You are on page 1of 1

-≤Ú-´’¢√®Ωç 7 -†-´ç•®Ω’ 2011

Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛

Gμ†o °æKéπ~ – -Ç-™«p¥-¶„-ö¸-©’

Ɯ) UTS
úÕ) FED
á) Shirt - Dress G) Boy - Girl
Æœ) Mango - Fruit úÕ) Table - furniture
13. á) SORE
G) SOTLU
Æœ) NORGAE úÕ) MEJNIAS
14. á) JOT
G) OUT
Ɯ) FED
úÕ) DIN
15. á) PUT
G) END
Ɯ) OWL
úÕ) ARM
16. á) EBD
G) IFH
Ɯ) QNO
úÕ) YVX
12.

É*a† °æüΔ©’ ™‰üΔ Åéπ~-®√™x äéπöÀ ´÷vûª¢Ë’ Gμ†oçí¬
Öçô’çC. ÅüË é¬¢√-Lq†
á) ZW G) TQ
2. á) CFD G) GJH
3. á) KLM G) ABC
4. á) BD
G) CI
5. á) AA
G) BB
6. á) BO
G) AN
7. á) ABC
1.

Ææ´÷-üμΔ†ç.
Æœ) SP úÕ) NL
Æœ) KNM úÕ) JNK
Æœ) DEF úÕ) RST
Æœ) DP úÕ) EV
Æœ) EEEEE úÕ) DDDD
Æœ) DW úÕ) CP
G) BCD

2

18.

á) ABCD
G) EGIK
Ɯ) ACDF
úÕ) CFIL
19. á) xXYA
G) iLMP
Ɯ) hHIK
úÕ) bBCE
20. á) PENAL
Ɯ) RUUD
21. á) HSIRJ

G) IDHNI
úÕ) KRTSINSA
G) FIGSH

-Ç °æ-üΔ-© -véπ-´’ç-™ -Å-´’®Ω-E-üË -ï-¢√-•’!
Ɯ) CDE
á) PRT
Ɯ) GEC
9. á) LO G) MN Æœ)
10. á) QT : RS
Ɯ) BG : CF
11. á) LMN
8.

úÕ) DEF
G) MOQ
úÕ) TVX
GT úÕ) FV
G) LP : MO
úÕ) VZ : XY
G) LKJ

22.

Reasoning
17.

N´-®Ω-ù©’

á) RNJ
Ɯ) MIE

Z Y X W V UT S R Q

K

3.

P O

N

Dçöx ´·çü¿’ Åéπ~®Ωç N©’´ †’ç* 3 BÊÆÊÆh
ûª®√yûª Åéπ~®Ωç ´Ææ’hçC. é¬F, NL ™ ¶μ‰ü¿ç 2
(14–12) í¬ ÖçC. 鬕öÀd ÉC Gμ†o-¢Á’içC.
Dçöx ´·çü¿’ Åéπ~®Ωç N©’-´èπ◊ 3 éπL-°œûË È®çúÓ
Åéπ~®Ωç, È®çúÓ Åéπ~®Ωç †’ç* 2 BÊÆÊÆh ûª®√yûª
Åéπ~®Ωç ´≤ƒh®·. é¬F, KNM ÑN-üμ¿çí¬ ™‰ü¿’.
鬕öÀd ÉC Gμ†o-¢Á’içC.
´·çü¿’ Åéπ~®Ωç N©’-´èπ◊ 1 éπL-°œûË ûª®√yûª Åéπ~®Ωç
´Ææ’hçC.
+1 +1

+1 +1

5.
6.

7.

8.

9.

+1 +1 +1

™ Åéπ~-®√© N©’-´©’ °JÍí véπ´’ç™
Öçúøí¬, LKJ, UTS, FED ™x ûªÍí_ véπ´’ç™
ÖØ√o®·. 鬕öÀd Gμ†o-¢Á’içC LMN.
12. É*a† °æüΔ© ïûª™ x È®çúÓC, ¢Á·ü¿öÀ °æü¿ç™
¶μ«í∫çí¬ ÖçC.
Shirt ÅØËC Dress ™ ¶μ«í∫ç.
Mango ÅØËC Fruit ™ ¶μ«í∫ç.
Table ÅØËC Furniture ™ ¶μ«í∫ç.
Boy, Girl ÅØËN È®çúø÷ Gμ†o¢Á’i† °æüΔ©’.
13. v°æA °æü¿ç-™ E Åéπ~®√©†’ äéπ véπ´’ç™ ®√ÊÆh
Å®Ωn´çûª-¢Á’i† °æüΔ©’ ´≤ƒh®·.

SOTLU

NORGAE →
MEJNIAS →
SORE

LOTUS
ORANGE
JASMINE

ûª°æp N’T-L†´Fo °æ¤≥ƒp©’. 鬕öÀd Gμ†o-

¢Á’içC
14. ÅEo °æüΔ™x äéπ Vowel ´÷vûª¢Ë’ ÖçC. é¬F,
Out ™ È®çúø’ vowles ÖØ√o®·. 鬕öÀd Gμ†o¢Á’içC ÉüË Å´¤-ûª’çC.
15. Ç°æ{†x™  É*a† v°æA °æü¿ç Vowle ûÓ v§ƒ®Ωç¶μº¢Á’içC. Put ´÷vûª¢Ë’ ÑN-üμ¿çí¬ ™‰ü¿’. 鬕öÀd
Gμ†o-¢Á’içC ÉüË.
16. É*a† °æüΔ™xE ¢Á·ü¿öÀ, *´J ≤ƒnØ√™x ´®Ω’Ææ
Åéπ~-®√©’ ÖØ√o®·.
EBD → D,E

→ H,I
QNO → O,Q
YVX → XY

-4

H S I R J → H, I, J →
H

´uA-Í®éπç S;
I ´uAÍ®éπç R
F T G S H → F, G, H →
F
G

´uA-Í®éπç U;
´uAÍ®éπç S

D W E V F → D, E, F→
D

´uA-Í®éπç W;
E ´uA-Í®éπç V

24 20 16

-4

-4

13 9 5

-4 -4

G→T

M I E →M I E

F→U

26 23 18

-3 -5

Z W R → Z W R

™ ÑN-üμ¿çí¬ ™‰ü¿’. 鬕öÀd ÉC Gμ†o-¢Á’içC.
É*a† Ç°æ{-†x-™ v°æA Å´’-J-éπ™E ´·çü¿’ °æüΔ©
N©’-´èπ◊ äéπ Æœn®Ω Ææçêu†’ éπL°œûË ûª®√yûª
Åéπ~®√©’ ´Ææ’h-Ø√o®·. é¬F, ACDF Ñ véπ´’ç™

FTGSH

™ T ≤ƒn†ç™ U Öçú≈L. 鬕öÀd ÉC
Gμ†o-¢Á’içC.
22. v°æA °æü¿ç-™ E ´·çü¿’ Åéπ~®Ωç N©’-´èπ◊ ´®Ω’-Ææí¬
1, 2, 3, 4 ©†’ éπL-°œûË ûª®√yûª Åéπ~®√©’ ´≤ƒh®·.
+ 1 +2 +3 +4

G)

C D F I M
+ 1 +2 +3 +4

Ɯ)

B CE HL

-úÕ)

A B D G K

+ 1 +2 +3 +4

+ 1 +1 +2 +2

-á) E F G I K → Gμ†o-¢Á’içC.23. v°æA Åéπ~®√© N©’-´-©†’ í∫´ ’-EÊÆh (¶«èπ◊q
v°æ鬮Ωç) H = 8; Q = 17; T = 20; Z = 26 OöÀ™
Q ûª°æp N’T-L† Åéπ~-®√© N©’-´-©Fo ÆæJ
Ææçêu©’. 鬕öÀd Gμ†o¢Á’içC Q.
24. ÅFo volwes Éî√a®Ω’. é¬F U ÅØËC È®çúÓ Ææí∫
¶μ«í∫ç™ (¶«èπ◊q†’ í∫´’-Eç-îªçúÕ) ÖçC. 鬕öÀd
Gμ†o-¢Á’içC U.
25. É*a† °æüΔ™x ´’üμ¿u Åéπ~-®√Eo N’†-£æ…-®·ÊÆh,
N’TL† È®çúø’ ïûª™x ´®Ω’Ææ Åéπ~®√©’ ÖØ√o®·.
-á) RSDNM → RS D NM
G) JIBWC → JI B WC ´®Ω’Ææ Åéπ~-®√©’ 鬴¤.
Æœ) QPBDE → QP B DE
-úÕ) LKSZY → LK S ZY
26. v°æA °æü¿ç™ ´·çü¿’ Åéπ~®Ωç N©’-´-©èπ◊ ´®Ω’-Ææí¬
3, 5, 7 éπL-°œûË ûª®√yûª Åéπ~®√©’ ´Ææ’h-Ø√o®·.
+3 +5 +7

+3 +5 +7

D G L S

W Z E L;

+3 +5

+7

J M R Y

-à-áÆˇ-Ç®˝-H-

-4

X T P → X T P

18.

21.

v°æA Ç°æ{-Ø˛-™E Åéπ~-®√-©†’ äéπ véπ´’ç™ ®√ÊÆh
éÌEo ¶μ«≠æ© Ê°®Ω’x ´≤ƒh®·. é¬F, PENAL ™E
°æüΔ-©ûÓ à ¶μ«≠æ Ê°®Ω’ ®√ü¿’. 鬕öÀd ÉC
Gμ†o-¢Á’içC.
-G) IDHNI
→ HINDI
Ɯ) RUUD
→ URDU
-úÕ) KRTSINSA → SANSKRIT
-á) PENAL → ?
v°æA °æü¿ç-™E ¢Á·ü¿öÀ, ´‚úø’, Å®·üÓ Åéπ~®√©’
´®Ω’-Ææí¬ ¢√öÀ N©’-´©’ °JÍí véπ´’ç-™†÷,
È®çúø’, Ø√©’íÓ Åéπ~-®√©’ ¢√öÀ ´·çü¿’ Åéπ~®√EéÀ
´uA-Í®-éπçí¬†÷ (¶«èπ◊q v°æ鬮Ωç) ÖØ√o®·.

´uA-Í®éπç Z;
B ´uA-Í®éπç Y

R N J →R N J

ZWR

20.

A

QNO ™ O ûª®√yûª P Öçú≈L. é¬F, Q ÖçC.
鬕öÀd ÉC Gμ†o-¢Á’içC.
17. Dçöx v°æA °æü¿ç-™ E ´·çü¿’ Åéπ~®Ωç N©’´
†’ç* 4 BÊÆÊÆh ûª®√yûª Åéπ~®√©’ ´≤ƒh®·.

M→N

v°æA °æü¿ç-™E ¢Á·ü¿öÀ Åéπ~®√Eo *†oC (small
letter)í¬ ®√Æœ, ûª®√yûª ¢ÁçôØË ÅüË Åéπ~®√Eo °ü¿l
Åéπ~®Ωç (capital letter)í¬ ®√¨»®Ω’. é¬F, iLMP ™
ÑN-üμ¿çí¬ ™‰ü¿’ 鬕öÀd ÉC Gμ†o-¢Á’içC.

A Z B Y C → A, B, C →

IFH

18 14 10

+3 +3 +3

xXYA, iLMP, hHIK, bBCE

ROSE

Orange
Orange.

L →O

é¬F, DE ≤ƒn†ç™ V ÖçC. 鬕öÀd ÉC
Gμ†o-¢Á’içC.
10. ¢Á·ü¿öÀ Åéπ~-®√© ïûª-™ E ´·çü¿’ Åéπ~-®√-EéÀ 1
éπL°œ, È®ç-úÓ Åéπ~®Ωç †’ç* 1 BÊÆÊÆh È®çúÓ ïûª
´Ææ’hçC. é¬F, VZ : YZ ™ ÑN-üμ¿çí¬ ™‰ü¿’.

+2 +1 +2

Ææ´÷-üμΔ-Ø√©’: 1)úÕ 2)Æœ 3)úÕ 4)úÕ 5)á 6)Æœ
7)G 8)Æœ 9)úÕ 10)úÕ 11)á 12)G 13)Æœ 14)G
15)á 16)Æœ 17)úÕ 18)Æœ 19)G 20)á 21)G
22)á 23)G 24)úÕ 25)G 26)úÕ.

A CDF ; C F I L
19.

11. LMN

+2 +2 +2

A B C D ; E G I K ;

–1

+1 +1 +1 +1

ÅEo Åéπ~-®√©÷ ÉüËN-üμ¿çí¬ Å´’J ÖØ√o®·. é¬F, °j† É*a†
õ‰•’™¸†’ í∫´’-EÊÆh RST ÅØË Åéπ~-®√©’ È®çúÓ
Ææí∫¶μ«-í∫ç™ ÖØ√o®·.
Ñ Å´’-J-éπ™ ´·çü¿’ Åéπ~®Ωç N©’-´†’ ´®Ω_ç îËÊÆh
È®çúÓ Åéπ~®Ωç ´Ææ’hçC. é¬F,
EV ™ E ⇒ 5 ⇒ 5x5 = 25 = Y È®çúÓ Åéπ~®Ωç
Y Öçú≈L.
鬕öÀd ÉC Gμ†o-¢Á’içC.
OöÀ™ AA é¬èπ◊çú≈ N’T-L†¢√öÀ™ Åéπ~®Ωç N©’´
áçûª ÖçüÓ Ç Åéπ~-®√Eo ÅEo-≤ƒ®Ω’x ®√¨»®Ω’.
¢Á·ü¿öÀ, È®çúÓ Åéπ~-®√© ´’üμ¿u ´uû√uÆæç 13 ÖçC.
é¬F, DW ™ ¶μ‰ü¿ç 19 (23–4) ÖçC. 鬕öÀd DW
Gμ†o-¢Á’içC.
ÅEo Å´’-J-éπ-™xE Åéπ~-®√© N©’-´©’ véπ´’çí¬
°Jí¬®·. Voweles ÇüμΔ-®Ωçí¬ îª÷ÊÆh
BCD ™ vowel ™‰ü¿’. 鬕öÀd ÉC Gμ†o-¢Á’içC.
Ñ Å´’-J-éπ™ v°æA ´·çü¿’ Åéπ~®√EéÀ 2 éπL-°œûË
ûª®√yûª Åéπ~®Ωç ´Ææ’hçC. é¬F, GEC ™ 2
BÊƨ»®Ω’. 鬕öÀd Gμ†o-¢Á’içC GEC .
°j† É*a† õ‰•’™¸†’ í∫´’-EÊÆh, v°æA ïûª Åéπ~-®√™x
¢Á·ü¿öÀüΔEéÀ È®çúÓC ´uA-Í®éπ ≤ƒn†ç ÖçC.
´uA-Í®-éπçí¬

™‰ü¿’. 鬕öÀd ÉC Gμ†o-¢Á’içC.

VZ :XY

K L M , A B C, D E F, R S T

4.

ZWR

L M

26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14

2.

XTP

+2

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A B C D E F G H I J

1.

G)
úÕ)

鬕öÀd ÉC Gμ†o-¢Á’içC.

-Ç™«p¥-¶„-öÀé˙ Åéπ~-®√© N©’-´-©†’ ØË®Ω’a-èπ◊çõ‰, Ñ
N¶μ«í∫ç-™E v°æ¨¡o-©†’ Ææ’©’-´¤í¬ ≤ƒCμç-îª-´îª’a.
1

Æœ) DWEVF úÕ) AZBYC
á) EFGIK
G) CDFIM
Ɯ) BCEHL
úÕ) ABDGK
G) Q
-G-Vb-©. -N-≠æflg-´®Ωl¥-Ø˛ È®-úÕf 23. á) H
Ɯ) T
úÕ) Z

á) A
G) E
Ɯ) I
úÕ) U
25. á) RSDNM
G) JIBWU
Ɯ) QPBDE
úÕ) LKSZY
26. á) DGLS
G) WZEL
Ɯ) JMRY
úÕ) SUXB
24.

-†÷u-úμÕ-Mx-™-E -Å-vTéπ-©a®Ω-™¸ ÂÆjç-öÀÆˇd q -J-vèπÿ-ö¸-¢Á’ç-ö¸ -¶®˝f
(-à-áÆˇ-Ç®˝-H) -úÁjÈ®éπd®˝, -v§ƒ-ñ„é˙d éÓ-–Ç-Jf-ØË-ô®˝ -ûª-C-ûª®Ω
§ÚÆæ’d© -¶μº-KhéÀ -ü¿®Ω-ë«Ææ’h-©’ éÓ®Ω’-ûÓç--C. -§ÚÆæ’d-©’:
1. -úÁjÈ®éπd®˝/ -ñ«®·ç-ö¸ -úÁjÈ®éπd®˝: -Ñ -§ÚÆæ’d-©èπ◊
ÅvTéπ©a®Ω™¸ ÂÆj-ØÁqÆˇ-™ ú≈éÌd®Ω-™¸ -úÕ-vU -Å®Ω|-ûª Öç-ú≈-L.
ÂÆjçöÀÆˇdí¬ éπ-FÆæç 5 -à-∞¡x ņ’¶μº-´ç -Å-´Ææ®Ωç.
2. -úÕ-N-ï-Ø˛ £«-ú˛-©’: -¢Á-ô®Ωo-K -¶«uéÃd-J-ߪ÷-©-@/ °∂œ->é˙q/ õ„é˙q-õ„i-™¸ °∂œ->é˙q/ °∂j-•®˝ -õ„é¬o-©-@/ -•-ßÁ÷°∂œ->é˙q

+2

+3 +5

S U X B

(-Dç-öx X ≤ƒn-†ç-™ -Y Öç-ú≈-L.
é¬-•-öÀd -É-C Gμ†o-¢Á’içC).

™‰üΔ -ûª-ûªq-´÷-† Ææ-¶„bèπ◊d-©-ûÓ -ú≈éÌd®Ω-™¸ -úÕ-vU, -áç-áÆ‘q/ áç-õ„é˙ -Öç-ú≈-L.
3. v§ƒ-ñ„é˙d éÓ -Ç-Jf-ØË-ô-®˝q: £æ…-Jdéπ-©a®˝/ -v鬰ˇ ÂÆj-Ø˛q -™‰-üΔ ûª-ûªq-´÷-† Ææ-¶„bèπ◊d-©-ûÓ -ú≈éÌd®Ω-™¸ -úÕ-vU -Öç-ú≈-L.
4. -v°œ-Ø˛q°æ-™¸ ÂÆjç-öÀÆˇd: -§ƒxç-ö¸ -vH-úÕçí˚-/ -ߪ÷-E-´’-™¸ ñ„ØÁöÀé˙q™ -ú≈éÌd®Ω-™¸ -úÕ-vU -Öç-ú≈-L.
5. Æ‘-E-ߪ’®˝ ÂÆjç-öÀÆˇd-©’: -Å-vTéπ-©a®Ω-™ ¸ -áéπ-†-N’é˙q/
ÅvíÓ†-O’/ -Å-víÓ-¢Á’-öÀ-ßÁ÷®√-©-@/ -§ƒxç-ö¸ -vH-úÕçí˚/
´÷-Lèπ◊u-©®˝ -¶-ߪ÷-©-@/ -ñ„-ØÁ-öÀé˙q/ -ߪ÷-E-´’-™ ¸
†÷uvöÀ-≠æ-Ø˛/ £æ…-Jdéπ-©a®˝/ -§∂Úx-Jéπ-©a®˝/ -ñ«-ví∫°∂‘/ -§˘--MZ
ÂÆjØ˛q/ °∂æ¤ú˛ ÂÆj-Ø˛q -Åç-ú˛ -õ„é¬o-©-@-™ -ú≈éÌd®Ω-™¸ -úÕ-vU Öçú≈-L.
*--´-J -ûË-D:- -†-´ç-•®Ω’ 15.
-¢Á-¶¸ÂÆj-ö¸: www.asrb.org.in