quadern

7

Curs: Centre:

Benvingut als quaderns d'autoaprenentatge

i~'.c,t!
EN AQUEST SETE QUADERN ...

Repassarem: Les estructures de conversa per demanar i dir I'hora, i per demanar a algu que fa. La concordance.

Aprendrem: Vocabulari Vocabulari Consultar Els temps sobre el carrer. sobre verbs i accions. un horari de trens. verbals.

ATENCIO!
que t'asseguris que has entes be cada exercid. Si t'equivoquesl dedica el temps que calgui a repassar per tal de corregir els errors i assegurar-te que no els tornaras a cometre

Es important

Si necessites I'ajuda del professor, no dubtis a demanar-li, aixi com qualsevolmaterial que et fad falta per resoldre els exercicis.

7.1

... en punt

tres quarts ...

un quart de ...

dos quarts de ...

son la una

es un quart de set

son les dotze del migdia

son tres quarts de tres

son dos quarts de vuit

son les dotze de la mitjanit. 7.2

,. Quina hora es.?

-;

7.3

REPASSA

AQUESTES

ESTRUCTURES
Dir i demanar a algu que fa Faig un exercici

DE

CONVERSA

Que fas? Paries per teleton>
,"_

Estic fent un exerciei No, eseolto la radio.

SI, parlo per telefon,
Estic parlant per telefon amb en Jordi.

Dir i demanar a algu que fa habitualment els matins? cada diumenge? havent sopat? sortint de I'institut? Sovint A vegades Frequentrnent Algun dia Un dia per setmana vaig a correr. a ballar. al cinema. lIegeixo. veig la tele. faig esport amb els amics.
""_

,

Que fas

Dir i demanar quina hora es Quina hora es? " Que em pots dir I'hora? t'7 e. tens? teniu? tenen? SOn les tres. SOn dos quarts de dues Falten cine minuts per les onze. Es un quart i mig de vuit Son les nou i cine

Quina hora

Informar ..se dels horaris. surt arriba obren tanquen el tren? l'autobus? les botigues? a l'Ajuntament? la pel.lfeula? la classe? Surt ales deu. Arriba a tres quarts de dues. Obren a dos quarts de cinco Tanquen aviat, a fa una. Cornenca a les set i cine. Acaba ales tres i deu (minuts). EI mati, de nou a dos quarts de dues. Les tardes de cinc a nou. , Es obert de vult a tres. No tanquen al migdia. 7:4

A quina hora

cornenca
acaba Quin horari fan

a I'oficina? les botigues? a I'estiu?

~~~~~<MV~

~~CLb~b~~,

F~~b~.

Digues al teu professor que et corregeixi I'exercici

7.5

.

t'

Eis cartells de la ciutat

.

.::::: f·

.,. ..;::::; ·· ;.:2'.,.. __ L
". C-'.

~

.

.

.....

,

I

I

$

" ~k.11...
.'

.~

_.

'Pensa i calcula el temps en cada cas

Quants dies de Ja setmana -A---~ esta obert, el taller?

eSf"M'J CLAuS \ EN MiNVTs . .

2.

Ouants dies hi ha de rebaixes? Si porta 10 claus, quants minuts ~ tardaran?'

dies
.'

minuts

. :. RE.VEu..r> .' '.
'.' .lie' . ':':'.

.~.~. ~:'t:,~~~i,: ': . . ~.. ... .. ~ .

:R::irOG-RA1::i E.5· ...

Dilluns porto les
fotos a revelar.

.

Quin dia les podre recollir?

Entro amb el cotxe g" __ a tres quarts de 9. A quina hora estara net, el cotxe?
MiNOI5
Ii

A'··~'~~' .

~ _ ('i') o

.

RELACIONA
Les 2 de la tarda Les 7 del vespre Les 11 de la nit Migdia les 23 hores les 12 hores Les 14 hores Les 19 hores 7.6

Fent coses

banyar-se
escriure

somriure portar pensar arrossegar-se

tallar
construir

pintar

liegir

escoltar rentar-se les dents

segar

caure

rentar-se beure

fer

mitja

ballar

~

agafar

estar

asseguts

7.7

enfilar-se bufar cuinar jugar

barallar-se saltar a corda collir

esperar

mirar

parlar

meojar

...~
saltar cantar cavar guaoyar
corrrer

....

construir estar drets

comprar

7.8

Intenta aprendre de memoria el vocabulari de verbs de les dues pagines anteriors. Despres practica els temps verbals, omplint Ia graella seguent:
PRESENT ]_ 0'" Beure 20'" Saltar 30'" lBallar
4L",Portar
~o=

PAS§AT

]FlUTVR

Ellbeu Jo JElls

EU bevia Jo saltava

EU beura Jo

Tu portaves Ell agafara

IRecorda que han dIeconcordar el pronom i el verbl
7.9

Reg. Reg.

ce

ce
Cf

Af CL ....

6.25 6.30 6.55 7.00 6.57 7.12 7.26 7.37 7.42 7.25 7.39 7.53 8.04 8.09 7.45 8.D7oj,l,2t .8.38" 8.42' 805 822"".\:.'S'-'3' -'8".'4""8";' 85'3"" 6'" • • ; • .'. 6.11 6.29

6.12 6.43

8.30 8.46:' S,Ol 9.12

.";:'

.. ,.- '.""'

ce

~§.:: ;1~~5.!.'~1~~~i~;j1;ffi&.j!.:~Zl~~7 ·;~!~~_.1~.44 .'a$~~M?si~:;;'V'~" b.(:,~14.581·5.2{):'· 15.sS )5:53 1;:15:5' .,,: .~~5· ,16.4[>'6. .,04\:17,0717.13 ce '16:00 16.15 16.28 16:3{'·1S. 0 ~'''. ,. -'<::,,,~7~34:;h.38 17.45

8.44 9.38 10.00,;':l0.1_6''.10.31 10.42 'M 11.1(J_1.35.)1~.50 12.03 Cf12.oq;~ 12.1~ '12.31 12.42 12.~7Ai1'M4(';· . "_,1."",, ~~....-. '" ';'f: Af,,·12.52,'13.1L.13.27, ~3Al.,',1_3.~· ··1:'~14.26
..... " ~c c~ "~ '.

At

.:,~:~~,.;;~~,24:

7.50 8.20 7.58 8.44 8.25 9.15 ;1f~·x9.28,:;:9.44r,·!9A9;",.9.53 9.58 '''Fr';',' "~\{;:'.!H~~'~!·'··4··-O·}f.'9' 9•50 ":,~".1'\:..~\\."" ;"...,' 43" ,,'., :,':~,'(::·":'·;,:;'n:" '".'/:......, 9.l1';,~" ' .4';\;-><: ',', ,,10:05,>10.10, 10.15 9.4l.~1~~.RJ,:;)iJ;23;/:1(;;39>1&#~;IjQ-47 ... 10.5~ 10.41;;nli04( 11.34 11;38 11.45 13.03 13.08 13.if13.17

6.55 7.24

7.15 7.45

7.36 8.06

7.41 8.11 8.34 9.04

7.45 8.14 8.38 9.09

(1) (1) (2) (3) (4) (5)

(4)

12.0~;;:~jg.:i~;f12.47

14.41 14.46

13.34 .

13.39:'13.45
j4J49.v 14.55
" ~ '--':

ce
Cf

.M Af

16~5'nJOJ7.26

17.40 17.4h:'18.26

~M >"'f
M

18.37 '19.45 (6) 18.00 J8,1~~:~tt28.18.38 .19.34.}t:~9.3819.',5 (7) 18.30 18;46,19.01 .19.12 19.17:<19:34::: • 20.05':20.09 20.15 (8) 19.02 19.2419.41 1"9.55 2o.of'2!f27;_20A3 21.00 21.05 21.08 21.13 20.03 20.23 20,40 21.011i~?721.42 21.59 22.04 22.07 22.12 20.58 21.15 21.29 21.40 21.45'22:09 22.22 22.37 22.41 22.44 22.49

17.55}8~lQ\;j8.~5

1a.4#>",/~.ij)·< .

18.41~~:18~46;;;i8.4918.55

18.4W;;~~lP9;:: -

-19;~:}i19.38

20.55.

(1) (2) (3j (4) (5)

No elreula eJs dissabtes, els diumenges ni els dies 12110, 7, 8 i 25112, 1 i 6101, 2 i5/04. No circula els dies 25, 26/t2 i 1/01. No tlrcula els dlssabtes, els diumenges ni els dies 12110,7 i 8i12, del 21112 a16101. 2 i 5/04. No circula els diumenges ni els dies 12110,7, S, 25 i 26i12, 1, 2 i 6/01, 2, 3 i 5104 i tius. Names circula ets diu menges i eis dies 12110,7,8.25 i 26112, 1, 2 i 6101, 2, 3 i 5104 i 1;05. is} Nomes circula els diumenges i els dies 12110, 81l2, 6/01 i5:04. (7) No circula els diumenges ni els dies 1211(1,8,25 i 26112, " 2 i6101 i 5104. (8) Names circula ets di~'endres i 1'1/04. No circula ets dies 25[12,111)1 i 2104. Moraris valias des del 27'09198

'Af. CL
"

DELTA CATALUNYA EXPRES

PREPARA'T PER ANAR DE VIATGE AMB TREN
Quin as el trajecte mas lIarg amb tren que ens assenyala aquest horan .
.?

De

---------------- finsa

--------

En el nostre trajecte, pod em escollir tres tipus de trens: EI Regional Omple el requadre.

i dos meso

1

EI Regional

Reg.

2
3

7.10

Tens un COS! que viu a SUs ivai anar a Barcelona -.-Sants un dia qualsevol. que t'interessa es que sigui el mati i anar el mss rapid possible. Digues:

l.'unic

Hora de sortida de Sils Hora=

Hora d'arribada a Barcelona - Sants Hora =

Tipus de tren

Temps utilitzat

Hi ha un tren el Catalunya Expres, que nornes circula els divendres. Contesta:

Surt de Figueres Hora=

Arriba al Passeig de Gracia Hora =

Tipus de tren

OBSERVA ATENTAMENT L'HORARI DE TRENS I CONTESTA:
Es dissabte, vius a Flags, i vols anar al cine a Girona a la sessio de les 7 de la tarda. Necessites arribar vint 0 trenta minuts abans. Omple el requadre sequent amb les preguntes seguents:

A quina hora he d'agafar el tren a Flaca?

A quina hora arnbere a Girona?

Quin tipus de tren agafare?

Hora de sesslo del cine 19 hores

Es diumenge, la Gloria que viu a Girona, ha quedat amb uns amics de Barcelona per visitar la ciutat. L'esperaran a l'estaci6 de Barcelona - Sants amb el primer tren del mati. Contesta:

A quina hora la Gloria haura de sortir de Girona?

A quina hora ambera a Barcelona Sants?

Quin tipus de tren agafars?

7.11

X
JooI

.

:t m
JooI

Q

ltt)

w :t 0M <C M ~
I

• v= M

M

Lri ...0

I

I

I

I

M

r--, M

CO M

M

en
I

ci

1

'It'

....
c:r: _,
:t m <C
U

0

'"
1

0

> Lri

_,

N

N

..0

1

....: N

1

N

cO

1

I;

0"> N

d

I

1 ;-I

M

M

N
M

1

W

Q
U)

w

~ <C ~

....
c:r:

e,

IZ

< ....:
1 ;-I

;-I

cO

1

1 ;-I

0">

N

ci

1

1 ;-I

N

N

N

1

M

I

N

N

v=
I

<
Ct! <C

:t
0

IZ

w

X

I-

....

<, U .'
0\

ci
;-I

I

I ;-I ;-I

1

I

rl

N

M
;-I

.-I

v=

I

..

cL

m <C ~

IU

-ui ...0
I I

_,
Z

II.

()/.

Ci

ill

<
<C w

v
_J

«

Q

Ct!

0

,....
I

I

N

M

I

• v=

Lri ...0

1

I

U1

7.12

"
1

cO

1

BlqBlj·...__,__ l8EUG E1ll ~~
._
m
Q) o'

HI~lEI~

. (_':}r~,.:~:yit

-... -.

~-:..__

".L~

-.IJ= ~~-

>

,.

FES REVIURE UN PERSONATGE: PODRIES SEA TU MATEIX
Escriu una historieta a partir d'un personatge de la lamines de les pagines segOents. Pots explicar que fa, on va, que veu, que pensa, com es troba, el que tu vulguis. Fes correr la irnaqrnacio. Intenta que surtin el maxim nombre de paraules de la lamina.

'---

~D=igu.:::..::e~s

a.;.;...l~a~te_va....!,;p~roJ..;.;;.e.;;..:ss;_,;:,,:ora~qu..;.;;.e_.;;.e_t co_IT_e..:::..ge;._.;_ix.:.:._:i l..=..sfi_ltx_;_a_.,--

__

--41 7.14

ELS VE~S SON A(!(!fONS
L'Albert realitza l'accio de ballar en tres moments diferents. Fixa't en aquestes frases: L'Albert ballava L'Albert balla L'Albert ballara

EI verb es el. mateix, perc la forma canvia segons quan es realitzi raccio.
Classifica les paraules en negreta d'aquestes frases, seguint I'esquema que et proposem: • Ahir en Lluls comprava plantes i les regava • Avui saltem i juguem • Derna dinarem amb els companys a casa l'avla

i soparem

• En aquest moment Uegeixo un llibre d'aventures • Mes tard desmuntare i arreglare la bicicleta • Dies enrera vaig anar d'escursi6 i m'ho vaig passar molt be

I

ABANS Comprava

II

ARA

II

DESPRES

,

I

~,-'

.

L'cccic del verb pot passar abans, oro
Si

0

despres.

Si passava abans, direm passot.·

I

passa ora, direm que es present. si passaro despres, direm que e.s futur:-.
7.15

'"

Completa aquestes frases amb les formes adequades del verb lIegir.
• EI nen • Avui el meupare __ • En Taha comics I'any passat. ----:el diari.

el poema dsma.

Pensa i escriu quatre oracions amb aquestes formes verbals
escriuen

escrrura

.,

escrivtem

I vas escriure I

Observa els dibuixos, Explica amb una oraci6 que passa en cada moment.

7.16

{Qui pari a amb qui? Relaciona amb una Hnia: J

Doneu-li el xarop i que es qued a casa fins que no tingui febre.

Ja puc passar a recollir el cotxe?

Avia, que encara trigaras molt a venir? Ha d espera r dem perque encara hem dacabar de pintar-Io.
l
\

\

----

i te una mica de febre.

M'agradaria que vinguessis a jugar a casa meva.

7.17
""~
.

Telefono a un arnie per expliccr-li alguna coso. Ordeno, perc, obans, els passosque cal fer:

l,--_.'

(

.---"

Esperar que contesti.

l
i

r=:>
'-.--_/

1 1 Despenjor I'oparell.
!

r=>,
"-_J'

Parlor quan contesti. Marcar el nurnero.

,
!

-----,

'

Penjor quan s'hagi acabat. , Escoltar el senyal.

Ara escriu que Ii vols dir:

-~.--

..

- ... -- ,. '.--.~-.-.-

..---.-

--~,

..---

--'-'~---------

...

",------,-

..-.~--.....

.

--

-------- ..---~~

"--",,._-----'_

.. --

,--~~---,-~----..---

r L._ ..... _...

..

._~_.~_ ..._ ----"""T""""""'7'""~

•... - --'----

,

~..:...._ ___;_ -.--.

7.18

..Q
0 Q.
Q)

n
...E
_c:
('I).

0 <I) 0
<I)

a.
Q)

0 .....,
Q)
CI). <I)

<I)

c:

._

c' 0
;:,
(I.) (I).

12 Q)';" .......
..Q 0 '0

c\).

<I) "

rr
.(1) ;:,

0

.:::)

~

o
c::

o

0

::€
..Q

c '0

.!:?

0 0

~

<I)

a.

....
c:
0
Q)

0
c\).

;:,

c::
Q)

0 -0

.E
0 .....,
Q)
<I)

c ....

.s:
0
<I)

0

Q..
c\).

.. 0 0
<I)

~

0 0
::)

c.... (I.)
0..

0 .....,

<I)

c:
(I.)

:::)

c<I)

a0)
I

c 0 u
C\),

~

_c:
I
I

"'0
VI 0)
<I)

"'0

.....

u

~

'0

'2

u

0 0

;:,

U
c\).

~

a. (I.)
<I)

0

c::

.;:: (I.) -0 0
0:>(1)

0> .;:;;

E

'0
::) <I)

1

o ... ~
,~
..
<I)

I

i

0

I
I

,0)
j

~

'0
0

'2

U

__,

,....

U lJ

I I

I I

(I.)

C

I I'
I I
I

0
U

0..

c c:
i

0
<I)

""0

,0

0 c::

0 .....,
0 -0
0)

::)

'Q)

U
Q)

0~
N

1:-0 o0 ;:,t;

I

!
I
t,

~

'0

'2

a..
Q)
<I)

0 .....,

I
I

x

j

..E c::
...c::
"'<I)

c::
(I.)

ee-

0

0 c::

.... ::)
0)

_g
M

ur
...q

c

.. 1

I l_

0

::J '':

0)

0

lI")

1.1

l.. 0··
-0

I,

::J

NORMATIVA Gramatica

Els articles, els possess ius i els demostratius son paraules que acornpanyen els noms, son determinants. Els adjectius tambe acompanyen els noms. Tant els adjectius com els determinants han de concordar amb el nom en genere i en nombre . • Tarnbe han de concordar el subjecte 1 el verb.

jO;<:
tu ell

pregunta pregunto preguntes en nombre i persona. els determinants motxilla avis cotxe'· nina amb els noms que els

EI subjecte i el verb concorden 1. Fes com a I'example. Uneix arnb fIetxes corresponen. Copia-ho al teu quad ern. EI __ La EIs· La .

-------=- teu

meva . vost~ nostres

2. Uneix amb Hetxes i copia: El __ Les La Els ~ sabates cotxe _____ sopa camins mar velles salada veloc immens polsosos

~

EI

3. Uneix amb fIetxes i copia: Jo-Tu L'Anna L'Angel i [o Tu i la Merce En Joani el seu pare ~ escriu una poesia. camino per la platja. reps una carta. estern molt contents. estudien angles. sou rossos.

7.20

AVALUACCKO

f7

Copia en un paper, sense cometre cap errada ortoqraflca, les primeres sis llnles del text nQuin te/efon!". Despres repassa be les vocals, les majuscules i totes aquelles paraules que et son mes dlfldls d'escriure be. Quan estiguis, dona el text a un company 0 al professor, i demana-Ii que te'l dicti. Despres comprova quantes errades has comes i anota-ho.

Numero d'errades:

_

Escriu 15 verbs i escriu-Ios en passat 11011 Ient frases Fixa ~11 en I~ exemple:
o

Qui

I
!
, , i

Verb
U/I7_..

EA -meu.s:

a-mice-

II}p/7.1flfr
CI

~

~

I,
i

i

,
I

I
!

I

I
!
i
I

I

I

1

1 1
7.21

I I

FES ANA~ EL "TA~~O"
• Acaba de decarar I'ultima marieta· seguin.t /a serie~

• Quines s6n les dues figures que estan en la mateixa posici6?

A

B

c

D

E

• Una de les figures no hauria de ser-hi. Quina?

c

• Hi ha una copa formada amb quatre escureaents que conte una bola. Agafant dos escursdents i cenviem-tos de tloc, hauras . d'aconseguir: treure la bofa de fa copa tot conservant /a forma de la cope.

· Marco a 10 sopo de Iletres el nom d'oquestes deu occions que tens dibuixades

o

D

ARESCRIURES LTNCORRERRL RIMRODIZABL MAIXECAR-SE 1 :DOCSRVIAXSG
iU G FlU MY G PEl

JSUFEHTUWUR fAR I F BEL J Z R K EQUABRAJNEM
D

o

7.23

Fes unes quantes frases amb les paraufes que t'has equivocat del dictat.

Fesen aquest requadre els exercicis que t'lndlcara eJ professor per consolidar aprenentatges reaJitzats en aquesta unitat i corregir alguns dels errors.

7.24

.pas de vianants, el

Carrer
aparador, I'

passatqe, el passeig, et perill, el

aparcament, I'

placa, la
avinguda, I' baixada,la baixador, el bustia, la cantonada, la cartell, el circulaci6, la contenidor, el direcci6, la dreta,la esquerra, I' fanal, el gual, el . paperera, la
I

-

-pujada,la

-

-sernafor,
V orera,

el

senyal de traflc, el la

7.26

[i]
[i]

Escriu les sis paraules que mes et costa recordar del vocabulari d'aquest quadern i el seu slqnlflcat . , :'
....

[il

[!J [!J
~

Fes en aquest requadre els exercicis que t'mdlcara el professor per consolldar aprenentatges realitzats en aquesta unitat i corregir alguns dels errors.

7.25

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful