PERANCANGAN BAHAN EJAAN DAN SEBUTAN, PERISTILAHAN DAN PERKAMUSAN DALAM BAHASA MELAYU DI MALAYSIA

ROGAYAH BINTI OSMAN

PENDAHULUAN Definisi Perancangan Bahasa Sebelum membicarakan perancangan bahan dalam bahasa Melayu, lebih baik sekiranya kertas kerja ini didahului dengan pemerian definisi perancangan bahasa. Istilah perancangan bahasa daripada segi sejarahnya mula digunakan oleh E. Haugen (1959) dalam usahanya merancang bahasa Norway Moden. Haugen mengatakan perancangan bahasa itu ialah usahausaha yang dijalankan oleh pertubuhan atau jawatankuasa tertentu untuk penyuburan bahasa. Hal ini melibatkan usaha-usaha pembinaan, pengubahsuaian dan pembakuan yang dilakukan kepada sesuatu bahasa. Di samping itu, menurut J.V.Neustupny (1970) pula, perancangan bahasa ini melibatkan dua aspek, iaitu : perancangan taraf dan perancangan korpus bahasa. Perancangan taraf melibatkan segala aktiviti yang dapat meningkatkan taraf sesuatu bahasa tersebut. Perancangan korpus pula melibatkan aktiviti menyusun ejaan baru, penentuan sebutan, pembentukan istilah, tatabahasa dan seterusnya. Nik Safiah Karim et-.al (1993), mengatakan secara kasar sesuatu bahasa yang dirancang akan melalui tiga peringkat utama. Pertama, peringkat membuat keputusan dasar tentang bahasa yang hendak dirancang. Peringkat kedua ialah pelaksanaan rancangan-rancangan yang telah disusun dan peringkat ketiga pula ialah penilaian.

Ketiga-tiga peringkat ini diterapkan pada masyarakat bahasa yang menjadi penerima segala kegiatan perancangan. Keseluruhan proses ini dapat digambarkan dalam bentuk rajah seperti yang berikut:

1

Di samping itu kemudahan cetak dan penerbitan membuatkan ejaan Rumi menjadi lebih praktis daripada mana-mana sistem lain. Lampung. dan tertubuhnya Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai badan perancang bahasa. 1 PERANCANGAN BAHAN Perancangan Ejaan dan Sebutan Sebelum kedatangan Islam. sistem jawi ini agak merosot kemudiannya apabila masyarakat kita disogokkan dengan sistem ejaan rumi oleh penjajah Barat.21 2 .PENILAIAN PERANCANGAN PELAKSANAAN MASYARAKAT BAHASA Bagi bahasa Melayu peringkat pertama dicapai pada kira-kira tahun 1956. Sarjana Inggeris yang mula-mula sekali membincangkan soal ejaan bahasa 1 Nik Safiah Karim et. dan penilai.. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka hlm. Sebenarnya usaha-usaha ini tidaklah dapat dikatakan sempurna dan ada beberapa kelemahannya. apabila diambil persetujuan untuk menjadikannya bahasa kebangsaan negara baharu Malaysia (dahulunya Persekutuan Tanah Melayu). 1993. Kegiatan-kegiatan yang seterusnya. oleh orang ramai dan terutamanya oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. iaitu tulisan Kawi. Tatabahasa Dewan. Mereka menjalankan kajian terhadap tatabahasa dan nahu bahasa Melayu. meliputi aspek-aspek pengekodan. Malangnya. Pada kurun ke-19 dan awal kurun ke-20. bahasa Melayu telah pun mempunyai tradisi tulisan. pemupukan. al. Usaha menulis bahasa Melayu dengan menggunakan huruf Rumi telah dijalankan oleh beberapa orang sarjana Eropah secara perseorangan. Malah sistem tulisan ini agak maju dan menggunakan lambang suku kata dan lambang baris untuk menunjukkan perbezaan-perbezaan bunyi. Batak. dan Rencong.

Usaha yang lebih teratur dilakukan oleh Jabatan Pelajaran di Negeri-Negeri Bersekutu (Selangor. Tugas jawatankuasa itu ialah mengkaji dan membentuk sebuah sistem ejaan Rumi. Peserta kongres itu telah mencadangkan beberapa perubahan yang agak radikal. The Evolution of the Malay Spelling.G. yang diadakan di Jakarta pada tahun tersebut. Kelemahan-kelemahan ini telah mengganggu penggunaan bahasa Melayu waktu itu. Perakuan-perakuan kongres itu telah mendapat perhatian kerajaan. kerjasama ini menghasilkan Ejaan Malindo. II. dan sebuah Jawatankuasa Ejaan telah dibentuk pada tahun 1957. dan mengandungi beberapa kelemahan.Melayu ialah William Marsden (1912) dalam bukunya yang bertajuk A Grammar of The Malayan Language. Negeri Sembilan) pada tahun 1902. Masalah ejaan Rumi diberi perhatian berat. Satu perjumpaan antara Jawatankuasa Ejaan Rumi Persekutuan Tanah Melayu di bawah pimpinan Tuan Syed Nasir bin Ismail dengan Panitian Pelaksanaan Bahasa Indonesia di bawah pimpinan Dr. isu ejaan telah dibincangkan lagi. Pada zaman Jepun. nazir sekolah-sekolah pada masa itu. dengan beberapa perubahan baru yang dibuat oleh Za’ba. Sistem ejaan ini kemudiannya dijelaskan dan digunakan oleh Za’ba di dalam buku Pelita Bahasa Melayu. Dalam Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ke-3 yang diadakan pada tahun 1956. Perak. Setelah dua tahun menjalankan kajian. oleh itu terdapat juga pengaruh huruf Arab ke huruf rumi. Ini menyebabkan Sistem Ejaan Sekolah itu tidak saintifik. dan selepasnya Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim. g dan ny adalah hurufhuruf yang ditambah oleh orang Melayu kepada sejumlah 28 huruf Arab yang telah sedia wujud waktu itu. dan menghasilkan satu sistem ejaan Rumi. shellabear membuat kajian mengenai beberapa naskhah surat yang ditulis antara tahun 1600-1650 di Acheh. sistem ini didasarkan kepada pengamatan-pengamatan umum sahaja. termaktublah perjanjian persahabatan antara Persekutuan Tanah Melayu dan negara Republik Indonesia. Dalam kajiannya. Sistem ejaan ini ialah gabungan Ejaan Wilkinson. Penggal I. dan III. Walau bagaimanapun. ng. W. dengan membentuk sebuah Jawatankuasa Ejaan yang dipengerusikan oleh R. Pahang. d. Ini terkandung di dalam Petua-Petua Ejaan Rumi (1974). setelah berlakunya perundingan. tetapi pelaksanaannya terbantut kerana 3 . maka pada tahun 1959. Marsden mengatakan bahawa bunyi ch. Slametmuljana. p. Sistem ini dikenali sebagai Sistem Ejaan Sekolah dan digunakan di Negara ini hinggalah ejaan baru diisytiharkan pada tahun 1972. dengan kebijaksanaan Za’ba memulakan sistem ejaan baru yang dipanggil Sistem Ejaan Sekolah. Sistem ejaan yang dihasilkan dikenali juga sebagai Ejaan Wilkinson yang digunakan di dalam kamusnya.J Wilkinson .

Majils yang dianggotai bersama oleh Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia yang dipengerusikan Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. majlis tersebut telah berhasil mengeluarkan pedoman umum ejaan yang dianggap lebih lengkap bagi kegunaan kedua-dua negara. Versi yang sesuai dengan negara masingmasing telah diterbitkan. dan Wakil Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia telah mengadakan lima persidangan. Begitu juga dengan istilah. Jadi Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia dibentuk. sistem ejaan itu perlu diperbaik sebelum dilaksanakan di kedua-dua negara. dan bertemu dengan Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia maka terbentuklah masalah ejaan baru itu dibincangkan dalam persidangan-persidangan majlis tersebut. Suatu kertas kerja disediakan untuk mengemukakan ejaan Malindo tersebut. Walau bagaimanapun . sehinggalah pada 23 Mei 1972. Oleh sebab kedua-dua bahasa yang serumpun itu perlu menjadi bahasa Kebangsaan dan perlu mengungkapkan ilmu pengetahuan. sh kepada sy. Setelah lima kali bersidang. Sistem ejaan itu nasih mengandungi beberapa masalah kecil. bahawa istilah-istilah bahasa Melayu dan bahasa Indonesia diselaraskan. Sistem ejaan baru ini mengubah sistem ejaan sebelumnya misalnya daripada ch kepada c. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sistem ejaan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia perlu dibaiki. Lambang-lambang kh. maka satu sistem ejaan baru yang lebih efisien adalah diperlukan. 4 . Dewan Bahasa dan Pustaka telah menerbitkan buku Pedoman Umum Bahasa Malaysia pada tahun 1975. Risalah Sistem Ejaan Rumi Bahasa Malaysia diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka untuk kegunaan ramai. untuk melaksanakan ejaan baru itu. Setelah konfrontasi berakhir.tercetusnya konfrontasi. dz kepada d dan th kepada s. pada bulan September 1966. Encik Hussien Onn).B. dan segala budaya moden. satu Kenyataan Bersama telah ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Malaysia (Y. gh dan ng masih kekal dipakai. Sistem ejaan tersebut diisytiharkan secara rasmi serentak di kedua-dua Negara pada 16 Ogos 1972. Pemakaian lambang huruf dan tanda baca perlu diperkemas. konsep ilmiah. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Bapak Mashuri). Seterusnya beberapa siri rundingan diadakan. delegasi kebudayaan dari Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Wahju Sukatjo mengunjungi Dewan Bahasa dan Pustaka dan mengesyorkan kepada kerajaan masing-masing supaya Ejaan Malindo (1959) itu dilaksanakan. ny.

dan pakar-pakar bahasa. dan kedua ialah Jawatankuasa Istilah Sains Am. Dari tahun tersebut hingga 1975. Dewan Bahasa dan Pustaka telah menubuhkan dua jawatankuasa istilah. Kementerian Pendidikan Malaysia dan PLM serta pakar-pakar bahasa pada tahun 1987. DBP menggunakan Pedoman Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia. usaha peristilahan melalui beberapa cabaran baru yang memerlukan penyelesaian yang lebih sesuai. pada tahun 1975. perancangan pembakuannya di Malaysia dilaksanakan selepas dimantapkan aspek-aspek bahasa yang lain. Beberapa bengkel diadakan sehingga tahun 1987. Antara kegiatannya diperturunkan seperti yang berikut: (i) Mengadakan penyelidikan melalui beberapa bengkel dan seminar sejak awal Rancangan Malaysia keempat (1981) (ii) Kegiatan kajian tentang sistem fonologi bahasa Melayu dan dialek diadakan sejak awal 1980-an. Bagi memudahkan kerja. Pedoman Ejaan dan Sebutan Bahasa Melayu. 44-45 5 . Zaman 1975-1960 dapatlah dikatakan sebagai zaman awal dalam kerja-kerja peristilahan kerana belum ada suatu pedoman penciptaan istilah yang dapat dijadikan pegangan yang kukuh. Panduan dan falsafah yang dipegang dalam pembentukan istilah tahap awal itu ialah menjaga kemurnian bahasa Melayu dan panduan ini sebenarnya mengongkong 2 Ismail Dahaman (penyunting). Oleh sebab itu. Kementerian Pendidikan Malaysia. Pedoman Umum Pembentukan Istilah (PUPI) dibentuk oleh Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM). Usaha mencipta istilah ini dapat dibahagikan kepada dua peringkat.Masalah sebutan disifatkan sebagai masalah yang sangat rumit. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka hlm. (iv) Perumusan tentang pedoman sebutan baku dibuat oleh sebuah Jawatankuasa Teknikal antara DBP dengan Pusat Perkembangan Kurikulum. iaitu zaman sebelum 1975 dan zaman selepas 1975. 1996. (iii) Siri bengkel sebutan baku diadakan dalam tahun 1987 antara DBP dengan Persatuan Linguistik Malaysia (PLM). Pertama ialah Jawatankuasa Istilah Kerajaan dan Perjawatan. Sebelum 1975. 2 Perancangan Istilah Usaha pembentukan istilah bahasa Melayu telah bermula semenjak tahun 1957 dengan penubuhan Jawatankuasa Istilah yang pertama.

Dewan Bahasa dan Pustaka telah menyusun tiga pedoman yang dapat disenaraikan seperti berikut: (a) Pedoman Membentuk Istilah-Istilah Baru DBP. beberapa istilah telah dapat bertahan sampai sekarang seperti stesen. Usaha ini berhasil dan dipertingkatkan kemudiannya. yang mula digunakan selepas 1970. ilmu hisab dan kajibentuk bumi. PUPI diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1975. Contohnya ilmu jiwa. Jawatankuasa Istilah ini telah menghasilkan 71.887 istilah sehingga tahun 1975. Zaman kedua dalam pembentuk istilah berlaku sekitar tahun 1960 hingga 1975.proses pembentukan istilah itu. (b) Dasar. kajirumpun bangsa. Pedoman ini telah diisytiharkan pemakaiannya oleh Menteri Pendidikan Malaysia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada 30 6 . Cara dan Pedoman Membentuk Istilah Baharu Bahasa Melayu DBP. PUPI dibentuk dengan sumbangan pakar ahli bahasa dan ilmu kedua Negara. Namun begitu. Pedoman ini ialah hasil usaha MBIM yang mengambil masa tiga tahun untuk dibentuk bagi membantu pembentukan istilah untuk bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia. yang mula digunakan sejak 1959. Pedoman Umum Pembentukan Istilah (PUPI) telah menandakan bermulanya zaman ini. kimia. Istilah yang dipakai sekarang ialah psikologi. Beberapa Jawatankuasa Istilah lagi dibentuk kemudiannya oleh Dewan Bahasa dan Pustaka untuk membentuk istilah-istilah bidang profesional yang amat mendesak pada ketika itu. dengan berpandu kepada amalan dalam usaha yang sama di peringkat antarabangsa. sebagai penasihat tertinggi mengenai bahasa bagi membantu usaha-usaha Dewan Bahasa dan Pustaka. dan sains. (c) Pedoman Pembentukan Istilah Universiti Malaya yang mula digunakan pada 1971. Terdapat beberapa istilah waktu itu sudah dipinda oleh sebab tidak dapat mendukung konsep asalnya. Selanjutnya tugas jawatankuasa tersebut mencakupi pula aspek peristilahan dan malahan dianggap oleh kerajaan sebagai badan tertinggi dalam pembentukan istilah Bahasa Melayu. matematik dan geomorfologi. Pada tahap awal penubuhan JKTBM ialah untuk mewakili Malaysia dalam usaha kerjasama bagi menyusun Sistem Ejaan Rumi Baru dengan Indonesia. ethnologi. Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu (JKTBM) telah ditubuhkan sejak Disember 1972.

singkat. 30 Tahun Perancangan Bahasa Malaysia. keadaan ciri) LANGKAH 1 Kata dalam Bahasa Malaysia (umum + dialek) LANGKAH 2 Kata dalam bahasa-bahasa serumpun dengan bahasa Malaysia Kata yang tepat Kata yang tidak berkonotasi buruk atau sebutannya sumbang Kata yang paling singkat Penyesuaian ejaan istilah LANGKAH 3 Kata dalam bahasa Inggeris LANGKAH 4 Kata dalam bahasa-bahasa lain daripada bahasa Inggeris Penyerapan dengan menyesuaikan ejaan dan sebutan Penyerapan tanpa perubahan Penterjemahan : Terjemahan hendaklah tepat.Ogos 1975. 85 7 . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka hlm. dasar yang dipakai oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dapat dirumuskan seperti rajah langkah pembentukan istilah yang berikut: Rajah Langkah Pembentukan Istilah Konsep (makna. memudahkan penyelarasan. proses. Makna umum yang bersistem secara bersistem (Petikan : Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu. 1991 : 7 ) 3 Abdullah Hassan. 3 Selepas penubuhan JKTBM (1972). 1987.

ejaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan soalan bahasa di kedua-dua negara. malahan satu istilah mendukung pelbagai konsep dan pengertian. MBIM juga telah membincangkan pedoman khusus pembentukan istilah kimia. (b) Menampung dan menyalurkan bahan-bahan tentang bahasa dari kedua-dua belah pihak untuk kegunaan dan kajian bersama. Jawatankuasa Istilah dipertanggungjawabkan pula kepada tugas pengklasifikasikan bidang memandangkan pengklasifikasi bidang yang dilakukan sebelum ini tidak begitu tepat dan kurang menyeluruh. Dalam bidang ini. MBIM juga menghasilkan Pedoman Penyusunan Kamus Istilah dan Pedoman Tranliterasi Huruf Arab kepada Huruf Rumi. matematik dan perubatan. biologi. maka wujudlah bermacam-macam istilah. Sebagai tambahan kepada kerja-kerja penciptaan istilah. MBIM yang telah ditubuhkan pada 29 Disember 1972 berfungsi seperti berikut: (a) Bertindak sebagai badan bersama yang mengadakan pertemuan demi pertemuan untuk memikirkan. Oleh sebab itu. peristilahan.Walaupun sudah ada PUPI tetapi disebabkan banyak Jawatankuasa Istilah (JKI) dan mencakupi bidang yang banyak pula. iaitu Jawatankuasa Penyelarasan Istilah Sains tulen dan Jawatankuasa Penyelarasan Istilah Sains Sosial dan Kemanusiaan. Hasil daripada sidang MBIM ke-7 hingga ke- 8 . dengan konsep dan pemahaman ilmunya yang tersendiri pula. Ketika kerja pembentukan peristilahan belum mantap dan kukuh. (c) Menyerahkan bahan-bahan bahasa yang menyentuh kepentingan kebangsaan negara masing-masing kepada Menteri Pendidikan untuk dipertimbangkan dan diputuskan. menalaah dan membincangkan hal-hal bersama dalam bidang tatabahasa. istilah tertentu ciptaan pelbagai JKI itu perlu diselaraskan. fizik. aspek pemasyarakatan istilah dalam disiplin masing-masing turut dibincangkan untuk dibawa kepada sidang MBIM. Dua buah jawatankuasa penyelarasan telah dibentuk. Kerja-kerja yang giat dijalankan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sekitar akhir lapan puluhan dan awal sembilan puluhan ialah menyemak istilah yang dihasilkan sebelum 1975. terutamanya sebelum 1960. Selain menghasilkan PUPI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Melayu. Setelah penyemakan dilakukan barulah dibawa kepada Jawatankuasa Penyemakan Istilah.

Yang ketiga ialah senarai perkataan Melayu-Belanda yang diusahakan oleh Frederik de Houtman (1603). 4 Zaman sebelum 1630 dianggap sebagai tahap awal perkembangan perkamusan Melayu. tetapi lebih kepada bentuk daftar kata atau glosari. Mengikut catatan sejarah . Caspar Wiltens. Kamus awal Melayu yang hanya mengandungi senarai kata-kaa dan istilah-istilah tertentu dipercayai telah ada sebelum Portugis menakluki Melaka pada 1511.23 telah menghasilkan Daftar Istilah MBIM (A-J) dan (K-Z) yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1976. 4 9 . Senarai ini disediakan demi kepentingan kaum pedagang. Ini berdasarkan pembuktian daftar kata dwibahasa Sanskrit-Melayu kuno pada abad ketujuh atau kelapan atau penemuan glosari atau daftar kata Latin dengan padanan bahasa Inggeris zaman Anglo-Saxon pada ke -8. Jika tradisi permulaan perkamusan Melayu bermula dengan disiplin yang agak longgar apabila bentuknya tidak memenuhi ciri-ciri sebuah kamus. bentuk daftar kata atau glosari yang muncul dalam tradisi bentuk dwibahasa . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Senarai kedua ialah yang diusahakan oleh Figafetta (1521) yang ditulis ketika kapalnya mengiringi Magellen singgah di Tidor di Kepulauan Maluku. David Haex telah menyusun sebuah kamus yang bertajuk Dictionarian Malaico-Latinum et Latinum Malaicum pada tahun 1631. Hal yang sama juga berlaku dalam tradisi perkamusan Melayu apabila didapati bentuk kamus yang terawal adalah dalam bentuk dwibahasa . dan Sebastian Danckearts menerbitkan kamus Belanda-Melayu dan Melayu-Belanda di Hague. Zaman 1631 hingga 1850 dianggap sebagai tahap kedua perkembangan perkamusan Melayu. Seorang mubaligh Kristian. Perancangan Perkamusan Tradisi penyusunan kamus di rantau ini mengalami pengalaman yang hampir sama seperti yang berlaku di Barat. Kemudian pada tahun 1622. Senarai ini bertulis dalam bahasa Melayu-Latin. Di dalamnya tersenarai kata-kata Melayu-Cina dan tidak ada perbendaharaan kata Portugis dimuatkan. hlm. Perkamusan Melayu Suatu Pengenalan. Beberapa 4 Ibrahim Ahmad. pentadbir dan ahli mubaligh Kristian. 1994. perkembangan yang sama juga berlaku di Barat.

Farid Wajidi (1959). Thomas Bowery telah memperkemas usaha yang dirintis oleh Haex dengan menyusun kamus Malayo and English and English and Malayo. Usaha ini terbahagi kepada dua bahagian. Pada tahun 1852. Marsden juga telah menghasilkan jilid lain pada tahun 1824. Kamus ini dianggap penting kerana memasukkan deskripsi tatabahasa dan meninggalkan aspek neka bahasa. Mohammad Hanif (1955). dengan judul The Grammar of the Malayan Language. John Crawford telah menghasilkan sebuah kamus yang bertajuk The Grammar and Dictionary of the Malay Language. sarjana Inggeris.orang sarjana lain telah menurut jejak langkah David Haex. Senarai kata sudah ditambah hingga merangkumi perdagangan dan istilah politik yang digunakan di Johor. Dalam karya ini Marsden telah mentransliterasi huruf jawi kepada huruf rumi dan memulakan sistem ejaan rumi. Namun hanya pada 10 . Penyusunan kamus tersebut dianggap sebagai suatu percubaan ilmu perkamusan yang menjadi petunjuk kepada penyusun-penyusun terkemudian seperti Winstedt (1922). dengan Jilid I mengandungi deskripsi sejarah dan tatabahasa bahasa Melayu. Howison telah mengusahakan sebuah kamus yang agak serupa dengan kamus yang diusahakan oleh Bowery. Shah Munji dan Abdullah Samad (1957). Jilid II ialah Malay-English and English-Malay Dictionary. Kamus ini diusahakan secara saintifik dan menganggapnya sebagai suatu ilmu pengetahuan yang harus dibebaskan daripada kehendak memenuhi keperluan golongan yang tertentu sahaja. Kamus yang pertama dianggap sempurna hanya terhasil pada 1812 oleh William Marsden. Pada 1701. Sumbangan yang bererti dalam penyusunan kamus Melayu diusahakan oleh R.J Wilkinson dengan judul Malay-English Dictionary (1901). Kamus ini ditujukan untuk maksud perdagangan dan pentadbiran ketika itu. Mustapha Abdul Rahman Mahmud (1940). Selepas tahun 1930 barulah lahir ahli perkamusan Melayu seperti Shamsuddin Mohd Yunus (1935). Kamus yang disusun oleh pengarang-pengarang ini tidak membawa pembaharuan apa-apa oleh sebab usaha mereka hanya berdasarkan kerja-kerja yang telah dirintis oleh Wilkinson dan Winstedt. Hamilton (1923) dan Swettenhem (1927). Haji Abdul Hamid Ahmad (1941). Usaha perkamusan yang lebih moden dan lengkap telah dijalankan sebaik sahaja Dewan Bahasa dan Pustaka ditubuhkan pada 1956 lagi. Ali Asraf (1959) dan Zainal Abidin Safarwan (1966). Pada 1801. seorang lagi sarjana Inggeris J. bertajuk A Dictionary of the Malayan Language. Mohd. Zaman selepas 1956 adalah merupakan tahap moden dan lengkap perkembangan perkamusan Melayu.

Bahasa Melayu (Malaysia) telah dijadikan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi sebagaimana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan.tahun 1970 Kamus Dewan yang mengandungi 28 000 kata masukan dapat diterbitkan. Mohamad (1973). Badan perancang bahasa Melayu itu juga ada menerbitkan kamus menurut bidang yang juga disebut kamus istilah. Sebelum Malaysia merdeka pada tahun 1957. antonim dan thesaurus yang juga diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Perkara 152 dan Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67. (1974). Pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara adalah wajar sekali.S Hornby et al. ejaan. menengah dan pengajian tinggi. Dewan Bahasa dan Pustaka juga mengusahakan dua buah kamus dwibahasa. peristilahan dan perkamusan bahasa Melayu di Malaysia. Kesemua langkah ini telah berlaku dalam satu jangka masa yang pendek sahaja. Terdapat juga kamus yang diusahakan oleh penerbit-penerbit swasta. Pencapaian perancangan bahasa di Malaysia dapat dilihat daripada beberapa segi. Sebutan-sebutan dan pola-pola intonasi hendaklah 11 . Jumlah kata masukan bertambah menjadi 34 000 dalam edisi kedua dan edisi ketiga diterbitkan pada tahun 1995 dengan 36 000 kata masukan. dan untuk membuat pemakluman mudah pentadbiran. (1972). Bahasa merupakan satu unsur penting yang dapat membentuk identiti sesebuah negara. peristilahan dan perkamusan dapat diperhatikan. tetapi juga menjadi bahasa pengantar di sekolah rendah. iaitu kamus sinonim. bahasa Melayu hanya digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah sahaja. KESIMPULAN Perbincangan di atas berusaha menunjukkan perancangan bahan ejaan dan sebutan. Kamus ini disusun mengikut keperluan golongan profesional. Pertama ialah kamus Melayu-Inggeris dan kedua kamus Inggeris-Melayu yang kedua-duanya diterbitkan pada tahun 1984. Ada tiga jenis kamus yang diusahakan. Masalah kelemahan dalam sebutan dan intonasi misalannya akan dapat diatasi dengan pengajaran yang sistematis dan teratut. Contohnya ialah seperti kamus-kamus ekabahasa dan dwibahasa yang diusahakan oleh A. Mohd Salleh Daud (1973). banyak kelemahan dalam sebutan.A. A. Sulaiman Masri (1973). Pelaksanaannya dalam bidang pentadbiran dan pendidikan sedang dijalankan secara progresif.K. tatabahasa. Meji Sulung (1974) dan Kader M. iaitu dalam jangka masa lebih kurang 30 tahun. sewaktu proses perancangan dijalankan. Hari ini bahasa Melayu bukan sahaja digunakan seluruhnya sebagai bahasa pentadbiran kerajaan.

penampilan masalah-masalah tersebut tentunya tidak menumpulkan minat dan semangat golongan perancang. masalah dalam ejaan dapat diselesaikan sekiranya sebuah kamus yang lebih lengkap daripada Kamus Dewan dapat disediakan.dideskripsikan sepenuhnya. 12 . Sementara itu. Walau bagaimanapun. pemikir dan cendekiawan bahasa Melayu untuk terus membina bahasa Melayu menjadi bahasa moden. Kamus yang mengandungi penjelasan tentang sebutan dan kata terbitan di samping makna sahaja tentu akan lebih berkesan dalam menyelesaikan masalah ini.

2. 30 tahun Perancangan Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.al. 1993. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia. 1991. 1982. Ibrahim Ahmad. 6. 1994. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdullah Hassan. Dain. Pembinaan Bahasa Melayu Perancangan Bahasa di Malaysia. Nik Safiah Karim et. Raja Mukhtaruddin bin Raja Mohd. Pedoman Ejaan dan Sebutan Bahasa Melayu. Perkamusan Melayu Suatu Pengenalan. 13 . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 4. Tatabahasa Dewan.. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu.Bibliografi 1. 3. 1987. Ismail bin Dahaman (Penyunting) 1996. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful