quadern

8

Curs:

.Centre:

Benvingut als quaderns d'autoaprenentatge

,Ole"-t' •.
,I}"

EN AQUEST VUITE QUADERN ...•..

.Repassarem:
Les estructures de conversa per demanar alguna cosa i el seu preu Singulars i plurals Vacabulari sabre el carrer

Aprendrem:
Vacabulari sobre alirnentacio Les qualitats dels noms: I'adjectiu

ATENCIO!
Es important que fasseguris que has entes be cada exercici. Si tequivoques, dedica el temps que calgui a repassar per tal de corregir els errors i assegurar-te que no els tornaras a cometre

Si necessites •.fajuda del professor, no dubtis a demanar-ll, aixi com qualsevol material que et fad falta per resoldre els exercicis.

8.1

REPASSA AQUESTES ESTRUCTURES DE CONVERSA Demanar alguna cosa i el seu preu

Teniu

Te

melons(?) un pa de quilo(?)

VuH Doni'm Posi'm

una ampolla de lIet aquesta coca mig quilo de pomes va van el quilo? les pomes? aix6? I a1l6? aquest llibre? les sa bates?

A Quant Quant

Si Quant I quants en vol? gens tine I tenim No en cap queda No ens en queda No me'n queda No en queden No ens en queden No me'n queden Van a un € i vint centirns el quilo A seixanta centirns la dotzena A deu centirns

val valen Quin preu te I tenen Que Ii dec?

Tres € i cinquanta centirns

Demanar i dir que es vol, quant i COI11
Que Quant Quanta Quants Quantes vols? voleu? vols? voleu? Vull Voldria cebes una revista de motos un quilo tres 0 quatre barat / car verdes / madures grosses I petites ben vermella poc cuit

en

En vull

ell els
Com la lies ho vol?

Ell els
La / les Ho vull

~'

... ,~

.... ,.

8.2

Amb les estructures de conversa de la pagina anterior i el vocabulari de les dues primeres pagines, inventa un diideg entre tu i un venedor del 'mercat

"'

___

~

~

~_~

)

~M

~_~

._.

______________ ~__ ~

~

6__ ~-----------M-~--

M

~

~.

-----------~~----------------~-----------------~~-------------~--~-----------------------------------------------------~--.

______

w

~_v

~

~

~

~

------------~.

Demana al professor

0

a la professora que et corregeixi

aquesta pagina

8.3

~~

platans

00
~

.,
enciam ralm

aranges

Q
col-i-flor pomes

~

pastanagues

~

o
porr os

carbas sa

~

cogombre

liirnone s

~

api

mongetes

~

tend res

c ir er es

00
albercocs

~

col

@

xampinyons mel6

c~
rornaqu

et s

??~ ~
P"O~
pinya

elJtiJ
prunes ~ ~ patates

~
-'"~ getus ' .:; espinacs

c:;;f3
pres sees

cebes

SA

~

PEIX

pots de conserva

~

~

pa

(i3
mantega

r:=J
formatge

(OJ

&
ous

pollastre

peix

(]
farina

~
terrines

cistella

~~
cols d~sselles
laronges

rnaduixors

ns Al'M~NT~
La Marta +rebcllc 01 supermercat
Avul la Marta he cornencc+ 0 frebcllcr en un supermercot. Poso el nom corresponent a sota de codoscunc de les ccselles.

Les albergfnies, els ails, la farina, els lIagostins

1.

2.

3.

4.

L'oll, el bacalla, les nous, les bledes

5.

6.

7.

8.
,8.6

Les galetes, el blat de moro, la mantega, els raves,

9.

10.

11.

12.

La sfndria, els cigrons, el rdlm, les mongetes tend res

13.

14.

15.

16.

Eis cogombres, les lIenties, les Iiimones, els pebrots.

17.

18.

19.

20.
8.7

lOigues a la teva professora que et corregeixi la fitx~

Eis botiquers sirnpatics
EI senyor Climent i la senyora Montserrat tenen qairebe sempre plena la botiga, perque ames d'estar ben situ ada, es pot dir que tots dos posseeixen allo que se'n diu simpatia comercial. Un sornrure oportu, una salutaei6 cordial, una bona paraula i, sobretot, la rapidesa a atendre el public fan que tots els clients =els de 'sernpre i els passavolants~ marxin d'alla satisfets i. com a mfnim, amb una ampoIia sota el brae; per animar el dinar a el sopar del dia. A rnes de vins i lieors, a la botiga s'hi poden trobar tota mena de refreseos i caves. Des de les mar-

ques mes corrents i conegudes fins ales rnes bones i buscades. Iarnbe alguna eosa de menjar, perc d'aquell que no es fa melbe.llaunes. pots de conserves i d'altres aliments que permeten preparar un dinar 0 un sopar d'ernerqencia quan no s'ha tingut temps d'anar ala carnisseria 0 ala xarcuteria a comprar fresco Es pot dir tarnbe Que un altre dels allicients que te la botiga es la gata. Una enorme i bonifacia gata negra que passa el dia vagant mandrosament d'una banda a I'altra de la tenda: per sota el taulell, entre les caixes d'ampolles, damunt les b6tes de vl..
Elena O'Callaghan

Ladjectiu es la paraula que acompanya pie: bona paraula.

el nom i ens en diu una qualitat. Exem-

Les qualitats que diu del nom poden referir-se al color, la forma, la mida, el caracter, l'estat; etc. Exemples: gata negra, botiguers simpetics. Alguns adjectius tenen una forma unica per al masculf i el femenf. S6n adjectius d'una terminacio, Exemple: un vi corrent - una marca corrent. D'altres adjectius varien de forma segons si acompanyen un nom masculf 0 feme.nf. S6n adjectius de dues terminacions; normalment fan el femenf afegint -a al mascuH. Exemple: gat mandr6s - gata mandrosa. . .8.8

Copia els adjectius que, d'acord amb el text anterior, corresponen a cadascun d'aquests noms: botiguers, somriure, setutecio, clients, marques, gata, parau/a.

Classifica aquests adjectius segons sl fan referenda al color, la forma, la mida 0 el caracter: afab/e, groc, grosses, cargo/ada, estret, verds, esquerp, petites, merro, punxeguda, prim, simpetiques.
COLOR CARACTER

nom

adjectiu

nom

adjectiu

MIDA

FORMA

nom

adjectiu

nom

adjectiu

Tria sis noms d'animals i qualifica'ls, cada un, amb tres adjectius, un que indiqui eJ color, un altre la mida i el tercer la manera de ser de J'animal. 1.-

2.3.4.5.6.-

?..
"

>V""/" .'
~" ••.•• -~

~c"-..... -,~<.'/
,. '\ _

-,~' __:T _" '.. "

",_

.._

' ..• '''''''~''''. - •._~'./- .' •

-, .. ~.T'''-. ~.. ~.,.~,.......,

"',..

/"\/'-_~

"'-...-.-y .. '0, ' ,-

~'._.v......_/\...-. _r

~,

".,,_,

.

',/

. "_' -

('">._

,

,.~.,-./
'

- . .. ,.-.._... .. ,..-·

.<:

~ \ ••,.' .. ""-, .e»; /'"

DEMANA At PROFESSOR 0 A LA PROFEISORA QUE ET· /REVill vv -"\...·v·~,'./""'__..v· ·',.--,
v, ,T".''''~ '-.,_=, ,. "".-",~_,_/" ~ -;--'-,. ..-', -. -,_' '
"-'T" -', • _'-

AQUUTA r-: -. _ ". ,-.

pAGINA "., -. ''

8:9 ·'.·v$

-5

Recorda que la majoria de Is noms i adjectiusmasculins al singular. Exemple: habitant - hebitents. Eis noms i adjectius femenins

fan el plural afegint una

fan el plural en -es. Exemples: cosa - cases, quan

bona - bones:
. Alguns d'aquests noms i adjectius ternenins presenten canvis ortoqrafics fan el plural. Exemple: botiga - botiques ..

Altres possibilitats de forrnacio de pluralsson: ..:_ en -ns. Exornples: vi - vins, oportu - oportuns., cata/it - catalans. - en -os. Exemples: frances - irencesos. brec - br~90s, refresc ~.retrescos. Alguns casos en -os dupliquen la essa del singular. Exernple:

gas - g0550S.

Busca aJ textdeJs botiguers slrnpatlcs cine noms i cine adjectius en plural i copla'ls, classifieant-Ios en dues columnes segons si son noms adjectius. NOMS ADJECTIUS

0

Fixa't be si acaben en -s, -es, -ns, -os. Escriu-Ios una altra veqada, perc ara en singular, a la taula sequent : NOMS ADJECTIUS

Fes el plural d'aquestes
singular plural

paraules:
singular plural singular plural

avi vers Dlatia

noia

rao

calaix oca

ocell bacalld
8.10

Repassa el vocabulari sobre el carrer que has treballat Q la unitat anterior
(D-

j)3)@@-

·iJ-

@@@@-_ @-

0-

@@_. @- . @@- _ @-

@- .

@_.

@- . @_.
@-:

@-

. @@_. _ @@~ @@-

Mira la soluci6 names si tens problemes
'-..../

0- cruilla
placa
da

1)- xamfra .~ 0)- cantona
''5'- ilia ~

])-

0- carrer
@- cartell

@- estafeta @- cabina
@-gual telefonica

®- retol

i[!J- vianant @-vorera

c~

.

@- calcada

@- xofer

d'ambulanda

@-

@- sernafor
@-fanal @- boca de ctavequera

quiosc

@- avinguda

@- autobus @- senyal de circulaci6 @- bustia @- ambulancia

@- paperera

@- embornal

d'autobus @...:.vorada @- pas zebra @- guardia municipal

@- parada

EI menjar

pollastre

melmelada

ous ferrats

Ilet

mel

<. "_

-

--

xocolata

desfeta

costelles

sal
cervesa

rernil

pebre

8.1'3

M'agrada el te amb menta. A mi m'agraden eJs sues de fruita. Cullera got

-.~

\\

\

.I

:} r

forquilla

plat

ganivet

sopa panet peix

"--~
pollastre

pure de patates

ou pesols gelat espaguetis

hr;;'\
~
hamburguesa

vi

pastfs

formatge

cafe

8.14

Apren el vocabulari de les dues pagines anteriors i construeix algunes frases amb aquelles paraules.

8.15

Alimentacio
Coda pais sol tenir una dieta diferent, confeccionada amb els productes alimentaris de que disposen i que sol esser for~a equilibrada. AiXQ vol dir que permet una olimentccio correcta, si es consumeix en quantitats adequades.

De vegades, quan canviem de pais, no trobem aquells
aliments a que estern acostumats,
0

be aquests s6n

molt cars i hi he e( perill de substituir-Ios per altres que semblen molt atractius, com ora pastisseria industrial, patates fregides, begudes deices, que no s6n gaire recomanables ni per als adults ni per als infants.

Aquests hem de procurar evitor-los, i uniccrnent menjor-ne de tont en tanto Aquests aliments ens paden atipar, perc si mengem poco coso rnes que oixo, ens foltaran proteines, vitamines i minerals; per tont tindrem possibilitats de tenir la sang formaran

debil i agafar

malalties, principaiment els infants. Ames, se'ns caries, es a dir, se'ns faran rnolbe les dents.
8.16

Del text dela pagina anterior, tria les vuit paraules que no sapigues el que volen dir, 0 que no n'estiguis ben segur, i buscates at diccionari:
1.-

2.3.4.-

5.6.7.8.Fes una redacclo explicant quins aliments hi havia al pais d'origen de la teva familia que costa molt de trobar aqui i quins hi ha aqul que era diftcil de trobar alia.

Quins aliments diu el text que hem de procurar menjar-ne poe sovint?

8.17

LA CHURRASKITA BAVIERA RESTAURANT RIPOLL SANT ANTONI

Cra St,

Feliu, 133

972 61 94

-IS

Culna argentina

Especialitat;

cams

ala brasa .

---C-tra-.-Sa-n-t-FeI-i-u-, CAL PADRi Av.

7-4-----97-2-8-'-7-'
972

9-7--Plals comb. i sandvitxos 82 60 35 Menu diari i carta
Cuina

Menu dian al migdia Menu especial per a nuvis 0befI cada dia Tancal dijous

de Fenals, 4

CAH NEROl EL RAcO DEL FRANCEs Pia d'Ordina DE CALONGE
RESTAURANT SIMON

972 70 18 94

de ternpo<ada

Pg. del Mat, 53

972652322

Marise, tapes cal. i mar.

SANT MARTi D'EMPURIES
L'ESCULAPI SANTA CRISTINA
_____ " __ •

Pla98 Major, 4 PIZZERIA CiTaulers,
__ ._' •• '_"_ •••• • __ '

972 77 03 06 972 77 00 53

Peix I marisc Pizzeria·
• __ ~

Obert 101I' any
__ ~~ __ . __ • __ • L_ •• ~ •• ~·_

grill
~ ~_~_._.~

Dbert cada Cap

dia
• , c

D'ARO
,. __ • __ • "

MAS CALVET
• "_~_.

143
.L~ __ ._~_~~_

9728372 35
_

Menu 950.- Carta

de selmana. menu 1.800.·

SERINVA SETCASES ST. CLiMENT ST. JOAN

REST, CAN CARLES HOSTAl·REST. LA CABANYA LA MASIA LA TEULERIA PICASSO LA GOLA EL FORT LES HERBETES L'ENCLUSA VILONYAR

Ci Dr. Tussell, 7 C! Font, I

9725931

09

Menu dian i carta

Tancat dilluns Obert Menu Obert Menus.

972 .13 60 64/65 Cams I lruiles de riu
97Z 63 40 58 Cuina ternporada Culna

cada dia casola, 93slron .. degust. loll'any comunioos
j

DE PERALTA

RESTAURANT RESTAURANT RESTAURANT HOSTAl·REST.

Cra. Girooa·PalamOs km 29 Ctra. Camprodon.1<m
Plalja la Gola del Ter CJ de la P,esO. 2
Mas Can Torrotes 15.6

DE LES ABAOESSES DE MONTGRi

972 72 05 07 972 7575 72
972 75 92 43

diversa i selecta

TORROELLA

Plalja de la Gola del Tor

Angules i anguiles
Soquel

grups

anguiles

Angule s, peix ; manse
Menu

ULLASTRET VALL DE BIANY A VILANANT VI LOBi O'ONYAR

RESTAURANT RESTAURANT RESTAURANT RESTAURANT

972 75 77 73 972 195063
972 54 71 20 972 47 30 04

Cuina casotana, mexicana Cuina casotana

diar;

Avui tancat

CJ UadO, 19
AI

Menu j carta
Menu

Esp. en earqols Avui taneat

costar camp de futboI

icarta

~srau"Qn';

SopLu1'J

N. 1 en CABRIT
Peix i marisc.
eelehraciens,

eL(02~AL
RESTAU RANT

Sala privada lIer a comiadats de

~DIVENt~~'lf ~:.~:~gA-BALL M 1:l Preu: 1950 ptes. ;;. OISSABTE NIT. SOPAR-BAll DlUMENGE TAROA, SOPAR-BALL ero. Girono·St. Fetiu {Costa de I'Atoui
lLAGOSTERA RESERVES: Tel. 972 63 03 76

.Cuina cataJana Carn a la brasa

CACA
Obert de dimecres a diumenge at migdia MA«;:ANET DE CABRENYS Tel. 972 193005


dt~
IESTAuuNT

HOSTAL RESTAURANT

<>~

lLa Q[abanpa
Especialitat:

~ ~

..

.

;;;

PflHflDIS
t(/~~~~
65 Cuina Mediterriinia
elll de Setembre, 97 Tel. 972 31 76 27 • 17230 PALAMOS

Habitacions amb bony
Tel.972130664·9721306 Fox 972 13 61 00
SETCASES (Girona)

carns ; truifes riu,

l'Emporda

Menu de

RESTAURANT

~.

I

~so

• Angulesi suquetd'anguiles.

~--------~
8.18

• Memi5l'aria15 des de 1.200 iins a 3.lXXIi~es. Platja de 13 Gola del Tee Tel. 97275 75 72 Torroella de Monlgri

Quins restaurants fan "cuina tradicional"

(catalana, mexicana ...)?

Quins pobles tenen pizzeries?

On pod ria anar a menjar cargols? i truita de riu? i cabrit?

T'has fixat en el nom dels restaurants? Tria els que t'aqradin mes i explica el perqus et sembla a tu que s 'han posat aquest nom:

Fes una estadistica del dia de la setmana que tanquen els restaurants:

8.19

EL PiT-jaR QaE LI ft)T PA.SSAR A LIN CAPITA DE VAIXELL ES PERDRE EL TIMC>.
SA,BRIEd TROB4.R. PER

eN I-IA DE P~sM

PER A

REC(JPERAR.-LO?

..

A PARTIR DE L'ARC, SEGU\U LES FLETXES,

8.20

JENTRETENKMENT§
• Quines s6n les dues figures que estan en la mateixa posici6?

A

8

c

D

E

• Tine 2 germans i 1 germana. Quants fills tenen e/s meus pares?

.~

• Hi ha una copa formada amb quatre escuradents que conte una bola. Agafant dos escuradents i cenvtent-tos de ttoc, tieures _ d'aconseguir treure la bola de /a copa tot conservant la forma de

te copa .


as mes
petit que en Marcel, edat que en Marc.

• En Lluis pera Quin

ta /a mateixa

as el

mes gran dels tres?

I
!
!

8.21·

---~---"

..... --.~~-~--.--"----.-.---~~"~-----."~.-.~""~~

..-~.-'"~,--~-.

ELS ALIMENTS

AVUI DINEM AL RESTAURANT,

CARTA Entrants sopa de peix amanida verda (enciam) amanida catalana (enciam, tornaquet, olives, ceba, pastanaga) esparrecs amb pernil carxofes al forn Peixos arras a la cassola iluc arnb' pesols rap amb ametlles Ous musclos a la marinara truita de patata i ceba pops amb ceba truita a la francesa truita de carbasso Postres ous al plat pastis de porna sue de taronja Carns gelat bistec amb patates fregides fruita del temps poUastre rostit mel i rnato vedella amb bolets formatge costellesa la brasa

I
!

8.22

1. Que demenere cedescu?

a. De primer plat dernanare de segon plat

al :

, .

i per postres

~ ~

b. Jo rneniare una de .

de

, unes .

................de segon plat i per postres

~

·k~~
0

~

,

~

C. Em ve de gust una

de primer, un i per postres de . potser

. que

....... amb demani

~ ~

d. Uns
...............I

al
.

, un

amb

e. Uns
...............i

amb

,

de segon i
8.23

-..... per postres.

Que demanaries

tu del menti anterior?

Coses de menjar tipiques

del teu pais:

Coses de menjar tipiques

de Catalunya:

Cosesde

menjar comuns als dos llocs:

8.24

Escriu les sis paraules que rnes et costa recordar del. vocabulari d'aquest quadern i el seu significat. . ..

[!]
~

'"

fil
~ ~

~

Fes en aquest requadre els exercicis que t'lndicara el professor per consolidar aprenentatges realitzats en aquesta unitat i corregir alguns dels errors.

8.25

Fes unes quantes frases amb Ies paraules que t'hasequivocat

del dictat.

Fes en aquest requadre els exerdcis que t'lndlcara el professor per consolidar aprenentatges realitzats en aquesta unitat i correqtr alguns dels errors.

8.26

AVALUACIO
Escriu un petit text sobre "Anar a comprar". Procura que la majoria dels verbs estiguin en passat.

""*

Avui has decidit fer el dinar a la teva familia
Ingredients: (material que taras servir)

1r plat:

_

2n plat:

_

Postres: -----

Explica com has fabricat el primer i el segon plat:

8.27

Q) Ci) cS
Q)

S
m

Ci)

.!2
Q) Q)

.s
Q)

Q)

c: 0

c.

~ .0) .... c.

2

c:

c.

e

c.

~.

e

or >
~

"C

cO

c: ,If)

"0

.s
;:,
If)

"C'

--e m
0

m

e-ro E

-as ;:,

.S!

cO c: "s;.
c:
0

S ~

s
Q)

.s
('If
0

2

to
Q)

_.
"8
X

m

i >

"S:

.!!!

... m
0)

~ to
0> I:

"0
(I)

Gi

'0

E

m E

S

45
'0

oS
(I)

c:
0> I: 0

E
~

.!!!

45

Q)

E

E

E

.... a. :g
c:

m'

.s
0

:j

0:

to
"~

0>

:i
0

c:

0:

c:: m 1ii' m

to ro c.

Q) Q)

\td.
1ii' ~

Q) ..; .0

e

45

Q)

a3

&

"E

a

"'is
.(1)
I/)

a.

S ·m

c

0.

.!2 0:

~ ...
rJ)

.S! m

c.

E

8.

Q)

.S!
"(3

i .0
0

.!2
m
Q) 1;)

"~ (;I

e

~

E
C)

E

cS
.m
(I)

Q3

~

E!

~

rJ)

~

I/)

Q)a

8

o

0

0)

c

c. I/)

~

"C.

m c

> ~

iii (I)

iii Q)
C) !,:

::s

1a

0)

.g

E

:=

.!!! to

~

rJ)

a3
m Q3
Q) ...;
C)

If)

2
Q)

10

(I) (I)

iii
C)

is 0

iii c:
C)

~

rJ)

.S! .S! c:
0

.S!
a

!!!

:g
(I)

iii
.

m

Q) 0:.

"5

~

~

!

"0

~

::s

m

E

J9
Q)

c:

-cO
(;Ia

<i:

E .-

e .0 m
0
(I)

10

m

.0

Q)

r?

-

'c m

"0

m

E as

to ~ E
m

-

Q.i

.S!
"0
::J

...
E
0
Q)

0 ~ tti
"C

.!Q

.0

B m

.0

C) Q)

:0

as

~

en
(i)

Q)

Q)
-oa

"0

Q)

iii
Q)

.!!i Q)

S

:0

.0

-af (5

B

E E

m

~

.!i 0 B
~

.s
.0

.s
I/) Q)

to

Q)

en

B

s

m

c
"(3

0)
(.)

~

C)

e

iii

·8"28