KAJIAN MENGENAI PELAJAR PENCAPAIAN TINGGI DAN PELAJAR PENCAPAIAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN MASALAH SAINS DALAM BAHASA

INGGERIS DAN BAHASA MELAYU

LEE SHUH SHING

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

2
PSZ 19:16 (Pind. 1/97)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS♦
JUDUL : KAJIAN MENGENAI PELAJAR PENCAPAIAN TINGGI DAN PELAJAR PENCAPAIAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN MASALAH SAINS DALAM BAHASA INGGERIS DAN BAHASA MELAYU
SESI PENGAJIAN : 2005 / 2006

LEE SHUH SHING
Saya (HURUF BESAR) mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. 2. 3. 4. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. ** Sila tanda ( √ ) SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktud di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat yang TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

TERHAD

TIDAK TERHAD Disahkan oleh

(TANDATANGAN PENULIS) Alamat Tetap:

(TANDATANGAN PENYELIA)

PROF. MADYA AZIZ BIN NORDIN 1153, TAMAN SRI REMAH 17500 TANAH MERAH, KELANTAN Tarikh: 23 June 2006 Tarikh: Nama Penyelia 23 June 2006

CATATAN: * Potong yang tidak berkenaan. ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. ♦ Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan, atau disertai bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

3

“Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan ijazah Sarjana Pendidikan (Kimia).” Tandatangan Nama Penyelia Tarikh : _______________________________ : PROF. MADYA AZIZ BIN NORDIN : _______________________________

4

KAJIAN MENGENAI PELAJAR PENCAPAIAN TINGGI DAN PELAJAR PENCAPAIAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN MASALAH SAINS DALAM BAHASA INGGERIS DAN BAHASA MELAYU

LEE SHUH SHING

Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan ijazah Sarjana Pendidikan (Kimia)

Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

JUNE, 2006

5

“ Saya akui karya yang bertajuk “Kajian mengenai pelajar pencapaian tinggi dan pelajar pencapaian sederhana dalam penyelesaian masalah sains dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu” adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.”

Tandatangan : _________________ Nama Penulis: LEE SHUH SHING Tarikh : 23 JUNE 2006_____

6

Untuk ayah dan ibu tersayang

7

PENGHARGAAN

Saya ingin merakamkan penghargaan ikhlas kepada penyelia projek, Prof Madya Aziz bin Nordin serta pensyarah-pensyarah atas bimbingan dan dorongan yang telah diberikan sepanjang tempoh penyediaan tesis ini.

Penghargaan juga ditujukan kepada pengawai Makmal Kimia dan Makmal Bestari yang turut membantu dalam menjayakan projek ini. Tidak lupa juga rakanrakan seperjuangan saya yang telah menghulurkan bantuan kepada saya.

Penghargaan diberikan kepada ibu bapa dan ahli keluarga yang tersayang yang sentiasa memberi sokongan dan dorongan kepada saya.

Penghargaan juga ditujukan kepada semua yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung membantu menjayakan projek penyelidikan ini.

8

ABSTRAK

Tujuan kajian ini adalah untuk menentukan tahap penyelesaian masalah pelajar pencapaian tinggi dan pelajar pencapaian sederhana bagi topik haba dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Kajian ini juga meninjau pengalaman pelajar mempelajari sains dalam bahasa Inggeris. Soal selidik telah digunakan dalam kajian ini dan telah diedarkan kepada 354 pelajar tingkatan Dua di dua buah sekolah di Johor Bahru. Kajian yang dijalankan menggunakan dua set soalan, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, yang ditadbir pada hari yang berlainan. Soal selidik mengandungi tiga bahagian: latar belakang pelajar, pengalaman mempelajari sains dan juga soalan penyelesaian masalah. Dalam pengalaman mempelajari sains, keputusan menunjukkan pelajar pencapaian sederhana lebih memahami pelajaran sains yang diajar dalam bahasa Melayu berbanding dengan pelajar pencapaian tinggi. Dapatan kajian juga menunjukkan pelajar jarang menggunakan bahasa Inggeris dalam pertuturan harian. Keputusan tahap penyelesaian masalah pula menunjukkan pelajar pencapaian sederhana adalah kurang memuaskan dibandingkan dengan pelajar pencapaian tinggi. Ini mungkin disebabkan penguasaan bahasa Inggeris mereka yang lemah. Kebanyakan pelajar menghadapi masalah dalam menjawab soalan amali bertulis. Daripada analisis korelasi, keputusan kajian juga menunjukkan bahawa penguasaan bahasa Inggeris yang ditunjukkan dalam pencapaian ujian bahasa Inggeris mempengaruhi pencapaian penyelesaian masalah. Selain daripada itu, pengalaman mempelajari sains dalam bahasa Inggeris juga serba sedikit mempengaruhi tahap penyelesaian masalah pelajar. Secara umumnya, kajian mendapati bahawa ramai pelajar menghadapi masalah dalam memberi penerangan dalam bahasa Inggeris. Keadaan ini dapat dilihat melalui kesilapan-kesilapan mereka dalam menyelesaikan masalah sains dalam bahasa Inggeris.

9

ABSTRACT

The purpose of this study was to investigate high achiever students and moderate achiever student in solving problem for the topic of heat in Malay and English version. In addition, this study was to investigate students’ experience in learning Science in English. A research using questionnaires was conducted on 354 form two students in two selected schools in Johor Bahru. This research consisted of two sets of questionnaires, in Malay and in English. Both questionnaires were conducted on different days to avoid bias result. The questionnaire consisted of three sections: students’ background, experience in learning science and problem solving questions. For experience in learning science section, results indicated that moderate achiever students understand the lesson better in Malay compared to high achiever students. Results also indicated that students seldom use English in their daily lives. Whereas, in problem solving section, results indicated that moderate achiever students are held at a lower level compared to high achiever students. This may be due to the lack of proficiency in English language. Most of the students were having problems in writing experimental reports. From the correlation analysis, it shows that the achievement of monthly test in English might affect the achievement of problem solving. Besides that, it also shows that experience in learning science in English might affect students’ achievement in problem solving. Ultimately, most of the students were having problems in giving proper explanation in English. This can be revealed in students’ mistake in problem solving.

10

KANDUNGAN

BAB

PERKARA

MUKA SURAT ii iii iv v vi vii xii xiv xv

PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Masalah Kajian Pernyataan Masalah Objektif Kajian Soalan Kajian Rasional Kajian Skop Kajian Definisi Istilah Rumusan

1 3 6 7 8 9 10 11 13

BAB II

SOROTAN PENULISAN

14

11 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Pengenalan Sains dan Bahasa Haba dan Bahasa Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua Penyelesaian Masalah Rumusan 14 17 23 26 28 35 36 36 37 38 40 40 41 42 43 47 47 49 49 50

BAB III

METODOLOGI KAJIAN 3.1 3.2 3.3 3.4 Reka Bentuk Kajian Tempat Kajian Persampelan Instrumen kajian 3.4.1 Bahagian A 3.4.2 Bahagian B 3.4.3 Bahagian C 3.5 3.6 Prosedur Kajian Analisis Data 3.6.1 Latar belakang pelajar 3.6.2 Pengalaman mempelajari Sains dalam bahasa Inggeris 3.6.3 Tahap Penyelesaian Masalah 3.6.4 Korelasi antara Keputusan Ujian dan Pengalaman Mempelajari Sains dengan Tahap Penyelesaian Masalah 3.6.5 Kesilapan Pelajar dalam Penyelesaian Masalah 3.7 Rumusan

52 52

BAB IV

ANALISIS DATA

53

12 4.1 4.2 Pendahuluan Latar Belakang Responden 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3 Peratusan Pencapaian Pelajar Tingkatan Dua Minat Pelajar dalam Mata pelajaran Sains, Matematik dan bahasa Inggeris Masalah Mempelajari Sains dalam Bahasa Inggeris Pengalaman Mempelajari Sains dalam Bahasa Inggeris 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4 Motivasi dan minat dalam Penggunaan Bahasa Inggeris Penggunaan Bahasa dalam Kehidupan Seharian Penggunaan bahasa Inggeris dalam Kelas Pengaruh Pengajaran Guru dalam Bahasa Inggeris Tahap Penyelesaian Masalah Mengikut Kategori Pelajar 4.4.1 4.5 Perbandingan Tahap Penyelesaian Masalah Mengikut Kategori Pelajar Korelasi antara Pencapaian Ujian dan Pengalaman Mempelajari Sains dengan Tahap Penyelesaian Masalah 4.5.1 Korelasi antara Keputusan UPSR Pelajar dan Ujian Bulanan bagi Mata Pelajaran Bahasa Inggeris dengan Tahap Penyelesaian Masalah 4.5.2 Korelasi antara Pengalaman Mempelajari Sains dalam Bahasa Inggeris dengan Pencapaian Penyelesaian Masalah 4.6 Kesilapan Responden dalam Penyelesaian 72 71 70 70 69 66 64 63 62 60 60 59 58 53 54 55

13 Masalah 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 4.6.5 4.6.6 4.6.7 4.6.8 4.7 Item 1 (Pandangan pelajar tentang konsep haba) Item 2 (Mengaitkan konsep haba dengan fenomena harian) Item 3 (Membezakan konsep haba dengan suhu) Item 4 (Membezakan konsep haba dengan suhu) Item 5 (Amali bertulis pelajar bagi topik haba) Item 6 (Mengaitkan konsep haba dengan pergerakan zarah-zarah) Item 7 (Mengaitkan konsep haba dengan pergerakan zarah-zarah) Item 8 (Mengaitkan konsep haba 84 86 dengan fenomena harian) Rumusan 82 81 79 77 76 74 73

BAB V

PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.1 5.2 Pendahuluan Perbincangan 5.2.1 5.2.2 Latar Belakang Responden Pengalaman mempelajari Sains dalam Bahasa Inggeris 5.2.3. Tahap Penyelesaian Masalah Pelajar bagi Kertas Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris 5.2.4 5.2.6 5.3 Ujian Korelasi Kesilapan Pelajar dalam Penyelesaian Masalah Kesimpulan 99 97 98 94 87 88 88 91

14 5.4 5.5 5.6 5.7 Implikasi Kajian Cadangan Meningkatkan Tahap Penyelesaian Masalah Cadangan Lanjutan Kajian Rumusan 104 104 106 114 - 143 100 102

RUJUKAN Lampiran A- G

15

SENARAI JADUAL

NO. JADUAL 1.1 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.1 4.2

TAJUK Gred markah bagi Pengkategorian Pelajar Bahasa Inggeris dan Konsep Haba

MUKA SURAT 12 24 32 39 40 41 42 43 48 50 51 54 55

Panduan Pemarkahan bagi Penyelesaian Masalah Algorithma Gred Markah bagi Pengkategorian Pelajar Taburan Skor Minat Taburan Skor Mengikut Skala Likert Soal Selidik Bagi Bahagian B Item Penyelesaian Masalah Taburan Skor Minat Taburan Skor Mengikut Skala Klassifikasi Koefisien Pearson mengikut Best dan Kahn Maklumat latar belakang responden Peratusan Pencapaian Pelajar Pencapaian Tinggi bagi Tingkatan Dua dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) dan Ujian Bulanan Bagi Mata Pelajaran Bahasa Inggeris dan Sains

4.3

Peratusan Pencapaian Pelajar Sederhana bagi Tingkatan Dua Dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) dan Ujian Bulanan Bagi Mata Pelajaran Bahasa Inggeris dan Sains

56

4.4

Peratusan taburan minat pelajar dalam Mata pelajaran bahasa Inggeris, Matematik dan Sains.

58

4.5

Masalah Mempelajari Mata Pelajaran Sains

59

16 dalam Bahasa Inggeris 4.6 Perbandingan Peratusan Motivasi dalam Penggunaan Bahasa Inggeris bagi Pelajar Pencapaian Tinggi dan Pelajar Pencapaian Sederhana. 4.7 Perbandingan Peratusan Penggunaan Bahasa Inggeris dalam Kehidupan Seharian bagi Pelajar Pencapaian Tinggi dan Pelajar Pencapaian Sederhana. 4.8 Perbandingan Peratusan Penggunaan Bahasa Inggeris dalam Kelas Pelajar Pencapaian Tinggi dan Pelajar Pencapaian Sederhana 4.9 Perbandingan Pengaruh Pengajaran Guru dalam Mengajar Sains dalam Bahasa Inggeris bagi Pelajar Pencapaian Tinggi dan Pelajar Pencapaian Sederhana. 4.10 4.11 4.12 4.13 Taburan skor Mengikut Skala Peratus Tahap Penyelesaian Pelajar Pencapaian Tinggi bagi Kertas Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu Peratus Tahap Penyelesaian Pelajar Pencapaian Sederhana bagi Kertas Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu Korelasi antara Keputusan UPSR Pelajar dan Ujian Bulanan Mata Pelajaran Bahasa Inggeris dengan Tahap Penyelesaian Masalah 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 Korelasi antara Pengalaman Mempelajari Sains dengan pencapaian Penyelesaian Masalah Jawapan Pelajar untuk Item 1 Jawapan Pelajar untuk Item 2 Jawapan Pelajar untuk Item 3 Jawapan Pelajar untuk Item 4 Jawapan Pelajar untuk Item 5 Jawapan Pelajar untuk Item 6 Jawapan Pelajar untuk Item 7 Jawapan Pelajar untuk Item 8 73 74 76 78 79 82 83 84 72 70 68 67 66 65 63 62 61

17

SENARAI RAJAH

NO. RAJAH 2.1 3.1 4.1

TAJUK

MUKA SURAT 18 45 56

Pemahaman Pelajar dan Saintis dalam Konteks Pandangan Dunia Carta Alir Prosedur Kajian Peratusan pencapaian pelajar pencapaian Tingkatan dua dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) dan ujian bulanan bagi mata pelajaran bahasa Inggeris dan Sains

4.2

Peratusan pencapaian pelajar sederhana Tingkatan dua dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) dan ujian bulanan bagi mata pelajaran bahasa Inggeris dan Sains.

58

4.3

Perbandingan Peratus Tahap baik dalam Penyelesaian Masalah bagi Pelajar Pencapaian Tinggi dan Pelajar Pencapaian Sederhana Kertas Bahasa Inggeris

69

18

SENARAI LAMPIRAN

LAMPIRAN A B C D E F G

TAJUK Soal- selidik Bahasa Inggeris Soal- selidik Bahasa Melayu Skema Jawapan Lukisan gambar rajah oleh pelajar

MUKA SURAT 114 124 131 134 139 140 141

Surat kelulusan Kementerian Pelajaran Malaysia Surat pengesahan status pelajar Borang kesahan soal-selidik daripada guru-guru

19

BAB I

PENDAHULUAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan bermoral tinggi. Hasrat ini termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Dalam merealisasikan pembinaan insan seperti yang dihasratkan itu, pendidikan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) diwawancarakan agar berupaya membentuk rakyat Malaysia yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2000).

Kurikulum persekolahan kebangsaan mendukung hasrat mulia negara bagi menyediakan pendidikan bertaraf dunia kepada generasi masa kini dan akan datang. Penyemakan kurikulum adalah perlu supaya pendidikan yang diberikan kepada pelajar sesuai dengan perkembangan semasa. Penyemakan kurikulum bukan sahaja bertujuan untuk memantapkan Akta Pendidikan, malah memenuhi semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan menyediakan warga Malaysia menghadapi cabaran pendidikan pada abad 21 (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2000).

20 Pada tahun 1975, sekolah rendah Inggeris telah ditukarkan kepada sekolah rendah kebangsaan dan pada tahun 1976, bahasa Melayu dijadikan medium pengantaraan bagi Tingkatan Satu. Bahasa kebangsaan kemudiannya diperkenalkan sebagai medium pengantaraan bagi Tingkatan Enam (Aliran sastera) pada tahun 1979 dan aliran Sains pada tahun 1981. Pada 1980, bahasa Melayu telah dijadikan sebagai medium pengantaraan pelajar tahun satu di universiti. Pada tahun 1983, semua kursus di universiti diajar dalam bahasa Melayu. Pada tahun 1982, bahasa kebangsaan dijadikan bahasa pengantaraan di semua tahap di sekolah rendah mahupun sekolah menengah. Walaupun keputusan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantaraan di sekolah, kerajaan juga menetapkan satu polisi mengekalkan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua penting. Oleh itu, bahasa Inggeris diajar sebagai satu subjek penting pada tahun satu di sekolah kebangsaan dan tahun tiga di sekolah jenis kebangsaan (New Straits Times, 7 Mei 2002).

Sehingga kebelakangan ini, kerajaan telah membuat satu perubahan lagi iaitu memperkenalkan bahasa Inggeris sebagai medium pengantaraan dalam pengajaran sains dan matematik. Ini adalah untuk memastikan pelajar dapat mengikuti rentak pembangunan dalam sains dan teknologi pada masa kini. Selain itu, pelajar boleh meningkatkan kemampuan mereka dan tahu untuk menyesuaikan diri kepada pelbagai maklumat sains dan teknologi yang ditulis dalam bahasa Inggeris (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2002). Bekas Menteri Pendidikan, Tan Sri Musa Muhamad berkata, “ Adalah penting bagi pelajar mempunyai satu asas bahasa Inggeris yang kukuh dalam sains dan matematik memandangkan banyak informasi dan pengetahuan yang terkini adalah dalam bahasa Inggeris” (New Straits Times, 29 Julai 2002).

Bekas Perdana Menteri, Dr. Mahathir pernah berkata, “ Bahasa Inggeris adalah bahasa yang diguna luas di mana- mana bidang. Perjanjian atau surat-surat biasanya adalah dalam bahasa Inggeris. Jika kita tidak menguasai bahasa tersebut, kita mungkin akan ketinggalan.” Beliau juga berkata, oleh kerana kekurangan penegasan penggunaan bahasa Inggeris beberapa tahun ini, kerajaan mendapati mereka yang lemah dalam menguasai bahasa tersebut juga menjadi cacat dalam

21 menghadapi cabaran pada era ekonomi baru. Oleh itu, kita perlu memperbaiki kelemahan dalam bidang ini (New Straits Times,7 Mei 2002).

1.1

Masalah Kajian

Pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris adalah elemen penambahbaikkan kepada sistem sedia ada supaya ia selari dengan kehendak semasa. Pada tahun 2004, satu laporan mengenai prestasi sains dan matematik dalam bahasa Inggeris telah menunjukkan kemerosotan pelajar (Berita Harian, 17 Jun 2004). Lebih 90 peratus daripada 43 guru yang menjadi responden kajian yang dijalankan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) mengatakan pelajar semakin kurang berminat dan tidak memahami kandungan mata pelajaran sains dan matematik yang disampaikan dalam bahasa Inggeris. Pensyarah Pusat Pengajian Bahasa dan Linguistik, UKM, Nor Hashimah (Berita Harian, 17 Jun 2004) berkata kajian yang dijalankan di Kulai, Johor ; Bandar Baru, Bangi serta Serdang, Selangor pada Mei 2004 lalu, juga menunjukkan 94 peratus daripada guru sains dan matematik itu memaklumkan keputusan pelajar mereka semakin merosot. Beliau juga berkata Kajian di Jerman, Korea Selatan, Jepun dan Perancis menunjukkan pengajaran dalam bahasa ibunda lebih berkesan untuk menyampaikan ilmu termasuk sains dan matematik (Berita Harian, 17 Jun 2004).

Beliau juga menyatakan bahawa pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa kedua melambatkan tugas memproses maklumat oleh guru atau pelajar dan ini menyebabkan maklumat yang diproses dianggap sukar dan lambat dipelajari. Penggunaan bahasa Inggeris yang terhad di dalam kelas akan menghadkan pengetahuan yang disampaikan. Selain daripada itu, penggunaan istilah atau strukur ayat dalam bahasa Inggeris adalah lebih rumit daripada Bahasa Melayu dan ini akan menyebabkan pelajar sukar mentafsirkan maklumat (Berita Harian, 17 Jun 2004).

22 Menteri Pelajaran, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata, kajian yang dijalankan oleh kementerian pada tahun 2005 menunjukkan murid tahun satu cepat menyesuaikan diri dalam subjek berkenaan dengan purata skor mata pelajaran sains ialah 69.3 peratus, matematik (77.4 peratus) dan bahasa Inggeris (77.7 peratus). Menurutnya, analisis pencapaian murid tahun satu di dua puluh sekolah terbaik dalam kajian juga mendapati sekolah-sekolah luar bandar mampu bersaing dengan pencapaian sekolah di bandar. Sebaliknya, pelajar tingkatan satu menghadapi sedikit masalah untuk menyesuaikan diri menyebabkan purata skor mata pelajaran sains hanya pada tahap 59.2 peratus, matematik 58.2 peratus dan bahasa Inggeris 61.0 peratus (Utusan Melayu, 10 April 2005).

Jelas menunjukkan bahawa bahasa merupakan alat untuk seseorang berhubung, berfikir dan bertukar-tukar ide dan pendapat. Dalam mempelajari sains yang mengandungi banyak fakta, konsep dan prinsip, seseorang itu perlu dapat memahami apa yang diajar oleh guru melalui pengantaraan bahasa. Francis dan Hill (1992) juga pernah menyatakan bahawa pembelajaran adalah dipengaruhi oleh pengetahuan yang ada pada pelajar dan bahasa yang digunakan oleh mereka untuk menjelaskan sesuatu konsep. Oleh itu, bahasa memainkan satu peranan yang sangat penting dalam pembelajaran. Bahasa merupakan alat komunikasi yang membolehkan ilmu disampaikan daripada seseorang kepada yang lain. Walau bagaimanapun penerimaan, penyusunan dan pembinaan kefahaman tentang sesuatu perkara yang dipelajari banyak dipengaruhi oleh pengalaman dan cara seseorang berfikir (Aziz, 2003).

Dalam pembelajaran kimia, pelbagai masalah akan berlaku kepada sesetengah pelajar apabila guru mulakan sesuatu topik yang baru. Terdapat perbendaharaan kata dan konsep baru yang pelajar perlu pelajari serta miskonsepsi yang guru perlu kenal pasti. Masalah akan semakin bertambah apabila pelajar mula belajar konsep yang tidak pernah dipelajari oleh mereka. Mereka bukan sahaja menghadapi kesusahan dalam mengadaptasi diri dengan isi kandungan, organisasi dan struktur disiplin tetapi juga mempunyai masalah untuk menulis dan berkomunikasi dalam bidang ini (Francis dan Hill, 1992).

23 Menurut artikel yang ditunjukkan oleh New Straits Times (15 September 2005) mendapati bahawa menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dalam sains dan matematik telah menunjukkan pencapaian yang kurang menggalakkan. Tambahan pula, pencapaian pelajar menunjukkan pelajar tidak mempunyai tahap bahasa Inggeris yang mencukupi untuk memahami dan menjawab soalan dalam bahasa Inggeris.

Bird dan Welford (1995) menyatakan bahawa bahasa merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi pencapaian pelajar yang mempelajari sains dalam bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Terdapat dua isu yang penting yang perlu diambil perhatian: Pertama, kebolehan pelajar akan terjejas apabila mereka tidak dapat menjelaskan sesuatu dengan jelas dengan menggunakan bahasa kedua. Kedua adalah masalah bahasa akan menyebabkan pelajar mempunyai masalah dalam memahami sesuatu soalan. Selain daripada itu, kajian mereka juga menunjukkan pelajar lebih suka menggunakan ayat yang senang dan pendek. Pelajar juga mempunyai masalah dalam memahami kata hubung dalam bahasa Inggeris contohnya ‘whenever’, ‘consequently’, ‘therefore’, ‘conversely’, ‘essentially’ dan lain-lain lagi.

Kajian yang pernah dijalankan ke atas pelajar yang mempelajari sains dalam bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di West India oleh Cassels (1980) menunjukkan pelajar tersebut mempunyai kelemahan dalam memahami istilah bukan teknikal dalam sains. Cassels (1980) juga menyatakan bahawa keputusan menunjukkan pelajar yang mempelajari sains dalam bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua akan menambahkan lagi kesulitan dalam pembelajaran.

Berdasarkan pernyataan di atas, kita dapati bahawa bahasa merupakan unsur yang sangat penting dalam mempengaruhi pembelajaran terutamanya mata pelajaran sains. Pertukaran bahasa pengantaraan ini walaupun adalah untuk kebaikan anggota masyarakat untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan tetapi juga membawa

24 kejutan budaya bagi sesetengah golongan pelajar dalam memahami aspek-aspek yang dipelajari.

1.2

Pernyataan Masalah

Menurut Menteri Pelajaran Datuk Seri Hishamuddin, dalam suatu wawancara pernah menyatakan walaupun soalan diberi dalam dwibahasa tetapi guru tidak digalakkan mengajar dwibahasa kerana untuk meningkatkan penguasaan murid, pelajar perlu didedahkan pelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris semaksimum mungkin dan bukan menguranginya (Utusan Melayu, 22 Jun 2005).

Penggunaan bahasa Inggeris dalam mata pelajaran sains telah mula dilaksanakan pada tahun 2003. Sains menengah rendah merupakan asas yang penting untuk mempelajari sains teras, kimia, biologi, fizik dan sains tambahan di menengah atas. Persoalannya ialah sejauh manakah pelajar menggunakan bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian. Oleh yang demikian, kajian ini dilaksanakan untuk meninjau pengalaman pelajar menggunakan bahasa Inggeris dalam sains.

Oleh sebab isu penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantaraan merupakan isu yang baru, justeru kajian ini dilaksanakan untuk meninjau tahap pencapaian pelajar menjawab soalan penyelesaian masalah dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.

Topik kajian yang dipilih adalah topik haba. Topik ini dipilih kerana topik yang dikaji banyak berkaitan dengan kehidupan harian. Oleh itu, kebanyakan masalah yang dikemukakan adalah berkaitan dengan kehidupan seharian dan boleh digunakan untuk mengkaji pemahaman konsep pelajar dalam bahasa Inggeris yang

25 digunakan dalam mempelajari sains di sekolah dan bahasa Melayu yang diamalkan dalam kehidupan harian.

1.3

Objektif Kajian

Kajian ini dijalankan untuk meninjau kebolehan pelajar pencapaian tinggi dan pelajar pencapaian sederhana dalam menyelesaian masalah sains bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Secara terperincinya, objektif kajian adalah seperti berikut: a) Meninjau masalah yang dihadapi oleh pelajar semasa mempelajari sains dalam bahasa Inggeris. b) Meninjau pengalaman pelajar dalam mempelajari sains dalam bahasa Inggeris dari segi motivasi dan minat dalam penggunaan bahasa Inggeris, penggunaan bahasa Inggeris dalam kehidupan harian, penggunaan bahasa Inggeris dalam kelas dan pengajaran guru dalam bahasa Inggeris. c) Membandingkan tahap pencapaian pelajar sederhana dan tinggi dalam menyelesaikan masalah topik haba dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. d) Menentukan hubungan antara pencapaian UPSR dan ujian bulanan bagi mata pelajaran sains dan bahasa Inggeris dengan pencapaian penyelesaian masalah dalam bahasa Inggeris. e) Menentukan hubungan antara pencapaian pelajar menyelesaikan masalah dalam bahasa Inggeris bagi topik haba dengan pengalaman pelajar mempelajari sains dalam bahasa Inggeris. f) Menentukan kesilapan pelajar dalam menjawab soalan penyelesaian masalah bagi topik haba.

26 1.4 Soalan Kajian

Berdasarkan objektif kajian yang dinyatakan, beberapa persoalan kajian yang boleh dibentuk ialah: a) Apakah masalah yang dihadapi oleh pelajar semasa mempelajari sains dalam bahasa Inggeris? b) Apakah pengalaman pelajar dalam mempelajari sains dalam bahasa Inggeris dari segi motivasi dan minat dalam penggunaan bahasa Inggeris, penggunaan bahasa Inggeris dalam kehidupan harian, penggunaan bahasa Inggeris dalam kelas dan pengajaran guru dalam bahasa Inggeris? c) Apakah perbezaan tahap pencapaian pelajar sederhana dan tinggi dalam menyelesaikan masalah topik haba dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu? d) Adakah terdapat perkaitan antara pencapaian UPSR dan ujian bulanan bagi mata pelajaran sains dan bahasa Inggeris dengan pencapaian penyelesaian masalah dalam bahasa Inggeris? e) Adakah terdapat perkaitan antara pencapaian pelajar dalam menyelesaikan masalah dalam bahasa Inggeris dengan pengalaman pelajar mempelajari sains dalam bahasa Inggeris? f) Apakah kesilapan pelajar dalam menjawab soalan penyelesaian masalah bagi topik haba?

27 1.5 Rasional Kajian

Beberapa pembaharuan yang diperkenalkan dalam sistem pendidikan negara termasuk pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris adalah elemen penambahbaikan kepada sistem sedia ada supaya ia selari dengan kehendak semasa.

Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib berkata, “Kementerian Pelajaran memerlukan sedikit masa lagi untuk mengkaji pelaksanaan dan bukti diperlukan bagi memastikan sama ada pencapaian pelajar yang kurang menggalakkan sekarang adalah fenomena sementara atau lebih daripada itu.” (Utusan Melayu, 8 Julai 2005).

Berdasarkan pernyataan di atas, kajian mengenai pembelajaran dan pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris adalah amat perlu. Oleh itu, kajian ini dapat membantu untuk melihat keberkesanan implementasi pengajaran tersebut dan mengeksploitasi cara-cara untuk meningkatkan dasar pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris.

Tempoh tiga tahun pelaksanaan dasar itu sebagai terlalu awal untuk mengukur keberkesanannya. Ahli akademik, pertubuhan bukan kerajaan (NGO) dan ahli politik percaya manfaat jangka panjang kaedah tersebut menguntungkan semua pihak di negara ini. Bagaimanapun, penambahbaikan dasar sedia ada yang diakui masih wujud beberapa kelemahan yang perlu dikaji dan ditangani (Utusan Melayu, 9 Jun 2005). Oleh yang demikian, ditegaskan lagi bahawa kajian adalah amat penting untuk menentukan kelemahan-kelemahan dasar dan seterusnya mengemukakan cadangan dan memperbaiki perlaksanaan dasar tersebut.

28 Naib ketua Fakulti Pendidikan Teknikal Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, Khairy Jamaluddin juga mencadangkan kepada Kementerian Pelajaran supaya melakukan satu kajian mendalam mengenai pencapaian pelajar sebelum melakukan apa-apa perubahan terhadap dasar sedia ada (Utusan Melayu, 9 Jun 2005).

Memandangkan terdapat pelbagai pihak yang menyeru supaya kajian dijalankan, maka adalah sesuai kajian ini dilaksanakan untuk memperbaiki kelemahan yang timbul.

Sampel yang dikaji adalah pelajar Tingkatan dua. Sampel kajian yang digunakan adalah pelajar yang telah mempelajari sains dalam bahasa Inggeris pada tingkatan satu. Ini bermaksud sampel ini hanya mempelajari sains dalam bahasa Inggeris untuk jangka masa satu tahun sahaja. Sebelum ini mereka telah mempelajari bahasa Melayu selama enam tahun di sekolah rendah iaitu darjah satu hingga darjah enam. Oleh itu, pelajar yang dikaji adalah pelajar yang berada di peralihan pertukaran medium bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris dalam mempelajari sains. Dengan ini, soal selidik yang diedarkan adalah dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.

1.6

Skop Kajian

Kajian yang dijalankan ini adalah untuk mengkaji pengalaman pelajar tingkatan dua dalam mempelajari sains dalam bahasa Inggeris. Selain daripada itu, kajian ini juga meninjau tahap penyelesaian masalah pelajar pencapaian tinggi dan pelajar pencapaian rendah dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu serta meninjau kesilapan pelajar bagi topik haba, iaitu satu topik yang diajar pada tingkatan satu.

29 Walau bagaimanapun, kajian ini mempunyai batasan tertentu iaitu hanya dua buah sekolah sahaja di Johor Bahru dipilih untuk menjadi responden bagi kajian ini. Akan tetapi, responden yang dipilih telah mewakili populasi pelajar sekolah menengah harian biasa di Johor bahru. Di samping itu, kajian ini hanya mengkaji satu topik yang berkaitan dengan pengetahuan asas kimia, iaitu topik haba. Topik haba dipilih kerana topik tersebut banyak berkaitan dengan penggunaan seharian dan boleh digunakan untuk mengkaji pemahaman konsep pelajar dalam bahasa Inggeris yang digunakan dalam mempelajari sains di sekolah dan bahasa Melayu yang diamalkan dalam kehidupan harian.

1.7

Definisi Istilah

Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam kajian ini perlu dijelaskan untuk mengelakkan kekeliruan dan salah faham dari segi maknanya.

1.8.1

Pelajar pencapaian tinggi dan pelajar pencapaian sederhana

Pelajar pencapaian tinggi dan pelajar pencapaian sederhana dalam kajian ini merujuk kepada pelajar yang dikategorikan berdasarkan gred markah yang diguna pakai secara meluas di peringkat sekolah menengah. Gred markah adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1.1:

30 Jadual 1.1: Gred markah bagi pengkategorian pelajar Gred A B C D E Markah (%) 80 – 100 70 – 79 55 – 69 40 – 54 39 dan ke bawah Ciri-ciri Cemerlang Baik Sederhana Lemah Gagal

1.8.2

Haba

Haba merupakan sejenis bentuk tenaga. Ia boleh ditukar kepada bentuk tenaga yang lain. Tenaga haba diukur dalam unit joule (J). (Ng, 2003). Haba dalam kajian ini merujuk kepada satu topik yang dikaji. Topik haba merupakan topik terakhir yang dipelajari oleh pelajar semasa tingkatan satu.

1.8.3 Menyelesaikan masalah

Menyelesaikan masalah dalam kajian ini merujuk kepada menyelesaikan masalah bagi topik haba.

31 1.8.4 Bahasa Inggeris

Bahasa sebagaimana yang dipertuturkan oleh orang Inggeris dan bahasa ini merupakan bahasa antarabangsa. Kini, bahasa ini telah digunakan sebagai bahasa pengantar bagi mata pelajaran sains dan matematik.

1.9

Rumusan

Hakikat bahawa kita berhadapan dengan era globalisasi memang tidak dapat dinafikan. Bahasa telah menjadi sumber yang penting kerana ilmu ada di hujung jari (Internet) dan bahasa Inggeris adalah bahasa ilmu terutamanya dalam bidang teknologi. Oleh yang demikian, dasar kerajaan menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar untuk mata pelajaran sains dan matematik di lihat sebagai langkah terbaik dalam menyiapkan negara menuju ke arah negara maju. Akan tetapi, adakah pelajar benar-benar mendapat manfaat daripada dasar tersebut masih memerlukan kajian. Oleh itu, diharapkan kajian ini dapat memberi serba sedikit penambahbaikan kepada dasar kerajaan.

32

BAB II

SOROTAN PENULISAN

2.1

Pengenalan

Bahasa merupakan alat komunikasi yang membolehkan ilmu disampaikan daripada seseorang kepada yang lain. Walau bagaimanapun penerimaan, penyusunan dan pembinaan kefahaman tentang sesuatu perkara yang dipelajari banyak dipengaruhi oleh pengalaman dan cara seseorang berfikir. Dalam pembelajaran sains pelajar menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dan memahami konsep sains dan digunakan dalam kehidupan seharian. Namun begitu dalam sistem pendidikan yang baru, penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantaraan dalam mata pelajaran sains telah memberi kesan kepada pembelajaran dan cara pemikiran pelajar. Sejak perubahan bahasa ini dilaksanakan, terdapat pelbagai pandangan daripada pihak yang berlainan telah dikemukakan tentang perlaksanaan ini. Isu ini dipandang serius kerana untuk melahirkan pelajar yang berpengetahuan sains dan teknologi, ilmu adalah sangat penting. Ilmu ini disalur kepada pelajar dengan menggunakan bahasa. Jika pelajar menghadapi masalah dalam memahami bahasa tersebut, maka penyampaian ilmu adalah tidak berkesan. Keadaan ini bukan sahaja tidak dapat melahirkan rakyat yang celik pengetahuan malah akan mempengaruhi pembangunan seluruh negara.

33 Menurut Berita Harian (17 Jun 2004), lebih 90 peratus daripada 43 guru yang menjadi responden kajian yang dijalankan di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) mengatakan pelajar semakin kurang berminat dan tidak memahami kandungan mata pelajaran sains dan matematik yang disampaikan dalam bahasa Inggeris.Pensyarah, Pusat Pengajian Bahasa dan Linguistik, UKM, Nor Hashimah, berkata kajian dijalankan di Kulai, Johor serta Bandar Baru Bangi dan Serdang, Selangor pada Mei lalu, juga menunjukkan 94 peratus daripada guru s dan matematik itu memaklumkan keputusan pelajar mereka semakin merosot (Berita Harian, 17 Jun 2004). Beliau yang juga Fellow Kanan, Institusi Alam dan Tamadun Melayu (Atma) berkata, responden kajian itu turut mengatakan sains dan matematik boleh diajar dalam bahasa Melayu dan pencapaian pelajar lebih baik jika bahasa berkenaan dijadikan pengantaraan dua mata pelajaran berkenaan (Berita Harian, 17 Jun 2004).

Kesatuan guru dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) menggesa Kementerian Pendidikan mengkaji dengan serius mengenai penggunaan bahasa Inggeris (BI) dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) mata pelajaran sains dan matematik (Utusan Melayu, 10 April 2002). Menurut mereka, penggunaan BI memang dapat membantu golongan pelajar menguasai dengan lebih baik malah mereka mampu bersaing dengan pelajar-pelajar asing terutama dalam era globalisasi sekarang tetapi kajian yang mendalam perlu dijalankan sebelum memperkenalkan pendekatan tersebut bagi mengelak salah faham di kalangan masyarakat (Utusan Melayu, 17 Jun 2002).

Naib Cancelor Universiti Teknologi Mara (UiTM). Profesor Datuk Dr. Abu Shah berkata, “tidak dapat dinafikan pada peringkat awal pelajar Melayu yang menghadapi masalah untuk menangani pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris dengan baik. Akan tetapi, dengan adanya komitmen yang tinggi daripada semua pihak, terutamanya organisasi, guru-guru serta kesungguhan pelajar itu sendiri, masalah ini akan diatasi.” Beliau juga berkata, “pendidik mesti ada kesediaan serta kesungguhan tinggi untuk membantu pelajar lemah secara serius, yakni bukan sekadar melepaskan batuk di tangga.” (Utusan Melayu, 22 Jun 2002).

34 Selain daripada masalah pelajar, menurut Utusan Melayu (8 Julai 2002) menyatakan bahawa lebih 70 peratus penuntut Melayu di institusi pengajian tinggi awam (IPTA), khususnya yang berasal dari luar bandar didapati lemah dalam penggunaan dan penguasaan bahasa Inggeris ketika berkomunikasi dan menulis. Ini akan mendatangkan masalah apabila mereka perlu mengajar pelajar-pelajar mereka dengan menggunakan bahasa Inggeris.

Sementara itu, bekas Timbalan Menteri Pendidikan, Datuk Abdul Aziz Samsuddin, berkata walaupun kerajaan menyambut baik cadangan penukaran bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris dalam mata pelajaran sains dan matematik, ia sukar dilaksanakan dalam tempoh terdekat berikutan kekurangan ketara guru bahasa di seluruh negara. Beliau berkata, kini hanya terdapat kira-kira 1,000 guru bahasa Inggeris dan jumlah itu tidak mencukupi berbanding permintaan, terutama di sekolah luar bandar (Utusan Melayu, 9 Jun 2002).

Manakala menurut Tan (Utusan Melayu, 31 Julai 2002), dipetik daripada kata-kata Setiausaha Jiao Zhong menyatakan: “ Berdasarkan laporan Kementerian Pendidikan, pencapaian sekolah Cina untuk subjek sains dan matematik ialah sekitar 80 hingga 90 peratus setiap tahun manakala bahasa Inggeris sekitar 60 peratus. Jadi, jika ditukar ke bahasa lain, kita khuatir pencapaian tersebut akan merosot dengan mendadak.”

Timbalan Presiden Persatuan Pemuda Negara, Ezaruddin menyatakan bahawa terdapat persatuan mahasiswa dan fakulti yang membantah sekiranya sesuatu subjek itu mahu diajar di dalam bahasa Inggeris. Pelajar lebih gemar memilih untuk menjawab dalam bahasa Melayu bagi kertas peperiksaan yang disediakan dalam bentuk dwibahasa (Utusan Melayu, 8 Julai 2002).

35 Setiausaha NUTP, Datuk N. Siva, berkata kajian yang dijalankan mengenai pelaksanan pertukaran bahasa penghantaran menunjukkan kebanyakan ibu bapa dan guru setuju dengan pertukaran tersebut tetapi keadaan menjadi sebaliknya bagi pihak pengetua. Datuk N. Siva berkata, responden dalam kajian tersebut adalah pengetua, guru-guru, ibu bapa dan pelajar. Daripada kajian tersebut, 62.5 peratus responden menyokong pertukaran bahasa dalam pengajaran sains dan matematik dan 37.5 tidak menyokong perubahan tersebut. 64 peratus daripada pelajar meyokong perubahan manakala 36 peratus tidak. Bagi pihak guru-guru pula, 56.6 peratus meyokong perubahan medium penghantaran dan 43.6 peratus tidak bersetuju. Akan tetapi, hanya 42.9 peratus guru besar meyokong perubahan ini dan yang lain tidak (New Straits Times, 29 Julai 2002).

2.2

Sains dan Bahasa

Pembelajaran adalah satu proses yang rumit di mana idea lama akan diganti atau berubah dan idea baru akan dibentuk mengikut cara tertentu. Konteks belajar dan pengaruh pengalaman awal terhadap pembelajaran adalah sangat penting untuk pembelajaran seterusnya. Namun, terdapat satu persoalan yang menarik iaitu sama ada pengalaman pembelajaran sains yang diperolehi dalam kehidupan seharian berperanan dalam pembentukan pengetahuan formal yang baru. Adakah pembelajaran benar-benar diganti atau idea lama tetap mempengaruhi pembelajaran dan pemikiran dalam konteks sains semasa dan selepas pembelajaran sains? (Rebeiro et al., 1990)

Faktor utama pencapaian dalam pembelajaran adalah keberkesanan penggunaan bahasa dalam kelas atau kuliah yang disampaikan. Kebanyakan ide sains adalah abstrak dan memerlukan bimbingan guru secara teliti terutama dalam penggunaan bahasa yang baik supaya maksud ide-ide baru tersebut dapat disampaikan dengan jelas dan difahami pelajar. Terdapat beberapa kes dalam sains

36 menunjukkan maksud sesetengah perkataan adalah berbeza dengan maksud harian. Contohnya; “reaction” dan “spontaneous” kedua-dua perkataan ini mempunyai maksud yang spesifik dalam konteks kimia. Masalah bahasa dalam pembelajaran sains akan mengakibatkan pelajar mengalami kesukaran dalam mempelajari mata pelajaran tersebut kerana tidak dihuraikan dengan lengkapnya dan dijelas dengan baik (Rebeiro et al., 1990).

Menurut Bird dan Welford (1995), bahasa merupakan faktor yang akan mempengaruhi pencapaian pelajar dalam sains bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Terdapat 2 isu yang penting mengenai kesan bahasa terhadap pencapaian iaitu: pertama, pelajar tidak dapat menghuraikan dengan jelas menggunakan bahasa kedua. Kedua, bahasa akan mempengaruhi kefahaman pelajar mengenai sesuatu topik. Masalah ini bukan sahaja berlaku pada pelajar sekolah menengah malah pada pelajar universiti dan pelajar kolej.

Lynch (1996) juga menunjukkan perkaitan kepentingan bahasa dengan kefahaman pelajar berdasarkan Rajah 2.1. Bahasa Kefahaman Saintis Pengalaman kefahaman pelajar Pengalaman Bahasa budaya kepercayaan nilai

Rajah 2.1: Pemahaman pelajar dan saintis dalam konteks pandangan dunia Lynch (1996) menunjukkan kefahaman ahli sains menyalurkan pengetahuan mereka menerusi bahasa dan pengalaman. Pelajar mempelajari sesuatu topik berdasarkan pengalaman dan juga bahasa yang digunakan. Selain daripada itu, budaya, kepercayaan dan nilai juga mempengaruhi kefahaman pelajar.

37 Maskill (1988) menunjukkan kebanyakan konsep utama sains sukar untuk dipelajari kerana konsep tersebut adalah abstrak. Konsep yang abstrak ini disampaikan melalui medium bahasa iaitu bagaimana konsep itu dijelaskan, menjelaskan rajah dan menggunakan contoh kehidupan harian untuk menjelaskan sesuatu. Idea yang abstrak ini harus digambarkan dengan tepat oleh pelajar untuk mendapat makna yang sebenar. Bahasa boleh memberi gambaran kepada pelajar tentang konsep tersebut. Akan tetapi, penggunaan sesetengah perkataan untuk membentuk konsep sains yang abstrak kadang-kala mendatang masalah. Contohnya, “ Statement by teacher: All metals conduct electricity.” Secara logiknya ianya juga bermaksud: “ If a substances is a metal then it will conduct electricity.” atau “If subtances conducts electricity then it must be a metal.” Contoh kedua adalah seperti berikut: “Statement by teacher: Diamond is crystalline although it is not ionic.”

Kenyataan di atas akan menimbulkan dua masalah. Pertama, sebelum menjelaskan maksud ayat di atas, adalah perlu untuk pelajar mengetahui bahawa kebanyakan hablur adalah ionik. Pelajar mungkin tahu atau mempunyai sedikit pengalaman tentang konsep hablur. Sekiranya pelajar tidak mempunyai pengetahuan asas tentang hablur, ayat di atas akan mengelirukan pelajar atau tidak memberikan makna kepada mereka. Oleh itu, adalah tidak wajar memberitahu pelajar bahawa hablur adalah ikatan ionik kerana terdapat banyak hablur yang bukan ikatan ionik dalam strukturnya. Kenyataan “ kebanyakan betul (almost truths)” sentiasa digunakan dalam sains, terutamanya pada mata pelajaran kimia. Masalah kedua adalah, pelajar yang mempunyai pengetahuan asas bahawa bukan semua hablur adalah ionik akan mendapati kenyataan tersebut lebih mengelirukan. Terdapat pelajar yang menjelaskan kenyataan tersebut kepada: “ Diamond is crystalline because it is not ionic”

38 Perkataan dalam pengajaran sains adalah sangat penting tetapi Gardner (1972) mendapati bahawa cikgu-cikgu tidak mengambil berat tentang mendedahkan perkataan-perkataan sains kepada pelajar. Projek ini dijalankan di Australia melibatkan 600 perkataan yang dikatakan penting dalam pengajaran sains oleh panel cikgu Sains. Perkataan ini diuji dalam bentuk aneka pilihan dengan pengganggunya. Seramai 7000 pelajar dalam 270 kelas pada 39 sekolah dijadikan sampel bagi kajian ini. Pada bulan Julai 1977 (artikel dikeluarkan pada tahun 1980), Persatuan Kimia (Chemical society; sekarang ditukar nama kepada ‘The Royal Society of Chemistry’) telah menjalankan satu kajian yang hampir sama di Britain tetapi terdapat sedikit perubahan pada soalan. Keputusan yang diperolehi adalah seperti berikut: a. Maksud perkataan tersebut dalam sesuatu konteks adalah tidak tetap. Ia boleh memberi maksud yang umum dan terperinci. Contohnya, pelajar mendapati kesusahan (39 peratus menjawab dengan tepat sahaja) dalam menjawab soalan ‘In which of these diagrams is the block of wood immersed?’ diikuti dengan rajah yang mempunyai papan dengan air. Untuk menjawab soalan ini pelajar harus mengetahui maksud ‘immersed’ dengan tepat. Keadaan yang sama berlaku di mana pelajar tidak mempunyai masalah dalam mengetahui maksud ‘invert’ jika ia merujuk kepada alat pengukur telur masak. Tetapi hanya 50 peratus pelajar yang dapat menyatakan ‘to invert an object’ bermaksud menterbalikkan sesuatu object . b. Perkataan dalam konteks sains adalah lebih susah difahami berbanding dengan perkataan yang sama dalam konteks bukan saintifik. Contohnya, soalan yang melibatkan perkataan: “naked body; liberating prisoners; excess jam; preparation for a team game; detect a noice”. c. Pemahaman suatu perkataan adalah bergantung kepada situasi. Contohnya, ‘correspond’ membawa maksud menulis ( to write) adalah lebih mudah difahami daripada membawa maksud berkaitan (related to). d. Kombinasi perkataan mengelirukan pelajar. Contohnya, kombinasi perkataan ‘external’ dengan ‘TV ariel’ atau ‘symptom of illness’ adalah lebih mudah difahami oleh pelajar, tetapi apabila diberi kombinasi perkataan ‘external’ dengan ‘skeleton’, pelajar mendapati lebih susah untuk mengetahui maksud sebenar.

39 Menurut kajian yang dijalankan oleh Syamal (1985) menyatakan bahawa terdapat salah guna perkataan ‘complex’ dalam konteks kimia. Hamori dan Muldrey (1984) menyatakan perkataan ‘spontaneous’ untuk topik termodinamik merupakan perkataan yang selalu disalah guna. Manakala perkataan ‘work’, ‘force’, dan ‘power’ juga selalu menimbulkan kekeliruan bukan sahaja untuk mata pelajaran matematik tetapi juga Fizik. Gilbert et al. (1982) menyatakan bahawa konsep alternatif yang berlaku pada pelajar boleh disebabkan oleh kekeliruan yang timbul pada pelajar dalam menginterpretasikan bahasa yang diguna dalam kehidupan seharian dengan bahasa saintifik. Contohnya, dalam kehidupan seharian, ‘particle’ merujuk kepada pepejal yang kecil tetapi dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi, dalam kimia perkataan tersebut hanya digunakan untuk menjelaskan aras submikroskopik bagi atom, molekul atau ion. Keadaan yang sama berlaku apabila guru mengajar pelajar bahawa air adalah terdiri daripada hidrogen dengan oksigen, pelajar memproses maklumat bahawa molekul air adalah campuran homogenuos antara hidrogen dengan oksigen. Ryan (1985) menyatakan bahawa kebanyakan pelajar mendengar dan membaca perkataan teknikal (perkataan yang mempunyai maksud yang berlainan dalam bidang yang berbeza atau membawa maksud yang berbeza dengan pengguna kehidupan seharian) dalam mata pelajaran kimia dan menganggap mereka sudah memahami maksud perkataan tersebut dan tidak menstrukturkan semula maksud yang baru menyebabkan timbul kekeliruan dalam mempelajari konsep tersebut. Contohnya, dalam tindak balas kimia bukan semua gas yang mengeluarkan bau wangi dikenali sebagai ‘aromatic’. Jika pelajar tidak mempelajari maksud perkataan dengan spesifik, adalah susah bagi pelajar untuk memahami konsep tersebut dan mengaplikasikan dalam menyelesaikan masalah.Ryan (1985) telah menyenaraikan 30 perkataan yang mempunyai makna berlainan dalam konteks yang berlainan.

Kajian dalam kelas menunjukkan terdapat banyak salah padan antara konsep yang diberi oleh guru dengan konsep yang ada pada pelajar. Osborne dan Schollum (1983) telah melaporkan beberapa kesalahan. Contohnya, buih yang dihasilkan daripada air panas adalah dirujuk kepada ‘haba’, ‘air’, ‘oksigen’, dan ‘oksigen dan hidrogen’ oleh pelajar.

40 Gardner (1974) menunjukkan masalah utama pelajar dalam pembelajaran sains adalah berkaitan dengan penggunaan perkataan saintifik bukan teknikal dalam kehidupan seharian (scientific use of non-technical everyday words). Gardner (1974) telah mengenalpasti hampir enam ratus perkataan biasa yang menimbulkan kesusahan di antara pelajar sekolah menengah semasa mempelajari sains. Kebanyakan perkataan adalah digunakan untuk menghubungkan dua ayat, contohnya, ‘consequently’, ‘probably’, ‘such that’, ‘it follows that’, ‘therefore’ dan ‘ this suggests that’(Gardner, 1978).

Cassels & Johnstone (1985) melaporkan beberapa perkataan seperti ‘abundant’, ‘initial’, ‘negligible’, ‘spontaneous’, ‘random’ dan ‘valid’ merupakan perkataan yang senang difahami dan digunakan dalam kehidupan seharian. Tetapi perkataan-perkataan ini mempunyai makna yang lebih mendalam dalam sains dan ia menimbulkan masalah kepada pelajar. Ahli kimia biasanya menggabungkan perkataan untuk membentuk satu frasa. Contohnya, ‘predicts from a law’, ‘infers from an observation’, ‘analyse by means of a complex piece of equipment’ dan ‘comfirms a previous finding’. Penggunaan bahasa seperti ini mudah difahami oleh ahli kimia tetapi tidak kepada pelajar (Hill et al., 1980).

McKinley et al.(1992) pula menyatakan bahawa bahasa menentukan pemikiran seseorang pada darjah yang berlainan. Penterjemahan daripada satu bahasa kepada bahasa lain tidak dapat menggantikan perkataan atau maksud asalnya sendiri. Penggabungan perkataan-perkataan yang diterjemahkan mungkin akan memberi konsep yang berlainan. Satu persoalan yang penting adalah jika sains diterjemahkan kepada bahasa lain, adakah konsep saintifik yang dipelajari akan tetap sama dengan sains yang dipelajari dalam bahasa Inggeris?

41 2.3 Haba dan Bahasa

Shayer dan Wylum (1982) mendapati bahawa kebanyakan pelajar berumur antara14 hingga 16 tahun yang didedahkan dengan topik haba secara formal masih berpendapat bahawa haba adalah berkaitan dengan panas atau sejuk dalam penggunaan kehidupan seharian. Ini telah menunjukkan tidak terdapat perkembangan pada kognitif pelajar tentang topik tersebut. Tiberghien (1985) menjalankan kajian terhadap pelajar di France dalam lingkungan umur 10 dan 14 tahun tentang haba dan suhu sebelum dan selepas pengajaran. Beliau mendapati bahawa terdapat peningkatan tentang konsep suhu dan haba setelah diberi pengajaran. Namun begitu beliau juga mendapati bahawa pelajar mempunyai kesusahan dalam mengaplikasikan idea tentang suhu dan perubahan jirim. Ini menunjukkan bahawa masih terdapat kesulitan dalam mempelajari topik tersebut. Manakala, tidak terdapat perubahan pengetahuan pelajar tentang topik persamaan thermal sebelum dan selepas pengajaran. Tiberghien (1985) juga mendapati bahawa penjelasan sesetengah pelajar tentang haba adalah sama sebelum dan selepas pengajaran iaitu bahan yang mengekalkan kepanasan dan kesejukan tetapi tidak kedua-duanya.

Kajian yang dijalankan oleh Viega et al.(1989) adalah bertujuan untuk mendapat pandangan tentang perkaitan antara bahasa dengan topik haba, suhu dan tenaga. Beliau mendapati bahawa apabila topik haba dikemukakan, guru-guru beranggapan bahawa eksperimen berkaitan dengan haba merupakan tajuk yang mudah difahami pelajar. Oleh yang demikian, guru-guru selalu memberi contohcontoh yang ditemui dalam kehidupan seharian. Akan tetapi, ini tidak semestinya memudahkan pelajar untuk mempelajari konsep tersebut. Pelajar selalunya berhadapan dengan masalah apabila diminta menjelaskan kembali prinsip haba yang berkaitan dengan kehidupan seharian. Keadaan ini jelas kelihatan bagi tajuk pengembangan iaitu berkaitan dengan haba. Pendidik biasanya menekan kepada pergerakan zarah-zarah dan perlanggaran zarah-zarah, tetapi pelajar menghadapi kesukaran untuk menjelaskan fenomena tersebut apabila ditanya. Jadual berikut adalah kesimpulan yang didapati daripada kajian Viega et al. (1989) berkaitan

42 bahasa Inggeris yang digunakan dalam menjelaskan konsep haba . Beliau telah mengkategorikan idea-idea yang dikemukakan oleh pelajar kepada tiga kerangka.

Jadual 2.1 Bahasa Inggeris dan konsep haba Kerangka Substantive framework Bahasa menjelaskan haba (Dalam Bahasa Inggeris) ‘heat’being substantive in nature, ‘heat’ as a quantity that: is contained in objects. is supplied or subtrated to something and gives rise to an increase or decrease in its temperature. • may be transferred from one object to another. • travel from one point to another within the same object and flows from object to object. ‘heat’ is associated with temperature and energy. ‘heat’ flowing in a mechanism of transfer ; ‘heat’ is viewed as a fluid moving in the interior of an object, or passing from one object to another. • •

Causal framework Fluid framework

Dalam kajian Viega et al. (1985) juga menyatakan pelajar keliru antara konsep suhu dengan haba. Contohnya, pelajar dikehendaki menjangka suhu air apabila dua selinder air yang suhunya 20◦C dituangkan ke dalam satu selinder besar. Terdapat pelajar yang menjawab 20◦C dan juga 40◦C. Pelajar mempunyai idea yang samar tentang suhu iaitu suhu tidak bergantung kepada kuantiti sesuatu jirim. Apabila pelajar yang menjawab betul ditanya sebab, berikut adalah jawapan (dalam Bahasa Inggeris) mereka: “ ...you see...all the water is 20◦C...so the mixture of both to be 20◦C; ...it has to be 20◦C, because...you see...it’s the same water ...you’ve poured the water...so the temperature of the final mixture must be the same.” Ini menunjukkan pelajar masih lemah dalam memberi penjelasan secara saintifik. Selain daripada itu, kajian Viega et al. (1985) juga menyatakan bahawa

43 ramai pelajar berpendapat bahawa apabila bertambahnya haba, suhu akan meningkat dan sebaliknya. Keadaan ini telah ditunjukkan dalam contoh di atas.

Viega et al. (1985) menyatakan bahawa bahasa yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu konsep seharusnya diberi makna yang lebih tepat dalam Sains.Contohnya, pelajar mempelajari ayat ‘energy comes from the sun’ . Mereka akan beranggapan bahawa tenaga adalah sesuatu yang boleh bergerak. Penggunaan perkataan ‘comes from’ dalam ayat di atas adalah tepat, tetapi diintepretasi salah oleh pelajar dan menyebabkan salah konsep berlaku. Oleh itu, adalah perlu menjelaskan dengan lebih jelas untuk mengelakkan kekeliruan. Kajian beliau juga membuktikan bahawa bahasa memainkan peranan yang amat penting dalam pembelajaran sains.

Kajian yang dijalankan oleh Rollnick dan Rutherford (1996) juga menunjukkan bagaimana bahasa yang digunakan membentuk konsep alternatif. Perbualan di bawah merupakan salah suatu konsep alternatif pelajar mengenai buih yang dikeluarkan semasa air dipanaskan. B: Look at the bottom and the sides of the beaker. What do you see? A: Where do they come from? C: They come from air and the water A: No, they come from the heat beacuse when the water gets heated the water evaporates so therefore forming bubbles. B: So you mean to tell me that bubbles are caused by heat? A: Yes. C: So there is air in the water and when the water gets heated up, then evaporates? A: Yes. C: How i see it that is water is air itself because if we carry on heating the water, it will eventually all burn up. When it all burns up, that means all the air is going out and therefore it means that the water is air.

44 2.4 Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua

Menurut kajian yang dijalankan oleh Bamgbose (1984) di Yoruba, Nigeria, beliau mendapati pelajar sekolah rendah tahun enam dapat mempelajari dengan lebih baik dengan menggunakan bahasa ibunda mereka berbanding dengan bahasa Inggeris. Collison (1975) juga mendapati bahawa pelajar Ghana menggunakan bahasa ibunda mereka sendiri untuk membina pernyataan aras kognitif yang tinggi daripada penggunaan bahasa Inggeris. Akan tetapi, Rutherford dan Nkopodi (1990) mendapati perkataan konsep sains yang asas adalah lebih mudah dikenali dengan menggunakan bahasa Inggeris daripada bahasa vernakular.

Dalam kajian yang dijalankan oleh Cheng (2002), beliau menyatakan bahawa dalam negara yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua terutamanya Asia, pelajar kurang aktif dalam mempelajari bahasa dalam kelas. Mereka tidak suka bertanya dan biasanya amat bergantung kepada guru. Ini menyebabkan tahap bahasa Inggeris kurang memuaskan. Tobin dan McRobbie (1996) mengkaji tentang pencapaian pelajar Cina dan Australia yang belajar kimia di Australia. Mereka mendapati pelajar Cina yang tidak memahami, mempunyai masalah dalam bertutur dan menulis atau tahap bahasa Inggeris yang tidak mencukupi menyebabkan pencapaian mereka menurun.

Miller (2002) dalam kajian beliau telah menyatakan beberapa masalah yang dihadapi oleh pelajar yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di Hong Kong. Masalah yang utama ialah ketidakselarasan persepsi atau maklumat yang disampaikan oleh pendidik kepada pelajar. Contohnya, kadang-kala pendidik menggunakan pelbagai cara untuk menyampaikan idea atau informasi contohnya perbincangan, memberi kuliah atau memberi pendapat. Pelajar yang memahami bahasa Inggeris dengan bagus akan memahami dengan baik dan mendapat keputusan yang memuaskan. Pendidik kadang-kala menggunakan bahasa yang mudah faham atau memberi lebih contoh untuk menolong mereka yang lemah dalam bahasa Inggeris. Dalam kajian beliau, pendidik dan juga pelajar bersetuju bahawa

45 penguasaan bahasa Inggeris adalah penting untuk memahami isi kandungan yang disampaikan oleh pendidik.

Masalah kedua yang perlu dititik beratkan ialah budaya. Miller (2002) telah menggariskan empat jenis budaya yang perlu diambil kira kerana ia akan mempengaruhi kebolehan pelajar dalam memahami teks yang disampaikan: a) Ethnic culture merujuk kepada ciri-ciri sosial-psikologikal di mana terdapat perbezaan budaya antara pendidik dengan pelajar. Makna maklumat yang disampaikan mungkin berbeza. b) Local culture merujuk kepada aspek budaya tempatan di mana ahliahlinya terdiri daripada kelompok yang tertentu. Budaya tempatan akan memonopoli dalam kelas . c) Academic culture merujuk kepada pengaplikasikan budaya akademik yang ada pada sesuatu institusi dan ini boleh dikenal pasti dalam beberapa tahap. Contohnya budaya akademik dalam suatu negara (contohnya budaya akademik adalah berbeza antara negara Asia dengan negara Barat), dalam suatu negeri, dalam institusi-institusi suatu negeri dan institusi itu sendiri. d) Disciplinary culture merujuk kepada setiap disiplin mempunyai istilah tersendiri (istilah fizik dengan istilah kimia adalah berbeza) dan mempunyai penyampaian maklumat yang berbeza. Pelajar perlu mengambil berat tentang aspek ini. Selain daripada budaya yang mendatangkan masalah, Miller (2002) juga menyatakan beberapa masalah lain yang dihadapi oleh pelajar yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Antaranya ialah kefahaman pelajar akan terganggu apabila pendidik menggunakan sebutan yang tidak tepat. Kefahaman pelajar juga akan terganggu apabila menyampaikan fakta saintifik dalam pertuturan sahaja. Ketidakselarasan nota yang diedarkan dengan penyampaian juga mengelirukan pelajar. Walaupun pelajar suka menggunakan teknologi yang canggih untuk kelas, contohnya simulasi, tetapi pelajar mendapati susah untuk mengikut teks yang disampaikan kerana pada masa yang sama pelajar juga perlu menghayati simulasi yang dipaparkan.

46 Bird dan Welford (1995) telah menjalankan satu kajian tentang kesan bahasa terhadap pencapaian pelajar yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dalam mata pelajaran sains. Dalam kajian mereka, sampel yang dipilih ialah pelajar Amerika Syarikat dan Bostwana. Mereka diberi dua set ujian yang berbeza tetapi isi kandungan adalah sama. Set pertama adalah versi asal dan set kedua telah dimudahkan dengan pertukaran kepanjangan soalan, perkataan yang lebih mudah, pertukaran syntax dan menukar tenses. Keputusan menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan pelajar Amerika Syarikat dalam menjawab soalan set pertama dan set kedua, tetapi, pencapaian pelajar Bostwana menunjukkan peningkatan dalam menjawab set kedua iaitu set soalan yang telah diubahsuai. Kajian ini menunjukkan bahawa bahasa mungkin tidak membawa sebarang masalah kepada pelajar yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pertama dalam mempelajari sains, tetapi akan mempengaruhi pelajar yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua.

2.5

Penyelesaian masalah

Baru-baru ini, terdapat peningkatan penekanan terhadap penyelesaian masalah dalam mata pelajaran sains. Dalam kurikulum sains juga ternyata satu elemen yang penting dalam strategi pemikiran ialah penyelesaian masalah (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2002). National Science Education Standard Draft (NRC, 1994) di Amerika Syarikat menyatakan bahawa pendidikan sains perlu bergerak daripada pembelajaran berpusat guru kepada pembelajaran berpusat pelajar. Penyelesaian masalah merupakan satu proses pembelajaran yang dinamik dan melibatkan semua pelajar untuk menjana pemikiran tahap yang tinggi, reka cipta eksperimen dan mendapat data melalui penyiasatan. Dalam pengajaran sains, pendidik digalakkan mengaplikasikan teknik pengajaran yang dapat menjana pemikiran tahap yang tinggi. Teknik ini berfokus kepada kebolehan untuk membuat hipotesis, analisis, sintesis dan menilai fakta dan konsep. Elemen ini dianggap

47 penting kepada pelajar dalam menyelesaikan masalah yang berkait dengan kehidupan sebenar (Chin, 1997).

Apakah yang dimaksudkan dengan penyelesaian masalah? Tidak terdapat satu definisi yang umum bagi maksud penyelsaian masalah. Schon (1983) menyatakan bahawa penyelesaian masalah adalah satu tindakan refleksi untuk mencari apa yang tidak diketahui dengan menggunakan pengetahuan yang ada. Gagne (1977) melihat penyelesaian masalah sebagai satu pendekatan di mana pelajar menemui kombinasi antara apa yang telah dipelajari dengan masalah yang sebenar supaya pelajar tersebut menemui cara penyelesaian. West (1992) menyatakan bahawa penyelesaian masalah adalah suatu keadaan yang baru kepada pelajar. Pelajar memerlukan pengetahuan yang spesifik untuk memahami dan mengenal pasti faktor yang terlibat dan berkaitan. Seterusnya, mengaplikasikan dalam proses analitikal logikal untuk mencari jalan penyelesaian. Menurut definisi Pusat Perkembangan Kurikulum (2002), penyelesaian masalah ialah mencari penyelesaian terhadap sesuatu yang baru atau yang mencabar dengan menggunakan cara yang sistematik.

Namun demikian, masih terdapat ramai pelajar menghadapai kesusahan dalam penyelesaian masalah apabila mereka tidak biasa dengan soalan tersebut (Perez dan Torregrosa, 1983). Osborne dan Wittrock (1983) mencadangkan sebabsebab yang menyumbang kepada kegagalan dalam menyelesaikan masalah. Antaranya ialah pelajar tidak dapat membentuk makna yang tepat dalam pengetahuan mereka (miskonsepsi) atau mereka gagal dalam menghubungkait makna pengetahuan sekarang dengan pengetahuan yang lepas atau struktur pengetahuan mereka tidak terbentuk dalam minda mereka.Gallagher et al. (1995) juga menyatakan bahawa dalam satu kelas apabila didedahkan penyelesaian masalah, pelajar mempunyai masalah apabila diberi informasi yang terlalu kompleks. Pelajar selalunya tidak tahu mengapa mereka belajar apa yang dipelajari. Pelajar biasanya menyelesaikan masalah yang fokus atau masalah yang sudah diajarkan. Lee (1985) dalam kajian beliau telah mengenal pasti 6 pembolehubah kognitif yang penting dalam menyelesaikan masalah iaitu teknik menterjemah masalah, pengalaman

48 menyelesaikan masalah, konsep yang berkaitan, idea yang berkait, pengetahuan yang spesifik dan pengetahuan yang berkait tetapi bukan pengetahuan yang spesifik. Oleh itu, pengajaran menyelesaikan masalah dalam sains adalah satu bahagian yang mustahak dan kepentingan mengajar pelajar tentang menyelesaikan masalah telah lama dipandang serius sejak beberapa dekad yang lalu (Lee dan Fensham, 1996).

Rutherford dan Ahlgren (1990) menyatakan bahawa pelajar sepatutnya diberi masalah bersesuaian dengan taraf kematangan mereka dan memerlukan mereka mengenalpasti bukti yang berkaitan serta meminta pelajar menjelaskan jawapan mereka. Pelajar memerlukan bimbingan, galakan, dilatih mengumpul maklumat, analisis maklumat yang ada dan menjalankan perbincangan.

Taconis et al. (2001) menyatakan bahawa apabila manusia berhadapan dengan informasi, manusia akan menggunakan pengetahuan untuk memproses dan mengintepretasi maklumat, menghubungkait apa yang mereka tahu, menjana fakta yang baru dan menyimpan dalam ingatan. Pengetahuan dan teknik yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah sains adalah luas dan bergantung kepada ciri-ciri spesifik masalah serta pengalaman penyelesai masalah tersebut (Taconis et al. , 2001). Taconis (1995) menyatakan masalah dalam sains boleh dibahagi kepada beberapa dimensi: a) kekompleksan sesuatu masalah bergantung kepada pemboleh ubah yang terlibat, sub-masalah yang perlu diselesaikan sebelum mendapat jawapan akhir dan jenis formula, prinsip dan konsep yang diperlukan semasa menyelesaikan masalah. b) Kebiasaan dengan masalah yang dikemukakan adalah bergantung kepada penyelesai masalah. Ini merangkumi berapa banyaknya teknik yang digunakan dan jumlah interpretasi yang diperlukan untuk menyelesaikan sesuatu situasi. Soalan yang sama mungkin menjadi cabaran apabila mempunyai interprestasi yang berlainan. Oleh yang demikian, pelbagai teknik baru dapat dijanakan demi menyelesaikan masalah tersebut.

49 c) Satu masalah boleh tertutup atau terbuka. Ini menyatakan bahawa sesuatu masalah boleh sama ada mempunyai satu cara penyelesaian yang unik atau mempunyai banyak kemungkinan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Soalan yang melibatkan algebra atau nombor biasanya adalah soalan tertutup. Manakala, masalah yang meminta sebab atau penjelasan adalah soalan terbuka. d) Masalah sains juga bergantung kepada jumlah maklumat yang terdapat dalam suatu masalah. Masalah tradisional (masalah yang diberi masa dahulu) selalunya mengandungi semua maklumat dalam situasi untuk diselesai. Akan tetapi masalah pada masa kini memerlukan penyelesai mencari maklumat untuk menyelesaikan masalah tersebut. e) Jenis aktiviti kognitif yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut atau dikenali sebagai teknik menyelesaikan masalah (contohnya, analisis, merancang dan bertindak). Kadang-kala menyelesaikan masalah juga memerlukan seseorang membuat hipotesis dan pengujian untuk mengenal pasti pemboleh ubah yang terkandung dalam masalah tersebut.

De Jong dan Ferguson-Hessler (1996) menjelaskan bentuk pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah: a) Pengetahuan strategik. Contohnya analisis, merancang, menilai dan lain-lain. b) Pengetahuan situasi di mana pengetahuan ini diperlukan untuk mengenal pasti dan mengkategorikan masalah serta mencari pengetahuan yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut. c) Pengetahuan deklaratif adalah seperti fakta, prinsip dan konsep untuk membentuk kesimpulan tentang sesuatu situasi dan merancang penyelesaian. d) Pengetahuan prosedural atau perancangan adalah mengaplikasikan pengetahuan deklaratif dalam melaksanakan satu plan.

Northwest Regional Educational Laboraratory (2000) telah membentuk panduan pemarkahan untuk penyelesaian masalah yang berkait dengan algorithma. Panduan pemarkahan ini memberi gambaran tentang ciri-ciri setiap tahap pelajar. Panduan pemarkahan telah ditunjukkan dalam Jadual 2.5.

50

Tahap Bahagian Pemahaman konsep

Jadual 2.2 Panduan pemarkahan bagi penyelesaian masalah algorithma Permulaan Membentuk Mencukupi (Emerging) (Developing) (Proficient) 1.Pilihan anda untuk 1. Pewakilan matematik mewakili masalah dalam masalah adalah adalah tidak cukup dan salah tidak tepat 2. Anda menggunakan 2. Anda menggunakan maklumat yang salah sesetengah maklumat untuk menyelesaikan tetapi bukan semua masalah berkaitan dengan 3. Prosedur yang masalah digunakan adalah salah 3. Prosedur yang 4. Terminologi yang digunakan adalah digunakan adalah betul sebahagian. salah. 4. Terminologi yang digunakan adalah tidak tepat. 1. Anda menggunakan 1. Strategi tidak tepat jalan senang untuk kepada situasi. masalah tersebut. 2. Anda tidak tahu 2. Anda memberi sedikit dimana anda perlu atau tiada penjelasan bermula. tentang strategi anda. 3. Penaakulan anda tidak menyokong kerja anda 3. Anda kadang-kala melompat penjelasan 4. Tiada kaitan antara logik anda sehingga penaakulan yang 1.Pilihan anda untuk mewakili masalah adalah tepat 2. Anda menggunakan semua maklumat berkaitan dengan masalah 3. Prosedur yang digunakan membawa anda kepada penyelesaian yang tepat. 4. Terminologi yang digunakan adalah tepat. 1. Anda memilih strategi yang tepat dan berkesan. 2. Kamu menjelas setiap langkah. 3. Penaakulan anda sesuai dengan masalah 4. Logik adalah tepat. 5. Proses yang digunakan menjurus kepada

Sangat baik (Exemplary)

Strategi dan penaakulan

1.Pilihan anda untuk mewakili masalah adalah jelas dan bermakna 2. Anda menemui maklumat yang tersembunyi 3. Prosedur yang digunakan memberi penyelesaian yang boleh digunakan di mana-mana situasi 4. Terminologi yang digunakan adalah tepat. 1.Anda memilih strategi yang inovatif 2. Kamu membuktikan penyelesaian anda adalah tepat. 3. Kamu memberi contoh untuk menyokong penyelesaian anda.

51 dilakukan. 5. Tidak logik dalam penyelesaian anda. 6. Kaedah yang digunakan tidak memberi jawapan. Pengiraan dan persembahan 1. Kesalahan dalam pengiraan adalah serius 2. Perwakilan matematik adalah tidak tepat 3. Kesalahan label 4. Penyelesaian tidak tepat 5. Tidak memberi bukti bagaimana anda mendapat jawapan. 1. Pemeriksa tidak dapat mengikuti pemikiran anda. 2. Penjelasan anda kucarkacir. 3. Anda tidak peka terhadap apa yang diperlukan oleh pendengar. 4. Penaakulan anda tidak susah diikuti. 4. Sesetengah penaakulan adalah tepat. 5. Proses anda menjurus kepada sebahagian betul penyelesaian. 1. Kesalahan kecil dalam pengiraan. 2. Perwakilan anda adalah betul tetapi tidak tepat atau tidak label dengan sepenuhnya. 3. Pilihan akan tidak berkesan. 4. Jalan kerja adalah tidak jelas. 1. Penyelesaian anda susah diikuti. 2. Pemeriksa perlu membuat inferens mengenai apa yang anda tulis. 3. Anda tidak dapat mengekalkan idea anda. 4. Penjelasan anda tidak penyelesaian yang tepat 4. Anda menggunakan penjelasan yang tepat.

1. Pengiraan tepat. 2. Pewakilan visual dilabel dan tepat. 3. Penyelesaian tepat. 4. Jalan kerja jelas dan tepat.

1.Semua aspek yang dimasukkan adalah tepat. 2. Anda menggunakan pelbagai penaakulan untuk menjelaskan penyelesaian. 3. Anda menunjukkan pelbagai jalan kerja yang tepat. 1. Penjelasan anda adalah jelas dan tepat. 2. Anda berkomunikasi konsep dengan tepat. 3. Penaakulan anda mengembangkan penyelesaian anda 4. Anda memberi penjelasan yang mendalam terhadap

Komunikasi

1. Pemeriksa memahami apa yang anda lakukan 2. Penyelesaian anda adalah sistematik dan senang diikuti 3. Penyelesaian anda mempunyai aliran yang logik daripada satu langkah ke langkah yang lain.

52 jelas menunjukkan pemikiran anda. tepat. 5. Sesetengah pewakilan matematik anda dapat menjelaskan pemikiran anda. 1. Anda dapat mengenl pasti corak dan perkaitan. 2. Kamu mendapati pelbagai cara penyelesaian tetapi bukan semua adalah betul. 3.Penyelesaian anda menyembunyikan perkaiatan kepada aplikasi dan konsep yang lain. 4. Anda menggunakan format komunikasi yang berkesan. penaakulan anda.

Pandangan dalaman

1. Anda tidak dapat mengenal pasti corak dan perkaitan. 2. Kamu berhenti apabila mendapat penyelesaian. 3. Anda tidak sedar perkaitan antara algorithma yang dilakukan dengan konsep atau disiplin lain.

1. Anda dapat mengenal pasti corak yang penting dan perkaitan masalah. 2.Anda mendapati pelbagai penyelesian dengan menggunakan pelbagai interpreatsi anda. 3.Anda berkait proses penyelesaian anda dengan masalah lain, konsep dan aplikasi.

1. Anda membentuk peraturan umum atau formula untuk menyelesaikan masalah yang berkait. 2. Anda mengkaitkan struktur yang tersembunyi dalam masalah dengan masalah lain. 3. Anda mendapati kesilapan dan kesamaran pada masalah. 4.Perkaitan dengan situasi hidupan seharian adalah tepat dan realistik

53

2.6

Rumusan

Bab ini telah menyatakan kepentingan bahasa dalam mempelajari ilmu dan berkomunikasi. Guru menyampaikan ilmu dengan menggunakan bahasa. Jika bahasa tersebut adalah difahami oleh pelajar, maka ilmu tersebut berjaya dipelajari oleh pelajar. Akan tetapi, kesalahan bahasa yang disampaikan kepada pelajar akan menyebabkan kesalah faham konsep ataupun kesilapan dalam menjawab soalan dan akhirnya akan menjejaskan pencapaian sains pelajar. Oleh itu, bahasa memainkan peranan yang amat penting. Bahasa bukan sahaja untuk menyampaikan maklumat tetapi juga membolehkan pelajar memahami sesuatu masalah dan menyelesaikannya. Pendek kata, untuk menyediakan rakyat Malaysia yang dapat bersaing di medan antarabangsa, menguasai bahasa antarabangsa adalah perlu dan ini perlu bermula di sekolah rendah lagi.

54

BAB III

METODOLOGI KAJIAN

Perbincangan dalam bab ini ialah untuk menerangkan aspek-aspek dan kaedah yang dijalankan dalam kajian. Secara terperincinya bahagian ini menjelaskan tentang reka bentuk kajian, tempat kajian, persampelan, instrumen kajian, prosedur kajian dan analisis data.

3.1

Reka bentuk kajian

Kajian ini berbentuk deskriptif dengan memperoleh data tentang pengalaman mempelajari sains dalam bahasa Inggeris dan tahap penyelesaikan masalah dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang berkaitan dengan topik haba antara kumpulan pelajar pencapaian tinggi dan pelajar pencapaian rendah. Kajian ini ditadbir ke atas pelajar tingkatan dua yang telah mempelajari topik haba, iaitu salah satu topik terakhir yang telah dipelajari semasa tingkatan satu. Tinjauan menggunakan soal- selidik ditadbir pada hari yang berbeza memandangkan soalselidik mengandungi dua set, iaitu satu set dalam bahasa Melayu dan satu set adalah bahasa Inggeris. Tinjauan kajian ini ditadbir sebelum peperiksaan akhir tahun dijalankan.

55
Kajian yang dijalankan merupakan satu kajian gabungan kualitatif dan

kuantitatif. Aspek kualitatif melibatkan soalan penyelesaian masalah; manakala, aspek-aspek kuantitatif melibatkan pengalaman pelajar mempelajari Sains dalam bahasa Inggeris dan tahap penyelesaian masalah. Selain itu, hubungan antara pencapaian pelajar dalam ujian dan pengalaman pelajar mempelajari Sains dengan pencapaian pelajar dalam penyelesaian masalah bagi topik haba juga dikaji. Datadata telah dikumpul melalui jawapan bertulis pelajar dalam soal-selidik yang mengandungi tiga bahagian iaitu latar belakang pelajar, pengalaman mempelajari sains dalam bahasa Inggeris dan soalan penyelesaian masalah bagi topik haba.

Pada peringkat awal, pelajar diberi soal-selidik dalam bahasa Inggeris (sila lihat Lampiran A). Pelajar diminta menjawab soal-selidik tersebut dalam 1jam 15 minit. Selepas satu minggu, pelajar yang sama akan menjawab soal-selidik dalam bahasa Melayu (sila lihat Lampiran B).

Hasil penilaian respon pelajar digunakan untuk mendapat maklumat tentang tahap penyelesaian masalah pelajar yang menjawab soalan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Kesilapan pelajar menjawab persoalan bagi topik haba juga dikenal pasti.

3.2

Tempat kajian

Sekolah yang terlibat dalam kajian ini adalah dua buah sekolah harian biasa dua sesi di Johor Bahru. Hanya dua buah sekolah dipilih menjadi tempat kajian kerana sampel kajian ini yang melibatkan 2 kumpulan pelajar, iaitu baik dan sederhana yang mewakili populasi pelajar sekolah harian biasa. Sekolah yang dipilih mengandungi 10 kelas tingkatan dua di mana sampelnya amat sesuai digunakan. Tambahan pula, kebanyakan soalan dalam soal selidik adalah soalan terbuka dan

56 memerlukan pelajar menjawab dalam 1 jam 15 minit. Soal-selidik bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ditadbir pada hari yang berlainan.

3.3

Persampelan

Penyelidikan secara deskriptif ini telah dijalankan di dua buah sekolah di daerah Johor Bahru, Johor untuk mendapat maklumat tentang pengalaman pelajar mempelajari sains dalam bahasa Inggeris serta tahap penyelesaikan masalah dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kaedah persampelan bertujuan digunakan. Sampel kajian ialah pelajar yang sedang mengikuti mata pelajaran sains dalam tingkatan dua. Daripada 10 kelas tingkatan dua, lebih kurang 150 pelajar pencapaian yang tinggi dan pelajar pencapaian sederhana dipilih untuk menjalankan kajian bagi setiap sekolah, iaitu seramai 354 orang pelajar dipilih dan diberi soal selidik.

Sampel dikategorikan kepada dua kelompok iaitu kelompok pelajar pencapaian tinggi dan kelompok pelajar pencapaian rendah berdasarkan keputusan akademik akhir tahun dalam satu aliran. Pelajar lemah tidak dikaji disebabkan kajian rintis menunjukkan kegagalan kebanyakan pelajar tersebut dalam menjawab hampir semua soalan-soalan dalam soal-selidik.

Menurut kajian yang dijalankan oleh Postlethwaite dan Haggarty (2002), pengkategorian pelajar adalah berdasarkan keputusan General Certificate of Education (GCSE). Purata skor GCSE digunakan kerana markah ini berguna untuk menjangka keputusan semasa pelajar mengambil peperiksaan awam A-level pada masa hadapan. Oleh sebab, pelajar tidak mengambil ujian GCSE di Malaysia, maka hanya purata keputusan akademik akhir tahun semasa tingkatan satu diambil untuk mengkategorikan pelajar. Pelajar dikategorikan kepada pelajar pencapaian tinggi, sederhana dan rendah adalah berdasarkan gred markah yang diguna pakai secara

57 meluas di peringkat sekolah menengah memandangkan sampel kajian terdiri daripada pelajar-pelajar sekolah menengah. Gred markah adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 3.1:

Jadual 3.1: Gred markah bagi pengkategorian pelajar Gred A B C D E Markah (%) 80 – 100 70 – 79 55 - 69 40 - 54 39 dan ke bawah Ciri-ciri Cemerlang Baik Sederhana Lemah Gagal

Pelajar yang memperolehi purata markah antara 80 – 100 dan 70-79 dikategorikan pelajar pencapaian tinggi. Pelajar yang memperolehi purata markah antara 55-69 dikategorikan sebagai pelajar pencapaian sederhana dan pelajar yang mendapat 54 ke bawah dikategorikan sebagai pelajar yang lemah. Pelajar yang lemah tidak digunakan sebagai sampel dalam kajian ini kerana kegagalan kebanyakan pelajar tersebut dalam menjawab hampir semua soalan-soalan dalam soal-selidik semasa kajian rintis. Terdapat 83 pelajar dikategorikan kepada pelajar yang bercapaian tinggi dan 271 dikategorikan sebagai pelajar pencapaian sederhana.

58 3.4 Instrumen Kajian

Instrumen yang digunakan merupakan soal-selidik yang terdiri daripada tiga bahagian. Bahagian A bertujuan mendapatkan maklumat tentang latar belakang pelajar manakala bahagian B berkaitan dengan motivasi dan minat dalam penggunaan bahasa Inggeris, penggunaan bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian, penggunaan bahasa Inggeris dalam kelas dan pengajaran guru dalam bahasa Inggeris . Bahagian C adalah berkaitan dengan soalan penyelesaian masalah bagi topik haba. Bahagian C mengandungi dua set soalan iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang ditadbir pada hari yang berlainan. Kertas bahasa Inggeris akan ditadbir dahulu untuk mengukur sejauh manakah kefahaman pelajar bagi topik haba dalam bahasa Inggeris.

3.4.1 Bahagian A

Bahagian A mendapat maklumat tentang latar belakang pelajar, keputusan bagi Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) dan ujian bulanan bagi mata pelajaran Sains dan bahasa Inggeris. Ini adalah untuk mendapatkan serba sedikit perbandingan maklumat antara pencapaian pelajar semasa di sekolah rendah dan sekolah menengah bagi pelajar pencapaian tinggi dan pelajar pencapaian sederhana. Bahagian ini juga bertujuan untuk mendapatkan maklumat minat pelajar terhadap mata pelajaran sains, matematik dan bahasa Inggeris. Taburan skor adalah berdasarkan Jadual 3.2: Jadual 3.2: Taburan skor minat Skor 1 2 3 Minat Paling minat Sederhana minat Kurang minat

59 Soalan terakhir dalam bahagian ini merupakan satu soalan terbuka yang mendapatkan maklumat tentang masalah yang dihadapi oleh pelajar semasa mempelajari sains dalam bahasa Inggeris.

3.4.2

Bahagian B

Soal selidik yang digunakan bagi bahagian B dibina berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Aziz (2004) di mana kebolehpercayaan (Cronbach α) soal selidik adalah 0.70. Walau bagaimanapun, kajian rintis masih dijalankan menggunakan sampel yang tidak terlibat dalam kajian sebenar. Pelajar diminta menjawab secara jujur soalan dalam soal selidik berdasarkan pilihan yang difikirkan bertepatan dengan persepsi dan pengalaman mereka. Keputusan kebolehpercayaan yang terhasil adalah 0.84 (Cronbach α) . Di samping itu, 4 orang guru Sains telah diminta untuk menyemak tatabahasa yang digunakan dalam soal selidik agar tiada kesilapan dari segi bahasa dan isi kandungan yang tidak jelas wujud untuk tujuan kesahan instrumen. Bahagian B dalam soal selidik ini adalah menggunakan skala Likert. Skala ini mengandungi tiga skor, iaitu berdasarkan Jadual 3.3 berikut: Jadual 3.3: Taburan skor mengikut skala likert Skala 1 2 3 Skor Tidak setuju Tidak Pasti Setuju

Manakala pembahagian soalan-soalan bahagian B adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 3.4

60 Jadual 3.4: Soal selidik bagi bahagian B

ASPEK Motivasi dan minat dalam penggunaan bahasa Inggeris. Penggunaan bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian. Penggunaan bahasa Inggeris dalam kelas Pengajaran guru dalam bahasa Inggeris

Jumah Item 6

No Item 1, 8, 10, 11, 13, 15

4

3, 12, 4, 14

6 4

2, 7, 9, 17, 19, 20 5, 6, 16, 18

3.4.3

Bahagian C

Soalan soal selidik dalam bahagian C adalah berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Harrison et al. (1999) dan diubah suai selepas melaksanakan kajian rintis. Keputusan kebolehpercayaan yang terhasil adalah 0.834 (Cronbach α) untuk soal selidik bahasa Inggeris dan 0.776 untuk bahasa Melayu. Soalan ini bertujuan untuk mengenalpasti penguasaan bahasa pelajar dalam menjelaskan pandangan, konsep, dan perkaitan konsep bagi soalan-soalan topik haba.Item-item dijelaskan secara terperinci dalam Jadual 3.5.

61 Jadual 3.5: Item Penyelesaian Masalah Item 1 2 3 4 5 6 7 8 Tujuan Mendapatkan pandangan pelajar tentang konsep haba Mengaitkan konsep haba dengan fenomena harian Membezakan konsep haba dengan suhu Membezakan konsep haba dengan suhu Meninjau amali bertulis pelajar bagi topik haba Mengaitkan konsep haba dengan pergerakan zarah-zarah Mengaitkan konsep haba dengan pergerakan zarah-zarah Mengaitkan konsep haba dengan fenomena harian. Fenomena harian ditukar supaya sesuai dengan sukatan pelajaran. Soalan ditambah Soalan ditambah Pengubahsuaian daripada kajian Harrison et al. -

3.5

Prosedur Kajian

Terlebih dahulu, kebenaran daripada Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur adalah diperlukan untuk menjalankan kajian ke atas salah dua buah sekolah di daerah Johor Bahru.

Seterusnya, set-set soal-selidik diedarkan sendiri oleh pengkaji kepada responden-responden, iaitu satu kelas pelajar tingkatan dua untuk kajian rintis. Setset soal-selidik ini diedarkan oleh pengkaji sendiri untuk mendapat pendapat

62 daripada responden tentang masalah yang dihadapi semasa menjawab soal-selidik tersebut. Seterusnya, pengubahsuaian dijalankan. Oleh sebab terdapat dua set soal selidik, iaitu satu set dalam bahasa Melayu dan satu set adalah bahasa Inggeris, maka kajian rintis ini dijalankan pada dua hari yang berbeza.

Sebelum kajian sebenar dijalankan, pengkaji telah mengkategorikan pelajar kepada kumpulan pencapaian tinggi dan kumpulan pencapaian sederhana berdasarkan markah purata pada peperiksaan akhir tahun tingkatan satu.Markah pelajar diperoleh atas kebenaran sekolah. Pengkategorian pelajar adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 3.1. Bagi kajian sebenar, ianya dijalankan sebagaimana kajian rintis, tetapi, responden yang terlibat adalah lebih ramai, iaitu sebanyak 354 pelajar. Pengkaji mengedarkan soal selidik supaya pengkaji dapat memberi penerangan dengan lebih jelas. Masa yang diperuntukkan adalah satu jam lima belas minit untuk setiap set soal-selidik. Dua set soal-selidik ditadbir pada hari yang berlainan. Semua set soal-selidik dipungut balik sebaik sahaja selesai diisi oleh responden dan kemudian diteliti untuk memastikan hanya soal-selidik yang dijawab dengan jelas serta sempurna untuk digunakan dalam pemprosesan data. Prosedur kajian yang lebih jelas adalah seperti yang ditunjuk dalam Rajah 3.1.

63

Prosedur Kajian

Persampelan

Tempat kajian

Pembinaan soalan soal selidik Latar belakang responden Pengalaman mempelajari Sains dalam bahasa Inggeris
Merujuk kajian yang dijalankan oleh Aziz (2004)

Pelajar tingkatan dua

Pelajar dikategorikan mengikut aras pencapaian akademik yang setara di seluruh Malaysia berdasarkan keputusan akhir tahun

Pelajar Pencapaian tinggi Pelajar Pencapaian sederhana Pelajar Pencapaian lemah

Dua buah sekolah menengah harian biasa yang mewakili populasi sekolah menengah harian biasa di daerah Johor Bahru.

Tidak dipilih kerana kajian rintis menunjukkan pelajar gagal menjawab hampir semua soalan.

Penyelesaian masalah topik haba
Merujuk kajian yang dijalankan oleh Harrison et al. (1999) dan diubahsuai BM Kajian rintis BI

Rajah 3.1: Carta Alir Prosedur Kajian

A

64 A Semakan guru pengalaman Kesahan Ubahsuai Kajian sebenar

Kebolehpercayaan

Analisis data Kuantitatif Kuanlitatif Latar belakang pelajar Pengalaman mempelajari Sains dalam bahasa Inggeris Peratusan Penyelesaian masalah Korelasi Peratusan Kesilapan pelajar

Norwest Regional Educational Laboratory (2000) Tahap penyelesaian masalah

Ujian bulanan BI, Sains Pengalaman mempelajari Sains dalam BI

65 3.6 Analisis Data

Bahagian ini menjelaskan bagaimana analisis dilakukan terhadap latar belakang pelajar, pengalaman mempelajari sains dalam bahasa Inggeris, tahap penyelesaian masalah, korelasi antara ujian bulanan dan UPSR bahasa Inggeris dengan tahap penyelesaian masalah, korelasi antara pengalaman mempelajari sains dalam bahasa Inggeris dengan tahap penyelesaian masalah dan kesilapan pelajar.

3.6.1

Latar Belakang Pelajar

Latar belakang pelajar terdapat sembilan item yang perlu diisi. Sembilan item tersebut merangkumi nama, tingkatan, umur, bangsa, jantina, gred keputusan UPSR dan ujian bulanan bagi mata pelajaran sains dan matematik, minat pelajar terhadap sains, matematik dan bahasa Inggeris serta satu soalan terbuka berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh pelajar semasa mempelajari sains dalam bahasa Inggeris.

Maklumat asas pelajar adalah seperti nama, umur, bangsa dan jantina. Nama pelajar ditulis adalah untuk memastikan pelajar menjawab kedua-dua kertas bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Pelajar yang hanya menjawab satu set soalan sahaja tidak akan diambil sebagai sampel. Maklumat seperti bangsa dan jantina dianalisis dalam bentuk frekuensi dan peratusan.

Dari segi keputusan UPSR dan ujian bulanan bagi mata pelajaran bahasa Inggeris dan sains, pelajar hanya menulis gred dalam ruang yang disediakan. Analisis dilakukan dengan mengira kekerapan bagi gred pelajar pencapaian tinggi dan pelajar pencapaian sederhana dalam UPSR dan ujian bulanan. Data seterusnya diubah kepada bentuk peratusan.Data yang diperoleh akan dipersembahkan dalam bentuk

66 jadual. Ini memudahkan perbandingan pencapaian pelajar pencapaian tinggi dan pelajar pencapaian sederhana dibuat. Bagi membandingkan gred pelajar dalam UPSR dan ujian bulanan bagi mata pelajaran sains dan bahasa Inggeris, histogram dilukis untuk memberikan gambaran yang lebih jelas.

Dari segi minat pula, pelajar diminta menyusun minat mereka terhadap mata pelajaran sains, matematik dan bahasa Inggeris berdasarkan taburan skor yang ditetapkan. Analisis dijalankan dengan mengira kekerapan skor pelajar dan ditukarkan kepada peratusan. Taburan skor adalah berdasarkan Jadual 3.6: Jadual 3.6: Taburan skor minat Skor 1 2 3 Minat Paling minat Sederhana minat Kurang minat

Dalam bahagian A yang terakhir, terdapat satu soalan terbuka yang memerlukan pelajar memberi pandangan mereka tentang masalah yang dihadapi semasa mempelajari sains dalam bahasa Inggeris. Setelah mengumpul semua pandangan daripada responden, pandangan yang sama atau hampir sama dikumpul kepada satu golongan yang sama. Kekerapan kumpulan jawapan yang sama ditentukan dan diubah kepada peratusan. Data dipersembahkan dalam bentuk jadual iaitu Jadual 4.5 di bab empat.

67 3.6.2 Pengalaman Mempelajari Sains dalam bahasa Inggeris

Pengalaman mempelajari sains dalam bahasa Inggeris melibatkan 4 komponen iaitu motivasi dan minat dalam penggunaan bahasa Inggeris, penggunaan bahasa Inggeris dalam kehidupan harian, penggunaan bahasa Inggeris dalam kelas dan pengajaran guru dalam bahasa Inggeris. Pembahagian item-item ini ditunjukkan dalam Jadual 3.4. Bahagian B dalam soal selidik ini adalah menggunakan skala Likert di mana skala tersebut adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 3.3. Jawapan pelajar pencapaian tinggi dan pelajar pencapaian sederhana dikumpulkan dan dianalisis dengan menentukan kekerapan skor pelajar. Kekerapan skor tersebut akan ditukar kepada peratusan. Data dipersembahkan dalam bentuk jadual untuk memudahkan perbandingan peratusan antara pelajar pencapaian tinggi dan pelajar pencapaian sederhana.

3.6.3

Tahap Penyelesaian Masalah

Jawapan bertulis pelajar dalam soalan penyelesaian masalah dikumpul dan item-item disemak berdasarkan skema jawapan yang disediakan (sila lihat Lampiran C). Pemberian pemarkahan bagi setiap item adalah berdasarkan panduan pemarkahan yang disarankan oleh Northwest Regional Educational Laboraratory (2000). Panduan pemberian markah adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 3.7.

68 Jadual 3.7: Taburan skor mengikut skala Tahap Tidak Menjawab Tidak tepat (emerging) separuh tepat (developing) Sangat baik (Proficient) Skor 0 1 2 3

Peraturan pemarkahan dibincang secara terperinci dalam unit 4.7 iaitu kesilapan pelajar dalam menjawab soalan penyelesaian masalah sains. Markahmarkah pelajar bagi setiap item untuk kertas bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dikumpul dan dibincangkan. Analisis dijalankan dengan mengira kekerapan bagi setiap skor dan ditukarkan kepada peratusan. Data dipersembahkan dalam jadual yang berlainan bagi pelajar pencapaian tinggi dan pelajar pencapaian sederhana. Seterusnya, purata min skor dikira dengan menggunakan sistem perisian SPSS versi 12.0 untuk menentukan tahap pencapaian pelajar. Perbandingan antara pelajar pencapaian tinggi dan pelajar pencapaian sederhana yang mendapat tahap tiga dipersembahkan dalam histogram untuk memberi gambaran yang lebih jelas.

3.6.4

Korelasi Antara Keputusan Ujian dan Pengalaman Mempelajari Sains dalam Bahasa Inggeris dengan Tahap Penyelesaian Masalah.

Terdapat beberapa ujian korelasi yang dijalankan. Antaranya ialah korelasi antara keputusan UPSR dan ujian bulanan bagi mata pelajaran sains dan bahasa Inggeris dengan tahap penyelesaian masalah serta korelasi antara pengalaman mempelajari sains dalam bahasa Inggeris dengan tahap penyelesaian masalah. Nilai koeffisien korelasi yang dicadangkan oleh Best dan Kahn (1989) diguna untuk menentukan kekuatan korelasi yang dikaji. Jadual 3.6 menunjukkan klasifikasi koefisien korelasi (r).

69 Jadual 3.8: Klasifikasi koefisien pearson mengikut Best dan Kahn (1989)

koefisien korelasi 0.00 hingga 0.20 0.21 hingga 0.40 0.41 hingga 0.60 0.61 hingga 0.80 0.81 hingga 1.00

Tafsiran Deskriptif Korelasi Sangat Rendah Rendah Sederhana Tinggi Sangat Tinggi

3.6.4.1 Korelasi antara Keputusan UPSR Pelajar dan Ujian Bulanan bagi Mata Pelajaran Bahasa Inggeris dengan Tahap Penyelesaian Masalah.

Ujian korelasi ini meninjau hubungan antara keputusan UPSR pelajar dan ujian bulanan bagi mata pelajaran bahasa Inggeris dengan tahap penyelesaian masalah. Analisis data dapat menunjukkan hubungan antara bahasa dengan tahap pencapaian penyelesaian masalah. Hubungan antara keputusan ujian dengan tahap penyelesaian masalah dikira dengan menggunakan sistem perisian SPSS versi 12.0 .

3.6.4.2 Korelasi antara Pengalaman Pelajar Mempelajari Sains dalam Bahasa Inggeris dengan Tahap Menyelesaikan Masalah.

Ujian korelasi dijalankan untuk mendapat data tentang perkaitan antara pengalaman pelajar mempelajari sains dalam bahasa Inggeris dengan pencapaian pelajar dalam menyelesaikan masalah. Skor pelajar dalam pengalaman mempelajari sains dalam bahasa Inggeris dikumpulkan mengikut kategori masing-masing. Seterusnya, purata min skor bagi setiap kategori akan dikira dengan menggunakan

70 perisian komputer SPSS versi 12.0. Hubungan antara empat kategori dalam pengalaman mempelajari sains dalam bahasa Inggeris dengan tahap pencapaian pelajar dalam penyelesaian bahasa Inggeris ditentukan dengan mengira pekali korelasi Pearson.

3.6.5

Kesilapan Pelajar Dalam Penyelesaian Masalah

Setelah jawapan bertulis pelajar disemak, item-item yang mendapat markah kurang daripada markah penuh diambil kira sebagai kesilapan. Analisis kesilapan dilakukan dengan mengenal pasti jenis kesalahan yang dilakukan. Dalam unit ini juga dinyatakan peraturan pemarkahan pelajar secara terperinci dengan menganalisis jenis kesalahan yang dilakukan.

3.7

Rumusan

Bab ini secara ringkasnya telah membincangkan prosedur menjalankan sesuatu kajian dan bagaimana data dikumpul untuk dianalisiskan. Walau bagaimanapun, kajian ini mungkin masih mempunyai kelemahan. Oleh itu, pembaikan adalah perlu untuk memastikan kajian yang dijalankan adalah sesuai untuk digunakan pada masa akan datang.

71

BAB IV

ANALISIS DATA

4.1

Pendahuluan

Bab ini memberi tumpuan terhadap analisis data-data bagi kajian yang telah dijalankan. Data-data untuk kajian ini telah diperoleh melalui dua set soal-selidik yang telah diedarkan. Satu set soal-selidik mengandungi item yang menguji pelajar menyelesaikan masalah dalam bahasa Inggeris. Maklum balas yang dikumpul dianalisis untuk meninjau pengalaman mempelajari sains dalam bahasa Inggeris, mengenal pasti pencapaian pelajar sederhana dan tinggi dalam menyelesaikan masalah, korelasi antara pencapaian ujian dan pengalaman mempelajari sains dalam bahasa Inggeris dengan tahap penyelesaian masalah serta kesilapan pelajar tentang topik haba.

Analisis data dibahagi kepada 5 bahagian. Bahagian 4.2 ialah latar belakang responden di mana unit ini merangkumi maklumat asas pelajar, pencapaian UPSR dan ujian bulanan, minat serta masalah yang dihadapi semasa mempelajari sains dalam bahasa Inggeris. Bahagian 4.3 ialah pengalaman pelajar mempelajari sains dalam bahasa Inggeris. Bahagian 4.4 ialah tahap penyelesaian masalah dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu, bahagian 4.5 pula ialah korelasi antara pencapaian ujian

72 dan pengalaman mempelajari sains dengan tahap penyelesaian masalah.Bahagian 4.6 ialah kesilapan pelajar mengenai konsep haba.

4.2

Latar Belakang Responden

Terdapat beberapa maklumat latar belakang responden yang dikaji iaitu jantina, keturunan, pencapaian UPSR dan ujian bulanan bagi mata pelajaran sains dan bahasa Inggeris serta minat pelajar. Maklumat latar belakang responden yang terlibat dalam kajian ini adalah sebagaimana dalam Jadual 4.1. Daripada maklumat responden, pelajar lelaki terdiri daripada 44.6% dan pelajar perempuan terdiri daripada 55.4%. Dari segi bangsa, pelajar Melayu terdiri daripada 54.8%, pelajar Cina terdiri daripada 28.5% dan pelajar India terdiri daripada 15.5%. Pelajar bangsa lain adalah 1.1%.

Jadual 4.1: Maklumat latar belakang responden Jantina Keturunan Demografi Lelaki Perempuan Melayu Cina India Lain-lain Frekuensi 158 196 194 101 55 4 Peratus (%) 44.6 55.4 54.8 28.5 15.5 1.1

n= 354

73 4.2.1 Peratusan Pencapaian Pelajar Tingkatan Dua

Jadual 4.2 menunjukkan peratusan pelajar pencapaian tinggi tingkatan dua dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) dan ujian bulanan bagi mata pelajaran bahasa Inggeris dan sains.

Jadual 4.2: Peratusan pelajar pencapaian tinggi tingkatan dua dalam ujian penilaian sekolah rendah (UPSR) dan ujian bulanan bagi mata pelajaran bahasa Inggeris dan sains

Mata pelajaran Gred A B C D E n= 83

Bahasa Inggeris UPSR 75.7 24.3 Ujian bulanan 70.3 27.0 2.7 UPSR 100 -

Sains Ujian bulanan 81.1 18.9 -

Daripada hasil kajian, didapati pelajar yang baik tidak mengalami kejatuhan peratusan pencapaian sains dan bahasa Inggeris secara mendadak apabila medium pengantaraan bertukar daripada bahasa Melayu semasa sekolah rendah kepada bahasa Inggeris semasa sekolah menengah rendah dalam mata pelajaran sains. Ini mungkin disebabkan pengusaan bahasa Inggeris yang baik semasa sekolah rendah di mana peratusan yang dapat gred A dalam UPSR adalah 75.7%. Graf 4.1 menunjukkan perbezaan peratusan pencapaian pelajar yang baik tingkatan dua dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) dan ujian bulanan bagi mata pelajaran bahasa Inggeris dan sains.

74

120 100 80 60 40 20 0 UPSR Ujian Bulanan UPSR Ujian Bulanan Sains B C D E

Bahasa Inggeris A

Graf 4.1: Peratusan pelajar pencapaian tinggi tingkatan dua dalam ujian penilaian sekolah rendah (UPSR) dan ujian bulanan bagi mata pelajaran bahasa Inggeris dan sains.

Jadual 4.3 menunjukkan peratusan pencapaian pelajar sederhana tingkatan dua dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) dan ujian bulanan bagi mata pelajaran bahasa Inggeris dan sains. Jadual 4.3: Peratusan pencapaian pelajar sederhana bagi tingkatan dua dalam ujian penilaian sekolah rendah (UPSR) dan ujian bulanan bagi mata pelajaran bahasa Inggeris dan sains Mata pelajaran Gred A B C D E n= 271 Bahasa Inggeris UPSR 43.6 34.3 20.0 2.1 Ujian bulanan 22.1 34.3 32.9 8.6 2.1 UPSR 70.7 26.4 2.1 0.7 Sains Ujian bulanan 16.4 44.3 30.0 8.6 0.7

75 Daripada Jadual 4.3, pencapaian pelajar sederhana telah menurun secara mendadak jika dibandingkan dengan pelajar yang pencapaian tinggi terutamanya mata pelajaran sains. Dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris, pelajar pencapaian tinggi yang mendapat gred A dalam mata pelajaran tersebut hanya menurun sebanyak 5.4%. Akan tetapi, peratusan pelajar sederhana yang mendapat gred A bagi mata pelajaran bahasa Inggeris telah menurun sebanyak 21.5%. Dalam mata pelajaran Sains, peratusan kelompok pelajar sederhana yang mendapat gred A dalam UPSR ialah 70.7. Akan tetapi ujian bulanan hanya menunjukkan 16.4% sahaja yang mendapat gred A. Manakala, pelajar yang mendapat gred B, C, D dan E bagi kelompok pelajar sederhana telah bertambah bagi ujian bulanan. Hasil kajian juga menunjukkan kebanyakan pelajar berada dalam gred B dan gred C dalam mata pelajaran sains, iaitu masing-masing 44.3% dan 30.0%. Kejatuhan pencapaian ini menunjukkan wujudnya permasalahan dalam pembelajaran Sains, sama ada permasalahan ini mungkin berpunca daripada sifat semulajadi mata pelajaran itu sendiri atau penguasaan bahasa Inggeris yang tidak mencukupi dalam menghadapi sains dalam bahasa Inggeris.

Graf 4.2 menunjukkan perbezaan peratusan pencapaian pelajar sederhana bagi tingkatan dua dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) dan ujian bulanan bagi mata pelajaran bahasa Inggeris dan sains.

76

80 70 60 50 40 30 20 10 0 UPSR Ujian Bulanan UPSR Ujian Bulanan Sains B C D E

Bahasa Inggeris A

Graf 4.2: Peratusan pencapaian pelajar sederhana tingkatan dua dalam ujian penilaian sekolah rendah (UPSR) dan ujian bulanan bagi mata pelajaran bahasa Inggeris dan sains.

4.2.2 Minat Pelajar dalam Mata pelajaran Sains, Matematik dan bahasa Inggeris

Motivasi merupakan satu daripada beberapa faktor yang mempengaruhi, merangsang dan mendorong seseorang pelajar untuk belajar. Hasil daripada motivasi ini akan memberi kejayaan kepada pembelajaran seseorang. Jadual 4.4: Peratusan taburan minat pelajar dalam mata pelajaran bahasa Inggeris, matematik dan sains.

Minat Tinggi Sederhana Rendah (1) (2) (3)

Sains 17.51 53.67 28.82

Matematik 61.58 14.69 23.73

Bahasa Inggeris 20.34 31.64 48.02

77 Daripada Jadual 4.4, didapati mata pelajaran matematik merupakan mata pelajaran yang paling diminati oleh ramai pelajar, iaitu 61.58%. Ramai pelajar yang rendah minat mereka dalam mata pelajaran bahasa Inggeris, iaitu 48.02%. Apa yang menyedihkan adalah hanya 17.51% sahaja yang meminati mata pelajaran sains. Peratusan ini adalah lebih rendah daripada pelajar yang meminati mata pelajaran bahasa Inggeris. Sekurang-kurangnya terdapat 20.34% pelajar yang meminati bahasa Inggeris.

4.2.3

Masalah Mempelajari Mata Pelajaran Sains dalam Bahasa Inggeris

Terdapat beberapa masalah yang timbul kepada pelajar semasa mempelajari Sains dalam bahasa Inggeris. Analisis masalah pelajar telah dikategorikan dan dipaparkan sebagaimana pada Jadual 4.5. Jadual 4.5: Peratusan responden yang bermasalah dalam mempelajari mata pelajaran sains dalam bahasa Inggeris Bil 1. 2. 3. 4. 5. terdapat dalam Sains Kurang mahir dalam menjawab soalan struktur/ membuat penerangan dalam bahasa Inggeris. Terdapat banyak fakta yang perlu dihafal Kurang memahami apabila guru menjelaskan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris Tiada masalah 0.7 11.8 3.7 26.5 Masalah Susah difahami / Tidak faham maksud perkataan yang Peratusan 57.3

78 4.3 Pengalaman mempelajari Sains dalam Bahasa Inggeris

Menurut kamus psikologi, pemahaman ditakrifkan sebagai satu proses tentang kewujudan hubungan atau perkaitan antara sesuatu perkara secara bermakna (Evans, 1978). Bagi mempelajari sesuatu secara berkesan, seseorang sepatutnya terlebih dahulu memahami tentang apa yang telah dipelajari. Selain daripada itu, faktor-faktor luaran juga mempengaruhi seseorang mempelajari sesuatu selain daripada faktor dalaman. Analisis bahagian ini dibahagi kepada motivasi dan minat dalam penggunaan bahasa Inggeris, penggunaan bahasa Inggeris dalam kehidupan harian, penggunaan bahasa Inggeris dalam kelas dan pengajaran guru dalam bahasa Inggeris.

4.3.1

Motivasi dan minat dalam Penggunaan Bahasa Inggeris

Jadual 4.6 menunjukkan perbandingan motivasi dalam penggunaan bahasa Inggeris bagi pelajar pencapaian tinggi dan pelajar pencapaian sederhana.

79 Jadual 4.6: Perbandingan peratusan motivasi dalam penggunaan bahasa Inggeris bagi pelajar pencapaian tinggi dan pelajar pencapaian sederhana. Item Penyataan Pelajar pencapaian tinggi (n=83) TS TP S 8.1 Pelajar pencapaian sederhana (n=271) TS TP S

S1

Saya boleh bertutur dalam bahasa Inggeris dengan baik dan lancar S8 Apabila menemui perkataan Sains yang tidak faham saya mencari dalam kamus atau bertanya * S10 Saya lebih suka mempelajari Sains dalam bahasa Melayu * S11 Saya berasa sukar untuk mempelajari Sains dalam bahasa Inggeris * S13 Mempelajari Sains dalam bahasa Melayu adalah lebih mudah faham S15 Saya sangat minat terhadap mata pelajaran Sains dalam bahasa Inggeris * adalah pernyataan negatif.

75.7 24.3 12.9 72.1 15.0 16.2 75.7 3.6 13.6 82.9

48.6 29.7 21.6 29.3 20.7 50.0 48.6 48.6 2.7 22.9 42.1 35.0

27.0 37.8 35.1 22.9 22.1 55.0 2.7 45.9 51.4 17.1 49.3 33.6

Daripada jadual di atas, ramai pelajar masih berada dalam kategori tidak pasti dalam pertuturan bahasa Inggeris, iaitu 75.7% bagi pelajar pencapaian tinggi dan 72.1% bagi pelajar pencapaian sederhana. Pelajar yang dalam kategori ini menunjukkan sifat kurang keyakinan apabila ingin bertutur dalam bahasa Inggeris. Kemungkinan besar pelajar dapat bertutur dalam bahasa Inggeris tetapi kurang fasih. Kedua-dua kelompok pelajar yang pencapaian tinggi dan rendah mempunyai motivasi mencari kamus dan bertanya yang tinggi apabila menemui perkataan sains yang kurang difahami, iaitu masing-masing 75.7% dan 82.9%.

Kebanyakan kelompok pelajar yang berpencapaian tinggi tidak setuju bahawa mereka lebih suka mempelajari sains dalam bahasa Melayu, iaitu 48.6%. Keadaan ini bertentangan dengan kelompok pencapaian sederhana yang setuju bahawa mereka lebih suka mempelajari sains dalam bahasa Melayu, iaitu 50.0%. 2.7% pelajar kelompok pencapaian tinggi sahaja berpendapat bahawa mempelajari sains adalah

80 susah, tetapi 35.0% pelajar yang pencapaian sederhana beranggap mempelajari sains adalah susah.

4.3.2 Penggunaan Bahasa dalam Kehidupan Seharian

Jadual 4.7 menunjukkan perbandingan penggunaan bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian bagi pelajar pencapaian tinggi dan pelajar pencapaian sederhana. Jadual 4.7: Perbandingan peratusan penggunaan bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian bagi pelajar pencapaian tinggi dan pelajar pencapaian sederhana. Item Penyataan Pelajar Pelajar pencapaian pencapaian tinggi sederhana (n=83) (n=271) TS TP S TS TP S 56.8 27.0 12.6 60.0 32.9 7.1 8.1 91.9 0.7 14.3 85.0

S3

Saya sentiasa menggunakan bahasa Inggeris di rumah S12 Saya berasa bahasa Inggeris amat penting dalam alam pekerja pada masa hadapan saya S4 Saya suka membaca buku cerita dalam bahasa Inggeris * S14 Apabila menonton televisyen cerita Inggeris saya akan membaca sari kata Melayu untuk memahami apa yang disampaikan. * adalah pernyataan negatif.

12.6 37.8 45.9 26.4 47.1 26.4 27.0 37.8 35.1 17.1 25.7 57.1

Secara keseluruhannya, penggunaan bahasa Inggeris dalam kehidupan harian adalah kurang dalam kedua-dua golongan tersebut. Akan tetapi, kedua-dua golongan bersetuju bahawa bahasa Inggeris adalah amat penting dalam alam pekerjaan pada masa hadapan, iaitu 91.9% bagi kelompok pencapaian tinggi dan 85.0 % kelompok pencapaian sederhana. Kelompok pencapaian tinggi menunjukkan minat terhadap membaca buku cerita dalam bahasa Inggeris iaitu 45.9% tetapi hanya 26.4%

81 kelompok pencapaian sederhana yang suka membaca buku cerita dalam bahasa Inggeris.

4.3.3

Penggunaan bahasa Inggeris dalam Kelas

Jadual 4.8 menunjukkan perbandingan penggunaan bahasa Inggeris dalam kelas bagi pelajar pencapaian tinggi dan pelajar pencapaian sederhana. Jadual 4.8: Perbandingan peratusan penggunaan bahasa Inggeris dalam kelas pelajar yang pencapaian tinggi dan pelajar pencapaian sederhana. Item Penyataan Pelajar Pelajar pencapaian pencapaian tinggi sederhana (n=83) (n=271) TS TP S TS TP S 8.1 62.2 29.7 12.9 73.6 13.6

S2 S7 *S9

S17 S19

Saya dapat menjawab pertanyaan guru dalam bahasa Inggeris dengan lancar. 2.7 48.6 48.6 7.9 54.3 37.9 Saya dapat memahami bahasa Inggeris dengan baik apabila membaca buku Sains. 18.9 21.6 59.5 10.7 22.9 66.4 Apabila guru menyoal, saya akan fikir dalam bahasa Melayu atau bahasa lain sebelum menjawab dalam bahasa Inggeris Says bertutur bahasa Inggeris dengan 43.2 35.1 21.6 50.0 41.4 8.6 kawan saya. 2.7 2.7 94.6 2.9 30.0 67.1

Pengajaran Sains dalam bahasa Inggeris dapat meningkatkan mutu bahasa Inggeris saya. *S20 Saya berasa susah untuk menyampaikan jawapan bagi soalan Sains dalam bahasa Inggeris. * adalah pernyataan negatif.

35.1 45.9 18.9 20.7 47.1 32.1

82 Daripada hasil analisis, didapati tiada jurang yang besar antara pelajar yang pencapaian tinggi dan pelajar yang pencapaian sederhana dalam penggunaan bahasa Inggeris. Kedua-dua kelompok memilih tidak pasti bagi item S2 iaitu “ Saya menjawab pertanyaan guru dalam bahasa Inggeris dengan lancar”. Ramai pelajar yang setuju bahawa mereka perlu berfikir dalam bahasa Melayu atau bahasa lain sebelum menjawab dalam bahasa Inggeris, iaitu 59.5% bagi pelajar pencapaian tinggi dan 66.4% bagi pelajar pencapaian sederhana. 94.6% daripada pelajar pencapaian tinggi berpendapat bahawa pengajaran sains dalam bahasa Inggeris dapat meningkatkan mutu bahasa Inggeris. Ini mungkin menjadi pemangkin pelajar pencapaian tinggi untuk belajar mata pelajaran tersebut. Manakala, terdapat 67.1% pelajar pencapaian sederhana yang bersetuju dengan pernyataan tersebut.

Sejumlah 21.6% pelajar daripada kelompok pencapaian tinggi boleh bertutur dengan kawan menggunakan bahasa Inggeris, tetapi hanya 8.6% sahaja daripada kelompok pencapaian sederhana yang bertutur dengan kawan dalam bahawa Inggeris. 32.1% daripada kelompok pencapaian sederhana berasa susah untuk menjawab soalan sains dalam bahasa Inggeris. Sebaliknya, hanya 18.9% kelompok pelajar pencapaian tinggi yang berasa susah untuk menjawab soalan dalam bahasa Inggeris.

4.3.4

Pengaruh Pengajaran Guru dalam Bahasa Inggeris

Jadual 4.9 menunjukkan perbandingan pengaruh pengajaran guru dalam mengajar sains dalam bahasa Inggeris bagi pelajar pencapaian tinggi dan pelajar pencapaian sederhana.

83 Jadual 4.9: Perbandingan pengaruh pengajaran guru dalam mengajar sains dalam bahasa Inggeris bagi pelajar pencapaian tinggi dan pelajar pencapaian sederhana.

Item

Penyataan

Pelajar pencapaian tinggi (n=83) TS TP S

Pelajar pencapaian sederhana (n=271) TS TP S

S5

Guru saya mengajar Sains sepenuhnya dalam bahasa Inggeris S6 Saya bertutur dengan cikgu dengan menggunakan bahasa Inggeris di luar pengajaran dan pembelajaran S16 Saya memahami pengajaran yang disampaikan dalam bahasa Inggeris. * S18 Says lebih faham apabila guru menterjemahkan isi kandungan kepada bahasa Melayu. * adalah pernyataan negatif.

18.9 45.9 35.1 27.1 45.7 27.1 43.2 48.6 8.1 47.9 42.9 2.3 55.0 35.7

45.9 54.1 9.3

24.3 45.9 29.7 12.9 25.7 61.4

Daripada analisis data, secara keseluruhannya, pelajar daripada kedua-dua kelompok kebanyakannya berada dalam lingkungan tidak pasti untuk item S5(45.9% pelajar pencapaian tinggi dan 45.7% pelajar pencapaian sederhana), item S6(48.6% pelajar pencapaian tinggi dan 42.9% pelajar pencapaian sederhana) dan item S16(45.9% pelajar pencapaian tinggi dan 55.0% pelajar pencapaian sederhana). Daripada kajian di atas didapati pelajar jarang bertutur dengan guru di luar kelas walaupun pelajar dari kelompok yang tinggi pencapaiannya. Hanya 8.1% daripada kelompok pencapaian tinggi dan 2.3% daripada kelompok pencapaian sederhana yang bertutur dengan guru menggunakan bahasa Inggeris.

84 4.4 Tahap Penyelesaian Masalah Mengikut Kategori Pelajar

Soalan-soalan penyelesaian masalah pelajar yang dikaji adalah berbentuk konsep dan penaakulan. Skalanya adalah seperti ditunjukkan dalam Jadual 4.10. Jadual 4.10: Taburan skor mengikut skala Skala Tidak Menjawab Tidak tepat (emerging) separuh tepat (developing) Sangat baik (Proficient) Skor 0 1 2 3

Dalam menyelesaikan permasalahan sains, pemahaman pelajar sebagaimana yang ditunjukkan oleh penulisan jawapan mereka dapat memberi maklumat dan gambaran sama ada seseorang itu memahami atau tidak sesuatu persoalan tersebut dengan tepat. Jadual 4.11 menunjukkan peratus tahap penyelesaian pelajar pencapaian tinggi bagi kertas bahasa Inggeris dan bahasa Melayu

85 Jadual 4.11: Peratus tahap penyelesaian pelajar pencapaian tinggi bagi kertas bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Tahap Item 1 2 3 4 5 (Lukisan) 5(Prosedur) 5(Hipotesis) 5(Pemerhatian) 5(Kesimpulan) 6 7 8(a) 8(b) min purata n=83 Catatan: Item 1= Pandangan pelajar tentang konsep haba Item 2= Mengaitkan konsep haba dengan fenomena harian Item 3= Membezakan konsep haba dengan suhu Item 4= Membezakan konsep haba dengan suhu Item 5= Soalan amali bertulis Item 6= Mengaitkan konsep haba dengan pergerakan zarah-zarah Item 7= Mengaitkan konsep haba dengan pergerakan zarah-zarah Item 8= Mengaitkan konsep haba dengan fenomena harian 0 8.1 2.7 0.00 0.00 17.4 37.8 45.9 40.5 48.6 10.8 10.8 18.9 18.9 Bahasa Melayu 1 43.2 35.1 10.8 29.7 20.5 2.7 16.2 8.1 16.2 35.1 21.6 16.2 16.2 2 43.2 48.6 59.9 59.5 22.3 40.5 16.2 16.2 21.6 54.1 64.9 51.4 51.4 3 5.4 13.5 29.7 29.8 39.8 18.9 21.6 35.1 13.5 0.00 2.7 13.5 13.5 0 16.2 2.7 5.4 16.3 45.9 43.2 32.4 43.2 5.4 5.4 2.7 2.7 Bahasa Inggeris 1 35.1 40.5 16.2 29.7 20.6 5.4 21.6 16.2 18.9 40.5 29.7 29.7 29.7 1.35 2 40.5 40.5 51.4 54.1 21.6 8.1 10.8 16.2 21.6 54.1 59.5 35.1 35.1 3 8.1 18.9 29.7 10.8 41.5 40.5 24.3 35.1 16.2 0.00 5.4 32.4 32.4

1.61

86 Seterusnya, analisis yang sama untuk item 1 hingga 8(a) bagi pelajar pencapaian sederhana juga telah dibuat. Jadual 4.12 menunjukkan peratus tahap penyelesaian pelajar pencapaian sederhana bagi kertas bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Jadual 4.12: Peratus tahap penyelesaian pelajar pencapaian sederhana bagi kertas bahasa Inggeris dan bahasa Melayu.

Tahap Item 1 2 3 4 5 (Lukisan) 5(Prosedur) 5(Hipotesis) 5(Pemerhatian) 5(Kesimpulan) 6 7 8(a) 8(b) min purata n= 271 Catatan: 0 12.1 10.7 2.9 2.1 38.9 66.8 76.1 61.4 80.7 37.9 52.9 31.4 31.4

Bahasa Melayu 1 73.6 68.6 58.9 66.8 41.7 18.6 19.3 32.5 17.5 50.7 44.6 40.7 40.7 2 13.9 17.1 37.5 30.0 9.0 9.6 1.1 4.3 0.4 11.4 2.6 27.1 27.1 3 0.4 3.6 0.7 1.1 10.4 5.0 3.6 1.8 1.4 0.00 0.00 0.7 0.7 0 22.1 15.0 27.1 52.1 42.0 77.1 71.4 69.3 75.7 34.3 52.5 21.4 24.3

Bahasa Inggeris 1 62.9 64.3 44.3 35.0 41.9 12.1 22.1 25.0 20.7 52.1 43.9 47.5 45.7 0.79 2 14.6 16.8 28.2 11.4 8.9 6.8 2.1 2.9 1.4 13.6 3.6 30.4 29.3 3 0.4 3.9 0.4 1.4 7.2 3.9 4.3 2.9 2.1 0.00 0.00 0.7 0.7

0.71

Item 1= Pandangan pelajar tentang konsep haba Item 2= Mengaitkan konsep haba dengan fenomena harian Item 3= Membezakan konsep haba dengan suhu Item 4= Membezakan konsep haba dengan suhu Item 5= Soalan amali bertulis Item 6= Mengaitkan konsep haba dengan pergerakan zarah-zarah Item 7= Mengaitkan konsep haba dengan pergerakan zarah-zarah Item 8= Mengaitkan konsep haba dengan fenomena harian

87

4.4.1

Perbandingan Tahap Penyelesaian Masalah dalam Bahasa Inggeris Mengikut Kategori Pelajar

Perbandingan tahap penyelesaian masalah dalam bahasa Inggeris mengikut kategori pelajar pencapaian tinggi dan pencapaian sederhana telah dibuat. Perbandingan hanya dibuat pada tahap 3 iaitu perbandingan pelajar yang mendapat skor 3. Perbandingan tahap penyelesaian adalah sebagaimana dalam Graf 4.3.

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

40.5 35.1 32.4 29.7 24.3 18.9 16.2 10.8 8.1 3.9 0.4 0.4 1.4 3.9 4.3 5.4 2.9 2.1 0 0 0 0.7 0.7 32.4

Peratus

3 5( Pr 4 o 5( sed Hi ur 5( Pe pot ) m esi s e 5( rh ) Ke ati a si m n) pu la n)

1

2

6

7

Item

Graf 4.3: Perbandingan peratus tahap baik dalam penyelesaian masalah bagi pelajar pencapaian tinggi dan pelajar pencapaian sederhana kertas bahasa Inggeris.

8( a) 8( b)
Tinggi Sederhana

88

4.5

Korelasi antara Pencapaian Ujian dan Pengalaman Mempelajari Sains dengan Tahap Penyelsaian Masalah

Analisis korelasi ini dibuat bagi menentukan perhubungan pencapaian UPSR dan ujian bulanan bagi mata pelajaran bahasa Inggeris dengan tahap penyelesaian masalah. Selain daripada itu, korelasi antara pengalaman mempelajari sains dalam bahasa Inggeris dengan tahap penyelesaian masalah juga dikaji. Dapatan ujian korelasi secara terperinci adalah seperti yang ditunjukkan di jadual yang berikutnya.

4.5.1 Korelasi antara Keputusan UPSR Pelajar dan Ujian Bulanan bagi Mata Pelajaran Bahasa Inggeris dengan Tahap Penyelesaian Masalah.

Korelasi antara keputusan UPSR pelajar dan ujian bulanan bagi mata pelajaran bahasa Inggeris dengan tahap penyelesaian masalah adalah sebagaimana dalam Jadual 4.13. Jadual 4.13: Korelasi antara keputusan UPSR pelajar dan ujian bulanan mata pelajaran bahasa Inggeris dengan tahap penyelesaian masalah. UPSR BI UB BI 0.642 * 0.642 * 0.282 * 0.412 * Tahap Penyelesaian Masalah UPSR BI UB BI Tahap Penyelesaian Masalah Catatan: * menunjukkan paras signifikan (p) pada 0.01. UPSR BI UB BI : UPSR Bahasa Inggeris : Ujian Bulanan Bahasa Inggeris 0.282 * 0.412 *

89 Keputusan analisis korelasi menunjukkan bahawa pelajar dengan keputusan yang baik dalam bahasa Inggeris pada peringkat UPSR dan ujian bulanan berkemungkinan menunjukkan tahap penyelesaian masalah yang baik dan sebaliknya. Nilai korelasi antara UPSR bahasa Inggeris dengan tahap penyelesaian masalah adalah rendah iaitu 0.282. Manakala, nilai korelasi antara ujian bulanan bahasa Inggeris dengan tahap penyelesaian masalah adalah sederhana (0.412).

4.5.2

Korelasi antara Pengalaman Mempelajari Sains dalam Bahasa Inggeris dengan Tahap Pencapaian Penyelesaian Masalah

Analisis ujian korelasi ini bertujuan untuk meninjau hubungan antara pengalaman pelajar mempelajari sains dalam bahasa Inggeris dengan tahap penyelesaian masalah. Pengalaman mempelajari sains dalam bahasa Inggeris dibahagikan kepada empat komponen iaitu motivasi dan minat dalam penggunaan bahasa Inggeris, penggunaan bahasa Inggeris dalam kehidupan harian, penggunaan bahasa Inggeris dalam kelas dan pengajaran guru dalam bahasa Inggeris. Korelasi antara pengalaman mempelajari sains dalam bahasa Inggeris dengan pencapaian penyelesaian masalah adalah sebagaimana dalam Jadual 4.14.

90 Jadual 4.14: Korelasi antara pengalaman korelasi antara pengalaman mempelajari sains dalam bahasa Inggeris dengan tahap pencapaian penyelesaian masalah dalam bahasa Inggeris Komponen Komponen 1 2 3 4 TPM 1 2 0.530 * 0.530 * 0.646 * 0.711 * 0.272 * 0.636 * 0.539 * 0.227 * 0.603 * 0.276 * 0.249 * 3 0.646 * 0.636 * 4 0.711 * .539 * 0.603 * TPM 0.272 * 0.227 * 0.276 * 0.249 *

Catatan: * menunjukkan paras signifikan (p) pada 0.01. Komponen 1: Motivasi dan minat dalam penggunaan bahasa Inggeris Komponen 2: Penggunaan bahasa Inggeris dalam kehidupan harian Komponen 3: Penggunaan bahasa Inggeris dalam kelas Komponen 4: Pengajaran guru dalam bahasa Inggeris TPM : Tahap Penyelesaian Masalah

4.6

Kesilapan Responden dalam Penyelesaian Masalah

Kesilapan pelajar dalam menjawab persoalan tajuk haba yang diberikan menunjukkan pelajar tidak memahami konsep yang dipelajari dan ini mungkin berpunca daripada tajuk haba tersebut yang sukar untuk dipelajari ditambah pula dengan penjelasan guru yang mungkin tidak jelas. Pengenalpastian kesilapan pelajar ini boleh membantu guru untuk mengajar tajuk haba dengan lebih berkesan. Kesilapan responden setiap item adalah dianalisis berdasarkan jawapan bertulis pelajar. Data-data adalah seperti yang ditunjukkan pada jadual berikutnya. Peraturan pemarkahan juga dibincang secara terperinci dalam unit ini.

91 4.6.1 Item 1 (Pandangan pelajar tentang konsep haba)

In your own words explain what do you think heat is. Item 1 meninjau pandangan pelajar tentang konsep haba. Keputusan yang dianalisis mendapati bahawa penguasaan konsep tentang haba masih berkaitan tentang sesuatu yang panas. Tahap penguasaan item 1 boleh dirujuk kepada Jadual 4.11 dan 4.12. Hasil analisis kesilapan pelajar tentang konsep haba adalah seperti Jadual 4.15. Jadual 4.15: Jawapan pelajar untuk item 1 Jawapan Pelajar • • • • • • Kesalahan Skor 2 Separuh tepat Heat is energy. From a fire or light are heat. / Heat is the (Fakta yang separuh tepat dan tidak energy when fire is formed. menjelas secara We feel hot and sweaty standing in the menyeluruh) sun because of heat energy. Heat is a kind of energy that makes you feel warm or hot. Heat flows fast to the good conductor things. Heat is an energy that speeds up molecules, thus changing solids into liquids, and liquids to gases. It can also make the environment feel warm or hot. Heat is a kind of energy that is often use in our daily life like cooking and others. Konsep Heat is the hotness and coldness of an object. It is measure in degree Celsius (°C) or Kelvin (K). A thing has temperature. Heat is hot. Heat is a hot temperature of a matter. Heat is come from the sun. Heat can gives Konsep dan struktur ayat us electrical and gives to dry the clothes. Heat is some kind of warm thing that the temperature can melt the ice. Heat is the temperature of an object that can absorb heat. Temperature can be identify in joules (J).

• • • • • • • • •

1

1

92 • • • • • • Heat is haba. Heat is wap yang panas. Heat = haba/kepanasan sesuatu objek. Heat is darjah kepanasan. Heat is a source of energy evented when air and oxygen. Heat is something that sun produces and absord liquid. Campuran bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris Konsep dan penggunaan perkataan 1

1

Perkataan yang digariskan merupakan penggunaan perkataan yang tidak tepat

4.6.2

Item 2 (Mengaitkan konsep haba dengan fenomena harian)

In your own words explain why when we put an ice cube inside a cup of water, the ice cube will melt.

Item 2 meninjau pandangan pelajar tentang konsep haba. Keputusan yang dianalisis mendapati bahawa pelajar tidak dapat mengaitkan konsep haba dengan fenomena harian. Tahap penguasaan item 2 boleh dirujuk kepada Jadual 4.11 dan 4.12. Hasil analisis jawapan pelajar tentang konsep haba adalah seperti Jadual 4.16. Jadual 4.16: Jawapan pelajar untuk item 2 Jawapan Pelajar • • Kesalahan Skor 2 Konsep separuh tepat Because the water is hotter than the icedan struktur ayat cube, it will make the ice melt. bermasalah The ice melting because of the temperature surrounding. It is more hotter than the ice, so the particles will become loose and the ice will melt. Because the air enter into the particle of ice cube. Because the temperature of water is higher that the temperature of ice cube. Because hot. Because the ice cube is from water become ice cube, so when the ice cube with water, it will melt. Konsep

• • • •

1

93 • • Because inside the cup has hot gas. It is because the temperature of the water is same as the temperature of its surrounding. An ice cube only can solid when ice cube Konsep dan struktur ayat in the freezer. When the ice cube come out from the freezer it is melt, because the outside is surrounding from the heat. The water has temperature so the ice cube will melt. Because the water heat than ice cube. The ice will melt because it is changes when the temperature is changes. Ice is made up by liquid, liquid have different temperature Water is many from an ice cube. Because it will cold down the hot water. The ice will make the cup of water colder. Because temperature of the water is more from the temperature of freeze The ice cube that had been put in a cup of water is very cold whereas the water in the cup has heat. Because the ice cube can melt in any temperature. Because the ice cube absorb hot heat and release cold heat. Because the heat energy can flow convection through the liquids and gases. Campuran bahasa Becous ice cube berasal from water. Melayu dengan Kondensasi process. bahasa Inggeris Konsep dan Because the evaporation process occurs. penggunaan Because the air has heat. perkataan 1

• • • • • • • • • • • • • • •

1 1

Perkataan yang digariskan merupakan penggunaan perkataan yang tidak tepat

94 4.6.3 Item 3 (Membezakan konsep haba dengan suhu)

Suppose that you have two cubes of the same size, one made of wood and the other made of metal. Both cubes are placed in the room for some time. How do you think the temperature of the two cubes after one hour? Explain your answer [Assume that the room temperature is constant all the time]. Item 3 meninjau pandangan pelajar tentang konsep haba dengan suhu. Keputusan yang dianalisis mendapati bahawa pelajar tidak menjawab untuk kertas bahasa Inggeris tetapi peratus menjawab meningkat untuk kertas bahasa Melayu. Tahap penguasaan item 3 boleh dirujuk kepada Jadual 4.11 dan 4.12. Hasil analisis jawapan pelajar tentang konsep haba adalah seperti Jadual 4.17.

Jadual 4.17: Jawapan pelajar untuk item 3 Jawapan Pelajar • • • • • The temperature of two cubes does not change/ stay the same. Kesalahan Separuh tepat (Tidak memberi sebab) Konsep Skor 2 1

• • • •

The temperature of the cube that made of metal is higher that wood cube. The metal is hotter than the wood because metal absorb heat. The metal cubes can be cool. The temperature of the two cubes after one hour changes and has different temperature because it made up by different materials. The temperature of the metal cube will be higher than the woody cube’s because metal is a heat conductor, which means heat can pass through it easily, while wood is an insulator, which means it does not let heat pass through it easily. Konsep dan struktur Cube made of wood: little bit hot ayat Cube made of metal: very hot The temperature of wood are not hot. The temperature of metal will become hot The cube of the wood will be no change and the cube of the metal will be hot. It will melts because there has hot air in the wood and metal.

1

95 • The cubes which is made of wood don’t melt because the wood can tahan the air while the cubes which is made of metal already melt. Wood 29°C because kayu not hot. Matel 31°C because metal can hot. Kiub yang dibuat daripada metal berasa sejuk kerana The temperature of wood cubes is high than metal. It is because metal have respond with temperature. Campuran bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris 1

• • •

Konsep dan penggunaan perkataan

1

Perkataan yang digariskan merupakan penggunaan perkataan yang tidak tepat

4.6.4

Item 4 (Membezakan konsep haba dengan suhu)

Suppose you have two containers of water at the same temperature 20◦C. Both of the containers consist of 200ml of water. Predict the temperature of water if both of the containers are poured into a cylinder. Explain your answer. Item 4 meninjau pandangan pelajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kandungan haba. Keputusan yang dianalisis mendapati bahawa pelajar tidak menjawab untuk kertas bahasa Inggeris tetapi peratus menjawab meningkat untuk kertas bahasa Melayu. Ini kemungkinan pelajar tidak memahami perkataan ‘predict’ atau maksud ayat. Menerusi analisis data, kebanyakan pelajar tidak dapat memberi penerangan tentang jawapan yang diberi. Tahap penguasaan item 4 boleh dirujuk kepada Jadual 4.11 dan 4.12. Hasil analisis jawapan pelajar tentang konsep haba adalah seperti Jadual 4.18.

96 Jadual 4.18: Jawapan pelajar untuk item 4 Jawapan Pelajar • 20°C. Because when the two containers of water poured into a cylinder the temperature are the same. The temperature will same because water same temperature. Kesalahan Separuh tepat (Jawapan betul, sebab tidak tepat) Separuh tepat (Jawapan tepat, memberi sebab tetapi masalah struktur ayat) Separuh tepat (Jawapan betul, tidak memberi sebab) Separuh tepat (Jawapan tepat, tidak memberi sebab dan masalah struktur ayat) Konsep Skor 2

2

• •

The temperature not change. It will the same temperature.

2 2

• • • • •

• • • • • • • • •

The temperature will change. 40°C. Because one containerof water is 20°C so two containers of water is 40°C. The temperature will be 40°C because of the quantity of the water has been mix up together. 200ml. The temperature of water in both cylinder will decrease because when we poured the water, it release heat so the temperature of water will decrease. The temperature will cool by the temperature of rooms The temperature will be 30°C because the cylinder will absorb some of the heat from the hot water. Konsep dan struktur The predict temperature of both of the ayat water are changes. Because water evaporating so less water. The water will be evaporate. 10°C. The water cold. The temperature is 10°C because when the hotter plus the hotter it will become lesser. Campuran bahasa 20°C because the suhu is sama. Melayu dengan bahasa Inggeris Konsep dan 20°C. Because the temperature not penggunaan respond although it is poured into a perkataan cylinder.

1

1

1 1

97 4.6.5 Item 5 (Amali bertulis pelajar bagi topik haba)

You are given the following apparatus: A candle, aluminium tube, silver tube, a copper tube, ceramic tube, tripod stand and tacks. i) You have to create the procedure of the experiment to show how heat affects three different metals. ii)You have to include your hypothesis, observations and conclusion. iii)You are required to draw the arrangement of the apparatus in the space given below and label it correctly. Item 5 meninjau amali secara bertulis bertopik haba. Keputusan yang dianalisis mendapati bahawa pelajar tidak menjawab soalan ini terutamanya pelajar dari golongan sederhana. Menerusi analisis data, terdapat pelajar yang tidak menjawab sebagaimana yang dihendaki oleh soalan. Selain daripada itu, dapatan data juga menunjukkan pelajar dapat melukis tetapi tidak dapat menjelaskan prosedur yang perlu dijalankan. Tahap penguasaan item 5 boleh dirujuk kepada Jadual 4.11 dan 4.12. Hasil analisis jawapan pelajar tentang konsep haba adalah seperti Jadual 4.19. Lukisan pelajar adalah seperti di Lampiran D. Jadual 4.19: Jawapan pelajar untuk item 5 Jawapan Pelajar (Prosedure) • 1. Put the materials arragement 2. First try the aluminium tube and to the end of the tacks and then observe. 1. Stick the thumb tacks with a tube 2. Light up the candle. Prepare all the things and apparatus. Arrange it correctly. To show how heat affects three different metals. 1. Light up the candle 2. Put the ceramic tube in silver tube and also copper tube after heating by the handle. Kesalahan Separuh tepat (Prosedur hampir tepat tetapi masalah struktur ayat) Kaedah tidak lengkap Skor 2

• • • •

1

Tidak berkaitan Struktur ayat dan kaedah salah

1 1

98 3. Put the silver tube and the copper tube on the tripod stand nearby the candle. 4. Observe which ceramic tube will fall down first. Put the three different metal near the candle. Looked the metal hot first. The candle take under tripod stand make the four and track to heat. Burn the candle and then take the tripod stand at the candle. Take silver tube at the tripod stand and then paste the tacks at silver tube. Jawapan Pelajar (Hypothesis)

• • •

Kesalahan

Skor 2

• • • • • • • • • • •

Hipotesis separuh Heat can flow through metals but not tepat tetapi kesalahan through unmetals. struktur ayat/ The aluminium, silver tube and the copper penggunaan tube can allow heat through it. But the perkataan ceramic tube cannot allow heat through it. The metal has the higher temperature than the non metal when it is heated. Hipotesis tidak The more near the tube to the heater, the berkaitan more fast the wax melt and fall. dan kesalahan If the surface of the tube is black or dull, struktur ayat the the heat can flow through faster than white surface. If the tube is metal, the tacks is down faster. Heat travels from one end to another end (cold to hot). The more they have the characteristics that allow the heat to absorb, the faster the metal will absorb the heat. Heat can be transfer through solid If long time, the metals will fell one by one. The ceramic tube on the copper tube will fall down faster than the ceramic tube on the silver tube. Jawapan Pelajar (Observation) Kesalahan The tacks will fall if the silver tube, aluminium tube and copper tube where heated. But the tacks on the cermaic tube wouldn’t fall. Silver tube has the highest temperature, and then the aluminium tube, copper tube and the last is ecramic tube with the lowest temperature. The ceramic tube on the copper tube will Pemerhatian separuh tepat

1

Skor 2

Pemerhatian tidak tepat

1

99 fall down first. The tacks dropped from A and then follwoed by B, C, D and E. Heat can only transfer through solid. The tacks fell down at silver tube. The nail will drop from the nail that most near from the candle to the nail that most far from the candle. All tubes and all tacks will heat. Aluminium tube flows heat. Jawapan Pelajar (Conclusion) Copper is a good conductor of heat The heat transfer from the hot end to the cold end. Black and dull surface absorb faster than white and shiny surface. This experiment is conduction. The metal is hot. Heat move hot place to cold place. The tacks will fall down when it heat. How heat affects three different metals

• • • • • • • • • • • •

Kesalahan Kesimpulan separuh tepat Kesimpulan tidak tepat

Skor 2 1

Perkataan yang digariskan merupakan penggunaan perkataan yang tidak tepat

4.6.6

Item 6 (Mengaitkan konsep haba dengan pergerakan zarah-zarah)

If you grasp the metal handle of a hot frying pan, you will quickly let go. How is the heat energy transferred from the hot frying pan to the handle? Item 6 meninjau pandangan pelajar tentang pergerakan zarah-zarah dan haba. Keputusan yang dianalisis mendapati bahawa pelajar tidak menjawab secara mendalam dan mikroskopik. Jawapan pelajar kebanyakannya adalah tertumpu kepada konsep yang makroskopik. Tahap penguasaan item 6 boleh dirujuk kepada Jadual 4.11 dan 4.12. Hasil analisis jawapan pelajar tentang konsep haba adalah seperti Jadual 4.20.

100 Jadual 4.20: Jawapan pelajar untuk item 6 Jawapan Pelajar • • • • • • • • • • • • • Because heat energy quickly transferred to metal, metal is conductor to heat. Because metal is a good heat conductor. Kesalahan Separuh tepat (Konsep separuh tepat, masalah struktur ayat) Skor 2

Mengulang soalan The heat energy transferred from the hot frying pan to the handle with a metal on the handle. Heat energy is transferred from the hot end which is the hot frying pan to the cold end which is the handle. Konsep solid → heat → melting Handle is made up of metal Conduction. Because heat move faster at the metal. By radiation . The heat energy transferred from the hot frying pan to handle by solid Konsep dan struktur Open gas the heat will transfer. ayat Because the hot frying pan is metal and the handle was made in plastik. Campuran bahasa Because the metal handle can mengalir Melayu dengan haba dengan baik. bahasa Inggeris

1

1

1

1

4.6.7

Item 7 (Mengaitkan konsep haba dengan pergerakan zarah-zarah)

Observe the smoke from the burning material above. Why does the smoke rise? Is it unaffected by gravity? Item 7 meninjau pandangan pelajar tentang pergerakan zarah-zarah dan haba. Keputusan yang dianalisis mendapati bahawa pelajar tidak menjawab secara mendalam dan mikroskopik. Jawapan pelajar kebanyakannya adalah tertumpu kepada konsep yang makroskopik. Tahap penguasaan item 7 boleh dirujuk kepada

101 Jadual 4.11 dan 4.12. Hasil analisis jawapan pelajar tentang konsep haba adalah seperti Jadual 4.21. Jadual 4.21: Jawapan pelajar untuk item 7 Jawapan Pelajar • • Kesalahan Skor 2 Separuh tepat The hot air rises. The cold air sink. (Konsep separuh The smoke rise because of convection. It tepat, masalah is unaffected by gravity while it is struktur ayat) affected by air pressure. The hot air rises up and the cold air move in to replace it. • The smoke rise become it less dense than the surrounding air so rise up until all the particles split out. 1 • When heat the wood it will come fire and Konsep dan struktur ayat smoke • Natural, when fire will come smoke. • Because heat go in to air. • Fire always go up. • Smoke is a molecul that radomly free • Because the smoke is lightly. • Because the air of the fire will rise to the air. • The smoke rises because it is hot and it is unaffected by gravity. • Because smoke is lighter than air, so it rises. • Smoke rise affected by temperature, material and volume of the object. • It is because the airs on land are hot and the smoke transfers to a colder air. • It is affected by its surrounding because of it oxygen gas. Oxygen can make fire more brighter and extends their lifespan. • The smoke rise because the wind blow it up. • Smoke is a form of gas and gas is unaffected of gravity because it’s quantity of mass is very low. 1 Penggunaan • Because its observe with other air. perkataan yang tidak • It is not affected by gravity because the tepat hot smoke that had been reproduced by the burning material has less dense than the air around. • Because the hotter air will be evaporate so the smoke is hotter, then it will be rise up. Perkataan yang digariskan merupakan penggunaan perkataan yang tidak tepat

102 4.6.8 Item 8 (Mengaitkan konsep haba dengan fenomena harian)

Explain phenomena (a) and (b) Item 8 meninjau pandangan pelajar tentang fenomena harian yang berkaitan denga haba. Keputusan yang dianalisis mendapati bahawa pelajar dapat menjawab fenomen dengan betul tetapi tidak dapat menjelaskan dengan teliti. Tahap penguasaan item 7 boleh dirujuk kepada Jadual 4.11 dan 4.12. Hasil analisis jawapan pelajar tentang konsep haba adalah seperti Jadual 4.22. Jadual 4.22: Jawapan pelajar untuk item 8(a) dan 8(b) Jawapan Pelajar 8(a) • • Kesalahan Skor 2 Separuh tepat Sea breeze. (Menyatakan Phenomena (a) is a sea breeze. It happens fenomena dengan when the hot air from the sea flow to the tepat tetapi tiada land. Then, the hot air will become cold penjelasan atau and go back to the sea. penjelasan tidak Picture A is sea breeze. The sea will be tepat) cold in the morning and the land will be hot. Separuh tepat In the day, the land absorbs and releases (penjelasan yang heat faster than the sea, so hot air from kurang tepat) land rises, while cool air over the sea flows to the land to replace the hot air. As the temperature is lower in the sky, the hot air that rose from land cooled, so it flows back over the sea to replace the cool air earlier. Konsep dan struktur The land will hot when the air come out ayat from the sun at the morning/afternoon . When hot day, the heat on the water go up into the land. That phenomena is called land breeze. Land breeze. When it is in day, the land is more hot from the sea. Sea breeze happen because the pressure of air. The cool air will move to thehot air. The air from sea come to land to fill the empty air from land. The air from land has been rise up. The temperature of land is hotter than sea in the afternoon.

• •

2

• • • • • •

1

103 • • • • • The wind flows from sea to the land at morning or evening. It’s because the heat from the sun or not temperature Water vapour from the sea rises and the wind blow it to the land. Jawapan Pelajar 8(b) Land breeze. Picture B is a land breeze. At night the land would be cold and the sea would be hot. Phenomena (b) is a land breeze. It happens when the cold air go to the sea. After that the air will rise up and go to the land back. At night, the land release heat faster than the sea. When there are many of hot air rise, the cold air from the sea replace to the land. The air from land come to sea to fill the empty air from sea. The temperature of sea is hotter than land at night. The air from sea has been evaporated. When a cool day, the heat on the land go down into the sea. That phenomena is called sea breeze. Sea breeze. Heat go to sea. When night the land will be cold. The land will cool when the air come out from the moon at night. The wind flows from land to the sea at night. It’s because at night, the temperature is cooled. Water vapour from the land rises and the wind blow it to the sea. The sea breeze go to sea at night because the sea temperature is colder than land on day. At night the land give the cold at the sea and the land become hot. Sea breeze.

Kesalahan Separuh tepat (Menyatakan fenomena dengan tepat tetapi tiada penjelasan atau penjelasan tidak tepat) Separuh tepat (penjelasan yang kurang tepat) Konsep dan struktur ayat

Skor 2

2

1

• • • • • • • • •

104 4.7 Rumusan

Bab ini telah membincangkan hasil analisis kajian yang merangkumi tahap pencapaian pelajar menyelesaikan masalah untuk kedua-dua kertas, kolerasi antara faktor-faktor yang dikaji dengan pencapaian menyelesaikan masalah serta kesilapan yang dibuat oleh responden.

Hasil analisis menunjukkan terdapat jurang yang besar antara pelajar pencapaian tinggi dengan pelajar pencapaian sederhana dalam menyelesaikan masalah. Pelajar lemah dalam memberi penerangan dalam sesuatu situasi. Kadangkala kekurangan penguasaan bahasa Inggeris menyebabkan pelajar tidak memahami soalan. Analisis kolerasi yang dijalankan menunjukkan pelajar yang menguasai bahasa Inggeris dengan baik lebih mudah memahami sains dan menjawab soalan dalam bahasa Inggeris. Bab 5 seterusnya akan membincangkan dengan lebih lanjut
mengenai dapatan kajian ini.

105

BAB V

PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN

5.1

Pendahuluan

Kajian yang dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti pengalaman pelajar dalam mempelajari sains, pencapaian pelajar dalam menyelesaikan masalah sains dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, korelasi antara pencapaian UPSR dan ujian bulanan serta pengalam mempelajari sains dengan pencapaian pelajar dalam menyelesaikan masalah dan kesilapan pelajar dalam menyelesaian masalah bagi topik haba. Kajian ini melibatkan 354 orang pelajar tingkatan dua bagi dua buah sekolah menengah kebangsaan di daerah Johor Bahru.

Dalam kajian ini, 9 item mengenai latar belakang pelajar, 20 item berkaitan dengan pengalaman mempelajari sains dan 8 item menyelesaikan masalah yang bertopik haba telah dianalisis menggunakan sistem perisian SPSS Version 12.0. Data-data yang diperolehi dihurai dan dibincang mengikut empat bahagian utama.

106 Bahagian 5.2 membincangkan dapatan kajian yang diperoleh bagi menjawab kepada objektif dan persoalan kajian. Bahagian 5.3 ialah kesimpulan dan implikasi kajian dalam pengajaran sains, bahagian 5.4 membincangkan cadangan untuk meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah dan 5.5 mencadangkan kajian lanjutan yang boleh dilakukan. Bab ini diakhiri dengan rumusan pada bahagian 5.6.

5.2

Perbincangan

Perbincangan keseluruhannya dibuat berdasarkan dapatan kajian. Ia dibahagikan kepada empat bahagian, iaitu latar belakang masalah, pengalaman mempelajari sains dalam bahasa Inggeris, tahap penyelesaian masalah pelajar dan korelasi antara pengalaman pelajar mempelajari sains dan pencapaian ujian pelajar dengan pencapaian penyelesaian masalah.

5.2.1

Latar Belakang Pelajar

Dapatan kajian menunjukkan pelajar perempuan adalah melebihi pelajar lelaki iaitu sejumlah 55.4% adalah pelajar perempuan dan 44.6% pelajar lelaki. Dari segi bangsa pula, pelajar bangsa Melayu adalah majoriti iaitu 54.8% dan diikuti oleh pelajar bangsa Cina yang terdiri daripada 28.5%. Manakala sejumlah 15.5% pelajar adalah berbangsa India dan 4.4% daripada keseluruhannya merupakan bangsabangsa lain.

107 5.2.1.1 Peratusan Pencapaian Pelajar Tingkatan Dua

Daripada dapatan kajian, pelajar pencapaian tinggi yang mendapat gred A untuk mata pelajaran bahasa Inggeris dalam UPSR adalah 75.7% dan pelajar yang mendapat greb B adalah 24.3%. Terdapat sedikit penurunan untuk ujian bulanan iaitu 70.3% untuk gred A, 27% untuk gred B dan 2.7% untuk gred C. Untuk mata pelajaran sains pula, 100% pelajar pencapaian tinggi yang mendapat gred A dan terdapat penurunan semasa ujian bulanan, iaitu 81.1% untuk gred A dan 18.9% untuk gred B. Secara keseluruhannya, tiada perbezaan yang ketara antara pencapaian UPSR dan ujian bulanan untuk kedua-dua mata pelajaran.

Pelajar pencapaian sederhana terdiri daripada 43.6% pelajar yang memperolehi gred A dalam bahasa Inggeris, 34.3% mendapat gred B, 20.0% mendapat gred C dan 2.1% mendapat gred D. Berbanding dengan ujian bulanan, prestasi bahasa Inggeris telah menurun sebanyak 21.5%, iaitu hanya 22.1% yang mendapat gred A. 34.3% pelajar yang mendapat gred B, 32.9% mendapat gred C, 8.9% pelajar yang mendapat gred D dan 2.1% pelajar yang gagal. Untuk mata pelajaran sains, terdapat 70.7% yang mendapat gred A, 26.4% pelajar yang mendapat gred B, 2.7% pelajar yang mendapat gred C dan 0.7% yang mendapat gred D. Akan tetapi, pelajar yang mendapat gred A dalam mata pelajaran sains dalam ujian bulanan telah turun secara mendadak, iaitu daripada 70.7% turun kepada 16.4% sahaja. 44.3% pelajar yang mendapat gred B, 30% yang mendapat gred C, 8.6% pelajar yang mendapat gred D dan 0.7% pelajar yang gagal. Ini menunjukkan pelajar yang dapat menguasai bahasa Inggeris dengan baik dalam ujian bulanan dan UPSR berkemungkinan mendapat pencapaian yang baik dalam mata pelajaran sains pada peringkat menengah. Sebaliknya pelajar yang mendapat gred A dalam UPSR untuk mata pelajaran sains tidak semestinya mendapat pencapaian yang baik di peringkat menengah. Ini mungkin disebabkan pertukaran medium pengajaran bahasa Melayu atau Cina kepada bahasa Inggeris dalam sains di sekolah menengah.

108 5.2.1.2 Minat Pelajar dalam Mata pelajaran Sains, Matematik dan bahasa Inggeris

Dapatan kajian menunjukkan minat pelajar terhadap mata pelajaran matematik adalah paling tinggi, iaitu 61.58%. Manakala pelajar yang minat dengan bahasa Inggeris dan sains masing-masing adalah 20.34% dan 17.51%. Ini menunjukkan minat pelajar terhadap mata pelajaran sains berbanding dengan dua mata pelajaran lain adalah sangat rendah. Ramai pelajar berada dalam lingkungan sederhana terhadap mata pelajaran sains, iaitu 53.67%. Manakala, 14.69% pelajar pula sederhana minat terhadap matematik dan 31.64% untuk bahasa Inggeris. Ramai pelajar mempunyai minat yang rendah terhadap bahasa Inggeris, iaitu 48.02% yang tidak minat bahasa Inggeris, 28.82% untuk mata pelajaran sains dan 23.73% untuk matematik.

5.2.1.3 Masalah Mempelajari Mata Pelajaran Sains dalam Bahasa Inggeris

Item ini merupakan soalan terbuka untuk meninjau masalah yang dihadapi oleh pelajar semasa mempelajari sains dalam bahasa Inggeris. Item ini merupakan soalan terakhir dalam bahagian A soal-selidik.

Daripada analisis data, didapati 57.3% pelajar yang menyatakan sains dalam bahasa Inggeris susah untuk difahami ataupun mereka tidak memahami perkataan dalam bahasa Inggeris. 26.5% pelajar menyatakan bahawa mereka mempunyai masalah dalam menjawab soalan struktur atau membuat penerangan. Ini mungkin disebabkan penguasaan bahasa Inggeris yang lemah menyebabkan mereka berasa susah untuk menulis dalam ayat saintifik. Pelajar yang menyatakan sains terdapat banyak fakta yang perlu dihafal dan diingat adalah 11.8%. Tambahan pula, sains diajar dalam bahasa Inggeris. Pelajar perlu menghafal istilah-istilah baru dan ayat saintifik. Mereka yang tidak memahami pengajaran guru apabila menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris untuk mengajar adalah 3.7%. Percampuran

109 bahasa dalam penerangan menyebabkan pelajar susah memahami apa yang perlu disampaikan oleh guru. Hanya 0.7% pelajar yang menyatakan mereka tiada sebarang masalah.

5.2.2

Pengalaman mempelajari Sains dalam Bahasa Inggeris

Pengalaman mempelajari sains dalam bahasa Inggeris dibahagikan kepada empat komponen iaitu motivasi dan minat dalam penggunaan bahasa Inggeris, penggunaan bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian, penggunaan bahasa Inggeris dalam kelas dan pengaruh pengajaran guru dalam bahasa Inggeris.

5.2.2.1 Motivasi dan minat dalam Penggunaan Bahasa Inggeris

Daripada dapatan data, ramai pelajar masih tidak berkeyakinan untuk bertutur bahasa Inggeris. 75.7% daripada pelajar pencapaian tinggi dan 72.1% pelajar pencapaian sederhana tidak pasti bahawa mereka dapat bertutur dalam bahasa Inggeris dengan lancar. 12.9% pelajar pencapaian sederhana yang tidak setuju bahawa mereka dapat bertutur secara fasih dalam bahasa Inggeris. Akan tetapi, kedua-dua golongan pelajar mempunyai motivasi yang tinggi dalam mencari kamus apabila menemui perkataan yang tidak difahami, iaitu 75.7% daripada kelompok pencapaian tinggi dan 82.% daripada kelompok pencapaian sederhana. Hanya 8.1% daripada kelompok pencapaian tinggi yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Peratusan ini lebih tinggi daripada kelompok pencapaian sederhana di mana hanya terdapat 3.6% sahaja yang tidak setuju bahawa mereka mencari kamus apabila tidak faham perkataan sains.

110 Golongan pencapaian sederhana lebih suka mempelajari sains dalam bahasa Melayu adalah 50.0% tetapi hanya 21.6% sahaja daripada golongan pencapaian tinggi menyetujui pernyataan tersebut. 48.6% pelajar pencapaian tinggi tidak setuju bahawa mereka suka sains diajar dalam bahasa Inggeris. Sebaliknya hanya 29.3% pelajar pencapaian sederhana yang tidak setuju bahawa mereka suka sains diajar dalam bahasa Inggeris. Penyataan ini disokong oleh 35% pelajar pencapaian sederhana yang menyatakan belajar sains dalam bahasa Inggeris adalah susah berbanding dengan hanya 2.7% pelajar pencapaian tinggi yang menyatakan belajar sains dalam bahasa Inggeris adalah susah. Ini menunjukkan pertukaran bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris dalam sains bagi pelajar sederhana adalah lebih susah untuk memahami sains apabila diajar dalam bahasa Inggeris. Manakala pelajar pencapaian tinggi, mereka tidak mempunyai begitu banyak masalah.

5.2.2.2 Penggunaan Bahasa dalam Kehidupan Seharian

Dapatan data menunjukkan pelajar kurang menggunakan bahasa Inggeris di rumah iaitu 56.8% daripada golongan pencapaian tinggi dan 60.0% golongan pelajar sederhana tidak menggunakan bahasa Inggeris ketika di rumah. Akan tetapi, kebanyakan pelajar bersetuju bahawa bahasa Inggeris adalah sangat penting dalam alam pekerjaan pada masa hadapan. 91.9% pelajar pencapaian tinggi dan 85% pelajar pencapaian sederhana yang menyetujui dengan pernyataan tersebut. Dari segi pembacaan buku cerita, pelajar pencapaian tinggi lebih suka membaca buku cerita dalam bahasa Inggeris (45.9%) berbanding dengan pelajar pencapaian sederhana iaitu 26.4% Secara keseluruhannya, pelajar jarang menggunakan bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian, terutama bagi pelajar pencapaian sederhana.

111 5.2.2.3 Penggunaan bahasa Inggeris dalam Kelas

Secara keseluruhannya, pelajar juga jarang menggunakan bahasa Inggeris dalam kelas terutamanya bertutur dengan kawan. 29.7% pelajar pencapaian tinggi yang dapat menjawab soalan guru dengan lancar dalam bahasa Inggeris. Manakala 13.6% pelajar pencapaian sederhana yang dapat menjawab soalan guru dengan lancar dalam bahasa Inggeris. Ramai pelajar perlu berfikir dalam bahasa ibunda dahulu sebelum menjawab soalan guru dalam bahasa Inggeris. 59.5% daripada pelajar pencapaian tinggi dan 66.4% pelajar pencapaian sederhana yang setuju bahawa mereka perlu berfikir dalam bahasa Melayu atau bahasa lain sebelum menjawab dalam bahasa Inggeris. 32.1% pelajar pencapaian sederhana berasa susah untuk menjawab soalan dalam bahasa Inggeris. Tetapi hanya 18.9% yang berpendapat demikian bagi golongan pelajar pencapaian tinggi. Ini menunjukkan pelajar sederhana mempunyai masalah dalam mengolah atau menjelaskan jawapan dalam bahasa Inggeris. 94.6% pelajar pencapaian tinggi berpendapat bahawa pengajaran sains dalam bahasa Inggeris dapat meningkatkan mutu bahasa Inggeris. Walau bagaimanapun hanya 67.1% sahaja pelajar sederhana yang berpendapat sedemikian. 30% daripada pelajar sederhana tidak pasti bahawa pengajaran sains dalam bahasa Inggeris dapat meningkatkan mutu bahasa Inggeris.

5.2.2.4 Pengaruh Pengajaran Guru dalam Bahasa Inggeris

Daripada dapatan kajian, pelajar jarang bertutur dengan guru di luar kelas. Boleh dikatakan, walaupun pembelajaran dan pengajaran menggunakan bahasa Inggeris, pelajar jarang bertutur dalam bahasa Inggeris dengan kawan, keluarga mahupun guru. 54.1% pelajar pencapaian tinggi memahami pengajaran yang disampaikan dalam bahasa Inggeris tetapi hanya 35.7% pelajar pencapaian sederhana yang memahami pengajaran dalam bahasa Inggeris. Ini mungkin menyebabkan penurunan prestasi dalam sains. 29.7% pelajar pencapaian tinggi yang bersetuju mereka lebih faham apabila guru menterjemahkan isi kandungan kepada bahasa

112 Melayu. Tetapi 61.4% pelajar pencapaian sederhana yang bersetuju mereka lebih faham apabila guru menterjemahkan isi kandungan kepada bahasa Melayu.

5.2.3

Tahap Penyelesaian Masalah Pelajar bagi Kertas Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

Dalam tahap penyelesaian masalah, pelajar diberi skor untuk setiap jawapan. Menurut hasil analisis, pelajar yang mendapat skor penuh iaitu sangat baik (3) adalah kurang. Ini menunjukkan pelajar masih tidak kukuh dari segi penguasaan konsep.

Dalam analisis data penyelesaian masalah pelajar pencapaian tinggi, didapati pelajar dapat menjawab hampir semua soalan. Soalan 1 iaitu mendapatkan pandangan pelajar tentang konsep haba, hanya 8.1% yang tidak menjawab untuk kertas bahasa Melayu dan 16.7% untuk kertas bahasa Inggeris. Soalan 2 yang memerlukan pelajar mengaitkan konsep haba dengan fenomena harian, terdapat 2.7% yang tidak menjawab untuk kertas bahasa Melayu dan semua menjawab dalam kertas bahasa Inggeris. Soalan 3 dan 4 mengenai konsep haba dan suhu, semua pelajar menjawab kertas bahasa Melayu tetapi 2.7% pelajar(soalan 3) dan 5.4% pelajar (soalan 4) yang tidak menjawab untuk kertas bahasa Inggeris. Ramai pelajar yang tidak dapat menjawab soalan amali bertulis untuk kedua-dua kertas bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dapatan kajian juga menunjukkan terdapat 82.6% pelajar yang melukis susunan alat radas tetapi hanya 62.2% pelajar yang dapat menulis prosedur untuk kertas bahasa Melayu. Keadaan yang sama bagi kertas bahasa Inggeris. 83.7% pelajar dapat melukis susunan alat radas tetapi hanya 54.1% pelajar yang dapat menulis prosedur.

Dari segi tahap peyelesaian masalah pula, pelajar pencapaian tinggi yang mendapat skor 3 dalam soalan 1 (mendapatkan pandangan pelajar tentang konsep

113 haba) ialah 5.4% (bahasa Melayu) dan 8.1% (bahasa Inggeris). Ramai pelajar masih berada dalam peringkat permulaan (skor 1). 13.5%(bahasa Melayu) dan 18.9% (bahasa Inggeris) yang mendapat skor 3 untuk soalan 2 (mengaitkan konsep haba dengan fenomena harian) . Soalan 4 (membezakan konsep haba dengan suhu) menunjukkan peningkatan dalam skor 3 untuk kertas bahasa Melayu iaitu 29.8% dan 10.8% untuk kertas bahasa Inggeris. Tiada pelajar yang dapat skor 3 untuk soalan 6 (mengaitkan konsep haba dengan pergerakan zarah-zarah). Kebanyakan pelajar hanya mendapat skor 2 iaitu 54.1% untuk kedua-dua kertas. Daripada jawapan pelajar, didapati pelajar melihat fenomena asap pembakaran yang menaik sebagai suatu fenomena yang semulajadi. Min skor purata bagi tahap penyelesaian masalah pelajar pencapaian tinggi adalah 1.61 untuk kertas bahasa Melayu dan 1.35 untuk kertas bahasa Inggeris. Min skor purata telah menunjukkan pelajar masih berada di antara tahap skor 1 (emerging) dan skor 2 (developing).

Pelajar pencapaian sederhana menunjukkan jurang yang amat ketara berbanding dengan golongan pelajar pencapaian tinggi. Ramai yang tidak menjawab soalan-soalan dengan lengkap. Soalan 1 (mendapatkan pandangan pelajar tentang konsep haba), 12.1% pelajar yang tidak menjawab untuk kertas bahasa Melayu dan 22.1% pelajar tidak menjawab untuk soalan bahasa Inggeris. Soalan 3 (membezakan konsep haba dengan suhu), 2.9% pelajar yang tidak menjawab untuk kertas bahasa Melayu dan 27.1% pelajar tidak menjawab untuk soalan bahasa Inggeris. Soalan 4 (membezakan konsep haba dengan suhu), 2.1% pelajar yang tidak menjawab untuk kertas bahasa Melayu dan 52.1% pelajar tidak menjawab untuk soalan bahasa Inggeris. Jurang yang besar antara pelajar yang menjawab kertas bahasa Melayu dan kertas bahasa Inggeris bagi soalan 3 dan soalan 4 berkemungkinan disebabkan oleh soalan terlalu panjang yang menyebabkan mereka susah memahami atau pelajar tidak memahami perkataan ‘predict’. Ramai pelajar yang tidak menjawab soalan amali bertulis. Manakala, 71.4% pelajar yang tidak menjawab soalan hipotesis dan 75.7% pelajar yang tidak menjawab soalan kesimpulan untuk kertas bahasa Melayu. 76.1% pelajar yang tidak menjawab soalan hipotesis dan 80.7% pelajar yang tidak menjawab soalan kesimpulan untuk kertas bahasa Inggeris. Hasil dapatan menunjukkan pelajar lebih mahir menulis prosedur dalam bahasa Melayu kerana hanya 66.8% pelajar yang tidak menjawab untuk kertas bahasa Melayu berbanding

114 dengan kertas bahasa Inggeris (77.1%). Walaupun 61.1% pelajar dapat melukis susunan alat radas tetapi hanya 33.2% pelajar yang dapat menulis prosedur.

Pelajar pencapaian sederhana yang mendapat skor 3 dalam soalan-soalan adalah tidak melebih 10%. Untuk soalan 1 (mendapatkan pandangan pelajar tentang konsep haba) hanya 0.4% pelajar sahaja yang dapat skor 3 untuk kedua-dua kertas. 3.6% pelajar (bahasa Melayu) dan 3.9% pelajar (bahasa Inggeris) untuk soalan 2 (mengaitkan konsep haba dengan fenomena harian) . 0.7% pelajar (bahasa Melayu) dan 0.4% pelajar (bahasa Inggeris) untuk soalan 3 (membezakan konsep haba dengan suhu). Walaupun ramai yang menjawab kertas bahasa Melayu untuk soalan 3 tetapi hanya 0.7% pelajar yang mendapat skor 3. Untuk soalan 6 dan 7 (membezakan konsep haba dengan pergerakan zarah-zarah), tiada pelajar yang mendapat skor 3 bagi kedua-dua kertas. Ramai pelajar masih berada dalam lingkungan permulaan iaitu skor 1. Sebagai contoh, Soalan 6, walaupun hanya 37.9% pelajar yang tidak menjawab dalam kertas bahasa Melayu tetapi 50.7% pelajar mendapat skor 1. Bagi soalan 1 (mendapatkan pandangan pelajar tentang konsep haba), pelajar yang tidak menjawab kertas bahasa Inggeris ialah 22.1%, akan tetapi, pelajar yang mendapat skor 1 adalah 62.9%. Ini menunjukkan pelajar pencapaian sederhana mempunyai konsep yang tidak kukuh tentang topik haba dan pelajar tidak dapat menjelaskan sesuatu situasi secara mendalam. Min skor purata bagi tahap penyelesaian masalah pelajar pencapaian sederhana adalah 0.71 untuk kertas bahasa Melayu dan 0.79 untuk kertas bahasa Inggeris. Min skor purata telah menunjukkan pelajar masih berada di antara tahap tidak menjawab dan skor 1(emerging).

Hasil analisis juga menunjukkan jurang yang besar antara kelompok pelajar pencapaian tinggi dengan kelompok pencapaian sederhana yang mendapat skor 3 sama ada bagi kertas bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Miller (2002) dalam kajian beliau menyatakan bahawa pelajar yang memahami bahasa Inggeris dengan baik akan memahami sesuatu topik dengan baik dan mendapat keputusan yang baik. Beliau juga menyatakan bahawa tahap penguasaan bahasa Inggeris adalah penting untuk memahami isi kandungan yang disampaikan oleh pendidik.

115 5.2.4 Ujian Korelasi

Terdapat 2 ujian korelasi yang dijalankan iaitu korelasi antara keputusan UPSR dan ujian bulanan bahasa Inggeris dengan tahap pencapaian menyelesaikan masalah dan korelasi antara pengalaman mempelajari sains dalam bahasa Inggeris dengan tahap pencapaian menyelesaikan masalah.

Keputusan analisis korelasi antara keputusan UPSR dan ujian bulanan bahasa Inggeris dengan pencapaian menyelesaikan masalah menunjukkan ujian bulanan mempunyai nilai korelasi yang sederhana dengan pencapaian menyelesaikan masalah iaitu 0.412. Ini menunjukkan pelajar yang berprestasi baik dalam ujian bulanan bagi mata pelajaran bahasa Inggeris berkemungkinan mendapat pencapaian yang juga baik dalam menyelesaikan masalah. Keputusan juga menunjukkan perkaitan yang lemah tetapi signifikan antara mata pelajaran bahasa Inggeris bagi UPSR dengan pencapaian menyelesaikan masalah, dengan nilai korelasi adalah 0.282.

Korelasi antara pengalaman mempelajari sains dalam bahasa Inggeris dengan pencapaian menyelesaikan masalah menunjukkan keempat-empat komponen dalam pengalaman mempelajari sains dalam bahasa Inggeris mempunyai hubungan yang lemah dengan tahap penyelesaian masalah. Nilai pekali korelasi adalah sekitar 0.20. Nilai pekali korelasi antara motivasi dan minat dalam penggunaan bahasa Inggeris dengan tahap penyelesaian masalah adalah 0.272, nilai pekali korelasi antara penggunaan bahasa Inggeris dalam kehidupan harian dengan tahap penyelesaian masalah adalah 0.227, nilai pekali korelasi antara penggunaan bahasa Inggeris dalam kelas dengan tahap penyelesaian masalah adalah 0.276 dan nilai pekali korelasi antara pengajaran guru dalam bahasa Inggeris dengan tahap penyelesaian masalah adalah 0.272. Keseluruhan nilai pekali korelasi ini menunjukkan terdapat hubungan antara pembolehubah-pembolehubah yang dikaji tetapi hubungan adalah lemah. Walau bagaimanapun, dapatan ini selari dengan dapatan oleh Kuhn et al. (1992). Kuhn et al. (1992) menjalankan kajian mengenai pengaruh keadaan kelas dengan penaakulan telah menunjukkan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi

116 penaakulan pelajar iaitu pengetahuan sedia ada, pergaulan dengan kawan dan guru dan bahan bantu mengajar.

5.2.5

Kesilapan Pelajar dalam Menyelesaikan Masalah

Daripada hasil analisis jawapan pelajar, didapati konsep pelajar tentang haba masih berada dalam aras yang asas. Pelajar menganggap fenomena yang berlaku adalah secara semulajadi. Sebagai contoh, masih terdapat pelajar yang menjawab haba ialah sesuatu yang panas. Driver (1989) menyatakan bahawa sesuatu konsep yang berkait dengan pengalaman kehidupan seharian adalah susah untuk diubah. Didapati juga pelajar tidak dapat mengaitkan konsep pergerakan zarah dengan haba. Gobel (1999) menyatakan bahawa pengajaran guru yang mengajar mengikut topik menyebabkan pelajar susah untuk mengaitkan konsep sebelum dengan konsep yang baru diajar.

Daripada analisis kesalahan pelajar, didapati struktur ayat juga menjadi masalah utama kepada pelajar. Pelajar menghadapi masalah apabila menulis ayat untuk menerangkan sesuatu situasi. Gobel (1999) dalam kajian beliau juga menyatakan bahawa bahasa merupakan satu halangan untuk memahami konsep kimia. Dalam bahasa Inggeris, kita biasa dengan penggunaan perkataan harian di mana ia akan memberi makna yang lain dalam kimia. Contohnya, kita akan berkata “the coffee is strong” daripada menyatakan “the coffee is concentrated” atau kita akan berkata “the candy melts in your mouth” daripada “the candy dissolve in your mouth”. Pelajar yang dikaji juga menghadapi masalah yang sama. Pelajar cenderung untuk menjelaskan sesuatu dengan menggunakan perkataan seharian daripada perkataan saintifik. Contohnya, untuk item dua apabila ditanya mengapa ais akan melebur dalam air, terdapat pelajar yang menjawab “because inside the cup has hot gas”. Terdapat juga pelajar yang mencampurkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris untuk menjelaskan sesuatu fenomena.

117 5.3 Kesimpulan

Secara keseluruhannya, daripada kajian ini beberapa kesimpulan mengenai pelajar pencapaian tinggi dan pelajar pencapaian sederhana dalam penyelesaikan masalah sains bahasa Inggeris dan bahasa Melayu telah dibuat. Kesimpulan tersebut adalah seperti berikut: a) Pelajar dapat dikumpulkan kepada tiga kumpulan iaitu pelajar pencapaian tinggi, pelajar pencapaian sederhana dan pelajar pencapaian rendah. pelajar pencapaian tinggi dan pelajar pencapaian sederhana dikategorikan berdasarkan gred markah yang diguna pakai secara meluas di peringkat sekolah menengah memandangkan sampel kajian terdiri daripada pelajarpelajar sekolah menengah. Pelajar yang memperolehi purata markah antara 80 – 100 dan 70-79 dikategorikan pelajar pencapaian tinggi. Pelajar yang memperolehi purata markah antara 55-69 dikategorikan sebagai pelajar pencapaian sederhana. Pelajar pencapaian rendah tidak dikaji kerana penguasaan bahasa Inggeris yang lemah. b) Tidak jauh berbeza antara pencapaian UPSR dan ujian bulanan bagi mata pelajaran sains dan bahasa Inggeris bagi pelajar pencapaian tinggi. Sebaliknya, pelajar pencapaian sederhana yang mendapat gred A mengalami penurunan yang banyak antara pencapaian UPSR dan ujian bulanan bagi mata pelajaran sains. c) Mata pelajaran yang paling diminati oleh pelajar ialah matematik dan diikuti dengan sains dan mata pelajaran yang paling tidak diminati ialah bahasa Inggeris. d) Dari segi masalah mempelajari sains, ramai pelajar yang menyatakan mereka kurang memahami sains dalam bahasa Inggeris. Mereka berpendapat mata pelajaran sains mempunyai fakta yang perlu dihafal dan menghadapi kesukaran memberi penerangan untuk soalan sains dalam bahasa Inggeris. e) Dari segi pengalaman, pelajar jarang menggunakan bahasa Inggeris walau di kelas mahupun di luar kelas, tetapi, ramai pelajar yang bersetuju bahawa bahasa Inggeris amat penting dalam alam pekerjaan nanti. Daripada dapatan

118 kajian, pelajar pencapaian sederhana lebih memahami dan lebih suka sains diajar dalam bahasa Melayu berbanding dengan pelajar pencapaian tinggi. f) Dalam tahap penyelesaikan masalah, pelajar pencapaian tinggi dapat menjawab kedua-dua kertas bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dengan baik. Akan tetapi, pelajar golongan ini mempunyai masalah dalam menjawab soalan amali bertulis. Manakala, tahap penyelesaian masalah pelajar pencapaian sederhana tidak begitu memuaskan terutamanya untuk soalan amali bertulis. Ramai daripada golongan ini tidak menjawab soalan yang dikemukakan. Pelajar golongan sederhana yang mendapat skor 3 dalam menyelesaikan masalah juga tidak begitu tinggi peratusnya berbanding dengan pelajar pencapaian tinggi. g) Kajian juga mendapati terdapat hubungan yang sederhana antara keputusan UPSR dan ujian bulanan untuk mata pelajaran bahasa Inggeris dengan pencapaian penyelesaian masalah. Begitu juga dengan korelasi yang signifikan antara pengalaman mempelajari sains dengan pencapaian menyelesaikan masalah, tetapi, berada pada tahap yang lemah. Akhirnya, konsep pelajar dalam topik haba masih lemah. Pelajar-pelajar lebih memberi pendapat sendiri daripada memberi penjelasan secara Saintifik.Pelajar bukan sahaja menghadapi masalah konsep yang tidak tetap tetapi juga penggunaan perkataan dan struktur ayat yang tidak tepat. Kajian menunjukkan penguasaan bahasa lebih mempengaruhi tahap penyelesaian masalah dalam sains berbanding dengan pengalaman mempelajari sains dalam bahasa Inggeris.

5.4

Implikasi Kajian

Kajian yang dijalankan diharapkan dapat memberi sesuatu yang bermakna kepada pihak-pihak tertentu seperti pelajar, guru, sekolah, Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) dan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk meningkatkan tahap

119 penyelesaian masalah sains dalam bahasa Inggeris, dicadangkan pihak berkenaan mengambil langkah-langkah berikut:

a) Pelajar mempunyai tahap penyelesaian masalah yang kurang memuaskan terutamanya golongan sederhana. Dapatan ini membuka minda kepada pendidik agar memberi lebih perhatian kepada teknik menyelesaikan masalah. Ini membolehkan pelajar mengaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan seharian pelajar. Guru-guru Sains harus melibatkan pelajar untuk berfikir. Ini bukan sahaja dapat menjana fikiran pelajar, tetapi juga menggalakkan pelajar menemui sesuatu yang baru. b) Kelemahan pelajar harus dibaiki dengan segera supaya tidak berlarutan ke peringkat yang lebih tinggi dan memberi kesan yang kurang memuaskan apabila mempelajari mata pelajaran kimia kelak. Keadaan ini akan menimbulkan masalah apabila pelajar membawa konsep yang salah dalam melaksanakan amali serta alam pekerjaan pada masa hadapan. Penyelesaian masalah adalah suatu teknik yang menyediakan pelajar untuk menghadapi dunia sains dan teknologi yang melanda di seuruh dunia. Sekiranya pelajar kurang dilatih untuk menyelesaikan masalah, minda pelajar akan terbantut. c) Semasa memberi soalan penyelesaian masalah, guru boleh sebagai fasilitator membimbing pelajar untuk berfikir. Apabila guru memberi bimbingan sepenuhnya, pelajar akan bergantung kepada guru untuk memberi jawapan. Sebaliknya, sekiranya guru tidak membimbing pelajar, pelajar akan berasa bosan untuk menjawab soalan tersebut kerana tidak tahu jalan penyelesaiannya. Guru dicadangkan memberi sedikit panduan semasa pelajar menjawab soalan tersebut. d) Guru-guru kimia juga harus mengenal pasti kesilapan-kesilapan yang biasa dilakukan oleh pelajar, kemudian mengambil tindakan yang sesuai untuk membetulkan kesilapan tersebut. Sekiranya kesilapan pelajar tidak dikikis dan dibetulkan, ia akan dibawa ke peringkat yang lebih tinggi. Justeru, memberi kesan kepada pembelajaran yang seterusnya.

120 5.5 Cadangan Meningkatkan Tahap Penyelesaian Masalah

Hasil kajian menunjukkan pelajar mempunyai tahap penyelesian masalah yang rendah terutamanya pelajar pencapaian sederhana. Oleh itu, dicadangkan bahawa guru-guru sains memberi lebih penekanan dan perhatian terhadap aktiviti menyelesaikan masalah. Clark (1996) menyatakan satu pengajaran sains yang efektif adalah seseorang guru dapat mencapai objektifnya dengan cara pengajaran yang sesuai kepada pelajar dan bahan-bahan yang digunakan. Guru sains yang efektif akan merekacipta aktiviti yang menyeluruh untuk topik tersebut sama ada di luar kelas atau di dalam komuniti. Pelajar harus melibatkan diri dalam isu atau masalah yang mereka hadapi tiap-tiap hari untuk menjadikan konsep sains tersebut difahami dan berguna.

Guru juga perlu merancang kaedah pengajaran yang sesuai supaya pelajar dapat manfaat dalam menyelesaikan masalah. Guru-guru juga boleh mempelbagaikan soalan-soalan dan tidak bergantung kepada soalan-soalan yang ada pada buku teks atau soalan-soalan yang menyediakan pelajar untuk menduduki peperiksaan sahaja. Ini membolehkan pelajar mengisar pemikiran mereka untuk menghadapi cabaran masa depan. Steward (2004) menyatakan bahawa teknik yang berkesan untuk mengajar Sains merangkumi kebolehan guru mengambil tahu pengetahuan asas pelajar, melatih pelajar memikir secara saintifik, meningkatkan struktur dan fokus dalam bahan pengajaran verbal untuk membina istilah baru dalam kelas. Kaedah deduktif seperti “students guided question”, aktiviti menyelesaikan masalah atau amali akan menghasilkan pelajar yang mempunyai minat dalam belajar.

Hasil kajian juga menunjukkan pelajar tidak mahir dalam penulisan struktur ayat dalam bahasa Inggeris atau penggunaan istilah yang tidak tepat seperti perkataan ‘evaporate’. Dicadangkan supaya guru-guru membincangkan istilah-istilah yang tidak difahami atau samar bagi pelajar atau menggunakan alat bantu untuk menjelaskan maksud istilah tersebut. Scott (2003) menyatakan bahawa pelajar harus mengetahui atau biasa dengan istilah-istilah saintifik dan konsep saintifik yang asas

121 supaya tiada masalah yang timbul pada peringkat yang lebih tinggi. Houzt dan Watson (2002) juga mencadangkan penggunaan alat bantu yang berbentuk visual untuk menjelaskan istilah, membentuk konsep dengan menggunakan grafik, melibatkan pelajar secara aktif dalam pembelajaran, dan memberi peluang kepada pelajar untuk membentuk ilmu dan kemahiran.

Hasil kajian juga menunjukkan pelajar jarang bertutur dalam bahasa Inggeris walaupun dengan guru. Oleh itu, dicadangkan guru menjalankan aktiviti yang dapat menggalakkan pelajar bertutur seperti persembahan maklumat. Carr (2002) yang mengkaji faktor persekitaran yang akan mempengaruhi nilai yang dibina oleh pelajar sendiri dan keyakinan terhadap diri sendiri. Jika pelajar diberi peluang untuk berkomunikasi dalam kumpulan atau dengan guru, ini akan meningkatkan keberkesanan dalam penggunaan bahasa Inggeris. Krashen (1987) mencadangkan beberapa cara untuk membina bahasa Inggeris dalam pembelajaran sains.Antaranya ialah menggunakan bahasa yang mudah difahami tetapi tepat dan menunjukkan bagaimana sains diadaptasikan dalam kehidupan seharian.

Stewards (2004) menyatakan bahawa pelajar yang tidak bertutur sepenuhnya dalam bahasa Inggeris tidak bermakna mereka tidak berupaya memahami atau memperolehi ilmu dalam pelajaran yang disampaikan. Pelajar akan belajar dengan lebih baik sekiranya aktiviti yang dijalankan memberi makna, menyediakan persekitaran yang membolehkan mereka berkomunikasi serta membuat perkaitan dengan kehidupan seharian. Stewards (2004) juga menyatakan bahawa penggunaan ilmu dalam pelbagai situasi akan menguatkan kemahiran bahasa mereka dan menambahkan konsep yang dipelajari.

122 5.6 Cadangan Kajian Lanjutan

Kajian yang dijalankan dapat diperkukuhkan lagi dengan kajian-kajian lanjutan bagi mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai tahap penyelesaian masalah pelajar. Cadangan-cadangan kajian lanjutan adalah seperti berikut: a) Kajian boleh dilakukan ke atas pelajar-pelajar tingkatan dua pada awal penggal pertama persekolahan untuk mengenal pasti konsep asas atau konsep alternatif yang terdapat pada pelajar. Seterusnya, guru-guru dapat menyediakan aktiviti untuk mengikis salah konsep pelajar agar tidak menimbulkan kekeliruan pada peringkat yang lebih tinggi. b) Kajian lanjutan mengenai kaedah pengajaran guru-guru sains boleh dijalankan bagi memperoleh maklumat yang lebih terperinci memandangkan pengajaran guru akan mempengaruhi kefahaman pelajar. c) Teknik temubual seharusnya dijalankan dengan lebih mendalam demi mendapat maklumat secara terperinci tentang masalah pembelajaran dalam sains agar masalah tersebut dapat diatasi dengan segera. d) Kajian yang sama boleh dijalankan dengan melibatkan tajuk-tajuk lain dalam mata pelajaran sains atau mata pelajaran lain.

5.7

Rumusan

Kajian yang dijalankan memberi gambaran dan maklumat tentang tahap penyelesaian masalah pelajar dan juga faktor-faktor yang berkaitan dengan penyelesaian masalah. Hasil kajian menunjukkan bahawa pelajar-pelajar tingkatan dua masih lemah dalam menyelesaikan masalah terutamanya masalah yang berkaitan

123 dengan amali. Oleh itu, usaha yang lebih perlu diberikan untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran supaya dapat melahirkan pelajar yang berkemahiran dalam menyelesaikan masalah sama ada dari segi saintifik atau masalah kehidupan seharian. Pelajar merupakan tonggak Negara. Maka, peningkatan tahap penyelesaian masalah pelajar adalah penting untuk menghadapi cabaran pada masa yang akan datang terutamanya dunia yang serba canggih dengan komunikasi dan teknologi yang sentiasa berubah.

124

RUJUKAN

Aziz b. Nordin (2003). Peranan bahasa dalam pembelajaran kimia. Buletin Persatuan Pendidikan Sains dan Matematik Johor. Jil. 12. Bil 1. 59-64.

Aziz b. Nordin. (2004). Pandangan guru pelatih terhadap pembelajaran dan pengajaran sains dalam bahasa Inggeris. Buletin Persatuan Pendidikan Sains dan Matematik, Jil. 13. Bil 1. 64-71. Bamgbose, A (1984) . Mother tongue medium and scholastic attainment in Nigeria. Prospects.XV.87-93 Berita Harian (17 Jun 2004). Prestasi Sains, Matematik dalam bahasa Inggeris merosot. Best, J.W. dan Kahn, J.V. (1989). Research In Education. (6th Ed.). New Jersey: Prentice Hall. Bird, E dan Welford, G. (1995). The effect of language on the performance of second language students in science examinations. International of Science Education. 17 . 389-397. Cassels, J. R. dan Johnstone, A. H. (1985). Words that matter in Science. London: Royal Chemical Society.

125 Carr, K. (2002). Building Bridges and crossing borders: Using service learning to overcome cultural barrier to collaboration between Science and education. School Science and Mathematics. 102(6). 285 – 298. Cheng, X. T. (2000). Asian students' reticence revisited. System. 28. 435-446.

Chin, C. (1997). Towards a problem-solving approach in Teaching and learning Science. Journal of Science and Mathematics Education in S. E. Asia.” XVI. 21-27. Clark, J.V. (1996). Redirecting Science Education. Thousand Oak, CA: Corwin Press, Inc. Collison,G.O (1975). Concept formation in second language: a study of Ghanaian school children. Harvard Educational Review.44. 441-457. De Jong, T. dan Ferguson – Hessler, M. G. M. (1996). Types and qualities of knowledge. Educational Psychologist. 31 . 105-113. Driver, R. (1989). Students’ conception and learning of science. International Journal of Science Education. 11. 481-490 Francis, R. G. dan Hill, D. (1992). Chemistry: Building bridges between experience, language and learning. Journal of Science and Mathematics Education in S.E.Asia.1. 39-48. Gagne, R. M. (1977). The condition of learning. New York: Holt, Rinehart and Winston. Gallagher, S.A., Stepien, W. J., Sher, B. T. dan Workman D. (1995). Implementing Problem-based learning in Science classroom. Journal of School Science and Mathematics. 95. 136-146.

126 Gardner, P.L. (1972). Words in Science. Australian Science Education Project, Melbourne. Gardner, P.L. (1974). Language difficulties of science students. Australian Science Teacher Journal.20(1). 63-76. Gardner, P.L. (1978). Difficulties in illative connectives in science. Australian Science Teacher Journal.24(3). 23-30. Gilbert, J. K., Osborne, R. J. dan Fensham, P.J. (1982). Children Science and its consequence for teaching. Science Education.66. 623-633 Gobel, D. (1999). Improving teaching and learning through Chemistry education research: A look to the future. Journal of Chemical Education. 76(4). 548 – 553. Hamori, E., dan Muldrey, J. E. (1984). Journal of Chemical Education.61. 710 Harrison, A. G., Grayson, D. J. dan Treagust, D. F. (1999). Investigating a grade 11 student’s evolving conceptions of heat and temperature. Journal of Research in Science Teaching. 36. 55-87 Hill, D.M., Baker, S.R., Talley. L.H. & Hobday, M.D (1980). Language preferences of freshman chemistry students. Journal of Research in Science Teaching.17(b). 571-576. Houzt, L. E dan Watson, S. M. (2002). Teaching Science: Meeting the academic needs of cultural and linguistically diverse students. Intervention in School and Clinic. 37 (5). 267 – 278. Johnson, D. M. (1961). Formulation and reformulation of figure-concepts. American Journal of Psychology. 74. 418-424.

127 Krashen, S.D. (1987) . Principle and practices in second language acquisition. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall Regents Kuhn, D. , Schauble, L. , dan Garcia-Mila, M. (1992). Cross-domain development of scientific reasoning . Cognition and Instruction. 9. 285-327. Lee, K. W. (1985). Cognitive variable in problem solving in Chemistry. Research in Science Education. 15. 21-30 Lynch, P. (1996). Students’ alternative frameworks for the nature of matter: A crosscultural study of linguistic and cultural interpretations. International Journal of Scienc eEducation. 18. 743-752. Maskill, R. (1988). Logical language, natural strategies and the teaching of science. International Journal of Science Education. 10. 485-495. Mckinley, E., Waiti, P. M., and Bell, B. (1992) . “Language, culture and Science education.” International Journal of Science Education.14. 579-595. Miller, L. (2002). “Towards a model for lecturing in a second language.” Journal of English for Academic Purposes.1. 145-162 New Straits Times. (7 Mei 2002). Looking back to English. New Straits Times. (29 Julai 2002). All set for switch to English. New Straits Times. (15 September 2005). PMR Math & Science Trial Exam, Students perform poorly, teachers concerned. Ng, C. K. (2003). Key to mastery Science Form 1. Selangor: Pelangi Sdn. Bhd. Northwest Regional Educational Laboraratory (2000). Mathematics problem – solving scoring guide. Mathematics and Science Education center.

128 NRC. (1997). National Science Education Standards Draft. Washington DC: National Research Council. Osborne, R.J. dan Schollum, B.W. (1983). Coping in Chemistry. Australian Science Teacher Journal.129(1). 13-24. Osborne, R. dan Wittrock., M. (1983). Learning Science: a generative process. Science Education.67. 489-508. Perez, D. G. dan Torregrosa, J. M. (1983). A model of problem solving in accordance with science methodology. European Journal of Science Education. 5. 447 – 455. Pizzini, E. L., Shepardson, D. P. dan Abell, S. K. (1989). A rationale for and the development of a problem solving model of instruction in science education. Science Education.73. 523-534 Postlethwaite, K. dan Haggarty, L. (2002). Towards the improvement of learning in secondary school: students’ views, their links to theories of motivation and to issues of under- and over-achievement. Research Paper in Education. 17(2). 185 – 209. Pusat Perkembangan Kurikulum. (2000). Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sains. Kementerian Pendidikan Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum. (2002). Integrated Curriculum for Secondary Schools Curriculum Specifications, Science Form 2. Kementerian Pendidikan Malaysia. Ribeiro, M. G. T. C., Costa Pereira, D. J. V. dan Maskill, R. (1990). Reaction and spontaneity: the influence of meaning from everyday language on fourth year undergraduates’ interpretations of some simple chemical phenomena. International of Science Education. 12 . 391 -401

129 Rollnick, M. dan Rutherford, M. (1996). The use of mother tongue and English in the learning and expression of science concept: a classroom-based study. International Journal of Science Education.18. 91-103. Rutherford, M and Nkopodi, N. (1989). A comparison of the recognition of some science concept definitions in English and North Sotho for second language English speakers. International Journal of Science Education.12. 443-456. Ryan, J.N. (1985). The language gap: Common Words with Technical Meaning. Journal of Chemical Education. 62. 1098-1099. Schon, D. (1983). The reflective practitioner. New York: Basic Books. Scott, B. (2003). Expanding children’s access to Science. IDRA Newsletter. XXX. 6-7. Shayer, M. dan Wylam, H. (1981). The development of the concept of heat and temperature in 10-13 year olds. Journal of Research in Science Teaching. 18 . 419-434. Steward, R. E. (2004). An examination of how teacher modify instruction for English as a second language students in the junior high school science classroom. University of Houston- Clark Lake: Master Degree Thesis Syamal, A. (1985). Some improper terms in coordination chemistry. Journal of Chemical Education.62. 143 Taconis, R. (1995). Understanding problem solving. Eindhoven University of Technology: Ph.D.Dissertation. Taconis, R., Ferguson-Hessler, M. G. M. dan Broekkamp, H. (2001). Teaching science problem solving: An overview of experimental work. Journal of Research in Science Teaching. 38. 442-468.

130 Tobin, K dan McRobbie, C. J. (1996). Significant of Limited English Proficiency and cultural capital to the performance in Science of Chinese-Australians. Journal of Research in Science Teaching. 33. 265-282 Tiberghien, A (1985). Modes and conditions of learning – an example: the learning of some concepts of heat. Cognitive Development Research in Science and Mathematics (Proceedings of an International Seminar, University of Leeds). Utusan Melayu (10 April 2002). Bahasa Inggeris: Kementerian diminta kaji secara serius. Utusan Melayu ( 22 Jun 2002). Bahasa Inggeris: Pelajar Melayu mampu bersaing. Utusan Melayu (8 Julai 2002). 70% Melayu di IPTA lemah B.Inggeris. Utusan Melayu (9 Jun 2002). Calon guru perlu kuasai bahasa Inggeris: Musa. Utusan Melayu (31 Julai 2002). Jangan kecualikan SJKC – bertegas laksanakan sains, matematik dalam bahasa Inggeris – pemuda UMNO. Utusan Melayu (24 April 2005). Sains, Matematik: Tahap pemahaman memuaskan. Utusan Melayu (26 Mac 2005). Melayu tidak akan tercicir – Penguasaan bahasa Inggeris Saintifik akan mengangkat martabat bangsa. Utusan Melayu (27 Mac 2005). Keberkesanan Matematik, Sains dan BI dipantau. Utusan Melayu. (27 Mac 2005). Dasar BI ditahan – Tiga tahun terlalu awal ukur kesan belajar Sains, Matematik. Veiga, M. L. F. C. S., Costa Pereira, D. J. V. dan Maskill, R. (1989). Teachers’ language and pupils’ ideas in science lessons: can teachers avoid reinforcing wrong ideas? International Journal of Science Education.11. 465-479.

131 Walberg, H. J. (1980). A meta-analysis of productive factors in Science learning through grade 6 -12. Chinkago IL: University of Illinois at Chinkago Circle. West, S. A. (1992). Problem- based learning: a viable addition for secondary school science. School Science Review. 73. 47-55

132 LAMPIRAN A

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FAKULTI PENDIDIKAN

Saudara saudari sekalian,

Kajian ini bertujuan untuk mendapat maklumat pelajar mengenai pembelajaran Sains dalam Bahasa Inggeris. Bersama ini disertakan satu boring soal selidik mengenai perkara tersebut. Saya berharap saudara dapat melibatkan diri dengan mengisi boring dengan lengkap. Segala maklumat peribadi adalah RAHSIA dan hanya akan digunakan untuk kajian sahaja. Kesudian saudara melibatkan diri dalam kajian ini, saya dahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Yang benar, ____________________ (LEE SHUH SHING) Sarjana Sains dan Pendidikan (Kimia) Universiti Teknologi Malaysia Johor Darul Takzim

133 BAHAGIAN A: Maklumat diri pelajar Arahan: Sila lengkapkan ruang yang disediakan 1 Nama: ___________________________________________________________ Tingkatan :____________________________________________ Umur : ____________________tahun Bangsa: ____________________ Jantina: ____________________ (Lelaki atau perempuan) Keputusan penilaian bagi ujian UPSR dan ujian bulanan terakhir (Sila isikan gred yang diperolehi sama ada A, B, C, D atau E)

2 3 4 5 6

UPSR Bahasa Inggeris Sains 7

UJIAN BULANAN

Nyatakan mata pelajaran yang anda paling minat sebagai 1, 2 sebagai sederhana minat dan 3 sebagai terakhir minat ke ruang yang disediakan. MINAT Bahasa Inggeris Sains Matematik

8

Sila nyatakan masalah anda dalam mempelajari mata pelajaran Sains di sekolah. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

134 Bahagian B: Pengalaman mempelajari Sains dalam Bahasa Inggeris Arahan: Sila tandakan √ bagi pilihan yang paling sesuai mewakili pendapat anda. Bil Pernyataan Tidak Tidak Setuju setuju (1) pasti (2) (3) 1. Saya boleh bertutur dalam Bahasa Inggeris dengan baik dan lancar 2. Saya dapat menjawab pertanyaan guru dalam Bahasa Inggeris dengan lancar 3. Saya sentiasa menggunakan Bahasa Inggeris di rumah. 4. Saya suka membaca buku cerita dalam Bahasa Inggeris 5. Guru saya mengajar Sains sepenuhnya dalam Bahasa Inggeris 6. Saya bertutur dengan cikgu dengan menggunakan Bahasa Inggeris di luar pengajaran dan pembelajaran. 7. Saya dapat memahami Bahasa Inggeris dengan baik apabila membaca buku Sains. 8. Apabila menemui perkataan Sains yang tidak faham saya mencari dalam kamus atau bertanya. 9. Apabila guru menyoal, saya akan fikir dalam Bahasa Melayu atau bahasa lain sebelum menjawab dalam Bahasa Inggeris. 10. Saya lebih suka mempelajari Sains dalam Bahasa Melayu. 11. Saya merasa sukar untuk mempelajari Sains dalam Bahasa Inggeris. 12. Saya berasa Bahasa Inggeris amat penting dalam alam pekerja pada masa hadapan saya. 13. Mempelajari Sains dalam Bahasa Melayu adalah lebih mudah faham. 14. Apabila menonton televisyen cerita Inggeris saya akan membaca sari kata Melayu untuk memahami apa yang disampaikan. 15. Saya sangat minat terhadap mata pelajaran Sains dalam Bahasa Inggeris 16. Saya memahami pengajaran yang disampaikan dalam Bahasa Inggeris. 17. Saya bertutur Bahasa Inggeris dengan kawan saya. 18. Saya lebih faham apabila guru menterjemahkan isi kandungan kepada Bahasa Melayu.

135 19. Pengajaran Sains dalam Bahasa Inggeris dapat meningkatkan mutu bahasa Inggeris saya. 20. Saya berasa sangat susah untuk menyampaikan jawapan bagi soalan Sains dalam Bahasa Inggeris.

136 Part C: Instruction: Answer all the questions in the place given. 1. In your own words explain what do you think heat is. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 2. In your own words explain why when we put an ice cube inside a cup of water, the ice cube will melt. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

137 3. Suppose that you have two cubes of the same size, one made of wood and the other made of metal. Both cubes are placed in the room for some time. How do you think the temperature of the two cubes after one hour? Explain your answer [Assume that the room temperature is constant all the time]. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

4. Suppose you have two containers of water at the same temperature 20◦C. Both of the containers consist of 200ml of water. Predict the temperature of water if both of the containers are poured into a cylinder. Explain your answer. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

138 5. You are given the following apparatus: A candle, aluminium tube, silver tube, a copper tube, ceramic tube, tripod stand and tacks.

i) You have to create the procedure of the experiment to show how heat affects three different metals. ii)You have to include your hypothesis, observations and conclusion. iii)You are required to draw the arrangement of the apparatus in the space given below and label it correctly.

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

139 ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

140 6. If you grasp the metal handle of a hot frying pan, you will quickly let go. How is the heat energy transferred from the hot frying pan to the handle? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

7. Observe the smoke from the burning material above. Why does the smoke rise? Is it unaffected by gravity? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

141

8. Observe the picture above. Explain phenomena (a) and (b) (a) ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

142 LAMPIRAN B

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FAKULTI PENDIDIKAN

Saudara saudari sekalian,

Kajian ini bertujuan untuk mendapat maklumat pelajar mengenai pembelajaran Sains dalam Bahasa Inggeris. Bersama ini disertakan satu boring soal selidik mengenai perkara tersebut. Saya berharap saudara dapat melibatkan diri dengan mengisi boring dengan lengkap. Segala maklumat peribadi adalah RAHSIA dan hanya akan digunakan untuk kajian sahaja. Kesudian saudara melibatkan diri dalam kajian ini, saya dahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Yang benar, ____________________ (LEE SHUH SHING) Sarjana Sains serta Pendidikan (Kimia) Universiti Teknologi Malaysia Johor Darul Takzim

143 Bahagian A: Maklumat diri pelajar Arahan: Sila lengkapkan ruang yang disediakan 1 Nama: ___________________________________________________________ Tingkatan :____________________________________________ Umur : ____________________tahun Bangsa: ____________________ Jantina: ____________________ (Lelaki atau perempuan)

2 3 4 5

Bahagian B: Arahan: Jawab semua soalan dalam ruangan yang disediakan. 1. Pada pendapat anda, jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan haba? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

144 2. Pada pendapat anda, jelaskan mengapa seketul ais akan melebur jika diletakkan dalam satu gelas air? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 3. Anda mempunyai dua bongkah yang sama saiz, satu diperbuat daripada kayu dan satu diperbuat daripada logam. Kedua-dua bongkah diletakkkan dalam bilik yang sama dan jangka masa yang sama. Pada pendapat anda, apakah perubahan suhu yang anda dapat perhatikan pada kedua-dua bongkah tersebut selepas satu jam? Jelaskan jawapan anda. [ Anggap bahawa suhu bilik adalah sentiasa sama] ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

145 4. Anda mempunyai dua berkas air yang mempunyai suhu yang sama iaitu 20◦C. Kedua-dua berkas tersebut mempunyai 200ml air. Jangkakan suhu air tersebut apabila kedua-dua berkas air dicampurkan ke dalam satu selinder yang sama. Jelaskan jawapan anda. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

5. Anda diberi alat dan radas seperti berikut: Lilin, batang aluminium , batang kuprum , batang perak , batang tembikar, tungku kaki tiga dan paku.

i) Anda diminta membina satu experimen mengkaji tentang bagaimana haba mempengaruhi pepejal yang berlainan. ii)Anda perlu memasukkan hipotesis, kaedah, pemerhatian dan kesimpulan. iii) Anda perlu melukis susunan alat radas tersebut pada ruang yang disediakan dan label dengan betul.

146

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

147

6. Apabila anda memegang pemegang logam periuk yang panas, anda akan melepaskan tangan dengan cepat. Bagaimana tenaga haba dapat dipindahkan daripada periuk yang panas kepada pemegang logam? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

7. Perhatikan asap yang dihasilkan daripada pembakaran. Mengapakah asap menaik ke atas? Adakah asap tersebut tidak dipengaruhi oleh tarikan graviti? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

148

8. Perhatikan gambar rajah di atas. Jelaskan fenomena (a) dan (b) (a) ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

149 LAMPIRAN C

SKEMA JAWAPAN

1. In your own words explain what do you think heat is. Heat a form of energy. It can convert into other form of energy. We measure heat energy in units called joules (J).

• Jawapan lain yang tepat juga boleh diterima. • Sekiranya pelajar menjawab heat is from Sun/ burning of coal, hanya
mendapat skor 2.

2. In your own words explain why when we put an ice cube inside a cup of water, the ice cube will melt. The ice absorbs heat causes the particles in the ice vibrate faster and push each other further apart.

3. Suppose that you have two cubes of the same size, one made of wood and the other made of metal. Both cubes are placed in the room for some time. How do you think the temperature of the two cubes after one hour? Explain your answer [Assume that the room temperature is constant all the time] The temperatures of both cubes mostly have the same temperature. This is because they are placed in the room with constant temperature. Both cubes have the same temperature but contain different amounts of heat.

150 4. Suppose you have two containers of water at the same temperature 20◦C. Both of the containers consist of 200ml of water. Predict the temperature of water if both of the containers are poured into a cylinder. Explain your answer. The temperature will be 20◦C. This is due to temperature both containers before pouring together is 20◦C. However, it will contain much heat energy after both containers are poured into a cylinder. 5. You have to create the procedure of the experiment to show how heat affects three different metals. ii)You have to include your hypothesis, observations and conclusion. iii)You are required to draw the arrangement of the apparatus in the space given below and label it correctly Hypothesis: Heat is not conducted equally well in all solids. Procedures: 1. A thumbtack was fixed to the end of each rod causing melted wax. 2. The rods were placed on a tripod stand. 3. The ends of the rods were all heated. The time taken for the thumbtacks to fall off was recorded.

Observation: 1. The thumbtack from the copper rod falls off first, followed by the one on the aluminium rod and silver rod. 2. The thumbtacks on the ceramic tube do not fall or takes a long time to fall after heating. Conclusion: All solids do not conduct heat equally well. Some allow heat to flow through them better than others.

151

6. If you grasp the metal handle of a hot frying pan, you will quickly let go. How is the heat energy transferred from the hot frying pan to the handle? When a substance is heated at one end, the particles at the end will gain heat energy. These particles then vibrate faster and knock into neighbouring particles, thus transferring some of the heat energy to them. This makes the neighbouring particles vibrate faster and knock into other neighbouring particles so on until all the particles throughout the substance are vibrating rapidly. When the particles are vibrating rapidly, the substance feels hot. This is how heat is flow throughout the substance. 7. Observe the smoke from the burning material above. Why does the smoke rise? Is it unaffected by gravity? Everything is affected by gravity including the smoke from burning material. When the materials are heated, the volume of smoke particles increases and its density decrease. Once the density decreases, the denser particles of surrounding cool air will sink and replace the less density smoke. The less density smoke finally will rise up. This is how the smoke will rise from burning material.

8. Observe the picture above. Explain phenomena (a) and (b) Phenomenon A is sea breeze. During the day, the land heats up faster than the sea. The hot air over the land rises. This hot air is replaced by cooler, denser air from sea. Phenomenon B is land breeze. At night, the land cools faster than sea. Cooler air from the land replaces the warm air.

152 LAMPIRAN D 1(a). Lukisan salah, tidak berlabel (1 Skor)

(b)

(c)

(d)

153 (e)

(f)

(g)

2(a). Lukisan salah, berlabel tepat (1 Skor)

154 (b).

(c)

(d)

(e)

155 (f)

(g)

5. Lukisan tidak lengkap, label tidak lengkap (1 Skor)

6(a).Lukisan betul, berlabel salah (2 skor)

156 (b)

7(a). Lukisan kurang tepat, label tepat (2 skor)

(b)

157

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful