quadern

3

Curs: Centre:

-.

Benvingut als quaderns d'autoaprenentatge

e~
IIRepassarem:

,GCIII.

.II. ...

·1 ,

EN AQUEST TERCER QUADERN ...

Vocabulari i continguts sabre la salut i els medicaments. Les estructures de conversa per presentar a demanar per algu.
Aprendrem:

Eis noms de les relacions de parentlu. Eis pronoms personals. Masculins i femenins
EI calenda ri.

ATENCIO!
Es important que t'asseguris que has entes be cada exerclci. SI t'equivoques, dedica el temps que calgul a repassar per tal de corregir els errors i assegurar~te que no els torneras a cometre
SI necessites I'ajuda del professor, no dubtis a demanar-li, aixi com qualsevol material que et faci falta per resoldre elsexercicis. 3.1

LA fAMiLIA

I COS! I

IcosINAI

[2[JJ

IGERMANAIIGERMANAIIG.ERMAI

3.2

ELS NOMS DE LA MEVA fAM.iLIA
Hola! Em die Albert. A fa pagina anterior t'he presentat la meva familia. Eis meus avis es diuen Joan i Maria i els meus pares Marc i Anna. Tine dos onefes i tres ties. L'oncfe Pau names te un fill que es diu com ell pero Ii diem Pauet. La seva dona es la tia Joana. Una de les meves ties es jove i eneara es soltera. Es diu Isabel. La tercera tia es diu Elena i esta casada amb I'oncle Ton. Eis seus fills son el meu cosi Jordi i fa meva cosina Alba. Tarnbe tinc dues germanes bessones que els agraden molt els animals. Una es diu Aida, i te un conillet blanc, i I'altra es diu Berta. EI mes petit de casa es en Lluis. AP~ttit da I~ lactw'q ~aht~ dar text ~hfatiot, posa a sora da eada mambta da I~ ftJmllia da I'Albatt sf g9U hom :

Demana al professor que comprovi si tens errors en aquesta pagina

3,3

RELACIONS DE PARENTIU (1)

••
EI pare de l'Albert es diu L'Anna te de f'Elena i d'en fills i ---. En es ef marit

germans

Ob~Qt\faahmfarnent el gtaHc anfetiot;, a ~atf;t dals asquamos de fa farnflia de I'Albetf corn~leta aqu~f~ fta~M:
.i l'Anna es la seva filleso En Marc es el _

----_

de la

---la en seu

es fa muller d'en Ton. Les ties d'en Jordl s6n fa ---i I' -------- i els seus oncles s6n en -----~ i I' de J'Albert i en tluls es el son cunyades.
] 3.4

----------

o L'A'ida es la
0

L'Elena, 1'

Demana al professor que comprovi si tens errors en aquesta pagina

REPASSA AQUESTES ESTRUCTURES DE CONVERSA

Demanar per algu.
Preguntes

Disculpar-se.

Presentar a algu.
Respostes

No, aquf no hi ha cap Jordi. (Que) hi es hi ha Perdo Perdoni Disculpi (rn'he equivocat) En Hassan? Coneixes l'Andreu ? fa Nurla ? Us coneixeu? en Jordi? fa Fatima? No, no Sf que No te lmportancla. No hi fa res. No es preocupl, No. Si, ja ens Sit ens Sit que ens No, no ens Molt de gust Et presento Us en Joan l'Andreu fa Maria I'Aina Hola, Encantat Encantada de coneixer-te conetxer-Io conelxer-Ia que hi ha? com estas? com va? REPASSA I MEMORITZA AQUESTS PRONOMS I AQUESTES FORMES VERBALS coneixem. hi es,

pronoms
ser jo tu ell/ella nosaltres vosaltres etls/elles soc ets es sam sou son
,

verbs
tenir
tine

dir die dius diu diem dieu diuen

coneixer
conee coneixes coneix coneixem eoneixeu coneixen

presentar presento presentes presenta presentem presenteu presenten
3,5

tens te tenim teniu tenen

Completa aquest diaIeg entre I'Albert i la mare de l'Ahmed.
- Bona tarda, senyora. Que hi ha I'Ahmed?

-No

J

_

- Que em coneix? - No

'-l'Albert

(conelxer)

___
(ser)

- Com es
(dir)

els teus pares? Mare i Anna.
(dir)

- Eis me us pares es _:-:--:'~ germans?

(tenir)

- Si '--....,...,..-(tenir)

un germai dues germanes. els teus germans?

- I com es
(dir)

- Les meves germanes es __
(dir)

A"ida i Berta

.., f el teuqerma?

- El meu germa
(dir).

Llufs.

- Dones em sembla que l'Ahmed no tardara a arribar.

Demana al teu professor que et corregeixi la fitxa

3.6

Posa el pronom que correspon a cada una d'aquestes formes verbals.
i'·'·····,·····,··_····,·····,·····_···-·-·,·······,·····,·····'-1

i~
l._._ .•.• ,•.•.•

[·······························di·~················"1 :
~

tens
._.,._ •.• _.,_.•.• ,•.•. _._._.•. _,•.•.• ,..•.•

i __
~'_"' __ "_+-

t··········,····_,·······-·'···-·_,__,· ..-·,··_,········_ ...-'-..~ :

coneix

!
T

_,!

~,_ ...

T .. _C_,_ ... _._,_._._ .•. _._._ ... _, •.•. ~_., __., .... _J

! __ ' "_' __ '_"'_'_"'.'.'_'_"'_'L"'_'_.,, __,+!

,

-•• _o •••• _ ••• ' __

diuen
'"+' __"_'

i

__

._.0._

,
2

p,

••••

_,

••••••••

_ ••••

, ••

_ ••

,_,

•••••.

_---_-

••••

_ •••••••••

_"_

•••••

_"_,_

•••

_,

•••

"

r -'-··-~-.·1
,

-.~· ..
,- .•.• , ,

"~_'_"T'~""""_""!

r .. ~_._~_T_T ••• ~

__
c,. ., ••••• , •••••• _._._._, •••••

presentes
, ••• _•.• .,_ •• ,.,_ •• _, ••• __ • __

:
i
;. .• , ~ .. -+.~---.,~

presenten
~.. -.-~-~-.-.,~

i
:

,

,

, .. _.'

.. ~ •••• ' ••• _~·T_•• ~ •.,T.~,.,T

'

!

present em
~,.~ .
~_.'T'T.~ _ _ ~ _.. -"-++- •

!
.J

._J

L

:.f' .. ··.. ·······'·····'····

.. ·-··~-·-- .. -·'·· .. ·'·

· ···,

,

-+!

f-·--·············~·~··- '·....····..·....·..··'·..··'·....'~·-'-1 ..·......

,
l_ _.____
T O

coneixem
~. T •• ' T •••••••••

i

,

i-t ..
_T.~ , ~

coneixeu
~ •••• _~'T ' , ,

:
.

r..····..·· · .... ·, '· :
!
L
~c., ,

·+ .. -+··-T-T

-

_ •• ,

, ..

~····l 1
!

presento
, _._.. ~ .. _.. ~ ..
'T ,

;

;+-T-~-.' '..-

'..~ -.~-T·~-·'······l ..

.

.~· .. T.~·

_

~~

__

~

_

!

- - ~~-~-

..!
,
-p ~

-... 'T •• _._._ •••• ,......

tenia
_~_ ..

I
,"

.

1··························-··~6~················i
~, .,_._~_T.T •• _.. _T.~ .. , _._ , ~ .. ~

~_'T_

~.~.+_.,~_, •.~..... ~.•

i

r

'T_T'

O_h~_~""''''.}

r

, ,~.".-.

_'_'_T_""~

diu

I

,-;-·T_~_.. T ···.,.·

es
·_~_·-+·T·

!

Completa frases amb les paraules dels requadres anteriors.
f·······································_··· ·················_·······································1 __

~

t.vn..& un

llibre interessant
~ -~, .-~,•• ~,., , , ,~ + ~-~~-.-. -~ .. , _' , .. ~ •• --.~-•.• -. -~-.,:

r'..····~. .

--T-.-

•. _-.-

-

~ •• -

-.- •• T••• ~'T-

T····'

.. ·-······

.. • ..

·'··~··-··~._,--~-·-~l

i
;

L_, ,
' _ _

_

_._T_~_._ •• ~,

"

_

, •••••

_.'~_T

~_'T

.J

I
;
j

: !
.'T ·' •••.••• , •••• _•. ~_. _'_T 'T_' _~.. , , "''-+_' 'O_'_"T" .~_ _ •• _ •• " , __

_._ T_._~_., ~ •. •.

'.'~

-•. ~-~-.-~--T-

'

1

L

, _

~_._._r ._T_~-

_ .• ,

,~_._._T_T_

'

_. __ .•.• ,

~

, ,
;_, ~_.·· ._ , , ,~ .. T _ , , _.. ~_~_._.'.,T _ _;

[
i.,T_

--_ .._
_._ _ _.

_

_

_. __
, ._'_'_~T_""''''''''''_'''''''.;

:

•• '

_

_

3.7

-0

.... C
Q)

U')

':::-

~

I'D 0..
III

.0

I I j
1

i

!-~.~

-1
I

Q)

i

.,....,
0

>

,

I

co
c

!!

i

i
i

!

u

0

!

> a .,....,
Q)

Q)

a .c

E

3.8

LLEGEIX MOL

r

ENT AQUEST TEXT I FES DESPRES ELS EXERC[C[S

..

Finalment va neixer l'Elisabet, rossa i de pell clara, una nena preciosa. EI guardabosc i la seva dona van tenir una gran alegria i els va semblar que amb quatre fills ja en tenien prou. Pero molt temps desores, quan I' Elisabet ja tenia vuit anys i la dona del guardabosc passava dels quaranta, es va adonar que esperava una altra criatura. La dona qairebe no s'ho podia creure j ni tan sols va anar al metge. I ningu no se'n va adonar perque ella sempre havia dut vestits molt amples.
>

Mira Lobe

La majoria dels noms i adjectius fanel femenl afegint una -a al mascult. Exemples: nen - neng_, preci6s - preciose.

.nen.precios

nena preciosa

1. Subratlla els noms i adjectius femenins que hi ha en aquesta llista: groc, brae, conductora, cella, savi, co/l, blava, ginecologa, gegant, salada, Elvia 2. Relaciona cad a paraula amb el femenf que Ii correspongui: jugador carnisser prim cuiner lIarg 3. Escriu el femeni de les paraules segOents: uroleg: primer: director: vermeil: cardi6leg: prima lIarga cuinera jugadora carnissera

_ _

sec:

obert:

-----

_ _
3.9

-----

not

-----

dermat6leg:

Quan riu, la Maria, obre la boca, tota desdentegada, i aeluca els ulls. I es rernou, inquieta i felic. No sap parlar, as dar, pero ja sap fer sarollets amb la boca i la gorja. En fa de dues menes. Els uns fent anar l'aire cap enfora, aaah, eeeh, aaah; i els altres, quan esta molt contenta, fent entrar 1'a ire cap endins, teicci, reiccl, com si ja estiques assajant la primera riallada. Eis ulls de la Maria s6n grossos, foscos i molt vius. Mai no paren de moure's.
Joles Sennell

Eis noms i adjectius poden ser del qenere masculf (el pare) (Jaboca). . La majoria dels noms i adjectius centfmetre, negre, ample. La majoria dels noms i adjectius vida, blanca, petita. acabats

0

del qenere femenf Exemples: a ire, Exemples: nena,

en e son masculins.

acabats en a son femenins.

Fixa't, pero, en aquests noms, que .no sequeixen pirata, la tebre, el pianista. Hi ha noms que tenen dues formes diferents: al femenf. La majoria fan reterencia al parentiu. dona, oncle - tia, pore - truja, caval! - euga.

la regia: la lIebre, la ttiere, el

una per al masculf i una altra per 0 a animals: pare - mare, home -

1. Relaciona cada paraula de la columna de I'esquerra amb el femeni corresponent actriu negre alumna mestre gall negra mestra alumne actor gallina 2. Busca al text tres noms masculins i tres noms femenins. Copia'is en dues files masculins: femenins: 3. Classifica aquests noms en dues files segons si son masculins persona, colze, galta, esquena, metge, termornetre, pastilla masculins: femenins:
0

----femenins:

----3.10

Els noms i els adjectius poden ser de genere masculi (el pare) 0 de genere femeni (Ia germana). La majoria dels que acaben en e s6n masculins. La majoria dels femenins acaben en a La majoria de noms i adjectius fan el femeni afegint una -a aJ masculf, pero hi ha noms que tenen dues formes diferents, una per al masculf i una per al femenL La majoria fan referencia al parentiu 0 a animals (pare/mare, oncte/tie, cavall/euga, etc.)

Busca al diccionari aquestes paraules dels dos textos anteriors:

guardabosc: desdentegat: aclucar: remoure:

___ ___

------------------------------------------------

__

g08a: ------------------------------------------------Busca les sis paraules del text de la Maria que fan referenda a parts del cos:

Contesta aquestes preguntes

:

De quln color te els cabells l'Elisabet? Quants germans tlndra en totall'Elisabet? Com es la Maria?

_ _

----------------------------------------

Demana al professor que comprovi si tens errors en aquesta pagina ires dos anteriors

3.11

EI text de la Maria descrivia una nena petlta. Oescriu ara els trets mes caracterfstics de cadascun d'aquests personatges completant les frases segOents:

a.

Te el ..:
Te molts

aJlargat. .

Es mes aviat prim.

b. Te els Porta la Te una

petits. al mig. negra.

C.

Te les Te les

espesses. les i barba.

I

...............grosses. Porta

II
i

!

d. Te una

al rodones. : gruixuts.

..

Te res
Te els Esta molt gms.

Demana al professor que comprovi si tens errors en aquesta pagina

3.12

INVENTA UN FRASE A CADA liNIA DIENT COM S6N lES PERSONES DE LA FAMilIA DE l'ALBERT.

2.3.4.5.6.7.8.-

9.10.11.12.13.14.-

15.Demana al professor que comprovi si tens errors en aquesta pagina

3.13

RELACIONS DE PARENTIU (2)

cosins

Repa_gga ols gtafiCg j el_gegquemeg de 1M ~agiheg anteriOffi de Ia famIlia de I'Albert, i eomplsra degprM aquastes frageg:
L'avi de l'Albert es diu La Maria

-----------

i la Maria es la seva ------netes, En Marc es el _ _

te

nets i

de la Berta, i l'oncle d'en L'Alba es d'en Jordi, es

, en

i I' _..,...-de la Joana,

es

_
_ . La

d'en Ton i es coslna de En Pau es el ______

, de d'en Joan i l'Elena

i de

es la seva

es la sogra de l'Anna, l'Elena i en Pau.

Oemana al professor que comprovi si tens errors en aquesta pagina

3.14

ACCIDENTS I MALAL TIES
infermera

doctora malalt malalt

arnbulancla ,.-tine un constipat
........
.~

cotxe de bombers

-,. \ \ I,/ .
/___.-

...

mal de cap

maJ de queixals

constipat

torcada de peu

pastilla

xarop

aguila imperdibfe

r ~,.,
.?

~<~
termometre bena
3.1

ESCRIU UN FRASE A CADA LINIA DE MANERA QUE FACIS SERVIR TOTES LES PARAULES DE LA pAGINA ANTERIOR. POTS REPETIR ALGUNA PARAULA EN LES DIFERENTS FRASES.

1.-

2.3.4.-

5.6.7.8.9.10.11.12.13.-

14.Demana al professor que cornprovl si tens errors en aquesta pagina

3.16

RECOROES EL VOCABUlARI DEL OIBUIX DE L'HOSPITAL DE lA UNITAT ANTERIOR? £Seria el nom a sota de cada dibuix.

o
rfJ ..

V

~

'\U
3.17

Demana al professor que comprovi si tens errors en aquesta pagina

EL CALENDARI
A la paqlna sequent trobaras un calendari. Averigua que volen dir aquestes lIetres que es repeteixen a cada mes:

= DM = DC = DJ =
DL

= os =
DV
OG =

Completa el teu horari de I'escola 0 institut:
Dia de fa setmana

Escriu els mesos de I'any ordenats alfabetlcarnent: 1.7.8.9.10.11.12.-

2.3.4.5.-

6.-

Demana al professor que comprovl si tens errors en aquesta pagina

3.18

1- 9
GENER
OL OM DC OJ DV DS

9
t

9
MARC
t

FEBRER
t

123456 123456 4 S(l7 89 I 8910111213, 8910111213· 111213141516151617181920 151617181920 ·181920.21 22 23 ' 22 23 24 2526 27 : 22 23 24 25 26 27 : . 25 26 27'28 29 30 29 30 31
DL OM OC OJ DV' DS
..

02

Ol DM DC OJ OV OS

DL DM DC OJ OV OS

ABRIL
t

MAIG

06 7 8 910 3 45' 6 7 8 121314151617 ; 101112131415 1 9 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 31 JULIOL AGOST
DL OM DC DJ DV DS
I

.'103

·

12345 7 8· 9 101112 14 15 16 1718 19 21 22 23 fI] 25 26 28 2930
SETEMBRE

m

JUNY
DM DC OJ DV OS
I
I;

.

I

1 23 · 5 6 7 8 9 10 121314151617 : 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31
OCTUBRE
OL OM DC OJ DV. DS
I .

NOVEMBRE
DL OM DC OJ DV OS
I

DESEMBRE
OL OM DC OJ DV

- '1 2 02 3 4 5 6 1234 4 5 "6 1jL~'LQ I <;8;.9 10111213 ' 7 10 ~1 11m13 tf'1S'1&' r 1S{1li 17181920 . 13~1:4'151ti 17;.18 1819 20 21 22 23.· 22 23 2425 26 27 :20 21-22 23 24 ': 252627282930 2930 2728293031

us

I

n D.9

;1
I .. ,,!

f

1;-' ~
3.19

Abans era el document que havfem de mostrar per a ser atesos als centres sanitaris; perc des de 1'1 de gener de 1999, als serveis arnb aquesta targeta:

sanitaris publics ens hem d'identificar

Codi d'identificaci6 personal Num. d'afiliaci6 a la Seguretat Social (T: titular, B: beneficiari)

Data de caducitat

Nom i coqnoms de I'usuari

La targeta es personal, I'ha de tenir cada membre de la familia. EI nurnero d'aflllacto es el mateix que hi ha a la "cartilla", i antra seguit d'una "TIT si es la targeta del titular i d'una "B" si es d'un beneficiari. Te'n recordes de que vol dir titular i beneficiari? Titular Beneficiari "'-_ _

La data de caducitat ens indica fins quan aquesta targeta tindra validesa. Quan la targeta caduqui ens hem de preocupar de renovarla. T'has flxat com han escrit la data de caducitat? Hi ha moltes maneres abreviades d'escriure una data:

3.20

Sovint, en Iloc de posar en una data abreviada el nom del mes, es posa el seu nurnero d'ordre: 1 = gener, 2 = febrer ....

telaciona i apt~n I'otdte de tnetnotia

).\BRJl
I

IjUI:iOII.....--

I~ Iactubre I 0 §J [!] FERRER I 1,4~o~,.1 [!J EJIMAIsl 0 '~t~~b~~ ~ [!] @] I MARC I
gtnn~rJ
1101 ~

r:;l

1

INfiVEMJlRE I
I

.....,

IJ~enz~re I G!1I~(1

Escriu la data del teu naixement

en dlversos formats abreviats

La data decaducitat de la targeta sanitaria era 04/03. Names han anatat dues xifres. Aixo vol dir que no consideren important el dia,el mes 0 I'any de caducitat. Tenint en compte que un document com aquest te una durada de rnes d'un any, quina creus que es la data de caducitat de la targeta?

o

o

o

Quatre de man; Tres d'abril del 2000 Man; del 2004

o

o Quatre
o

de juny del 2004 Quatre de marc del 1999 Abril del 2003

Demana al professor que comprovi si tens errors en aquesta pagina

13.21

•• , .. , , ee I, ,e ., •, .. .. .I, -' ,'~••.'

•,
f

.0

,

Sabries dir quins son els punts que falten en el darrer dau?

D

o
Completa aquesta serle amb el dibuix que hi falta
3.2

Copla en un paper, sense cometre cap errada ortoqraflca, el text de l'Elisabeth, fa nena rossa i de pell clara, te'n recordes? Despres repassa be les vocals/ les majuscules i totes aquelles paraules que et son rnes dificlls d'escriure be. Quan estiquls, dona el text a un company 0 al professor, i demana-li que te'l dicti. Despres comprova quantes errades has comes j anota-ho.

Nurnero d'errades: Escriu el femenf d'aquestes paraules referides al parentiu: germa marit oncle pare avi

----

fill
cos.
I

nebot net gendre

Escriu el mes de I'any anterior i posterior a aquests:

maig agost desembre marc;
....._ D_E_M_A_N_A_A_L_P_R_O_FE_S_S_O_R_Q.:.,U_E_E_T_C_O_R_R_E_G_EI_X_I _AQ...;;,U_E_S_T._A_P_A_G_IN_A

__,I

3.23

,"

Fa milia
avi , I'

marit, e

-

neboda,la nebot, el net, el

BV la,

I' neta, la nora, la

co si, el
.slna, ta .". co
cu nyada,la pare, el
-

oncle, I'

cunyat, el
promes, el

d ona, la
sogra, la

esposa, I'
sogre, el fill, el tia, la filla, la tieta, la gendre, el genna, el germana,la home, I' jove, el mare,la
3.24

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful