You are on page 1of 1

'.

- '
, '
"':",.
./
MON.ITOR POLSKI,
DZIENNIK POLSKIEJ RZECIVPOSPOLlTEJI:UDOWEJ
WJarszawa, dnia 17 listopada 1977 r. '
Nr 28
T R E S c:
POI. (
u C li W A Ł Y R A l) Y P A N S r w A:
1,34 - z dnia 29 ź 1977 r. w sprdwie ustalenia ł Ordynacji wyborczej do Sejmu PuhKIl:}
Rzeczypospolitej Ludowej I rad narodowych .
135 - z dnia 29 ź 1977 r. w sprawie regulaminu ń Komisji Wyborczej.
136 - z dnia 29 ź 1977 r. w sprawie regulaminu terytorialnych I obwodowych komisji wybor-
czych
Ł RADY MINISTROW
2lJ
213
214
137 - nr 140 z 'dnia 9 ś 1977 r. w sprawie .. ' funduszu ochrony j rekultywacji gruntów rolnych • 223
; .
Z A R Z Ą D ZE N I A:
138 - nr 60 Prezesa Rady N'linistró'# z dnia 4 listopada 1977 r. w sprawie utworzen:ia Instytutu Sportu
139 - Ministra Gospodarki ł z dnia 26 ź 1977 r. w sprawie limitowania poboru mocy
elektryc;lIlej w ł ł ł
223
224,
,,'
134
-
UCHW AtA RADY Ń A
z dnia 29 ź 1977 r.
w sprawie ustalenia ł Ordynacji wyborczej do Sejmu PolskietRzeczypospolltej Ludowej l narodowYch.
N a podsta wie art. 30 ust. 1 pkt 4 Konstytucji Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej Ra-da ń ustala ę ą
ą ł ę art. 20 ust. 1 oraz art. 41 ust. 2 Ordynacji
wyborcze j do Sejmu PoJskiej Rzeczypospolitej Ludowej
i rad narodowych:
1. Przepis art. 20 ust. 1, ą ż obwody ł
wania utworzone dla jednostek wojskowych nie ą
w ł ę wyborczych .u.tworzonych dla wyborów
do rad narod owych miast i gmin oraz miejskich...-w mia-
stach do 20000 ń nie dotyczy rad narGdowych
miast i gmin, ż miasto li'czy ż 20000 ń
ców.
, 2. Przepis art. 41 ust. 2, ą ż liczba kandy-
datów na ł lub radnych na ś ł
komitet Frontu ś Narodu powinna ż ć
ę 'mandatów ą ą ą na dany ę wyborczy,
nie ę jednak nii o ł ę ż w do
ę wyborczych o nieparzystej liczbie mandatów ro-
ć w ten sposób, ż ą ę dopuszczalnej licz-
by kandydatów I na · ś ł dla takiego ę
stanowi liczba ą liczbie ' ,mandatów ę
szonej o ł ę i ą ż do ' liczby ł
tej.
ą Rady ń H. ł ń
Sekretarz .Rady ń L. Stasiak
!
/ 135
"
'UCHW AtA RADY Ń A
\
\
z dnia 29: ź 1971 r.
w sprawie regulaminu ń Komisji Wyborczej.
N a podsta wie art. 30 ust. 1 I 3 Or:dynacjl wyborczej
do ' Rzeczypospolitej Ludowej l ra9naro-
dowych (Dz. U. z 19'16 r: Nr 2, p 01:. 15) Rapa Panstwa usta-
la ę ą regulamin ń ę
'.
.' ł w ą z ą wyborów do rad na-
rodowych podstawowego: .
§ 1. Komisja sprawuje nadzór nad ś ł
ganiem przepisÓ'wpraw;a wyborc.zego oraz rozpatruje skac-
;I