You are on page 1of 14

கு஫ந்த஡கள் ஑ன்றும் மு஦ல் குட்டிகபல்ன

அ஬ர்கதபக் ககொட்டடி஦ில் த஬த்து ஬பர்ப்த஡ற்கு
அ஬ர்கதப ஬பர்க்க ஑ரு கி஧ொ஥ம஥ ம஡த஬ப்தடும்

கு஫ந்த஡கதப த஥஦ப்தடுத்஡ி஦ சமூக ம஥ம்தொட்டுத் ஡ிட்டம்

Child Centered Community Development
கணவு / ஬ிருப்த ஥஧ம்

கு஫ந்த஡கபின் கணவுகதப / ஬ிருப்தங்கதப கதரி஦஬ர்கபிடம்
க஡ரி஬ிப்த஡ற்கொண தங்மகற்பு முதநகள்

People’s Action for Development (PAD)
Christian Children’s Fund of Canada (CCFC)
இ஧ொ஥னிங்கம்
PAD–கீ ஫க்கத஧

1

இ஧ொ஥னிங்கம் –கு஫ந்த஡கபின் ஬ிருப்த ஥஧ம் – PAD ஆ஬஠ங்கள்

கு஫ந்த஡கபின் கணவுகதப / ஬ிருப்தங்கதப கதரி஦஬ர்கபிடம்
க஡ரி஬ிப்த஡ற்கொண தங்மகற்பு முதநகதபப் தற்நி஦ த஦ிற்சி
It takes an entire village to raise a child. “எபே கு஫ந்ர஡ர஦ ஬பர்க்க எபே
கி஧ா஥ந஥ ந஡ர஬ப்தடும்” ஋ன்தது எபே ஆப்ரிக்கப் த஫ப஥ா஫ி. கு஫ந்ர஡கரப
஬ட்டில்

஥ட்டும்

ர஬த்து

஬பர்க்க

அ஬ர்கள்

என்றும்

ப௃஦ல்குட்டிகபல்ன.

அ஬ர்கள் ஬஡ிக்கு

(சப௄கத்஡ிற்குள்) ஬ந்஡ால்஡ான் அ஬ர்கள் சப௄க஥஦஥ா஬ார்கள்
(getting

them

தங்கபிப்பு

socialized).

கு஫ந்ர஡கள்

ந஡ர஬.

பதரி஦஬ர்கபால்

கு஫ந்ர஡கபின்

஥ட்டுந஥

ந஡ர஬கரப

சப௄க஥஦஥ாக்கப்தட

பூர்த்஡ிபசய்஦

பதரி஦஬ர்கபின்

ந஡ர஬கபில்

ப௃டிப௅஥ாரக஦ால்,

பதரி஦஬ர்களுக்குத்

தன஬ற்ரந

கு஫ந்ர஡கபின்

ப஡ரி஦ப்தடுத்஡

஬஫ிப௃ரநகள்

கா஠ப்தடந஬ண்டும். கு஫ந்ர஡கள் – பதரி஦஬களுக்கிரடந஦஦ாண புரி஡ல்கரப
ந஥ம்தடுத்஡ தல்ந஬று ஬஫ிப௃ரநகரப ஢ாம் ரக஦ாண்டு஬பேகின்நநாம். இந்஡
஬஫ிப௃ரநகள்

஬ட்டில்,

஥ாற்நங்கரபக்

தள்பி஦ில்,

பகாண்டு

உரிர஥஦ிலும்

஢ாம்

அ஧சு

஢ரடப௃ரநகபில்

஬ந்துள்பண.

காட்டும்

தல்ந஬று

கு஫ந்ர஡கபின்

அக்கரநப௅ம்,

஢னணிலும்,

ப௃஡லீடுகளும்

இந்஡

஬஫ிப௃ரநகபின் ப஬பிப்தாடாக ஬ிரபந்஡ர஬ந஦.
இக் கட்டுர஧஦ாபர் ஡ிபே. இ஧ா஥னிங்கம் அனுத஬ப௃ம் ந஢ர்த்஡ிப௅ம் ரக஬஧ப்
பதற்ந

஬பர்ச்சிப்

பதாறுப்தாப஧ாகப்
Rural

Appraisal)

த஠ி஦ாபர்.

PAD

஢ிறு஬ணத்஡ின்

த஠ி஦ாற்றுகின்நார்.

தல்ந஬று

தங்நகற்பு

உத்஡ிகரப

(Tools)

஥ட்டு஥ல்ன அர஡ ஋ந்஡க் கடிண஥ாண

கீ ஫க்கர஧

ப௃ரநகபின்

ந஢ர்த்஡ி஦ாகக்

தகு஡ிப்

(Participatory

ரக஦ாள்஬து

சூழ்஢ிரன஦ிலும் உ஦ிர்ப்புள்ப஡ாக்கி

஥க்கள் தங்நகற்ரத இனகு஬ாக்கி ஬ிடுத஬ர். ஬பர்ச்சிப் த஠ி ச஥ந்஡ப்தட்ட
ஆங்கினக்

கபேத்஡஡ாக்கங்கபின்

உ஡ா஧஠ங்கநபாடு

஬ிபக்கிச்

஡஥ிழ்

அர்த்஡ம்

பசால்லும்

நகட்நதார஧ தி஧஥ிக்க ர஬க்கும்.

பசான்ணவுடநண

அ஬பேரட஦

அனுத஬

அர஡

ஞாணம்

மத஧ொ.எஸ். க஧ங்கசொ஥ி ஢ிதநம஬ற்றுப் த஠ி஦ொபர் (Executive Director –PAD)

கு஫ந்ர஡கள்

பதரி஦஬ர்களுக்கிரடந஦஦ாண

஢ிரனர஦ அரடந்து
஬஫ிப௃ரநகரபக்
கு஫ந்ர஡களுக்கு
பசய்து

புரி஡ல்கள்

ந஡க்க

஬ிடா஥ானிபேக்க ந஬ண்டுப஥ன்நால் ஢ாம் பு஡ி஦, பு஡ி஦

கண்டநி஦

ந஬ண்டும்.

஋பிர஥஦ாண஡ாகவும்,

ப௃டிப்த஡ாகவும்,

தாடங்கரபக்

ப஡ாடர்புகள்,

அந஡

கற்றுக்பகாண்டு

இந்஡

஬஫ிப௃ரநகள்,

உத்஡ிகள்

அ஬ர்கள்

஬ிரப஦ாட்டுப்

நதாக்கில்

ந஢஧த்஡ில்
கு஫ந்ர஡கள்

பதரி஦஬ர்கள்
஢னனுக்கு

அ஡ினிபேந்து

஡ங்கபானி஦ன்ந

உ஡஬ிகரபச் பசய்஦த் தூண்டு஬஡ாகவும் இபேக்கந஬ண்டும்.
கி஧ா஥

஥க்கபிரடந஦

அதினாட்ரசகரப

புரி஡ரன

த஧ஸ்த஧ம்

ந஥ம்தடுத்து஬஡ற்காக,

ப஡ரிந்துபகாண்டு

அ஬ர்கபின்

எபே஬பேக்பகாபே஬ர்

஌து஬ாக

2

இ஧ொ஥னிங்கம் –கு஫ந்த஡கபின் ஬ிருப்த ஥஧ம் – PAD ஆ஬஠ங்கள்
(enabling)

஢டந்துபகாள்பத்

தூண்டும்

தங்நகற்பு

ப௃ரநகபில்,

Vision Tree

அல்னது

஋ந்஡

facilititator

஧ாலும் ஋பிர஥஦ாகக் ரக஦ாபக் கூடி஦ உத்஡ி஡ான் கணவு ஥஧ம் / ஬ிருப்த
஥஧ம்

஋ன்று

பசால்னக்கூடி஦

Vision Mapping.

஋஡ிர்கானத்஡ில் ஋து஬ாக ஬ிபேம்புகின்நநன்?, ஡ன்னுரட஦ ஋஡ிர்கான ஬ிபேப்தம்
஋ன்ண?

஋ன்று

஬குப்தரந஦ில்

ஆசிரி஦ர்

நகட்தர஡ப்

நதானல்னாது,

கு஫ந்ர஡கரபக் குழு஬ாகக் கூட்டி அ஬ர்கரபப் தட஥ாக ஬ர஧஦ச் பசான்ணால்,
அர஡ப்

பதாறுப்தாக,

ஆழ்ந்து

சிந்஡ித்து,

அந஡ந஢஧த்஡ில்

உற்சாக஥ாகச்

பசய்கின்நார்கள். அ஬ர்கள் ஡ங்கபின் ஬ிபேப்தத்ர஡ ஬ர஧ப௅ம் நதாது,
அபேகில்

இபேந்துபகாண்டு,

஬ிபேப்தம்

ரககூடும்?,

஋ப்தடி

஋ப்தடிப஦ல்னாம்

அ஬ர்கபின்

facilitator

இபேந்஡ால்

அ஬ர்கபின்

ரககூட

஦ாபேரட஦

஬ிபேப்தங்கள்

உ஡஬ிப஦ல்னாம் ந஡ர஬ப்தடும்? நதான்ந நகள்஬ிக்காண த஡ில்கரபச் சிந்஡ிக்கத்
தூண்டிணால், ஦ார் ஦ா஧ால், ஋து ஋து஬ால் ஡ங்கபின் ஬ிபேப்தங்கள் ரககூடும்
஋ன்ந சப௄கம் சார்ந்஡ தி஧க்ரஞ கு஫ந்ர஡கபிடம் ப஬பிப்தடும்.
கு஫ந்ர஡கபின்

஬ிபேப்தங்கரப

பதரி஦஬ர்கபடங்கி஦
காண்தித்து,

குழு஬ிடம்

உங்கள்

கு஫ந்ர஡கள்

இப்தடிப஦ல்னாம்

ஆக

஬ிபேம்புகின்நார்கள், இர஡ப஦ல்னாம்
உங்கபிடம்
஋ன்று

஋஡ிர்தார்க்கின்நார்கள்

ப஡ரி஦ப்தடுத்தும்

஡ங்கள்

஬ட்டுக்

நதாது,

கு஫ந்ர஡கள்

஋ன்ண஬ாக

஬ிபேப்தம்

ப஡ரி஬ித்஡ிபேக்கின்நார்கள்,
஋ன்ண

஥ா஡ிரி஦ாண

அ஡ற்கு

உ஡஬ிகரப

஋஡ிர்தார்க்கின்நார்கள்

஋ன்தர஡

ப௃஡னில் ஆர்஬ப௃டன் தார்த்து஬ிட்டு,
஥ற்ந

கற்ததண கசய் கு஫ந்த஡ம஦ கற்ததண கசய்
கணவுகள் கொண்

“஥஡ிணி

எம்

பசால்னிர஬.

பதாண்ணு

கு஫ந்ர஡கபின்

஋ன்ண

பசால்னி஦ிபேக்கின்நார்கள்,

஋ல்னாக்

கு஫ந்ர஡களும்

஋ன்ண

஥ா஡ிரி஦ாண

உ஡஬ிகரப,

சப௄கச்

஋஡ிர்தார்க்கின்நார்கள்

சூ஫ரன
஋ன்தர஡ப்

புரிந்து பகாள்கின்நார்கள்.
நதாலீசாகப்

஡ண்஠ி஦டிச்சிட்டு

஧வுசு

நதாகு஡ாந஥?
தண்஠

அண்஠ன்

னத்஡ி஦ாநன

஢ாலு

கிட்நட
சாத்து

சாத்஡ிரி஬”

3

இ஧ொ஥னிங்கம் –கு஫ந்த஡கபின் ஬ிருப்த ஥஧ம் – PAD ஆ஬஠ங்கள்
பதரி஦ம்஥ா எம் நதத்஡ி கார் ஬ாங்கப் நதாநாபாந஥? உன்ரண கார்ன ஬ச்சி
நகா஦ில்

குபத்துக்கு

நதா஬ங்கபா?

கூட்டிட்டு

஋ன்று

நதா஦ிபே஬ா?

எபே஬பேக்பகாபே஬ர்

஋ன்ரணப௅ம்

நகனி

஌த்஡ிட்டு

பசய்துபகாண்டாலும்,

அடுத்஡டுத்து

கு஫ந்ர஡கள்

பசால்஬ர஡ப்

தார்க்கும்

நதாது-

“஡ங்கள் ஬ிபேப்தங்கள் ஢ிரநந஬ந
஢ன்நாகப்

தடிக்கந஬ண்டும்”,

“஢ல்ன ஥ர஫ பதய்஦ ந஬ண்டும்”,
“ஆண்கள்

டாஸ்஥ார்க்

நதா஬ர஡க் குரநக்க ந஬ண்டும்”,
“அண்஠ன்

ப஬பி஢ாட்டு

ந஬ரனக்குப்

நதாகந஬ண்டும்”

஋ன்று

குநித்஡ிபேப்தர஡ப்

தார்க்கும்நதாது,

“஢ல்னாத்஡ான்

பசால்னி஦ிநிக்குது
திள்ரபக”

஋ன்று

஢ம்஥
பதபே஥ி஡ம்

பகாள்கின்நார்கள்.
கு஫ந்ர஡கரப

ர஥஦ப்தடுத்஡ி஦

சப௃஡ா஦ ந஥ம்தாட்டுப் த஠ி஦ில்
(Child Centered Community Development) ஈடுதட்டிபேக்கும்
஢ிறு஬ணம்,

Development)
கி஧ா஥த்஡ிலுள்ப

எபே

கு஫ந்ர஡கள்,

அக்கி஧ா஥த்஡ில்

பச஦ல்தடும்

தல்ந஬று

அர஥ப்புக்களுடன் (உ஡ா஧஠஥ாக கி஧ா஥ப்
தஞ்சா஦த்து,

சு஦

஢ற்த஠ி஥ன்நங்கள்,
குழு,

கி஧ா஥

பகாண்டு,

உ஡஬ிக்குழுக்கள்,
கி஧ா஥க்

஡ிட்டக்குழு)

கு஫ந்ர஡கபின்

பதரி஦஬ர்களுக்கு

ந஡ர஬ர஦
஢ி஦ா஦஥ாண

஋஡ிதார்ப்புகளுக்நகற்ந஬ாறு
பகாள்பவு஥ாண

஬பேகின்நது.

ப஡ாடர்பு

ப஡ரி஦ப்தடுத்஡வும்,

பதரி஦஬ர்கபின்
஢டந்து

கல்஬ிக்

இ஡ற்காக

கு஫ந்ர஡கள்

PAD (People’s Action for

த஦ிற்சி என்நொல் என்ண?

 பு஡ி஦ர஬கரபக் கற்றுக் பகாள்஬து

 பு஡ி஦ர஬கரபத் ப஡ரிந்து பகாள்஬து
 பு஡ி஦ ஡க஬ல்கள் பதறு஬து

 ஡ிநன்கரப ஬பர்த்துக் பகாள்஬து
 பு஡ி஦ கண்ந஠ாட்டம் பதறு஡ல்

 ஢டத்ர஡஦ில் ஥ாற்நம் காண்தது
த஦ிற்சி முதநகள்

 கனந்துர஧஦ாடல்

 இபே஬஫ித் ஡க஬ல் தரி஥ாற்நம்
 பசய்து ப஡ரி஡ல்

 தடித்துத் ப஡ரி஡ல்

஬஫ிப௃ரநகரப
கு஫ந்ர஡களுக்கும்

஬குப்த஡ில்

ஆர்஬ம்

பதரிந஦ார்களுக்கும்

காட்டி
த஦ிற்சி

அபிக்கின்நது.
த஦ிற்சி஦ின் ம஢ொக்கம்:

4

இ஧ொ஥னிங்கம் –கு஫ந்த஡கபின் ஬ிருப்த ஥஧ம் – PAD ஆ஬஠ங்கள்
கு஫ந்ர஡ உரிர஥ப் தாதுகாப்பு அர஥ப்ரதச் நசர்ந்஡ (CRPF Child Rights Protection
கு஫ந்ர஡கள்

Forum)

கி஧ா஥ங்கபில்

உள்ப

அர஥ப்புக்கபிடம்

(கி஧ா஥ப்

தஞ்சா஦த்து, சு஦ உ஡஬ிக்குழுக்கள், ஢ற்த஠ி஥ன்நங்கள், கி஧ா஥க் கல்஬ிக் குழு,
கி஧ா஥

஡ிட்டக்குழு)

அர஥ப்புக்களுடன்
கு஫ந்ர஡கரபத்
கு஫ந்ர஡கள்

஡ங்கபின்

இர஠ந்து

ந஡ர஬கரபத்

கி஧ா஥

஡஦ார்தடுத்து஬ந஡
கி஧ா஥

இப்

ப஡ரி஬ிக்கவும்,

ப௃ன்நணற்நப்த஠ிகபில்
த஦ிற்சி஦ின்

அர஥ப்புகளுடன்

அந்஡

ஈடுதடவும்,

ந஢ாக்க஥ாகும்.

இர஠ந்து

(உ.஡ா.)

பச஦ல்தடும்

நதாது

கு஫ந்ர஡களுக்கு சப௃஡ா஦த்ர஡ப் தற்நி஦ கண்ந஠ாட்டப௃ம், புரி஡லும் ஬பபேம்,
ச஥த்து஬ம் பதபேகும், ச஥஬ாய்ப்பு ஌ற்தடும், கபேத்துச் சு஡ந்஡ி஧ம் ப஬பிப்தடும்,
஡ன்ணம்திக்ரக உபே஬ாகும், ப௃டிவுகள் ஋டுக்க ப௃டிப௅ம், இர஬ அரணத்ர஡ப௅ம்
஋ப்தடி அரட஬து ஋ன்தர஡ அநிந்து பகாள்஬ந஡ இப்த஦ிற்சி஦ின் ந஢ாக்க஥ாகும்.
கணவு

஥஧ம்

஋ன்நால்

஋ன்ண?

அ஡னுரட஦

ந஢ாக்கம்

஬ர஧஦ ந஬ண்டும்? ஋ப்தடி ஬ர஧஦ ந஬ண்டும்?

஋ன்ண?

அர஡

஌ன்

஋ன்தர஡க் கு஫ந்ர஡களுக்கு

த஦ிற்சி஦ின் ப௄னம் ஬ிபக்கப்தடுகின்நது.
த஦ிற்சி என்நொல் என்ண?
த஦ிற்சி

஋ன்நால்

த஡ில்கரபச்
ப஡ரிந்து

஋ன்ண?

஋ன்ந

பசால்கிநார்கள்.

பகாள்ளு஡ல்,

நகள்஬ிக்கு

த஦ிற்சி

஡க஬ல்கரபப்

தன

஋ன்தது

கு஫ந்ர஡கள்

சரி஦ாண

பு஡ி஦ர஬கரபக்

கற்நல்,

பதறு஡ல்,திதிப஡ரி஦ா஡ர஬கரபத்

ப஡ரி஡ல்,஢ின்஋ன்நார்கள். கனந்துர஧஦ாடல்டிடிப௄னம் இபே ப௃ரணகபில் ஡க஬ல்
தநி஥ாநி எபே புரி஡லுக்கு ஬பே஬ந஡ த஦ிற்சி ஋ன்கிநநாம் ஋ன்தது அ஬ர்களுக்குப்
புரி஦ர஬க்கப்தட்டது.
த஦ிற்சி஦ில்

கு஫ந்ர஡களுக்கு

கபேத்துக்கரப

சின

஬ிரப஦ாட்டுக்கள்

ப௄னம் உ஠ர்த்஡ப்தட்டது.
஬ிதப஦ொட்டு:
கு஫ந்ர஡கரப

஬ட்ட஬டி஬ில்

஢ிற்கர஬த்து

எபே஬ர்

எபே஬ர் நகார்த்து

ரகர஦

திடித்துக்பகாள்பச்

பசய்து, ஥ணி஡ச் சங்கினிநதால் ஢ிற்கச்
சிக்கனொகும் ஥ணி஡ ஬ட்ட ஬ிதப஦ொட்டு

பசய்து,

தின்பு

எபே஬ரின்

஬ட்டத்஡ில்

எபே

ரகர஦

இபேந்து
஥ட்டும்

஬ினக்கிக் பகாள்பச் பசய்஦ந஬ண்டும். எபே ரகர஦ ஬ினக்கிக் பகாண்ட ஢தர்
குறுக்கும் ப஢டுக்கு஥ாக பசல்ன அ஬ர஧ ஥ற்ந஬ர்கள் தின் ப஡ாட஧ கு஫ந்ர஡கள்
஡ட்டுத்஡டு஥ாறு஬ார்கள்.

஬ட்டம்

சிக்கனாகும்.

அந்஡

சிக்கரன

அ஬ிழ்க்க

ப௃டி஦ா஥ல் கு஫ந்ர஡கள் சி஧஥ப்தடு஬ார்கள். அப்நதாது எபே ஢ல்ன ஬ட்டம் ஌ன்
சிக்கனாணது ஋ன்ந நகள்஬ி ஋ழுப்தி கு஫ந்ர஡கபிடம் த஡ில் நகட்கப்தடும்.

5

இ஧ொ஥னிங்கம் –கு஫ந்த஡கபின் ஬ிருப்த ஥஧ம் – PAD ஆ஬஠ங்கள்

கு஫ந்த஡கள் கூநி஦ கொ஧஠ங்கள்:
1. ஬ட்டத்஡ிற்குள் ஋ப்தடி பசன்று ஬஧ந஬ண்டும் ஋ன்ந ஡ிட்ட஥ிடல் இல்ரன
2.கனந்துர஧஦ாடல் இல்னா஡஡ால் அ஬஧஬ர் இஸ்டத்஡ிற்கு ஢டந்து பகாண்நடாம்.
3. இர஡ எபே ஬ிரப஦ாட்டாக ஋ண்஠ிநணாம்
஬ிதப஦ொட்டின் மூனம் கற்றுக்ககொண்ட தொடம்
ந஥நன

குநிப்திட்ட

அரணத்து

஬ிச஦ங்கரபப௅ம்

பகாண்டால், ஬ட்டத்ர஡ சிக்கனாக்கா஥ல்,
பகாள்பனாம்.

க஬ணத்஡ில்

ர஬த்துக்

ப௃டிச்சுக்கள் ஬ி஫ா஥ல் தார்த்துக்

அர஡ப் நதான ஢ம் ஬ிபேப்தங்கரப ஋ப்தடி அரட஦னாம், ஢ம்

஬ிபேப்தங்கரப ஦ார் ஦ாரிடம் ப஡ரி஦ப்தடுத்஡ ந஬ண்டும், அர஡ப் தற்நி ஦ார்
஦ாரிடம்

கனந்துர஧஦ாடி

கபேத்துக்

நகட்க

ந஬ண்டும்

஋ன்று

ப஡ரிந்துபகாண்டால் ஢ம் ஬ிபேப்தங்கரப அரட஦னாம் ஋ன்று கு஫ந்ர஡களுக்கு
புரி஦ ர஬க்கப்தடும்.
கணவுகதப க஬பிப்தடுத்து஡ல்/ VISION SETTING.
஡ணி஢தந஧ா, அர஥ப்நதா, கி஧ா஥ந஥ா, அரட஦ ந஬ண்டி஦

இனக்குகதப (Vision)

கு஫ந்த஡கபின் ஬ிருப்தங்கள், குழு஬ில்
தகிர்ந்துககொள்பப்தட்டு அத஡ப் தற்நி஦

கணவு ஥஧ம் ஬த஧ம௃ம் கு஫ந்த஡கள்

ம஥ன஡ிக கருத்துப் தரி஥ொற்நம்

஢ிர்஠஦ிக்கின்நது. இனக்குகள் ஢ீண்டகான இனக்கு, குறுகி஦ கான இனக்கு ஋ண
இபே ஬ரகப்தடும் இந்஡ இனக்குகரப அரட஦ ஡ங்கபிடம் ஋ன்பணன்ண தனம்
(Strenth) இபேக்கிநது ஋ன்தர஡த் ப஡ரிந்து பகாண்டு

஬ரிரசப்தடுத்஡ ந஬ண்டும்.

தின்பு ஦ார் உ஡஬ி஦ிணால்

(Support) /ஆ஡஧஬ால் அ஬ர்கள் ஢ிர்஠஦ித்஡ இனக்ரக

அரட஦

தார்க்க

ப௃டிப௅ம்

கான஢ிர்஠஦த்ர஡
஥஧஥ாக

/

஋ணப்

஬ர஧஦ரந

஬ிபேப்த

஥஧஥ாக

ந஬ண்டும்.

பசய்துபகாள்ப
உபே஬ாக்கனாம்.

தின்பு

இனக்குகரப

ந஬ண்டும்.
஥஧த்஡ின்

அரட஦

இர஡க்
ம஬ர்

கணவு

தகு஡ித஦

இனக்குகரப அரட஦ ஆ஡ா஧஥ாகவும், தன஥ாகவும் (Strenth), ஡ண்டுப்தகு஡ித஦
இனக்குகரப
ந஥ல்தகு஡ிர஦

அரட஦

உ஡வும்

இனக்குகனாகவும்

ஆ஡ா஧஥ாகவும்

(Vision)

ர஬த்துக்

(Support),

பகாண்டு

தடம்

஥஧த்஡ின்
஬ர஧஦

6

இ஧ொ஥னிங்கம் –கு஫ந்த஡கபின் ஬ிருப்த ஥஧ம் – PAD ஆ஬஠ங்கள்
ந஬ண்டும்.

கு஫ந்ர஡கள்

஋ண்஠ிக்ரக஦ில்

அ஡ிக஥ாக

இபேக்கும்

தட்சத்஡ில்

அ஬ர்கரபக் குழுக்கபாகப் திரித்தும் இப் த஦ிற்சிர஦ச் பசய்஦னாம்.
஬ட்டில்,

க஬பி஦ில்

உள்ப

தல்ம஬று

஬தக஦ொண

ஆ஡ொ஧ங்கள்

(கு஫ந்த஡கள்

தொதச஦ில் ஬ச஡ிகள்) எவ்஬ொக஧ல்னொம் ஡ங்களுதட஦ ஬பர்ச்சிக்கு உ஡வுகின்நது
என்தத஡ப் தற்நி கி஧ொ஥த்துக் கு஫ந்த஡கபின் க஠ிப்பு


஬ட்டில்

஬பங்கள்

த஦ன்தொடுகள்

பதற்நநார்கள்,

பதற்நநார்கள் கற்றுக்பகாடுக்கிநார்கள். பசல்னப்தி஧ா஠ிகள் ஬பர்ப்த஡ால்

஬ிரப஦ாட்டுப் பதாபேட்கள்,

புத்஡கங்கள் ஋ங்கள் உ஦ிர்஢ாடி. ஥஧ங்கள் ஬ிரப஦ாடு஥ிட஥ாக

பசல்னப்தி஧ா஠ிகள்,

புத்஡கங்கள், ஥஧ங்கள்

த஦ன்தடுகிநது.

உந஬ிணர்கள், ஢ண்தர்கள்,

உந஬ிணர்கள் ப஬றும் ஢ட்திற்காக ஥ட்டும் ஡ான் ந஬று ஋ந்஡ உ஡஬ிப௅ம்

஡ிநன் ஊக்கு஬ிப்பு ர஥஦ம்,

உ஡வு஬ார்கள். தள்பிகள் ஋ங்கள் கி஧ா஥த்஡ில் இபேந்஡ாலும் கல்஬ித்஡஧ம்

தள்பிகள், அங்கன்஬ாடி,
கி஧ொ஥த்஡ில்

கு஫ந்ர஡கபாகி஦ ஋ங்களுக்கு ஥கிழ்ச்சி, சு஡ந்஡ி஧஥ாக ஬ிரப஦ாடுகிநநாம்.

஬ிரப஦ாட இடம், கி஧ா஥

஡ிட்டக்குழு, CRPF, பதற்நநார்
க஥ிட்டி, நதடு ஢ிறு஬ணம்.

கிரட஦ாது. ஢ண்தர்கள் ஬ிப஦ாடும் நதாதும், தடிக்கும் நதாதும் ஢ன்நாக
஋ன்தது கிரட஦ாது. ஆசிரி஦ர்கள் தற்நாக்குரந஦ாக உள்பது.
அங்கன்஬ாடி கு஫ந்ர஡கள் க஬ணிப்பு ர஥஦ங்கபாக
஬ிரப஦ாட

பச஦ல்தடுகின்நது

஡ணி ர஥஡ாணம், பதாபேட்கள் இல்னா஬ிட்டாலும்

஬ிரப஦ாடுந஬ாம். கி஧ா஥஡ிட்டக்குழு஬ில் தங்நகற்கின்நநாம். பதாது

஬ிச஦ங்கரப ப஡ரிந்து பகாள்ளும் ஬ாய்ப்பு கிரடத்துள்பது. ஋ங்கபால்
஢டத்஡ப்தடும் CRPF க்கு கி஧ா஥த்஡ில் அங்கீ கா஧ம் கிரடத்துள்பது.
பதற்நநார் க஥ிட்டி ஋ங்கரப ஊக்கப்தடுத்துகின்நது. ஋ங்கள்
கி஧ா஥த்஡ிற்காண ஬஫ிகாட்டி஦ாக உள்பது.
ஆசிரி஦ர்கள், ஢ண்தர்கள்,
NSS, NCC, JRC, GREEN HOUSE,
஡஥ிழ் ஥ன்நம்,

தள்பி஦ில்

஬ிரப஦ாட்டுப் பதாபேட்கள்,
நூனகம், ஥஧ங்கள்,

ஆசிரி஦ர்கள் ஋ங்கபின் ஋஡ிர்கான கணர஬ அரட஦ உ஡வும்

஬஫ிகாட்டிகள். இபேப்தினும் ஡஧஥ாண கல்஬ி ஋ன்தது கிடப்த஡ில்ரன.

஢ண்தர்கபிடம் இன்த துன்தங்கரப தகிர்ந்து பகாள்கின்நநாம். NSS, NCC,
JRC, GREEN HOUSE ஢ாட்டுப்தற்ரநப௅ம்,

஡ன்ணார்஬ப்த஠ி஦ில் ஈடுதடவும்

உ஡வுகின்நது. ஥஧ங்கள் ஬பர்ப்த஡ால் சுற்றுச்சூ஫ல் தாதுகாக்கப்தடுகிநது.
இபேப்தினும் திபாஸ்டிக் பதாபேட்கள் உதந஦ாகிப்தர஡ ஡஬ிர்க

஬னிப௅றுத்஡ ந஬ண்டும். ஡஥ிழ் இனக்கி஦ம் ஡ணித்஡ிநர஥ ஬ப஧வும்,
பதபேகவும் வ்஫ிபசய்கின்நது. உடல் ஆந஧ாக்கி஦஥ாக ஬ிரப஦ாட்டு
ப௃க்கி஦ தங்காகிநது. தள்பி஦ில் இபேக்கும் நூனகம் ஥ிக குரநந்஡

த஦ன்தாடு஡ான். ஌பணணில் ந஢஧ம் கிரடப்த஡ில்ரன. தன ந஢஧ங்கபில்

஥஧த்஡டிகள் ஡ான் ஬குப்தரநகபாக உள்பது. நதாது஥ாண ஬குப்தரநகள்
கிரட஦ாது.

இந்஡ப் த஦ிற்சி ப௄ன்று குழுக்கபிடம் ஢டத்஡ப்தட்டது. ப௃஡ல் த஦ிற்சி கு஫ந்ர஡கள் ஡ங்கள் ஬ாழ்஬ில்

஌து஬ாக ஬ிபேம்புகின்நார்கள் ஋ன்று நகட்கப்தட்டது. இ஧ண்டா஬து த஦ிற்சி஦ில் கு஫ந்ர஡கள் ஡ங்கள்
கி஧ா஥த்஡ில்
அ஬ர்கள்

஋ன்ணப஬ல்னாம்

஡ங்கள்

஬ிபேப்தங்கரப

஬ிபேப்தங்கரப

க஬ண஥ாக

஡ிட்ட஥ிட உ஡வும்

இபேக்க

ந஬ண்டுப஥ன்று

கீ ந஫

கண்ட

஬ிபேம்புகின்நார்கள்

஥ா஡ிரி

ஆய்வுட்க்குட்தடுத்஡ிணால்,

தட஥ாக

஋ன்று

஬ர஧ந்து

தரீட்சார்஡஥ாண

நகட்கப்தட்டது.

஡ந்஡ார்கள்.

பச஦ல்தாட்டு

இந்஡

உத்஡ிகரப

7

இ஧ொ஥னிங்கம் –கு஫ந்த஡கபின் ஬ிருப்த ஥஧ம் – PAD ஆ஬஠ங்கள்
கு஫ந்த஡கபின் ஬ிருப்தங்களும் அத஡ அதட஦ உ஡வும் கொ஧஠ிகளும்
கு஫ந்ர஡கள் ஋து஬ாக

஬ிபேப்தங்கள் ஢ிரநந஬ந

஬ிபேம்புகின்நார்கள்
ஆசிரி஦ர்

஦ாபேரட஦ உ஡஬ி ந஡ர஬
3

஬ிபேப்தங்கள் ஢ிரநந஬ந ஬பர்த்துக்
பகாள்ப ந஬ண்டி஦ர஬

பதற்நநார்

3

கடிண உர஫ப்பு

2

஋ஞ்சிண ீ஦ர்

ஆசிரி஦ர்கள்

3

஡ணித்஡ிநர஥கள்

2

஬஫க்கநிஞர்

அ஧சுத் துரநகள்

3

நசர஬஥ணப்தான்ர஥

2

஍஌஋ஸ் அ஡ிகாரி

2

உந஬ிணர்கள்

3

஡ன்ணம்திக்ரக

3

ப௃஡னர஥ச்சர்

2

஬ங்கிகள்

2

஬ிடாப௃஦ற்சி

2

ஜணா஡ித஡ி

2

ப஡ாண்டு ஢ிறு஬ணம்

2

஡஧஥ாண

஍தி஋ஸ் அ஡ிகாரி

2

கல்஬ித்துரந

கி஧ா஥ அர஥ப்புகள்

஥பேத்து஬ர்

2

ஊடகங்கள்

கி஧ா஥ ஢ி஡ி

கம்ப்பெட்டர்஋ஞ்சிண ீ஦ர்

஋ம்஋ல்஌ ஋ம்தி

கல்஬ிகற்கும் ஡ிநன்

கா஬னர்

கி஧ா஥ப் பதாது஥க்கள்

உடல் ஆந஧ாக்கி஦ம்

கபனக்டர்

஢ண்தர்கள்

஡ன்ணார்஬ம்

கல்஬ி

கா஬ல் அ஡ிகாரி

஬஫ி஢டத்஡தடு஡ல்

இ஧ாணு஬ ஬஧ர்

஢ண்தர்கள் எத்துர஫ப்பு

2

குடும்தபதாபேபா஡ா஧ம்–஢ி஡ி தனம்
஡ங்கள் கி஧ொ஥த்த஡ப் தற்நி கு஫ந்த஡கபின் ஬ிருப்தங்களும் அத஡ அதட஦ உ஡வும்
கொ஧஠ிகளும்

கு஫ந்ர஡கள் ஋ர஡

஬ிபேம்புகின்நார்கள்

஬ிபேப்தங்கள் ஢ிரநந஬ந

஦ாபேரட஦ உ஡஬ி ந஡ர஬

குடி஢ீர் சுத்஡கரிப்பு ஬ச஡ி

கி஧ா஥ ஥க்கள்

஥ீ ன்களுக்கு ஬ிரன ஢ிர்஠஦ம்

கி஧ா஥ ஊ஧ாட்சி

சாரனகள் தழுது ஢ீக்கு஡ல்

அ஧சுத்துரநகள்

ஆ஧ம்த சுகா஡ா஧ ஢ிரன஦ம்

ப஡ாண்டு ஢ிறு஬ணங்கள்

஬ிபேப்தங்கள் ஢ிரநந஬ந ஬பர்த்துக்
பகாள்ப ந஬ண்டி஦ர஬
கி஧ா஥ ஢ி஡ி
஡ன்ணார்஬ம்
஡ன்ணம்திக்ரக
கி஧ா஥ அர஥ப்புகள்

நதாக்கு஬஧த்து ஬ச஡ி

ஊ஧ாட்சி ஡ரன஬ர்

஬ிடாப௃஦ற்சி

஢ி஦ா஦ ஬ிரனக்கரட

தள்பி ஆசிரி஦ர்கள்

கி஧ா஥ எற்றுர஥

஡ட்டுப்தடில்னா஡ ஥ின்சா஧ம்

஥ா஬ட்ட ஆட்சி஦ர்

கி஧ா஥ ஢ி஡ி

தாதுகாப்தாண குடி஢ீர்

அ஧சின் தன துரநகள்

஡ன்ணார்஬னர்கள்

சந்ர஡கள் உபே஬ாக்கம்

கி஧ா஥ ப௃க்கி஦ஸ்஡ர்கள்

஡ிநர஥

கா஬ல் துரந

ஆர்஬ம்

சாரனகள் தழுது தார்த்஡ால்
ந஥ல்஢ிரனப் தள்பி

கி஧ா஥ அர஥ப்புகள்

ஆ஧ம்த சுகா஡ா஧ ர஥஦ம்

கி஧ா஥ எற்றுர஥

குப்ரதத் ப஡ாட்டி
கா஬ல் ஢ிரன஦ம்
஢ி஦ா஦ ஬ிரனக்கரட
஬ி஦ாதாரிகள் கடன் அரடத்஡ல்
தடித்஡ இரபஞர்களுக்கு ந஬ரன஬ாய்ப்பு
஬ிரப஦ாட்டு பதாபேட்களுடன் ஬ிரப஦ாட்டு ர஥஡ாணம்

8

இ஧ொ஥னிங்கம் –கு஫ந்த஡கபின் ஬ிருப்த ஥஧ம் – PAD ஆ஬஠ங்கள்

கு஫ந்ர஡கள் ஋து஬ாக ஬ிபேம்புகின்நார்கள்?
குழு 1

ஆசிரி஦ர்
ஐஏஎஸ் அ஡ிகொரி
மு஡னத஥ச்சர்
஥ருத்து஬ர்

஬ங்கிகள்

எஞ்சிண ீ஦ர்
஬஫க்கநிஞர்
ஐதிஎஸ் அ஡ிகொரி
ஜணொ஡ித஡ி

கதற்மநொர்

அ஧சுத்துதநகள்

ஆசிரி஦ர்கள்

க஡ொண்டு ஢ிறு஬ணம்

உந஬ிணர்கள்

கடிண உத஫ப்பு

஡ன்ணம்திக்தக

மசத஬஥ணப்தொன்த஥

஬ிடொமு஦ற்சி

஡ணித்஡ிநத஥கள்

஡஧஥ொண கல்஬ி

கி஧ொ஥ அத஥ப்புகள்

கி஧ொ஥ ஢ி஡ி

9

இ஧ொ஥னிங்கம் –கு஫ந்த஡கபின் ஬ிருப்த ஥஧ம் – PAD ஆ஬஠ங்கள்

கு஫ந்ர஡கபின் ஬ிபேப்தங்கள்
஥ீ ன்களுக்கு ஬ிதன ஢ிர்஠஦ம்
குடி஢ீ ர் சுத்஡கரிப்பு ஬ச஡ி
஡ட்டுப்தொடற்ந ஥ின்சொ஧ம்

சொதனகள் தழுது ஢ீ க்கு஡ல்
஬ிதப஦ொட்டு கதொருட்களுடன்
஬ிதப஦ொட்டு த஥஡ொணம்

஬ி஦ொதொரிகள் கடன் அதடத்஡ல்
குடி஢ீ ர் சுத்஡கரிப்பு ஬ச஡ி

ஆ஧ம்த சுகொ஡ொ஧ ஢ிதன஦ம்

மதொக்கு஬஧த்து ஬ச஡ி

஬ி஦ொதொரிகள் கடன் அதடத்஡ல்

஡ன்ணொர்஬ம்
஡ன்ணம்திக்தக

குழு 1
கி஧ொ஥ ஥க்கள்

அ஧சுத்துதநகள்

க஡ொண்டு ஢ிறு஬ணங்கள்

஢ி஦ொ஦ ஬ிதனக்கதட

஬ிடொமு஦ற்சி
கி஧ொ஥ ஑ற்றுத஥

கி஧ொ஥ ஢ி஡ி

கி஧ொ஥ அத஥ப்புகள்

10

இ஧ொ஥னிங்கம் –கு஫ந்த஡கபின் ஬ிருப்த ஥஧ம் – PAD ஆ஬஠ங்கள்

கு஫ந்ர஡கள் ஋து஬ாக ஬ிபேம்புகின்நார்கள்
ஆசிரி஦ர்
கபனக்டர்

கொ஬ல் அ஡ிகொரி
குடி஦஧சுத் ஡தன஬ர்

இ஧ாணு஬ ஬஧ர்

இதபஞர்கள் ஑த்துத஫ப்பு

஬ங்கிகள்
எம்எல்ஏ எம்தி
அ஧சுத் துதநகள்

க஡ொண்டு ஢ிறு஬ணம்

மு஡னத஥ச்சர்

உந஬ிணர்கள்
ஆசிரி஦ர்கள்
஢ண்தர்கள்
கி஧ொ஥ப் கதொது஥க்கள்
கதற்மநொர்கள்

஥பேத்து஬ர்

உ஡வும் ஥ணப்தொன்த஥

இதபஞர்கள் ஑த்துத஫ப்பு
஡ன்ணம்திக்தக
கி஧ொ஥ ஢ி஡ி

஢ி஡ிதனம்

஬ிடொமு஦ற்சி
஡ணித்஡ிநத஥கள்

11

இ஧ொ஥னிங்கம் –கு஫ந்த஡கபின் ஬ிருப்த ஥஧ம் – PAD ஆ஬஠ங்கள்

12

இ஧ொ஥னிங்கம் –கு஫ந்த஡கபின் ஬ிருப்த ஥஧ம் – PAD ஆ஬஠ங்கள்

13

இ஧ொ஥னிங்கம் –கு஫ந்த஡கபின் ஬ிருப்த ஥஧ம் – PAD ஆ஬஠ங்கள்

14