You are on page 1of 1

Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2010.04.

08 14:09:57 +02'00'

MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 8 kwietnia 2010 r.
TRE: Poz.:

UM OW Y M I D ZY NA R OD OWE:

186 Owiadczenie rzdowe z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie zwizania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 4 grudnia 2009 r. midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie zacznika nr 2 do artykuu 14 Wynagrodzenia i dodatki, cz I Wynagrodzenia zasadnicze, Tabela wynagrodze 2 Statutu Personelu Organizacji Polsko-Niemiecka Wsppraca Modziey (PNWM), stanowicego integraln cz Porozumienia z dnia 1 padziernika 2003 r. midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisw Finansowych Organizacji Polsko-Niemiecka Wsppraca Modziey . . . . . . . . . . . . . .

w. rcl

187 Porozumienie z dnia 28 grudnia 2009 r. midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Indonezji w sprawie zmiany Umowy midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Indonezji o udzieleniu kredytu, sporzdzonej w Dakarcie dnia 2 marca 2007 r. zmienionej Porozumieniem z dnia 3 lipca 2009 r.

188 Owiadczenie rzdowe z dnia 13 lutego 2010 r. o zwizaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 28 grudnia 2009 r. midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Indonezji w sprawie zmiany Umowy midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Indonezji o udzieleniu kredytu, sporzdzonej w Dakarcie dnia 2 marca 2007 r. zmienionej Porozumieniem z dnia 3 lipca 2009 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Program wsppracy midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Tadykistanu w dziedzinie kultury, nauki, szkolnictwa wyszego i owiaty na lata 20092011, podpisany w Duszanbe dnia 4 listopada 2009 r. . . . . . . 190 Owiadczenie rzdowe z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie zwizania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wsppracy midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Tadykistanu w dziedzinie kultury, nauki, szkolnictwa wyszego i owiaty na lata 20092011, podpisanym w Duszanbe dnia 4 listopada 2009 r. . 191 Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Estoskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisana w Warszawie dnia 20 stycznia 2010 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Owiadczenie rzdowe z dnia 13 lutego 2010 r. w sprawie zwizania Rzeczypospolitej Polskiej Umow midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Estoskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisan w Warszawie dnia 20 stycznia 2010 r. . . . . . . . . . . . . . . . .

ww

.go

185 Porozumienie z dnia 4 grudnia 2009 r. midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie zacznika nr 2 do artykuu 14 Wynagrodzenia i dodatki, cz I Wynagrodzenia zasadnicze, Tabela wynagrodze 2 Statutu Personelu Organizacji Polsko-Niemiecka Wsppraca Modziey (PNWM), stanowicego integraln cz Porozumienia z dnia 1 padziernika 2003 r. midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisw Finansowych Organizacji Polsko-Niemiecka Wsppraca Modziey . . . . . . . . . . . . . .

v.p l
Nr 18
622 625 626 628 629 651 652 661