UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA ŞCOALA DOCTORALĂ FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ

Ing. IOAN V. DUNCA

REZUMAT AL TEZEI DE DOCTORAT CERCETĂRI PRIVIND TEHNOLOGIA DE CREŞTERE A PUILOR DE GĂINĂ PENTRU CARNE

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC Prof. univ. dr. ROMAN MORAR

CLUJ-NAPOCA 2010

INTRODUCERE Creşterea puilor de carne are ca scop obţinerea de carne într-un timp scurt şi cu eficacitate economică maximă. Explozia demografică, îmbogăţirea substanţială a volumului de cunoştinţe privitor la alimentaţia raţională a omului, precum şi alte considerente de ordin social-economic, au condus la intensificarea creşterii puilor de carne şi la elaborarea tehnologiilor care să conducă la exteriorizarea capacităţilor de producţie. Puiul de carne este o realizare practică remarcabilă a geneticii şi nutriţiei, realizare ce a putut fi materializată datorită progreselor ştiinţifice şi tehnologice postbelice. Dezideratul principal al ambelor categorii de specialişti amintiţi mai sus, îl reprezintă rentabilitatea în exploatarea puilor de carne, prin găsirea căilor sau posibilităţilor de realizare a producţiei mari şi constante de carne în scurt timp, cu un minim de investiţii şi de cheltuieli. Creşterea puilor broileri este o activitate complexă, fiind într-o competiţie extrem de dură. Este foarte greu să depăşeşti performanţele productive realizate în UE, şi chiar în ţară. Pentru realizarea acestui deziderat s-a recurs într-o primă etapă de la creşterea tradiţională extensivă, la exploatarea de tip semiintensiv şi mai apoi, la cea de tip intensivindustrială. Obiectivul urmărit în această tranziţie a fost ridicarea potenţialului productiv al organismului puilor de carne în vederea obţinerii produsului scontat într-un timp mai redus, prin îmbunătăţirea substanţială a condiţiilor tehnologice de exploatare. În contextul relatat, creşterea industrială a puilor de carne presupune şi aplicarea unor programe imunoprofilactice specifice pentru ca aceste organisme productive să aibă o rezistenţă normală pentru orice stimul, endogen şi exogen. STRUCTURA TEZEI Teza începe printr-un cuvânt înainte şi o introducere, şi cuprinde 325 pagini, fiind structurată în două părţi. Prima parte (cap. 1-10) sintetizează principalele date bibliografice din literatura de specialitate şi constituie «Stadiul cunoaşterii». Partea a II-a este structurată pe 12 capitole. Capitolele 11-22, se referă la cercetările proprii privind dinamica indicilor de incubaţie, despre analiza diferenţiată a rezultatelor de producţie obţinute în decursul a doi ani, despre depopulări şi valorificările producţiei, despre evoluţia mortalităţilor şi a cauzelor acestora. Totodată, în aceste capitole se discută despre evoluţia titrurilor de anticorpi, introducerea de acidifianţi în apa de băut şi în furajul combinat destinat puilor de carne, precum şi influenţa acestora asupra indicilor biochimici sanguini şi a compoziţiei chimice a cărnii, a cercetării privind epurarea apelor uzate. În capitolul 22 al părţii a II-a, sunt sintetizate concluziile generale care sau desprins în urma cercetărilor efectuate. Lucrarea este ilustrată cu un număr de 51 de figuri, 79 de tabele, 64 de grafice, 6 scheme şi diagrame şi se bazează pe 193 titluri bibliografice. Prima parte a lucrării reprezintă o sinteză a datelor disponibile la ora actuală legate de creşterea puilor. ►Capitolul 1.: cuprinde date actuale şi tendinţe tehnologice cu privire la puii de carne pe plan mondial şi în ţara noastră, la evoluţia producţiilor, valorificarea la maxim a potenţialului genetic, la creşterea puilor de carne în era informaţiilor şi viitorul nutriţiei avicole, la siguranţa alimentară, la avicultura ecologică şi şansele ei în România, şi se încheie cu câteva consideraţii privind creşterea industrială a puilor de carne. ►Capitolul 2.: prezintă cerinţele privind amplasarea şi dotarea unei ferme de pui de carne şi căteva date despre incubaţia ouălor. ►Capitolul 3.: în acest capitol este prezentată tehnologia pregătirii halei în vederea populării.

►Capitolul 4.: cuprinde modul în care se face popularea halelor cu pui de o zi, tehnologia de hrănire şi adăpare folosită. ►Capitolul 5.: în cadrul acestui capitol se face referire la tractusul digestiv al păsărilor, pH-ul intestinal şi populaţiile de microorganisme ce-l populează odată cu folosirea acidifianţilor. ►Capitolul 6.: cuprinde aspecte actuale privind condiţiile de microclimat ce trebuie asigurate în creşterea puilor de carne (mediul de creştere, zona de confort, stresul de căldură, umiditatea, ventilaţia, componentele gazoase ale aerului şi iluminatul) ►Capitolul 7.: cuprinde normele minime sanitar-veterinare ce trebuie aplicate în perioada de creştere, cunoaşterea şi prevenirea bolilor la puii de carne. ►Capitolul 8. : în acest capitol sunt prezentate unele aspecte ale sistemului imun la păsări, fiind nominalizate organele implicate în răspunsul imun. Se face referire la limfocitele T şi B ca şi celule implicate în răspunsul imun. De asemenea, sunt scoase în evidenţă aspectele anatomopatologice şi histopatologice în diagnosticul bolilor. ►Capitolul 9. :cuprinde modul în care se fac vaccinările şi răspunsul imun la puii broiler. ►Capitolul 10. : cuprinde aspecte privind epurarea apelor uzate. Partea a II-a ►CAPITOLUL 11 CERCETĂRII PROPRII Capitolul de Cercetări proprii, este structurată pe 12 capitole. 11.1 SCOPUL CERCETĂRILOR În contextul globalizării economiei, al aderării ţării noastre la UE şi al apariţiei unei pieţe concurenţiale, obţinerea unor pui de carne cu o calitate superioară a carcasei, asigurarea aspectului comercial al produselor şi a unui preţ competitiv al acestora reprezintă condiţiile esenţiale pentru dezvoltarea în România a producţiei de carne de pasăre. La fel ca în toate ţările dezvoltate ale lumii, şi în România a crescut exigenţa consumatorului faţă de calitatea cărnii şi a produselor din carne de pasăre. Modificarea permanentă a potenţialului genetic al hibrizilor de carne impune reevaluarea continuă a cerinţelor de energie, proteină, aminoacizi şi microelemente în funcţie de faza de hrănire şi de vârsta de sacrificare a puilor de carne. Hrana şi apa administrată puilor de carne influenţează în mod hotărâtor, atât performanţele bioproductive cât şi calitatea carcasei, permiţând exprimarea potenţialului genetic ridicat al hibridului. Ca urmare, există recomandări diferite privind cerinţele de energie, proteină, AA, macrominerale, oligominerale, vitamine şi aditivi ale puilor de carne, respectiv conţinutul în nutrienţi al nutreţului combinat care se administrează în funcţie de vârsta puilor, astfel încât să se obţină rezultate de producţie cât mai bune, în condiţii de eficienţă economică. Se cunoaşte faptul că, utilizarea aditivilor constituie o cale sigură de deblocare a potenţialului productiv al păsărilor. Aportul prin furaje al aditivilor în condiţii de creştere intensivă este insuficient, atât din cauza conţinutului foarte variabil al materiilor prime furajere utilizate pentru producerea nutreţurilor combinate, cât şi a existenţei unor antagonisme de absorbţie. Aceasta face necesară suplimentarea cu ajutorul compuşilor de natură anorganică, precum şi a unor compuşi chimici de natură organică care se regăsesc în ciclul Krebs, dintre care mai important pentru protejarea ficatului este acidul aspartic sub formă de sare de magneziu, în

Numeroase cercetări relevă diferenţe mari ale gradului de utilizare digestivă a fiecărui compus organic sau anorganic. Reducerea poluării prin soluţii constructive aduse staţiei de epurare. unii ingredienţi care. Scopul cercetărilor acestei teme de doctorat a constat în analiza indicilor de incubaţie şi posibilităţile de îmbunătăţire a acestora. vizând efectul nutriţional şi metabolic în apa şi în hrana puilor de carne. 6. (sporul în greutate. pe lângă modernizarea tehnologiilor de creştere şi îmbunătăţirea condiţiilor de microclimat. Puii de carne se caracterizează printr-un matabolism intens. Hybro PN şi ROSS-308. atât din cauza neconcordanţelor rezultatelor metodelor de determinare cât şi a multitudinii factorilor de influenţă a acestora. 2. În acest context. Obiectivul cercetărilor s-a axat pe influenţa pe care o au asupra principalilor indici de producţie. mortalitatea. se impune. evaluat prin consumul specific/kg spor). eficacitatea acţiunilor sanitar veterinare aplicate. 3.vederea prevenirii tulburărilor de metabolism. indici biochimici. Ca urmare. Pentru obţinerea unei mase corporale mari şi a unor carcase de calitate superioară. conduc la modificarea pH-ului în (guşă. 7. adăugaţi în hrana păsărilor sau a apei de băut. starea de sănătate. . Utilizarea unor acidifianţi originali în furajul combinat administrat puilor de carne crescuţi pe aşternut permanent şi influenţa acestora asupra compoziţiei chimice a cărnii şi a indicilor biochimici sanguini. a prelungirii perioadei de exploatare şi pentru îmbunătăţirea performanţelor bioproductive ale puilor de carne. Analiza diferenţiată a indicilor de producţie la trei hibrizi crescuţi în adăposturi diferite. 1. gradul de utilizare a nutreţurilor. consum specific. 4. Utilizarea acidifiantului Acid Pack 4-Way în apa de băut a puilor de carne crescuţi pe aşternut permanent şi analiza influenţei pe care acesta o are asupra unor indici de producţie. mortalitate şi ecloziune) la hibridul COBB-500. 11. histologică şi imunohistochimică în vederea elucidării pierderilor. Folosirea unor acidifianţi originali în apa de băut la pui crescuţi pe aşternut permanent şi influenţa acestora asupra indicilor biochimici sanguini. precum şi reducerea poluării prin îmbunătăţiri aduse staţiei de epurare a apelor uzate. Urmărirea valorilor indicilor de incubaţie (fecunditate. constante sanguine) la hibrizii de carne COBB -500. sub diferite forme şi cu diferite grade de solubilitate. reflectate în pierderile prin mortalităţi reliefate prin analiza anatomopatologică. Monitorizarea profilaxiei.2 OBIECTIVELE URMĂRITE Utilizarea aditivilor constituie o cale sigură de stimulare a potenţialului productiv al păsărilor. Corelaţia existentă între vaccinare. eficacităţii vaccinurilor şi titrul anticorpilor. titruri şi remanenţa acestora. care inhibă acţiunea agenţilor patogeni. 5. proventricul. în funcţie de forma chimică utilizată ca sursă. intestine). imunitate. 8. Se cunoaşte faptul că valoarea pH-ului este responsabilă de condiţiile propice sau nu dezvoltării organismelor producătoare de acid lactic. se înscriu cercetările întreprinse în cadrul prezentei teze de doctorat. şi o alimentaţie şi adăpare corespunzătoare. Estimarea cerinţelor în compuşi chimici de natură organică sau anorganică reprezintă o problemă deosebit de dificilă. într-un timp scurt. utilizând surse de proteină vegetală şi animală. stomac. eventualele dezechilibre nutriţionale se reflectă promt în metabolismul general cu efecte negative asupra sănătăţii şi producţiei. compoziţia chimică a cărnii. al acicifianţilor folosiţi. îmbunătăţirea performanţelor productive ale puilor de carne (masa corporală.

Adăposturile societăţii sunt construite după proiecte realizate standard în anii 1980. Hibridul COBB-500. aspectele anatomopatologice. având destinaţia de spaţii specializate pentru creşterea puilor şi industrializarea cărnii de pasăre. ateliere. . . însă performanţele pe care le realizează îl recomandă în creşterea industrială.3. utilaje tehnologice. . crescuţi la sol pe aşternut în perioada 29 I – 12 III 2006. în cazul creşterii puilor nesexaţi.3 LOCUL ŞI PERIOADA EXPERIENŢELOR Unitatea în care au fost făcute observaţiile.4 MATERIALUL BIOLOGIC UTILIZAT Materialul biologic a fost reprezentat de pui de carne din hibridul COBB-500. Are o viabilitate excelentă. pierderile prin mortalităţi şi cauzele acestora. poate realiza mase corporale de 2633. şi nu reclamă condiţii speciale de creştere. a fost efectuată pe o serie de 100 cap pui de carne din hibridul COBB500 crescuţi la sol pe aşternut. este recunoscut pentru performanţele ridicate pe care le realizează. cu variantele A şi B. B şi C. a doua de la 22 zile la 35 zile şi a treia fază de la 36 zile la sacrificare. . precum şi diferitelor sisteme de creştere. este realizat de firma „Cobb Breeding Company Ltd“ din Anglia.Îmbunătăţirile aduse şi propuse la staţia de epurare s-au făcut în perioada 2006-2007.Experienţa nr. histologice. Produs al unei firme de renume puiul de carne ROSS. imunohistochimice şi titrurile de anticorpi găsiţi cu scopul elucidării pierderilor s-a efectuat în perioada 2004-2005. 11. fiind adaptat diverselor tipuri de climă. crescuţi la sol pe aşternut în perioada 20 X – 29 XI 2005. . este prezent în mică măsură în România.Cercetările privind indicii de incubaţie au fost efectuate în perioada decembrie 2006 – octombrie 2007. laboratoare dotate pentru diverse analize specifice. Hybro PN şi ROSS-3008. pe 42 de loturi crescuţi în hale nemodernizate şi hale modernizate. aparatură şi mijloace de transport. cu variantele A. Cercetările pe pui de carne au fost derulate în serii experimentale.7 g.5 METODA DE LUCRU Studiile experimentale s-au făcut pe trei faze de creştere.76.Experienţa nr. alte servicii specializate în acest domeniu. .11. şi a fost efectuată pe două loturi a câte 100 capete pui carne din hibridul COBB-500. cu un indice de conversie de 1. spaţii amenajate corespunzător pentru depozitarea produsului finit.Analiza diferenţiată a rezultatelor de producţie la cei 3 hibrizi s-a efectuat în perioada 2004-2005.Experienţa nr. produs al Companiei Euribrid din Olanda. magazii. active care fac obiectul lucrării sunt situate pe platforma societăţii şi în alte localităţi.Eficacitatea acţiunilor sanitar veterinare aplicate. La vârsta de 42 de zile. după cum urmează: .1. produsele administrate în apa de băut şi a fost efectuată pe 3 loturi a câte 100 capete pui de carne din hibridul COBB-500. în perioada 03 XI -13 XII 2004. 11.2. Prima fază a fost de la ecloziune la 21 de zile. depozitarea şi industrializarea materiei prime. Puiul de carne Hybro PN. adaosul s-a făcut în furajul combinat utilizat în alimentaţia puilor. .

Proteinele totale. G.Profilului mineral (calciu mg/dl. morbidităţii. colesterol-micrometoda fără deproteinizare.T şi G. Pe parcursul desfăşurării studiilor.3. câte 100 capete pe lot separaţi prin plasă de sârmă. lipide.I/l. în tehnologia de creştere a acestora.Profilul energetic (glicemie mg/dl. calciul. Toate cântăririle puilor au fost făcute după o dietă de 12 ore. în paralel cu observaţii asupra comportamentului. hemoglobina g/dl.1981. hematocrit %. cu urează. DUNCAN şi col. au fost efectuate toate vaccinările prevăzute. iar probele de apă au fost analizate la Direcţia Apelor Mureş. (1994) astfel: . . -Profilul enzimatic (GOT-glutamat-oxilacetat-transferazaU.4. În vederea stabilirii efectului Acid Pak 4-Way şi a celorlalte produse utilizate asupra metabolismului puilor şi pentru a putea justifica stiinţific rezultatele de producţie s-au determinat: . gamaglobuline g/dl. cele privind conţinutul chimic brut al carcaselor puilor. s-a urmărit pe loturi evoluţia masei corporale. de la câte 10 indivizi a căror masă corporală a fost egală cu masa medie a puilor din lotul respectiv. trigliceride mg/dl.I/l). granulocite %. trombocite m/mm³. 1974.metoda fotocolorimetrică (fără precipitarea proteinelor). mortalităţii şi a profilului metabolic în asociere cu indicii de abator.T. . fosforul. fosfor mg/dl şi magneziu mg/dl). Analizele biochimice din serul sanguin au fost efectuate la o clinică privată şi laboratorul DSVSA.metoda colorimetrică.7. magneziul. Calculele privind sporul mediu zilnic şi consumul specific pentru 1 Kg spor au fost făcute după tehnicile cunoscute.metoda complexometrică cu indicator Murexid. Puii din loturile experimentale au fost crescuţi pe aşternut permanent. KARLSON (1967).electoforeză. proteinele serice. al consumului specific de nutreţ combinat la 7. Experienţele de producţie au fost efectuate în cadrul societăţi comerciale amintite. glicemie-metoda colorimetrică. compoziţia chimică a dejecţiilor la laboratorul DSVSA. C. limfocite %. 21. fiecare serie de experienţe fiind constituită din lot experimental şi lot martor.metoda colorimetrică cu 2-4 dinitrofenilhidrazină. GGT-gamma-glutamil-transferaza U.I/l. cu acid picric. colesterol mg/dl. Compoziţia dejecţiilor a fost stabilită după STAS-9065/3.Profilului hematologic (număr de leucocite m/mm³. lipide totale mg/dl). BUŞNEAG (1977) şi R. compoziţia chimică a cărnii.metoda Wechselbaum. 35 a-zi şi la sacrificare.O. . albumine g/dl. CHEM g/dl. acid uric g/dl.Proteinele plasmatice (proteine totale g/dl. eritocite m/mm³. . cu ortotoluidină. trombocrit % şi distribuţia plachetară medie).metoda colorimetrică. Metoda experimentală utilizată în cele trei serii de experienţe a fost metoda grupelor. compoziţia chimică a dejecţiilor şi eficienţa economică.41973.9-1973. Determinarea principalelor constante sangvine s-a făcut după metodele recomandate de P. creatinină g/dl).P. Conţinutul în substanţe nutritive brute a cărnii de pui a fost stabilită după STAS-9065/2. Pentru asigurarea stării de sănătate a puilor pe parcursul experienţelor. G. a fost constituit şi un lot martor cu care s-au comparat rezultatele obţinute. trigliceride. Probele de sânge necesare determinării acestor constante sangvine au fost recoltate pe anticoagulant la finele perioadei experimentale (la 42 zile) din cord. 14.T. valorile hematologice. NUŢĂ. GH.La fiecare serie experimentală. VEM fl. acid uric. uree.G. uree g/dl. volum plachetar mediu fl. GPT-glutamat-piruvattransferaza U.1981. creatinină. 28.

Al 4-lea lot în iunie când găinile au avut 26 de săptămâni. prezentăm rezultatele obţinute. fecunditatea ouălor este cuprinsă între 431 şi 475 bucăţi. Al 5-lea lot în august când găinile au avut 28 de săptămâni. O serie de incubaţie a fost formată din 25000 de ouă puse la incubat.48-6. în perioada decembrie 2006octombrie 2007 pe ouă provenite de la hibridul COBB-500. organizându-se un nr. -incubaţia. 12. fiind cuprinse între 2. Al 6-lea lot în octombrie când găinile au avut 30 de săptămâni. CERCETĂRI PRIVIND DINAMICA 12. ceea ce reprezintă un procent de 81. pentru fiecare indice de incubaţie în parte. Al 2-lea lot în februarie când găinile au avut 22 de săptămâni.►CAPITOLUL CUPRINDE INDICIILOR DE INCUBAŢIE 12. Ouăle de incubaţie au avut o vechime de 4 zile. . Incubaţia artificială presupune următoarele operaţiuni: -Recoltarea şi păstrarea ouălor. deci o capacitate de incubaţie de 237600 ouă.11%. Există 5 incubatoare având capacitatea de 47520 ouă fiecare. Al 3-lea lot în aprilie când găinile au avut 24 de săptămâni. -încărcarea incubatoarelor. Din care s-au urmărit câte 4 sertare a câte 132 ouă (total 528 ouă/serie. comparativ celui raportat la ouăle introduse. Valoarea indicilor de incubaţie ale ouălor au fost urmărite pe şase serii de ouă Conform studiului. în primul caz cuprinse între 0. 12. -sortarea şi preincubarea ouălor.96%. iar cea maximă seriei 4. găinile având vârsta de la 20 la 30 de săptămâni.4 REZULTATE ŞI DISCUŢII În continuare. -transportul ouălor la staţia de incubaţie. Au fost mai ridicate în cazul al doilea. Se produc pui pentru ferma proprie aproximativ 450000 capete anual iar pentru diferite alte ferme aproximativ 250000 capete. -controlul biologic al incubaţiei. limita minimă fiind proprie seriei 6.9 din totalul celor 528 de ouă incubate. Ouăle au provenit de la găini ouătoare în vârstă de la 20 la 30 de săptămâni.Se constată o mai bună uniformitate a procentului de ecloziune din ouăle fecunde.85-1. 12.1 SCOPUL CERCETĂRILOR A fost acela de a urmări valorile indicilor de incubaţie ale hibridului COBB-500.3 METODA DE LUCRU Incubaţia este procesul complex prin care se asigură condiţii de mediu optime pentru dezvoltarea normală a embrionului de pasăre. iar capacitatea fiecărui eclozionator este de 9504 ouă. corelat cu vârsta găinilor la depunerea oului de incubaţie. Acest lucru este reliefat de valorile scăzute ale coeficientului de variabilitate. . Primul lot de ouă a fost introdus la incubaţie în luna decembrie şi păsările au avut vărsta de 20 de săptămâni.2 MATERIALUL BIOLOGIC Studiile au fost efectuate în staţia de incubaţie a societăţii. de 6 serii de ouă repartizate pe 4 sertare de control.6 şi de 89. ecloziunea şi sortarea puilor de o zi.

54.37% în halele nemodernizate dintr-un total de 402035 capete. Hibrizii crescuţi în anul 2005 au fost reprezentaţi de lotul A.HYBRO PN 10. CRESCUŢI PE PARCURSUL A DOI ANI DE PRODUCŢIE Studiu comparativ în condiţii de producţie a 42 loturi de pui de carne hibrizi diferiţi crescuţi în condiţii de microclimat identic. la seria 6-a. 13. S-a respectat tehnologia de creştere. ANALIZA DIFERENŢIATĂ A REZULTATELOR DE PRODUCŢIE OBŢINUTE LA 3 HIBRIZI.38%. ROSS 308.09% în hale modernizate şi 22. evoluţia consumului de furaj g/cap.5%. crescuţi la sol pe aşternut permanent asigurându-se condiţii de microclimat identice. iar în anul 2005.COBB-500-32. diferind doar sistemul de furajare şi adăpare.68±1.56% în hale modernizate şi 17. full-fat soia.) a provenit de la staţia de incubaţie a societăţii.ROSS-308 -9. . Densitatea la populare a fost de 20-21 cap/m².2 OBIECTIVELE URMĂRITE Pe parcursul perioadei de creştere s-a urmărit în special.totul gol”.62±0.63%.ROSS-308. HYBRO PN etc.4 METODA DE LUCRU Studiile au fost efectuate pe parcursul a doi ani. ouăle fiind procurate de la diverse ferme de reproducţie din ţară. cu limite cuprinse între 72. şi 89.COBB-500 .71%.9% în hale nemodernizate. iar lotul C.91 şi 80. hibrizii au fost crescuţi astfel: Lotul A. fiind cuprins între 88. 13.63%. cu scopul evidenţierii diferenţelor ce apar.38±0.Procentul de ouă cu embrioni morţi este cuprins între 10.70±0.1 SCOPUL Acest studiu a avut ca scop compararea indicilor de producţie prin administrarea unor reţete de nutreţuri combinate bazate pe făină de peşte şi full-fat soia.15±1. Lotul B.02% în hale modernizate şi 8.Procentul de ecloziune are valori medii mai ridicate în cazul în care numărul de pui rezultaţi se raportează la ouăle fecunde. Perioada de creştere a fost cuprinsă între 38-42 zile. evoluţia sporului mediu zilnic şi implicit a greutăţii corporale.30 ±0.45. 13..3 MATERIALUL BIOLOGIC Materialul biologic folosit (COBB 500. precum şi pierderile prin mortalităţi. Furajele folosite în anul 2004 au fost pe suport de făină de peşte. creşterea acestora făcându-se numai în hale modernizate. respectiv mai redusă când raportarea se face la ouăle introduse. cu diferenţe în sistemul de furajare şi adăpare. pe pui de carne hibrizi diferiţi repartizaţi în 42 serii. 13. ►CAPITOLUL 13. consumul specific de furaj kg/kg spor. mergându-se pe principiul „totul plin.02% în hale nemodernizate. . la seria I-a.38%. iar cea maximă de 11. În anul 2004.5% şi lotul B.

nivelul de temperatură fiind afişat pe un panou electric de unde se reglează temperatura pe întreaga perioadă de creştere. cu efect cumulativ. caustică. în cadrul societăţii s-au făcut modernizări ale tehnologiei de creştere îmbunătăţindu-se mult şi factorii de microclimat. Pe fiecare perete al halei există câte 32 guri de admisie fiecare având o suprafaţă de 0. contribuie la o bună eficacitate a ciclului aer proaspăt.70 m de la pardoseală.34 Kcal EM / Kg. În halele de creştere se foloseşte procedeul convecţiei (se încălzeşte aerul) folosind aeroterme.5 Waţi/mp). Dintre factorii chimici ai microclimatului este important de urmărit concentraţia amoniacului. concentraţiile de substanţe nutritive trebuie crescute proporţional cu energia din raţia alimentară. 8-21 şi 22-35 şi 36 zile-sacrificare reţetele de nutreţ combinat cu proteină vegetală asigură niveluri energetice de 2989. euroemme EMS 50-43500 m³/h.30 Kcal EM / Kg. Halele sunt amplasate corespunzător raportat la direcţia vântului dominant. de felul cum este asigurată încălzirea mediului halei de creştere. Nivelul proteic al nutreţurilor combinate utilizate a fost mai mare în . Monitorizarea mediului halei este efectuată manual.8 m². revenind 2. În acest scop.5 ASPECTE PRIVIND CONDIŢIILE MICROCLIMATULUI DIN HALA DE PRODUCŢIE Condiţiile de microclimat din cele 4 hale de creştere a puilor broiler de găină pentru carne au fost identice. Doar temperatura poate fi monitorizată cu ajutorul unor senzori de temperatură amplasaţi în două puncte din hală. depinde. Extracţia aerului din hală se face cu ajutorul ventilatoarelor elicoidale. pentru care sunt necesari 2565 Waţi.00 Kcal EM / Kg.81 mp.96 Kcal EM / Kg şi 3206. Prin sistemul de iluminat existent (se folosesc lămpile cu incandescenţă (tungsten). Viteza curenţilor de aer este cuprinsă între 0.40 Kcal EM / Kg. 3071. În consecinţă. Acţiunea amoniacului este iritativă. 13. suprafaţa totală de admisie fiind de 51. care sunt amplasate pe peretele din spatele halei. amplasate la înălţimea de 1. şi efectuează o măturare longitudinală. Prin determinările efectuate concentraţia de amoniac a fost de 12 ppm. pentru a se asigura ingestia la nivelul cerinţelor. şi 3190. reţetele au corespuns optimului de proteină şi aminoacizi pentru hrana puilor de carne (schema 1).00 Kcal EM / Kg. 3010.94 Kcal EM / Kg. 3188. Regimul de lumină.19-0. Folosite astfel. iar reţetele cu făină de peşte asigură următoarele niveluri: 2990.32 Kcal EM / Kg. nu se poate aplica un program de lumină adecvat care să îmbunătăţească unele caractere economice.31 m/s. bazându-ne mai mult pe experienţa acumulată.6 PREZENTAREA ŞI ANALIZA REŢETELE FURAJERE FOLOSITE Structura reţetelor de nutreţuri combinate administrate în cei doi ani de observaţii a fost diferită. Confortul puilor. pe cele patru faze de vârstă 0-7. 13. Această concentraţie a fost posibilă prin tratarea aşternutului cu produsele bio-enzimatice SunnyGlobe Sty. în mare măsură. în sensul că s-au folosit raţii cu proteină asigurată din făină de peşte şi raţii în care proteina a fost exclusiv de origine vegetală. 3014. parcurgând astfel aerul.După anul 2004. La această concentraţie puii nu se află în disconfort. aer extras. Suprafaţa iluminată este de 1026 mp.

59 23.40 -valoarea relativă (100) Metionină:-% din greutate 0.16 -valoarea relativă (100) Metionină:-% din greutate 0. nivelul de metionină asigurat este de 0.49 -valoarea relativă 19. 0.07 (100) 0. 148. se asigură 1. Specificare Reţeta cu proteină din făină de peşte Reţeta cu proteină de origine vegetală Perioada I-a 1-7 zile Nivel de proteină brută (%) din greutatea furajului 23. 0.38 (100) 0.20% în faza a III-a şi 1.49% în faza a IV-a.71-faza I.38% în faza a II-a.99 Lizină (L)-% din greutatea furajului -valoarea relativă Metionină:-% din greutate -valoarea relativă Nivel de aminoacizi limitanţi 1.05 combinat) Nivel de aminoacizi limitanţi Lizină (L)-% din greutatea furajului 1. Structura reţetelor de nutreţuri combinate .60% în faza I.07% în faza a IV-a.62.39% în faza a-II-a.0 faza a IV-a. 1.0 faza a-III-a şi 167.64 faza a-III-a şi 161. la reţeta cu făină de peşte.47 Perioada a-IV-a 36-42 zile Nivel de proteină brută (% din greutatea furajului combinat) 19. iar prin cele cu făină de peşte se asigură 1.56 Perioada a-III-a 22-35 zile Nivel de proteină brută (% din greutatea furajului combinat 19. 0. 1.70-faza II-a.41 Schema 1.26% în faza a-III-a şi 1. 0.faza II-a.56% în faza a II-a.59% în faza a II-a.53% în faza a III-a şi 0.perioada a –III-a ( 22-35 zile) la nutreţurile cu full-fat soia 21%.40 (100) 0. 153.39 -valoarea relativă (100) Metionină:-% din greutate -valoarea relativă 0.40% în faza I.05 combinat Nivel de aminoacizi limitanţi Lizină (L)-% din greutatea furajului 1.32 1.20 (100) 0.39.60 -valoarea relativă Perioada a-II-a 8-21 zile Nivel de proteină brută (% din greutatea furajului 22.00 1.16% în faza a-IV-a. Prin reţetele cu proteină vegetală administrate.134. Raport EM/PB faza I -129. 1.61-faza aIV-a.4% lizină în faza I.60% în faza I.41 în faza de finisare.39 1.12 1.26 (100) 0. faţă de 19.99% la nutreţurile cu făină de peşte. iar prin reţeta cu făină de peşte nivelul asigurat este de 0. 136.53 21. 1.74 Nivel de aminoacizi limitanţi Lizină (L)-% din greutatea furajului 1. Prin reţetele administrate cu proteină vegetală.47% în faza a III-a şi 0.60 22. la reţeta cu proteină vegetală şi 129.

00 1210.50±1.496 391.429 65.09±2.27±28.15 +7. de indivizi Xˉ± sxˉ 40.0 -8.455 38.00±21.05 +6.95±0.774 4.71 2050.165 150.815 46.194 1.193 3.585 4.00±9.79 2099.882 6.72 12.009 95.64±11.70±13.619 4.91±2. aceasta fiind de 2099.94 +28.27 +49.00±8.27 g la puii din halele modernizate.53 2097.276 4. Tabelul 1 Rezultatele prelucrării statistice a datelor primare privind masa medie corporală Vârsta Anul Nr.14 +47.268 86.266 39.36±0.330 4.184 +0. modul de asigurare al proteinei (proteină vegetală sau făină de peşte) nu are importanţă mare.710 1.7 REZULTATE ŞI DISCUŢII Rezultatele obţinute în cei doi ani de producţie confirmă faptul că.55±7.132 3.13.526 388.95 1784.29 g).67 g) şi de cei din loturile anului 2004 hale nemodernizate (47.525 4.87 g).216 1217. urmaţi de puii loturilor anului 2005 (49.51 746.813 7.64±11.488 3.516 39.90±19.815 3.9 zile. 2) se remarcă în principal.104 +0.236 72.254 760.305 4.50±2. la vârsta medie de sacrificare de 40.22 +1.541 3.427 395.90 100 2.10 +7.376 18.0 g în cazul puilor din halele nemodernizate şi de 2097. Rezultatele obţinute în această perioadă (tabel 1.55±5.391 1755.63 V% Diferenţa faţă de lotul martor Sporul mediu zilnic înregistrat în perioada de creştere menţionată a fost însă mai mare la puii loturilor anului 2004 hale modernizate (51.327 21.075 154.480 3.317 s 0.690 18.41 +3.0 +14.15±4.185 1.50±14.165 4. .179 6.528 27.516 31.811 2004(HM) Ecloziune 2004(HN) 2005(HM) 7 zile 2004(HM) 2004(HN) 2005(HM) 14 zile 2004(HM) 2004(HN) 2005(HM) 21 zile 2004(HM) 2004(HN) 2005(HM) 28 zile 2004(HM) 2004(HN) 2005(HM) 35 zile 2004(HM) 2004(HN) 2005(HM) Sacrificare/ 2004(HM) 2004(HN) 2005(HM) 100 100 99 98 99 99 97 99 98 96 98 98 96 98 97 96 97 96 95 96 4.799 752.64±14.64 1201.82 +4.18 zile masa medie corporală a fost de 2050.190 5. Prin comparaţie. la cei din loturile anului 2004.90 g.405 151.374 2.28 1722.91 -33.681 5.73±0.515 37. la vârsta medie de sacrificare de 40.618 62.670 2.419 24.45±6. în alimentaţia puilor de carne. prin masa medie corporală realizată de puii din loturile anului 2005.

34 1.98 99.90 .07 100.la sacrificare (g) 40.06 100.34 106. în cazul puilor din halele modernizate (2004-2005) şi 1.42 101.40 100.00 33.26 100.87 93.59 49. fiind cuprins între 1.95 760.34 1. CERCETĂRI PRIVIND DEPOPULAREA ŞI VALORIFICAREA PRODUCŢIEI Faza finală a procesului de producţie se organizează astfel ca puii să fie transportaţi către abator în condiţii optime.88 103.67 96.00 4.73 746. Recepţia realizată la fermă este completată cu recepţia efectuată la abator. pe clase de calitate. Ferma are ca scop livrarea pentru prelucrare a unui număr cât mai mare de păsări de calitate. Tabelul 2 Indicii medii de producţie înregistraţi pe întreg ciclul experimental (1 zi-sacrificare) Specificare 2004 (Hale modernizate) 2004 (Hale nemodernizate) 2005 (Hale modernizate) Masa medie corporală .22 zileSacrificare -1 zisacrificare ►CAPITOLUL 14. asigurând îndeplinirea cererilor pentru prelucrare şi menţinerea unui înalt standard de bunăstare.00 2.00 2050.29%.47 110.29 100.82 100.36 752.27 39.15 2099.00 66.00 4. unde se face repartizarea definitivă a puilor.32 100.87 98.Consumul de nutreţ pentru 1 kg spor în greutate vie se situează în general.74 98. Mortalităţi: (%) 33. în cazul puilor crescuţi în hale nemodernizate (2004).00 51.84 39. .42 2.00 .98 47.88 kg nutreţ combinat /kg spor.29 4.la o zi (g) .00 1.42 101.82 100.1-21zile (g) (%) (g) (%) (g) (%) .23 96.sacrificare Consum mediu pentru 1 kg spor 1. consumul specific este mai mare în cazul puilor crescuţi în hale nemodernizate cu 3.00 Sporul mediu zilnic .16 104.00 2097.09 1.Sacrificare -1 zi.22 zile-22 .33 34.1-21 zile (kg) (%) (kg) (%) (kg) (%) cap. la o valoare bună.31 65.82 kg nutreţ combinat/kg spor.89 1. În cifre relative.16 104.la 21 zile /(g) .42 2.68 67.

(considerânduse dezinfecţia necorespunzătoare).56%. III). Pentru analizele referitoare la Salmonella. EVALUAREA EFICIENŢEI CURĂŢENIEI ŞI DEZINFECTĂRII HALELOR Observaţiile au fost făcute pe 42 hale.7%. ►CAPITOLUL 15. pe întreaga suprafaţă a halei şi a echipamentelor folosite în tehnologia de creştere. Prelevarea constă în recoltarea de la fiecare carcasă a unei bucăţi de piele de pe gât. 14. Conform acestui STAS.1 VERIFICAREA CALITĂŢII CĂRNII Verificarea calităţii biochimice a cărnii se face prin analize de laborator la fiecare lot de către un laborator autorizat. Controlul eficienţei dezinfecţiilor se efectuează după fiecare depopulare în Laboratorul Sanitar-Veterinar Mureş.73%. pipotă la caserolă 0. Probele recoltate pentru examenul microbiologic constau din recoltarea randomizată a 1% din ambalajele care formează lotul controlat. I -21%. În abatorul modern. În acelaşi fel se procedează şi pentru examenul fizico-chimic.0%. În cazul dezinfecţiilor de necesitate. de 250-500 g în aceeaşi proporţie.8%. se consideră test stafilococic pozitiv.4%. pulpă de pui la caserolă 3.4% tacăm de pui 21%. pui griller cal. dacă la o singură analiză pozitivă într-o hală se consideră testul stafilococic pozitiv şi se recomandă repetarea dezinfecţiei. prin testul stafilococilor (TS).1%. Capacitatea abatorului este de 12000 capete de pui /8 ore. Pentru comercializare. aripi la pungă 0. curăţenia mecanică. . aripi la caserolă 0. I.3%.25% cu ajutorul Kit-ului de spumare care se aplică la aparatul cu înaltă presiune. de aproximativ 10 g. în perioada anilor 2004-2005. Cele 3 recoltări (probe) se grupează şi se ambalează în pungi de plastic şi se trimit la laborator pentru a forma căte 25 de grame. Sortimentele rezultate de la sacrificarea a 20000 capete de pui sunt următoarele: pui C+G+P cal. Controlul sanitar-veterinar după tăiere se face prin examinarea fiecărei carcase şi a organelor. II. ficat la pungă 1. În cazul dezinfecţiilor profilactice. adică 5 probe finale. Se recoltează părţi din acestea.Clasele de calitate sunt stabilite conform STAS-7031/83.2% şi carne pentru gătit 0.7%. piept de pui la pungă 6. carnea îndeplineşte condiţiile tehnice de calitate privind: proprietăţile organoleptice şi fizico-chimice. piept de pui la caserolă 2. puii broiler se clasifică în trei clase de calitate (I. pulpă de pui la pungă 7. gâturi de pui 0. pipotă la pungă 1. Criteriul de igienă este absenţa microorganismelor în cele 25 de g dintr-o probă. spălarea şi apoi dezinfecţia propriu-zisă care constă din: aplicarea de substanţe dezinfectante respectiv virocid în concentraţie de 0.2%. se aplică principiile HACCP. Dezinfecţia este precedată de: evacuarea aşternutului. se prelevează aleatoriu probe de la minim 15 carcase de la fiecare lot (pui sacrificaţi într-o zi) după ce aceştia au fost refrigeraţi 12 ore.32%. ficat la caserolă 0. atunci când procentul de analize pozitive / hală analizată depăşeşte 30%.

proventricul.2 OBIECTIVELE URMĂRITE Am urmărit pierderile prin mortalităţi. CERCETĂRI PRIVIND EFICACITATEA ACŢIUNILOR SANITAR-VETERINARE CORELATE CU PIERDERILE PRIN MORTALITĂŢI ÎN PERIOADA ANALIZATĂ În acest capitol. ficat. Aspectele anatomo-patologice.4 METODĂ DE LUCRU Pentru a putea observa mai bine tabloul lezional. Secţiunile au fost colorate cu Hematoxilină Eozină. splină. Asigurarea unei perfecte stări de sănătate a efectivelor de pui de carne este esenţială atât pentru bunăstarea puilor. . Fragmentele de organe au fost recoltate de la pui morţi la vârstă de 40 zile. ca urmare a prezenţei unor elemente epidemiologice sau anatomo-clinice care au condus la mortalităţi şi suspiciunea de infecţie cu un anumit agent patogen. De a observa modul în care prin asigurarea măsurilor de profilaxie generală şi specifică pe durata ciclului de exploatare. fibrele de colagen apar în culoare albastră. dar diferite în primul an în ceea ce priveşte sistemul de furajare şi adăpare – hale nemodernizate (HN) şi hale modernizate (HN). pulmon şi cord. 16. metoda Tricrom Masson examinate şi fotografiate la microscop. 16. trehee. Prin metoda Tricrom Masson. oferite pieţei.1 SCOPUL CERCETĂRILOR Cercetările au fost efectuate în perioada 2004-2005 pe un număr de 42 populări şi depopulări. ficat. Am prelevat fragmente mici de organe de la cadavre.3 MATERIALUL BIOLOGIC Materialul biologic a fost reprezentat de trei hibrizi de pui de carne: ROSS-308. rinichi. Fragmentele prelevate şi fixate în formalină neutră 10% au fost incluse în parafină. cauzele acestora şi eficacitatea vaccinurilor şi titrul anticorpilor obţinuţi.►CAPITOLUL 16. procesul epidemiologic se poate modifica şi influenţa evoluţia bolilor şi deci. trehee. Pentru studiul imunohistochimic. indicatorii epidemiologici. COBB500 şi HYBRO PN. cât şi pentru realizarea unor produse avicole de bună calitate şi ieftine. după cum urmează: cecum. proventricul. am efectuat şi un examen histopatologic. rinichi. ileon. 16. pulmon şi cord. vom prezenta rezultatele obţinute în urma anchetelor epidemiologice. iar cu reacţia PAS se evidenţiază mucina care conţine mucopolizaharide neutre. S-a urmărit creşterea a 3 hibrizi de pui de carne crescuţi în condiţii identice de adăpostire. s-au prelevat cecum şi proventricul. care conţine mucopolizaharide acide. S-a efectuat reacţia histochimică PAS-Albastru Alcian pentru evidenţierea mucinei. splină. histopatologice şi imunohistochimice găsite. Cu Albastru Alcian se evidenţiază mucina. cu leziuni vizibile macroscopic. care aveau leziuni vizibile macroscopic după cum urmează: jejun. 16.

pierderile au fost mici şi sporadice şi au fost cauzate în cea mai mare parte de infecţii cu bacili Gram-negativi. anatomopatologic (macroscopic şi microscopic). datorită defectelor de incubaţie. clona OPD4 de la LabVision. transportului şi populărilor. serologic (testul imunoenzimatic ELISA) În creşterea industrială a puilor. În ansamblu. iar cele nemarcate imunohistochimic în albastru. nu poate fi exclus ca aceste infecţii să apară pe fondul unei imunităţi diminuate cauzate de prezenţa paraziţilor din genul Eimeria.) Total (cap. Am folosit anticorpul CD20. pierderile sunt cauzate de diverşi factori. Elementele pozitive au fost colorate în maro. Şi prin toate mijloacele se urmăreşte reducerea acestor pierderi. iar CD45RO limfocitele T. pierderile sunt de (1-2%) din efectiv. diluţia pentru ambii anticorpi fiind de 1:50.34 . altfel acest sistem de creştere nu ar fi rentabil.) Mortalitate(%) 5540 123480 129020 4.53 HN 1824 30456 32280 5. peritonitelor viteline. vitelosaculitelor. calcularea mortalităţii cumulative. se împart în prima săptămână de viaţă a puilor şi în ultimile zile înainte de depopulare. clona L26 şi CD45RO. greşeli făcute la populare.43 HN 2817 67023 69840 4. Pierderi mari se înregistrează în primele 2 săptămâni de viaţă.29 HN 3831 88324 92155 4. Am folosit ca şi control pozitiv extern limfocitele din limfonodulul normal. De obicei. Anticorpul CD20 marchează limfocitele B. În restul perioadei. Tabelul 3 Structura hibrizilor şi mortalitatea înregistrată în anul 2004 2004 Număr ⁄ Hibrid COBB-500 HM Morţi (cap) Vii (cap. accidentelor din timpul manipulării. pui neviabili etc.03 Total 17475 384560 402035 4. evidenţierea sursei de infecţie şi a factorilor favorizanţi). Ambii anticorpi marchează membrana celulară.6 HYBRO HM 1457 41003 42460 3.11 ROSS-308 HM 2006 34274 36280 5. părţile incluse în parafină au fost secţionate la 3-5 μm grosime. 16. sunt tehnopatii. Pierderile din primele zile sunt cauzate în principal de greşeli de incubaţie.Pentru studiul imunohistochimic (IHC). Totuşi. clinic (simptomele generale). Metoda de lucru a presupus utilizarea sistemului EnVision de la LabVision.5 DINAMICA MORTALITĂŢILOR LA PUII BROILER ÎN PERIOADA ANALIZATĂ În cadrul cercetărilor au fost realizate următoarele examene: epidemiologic (ancheta epidemiologică.

03%.Tabelul 4 Structura hibrizilor şi mortalitatea înregistrată în anul 2005 2005 Număr \ Hibrid Morţi (cap) Vii (cap. Tabelul 5 Pierderile prin mortalităţi (cap) Număr XII-II III-V 2004 Lunile VIVIII IX-XI Total XII-II III-V 2005 Lunile VI-VIII IX-XI Total Morţi Vii Total % 3400 73970 77370 4.084.5 Kg greutate vie.06 110275 103896 384560 100725 116030 107910 402035 4.34 Procentul cel mai mare de mortalităţi la pui s-a înregistrat în perioada de vară.04 Total 17122 404595 421717 4.08% în anul 2004.4) la aceştia se poate constata că hibridul ROSS a prezentat o mortalitate cuprinsă între 4. în timp ce hibridul COBB a înregistrat un procent de mortalitate cu limitele cuprinse între 4.24 4.43-4.3% în aceaşi perioadă a anului 2005. mai ales la puii de peste 1.) Total (cap. Nu s-au determinat diferenţe de mortalitate între sexe. temperatura din interiorul halelor este de aproximativ 32°C.6 COCCIDIOZA Modificările morfopatologice se întâlnesc la nivel intestinal: tiflită hemoragică sau hemoragico-necrotică. au fost în sezonul de primăvară-iarnă.6%.04-5. 16.73 5170 138505 143675 3. 4. (tabelul 3.59 4902 100728 105630 4.08 ROSS-308 9294 220541 229835 4.74 4.96 3. cu 1-2 °C mai puţin decât temperatura exterioară. Modernizarea halelor (automatizarea sistemelor de furajare.39 4273 96452 5755 4014 17475 3014 60626 63640 4. adăpare. Distribuţia populărilor pe anotimpuri şi pierderile prin mortalităţi este redat ă în tabelul 5.64 4036 17122 104736 404595 108772 421717 3. cecumurile sunt mult mărite în volum.) Mortalitate(%) COBB-500 7828 184054 191882 4. iar cel mai mic procent l-a înregistrat hibridul HYBRO de 3. halele nefiind echipate cu sistem de răcire evaporativă.06 Evaluând distribuţia hibrizilor pe hale şi incidenţa mortalităţii globale.71 4.29%. iar cele mai mici pierderi (3%). în lunile iunie-august. dure şi prin transparenţa seroasei se observă hemoragii de mărimi diferite şi de nuanţe mai deschise sau brune (de intensităţi . microclimat şi iluminat) a influenţat favorabil creşterea puilor şi scăderea incidenţei ieşirilor prin mortalitate cu1-2%. respectiv 4. În zilele călduroase. Cauzele pierderilor prin mortalităţi în sezonul de vară le constituie temperaturile ridicate şi imposibilitatea asigurării unui microclimat corespunzător.

Examen anatomopatologic: poliserozită fibrinoasă.diferite). . pericardită. iar organele sunt congestionate şi distrofice.Aspectele imunohistochimice marchează limfocitele B în profunzimea mucoasei proventriculare şi a limfocitelor T în număr redus în epiteliul glandular. . enterită catarală.7 COLIBACILOZA În timpul perioadei de creştere mai apar cazuri de colibaciloză. provocată de speciile bacteriene. cu tendinţă de cronicizare.Leziunile histopatologice pentru cocidioză scot în evidenţă infiltrat leucocitar abundent în submucoasă şi vilozităţi însoţite de hiperplazia foliculilor limfatici. . 16. .La examenul histopatologic al ileonului şi jejunului puilor morţi de colibaciloză întâlnim ileită cu atrofia vilozităţilor şi descuamarea epiteliului precum şi infiltrat al mucoasei fundice cu limfocite B şi T la examenul imuno-histochimic. Modificări anatomo patologice. ascită. Conţinutul este hemoragic cu sânge coagulat. ►CAPITOLUL 17. în ficat. Conform examenului bacteriologic cerut.Examenul histopatologic al pulmonilor ne indică bronşite fibro-necrotice iar în trahee reacţie limfo-granulocitară cu traheită necrotică. iar în ficat se întâlnesc focare de necroză şi hepatită însoţită de disocierea structurilor trabeculare.La examenul imunohistochimic întâlnim limfocite B în corionul mucoasei proventriculare şi limfocite T în epiteliul mucoasei proventiculare. condiţionat patogene din genul Escherichia.La examenul histopatologic al rinichiului puilor morţi de colibaciloză se observă congestie şi stază vasculară. . edem pulmonar. buletinul de analiză cu rezultatul examenului de laborator arată astfel: . În forma acută de boală se constată: congestii şi hemoragii pe seroasele toracice şi abdominale. distrofie hepatică. şi peritonită seroasă. Leziunea este produsă de Eimeria tenella cu localizare în cecum. . intitulat Cercetări privind evoluţia titrurilor de anticorpi în principalele boli ale puilor de carne. efectuânduse testul Elisa pentru determinarea titrurilor de anticorpi. În pulmon s-a observat bronhopneumonia catarală şi inflamaţia fibrinoasă a tuturor seroaselor toraco-abdominale. splină şi rinichi. . . . uneori mucoasa este ulcerată. echimoze în ţesutul adipos şi în musculatură.1 SCOPUL CERCETĂRILOR Scopul a fost de a observa eficienţa anumitor tulpini vaccinale folosite curent şi respectarea programului de vaccinare la hibridul ROSS-308. sau fluid de culoare galben-maroniu iar sacul este congestionat şi edemaţiat. 17. s-au recoltat probe de sânge.La examenul histopatologic al cecumurilor ies în evidenţă vilozităţi atrofiate.În colibaciloză leziunile macroscopice se întâlnesc la sacul vitelin în care se găseşte vitelus neresorbit. fibrozate acoperite cu infiltrat leucocitar. distrofie a epiteliului tubular. În acest capitol.

prin aerosoli. Vom vedea dacă s-a dezvoltat suficient imunitatea după vaccinare şi s-au obţinut titruri apropiate de titrurile aşteptate respectând programul de vaccinare şi folosind o anumită tulpină vaccinală. în ziua ecloziunii. provenit de la staţia de incubaţie a societăţii. tipul de vaccin. Prelevarea probelor de sânge s-a făcut de la câte 25 pui luaţi randomizat. se apreciază astfel: < 40% Excelentă 40-60% Bună > 60% Necesar să fie imbunătăţită . Titrurile aşteptate după vaccinare sunt aşa numitele „Titruri Standard” sau „Titruri Aşteptate”.Persistenţa răspunsului imun este indicat de Titrul Mediu în decursul timpului. Faptul că titrurile obţinute.O. programul de vaccinare şi de alţi factori. 17. în dinamică au evoluat ascendent.2 OBIECTIVE Dacă s-a dezvoltat suficient imunitatea după vaccinare şi s-au obţinut titruri apropiate de titrurile aşteptate. Puii au fost crescuţi în condiţii identice.4 MATERIAL ŞI METODĂ Vaccinarea puilor s-a făcut la date diferite.Intensitatea răspunsului imun. la prima recoltare. de 6257 D.O. de vaccinările efectuate ulterior conform tehnologiei (tabelul 6). 22 zile. şi 42 de zile Testul Elisa a relevat titruri maxime de 9210 D.17. 17. sau este necesară o nouă vaccinare pentru a ridica titrurile peste nivelul minim protector ? 17. la vârsta de 42 de zile. Aceste Titruri Standard variază în funcţie de tipul de pasăre. efectuându-se toate vaccinările conform tehnologiei de creştere. la 21 zile şi la sacrificare (42 zile) iar determinările de laborator au fost efectuate prin testul ELISA. vârsta. Probele de sânge au fost recoltate la o zi. şi de 11146 D.3 MATERIALUL BIOLOGIC A fost reprezentat de pui de carne din hibridul ROSS-308. dacă persistă titrurile suficient în timp şi dacă uniformitatea răspunsului imun este bună. Uniformitatea răspunsului imun indicat de Coeficientul de variabilitate CV%.O. .1 Pseudopesta aviară Efectivul de broileri a fost vaccinat la vârsta de 1 zi 9 şi 22 de zile. cu un vaccin care conţine o tulpină lentogenă. conform programului de vaccinare pentru fiecare hală. indicat de „Titrul Mediu“.5 REZULTATE ŞI DISCUŢII Interpretarea rezultatelor serologice obţinute după vaccinare se face prin evaluarea celor trei componente cheie ale răspunsului imun: .5. 17. nu exclude ipoteza că titrurile respective ar fi putut să fie reprezentate de anticorpi vitelini reziduali şi în acelaşi timp. la cea de a doua recoltare.

17. 24. 22 zile.5. Nivelul mai mare de anticorpi materni la vârsta de o zi poate fi determinat de vaccinările efectuate la găinile de reproducţie la vârsta de 14.0% la 42 de zile). 23. iar titrul maxim a avut valorile cele mai mici tot la 22 zile 6843. Se observă că titrurile nu persistă în timp. . Nivelurile titrurilor medii au fost mai mari imediat posteclozional 7280. faţă de 4672 la 21 zile de la ecloziune. Titrul minim a avut valorile mai mici de 5433 la vârsta de 42 de zile şi de 5857 la ecloziune. Se observă că titrurile persistă în timp. persistenţa răspunsului imun fiind indicată de Titrul Mediu.7% la ecloziune) şi peste 60% (112. folosindu-se tulpina 4-91 prin aerosoli.5% la ecloziune. şi la 42 de zile.5.5% la ecloziune. Probele determinate sunt 100% pozitive la vârsta de o zi şi sunt 100 % negative la vârsta de 42 zile. Faptul că nu s-a efectuat vaccinarea titrurile nu sunt uniforme şi de durată. Coeficientul de Variabilitate este sub 40%. la 22 de zile. respectiv de 11800 la vârsta de 42 zile. Titrul minim a avut valorile cuprinse între 1555 la vârsta de 22 zile şi 11800 la 42 zile. tulpina lentogenă.A. iar titrul maxim a avut valorile cele mai mici la ecloziune de 1430. Toate probele sunt 100% pozitive. respectiv 14328 la 42 zile (tabelul 6). 24.5. După vaccinare. Se observă un nivel mai mare de anticorpi materni la vârsta de o zi deoarece găinile de reproducţie au fost imunizate contra virusului bronşitei la vârsta de 9. S-au recoltat probe de sânge la o zi. 71 şi 132 de zile cu un vaccin viu.6%) la 42 de zile.1% la 22 zile şi 12. Coeficientul de variabilitate indicat de uniformitatea răspunsului imun este sub 40%. fiind imunizate contra virusului cu o tulpină intermediară. care asigură o transmitere corespunzătoare a anticorpilor la pui. Titrul mediu. prin apa de băut. respectiv de 9196 la 42 de zile (tabelul 6).3 Bronşita infecţioasă Vaccinarea a fost efectuată la vârsta de o zi cu un vaccin viu atenuat contra bronşitei. indicat de intensitatea răspunsului imun.17.4 Encefalomielita aviară S-au recoltat probe de sânge la o zi şi 42 de zile. înalte şi de durată. nu se află în limitele titrurilor aşteptate (4000-6000). şi 42 de zile. sunt titruri uniforme. După vaccinare rezultatele arată seroconversie până la 100%.8% la 22 zile şi 8. 27.2% la 42 zile). ceea ce înseamnă că este foarte bun (10. ceea ce înseamnă că este foarte bun (8. rezultatele arată seroconversie până la 100%. ne arată că nu s-a dezvoltat suficient imunitatea după ecloziune şi nu s-au obţinut titruri apropiate de titrurile aşteptate la vârsta de 42 zile. aflate în limitele titrurilor aşteptate (6000-9000). cu un vaccin care conţine tulpina vaccinală cea mai puţin atenuată tulpină intermediară de virus B.2 Bursita infecţioasă Puii au fost vaccinaţi la vârsta de 14 zile. tulpina H-120 şi la 10 zile. iar la vârsta de 42 de zile acesta s-a situat la 7162. 47. decât după 21 de zile de la ecloziune respectiv de 2852.I. persistenţa răspunsului imun fiind indicată de Titrul Mediu. 92 şi 132 de zile. Au fost recoltate probe de sânge la o zi. Vaccinarea a fost efectuată corespunzător. Probele determinate sunt 100% pozitive. imunizarea durează toată perioada de ouat şi asigură o transmitere corespunzătoare a anticorpilor la progeni. 17. Coeficientul de Variabilitate indicat de uniformitatea răspunsului imun este de sub 40% (17. Titrurile medii imediat postecloziune au fost mai mari de 8133.

Examenul serologic efectuat prin testul ELISA pe un număr de 25 probe de ser. prezenţa anticorpilor maternali la ecloziune se datorează faptului că găinile de reproducţie au fost imunizate la vârsta de 33 şi 85 zile cu un vaccin viu. iar titrul maxim a fost la ecloziune 1 şi 1 la 42 de zile (tabelul 6).0% la ecloziune şi 9. Titrul minim a avut valoarea 1 la ecloziune şi la 42 de zile.1% la 42 de zile). faţă de 1. ceea ce denotă faptul că probele determinate sunt 100% negative.507 la 42 de zile. . Probele determinate sunt 100% pozitive la vârsta de o zi negative la vârsta de 42 de zile. Titrul minim a avut valorile cuprinse între 4145 la ecloziune şi 1 la 42 de zile. împotriva Mycoplasmei Gallisepticum. iar titrul maxim a avut următoarele valori.148.5. Efectivul de broileri nu a fost vaccinat împotriva gripei aviare. Nivelul mediu de anticorpi materni la vârsta de o zi şi de 42 de zile a fost 1.Titrurile medii la ecloziune au fost mai mari de 6617. 9724 la ecloziune respectiv 174 la 42 de zile (tabelul 6). făcându-se o imunizare activă pentru reducerea semnelor clinice determinate de tulpina sălbatică. Examenul serologic efectuat prin testul ELISA pe un număr de 25 probe de ser. a evidenţiat prezenţa anticorpilor specifici la pui de carne din unitate. deşi puii provin din ouă din aceeaşi sursă. Nivelul mediu de anticorpi materni la vârsta de o zi a fost de 0. Coeficientul de Variabilitate indicat de uniformitatea răspunsului imun este de >60% (66. Probele determinate sunt 100% negative.7 Influenţa aviară S-au recoltat probe de sânge la o zi şi 42 de zile.6% la 42 de zile).722 la vârsta de 42 de zile. faţă de 161 la vârsta de 42 de zile. 17.5. atât la vârsta de o zi cât şi la vârsta de 42 de zile.5 Micoplasmoza respiratorie Puii de carne nu s-au vaccinat contra micoplasmozei. S-au recoltat probe de sânge la o zi şi la 42 de zile. ca urmare. iar titrul maxim a fost mai mic la ecloziune de 200 şi de 418 la 42 de zile (tabelul 6). 17.09 la 42 de zile (tabelul 6). Titrul minim a avut valoarea de 0.7% la ecloziune şi 70.6 Anemia infecţioasă Pentru efectuarea examenului s-au recoltat probe de sânge la o zi şi 42 de zile. Nivelul mediu de anticorpi materni la vârsta de o zi a fost mai mic de 97.5.202 şi de 2. Coeficientul de Variabilitate este 0. Titrul minim a avut valoarea 1 la ecloziune şi la 42 de zile. Coeficientul de Variabilitate indicat de uniformitatea răspunsului imun este sub 40% (19. Se observă că titrurile nu persistă în timp. Examenul serologic efectuat prin testul ELISA pe un număr de 25 probe de ser.105 la ecloziune şi de 1. persistenţa răspunsului imun fiind indicată de Titrul Mediu. Se observă că titrurile nu persistă în timp. iar titrul maxim a fost la ecloziune de 0. faţă de 49 la vârsta de 42 de zile. nu a evidenţiat prezenţa anticorpilor specifici la pui de carne. 17. a evidenţiat prezenţa anticorpilor specifici la pui de carne. deşi puii provin din ouă din aceeaşi sursă şi au crescut în aceaşi hală.

iar titrul maxim a fost la ecloziune de 8545 şi de 182 la 42 de zile. deşi puii provin din ouă din aceeaşi sursă şi au crescut în aceeaşi hală. persistenţa răspunsului imun fiind indicată de Titrul Mediu. arată că titrurile nu sunt uniforme şi de durată. faţă de 50 la vârsta de 42 de zile.5. Deoarece titrurile nu persistă în timp. Titrul minim a avut valoarea 2 la ecloziune şi 1 la 42 de zile. Coeficientul de Variabilitate este de sub 40% (13.17. Examenul serologic efectuat prin testul ELISA pe un număr de 25 probe de ser. Probele determinate sunt 100% pozitive la vârsta de o zi şi negative la vârsta de 42 de zile. şi se află în limitele titrurilor aşteptate (< 90). Coeficientul de Variabilitate este 0.5% la ecloziune) şi de peste 60% (113. 17. Ca urmare. iar titrul maxim a fost 2 la ecloziune şi 1 la 42 de zile (tabelul 6). Nivelul mediu de anticorpi materni la vârsta de 1 zi a fost 2.9 Reoviroză Efectivul de pui nu a fost vaccinat contra reovirozei.8 Rinotraheita curcilor S-au recoltat probe de sânge la o zi şi 42 de zile. . Titrul minim a avut valoarea de 5120 la ecloziune şi de 1 la 42 de zile. a evidenţiat prezenţa anticorpilor specifici la pui de carne doar la ecloziune. Faptul că nu s-a efectuat vaccinarea. a evidenţiat prezenţa anticorpilor specifici la pui de carne (tabelul 6).4%) la 42 de zile. Nivelul mediu de anticorpi materni la vârsta de o zi a fost de 7133. faţă de 1 la vârsta de 42 de zile. Probele determinate sunt 100% pozitive la vârsta de o zi negative la vârsta de 42 de zile.5. Se observă că titrurile nu persistă în timp. prezenţa anticorpilor maternali la ecloziune se datorează faptului că găinile de reproducţie au fost imunizate la vârsta de 8 şi 132 de zile zile cu un vaccin inactivat antireovirus. Examenul serologic efectuat prin testul ELISA pe un număr de 25 probe de ser. S-au recoltat probe de sânge la o zi şi 42 de zile.

5 9.1 17.9 26.7 13.8 - 42 zile 0 112.148 8138 Bronşită infecţioasă 7280 Pseudopestă aviară e9210 Micoplasmoză respiratorie Reoviroză Rinotraheită 97 7133 2 .507 9718 5852 9707 1 1 1 Gripă aviară Encefalomielită Bursită infecţoasă 1 6617 1 49 1.165 947 873 756 113 57 0 CV % (n=25) vârsta T minim (n=25) vârsta T maxim (n=25) vârsta 1 zi 22 zile 6843 5453 9831 - Specificare/ 1 zi 22 zile 30.8 70.Tabelul 6 Rezultatele prelucrării statistice a datelor primare privind titrurile de anticorpi la puii broiler X A (n=25) vârsta 1 zi 22 zile 4672 2852 6257 42 zile 1 zi X G (n=25) vârsta 22 zile 4392 2764 6163 42 zile 1 zi Sd (n=25) vârsta 22 zile 1444 745 1113 42 zile 0 55 0.1 113.6 8.105 7056 5857 7739 1 5210 2 1 9724 0.5 0 1 4145 0.6 9.028 693 762 908 65 961 0 0 17.715 11762 7111 11121 98 13 0 0 1170 0.4 0 1 zi 22 zile 1555 1430 4234 - 42 zile 1 1 1.5 10.0 8.7 19.9 66.0 12.145 8109 7240 9165 63 7067 2 0 10 1.722 11800 7162 11146 161 50 1 0 6513 0.202 9412 8944 10769 200 8545 2 Anemie infecţioasă 0.2 6.

Conform buletinului de analiză. datorită pH-ului crescut şi a legării acizilor/capacităţii de tamponare.►CAPITOLUL 18 CERCETĂRI PRIVIND FOLOSIREA ACIDIFIANTULUI ACID PACK 4-WAY ÎN APA DE BĂUT ASUPRA UNOR PARAMETRII BIOLOGICI LA PUII DE CARNE CRESCUŢI PE AŞTERNUT PERMANENT. 18. Acidul Pak 4-Way. Ingredientele din Acid Pak 4-Way provin din surse naturale şi sunt compatibile cu ingredienţii sau aditivii furajeri. Mn. Apa dură. adăugaţi în hrana păsărilor sau a apei de băut. 18. Experienţa nr. îngreunează dezvoltarea microorganismelor producătoare de acid din guşă. Adaosul s-a făcut în apa de băut.5. citrat de sodiu şi microelemente Cu.44. câte 100 pentru lotul experimental şi 100 pentru lotul martor. . stomac. 18. Zn. intestine). folosit curent în creşterea puilor broiler. Electroliţii din acidifiant ajută la menţinerea echilibrului apei. ce conţine acid citric şi citrat de sodiu. proventricul. reduce pH-ul apei prin tamponarea cu acizi organici (acid citric şi citrat de sodiu). produs omologat. Mg. unii ingredienţi care. Acidifiantul Acid Pack 4-Way. acesta are ca principale componente: acidul citric. Acizii din acest produs pot fi mai rapid metabolizati. iar enzimele digestive din produs suplimentează pe cele secretate de pasăre pentru optimizarea digestiei. precum şi cantităţi mici de Ca. percum şi profilul energetic. de natură organică.3 MATERIALUL BIOLOGIC Materialul biologic a fost reprezentat de câte 200 pui de carne din hibridul COBB-500. S(SO4 ²¯). 1 cu Acid Pak 4-Way un probiotic. Scăderea pH-ului apei ajută ca în guşă să poată scădea pH-ul rapid astfel încât să favorizeze activitatea organismelor producătoare de acid lactic şi să inhibe dezvoltarea agenţilor patogeni.1 SCOPUL CERCETĂRILOR Scopul adăugarii Acid Pak 4-Way. S-au urmărit o serie de indicatori metabolici. produs de Alltech Biotechnology SUA. conduc la modificarea pH-ului în (guşă. în apa de băut a fost scăderea pH-ului apei sub 4 chiar între 3 si 3. Apa folosită în unitate are pH-ul de 6. enzimatic şi mineral. dar mai ales pentru că puii nu posedă populaţii microbiene.2 OBIECTIVELE URMĂRITE Obiectivul cercetărilor s-a axat pe influenţa pe care o au asupra principalilor indici de producţie. Acesta a fost motivul pentru care am folosit acest acidifiant. nu schimbă echilibrul electolitic şi au o palatabilitate mai mare.

au fost separaţi prin plasă de sârmă în hala de producţie.0 6.22 0. s-au determinat: (de la 10 pui din fiecare lot) .5-9. Indicatorul analizat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 pH(unităţi de pH) Conductivitate electrică(ms/cm) Alcalinitate/HCO3-(m vali/mg/l) Aciditate totală /aciditate reală mv/l Duritate totală D/ Duritate temporară D/ Duritate permanentă D/ Calciu(Ca ²+) mg/l Magneziu(Mg²+) mg/l/ Cloruri(Cl-) mg/l Sulfaţi(SO4²-) mg/l Fluoruri(F-) mg/l Azotaţi(NO³-) mg/l Azotiţi(NO²-) mg/l Fosfati(PO4³-) mg/l Sodiu(Na+) mg/l Potasiu(K+) mg/l SO(CCO-Mn) mg/l Fe(Fe²+ si Fe³ +) mg/l Mangan(Mn ²+) mg/l Zinc(Zn²+) mg/l Valoarea obţinută Apă reţea 6.008 0. apoi o dată pe săptămână până la sacrificare.5 REZULTATE ŞI DISCUŢII Deoarece cantitatea şi calitatea apei are un rol esenţial în creşterea şi îngrăşarea puilor.9 213. GPT-glutamat-piruvat-transferaza U.50 SR ISO 7890 /1996 SR ISO 6777 /1996 SR EN 1189 /2000 STAS 8295 /1969 STAS 8295 /1969 SR EN ISO 8467/2001 200 SR ISO 6332/1996 SR ISO 6333/1997 SR ISO 8288/2001 23 .004 8.0/1.036 0.0 1.18.4 24. trigliceride mg/dl.0 21.8 16.98 23.0 2.0 24.3 0.5 g/l apă în primele 5 zile de viaţă a puilor.I/l. 18.5 Valori normale Metoda de analiză 6.67 0.4 8.4 0.005 0. fosfor mg/dl şi magneziu mg/dl). La lotul martor s-a administrat apă din reţea fără adaos. acid uric g/dl. lipide totale mg/dl).75 2.I/l).019 0.5 2500 SR ISO 10523 /1997 SR EN 27888/1997 SR ISO 9963/1997 SR ISO 9963/1997 4. Programul de utilizare.. în tabelul 7 prezentăm modificările suferite de apă în urma adăugarii Acid Pak 4-Way.010 16.15/70 - Apă reţea +Acid Pak 4 W 3. colesterol mg/dl.085 5-20 STAS 3026 /1976 STAS 3026 /1976 STAS 3026 /1976 SR ISO 7980 /1997 SR ISO 7980 /1997 250 SR ISO 9297 /2001 STAS 8601 /1970 SR ISO 10359/2001 50 0. Tabelul 7 Indicatorii apei analizaţi înainte şi după adăugarea de Acid Pak 4-Way Nr. pentru lotul experimental şi lotul martor.I/l.44 237.40 649.Proteinele totale g/dl. uree g/dl.0563 1.6 24.2 3.0 232.75 0.profilul mineral (calciu mg/dl.26 24. La lotul experimental s-a administrat zilnic în apa de băut Acid Pak 4-Way 2x (fără dextoză) în cantitate de 0. GGT-gamma-glutamiltransferaza U..-profilul energetic (glicemie mg/dl.profilul enzimatic (GOT-glutamatoxilacetat-transferazaU. În vederea stabilirii efectului Acid Pak 4-Way asupra metabolismului puilor şi pentru a putea justifica stiinţific rezultatele cu efect productiv.3 2.8 0.0 4.456 0. Pe parcursul experienţelor au fost efectuate toate vaccinările prevăzute în tehnologia de creştere a puilor.4 METODA DE LUCRU Materialul biologic constituit din câte 100 de capete pui de carne.75 0.015 53. crt.00996 1.

92 8.77 g la lotul martor şi de 57. la fel şi cea permanentă.90 70 12 10 620 130 620 105 60 8. Se observă o creştere mai mare a acidului uric şi a ureei la lotul martor Hiperuricemia poate fi urmarea perturbării funcţiei uricolitice prin absenţa sau diminuarea epurării renale (tabelul 8) Pentru pui.15 0. Tabelul 8 Constantele biochimice la pui Valori medii de referinţă 3.91 4. cel mai mic consum a fost la lotul experimental 1. iar la lotul martor masa corporală a ajuns la 1950. Sporul mediu zilnic a fost de 47. De remarcat faptul că. Zn cu efecte benefice asupra creşterii şi dezvoltării puilor. vârsta de sacrificare a puilor.935 Proteina totală.31 ±187. gamaglutamil – transferazei şi fosfatazei alcaline.2% mai mic la lotul martor faţă de lotul experimental.36 5. 18. Se poate constata că deşi masa medie iniţială a puilor din cele două loturi experimental şi martor a fost sensibil egală. K.8 6. cunoaşterea originii metabolice a diferitelor perturbări productive în scopul corectării lor rapide (tabelul 8) Testul pentru profil metabolic s-a efectuat la 40 zile.623 g . Creşteri semnificative sunt la Mg.5 71 11 21 570 205 645 117 60 8.6 INFLUENŢA ACIDIFIANTULUI ASUPRA INDICILOR BIOCHIMICI SANGVINI LA PUII DE CARNE DIN LOTUL EXPERIMENTAL.10 5.73 4. sulfaţi. cloruri. Duritatea totală se dublează.940 g.65 2.58±155. este importantă dozarea activităţii enzimatice a transaminazei glutamoxalacetice. 24 . fosfaţi. SO. Fe. LA VÂRSTA DE 40 DE ZILE Studiul biochimic are drept obiectiv principal. tabelul 8 are valori apropiate valorilor de referinţă.01 g la lotul experimental cu 16.35 0.05 3.810 E 3. Mn.8 Constantele biochimice Proteină totală Acid uric Uree GOT (glutamic oxalacetic transaminase) GPT (glutam-pyruvic transaminase) GGT (gamma glutamyl transferase) PA (alkaline phosphatase ) Glucoza Lipide totale Colesterol Trigliceride Calciu Fosfor Magneziu U/M g/dl g/dl g/dl UI UI UI UI mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl M 3. Na.Conductivitatea electrică a apei aproape se triplează. transaminazei – glutampiruvice.9 1.76 kg faţă de 1.90 70 12 23 580 194 650 109 70 8. masa medie finală a crescut în special la lotul experimental ajungând la 2319.10 2.91 kg la lotul martor.

1 SCOPUL CERCETĂRILOR Scopul cercetărilor a fost acela de a stabili cele mai corespunzatoare combinaţii de acizi anorganici. pe cale naturală. sporuri de producţie. Tabloul clinic al profilului mineral (tabelul 8). care apare la exces de glucide. fosfor şi magneziu prezintă un deficit mare de fosfor şi magneziu. 19. cu toate că raportul Ca/P în hrana puilor este optim. Experienţa nr. aspartat de magneziu şi gluconat de calciu. se observă o creştere de două ori mai mare a GGT faţa de valoarea normală la ambele loturi. rezultat al excesului de fitaţi. ASUPRA UNOR PERFORMANŢE A PUILOR DE CARNE CRESCUŢI PE AŞTERNUT PERMANENT Găsirea unor posibilităţi de îmbunătăţire a performanţelor productive ne-a determinat să studiem continuu următoarele variante de amestecuri biochimice şi minerale adăugate în apa de băut sau în furajul puilor. 2 varianta a cu următoarea compoziţie (originală): fosfat monopotasic şi monosodic (KH2PO4. în vârstă de 1-41 zile. care adăugaţi în hrană. ► CAPITOLUL 19 CERCETĂRI PRIVIND FOLOSIREA UNOR ACIDIFIANŢI ORIGINALI ADMINISTRAŢI ÎN FURAJUL COMBINAT.Dacă în acest caz GOT. Valorile determinate la lipide. pot corecta pH-ul în tractusul digestiv fără să influenţeze negativ prin dezechilibre metabolice şi care să determine în final. GPT şi PA au valori apropiate de valorile de referinţă ale puilor. (substanţele organice neazotate) tabelul 8. oxalaţi sau grăsimi în hrana puilor. indică exces de glucide la ambele loturi. cu elementele minerale esenţiale pentru menţinerea vieţii: calciu. Nu s-au observat manifestări morfoclinice care să indice lipsa de mineralizare. masa medie. NAH2PO4) şi aspartat de magneziu. consumul specific şi procentul de mortalităţi.3 MATERIAL BIOLOGIC Materialul biologic a fost reprezentat de pui de carne din hibridul COBB -500. 19. Deficitul a apărut ca urmare a reducerii absorbţiei digestive de fosfor şi magneziu. Utilizarea aditivilor furajeri de bună calitate constituie o cale sigură de îmbunătăţire a potenţialului productiv al păsărilor. 25 . colesterol şi trigliceride sunt caracteristice pentru această vârstă. Aceste valori indică afecţiuni hepatice de tipul colestazei şi steatozei (tabelul 8). varianta b. Prin sacrificarea puilor la vârsta de 40 zile se reduce posibilitatea apariţiei steatozei hepatorenale. a avut următoarea compoziţie: fosfat monopotasic şi monosodic.2 OBIECTIVELE URMĂRITE Obiectivele au fost asigurarea aminoacizilor necesari biosintezei de proteine proprii urmărindu-se sporul mediu zilnic. 19. Tabloul clinic al profilului energetic. comparativ cu valorile din literatura de specialitate. Adaosul s-a făcut în furajul combinat utilizat în alimentaţia puilor.

15 X±sx 36.00± 4. Lotul martor.10± 1. 0. la care s-a adăugat în hrană compuşii chimici de natură anorganică şi organică varianta A.00± 2. asigurând puilor de carne cerinţele în minerale şi acizi.25%.30 10. la care s-a adăugat în hrană compuşii chimici de natură anorganică şi organică.18 5. la o valoare bună.63 3.76 1885.0 175. Menţionăm că toate condiţiile de adăpostire.79 Kg la lotul 1 faţă de 1.00±23.91± 1.19g±0. Consumul specific se situează în general.2 2551. respectiv 2335.05 4.3 2049.55 4. îngrijire.58 12. Datele obţinute au fost prelucrate statistic. observaţiile şi determinările au fost făcute prin metode uzual folosite. A urmat lotul 2.26lotul 2 şi 54.68 V% 3. La lotul 1 s-a administrat în furaj: compuşii chimici ce intră în ciclul Krebs.6 931. astfel din varianta A.85 2258. 56.95 3.93 X±sx 36.00± 7. 0. varianta B. deşi masa medie iniţială a puilor din cele 3 loturi a fost practic egală.45 429.00± 14.0 ±14. cu valori treptat crescânde.75 748.01 ± 0.68g faţă de 2258.19. cea finală a fost mai mare în cazul loturilor experimentale 1 şi 2. Pui din fiecare lot au fost cântăriţi săptămânal după 12 ore de dietă. La sfârşitul experienţei (41 de zile) s-au recoltat probe de sânge.21± 5.00± 3.00± 4.75 6.4 METODA DE LUCRU Experienţele au fost efectuate pe trei loturi a 100 capete pui aleşi randomizat şi separaţi prin plasă de sârmă în hala de producţie. respectiv determinarea proteinelor plasmatice prin electroforeza pe hârtie.18 4.00± 4. paralel cu înaintarea lor în vârstă (tabelul 10).30% Adaosul de acidifianţi şi mineralizanţi în reţetele de nutreţuri combinate poate îmbunătăţi valoarea biologică a acestora.08 V% 3.13 155.0±23.12 2.13 157.34 lotul 1.00± 0. aspect dovedit de viteza de creştere şi de masa medie corporală ridicată înregistrată la puii din cele două loturi experimentale la finele perioadei. Cele mai bune rezultate pe întreaga perioadă experimentală au fost obţinute la puii din lotul 1.22 8. 0.78 8. fiind de 2350.7 X±sx 36. Din analiza comparativă a datelor.00± 7.30%.77 390.00±10.67 1250.51 26 . pentru determinări biochimice.57 la lotul martor) corespunzătoare calităţii furajelor combinate administrate.19 1415.98 5.49 810.75 818.00±10.44 3.43g±0. se constată că puii înregistrează sporuri în greutate satisfăcătoare.98± 4.40 V% 3.60 9.4 486.98 1895.25%.09 5.04g±0.8 1467. 19.13 151. iar la lotul 2 s-au folosit compuşii din varianta B.52 1798.00± 3. hrănire şi microclimat au fost identice pe tot parcursul experienţei.08g.58 11.40 g diferenţele fiind foarte semnificative (tabelul 3).05 1430.02 436. (56.0±10.5 REZULTATE ŞI DISCUŢII Comparând principalii indici de producţie înregistraţi pe întreg ciclul experimental (1-41 zile) (tabelul 9) se observă că.20± 6.84 2335. fiind cuprins între 1.81 Kg în cazul lotulului martor (tabelul 11).70± 3. 0.61 10.62 2350. Tabelul 9 Rezultatele prelucrării statistice a datelor primare privind masa medie corporală Parametri statistici pe loturi Vârsta Ecloziune Valorile standard MARTOR LOT 1 LOT 2 1 2 3 4 5 6 42.01± 0. fiind hrănit cu furajul de bază folosit în unitate fără acidifianţi.

13±0.49 4.37 50.6 INFLUENŢA COMPUŞILOR CHIMICI DIN VARIANTA A ŞI B ADMINISTRAŢI ÎN FURAJUL COMBINAT. Cel mai mic procent de grăsime se găseşte în pieptul de pui 27 .27 3.90%. carcasele puilor au fost tranşate în părţi anatomice.01 X±sx 17.82±0.70 MARTOR X±sx 16.90±0.81±0.61 5.47 Valorile standard 0.43 5.16 8.47±0.49±0.01 1.27±0.34±0.36±0.10 4.78-21. iar la loturile 1 şi 2 acesta este cuprins între 18.01 1.17 56.36±0.34±0.06 la lotul martor şi 71.44 1.14 52.29 28.89 3.29 4. aceştia reprezentând media masei corporale pentru fiecare lot cercetat.14 10.79±0.01 1.55%) la lotul martor-sortimentul pulpă de pui. Sortimentul piept de pui are valorile cuprinse între 20.75 42.02 1.01 1. Compoziţia chimică brută a carcaselor.01 1. Din acestea au fost luate probe medii analitice pentru determinarea conţinutului în grăsime.01 1.30 33.25 5.01 V% 14.63 Tabelul 11 Valorile medii şi variabilitatea pentru consumul specific Parametri statistici pe loturi LOT 1 MARTOR Vârsta 1 2 3 4 5 6 LOT 2 X±sx V% 9.79±0.21 10.17 la lotul 2.32 2. prelevându-se de la fiecare lot pieptul şi pulpa.46±0.29±0.56±0. substanţe proteice şi apă.64±0.01 1.88 6.01 1.09±0.27 37.55 3.57 V% 15.01 1.81 9. procentul de apă este cuprins între 70.74±0.04±0.15±0.26±0.22 43.52 4.90 57.09 5.14 5. Conţinutul în proteină este puţin mai mare (23.32 5.16±0.05 1.75 6.19±0.08 6.64-19.28±0.96 3.20 49. Analizând valorile medii obţinute. După sacrificare.01 1.16±0.79±0.23 50.21 28.01 1.61 1.08 4.64±0.78±0. În pulpa de pui.Tabelul 10 Valorile medii şi variabilitatea pentru sporul mediu zilnic Parametri statistici pe loturi LOT 1 X±sx 17.26 36.02 V% 11.85±0.85 1.36 10.30 LOT 2 V% 16.25 25.22 54.76 0.77 31. constatăm că în pieptul de pui din loturile 1 şi lotul 2 cantitatea de apă este aproximativ egală cu cea din pieptul de pui de la lotul martor.22 56.20 49.01 1.76 X±sx 0.18 53.34 Vârsta 1 2 3 4 5 6 Valorile standard 14.64±0.01 19.45±0. s-a efectuat cu scopul constatării unor diferenţe de calitate nutritivă.04 11.64 1.26 1.26 V% 11.51 X±sx 0.09±0.50 9.34±0.94 9.43±0. ASUPRA COMPOZIŢIEI CHIMICE A CĂRNII Din fiecare lot s-au sacrificat câte 5 pui.49 4.79±0.07 5.34 61.01 1.93%.01 8.

dar din raţiuni economice probele au fost reunite întro probă medie care a fost analizată pentru fiecare lot.64%).6%. La lotul martor. Menţionăm că recoltarea sângelui s-a făcut individual. LA VÂRSTA DE 41 ZILE Cercetările au fost făcute pe 2 loturi experimentale şi un lot martor (în fiecare lot.de la lotul martor (8.32% se găseşte la sortimentul pulpă de pui-lotul martor.7 INFLUENŢA COMPUŞILOR CHIMICI DIN VARIANTELE A ŞI B ADMINISTRAŢI ÎN FURAJUL COMBINAT ASUPRA INDICILOR BIOCHIMICI SANGVINI LA PUII DE CARNE DIN LOTURILE EXPERIMENTALE. în timp ce serumglobulinele reprezintă 58. substanţele minerale şi valorile hematologice. Din fiecare lot s-au sacrificat câte 10 pui. 19. iar cel mai ridicat 11. Cum serumalbuminele sunt sintetizate în ficat pe seama aportului de aminoacizi alimentari şi din fondul metabolic comun. proteinele serice. substanţele enzimatice. ce reprezintă media masei corporale.100 pui). serumalbuminele reprezintă 39.9% (tabelul 12). credem că la lotul 1 acest aport a fost deficitar. substanţele organice neazotate. în timp ce serumglobulinele reprezintă 74. motiv pentru care serumalbuminele au reprezentat doar 25. se constată că la lotul 1 serumalbuminele reprezintă 25.1%. serumalbuminele reprezintă 41.7%.4%. La lotul 2. în timp ce serumglobulinele reprezintă 60. S-au determinat indicii biochimici ca: proteine totale. Urmărind valorile medii.9%.3%. 28 .

63 4.7 Total proteine Raport A/G % g/dl 4.64 0.50 1.4 1.9 1.35 0.33 0.4 41.72 7.4 29 .65 0.7 g/dl 1.17 1.Tabelul 12 Rezultatele biochimice comparative pe loturi.2 13.9 50.3 1.9 39.08 Serumglobuline Alfa 2 Beta % g/dl % g/dl 1.00 0.4 3.50 3.04 14.7 42. ale proteinelor serice (electroforeza proteinelor) Proteine serice Specificare Serumalbumine % Lot 1 Lot 2 Lot Martor 25.09 0.67 % Alfa 1 g/dl 0.52 Gama g/dl 2.0 0.28 1.6 42.2 13.0 0.

fosfor şi magneziu. 30 .845 0. Profilul mineral la care am urmărit elementele minerale esenţiale menţinerii vieţii.90 130 620 105 60 70 12 10 620 8.05 3.63 6.0 240 655 94 40 40 7 19 560 2.0 4. Tabelul 13 Constantele biochimice la pui Valorile medii de referinţă Constante biochimice Proteină totală Acid uric Uree Glucoza Lipide totale Colesterol Trigliceride GOT (glutamic oxalacetic transaminase) GPT (glutam-pyruvic transaminase) GGT (gamma glutamyl transferase) PA (alkaline phosphatase ) Calciu Fosfor Magneziu U/M mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl U/I U/I U/I U/I mg/dl mg/dl mg/dl 1 4. GPT şi PA au valori apropiate de valorile de referinţă.36 5. cu 59 mg/dl faţă de datele din literatură.27 mg/dl. atât faţă de lotul 2 şi martor.00 0. La lotul 1 se mai observă o reducere a nivelului ureei cu 2. În acest caz GOT. atât la loturile experimentale.51 3. cât şi faţă de valorile din literatura de specialitate (tabelul 13). Valorile determinate la lipide.8 570 570 3.Urmărind valorile profilului proteic. cât şi la lotul martor comparativ cu valorile din literatura de specialitate (valori crescute cu până la 115 mg/dl) (tabelul 13).14 mg/dl comparativ cu valorile de referinţă.84 1.00 3. rezultat al excesului de fitaţi.8 6. sunt caracteristice pentru această vârstă. Activitatea enzimatică este redată în tabelul 13. cu toate că raportul Ca/P în hrana puilor este optim. datorată creşterii catabolismului proteic. Nu s-au observat manifestări morfoclinice care să indice lipsa de mineralizare (tabelul 13). fosfor şi magneziu prezintă un deficit mare de calciu.828 3.822 Tabloul clinic al profilului energetic. calciu.63 199 630 137 119 51 10 22 Lotul 2 3. oxalaţi sau grăsimi în hrana puilor. ar indica afecţiuni hepatice.9 1. se observă o creştere a proteinei totale la lotul 1 cu 1.33 3. iar valorile găsite la lotul 2 şi martor sunt mai scăzute faţă de valorile de referinţă.42 4. Valori crescute ale acidului uric (hiperuricemie) se constată la lotul 1.2 245 635 94 38 55 10 14 M/C 4.5 9. Se observă însă o creştere a trigliceridelor la lotul 1. (substanţele organice neazotate) indică exces de glucide.14 0. Deficitul a apărut ca urmare a reducerii absorbţiei de fosfor şi magneziu. Valori mai crescute ale gamaglutamiltransferazei la lotul 1 şi martor.36 4.24 3.

limfocitele. Numărul trombocitelor găsite a variat între 92.43 g/dl la lotul 2. monocitele.52 g/dl la lotul martor şi 25.1%.84 găsită la lotul martor.37 g/dl la lotul 1. Granulocitele (heterofilele. Faţă de 9.21% la lotul 1. a fost de 7. ele sunt considerate valori normale. Trombocitele. granulocitele.35 mil/mm ³. Elementele figurate determinate sunt: leucocitele. Valorile găsite variază între 44. Valorile medii găsite variază între 11. Valorile găsite de noi sunt uşor mărite fiind cuprinse între 7.64-8.44% la lotul martor şi 29. Concentraţia în hemoglobină eritrocitară medie (C. de 63%.22 pg-26. Nu s-au constatat perturbări patologice ale seriei trombocitare. 19. Cu cât pragul de rentabilitate zero este mai redus cu atât activitatea este mai atractivă din punct de 31 .74 g/dl la lotul martor şi de 7.70% la lotul martor. Distribuţia plachetară. Acesta este definit ca fiind acea cantitate a producţiei (în cazul studiat număr de pui). fiind apropiate de valorile normale de 26%. A fost găsit între următoarele limite 24.6 µ³ la lotul 2. hematocritul. Valorile găsite au fost cuprinse între 99.98 la lotul martor şi 10.E. hemul. Hematocritul. hemoglobina.87% la lotul 1 şi 8. Leucocitele.14 mii/mm³ la lotul 2 şi 100. date apropiate celor din literatura de specialitate (7. Eritrocitele. Trombocritul. în special la lotul 1.10 la toate loturile.97% la lotul 1.56% la lotul martor.91 mil/mm³ la lotul 1. Volumul plachetar este cu limite de variaţie cuprins între 9. faţă de valorile de referinţă de 6.19. Hemul. Volumul plachetar mediu normal este de 7-10 fl.72 mii/mm³ la lotul martor şi 16. Se observă reducerea numărului de limfocite (limfocitopenia). eozinofilele şi bazofilele). Variaţia în plus sau în minus sesizează apariţia unor stări patologice. Valorea găsită a fost de 0. Valorile găsite au fost cuprinse între 27. Volumul eritrocitar mediu (VEM).8 DINAMICA ELEMENTELOR FIGURATE SANGUINE LA LOTURILE LUATE ÎN STUDIU Cercetările au fost făcute pe 2 loturi experimentale notate 1 şi 2 şi un lot martor notat 3 (în fiecare lot 100 pui).76. concentraţia în hemoglobină eritrocitară medie.04 pg.74% la lotul martor şi 53.H. Valorile găsite au fost cuprinse între 2.40 mii/mm³ la lotul 1. Valorile găsite au fost de 6. volumul plachetar.3 g/dl). eritrocitele.37 la lotul 2.9 EVIDENŢIEREA INFLUENŢEI CERCETĂRILOR EFECTUATE ASUPRA PERFORMAŢELOR ECONOMICE Pentru a evalua sustenabilitatea economică a cercetărilor efectuate sa folosit drept indicator de analiză pragul de rentabilitate zero al activităţii. tombocritul şi distribuţia plachetară. Valorile găsite au fost de 38. valorile de referinţă fiind de 26 mii/mm³.MValorile găsite au fost cuprinse între 24. Datele din literatură publicate recent indică valori medii.13 la lotul 2 şi de 8. fiind apropiate valorilor de referinţă din literatura de specialitate unde media este de 112 µ³. distribuţia eritrocitară.2 µ³ la lotul martor şi 102.03 la lotul 1. Monocitele.96 la lotul 1. şi 46. fiind apropiate valorilor de referinţă de 2. Distribuţia eritrocitară – a fost cuprinsă între următoarele limite 7.16 la lotul 1. volumul eritrocitar mediu. trombocitele. Limfocitele.78 mil/mm³ la lotul martor şi 2. pentru care totalul veniturilor obţinute de societate egalează suma dintre cheltuielile variabile şi cheltuielile fixe ale întreprinderii. Hemoglobina.

91 238.7 zile 7-14 zile 14.98 380. acid lactic. în reţetele proprii am adăugat şi compuşi organici precum melasă.117911 14.57 ori din sporul de profit obţinut de societate. K2H2PO4 (acid pirofosforic) şi aspartat de magneziu. adică 83% în cazul randamentului la sacrificare şi respectiv de 6.126865 13. NAH2PO4).09 20. dintre care mai important.043077 Calculul a fost realizat pe fiecare interval de vârstă. fosfat monopotasic.4 311.35 zile 35-La sacrificare Total (grame) Randament sacrificare Total valorificat PV unitar Sursa: calcule proprii Standard 42 133. ►CAPITOLUL 20.83 2. pentru rolul pe care îl are în protejarea ficatului.99 119.73 lei/kg în cazul preţului de valorificare.21 460 455 449.87414 1. Acidifianţii realizaţi după reţete proprii au avut în compoziţie cu preponderenţă compuşii de natură anorganică: fosfat monopotasic şi monosodic (KH2PO4. Astfel costul acidifiantului este recuperat de 11. Aşa după cum se poate observa. fosfat monocalcic Ca(HPO4)2 şi aspartat de magneziu.9505 1.02 605 547. cu un venit de aproximativ 13. 32 .7 0.83 1. care se regăsesc în ciclul Krebs. deci va avea o libertate mai mare pe piaţa de desfacere (tabelul 14). câştigul cel mai mare la fiecare pui valorificat este cel obţinut în cadrul lotului experimental I.vedere economic. fosfat monopotasic şi monosodic. aspartat de magneziu şi acid citric. acidul citric şi gluconatul de calciu.B. acid lactic.2 611.3 Varianta A cu următoarea compoziţie (originală): acid citric.79 2258 2350 2335 0. prin efectuarea unei diferenţe dintre greutatea corporală a puilor de la sfărşitul perioadei analizate şi greutatea corporală a acestora la începutul perioadei.93805 12.612962 13. ASUPRA UNOR PERFORMANŢE A PUILOR DE CARNE CRESCUŢI PE AŞTENUT PERMANENT Experienţa nr. Tabelul 14 Calculul câştigului corporal de la o perioadă la alta şi a preţului unitar de valorificare Specificare Iniţială 1. societatea trebuie să desfacă o cantitate mai mică de produse. Alături de aceştia. Pornind de la rezultatele obţinute s-a realizat şi calculul ratei de rentabilitate prin raportarea sporului de profit obţinut la costul acidifiantului folosit în experienţe (580 lei) 6 loturi de 20000 pui pentru atingerea pragului de rentabilitate zero).2 lei la fiecare pui valorificat. s-au adăugat compuşi chimici de natură organică. Pentru a determina influenţa pe care o are raportul acidifianţilor organici faţă de cei anorganici.253541 Martor Lot I Lot II 36.9 379 273.2 535. Varianta B.01 36 115.83 0.28 zile 28.5 581.21 zile 21.5 2551. CERCETĂRI PRIVIND FOLOSIREA UNOR ACIDIFIANŢI ORIGINALI VARIANTA A. fosfat monopotasic şi monosodic. Adaosul s-a făcut în apa de băut. întrucât: orice creştere a producţiei peste acest nivel prag determină o creştere a profitului. a fost acidul aspartic sub formă de sare de magneziu.8 465 470.C ADMINISTRAŢI ÎN APA DE BĂUT.2 445.9 502.83 0.79 358 382. Randamentul la sacrificare precum şi preţurile de valorificare sunt cele realizate de societate pe parcursul anilor 2004 şi 2005.01 36.3 502. iar în Varianta C s-au folosit acid citric.

. colesterol.lotul experimental 1 a primit în apa de băut zilnic compuşi chimici de natură anorganică şi organică varianta A (pH-ul apei determinat a fost de 3. astfel: .26 în cazul lotului 1.2 OBIECTIVELE URMĂRITE Cunoaşterea măsurii în care nutrienţii. DUNCAN şi col.1 SCOPUL CERCETĂRILOR A fost acela de a stabili cele mai corespunzătoare combinaţii de acizi şi mineralizanţi. 28. G. calciul-metoda complexometrică cu indicator Murexid.P. lipidele. şi dezvoltă sporuri de producţie. ajungând la 42 zile la 2460. Toate cântăririle puilor au fost făcute după o dietă de 12 ore.28 în cazul lotului 2. 2402.O. fosforul-metoda fotocolorimetrică (fără precipitarea proteinei). cu ortotoluidină. proteinele serice-electoforeză.lotul experimental 2 a primit în apa de băut zilnic compuşi chimici de natură anorganică şi organică varianta B (pH-ul apei determinat a fost de 3.T-metoda colorimetrică cu 2-4 dinitrofenilhidrazină. 2450.micrometoda fără deproteinizare. Are însă o acumulare bună de masă corporală. morbidităţii.T şi G.1981. A fost reprezentat de hibridul COBB-500. Determinarea principalelor constante sangvine s-a făcut după metodele recomandate de P.5). direct în hala de producţie. C.44) Pe parcursul desfăşurării experienţelor s-a urmărit evoluţia masei corporale.7. Microclimatul a fost acelaşi pentru toate loturile. uree-metoda colorimetrică. NUŢĂ. mortalităţii şi a constantelor sangvine în asociere cu indicii de abator. masa corporală nu depăşeşte valoarea standard.24±28. compoziţia chimică a dejecţiilor şi eficienţa economică. acid uricmetoda colorimetrică. în paralel cu observaţii asupra comportamentului.4 REZULTATE ŞI DISCUŢII Analizând tabelul 11 se poate observa că la populare. comparativ 33 . magneziul.lotul martor nu a primit în apa de băut compuşi chimici de natură anorganică.lotul experimental 2 a primit în apa de băut zilnic compuşi chimici de natură anorganică şi organică varianta C (pH apei determinat a fost de 3.T. Compoziţia dejecţiilor a fost stabilită după STAS-9065/3.20. cu acid picric. 20. câte 100 de capete pe lot separate cu plasă de sârmă. sub formă de combinaţii complexe intervin în funcţiile vitale ale organismului puilor de carne.00±25.3 METODA DE LUCRU S-au format patru loturi de pui hibridul COBB-500 crescuţi pe aşternut permanent.9-1973. GH. G.7).65± 27.4.6). 21. 20. 35 şi sacrificare. a consumului specific la 7.G.91 în cazul lotului 3. BUŞNEAG (1977) şi R. KARLSON (1967). care adăugaţi în apa de băut corectează pH-ul în tractusul digestiv şi asigură un suport proteic ce intră în metabolismul general al puilor (combinaţii care menţin organismul puilor în stare de sănătate şi obţinerea unei mase corporale ridicate). glicemiemetoda colorimetrică. 14. 20. . . (pH-ul apei determinat a fost de 6. cu urează. În ultima zi de experimentare au fost recoltate probe de sânge de la câte 10 de indivizi din fiecare lot pentru analize biochimice. creatinină. 1974. trigliceridele.proteinele totale-metoda Wechselbaum. (1994) astfel: .

90 12.26 1.00 1.02 3.67 1.01 1.13 57.65 g.48±0.85±0.79±0.89 2.07±0.33 1.07 30.32 7.97 2.26±0.02 53.14±0.02 1. Cele mai bune rezultate.74 1.16.75 42. Tabelul 15 Valorile medii şi variabilitatea pentru sporul zilnic Vârsta Valorile standard 14.41 V% 9.94±0.48±0.11 53.08 2.78±0.79±0.13 2.00 1. consumând 1.56 11.00 1.00 1.10 56.03 53.00 1.89 12.80±0.12 52.14±0.81 1.34±0.07±0.09 43.91 LOT 2 X±sx 19.02 2.90 57.67±0.28 11.94±0.00 1.70 0.70 0.04 39.40 g.68 1.88 g.37 0. consumând 1.79 kg furaj/kg spor.00 1.89 2.00 1.04±0.04 30.77 31.37 50.34 61.12±0.30 1.07 28.48±0.40±063 V% 3.06 57.88±0.36±0. urmat de lotul 1-cu un spor mediu zilnic de 57.65 V% 1.69 2.94±17. pe întreaga perioadă experimentală (tabelele 15.86±0.77 1.70±0.43±0.29±0.43 1.76 Parametri statistici pe loturi MARTOR X±sx V% 0.26 g. La loturile experimentale valorile sunt apropiate de standardul rasei pentru vârsta de sacrificare (tabelul 9).56±0.00 1.44 0.09 50.17) au fost obţinute de puii din lotul 2 care au realizat cel mai mare spor mediu zilnic de 57.61 1.85 2.28 7.34±0.63±0.44 1.94±0.00 1.73 1.00 1.48±0.47 10.15 LOT 3 X±sx 17.51 LOT 1 X±sx V% 0.42±0.00 1.12 Tabelul 16 Valorile medii şi variabilitatea pentru consumul specific Vârsta 1 2 3 4 5 6 Valorile standard 0.21±0.85 1.65±0.11 LOT 3 X±sx V% 0.00 1.02 1.12 11.67±0.05 49.00 1.08 34.15±0.22 34 .77±0.08 2.80 kg furaj/kg spor şi lotul martor-cu un spor de 52.20 2.26 LOT 2 X±sx V% 0.45 0.80 kg furaj/kg spor.16 25.85 kg furaj/kg spor.01 8.27 1.31±0.cu lotul martor la care greutatea a fost de 2259.69 V% 1 2 3 4 5 6 4.69±0.00 1.37 2.34 0.80±0.77±0.06 37.87 3.70 Parametri statistici pe loturi MARTOR X±sx 16.00 1.99±0. consumând 1.60±0.03 52.15 1.00 1.05 1.12 52.33±0.00 1.15.53 1.64±0.39±0.56 LOT 1 X±sx 18.15±0. urmat de lotul 3-cu un spor de 56.44±0.05 2.03 2. consumând 1.04 39.00 1.

72 2.79 157.32 460.44 V% 1.8 1467.00±2.90±2.98 LOT 3 X±sx 39.00±0.00±1.0 175.25 1.00±0.00±4.35 2.71 878.92 1499.66 0.39 39.00±0.03 1.24±28.00±0.91 830.13 392.91 35 .96 1.05 1.65±27.03±0.28 Vârsta Ecloziune 1 2 3 4 5 6 MARTOR X±sx 39.2 2633.42 1915.91 V% 2.32 0.36 3.00±0.00±3.04 1432.1 5 V% 2.14 764.56 2402.63 0.56 2460.Tabelul 17 Dinamica masei corporale medii la cele 4 loturi pe săptămâni Valorile standard 42.15 10.6 931.4 486.55 2.94±17.70 1.61 878.31 1.00±056 443.73 2450±26.00±4.08 153.3 2049.46 1927.63 1800.27 7.05±0.07 2.09 165.59 1533.00±0.00±2.61 1.47 2.44 1860.9 11.89±1.00±0.95±0.00±1.81±1.58 1.97 1255.7 Parametri statistici pe loturi LOT 1 LOT 2 X±sx V% X±sx 39.12 10.28 460.00±0.88 2.00±0.34 2.15 2259.76 1.97±2.06 7.07 167.

a) b) c) d) Figura 1 a. lotul 2 şi lotul 3 În figurile 1 a.4%. d este prezentat aspectul puilor din loturile experimentale. substanţele enzimatice. c. se constată că la lotul 1 serumalbuminele reprezintă 25. c. minerale şi valorile hematologice) au fost determinate la câte 10 pui din fiecare lot la 42 de zile.7%. crescuţi la sol.9%. la vârsta de 35 zile. la lotul martor serumalbuminele reprezintă 41. Urmărind valorile medii. în timp ce serumglobulinele reprezintă 60. B ŞI C ADMINISTRAŢI ÎN APA DE BĂUT ASUPRA INDICILOR BIOCHIMICI SANGVINI LA PUII DE CARNE Indicii biochimici din serul sanguin (proteinele serice. b.3%. Cum serumalbuminele sunt sintetizate în ficat pe seama aportului de aminoacizi alimentari şi din fondul metabolic comun.5 INFLUENŢA COMPUŞILOR CHIMICI DIN EXPERIENŢA 3.1%. credem că la lotul 1 acest aport a fost deficitar. 37 . substanţele organice neazotate. 20. proteinele totale. în timp ce serumglobulinele reprezintă 58. b. în timp ce serumglobulinele reprezintă 74.6%.9% (tabelul 18). motiv pentru care serumalbuminele au reprezentat doar 25. VARIANTELE A. la lotul 2 serumalbuminele reprezintă 39. reprezentând media greutăţii corporale pe loturi. Tabloul clinic este caracteristic speciei din lotul 2 şi lotul martor. d) Aspectul puilor din lotul martor. lotul 1.

4 2. valori crescute cu până la 119 mg/dl.05 3.55 3.00 1. (substanţele organice neazotate) tabelul 19.78 1.2 2. Urmărind valorile profilului mineral tabelul 19.00 M 5. care are valori mai mici.14 0.8 Valorile medii de referinţă Valorile profilului enzimatic. colesterol şi trigliceride sunt caracteristice pentru această vârstă.8 6.4 2.90 Prin urmare.55 0. Dozarea ureei este testul cel mai semnificativ pentru depistarea disfuncţiilor renale.20 Valori medii de referinţă 3. Tabelul 19 Constantele biochimice la pui Lotul Constante biochimice U/M Glucoza Lipide totale Colesterol Trigliceride GOT glutamic oxalacetic transaminase GPT glutam-pyruvic transaminase GGT gamma glutamyl transferase PA alkaline phosphatase Calciu Fosfor Magneziu mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl UI UI UI UI mg/dl mg/dl mg/dl 1 249 640 102 57 69 11 20 570 21.55 0. Aceleaşi valori se constată şi la acidul uric şi uree excepţie făcând lotul 2.51 0. sunt apropiate de valorile de referinţă ale puilor de carne.03 0.50 3. Profilul energetic. faţă de valorile de referinţă.54 1.30 2 4. respectiv 12.37 0. se observă exces de calciu.854 130 620 105 60 70 12 10 620 8.30 7.36 6.30 5.15 3.34 0.20 3 4.4 mg/dl mai mult la lotul 3. proteinele totale şi fracţiunile lor au valori apropiate celor de referinţă la aceeaşi vârstă. Valorile determinate la lipide.20 0.Tabelul 18 Valorile profilului proteic la pui Lotul Parametrul Proteine totale Serumalbumine Serumglobuline din care:alfa 1 alfa 2 Beta Gama Albumine /Globuline Acid uric Uree U/M g/dl g/dl g/dl g/dl g/dl g/dl mg/dl mg/dl 1 3. cu 22.29 0.37 0.71 0.846 3 235 635 97 69 66 10 21 560 31.50 2. astfel că posibilitatea apariţiei steatozei hepatorenale (care apare la exces de glucide) este practic redusă. Valorile ridicate la lotul martor ar indica o perturbare a funcţiei uricolitice.0 5.60 0.95 1.82 5.23 7.4 mg/dl la lotul 1.48 0.40 2.67 0. Creşterea calciului în sânge peste valoarea 38 .9 1. şi lotul martor care are valori mai mari.38 0. care în acest caz interferează cu absorbţia fosforului.36 0. excepţie făcând lotul martor care are valori mai mari.35 0. Puii au fost sacrificaţi la vârsta de 42 zile.10 1.36 1. indică exces de glucide la toate loturile comparativ cu valorile din literatura de specialitate.10 0.44 1.17 5.857 M/C 247 655 95 70 71 12 23 580 24.63 1. prezentate în tabelul 19.8 2.14 0.856 2 234 630 101 60 68 10 21 570 26.

că până la vârsta de 5 zile. valoarea nutritivă şi profilul aminoacizilor esenţiali (lizină şi metionină).41 28. comparativ cu lotul 1 şi 3 -97. observându-se din aceste determinări.20 0.24 104. pH-ului dejecţiilor are o reacţie alcalină (pH 8) atât la loturile experimentale. indicând astfel modificări ale compoziţiei chimice. Valorile azotiţilor. La lotul martor. trebuie evidenţiată existenţa unei relaţii de dependenţă a pHului dejecţiilor la loturile experimentale de cantitatea de acidifianţi şi mineralizanţi administraţi în apa de băut.33 SU % 24.97 Proteină brută g % 8. 2005. Carenţa în fosfor ar putea fi agravată de excesul de calciu.24 167.67 1 2 3 M Compoziţia chimică a dejecţiilor a fost influenţată de administrarea în apa de băut a acidifianţilor şi mineralizanţilor.18 mg/100g la lotul 2.24 mg/100g şi 104. cât şi în ceea ce priveşte modul de asigurare a nivelului de proteină (exclusiv proteină de origine vegetală).26 6. reacţia acidă a dejecţiilor apare doar în ultima perioadă de creştere.44 Umiditate % 71. La vârsta de 15 zile reacţia este neutră (pH 7).85 70.06 6. Nutreţurile combinate utilizate la cele trei serii experimentale (2004. 39 .86 71.15 29.51 7. A fost modificat şi pH-ul dejecţiilor. Vârsta (zile) 5 15 25 35 Age (days)Age 42 (days)Age (days)Age (days) Lotul 1 8 7 6 6 5 Lotul 2 8 7 6 6 5 Lotul 3 8 7 6 6 5 Lotul M CCG 8 8 8 7 6. valori crescute ale amoniacului la lotul martor 167. De remarcat este faptul că după această vârstă. Din aceste considerente.14 28. Compoziţia chimică a dejecţiilor a scos în evidenţă următoarele valori (tabelul 20): Tabelul 20 Compoziţia chimică a dejecţiilor LOTUL/ Amoniac mg/100g 97. poate fi determinată de hipovitaminoza D. reacţii care se menţin până la sfârşitul perioadei de experimentale.35 0.20 Azotaţi mg/100g 8.47 mg/100g.85 10. azotaţilor şi proteinei prezintă de asemenea.70 9. Valorile determinate sunt redate în tabelul 21 Tabelul 21 PH-ul dejecţiilor puilor de carne la diferite vârste.18 97.24 7. la loturile experimentale şi alcalină la lotul martor.59 71. diferenţieri.28 0.5 Analizând datele din tabelul 21 constatăm. influenţează mai puţin ritmul de creştere şi numai în situaţii excepţionale (regimuri sintetice sau interferenţe patologice). 2006) au fost asemănătoare în ceea ce priveşte structura acestora.normală. la loturile experimentale reacţiile sunt exprimate prin pH acid. Valorile magneziului deşi sunt mai mici decât cele de referinţă. cât şi la lotul martor.47 Azotiţi mg/100g 0.

791.56 1.78 100. În ceea ce priveşte evoluţia celorlalţi parametri de producţie.78-1.0 36.55 2. 40 .0 39. diferenţele înregistrate între cele trei serii experimentale sunt evidente.0 56.01 2350.0 2460.Din tabelul 22.0 1.90 kg nutreţ combinat / kg spor în cazul seriei I –a de experienţă.0 g/cap la seria a II-a de experienţă. amoniu NH4+ şi extractibile.88 91.01 2319.26 97.75-1.40 99.12 4.85 103.56 3.0 36.0 1950.3 47.55 2.0 2.8 39.90 108.1% mai mare comparativ cu cel mai mare spor realizat de puii din seria a I-a.80 1.0 g/cap cât s-a înregistrat la lotul experimental din seria I-a de experienţă şi 2350.5 4.80 100.94 52.16% faţă de cei din seria a II-a de experienţă.80 101.58 57.0 57. din seria a III-a de experienţe respectiv 2461.0 54.35 4.0 39.80 kg nutreţ combinat / kg spor în cazul seriei a II –a de experienţă şi 1.00 1.03 2402.0 g /cap faţă de 2320.19 96.0 1.58 1. respectiv 2.07 100. CERCETĂRI PRIVIND EPURAREA APELOR UZATE TEHNOLOGICE DIN UNITATE 21.79 100.77 83.65 100.65 57.0 56.1 SCOPUL CERCETĂRILOR. CCOCR.0 2450.43 100.0 39.0 100.56 1.74 1. în care sunt prezentate datele comparative privind diferenţele înregistrate între cele trei serii experimentale se poate constata că masa medie corporală finală a fost mai mare la toţi puii din loturile experimentale. Tabelul 22 Date comparative privind cele trei serii experimentale Seria I-a (2004) L(E) Masa medie corporală (g): -iniţială/-initial -finală/final Spor mediu zilnic/ -g Consumul specific: kg/kg spor Mortalităţi % L(M) Seria a II-a (2005) Seria a III-a (2006) Specificare L1 L2 L(M) L1 L2 L3 L(M) 40.00 2. Reducerea poluării prin îmbunătăţirea variantei de epurare mecanico-biologică deoarece indicatorii de calitate ai apelor uzate rezultaţi au valori mari în special la CBO5. cea mai mare masă medie finală a fost obţinută la puii din lotul 2. remarcându-se din nou puii din lotul 2 din seria a III-a de experienţă la care a fost cu 1.85 kg nutreţ combinat / kg spor în cazul seriei a III –a.0 39. 1.75 100. Astfel.0 2335.0 2.03 1. Consumul specific pentru 1 kg spor a fost mai scăzut în cazul puilor din seria a I-a de experienţă şi a fost cuprins între 1.0 ►CAPITOLUL 21.0 2259.24 56.79 100.5 36. O evoluţie asemănătoare a fost înregistrată şi în ceea ce priveşte sporul mediu zilnic.01 2258.81 100.

2 REZULTATE ŞI DISCUŢII Staţia iniţială de epurare a apelor uzate tehnologice de la societate se compunea din: cămin aducţiune ape uzate. Vedere de ansamblu. pe linia de abatorizare. cantitate de apă rezultată în urma procesului tehnologic. b) Treapta aerobă. s-a adoptat un sistem de epurare dimensionat pentru cantitatea de 200 mc/zi ape uzate. Apa este separată de suspensiile 41 .5m (Hactiv=2m).fosă septică unicompartimentată.21. componentele grosiere rezultate în procesul de tăiere să fie reţinute şi separate încă din abator. e) Filtru biologic. a c d b e Figura 2 Staţia de epurare cu îmbunătăţirile aduse. îmbunătăţire care constă din următoarele: Apele uzate să intre în treapta mecanică prin sistemul de grătare numai după ce a fost separată de suspensiile grosiere şi fine astfel că sângele.staţie pompare apă şi vidanjare nămol: . În urma procesului tehnologic. penele. realizând epurarea apei care se prelinge peste membrană. indicatorii de calitate ai apelor uzate rezultaţi au valori mari în special la CBO5. ar trebui amenajat aşa-zisul filtru biologic (filtru stropitoare): (figura 2 e) un bazin din beton căptuşit cu membrană de cauciuc. prin montarea unui separator de pene şi viscere. d) Separator de pene şi viscere. Apele uzate intră în treapta mecanică unde trec prin sistemul de grătare şi după omogenizare şi coagulare sunt pompate în decantorul primar. . Apa reziduală decantată să fie împrăştiată sub formă de ploaie.camin evacuare apă preepurată. După căminul de dezinfecţie cu ozon. (figura 2 d) astfel încât apa să nu conţină materii solide grosiere care să încarce apa uzată şi să necesite o decantare primară. c) Treapta biologică. a) Treapta mecanică. încărcându-se astfel cu oxigen şi formând o membrană biologică la suprafaţa fragmentelor de material filtrant. Pentru aceasta. CCOCr. motiv pentru care se impune îmbunătăţirea variantei de epurare mecanico-biologică. având un strat filtrant din bucăţi de cocs sau zgură cu dimensiuni de 5-7 cm. Amoniu NH4+ şi extractibile. cu dimensiunile de 10 x 5 x 2. precum şi a unei prese de pene. .

CBO5. Pierderea de nămol scade capacitatea de epurare biologică. care nu decantează şi se evacuează parţial. Datele obţinute în urma studierii probelor de apă arată că nu se menţine un debit constant. Decantoarele secundare au rolul de a reţine flocoanele de nămol activat evacuate odată cu apa uzată din bazinul cu nămol activat şi de a evacua apele epurate. este o concentraţie mare de amoniac. apa ajugând în a doua treaptă de epurare biologică.0 x 7. În acelaşi timp. NH2¯. nămolul pare umflat. fiind toxic pentru bacteriile aerobe care formează nămolul activ.45 Treapta aerobă 910 1144 1912 102.0 x 6.grosiere şi fine şi trece gravitaţional în prima treaptă aerobă de epurare. La pornirea staţiei.46 4.74 31.95 43. ca parametri de interes în derularea procesului de epurare biologică. nămolul activ din treptele biologice consumă tot oxigenul. 1. treptele biologice sunt în deficit de oxigen şi exces de nutrienţi.10 58. după care ajunge în al doilea decantor lamelar unde se separă de nămolul activ care este recirculat. dintr-un nămol compact şi greu. iar nămolul în exces este pompat în îngroşător. iar funcţionarea în regim anoxic prelungit şi uneori anaerob.2 53. 4. sunt fluctuaţii de încărcare. 6.8 18. uşor. extractibile şi pH.5-8. În perioada de vârf de sarcină. Ele sunt construite din tablă de polipropilenă uşoară şi rezistentă la coroziune. 2 3.5 Treapta mecanică 1586 2543 5376 103.65 Treapta biologică 63 74 183. după 2-3 ore. 10. în bazinul de omogenizare cantitatea de apă creşte. când se opreşte alimentarea staţiei cu energie electrică. NH3¯.5 6. NH4+. cu filamente.76 24. 9. s-au fixat puncte de analiză pe tronsoanele instalaţiei de epurare. Apa devine tulbure. Apa epurată şi separată de suspensiile solide este evacuată în căminul de dezinfecţie cu ozon (figura 2). 42 . 5. nămolul nu decantează şi are capacitate redusă de epurare. creşte cantitatea de amoniu şi amoniac. ceea ce duce la modificarea flocoanelor care formează nămolul activ. 7.45 32. scăzându-i şi mai mult puterea de epurare.22 65.0 x 6. care se decantează uşor. CCOCr. crt. Tabelul 23 Indicatorii de calitate ai apelor uzate rezultate în urma procesului tehnologic Valori determinate Nr. miroase intens.62 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l - Determinarea parametrilor tehnologici (tabelul 23) s-a axat pe analiza variaţiei indicatorilor MTS. poate din cauza încărcării organice mari aplicate şi din lipsa oxigenului dizolvat.11 0. P.7 1. Pentru aceşti parametri. într-un nămol umflat. Indicatori de calitate Quality indicators Materii fecale în suspensie MTS Consum biochimic de oxigen CBO5 Consum chimic de oxigen CCOCr Amoniu NH4+ Azotiţi NH2¯ Azotaţi NH3¯ Fosfor total P Extractibile Reziduu filtrat la 105ºC pH UM Limita Maximă 60 25 125 3 2 37 2 20 2000 6. O parte din nămolul activ format este recirculat în treapta biologică.69 0. 8.

diferenţe care se menţin şi la sfârşitul perioadei de creştere la: 2099.56kg carcasă eviscerată. depăşeşte doar cu 3 mg/l cantitatea maximă admisă în efluent.2%.4% cap.1% cap. iar 45% preferă puiul în punga de plastic. pulpele 31.87 g la halele nemodernizate.988.30%) şi este maxim la ouăle obţinute de la găini în vârstă de 30 de săptămâni (11. ajungând la limita de 74 mg/l în treapta biologică.29 g (în 2004) faţă de 47.1% ficat şi 2. spate 29.Sursa de aer este insuficientă. Procentul de mortalitate este mic la ouăle obţinute la găini în vârstă de 20 de săptămâni (10. adică ouă obţinute de la găini în vârstă de 22 – 26 de săptămâni şi scade la sub 85% la ouăle obţinute de la găini în vârstă de 28 respectiv 30 de săptămâni. 2. hibrizii crescuţi în condiţii identice de microclimat dar cu diferenţe în sistemul de furajare şi adăpostire.90 g respectiv 2097. iar cele mai slabe performanţe se înregistrează în lunile decembrie – februarie şi iulie – august. 3. 2. 2. CCOCr-scade de la 5376 mg/l în treapta mecanică la 183.5% intestine. În urma sacrificării unui pui mascul de 2 kg masă vie rezultă în medie 1. Respectiv 78.8 mg/l valoarea maximă admisă. Modernizarea halelor a influenţat pozitiv sporurile zilnice de producţie care ajung la 51. 6.5% şi aripi 10. În urma tranşări carcaselor structura lor este următoarea: la masculi piept 28.4% viscere.1% masă intestinală.4% carcasă.46 kg. La femele: pieptul reprezintă 26. CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI Urmărind dinamica indicilor de reproducţie ale ouălor obţinute de la găini în vârstă de 22 – 30 de săptămâni (hibridul COBB 500) constatăm că: Fecunditatea ouălor este foarte bună (de peste 86. Procentul de ecloziune al ouălor urmărit în funcţie de vârsta găinilor de reproducţie este ascendent de la 22 la 28 de săptămâni şi este inferior la 20 respectiv 30 săptămâni (86. pulpe 32. concentraţie care începe să scadă în treapta aerobă. 6.5%.1% pene.4% viscere.4%). Într-un studiu comparativ efectuat 2 ani în condiţii de producţie.1% pene. La femele: carcasa eviscerată este 1. înlocuind-o cu una cu debit mai mare (sau prin funcţionarea simultană a suflantelor) şi crearea condiţiilor aerobe şi în bazinul de omogenizare pentru ca epurarea biologică să poată funcţiona.7% la primele 4 serii.0% sânge. tehnologia de creştere fiind „totul plin – totul gol” densitatea la populare de 20 -21 pui / m2 şi perioada de exploatare de 38 – 42 de zile. spate 27.2% (adică 75-80% din greutatea vie a puiului). adică indiferent de modernizările aduse.3% sânge. 8.6%. 4. Studiind preferinţele consumatorilor se constată că 55% preferă carnea la caserolă.60 g iar consumul specific creşte cu 3. Concentraţia materiilor fecale în suspensie.29% la puii crescuţi în halele nemodernizate.63%). ►CAPITOLUL 22. factorii de macroclimat (căldura excesivă de vara şi frigul de iarnă) influenţează negativ producţia şi cresc mortalităţile. cu 2. pe 42 de serii de pui de carne. fapt ce dovedeşte că proteina din soia are nivelul de aminoacizi şi nivelul optim de EM/PB. respectiv 73.4% comparativ cu făina de peşte. 4. 7.2% carcasă. constatăm următoarele diferenţe: După anotimp cele mai bune performanţe de producţie se înregistrează în lunile martie – iunie şi septembrie – noiembrie.8 mg/l în treapta biologică depăşind cu 58.27 g faţă de 2050.0%. În ceea ce priveşte proteina administrată puilor se constată că sporurile înregistrate sunt superioare în cazul hrănirii puilor cu proteină din soia. 43 .6%.2% şi aripi 10. Trebuie reevaluată sursa de aer.5% ficat şi 2. Rezultatele indică o creştere a concentraţiei de CBO5 în treapta mecanică.

cele mai mari pierderi s-au înregistrat la hibridul Ross 308 de 5. congestie. În influenţa aviară la care nu s-au vaccinat nici găinile şi nici puii se evidenţiază o imunitate slabă pe tot parcursul creşteri ca şi în rinotraheită. halele au fost curăţate mecanic. Dupa depopulare.96%) şi iarna (4. incubaţia şi interpretarea rezultatelor. hrănirii şi adăparea s-au redus mortalităţile cu 1 – 2% pe hală şi serie.necrotică. Interpretarea rezultatelor serologice se face ţinând cont de: intensitatea. fosfaţii. NaK.43 – 4. în pulmon bronşite fibro – necrotice. datorate unor deficienţe de incubaţie (vitelosaculite.6% iar cele mai mici la hibridul Hybro de 3. congestii. Prin modernizarea halelor. Monitorizarea efectivelor de pui prin testul ELISA este utilă pentru a afla dacă un vaccin a fost corect aplicat sau nu şi care este eficienţa vaccinării. creşte magneziu. În cazul mycoplasmozei. În cazul puilor morţi de colibaciloză am întâlnit leziuni ale sacului vitelin. sulfaţii. pulpă de pui cu 16% şi pieptul de pui cu 9%. peritonite viteline) şi unor greşeli de transport (asfixii) sau populare (hale nepregătite corespunzător). dar acestea au scăzut treptat spre sfârşitul perioadei de exploatare. Titrurile de anticorpi obţinute indică uniformitatea şi persistenţa răspunsului imun la puii vaccinaţi contra: pseudopestei aviare. dublând duritatea totală şi cea permanentă a apei. necesită multă manoperă şi consum de substanţe dezinfectante. leziuni ulceroase în mucoasă. iar la examenul histopatologic am întâlnit vilozităţi atrofiate. Aceste operaţiuni sunt costisitoare. bursitei şi bronşitei infecţioase. la care s-au vaccinat găinile mamă. fierul. edeme. Acidifiantul folosit în apa de băut are efect tampon şi a redus aciditatea apei de la 6. Se recoltează câte 10 bucăţi „tampoane de sanitaţie” din diferite puncte din hală (70% din aceste se recoltează din zona de hală ce vine în contact cu puii). aşa cum s-a înregistrat în toată perioada urmărită. distrofie a epiteliului tubular iar în ficat: focare de necroză şi hepatită.44 la 3.03%.4 triplând conductibilitatea electrică. fibrozate şi infiltrat leucocitar.Principalele categorii de produse care se comercializează cel mai bine sunt puii categoria I cu gât. La examenul necropsic efectuat puilor ieşiţi din efectiv. în epiteliul ei. a microclimatului. picioare şi puiul griler calitatea I cu o cotă de piaţă de 59%. La examenul imunohistochimic întâlnim limfocite B în corionul mucoasei proventriculare şi limfocite T. am întâlnit leziuni de: tiflită hemoragică sau hemoragico. controlul şi supravegherea permanentă sunt obligatorii deoarece de acestea depinde sănătatea seriei următoare de pui ce se creşte în hală.3-5. În anemia infecţioasă probele au fost pozitive în prima perioadă apoi s-au negativat la 42 de zile (s-au vaccinat găinile mamă). urmat de tacâmul de pui cu 16%. Cele mai mari pierderi se înregistrează în primele două săptămâni de la populare. de aceea urmărirea. 44 . Acestea sunt transportate la unitatea sanitar veterinară unde se face prelucrarea. manganul şi zincul cu efecte benefice asupra creşterii puilor. nu s-a dezvoltat imunitatea nici la 21 de zile şi nici la 42 de zile. Dacă la peste 75% rezultatele sunt negative halele sunt considerate bine pregătite pentru o nouă populare. se scoate aşternutul. se spală apoi se dezinfectează. vitelus neresorbit. În rinichi: stază vasculară. În cazul bolilor la care s-au vaccinat găinile mame (în cazul encefalitei infecţioase şi reovirozei) s-au găsit titruri corespunzătoare de anticorpi la 21 de zile. probele rămânând negative. Incidenţa mortalităţilor este mai mare vara (4. uniformitatea şi persistenţa răspunsului imun. bronhopneumonie catarală şi inflamaţia fibroasă a seroaselor toraco – abdominale. Comparând cei trei hibrizi. clorurile. congestii şi distrofii.73%) comparativ cu celelalte anotimpuri.

stropitoare) adică un bazin de beton de 8 x 4 m. acidul glutamic.78 kg. o mortalitate de 2. în sensul unor valori reduse de amoniac şi azotiţi faţă de martor. Mg) găsite în sângele puilor. Compoziţia chimică a dejecţiilor la loturile experimentate a fost schimbată. Pe întreaga perioadă experimentală (1 – 41 de zile) cele mai mari sporuri de producţie cu cel mai mic consum specific îl realizează lotul experimental. a crescut consumul de apă şi de eliminare a metaboliţilor toxici. fapt confirmat de sporurile mari de creştere. ceea ce sugerează o intensificare a proceselor oxidative şi de utilizarea unei părţi din proteină ca sursă de energie în organism.0 g. . având un start rapid şi o mortalitate mică (2%). 2. iar indicatorii poluării s-au redus semnificativ. valorile principalelor elemente minerale de referinţă (Ca. însoţită de scăderea procentului de uree. acidul aspartic.) Protecţia mediului înconjurător şi în special a apelor din reţeaua hidrografică a zonei unde este amplasată unitatea a preocupat şi preocupă pe toţi factorii responsabili din unitate. situaţie ce o atribuim excesului de fitaţi.Lotul experimental a avut un start rapid. acidului uric. CCOCr. au fost mai mici decât cele din literatură. un spor mediu zilnic de 57. iar sărurule de potasiu îi conferă un uşor caracter laxativ. cu ajutorul unei pompe (aerarea apei). creşte acidul uric şi ureea cu 4.8%. spor mediu zilnic de 57.0 g. Se înregistrează o creştere a glucidelor la toate loturile. 45 . o fosă septică unicompartimentată. ceea ce a dus la reducerea timpului de staţionare a apelor în staţie de la 28 – 30 de zile la 9-10 zile. Menţionăm că la lotul experimental 2. Indicii biochimic înregistraţi. Apele uzate rezultate în urma procesului tehnologic aveau valori mari în special la CBO5.029 lei / pui adică 580 lei pentru 20 000 pui. însă fără pericolul steatozei hepatice deoarece puii se sacrifică la 41 de zile.. .40 g şi un consum specific de 1. Costul acidifianţilor utilizaţi este de aproximativ 0. cu toate că nu s-au observat manifestări clinice.2%). urmat îndeaproape de lotul 1 cu o masă medie corporală de 2450.81 g/ dl. Cu toate că raportul calciu/fosfor din raţie a fost optim. Pe întreg ciclul de îngrăşare.5) cu o masă medie de 2461. pe fund având un strat filtrant format din bucăţi din cox sau zgură şi pulverizarea apei sub formă de ploaie. NH4. dar şi creşteri ale ureei. etc. Un bazin de omogenizare a apei uzate: aici apa e tratată chimic cu neutralizanţi şi coagulanţi. denotă intensificarea metabolismului pe baza proteinei şi a grăsimilor acumulate în corp. Lotul martor a realizat spor zilnic mai mic. La lotul martor această reacţie acidă apare doar în ultima perioadă de creştere. glucozei şi lipidelor. spor zilnic mai mare şi cea mai mare masă corporală finală. o staţie de pompare apă şi vidanjare nămol şi un bazin pentru prelucrarea apelor înainte de deversare. oxalaţi şi grăsimi din raţie care îngreunează absorbţia microelementelor esenţiale şi care trebuie corectate. iar pH-ul dejecţiilor s-a menţinut acid de la 15 zile până la sfârşitul observaţiei la toate loturile experimentale. mortalitate mai mare (4. consum specific mai mare. Staţia iniţială era formată dintr-un bazin. Mortalitatea medie înregistrată de loturile experimentale (1. Săptămânal în bazin sunt introduşi 400 g bacterii Micropan complex (un concentrat de bacterii). cele mai bune rezultate le înregistrează lotul 2 (unde pH-ul apei a fost de 2.80 kg. 3) a fost de 2% faţă de 4% la lotul martor. Betaina are rol excitant al organelor digestive. mai ales în perioada a II-a de îngrăşare. introducerea melasei în apa de băut a influenţat performanţele de creştere prin substanţele azotate din melasă (betaina. P.65 g şi un consum specific de 1.Reducerea încărcăturii organice s-a realizat prin instalarea unui separator de pene şi materii solide grosiere (viscere) şi a unei prese de pene amplasate înaintea compartimentelor decantării primare. consumul specific / kg a fost mai mic. motiv pentru care se impunea mărirea staţiei şi mai ales a treptei mecanico – biologice de epurare.Amenajarea unui filtru biologic (filtru. amoniu. fosfor total. La loturile experimentale s-a modificat compoziţia chimică a cărnii prin reducerea procentului de apă şi substanţe grase din carcasă şi creşterea conţinutului de proteină şi a acidului uric.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
1. ADAMEŞTEANU, I., şi col., 1980, Diagnostic morfoclinic veterinar pe specii şi sindroame, Edit. Ceres, Bucureşti. 2. ADAMS, C.,1990, Effect of AP 4 W in drinking water on chick mortality days 1-7 and performance in commercial pullet and broiler units. Alltech Inc. 3. ALBERT, M. J., M. ANSARUZZAMAN, S. M. FARUQUE, P. K. B. NEOGI, K. HAIDER, and S. TZIPORI, 1991, An ELISA for the detection of localized adherent classical enteropathogenic Escherichia coli serogroups. J. Infect. Dis. 164. 4. BABA AL. I., ROTARU, O., 1991, Diagnostic necropsic veterinar. Tipo Agronomia, Cluj-Napoca. 5. CHAPMAN, H.D., HACKER, A.B.,1994, Sensitivity of field isolates of Eimeria from two broiler complexes to anticoccidial drugs in the chicken, Poultry Science. 6. COŢOFAN OTILIA., BRĂDĂŢAN, GH., 2000, Diagnostic necropsic la păsări. Edit. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 7. CUCU, I., MACIUC, V., MACIUC DOMNICA, 2004, Cercetarea ştiinţifică şi elemente de tehnică experimentală în zootehnie. Edit. Alfa, Iaşi. 8. CULEA C. (1998) – Zootehnie specială şi ameliorare. Editura Fundaţia România de mâine, Bucureşti. 9. DECUN, M., 1986, Infecţii colibacilare la animale. Edit. Ceres, Bucureşti. 10. DRĂGHICI, C., 1991, Microclimatul adăposturilor de animale şi mijloacele de dirijare. Edit. Ceres, Bucureşti. 11.DRĂGHICI, C., 2001, Curs de igiena animalelor şi protecţia mediului. Edit. Academic Pres, ClujNapoca. 12. GHERGARIU, S., şi BABA, A.I., 1990, Patologia nutriţională şi metabolică a animalelor. Edit. Academiei Române, Bucureşti. 13. MANOLESCU, N., şi col., 1999, Tratat de hematologie animală, vol.I şi vol.II. Edit. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. 14. MANOLESCU, N., ŞI col.,1978, Ghid de hematologie a animalelor crescute intensiv. Edit. Ceres, Bucureşti. 15. MICLĂUŞ, V., LISOVSCHI-CHELEŞANU, C., 2002, Histologie animală, Vol.I. Edit. Risoprint, Cluj-Napoca. 16. MORAR, R., 1993, Zootehnie vol.I. Tipo. Agronomia, Cluj-Napoca. 17. MORAR, R., CÎMPEAN, A., PAŞCA, I., 2001, Practicum de Zootehnie. Edit.Todesco, ClujNapoca. 18. PÂRVU, GH., 1992, Supravegherea nutriţional metabolică a animalelor. Edit. Ceres, Bucureşti. 19.RĂPUNTEAN.,GH.,RĂPUNTEAN.,S.,2005, Epidemiologie veterinară generală. Edit. Academic Pres, Cluj-Napoca. 20.TĂNĂSESCU, B., 1974, Diagnosticul hematologic, vol. I-II. Edit. Dacia, Cluj- Napoca. 21. TOBOLCEA, V., UNGUREANU, D., 1993, Managementul apelor uzate. Partea I,. Iaşi. 22. VĂCARU OPRIŞ., I. (coordonator), 2005, Sisteme şi tehnologii de creştere a puilor de carne. Edit. Ceres, Bucureşti. 23. VAN, I., şi col., 2003, Creşterea şi industrializarea puilor de carne. Edit.Ceres, Bucureşti.

46

UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND VETERINARY MEDICINE CLUJ-NAPOCA DOCTORAL SCHOOL FACULTY OF VETERINARY MEDICINE

ENGINEER IOAN V. DUNCA

SUMMARY OF PHD THESIS

REASERCH REGARDING THE BREEDING TECHNOLOGY OF MEAT TYPE CHICKENS

SCIENTIFIC COORDINATOR PROF. PhD. ROMAN MORAR

CLUJ-NAPOCA 2010

1

INTRODUCTION The breeding of broilers has the purpose to obtain the meat in a short time and with maximum economic efficiency. The demographic explosion, the substantial amount of knowledge enrichment regarding the rational human nutrition and other socio-economic considerations have led to an increased growth of broilers and the development of technologies that lead to exteriorization production capacity. The chicken meat is a remarkable achievement practice of genetics and nutrition, which could be materialized due to scientific and technological progress postwar. The main desideratum of both categories of professionals mentioned above, is the return regarding broilers exploitation by finding ways and opportunities for achieving quickly high and stable production of meat, with minimal investment and spending. The broiler breeding is a complex activity, being in an extremely tough competition. It is difficult to overcome the productive performance achieved in the EU, and even in the country. In order to achieve this goal people appealed in a first stage from the traditional extensive growth, to the semi intense operation and then, to the intensive-industrial type. The objective of this transition has been that of raising the productive potential of broilers body to achieve the desired product in a shorter period of time, with substantial improvements of operational technological conditions. In this context, the industrial breeding of broilers requires the application of specific immune-prophylactic programs so that these productive organisms have a normal resistance to any stimulus, endogenous and exogenous. THESIS STRUCTURE The thesis begins with a foreword and an introduction, and contains 337 pages, being structured into two parts. The first part (ch. 1-10) summarizes the main bibliographic database of literature and constitutes the "stage of knowledge." Part II is organized in 12 chapters. Chapters 11-22, cover our own research regarding the dynamic of incubation indices, regarding the differential analysis of the production results obtained in two years, regarding depopulation and recovery of production, regarding the evolution of mortality and their causes. Furthermore, in these chapters we discuss about the evolution of antibody titers, the introduction of acidifiers in the drinking water and in the mixed fodder for broilers, as well as their influence on blood biochemical indices and on the chemical composition of meat, of research regarding the wastewater treatment. In Chapter 22 of Part II there are summarized the general conclusions that were came out from the investigations. The paper is illustrated with a number of 51 figures, 79 tables, 64 graphs, charts diagrams and 6 schemes and is based on 193 bibliographic titles. The first part of the paper is a summary of currently available data related to breeding young broilers. ► Chapter 1.: Contains current data and technological trends on broilers in the world and in our country, the development of production, exploitation within the genetic potential to increase broilers in the age of information and the future of poultry nutrition at food safety in ecologic poultry and its chances in Romania; it concludes with some considerations on the industrial breeding of broilers. ► Chapter 2.: Presents some requirements concerning the location and equipping of a meat chicken farm, as well as a few data on incubation eggs. ► Chapter 3.: In this chapter we have presented the technology of preparing the poultry house for populating it.

2

both because of the highly variable content of feed materials used for production of compound feed and because of the existence of antagonistic absorption. ► Chapter 7. the comfort area. ventilation. they prevent metabolic disorders. ► Chapter 10. ► Chapter 9. vitamins and additives in meat-type chickens. they also extend the period of exploitation and improve the bio productive performances of broilers. oligominerals. It requires supplementation with compounds of inorganic and organic nature. As a result. 3 . according to the stage of feeding and to the slaughtering age of broilers.: Includes the way how the populating of the houses with one day-old chicks are made. macrominerals. The food and the water given to broilers has a crucial influence on both the performance and the quality of the carcass.► Chapter 4. ► Chapter 8. Additives in feed intake by intensive conditions is insufficient. AA. amino acids and micronutrients requirements. so as to obtain good production results. Part II of Chapter 11 The own research chapter is structured into 12 chapters. We have referred to T cells and B cells involved in immune response. our country's accession to the EU and the emergence of a competitive market. There are also emphasized the anatomicpathological and histopathological aspects in the diagnosis of diseases. : Includes issues regarding the treatment of wastewater. ► Chapter 5. allowing the presentation of a high genetic potential of hybrid. the ensuring of the products’ commercial aspect and their competitive price represent the key conditions for the development of poultry production in Romania. their intestinal pH and populations of microorganisms that inhabit it with the use of acidifiers. as well as the nutrient content of mixed fodder which is given according to the age of chicks. awareness and prevention of diseases in broilers. gaseous components of air and lighting). humidity. ► Chapter 6.: Includes current issues for microclimate conditions which have to be provided during the broiler breeding (breeding environment. 11. the achievement of broilers with a high quality of the housing. It is known that the use of additives is a sure way to unlock the productive potential of birds.: This chapter refers to the birds' digestive tract. with chemical compounds that are found in the Krebs cycle. The demand of the consumer towards the quality of meat and poultry products has increased in Romania and in all the developed countries of the world. in terms of economic efficiency. heat stress.: Includes the minimum veterinary standards to be applied during the breeding. : includes the way vaccinations are made and the immune response in broilers. The continuous genetic modification of hybrids of meat requires continuous reassessment of the energy. protein. being mentioned organs involved in the immune response. and the feeding and watering technology used. as they protect the liver.1 PURPOSE OF RESEARCH In the context of a globalized economy. protein. from which aspartic acid magnesium salt are the most important. various recommendations concerning the energy. : In this chapter are presented some aspects of the immune system in birds.

Analysis of differential production indices in three hybrids bred in different shelters using plant and animal protein sources. immunity. chemical composition of meat. specific consumption. 3. The use of original acidifiers in the mixed feed given to the broilers bred on litter and their influence on the permanent chemical composition of meat and blood biochemical indices. the improvement of the productive performance of broilers (body weight. Constructive solutions to reduce pollution through the treatment of sewage house. mortality. any nutritional imbalances are reflected promptly in the general metabolism.2 OBJECTIVES PURSUED The use of additives is a sure way to boost the productive potential of birds. with negative effects on health and production. appear the researches in this PhD thesis. Therefore. 6. 8. intestines). storage and industrialization of raw materials 4 . In this context. Correlation between vaccination. The purpose of this doctoral theme of research was to analyze the indices of incubation and their opportunities of improvement. The use of some original acidifiers in the drinking water of chickens bred on litter and their influence on the permanent blood biochemical indices. stomach. covering the nutritional and metabolic effects in the water and the feed of broilers. in order to elucidate the losses. It is known that the pH value is responsible or no for developing organisms that produce lactic acid. both because of inconsistencies of measuring results methods and of the multitude of factors that influence them. mortality and hatching) in hybrid Cobb-500. measured by specific consumption / kg gain). effective vaccines and antibody titre. health.3 PLACE AND PERIOD OF EXPERIENCES The unit in which observations were made. which inhibits the action of pathogen agents. the effectiveness of veterinary health measures. reflected in the mortality losses emphasized by the anatomo-pathological histological and immunohistochemical analysis. and to reduce pollution through improvements made to the sewage treatment station.The estimation of requirements in chemical compounds of organic or inorganic nature is a particularly difficult problem. Many researches reveal large differences in the degree of digestive use of each organic or inorganic compound. 5. biochemical indices. constant blood) to Cobb -500 and Ross Hybro PN-308 hybrids of meat. 4. 11. In order to obtain in a short time a large body mass and the quality of carcasses it is required. influence leading to changes in pH (goiter. titers and their reminisce. even a proper feeding and watering. The objective of the research focused on the influence had by some ingredients (added to the birds food or drinking water) on the main indices of production (increase in weight. Using Acid Pack 4-Way acidifier in the drinking water of broilers reared on permanent litter and analysis of the influence it has on some production. Monitoring prevention. bound for specialized facilities for breeding and industrialization of poultry chicks. Broilers are characterized by an intense metabolism. in various forms and with different degrees of solubility. utilization of feed. the acidifiers used. 2. Tracking values of hatching indices (fertility. 7. 1. proventricle. in addition to upgrading technology growth and improving the microclimate. depending on the chemical form used as a source. 11.

immunohistochemical and antibody titers found in order to elucidate the loss was made during 2004-2005. we registered the body mass development. and Ross-Hybro PN 3008. those on the chemical content of raw chicken carcasses. and require no special conditions of growth. was performed on a series of 100 head of broiler hybrid Cobb-500 bred on bedding. Hybrid Cobb-500 is made by the company "Cobb Breeding Company Ltd" in England. During the study. .Effectiveness of veterinary health actions. B and C.Analysis of differential production results from the 3 hybrids was conducted from 2004-2005 on 42 plots kept in obsolete halls and upgraded halls. assets that are subject works are located on the platform company and in other cities. The researches on broilers were conducted in experimental series.Experience No. 1. 11. products administered in the drinking water. . together with observations on behavior.and other specialized services in this area. warehouses. . equipment and vehicles.7 g. with variants A and B. The product of a well-known company ROSSmeat-type chicken. It has an excellent durability.29 XI 2005. The shelters of the company are built on standard projects from the 1980s. bred on ground litter from 29 I -. In each experimental series. histology. the supplement was added to the mixed fodder used in feeding chickens. . with variants A. the second one. At the age of 42 days for unsexed chickens breeding may make the body mass of 2633. from -13 XI 03 XII 2004. . separated by 100 heads wire mesh. The meat-type chicken Hybro PN. the specific consumption of mixed fodder to 7.4 BIOLOGICAL MATERIAL USED The biological material was the broiler hybrid of Cobb-500. but the performance that made it recommends in industrial breeding. 11. . losses and causes mortality. The biochemical analysis of blood serum were made at a private clinic and laboratory DSVSA.Experience No. 21. indicating a conversion of 1. being adapted to different types of climates and different farming systems. it was established a control group with which the results were compared.Experience No. equipped laboratories for various specific analysis properly arranged facilities for storage of the finished product.76. workshops.Improvements and proposed the WWTP were made in 2006-2007. The chickens from experimental groups have been reared on permanent litter. it was performed on 3 batches of each 100 head of broilers hybrid Cobb-500. mortality and metabolic profile in combination with evidence of 5 . from 22 days to 35 days and the third phase was from 36 days to slaughter. morbidity. is now slightly in Romania. as follows:-Research on hatching indices were conducted during December 2006-October 2007. The production experiences were made in the mentioned company. 2.3. 28 to 35 days and at slaughter. and was conducted on two batches of 100 heads meat-type chicken each hybrid from Cobb-500. The first phase was from hatching to 21 days. bred on litter from 20 X . 14.12 III 2006. chemical composition of effluents from laboratory DSVSA and water samples were analyzed at the Water Department of Mures. product of Euribrid Company in Netherlands is recognized for the high performance achieved. pathological aspects.5 WORKING METHOD Experimental studies were made on three phases of growth. equipment technology.

lipids. platelets m / mm ³.9-1973. (1994) as: .1981. urea-colorimetric method with urease. phosphorus mg / dl and magnesium mg / dL). GH. GGT gamma-glutamyltransferase IU / l ). albumin g / dl. Nuta.slaughterhouse.3.Plasma proteins (total protein g / dl. Each series of experiments consists of experimental and control group. In order to ensure the health of chickens during the experiments all vaccinations from their breeding technology were carried out. haematological values. GPT-glutamate-pyruvate-transferase IU / l.1 PURPOSE OF RESEARCH The purpose was to observe the hatching of the hybrid index values Cobb-500. Droppings composition was determined after STAS-9065 / 3. calcium-indicator complexometrică method Murexid.Profile minerals (calcium mg / dl. VEM fl. 1974 . INCLUDING RESEARCH ON THE DYNAMICS OF INDICES OF HATCHING 12. Determination of the main constant blood was made by the methods recommended by P. hemoglobin g / dl. triglycerides mg / dl.4. correlated with the age of hens on egg hatching submission.2 BIOLOGICAL MATERIAL The studies were performed in the incubation station of the company during December 2006-October 2007 on eggs from hybrid Cobb-500. Blood samples necessary to determine these constants blood were collected on anticoagulation at the end of the experimental period (at 42 days) of the heart. GGT. the hens were aged 20 to 30 weeks. chemical composition of meat. granulocytes% eritocite m / mm ³. cholesterol mg / dl . Nutrient content of raw chicken meat was determined after STAS-9065 / 2. creatinine g / dl). Duncan and col. C. chemical composition of effluents and economic efficiency. urea g / dl.% lymphocytes.41973.1981. BUŞNEAG (1977) and R. To determine the effect of Acid Pak 4-Way and other products used on the metabolism of chicks and to justify the scientific results production were determined: . GOT and GPT 2-4 dinitrofenilhidrazină-colorimetric method. triglycerides. phosphorus-Photocolorimeters method (without precipitation of proteins).7. creatinine.-profile enzyme (GOT-glutamate-oxilacetattransferazaU. The experimental method used in the three series of experiments was the group method. with ortotoluidină. ► CHAPTER 12. blood sugar-colorimetric method. Calculations on the average daily growth and specific consumption for 1 kg gain were made by known techniques. All weightings were made to chickens after a diet \of 12 hours.Total protein-Wechselbaum method. the average platelet volume fl trombocrit% platelet distribution medium) . serum protein-electoforeză. from every 10 individuals whose body mass was equal to the average mass of pups in the consignment.I / l. hematocrit%.energy profile (blood glucose mg / dl. total fat mg / dl). . cholesterol-micrometoda without deproteinizare. uric acidcolorimetric method with picric acid. 6 . uric acid g / dl. .Profile haematological (white blood cell numbers m / mm ³. Karlson (1967). MCHC g / dl. magnesium. 12. gamaglobuline g / dl.

. A series of incubation was composed of 25. representing a percentage of 81. the first case between 0.9 of the total of 528 eggs hatched.6 and 89.3 WORKING METHOD Incubation is complex process that ensures optimal environmental conditions for normal development of bird embryos.520 eggs. Hatching eggs were 4 days old and were held to a no.38%.-incubation. .62 ± 0.486. 3rd batch in April when hens were 24 weeks. the 6th series. Eggs came from hens aged 20 to 30 weeks. to highlight the differences that arise. This is highlighted by low values of the coefficient of variability. with limits between 1. egg-sorting and preincubation.1 PURPOSE OF RESEARCH This study aimed to compare indices of production by administration of compound feed recipes based on fish meal and full-fat soybeans.-loading incubators. 6th batch in October when hens were 30 weeks. so a capacity of 237.85-1. Were higher in the latter case.000 hatching eggs. The first batch of eggs was placed in hatching in December and the birds were 20 weeks old. 12.-transport station hatching eggs.15 ± 80.63%. ► CHAPTER 13. the range 2.The percentage of hatching has averaged higher if the number of chicks resulting fertilized eggs are reported at being between 88.68 ± 1. fertility of eggs is between 431 and 475 pieces.38 ± 0.-biological control of incubation. hatching and sorting-day-old chicks. the limit minimum of its series 6 and a maximum range 4.There is greater uniformity in the percentage of hatching of fertilized eggs compared to that reported in eggs placed. . The farm produces about 450. There are 5 incubators each having a capacity of 47.12. 4th batch in June when hens were 26 weeks. with differences in feeding and watering system.91 and 72.70 ± 0.The percentage of eggs with dead embryos is between 10.30 ± 0. 2nd batch in February when hens were 22 weeks.63% and lower when reporting is made from eggs placed.38% and 89.11%.000 chickens for heads and for various other farms annually about 250. 7 .96%. DIFFERENTIAL ANALYSIS RESULTS OBTAINED FROM PRODUCTION 3 HYBRIDS INCREASED OVER TWO YEARS OF PRODUCTION Comparative study in terms of production of 42 batches of broilers reared in different hybrids of microclimate conditions identical. the series Ia. 5th batch in August when hens were 28 weeks. According to the study.600 eggs hatching and the capacity of each is 9504 eggs hatched. The value of incubation indices of eggs were observed on six sets of eggs.71%. Artificial incubation involves the following operations: Egg-harvesting and storage. 13.000 head. we present the results obtained for each index in the first incubation. of 6 sets of eggs divided by 4 control drawers.4 RESULTS AND DISCUSSION Further on. and a maximum of 11. From which there were 4 drawers each 132 eggs observed (total 528 eggs / number.

their growth being made only in halls upgraded.035 head. Lot B-ROSS-308 -9. hybrids were bred as follows: Lot A-Cobb-500-32. specific consumption of kg feed / kg gain and loss by mortality. relying more on experience.9% in non-modernized halls. This concentration of litter was possible by treatment with bio-enzyme products SunnyGlobe Sty. the company have been modernized technology growth is improving more and microclimate factors. depends largely on how the warming environment is ensured growth hall. Ross 308. The existing lighting system (lamps using incandescent (tungsten). 13. euroemme EMS 50-43500 m³ / h. kept the ground Standing litter microclimate conditions ensuring identical. full-fat soybeans. changes in feed consumption g / head.5 ASPECTS OF CONDITIONS MICROCLIMATE PRODUCTION HALL Microclimate conditions of the 4 halls increase broiler chicken meat were identical. differing only feeding and watering system.02% in the halls upgraded and 8. Hybrids grown in 2005 were represented by group A-Cobb-500 . Halls are properly located relative to the dominant wind direction. Only temperature can be monitored using temperature sensors placed in two sections of the hall. returning 2.56% and 17. Growth period ranged between 38-42 days. On each wall of the hall there are many inlets 32 each with an area of 0. At this concentration chickens are not in discomfort. average daily gain and hence evolution of body weight.4 METHOD OF WORK The studies were conducted over two years. extract air. 02% in non-modernized halls and group C-HYBRO PN 10. The immediate chemical factors is important to follow the concentration of ammonia. In the halls of growth process uses convection (heat the air) using aeroterme.81 sqm total area of 51.3 BIOLOGICAL MATERIAL Biological material used (COBB 500. 13. and made a sweeping longitudinal going through the air.13.45. Action ammonia is irritating. caustic. He respected technology growth." Density popular was of 20-21 head / sq. contributing to good performance cycle fresh air.2 OBJECTIVES PURSUED During the growth was monitored in particular. Comfort offspring.5 watts / sq m). going on the principle of "all full-all goals. Hall environmental monitoring is done manually. Speed draft is between 0.37% in the halls upgraded in halls unmodernised a total of 402.8 hectares inlet being located at a height of 1. 13.5%. 09% in the halls upgraded and 22. the temperature is displayed on an electrical panel where the temperature control throughout the period of growth. Feedingstuffs used in 2004 were the support of fish meal and in 2005. Light regime.31 m / s. which requires 2565 Watts. Illuminated area is 1026 sqm. It measured by the concentration of ammonia was 12 ppm.19-0. In 2004. the hybrid broilers divided into 42 different series. 8 . PN HYBRO etc. which are located on the wall behind the hall. can not apply a proper light program to improve some economic characters.70 m from the floor. the eggs are purchased from different breeding farms in the country. with cumulative effect.) Came from the incubation station of society. After 2004. Extraction of the hall is air with fan winding.5% and group B-ROSS-308-54..

70.00 Kcal / kg.62 .53% in stage III and 0. 3071. the four phases of age 0-7.32 Kcal EM / kg. 1. The recipes with vegetable protein managed to ensure 1. Report EM / DB phase I -129.26% in phase-III and 1.64 Phase-III and 161. 1. 148. phase II-136.0-Phase III and Phase IV of 167.40 Kcal EM / kg.4% lysine in Phase I.96 Kcal / kg and 3206. 8-21 and 22-35 and 36 days-slaughter feed recipes combined with vegetable protein provides energy levels EM 2989.60% in phase I. and 3190.71-plant and phase I.20% in stage III and 1. 1.39% in phase-II.94 kcal EM / kg. the level of methionine provided is 0. The recipes given with vegetable protein.49% in phase IV. Protein level of compound feed used was higher in period-III (22-35 days) to feed with full-fat soybean 21%. 134.Phase II.0.34 Kcal / kg. EM 3188. 0. Consequently.47% in stage III and 0. the recipe with protein 129.41 finishing phase. the recipe with fish meal. and recipes with fish meal provides the following levels: 2990.00 kcal EM / kg EM 3010.40% in phase I.99% to feed the fish meal. 3014.16% in phase . 0. from 19. concentrations of nutrients should be increased in proportion to energy intake to ensure intake level requirements.61-PhaseIV. 0.39.13. 153. Used thus corresponded recipes optimum protein and amino acid feeding broilers (scheme 1).59% in phase II.60% in phase I.56% in phase II.IV. 0. and the recipe with the fish meal is provided by 0. 1. and by the fishmeal to ensure 1. To this end.07% in phase IV a.30 kcal EM / kg.6 PRESENTATION AND ANALYSIS USED FODDER RECIPES Structure recipes mixed fodder given the two years of observations was different in that the rations were used to ensure the fish meal protein and feeding the protein was exclusively of plant origin.38% in phase II. 9 .

By comparison. Results obtained during this period (table 1. 2) is notable mainly by average body mass of chickens made from lots of 2005.40 (100) 0.56 Period 3rd 22-35 days Level of crude protein (%) from the weight of mixed fodder 19. those in lots of 2004. how to achieve protein (vegetable protein or fish meal) has great importance. which is of 2099.41 Scheme 3.60 -relative value Period 2nd 8-21 days Level of crude protein (%) from the weight of mixed fodder 22.59 23.26 (100) 0.99 Level of limiting amino acids Lysine (L)-% from the weight of fodder 1.90 g.53 21.20 -relative value (100) Methionine:-% from its weight -relative value 0.49 19.00 1.39 -relative value (100) Methionine:-% from its weight -relative value 0.38 (100) 0.39 1.Specification Recipe with protein from fish flour Period 1st 1-7 days Recipe with vegetal protein Level of crude protein (%) from the weight of 23.74 Level of limiting amino acids Lysine (L)-% from the weight of fodder 1.12 1.60 22. the average slaughter age of 40. Source: Own calculations 13.18 days 10 .7 RESULTS AND DISCUSSION The results obtained in the two years of production confirms that the feeding of broilers.40 -relative value (100) Methionine:-% from its weight 0.05 mixed fodder Level of limiting amino acids Lysine (L)-% from the weight of fodder 1.32 1. the average slaughter age of 40.07 (100) 0.05 Level of limiting amino acids Lysine (L)-% from the weight of fodder 1. The recipe structure of mixed fodder.47 Period 4th 36-42 days Level of crude protein (%) from the weight of mixed fodder 19.16 -relative value (100) Methionine:-% from its weight -relative value 0.9 days.

53 2097.681 5.87 g).14 +47.91 -33.28 1722.327 21.63 +0.132 3.813 7.488 12.585 4.0 +14.811 1.710 1. In relative numbers.27 g in the offspring of halls upgraded.179 6.45±6.774 4.815 46.541 3.165 4.276 4.526 388.64 1201.419 24.391 1755.305 4.10 +7.194 1.882 6.799 752.82 +4.009 95.09±2.64±14.00±8.516 31. followed by lots of chickens in 2005 (49.104 Average daily growth rate recorded during said growth was more than 2004 chickens lots halls upgraded (51.525 4.64±11.266 39.79 2099.95±0.528 27.236 72.254 760.50±1.82 kilograms combined feed / kg gain.00±9.64±11.376 18.95 1784.50±2.184 4.405 151.72 s V% Differnce from the control Group +0.185 3.480 3.00±21.29 g).73±0.268 86. where the halls upgraded pups (20042005) and 1.455 38.165 150.427 395.41 +3. Consumption of feed for 1 kg increase in body weight is typically at a good value.216 1217.05 +6.815 3.88 kilograms feed combined / kg gain.22 +1.619 4.429 65.190 5.670 2. Table 1 The results of statistical transformation of primary data regarding the average body weight Age Year Number of birds 100 100 100 99 98 99 99 97 99 98 96 98 98 96 98 97 96 97 96 95 96 Xˉ± sxˉ 40. specific consumption is higher for chickens reared in halls unmodernised to 3.374 2.average body weight was 2050.51 746.15 +7.618 62.50±14.90 2004(HM) Hatching 2004(HN) 2005(HM) 7 days 2004(HM) 2004(HN) 2005(HM) 14 days 2004(HM) 2004(HN) 2005(HM) 21 days 2004(HM) 2004(HN) 2005(HM) 28 days 2004(HM) 2004(HN) 2005(HM) 35 days 2004(HM) 2004(HN) 2005(HM) Slaughter 2004(HM) 2004(HN) 2005(HM) 0.690 18.00 1210.0 g for offspring of non-modernized halls and 2097.94 +28.317 2.27 +49.55±5.516 39.27±28.91±2.55±7.70±13. where chickens reared in halls unmodernised (2004).67 g) and those of lots of 2004 Hale unmodernised ( 47.36±0.496 391.075 154. 11 .0 -8.90±19.330 4.15±4.193 3.515 37.71 2050. falling from 1.29%.

slaughter (%) 33.00 33.at slaughter (g) Daily weight gain .slaughter (%) -1 day.98 99.36 752.59 49.40 100. recorded during the complete experimental cycle (1 day .(g) .at 21 days (g) .42 101.74 98.09 1.06 100.82 100.(kg) slaughter (%) cap.73 746.22 days.84 Average consumtion for 1 kg of weight gain .00 4.31 65.1-21 days (kg) (%) .67 96.07 100.slaughter) Specification 2004 2004 (modern poultry (obsolete poultry houses) houses) Average body weight 40.29 4.at one day (g) .87 98.1-21 days (g) (%) .16 104.slaughter (%) -1 day.27 39.23 96.87 93.47 110.89 1.00 1.33 34.32 100.34 106.82 100. the quality class.Table 2 Average production indices.68 67.42 101.00 2097.16 104.00 ► CHAPTER 14.00 2050.95 760.00 2.42 2. Mortalities (%) 1. where the final distribution of offspring.29 100.22 days.00 51.42 2.(kg) . Farm aims to supply the processing of as many as poultry.26 100.34 1.88 103.98 47. RESEARCH ON PRODUCTION DEPOPULATION AND RECOVERY The final stage of the production process is organized so that chickens are transported to the slaughterhouse under optimal conditions.00 4. ensuring the fulfillment of requests for processing and maintaining a high standard of welfare.(g) .00 2005 (modern poultry houses) 39. Reception carried on the farm is filled with reception carried to the slaughterhouse.15 2099.90 .34 1. 12 .00 66.

Quality grades are determined according STAS-7031/83.56% wings in casserole. mechanical cleaning. If prophylactic disinfection.1 THE QUALITY MEAT The quality of meat is biochemical laboratory for each batch by an approved laboratory. chicken leg bag 7. where the percentage of positive tests / hall review exceed 30%. In modern slaughterhouse. chest 2. 73% 0.7% chicken casserole. II. for the period 2004-2005. Samples collected for microbiological examination consisting of a 1% random collection of packages forming the control group. Ensure a perfect state of health of the flocks of broilers is essential for the welfare of chickens and poultry products to achieve good quality and cheap.3% chicken leg casserole 3. Sampling is the collection of every carcass of a piece of skin on the neck. meat quality meets the technical requirements for: organoleptic and physicochemical properties. health criteria is the absence of microorganisms in the 25 g of a sample. necks of chicken 0. Disinfection is preceded by: evacuation litter. staph test is considered positive (considering the inadequate disinfection). marketing. live in Bag 1. The control efficiency shall be disinfected after each depopulation in Sanitary Veterinary Laboratory Mures by staph test (TS). Veterinary checks after cutting is done by examining each carcass and organs. the entire surface of the hall and equipment used in farming technology.2% 0. 13 . I-32% chicken in bag 6. I 21%. For analysis on Salmonella. wings in bag 0. If necessary disinfected if a single positive review in a hall staph test is considered positive and repeated disinfection is recommended. ► CHAPTER 16. the principles of HACCP. Slaughterhouse capacity is 12.000 head of poultry are: chicken C + G + P cal. the market offered.2% and 0. the presence of anatomical clinical or epidemiological factors leading to mortality and suspected of infection with a pathogen. random samples are taken at least 15 carcasses from each batch (chicken slaughtered in one days) after they were chilled 12 o'clock. ie the final 5 samples.7% cooked meat. In the same way to proceed and physico-chemical examination.0%. ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS CLEANING AND DISINFECTION HALE Observations were made on 42 halls. chicken griller horse.4% Kitchenware gizzards in casserole chicken 21%. approximately 10 g.000 head of poultry / 8 o'clock.4% live in container. The harvested parts thereof. gizzards to bag 1. III). The harvesting 3 (samples) are grouped and packed in plastic bags and sent to the laboratory to form of 25 grams.1%. 14. washing and then disinfection itself consisting of: application of disinfectants that virocid concentration of 0. ► CHAPTER 15. broilers are classified into three quality classes (I. RESEARCH ON EFFECTIVENESS OF ACTIONS SANITARY VETERINARY COREL LOSS MORTALITY IN THE PERIOD UNDER REVIEW In this chapter we present the results of epidemiological investigations. Assortments results of the slaughter of 20. of 250-500 g in the same proportion.25% with foaming kit applicable to high-pressure device .8% 0. According to the STAS.

Anatomic-pathological aspects.16. ileum. 16. their causes and efficacy of vaccines and antibody titres obtained. as follows: cecum. To see how by providing general and specific preventive measures during the operational cycle. proventricul. 16. lung and heart. spleen. the parties included in paraffin were sectioned at 3-5 ìm thick. losses are caused by various factors. The method Tricrom Masson. are 14 .1 PURPOSE OF RESEARCH The investigations were conducted during 2004-2005 on a total of 42 folk and depopulation. trehee. serological (ELISA immunoassay tests test) in industrial growth the pups are losses (1-2%) of the owner. lung and heart. we performed a histopathological examination. Working method involved using the Envision LabVision. the process can change and influence the epidemiology of disease development and thus of key indicators. calculating cumulative mortality. highlighting the source of infection and factors favoring). liver. and cecum were taken proventricul. Both antibodies marks the cell membrane. but different in the first year in terms of feeding and watering system . trehee. kidney. clinical (general symptoms). Alcian blue is highlighted mucina containing mucopolizaharide acid and the PAS reaction is highlighted mucina containing mucopolizaharide neutral. Cobb500 and PN HYBRO. which were macroscopically visible lesions as follows: jejunum. collagen fibers appear blue. It was intended to increase 3 hybrids of broilers reared in the same housing. CD20 antibody marked lymphocytes B and T lymphocytes CD45RO. We sampled small fragments of organs from cadavers with macroscopically visible lesions. liver. METHOD OF WORK In order to see better picture lesion. Sections were stained with hematoxylin Eozină method Tricrom Masson examined and photographed under a microscope. Fragments of organs were harvested from dead chickens at age 40 days. histopathological and immunohistochemical found. pathologoanatomic (macroscopic and microscopic). and the immunohistochemical unmarked blue. The fragments collected and fixed in 10% neutral formalin were included in paraffin. Overall. otherwise the system would not be profitable growth. dilution for both antibodies being 1:50. And by all means aimed at reducing these losses. Histochemical reaction was performed for evidence of Alcian Blue PAS mucinei. proventricul. To study immunohistochemical (IHC). clone L26 and CD45RO. We used CD20 antibody.5 DYNAMICS MORTALITY IN BROILERS DURING THE REPORTED PERIOD The research was conducted the following tests: epidemiological (epidemiological investigation.Hale unmodernised (HN) and upgraded halls (HN). For immunohistochemical study. 16. We used as external positive control lymphocytes from normal lymph nodes. kidney. Positive elements have been colored brown.3 BIOLOGICAL MATERIAL Biological material was represented by three hybrids of broilers: ROSS-308. spleen .2 OBJECTIVES PURSUED I followed losses by mortality. clone OPD4 from LabVision.

29% and the lowest percentage in registered hybrid HYBRO of 3. mistakes made in popular chicken etc. viable. Losses in the first days are mainly the fault of incubation. Modernizing halls (automation systems for feed. In the remainder of the losses were small and sporadic and were mostly caused by infection with Gram-negative bacilli. it is conceivable that these infections occur against a background of reduced immunity caused by the presence of parasites of the genus Eimer. Usually are tehnopatii. accidents during handling. water. However.34 Table 4 Structure and mortality of hybrids registered in 2005 2005 Number \ Hybrid Total (heads) Living (heads) Dead (heads) Mortality(%) COBB-500 191882 184054 7828 4.53 32280 30456 1824 5. There were no differences in mortality between the sexes determined.4) to find that they can be introduced hybrid ROSS mortality between 4.43-4.08 ROSS-308 229835 220541 9294 4. yolk peritonitis. The distribution of popular on the seasons and mortality losses reproduced in table 5.03 Total 402035 384560 17475 4.04-5. 15 .08-4.6%. transport and popular.43 69840 67023 2817 4. while hybrid Cobb has a mortality rate the boundaries between 4.6 Number ⁄ Hybrid Total (heads) Living (heads) Dead (heads) Mortality(%) COBB-500 HM HN 129020 123480 5540 4. Table 3 Structure and mortality of hybrids registered in 2004 2004 ROSS-308 HM HN 36280 34274 2006 5. due to defects incubation vitelosaculitelor.03%.04 Total 421717 404595 17122 4. Heavy losses recorded during the first 2 weeks of life.divided into first week of life the pups in the last days before depopulation. microclimate and lighting) favorably influenced the growth of chicks and decreased incidence of mortality cu1-output by 2%.06 Assessing the distribution of hybrids in the halls and the incidence of total mortality (Table 3.11 HYBRO HM HN 42460 41003 1457 3.29 92155 88324 3831 4.

Changes anatomic pathology. As acute disease is found: congestion and hemorrhage on seroasele chest and abdomen. Lesion is produced by Eimer tenella in the cecum location.24 110275 103896 384560 5755 4.Table 5 Mortality losses (heads) 2004 Number Months XII-II Total (heads) Living Dead % III-V VIVII I IX-XI Total Months XII-II III-V VI-VIII IX-XI Total 2005 77370 73970 3400 4. pulmonary edema. hard and transparency are observed bleeding seroasei sizes and shades lighter or brown (different intensities).71 17475 4. . and the lowest losses (3%) were spring-winter season.59 105630 100728 4902 4.39 100725 116030 107910 402035 96452 4273 4. Immunohistochemical aspects in depth marks B lymphocytes and T lymphocytes proventriculare mucosa in small numbers in glandular epithelium.08% in 2004 and 4.3% in the same period in 2005.Histopathological lesions to highlight cocidioză infiltrated leucocitar abundant in submucoasă and vilozităţi hyperplasia accompanied by lymph follicles.5 kg weight.7 COLIBACILOSIS During the breeding period longer appear cases colibacilosis caused by species bacterial conditioning pathogenicity of the genus Escherichia. the trend of chronic. halls not equipped with evaporative cooling. causes of mortality losses in summer and high temperatures it is impossible to ensure an appropriate microclimate. In hot days the temperature inside the hall is about 32 ° C. 16. cecumurile are much increased in volume. pericarditis. -The gross lesions colibacilosis meet the yolk sac in found vitelus neresorbit.74 17122 4. 4. 16. 1-2 ° C less than outside temperature. hepatic dystrophy. the analysis of laboratory examination result looks like: -Exam pathologoanatomic: poliserozitis fibrin. Content is bleeding with blood clot is sometimes ulcerated mucosa. during June to August. 16 . According to bacteriological examination required. and peritonitis serous.34 63640 60626 3014 4.6 COCCIDIOSIS Changes in intestinal morphopathological meet: snook hemoragico-haemorrhagic or necrotic. Catarrhal bronchopneumonia was observed in lung inflammation and fibrin all serous toraco-abdominal and organs are congested and dystrophic. or yellow-brown fluid and the bag is congested and edemaţiat.96 4014 3. bruising in fat and sinew. ascites. the liver.73 143675 138505 5170 3. particularly in chicks over 1. enteritis tongue.64 108772 421717 104736 404595 4036 3.06 The largest percentage of mortality in chickens was recorded in summer. spleen and kidneys.

Immunohistochemical examination meet-B lymphocytes and chorionic proventriculars mucosal T lymphocytes in mucosal epithelium proventiculars. 17. 17. ► CHAPTER 17.-pulmonale histopathology of us fiber indicates necrotic bronchitis and trachea in response to granulocyte limfo-necrotic tracheitis. derived from the incubation station of the company. performed the ELISA test for determination of antibody titers.-The histopathology of caecums stand out vilozities atrophied fibrosis infiltrated leucocytary covered. 17. -The histopathology of the ileum and jejunal colibaciloză dead chickens ileită meet with atrophy and scaling vilozities infiltrated the mucosal epithelium and background B and T lymphocytes immuno-histochemical examination.4 MATERIAL AND METHOD Vaccination of chickens was done on different dates. tubular epithelial dystrophy. Sampling of blood was taken from each chicken 25 randomized.5 RESULTS AND DISCUSSION Interpretation of serological results obtained after vaccination is by assessing three key components of the immune response:-The intensity of immune response. The chicks were reared under identical conditions. according to the program of vaccination for each hall. indicated by "The actual environment. 17. all vaccinations are performed according to technology growth. These 17 . We'll see if it developed sufficient immunity after vaccination and were similar to titres titres expected the schedule of vaccination using a vaccine strain specific. In this chapter. and liver necrosis and meet outbreaks of hepatitis accompanied by dissociation of trabecular structures. Expected titres following vaccination are so-called "titers Standard" or "Expected titers.3 BIOLOGICAL MATERIAL He was represented by the hybrid broilers ROSS-308. entitled Research on the evolution of antibody titers in major diseases of broilers were taken blood samples.1 PURPOSE OF RESEARCH The aim was to observe the effectiveness of certain vaccine strains currently used and comply with the vaccination program in hybrid ROSS-308.2 OBJECTIVES PURSUED If developed sufficient immunity after vaccination and were similar to titres titres expected if sufficient titres persist over time and whether the immune response uniformity is good. 17. the day of hatching to 21 days and at slaughter (42 days) and laboratory examinations were performed by ELISA. -The histopathology of kidney colibacilosis dead pups observed vascular congestion and stasis.

located within the expected titres (6000-9000). using strain 4-91 by aerosol. Blood samples were collected in one days. 100% positive samples are determined. vaccination program and other factors.800 to 42 days and the maximum titre was the lowest ever at 22 days 6843. All samples are 100% positive. Levels mean titres were higher immediately posteclozional 7280.2 Infectious bursitis The chicks were vaccinated at age 14 days through drinking water.146 DO at the age of 42 days.1% to 12. is assessed as follows: <40% Excellent 40-60% Good >60% necessary to improve The immune response-persistence is indicated by titre environment over time or require a new vaccine to raise over the minimum protective titres? 17.5. 22 days and 24.8% to 8. 17. 92 and 132 days. are titers uniform.5. Vaccination was done properly. Higher levels of maternal antibodies to age one days may be caused by vaccinations carried out in breeding hens at the age of 14. immunization lasts throughout the lay and ensure a proper transmission of antibodies to the progeny. age. does not exclude the hypothesis that these titres could be represented by residual yolk antibodies while. It is noted that titres persist over time. Uniformity immune response indicated by coefficient of variance CV%.titers Standard varies by type of bird.2% at 22 days and 42 days). respectively 11. Minimum titre had values ranging from 1555 at the age of 22 days and 11. until 21 days after hatching. 24.1 Newcastle Disease Number of broiler was vaccinated at the age of 1 day 9 and 22 days. strain H-120 and 10 days. at 22 days and 42 days. were immunized against the virus with an intermediate strain. Blood samples were collected in one days. 22 days and 42 days revealed Elisa test maximum titers DO 9210 the first harvest of 6257 DO in the second harvest. The fact that the titres obtained in dynamic evolved upward. 17. persistent immune response as indicated by titre Environment. 23. The coefficient of variance is below 40%. which means that it is very good (10.0% in 42 days). and at the age of 42 18 .3 Infectious Bronchitis Vaccination was performed at the age of one days with a live attenuated vaccine against bronchitis. Observe a higher level of maternal antibodies to age one days since breeding hens were immunized against the virus bronchitis at the age of 9.5% at hatching. which means that it is very good (8. After vaccination. type of vaccine. postecloziune immediately mean titres were higher for 8133 compared to 4672 to 21 days after hatching. and 11. 27. After vaccination results show seroconversion to 100% coefficient of variance indicated the uniformity of the immune response is below 40%. respectively in 2852. 47. with a vaccine containing a strain lentogenă. 22 days and 42 days. the results show seroconversion to 100%.800 at the age of 42 days. with a vaccine containing the least attenuated strain vaccine virus strain term BIA were taken blood samples from one days. high and long.5. by aerosol. the vaccinations done later as technology (table 6). respectively 14.328 to 42 days (table 6). 71 and 132 days with a live vaccine strain lentogenă.5% at hatching. which ensures proper transmission of antibodies in chickens.

compared with 161 at the age of 42 days.4 Avian encephalomyelitis They collected blood samples from one days and 42 days.7% at hatching) and over 60% (112. 100% positive samples are due to negative one days old age of 42 days. Minimum titre had values ranging from 4145 to hatching and 1 to 42 days and the maximum titre was following values.5 Respiratory mycoplasmosis Broilers were not vaccinated against mycoplasmosis. Titre environment. 100% positive samples are determined at the age of one days and are 100% negative at the age of 42 days. 100% negative samples are determined.1% to 42 days). 17. while chicks from eggs from the same source.5. There were blood samples taken from one days and 42 days. 17.6 % at 42 days).722 at the age of 42 days. Serological examination performed by ELISA on a total of 25 serum samples showed the presence of specific antibodies in broilers. That did not get vaccinated titres are not uniform and lasting.6 Infectious anemia To make the examination were blood samples taken from one days and 42 days. The average maternal antibodies to age one days was 0. It is noted that titres do not persist over time. therefore. It is noted that titres do not persist over time. The coefficient of variance indicated the uniformity of the immune response is less than 40% (19.202 and 2. The average maternal antibodies to age one days was than 97. 17. we show that it has developed sufficient immunity after hatching or not titres titres expected near the age of 42 days. 19 . The actual minimum value of 0.5. both in one days of age and the age of 42 days. and the maximum titre was the lowest since hatching of 1430.507 to 42 days and the maximum titre was the hatching of 0. compared to 49 at the age of 42 days. The actual minimum value was 1 at hatching and at 42 days and the maximum titre was reduced to 200 and 418 hatching to 42 days (table 6).7% at hatching and 70.days it stood at 7162. making an immunization active for reduction of clinical signs caused by the wild strain. The coefficient of variance indicated the uniformity of the immune response is> 60% (66.6%) at 42 days.148 compared to 1.09 to 42 days (table 6). persistent immune response as indicated by Alcoholic Medium. the presence of maternal antibodies at hatching is because breeding hens were immunized at the age of 33 and 85 days with a live vaccine against Mycoplasma gallisepticum. Serological examination performed by ELISA on a total of 25 serum samples showed the presence of specific antibodies in chicken meat establishment. indicated by the intensity of immune response. The actual minimum was lower values of 5433 at the age of 42 and 5857 days since hatching. namely 9724 to hatching from 174 to 42 days (table 6).0% at hatching and 9.5. Coefficient variability indicated by the uniformity of the immune response is less than 40% (17. is not within the expected titres (4000-6000). while chicks from eggs from the same source and increased the same hall.105 had to hatching and from 1. persistent immune response as indicated by titre Environment. Titres average hatching were higher than 6617. respectively 9196 to 42 days (table 6).

did not reveal the presence of specific antibodies in broilers.4%) at 42 days. persistent immune response as indicated by titre Environment. 100% positive samples are determined at the age of one day and negative at the age of 42 days. variability coefficient is 0.5. which shows that 100% negative samples are determined. The actual minimum value of 5120 was the hatching and 1 in 42 days and the maximum titre was the hatching of 8545 and of 182 to 42 days. 17. 20 .8 The Turkey Rhinotracheitis They collected blood samples from one days and 42 days. The actual minimum value was 1 at hatching and at 42 days and the maximum titre was 1 and 1 hatching 42 days (table 6). Coefficient variability is 0. Number of broiler not been vaccinated against avian influenza. The actual minimum value was 2 to hatching and 1 to 42 days and the maximum titre was 2 at hatching and 1 to 42 days (table 6).17. the presence of maternal antibodies at hatching is because breeding hens were immunized at the age of 8 days and 132 days with an inactivated vaccine antireovirus. It is noted that titres do not persist over time. Serological examination performed by ELISA on a total of 25 serum samples. Serological examination performed by ELISA on a total of 25 serum samples showed the presence of specific antibodies in chicken meat (table 6). 17. There were blood samples taken from one days and 42 days.5. compared 50 at the age of 42 days. The average maternal antibodies to age one days and 42 days was 1. Therefore.5.5% at hatching) and over 60% (113. while chicks from eggs from the same source and grown in the same hall. The average maternal antibodies to age one days was 7133.9 Reovirosis Number of chickens have been vaccinated against reovirozei. shows that titres are not uniform and long. The average maternal antibodies at age 1 days was 2 to 1 at the age of 42 days. and is within the expected titres (<90). Samples are 100% positive due to negative one days old age of 42 days. That did not get vaccinated. The coefficient of variance is less than 40% (13.7Avian influenza They collected blood samples from one days and 42 days. It is noted that titres do not persist over time. Serological examination performed by ELISA on a total of 25 serum samples showed the presence of specific antibodies in chicken meat only from hatching. Since titres not persist over time.

4 0 1 4145 0.9 66.5 0 17.0 12.5 26.6 8.145 8109 7240 9165 63 7067 2 0.715 1 zi day 0 1170 Sd (n=25) age 22 days 1444 745 1113 42 days 0 55 CV % (n=25) age 1 day 0 17.0 947 873 756 113 57 0 8.507 9718 5852 9707 1 1 1 22 42days 1 day days 30.148 Infectious bursitis 8138 Infectious 7280 bronchitis Newcastle disease 9210 Respiratory 97 mycoplasmosis Reovirosis 7133 Rhinotracheitis 2 6513 0.165 19.7 13.8 - 6257 11146 161 50 1 6163 11121 98 13 0 10769 9831 200 8545 2 - 22 .105 7056 5857 7739 1 5210 2 T maxim (n=25) age 1 day 22 days 1 9724 0.Table 6 Results obtained from the statistics based on the primary data regarding the antibodies titres at broilers Specification X A (n=25) age 1 day 22 days 42 days 1 49 1.028 693 762 908 65 961 0 0.7 T minim (n=25) age 22 days 1555 1430 4234 42 days 1 1 1.6 9.2 6.722 1 day 0 X G (n=25) age 22 days 42 days 0 10 1.8 70.202 9412 8944 6843 5453 Avian influenza 1 Encephalomyelitis 6617 Infectious anemia 0.1 113.5 4672 11800 2852 7162 4392 11762 2764 7111 10.9 0 112.1 9.

Acid helps to keep electrolytes in water balance and digestive enzymes in the product supplement those secreted by the bird to optimize digestion.44. it is the main ingredients: citric acid. which contains citric acid and sodium citrate. The ingredients in Acid Pak 4-Way from natural sources and are compatible with the ingredients or feed additives. such as organic approved products produced by Alltech Biotechnology USA. Water used in the unit has pH 6. each ingredient. 18.4 WORKING METHODS Biological material consists of one 100 head broilers. but mainly because chickens do not have microbial populations. Mg. leading to changes in pH (goiter. 100 for each experimental group and 100 for the control group. in drinking water was lower in the water pH between 3 and 4 even 3. The addition was made in the drinking water. proventricul.► CHAPTER 18 RESEARCH ON USE OF ACID ACIDIFIANTULUI PACK 4-WAY ON SOME DRINKING WATER BIOLOGICAL IN BROILERS REARED ON LITTER STANDING. hampers development of acid-producing microorganisms from goitre. The experimental group received daily in drinking water Acid Pak 4Way 2x (without dextrose) in quantities of 0. 18. it changes the balance electolitic and a higher palatability. The control group received no added water network. sodium citrate and micronutrients Cu. No Experience. enzyme and mineral. were determined: (from 10 chickens from each group) 23 . 18. 18.5 g / l water in the first 5 days of life the pups.5. percum and energy profile. That was why I used this acidification. Program use. S (SO4 ² ¯) and small amounts of Ca. As of the analysis. Acids in this product can be rapidly metabolized. the experimental group and control group. intestines). Decreased pH water helps that the crop can reduce the pH rapidly so as to encourage the activities of lactic acid producing and to inhibit the growth of pathogens. Mn. Acid Pack 4-Way acidifier. currently used in broiler growth. stomach. 1 with 4-Way Acid Pak a probiotic. There followed a series of metabolic indicators.3 BIOLOGICAL MATERIAL The biological material was represented by 200 of the hybrid broilers Cobb-500. Zn. then once weekly until slaughter. were separated by wire mesh in the production hall. To determine the effect of Acid Pak 4-Way on the metabolism of chicks and the scientific results to justify having a productive. Pak 4-Way acid reduces pH by buffering water with organic acids (citric acid and sodium citrate).2 OBJECTIVES PURSUED Research objective focused on the influence it has on the main indices of production. Hard water due to increased pH and acid binding / buffering capacity. add the birds feed or drinking water.1 PURPOSE OF RESEARCH The purpose of Acid Pak 4-Way addition.

9 213.glutamate-oxilacetat-transferazaU. chlorides.0563 1.3 0. Table 7 Analysis of water indicators before and after adding Acid Pak 4-Way Nr. We can observe that 24 .085 5-20 Normal values Method of analysis 6.I / l. and so the permanent.50 200 Electrical conductivity of the water almost tripled.0 24.0 6.26 24.75 0. Mn.75 2. sulfates. Total hardness is doubled.4 8.67 0. Fe.5 8.98 23. 18.005 0.004 3.4 0.mineral profile (calcium mg / dl.0 1.8 16.036 0.015 53.008 0. During all vaccination experiments were carried out under pup growth technology.5 RESULTS AND DISCUSSION Since the quantity and quality of water plays a key role in raising and fattening chickens in Table 7 present the changes caused by water from adding acid Pak 4-Way.0 232. Na.010 16.4 24.3 2.0 2.15/70 4. phosphorus mg / dl and magnesium mg / dl). Significant increases are Mg.0 4.44 237. GGT gamma-glutamyl-transferase IU / l) .6 24.75 0. GPT-glutamate-pyruvate-transferase IU / l.22 0.2 3.0 21.00996 1. Zn with beneficial effects on offspring growth and development. Obtained value Fresh Fresh water+ water Acid Pak 4 Way Analyzed indicator pH units Electric conductivity (ms/cm) Alkalinity/HCO3-(m vali/mg/l) Total tartness/real tartness mvali/l Total toughness Temporary toughness Permanent toughness Calcium mg/l / Magnesium mg/l Chlorides mg/l Sulfates mg/l Fluorides mg/l Azotes mg/l Nitrites mg/l Phosphates mg/l/ Sodium mg/l Potassium mg/l O2/ OS mg/l Iron mg/l Manganese mg/l Zinc mg/l/ 6.019 0.40 649. SO.456 0..5-9. crt.5 2500 SR ISO 10523 /1997 SR EN 27888/1997 SR ISO 9963/1997 SR ISO 9963/1997 STAS 3026 /1976 STAS 3026 /1976 STAS 3026 /1976 SR ISO 7980 /1997 SR ISO 7980 /1997 SR ISO 9297 /2001 STAS 8601 /1970 SR ISO 10359/2001 SR ISO 7890 /1996 SR ISO 6777 /1996 SR EN 1189 /2000 STAS 8295 /1969 STAS 8295 /1969 SR EN ISO 8467/2001 SR ISO 6332/1996 SR ISO 6333/1997 SR ISO 8288/2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 250 50 0. K.8 0. phosphates.0/1.

These values indicate liver disease such as cholestasis and steatosis (table 8).935 Total protein.90 70 12 23 580 194 650 109 70 8.35 0. THE AGE OF 40 DAYS Biochemical study aims mainly to know the origin of various metabolic disturbances in order to correct them quickly productive (table 8) for metabolic profile test was performed to 40 days.92 8.91 kilograms control group.940 g and the control group body weight reached 1950.transferase and alkaline phosphatase.73 4. Is observed with higher uric acid and urea to hyperuricemia control group may be the result of disturbance by the absence or reduction function uricolitice cleansing kidney (table 8) for poultry is important dosage enzymatic activity of transaminases glutamoxalacetice.6 INFLUENCE OF BIOCHEMICAL BLOOD ACIDIFIANTULUI ON INDICES IN BROILERS OF EXPERIMENTAL PLOT.9 1.58 ± 155.8 Total protein Uric acid Ureea GOT (glutamic oxalacetic transaminase) GPT (glutam-pyruvic transaminase) GGT (gamma glutamyl transferase) PA (alkaline phosphatase ) Glucose Total lipids Cholesterol Triglycerides Calcium Phosphor Magnesium g/dl g/dl g/dl UI UI UI UI mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl 3.10 5. The clinical picture of the energy profile.glutampiruvice. gamaglutamil .5 71 11 21 570 205 645 117 60 8. By slaughtering 25 .91 4.76 kilograms to 1.1992) 3.77 g control group and experimental group with 57.15 0. transaminases . (neazotate organic substances) table 8 shows excess carbohydrates in both groups compared with literature values. the age of slaughter of chickens. The average daily growth rate was 47. It noted that consumption was lowest in the experimental group compared to 1.623 g. table 8 has values around benchmarks. there is a two-fold increase of GGT face value normal in both groups. 18.05 3.36 5.31 ± 187. the final average weight has increased especially in the experimental group reached 2319.8 6. Table 8 Biochemical constants at chickens Biochemical values U/M M/C E Average reference Values (Source :Pârvu Gh.although the initial average mass of offspring of the two experimental groups and control of was substantially equal.01 g 16.90 70 12 10 620 130 620 105 60 8.810 3. If this case GOT.65 2.2% lower in the control group compared to the experimental group. GPT and AP were close to the reference values of offspring.10 2.

chickens at the age of 40 days to reduce the chance of hepatorenal steatosis, which occurs in excess carbohydrates. Values determined in fat, cholesterol and triglycerides are characteristic of this age. The clinical picture of mineral profile (Table 8), the mineral elements essential for maintaining life: calcium, phosphorus and magnesium deficiency has a high phosphorus and magnesium, although the ratio Ca / P in offspring nutrition is optimal. The deficit arose as a result of digestive absorption reducing phosphorus and magnesium, the result of excess phytate, oxalate or fat feeding chickens. No events were observed morfoclinice indicating lack of mineralization. ► CHAPTER 19 RESEARCH ON THE USE OF ORIGINAL ACID ADMINISTERED FODDERS, THE PERFORMANCE OF A BROILERS REARED ON LITTER STANDING Finding ways to improve production performance led us to continuously study the following biochemical and mineral mixtures added in drinking water or feed chickens. No Experience. Version 2 of the following composition (original): Monopotassium and monosodium phosphate (KH2PO4, NAH2PO4) and magnesium aspartate, variant B, had the following composition: Monopotassium phosphate and sodium, magnesium aspartate and calcium gluconate. The addition was made in the compound feed used in feeding chicks. 19.1 PURPOSE OF RESEARCH The purpose of the research was to determine the most appropriate combination of inorganic acids, which add to food, can correct the pH in the digestive tract without negatively affecting the metabolic imbalances and to determine ultimately increases production. Use good quality feed additives is a sure way to improve the productive potential of birds, naturally. 19.2 OBJECTIVES PURSUED The objectives were to ensure the necessary amino acids for protein biosynthesis is pursuing its daily average growth, average mass, and specific consumption rate of mortality. 19.3 BIOLOGICAL MATERIAL Biological material was represented by the hybrid broilers -500 Cobb, aged 1-41 days. 19.4 METHOD OF WORK The experiments were performed on three batches of 100 chickens elected head randomized and separated by wire mesh in the production hall. In group 1 was administered in feed: chemical compounds that enter the Krebs cycle, as in variant A, 0.25% and in group 2 compounds were used in variant B, 0.30%. Control group, were fed the basic feed used in the unit without acidification. Note that all the conditions of housing, care, feeding and microclimate were identical throughout the experience. Chickens from each group were weighed weekly diet after 12 o'clock. Data obtained were processed statistically, observations and determinations were made by methods commonly used. At the end of experience (41 days) were harvested blood samples for biochemical determinations, that determine plasma protein electrophoresis on paper.

26

19.5 RESULTS AND DISCUSSION Comparing the main indices of production record throughout the experimental cycle (1-41 days) (table 9) observed that although the initial average mass of pups in the 3 groups was almost equal, the final was greater for the experimental 1 and 2, being 2350.0 ± 14.08 g respectively 2335.0 ± 2258.0 ± 10.68 g to 23.40 g very significant differences. The benchmarking data shows that young recorded satisfactory increases in weight (56.43 g ± 0.34 Lot 1, 56.04 g ± 0.26 group 2 and 54.19 g ± 0.57 in control group) appropriate quality compound administered, with values rising gradually, parallel to their advance in age (table 10). The specific consumption is typically at a good value, falling from 1.79 kg in group 1 to 1.81 kg for the control group (table 11). The best results throughout the experimental period were obtained from chickens in group 1, plus the food compounds such as inorganic and organic chemical variant A, 0.25%. There was lot 2, plus the food, chemical compounds such as inorganic and organic, variant B, 0.30% The addition of acidifying and mineralized in recipes for mixed fodder improve their biological value, providing broilers mineral requirements acids, found part of the growth rate and mean body mass recorded in chickens raised in two experimental plots at period end. Table 9 Statistical analysis results of primary data regarding average body weight
Age Standar d values 42,0 175,4 486,6 931,8 1467,3 2049,2 2551,7 Statistical parameters of each Group CONTROL X±sx 36,01 ± 0,13 151,10± 1,77 390,00±10,75 748,00± 4,67 1250,20± 6,52 1798,00± 7,85 2258,00±23,40 GROUP 1 X±sx V% 36,01± 0,13 3,58 157,00± 2,02 436,00± 3,75 818,98± 4,05 1430,00± 4,98 1895,00± 7,62 2350,00± 14,08 12,78 8,55 4,95 3,44 3,98 5,93 GROUP 2 X±sx V% 36,00± 0,13 3,60 155,91± 1,45 429,70± 3,49 810,00± 4,19 1415,00± 3,76 1885,21± 5,84 2335,00±10,68 9,22 8,09 5,12 2,63 3,05 4,51

Populatin g 1 2 3 4 5 6

V% 3,58 11,61 10,75 6,18 5,18 4,30 10,15

27

Table 10 Average values and their variability for daily weight gain
Age Standar d values Statistical parameters of each group GROUP 2 CONTROL X±sx V% 16,45±0,25 15,04 25,29±0,30 11,88 33,90±0,22 6,43 43,36±0,23 5,29 50,34±0,22 4,36 54,19±0,57 10,30 GROUP 1 X±sx V% 17,26±0,29 16,50 28,56±0,27 9,32 37,28±0,20 5,27 49,78±0,18 3,52 53,09±0,22 4,08 56,43±0,34 6,01 X±sx 17,13±0,21 28,09±0,26 36,85±0,20 49,27±0,14 52,82±0,17 56,04±0,26 V% 11,94 9,09 5,32 2,89 3,10 4,63

1 2 3 4 5 6

14,77 31,75 42,37 50,90 57,34 61,70

Table 11 Average values and their variability for specific consumption
Age Standard values Statistical parameters of each group CONTROL X±sx V% 0,74±0,01 11,14 1,16±0,01 10,75 1,36±0,01 6,61 1,49±0,01 5,14 1,64±0,01 5,81 1,81±0,02 9,51 GROUP 1 X±sx V% 0,79±0,01 14,01 1,15±0,01 8,49 1,34±0,01 4,96 1,47±0,01 3,49 1,64±0,01 4,07 1,79±0,01 5,76 GROUP 2 X±sx V% 0,79±0,01 9,16 1,16±0,01 8,25 1,34±0,64 5,21 1,46±0,02 10,55 1,64±0,01 3,08 1,79±0,01 4,47

1 2 3 4 5 6

0,85 1,05 1,26 1,44 1,61 1,76

19.6 INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOUNDS A AND B ADMINISTERED FODDERS, THE CHEMICAL COMPOSITION OF MEAT

VARIANT

From each lot were sacrificed 5 each chicken, which is the average body mass for each group studied. After slaughter, carcasses were cut into parts chickens anatomical taking out from each batch chest and thigh. Of these samples were taken for determination of analytical average fat, protein substances and water. Gross chemical composition of carcasses was performed with the aim of ensuring that differences in nutritional quality. Analyzing the average values obtained, we find that the chicken in batches 1 and group 2 the amount of water is approximately equal to that of the chicken from the control group. The chicken leg, the percentage of water is between 70.06 to 71.17 in control group and group 2. The protein content is slightly higher (23.55%) in control group-range chicken leg and the lots 1 and 2 This is between 18,64-19,93%. Range chicken has values between 20,78-21,90%. The lowest percentage of fat found in the chicken from the control group (8.64%), and the highest 11.32% is found to range chicken leg-control group. 19.7 INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOUNDS A AND B VARIANTS ADMINISTERED FODDER ON INDICES BIOCHEMICAL BLOOD IN BROILERS EXPERIMENTAL FROM, THE AGE OF 41 DAYS The investigations were made on 2 experimental and one control group (each group100 chickens). From each lot were slaughtered 10 chickens each, what is the average body 28

7% serumalbumins while serumglobulins is 58. neazotate organic substances.2 245 635 94 38 55 10 14 570 3.63 199 630 137 119 51 10 22 570 3. Elevated uric acid (hyperuricemia) is found in group 1.00 0. Table 13 Biochemical constants at chickens Biochemical values U/M 1 4.33 3.8 6.05 3.9 1.845 Group 2 3.0 4.14 mg / dl compared with reference values. which is why serumalbumins represented only 25. as compared to group 2 and control and to the values in the literature (table 13). Note that blood collection was done individually. The control group. substances enzyme mineral substances and haematological values.90 130 620 105 60 70 12 10 620 8.42 4.1%. representing 41.63 6. Following protein profile values. In group 1 is also observed a reduction in urea with 2. but economic reasons samples were collected in an average sample was analyzed for each batch.00 0. representing 39.4% serumalbumins while serumglobulins is 60.5 9.822 M/C 4.36 5.3%.0 240 655 94 40 40 7 19 560 2.mass.84 1.8 Total protein Uric acid Urea Glucose Total lipids Cholesterol Triglycerides GOT (glutamic oxalacetic transaminase) GPT (glutam-pyruvic transaminase) GGT (gamma glutamyl transferase) PA (alkaline phosphatase ) Calcium Phosphor Magnesium mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl U/I U/I U/I U/I mg/dl mg/dl mg/dl 29 .9% (table 12). due to increased protein catabolism.14 0.27 mg / dl.828 Average reference values 3. serum protein. while serumglobulins is 74.9%. Following the mean values indicates that the group 1 serumalbumins is 25.36 3. How serumalbumins are synthesized in the liver on account of amino acid food intake and metabolic fund jointly believe that the group 1 this contribution was weak. In group 2. we see an increase in total protein in group 1 with 1. Biochemical indices were determined as: total protein.24 3.51 4.6%.

4 2.63 4.64 0.2 13.33 0.7 Total proteins g/dl 4.08 Serum globulins Alpha 2 Beta % g/dl % g/dl 1.72 A/G report 30 .65 0.00 0.0 0.17 1.67 Alpha 1 % g/dl 7.0 0.Table 12 A comparison of groups’ biochemical results of (protein electrophoresis) Serum proteins Specification Serumalbumins % Group 1 Group 2 Control group 25.9 0.6 42.52 Gamma % g/dl 50.2 13.7 g/dl 1.9 1.4 41.4 3.28 1.35 0.4 1.9 39.7 42.50 1.04 14.50 3.3 1.09 0.

74 g / dl in the control group and 7.72 thousand / mm ³ in the control group and 16. Distribution of red blood cells . hemoglobin. The observed reduction in lymphocytes (limfocitopenia). Platelets . Lymphocytes. eosinophils and basophils).3 g / dl).43 g / dl in group 2. Leukocytes.87% in group 1 and 8.98 the control group and 10. Enzymatic activity is reproduced in Table 13.74% in control group and 53. the distribution of red blood cells.78 million / mm ³ in the control group and 2. The volume average red blood cells (VEM).35 million / mm ³. erythrocytes. Hemul. granulocytes.14 thousand / mm ³ in group 2 and 100. The values found ranged from 2.22 pg-26. data similar to those in the literature (7.The clinical picture of the energy profile. red blood cells volume environment. Granulocytes (heterofilele. platelet distribution of tombocrit. The average values found range from 11.16 in group 1. The values found were 38.91 million / mm ³ in group 1. lymphocytes. and 46. 31 . platelets.52 g / dl in the control group and 25. the result of excess phytate. both experimental and the control group compared with literature values (increased by up to 115 mg / dL) (Table 13). platelet volume is within limits of variation between 9. But an increase is observed in triglycerides in group 1 with 59 mg / dl from the literature and found values in group 2 and control are lower than the benchmark. calcium. The values found ranged from 99.40 thousand / mm ³ in group 1. oxalate or fat feeding chickens. platelet volume is normal environment of 7-10 fl. platelet volume. Data from recently published literature indicates average of 63%. GPT and AP were close to the reference values.21% in group 1. No events were observed morfoclinical indicating lack of mineralization (table 13).64 -8. The deficit arose as a result of reduced absorption of phosphorus and magnesium.70% in control group.6 in group 2.37 g / dl in group 1. 19. phosphorus and magnesium deficiency have a high calcium. In this case. 04 pg Mean hemoglobin concentration in red blood cells (CHEMValorile found ranged from 24. Hematocrit.37 in group 2. are characteristic of this age. The values found range from 44. being close to reference values of 2. It was found the following ranges 24.03 in group 1.76. Changes in above or below refer emergence of pathological conditions. Mineral profile that I sought to maintain life essential mineral elements. they are considered normal levels.44% to 29. monocytes. Values increased in group 1 and control gamaglutamiltransferazei would indicate liver disease. being close to reference values from literature where the average is 112 μ ³. (unazotated organic substances) indicates excess of carbohydrates.was contained within the following limits 7. phosphorus and magnesium. The values found were 6. I have found pathological disturbances of platelet series.8 DYNAMIC ELEMENTS FIGURE IN BLOOD TAKEN LOTS OF STUDY The investigations were made on 2 experimental denoted 1 and 2 and a lot blank note 3 (100 chicks in each batch).97% in group 1.2 μ ³ ³ μ control group and 102. Erythrocytes. Figurative elements determined are: leucocytes. Hemoglobin. the reference values being 26 thousand / mm ³. although the ratio Ca / P in offspring nutrition is optimal. Values due to fat.1%.56% in control group compared to the benchmark of 6. Values were found between control group and 27. hematocrit. being close to normal values of 26%. GOT. Platelet counts found ranged from 92. especially in group 1. hemul concentration the average hemoglobin red blood cells. Monocytes. The values we found are slightly increased the range from 7.

4 7-14 days 311.93805 12.21 days 445. so you have greater freedom to market outlets (table 14).9 35.612962 13. 19.35 days 581.73 euro / kg in the price of recovery. Slaughter yield and recovery prices are those of society during the years 2004 and 2005.7 Slaughter productivity 0.e.Trombocryte.2 14. As you can see.5 Total (grams) 2551.2 547.09 238.98 611. Value found was 0.79 2335 0.13 in group 2 and 8. 83% for return to slaughter and that of 6.000 chickens in order to achieve break-even zero).9 HIGHLIGHTING RESEARCH ON PERFORMANCES ECONOMIC INFLUENCE To assess the economic sustainability of the investigations was used as an indicator for zero break-even analysis of the activity.83 1. the biggest gain every chicken availed is obtained in the experimental batch I with an income of about 13.83 Total turned into 2. Thus the cost is recovered acidifier of 11.at slaughtering 502.5 28.8 460 2258 0.01 115. From the results obtained was performed and calculation of cost by reporting profit gain achieved at the cost acidifyer used in experiments (580 million) 6 batches of 20. by making a difference between body weight of pups from the end of the period and their body weight at the beginning of the period. It is defined as that quantity of output (number of chicks in trials). The break-even zero is lower with the work is more attractive economically. for which total revenues of the company equals the sum of variable costs and fixed costs of the enterprise.28 days 535. the was 7.83 1. i.9505 Group II 36 119. Compared to the 9. 32 .9 358 502.96 in group 1.117911 account Unitary PV 14.91 273.7 days 133. the company must lifted a smaller amount of products.21 449.043077 The calculation was performed for each age range.84 found in control group.126865 13.10 in all groups.01 20.253541 Source: Own calculations Control 36.99 379 382. Table 14 Calculation of body weight gain from a period to another and of turning ro account unit price Specification Standard Beginning 42 1.79 380.2 lei per chicken capitalized.3 605 470.57 times profit growth achieved by the company. as: any increase in production above this level are increasing the income threshold.87414 Group I 36.83 1.02 465 455 2350 0.2 21. Distribution of platelet.

the specific consumption at 7.44). morbidity. K2H2PO4 (pirofosforic acid) and magnesium aspartate. 100 head each separate lot with wire mesh directly in the production hall. 28. mortality and blood constants in combination with evidence of slaughterhouse. which added to drinking water pH adjusted in the digestive tract and provide a medium protein entering the general metabolism of chickens (chickens body combinations that maintain health and achieve a higher body mass). During the deployment experience to follow the evolution of body mass. Acids make their own recipes in composition were mainly inorganic compounds such as: Monopotassium and monosodium phosphate (KH2PO4. Determination of the main blood was 33 .1 PURPOSE OF RESEARCH He was to determine the most appropriate combination of acids and mineralized. of which more important. 35 and culling. On the last day of testing blood samples were collected from each of 10 individuals from each group for biochemical analysis. C ADMINISTERED IN DRINKING WATER. and develop production increases.3 variant of the following composition (original): citric acid.► CHAPTER 20. The addition was made in the drinking water. thus:-1 experimental group received daily in drinking water chemical compounds such as inorganic and organic variant A (water pH 3. 14. chemical composition droppings and economic efficiency. RESEARCH ON USE OF ORIGINAL VERSION ACID A. Alongside them were added such as organic chemical compounds that are found in the Krebs cycle. variant B. 20.5 was determined)-2 experimental group received daily in drinking water chemical compounds such as inorganic and organic Z (water pH 3.7 was determined)-2 experimental group received daily in drinking water of chemical compounds inorganic and organic nature variant B (water pH 3. lactic acid and monosodium phosphate Monopotassium.6 was determined ). along with comments on behavior. All weighings were made chickens a diet after 12 o'clock. Monopotassium phosphate. To determine influence that is organic to the report acidifianţilor inorganic in their recipes I added and organic compounds such as molasses.3 METHOD OF WORK They formed four groups of Cobb-500 chickens reared hybrid permanent bedding. 20. Monopotassium phosphate and sodium. lactic acid. magnesium aspartate and citric acid.2 OBJECTIVES PURSUED Knowing the extent to which nutrients in the form of complex combinations involved in vital functions of the body broilers.-control group received no drinking water chemical compounds such as inorganic (water pH was determined to 6. B. monocalcium phosphate Ca (HPO4) 2 and magnesium aspartate. 21. citric acid and calcium gluconate. It was the hybrid Cobb-500. THE PERFORMANCE OF A BROILERS REARED ASTEN STANDING Experience No. and in variant C were used citric acid. 20. Microenvironment was the same for all groups. role is in protecting the liver was aspartic acid magnesium salt form. NAH2PO4).

51 V% 3.37 2.02 53.70 Table 16 Average values and variability for specific consumption Standard values 0.16.70 0.56 X±sx 18. GGT.85 kg feed / kg gain. uric acidcolorimetric method with picric acid.80±0.26 g consuming 1.40±063 V% 3. BUŞNEAG (1977) and R.03 2.74 1. serum protein-electoforesis.00 1. the entire experimental period (Tables 15.64±0. 2402.67 1.34±0.05 49.10 56.48±0.85 1.61 1.86±0. 20.80 kg feed / kg gain and control group-with an increase of 52.77±0.65 ± 27.99±0.45 0.73 1.20 2.88 g consuming 1.56±0.67±0. phosphorus-Photocolorimeters method (without precipitation of protein).12 GROUP 3 Age 1 2 3 4 5 6 Standard values 14. GOT and GPT 2-4 dinitrofenilhidrazină-colorimetric method.05 2.01 1.28 7.09 43.15 1.constant after methods Recommended by P.70 1.69 2.31±0.04±0.12 52. followed by group 3 with an increase of 56.44±0. (1994) as: -Total protein-Wechselbaum method.24 ± 28. with ortotoluidină.02 Age 1 2 3 4 5 6 V% 8. triglycerides.89 12. urea-colorimetric method with urease.68 1. C.28 1. followed by group 1-with an average daily gain of 57.40 g consuming 1.03 53. Duncan and col.00 1.43 1.48±0.15±0.12 11.7. 9-1973.88±0.67±0.00 1.15±0.89 2.07 30.90 12.53 1. creatinine.29±0.34±0. cholesterol-micrometoda without deproteinizare.33±0.85±0. Karlson (1967).07±0.06 57. 1974.06 37.00 1.91 X±sx 19.05 1.00 1.87 3.94 ± 17.94±0.00 1.37 1.85 2. Table 15 Average values and their variability for daily weight gain Statistical parameters of each group GROUP 1 GROUP 2 CONTROL X±sx 16. Nuta.14±0.43±0.00 2.00 1.37 50.00 ± 25.60±0.41 V% 9.00 2.80 kg feed / kg gain.42±0. calcium-indicator method complexometric with Murexid.34 1.11 53.02 1.48±0.00 0.47 10. reaching 42 days at 2460.12 52.00 0.26±0.77±0. GH.90 57.08 2.65 V% 1.15.04 30.44 0.91 for Lot 3.21±0.00 1.75 42.13 57.34 61.39±0. But has a good build body mass.28 for Lot 2.1981.44 1.00 1.26 1.77 31.94±0.11 G3 X±sx 0.02 11.00 0.26 1.33 1.63±0.4.65 g consuming 1.97 2.00 1.48±0.00 1.94±0.79±0.89 1.00 1.09 50.30 1.00 1.65±0.78±0.08 2.36±0.04 39.56 1. magnesium.08 34.13 2.17) were obtained from chickens in group 2 who made the biggest gain daily average of 57.07 28. 2450.01 Statistical parameters of each group G1 G2 X±sx V% X±sx V% 0.02 11.69 V% 4.00 1.26 for Lot 1.14±0.80±0.03 52.77 0.16 25.4 RESULTS AND DISCUSSION Analyzing the table 11 can be seen that the popular body weight does not exceed the standard.79±0. blood sugar-colorimetric method.81 1. The best results.76 CONTROL X±sx 0. lipids.69±0.32 7.79 kg feed / kg gain.22 34 . compared with controls in which the weight was 2259.04 39.12±0.70±0.27 1. The experimental values are close to the breed standard for slaughter age.15 X±sx 17.07±0. Droppings composition was determined after STAS-9065 / 3.

32 0.00±0.27 7.61 878.79 1.32 0.0 175.8 1467.00±3.00±0.15 V% 2.00±2.13 392.15 2259. regarding average body weight Statistical parameters of each group GROUP 1 GROUP 2 X±sx V% X±sx V% 39.89±1.59 1499.24±28.6 931.63 1800.81±1.98 Age-weeks Ecloziune hatching 1 2 3 4 5 6 Standard values 42.31 1.Table 17 Results obtained from the statistics based on primary data.09 165.00±1.55 2.36 3.96 1927.00±0.47 460.05 1.14 764.06 7.00±0.03 1.00±056 443.63 1533.91 830.00±0.72 2450±26.42 10.7 CONTROL X±sx 39.56 2.00±2.76 167.05±0.97±2.97 1255.00±0.88 2.12 10.35 2.00±1.28 460.3 2049.92 2.39 39.66 0.65±27.70 1.4 486.2 2633.44 1860.94±17.95±0.00±4.07 2.00±0.15 2460.08 153.71 1.25 1.91 35 .61 878.90±2.73 157.00±0.28 1.00±0.04 1432.34 2.58 1.9 11.56 2402.03±0.44 GROUP 3 X±sx 39.91 V% 2.07 1.46 1915.00±4.

36 . neazotate organic substances.5 INFLUENCE OF EXPERIENCE 3 CHEMICAL COMPOUNDS. d) Aspectul puilor din lotul martor.a) b) c) d) Figura / Figure 1a. while serumglobulinele is 74. which is why serumalbuminele represented only 25.9%.1% in group 2 serumalbuminele is 39. total protein. 7%.9% (table 18). substances enzymes.4%. lotul 2 şi lotul 3. is found that the group 1 serumalbuminele is 25.3%. Following the mean values. while serumglobulinele is 58. B AND C ADMINISTERED IN DRINKING WATER ON INDICES BIOCHEMICAL BLOOD IN BROILERS Biochemical indices of blood serum (serum proteins. c. b. from group 1. lotul 1. The clinical picture is characteristic species of group 2 and control group.6% in the control group serumalbuminele or 41. from group 2 and group 3 20. la vârsta de 35 zile. minerals and haematological values) were determined in each 10 chicks from each batch to 42 days. VARIANTS A. while serumglobulinele is 60. representing the average body weight per batch. How serumalbuminele are synthesized in the liver on account of amino acid food intake and metabolic fund jointly believe that the group 1 this contribution was weak. Chicken appearance from control group.

44 1.Table 18 The values of total protein at chickens Group Parametrul Parameter U/M 1 2 3 M/C Average reference values Total proteins Serum albumins Serum globulins from which: alpha 1 Alpha 2 Beta gamma Globuline / Globulins Uric acid Urea g/dl g/dl g/dl g/dl g/dl g/dl 3. Determination of urea is the most significant test for detecting renal dysfunction.67 0. 37 .00 5. are close to benchmarks of broilers.4 mg / dl more in group 3 and 12.37 0. which in this case interferes with the absorption of phosphorus.0 mg/dl mg/dl 5.78 1.36 6. less influence growth and only in exceptional circumstances (synthetic schemes or pathological interference). cholesterol and triglycerides are characteristic of this age. Although magnesium values are lower than the reference.50 3.00 1. The same values are found and uric acid and urea except batch 2.10 1.20 3.14 0. we see an excess of calcium.71 0. Energy profile. 22. total proteins and their fractions have values around the reference to the same age. (neazotate organic substances) Table 19 indicates excess carbohydrates in all groups compared with literature values.20 4. Chickens were slaughtered at the age of 42 days.50 2.15 3.30 4.82 5. Values determined in fat.51 0. which has lower values.4 mg / dl in group 1 compared with reference values.17 5.30 5. increased by up to 119 mg / dl.35 0. Increase blood calcium than normal value can be determined by hipovitaminoza D deficiencies in phosphorus could be aggravated by excess calcium.36 1.55 0. Enzyme profile values presented in Table 19.48 0. Following values mineral profile table 19.95 1. High values in the control group would indicate a disturbance of function uricolitice.60 0. so the possibility of hepatorenal steatosis (which is the excess of carbohydrates) is practically reduced. and the control group having higher values.54 1.10 0.30 7.55 0.90 Therefore.20 0.03 0.63 1. except the control group having higher values.23 7.55 3.40 2.38 0.14 0.05 3.

34 0.06 6.97 71.24 104. thus showing the changes in chemical composition.85 10.33 24.26 6.856 Group 2 234 630 101 60 68 10 21 570 26.86 71.29 0. The pH was adjusted and droppings.85 70.8 Biochemical values U/M mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl UI UI UI UI mg/dl mg/dl mg/dl 1 249 640 102 57 69 11 20 570 21. nitrites and protein have also differentiation. 38 .Tabelul/Table 19 Biochemical constants in chicken Average reference values M/C 247 655 95 70 71 12 23 580 24.59 71.70 9.18 mg/100g in group 2. observing it in these determinations.857 Glucose Total lipids Cholesterol Triglycerides GOT glutamic oxalacetic transaminase GPT glutam-pyruvic transaminase GGT gamma glutamyl transferase PA alkaline phosphatase Calcium Phosphor Magnesium The chemical composition of effluents revealed the following values (table 20): Table 20 Chemical composition of the dejections GROUP Ammonia mg/100g Nitrites mg/100g Nitrates mg/100g Crude protein g% 8.41 28.846 3 235 635 97 69 66 10 21 560 31.35 0.14 28.2 2. The values of nitrates.8 2.47 mg/100g control group compared to lot 1 and 3 -97.28 0.8 6.36 0.18 97.24 167.44 Humidity % SU % 1 2 3 M/C 97.15 29.37 0.20 8. The values determined are given in table 21.9 1.4 2.24 mg / 100 g and 104.4 2. increased ammonia at 167.24 7.51 7.67 The chemical composition of effluents has been affected by the drinking water of acidifianţilor and mineralizanţilor.854 130 620 105 60 70 12 10 620 8.47 0.20 0.

the highest average final weight was obtained from chickens in group 2.5 Age (days)Age Analyzing the data of Table 21 note that by the age of 5 days.90 kg combined feed / kg gain for the series I had the experience. ie the 2. 2006) were similar in terms of their structure. 75-1.Table 21 The pH of broiler’s dejections as they grow older Age (days) 5 15 25 35 42 Group 1 8 7 6 6 5 Group 2 8 7 6 6 5 Group 3 8 7 6 6 5 Martor 8 group 8 8 7 6.16% of the Series II experience. the series III experiments that 2461.80 kg feed / kg gain for the series II experience and 1. reaction is maintained until the end of the test. standing out is the new offspring of Lot 2 of the series III experience which was 1. A similar trend was recorded in terms of average daily growth rate.0 g / head as occurred in the experimental group Ia series of experience and 2350. the pH of effluents is an alkaline (days)Age reaction (pH 8) both experimental and the control group.0 g / head in series II experience. 2005. combined 1.1% higher compared with the largest increase achieved the offspring of the series. Compound feed use in the three experimental series (2004. the reaction of acidic droppings appears only in the last period of growth. At the age of 15 days the reaction is neutral (pH 7).79-1. it highlighted the existence of a relationship of dependence of pH in experimental droppings on the amount of acidifying and manage mineralized drinking water.0 g / head to 2320. specific consumption for 1 kg gain was lower for chicks Series Get the experience and ranged from 1. Thus. giving the comparative data differences recorded between the three experimental series can be observed that the average final body weight was higher in all the experimental chickens. For these reasons. Regarding the development of other production parameters. the experimental side are expressed by acid pH.85 kg compound feed / kg gain for series III. From Table 22.781. The control group. It should be noted (days)Age (days) that after this age. the differences recorded between the three experimental series are obvious. 39 . nutritional value and profile of amino acids (lysine and methionine) and in terms of how to achieve the level of protein (only vegetable protein). the experimental and the control group alkaline.

the slaughter line by fitted with a separator feathers and viscera.01 2319.56 1. the amount of water resulting from the technological process.5 8 57.65 100.90 108.85 103.9 4 1st Series 2nd (2005) Series 3rd (2006) 40. CCOCr. ammonium and extractable NH4 +.water pumping station and sludge cleaning: .0 100.5 4.88 91.0 ► CHAPTER 21.0 2450. CCOCR.80 56.0 2335.0 56.5 5 39.5 1. with dimensions of 10 x 5 x 2. which consists of the following improvements: Waste water to enter the mechanical stage of grid system only after being separated from the coarse and fine suspensions so that blood.0 2259.00 52.0 1. ammonium and extractable NH4 +.0 2. RESEARCH ON TECHNOLOGY OF WASTE WATER TREATMENT UNIT 21.c/kg spor % Mortalities % (2004) L(E) L(M) 39. and a press of feathers (figure 2 d) so that water 40 .0 36.1 PURPOSE OF RESEARCH Reduce pollution through improved variant of mechanical-biological treatment as quality indicators of waste water have high levels resulting in particular from BOD5.00 1. 0 39.78 100. feathers.0 4.19 100.0 4.unicompartimented septic tank.0 2.8 1.07 54.35 1.0 L2 L(M) 36.0 1950.5 m (Hactiv = 2m) .03 2402.75 100.0 2460.77 83. Following the technological process quality indicators of waste water have high levels resulting in BOD5 particular.6 5 L3 L(M) 39.0 1 2258.40 99.80 100.43 100.26 97. 0 57. coarse components resulting in the shredding process are still detained and separated from the slaughterhouse.56 96.2 4 56.Table 22 Comparative data regarding the three experimental series Series Specificatio n Average body weight (g): -initial -final Daily weight gain -g -% Specific consumption kg n.0 1 2350.12 57.3 1 L1 36.0 2.0 2.03 1.58 1.home headrace wastewater . This was taken a sewage system sized for the amount of 200 cubic meters per day of wastewater.80 101.79 100.81 100. which is why it is necessary to improve the mechanical-biological treatment variant.home prewasted water discharge.74 1. 21.5 6 3.55 47.2 RESULTS AND DISCUSSION Initial station wastewater treatment technology from the company consists of: .79 100.0 2.0 L1 L2 39.

activated sludge from biological steps consume all the oxygen. c) biological stage d) separates the feathers and viscera e) biologicalfilter. after reaching the second lamellar settler where activated sludge is separated from the recycled water reaching in the second step for the biological. leading to changes flocoanelor forming activated sludge. with filaments. BOD5. CCOCr. The waste water is decanted scattered as rain. not decant and partial discharge. Water is separated from the coarse and fine suspensions and gravity move the first step aerobic sludge. Mechanical wastewater enters the stage where they pass through the grid system and after mixing and coagulation are pumped into the primary settling. Water purified and separated of suspended solids is discharged home disinfection with ozone (figure 2). Determination of process parameters (Table 23) focused on the analysis of change indicators MTS. NH2 ¯ ¯ NH3. perhaps due to high organic loading applied and the lack of dissolved oxygen is a high concentration of ammonia. steps are biological oxygen deficit and excess of nutrients. sludge from a compact and hard. which easily decant into a mud swollen. the pool mixing amount of water increases. it stops supplying electric power station.) a concrete pool lined rubber membrane with a filter layer of pieces of coke or slag with dimensions of 5-7 cm. slightly. NH4 +. uploading thus oxygen and forming a biological membrane fragments on the surface of filter material. Overview. Secondary settling tanks are designed to retain the boxes activated sludge with the effluent discharged from the activated sludge basin and to evacuate the water treated. 41 . The station started after 2-3 hours. extractable and pH as parameters of interest in running for the biological process. For these parameters were fixed points of analysis on sections treatment facilities. P.does not contain coarse solids to the effluent load and require a primary settling. They are constructed of polypropylene sheet smooth and resistant to corrosion. When home disinfection with ozone should arranged so-called biological filter (filter watering): (figure 2 e. Meanwhile. a) Mechanical Scale. a c d b e Figure 4 with improvements to the wastewater treatment plant. The peak period. The data obtained by studying samples of water show that maintaining a constant flow are fluctuations loading sludge seems inflated. making cleaning water trickles over membrane. Part of the activated sludge formed is recycled in the biological stage and excess sludge is pumped into thickeners. b) stage aerobic.

46 4.5-8.8 mg / l in the biological stage exceeding the 58. 7. crt.95 43.30%) and the maximal effect obtained eggs from hens aged 30 weeks (11.9 to 88. Water becomes cloudy.0 x 6.8 18. 4. replacing it with a higher flow (or by the simultaneous operation of blowers) and creating aerobic conditions in the basin of homogenization for biological treatment can work. 5.Tabelul 23 Indicatorii de calitate ai apelor uzate rezultate în urma procesului tehnologic Valori determinate Nr. mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l - 125 3 2 37 2 20 2000 6. smells intensely.45 1912 102.5 6.5 5376 103.74 31.62 Loss of biological sludge is less able and extended operation under anoxic and anaerobic sometimes increases the amount of ammonium and ammonia. 9. reaching the limit of 74 mg / l in the biological stage.76 24.69 0.8 mg / l maximum allowed.7% over the first 4 series. Results indicate an increase in the concentration of BOD5 in step mechanical strength starts to fall in step aerobic. Air source should be reassessed.22 65. The percentage of hatching eggs pursued according to the age of breeding hens is upward of 22 to 28 weeks and is lower at 20 and 30 weeks (86.45 32.10 58. 2 Indicatori de calitate Quality indicators Materii fecale în suspensie MTS Consum biochimic de oxigen CBO5 Consum chimic de oxigen CCOCr Amoniu NH4+ Azotiţi NH2¯ Azotaţi NH3¯ Fosfor total P Extractibile Reziduu filtrat la 105ºC pH UM Limita Maximă 60 25 Treapta mecanică 1586 2543 Treapta aerobă 910 1144 Treapta biologică 63 74 mg/l mg/l 3. 10. GENERAL CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS Following the dynamic indices of breeding eggs obtained from hens aged 22 to 30 weeks (hybrid Cobb 500) may find the following: Fertility of eggs is very good (86. decreasing them further cleaning power. ► CHAPTER 22. 8. ie eggs obtained in chickens aged 22 to 26 weeks and falls below 85% in eggs obtained from hens aged 28 and 30 weeks. Source of air is insufficient. 6. not decant sludge and sewage is reduced capacity.0 x 6.63%).0 x 7.4%). 1. is toxic to aerobic bacteria that form the active sludge.7 1. 42 .11 0. CCOCrdecreased from 5376 mg / l in mechanical stage to 183. The percentage of mortality is lower in eggs produced from hens aged 20 weeks (10. The concentration of faecal matter than just the 3 mg / l the maximum in the effluent.2 53.65 183.

42 sets of broilers. 2.4% fish meal. The main categories of products the sales are the best class I-necked chickens. 6.96%) and winter (4. 32. note the following differences: After the season the best production performance recorded in the months from March to June and September to November. remove litter.2% carcass. Studying consumer preferences shows that 55% prefer meat to casserole.5% and 2.4% carcass. respectively 73.03%. intestinal mass 8. The biggest loss recorded in the first two weeks of the popular. incubation and interpretation of results. as directed throughout the period monitored.all goals" 20 -21 density at popular chicken / m2 and the operation of 38 . the microclimate.5%. Necropsic examination carried out in chickens actually.4% liver head.43 to 4. chicken legs and I grill quality with a market share of 59%.60 g and specific consumption increases by 3. that any upgrades to. After killing a male chicken 2 kg live weight resulting in an average 1. These operations are costly.5% (ie 75-80% of live weight of chicken). Comparing the three hybrids. If more than 75% negative results halls are considered well prepared for a new popular.56 kilograms eviscerated carcass.73%) compared with other seasons. back and wings 10.In a comparative study conducted 2 years in terms of production.87 g unmodernised halls. I met lesions: TEFL hemoragico-haemorrhagic or necrotic. differences that remain and the end growth period: 2099. Modernizing halls positive influence increases daily production reaching 51. Regarding chickens given protein is found that registered increases are higher if feeding chickens with soy protein. hybrids grown under identical conditions but with differences in microclimate system feeding and housing. By upgrading halls.4% viscera. washed and then disinfected.1% birds. due to shortcomings of incubation (vitelosaculitis. which shows that soy protein has the amino acid level and optimal level of EM / DB. the halls were mechanically cleaned.6% legs.2% 10.3% blood. compared with 2. ulcerated lesion in the mucosa. The 10 pieces collected "sanitation wipes" from different points in the hall (70% of these are harvested from the hall area that comes into contact with chickens). fibrosis and infiltrated leucocitar.6%. 6. followed by canteen chicken with 16%.2%. viscera 3.4%. Respectively 78. liver and 2. 2. and 45% prefer the chicken in plastic bag. feeding and watering decreased mortality with 1 to 2% on the hall and set.42 days. back and wings 27. They are transported to the animal health unit which is processing. 4. control and surveillance are required because they depend on the health of the next batch of chickens that grow in the hall. and histopathological examination I met vilozities atrophied. After depopulation.27 g respectively to 2050.2% 29.5% 31.90 g 2097. thus tracking. the greatest losses occurred in Ross 308 hybrid 5. 43 . 4. After carcases structure is: the male breast 28.6% and the lowest hybrid Hybro of 3.46 kilograms.1% birds. gut 7. and the worst performance recorded in the months from December to February and July-August.29% from chickens kept in halls unmodernised. In women: breast is 26.1%. The incidence of mortality is higher in summer (4.0% blood. macroclimate factors (excessive heat summer and cold winter) adversely affect production and increase mortality. peritonitis yolk) and of transport errors (asphyxia) or popular (unprepared halls appropriate). 16% chicken leg and breast of chicken with 9% .1% cap.29 g (in 2004) to 47.3-5. labor intensive and use of disinfectants.1% 2. farming technology as "completely full . In women: eviscerated carcass is 1.0% legs.

and tubular epithelial dystrophy of the liver: foci of necrosis and hepatitis. congestion. Monitoring chicken flocks by ELISA is useful for whether a vaccine has been correctly applied or not it is effective vaccination. specific consumption / kg was lower. NAK.2 %). but gradually declined towards the end of operation. increase magnesium. Experimental lot had a quick start. Although the ratio calcium / phosphorus in the ration was optimal. catarrhal bronchopneumonia and inflammation fiber seroaselor toraco . as confirmed by high growth 44 .When I met colibacilosis dead chickens lesions yolk sac. the best results we recorded group 2 (where the water pH was 2. For diseases that mothers were vaccinated hens (if infectious encephalitis and reovirosis) were found appropriate antibody titers at 21 days. Acidifier used in drinking water buffer effect and reduced the acidity of water from 6 . Control group made less daily gain. Biochemical indices registered. 3) was 2% to 4% in control group. Derived antibody titres indicates uniformity and allow the immune response in chickens vaccinated against: pseudopest avian bursitis and infectious bronchitis. Immunohistochemical examination meet B lymphocytes in mucosal proventricular gonadotropin and T lymphocytes in mucosal epithelium proventricular.78 kilograms. from 44 to 3.4 tripling electrical conductivity. oxalate and fat absorption ration which hinder the essential micro-nutrients which should be corrected. higher specific consumption. There is an increase of carbohydrates in all groups.abdominal congestion and dystrophies. total hardness and permanent doubling of water. this situation is an attribute excess phytate. shows increased metabolisms on protein and fat accumulated in the body. Throughout the experimental period (1 . at which chickens were vaccinated mother has not developed any immunity to 21 days or 42 days. Mg) found in the blood of chickens were lower than those of literature. an average daily gain of 57.41 days) the largest increases production with the lowest specific consumption is achieved experimental lot. consistency and persistence of immune response. P. higher mortality (4. The kidney: vascular stasis. sulphates. Mortality of experimental average (1. average daily gain of 57.40 g and a specific consumption of 1. phosphates. a mortality of 2. followed closely by group 1 with an average body mass of 2450. 2. but without the danger of steatosis liver because chickens are sacrificed at 41 days. the samples remained negative.81 g / dl. manganese and zinc with beneficial effects on offspring growth. especially during the fattening II. Acidifiers use cost is approximately 0. Mycoplasmosis If. The entire cycle of care.0 g. The avian influenza that were not any chickens or chickens vaccinated show immunity is low throughout growth as in rhinotracheitis.necrotic. Interpretation of serological results is made taking into account: intensity. The experimental plots changed the chemical composition of meat by reducing the percentage of carcass water and fat and increase protein content and uric acid. In infectious samples were positive in the first period and then were negative at 42 days (were vaccinated parent hens). congestion.80 kilograms. having a quick start and a low mortality (2%).0 g. reference values of the main mineral elements (Ca. vitelus neresorbit. edema. bronchitis in lung fibro . increased uric acid and urea with 4.5) with an average weight of 2461. chlorides.029 lei / chicken that is 580 lei 20 000 chicken.8%. higher daily gain and the highest final body weight.65 g and a Specific fuel consumption of 1. with the percentage of urea reduction. iron. although no clinical manifestations were observed.

with a pump (water aeration) . increased water consumption and elimination of toxic metabolites... and pH remained acid effluents from 15 days before the end of observation in all experimental plots. total phosphorus. 45 . NH4. watering) that is a concrete pool 8 x 4 m. Wastewater resulting from the technological process had high levels especially in BOD 5. aspartic acid. the introduction of molasses in the drinking water influence the growth performance by nitrogen substances in molasses (Betaine. Fitting a biological filter (filter. etc. The chemical composition of effluents from experimental plots changed in the sense of small amounts of ammonia and nitrogen to the witness. A pool of mixing wastewater: this water is chemically treated with neutralizing and coagulants. Weekly swimming bacteria are introduced 400 g Micropan complex (a concentrate of bacteria). Original station consisted of a home. glucose and lipids. which suggesting an increase in oxidative processes and by using part of the protein as an energy source in the body. Note that the experimental group 2. Reduction of organic load was achieved by installing a separator wedges and coarse solids (viscera) and a press of feathers placed before decantation primary compartments. leading to reduced downtime in the water station at 28 to 30 days to 9. Betaine has the exciting role of the digestive organs and potassium salts character gives a slightly laxative . The control group the acid reaction occurs only in the last period of growth.biological treatment. and decreased pollution indicators significantly. but increases in urea. a water pumping station and a home for cleaning the mud and water processing before discharge. ammonium. uric acid. Which is why it was necessary to increase the station and especially the step mechanical . glutamic acid.increases. CCO-Cr. a septic unicompartimentated.10 days. the bottom having a filter layer consists of pieces of slag and cox or spraying water as rain.) Protecting the environment and especially water in the hydrographic area where is located the unit concerned and concerns of all those responsible for the unit.

Part I. Edit. vol vol. The treaty of animal hematology. Colibacilare infections in animals. SM FARUQUE. Tipo.. VAN.. O. Academic Press. I.I. Nutritional surveillance of animal metabolism. PKB NEOGI... ADAMS.. I. 2002 Animal Histology. 15.. Bucharest. Ceres. C. 9. 5. GHERGARIU. COTOFAN OTILIA.. Ceres.SELECTIVE BIBLIOGRAPHY 1.. Diagnostic veterinary necropsy.. A. V. HD. 11. Edit. Cluj-Napoca. DRAGHICI. TOBOLCEA. CUCU. Bucharest. Scientific research and experimental techniques in animal husbandry items. Ceres. 4. ROTARU. Edit.... Cluj-Napoca. 2000. 2005. VĂCARU OPRIS. Effects of AP 4 W in drinking water on days 1. Bucharest. 1991. 16. Bucharest. Microclimate animal shelter and means of management. 1990.. BABA AL. AND COL. 1990. Nutritional and metabolic pathology of the animals.DRĂGHICI. Quick hematology intensively reared animals.. CÎMPEAN. 1991. MANOLESCU. Course of animal hygiene and environmental protection. 23. 164.. M. Sensitivity of field isolates of Eimer from two broiler complexes to anticoccidial drugs in the chicken. S. 10. K. MACIUC. D. Practicum of Animal Husbandry. Alltech Inc. I (coordinator). Bucharest. Edit. V. Cluj-Napoca. AND BABA. CULEA C. 1978.RĂPUNTEAN. Diagnostic necropsy in birds. CHAPMAN. 6. Edit. Ion Ionescu 7. 1991. Edit. GH. 19. MORAR.. Dis. Vol. Edit.. R. AND COL. 17. ANSARUZZAMAN.. Edit. Growth and industrialization broilers.7 and chick mortality in commercial pullet and broiler performance units. ADAMEŞTEANU. Cluj-Napoca. 46 .. M. 1980. 3. Edit. S.. General Veterinary Epidemiology. Academic Press. Systems and technologies to increase broilers. Edit. MANOLESCU. C. Dacia. Bucharest. 2001. Cluj-Napoca. Edit. 1994. (1998) . R. Edit. Ed. I. 18. 14. 1974. Waste water management. GH. 1992. Bucharest. UNGUREANU. 1999. MJ. Poultry Science. Alfa. LISOVSCHI-CHELEŞANU. AND COL. volumes I-II.. 22. 2003. Bucharest..Ceres. MICLAUS. Ceres. Romania of Tomorrow Foundation. I. IM. MORAR.Special Animal Breeding and improvement. 2005. ALBERT. Infect.. DECUN. Diagnosis of haematological..... 1986. Publisher tomorrow Foundation Romania. Edit. 13. I. AB. J. Iasi. TZIPI. GH.. MACIUC DOMNICA 2004.. 8. 2001. 2.I. HACKER. AND S. An ELISA for the detection of localized adherent classical enteropathogenic Escherichia coli serogroups.. 1993. HAIDER. Iasi. Cluj-Napoca. BRADATAN. PARVU. Tipo Agronomia. PASCAL.TĂNĂSESCU. Ceres. AND COL. B. 20. 12. Romanian Academy. Ceres.. Risoprint. N. V. Edit.. Livestock vol. RĂPUNTEAN. N..II. 21. Bucharest. C. Bucharest.... Cluj-Napoca. Agronomia. 1993.Todesco. Edit. Morfoclinic Veterinary Diagnostic species and syndromes. C.

47 .