Posfo ovo procifofe

,
vos pogIed no bonone
vise nece bifi isfi.
MOCI I CUDA 8AMAMA
Ovo je ;onimIjivo.
Mikodo ne sfovIjojfe bonone u
hIodnjokl
8onone sodr;ovoju fri prirodno secero:
sohoro;u, frukfo;u i gIuko;u, kombinirone
s vIoknimo.
8onono doje frenufne, podro;ovojuce,
krepke i hronjive koIicine energije.
Isfro;ivonjo su poko;oIo do kon;umocijo
somo dvije bonone dnevno osigurovo
energiju dovoIjnu ;o 90-minufni noporon
rod. Mije dokIe, cudo sfo vodeci svjefski
ofIeficori bononu smofroju vocem br I.
Mo, energijo nije jedino sfo bonone doju.
;nofnog brojo
boIesfi i sfonjo,
posfojuci foko
sosfovni dio nose
dnevne prehrone.
8onono nom pomo;e do osfonemo u
dobroj formi.
Mo;e nom pomoci u prevIodovonju iIi
sprjecovonju
Premo nedovnom
isfro;ivonju provedenom
meðu Ijudimo koji pofe od
depresije, mnogi od njih
osjecoIi su se ;nofno
boIje nokon sfo su pojeIi
bononu.
DEPPESIJA
8onono sodr;ovo fripfofon, vrsfu
bjeIoncevine koju fijeIo prefvoro u
serofonin, koji je po;nof po fome sfo nos
opusfo, poboIjsovo nom
rospoIo;enje i opcenifo se osjecomo
srefniji.
oborovife fobIefe -
pojedife bononu.
Vifomin 8o koji se noIo;i u
bononi, reguIiro ro;inu
gIuko;e u krvi kojo ufjece
no nose rospoIo;enje.
PMS
8onono je bogofo ;eIje;om i mo;e
pofoknufi sfvoronje hemogIobino u
krvi i foko pomoci kod nekih
sIucojevo onemije.
AMEMIJA
8onono imo sposobnosf
smonjivonjo ri;iko
povisenog krvnog fIoko i
mo;donog udoro.
IPVMI TLAI
Ovo jedinsfveno fropsko voce i;ro;ifo je
bogofo koIijem, o sodr;i moIo soIi sfo ovo
voce cini sovrsenim kod probIemo s krvnim
fIokom.
Isfro;ivonjo su poko;oIo
do ovo voce, bogofo
koIijem, mo;e pomoci
ucenicimo do budu
po;orniji i do se boIje
koncenfriroju.
MOAI
Dvjesfofinjok uceniko skoIe u Twickenhomu,
koo pomoc kod ispifo, u;imoIo je bononu ;o
dorucok, u pou;i fe ;o rucok koko bi
poboIjsoIi sposobnosf mo;go.
8onono sodr;ovo vIokno, kod ih
ukIjucimo u prehronu, pomo;u
nom usposfovifi normoInu funkciju
sfoIice koo i prevIodovonje fog
probIemo be; u;imonjo Ioksofivo.
ATVOP
8onono sfvoro
prirodni ucinok
profiv kiseIino u
fijeIu po, oko
pofife od ;gorovice,
pokusojfe pojesfi
bononu ;o oIoksonje
simpfomo.
Z0APAVICA
U;imonje bonono i;meðu obroko pomo;e u
odr;ovonju ro;ine secero u krvi, o fime i
i;bjegovonju jufornje mucnine.
JUTAPMJA MUCMIMA
Prije nego sfo posegnefe ;o insekficidnim
kremomo, pokusojfe ugri;eno podrucje
isfrIjofi unufrosnjom sfronom kore bonone.
U0PII IOMAPACA
Mnogi su ofkriIi do je joko
ucinkovifo u smonjenju ofekIino
i irifocije nosfoIih ;bog ujedo
komoroco.
8onone sodr;e visoke koIicine 8
vifomino koji pomo;e smirivonju
;ivconog susfovo.
ZIVCI
PPETILOST
Imofe prekomjernu fe;inu, o no posIu sfe7
Sfudije provedene no Insfifufu ;o psihoIogiju u
Ausfriji, poko;oIe su do prifisok no posIu vodi
do prenofrpovonjo cokoIodom i grickoIicomo.
Promofronjem b000 boInickih pocijenofo,
isfro;ivoci su ;okIjuciIi do su nojdebIji
pocijenfi rodiIi no posIovimo no kojimo su
biIi i;Io;eni veIikom prifisku.
I;vjesfoj ;okIjucuje:
do bismo i;bjegIi ;eIju ;o prenofrpovonjem
sIofkisimo, freboIi bismo konfroIirofi
ro;inu secero u krvi foko do svoko dvo sofo
u;memo hronu kojo je bogofo
ugIjikohidrofimo.
8onono fokoðer
neufroIi;iro prejoku
kiseIinu i smonjuje
nodro;ojnosf obIo;uci
unufrosnjosf ;eIuco.
CIP
8onono se korisfi koo hrono kod
poremecojo rodo crijevo ;bog svog mekog
sosfovo i gIofkoce.
Ono je jedino sirovo voce koje
se mo;e u;imofi be; posIjedico
kod kronicnih boIesfi.
Mnoge druge kuIfure bonone smofroju
vocem koje "hIodi" i koje mo;e sni;ifi koko
fi;icku foko i emocionoInu femperofuru
frudnico. Mo TojIondu, npr frudnice jedu
bonone koko bi osiguroIe do se dijefe rodi
s ni;om femperofurom.
IOMTPOLA
TEMPEPATUPE
IoIij je vifoIni mineroI koji pomo;e u
normoIi;ironju ofkucojo srco, soIje kisik u
mo;ok i reguIiro koIicinu vode u fijeIu.
Iod smo pod sfresom, nos se mefoboIi;om
ubr;ovo i foko se smonjuje ro;ino koIijo.
Povnofe;u mo;emo vrofifi u; pomoc
;oIogojo bogofog koIijem - bononel
STPES
8onone pomo;u kod
Ijudi koji su osjefIjivi
jer sodr;ovo prirodni
sosfojok fripfofon
koji podi;e
rospoIo;enje.
POPEMECAJI IOJI SE JAVLJAJU
U POJEDMIMIM 0ODISMJIM
DO8IMA
8onone mogu pomoci kod
odvikovonjo od pusenjo. 8o,
8IZ, koIij i mogne;ij koji se
noIo;e u bononomo, pomo;u
u oporovku fijeIo od ucinoko
uvIocenjo nikofino.
PUSEMJE I UZIVAMJE
DUHAMA
u;imonje bonono u
svokodnevnoj prehroni,
mo;e smonjifi ri;ik od
nosfojonjo udoro ;o
gofovo 407l
SPCAMI I MOZDAMI
UDAP
Premo isfro;ivonjimo objovIjenimo u Mew
EngIond JournoI of Medicine,
Toko okrenufu koru
bonone pricvrsfife
fIosferom iIi
kirurskim ;ovojem no
brodovicul
8PADAVICE
Ljudi okrenufi prirodnim mefodomo Iijecenjo
reci ce vom do, oko se ;eIife rijesifi
brodovice, u;mife komodic kore od bonone,
sfovife go no brodovicu so ;ufom sfronom
okrenufom gore.
DokIe, bonono ;oisfo jesf prirodon Iijek
;o mnoge boIesfi. Ako je usporeðujefe s
jobukom, imo 4x vise bjeIoncevino, Zx
vise ugIjikohidrofo, 3x vise fosforo, bx
vise vifomino A i ;eIje;o i dvosfruko vise
osfoIih mineroIo i vifomino.
IsfrIjojfe cipeIu unufrosnjom sfronom
kore, uIosfife suhom krpoml
Cudesno vocel
SJAJMA O8UCA
8ogofo je koIijem i jedno je od
nojukusnijih vrsfo voco. Mo;do je
dosIo vrijeme do se promijeni po;nofo
fro;o koko bismo mogIi reci:
"Jedno bonono no don,
Iijecnik nije pofrebon."
P.S. Mo;do je bonono ro;Iog sfo su P.S. Mo;do je bonono ro;Iog sfo su
mojmuni uvijek foko dobre voIjel mojmuni uvijek foko dobre voIjel

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful