Stockholm, 1 november, 2010

Till: Barnminister Maria Larsson, Socialdepartementet

Angående tilläggsprotokoll till barnkonventionen om en klagomekanism Vi vill börja med att gratulera dig till ditt nya viktiga uppdrag som Barn- och äldreminister. Vi hoppas få möjlighet att bidra med vår kunskap just när det gäller barnrättsfrågorna och hoppas på många givande möten och samtal framöver. FN:s konvention om barnets rättigheter är den enda av de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter som saknar ett utarbetat tilläggsprotokoll om en klagomekanism för enskilda eller grupper vars rättigheter enligt konventionen kränkts. För att mänskliga rättigheter ska få en reell innebörd behövs effektiva rättsmedel för att angripa kränkningar av dessa. En klagomekanism utgör ett komplement till staternas rapporteringsskyldighet och skulle vara ett mycket viktigt förfarande för att säkerställa en effektiv implementering av barnkonventionen på nationell nivå. Därför uppmanar vi, svenska enskilda organisationer, den svenska regeringen att aktivt stödja det arbete som pågår för att utarbeta ett tilläggsprotokoll till barnkonventionen om en klagomekanism. FN:s råd för mänskliga rättigheter (MR-rådet) gav i mars 2010 en arbetsgrupp i uppdrag att utarbeta ett förslag till ett tilläggsprotokoll till barnkonventionen om en klagomekanism. Arbetsgruppen har nu presenterat ett utkast till protokoll som har skickats till FN:s medlemsstater. Den 6-10 december arrangerar arbetsgruppen ett möte för att diskutera förslaget men redan nu pågår förhandlingar kring protokollet. Vi är flera svenska enskilda organisationer som nära följer detta arbete och vi har i olika sammanhang varit i kontakt med representanter från regeringskansliet för att diskutera denna fråga. Vi representerar ett antal organisationer som har stor kunskap om barns rättigheter inom olika områden. Vi antar att förslaget till ett tilläggsprotokoll för närvarande diskuteras på berörda departement och vår förhoppning är att vi får möjlighet att bidra i processen. Hur och i vilka fora diskuterar den svenska regeringen förslaget? Hur planerar ni att involvera svenska enskilda organisationer i processen? Vi skulle gärna bidra med våra förslag och kommentarer och vår förhoppning är därför att vi kan mötas, om möjligt inom de närmsta veckorna.

Vänliga hälsningar,

Anna Hägg-Sjöquist Generalsekreterare, Plan Sverige Véronique Lönnerblad Generalsekreterare, UNICEF Sverige Göran Harnesk Generalsekreterare BRIS Agneta Mbuyamba Förbundsordförande RBU Julia DeMarinis Giddings Ordf. Internationella Juristkommissionen, Svenska Avdelningen

Charlotta Sterky Stf Generalsekreterare, Rädda Barnen Helena Karlén Generalsekreterare, ECPAT Sverige Anna Ryott Generalsekreterare, SOS Barnbyar Sverige Lena Klevenås Ordförande, FIAN Sverige Lars Stensborg Kanslichef, Riksförbundet FUB Lotta Sondell Federationssekreterare Lika Unika

Henning Melber Kanslichef, Dag Hammarskjöld Foundation Tiina Nummi Södergren Ordförande, Synskadades Riksförbund Linda Nordin Thorslund Generalsekreterare FN-förbundet Jan Göransson Förbundsordförande, Adoptionscentrum Victoria Öjefors Ordförande, Riksorganisationen Unga Synskadade

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful