You are on page 1of 153

Tradycyjny Anty-Kosmiczny Satanizm

Copyright MLO Anti-Cosmic Productions 2002 Ten Grimuar Jest spisany Dla Mizantropijnego Zakonu Lucyfera Legionu Czarnego Smoka.

Tradycyjny Anty-Kosmiczny Satanizm


1. Chaozofia 2. Litania Do Haozofii 3. Eoniczna Czarna Magia 4. Satanistyczne Wyznanie Wiary 5. Pentagram, Lub Piecz O Dziesiciu Wierzchokach 6. Najwaniejsze wita Satanistyczne 7. Cztery Czarne Trony Czterech Wie Chaosu 8. Pi Magicznych Przedmiotw 9. Pi Krokw Satanistycznej Alchemii 10. Tetraedern 11. Klifotyczne Sfery 12. Drugorzdny Klifot 13. Jedenacie Wierzchokw 14. Uwiziona Bestia 15. Taniniver 16. Miecz Asmodeusza I Ornias 17. Mroczna Magia Seksualna 18. Siedem Centrw Mocy 19. Smocze Imiona/Sowa Mocy 20. Satanistyczne Formuy 21. Rytua Pentagramu 22. Rytua wikszego Otwarcia 23. Samo-inicjacja 24. Rytua Oczyszczenia Aury 25. Rytua Inwokacji Astaroth 26. Tanin'iver Liftoach Nia 27. Inwokacja Bafometa 28. Inwokacja Hekate 29. Inwokacja Lykanii 30. Lykantropiczna Samo-gloryfikacja 31. Msza Klifotyczna 32. Inwokacja 333

33. Inwokacja Lilith 34. Inwokacja Soraths 35. Rytua Ewokacji Lilith 36. Rytua Wiecznego Pomienia

Liber Azerate
Ksiga Rozszalaego Chaosu
Tytu Oryginau: Liber Azerate Det Vredgade Kaosets Bok

Wydanie Poprawione I Uzupenione Maj 2010.

1. Chaozofia Chaos jest wielowymiarowym polem, ktre ma nieskoczenie wiele wymiarw czasu i przestrzeni, w odrnieniu od kosmosu, ktry skada si jedynie z trzech wymiarw przestrzennych i jednego wymiaru czasowego. W przeciwiestwie do kosmicznego liniowego wymiaru czasowego, chaos jest bezczasowy, poniewa nie jest ograniczony jednowymiarowym czasem. Kosmos jest przyczynowy, to znaczy zwizany prawem przyczyny i skutku, za chaos zupenie akasualny (pozaprzyczynowy) i wolny od wszelkich ogranicze. Chaos jest wiecznie tworzcy si i przez to jest aktywn i dynamiczn wiecznoci. Chaos by, chaos jest i chaos staje si wszystkim i niczym jednoczenie. W ten sposb jest chaos jedyn prawdziw wolnoci i esencj poza wszelkimi formami. Wszystkie moliwoci znajduj si wewntrz bezgranicznego chaosu i midzy nimi pojawia si moliwo stworzenia kosmosu. Ta cz chaosu, ktra otacza kosmos jest anty-kosmiczna, poniewa jej wielowymiarowa i nieuformowana natura jest antytez kosmicznej uformowanej, ograniczonej i przyczynowej struktury. Dlatego chaos wdzierajcy si do kosmosu odbiera si jako destruktywny i niszczcy. Chaos rozpuszcza ograniczone struktury i formy kosmosu, ustanawiajc zamiast nich nieuformowan i bezgraniczna bezprzyczynowo, ktra jest pocztkiem i kocem wszystkiego. Chaos znajduje si w mniejszym lub wikszym stopniu we wszystkim co istnieje, od najmniejszych do najwikszych. Cay wszechwiat jest przesiknity chaosem. Znajduje si w absolutnej nicoci, ktrej czowiek nie moe sobie wyobrazi. Chaos jest wielowymiarowy i bezwymiarowy jednoczenie. Jest czasowy i bezczasowy, przestrzenny i aprzestrzenny. Chaos jest pocztkiem wszystkiego, z niego wszystko zostao stworzone. Wszystko pochodzi z chaosu i chaos jest wszystkim, a jednoczenie niczym. Chaos jest swoim wasnym pocztkiem i swoim wasnym dzieem, ktre w swoim bezgranicznym powstawaniu tworzy i niszczy. Chaos jest wymiarem zero, ktry jest bezprzestrzenn esencj. Zerowym wymiarem, ktry niesie w sobie wszystkie istniejce i nieistniejce wymiary. Chaos jest wiecznym rozwojem i dzianiem si bez prawa, ktre kosmos chce ograniczy przez swoje statyczne formy. Bezprawie chaosu bierze si z braku wizw przyczynowych praw i kosmicznych uporzdkowanych/ograniczonych struktur. Dlatego bezprawie zawiera w sobie, z perspektywy Chao-gnozy, ostateczn wolno poza acuchami form. Ewolucja jest sposobem chaosu na wywoanie powrotu wszystkiego do chaosu, za stagnacja jest sposobem kosmosu na utrzymanie si w swojej ograniczonej formie, prawie i strukturze. Czarny pomie/bezprzyczynowy ogie, ktry jest duchow esencj kryjc si za lub poza wiadom, przyczynow form czowieka, jest naszym poczeniem z pocztkiem wszystkiego, czyli chaosem.

Nasze ego jest uformowane przez kosmiczne ograniczenia, lecz nasza dusza, ktra jest peni egzystencji naszej bezprzyczynowej siy, jest poza nasz czowiecz form i ograniczeniem i jest tym samym co upiona mroczna sia, ktr nazywamy wewntrznym czarnym pomieniem. Ego jest punktem skupiajcym dla duszy, ktry wie dusze z kosmosem. Ego jest wic nasz wiadomoci ktra znajduje si w wietle, podczas gdy dusza/pomie/wewntrzny ogie chaosu znajduje si poza bramami podwiadomoci. Dusza jest zatem mroczn i ukryt esencj, ktra czy nas z pierwotnym chaosem. Poprzez spojrzenie w otcha duszy moemy znale bramy chaosu. Poprzez otwarcie bram podwiadomoci do bezprzyczynowej duszy (Azoth) moemy zwikszy wiadomo duszy w naszej egzystencji i skierowa punkt skupiajcy (ktrym jest ego) w kierunku wewntrznego ognia chaosu i stworzy syntez midzy ego i dusz. To w nastpstwie prowadzi do napywu bezprzyczynowych mocy do wiadomoci (Atazoth) i otworzenia smoczego oka i uwolnienia wielowymiarowej duszy. Wierzchoek ognia w satanistycznym pentagramie symbolizuje dusz, ktra jest uwiziona i poniona przez cztery uformowane ywioy, ktre symbolizuj ego. Poprzez powrt czterech uformowanych ywiow do niszczcego bezprzyczynowego ognia duszy ego powraca do duszy a dusza staje si z powrotem wolna, tworzc jedno z wiecznym chaosem. To ponowne zwrcenie si do bezprzyczynowego pocztku moe odby si jedynie przez prawdziw samowiadomo (gnoz). Mona j osign poprzez pene dowiadczenie mocy wielowymiarowych i bezprzyczynowych. Zero jest symbolem zerowego wymiaru chaosu, za jeden oznacza uformowan i samonapdzajc si si ktra stworzya kosmos. Wszystkie liczby od 0 do 10 reprezentuj rne aspekty przyczynowego rozwoju, ktre kumuluj si w dziesitce, ktra jest kompletnym kosmosem. Dziesitka symbolizuje prawo, porzdek, form i zamknite koo, ktre zawiera czci pierwotnego chaosu uwizione w sobie. Dziesitka symbolizuje rwnie ego i uwizienie bezprzyczynowej duszy. Jedenastka, ktra jest liczb chaosu, symbolizuje to, co jest poza dziesitk (kosmosem) czyli bezprawie, wolno, brak formy i przeamanie zamknitego krgu. Jedenastka jest bram do pierwotnego chaosu i drog do esencji, ktra przerasta form. Zatem 11 symbolizuje kompletn i rozwinit ewolucj ukrytego, mrocznego i bezprzyczynowego potencjau. Przeamany pentagram symbolizuje wic, ze swoimi 11 wierzchokami i swoim mrocznym portalem, drog i bram do bezprzyczynowej wolnoci, ktr mona znale poza ograniczeniami kosmosu. Smok jest najstarszym symbolem chaosu. Chaos, ktry znajdowa si przed kosmosem (pierwotny chaos) jest reprezentowany przez Tiamat, za chaos, ktry istnieje po powstaniu kosmosu (rozszalay chaos) jest reprezentowany przez czarnego smoka Hubur. Przez utosamienie si i obudzenie czarnego smoka, ktry jest czarnym bezprzyczynowym ogniem, otwiera si u maga niszczce oko chaosu i unicestwia ono iluzj, ktr jest skoczony kosmos. Heil Kaos! Heil Azerate!

2. Litania Do Chaozofii

Woam do ciebie, o ty moja bezimienna matki, swoim bezdwicznym gosem spoza uformowanych barier i za pomoc niewidzialnych skrzyde smoka, wznie mojego uwizionego ducha! Obejmij mnie swoimi bezksztatnymi niszczcymi pomieniami i uczy mnie na zawsze jednoci ze sob! Moje bagania s jedynie form, moja nienawi iluzj, moja mio jedynie marzeniem. Ty i tylko ty jeste esencj, ktra uczyni prawdziwym mj wewntrzny boski pomie! Woam do ciebie moj cisz, ktra rozrywa acuchy moich myli, a moimi zamknitymi oczami podziwiam twoje niewidzialne pikno! Wszystkie sowa umniejszaj twoj moc, wszystkie uczucia zwodz mnie z twojej cieki, wszystkie myli zaprzeczaj twojej prawdzie! Dlatego rzucam si, bez strachu, w nieznan ciemno i pozwalam twoim bezksztatnym pomieniom, ktre pon wewntrz mnie, rozbysn i zaprowadzi mnie daleko, tam gdzie jest twoje niemiertelne krlestwo! Ty jeste wszystkim co nie istnieje, wszystkim czym chciabym si sta! Twoja cisza brzmi jak grzmot, obudzia ona czarny ogie mojego ducha do ycia. Twoja obecno otworzya moje oczy na bezsensowne cierpienia, jakim jest cae ycie. Ty jeste jedyna, ty jeste wszystkim, ty jeste niczym i tylko w tobie mog znale wieczny spokj! Ty jeste wszystkim co nie istnieje, wszystkim czym chciabym si sta! Ty jeste chaosem, ktry istnieje poza wszystkim! Ty jeste chaosem, ktrym wszystko si stanie! Ty - chaozofia, wgld i wiedza, ktry uczyni dusz woln! Ty bya i na wieki pozostaniesz!

3. Eoniczna Czarna Magia "Eon" to wedug nauk ezoterycznych nazwa duchowej siy/energii, ktra przez co najmniej dwa tysice lat przenika, zmienia i steruje przyczynow planet. Kady eon ma swj okres wiosenny, letni, jesienny i zimowy. W czasie swojego wiosennego eon, ktry pod wieloma wzgldami jest yjc i organiczna si, jest najmodszy i dopiero co przeszed zmian eonw i dlatego cay czas ronie w si. W czasie okresu letniego eon jest najsilniejszy i formuje wszystko co nie moe oprze si jego si, zmieniajc wszystko w formy harmonizujce z jego wasn energi. W czasie okresu jesiennego eon znajduje si w fazie odchodzcej i zaczyna powoli traci kontrol nad swoim wasnym stworzeniem. W kocu dla odchodzcego eonu nadchodzi okres zimowy i jego wewntrzna wojna, opr, rozdarcie i zniszczenie porzdku panujcego w czasie eonu. To z kolei prowadzi do zmiany eonu i narodzin nowego. Kady eon ma swoje wasne magiczne, religijne, polityczne, artystyczne i moralne formy, ktre przy kadej zmianie eonu s wizione i wygnane, aby da miejsce formom nowego eonu. To wanie przez te formy eon manifestuje swoj kosmiczn esencj na przyczynowej planecie i w ten sposb oddziauje wampirycznie na wiadomo czowieka. W gnostycyzmie chaosu eony, ktrych jest siedem, s postrzegane jako rne aspekty demiurga, a symbolizuje je siedem sfer planetarnych. Te siedem eonw zwie si czasem "arkonami", czyli panami. Funkcjonuj one jako siedem krgw otaczajcych stworzenie i trzymajcych czowieka w ptach kosmicznego wizienia.

Aby przebi si przez idiotyczn moc eonw, mag musi zrozumie swj wewntrzny czarny ogie chaosu i przez otwarcie smoczego oka nauczy si patrze poza iluzoryczne formy eonw (arkonw). Siedem arkonw jest tym samym co siedem pierwszorzdnych bogw kosmosu, ktrych czczono w staroytnej Mezopotamii, gdzie byli oni opisywani jako wrogowie esencji i bezprzyczynowego pocztku, Tiamat. Eony s rwnie opisywane w starych tekstach w sanskrycie i nawet tam jest mowa o wiecie pod iluzorycznymi i faszywymi rzdami eonw. To co wszystkie wymienione formy religijne maj wsplne to nadejcie pierwotnego chaosu, ktry musi przyj po siedmiu eonach i zniszczy wszystko (tzn. wszystkie formy), po czym nastpi powrt do bezwymiarowego chaosu bez form. To wielkie zniszczenie ktre w sanskrycie nazywa si "mahapralaya", zwiemy w MLO "dniem gniewu". Dzie gniewu oznacza wprowadzenie eonu chaos, bezczasowego i wielowymiarowego, ktry ezoterycy okrelaj jako "mroczny, nieskoczony eon". Celem MLO jest przyczynienie si do zniszczenia panujcego eonu i przypieszenie nastania mahapralaya/dnia gniewu poprzez swoje anty-kosmiczne dziaania. Eoniczna czarna magia jest zatem najsilniejsz broni satanisty, ktra wraz z jego silna wol moe wywoa globalne zmiany. eby mc praktykowa t najbardziej ezoteryczna form magii mag musi najpierw otrzyma antykosmiczn gnoz. Anty-kosmiczna eoniczna gnoza jest praktycznym spojrzeniem na to, jak satanista poprzez manipulacj i przetworzenie starych religijnych, magicznych, filozoficznych i politycznych form moe zmieni, przekierowa, ulepszy i umroczni duchowe energie, ktre kieruj rzdzcym eonem jak rwnie energie, ktre w przyszoci utworz nastpny eon. Mona to uczyni midzy innymi przez przeksztacenie starych systemw duchowych, aby na przykad przez gloryfikacj i adoracj si, ktre wczeniej wywoyway strach nienawi w systemie, zmieni ca jego duchow natur i w ten sposb przeksztaci je w bro ktr nastpnie mona uy do zniszczenia jasnych/kosmicznych energii, ktre system od pocztku mia za zadanie kanalizowa. Aby mc to uczyni satanista musi najpierw znale najbardziej istotne saboci w systemie wiary lub w formie, ktrej chce si przeciwstawi, a nastpnie zwrci si ku tym "pitom achillesowym" w swoim celowym destruktywnym kanalizowaniu energii, ktre z eonicznej perspektywy s interesujce dla mrocznych, alchemicznych dziaa. Sprawdzon metod jest na przykad logiczne wyobraenie sobie si, ktre w aktualnym systemie wierze zwykle okrela si jako ze, destruktywne, niemoralne i straszne jako dobroczynne, kreatywne i pikne, za zaprezentowa sobie siy, ktre wewntrz systemu reprezentuj panujcy porzdek kosmosu, prawo i bosko (tzn. te, ktre wikszo zaakceptowaa jako boga z powodu swojej saboci) jako tyrani, sabo i "zo". Nie mona tego osign jedynie poprzez zamian nazw midzy "wietlistymi" i "mrocznymi", oprcz tego naley uwypukli saboci, ktre znajduj si w aktualnym systemie wierze. Przykad: nie jest trudno wyobrazi sobie znanego z chrzecijastwa Szatana jako silnego, dumnego, odwanego i godnego podziwu wojownika o wolno i rebelianta, a zarazem zaprezentowa tych, ktrzy podaj za Bogiem-stworzycielem jako tych, ktrzy sprawiaj, e jest on patetycznym, gupim i sabym demiurgiem. W ten sposb satanista moe wybra wiar w now form, ktr on sam przecie chcia zniszczy, tylko po to, aby przeciwdziaa, przeszkadza, uszkodzi i zniszczy eoniczna energi, ktr chrzecijastwo kanalizuje w biecym eonie. Wiara staje si w ten sposb metod kanalizowania duchowych i eonicznych energii i zalenie od tego jak energi satanista chce zmagazynowa, moe on bez problemu zamieni system wierze (form) tak dugo jak utrzymuje on swoj satanistyczn wol (esencj) i pozwala sie prowadzi gnozie czarnego pomienia. Inn wan czci eonicznych dziaa, ktr wykonuje si aby przyczyni si do wprowadzenia wiecznego eonu chaosu, jest tworzenie nowych form duchowych, ktre pozostaj w harmonii z mrocznymi i chaotycznymi energiami, ktre Satanista chce zmagazynowa. W odrnieniu od miakich i statycznych form "dobrych" religii satanista musi tworzy magiczne, religijne, filozoficzne i czasami polityczne formy ktre s obmylane wedug woli satanisty i dziki temu dynamiczne, rewolucyjne, ewolucyjne, mroczne, pene esencji, przynoszce wolno i chaos. Mona to osign przez syntez midzy mrocznymi tradycjami poprzednich eonw , ktre satanista uwaa za odpowiednie dla biecej anty-kosmicznej eonicznej strategii. Satanista moe rwnie prbowa stworzy zupenie nowy i unikalny system wierze, ktry otrzymuje tak mao analogii z wczeniejszymi systemami jak to tylko moliwe.

Przykadem tego jest magia MLO, bez formy, bezsowne inwokacje i bezdwiczne formuy. Jednak najwaniejsza ze wszystkiego jest, jak ju powiedziano, wola stworzenia form, ktra nadaje formie jej si i esencj. Im silniejsz wol ma satanista tym wiksze moliwoci formy na zmagazynowanie podanych mrocznych, eonicznych energii. Silna i samowiadoma wola satanisty znacz zatem o wiele wicej ni sabe i bezwolne masy. Moliwe zatem jest, e mniejszo, ktra naley do satanistycznej elity niweluje energi i form biecego eonu, magazynuje i dziaa jako ywa brama dla energii, ktre spowoduj nadejcie wiecznego eonu. Tak jak kropla trucizny moe zatru wiele litrw wody, rwnie system wierze/forma religijna lub magiczna i filozoficzna forma, ktra jest antytez dla duchowych form biecego eonu, zmieni, zatru lub wywyszy energi, ktre tworz i niszcz eony. Anty-kosmiczna alchemia satanizmu jako jeden z celw stawia sobie stworzy poza ramami eonicznej strategii formy, ktre bd wystarczajco pene siy i esencji aby wyprodukowa krople antykosmicznej trucizny, ktra zabije sidmy arkon (eon) i wprowadzi oczyszczajce zniszczenie. Innym sposobem na otwarcie si na bezprzyczynowe eoniczne energie jest utworzenie fizycznych "bram" lub punktw skupiajcych, ktre przyczyni si do koncentracji, wzmocnienia i rozprzestrzenienia si zowrogich energii, ktre satanista chce skanalizowa wewntrz przyczynowej planety. Te fizyczne bramy mog by wszystkim od miejsc rytualnych ktrych czsto uywaj satanici przez wiele lat a do jednostki lub grupy ludzi, ktrzy poprzez dziaanie jako punkt koncentrujcy antykosmiczne rytuay mog by uyci jako ywe bramy do wielowymiarowego, bezprzyczynowego chaosu. Rytuay/formy, ktre s uywane ab stworzy lub otworzy te fizyczne bramy musz pozostawa w harmonii z mrocznym eonem, za ci, ktrzy funkcjonuj jako fizyczne bramy musz by podatni na energie chaosu i nie mog by zwizani acuchami starych, kosmicznych eonw. Przykadem jest Adolf Hitler, ktry niewiadomie sta si punktem skupiajcym dla wielu sekt satanistycznych i zajmujcych si czarn magi. Zwracay si one do niego eby przynie do naszego wiata zmiany, wojny, rozwj i chaos. gdyby Hitler by sam wiadomy i chtny aby przyczyni si do umrocznienia duszy wiata, eby w ten sposb wpyn na zmian eonu, nasz przyczynowy wiat wygldaby teraz zupenie inaczej. Lecz Hitler nie by podatny na energie, ktre zostay dziki niemu zmagazynowane, czego rezultatem byo szalestwo o upadek trzeciej rzeszy. To, e Hitler by pod wpywem mrocznych mocy wyjania rwnie dlaczego stowarzyszenia kabay wrogie satanistycznym sektom byy cigane i niszczone za jego rzdw. Dlatego jest to spraw wielkiej wagi dla anty-kosmicznych Satanistw aby znale strategicznie wybranych politykw, ktrzy z eonicznej perspektywy s waciwymi kandydatami, a potem uywa ich jako punkty skupiajce dla anty-kosmicznych obrzdw, ktre maj na celu otwarcie fizycznych bram do chaosu. W przypadku Hitlera byy to jego osobowo i siy mentalne, ktre sprawiy, e by on rwnie waciwym kandydatem, podobnie jak polityczna forma, ktr o ustanowi. Sama swastyka symbol trzeciej rzeszy bya symbolem satanistycznym, ktry w swojej najpowszechniejszej formie jest lewostronnym i obracajcym si przeciwnie do soca krzyem, symbolizuje ona zniszczenie stworzenia i powrt chaosu. Sam symbol nie ma waciwie nic wsplnego z polityk narodowego socjalizmu, poza uywaniem go przez praktykujcych czarn magi ludzi, ktrzy byli w kontakcie z Hitlerem, w celu uzyskania kontroli nad nim i narodem niemieckim. Aby stworzy i zmagazynowa wicej energii nowe i silne eoniczne symbole musz sta si wan czci dziaa satanisty, poniewa uatwiaj one kontrol i panowanie mrocznej, bezprzyczynowej energii. Przykadem jednego z najsilniejszych symboli nadchodzcego eonu, ktry jest uywany w MLO jest zamany pentagram, ktry ze swoimi jedenastoma wierzchokami zarwno symbolizuje jak i dziaa jako portal do wymiarw rozszalaego chaosu. Zamany pentagram lub piecz o jedenastu wierzchokach, jak czasem nazywa si ten symbol, jest idealnym przykadem jak w inspirowany i przemylaniu sposb zmieni dobrze znany symbol magiczny aby zmieni cay wzorzec jego dziaania i zmagazynowa zupenie inne energi, ni ten symbol pocztkowo reprezentowa. To prowadzi rwnie do wzmocnienia, przeksztacenia i przekierowania nawanicy si, ktre symbol na pocztku mia na celu magazynowa.

Dlatego satanista powinien zwraca si do symboli nadchodzcego eonu zarwno w swoich magicznych dziaaniach, jak i dekorowa nimi swoje witynie, zamiast przywizywa si do wymarych archetypw, ktre by moe nie s w harmonii z dziaaniami aktualnego eonu. Nawet muzyka moe odgrywa rol w eonicznych dziaaniach, jeeli satanista za pomoc swoich dwikw i piewu moe wytworzy myli i uczucia bdce w harmonii z mrocznym eonem i w odpowiedni sposb zaprezentowa nowe formy, ktrych satanistyczne energie potrzebuj aby mc dziaa wewntrz przyczynowej planety. Satanista moe w ten sposb zasia ziarno w wiadomoci/podwiadomoci suchaczy i w ten sposb uczyni ich podatnymi na nieharmoniczne energie anty-kosmicznych wadcw. "Tylko w yznej ziemi moe wykiekowa ziarno wiedzy i kwitn chaos". Dlatego satanista powinien ostronie spord eonicznej strategii wybiera jednostki, ktre mog oddziaywa z pomoc bezprzyczynowych energii. Ci, ktrzy nie s w harmonii z chaosem zostan zniszczeni przez chaos. Dlatego bogosawiestwo silnych moe atwo sta si przeklestwem sabych. Wszystkie formy to iluzje, lecz nawet iluzje mog zosta uyte aby uwolni i wypeni cay potencja czarnych pomieni, jeli tylko s one uywane w celu magazynowania i przejcia do zerowego wymiaru i esencji chaosu. Czarna magia eoniczna jest wic jedn z najwyszych form magii transcendentalnej. "Dies Irae, Dies Illa, Solvet Cosmos Infavilla! Vocamus Te Aeshma-Diva!"

4. Satanistyczne Wyznanie Wiary Uznaje Szatana, boga rozszalaego chaosu, za mojego krla i ojca oraz podporzdkowuje si jedynie jego prawu, ktre jest cakowitym bezprawiem. Wierz w prawd, ktra jest poza wszystkimi formami i w sowo, ktre zniszczy kamstwo: tym sowem jest mdro. Wierz w walk i jej cel, ktr jest zmiana eonu i jestem gotowy powici dla niej krew swoich wrogw jak rwnie, w razie potrzeby, swoj wasn, aby przypieszy nastanie nowego wieku. Wierz w si, moc i wadz i dlatego odrzucam wspczucie, lito i sabo, poniewa one s kajdanami staroytnych eonw, ktre utrzymuj sabych w niewoli.

Wierz w dyscyplin i lojalno. Bo gdy celem jest chaos, najpierw porzdek musi zapanowa w jego wasnym chaosie. Wierz w formu nieskoczonego mrocznego eonu, ktr jest "Chao ab ordo" i oczekuj zniszczenia aktualnego kosmicznego porzdku. Wierz w esencj bez formy i wadz bez koca i dlatego jestem gotw powici wszystko na splamionym krwi otarzu wolnoci. Wierz w chaos, ktry jest pocztkiem i kocem wszystkiego i uznaj jego herolda i dawc, szatana, za zewntrzny aspekt mojej wewntrznej siy. Czcz zatem Szatana ca swoj dusz i ciaem i z przyjemnoci czekam na wojn i zwycistwo, ktre nadejdzie na pewno. Hell Satan! Hell Seger! Hell Kaos!

5. Pentagram, Albo Piecz O Dziesiciu Wierzchokach

Pentagram jest planem i opisem powstania i budowy kosmosu, jak rwnie uniwersalnym symbolem gnozy, wadzy i magii. Przez lata tysice teorii na temat prawdziwego znaczenia pentagramu zostao stworzonych, lecz ten tekst nie zajmuje si teoriami "hylikw" (nieowieconych) na temat tego symbolu mocy, lecz ma na celu prezentacje przesanek na ktrych opiera si wgld MLO na prawdziwe znaczenie pieczci o 10 wierzchokach. Na bardziej egzoterycznej paszczynie mona traktowa pentagram jako symbol 5 ywiow (czyli duszy, ognia, powietrza, wody i ziemi), lecz na poziomie ezoterycznym pentagram symbolizuje czarny pomie, czyli chaos, duchowo, mentalno, astralno i fizyczno. Aby mc uczestniczy w i zrozumie esencj, ktr zawiera forma pentagramu, musimy najpierw ustali, e prawidowo zwrcony pentagram ma wierzchoek ducha na dole. Jedynie z powody braku gnozy niewolnicy "prawej drogi" przez tysice lat uparcie zwracaj pentagram wierzchokiem ducha ku niebu, majc przy tym czelno nazywa pentagram w swojej pierwotnej formie "odwrconym pentagramem"! Najstarsze rysunki pentagramu, jakie znaleli archeologowie, midzy innymi w staroytnej Mezopotamii i Egipcie, s prawidowo odwrconym pentagramem "czarnej magii", w ktrych wierzchoek ducha jest zwrcony ku doowi. Inn zasadnicza wiedz na temat pentagramu jest jak umieci 5 ywiow przy piciu wierzchokach pentagramu. Pokazuje to rysunek:

Jord - Ziemia Luft - Powietrze Eld - Ogie Vatten - Woda Anden - Dusza Den Svarta Flamman - Czarny pomie Pi ywiow, ktre tworz pentagram, mona podzieli na dwie kategorie. jedn z kategorii jest czysta esencja bez formy, do ktrej naley dusza/czarny pomie, podczas gdy do drugiej kategorii zaliczaj si uformowane ywioy bez esencji: ogie, powietrze, woda, ziemia. Uformowane elementy zostay utworzone z duszy bez formy w nastpujcej kolejnoci: najpierw stworzono ogie z duszy, potem powietrze z ognia, z powietrza wod i z wody w kocu ziemi. Z kad kolejn emanacj duszy ubywao substancji z esencj lecz bez formy, wic ostatnia emanacja, ziemia, staa si zupenie bez esencji i obecnoci ducha. W ten sposb uformowane ywioy mog zdusi i uwizi czarne pomienie duszy, z ktrej zostay wycite i uformowane przez Demiurga. Tak wanie stworzono uformowany kosmos, gdzie wczeniej panowa chaos bez formy. Pentagram, swoimi dziesicioma wierzchokami odkrywa jak umieszczone s kosmiczne bariery i jak wiele krokw naley pokona aby przebi si przez uformowane ywioy i uczyni uwolnienie duszy moliwym. Co jest sptane dziesitk, zostanie uwolnione jedenastk. Ten kto zna prawdziwe znaczenie pieczci o dziesiciu wierzchokach rozumie rwnie przynoszca wolno moc jedenastu wierzchokw przeamanego pentagramu. Istnienie Demiurga i delikatny balans wiata zaley od 5 ywiow i umieszczeniu 10 wierzchokw. Dlatego moemy, przez przeamanie pieczci o dziesiciu wierzchokach (10), zniszczy kosmiczn rwnowag i zmagazynowa energie chaosu przez jedenacie (11) wierzchokw jakie w ten sposb tworzymy. (Gnoza o jedenastu wierzchokach znajduje si w innym artykule MLO).

Chocia dusza jest zmiadona pod czterema elementami, ktre midzy innymi symbolizuj wszystko co materialne i uformowane, wci potrafi ona sterowa i zmienia pozostae cztery ywioy. Poniewa tylko dusza jest wieczna i niemiertelna, podczas gdy wszystkie pozostae ywioy s skazane na ostateczn zagad i ponowne wchonicie przez nieuformowane pomienie duszy. Poprzez obudzenie czarnych pomienie duszy w nas samych moemy rwnie obudzi w sobie si aby sterowa lub rozpuci wszystko co nas otacza. Aby mc cakowicie stopi ego z dusz i uwolni si z wizw uformowanego kosmosu musimy przeama fizyczne i duchowe bariery jakie demiurg, poprzez rozrnienie ywiow midzy sob, postawi na naszej drodze. My, ktrzy jestemy owieceni wiatem Lucyfera jestemy wasnym mikrokosmosem i skadamy si z tych samych piciu elementw z jakich skada si kosmos. Mamy nasze fizyczne ciao, ktre odpowiada ziemi, ciao astralne, ktre odpowiada wodzie, ciao mentalne odpowiadajce powietrzu, ciao duchowe odpowiadajce ogniwu i w kocu mamy ukryt, nie uformowan wewntrznie napdzajc nas esencj, ktra jest czarnym ogniem, ktra odpowiada pitemu elementowi, duszy. Nasze podstawowe przyrzdy rytualne odpowiadaj w nastpujcy sposb piciu ywioom pentagramu, ktre znajduj si zarwno wewntrz jak i poza nami. Pomie na otarzu - Czarny pomie/dusza/chaos Sztylet - Ogie/poziom duchowy Kij Powietrze/poziom mentalny Miska - Woda/poziom astralny Dysk z Pentagramem - Ziemia/poziom fizyczny.

Poprzez wiedz na powyszy temat mona uywa poprawnie magicznych przedmiotw aby przeksztaci, sterowa lub zniszczy rne czci czterech rnych poziomw , aby wzmocni i uwolni esencj pitego poziomu (wicej informacji w rozdziale 'pi gwnych broni"). Nawet w alchemii pentagram oznacza poszukiwania mistycznego, pitego ywiou, ktry tradycyjnie nazywa si midzy innymi "quinta essentia" (kwintesencja) lub "kamieniem filozoficznym". Kamie filozoficzny, lub czarny diament, jak czasami si go nazywa, ma rzekomo moc zmiany waciwoci materii i moe wytworzy zoto z metali nieszlachetnych. Oznacza to naturalnie wskazwk, e czarny pomie (dusza) moe kontrolowa, sterowa i modyfikowa pozostae cztery ywioy i zamienia wszystko co jest uformowane do pierwotnej, nieuformowanej postaci. Lecz aby to stao si moliwe trzeba najpierw ponownie odnale "kamie filozoficzny", czyli naley zidentyfikowa czarny pomie, obudzi go do ycia i wzmocni do takiego stopnia aby mia on si do zabsorbowania czterech uformowanych elementw i w ten sposb ponownie ustanowi pen czysto nicoci. To jest wanie prawdziwe znaczenie legend o szukaniu witego Graala. Droga do Czarnego Graala, ktrym jest nieuformowany wewntrzny pomie, jest rozwietlana przez wiato naszego ojca, Lucyfera, ale wiato Lucyfera zawsze pozostanie ciemnoci w oczach lepcw i dlatego bdzie bardzo niewielu adeptw, ktrzy odnajd ten budzcy podziw skarb. Aby mc zobaczy drog, ktr rozwietla dawca wiat, musimy najpierw otworzy oko lepego smoka a to moemy zrobi tylko przez otrzymanie gnozy chaosu (chaozofii). Powizania pentagramu z mrocznymi bogami i "czterema czarnymi tranami" jest nastpujce: "Wierzchoek ognia" odpowiada tronowi poudniowemu i Lucyferowi, ktry jest dawc duchowego owiecenia. "Wierzchoek powietrza" odpowiada tronowi wschodniemu i Belzebubowi, ktry jest dawc mentalnego uwolnienia. "Wierzchoek wody" odpowiada tronowi zachodniemu i Lewiatanowi, ktry jest dawc astralnego braku formy. "Wierzchoek ziemi" odpowiada tronowi pnocnemu i Belialowi, ktry jest dawc mocy wojennej i zniszczeniem fizycznych wizw.

"Wierzchoek duszy" odpowiada tronowi wewntrznemu. zarwno zewntrznemu jak i wewntrznemu ogniu chaosu i czarnemu smokowi, ktry jest niszczycielem wszystkich kosmicznych iluzji i tym, ktry przywrci pierwotny chaos. Aby mc wzywa i inwokowa lub otwiera bramy ktre prowadz do mocy i wymiarw, ktre pentagram reprezentuje, naley najpierw pentagram we waciwy sposb aktywowa. Niewane czy pentagram jest wyryty na talizmanie, namalowany farb lub krwi, wyryty w mentalnoci przy pomocy jednego z przyrzdw magicznych lub tylko wyobraany, musi by on aktywowany zgodnie z nastpujcym opisem: Aby aktywowa "Pentagram Ziemi" i otworzy bram do pnocnego tronu oraz fizycznego poziomu pentagram musi by narysowany w nastpujcy sposb:

Aby aktywowa "Pentagram Wody" i otworzy bram do zachodniego tronu oraz astralnego poziomu pentagram musi by narysowany w nastpujcy sposb:

Aby aktywowa "Pentagram Powietrza" i otworzy bram do wschodniego tronu oraz mentalnego poziomu pentagram musi by narysowany w nastpujcy sposb:

Aby aktywowa "Pentagram Ognia" i otworzy bram do poudniowego tronu oraz duchowego poziomu pentagram musi by narysowany w nastpujcy sposb:

Aby aktywowa "Pentagram Duszy" i otworzy bram do wewntrznego tronu oraz nieuformowanego smoka, ktry jest czarnym pomieniem pentagram musi by narysowany w nastpujcy sposb:

6. Najwaniejsze Satanistyczne Dni W Roku.

Noc Walpurgii - 30 kwietnia - otwiera si brama Chosfera - rytuay odprawiane s w imieniu Lilith i Lewiatana. Gwne obrzdy tej nocy to obrzdy inicjacji, magii seksualnej, wezwania mrocznej bogini oraz przelanie krwi w celu wzmocnienia obecnoci mrocznych si na poziomie wiadomoci i fizycznym.

Przesilenie letnie - 21 czerwca - otwiera si brama Nihilfera - rytuay odprawiane w imieniu Belzebuba. Gwne obrzdy tej nocy to rytuay oczyszczenia, rytuay mocy oraz nieuformowane mentalne rytuay, ktre maj na celu uciszy zmysy i otworzy portal podwiadomoci dla bezprzyczynowych i przynoszcych ewolucj energii.

Noc wszystkich witych (Samhain) - 31 padziernika - otwiera si brama lucyfera - rytuay odprawiane w imieniu Szatana/Lucyfera. Gwne obrzdy tej nocy s Anty-kosmiczne, gnostyczne, destruktywne i maj na celu zmagazynowanie energii jedenastu w kosmosie, aby oczerni dusz wiata i przypieszy nadejcie wiecznego mrocznego eonu. W t noc rozlewa si krew w imieniu Azerate i ku czci mrocznych bstw. Otwieraj si wewntrzne ponce bramy chaosu.

Przesilenie zimowe - 22 grudnia - otwiera si brama Mortifera - rytuay odprawiane w imieniu Beliala. Gwne obrzdy to obrzdy ewokacji i inwokacji, nekromancja oraz kltwy i rytuay mierci. W t noc satanista moe wpywa na sny swoich wrogw i z pomoc si rozszalaego chaosu doprowadzi ich do szalestwa.

7. Cztery Czarne Trony Czterech Wie Chaosu. Lucyfer - pan poudniowego tronu. Lucyfer jest cesarzem rozszalaego chaosu i wiecznym, zewntrznym aspektem czarnego pomienia. Lucyfer jest dumnym dawc wiata ognia chaosu, ktry spala wszystkie iluzoryczne formy wiatem swojej ciemnoci i uwypukla ukryt esencj. Lucyfer jest dawc gnozy, rozwoju i wadzy oraz niszczycielem stagnacji, saboci i gupoty. Lucyfer jest najaskawszym aspektem Szatana, ktry rozwietla drog silnych swoim wiatem i pokazuje im ciek do wolnoci i boskiej mocy poza ograniczeniami stworzenia. Lecz jest on rwnie tym, ktry przy pomocy swoich ogni i wspaniaego mrocznego wiata olepia, spala w proch i prowadzi na bezdroa sabych i bezwartociowych. Lucyfer jest poncym okiem rozszalaego chaosu, ktry przejrza kamstwa demiurga i ktry przy pomocy swoich czarnych bezprzyczynowych pomieni niszczy kosmiczne iluzje i umoliwia wybranym wieczne i nieograniczone stawania si. Lucyfer jest rwnie panem poudniowej wiey chaosu, ktrej brama wedug satanistycznej tradycji otwiera si podczas nocy wszystkich witych, 31 padziernika. Satanista zwraca si do wiey Lucyfera podczas rytuaw majcych na celu przynie wiedz, prawd i owiecenie, poprzez zmagazynowanie Lucyferiaskiego, oczyszczajcego czarnego pomienia i otwarcie wewntrznych poncych bram. Energie wiey Lucyfera mog rwnie zosta uyte podczas rytuaw majcych napeni maga fizyczn i psychiczn si oraz da mu duchow wadz i moliwo dominowania, manipulowania i kontrolowania caego swojego otoczenia. Wiea Lucyfera jest archetypiczn reprezentacj prometeicznego/satanistycznego pragnienia zakazanej wiedzy i dlatego ma moliwo zaprowadzi satanist, swoim niewidzialnym wiatem, gbiej w tajemnice drogi lewej rki i odkry przed nim budzce groz skarby, ktre mona znale ukryte w nieznanych ciemnociach duszy. Jedynie przez zjednoczenie swojego wewntrznego czarnego pomienia z zewntrznym ogniem chaosu, ktry jest reprezentowany przez wie Lucyfera, satanista moe upewni si co do swojej bezprzyczynowej formy istnienia po mierci i miejsca midzy mrocznymi bogami! Rytua, ktry ma na celu zmagazynowanie energii bramy Lucyfera powinien zaczyna si od nastpujcego pozdrowienia: "Vedar-Gal Tiekals Somdus Azerate! Lylusay Tateros Volt Sids Lucifer! W imi niszczyciela wszystkich form, lepego miecza, Azerate, ja NN oddaj hod wiey Lucyfera! W imi Azerate czcz wie siy Lucyfera, ktra swoimi czarnymi pomieniami rozwietla ciek wiedzy i mdroci, za unicestwia i ciemnia demiurgiczne i podobne faszywe wiato! Chwal poudniow wie chaosu, ktre reprezentuje prawd, owiecenie i bezprzyczynow niemiertelno. Klkam, w imi Azerate, przed wie Lucyfera, ktrego satanistyczna wadza pozwala ogniowi chaosu, poncemu w mojej duszy, pon silniej ni cokolwiek i spali brud, ktry osabia moj dusz i ktry przeszkadza w osigniciu anty-kosmicznego stawania si! W imi Azerate skadam hod wiey Lucyfera, symbolowi wyszoci dawcy wiata, ktry oczyszczajcymi pomieniami swojej mocy zsya mi odwag, moc i duchow si, abym mg jak najlepiej suy mrocznym bogom i mojej wasnej prawdziwej woli! Hell Lucifer! Hell Azerate!" Piecz Lucyfera:

Belzebub - Pan wschodniego tronu. Belzebub jest dawc wichrw ewolucji, ktre ami na p tych, ktrzy nie ugn si przed wol mrocznych bogw. Belzebub jest rwnie adwersarzem (Ghagiel) ktry przez swoj niszczycielsk si nieustannie przeciwdziaa kosmicznym impulsom i przeamuje prawa panujcego porzdku i statyczne struktury. Belzebub, zwany rwnie wadc much, jest si, ktra niszczy i poera formy starych eonw i pozostawia za sob czyst pustk, ktra jest nieobecnoci uformowanych elementw. Belzebub jest panem mrocznego mentalnego poziomu i regentem anty-kosmicznego wiata idei. Przed tronem belzebuba wiatry pustki krusz wszystkie formy pozbawione esencji i wynosz penych esencji do wielowymiarowego zewntrz, ktrym jest chaos. Belzebub jest rwnie panem wschodniej wiey chaosu, ktra wedug Satanistycznej tradycji otwiera swoje bramy w czasie przesilenia letniego, 21 czerwca. Satanista zwraca si do wiey Nihilifer, jak nazywa si wiea Belzebuba w tradycji ezoterycznej, podczas dziaa zmierzajcych do, miedzy innymi, umoliwienia magikowi na poziomie medytacji dowiadcza nieskoczon moc i pikno, ktre znajduje si w nieskalanej czystoci Nihil. Siy wiey Nihilifera mog by rwnie uyte w celu anihilacji wyuczonych wartoci, barier moralnych i stworzenia obojtnoci na ludzkie dze. Energie wiey Nihilifera s magazynowane przez Satanist w celu zabicia wasnego przyczynowego ego aby w zgodzie z wasn bezprzyczynow prawdziw

wol stworzy silniejsz wiadomo i bardziej satanistyczn osobowo. Wiea Nihilifera jest cieniem wiey Chaosifera i reprezentuje nieskoczon prni, cisz, nico i najbardziej negatywna form anty-egzystencji chaosu. Rytua, ktry ma na celu zmagazynowanie energii bramy Nihilifera powinien zaczyna si od nastpujcego pozdrowienia: "Vedar-Gal Tiekals Somdus Azerate! Vibarlal Dendas Tnasod Beelzebuth! W imi wszechmocnego pana chaosu Azerate, ja NN skadam hod wiey Nihilifera! W imi Azerate czcz czarn wie Nihilifera, ktrej wadza obraca wszystko w nico i zostawia za sob pierwotn pustk. Wielbi wschodni wie chaosu, ktra daje mi si aby unicestwi wszystkie moje nie samodoskonalce dze. Klkam przez wie Nihilifera, ktrej moc otwiera moje oczy i pozwala mi oglda prawd, wadz i pikno, ktre znajduje si w wiecznie mrocznej i czystej pustce. W imi Azerate oddaj hod wiey Nihilifera, symbolowi wszechmocy nicoci, ktra swoimi przeamujcymi powodziami da mi si aby zniszczy moje ego, ktre jest czci mnie sformowan przez demiurga, abym mg stworzy sobie silniejsz, bardziej woln i demoniczn osobowo! Hell Nihilifer! Hell Azerate! Piecz Belzebuba:

Belial - Pan pnocnego tronu. Belial jest najbardziej krwioerczym i przeraajcym ze wszystkich panw ciemnoci i jest napisane, e podczas ostatecznej wojny (czyli dnia gniewu) to on poprowadzi anty-kosmiczne legiony do cakowitego zwycistwa, ktry obrci kosmos w czarny py. Belial jest bogiem niszczycieli i krlem wojen, ktry rozsiewa nienawi, strach i mier pord sabych, i ktry daje silnym, majcym w sobie wewntrzny pomie chaosu, wadz zwycistwo w walce oraz ochron przed statycznym wiatem i energi. Belial jest nieznanym bogiem, ktry gwatem, wojn i krwawymi rewolucjami przynosi ewolucj, ktra zaprowadzi z powrotem stworzenie do chaosu, z ktrego si ono wyonio. Belial jest rwnie Noxiferem, ktry przynosi ciemno lepcom, ktrzy nie s owieceni przez wiato Lucyfera i ktrzy poddali si kosmicznej tyranii demiurga. Belial jest rwnie panem pnocnej wiey chaosu, ktra wedug satanistycznej tradycji otwiera si podczas przesilenia zimowego, 22 grudnia. Satanista zwraca si do wiey Mortifera, jak nazywa si wiea Beliala w tradycji ezoterycznej, podczas najczarniejszych rytuaw, ktre wi si z rozsiewaniem nienawici, cierpienia, wojny i mierci. Oprcz magazynowania energii Mortifera w celu eliminacji bezwartociowych, ktrzy s wystarczajco gupi aby stan na drodze satanistycznego, anty-kosmicznego dziania si, magik zwraca si do pyww mocy wiey Mortifera podczas rytuaw prowadzcych do nadejcia zimowej fazy panujcego eonu i w ten sposb przypieszenia nadejcia dnia gniewu (Mahapralaya). Siy wiey Mortifera mog rwnie by wykorzystane w celu wywoania globalnych zniszcze przez rozpoczcie wojny lub aby zniszczy wasne saboci maga ktre stoj na drodze samodoskonalenia i podania Satanistycznego losu. Wiea Mortifera jest cieniem wiey Lucyfera, a jak jest napisane najbardziej owieceni rzucaj najmroczniejsze cienie, std wiea Mortifera reprezentuje najbardziej niszczycielski aspekt rozszalaego chaosu. Rytua, ktry ma na celu zmagazynowanie energii bramy Mortifera powinien zaczyna si od nastpujcego pozdrowienia: "Vedar-Gal Tiekals Somdus Azerate! Aggileath Tiddehmos Tlyfos Belial! W imi dawcy chaosu, jedenastogowego czarnego smoka, Azerate, ja NN oddaj hod wiey Mortifera! W imi Azerate czcz czarn wie mierci, ktrej mroczne energie wypeniaj bogw zniszczenia wieczn nienawici do stworzonych przez demiurga. W imi Azerate oddaj cze pnocnej wiey chaosu, ktra daje si moim najczarniejszym i najbardziej destruktywnym obrzdom i ktra daje mi moliwo wezwania swoj wasn wol moce przynoszce mier, aby mnie chroniy i zniszczyy wszystkich moich bezwartociowych wrogw. W imi Azerate klkam przez wie Mortifera, ktrej zowrogie powodzie mocy s rdem wszelkiej nienawici, wojny, za i mierci i ktrej czarna aura powoli popycha demiurga i jego stworzenie do mierci. Czcz w imi Azerate wie Mortifera, symbol mierciononej wadzy, ktra daje mi si aby zniszczy wszystkich sabych, ktrzy staj na mej drodze i si aby zniszczy kosmiczne iluzj oszukujce moje zmysy i atakujce moj dusz! Hell Mortifer! Hell Azerate!"

Piecz Beliala:

Lewiatan - pan zachodniego tronu Przeraajcy smok Lewiatan jest panem rozszalaych i huraganowych oceanw chaosu i pierwszym reprezentantem bezprzyczynowej mocy. Lewiatana mona porwna do obudzonego Ouroborosa, ktry puci koniec swojego wasnego ogona i w ten sposb przeama zamknity krg i zmieni dziesitk w jedenastk. Lewiatan jest tym samym, co "Tad Ekam" z tekstw sanskryckich i jest personifikacj mrocznego i nieuformowanego smoka chaosu. Lewiatan jest esencj poza istniejcymi, ograniczonymi formami i antytez wszelkiego porzdku, formy, prawa i struktury. Lewiatan jest bogiem wiecznego, paradoksalnego stawania si i dawc chaosu oraz pierwotnej esencji. Lewiatan jest bogiem bezdennego morza chaosu, ktry po otwarciu 11 mrocznych bram zatopi stworzenie gorzk wod chaosu i w ten sposb przywrci pierwotny, wielowymiarowy niead. Lewiatan, ktrego kobiecy aspekt jest kojarzony z Taninsam Lilith jest rwnie panem zachodniej wiey chaosu, ktrej brama wedug satanistycznej tradycji otwiera si podczas nocy Walpurgii, 30 kwietnia. Satanista zwraca si do wiey Chaosifera, jak nazywa si wiea Lewiatana w tradycji ezoterycznej w czasie obrzdw majcych na celu otwarcie mrocznych bram i magazynowanie bezprzyczynowych, harmonijnych energii w przyczynowej planecie. Moce wiey Chaosifera s rwnie uywane poprzez dziaa czarnej magii dcych do wywoania zmian, zmieszania, szalestwa i paniki. Energie Chaosifera odgrywaj rwnie centraln rol w obrzdach majcych na celu obudzi wewntrzn i zewntrzn upion smocz si, ktra daje magowi moliwo przebicia si przez ograniczenia kosmosu i stania si jednym z dynamicznym i wiecznie stwarzajcym chaosem. Wiea Chaosifera jest w gnostycyzmie chaosu punktem skupiajcym i rdem bezimiennego, nieuformowanego i niestworzonego mrocznego potencjau duszy, czyli wewntrznej esencji czarnego pomienia. Rytua, ktry ma na celu zmagazynowanie energii bramy Chaosifera powinien zaczyna si od nastpujcego pozdrowienia: "Vedar-Gal Tiekals Somdus Azerate! Dessurpur Kajp Gidupp Leviathan! W imi Azerate, zoliwego pana ciemnoci i tego, ktry przywrci wieczny chaos, Azerate, ja NN oddaj hod wiey Chaosifera. W imi Azerate czcz wielk i straszliw wie chaosu, ktrej anty-kosmiczna ciemno jest pomnikiem chaosu, ktrym wszystko kiedy byo i ktrym wszystko na powrt musi si sta! W imi martwego smoka, ktry powstanie i zjednoczy jedenastk przeksztacajc wszystkie formy w nico, czcz zachodni wie chaosu, ktra reprezentuje pierwotn bezprzyczynow wszechmoc. Klkam w imi Azerate przed wie Chaosifera, ktrej yjca ciemno daje mi si aby wzywa odwieczne moce chaosu i otwiera bramy do mrocznych wymiarw, ktre s domem antykosmicznych bogw. W imi Azerate oddaj hod wiey Chaosifera, symbolowi czystej, wszechmocnej i wielowymiarowej pierwotnej esencji, ktra da mi moliwo zjednoczenia i zlania si z jedenastoma pywami mocy, ktre s rozlan krwi matki smoka po mierci mojej przyczynowej formy. Hell Chaosifer!

Hell Azerate!" Piecz Lewiatana:

8. Pi Magicznych Przedmiotw 1.Czarne wiato otarza/Centralny ogie rytualny Powizania: czarny pomie, wewntrzny ogie chaosu, gnoza chaosu, wiedza anty-kosmiczna, czarne wiato, krew Kingu, pneuma (duch) chaosu, cie ahrimana, Tohu, Bohu, Chasek, Azerate (dysharmoniczne fale mocy oszalaego chaosu) 2.Sztylet Powizania: Lucyfer, triumf woli, krlewska wadza, sia yciowa, wyszo, moc wojenna, ten ktry tnie (pali) aby wzmocni, fallus, miecz Seta, fallus Lucyfera/Szatana w stanie erekcji, koncentracja, mska sia seksualna, otwarcie drogi, zniszczenie iluzji, wojna, zwycistwo, kontrola, przodownictwo, ponuro, pomienia Surta, unicestwienie saboci, nadczowiek, niemiertelno, Thaumiel, Ghagiel, Satariel 3.Kij Powizania: Belzebub, mska sia, kontrola nad energi, bero wadzy, dawca sztormu, fallus Belzebuba, bero Samaela, telepatia, jasno umysu, metamorfoza, alchemia, mska sia twrcza, wiedza, wiea Nihilifera, bero Seta (Djam), magazynowanie zowrogich energii, Gha' Aghsheblah, Golachab, Thagirion

4.Czara powizania: Lewiatan, oysko LIlith, Mare Tenebrisitatis (morze ciemnoci/nieowieceni), wiea Chaosifera, brama do Sitra Ahra, kontrola nad snami/koszmarami, bosko, morze chaosu/Nun, podre astralne, otwarta paszcza Lewiatana, kobieca dominacja, brak formy, lustro duszy, Czarny Graal, Sanguis Draconia/krew smoka, A'arab Zaraq, Samael, Gamaliel 5.Dysk z pentagramem powizania: Belial, niszczca sia kobieca, czowiek jako bg, mroczne aspekty bogini, wadza nad wiatem, materialne bogactwo, tarcza Beliala, pustynia Seta, anty-kosmiczna yzno, wiea Mortifera, Nahemoth, Naamah, Lilith Inne waciwoci jakie mona przypisa przedmiotom magicznym s nastpujce: Sztylet: penetruje, rozdziela, zmusza, otwiera, niszczy, dominuje, rozpuszcza

Laska: dyktuje, zmienia, odnawia, rozpuszcza, proklamuje

Czara: odbiera, tworzy, koncentruje, wzmacnia energie, magazynuje esencj, czy

Pentagram: odbija, manifestuje, chroni, ukrywa, koaguluje, czy

9. Pi Krokw W Satanistycznej Magii

1 - Krg Taninsam - Belial - Nigrede (umrocznienie) - alchemia fizyczna 2 - Krg Bafometa - Lewiatan - Albedo(oczyszczenie/katarsis) - alchemia astralna 3 - Krg Kaosulven - Belzebub - Xanthosis (przemiana w zoto) - alchemia mentalna 4- Krg Vampirias - Lucifer - Rubedo (ulepszenie) - alchemia duchowa 5- Krg Azerate - Chaos - Atazoth (bezprzyczynowe istnienie) transcendencja
1.Nigredo - inicjacja na ciece lewej rki, reprezentacja zowrogiego, umrocznienie ego, obudzenie ukrytego potencjau, rozprzestrzenianie radykalnych i rewolucyjnych idei w zgodzie ze strategia Satanistyczn oraz przyniesienie zmian i rozwoju na poziomie osobowoci 2.Albedo - kontrola nad wszelkimi uczuciami, otworzenie wewntrznych poncych bram, dziaania magii seksualnej, wprowadzenie upragnionej ewolucji anty-kosmicznej, wzmocnienie przez uczucia, astralne oczyszczenie, obudzenie duszy i katharsis. 3.Xanthosis - wstpienie do wiata mrocznych idei, mentalne podniesienie, magazynowanie esencji poza przyczynowymi formami, dominacja mentalna, transmutacja wsplnych satanistycznych archetypw w zgodzie z bezprzyczynow wol duszy. 4.Rubedo - prawdziwy wzgld na wyszo duszy, stworzenie zupenie nowych bram do wielowymiarowego chaosu, ubstwienie wewntrznego czarnego pomienia, nauka magii bez formy, pena kontrola nad "sieci Azoth" i otrzymanie gnozy chaosu (chaozofii) 5.Atazoth - stworzenie kamienia filozoficznego, wzrost bezprzyczynowych pyww mocy, otwarcie oka lepego smoka, zjednoczenie przeciwiestw (noxul), przyniesienie zewntrznego ognia chaosu do makrokosmosu,

otwarcie mrocznych bram, transcendencja anty-kosmiczn, powrt do chaosu (Reinkaos) i bezprzyczynowej egzystencji.

10. Tetraedern

Teatraedern reprezentuje i symbolizuje nasz przyczynowy, zwizany przez czas i przestrze, uformowany wiat, a jego cztery wierzchoki symbolizuj midzy innymi dugo, szeroko i gboko, ktre tworz trzy wymiary przestrzenne, oraz czwarty wymiar, ktrym jest czas. Tetraedern symbolizuje rwnie cztery "uformowane ywioy pentagramy, czyli ogie, powietrze, wod i ziemi i plan kosmicznej egzystencji (jak rwnie jego anty-kosmiczny/klifotyczny odpowiednik), czyli poziom duchowy, mentalny, astralny i fizyczny.

Pity ywio, czyli pity bezprzyczynowy wymiar, ktry w mrocznej tradycji jest nazywany "czarnym pomieniem", "per bez formy" lub "krwi Kingu", znajduje si poza czterema uformowanymi ywioami i wymiarami, i kiedy znajduje si on w powizaniu z pozostaymi czterema ywioami Teatraedern przeksztaca si w pentagram (obrazek poniej):

Rysunek 1:

Luft - Powietrze Eld - Ogie Jord - Ziemia Vatten - Woda Anden - Dusza Den Svarta Flamman - Czarny pomie Bortom De Fyra Elementen - Poza czterema ywioami Sammanlankad Med De Fyra Elemnten - Poczony z 4 ywioami

Rysunek 2:

Zauwa, e na rysunku 2 dusza nie znajduje si ani pod ani nad pozostaymi czterema ywioami, lecz jest umieszczona poza nimi. Dlatego mag uywa tetraedru podczas rytuaw, gdzie chce rozrni cztery zewntrzne ywioy od swojego wewntrznego czarnego pomienia (duszy), i w ten sposb pokaza, e jest on si, lub ma on w sobie si, ktra znajduje si poza uformowanym wiatem, lecz ktra rwnie przez posiadanie kwintesencji ma si aby sterowa, przeksztaca i zniszczy wszystko co uformowane. Podczas rytuaw z uyciem tetraedru mag aktywuje "wewntrzny nieuformowany pomie", ktry z kolei kontroluje wszystkie uformowane wymiary, ywioy i poziomy. Podczas tych rytuaw mona wyobraa sobie tetraedr, namalowa go farb lub krwi, wyrzebi w glinie lub stworzy go w inny sposb jako dwu- lub trj-wymiarow figur. Wtedy mag moe uywa tetraedru jako punktu skupiajcego podczas rytuaw mentalnych, medytacji lub innych obrzdw, w ktrych chce on dziaa jako pity ywio. Moe on na przykad umieci piecz (namalowana wasn krwi, ktra bdzie symbolizowaa zmiany na fizycznym, astralnym, mentalnym lub duchowym poziomie jakich mag chce dokona) pod lub wewntrz Tetraedernu (w zalenoci od tego jak tetraedr jest zbudowany) i w ten sposb aktywowa w nastpujcej kolejnoci: pentagram ziemi, wody, powietrza i ognia, nad Tetraedernem.

Mag powinien nastpnie aktywowa pentagram inwokacji duszy, poprzez wyrycie rytualnym sztyletem najpierw po skosie, pniej lew o, prawy wierzchoek, lewy wierzchoek, lew o i w kocu znowu po skosie, i wyobraa sobie poncy pentagram, ktry obudzi wewntrz niego si smoka. Nastpnie mag powinien skierowa mroczne, zowrogie i bezprzyczynowe siy, ktre s jego dz wadzy, przeciwko tetraedrowi i pieczci oraz intensywnie wyobraa sobie zmiany jakich chce dokona przy pomocy siy swojego ducha przez co najmniej 15 minut. Nastpnie naley spali, przy pomocy pomienia czarnego wiata otarza, piecz i uwolni mroczne energie, ktre zostay z ni zwizane podczas rytuau. W ten sposb mag staje si pitym ywioem pentagramu i jego wola manifestuje si na wszystkich poziomach. Przejrzyj form i szukaj esencji! Hell Chaozofia!

11. Sfery Klifotyczne Aby przywoa i zmagazynowa anty-kosmiczne i mroczne energie rnych sfer klifotycznych magik zwraca si do odpowiedniej sfery, ktrej imi staje si sowem nocy. Powinno ono wibrowa 11 razy podczas rytuau. Wybr sfery zaley od tego, ktre klifotyczne waciwoci mag chce zmagazynowa i uy. Najpierw odpowiednie kadzido powinno zosta zapalone, za odpowiednie inwokacje i proby powinny zosta skierowane do odpowiedniego boga lub bogini rzdzcego waciw sfer klifotyczn. Nastpnie odpowiednia ofiara musi zosta zoona ku czci odpowiednich mrocznych bogw. Energie klifotyczne s wtedy sterowane i kontrolowane przy pomocy silnej woli, wyobrae, przywoanie odpowiedniego nastroju, uycie symboli i pieczci z krgu mrocznej tradycji, krysztaw, talizmanw, przedstawie i mwionych emanacji woli. Poprzez magazynowanie klifotycznej energii w kosmosie i stworzenie zmian, ktre s mroczne i Satanistyczne w swojej naturze, spenia si prawdziwa wola wewntrznego ognia chaosu magika, a tym samym rwnie wol Szatana. Athah Gibor Leohlam Satan! 1. Sfera: Neptun i Plutan Imi: Thaumiel Bogowie: Moloch i Szatan Powizana mroczna brama: Tehom Waciwoci: anty-kosmiczna ewolucja, rozszalay chaos, czarny pomie otchani, ognie chaosu, wiedza ciemnoci, czarne wiato, zniszczenie kosmicznych barier, transcendencja kosmosu, zniszczenie demiurga, wadza dla silnych, mier sabych, obudzenie upionej siy podwiadomoci, rozsiewanie fanatyzmu, odrodzenie w chaosie, bro atomowa, wojna wiatowa, sadyzm, gnoza chaosu, zniszczenie aniow wiat i wprowadzenie anty-kosmicznej inwazji oraz nieskoczonego Mrocznego Eonu. Piecz Thaumiel:

2. Sfera: Uran Imi:Ghagiel Bg: Belzebub Powizana mroczna brama: Tehom Wasnoci: zniszczenie starego porzdku, kreatywny chaos, rebelia, zamanie prawa, rozsiewanie chaosu, przeciwdziaanie demiurgowi, bezprawie, rozsiewanie zberenoci, sterowanie masami, pranie mzgu, wywoywanie przewrotw, wolno i szalestwo. Piecz Ghagiel:

3. Sfera: Saturn Imi: Satariel Bg: Lucifuge Rofocale Powizana mroczna brama: Tehom Wasnoci: Wypdzenie kosmicznego wiata, wadza przez ucisk, mier, krzyk, ukryta gnoza, rozsiewanie ciemnoci, umrocznienie wasnego ducha, roztrzaskanie, zo, chd, czerwone polowanie, bl i zatrucie "duszy wiata" oraz mord poprzez magi. Piecz Satariel:

4. Sfera: Jowisz Imi: Gha'aghsheblah Boginii: Astaroth Powizana mroczna brama: Abaddon Wasnoci: Mizantropia, satanistyczna arystokracja, inteligencja, filozofia, wiedza, bogactwo, krwawe i miertelne dze, manipulacja, rozprzestrzenianie si samobjstw, los, cze i znalezienie nowych sojusznikw oraz magazynowanie zowrogich energii i otwarcie oka zniszczenia. Piecz Gha'agsheblah:

5. Sfera:Mars Imi: Golachab Bg: Asmodeus Powizana mroczna brama: Titahion Wasnoci: wadza wojenna, odwaga, dza wadzy, niszczycielski popd seksualny, kltwa i rytuay zniszczenia, rozpoczcie wojny, niepokj i rozlew krwi, gniew, zniszczenie przez ogie, wzmocnienie wewntrznego ognia chaosu, otwarcie nowych mrocznych bram przy pomocy rytuaw krwi, sztuka wojny, mska dominacja i zniszczenie wrogw. Piecz Golachab:

6. Sfera: Czarne soce Imi: Thagirion Bg: Belfegor Powizana mroczna brama: Bar Shacheth Wasnoci: krlewska wadza, kontrola nad innymi, wola prowadzca do wadzy, arogancja, witalno, obudzenie duszy, przywdztwo, morderstwo, obudzenie bestii 666, wizje, bogactwo i zniszczenie saboci, uwolnienie skutej bestii i ubstwienie duszy. Piecz Thagirion:

7. Sfera: Wenus Imi: A'arab Zaraq Bg: Baal Powizana mroczna brama: Tzelmoth Wasnoci: Sztuka, kobieca dominacja, rozlew zawici i zazdroci, ekstatyczne rytuay, magia miosna, wojna i mier, rozpuszczenie porzdku, prawdziwa wolno i rozlew niezgody. Piecz A'arab Zaraq:

8. Sfera: Merkury Imi:Samael Bg: Adramelek Powizana mroczna brama: Shaari Moth Wasnoci: duma, pikno, ze oko, czarna alchemia, transmutacje czarnej magii, duchowa metamorfoza, jasno umysu, ubstwienie, elokwencja, odkrycie kamstw wrogw oraz ujawnienie nieznanych niebezpieczestw i wrogw. Piecz Samael:

9. Sfera: Czarny ksiyc, anty-kosmiczne przeciwiestwo naszego poziomu astralnego Imi: Gamaliel Bogini: Lilith Powizana mroczna brama: Gehinnom Wasnoci: krwawe perwersje, przywoanie inkubw i sukubw, zakazane zwizki, przemiana kosmicznej siy yciowej w czyst energi chaosu, kontrola nad koszmarami, nekromancja, dywinacja,

ukryta wiedza, likantropia, telepatia, terror, czarna magia seksualna, wampiryzm i ujarzmienie cieni zmarych. Piecz Gamaliel:

10. Sfera: Ziemia, przeciwiestwo naszego fizycznego wiata Imi: Nahemoth Bogini: Naamah Powizana mroczna brama: Gehinnom Wasnoci: bogactwo, wadza nad wiatem, zauroczenie, tworzenie iluzji, wadza seksualna, ponuro, obudzenie si chtonicznych, czarne czarownictwo i magia talizmanw, kltwy i magia mierci. Piecz Nahemoth:

1. Thaumiel = Bogowie-blinita 2. Ghagiel = Ten, ktry przeszkadza 3. Satariel = Ukryty 4. Gha'agshe'blah = Zabjca 5. Golachab = Podpalacz 6. Thagirion = Walczcy 7. A'arab'zaraq = Trup 8. Samael = Trucizna Boga 9. Gamaliel = Obsceniczna 10. Nahemoth/Naamah = Pikna Formlost kaos - Nieuformowany chaos Tomhet/intighet - Pustka/nico Morker Ciemno

12. Klifot Drugorzdny Klifot drugorzdny to moce demoniczne, ktre rzdz dwudziestoma dwoma mrocznymi ciekami lub tunelami, ktre cz 10 bezprzyczynowych wymiarw gwnego klifotu. Te siy demoniczne powinny zosta wzywane przez wyobraenie ich pieczci, wymawianie ich imienia wraz z rozlewem krwi. Mag powinien zwraca si do tych klifotycznych demonw i ich dysharmonicznych energii podczas rytuaw zmierzajcych do otwarcia mrocznych cieek wiadomoci/podwiadomoci prowadzcych do Sitra Ahra (drugiej strony). Poniej s imiona wasnoci i pieczci nalece do drugorzdnego klifotu, czyli demonw antymaterii zamieszkujcych cieki budujce drzewo mierci: cieka 11 - Amprodias Amprodias panuje nad transcendencj kosmicznego, ograniczonego intelektu, ktry nieowieceni nazywaj szalestwem. Moe on da magowi moc przejrzenia iluzji wiata i manifestacji prawdy ciemnoci.

cieka 12 - Baratchial Baratchial panuje nad wszystkimi anty-kosmicznymi umiejtnociami i czarn magi seksualn oraz moe wprowadzi magika w najgbiej ukryte tajemnice magii klifotycznej.

cieka 13 - Gargophias Gargophias, ktra jest demonem kobiecym, panuje nad najmroczniejszymi tajemnicami jasnowidzw i moe nauczy maga nekromancji i zakazanych rytuaw mierci.

cieka 14 - Dagdagiel Dagdagiel, ktra jest demonem kobiecym, panuje nad magi seksualn, mroczn magi mioci i moe wprowadzi podliwego w swoje sztuki, tak dugo jak jest on gotowy zapaci krwaw cen, jakiej da Dagdagiel

cieka 15 - Hemethterith Hemethterith, ktra jest demonem kobiecym, panuje nad sztuk klifotycznej astrologii i zakazanymi metodami stworzenia demonicznych dzieci, poprzez uprawianie bestialskiej magii seksualnej. Rwnie Bariron, ktrego imi oznacza "stado" zamieszkuje pitnast ciek, ktr dzieli z Hemethterith.

cieka 16 - Uriens Uriens panuje nad mrocznymi alchemicznymi tajemnicami opartymi na ludzkiej krwi i ma moliwo sprawienia, aby mag by silny fizycznie. Rwnie Adimiron, ktrego imi oznacza "krwawy" znajduje si na szesnastej mrocznej ciece.

cieka 17 - Zamradiel Zamradiel panuje nad sztuk podry astralnej i tajemnicami misteriw wampirycznych. Rwnie Tzelladimiron, ktrego imi oznacza "zmiany" jest widywany na siedemnastej ciece.

cieka 18 - Characith Characith panuje nad urokami i tajemnicami sztuki czarownic. Rwnie Shechechiriron, ktrego imi oznacza "czarny" zamieszkuje osiemnast ciek.

cieka 19 - Temphioth Temphioth panuje nad wszystkimi piekielnymi dzami i ma moliwo "poskromienia bestii". Rwnie Shelhabiron, ktrego imi oznacza "poncy" znajduje si na dziewitnastej ciece.

cieka 20 - Yamatu Yamatu, ktrego liczb jest 131 panuje nad niemiertelnoci i sztuk magii niewidzialnoci. Rwnie Tzephariron, ktrego imi oznacza "pazury" znajduje si na tej mrocznej ciece.

cieka 21 - Kurgasiax Kurgasiax panuje nad tajemnicami inkubw i sukubw oraz moe obdarzy maga ziemsk wadz

cieka 22 - Lafcursiax Lafcursiax, ktra jest demonem kobiecym, panuje nad Lamiami i podobnymi demonami, ktre wydzieraj ludzkie dusze z cia i w ten sposb zabijaj. Moe ona rwnie da magikowi moliwo podrowania przez "otcha chaosu" i zmagazynowania zowrogich, bezprzyczynowych strumieni mocy. Rwnie Obiriron, ktrego imi oznacza "gliniasty" (glina reprezentuje tutaj trupy ludzi) zamieszkuj na tej ciece.

cieka 23 - Malkunofat Malkunofat potrafi obdarzy bogactwem i rzdzi tajemnicami marze.

cieka 24 - Niantiel Niantiel panuje nad nekromantyczn magi seksualn (nekrofili astraln) oraz potrafi wprowadzi maga w najmroczniejsze tajemnice nie-egzystencji. Rwnie Necheshetrion, ktrego imi oznacza "grzeszne mije" znajduje si na tej ciece

cieka 25 Saksaksalim Saksaksalim panuje nad sztuk duchowych transmutacji i tajemnicami mrocznej alchemii. Rwnie Nachashiron, ktrego imi oznacza "we" zamieszkuje t ciek.

cieka 26 - A'ano'nin A'ano'nin panuje nad siami zego oka i rzdzi satyrami oraz "demonami paniki". Rwnie Dagdagirion, ktrego imi oznacza "rybie demony" znajduje si na tej ciece.

cieka 27 - Parfaxitas Parfaxitas panuje nad sztuk zmiany portw i najkrwawszymi tajemnicami lykantropii.

cieka dwudziesta sma - Tzuflifu Tzuflifu panuje nad byskawicami chaosu i tajemnicami antymaterii. Rwnie Behemiron, ktrego imi oznacza "bestialski" zamieszkuje t ciek.

cieka dwudziesta dziewita - Qulielfi Qulielfi, ktra jest demonem kobiecym, panuje nad wampiryczn i destruktywna magi seksualn oraz moe zesa krwioercze sukuby i inkuby na wrogw maga. Rwnie Nashimiron, ktrego imi oznacza "ze kobiety" rzdzi t ciek

cieka trzydziesta - Raflifu Raflifu panuje nad alchemicznym przedstawieniem zota oraz moe uczyni maga bogatym i silnym.

cieka trzydziesta pierwsza - Shalicu Shalicu panuje nad magi czarnego ognia, ktry pali wszystkie formy i uwalnia nieuformowan esencj.

cieka trzydziesta druga - Thantifaxath Thantifaxath panuje nad kltwami mierci, z magi i moe zgodnie z wol maga rozsiewa mier i rozlew krwi.

13. Jedenacie Wierzchokw

Z ciemnoci rozszalaego chaosu wznis si szata i pierwsz emanacj , ktra odrnia si z wiecznych ciemnoci jego nienarodzonego ducha by jego brat bliniak, Moloch. Gdy Moloch, ktry obudzi pomie otchani, otworzy swoje byszczce oczy strumie anty-kosmicznej energii popyn z jego oczu i stworzy trzeciego anty-kosmicznego boga, Belzebuba i pierwszy wierzchoek Przeamanego Pentagramu. Od Belzebuba, pana much i zepsucia, strumie anty-kosmicznej energii popyn dalej i stworzy czwartego anty-kosmicznego boga, Lucifige Rofocale, oraz drugi i trzeci wierzchoek Przeamanego Pentagramu. Anty-kosmiczny strumie energii przepyn przez Lucifuge Rofocale, zabjc kosmicznego wiata i stworzy pitego anty-kosmicznego boga, Astaroth. Od Astaroth, pana mordercw i sadystycznych dz zy strumie popyn dalej i stworzy szstego anty-kosmicznego boga, Asmodeusza. Od Asmodeusza, boga zemsty i gniewu, mroczne energie chaosu popyny dalej i stworzyy sidmego anty-kosmicznego boga, Belfegora. Od Belfegora, krla czarnego soca, morze rozszalaej ciemnoci popyno dalej in stworzyo smego anty-kosmicznego boga, Baala i szsty wierzchoek Przeamanego Pentagramu. Od Baala, potnego boga wojny, strumienie wiecznej nienawici popyny dalej i stworzyy dziewitego anty-kosmicznego boga, Adramaleka i sidmy wierzchoek Przeamanego Pentagramu. Od dumnego Adramaleka, ktrego pikna olepia sabych, trucizna rozszalaego chaosu popyna dalej stworzya dziesit anty-kosmiczn bogini Lilith i smy oraz dziewity wierzchoek Przeamanego Pentagramu. Od Lilith, cesarzowej mrocznych wymiarw i krlowej rozszalaego chaosu, zimne zarzewie martwego smoka pyno dalej i stworzyo dziewitego anty-kosmicznego demona, ksiniczk Naamah i dziesity wierzchoek Przeamanego Pentagramu. Od Naamah, piknej pani perwersji, anty-kosmiczny strumie mocy popyn z powrotem do naszego mistrza szatana i w ten sposb zosta stworzony jedenasty wierzchoek Przeamanego Pentagramu. Dlatego szatan jest ojcem dziesiciu anty-kosmicznych bstw i jedenastu wierzchokw oraz panem ostatecznego wierzchoka.

Z pierwszego wierzchoka wzywamy ogie niszczcy wszystko, godny pomie otchani i nieuformowane pomienie rozszalaego chaosu. Wzywamy Molocha! Z drugiego wierzchoka wzywamy wiatry nicoci, skrzyda mierci i herolda krzyczcej ciszy! Wzywamy Belzebuba! Z trzeciego wierzchoka wzywamy yjc ciemno, siewce krzyku i niszczyciela skoczonego zewntrznego wiata! Wzywamy Lucifuge Rofocale! Z czwartego wierzchoka wzywamy tego, ktry przelewa krew, nadprzyrodzone szalestwo i najwysz regu mizantropii! Wzywamy Astaroth! Z pitego wierzchoka wzywamy ognie mrocznych pasji, lep, anty-kosmiczn nienawi i krla gniewu mordujcego bogw! Wzywamy Asmdoeusza! Z szstego wierzchoka wzywamy wol nieograniczonej wadzy, bstwo wewntrznej ciemnoci i wzrastajc apokaliptyczna besti! Wzywamy Belfegora! Z sidmego wierzchoka wzywamy wojenn ekstaz, unicestwienie statycznych struktur i pana wiecznych podbojw! Wzywamy Baala! Z smego wierzchoka wzywamy anty-kosmiczn trucizn, obudzenie bezprzyczynowej duszy i dumnego pana

zakazanej alchemii! Wzywamy Adrameleka! Z dziewitego wierzchoka wzywamy wewntrzn esencj najczarniejszych dz, nienarodzon smocz matk demonicznego krlestwa i pikn krlow koszmarnych wymiarw oraz nocnych terrorw! Wzywamy Lilith! Z dziesitego wierzchoka wzywamy miercionon magi, bezprzyczynowe strumienie chtonicznej mocy i pani Szataskich urokw! Wzywamy Naamah! Z jedenastego wierzchoka wzywamy nieuformowanego, ktry znajduje si wewntrz pozostaych wierzchokw, niszczyciela kosmicznego porzdku i czarne serce rozszalaej ciemnoci! Wzywamy Szatana! Spoza jedenastu wierzchokw i z mrocznego portalu wzywamy wielowymiarowy chaos, ktry uformuje nadchodzcy eon zgodnie z nasz satanistyczn wol! Wzywamy chaos!

14. Uwiziona Bestia W ezoterycznych tradycjach kadej kultury istnieje koncept, ktry w MLO nazywa si "uwiziona bestia". Ten koncept to metafora i symbol anty-kosmicznych impulsw ktre s upione i ukryte w gebi duszy kadego czowieka. W demonologii perskiej t mroczn si nazywano "trzygowym smokiem", Azi-Dahak. Smok ten, ktry by najsilniejszym potomkiem Ahrimana, zosta uwiziony przez kosmicznych bogw pod wielk gr. Tak wielka bya sia Azi-Dahaka, e bogowie nie mogli go zabi. Azi-Dahak zacz atakowa porzdek kosmiczny swoimi mrocznymi i anty-kosmicznymi impulsami, bdc uwizionym w najciemniejszej gbi duszy wiata. Wedug legendy Azi-Dahak powstanie w czasie ostatecznej wojny z otchani i uwolni si z acuchw aby razem z Ahrimanem, Drugh, Aeshm-Div i ich krwioerczymi legionami zniszczy demiurga, Ahur Mazd i jego stworzenie. Podobn opowie znajdujemy w mitologii nordyckiej, gdzie Fenrir odgrywa rol Azi-Dahaka jako uwiziony, anty-kosmiczny antagonista ktry w czasie koca wiata uwolni si z kosmicznych pt, ktre trzymaj go w niewoli. Wyjcy Fenrir doprowadzi wtedy do "zmierzchu bogw", zabije boga Odyna i w ten spos przyczyni si do zniszczenia biecego porzdku kosmicznego. Wilk Fenrir, jeden z potomkw Lokego, jest jednym z najsilniejszych symboli straszliwej siy ktra jest uwiziona w najmroczniejszych czsciach ludzkiej psychiki, i ktra cigle walczy aby przej kontrol nad czowiekiem i przemieni go w ucielenienie odwiecznego gniewu bogw chaosu. Ta sama mroczna, dzika i chaotyczna emanacja jest rwnie opisana w mitologii greckiej, gdzie przybiera ona posta przeraliwego tytana, Tyfona. W tej mitologii smok Tyfon jest okrelany jako odwieczna si chaosu (zwana rwnie Teitan, ktrego liczb jest 666) ktra walczy z bogami olimpijskimi. Wiele razy Tyfon zwycia i zmusza ich do poddania si jego mocy. W kocu najwyszemu bogowi kosmicznemu, Zeusowi, udao si uwizi Tyfona w podziemiach, u wejcia do ktrych ustawi on wulkan, aby zapobiec powrotowi Tyfona (tak jak w legendzie o Azi-Dahaku). Jednak moc Tyfona jest tak wielka e prbuje on z podziemi (z podwiadomoci) walczy przeciwko bezwartociowym bstwom i wywoa zmiany na poziomie fizycznym. W czasie ostatecznej wojny

chaos, reprezentowany przez tyfona i jego tytanw, powrci i zemci si na siach, ktre wypeniy ich pierwotny chaos kosmicznym porzdkiem. Nawet w ydowskiej mrocznej tradycji Kabay znajdujemy legend o uwizionej bestii, dziaajcej jako Szataska moc, ktra grozi kosmicznemu porzdkowi demiurga. W kabalistycznym symbolu znanym jako "drzewo klifotyczne" lub "drzewo mierci" szsta anty-kosmiczna emanacja, kliffot Thagirian, zostaa usunita i w mrocznym antywiecie czeka, jako bestia 666, aby przej kontrol. Demonem, ktry rzdzi Thagirionem, wymiarem czarnego soca, jest Belfegor. Belfegor sam jest opisywany jako czarne soce, ktrego lucyferyczne wiato moe sprawi e mroczne, anty-kosmiczne ziarno (czyli to co zostao z chaosu uytego na stworzenie czowieka) wykiekowa i zakwitn i w ten sposb przywrci czowieka do jego pocztku, ktrym jest chaos. Belfegor, ktry ukazuje si mczyznom jako naga ksiniczka demonw, za kobietom jako przystojny ksi demonw, pokazuje wybranym prawdziw twarz bestii i nagradza tych, ktrzy nie uciekaj przed jego wizerunkiem, poprzez pozwolenie im na zjednoczenie z anty-kosmicznym demonem soca Sorathem, ktrego liczb jest 666 i ktry jest ksiciem Thagirionu. Sorath jest si, ktra w Biblii chrzecijaskiej jest okrelana jako Antychryst i Bestia 666. Ten, ktry obudzi siy czarnego soca/czarnego ognia chaosu w sobie sam stanie si Besti 666, czyli si ktra wewntrz kosmos otworzy wszystkie bramy do rozszalaych si chaosu czekajcych za kosmiczn barier. Czarne soce jest t czci duszy ktr demiurg, z powodu swojego gupiego i egoistycznego celu, musia zdusi w ciemnociach otchani/podwiadomoci, aby w ten sposb mc zniewoli ogie chaosu w wiecie ciaa i materii. Ale czarne soca powstanie w wybranych, kiedy szybkim krokiem zaczniemy zblia si do eonu czarnego ognia i silni, ktrzy w czasie poprzednich eonw suyli odwiecznemu gniewowi bogw chaosu, poka demiurgowi i jego plugawemu stworzeniu prawdziwe oblicze bestii. W imi mrocznych bogw popynie krew wrogw i sabi zostan zoeni w ofierze na najwyszym otarzu bestii. Moemy znale jeszcze jeden aspekt uwizionej bestii w klifotycznej Kabale, pod nazw Taniniver. Ten mroczny bg, ktrego imi oznacza "lepy smok", moe by opisany jako czarna kundalini i demoniczna sia, ktra ma na celu zjednoczenie przeciwiestw, przekroczy dualizmy i w ten sposb ustanowi paradoksalny chaos, ktry zniszczy porzdek. Tanin'iver, ktry wedug mrocznej tradycji zosta olepiony przez bezwartociowe wiato demiurga i pozostaje w wymuszonym nie, moe zosta porwnany do czarnego ognia w jego pasywnej formie. Tylko poprzez magazynowanie antykosmicznych strumieni energii w duszy i zachowywanie si jak ywy portal do wymiarw klifotycznych moemy osign wgld/gnoz o chaosie i naszym prawdziwym pocztku, ktra otworzy oko Tanin'ivera i uaktywni wewntrzny oraz zewntrzny ogie chaosu. Kiedy oczy Tanin'ivera si otworz Szatan zjednoczy si z Taninsam Lilith, oraz zjednoczy si jedenacie wierzchokw, aby w imi Azerate otworzy makrokosmiczny portal do mrocznych wymiarw chaosu. To z kolei doprowadzi do anty-kosmicznej inwazji i cakowitego zniszczenia kosmicznego porzdku na materialnym i duchowym poziomie. Gdy oko smoka si otworzy ten, ktry je otworzy stanie si fizyczn manifestacj najsilniejszych potomkw Szatana i Lilith, ktrzy podpal kosmos obudzonym czarnym ogniem chaosu (By znale wicej informacji, naley odnie si do innego tekstu MLO zatytuowanego Tanin'iver) Aby uwolni besti, otwrz oczy smoka i zjednocz si z wewntrznym ogniem chaosu/cieniem Ahrimana, co jest tym samym co osignicie gnozy chaosu i najwyszym celem MLO i antykosmicznego transcendentalnego Satanizmu, ktry prowadzi do wiecznego, ponownego zjednoczenia satanisty z odwiecznymi, mrocznymi bogami chaosu.

15. Tanin'iver

Trzema pierwszymi mocami przed szatanem byy chaos, pustka i ciemno. Szatan sam skada si z tych trzech si i sam jest bez formy i jakiejkolwiek formy ciaa, dlatego nie jest on w stanie wasnorcznie spowodowa zmian na poziomie kosmicznym. Aby zrealizowa swoje anty-kosmiczne marzenia mistrz Szatan musi zwrci si do swojej silnej demonicznej konkubiny Lilith i jej kreatywnego ona. Krlowa Lilith musi zosta zapodniona duchowym ziarnem Szatana, w ktrym jest piekielna nienawi rozszalaego chaosu przeciwko demiurgowi i jego stworzeniu oraz wiatowemu porzdkowi. To Satanistyczne ziarno jest pod opiek matki demonw w swojej grocie koszmarw, czyli jej yznym oysku a nadejdzie czas aby anty-kosmiczne ziarno wykiekowao i zakwito. W ten sposb krwioercza Bogini Lilith urodzi potomkw za, ktrzy spenetruj stworzenie w celu rozprzestrzeniania dysharmonicznych i niszczycielskich energii, aby w ten sposb przyczyni si do zniszczenia kosmosu. Jednak ci potomkowie, stworzeni przez duchowe zjednoczenie pana Szatana i matki Lilith, s jedynie anty-kosmicznymi energiami, ktre same nie mog, niezalenie od innych zyjcych istot, egzystowa na poziomie materialnym, Malkuth, ale musz przej kontrol i okupowa dusze innych zyjcych istot aby rozprzestrzenia swoje chaotyczne zo. Jest jednak moliwe, e pan Szatan i krlowa Lilith zjednocz si w piekielnej ekstazie w taki sposb, e ich potomstwo bdzie mogo przybra fizyczna posta na poziomie materialnym, co z kolei bdzie oznacza koniec wszystkich form kosmicznego ycia i unicestwienie samego demiurga. Aby szatan mg zapodni Lilith w ten najbardziej bogosawiony sposb konieczne jest zaangaowanie lepego smoka Taniniver w proces stworzenia! Aby mc da ycie najbardziej przeraajcym dzieciom, ktrych samo istnienie bdzie kocem kosmosu i ktrych satanistyczna wadza przywri pierwotny chaos, nasz bg szatani bogini lilith musz kopulowa na plecach Taniniver. dze Taniniver to nieskoczony ocean ognia i bez ognia lepego smoka kopulacja Szatana z Lilith nie jest wystarczajco yciodajna aby mc da ycie demonom zniszczenia, ktrzy potn demiurga i jego plugawe stworzenie. Lecz gupi demiurg osabi podno Taniniver, aby w ten sposb uniemoliwi Lilith zalanie stworzenia potomstwem swoich czarnych dz. Przedstawiamy to poprzez twierdzenie, e demiurg spowodowa amnestyczny sen Taninivera i ugasi jego ogie poprzez jego olepienie. W ten sposb smok zosta olepiony kosmicznym wiatem, lecz Taniniver obudzi si ze swojego snu i znowu otworzy swoje byszczce diamentowe oko. Gdy jego klifotyczna podno zostanie przywrcona Taniniver ponownie stanie si poczeniem midzy Szatanem a lilith, ktre jest niezbdne aby moliwe byo stworzenie demonicznych bogw, ktrzy swoimi fizycznymi ciaami bd mogli podrowa i swobodnie si porusza w "naszym" wszechwiecie. Sia tych piekielnych demonw bdzie czym potniejszym ni ktokolwiek moe sobie wyobrazi, poniewa te "dzieci ostatecznego zniszczenia" bd potniejsze ni wszystkie inne bstwo i demony, ktre kiedykolwiek istniay, za ludzie, anioowie i bogowie bd niczym innym jak tylko zabawkami w rkach tych zych heroldw anty-egzystencji! Wic gdy Taniniver poprzez otwarcie swojego oka zjednoczy smoka mierci, Szatana, z jadowit mij Taninsam Lilith ich potne potomstwo wpdzi stworzyciele i jego plugawe stworzenie w er nieporzdku i anty-ycia i w ten sposb wprowadzi wieczny wiek chaosu, w czasie jego nieskoczonego eonu zbeszczeszczany chaos powrci do swojej penej i pierwotnej formy. Zatem jednym z najwaniejszych zada czarnej magii MLO jest: "ponowne obudzenie Taniniver, ktrego mona okreli jako anty-kosmiczne kundalini i w ten sposb w imi szatan zjednoczy Gamaliel i Thaumiel, aby przez Diabelskie poczenie umroczni swoj wasn dusz, co z kolei doprowadzi to umrocznienie duszy wiata".

Athah Gibor Leohlam Satan!

16. Miecz Asmodeusza I Ornias

Wedug klifotycznej kabay starsza Lilith (Taninsam) jest "on" szatana a modsza Lilith (Naamah) jest maonk Asmodeusza. Po zbeszczeszczaniu pierwotnego chaosu przez demiurga, rozszalay chaos wyzion anty-kosmiczne emanacje, ktre razem zbuduj Drzewo mierci, ktre jest antytez kosmicznego drzewa ycia. Te anty-kosmiczne emanacje, ktre wyoniy si z Tohu (chaosu), Bohu (pustki) i Chasek (ciemnoci) s nastpujce: Pierwszy klifot to szatan i moloch (bogowie - blinita), drugi to Belzebub, trzeci Lucifuge Rofocale, czwarty Astaroth, piaty Asmodeusz, szsty Belfegor, sidmy Baal, smy Adramelek, dziewity Taninsam Lilith (starsza Lilith), i dziesity kliffot (jedenasta demoniczna sia) to Naamah Lilith (modsza Lilith). Po tym jak drzewo mierci zostao zbudowane te jedenacie bstw chaosu zaczo tworzy antykosmiczne demony, ktre zbuduj dziesi zakonw jedenastu bogw chaosu. W tym tekcie skoncentrujemy si na tych straszliwych demonach, ktre zostay stworzone poprzez ze zjednoczenie Szatana i Lilith oraz Asmodeusza i Naamah. Pierwsze zjednoczenie miao miejsce gdy dziewity kliffot zamanifestowa si w ciemnoci rozszalaego chaosu. Wtedy Szatan, najwyszy bg klifotu, zobaczy t demoniczn si, ktra bya jadowitym smokiem Lilith, wypeniy go piekielne dze i zosta oczarowany mrocznym piknem, ktre znalaz w tej kobiecej refleksji swojego wasnego za. Szatan wzi wic Lilith jako swoj krlow i by pierwszym, ktry penetrowa ciemnoci jej piekielnych dz. To duchowe zjednoczenie, ktre miao miejsce w szstej antysefirotycznej emanacji, klifocie Belfegora, czyli Thagirionie, zaowocowao narodzinami pierworodnego syna Lilith, Orniasa. Ornias, ktry jest ksiciem Gamaliel jest opisywany jako moc, ktra wampiryzuje kosmos, poprzez kradzie i magazynowanie kosmicznej siy yciowej (prana) z powrotem w chaosie, z ktrego kiedy si ona wyonia. W ten sposb Ornias przyczynia si do przywrcenia chaosu, ktrego dominacja bya cakowita przed skandalicznym czynem demiurga. Ornias jest rwnie bogiem demonw, ktry bierze w niewol cienie umarych i zmusza ich do suby jako wojownikw w wampirycznych legionach cieni Lilith. Ornias jest rwnie panem krwawych, sadystycznych i miertelnych dz, ktry przy pomocy swojej armii inkubw rozsiewa perwersje i szalestwo seksualne pord kobiet i w ten sposb zatruwa Malkuth mrocznymi dzami Gamaliel. Czarny mag klifotyczny wzywa Orniasa jedynie w celu zniszczenia oraz w trakcie rytuau MLO "wampirycznej inicjacji". Ornias panuje nad 397 wampirycznymi legionami cieni i dowodzi, w imieniu Lilith, 480 legionami demonw Gamaliel.

Piecz Orniasa:

Drugi demoniczny potomek, o ktrym powiemy w tym tekcie jest rezultatem zjednoczenia krla Asmodeusza i Naamah. Ten ksi demonw jest znany pod wieloma imionami, m. in. Sorath, Sariel, Gurigur, Alefpene'ash oraz Harba Di Asmodi (miecz Asmodeusza) i panuje nad 80 tys. niszczycielskich i zych demonw klifotu Golachab. Alefpene'ash jest opisywany jako ten, "ktrego twarz ponie", a jego imi Harba Di Asmodeus, co oznacza miecz Asmodeusza, sugeruje, e jest personifikacj gniewu Asmodeusza (Aeshmy-Divy) i siy, ktra ucielenia najbardziej destruktywne aspekty klifotu Golachab. Alefpene'ash jest demoniczn si ktra nieustannie prbuje zaatakowa Malkuth poprzez wamanie si do mrocznej bramy, ktra prowadzi na materialny poziom Assiah. Ta brama jest pooona w klifocie Naamah, Nahemoth i Alefpene'ash, ktry jest synem Naamah, ma do swojej dyspozycji 478 legionw demonw Nahemoth, ktre pomagaj mu w jego walce aby otworzy drog na poziom fizyczny i uczyni anty-kosmiczn inwazj moliw. Jedn z postaci jak przybra Alefpene'ash, miecz Asmodeusza, w nowoczesnym wiecie aby zamanifestowa swoj obecno na poziomie fizycznym jest sup ognia (grzybek atomowy), ktry powstaje po wybuchu bomby jdrowej. Alefpene'ash jest si, ktra w trakcie ostatecznej wojny podpali korzenie drzewa ycia i w ten sposb przyczyni si do zniszczenia kosmicznego porzdku. Mag klifotycznej czarnej magii wzywa Alefpene'asha jedynie podczas rytuaw majcych na celu szerzenie mierci i zniszczenia na poziomie fizycznym.

Piecz Alefpene'asha:

17. Mroczna Seksualna Magia Wszystkie praktyki magiczne maj na celu wywoanie zgodnych z wasn wol zewntrznych i wewntrznych zmian przy pomocy metod, ktre dla wikszoci ludzi zawsze bd ezoteryczne. Aby to wszystko uproci mona powiedzie, e aby dokona tych zmian potrzebna jest przede wszystkim prawdziwa, silna i skoncentrowana wola. To wanie przy pomocy tej woli mag musi wznie si i obudzi swj wasny zapas siy yciowej i okultystycznej energii, ktra jest silnie powizana z jego wasn dusz. Zalenie od woli, ktr jest si napdow caej magii, zmienia si natura siy yciowej, w ten sposb, e otrzymuje ona takie wasnoci jakie s potrzebne aby wypeni wol maga. Na przykad sia yciowa (energia), ktre jest generowana podczas rzucania kltwy staje si miercionona i destruktywna, chocia w swojej pierwotnej formie bya ona yciodajn i pozytywn moc. Std wola daje esencj formie siy yciowej (tj. pierwotnej jej postaci). Nauki o okultystycznej energii mwi rwnie e podobne energie przycigaj si i zbliaj si do siebie i dlatego moliwe jest magazynowanie strumieni energii z zewntrznych rde mocy, poprzez wczeniejsze wprowadzenie si w nastrj i stan uczu, ktrego forma energetyczna koresponduje z zewntrznym rdem energii. Wic poprzez doznanie destruktywnej i nienawistnej energii podczas rzucania kltwy, otwieramy zarwno wewntrzne jak i zewntrzne bramy do poziomu bezprzyczynowego, skd czerpiemy i magazynujemy wicej energii, ktra jest interesujca dla waciwego rytuau. Nastpnym etapem rytuau jest kompresowanie i koncentrowanie zebranej energii i przy pomocy wyobrae i siy mentalnej skierowa si na cel obrzdu. Ostatecznym etapem jest wypuszczenie spod kontroli naadowanej energii i pozwolenie jej pyn swobodnie i stworzy zmiany w zgodzie z wol stojc za rytuaem. To jest krytyczna faza rytuau; jego sukces zaley od tego jak dobrze mag potrafi wypuci zmagazynowan magiczn energi. Jednym ze sposobw na zrobienie tego jest namalowanie pieczci na papierze swoj wasn krwi. Piecz reprezentuje wol. Potem nastpuje naadowanie pieczci energiami, ktrych dowiadcza mag podczas rytuau, aby na kocu spali piecz i w ten sposb uwolni podane moce. Forma (piecz) zostaje zniszczona i esencja (si woli) jest uwolniona aby zmienia rzeczywisto.

Dalimy bardzo prosty przykad, jednak caa magia, niewane jak wysoka ona jest lub jak niska, poddaje si tym zasadom. Wola jest drog do mocy a moc jest drog do manifestacji wadzy. Dlatego jednym z najwaniejszych krokw w caej magii jest przycignicie do siebie energii w zgodzie z wol i samodzielne odczucie mocy; wanie o tym traktuje ten tekst. Bo ze wszystkich metod ktre istniej w celu obudzenia wewntrznej siy dla celw magicznych, magia seksualna jest najbardziej efektywna i wyprbowana. W magii seksualnej mag manipuluje energiami ktre wystpuj i s generowane podczas fizycznej lub mentalnej seksualnej stymulacji i kieruje energiami seksualnymi aby osign podane zmiany. W poprzednich wiekach magia seksualna zostaa skodyfikowana w taki sposb, e staa si jedn ze sztuk ezoterycznych i pisma na ten temat poprzez swj symboliczny jzyk i podwjn moralno autorw wicej ukryway ni odkryway na temat tej niezmiernie silnej sztuki magicznej. W tym krtkim tekcie mamy na celu wyjani podstawy magii seksualnej nalecej do drogi lewej rki (vama marg) i przestawi czytelnikom pewne metody i zasady, ktrych uywa MLO w celu kontrolowania seksualnej energii podczas swoich obrzdw magii seksualnej. Aby praktykowa magi seksualn magik musi posiada wiedz o naturze seksualnych energii oraz jak i dlaczego te energi mog zosta uyte podczas spkowania kapana (magika) i kapanki (czarownicy). Zrozumienie rnic midzy msk i esk energi seksualn jest niezmiernie wan czci dziaa magicznych. Caa magia seksualna czerpie sw moc z polaryzacji ktra powstaje, gdy seksualne przeciwiestwa si jednocz. Mska i eska energia seksualna stanowi swoje przeciwiestwa, co zazwyczaj symbolizuje si poprzez okrelanie mskiej energii jako energii alfa, plus, elektrycznej, solarnej, marsa, ognia, Shakta/Shiva, a w obrzdach klifotycznych energi Szatana/Samaela. Natomiast eska energia podczas rytuaw magii seksualnej jest okrelana jako energia Omega, minus, magnetyczna, ksiycowa, Wenus, wody, Shakti/Kali a w obrzdach klifotycznych energia Lilith. Innymi symbolami mskiej energii seksualnej s sztylet i laska, za kobiecej energii: czara i pentagram. Zjednoczenie tych czterech elementw seksualnych jest symbolizowane przez czarne wiato otarza, ktre oznacza transcendencj dualizmu dokonywan przez dusz i zjednoczenie przeciwiestw w chaosie. Wanie z powodu rnic pomidzy energiami Alfa (msk) i Omega (esk) powstaje silna polaryzacja gdy te energie wchodz ze sob w kontakt. Mona to porwna do dwch silnych fal morskich ktre zderzaj si ze sob i kiedy w swojej kolizji jednocz si one powstaje wir wodny, ktry jest wystarczajco silny aby pochon wszystko w pobliu. To samo ma miejsce gdy mska i eska energia seksualna koliduj ze sob podczas stosunku. Powstaje wtedy wir energii, ktry wznosi si jak filar poprzez wszystkie wysze poziomy i moe w kocu wcisn si na poziom duszy, ktry jest najwyszym poziomem. Jedn z metod na uzyskanie duej mocy podczas obrzdw magii seksualnej jest uycie tego wiru w celu cignicia (lub wcignicia) energii z poziomu astralnego, mentalnego lub duchowego, eby nastpnie skierowa te energie, formujce si wedug woli magika, na to co jest celem rytuau. Mag seksualny moe w ten sposb, poprzez polaryzacj jaka powstaje podczas stosunku, magazynowa energi z zewntrznych rde, jeli ich natura odpowiada energiom jego wasnej magicznej woli. Te energi kr nastpnie midzy kapanem a kapank podczas rytuau i cay czas rosn w si. Nastpnie energia jest kierowana w tradycyjny sposb, na przykad poprzez wizualizacj, piecz, dziaania rytualne, manipulacj obiektami fizycznymi oraz wypowiadane i/lub mentalne formuy, na cel rytuau. Jest ona uwalniana podczas orgazmu. Pozwala si jej na swobodny przepyw i wywoanie podanych zmian. Ze wszystkich metod, ktre istniej na uwolnienie magicznej energii orgazm jest najbardziej efektywn. W przytoczonym wyej przykadzie uywa si zarwno polaryzacj seksualnych energii jak i mocy ktre przy pomocy wiru s magazynowane w celu wzmocnienia rytuau. Wir przestaje istnie jak tylko jeden z magw seksualnych osiga swj szczyt. Aby utrzyma wir w stanie aktywnym poziom naadowania obojga uczestniczcych w rytuale musi by maksymalny. Jest zatem podane, eby oboje osignli orgazm jednoczenie podczas rytuau. Przykad jak mona przeprowadzi rytua magii seksualnej przy pomocy pieczci, wizualizacji i wypowiadanych formu jest przedstawiony poniej. Rytua zaczyna si w tradycyjny sposb, wezwaniem mrocznych bogw. Zapalone s czarne i czerwone wiece, ku czci bogini Lilith ponie kadzido. Kapan zapala ogie kapanki poprzez stymulacj jej pochwy jzykiem, po czym spkuje z ni w imi Lilith. Partnerzy koncentruj si na daniu sobie jak najwikszej rozkoszy, aby w ten sposb wzmocni i skoncentrowa naadowanie seksualnymi energiami. Im wicej czasu upywa zanim kapan i kapanka osign orgazm, ktry uwalnia energie zmagazynowane i stworzone podczas rytuau, tym wiksza staje si moc seksualnej

energii. Gdy kapan lub kapanka znajduje si w odmiennym stanie wiadomoci zwanym transem seksualnym zaczyna on lub ona powtarza fraz lub formu reprezentujc ich wsplna wol. Podczas wypowiadania formuy strona znajdujca si w transie powinna rwnie intensywnie wyobraa sobie piecz, ktra przedstawia cel rytuau. Trans seksualny wystpuje w chwili gdy wszystkie myli znikaj i czysta przyjemno wypenia wszystkie zmysy i cakowicie panuje nad wiadomoci. To wanie wtedy poczenie midzy rnymi poziomami staje si najgrubsze i wir zostaje aktywowany. Najbardziej podan sytuacj jest gdy partnerzy razem wpadaj w trans seksualny i razem zaczynaj powtarzanie formu oraz wizualizacje pieczci. Jeli adna piecz nie jest uywana partnerzy zamiast pieczci powinni wyobraa sobie kolejno wydarze ktra odpowiada celowi rytuau. Na przykad jeli celem rytuau jest zniszczenie wroga naley wczeniej zrobi piecz reprezentujca zniszczenie wroga i wypowiada formu wyraajca wol jego mierci. W wypadku nie uywania pieczci wizualizacja powinna skada si ze szczegowego i realistycznego wyobraenie wypadkw prowadzcego do bolesnej mierci wroga. Kapan i kapanka powinni wczeniej ustali co bd sobie wyobraa i prowadzi wizualizacj do szczytu kiedy oboje zbliaj si do orgazmu. Podczas orgazmu caa seksualna energia jest kierowana, z powodu wsplnej woli kapana i kapanki, w celu dania siy i ycia esencji reprezentowanej przez wyobraenie i wywoania na poziomie astralnym rezultaty, ktry sam jest celem rytuau. Im silniejsze jest "magiczne dziecko" bdce rezultatem rytualnego spkowania, tym szybciej rezultat objawia si tak jak byo to oczekiwane, na poziomie na ktrym chcieli oni osign magiczne zmiany. W przedstawionej metodzie piecz, wyobraenie lub formua, w zalenoci od tego ktra jest centralnym punktem skupiajcym, zachowuje sie jak astralne jajo, ktre jest zapadniane przez naadowan wol energi seksualn. Jeli zapodnienie przebiega prawidowo podany rezultat otrzyma konkretne ycie jako bardzo silne "dziecko woli duszy". Wszystko co dzieje si na jednym z poziomw ma swoj manifestacje rwnie na pozostaych istniejcych poziomach. To co na grze jest rwnie na dole. Dlatego kada zmiana, ktra jest wywoana na przykad przy pomocy seksualnej energii oraz wizualizacj na poziomie astralnym w kocu rwnie ma swoj manifestacj na poziomie fizycznym. Inn bardzo wana rzecz dla praktykowania magii seksualnej jest legendarny eliksir. Eliksir to seksualne pyny mskie i eskie naadowane energi i alchemicznie oczyszczone. Te pyny, ktre pojawiaj si jako rezultat dziaa magii seksualnej s naadowane i przesiknite energi, ktra zostaa uyta podczas rytuau. Eliksir ma niezliczone sposoby wykorzystania. Midzy innymi magiczne poczenie z tym co jest celem rytuau moe zosta umoczone w eliksirze w celu wzmocnienia siy obrzdu. Eliksir moe rwnie by uyty aby da si i ycie talizmanom i amuletom i wzmocni moce w gotowym magicznym przyrzdzie, na przykad gwnym przyrzdzie rytualnym. W zalenoci od samego rytuau, podczas ktrego eliksir zosta wytworzony, kapan i kapanka mog rwnie go spoy, najpierw rozcieczajc go winem rytualnym. Nastpnie wypijaj oni eliksir w imi mocy odpowiednich dla rytuau, aby w ten sposb wla w siebie magiczne moce. To robi si zazwyczaj jeli rytua produkujcy eliksir mia na celu w jaki sposb wzmocni tych, ktrzy go produkowali. Wola i uczucia, ktre w trakcie rytuau przyczyniy si do stworzenia eliksiru nadaj mu barw i formuj jego waciwoci. Jeli eliksir zosta wytworzony podczas destruktywnego rytuau i ktry mia na celu na przykad sianie niezgody, wojny lub rozlewu krwi lub zabicia wroga, jest oczywiste e nie naley go pi. W takich okolicznociach eliksir staje si magiczn trucizn, ktr mona uy jedynie w "zym celu". Eliksir znajduje rwnie szerokie zastosowanie w magii wiata, gdzie partnerzy rysuj piecz reprezentujc ich wspln wol przy czarnym wietle a nastpnie przeprowadzaj rytua magii seksualnej i przy pomocy eliksiru, ktry zosta wyprodukowany podczas rytuau smaruj wieczki i powicaj je dla celu obrzdu. Nastpnie partnerzy zapalaj wieczk i pozwalaj jej wypali si i w ten sposb kieruj ca moc jak ich magia seksualna wygenerowaa aby osign rezultat bdcy celem ich woli. Eliksir jest po prostu przedueniem i dugotrwaym efektem uformowanych energii seksualnej magicznej woli i ich rne zastosowania s ograniczone tylko fantazj maga. Oprcz wymienionej formy eliksiru istnieje jeszcze mroczniejszy i silniejszy wariant, ktry jest silnie powizany ze wszystkimi aspektami mrocznej bogini. Ta wysza forma eliksiry moe zosta wyprodukowana jedynie jeli kapanka znajduje si w okresie czarnego ksiyca, czyli podczas miesiczki. Krew menstruacyjna odgrywa centraln rol w czarnych sztukach i jest jeszcze wyej ceniona w mrocznej magii seksualnej, gdzie funkcjonuje ona jako wzmacniacz zowrogich energii. W odrnieniu

od krwi, ktra przenosi si yciow i pynie w naszych yach, krew menstruacyjna, zwana rwnie "krwi czarnego ksiyca" lub "wod mierci", ma si aby sterylizowa, niszczy, rozpuszcza i zabija. Krew menstruacyjna wedug starszych tradycji moga doprowadza psy do szalestwa i da magowi likantropiczne wasnoci oraz da mu kontrol nad krwioerczymi wilkami. Jest to interesujce, poniewa pokazuje silne powizanie krwi menstruacyjnej z mrocznym i zymi siami ksiyca, ktre najlepiej reprezentuje bogini czarnego ksiyca. Krew menstruacyjna ma zawsze najsilniejsz moc podczas malejcego ksiyca i staje si najpotniejsza w nowiu. Wanie w tym okresie mroczne siy osigaj swj szczyt. Wtedy te najlepiej przeprowadza czarne rytuay majce na celu zmagazynowanie energii Satanistycznych bogi. Podczas takich obrzdw, ktre poprzez magazynowanie czarnych eskich energii wzmacniaj si maga, kapanka zawsze powinna mie rol dominujc. Podczas nowiu mroczna bogini podruje przez mroczne nocne niebo i pozwala swojej krwi menstruacyjnej spywa na ziemi. Dlatego krew kapanki podczas mrokw bezksiycowej nocy nabiera najwikszej mocy - jest ona w harmonii z gniewem mrocznej matki. Tak dugo jak kapanka krwawi nie moe ona zaj w ci, wic tym silniejsza jest jej moliwo aby urodzi (stworzy) duchowe dziecko na poziomie astralnym. W ten sposb seksualno Ewy przeksztaca si w seksualno Lilith, ktra moe zosta uyta do otwarcia bram do mrocznej strony. Krew menstruacyjna jest zatem w kabale klifotycznej darem Samaela dla kobiety, ktry moe ona uy aby osign wadz i wolno. Z powodu silnych powiza z niszczcymi, mierciononymi mrocznymi siami krew menstruacyjna jest kluczem do anty-kosmicznych i klifotycznych mocy i moe zosta uyta aby nawiza kontakt z bogami i demonami rozszalaego chaosu. Symboliczne przedstawienie ktre jest obecne w wielu obrzdach MLO jest nastpujce: mag zanurza sztylet w czarze wypenionej winem rytualnym aby w ten sposb zmieni wino w czarze w eliksir, ktry jest nazywany krwi smoka. Ta zamiana ma miejsce dziki polaryzacji pomidzy sztyletem/ogniem/Lucyferem a czark/wod/Lilith. Wanie seksualne siy przeciwiestw przemieniaj zawarto czarki, ktra symbolizuje krew menstruacyjn mrocznej bogini, w eliksir zwany krwi smoka. Krew smoka lub "jad Taninsam", jak nazywa si ten eliksir w sztukach klifotycznych, jest symboliczn reprezentacj eliksiru, ktry jest produkowany gdy kapan i kapanka przeprowadzaj seksualne obrzdy w okresie menstruacyjnym kapanki. Ten najsilniejszy i najmroczniejszy eliksir jest nazywany w zakazanej alchemii "czerwonym zotem" i ma pono niezliczone mroczne wasnoci. Miedzy innymi czerwone zoto/krew smoka moe zosta uyta aby odpdzi niepodane jasne energie i rozsiewania mrocznych i niszczycielskich strumieni mocy. Krew smoka znajduje zastosowanie rwnie podczas seksualnych inwokacji do mrocznych bstw. Podczas tych inwokacji magazynuje si energi mrocznej wadzy i ciga si j przez wir. Podczas szczytu rytuau biorcy udzia spoywaj krew smoka, aby w ten sposb wzmocni obecno mrocznych bogw w ich wiadomoci. Krew smoka ma rwnie wiele zastosowa nekromanckich , bo jest syntez midzy kobiec miercionon i msk yciodajn energi. Dlatego krew smoka jest rwnie powizana z strumieniem mocy 353 i z mocami nieumarych. Jednym ze sposobw praktykowania seksualnej nekromancji jest uoenie jedenastu pochodni lub czarnych wiate wok grobu osoby, z ktr mag chce si skontaktowa i wewntrz krgu jedenastu pomieni odby rytua seksualny. Celem rytuau jest danie ycia cieniowi zmarego i przy pomocy wiru wycignicie zmarego z grobu. Podczas rytuau mona wznosi inwokacje do zmarych a piecz, ktra symbolizuj wol powinna by intensywnie zwizualizowana podczas aktywacji wiru. Wir jest kierowany w d i w czasie orgazmu mag przy pomocy swojej silnej woli wyciga cie zmarego z grobu. eliksir jest rozcieczany czerwonym winem i jest skadany w ofierze na ziemi przed nieumarym cieniem, ktry oboje biorcy udzia silnie wyobraaj sobie. Krew smoka (eliksir) wzmacnia cie oraz wie go z wol magika. Cie moe nastpnie zosta zwizany z talizmanem lub krysztaem albo pytany o sprawy, ktre interesuj maga. Cie moe rwnie by uyty jako "astralny zombie" i wysany do snw innych ludzi aby doprowadzi ich do szalestwa. Poniewa wszystkie cienie zmarych nale do mrocznej bogini, w jej aspektach: Lilith, Hekate, Kali, Hel, Persefona i Ereshkigal, magik powinien przed rytuaem nekromanckim najpierw zoy odpowiedni ofiar rnym aspektom bogini mierci. Prcz wyej wymienionych zastosowa krwi smoka, ten mroczny eliksir moe rwnie suy otwarciu wewntrznych portali do Sitra Ahra i jako jad Taninsam spaleniu wszystkich kosmicznych iluzji, przyczyniajc si do osignicia gnozy chaosu. Jeden z powodw dla ktrych magia seksualna jest tak uyteczna jest nastpujcy: podczas transu seksualnego, gdy wir jest aktywowany i wewntrzne bramy s otwarte wiksza cz wiadomoci maga jest na wyszym poziomie. Jest zatem stosunkw

atwo podczas tych rytuaw nawiza kontakt z i otrzyma informacje od si duszy znajdujcych si poza poziomem materialnym. Te siy to mroczne boginie takie jak Lilith, Naamah, Mahalat, Igrath, Hekate, Lykania, Persefona, Hel, Ereshkigal, Kali, Bafomet, Sechmety i Vampiria, ktrych moce s najatwiejsze do opanowania podczas mrocznych seksualnych rytuaw. Innymi bardzo wanymi bytami w magii seksualnej s inkuby i sukuby. Te demony nalece do sfery czarnego ksiyca s zarwno wampiryczne i seksualne w swojej naturze i wewntrz MLO s postrzegane jako duchowe kanay kanalizujce seksualn energi i yciow si z kosmosu z powrotem do chaosu/klifotu. Sukuby, ktre s eskimi demonicznymi kochankami i inkuby, mscy, demoniczni kochankowie, znajduj si w mrocznych tradycjach wszystkich kultur. Zsyaj one ludziom, wedug odwiecznych legend, rne zakazane dary w zamian za energie seksualne, ktre zabieraj podczas seksualnych rytuaw, w ktrych bior udzia. Lecz kiedy te demony czuj, e magicy seksualni s w harmonii z czarnym ksiycem mog one wamp iryzowa uczestnikw i zabra im ca si yciow. Przykady tych seksualnych demonw s podane w "ksidze Enocha'. Opisano tam zakon aniow znanych jako "obserwatorzy" i to jak ci anioowie tak zostali urzeczeni piknoci kobiet, e przeamali wszystkie prawa demiurga i porzucili swoje miejsca w niebie aby zatopi si w poziomie fizycznym, aby zaspokoi swoje seksualne dze. Rezultatem spkowanie Nefilimw, jak nazywali si ci "upadli" anioowie, z ludzkimi kobietami byo stworzenie rasy nadludzi. Nefilim, ktrych liderem by Samyaza, przekazali swoj bosko potomkom, a z powodu swoich buntowniczych poczyna umrocznili dusze swoich dzieci. Te demoniczne dzieci zwane s Geburin i jako pbogowie sterowali stworzeniem. Anioowie/demony Nefilim uczyli ludzi, w zamian za ich energie seksualne, wszystkich zakazanych sztuk demiurga, takich jak na przykad magia, astrologia, astronomia, alchemia, sztuka wojny, magie seksualna, kucie broni, pismo, tajemnice ksiyca i gnoza o kosmosie i chaosie. W ten sposb Nefilim stali si demonicznymi ojcami ewolucji i cywilizacji. Lecz demiurg, ktry chcia zatrzyma zarwno ludzi jak i aniow jako swoich niewolnikw, napeni si gniewem i krzykiem z powodu zamania jego kosmicznego prawa. Zwoa swoich bezwolnych i zniewolonych aniow, ktrych liderem by bezwartociowy Micha i wysa ich aby zabi now ras nadludzi, ktrzy nieli w sobie czarny pomie. Nakaza rwnie swoim posusznym sugom zabi aniow Nefilim i zaszlachtowa wszystkich, ktrzy nie poddali si jego prawom. Lecz chocia ziemia spyna krwi wszyscy odmwili, poza sabym Noem i jego on, odrzuci swoj nowo zdobyt wadz i wolno. Dlatego gupi stwrca zdecydowa si na zatopienie wszystkiego co ywe, poza Noem i jego on, ktrzy czogali si przed demiurgiem, w tym co nazywamy potopem. Anioowie Nefilim, ktrzy nie zostali zabici, zamknli si wraz z legionami Szatana poza barierami kosmosu i poprzysigli pomci rozlan krew swoich braci, on i potomkw. W ten sposb Nefilim stali si antykosmicznymi/klifotycznymi mocami, ktrzy nale do mrocznego klifotu Naamah, Nahemoth. Demiurg odbudowa na nowo swoje stworzenie i z pomoc Noego i jego zony na now zaludni ziemi bezwolnymi ludmi. Lecz mroczne duchy Geburin, pbogw zamieszkay stworzenie demiurga w formie czarnych pomieni, ktre ycie po yciu podlegaj reinkarnacji w najsilniejszych ludziach. Jest wiele ezoterycznej wiedzy w opowiadaniach o Nefilim i anty-kosmiczny mag seksualny powinien aktywnie wsppracowa z siami Nefilim w czasie swoich seksualnych obrzdw. Przede wszystkim "rd obserwatorw" powinien zosta przywoany w celu wzmocnienia dary Samyazego, ktrym jest wewnetrzny czarny pomie. Rd obserwatorw skada si z piciu gwnych grup: Nefilim, Rafaim, Anakim, Amalekites i Geburim. Nefilim, co znaczy "podliwi" skada si z demonw, ktrzy w zamian za seksualna energi rozdaj zakazan wiedz/gnoz.

Rafaim, czyli "giganci" to demony mogce zesa duchow i ziemsk moc.

Anakim, co oznacza "anarchici" to demony siejce chaos i pofragmentowanie.

Amalekici, co oznacza "agresywni" to demony mogce zesa moc wojenn i rozpocz wojn oraz rozlew krwi.

Geburim, "gwatowni", to nadludzie ktrzy nosz w sobie czarny pomie i ktrzy poprzez przemoc przeciwdziaaj kosmicznemu porzdkowi.

Inna tradycja, o ktrej naley wiedzie, aby mc praktykowa magi seksualna to indyjski tantryzm "vam marg". Vama marg, co oznacza drog lewej rki jest forma tantryzmu gdzie kobieta (boginii) odgrywa centralna rol i w odrnieniu od tantryzmu prawej rki uywa aktu seksualnego midzy kapanem i kapank, ktra reprezentuje bogini, jako rodek do ubstwienia magw i obdarzenia ich magiczna moc. Rni si to od tantry prawej rki tym, e ten ostatni chce zblizy si do boskoci jedynie poprzez symbole, a nie fizyczne obcowanie. Magia seksualna odgrywa centraln rol w vama marg i uywa form, ktre bardzo przypominaj metody ju opisane w tym tekcie. Rwnie polaryzacja midzy esk i msk si, zjednoczenie przeciwiestw i obudzenie wewntrznego ognia to gwne czci tej tradycji magii seksualnej. Forma yogi uywana w tantrymie magii seksualnej jest oparta na odwiecznych naukach ima na celu obudzi bogini Kundalinki, ktra pi gboko w duszy czowieka. Wan czci tej nauki jest teoria o siedmiu centrach energetycznych ciaa. Te centra nazywaj si w tantrymie "czakrami" i s pooone w fizycznym i astralnym ciele czowieka. Pierwsza czakra znajduje si midzy miednic a dup i nazywa si Muladhara. Druga czakra ley w okolicach pcherza moczowego i nazywa si Svadhisthana. Trzecia czakra ley w okolicy splotu sonecznego i nazywa si Manipura. Czwarta ley przy sercu i nazywa si Anahata. Pita ley przy gardle i nazywa si Vishuddha. Szsta lezy midzy oczodoami i nazywa si Ajna. Sidma i ostatnia ley na czubku gowy i nazywa si Sahasrara. Celem yogi Kundalini, jednego z gwnych dziaa tantryzmu, jest obudzenie mocy bogini i przeprowadzenie jej przez wszystkie czakry aby w kocu w sidmej czakrze poczya si ona z Shiv i w ten sposb osign ekstaz, ktra niszczy wszystkie iluzje i na zawsze uwalnia dusz. Boginii w swojej formie Kundalini jest opisywana jako czerwona mija ktra ley trzy i p razy zwinita w Muladharze. W tej formie Kundalini, zwana rwnie Shaki symbolizuje upiona si yciow czowieka, ktrej obudzenie prowadzi do wzrostu energii i magicznej mocy. Kundalini lub Shakti, co znaczy moc, reprezentuje janiejsze aspekty bogini, za Kalishakti, co oznacza czarn moc, jest tym samym co czarny pomie, reprezentuje czarn Kundalini. W tantryzmie symbolizuje ona cz mocy bogini mierci, ktr czowiek nosi w sobie. Kalishakti jest w tantrze bogini mrocznej magii seksualnej i personifikacja czarnej dzy, dlatego wszystkie formy magii seksualnej s pod jej wadaniem. Podczas rytuaw vama marg Kali jest wzywana do kapanki, za Shiva lub Kalishakti, czyli mska czarna moc, do kapana, mona podczas stosunku uwolni niewiarygodn ilo energii magicznej i zjednoczy bogini z bogiem. to sprawia, e eliksir staje sie boski i w tym wypadku nazywa si "winem Kali". Wino Kali moe zosta uyte do smarowania czakry Ajna otwarcia trzeciego oka, ktre niszczy wszystkie kosmiczne iluzje. Trantryzm vama marg silnie przypomina klifotyczna magi seksualn uywan w MLO. W magii klifotycznej Lilith zajmuje miejsce Kali i Satan lub Samael Shivy. Rwnie istnieje obudzenie upionej mocy, ktra zjednoczy mroczn bogini i mrocznego boga, za siedem klifotycznych portali Gehinnom, Shaarimoth, Tzelmoth, Barshacheth, Titahion, Abaddon, i Tehom doskonale koresponduje z siedmioma czakrami. Celem w klifotycznej magii seksualnej jest midzy innymi obudzenie lepego czarnego smoka, ktry pi w Gehinnom i poprzez otwarcie oczu lepego smoka Tanin'ivera umoliwi seksualne zjednoczenie Lilith i Szatana. Tanin'iver, ktry jest czarnym anty-kosmicznym smokiem ognia jest si na ktrej Lilith wzniesi si z Gehinnom i poprzez rne portale piekielne dotrze do szstego portalu pod nazw Abaddon, gdzie Tanin'iver odzyska swj wzrok i moc aby w sidmym mrocznym portalu Tehom zjednoczy Lilith z Szatanem. Otwarcie oczu lepego smoka jest celem ezoterycznych dziaa MLO i drog do wiecznej wolnoci i chaosu. jednym z najwaniejszych symboli w

klifotycznych dziaaniach jest "Drzewo mierci", ktre jest map mrocznych wymiarw. Drzewo mierci skada si z dziesiciu klifotw poczonych 22 mrocznymi ciekami lub tunelami. Te cieki dziel z kolei drzewo mierci na trzy filary. te trzy filary to lewy, rodkowy i prawy. Czowiek ma, dziki czarnemu pomieniowi siy, ktre reprezentuje drzewo mierci i te wewntrzne siy klifotyczne prowadz i budz Tanin'ivera. Lewy filar drzewa mierci oznacza esk mroczn energi seksualn, a prawy filar oznacza msk. podczas rytualnego, seksualnego zjednoczenia midzy kapanem i kapank mroczny wir jest aktywowany, ktry w tej tradycji dziaa jako rodkowy filar drzewa mierci. rodkowy filar skada si z Nahemoth, Gamaliel, Thagirion i Thaumiel. Jest on drog jak naley uy aby wznie czarnego smoka z klifotu Lilith do klifotu szatana. W MLO uywa si siedmiu wyej wymienionych mrocznych bram podczas anty-kosmicznej yogi chaosu. te siedem bram, ktre nazywa si midzy innymi siedmiogowym smokiem z jedenastoma twarzami i dziesicioma rogami, otwiera si poprzez wibrowanie odpowiedniego klifotycznego sowa i medytacj. Poprzez wzywania klifotycznych mocy i proklamacj anty-kosmicznej woli stajcej za rytuaem, kapan i kapanka mog doprowadzi do seksualnego zjednoczenia, podczas ktrego kapani kapanka reprezentuj Szatana i Lilith. Kiedy partnerzy znajduj si w transie seksualnym uywaj oni "formuy Tanin'ivera" jako swojej mantry koncentruj si na wznoszcym si wirze, ktry przejdzie przez wszystkie mroczne bramy. Ten mroczny wir, ktry w tym wypadku nazywany jest "Bram ognia" lub "Tunelem klifotu" otwiera drogi pomidzy siedmioma wewntrznymi bramami, od Gehinnom do Tehom. Nastpnym krokiem jest onudzenie czarnego smoka ognia, na ktrym jedzie Lilith od najniszego portalu do najwyszego. Smok przemieszcza si poprzez wir i za kadym razem przechodzi on przez jeden z mrocznych portali jadca na smoku Lilith otwiera go w peni i aktywuje jego pena moc. Ta aktywacja siedmiu mrocznych portali uwalnia potne mroczne energie ktre z kolei prowadz do umrocznienia duszy i wzmocnienia czarnego ognia chaosu, ktrym jest Tanin'iver. Kiedy smok osiga szste mroczne centrum mocy, Abaddon, co oznacza "niszczyciel" otwieraj si oczy Tanin'ivera i wanie wtedy otwiera si w peni rwnie trzecie oko magika. Nastpnym krokiem jest zjednoczenie Lilith z Szatanem w sidmym portalu i to oznacza zjednoczenie mrocznych mocy i uwolnienie anty-kosmicznych energii Azerate. Dla magika to duchowe zjednoczenie oznacza zjednoczenie z zewntrznym ogniem chaosu i nadzmysow ekstaz oraz fizyczny orgazm. Energie, ktre wystpuj kieruj kapana i kapank poza centrum mocy Abaddon i zgodnie z Satanistyczn wol wywouj zmiany, ktre s w harmonizuje strumieniem mocy 218. Zjednoczenie czarnych pomieni kapana i kapanki jest kluczem do obudzenia smoka i eliksir stworzony w czasie klifotycznej magii seksualnej jest jadem Szatana i Lilith, ktry jest wystarczajco silny aby zabi bogw i stworzy demony. Rytua Tanin'ivera i klifotyczna magia seksualna to jedne z najefektywniejszych sposobw na zmagazynowanie chaosu w kosmosie i wessanie kosmosu z powrotem do chaosu. Zjednoczenie Szatana i Lilithz pomoc kreatywnej anty-kosmicznej siy, Tanin'ivera umoliwia krwioerczym Lilin przyjcie fizycznej formy na poziomie materialnym. Kapan i kapanka staj si poprzez mroczny rytua Lilin, ktre przyczyni sie do tego, e mroczni bogowie znowu bd chodzi po ziemi! Czarny pomie, Kalishakti i Tanin'ivr s w mrocznej magii seksualnej MLO mocno powizane, ale naley rwnie zaznaczy, e istnieje wiele innych sposobw aby pracowa z tymi siami w MLO, za magia seksualna to tylko jedna z wielu metod na obudzenie tych mrocznych si. "Kobieta jest bram do mocy, za mczyzna jest kluczem do bramy. W zjednoczeniu seksualnym staj si oni otwarta, ponc drog to wadzy i wspaniaoci". Hell Lilith! Jedynie poprzez zjednoczenie przeciwiestw mona przeama kosmiczne bariery i uwolni wewntrzny bezprzyczynowy ogie!

18. Siedem Cielesnych Centrw Mocy

1.Gehinnom jest pooony przy kocu plecw, midzy odbytem a narzdem pciowym. Czerwona kula energii jest symbolem tego centrum mocy/tej czakry ktra jest zwizana z ywioem ziemi, klifotem Nahemoth i Gamaliel oraz bogini Lilith. lepy smok Taniniver pi wanie tutaj. 2.Sharimoth jest pooony przy narzdzie pciowym. Pomaraczowa kula energii jest symbolem tego centrum mocy, powizanego z ywioem wody, klifotem Samael i bogiem Adramelekiem. 3.Tzelmoth ley przy ppku. Symbolizuje je ta kula energii. Jest ono zwizane z ywioem ognia, klifotem A arabzaraq i bogiem Baalem. 4.Barshacheth ley przy sercu. Symbolizuje je zielona kula energii. Jest ono powizane z ywioem powietrza, klifotem Thagirion i bogiem Belfegorem. 5.Titahion ley w gardle. Niebieska kula energii jest symbolem tego centrum mocy, ktre jest zwizane z ywioem Azoth/dusz, klifem Golachab i bogiem Asmodeuszem. 6.Abaddon jest pooony na czole, midzy oczyma i jest rwnie nazywany trzecim okiem. Liliowa kula energii symbolizuje to centrum mocy, ktre jest zwizane z klifem Ghaagsheblah i bogiem Astaroth. Kiedy Taniniver wzniesie si do tego centrum jego oczy si otworz. Poprzez otwarcie tego centrum mocy mag moe uzyska si aby przejrze iluzj stworzenia i w te sposb uwolni si z kosmicznego krgu. 7.Tehom ley tu nad ciaem fizycznym, kilka centymetrw nad czubkiem gowy. Czarna kula energii jest symbolem tego centrum mocy, ktre jest zwizane z klifami Ghagiel i Thaumiel oraz bogami Lucifuge, Belzebubem i Szatanem. To centrum mocy jest miejscem ostatecznego zjednoczenia Lilith i Szatana. Sidme centrum mocy reprezentuje zatem chaos, pustk, nico i ciemno. Kiedy sia Taninivera wzniesie si przez centra mocy nad gow maga, czowiek opuszcza duchowo wiat zmysw/kosmos i osiga wolno poprzez zlanie si z wewntrznym ogniem chaosu. Klifotisk - Klifotyczne Kosmiskt - Kosmiczne Kraftcentrum - Centrum mocy Svart - Czarny Lila - Liliowy Blaa - Niebieski Gron - Zielony Gul - Zolty Rod - Czerwony

19. Imi Smoka/Sowo Mocy

Ten tekst prezentuje rne odwieczne aspekty smocze siy, ktre wystpuj w rnych systemach mitologicznych uywanych w MLO. 0.Tiamat (sumeryjski) wszechmocna smocza matka, ktra reprezentuje pierwotny chaos. 1.Vritra (indyjski/hinduski) imi smoczej siy prowadzce anty-kosmiczne moce w walce z bogami kosmicznymi. 2. Hydra (grecki) - zy smok o siedmiu gowach. 3.Azi-Dahaka (perski) - i ktry w czasie upadku ziemi zniszczy stworzenie Ahura Mazdy 4.Tyfon (grecki) - zy smok, ktry reprezentuje nieporzdek i siy oszalaego chaosu. 5. Pyton (rzymski) - straszliwy smok-w ktry rozsiewa mier i zniszczenie. 6. Apep/Apophis (egipski) - duy smok i bg anty-egzystencji. 7. Nidhogg (nordycki) czarny smok, ktry reprezentuje anty-kosmiczne siy. 8. Jormungand (nordycki) - duy smok, jeden z potomkw Lokiego i nordycki odpowiednik Lewiatana. 9. Labbu (sumeryjski) - zy smok, ktrego celem jest zniszczenie ludzkoci. 10. Lewiatan (hebrajski) - czarny smok, ktry panuje nad oceanem rozszalaego chaosu. 11. Tehom (hebrajski) - smok, ktry reprezentuje czarny zewntrzny ocean. Tehom jest znieksztaconym imieniem wszechmocnej matki Tiamat. 12. Tanin'iver (hebrajski) - lepy smok, ktry w czasie ostatecznej walki zjednoczy Lilith i szatana i w ten sposb przyczyni si do zniszczenia kosmosu. 13. Taninsam (hebrajski) - starsza Lilith, jadowity smok. 14. Afrasiab (scytyjski) - jedno z imion Ahrymana pod ktrym wystpuje jako czarny smok mierci. 15. Ashmoug (perski) zy smok, ktry suy Ahrimanowi i rozsiewa wojn oraz nienawi wrd, ktrzy nie su ciemnoci. 16. Rahab (hebrajaki) - smok ciemnoci. 17. Rahu (hinduski) - straszliwy smok , ktry poyka soce ciemnoci. 18. Zohak (perski) - inne imi Azi-Dahaka 19. Dahak (perski) - inne imi Azi-Dahaka 20. Lotan (kananejski) straszliwy smok, ktry jest opisywany jako szybka mija i siedmiogowy tyran. Lotan reprezentuje zewntrzny ocean. 21. Jam (kananejski) smok, ktry reprezentuje ocean chaosu/zewntrzne morze.

20. Satanistyczne Formuy Celem tego tekstu jest zaprezentowanie i wyjanienie znaczenie 24 satanistycznych formu, ktre s uywane w systemie czarnej magii MLO. Niektre z nich maj swoje pocztki w redniowiecznej tradycji grimuarw, podczas gdy inne nale do znacznie mroczniejszej i bardziej ezoterycznej tradycji satanistycznej. Podane formuy, ktre pocztkowo byy uywane w dziaaniach zwizanych z klifotem i szatanem zostay naadowane du iloci energii podczas wiekw, gdy byy stosowane przez braci na drodze lewej rki. Cz z nich zostaa pniej dodatkowo wzmocniona i wypeniona mroczniejsz energi poprzez pewne ekstremalne, zakazane a czasem bardzo krwawe okultystyczne dziaania MLO. 1. "Tanin'iver Liftoach Nia!" "Formua Taninivera" ma na celu obudzenie lepego smoka, ktry pi w ciemnociach czarnego pomienia i otwarcie absorbujcego i niszczcego oka chaosu (Nia). Formua Taninivera jest poza tym

uywana przy wzmacnianiu czarnej siy, aby wygna iluzoryczne wiato demiurga i poprzez otrzymanie gnozy chaosu otworzy oczy smoka. 2. "Chao Ab Ordo" "Formua chao" jest formu nadchodzcego eonu i jest uywana podczas obrzdw w celu stworzenia chaosu z porzdku i rozsiewania dysharmonicznych energii na poziomie fizycznym. 3. "Ishet Zenunim Taninsam Ama Lilith, Liftoach Kliffot!" "Formua Lilith" jest bardzo siln formu inwokacyjn i ewokacyjn, ktra ma na celu otwarcie portalu do Gehinnom i przywoanie zowrogich i czarnych energii demonicznej matki Lilith. Formua Lilith jest rwnie stosowana podczas wszystkich obrzdw mrocznej magii seksualnej. Wtedy zmierza ona do przekazania energii seksualnej do Sitra Ahra i stworzenie w ten sposb demonw w chaosie. 4. "Dies Irae, Dies Illa, Solvet Cosmos In Favilla! Vocamus Te Aeshma-Diva!" "Formua gniewu" jest bardzo niszczycielsk formu eonicznej czarnej magii, ktra wzywa najsilniejsze energie podczas zimowej fazy eonu. Formua gniewu ma na celu wezwanie herolda dnia gniewu, Aeshmy-Divy, i przyspieszenie wprowadzenia wielkiego zniszczenia obracajcego w nico biecy eon. 5. "Ad Majorem Satanae Gloriam!" "Formua AMSG" jest uywana podczas skadania ofiary i ma na celu sprawienie, e sia yciowa ofiary wzmacnia sataniczny strumie mocy, ktry zosta zgromadzony podczas rytuau. Formua AMSG moe rwnie zosta wyryta lub namalowana na sztylecie ofiarnym uywanym podczas czerownych obrzdw. 6. "Lylusay Tateros Volt Sids Lucifer!" "Formua Lucyfera" przynosi duchowe owiecenie i wzmacnia wewntrzny ogie chaosu. Formu Lucyfera stosuje si rwnie podczas otwierania bram mroku do poziomu duchowego i poudniowego tronu. 7. "Vibarlal Dendas Tnasod Beelzebuth!" "Formua Belzebuba" przynosi wiatry pustki i ucisza zmysy oraz otwiera mroczna bram do poziomu mentalnego i wschodniego tronu. 8. "Agilleath Tiddehmos Tlyfos Belial!" "Formua Beliala" przywouje miercionone i destruktywne energie oraz rozsiewa nienawi i niezgod pord wrogw maga/MLO. Otwiera ona rwnie mrocz bram do poziomu fizycznego i pnocnego tronu. 9. "Dessurpur Kajp Gidupp Leviathan!" Formua Lewiatana magazynuje energie rozszalaego chaosu w kosmosie i transformuje form do stanu nieuformowanego oraz budzi czarnego smoka oceanu chaosu. Formua Lewiatana otwiera rwnie mroczn bram do poziomu astralnego i zachodniego tronu. 10. "Vedar-Gal Tiekals Somdus Azerate!" "formua Azerate" ciga dysharmoniczne energie chaosu i przynosi ewolucj/rewolucj. Formua Azerate jest rwnie stosowana podczas rytuaw inwokujcych lub ewokujcych anty-kosmiczne siy Jedenastu. 11. "Athah Gibor Leohlam Satan!"

"Formua AGLS" jest uywana podczas skadania hodu Szatanowi. Wzmacnia ona Satanistyczne energie, ktre s magazynowane podczas obrzdu. 12. "Lucifer Illuminatio Mea!" "Formua Illuminati" jest uywana podczas obrzdw medytacyjnych majcych przynie wiedz i owiecenie. 13. "Tohu Tehom Theli Than Leviathan Tanin'iver Taninsam!" "Klifotyczny formua smoka" jest uywana w mrocznych rytuaach aby zmagazynowa energi mierciononego smoka. "Formua smoka" moe by rwnie uyta aby otworzy bramy do wymiarw klifotycznych. 14. "Noxulifer!" "Formua Noxul" jest stosowana podczas rytua gnozy chaosu aby pomc magikowi w transcendencji poprzez dualizm przyczynowej planety i kosmiczne granice. 15. "Zazas Zazas Nasatanada Zazas!" "Klucz otchani" otwiera portal Choronzona do poziomu bezprzyczynowego i przeamuje, swoimi jedenastoma wibracjami, kosmiczne bariery. Klucz otchani jest rwnie stosowany jako formua inwokacji/ewokacji w czasie czarnych rytuaw wzywajcych Choronzona. Wymieniona formua aktywuje swoimi jedenastoma wibracjami jedenacie mrocznych wierzchokw Przeamanego Pentagramu. 16. "Liftoach Kliffot! "Formua Lifotach" jest uywana podczas rytuaw majcych na celu magazynowanie energii Sitra Ahra w kosmosie. 17. "Alastoros!" "Formua Alastor jest marsjasko-saturnisk formu, ktra przywouje niszczycielskie i rce energie przynoszce wojn, mord i rozlew krwi. Formua Alastor jest uywana najczciej podczas rytuaw kltwy lub wojennych. 18. "Chaosatanas!" "Chaosatanas" to formua gnozy chaosu przynoszca si mentaln. 19. "Atazoth!" Formua Atazoth jest uywana podczas obrzdw siy i ma na celu wzmocnienie bezprzyczynowego strumienia z wielowymiarowej duszy do ograniczonego przyczynowego ego. Formua Atazoth budzi czarny pomie i przynosi chaos do mikrokosmosu. 20. Acteus Magelsius Ormenus Lycas Nicon Mimon!" Formua Acteus jest uywana podczas obrzdw wzywajcych demoniczne energie na poziom fizyczny lub astralny. Sama formua naley rwnie do redniowiecznej tradycji magicznej pod nazw "regenci seksualnego za". 21. "Magoa Paymon Egym Amaymon!" "Formua MPEA" otwiera cztery mroczne portale do krlestwa demnw w czterech stronach wiata i zawiera w sobie ze energie. Formua skada si z imion czterech demonw-krlw stron wiata, ktre w nastpujcy sposb odpowiadaj czterem czarnym tronom: Lucifer - Amaymon - Samael.

Beelzebuth - Magoa - Azazel. Belial - Egym - Mahazael. Leviathan - Paymon - Azael. 22. "Sitrael Polanthan Thamaar Falaur Sitrami!" "Formua Sitrael" jest uywana podczas przywoywania destruktywnych demonw tronu pnocnego i wzywania demonicznych si piciu demonicznych ksit. 23. "Bagabi Laca Bachabe Lamac Cahi Achababe Karrelyos Lamac Lamec Bachalyas Cabahagy Sabalyos Baryolos Lagoz Atha Cabyolas Samahac Et Famyolas Harrahya!" "Formua Bagabi Laca Bachab" jest formu czarnej magii pochodzc z XIV wieku, ktra jest uywana podczas najmroczniejszych rytuaw zmierzajcych do wezwania i wywoania naszego ojca Szatana. Formua ta jest stosowana czsto przez zakony Satanistyczne i zapowiada ofiar z czowieka. 24. "Palas Aron Ozinomas Baske Bano Tudan Donas Geheamel Cla Orlay Berec H Pantaras Tay!" "Formua Palas Aron Ozinomas " jest kolejn formu z XIV wieku, ktra jest stosowana podczas wzywania si demonicznych. Ta formua jest stosowana rwnie podczas zawierania paktw ze zowrogimi siami . Wibracje tej formuy uatwiaj demonom manifestacje na poziomie astralnym lub fizycznym.

21 Rytua Pentagramu 1. Magik staje przed otarzem umieszczonym na poudnie od miejsca rytualnego. Dotyka swojego czoa sztyletem rytualnym, ktry trzyma w prawej rce i woa: "Azerate!" 2. Mag kieruje sztylet w ten sposb, e dotyka on jego piersi/serca i woa: "Lucifer!" 3. Magik kieruje sztylet w stron otarza i woa: "Belial!" 4. Magik kieruje sztylet w stron lewej osi i woa: "Belzebub!" 5. W kocu mag kieruje sztych sztyletu tak e wskazuje on praw o i woa: "Lewiatan!" 6. Mag krzyuje rce na piersi i woa:

"Hell Kaos!" 7. Mag bierze gboki oddech i wypuszcza powietrze jednoczenie wypowiadajc sowo mocy: "Chaosatanas!" 8. Magik rysuje czerwony pentagram inwokacyjny ognia przed otarzem wypowiadajc: "lucyfer" 9.Magik zwraca si w stron tronu Belzebuba lecego na wschodzie i rysuje w powietrzu ty pentagram inwokacyjny powietrza, jednoczenie wypowiadajc: "Belzebub!" 10.Magik zwraca si w stron tronu Beliala lecego na pnocy i rysuje w powietrzu czarny pentagram inwokacyjny ziemi, wypowiadajc: "Belial" 11.Magik zwraca si w stron tronu Lewiata, ktry ley na zachodzie i rysuje w powietrzu niebieski pentagram ewokacyjny wody, wypowiadajc jednoczenie: "Lewiatan!" 12. Na koniec magik zwraca si z powrotem w stron otarza i z zamknitymi oczyma wyobraa sobie cztery ponce pentagramy, ktre go otaczaj, wypowiadajc jednoczenie: "przede mn jest Lucyfer! Na lewo mnie jest Belzebub! Za mn jest Belial! Na prawo jest lewiatan! Wok mnie pon cztery pentagramy, ktre symbolizuj cztery czarne trony!" Nastpnie mag rysuje sztyletem czarny pentagram inwokacyjny duszy i woa: "A wewntrz mnie ponie wieczny ogie chaosu! Siy ciemnoci s ze mn! Hell Chaos!" 13.Mag otwiera swoje oczy i dotyka swego czoa sztyletem rytualnym woajc: "Sawa Azerate!" Nastpnie dotyka on sztychem sztyletu swojej piersi/serca i woa: "Sawa Lucyfer!" Nastpnie magik dotyka sztyletem otarza i woa: "Sawa Belial!" Potem mag pociera sztyletem lew o i woa "Sawa Belzebub!" Potem mag pociera sztyletem praw o i woa: "Sawa Lewiatan!" Mag krzyuje ramiona na piersi i woa "Sawa chaos!" Mag bierze gboki wdech i wypuszczajc powietrze mwi: "Chaosatanas!" Mona teraz przeprowadzi gwny rytua!

22. Wikszy Rytua Otwarcia 0. Ten rytua ma swj pocztek tam, gdzie tradycyjny rytua pentagramu si koczy. 1. Kapan zwrcony w stron otarza unosi sztylet w gr i recytuje: "lucyfer, Belzebebub, Belial, Lewiatan, z poudnia, ze wschodu, z pnocy i z zachodu, wzywam was! Wy, ktrzy panujecie nad rozszala ciemnoci, skierujecie swoje spojrzenia na nas, ktrzy wdruj drog czarnego smoka. Anty-kosmiczni wrogowie stworzenia, bogowie rozszalaego chaosu, bdcie teraz z nami w naszych wewntrznych pomieniach chaosu, poprzez ktre na wieki jestemy zwizani i zjednoczeni z legionami za. Przeniknijcie nasze zmysy esencj mrocznych bogw. Otwrzcie teraz wszystkie mroczne bramy prowadzce do siedziby godnych bogw i pozwlcie nam czu obecno potnych panw ciemnoci. Zelijcie nam wasze mroczne bogosawiestwo i wypenijcie nasze dusze zowrogimi energiami wiecznego chaosu. Niech czarny ogie chaosu wzniesie si w nas i pore wszystkie ludzkie saboci i wyniesie nas jako wybranych heroldw mrocznego, wiecznego eonu. Poprowadcie nas do walki z naszymi wszystkimi bezwartociowymi wrogami i zelijcie nam moc aby zniszczy wszystkie iluzje demiurga. Wy, ktrzy panujecie nad czterema czarnymi tronami, bdcie teraz z nami, sucymi gniewowi lepego miecza i przy tych czterech poncych pentagramach niech nasza wola wypeni si w czasie tej nocy potgi!" 2.Cigle zwrcony w stron otarza kapan rysuje nowy czerwony pentagram inwokacyjny, ktry powoli czarnieje i recytuje: "Lylusay Tateros Volt Sids Lucifer! Z poudnia i w imi Lucyfera wzywamy demony czarnego ognia, ktry pore wszystko! Powsta teraz z ognia piekielnego oraz wspaniaej gbi ciemnoci i pozwl naszym anty-kosmicznym pomieniom wypali now dziur w kosmicznych barierach. Bdcie z nami, o wy demony niszczycielskiego ognia chaosu, i rozpucie w waszym gniewie kosmiczne bariery, ktre trzymaj nas w niewoli plugawego stworzenia demiurga. Wypalcie nam wolno, wiedz, owiecenie i chaos i waszymi zbawiennymi pomieniami rozwietlcie nasz drog przez labirynt ciemnoci. W imi Lucyfera bdcie teraz z nami i wzmocnijcie nasze wewntrzne czarne pomienie i zjednoczcie nas z wietrznym czarnym pomieniem. W imi Lucyfera, bdcie z nami mroczni bogowie i otwrzcie wszystkie nasze wewntrzne portale! Hell Lucyfer! 3.Kapan zwraca si w stron tronu Belzebuba (na wschd) i rysuje nowy ty pentagram inwokacyjny, ktry powoli czarnieje i recytuje: "Vibarlal Dendas Tnasod Beelzebuth Ze wschodu i w imi Belzebuba wzywamy demony huraganw ewolucji. Niech powiej wiatry pustki. Czarnoskrzydli anioowie za, pozwlcie wiecznym cieniom smierci zawisn nad wietlistym stworzeniem. Bdcie teraz z nami, ktrzy jestecie z chaotycznej krwi i pozwlcie wia wiatrom siy i zwycistwa na naszej ciece i wprowadcie nas w najbardziej ukryte tajemnice pustki. Wypenijcie nasze dusze niszczcymi energiami wiey Nihilifera i zniszczcie wszystkich niewolnikw wiat ktrzy omielaj sie stawa na naszej drodze. Pozwlcie nam jedzi na czarnych wiatrach mierci i wyniecie nas na tron! W imi Belzebuba bdcie teraz z nami, o wy mroczni bogowie i poprowadcie nas do cakowitego zwycistwa, ktrego pragniemy. W imi Belzebuba bdcie z nami, wy ktrzy yjecie poza barierami i otwrzcie wszystkie gwiezdne portale. Hell Belzebub!" 4.Kapan zwraca si w stron tronu Beliala (na pnoc) i rysuje nowy czarny pentagram inwokacyjny przed sob oraz recytuje:

"Agilleath Tiddehmos Tlyfos Belial! Z pnocy i w imi Beliala wzywamy demony czarnej i nieuformowanej ziemi. Wystpcie teraz z wiecznie ciemnych bram podziemia. Niech wasz anty-kosmiczny gniew trzsie caym kosmosem. Zjednocz si z nami, na zawsze ponury zabjco, Belialu, umocnij nas w wierze i ciemnociach wiecznej nienawici oraz zelij nam siy wojowniczych demonw. Pozwl nam, w imi Mortifera zmagazynowa strumie twojej energii satanistycznej furii i zniszcz wszystko, co chce przeszkodzi nam w naszej podry na mrocznej ciece, drodze lewej rki. W imi Beliala bdcie z nami, wy krwioerczy i odwieczni bogowie, ktrzy przez niezliczone eony czekali na dzie gniewu. Zjednoczcie nas z anty-kosmicznym strumieniem energii, ktry powoli zatruwa i zabija cay kosmos. Bdcie teraz z nami, w imi Beliala wy mroczni bogowie wojny i mordu i otwrzcie wszystkie chtoniczne portale! Hell Belial!" 5.Kapan zwraca si w stron tronu Lewiatana (na zachd) i rysuje nowy niebieski pentagram inwokacyjny, ktry powoli przed nim czernieje i recytuje: "Dessurpur Kajp Gidupp Leviathan! Z zachodu i w imi Lewiatana wzywamy straszliwe demony huraganowego oceanu chaosu! Wzniecie si z bezdennej ciemnoci otchani, o wy wijcy si bezimienni bogowie i pozwlcie gotujcemu si morzu chaosu zatopi i na zawsze ugasi stworzony przez demiurga kosmiczny pomie ycia. Wzniecie si z waszego mrocznego snu i zjednoczcie si z czarnymi ogniami chaosu ktre pon gboko w naszych duszach. Pozwlcie nam w imi Chaosifera zjednoczy si z rozszalaym smokiem chaosu i wypenijcie nasze yy czarna krwi smoka, ktra zabija wiato oraz ubstwia i uniemiertelnia wewntrzny pomie chaosu. W imi Lewiatana bdcie z nami , wy straszliwi smoczy bogowie, wypenijcie nasze dusze i w ten sposb przeprowadcie teraz wasz anty-kosmiczna inwazj. W imi Lewiatana bdcie z nami, wy ktrzy panujecie nad czarn gbi i w wiecznych ciemnociach rozszalaego chaosu otwrzcie wszystkie mroczne portale. Hell Lewiatan!" 6.Kapan zwraca si z powrotem w stron tronu Lucyfera (na poudnie) i dotyka sztyletem czoa woajc: "Vedar-gal Tiekals Somdus Azerate!" Nastpnie dotyka serca i woa: "Lylusay Tateros Volt Sids Lucifer!" Dotyka otarza i woa: "Agilleath Tiddehmos Tlyfos Belial!" Dotyka lewej osi i woa: "Vibarlal Dendas Tnasod Beelzebuth!" Dotyka prawej osi i woa: "Dessurpur Kajp Gidupp Leviathan!" Krzyuje rce na piersiach i woa: "Hell Kaos!" Nastpnie bierze gboki wdech i zaczyna wymawia sowo mocy: "Chaosatanas!" 7.Cigle zwrcony w stron tronu Lucyfera kapan aktywuje Przeamany Pentagram przed sob i recytuje: "Portale czterech stron wiata prowadzce do wymiarw chaosu s teraz otwarte i w imi Lucyfera, Belzebuba, Beliala i Lewiatana mamy bogosawiestwo piekielnych mrocznych bogw!

Przynoszce ewolucje Anty-kosmiczne siy demonw zostay przywoane z czterech czarnych tronw, za energi wiata i kosmosu zostay wypdzone z tego miejsca rytualnego. Cztery mroczne trony zostay wzniesione i w obecnoci naszych mrocznych bogw jestemy gotowi przeprowadzi nasze czarne rytuay. Nasza wola jest prawem i naszym prawem jest chaos! Hell satan!" 8.Kapan przeprowadza dalsze obrzdy.

23. Samoinicjacja Podany rytua ma na celu otwarcie wewntrznych, mrocznych bram, prowadzcych do bezprzyczynowych (tzn. nie zwizanych przez czas i przestrze) wymiarw. 0. Zawoaj: "W imieniu Lucyfera zapalam czarny pomie i przywouj mrocznych bogw!" Zapal nastpnie wiato otarza. 1. Rytua jest przeprowadzany w tradycyjny sposb poprzez aktywacje pentagramw inwokacyjnych czterech czarnych tronw. Nastpnie wpatruj si w pomie wiata i skoncentruj si na "lodowatym gorcu" wewntrznego pomienia i wyjanij powody dla ktrych chcesz otworzy wewntrzn czarn bram ukryt w twoim czarnym pomieniu/duszy. 2. Zawoaj: "Ad Majorem Azerate Gloriam!" Nastpnie natnij dugi palec lewej doni i namaluj piecz bezprzyczynowoci na kawaku wczeniej oczyszczonego i perfumowanego papieru. Z tyu kartki namaluj krwi piecz czarnego ognia oraz namaluj swoje magiczne imi. Pozosta krwi zaznacz swoje trzecie oko/oko Abaddon i zawoaj: "Oczy Taninivera teraz si otworz! Taniniver Liftoach Nia!" Zapal kadzido ku czci mrocznych bogw i trzymajc papier z pieczci nad dymem wyrecytuj nastpujc proklamacj: "Moj prawdziw wol jest otwarcie ukrytej bramy prowadzcej do mrocznych wymiarw chaosu. Moj wol jest otwarcie, w imieniu bezimiennych bogw, wewntrznej poncej bramy prowadzcej poza granice kosmosu! Z wasnej woli wspinam si na otarz szalestwa i prawdziwej wolnoci aby w nocy przekrci klucz do zamknitej bramy ciemnoci. Gardz bogiem sabych i lepymi masami ktre wdruj drog prawej rki i wzmacniam wi, ktra przez cae moje ycie trzymaa mnie w kontakcie z zewntrznym czarnym pomieniem, czyli Lucyferem. Wybieram, w imieniu Lucyfera, wspinaczk w nieznanie ciemnoci, aby w ten sposb mc znale moje wasne samotworzce si wewntrzne wiato. Wewntrz mnie pi czarny smok i jest moim najwyszym celem obudzenie tej niemiertelnej i boskiej siy, ktra przez eony spoczywaa w bezdennej gbi mojej duszy. Dlatego w nocy roztrzaskuje acuchy demiurga, ktre trzymaj smoka w niewoli, w nadziei, e przy pomocy lodowatego gorca wewntrznego pomienia bd mg obudzi marzyciela i w ten sposb samemu obudzi si z tego snu, ktry jest moim yciem!

W imi mrocznych bogw i z wasnej woli przypiecztowuj krwi i ogniem wieczny pakt, ktry otwiera wewntrzn ponca bram i ktry sprawia, e jestem jednym z wybranych synw/jedn z wybranych crek rozszalaego chaosu! 4.Spal piecz przy pomocy pomienia czarnego wiata i wyobra sobie, e dym przybiera zowrogie i demoniczne ksztaty. Sprbuj wcign w puca tak duo dymu jak si da. Nastpnie wyrecytuj: Tak jak moja krew zostaa poarta przez ogie, tak moja dusza zostania poarta przez czarny pomie. Tak jak moja sia yciowa zostaa zjednoczona z ogniem, tak moja dusza zostania zjednoczona z mrocznymi bogami. Moja podr na zowrogiej ciece, ktra prowadzi do wiecznej wolnoci w chaosie rozpocza si. Moja wola jest prawem a moim prawem jest chaos! Hell Lucipher! (x7) 5. Rozmylaj o ywej ciemnoci, ktra znajduje si w tobie i wiedz, e twoja wewntrzna brama do "krlestwa mrocznych bogw" zostaa otwarta. 6.Zakocz rytua w tradycyjny sposb i zawoaj: "Hell Lucifer! Hell Beelzebuth! Hell Belial! Hell Leviathan! Hell Kaos! Piecz czarnego pomienia:

Piecz bezprzyczynowoci:

24. rytua oczyszczenia aury poprzez przywoanie ogni Molocha Moloch jest zym bogiem, ktry wedug klifotycznej kabay jest zaraz po Szatanie najpotniejszym bogiem demonw, ktry panuje nad "sitra ahra", ktra jest hebrajsk nazw "mrocznej strony". Wedug klifotycznej kabay Moloch jest panem ciemnoci, ktry zaraz po szatanie wznis si z mroku rozszalaego chaosu aby rozpocz walk przeciwko Demiurgowi i reszcie kosmicznych emanacji. Moloch jest rwnie ksiciem chaosu, ktry razem z panem Ghagiel, Belzebubem i panem Satariel, Lucifuge Rofocale, tworzy anty-kosmiczny triumwirat, ktry podlega Szatanowi i rzdzi potrjnym piekem. Jednym z tytuw, ktre przylgny do Molocha jest "pan krainy ez", a powodem tego jest to, e wanie ku czci Molocha w staroytnoci palono ywe dzieci w ofierze, poniewa Moloch rozkoszowa si cierpieniem dzieci i gasi swoje wieczne pragnienie zami ich rozpaczajcych matek. Moloch jest anty-kosmicznym bogiem i niszczycielem aniow wiata, poniewa to wanie jego ogie podczas Armagedonu spali korzenie drzewa ycia, a w ten sposb zniszczy uporzdkowany stan wiata. Mona rwnie porwna Molocha z Surtem, ktry w mitologii nordyckiej jest demonem ognia, ktry podczas Ragnarok poprowadzi siy chaosu i podpali cae stworzenie. Grudzie jest miesicem powiconym Molochowi i w czasie jego trwania magicy spalaj ywe ofiary ku czci ponurego pana chaosu, Molocha. Satanistyczny mag wzywa ognie Molocha aby oczyci swoj aur i dusz z brudu kosmicznego wiata, aby w ten sposb wypdzi wpyw energii demiurga.

Rytua:

1.Mag zapala w imieniu szatana wiato otarza i rozpoczyna "rytua oczyszczenia aury" w tradycyjny sposb, poprzez rytua pentagramu. 2.Magik pali du ilo kadzida ku czci Molocha i medytuje przez okoo 15 minut nad wszystkim co kojarzy mu si z panem Molochem, prbujc w ten sposb by w harmonii z jego klifotycznymi energiami. Mag medytuje rwnie nad celem rytuau, ktrym jest oczyszczenie zarwno swojego ciaa jak i duszy ogniem Molocha, aby w ten sposb wypeni siebie anty-kosmiczn energi.

3.Kiedy mag czuje, e jest w odpowiednim nastroju wstaje i sztyletem rytualnym rysuje czerwony pentagram inwokacyjny w przestrzeni astralnej przed sob, wypowiadajc imi Molocha. Mag silnie wyobraa sobie poncy pentagram przed sob, wypowiadajc "Thaumiel" jedenacie razy. Za kadym razem gdy mag wypowiada imi Thaumiel, klifu Molocha, powinien czu jak mroczna energia zaczyna wypenia miejsce rytualne, ronie w si i jako czarna mga otacza jego ciao i dusz. Mag powinien rwnie wyobrazi sobie, e za kadym razem gdy wypowiada imi Thaumiel wzmaga si ar poncego pentagramu przed nim, a w kocu, gdy wypowiada on imi Thaumiel jedenasty raz, zamienia si on w arzc si kul ognia. 4.Mag powinien, przy pomocy wyobrae przesun kul i przycign j do siebie aby w kocu umieci ponc kul w swojej wasnej piersi, przy sercu. Mag wyobraa sobie ponc kul, ktra jest w jego piersi i prbuje poczu jak ogie wewntrz niego ogrzewa jego ciao, a nastpnie woa "Moloch Liftoach Kliffot!" 5.Mag nie musi duej wyobraa sobie kuli ognia, poniewa wystarczy, e magik wie o kuli ognia poncej w jego piersi, wtedy jest gotowy aby przywoa ognie Molocha! 6.Z duym przejciem i gosem wypenionym nienawici mag recytuj podan niej inwokacj, ktra przywouje ognie Molocha, podczas gdy lew rk, uniesion nad otarzem, pokazuje "gest Szatana", ktry w tym wypadku symbolizuje potrjne pieko. 7. Wezwanie Ogni Molocha: "Molok Liftoach Klifot! Molochu, ktry obudzisz niszczycielskie ognie, zy krlu Sheolu, ja NN wzywam twoje oczyszczajce pomienie! W imi Szatana wzywam piekielne siy, o ty panie nieskoczonego smutku i ziemi ez! Molochu, niech twoje anty-kosmiczne ognie otocz mnie i wypal t cz brudu stworzon przez boga wiata, ktra osabia mojego ducha.! Niech twoje godne pomienie antymaterii wcisn si w gbi mojej duszy i pozwol chaotycznej mocy w mej krwi wrze i obudzi si do ycia! Molochu, potny wadco, o ty, ktry ze swojego poncego tronu rzdzisz bogami i zniszczenie i ktry w imi Szatana pali kosmiczne anioy w czarny py, usysz teraz moje woanie! Ponury krlu za, ktrego wieczne pragnienie moe zosta ugaszone tylko zami sabych i ktrego gd moe zosta zaspokojony tylko duszami poncych dzieci. Ja, ktry od wiekw jestem zwizany z chaotyczn wszechmoc prosz teraz w imi Szatana o bogosawion si i twoich piekielnych ogniach! Oczy mnie, o zy panie Molochu, oczy mnie z brudu kosmicznego wiata. Niech twoje ognie przynoszce chaos pokn moj dusz i wypdz wpywy kosmicznych energii, ktre olepiaj moj dusz! Molochu, najwyszy spord panw ciemnoci, ktrzy w imi Szatana rzdz potrjnym piekem, usysz teraz moje woanie! Zauwa mnie, o zy mistrzu i swoimi anty-kosmicznymi pomieniami oczy mnie ze wszystkich ludzkich saboci! Ochro mnie, o panie oczyszczajcych ogni chaosu, w pomieniu gniewu i za pomoc swoich antykosmicznych ogni spal iluzje demiurga, ktre chc abym zbdzi i przeszkadzaj w mojej podry na mrocznej ciece, ktra jest drog lewej rki! Ochro mnie, straszliwy Molochu i swoj nienawici wypd kosmiczne anioy, ktre cay czas atakuj moj dusz i swoim plugawym wiatem prbuj osabi mojego ducha!

Usysz moje woanie potny Molochu i pozwl mojej duszy sta si w twoim imieniu chaotycznym ogniem stworzonym z piekielnej mocy! Usysz moje woanie, ponury ksiciu chaosu i poprzez swoje bogosawiestwo zmie mnie w supernow poncej ekstazy. Molochu, w imi Szatana, niech pon twoje oczyszczajce ognie! 8. Gdy mag wyrecytowa "Przywoanie ogni Molocha" powinien on zamkn oczy i wyobrazi sobie kul ognia ponc w jego piersi jak eksploduje w potny kokon otaczajcy jego cae ciao. Mag powinien wyobraa sobie, e wiato astralne ponie tak silnie jak soce, podczas gdy w myli wypowiada imi Molocha. Ognie Molocha wypalaj cay brud z duszy magika i wypeniaj go moc oraz wypdzaj siy wiata, ktre ch go osabi. Mag moe wcign ognie Molocha w swoje yy, biorc gboki wdech i wyobraajc sobie jak oddycha on astralnym pomieniem. Mag wyobraa sonie siebie stojcego w rodku tego poncego pieka przez kilka minut i czuje jak Satanistyczna moc wypenia jego dusz. Kiedy to zostanie osignite powinien on zawoa: "Hell Moloch!" Nastpnie mag otwiera swoje oczy, jego dusza (ciao astralne/aura) jest oczyszczona! Mag oddaje cze Molochowi i koczy rytua w tradycyjny sposb!

25. Rytua Inwokacji Astaroth Przygotowania: Ten rytua jest przeprowadzany podczas ksiyca w nowiu, bo wanie wtedy siy klifotyczne s najsilniejsze. Wszyscy uczestnicy nacinaj si w lew do i pozwalaj jedenastu kroplom krwi spyn do czarki (co najmniej siedem osb musi uczestniczy). Kapan uywa krwi aby namalowa piecz Astarotha na prostoktnym lustrze, podczas gdy wszyscy uczestnicy wypowiadaj imi Astarotha.

Piecz Astarotha:

Gdy piecz jest ju namalowana kapan maluj krwi cztery pentagramy inwokacyjne duszy przy czterech rogach lustra, podczas gdy wypowiada on imi klifu Astarotha, "GhaAghsheblah". Portal lustra umieszcza si nastpnie na otarzu i, za dwie czarne wieczki smaruje si pozosta w czarce krwi i umieszcza si na lewo i na prawo od Lustrzanego Portalu. Kapan umieszcza pudeko z arzcymi si wglami dokadnie naprzeciwko Lustrzanego Portalu. Ten arzcy si wgiel bdzie podczas rytuau uyty do zapalenia kadzida. (W zalenoci od celu rytuau kapan moe rwnie uy wgla do podpalenia rnych magicznych pieczci aby aktywowa ich moce. Jeli celem rytuau jest zranienie lub zabicie wroga z pomoc Astarotha, mona spali jego/jej rysunek lub imi napisane czerwon farb na kawaku pergaminu, gdy podczas kulminacji rytuau Portal Lustrzany jest aktywowany.) Kapan potrzebuje co najmniej szeciu pozostaych uczestnikw, ktrzy podczas rytuau pomog mu wypowiada sowo mocy i ktrzy poprzez wizualizacj i koncentracj utrzymaj Portal Lustrzany w stanie otwartym, podczas gdy kapan magazynuje klifotyczne energie Astarotha aby osign cel samej inwokacji. Podczas rytuau kapan stoi dokadnie przed otarzem a reszta uczestnikw stoi po jego bokach. Wszyscy uczestniczy stoj okoo 2 metrw od otarza. Wszyscy uczestnicy powinni mie przy sobie swoje sztylety rytualne, ktrymi bd kierowa i miesza w swoich siach mentalnych aby otworzy Portal Lustrzany. Podczas rytuau kapan ma na szyi talizman z wyrysowan pieczci Astarotha, a pozostali uczestnicy amulety z pentagramem czarnej magii, ktre bd chroni ich przed niszczycielskimi siami wzywanymi podczas inwokacji. Otarz uywany podczas rytuau jest umieszczony na pnoc od miejsca rytualnego. Przed samym rytuaem wszyscy uczestnicy medytuj przez dusz chwil nad celem wezwania Astarotha. Odpowiednia muzyka w tle pomaga uczestnikom wprowadzi si w odpowiedni nastrj. Mona uy rwnie bbna rytualnego podczas medytacji i samego rytuau. Sowo mocy uywane podczas tego rytuau jest klifotyczn formu pochodzca z Grimuarw takich jak "Grimoirum Verum" i legendarnego "Grand Grimoire". Formua ta bya uywana przez magw i Satanistw przez setki lat i jest bardzo silna; powinna by wypowiadana z wielkim szacunkiem i ostronoci!

Inwokacja Astarotha:

0. Kapan rozpoczyna rytua w tradycyjny sposb "Rytuaem Pentagramu". 1. Kapan zapala dwie czarne wieczki umieszczone po bokach Lustrzanego Portalu i rysuje sztyletem czarny pentagram inwokacyjny ducha przed otarzem, wypowiadajc imi Astarotha. Wszyscy uczestnicy powinni wyobrazi sobie pentagram poncy w czarnym pomieniu! Kapan woa: "Astaroth Liftoach Kliffot! Hell Astaroth!" Wszyscy uczestnicy wyobraaj sobie jak pentagram wsika w piecz Astarotha ktra jest namalowana na lustrze oraz pole energii rozcigajce si nad caym lustrem! 2. Kapan trzyma due kadzido nad arzcym si wglem umieszczonym przed portalem i woa: "Ad Majorem Astaroth Gloriam!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Ku wielkiej czci naszego pana Astarotha!" Kapan, ktry stoi przed otarzem i portalem woa: "Astaroth, wzywamy ci!" Wszyscy uczestnicy wznosz swoje sztylety ku portalowi i razem wypowiadaj nastpujca formu: "Astaroth Ador Cameso Valuerituf Mareso!" 3. Wszyscy uczestnicy oprcz kapana opuszczaj swoje sztylety. Kapan, ktry w dalszym cigu ze sztyletem w lewej doni wskazuje na lustro i piecz Astarotha recytuje: "W imi Szatana, Astarotcie bd teraz z nami zaszczy nas swoj obecnoci, gdy my, ktrzy jestemy wiernymi sugami wiecznych panw chaosu wzywamy ci. Potny Astarotcie, ktry wdrujesz w ciemnoci pord cieni, pozwl teraz cieniowi twych czarnych skrzyde spowi nas. Zelij nam demoniczn si, ktrej potrzebujemy, aby w twoim imieniu mc przeprowadzi nasze czarne, nocne rytuay! Wystp i wypenij nasze zmysy swoimi demonicznymi wasnociami i pozwl swoim piekielnym ciemnoci wzmocni nasze dusze!" Kapan woa: "Astaroth, wzywamy ci!" Wszyscy uczestnicy wznosz swoje sztylety w stron lustra i razem recytuj: "Astaroth Lodir Cadomir Aluiel Calniso Tely Plorim!" 4. Wszyscy uczestnicy poza kapanem opuszczaj swoje sztylety. Kapan recytuje: Astarocie, ktry jeste bogiem mrocznego erotyzmu i wadc sadystycznych dz, bd teraz z nami, ktrzy jestemy tobie wierni i pozwl swoim anty-kosmicznym strumieniom energii zatopi i zniszczy wiato stworzone przez demiurga oraz saboci, ktre przeszkadzaj naszym mrocznym duszom sta si anty-kosmicznymi. Wypenij nas swoim zem, mroczny panie ciemnoci i wynie nas jako swoich wybranych Satanistycznych wojownikw!" Kapan woa: "Astarothcie, wzywamy ci!" Wszyscy uczestnicy podnosz swoje sztylety i w stron lustra i recytuj: "Astaroth Viordy Cureviorbas Cameron Vesturiel!" 5.Wszyscy uczestnicy poza kapanem opuszczaj swoje sztylety. Kapan recytuje:

"Potny mistrzu, Astarocie, ktrego dza krwi jest legendarna midzy samymi mrocznymi panami pieka i ktrego za dza prowadzi ludzko do wojen, rozlewu krwi i szalestwa, w imi Szatana przybd na nasze woanie i pozwl nam bra udzia w twojej piekielnej mocy, tej nocy za! Astarocie, ojcze kazirodztwa i sodomii, czarnoskrzydy aniele samobjcw, my, ktrzy poddalimy si twojej anty-kosmicznej wszechmocy i ktrzy lepo suymy wiecznemu gniewowi czarnego smoka mierci, wzywamy ci! Kapan woa: "Astarotcie, wzywamy ci!" Wszyscy uczestnicy podnosz swoje sztylety i w stron lustra i recytuj: "Astaroth Vulnavij Benez Meus Calmiron Noard!" 6.Wszyscy uczestnicy poza kapanem opuszczaj swoje sztylety. Kapan recytuje: Astarothcie, w imi Szatana wzywamy ci w t bezksiycow i wypenion tajemnic noc, w nadziei, e z twoim bogosawiestwem i w twoim imieniu bdziemy mogli speni nasze najmroczniejsze i najbardziej ze marzenia! Astarothcie, my, ktrzy jestemy narzdziem anty-kosmicznych mocy na ziemi, wzywamy ci! Niech portal do twojego mrocznego krlestwa si otworzy, Wystp z paacu czarnych cieni! Astarothcie, klifotyczne wadco, przekr klucz, aktywuj portal i wystp z tunelu klifotycznego! Bo w imi Szatana ci wzywamy w t noc wywyszonych dusz. Kapan woa: "Astarothcie, wzywamy ci!" Wszyscy uczestnicy podnosz swoje sztylety i w stron lustra i recytuj: "Astaroth Nisa Chenibranbo Calevodium Barzotabrasol!" 7.Wszyscy uczestnicy poza kapanem opuszczaj swoje sztylety. Kapan recytuje: "Bezlitosny mistrzu, Astatothcie, ktry rozsiewasz strach, bl i mier pord wrogw ciemnoci, usysz nasze woanie i pozwl swoim mocom, aurze szalestwa i z wsikn w nasze dusze! Dekadencki panie krwawych dz, odpowiedz na nasze wezwanie, bo jestemy synami i crkami ciemnoci, wzywajcymi ci podczas tej nocy koszmarw! Kapan podchodzi do otarza, przykada kadzido do arzcego si wgla i woa: "Ad Majorem Astaroth Gloriam!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Ku wielkiej czci naszego pana Astarotha!" 8.Kapan z powrotem ustawia si przed otarzem, kieruje sztylet w stron Lustrzanego Portalu i recytuje: "Straszliwy panie chaosu, Astarothcie, w imi Szatana wzywamy ci, aby wystpi z ciemnoci piekie przez lustrzany portal, ktry my, z twoim bogosawiestwem otworzymy! Pozwl nam poczu swoj z obecno, gdy recytujemy klifotyczna formu dajca si naszym antykosmiczny energiom w celu ich totalnej manifestacji! Usysz nas i wystp z wiecznej ciemnoci rozszalaego chaosu!" Kapan woa: "Astarothcie, przybd!" Wszyscy uczestnicy wznosz swoje sztylety w stron lustrzanego portalu i siedem razy wypowiadaj formu, ktra ma otworzy portal. Podczas wypowiadania jej wszyscy uczestnicy powinni wyobrazi sobie "tunel klifotu" przybierajcy form w rodku pieczci Astarotha namalowanej na lustrze. Tunel Kliffotu powinien zosta przedstawiony jako czarny pulsujcy tunel otwierajcy drog poprzez portal lustrzany na poziom astralny, na ktrym znajduje si Astaroth dziki przywoaniu kapana! 9.Oto formua, ktr naley powtrzy siedem razy aby otworzy portal i przywoa Astarotha: "Astaroth Ador Cameso Valuerituf Mareso! Astaroth Lodir Cadomir Aluiel Calniso Tely Plorim! Astaroth Viordy Cureviorbas Cameron Vesturiel! Astaroth Volnavij Benez Meus Calmiron Noard! Astaroth Nisa Chenibranbo Calevodium Barzotabrasol! Astarothcie przybd!"

10.Po wypowiedzeniu formuy wszyscy uczestnicy powinni wyobraa sobie otwarty portal. Gdy kapan czuje obecno Astarotha woa: "Pan GhaAghsheblah jest teraz midzy nami! Hell Astaroth!" 11.Wszyscy uczestnicy wypowiadaj cicho imi Astarotha, cay czas wyobraajc sobie otwarty portal. Kapan przeprowadza teraz magazynowanie energii Astarotha i kieruje te energie na to, co byo celem przywoania Astarotha. Rytua koczy si w tradycyjny sposb, Astarothowi zostaje oddana cze, za portal zostaje schowany w bezpiecznym miejscu, aby mg zosta uyty nastpnym razem gdy zakon zechce przywoa siy Astarotha.

26. Tanin'iver Liftoach Nia! Zazas Zazas Nasatanada Zazas! (x11) Ja, ktry zidentyfikowaem anty-kosmiczny, niszczycielski impuls chaosu jako swoj wasn prawdziw wol, pozwalam swojemu gosowi rozbrzmiewa w poncych wewntrznych portalach i wzywam Tanin'ivera! Wzywam i przywouj picego smoka, ktry przez eony czeka na otwarcie zakazanej bramy. Wzywam Tanin'ivera, lepego smoka, ktry poprzez kamstwo zosta olepiony, lecz teraz z powrotem otworzy swoje czarne diamentowe oczy! Przywouj czarnego smoka, ktry w mrokach mojej duszy odzyska swj wzrok i znowu otworzy oczy chaosu! Wzywam ukryt i zapomnian moc smoka, ktra spoczywa w czarnym morzu ognia, mojej duszy! Wzywam Tanin'ivera, ktry swoim niewidzialnym ogniem zniszczy to co na grze i to co na dole, aby w ten sposb przywrci pierwotn czysto bez formy! Wzywam czarnego uskrzydlonego smoka z bezdennej otchani mojego ducha i oczyszczajcym wiatem czarnego pomienia lecz oczy, ktre na pocztku czasu biaa ciemno olepia! W imi rozszalaego chaosu, przesiknity wewntrznym nieuformowanym czarnym ogniem pozwalam mojemu gosowi penetrowa ciemnoci otchani i budz do ycia zakazan smocz moc! Tanin'iver Liftoach Nia! (x11) Tanin'iver, ja NN wzywam ci! Obud si ze swoich wymuszonych snw i mrocznym, niszczycielskim ogniem swojej mdroci spal demiurgiczne acuchy ktre przez eony trzymay ci w niewoli! Otwrz swoje czarne diamentowe oczy, ktr s bram nicoci i wiecznej ciemnoci, i swoim mierciononym spojrzeniem zniszcz iluzje, stworzone przez Demiurga!

Tanin'iver, wzywam ci! Wznie si we mnie i pozwl mojej dzy wadzy sta si si wspierajca twoje straszliwe powstanie! Niech twoja esencja, wrzca w tobie, przebije si przez siedem bram mojej duszy! Spal swoj czarna law wszystkie nieczystoci ktre przyciemniaj moje zmysy! Tanin'iver, wzywam ci! Rozwi teraz swoje czarne skrzyda smoka i na zawsze przyciemnij faszywe wiato, ktre olepia zarwno twoje jak i moje oczy! Wznie si z mgie mroku, czarny smoku anty-kosmicznego gniewu i rozpal we mnie nieuformowane pieko, ktre podpali cae wiaty! Tanin'iver, niech twj straszliwy gniew przekroczy wszystkie bramy i bariery i w imi Taninsam przeniknie ca egzystencj twoja demoniczna esencja! Tanin'iver Liftoach Nia! (x11) Tanin'iver, usysz moje woanie, gdy pozwalam mojemu gosowi ci jak tysic ostrych jak brzytwy szponw poprzez wieczny spokj podwiadomoci! Wznie si we mnie, o niefurmowany smoku, i pozwl swojej anty-kosmicznej esencji wypeni i zniszczy moj ludzk form! Otwrz swoje oczy, otwrz czarn skorup i w swojej zakrwawionej szczce wynie ponc per poprzez bramy ktre otworzya moja prawdziwa wola! Wznie mojego ducha poprzez siedem bram i uwolnij mnie poprzez zjednoczenie przeciwiestw! Tanin'iver, niech twoja ciemno grzmi we mnie, wypd energie, ktr chc zapobiec i ograniczy moje wieczne stawanie si! Smoku ciemnoci, niech twoje przebudzenie otworzy oko zniszczenie i wypeni odwieczn przepowiedni! Zjednocz Gamaliel z Thaumiel i przemie moj dusz w idealny rezultat seksualnego zjednoczenia Szatana i Lilith! Tanin'iver, w imi Szatana wzywam ci! Obud teraz cae ycie i niech otwarcie twoich oczu stanie si nadejciem mrocznego, nieskoczonego eonu. Tanin'iver, otwrz swoje oczy! Tanin'iver Liftoach Nia! (x11)

27. Inwokacja Bafometa Adoramus te Baphomet Ave! Ave! Potna Bafomet, my, twoi wierni sudzy wzywamy twoje bestialskie siy! Pani czarnych kamiennych tronw, wzywamy ci! Bafomet, ukoronowana bogini, twoja moc przez poprzednie eony bya rdem mrocznej wiedzy.

Twoja ponca nienawi bya niszczc pochodni, ktra pokazywaa wtajemniczonym poprawn ciek przez labirynt kosmicznych kamstw. Przybd na nasze woanie! Rogata matko, wznie twoje rogi mierci nad niebem pnocy i pozwl swoim czarnym pomieniom rozwietla nasz drog. Niech twoje wszystkowidzce oko janieje w ciemnoci i zobaczy w naszych duszach, e w imi Szatana jestemy twoimi oddanymi sugami.! Wypenij nas anty-kosmicznymi instynktami, nad ktrymi panujesz, o potna Bafomet, niech twj rogaty cie na zawsze ciemni wiato w naszych duszach! Wielbimy ci, pani czarnych sabatw, ktrej imi wywouje strach w dzieciach wiata i podziw u tych, ktrzy widz w ciemnoci! Klkamy przed rogatym cieniem i z przyjemnoci podajemy si twoim krwawym dzom! Bafomet, my, ktrzy prosperujemy w ciemnoci i ktrzy gardzimy wiatem wzywamy ci! Ty, ktrej diaboliczne sztuczki i zdradzieckie dziaania prowadz wybranych na ciece ciemnoci, wzywamy ci! Rogata wadczyni, chwalona siedmioma imionami, usysz swoje bezrogie dzieci, gdy woaj do ciebie z czarnego ognia chaosu, ktry wci ponie w nas, ktry wci uznaje dawc rozszalaego chaosu, Szatana, za pana! W imi Szatana, wzywamy ci, Bafomet! Wznie si z wiecznej ciemnoci, ktre zdominowaa nasze dusze i pozwl swoim wiernym sugom poczu bestialsk ekstaz jak przynosi wzrost twoich mrocznych mocy. Bafomet, ty, ktrej siedliskiem jest ono rozszalaego chaosu, pozwl swoim perwersyjnym demonom napeni nas moc i pobogosaw nas ciemnoci czarnego ognia! Niech twoja demoniczna krew zatopi wiato w naszych duszach i wzniesie si w nas jak czarne soce otchani, wschodzce na zachodzie. O, ponura ksiniczko, pozwl nam w twoim imieniu by wolnymi i jak demonicznemu potomstwu wypenionemu si pozwl nam rozkoszowa si twoim satanistycznym bogosawiestwem! Bafomet, mroczna bogini, ktra chrzcisz swoje sugi w czarnej wodzie wiedzy, wznie swoje bogosawione rogi i za pomoc czarnych ogni swoich przynoszcych wiedz pochodni zelij nam uwalniajce owiecenie, ktrego szukamy.! Otwrz nasze oczy, niszczycielko kosmicznych kamstw i pozwl nam, wypenionych esencj pierwotnej ciemnoci sta si potnymi jak zowrodzy bogowie pieka! Zi Carnu Shahu Baphomet! (x8)

28. Inwokacja Hekate Wzywam i przywouj pani ukrytego ksiyca! Wzywam Nocticula Hekate, krlow zych wiedm! Wzywam Trivia Hekate, ponur czarownic, j, ktrej kltwa sprawia, e samo niebo si wali, ktrej si pcha ludzko w wieczny sen mierci, ktrej gniew mrozi siedem mrz! Wzywam wielk bogini Hekate. Wzywam Nocturnos Trovia, ku czci ktrej czarne wilki wyjn noc! Wzywam krlow skrzyowa!

Wzywam cienie zmarych i siy mrocznego ksiyca! Trivia Hekate, w imi chaosu woam do ciebie! Trjgowa bogini, pani godnych wilkw, ktrej pikno rozwietla mroczn noc duszy, w imi Tyfona wzywam ci! Wzywam Nocticula Hekate, ktrej wola moe zgasi wiato gwiazd i rozwietli najmroczniejsz hal piekie! In nomine Chaos vocamus te Hekate! Abnukta Hekate, saga inquit et diuina, potens caelum deponere, terram suspendere, fontes durare, montes diluere, manes sublimare, deus infimare, sidera extinguere, et tartarus ipsum inluminare! Veni Hekate! Ave Hekate! (x3) Przy wietle diabolicznego ksiyca, niech umarli wstan z grobw i rami w rami ze mn uklkn przed pikn bogini czarnego ksiyca! Salve Luna Infortuna Nocticula Hekate! (x3) W imi Trivia Hekate, wzywamy demony, ktre umroczniaj noc rozwietlon ksiycem zymi mgami mrocznej otchani! Wzywam was, nieumare duchy nocy! Zbierzcie si obok mnie w t ciemn noc i owicie mnie oraz ukryjcie mnie w waszych mrocznych cieniach! Wzywam Mormolycei, najstraszniejsz suk Hekat. Rozetnij bramy do mrocznych wymiarw, mroczne demoniczne wilki piekie - zamanifestujcie si w wiecznych mrokach mojej duszy! Wzywam wiecznie spragnione krwi stado wilkw Hekate, ktrych wycie w staroytnoci pchao ludzi do szalestwa! Wzywam Vrykolaka, wyniesionego ze swoim stadem ku czarnemu ksiycowi, ktry piewa hymny ku czci Hekate. Wzywamy nieumarych i mierciononych! W imi potnej bogini ksiyca, wzywam ponure anioy bezksiycowej nocy. Gorgo, Mormo, Empusa, Lemuria, Lamia i Medusa, wy wierne towarzyszki Hekate, sprawcie, abym wypeni si waszymi mrocznymi energiami i pozwlcie mi bra udzia w waszej piekielnej mocy, bo w imi Hekate zmagazynowaem strumienie energii czarnego ksiyca w t bogosawion noc! Wzywam Abnukta Hekate! W imi chaosu przywouj Hekate! Bd teraz ze mn, pikna bogini, ktra jeste eskim Lucyferem, i wypenij moj dusz swoim wiatem ciemnoci! Przybd na moje wezwanie, wszechmocna Hekate, i zaszczy mnie, swojego najwierniejszego sug, obecnoci swoich mrocznych energii! Pobogosaw mnie tej nocy swoj czarn magi, nieodparta pani! Na wewntrzny czarny pomie przysigam na zawsze by tobie wierny! Ave Abnukta Hekate! Ave Nocticula Hekate! Ave Trivia Hekate!

29. Inwokacja Lykanii Lykanio, matko piekielnych wilkw i bogini wilkoakw, ja NN wzywam ci! Przywouj ci, pikna i krwioercza pani, ktra szatkujesz sabych i zaspokajasz swj wieczny gd krwi sabych, przybd na moje wezwanie i pozwl moim mrocznym energiom przybra form w gbi mojej duszy! Lykanio, ksiniczko szalestwa i ciemnoci, ktrej wycie sprawia, e wybrani podaj ciek bestii i na zawsze pozostaj zaczarowani wiatem Satanistycznej peni ksiyca, usysz moje woanie! Jestem jednym z wybranych przez ciebie, ktrzy obudzili si ze snu kamstwa dziki temu, e usyszaem perswazj twojego wycia! O potna wilczyco, ja, ktry jestem z krwi chaotycznej przynosz ci twoje mroczne ziarno w gbi mojej duszy, wic pozwl moich mrocznym energiom sprawi, aby ziarno wykiekowao i zakwito, aby zmieni mnie w jednego z twoich! Lykanio, ktra chronisz wielu, ja, ktry jestem wojownikiem na ciece lewej rki, poddaj si twoim prymitywnym dzom! Matko Mormolycei, ktra rozcinasz miso i poerasz rozlan krew, wynie mnie ku czarnemu ksiycowi i piewaj twoje smutne pieni, ktre obudz upion besti! Lykanio, bogini kanibalistycznych dz, spjrz na mnie z wysokoci twojego mrocznego tronu i zelij mi bogosawiestwo w t noc za! Bd teraz ze mn, z twoimi byszczcymi kami i ostrymi jak brzytwa pazurami i pozwl mi wyzwoli si z tego wizienia zwanego ciaem! Zelij mi moc abym zmieni swj ksztat w prawdziw form mojego Daimonu i pozwl mi sta si jednym z twojego nieumarego i niemiertelnego stada wilkoakw!

Lykanio, pani wciekych wilkw i krwawych oww, obejmij mnie swoj podliw ciemnoci i spenij moje najbardziej chaotyczne i perwersyjne lykantropiczne marzenia! Boginii Mormolycei, zelij mi si mojej przemiany i zaszczy mnie obecnoci swoich niemiertelnych i demonicznych wilczych stad. Pozwl mi wstpi do bractwa astralnych wilkoakw! Lykanio, ktra budzisz tajemnice czarnego ksiyca wilkoakw i matko lykantropw, wypenij zarwno m dusz i ciao swoj diaboliczn moc i uwolnij moj uwizion besti, ktra jest prawdziw form mojej duszy! Ksiniczko wilczych demonw, niech sodko krwi obudzi odwieczn si, ktra pi we mnie i przemie moj dusz, ducha i ciao w ich chaotyczn i pierwotn form! Rozetnij acuchy, ktr wizi potwora i pozwl mi sta si personifikacj gniewu anty-kosmicznych bogw! Niech bogosawiona krew otworzy moje oczy i zele mi moc aby przemieni si! Matko Mormolycei, Lykanio, zelij mi swoje bogosawiestwo! Io Lykania! (x9)

30. Likantropiczna Samo Gloryfikacja

W imi zych bogw i krwioerczych demonw i przez pani nieumarych stad wilkoakw, Lykani, ja NN jestem gotowy aby przeama swoj ludzk skorup i uwolni prawdziw form mojego ducha! Zaprzeczam i gardz swoim faszywym i wymuszonym czowieczestwem, akceptujc i wzmacniajc swoj bestialsk demoniczno! Jestem besti, ktra przez eony bya uwiziona i ukryta w ciemnociach duszy wiata! Ale poprzez dowiadczenie swojej prawdziwej egzystencji w nocy moje wizy pkn i na powrt stan si wolny aby polowa pord ywych i umarych! Bogowie ciemnoci bogosawi mnie tej nocy i przenikaj moj czarn jak wgiel dusz esencj bestii! Ludzko na powrt nauczy si ba si ciemnoci i moje nocne wycie na nowo stanie si terrorem w koszmarach miertelnikw! Demirugu, pacz krwi, gdy twoje plugawe stworzenie stanie si na zawsze moj zabawk. Jestem iskr w pierwotnym ogniu chaosu, ktra podpali wiat. Jestem apokaliptyczn besti ktra wzniesie si wysoka ponad tronem stworzyciela! Wieczny gniew wilka chaosu jest si wspierajc moj demoniczn metamorfoz, gdy ja przez swoje krwaw wycie, ktre jest serenad czarnej peni ksiyca, ogosz swj straszliwy powrt! Jestem potworny czarnym wilkiem, ktry sam oprni byszczce soce z krwi i przemieni je w trupioblady ksiyc. Jestem demonicznym wilkiem, ktry poyka ksiyc i wrzuca soce w otwart paszcz wiecznych ciemnoci!

Sami bogowie boj si mnie i bd zmuszeni uklkn przed moim anty-kosmicznym gniewem! Jest napisane, e jestem pocztkiem koca i zmierzchu kosmicznych bogw! Jestem Koll, niszczyciel yciodajnego soca! Jestem Vrykolakas, wilkoakiem, ktrego pragnienie krwi nie ma koca! Jestem Hate, ktry na zawsze przyciemnia mroczny blask ksiyca! Jestem Lykan, ktrego Goetia wzywa wadze chaosu i demony ciemnoci! Jestem wilk Fenrir, ktry przyniesie Ragnarok! Jestem Lupus Chaos, antyteza ycia! Jestem wilkoakiem, potworem, ktrego miertelni naucz si ba. Jestem Mormolyceia, straszliwym potomkiem Lykanii. Io Lykania! (x9)

30. Msza Klifotyczna 1. Rytua jest otwierany w tradycyjny sposb przez aktywacje czterech pentagramw, zapalenie wiata otarza i spalenie kadzida. Uczestnicy zajmuj pozycj przed lub wok otarza i przeprowadzaj medytacj MarsaSaturna. Podczas tej medytacji mocy, ktra otworzy zmysy uczestnikw i wprowadzi ich w odpowiedni nastrj naley uywa formuy "Satanas" jako mantry. Mantr t uczestnicy powinni powtarza jednoczenie koncentrujc spojrzenia na centralnym ogniu rytualnym lub wietle otarza. 2. Gdy kapan uzna, e wystarczajco duo energii nagromadzio si wok miejsca rytualnego, woa: "Hell Satan!" Wszyscy uczestnicy podnosz lew rk i pokazuj "znak szatana" i woaj : "Hell Satan!". Kapan rozpoczyna nastpnie recytacj "Modlitwy zego", ktra brzmi nastpujco: "Wszechmocny Szatanie, ojcze za i anty-kosmicznych bogw, usysz modlitwy swoich wiernych sug w t noc ciemnoci i za! Ogo obecno swojej czarnej, nienarodzonej duszy pord nas, ktrzy jestemy twoimi krwioerczymi synami i crkami! Wypenij nasze dusze piekielnym zem, ktre poprowadzi nas do cakowitego zwycistwa, ktre osigniemy w twoim imieniu! Boe bogw, wszechmocny szatanie, daj nam si i moc abymy, jak rozgniewane morze w czasie burzy, uderzyli we wrogw niszczcym i wiecznym sztormem nienawici! Pozwl nam zjednoczy si z chaosem, twoj pustk i ciemnoci. Wynie nas, na zawsze wiernych, do rangi wybranych wojownikw u ksit chaosu!

Mistrzu Szatanie, ktry przynosisz pierwotny chaos i niszczysz kosmiczny porzdek, my ktrzy powicilimy nasze ycia i nasze dusze aby w twoim imieniu walczy z gupim Demiurgiem i jego plugawym stworzeniem, prosimy o twoje mroczne bogosawiestwo! Potny ojcze, zy Szatanie, spjrz na dzieci swojej ciemnoci i zelij nam swoj moc, abymy w twoim imieniu mogli otworzy bramy to krlestwa anty-kosmicznych bogw i bogi! Zelij nam klucze do zamknitych bram pieka i poprowad nas poprzez drogi labiryntu szalestwa! Wszechmocny krlu, poka nam drog do wiedzy, ktra nas uwolni i rozwietl nasz byt czarnym wiatem swojego za! Zelij nam wiedz i si, niezbdn aby przekrci klucz, ktry otwrz siedem bram i da naszym duszom wstp do twojego mrocznego krlestwa! Panie, niech caa czer otchani krlestwa demonw wypeni nasze zmysy! Pozwl nam zmagazynowa chaotyczne strumienie mocy, ktre bd torturowa dusz wiata, aby w kocu przynie wieczny wiek mierci! Wszechmocny Szatanie, otwrz portale do anty-kosmicznych wymiarw, otwrz siedem czarnych bram i pozwl wiecznym oceanom chaosu zatopi nasze dusze! Wynie nas w swoim imieniu do rangi dumnych bogw za! Satanas Liftoach Shaari Olahm-ha Kliffot!" {x3} 3. Po recytacji modlitwy kapan wyranie mwi: "Chwalmy naszego pana, Szatana, gdy jego wadza jest jak jego gniew, wieczny i nieskoczony." Wszyscy uczestnicy wypowiadaj silnym i zmasowanym gosem: "Athah Gibor Leohlam Satan!"{x11} 4. Po wypowiedzeniu AGLS kapan zwraca si w stron otarza i sztyletem rysuje czarny pentagram duszy przed sob, woajc: "Chasek, port ciemnoci jest otwarty w imi Szatana!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Jestemy zjednoczeni z ciemnoci, Hell Satan!" Kapan rysuje jeszcze jeden czarny pentagram duszy przed sob, woajc: "Bohu, brama pustki jest otwarta w imi Szatana!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Jestemy zjednoczeni z pustk, Hell Satan!" Kapan rysuje trzeci czarny pentagram duszy na poziomie astralnym i woa: "Tohu, brama chaosu jest otwarta w imi Szatana!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Jestemy zjednoczeni z chaosem, Hell Satan!" 5. Kapan rysuje noem czarny odwrcony krzy w przestrzeni astralnej przed otarzem i woa: "Niech Drzewo mierci zele nam owoc prawdziwej wiedzy i na zawsze umroczni nasze dusze czarnym ogniem siedmiogowego smoka!" 6. Wszyscy uczestnicy kieruj swoje sztylety w stron kapana i powtarzaj 11 razy: "Liftoach Kliffot!". W tym czasie kapan zaznacza pentagram na swoim ciele uywajc sztychy sztyletu. Nastpnie kapan woa: "Liftoach Shaari Gehinnom!" 7. Kapan recytuje nastpujcy fragment inwokacji: "Jestemy kluczami, ktre w imi Szatana otworz zamknite bramy mrocznych wymiarw! Jestemy stranikami tajemnic chaosu, ktrzy na wieki utrzymuj czarny pomie przy yciu! Jestemy labiryntem przez ktrego popltane cieki popynie anty-kosmiczny strumie energii, aby w imi Lewiatana zatopi dusz wiata! Przy upionym smoku jestemy Harba di Asmodeus, ktrego caa egzystencja jest powicona sueniu niemiertelnym bogom ciemnoci! Gehinnom Shaarimoth Tzelmoth Barshacheth Titahion Abaddon Tehom!

Wypowiadamy sowa mocy i tak jak wszechmocny smok mierci zamieniamy nasz nienawi w pazury czarnego smoka, ktry w imi pierwotnego chaosu roztrzaska plugawe stworzenie demiurga! W imi naszego ojca Szatana i przy bogosawiestwie naszej matki Lilith pon w nas ognie mocy! Niech wiej wichry mierci, gdy my, dumni sudzy pieka wypenieni zem Szatana jestemy gotowi przela czerwon wod ycia, aby w imi naszej matki Lilith zmagazynowa klifotyczne siy bogw i w ten sposb speni nasze najgorsze marzenia!" 8. Dwaj uczestnicy, wybrani wczeniej, przynosz ofiar ktra jest przytrzymywana podczas gdy kapan recytuje dwie nastpujce inwokacje: "w imi pana Sitra Ahra, Szatana, i pani Lilith wzywamy bogw i boginie Klifotu Olahm-Ha, przynoszc t ofiar przed czarny otarz! Pozwlcie teraz otworzy si siedmiu portalom i wypenijcie nasze yy z krwi smoka chaosu. Dajcie nam si i moc abymy jak najlepiej mogli walczy z kosmicznym porzdkiem i wyniecie nas do rangi wybranych wojownikw ciemnoci! Bdcie z nami, potni ksita chaosu i pozwlcie naszym wiecznym ciemnociom zgwaci i zniszczy wiato stworzone przez demiurga w naszych duszach! Bdcie teraz z nami, Nahemoth, Gamaliel, Samael, AArabZaraq, Thagirion, Golachab, Gha'aghsheblah, Satariel, Ghagiel, i Thaumiel, przyjmijcie ofiar, ktr skadamy wam w imi Szatana! Bdcie z nami, legiony ciemnoci i w imi Szatana wypenijcie nasze dusze klifotyczn si i anty-kosmicznymi energiami krlestwa demonw! Bdcie z nami, wy, ktrzy przynosicie pierwotny chaos i przyjmijcie t zwyk ofiar!" 9. Kapan podrzyna ofierze gardo i zbiera jej krew w misk po czym woa: "Niech lepy smok poczuje zapach rozlanej krwi i z powrotem obudzi si do ycia! Niech upiony Taniniver znowu otworzy swoje oczy i uniesie si w caej swojej chwale na zawsze z mrocznej otchani zapomnienia! Taniniver Liftoach Nia!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Taniniver Liftoach Nia!" 10. Kapan rozciecza cz krwi ofiary winem rytualnym w czarce woajc: "Bogosawiestwo Szatan zele wadz silnym! Gniew Lilith zniszczy sabych. Hell Satan! Hell Lilith!" Wszyscy uczestnicy unosz lew rk pokazujc znak Szatana i woaj: "Hell Satan! Hell Lilith!" {x7} 11. Jeden z uczestnikw, wybrany wczeniej, smaruje twarz kapana pozosta czci krwi, podczas gdy kapan i reszta uczestnikw recytuj klifityczn formu mocy: "Tohu Tehom Theli Than Leviathan Taniniver Taninsam!"{x11} 12. Kapan stoi zwrcony w stron otarza i recytuj "wezwanie dwunasty drugorzdnych klifotw", ktre brzmi nastpujco: "W imi wszechmocnego Szatana i straszliwego Molocha oraz klifu bogw-blinit, Thaumiel, wzywamy Bairiron! Bairiron Liftoach Kliffot!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Bairiron Liftoach Kliffot!" "W imi wadcy much, Belzebuba i klifu niszczyciela bogw, Ghagiel, wzywamy Shelhabiron! Shelhabiron Liftoach Kliffot!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Shelhabiron Liftoach Kliffot!" "W imi ponurego ksicia chaosu Lucifuge i klifu ukrytego, Satariel, wzywamy Nachashiron! Nachashiron Liftoach Kliffot!"

Wszyscy uczestnicy woaj: "Nachashiron Liftoach Kliffot!" "W imi krwioerczego pana ciemnoci Astarotha i klifu zabjcy, Gha'aghsheblah, wzywamy Tzelladimiron! Tzelladimiron Liftoach Kliffot!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Tzelladimiron Liftoach Kliffot!" "W imi adnego zemsty krla Asmodeusza i klifu podpalacza Golachab, wzywamy Obiriron. Obiriron Liftoach Kliffot!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Obiriron Liftoach Kliffot!" "W imi dumnego Belfegora i klifu walczcych demonw, Thagirion, wzywamy Behemiron! Behemiron Liftoach Kliffot!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Behemiron Liftoach Kliffot!" "W imi mdrego Baala i klifu krukw mierci AArabZaraq wzywamy Schechiriron! Schechiriron Liftoach Kliffot!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Schechiriron Liftoach Kliffot!" "W imi pana czarnej alchemii i mrocznych przemian Adrameleka i klifu boskich trucizn, Samela, wzywamy Necheshethiron! Necheshethiron Liftoach Kliffot!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Necheshethiron Liftoach Kliffot!" "W imi matki demonw i pani piekie Lilith i klifu obscenisznej, Gamaliel, wzywamy Nashimiron! Nashimiron Liftoach Kliffot!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Nashimiron Liftoach Kliffot!" "W imi ksiniczki zwizanych z ziemi demonw i klifu modszej Lilith, Nahemoth, wzywamy Tzephariron i Dagdagiron! Adimiron Liftoach Kliffot! Tzephariron Liftoach Kliffot! Dagdagiron Liftoach Kliffot!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Adimiron Liftoach Kliffot! Tzephariron Liftoach Kliffot! Dagdagiron Liftoach Kliffot!" 13. Kapan, ktry stoi zwrcony w stron otarza unosi sztylet trzymany w lewej rce i woa: "Hell Naamah!" Wszyscy uczestnicy unosz swoje sztylety i woaj: "Hell Naamah!" Kapan woa: "Hell Lilith!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Hell Lilith!" Kapan woa: "Hell Adramelek!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Hell Adramelek!" Kapan woa: "Hell Baal!" Wszyscy uczestnicy woaj: Hell Baal!" Kapan woa: "Hell Belfegor!" Wszyscy uczestnicy woaj:"Hell Belfegor!" Kapan woa: "Hell Asmodeus!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Hell Asmodeus!" Kapan woa: "Hell Astaroth!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Hell Astaroth!" Kapan woa: "Hell Lucifuge!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Hell Lucifuge!" Kapan woa: "Hell Beelzebuth!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Hell Beelzebuth!" Kapan woa: "Hell Molok!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Hell Molok!"

Kapan woa: "Hell Satan!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Hell Satan!" Kapan woa: "Vocamus Chaos!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Hell Kaos!" 14. Kapan pada na kolana przed czark ktra stoi na otarzu, unosi sztylet trzymany obiema rkoma przed sob i woa: "Zazas Zazas Nasatanada Zazas! W imi Choronzona bramy otchani stoj otwarte i anty-kosmiczny strumie energii pynie teraz swobodnie! Hell Satan!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Hell Satan!" {x3} Kapan zanurza sztych noa i woa silnym gosem: "Harba Di Satan, zelij nam moc!" Wszyscy uczestnicy, stojcy w pkolu wok kapana zaczynaj powtarza formu "Satanatas" jednoczenie kierujc swoje sztylety w stron kapana, wyobraajc sobie, e czarny ogie wypywa z ostrzy sztyletw i wpywa w ciao i dusz kapana. Ten czarny ogie to energie klifotyczne, ktre w czasie rytuau zostay przywoane. Teraz zadaniem kapana jest zmagazynowanie tych energii i przy pomocy wizualizacji wcign ogie w swoje wasne ciao i dusz, aby nastpnie przy pomocy sztyletu skierowa czarny ogie chaosu do czarki i w ten sposb wypeni wino rytualne bogosawicymi energiami anty-kosmicznych bstw! 15. Kiedy kapan czuje, e czarka i jej zawarto zostay wypenione wystarczajc iloci antykosmicznych energii, ktre zostay przywoane, woa on: "My, ktrzy suymy chaosowi wypenilimy w imi Szatana nasz czark krwi smoka! Poryjmy teraz czarn krew, w nadziei, e my sami bdziemy poarci przez smoka. Hell Satan! Hell Kaos!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Hell Satan! Hell Kaos!" 16. Kapan podaje czark, ktra kry midzy wszystkimi uczestnikami. Kady z nich po wypiciu krwi smoka woa: "Hell Kaos!" Kapan pije z czarki jako ostatni; powinien on jednym haustem wypi pozosta zawarto i zawoa: "Hell Kaos!" Wszyscy uczestnicy s wypenieni energiami anty-kosmicznych bstw. Powinni oni przeprowadzi wspln medytacj, podczas ktrej przy pomocy koncentracji, wizualizacji i siy woli, wzmocnionej bogosawiestwem Szatana, skieruj mroczne energie, ktre zmagazynowali np. aby pobogosawi talizmany, aktywowa piecz Demona lub doprowadzi do szalestwa oraz zniszczy wrogw MLO! 17. Rytua koczy si w tradycyjny sposb.

31. Inwokacja 333

Wszyscy uczestnicy unosz swoje lewe rce, pokazuj znak Szatana i jedenacie razy wypowiadaj "klucz otchani", ktry brzmi nastpujco: "Zazas Zazas Nasatanada Zazas!" Uczestnicy opuszczaj rce, kapan dzwoni jedenacie razy dzwonem rytualnym i recytuje nastpujc inwokacj: "Wypowiadamy zakazane sowa i pozwalamy naszym gosom przeci, jak miecz szatana, kosmiczne bariery i otwieramy wewntrzne bramy, ktre prowadza do naszych mrocznych i zowrogich bogw! Przy pomocy anty-kosmicznego gniewu jedenastu przywoujemy i wzywamy stranika bram ciemnoci i otchani, duego smoka, naszego pana, Choronzona! (wszyscy uczestnicy woaj: "Choronzonie, wzywamy ci!") O ty, wielki panie ciemnoci, Choronzonie, obud si z twoich krwawych snw i otwrz swoje czarne diamentowe oczy, bo my, ktrzy od rodka strzeemy twojej bramy i tajemnic, bdcych kluczem do bramy, przywoujemy i wzywamy ci! (wszyscy uczestnicy woaj: "Choronzonie, wzywamy ci!") Choronzonie, krlu otchani, ktry strzeesz poncej cieki, prowadzcej poza granice ycia i mierci, wznie si z bezczasowej gbi czarnych mgie i przybd na wezwanie swoich wiernych sug! (wszyscy uczestnicy woaj: "Choronzonie, wzywamy ci!") Wielki mistrzu Choronzonie, podnie swj poncy trjzb, ktry jest berem panujcym nad otchani i pozwl jego czarnym ogniom podpali nasze dusze i w ten sposb ogo swoje przybycie o obecno." Wszyscy uczestnicy podnosz lewe rce, pokazuj znak szatana i jedenacie razy powtarzaj klucz otchani: "Zazas Zazas Nasatanada Zazas!" Uczestnicy opuszczaj rce i kapan kontynuuje recytacj inwokacji: "Choronzonie, panie mrocznej wiedzy i straniku ukrytych drg, wystp z czarnego wiru energii, ktry prowadzi na mroczn stron. Otwrz bramy, ktre trzymaj nas wewntrz tego plugawego stworzenia i jego wiata! (wszyscy uczestnicy woaj: "Choronzonie, wzywamy ci!") Choronzonie, ty jeste ciek, bram i kluczem otchani i krlestwa naszych bezimiennych bogw. Otwrz mroczne portale i pozwl anty-kosmicznemu jadowi swojej nienawici, ktra jest ziarnem smoka mierci, na zawsze zniszczy wiato w naszych duszach! (wszyscy uczestnicy woaj: "Choronzonie, wzywamy ci!") Ksiciu szalestwa, straszliwy Choronzonie, w imi Szatana, przekr zapomniane i odwieczne klucze bram i otwrz wewntrz nas wszystkie drogi prowadzce do mrocznego krlestwa jedenastu. (wszyscy uczestnicy woaj: "Choronzonie, wzywamy ci!") Zjednocz si z nami, czarny smoku, Choronzonie, zelij nam si aby przy pomocy naszej Satanistycznej woli i naszych wewntrznych ogni chaosu wypali now czarn dziur w kosmicznych barierach."

Wszyscy uczestnicy podnosz lewe rce, pokazuj znak szatana i jedenacie razy powtarzaj klucz otchani: "Zazas Zazas Nasatanada Zazas!" Uczestnicy opuszczaj rce i kapan kontynuuje recytacj inwokacji: "Z ciemnoci Zax wzywamy ci, wewntrz ciemnoci naszych dusz wzywamy ci! Straszliwy Choronzonie, otwrz bramy i przybd! Noznoroch Zamran! Jestemy anty-kosmicznymi ogniami jedenasty, ktrzy od wewntrz palimy stworzenie w czarny popi i przywracamy pierwotny chaos. Jestemy Noznoroch 333." (Wszyscy uczestnicy woaj trzy razy: "Noznoroch Zamran!") Wszyscy uczestnicy wyobraaj sobie intensywnie przeamany pentagram, ktry aktywuje kapan poprze gbok medytacj, w celu zmagazynowania "Trucizny Azerate" w kosmosie.

32. Inwokacja Lilith Ishet Zenunim Taninsam Ama Lilith, o ty pikna pero za, pozwl muszli ciemnoci, ktra ukrywa twoje pikno si otworzy i zaszczy mnie, NN, twojego na zawsze wiernego sug, swoj obecnoci, przybywajc na moje wezwanie! Potna Lilith, pozwl mi rozkoszowa si lodowatym dotykiem twoich ust. Pozwl mi wypeni si si, ktr przynosi twoja obecno. Wtajemnicz mnie w tajemnice czarnego ksiyca! Otwrz si na mnie, matko nocy, ebym mg otworzy swoje zmysy dla ciebie i w imi Szatana przeniknij ca moj egzystencj swoj czarn wod mierci. Wtajemnicz mnie w najmroczniejsze tajemnice krlestwa demonw. Lilith, cesarzowo rozszalaego chaosu, pozwl mi, ktry poprzysig wieczn wierno antykosmicznym mocom, wypi twoj czarn krew! Wtajemnicz mnie w najmroczniejsze tajemnice krlestwa demonw! Ishet Zenunim Taninsam Ama Lilith, spal mnie w ogniu swoich satanistycznych dz i wynie mnie do rangi wybranego przez ciebie! Zelij mi ochron wampirycznych cieni i w imi siedmiogowego smoka otwrz dla mnie swoje zamknite portale! Straszliwa Lilith, daj mi swoje bogosawiestwo i pozwl mi zatopi si gboko w twojej wiecznej ciemnoci! Poka mi drog, ksiniczko chaosu, gdy wstpuj do groty twoich cieni! Poprowad mnie przez labirynt szalestwa i pozwl mi znale pocztek moich najmroczniejszych marze!

Matko perwersji, to ku twojej czci przelewam zy smoka i krew z moich y, w nadziei e w nocy bd mg wstpi do krlestwa niemiertelnej ciemnoci! Poka mojej duszy drog wyjcia ze wiata plugawego stworzenia i zelij mi pokj, ktry mog znale jedynie poprzez stopienie si z ciemnoci rozszalaego chaosu! Wielka Lilith, otwrz swoje ono dla mnie i pozwl mi podziwia pikno twojego niszczycielskiego stworzenia! Matko demonw, dumna kochanko Szatana, za Neferius, otwrz bram Gehinnomu i pozwl i podrowa w ciemnociach Gamaliel! Otwrz si na mnie, pani anty-kosmicznego za i czarnych dz, pozwl mi pi z wody twojej ciemnoci! Rozciecz krew moich y czarnym winem swojej siy, ktre wypywa z twojego mokrego oyska i na zawsze zjednocz mnie z twoim potomstwem! Lilith, bogini pieka, w imi Szatana otwrz swoje bramy i pozwl i wstpi w siedlisko godnych cieni! Lilith, ksiniczko gbi, otwrz swoje oysko, ktre jest brama Gehinnomu i pozwl mi w imi Szatana wstpi do na wieki mrocznego krlestwa! Ishet Zenunim Taninsam Ama Lilith, otwrz w imi Szatana portal do krlestwa moich mrocznych marze i pozwl mi wstpi do siedliska anty-kosmicznych bstw. Ishet Zenunim Taninsam Ama Lilith, Liftoach Kliffot! (x11)

33. Inwokacja Soratha Sorath 666, apokaliptyczna bestia, ja NN wzywam ci! Czarny cieniu soca i przyczyno podpalenia wiata, wzywam ci! Na twojej drodze galaktyki zmieniaj si w py. Otwrz tajemnicza i ukryta bram, ktra znajduje si w gbi mojej duszy i przetnij wizy, ktre trzymaj wewntrzn besti w niewoli! Sorathcie, najsilniejszy i najczarniejszy potomku Sameala i Nahemy, niech twoje powstanie z ukrytej ciemnoci si rozpocznie! Opal moj dusz lodowatym gorcem twojego mroku! Pozwl swoim niszczcym ogniom otchani pore wszystko co skoczone i poka uformowanemu wiatu nieuformowan i nieskoczon straszliw twarz! Wznie si we mnie jak czarne soce Sitra Ahra, ktre wschodzi w nocy i zajmuje miejsce na twoim krlewskim tronie ciemnoci! Zjednocz mnie z sob i moim gosem wypowiedz twoje dugo oczekiwane i wywoujce strach sabych nadejcie! Ksi Sorath, wzywam ci! Wznie si z otchani i przy pomocy ogni rozszalaego chaosu zniszcz i rozpu panujcy kosmiczny eon!

Przyjd do mnie, heroldzie nieskoczonego mrocznego eonu, przynie ze sob ogie, ewolucj, prawd, mdro i krwaw rewolucj i bezlitosn przemoc we ca niewinno, ktra pozostaa na tym wiecie! Sorath, wzywam ci. Ty, ktry jeste niszczcym pomieniem soca otchani, spal swoim ogniem prawdy zason kosmicznych iluzji i pozwl wiekowi czarnego witu rozpocz si teraz! Potny Sorathcie, wznie si we mnie i pozwl mi sta si personifikacj twojego niszczcego wiat gniewu! Otwrz ono ciemnoci i pozwl swojemu wspaniaemu czarnemu wiatu na zawsze umroczni i udoskonali moj dusz! Zy demonie soca, pozwl mojej nienawici sta si kluczem do twojego powstania i uwolnij mnie ze wszystkiego, co przeszkadza w ubstwieniu wewntrznego zawalajcego si pieka, ktre jest moj dusz! Uwolnij besti, ktra jest prawdziw esencj mojej duszy i pozwl mi by wolnym, jak niszczcy miecz mrocznych bogw w walce, potny, wolny i zwyciski! Uwolnij mnie ze wszystkich ogranicze, ktre przeszkadzaj w moim anty-kosmicznym stawaniu si i zjednocz mnie z chaotyczna si, ktra podpali drzewo ycia! Sorath, wzywam ci! Ciebie, ktry jeste ukrytym socem janiejcym nad i rozwietlajcych drog silnych i wybranych do wadzy i wolnoci, ja NN wzywam! Sorath, Liftoach Kliffot! (x11)

35 Rytua Ewokacji Lilith Ten rytua powinien zosta przeprowadzony w bezksiycow noc i ma na celu przywoanie czci energii mrocznej ksiniczki na poziom astralny, przy pomocy "lustra ciemnoci" zwanego rwnie "czarnym lustrem". Rytua powinien by przede wszystkim uyty w celu ustanowienia bardzo bliskiego i silnego kontaktu z nasz matk, Lilith, aby w ten sposb wzmocni duchowe poczenia i wewntrzne oraz zewntrzne portal prowadzce do klifotycznych wymiarw, nad ktrymi panuje Lilith. Mag powinien przed tym rytuaem nie prowadzi jakichkolwiek form aktywnoci seksualnej przez co najmniej 11 db i nie spa przez co najmniej 24 godziny. Akcesoria: st/otarz, lustro ciemnoci (czarne lustro), 2 czarne wiece, sztylet rytualny, kawaek pergaminu, piro lub dugopis kaligraficzny, brzytwa, kadzido, miska z arzcym si wglem, dwie czarki, wino rytualne i czarny kot. Przygotowania: lustro ciemnoci umieszcza si w rodku otarza, z obu jego stron umieszcza si wiece. Pudeko z arzcym si wglem umieszcza si tu przed lustrem. Reszt akcesoriw stawia si na otarzu tak, aby nie zasaniay lustra. Czarny kot jest w klatce, ktr trzyma si w odpowiednim miejscu pokoju rytualnego. 1.Rytua rozpoczyna si w tradycyjny sposb, po czym mag zapala obie wiece i proklamuje:

"W obecnoci mrocznych, bezimiennych i nieuformowanych bogw i w imi krla rozszalaego chaosu, Szatana, jest moj prawdziw wol, aby w nocy otworzy mroczn bram Gehinnomu i ustanowi kontakt z krlow pieka i matk demonw, jadowitym smokiem, Lilith! Jest moj wol aby tej nocy podziwia pikno mojej demonicznej matki i rozcieczy moj krew jej Anty-kosmiczn i bosk esencj! Jest moj wol aby tej nocy pi z czary Lilith i przy pomocy jej niszczcych energii zrzuci z siebie ludzki ksztat i na zawsze sta si Lilim! Mj czarny pomie wstanie tej nocy w moim wntrzu i obejmie zewntrzny ogie chaosu, ktrym jest Lilith! Tej nocy tajemnice klifotu otworz si przede mn i spenetruje, w imi Szatana, nieznane ciemnoci otchani! Hell Gamaliel! Hell Taninsam Lilith!" 2.Mag napenia jedn z czarek winem rytualnym i umieszcza odpowiedni ilo kadzida na arzcych si wglach i woa: "Ku czci bezimiennych demonw i ich piknej matki Lilith! Ku czci obscenicznych bogi i ich krwioerczych legionw! Ku czci czarnego ksiyca i perwersyjnych dz! Niech dym kadzida da form moim zowrogim probom i wypdzi z tego miejsca wszystkie energie, ktre nie s w harmonii z moj bogini, Lilith!" Mag podnosi czark wypeniona winem w obu doniach i trzyma j nad arzcym si kadzidem wyobraajc sobie jak dym przybiera smocze i demoniczne ksztaty, ktre wij si i wchodz do naczynia. Mag wyobraa sobie rwnie podobne smocze ksztaty wciskajce si w sufit i ciany miejsca rytualnego. Nastpnie czark umieszcza si na wyjciowym miejscu. Mag woa: "Hell Theli! Hell Taninsam! Hell Lilith!" 3.Mag wznosi sztylet i rysuje w powietrzu przed lustrem ciemnoci inwokacyjny pentagram ducha po czym wbija go w rodek pentagramu, wyobraajc sonie jak sztylet zajmuje si czarnym pomieniem. Nastpnie mag intensywnie wgapia si w lustro ciemnoci, w ktrego stron kieruje sztylet, wypowiadajc klucz otchani, czyli: "Zazas Zazas Nasatanada Zazas!" i koncertuje wibracje dwiku na rodku lustra, aby w ten sposb otworzy lustrzany portal do Sitra Ahra, czyli mrocznej strony i wiata klifotu. Kiedy mag skoczy wypowiada jedenacie sylab klucza, z powrotem kadzie on sztylet na otarzu i zgodnie z ezoteryczn nauk MLO o "jedenastu wierzchokach" aktywuje on "Przeamany Pentagram" przed lustrem i intensywnie wyobraa sobie mroczny portal otwierajcy si w jego wntrzu. Mag przeprowadza gbok medytacj nad wirem siy mrocznego portalu, ktry wkrca si gboko w i poza lustro, wypowiadajc: "Ishet Zenunim Taninsam Ama Lilith, Liftoach Kliffot!" Mag koczy medytacj, wizualizacj i wypowiadanie, gdy czuje on obecno niszczycielskich energii klifotu i wie, e brama na mroczna stron jest szeroko otwarta. 4.Mag podnosi drug czark, ktra w dalszym cigu jest pusta i stawia j na pododze przed otarzem. Wyciga on nastpnie czarnego kota z jego klatki i recytuje: "Matko Lilith, ktrej moc zabija sam mier i rozcina faszyw rzeczywisto stworzon przez demiurga, ja, ktry jestem twoim najwierniejszym dzieckiem przesyam ci w t noc rozszalaej ciemnoci krew i si yciow tego zwierzcia!

Przyjmij moj ofiar i pozwl ukradzionej sile yciowej, ktr ci oferuj, umocni portal ktry prowadzi daleko std, do twojego mrocznego krlestwa! Pozwl sile yciowej tego stworzenia sta si mieczem mojej woli, ktry przebije si przez wszystkie bariery, ktre znajduj si midzy tob a mn, i wzmocnion rozlana krwi, przybd!" Mag podrzyna sztyletem gardo zwierzcia i zbiera jego krew w pust czark, ktra stoi na pododze. Odrzuca on nastpnie martwe ciao zwierzcia na bok i podnosi wypeniona krwi czark ku lustru ciemnoci i znowu wyobraa sobie wir mocy mrocznego portalu i jak sia yciowa krwi, w formie czerwonego pola energii, jest wsysana w pulsujcy wir mocy. Kiedy mag czuje, e caa sia zostaa wyssana z czarki umieszcza on j z powrotem na otarzu i bierze w donie czark z winem, oraz woa: "poprzez wzmocnienie zewntrznej ciemnoci, wzmacniam jednoczenie mrok wewntrz mnie! W imi Lilith, bior udzia w darze mrocznej bogini, ktrym jest krew smoka i spalam wszystko co jest sabe i nieczyste wewntrz mnie! Hell Taninsam! Hell Lilith!" Mag wypija zawarto czarki jednym haustem i kadzie j z powrotem na jej miejscu na otarzu. 5.Mag znowu kadzie pewn ilo kadzida na arzcym si wglu i woa: "Ad Majorem Lilith Gloriam! Ku wielkiej chwale Lilith!" Nastpnie bierze on brzytw i kaleczy si ni w lew rk i wasn krwi oraz pirem, ktre jest zanurzone w krwi maluje on piecz Lilith na pergaminie. Mag spoglda na piecz, medytuje nad jej znaczeniem i nad tym co reprezentuje Lilith i dlaczego chce on nawiza z ni kontakt. Kiedy mag czuje, e wystarczy medytacji zaczyna on ofiar z energii seksualnej, uywajc pieczci Lilith jako punktu skupiajcego.

Ezoteryczna Piecz Lilith:

Podczas seksualnego naadowania pieczci mag uywa imienia Lilith jako swojej mantry i podczas szczytu pozwala czci eliksiru upa na piecz. Mag podnosi lew rk pust czark po winie z otarza i wyobraa sobie jak Lilith pojawia si w lustrzanym portalu, ktry po aktywacji wsysa piecz Lilith w siebie, na Sitra Ahra. 6.Magik spala przy pomocy wiecy na lewo od lustra piecz Lilith i umieszcza poncy pergamin w pustej czarce i woa: "Taninsam Lilith Liftoach Shaari Gamaliel!" Mag wyobraa sobie aktywowan esencj pieczci, w formie dymu, ktry unosi si z czarki, jest wsysany w mroczny lustrzany portal i cakowicie otwiera drog do anty-kosmicznego strumienia energii, ktrym jest matka Lilith. Kiedy magik skoczy ta wizualizacj z powrotem umieszcza on czark na jej miejscu i woa: "Sawa matce rozszalaego chaosu! Hell Lilith!" 7.Mag znowu kadzie odpowiedni ilo kadzida na wglu i woa: "Moja mroczna bogini, Lilith, brama do Sitra Ahra jest otwarta! Przybd z mgie ciemnoci i cienia i pobogosaw mnie, swojego wiernego syna, obecnoci twoich Satanistycznych energii. Niech wiato twojego czarnego ksiyca wieci nade mn i rozetnie caun kosmicznych iluzji."

Magik podnosi sztylet z otarza i w powietrzu przed lustrem rysuje pentagram inwokacyjny zachodniego tronu, ktry silnie sobie wyobraa i wbija w jego rodek sztylet, kiedy pentagram rozbyskuje woa on: "Liftoach Kliffot!" Mag nastpnie kieruje sztylet w stron lustra i recytuje wezwanie Lilith: "Ishet Zenunim Taninsam Ama Lilith, Liftoach Kliffot! Ja NN wzywam ci, potna ksiniczko Lilith! Wzywam ksiniczk gbi, bogini czarnego ksiyca! Krlowo Lilith, wieczn ciemnoci rozszalaego chaosu otwrz bram Gehinnomu i powsta z siedliska krwioerczych cieni! Przybd, zy kwiecie otchani i pobogosaw mnie swoim straszliwym piknem, poniewa w imi wszechmocnego Szatana prosz o twoje bogosawiestwo w t noc czarnych rytuaw! Krlowo Sitra Ahra, pozwl swojemu piknemu gosowi, ktry prowadzi miertelnych do szalestwa, ci jak miecz Szatana cisz nocy i pobogosaw mnie obecnoci swoich czarnych cieni! Spjrz na mnie, Caym sercem poddaje si twoim perwersyjnym dzom, matko rozszalaego chaosu, Lilith, i w imi trzech nieuformowanych si przed Szatanem usysz moje woanie! Pani Gamaliela, niech mroczna brama, ktra stoi midzy mn a tob otworzy si i poka si w lustrze ciemnoci, ktre teraz przez bogosawiestwo mrocznych bogw stao si oknem na klifotyczny poziom astralny! Lilith! Lilith! Lilith! Usysz moje woanie! Niech twoje ognie spal wszystkie kosmiczne bariery i przyjed na ciepych wiatrach pieka! Chod do mnie, swojego wiernego sugi, i pokaz mi prawdziwe oblicze jadowitego smoka! Moja obsceniczna pani, Lilith, to ku twojej czci przelaem czerwona wod ycia! W twoim imieniu pal swoj dusz w piekielnym ogniu zakazanych dz! Do ostatniej kropli wylewam ca swoj egzystencj w twoj wiecznie pust czar! Wejrzyj w moje serce, smocza bogini ciemnoci i pozwl mojej Satanistycznej woli sta si wadz i daj moje demonicznej prob si, aby zamanifestowa si astralnie! Matko za, niech twoje czarne wiato rozwietli mroczn noc mojej duszy i poprowadzi mnie na drodze lewej rki, ktr krocz w twoim imieniu! Nosz w sobie czarne ognie rozszalaego chaosu, wic zelij mi ochron twoich skrzyde i pozwl mi uczestniczy w nieskoczonej wiedzy i bezgranicznej wadzy! Wszechmocna bogini chaosu, Lilith, matko anty-kosmicznych bogw, otwrz bramy koszmaru i przybd! Niech twoja czarna aura umroczni moja dusz! Ksiniczko wampirw, Lilith, oczy moje duchowe zmysy twoj niszczycielsk energi! Bogini chaosu, wzywamy ci! Lilith przybd! Pani ciemnoci, wzywamy ci! Lilith przybd! Krlowo pieka, wzywamy ci! Lilith przybd! Wampiryczna wiedmo, wzywamy ci! Lilith przybd!

Ishset Zenunim, wzywamy ci! Lilith przybd! Taninsam, wzywamy ci! Lilith przybd! Neferius, wzywamy ci! Lilith przybd! Obsceniczna bogini, wzywamy ci! Lilith przybd! Gamaliel, wzywamy ci! Lilith przybd! W imi Szatana, Lilith przybd i pozwl swojej nieuformowanej esencji przybra form w lustrze ciemnoci! Poka si w moim oknie na Sitra Ahra i pozwl mi rozkoszowa si twoim zowrogim piknem! W imi Szatana, smoka mierci, Lilith przybd teraz! Ishet Zenunim Taninsam Ama Lilith, Liftoach Kliffot!"(x11) 8.Magik cay czas zwraca n w stron lustra, wyobraajc sobie znw otwarty portal i najpierw wypowiada 9 razy "Gamaliel", nastpnie 11 razy "Lilith", kierujc wibracje dwiku w stron wiru mocy portalu. 9.Mag ustanawia kontakt z Lilith, ktry, jeli rytua zosta przeprowadzony poprawnie, znajduje si na poziomie astralnym, gdzie lustro ciemnoci jest oknem na zowrogie energie demonicznej matki i przynoszce wiedz bogosawiestwo. 10.Mag moe w ten sposb przy pomocy mrocznej bogini Lilith, stworzy fizyczne i duchowe zmiany w zgodzie ze swoj prawdziw wol, tak dugo jak prawdziwa wola jest w harmonii z Lilith i klifem Gamaliel. Mona to osign poprzez czyst nieuformowan magi lub rytuay nastpcze. 11.Mag oddaje cze Lilith, pali kadzido i koczy rytua w tradycyjny sposb.

36 Rytua Wiecznego Czarnego Pomienia 0. ciana za otarzem powinna zosta przyozdobiona Przeamanym Pentagramem i krwi wszystkich uczestnikw, rozcieczon w pojemniku specjalnym dla tego celu. Naley rwnie namalowa piecz Lucyfera na kawaku pergaminu, ktry nastpnie umieszcza si w rodku przeamanego pentagramu. "Piecz czarnego pomienia powinna zosta umieszczona na otarzu w taki sposb, aby bya widoczna dla wszystkich uczestnikw. Pojemnik z arzcym si wglem, uywany w celu palenia kadzide naley umieci przed pieczci czarnego pomienia.

Poza tradycyjnymi przyrzdami magicznymi i symbolami naley na otarzu umieci siedem czarnych wieczek, tuz przed wiatem otarza, ktre jest pitym podstawowym przyrzdem magicznym i symbolem wewntrznego czarnego pomienia. Czark naley wczeniej napeni winem rytualnym i umieci na "Dysku Pentagramu", pooy na lewej stronie otarza. Wszyscy uczestnicy, ktrych powinno by siedmiu, podczas rytuau maj jedynie swoje wasne sztylety ofiarne. Kapan ma na szyi zawieszon piecz Lucyfera, zwisajca na srebrnym acuszku. Podczas rytuau kapan ma tytu "stranik bramy Tehom", za kapanka "straniczka bramy Gehinnom". Przed rytuaem naley rozdzieli nastpujce tytuu pomidzy uczestnikw: stranik bramy Shaarimoth, stranik bramy Tzelmoth, stranik bramy Bar Shacheth, stranik bramy Titahion i stranik bramy Abaddon. Wszyscy uczestnicy stoj w pkolu wok stranika bramy Tehom znajdujcego si przed otarzem. 1. Stranik bramy Tehom recytuje nastpujc inwokacj nad wiatem otarza: "W imi Lucyfera zapalamy czarny pomie, w nadziei, e tej nocy otrzymamy anty-kosmiczne owiecenie i wiedz, ktr mog nam zesa jedynie mroczni bogowie! Hell Lucyfer! Sawa czarnemu pomieniowi!" Stranik bramy Tehom zapala czarne wiato otarza, a nastpnie otwiera rytua w tradycyjny sposb poprzez "wezwanie mrocznych bogw czterech czarnych tronw". 2. Straznik bramy Tehom rzuca du ilo kadzida na arzce si wgle i zaczyna recytowa "Litani do Azerate": "Jedenacie jest twoich gw, ale i tak niewtajemniczeni twierdz, e dziesi! Siedem jest twoich tronw, ale i tak widzimy smy wznoszcy sie z otchani! Siedem jest twoich piekielnych krlestw, ale i tak panujesz nad wszystkimi wymiarami jedenastu wierzchokw! Oto Azerate, jedenastka, ktra staa si jednoci i niszczycielem dziesiciu kosmicznych wierzchokw! Oto noc, ktra na zawsze zgasi wiato dnia i zatopi stworzenie w ciemnociach rozszalaego chaosu! Oto rozszalae czarne ognie, ktre pon aby na nowo ustanowi chaos, ktry kiedy by i z powrotem nastanie! Oto ci, ktrzy przelewaj krew, ktrzy krwi umierajcego stworzenia wypeniaj puste yy nieumarej smoczej matki, aby w ten sposb przywrci ja do ycia! Oto jedenastogowy czarny smok, ktrego nienawi jest godnym pomieniem antymaterii, ktry zniszczy kosmiczne bariery, otworzy portal przed krwioerczymi bogami, ktrzy oczekuj dnia zemsty w chaosie bez formy! Oto Azerate, herold rozszalaego chaosu i pogromca gupiego demiurga! Hell Azerate! Hell Chaos!" Wszyscy uczestnicy odnosz lewe rce pokazujc znak Szatana i woaj: "Hell Azerate! Hell Kaos!" Stranik bramy Tehom zaczyna recytowa drug cz "Litanii Do Azerate:"

"W imi Azerate, my Mizantropijny Zakon Lucyfera tej nocy wzywamy i ustanawiamy kontakt z naszym wszechmocnym panem, ktry przynosi wiato ciemnoci, aby pomc nam wzmocni, uniemiertelni i zjednoczy si z wiecznym czarnym pomieniem! W imi Lucyfera my, sudzy rozszalaego chaosu, zapalamy siedem czarnych pomieni i dziki bogosawiestwu mrocznych bogw zamieniamy ognie chaosu ponce w gbi naszych dusz w siedem kluczy pieka! My, ktrzy przez eony walczylimy w imi chaosu aby zniszczy kosmiczna tyrani jestemy tej nocy wybrani aby dziaa jako siedem ywych portali do mrocznych wymiarw! Tej nocy stopi si i spalimy w harmonii z wewntrznym czarnym pomieniem, ktry jest antykosmicznym ogniem ktrego poerajce pomienie podpal stworzenie demiurga! Siedem czarnych pomieni tej nocy w imi Lucyfera i dziki jego mrocznemu bogosawiestwu otrzyma si aby zniszczy ludzkie saboci, ktre stoj na drodze naszej podry ciek lewej rki, ktra prowadzi do naszego ponownego zjednoczenia z wiecznym bezprzyczynowym chaosem! Przez boga czarnego pomienia, dumnego Lucyfera, tej nocy siedmiogowy smok otworzy swoje oczy i oczyci nas, swoim anty-kosmicznym ogniem, zabije nas i pozwoli nam zmartwychwsta jako synowie i crki czarnego smoka. Dziki godnym i krwioerczym bogom, my stranicy siedmiu kluczy przeprowadzimy nasze wezwanie cesarza mrocznych wymiarw, boga anty-kosmicznej wiedzy, Lucyfera!" Stranik bramy Tehom woa: "Hell Lucifer!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Hell Lucifer!" 3. Stranik bramy Tehom wypowiada nastpujce wezwanie: "Straniczko bramy Gehinnom, w imi rozszalaego chaosu, wstp na otarz szalestwa i uwalniajcej wiedzy i przekr klucz do pierwszej bramy pieka! Wyrecytuj pierwszy klucz w imi Lucyfera, obud wieczny czarny pomie do ycia!" Straniczka bramy Gehinnom podchodzi do otarza i recytuje pierwsz cze siedmiokrotnej inwokacji, ktra brzmi nastpujco: "Wzywam i przywouj pana poudniowego tronu, wszechmocnego Lucyfera! Bd teraz z nami, ty, ktry z dum przynosisz wiato i pozwl swojemu mrocznemu wiatu wypdzi bia ciemno, ktra jest faszywym wiatem demiurga, olepiajcym dusz i zniewalajcym j! Lucyferze, spjrz na nas, twoich wiernych wojownikw i zelij nam piekieln si w t najbardziej bogosawion noc!. Niech czarny pomie, ktry jest czci ciebie w nas, zawieci janiej i za pomoc wewntrznych pomieni niszczycielskich ogni piekielnych pore kosmiczne iluzje i kamstwa, ktre maja na celu wskazanie zej drogi i zjednoczenie nas z plugawym biaym pomieniem demiurga. Lucyferze, wzywamy ci! Bd teraz z nami, ktrzy wypowiadamy sowa mocy przekraczajce bariery i otwierajce zamknite portale. Lucyferze, wzywamy ci!" Wszyscy uczestnicy wypowiadaj nastpujce sowa mocy, ktre otwieraj pierwsz bram:

"Lucifer, Ouyar, Chameron, Aliseon, Mandousin, Premy, Oriet, Naydru, Esmony, Eparinesont, Estiot, Dumosson, Danochar, Casmiel, Hayras, Fabelleronthu, Sodirno, Peatham!" Straniczka bramy Gehinnom woa: "Pierwsza brama jest otwarta! Hell Lucipher!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Hell Lucifer!" Straniczka bramy Gehinnom wraca na swoje miejsce. 4. Stranik bramy Tehom wypowiada nastpujce wezwanie: "Straniku bramy Shaari Moth, w imi rozszalaego chaosu, wstp na otarz szalestwa i uwalniajcej wiedzy i przekr klucz do pierwszej bramy pieka! Wyrecytuj drugi klucz w imi Lucyfera, obud wieczny czarny pomie do ycia!" Stranik bramy Shaari Moth podchodzi do otarza i recytuje drug cze siedmiokrotnej inwokacji, ktra brzmi nastpujco: "Cesarzu rozszalaego chaosu, Lucyferze, spjrz na nas, stranikw czarnego pomienia i przeniknij ca nasz egzystencj swoj majestatyczna esencj ciemnoci! Wszechmocny Lucyferze, pozwl ukrytym ogniom otchani, ktre pon w gbi naszych duszy rozbysn, Pozwl nam uczestniczy w swojej zakazanej wiedzy, ktra wtajemniczy nas w zagadki jedenastu wierzchokw! Anty-kosmiczny Prometeuszu, ktry zsyasz prawdziwe spojrzenie na chaos ktry by i na chaos, ktry jest, to w twoim imieniu my, twj mizantropiczny zakon, idziemy ciek czarnego smoka, w nadziei, e przez twoje bogosawiestwo staniemy si jednoci z anty-kosmicznym strumieniem energii, ktry zaleje, zatopi i zniszczy kosmos! Lucyferze, wzywamy ci! Bd teraz z nami, gdy wypowiadamy sowa mocy, ty, ktry przekraczasz bariery i otwierasz zamknite bramy! Lucyferze, wzywamy ci!" Wszyscy uczestnicy wypowiadaj nastpujce sowa mocy, ktre otwieraj drug bram: "Lucifer, Oyar, Chameron, Aliseon, Mandousin, Premy, Oriet, Naydru, Esmony, Eparinesont, Estiot, Dumosson, Danochar, Casmiel, Hayras, Fabelleronthu, Sodirno, Peatham!" Stranik bramy Shaari Moth woa: "Druga brama jest otwarta! Hell Lucifer!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Hell Lucifer!" Stranik bramy Shaari Moth wraca na swoje pocztkowe miejsce. 5. Stranik bramy Tehom woa: "Straniku bramy Tzelmoth, w imi rozszalaego chaosu, wstp na otarz szalestwa i wiedzy, przekr klucz do trzeciej bramy pieka! Wyrecytuj w imi Lucyfera trzeci klucz, obud wieczny czarny pomie do ycia." Stranik bramy Tzelmoth podchodzi do otarza i recytuje trzeci cz "siedmiokrotnej inwokacji", ktra brzmi nastpujco:

"Lucyferze, panie, ty jeste wiecznym czarny pomieniem, ktrego wspaniaa ciemno olepia sabych i gupich, twojej mocy i mdroci poszukujemy w ta przeklt noc! Niech twoje czarne wiato odbija si od jedenastu wierzchokw przeamanego pentagramu i przekroczy zamknite bramy przeszkadzajce anty-kosmicznemu morzu chaosu w zatopieniu kosmicznego wiata w naszych duszach! Lucyferze, ukoronowany krlu, pozwl swoim oczyszczajcym i przynoszcym mdro energiom zamanifestowa si w naszych ciaach i daj naszym wewntrznym ogniom chaosu si, aby spali kosmiczne pta, trzymajcy nas w niewoli tego demiurgicznego, plugawego stworzenia! Lucyferze, wzywamy ci! Bd teraz z nami, gdy wypowiadamy sowa mocy, ktre przekraczaj bariery i otwieraj zamknite bramy. Lucyferze wzywamy ci!" Wszyscy uczestnicy wypowiadaj sowa mocy, ktre otwieraj trzeci bram: "Lucifer, Ouyar, Chameron, Aliseon, Mandousin, Premy, Oriet, Naydru, Esmony, Eparinesont, Estiot, Dumosson, Danochar, Casmiel, Hayras, Fabelleronthu, Sodirno, Peatham!" Stranik bramy Tzelmoth woa: "trzecia brama jest otwarta! Hell Lucipher!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Hell Lucifer!" Stranik bramy Tzelmoth wraca na swoje pocztkowe miejsce. 6. Stranik bramy Tehom woa: "Straniku bramy Bar Shacheth, w imi rozszalaego chaosu, wstp na otarz szalestwa i wiedzy, przekr klucz do czwartej bramy pieka! Wyrecytuj w imi Lucyfera czwarty klucz, obud wieczny czarny pomie do ycia." Stranik bramy Bar Shacheth podchodzi do otarza i recytuje czwart cz "siedmiokrotnej inwokacji", ktra brzmi nastpujco: "Lucyferze, ponury bogu prawdy i mdroci, twoje wierne dzieci wzywaj i przywouj ci! Pozwl teraz nienarodzonej ciemnoci naszego ducha pokn nasze dusze i zjednoczy nas z tob. Zelij nam, swoim zwizanym z ziemi demonom, gnoz chaosu, o ktr si staramy i pozwl nam zaj miejsce w krgu wywyszonych! Straszliwa gwiazdo zaranna, oczy nas swoim czarnym ogniem i spraw, abymy byli godni wstpi do mrocznego krlestwa niemiertelnych! Lucyferze, ktrego wiato rozwietla mroczne tunele jedenastu wierzchokw, pozwl naszemu trzeciemu oku si otworzy i aktywowa mroczny portal! Lucyferze, wzywamy ci! Bd teraz z nami, gdy wypowiadamy sowa mocy, ktre przekraczaj bariery i otwieraj zamknite bramy! Lucyferze wzywamy ci!" Wszyscy uczestnicy wypowiadaj sowa mocy, ktre otwieraj czwart bram: "Lucifer, Ouyar, Chameron, Aliseon, Mandousin, Premy, Oriet, Naydru, Esmony, Eparinesont, Estiot, Dumosson, Danochar, Casmiel, Hayras, Fabelleronthu, Sodirno, Peatham!"

Stranik bramy Bar Shacheth woa: "Czwarta brama jest otwarta! Hell Lucipher!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Hell Lucifer!" Stranik bramy Bar Shacheth wraca na swoje pocztkowe miejsce. 7. Stranik bramy Tehom woa: "Straniku bramy Titahion, w imi rozszalaego chaosu, wstp na otarz szalestwa i wiedzy, przekr klucz do pitej bramy pieka! Wyrecytuj w imi Lucyfera pity klucz, obud wieczny czarny pomie do ycia!" Stranik bramy Titahion podchodzi do otarza i recytuje pit cz "siedmiokrotnej inwokacji", ktra brzmi nastpujco: Lucyferze Mekratrig, ty jeste mrocznym pomieniem wiecznej nadziei, ktry ponie w czarnych sercach wybranych. Przybd na moje woanie i poprowad nas poprzez krte cieki na drodze czarnego smoka! Pozwl swoim czarnym pomieniom, ktre s si napdzajc nasz anty-kosmiczn ewolucj, rosn w si i sprawi, e wewntrzny Lucyfriaski pomie bdzie pon jak niszczce ognie pieka! Wszechmocny Lucyferze, przed ktrego tronem klkaj straszliwe legiony rozszalaego chaosu, my, twoje wierne zgromadzenie, pozwalamy twoim sowom mocy rozbrzmiewa w jedenastu wierzchokach Przeamanego pentagramu i prosimy ci, w imi Azerate, przybd na nasze woanie. Lucyferze, wzywamy ci! Bd teraz z nami, gdy wypowiadamy sowa mocy, ktre przekraczaj bariery i otwieraj zamknite bramy! Lucyferze wzywamy ci!" Wszyscy uczestnicy wypowiadaj sowa mocy, ktre otwieraj pit bram: "Lucifer, Ouyar, Chameron, Aliseon, Mandousin, Premy, Oriet, Naydru, Esmony, Eparinesont, Estiot, Dumosson, Danochar, Casmiel, Hayras, Fabelleronthu, Sodirno, Peatham!" Stranik bramy Titahion woa: "Pita brama jest otwarta! Hell Lucipher!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Hell Lucifer!" Stranik bramy Titahion wraca na swoje pocztkowe miejsce. 8. Stranik bramy Tehom woa: "Straniku bramy Abaddon, w imi rozszalaego chaosu, wstp na otarz szalestwa i wiedzy, przekr klucz do szstej bramy pieka!

Wyrecytuj w imi Lucyfera szsty klucz, obud wieczny czarny pomie do ycia!" Stranik bramy Abaddon podchodzi do otarza i recytuje szst cz "siedmiokrotnej inwokacji", ktra brzmi nastpujco: "Wspaniay Lucyferze, ktrego bogosawiestwo wywysza satanistyczna elit do rangi dumnych mrocznych bogw i ktrego gniew wpdza bezwartociowych w otwart paszcz mierci, My, wybrani stranicy pomienia wiedzy, prosimy ci, otwrz zamknite bramy! Otwrz ukryte bramy do wiecznego krlestwa, potny Lucyferze, i pozwl swojemu bogosawicemu wiatu, odbijajcemu si przez jedenacie wierzchokw, sta si anty-kosmicznym pomieniem Azerate, ktry wypali dziur w kosmicznych barierach i aktywuje mroczny portal! Wszechmocny mistrzu, my, duchowiestwo lewej rki, gwacimy kosmiczn rzeczywisto ciemnoci twoich i czarnych dz i przeniknici twoim satanistycznym wiatem, obracamy w czarny popi plugawe anioy demiurga! Lucyferze, wzywamy ci! Bd teraz z nami, gdy wypowiadamy sowa mocy, ktre przekraczaj bariery i otwieraj zamknite bramy! Lucyferze wzywamy ci!" Wszyscy uczestnicy wypowiadaj sowa mocy, ktre otwieraj szst bram: "Lucifer, Ouyar, Chameron, Aliseon, Mandousin, Premy, Oriet, Naydru, Esmony, Eparinesont, Estiot, Dumosson, Danochar, Casmiel, Hayras, Fabelleronthu, Sodirno, Peatham!" Stranik bramy Abaddon woa: "Szsta brama jest otwarta! Hell Lucipher!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Hell Lucifer!" Stranik bramy Abaddon wraca na swoje pocztkowe miejsce. 9. Stranik portu Tehom woa: "W imi rozszalaego chaosu ja NN, stranik sidmej bramy Pieka, wstpuje na otarz szalestwa i przynoszcej wolno wiedzy, aby przekrci klucz bramy Tehom! Wyrecytuje w imi Lucyfera sidmy klucz i obudz wieczny czarny pomie do ycia." Stranik bramy Tehom podchodzi do otarza i recytuje sidm, ostan cz "siedmiokrotnej inwokacji", ktra brzmi nastpujco: "Lucyferze, ojcze anty-kosmicznej wiedzy, pozwl swoim mrocznym strumieniom mocy wypeni nas si i energi oraz zamieni nas w twj poncy miecz, ktre przeszyje faszywe serce stworzenia! Pozwl nam sta si yjcymi bramami do wymiarw rozszalaego chaosu i daj naszym wewntrznym czarnym pomieniom sia aby podpali plugawy wiat! Lucyferze, nasz kochany ojcze, pozwl czarnym ogniom makro-chaosu pon w nas i za pomoc twojego wiata ciemnoci zelij nam gnoz chaosu, ktra otworzy oczy Taninivera!

Wszechmocny dawco wiata, usysz nas gdy przekrcamy klucze jedenastu wierzchokw, gdy po raz sidmy wypowiadamy twoje sowa mocy. Pozwl swoim anty-kosmicznym strumieniom energii wzmocni i uniemiertelni czarne pomienie, ktre nosimy w gbi naszych mrocznych dusz! Lucyferze, wzywamy ci! Bd teraz z nami, gdy wypowiadamy sowa mocy, ktre przekraczaj bariery i otwieraj zamknite bramy! Lucyferze wzywamy ci!" Wszyscy uczestnicy wypowiadaj sowa mocy, ktre otwieraj szst bram: "Lucifer, Ouyar, Chameron, Aliseon, Mandousin, Premy, Oriet, Naydru, Esmony, Eparinesont, Estiot, Dumosson, Danochar, Casmiel, Hayras, Fabelleronthu, Sodirno, Peatham!" Stranik bramy Tehom woa: "Sidma brama jest otwarta! Hell Lucipher!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Hell Lucifer!" 10.Stranik bramy Tehom unosi swj sztylet w stron pieczci Lucyfera i recytuje: "Siedem bram stoi otworem i wieczny czarny pomie ponie silniej ni kiedykolwiek! Siedmiogowy smok, ktry spa w gbi naszych dusz jest teraz obudzony do ycia, a my jestemy gotowi bra udzia w zewntrznym ogniu chaosu, ktry uniemiertelni i wzmocni nasze wewntrzne czarne pomienie! Hell Lucipher! Sawa czarnemu pomieniowi! Sawa Gnozie chaosu!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Hell Lucipher! Sawa czarnemu pomieniowi. Sawa Gnozie chaosu!" 11. Stranik bramy Tehom bierze w rce siedem czarnych wiec, ktre le na otarzu, i rozdaje je wszystkim uczestnikom, sam biorc wiec, ktra pozostaa. 12. Stranik bramy Tehom, zwrcony w stron otarza recytuje: "Oferujemy cz naszej yciowej siy, abymy w zamian mogli otrzyma wiedz i owiecenie. Siejemy mroczne ziarno i podlewamy je krwi, abymy w ten sposb mogli zebra bosk moc! Przelewamy czerwon wod ycia i podtrzymujemy anty-kosmiczne ziarno, ktre wykiekuje i zakwitnie, przynoszc nam gnoz chaosu, ktra uwolni nasze czarne pomienie! Otwieramy siebie, zarwno ciao i dusz, dla naszego pana Lucyfera, i jednoczymy wewntrzny czarny pomie z zewntrznym ogniem chaosu. W imi Lucyfera przelewamy krew, aby w zamian za ni otrzyma cze wiecznego czarnego pomienia, ktry jest mrocznym duchem dawcy wiata! Hell Lucifher! Sawa Czarnemu pomieniowi!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Hell Lucifer!

Sawa Czarnemu pomieniowi!" 13. Stranik bramy Tehom i wszyscy uczestnicy tn si sztyletami, wykonujc siedem naci na lewym przedramieniu i krwi smaruj czarne wiece, ktre trzymaj w lewej rce, jednoczenie wypowiadajc: "Ad Majorem Luciferi Gloriam!" 14. Stranik bramy Tehom wypowiada nastpujce wezwanie: "Straniczko Gehinnom, wstp na czarny otarz Lucyfera i we jego mroczny prezent ktrym jest wieczny czarny pomie. Bierz udzia w zewntrznym ogniu chaosu i na zawsze uniemiertelnij swj wewntrzny czarny pomie! Straniczka bramy Gehinnom podchodzi do otarza i przy pomocy poncego wiata otarza zapala czarn wiec trzyman w lewej rce. Straniczka Gehinnom podnosi ponce wiato trzymane w lewej rce przed sob i woa: Jestem jednoci z wiecznym czarnym pomieniem a wiato Lucyfera yje wewntrz mnie! Jestem heroldem rozszalaego chaosu, ktrego przynoszce wiedz ognie podpal plugawe stworzenie demiurga! Hell Lucifer!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Hell Lucifer!" Straniczka bramy Gehinnom powraca, z ponc wiec w lewej rce na pocztkowe miejsce. 15. Stranik bramy Tehom wypowiada nastpujce wezwanie: "Straniku bramy Shaari Moth, wstp na czarny otarz Lucyfera i we jego mroczny prezent ktrym jest wieczny czarny pomie! Bierz udzia w zewntrznym ogniu chaosu i na zawsze uniemiertelnij swj wewntrzny czarny pomie! Stranik bramy Shaari Moth podchodzi do otarza i przy pomocy poncego wiata otarza zapala czarn wiec trzyman w lewej rce. Stranik Shaari Moth podnosi ponce wiato trzymane w lewej rce przed sob i woa: Jestem jednoci z wiecznym czarnym pomieniem a wiato Lucyfera yje wewntrz mnie! Jestem heroldem rozszalaego chaosu, ktrego przynoszce wiedz ognie podpal plugawe stworzenie demiurga! Hell Lucifer!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Hell Lucifer!" Stranik bramy Shaari Moth powraca, z ponc wiec w lewej rce na pocztkowe miejsce. 16.

Stranik bramy Tehom wypowiada nastpujce wezwanie: "Straniku bramy Tzelmoth, wstp na czarny otarz Lucyfera i we jego mroczny prezent ktrym jest wieczny czarny pomie! Bierz udzia w zewntrznym ogniu chaosu i na zawsze uniemiertelnij swj wewntrzny czarny pomie! Stranik bramy Tzelmoth podchodzi do otarza i przy pomocy poncego wiata otarza zapala czarn wiec trzyman w lewej rce. Stranik Tzelmoth podnosi ponce wiato trzymane w lewej rce przed sob i woa: Jestem jednoci z wiecznym czarnym pomieniem a wiato Lucyfera yje wewntrz mnie! Jestem heroldem rozszalaego chaosu, ktrego przynoszce wiedz ognie podpal plugawe stworzenie demiurga. Hell Lucipher!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Hell Lucipher!" Stranik bramy Tzelmoth powraca, z ponc wiec w lewej rce na pocztkowe miejsce. 17. Stranik bramy Tehom wypowiada nastpujce wezwanie: "Straniku bramy Bar Shacheth, wstp na czarny otarz Lucyfera i we jego mroczny prezent ktrym jest wieczny czarny pomie! Bierz udzia w zewntrznym ogniu chaosu i na zawsze uniemiertelnij swj wewntrzny czarny pomie! Stranik bramy Bar Shacheth podchodzi do otarza i przy pomocy poncego wiata otarza zapala czarn wiec trzyman w lewej rce. Stranik Bar Shacheth podnosi ponce wiato trzymane w lewej rce przed sob i woa: Jestem jednoci z wiecznym czarnym pomieniem a wiato Lucyfera yje wewntrz mnie! Jestem heroldem rozszalaego chaosu, ktrego przynoszce wiedz ognie podpal plugawe stworzenie demiurga! Hell Lucipher!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Hell Lucipher!" Stranik bramy Bar Shacheth powraca, z ponc wiec w lewej rce na pocztkowe miejsce. 18. Stranik bramy Tehom wypowiada nastpujce wezwanie: "Straniku bramy Titahion, wstp na czarny otarz Lucyfera i we jego mroczny prezent ktrym jest wieczny czarny pomie! Bierz udzia w zewntrznym ogniu chaosu i na zawsze uniemiertelnij swj wewntrzny czarny pomie! Stranik bramy Titahion podchodzi do otarza i przy pomocy poncego wiata otarza zapala czarn wiec trzyman w lewej rce. Stranik Titahion podnosi ponce wiato trzymane w lewej rce przed sob i woa:

Jestem jednoci z wiecznym czarnym pomieniem a wiato Lucyfera yje wewntrz mnie! Jestem heroldem rozszalaego chaosu, ktrego przynoszce wiedz ognie podpal plugawe stworzenie demiurga! Hell Lucifer!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Hell Lucifer!" Stranik bramy Titahion powraca, z ponc wiec w lewej rce na pocztkowe miejsce. 19. Stranik bramy Tehom wypowiada nastpujce wezwanie: "Straniku bramy Abaddon, wstp na czarny otarz Lucyfera i we jego mroczny prezent ktrym jest wieczny czarny pomie! Bierz udzia w zewntrznym ogniu chaosu i na zawsze uniemiertelnij swj wewntrzny czarny pomie! Stranik bramy Abaddon podchodzi do otarza i przy pomocy poncego wiata otarza zapala czarn wiec trzyman w lewej rce. Stranik Abaddon podnosi ponce wiato trzymane w lewej rce przed sob i woa: Jestem jednoci z wiecznym czarnym pomieniem a wiato Lucyfera yje wewntrz mnie. Jestem heroldem rozszalaego chaosu, ktrego przynoszce wiedz ognie podpal plugawe stworzenie demiurga. Hell Lucifer!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Hell Lucifer!" Stranik bramy Abaddon powraca, z ponc wiec w lewej rce na pocztkowe miejsce. 20. Stranik bramy Tehom podchodzi do otarza i woa: "Podchodz do czarnego otarza wszechmocnego Lucyfera, aby wzi jego mroczny dar, ktrym jest wiecznym czarnym pomieniem! W imi nieumarej smoczej matki, bior cz zewntrznego ognia chaosu i na zawsze uniemiertelniam mj czarny pomie!" Stranik bramy Tehom zapala za pomoc poncego wiata otarza czarn wieczk trzyman w lewej doni. Stranik Bramy Tehom wznosi ponc wiec, ktr trzyma w lewej rce przed sob i woa: "Jestem zjednoczony z czarnym pomieniem, a wiato Lucyfera yje wewntrz mnie! Jestem heroldem rozszalaego chaosu, ktrego przynoszce wiedz ognie podpal plugawe stworzenie demiurga! Hell Lucifer!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Hell Lucifer!"

21. Stranik bramy Tehom recytuje nastpujce wyznanie: "Czarny pomie lewej rki spali i pore wszystkie saboci prawej rki! Przechodzimy przez czarny pomie i w imi Lucyfera odpdzamy bia ciemno, ktra olepia dusz i zniewala ducha! Przechodzimy przez czarny pomie i w imi czarnego smoka jednoczymy si z wewntrznym ogniem chaosu! Przechodzimy przez czarny pomie i w imi rozszalaego chaosu otwieramy oczy lepego smoka Taninivera i jednoczymy si z czarnym smokiem mierci! Z wiecznym czarnym pomieniem przejdziemy przez jedenacie wierzchokw i zjednoczymy si z naszymi mrocznymi bogami! Hell Azerate!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Hell Azerate!" Stranik bramy Tehom powraca na swoje miejsce, pord pozostaych uczestnikw, ktrzy tworz pkole wok otarza. 22. Wszyscy uczestnicy siadaj w miejscach, gdzie wczeniej stali i przeprowadzaj gbok medytacje, wgapiajc si jednoczenie w pomienie czarnego wiata i wypowiadajc imi Azerate. Podczas tej medytacji uczestnicy wyobraaj sobie jak czarny pomie ponie silniej i bardziej dumnie ni cokolwiek w nich, i jak wewntrzny pomie chaosu wypala wszystko co jest ludzkie i sabe w ich duszach. Wszyscy uczestnicy koncentruj si podczas tej medytacji na tym, jak s poerani przez piekielne ognie wiecznego czarnego pomienia i jak jednocz si z moc, ktra podczas ostatecznej wojny popali cay uporzdkowany wiat. Uczestnicy podczas medytacji powinni poczu jak czarny ogie wznosi si wzdu ich plecw do ich "centrum mocy Tehom" i jak wspaniae ciemnoci czarnego ognia rozwietlaj ich oczy. Kiedy uczestnicy znajduj si w stanie demonicznej ekstazy, wyobraaj sobie oni jak ciemno wypywajca z ich oczu przyciemnia pomienia, w ktre podczas caej medytacji intensywnie si wgapiali. W kocu uczestnicy widz jak krwawe wiato, ktre trzymaj w doniach ponie silnym czarnym pomieniem. Te czarne pomienie to makrokosmiczne odbicia czarnych ogni, ktre pon w mrocznych duszach uczestnikw. Gdy uczestnicy osign stan harmonii z wewntrznym ogniem chaosu przestaj oni wypowiada imi Azerate, aby w kocu cakowita cisza zapada nad miejscem rytualnym. Nastpnie stranik bramy Tehom woa: "Zewntrzny ogie chaosu ponie teraz w harmonii z naszymi wewntrznymi czarnymi pomieniami i jestemy teraz i na zawsze jednoci z anty-kosmicznym strumieniem energii! Hell Kaos!

Hell Azerate!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Hell Kaos! Hell Azerate!" Stranik bramy Tehom zdmuchuje pomie poncej wiecy, ktr trzyma w lewej rc, odrzuca wiec na bok i woa: "Prawdziwy czarny pomie jest wieczny i nie mona go zgasi. Jestemy jednoci z wiecznym czarnym pomieniem!" Wszyscy uczestnicy gasz swoje czarne wiece, odrzucaj je na bok i woaj: "Hell Kaos! Hell Azerate!" 23. Stranik bramy Tehom podchodzi do otarza i palcem wskazujcym lewej rki rysuje "hendekagram" w sferze astralnej i woa: "Bramy jedenastu wierzchokw s otwarte!" Wszyscy uczestnicy intensywnie wyobraaj sobie hendekagram, ktry ponie czarnymi pomieniami, zatapia si w pieczci Lucyfera, ktra jest umieszczona w rodku Przeamanego Pentagramu, wiszcego na cianie za otarzem. Stranik bramy Tehom woa: "Hell Kaos! Sawa przedwiecznym bogom!" Stranik bramy Tehom rysuje w sferze astralnej w konturach Przeamanego Pentagramu, wiszcego za otarzem, i aktywuje mroczny portal, wypowiadajc jednoczenie "Azerate". Stranik bramy Tehom woa: "Hell Azerate!" 24. Stranik bramy Tehom bierze czark umieszczon na otarzu i woa: "Na plecach Taninivera Szatan i Lilith si zjednocz." Straniczka bramy Gehinnom podchodzi do stranika Tehom i zanurza swj sztylet w czarce wypenionej winem, a nastpnie woa: "Oczy smoka s otwarte a przeciwiestwa zjednoczone! Na plecach Taninivera Szatan i Lilith si zjednocz a my, ktrzy suymy gniewowi lepego miecza zjednoczymy si z idealnym rezultatem ich potnej kopulacji!" Stranik bramy Tehom woa: "Jestemy potomstwem Szatana i Lilith, ktre podpali stworzenie! Hell Satan! hell Lilith!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Hell Satan! Hell Lilith!" Straniczka bramy Gehinnom wraca na swoje miejsce.

Stranik bramy Tehom pije z czarki i woa: "Ci, ktrzy pij przeklt krew smoka zjednocz si ze smokiem! Sawa czarnemu smokowi!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Sawa czarnemu smokowi!" Stranik bramy Tehom pozwala wszystkim uczestnikom, jednemu za drugim pi z czarki i gdy wszyscy uczestnicy napili si czci smoczej krwi woa on: "Krew smoka pynie w naszych yach i jestemy teraz na zawsze zjednoczeni z czarnym smokiem. hell Kaos!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Hell Kaos!" Stranik bramy Tehom rzuca du ilo kadzida na arzce si wgle umieszczone przed pieczci czarnego pomienia i woa: "Ku czci Azerate!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Hell Azerate!" 25. Stranik bramy Tehom pozdrawia Przeamany Pentagram, ktry wisi na cianie za otarzem, poprzez pokazanie lew rk znaku Szatana i zawoanie: "Vocamus Chaos!" Wszyscy uczestnicy unosz lewe rce, pokazuj znak Szatana i woaj: "Vocamus Chaos!" Stranik bramy Tehom recytuje silnym gosem "inwokacj kocow", ktra brzmi nastpujco: "W imi naszego pana, Lucyfera, anty-kosmiczne ognie jedenastu wierzchokw pon w nas, a siedem bram, ktre byy zamknite stoi teraz otworem! My jestemy bramami do naszych mrocznych bogw! Jestemy gotowi aby zmagazynowa dysharmoniczne energie rozszalaego chaosu w kosmosie, aby w ten sposb przyczyni si do zniszczenia uporzdkowanego wiata! My, ktrzy suymy Satanistycznemu gniewowi lepego smoka, jestemy gotowi aby pozwoli przedwiecznym bogom, ktrzy s upieni w gbi naszych dusz, na powrt przez nas na poziom fizyczny! My, wybrani przez Lucyfera jestemy gotowi aby stopi si i na zawsze pon w harmonii z wiecznym czarnym pomienie, ktry teraz ponie silniej ni cokolwiek w nas! Jestemy gotowi aby zjednoczy si z naszymi mrocznymi bogami, ktrzy mieszkaj poza kosmicznymi barierami, aby w ten sposb pozwoli przedwiecznym bogom z powrotem chodzi po ziemi! Wieczny czarny pomie jest drog, bram i kluczem do anty-kosmicznego zwycistwa, o ktr my, Mizantropiczny Zakon Lucyfera staralimy si przez poprzednie eony! Tej nocy zjednoczymy si z naszymi demonicznymi bogami, ktrzy przez nasze przeklte zaproszenie wzywamy w nasze ciaa!

Bdcie z nami, nieuformowani i bezimienni bogowie i przecinijcie si, w imi Azerate przez midzywymiarowe bariery! Chodcie do nas, wy, ktrzy panujecie nad tronami jedenastu wierzchokw i zajmijcie swoje miejsca w wityni zadedykowanej wiecznemu czarnemu pomieniowi, ktr stay si nasze ciaa! Wzniecie si z wiecznych ciemnoci rozszalaego chaosu i przyjmijcie form w naszych duszach, ktre s teraz oczyszczone i przygotowane poprzez przebudzenie czarnego pomienia chaosu! Przybdcie teraz, przedwieczni bogowie chaosu i zelijcie nam, ktrzy przez wszystkie nasze poprzednie ycia suylimy wam, czarne skrzyda smoka, ktre dadz nam si aby wynie si do rangi wartociowych czonkw krgu czarnego smoka! Zamieszkajcie teraz zarwno w naszych ciaach jak i duszach, wy, ktrzy na zawsze wdrujecie w ciemnoci i przeprowadcie anty-kosmiczn inwazj, poprzez wzniesienie si przez siedem otwartych portali, ktrymi my si stalimy! Wejdcie w kosmos poprzez nas, duchowiestwo smoka, i pozwlcie naszej nienawici sta si waszym poncym mieczem, ktre przetnie korzenie umierajcego drzewa ycia! Wzniecie si, przybdcie i wejdcie w nas, bogowie i boginie rozszalaej nocy. Zjednoczcie si z nami, ktrzy razem budujemy siedem gw smoka i pozwlcie waszym demonicznym wasnociom sta si drogom do naszego zwycistwa i siy w naszej walce! Bogowie chaosu, pustki i ciemnoci, astralne poczenie, ktre zawsze znajdowao si midzy nami jest tej nocy silniejsze ni kiedykolwiek i siedem bram stoi otwartych na ocie! Pozwlcie swoim anty-kosmicznym energiom zatopi nas i wcinijcie si w nasze mroczne dusze, ktrepoprzez bogosawiestwo Lucyfera stay si przekltymi wityniami czarnego pomienia, wzniesionymi ku waszej czci! W imi Azerate, bdcie teraz z nami, bogowie rozszalaego chaosu! Przeniknijcie nas, zjednoczcie si z nami i na zawsze panujcie! Vocamus Chaos!" Wszyscy uczestnicy woaj: "Vocamus Chaos!" (x 11) 26. Wszyscy uczestnicy zamykaj oczy i zaczynaj mentalnie wzywa mrocznych bogw, z ktrymi chcieliby si zjednoczy. Podczas tego wezwania wszyscy uczestnicy powinni wyobraa sobie anty-kosmiczny strumie energii wypywajcy z mrocznego portalu przeamanego pentagramu i przenikajcy cae miejsce rytualne. Uczestnicy powinni wyobraa sobie zowrogie ksztaty mrocznych bogw przybierajce formy w chaotycznym strumieni energii, ktry teraz ich otacza. Po chwili demoniczne ksztaty zaczynaj wciska si w ciaa uczestnikw i wypenia ich satanistyczn moc i nadludzk si. Gdy uczestnicy zaczynaj dowiadcza tej przekltej ekstazy woaj oni: "jestemy niemiertelnymi bogami ciemnoci. Hell Kaos!" Gdy wszyscy uczestnicy dowiadczyli tego stanu cakowitego optania, stranik bramy Tehom woa:

"Kochaj lub nienawid, zsyaj ycie lub mier, w imi Szatana oblegaj i zdobywaj! lub rb co innego, co moe zaspokoi twoj mroczn i Satanistyczn dz. Jestemy teraz mrocznymi bogami w ludzkich ciaach, gotowi na zniszczenie tronu demiurga." Stranik bramy Tehom gasi wiato otarza. Wszyscy uczestnicy woaj: "Hell Kaos!" Rytua jest zakoczony.

II. Drakoski Setianizm

Copyright MLO Anti-Cosmic Productions 2002 Denna skrift r fr MLOs Setianorden, Den Svarte Gripens Brdraskap.

Drakoski Setianizm

Spis Treci:

1. Xeper-I-Apep 2. Inwokacja Apepa 3. Mowa Do 72 Wybranych 4. Jednoczce Si Przeciwiestwa 5. Setnakt/Set Jest Potny 6. Setiaski Rytua Otwarcia 7. Rytua Separacji 8. Kltwa Seta 9. Trzy Gwne Setiaskie wita 10. Imi Seta-Tyfona/Sowo Mocy

1. Xeper-I-Apep Przed pocztkiem czasw, wszystko byo nieuformowanym morzem chaosu. Ciemno, cisza i pustka rzdziy i jedynie omiu bogw anty-egzystencji istniao w tym nieskoczonym chaosie. Omiu bogw panowao nad czarnymi oceanami chaosu, Nun, i razem rzdzio nad pierwotnym nieporzdkiem.

Ta semka to Ogdoden, osiem bytw: Nun i Nunet, bogowie bezdennego morza, Heh i Hehet, bogowie nieskoczonej przestrzeni, Kek i Keket, bogowie ciemnoci oraz Amun i Amunet, bogowie niewidzialnoci. Poniewa wszystkie moliwoci znajduj si w bezczasowym chaosie, energie, ktre pniej zbuduj dusz demiurga Ra zaczy przybiera form w ciemnociach nieuformowanego morza. Gdy duch demiurga sta si wystarczajco silny jego faszywa i plugawa natura zacza wpywa na jego najblisze otoczenie. Wtedy rwnie pierwszy kwiat lotosu wznis si z gbi. Powoli kwiat lotosu otworzy swoje patki odkrywajc demiurga, w jego formie modego boga, ktry siedzia w jego zotym rodku. wiato, ktre nie byo w harmonii z ciemnoci chaosu wypywao z ciaa "boskiego dziecka". Temu dziecku, demiurgowi Ra, udao si odpdzi i utrzymywa z dala chaotyczn ciemno, ktra je otaczaa. Ale siy chaosu nigdy nie zostay pokonane przez bezwartociowego demiurga, lecz otaczay go w formie demonicznych potwornych wy i straszliwych smokw, poniewa pierwotny chaos i semka bogw, ktrych ciemno zostaa zraniona wiatem Ra-Atuma, Zacz wrze i szale. Z czarnych wd Nun wyoni si najstraszliwszy ze wszystkich smokw. Imi tego wielkiego smoka to Apep i jedynym celem jego egzystencji jest zniszczenie Ra i ugaszenie jego wiata, aby w ten sposb przywrci czyst ciemno pierwotnego nieporzdku. Ale wtedy Ra, otoczony i zalepiony swoim wasnym wiatem, poczu obecno smoka rozszalaego chaosu, potnego Apepa, i zacz krzycze rozumiejc jak samotny on by w wojnie ktr niewiadomie prowadzi z mocami wiecznego chaosu. Ta samotno stawaa si nieznona i Ra tskni za stworzeniem, ktre wspieraoby go i pocieszao. Dlatego Ra stworzy, pierwszym wytryskiem swojej woli, Shu, boga powietrza i Tefenet, bogini wilgoci. Ale poniewa Ra tak bardzo obawia si mocy rozszalaego chaosu, ktrego obecno cay czas czu, zgubi on Shu i Tefnet w gbi chaotycznego morza. Demiurg Ra wpad w panik i wyupi swoje jedyne oko i wypeni je swoj moc aby arzyo si jego wasnym wiatem. Ra nazwa oko swoj crk i ochrzci j Hathor i wysa j nastpnie w ciemno na poszukiwania swoich zaginionych dzieci. wiato oka wciskao si w ciemno chaosu. Udao mu si znale Shu i Tefenet i zaprowadzi ich z powrotem do Ra. W nagrod Ra umieci oko na swym czole, w formie duej jadowitej kobry, ureusza. Obieca jej, e jej wadza zawsze bdzie dua i w przyszoci zarwno bogowie jak i ludzie bd si jej obawia. Potem Ra obj swoje pierwsze dzieci, Shu i Tefenet i paka ze szczcia oraz ulgi. Ale Ra nie wiedzia, tego co my, ktrzy nosz w sobie czarny pomie wiemy od zawsze. W czasie gdy Shu i Tefenet mieszkali w morzu chaosu, oboje zostali zgwaceni przez smoka rozszalaego chaosu, i ziarno smoka wwiercio si geboko w Shu i Tefenet i ukryo si w ich formach. To anty-kosmiczne ziarno, ziarno smoka, ktry przy pomocy pierwszych dzieci Ra weszo do wewntrz ochronnej aury demiurga, wykiekuje i zakwitnie podczas ostatniej wojny midzy wiatem i ciemnoci przyczyniajc si do rozcicia od wewntrz stworzenia Ra. Ale Shu i Tefenet, ktrzy z powodu magii Apepa sami nie zdawali sobie sprawy z anty-kosmicznego gwatu, uprawiali seks i Tefenet urodzia blinita: Geba, boga ziemi i Nuit, pikn bogini nieba. Nikt tego nie zauway, lecz ziarno naszego pana Apepa zostao przekazane do Nuit i Geba. Ze ziarno, anty-kosmiczny zasiew, ktre teraz jest upione zarwno w niebie jak i na ziemi, cierpliwie czekao na rozkazy naszego pana Apepa aby wykiekowa i zakwitn. Pomimo, e duy smok mierci, Apep, znajdowa si poza barierami wiata, i tak mia on pen kontrol nad czci siebie, ktr poprzez swj przebiegy czyn udao mu si wprowadzi w stworzenie demiurga. Straszliwy smok, ktry zamieszkiwa w morzu rozszalaego chaosu, mg dziki swojej najwewntrzniejszej esencji anty-kosmicznej nienawici, czyli swojemu zemu ziarnu, obserwowa stworzenie i wiat gupiego demiurga.

Raz jeszcze cisza zostaa przeamana nad chaosem, ktry niegdy by spokojnym morzem. Ale tym razem by to miech naszego ojca, ktry przebija si przez zbezczeszczony chaos, poniewa Apep wiedzia, e wygra ostateczn wojn przeciwko bogowi plugawego wiata i stworzycielowi. Geb kocha swoj siostr Nuit i podczas dugich wiekw obejmowali oni si wzajemnie, niewiadomi mrocznej esencji, ktra w nich spoczywaa. Nuit/niebo wciskaa si w Geba/ziemi w ten sposb, e nie byo miejsca, aby cokolwiek istniao midzy nimi. Gdy demiurg Ra-Atum zobaczy to sta si zazdrosny, poniewa stworzy tych bogw, aby dotrzymywali mu towarzystwa a teraz zdawao si, e nikt si o niego nie martwi. W kocu Ra rozkaza ich ojcu Shu porni Nuit i Geba. Posuszny bg powietrza, Shu, podepta swojego wasnego syna, Geba i swoimi otwartymi domi podnis wasn crk, Nuit i trzyma j nad bratem. Zazdrosny i gupi Ra-Atum nie cieszy si z tego, gdy zobaczy, e Nuit w czasie swojego zjednoczenia z Gebem zasza w cie. Dlatego zakaza on Nuit w czasie ktregokolwiek z dni roku, ktre on ustanowi, rodzi dzieci. Geb, ktry teraz lea pod stopami wasnego ojca walczy aby si uwolni a Nuit, ktra pakaa mrocznymi zami, wycigaa si w d, lecz nie mogli oni si nawzajem dosign. Demiurg, zmczony tymi niewdzicznymi bogami, stworzy wiele innych bytw. Mia nadziej, e bd one wierniejsze. Midzy nimi by Thot, ktry stanie si jednym z najmdrzejszych bogw. Gdy Thot zobaczy pikne Ciao smutnej Nuit rozcignite nad ziemi wspczu jej i postanowi jej pomc. Thot wynalaz gre Senet i zachci bogw, aby grali z nim o czas. Stopniowo Thot wygra od innych bogw tak wiele czasu, e byo to razem pi db. Demiurg ustanowi wczeniej, e kady rok skada si z 360 dni, lecz przebiegy Thot dooy czas, ktry wygra i w ten sposb stworzy dodatkowe 5 dni. Te pi dni nie wchodzio do kltwy Ra-Atuma, wic Nuit uzyskaa moliwo urodzenia swoich dzieci. Pierwszego dnia Nuit urodzia dziecko, ktre ju ukoronowao si na krla. Otrzyma on imi Ozyrys. Drugiego dnia Nuit urodzia crk, Isis, ktra ju przed urodzeniem zakochaa si w durnym Ozyrysie. Ze ziarno Apepa, ktre ukryo si we wntrzu Nuit, otrzymao instrukcj od smoka mierci Apepa, aby wcisn si gbiej w stworzenie demiurga poprzez optanie najsilniejszego potomka Nuit. Lecz kiedy ze ziarno, zwane Isfet, zobaczyo Ozyrysa zwinitego w kbek w onie Nuit wiedziao oni, e Ozyrys nie jest wart przeniknicia przez wewntrzn esencj smoka. Isfet, ktre potrafio patrze w pustk zwan przyszoci, widziao, e losem Ozyrysa byo zosta pokonanym, powiartowanym i od zawsze skazanym na mier z rki o wiele potniejszego boga. Dlatego Isfet nie chciao zla si i urodzi si poprzez ciao Ozyrysa. Rwnie drugie dziecko Nuit, Isis, rwnie zostao sprawdzone i odrzucone przed narodzeniem. Isfet zobaczyo w przyszoci, e Isis bdzie reprezentowaa natur, kosmiczne prawa i stworzenie formy z jej braku. To napenio Isfet odraz i nienawici przeciwko Isis i dlatego Isfet nie chciao zla si z i narodzi si przez ciao dziwki Isis. Ale trzeciego dnia, zanim Nuit zdya urodzi swoje trzecie dziecko, Isfet otrzymao rozkazy od naszego ojca Apepa, e nasta czas aby przybra form i opta trzecie dziecko, drugiego syna Nuit, Seta. Gdy Isfet usyszao gos smoka w swoim wntrzu zbliyo si ono do Seta aby go sprawdzi. Zobaczyo ono jak duy Set ju w onie Nuit mia mroczne sny o panowaniu nad wiatem i chaosie. To napenio Isfet zadowoleniem. Isfet spojrzao w przyszo Seta, aby upewni si, e Set by waciwym obiektem zjednoczenia. Wtedy zobaczyo ono zakrwawionego Seta, siedzcego na czarnym onyksowym tronie, otoczonego rozkawakowanymi ciaami wszystkich kosmicznych bogw i pod stop miejcego si Seta zobaczyo ono gow samego demiurga Ra. To sprawio Isfet przyjemno, poniewa wiedziao ono, e losem Seta bya walka z kosmicznym porzdkiem, Maat i zwycistwo nad bezwartociowym bstwem. Isfet wcisno si, w imi Apepa, w ciao picego Seta i pozwolio mu si obudzi. Wielki Set, teraz optany przez siy rozszalaego chaosu, otworzy swoje lnice czerwone oczy, ktre pokazyway e jego Sekhem byo Isfet, i krzycza on w nienawici. Set, ktry wiedzia, e jest najpotniejszym z bogw, wypeni si nienawici przeciwko swojej matce, Nuit. Poniewaz juz w onie Nuit wiedzia on, e jego prawem, jako najsilniejszego, byo zosta pierworodnym synem Nuit. Ale zamiast niego bezwartociowa Nuit urodzia najpierw Ozyrysa i w ten

sposb sprezentowaa mu koron krlewsk. Set, optany przeklt furi, rozci wntrznoci Nuit i wydry dziur w jej boku, przez ktr si wydosta. W ten nienaturalny sposb urodzi si nasz krl. Podczas tych krzykliwych narodzin Nuit wya z blu i pakaa krwi, ale nikt z bogw nie odway si jej pomc. Kiedy Set wydosta si z ciaa Nuit, przekl on pozostaych przeraonych bogw i przyby na czerwon pustyni, ktra staa si jednym z jego wielu krlestw. W ten sposb Ser sta si samotnym i dumnym bogiem, ktry stanie si powiernikiem sztormu rozszalaego chaosu wewntrz kosmosu. Czwartego dnia, dzie po narodzeniu Seta, Nuit poczua si wystarczajco dobrze, aby urodzi czwarte dziecko i drug crk, Nephtys. Neftyda, zwana rwnie Nebhet, nienawidzia swojego brata Seta, ktry zostawi j sam. Poniewa ju przed urodzeniem Neftys czua straszliw si Seta i miaa nadziej e, tak jak Izyda wysza za Ozyrysa, tak ona wyjdzie za potnego Seta. Ale Set, ktry zobaczy saboci innych bogw, nie by zainteresowany mioci. Z tego powodu Neftys zjednoczya si z innymi bogami, ktrzy w czasie wojny zemszcz si na Secie. Demiurg, pijany wadz, ktr poczu, gdy mia innych ywych bogw pod sob, stworzy wielu innych bogw i bogi. Wypeni on niebo, ziemi, podziemie niezliczonymi duchami, zwierztami, demonami i innymi nieznaczcymi bogami. Jednym z tych bogw, ktrych stworzy Demiurg w swoim zmieszanym i pijanym stanie by Khnum. Khnum mia za zadanie na kole garncarskim stworzy formy, ktrymi demiurg chcia wypeni swoje stworzenie. Gdy demiurg kaza Khnumowi stworzy pierwszych ludzi uywajc gliny Geba, cz ziarna Apepa, ktra spaa w Gebie obudzia si do ycia. Ta cz ziarna rozszalaego smoka nazywaa si Khem Sedjet, co znaczy czarny pomie. Khem Sedjet zosta obudzony woaniem Apepa z dna i kierowany chaotycznym instynktem podzieli si na 72 pomienie. Te pomienie rozdzieliy si i ukryy si gboko w glinie, ktrej uy Khnum aby da form nowemu stworzeniu, czowiekowi. W ten sposb 72 ludzkie formy, w ktre wcisn si Khem Sedjet, otrzymay esencj zanim Ra-Atum dmuchn w nich ycie. W ten sposb cz nasienia Apepa, ktre znajdowao si w Gebie przenioso si do 72 wybranych ludzi. Te 72 dzieci smoka byy i s yjcymi bramami do rozszalaego Nun, nad ktrym panuje nasz ojciec Apep. My, kapani i kapanki chaosu, jestemy rnymi czciami i aspektami pierwotnego Khem Sedjet i nosimy w naszej Ba czarny pomie. nasze kosmiczne formy umieraj, lecz nasze czarne pomienie, ktre pochodz spoza kosmosu, s jak chaos, wieczne i nieskoczone. My, potomkowie Apepa, spalimy stworzenie Ra-Atuma naszymi nieuformowanymi arocznymi czarnymi pomieniami i w imi naszego ojca Apepa i pana wojny, krla Seta, my wybrani, przywrcimy pierwotn nieformowan cisz oceanu chaosu. Poniewa Isfet i Knew s silniejsze ni Maat, Apep i Set s silniejsi ni wszystkie bstwa bezwartociowego kosmosu. W ten sam sposb my, 72, jestemy silniejsi ni reszta bezwartociowej ludzkoci. Kady z nas, ktry nosi w sobie cz czarnego pomienia, moe patrze poza skoczon teraniejszo i zobaczy nieskoczono, ktra wkrtce nadejdzie. Gdy 72 iskry zjednocz si ponownie i dadz ycie 218 nowy pomieniom, soce Ra-Atuma na zawsze zganie i wtedy Set zajmie swoje miejsce, jako wieczny zwycizca, na czarnym onyksowym tronie. My, ktrych mroczna esencja pochodzi ze smoka, widzimy mroczn pustk, przyszo i wiemy, e ostateczne zwycistwo naley do naszego potnego ojca, Apepa. Xeper-I-Apep.

2. Inwokacja Apepa

Ja NN, wzywam ci, potny smoku chaosu, Apophisie! Wzywam si, czarna mijo zniszczenia! Potny Apepie, ktry przynosisz Nihil, wznie si z twojego na zawsze mrocznego siedliska, ktrym jest czarne morze nie-egzystencji i pozwl ogniom swojego gniewu spali moj dusz i oczyci j ze wszelkich saboci! Straszliwy Apophisie, ktry panujesz nad chaosem i ciemnoci, obud si ze snu i pozwl cichej wodzie mojej duszy burzy si ku twojej czci. Wznie si z otwartej jamy pierwotnej nicoci, potny Apepie, i pozwl swojej bogosawionej trucinie, pyncej wzdu twojej przeraajcej szczki, sta si wrzc krwi w moich yach! Niszczcy wszystko smoku, zawzity wrogu wiata i stworzenia, otwrz swoje czarne, diamentowe oczy i pozwl ciemnociom swojej nienarodzonej duszy pokn kosmiczne soce, ktre swoim plugawym wiatem osabia moj dusz. Apophisie, rozszalaa mijo, ktrej lodowata furia oznacza kres wszystkich kosmicznych form i ktrej ponca nienawi jest niszczycielskim mieczem, ktry zniszczy gupiego stworzyciela, przybd teraz na moje wezwanie!

Bd teraz ze mn, heroldzie wiecznej ciemnoci i pozwl swoim anty-kosmicznym energiom zatopi czowieczestwo w mojej duszy i pozwl mi w twoim imieniu zosta wyniesionym do rangi wybranego herolda rozszalaego chaosu! Apep, zy smoku, w twoim imieniu siedem portali mojej duszy stoi otworem, pozwl ciemnoci swojej czarnej krwi wznie si wewntrz mnie i spali mnie twoim potny ogniem. Wznie si wewntrz mnie, panie, i pozwl mi, oczyszczonemu w twoich czarnych ogniach, sta si idealnym rezultatem anty-kosmicznego stworzenia.! Hell Apep!

3. Mowa Seta Do 72 wybranych Usyszcie moje sowa, wy, ktrzy nios w sobie Khem Sedjet, otwrzcie swoje oczy! Wzniecie si we wadzy, Xeper-I-Setm chodcie do mnie i zjednoczcie si pod skrzydami smoka, Xeper-I-Apep! Ja, ktry was woam, jestem panem poudniowego tronu, ktrego imi jest kluczem do boskiej wiedzy i wadzy. Jestem krlem czerwonej pustyni, ktry w jej krwawym piasku pogrzebi wszystkie bezwartociowe bstwa. Jestem panem siedmiu gwiazd, niemiertelnym, panujcym nad ciemnociami nocy i niszczycielskimi sztormami. Jestem mistrzem bogw, wielkim Setem! Moje jest bero Tcham (Djam), wiea przyszoci, i panowanie nad nieznan pustk, przyszoci. Moim prawem jest skazywanie wrogw na mier i zsyanie wiecznego ycia zjednoczonym z Sekhem! Mj jest straszliwy gniew i wadcza sia, ktra zmusza kosmicznych bogw, aby uklkli przed tronem mojej ciemnoci! Moja jest korona krlewska i tytu Set-Heh, wieczny! Jestem zewntrznym aspektem czarnego pomienia, ktry ponie w was wszystkich. Jestem wol wadzy i cakowitym zwycistwem! Jestem ponury, daj wam si aby zmiady i zniszczy waszych bezwartociowych wrogw. Jestem potny, boj si mnie inni bogowie. Jestem Pakerbeth! Steruj gniewem smoka i ziarno Apepa jest moim prawdziwym Sekhem! Unosz swoj lew do i pozdrawiam swoich towarzyszy, ktrzy zwracaj si do Isfet, wewntrznej esencji Khem Sedjet. Praw rk, uniesion w gniewie, bezlitonie zniszcz sabych, ktrzy dali si zniewoli Maat! Jestem zabjc kosmicznego porzdku i straszliwym heroldem rozszalaego chaosu! Jestem pierworodnym synem smoka, ktry przynosi wadz i wiedz silnym i owieconym, podnosi wybranych do rangi niemiertelnych bogw ciemnoci! Jestem Erbeth! Przybdcie na moje wezwanie, wy, ktrzy jestecie jednoci z Khem Sedjet, otwrzcie wasze oczy! Wzniecie si we wadzy Xeper-I-Set, chodcie do mnie, zjednoczcie si pod skrzydami smoka, Xeper-I-Apep!

4.

Stajce Si Przeciwiestwa

W Setianimie Drakoskim by dzieli si na dwie zasadnicze czci. Jedn czci jest cz naturalna i kosmiczna, stworzona wczeniej, uporzdkowana i cakowicie ustanowiona, cz bdca. Ta cz jest kierowana przez Horusa i Ozyrysa i jest w harmonii z kosmiczn tyrani, ktrej bogini jest Maat. Maat reprezentuje stagnacj, brak rozwoju i ograniczon struktur. W tej ograniczonej i stworzonej przez kogo innego (Ra) strukturze, zwolennicy Maat musz pozosta i uwaa, aby nie zama praw porzdku kosmicznego, to znaczy "pyn z prdem", czujc si stworzeniami czego innego i pozwalajc aby ich ycia byy sterowane przez kosmiczny los. W ten sposb "bdce" staje si synonimem drogi prawej rki, ktra nie prowadzi do niczego innego ni to co jest ju znane i dowiadczone przez samego siebie lub innych. Std "by" jest przeciwiestwem celu Drakoskiego Setianizmu i formy bytu, ktrej poszukuje si na drodze lewej rki. Drug form bytu, drog setiaskiego magika, jest wiecznie stajce si, ktre silnie kontrastuje z naturalna i ograniczon form egzystencji. Stawa si (Xeper) znaczy wiadomie stara si zboczy z wczeniej ustalonej drogi i stanu egzystencji i walczy aby w kadym aspekcie sta si samo-stworzonym w zgodzie z wasn prawdziw, magiczn wol. rdem tej woli ab sta si swoim wasnym stworzeniem i uwolni si ze wszystkich wizw i saboci, ktre wi nas ze stworzenie, ktre sami odrzucilimy, jest w mrocznej tradycji "Khem Sedjet". Khem Sedjet znaczy "czarny pomie" i jest chci wybranych aby zdoby wadz, wiedz i wolno. Ta wola wadzy i wiecznego stawania si nie jest, z perspektywy kosmicznej naturalna i prowadzi wprost w nieznane ciemnoci oczyszczenia. Dlatego stawanie si nie jest w harmonii z Maat i przekracza j, zamiast niej majc si Isfet, anty-kosmiczny impuls. Isfet jest zewntrznym aspektem czarnego pomienia i jest reprezentowane przez naszego boga i wzr, potnego Seta. Set jest "nienaturalnym bogiem", ktry swoimi mrocznymi chaotycznymi energiami przynosi ewolucje i rewolucj, ktre zgodnie z jego siln wol tworz i niszcz (coagula et solve), nie baczc na to czy amie on panujcy porzdek i struktury. Set jest niemierteln wol, ktra nie poddaje si jakimkolwiek ograniczeniom, jest zatem najwyszym bogiem wolnoci, przekraczania granic i wiecznego stawania si. Stawanie si jest w ten sposb synonimem drogi lewej rki i najwysz formu drakoskiego setianizmu. Celem tej ezoterycznej alchemii jest zmiana nieoczyszczonego w cos wywyszonego, czowieka w boga i kosmos w chaos, aby w ten sposb umoliwi stawanie si w zupenie nieograniczony czasem i przestrzenia sposb. Kosmos jest i kosmos przemija, lecz chaos by, chaos jest i chaos na zawsze staje si. Dlatego Xeper-I-Set, aby pniej Xeper-I-Apep. Sta si bogiem, przekrocz kosmos i zjednocz si nastpnie z wiecznym, nieograniczonym stawaniem si chaosu. Xeper-I-Khem Sedjet.

5. Setnakt/Set Jest Potny Set, zwany przez Grekw Typhonem jest straszliwym i ponurym bogiem egipskim, ktry wedug inskrypcji odkrytych i przetumaczony przez archeologw by nazywany "potnym bogiem (a'pahuti) ktrego gniewu naley si obawia". Set by nazywany rwnie "potnym z Teb" i "wadca poudnia". Set jest opisywany jako straszliwy i potny bg wojny, ktry zsya zwycistwo silnym, ktrzy szli jego drog i byli mu wierni. By on rwnie ponurym i bezlitosnym bogiem, ktry gnbi i niszczy, wszystkich, ktrzy mieli stan na jego drodze. Stal jest metalem powiconym Setowi. Jest napisane, e "stalowe s koci Seta-Typhona". Set przybiera rne symboliczne formy, np. gryfa (akhekh), hipopotama, krokodyla, czarnego urawia, osa, wia, leoparda, mii i smoka. Pomimo e wszyscy egipscy bogowie byli przedstawiani z gowami zwierzt Set jako jedyny mia gow mitycznego stworzenia. Set by rwnie identyfikowany z czarnym socem, panem ciemnoci i bogiem mordercw. Jest on krlem jaowej ziemi i pustyni, ktry cay czas amie kosmiczne prawa i porzdek natury. Set jest ponadto panem sztormw i koszmarw, ktry swoj czarn magi prowadzi ludzi do szalestwa. W odrnieniu od innych bogw, ktrzy nie chc duych zmian w wiecie, ktry stworzyli, Set jest bogiem, ktry przemoc wymusza ewolucje i rozwj. Set jest bogiem, ktry pomaga tym, ktrzy pomagaj sobie sami i dlatego jest bogiem i wzorem silnych. Set jest rwnie bogiem izolacji, samotnoci i mizantropii. Jest on zym bogiem, ktry odcina si od reszty bezwartociowych bstw, ktrych z powodu ich saboci i gupoty postrzega jako swoich wrogw. Set jest zatem samotnym i potnym wadc, ktry kieruje wasnym losem i przyszoci.

Set jest tym, ktry odcina i izoluje, aby w ten sposb wzmocni i ubstwi. Seta nie zawsze traktowano w staroytnym Egipcie jako "boga Satanistycznego", poniewa zanim kult Ozyrysa rozprzestrzeni si w caym Egipcie (ok. 4000 lat p.n.e.), Set by czczony oficjalnie w duej czci Egiptu, i istniao wiele potnych i duych wity mu zadedykowanych. Byo to naturalne, zwaywszy, e dua cz Egiptu to pustynia, ktrej Set by bogiem. Jedn z wielu setianistycznych wity jest witynia w Tanis. witynia ta jest uywana jako punkt skupiajcy dla magazynowania energii Seta pod jego aspektem jako "potny bg wojny". Set by w tym okresie szanowany i czczony, pomimo e by opisywany jako ponury, gwatowny i krwioerczy bg. Byo rwnie wielu faraonw i innych potnych ludzi ktrzy przybierali imi Seta i twierdzili, e Set by najwyszym bogiem. Lecz gdy kult Ozyrysa rozprzestrzeni si jak zaraza w Egipcie Set przybiera coraz gorsze demoniczne aspekty. Mimo wszystko Set zamordowa Ozyrysa i pokawakowa jego ciao z egoistycznych pobudek. Wyznawcy Ozyrysa nadali Setowi z reputacj, tak jak chrzecijanie kilka tysicy lat pniej nadali j Szatanowi. W kocu imi Seta zostao wymazane ze witych pism, a wszystkie setianistyczne witynie zostay zniszczone. Set w swojej rozszalaej formie sta si wrogiem Egiptu oraz bogiem wyrzutkw i cudzoziemcw. Set w dalszym cigu jest postrzegany jako straszliwy i potny bg, jednak teraz jedynie jego destruktywne aspekty s przedstawiane i w pewnych tekstach jest on identyfikowany z Apepem, z ktrym wedug wczeniejszych rde mia walczy. W ten sposb Set sta si prototypem diabw wielu pniejszych religii, w tym chrzecijaskiego Szatana.

6. Setiaski Rytua Otwarcia 0. Ten rytua jest uywany przez Setiaskich magw jako wprowadzenie do wszystkich innych rytuaw, ktre powinny si odbywa po zachodzie soca, gdy Set, jako bg ciemnoci i nocnego nieba. najatwiej bdzie wywoany w nocy. Otarz uywany podczas tego rytuau jest umieszczony na poudnie od miejsca rytualnego. 1. Mag Setiaski przeprowadza medytacj mocy, w ktrej intensywnie wyobraa sobie jak siedem gwiazd wielkiej niedwiedzicy (ursa major), ktre s astralna reprezentacja seta, pozwalaj swoim wiatom wieci nad i poprzez niego, aby w ten sposb oczyszcza i wzmocni go przed nadchodzcym rytuaem. Gdy medytacja dobiega koca mag zapala czarne lub czerwone (czerwony to kolor Seta-Typhona) wiato otarza i zaczyna wywoywa cztery Set-Typhoniczne imiona, aby w ten sposb przywoa i zmagazynowa strumie energii Seta. 2. Zwrcony w stron otarza (na poudnie) mag wyobraa sobie zoliwe oko otoczone groc sztormem chmur na czarnym nocnym niebie, woajc jednoczenie: "Erbeth, mj potny panie, ktry jeste bogiem wiedzy i mrocznych tajemnic, wzywam ci i prosz ci, eby zasia ziarno mrocznego owiecenia w gbi mojej czarnej duszy, abym mg, w twoim

imieniu i poprzez bosk wiedz, ktr mi zsyasz, uwolni mj wewntrzny ogie chaosu z aosnej formy kosmicznej egzystencji, w jak zostaem wtrcony." 3. Setiaski mag zwraca si na wschd i wyobraa sobie potnego Seta z gow osa, ktry w swoich rkach trzyma dwa zakrwawione noe, woajc: "Io Seth, ponury panie, ktry gwacie plugawego Horusa, pokazae bezwartociowemu bstwu, e jeste od niego potniejszy, wzywam ci i prosz ci, aby obudzi mnie z wymuszonego snu i otworzy moje oczy, ebym mg przejrze kosmiczne kamstwa i iluzje, ktre maj na celu zgaszenie mego wewntrznego czarnego pomienia i zniewolenie mojego ducha. Bd teraz ze mn i wypd kamstwo, ktre ciemnio moje zmysy i pozwl zwyciy prawdzie." 4. Mag zwraca si na pnoc i wyobraa sobie siedem gwiazd wielkiego wozu, czujc ponur i potn obecno Seta za t konstelacj, ktra jest astraln bram so Setheus, woajc jednoczenie: "Pakerbeth, boe bogw, ktry zsyasz bero Djam, zwane dawc wichrw, ktry wynosisz idcych lew drog do rangi dumnych bogw ciemnoci, wzywam ci i prosz ci, aby zesa mi czarne bero wadzy i cakowite panowanie nad mroczn pustk, zwan przyszoci. Pozwl mi w twoim imieniu jedzi na wiatrach wadzy, abym poprzez twoje bogosawiestwo mg odbija wspania ciemno twojego czarnego soca i sta si Xeper-I-Set." 5. Mag zwraca si na zachd i wyobraa sobie straszliwego, majestatycznego i gigantycznego gryfa, ktry w lewym pazurze trzyma uwizionego bezwartociowego Ozyrysa. Mag woa: "Potny Ablanathanalba Suthek, ktry trzymasz pokonanego i zniewolonego Ozyrysa uwizionego w twoich byszczcych szponach, wzywam ci i bagam ci, aby wypdzi i zabi statyczn i jasn si, ktra przeszkadza w mojej duchowej ewolucji. Bd ze mn Ablanathanalba i zelij mi moc czarnego gryfa, aby w twoim imieniu mg wznie si w potdze i zwyciy! 6.Mag Setiaski zwraca si z powrotem w stron otarza, lew rk pokazuje znak Szatana, oraz silnym gosem woa: "Ablanathanalba Suthek! Set jest moim ojcem! Hell Set!" 7. Mag opuszcza swoj lew rk i recytuje nastpujc modlitw/inwokacj: "Potny Sut-Hek, Set-Tyfon, potny Bepon-Beput-Bata, ktrego magia jest silna, w twoim imieniu walcz z kosmicznymi bogami i ich stworzeniem. Przez tysice lat wdrowaem poprzez stworzenie demiurga i dziaaem jako narzdzie mrocznych mocy i w ten sposb suyem tobie i swojej wasnej prawdziwej woli, ktr jest zniszczenie kosmicznego porzdku! Dlatego wiem, e w nocy jestem godzien wezwa twoje siy, z ktrych pomoc moja magia zmieni rzeczywisto zgodnie z moj bosk wol. Usysz wic moje woanie, Setnakt, i spjrz na mnie ze swojego potnego tronu, Setheusa! Ja, ktry wdrowaem pod twoim cieniem wzywam ci Tyfonie, Pytonie, Secie, Io Erbeth, Io Pakerbeth, Io Bolchoseth, Io Apomx, bd teraz ze mn i wypenij moje yy czarna krwi, ktra zele mi demoniczn si i bosk moc. Potny Secie, zaszczy mnie obecnoci swojej mrocznej i nienarodzonej duszy i w ten sposb uniemiertelnij mj wewntrzny czarny pomie, ktry jest prawdziwym Sekhem mojego ego! Pozwl mi w twoim ksztacie i z pomoc twojej czarnej magii zdominowa i kierowa tym wiatem, w ktrym yj i w ten sposb spraw, e twoja wasna kontrola nad stworzeniem innych bogw bdzie silniejsza ni kiedykolwiek! Jestem zjednoczony z Setem-Tyfonem! Xeper-I-Set!" 8.

Mag bierze gboki wdech i czuje jak wciga Setiaskie energie, ktre go otaczaj, a nastpnie powoli wypuszcza cae powietrze, mentalnie wypowiadajc sowo mocy "Pakerbeth". 9. Teraz mag przeprowadza gwny rytua. 10. Setiaski mag koczy swoje rytuay zwracajc si w stron otarza (na poudnie) i pokazujc lew rk znak Szatana, jednoczenie wypowiadajc: "Erbeth zsya mi wiedz i owiecenie, ktre wywyszy moj dusze i uwolni mojego ducha. Hell Erbeth!" (x7) 11. Mag zwraca si na wschd i lew rk pokazuje znak szatana, woajc: "Io Seth zsya mi jasno umysu i otwiera moje oczy, abym mg przejrze wszystkie kamstwa i iluzje stworzenia. Hell io Seth" (x7) 12. Mag zwraca si na pnoc i lew rk pokazuje znak Szatana, woajc: "Pakerbeth zsya mi bero mocy i przyszoci i umoliwia mi przetworzenie samego siebie, abym w ten sposb mg zmieni si i narodzi ponownie jako jeden z niemiertelnych bogw ciemnoci! Hell Pakerbeth!" (x7) 13. Mag zwraca si na zachd i lew rk pokazuje znak Szatana, woajc: "Ablanathanalba zsya mi si i wadz abym mg zwyciy moich wrogw i na zawsze panowa nad ich zniewolonymi duszami! Hell Ablanathanalba!" (x7) 14. Mag zwraca si z powrotem w stron otarza i woa: "Set wzmocni moj wol, a ja wzmocniem Seta moja wol! Moja wola jest prawem! Hell Set!" (x7) 15. Mag zdmuchuje wiato otarza. Rytua jest zakoczony.

7. Rytua Separacji 0.Rytuau tego mag setiaski uywa, gdy uwaa za odpowiednie odseparowa i porni midzy sob rne jednostki.

Na przykad mona uy tego rytuau aby wykluczy niepodany element ze specyficznej grupy, lub spowodowa niezgod i rozam midzy par miosn lub dobrymi przyjacimi. 1.Rytua rozpoczyna si "setiaskim rytuaem otwarcia". 2. Mag Setiaski medytuje przez dusz chwil nad celem rytuau i koczy medytacj spaleniem kadzida ku czci Seta. 3. Mag Setiaski pisze czerwonym atramentem na pergaminie imiona tych, ktrych chce rozdzieli jedno imi powinno by napisane na lewej stronie kartki, drugie na prawej. 4. Mag Setiaski rozpoczyna rytua poprzez czterokrotn recytacj nastpujcej inwokacji nad pergaminem: "Wzywam ci, mj potny boe Secie, ktry panujesz nad ciemnoci nocy, ktry jeste straszliwy, niezwyciony i wszechmocny, wzywam ci! Bd ze mn Tyfonie-Secie, ktrego gniew sprawia, e niebo i ziemia si trzs i cay wszechwiat dry, wzywam ci! Przyjd do mnie Kolchoi Tontonon, ktry kochasz niepokj i rozam, ktry nienawidzisz stabilizacji i stagnacji, zamieszkaj we mnie i wzmocnij moj wol, abym mg z twoja pomoc rozdziela, kontrolowa i izolowa ludzi, ktrzy s punktem skupiajcym moich czarnych obrzdw tej nocy! Bd teraz ze mn, panie Secie-Tyfonie, Io Pakerbeth Io Bolchoseth Basdouma Papathnax Apopess Osesro Ataph Thatbraou Eo Thaththabra Borara Abrobreitha Bolchoseth Kokkoloiptole Rambithnips, rozsiewaj nienawi oraz niezgod midzy NN a NN, tak, e tylko wrogo i przeciwiestwa bd ich czy! Potny Bolchoseth, pornij NN i NN, i rozdziel ich losy, aby stali si jak Set i Ozyrys, wypenieni nienawici przeciwko sobie. Potny Tyfonie-Secie, najpotniejszy ze wszystkich bogw, usysz moje woanie i dziki wiecznemu gniewowi czarnego gryfa nich si teraz dzieje wola moja!" 5. Mag setiaski rozdziera powoli pergamin w rodku woajc: "W imi Seta na zawsze rozdzielam NN od NN! Tak jak Set nienawidzi Ozyrysa tak niech NN nienawidzi NN! Taka jest moja wola i tak si stanie. Hell Set! Hell Typhon!" 6. Mag Setiaski pali jeden z kawakw papieru i rozrzuca popi na wietrze, drugi z kawakw wrzuca do jeziora, morza lub rzeki. 7.Mag setiaski koczy rytua w tradycyjny sposb.

8. Kltwa Seta 0.

Rytua rozpoczyna si Setiaskim rytuaem otwarcia. 1. Mag za pomoc wosku tworzy puste w rodku przedstawienie wroga. Wewntrz mag umieszcza kawaek pergaminu, na ktrym czerwonym atramentem napisa on imi swojego wroga. Jeeli mag ma prbk wosw, krwi lub paznokci powinien on umieci te astralne poczenia z wrogiem wewntrz przedstawienia. 2. Mag Setiaski ryje imi wroga na piersi przedstawienia i pentagram Seta na plecach. Mag podnosi przedstawienie, trzymane w lewej rce przed sob i recytuje: "Panie ciemnoci, spjrz na sabego i bezwolnego mojego wroga NN, ktrego ja, twj dumny syn/crka trzymam uwizionego w mojej lewej rce i przyjmij jego/jej si yciow i dusz jako ofiar dla mrocznej nocy twojej nienawici! Zwr Ka NN przeciwko niemu, zabij jego/jej Djet i poryj jego/jej Ba, o mj wielki i potny panie, Setnakt! Niech stada zych duchw lataj wok NN i atakuj Jego/ Jej serce. Pozwl mu poczu straszliwy gniew Seta-tyfona!" Mag umieszcza przedstawienie na otarzu i woa: "Hell Set! Hell Typhon!" 3. Mag maluje krwi Tyfona (krwi czapli lub urawia) podany pentagram i sowo mocy na pododze przed otarzem. (Pentagram powinien by na tyle duy, eby koo, ktre go otacza miao co najmniej 1.5 metra obwodu):

4. Mag Setiaski umieszcza przedstawienie wroga w rodku pentagramu, ktry namalowa na pododze, i siedzc na pododze przed pentagramem przeprowadza czarn medytacj. Podczas tej medytacji mag skupia si na nienawici, ktr skupia przeciwko wrogowi i prbuje wprawi si w tak rozgniewany i wypeniony nienawici nastrj jak to tylko moliwe. Mag koczy medytacje woajc: "W imi czarnego gryfa Seta mj wrg NN zostanie zniszczony! Hell Ablanathanalba!" 5. Mag recytuje wypenionym nienawici gosem nastpujc inwokacj siedem razy nad przedstawieniem wroga: "Potny Tyfonie, ktry panujesz nad legionami ciemnoci, bd teraz ze mn i pozwl mojemu czarnemu pomieniowi da si mojej kltwie. Mistrzu bogw, Secie, ktry jeste niszczycielem, zabjc, panem sztormw, panem poudniowego tronu, bogiem koszmarw, niszczycielem faszywych bogw, morderc sabych, siewca chaosu i mistrzem silnych, ja twj dumny syn/crka wzywam i wznosz si na twoich destruktywnych siach w t mroczn noc zemsty! Przyprowadziem przed twoje oblicze mojego wroga, NN, potny Secie, i przysyam jego/jej ycie tobie jako prezent i ustanawiam astralne poczenie midzy wami, aby mg usun tego, ktry stoi na mojej drodze, drodze twojego wiernego sugi, ktry wdruje mroczn ciek. Wszechmocny Secie/tyfonie, bd teraz ze mn i zniszcz mojego bezwartociowego wroga NN, poniewa ja jestem twoim wiernym wojownikiem, ktry w twoim imieniu walczy z bogami i wygra! Wielki Bolchoseth, opu swoje mroczne krlestwo i zamieszkaj we mnie, wzmocnij moj nienawi i mj gniew, abym ja sam swoj wola mg zniszczy mojego wroga NN! Ablanathanalba, wielki gryfie, pozwl ciemnociom swojej wiecznej nocy ciemni pomie ycia NN i swoimi niszczycielskimi pazurami rozetnij jego/jej plugaw dusz! Io Set, ponury panie, rozlej krew NN i swoj demoniczn dz zgwa jego zmysu, aby jego/jej dni tak jak jego/jej noce wypeniy si krzykiem, terrorem i koszmarami! Erbeth, panie czarnego pomienia, pozwl wichrom wy i pogrzeb NN, mojego najgorszego wroga, pod piaskiem czarnej pustyni, niech zostanie na zawsze poknity przez ciemnoci wiecznego zapomnienia! Pakerbeth, potny krlu, przeklnij NN, ktry jest zarwno moim jak i twoim wrogiem i pozwl jemu/jej poczu moje piekielne ognie zemsty. Pozwl mi, ktrego celem egzystencji jest osigniecie twojego poziomu, zemci si i popchnij mojego wroga NN w zimne objcia mierci! Wielki Secie-Tyfonie, bd teraz ze mn i zniszcz NN, ktry jest bezwartociowym sug Horusa i pozwl wiecznym ciemnociom mierci obj jego ciao i dusz. Tyfonie-Secie, zniszcz wroga!" 6. Mag Setiaski bierze elazny gwd, wczeniej pobogosawiony imieniem Tyfona i umieszczony na otarzu i recytuje nad przedstawieniem wroga: "Przez siedem gwiazd wielkiej niedwiedzicy jestem teraz zjednoczony z Setem-Tyfonem. Jestem wybrany i bogosawiony, niech opta sia Seta aby skaza mojego wroga NN na mier! NN, zniewalam twj cie i niszcz twoja dusz; nienawici Tyfona wwiercam si w twoje serce!" 7. Mag setiaski wbija gwd w serce przedstawienia wroga, ktre jest umieszczone na rodku pentagramu namalowanego na pododze, woajc: "Kolchoi Tontonon, zniszcz mego wroga!"

8. 8. Mag setiaski bierze sztylet rytualny umieszczony na otarzu i trzymajc go wysoko nad przedstawieniem wroga, woa: "NN, w imi Seta-Tyfona zabieram twoje ycie!" Mag przebija gow przedstawienia wroga sztyletem i wyobraa sobie intensywnie jak wrg umiera , woajc: "Kolchoi Tontonon Bepon Bata!" 9. Mag umieszcza bezgowe przedstawienie razem z jego gow w czarnym popiele. Mag podnosi popi trzymany obiema domi i woa: "Tak jak NN zosta poarty tak caa bezwartociowa ludzko, ktra omiela si sta na mojej drodze zostanie zniszczona! Secie-Tyfonie, zelij mi si, bosk moc i moliwo zniszczenia wszystkich moich wrogw! Hell Set!"(x7) 10. Mag koczy rytua w tradycyjny sposb i zmywa Tyfoniczny pentagram namalowany na pododze za pomoc wody deszczowej, ktr wczeniej przygotowa. Aby kltwa miaa peny efekt przebite i dekapitowane przedstawienie oraz popi w ktrym jest ono umieszczone powinny zosta pooone przed drzwiami mieszkania wroga lub w innym miejscu, gdzie istnieje pewno, e przedstawienie wejdzie w kontakt z wrogiem.

9. Trzy Gwne Setiaskie wita

W tym tekcie opisano trzy najwaniejsze setiaskie wita i trzy krtkie, lecz bardzo silne inwokacje. Rytuay, ktrych mag setiaski moe uy aby zmagazynowa setiaski strumie energii podczas tych wit. Wszystkie inwokacje i rytuay uywane podczas obchodzenia wit setiaskich powinny by poprzedzone setiaskim rytuaem otwarcia. Pierwszym setiaskim witem jest "rocznica buntu Seta przeciwko Ozyrysowi" ktra wypada 22 marca. Podczas tego dnia mag setiaski moe przywoa i zmagazynowa energie Seta poprzez wypowiadanie sw mocy, ktre s tajemniczymi imionami Seta. Mag stoi zwrcony w stron otarza umieszczonego na poudnie i recytuje nastpujc inwokacj siedem razy: "Wzywam ci, Secie Typhonie, Baalu, Ashu, Teshubie, Secie z Dahlke, Secie z Kharga, Secie z Ombos, Secie z Oxyrhynchus! Wzywam ci straszliwy Kolchoi Tontnon Secie! Wzywam ci, panie, Apomx Phriourigx Beptu! Przybd na moje wezwanie Typhon Kolchlo Pontonon Set Sachaoch Ea, Io Bolchoseth Io Erbeth Neuthi Iao Iae Iosphe Io Io Abraoth, Set Chreps! Przybd do mnie i wysuchaj moich modlitw podczas tej nocy przewrotu! Opu swj tron poony w potnym krlestwie Setheus! Opu swoj mroczn siedzib, gdzie twoje sowo jest prawem i zaszczy mnie, swojego dumnego syna/crk obecnoci swoich wzmacniajcych i owiecajcych energii! Jestem twoim synem/crk stworzonym z twojej krwi rozlanej w walce! Wypowiadam twoje imi, ktre jest sowem mocy i prosz ci, aby zamieszka we mnie w t bogosawion noc! Set-Heh, Setnakt, Sutek, Beth, Bolchoseth, Sut, Ablanathanalba-Set, Set Chereps, Bata, Bepon, Kolchoi Tontonon, Lerthex, zamieszkaj we mnie, w tym miejscu, ktre jest odbiciem mojej duchowej wityni i zalej moje zmysy tej nocy swoimi mrocznymi wizjami i snami! Niech cay mj byt zostanie przeniknity twoj obecnoci, potny Secie, na zawsze umrocznij i wzmocnij moj dusz. Bd teraz ze mn, wielki Secie! Gdy jeste blisko staje si Erbeth! Gdy przechodzisz przeze mnie i ponownie zajmujesz miejsce w Setheus pamitam w co mnie zamienie i staje si Pakerbeth. Jestem w imi Seta dumnym i potnym bogiem, ktry zamiast by/wen woli na zawsze stawa si/xeper. Xeper-I-Set. Drugim setiaskim witem s "urodziny Seta", ktre przypadaj 29 lipca. Podczas tego dnia mad setiaski powinien cieszy si witem ku czci Seta. Posiek powinien skada si ze skadnikw powiconych Setowi, np. ryb, woowiny, melonw. Tu przed pnoc mag ustawia si przed otarzem i recytuje nastpujc inwokacj siedem razy: "Potny Secie, straszliwy synu Nuit, to sia w twoim imieniu wypenia moje serce nadziej tej nocy ciemnoci i koszmarw! Niech twj mroczny cie spadnie na mnie i zele mi ochron, potny Secie!

Ten dzie zupenie poddano twojemu panowaniu zwie si Naktab i o Naktab ciebie prosz! Zelij mi si zmysw i moliwo ponownego stworzenia mojej duszy, abym pewnego dnia mg wznie si we wadzy i sta si Xeper-I-Set. Wszechmocny Ablanathalba Secie, poprowad mnie w mojej walce z moimi wymuszonymi sabociami, abym mg zwyciy i w twoim imieniu sta si Pakerbeth! Achachor Achchor Achachachptoumi Chachcho Charachoch Chaptoume Chora Choch Aptoumime Chochaptou Charachptou Chachcho Chara Choch Ptenachocheou! Hell Set!" Trzecim setiaskim witem jest "morderstwo Ozyrysa", ktre przypada 16 padziernika. Tego dnia zamordowany Ozyrys zosta pochowany w miecie Abydos. Wszyscy bogowie, poza Setem, ktry zamordowa Ozyrysa, smuc sie tego dnia, poniewa wiedz, e ich losem jest rwnie by zniszczonymi i zabitymi! Setiaski mag obchodzi ten dzie radonie, poniewa reprezentuje on triumf mrocznych mocy nad naturalnym porzdkiem. Mag zakopuje przedstawienie Ozyrysa na pocztku tego dnia. Przedstawienie powinno zosta ulepione z gliny lub ceramiczne. Na piersi rzeby powinny by wyryte symbole Ozyrysa, a na plecach powinno by wyryte imi osobistego wroga maga. Pniej, w nocy, tuz przed pnoc powinien odby si rytua. Rzeba zostaje odgrzebana. Mag trzyma j w lewej rce i zwracajc si na zachd recytuje: "Jestem Ablanathanalba, potnym gryfem ktry trzyma Ozyrysa uwizionego w pazurach! Jestem Abriaoth Alarphoto Set, ktrego wadza nad krlestwem bogw jest cakowita i ktrego wola, ktre jest wzmocniona mrocznym przebudzeniem, ma si zniszczy bezwartociowe bstwa! Osoronophris jest martwy, saby bg, ktry kiedy by panem wiata! Patrz teraz najego zwoki wiedzc, e ja sam jestem niemiertelny. Ja, ktry zwyciyem Ozyrysa, wiem, e pod moimi stopami mog zdepta armi kosmicznych bogw! Patrz z gry na tych, ktrzy nie wdruj pod cieniem potnego Seta i przekazuje moje wasne saboci ich ciaom! Grzebi i wmuszam energie ciemniajce moje zmysy w ich plugawych duszach! W imi Mirasusa to si stanie! W imi Set-Heha zwycizca zostanie ubstwiony"! Mag powinien powtrzy inwokacj siedem razy, a nastpnie w imi Seta zmiady rzeb, tak jakby zawieraa ona wszystkie energie, ktre mag chce wygna ze swojej wasnej duszy i ducha, w ten sposb przekazujc te negatywne energie wrogowi, ktrego imi byo wyryte na plecach rzeby. Gdy to si stanie mag zwraca si na pnoc i recytuje: "Mj ojciec, potny Set oczyszcza mnie i wzmacnia moj dusz, W jego imieniu przyrzekem walczy z kosmicznym porzdkiem! Gardz statystycznym bytem i wybieram Xeper zamiast Wen! Mj ojciec zsya mi bero przyszoci, zwane Djam! W imi Erbeth pustka zwana przyszoci naley do mnie! Hell Set!" Rytua koczy si pogrzebaniem zmiadonej rzeby Ozyrysa. Jeli celem rytuau jest zaszkodzenie konkretnemu wrogowi rzeba powinna zosta pogrzebana niedaleko mieszkania wroga lub w inny miejscu, ktre on odwiedza.

10. Imi Seta-Tyfona/Sowo Mocy

Ten tekst zawiera opisy i wyjanienia kilku z wielu tajemniczych i magicznych imion Seta! Gdy byo to moliwe, podano tumaczenia rnych imion! Mag Setiaski moe i powinien uywa rnych imion Seta w swoich rytuaach, poniewa imiona te s sowami mocy, ktre przywouj i przycigaj do siebie Setiaski strumie energii. Ozyrys jest pokonany! Set jest zwycizc! Hell Ablanathanalba!

Set-Heh = Set wieczny. Setnakt = Set jest potny. Setekh = rozgniewany. Erbeth = Set jako stworzyciel nowych idei. Beth = Set. Pakerbeth = wywyszyem si do poziomu Seta. Sutekh = Set. Bolchoseth = Baal, pan, ktry j atakuje jak Set. Lerthex = tajemne imi Tyfona. Kolchoi Tontonon = tajemne imi Seta-Tyfona. Seti = czowiek Seta. Sut = Set. Ablanathanalba = Set w formie gryfa, ktry zwyciy Ozyrysa! Io = Set. Sutk = Set. Apomx Phriourigx = Set-Typhon. Beptu = Typhon. Set Chereps = Set jak pan byskawic. Sut-Hek = Set. Bepon-Beput-Bata = Set-Typhon, pan czarnej magii. Pyripeganx = pan fontann ognia. Bepon = Magiczne imi Tyfona, ktre pozwala tworzy iluzje. Bata = Set. Io Seth = Set. Xeper-i-Set = Staj si Setem Suti = Set.

Copyright MLO Anti-Cosmic Productions 2002 Ten Grimuar Jest Spisany Dla wityni Smoka Chaosu, MLO.

III. Kagiri Ushumgal Spis Treci: 1. Ama/Ushumgal/Anna 2. Rytua Otwarcia 3. Rytua Zakoczenia 4. Azerate 218 5. Jedenacie Pomieni Azerate 6. Utukki Limnuti 7. Wezwanie Siedmiu Zych 8. Inwokacja Tiamat 9. Su-Nir-Ra Ushumgallum 10. Mowa owcy Cieni

1. Ama-Ushumgal-Anna Na pocztku panowaa ciemno, a chaos by wszystkim. Tiamat, matka chaosu, razem z Absu, ojcem gbi, rzdzili wieczn ciemnoci i cakowit cisz. Tiamat i Absu razem tworzyli chaotyczny ocean. Sodkie wody Absu mieszay si ze sonymi wodami Tiamat, gdy razem nili swoje mroczne sny. Ale z dwch odwiecznych snw zaczy nieczyste, nie bdce w harmonii z chaosem energie, przybiera form w ciemnoci. Te nieczyste energie rosy w si. Stao si to, gdy matka chaosu i ojciec gbi spali mrocznym snem. Z nieczystych energii, ktre przybray form w ciemnoci, wystpili plugawi rebelianccy bogowie. Z niechaotycznych energii, ktre przybray form wystpili bkarci bezwartociowego wiata. Pord tych bogw Enki by najsilniejszy. Enki sta si panem bkartw. Enki sta si krlem bezwartociowych bstw. Idealna cisza nie bya ju idealna, gdy wieczna noc zostaa zakcona haasem bkartw.

Absu, ojciec ciemnoci obudzi si ze swojego snu i wciek si. Tiamat, matka chaosu, obudzia si ze swojego snu i wypenia si nienawici. Z odraz spojrzeli na nowych bogw. Nienawistnymi spojrzeniami patrzyli jak bogowie-bkarci rozmnaaj si. To umrocznio matk Tiamat. To wypenio ojca Absu dz zemsty. Ju nawet Egura, czarna woda gbi nie moga stumi wesoego miechu bogw-bkartw. Ju nawet czarne mgy otchani nie mogy ukry obecnoci nowych bogw. Zachowanie bogw-bkartw stao si obrzydliwe dla ojca gbi. Absu wrza wypeniony nienawici, poniewa zachowanie nowych bogw byo nieodpowiednie. W swoim gniewie Absu zwrci si do smoczycy chaosu, Tiamat i powiedzia: "Zachowanie bogw-bkartw jest dla mnie obrzydliwe, gdy nie mog ju znale spoczynku ani snu w ciemnoci. Zniszcz, por, obrc w py ich zachowania, aby przywrci czysto chaosu, abymy znowu mogli ni mroczne sny." Gdy Tiamat usyszaa te sowa napenia j rado i krzykna do swojego ma: "Wytp ich, stworzonych z moich snw, ich zachowanie jest dla mnie obrzydliwe. Wytp tych bogw-rebeliantw, mu, i znowu w moich objciach bdziesz mg ni mroczne sny wadzy." Gdy Absu to usysza jego twarz rozpromieniaa na myl o le, ktre planowa uczyni bogombkartom, swoim wasnym odraajcym potomkom. Wtedy nowi bogowie zobaczyli glori nienawici otaczajca Absu i przestraszyli si. Bogowie-bkarci uciekli do Enkila, ktry by ich krlem i wyjanili mu: "Otcha jest gotowa do wojny a wszechmocny smok chaosu recytuje kltwy zemsty." Gdy Enki to usysza przestraszy si, lecz by on krlem nowych bogw, najbojaliwszym ale te najbystrzejszym, wic powiedzia swoim poddanym: "Zatrujmy wody gbi, i jeli sia otchani ley w ciemnoci przyniemy nasz wiato w ciemno aby w ten sposb olepi naszego ojca Absu. Nasz wspln si zniszczymy go, gdy Absu jest dumny i nie oczekujmy od niego tchrzostwa. Zajdmy go od tyu i nasz magi zatopmy Absu w wodach mierci, gdzie na zawsze bdzie on ni sny o mierci." Absu, ojciec gbi, wznis si z otchani, uzbrojony do walki, lecz tchrzliwi bogowie olepili Absu wiatem i zatruli jego wody. Zaatakowali Absu od tyu i wpdzili go w sen mierci. Obrzydliwi bogowie-bkarci wypenili si radoci i w ekstazie kopulowali ze sob, aby stworzy nowe ycie. W ten sposb bogowie wiata witowali swoje zdradzieckie zwycistwo a krl bogw-bkartw, tchrzliwy Enki, powiedzia swoim poddanym: "Zbudujmy witynie, aby zbezczeci imi naszego martwego ojca, nazywajc j Absu. W tej wityni bdziemy tworzy wicej plugawego ycia aby walczy z chaosem. Gdy pozostali bogowie to usyszeli wypenili si chor radoci. W miejscu gdzie swoim tchrzliwy atakiem pokonali Absu zbudowali wityni. Aby zbezczeci chaos nazwali wityni Absu. W wityni Absu Enki kopulowa ze swoj plugaw dziwk Damkin. W wityni Absu zosta stworzony Marduk. Wewntrz plugawej wityni powity zosta Marduk, syn Enkiego, syn Damkiny. Wypluty z oyska dziwki Damkiny narodzi si Marduk i wszyscy bogowie wiata zoyli mu dary. Wszyscy bogowie-bkarci dali cz swojej mocy Mardukowi. Marduk sta si najsilniejszy spord bogw bkartw. Rwnie tchrzliwy i przebiegy jak jego ojciec, nieudacznik Enkil, sta si Marduk. Potena Tiamat, matka chaosu, matka Tiamat, smoczyca chaosu, wypeniona gniewem, wypeniona nienawici, wzniosa si z ciemnoci i jej zowrogi krzyk syszany by w gbi, syszany by w ciemnoci. Krzyk Tiamat sycha byo w Nar Mattaru i jej krzyk, ktry by sztormem, chosta wszystkie dusze, oprcz tych jej wiernych mieszkajcych w Da-Ra-Es Ku-Kuga Bar-Sheg. Z najgbszych zaktkw Da-Ra-Es Ku-Kuga Bar-Sheg wznis si duch zemsty z wntrza Tiamat. duch zemsty powiedzia do Tiamat: "Twj m zosta zabity przez bogw-bkartw, Absu zosta zabity przez bogw bkartw, ktrzy w tchrzliwy sposb zabili naszego ojca, ktrzy swoim brudem zbezczecili ciemno chaosu. Pomcijmy teraz naszego ukochanego Absu, matko chaosu.

Zemcijmy si, wszechmocna smoczyco." Gdy Tiamat usyszaa t mow ucieszya si i krzykna w ciemnoci: "Teraz nadszed czas zemsty, teraz wiatry nienawici bd wia a ognie zniszczenia spal wszelkie ycie. Duch zemsty obudzi mnie ze snu smutku, teraz pomcimy ojca gbi." Swoj magia Tiamat wezwaa do siebie yw ciemno. Demony za i bogowie chaosu zostali wezwani i zebrali si przed tronem smoczycy. W gniewie knuli oni bez przerwy, czekajc na bitw, zadufani w gniewie radzili jak zaplanowa nadchodzc bitw. Matka Tiamat, wypeniona nienawici, wyrecytowaa przedwieczne wezwanie i swoj magi stworzya Hubur, kapank Tiamat, stworzycielk demonw. Tiamat powiedziaa do Hubur: Stwrz legiony zemsty, stwrz demony nieporzdku, stwrz bogw zniszczenia, gdy ja Tiamat, najpotniejsza i najstarsza pord bogw chaosu, dam krwi nowych bogw jako ofiary. Stwrz armie wojownikw chaosu, ktrzy pomszcz krew Absu. Stwrz mcicieli chaosu, moja wierna Hubur i pomcij smutek smoczycy." Hubur, rozszalay cie Tiamat, ukonia si przed tronem smoczycy i swoja czarn magia przywoaa smocze potwory, z ostrymi i bezlitosnymi kami. Ich ciaa wypenia ona jadem, a nie krwi, elazne smoki okrya ona strachem. Pozwolia im tylko na spojrzenie krzyku i zamienia ich w bogw, aby ci ktrzy na nich spojrz byli zniszczeni. Hubur stworzya Hydr, wciekego smoka i Lahamu, wielkiego lwa, wciekego psa i czowiekaskorpiona. Wielkie demony sztormu, wodniki i kozioroce, noszce bezlitosn bro i bez strachu przed walk. Jedenastu bogw chaosu zadziwio j. Gdy to stao si jasne Hubur uklka przed smoczyc Tiamat. Tiamat, wielka smoczyca, Tiamat, uosobienie pierwotnego chaosu, nienawistnym gosem krzykna do Hubur: "Hubur, moja wierna kapanko, ciesz si, z tego co stworzya, ale kto poprowadzi jedenastk do zwycistwa i przyniesie mi w ofierze rozkawakowane dusze bogw-bkartw?" Gdy Hubur usyszaa pytanie smoczycy wezwaa ona za pomoc czarnej magii swojego ma, wezwaa wielkiego ksicia chaosu, pana wojny Kingu. Przed tron Tiamat wyniosa ona Kingu i w imieniu Tiamat wybraa go aby szed w szpicy armii. Hubur wybraa Kingu aby poprowadzi ze zgromadzenie, aby wznis bro przed walk, dowodzenie w walce przekazaa ona w rce Kingu. Hubur pozwolia Kingu zaj miejsce w obradach i przed tronem Tiamat. Hubur powiedziaa do swojego ma, potnego Kingu: "Wyrecytowa dla ciebie formu siy, sprawiam, e jeste wielki w zgromadzeniu bogw, wypeniam twoja rk przywdztwem nad bogami, jeste teraz potniejszy ni ktokolwiek, mj mu. Niech plugawi bogowie-bkarci zostan zmiadeni pod twoimi stopami." Hubur daa potnemu Kingu tabliczki losu i przywizaa je na jego piersi. Sama Tamiat zawoaa wtedy: "Kingu jest teraz gotowy do walki, Kingu jest teraz naszym mcicielem, ktry pomci krew Absu." Legiony chaosu byy wyposaone do walki z bogami-rebeliantami, obrzydliwym potomstwem Tiamat. Plugawi bogowie-rebelianci znowu zlkli si, ich bg Enki dra z gniewu i strachu. Enki zamilk ze strachu i paka krwi na swoim tronie, poniewa wiedzia, e nikt nie moe przeciwstawi si potnemu gniewowi Tiamat i przey. Tchrzliwy Enki, bg-nieudacznik, zebra swoich poddanych i opowiedzia im co stworzya potna smoczyca. Enki opowiedzia im o jedenastu, stworzonych poprzez wol Tiamat i magi Hubur. Opowiedzia im o legionach zemsty, ktre pod dowdztwem Kingu byy gotowe na wojn, a gdy wszyscy bogowie wiata to usyszeli pakali oni krwi, poniewa wiedzieli, e nikt z nich nie odway si spotka z legionami mierci, ktre pod przywdztwem Kingu pomszcz Absu. Tchrzliwi bogowie ucichli i cie Uggu spad na nich. Ale Anshar, ktry by najstarszy pord bogw-bkartw, znalaz rozwizanie. Anshar wezwa Enkiego i powiedzia mu: Ten, ktrego sia jest ogromna stanie si obroc swojego ojca. Tym, ktry bdzie walczy z chaosem jest Marduk, bohater." Gdy Enki to usysza wezwa swojego syna, Marduka i powiedzia mu:

"Marduk, mj wierny synu, wysuchaj swojego ojca, gdy cie mierci zapad nad nami wszystkimi, matka Tiamat, za smoczyca, wypowiedziaa nam wojn, nam, ktrzy wyonilimy si z jej snw, zebraa ona legiony ciemnoci i chaosu, ktre s gotowe przela nasza krew. Ty, Marduku, jeste nasz jedyn nadziej, gdy pord nas, ktrzy nie suymy smokowi nie ma nikogo, kto odwayby si walczy z wojownikami Tiamat, dowodzonymi przez Kingu. Ja, Enki, wiem teraz, e ty, Marduk, najsilniejszy z bogw, obronisz nas przed gniewem smoka, wiem, e mj syn bdzie walczy z Tiamat.' Marduk, wypeniony nienawici przeciwko siom chaosu przysig przed tronem swojego ojca, e bdzie walczy z matk Tiamat swoj si i podstpem, ktre zesali mu wszyscy bogowie. Gdy bogowie to usyszeli ucieszyli si, lecz Marduk, najsprytniejszy spord bogw-bkartw zebra zgromadzenie bogw i w ich obecnoci ogosi swoj wol przed nadchodzc wojn z siami chaosu. Do swego ojca i pozostaych bogw powiedzia: "Jeli ja, Marduk, syn Enkiego, mam walczy z Tiamat potrzebuj siy i bogosawiestwa caego zgromadzenia bogw. Ja, Marduk, chce zosta wywyszony nad wszystkimi, dam panowania nad najwyszym tronem, gdy jeli nie wywyszycie mnie do rangi najwyszego boga moja sia nie bdzie si liczy w walce z chaosem i mier zapewne zabierze nas wszystkich." Bogowie peni lku przed nadchodzc wojn zdecydowali si przysta na dania Marduka. Zbudowali potn wityni ku czci Marduka i chwalili jego imi. Ogosili Marduka krlem bogw, oddali mu bero, tron i panowanie. Bogowie-bkarci uzbroili Marduka w potn bro. Uzbroili Marduka w uk i strzay. Uzbroili Marduka w siekier i miecz. Uzbroli Marduka w byskawic i ogie. Swoimi nowo zdobytymi siami tchrzliwy Marduk stworzy sie wiata aby zapa w ni wrogw. Marduk przywoa cztery kosmiczne wiatry, stworzy wir i orkan, ktre miay go chroni przed gniewem chaosu. Te wiatry wysa on przeciwko smoczycy, aby w ten sposb zamgli jej zmysy. Marduk, ktry by gotowy do walki, wezwa potny huragan, otoczony ochronnym cyklonem rzuci si on na armie ciemnoci. Marduk przyby do tronu smoczycy. Mardu przyby w gbi chaosu, przed tron chaosu, przed matk Tiamat z powrotem zatopi sie w gbi. Twarz w twarz ze smoczyc Marduk wypowiedzia wojn. Nie klkajc plugawy Marduk mia sta przed tronem Tiamat. Ummu Ushumgal Sumun Tiamat, matka chaosu, wypeniona gniewem, wypeniona nienawici spojrzaa na buntowniczego Marduka. Oczami mierci, spojrzeniem nienawici spojrzaa ona na bezwartociowego syna Enkiego. Tiamat wyrecytowaa pieni mierci, wya inwokacje. Tiamat rzucia przedwieczn formu i swoj czarn magia zaatakowaa Marduka. Syn bogw, przebiegy Marduk zlk si. Z oczu Marduka popyna krew. Z ust Marduka cieka czerwona woda ycia. Z uszu Marduka tryskaa boska krew. Marduk krzycza z blu i zacz powoli ton we wasnej krwi. Szedziesit demonw rozdzierao ciao Marduka. Siedem demonw pio krew Marduka. Wielka smoczyca, pani chaosu, siedzc na tronie miaa si z nieszczcia Marduka. Legiony chaosu, dowodzone przez Kingu otoczyy Marduka. Synowie nienawici crki za otoczyy Marduka. Marduk, przeraony, widzia jak cie mierci zblia si do niego. Zdesperowany i przytoczony zem, ktre go otoczyo, Marduk przywoa swoje kosmiczne wiatry. Wezwa swoje wichry i wichry te uwolniy go od demonw. Swoj sie wiata Marduk zarzuci na Tiamat. Smoczyca chaosu, wypeniona nienawici wykrzyczaa przedwieczn kltw. Marduk uderza caa swoj si, a cztery wiatry uwolniy go od twarzy Tiamat. Wtedy Tiamat otworzya swoje szczki, aby wykrzycze swj gniew. Wtedy Marduk rozkaza kosmicznym wichrom wej w ni, aby nie moga zamkn swoich krwawych szczk. Matka Tiamat gono wykrzyczaa do Marduka:

"Jak moesz mie nadziej na zabicie czego, co nigdy nie yo. Jak moesz wygra z czym co nigdy si nie narodzio. Ja, Tiamat, byam wszystkim, gdy wszystko byo niczym. Panowaam zanim narodzia si mier. Jestem pustk i wieczn ciemnoci. Jestem chaosem, niszczycielk caego porzdku i matk nicoci. Jak ty, Marduk, jedynie jeden z poronionych potomkw moich snw, moesz mie nadziej na wieczne panowanie. Przed kosmosem by chaos i gdy kosmos upadnie chaos znw stanie si wszystkim. Ciesz si swoim krtkim zwycistwem, bkarcie, gdy ja, Tiamat, jestem pierwsza, ktra widziaa cieki losu i wiem jak ta wojna si skoczy. Ciesz si swoim krtkim zwycistwem Marduk, gdy kiedy nowi bogowie i wiato zostan zniszczeni znowu bd panowa." Marduk przestraszy sie gdy usysza pen pogardy mow Tiamat i kaza wichrom napeni odek Tiamat i rozerwa j od rodka. Lecz potna Tiamat, smoczyca chaosu, nie krzyczaa z blu, tylko miaa si pogardliwym miechem. Marduk, krl nowych bogw, przeraony wystrzeli swoj wietlist strza i przeszy odek smoczycy. Strzaa Marduka przeszya jelita smoka i wbia si we wntrznoci. miejc si upada potna Tiamat. miejc si matka chaosu zapada w sen mierci. gdy onierze Kingu zobaczyli jak smoczyca upada rozproszyli si oni, lecz kapanka chaosu, ktra niewidoczna obserwowaa walk, Hubur, demoniczna wiedma, ktra nadzorowaa walk, zmienia si w czarny wiatr. Zanim przelana krew Tiamat zdya upa na ziemi, zanim plugawy Marduk zdoa zbezczeci przelan krew smoczycy chaosu, Hubur zebraa krew smoczycy i przeniosa j w miejsce nieznane bogom wiata. Wierna Hubur, matka czarnej magii, za wiedma Hubur, zabraa krew na skraj ciemnoci i przechowywaa krew smoka w nieskoczonej pustce. Z krwi smoczycy powstao potne krlestwo rozszalaego chaosu. Z przedwiecznej krwi chaosu wznis si mciciel, ktry pomci upadek tronu smoczycy. Krew smoczej matki wypyna i rozlaa si, tak, e chaos otoczy to wszystko co stanie si kosmosem. W ciemnociach rozszalaego chaosu stay czekajce godne demony. Tchrzliwy Marduk, niewiadomy poczyna Hubur, niewiadomy nowego krlestwa demonw stan przed "martwym" ciaem smoka i zebra swoj bro. Gdy ten, ktry "zabi" musi walczy z Kingu. Kingu, ostatni potomek przedwiecznego rodu. Kingu, mciciel smoczycy, ponc nienawici sta gotowy do walki, ale zanim pan wojny Kingu zdy spotka si sam na sam z bezwartociowym mardukiem, zanim wielki Kingu zdy zatopi Marduka w wodzie mierci, zosta on otoczony armi bogw-bkartw. Kingu zosta przytoczony liczebnie legionami sabych bogw, ktre dopiero teraz odwayy sie wkroczy do akcji. Poniewa kiedy smoczyca bya "martwa" jedenastka stworzona przez magi Hubur zostaa rozproszona, i bogowie-bkarci poczuli faszyw odwag. Potny Kingu zosta skuty ich poncymi acuchami. Plugawy Marduk zabra Kingu tabliczki losu i przywiza je do swojej wasnej piersi. Ale demoniczny ksi chaosu mia si z plugawego Marduka i powiedzia: "Tchrzliwy psie, twoje tchrzostwo mogo by ci uratowa, ale ja, chaotyczny pan wojny, wejrzaem w tabliczki losu i zobaczyem jak wojna midzy chaosem i kosmosem si zakoczy. Spojrzaem w czarne tabliczki i widziaem jak wasze wasne stworzenie zwraca si przeciwko wam. Widziaem jak ci, ktrzy su gniewowi lepego miecza otwieraj bramy do godnych bogw, ktrzy czekaj na dzie zemsty. Ja, Kingu, widziaem jak ci kierowani moj rozlan krwi zemszcz si za pierwotny chaos, ktry zbezczecilicie. Smoczyca powstanie ponownie, a ja, Kingu, zostan pomszczony. Cieszcie si swoim krtkim zwycistwem, gdy zwycistwo chaosu bdzie wieczne. Moja zemsta jest dziedzictwem mojej krwi, a nienawi jest wieczna w mojej krwi.

Ciesz si swoim zwycistwem, Marduk, bo gdy dzie gniewu nadejdzie twoja krew zostanie przelana ku mej czci." Gdy Marduk to usysza rozkaza swoim wojownikom wyprowadzi i uwizi Kingu. W najmroczniejszej dziurze Uggu rozkaza on swoim armiom zwiza Kingu. Cae zgromadzenie bogw zebrao si wok Marduka i oddao mu cze. Mardu, bezwartociowy bkart, uci gow smoczycy swoim mieczem. Podci on jej yy, a gdy jego ojciec to zobaczy ucieszy si i witowa. Marduk, ktry oglda trupa smoka zdecydowa si stworzy wszechwiat z ciaa smoczej matki. Rozci on ciao w rodku i z jego poowy stworzy niebo. Z drugiej poowy stworzy ca ziemi. Marduk wystawi stranika, ktry mia powstrzymywa "tych, co mieszkaj na zewntrz" przed inwazj przeciwko stworzeniu, gdy Marduk czu zagroenie ze strony krwi smoczycy. Nakaza on stworzy mury aby chroni swoje stworzenie przed bogami rozszalaego chaosu. marduk stworzy zamknite bramy, ktre miay powstrzyma ocean chaosu przed zatopieniem wszechwiata. Marduk stworzy stanowiska bogw i przydzieli im odpowiednie gwiazdy w zodiaku. Marduk stworzy lata i dni, da bogom wadz nad planetami. Syn Enkiego ustanowi soce aby wiecio w dzie i ksiyc w nocy. Wszyscy bogowie oddali cze Mardukowi i nadali mu tytu "pana stworzyciela". Marduk, ktry rozkoszowa si hodem zdecydowa si na stworzenie czowieka, aby czowiek rwnie go czci. Marduk powiedzia do swojego Ojca Enkiego: "Zcze krew i stworz szkielet. Ustanowi czowieka, ktrego rd bdzie wielbi nas na zawsze." Gdy Enki to usysza by dumny ze swojego syna i zwoa on cae zgromadzenie bogw, aby Marduk mg przed nim ogosi swoje plany stworzenia czowieka. Gdy bogowie usyszeli plany Marduka o stworzeniu czowieka, ktry bdzie ich czci wszyscy zgodzili si ze stworzycielem. Przebiegy Marduk ucieszy si z tego i zapyta wszystkich zgromadzonych bogw: "Ktry z was jest gotw si powieci, abymy my, pozostali, mieli czowieka jako naszego wiernego niewolnika? Ktry z was jest gotw przela swoj krew, abymy z krwi i gliny mogli utworzy swoich niewolnikw? Aby stworzy czowieka potrzebuj boskiej krwi i zaoferowanego ycia, eby czowiek mg wznie si z gliny bg musi si powieci, ktry z was jest gotw umrze aby wypeni yczenie wysokiej rady bogw?" Gdy bojaliwi bogowie usyszeli sowa plugawego Demiurga przestraszyli si, bo nikt z nich nie by gotowy powici ycia aby speni yczenie Marduka. Lecz bogowie Igigi, jedni z najprzebieglejszych bogw znaleli rozwizanie i powiedzieli Mardukowi: "Powimy tego, ktry wypowiedzia nam wojn, zabijmy tego, ktry z nas kpi. Rozlejmy krew tego, ktry wry nasz upadek. Chaotyczny wadca wojny, ktrego uwizilimy moe umrze, abymy mogli otrzyma nowego sug. Moemy zabi Kingu, aby czowiek, wierny niewolnik mg zosta stworzony." Gdy Marduk to usysza rozpromieni si i rozkaza aby przyprowadzono Kingu przed zebranie bogw. Plugawi bogowie-rebelianci przyprowadzili Kingu z dziury Uggus. Dumny sta Kingu przed bezwartociowymi bogami. Tchrzliwy Marduk powiedzia do Kingu: "Ty, ktry wrysz nam mier, sam teraz umrzesz. By moe moc wadz chaosu nie jest tak wielka jak mylelimy. Potny Kingu jest pewnie lepy, gdy nie potrafi zobaczy swojego wasnego nieszczsnego koca w tabliczkach losu." Gdy Kingu to usysza rozemia si szyderczym miechem i powiedzia: "Ja, Kingu, widziaem swoj wasn mier w tabliczkach losu, ale widziaem rwnie moje wasne zmartwychwstanie, gdy nam, powstaym z chaosu mier jest jedynie krtkim odpoczynkiem. Bylimy pierwszymi i staniemy sie ostatnimi. My, ktrzy nigdy nie ylimy nie moemy kiedykolwiek umrze. Rozlej moj krew, tchrzliwy Marduku, gdy ta krew, pynca w moich yach pewnego dnia pokona ci, gdy moja nienawi jest wieczna tak jak moja dza zemsty. Ciesz si, plugawy rebeliancie, swoim krtkim zwycistwem, gdy kara za twe zbrodnie jest straszliwa i wieczna."

Gdy obecni bogowie to usyszeli wypenili si gniewem i swoimi mieczami rozcili ciao potnego Kingu. Tchrzliwy Marduk podci yy Kingu, a jego krew rozcieczy glin, aby stworzy ciao czowieka. Marduk tchn swj mierdzcy oddech w ciao czowieka, aby wypenio si si yciow i zaczo y. Czowiek zosta stworzony i wszyscy bogowie oddali cze Mardukowi. Bezwartociowi bogowie nadali Mardukowi jego pidziesit tytuw i wynieli go do rangi krla kosmicznych bogw, bo gdzie wczeniej panowanie chaosu byo cakowite panowa teraz kosmos. Lecz poza barierami kosmosy stoj bogowie chaosu, ktrzy wznieli si z krwi smoczycy. Bogowie ci nadzoruj stworzenie wiata i oczekuj dnia zemsty. Czekaj na rozkaz ksit chaosu aby najecha krlestwo demiurgicznych bogw, aby rozsiewa czarne ognie mierci i na zawsze zdmuchn umierajc iskr bogw stworzenia. Lecz ci, ktrzy su martwemu smokowi to nie tylko godni czekajcy na wojn i stojcy na zewntrz, bo jest napisane, e stworzenie Marduka, kierowane krwi Kingu, otworzy bramy na drug stron. Jest powiedziane, e czowiek, stworzony z krwi zego, zwrci si przeciwko wasnemu stwrcy, gdy Marduk popeni brzemienny w skutki bd, gdy stworzy czowieka z krwi demona chaosu, pana wojny, Kingu. Poprzez krew Kingu czowiek niesie w gbi siebie czarny ogie chaosu. W gbi swojej duszy czowiek nosi ziarno anty-kosmicznej nienawici. Bo krew czowieka jest krwi mciciela i nienawi czowieczestwa jest nienawici Kingu. Pord wybranych, kierowanych chaotyczn krwi, s bogosawieni si przedwiecznych bogw chaosu. Ci wybrani, ktrzy su gniewowi "zmarych" bogw, s tymi, ktrzy otworz zamknite bramy od wewntrz i wpuszcz tych, ktrzy czekaj poza barierami kosmosu. Stworzenie Marduka jest niczym innym jak tonc wysp, otoczon wiecznym morzem chaosu. Morzem chaosu, ktre jest krwi "martwej" smoczycy. Poza murami stworzenia czeka jedenastu mcicieli chaosu. jedenastu i ich legiony czekaj a portale si otworz, aby mogli ponownie ustanowi chaos, ktry kiedy panowa. Gdy bogowie chaosu, wojownicy rozszalaego chaosu rozkawakuj bogw-bkartw, gdy gniew smoczych mierci zniszczy buntowniczych bogw i ich plugawe stworzenie, nasza wszechmocna matka, Ama-UshumgalAnna Sumun Mummu Tiamat, obudzi si ze snu mierci. Pierwotna ciemno i cisza ponownie zatopi wszystko. Triumf chaosu nad kosmosem bdzie wieczny i ponownie panowanie si chaosu bdzie cakowite.

Silim-Madu Ama-Ushumgal-Anna. Silim-Madu Sumun Mummu Tiamat.

2. Rytua Otwarcia 0. otarz powinien sta na zachodzie. 1. Mag stoi zwrcony w stron otarza, bierze dzwon rytualny i uderza go jedenacie razy. 2. Mag zapala wiato otarza w imi Tiamat. 3. Mag unosi sztylet rytualny w stron otarza i silnym gosem woa: "Tiamat, wszechmocna smocza matko, Hell! Hell! Sawa!" Gdy to zostanie wypowiedziane mag rysuje czarn gwiazd chaosu w przestrzeni astralnej przed sob, wypowiadajc sowo mocy: "Ushumgal". 4. Mag zwrcony na poudnie, wznosi sztylet rytualny i woa: "Absu, dumny krlu gbi, Sawa! Sawa! Sawa!" Gdy to zostanie zawoane mag rysuje czarn gwiazd chaosu w przestrzeni astralnej przed sob wypowiadajc sowo mocy "Ushumgal" 5. Mag zwraca si na wschd, wznosi sztylet rytualny i woa: "Hubur, kapanko chaosu, Sawa! Sawa! Sawa!" Gdy to zostanie zawoane mag rysuje czarn gwiazd chaosu w przestrzeni astralnej przed sob wypowiadajc sowo mocy "Ushumgal" 6. Mag zwraca si na poudnie i woa: "Kingu, anty-kosmiczny panie wojny, Sawa! Sawa! Sawa!" Gdy to zostanie zawoane mag rysuje czarn gwiazd chaosu w przestrzeni astralnej przed sob wypowiadajc sowo mocy "Ushumgal" 7. Mag zwraca si w stron otarza, dotyka swojego trzeciego oka noem rytualnym wypowiadajc nastpujca inwokacj: "Cztery mroczne bramy do wymiarw chaosu s teraz otwarte, i w imi Tiamat, Absu, Hubur i Kingu Anty-kosmiczne energie pyn teraz swobodnie." Mag zanurza ostrze sztyletu w czarce wypenionej winem, umieszczonej na otarzu i recytuje: "W imi smoczycy chaosu wzywam straszliwych bogw anty-egzystencji i wypenionej wod otchani. Bdcie teraz ze mn, bezimienni i nieuformowani demoniczni bogowie, ktrzy panujecie nad wiecznymi ciemnociami rozszalaego chaosu. Obudcie si z mrocznego snu i przybdcie na moje wezwanie. Bdcie teraz ze mn, ci, ktrzy jestecie najwierniejszymi sugami smoczycy chaosu i zaszczycie mnie obecnoci swoich mrocznych cieni. Chrocie mnie przed atakami kosmicznych bogw i wypdcie energie plugawych buntowniczych bogw z tego miejsca rytualnego. Bdcie teraz ze mn, wy, ktrzy oczekujecie dnia zemsty i pozwlcie czarnemu pomieniowi chaosu pon w gbi mojej mrocznej duszy silniej ni kiedykolwiek. W imi Tiamat wzywam was, heroldw wiecznej ciemnoci, bdcie ze mn i oczycie moj dusz niszczcymi pomieniami ognia chaosu. Niech zostanie zniszczony kosmiczny brud, ktry pynie w moich yach i niech imi wszechmocnej smoczej matki pozwoli krwi wielkiego Kingu ponownie obudzi si do ycia. 8. Mag wypija wypenione energi wino rytualne i recytuje: "Krew Kingu ponie teraz znw w moich yach w imi rozszalaego chaosu, jestem wypeniony siami wiecznej

Ciemnoci! Ja NN jestem gotowy przeprowadza czarne rytuay, aby poprzez bogosawiestwo bogw chaosu moja magia uzyskaa ca swoja moc z mrocznych snw picej smoczej matki! Hell Tiamat! (x2) Hell Absu! (x2) Hell Hubur! (x2) Hell Kingu! (x2) 9.Mona teraz rozpocz rytua.

3. Rytua Zakoczenia 1. Mag zwraca si w stron otarza, unosi sztylet rytualny i woa: "Silim-Madu Ama-Ushumgal-Anna! Silim-Madu Sumun Mummu Tiamat!" 2. Mag zwraca si na poudnie, unosi sztylet rytualny i woa: "Silim-Madu Ad-Da Absu! Silim-Madu A-Tuku Absu!" 3. Mag zwraca si na wschd, unosi sztylet rytualny i woa: "Silim-Madu Ummu Hubur! Silim-Madu Nin-Mah Hubur!" 4. Mag zwraca si na plnoc, unosi sztylet rytualny i woa: "Silim-Madu Gar-Du Kingu! Silim-Madu Ku-Kuga Ur-Sag Kingu!" 5. Mag zwraca si z powrotem w stron otarza i woa: "Smok to ten, ktry uczyni swojego wasnego ducha potnym, ja jestem smokiem. Hell Tiamat! Hell Absu! Hell Hubur! Hell Kingu!" 6. Rytua jest zakoczony

4. Azerate 218 Azerate jest ukrytym imieniem anty-kosmicznych bogw, ktre jest kluczem do zamknitych bram mrocznych wymiarw. Azerate to ezoteryczne imi jedenastu anty-kosmicznych mocy, o ktrych jest mowa zarwno w sumeryjskim gnostycymie chaosu jak i klifotycznej kabale. Samo imi Azerate (Azrat) jest zakodowan numerologiczn formu, ktra otrzymuje warto liczbow 218, czyli 2+1+8=11. Anty-kosmiczne siy walczce z tyrani kosmicznego porzdku, ktrych liczb jest 10, s opisywane jako jedenacie osobnych si demonicznych, ktre zawsze majc przewag przeciwdziaaj siom kosmicznym. Lecz pod imieniem Azerate jedenacie anty-kosmicznych si czy si i przemienia w jedenastogowego czarnego smoka, i w ten sposb ich niszczca si staje si bardziej skoncentrowana i potna. Bo gdy jedenastka si zjednoczy i stanie si jedenastogowym smokiem, Azerate, moe ona wsplnymi siami przekrci klucze zamknitych bram i przedrze si przez kosmiczne bariery. Azerate to jedenacie anty-kosmicznych strumieni mocy (strumie mocy 11), ktre przez swoje zjednoczenie tworz wystarczajco silnego i straszliwego smoka mierci, ktry swoimi ogniami chaosu wypali czarn dziur w kosmicznych barierach, aby w ten sposb przygotowa atak rozszalaego chaosu na kosmos. Imi Azerate powinno by wypowiadane w poczeniu z aktywacj Przeamanego Pentagramu, ktry jest mikrokosmiczn bram do makrochaosu. Ezoteryczn pieczci Azerate jest gwiazda o jedenastu ramionach (hendecagram), ktry powinien znajdowa si na czarnym otarzu anty-kosmicznego maga jako punkt skupiajcy podczas rytuaw, ktrych celem jest magazynowanie anty-kosmicznego strumienia mocy w kosmosie.

Vedar-Gal Tiekals Somdus Azerate!

5. Jedenacie Pomieni Azerate 0.Rytua ten powinien by przeprowadzony w nocy 30 kwietnia lub 22 grudnia. Poza tradycyjnymi akcesoriami na otarzu umieszcza si rwnie jedenacie czarnych wiec. Te jedenacie wiec reprezentuje jedenastu demonicznych bogw stworzonych przez Hubur w czasie walki z Mardukiem. Wsplnym imieniem jedenastu anty-kosmicznych si jest Azerate. Mag przechowuje rwnie w pobliu miejsca rytualnego ofiar, ktr zoy siom chaosu w czasie rytuau.

1. Mag rozpoczyna rytua w tradycyjny sposb, przez "rytua otwarcia". 2. Mag stoi zwrcony w stron otarza i recytuj nastpujc pochwa Azerate: "Ja NN oddaj hod mojemu panu i mistrzowi, Azerate. Oddaj hod Azerate, jedenastogowemu czarnemu smokowi, ktry jest krlem mrocznych bogw! Ja, na zawsze sucy rozszalaemu chaosowi oddaj hod bezlitosnemu Azerate. Silim-Madu Lugal Epish Lemneti Azerate! Sawa Azerate, stworzonemu przez Hubur aby w imi Tiamat zniszczy Marduka! Sawa Azerate, ktry ma lepy miecz, ktry przeszyje serce stworzenia! Sawa Azerate, ktry jest mcicielem pierwotnego chaosu! Sawa Azerate, ktrego imi jest kluczem do zamknitych bram wymiarw chaosu. Sawa Azerate, przed ktrego tronem klkaj bstwa rozszalaego chaosu. Sawa Azerate, ktrego anty-kosmiczny jad na zawsze zgasi pomie ycia stworzyciela. Sawa Azerate, ktry jest zym smokiem, ktry przywrci nieporzdek pierwotnego chaosu. Sawa Azerate, ktrego demoniczna inwokacja obudzi pic smocz matk Tiamat. Sawa Azerate, ktrego czarne ognie gniewu obrc wszystko w czarny py. Sawa Azerate, ktrego imi mrozi krew w yach plugawych bogw-bkartw i przepdza aniow wiata. Sawa Azerate, panu jedenastu czarnych tronw i niszczycielowi ustalonego porzdku wiata. Silim-Madu Lugal Epish Lemneti Azerate! Oddaj cze mojemu wszechmocnemu krlowi Azerate, i przysigam na zawsze suy jego antykosmicznemu gniewowi! Ja, ktry piem krew nieumarej smoczycy wypowiadam teraz sowa mocy, ktre s imionami jedenastu si tworzcych jedenacie gw Azerate! Ja, kierowany krwi Kingu, wypowiadam imiona jedenastu, stworzonych przez czarn magi potnej Hubur! W imi Azerate wypowiadam jedenacie tajemnych imion, przywouj i magazynuj oczyszczajce energie rozszalaego chaosu, ktre wzmocni moja dusz i ubstwi mojego ducha." 3. Mag pokazuje swoj lew rk, uniesion w stron otarza, znak szatana, ktry w tym wypadku symbolizuje triumwirat pierwotnego chaosu, ktry skada si z Tiamat, Absu i Mummu. Mag recytuje jedenacie razy sowa mocy, ktre s imionami jedenastu: "Mushmahhu, Ushumgallu, Bashmu, Mushussu, Lahmu, Ugallu, Uridimmu, Girtablullu, Umu Dabrutu, Kulullu, Kusarikku!" 4. Mag zapala, przy pomocy wiata otarza, jedenacie czarnych wiec umieszczonych na otarzu i zdmuchuje wiato otarza. Jedynie jedenacie czarnych wiec rozwietla miejsce rytualne. 5. Mag woa: "Ana-ku Sa-Mi Mu-Zu Azerate! Halam-Nignam Azerate Ushumgal Lemnuti! Silim-Madu Azerate! Silim-Madu Ama-Ushumgal-Tiamat! 6. Mag bierze sztylet rytualny umieszczony na otarzu i ze sztyletem zwrconym w stron jedenastu wiec recytuje nastpujca inwokacj: "Ka-Gur Bad Azerate Ka-Gal! "Bogowie rozszalaego chaosu, usyszcie mj gos rozbrzmiewajcy przez bramy mrocznych wymiarw, gdy ja, kapan smoka, stoj gotowy aby wezwa i zmagazynowa astralny umys naszej nieumartej smoczej matki.

Niech teraz kosmiczne bariery zostan przekroczone. Wy, ktrzy mieszkacie na zewntrz, i ustanawiacie astralne poczenie, ktre umoliwi mi, sudze gniewu lepego miecza, bra udzia w i magazynowa wewntrzn esencj przelanej krwi smoczych! Usyszcie mnie w t mroczn noc, w stworzeni przez potn Hubur i pobogosawcie mnie, ktry na zawsze jestem wierny zemu Kingu! Spjrzcie na mnie, wy ktrzy panujecie nad jedenastoma czarnymi tronami, i sczycie moje zmysy waszymi Anty-kosmicznymi energiami, abym mg sta si godzien nienia wiecznych snw picej smoczej matki!" 7. Mag przynosi ofiar, ktr wczeniej przygotowa i trzyma j zwizan na ziemi przed otarzem i recytuje nad ni nastpujce wezwanie: "Przyjmijcie ta prost ofiar, o godni bogowie mieszkajcy poza bram Azerate, a w zamian za skradzion si yciow i ciep krew ktr wam daj, wzmocnijcie astralne poczenie ktre zczy mnie ze rdem anty-kosmicznej mdroci! Wzmocnijcie astralne poczenie, ktre umoliwi mi magazynowanie przelanej krwi smoczycy, ktra zele mi mroczne owiecenie i pozwoli mi ni najbardziej tajemne sny niebiaskiej smoczej matki! Przelewam krew, zabijam ciao, rozdzieram mury, przekraczam bariery. Azerate, w imi Tiamat, przyjmij t ofiar!" 8. Mag zabija ofiar uywajc sztyletu rytualnego, i smaruje jej krwi swoj wasn twarz jednoczenie mwic: "Inga Na-Til Kingu!" Pozosta krwi mag smaruje jedenacie czarnych wiec, ktre pon na otarzu i woa: "W imi Tiamat jedenacie czarnych pomieni na zawsze bdzie pon w gbi mojej duszy! W imi Tiamat bezwartociowy stworzyciel, Marduk, zostanie pokonany! Hell Tiamat!"(x11) 9. Mag recytuje sumeryjsk "inwokacj Tiamat" nad jedenastoma czarnymi wiecami, i pali odpowiedni ilo kadzida ku czci "nieumarych bogw". 10. Mag wznosi swoj lew rk w stron otarza i pokazuje "rg mierci" recytujc: "W imi Tiamat, Absu, Hubur i Kingu ami piecz piciu ywiow i otwieram bramy do mrocznego krlestwa Azerate! Wieczn nienawici straszliwego smoka otwieram bram do wymiarw rozszalaego chaosu i pozwalam anty-kosmicznemu strumieniowi energii zatopi moje zmysy. W imi Ama-Ushumgal-Tiamat przeamuj pentagram, aby w ten sposb zniszczy kosmiczny porzdek i aktywowa mroczny portal!" 11. Mag rysuje jedenacie wierzchokw przeamanego pentagramu w przestrzeni astralnej i aktywuje mroczny portal, ktry intensywnie sobie wyobraa i woa: "W imi Tiamat bramy Azerate stoj otworem!" 12. Mag przeprowadza gbok medytacj nad dysharmonicznym rytmem rozszalaego chaosu i otrzymuje marzenia oraz wizje, ktre zsyaj mu mroczne siy. 13. Mag koczy rytua w tradycyjny sposb i zdmuchuje jedenacie wiec.

6. Utukki Limnuti Wciekymi sztormami, zymi bogami s oni, demonami bez serca, stworzonymi przez najwyszego. Oni s przyczyn wszelkiego za, za jest sidemk, ktra codziennie popenia zbrodnie i planuje mord. Pord tych siedmiu pierwszy jest potnym wichrem poudniowym, drugi jest smokiem, z ktrego przytaczajcej paszczy nic nie moe uciec, trzeci jest ponur panter tnc dusze miertelnych, czwarty jest straszliw mij, ktrej trucizna zabija dusze, pity jest wciekym lwem, ktry nigdy nie ucieka, szsty jest burzcym si orkanem ktry wyciga si w stron stworzenia i faszywego krla, sidmy jest zym straszliwym sztormem mszczcym si w przeraajcy sposb. Taka jest sidemka wysannikw zemsty, ktrzy id z miejsca na miejsce aby wywoywa ciemno. Oni s wiatrami wiecznej ciemnoci, ktrzy w gniewie poluj nad niebem i tak zbieraj czarne chmury, ktrymi ciemni kopu nieba. Oni s jak wycie ryczcych wiatrw, ktre w dniu zemsty zmiot wszystko w ciemno i wirujce tumy, ktre przynosz ze sob zy wiatr Imhullu. Oni powoduj powodzie i siej mier oraz bl, nacierajc u boku zego Pazuzu. Na horyzoncie pon oni jak byskawice, gdy podruj powodujc bandytyzm i mordy. Na czarnym niebie nocy id oni w swoim mrocznym celu, nie znajdujc adnego przeciwnika.

7. Wezwanie Siedmiu Zych Utukki Limnuti to sidemka! Siedem zych demonw to oni! Siedmiu teraz wzywam! Siedmiu jest moich obrocw! Sidemka jest snami Tiamat! Stworzona magi Hubur jest sidemka! Oni s demonami za jedcymi na wiatrach zniszczenia! Oni s ministrami picej Mummu, ktrzy panuj nad otchani i siej mier na ziemi. Oni pala stworzenie ogniem nienawici i depcz wszystko na mojej drodze. Siedmiu jest demonw mocy, ktrzy mszcz krew Kingu. Siedmiu teraz wzywam! Siedmiu jest powstaych z Absu. Siedmiu jest, ktrych boja si w Arralu! Siedem jest potnych demonw, ktrzy strzeg bram do Nar Mattaru!

Demonw za jest siedem, ktrzy odbieraj ycie wrogom i oprniaj ich yy z krwi! Utukki Limnuti to sidemka! Siedmiu jest bogw rozsiewajcych mier bez strachu! Siedem jest demonw, ktrzy pal cae ycie ogniem plagi! Siedmiu potnych bogw, siedem demonw za, siedmiu w niebie, siedmiu na ziemi, siedmiu w gebi chaosu, siedmiu w imi Tiamat! Z krwi smoka jest siedmiu zych bogw, ktrych wzywam! Siedmiu jest stranikw martwych bogw, ktrzy z wiey pustki panuj nad anty-kosmicznym strumieniem mocy! Siedmiu jest krwioerczych bstw stworzonych przez czarn magi! Utukki Limnuti jest imieniem siedmiu bezimiennych! Utukki Limnuti jest tytuem siedmiu nieuformowanych. Spojrzeniem mierci siedmiu patrzy na wrogw smoczycy, ogniem chaosu niszcz oni bogw wiata. Siedmiu jest godnych, ktrzy odcinaj miso aniow od ich koci i przelewaj ich krew jak deszcz. Siedem jest zych demonw, ktrych wzywam w imi Absu. Siedmiu jest niszczycieli moich wrogw, ktrych wzywam krwi Tiamat! Wzywam demonicznych bogw nocy, ktrzy ciemniaj trupio blady ksiyc! Wzywam siedmiu nieuformowanych bogw, ktrzy s bezlitosnymi mcicielami Tiamat! Wzywam potnych wojownikw Kingu, ktrzy su gniewowi lepego miecza! Z ciemnoci otchani wzywam siedmiu! W ciemnoci mojej duszy wzywam siedmiu! Wszechmoc upionej smoczycy Tiamat wzywam siedmiu! W imi Tiamat wzywam Utukki Limnuti! Czarn wod ojca bezdennej gebi Absu wzywam siedmiu! W imi Absu wzywam Utukki Limnuti! Czarn magi najwyszej kapanki pierwotnego nieporzdku Hubur wzywam siedmiu! W imi Hubur wzywam Utukki Limnuti! Rozlan krwi wywyszonego pana wojny Kingu wzywam siedmiu! W imi Kingu wzywam Utukki Limnuti! Sharush Utukki Limnuti Igi-Se-Gin!(x7) Nin-Tu Utukki Limnuti Gana!(x7) Dirig Utukki Limnuti Zi-Zi!(x7) Si-Nu-Sa Utukki Limnuti Zig!(x7) Hul-Bi Utukki Limnuti Ganu!(x7) Silim-Madu Utukki Limnuti!(x7)

8. Inwokacja Tiamat Ama-Ushumgal-Anna, Sumun Mushussu Tiamat, Ana-Ku Sa-Mi Mu-Zu, Silim-Madu Mummu Tiamat! Silim-Madu Ama-Ushumgal-Anna! Sumun U-Tu-A Ushumgal Molatta Gi-Gi Inga U A-Ni-Za-Dub, Na-Til U Zi-Zi Su-Ki Zu Ku-Kuga A-Aba! Ka-Shur-Ra Ushumgal Pa-E Su-Ki Zu Ki-Tus, Dug Ama-Ushumgal-Anna, Ki-Aga Mummu Tiamat Zi-Zi Haelm Nam-Lu-U-Lu Kidar U-La Tiamat Gi-Gi Haelm Da-Ra-Es Ki-Bala! Ama-Ushumgal-Anna Zi-Zi U Gi-Gi Ku-Lam Dingir Lu-Bal Da-Ra-Es! Mah Mummu Tiamat Dirig Ushumgal Igi-Gun-Gun-Bar, Igi-Gun-Gun-Bar U Igi-Suh Kanpa! Mu Ashta Za E Ki-Aga Nin-Gal Ushumgal, Gi-Gi Mummu Tiamat Gul-Ul Uma Zi-Zi Ama-UshumgalAnna Su-Ki Ku-Kuga Gur U Igi-Gun-Gun-Bar! Zi-Zi Inga Ushumgal U Gi-Gi Inga Sumun Tiamat U Da-Raes Tittu! Zi-Zi Ama-Ushumgal-Anna U Gi-Gi, Zi-Zi Mummu Tiamat U Gi-Gi, Igi-Se-Gin Ki-Aga Ushumgal Tiamat, Igi-Se-Gin Ki-Aga Sumun Mummu Tiamat! Ana-Ku Sa-Mi Zunem Sa Ama-Ushumgal-Anna! Ana-Ku Sa-Mi Zunem Sa Sumun Tiamata! Silim-Madu Ama-Ushumgal-Anna! Silim-Madu Mummu Tiamat!

9. Su-Nir-Ra Ushumgallum 000. Tiamat, czysty, peny i pierwotny chaosu upersonifikowany jako wszechmocna smocza matka, ktra kiedy panowaa i ktra znowu bdzie panowa!

Piecz Tiamat:

00. Absu, gbia i otcha upersonifikowane jako m Tiamat.

Piecz Absu:

0.Hubur, demoniczna wiedma i najwysza kapanka chaosu, ktra na rozkaz Tiamat stworzya jedenastu Anty-kosmicznych bogw, ktrzy pokonaj Marduka.

Piecz Hubur:

10. Mowa owcy Cieni Dziesitka rozpada si na jedenacie czci i mroczne bramy s otwarte! Jestem owc cieni, Akhkharu, ktry zabiera miertelnikom astraln krew i przynosi mier wdrujcym w wietle! Moim cieniem jest duszcy paszcz Namtaru, ktry umrocznia sny moich wrogw. Jestem niemiertelnym nocnym wdrownikiem, ktry rozsiewa strach i zniszczenie pord sabych i suy wiecznemu gniewowi nieumarej smoczycy! Jestem wdrowcem cienia, Ekimmu, ktrego boj si bogowie wiata i ktrego zrodzia wieczna ciemno w swoim gniewie. Jestem wybranym wojownikiem Hubur, krwioerczym heroldem rozszalaego chaosu! Jestem panem nocy, mierci, ciemnoci i czarnych tajemnic. Strzeg mrocznych bram, ktre prowadz poza wymiary ycia i mierci. Pij astraln krew stworzenia, kosmiczn si ycia, i poprzez moje yy, ktre prowadz do nieumarych bogw rozszalaego chaosu z powrotem magazynuj skradzion krew w chaosie, z ktrego powstali wszyscy kosmiczni bogowie. W ladach moich stp pon czarne ognie Kingu, ktre zsyaj owiecenie i wadz silnym, i ktry obracaj w py bezwartociowych, ktrzy omielaj si stan na mojej drodze!

Moje astralne pazury rozcinaj siedem wizw kosmicznych tyranw i rani gboko delikatny welon faszywej rzeczywistoci, ktra jedynie olepia bezwartociowych! Mj astralnym oddech jest wichrem zarazy, ktra w imi Pazuzu amie tych, ktrzy nie ugn si przed moj bosk wol. Jestem Uruku, kapan niemiertelnej smoczycy, ktry na gorcych wiatrach pieka przebywam mroczne mgy wiecznej nocy! Jestem mcicielem Absu, uklknijcie przed moim tronem ciemnoci, ludzkie bydo, lub poczujcie straszliwy i wieczny gniew nieumarej smoczycy chaosu. Jestem Ushumgal-Akhkharu, uklknijcie przed moim splamionym krwi tronem, wy, ktrzy wdrujecie w wietle, gdy czarnymi skrzydami smoka pokonaem saboci ycia i staem si jednoci z niemiertelnymi, mrocznymi bogami. Jestem wampirem! Padnijcie na kolana przed moim mierciononym cieniem lub gicie! "Ushumgal-Akhkharu Zi-Zi, Igi-Gun-Gun-Bar A-Ni-Za-Dub! Silim-Madu Uruku Gizzu!"

Piecz Akhkharu:

11. Sownik Demonologiczny 1. Mushmahhu = Rogaty w. 2. Ushumgallu = Smok. 3. Bashmu = Rogaty smok. 4. Mushussu = Wcieky smok-w. 5. Lahmu = demoniczny wojownik. 6. Ugallu = bestia sztormu/demon-lew. 7. Uridmmu = wcieky lew. 8. Girtablullu = czowiek-skorpion. 9. Umu Dagrutu = gwatowny wicher. 10. Kulullu = czowiek-ryba. 11. Kusarikku = czowiek-byk. 12. Alal = demony zniszczenia. 13. Allatu = zy demon mierci, syn Ereshkigala, zwany rwnie Namtar/Namtary/Namtaru. 14. Ardat-Lili = Succubus. 15. Ashakku = Demon, ktry atakuje ludzkie mzgi. 16. Lilitu = Lilith. 17. Ahhazu = Zy demon, ktry rozsiewa epidemie. 18. Lamashtu = Demon kobiecy ktry powoduje gorczk i zabija ciarne. 19. Ekimmu = nieumary demon wampir. 20. Gallu = Demon zamieszkujcy mroczne miejsca. 21. Hampa = krl demonw powietrza. 22. Pazuzu = syn Hampy, bg zarazy i gorczki, pan poudniowo-wschodniego wiatru mierci. 23. Irkalla = Ereshkigal. 24. Kur = miejsce, gdzie mieszkaj umarli (Arallu). 25. Labartu = zy pajk. 26. Labassu = zy fantom. 27. Lubara = bg zarazy i miertelnych chorb. 28. Maskim = ze demony (Uttuki Limnuti). 29. Galla = demony podziemi. 30. Neti = stranik bramy do Arallu. 31. Namtar = (Namtaru) Zy demon mierci atakujcy ycie szedziesicioma miertelnymi chorobami. Jest rwnie sumeryjskim sowem oznaczajcym los. 32. Nedu = (Neti) On strzee wejcia do krlestwa zmarych. 33. Udug = Jeden ze zych demonw podziemia. 34. Rabinu = Demon, ktry ukrywa si w ciemnociach zaskakujc i zabijajc swoje ofiary. 35. Sursunabu = Babiloski "Charon". 36. Nin-Kigal = Ereshkigal, bogini mierci i krlowa podziemia. 37. Ura = demon zarazy. 38. Allu = Demon zamieszkujcy mroczne miejsca. 39. Uggu = bg mierci. 40. Akhkharu = Vampyr. 41. Gelal = Incubus. 42. Idpa = demon gorczki. 43. Idimmu = Demon. 44. Larartu = Fantom. 45. Lalassu = demon rozpoznania. 46. Telal = demon-wojownik. 47. Uruku = larwa/pijawka. 48. Rabishu = zy demon. 49. Dingir-Xul = zy bg. 50. Utuk-Xul = zy duch. 51. Labbu = demoniczny smok morski. 52. Annuna = siedmiu sdziw podziemia. 53. Im-Hul = zy wiatr. 54. Lil = demon sztormu (Lilitu). 55. Kashshaptu = za wiedma.