“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu

untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”

1

“Pendidikan Islam adalah suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran, dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan as-sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membantu diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat

2

Guru yang berperkerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi Negara serta menyanjung warisan kebudayaan Negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu,demokratik, progresif dan berdisiplin

3

“Pendidikan di Sekolah Kebangsaan Tunku Abdul Malik adalah satu usaha yang berterusan ke arah melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang dalam bidang kurikulum dan kokurikulum mengikut potensi masing-masing serta melahirkan insan yang berakhlak mulia agar menjadi warganegara yang berguna kepada agama, bangsa dan negara berdasarkan kepada Falsafah Pendidikan Negara”.

GERAK KERJA KOKURIKULUM : SECARA UMUM

4

saling lengkap melengkapi pembelajaran di bilik darjah bagi menyuburkan nilai-nilai murni. sebenarnya aktiviti kokurikulum menyediakan pelbagai peluang kepada pelajar untuk menambah. gerak kerja kokurikulum sebenarnya diasaskan berdasarkan falsafah bahawa :- 5 . manakala kokurikulum bukan berbentuk akademik dan tidak diberi penilaian. kelab dan sukan / permainan. mengukur dan mengamalkan kemahiran. Oleh itu kedua-duanya iaitu kurikulum dan kokurikulum merupakan dua komponen yang mempunyai hubungan yang rapat dan saling memberi peneguhan antara satu sama lain dalam sistem pendidikan. mengembangkan bakat kepimpinan dan sedia berkhidmat di kalangan masyarakat. Ia bertujuan untuk pengukuhan dan pengayaan pemelajaran. Pendapat mereka adalah berlandaskan kepada perbezaan yang mana kurikulum berbentuk akademik dalam sistem pendidikan yang mementingkan kecemerlangan dalam peperiksaan. Ia bukanlah satu konsep yang terpisah daripada kurikulum pendidikan. Gerak Kerja Kokurikulum terdiri daripada gerak kerja pasukan seragam. Namun begitu.PENGENALAN DAN KONSEP GERAK KERJA KOKURIKULUM Gerak kerja Kokurikulum adalah kegiatan pendidikan yang dijalankan dan dilaksanakan di luar bilik darjah. pengetahuan dan nilai-nilai yang telah di pelajari di dalam bilik darjah. ASAS PELAKSANAAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Sebagai satu bidang pendidikan. Gerak kerja kokurikulum merupakan pelengkap kepada kehendak dan kepentingan kurikulum. sebagaimana anggapan orang ramai.

KEPENTINGAN GERAK KERJA KOKURIKULUM 6 . Semua murid boleh dididik dan mempunyai kemahiran untuk mendidik diri sendiri dan rakan-rakan mereka 3. Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan rohani.1. mengukuh dan mengait antara satu sama lain dalam sistem pendidikan negara kita. Semua murid mempunyai minat . mencakupi. sosial dan mental 2. jasmani. Sekolah serta institusi yang bertanggungjawab berperanan membantu dan mendidik murid-murid dalam memenuhi keperluan masyarakat 5. bakat dan kemahiran yang boleh dimajukan 4. Masyarakat juga bersama-sama memainkan peranan dalam mendidik murid-murid Oleh itu jelas kepada kita bahawa kokurikulum dan kurikulum saling melengkapi.

Setiap insan itu dinilai menerusi kebijaksanaan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan dapat pula menyara hidupnya secara baik dan berakhlak mulia selaras dengan objektif Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah ( KBSM ) dalam melahirkan insan yang seiring dari segi jasmani dan rohani. Dapat meningkatkan tahap disiplin pelajar sama ada secara langsung atau tidak langsung. 2. Dalam memperkatakan pendidikan dan kepentingan aktiviti kokurikulum sebagai aktiviti luar bilik darjah. Gerak kerja kokurikulum juga dapat membantu menjadikan sekolah sebagai tempat menarik dan menggembirakan murid-murid Sebagaimana yang telah diterangkan. Ini kerana aktiviti kokurikulum memberi peluang 7 . Kecemerlangan insan yang menyeluruh tidak tertumpu kepada kejayaan mereka lulus dengan baik dalam bidang akademik semata-mata. Kegiatan kokurikulum dapat menyemai perasaan muhibah.Gerak kerja kokurikulum ini penting bagi melengkapkan pengetahuan dan pengalaman perkembangan murid-murid sosial. disiplin dan kemahiran yang perlu dikuasai oleh individu. nilai-nilai sosial. kokurikulum merupakan satu bidang pembelajaran yang berasaskan kepada gerak kerja di luar bilik darjah yang dilaksanakan melalui aktiviti yang terancang. Ini kerana keahlian setiap persatuan yang terdapat disekolah terbuka kepada pelbagai kaum. Antara kepentingan aktiviti kokurikulum ialah :1. dan Menerusi bakat gerak kerja kokurikulum. Kokurikulum mengandungi objektif tertentu yang berkaitan dengan falsafah pendidikan dan dasar-dasar negara selain daripada menterjemahkan konsep-konsep ilmu. bangsa dan agama. dengan minat dapat diseimbangkan perkembangan mental murid-murid. maka ia perlu dirancang. disusun dan dimanfaatkan bagi faedah sekolah. perpaduan dan intergrasi nasional. sekolah.

5. Seterusnya aktiviti kokurikulum juga dapat menanam. Sumbangan kokurikulum bukan sahaja mengisi kepentingan perseorangan semata-mata 8 . kelab dan sukan akan mengembangkan kemahiran bersosial. 3. Kegiatan kokurikulum dapat mengembangkan kemahiran sosial. Di samping dapat meningkatkan minat. 4. Kegiatan kokurikulum dapat membentuk personaliti positif dan rasa tanggungjawab. bercampur gaul. sahsiah dan kemasyarakatan di kalangan pelajar. Dalam hal ini. memupuk dan meberi latihan awal dari segi aspek kepimpinan. Kegiatan kokurikulum juga dapat memberi kepentingan kepada murid untuk mengisi masa yang terluang dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. berdisiplin dan membina semangat supaya dapat dihayati nilai perpaduan. Sifat-sifat tersebut berguna dalam meningkatkan kualiti diri dan teramat penting dari segi mutu kepimpinan dalam organisasi. Penglibatan dalam persatuan. semua pihak yang terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran termasuk ibu bapa harus memainkan peranan masing-masing dalam menjayakan pencapaian kegiatan kokurikulum ini. ternyata aktiviti kokurikulum berperanan dan berpengaruh secara langsung dan tidak langsung dalam pembentukan individu yang dapt digerakkan ke arah yang positif dan membina. bakat dan kemahiran yang diceburi. Sehubungan dengan kepentingan yang dinyatakan tadi. 6.kepada murid melatih diri sendiri untuk tujuan kesihatan. berhubung mesra dan akhirnya berkeupayaan dalam perhubungan awam yang boleh dimanfaatkan dalam masyarakat kelak. memberi keseronokan serta pembinaan kesihatan dan kesejahteraan diri di samping dapat mengelak murid daripada terlibat dengan gejala-gejala yang kurang sihat.

nilai dan sikap positif selaras dengan FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA 2. Mengukuhkan dan mengayakan pengalaman yang muri-murid perolehi dalam bilik darjah 5. Memajukan dan mengembangkan minat. PERANAN GERAK KERJA KOKURIKULUM 1. Memupuk semangat kewarganegaraan dan perpaduan 3. bergaul dan bersatu padu dalam masyarakat 4.tetapi yang nyata kecemerlangan tersebut jika digemblengkan akan memberi satu sumbangan yang bererti dalam pembinaan masyarakat dan negara. bakat dan kemahiran muridmurid dalam bidang-bidang tertentu 6. Menyemai dan memupuk disiplin. Menyediakan peluang kepada masyarakat untuk memberi sumbangan kepada sekolah MATLAMAT GERAK KERJA KOKURIKULUM 9 . Melatih murid-murid mengisi masa lapang dengan kegiatan yang berfaedah di samping membina kesihatan dan kesejahteraan diri. Memberi murid-murid pengalaman berhubung. memberi peluang dan galakan kepada murid-murid membuat kerja-kerja khidmat kepada masyarakat 7.

Antara matlamat-matlamat penting kokurikulum ialah :1. masyarakat dan negara amnya. • Di samping itu juga dapat memupuk semangat kewarganegaraan dan perpaduan 3. keluarga. Menyemai perasaan muhibah.Kokurikulum mempunyai matlamat yang jelas dalam memenuhi fungsi pendidikan itu sendiri yang mana ia mempunya perkaitan rapat dengan dasar pendidikan negara kita. perpaduan dan intergrasi nasional di kalangan generasi muda • Matlamat kokurikulum turut mengambil kira pemupukan nilai-nilai murni dikalangan generasi muda tanpa mengira kaum. Aktiviti kokurikulum sebenarnya adalah salah satu kaedah untuk memberi kebebasan kepada pelajar untuk mengenali lebih ramai 10 . Menseimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembangan rohani. jasmani dan emosi • Matlamat ini bertujuan melahirkan individu pelajar yang seimbang dari segala aspek bagi memenuhi keperluan diri sendiri. 2. bangsa atau agama. Ini bermakna kokurikulum di bentuk untuk melahirkan pelajar-pelajar yang seimbang dari segala aspek dan mampu memenuhi keperluan masyarakat serta negara pada masa akan datang. Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan di kalangan murid dalam sekolah dan di antara sekolah • Gerak kerja kokurikulum juga dapat memupuk perasaan kekitaan dan perpaduan melalui kegiatan berkumpulan selain dapat memperkukuhkan interaksi dan intergrasi antara murid-murid yang berbilang kaum dan pihak pentadbiran sekolah.

orang di samping memupuk semangat setia kawan. 6. 5. Kokurikulum juga bertujuan mengajar pelajar pelbagai kemahiran dalam kehidupan harian. Ini bermaksud nilai-nilai pendidikan bukan hanya dapat 11 . Membina dan meningkatkan disiplin murid • Kokurikulum turut berperanan dalam membentuk disiplin pelajar yang jitu. bersatu padu dan mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. Menyemai nilai-nilai pendidikan dalam gerak kerja kokurikulum • Kokurikulum turut menetapkan matlamat bahawa melalui kegiatan kokurikulum kita boleh menyemai nilai-nilai pendidikan dalam diri pelajar. Kemahiran tersebut sedikit sebanyak membantu membina keyakinan diri pelajar untuk bergaul dengan kumpulan individu yang lebih besar secara meluas. 7. Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan menggembirakan • Sekolah mempunyai fungsi yang meluas selain sebagai tempat untuk belajar ilmu akademik. Mengajar kemahiran hidup seperti kepimpinan. Dengan wujudnya kokurikulum. kita boleh menjadikan sekolah sebagai satu tempat yang menarikdan menyeronokkan bagi pelajar kerana selain mendapat kemudahan menuntut ilmu. 4. kemahiran sosial dan kemasyarakatan • • Iaitu menanam. mereka turut diberi peluang mengetengahkan bakat dan kemahiran untuk dimajukan serta diberi penghargaan. Minat yang mendalam serta bakat yang ada dalam sesuatu bidang tertentu boleh memupuk disiplin pelajar untuk bersungguh-sungguh menyertai bidang tersebut serta mematuhi segala peraturan yang ditetapkan. sahsiah dan kemasyarakatan dikalangan pelajar. memupuk dan memberi latihan awal dari aspek kepimpinan.

Yang paling penting ialah kokurikulum berperanan dalam menyedarkan ibu bapa akan kepentingan kokurikulum dari segi pendidikan anak-anak mereka. Selain itu ia turut membantu pembentukan matlamat serta perancangan program. Galakan daripada Kementerian Pelajaran supaya setiap pelajar anak-anak mereka dalam bidang mempunya keseimbangan antara perkembangan mental dengan perkembangan jasmani. 8. 9. rohani dan sosial seharusnya disokong oleh ibu bapa. 12 . Sesetengah ibu bapa terlalu mementingkan pencapaian akademik tanpa memikirkan tanggungjawab dalam memberi pengalaman kepada kokurikulum. Mereka harus sedar bahawa anak-anak mereka mempunyai bakat dan minat yang harus diketengahkan. Mengenalkan aktiviti rekreasi untuk mengisi masa lapang • Kokurikulum sebenarnya berbentuk aktiviti rekreasi.dipupuk dalam diri pelajar melalui aktiviti pendidikan formal sahaja tetapi sebaliknya kokurikulum turut berfungsi sebagai salah satu alternative yang lain. Kokurikulum diwujudkan atas dasar ia berkepentingan dalam memberi hala tuju kepada program kokurikulum itu sendiri. Memberi pengukuhan kepada pendidikan formal yang dipelajari dalam kelas • Kokurikulum juga turut berperanan untuk mengukuhkan lagi asas pendidikan formal atau akademik yang dipelajari di dalam kelas bagi mengelakkan individu terikat dengan pengetahuan secara teori sahaja. Aktiviti rekreasi boleh diperkenalkan dengan lebih meluas untuk membantu pelajar mencari alternative bagi mengisi masa lapang dengan kegiatan yang berfaedah.

Taat dan setia serta patuh kepada peraturan 4. cekal hati dan berani mencuba 13 . Mengawal diri seperti disiplin kendiri. Tolong menolong dan bekerjasama 8. Bercita-cita dan bersemangat tinggi 12. Keberanian seperti keyakinan diri. Bertimbang rasa. bertolak ansur dan sentiasa bermaaf-maafan 11. berbudi bahasa dan hormat menghormati 3. Amanah seperti jujur dan ikhlas 6. Menjaga kebersihan diri dan alam sekitar 9. Beradab dan bertatasusila seperti bersopan santun. Gembira dan bersyukur 13. Bertanggungjawab seperti boleh diharap dan dipercayai 5. menjauhi dari melakukan sesuatu yang tidak baik 7. Kasih sayang dan belas kasihan 10.UNSUR-UNSUR PENDIDIKAN DALAM GERAK KERJA KOKURIKULUM 1. Percaya kepada Tuhan 2.

14. Logik seperti nasional. pengurusan kokurikulum yang lebih cekap perlu dilaksanakan. Pejabat Pendidikan Daerah atau sekolah. Intelek seperti tajam fikiran dan mempunyai kemahiran 15. Berdikari dan berdedikasi seperti bebas membuat sesuatu dalam lingkungan peraturan 18. bermula dengan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sendiri dalam merancang dan melaksanakannya. Menyuburkan rasa perikemanusiaan STRATEGI PELAKSANAAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Berdasarkan kepada Falsafah Pendidikan Negara yang menghendaki seorang insan itu dapat memanfaatkan ilmu ke arah kecemerlangan diri dan mampu memberi sumbangan kepada masyarakat dan juga negara. rohani dan intelek tidak dapat dinafikan lagi. Imaginatif dan kreatif 16. sistematik bekerja dengan tertib dan teliti 17. Melantik pegawai untuk menyelia dan melaksanakan tanggungjawab mengurus gerak kerja kokurikulum sama ada di peringkat Kementerian Pendidikan Negeri. Antara langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pihak KPM ialah :1. 14 . Sehubungan dengan itu. emosi. maka kepentingan kokurikulum dalam melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani.

kedua-dua pihak ini perlu memikirkan beberapa perkara semasa merancang aktiviti kokurikulum sekolah antaranya ialah :1. melatih dan mengembangkan bakat yang berkaitan dengan seni suara. Hal ini bergantung kepada perancangan. Bil. Arahan dan pekeliling serta dasar-dasar tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum akan di keluarkan dari semasa ke semasa. Melaksana dan mempelbagaikan aktiviti yang melibatkan pendidikan di luar ataupun secara tak formal dan bukan formal 15 . Bil. Bil. Bil. Mengutamakan aktiviti yang melibatkan penyertaan lebih ramai pelajar 2. 10/2000. 1/1995. Perlantikan Penolong Kanan kokurikulum di sekolah-sekolah adalah sebagai satu langkah untuk memastikan gerak kerja kokurikulum peringkat sekolah dapat dikemas kini dengan lebih teratur dan tersusun Apapun yang telah ditetapkan oleh pihak KPM. Bil. 20/2000 dan Warta Kerajaan 3. 9/2000. Gandingan mantap daripada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah dan Jawatankuasa Pelaksanaan Kokurikulum perlu untuk membuat perancangan dan melaksanakan kokurikulum di sekolah. 4/1995. lakonan. Gerak kerja yang pelbagai corak untuk memupuk. kepimpinan. 2/1997. Bil. 17/2000. muzik. strategi pelaksanaan dan penyeliaan yang teliti daripada semua pihak. Ini dapat di lihat berdasarkan beberapa contoh surat-surat pekeliling ikhtisas seperti Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 24/1998. syarahan dan sebagainya 3. pihak pentadbiran dan pengurusan sekolah merupakan agen penting dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan kokurikulum di sekolah. 4/1992.2. Bil. Bil.

Menubuhkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah ( JBPS ) bagi membantu pelaksanaan kegiatan kokurikulum secara aktif 5. Melibatkan murid semua kaum dalam semua gerak kerja kokurikulum yang sesuai 3. Melibatkan Persatuan Ibu Bapa dan Guru ( PIBG ). Melibatkan semua murid sama ada secara individu. kumpulan atau beramai-ramai dengan aktif di dalam berbagai jenis gerak kerja kokurikulum dan khidmat sekolah serta masyarakat 2. Merancang dan menyediakan perancangan tahunan serta blueprint tentang sasaran pencapaian bagi setiap jenis dan bidang gerak kerja kokurikulum. Antara strategistrategi pelaksanaan kokurikulum di sekolah ialah:1. pelaksanaan kokurikulum di sekolah dapat dilaksanakan dengan jayanya sekiranya mempunyai cara dan strategi yang tertentu yang telah dirancang dan diputuskan oleh Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah dan Jawatankuasa Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah. Merarancang kokurikulum dengan teliti dengan menggunakan Management by Objective ( MBO ) 4. Mencatat semua gerak kerja kokurikulum dan kemajuan yang telah dicapai atau dijalankan 6.4. latihan dan kewangan 16 . Secara umumnya. Melaksana dan mempelbagaikan aktiviti yang menyemai penerapan nilainilai murni 5. masyarakat setempat dan agensi luar terutama bagi memberi sokongan.

17 . sukan dan permainan. Mewujudkan atau mengemaskan sistem rumah dan mengadakan jadual tahunan kegiatan rumah yang tersusun rapi 12. merentas desa. Memberi penghargaan kepada murid-murid. 13. Berusaha mendapatkan peralatan yang diperlukan bagi aktiviti kokurikulum sama ada di beli atau melalui sumbangan daripada pihak luar 11. Mengadakan aktiviti yang boleh disertai oleh ramai pelajar seperti sukan tara. Menghantar guru mengikuti kursus dan latihan dalam kegiatan kokurikulum mengikut bidang dan jenisnya 14. 9. Mengadakan pertandingan antara darjah atau rumah dalam pelbagai aktiviti seperti berbalas pantun. Mengada dan mengagihkan peruntukan kewangan sekolah kepada setiap persatuan atau berpandukan aktiviti yang telah dilaksanakan 10. perkhemahan unit beruniform dan sebagainya. bilik darjah tercantik.7. syarahan. guru-guru dan pihak yang terlibat seperti surat penghargaan. penganugerahan tokoh pelajar aktif kokurikulum. kuiz. majlis penyampaian sijil dan sebagainya. membaca. bercerita dan sebagainya 15. Mengadakan hari unit beruniform seminggu sekali dengan memakai pakaian unit uniform masing-masing oleh guru dan pelajar. Memberitahu ibu bapa mengenai matlamat gerak kerja kokurikulum sekolah serta rancangan-rancangan yang hendak dilaksanakan 8.

Bola Jaring. Di dalam aktiviti sukan dan permainan. Mendisiplinkan diri dengan mematuhi peraturan-peraturan 3. Salah satu tujuan mengadakan aktiviti kokurikulum ini ialah untuk memupuk nilai-nilai murni termasuk sikap kenegaraan di kalangan murid-murid. Ping Pong. Aktiviti yang berasaskan kepada sukan dan permainan tidak perlu diperjelaskan lagi. latihan kecemasan dan sebagainya. gotong royong. boleh meneguhkan lagi pembentukan sikap kenegaraan. kejujuran. Antara bidang sukan dan permainan yang boleh dilaksanakan di sekolah ialah Bola Sepak. Bekerjasama dengan pasukan sendiri 4. Berinteraksi dengan pelbagai kaum 2. Hoki dan lain-lain lagi. sukan dan permainan dan unit beruniform. berkhemah. kerana melalui aktiviti sukan dan permainan murid-murid mendapat peluang untuk :1. Melalui aktiviti-aktiviti ini murid-murid secara tidak langsung disemaikan dengan nilai-nilai murni seperti kerjasama. Olahraga. selain menyihatkan tubuh badan. keberanian. Badminton. berdikari. taat setia kepada ketua serta semangat bermasyarakat. Mengamalkan sikap tolenrasi dengan rakan-rakan Sementara unit beruniform membolehkan murid-murid membentuk sikap kenegaraan semasa mereka menjalankan aktiviti-aktiviti seperti kawat. Banyak aktiviti sukan dan permainan dapat dilakukan di sekolah.KOMPONEN / BIDANG GERAK KERJA KOKURIKULUM Komponen / bidang gerak kerja kokurikulum meliputi aktiviti-aktiviti kelab dan persatuan. 18 .

semangat kekitaan dan perpaduan dalam usaha menjayakan projekprojek yang dirancang oleh kelab dan persatuan. Bahasa Arab dan sebagainya. Bahasa Inggeris. Matematik. murid-murid mendapat peluang berinteraksi di antara satu sama lain. Pengakap. Persatuan Sains. kecenderungan dan hobi yang ditubuhkan di sekolah-sekolah bertujuan untuk 19 . Antara persatuan dan kelab yang berasaskan mata pelajaran yang boleh ditubuhkan di sekolah rendah dan menengah ialah Persatuan bahasa yang berasaskan lepada bahasa-bahasa yang diajar di sekolah tersebut seperti Persatuan Bahasa Melayu. perkhidmatan. kemudahan peralatan. John Ambulan. Bahasa Cina. Seni Lukis. kecenderungan dan hobi. Kadet Polis dan sebagainya. Kadet Remaja Sekolah (KRS). Komputer. Persatuan dan kelab yang berasaskan kepada mata pelajaran ditubuhkan bertujuan untuk menambah minat dan kemahiran pelajar khususnya dalam mata pelajaran tersebut. Kadet Bomba. Pihak sekolah boleh menubuhkan persatuan dan kelab ini berdasarkan kepada keperluan sekolah dan kemudahan-kemudahan yang diperolehi. Bahasa Tamil. Muzik.Penubuhan sesebuah unit beruniform di sekolah-sekolah adalah berdasarkan kepada keperluan setempat. Tunas Puteri dan Persatuan Puteri Islam. Penubuhan kelab dan persatuan di sekolah boleh dikategorikan kepada dua iaitu kelab yang berasaskan mata pelajaran (akademik) dan persatuan dan kelab yang berasaskan minat. Bagi kelab dan persatuan. Manakala di peringkat sekolah menengah sama seperti di sekolah rendah Cuma ada ada beberapa pertambahan unit beruniform ini antaranya ialah Persatuan St. Agama Islam dan sebagainya. Antara unit beruniform yang popular di sekolah rendah ialah Persatuan Bulan Sabit Merah (PBSM). Mereka juga berpeluang memupuk nilai-nilai murni seperti kerjasama. perkhidmatan. jurulatih dan kemudahan sedia ada di sesebah sekolah bagi mengendali dan melaksanakan aktiviti setiap unit beruniform yang ditubuhkan. Manakala persatuan dan kelab yang berasaskan minat.

Pendidikan Pengguna dan lain-lain lagi 20 . Bimbingan dan kaunseling. Koperasi Sekolah.menarik minat dan memberi ilmu pengetahuan. Antara p-ersatuan dan kelab tersebut ialah Pusat Sumber. Trafik dan Keselamatan.

09000 KULIM.0 MATLAMAT Menyemaikan kesedaran dan kepatuhan terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam Falsafah Pendidikan Negara adalah matlamat utama Gerak Kerja Kokurikulum. Matlamat yang hendak dicapai adalah:2. 2.2 Mewujudkan dan memupuk semangat kesukanan dan pertandingan di kalangan pelajar. 2. kebolehan kepimpinan. Aktiviti kokurikulum boleh dilakukan sama ada secara perseorangan atau kelompok di luar bilik darjah. Ia bertujuan untuk pengukuhan dan pengayaan pembelajaran. mengembangkan bakat dan sedia berkhidmat di kalangan masyarakat. setiap pelajar harus melibatkan diri dalam kegiatan ini. perasaan ingin tahu dan mencuba di kalangan pelajar. saling melengkapi pembelajaran di bilik darjah bagi menyuburkan nilai-nilai murni.0 PENDAHULUAN Kokurikulum merupakan gerak kerja yang bercorak pendidikan dan berupa pengalaman dan pembelajaran. Sebagai bidang pendidikan.1 Mengembang dan meningkatkan bakat.GERAK KERJA KOKURIKULUM 2009: SEKOLAH KEBANGSAAN TUNKU ABDUL MALIK. KEDAH DARUL AMAN 1. 21 .

2.0 STRATEGI Bagi mencapai matlamat tersebut. 3.5 Mengadakan latihan dan pertandingan dengan melibatkan semua pelajar.4 Merekod dan menilai kemajuan Gerak Kerja Kokurikulum yang dijalankan.1 Memberi wajaran yang sesuai kepada Gerak Kerja Kokurikulum supaya Kurikulum dan Gerrak Kerja Kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan sekolah.2 Melibatkan pelajar dari semua kaum dalam semua Gerak Kerja Kokurikulum.5 Membina dan meningkatkan lagi suasana sekolah supaya lebih menarik. 3. berikut adalah beberapa strategi perlaksanaannya: 3. jasmani dan rohani murid-murid.3 Merancang dengan teliti Gerak Kerja Kokurikulum bagi menetapkan matlamat yang dikehendaki dengan merekodkan dan menilai kemajuan Gerak Kerja Kokurikulum yang dijalankan. 3. di mana yang sesuai untuk tujuan pemupukan perpaduan. 22 . 3. 2.3 Mengimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembagan sosial. 3. 2.4 Meningkatkan disiplin pelajar.

1.2 Meningkatkan minat. Daerah.5 Meningkatkan pencapaian kecemerlangan dalam bidang sukan ke peringkat PKG.1 Kehadiran pelajar-pelajar untuk setiap Gerak Kerja dan mendidik akhlak pelajar melalui aktiviti yang dirancangkan dengan teliti selaras dengan Agama Islam dan nilai-nilai Kokurikulum mesti ditandakan dalam Fail / Buku Gerak Kerja Kokurikulum dan * Buku Gerak Kerja kokurikulum Pelajar. bakat dan kemahiran di kalangan pelajar sekolah.3 Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar sekolah.0 OBJEKTIF 4.6 Mengadakan penyeliaan dan penilaian sistematik secara berterusan. 4. 4. Negeri. Kebangsaan dan Antarabangsa.4 Mengisi masa lapang dengan berfaedah dan pemupukan sikap positif.7 Memberi penghargaan kepada pelajar-pelajar yang berjaya dari masa ke masa. 23 . 4. 5.1 Kehadiran 5.3. 4. 3.1 Melahirkan insan yang berwibawa 4. 4.6 Membina murni.0 PERATURAN 5.

5.1.2 Hanya Guru Kokurikulum sahaja yang dibenarkan menanda kedatangan pelajar-pelajar. 5.1.3 Sila gunakan dakwat untuk menanda kehadiran pelajarpelajar dan jangan gunakan ‘liquid paper’ untuk membetulkan sesuatu. 5.2 Menjalankan Gerak Kerja Kokurikulum 5.2.1 Setiap persatuan / kelab, Unit beruniform dan Sukan / Permainan mesti menyimpan:a. Satu Fail 1 / Buku Laporan Perkembangan / Sukatan / Carta / Kewangan. b. Satu Fail 2 untuk semua surat-menyurat yang diterima dan dihantar. c. Satu Fail / Buku Laporan Perjumpaan / Kehadiran.

5.2.2 Pada awal Semester 1, setiap AJK Gerak Kerja Kokurikulum dengan bantuan Guru-Guru Penasihat Kokurikulum dikehendaki menyediakan:a. Perlembagaan Persatuan / Kelab, Unit Beruniform dan Sukan / Permainan. b. Senarai AJK Persatuan / Kelab, Unit Beruniform dan Sukan / Permainan.

24

c.

Satu

Rancangan

Tahunan

dan

Huraian

untuk

Penggal mengenai jenis-jenis gerak kerja yang akan dijalankan sepanjang tahun. d. Senarai nama ahli-ahli unit dengan lengkap.

5.2.3 Semua Gerak Kerja Kokurikulum mesti dijalankan seperti yang ditetapkan dalam Jadual Gerak Kerja Kokurikulum. Sebarang pindaan tarikh, hari dan tempat mesti diberitahu kepada pihak Pentadbir Terlebih dahulu. 5.2.4 Semasa Gerak Kerja Kokurikulum dijalankan, Guru

Penasihat diwajibkan hadir bagi mengawasi perjalanan gerak kerja itu. Pelajar-pelajar tidak boleh dibiarkan tanpa sebarang Diadakan Penasihat. 5.2.5 Guru Penasihat Kokurikulum dikehendaki Mencacarkan Jenis Gerak Kerja Yang Dijalankan pada setiap kali perjumpaan / mesyuarat diadakan. 5.2.6 Penyemakan Fail / Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum: Buku Laporan Kerja Kokurikulum mestilah mengandungi butir-butir seperti a.b.c.d.dan laporan serta butir-butir lain hendaklah diserahkan kepada Unit Penyelaras Gerak Kerja Kokurikulum pada Setiap Dua Minggu Sekali / Tarikh Yang Ditetapkan untuk semakan Penolong Kanan Kokurikulum. pengawasan. Tanpa Aktiviti / Tidak Dibenarkan Guru Pengawasan Kehadiran

25

5.2.7 * Buku Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar *: Setiap pelajar mesti mempunyai buku ini. Guru Penasihat setiap Unit akan mencatat tarikh dan menandatangani pada setiap aktiviti yang dijalankan. Catatan Khas akan dibuat pada akhir penggal persekolahan. Fail / Buku Gerak Kerja Kokurikulum pelajar yang telah siap akan diserahkan kepada Guru Kelas supaya diserahkan kepada ibu bapa / penjaga bersamasama slip peperiksaan untuk makluman. 5.3 Perlaksanaan 5.3.1 Penglibatan menyeluruh Jawatankuasa Induk Kokurikulum, Ibu bapa / waris / penjaga dan pihak luar / masyarakat adalah penting bagi membina dan memperkukuhkan fungsi sekolah sebagai institusi masyarakat. 5.3.2 Penyertaan Semua Pelajar: Setiap pelajar adalah diwajibkan menyertai / mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam Tiga Jenis Gerak Kerja Kokurikulum iaitu: a. b. c. Kelab / Persatuan Unit Beruniform Sukan dan Permainan

26

5.4 Lawatan Sebelum sesuatu lawatan dibuat, pastikan bahawa langkah-langkah berikut diambil:5.4.1 Memperolehi kebenaran daripada Guru Besar melalui Penolong Kanan HEM dan Penolong Kanan Kokurikulum dengan menggunakan 3 Salinan Borang yang telah disediakan. Setiap permohonan mestilah melalui saluran yang seluang. 5.4.2 Mendapat kebenaran / persetujuan bertulis daripada Ibu bapa / waris / penjaga pelajar-pelajar dengan menggunakan Borang yang telah disediakan. 5.4.3 Guru yang bertanggungjawab dimestikan membeli

insurans untuk pelajar-pelajar yang akan menyertai lawatan tersebut. 5.4.4 Isikan dengan lengkap Borang Permohonan Perlancungan dan hanharkan ke sekolah 7 Minggu sebelum lawatan dibuat dalam 6 salinan untuk lawatan Luar Negeri Kedah dan 4 Salinan untuk lawatan dalam Negeri Kedah. 5.4.5 Rombongan lawatan mestilah ditemani oleh sekurangkurangnya 2 orang guru pengiring, seorang daripadanya guru perempuan (atau jumlah bilangan / guru disiplin yang yang dan mencukupi berdasarkan terhadap nisbah tatatertib pelajar)

bertanggungjawab

keselamatan pelajar-pelajar.

27

4. 5. 5. Dapatkan kebenaran / persetujuan bertulis daripada ibu bapa / waris / penjaga pelajar-pelajar terlebih dahulu.5.9 Setiausaha / Guru Unit Gerak Kerja Kokurikulum yang membuat lawatan itu mestilah menyediakan Satu Laporan Lengkap 3 Salinan yang telah disahkan oleh Ketua Guru Penasihat masing-masing untuk perhatian dan tindakan Penolong Kanan HEM dan Penolong Kanan Kokurikulum.5 Gerak Kerja Bukan Rutin 5. c.8 Lawatan ke tempat-tempat berhampiran dengan laut.6 Alat Pertolongan Cemas mestilah dibawa bersama semasa lawatan. Minta kebenaran Guru Besar melalui Penolong Kanan Kokurikulum b.4.5. 5.7 Peraturan keselamatan mestilah dirumuskan diterangkan kepada pelajar-pelajar dengan teliti sebelum lawatan dibuat. Minta kebenaran bertulis apabila menggunakan kawasan sekolah atau penjaga alat-alat tertentu. (termasuk milik pihak tertentu) 28 . sungai atau kolam hendaklah dielakkan kerana berenang tidak dibenarkan jika tidak ada Pegawai Penyelamat yang bertauliah.1 Sebarang Gerak Kerja Bukan Rutin hanya boleh dijalankan setelah langkah-langkah berikut perlu dan telah diambil:a.4. 5.4.

bersih sebelum dan selepas gerak kerja dijalankan.1 * Fail / Buku Gerak Kerja Kokurikulum pelajar * mesti dikemaskinikan dari semasa kesemasa. Maklumkan kepada Penolong Kanan Kokurikulum jika terdapat kerosakan atau kehilangan. Sediakan laporan untuk perhatian dan tindakan Penolong Kanan Kokurikulum. Bersama pelajar-pelajar sepanjang masa gerak kerja dijalankan. Menjaga keselamatan pelajar-pelajar.2 Guru Unit Gerak Kerja Kokurikulum yang berkenaan ditanggungjawabkan:a. d. Guru Kokurikulum diminta membuat catatan tentang taraf keahlian. pencapaian. 6. c. Kembalikan semua peralatan yang telah dipinjam. penghargaan dan sebarang ulasan yang sesuai di ruangan-ruangan yang disediakan. 6. e.5. dewan atau kawasan sekolah yang digunakan adalah dalam keadaan selamat. Butir-butir tersebut akan disemak oleh pihak Pentadbir Sekolah dari semasa kesemasa. Memastikan bahawa bilik. b.2 Kutipan yuran yang berpatutan dibenarkan tetapi guru kokurikulum dengan bantuan Bendahari Unit Kokurikulum dikehendaki menyimpan 29 .5.0 PERKARA-PERKARA LAIN 6.

6. Sebarang cadangan. 30 . Penolong Kanan Kokurikulum dan seterusnya Guru Besar. 6. 8.satu penyata kewangan yang dikemaskini.4 Jika orang luar dijemput ke sekolah untuk aktiviti-aktiviti tertentu.5 Kehadiran Guru Penasihat pada setiap kali perjumpaan hendaklah dicatat di Buku Kokurikulum yang disediakan. ahli-ahli yang aktif berdasarkan rujukan fail/Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar akan diberikan Sijil Penghargaan oleh pihak sekolah. pandangan dan buah fikiran untuk melincinkan lagi Gerak Kerja Kokurikulum sekolah amat dialu-alukan. pastikan bahawa peraturan-peraturan / protokol-protokol yang sepatutnya diikuti. 6. Penyata kewangan ini akan disemak oleh Penolong kanan Kokurikulum pada hujung setiap penggal persekolahan.0 PENILAIAN DAN PENGHARGAAN Ahli-ahli jawatankuasa. 7.3 Sebarang surat menyurat yang dibuat setiausaha Persatuan/Kelab kepada pihak tertentu mestilah melalui Unit Penyelaras Kokurikulum.0 HARAPAN Adalah diharapkan semua guru dapat memberikan kerjasama bagi mencapai matlamat sekolah kita sejajar dengan dasar Pendidikan Kebangsaan.

Arif : Cik One Maszuana bt.Long : En. Zuraini bt.Jaaffar bin Abd.Noor Aisyah bt. Kanan Koko ) ( Pen.Syazwani binti Salleh : Pn. Mohammad Ibrahim 31 . Saad : HJ. Ridhuan bin Md. Norliza bt. Kanan Pentad ) ( Pen.Ishak bin Hj. Razak : En.Ali bin Bakar : Pn. Md.JAWATANKUASA INDUK MAJLIS KOKURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN TUNKU ABDUL MALIK TAHUN 2009 Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi IIl Petang ) Setiausaha Kokurikulum Penolong Setiusaha Ahli JawatanKuasa :Penyelaras Sukan Penyelaras Unit Beruniform Penyelaras Kelab / Persatuan Setiausaha Sukan Penolong Setiausaha Papan Kenyataan Koko : En.Naim : Pn.Wan Norma binti Wan Talib Pn.Md. Mohd Asyraf bin Mohd Puad : En. Kanan HEM ) ( Penyelia Timbalan Pengerusi : En. Azizan bin Hj. Othman : En.Imran ( Guru Besar ) ( Pen.Dinorajah a/l Audnaimoolam : En. Md.Dinorajah a/l Audnaimoolam : Pn.

NAIM ( P.M.ISHAK HJ.Sepak Takraw 3. PENGERUSI NAIB PENGERUSI I II NAIB PENGERUSI III ENMD. Hoki PERMAINAN MSSK KELAB / PERMAINAN UNIT 1. Bola Sepak Inggeris 3. SAAD ( GURU BESAR ) TIMB.S.Matematik/Sains 4.FUAD BT.Puteri Islam 4.Pengakap 2.NOOR AISYAH PENYELARAS ( PERINGKAT MSSK) UNIT BERUNIFORM SUKAN PERSATUAN 1.ZURAINI BT.MD. IBRAHIM MD.E.MUHD ASYRAF B.Bola sepak KELAB / 1.Ping Pong 4. K PENTADBIRAN) SETIAUSAHA SUKAN KOKO EN.STRUKTUR ORGANISASI PENTADBIRAN KOKURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN TUNKU ABDUL MALIK 2009 PENGERUSI EN.Seni 4.P.B.Tunas 5.ARIF (SEK/PKG/MSSM) PENYELARAS SUKAN / PERMAINAN PENYELARAS KELAB / PERSATUAN NAIB PENGERUSI EN. Olahraga Sekolah Melayu 2.M 5.AMRAN ( P. KANAN H.Agama 3.Bahasa 3.JAAFAR ABD.Hoki BERUNIFORM 1. Olahraga 2.RIDHUAN B. HJ. RAZAK PN. AZIZAN BIN MD. Ping-Pong kreatif/reakrasi 32 .Bahasa 2. Sepak Takraw Islam 5. M. KANAN KOKO) (PENYELIA PETANG) ( P.M ) SETIAUSAHA PN.

Azizan bin Hj. Kanan HEM ) : Pn. Zuraini bt.Kelab 12.Badminton 7. Gimnastik 10.Sofbol 11.Kelab Rukun 14. Kanan Pentad ) : Hj.Kelab 6. Kanan Koko ) ( Pen. Bola Tampar Kewangan 10. Ridhuan bin Md.Jaaffar bin Abd Razak : En.Ishak bin Hj.Kelab 9. Md.Bola Jaring 5.Catur Sekolah 10. Tenis SPBT 13.Trafik&Keselamatan 11. Mohammed Ibrahim ( Penyelia Petang) : En.Mohd Asyraf bin Mohd Puad : En. Bola Baling 8. Badminton puteri 7.Bimbingan & Kaunseling 9. Ten pin Bowling Robotik 12.Kelab 13. Md.Amran ( Pen. Bola Jaring Komputer 8. Bola tampar Remaja 9. Setiausaha Sukan : En.Naim ( Pen.Muzik/kebudayaan 7.6.Tenpin Bowling 11. Kriket Bawah 12 Negara pencegahan jenayah JAWATANKUASA SUKAN / PERMAINAN PERINGKAT MSSK Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi Iil Setiausaha Sukan Pen.Tunas Kadet 6.Kelab 8. Dinorajah A 33 . Saad ( Guru Besar ) : En.

Siti Zubaidah bt. Nordin bin Abdul Hamid En. Dinorajah A En.Syazwani binti Salleh  En. Zulkhairi bin Che Pa Tn. Zulkhairi bin Che Pa Ahli Jawatankuasa :En.Zulkhairi bin Che Pa  Pn. Setiausaha Drj.Hj. Hj.Pen. Safian bin Aminudin ( K )  En. Adnan bin Zakaria Cik One Maszuna bt. Hasiah binti Said  Pn. Mohd Hadira bin Abdul Hamid  Pn.Dinorajah A (K)  En. Ramli ( Olahraga ) ( Bola Sepak ) ( Bola Jaring ) ( Hoki ) (Ping Pong) (Tenpin Bowling ) (Sepak Takraw) (Bola Baling) ( Badminton ) (Golf) ( Bola Tampar ) ( memanah) ( Tenis ) (Golf) GURU PENASIHAT / PEMBIMBING / JURULATIH UNIT SUKAN DAN PERMAINAN PERINGKAT MSSK OLAHRAGA  En. Zainol En. Phanuk a/l Noam En. Othman YM.Adnan bin Zakaria En. Adnan bin Jaafar Pn. Hj. Kusnen bin Parja En. Mohd Noor b.Mohd Asyraf bin Mohd Puad 34 BOLA BALING  Tn. Mohamad Safian bin Aminudin Tn. Vasugi a/p Subramaniam . Nasharudin bin Said En. Khas : En.Tunku Iskandar bin Tunku Ismail En.Adnan bin Jaafar  En.

Tg.Junaidah binti Mohd Safian bin  En.Syazwani binti Salleh  Pn.Fadhilah binti Osman  Cik HOKI  YM. Rusmaliza binti Abdul Rahman .Ismail (K)  Pn.Ali bin Bakar BOLA TAMPAR  En.Zanariah binti Md.Mohamad Aminudin ( K )  Pn.Tungku b. Zuke bin Zakaria  Pn.Ezni Suhana binti Che Man (K) BOLA JARING  Pn. Noor Aziah binti Othman  Pn. (K)  Pn. Zulkhairi bin Che Pa ( K)  En.Nahaliza binti Nayan  En. Adnan bin Jaafar  Pn. Salmah binti Safar ( K )  Pn. Phanuk a/l Noam ( K )  En.Adnan bin Zakaria (K)  En. Nordin bin Abdul Hamid (K)  Pn.Muhammad Noor bin Ramli (K) Pn. Norasmah Intan binti Osman 35 Kusnen bin Parja PING PONG  En.Fatihah binti Abdullah TENIS SEPAK TAKRAW  En. Che Noriah binti Osman  Pn. Ahmad Nasarudin bin Saad  Ahamd Zakir bin Hamid BADMINTON  En.BOLA SEPAK  En.Dinorajah Iskandar One Maszuana binti Othman GOLF En.Zain TENPIN BOWLING  En.Rafidah binti Ibrahim  Pn.

Kanan Pentad ) Timbalan Pengerusi : En.Zainab binti Awang Rejab MEMANAH  Pn. Pn. Siti Zubaidah binti Zainol (K)  En.Mohd Asyraf bin Mohd Puad : En. Azizan bin Hj.Amran ( Pen. Kanan HEM ) :Pn. Ridhuan bin Md. Dinorjah A 36 : En. Md. Saad ( Guru Besar ) ( Pen. Abdul Aziz bin Abbas JAWATANKUASA OLAHRAGA SEKOLAH 2009 Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi Iil Petang ) Setiausaha Sukan Pen. Jaaffar bin Abd Razak ( Pen. Zuraini binti Mohammed Ibrahim ( Penyelia . Md.Naim : Hj. S/usaha Sukan : En. Kanan Koko ) : En. Ishak bin Hj.

Nafisah binti Shafie  Pn. Khas : En. Phanuk a/l Nom  Pn. Noraliza binti Long  Pn. S/usaha Drj. Vasugi a/p Subramaniam Rumah Razak ( Merah ) Rumah Hussein ( Biru ) Rumah Mahathir ( Kuning ) Rumah Abdullah ( Unggu ) GURU-GURU RUMAH SUKAN TAHUN 2009 37 .Pen. Hasiah binti Said  Pn. Rohayati binti Darus  Pn. Zulkhairi bin Che Pa Ahli Jawatankuasa :Rumah Rahman ( Hijau )  En. Noraini binti Salleh  Pn. Normawati binti Abdul Hamid  Pn. Rafidah binti Ibrahim  Pn. Salmah binti Safar  Pn.

Mohd Noor bin Ramli Saadiah bt RUMAH RAZAK ( MERAH ) Pn.Adnan b. Nor Azan bin Abdul Ghani Pn. Syazwani binti Salleh Pn.Ahmad Zubaidi bin Harun Pn. Wan Norma binti Wan Taib Pn. Darus (PK) Pn.Arif Pn. Nafisah bt.Zakaria En. Noor Aziah binti Othman Pn. Rafidah binti Ibrahim ( K ) Pn. Salmah binti Safar ( K ) Pn. Rashidah binti Abdul Rahman Pn. Asiah bt.Nayan En.Mohd Hadira b. Ronita binti Ahmad Pn. Farizah bt. Norlia binti Majid Pn.Ishak Pn. Shafini binti Idrus Pn.Md. Che Noriah binti osman Pn.Ismail Pn. Zakiah binti Othman Pn. Syazwani binti Salleh Pn.Lim Siu Ling En.Halimaton Rodzi Pn.Md. Siti Zubaidah binti Zainol Mohd.Nor Pn. Sumadi Damotharan Pn. Mohd Hafiz bin Harun En. Supiah binti Iberahim Pn. Jaafar Pn.Iskandar Pn. Rossushilawati binti Mohammad Pn. Noor Hanim binti Zakaria Pn.Othman Pn. Nafisah binti Shafie ( K ) Pn. Zanariah binti Md. Zainab binti Awang Pn. Mohd Safian b.Ali bin Bakar En. Rosiah bt. Normawati binti Abdul Hamid ( K ) . Mohd Nasarudin bin Said RUMAH ABDULLAH ( UNGU ) Pn. Adnan b. Phanuk a/l Noam ( K) Pn. Rohayati bt. Fauziah binti Mansor Cik Nurul A’izah binti Abdullah En. Hasiah bt.Tungku Iskandar Tg. Munirah binti Ashaari YM. Fauziyah binti Abdullah Pn. Nahaliza bt.Noor Aisyah bt.Syamala Devi Krishnan Pn. Rusnah binti Ismail Tn Hj. Haizan binti Ahmad Pn. Zainab binti Wanik En. Zain Pn.Rosidah binti Embi 38 ( PK ) RUMAH MAHATHIR ( KUNING ) Pn. Abdul Hamid En. Norleeda binti Abdul Rahman RUMAH HUSSEIN ( BIRU ) Pn. Norasmah Intan binti Osman Pn. Nordin bin Abdul Hamid Pn. Pn.Saad (PK) Pn. Hanani binti Osman Pn. Ahmad Nasarudin bin Saad En. Noraliza binti Long ( PK) Pn.Aminudin En. Noormiza binti Mohd Noor En. Noraini binti Salleh Pn.Sumanie a/p Ee Cik One Maszuana binti Othman Pn.RUMAH RAHMAN ( HIJAU ) En.

39 .

Naim ( Pen.Ishak bin Hj. Nor Azan bin Abd Ghani 3. Saad ( Guru Besar ) : Hj. Fauziah binti Mansor ( K ) 2. Pn. Puvaneswary Kandasamy 4. Kanan HEM ) Timbalan Pengerusi : En. Fariza binti Md Nor 3. Zuraini binti Mohammed Ibrahim ( Penyelia Petang ) GURU PENASIHAT / PEMBIMBING / JURULATIH KELAB SUKAN DAN PERMAINAN SEKOLAH KELAB OLAHRAGA 1.Jaaffar bin Abd Razak : En. Pn. Siti Zubaidah binti Zainol KELAB BOLA SEPAK 1. Syamala Devi Krishnan (k) 2. Hasiah binti Said 40 . Ridhuan bin Md.JAWATANKUASA KELAB SUKAN DAN PERMAINAN SEKOLAH Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi Iil Penyelaras Kelab Sukan / Permainan : En. En.Dinorajah A Pen. Pn. Md. Cik One Maszuana binti Othman KELAB BOLA BALING 1. Kanan Pentad ) : Pn. Md. Jasni bin Ahmad (K ) 2. Amran : En. Pn. En. Kanan Koko ) ( Pen. En. Pn. Pn. Pn. Azizan bin Hj. Mohd Noor bin Ramli KELAB BOLA JARING 1.Fauziyah binti Abdullah( K ) 2.

Noor Azura binti Azini( K ) 2. pn.KELAB HOKI 1. Pn. Nafisah binti Othman Sumadi Damodaran KELAB BADMINTON 1. Pn. Adnan bin Jaafar ( K ) 2. Pn Norasmah Intan binti Osman (K) 2. Lim Siu Ling(K ) 2. Noraini binti Salleh 3. (K) 2. Nordin bin Abd Hamid (K) 2.Muhd Asyraf bin Mohd Puad 3.Wan Norma bt. Che Noriah binti Osman ( K ) 2. Normawati binti Abdul Hamid KELAB SEPAK TAKRAW 1. Pn. En. Pn. En. En. Pn. Pn. Nasriah binti Hussin KELAB TENPIN BOWLING 1. Pn. Kusnen bin Parja 3. En. Fahitah binti Abdullah 3. Pn. Ahmad Zubaidi bin Harun ( K ) 2. Pn. Pn. Nordin bin Abd Hamid KELAB SOFBOL 1. Nor Azura binti Azini KELAB PING PONG 1. Wan Taib JAWATANKUASA PASUKAN UNIT BERUNIFORM 41 . Zainab binti Awang KELAB CATUR 1. Asiah binti Ishak 3. En. Pn. Noor Shidah binti Ariffin KELAB BOLA TAMPAR 1. Pn. Munirah binti Ashaari 3. En. En. Pn.

Haizan binti Ahmad Pn. Rashidah binti Abdul Rahman Pn. Amran ( Guru Besar ) ( Pen. Asiah binti Ishak Pn. Md. Junidah binti Mohd Rejab TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH Pn. Ronita binti Ahmad Pn. Ridhuan bin Md. Md. BULAN SABIT MERAH Cik One Maszuana binti Othman (k) Pn. Jaaffar bin Abd Razak : En.Ishak bin Hj. Noor Hanim binti Zakaria Pn. Kanan HEM ) Timbalan Pengerusi : En. Saad : Hj. Rossushilawati binti Muhammad JAWATANKUASA PASUKAN UNIT BERUNIFORM 42 . Zakiah binti Othman Pn. Puvaneswary Kandasamy Pn. Rohayati binti Hj. Zuraini binti Mohammed Ibrahim ( Penyelia Petang ) Penyelaras Unit Beruniform : En. Darus (k) Pn.Shafini binti Idrus Pn. Ronita binti Ahmad Pn. Salmah binti Safar Pn. Hanani binti Osman TUNAS PUTERI Pn. Azizan bin Hj. Zainab binti Wanik KELAB RUKUN NEGARA Pn. Kanan Pentad ) ( Pen. Rafidah binti Ibrahim Pn. Sumanie a/p Ee (k) Pn.Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi Iil : En. Norlia binti Majid PUTERI ISLAM Pn. Syzwani binti Salleh (k) Pn. Noraini binti Majid (k) En. Noor Hanim binti Zakaria (k) Pn.Naim :Pn. Kanan Koko ) ( Pen. Phanuk a/l Noam Pn. Ali bin Bakar GURU PENASIHAT / PEMBIMBING / JURULATIH PASUKAN UNIT BERUNIFORM PENGAKAP Pn. Fauziah binti Mansor Pn. Noor Aziah binti Othman PERS.

Azizan bin Hj. Zakiah binti Othman Pn. Rashidah binti Abdul Rahman Pn. Shafini binti Idrus Pn. Kanan HEM ) Timbalan Pengerusi : En. Noraini binti Majid PERSATUAN BAHASA INGGERIS Pn. Ezni Suhana binti Che Man Pn.Ishak bin Hj. Puvaneswary a/p Kandasamy PERSATUAN AGAMA ISLAM Pn. Ridhuan bin Md. Sumanie a/p Ee Pn.Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi Iil : En. Fauziyah binti Abdullah (K) KELAB KOMPUTER KELAB KEWANGAN 43 . Md. Supiah binti Ibrahim KELAB KREATIF/REAKRASI Pn. Md. Farizah binti Md. Saad : Hj. Jaaffar bin Abd Razak : En.Naim :Pn. Noraliza binti Long GURU PENASIHAT / PEMBIMBING KELAB DAN PERSATUAN PERSATUAN BAHASA MELAYU Pn. Nafisah binti Shafie (K) Pn. Nor Pn. Zuraini binti Mohammed Ibrahim ( Penyelia Petang ) Penyelaras Unit Beruniform : Pn. Lim Siu Ling Pn. Kanan Koko ) ( Pen. Kanan Pentad ) ( Pen. Ahmad Nasarudin bin Saad (K) Pn. Ezni Suhana binti Che Man Pn. Haizan binti Ahmad (K) Pn. Syamala Devi Krishnan (K) Pn. Fahittah binti Abdullah SENI KELAB ROBOTIK En. Zainab binti Wanik MATEMATIK / SAINS Pn. Amran ( Guru Besar ) ( Pen. Fadzilah binti Osman (K) Pn.

Harun ( K ) Pn. Rodzi Pn. Noor Shidah binti Ariffin En.Pn. Rosiah binti Ismail (K) En. Darus Pn.CEGAHAN JENAYAH En. Nafisah binti Othman Pn. Nasriah binti Hussin (K) Pn. Roshidah bt Embi Cik Nurul A’izah bt Abdullah KELAB SPBT Pn. Mohd Nasharudin bin Said Pn. Norlia binti Majid KELAB MUZIK & KEBUDAYAAN Pn. Sumadi Damodaran Pn. Ahmad Zubaidi b. Zanariah binti Md Zain (K) Pn. Munirah binti Ashaari Pn. Halimatun Saadiah binti Md. Nahaliza binti Nayan (K) (K) Pn. Noraini binti Salleh KELAB P. Mohd Safian bin Aminudin KELAB BIMB & KAUNSELING Pn. Normawati binti Abdul Hamid Pn. Rusmaliza binti Abdul Rahman 44 . Noor Aisyah binti Mohd Ariff KELAB TRAFIK/ KESELAMATAN Pn. Rohayati binti Hj. Hanani binti Othman (K) Pn.

7. 8. Semua Guru Rumah Sukan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas keluar dan masuk semua peralatan sukan serta penggunaannya dengan betul. Catatkan laporan setiap aktiviti di Fail / Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum (Rumah Sukan) Semua perkara / maklumat yang terdapat di dalam Fail / Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum disempurnakan . 2. Latihan Rumah Sukan dijalankan DUA KALI dalam seminggu.• UNTUK PERHATIAN DAN TINDAKAN SEMUA GURU RUMAH SUKAN 1. 5. Guru Rumah Sukan yang tidak hadir mestilah memaklumkan kepada Ketua Guru Rumah Sukan dan mendapat kebenaran Guru Besar 4. Tindakan segera hendaklah diambil. 3. jika berlaku kemalangan atau perkara-perkara yang tak dingini kepada pelajar-pelajar semasa sesi mestilah 45 . Sebarang kerosakan dan kehilangan peralatan sukan mestilah dimaklumkan kepada Setiausaha Sukan dengan kadar yang segera. 6. Semua Guru Rumah Sukan wajib hadir pada setiap kali perjumpaan aktiviti. Kehadiran semua pelajar untuk menjalani Latihan Rumah Sukan adalah diwajibkan kecuali PELAJAR-PELAJAR YANG SAKIT dan mempunyai SURAT PENGESAHAN DOKTOR. Ketidak hadiran atau ponteng semasa Latihan Rumah Sukan dijalankan adalah tanggungjawab Guru Rumah Sukan masing-masing.

9. Pembahagian pelajar-pelajar kepada Rumah Sukan adalah berdasarkan kepada NOMBOR sahaja ) :I. • PEMBAHAGIAN PELAJAR 1. Bagi setiap acara perseorangan. cuma 2 PESERTA sahaja dibenarkan. 10.( No : 4 & PENDAFTARAN SEKOLAH ( Angka di hujung IV. Fail / Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum (Rumah Sukan ) mestilah dikemaskini dan ditandatangani oleh Ketua Guru Rumah Sukan dan diserahkan kepada Penyelaras Sukan / Permainan untuk tindakan Penolong Kanan Kokurikulum pada tarikh yang ditetapkan. Setiap pelajar / Peserta hanya dibenarkan menyertai 3 ACARA PERSEORANGAN dan 1 ACARA BERPASUKAN sahaja.( No : 2 & 7 ) .latihan. 46 . Rumah Mahathir ( Kuning ) : 1234 dan 2. Semua tindakan mestilah dimaklumkan kepada pihak pentadbir dan ibu bapa / waris / penjaga. Rumah Abdullah ( Ungu ) : 1235 dan 1240 . 11.( No : 5 & 0 ) 1236 1237 1238 1239 ( No : 1 & 6 ) . Rumah Rahman ( Hijau ) : 1231 dan II. Kawalan pelajar semasa sebarang aktiviti perlu diberi perhatian untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku . 3. Insyaallah. Rumah Hussein ( Biru ) 9) V. Sediakan Aktiviti-Aktiviti Tahunan dan Penggal di borang yang disediakan.( No : 3 & 8 ) . Rumah Razak ( Merah ) : 1232 dan : 1233 dan III.

5. Mereka dikecualikan dalam semua penyertaan. LONTAR 47 X X .32 TAHUN 2009 ACARA-ACARA YANG DIPERTANDINGKAN KELAS LELAKI PRA 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 TAHUN PEREMPUAN PRA 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN X X X 6 TAHUN X X X ACARA 1. Setiap peserta Rumah Sukan mesti mengambil bahagian dalam semua ACARA SUKAN TARA dan setiap Rumah Sukan mesti mengambil bahagian dalam semua acara sukan yang dipertandingkan. Pelajar-pelajar yang * Kurang sihat / Kurang berkemampuan / Menghidapi Penyakit * mereka mestilah memberikan surat pengesahan doktor. Setiap Rumah Sukan mesti menyediakan dan menghantar 30 peserta untuk ACARA KAWAD PERBARISAN. SEKOLAH KEBANGSAAN TUNKU ABDUL MALIK KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KE . 100 METER X X X X 3.4. 200 METER X X X X 4. 50 METER X X X X 2. 6.

TINGGI 6. SUKANEKA X X X X X X JADUAL LATIHAN RUMAH SUKAN SKTAM TAHUN 2009 48 . 4 LOMPAT X X X X X X LOMPAT X X X X X X X 100 X X X X X X METER 8.PELURU 5. JAUH 7. 4 X 200 X X X X X X METER 9.

00 .10.45 .45 .00 .45 9.45 .5.HARI RUMAH SUKAN MASA AKTIVITI PAGI RAHMAN AHAD RAZAK 8.00 3.00 • BIL PERANCANGAN KOKURIKULUM SKTAM 2009 TAHUN 2009 JA FE MA AP ME JN induk dan 49 JL OG SE OK NO DI AKTIVITI Mesyuarat .45 9.10.00 3.00 SELASA ABDULLAH RAHMAN 8.00 .00 ISNIN HUSSEIN MAHATHIR 8.4.4.4.45 .45 .45 9.00 .10.45 .45 .5.5.00 - 9.45 .00 9.00 - 9.00 - 9.00 3.10.45 4.10.45 4.00 KHAMIS MAHATHIR ABDULLAH 8.45 4.5.45 .00 3.45 4.00 RABU RAZAK HUSSEIN 8.00 .45 9.00 PETANG 3.5.45 .45 CATATAN 9.4.45 4.00 - 9.4.

1 2 Kokurikulum dan Majlis X Sukan Sekolah Mesyuarat Agong X X X Persatuan / Kelab dan 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Unit Beruniform Perjumpaan Mingguan Semua Unit Kokurikulum Latihan Rumah-rumah sukan-Mula Latihan X Pasukan X Jaya X X X X X X X Sekolah Kursus Motivasi Diri Majlis Sambutan Hari Raya Majlis Bacaan Yasin Sukan Tara X Merentas Desa X Acara Awal (Acara Saringan dan Akhir) Kejohanan Olahraga Sekolah Sambutan Hari Guru X X X X X X Anugerah X Dalam X Dalam 50 X X X Peringkat Sekolah Hari Kantin/kokurikulum Lawatan Sambil Belajar Hari Gotong Royong Sambutan Maal Hijrah dan Maulidur Rasul X Pertandingan Permainan Rumah Sukan Hari Cemerlang Pertandingan Persatuan Pertandingan X X X 19 20 21 X .

Murid murid dimestikan memawa kad aktiviti semasa menjalankan kegiatan 51 .22 23 24 25 Unit Beruniform Sambutan Kemerdekaan Peringkat Sekolah Minggu Keselamatan J/Raya Perkhemahan Tahunan Unit Beruniform Perkhemahan Beruniform PKG Negeri . Daerah X X X X Unit dan X Peringkat PERATURAN – PERATURAN SEPANJANG MENGADAKAN AKTIVITI KOKURIKULUM 1. Guru-guru yang terlibat dimestikan hadir untuk mengurus aktiviti yang dijalankan 2. Kehadiran murid mestilah ditanda oleh guru yang berkenaan dalam Buku Gerak Kerja Kokurikulum 3.

Guru Penasihat dipertanggungjawabkan :a. Bertanggungjawab terhadap peralatan yang digunakan 52 . Sebarang surat menyurat kepada pihak luar perlu melalui Guru Besar 8. Memohon menggunakan kawasan sekolah 9.4. Fail minit mesyuarat 5. Bersama murid sepanjang aktiviti dijalankan b. Mendapatkan kebenaran dari Penolong Kanan Kokurikulum atau Guru Besar b. Semua aktiviti yang dijalankan adalah mengikut jadual. Mendapatkan persetujuan bertulis daripada waris c. Buku Gerakerja Kokurikulum yang dikemaskini b. Fail surat menyurat c. Penyata kewangan d. Menjaga keselamatan murid c. Sebarang pindaan akan diberi dari semasa ke semasa 7. Satu rancangan tahunan yang teratur hendaklah dilampirkan bersama dengan Buku Gerakerja Kokurikulum 6. Setiap persatuan / kelab / badan beruniform mesti menyimpan maklumat berikut :a. Sebarang aktiviti bukan rutin hanya boleh dilakukan setelah langkah langkah berikut diambil:a.

10. 53 . Kutipan yuran yang berpatutan adalah dibenarkan tetapi ia mesti mempunyai Penyata kewangan KANDUNGAN SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 1/1995 Keselamatan diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah (LAMPIRAN 1) Kesimpulan daripada kandungan Surat Pekeliling ini ialah guru perlu mengutamakan keselamatan pelajar semasa sesi pengajaran pendidikan jasmani dan kesihatan serta ketika kegiatan kokurikulum dan sukan dilaksanakan.

surat pekeliling ini mengandungi dasar penubuhan KRS di sekolah-sekolah di Malaysia yang mana ia bertujuan untuk memenuhi minat serta untuk mengatasi masalah salah laku di kalangan remaja.Surat ini juga bertujuan untuk memperingatkan semua guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dan Guru Kokurikulum dan Sukan supaya berwaspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi yang boleh menyebabkan berlakunya kejadian-kejadian yang tidak diingini. Seperti yang kita sedia maklum KRS merupakan salah satu badan unit beruniform yang terdapat di sekolah ketika ini. Oleh sebab itu. 54 . 4/1995 PELAKSANAAN KADET REMAJA SEKOLAH (LAMPIRAN 2) Antara lain. KANDUNGAN SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. surat ini ditujukan khusus untuk guru-guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dan Guru Kokurikulum dan Sukan.

Di dalam surat ini terkandung matlamat penubuhan KRS itu sendiri. yuran keahlian yang telah dicadangkan. system keahlian. pengecualian yang diberikan serta pemantauan-pemantauan yang bakal dilakukan oleh pihak berkenaan. 55 . kurikulum. peraturan-peraturan ini di guna pakai oleh semua sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. objektif unit tersebut. mereka perlu mematuhi syarat-syarat yang telah dikemukakan seperti di atas. pakaian seragam KRS. KANDUNGAN AKTA PENDIDIKAN 1996 PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN ( PERSATUAN SEKOLAH ) 1998 (LAMPIRAN 3) Peraturan-peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 telah dikuatkuasakan pada 21 Mei 1998. Bagi sekolah yang ingin menubuhkan pertubuhan ini. perancangan serta pelaksanaannya. keselamatan diri yang perlu dijaga. struktur organisasi yang perlu ada dalam pertubuhan ini.

mengawal akaun persatuan. KANDUNGAN SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. mendatangkan kemudaratan kepada murid dan kepentingan rakyat Malaysia serta persatuan yang melanggar peraturanperaturan yang terkandung di dalam Peraturan-peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah ) 1998. 24/1998 Penglibatan Guru dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan (LAMPIRAN 4) Surat pekeliling ini di keluarkan bertujuan untuk memperingatkan semua pengetua dan Guru Besar supaya memaklum dan mendapatkan kelulusan 56 . kelulusan mengutip derma atau tajaan serta boleh membubarkan mana-mana persatuan yang dianggap tidak memberi manfaat kepada murid.Dalam peraturan ini dinyatakan bahawa guru besar ialah orang yang bertanggungjawab terhadap pelantikan guru-guru penasihat bagi setiap persatuan sekolah.

Apa yang penting penyertaan tersebut tidak mengganggu proses persekolahannya dan penyertaan murid tersebut adalah secara sukarela tanpa di paksa oleh manamana pihak. Bagi murid. Walaupun pada dasarnya bergiat aktif dalam kegiatan pasukan pakaian seragam amat digalakkan sama ada aktiviti tersebut dianjurkan oleh pihak sekolah mahupun pihak luar. Apa yang penting yang perlu di ambil tindakan oleh pengetua dan Guru Besar ialah berkenaan dengan penglibatan guru mestilah tidak mengganggu urusan dan perjalanan pengurusan sekolah. Keselamatan dan kebajikan murid perlu diawasi oleh guru yang dilantik. surat pekeliling ini adalah lanjutan daripada Surat Pekeliling Bil. penyertaan mereka perlu mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga.1/1995 yang memberi peringatan kepada guru Pendidikan Jasmani 57 . cuti tanpa rekod yang dibenarkan kepada guru tersebut adalah selama 14 hari.Pengarah Pendidikan Negeri sebelum membenarkan guru dan murid menyertai aktiviti-aktiviti anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. 9/2000 Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah (LAMPIRAN 5) Jika di perhatikan. KANDUNGAN SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.

Apa pun surat kali ini di tujukan kepada pengetua dan Guru Besar supaya berwaspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi yang boleh menyebabkan berlakunya kejadian-kejadian yang tidak diingini. Di dalam surat ini mengandungi beberapa langkah yang sewajarnya boleh di ambil oleh pengetua dan Guru Besar bagi memastikan keselamatan pelajar semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar kawasan sekolah. 10/2000 Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah (LAMPIRAN 6) Murid-murid perlu di beri peluang untuk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh. Oleh itu kandungan surat pekeliling ini yang menyaran agar pihak sekolah memberi peluang kepada murid-murid mengasah minat dan hobi 58 .dan Kesihatan dan Guru Kokurikulum dan Sukan supaya mengutamakan keselamatan pelajar semasa sesi pengajaran pendidikan jasmani dan kesihatan serta ketika kegiatan kokurikulum dan sukan dilaksanakan. KANDUNGAN SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.

oleh yang demikian. KANDUNGAN SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. Sebagai salah satu hobi yang dapat memberi manfaat kepada muridmurid selain memberi peluang dan ruang kepada mereka mempelajari sesuatu yang baru berasaskan kamera biasa atau digital dan sebagainya. penubuhan Kelab Rukun Negara adalah bertepatan untuk 59 . di dalam surat ini telah terkandung beberapa langkah untuk dilaksanakan sebagai panduan menubuhkan Kelab Fotografi di sekolah.mereka dalam bidang fotografi yang dapat membantu mereka ke arah celik computer dan perkembangan teknologi yang semakin pesat membangun. 17/2000 Penubuhan Kelab Rukun Negara Di Sekolah-Sekolah (LAMPIRAN 7) Sejajar dengan negara Malaysia yang terdiri dengan rakyat yang berbilang kaum.

Oleh yang demikian. KANDUNGAN SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. Walaupun surat ini ditujukan kepada sekolah menengah. sekolah rendah juga digalakkan untuk berbuat demikian sebagai salah satu langkah untuk memupuk semangat perpaduan antara murid-murid sekolah khususnya dan masyarakat sekeliling amnya.menyemai dan memupuk pengetahuan. semua sekolah menengah di Malaysia diminta menubuhkan Kelab / Persatuan Rukun Negara bermula pada tahun 2001. Penubuhan kelab tersebut adalah berdasarkan syarat-syarat yang terkandung dalam Peraturan Penubuhan Kelab / Persatuan Sekolah 1997. kesedaran dan amaln setiap prinsip yang terkandung dalam Rukun Negara. 20/2000 Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam di Sekolah-Sekolah (LAMPIRAN 8) 60 .

KANDUNGAN SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. Walau apa pun pertubuhan kelab / persatuan yang ingin ditubuhkan di sekolah-sekolah. Seksyen 130 AKTA PENDIDIKAN 1998. PERATURAN-PERATURAN Seksyen 130 AKTA 1998.Sekolah-sekolah boleh menubuhkan Persatuan Agama Bukan Islam di sekolah-sekolah PENDIDIKAN berdasarkan (PERATURAN Peraturan SEKOLAH) 4. 1/2008 Penubuhan Persatuan Bahasa Arab dab Kelab Jawi dan Khat di Sekolah yang melaksanakan program j-QAF (LAMPIRAN 9) 61 . hendaklah mengikuti perturan-peraturan dan tertakluk kepada Peraturan 4. setelah pihak pendaftar membuat pertimbangan dan berpuas hati dengan permohonan yang diterimanya secara bertulis. PENDIDIKAN 1998. PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PERATURAN SEKOLAH) 1998. kategori e.

Manakala. penubuhan Kelab Jawi dan Khat pula berdasarkan pengumuman YB Menteri Pelajaran semasa majlis pelancaran Karnival Jawi dan Khat peringkat kebangsaan pada 28 September 2007 yang lalu sebagai langkah mengekalkan warisan budaya bangsa. PENTAKSIRAN GERAK KERJA KOKURIKULUM • PENDAHULUAN Kegiatan kokurikulum sekolah sama ada sekolah menengah mahu pun sekolah rendah. merangkumi aktiviti pasukan pakaian seragam. Kegiatan ini adalah sebahagian daripada 62 . kelab dan persatuan dan sukan dan permainan. Penubuhannya akan membantu akan membantu murid mempertingktkan penguasaan bahasa Arab dan sebagai asas memantapkan komunikasi mereka dalam bahsa Arab. Salah satu tujuannya untuk membantu murid dalam penguasaan bacaan dan tulisan jawi serta dapat melatih mereka berkomunikasi dalam bahasa Arab melalui pelbagai aktiviti.Penubuhan Persatuan Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah adalah lanjutan daripada penubuhan Persatuan Bahasa Arab sekolah menengah.

Berdasarkan tinjauan ke sekolah-sekolah yang dilakukan oleh Bahagian Sekolah. Kemungkinan ada pelajar memperolehi markah yang berbeza walaupun pencapaian dalam kegiatan kokurikulum adalah sama. + 100 jenis kelab/persatuan serta + 30 jenis kelab sukan dan permainan. • RASIONAL Penilaian kegiatan kokurikulum pelajar yang dibuat disetiap sekolah adalah berbeza antara satu sama lain. Perbezaan ini wujud kerana penilaian yang dibuat semata-mata hanya berdasarkan persepsi dan keperluan sesebuah sekolah. wakil Bahagian Pengajian Tinggi mencadangkan agar kegiatan kokurikulum di sekolah dapat dinilai secara standard agar aspek ini dapat diambil kira dalam proses pengambilan pelajar ke institusi-institusi pengajian tinggi tempatan. Melalui penggunaan borang penilaian yang standard unsur-unsur ketidakadilan dalam pemberian markah boleh dihindari. Dalam mesyuarat Pengurusan Pendidikan Bil 9. pihak sekolah ada membuat penilaian terhadap kegiatan kokurikulum yang diceburi oleh pelajar-pelajar. Sehingga kini belum ada garis panduan dan format membuat penilaian aktiviti kokurikulum.proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah yang di lakukan di luar bilik darjah. Setiap pelajar diwajibkan menganggotai sekurang-kurangnya satu daripada setiap jenis/komponen aktiviti tersebut. pada masa ini terdapat sekolah yang menawarkan sebanyak + 13 jenis pasukan pakaian seragam. Secara umumnya. Kepentingan aktiviti ini juga sama sepertimana kepentingan aktiviti dalam bilik darjah kerana peranannya sebagai penyumbang dan pelengkap kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Keadaan ini menjelaskan wujudnya unsur-unsur ketidaksamarataan dalam pemberian markah kepada pelajar. Pengiktirafan tertentu dalam dalam kegiatan kokurikulum hanya dibuat dalam bentuk sijil dan surat akuan yang dikeluarkan 63 . Namun begitu bergantung kepada pihak sekolah untuk menubuhkan unit-unit gerak kerja kokurikulum tersebut. 1997. Namun penilaian yang dibuat oleh setiap sekolah adalah berbeza.

tanggungjawab yang disandang dan penglibatan pelajar dalam sesuatu kegiatan kokurikulum perlu diambilkira. beberapa aspek telah dibuat penilaian. 3. Bagi pelajar yang bercita-cita melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi penglibatan yang cemerlang dalam aktiviti kokurikulum boleh dijadikan sandaran untuk mencapai cita-cita mereka. Membantu Bahagian Sekolah (Sekolah Berasrama Penuh) dan Bahagian Pengajian Tinggi dalam membuat penilaian kemasukan pelajar-pelajar ke asrama penuh dan institusi-institusi pengajian tinggi. • PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM Dalam menentukan pencapaian pelajar dalam aktiviti kokurikulum yang disertai mererka. Dalam hal ini amatlah wajar jika penilaian yang dibuat tidak hanya berlandaskan pencapaian dalam kegiatan semata-mata kerana aspek-aspek lain seperti kehadiran dalam aktiviti. 2. Aspek-aspek yang dinila adalah berdasarkan 4 perkara yang berikut iaitu :- 64 .oleh sekolah dan badan tertentu. Menyediakan satu kaedah penilaian aktiviti kokurikulum yang boleh diterima pakai oleh semua sekolah. • OBJEKTIF 1. Menggalak dan meningkatkan penglibatan yang menyeluruh di kalangan pelajar dalam aktiviti kokurikulum. Penilaian kegiatan kokurikulum boleh merangsang pelajar-pelajar untuk bergiat lebih aktif dalam kegiatan kokurikulum. Semua pelajar mempunyai peluang yang sama untuk memperolehi markah kerana penilaian yang dibuat adalah setara.

Jumlah kehadiran yang maksimum berasaskan kepada jumlah minggu persekolahan dalam setahun. Pengecualian kehadiran hanya dipertimbangkan jika pelajar sakit. Kehadiran b. Markah Aspek Kehadiran ialah markah yang tertinggi iaitu 50%. Peratus markah yang diperuntukkan adalah seperti berikut: ASPEK PENILAIAN Kehadiran Pencapaian Penglibatan Jawatan disandang JUMLAH % MARKAH 50 20 20 10 100 a. Ketidakhadiran ini perlulah dalam pengetahuan sekolah. dengan mengambil kira bahawa setiap jenis aktiviti kokurikulum dijalankan sekali seminggu dan dengan peruntukan masa 3 jam. Perkiraan markah kehadiran adalah seperti berikut: Markah Kehadiran = ( Jumlah Kehadiran Pelajar ) x 50 ( Jumlah Minggu – Ketidakhadiran Yang Diluluskan ) 65 . Pencapaian c.a. menyertai kegiatan lain dengan kelulusan dan sebabsebab lain yang munasabah. Penglibatan d. Ini bertujuan untuk menggalakkan pelajar hadir pada setiap aktiviti yang dijalankan. Jawatan disandang Markah akan diberikan secara peratus bagi keempat-empat aspek tersebut.

Markah Aspek Penglibatan ialah 20%. Markah Aspek Pencapaian yang diberikan ialah 20%. Dalam aspek pencapaian markah bagi pencapaian individu atau pasukan adalah sama. Markah-markah pencapaian yang ditetapkan adalah seperti berikut : %MARKAH PERINGKAT PERTANDINGAN JOHAN Sekolah Zon / Daerah / Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa 3 5 10 15 20 N. Naib Johan dan Ketiga. Pencapaian yang dinilai hanyalah kepada kedudukan Johan.b. Markah ini diberikan berdasarkan pencapaian pelajar dalam pertandingan di peringkat Sekolah / Zon / Daerah / Negeri / Kebangsaan / dan Antarabangsa. Markah-markah yang dicadangkan adalah seperti berikut : MARKAH PENGLIBATAN 66 % MARKAH . Markah ini diberikan kepada semua ahli berdasarkan sumbangan dan komitmen mereka didalam semua aktiviti yang dijalankan dan tahap penglibatan yang disertai.Markah penglibatan bagi individu dan pasukan atau kumpulan adalah sama.JOHAN 2 4 8 13 18 KETIGA 1 3 6 11 16 c.

Sekolah Zon / Daerah / Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa 3 5 10 15 20 d. Markah Aspek Jawatan Disandang ialah 10 % dan diberikan kepada individu yang memegang sesuatu jawatan yang tertinggi dalam kegiatan kokurikulum. Sungguhpun begitu ahli-ahli biasa dan jawatan-jawatan yang lain juga diperuntukkan markah mengikut jenis jawatan yang disandang. Agihan markah bagi jawatan yang disandang adalah seperti berikut : JAWATAN Pengakap DiRaja / PWI / Sub.Inspektor / Drum Mejar / Pengerusi / Naib Pengerusi / dan jawatan-jawatan / pangkatpangkat lain yang difikirkan sama taraf 67 % MARKAH 10% .

Ini bermakna penilaian kegiatan adalah berdasarkan . • KEGIATAN KOKURIKULUM YANG DINILAI Setiap pelajar sekolah menengah ataupun rendah tahap II diwajibkan menganggotai setiap komponen aktiviti kokurikulum yang terdapat di sekolah iaitu pasukan pakaian seragam. persatuan / kelab serta kelab sukan dan permainan. negeri.PWII / Staf Sarjan / Sarjan Mejar / Ketua Rtup / Setiausaha / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Sarjan / Staf Sarjan / Bendahari / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Koperal / Lans Koperal / Ketua Petrol / Penolong Ketua / Petrol / Ahli Jawatankuasa / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat yang difikirkan sama taraf Konstabel / Prebet / Ahli Biasa 10% 7% 5% 3% Setiap pemberian markah dalam aspek-aspek yang dinilai (berdasarkan keempat-empat aspek) adalah berdasarkan markah tertinggi yang layak diperolehi oleh seorang pelajar. 68 . Umpamanya jika seorang pelajar pernah mewakili daerah. kebangsaan dan antarabangsa. markah aspek pencapaian yang diambilkira hanyalah pencapaian di peringkat antarabangsa (20 markah). Dalam hal ini setiap pelajar memilih salah satu aktiviti yang terdapat dalam setiap kegiatan kokurikulum tersebut.

Aktiviti pasukan pakaian seragam seperti Kadet Remaja Sekolah. Aktiviti Kelab Sukan dan Permainan seperti Kelab Olahraga. Sebagai contoh berikut adalah markah kegiatan kokurikulum yang diperolehi oleh seorang pelajar ( Pelajar X ). Pengakap. Kelab Seni Lukis dan sebaginya. Tunas Puteri. Aktivit Persatuan / Kelab seperti Persatuan Bahasa Melayu / Kelab Pencinta Alam. c. Kelab Memanah dan sebaginya. Persatuan Bulan Sabit Merah dan sebaginya. i. Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Jenis Aktiviti: Persatuan Bulan Sabit Merah Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan Prestasi Penuh ( 40/40 ) Johan Kawad Kaki Peringkat Negeri Menghadiri Jambori Pengakap Kebangsaan Markah 50% 10% 15% 69 . Kelab Renang.a. Setiap jenis aktiviti yang dianggotai oleh pelajar akan dinilai berdasarkan aspek-aspek yang telah dinyatakan tadi dan agihan markah setiap jenis aktiviti adalah sama seperti yang dinyatakan. Puteri Islam . b.

d) Jawatan Disandang Ahli Biasa JUMLAH 3% 78 % ii. Kegiatan Persatuan / Kelab Jenis Aktiviti: Persatuan Bahasa Melayu Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian 36 / 40 Prestasi Markah 45% 5% Naib Johan Pertandingan Bahas Antara Kelas c) Penglibatan Menyertai Seminar Penulisan Sajak Peringkat Kebangsaan 15% d) Jawatan AJK Persatuan JUMLAH 5% 70% iii. Kegiatan Kelab Sukan dan Permainan Jenis Aktiviti: Kelab Sukan Bola Sepak Markah Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian Prestasi Penuh (60/60) Naib Johan Timang Bola Piala Hike Peringkat Kebangsaan 50% 13% c) Penglibatan Mewakili Negeri Dalam 70 1% .

Pertandingan MSSM d) Jawatan Kapten Bola Sepak B18 JUMLAH 10% 88% • GRED PENILAIAN Gred penilaian bagi setiap markah yang diperolehi adalah seperti berikut: GRED A B C D E MARKAH Antara 80% hingga 100% Antara 60% hingga 79% Antara 40% hingga 59% Antara 20% hingga 39% 19% ke bawah Berdasarkan contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperolehi oleh Pelajar X. gred yang diperolehi bagi setiap kegiatan kokurikulum adalah seperti berikut : 71 .

Imam dan sebaginya. b) Perjawatan Peringkat Rumah Sukan seperti Ketua Rumah. Markah bonus yang telah ditetapkan adalah seperti berikut : Bil Jawatan 72 Markah Bonus . markah bonus akan diberikan. Markah Bonus yang diberikan adalah berdasarkan sesuatu jawatan kepimpinan yang disandang oleh pelajar dan jawatan tersebut bertujuan membantu pengurusan dan pentadbiran sekolah. c) Perjawatan Peringkat Kelas seperti Ketua Kelas / Darjah dan sebagainya. Perjawatan tersebut merangkumi : a) Perjawatan Peringkat Sekolah seperti pengawas. pengawas pepustakaan. MARKAH BONUS Sebagai menghargai penyertaan pelajar di dalam aktiviti kokurikulum. Bagi setiap jawatan tersebut markah bonus diberikan sebagai pengiktirafan kepada pelajar di atas sumbangan perkhidmatan yang mereka berikan setiap tahun. Ketua Bilik dan sebagainya. serta jawatan-jawatan yang dsandang mereka.Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Persatuan / Kelab Kelab Sukan dan Permainan Markah Yang Diperolehi 78% 70% 88% Gred B B A 1.

1 2 3 4 5 Ketua Pelajar I / Ketua Pelajar II Timabalan / Penolong Ketua Pelajar Pengawas / Imam / Bilal Pengawas Perpustakaan Ketua Perpustakaan. Gred keseluruhan boleh diperolehi dengan mencampurkan jumlah markah ketiga-tiga kegiatan kokurikulum yang diperolehi dan mendapatkan purata bagi 73 . GRED KESELURUHAN Gred keseluruhan ialah gred yang diperolehi oleh seorang pelajar dalam ketigatiga jenis kegiatan kokurikulum yang dianggotainya beserta markah bonus. Makanan dan lain-lain 10 8 7 6 5 6 Ahli Jawatankuasa termasuk Penolong Ketua / Pengerusi / Setiausaha / Bendahari bagi badan-badan dalam komponen aktiviti kokurikulum 3 7 8 Ketua Bilik / Asrama / Kelas Penolong Ketua Bilik / Asrama / Kelas 2 1 Setiap pelajar hanya layak menerima markah bonus untuk jawatan yang paling tertinggi yang disandang pada setiap tahun. Sekiranya jawatan yang disandang dilucutkan atas sebab-sebab tindakan tatatertib atau kes disiplin. umpamanya Jawatankuasa Asrama. Badan-Badan Tertentu. 2. maka markah bonus ini tidak layak dimasuk kira.

ketiga-tiga markah tersebut.markah kegiatan kokurikulum yang diperolehi Pelajar X perkiraan gred keseluruhan adalah seperti berikut : Jumlah Markah Pasukan Pakaian Seragam + Jumlah Markah Persatuan/ Kelab + Jumlah Markah Kelab Sukan dan Permainan 3 = ( 78 + 70 + 88 ) 3 Markah Bonus Purata Keseluruhan + Markah Bonus Gred Keseluruhan = A • PELAKSANAAN = 10 ( sebagai Ketua Pelajar ) = 78. 74 .6 =78. Berdasarkan contoh .6 + 10 = 88. Tempoh ini diperlukan kerana masih ada kegiatan kokurikulum peringkat kebangsaan yang dijalankan pada bulan Disember. Semua sekolah menengah di setiap Jabatan Pendidikan Negeri diminta menggunakan format dan borang yang sama dalam membuat penilaian aktiviti kokurikulum pelajar (Borang A.B dan C). Penilaian hendaklah dibuat pada setiap hujung tahun atau selewatlewatnya awal bulan Januari tahun berikutnya.6 1. Kemudian nilai tersebut dicampurkan dengan markah bonus yang diperolehi. 2.

5. Setiap borang penilaian perlu disemak oleh guru pemimpin sebelum disahkan oleh Pengetua dan guru Penolong Kanan Kokurikulum. 75 . PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM BAGI PELAJAR-PELAJAR TINGKATAN V DAN PELAJAR VI ATAS. Justeru itu amatlah wajar sekiranya pencapaian kokurikulum yang terbaik semasa di Tingkatan yang lain juga diambil kira sewaktu pelajar tersebut hendak meninggalkan sekolah kerana penilaian ini yang akan digunakan oleh pelajar-pelajar sewaktu memohon jawatan atau melanjutkan pelajaran. pihak sekolah perlulah menyediakan Buku Kemajuan Kegiatan Kokurikulum yang standard sebagaimana Buku Rekod Kemajuan Akademik. Langkah ini memudahkan penyimpanan rekod-rekod kemajuan dan pemindahan rekod sekiranya pelajar berpindah ke sekolah yang lain. 1. tetapi kurang menyerlah di Tingkatan V kerana ingin menumpukan kepada pelajaran atau mengalami kecederaan. Pada masa ini penilaian yang dibuat kepada pelajar-pelajar tersebut hanya berdasarkan kepada prestasi mereka di tahun akhir sebelum meninggalkan sekolah. Tindakan ini dirasakan kurang adil kerana kadangkala ada pelajar-pelajar yang amat aktif dan berjaya dalam kokurikulum di Tingkatan I hingga Tingkatan IV. Pelajar-pelajar yang telah menamatkan Tingkatan V dan Tingkatan VI wajar diberi penilaian berdasarkan pencapaian terbaik yang pernah diperolehi dalam kegiatan kokurikulum. Oleh kerana penilaian kokurikulum dibuat sepanjang pelajar berada di tingkatan Peralihan / Tingkat 1 sehingga Tingkatan 6. 4. Pihak sekoalh diminta membentuk Jawatankuasa Penilai yang dipengerusikan oleh Pengetua Sekolah dan guru-guru yang terlibat dengan kegiatan kokurikulum sekolah.3.

Dalam hal ini. pihak sekolah diminta mengisi borang penilaian (sebagaimana dalam borang C ) berdasarkan keputusan penilaian yang terbaik dalam aktiviti kokurikulum sepanjang tahun persekolahan . pelajar Y menunjukkan penilaian terbaik yang diperolehi adalah semasa Tingkatan IV (Gred A). 3. Sungguhpun begitu pelajar-pelajar ini boleh menggunakan keputusan yang diperolehi semasa di Tingkatan V sekiranya keputusan ini didapati lebih baik. Bagi pelajar-pelajar Tingkatan VI Atas. 76 . penilaian dibuat berdasarkan keputusan yang terbaik semasa berada dua tahun di Tingkatan VI. Sebagai contoh sekiranya Pelajar Y memperolehi Gred Keseluruhan sepanjang persekolahan adalah seperti berikut : Tingkatan I II III IV V Gred Keseluruhan Kokurikulum C B B A B Berdasarkan prestasi kegiatan kokurikulum.2.

aktiviti / projek. Sukan dan Permainan dan Unit Beruniform.REFLEKSI Secara umumnya Sekolah Kebangsaan Tunku Abdul Malik mempunyai 3 komponen / bidang gerak kerja kokurikulum seperti yang telah ditetapkan iaitu Kelab dan Persatuan. kelebihan serta kelemahan yang tersendiri. 77 . Semua ini bergantung kepada pengurusan aktiviti tersebut sama ada unit beruniform. kelab dan persatuan serta sukan dan permainan. Setiap aktiviti kokurikulum di sekolah ini mempunyai objektif. Berikut adalah huraian daripada aktiviti-aktiviti yang dijalankan di sekolah ini mengikut bidang / komponen gerak kerja kokurikulum.

Mesyuarat jawatankuasa 2. Pengenalan Olahraga 3. Acara Balapan . Membina dan meningkatkan disiplin murid 4. Meningkatkan perhubungan dan pergaulan sesama murid • AKTIVITI 1. Memupuk dan mencungkil bakat murid di dalam bidang olahraga 2. Acara Olahraga – Padang 100M 200M 4x100M 4x200M Lompat Jauh Lompat Tinggi Lontar Peluru Lompat Pagar 78 4.REFLEKSI : SUKAN DAN PERMAINAN SEKOLAH KEBANGSAAN TUNKU ABDUL MALIK A. Mendedahkan murid dengan teknik-teknik yang betul berkaitan dengan olahraga 3. KELAB OLAHRAGA • OBJEKTIF 1.

atlet-atlet semasa sesi latihan di adakan kelab semata-mata tetapi terbuka kepada semua murid yang berbakat. 2.5. 4. Struktur padang yang kurang sesuai Pelajaran atlet sering terganggu apabila sesi latihan dijalankan semasa waktu persekolahan • CADANGAN PENAMBAHBAIKAN 1. 2. 3. 2. Adakan latihan untuk atlet pelapis Struktur padang diubah suai agar bersesuaian dengan acara Latihan di adakan pada sesi petang untuk mengelak pelajaran atlet olahraga. • KELEMAHAN 1. Permainan kecil 6. Pendedahan yang diberikan dapat membantu atlet-atlet sekolah ini Mempunyai atlet-atlet yang berbakat besar Kemudahan yang mencukupi yang dapat membantu membentuk Penglibatan dalam perlawanan tidak hanya terbuka kepada ahli untuk lebih berusaha dan mempunyai daya saing yang tinggi. Sukaneka 7. Buku Skrap • KELEBIHAN 1.menanam semula rumput terganggu 79 . 3.

2.B. Salah satu pasukan yang digeruni pihak lawan 80 . Mesyuarat jawatankuasa 2. Teknik-teknik bermain dengan betul 4. Menyertai pertandingan-pertandingan yang dianjurkan • KELEBIHAN 1. KELAB BOLA SEPAK • OBJEKTIF 1. 4. Mempunyai pemain-pemain yang berbakat besar dalam permainan bola sepak 3. Mempunyai jurulatih yang berpengalaman 4. Memilih pasukan sekolah 6. 3. Latihan-latihan asas 3. Permainan yang sudah diketahui umum 2. Perlawanan kumpulan kecil 5. Membentuk disiplin dan ketahanan mental yang mantap Mencungkil bakat-bakat terpendam dikalangan murid-murid Memupuk kerjasama dan persefahaman antara pemain Mendedahkan kepada murid-murid teknik-teknik permainan bola sepak dengan betul • AKTIVITI 1.

Murid dapat menguasai dan mempraktik kemahiran-kemahiran asas 2. KELAB HOKI • OBJEKTIF dalam permainan hoki 1. Mewujudkan skuad pelapis dari kalangan murid tahun 3 dan 4 2. Penglibatan dalam perlawanan tidak hanya terbuka kepada ahli kelab semata-mata tetapi terbuka kepada semua murid yang berbakat • KELEMAHAN tahun berikutan banyak masa dihabiskan untuk latihan dan persiapan pertandingan antara rumah sukan di sekolah. 1. Tidak membenarkan pemain sekolah mengambil bahagian di dalam pertandingan bola sepak semasa Hari Sukan untuk memberi peluang kepada murid-murid lain menynjukkan bakat yang terpendam 3.5. Murid mampu berinteraksi serta memupuk semangat kewarganegaraan dengan berkesan 81 . Murid tidak dapat menumpukan perhatian di dalam latihan pada awal • CADANGAN PENAMBAHBAIKAN 1. Mengadakan pertandingan antara kelas supaya dapat memilih wakil sekolah C. Mempunyai nilai murni sebagai ahli sukan dan rakyat yang bertanggungjawab kepada masyarakat dan Negara 3.

6. 5. permainan hoki 3. 8. 9. Ini menyukarkan murid kerana tidak tahu struktur padang yang sebenarnya 2. berbakat KELEMAHAN 1. Hanya berlatih di padang bola sepak sahaja. Tidak mempunyai padang yang sesuai untuk permainan hoki. 2. 4. Mesyuarat Agung Pengelolaan dan penilaian pra-latihan Mengawal dan menggelecek bola Memukul dan menahan bola Menolak. 2. menjaga gol Permainan berpasukan dan posisi Gerakan terancang KELEBIHAN 1. Kurang penglibatan murid dalam permainan hoki walaupun mempunyai pemain-pemain yang berbakat besar CADANGAN PENAMBAHBAIKAN 82 Mempunyai pemain-pemain yang berbakat besar Penglibatan dalam perlawanan tidak hanya terbuka Murid dapat diberi pendedahan awal dalam aspekDapat mempelajari dengan lebih mendalam tentang aspek permainan hoki kepada ahli kelab semata-mata tetapi terbuka kepada semua murid yang .• AKTIVITI 1. 4. 3. 7. merebut. menguis dan menceduk Menghantar dan meneriam Mengelak.

Perlawanan dalam kumpulan kecil • KELEBIHAN murid 2.1. Latihan 5. Mesyuarat jawatankuasa 2. Tanamkan minat kepada murid-murid untuk melibatkan diri dalam permainan hoki 2. KELAB SEPAK TAKRAW • OBJEKTIF 1. Pendedahan kepada corak permainan yang sebenar seperti mengadakan perlawanan persahabatan supaya pemain tidak gentar D. Teknik-teknik bermain 4. Penglibatan dalam perlawanan tidak hanya terbuka kepada ahli kelab semata-mata tetapi terbuka kepada semua murid yang berbakat • KELEMAHAN 1. Membentuk disiplin dan ketahanan mental yang mantap 2. Memupuk kerjasama dan persefahaman antara pemain 4. Perjumpaan mingguan 3. Bilangan ahli yang minimum memudahkan kerja guru membimbing murid- 1. Kurang mendapat tempat daripada kalangan murid 83 . Mendedahkan kepada murid-murid teknik-teknik permainan sepak takraw dengan betul • AKTIVITI 1. Mencungkil bakat-bakat terpendam dikalangan murid-murid 3.

Mengumpulkan bahan / artikel 6. Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan dikalangan murid sekolah • AKTIVITI 1. Memupuk dan mencungkil bakat dikalangan murid 2.2. Latihan permainan 84 . Membina dan meningkatkan disiplin murid 4. Murid jarang didedahkan dengan perlawanan sebenar • CADANGAN PENAMBAHBAIKAN datang. Penerangan pengendalian alatan 4. 2. Mesyuarat AJK 2. Mengadakan perlawanan persahabatan antara kelas untuk menarik minat murid menyertai kelab ini seterusnya menyertai pasukan sekolah E. Perjumpaan mingguan 3. Pengendalian alatan 5. Pertandingan peringkat daerah 9. KELAB PING PONG • OBJEKTIF 1. Membuat buku skrap 7. Mendedahkan murid dengan teknik-teknik yang betul berkaitan permainan ping pong 3. Melibatkan murid tahun 3 dan 4 agar menjadi pelapis di masa akan 1. Rekreasi / permainan ( indoor & outdoor ) 8.

Mesyuarat jawatankuasa 2. Membentuk disiplin dan kesihatan yang mantap 2. KELAB BADMINTON • OBJEKTIF 1. Mencungkil dan melahirkan murid yang mahir dalam sukan badminton 4. Memupuk kerjasama dan persefahaman melalui aktiviti sukan badminton 3. 2. Mesyuarat agung pemilihan 3. Mengisi masa lapang dengan berfaedah • AKTIVITI 1. KELEBIHAN Memberi pendedahan kepada ahli-ahli kelab tentang Masa yang sesuai diperuntukkan untuk mengadakan Penglibatan dalam perlawanan tidak hanya terbuka teknik-teknik permainan yang betul kepada ahli kelab semata-mata tetapi terbuka kepada semua murid yang berbakat • KELEMAHAN 1. Menanam kesedaran bahawa sukan adalah aktiviti yang sihat dan menguntungkan 5. Murid-murid kurang berminat dengan permainan ini 2. latihan 3. Menggalakkan latihan-latihan asas permainan 2. Meningkatkan masa latihan sehingga 2 jam F. Kekangan masa untuk berlatih • CADANGAN PENAMBAHBAIKAN 1.• 1. Latihan Mingguan 85 .

Tayangan CD 9. Latihan pusat 5.4. Kuiz badminton 7.4 dan 5 SUASANA HARI MERENTAS DESA DI SEKOLAH SKTAM TAHUN 2009 86 . Perlawanan Persahabatan 6. Kem kecedersan 8. Kejohanan badminton tertutup bagi tahun 3.

87 .

SUASANA HARI SUKAN SKTAM 88 .

89 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful