Manual Holmatro Tehnici de Descarcerare Din Vehicule

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

holmatro rescue equipment

Subegida Societatii de Medicina de Urgenta si Catastrofa din Romania (SMUCR) ~i a Corpului Pompierilor Militari

Magic Vision s .rl. 25 Av. Radu Beller. sector I 01 1702 Bucharest - Romania Tel: +40 21 230.04.78 Fax: +40 21 230.04.79

www.magicvision.ro

Copyright 08-2004 Holmatro Rescue Equipment the Netherlands Tonie drepturile rezervate,

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE
Seful Departamentului de scolarizare in tehnici de salvare Holmatro
Traducere: Adriana Moise si Teodor Munteanu

Autor : B. Morris

I_WHit Res LiUe 378

sn

964

lista tuturor cazurilor care pot ap In rea1i Exemplele sunt evocate doar ca suport pentru ilustrarea. are caracteristicile ei unice. Aceasta carte confine infoI111Bfildespre ecbipamente ~i tebnici de salvare.lnformapile furnizate de c4tre firma Holmatro pemru aceaslA carte. pentnl cititor. care pot Ii Iolosite in diferite situapi de urgentil. AJegerea unelte10r ~ telmici10r de salvare.. sl. Aspectele prezentate in aceastl carte sunt doar exemp. StA in dspunderea utilizatorului de a citi cu atenpe ~ a in(elege prescripf. lim con~tienp. mai sugestiv. TotodatA.i iDstrucpl111i1e omonate de organele abilitate.ille prezentJJte in manualele de folosirea ecbipamentelor desalvare. Ii ele n prezintl nici pe departe. de cunoa~terea ~i antrenamentul in folosirea uneltelor din dotare.colarizlrii eiectuste. c4 tiecare situape in parte. a modului in care trebuie aplicate te . este important s4 tie l117I1JJte cu stricte(e procedurile operative de mtervenpe . se aplic4 exclusiv la ecbipamentele marea Holmatro. depind de 0 sumedenie de factori. e Ii folosite unel e de salvare in situa(ii de argentA· mdirecte. numitrul ~ pg "a vebiculelor implicate in accident. Bste important. num4rul victimelor ~i situapa lor l aptei etc. ca de exemplu: felul. ierarbic superioare. care s uneltelor pre~tate pentru inte Oiice s1' 'I1l:1J~-:pQatt"Jj¢Jtr~ curitatea personalu1ui de salvare depinde de calitatea . . de folosirea adecvatl a echipamentului de protecti«.

Acordarea prirnului ajutor medical pacientului nu va fi tratata in aceasta carte. Seful Departamentului de scolarizare in tehnici de salvare Holmatro Brendon Morris . Prin aeeasta carte nu se doreste . militar or simplu salvator civil. La fel ca Ia toate aplicatiile noi si la acestea se recomanda imperativ ca. practic imposibil sa fie prevazute. apreciem foarte important ca. sa se insiste ~i pe acest subiect. Oricare ar fi profesinnea dumneavoastra in dorneniul salvarii vietilor omenesti: pompier. Tehnieile de desearcerare din vehicule sunt deserise poand searna de ultimile imbunata!iri tehnologice In domeniul constructiilor de masini. ubiect dezvoltat de muLte alte carp de specialitate. am increderea di aceasta carte va atrage interesul dumneavoastra. Tehnicile descrise aici au eficienta maxima dad. inainte de a fi adoptate ca proceduri standard in cazuri reale. De aceea este necesar sa verificatiperformantele echipamentulni folosit de dumneavoastra inainte de a-I utiliza conform mdicatiilor prezentate :In acest ghid. sa fie futii exersate Intr-un mediu controlat. folosind desene si fotografii sugestive ~i texte explicative. aici toate situatiile din domeninl descarcerarii din vehicule. Scopul cartii este acela de a oferi 0 baza. Este de asernenea esential ca aceasta carte sa fie perceputa ca 0 resursa complementara a unui curs de descarcerare. medic. SUDt aplicate pe principiul de lucru in echipa. arunci trebuie urmate regulile stabilite de aceste autoritati.Acest ghid trebuie considerat ca un lndrumar operational de descarcerare. De aceea. De asemenea. Totodata rnerrtionarn faptul di In toate cazurile 1n care aspecte din continutul acestei carp yin ill conflict cu prevederile autoritatilor locale.3 se avea "ultimul cuvaat" ill domeniul descarcerarii. Primul ajutor medical acordat victimei in timpul descarcersrii constituie un aspect extrem de important pentru suecesul salvarii. tehnicile descrise 'in aceasta carte au luat in considerare ultima generatie de echipamente de descarcerare. Ingrijirea medicala de argenta a pacientilor incarcerati este un . In practica. eel putin tot atilt de mult dit m-a capacitat pe mine cand am scris-o. paramedic. Credem ca mai exista multe alte idei bune. Pot exista dl:teva noi abordari care nu sunt inca folosite sau aprobate de antoritatile din tara dumneavoastra. in cadrul prograrnului de scolarizare.de plecare in ceea ce priveste tehnicile de descarcerare. Motivul consta in aceea cli am dorit sa ne concentram pe principiile descarcerarii. Aceasra carte vorbeste despre principii generate care potfi folosite ~i adaptate in orice siruatie. Este.

Foeiieci .Deptatstoer« .Terminologia in coastxuctie vebiculelot ECHIPAMENTUL .Unelte combinate .Cilindii hidraulici .Sisteme pssive de securitate .Cinetica coliziuaii vehiculelot .Pericole speciiice 1amodelele noi de vebicule .TEHNICJ DE DESCARCERARE DIN VEHICULE On.M§nuirea echipamentului PROIECfAREA ~I CONSTRUqIA VEIllCULULm .intrepnerea echipamentului .Noua teluiologie auto .Unelte de sslvste independente (autonome) 6 .Amplasarea bateriilor ..) P'"D1I uuhzarca echiparnenuslur ~i tehrrici de descarcerure PROTECfIA MUNCII .Pompe hidraulice .Vehicule bibtide (benzinii-electric) .Echipamentui de stsbilizsre .Ptotectie petsonslului .

TEHNI 1 DE DESCARC RARE DIN VEHlCULE si tehniet de descarcerure Ghld penrru uulizarea echipamemelor INTERVENfIA .Stabilizare .Suplimentarea spatiului de lucru.Organizarea ecbipejului .Departarea tablonlui de bord prin ridieare TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEIDCULE GRELE . -lnlaturarea plafonului superior .Autobuze 7 N01'E MULTUMIRI .Departarea tabloului de bord prin rabatere .Vehicule grele (de mare tonaj) .Securizarea zonei -Rezumat TEHNICI DE BAZA IN DESCARCERARE .Inlaturarea usilor .Introdueere .lnIaturarea partilor laterale .Accesulla podea .

CHr<:crUJ1e B .EHNICI DE DESCARCERARE DIN V HlCULE Ghul PCUUlI utihzurea echipamernelor .i t~hni"i de dC.

Este de preferat ca aeeste haine de protectie sa aiba proprietati ignifuge ~i sa aiba Incorporate benzi reflectorizante. care sunt extrem de periculoase daca sunt inhalate.T HNICI E DESCARC RARE DIN V HICUL Intreg per: onalul de sa] vare trebuie sa poarte echipament de protectie complet asa cum se specifics in procedurile dumneavoastra de operare. Doar scutul facial nu asigura 0 protectie adecvara a ochilor. Este recomandara folosirea unei ma~ti de filtrare atunci cand se lucreaza en astfel de materiale. • Trebuie asigurata protectia ochilor (ochelari san ecran de protectie) til direct! legaturii en protectia Intregii fete (scut facial). • Manu~ile de protectie trebuie purtate tot timpuL • Hainele de ptotectie trebuie sa aeopere intreg corpul si sa protejeze impotriva obiectelor ascutite. • Bucatile de geam spart si unele materiale compozite pot cauza eliberarea de particule fine._ tnI6aie d ilItte JD COIIIaCt co grIsimi .oen:le de presillllC ale acestDnl. . • Cizmele de protectie trebuie sa asigure 0 buna sustinere a gleznelor ~i 0 protectie corespunzatoare degetelor de la picioare. __ _ JIOII1fI mlJJup DJedjcioale au voie sf: Ii mcfuct. Cerintele minime de protectie precizate in manualul de utilizare al uneltei de salvare trebuie urmate intotdeauna cu strictete. Recomandari minimale: • Este esentiala purtarea permanenta a ca¢l de protectie.

Uneltele care nu sunt folosite in timpul .) si de aceea trebuie folo ite cu grija.interventiei trebuie duse in zona de depozitare a uneltelorsi Iasate tn pozitia "de iguranta" (vezi Intretinerea echipamentnlui). 3. ardere. 4. 10 .atrt1a <:ehipam"melor ~itehnici de descarcernre Inainte de a folosi orice echipament este extrem de important sa citip ~isa intelegep manualul de operare. abraziune. contaminate chimica. Nu calcap niciodata pe furtunul hidraulic. sa 6. 5. trage san rnisca uneltele ori pompa. Furtunurile se pot deteriora usor (prin taiere.TEHNICI DE DESCARC RARE DIN VEHICULE Ghld peruru uuli. Nu folcsiti furtunnrile pentru a transporta. Furtunnrile deteriorate pot ceda oricand ~ide aceea trebuie scoase imediat din serviciu. 0 unealta. nu va asezati iutre 2. Uneltele trebuie tinute Inrotdeauna de manere atunci cand sunt transportate san tolosite. and lucrati cu ea ~i vehicnl. etc. 7. trebuie fie Intotdeauna tinute sau sprijinite. Partile componente ale vebiculului care se degajeaza prin taiere san departare. Subliniem cateva reguli de baza: 1.

. 41).in timpul lucrului. ea i~i a sustine 0 parte sau chiar toata greutatea proprie. de aceea. De retinue .DepArtAtoare Departatorul este 0 unealta putemica ~j poate fi foarte eficienta 111 procesul de descarcerare.asezari astfel unealta. . . trebuie avute in vedere cateva aspecte importante.nu tineti niciodata mainile sau bratele pe falcile departatorului.lncercati sa folositi intotdeauna intreaga suprafata a vilrfului falcilor. opriti unealta ~irepozitionati-o. in procesul lucrului. De tndata ce unealta Incepe actiunea de departare. Atunci cand se foloseste un departator.dnpa ce Incheiati Iucrul ell departatorul este important sa-l puneti to pozitia sa "de siguranta" (vezi pag. De v aceea. .la pierderea prizei (fixarii) f[leilor.TEHNICI DE DESCARCERARE GIuJ pentru uullzurea echlpamemclor ~j DIN VEHICULE reruuci dl. tnainte ca ea sau parti din eorpu1 dumneavoastra sa fie prinse de vehicul. Departatoarele reprezinta un perieol sernnificativ atnnei cand DU sunt folosite Cll grija. este necesar doar sa 0 sprijiniti tinand-o de rnaner ~i mansonul de comanda. asigurati-va ca 0 puteti opri ~i repozitiona. indil materialul sa fie 1mpins in afara vehiculului. Primul aspect este coreeta plasare pe 0 platforma stabila. descurcerure A . Pozitioasres corectl a deplIrtJItoru1ui 11 Ttsnsporuues corecrti a depilrrltoruJui . . miscarea naturals a uneltei nil poate fi prevenita.

T HNICI DE DESCARC

RARE DIN VEHICULE
sl iehmcl de descurccrnre

Glud pernru urttizarea cchipnmeruelcr

foarfeoile sunt mult mai importante la locul de desfasurare al actiunii de descarcerare dedit in trecut. Acest lucru se datoreaza, pe de 0 parte tehnologie avansate in conceperea si constructia vehiculelor, ~i pe de alta parte, imbunatatirii tehnicilor de taiere. Imensa lor putere Ie perrnite, anmci cand sunt folosite adecvat, 0 t1iere sau cbiar 0 zdrobire deosebit de eficiente,

In prezent,

B - Foarfeci

Foarfecll in ungbi de 90 grode'

Asigurap-va

0 bunB vizibilitate ssupre locului de tA,iere

De retinnt: - Incercati intotdeauna sa pozitionati foarfeca, astfel ineat sa faca un ungbi de 90 grade fa~a de suprafata de truat; - asigurap-va ca materialele care rrebuie taiate sunt pozitionate cat mai in interiorul deschiderii fiilcilor. Evitati taierea cu vfufurile acestora; - .daca foarfeca incepe sa se rasuceasca sau observati departarea falcilor, opriti taierea ~i.repozitionati foarfeca; - evitati taierea buteliilor mascate aferente airbagu-uri san zonele in care banuili cit exitii potenriale pericole; - nu puneti niciodata mainile pe mciJe foarfecilor; - deplasarea uneltei In proeesul cperatiunii de taiere nu poate fi prevazuta, Asigurati-va ca puteti opri ~irepozitiona foarfeca, inainte ca aceasta sau parp din eorpul dumneavoastra sa fie prinse tntre partile componere ale vehiculului,

12

Material pozitionet career in fundul desehiderii flllcilor

EvitaJi tlfierea cu vartuJ mlcilor

TEHNTCI

DE DESCARCERARE
Ghid pentru ulililurC'J cchipamentelor

DIN V

HICULE

~i ~IlOlCj do descurcerare

C - Cilindri bidraulici Cilindrii sunt 0 parte irnportanta a setului hidraulic. Folosirea lor, spre deosebire de foarfeci sau departatoare, ou este necesara in toate cazurile, dar ei sunt indispensabili in situatiile ill care victimele sunt prinse in partea din faVl a vebiculului. Un prim perieol in timpul folosirii lor, este scaparea brusdi dintre partile pe care Ie tin Indepartate, cand, ca urmare a fortei mari de impingere pe care 0 dezvolta, suprafetele de fixare pot aluneca. De retinut: - pozitionati intotdeauna ciIindrul hidraulic, astfel indit mansonul de comanda sa poata fi usor actionat si, ill acelasi timp, sa nu incomodeze operatiunile ulterioare de descarcerare. - arunci cand reluati operarea cu un cilindru deja fixat sub presiune, aveti deosebita grija asupra sensului io care rotiti mansonul de comanda.Daca nu sunteti atent, puteti comanda nneltei 0 actiune lnversa dedit cea dorita de dumneavoastra, Nu manti san micsorati, fara a gandi asupra consecintelor, presinnea exercitata de cilindru. - cllnd operati cilindrul, urrnariti co atentie ambele puncte de sprijio ale acestuia, Dad este necesar, pentru asigurarea unei bune fi.dri a cilindrului pe platforma. folositi suportul special dedicat acestui lucru; - inainte de a incepe fJperarea co cilindrul, asigurau-va cll punctnl de asezare e te bine stabilizat,

Man~onuJ de eomanda usor eccesibll

Punctul de

il$CZare

bine ales

13

Poiosiro« supottului special
operere« eu cilindtul

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE
Gil,,:! pentru uulizurea echipumemelor ,] tehniei ~c 'k,~=ertlr'

J4

in anumite situap. eu certitudine. model 2002 Trebuie de asemenea mentionat faptul cil. Diversele noutati care apar in dorneniul constructiei de vehicule oe influenteaza. Acest proces de identificare ~ide reducere a riseurilor devine mai usor pe masura acurnularii de experienta in domeniu. in aceasta carte. in permanents. Sectiune transversals in stalpul B. sa mentinem un echilibru cat mal bun siguranta ~ieficientli. in calitate de specialistiin descarcerare intr-un mod sau altul. foarte atent mcnitorizate de catre toate companiile care activeaza in aces! domeniu. In cazul unei coliziuni frontale. model 19% Sectiune transversals in stalpul B. mire 15 poole afecta tehnicile foiosite pentm rabaterea accstuia pentru mi!rirea signrantei la irnpactullateral poole provoca. dar modificarile majore care tin de siguranta circuIatiei sunt. Acest lucru se datoreaza faptnlui ell fiecare caz de descarcerare este unic si. Nu toate marcile de echipamente de descareu cele dezvoltate de produseJe firmei Holmatro. tehnicile prezentate in acest ghid au fost elaborate in functie de nona tehnologie eerare au aceleasi performante sa alegeti tehnicile cele mai descarcerarea implica anumite in constructia de masini. '[inflnd seama eli riscuri. dificultiiJi In inIi'lrurarea usilor . nu toate abordarile pot fi cele mal eficaoe. implicit. trebuie sa avem grijll ca.i. ~ievolutia tehnicilor de descarcerare precum ~ia eehipamentulu. sunt oferite tehnici alternative. In unele cazuri.i aferent.TEHNICI DE D SCARCERARE DIN VEl TCU E GIIl. De aceea este important adeevate capabilitatii uneltelor de care dispuneti.i pcntru utilizarea echiparnemelnr II tehnicl de d"car"~I''''~ Impresionanta dezvoltare a tehnologiei in dorneniul sigurantei vehiculelor a provocat.

Ranforsarea suspensiei fata preeum si fixarea motorului astfel ca. scaunelor.TEHNIC] DE DESCARCERARE Ghid pentru urillzarea eclnpamentelnr DIN VEHlCULE ~l tehmc. de parte de cornpartimentul pasagerilor (habitaclu).Localizate in volan.Zone Ie de amortizare care absorb energia la impact fac posibila supravietuirea oeupantilor la coliziuni.Microaliajele ~i otelul cu bor sunt folosite pentru a. poate fi difieila.imbunata~i raportul rezistenta-greutate. atiit rutile ciit ~imotorul sa fie mentinute sub masina.Ranforsarea tabloului de bord a fast conceputa pentrn a proteja soferul ~i pasagerii in caz de impact frontal sau lateral. este sa inteleaga cat mai bine cum aceste progrese pot afecta activitatea lor dezi cu zi. bord ~imai nou 10 zona usilor. Airbag-urile nedeclansate se pot aetiva neasteptat in timpul operatiunilor de descarcerare. Piesele din componenta vehiculelor. Din acest moti v. cat ~j pentru acelasi model de Ia an Ia an. 3 . esential pentru salvatori. Declansarea lor accidentala in timpul salvarii provoaca implicit expunerea salvatoruJui 1a impaetul mecanic sau la efeetul unor sub stante chimice. 2 . 4 . variaza mult ca aspect ~iarnplasare. daca la impact traversele de ranforsare sunr lmpinse tn structura croseriei. deosebita atentie. lucru care nu era realizabil eu putini ani in urma. alai funcde de producatori ~imodele. de descarcerere Ca ~i studiul anatomiei omului urrnarirea progreselor 1. 5 . De aceea este imperios necesar sa se cunoasca modul in care au fa t proiectate sa se declanseze: electronic sau mecanic. 16 .0eeea ee privestesiguranta vehiculelor este unproces lara sf~it. plafonului ~ichiar in unele sisteme de centuri de sigurantli. tnlaturarea usilor va fi mult mai dificila. care concureaza la siguranta acestora. poate fi mai difieila. in caz de impact. a senzorilor ~ia modulului de comanda. airbag-urile trebuie abordate co. I . Descarcerarea traditionala dintr-o sioguril parte. Riscurile inelud dificultatea in identificarea amplasamentului acilor. Taierea to aceasta zona a unor componente.

Declansarea lor accidentala in timpul desearcerarii poate provoca rani erioase atat salvatorilor di! ~ipacientilor.1igravitationala sunt concepute pentru a reduce traumele Ia soc. care. Materialele compo ire pot f dificil de taiat.Materiale pentru sasiu .Materialele pentru caroserie . Illustraticn : H. Utilizarea materialelor plastice sf1kfimicioase sau easante cainlocuitor pentru exeeurarea elementelor curbate. creaza dificultari pentm gasirea unui punct de sprijin corespunzator In eaz de interventie. fibre de carbon aluminiu ~i alte materiale compozite fuloeuie c tabla in totalitate san in unele parp exterioare. J7 . 8 . dar ~j impacml cu airbagurile. Fibrele de carsunt de asemenea greu de taiat .Geamurile laterale ~i luneta . sunt extrem de rezistente la "spargere" in adevfratul sens al cuvantului ~iconstituie 0 bariera formidabilaln crearea accesului la victime. Vincent 6 .CenturiJe de siguranta pretensionate ~i limitatoarele de fort.Sticla securit este uneori inlocuita eu sticla laminatii sau cu materiale plastice rigide.TEHNICI DE DESCARCERARE Gh~11 pentru uultzureu echrpamenrelor ~l DIN VERI ULE tehnrci de descurcerare 9 . tDaita (HSLA) sau chiar aliaje usoare eu rezi tenta ultrai'naltii (UHSLA) pentru ranforsarea plafonului ~istalpilor Jaterali. i ata:t particulele de pulbere efit ~i subprodusele de ardere provenind din acestea sunt foarte periculoase.Pentru a compensa cresterea greutatii datoritl!. Centurile de sigurant3 pretensionate sun! activate de un mecanism eu are sao de 0 mdircatura exploziva. adaugarii unor elemente de securitate. spre deosebire de sticla securit.Materiale plastice rezistente la impact. 7 . producftorii de masini utilizeaza aliaje usoare cu rezisten\l!.

nu este nevo. la majoritatea vehiculelor de acest fel pozitionate sub san In interiorul ranforsarii podelei zona care. IS SistemuJ electronic de comanda de 18 Toyota "Prius" Sistemu! de batem ao 18 Honda "Insight" . amplasat. Exceptand sfaturile date mai sus. Este important de retinut faptul di vehiculele bibride pot parea inacti ve cand motorul pe benzina nu functioneaza. personalul de salvare trebuie sa se asigure di butonul principal de pomire este pe pozitia "inchis" ~ichela este scoasa din contact. Informatii suplimentare pot fl obtinute din ghiduri public ate de diferiti producatori de vehicule. la vehiculele hibride se pot folosi tehnicile ~iprincipiile de descarcerare standard.ie sa fie accesata de personalul de salvare. de obicei. cablurile de inaltli tensiunepot fi identificate dupa culoarea portocalie a izolatiei ~iconectorilor. dit ~iunul pc benzina. decuplsndu-se astfel sistemul electronic de actienare. de obicei. Pentru a preveni acest lucru. dar de fapt ele pot fi In starea "gata de plecare' ~icapabile de miscare in orice moment. ln afara deconectarii bateriei de 12 V.TEHNICI DE DESCARCERARE Ghid penuu ullliznrea ochipnmentelor" DIN VEHICULE tehrucl de descurcerore Vehiculele hibride folosesc pentru propulsare amt un motor electric. Puterea electrica este folosita pentru deplasarea cu vitezii mica ~ieste data de un acnmulator de inaltii tensiune. Motorol pe benzinli Condncta de benzioli Acumulatorul de iDaltA tensiune Cablu de iDaltii tensiune MotoruJ electric Bateriile de J2V pot fi amplasare ill compartimernul motorului sau in portbagaj La vehiculele hibride. Ele sunt.In partea din spate a vehiculului.

senzorul comanda 0 umflare partiala. Daca. Noile sisteme de airbag frontal au tn compunere dispozitive de umflare in doua trepte. fie in partea laterala dinspre usa a scaunului ori in traversele plafonului (tip perdea gonflabila sau tubulare). Pozitionarea exacts. de la producator laproducator. f atunci sun! posibile urmarnarele rezultate ~i consecinte pentru actiunea de descarcerare: • Declansarea primei trepte de umflare. tara. chiar in timpul descarcerarii.TEHNICl DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ohid peruru uulizaren eclupamentelor ~I renmc. in caz de coliziune. Aces! lucru da posibilitatea decla~arjj primei trepte de umflare in timpul descarcerlicii. precum pozitia ocupantului. nrmata de declansarea treptei secundare la un interval de cateva milisecunde. de descarccrare A . 19 . • Umllarea treptei a doua. tara con ecinte ulterioare. dar componenlelor lor sunt similare.Airbag-urile Airbag-urile pentro impact frontal: concepute pentru a se declansa in eventualitatea unui impact frontal. fuii declansarea treptei secundare. acestea sunt de obicei pozitionate in vol an ~i in bordo No toate sistemele airbag seami1nl:i intre ele. ori sa tli:ia~ carrusele de umflare. volumul ~i mecanismul de declansare a istemului de airbag frontal diferll. declansarea primei trepte. forta impactului ~iolosirea centurilor de siguranta. Ele sunt concepute a coreleze forta de umflare in conformitate eu anumiti parametri. Secjiune transversals print-un airbag frontal nedeelansat Airbag frontal declansat AiIbag-uri penlm impactul1ateral: pot fi montate fie in usi. • Declansarea primei trepte de umfl are . Acest JucTUdii posibilitatea declansarii celei de a doua trepte de umflare. Este extrem de important sa evitati bruscarea zonelor 'in care sunt amplasate airbag-uri nedeclansate sau senzori.

Trebuie sporita atentia atunci cand se imte prezenta unor lichide inflamabile sau vapori. la un anumit moment. Ele condue la diminuarea gravitlit:ii rani lor interne prin reducerea valori i decelerarii ~iastfel a valorii fortei G ee actioueaza asupra corpului. 1 I Element de pretensionare aJ centuril de siguran{J Amptsssre« la bazll staJpului B c -Limitatoare1e de forti gravitationala 20 Limitatoarele de focta gravitationala sunt instal ate 1a rnajoritatea centurilor de siguranta avand elemente de pretensionare ~i permit 0 sJiibire u~oara a centurii. astfel incat declansarea accidentala a sistemului sa nu ducli la tinirea acestnia.Elemente de pretensionare Acestea trebuie tratate cu aceeasi grija ca ~iairbag-urile. Existii 41oca!ii princlpale pentru sisternele pretensionate: baza stBlpulul 8. mij1ocl!J stalpulni B. FUTJCponareBlim1t1lloruiui de fortii gravitBponaJii . partea interioara a cataramei centurii de siguranta din fa¥! ~idin spate.TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHlCULE GIlli. de d""C.I pemru UIIIi"rn:" ectupamcmelor ~I lei""". Este recomandata inlaturarea centurii de siguran~ de pe un pacient cit mai rapid ~icomplet.ITCCllltC B . in timpul coliziunii.

l penrru uUHz:nn.Zonele de impact Acestea snnt zone ale caro eriei ~i sasiului concepute pentru a absorbi energia impactului ill urma unei coliziuni ~j de a diminua transrniterea acestei energii in compartimentnl pasagerilor ~i implicit la ocupantii vehiculului. in schimb. 21 Jmpact frontal lotal Hebitedt: pro/ejat de zona de impact .. datorita rezistentei mari a structurilor de metal defonnate. aeeste zone pot complica eforturile de salvare.Ghh. Test de impact frontal Impact partial frontal Consolidarea zonelor de impact a crescut pectaculos rata de supravietnire a ocupantilor vehiculelor In urma unor impacturi majore.!il echipamemelnr ~j rehnici J~ tlt!SCafCt!rnre D .

Totusi. este important de retinut eli. in cazul unei coliziuni. 22 Sistem automat de deconectare .EHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHI ULE La majoritatea veh. deconecteaza automat bateria. celmai folosit arnplasament al bateriei este compartirnenrnl motorului./ . autospeciale. 0:m contraaripa rotii din fati1 (foto dreapta)..ieulelor de pasageri. De rnentionat eli la vehiculele mai mari (autoeamioane. • in portbagaj (foto stanga).unele masini de noua generatie pot folosilocatii alternative. autobuze) pot exista mai multe baterii. ea de exemplu: • sub baneheta din spate. Unii producatori folosese dispozitive care.

ciJioneazil eo un punel stabiJ . comprimat (tensionat) san rasucit (torsionat). Este necesar sa sa gasim punctele stabile care vor servi ca baza solids pentru pozitionarea uneltelor sdepartatoare. in directii neasteptate. and vorbim despre deformari mecaniee (modificari ale structurii masinii datorate impactului). Sal vatorul trebuie sa evalueze deforrnarile mecanice si reactiile potenpale ale caroseriei vehiculului care au avut loe ori. 23 SuportuJ eilindrului hidrrwlie care a. necesita precautie dind este t~iat sau departat deoareee se poate misca rapid. in cazul in care nu identificam puncte stabile rezistente. respectiv pot apare datorita impaetului. care ar putea provoca 0 nedorita revenire a materialului in timpul tfuerii sau departarii .Tensiune.. 11. torsiune Materialul care este indoit (f1. Pentru a putea Luera efectiv. elastice sau instabile. ca. adesea este necesar sa eliminam intAi punctele instabile sau elastice. trebuie s~ le cream prin diverse rnetode.TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEH C Gtud penrru UU]"l""" eetnpamcruelor ~Itehnici E de descarcerure A .exat). de exemplu. flexiune. instal area unui suport.e referim la puncte stabile.

. datorita de exernplu. compartimentul pasagerilor sa nu sufere deformari majore. . implicit.Coliziunea frontall Verificarea la impact a vehiculelor modeme. la 0 viteza anume. ~ i J I· -' 24 f . ramforsiirilor din zona rabloului de bord. mai mari. prevede ca. La viteze rum ridieate deformarile sunt. dupa ciocnirea lor de un obstacol.: • -- . sernnificativa a cornpartimeamlui pasagerilor mareste semnificativ riscul de ranrre gravii a acestora A varierea Deformarea mai micii a compartime ntu lui pasagerilor protejeaza lntegrltatea fizicii a acestora ~--. la impactul frontal se deplasezii in spate sao ]'n fata conducand la blocarea usilor. lucru care complies eforturile de salvare.'fr e \.TEHNICI DE DESCARCERARE Ohld pentru urilizarea echiparneruelor DTN VEHICU ~itehruci de descarcenuc B . Ifl~. t/. In acelasi timp aceste tehnologii confrunta salvatorii cu dificultati mai mari la degajarea victimelor._. Tehnologiile moderne de fabricatie a vehiculelor au sporit probabilitatea ca ocupantii lor sa supravietuiasca in urma impacturilor rnajore.: -~ . ori traver eJor montate in usi care. greu de taiat on impins.

deoarece spatiul dintre ocupant ~i partea exterioara a vehiculului este foarte mic. 25 . Totodata.TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE C ~Impactul1ateral Impacturile laterale au cea mai mare rata a mortalitatii. atunci cand este posibil. In astfel de coliziuni este foarte important ea pacientii s11fie scosi ell miscari cat mai purine. daea victimele se afil1 in pozitii incornode ori suspendate in sistemele de retinere (centuri de siguranta sau airbag-uri). stabilizarea corespunzaroare a vehiculului eonstituie eel mill important aspect al unei descarcerari eficiente. De aeeea. Descarcerarea se compliel1 si mai muJt. eforturile de descarcerare rrebuie concentrate pe partea neavariata a masinii. deformarea vehicului in urma coliziunii lasa un spatiu foarte 1ngust de lucru in jurul pacientului. D ~Coliziunile ell rasturnare In aceste cazuri.

Dispozitivele de sprijin pot imbunlitil.TEHN CT DE DESCARCERARE Gil id pemru Ul DIN VEHICULE tehn ici de <Iescnrcerarc i li. modul de prindere a victimeJor fac In acest tip de coliziuni. stabilizarea trebuie monitorizata continuu in tirnpul procesului de descarcerare.Coliziuni prin ''implnare'' san strivire Spatiile extrem de strflmte si. Buna stabilizare a vehiculelor este deosebit de importanta si. necorespunzatoare. 26 .t. ca operatiunile de descarcerare sa se desfasoare 1n conditii de siguranta. Activitatile de sal vare pot afecta stabilizarea. Din acest motiv. trebuie avuta in vedere descarcarea acestuia asa cum este descrisa in capitolul "Vehicule grele" din aceasta carte. poate aparea necesitatea efectuarii unor operatinni de ridicare extrem de dificile.1fCO ech ipurnentclor )1 E .li eforturile de stabilizare. de aceea. de multe ori. C!ind se realizeaza salvarea de sub un vehicul greu.

. inainte de intra In actiune cu foarfeca hidraulica. El este amplasat. sa fie deeopertati ~i cercetati ell. totu~i. Ranforsarile facute pentru montarea eenturilor de siguranta pot produce deteriorarea fiilcilor foarfecii. astfel :indit sa vii convingeti ea nu existll pericole neprvazute. De aceea. este deconectarea bateriei de acumulatori. Taierea. Din aceste motive. in spatele spatarelor scaunelor din spate. Acest sistem se declanseaza la rastumarea vehieululni. din greseala a cartusului de urntlare a airbag-ului ramane. in zona de protectie cervicala a coloanei vertehrale si preziata un rise deosebit. In timpul tllierii este indicatii. inainte de a fi taia(i. folosirea unui scut flexibil pentru protectia pacientulni impotriva aluneciirii sculelor eli! ~i impotriva fragmentelor de materiaJe ce {lot apare in mod accidental. Senzorii acestora minicilindrii ell gaz ~j in unele cazuri chiar airbag-urile. de obicei.Tlierea stilpilorisnpot1ilor Unii stillpi contin componente care trebuie evitate. este obligatoriu ca intotdeauna statpii. atentie.TEHNTCI DE D SCARCERAR~ DIN VEHI ULE A .Tlierea scaunelor Mulre vehieule de noua generatie au montate airbag-urile chiar ~j sub tapiteria scaunelor. dacii se declansea accidental in timpul eforturilor de salvare. pot provoea vatamari serioase persoanelor aflate in apropiere.OPS. de asemenea foarfeca hidraulica.) .Sistemul automat 27 . Sistemele de pretensionare a centurilor de jgurantii pot afecta. Oegajarea aerului comprimat din interiorul cartusului sau fragmente din metalul din care acesta este coafectioaat. nu trebuie taiate. cea mill periculoasa manevra. c . Actiunea principala de prevenire. de protectie la Iistumare (R. B . inlaturap tapiteria.

T HNICI DE D SCARCERARE DIN VERI
Ghi;J pentru utilizarca cchipumentelnr

LE

~i leh!lici <Ie descurcerare

Pentru ca toti membrii echipei de salvare 511. se inteleagii dar ~iflidi ezitare cand discuta sau primesc ordinein timpul operatiunilor de descarcerare, este necesar s1l.fie definiti terrnenii folosip uzualln aceste imrejurari. De exemplu nu trebuie spus "dreapta" sau • stanga" ci "loeul soferului" san "locul pasagerului' , Mai jos sunt prezentati terrnenii uzuali folosip pentm a defini diverse pl!rti componere ale vehiculului,

stalpul A

perete despartitor, frontal! perete antifoc

~---:::---+---_

amortizare impact balamale
--------Partea de sus - - Partea de mlJloc - - Partea de jos

- - - - Partea de Jos - - Partea de mijloc
28

----Partea

de sus

TEHNICI DE DESCARCERARE

D1N VEH CULE

"

intaritura plafon hayon/usa spate luneta

stalpul D
stalpul C stalpul B aripa spate boltul zavor contraaripa spate ramele geamurilor

inlpactlateraYranforsare

usa
29

.

TEHNTCT DE DE

CARCERARE

TN VEHICULE
i tehniel de uescurcerare

Ghi<.l pernru uliliz'm;n &!~hip'Il1""lelor

30

n Ie 1m 'i I Iehnicl ill: J~. ]1 .. buton de comanda Blci furtunuri hidrauiiee FaIcile fnrfecii pot avea forme variate. De asemenea. asa cum se vede in ilustratiile de mai jos . detasa."urctl'"J"" Poarfeeile sunt folosite pentru a.a echiJ""m. diferite bueati din pm.Aceasta diversitate a fast creata pentru a permite taierea cat mai u~oafil a diferitelor profile de materiale din struotura autovehloulului. prin taiere. face taieturi de slsbire. Ele sunt disponlbile intr-o gama larga de modele.ile componente ale vehiculului. care permit miscarea prin rabatere a unor componente precum bordul sau plafonnl.TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE G h id P<:" tru ut i1'/lI". ele pot fi folosite penrru a. eu diferite talci pentru situatii variate.

strangere ~i tragere.TEHNICI DE DESCARCERARE Ghid pentru utilizurea eehipamentclor DIN VEHICULE ~i tehnici lie descarcemre Departatoarele au trei functii principale: departare. care se moneazs pe vfuiurile falcilor.rti alaturate. Ele pot strivi san strange materialul creand puncte sau zone ajutatoare pentru taiere ~i pot departa diverse pi!. A treia functie se pune in aplicare prin folosirea adaptoarelor de Ian]. rndner de transport varfuri furtunun hid.-Depifrt8rCB unei u~j de vehicul 32 StJangerea aripiJ din fa {a .raulice brute Exista diferite tipuri de vanuri pentru diferite aplicatii .

pe aceasta unealta se pot manta ~j accesorii pentru tragere. milner de transport vfirfur.TEHNICI D ESCARCERARE DIN VEH1CULE Ghid pemru UtihLJIClI cchtpamcntelor si lcllllicl dr descurrerare Aceste unelte universals eombina un depiirtiitor ~i 0 foarfeca inrr-o singura unealtlL Totuti. Folosita ca departator. datorita tmbinarii acestor functii sunt afectate unele performante in ceea ce priveste taierea ~idepartarea.i departatoare furtunuri hidraulice Uneaitli combinatii folositii In zona mecanismuJui de fnchidere Deplirtarea lwei u~ide vebicu I ~I Ridicarea tabJouJui de bord folosind uaealta combinatl1 TiIierea staJpuJui C .

TEHNICl DE DESCARCERARE DIN VEHICU Ghid pentru uti IwU'eu eclupnmeruelor si iehnici !Ie descurcerure E Utilizat cu predilectie pentru a impinge unele componente ale vehiculului. cilindml foloseste forta pistonelor actionte hidraulic. man~on de comanda furtunuri hidraulice piston cap de I Cilindns bidmulic eu pistoane telescopice deschis Is marim Pozitie eorespunziftoare a manfonuJui decomand5 Cilindru bidmulic Iolosit pentru a erea spsti« Ridiearea tab/oului de bard folosind W1 cilindru hidrauljc . cum ar fi lanmri ~i varfuri pentru tragere. racand posibila realizarea unor deschideri mari plecand de la spatii initiale de miei dimensiuni. Unii cilindri au pistone teleseopiee. Unii cilindri au capete care se pot inlocui Iacand posibila folosirea unor accesorii pentm alte aplicatii.

comanda motor tn 4 timpi pe 35 .Pompe de mBnJ. actionate de un motor cu benzina sunt foarte lesne de transportat cu mana.. Portabilitatea le face ideale pentru a fi folosite In zone izolare sau greu accesibile. ~ de picior Aceste pompe hidraulice se prezintii lntr-o gama variata plecand de la cele simple intr-o treapta ~i parra la cele in trei trepte eu debit mare. pompa m doua trepte i B-Pompe~ Aceste pompe usoare.m:a echlpamenteler ~itennlcr de descarcerure A . compacte.TEHNICI DE DESCAR ERARE DIN VEHrCULE Ghid pentru ulilil. Aceste pompe sunt folosite in primul rand ca pompe de rezerva sau in situatia ln care pompeJe cumotor nu sunt recomandabile . maner/pedalli .

Ele pot avea atasate sau montate eparar. ~ tamburol pentru furtun comandii selector 35 Pompa care poate aliments simultsn trei unelte Pompa u~oani cu utiIizare simultanil. poate Ii transportstA de un singur servant . Ele permit functionarea simultanaa doua sau mai multe unelte. Datorita greutatii lor. totusi. putiind. fi transportare de la ma~iniila locul accidentului. tambururi pentru furtunuri.Pompe maltifunctionale Aceste pompe hidraulice pot fi actionate CU. motoare pe benzina. motor in 4 timpi pe benzina. diesel san electrice.TEHNIC· DE DESCARCERAR DiN VEHTCULE Ghid pentru uriliznrca echipamemelor vr rehnici de descarcernre c . sunt in general montate pe masinile de descarcerare.

greu accesibile ~istrfunte. Ele au multiple aplicatii si sunt actionate atiit de acumulatori electrici cat ~imanual.TEHNICI DE DESCARCERARE DLN VEHICULE Gltid pentru utihzarea echrpamemelor !' tehnici de descarcerurc Acest tip de unelte pennite servantului sa opereze In locuri izolate. maner de transport model exclusiv pentru wat acumulator electric fald! vfu:f departator pompit de manit 37 Acces in loca(ii greu accesibile Unealtii acponata manual .

Modele din B . folosind energia aerului comprimat. este foarte utila in procesul de stabilizare. Asezate intre sol ~ivehicul srabilizeaza pozitia acestuia. 38 Perne de joasa presiune Peme de iDalta presiune . dar.TEHNICI DE DESCARCERARE (ihid penrru unhzaren ccluparnentelor ~l DIN VEHICULE de descarccrare re hnici A . odata ridicat.Pene ~icale Ele se prezinta sub diferite forme ~i unt confectionate din lemn sau polietilena reciclata. Capacitatea lor de ridicare. FoJosite imreuna in diverse combinatii j~i gasesc utilitatea aproape in toate sitnatiile de salvare. vehiculul trehuie neaparat stabilizat ell ajutorul penelor ~i calelor.Peme de ridicare Pemele de ridicare nu trebuie folosite ea mijloace de stabilizare.

rastum&t3. inclusiv din lemn.: Pop din lemn 39 .TEI1Nlcr DE DESCARCERARE Ghid pentru utilizurea ecnipamcrnetor ~l DIN VEHICULE tehnicl de descarcerare C -Popi de suspnere Se folosesc acolo unde exist~ distante man ihlTe puncrul stabilizare ~isol. Folositi impreuna popii pneumatici "urmi1rese" automat efortul de sustinere in timp ce aceia hidraulici asignra capacitatea de ridicare necesara. pe 0 Iatura sau pe plafon. ca de exemplu cand 0 masina se afI1l. pneumatici sau hidraulici. Popii sunr de diferite tipuri. actiune. si eontratensiunile Pop simp/a mecllllir. folosind tenshmile dintr-un triunghi de forte creal de popi si de sistemul Ior de tensionare. care dau servantului a mare flexibilitate de. Cei mal performanp sunt popii pneurnatici si hidraulici. Popi pneumaticiJbidnlUJici Popi hidmulici Teate aceste dispositive reallzeaza stabilizarea.

3. polizari sau orice 31ta deteriorare a invelisului exterior al furtunului. Nivelurile tuturor fluidelor. periodic. Ichnic. in stare buna de functionare. b. taietnri. servicii de intretinere ~ireparatii.HNICI D DESCARCERA E DIN VEHICU ~. Se curata orice impuritate de pe furtun. 2. Se pune robinetul de tnchidere a benzinei pe pozitia OFFrmchis. Dad! armaturile de protectie a sertizarilor cuplelor sunt Ia locullor. Inspectie vizuala pentru a constata daca exists deteriorari. uleiul de motor. ca de exemplu: a. c. Se curli!li capacele de protectie si se pun mapoi la loco Vecit1carea nive/wui benzinei Punerea capace/or de protecpe B • Furtunuri Dupa fiecare utilizare se executa urmatearele verificari: 1. Inspectie vizuala a starii exterioare. in permanents. indoituri (strangutari). benzina: b. Cuplele rapide trebuie sa fie curate ~isa funcponeze corect. uleiul hidraulic. 4. A-Pompe Dupa fiecare utilizare se executa urmatoarele verificari: 1. 3. Furnizorullocal autorizat poate asigure. 40 Veriflcarea liI1I1iituJjlQr de pmtcc{ie a sertiziiriJor Nu utiliza{i furtunuri deteriorate . 2. Se curl'ita capacele de protectie si se pun tnapoi Ia loe. este eseatial ca in conformitate cu instructiunile producatorului. Cuplele rapide trebuie sa fie curate ~isa functioneze corect. care includ: a. de descarcerare GhW pentru utilizarea cchrpamentelor sa el sa fie intretinut Pentru ca echipamentu! sa fie. 4.

indoituri (strangulari). DepartatoareJUneJte combinate: vfufurile putin deschise... Modul de functionareal a. Falcile foarfecii. Furtunurile de coada: a. 4.. Inspectie vizuala pentru starea exterioara. 2. Unealta in pozitie de repaos (fara presiune): a. Pistonul je~il pupn varfuTile pupn dcschlse ViirfuTile pu/in suprapuse Etichetele cu instructiuni de siguranta ~i exploatare sa fie citete ~iJa locul Jar. . 41 . b. c. Cuplele rapide trebnie sa fie curate ~isa functioneze corect. b.. Se curiita capaceJe de protectie ~ise pun Inapoi la loco 5. polizari san orice alta deteriorare a invelisului exterior. Foarfeci: varfurile falcilor putin suprapuse.----. capetele cilindrului. mansonului de comanda . varfurile dep1irtatorului.TEHNTCI DB DESCARCERARE Ghid pentru urllizarea cchrpumcntelor DIN VEHICULE ~itehnici de descnrcerare c. tltieturi. 3.Unelte Dupa fiecare utilizare se executa urmatoarele verif'ic1iri: 1. Cilindri: pistoanele iesite putin.

[e dcseurcerare 42 ..TEHNICJ DE DESCARCERARE Ghld penuu uriliznres ecbipamcmejor DIN VEHICULE vi tehnici .

Numarul ideal de salvarori pentru extragerea unui singnr ocupant dintr-un vehicul. numarul de membri ai unei echipe poate varia de Ia 0 organizatie la alta. Totusi. Pentru ca 0 echipa s! lucreze perfect la unison. este de 5-6 persoane. Comaodantul de echipaj este. Atunei cand se foloseste modelul de 5 persoane. care sa-i permita sil gandeasdlla pasii ce trebuie urmati. membrii ei trebuie sa sa stie exact ce au de fiicut ¥i sa aiba incredere in abilitlipJ_e ~iindemanarea lor la executarea sarcinilor ce Ie revin. de asemenea. Comandantul de echipaj sau cornandantul interventiei. El san ea trebuie sa urmareasca din spate scena de actiune. . de asemenea diferi de la organizatie Ia organizatie. Aceastli persoana este responsabila peotru intreaga coordonare a echipei de salvare. oll" 43 in muite cazuri. Titulatura exacta a fiecarni rol poate. Calea de realizare efectivii a descarcerarii 0 constituie mnnca in echipa. I. punetul central de comunicatie en echipe care lucreaza Ia acelasi incident. in majoritatea cazurilor acesta trebuie sa fie persoana en gradul eel mai mare din eadrul echipei sau persoana care are cea mai mare experienta in acest fel de incidents. In echipele mal rnici. astfel inoilt sa poata avea 0 buna privire de ansamblu a incidentnlui.TEHNTCJ DE DESCARCERAR E DIN VEHI CULE Ghid penlrn urilizarea echipamentelor u telrmcl de d""""'''~mre Abordarea sistematica a descarcerarii din vehicule este garautia Indepliniriirnisiunii pe dlt de repede pe atilt de eficientposibil. Acesta este considerat totusi un rol de comanda aeceptat ca atare de multe ecbipe care pot sa 11sestina. acest membru al echipei are ~irolul de ofiter de siguranta. membrii ehipei au rolurile descrise in continuare. comandantul poate cumula ~ialte roluri.

Paramedicul. avandca sarcini marearea spatiului de siguran!ii din zona de interventie ~j eliberarea victimelelor incarcerate. 4 .comandantu. daca este neeesar. el (ea) poate deveni disponibi!(a) petru a-i asista pe ceilalti memhri ai echipei. Acest membru at echipei i:i va asista pe medicii de urgentli in timpul procesului de salvare. a operatiunii. asistentul(a) medical(l) Paramedical. informand-o exact de ceea ce se in('amplii in timpul actiuaii de salvare. echipa de urgenta nu are nevoie de ajutoruJ lui. .ipamentultti. in contact constant ell victim a in carcerata .Servantul 2 Lucreaza impreuna ell servantul 1. Sarcinile sale in dud preg1itirea ~i asezarea echipamentului necesar servantilor. normal acesta este soferul autospecialei.Coordonatorul ecb.i de echipa] poatecere eoordonatorului echipamentului sa ajute echipa de interventie. Aceasta pozitie a lui in echi pa se bazeaza pe forta fizica. C§nd situatia 0 cere. Dace. inca din prima Caza. in mod 5 .Servantul 1 Acest membru al echipei Iucreaza cu servanml 2.TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE 2 . servantii avand nevoie de ajutor indeosebi sub forma de fof!ii fizidi. 3 . asistentulta) medical(a) va sta.

membrii echipei de salvare vor sti unde sa gaseasdt uneltele de care au nevoie ~ide asemenea unde sa depuna uneltele de care nu mai este nevoie in zona de actiune. daca circumstantele o permit.mi'lrginind cercul interior imaginar (cercurile interioare imaginare). to aceasta zona nu trebuie sa existe pers. Prima zona sau sector. se va crea un mediu de lucru mai eficient ~imal sigur. este important sa fie stabilite zonele de salvare. trebuie sa fie stabilita zona unde vor fi asezate uneltele de lueru. este dite nn cere imaginar en 0 raza aproxirnativa de 3-5 min jurul fleoarui vehiculului implicat in accident. En aceasta zona nu trebuie sa existe persoane care nu sum implicate direct in actiunea de salvare. 45 .oane care nu executa salvarea ~i ea poate fi delimitata perimetral cu cordon de rnarcare. A doua zona este un cere mai mare cu raza de 5-10 m. trebuie stabilit un loc unde vor depozitate componentele Inlaturate de pe vehiculele implicate.In acest fel. Dacl1 acesti pasi sunt urmsti intocmai. nurnit cercul interior sao zona de actiune. In imediata apropiere a celei de-a doua zone.TEHNICI DE DESCARCERARE DIN V HICULE Ghrd pentru utlltzerea C<lhir~mcmcl"r ~i tehnici de descarrerare Pentru a realiza un lac de desfasurare al actiunii sigur ~i organizat. in aceasta zoni'l.

Toate aeestea vor fi raportate comandantului interventiei care va stabili masurile oecesare. deseurccrare PENTRU SIGUR.'r tehnici 11. trebuie avuti in vedere urmatorii pasi: Acolo unde este posibil. putanrl efectua evaluarea situatiei deasupra. acum. Membrii echipajului de de carcerare se pot rnisca. .j DIN V HICULE Ghld pernru utilizareu cchiptlffi""ld. scurgeri de carburanti etc. Contactul eu oricare victims din .interiorul vehiculului odata facut. echipa de salvare trebuie sli se apropieprin fata vehicuJului implicat. trebuie mentinut pana cand este preluat de catre echipa de urgenta. in jurul vehieulelor implicate. dede46 subtul ~iill jurul fiecarui vehicul pentru a depista eventnalele pericole ascunse (cabluri electrice. abordarea initial! trebuie flcutl dupj cum urmead: lnainte de a lncepe operatiuaile de descarcerare. tn felul acesta victimele lucide (in stare de con~tienta) din vehicul nu vor trebui sa-~i roteasea gfiturile pentru a intra In contact cu alvatorii care se apropie.TEHNICl D DESCARCERARE .AN[A DUMNEA VOASTRA: ]'ineti 18 indeminl mijloacel~ de stinK'ere a incendillor Abordarea initiall: Acolo onoo este posibil.) sau alte victirne.

47 . Acolo unde este posibil. Toti ocupantii vehicului trebuie protejati inaintea spargerii geamurilor. actionati si frana de mana (de stationare). Poate fi necesara prezenta unui servant in interiorul masinii care sa ajute la realizarea acestei protectii. vehiculul trebnie stabilizat. pozitia "off'. Nu uitati sli actionati ferestrele electrice sa deblocati lncuierorile ~i sli pozitionati scaunele inainte de a deconecta complet sursa alimentare. iar bateria de acumulatori deconectata. Acea ta operapune este prezentata detaliat in capitolul consacrat stabiliziirii din prezenta carte. Cheia de contact trebuie rasucita in Este important sa se scoatli moo boma negativa (-) pentru a Impiedica produeerea de scantei care pot apare la miscarea bornei pozitive.TEHNICI DE CARCERARE DIN VEHlCULE \i tchnlct de descarcerure Ghid pemru utilizarea ecfnpamcntelnr Odata ce s-a facut 0 evaluare completa a situatiei ~ieventnalele pericole aufost inlaturate.

Unele masini din nou~ geueratie sunt echipate cuEPG .In unele cazuri este de preferat ea geamul sa fie coborat in u~ii inainte de a fi spart. sau dadi este nevoie eu un taietor de geamuri. inJaturarea geamului dupa folosirea perforatorului trebuie efectuata din interior catre afara. Teate geamurile care se pot sparge in timpul efortnrilor ulterioare de salvare trebuie indepfu1:ate in aces! moment Acest lueru se poate face eu un perforator de geam. ~. . Daca nu este posibila Inlaturarea geamului eu ajutorul uneltelor obisnuite de spargere ori a dispozitivelor de tiliere. 48 r "1 .ina san in afara zonei de actiune. in aceasta situatie este necesar ca bateria sa fie conectata.Sistem suplimentar de protectie a geamului. se ponte aceepta ea geamul sa ramana la loeul lui. r " Daca numsrul membrilor echipei permire bucanle de geam trebuie maturate sub mru.TEHNTcr DE DESCARCERAR'" DIN VEHICULE Acum se poate actiona asupra geamurilor.

J~ean. Dad.i geamul eel mal indepartat de pacient. Teate centurile de siguranra trebuie taiate ~i inlaturate cat mal curand posibil. Atunci cand este posibil. folositi dispozitivul de blocare al airbagului de In. 49 .. De indata ce s-a realizat accesul la pacient acesta poate beneficia de primele ingrijiri. trebuie sa se evite declansarea airbag-urilor. care iaelud irnobilizarea coloanei vertebrale ~ioxigenarea suplimentars.TEHNICI DE DESCARCERARE Ghiu peruru ulililan=a DIN VEHICULE t"t'hipamt:nLelur ~I rchnic] ih.> In unele cazuri.'crurL. pentru a ajunge In pacient este neeesara spargerea geamurilor .' exista in dotare. Dad este cazul.sofer. intotdeauna se sparge inta.

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid penrru uuiizarea echipamemefor si rehmci de descareernre 50 .

ill caz de accidenre. Termenul de autoveh:icul usor devine din ce in ce mai greu de definit. crescdnd. sr . Fiecare accident de vehicuJ este unic. pericolele externe. la o mai mare rata de supra vietuire . deprinderea lor cere mult antrenameat. care conduc.TEHN1CI DE DESCARC -<RARE DIN VEl-IICULE Ghid renl'U urilivurcn ectnpumeruelor si tehnlcl de desearcerure Majoritatea coliziunilor urmate de blocarea ocupantilor au loc lntre autovehicule u~oare. numarul si starea victimelor. Acest capitol va aborda tehnicile de baza ee pot fi folosite pentru a efectua 0 descarcerare in conditii cat mai sigure tehnici care trebuie sa devina 0 'a doua natura" pentru cei care Ie practicll. dificultatile pentru salvarori. toate acestea joaca un rol important In stabilirea ~i succesiunea actiunilor care trebuie intreprinse. in sehimb. A~a cum este de asteptat. positia lor. aceste vehicuJe incorporeaza a conceptie avansata de tehnologie ~i materiale. Paradoxal. tipul ~i nurnarul vehiculelor implicate in accident. tn general el se refers In autnturisme ~j la vehiculele avand capacitate de transport relativ mica. Variabile cum ar fi. daca este sa luam in considerate cuvantul "u~oare".

ipre ee poate afeets Sistemul in 3 puncte Sistemul in 4 puncte A-Vebicolnl se afll pe proprille 52 rop Poate fi folosit sistemul minim de stabilizare in 3 puncte. dad1 este posibil. este de dorit eel in 4 puncte. 1Dcarcerafi· vehiculuJui. dar. A1HN'[IB: LV ina.i re Aceastl etapi a acliunii de salvare trebuie efectuatl cu mare atentie. a~a dupa cum se vede in figurile de mai sus. . IIJ.te de a 1ncepe osice altl operapune de descarcerate. Penele ~i calele de stabilizare trebuie plasate astfel iueal sa asigure 0 stabilitate maxima.in.TEHNICI DE DESCARC Ghid pentru unhzarea RARE DIN VEHTCULE ~itehmcl de J"SCllIC"""" ecfupamentelor mifcIri.

nd se folosesc calele in trepte ele trebuie fixate extrem de bine.TEHNJCr DE DESCARCERARE Ghid pentru utJii/J"lla cchlpamemelor DIN VEHlCULE ~I tehnici d. descarcemre PRCXEDURA: Primul pas este asezarea a cate doua pene de parte si de alta a uneia sau a doua IO~. Atunci dl. 0 Calele de stabilizare trebuie sa fie asigurate pe pozitie prin imprulare cu 0 forti suficient de mare pentru a se asigura ea ele sunt bine fixate. 53 . Pentru aceasta se poate folosi si 0 cala in trepte a~ezadi invers.

acesta se va sprijini sub stalpii A ~ic. S4 "'--8---1 .EHNICI DE DESCARC RARE DIN VEHICULE si tehnici de descarcerarc Ghicl penrru utillzaren eclnpameutelor B -Vehicul se atll pc 0 parte laterall PROCEDURA: Pentru a vlt asigura di vehiculul nu va cadea. Nu amplasati elementele de stabilizare in zonele unde urmeaza sa se exe- cutati tIDerea. Pe partes dinspre podea. sprijiniti vehiculul folosind popi mecanici (din lernn metal) ori dispozitive hidraulice sau pneumatice.

TEHNICT DE DESCARCERARE Ghid penrru uttlizarea ectnpamcnteloi DIN V HICU E <I iehnici de descareerare Popii trebuie rezemati pe trupi bine ancorare eu chingi sau dispositive mecanice. In functie de situatie. La popii rnecanici poate fi necesara folosirea de pene pentru a asigura 0 fixare ferma. popii de stabilizare pot fi f1xa~ si pe partes plafonului masinii. 55 .

Pentru marirea stabilitatii.Vehiculul Be afJA pc pIafon PROCEDURA: Se plaseaza pene sau eale til trepte in spatiul dintre spatele masinii ~i sol.TEHN1CI D DESCARCERARE DTN VEHJCULE C . se adauga cale suplimentare in spatiul dintre compartimenml motorului ~iparbriz. 56 .

T HNICI DE DESCAR ERARE DIN VEHICULE ~itehnici de descarccrure Ghid pernru utilizarea ecmpameruelor A . Acest Iucrn va orea 0 deschidere la balamaua usii. pe propciile rof:i ~ V EVAWAREA snuA'J1PI: Cea mai potriviti telmicl de 1nllturare a DIll va depmde de tipul ~inatura avariei Ja struClUtavebiculu1ui.VehiculuJ se af1I. Nu uita[i cl primul pas este sl Incereati descuierea upi ~ideschiderea. 57 . PROCEDURA: Dac~ nu exists spatiu pentru introducerea departatorului in zona balamalei intre u~a ~i aripa din f~li. ei In mod 1lO111lIll dad este posibil. mal inw actionati prin strangerea aripii in punctnl eel mai de su de deasupra rotii. iar aripa din farli este accesibila.

descarcernre PRlX1IDVRA: Dacaaripa face 0 necesits Mliturate ulterioara.TEHNICI DE DESCARCERARE Ghid pemru utilizareu ccbipamemclur DIN VEHICULE )i tehnici . Pi~ atenti la depMarea aripii. Aripa poate fi inLll.nd nz de un punet stabil deasupra balamalei superioare. ca. se tliieturn acolo nndea fosts!ransa. Se actioneaza asupra fieearei balarnale.. Fikii.turalli aeum ell ajutorul departatorului. lITiapoate fi lndepil. 58 .I.rtatli de vehicul.ci ea se poate desprinde brusc de caroserie. Nu se 1ncepe ell spatiul dintre cele douli balamale.

urmatorul pas este inHiturarea usii dinspre partea zi'J. Odata ce usa a fa t Lullituratll cornplet.TEHN]CI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pcnrru utilizr rea echiparnemelnr ~I tehnici Je descarcerare Dupa ce balamalele ~ilimitatorul de deschidere a usii au fost rupte san taiate. trebuie dusl1 ~j asezata in spatiul de depozitare a pliL1ilor de vehicul tnJliturate. In acest caz. degajarea zonei balamalelor Se plaseaza depiirtatorul In coltul din fata al ramei geamului.voruluJ. PROCEDURA Natura accidentului poate face partea din se poate face astfel: fata inaccesibila. Se departeaza clitre stillpul A pentru a crea un spatiu de patrundere deasupra balamalelor. 59 .

i tehnicl lfe descurcemre Ghid pernru utilizarea echlpamemelor B . . apoi.VebiculuI se af1j pc plJJfoD. spatiul creal se mllre~te prinzsnd intre viirfurile departatornlui marginea fetei usii ~i tragand-o. Daca este necesar. in JOB. PROCEDURA: Se strange praguJ usii pentru a crea spatiu suficient pentru vfu:furile departatorului.TEHNTCTDE DES A CERARE DIN VEHICULE .

.'." - .TEHNlCI DE DES ARCERARE DIN VEHICULE ~i tehnici de descarcerare Glud penrru utilizarea echiparnentelor rndeparta~ usa de caroserie. PROCEDURA: Incepeti eu usa din spate.: •• I ! • . _-~_c~ -- -~ '~. Odata ee u~a este deschi 1i din zavor. ..•~ ( • ( r.. -~..:. ~~ >: ~ ~~~ ...~ • .. .~.. ~~ : . deplasen:a upi. Folositi departatorul pentru a distruge zavorul ~idepsrtati u~a de earoserie. Prindeti cu varfurile depiirtatorului marginea fetei u~ii si faceti 0 deschidere in dreptul zavornlui. I . titiap sau rupeti balamalele si apoi 1nHiturap-o.. asigurIndu-vi clnu mid In _cl~ ei spre plmlDt nu provoacl 61 _ . Continuati alia cum s-a prezentat mai sus.

ulterior. 62 . inlliturap usa din fa1li folosind una din tehnicile prezentate mai inainte.TEHNICI DE DESCARC ~RARE DIN Ghid peauu ulill/. intru.. fulliturati usa din spate prin taierea sau departarea balamalelor expuse.urc~ echlpumenrelor EHICULE Ii "'-hoid U~ de-..carcemre fibS.BJMIiu mai mare in partea laterall dlciae a ~inii..ftmge mai repede Is pacient sau pentnl a-I e iNAINmANAL1Z4'[1 _ Se poste 51 nu fie recomandatl foiosirea acestei tehnici estenecesam 1mpingerea bordului. PROCEDURA: dacl.. -. spapu care a a.

Folosip ecbipament de protectie impotriva vfufurilor ~i muchiilor ascutite.rtlitorului. 63 . AL11!RNA1IVA: Stn1ngej:i usa pentru a erea un spatia de introducere a varl'urilor dep:i. Acum se departeazli usa pana eand incuietorile cedeaza ~iusa se deschide.TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE G h ill pentru nil I Ll1I"'" ech ipumenre lor ~i tehn ici de deseurcerare Tiiiati la vart ~iIa baza stmptd 8 pentru a-l inliitura.

0 taietunl adancii. falcile. Se continua depiirtarea prin repozitionarea vfufurilor departatorulni piina ce stilpul Beste eparat de prag ~i s-a creat spatiu suficient pentru a putea efectua tiierea. Apoi departati staIpul spre exterior rupsndu-l de prag. se face. incet.ln partea de jos a stalpului B pentru a-I slabi.TEHNICI DE DESCARCERAR DIN VEHICUL Pentru a indeplUta usa din spate. Fixati unul din vfufurile departatorulu. 64 . intill. Deschideti.i la baza scaunului din spate. urmarind stabilitatea punctului de sprijin ~j pozitionati celalalt varf in partea de jos stiilpului B.

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghhl 1"'"I.Ll utiliznreu echipamenrelor sl tehnlci de descurcerare Se lnlatura stalpul B efectudnd mai de sus a stalpului. 65 . 0 tiiietura in partea cat Se seoate u~a din fatll din balamale in timp ce ceilalti salvatori sprijina celelalte usi. Folositi eehipament de protectie impotriva varfurilor ~imuchiilor ascutite.

Jr.dadlCltte_posibi1. este necesar striviti aceasta zona cu ajutorul foarfecii.mldllr DIN VEHICULE ~iiehnici de descarcerare pe partea laterali a unei ma. PROCEDURA: 1NAINmANALlZ411 Inlatura~ usa din fa\a folosind una din tehnicile descrise anterior.i Se poate sl nu fie recomandatA folosirea acestei tehnici dad ulterior este necesarl impingerea bordului..des __ ~_Dp_ti folositA pentlU accesul direct 1a pacient sau pentro ~"'''l. Dad!. Faceti 0 lruetura adfinca. 66 .1l1Dei deschider.--~_ ~\'Q_.TEHNICT DE DESCARCERARE Ghid pcntru urilizarea echip"r".II.fiUjl.ini CD doul u~i. de slabire la baza stalpului B.

astfel. Pozitionati varfurile departatorului in taietura efectuatala baza staLpullli B. Spatial creat prin aceasta tehnica. dupa ce partile ascutite au fost acoperite. 67 . a treia usa. tiiia{i-l la partea sa superioara. Siguranta este mai mare dad! stalpul Beste iriliiturat complet. Deschideti departatorul pentru a impinge panoul in afarii. Faceti 0 taietudi verticala de sliibire in fata stllipului C.T HNICI DE DESCARCERARE DIN VEI-:lICULE Daca staJpu] B se extinde piina La plafon. ~iinliiturali-l ereand.

ce trebuie evaluate atunci cand se decide care va fi cea mill buna solutie de lueru 1ntr-o situatie datil. 68 . Alte metode de Iucru cu plafonul sunt: .TEHNICT DE DESCARCERARE Ghid penrru uuhzurca echipamcruelor DIN VEHrCULE ~i tehnicl do: desenrcerare "lIluiptllllnl a petmite un acces suficient la pacient did este posibil. .-daltI.rabatarea inversa. .i de cit de avariatA este stIUctura I1ll1$inii. .ialli. . nu este Intotdeauna necesar sil.rabatarea In spate. ". In functie de natura impactului ~i de trnprejurarile In care s-a produs accidentul.i EVALUAREA srruA'[IEl: Tehnica de 1nl1turare a plafonului depinde de cum . Fiecare dintre aceste tehnici are propriile avantaje ~idezavantaje.rabatarea in fata.rabatarea part.se inliiture complet plafonul.rabatarea laterala. .

Tiliafi parbrizul dintr-o parte in alta. asigurand protectie impotriva cioburilor. atat pacientilor cat ~i salvatorului. ~ .: ~~ ~ i:. n.T~HNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid penrru uulizuren echlpamentelor !I tehnici de descarcerure A PROCEDURA: -1nlatunm:a compJeti a pJafonuJui Inlatura(i mai Intfti toate geamurile.ia~i stalpul A. a~a cum s-a descris mai lnainte. -- _..' . 69 ~~~.. I·.~ -..

-l transporte in zona . ~ I 70 Operatiunea fmaliiconst1i. alte legaturi. ~-" special amenajatiL ---:.-. executati lil:ierea finals asigurandu-vs cii au mai exista. \\ .. Salvatorii pot sa ridice acum plafonu1 ~i sa.. - - - '. in acoperirea muchillor ~ivarfurilorascu!£te. tuturor ..TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Continuati eu taierea stMpilor C. Cfuld plafonu! elite complet sprijiait. precum centurile de siguran!ii sau ornamente din material plastic.

klicurc<:mre B . executati tiieturi'in ambele p!rp ale plafonului chiar in. Dupa ce ap realizat protectia corespunzatoare impotriva cioburilor. 71 . mai 1ntAi.TEHN1Cl DE DESCARCERARE DIN VEHICUL Ghid pcntru Utili/aT"" echipameutelor ~I tehnic: de . stalpii B ~i C. Acest lucru trebuie facut in timp ce alti alvatori sustin pla:fonul. spatele parbrizului.Rabatarea In fatl PROCEDURA: Taiati.

n . Folosip 0 chinga pentru a asigura plafonuJ In pozitia Indoitii. Pru-p:le ascutite trebuie acoperite. in fata.TEHNICI DE DESCARCERARE D1N VEHlCULE Salvatori] pot rabate acum plafonul Poate fi necesara folosirea unei rangi.

':i i DrN VEHICULE tehn i~I de' descnrcerarc c ~R1lbatarea latem11J a plafonwui PROCEDURA: Executati 0 t3.ieturii de desehidere in stalpul A.TEHNICI DE DESCARCERARE Ghid pC n trn ut i lizarea ech iparnerncl nr . 73 .

..id penrru utili. ~""hip3m"nteJor ~irehnici de 1lC. Taiati stalpul Beat mai aproape de plafon. pentru a crea un punet de articulare... 74 . a~a cum este prezentat in fotografie.'>I:d"''''''''' Taiati parbrizul to unghi.. Tiiia~ stalpul C cat mai aproape de plafon..TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICU Gb..

asemenea. " . 0 taieturli deasupra in plafon imediat unele vehicule inciit neeesira. Se trage. de plafon in jos. Operatiunea finala consta in acoperirea tuturor muchiilor ~j varfurilor ascutite.TEHNICI DE DESCARCERARE Ghid penrm ulilil~l\:~ echipamentclor DIN V HICULE l' tehnicl de descareernre Efectuap 0 tiiietllri1 de slabire deasupra strupului C. incet.. La constructla esre astfel facuta. . plasati cale de sustinere acolo unde plafonul va vern In contact cu solul. masinii. 75 .. astfel!neat sa se evite destabilizarea :to! 1. Pentru a crea 0 platforms de lucru orizontala. de stalpului A..

aceastl metoda. lmpreWllt. Aceasta tehnica mai este cunoscuta ~i sub numele de "desfacere scoica" • Stabslizati vehiculul folosind pene ~i calc. 76 . asa cum s-a deseris mal lnainte. efectuatati indepartaree geamurilor conform procedurilor obisnuite.l pernru utlltzurea cchipamcntclur ~1 DIN VEHICULE I.ol1niti Jc dcscurccrnre D ~Rabatarea inversiJ Trebuie menponat cit aceastl metoda necesitiJ 0 ecbipiJ de descarcerare bine snlrenatli ai clrei membd au practical mult limp.TEHNICI DE DESCARCERARE Gbi<. Dupa stabilizare. Vehiculele en motorul in spate trebuie abordate diferit. De mentionat ca. toate vehiculele prezentate in fotografiile din aceastalucrare au motorul in fata.

nsii Sprijiniti partea din spate a masinii ~i puneti popii hidraulici sub presiune. 'tniatura~i scaunele din spate in cazul in care pacientii Bunt incarcerati in partes din faliia rnasinii. zar . inlaturati penele de sub acesta. Daca intentioaati tragerea plafonul in jos. ace st 1ucru nu este posibil dedit dupa crearea unui spatiu mai mare de Iucru... eo hi parnen relnr ~j teh n rcl Deschideti spatele masinii prininlaturarea din spate (hayon) daca este posibil.<I pen! ru uti D1N VEHICULE de descarcerare I. contiauati procedura cu ele aeolo unde au fost puse. ceea ce ·viiva permite un acces mar bun I a acesti a. 77 .TEHNICI DE'DESCARCERARE On . in unele 51tu a tii. Daca nu..

. 78 1-: ! . jRBirme. 1:0 functie de solutia aleasa." . luand masurile standard de protectie. sf fie nevoie piijibl1 ca ci1iJJdrulrii bidtau1ic. fie se va impinge plafonnl in jos folosind cilindruJ depsrtator. ridicare ~ stabilizare.TEHNI DE DESCARCERARE DIN VEHICUL Asezati capaml unui cilindru hidraulic pe un punct de sprijin stabil de sub acoperis ~ipuneti-l sub presiune intre acest punct ~ipodeaua vehi- culului. . . culul. fie se va ridica vehi- -__.. 1IJi"". Acum pureti sa tiiiati stalpii B si C de pe ambele Piirli ale vehicului. -. pentlU si i Be Operatiunile de tiiiere. trebuie executate coordonat./' .

. pentru a f sigur eli ofem 0 stabilizare optima .Popii de sprijln trebuie ajustati permanent. __ •• _pamv a stabiliza vebiculul. Tehnicile de creare a spatiului pot fi folosite in diverse moduri. pentru a avea 0 zon~ de lucru curata san pentru a perruite de. un spariu prin folosirea cilindrului hidraulic . astfel. carcerarea pacientilor blocati. Ei nu trebuie dcoarece pot COIJduce]a cIderea ciHndmlui Atunci csnd procedura este terminara se creeaza un spatiu amplu pentru a putea realiza eliberarea controlata a pacientilor.T HNICI DE D SCARCERARE DIN VEHI ULE Ghul pentru uulizareu cchlpamentelor }! tchnlei de descarccrnre S-a creat. 79 .

Tabloul de bord ranforsat de la vehiculele din noua generatie poate necesita folosirea a cate unui cilindru hidraulic pe fiecare parte a vehiculului. 80 Srabilizari vehiculul asa cum s-a ad. stabilizare suplimentara trebuie realizata chiar sub stalpu! B aeolo unde va fi a~ezatli. Cei doi cilindri se extind simultan pentru a se opune efectului de deplasare in jos determinat de aceasta constructie rigida. o .TEHNICI D -< DESCARCERARE DIN VEHICULE ~1 Ghid penlru utilizureu cclupamentelcr tennicl dc descareernre de bard pentru a lnlesni descarcerarea sau a spori Tehnica tragerii volanului cu un departator ~icu lanturi nu mill e te recornandabila. Portele care se creeaza pe coloana de directie pot conduce la ruperea articulatiilor.tat anterior. baza cilindrului. ca acolo unde sptiul permite. ceea ce ar putea produce ranirea salvatorilor ~i a pacienmluifjilor). sa se utilizeze suportul de asezare a cilindrului care permite ca forta exercitata sli se distribuie pe suprafatli de sprijin mai mare. Recomandsm insistent.

sa fie taeula Inainte de pozitionarea cilindrului. . • .. Aces! lucru va preveni caderea bordului dupa ce va fi taiat..'. L• lIidmulk. Faceti 0 tilletura de sl5. ' •• f·· . Supravegheati punctele de sprijin. 81 ..r la mifcarea foadecjj fn timpul acestei asigma d nu mid 1D contact cu pacientul. Introduceti pelle in deschizatura rezulrata prin taierea de slabire. d: .TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Pozitionati si fixati cilindrul miirind treptat presiunea.I: .. ar putea fi necesar ca aceastii t5. Fiti siguri eli ati pozitionat mansonul decornandll spre exterior ~i nu spre interior. -~-."..cand toate ajustarile necesare. Puteti incepe extensia controlata a cilindrului. Nu uitati sa verificati stabilitatea masinii fl!. .ietur5.bire Ia baza stalpului A. .~ .. Daca spatial este limitat. . ."t" i"..)0 ~ h ~. ..• ". ' ~ " .

TEHNICI DE ESCARCERARE DIN VEHICULE sl tdm. fcwfecii 1l..I timpul acestei operafirmi.ci tie descurcernre Ghid pentru utiliznrea echipamentelor ___ cit mai IDlIll' 1l... ca pacieatDJ sao CD SClJIJIJW. la baza strupului A . pentru 8 ajuta 18 ~ W EVAWARE4 SllUA'flEl: Este posibil ca aceasti tehnicl... 82 .. sA nu fie utilA In cazul coHziunilor frontale grave. . de aproximativ 30 em..I pacientului. Faoeti doua taieruri de slabire. ZOlUJ picioarelor. .

TEHI. tn unelecazuri. Indoiti aceasta seetiune catre in afarll. Accesui in zona picioarelor fiind creat.. &3 . in sigu. pedalele pot fi indepi1rtate de picioarele pacientului folosind 0 chinga.ran~a. A~a cum se poate observa in fotografie.'fICI DE DESCARCERARE DIN VEHICLTLE Introdnceti departatorol in sectiunea t3iat1i.chinga se poate lega de u~a. en ajumrul departatorulni. mai departe. puteti lucra. care poate folosit1i ca 0 pro-gbie.

Pnneti pene direct sub stalpul A. Trua~ 0 deschizatura pentru introducerea varfurilor departatorului. care sa foloseasca drept punct de sprijin. 84 . asa cum s-a prezentat la accesuJ in zona picioarelor. sa faceti o tllietura in partea de sus a contraaripil. in special. de deplasarea injos a tabloo1ui de botd. de asemenea.TEHNICI 0 D SCARCERAR jl D N VEHICULE Ghid pentru utilizan •• echrpamentclor tehmci de descarcerare BY ALUAREA Sl1UA']'lEl: Aceastl tehnici este deosebit de utilj in acele situa(ii in care incaIrenU'ea este cauzatJ. verificati daca aripa din fata este complet inliiturata asa cum s-a aratat la pag. mai degrabj decit de dep1asarea lui spre spate PROCEDURA: Dnpa ce v-ati aigurat ca vehiculul este stabilizat. 58 pentru lndepartarea usii. Este necesar.

..!:"~ -. .........~""" " . daca este montat. I ~I ...~~~.. 85 ..1a mhuue ' de CCJII1IIlIIII a1 rme1telor..TEHNICI DE D SCARCERARE DIN V HICULE Ohid pentru utilizarea echrpamenrelor s! tehnici de descarcerare ~I ~ ._. I _~ operatirmea. ~ ." .··-: I. ..... se ridicii incet tabloul de bord.S... I ' .. :t---~ Acum este spatiu suficient pentru descarcerarea pacientului. Departatorul nu trebuie strans pfuJa ce acesta nu este scos complet din vehicul. acestora. . . \ ~. ." .~~. c -'r "... I •• Varfurile departatorulni se pozitioneaza in de chiz1iturii ~iridicarea poate incepe..··· ... 4 Operand simultan en cilindrul. . L(_ - . _' ~ ~ ...J 1 . • ... ·t' I .." JDIlIIN'It -.. urmlirind continua punctele de contact intre varfurile departatorului ~i vehicul._. :):. ....

TEHNICI DE DES ARCERARE DIN VEHICULE sl tehnici lie desenrcernre GhiLl peruru utihznrea cehipamenrclor 86 .

Dimensiunile ~i greutatea aces tor vehicule pot conduce la complicatii tn problema stabilizarii. situatia ou este ataI de complicata. proiectatea qi constrocpa lor difed semn. intr-o viitoare editie a ciiflii . care necesita unelte de descarcerare de 0 mult mai mare capacitate. lndirditurile amplasate neuniform. vehiculul ajunge pe un teren accidentat. Sper ca acest subject sa il tratez. • EVAWAREA smIA'[JBl: Pentrn cl 8Ceste vehicule sunt concepute sl transporte 1nclrcituri grele. factori de dificultate. In cazul in care. Este. Spatiile mari dintre sol ~ivehieul. illsli. pe larg. de asemenea. stabilizarea lui devine 0 adevliratii problema tehnica.TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Aceasta editie a "Tehnicilor de descarcerare din vehicule" nu detaliaza salvarea din vehiculele grele.ificativ fa(l de vehiculele ~ Ne confruntam astfel. peste diverse obstacole sau nu se aflli pe toate rotile. totodata. important sa intelegem diferenta intre stabilizarea vehiculelor grele aflate in diferite pozitii dupa accident. cu constructii mari ~j fnarte rezistente. marfurile periculoase ~i cu forme neregulate sunt. 81 . Atunci cand un vehicul greu sf! pe toate rotile.

Luerul in sigurant~ pe 0 platforms neeesita practica ~i0 bl1lla coordonare mire loti membrii echipei.~ieompartiment de dotmi: in spate I Cabinll con ventiomua eu mit in spate I Cabin!I avansata cu compsnimem de domJit eompartiment de donnil .inl cu mil dreJJptA $i compatriment de dotCabinif eu fara semidreiiptii .TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHlCULE Ghid [IOntill utiliznrea ech ipumcruclor ~i teh nle i de descureerare o dificultare suplimeataraeste mlil\imea mare Ia care se aflll: cabina. care impune necesitatea de a se Iucra pe sau platforme. pentru putea utiliza eficient uneltele si pentru 0 eventuala descarcerare a pacientilor direct pe aceasta plarforma.! cu Mil dreapU I Cabill!Iilvansalii Cabinil cu farA semidreapl~ I Cabin!! cOllvenUona!ii 88 Cab. scan Struetura eamion Exis@ diierile modele de cabine: de rezistenta a unei cabine de Cabill.

Se pozitioneaza orizontal cilindrul hidraulic. Daca se incepe din partea uncle sunt balamalele. poate fi necesar sli. se ancoreze cabina de sasiu. Se taie partea superioara a stalpului A al cabinei. se fae taieturi de slabire la baza acestuia. se va constata ca. dar ~i in zona din fata tabloului de bord. pentru a-I putea impinge. Usa seinHitura prin taierea balarnalelor exterioare.T HNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Blocati cu pene rotile ~j cabins. dad! mecanismul de zavorfue a rabaterii acesteia s-a stricat in timpul impaetului. 8' . u~a se va inJatura usor. dupa taierea sau ruperea acestora. acolo uncle este posibil.

. Acest Iucru poate f realizat adesea folosiod propriul sistem de ridicare aJ coloanei sail. mu1te cazuri este foarte util li se incline sau sa se lmpinga in sus coloana volanului.descamnre. daca este necesar. IQ~"_". • bestJticI.) a tabloului de bord.. folosind uneltele adecvate. __ . 90 .·innfturluea geamurilor. a.ERNIeI DE DESCA CERA R DIN VEHICULE Ghio. alAt COIIIlOl a pacientului 1ncatcerat cit ~i (ljf. doar atat cat sa fie scos pacientulincarcerat. Daca este necesar.talItunIrea parbrizului. dupa executarea unor taieturi de slabire pc ambele pacti· .• .a cum 1IIf(*D. se poate impinge plafonulin sus cu ajutorul unui cilindru hidraulic._"""" In.!""nlrU ntilizarea echipameruelur si tehnici de dcscurcerure Se executa 0 deplasare controlata tnainte ('in [alii. ~lJ!!!!4!!!L!de!!. eritIIJd pedcolele legate de airr' . ~.. " rliiilllleelidl..

AcestJl este aqezat pe ~u. pe care se tixeazl inveIqul exterior (din tabU de ofel sau tibnJ de socII). dar ele au 0 constmcpe diferitJ faIi de acestea. format din grinzi longitudinaJe ~i 0 re(ea de profile fncmcqate sudate :impreuni. ina1pnlca strucuui] poet« conduce Ja 0 stabilizare dificiliI 91 Stsuanm "grinzi cu zibreJe" a autobuzeJoJ cu unul ~j douiI nivele . CompaItimentul pentm cI14tori este extrem de vu1nerabil m cazul unui accident. de bad Ii a complicatillor care pot spirea fn EVAWARBA8nUApFJ: Autobuzelesunt atksea inclose fn categoria vehiculelor grele de 1JlBrfl. de cele mai multe ori. scaunele din autobuz se deformeaza blocsnd c1i1atorii. conducand la lncarcerarea nnw numl1r mare de victime.TEHNICT DE DESCARCERARE DIN VEHl ULE autobuze. Acest tip de construe tie de cele mal multe ori nu rezista ill cazul unui impact puternic. Datorita impactului.

pasul urmator este asigurarea accesului in autobuz. se va evalua imediat amplitudinea evenimentului. Acest lucru poate f facut prin mai multe metode. precum ~ paturile $i toaletele.chlpruneruelor DIN V H1CULE ~itehnrci de descarcerure De obicei. astfel indit sa existe posibilitatea de a stabili numll.TEHNICI DE DESCARCERARE Ghrd P""lJU uuhzaren . Odata asigurat accesul. Nn uitati verificarea compartimentuluipentru bagaje.rul victimelor ~j natura ranilor acestora. eel mai simplu fiind folosirea usilor. autobuzuJ este echipat en acestea. antobuzele nu au rezistenta structnrala mare ASIGllRAREA AOCESULUI: Dupa operatia de stabilizare. dad. 92 Ptezeutsre« ie$irilor de urgentJ . geamurilor laterale sau a iesirilor de urgen!a de pe plafon.

UncaWf autoDomil de deSCMCeJ1lJe. dificila. se poate incepe scoaterea oeupantilor dintre scanne. dit ~ipentru scoaterea acestora. tchnici de deseureersre Datorita faptului ca In majoritatea accidentelor de autobuz exists un numar mare de victime. este important de definit rolul fiecarui membru al ecbipei de descarcerare 10 zonele de interventie. in anumite cazuri. 93 . constau. In crearea de spatii atiit pentru accesul Lapacienti. catre vehiculele de salvare.TEHNICJ DE DESCARCERARE GhiJ penuu utllizareu echipamentelor DTN VEHICULE .E DBDESCARCFRARE: Operatiunile de descarcerare 10 cazul unui accident de autobuz. in astfel de cazuri. eu care se iucreaz§ bine in spatii fngusre ca cele din autobuz Operapunile din interiorul autobuzului trebuie concentrate pe mentinerea accesului ~i crearea de dii de evacuare a pacientilor pe targi. este o aM problema. Stabilirea unci coordonari clare Intre salvatorii care utilizeaza uneltele aflate 10 interior ~icei care supravegheaza pompele aflate afara. [n mod normal. pentru a realiza mai rapid transportal pacientilor. Ea poate fi eliminate prin folosirea unor unelte autonome de descarcerare. 0 data accesul asigurat. MANAGEMENIULlNCIDFNIVLUI: Salvatori care lucreaza in diferite zone omRA1JUNll.. Poatefi de asemeneanecesar sa se stabileasca clar zonele unde vor sta vehiculele de urgenta. pentru a Iucra In zone diferite. poate fi necesara Impartirea echipelor de salvare 10 echipe mai mici..

94 .

SAVER Foundation .Tony Barboza . Aportul ~i valoarea lor1e apreciez in mod deosebit. care mi-au impartii~it din experienta proprie in domeniul salvarii. un cuvoot de multumire special pentru toti salvatorii din intreaga lume.Fran Dunigan Pentru asistenta tehaica . 95 . Pentru rolullor in forrnularea ~i iscutarea multora dintre tehnicile ~istrategiile descrise in d aceasta carte: .European New Car Assessernent Program .Volvo .Toyota -BMW .Ron Moore.Insurance Institute of Highway Safety . Departarnentul de pornpieri PLano .w ~j fotografii: . Pentru asistenta lor la citirea ~i verificarea continutulni: .din"'! de descarcerare Realizarea acestei Carp.Holmatro .u pemru uulizarea eernpamcntclor sr .Maior Yves Ebel Si la final.Robert Walmsley (The Late) .Giff Swayne .Al Sergio Sr.Honda .TEHNlCI DE 0 SCARCERARE DIN VEHICULE Gh.Dave Dalrymple . nu ar fifost posibila fl!ra ajutorul urmatoarelor persoane ~j organizatii.v.Renault .

TEHNlCI DE DESCARCERARE DIN VEI-llCULE .

TEHNICI DE DESCARCERARE Ghid pentru 11I11Itarc.i h:hllici LI~descarcerurc ) 97 .\ ~"hipwnenlelllr DfN VEHICULE .

EHNIe DE D SCARCERARE DTN VEHICULE Ghid pentru uillizarea echiparneotetor ~l tchnie] de deseurcernre 98 .

Eduauional O""clOPOle!lC ~. 186-A-OO-02-00107-00 referitor Ia Reforma Adm imstrati ei Publice prin Parteneriate Durabile (GRASP). in baza Acordului de Cooperare Nr. co cofinantare de la Development Alternatives. en fonduri din partea Guvemului Statelor Unite prin intermediul Agentiei SUA pentru Dezvoltare Intemationala (USAID).. proiect care se desfasoara in Romania. Opiniile exprimate in cadrul prezentului document sunt ace lea ale autorului ~i nu reflecta In mod necesar parerile USAID.holmatro.Prezentul manual a fast realizat ell fonduri de la Holmatro Olanda. holmatro rescue equipment www.com Academy for . . ~ DAI Development Alternatives. Inc. Inc.

.com ..-~--..iconegraphic. ISBN 2-910725-52-9 www....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful