PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Q8

TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

KẾ HOẠCH THỰC HÀNH THÍ
NGHIỆM
MÔN SINH

NĂM HỌC:2011-2012

9 1 2 3 4 5 6/9 6/2 6/1 6/8 6/4 Nt Nt Nt Nt Nt Bảy 10.9 4 6/12 Ba 6.KẾ HOẠCH THỰC HÀNH THÁNG 8+9-2011 THỨ TIẾT LỚP TÊN BÀI DẠY Năm 1.9 1 2 3 5 2 4 5 6/9 6/5 6/1 6/2 6/10 6/6 6/11 Kính lúp và kính hiển vi Nt Nt Nt Qs tế bào thực vật Nt Nt H K Loan Nt Nt Nt N T Mười H T Loan N T Mười Năm 8.9 1 2 4 6/3 6/5 6/7 Nt Nt Nt Năm29.9 5 6/11 Nt Biến dạng của rễ LỚP 6 NGƯỜI DẠY GHI CHÚ N T Mười Nt Trên lớp Nt Nt H K Loan Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt N T Mười Nt Nt Nt Nt Nt Nt Trên lớp Nt Nt Nt .9 1 2 3 4 5 4 6/4 6/8 6/3 6/6 6/7 6/12 Nt Nt Nt Nt Nt Qs tế bào thực vật H K Loan Nt Nt Nt Nt N T Mười Tư 7.9 4 5 6/10 6/11 Kính lúp và kính hiển vi Nt Bảy3.

8 3 7/7 QS một số động vật NS Ba 30.8 1 3 7/3 7/9 Nt Nt N T Mười T A Hùng Năm1.8 1 2 3 4 7/2 7/5 7/4 7/1 Nt Nt Nt Nt Nt T A Hùng N T Mười Nt Tư 31.9 2 3 7/6 7/12 Nt Nt T A Hùng N K Thư Sáu 9.9 1 4 7/10 7/8 Nt Nt T A Hùng Nt Ba 6.9 2 7/11 Nt N T Mười Nt GHI CHÚ .KẾ HOẠCH THỰC HÀNH THÁNG 8+9-2011 LỚP 7 THỨ TIẾT LỚP TÊN BÀI DẠY NGƯỜI DẠY Hai 29.

9 1 3 5 8/10 8/11 8/12 QS tế bào và mô QS tế bào và mô QS tế bào và mô T A Hùng T A Hùng T A Hùng Tư 7.KẾ HOẠCH THỰC HÀNH THÁNG 8+9-2011 THỨ TIẾT LỚP TÊN BÀI DẠY NGƯỜI DẠY Hai 5.9 4 5 8/9 8/4 QS tế bào và mô QS tế bào và mô LK Phượng LK Phượng Năm 8.9 1 2 8/2 8/1 QS tế bào và mô QS tế bào và mô LK Phượng LK Phượng Tư 28/9 4 8/9 5 8/7 Tập sơ cứu và băng bó cho LK Phượng người gãy xương Nt LK Phượng Năm29/9 1 2 4 8/3 8/6 8/5 Nt Nt Nt LK Phượng LK Phượng LK Phượng LỚP 8 GHI CHÚ .9 4 5 8/5 8/7 Quan sát tế bào và mô QS tế bào và mô LK Phượng LK Phượng Ba 6.9 1 2 3 8/3 8/6 8/8 QS tế bào và mô QS tế bào và mô QS tế bào và mô LK Phượng LK Phượng LK Phượng Bảy10.

9 1 2 4 TÊN BÀI DẠY Tính xác suất xuất đồng kl Nt Nt Nt NGƯỜI DẠY LỚP 9 GHI CHÚ Lê K Thảo Nt Nt Nt Trên lớp Nt Nt .KẾ HOẠCH THỰC HÀNH THÁNG 8+9-2011 THỨ TIẾT LỚP Tư 7.9 3 4 3 4 5 9/5 9/9 9/10 9/11 9/12 Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt LêT Nhành Nt Nt 9/7 9/8 9/1 Nt Nt Nt Lê K Thảo Nt Nt Bảy 10.9 1 2 4 5 9/2 9/6 9/4 9/3 Năm 8.

10 1 2 3 4 5 6/4 6/8 6/10 6/6 6/7 Nt Nt Nt Nt Nt Tư 5.10 2 3 6/12 6/3 Biến dạng của rễ Nt Ba 4.10 1 2 3 4 5 6/4 6/8 6/10 6/6 6/7 Nt Nt Nt Nt Nt Tư 26.10 1 2 3 5 6/9 6/1 6/5 6/2 Nt Nt Nt Nt Bảy 29.10 1 2 3 5 6/9 6/1 6/5 6/2 Nt Nt Nt Nt Năm20.10 6/3 Nt 3 Biến dạng của thân NGƯỜI DẠY LỚP 6 GHI CHÚ N TMười T A Hùng H K Loan Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt N T Mười Nt H K Loan Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt T A Hùng Trên lớp Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt .10 4 6/12 Nt Ba 25.5 5 6/11 Bảy 22.KẾ HOẠCH THỰC HÀNH THÁNG 10-2011 THỨ TIẾT LỚP TÊN BÀI DẠY Bảy 1.

10 2 3 7/5 7/7 Qs cấu tạo trong giun đất T A Hùng Nt N T Mười Ba 18.10 1 3 7/11 7/2 Nt Nt Nt N T Mười Ba 25.10 1 1 2 3 4 7/9 7/1 7/12 7/3 7/10 Qs cấu tạo ngoài giun đất T A Hùng Qs cấu tạo trong giun đất N T Mười Qs cấu tạo ngoài giun đất Nt Nt Nt Nt T A Hùng Tư 19.20011 TIẾT LỚP 1 2 3 7/8 7/5 7/7 Qs cấu tạo ngoài giun đất T A Hùng Nt Nt Nt N T Mười Năm 13.10 1 2 2 3 4 5 7/6 7/11 7/12 7/3 7/2 7/9 Nt Nt Nt Nt Qs cấu tạo trong giun đất N T Mười Nt Nt Qs cấu tạo ngoài giun đất Nt Qs cấu tạo trong giun đất T A Hùng 2 7/4 Nt Nt 3 7/6 Nt Nt Bảy 22.10 TÊN BÀI DẠY LỚP 7 THỨ Hai 10.KẾ HOẠCH THỰC HÀNH THÁNG 10.10 1 7/8 Qs cấu tạo trong giun đất T A Hùng 2 3 7/4 7/1 Qs cấu tạo ngoài giun đất Nt Nt N T Mười Hai 17.10 4 7/10 Nt T A Hùng Tư 26.10 1 2 3 7/1 7/12 7/3 Qs một số thân mềm Nt Nt N T Mười Nt Nt Năm 20.10 NGƯỜI DẠY GHI CHÚ Trên lớp Trên lớp .

10 2 3 3 7/4 7/1 7/6 Nt Nt Nt Nt N T Mười T A Hùng Trên lớp Bảy 29.10 7/8 7/5 7/7 1 2 3 Qs một số thân mềm(tt) Nt Nt Nt Nt N T Mười .10 1 3 4 7/11 7/2 7/8 Nt Nt Nt Nt N T Mười T A Hùng Hai 31.3 4 5 7/10 7/5 7/9 Nt Nt Nt T A Hùng Nt Nt Trên lớp Nt Nt Năm27.

10 1 8/1 2 3 4 8/2 8/4 8/8 Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương Nt Nt Nt Lý K Phượng Nt Nt Nt 2 8/10 Nt N K Thư 3 5 8/11 8/12 Nt Nt Nt Nt Năm 6.10 3 4 8/7 8/9 Năm 27.KẾ HOẠCH THỰC HÀNH THÁNG 10-2011 THỨ LỚP 8 LỚP TÊN BÀI DẠY NGƯỜI DẠY Bảy 1.10 Sơ cứu cầm máu Nt GHI CHÚ Lý K Phượng Trên lớp Nt Nt .10 TIẾT Trên lớp Nt Tư 26.10 1 8/3 Nt Nt Nt 2 4 2 3 5 8/6 8/5 8/10 8/11 8/12 Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt N K Thư Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt 1 8/1 Nt Lý K Phượng Nt 2 3 4 8/2 8/4 8/8 Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt Bảy 29.

10 3 9/5 Nt 5 3 4 5 9/1 9/10 9/11 9/12 Nt Nt Nt Nt nt L T Nhành Nt Nt Bảy 8.10 1 2 4 9/7 9/8 9/9 Nt Nt Nt L K Thảo Nt Nt Tư 26.KẾ HOẠCH THỰC HÀNH THÁNG 10-2011 LỚP 9 THỨ TIẾT LỚP TÊN BÀI DẠY NGƯỜI DẠY Tư 5.10 3 9/5 Nt 5 3 4 5 9/1 9/10 9/11 9/12 Nt Nt Nt Nt Nt L T Nhành Nt Nt 1 9/7 Nt L K Thảo 2 4 9/8 9/9 Nt Nt Bảy 29.10 Lắp ráp mô hình AND Nt Nt Nt GHI CHÚ nt Trên lớp Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt Trên lớp Nt .10 1 2 4 5 9/6 9/2 9/4 9/3 Qs nhiễm sắc thể Nt Nt Nt L K Thảo nt nt nt Năm 6.10 1 2 4 5 9/6 9/2 9/4 9/3 Năm 27.

11 Bảy 26.11 Ba 8.11 1 2 3 5 6/12 6/4 6/8 6/10 6/6 6/7 6/9 6/1 6/5 6/2 Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt N T Mười H T K Loan Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt LỚP7 Ba 1.11 5 6/11 Qs biến dạng của lá N T Mười Trên lớp 3 6/3 Nt T A Hùng Nt 4 Ba 29.11 Tư 9.11 Hai 7.10 Nt N T Mười Nt Nt Nt T A Hùng Nt Nt Nt Nt N T Mười Trên lớp Nt Trên lớp Nt Nt Nt .KẾ HOẠCH THỰC HÀNH THÁNG 11-2011 LỚP 6 THỨ TIẾT LỚP TÊN BÀI DẠY NGƯỜI DẠY GHI CHÚ Năm 24.11 1 2 3 4 5 Tư 30.11 1 2 3 1 2 4 1 2 4 1 7/1 7/12 7/3 7/9 7/4 7/10 7/6 7/11 7/2 7/8 N T Mười Nt Nt T A Hùng Nt Nt Nt Nt N T Mười T A Hùng 2 3 1 2 3 4 1 3 1 2 1 7/5 7/7 7/1 7/12 7/3 7/10 7/9 7/4 7/6 7/11 7/7 Qs một số thân mềm(tt) Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt Qs cấu tạo ngoài và hoạt động sống của tôm Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt Mổ tôm Tư 2.

11 7/12 7/3 7/2 7/9 Nt Nt Qs cấu tạo ngoài và hđ Mổ tôm Nt Nt Nt T A Hùng Trên lớp .2 3 4 5 Năm 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful