. Pengurusan Kurikulum Prasekolah. Mohd. 2008). .

Wan Harun Wan Yaacob (2008). Menjadi Guru Tabika. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. New York : Harcourt. T. Sufean Hussin. H. (1962). Pendidikan Prasekolah. Sanaleh Daud (2009). Artikel Pendidikan : Utusan Malaysia pada: 12 Jun 2010. Jabatan Pelajaran Negeri Sabah. Kuala Lumpur : PTS Profesional Publishing Sdn. Habib Md. Taba. Perkembangan dan Perubahan Kurikulum 38 . Transformasi Pendidikan Bermula (2010). Som dan Alina Ranee (2005).Rohaty Mohd Majzub & Abu Bakar Nordin (1989). Universiti Malaya. Petaling Jaya : Fajar Bakti Saayah Abu (2007). Sektor Pengurusan Akademik : Prasekolah. Subahan Mohd Merah dan Zahara Aziz (2007). Curriculum Development-Theory & Practise. Bahasa Kebangsaan Dan Masa Depan Bangsa Dan Negara. Pentadbiran Dalam Pembangunan Pendidikan. Shahril @ Charil Marzuki. Kurikulum dan Pedagogi. Brace and World. Ahmad Zabidi Abdul Razak. Universiti Kebangsaan Malaysia. Bhd. Taib Osman (1998).

Fakulti Pendidikan : IPG Kampus Tun Hussein Onn. Zulkiply Yaakob (2009). Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak.Pendidikan Prasekolah. 72 – 82. Ohio : Merrill Publishing Company. Yusop Hashim (1995). 13. Wiles.(1989). & Bondi. J. Penggunaan Teknologi Dalam Inovasi Pendidikan : Journal Pendidik. Curriculum Development: A Guide to Practice. J. Universiti Sains Malaysia. 39 . pp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful