You are on page 1of 16

1

ZESANIE DUCHA WITEGO - NIEDZIELA 19.05.1991r.

YCIE POZAGROBOWE
Przekazy z ycia pozagrobowego p. Mamusi

WSTP. Niektrzy ludzie pytaj dlaczego Bg dopuszcza, by zmarli ukazywali si yjcym. Z pewnoci nie dla zaspokojenia ciekawoci. Jest to zawsze szczeglny przejaw Miosierdzia Boego i fragment Jego zbawczego planu. Nam powinno to przynie duchow korzy, dla zmarych za jest wielk pociech, e mog nam pomc w sprawach Boych. Pan Bg zezwala na te objawienia i na przekazy z tamtego wiata w okrelonym celu: dla ulgi dusz, ktre przychodz, aby obudzi w nas wspczucie dla swojego stanu, jak te dla naszego pouczenia, oraz dla ukazania jak surowo i rygorystycznie w wietle Boej sprawiedliwoci oceniane s grzechy, ktre my uwaamy za lekkie. Naley jednak wzi pod uwag to, i fakty i opowiadania odnoszce si do rnych objawie prywatnych maj tylko autorytet ludzki, dopki Koci nie wypowie si oficjalnie na ich temat. Nikt nie powinien z gry zaprzecza moliwoci istnienia faktw ukazywania si dusz osobom yjcym na ziemi. Tego rodzaju objawienia nie s rzadkie i nie brak opowiada, ktre do nich nawizuj. Wystpuj one czsto w yciu witych. Poprzyjmy to twierdzenie przykadem zaczerpnitym z ycia witej Magorzaty Marii Alacoque: Kiedy byam przed Najwitszym Sakramentem w dzie Boego Ciaa - opowiada ona sama - zjawia si przede mn nagle jaka osoba zanurzona w ogniu. Politowania godny stan, w jakim si znajdowaa, pobudzajcy mnie do obfitych ez, uwiadomi mi, e cierpi w czycu. Powiedziaa mi, e jest dusz zakonnika benedyktyna, ktry mnie spowiada pewnego razu i poleci mi przystpowa do Komunii witej. Przez wzgld na to pozwoli mu Bg zwrci si do mnie, abym przyniosa mu ulg w jego cierpieniach. Prosi mnie, bym przez trzy miesice ofiarowaa za niego wszystko, co tylko bd moga zrobi i wycierpie. Obiecaam mu to wypeni, skoro tylko otrzymam pozwolenie od swojej Przeoonej. Powiedzia mi, e powodem jego wielkich cierpie byo to, i przedkada swj interes nad chwa Bo przez zbytnie przywizanie do dobrej opinii o sobie. Drugim powodem by brak mioci wzgldem braci, trzecim - nadmiar uczu naturalnych wobec stworze. Trudno mi wyrazi, co musiaam wycierpie przez te trzy miesice, gdy zakonnik ten nie opuszcza mnie wcale i zdawao mi si, e widz go caego w ogniu wrd tak dotkliwych boleci, e prawie ustawicznie jczaam i pakaam. Przeoona moja, przejta wspczuciem, nakazaa mi mocne pokuty, zwaszcza dyscypliny... Wreszcie, pod koniec trzech miesicy, ujrzaam go przepenionego radoci chwa: odchodzi cieszy si swoim szczciem wiecznym, a dzikujc mi powiedzia, e bdzie si za mn wstawia u Boga". wiadectwa teologw, oparte na faktach historycznych, s nie mniej liczne i nie mniej pewne. Spord wielu wystarczy zacytowa Mistyk Bosk" kanonika Ribet t. II rozdz. VIII, jak te powoa si na cieszce si wielkim uznaniem dziea gwnych mistrzw teologii mistycznej. Ich autorytet jest wprost proporcjonalny do wartoci i liczby dokumentw historycznych, do ktrych si odnosz. W zaistniaej nowej rzeczywistoci, ktr obserwujemy, warto opisa tutaj jeszcze jeden problem zwizany ze zjawiskami nadprzyrodzonymi. Do tej pory, rni egzorcyci, opisujc swoj nieatw posug stwierdzali, e tylko okoo 3-5% wszystkich przybywajcych do nich po pomoc byo optanych i trzeba byo stosowa wobec nich dusze lub krtsze pene cykle egzorcyzmw. Reszta przypadkw - byy to mniejsze lub wiksze zniewolenia przez ze duchy. W wielu przypadkach kierowali oni cierpicych do lekarza psychiatry, gdy stwierdzali gwnie psychiczne uwarunkowania choroby. Szkoda, e mao znany jest fakt, i wielu psychiatrw, uczciwych wzgldem wasnego poziomu wiedzy, ale take uczciwych wzgldem wasnego sumienia, kieruje chorych do kapanw lub od razu do egzorcystw, gdy widzi wyranie, e wyniki leczenia, nie s zadowalajce w kontekcie zastosowanych rodkw i znanych metod leczenia. Na przykad, gdy w ogle nie dziaaj, nawet silne dawki rnych, specjalnie dobieranych lekw psychotropowych, nasennych, przeciwdepresyjnych itp., a stan pacjenta i jego zachowanie jest nietypowe i anormalne. Z kolei egzorcyci, po wstpnej diagnozie i rozeznaniu stanu, czsto

kieruj petentw, dla uzupenienia kuracji, do lekarza psychiatry. Organizowane s nawet, m. in. w celu wymiany dowiadcze, wsplne midzynarodowe konferencje egzorcystw i psychiatrw. Niestety jest i taka moliwo, i ma si do czynienia z dwoma rodzajami za; to znaczy, e choroba naturalna i choroba pochodzc od zego ducha nakadaj si na siebie. Tego rodzaju przypadki s najtrudniejsze. Tutaj potrzeba wsppracy kapana lub egzorcysty i psychiatry. Godnym uwagi jest fakt, e w DSM-VI (Podrcznik statystyczny i diagnostyczny chorb umysowych wydany w 1994 r.) po raz pierwszy jest mowa o optaniu, ktre przypisuje si wpywom zego ducha. To, e tekst podrcznikowy z psychiatrii, cieszcy si niepodwaalnym autorytetem na poziomie wiatowym, zawiera tego typu informacje, jest wan nowoci, ktrej jeszcze kilka lat temu trudno byoby si spodziewa. Ten wyej opisany 3-5 % przypadkw prawdziwych opta, podawany by przez bardzo wiele lat, a mona by nawet przypuszcza, e by on podobny take w czasach, gdy Pan Jezus y na ziemi. Natomiast w ostatnich latach pojawiaj si od egzorcystw sygnay o nagym i znacznym jego wzrocie (nawet do okoo 15 %). Wielu z nas zauwaa wok siebie ten problem. Jednym z wielu przykadw, jaki mona by tu poda, jest nagy i duy wzrost przeklestw oraz wulgarnych sw wrd modziey, dorosych, a nawet dzieci - dosownie wszdzie - na ulicy, w pracy, w sklepie, w zwykej rozmowie z drugim czowiekiem itp. Tak wielkiej skali najgorszych przeklestw, wypowiadanych publicznie, bez adnego wstydu i skrpowania, naprawd nigdy!!! nie byo. Take nigdy w historii ludzkoci nie tworzono na tak skal bezbonego prawa, nazywajc zo dobrem a dobro zem, w postaci ustaw zezwalajcych np. na zabijanie dzieci nienarodzonych (aborcja), ludzi starszych, obonie chorych (eutanazja), prawne zezwalanie na zwizki tej samej pci i adoptowanie przez nich dzieci. Dlatego aktualne zagroenia ze strony szatana stanowi nowe wyzwanie dla duszpasterzy, wychowawcw i rodzicw - dla nas wszystkich. Istnieje jednak powany problem. Ot najczciej brak nam wiedzy na te tematy . Dlatego wychodzc naprzeciw potrzebie jej uzupenienia i pogbienia przez ksiy, katechetw i katolikw wieckich, podjlimy si opracowania tych zagadnie. W tym rkopisie, ktry ok. 20 lat czeka na opracowanie wiadomie nie poprawialimy w treci niektrych bdw skadni i pewnej prostoty lub nawet niezgrabnoci jzyka, aby przez to wanie potwierdzi jego autentyczno. Taki styl spotyka si nawet w bardzo powanych, bo zatwierdzonych ju przez Koci, objawieniach. Nie lkajmy si tego przyj jako prawdziwe. Tam nie ma nic sprzecznego z Pismem witym. Wprost przeciwnie. Ta ksika napisana jest wanie bardzo prostym jzykiem, ale wspaniale pogbia i uatwia nam zrozumienie niektrych nawet najtrudniejszych myli ewangelicznych. To tak samo jak poezja, stworzona przez nieprzecitne umysy, pokazuje nam pewne nieopisane zwykym potocznym jzykiem pojcia oraz stany uczuciowe i duchowe czowieka. Przecie w Ewangelii napisano. Wszystko badajcie Zreszt zezwala nam na to take zamieszczony na kocu dekret Ojca w. Pawa VI. W tekcie s take pewne bardziej drastyczne obrazy i opisy, ale w obecnej rzeczywistoci trzeba je byo zamieci i ukaza wiatu. Moe niejedna osoba wreszcie uwierzy, e to prawda i zmieni swoje postpowanie, zacznie inaczej wychowywa swoje dzieci, inaczej spojrzy na swoje postpowanie, a nawet stanie si ewangelicznym siewc dobroci, mioci i wszelkich pozytywnych wartoci take w dostpnych mediach. Mamy nadziej, e po przeczytaniu tej ksiki zaczniemy jeszcze bardziej modli si o pomoc do naszych bliskich zmarych przebywajcych w Niebie, oraz przebywajcych w Czycu, ktrzy potrzebuj naszej modlitwy, dobrych uczynkw i ofiar. Niech przeczytanie tej ksiki bdzie dla nas maymi rekolekcjami, po ktrych wszystko wok nas i w nas samych bdzie janiejsze. Jak mao jest tych szczliwcw na wiecie, ktrzy cae swe ycie po Boemu uoyli. Wielu naszych bliskich, ktrym niedawno yczylimy zdrowia, jake prdko pomaro. Dzi moe auj tego, e tak bezmylnie yli, e nie pytali siebie na serio dokd id? 1. Dnia 19.05.1991r. Kochana crko Tereniu, ja twoja mama z Nieba bd Ci dyktowa za poleceniem Boym, o tym jak jest w Niebie, poniewa ludzie nie wiedz, e yj ju w czasach ostatecznych, e zbliaj si przerne kary i cierpienia. Dlatego Bg postanowi wyda t ksik pt. ycie pozagrobowe. Poniewa ludzie i kapani bardzo mao wiedz o yciu pozagrobowym, bd przychodzia do ciebie crko, o rnych godzinach, aby tobie nie przeszkadza w obowizkach domowych i ciebie nie przemcza, bo ty biedna, masz wyjtkowo trudne ycie ziemskie i nikt z najbliszych nie chce ci pomc. Twoi bracia nie interesuj si ojcem, a ty nieraz z si opadasz. Ale Bg widzi kad twoje prac przy ojcu i bogosawi ci - otrzymasz nagrod w Niebie. No to ju zaczynany, bo potem musisz i do kocioa. Ot podam nieco szczegw o sobie. Jak ju ci podawa ks. Klimuszko, oddaam Bogu ducha w nocy we wtorek 29.III.1988 r, o godz. 4.00. Po moj dusz przyszy z Nieba: Matka Najwitsza, w. Jzef. bogosawiona

Bernardyna, mj brat Piotr, moi rodzice, ciocia Lonia, siostra Lonia z Adamem oraz z I-go stopnia czyca moja ciocia Bojanowska Rzia z Kazimierzem. Oto moje przejcie z ziemi zatrutej jadem grzechowym i przeogromnym cierpieniem moim duchowym, moralnym i bardzo silnym blem fizycznym. Po operacji poczuam si troch lepiej, a potem coraz silniej zwiksza si bl. Z natury byam bardzo cierpliwa, o sobie nikomu nie mwiam, a szczeglnie o moich cierpieniach nikt nie wiedzia prcz Pana Boga. Kochaam bardzo Pana Jezusa Ukrzyowanego i to mi przynosio ogromn ulg i otuch w cierpieniach. Inaczej nie zniosabym tego ogromnego blu, wiabym si z blu i nawet bym krzyczaa, bo bl by nie do opisania. Bolao mnie wszystko. Nowotwr po operacji zaatakowa wszystko - wszystkie wntrznoci bez wyjtku. Puca miaam ju cae zjedzone - nie bd wymienia wszystkiego, ale nie bolay mnie tylko rce i szyja, oprcz krtani bo i krta miaam poranion. Jak wiesz, nie przyjmowaam morfiny, a te tabletki przeciwblowe byy bardzo sabe. Nocami z blu nie mogam spa, ale nigdy nie prosiam Pana Boga, aby zabra ode mnie te cierpienia, skoro Pan Bg tak chcia to widocznie byy potrzebne. Kochana crko, gdyby ty widziaa, ile ja dusz uratowaam od pieka przez moje cierpienia, trudno by ci byo uwierzy. Wanie te cierpienia przyjte z pokor od Pana Boga i bez narzekania czyni przeogromne cuda i maj one wielk moc, a ja cierpic nie rozstawaam si z racem. Modliam si za ywych i za umarych. Bardzo duo dusz czycowych dziki mojej modlitwie, poczonej z ogromnym cierpieniem przeszo do Nieba lub do wyszych stopni czyca. A z yjcych to uratowaam najpierw swoje dzieci (jeszcze moi synowie nie s doskonali, ale Bg ich uratuje, a crki Bogu dziki s na dobrej drodze). Z ciebie Pan Bg jest bardzo zadowolony i dlatego da ci t ask kontaktu z Niebem. Kochana Tereniu ty za to Panu Bogu nie zapomnij dzikowa. Dzikuj te za trudne i uciliwe ycie, bo miaa zawsze ciko. M twj zniszczy twoje zdrowie, a potem duo cierpiaa od dzieci, ale bdzie ju coraz lepiej. Pan Bg dawa ci ask cierpienia i za to te dzikuj Panu Bogu, gdy po przejciu do Nieba zobaczysz, ile ty dusz uratowaa od potpienia. Dusz czycowych wybawia duo wicej ode mnie, a i z rodziny duo, bardzo duo, jak te i znajomych . Dziki modlitwie za konajcych ratujesz najwikszych grzesznikw od potpienia w piekle. Teraz z tego nie potrafisz si cieszy, ale w Niebie bdziesz miaa za to wielk rado. 2. Dnia 21.05.1991 r. - Dlaczego ty wczoraj tyle czasu rozmawiaa z tym czowiekiem, nie mogam ci przez to przekaza wanych wiadomoci, a potem byo ju za pno. Kochana crko nie rb tego wicej, w drzwiach powiedz ludziom, e nie moesz ich wpuszcza, bo ci zabroniono. Dzisiaj podyktuj ci o moim przejciu na inny wiat. Dla mnie byo najpierw troch lku, gdy wiedziaam, e musz poegna si ze wszystkimi na ziemi. Bardzo ubolewaam, e nie widziaam si z Jani, gdy ona nie przyjechaa, aby poegna si ze mn. Operacj moga odoy, ona wiedziaa, e ja dugo nie poyj. Szkoda mi byo zostawia ojca, bo ty taka bya umczona nami. Ale, gdy przyszed moment mierci byam bardzo wiadoma, chocia spaam mocno po zastrzyku, ktry mi da lekarz - to dobry czowiek, bo wam kaza i po kapana. Ja za niego si modliam, Ale jak moja dusza zobaczya Matk Najwitsz, w. Jzefa, bogosawion Bernardyn i wielu zmarych z Nieba, to ju wszystko inne byo dla mnie nie wane. Wpadam w ogromny zachwyt i rado duchow. Od razu ujrzaam wszystkie moje przewinienia z caego ycia - od lat dziecicych, a do ostatniej chwili mojego ycia. To byo przeraajce, to byo najstraszniejsz rzecz jak kiedykolwiek widziaam w yciu. Gdyby to ujrza czowiek yjcy - to umarby ze strachu, chocia w porwnaniu z innymi ludmi nie byam a tak wielk grzesznic. Ale to ohyda - widzie oczami duszy to, co ujrzaam. Dobrze, e to by moment. Dusza moja tak si przerazia, e gdyby nie byo Matki Najwitszej to miaabym lk, i nie ujrz Pana Boga. Ale mj Anio Str przytuli mnie do siebie i udzieli mi otuchy. Wszyscy moi gocie umiechali si do mnie bardzo mile i przywitalimy si ukonem, chwalc Trjc Przenajwitsz sowami: Chwaa Ojcu i Synowi i Duchowi witemu... i Niech bdzie pochwalony Jezus Chrystus. Ten tak zwany sd by tu na ziemi. Anio Str da mi pozna, e Pan Bg przebaczy mi wszystkie moje winy ziemskie. Byam tak radosna i szczliwa, e tego do ziemskiego szczcia nie mona porwna nawet w 10 procentach. Zapalia si we mnie tak ogromna mio ku Panu Bogu i uwielbienie za Jego Dobro, Mio i Przebaczenie, e tego nie potrafi ci wyjani. Nie ma na ziemi takiej mioci, nawet matka swego dziecka tak nie kocha, jak ja pokochaam Pana Boga i do tej pory cigle Go uwielbiam, i dzikuj Mu, e zechcia mnie niegodn zabra do Nieba - do wiecznej radoci, szczcia i mioci. Wiedz, e ja byam jeszcze w pierwszym stopniu Czyca, byam bardzo krtko, bo tylko niecae trzy tygodnie.

Musiaam oczyci swoj dusz z win. Ale w Czycu wiele nie cierpiaam i Boga ogldaam. Nie bd ci tego podawa, bo tato twj ma ci to przekazywa jak tylko umrze. Ty zamwia za mnie gregoriank, ktra mnie bardzo wzmocnia. Otrzymaam mnstwo ask od Pana Boga: siy i udzielania pomocy innym. Miaam by w Czycu pierwszego stopnia 9 miesicy, ale jak tylko rozpocza si Msza Gregoriaska, Pan Bg od razu zabra mnie do Nieba. Byam ci bardzo wdziczna i od razu za ciebie i twoje dzieci modliam si i do dzi dnia tak robi. Miaam tyle ask, e mogam je ofiarowa innym i np. kilka Mszy w. Gregoriaskich ofiarowaam za mego szwagra - Ludwika Subocza, bo on bardzo potrzebowa, kilka za brata stryjecznego - Stanisawa Goedwicha, za brata stryjecznego szwagra Stanisawa Wyszomirskiego i za Jzefa Dunajewskiego. Miaam rwnie ogromn moc pomagania bliskim yjcym. Dzikuj ci creczko, e czsto zamawiasz dla mnie Msz w., gdy ja wiem, komu je mog rozdziela, a oni za ciebie bardzo si modl i za twoje dzieci. Tu jest ogromna bezinteresowna mio. W Niebie kochamy wszystkich siebie przeogromn mioci i tak samo kochamy ludzi yjcych i pomagamy im, ale oni nie domylaj si nawet, e wiele spraw w ich yciu my zaatwiamy, modlc si i proszc Trjc Przenajwitsz, a ludzie myl, e to ich zasuga. Kochamy bardzo wszystkich yjcych i pragniemy ich dobra i zbawienia, a ubolewamy bardzo nad tymi, ktrzy obraaj Pana Boga. My modlimy si za nich. Dzisiaj opisz ci moje przybycie do Nieba. Przyprowadzi mnie do Nieba mj Anio Str, a z nami sza: Matka Boa, w. Jzef, Suga Boa siostra Bernardyna, moi rodzice, ciocia z mem i siostra z bratem. Przyszo po mnie cae Niebo z Anioami wszystkich chrw. To byo tak ogromne szczcie i rado, e ludzkie serce nie wytrzymaoby z zachwytu. Przywitalimy si ukonem i zaraz byam w Niebie, bo Czyciec I stopnia przylega do Nieba. Std widzimy Niebo, ale na razie nie moemy z nim obcowa. W Niebie bya wielka rado i wielka uroczysto. Wszyscy bardzo odwitnie wystrojeni, radoni, gdy wszyscy bardzo si ciesz jeli przychodzi jaka dusza do Nieba. Chry Anielskie zaczy piewa, grali na instrumentach takich, jakich na ziemi nie ma (tylko harfa podobna) - przepikne melodie. Gdyby kto z ziemi posysza - to nie potrafiby tego przey, serce nie zniosoby tej sodyczy i przyjemnoci. Chry pieway pikne pieni. Na ziemi nie ma tak piknych. Tak chciaabym ci poda chocia jedn zwrotk, ale Pan Bg da znak, e nie wolno. Nastpnie wszyscy do mnie podchodzili, jak gdyby chcieli zapozna si ze mn, ale tylko z umiechem i ukonem. Naszymi oczami duchowymi wszystko widzimy, nawet najskrytsze myli kadego. Nie musimy - te z sob rozmawia fizycznie tak jak na ziemi. Spogldamy tylko w oczy i otrzymujemy odpowied. Na odlego te rozmawiamy, ale mylami. Z ziemi te moemy porozumie si mylami, a ludziom podsuwamy rne dobre myli. Z tym, kto jest blisko Boga, czyli z tym, ktry modlc si, czy si z Panem Bogiem, moemy porozumie si, tak jak na przykad ja z tob. Inni te bardzo nas suchaj tj. bliscy Pana Boga - ich szatan nie moe tak zwodzi, bo my pilnujemy ich i podsuwamy dobre myli, a oni nas suchaj. Dlatego trzeba modli si i by blisko Pana Boga, bo wtedy otrzymujemy wiele ask z Nieba. Ludzie niewierzcy s bardzo, bardzo nieszczliwi, okaleczeni przez ten wiat. Szatan posuguje si nimi jak mu si podoba, oni s poddani szatanowi, a na nasz gos gusi. Ale Niebo nigdy nie zapomina o tych najbiedniejszych (najwikszych grzesznikach). Bardzo si za nich modlimy, aby Pan Bg da im ask nawrcenia i przemiany swojego ycia. Ja w NIEBIE ju w cigu godziny poznaam wszystkich, a dusz tam jest miliardy. Ju po godzinie czuam si wrd nich jak w najcudowniejszej rodzinie. Jest tam tak ogromna mio midzy nami i przyja, e lito mnie ogarnia, jak wy biedni na tej ziemi musicie przebywa, wrd tej strasznej szataskiej nienawici. Wrd szatanw, bo ja widz, co si dzieje na ziemi. Istne pieko. Szatan jeden przy drugim koo kadego czowieka. Otaczaj Biskupw, Kapanw, Klasztory - tam jest ich najwicej, bo bardzo ich nienawidz. A w miejscach grzesznych, jak np. domy publiczne, miejsca zebra masonw, na zgrupowaniach satanistw - tam ju s ywi szatani, a wy biedni musicie z nimi przebywa, a czasami i obcowa. Widziaam msze satanistyczne - to mona porwna do pieka - tylko wy tego nie widzicie, bo ich dusze pokrywa ciao i wy nie widzicie ich stanu duszy. Na szczcie! Bo poumieralibycie ze strachu, gdybycie zobaczyli ich dusze. To co ohydnego, bestialskiego - jak oni lubuj si grzechem i maj swoj rado - jeeli tylko mona to tak nazwa - gdy na swoim otarzu skadaj yw ofiar i mcz j, a ona powoli umiera, a czyni to ju take z ludmi, a nawet maymi dziemi. 3. Dnia 23.05.1991 r. - Podam ci co my robimy w Niebie. Ot u nas nie ma dni, nocy, godzin oraz czasu. Jestemy poza czasem - to jest takie cudowne, dobre, bo nie musimy nigdy si spieszy, ani terminw nie mamy. Tu jest cudowne ycie. Na ziemi aden czowiek nie przey ani sekundy takiej przyjemnoci i radoci, jak my

mamy stale. Bardzo pragnabym ci creczko to wytumaczy, ale nie ma kompletnie adnego porwnania. W Pimie witym napisano: "Ani oko nie widziao, ani ucho nie syszao" I to tak jest. Chc, ale nie potrafi tego wytumaczy... Sama rado, szczcie, zachwyt i wesele - brak sw, aby to wyjani. Mniej wicej wedug waszego czasu - to od rana rozpoczynamy uwielbieniem Pana Boga - po prostu mylami dzikujemy Panu Bogu za to, e jestemy w Niebie, e przygotowa dla nas tak pikne, cudowne Niebo, e nam przebaczy wszystkie grzechy, e nas tak bardzo kocha. Uwielbiamy Pana Boga za Jego Mio, askawo, Dobro dla nas i dla caego stworzenia. Dzikujemy Panu Bogu, e bogosawi nasze yjce rodziny, e im przebacza grzechy, e im udziela przernych ask. Za wszystko Panu Bogu dzikujemy i uwielbiamy Go. Potem odmawiamy wsplny Raniec za yjcych, za cay wiat. Wszyscy odmawiamy wsplnie z Matk Bo. Race mamy bardzo pikne. Na ziemi nie ma takich kamieni. Poczone s te drucikiem - te nieziemskim - przepikne to wszystko. Kolory Raca mamy rne. Matka Boa ma jasno szary. Paciorki tej samej iloci, co w waszym Racu. Ja mam Raniec Perowy, kolor pikny. Ja ci pokae i ty dotkniesz. Pytanie: A czy kto moe co z Nieba otrzyma? O nie, nikt nie moe nic otrzyma, mona - tylko pokaza i tylko da dotkn. Pytanie: Czy te Race s jako rzecz - przedmiot? Nie - to nie s fizyczne rzeczy, ale niebiaskie, duchowe. Pytanie: A mj Raniec mogaby zabra do Nieba? Nie, nie mog bo my fizycznych rzeczy nie posiadamy... Ja tu stoj w piknej, biaej sukni, takiej samej jak ci ukazaam si we nie i jestem taka moda i pikna, bo mam 33 lata. Tylko moje ciao 84-ro letnie ju si w grobie rozkada - trumna zapada si. Pytanie: W ilu miejscach mamusiu moesz by jednoczenie? W jednym tylko, ale np. jak mnie wczoraj wysano do syna - to nie trwao to minuty - byam u niego i wrciam, przekazujc ci wiadomo. My poruszamy si byskawicznie i nic nam nie przeszkadza. Najgrubsze mury przechodzimy, nie ma dla nas ziemskich przeszkd. Ani woda, ani ogie, ani zatrute powietrze nie jest nam przeszkod. Przeszkod s li ludzie, najwiksi grzesznicy - my tam bardzo le si czujemy. Gdzie jest grzech tam jest szatan i nam bardzo nieprzyjemnie tam przebywa. Po prostu tam nas nie ma, unikamy takich miejsc. Wracamy do naszego nastpnego zajcia. Po wsplnym Racu spacerujemy po piknych ogrodach penych kwiatw i zielonych kach. Kwiaty i kwitnce drzewa maj rne kolory. U nas nie na zimy ani jesieni. Zawsze jest ciepo, przyjemnie i jasno. Maemy spacerowa pojedynczo lub grupami z rodzin lub z innymi, bo my tu jak w rodzinie. Nie rozmawiamy, ale porozumiewamy si mylami. Spacerujc zachwycamy si kwiatami i rolinami. Kwiaty maj pikny zapach, i nigdy nie widn. Matka Boa te z nami spaceruje. Kady chce by blisko Matki Boej. Ona nas bogosawi, umiecha si i przytula nas jako swoje dzieci. A jest w tym samym wieku co my. wici te z nami spaceruj. Potem znowu mamy wsplny Raniec. Matka Boa chce, abym ci podyktowaa rozwaanie podobne jak w Niebie. Bo takich samych rozwaa jakie s w Niebie nie mog poda. To jest tajemnica. Pod koniec podyktuj ci rozwaanie tajemnic Raca, bo wy nie umiecie dobrze rozwaa. Drog Krzyow to podyktowa ci O. Pio, ale to tylko dla ciebie osobicie. A Ks. Kard. Wyszyski podyktuje ci dla wszystkich wiernych. Potem znw spacerujemy, odwiedzamy si, bardzo radujemy si, midzy nami trwa ogromna mio. Nastpnie odmawiamy cz chwalebn Raca - z rozwaaniem. Tak na przykad: Matka Boa przewodniczy prowadzi, a my odmawiamy reszt. Podobnie jak wy odmawiacie, czasami przewodnicz wici. Na przykad dzi rano przewodniczy w. Piotr, a cz Bolesn Raca prowadzi w. Jan Chrzciciel, a cz Chwalebn Raca w. Wincenty i tak si zmieniaj. Ja czasami te przewodnicz, ale rzadko, bo nas jest bardzo duo. My modlimy si za cay wiat i za kad dusz ludzk. Race ofiarujemy Bogu Ojcu. Pan Bg cieszy si, e my si modlimy i nas wysuchuje. Pytanie: Czy Pan Bg jest razem z wami? Tak, jest z nami. Ma Swj Tron otoczony chwa i Anioami A my w kadej chwili moemy by blisko Pana Boga i o wszystko pyta. Jest dla nas wszystkich bardzo dobry, miy i na wszystkie pytania zawsze z ogromn pokor odpowiada. Pan Bg nie wywysza si jak wam si wydaje. Jest bardzo pokorny i jest mody. Brody nie ma jak Go maluj. Pan Jezus jest w Bogu i Duchu w. My nie widzimy Trzech Osb Boskich, ale tylko jednego Boga Ojca. Pytanie: A Pan Bg w ilu miejscach moe by naraz? Bez koca zawsze i wszdzie. Jest z nami w Niebie i z wami na ziemi, jest w kadym czowieku. Po czci Chwalebnej Raca znowu spacerujemy a po spacerze odmawiamy cz Radosn Raca itd. jak ci ju wyej podawaam. piewamy te z Chrami Aniow i suchamy muzyki. Jest wielkie wito jak do nas

przychodz dusze, jak kogo na otarze wynosz lub jak u Was na ziemi jest wito to i u nas w Niebie wito. Jest take wielkie wito w Niebie, jak s imieniny kogo bdcego w Niebie, jest wtedy wielka rado. W takim dniu otrzymujemy kwiaty jako prezent. Te kwiaty przechowujemy, one nigdy nie widn, S cigle ywe i pachnce. W Niebie kady ma swoje miejsce i na to miejsce stawiamy swoje kwiaty. Kwiaty otrzymujemy od swoich najbliszych z Nieba. Kady przychodzi do mnie z kwiatami. w. Bernardyna przyniosa mi r, a w. Jzef przynis mi inne kwiaty, bo za ycia Go kochaam. Od mojego Anioa Stra otrzymaam najpikniejszy kwiat - lili, ale nie tak jak na ziemi. Chry anielskie pieway i gray, byo bardzo wesoo i mio. Mj Anio Str jest cay czas ze mn. W Niebie nic ju nam nie zagraa, jestemy wszyscy w wielkiej radoci i mioci i jest nam wszystkim bardzo dobrze. 4. Dnia 26.05.1991r. Dzisiaj ci opowiem o naszym dziaaniu na ziemi. Ot my moemy bardzo pomc i pomagamy, ale ludzie nie wiedz o tym, bo im si wydaje, e my nie pomagamy lub pomagamy raz na jaki czas. A my pomagamy nieustannie. Tak jak Anio Str jest przy kadym czowieku stale, tak i my jestemy przy naszych bliskich. Faktem jest, e my na ziemi nie jestemy cigle, ale widzimy wasze problemy, ble, niedostatki, wasz dusz i widzimy jej stan duchowy. Widzimy co jest potrzebne do jej zbawiania i wypraszamy te aski, aby wspomc swoich bliskich, bo my najlepiej wiemy co im jest potrzebne. Wstawiamy si do Pana Boga w waszych potrzebach ziemskich. Np. niedostatek, brak pienidzy. I dlatego nieraz std ni zowd pojawiaj si potrzebne pienidze. Po prostu, to my wyprosilimy u Pana Boga t pomoc. Pomagamy rwnie przy chorobach, szczeglnie osobom samotnym, przy pracy, na przyjciach tak jak u Ciebie - bo prosia aby wszystko byo dobrze, spokojnie i tak byo, bo my u was cay czas bylimy. Nasza pomoc jest tak ogromna i rnorodna, e mona by j wylicza bez koca, ale to ju ci podawa Mariusz z II-go stopnia Czyca i z III stopnia Czyca. 5. Dnia 27.05.1991r. Dziaamy take w taki sposb, e trudno wam to wytumaczy. My jak mwiam wszystko widzimy, znamy wasze potrzeby, myli, znamy stan duszy, wasze ciao widzimy jak na przedstawieniu o wiele wyraniej i lepiej. Widzimy te kad chorob, i moemy jej zapobiec lub nawet j wyleczy. Wielka szkoda, e ludzie s tak daleko od Boga, bo my moglibymy kontaktowa si z kadym, tak jak ja z tob, i wszystko im mwi w razie potrzeby. Ale ludzie sami sobie s winni, bo suchaj szatana. A on doprowadza tylko do cierpienia, kopotw i wtedy czowiek jest jak w labiryncie i dalej nie zwraca si do Pana Boga o pomoc. Liczy tylko na siebie. A czowiek bez pomocy Boej i naszego wsparcia nie przeyby nawet sekundy. Czowiek jest cigle ze swoim Anioem Strem i cae Niebo czuwa nad kadym. Ale gdy Szatan go zalepi to nie ma on rozeznania o Panu Bogu i o yciu pozaziemskim. Dlatego ta ksika musi by jak najszybciej wydana, bo ludzie o tym nie wiedz, a nie ma na ziemi takiego, ktry by tyle wiedzia, co my podalimy. A Pan Bg chce, aby o tym wiedzia kady czowiek i gdy bdzie mia t wiedz, wtedy ju bdzie pewno, e nie zejdzie na z drog. Szatan bdzie cigle mci, aby tej ksiki nie wydano, bdzie przeszkadza. I to troch potrwa. Ale trzeba j cigle drukowa - ma kry z rk do rk! Ludzie musz to pozna, bo brak tej wiedzy powoduje tylko odejcie od Boga, a Pan Bg nie moe ju na to patrze. Matka Boa ju tak dugo schodzi na ziemi, aby swoje kochane dzieci upomnie, ale niewielu ludzi w to wierzy. Da Pan Bg ludziom t ostatni desk ratunku. 6. Dnia 31.05.1991r. Podam par przykadw co my moemy uczyni dla ludzi yjcych na ziemi, ktrzy nas prosz o co gorco. I tak pierwszy przykad o tobie. Ty zaraz po mojej mierci poprosia Pana Boga, aby da ci sen o mnie, kiedy ja bd ju w Niebie. Pan Bg zgodzi si na to i w tym samym dniu, kiedy weszam do Nieba zaraz przyszam do ciebie w nocy, aby da ci zna. Ty od razu wiedziaa o tym nawet innym opowiadaa, e ja ju jestem w Niebie. Przyszam w tej sukni, ktr otrzymaam od Matki Najwitszej. Pamitasz jaka bya pikna, nieziemska. Bya z przepiknego materiau, a ja te byam pikna i moda w wieku 33 lat. Bo my wszyscy jestemy w tym wieku. I drugi przykad bardzo chciaa mie ze mn kontakt, a ja poprosiam Pana Boga i On mnie wysucha. Przyszam do ciebie, chocia na razie ty mnie nie widziaa, ale wkrtce Pan Bg da ci t ask, e bdziesz mnie widziaa. Ta Twarz Pana Jezusa Cierpicego, Okrwawionego, ktr widziaa 10 lat temu i nikomu o tym nie mwia, ale cay czas nosia w sercu i o tym wiedziaa tylko Zosia oznaczaa, e ty bdziesz musiaa duo wycierpie, bdziesz wzgardzona przez najbliszych i tak byo. Przesza biedna ogromne rnego rodzaju mki. A w ubiegym roku Pan Bg ukaza ci Dzieci Jezus, ktre leao na tym piasku przed twoim domem byo przepikne. Oznaczao to, e ty musisz sta si jak to mae Dziecko, a waciwie twoja dusza. Ty rozpocza swoje ycie tylko z Bogiem. Oddaa si Panu Bogu na wasno i Nim yjesz, a Matka Boa tob kieruje. Dzisiaj

byo ci tak ciko dwiga zakupy, ale dlaczego nas nie poprosia o pomoc? Bardzo chcielimy ci pomc, ale sami nie moemy. Moemy pomc tylko, jak kto nas poprosi. Albo wczoraj modlia si bardzo duo, ale nie bya to modlitwa sercem. Dlaczego nas nie poprosia o pomoc? Widzisz jak my natychmiast pomagamy w twoich obowizkach. Np. chorego ojca musisz opatrzy gdy jest taka potrzeba, a on jeszcze ciebie bije, broni si, aby jego nie obmywaa, wtedy nas prosisz i natychmiast masz pomoc. Ojciec ley wtedy spokojnie, my trzymamy mu rce i nogi, a ty wykonujesz wtedy przy nim wszystkie czynnoci. Ale po pracy zawsze podzikuj Panu Bogu o czym czsto zapominasz. Pan Bg pragnie, aby Mu bya wdziczna za wszystkie aski. Pytanie: Czy mam pisa o sobie? O tak, musisz, bo te przykady s dla czytelnikw. I jeszcze jeden przykad. Ty kiedy w kociele bya bardzo chora, ju mylaa, e nie przetrzymasz Mszy witej, a zaleao ci bardzo na tym, wic zwrcia si do nas i do swego Anioa Stra i natychmiast bl ci min i moga dalej w niej uczestniczy. 7. Dnia 1.06.1991r. Dzisiaj powiem ci naszym dziaaniu dla ludzi nam obcych, czyli nie z naszych rodzin, ale potrzebujcych pomocy. Takich ludzi na ziemi jest bardzo, bardzo duo i nikt z yjcych nie chce im pomc. Umieraj bez kapana nie przygotowani na mier. Ale cae Niebo czuwa nad nimi. Modlimy si szczeglnie za tych, ktrym zostao mao ycia. Przygotowujemy im godne zejcie z tego wiata z Bogiem. Podsuwamy im ch wyspowiadania si, podsyamy jakie osoby wierzce, aby przyprowadziy im ksidza, lub kierujemy ich do szpitali i tam kapani przygotowuj ich na przejcie z tego wiata do wiecznoci. Walczymy o kad dusz, aby nie zgina, aby nie posza na wieczne potpienie. I najczciej dusza, ktrej zagraao pieko, za ask wyproszon przez nas u Pana Boga nawraca si przez al za grzechy. Kochana crko dzisiaj chciaam ci jeszcze poda par przykadw z naszej dziaalnoci dla najbliszej rodziny, a czasem i dla obcych. Pewnego razu matka stracia w wypadku samochodowym swoj kochan crk. Bardzo rozpaczaa, bo nie moga pogodzi si z losem. Do Pana Boga miaa ogromny al. Ale jej crka bdc w Niebie codziennie modlia si za swoj mam i prosia Pana Boga, aby doda jej otuchy i radoci ziemskiej. Po niedugim czasie matka zamwia za swoj crk Msz w. Gregoriask. Wtedy crka miaa jeszcze wiksz moc pomagania najbliszym. I pewnego razu matka miaa sen. Crka przysza do niej w piknej biaej sukni i prosia matk, aby nie pakaa po niej, bo jej jest z tego powodu bardzo ciko. Od tego czasu matka przestaa paka. Pan Bg da jej tyle radoci i szczcia, e nie moga ich pomieci w sobie. Opowiadaa innym, cieszya si e ma crk w Niebie. Potem matka zachorowaa na raka. Lekarze stwierdzili, e nie pozostao jej wiele ycia. Matka zacza si bardzo modli i prosi swoj crk o pomoc i wstawiennictwo do Pan Boga o zdrowie Ku zdziwieniu lekarzy ble ustpiy, a nowotwr znikn. To by cud Boy za wstawiennictwem .p. Crki. Drugi przypadek: Syn by bardzo niedobry i znca si nad swoj matk. Matka zmara, a syn rozpi si niesamowicie, ale matka nieustannie si za niego modlia. Pan Bg z pocztku nie chcia wysucha jej prb, bo syn nie modli si i bardzo grzeszy, ale potem pomoga mu jego yjca siostra. Modlia si do Pana Boga za wstawiennictwem swojej matki w sprawie brata. Te modlitwy zostay wysuchane i syn przesta pi, nawrci si i by gorliwym katolikiem. Dusze bdce w Niebie maj przeogromn moc pomagania i wypraszania swoim najbliszym wielu ask w wielu sprawach, a nawet wypraszania rnych cudw u Pana Boga, ale trzeba je o to prosi. Za dusze bdce w Niebie te trzeba modli si, zamawia Msze w. a nawet Msze w. Gregoriaskie - maj one wtedy wiksz moc pomagania swoim rodzinom i innym. 8. Dnia 4.06.`1991r. Dzisiaj podam o naszej dziaalnoci wrd najwikszych, najbardziej zatwardziaych grzesznikw. To jest nasz obowizek ich ratowa i gdy odmawiamy Raniec w. to Bolesn cz ofiarujemy za tych grzesznikw. Nasza modlitwa ma ogromn moc przed tronem Boym. Zanosimy j do Pana Boga za tych, ktrzy s daleko od niego i ktrzy najbardziej Pana Boga obraaj. Pan Bg wysuchuje nasze proby i modlitwy. Np. gdy my odmawiamy Raniec w. to w tym momencie adna dusza, nawet najgorszego grzesznika nie pjdzie do pieka. I tak np. wczoraj umar w Ameryce satanista, ktry od 18 roku ycia nie y z Bogiem, lecz dziaa przeciw Bogu. Paci grube pienidze za przynoszone mu z kocioa konsekrowane Hostie, bo tam podaj Pana Jezusa w Komunii w. wiernym do rk i dlatego atwo jest Go wynie na zewntrz. Ten satanista ze swoj grup bardzo znca si nad Hosti. Czyni to wszystko, co Pana Jezusa obraao i bolao. Pan Bg nie mg ju na to patrze i przerwa mu ycie w wypadku samochodowym. Stao si to w czasie, gdy my modlilimy si za konajcych. Wtedy szybko znalaz si przy nim kapan, wyspowiada go i przygotowa do przejcia z ziemi do ycia pozaziemskiego. Nawet wzbudzi on w sobie al za popenione na ziemi grzechy. A Pan Bg Miosierny nie wtrci go do pieka. Jest teraz w najciszym IV

stopniu Czyca i bdzie tam do koca wiata. Jest wiadomy wielkiego Miosierdzia Boego jakiego udzieli mu Bg i uwielbia Pana Boga za to, e nie poszed do pieka. Drugi przypadek zdarzy si niedawno. Kobieta, ktra mordowaa dzieci nienarodzone i pia alkohol, nigdy si nie modlia, prowadzc ycie zasugujce na pieko. I te w czasie naszej modlitwy Pan Bg powoa j do wiecznoci. Konajc otrzymaa ask skruchy, krzyczaa i prosia swoje dzieci, aby nie robiy tego co ona, bo to jest wielki grzech i ze zami w oczach zmara. Dusza jej jest w najciszym IV stopniu czyca. Tej godziny nie wolno mi poda kiedy odmawiamy nasz raniec cz Bolesn ale szczliwy jest ten grzesznik, ktry w tym czasie kona. 9. Dnia 5.06.1991r. Podam ci dzisiaj o pomocy dla najbiedniejszych na duszy, czyli, jak wy to nazywacie dla najwikszych grzesznikw. Czy to swj czy obcy - my bardzo kochamy kadego czowieka yjcego na ziemi i jego dusz oraz staramy si bardzo mu pomaga. Szczeglnie osobom, ktre bd musiay wkrtce opuci ycie ziemskie. I tak np. gdy ju wiemy, e kto bdzie niedugo umiera, to zaczynamy modli si gorco za niego i wyprasza mu ask nawrcenia i skruchy. Np. wiedzielimy, e Halina G. ju niedugo przejdzie do wiecznoci i zaczlimy odmawia nowenny do Boga Ojca o wiar dla niej i sta si cud. Halina sama poprosia o ksidza i zmara pojednawszy si z Bogiem po dobrej spowiedzi. Obecnie jej dusza znajduje si w III stopniu Czyca, bdzie tam 4 lata a potem przejdzie do II stopnia Czyca na 3 lata i na rok do I stopnia. Ona bardzo prosi o Msz w. Gregoriask dla niej i dla ma Stasia. Prosi o to swoj crk Jank. * Kiedy by bardzo zaniedbany na duszy alkoholik. Nie dba o rodzin, wszystko przepija i nawet bluni na Pana Boga. Wtedy my wzilimy go pod swoj opiek. Odprawilimy nowenn i on zmar z ogromn skruch. Pan Bg nie wtrci go do pieka. * Pewna matka nie dbaa wcale o wychowanie swoich dzieci, o ich dusze. Staraa si bardzo zadowoli ich wszelkie potrzeby ziemskie. Bardzo starannie je ubieraa, karmia, i daa im wyksztacenie. Panu Bogu to si nie podobao, bo nawet nie chciaa ich ochrzci. Wiedzielimy jaki los czeka jej dusz, wic wzilimy j rwnie pod swoj modlitewn opiek. Otrzymaa ona ask wiary, bo przed mierci zwoaa wszystkie swoje dzieci i bagaa o przebaczenie, e bya tak z matk, e nie prowadzia ich do Boga. Wyprosia od nich przyrzeczenie, e zgodz si na Chrzest w. i to zaraz po jej mierci. I tak si stao przyrzeczenia dotrzymay. * Pewnego razu wydarzy si duy wypadek kolejowy i my wszyscy prosilimy Pana Boga o ask skruchy dla wszystkich konajcych. Z tego wypadku tylko jedna dusza zostaa potpiona, a 74 osoby otrzymay ask skruchy i alu, cho dusze ich yy w grzechach miertelnych. * Kiedy ona rozgniewaa si na ma i uderzya go tak mocno, e straci przytomno i zmar. By alkoholikiem i jego stan duszy by straszny i to on sprowokowa swoj on do tego czynu. A my wybagalimy u Pana Boga dla niego ask skruchy i alu przy konaniu, a dla jego ony take ask skruchy i alu za popeniony czyn, tak, e sama zgosia si na policj i chciaa odpokutowa swj czyn, ale zostaa uwolniona. Podaam ci tylko te kilka przykadw, bo mona by je mnoy bez koca, ale ludzie o tym jakby nie wiedzieli, e nasze dziaanie na ich zbolae dusze cikimi grzechami jest tak ogromne. I nieraz dziwi si, e przed mierci nawraca si wielki grzesznik. Wszystko to dzieje si dziki Miosierdziu Boemu, przez ktre dla wielu udzielane jest wiele ask, gdy o nie nieustannie prosimy i jestemy wysuchiwane przez Pana Boga. Podam jeszcze przykad, jak umieraa staruszka, ktra bardzo pragna kapana z Panem Jezusem, gdy bya bardzo pobona. Ksidz dosta natchnienie, e ma i do swojej parafianki i odwiedzi j, bo bya ju bardzo saba. Przyszed wyspowiada j i zdy jeszcze pj i przynie jej Pana Jezusa. Zaraz potem skonaa. To my skierowalimy do niej ksidza, podsuwajc mu te myli, aby j odwiedzi i jego Anio Str. * Kobieta rodzia dziecko i nie majc nikogo przy sobie, przestraszona zacza wzywa dusze cae Niebo i natychmiast otworzyy si drzwi i wesza ssiadka pomoga jej jak najlepszy lekarz. A ludzie myleliby, e to przypadek. A w ogle to nie ma adnych przypadkw, wszystko dokonuje si i wypenia z Woli Boej. * Pewna niewiasta zemdlaa na ulicy i leaa nieprzytomna. To my natychmiast podsunlimy myli kierowcy, ktry jecha do chorego i mia jecha inn drog, ale skrci w ma uliczk. Przy zemdlonej kobiecie nie byo nikogo, leaa sama na ulicy. Kierowca zatrzyma si i lekarz z karetki uratowa ycie tej kobiety. Miaa wylew. * Trzeba poda tu te nasz przykad. Twj ojciec, czyli mj m, wyszed w nocy w piamie i w mron noc zimow poszed boso na ulic, bo by niewiadomy po wylewie. Szed biedny bardzo daleko a si zmczy. Mia wtedy 79 lat, upad na ziemi, porozbija kolana i zamarz na ko. Jego zmarli rodzice bdc na tamtym wiecie, widzc co si stao, natychmiast podsunli myl kierowcy jadcemu karetk, aby si zatrzyma i zabra go. Pan Bg chcia, aby on jeszcze y, tote zosta uratowany. * A teraz znany ci przykad z Olecka chopak wpad do studni w polu, zimow por. Szukali go wszyscy

prze trzy dni. Dziecko siedziao na desce nad wod zmarznite i mokre. I Pan Bg da matce sen, e dziecko jest w studni. Matka pobiega i znalaza syna. Mia odmroone nogi i rce. Ale to dusze z jego rodziny wyprosiy ask uratowania mu ycia. 10. Dnia 6.06.1991r. Dzisiaj podam ci jeszcze kilka pouczajcych przykadw, jak warto wierzy i ufa w pomoc dusz osb zmarych. Te osoby, ktre za ycia modl si za dusze zmare, maj wiksz szans pomocy od nich, ni te osoby ktre si nie modl. Pewna niewiasta duo modlia si za dusze w czycowe, ale jej dzieci nie byy wierzce. Gdy zbliaa si do przejcia do wiecznoci powiedziaa do swoich dzieci: o nic was nie prosz, cae ycie mnie nie suchalicie, to przynajmniej po mojej mierci wykonajcie moje skromne polecenie. Niech kady z was codziennie odmwi 3 Zdrowa Mario za dusze czycowe. Wtedy nie wypadao tego matce odmwi, wic uroczycie przyrzekli, e sowa dotrzymaj. I tak te si stao. Przyrzeczenie wykonali oprcz jednego syna. Nie upyn miesic czasu, kiedy drugi syn otrzyma ask wiary nawrci si do Pana Boga. Podobnie crka, ale pierwszy syn by bardzo zatwardziay i nie odmawia modlitwy. Pewnego razu ciko zachorowa na silny atak wtroby. W tym blu zacz wzywa swoj nieyjc matk. Matka przysza i pyta: mj kochany synku, chcesz mojej pomocy, ja mog prosi Pana Boga o ask dla ciebie. Pan Bg udzieliby ci zdrowia, ale dlaczego mnie nie posuchae i nie spenie mojej proby. Syn rozpaka si i przysiga, e bdzie odmawia nawet 10 Zdrowa Mario. I tak odmawia przez rok. Ale pewnego dnia zapomnia odmwi modlitwy, bo by bardzo zajty. Wtedy ni mu si matka i mwi: synu zapomniae odmwi 10 Zdrowa Mario. Syn budzi si, wstaje, aby odmwi modlitw, a tu przy ku stoj zodzieje z upem. Jak go zobaczyli, e si obudzi i klka, przestraszeni zostawili up i uciekli. Nie upyno duo czasu jak ten syn zmar pojednany z Panem Bogiem. Ukaza si swojemu bratu i siostrze i baga ich o modlitw, bo bardzo cierpi w Czycu za swoje grzeszne ycie. 11. Dnia 8.06.1991r. Chc dzisiaj poda o naszej pomocy przy cierpieniu fizycznym. My poprzez nasze modlitwy i proby zanoszone przed Tron Boy pomagamy w rny sposb. Jeeli pojawi si cierpienie fizyczne, duchowe czy moralne, to my najpierw dzikujemy za nie Bogu, bo wiemy, e niejednokrotnie cierpienia fizyczne s bardzo, a to bardzo potrzebne dla duszy ludzkiej. Nieraz nie ma innego wyjcia, aby dusza moga uwolni si do zego. Wtedy to, Pan Bg, zsya przeogromn ask, dopuszczajc cierpienia i dusza oczyszcza si i uszlachetnia. I tak np. mj syn nie moe uwolni si od naogu pijastwa, ale nie ma na razie tak silnej wiary, aby przyj z radoci ask uzdrowienia. Pniej Pan Bg zele jemu takie cierpienie, e o piciu nie bdzie ju mowy. Lecz on bdzie Panu Bogu dzikowa i wielbi Go. Pan Bg nie zsya cierpie, aby ludzie marnowali te aski. Ten ogromny dar dany jest ludziom, ale ci co nie umiej cierpie, narzekaj, nie chc pogodzi si z Wola Bo, ci nie otrzymuj tych ask. Ty duo w yciu cierpiaa, a najbardziej dotykay ci cierpienia duchowe. Ale ty nigdy nie narzekaa, zawsze czya si z Bogiem wtedy, gdy Pan Bg zsya ci cierpienia, nie rozstawaa si z modlitw, czc si z Bogiem. Przez to wybawia wiele dusz z Czyca i uratowaa konajcych. Teraz ju Bg nie da ci takich cierpie. Teraz musisz pracowa w inny sposb, ju nie cierpieniem, jak poprzednio aby ratowa dusze ludzkie, ktre brn ku zagadzie na potpienie. Teraz bdziesz miaa coraz wicej przekazw, aby powstaa ta ksika ycie pozagrobowe. Bdziesz miaa przekazy od wielkich witych, a ludzie i praca nad ksik bd ci zajmowa duo czasu. 12. Dnia 9.06.1991r. Dzisiaj bd odpowiadaa na twoje pytania. Pytanie: Czy za kady Raniec odmwiony uzyskuje si odpust czstkowy? Nie, odpust czstkowy uzyskuje si za odmwiony Raniec tylko raz dziennie. Pytanie: Jaki los czeka dusze samobjcw? To zaley od tego w jaki sposb i w jakich okolicznociach dokonali tego czynu. Czy byli zdrowi na umyle, czy te kto ich do tego zmusi. I tak, jeeli chory umysowo skrci sobie ycie, dusza jego idzie tam, tak jakby umar mierci naturaln. Wiksze winy jednak maj ci, ktrzy doprowadzili tych ludzi do aktu samobjczego i to oni w konsekwencji mog zasuy nawet na kar wieczn. * Np. Wanda G. bya bardzo wyczerpana psychicznie trudnym yciem ziemskim. Ju duej nie potrafia y, trudnoci narastay. Wpada w cik chorob psychiczn, ktra powstaa z usunicia ciy zamordowaa dwoje nienarodzonych dzieci, a np. Maria G. bya niewidom uomn staruszk. Jej stan psychiczny by zy, za szatan bardzo przy niej kry, gdy w modoci grzeszya nieczystoci. Chcia porwa jej dusz i podszeptami zmusi j do wyskoczenia przez okno. Pan Bg ulitowa si nad tymi dwoma kobietami i policzy im jakby zmary mierci naturaln. Samobjstwa popeniaj przewanie ci ludzie, ktrzy grzesz i suchaj podszeptw szatana.

10

Szatan namawia do tego czynu i zdrowych, i chorych psychicznie. * Pewna zamona kobieta, ktra ya tylko yciem ziemskim nie interesujc si wcale Panem Bogiem grzeszya na rne sposoby. Wreszcie znudzio si jej ycie, miaa wszystkiego w brd, ale nie miaa Pana Boga w sercu. Poniewa szatan ba si, e moe jej dusz uratowa nieyjca mama, ktra modlia si za ni. Namwi j aby zaya trucizn - podsuwajc jej tak myl. Gdy zaya t trucizn, to w jednym momencie umara. Dusza tej biednej kobiety trafia do IV stopnia Czyca, gdy mama jej zamwia za ni Msz w. Gregoriank. Ale poniewa do jej naturalnej mierci przeznaczonej od Pana Boga brakowao jeszcze 26 lat, to wanie te 26 lat bdzie musiaa bardzo surowo pokutowa i czeka na Sd Boy, a nastpnie przejdzie do innego miejsca w Czycu, na ktre zasuya. * W Szczecinie wydarzy si wypadek. Dwoje modych dorastajcych dzieci nie zdawali sobie sprawy co robi byli zakochani i zatruli si gazem w samochodzie. Ich dusze bd czeka na Sd Boy dziewczynka bdzie czeka 42 lata, a chopiec 38 lat bo Pan Bg przeznaczy im jeszcze tyle ycia na ziemi. Oni teraz bardzo cierpi w IV stopniu Czyca. Im nie pomoe ani Msza w. Gregoriaska ani adna inna pomoc. Dopiero po tym czasie Pan Bg zaliczy im pomoc od yjcych na ziemi. Tutaj chciaabym ostrzec wszystkich zaamanych, zniechconych lub utrudzonych yciem ziemskim, aby przyjli te cierpienia duchowe i przetrwali, aby przyjli to jako dar Boy, oczekujc ogromnej nagrody u Pana Boga w yciu wiecznym. * Ta niewiasta, ktra zostaa pochowana przy moim grobie, popenia samobjstwo, gdy miaa cikie ycie, a Pan Bg szykowa dla niej ogromn nagrod. Ona jednak skrcia swoje ycie ziemskie i popenia samobjstwo. Trafia do IV stopnia Czyca i bdzie tam czekaa na swoj naturaln mier 29 lat, a take dodatkowo, musi w ogromnych mkach bka si po ziemi, a Pan Bg da jej miejsce w Czycu. Zdarza si, e czowiek popeni samobjstwo tu przed swoj naturaln mierci, bo przebiegy szatan go namwi. Taka dusza przebywa ten krtki czas w IV stopniu Czyca , a potem zostaje w Czycu na czas kary, na ktry zasuya. Jednak s przypadki, e samobjcy id do pieka, bo suchali szatana i on od razu zabiera ich dusze. Trzeba o tym informowa tych wszystkich, ktrzy niby artem wspominaj o takich zamiarach. 13. Dnia 10.06.1991r. Mog dzisiaj rwnie odpowiada na pytania. Pytanie: Dlaczego, jeli zamwi Msz w. za naszego Ojca w. Jana Pawa II, to on mi si ni. Bo Ojciec w. wszystko wie o tobie, gdy On te ma przekazy od Pana Boga. Ty wiesz o Nim, a On o tobie i dlatego tak spogldacie na siebie duchowo. I tego wzroku nigdy nie zapomnicie. Do ciebie jego dusza przychodzi podzikowa. On za ciebie te si modli nawet w telewizji ile razy by skupiony i poleca midzy innymi ciebie Bogu Ojcu i Matce Najwitszej i dlatego miaa proroczy sen Matki Boej. Pytanie: Czy Matka Boa odmawia z Wami Raniec w Niebie? Ojcze nasz odmawia zawsze z nami, a Zdrowa Mario nie. Ale nam towarzyszy i bardzo si cieszy. Pytanie: Czy ludzie na ziemi mogli by przez swoj dusz - porozumiewa si tak jak wy - byskawicznie? Jak najbardziej. I nie potrzeba by byo telefonw. Ale jeden warunek dusze ludzkie musiay by by bardzo czyste, bez grzechu. Np. wielcy wici w ten sposb porozumiewaj si, ale nikomu o tym nie mwi. Ludzie mieliby nie takie aski - jednak nie czerpi ich z Boego skarbca gdyby yli wg przykaza Boych i speniali Jego wol, oraz dzikowali za wszystko, czsto i godnie przystpowali do Sakramentw witych szczeglnie do Sakramentu Pokuty i przyjmowali Komuni w. gdy s zdrowi to tylko na klczco. Duo ludzi sucha szatana, a on zawsze doprowadza do zego. Zy duch chce osabi i zniszczy ludzko. Dlatego ludzie s tacy sabi i jak si nie zmieni, to bdzie jeszcze gorzej. Wykorzystywana bez odpowiedzialnoci technika jest szkodliwa, niszczy roliny i skaa ziemi. Te zmienne pogody s wanie tego efektem. To wszystko narusza harmoni, tak piknie stworzon przez Pana Boga. A poza tym s to bardzo kosztowne rzeczy, a czsto zupenie niepotrzebne, a nawet szkodliwe. Te pienidze mona by przeznaczy dla ludzi i na inne szlachetne cele. Moe ta ksika dotrze w odpowiednie rce i ludzie zastanowi si nad zagad ziemi, ktr sami sobie szykuj. Pan Bg ju duej nie moe na to patrze. W Czarnobylu da znak, aby pokaza do czego moe doprowadzi technika atomu. To wszystko - to samobjstwo. Pan Bg zmuszony jest ukara ludzko za te nieposuszestwa wzgldem Jego praw i ju rozpoczy si kataklizmy, ale to jeszcze mao. Jeli ludzko nie wemie Raca do rki i nie bdzie go odmawia przepraszajc Boga, to rozpoczn si coraz wiksze, silniejsze i czstsze kataklizmy, ktre spowoduj klsk ludzkoci. Moe zgin ludzi na caej ziemi z rk Sprawiedliwoci Boej. 14. Dnia 11.06.1991r. Dzisiaj chciaabym ci poda chocia troch o szatanie, bo ludzie o nim tak mao wiedz, a on tak duo za chce uczyni w kadym czowieku, a nawet w zwierztach. On bdzie nam zawsze

11

przeszkadza, ale ty czy znak Krzya witego tym krzyykiem. On boi si tego znaku i natychmiast ucieka przeraony, oddala si i dry ze strachu. To na niego najskuteczniejsza bro. Egzorcyzm jest te broni na szatana poniewa najbardziej boi si Krzya w. Ot nie wszyscy wierz w to, e szatan istnieje. O Panu Bogu wie wikszo ludzi, a o szatanie duo mniej. Szatan wykorzystuje ten brak wiedzy i przez to tak wiele czyni za. Szatan to duch zy, niewidoczny, nieodczuwalny, podstpny i bardzo sprytny, chce goci w kadym czowieku i bardzo czsto mu si to udaje. A biedni ludzie nawet o tym nie wiedz. yj sobie spokojnie, wpadaj w depresj, w pesymizm w rne choroby, a nie rozumiej, e dzieje si to na skutek zamieszkania szatana w ich wntrzu. Cigle namawia do zego. Ma bardzo bystry umys i jest nadzwyczaj inteligentny. Dlatego kadego czowieka, ktry mu si nie oprze, pjdzie za jego podszeptami potrafi zniszczy. Np. mczynie o sabej woli podsuwa rne okazje do picia alkoholu, dla chytrego na pienidze podsuwa ze myli do ich zdobycia np. kradziey. Dla osb z wikszym temperamentem podsuwa okazj do grzechu nieczystoci. Tak przebiegle to zaatwia, e ludzie nie mog si nieraz zorientowa jak to szybko i sprytnie wyszo. Dla grajcych w karty podsunie myl, zachci i pozwoli wygra, a potem cieszy si z wielkich przegranych i z rozpaczy ludzkiej. Podobnie jak z kartami, jest z gr na giedzie. udzi wielkimi zyskami a co z tego wychodzi - wszyscy widzimy. Nawet na osoby wierzce ma swoje sposoby. Upozoruje objawienie, ukae si komu bardzo wierzcemu, zacznie piknie mwi nawet o Panu Bogu, nawet uczyni prawdziwe cuda, uzdrawia, a potem zbiera swj plon. Na bardzo wierzcych i pragncych caym sercem suy Bogu i ludziom ma jeszcze jeden sposb. Podsuwa myli, aby wzi jeszcze jakie dodatkowe obowizki ponad swoje siy i moliwoci. Skutkuje to zmniejszaniem czasu na modlitw, Sakramenty wite, przemczeniem, zaniedbywaniem tak zwanych obowizkw stanu i tego konsekwencjami i to ju jest jego wygrana. Wrd rodzicw, ktrych Pan Bg obdarzy potomstwem, dziaa ju od pierwszej chwili, aby uczyni im co zego. Np. aby matka zdecydowaa si zamordowa swoje dziecko przed urodzeniem, a nawet po urodzeniu, ktre jest przecie darem Boym. Dziaa w maestwach, podsuwa zdrady, a potem doprowadza do rozwodw. Zamieszkuje ju w dzieciach. Prosz zobaczy, jakie s niedobre, nieposuszne, bij si, gryz, drapi - jakie rodzice maj z nimi kopoty - nie mwic ju o modziey. Nakania ich do lekcewaenia przykaza Boych, a zwaszcza nieczystoci. Podsuwa ksiki i filmy pornograficzne - a to wszystko jest wielkim grzechem. A do duchowiestwa to cae stada wkraczaj, bo jeden nie daby rady, poniewa kady kapan ma ogromn moc wyrzucania zych duchw. Wystarczy mu tylko podnie rk i zrobi znak Krzya w. to natychmiast uciekaj i wynosz si ze strachem z tego miejsca. Kapani sprawuj przecie Ofiar Mszy witej, czego szatani najbardziej si boj. Szatan potrafi nawet wchodzi w zwierzta i posugiwa si nimi. Np. bardzo lubi koty i czsto w nich przebywa po to aby ludziom co zaszkodzi. Np. kogo podrapa do krwi, a czasem nawet udusi mae dziecko. Duo jest takich przypadkw. Lubi te psy, nawet rasowe. Ale nie tylko. Ile jest takich wypadkw, e pies pogryzie na mier nawet waciciela, ktry przecie kadego dnia, od maego, karmi go i pielgnowa. Ten pies staje si besti, ktra morduje swego waciciela. To psy optane przez szatana. Szatani wchodz rwnie w dzikie zwierzta i atakuj ludzi w lasach. W konie te wchodz i taki ko nagle bez powodu kopie lub gryzie swego waciciela. Bywa, e wchodz w krowy. Taka krowa staje si wtedy niespokojna, kopie przy dojeniu, przewraca wiadra z mlekiem, daje mniej mleka, ktre staje si szkodliwe dla dzieci i dorosych. Szatan nie wchodzi tylko w gobie i w baranki. Jak bardzo szatan czowiekowi podsuwa rne myli, aby posiada on jak najwicej wszelkiego rodzaju dbr materialnych. Nawet za wszelk cen. Za cen niszczenia wasnego zdrowia, za cen zaniedbania wychowania wasnych dzieci, za cen pracy w niedziel, co w oczach Boga jest bardzo cikim grzechem, za cen brania kredytw, o ktrych on z gry ju wie, e czowiek nie w stanie ich spaci, sprytnie i z wyrachowaniem, tworzc rnego rodzaju kryzysy finansowe i zachwiania. Jak temu przeciwdziaa jutro ci powiem. Teraz naley spodziewa si nasilenia takich przypadkw. Obecnie niebezpiecznie jest mie w domu zwierzta. Szatan teraz spieszy si bardzo ze swoim dziaaniem, bo dokadnie wie, e ju niewiele czasu mu pozostao. Z tych te wzgldw Matka Boa schodzi na ziemi, aby ostrzega ludzi. W wielu miejscach pacze krwawymi zami nad tym grzesznym wiatem. I mi te Pan Bg pozwoli Tobie przekaza te wiadomoci i masz je rozpowszechnia jak najszybciej i jak najszerzej w rne zaktki wiata i w rnych jzykach. Na imprimatur nie czekaj nie zdycie. Sam Pan Bg udziela imprimatur. A duchowiestwo w midzyczasie moe zaj si powanie wydaniem tej ksiki, na razie piszcie na maszynie lub rozpowszechniajcie na inne sposoby. 15. Dnia 12.05.1991r. Dzisiaj podyktuj ci jak ustrzec si szatana i wyrzuci szatana ze zwierzt. Szatan nie ma dostpu do czowieka modlcego si na Racu, noszcego przy sobie powicony Cudowny Medalik, lub Krzyyk z wizerunkiem Pana Jezusa. Albo gdy nosi Raniec w. na szyi. Fakt, e takiego czowieka te kusi i to bardzo czsto, prbuje na rne sposoby, ale mu si nie udaje, bo taka osoba ma wielk

12

bro tarcz przeciw szatanowi. Wane jest, aby nosi na szyi te dewocjonalia powicone. Jeli jakiemu czowiekowi zaczyna przeszkadza noszenie medalika lub Krzyyka, ciga je i przestaje nosi jest to znak, e staje si niewolnikiem szatana. Potem, musi ju upyn wiele czasu, aby ponownie zaoy te wite dewocjonalia, poniewa szatan bardzo boi si powiconego Krzyyka lub medalika i noszcych je na szyi ludzi. Dlatego nieustannie podszeptuje tym ludziom, aby tego nie nosili, bo to niemodne, bo nie wypada nosi w tym wieku itp. I ludzie sabej woli i sabej wiary, ktrzy suchaj podszeptw szatana wanie tak czyni zdejmuj z szyi Krzyyki i medaliki, a inni w ogle nie zakadaj, gdy szatan nie pozwala im tego uczyni. I to jest bardzo niebezpieczne dla kadej duszy. Druga sprawa - to, aby czowiek nie zaniedbywa nigdy codziennych modlitw, bo do takiego czowieka, ktry nie modli si szatan wtedy ma bardzo atwy dostp. Trzecia sprawa to, aby kady czowiek, obojtnie na swj wiek, przynajmniej raz w tygodniu, to jest w niedziel by na Mszy witej. Do tych osb, ktre postpuj wg wyej podanych zasad, szatan ma bardzo utrudnione wejcie, a w ten sposb mona ustrzec si przed jego wpywem na nasze dusze. Moe si zdarzy, e na pewn krtk chwil wejdzie w takiego czowieka, ale zaraz musi go opuci, bo nie ma mocy, bdc w tej osobie. Jeli widzicie, e kto z waszej rodziny jest niedobry, smutny, niezadowolony, przekorny, nie modli si, nie chodzi na Msz wit lub idzie niechtnie, nie chce nosi na sobie ani Krzyyka ani medalika to ju bdcie pewni, e w nim mieszka szatan i mczy go potwornie na bardzo rne zreszt sposoby. Ale taki czowiek nie chce o szatanie sucha, e w nim mieszka, bdzie si nawet sprzecza, nie chce przyj tego do swojej wiadomoci, nie moe sam uwolni si od zego. Co my moemy zrobi? Jak mu pomc? Bo czsto, np. ciko mieszka si wsplnie z tak osob. Po pierwsze nic mu nie mwi, e ma szatana. Do pokarmu po kryjomu wlewa chocia kropl wody wiconej. Po kryjomu wici pokj i to miejsce, w ktrym najczciej przebywa i jego ko, na ktrym pi. A nawet pod poduszk dobrze ukry Cudowny Medalik. Bogosawi go powiconym Krzyem. Robi to tak, aby nie widzia, bo bdzie si bardzo zoci. By dla niego bardzo pokornym, miym i dobrym, bo szatan tego bardzo nie lubi. Odmawia za niego Raniec wity oraz inne modlitwy, egzorcyzmy, ktrych jest coraz wicej w rnych nowych ksikach rnych wydawnictw katolickich. Przyjmowa Komuni wit, a nawet poci za niego, umartwia si na rne sposoby, powicajc wszystko dla niego. Nieraz moe to trwa bardzo dugo, ale gdy nie zwtpimy, to szatan musi ustpi. On w tej osobie bdzie bardziej skrpowany, i bdzie si coraz gorzej czu, tote kiedy bdzie musia j opuci. Prdzej czy pniej. To tylko zaley od naszej cierpliwoci, ufnoci w nieskoczone Miosierdzie Boe, lecz take czsto od niepojtych ludzkim rozumem pewnych planw i dopustw Boych. Najlepiej jak kapan odprawi egzorcyzm lub inn stosown modlitw, o co zawsze moemy go poprosi, nawet na odlego, bo kapani maj o wiele wiksz moc wyrzucania zych duchw. Na razie nie wszyscy ksia biskupi pozwalaj na egzorcyzmy, gdy w tych sprawach byy kiedy rne przykre dowiadczenia. Obecnie obaw ju nie ma, bo szatan, w tych czasach ktre przyszy, ma wiksze pole do dziaania ni ograniczanie si do drczenia jednej tylko osoby, a potrzeby na pomoc egzorcystw cigle rosn, przypadkw opta jest coraz wicej. Szatana ze zwierzt wyrzuca si przez znak Krzya witego. Naley przeegna to drczone zwierz i szatan ustpi. Gdy przechodzimy koo psa i widzimy e jest jaki dziwny, niespokojny, czy te chce nas ugry, wystarczy uczyni znak Krzya witego i pies zagodnieje. Chyba, e z natury jest to pies zy wtedy nic nie pomoe. Gdy pies pilnuje swojego domu to jego zo nie jest spraw szatana. Jest jakby naturalna. On nawet, gdyby si urwa z acucha lub przeskoczy przez ogrodzenie, to poza ogrodzeniem nie uczyni czowiekowi nic zego. Tak musi by, bo zwierzta musz suy ludziom. Z kolei pies optany przez szatana moe by zupenie spokojny, a w pewnym momencie, nawet nie szczekajc, potrafi podstpnie podej i ugry czowieka lub nawet pogry na mier. Tu musz nadmieni, e Panu Bogu nie podoba si, gdy czowiek, wolny czas powica psu lub innym zwierztom, pielgnuje je z przesad i kocha do przesady. W tym przypadku, to wida, e pies jest panem czowieka. Niech taka samotna osoba raczej wyszuka wok siebie ludzi chorych, starszych, potrzebujcych, niedonych lub rodzin wielodzietn i im suy, a nie psu. ywno jest droga, a ludzie, cakowicie niepotrzebnie, ywi psy i koty rnymi luksusowymi potrawami, czujc si coraz bardziej przywizanym do zwierzt. Nie wolno tak przywizywa si do nich. Trzeba przede wszystkim kocha Boga i ludzi. Marnuj w ten sposb cenny czas i inne talenty dane im przez Pana Boga, czego potem bd bardzo aowa, bo Pan Bg na sdzie ostatecznym, rozliczy kadego z nas jak swj czas wykorzysta. A przecie mona wykona tyle dobrych uczynkw, wok nas tylu ludzi potrzebuje wsparcia, pomocy, dobrego sowa. * Pewna zamona pani kochaa do przesady swoje koty i po mierci jej dusza trafia do IV najciszego

13

stopnia Czyca cho z zasady bya dobrym czowiekiem i moga si znale w I stopniu Czyca, ale nie zrobia nic dobrego ludziom tylko kotom, a to jest grzech. Najwaniejszym z wszystkich stworze na ziemi jest czowiek, a zwierzta s stworzone do pomocy, aby atwiej byo mu y na ziemi. Teraz jest coraz wicej takich ludzi dosownie plaga dlatego Pan Bg zleci mi poda to do wiadomoci, i z tego bd musieli si przed Nim rozliczy. Z mioci do czowieka, a nie do zwierzt jak to czynili. 16. Dnia 19.05.1991r. Kochana crko chciaabym ci jeszcze poda po dugiej przerwie troch wiadomoci o naszym yciu w Niebie. Tej radoci nie jestem w stanie ci przekaza, ani ludzkimi sowami wyrazi. Czowiek, gdyby to ujrza cho w jednym procencie nie znis by tego i wpadby w zachwyt i mgby zemdle, a nawet umrze ze szczcia. Byway i takie przypadki opisane w ywotach witobliwych ludzi. To jest szczcie nie do opisania, nie do wytumaczenia, gdy ludzie nie maj pojcia co to za rado jest w Niebie. Moe kiedy, Pan Bg pokae ci, cho odrobin tego szczcia ju tu za ycia na ziemi wtedy to ju nie bdziesz pragna ycia ziemskiego, bo ju caym sercem i ca dusz bdziesz pragna tylko Nieba i tego, aby jak najszybciej tam si dosta. Chciaabym bardzo cho troch ci o tym opowiedzie, ale nie bardzo mog dobra odpowiednie sowa, aby to opisa, a ty nie zrozumiesz, bo ani oko nie widziao, ani ucho nie syszao, co Bg przygotowa ludziom, ktrzy Go miuj i wypeniaj Jego przykazania. Teraz podyktuj ci tajemnice Radosne Raca witego. Podam ci rozwaania, ktre s tylko troch podobne do naszych rozwaa Tajemnic Racowych w Niebie. Tych podobnych nie wolno mi tobie podyktowa. Ale Pan Bg pozwoli mi na to w jednym procencie, aby poda tobie. I tak gdy zaczynamy odmawia Raniec wity najpierw zapraszamy do udziau z nami Trjc Przenajwitsz oraz Matk Najwitsz. Dzikujemy za ich Mio, Dobro, Przebaczenie, za to e jestemy w Niebie. Dzikujemy za wysuchanie naszych prb za yjcych na ziemi i rozpoczynamy jak wy rozwaanie I-szej czci Raca w. - o radoci Matki Najwitszej. Cz Radosna Raca witego. I-sza Tajemnica Radosna: Zwiastowanie N.M.P. Rozwaamy jak Przedobra, Najpokorniejsza, Najlitociwsza pena mioci do Pana Boga i do ludzi, modziutka Panienka zaufaa Panu Bogu i przyja od razu Bo propozycj, nie wahajc si ani chwili. II-ga Tajemnica Radosna: Nawiedzenie w. Elbiety. Nie mylc o sobie, Najczystsza wita Panienka, udaje si w podr do swojej kuzynki. Bdc w stanie bogosawionym, nie myli o przeszkodach, jakie j czekaj w dalekiej uciliwej podry, bo kocha i ufa bezgranicznie Panu Bogu. III-cia Tajemnica Radosna: Narodzenie Dziecitka Jezus Najubosza ze wszystkich, zgadza si pokornie na urodzenie Boga w ubogiej stjence. Ma wielk ufno, pokor i mio do ludzi, nie grymasi, przyjmuje co jej daj i za to Panu Bogu dzikuje. Rodzi Boga, z pokor klka przed Nim i baga o przebaczenie grzechw dla caego wiata. Dzikuje Panu Bogu za t przeogromn ask, e da Jej Syna Jednorodzonego, aby wiat peen grzechu pozna go i pokocha. Jednak wiat nie uznaje Go od pierwszych dni Jego Poczcia. Cierpi przedobra, Najczystsza Panienka, a potem najtroskliwsza Matka caego wiata. IV-ta Tajemnica Radosna: Ofiarowanie Pana Jezusa w wityni Rodzice Boga, przybrany ojciec i Matka Najwitsza z wielkim szacunkiem i trwog o Jego los pospieszaj, aby uroczycie i jak najprdzej ofiarowa w wityni Pana Jezusa Bogu Ojcu, aby wypeni prawo i zazna spokoju o Jego los. Ale nie zaznali spokoju, nawet po ofiarowaniu go Bogu Ojcu, a bl Matki Najwitszej z dnia na dzie powiksza si. Zalewaa si zami na wspomnienie, co Go czeka. Przed nikim nie zwierzaa si z tego. Gboko nosia w Swoim Sercu ten przeogromny bl. Ale jednoczenie radowaa si, e Jej Syn uratuje wiat od potpienia wiecznego. V-ta Tajemnica Radosna: Znalezienie Pana Jezusa w wityni Jerozolimskiej. Zbolaa Najwitsza Maryja Panna ze w. Jzefem, jako ludzie peni trwogi, chocia majc do Pana Boga przeogromn mio i ufno szukaj z blem serca swego podopiecznego Syna i Boga. Pan Bg w tej tajemnicy u swojej wasnej Matki, najbliszej Sercu Osobie dopuszcza przeogromny Jej bl. Opiekunowie dr ze strachu, e to przecie niezwyke Dzieci, e Bg Ojciec powierzy im Boga Syna, a oni Go nie dopilnowali. Jaka bya u nich przeogromna trwoga i wyrzuty sumienia i przeogromne cierpienia, jakich doznali. Nie zmruyli oka ani na chwil. Takiego blu nikt nie przey, bo to nie dziecko ludzkie, to Sam Bg zagin i wreszcie po trzech dniach odnajduj Go. A tu ich syn posuszny i pokorny dotychczas, staje si jakby inny, oschy i z zimnym sercem, odpowiada ozibe sowa: Czemucie Mnie szukali? Czy nie wiedzielicie, e powinienem by w tym, co naley do mego Ojca? 17. Dnia 20.06.1991r. Podyktuj ci creczko cz Bolesn i Chwalebn Raca witego.

14

Cz Bolesna Raca witego. I-sza Tajemnica Bolesna: Pan Jezus w Ogrjcu. Przysza noc, Pan Jezus zosta sam - zupenie sam, opucili Go Jego uczniowie, Apostoowie. Najwierniejsi zostali - baga ich aby wytrwali. A przyszed czas, straszny czas duchowego cierpienia, lku, pesymizmu i przeogromnej trwogi. Wszystko to zgromadzio si w t jedn Pitkow Noc. To byo tak silne i przeogromne cierpienie, e aden czowiek by tego nie przey i nigdy nie przeyje. Pan Jezus bdc jednoczenie czowiekiem, widzia, ile blu fizycznego bdzie Go to wszystko kosztowa. Ca Mk mia przed Oczyma. Nie potrafi tej Mki odrzuci od Siebie. Ale nie mia odmwi tego cierpienia. To bya walka i chwila decyzji - ale mio zwyciya. Mg odmwi - nie potrafi. Pali si z mioci do kadego czowieka, ktry by, jest i bdzie. Cay wiat pragn uratowa od pieka, a razem z nim wspcierpiaa Matka Najwitsza. Przechodzia nieopisane mki w t Pitkow Noc. Jej Serce zalewao si trwog, blem moralnym i duchowym. Nie moga nic na to poradzi, ani do nikogo si uda. Pokorniuchno zalewaa si zami, czc si duchowo ze swoim Synem, czuwajc w t Noc na modlitwie. II-ga Tajemnica Bolesna: Biczowanie Pana Jezusa. Pan Jezus zosta skazany na okrutn chost. Nie broni si ani przez chwil pokornie stan przy supie i podda si okrutnej chocie oprawcom, ktrzy byli upojeni alkoholem. To nie byy zwyczajne bicze, ale specjalne narzdzia do biczowych tortur. Na kocach miay uwizane szyszkowate kule z oowiu i haczyki, ktre rozryway ciao. Skra pkaa powodujc niesamowity bl. Bito po plecach, po bokach, wyrywano kawaki Ciaa, ywe miso tryskao po supie - polaa si Przenajwitsza Krew - strumieniami po caym Ciele, a dalej spywaa na ziemi. Oprawcy byli oblani Krwi Zbawiciela i jeszcze by chostali dalej, ale bojc si, e Pan Jezus nie przeyje tego - przerwali. Pan Jezus nie wyda ani jednego jku z siebie. Stojc, myla tylko o swoich braciach i o tych, ktrzy go katowali. Pali si do nich z mioci, cieszc si, e zbawi ich swoim blem i swoj Krwi. A Matka Najwitsza przybiega, gdy Syn Jej stan pokornie przy supie, rce poda do przywizania Jej Serce pkao z blu. Czas duy si Jej nie do opisania, kade uderzenie, zdawao si, e to ona je dostaje. Chtnie nadstawia by swoje wite Ciao zamiast Jezusa. Ale z ogromn pokor i posuszestwem zgodzia si z Wol Bo i nie sprzeciwiaa si Jej. Nie posza do sdziw, nie szukaa sprawiedliwoci. Poddaa si bezgranicznie Woli Boej. III-cia Tajemnica Bolesna: Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Zbawiciel ledwo yjcy, nie majcy ani trzech centymetrw zdrowego Ciaa, pobity, porozrywany, cay w ranach od stp do gowy zostaje wyszydzony i wymiany przez otrw. Zbawiciel nie broni si, pokornie siada i poddaje si tym kpinom i szyderstwom. Plucie, kopanie, kucie kijami a do krwi. Wreszcie wkadaj koron z cierni, ostr jak igy. Trzeba tu doda, e Pan Jezus siedzia, na tym tak zwanym tronie przez trzy godziny, a oprawcy naigrywali si z Niego, pluli, kopali, wyzywali rnymi najohydniejszymi sowami, bili kijami po gowie, szarpali w rne strony, zrzucali z Tronu, kopali na leco, a potem znw kazali wsta i siada na tron. Powtarzali to trzy razy, a Pan Jezus nie powiedzia ani sowa. Krew zalewa Mu cae Oblicze. Siedzi jednak pokornie i przyjmuje trzcin niby bero, wykonuje w wielkim posuszestwie wszystkie ich rozkazy. Siedzi jak baranek cichy i pokorny. Zoczycy skacz wok i rzucaj obelywe wyrazy, a Jezus cichutko modli si za nich, aby Bg Ojciec im przebaczy te wszystkie grzechy. A kolce wbijaj si coraz bardziej w gow, gdy oni uderzaj w t koron kijami. Po plecach i ramionach pynie wita Krew Zbawiciela. IV-ta Tajemnica Bolesna: Pan Jezus dwiga ciki Krzy. Rozpoczyna si Droga Krzyowa Zbawiciela. Pan Jezus bierze Krzy na ramiona, aby wynagrodzi wszystkie grzechy wszystkich pokole. Cauje Krzy, przytula go do Siebie, i z ogromn mioci rozpoczyna Drog Krzyow. Ciki by Krzy, ale Mio przezwyciya wszystko. Pan Jezus idzie cay poraniony, zakrwawiony, rany zlepiy si z ubraniem, kady ruch sprawia bl i wyciek Krwi Zbawiciela. Krew cieknie ju po nogach i rozlewa si po ziemi, a oprawcy depcz po niej, po witej Krwi Pana Jezusa. Z ogromnym wysikiem Pan Jezus dwiga Krzy i chce donie na miejsce ukrzyowania. Ale si brakuje i Zbawiciel pada raz za razem. Upadkw nie byo trzy, jak to podano, ale wiele wicej i coraz bardziej si brakowao, aby wsta i dwiga dalej Krzy. Zbawiciel prosi Boga Ojca o si, aby szybciej donie Krzy i na nim odda Swojego Ducha, aby tylko nie umrze po drodze. Nie myla o Swoich Cierpieniach, ale z dreniem Serca i w ogromnej trwodze myla, aby tyko donie Krzy na Golgot. Jego pragnieniem byo zbawi cay wiat tymi ogromnymi cierpieniami i mierci na Krzyu. W wizieniu - w ciemnicy - Zbawicielowi strasznie poprzebijali stopy a do koci, kac chodzi po ostrych gwodziach. Cae stopy mia pokrwawione, jedna rana przy drugiej (ywe miso). Kade stpnicie, szczeglnie na kamyk, sprawiao ogromny bl. Rami, na ktrym Zbawiciel dwiga Krzy przetarte byo a do szpiku koci, tote by to ogromny bl. A jaki moralny bl cisn Dwa Serca przy spotkaniu na Drodze Krzyowej Pana Jezusa ze Swoj Matk. Sowa nie mogli przemwi. To by wikszy bl ni fizyczny. Ogromny bl towarzyszy take Panu Jezusowi, poniewa nie by pewien, czy doniesie Krzy, cho pragn na nim umrze, aby

15

zbawi ca ludzko. Po drodze spoglda na ludzi, bogosawi ich, pociesza, dodawa im otuchy, a sprawcom wybacza, kocha ich coraz bardziej oraz modli si o wiar i przebaczenie dla nich. I tak dwiga metr po metrze grzechy caego wiata. V-ta Tajemnica Bolesna: Ukrzyowanie Pana Jezusa Zmniejszyy si te cierpienia duchowe Pana Jezusa, gdy stan ze swoim Krzyem na Golgocie. Zaczy one ustpowa, chocia lka si, e moe umrze przy przybijaniu do Krzya. Z popiechem wic kadzie si tak jak Mu wskazuj oprawcy. Podaje Swoje wite Rce, cae poranione. wite paznokcie pozrywane, a zrobiono to w nocy, gdy by w wizieniu cae Donie opuchnite (ywe miso). Sprawcy nie musieli cay czas trzyma Mu doni, poniewa Zbawiciel sam, z wielk pokor i posuszestwem poda je do przybicia. Oprawcy wbijali gwodzie z trudem, poniewa byy dugie, grube i tpe. Zostay przebite yy Zbawiciela, Krew Przenajwitsza trysna strumieniem, oblaa oprawcw - jeszcze bardziej rozzocili si, zaczli szarpa Pana Jezusa. Przybili drug Do stao si to samo. Wreszcie nogi chc przybija. Zaoyli dwie stopy jedn na drug i zaczli przybija. Bl by niesamowity bardzo dugo wbijali byo bardzo duo uderze. Matka Najwitsza syszc to cierpiaa przeogromne Mki na duszy. Ju przybili Pana Jezusa, jest ledwie ywy, ale szepce proby do Ojca Swego, aby jeszcze przey, aby mier dokonaa si na Krzyu. Podnosz ciki Krzy z Najwitszym Ciaem Zbawiciela. Rany rozrywaj si. Zbawiciel zawis na Krzyu. Zanim ustawiono Krzy z Ciaem Pana Jezusa Chrystusa, kiwano nim na wszystkie strony kilkadziesit razy. Dry Przenajwitszy Zbawiciel ze strachu, e ju nie przetrwa tego blu i nie dokona si Zbawienie wiata. Wreszcie Krzy stan mocno umocowany. Ciao Zbawiciela zawiso nad ziemi. Przysza Matka Przenajwitsza caa zbolaa, ledwie staa pod Krzyem. Teraz ju Zbawiciel by gotowy odda Ducha Swego w Rce Boga Ojca Przetrwa! Nie myli o sobie, ale cay wiat ma przed Oczyma. Grzechy wszystkich ludzi: przeszych, obecnych i przyszych. Oddaje si ufnie w Rce Ojca Swego. Bya to najohydniejsza mier jaka wwczas istniaa tak samo jak Narodzenie w Betlejem - nie wrd ludzi, lecz wrd zwierzt. Cz Chwalebna Raca witego. I-sza Tajemnica Chwalebna: Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ciao Pana Jezusa jest mocno strzeone dzie i noc, aby nikt Go nie ukrad. Po trzech dniach Zbawiciel schodzi znw na ziemi pen grzechu i niedowiarstwa. Wczesnym rankiem dusza Pana Jezusa wesza do Swego poranionego Ciaa, ktre momentalnie zostao oczyszczone z wszystkich Ran. Zostao tylko pi Ran Najwitszych. Anioowie odsunli kamie i Zbawiciel wyszed na zewntrz. By tak pikny, e nie poznali Go nawet najblisi. Szaty mia z Nieba przepikne. II-ga Tajemnica Chwalebna: Wniebowstpienie Pana Jezusa. Po 40 dniach pobytu z Apostoami i Swoj Matk na ziemi Pan Jezus wstpuje do Nieba. Zebra Swoich Apostow - uczniw a nawet niewierzcych, poucza ich jeszcze, upomnia, pobogosawi wszystkich, poegna si i na oczach wszystkich ludzi unis si lekko do Nieba. Byo to dla wszystkich ogromne wydarzenie. Jedni cieszyli si, bo obieca im spotkanie w Niebie, inni z kolei, ktrzy yli w grzechu, wpadli w rozpacz. III-sza Tajemnica Chwalebna: Zesanie Ducha witego. Jak obieca, tak si wszystko wypenio co do minuty i gdy zbliaa si 40 doba, wszyscy Apostoowie, uczniowie i wierni zgromadzili si koo Wieczernika. Modlili si razem z Matk Najwitsz ca noc. Gdy nadszed czas - powsta silny wiatr wszyscy przerazili si i kady ujrza nad wszystkimi ogniste jzyki Mioci. W tej chwili powstaa tak wielka mio midzy nimi, e nie trzeba byo rozmowy. Oczyma mioci porozumiewali si wszyscy - nie trzeba byo adnych tumaczy wszyscy rozumieli si doskonale. Od tej chwili uwielbiali Boga, chwalili Go z caego serca i dzikowali za te wielkie dziea Boe. IV-ta Tajemnica Chwalebna: Wniebowzicie Najwitszej Maryji Panny. Po pidziesitnicy, na ktrej bya nieustanna modlitwa tych wszystkich, ktrzy otrzymali Ducha w. Matka najwitsza ciko zachorowaa. Dugo cierpiaa fizycznie i nawet nie moga chodzi. Cierpiaa pokornie i ufnie, a swoje cierpienia ofiarowaa za cay wiat, za wszystkie swoje dzieci, ktre byy ju na ziemi i ktre dopiero miay si narodzi. Takich cierpie nie miaa adna istota na ziemi. Ale otoczona bya przyjacimi, a take cae Niebo nad ni czuwao. Po tym czasie Matka Najwitsza oddaa Ducha swego Panu Bogu. Jej Ciao byo chronione, pielgnowane. Szykowano uroczysty pogrzeb. A potem, tak jak Ciao Pana Jezusa, zostao wzite do Nieba. Bardzo pomalutku uniosa si w gr i coraz szybciej i szybciej w ogromnej odlegoci - znikna. Zostawia pikne szaty ziemskie i przyodziaa si w przepikne nie do opisania - szaty koloru jasno niebieskiego. Bya to wielka ao dla wszystkich i WIELKI CUD 15 sierpnia. IV-ta Tajemnica Chwalebna: Ukoronowanie Najwitszej Maryji Panny. Po Wniebowziciu Najwitszej Maryji Panny przez 10 dni wszyscy gorco modlili si dzie i noc. A potem, pewnego dnia, ukaza si na Niebie ogromny cud. Wszyscy zobaczyli Matk Najwitsz, jak caa Trjca

16

Przenajwitsza wkada na Jej gow zot koron. Kochana crko, chciaam ci jeszcze uzupeni moje przekazy do tej ksiki, bo ci nie podaam, e my w Niebie nie mamy adnych zmartwie, ale jednak na swj sposb cierpimy, jeli kto z naszej rodziny grzeszy - jest to te dla nas pewien bl moralny. 18. DODATEK - Historia Jzefy i Katarzyny. Byo to w Zamociu w listopadzie 1933 roku. Dwie siostry Jzefa (26 lat) i Katarzyna (18 lat) rozmawiay ze sob o duszach zmarych. Pytay si nawzajem jak tam jest na tamtym wiecie - w Niebie, w Czycu? Jzefa zmara przy porodzie w 1934 roku. We nie ukazaa si siostrze Katarzynie i powiedziaa: Tam jest wielka sprawiedliwo. Tam wszystko liczy si u Pana Boga pokazujc rk w gr Niebo. W 1970 roku powysz wiadomo przekazaa 50 letnia Katarzyna Ksidzu Tulipanowi: Tam jest wielka sprawiedliwo i wszystko si liczy. Katarzyna zasna w Panu w 94 roku ycia, zaopatrzona Sakramentami w. w pierwszy czwartek lutego w obecnoci kapana kapelana i lekarza medycyny w dniu 4.02.2010r. o godz. 9.30 a zoona na wieczny odpoczynek w pierwsz sobot lutego w dniu 6.02.2010r. o godz. 12.00 do grobowca siostry Jzefy w Zamociu. SPIS TRECI WSTP.. 1 . Nieco szczegw o sobie.... 2 . Moje przybycie do Nieba... 3 . Co my robimy w Niebie? ... 4 . O naszym dziaaniu na ziemi.. 5 . Ta ksika musi by jak najszybciej wydana. 6 . Co moemy uczyni dla ludzi na ziemi? ... 7 . O dziaaniu dla ludzi obcych.. 8 . Wrd najbardziej zatwardziaych grzesznikw.... 9 . O dziaalnoci wrd najwikszych grzesznikw.. 10. Warto wierzy w pomoc dusz osb zmarych... 11. Pomocy przy cierpieniu fizycznym.. 12. Samobjcy najczciej id do pieka. 13. Rozpoczn si silniejsze i czstsze kataklizmy. 14. Szatan potrafi wchodzi nawet w zwierzta. 15. Jak ustrzec si szatana i wyrzuci go ze zwierzt. 16. Cz Radosna Raca witego. . 17. Cz Bolesna i Chwalebna Raca witego. ..... 18. DODATEK - Historia Jzefy i Katarzyny.... 19. Spis treci 1 2 3 4 6 6 6 7 7 8 9 9 9 10 10 11 12 13 16 16

Opracowano i wydano na podstawie Dekretu Ojca witego Pawa VI Acta Apostolica Sedia z dn. 29.XII.66r. ktry zezwala na rozpowszechnianie nowych objawie, ask, cudw itp. bez imprimatur Jest to po myli w. Pawa ( I Tes 5, 19-21): "Ducha nie gacie, proroctwa nie lekcewacie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowajcie".