You are on page 1of 17

sabWoTa warsulis kvlevis laboratoria

14/10/2011

sabWoTa imperia da postsabWoTa nacionalizmi

momxsenebeli:

giorgi maisuraZe filosofosi, ilias saxelmwifo universiteti


moderatori:

lela gafrindaSvili filosofosi, Tbilisis saxelmwifo


universiteti

lela gafrindaSvili - -
.
, - ,
.

giorgi maisuraZe - .
, , , , ,
. ,
,
,
.
, ,
- .
,
.
, ,
.
. 9

.

sabWoTa warsulis kvlevis laboratoria

. 1989 ,
,

. ,
,
, .

. ,
.
,

,
. ,
.
,


:
, .
,
, , , ,

-
, , 9 .
9 ,
- ,
. ,
. 22
,
. 2008 , ,
.

www.sovlab.ge

info@sovlab.ge
2

sabWoTa warsulis kvlevis laboratoria

? , .
, ,
,
,
. , ,
.
. ,
, , , ,
, 1989
. , 9

.
? , ,
- , ,
,
, . -
. ,

. , ,
.
1968 -
1968 , , ,
, .
.
,

, ,
,
.

www.sovlab.ge

info@sovlab.ge
3

sabWoTa warsulis kvlevis laboratoria

.
, ,
,
.

.
, .
- :
, , , , ,
, ,
, .
, , , ,
, , ,
.

, .
, , ,
. .
, .
, ,
. ,
, .
, .
, .
, ,
, (
),
.

.
.

, .
www.sovlab.ge

info@sovlab.ge
4

sabWoTa warsulis kvlevis laboratoria

,, ,
.
. ,
.

, ,
.

, .
, ,
. , :
,
. - ,
.
, ,

, .
. ,
, ,
, ,

, ,
.

1806

- -
, ,
, , .
, ,
. ,
, , .
www.sovlab.ge

info@sovlab.ge
5

sabWoTa warsulis kvlevis laboratoria

, . ,
, ,
. ,
, . ,
- .
1, :
, . ,
. ,
, .
, ,
, , ,

- , .
, ,
, , ,
. . ,
, .
, .
, , .
. 20 , , ,
, .

.


, , .
1

(1851-1930) . 1801

. (1885-1890),
, (1893-1904), (1900),
, (1903).

www.sovlab.ge

info@sovlab.ge
6

sabWoTa warsulis kvlevis laboratoria

, ,
, . , ,
.
- - ,

. 1924 ,
,

, , ,
. ,
, ,
.
, .
, .
- .
30-40 - . ,
.
. ,
,
, .
, ,
, .
, , ,

, 20-
. ,
, , , ,
. ,
.

www.sovlab.ge

info@sovlab.ge
7

sabWoTa warsulis kvlevis laboratoria

,
.
-18
.

.
?
. , ,
.
: ,
, . ,
, - .
? , , .
, , ,
, , , 20 44 40 . - 1938 66
. ,
. ,
,
, . . ,

, . .
, ?
,
.
-
. ,

90-

. ,
www.sovlab.ge

info@sovlab.ge
8

sabWoTa warsulis kvlevis laboratoria

, . .
.
, .
, , - ..
, - .
, ,
, .

- , , ,
. .

lela gafrindaSvili - , 1988 .


, , . 1988

, - ,
. ,
. , ,
, ,
. , 7
.
9
, , , .

.
.

1989 15

,
. 1 , , 9

www.sovlab.ge

info@sovlab.ge
9

sabWoTa warsulis kvlevis laboratoria

1 , .
9 , ,
9
. , .
, ,
. , ,
.
giorgi maisuraZe - , .
,

, , ,
.

,
.

lela gafrindaSvili - ? ,
?

, .
gia

avaliani

- 80-

, ? ,
, ,
, , .
, , .
,
. .
,
, ,
, 30-
. ,
. ,
www.sovlab.ge

info@sovlab.ge
10

sabWoTa warsulis kvlevis laboratoria

, .
.

.
,

, .
Ggiorgi

maisuraZe

, ,
.
, ,
. 20-
, ,.
, .
, .

lela gafrindaSvili - ,
. 20-30- ?
giorgi maisuraZe - . , 20 - 2 ,
. ,
.

- - ,

20- ,
,
. 1937
.

www.sovlab.ge

info@sovlab.ge
11

sabWoTa warsulis kvlevis laboratoria

lela gafrindaSvili - 20-


. , ,
,
, ,
?! , .
giorgi maisuraZe - ,
, ,
, , ,
. .
. .

,
, .
, .
, . ,

, , .
,
,

, ,
.
darbazidan - ,
, . ,
,
. ,

www.sovlab.ge

info@sovlab.ge
12

sabWoTa warsulis kvlevis laboratoria

giorgi maisuraZe - .
, , .
, ,
. , ,
,

, , ,
-.
, . ,
. . ,

, ,

. ,

,
. , ,
. ,
.
darbazidan - ,
. , , .
, , , ,
80- . ,
, .

, , ,
. ,
.
giorgi maisuraZe - ,
.
. ,
, . . 1950-
. 1950-
,

www.sovlab.ge

info@sovlab.ge
13

sabWoTa warsulis kvlevis laboratoria

, .
, . ,
, ?
.
,

, , . .
. ,
,
. , ,

.
,

. , ,
.
. ,
. -, - .
, . .
, ,
. ,
.
darbazidan - -
, , . , ,
.
. ,

, ,
?

www.sovlab.ge

info@sovlab.ge
14

sabWoTa warsulis kvlevis laboratoria

giorgi maisuraZe - . ,
,
. ,
. ,
. , , ,

.
, , .
, .

, .
. ,
, ,
,
. . ,
, .
lela gafrindaSvili -

. , . ,
, -
, ,
. .

, ,
.
darbazidan -
?
giorgi maisuraZe -
, 1937
, . ,

www.sovlab.ge

info@sovlab.ge
15

sabWoTa warsulis kvlevis laboratoria

, ,
.
1934

3,
. , ,

. .
,
. , ,
.
, -
.
darbazidan - , ?
giorgi maisuraZe - , , ,
.
, .
, . ,
,
, ,
. ,

.
-

(1880-1938) , . .

1910 . . 1922-1924 ..
. 1928 -1930 .. - , 1931-1936 ..
. , 1934-1935 , -
, 1936 .

www.sovlab.ge

info@sovlab.ge
16

sabWoTa warsulis kvlevis laboratoria

www.sovlab.ge

info@sovlab.ge
17