You are on page 1of 10

Chọn file setup được tô xanh!

Sau đó ta được cái bảng này:


Chọn NEXT ta được cái bản này:

Đánh chọn như hình trên.Rồi chọn tiếp NEXT!Ta được 1 cái bảng khác!
Gõ số serial vào như hình dưới đây!
Chỉ cần hàng đầu tiên.
2 hàng còn lại gõ tùy ý!

Xong chọn tiếp NEXT!


Ta được cái bảng dưới đây!
Chọn Custom
Rồi chọn tiếp
NEXT!!!

Chọn NEXT!!
Đợi 1 lúc
nha!

Ta được cái bảng này


rồi chọn Continue
Không cần
quan tâm
Nhấn OK
luôn ha!!

Lại
thêm 1
cái nữa!
Chọn như
hình kế bên
nếu muốn.
Tiếp tục chọn
Continue

Nhấn ok luôn

Đợi tiếp nha!


Tới cái này là đi
được hơn nữa
đường rồi đấy!!!!

Chọn OK

Sắp xong rồi đó!


Hãy thực
hiện như
trong
hình ấy!!

EXIT
NHA!!!!

Chọn
Yes đi
nào!!!!!
Xong rồi đấy !! Dễ không?