You are on page 1of 1

"

MONITOR POLSKI
DZIENNIK POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
Warszawa, dnia 8 kwietnia 1975 r.
Nr 11
T R E S CI
Pozo:
Ł SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
60 - z dnia 26 marca 1975 r. w sprawie ń ipwestycyjnych w 1975 r. 121
Ł RADY MINISTROW
61 - nr 53 z dnia 7 marca 1975 r. w sprawie premiowania pracowników za ę ż I gospo-
darcze wykorzystanie paliw I energii 122

Z A R Z Ą D Z E N I A:
62 - Ministra Finansów z dnia 19 marca 1975 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Za ł dla
finansów PRL" oraz zasad jej nadawania I ę • 125
63 - Ministra Finansów z dnia 26 marca 1975 r. w sprawie udzieiania ł ł ż ń kredytu na
zakup ł ł 126
64 - Ministra ś I ł Drzewnego, z dnia 26 marca 1975 r. w sprawie uznania za rezerwaty
przyrody, - 127
60
UCHWAtA SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
.
z dnia 26 marca 1975 r.
w sprawie ń Inwestycyjnych w 1915 r.
Sejm Polski ej Rzeczypospolitej Ludowej, po ł
chan iu In/orrnacji ą o zadaniach inwestycyjnych w
1975 r., ż ą ę dla konsekwentnie prowa-
. dzonej' w ż ą ę polityki koj ar zenia . syste-
matycz ne j poprawy wa runków ż ludzi pracy z ą
ą i ś gospodarki narodowej.
Sejm uznaje za ł decyzje ą o ż ę
ł inwestycy jnych ponad zadania planu ę
niego w dziedzinach, w których dotkliwe ż z pO- ,
przedniego okresu ł zaspokajanie potrzeb s po-
ł i rozwój gospodarki. Dotyczy t o ł na-
ł na ę transportu, na rozwo) rolnictwa
i gospodarki ż ś oraz ł mi eszkanIO-
wego,
ę ł ś ukierunkowaniu i ś rea-
lizacji ambitnego programu inwestycyj nego w la tach
1971-1974 ę i zmodernizowano wiele dzi edZin
gospodarki. ł ę zaopatrzenie w ę su-
rowce, ł i ą ł ś ć i asort yme nt
ł ł ł ż oraz towarów
na rynku ę ł ę oferta eksportowa
naszego ł Przekroczone ł zadan! a planowe
w budownictwie na ' potrzeby ś or az w dzie dZinie
rozbudowy ł mieszkaniowego. pows taly korzyst-
niej sze techni cznie i technologicznie ł wzrostu
ś
ą na uwadze ł znaczenie gospodarcze
ł terminowej realizacji programu inwes tycyjne-
go w 1975 r. dla ponadplanowego wykonania ń ż ą
cego planu ę oraz stworzenia dobrej podsta
wy dalszego rozwoju ł w lat ach
1976-1980, Sejm apeluje do ł ę bu-
dowlanych i ł do kadr ż
nicznych, do kierownictw jednostek gospodarczych oraz
organów administracji ń o ż ł
na rzecz przedterminowej reali zacji ń inwestycyjnych,
o ę ś ć ł oraz o zapewnienie wys okie go
poziomu organizacji budów i dyscypliny pracy.
Sejm ś ą ę jak najszybszego ą
nia planowanych mocy produkcy jnych w nowych i mo-
dernizowanych obiektach.
Sejm Pol skiej Rzeczypospolitej Ludowej zwraca ę
do wszystkich ludzi pracy i ł ł ń o po-
dejmowa nie - w ą z XXX ą ę
nad fa szyzme m i VII Zjazdem PZPR - w jak najszerszym
zakresie czynów ł które nie ż ą do-
da tkowych ł budowlanych i ł inwesty-
cyj nego, ł nasze miasta i wsie ę a
ż obywa telJ - leps zym i zasobn ie jszym.
ł Sejmu: S. Gucwa

Related Interests