‫[‬

‫]‬
‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬

‫ֵס ֶפר ְּת ִה ִלים ‪Séfer Tehilím‬‬
‫‪Tehilím Pérek 1‬‬
‫וב ֶד ֶר ְּך ַח ָח ִאים לֹא‬
‫ֲצת ְּר ָש ִעים | ְּ‬
‫ַאש ֵרי ָה ִאיש ֲא ֶשר לֹא ָה ַל ְּך ַבע ַ‬
‫(‪ְּ )1‬‬
‫תֹורת יְּ הוָה ֶח ְּפצֹו |‬
‫ָשב‪ִ )2( :‬ךי ִאם ְּב ַ‬
‫מֹושב ֵל ִצים לֹא י ָ‬
‫וב ַ‬
‫ָע ָמד ְּ‬
‫ָליְּ ָלה‪ )3( :‬וְּ ָהיָה ְּך ֵעץ ָשתול ַעל ַן ְּלגֵי ָמיִ ם |‬
‫יֹומם ו ָ‬
‫ֶהגֶה ָ‬
‫תֹורתֹו י ְּ‬
‫וב ָ‬
‫ְּ‬
‫יח‪)4( :‬‬
‫ַצ ִל ַ‬
‫ֲשה י ְּ‬
‫ֲא ֶשר ִן ְּריֹו יִ ֵתן ְּב ִעתֹו וְּ ָע ֵלהו לֹא יִ בֹול וְּ כֹל ֲא ֶשר ַיע ֶ‬
‫רוח‪ַ )5( :‬על ֵךן לֹא‬
‫לֹא ֵכן ָה ְּר ָש ִעים | ִךי ִאם ַךלֹץ ֲא ֶשר ִת ְּד ֶפםו ַ‬
‫יֹוד ַע‬
‫יקים‪ִ )6( :‬ךי ֵ‬
‫ֲדת ַצ ִד ִ‬
‫ָקמו ְּר ָש ִעים ַב ִל ְּש ָןט | וְּ ַח ָח ִאים ַבע ַ‬
‫יֺ‬
‫ֹאבד‪:‬‬
‫יקים | וְּ ֶד ֶר ְּך ְּר ָש ִעים ת ֵ‬
‫יְּ הוָה ֶד ֶר ְּך ַצ ִד ִ‬
‫‪Tehilím Pérek 2‬‬
‫ַנבו ַמ ְּל ֵכי ֶא ֶרץ‬
‫ֶהגו ִריק‪ )2( :‬יִ ְּתי ְּ‬
‫ול ֺא ִלים י ְּ‬
‫(‪ָ )1‬ל ָלה ָרגְּ שו גֹויִ ם | ְּ‬
‫ַת ָקה ֶאת‬
‫ָחד | ַעל יְּ הוָה וְּ ַעל ְּמ ִשיחֹו‪ )3( :‬נְּ נ ְּ‬
‫נֹוסדו י ַ‬
‫רֹוזנִ ים ְּ‬
‫וְּ ְּ‬
‫יֹושב ַב ָש ַמיִ ם יִ ְּש ָחק |‬
‫יכה ִמ ֶלםו ֲעב ֵֹתימֹו‪ֵ )4( :‬‬
‫ַש ִל ָ‬
‫רֹותימֹו | וְּ נ ְּ‬
‫מֹוס ֵ‬
‫ְּ‬
‫וב ֲחרֹונֹו יְּ ַב ֲה ֵלמֹו‪)6( :‬‬
‫ֲאדֹנָי יִ ְּל ַעג ָלמֹו‪ָ )5( :‬אז יְּ ַד ֵבר ֵא ֵלימֹו ְּבַאןֹו | ַ‬
‫ָס ְּכ ִתי ַמ ְּל ִךי | ַעל ִצטֹון ַהר ָק ְּד ִשי‪ֲ )7( :‬א ַס ְּן ָרה ֶאל חֹק | יְּ הוָה‬
‫ַאנִ י נ ַ‬
‫וֲ‬
‫יך‪ְּ )8( :‬שַאל ִמ ֶלםִ י וְּ ֶא ְּתנָה‬
‫ַאתה ֲאנִ י ַהטֹום יְּ ִל ְּד ִת ָ‬
‫ָאמר ֵא ַלי ְּבנִ י ָ‬
‫ַ‬
‫ָארץ‪ְּ )9( :‬תר ֵֹעם ְּב ֵש ֶבט ַב ְּרזֶל | ִך ְּכ ִלי‬
‫ַאפ ֵסי ֶ‬
‫ָת ָך ְּ‬
‫ַא ֺחז ְּ‬
‫ַח ָל ֶת ָך | ו ֲ‬
‫גֹויִ ם נ ֲ‬
‫ָארץ‪:‬‬
‫ָסרו ש ְֹּפ ֵטי ֶ‬
‫ַן ֵצם‪ )11( :‬וְּ ַע ָתה ְּמ ָל ִכים ַה ְּש ִךילו | ִהו ְּ‬
‫יֹוצר ְּתנ ְּ‬
‫ֵ‬
‫ַשקו ַבר ֶןן‬
‫(‪ִ ) 11‬ע ְּבדו ֶאת יְּ הוָה ְּביִ ְּרָאה | וְּ גִ ילו ִב ְּר ָע ָדה‪ )12( :‬נ ְּ‬
‫חֹוסי בֹו‪:‬‬
‫ַאש ֵרי ָךל ֵ‬
‫ֹאבדו ֶד ֶר ְּך ִךי יִ ְּב ַער ִך ְּמ ַעט ַאןֹו | ְּ‬
‫ֶאנַף וְּ ת ְּ‬
‫יֱ‬
‫‪Tehilím Pérek 3‬‬
‫ַאב ָשלֹום ְּבנֹו‪ )2( :‬יְּ הוָה ָמה ַרבו‬
‫(‪ִ )1‬מ ְּזמֹור ְּל ָדוִ ד | ְּב ָב ְּרחֹו ִמ ְּןנֵי ְּ‬
‫שוע ָתה כֹו‬
‫ַפ ִשי | ֵאין יְּ ָ‬
‫ָצ ָרי | ַר ִבים ָק ִמים ָע ָלי‪ַ )3( :‬ר ִבים א ְֹּמ ִרים ְּלנ ְּ‬
‫ומ ִרים רֹא ִשי‪:‬‬
‫בֹודי ֵ‬
‫ֲדי | ְּך ִ‬
‫ַאתה יְּ הוָה ָמגֵן ַבע ִ‬
‫ֵבאל ִֹהים ֶס ָלה‪ ) 4( :‬וְּ ָ‬
‫‪1‬‬

‫[‬
‫]‬
‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬

‫קֹולי ֶאל יְּ הוָה ֶא ְּק ָרא | ַו ַט ֲענֵנִ י ֵמ ַהר ָק ְּדשֹו ֶס ָלה‪ֲ )6( :‬אנִ י‬
‫ִ‬
‫(‪) 5‬‬
‫ירא‬
‫יצֹותי ִךי יְּ הוָה יִ ְּס ְּמ ֵכנִ י‪ )7( :‬לֹא ִא ָ‬
‫ישנָה | ֱה ִק ִ‬
‫ָא ָ‬
‫ָש ַכ ְּב ִתי ו ִ‬
‫יענִ י‬
‫הֹוש ֵ‬
‫ִ‬
‫קומה יְּ הוָה‬
‫ֵמ ִר ְּבבֹות ָעם | ֲא ֶשר ָס ִביב ָשתו ָע ָלי‪ָ )8( :‬‬
‫ית ֶאת ָךל אֹיְּ ַבי ֶל ִחי | ִשםֵי ְּר ָש ִעים ִש ַב ְּר ָת‪ַ )9( :‬ליהוָה‬
‫ֱאל ַֹהי ִךי ִה ִך ָ‬
‫שועה | ַעל ַע ְּל ָך ִב ְּר ָכ ֶת ָך ֶמ ָלה‪:‬‬
‫ַהיְּ ָ‬
‫‪Tehilím Pérek 4‬‬
‫ַנ ַח ִבנְּ גִ ינֹות ִמ ְּזמֹור ְּל ָדוִ ד‪ְּ )2( :‬ב ָק ְּר ִאי ֲענֵנִ י ֱאל ֵֹהי ִצ ְּד ִקי‬
‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬
‫בֹודי‬
‫וש ַמע ְּת ִפ ָכ ִתי‪ְּ )3( :‬בנֵי ִאיש ַעד ֶמה ְּכ ִ‬
‫ַב ָנר ִה ְּר ַח ְּב ָת ִכי | ָחםֵנִ י ְּ‬
‫ודעו ִךי ִה ְּפ ָלה יְּ הוָה‬
‫ִל ְּכ ִל ָלה ֶת ֱא ָהבון ִריק | ְּת ַב ְּקשו ָכזָב ֶס ָלה‪ְּ )4( :‬‬
‫ָח ִסיד לֹו | יְּ הוָה יִ ְּש ַמע ְּב ָק ְּר ִאי ֵא ָליו‪ִ )5( :‬רגְּ זו וְּ ַאל ֶת ֱח ָטאו | ִא ְּמרו‬
‫וב ְּטחו‬
‫ִב ְּל ַב ְּב ֶכם ַעל ִמ ְּש ַך ְּב ֶכם וְּ דֹלו ֶס ָלה‪ִ )6( :‬ז ְּבחו ִז ְּב ֵחי ֶצ ֶדק | ִ‬
‫יך‬
‫ַר ֵאנו טֹוב נְּ ָסה ָע ֵלינו אֹור ָן ֶנ ָ‬
‫ֶאל יְּ הוָה‪ַ ) 7( :‬ר ִבים א ְֹּמ ִרים ִמי י ְּ‬
‫ירֹושם ָרבו‪)9( :‬‬
‫ָת ָתה ִש ְּמ ָחה ְּב ִל ִבי | ֵמ ֵעת ְּד ָגנָם וְּ ִת ָ‬
‫יְּ הוָה‪ ) 8( :‬נ ַ‬
‫ַאתה יְּ הוָה ְּל ָב ָדד ָל ֶב ַטח‬
‫ישן | ִךי ָ‬
‫ַח ָדו ֶא ְּש ְּך ָבה וְּ ִא ָ‬
‫ְּב ָשלֹום י ְּ‬
‫יבנִ י‪:‬‬
‫תֹוש ֵ‬
‫ִ‬
‫‪Tehilím Pérek 5‬‬
‫ַנ ַח ֶאל ַהםְּ ִחילֹות ִמ ְּזמֹור ְּל ָדוִ ד‪ֲ )2( :‬א ָמ ַרי ַה ֲא ִזינָה יְּ הוָה‬
‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬
‫יך‬
‫יבה ְּלקֹול ַשוְּ ִעי ַמ ְּל ִךי וֵאל ָֹהי | ִךי ֵא ֶל ָ‬
‫ִבינָה ֲהגִ יגִ י‪ַ )3( :‬ה ְּק ִש ָ‬
‫ֱר ְּך ְּל ָך ַו ֲא ַצ ֶןה‪)5( :‬‬
‫קֹולי | ב ֶֹקר ֶאע ָ‬
‫ֶא ְּת ַן ָכל‪ ) 4( :‬יְּ הוָה ב ֶֹקר ִת ְּש ַמע ִ‬
‫הֹול ִלים‬
‫ַנבו ְּ‬
‫ֺר ָך ָרע‪ )6( :‬לֹא יִ ְּתי ְּ‬
‫ָאתה | לֹא יְּ ג ְּ‬
‫ִךי לֹא ֵאל ָח ֵפץ ֶר ַשע ָ‬
‫ַאבד ד ְֹּב ֵרי ָכזָב | ִאיש‬
‫ֲלי ָאוֶן‪ְּ )7( :‬ת ֵ‬
‫ֵאת ָךל ןֹע ֵ‬
‫ֶיך | ָשנ ָ‬
‫ְּל ֶנגֶד ֵעינ ָ‬
‫ית ָך |‬
‫ַאנִ י ְּברֹב ַח ְּס ְּד ָך ָאבֹוא ֵב ֶ‬
‫ומ ְּר ָמה יְּ ָת ֵעב יְּ הוָה‪ )8( :‬ו ֲ‬
‫ָד ִמים ִ‬
‫ָאת ָך‪ )9( :‬יְּ הוָה נְּ ֵחנִ י ְּב ִצ ְּד ָק ֶת ָך‬
‫יכל ָק ְּד ְּש ָך ְּביִ ְּר ֶ‬
‫ֶא ְּש ַת ֲחוֶה ֶאל ֵה ַ‬
‫[היְּ ַשר קרי] ְּל ָפנַי ַד ְּר ֶך ָך‪ִ )11( :‬ךי ֵאין ְּב ִפיהו‬
‫שֹור ָרי | הושר ַ‬
‫ְּל ַמ ַען ְּ‬
‫ַח ִליקון‪)11( :‬‬
‫תוח גְּ רֹונָם ְּלשֹונָם י ֲ‬
‫נְּ כֹונָה ִק ְּר ָבם ַהוֹות | ֶק ֶבר ָן ַ‬
‫יחמֹו ִךי‬
‫יהם ַה ִד ֵ‬
‫יהם | ְּברֹב ִן ְּש ֵע ֶ‬
‫ֲצֹות ֶ‬
‫ימם ֱאל ִֹהים יִ ְּןלו ִמלֹע ֵ‬
‫ַה ֲא ִש ֵ‬
‫‪2‬‬

‫[‬
‫]‬
‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬

‫עֹולם יְּ ַרםֵנו וְּ ָת ֵס ְּך ָע ֵלימֹו |‬
‫חֹוסי ָב ְּך ְּל ָ‬
‫ָמרו ָב ְּך‪ ) 12( :‬וְּ יִ ְּש ְּמחו ָכל ֵ‬
‫ַאתה ְּת ָב ֵר ְּך ַצ ִדיק | יְּ הוָה ַך ִנםָה‬
‫ֹה ֵבי ְּש ֶמ ָך‪ִ )13( :‬ךי ָ‬
‫ַע ְּלצו ְּב ָך א ֲ‬
‫וְּ י ְּ‬
‫ָרצֹון ַת ְּע ְּט ֶרםו‪:‬‬
‫‪Tehilím Pérek 6‬‬
‫ַנ ַח ִבנְּ גִ ינֹות ַעל ַה ְּש ִמינִ ית ִמ ְּזמֹור ְּל ָדוִ ד‪ )2( :‬יְּ הוָה ַאל‬
‫(‪ַ ) 1‬ל ְּמנ ֵ‬
‫ַמ ֵרנִ י‪ָ )3( :‬חםֵנִ י יְּ הוָה ִךי ֺא ְּמ ַלל‬
‫יחנִ י | וְּ ַאל ַב ֲח ָמ ְּת ָך ְּתי ְּ‬
‫תֹוכ ֵ‬
‫ַאן ָך ִ‬
‫ְּב ְּ‬
‫ַפ ִשי נִ ְּב ֲה ָלה ְּמאֹד | ואת‬
‫ָאנִ י | ְּר ָפ ֵאנִ י יְּ הוָה ִךי נִ ְּב ֲהלו ֲע ָצ ָמי‪ )4( :‬וְּ נ ְּ‬
‫יענִ י‬
‫הֹוש ֵ‬
‫ַפ ִשי | ִ‬
‫שובה יְּ הוָה ַח ְּכ ָצה נ ְּ‬
‫ַאתה קרי] יְּ הוָה ַעד ָמ ָתי‪ָ )5( :‬‬
‫[וְּ ָ‬
‫יֹודה ָכ ְּך‪)7( :‬‬
‫ְּל ַמ ַען ַח ְּס ֶד ָך‪ִ ) 6( :‬ךי ֵאין ַב ָלוֶת ִז ְּכ ֶר ָך | ִב ְּשאֹול ִמי ֶ‬
‫ַאמ ֶסה‪:‬‬
‫ַאש ֶחה ְּב ָכל ַליְּ ָלה ִמ ָח ִתי | ְּב ִד ְּמ ָע ִתי ַע ְּר ִשי ְּ‬
‫ַע ִתי ְּבַאנְּ ָח ִתי ְּ‬
‫ָיג ְּ‬
‫צֹור ָרי‪ )9( :‬סורו ִמ ֶלםִ י ָךל‬
‫(‪ָ )8‬ע ְּש ָשה ִמ ַך ַעס ֵעינִ י | ָע ְּת ָקה ְּב ָכל ְּ‬
‫ָתי |‬
‫ֲלי ָאוֶן | ִךי ָש ַמע יְּ הוָה קֹול ִב ְּכיִ י‪ָ )11( :‬ש ַמע יְּ הוָה ְּת ִחם ִ‬
‫ןֹע ֵ‬
‫ָשבו ֵיבֹשו‬
‫יְּ הוָה ְּת ִפ ָכ ִתי יִ ָסח‪ֵ )11( :‬יבֹשו וְּ יִ ָב ֲהלו ְּמאֹד ָךל אֹיְּ ָבי | י ֺ‬
‫ָרגַע‪:‬‬
‫‪Tehilím Pérek 7‬‬
‫(‪ִ ) 1‬שגָיֹון ְּל ָדוִ ד | ֲא ֶשר ָשר ַליהוָה ַעל ִד ְּב ֵרי כוש ֶבן יְּ ִמינִ י‪ )2( :‬יְּ הוָה‬
‫ילנִ י‪ֶ )3( :‬ןן יִ ְּטרֹף‬
‫יענִ י ִמ ָךל ר ְֹּד ַפי וְּ ַה ִנ ֵ‬
‫הֹוש ֵ‬
‫ִ‬
‫יתי |‬
‫ֱאל ַֹהי ְּב ָך ָח ִס ִ‬
‫יתי זֹאת |‬
‫ַפ ִשי | ן ֵֹרק וְּ ֵאין ַמ ִניל‪ )4( :‬יְּ הוָה ֱאל ַֹהי ִאם ָע ִש ִ‬
‫ַאריֵה נ ְּ‬
‫ְּך ְּ‬
‫צֹור ִרי‬
‫ָא ַח ְּכ ָצה ְּ‬
‫שֹול ִמי ָרע | ו ֲ‬
‫ָמ ְּל ִתי ְּ‬
‫ִאם יֶש ָעוֶל ְּב ַכ ָןי‪ִ )5( :‬אם ג ַ‬
‫ֹודי ֶל ָע ָפר‬
‫וכב ִ‬
‫ָארץ ַחטָי | ְּ‬
‫ַשג וְּ יִ ְּרמֹס ָל ֶ‬
‫ַפ ִשי וְּ י ֵ‬
‫יקם‪ ) 6( :‬יִ ַרדֹף אֹויֵב נ ְּ‬
‫ֵר ָ‬
‫עורה‬
‫צֹור ָרי | וְּ ָ‬
‫ָשא ְּב ַע ְּברֹות ְּ‬
‫ַאן ָך ִהם ֵ‬
‫קומה יְּ הוָה ְּב ֶ‬
‫ַש ֵךן ֶס ָלה‪ָ ) 7( :‬‬
‫י ְּ‬
‫יה ַל ָלרֹום‬
‫סֹוב ֶב ָי | וְּ ָע ֶל ָ‬
‫ֲדת ְּל ֺא ִלים ְּת ְּ‬
‫ית‪ַ )8( :‬וע ַ‬
‫ֵא ַלי ִמ ְּש ָןט ִצוִ ָ‬
‫וכ ֺת ִלי ָע ָלי‪:‬‬
‫ָדין ַע ִלים | ָש ְּפ ֵטנִ י יְּ הוָה ְּך ִצ ְּד ִקי ְּ‬
‫שובה‪ ) 9( :‬יְּ הוָה י ִ‬
‫ָ‬
‫וכ ָליֹות‬
‫ותכֹונֵן ַצ ִדיק | וב ֵֹחן ִלבֹות ְּ‬
‫(‪ ) 11‬יִ גְּ ָמר נָא ַרע ְּר ָש ִעים ְּ‬
‫יע יִ ְּש ֵרי ֵלב‪)12( :‬‬
‫מֹוש ַ‬
‫ִ‬
‫ֱאל ִֹהים ַצ ִדיק‪ָ )11( :‬מגִ םִ י ַעל ֱאל ִֹהים |‬
‫שֹופט ַצ ִדיק | וְּ ֵאל ז ֵֹעם ְּב ָכל יֹום‪ִ )13( :‬אם לֹא יָשוב ַח ְּרבֹו‬
‫ֱאל ִֹהים ֵ‬
‫‪3‬‬

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫ֶה‪ )14( :‬וְּ לֹו ֵה ִכין ְּך ֵלי ָמוֶת | ִח ָניו‬ ‫יִ ְּלטֹוש | ַק ְּשתֹו ָד ַר ְּך וַיְּ כֹונְּ נ ָ‬ ‫ָלד ָש ֶקר‪)16( :‬‬ ‫ְּלד ְֹּל ִקים יִ ְּפ ָעל‪ִ ) 15( :‬הםֵה יְּ ַח ֶבל ָאוֶן | וְּ ָה ָרה ָע ָמל וְּ י ַ‬ ‫ֲמלֹו ְּברֹאשֹו |‬ ‫ַח ְּן ֵרהו | וַטִ ןֹל ְּב ַש ַחת יִ ְּפ ָעל‪ )17( :‬יָשוב ע ָ‬ ‫בֹור ָך ָרה ַוט ְּ‬ ‫ַל ָרה ֵשם‬ ‫ַאז ְּ‬ ‫אֹודה יְּ הוָה ְּך ִצ ְּדקֹו | ו ֲ‬ ‫ֵרד‪ֶ )18( :‬‬ ‫וְּ ַעל ָק ְּד ֳקדֹו ֲח ָמסֹו י ֵ‬ ‫יְּ הוָה ֶע ְּליֹון‪:‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 8‬‬ ‫ַאדיר‬ ‫ַנ ַח ַעל ַהגִ ִתית ִמ ְּזמֹור ְּל ָדוִ ד‪ )2( :‬יְּ הוָה ֲאדֹנֵינו ָמה ִ‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫עֹול ִלים‬ ‫הֹוד ָך ַעל ַה ָש ָמיִ ם‪ִ )3( :‬מ ִןי ְּ‬ ‫ָארץ | ֲא ֶשר ְּתנָה ְּ‬ ‫ִש ְּמ ָך ְּב ָכל ָה ֶ‬ ‫ַסם‪ִ )4( :‬ךי‬ ‫ומ ְּתנ ֵ‬ ‫יך | ְּל ַה ְּש ִבית אֹויֵב ִ‬ ‫צֹור ֶר ָ‬ ‫וְּ יֹנְּ ִקים יִ ַמ ְּד ָת עֹז ְּל ַמ ַען ְּ‬ ‫כֹוכ ִבים ֲא ֶשר ךֹונָנְּ ָתה‪)5( :‬‬ ‫ָר ַח וְּ ָ‬ ‫יך | י ֵ‬ ‫ֲשי ֶא ְּצ ְּבע ֶֹת ָ‬ ‫יך ַמע ֵ‬ ‫ֶא ְּר ֶאה ָש ֶמ ָ‬ ‫ַת ַח ְּמ ֵרהו ְּל ַעט‬ ‫ָאדם ִךי ִת ְּפ ְּק ֶדםו‪ )6( :‬ו ְּ‬ ‫ובן ָ‬ ‫ָמה ֱאנֹוש ִךי ִת ְּז ְּך ֶרםו | ֶ‬ ‫יך | ךֹל‬ ‫ָד ָ‬ ‫ֲשי י ֶ‬ ‫ילהו ְּב ַמע ֵ‬ ‫ֵמ ֱאל ִֹהים | וְּ ָכבֹוד וְּ ָה ָדר ְּת ַע ְּח ֵרהו‪ַ )7( :‬ת ְּמ ִש ֵ‬ ‫ֺכם | וְּ גַם ַב ֲהמֹות ָש ָדי‪)9( :‬‬ ‫ַא ָל ִפים ך ָ‬ ‫ַש ָתה ַת ַחת ַרגְּ ָליו‪ )8( :‬צֹנֶה ו ֲ‬ ‫ַלים‪ )11( :‬יְּ הוָה ֲאדֹנֵינו |‬ ‫ָארחֹות י ִ‬ ‫ודגֵי ַהטָם | ע ֵֹבר ְּ‬ ‫ִצןֹור ָש ַמיִ ם ְּ‬ ‫ָארץ‪:‬‬ ‫ַאדיר ִש ְּמ ָך ְּב ָכל ָה ֶ‬ ‫ָמה ִ‬ ‫‪Tehilím Pérek 9‬‬ ‫אֹודה יְּ הוָה ְּב ָכל ִל ִבי |‬ ‫ַנ ַח ַע ְּלמות ַל ֵבן ִמ ְּזמֹור ְּל ָדוִ ד‪ֶ )2( :‬‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫ַל ָרה ִש ְּמ ָך‬ ‫יך‪ֶ )3( :‬א ְּש ְּמ ָחה וְּ ֶא ֶע ְּל ָצה ָב ְּך | ֲאז ְּ‬ ‫אֹות ָ‬ ‫ֲא ַס ְּן ָרה ָךל נִ ְּפ ְּל ֶ‬ ‫ֶיך‪ִ )5( :‬ךי‬ ‫ֹאבדו ִמ ָןנ ָ‬ ‫ֶע ְּליֹון‪ְּ ) 4( :‬בשוב אֹויְּ ַבי ָאחֹור | יִ ָך ְּשלו וְּ י ְּ‬ ‫ָע ְּר ָת גֹויִ ם‬ ‫שֹופט ֶצ ֶדק‪ )6( :‬ג ַ‬ ‫ָש ְּב ָת ְּל ִכ ֵמא ֵ‬ ‫ית ִמ ְּש ָן ִטי וְּ ִדינִ י | י ַ‬ ‫ָע ִש ָ‬ ‫ָעד‪ָ )7( :‬האֹויֵב ַתלו ֳח ָרבֹות‬ ‫עֹולם ו ֶ‬ ‫ית ְּל ָ‬ ‫ִא ַב ְּד ָת ָר ָשע | ְּש ָמם ָמ ִח ָ‬ ‫ֵשב |‬ ‫עֹולם י ֵ‬ ‫ָאבד ִז ְּכ ָרם ֵה ָלה‪ )8( :‬וַיהוָה ְּל ָ‬ ‫ָת ְּש ָת ַ‬ ‫ֶצח | וְּ ָע ִרים נ ַ‬ ‫ָלנ ַ‬ ‫ָדין ְּל ֺא ִלים‬ ‫ךֹונֵן ַל ִל ְּש ָןט ִך ְּסאֹו‪ )9( :‬וְּ הוא יִ ְּשןֹט ֵת ֵבל ְּב ֶצ ֶדק | י ִ‬ ‫יהי יְּ הוָה ִמ ְּשגָב ַל ָד ְּך | ִמ ְּשגָב ְּל ִעתֹות ַב ָנ ָרה‪:‬‬ ‫יש ִרים‪ )11( :‬וִ ִ‬ ‫ְּב ֵמ ָ‬ ‫יך יְּ הוָה‪)12( :‬‬ ‫ַב ָת ד ְֹּר ֶש ָ‬ ‫יֹוד ֵעי ְּש ֶמ ָך | ִךי לֹא ָעז ְּ‬ ‫(‪ )11‬וְּ יִ ְּב ְּטחו ְּב ָך ְּ‬ ‫ילֹותיו‪ִ )13( :‬ךי ד ֵֹרש‬ ‫ֲל ָ‬ ‫ַלרו ַליהוָה י ֵֹשב ִצטֹון | ַהגִ ידו ָב ַע ִלים ע ִ‬ ‫ז ְּ‬ ‫‪4‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫ֲקת עניים [ ֲענָוִ ים קרי]‪ָ )14( :‬חנְּ נֵנִ י‬ ‫ָכר | לֹא ָש ַכח ַצע ַ‬ ‫אֹותם ז ָ‬ ‫ָד ִמים ָ‬ ‫ֲרי ָמוֶת‪ְּ )15( :‬ל ַמ ַען‬ ‫רֹומ ִמי ִמ ַשע ֵ‬ ‫יְּ הוָה ְּר ֵאה ָענְּ יִ י ִמשֹנְּ ָאי | ְּמ ְּ‬ ‫ישוע ֶת ָך‪)16( :‬‬ ‫ילה ִב ָ‬ ‫ֲרי ַבת ִצטֹון ָאגִ ָ‬ ‫יך | ְּב ַשע ֵ‬ ‫ֲא ַס ְּן ָרה ָךל ְּת ִה ָכ ֶת ָ‬ ‫נֹודע‬ ‫ָט ְּבעו גֹויִ ם ְּב ַש ַחת ָעשו | ְּב ֶר ֶשת זו ָט ָמנו נִ ְּל ְּך ָדה ַרגְּ ָלם‪ַ )17( :‬‬ ‫נֹוקש ָר ָשע ִהגָיֹון ֶס ָלה‪ )18( :‬יָשובו‬ ‫יְּ הוָה ִמ ְּש ָןט ָע ָשה | ְּבפ ַֹעל ַך ָןיו ֵ‬ ‫ֶצח‬ ‫אֹולה | ָךל גֹויִ ם ְּש ֵכ ֵחי ֱאל ִֹהים‪ִ )19( :‬ךי לֹא ָלנ ַ‬ ‫ְּר ָש ִעים ִל ְּש ָ‬ ‫קומה‬ ‫ֹאבד ָל ַעד‪ָ )21( :‬‬ ‫יִ ָש ַכח ֶא ְּביֹון | ִת ְּקוַת ענוים [עֲנִ טִ ים קרי] ת ַ‬ ‫יתה יְּ הוָה‬ ‫ֶיך‪ִ )21( :‬ש ָ‬ ‫יְּ הוָה ַאל ָיעֹז ֱאנֹוש | יִ ָש ְּפטו גֹויִ ם ַעל ָןנ ָ‬ ‫ֵדעו גֹויִ ם ֱאנֹוש ֵה ָלה ֶמ ָלה‪:‬‬ ‫מֹורה ָל ֶהם | י ְּ‬ ‫ָ‬ ‫‪Tehilím Pérek 10‬‬ ‫ַאוַת‬ ‫(‪ָ ) 1‬ל ָמה יְּ הוָה ַת ֲעמֹד ְּב ָרחֹוק | ַת ְּע ִלים ְּל ִעתֹות ַב ָנ ָרה‪ְּ )2( :‬בג ֲ‬ ‫ָר ָשע יִ ְּד ַלק ָענִ י | יִ ָת ְּפשו ִב ְּמ ִזלֹות זו ָח ָשבו‪ִ )3( :‬ךי ִה ֵכל ָר ָשע ַעל‬ ‫ַפשֹו | וב ֵֹצ ַע ֵב ֵר ְּך נִ ֵאץ יְּ הוָה‪ָ )4( :‬ר ָשע ְּךג ַֹבה ַאןֹו ַבל יִ ְּדרֹש |‬ ‫ַת ֲאוַת נ ְּ‬ ‫[ד ָר ָכיו קרי] ְּב ָכל ֵעת‬ ‫ָחילו דרכו ְּ‬ ‫לֹותיו‪ )5( :‬י ִ‬ ‫ֵאין ֱאל ִֹהים ָךל ְּמ ִז ָ‬ ‫ָאמר ְּב ִלבֹו ַבל‬ ‫יח ָב ֶהם‪ַ )6( :‬‬ ‫ָפ ַ‬ ‫יך ִמםֶגְּ דֹו | ָךל צֹו ְּר ָריו י ִ‬ ‫ָמרֹום ִמ ְּש ָן ֶט ָ‬ ‫ומ ְּרמֹות‬ ‫ָאלה ִןיהו ָמ ֵלא ִ‬ ‫ֶאלֹוט | ְּלדֹר ָודֹר ֲא ֶשר לֹא ְּב ָרע‪ָ )7( :‬‬ ‫ֵשב ְּב ַמ ְּא ַרב ֲח ֵצ ִרים ַב ִל ְּס ָת ִרים‬ ‫ָות ְֹּך | ַת ַחת ְּלשֹונֹו ָע ָמל וָָאוֶן‪ )8( :‬י ֵ‬ ‫ַאריֵה ְּב ֺסךֹה‬ ‫ֶארֹב ַב ִל ְּס ָתר ְּך ְּ‬ ‫ָקי | ֵעינָיו ְּל ֵח ְּל ָכה יִ ְּצןֹנו‪ )9( :‬י ֱ‬ ‫ַהרֹג נ ִ‬ ‫יֲ‬ ‫ַחטֹף ָענִ י ְּב ָמ ְּשכֹו ְּב ִר ְּשתֹו‪ )11( :‬ודכה [יִ ְּד ֶךה‬ ‫ֶארֹב ַל ֲחטֹוף ָענִ י | י ְּ‬ ‫יֱ‬ ‫ָאמר‬ ‫[חיל ָך ִאים קרי]‪ַ )11( :‬‬ ‫ֲצומיו חלכאים ֵ‬ ‫ָפל ַבע ָ‬ ‫קרי] ָיש ַֹח | וְּ נ ַ‬ ‫קומה יְּ הוָה ֵאל‬ ‫ֶצח‪ָ )12( :‬‬ ‫ְּב ִלבֹו ָש ַכח ֵאל | ִה ְּס ִתיר ָןנָיו ַבל ָרָאה ָלנ ַ‬ ‫ָד ָך | ַאל ִת ְּש ַךח עניים [ ֲענָוִ ים קרי]‪ַ )13( :‬על ֶמה נִ ֵאץ ָר ָשע‬ ‫נְּ ָשא י ֶ‬ ‫ָכ ַעס‬ ‫ַאתה ָע ָמל ו ַ‬ ‫ָאמר ְּב ִלבֹו לֹא ִת ְּדרֹש‪ָ )14( :‬ר ִא ָתה ִךי ָ‬ ‫ֱאל ִֹהים | ַ‬ ‫ית עֹוזֵר‪)15( :‬‬ ‫ַאתה ָהיִ ָ‬ ‫יך ַי ֲעזֹב ֵח ֶל ָכה יָתֹום ָ‬ ‫ָד ָך | ָע ֶל ָ‬ ‫ַת ִביט ָל ֵתת ְּבי ֶ‬ ‫ָרע ִת ְּדרֹוש ִר ְּשעֹו ַבל ִת ְּמ ָצא‪ )16( :‬יְּ הוָה ֶמ ֶל ְּך‬ ‫רֹוע ָר ָשע | ו ָ‬ ‫ְּשבֹר ְּז ַ‬ ‫ַארצֹו‪ַ )17( :‬ת ֲאוַת ֲענָוִ ים ָש ַמ ְּע ָת יְּ ה ָוה |‬ ‫ָאבדו גֹויִ ם ֵמ ְּ‬ ‫ָעד | ְּ‬ ‫עֹולם ו ֶ‬ ‫ָ‬ ‫יֹוסיף עֹוד‬ ‫ָד ְּך | ַבל ִ‬ ‫ֶך‪ִ )18( :‬ל ְּשןֹט יָתֹום ו ָ‬ ‫ָאזנ ָ‬ ‫ָת ִכין ִל ָבם ַת ְּק ִשיב ְּ‬ ‫ָארץ‪:‬‬ ‫ַל ֲערֹץ ֱאנֹוש ִמן ָה ֶ‬ ‫‪5‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 11‬‬ ‫נודי‬ ‫ַפ ִשי נודו [ ִ‬ ‫ֹאמרו ְּלנ ְּ‬ ‫יך ת ְּ‬ ‫יתי ֵא ְּ‬ ‫ַנ ַח ְּל ָדוִ ד | ַביהוָה ָח ִס ִ‬ ‫(‪ַ ) 1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫קרי] ַה ְּר ֶכם ִצןֹור‪ִ )2( :‬ךי ִהםֵה ָה ְּר ָש ִעים יִ ְּד ְּרכון ֶק ֶשת ךֹונְּ נו ִח ָנם‬ ‫ֵה ֵרסון |‬ ‫ֶתר | ִלירֹות ְּבמֹו א ֶֹפל ְּליִ ְּש ֵרי ֵלב‪ִ )3( :‬ךי ַה ָשתֹות י ָ‬ ‫ַעל י ֶ‬ ‫יכל ָק ְּדשֹו יְּ הוָה ַב ָש ַמיִ ם ִך ְּסאֹו | ֵעינָיו‬ ‫ַצ ִדיק ַמה ָן ָעל‪ ) 4( :‬יְּ הוָה ְּב ֵה ַ‬ ‫ָאדם‪ )5( :‬יְּ הוָה ַצ ִדיק יִ ְּב ָחן | וְּ ָר ָשע וְּ א ֵֹהב‬ ‫ֶחזו ַע ְּפ ַע ָןיו יִ ְּב ֲחנו ְּבנֵי ָ‬ ‫יֱ‬ ‫רוח‬ ‫ָפ ִרית וְּ ַ‬ ‫ַמ ֵטר ַעל ְּר ָש ִעים ַן ִחים | ֵאש וְּ ג ְּ‬ ‫ָח ָמס ָשנְּ ָאה ַנ ְּפשֹו‪ )6( :‬י ְּ‬ ‫ֶחזו‬ ‫ָשר י ֱ‬ ‫ָאהב | י ָ‬ ‫ךֹוסם‪ִ )7( :‬ךי ַצ ִדיק יְּ הוָה ְּצ ָדקֹות ֵ‬ ‫ִז ְּל ָעפֹות ְּמנָת ָ‬ ‫ָפנֵימֹו‪:‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 12‬‬ ‫ָמר‬ ‫יעה יְּ הוָה ִךי ג ַ‬ ‫הֹוש ָ‬ ‫ַנ ַח ַעל ַה ְּש ִמינִ ית ִמ ְּזמֹור ְּל ָדוִ ד‪ִ )2( :‬‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫ָאדם‪ָ )3( :‬שוְּ א יְּ ַד ְּברו ִאיש ֶאת ֵר ֵעהו‬ ‫ָח ִסיד | ִךי ַפמו ֱאמונִ ים ִמ ְּבנֵי ָ‬ ‫ַכ ֵרת יְּ הוָה ָךל ִש ְּפ ֵתי ֲח ָלקֹות |‬ ‫ָלב יְּ ַד ֵברו‪ )4( :‬י ְּ‬ ‫| ְּש ַפת ֲח ָלקֹות ְּב ֵלב ו ֵ‬ ‫ָאמרו ִל ְּלשֹנֵנו נַגְּ ִביר ְּש ָפ ֵתינו ִא ָתנו‬ ‫ָלשֹון ְּמ ַד ֶב ֶרת גְּ דֹלֹות‪ֲ )5( :‬א ֶשר ְּ‬ ‫| ִמי ָאדֹון ָלנו‪ִ )6( :‬משֹד עֲנִ טִ ים ֵמַאנְּ ַקת ֶא ְּביֹונִ ים | ַע ָתה ָאקום‬ ‫יח לֹו‪ִ )7( :‬א ֲמרֹות יְּ הוָה ֲא ָמרֹות‬ ‫ֵשע י ִָפ ַ‬ ‫ָאשית ְּבי ַ‬ ‫ֹאמר יְּ הוָה ִ‬ ‫י ַ‬ ‫ַאתה יְּ הוָה‬ ‫ֺסק ִש ְּב ָע ָתיִ ם‪ָ )8( :‬‬ ‫ָארץ ְּמז ָ‬ ‫ֲליל ָל ֶ‬ ‫ְּטהֹרֹות | ֶך ֶסף ָצרוף ַבע ִ‬ ‫עֹולם‪ָ )9( :‬ס ִביב ְּר ָש ִעים יִ ְּת ַה ָככון |‬ ‫ִת ְּש ְּמ ֵרם | ִת ְּנ ֶרםו ִמן ַהדֹור זו ְּל ָ‬ ‫ָאדם‪:‬‬ ‫ְּךרֺם זֺכות ִל ְּבנֵי ָ‬ ‫‪Tehilím Pérek 13‬‬ ‫ֶצח | ַעד ָאנָה‬ ‫ַנ ַח ִמ ְּזמֹור ְּל ָדוִ ד‪ַ )2( :‬עד ָאנָה יְּ הוָה ִת ְּש ָך ֵחנִ י נ ַ‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫ַפ ִשי יָגֹון‬ ‫ָאשית ֵעצֹות ְּבנ ְּ‬ ‫ֶיך ִמ ֶלםִ י‪ַ )3( :‬עד ָאנָה ִ‬ ‫ַת ְּס ִתיר ֶאת ָןנ ָ‬ ‫יטה ֲענֵנִ י יְּ הוָה‬ ‫יֹומם | ַעד ָאנָה יָרום אֹיְּ ִבי ָע ָלי‪ַ )4( :‬ה ִב ָ‬ ‫ִב ְּל ָב ִבי ָ‬ ‫ֹאמר אֹיְּ ִבי יְּ ָכ ְּל ִתיו |‬ ‫ישן ַה ָלוֶת‪ֶ )5( :‬ןן י ַ‬ ‫ירה ֵעינַי ֶןן ִא ַ‬ ‫ֱאל ָֹהי | ָה ִא ָ‬ ‫‪6‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫ָצ ַרי יָגִ ילו ִךי ֶאלֹוט‪ַ )6( :‬ו ֲאנִ י ְּב ַח ְּס ְּד ָך ָב ַט ְּח ִתי ָיגֵל ִל ִבי ִבישו ָע ֶת ָך |‬ ‫ָמל ָע ָלי‪:‬‬ ‫ירה ַליהוָה ִךי ג ַ‬ ‫ָאש ָ‬ ‫ִ‬ ‫‪Tehilím Pérek 14‬‬ ‫ָבל ְּב ִלבֹו ֵאין ֱאל ִֹהים ִה ְּש ִחיתו ִה ְּת ִעיבו‬ ‫ָאמר נ ָ‬ ‫ַנ ַח ְּל ָדוִ ד | ַ‬ ‫(‪ַ ) 1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫ָאדם |‬ ‫ילה ֵאין ע ֵֹשה טֹוב‪ )2( :‬יְּ הוָה ִמ ָש ַמיִ ם ִה ְּש ִקיף ַעל ְּבנֵי ָ‬ ‫ֲל ָ‬ ‫עִ‬ ‫ֶא ָלחו |‬ ‫ַח ָדו נ ֱ‬ ‫ִל ְּראֹות ֲהיֵש ַמ ְּש ִךיל ד ֵֹרש ֶאת ֱאל ִֹהים‪ַ )3( :‬הךֹל ָסר י ְּ‬ ‫ֲלי ָאוֶן | א ְֹּכ ֵלי‬ ‫ָדעו ָךל ןֹע ֵ‬ ‫ֵאין ע ֵֹשה טֹוב ֵאין גַם ֶא ָחד‪ֲ )4( :‬הלֹא י ְּ‬ ‫ָאכלו ֶל ֶחם יְּ הוָה לֹא ָק ָראו‪ָ )5( :‬שם ָן ֲחדו ָפ ַחד | ִךי ֱאל ִֹהים‬ ‫ַע ִלי ְּ‬ ‫ֲצת ָענִ י ָת ִבישו | ִךי יְּ הוָה ַמ ְּח ֵסהו‪ִ )7( :‬מי יִ ֵתן‬ ‫ְּבדֹור ַצ ִדיק‪ ) 6( :‬ע ַ‬ ‫שועת יִ ְּש ָר ֵאל | ְּבשוב יְּ הוָה ְּשבות ַעלֹו ָיגֵל ַי ֲעקֹב יִ ְּש ַמח‬ ‫ִמ ִנטֹון יְּ ַ‬ ‫יִ ְּש ָר ֵאל‪:‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 15‬‬ ‫ָאה ֶל ָך ִמי יִ ְּשךֹן ְּב ַהר ָק ְּד ֶש ָך‪)2( :‬‬ ‫(‪ִ )1‬מ ְּזמֹור ְּל ָדוִ ד | יְּ הֹוָה ִמי יָגור ְּב ֳ‬ ‫הֹול ְּך ָת ִמים ופ ֵֹעל ֶצ ֶדק | וְּ ד ֵֹבר ֱא ֶמת ִב ְּל ָבבֹו‪ )3( :‬לֹא ָרגַל ַעל ְּלשֹנֹו‬ ‫ֵ‬ ‫ָשא ַעל ְּקרֹבֹו‪ )4( :‬נִ ְּבזֶה ְּב ֵעינָיו‬ ‫לֹא ָע ָשה ְּל ֵר ֵעהו ָר ָעה | וְּ ֶח ְּר ָןה לֹא נ ָ‬ ‫ָמר‪ַ )5( :‬ך ְּסןֹו‬ ‫נִ ְּמָאס וְּ ֶאת יִ ְּר ֵאי יְּ הוָה יְּ ַכ ֵבד | נִ ְּש ַבע ְּל ָה ַרע וְּ לֹא י ִ‬ ‫ָקי לֹא ָל ָקח | ע ֵֹשה ֵא ֶכה לֹא יִ לֹוט‬ ‫ֶש ְּך וְּ ש ַֹחד ַעל נ ִ‬ ‫ָתן ְּבנ ֶ‬ ‫לֹא נ ַ‬ ‫עֹולם‪:‬‬ ‫ְּל ָ‬ ‫‪Tehilím Pérek 16‬‬ ‫ָאמ ְּר ְּת ַליהוָה‬ ‫יתי ָב ְּך‪ַ )2( :‬‬ ‫(‪ִ ) 1‬מ ְּכ ָתם ְּל ָדוִ ד | ָש ְּמ ֵרנִ י ֵאל ִךי ָח ִס ִ‬ ‫ָארץ ֵה ָלה |‬ ‫דֹושים ֲא ֶשר ָב ֶ‬ ‫יך‪ִ )3( :‬ל ְּק ִ‬ ‫ָאתה | טֹו ָב ִתי ַבל ָע ֶל ָ‬ ‫ֲאדֹנָי ָ‬ ‫ַאמי ְּך‬ ‫ַאחר ָמ ָהרו | ַבל ִ‬ ‫בֹותם ֵ‬ ‫ירי ָךל ֶח ְּפ ִצי ָבם‪ )4( :‬יִ ְּרבו ַע ְּנ ָ‬ ‫ַאד ֵ‬ ‫וְּ ִ‬ ‫מֹותם ַעל ְּש ָפ ָתי‪ )5( :‬יְּ הוָה ְּמנָת‬ ‫ובל ֶא ָשא ֶאת ְּש ָ‬ ‫יהם ִמ ָדם ַ‬ ‫נִ ְּס ֵך ֶ‬ ‫ָפלו ִלי ַבםְּ ִע ִמים |‬ ‫גֹור ִלי‪ֲ )6( :‬ח ָב ִלים נ ְּ‬ ‫יך ָ‬ ‫תֹומ ְּ‬ ‫ַאתה ִ‬ ‫כֹוסי | ָ‬ ‫ֶח ְּל ִקי וְּ ִ‬ ‫‪7‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫ַח ָלת ָש ְּפ ָרה ָע ָלי‪ֲ )7( :‬א ָב ֵר ְּך ֶאת יְּ הוָה ֲא ֶשר יְּ ָע ָצנִ י | ַאף ֵלילֹות‬ ‫ַאף נ ֲ‬ ‫ימינִ י ַבל‬ ‫יתי יְּ הוָה ְּלנֶגְּ ִדי ָת ִמיד | ִךי ִמ ִ‬ ‫יֹותי‪ִ )8( :‬שוִ ִ‬ ‫יִ ְּמרונִ י ִכ ְּל ָ‬ ‫בֹודי | ַאף ְּב ָש ִרי יִ ְּשךֹן ָל ֶב ַטח‪:‬‬ ‫ֶאלֹוט‪ָ )9( :‬ל ֵכן ָש ַמח ִל ִבי ַו ָטגֶל ְּך ִ‬ ‫יד ָך ִל ְּראֹות ָש ַחת‪:‬‬ ‫ַפ ִשי ִל ְּשאֹול | לֹא ִת ֵתן ֲח ִס ְּ‬ ‫(‪ִ ) 11‬ךי לֹא ַת ֲעזֹב נ ְּ‬ ‫ימינְּ ָך‬ ‫ֶיך נְּ ִעמֹות ִב ִ‬ ‫יענִ י א ַֹרח ַחטִ ים | ש ַֹבע ְּש ָמחֹות ֶאת ָןנ ָ‬ ‫תֹוד ֵ‬ ‫(‪ִ ) 11‬‬ ‫ֶצח‪:‬‬ ‫נַ‬ ‫‪Tehilím Pérek 17‬‬ ‫ָתי ַה ֲא ִזינָה‬ ‫יבה ִרם ִ‬ ‫(‪ְּ )1‬ת ִפ ָכה ְּל ָדוִ ד | ִש ְּמ ָעה יְּ הוָה ֶצ ֶדק ַה ְּק ִש ָ‬ ‫ֶיך‬ ‫ֵצא | ֵעינ ָ‬ ‫ֶיך ִמ ְּש ָן ִטי י ֵ‬ ‫ְּת ִפ ָכ ִתי ְּבלֹא ִש ְּפ ֵתי ִמ ְּר ָמה‪ִ )2( :‬מ ְּכ ָפנ ָ‬ ‫יש ִרים‪ָ ) 3( :‬ב ַחנְּ ָת ִל ִבי ָן ַק ְּד ָת ַכיְּ ָלה ְּצ ַר ְּפ ַתנִ י ַבל ִת ְּמ ָצא |‬ ‫ֶת ֱחזֶינָה ֵמ ָ‬ ‫יך | ֲאנִ י ָש ַמ ְּר ִתי‬ ‫ָאדם ִב ְּד ַבר ְּש ָפ ֶת ָ‬ ‫ֲבר ִןי‪ִ )4( :‬ל ְּפעֺכֹות ָ‬ ‫ַזל ִֹתי ַבל ַיע ָ‬ ‫יך | ַבל נָמֹוחו ְּפ ָע ָמי‪)6( :‬‬ ‫לֹות ָ‬ ‫ָארחֹות ָן ִריץ‪ָ )5( :‬תמ ְֹּך ֲא ֺש ַרי ְּב ַמ ְּעגְּ ֶ‬ ‫ְּ‬ ‫ָאזנְּ ָך ִלי ְּש ַמע ִא ְּמ ָר ִתי‪ַ )7( :‬ה ְּפ ֵלה‬ ‫יך ִכי ַת ֲענֵנִ י ֵאל | ַהט ְּ‬ ‫את ָ‬ ‫ֲאנִ י ְּק ָר ִ‬ ‫ֶך‪ָ )8( :‬ש ְּמ ֵרנִ י‬ ‫ימינ ָ‬ ‫קֹומ ִמים ִב ִ‬ ‫חֹוסים | ִמ ִל ְּת ְּ‬ ‫ִ‬ ‫יע‬ ‫מֹוש ַ‬ ‫ִ‬ ‫יך‬ ‫ֲח ָס ֶד ָ‬ ‫ירנִ י‪ִ )9( :‬מ ְּןנֵי ְּר ָש ִעים זו ַשדונִ י‬ ‫יך ַת ְּס ִת ֵ‬ ‫ָפ ָ‬ ‫ְּך ִאישֹון ַבת ָעיִ ן | ְּב ֵצל ְּךנ ֶ‬ ‫ַסיפו ָע ָלי‪ֶ )11( :‬ח ְּל ָבמֹו ָמגְּ רו | ִןימֹו ִד ְּברו ְּבגֵאות‪:‬‬ ‫ֶפש י ִ‬ ‫| אֹיְּ ַבי ְּבנ ֶ‬ ‫ָשיתו ִלנְּ טֹות‬ ‫ֵיהם י ִ‬ ‫[ס ָבבונו קרי] | ֵעינ ֶ‬ ‫ַאש ֵרינו ַע ָתה סבבוני ְּ‬ ‫(‪ֺ ) 11‬‬ ‫ַאריֵה יִ ְּכסֹוף ִל ְּטרֹוף | וְּ ִכ ְּכ ִפיר י ֵֹשב‬ ‫ָארץ‪ִ ) 12( :‬ד ְּמיֹנֹו ְּך ְּ‬ ‫ָב ֶ‬ ‫יעהו | ַן ְּכ ָטה ַנ ְּפ ִשי‬ ‫קומה יְּ הוָה ַק ְּד ָמה ָפנָיו ַה ְּכ ִר ֵ‬ ‫ְּב ִמ ְּס ָת ִרים‪ָ )13( :‬‬ ‫ָד ָך יְּ הוָה ִמ ְּמ ִתים ֵמ ֶח ֶלד ֶח ְּל ָקם‬ ‫ֵמ ָר ָשע ַח ְּר ֶב ָך‪ִ )14( :‬מ ְּמ ִתים י ְּ‬ ‫[וצפונְּ ָך קרי] ְּת ַמ ֵכא ִב ְּטנָם | יִ ְּש ְּבעו ָבנִ ים וְּ ִהםִ יחו‬ ‫ַב ַחטִ ים וצפינך ְּ‬ ‫ֶיך | ֶא ְּש ְּב ָעה ְּב ָה ִקיץ‬ ‫יהם‪ֲ ) 15( :‬אנִ י ְּב ֶצ ֶדק ֶא ֱחזֶה ָפנ ָ‬ ‫עֹול ֵל ֶ‬ ‫יִ ְּת ָרם ְּל ְּ‬ ‫ָת ָך‪:‬‬ ‫ְּתמונ ֶ‬ ‫‪Tehilím Pérek 18‬‬ ‫ירה‬ ‫ַנ ַח ְּל ֶע ֶבד יְּ הוָה ְּל ָדוִ ד | ֲא ֶשר ִד ֶבר ַליהוָה ֶאת ִד ְּב ֵרי ַה ִש ָ‬ ‫(‪ַ ) 1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫ומטַד ָשאול‪)2( :‬‬ ‫ַהזֹאת ְּביֹום ִה ִניל יְּ הוָה אֹותֹו ִמ ַךף ָךל אֹיְּ ָביו ִ‬ ‫‪8‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫ומ ַפ ְּל ִטי |‬ ‫צוד ִתי ְּ‬ ‫ומ ָ‬ ‫ֹאמר ֶא ְּר ָח ְּמ ָך יְּ הוָה ִח ְּז ִקי‪ )3( :‬יְּ הוָה ַס ְּל ִעי ְּ‬ ‫ַוט ַ‬ ‫ַבי‪ְּ )4( :‬מ ֺה ָכל ֶא ְּק ָרא‬ ‫צורי ֶא ֱח ֶסה בֹו ָמגִ םִ י וְּ ֶק ֶרן יִ ְּש ִעי ִמ ְּשג ִ‬ ‫ֵא ִלי ִ‬ ‫ַעל‬ ‫ַח ֵלי ְּב ִלט ַ‬ ‫ָש ַע‪ֲ )5( :‬א ָפפונִ י ֶח ְּב ֵלי ָמוֶת | וְּ נ ֲ‬ ‫ומן אֹיְּ ַבי ִאו ֵ‬ ‫יְּ הוָה | ִ‬ ‫מֹוק ֵשי ָמוֶת‪ַ )7( :‬ב ַנר‬ ‫יְּ ַבעֲתונִ י‪ֶ ) 6( :‬ח ְּב ֵלי ְּשאֹול ְּס ָבבונִ י | ִק ְּדמונִ י ְּ‬ ‫קֹולי וְּ ַשוְּ ָע ִתי‬ ‫יכלֹו ִ‬ ‫ֵע | יִ ְּש ַמע ֵמ ֵה ָ‬ ‫ִלי ֶא ְּק ָרא יְּ הוָה וְּ ֶאל ֱאל ַֹהי ֲא ַשו ַ‬ ‫ומֹוס ֵדי ָה ִרים‬ ‫ְּ‬ ‫ָארץ‬ ‫ַת ְּר ַעש ָה ֶ‬ ‫ַתגְּ ַעש ו ִ‬ ‫ָאזנָיו‪ )8( :‬ו ִ‬ ‫ְּל ָפנָיו ָתבֹוא ְּב ְּ‬ ‫ֹאכל |‬ ‫יִ ְּרגָזו | וַטִ ְּת ָגעֲשו ִךי ָח ָרה לֹו‪ָ )9( :‬ע ָלה ָע ָשן ְּבַאןֹו וְּ ֵאש ִמ ִןיו ת ֵ‬ ‫ֲר ֶפל ַת ַחת ַרגְּ ָליו‪:‬‬ ‫ֵרד | ַוע ָ‬ ‫ֶח ִלים ָבעֲרו ִמ ֶלםו‪ַ ) 11( :‬וטֵט ָש ַמיִ ם ַוט ַ‬ ‫גָ‬ ‫ָשת ח ֶֹש ְּך‬ ‫רוח‪ )12( :‬י ֶ‬ ‫ֵדא ַעל ַךנְּ ֵפי ַ‬ ‫(‪ ) 11‬וַטִ ְּר ַךב ַעל ְּךרוב ַו ָטעֹף | ַוט ֶ‬ ‫יבֹותיו ֺס ָךתֹו | ֶח ְּש ַכת ַמיִ ם ָע ֵבי ְּש ָח ִקים‪ִ )13( :‬מםֹגַה‬ ‫ִס ְּתרֹו ְּס ִב ָ‬ ‫ַר ֵעם ַב ָש ַמיִ ם יְּ הוָה וְּ ֶע ְּליֹון‬ ‫ַח ֵלי ֵאש‪ַ )14( :‬וט ְּ‬ ‫נֶגְּ דֹו | ָע ָביו ָע ְּברו ָב ָרד וְּ ג ֲ‬ ‫וב ָר ִקים ָרב‬ ‫יצם | ְּ‬ ‫ַח ֵלי ֵאש‪ )15( :‬וַטִ ְּש ַלח ִח ָניו וַיְּ ִפ ֵ‬ ‫יִ ֵתן קֹלֹו | ָב ָרד וְּ ג ֲ‬ ‫ֲר ְּת ָך‬ ‫מֹוסדֹות ֵת ֵבל | ִמ ַגע ָ‬ ‫ְּ‬ ‫יקי ַמיִ ם וַטִ ָגלו‬ ‫ֵראו ֲא ִפ ֵ‬ ‫וַיְּ ֺה ֵלם‪ַ )16( :‬וט ָ‬ ‫ַמ ֵשנִ י ִמ ַליִ ם‬ ‫ַאן ָך‪ )17( :‬יִ ְּש ַלח ִמ ָלרֹום יִ ָס ֵחנִ י | י ְּ‬ ‫רוח ֶ‬ ‫יְּ הוָה ִמםִ ְּש ַמת ַ‬ ‫ָאמצו ִמ ֶלםִ י‪)19( :‬‬ ‫ומשֹנְּ ַאי ִךי ְּ‬ ‫ילנִ י ֵמאֹיְּ ִבי ָעז | ִ‬ ‫ַנ ֵ‬ ‫ַר ִבים‪ ) 18( :‬י ִ‬ ‫יאנִ י ַל ֶל ְּר ָחב‬ ‫ַטֹוצ ֵ‬ ‫ידי | וַיְּ ִהי יְּ ה ָוה ְּל ִמ ְּש ָען ִלי‪ )21( :‬ו ִ‬ ‫יְּ ַק ְּדמונִ י ְּביֹום ֵא ִ‬ ‫ָשיב ִלי‪:‬‬ ‫ָדי י ִ‬ ‫| יְּ ַח ְּכ ֵצנִ י ִךי ָח ֵפץ ִבי‪ ) 21( :‬יִ גְּ ְּמ ֵלנִ י יְּ הוָה ְּך ִצ ְּד ִקי | ְּךבֹר י ַ‬ ‫(‪ִ ) 22‬ךי ָש ַמ ְּר ִתי ַד ְּר ֵכי יְּ הוָה | וְּ לֹא ָר ַש ְּע ִתי ֵמ ֱאל ָֹהי‪ִ )23( :‬ךי ָכל‬ ‫ָא ִהי ָת ִמים ִעלֹו |‬ ‫ָאסיר ֶמםִ י‪ )24( :‬ו ֱ‬ ‫ִמ ְּש ָן ָטיו ְּלנֶגְּ ִדי | וְּ ֺחס ָֹתיו לֹא ִ‬ ‫ָדי ְּל ֶנגֶד ֵעינָיו‪:‬‬ ‫ָשב יְּ הוָה ִלי ְּכ ִצ ְּד ִקי | ְּךבֹר י ַ‬ ‫ָא ְּש ַת ֵלר ֵמעֲֹונִ י‪ַ ) 25( :‬וט ֶ‬ ‫וֶ‬ ‫ָבר‬ ‫(‪ִ ) 26‬עם ָח ִסיד ִת ְּת ַח ָמד | ִעם גְּ ַבר ָת ִמים ִת ַת ָלם‪ִ )27( :‬עם נ ָ‬ ‫יע | וְּ ֵעינַיִם‬ ‫תֹוש ַ‬ ‫ַאתה ַעם ָענִ י ִ‬ ‫ִת ְּת ָב ָרר | וְּ ִעם ִע ֵסש ִת ְּת ַן ָתל‪ִ )28( :‬ךי ָ‬ ‫יה ָח ְּש ִךי‪:‬‬ ‫ֵרי | יְּ הוָה ֱאל ַֹהי יַגִ ַ‬ ‫ַאתה ָת ִאיר נ ִ‬ ‫ָרמֹות ַת ְּש ִןיל‪ִ ) 29( :‬ךי ָ‬ ‫ובאל ַֹהי ֲא ַד ֶכג שור‪ָ )31( :‬ה ֵאל ָת ִמים ַד ְּרךֹו‬ ‫(‪ִ )31‬ךי ְּב ָך ָארֺץ גְּ דוד | ֵ‬ ‫לֹוה‬ ‫רופה ָמגֵן הוא ְּלכֹל ַהח ִֹסים בֹו‪ִ )32( :‬ךי ִמי ֱא ַ‬ ‫| ִא ְּמ ַרת יְּ הוָה ְּצ ָ‬ ‫ַאז ֵרנִ י ָחיִ ל |‬ ‫זול ִתי ֱאל ֵֹהינו‪ָ )33( :‬ה ֵאל ַה ְּמ ְּ‬ ‫ומי צור ָ‬ ‫ֲדי יְּ הוָה | ִ‬ ‫ִמ ַב ְּלע ֵ‬ ‫ידנִ י‪:‬‬ ‫וַטִ ֵתן ָת ִמים ַד ְּר ִךי‪ְּ )34( :‬מ ַשוֶה ַרגְּ ַלי ָךַאטָלֹות | וְּ ַעל ָבמ ַֹתי ַי ֲע ִמ ֵ‬ ‫חושה ְּזרֹוע ָֹתי‪)36( :‬‬ ‫ָדי ַל ִל ְּל ָח ָמה | וְּ נִ ֲח ָתה ֶק ֶשת נְּ ָ‬ ‫(‪ְּ )35‬מ ַל ֵלד י ַ‬ ‫ַת ָך ַת ְּר ֵבנִ י‪ַ )37( :‬ת ְּר ִחיב‬ ‫ימינְּ ָך ִת ְּס ָע ֵדנִ י וְּ ַענְּ ו ְּ‬ ‫ַת ֶתן ִלי ָמגֵן יִ ְּש ֶע ָך | וִ ִ‬ ‫וִ‬ ‫ַאשיגֵם |‬ ‫ֲדי ַת ְּח ָתי | וְּ לֹא ָמעֲדו ַק ְּר ֺס ָכי‪ֶ )38( :‬א ְּרדֹוף אֹויְּ ַבי וְּ ִ‬ ‫ַצע ִ‬ ‫ֺכלו קום | יִ ְּןלו ַת ַחת‬ ‫כֹותם‪ֶ )39( :‬א ְּמ ָח ֵצם וְּ לֹא י ְּ‬ ‫וְּ לֹא ָאשוב ַעד ַך ָ‬ ‫‪9‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫יע ָק ַמי ַת ְּח ָתי‪)41( :‬‬ ‫ַאז ֵרנִ י ַחיִ ל ַל ִל ְּל ָח ָמה | ַת ְּכ ִר ַ‬ ‫ַת ְּ‬ ‫ַרגְּ ָלי‪ ) 41( :‬ו ְּ‬ ‫יע‬ ‫מֹוש ַ‬ ‫יתם‪ )42( :‬יְּ ַשוְּ עו וְּ ֵאין ִ‬ ‫ַאצ ִמ ֵ‬ ‫ומ ַשנְּ ַאי ְּ‬ ‫ָת ָתה ִכי ע ֶֹרף | ְּ‬ ‫וְּ אֹיְּ ַבי נ ַ‬ ‫רוח | ְּך ִטיט‬ ‫| ַעל יְּ הוָה וְּ לֹא ָענָם‪ )43( :‬וְּ ֶא ְּש ָח ֵקם ְּך ָע ָפר ַעל ְּןנֵי ַ‬ ‫ימנִ י ְּלרֹאש גֹויִ ם‬ ‫יבי ָעם | ְּת ִש ֵ‬ ‫יקם‪ְּ )44( :‬ת ַפ ְּכ ֵטנִ י ֵמ ִר ֵ‬ ‫חוצֹות ֲא ִר ֵ‬ ‫ֵכר‬ ‫ַע ְּבדונִ י‪ְּ )45( :‬ל ֵש ַמע אֹזֶן יִ ָש ְּמעו ִלי | ְּבנֵי נ ָ‬ ‫ָד ְּע ִתי י ַ‬ ‫ַעם לֹא י ַ‬ ‫יהם‪ַ )47( :‬חי‬ ‫רֹות ֶ‬ ‫ַח ְּרגו ִמ ִל ְּסגְּ ֵ‬ ‫ֵכר יִ בֹלו | וְּ י ְּ‬ ‫יְּ ַכ ֲחשו ִלי‪ְּ ) 46( :‬בנֵי נ ָ‬ ‫םֹותן נְּ ָקמֹות‬ ‫לֹוהי יִ ְּש ִעי‪ָ )48( :‬ה ֵאל ַה ֵ‬ ‫צורי | וְּ יָרום ֱא ֵ‬ ‫רוך ִ‬ ‫וב ְּ‬ ‫יְּ הוָה ָ‬ ‫ַד ֵבר ַע ִלים ַת ְּח ָתי‪ְּ )49( :‬מ ַפ ְּכ ִטי ֵמאֹיְּ ָבי | ַאף ִמן ָק ַמי‬ ‫ִלי | ַוט ְּ‬ ‫אֹוד ָך ַבגֹויִ ם יְּ הוָה |‬ ‫ילנִ י‪ַ )51( :‬על ֵךן ְּ‬ ‫רֹומ ֵמנִ י ֵמ ִאיש ָח ָמס ַת ִנ ֵ‬ ‫ְּת ְּ‬ ‫[מגְּ ִדיל קרי] יְּ שועֹות ַמ ְּלךֹו | וְּ ע ֶֹשה‬ ‫ַל ָרה‪ )51( :‬מגדל ַ‬ ‫ול ִש ְּמ ָך ֲאז ֵ‬ ‫ְּ‬ ‫עֹולם‪:‬‬ ‫ַרעֹו ַעד ָ‬ ‫ולז ְּ‬ ‫ֶח ֶסד ִל ְּמ ִשיחֹו ְּל ָדוִ ד ְּ‬ ‫‪Tehilím Pérek 19‬‬ ‫ֲשה‬ ‫ומע ֵ‬ ‫ַנ ַח ִמ ְּזמֹור ְּל ָדוִ ד‪ַ )2( :‬ה ָש ַמיִ ם ְּמ ַס ְּן ִרים ְּךבֹוד ֵאל | ַ‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫יע א ֶֹמר | וְּ ַליְּ ָלה ְּכ ַליְּ ָלה יְּ ַחוֶה‬ ‫ַב ַ‬ ‫יע‪ )3( :‬יֹום ְּליֹום י ִ‬ ‫ָדיו ַמגִ יד ָה ָר ִק ַ‬ ‫יָ‬ ‫קֹולם‪ְּ )5( :‬ב ָכל‬ ‫ָד ַעת‪ֵ ) 4( :‬אין א ֶֹמר וְּ ֵאין ְּד ָב ִרים | ְּב ִלי נִ ְּש ָמע ָ‬ ‫יהם | ַל ֶש ֶמש ָשם א ֶֹהל ָב ֶהם‪)6( :‬‬ ‫וב ְּק ֵצה ֵת ֵבל ִמ ֵכ ֶ‬ ‫ָצא ַקוָם ִ‬ ‫ָארץ י ָ‬ ‫ָה ֶ‬ ‫ָשיש ְּךגִ בֹור ָלרוץ א ַֹרח‪ִ )7( :‬מ ְּק ֵצה‬ ‫וְּ הוא ְּך ָח ָתן י ֵֹצא ֵמ ֺח ָןתֹו | י ִ‬ ‫צֹותם | וְּ ֵאין נִ ְּס ָתר ֵמ ַח ָלתֹו‪)8( :‬‬ ‫קופתֹו ַעל ְּק ָ‬ ‫ות ָ‬ ‫מֹוצאֹו ְּ‬ ‫ַה ָש ַמיִ ם ָ‬ ‫ימת‬ ‫ָפש | ֵעדות יְּ הוָה ֶנ ֱא ָמנָה ַמ ְּח ִך ַ‬ ‫יבת נ ֶ‬ ‫ימה ְּמ ִש ַ‬ ‫תֹורת יְּ הוָה ְּת ִמ ָ‬ ‫ַ‬ ‫סודי יְּ הוָה יְּ ָש ִרים ְּמ ַש ְּל ֵחי ֵלב | ִמ ְּצוַת יְּ הוָה ָב ָרה‬ ‫ֶן ִתי‪ִ ) 9( :‬ן ֵ‬ ‫עֹומ ֶדת ָל ַעד | ִמ ְּש ְּן ֵטי‬ ‫הֹורה ֶ‬ ‫ירת ֵעינָיִ ם‪ )11( :‬יִ ְּרַאת יְּ הוָה ְּט ָ‬ ‫ְּמ ִא ַ‬ ‫ומ ַןז ָרב |‬ ‫ָהב ִ‬ ‫ֶח ָמ ִדים ִמז ָ‬ ‫ַח ָדו‪ַ )11( :‬הם ֱ‬ ‫יְּ הוָה ֱא ֶמת ָצ ְּדקו י ְּ‬ ‫צופים‪ )12( :‬גַם ַע ְּב ְּד ָך נִ ְּז ָהר ָב ֶהם |‬ ‫ִ‬ ‫תוקים ִמ ְּד ַבש וְּ נ ֶֹפת‬ ‫ומ ִ‬ ‫ְּ‬ ‫ַסנִ י‪ )14( :‬גַם‬ ‫ָבין | ִמםִ ְּס ָתרֹות נ ֵ‬ ‫ְּב ָש ְּמ ָרם ֵע ֶקב ָרב‪ְּ )13( :‬שגִ יאֹות ִמי י ִ‬ ‫יתי ִמ ֶן ַשע ָרב‪:‬‬ ‫יתם | וְּ נִ ֵס ִ‬ ‫ֵדים ֲחש ְֹּך ַע ְּב ֶד ָך ַאל יִ ְּמ ְּשלו ִבי ָאז ֵא ָ‬ ‫ִמז ִ‬ ‫ֹא ִלי‪:‬‬ ‫צורי וְּ ג ֲ‬ ‫ֶיך | יְּ הוָה ִ‬ ‫(‪ )15‬יִ ְּהיו ְּל ָרצֹון ִא ְּמ ֵרי ִפי וְּ ֶהגְּ יֹון ִל ִבי ְּל ָפנ ָ‬ ‫‪10‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 20‬‬ ‫ֶב ָך ֵשם‬ ‫ַענְּ ָך יְּ הוָה ְּביֹום ָצ ָרה | יְּ ַשג ְּ‬ ‫ַנ ַח ִמ ְּזמֹור ְּל ָדוִ ד‪ )2( :‬י ַ‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫ומ ִנטֹון יִ ְּס ָע ֶד ָי‪ )4( :‬יִ ְּזךֹר‬ ‫ֱאל ֵֹהי ַי ֲעקֹב‪ )3( :‬יִ ְּש ַלח ֶע ְּז ְּר ָך ִמס ֶֹדש | ִ‬ ‫ֲצ ְּת ָך‬ ‫עֹול ְּת ָך יְּ ַד ְּשנֶה ֶס ָלה‪ )5( :‬יִ ֶתן ְּל ָך ִכ ְּל ָב ֶב ָך | וְּ ָכל ע ָ‬ ‫ָךל ִמנְּ ח ֶֹת ָך | וְּ ָ‬ ‫וב ֵשם ֱאל ֵֹהינו נִ ְּדגֹל | יְּ ַמ ֵכא יְּ הוָה ָךל‬ ‫ישוע ֶת ָך ְּ‬ ‫יְּ ַמ ֵכא‪ ) 6( :‬נְּ ַרםְּ נָה ִב ָ‬ ‫יע יְּ הוָה ְּמ ִשיחֹו | ַי ֲענֵהו‬ ‫הֹוש ַ‬ ‫ִ‬ ‫ָד ְּע ִתי ִךי‬ ‫יך‪ַ )7( :‬ע ָתה י ַ‬ ‫לֹות ָ‬ ‫ִמ ְּש ֲא ֶ‬ ‫מוסים |‬ ‫ֵשע יְּ ִמינֹו‪ֵ )8( :‬א ֶכה ָב ֶר ֶכב וְּ ֵא ֶכה ַב ִ‬ ‫ִמ ְּש ֵמי ָק ְּדשֹו ִבגְּ בֺרֹות י ַ‬ ‫ַחנו‬ ‫ַאנ ְּ‬ ‫ָפלו | ו ֲ‬ ‫ַחנו ְּב ֵשם יְּ הוָה ֱאל ֵֹהינו נ ְַּז ִךיר‪ֵ )9( :‬ה ָלה ָך ְּרעו וְּ נ ָ‬ ‫ַאנ ְּ‬ ‫וֲ‬ ‫הֹושי ָעה | ַה ֶל ֶל ְּך ַי ֲענֵנו ְּביֹום ָק ְּר ֵאנו‪:‬‬ ‫עֹודד‪ )11( :‬יְּ הוָה ִ‬ ‫ַס ְּמנו וַםִ ְּת ָ‬ ‫‪Tehilím Pérek 21‬‬ ‫ובישו ָע ְּת ָך‬ ‫ַנ ַח ִמ ְּזמֹור ְּל ָדוִ ד‪ )2( :‬יְּ הוָה ְּב ָע ְּז ָך יִ ְּש ַמח ֶמ ֶל ְּך | ִ‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫ַע ָת‬ ‫ַא ֶר ֶשת ְּש ָפ ָתיו ַבל ָמנ ְּ‬ ‫ָת ָתה כֹו | ו ֲ‬ ‫ַמה ָטגֶיל ְּמאֹד‪ַ )3( :‬ת ֲאוַת ִלבֹו נ ַ‬ ‫ֲט ֶרת ָןז‪)5( :‬‬ ‫ֶמ ָלה‪ִ )4( :‬ךי ְּת ַק ְּד ֶמםו ִב ְּרכֹות טֹוב | ָת ִשית ְּלרֹאשֹו ע ֶ‬ ‫ָעד‪ )6( :‬גָדֹול ְּךבֹודֹו‬ ‫עֹולם ו ֶ‬ ‫ָמים ָ‬ ‫ָת ָתה כֹו | א ֶֹר ְּך י ִ‬ ‫ַחטִ ים ָשַאל ִמ ְּל ָך נ ַ‬ ‫יתהו ְּב ָרכֹות ָל ַעד |‬ ‫ישוע ֶת ָך | הֹוד וְּ ָה ָדר ְּת ַשוֶה ָע ָליו‪ִ )7( :‬ךי ְּת ִש ֵ‬ ‫ִב ָ‬ ‫וב ֶח ֶסד‬ ‫ֶיך‪ִ )8( :‬ךי ַה ֶל ֶל ְּך ב ֵֹט ַח ַביהוָה | ְּ‬ ‫ְּת ַח ֵדהו ְּב ִש ְּמ ָחה ֶאת ָןנ ָ‬ ‫יך | יְּ ִמינְּ ָך ִת ְּמ ָצא‬ ‫ָד ָך ְּל ָכל אֹיְּ ֶב ָ‬ ‫ֶע ְּליֹון ַבל יִ לֹוט‪ִ )9( :‬ת ְּמ ָצא י ְּ‬ ‫ֶיך | יְּ הוָה ְּבַאןֹו יְּ ַב ְּכ ֵעם‬ ‫יתמֹו ְּך ַתםור ֵאש ְּל ֵעת ָןנ ָ‬ ‫יך‪ְּ ) 11( :‬ת ִש ֵ‬ ‫שֹנְּ ֶא ָ‬ ‫ָאדם‪)12( :‬‬ ‫ַר ָעם ִמ ְּבנֵי ָ‬ ‫ַאבד | וְּ ז ְּ‬ ‫ֹאכ ֵלם ֵאש‪ִ )11( :‬ן ְּריָמֹו ֵמ ֶא ֶרץ ְּת ֵ‬ ‫וְּ ת ְּ‬ ‫יתמֹו ֶש ֶכם‬ ‫יוכלו‪ִ )13( :‬ךי ְּת ִש ֵ‬ ‫יך ָר ָעה | ָח ְּשבו ְּמ ִז ָלה ַבל ָ‬ ‫ִךי נָטו ָע ֶל ָ‬ ‫ירה‬ ‫ָש ָ‬ ‫ֶך | נ ִ‬ ‫רומה יְּ הוָה ְּב ֺעז ָ‬ ‫ֵיהם‪ָ )14( :‬‬ ‫יך ְּתכֹונֵן ַעל ְּןנ ֶ‬ ‫ית ֶר ָ‬ ‫| ְּב ֵמ ָ‬ ‫בור ֶת ָך‪:‬‬ ‫ַל ָרה גְּ ָ‬ ‫ונְּ ז ְּ‬ ‫‪Tehilím Pérek 22‬‬ ‫ֶלת ַה ַש ַחר ִמ ְּזמֹור ְּל ָדוִ ד‪ֵ )2( :‬א ִלי ֵא ִלי ָל ָמה‬ ‫ַנ ַח ַעל ַאט ֶ‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫יֹומם‬ ‫ָתי‪ֱ )3( :‬אל ַֹהי ֶא ְּק ָרא ָ‬ ‫ישוע ִתי ִד ְּב ֵרי ַש ֲאג ִ‬ ‫ַב ָתנִ י | ָרחֹוק ִמ ָ‬ ‫ֲעז ְּ‬ ‫‪11‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫יֹושב ְּת ִהכֹות‬ ‫ַאתה ָקדֹוש | ֵ‬ ‫דומטָה ִלי‪ )4( :‬וְּ ָ‬ ‫וְּ לֹא ַת ֲענֶה | וְּ ַליְּ ָלה וְּ לֹא ִ‬ ‫יך ָזעֲקו‬ ‫ַת ַפ ְּכ ֵטמֹו‪ֵ )6( :‬א ֶל ָ‬ ‫יִ ְּש ָר ֵאל‪ְּ )5( :‬ב ָך ָב ְּטחו ֲאב ֵֹתינו | ָב ְּטחו ו ְּ‬ ‫תֹול ַעת וְּ לֹא ִאיש | ֶח ְּר ַןת‬ ‫וְּ נִ ְּמ ָלטו | ְּב ָך ָב ְּטחו וְּ לֹא בֹושו‪ )7( :‬וְּ ָאנ ִֹכי ַ‬ ‫ַפ ִטירו ְּב ָש ָפה יָנִ יעו רֹאש‪:‬‬ ‫ובזוי ָעם‪ָ )8( :‬ךל רַֹאי י ְַּל ִעגו ִלי | י ְּ‬ ‫ָאדם ְּ‬ ‫ָ‬ ‫ַאתה ג ִֹחי‬ ‫ילהו ִךי ָח ֵפץ בֹו‪ִ )11( :‬ךי ָ‬ ‫ַנ ֵ‬ ‫(‪ ) 9‬גֹל ֶאל יְּ הוָה יְּ ַפ ְּכ ֵטהו | י ִ‬ ‫יך ָה ְּש ַל ְּכ ִתי ֵמ ָר ֶחם | ִמ ֶב ֶטן‬ ‫יחי ַעל ְּש ֵדי ִא ִלי‪ָ )11( :‬ע ֶל ָ‬ ‫ִמ ָב ֶטן | ַמ ְּב ִט ִ‬ ‫רֹובה | ִךי ֵאין‬ ‫ָאתה‪ַ )12( :‬אל ִת ְּר ַחק ִמ ֶלםִ י ִךי ָצ ָרה ְּק ָ‬ ‫ִא ִלי ֵא ִלי ָ‬ ‫ירי ָב ָשן ִך ְּתרונִ י‪ָ )14( :‬ןצו‬ ‫ַאב ֵ‬ ‫עֹוזֵר‪ְּ ) 13( :‬ס ָבבונִ י ָן ִרים ַר ִבים | ִ‬ ‫ַאריֵה ט ֵֹרף וְּ ש ֵֹאג‪ַ )15( :‬ך ַליִ ם נִ ְּש ַן ְּכ ִתי וְּ ִה ְּת ָן ְּרדו ָךל‬ ‫יהם | ְּ‬ ‫ָע ַלי ִן ֶ‬ ‫ָבש ַך ֶח ֶרש ך ִֹחי‬ ‫תֹוך ֵמ ָעי‪ )16( :‬י ֵ‬ ‫ָמס ְּב ְּ‬ ‫מֹותי | ָהיָה ִל ִבי ַךדֹונָג נ ֵ‬ ‫ַע ְּצ ָ‬ ‫ֲפר ָמוֶת ִת ְּש ְּן ֵתנִ י‪ִ )17( :‬ךי ְּס ָבבונִי‬ ‫קֹוחי | וְּ ַלע ַ‬ ‫ולשֹונִ י ֺמ ְּד ָבק ַמ ְּל ָ‬ ‫ְּ‬ ‫ָדי וְּ ַרגְּ ָלי‪ֲ )18( :‬א ַס ֵןר ָךל‬ ‫ֲדת ְּמ ֵר ִעים ִה ִסיפונִ י ָך ֲא ִרי י ַ‬ ‫ְּך ָל ִבים | ע ַ‬ ‫ָדי ָל ֶהם | וְּ ַעל‬ ‫ַביטו יִ ְּראו ִבי‪ )19( :‬יְּ ַח ְּכקו ְּבג ַ‬ ‫מֹותי | ֵה ָלה י ִ‬ ‫ַע ְּצ ָ‬ ‫ָלותי ְּל ֶע ְּז ָר ִתי‬ ‫ַאתה יְּ הוָה ַאל ִת ְּר ָחק | ֱאי ִ‬ ‫גֹורל‪ )21( :‬וְּ ָ‬ ‫ַןילו ָ‬ ‫בושי י ִ‬ ‫ְּל ִ‬ ‫יענִ י‬ ‫הֹוש ֵ‬ ‫יד ִתי‪ִ )22( :‬‬ ‫ילה ֵמ ֶח ֶרב נ ְַּפ ִשי | ִמטַד ֶך ֶלב יְּ ִח ָ‬ ‫חושה‪ַ ) 21( :‬ה ִנ ָ‬ ‫ָ‬ ‫יתנִ י‪ֲ )23( :‬א ַס ְּן ָרה ִש ְּמ ָך ְּל ֶא ָחי |‬ ‫ומ ַס ְּרנֵי ֵר ִמים עֲנִ ָ‬ ‫ַאריֵה | ִ‬ ‫ִמ ִןי ְּ‬ ‫ֶרע ַי ֲעקֹב‬ ‫תֹוך ָק ָהל ֲא ַה ְּל ֶל ָי‪ )24( :‬יִ ְּר ֵאי יְּ הוָה ַה ְּללוהו ָךל ז ַ‬ ‫ְּב ְּ‬ ‫ֶרע יִ ְּש ָר ֵאל‪ִ )25( :‬ךי לֹא ָבזָה וְּ לֹא ִש ַסץ‬ ‫ַך ְּבדוהו | וְּ גורו ִמ ֶלםו ָךל ז ַ‬ ‫וב ַשוְּ עֹו ֵא ָליו ָש ֵמ ַע‪ֵ )26( :‬מ ִא ְּת ָך‬ ‫עֱנות ָענִ י וְּ לֹא ִה ְּס ִתיר ָןנָיו ִמ ֶלםו | ְּ‬ ‫ֹאכלו ֲענָוִ ים‬ ‫ְּת ִה ָכ ִתי | ְּב ָק ָהל ָרב נְּ ָד ַרי ֲא ַש ֵכם ֶנגֶד יְּ ֵרָאיו‪ )27( :‬י ְּ‬ ‫ָשבו‬ ‫וְּ יִ ְּש ָבעו יְּ ַה ְּללו יְּ הוָה ד ְֹּר ָשיו | יְּ ִחי ְּל ַב ְּב ֶכם ָל ַעד‪ )28( :‬יִ ְּז ְּךרו וְּ י ֺ‬ ‫ֶיך ָךל ִמ ְּש ְּןחֹות גֹויִ ם‪)29( :‬‬ ‫ַאפ ֵסי ָא ֶרץ | וְּ יִ ְּש ַת ֲחוו ְּל ָפנ ָ‬ ‫ֶאל יְּ הוָה ָךל ְּ‬ ‫ָאכלו וַטִ ְּש ַת ֲחוו ָךל ִד ְּשנֵי‬ ‫לוכה | ומ ֵֹשל ַבגֹויִ ם‪ְּ )31( :‬‬ ‫ִךי ַליהוָה ַה ְּל ָ‬ ‫ַע ְּב ֶדםו‬ ‫ֶרע י ַ‬ ‫יֹור ֵדי ָע ָפר | וְּ נ ְַּפשֹו לֹא ִחטָה‪ )31( :‬ז ַ‬ ‫ֶא ֶרץ ְּל ָפנָיו יִ ְּכ ְּרעו ָךל ְּ‬ ‫נֹולד ִךי‬ ‫| יְּ ֺס ַןר ַלאדֹנָי ַלדֹור‪ָ )32( :‬יבֹאו וְּ יַגִ ידו ִצ ְּד ָקתֹו | ְּל ַעם ָ‬ ‫ָע ָשה‪:‬‬ ‫‪12‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 23‬‬ ‫יצנִ י |‬ ‫ַר ִב ֵ‬ ‫(‪ִ )1‬מ ְּזמֹור ְּל ָדוִ ד | יְּ הוָה ר ִֹעי לֹא ֶא ְּח ָסר‪ִ )2( :‬בנְּ אֹות ֶד ֶשא י ְּ‬ ‫שֹובב | יַנְּ ֵחנִ י ְּב ַמ ְּעגְּ ֵלי ֶצ ֶדק ְּל ַמ ַען‬ ‫ַפ ִשי יְּ ֵ‬ ‫ַה ֵלנִ י‪ )3( :‬נ ְּ‬ ‫ַעל ֵמי ְּמנֺחֹות יְּ נ ֲ‬ ‫ַאתה ִע ָל ִדי |‬ ‫ירא ָרע ִךי ָ‬ ‫ְּשמֹו‪ ) 4( :‬גַם ִךי ֵא ֵל ְּך ְּבגֵיא ַצ ְּל ָמוֶת לֹא ִא ָ‬ ‫ַח ֺמנִ י‪ַ )5( :‬ת ֲער ְֹּך ְּל ָפנַי ֺש ְּל ָחן ֶנגֶד צ ְֹּר ָרי |‬ ‫ומ ְּש ַענְּ ֶת ָך ֵה ָלה יְּ נ ֲ‬ ‫ִש ְּב ְּט ָך ִ‬ ‫ָח ֶסד יִ ְּר ְּדפונִ י ָךל יְּ ֵמי‬ ‫ַאך טֹוב ו ֶ‬ ‫ךֹוסי ְּר ָויָה‪ְּ )6( :‬‬ ‫ֹאשי ִ‬ ‫ִד ַשנְּ ָת ַב ֶש ֶמן ר ִ‬ ‫ָמים‪:‬‬ ‫ַחטָי | וְּ ַש ְּב ִתי ְּב ֵבית יְּ הוָה ְּלא ֶֹר ְּך י ִ‬ ‫‪Tehilím Pérek 24‬‬ ‫ומלֹוָאה ֵת ֵבל וְּ י ְֹּש ֵבי ָבה‪ִ )2( :‬ךי‬ ‫ָארץ ְּ‬ ‫(‪ְּ ) 1‬ל ָדוִ ד ִמ ְּזמֹור | ַליהוָה ָה ֶ‬ ‫ֲלה ְּב ַהר יְּ הוָה |‬ ‫ֶה‪ִ )3( :‬מי ַיע ֶ‬ ‫ַלים יְּ ָס ָדה | וְּ ַעל נְּ ָהרֹות יְּ כֹונְּ נ ָ‬ ‫הוא ַעל י ִ‬ ‫ובר ֵל ָבב | ֲא ֶשר לֹא ָנ ָשא‬ ‫ומי יָקום ִב ְּמקֹום ָק ְּדשֹו‪ )4( :‬נְּ ִקי ַכ ַןיִ ם ַ‬ ‫ִ‬ ‫ַפ ִשי וְּ לֹא נִ ְּש ַבע ְּל ִמ ְּר ָמה‪ )5( :‬יִ ָשא ְּב ָר ָכה ֵמ ֵאת יְּ הוָה |‬ ‫ַל ָשוְּ א נ ְּ‬ ‫וצ ָד ָקה ֵמ ֱאל ֵֹהי יִ ְּשעֹו‪ )6( :‬זֶה דֹור דרשו [ד ְֹּר ָשיו קרי] | ְּמ ַב ְּק ֵשי‬ ‫ְּ‬ ‫עֹולם |‬ ‫ָשאו ִן ְּת ֵחי ָ‬ ‫יכם וְּ ִהם ְּ‬ ‫אש ֶ‬ ‫ֶיך ַי ֲעקֹב ֶס ָלה‪ְּ )7( :‬שאו ְּש ָע ִרים ָר ֵ‬ ‫ָפנ ָ‬ ‫וְּ יָבֹוא ֶמ ֶל ְּך ַה ָךבֹוד‪ִ )8( :‬מי זֶה ֶמ ֶל ְּך ַה ָךבֹוד | יְּ הוָה ִעזוז וְּ גִ בֹור‬ ‫עֹולם‬ ‫ושאו ִן ְּת ֵחי ָ‬ ‫יכם ְּ‬ ‫אש ֶ‬ ‫יְּ הוָה גִ בֹור ִמ ְּל ָח ָמה‪ְּ )9( :‬שאו ְּש ָע ִרים ָר ֵ‬ ‫| וְּ ָיבֹא ֶמ ֶל ְּך ַה ָךבֹוד‪ִ )11( :‬מי הוא זֶה ֶמ ֶל ְּך ַה ָךבֹוד | יְּ הוָה ְּצ ָבאֹות‬ ‫הוא ֶמ ֶל ְּך ַה ָךבֹוד ֶס ָלה‪:‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 25‬‬ ‫ַפ ִשי ֶא ָשא‪ֱ )2( :‬אל ַֹהי ְּב ָך ָב ַט ְּח ִתי ַאל‬ ‫יך יְּ הוָה נ ְּ‬ ‫(‪ְּ )1‬ל ָדוִ ד ֵא ֶל ָ‬ ‫ֶיך לֹא ֵיבֹשו | ֵיבֹשו‬ ‫ַע ְּלצו אֹיְּ ַבי ִלי‪ )3( :‬גַם ָךל קֹו ָ‬ ‫בֹושה | ַאל י ַ‬ ‫ֵא ָ‬ ‫יך ַל ְּל ֵדנִ י‪)5( :‬‬ ‫חֹות ָ‬ ‫יענִ י | א ְֹּר ֶ‬ ‫הֹוד ֵ‬ ‫יך יְּ הוָה ִ‬ ‫יקם‪ְּ ) 4( :‬ד ָר ֶכ ָ‬ ‫ַהבֹוגְּ ִדים ֵר ָ‬ ‫יתי ָךל‬ ‫אֹות ָך ִקוִ ִ‬ ‫ַאתה ֱאל ֵֹהי יִ ְּש ִעי | ְּ‬ ‫יכנִ י ַב ֲא ִמ ֶת ָך וְּ ַל ְּל ֵדנִ י ִךי ָ‬ ‫ַה ְּד ִר ֵ‬ ‫עֹולם ֵה ָלה‪)7( :‬‬ ‫יך | ִךי ֵמ ָ‬ ‫ַח ָס ֶד ָ‬ ‫יך יְּ הוָה ו ֲ‬ ‫ַהטֹום‪ְּ )6( :‬זכֹר ַר ֲח ֶמ ָ‬ ‫טוב ָך‬ ‫ַאתה ְּל ַמ ַען ְּ‬ ‫ופ ָש ַעי ַאל ִת ְּזךֹר | ְּך ַח ְּס ְּד ָך ְּז ָכר ִלי ָ‬ ‫עורי ְּ‬ ‫ַחחֹאות נְּ ַ‬ ‫‪13‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫ַד ֵר ְּך‬ ‫יֹורה ַח ָח ִאים ַב ָד ֶר ְּך‪ )9( :‬י ְּ‬ ‫ָשר יְּ הוָה | ַעל ֵךן ֶ‬ ‫יְּ הוָה‪ ) 8( :‬טֹוב וְּ י ָ‬ ‫ָארחֹות יְּ הוָה ֶח ֶסד‬ ‫יל ֵלד ֲענָוִ ים ַד ְּרךֹו‪ָ )11( :‬ךל ְּ‬ ‫ֲענָוִ ים ַב ִל ְּש ָןט | וִ ַ‬ ‫ֶא ֶמת | ְּלנ ְֹּצ ֵרי ְּב ִריתֹו וְּ ֵעד ָֹתיו‪ְּ )11( :‬ל ַמ ַען ִש ְּמ ָך יְּ הוָה | וְּ ָס ַל ְּח ָת‬ ‫וֱ‬ ‫יֹורםו ְּב ֶד ֶר ְּך‬ ‫ַלעֲֹונִ י ִךי ַרב הוא‪ִ )12( :‬מי זֶה ָה ִאיש יְּ ֵרא יְּ הוָה | ֶ‬ ‫ָארץ‪ )14( :‬סֹוד יְּ הוָה‬ ‫ירש ֶ‬ ‫ַרעֹו יִ ַ‬ ‫ַפשֹו ְּבטֹוב ָת ִלין | וְּ ז ְּ‬ ‫יִ ְּב ָחר‪ )13( :‬נ ְּ‬ ‫יעם‪ֵ )15( :‬עינַי ָת ִמיד ֶאל יְּ הוָה | ִךי הוא‬ ‫הֹוד ָ‬ ‫וב ִריתֹו ְּל ִ‬ ‫ירָאיו | ְּ‬ ‫ִל ֵ‬ ‫ָחיד וְּ ָענִ י ָאנִ י‪)17( :‬‬ ‫יֹוציא ֵמ ֶר ֶשת ַרגְּ ָלי‪ְּ )16( :‬ןנֵה ֵא ַלי וְּ ָחםֵנִ י | ִךי י ִ‬ ‫ִ‬ ‫ֲמ ִלי |‬ ‫יאנִ י‪ְּ )18( :‬ר ֵאה ָענְּ יִ י ַוע ָ‬ ‫הֹוצ ֵ‬ ‫קֹותי ִ‬ ‫ָצרֹות ְּל ָב ִבי ִה ְּר ִחיבו | ִמ ְּלצו ַ‬ ‫ֹאותי‪ְּ )19( :‬ר ֵאה אֹויְּ ַבי ִךי ָרבו | וְּ ִשנְּ ַאת ָח ָמס‬ ‫וְּ ָשא ְּל ָכל ַחח ָ‬ ‫יתי ָב ְּך‪:‬‬ ‫ילנִ י | ַאל ֵאבֹוש ִךי ָח ִס ִ‬ ‫ַפ ִשי וְּ ַה ִנ ֵ‬ ‫ְּשנֵאונִ י‪ָ ) 21( :‬ש ְּמ ָרה נ ְּ‬ ‫יך‪ְּ )22( :‬ן ֵדה ֱאל ִֹהים ֶאת יִ ְּש ָר ֵאל‬ ‫ית ָ‬ ‫(‪ )21‬תֹם ָוי ֶֹשר יִ ְּנרונִ י | ִךי ִקוִ ִ‬ ‫רֹותיו‪:‬‬ ‫| ִמךֹל ָצ ָ‬ ‫‪Tehilím Pérek 26‬‬ ‫וביהוָה ָב ַט ְּח ִתי לֹא‬ ‫(‪ְּ ) 1‬ל ָדוִ ד ָש ְּפ ֵטנִ י יְּ הוָה ִךי ֲאנִ י ְּב ֺת ִלי ָה ַל ְּכ ִתי | ַ‬ ‫יֹותי וְּ ִל ִבי‪:‬‬ ‫[צ ְּר ָפה קרי] ִכ ְּל ַ‬ ‫ַמנִ י | צרופה ָ‬ ‫ֶא ְּמ ָעד‪ְּ ) 2( :‬ב ָחנֵנִ י יְּ הוָה וְּ נ ֵ‬ ‫ָש ְּב ִתי ִעם‬ ‫(‪ִ ) 3‬ךי ַח ְּס ְּד ָך ְּל ֶנגֶד ֵעינָי | וְּ ִה ְּת ַה ַכ ְּכ ִתי ַב ֲא ִמ ֶת ָך‪ )4( :‬לֹא י ַ‬ ‫ֵאתי ְּק ַהל ְּמ ֵר ִעים | וְּ ִעם‬ ‫ֲל ִמים לֹא ָאבֹוא‪ָ )5( :‬שנ ִ‬ ‫ְּמ ֵתי ָשוְּ א | וְּ ִעם ַנע ָ‬ ‫ַאס ְֹּב ָבה ֶאת ִמ ְּז ַב ֲח ָך‬ ‫ְּר ָש ִעים לֹא ֵא ֵשב‪ֶ ) 6( :‬א ְּר ַחץ ְּבנִ ָסיֹון ַך ָןי | ו ֲ‬ ‫יך‪ )8( :‬יְּ הוָה‬ ‫אֹות ָ‬ ‫ול ַס ֵןר ָךל נִ ְּפ ְּל ֶ‬ ‫תֹודה | ְּ‬ ‫יְּ הוָה‪ַ )7( :‬ל ְּש ִמ ַע ְּבקֹול ָ‬ ‫בֹוד ָך‪ַ )9( :‬אל ֶת ֱאסֹף ִעם‬ ‫ומקֹום ִמ ְּש ַךן ְּך ֶ‬ ‫ית ָך | ְּ‬ ‫ָאה ְּב ִתי ְּמעֹון ֵב ֶ‬ ‫ַ‬ ‫יהם ִז ָלה |‬ ‫יד ֶ‬ ‫ַפ ִשי | וְּ ִעם ַאנְּ ֵשי ָד ִמים ַחטָי‪ֲ )11( :‬א ֶשר ִב ֵ‬ ‫ַח ָח ִאים נ ְּ‬ ‫ַאנִ י ְּב ֺת ִלי ֵא ֵל ְּך ְּן ֵדנִ י וְּ ָחםֵנִ י‪ַ )12( :‬רגְּ ִלי‬ ‫ימי ָנם ָמ ְּלָאה ש ַֹחד‪ ) 11( :‬ו ֲ‬ ‫וִ ִ‬ ‫ָע ְּמ ָדה ְּב ִמישֹור | ְּב ַמ ְּק ֵה ִלים ֲא ָב ֵר ְּך יְּ הוָה‪:‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 27‬‬ ‫ירא | יְּ הוָה ָמעֹוז ַחטַי ִמ ִלי‬ ‫אֹורי וְּ יִ ְּש ִעי ִמ ִלי ִא ָ‬ ‫(‪ְּ ) 1‬ל ָדוִ ד יְּ הוָה ִ‬ ‫ֶא ְּפ ָחד‪ִ )2( :‬ב ְּקרֹב ָע ַלי ְּמ ֵר ִעים ֶל ֱאכֹל ֶאת ְּב ָש ִרי | ָצ ַרי וְּ אֹיְּ ַבי ִלי‬ ‫‪14‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫ירא ִל ִבי | ִאם‬ ‫ָפלו‪ִ ) 3( :‬אם ַת ֲחנֶה ָע ַלי ַמ ֲחנֶה לֹא יִ ָ‬ ‫ֵה ָלה ָכ ְּשלו וְּ נ ָ‬ ‫ַאל ִתי ֵמ ֵאת‬ ‫ַאחת ָש ְּ‬ ‫בֹוט ַח‪ַ )4( :‬‬ ‫ָתקום ָע ַלי ִמ ְּל ָח ָמה ְּבזֹאת ֲאנִ י ֵ‬ ‫אֹותה ֲא ַב ֵסש | ִש ְּב ִתי ְּב ֵבית יְּ הוָה ָךל יְּ ֵמי ַחטַי ַל ֲחזֹות ְּבנ ַֹעם‬ ‫יְּ הוָה ָ‬ ‫ַס ִת ֵרנִ י‬ ‫יכלֹו‪ִ )5( :‬ךי יִ ְּצ ְּןנֵנִ י ְּב ֺסךֹה ְּביֹום ָר ָעה | י ְּ‬ ‫ול ַב ֵסר ְּב ֵה ָ‬ ‫יְּ הוָה ְּ‬ ‫ֹאשי ַעל אֹיְּ ַבי‬ ‫רֹומ ֵמנִ י‪ )6( :‬וְּ ַע ָתה יָרום ר ִ‬ ‫ָאהלֹו ְּבצור יְּ ְּ‬ ‫ְּב ֵס ֶתר ֳ‬ ‫ַל ָרה ַליהוָה‪:‬‬ ‫ַאז ְּ‬ ‫ירה ו ֲ‬ ‫ָאש ָ‬ ‫רועה | ִ‬ ‫ָאהלֹו ִז ְּב ֵחי ְּת ָ‬ ‫יבֹותי וְּ ֶא ְּז ְּב ָחה ְּב ֳ‬ ‫ְּס ִב ַ‬ ‫ָאמר ִל ִבי ַב ְּסשו‬ ‫קֹולי ֶא ְּק ָרא וְּ ָחםֵנִ י ַו ֲענֵנִ י‪ְּ )8( :‬ל ָך ַ‬ ‫(‪ְּ ) 7‬ש ַמע יְּ הוָה ִ‬ ‫ֶיך ִמ ֶלםִ י ַאל ַתט‬ ‫ֶיך יְּ הוָה ֲא ַב ֵסש‪ַ )9( :‬אל ַת ְּס ֵתר ָןנ ָ‬ ‫ָפנָי | ֶאת ָןנ ָ‬ ‫ְּבַאף ַע ְּב ֶד ָך | ֶע ְּז ָר ִתי ָהיִ י ָת ַאל ִת ְּח ֵשנִ י וְּ ַאל ַת ַע ְּז ֵבנִ י ֱאל ֵֹהי יִ ְּש ִעי‪:‬‬ ‫הֹורנִ י יְּ הוָה ַד ְּר ֶך ָך‬ ‫ַַאס ֵפנִ י‪ֵ )11( :‬‬ ‫ָאבי וְּ ִא ִלי ֲעזָבונִ י | וַיהוָה י ְּ‬ ‫(‪ִ )11‬ךי ִ‬ ‫ֶפש ָצ ָרי | ִךי‬ ‫שֹור ָרי‪ַ )12( :‬אל ִת ְּתנֵנִ י ְּבנ ֶ‬ ‫| ונְּ ֵחנִ י ְּבא ַֹרח ִמישֹור ְּל ַמ ַען ְּ‬ ‫לולא ֶה ֱא ַמנְּ ִתי ִל ְּראֹות ְּבטוב‬ ‫יפ ַח ָח ָמס‪ֵ )13( :‬‬ ‫ָקמו ִבי ֵע ֵדי ֶש ֶקר וִ ֵ‬ ‫ַא ֵמץ ִל ֶב ָך וְּ ַקוֵה ֶאל‬ ‫יְּ הוָה ְּב ֶא ֶרץ ַחטִ ים‪ַ )14( :‬קוֵה ֶאל יְּ הוָה | ֲחזַק וְּ י ֲ‬ ‫יְּ הוָה‪:‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 28‬‬ ‫צורי ַאל ֶת ֱח ַרש ִמ ֶלםִ י | ֶןן ֶת ֱח ֶשה‬ ‫יך יְּ הוָה ֶא ְּק ָרא ִ‬ ‫(‪ְּ ) 1‬ל ָדוִ ד ֵא ֶל ָ‬ ‫יך‬ ‫יֹור ֵדי בֹור‪ְּ )2( :‬ש ַמע קֹול ַת ֲחנונַי ְּב ַשוְּ ִעי ֵא ֶל ָ‬ ‫ִמ ֶלםִ י וְּ נִ ְּמ ַש ְּל ִתי ִעם ְּ‬ ‫ָדי ֶאל ְּד ִביר ָק ְּד ֶש ָך‪ַ )3( :‬אל ִת ְּמ ְּש ֵכנִ י ִעם ְּר ָש ִעים וְּ ִעם‬ ‫ָש ִאי י ַ‬ ‫| ְּבנ ְּ‬ ‫יהם וְּ ָר ָעה ִב ְּל ָב ָבם‪ֶ )4( :‬תן ָל ֶהם‬ ‫ֲלי ָאוֶן | ד ְֹּב ֵרי ָשלֹום ִעם ֵר ֵע ֶ‬ ‫ןֹע ֵ‬ ‫מולם‬ ‫יהם ֵתן ָל ֶהם ָה ֵשב גְּ ָ‬ ‫ֲשה יְּ ֵד ֶ‬ ‫יהם | ְּך ַמע ֵ‬ ‫וכר ַֹע ַמ ַע ְּל ֵל ֶ‬ ‫ֳלם ְּ‬ ‫ְּך ָפע ָ‬ ‫ָדיו | ֶי ֶה ְּר ֵסם‬ ‫ֲשה י ָ‬ ‫ָבינו ֶאל ְּן ֺעכֹת יְּ הוָה וְּ ֶאל ַמע ֵ‬ ‫ָל ֶהם‪ִ ) 5( :‬ךי לֹא י ִ‬ ‫ֺזי‬ ‫רוך יְּ הוָה | ִךי ָש ַמע קֹול ַת ֲחנונָי‪ )7( :‬יְּ הוָה ע ִ‬ ‫וְּ לֹא יִ ְּבנֵם‪ָ )6( :‬ב ְּ‬ ‫הֹודםו‪ )8( :‬יְּ הוָה‬ ‫ירי ֲא ֶ‬ ‫ומ ִש ִ‬ ‫ָר ִתי | ַו ַט ֲעלֹז ִל ִבי ִ‬ ‫ומגִ םִ י בֹו ָב ַטח ִל ִבי וְּ ֶנ ֱעז ְּ‬ ‫ָ‬ ‫וב ֵר ְּך‬ ‫יעה ֶאת ַע ֶל ָך ָ‬ ‫הֹוש ָ‬ ‫ומעֹוז יְּ שועֹות ְּמ ִשיחֹו הוא‪ִ )9( :‬‬ ‫עֹז ָלמֹו | ָ‬ ‫עֹולם‪:‬‬ ‫ַש ֵאם ַעד ָה ָ‬ ‫ור ֵעם וְּ נ ְּ‬ ‫ַח ָל ֶת ָך | ְּ‬ ‫ֶאת נ ֲ‬ ‫‪15‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 29‬‬ ‫(‪ִ ) 1‬מ ְּזמֹור ְּל ָדוִ ד | ָהבו ַליהוָה ְּבנֵי ֵא ִלים ָהבו ַליהוָה ָךבֹוד ָועֹז‪)2( :‬‬ ‫ָהבו ַליהוָה ְּךבֹוד ְּשמֹו | ִה ְּש ַת ֲחוו ַליהוָה ְּב ַה ְּד ַרת ק ֶֹדש‪ )3( :‬קֹול‬ ‫יְּ הוָה ַעל ַה ָליִ ם | ֵאל ַה ָךבֹוד ִה ְּר ִעים יְּ הוָה ַעל ַמיִ ם ַר ִבים‪ )4( :‬קֹול‬ ‫יְּ הוָה ַבך ַֹח | קֹול יְּ הוָה ֶב ָה ָדר‪ )5( :‬קֹול יְּ הוָה ש ֵֹבר ֲא ָר ִזים | וַיְּ ַש ֵבר‬ ‫ידם ְּךמֹו ֵעגֶל | ְּל ָבנֹון וְּ ִש ְּריֹן ְּךמֹו‬ ‫ַר ִק ֵ‬ ‫ַארזֵי ַה ְּכ ָבנֹון‪ַ ) 6( :‬וט ְּ‬ ‫יְּ הוָה ֶאת ְּ‬ ‫ָחיל‬ ‫ֶבן ְּר ֵא ִמים‪ )7( :‬קֹול יְּ הוָה ח ֵֹצב ַל ֲהבֹות ֵאש‪ )8( :‬קֹול יְּ הוָה י ִ‬ ‫חֹולל ַאטָלֹות‬ ‫ָחיל יְּ הוָה ִמ ְּד ַבר ָק ֵדש‪ )9( :‬קֹול יְּ הוָה יְּ ֵ‬ ‫ִמ ְּד ָבר | י ִ‬ ‫ָשב |‬ ‫יכלֹו ךֺכֹו א ֵֹמר ָךבֹוד‪ )11( :‬יְּ הוָה ַל ַלבול י ָ‬ ‫וב ֵה ָ‬ ‫ֶחשֹף יְּ ָערֹות | ְּ‬ ‫ַוט ֱ‬ ‫עֹולם‪ )11( :‬יְּ הוָה עֹז ְּל ַעלֹו יִ ֵתן | יְּ הוָה יְּ ָב ֵר ְּך ֶאת‬ ‫ֵשב יְּ הוָה ֶמ ֶל ְּך ְּל ָ‬ ‫ַוט ֶ‬ ‫ַעלֹו ַב ָשלֹום‪:‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 30‬‬ ‫יתנִ י |‬ ‫רֹומ ְּמ ָך יְּ הוָה ִךי ִד ִכ ָ‬ ‫ֺךת ַה ַביִ ת ְּל ָדוִ ד‪ֲ )2( :‬א ִ‬ ‫(‪ִ )1‬מ ְּזמֹור ִשיר ֲחנ ַ‬ ‫ַת ְּר ָן ֵאנִ י‪:‬‬ ‫יך ו ִ‬ ‫ַע ִתי ֵא ֶל ָ‬ ‫וְּ לֹא ִש ַל ְּח ָת אֹיְּ ַבי ִלי‪ )3( :‬יְּ הוָה ֱאל ָֹהי | ִשו ְּ‬ ‫ָר ִדי קרי]‬ ‫[מט ְּ‬ ‫יתנִ י מיורדי ִ‬ ‫ַפ ִשי | ִחטִ ַ‬ ‫ית ִמן ְּשאֹול נ ְּ‬ ‫ֱל ָ‬ ‫(‪ )4‬יְּ הוָה ֶהע ִ‬ ‫ֵכר ָק ְּדשֹו‪ִ )6( :‬ךי ֶרגַע‬ ‫ידיו | וְּ הֹודו ְּלז ֶ‬ ‫ַלרו ַליהוָה ֲח ִס ָ‬ ‫בֹור‪ ) 5( :‬ז ְּ‬ ‫ָאמ ְּר ִתי‬ ‫ַאנִ י ַ‬ ‫ָלין ֶב ִכי וְּ ַלב ֶֹקר ִרםָה‪ )7( :‬ו ֲ‬ ‫ְּבַאןֹו ַחטִ ים ִב ְּרצֹונֹו | ָב ֶע ֶרב י ִ‬ ‫ֱמ ְּד ָתה ְּל ַה ְּר ִרי עֹז |‬ ‫עֹולם‪ )8( :‬יְּ הוָה ִב ְּרצֹונְּ ָך ֶהע ַ‬ ‫ְּב ַש ְּלוִ י | ַבל ֶאלֹוט ְּל ָ‬ ‫יך יְּ הוָה ֶא ְּק ָרא | וְּ ֶאל ֲאדֹנָי‬ ‫יתי נִ ְּב ָהל‪ֵ )9( :‬א ֶל ָ‬ ‫ֶיך ָהיִ ִ‬ ‫ִה ְּס ַת ְּר ָת ָפנ ָ‬ ‫יֹוד ָך ָע ָפר ֲהיַגִ יד‬ ‫ֶא ְּת ַחםָן‪ַ ) 11( :‬מה ֶב ַצע ְּב ָד ִמי ְּב ִר ְּד ִתי ֶאל ָש ַחת | ֲה ְּ‬ ‫ֲא ִמ ֶת ָך‪ְּ )11( :‬ש ַמע יְּ הוָה וְּ ָחםֵנִ י | יְּ הוָה ֱהיֵה עֹזֵר ִלי‪ָ )12( :‬ה ַפ ְּכ ָת‬ ‫ַאז ֵרנִ י ִש ְּמ ָחה‪ְּ )13( :‬ל ַמ ַען‬ ‫ַת ְּ‬ ‫ִמ ְּס ְּן ִדי ְּל ָמחֹול ִלי ִן ַת ְּח ָת ַש ִסי | ו ְּ‬ ‫אֹוד ָי‪:‬‬ ‫עֹולם ֶ‬ ‫ַל ְּר ָך ָכבֹוד וְּ לֹא יִ דֹם | יְּ הוָה ֱאל ַֹהי ְּל ָ‬ ‫יְּ ז ֶ‬ ‫‪16‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 31‬‬ ‫עֹולם |‬ ‫בֹושה ְּל ָ‬ ‫יתי ַאל ֵא ָ‬ ‫ַנ ַח ִמ ְּזמֹור ְּל ָדוִ ד‪ְּ )2( :‬ב ָך יְּ ה ָוה ָח ִס ִ‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫ילנִ י | ֱהיֵה ִלי‬ ‫ָאזנְּ ָך ְּמ ֵה ָרה ַה ִנ ֵ‬ ‫ְּב ִצ ְּד ָק ְּת ָך ַפ ְּכ ֵטנִ י‪ַ ) 3( :‬ה ֵחה ֵא ַלי ְּ‬ ‫ָאתה‬ ‫צוד ִתי ָ‬ ‫ומ ָ‬ ‫יענִ י‪ִ )4( :‬ךי ַס ְּל ִעי ְּ‬ ‫הֹוש ֵ‬ ‫ְּלצור ָמעֹוז ְּל ֵבית ְּמצודֹות ְּל ִ‬ ‫יאנִ י ֵמ ֶר ֶשת זו ָט ְּמנו ִלי | ִךי‬ ‫ֹוצ ֵ‬ ‫ַה ֵלנִ י‪ )5( :‬ת ִ‬ ‫ותנ ֲ‬ ‫ול ַמ ַען ִש ְּמ ָך ַתנְּ ֵחנִ י ְּ‬ ‫| ְּ‬ ‫אֹותי יְּ הוָה ֵאל‬ ‫ִ‬ ‫יתה‬ ‫רוחי | ָן ִד ָ‬ ‫ַאפ ִקיד ִ‬ ‫ָד ָך ְּ‬ ‫עוזי‪ְּ )6( :‬בי ְּ‬ ‫ַאתה ָמ ִ‬ ‫ָ‬ ‫ַאנִ י ֶאל יְּ הוָה ָב ָט ְּח ִתי‪:‬‬ ‫ֵאתי ַהש ְֹּמ ִרים ַה ְּב ֵלי ָשוְּ א | ו ֲ‬ ‫ֱא ֶמת‪ָ ) 7( :‬שנ ִ‬ ‫ָד ְּע ָת ְּב ָצרֹות‬ ‫ית ֶאת ָענְּ יִ י י ַ‬ ‫ילה וְּ ֶא ְּש ְּמ ָחה ְּב ַח ְּס ֶד ָך | ֲא ֶשר ָר ִא ָ‬ ‫(‪ָ )8‬אגִ ָ‬ ‫ֱמ ְּד ָת ַב ֶל ְּר ָחב ַרגְּ ָלי‪)11( :‬‬ ‫ַר ַתנִ י ְּביַד אֹויֵב | ֶהע ַ‬ ‫ַפ ִשי‪ ) 9( :‬וְּ לֹא ִה ְּסג ְּ‬ ‫נ ְּ‬ ‫וב ְּטנִ י‪ִ )11( :‬ךי ָכלו‬ ‫ַפ ִשי ִ‬ ‫ָחםֵנִ י יְּ הוָה ִךי ַצר ִלי | ָע ְּש ָשה ְּב ַכ ַעס ֵעינִ י נ ְּ‬ ‫ֲצ ַמי ָע ֵששו‪)12( :‬‬ ‫ָחה | ָך ַשל ַבעֲֹונִ י כ ִֹחי ַוע ָ‬ ‫נֹותי ַב ֲאנ ָ‬ ‫וש ַ‬ ‫ְּביָגֹון ַחטַי ְּ‬ ‫ֺד ָעי | רַֹאי ַבחוץ‬ ‫ופ ַחד ִל ְּמי ָ‬ ‫יתי ֶח ְּר ָןה וְּ ִל ֲש ֵכנַי ְּמאֹד ַ‬ ‫ִמ ָךל צ ְֹּר ַרי ָהיִ ִ‬ ‫יתי ִך ְּכ ִלי א ֵֹבד‪ִ )14( :‬ךי‬ ‫ָדדו ִמ ֶלםִ י‪ ) 13( :‬נִ ְּש ַך ְּח ִתי ְּך ֵמת ִמ ֵכב | ָהיִ ִ‬ ‫נ ְּ‬ ‫ַחד ָע ַלי ָל ַק ַחת ַנ ְּפ ִשי‬ ‫ָס ָדם י ַ‬ ‫ָש ַמ ְּע ִתי ִד ַבת ַר ִבים ָמגֹור ִמ ָמ ִביב | ְּב ִהו ְּ‬ ‫ָאתה‪)16( :‬‬ ‫ָאמ ְּר ִתי ֱאל ַֹהי ָ‬ ‫יך ָב ַט ְּח ִתי יְּ הוָה | ַ‬ ‫ַאנִ י ָע ֶל ָ‬ ‫ָממו‪ )15( :‬ו ֲ‬ ‫זָ‬ ‫ֶיך ַעל‬ ‫ירה ָפנ ָ‬ ‫ומר ְֹּד ָפי‪ָ )17( :‬ה ִא ָ‬ ‫ילנִ י ִמטַד אֹויְּ ַבי ֵ‬ ‫ָד ָך ִעת ָֹתי | ַה ִנ ֵ‬ ‫ְּבי ְּ‬ ‫יך |‬ ‫את ָ‬ ‫בֹושה ִךי ְּק ָר ִ‬ ‫יענִ י ְּב ַח ְּס ֶד ָך‪ )18( :‬יְּ הוָה ַאל ֵא ָ‬ ‫הֹוש ֵ‬ ‫ִ‬ ‫ַע ְּב ֶד ָך |‬ ‫ָאל ְּמנָה ִש ְּפ ֵתי ָש ֶקר | ַהדֹ ְּברֹות‬ ‫ֵיבֹשו ְּר ָש ִעים יִ ְּדמו ִל ְּשאֹול‪ֵ )19( :‬ת ַ‬ ‫טוב ָך ֲא ֶשר ָצ ַפנְּ ָת‬ ‫ְּ‬ ‫ַאוָה וָבוז‪ָ )21( :‬מה ַרב‬ ‫ַעל ַצ ִדיק ָע ָתק ְּבג ֲ‬ ‫ירם ְּב ֵס ֶתר‬ ‫ָאדם‪ַ )21( :‬ת ְּס ִת ֵ‬ ‫יך | ָן ַע ְּל ָת ַלח ִֹסים ָב ְּך ֶנגֶד ְּבנֵי ָ‬ ‫יר ֶא ָ‬ ‫ִכ ֵ‬ ‫רוך יְּ הוָה |‬ ‫ֺכ ֵסי ִאיש | ִת ְּצ ְּןנֵם ְּב ֺס ָךה ֵמ ִריב ְּלשֹנֹות‪ָ )22( :‬ב ְּ‬ ‫ֶיך ֵמר ְּ‬ ‫ָןנ ָ‬ ‫ָאמ ְּר ִתי ְּב ָח ְּפ ִזי נִ גְּ ַר ְּז ִתי‬ ‫ַאנִ י ַ‬ ‫ִךי ִה ְּפ ִליא ַח ְּסדֹו ִלי ְּב ִעיר ָמצֹור‪ )23( :‬ו ֲ‬ ‫יך‪ֶ )24( :‬א ֱהבו ֶאת‬ ‫ֶיך | ָא ֵכן ָש ַמ ְּע ָת קֹול ַת ֲחנונַי ְּב ַשוְּ ִעי ֵא ֶל ָ‬ ‫ִמ ֶםגֶד ֵעינ ָ‬ ‫ַאוָה‪:‬‬ ‫ֶתר ע ֵֹשה ג ֲ‬ ‫ומ ַש ֵכם ַעל י ֶ‬ ‫ידיו | ֱאמונִ ים נ ֵֹצר יְּ הוָה ְּ‬ ‫יְּ הוָה ָךל ֲח ִס ָ‬ ‫ַח ִלים ַליהוָה‪:‬‬ ‫ַא ֵמץ ְּל ַב ְּב ֶכם | ָךל ַה ְּמי ֲ‬ ‫(‪ִ )25‬ח ְּזקו וְּ י ֲ‬ ‫‪17‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 32‬‬ ‫ָאדם‬ ‫ַאש ֵרי ָ‬ ‫ַאש ֵרי נְּ שוי ֶן ַשע ְּךסוי ֲח ָטָאה‪ְּ )2( :‬‬ ‫(‪ְּ )1‬ל ָדוִ ד ַמ ְּש ִךיל | ְּ‬ ‫ַחשֹב יְּ הוָה לֹו ָעֹון | וְּ ֵאין ְּברוחֹו ְּר ִמטָה‪ִ )3( :‬ךי ֶה ֱח ַר ְּש ִתי ָבלו‬ ‫לֹא י ְּ‬ ‫ָד ָך |‬ ‫ָליְּ ָלה ִת ְּכ ַבד ָע ַלי י ֶ‬ ‫יֹומם ו ַ‬ ‫ָתי ָךל ַהטֹום‪ִ )4( :‬ךי ָ‬ ‫ֲצ ָמי | ְּב ַש ֲאג ִ‬ ‫עָ‬ ‫ֲך ַועֲֹונִ י לֹא‬ ‫אֹודיע ָ‬ ‫אתי ִ‬ ‫ֶה ַן ְּך ְּל ַש ִדי ְּב ַח ְּרבֹנֵי ַקיִ ץ ֶס ָלה‪ַ )5( :‬ח ָח ִ‬ ‫נ ְּ‬ ‫אתי‬ ‫את ֲעֹון ַח ָח ִ‬ ‫ָש ָ‬ ‫ַאתה נ ָ‬ ‫ֲלי ְּפ ָש ַעי ַליהוָה | וְּ ָ‬ ‫אֹודה ע ֵ‬ ‫ָאמ ְּר ִתי ֶ‬ ‫יתי ַ‬ ‫ִכ ִמ ִ‬ ‫יך ְּל ֵעת ְּמצֹא | ַרק ְּל ֵש ֶטף‬ ‫ֶס ָלה‪ַ ) 6( :‬על זֹאת יִ ְּת ַן ֵכל ָךל ָח ִסיד ֵא ֶל ָ‬ ‫ַאתה ֵס ֶתר ִלי ִמ ַנר ִת ְּנ ֵרנִ י | ָרםֵי‬ ‫ַמיִ ם ַר ִבים ֵא ָליו לֹא יַגִ יעו‪ָ )7( :‬‬ ‫אֹור ָך ְּב ֶד ֶר ְּך זו ֵת ֵל ְּך | ִאי ֲע ָצה‬ ‫יל ָך וְּ ְּ‬ ‫ַאש ִך ְּ‬ ‫סֹוב ֵבנִ י ֶס ָלה‪ְּ )8( :‬‬ ‫ַפ ֵכט ְּת ְּ‬ ‫ָר ֶסן ֶע ְּדיֹו‬ ‫יך ֵעינִ י‪ַ ) 9( :‬אל ִת ְּהיו ְּךסוס ְּך ֶפ ֶרד ֵאין ָה ִבין | ְּב ֶמ ֶתג ו ֶ‬ ‫ָע ֶל ָ‬ ‫בֹוט ַח‬ ‫אֹובים ָל ָר ָשע | וְּ ַה ֵ‬ ‫יך‪ַ )11( :‬ר ִבים ַמ ְּכ ִ‬ ‫ִל ְּבלֹום ַבל ְּקרֹב ֵא ֶל ָ‬ ‫יקים | וְּ ַה ְּרנִ ינו‬ ‫סֹוב ֶבםו‪ִ )11( :‬ש ְּמחו ַביהוָה וְּ גִ ילו ַצ ִד ִ‬ ‫ַביהוָה ֶח ֶסד יְּ ְּ‬ ‫ָךל יִ ְּש ֵרי ֵלב‪:‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 33‬‬ ‫יקים ַביהוָה | ַליְּ ָש ִרים נָאוָה ְּת ִה ָכה‪ )2( :‬הֹודו ַליהוָה‬ ‫(‪ַ )1‬רםְּ נו ַצ ִד ִ‬ ‫יטיבו ַנגֵן‬ ‫ַלרו לֹו‪ִ )3( :‬שירו לֹו ִשיר ָח ָדש | ֵה ִ‬ ‫ֵבל ָעשֹור ז ְּ‬ ‫ְּב ִכםֹור | ְּבנ ֶ‬ ‫ֲשהו ֶב ֱאמונָה‪ )5( :‬א ֵֹהב‬ ‫ָשר ְּד ַבר יְּ הוָה | וְּ ָכל ַמע ֵ‬ ‫רועה‪ִ ) 4( :‬ךי י ָ‬ ‫ִב ְּת ָ‬ ‫ָארץ‪ִ )6( :‬ב ְּד ַבר יְּ הוָה ָש ַמיִ ם‬ ‫ומ ְּש ָןט | ֶח ֶסד יְּ הוָה ָמ ְּלָאה ָה ֶ‬ ‫ְּצ ָד ָקה ִ‬ ‫רוח ִןיו ָךל ְּצ ָבָאם‪ )7( :‬ךֹנֵס ַךםֵד ֵמי ַהטָם | נ ֵֹתן ְּבא ָֹצרֹות‬ ‫וב ַ‬ ‫ַנעֲשו | ְּ‬ ‫ָארץ | ִמ ֶלםו יָגורו ָךל י ְֹּש ֵבי ֵת ֵבל‪:‬‬ ‫יראו ֵמיְּ הוָה ָךל ָה ֶ‬ ‫ְּתהֹומֹות‪ ) 8( :‬יִ ְּ‬ ‫ֲצת‬ ‫ֶהי | הוא ִצוָה ַו ַט ֲעמֹד‪ )11( :‬יְּ הוָה ֵה ִפיר ע ַ‬ ‫ָאמר ַוט ִ‬ ‫(‪ִ )9‬ךי הוא ַ‬ ‫עֹולם ַת ֲעמֹד |‬ ‫ֲצת יְּ הוָה ְּל ָ‬ ‫גֹויִ ם | ֵהנִ יא ַמ ְּח ְּשבֹות ַע ִלים‪ )11( :‬ע ַ‬ ‫ַאש ֵרי ַהגֹוי ֲא ֶשר יְּ הוָה ֱאל ָֹהיו |‬ ‫ַמ ְּח ְּשבֹות ִלבֹו ְּלדֹר ָודֹר‪ְּ )12( :‬‬ ‫ַח ָלה לֹו‪ִ )13( :‬מ ָש ַמיִ ם ִה ִביט יְּ הוָה | ָרָאה ֶאת ָךל ְּבנֵי‬ ‫ָה ָעם ָב ַחר ְּלנ ֲ‬ ‫ָארץ‪)15( :‬‬ ‫יח | ֶאל ָךל י ְֹּש ֵבי ָה ֶ‬ ‫ָאדם‪ִ ) 14( :‬מ ְּלכֹון ִש ְּבתֹו ִה ְּשגִ ַ‬ ‫ָה ָ‬ ‫נֹושע‬ ‫יהם‪ֵ )16( :‬אין ַה ֶל ֶל ְּך ָ‬ ‫ֲש ֶ‬ ‫ַחד ִל ָבם | ַה ֵל ִבין ֶאל ָךל ַמע ֵ‬ ‫ַהט ֵֹצר י ַ‬ ‫שועה |‬ ‫ָצל ְּב ָרב ך ַֹח‪ֶ )17( :‬ש ֶקר ַהמוס ִל ְּת ָ‬ ‫ְּב ָרב ָחיִ ל | גִ בֹור לֹא יִ ם ֵ‬ ‫‪18‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫ַח ִלים‬ ‫וברֹב ֵחילֹו לֹא יְּ ַמ ֵכט‪ִ )18( :‬הםֵה ֵעין יְּ הוָה ֶאל יְּ ֵרָאיו | ַל ְּמי ֲ‬ ‫ְּ‬ ‫טֹותם ָב ָר ָעב‪ )21( :‬נ ְַּפ ֵשנו‬ ‫ול ַח ָ‬ ‫ַפ ָשם | ְּ‬ ‫ְּל ַח ְּסדֹו‪ְּ ) 19( :‬ל ַה ִניל ִמ ָלוֶת נ ְּ‬ ‫ומגִ םֵנו הוא‪ִ )21( :‬ךי בֹו יִ ְּש ַמח ִל ֵבנו | ִךי‬ ‫ִח ְּך ָתה ַליהוָה | ֶע ְּז ֵרנו ָ‬ ‫ְּב ֵשם ָק ְּדשֹו ָב ָט ְּחנו‪ )22( :‬יְּ ִהי ַח ְּס ְּד ָך יְּ הוָה ָע ֵלינו | ַך ֲא ֶשר יִ ַח ְּלנו‬ ‫ָל ְּך‪:‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 34‬‬ ‫ֵל ְּך‪)2( :‬‬ ‫ֲשהו ַוט ַ‬ ‫ימ ֶל ְּך | וַיְּ ָגר ֵ‬ ‫(‪ְּ ) 1‬ל ָדוִ ד ְּב ַשםֹותֹו ֶאת ַט ְּעמֹו ִל ְּפנֵי ֲא ִב ֶ‬ ‫ֲכה ֶאת יְּ הוָה ְּב ָכל ֵעת | ָת ִמיד ְּת ִה ָכתֹו ְּב ִפי‪ַ )3( :‬ביהוָה‬ ‫ֲא ָבר ָ‬ ‫ַדלו ַליהוָה ִא ִתי |‬ ‫ַפ ִשי | יִ ְּש ְּמעו ֲענָוִ ים וְּ יִ ְּש ָמחו‪ )4( :‬ג ְּ‬ ‫ִת ְּת ַה ֵכל נ ְּ‬ ‫ֹותי‬ ‫ומ ָךל ְּמגור ַ‬ ‫ַח ָדו‪ָ )5( :‬ד ַר ְּש ִתי ֶאת יְּ הוָה וְּ ָענָנִ י | ִ‬ ‫רֹומ ָמה ְּשמֹו י ְּ‬ ‫ונְּ ְּ‬ ‫ֶח ָןרו‪ )7( :‬זֶה ָענִ י‬ ‫ֵיהם ַאל י ְּ‬ ‫ופנ ֶ‬ ‫ָהרו | ְּ‬ ‫ילנִ י‪ִ )6( :‬ה ִביטו ֵא ָליו וְּ נ ָ‬ ‫ִה ִנ ָ‬ ‫ַאך יְּ הוָה‬ ‫הֹושיעֹו‪ )8( :‬חֹנֶה ַמ ְּל ְּ‬ ‫רֹותיו ִ‬ ‫ומ ָךל ָצ ָ‬ ‫ָק ָרא וַיהוָה ָש ֵמ ַע | ִ‬ ‫ֶבר‬ ‫ַאש ֵרי ַהג ֶ‬ ‫וראו ִךי טֹוב יְּ הוָה | ְּ‬ ‫ירָאיו וַיְּ ַח ְּכ ֵצם‪ַ )9( :‬טעֲמו ְּ‬ ‫ָס ִביב ִל ֵ‬ ‫ירָאיו‪:‬‬ ‫ֶח ֶסה בֹו‪ )11( :‬יְּ ראו ֶאת יְּ הוָה ְּקד ָֹשיו | ִךי ֵאין ַמ ְּחסֹור ִל ֵ‬ ‫יֱ‬ ‫ַח ְּסרו ָכל טֹוב‪)12( :‬‬ ‫ירים ָרשו וְּ ָר ֵעבו | וְּ ד ְֹּר ֵשי יְּ הוָה לֹא י ְּ‬ ‫(‪ְּ ) 11‬ך ִפ ִ‬ ‫ְּלכו ָבנִ ים ִש ְּמעו ִלי | יִ ְּרַאת יְּ הוָה ֲא ַל ֶל ְּד ֶכם‪ִ )13( :‬מי ָה ִאיש ֶה ָח ֵפץ‬ ‫יך‬ ‫וש ָפ ֶת ָ‬ ‫ָמים ִל ְּראֹות טֹוב‪ )14( :‬נְּ צֹר ְּלשֹונְּ ָך ֵמ ָרע | ְּ‬ ‫ַחטִ ים | א ֵֹהב י ִ‬ ‫ֲשה טֹוב | ַב ֵסש ָשלֹום וְּ ָר ְּד ֵפהו‪:‬‬ ‫ִמ ַד ֵבר ִמ ְּר ָמה‪ )15( :‬סור ֵמ ָרע ַוע ֵ‬ ‫ָאזנָיו ֶאל ַשוְּ ָע ָתם‪ְּ )17( :‬ןנֵי יְּ הוָה‬ ‫יקים | וְּ ְּ‬ ‫(‪ֵ )16‬עינֵי יְּ הוָה ֶאל ַצ ִד ִ‬ ‫ומ ָךל‬ ‫ְּבע ֵֹשי ָרע | ְּל ַה ְּכ ִרית ֵמ ֶא ֶרץ ִז ְּכ ָרם‪ָ )18( :‬צעֲקו וַיהוָה ָש ֵמ ַע | ִ‬ ‫ילם‪ָ ) 19( :‬קרֹוב יְּ הוָה ְּלנִ ְּש ְּב ֵרי ֵלב | וְּ ֶאת ַד ְּך ֵאי רו ַח‬ ‫רֹותם ִה ִנ ָ‬ ‫ָצ ָ‬ ‫ילםו יְּ הוָה‪ )21( :‬ש ֵֹמר‬ ‫ַנ ֶ‬ ‫ֺכם י ִ‬ ‫ומך ָ‬ ‫יע‪ַ ) 21( :‬רבֹות ָרעֹות ַצ ִדיק | ִ‬ ‫יֹוש ַ‬ ‫ִ‬ ‫מֹותת ָר ָשע ָר ָעה |‬ ‫ַאחת ֵמ ֵהםָה לֹא נִ ְּש ָב ָרה‪ְּ )22( :‬ת ֵ‬ ‫מֹותיו | ַ‬ ‫ָךל ַע ְּצ ָ‬ ‫ֶא ְּשמו‬ ‫ֲב ָדיו | וְּ לֹא י ְּ‬ ‫ֶפש ע ָ‬ ‫ןֹודה יְּ הוָה נ ֶ‬ ‫ֶא ָשמו‪ֶ )23( :‬‬ ‫וְּ שֹנְּ ֵאי ַצ ִדיק י ְּ‬ ‫ָךל ַהח ִֹסים בֹו‪:‬‬ ‫‪19‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 35‬‬ ‫ֹח ָמי‪ַ )2( :‬ה ֲחזֵק ָמגֵן‬ ‫יבי | ְּל ַחם ֶאת ל ֲ‬ ‫יבה יְּ הוָה ֶאת יְּ ִר ַ‬ ‫(‪ְּ ) 1‬ל ָדוִ ד ִר ָ‬ ‫וסגֹר ִל ְּק ַראת ר ְֹּד ָפי |‬ ‫קומה ְּב ֶע ְּז ָר ִתי‪ )3( :‬וְּ ָה ֵרק ֲחנִ ית ְּ‬ ‫וְּ ִצםָה | וְּ ָ‬ ‫ַפ ִשי | יִ מֹגו‬ ‫ַפ ִשי יְּ ֺש ָע ֵת ְּך ָאנִ י‪ֵ )4( :‬יבֹשו וְּ יִ ָך ְּלמו ְּמ ַב ְּק ֵשי נ ְּ‬ ‫ֱאמֹר ְּלנ ְּ‬ ‫ַאך יְּ ה ָוה‬ ‫ומ ְּל ְּ‬ ‫רוח | ַ‬ ‫ַח ְּןרו ח ְֹּש ֵבי ָר ָע ִתי‪ )5( :‬יִ ְּהיו ְּךמֹץ ִל ְּפנֵי ַ‬ ‫ָאחֹור וְּ י ְּ‬ ‫ַאך יְּ הוָה ר ְֹּד ָפם‪)7( :‬‬ ‫ומ ְּל ְּ‬ ‫ַח ַל ְּק ַלסֹות | ַ‬ ‫דֹוחה‪ )6( :‬יְּ ִהי ַד ְּר ָךם ח ֶֹש ְּך ו ֲ‬ ‫ֶ‬ ‫בֹואהו‬ ‫ַפ ִשי‪ְּ )8( :‬ת ֵ‬ ‫ִךי ִחםָם ָט ְּמנו ִלי ַש ַחת ִר ְּש ָתם | ִחםָם ָח ְּפרו ְּלנ ְּ‬ ‫ֵדע | וְּ ִר ְּשתֹו ֲא ֶשר ָט ַמן ִת ְּל ְּךדֹו ְּבשֹוָאה יִ ָןל ָבה‪)9( :‬‬ ‫שֹוָאה לֹא י ָ‬ ‫ֹאמ ְּרנָה‬ ‫מֹותי ת ַ‬ ‫ישועתֹו‪ָ )11( :‬ךל ַע ְּצ ַ‬ ‫ַפ ִשי ָתגִ יל ַביהוָה | ָת ִשיש ִב ָ‬ ‫וְּ נ ְּ‬ ‫מֹוך | ַמ ִניל ָענִ י ֵמ ָחזָק ִמ ֶלםו וְּ ָענִ י וְּ ֶא ְּביֹון ִמג ְֹּזלֹו‪)11( :‬‬ ‫יְּ הוָה ִמי ָכ ָ‬ ‫ָד ְּע ִתי יִ ְּשָאלונִ י‪ )12( :‬יְּ ַש ְּכמונִ י ָר ָעה‬ ‫יְּ קומון ֵע ֵדי ָח ָמס | ֲא ֶשר לֹא י ַ‬ ‫בושי ָשק ִעםֵי ִתי‬ ‫לֹותם ְּל ִ‬ ‫ַאנִ י ַב ֲח ָ‬ ‫ַפ ִשי‪ )13( :‬ו ֲ‬ ‫טֹובה ְּשכֹול ְּלנ ְּ‬ ‫ַת ַחת ָ‬ ‫יקי ָתשוב‪ְּ )14( :‬ך ֵר ַע ְּךָאח ִלי‬ ‫ות ִפ ָכ ִתי ַעל ֵח ִ‬ ‫ַפ ִשי | ְּ‬ ‫ַבנֹום נ ְּ‬ ‫ֶא ָספו |‬ ‫וב ַצ ְּל ִעי ָש ְּמחו וְּ נ ֱ‬ ‫חֹותי‪ְּ )15( :‬‬ ‫ִה ְּת ַה ָכ ְּכ ִתי | ַך ֲא ֶבל ֵאם ק ֵֹדר ַש ִ‬ ‫ָד ְּע ִתי ָק ְּרעו וְּ לֹא ָדלו‪ְּ )16( :‬ב ַחנְּ ֵפי ַל ֲעגֵי‬ ‫ֵכים וְּ לֹא י ַ‬ ‫ֶא ְּספו ָע ַלי נ ִ‬ ‫נֶ‬ ‫ַפ ִשי‬ ‫יבה נ ְּ‬ ‫ָמעֹוג | ָחרֹק ָע ַלי ִשםֵימֹו‪ֲ )17( :‬אדֹנָי ַך ָלה ִת ְּר ֶאה | ָה ִש ָ‬ ‫אֹוד ָך ְּב ָק ָהל ָרב | ְּב ַעם ָעצום‬ ‫יד ִתי‪ְּ )18( :‬‬ ‫ירים יְּ ִח ָ‬ ‫יהם ִמ ְּך ִפ ִ‬ ‫ִמש ֵֹא ֶ‬ ‫ֲא ַה ְּל ֶל ָי‪ַ )19( :‬אל יִ ְּש ְּמחו ִלי אֹיְּ ַבי ֶש ֶקר | שֹנְּ ַאי ִחםָם יִ ְּק ְּרצו ָעיִ ן‪:‬‬ ‫ַחשֹבון‪:‬‬ ‫(‪ִ ) 21‬ךי לֹא ָשלֹום יְּ ַד ֵברו | וְּ ַעל ִרגְּ ֵעי ֶא ֶרץ ִד ְּב ֵרי ִמ ְּרמֹות י ֲ‬ ‫ָאמרו ֶהָאח ֶהָאח ָר ֲא ָתה ֵעינֵינו‪)22( :‬‬ ‫יהם | ְּ‬ ‫ַר ִחיבו ָע ַלי ִן ֶ‬ ‫(‪ַ ) 21‬וט ְּ‬ ‫ירה‬ ‫יתה יְּ הוָה ַאל ֶת ֱח ַרש | ֲאדֹנָי ֲאל ִת ְּר ַחק ִמ ֶלםִ י‪ָ )23( :‬ה ִע ָ‬ ‫ָר ִא ָ‬ ‫יבי‪ָ )24( :‬ש ְּפ ֵטנִ י ְּכ ִצ ְּד ְּק ָך יְּ הוָה‬ ‫יצה ְּל ִמ ְּש ָן ִטי | ֱאל ַֹהי וַאדֹנָי ְּל ִר ִ‬ ‫וְּ ָה ִק ָ‬ ‫ַפ ֵשנו | ַאל‬ ‫ֹאמרו ְּב ִל ָבם ֶהָאח נ ְּ‬ ‫ֱאל ָֹהי וְּ ַאל יִ ְּש ְּמחו ִלי‪ַ )25( :‬אל י ְּ‬ ‫ַח ָדו ְּש ֵמ ֵחי ָר ָע ִתי | יִ ְּל ְּבשו‬ ‫ַח ְּןרו י ְּ‬ ‫ֹאמרו ִב ַכעֲנוהו‪ֵ )26( :‬יבֹשו וְּ י ְּ‬ ‫י ְּ‬ ‫ילים ָע ָלי‪ָ )27( :‬ירֹםו וְּ יִ ְּש ְּמחו ֲח ֵפ ֵצי ִצ ְּד ִקי |‬ ‫וכ ִל ָלה ַה ַלגְּ ִד ִ‬ ‫ב ֶֹשת ְּ‬ ‫ולשֹונִ י ֶת ְּהגֶה‬ ‫ֹאמרו ָת ִמיד יִ גְּ ַדל יְּ הוָה ֶה ָח ֵפץ ְּשלֹום ַע ְּבדֹו‪ְּ )28( :‬‬ ‫וְּ י ְּ‬ ‫ִצ ְּד ֶק ָך | ָךל ַהטֹום ְּת ִה ָכ ֶת ָך‪:‬‬ ‫‪20‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 36‬‬ ‫ַנ ַח ְּל ֶע ֶבד יְּ הוָה ְּל ָדוִ ד‪ )2( :‬נְּ ֺאם ֶן ַשע ָל ָר ָשע ְּב ֶק ֶרב ִל ִבי | ֵאין‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫ַן ַחד ֱאל ִֹהים ְּל ֶנגֶד ֵעינָיו‪ִ )3( :‬ךי ֶה ֱח ִליק ֵא ָליו ְּב ֵעינָיו | ִל ְּמצֹא ֲעֹונֹו‬ ‫יטיב‪ָ )5( :‬אוֶן‬ ‫ומ ְּר ָמה | ָח ַדל ְּל ַה ְּש ִךיל ְּל ֵה ִ‬ ‫ִל ְּשנֹא‪ִ ) 4( :‬ד ְּב ֵרי ִפיו ָאוֶן ִ‬ ‫ַנב ַעל ֶד ֶר ְּך לֹא טֹוב ָרע לֹא יִ ְּמָאס‪)6( :‬‬ ‫ַחשֹב ַעל ִמ ְּש ָךבֹו | יִ ְּתי ֵ‬ ‫י ְּ‬ ‫ָת ָך ַעד ְּש ָח ִקים‪ִ )7( :‬צ ְּד ָק ְּת ָך ְּך ַה ְּר ֵרי‬ ‫יְּ הוָה ְּב ַה ָש ַמיִ ם ַח ְּס ֶד ָך | ֱאמונ ְּ‬ ‫ָקר‬ ‫יע יְּ הוָה‪ַ )8( :‬מה ט ָ‬ ‫תֹוש ַ‬ ‫וב ֵה ָמה ִ‬ ‫ָאדם ְּ‬ ‫ֵאל ִמ ְּש ָן ֶט ָך ְּתהֹום ַר ָבה | ָ‬ ‫ֶח ָסיון‪ )9( :‬יִ ְּרוְּ יֺן ִמ ֶד ֶשן‬ ‫יך י ֱ‬ ‫ָפ ָ‬ ‫ָאדם ְּב ֵצל ְּךנ ֶ‬ ‫ובנֵי ָ‬ ‫ַח ְּס ְּד ָך ֱאל ִֹהים | ְּ‬ ‫אֹור ָך‬ ‫ֶיך ַת ְּש ֵקם‪ִ )11( :‬ךי ִע ְּל ָך ְּמקֹור ַחטִ ים | ְּב ְּ‬ ‫ֲדנ ָ‬ ‫ַחל ע ָ‬ ‫ית ָך | וְּ נ ַ‬ ‫ֵב ֶ‬ ‫יך | וְּ ִצ ְּד ָק ְּת ָך ְּליִ ְּש ֵרי ֵלב‪)12( :‬‬ ‫נִ ְּר ֶאה אֹור‪ְּ ) 11( :‬מש ְֹּך ַח ְּס ְּד ָך ְּלי ְֹּד ֶע ָ‬ ‫ַאוָה | וְּ יַד ְּר ָש ִעים ַאל ְּתנִ ֵדנִ י‪ָ )13( :‬שם נ ְָּפלו ןֹ ֲע ֵלי‬ ‫בֹואנִ י ֶרגֶל ג ֲ‬ ‫ַאל ְּת ֵ‬ ‫ָכלו קום‪:‬‬ ‫ָאוֶן | דֹחו וְּ לֹא י ְּ‬ ‫‪Tehilím Pérek 37‬‬ ‫(‪ְּ ) 1‬ל ָדוִ ד ַאל ִת ְּת ַחר ַב ְּל ֵר ִעים | ַאל ְּת ַקםֵא ְּבע ֵֹשי ַעוְּ ָלה‪ִ )2( :‬ךי‬ ‫ֲשה‬ ‫ֶרק ֶד ֶשא יִ בֹולון‪ְּ )3( :‬ב ַטח ַביהוָה ַוע ֵ‬ ‫וכי ֶ‬ ‫ֶכ ָח ִציר ְּמ ֵה ָרה יִ ָללו | ְּ‬ ‫ור ֵעה ֱאמונָה‪ )4( :‬וְּ ִה ְּת ַעםַג ַעל יְּ הוָה | וְּ יִ ֶתן ְּל ָך‬ ‫טֹוב | ְּש ָכן ֶא ֶרץ ְּ‬ ‫ֲשה‪:‬‬ ‫וב ַטח ָע ָליו וְּ הוא ַיע ֶ‬ ‫ִמ ְּש ֲאלֹת ִל ֶב ָך‪ )5( :‬גֹול ַעל יְּ הוָה ַד ְּר ֶך ָך | ְּ‬ ‫הֹוציא ָכאֹור ִצ ְּד ֶק ָך | ו ִמ ְּש ָן ֶט ָך ַך ָנ ֳה ָריִ ם‪ )7( :‬דֹום ַליהוָה‬ ‫(‪ )6‬וְּ ִ‬ ‫יח ַד ְּרךֹו ְּב ִאיש ע ֶֹשה ְּמ ִזלֹות‪)8( :‬‬ ‫חֹולל לֹו | ַאל ִת ְּת ַחר ְּב ַמ ְּצ ִל ַ‬ ‫וְּ ִה ְּת ֵ‬ ‫ַאך ְּל ָה ֵר ַע‪ִ )9( :‬ךי ְּמ ֵר ִעים‬ ‫ֶה ֶרף ֵמַאף ַו ֲעזֹב ֵח ָמה | ַאל ִת ְּת ַחר ְּ‬ ‫ָארץ‪ )11( :‬וְּ עֹוד ְּמ ַעט וְּ ֵאין ָר ָשע |‬ ‫ירשו ֶ‬ ‫יִ ָך ֵרתון | וְּ קֹוֵי יְּ הוָה ֵה ָלה יִ ְּ‬ ‫ָארץ | וְּ ִה ְּת ַעםְּ גו‬ ‫ירשו ֶ‬ ‫וְּ ִה ְּתבֹונַנְּ ָת ַעל ְּמקֹומֹו וְּ ֵאינֶםו‪ַ )11( :‬ו ֲענָוִ ים יִ ְּ‬ ‫ַעל רֹב ָשלֹום‪ )12( :‬ז ֵֹמם ָר ָשע ַל ַנ ִדיק | וְּ ח ֵֹרק ָע ָליו ִשםָיו‪)13( :‬‬ ‫ֲאדֹנָי יִ ְּש ַחק לֹו | ִךי ָרָאה ִךי ָיבֹא יֹומֹו‪ֶ )14( :‬ח ֶרב ָן ְּתחו ְּר ָש ִעים‬ ‫בֹוח יִ ְּש ֵרי ָד ֶר ְּך‪ַ )15( :‬ח ְּר ָבם‬ ‫וְּ ָד ְּרכו ַק ְּש ָתם | ְּל ַה ִןיל ָענִ י וְּ ֶא ְּביֹון ִל ְּט ַ‬ ‫תֹותם ִת ָש ַב ְּרנָה‪ )16( :‬טֹוב ְּמ ַעט ַל ַנ ִדיק |‬ ‫ָתבֹוא ְּב ִל ָבם | וְּ ַק ְּש ָ‬ ‫סֹומ ְּך‬ ‫ֵמ ֲהמֹון ְּר ָש ִעים ַר ִבים‪ִ )17( :‬ךי ְּזרֹועֹות ְּר ָש ִעים ִת ָש ַב ְּרנָה | וְּ ֵ‬ ‫‪21‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫עֹולם‬ ‫ַח ָל ָתם ְּל ָ‬ ‫ימם | וְּ נ ֲ‬ ‫יֹוד ַע יְּ הוָה יְּ ֵמי ְּת ִמ ִ‬ ‫יקים יְּ הוָה‪ֵ )18( :‬‬ ‫ַצ ִד ִ‬ ‫ימי ְּר ָעבֹון יִ ְּש ָבעו‪ִ )21( :‬ךי‬ ‫וב ֵ‬ ‫ִת ְּהיֶה‪ ) 19( :‬לֹא ֵיבֹשו ְּב ֵעת ָר ָעה | ִ‬ ‫יקר ָך ִרים | ָךלו ֶב ָע ָשן ָךלו‪ )21( :‬לֹוֶה‬ ‫ֹאבדו וְּ אֹיְּ ֵבי יְּ הוָה ִך ַ‬ ‫ְּר ָש ִעים י ֵ‬ ‫ָארץ |‬ ‫ירשו ֶ‬ ‫נֹותן‪ִ )22( :‬ךי ְּמב ָֹר ָכיו יִ ְּ‬ ‫ָר ָשע וְּ לֹא יְּ ַש ֵכם | וְּ ַצ ִדיק חֹונֵן וְּ ֵ‬ ‫ֶח ָןץ‪)24( :‬‬ ‫ֶבר ךֹונָנו וְּ ַד ְּרךֹו י ְּ‬ ‫ֲדי ג ֶ‬ ‫ומ ֺק ָכ ָליו יִ ָך ֵרתו‪ֵ )23( :‬מיְּ הוָה ִמ ְּצע ֵ‬ ‫ְּ‬ ‫ָקנְּ ִתי |‬ ‫יתי גַם ז ַ‬ ‫ַער ָהיִ ִ‬ ‫סֹומ ְּך יָדֹו‪ )25( :‬נ ַ‬ ‫יוטל | ִךי יְּ הוָה ֵ‬ ‫ִךי יִ ןֹל לֹא ָ‬ ‫ַרעֹו ְּמ ַב ֶסש ָל ֶחם‪ָ )26( :‬ךל ַהטֹום חֹונֵן‬ ‫יתי ַצ ִדיק ֶנ ֱעזָב וְּ ז ְּ‬ ‫וְּ לֹא ָר ִא ִ‬ ‫עֹולם‪:‬‬ ‫ושכֹן ְּל ָ‬ ‫ֲשה טֹוב ְּ‬ ‫ַרעֹו ִל ְּב ָר ָכה‪ )27( :‬סור ֵמ ָרע ַוע ֵ‬ ‫ומ ְּלוֶה | וְּ ז ְּ‬ ‫ַ‬ ‫עֹולם נִ ְּש ָמרו |‬ ‫ידיו ְּל ָ‬ ‫(‪ִ )28‬ךי יְּ הוָה א ֵֹהב ִמ ְּש ָןט וְּ לֹא ַי ֲעזֹב ֶאת ֲח ִס ָ‬ ‫יה‪:‬‬ ‫ָארץ | וְּ יִ ְּש ְּךנו ָל ַעד ָע ֶל ָ‬ ‫ירשו ֶ‬ ‫יקים יִ ְּ‬ ‫ֶרע ְּר ָש ִעים נִ ְּכ ָרת‪ַ )29( :‬צ ִד ִ‬ ‫וְּ ז ַ‬ ‫תֹורת‬ ‫ולשֹונֹו ְּת ַד ֵבר ִמ ְּש ָןט‪ַ )31( :‬‬ ‫ֶהגֶה ָח ְּכ ָמה | ְּ‬ ‫(‪ִ ) 31‬ןי ַצ ִדיק י ְּ‬ ‫ומ ַב ֵסש‬ ‫צֹופה ָר ָשע ַל ַנ ִדיק | ְּ‬ ‫ֱאל ָֹהיו ְּב ִלבֹו | לֹא ִת ְּמ ַעד ֲא ֺש ָריו‪ֶ )32( :‬‬ ‫יעםו ְּב ִה ָש ְּפטֹו‪:‬‬ ‫ַר ִש ֶ‬ ‫ַע ְּז ֶבםו ְּביָדֹו | וְּ לֹא י ְּ‬ ‫ַל ֲה ִמיתֹו‪ ) 33( :‬יְּ הוָה לֹא י ַ‬ ‫ָארץ | ְּב ִה ָך ֵרת‬ ‫ירֹומ ְּמ ָך ָל ֶר ֶשת ֶ‬ ‫ושמֹר ַד ְּרךֹו וִ ִ‬ ‫(‪ַ ) 34‬קוֵה ֶאל יְּ הוָה ְּ‬ ‫ומ ְּת ָע ֶרה ְּך ֶא ְּז ָרח ַר ֲענָן‪:‬‬ ‫יתי ָר ָשע ָע ִריץ | ִ‬ ‫ְּר ָש ִעים ִת ְּר ֶאה‪ָ )35( :‬ר ִא ִ‬ ‫ָא ַב ְּק ֵשהו וְּ לֹא נִ ְּמ ָצא‪ְּ )37( :‬ש ָמר ָתם‬ ‫(‪ַ ) 36‬ו ַט ֲעבֹר וְּ ִהםֵה ֵאינֶםו | ו ֲ‬ ‫ַח ָדו |‬ ‫ַאח ִרית ְּל ִאיש ָשלֹום‪ )38( :‬ופ ְֹּש ִעים נִ ְּש ְּמדו י ְּ‬ ‫ָשר | ִךי ֲ‬ ‫ור ֵאה י ָ‬ ‫ְּ‬ ‫יקים ֵמיְּ הוָה | ָמעוזָם‬ ‫שועת ַצ ִד ִ‬ ‫ות ַ‬ ‫ַאח ִרית ְּר ָש ִעים נִ ְּכ ָר ָתה‪ְּ )39( :‬‬ ‫ֲ‬ ‫יעם‬ ‫יֹוש ֵ‬ ‫ְּב ֵעת ָצ ָרה‪ַ ) 41( :‬וט ְַּע ְּז ֵרם יְּ הוָה וַיְּ ַפ ְּכ ֵטם | יְּ ַפ ְּכ ֵטם ֵמ ְּר ָש ִעים וְּ ִ‬ ‫ִךי ָחסו בֹו‪:‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 38‬‬ ‫יחנִ י |‬ ‫תֹוכ ֵ‬ ‫ִ‬ ‫(‪ִ )1‬מ ְּזמֹור ְּל ָדוִ ד ְּל ַה ְּז ִךיר‪ )2( :‬יְּ הוָה ַאל ְּב ֶק ְּצ ְּן ָך‬ ‫ָד ָך‪ֵ )4( :‬אין‬ ‫ַתנְּ ַחת ָע ַלי י ֶ‬ ‫יך נִ ֲחתו ִבי | ו ִ‬ ‫ַמ ֵרנִ י‪ִ ) 3( :‬ךי ִח ֶנ ָ‬ ‫וב ֲח ָמ ְּת ָך ְּתי ְּ‬ ‫ַ‬ ‫אתי‪ִ )5( :‬ךי‬ ‫ֲצ ַמי ִמ ְּןנֵי ַח ָח ִ‬ ‫ַע ֶמ ָך | ֵאין ָשלֹום ַבע ָ‬ ‫ְּמתֹם ִב ְּב ָש ִרי ִמ ְּןנֵי ז ְּ‬ ‫ָמסו‬ ‫ֹאשי | ְּך ַמ ָשא ָכ ֵבד יִ ְּכ ְּבדו ִמ ֶלםִ י‪ִ )6( :‬ה ְּב ִאישו נ ַ‬ ‫עֲֹונ ַֹתי ָע ְּברו ר ִ‬ ‫ֵיתי ַשח ִֹתי ַעד ְּמאֹד | ָךל ַהטֹום ק ֵֹדר‬ ‫ַחבור ָֹתי | ִמ ְּןנֵי ִאו ְַּל ִתי‪ַ )7( :‬נ ֲעו ִ‬ ‫ִה ָכ ְּכ ִתי‪ִ ) 8( :‬ךי ְּכ ָס ַלי ָמ ְּלאו נִ ְּק ֶלה | וְּ ֵאין ְּמתֹם ִב ְּב ָש ִרי‪)9( :‬‬ ‫ַה ַמת ִל ִבי‪ֲ )11( :‬אדֹנָי נֶגְּ ְּד ָך‬ ‫יתי ַעד ְּמאֹד | ָשַאגְּ ִתי ִמם ֲ‬ ‫פוגֹותי וְּ נִ ְּד ֵך ִ‬ ‫ִ‬ ‫נְּ‬ ‫‪22‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫ָבנִ י‬ ‫ָתי | וְּ ַאנְּ ָח ִתי ִמ ְּל ָך לֹא נִ ְּס ָת ָרה‪ִ )11( :‬ל ִבי ְּס ַח ְּר ַחר ֲעז ַ‬ ‫ָכל ַת ֲאו ִ‬ ‫ֹה ַבי וְּ ֵר ַעי ִמ ֶםגֶד נִ גְּ ִעי‬ ‫כ ִֹחי | וְּ אֹור ֵעינַי גַם ֵהם ֵאין ִא ִתי‪ )12( :‬א ֲ‬ ‫ַפ ִשי וְּ ד ְֹּר ֵשי‬ ‫ַקשו ְּמ ַב ְּק ֵשי נ ְּ‬ ‫רֹובי ֵמ ָרחֹק ָע ָמדו‪ )13( :‬וַיְּ נ ְּ‬ ‫וק ַ‬ ‫ַי ֲעמֹדו | ְּ‬ ‫ַאנִ י ְּכ ֵח ֵרש לֹא‬ ‫ֶהגו‪ )14( :‬ו ֲ‬ ‫ומ ְּרמֹות ָךל ַהטֹום י ְּ‬ ‫ָר ָע ִתי ִד ְּברו ַהוֹות | ִ‬ ‫ָא ִהי ְּך ִאיש ֲא ֶשר לֹא שֹ ֵמ ַע |‬ ‫וכ ִא ֵכם לֹא יִ ְּפ ַתח ִןיו‪ )15( :‬ו ֱ‬ ‫ֶא ְּש ָמע | ְּ‬ ‫ַאתה ַת ֲענֶה ֲאדֹנָי‬ ‫הֹוח ְּל ִתי | ָ‬ ‫תֹוכחֹות‪ִ )16( :‬ךי ְּל ָך יְּ הוָה ָ‬ ‫וְּ ֵאין ְּב ִפיו ָ‬ ‫ָאמ ְּר ִתי ֶןן יִ ְּש ְּמחו ִלי | ְּבמֹוט ַרגְּ ִלי ָע ַלי ִהגְּ ִדילו‪:‬‬ ‫ֱאל ָֹהי‪ִ ) 17( :‬ךי ַ‬ ‫אֹובי נֶגְּ ִדי ָת ִמיד‪ִ )19( :‬ךי עֲֹונִ י ַאגִ יד |‬ ‫ומ ְּכ ִ‬ ‫(‪ִ )18‬ךי ֲאנִ י ְּל ֶצ ַלע נָכֹון | ַ‬ ‫אתי‪ )21( :‬וְּ אֹיְּ ַבי ַחטִ ים ָע ֵצמו | וְּ ַרבו שֹנְּ ַאי ָש ֶקר‪)21( :‬‬ ‫ֶא ְּדַאג ֵמ ַח ָח ִ‬ ‫[ר ְּד ִפי קרי] טֹוב‪:‬‬ ‫טֹובה | יִ ְּש ְּטנונִ י ַת ַחת רדופי ָ‬ ‫ומ ַש ְּכ ֵמי ָר ָעה ַת ַחת ָ‬ ‫ְּ‬ ‫חושה‬ ‫ָ‬ ‫(‪ַ )22‬אל ַת ַע ְּז ֵבנִ י יְּ הוָה | ֱאל ַֹהי ַאל ִת ְּר ַחק ִמ ֶלםִ י‪)23( :‬‬ ‫שוע ִתי‪:‬‬ ‫ְּל ֶע ְּז ָר ִתי | ֲאדֹנָי ְּת ָ‬ ‫‪Tehilím Pérek 39‬‬ ‫ָאמ ְּר ִתי‬ ‫[לידותון קרי] ִמ ְּזמֹור ְּל ָדוִ ד‪ַ )2( :‬‬ ‫ַנ ַח לידיתון ִ‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫ֶא ְּש ְּמ ָרה ְּד ָר ַכי ֵמ ֲחטֹוא ִב ְּלשֹונִ י | ֶא ְּש ְּמ ָרה ְּל ִפי ַמ ְּחסֹום ְּבעֹד ָר ָשע‬ ‫ֶע ָךר‪ַ )4( :‬חם‬ ‫וכ ֵא ִבי נ ְּ‬ ‫יתי ִמחֹוב | ְּ‬ ‫דומטָה ֶה ֱח ֵש ִ‬ ‫ֶא ַל ְּמ ִתי ִ‬ ‫ְּלנֶגְּ ִדי‪ ) 3( :‬נ ֱ‬ ‫יענִ י יְּ הוָה‬ ‫הֹוד ֵ‬ ‫ִל ִבי ְּב ִק ְּר ִבי ַב ֲהגִ יגִ י ִת ְּב ַער ֵאש | ִד ַב ְּר ִתי ִב ְּלשֹונִ י‪ִ )5( :‬‬ ‫ָמי ַמה ִהיא | ֵא ְּד ָעה ֶמה ָח ֵדל ָאנִ י‪ִ )6( :‬הםֵה ְּט ָפחֹות‬ ‫ומ ַדת י ַ‬ ‫ִק ִני ִ‬ ‫ָאדם נִ ָנב ֶס ָלה‪)7( :‬‬ ‫ַאך ָךל ֶה ֶבל ָךל ָ‬ ‫ָמי וְּ ֶח ְּל ִדי ְּכַאיִ ן נֶגְּ ֶד ָך | ְּ‬ ‫ָת ָתה י ַ‬ ‫נַ‬ ‫ֵדע ִמי‬ ‫ֶה ָמיון | יִ ְּצבֹר וְּ לֹא י ַ‬ ‫ַאך ֶה ֶבל י ֱ‬ ‫ַאך ְּב ֶצ ֶלם יִ ְּת ַה ֶכ ְּך ִאיש ְּ‬ ‫ְּ‬ ‫תֹוח ְּל ִתי ְּל ָך ִהיא‪ִ )9( :‬מ ָךל‬ ‫יתי ֲאדֹנָי | ַ‬ ‫א ְֹּס ָפם‪ )8( :‬וְּ ַע ָתה ַמה ִסוִ ִ‬ ‫ֶא ַל ְּמ ִתי לֹא ֶא ְּפ ַתח‬ ‫ימנִ י‪ )11( :‬נ ֱ‬ ‫ָבל ַאל ְּת ִש ֵ‬ ‫ילנִ י | ֶח ְּר ַןת נ ָ‬ ‫ְּן ָש ַעי ַה ִנ ֵ‬ ‫ָד ָך ֲאנִ י‬ ‫ית‪ָ )11( :‬ה ֵסר ֵמ ָע ַלי נִ גְּ ֶע ָך | ִמ ִתגְּ ַרת י ְּ‬ ‫ַאתה ָע ִש ָ‬ ‫ִןי | ִךי ָ‬ ‫ַאך‬ ‫ַת ֶמס ָך ָעש ֲחמודֹו | ְּ‬ ‫תֹוכחֹות ַעל ָעֹון יִ ַמ ְּר ָת ִאיש ו ֶ‬ ‫יתי‪ְּ ) 12( :‬ב ָ‬ ‫ָכ ִל ִ‬ ‫ָאדם ֶס ָלה‪ִ )13( :‬ש ְּמ ָעה ְּת ִפ ָכ ִתי יְּ הוָה וְּ ַשוְּ ָע ִתי ַה ֲא ִזינָה ֶאל‬ ‫ֶה ֶבל ָךל ָ‬ ‫בֹותי‪)14( :‬‬ ‫תֹושב ְּך ָכל ֲא ָ‬ ‫ִד ְּמ ָע ִתי ַאל ֶת ֱח ַרש | ִךי גֵר ָאנ ִֹכי ִע ָל ְּך ָ‬ ‫ַאב ִליגָה | ְּב ֶט ֶרם ֵא ֵל ְּך וְּ ֵאינֶםִ י‪:‬‬ ‫ָה ַשע ִמ ֶלםִ י וְּ ְּ‬ ‫‪23‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 40‬‬ ‫יתי יְּ הוָה | ַוטֵט ֵא ַלי וַטִ ְּש ַמע‬ ‫ַנ ַח ְּל ָדוִ ד ִמ ְּזמֹור‪ַ )2( :‬קוֹה ִקוִ ִ‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫ָקם ַעל ֶס ַלע ַרגְּ ַלי‬ ‫ֲלנִ י ִמבֹור ָשאֹון ִמ ִחיט ַה ָטוֵן | ַוט ֶ‬ ‫ַשוְּ ָע ִתי‪ַ )3( :‬ו ַטע ֵ‬ ‫ךֹונֵן ֲא ֺש ָרי‪ ) 4( :‬וַטִ ֵתן ְּב ִפי ִשיר ָח ָדש ְּת ִה ָכה ֵלאל ֵֹהינו | יִ ְּראו ַר ִבים‬ ‫ֶבר ֲא ֶשר ָשם יְּ הֹוָה ִמ ְּב ַטחֹו |‬ ‫ַאש ֵרי ַהג ֶ‬ ‫יראו וְּ יִ ְּב ְּטחו ַביהוָה‪ְּ )5( :‬‬ ‫וְּ יִ ָ‬ ‫ַאתה יְּ הוָה‬ ‫ית ָ‬ ‫וְּ לֹא ָפנָה ֶאל ְּר ָה ִבים וְּ ָש ֵטי ָכזָב‪ַ )6( :‬רבֹות ָע ִש ָ‬ ‫יך ַאגִ י ָדה‬ ‫יך ֵא ֵלינו | ֵאין ֲער ְֹּך ֵא ֶל ָ‬ ‫ומ ְּח ְּשב ֶֹת ָ‬ ‫יך ַ‬ ‫ֱאל ַֹהי נִ ְּפ ְּלא ֶֹת ָ‬ ‫ית ִכי‬ ‫ָאזנַיִ ם ָך ִר ָ‬ ‫ומנְּ ָחה לֹא ָח ַפ ְּצ ָת ְּ‬ ‫ֶבח ִ‬ ‫ַא ַד ֵב ָרה ָע ְּצמו ִמ ַמ ֵןר‪ )7( :‬ז ַ‬ ‫וֲ‬ ‫אתי | ִב ְּמגִ ַכת‬ ‫ָאמ ְּר ִתי ִהםֵה ָב ִ‬ ‫ָאל ָת‪ָ )8( :‬אז ַ‬ ‫ַח ָטָאה לֹא ָש ְּ‬ ‫עֹולה ו ֲ‬ ‫| ָ‬ ‫תֹוך‬ ‫תֹור ְּת ָך ְּב ְּ‬ ‫ֵס ֶפר ָךתוב ָע ָלי‪ַ )9( :‬לעֲשֹות ְּרצֹונְּ ָך ֱאל ַֹהי ָח ָפ ְּצ ִתי | וְּ ָ‬ ‫ֵמ ָעי‪ִ ) 11( :‬ב ַש ְּר ִתי ֶצ ֶדק ְּב ָק ָהל ָרב ִהםֵה ְּש ָפ ַתי לֹא ֶא ְּכ ָלא | יְּ הוָה‬ ‫ָת ָך‬ ‫תֹוך ִל ִבי ֱאמונ ְּ‬ ‫ָד ְּע ָת‪ִ )11( :‬צ ְּד ָק ְּת ָך לֹא ִכ ִמי ִתי ְּב ְּ‬ ‫ַאתה י ָ‬ ‫ָ‬ ‫ַא ִמ ְּת ָך ְּל ָק ָהל ָרב‪)12( :‬‬ ‫ָאמ ְּר ִתי | לֹא ִכ ַח ְּד ִתי ַח ְּס ְּד ָך ו ֲ‬ ‫שוע ְּת ָך ָ‬ ‫ות ָ‬ ‫ְּ‬ ‫ַא ִמ ְּת ָך ָת ִמיד‬ ‫יך ִמ ֶלםִ י | ַח ְּס ְּד ָך ו ֲ‬ ‫ַאתה יְּ הוָה לֹא ִת ְּכ ָלא ַר ֲח ֶמ ָ‬ ‫ָ‬ ‫ָאפפו ָע ַלי ָרעֹות ַעד ֵאין ִמ ְּס ָןר ִה ִשיגונִ י עֲֹונ ַֹתי‬ ‫יִ ְּנרונִ י‪ִ )13( :‬ךי ְּ‬ ‫ָבנִ י‪ְּ )14( :‬ר ֵצה‬ ‫ֹאשי וְּ ִל ִבי ֲעז ָ‬ ‫וְּ לֹא ָיכ ְֹּל ִתי ִל ְּראֹות | ָע ְּצמו ִמ ַשעֲרֹות ר ִ‬ ‫ַחד‬ ‫ַח ְּןרו י ַ‬ ‫חושה‪ֵ )15( :‬יבֹשו וְּ י ְּ‬ ‫ילנִ י | יְּ הוָה ְּל ֶע ְּז ָר ִתי ָ‬ ‫יְּ הוָה ְּל ַה ִנ ֵ‬ ‫ןֹותה | יִ מֹגו ָאחֹור וְּ יִ ָך ְּלמו ֲח ֵפ ֵצי ָר ָע ִתי‪)16( :‬‬ ‫ַפ ִשי ִל ְּס ָ‬ ‫ְּמ ַב ְּק ֵשי נ ְּ‬ ‫ָשישו‬ ‫ָישֹלו ַעל ֵע ֶקב ָב ְּש ָתם | ָהא ְֹּמ ִרים ִלי ֶהָאח ֶהָאח‪ )17( :‬י ִ‬ ‫ֹה ֵבי‬ ‫ֹאמרו ָת ִמיד יִ גְּ ַדל יְּ הוָה א ֲ‬ ‫יך | י ְּ‬ ‫וְּ יִ ְּש ְּמחו ְּב ָך ָךל ְּמ ַב ְּק ֶש ָ‬ ‫ומ ַפ ְּל ִטי‬ ‫ַח ָשב ִלי | ֶע ְּז ָר ִתי ְּ‬ ‫ַאנִ י ָענִ י וְּ ֶא ְּביֹון ֲאדֹנָי י ֲ‬ ‫שוע ֶת ָך‪ ) 18( :‬ו ֲ‬ ‫ְּת ָ‬ ‫ַאחר‪:‬‬ ‫ַאתה ֱאל ַֹהי ַאל ְּת ַ‬ ‫ָ‬ ‫‪Tehilím Pérek 41‬‬ ‫ַאש ֵרי ַמ ְּש ִךיל ֶאל ָדל | ְּביֹום ָר ָעה‬ ‫ַנ ַח ִמ ְּזמֹור ְּל ָדוִ ד‪ְּ )2( :‬‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫יחטֵהו יאשר [וְּ ֺא ַשר קרי]‬ ‫יְּ ַמ ְּכ ֵטהו יְּ הוָה‪ )3( :‬יְּ הוָה יִ ְּש ְּמ ֵרהו וִ ַ‬ ‫ֶפש אֹיְּ ָביו‪ )4( :‬יְּ הוָה יִ ְּס ָע ֶדםו ַעל ֶע ֶרש ְּד ָוי |‬ ‫ָארץ | וְּ ַאל ִת ְּתנֵהו ְּבנ ֶ‬ ‫ָב ֶ‬ ‫ָאמ ְּר ִתי יְּ הוָה ָחםֵנִ י | ְּר ָפָאה ַנ ְּפ ִשי‬ ‫ָךל ִמ ְּש ָךבֹו ָה ַפ ְּכ ָת ְּב ָח ְּליֹו‪ֲ )5( :‬אנִ י ַ‬ ‫‪24‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫ָאבד ְּשמֹו‪:‬‬ ‫ֹאמרו ַרע ִלי | ָמ ַתי יָמות וְּ ַ‬ ‫אתי ָל ְּך‪ )6( :‬אֹויְּ ַבי י ְּ‬ ‫ִךי ָח ָט ִ‬ ‫ֵצא ַלחוץ‬ ‫(‪ )7‬וְּ ִאם ָבא ִל ְּראֹות ָשוְּ א יְּ ַד ֵבר ִלבֹו יִ ְּק ָבץ ָאוֶן לֹו | י ֵ‬ ‫ַח ְּשבו ָר ָעה ִלי‪)9( :‬‬ ‫ַחד ָע ַלי יִ ְּת ַל ֲחשו ָךל שֹנְּ ָאי | ָע ַלי י ְּ‬ ‫יְּ ַד ֵבר‪ ) 8( :‬י ַ‬ ‫יֹוסיף ָלקום‪ )11( :‬גַם ִאיש‬ ‫ַא ֶשר ָש ַכב לֹא ִ‬ ‫ַעל יָצוק בֹו | ו ֲ‬ ‫ְּד ַבר ְּב ִלט ַ‬ ‫ַאתה‬ ‫אֹוכל ַל ְּח ִמי | ִהגְּ ִדיל ָע ַלי ָע ֵקב‪ )11( :‬וְּ ָ‬ ‫לֹומי ֲא ֶשר ָב ַט ְּח ִתי בֹו ֵ‬ ‫ְּש ִ‬ ‫ָד ְּע ִתי ִךי ָח ַפ ְּצ ָת‬ ‫ַא ַש ְּכ ָמה ָל ֶהם‪ְּ )12( :‬בזֹאת י ַ‬ ‫ימנִ י | ו ֲ‬ ‫ַה ִק ֵ‬ ‫יְּ הוָה ָחםֵנִ י ו ֲ‬ ‫ַת ִני ֵבנִ י‬ ‫ַאנִ י ְּב ֺת ִלי ָת ַמ ְּכ ָת ִבי | ו ַ‬ ‫יע אֹיְּ ִבי ָע ָלי‪ )13( :‬ו ֲ‬ ‫ָר ַ‬ ‫ִבי | ִךי לֹא י ִ‬ ‫עֹולם וְּ ַעד‬ ‫רוך יְּ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְּש ָר ֵאל ֵמ ָה ָ‬ ‫עֹולם‪ָ )14( :‬ב ְּ‬ ‫יך ְּל ָ‬ ‫ְּל ָפ ֶנ ָ‬ ‫ָאמן‪:‬‬ ‫ָאמן וְּ ֵ‬ ‫עֹולם ֵ‬ ‫ָה ָ‬ ‫‪Tehilím Pérek 42‬‬ ‫יקי ָמיִ ם |‬ ‫ַנ ַח ַמ ְּש ִךיל ִל ְּבנֵי ק ַֹרח‪ְּ )2( :‬ךַאטָל ַת ֲערֹג ַעל ֲא ִפ ֵ‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫ַפ ִשי ֵלאל ִֹהים ְּל ֵאל ָחי‬ ‫יך ֱאל ִֹהים‪ָ )3( :‬צ ְּמָאה נ ְּ‬ ‫ֵךן נ ְַּפ ִשי ַת ֲערֹג ֵא ֶל ָ‬ ‫יֹומם‬ ‫ָמ ַתי ָאבֹוא | וְּ ֵא ָר ֶאה ְּןנֵי ֱאל ִֹהים‪ָ )4( :‬היְּ ָתה ִכי ִד ְּמ ָע ִתי ֶל ֶחם ָ‬ ‫יך‪ֵ )5( :‬א ֶכה ֶא ְּז ְּך ָרה‬ ‫ָליְּ ָלה | ֶב ֱאמֹר ֵא ַלי ָךל ַהטֹום ַאטֵה ֱאל ֶֹה ָ‬ ‫וָ‬ ‫ַפ ִשי ִךי ֶא ֱעבֹר ַב ָמ ְּך ֶא ַד ֵדם ַעד ֵבית ֱאל ִֹהים | ְּבקֹול‬ ‫וְּ ֶא ְּש ְּן ָכה ָע ַלי נ ְּ‬ ‫ַת ֱה ִמי ָע ָלי |‬ ‫ַפ ִשי ו ֶ‬ ‫תֹוח ִחי נ ְּ‬ ‫תֹודה ָהמֹון חֹוגֵג‪ַ )6( :‬מה ִת ְּש ֲ‬ ‫ִרםָה וְּ ָ‬ ‫ַפ ִשי‬ ‫אֹודםו יְּ שועֹות ָןנָיו‪ֱ )7( :‬אל ַֹהי ָע ַלי נ ְּ‬ ‫ילי ֵלאל ִֹהים ִךי עֹוד ֶ‬ ‫הֹוח ִ‬ ‫ִ‬ ‫ַר ֵדן וְּ ֶח ְּרמֹונִ ים ֵמ ַהר ִמ ְּצ ָער‪)8( :‬‬ ‫תֹוחח | ַעל ֵךן ֶא ְּז ָך ְּר ָך ֵמ ֶא ֶרץ י ְּ‬ ‫ִת ְּש ָ‬ ‫יך ָע ַלי‬ ‫ַכ ָ‬ ‫יך וְּ ג ֶ‬ ‫יך | ָךל ִמ ְּש ָב ֶר ָ‬ ‫םֹור ָ‬ ‫קֹורא ְּלקֹול ִצ ֶ‬ ‫ְּתהֹום ֶאל ְּתהֹום ֵ‬ ‫[שירֹו קרי] ִע ִלי |‬ ‫וב ַכיְּ ָלה שירה ִ‬ ‫יֹומם יְּ ַצוֶה יְּ הוָה ַח ְּסדֹו ַ‬ ‫ָע ָברו‪ָ ) 9( :‬‬ ‫אֹומ ָרה ְּל ֵאל ַס ְּל ִעי ָל ָמה ְּש ַכ ְּח ָתנִ י | ָל ָלה‬ ‫ְּ‬ ‫ְּת ִפ ָכה ְּל ֵאל ַחטָי‪)11( :‬‬ ‫צֹור ָרי |‬ ‫מֹותי ֵח ְּרפונִ י ְּ‬ ‫ק ֵֹדר ֵא ֵל ְּך ְּב ַל ַחץ אֹויֵב‪ְּ )11( :‬ב ֶר ַצח ְּב ַע ְּצ ַ‬ ‫ַפ ִשי‬ ‫תֹוח ִחי נ ְּ‬ ‫יך‪ַ )12( :‬מה ִת ְּש ֲ‬ ‫ָאמ ָרם ֵא ַלי ָךל ַהטֹום ַאטֵה ֱאל ֶֹה ָ‬ ‫ְּב ְּ‬ ‫אֹודםו יְּ שועֹת ָן ַני‬ ‫ילי ֵלאל ִֹהים ִךי עֹוד ֶ‬ ‫הֹוח ִ‬ ‫ִ‬ ‫ומה ֶת ֱה ִמי ָע ָלי |‬ ‫ַ‬ ‫וֵאל ָֹהי‪:‬‬ ‫‪25‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 43‬‬ ‫יבי ִמגֹוי לֹא ָח ִסיד | ֵמ ִאיש ִמ ְּר ָמה‬ ‫יבה ִר ִ‬ ‫(‪ָ ) 1‬ש ְּפ ֵטנִ י ֱאל ִֹהים וְּ ִר ָ‬ ‫ַח ָתנִ י | ָל ָלה‬ ‫עוזי ָל ָמה ְּזנ ְּ‬ ‫ַאתה ֱאל ֵֹהי ָמ ִ‬ ‫וְּ ַעוְּ ָלה ְּת ַפ ְּכ ֵטנִ י‪ִ ) 2( :‬ךי ָ‬ ‫ַא ִמ ְּת ָך ֵה ָלה יַנְּ חונִ י |‬ ‫אֹור ָך ו ֲ‬ ‫ק ֵֹדר ֶא ְּת ַה ֵכ ְּך ְּב ַל ַחץ אֹויֵב‪ְּ )3( :‬ש ַלח ְּ‬ ‫יך‪ )4( :‬וְּ ָאבֹוָאה ֶאל ִמ ְּז ַבח‬ ‫נֹות ָ‬ ‫יְּ ִביאונִ י ֶאל ַהר ָק ְּד ְּש ָך וְּ ֶאל ִמ ְּש ְּך ֶ‬ ‫אֹוד ָך ְּב ִכםֹור ֱאל ִֹהים ֱאל ָֹהי‪ַ )5( :‬מה‬ ‫ילי | וְּ ְּ‬ ‫ֱאל ִֹהים ֶאל ֵאל ִש ְּמ ַחת גִ ִ‬ ‫אֹודםו‬ ‫ילי ֵלאל ִֹהים ִךי עֹוד ֶ‬ ‫הֹוח ִ‬ ‫ומה ֶת ֱה ִמי ָע ָלי | ִ‬ ‫תֹוח ִחי נ ְַּפ ִשי ַ‬ ‫ִת ְּש ֲ‬ ‫יְּ שועֹת ָןנַי וֵאל ָֹהי‪:‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 44‬‬ ‫ָאזנֵינו ָש ַמ ְּענו‬ ‫ַנ ַח ִל ְּבנֵי ק ַֹרח ַמ ְּש ִךיל‪ֱ )2( :‬אל ִֹהים ְּב ְּ‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫ָד ָך‬ ‫ַאתה י ְּ‬ ‫ימי ֶק ֶדם‪ָ )3( :‬‬ ‫יהם ִב ֵ‬ ‫ימ ֶ‬ ‫בֹותינו ִס ְּןרו ָלנו | ן ַֹעל ָן ַע ְּל ָת ִב ֵ‬ ‫ֲא ֵ‬ ‫ַת ַש ְּכ ֵחם‪ִ )4( :‬ךי לֹא ְּב ַח ְּר ָבם‬ ‫הֹור ְּש ָת ַו ִת ָח ֵעם | ָת ַרע ְּל ֺא ִלים ו ְּ‬ ‫גֹויִ ם ַ‬ ‫ֶיך‬ ‫ֲך וְּ אֹור ָןנ ָ‬ ‫וזרֹוע ָ‬ ‫יעה ָכמֹו | ִךי יְּ ִמינְּ ָך ְּ‬ ‫הֹוש ָ‬ ‫רֹועם לֹא ִ‬ ‫וז ָ‬ ‫ָארץ ְּ‬ ‫ָרשו ֶ‬ ‫י ְּ‬ ‫ַאתה הוא ַמ ְּל ִךי ֱאל ִֹהים | ַצוֵה יְּ שועֹות ַי ֲעקֹב‪)6( :‬‬ ‫יתם‪ָ )5( :‬‬ ‫ִךי ְּר ִצ ָ‬ ‫ֵח | ְּב ִש ְּמ ָך נָבוס ָק ֵמינו‪ִ )7( :‬ךי לֹא ְּב ַק ְּש ִתי ֶא ְּב ָטח |‬ ‫ְּב ָך ָצ ֵרינו נְּ ַנג ַ‬ ‫ומ ַשנְּ ֵאינו‬ ‫הֹוש ְּע ָתנו ִמ ָנ ֵרינו | ְּ‬ ‫ַ‬ ‫יענִ י‪ִ )8( :‬ךי‬ ‫תֹוש ֵ‬ ‫ִ‬ ‫וְּ ַח ְּר ִבי לֹא‬ ‫נֹודה ֶס ָלה‪:‬‬ ‫עֹולם ֶ‬ ‫ישֹות‪ֵ )9( :‬באל ִֹהים ִה ַכ ְּלנו ָכל ַהטֹום | וְּ ִש ְּמ ָך ְּל ָ‬ ‫ֱה ִב ָ‬ ‫יבנו‬ ‫אֹותינו‪ְּ )11( :‬ת ִש ֵ‬ ‫ימנו | וְּ לֹא ֵת ֵצא ְּב ִצ ְּב ֵ‬ ‫ַת ְּכ ִל ֵ‬ ‫ַח ָת ו ַ‬ ‫(‪ַ )11‬אף ָזנ ְּ‬ ‫ומ ַשנְּ ֵאינו ָשסו ָלמֹו‪ִ )12( :‬ת ְּתנֵנו ְּךצֹאן ַמ ֲא ָכל |‬ ‫ָאחֹור ִמםִ י ָצר | ְּ‬ ‫ית‬ ‫יתנו‪ִ )13( :‬ת ְּמךֹר ַע ְּל ָך ְּבלֹא הֹון | וְּ לֹא ִר ִב ָ‬ ‫ֵר ָ‬ ‫ובגֹויִ ם ז ִ‬ ‫ַ‬ ‫ָק ֶלס‬ ‫ימנו ֶח ְּר ָןה ִל ְּש ֵכנֵינו | ַל ַעג ו ֶ‬ ‫יהם‪ְּ )14( :‬ת ִש ֵ‬ ‫יר ֶ‬ ‫ִב ְּמ ִח ֵ‬ ‫ימנו ָמ ָשל ַבגֹויִ ם | ְּמנֹוד רֹאש ַבל ֺא ִלים‪:‬‬ ‫יבֹותינו‪ְּ )15( :‬ת ִש ֵ‬ ‫ִל ְּס ִב ֵ‬ ‫(‪ָ ) 16‬ךל ַהטֹום ְּך ִל ָל ִתי נֶגְּ ִדי | וב ֶֹשת ָןנַי ִך ָמ ְּתנִ י‪ִ )17( :‬מסֹול ְּמ ָח ֵרף‬ ‫ַאתנו וְּ לֹא ְּש ַכ ֲחנו ָך |‬ ‫ַסם‪ָ )18( :‬ךל זֹאת ָב ְּ‬ ‫ומ ְּתנ ֵ‬ ‫ַדף | ִמ ְּןנֵי אֹויֵב ִ‬ ‫ומג ֵ‬ ‫ְּ‬ ‫ַתט ֲא ֺש ֵרינו ִמםִי‬ ‫ית ָך‪ )19( :‬לֹא נָסֹוג ָאחֹור ִל ֵבנו | ו ֵ‬ ‫וְּ לֹא ִש ַס ְּרנו ִב ְּב ִר ֶ‬ ‫ַת ַכס ָע ֵלינו ְּב ַצ ְּל ָמוֶת‪:‬‬ ‫יתנו ִב ְּמקֹום ַתםִ ים | ו ְּ‬ ‫ָאר ֶח ָך‪ִ ) 21( :‬ךי ִד ִך ָ‬ ‫ְּ‬ ‫(‪ִ )21‬אם ָש ַכ ְּחנו ֵשם ֱאל ֵֹהינו | וַםִ ְּפרֹש ַך ֵןינו ְּל ֵאל זָר‪ֲ )22( :‬הלֹא‬ ‫‪26‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫יך‬ ‫ַח ָקר זֹאת | ִךי הוא י ֵֹד ַע ַת ֲעלֺמֹות ֵלב‪ִ )23( :‬ךי ָע ֶל ָ‬ ‫ֱאל ִֹהים י ֲ‬ ‫ישן‬ ‫עורה ָל ָלה ִת ַ‬ ‫ֶח ַש ְּבנו ְּךצֹאן ִט ְּב ָחה‪ָ )24( :‬‬ ‫ה ַֹרגְּ נו ָכל ַהטֹום | נ ְּ‬ ‫ֶיך ַת ְּס ִתיר | ִת ְּש ַךח‬ ‫יצה ַאל ִת ְּזנַח ָל ֶנ ַצח‪ָ )25( :‬ל ָלה ָפנ ָ‬ ‫ֲאדֹנָי | ָה ִק ָ‬ ‫ָארץ ִב ְּטנֵנו‪:‬‬ ‫ַפ ֵשנו | ָד ְּב ָקה ָל ֶ‬ ‫ָענְּ יֵנו וְּ ַל ֲח ֵצנו‪ִ ) 26( :‬ךי ָש ָחה ֶל ָע ָפר נ ְּ‬ ‫ופ ֵדנו ְּל ַמ ַען ַח ְּס ֶד ָך‪:‬‬ ‫קומה ֶע ְּז ָר ָתה ָכנו | ְּ‬ ‫(‪ָ )27‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 45‬‬ ‫ַנ ַח ַעל ש ַֹשםִ ים ִל ְּבנֵי ק ַֹרח | ַמ ְּש ִךיל ִשיר יְּ ִדידֹת‪ָ )2( :‬ר ַחש‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫סֹופר ָמ ִהיר‪)3( :‬‬ ‫ֲשי ְּל ֶמ ֶל ְּך | ְּלשֹונִ י ֵעט ֵ‬ ‫ִל ִבי ָד ָבר טֹוב א ֵֹמר ָאנִ י ַמע ַ‬ ‫יך | ַעל ֵךן ֵב ַר ְּכ ָך ֱאל ִֹהים‬ ‫תֹות ָ‬ ‫הוצק ֵחן ְּב ְּש ְּפ ֶ‬ ‫ָאדם ַ‬ ‫ית ִמ ְּבנֵי ָ‬ ‫ָפ ָ‬ ‫ָפי ִ‬ ‫י ְּ‬ ‫ַה ָד ְּר ָך‬ ‫ַה ָד ֶר ָך‪ )5( :‬ו ֲ‬ ‫הֹוד ָך ו ֲ‬ ‫ָר ְּך גִ בֹור | ְּ‬ ‫עֹולם‪ֲ )4( :‬חגֹור ַח ְּר ְּב ָך ַעל י ֵ‬ ‫ְּל ָ‬ ‫ֶך‪)6( :‬‬ ‫נֹוראֹות יְּ ִמינ ָ‬ ‫תֹור ָך ָ‬ ‫ְּצ ַלח ְּר ַכב ַעל ְּד ַבר ֱא ֶמת וְּ ַענְּ וָה ֶצ ֶדק | וְּ ְּ‬ ‫יך יִ ְּןלו ְּב ֵלב אֹויְּ ֵבי ַה ֶל ֶל ְּך‪ִ )7( :‬ך ְּס ֲא ָך‬ ‫יך ְּשנונִ ים | ַע ִלים ַת ְּח ֶת ָ‬ ‫ִח ֶנ ָ‬ ‫ָאה ְּב ָת ֶנ ֶדק‬ ‫כות ָך‪ַ )8( :‬‬ ‫ָעד | ֵש ֶבט ִמישֹר ֵש ֶבט ַמ ְּל ֶ‬ ‫עֹולם ו ֶ‬ ‫ֱאל ִֹהים ָ‬ ‫יך ֶש ֶמן ָששֹון ֵמ ֲח ֵב ֶרי ָך‪:‬‬ ‫ַת ְּשנָא ֶר ַשע | ַעל ֵךן ְּמ ָש ֲח ָך ֱאל ִֹהים ֱאל ֶֹה ָ‬ ‫וִ‬ ‫חוך‪:‬‬ ‫יכ ֵלי ֵשן ִמםִ י ִש ְּל ָ‬ ‫יך | ִמן ֵה ְּ‬ ‫ַא ָהלֹות ְּק ִציעֹות ָךל ִבגְּ ד ֶֹת ָ‬ ‫(‪ ) 9‬מֹר ו ֲ‬ ‫אֹופיר‪:‬‬ ‫ימינְּ ָך ְּב ֶכ ֶתם ִ‬ ‫יך | נִ ְּנ ָבה ֵשגַל ִל ִ‬ ‫רֹות ָ‬ ‫(‪ְּ )11‬בנֹות ְּמ ָל ִכים ְּביִ ְּס ֶ‬ ‫יך‪)12( :‬‬ ‫ָאב ְּ‬ ‫ובית ִ‬ ‫ֵך | וְּ ִש ְּכ ִחי ַע ֵל ְּך ֵ‬ ‫ָאזנ ְּ‬ ‫ור ִאי וְּ ַה ִחי ְּ‬ ‫(‪ִ ) 11‬ש ְּמ ִעי ַבת ְּ‬ ‫ובת צֹר‬ ‫ֵך | ִךי הוא ֲאדֹנַיִ ְּך וְּ ִה ְּש ַת ֲחוִ י לֹו‪ַ )13( :‬‬ ‫וְּ יִ ְּתָאו ַה ֶל ֶל ְּך י ְָּפי ְּ‬ ‫ימה |‬ ‫בודה ַבת ֶמ ֶל ְּך ְּןנִ ָ‬ ‫ירי ָעם‪ָ )14( :‬ךל ְּך ָ‬ ‫ְּב ִמנְּ ָחה ָןנַיִ ְּך יְּ ַחכו ֲע ִש ֵ‬ ‫תובל ַל ֶל ֶל ְּך | ְּבתולֹות‬ ‫בושה‪ִ )15( :‬ל ְּר ָקמֹות ַ‬ ‫ָהב ְּל ָ‬ ‫ִמ ִל ְּש ְּבצֹות ז ָ‬ ‫תוב ְּלנָה ִב ְּש ָמחֹת וָגִ יל |‬ ‫ַ‬ ‫מובאֹות ָל ְּך‪)16( :‬‬ ‫ָ‬ ‫יה‬ ‫עֹות ָ‬ ‫יה ֵר ֶ‬ ‫ַאח ֶר ָ‬ ‫ֲ‬ ‫יתמֹו‬ ‫ֶיך | ְּת ִש ֵ‬ ‫יך יִ ְּהיו ָבנ ָ‬ ‫יכל ֶמ ֶל ְּך‪ַ )17( :‬ת ַחת ֲאב ֶֹת ָ‬ ‫ְּתב ֶֹאינָה ְּב ֵה ַ‬ ‫ירה ִש ְּמ ָך ְּב ָכל דֹר ָודֹר | ַעל ֵךן‬ ‫ַאז ִך ָ‬ ‫ָארץ‪ְּ )18( :‬‬ ‫ְּל ָש ִרים ְּב ָכל ָה ֶ‬ ‫ָעד‪:‬‬ ‫ֺך ְּלע ָֹלם ו ֶ‬ ‫ַע ִלים יְּ הֹוד ָ‬ ‫‪27‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 46‬‬ ‫ֲלמֹות ִשיר‪ֱ )2( :‬אל ִֹהים ָלנו ַמ ֲח ֶסה‬ ‫ַנ ַח ִל ְּבנֵי ק ַֹרח | ַעל ע ָ‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫ָארץ |‬ ‫ירא ְּב ָה ִמיר ֶ‬ ‫ָועֹז | ֶע ְּז ָרה ְּב ָצרֹות נִ ְּמ ָצא ְּמאֹד‪ַ )3( :‬על ֵךן לֹא נִ ָ‬ ‫ימיו | יִ ְּרעֲשו ָה ִרים‬ ‫ֶח ְּמרו ֵמ ָ‬ ‫ֶהמו י ְּ‬ ‫ַלים‪ )4( :‬י ֱ‬ ‫ובמֹוט ָה ִרים ְּב ֵלב י ִ‬ ‫ְּ‬ ‫ָהר ְּן ָלגָיו יְּ ַש ְּלחו ִעיר ֱאל ִֹהים | ְּקדֹש ִמ ְּש ְּךנֵי‬ ‫ַאוָתֹו ֶס ָלה‪ )5( :‬נ ָ‬ ‫ְּבג ֲ‬ ‫ַע ְּז ֶר ָה ֱאל ִֹהים ִל ְּפנֹות‬ ‫ֶע ְּליֹון‪ֱ ) 6( :‬אל ִֹהים ְּב ִק ְּר ָבה ַבל ִתלֹוט | י ְּ‬ ‫ָארץ‪)8( :‬‬ ‫ָתן ְּבקֹולֹו ָתמוג ֶ‬ ‫ב ֶֹקר‪ָ ) 7( :‬המו גֹויִ ם ָמטו ַמ ְּמ ָלכֹות | נ ַ‬ ‫יְּ הוָה ְּצ ָבאֹות ִע ָלנו | ִמ ְּשגָב ָלנו ֱאל ֵֹהי ַי ֲעקֹב ֶס ָלה‪ְּ )9( :‬לכו ֲחזו‬ ‫ָארץ‪ַ )11( :‬מ ְּש ִבית ִמ ְּל ָחמֹות ַעד‬ ‫ִמ ְּפעֲלֹות יְּ הוָה | ֲא ֶשר ָשם ַשלֹות ָב ֶ‬ ‫ָארץ | ֶק ֶשת יְּ ַש ֵבר וְּ ִק ֵנץ ֲחנִ ית ֲעגָלֹות יִ ְּשרֹף ָב ֵאש‪)11( :‬‬ ‫ְּק ֵצה ָה ֶ‬ ‫ָארץ‪)12( :‬‬ ‫ודעו ִךי ָאנ ִֹכי ֱאל ִֹהים | ָארום ַבגֹויִ ם ָארום ָב ֶ‬ ‫ַה ְּרןו ְּ‬ ‫יְּ הוָה ְּצ ָבאֹות ִע ָלנו | ִמ ְּשגָב ָלנו ֱאל ֵֹהי ַי ֲעקֹב ֶס ָלה‪:‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 47‬‬ ‫ַנ ַח ִל ְּבנֵי ק ַֹרח ִמ ְּזמֹור‪ָ )2( :‬ךל ָה ַע ִלים ִת ְּקעו ָכף | ָה ִריעו‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫נֹורא | ֶמ ֶל ְּך גָדֹול ַעל ָךל‬ ‫ֵלאל ִֹהים ְּבקֹול ִרםָה‪ִ ) 3( :‬ךי יְּ הוָה ֶע ְּליֹון ָ‬ ‫ול ֺא ִלים ַת ַחת ַרגְּ ֵלינו‪ )5( :‬יִ ְּב ַחר‬ ‫ַד ֵבר ַע ִלים ַת ְּח ֵתינו | ְּ‬ ‫ָארץ‪ )4( :‬י ְּ‬ ‫ָה ֶ‬ ‫ָאהב ֶס ָלה‪ָ )6( :‬ע ָלה‬ ‫ַח ָל ֵתנו | ֶאת גְּ אֹון ַי ֲעקֹב ֲא ֶשר ֵ‬ ‫ָלנו ֶאת נ ֲ‬ ‫ַלרו |‬ ‫ַלרו ֱאל ִֹהים ז ֵ‬ ‫שֹופר‪ )7( :‬ז ְּ‬ ‫רועה | יְּ הֹוָה ְּבקֹול ָ‬ ‫ֱאל ִֹהים ִב ְּת ָ‬ ‫ַלרו ַמ ְּש ִךיל‪:‬‬ ‫ָארץ ֱאל ִֹהים ז ְּ‬ ‫ַלרו‪ִ )8( :‬ךי ֶמ ֶל ְּך ָךל ָה ֶ‬ ‫ַלרו ְּל ַמ ְּל ֵךנו ז ֵ‬ ‫ז ְּ‬ ‫ָשב ַעל ִך ֵמא ָק ְּדשֹו‪)11( :‬‬ ‫(‪ָ ) 9‬מ ַל ְּך ֱאל ִֹהים ַעל גֹויִ ם | ֱאל ִֹהים י ַ‬ ‫ַאב ָר ָהם | ִךי ֵלאל ִֹהים ָמגִ םֵי ֶא ֶרץ‬ ‫ֶא ָספו ַעם ֱאל ֵֹהי ְּ‬ ‫יבי ַע ִלים נ ֱ‬ ‫נְּ ִד ֵ‬ ‫ֲלה‪:‬‬ ‫ְּמאֹד ַנע ָ‬ ‫‪Tehilím Pérek 48‬‬ ‫ומ ֺה ָכל ְּמאֹד | ְּב ִעיר‬ ‫(‪ִ )1‬שיר ִמ ְּזמֹור ִל ְּבנֵי קֹ ַרח‪ )2( :‬גָדֹול יְּ הוָה ְּ‬ ‫ָארץ | ַהר ִצטֹון ַי ְּר ְּך ֵתי‬ ‫ֱאל ֵֹהינו ַהר ָק ְּדשֹו‪ )3( :‬יְּ ֵפה נֹוף ְּמשֹוש ָךל ָה ֶ‬ ‫‪28‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫נֹודע ְּל ִמ ְּשגָב‪)5( :‬‬ ‫יה ַ‬ ‫נֹות ָ‬ ‫ַאר ְּמ ֶ‬ ‫ָצפֹון ִק ְּריַת ֶמ ֶל ְּך ָרב‪ֱ )4( :‬אל ִֹהים ְּב ְּ‬ ‫ַח ָדו‪ֵ )6( :‬ה ָלה ָראו ֵךן ָת ָמהו |‬ ‫ִךי ִהםֵה ַה ְּל ָל ִכים נֹועֲדו | ָע ְּברו י ְּ‬ ‫רוח‬ ‫טֹול ָדה‪ְּ )8( :‬ב ַ‬ ‫ָתם ָשם | ִחיל ַך ֵ‬ ‫ֶח ָןזו‪ְּ )7( :‬ר ָע ָדה ֲא ָחז ַ‬ ‫נִ ְּב ֲהלו נ ְּ‬ ‫ָק ִדים | ְּת ַש ֵבר ֳאנִ טֹות ַת ְּר ִשיש‪ַ )9( :‬ך ֲא ֶשר ָש ַמ ְּענו ֵךן ָר ִאינו ְּב ִעיר‬ ‫עֹולם ֶס ָלה‪)11( :‬‬ ‫ֶה ַעד ָ‬ ‫יְּ הוָה ְּצ ָבאֹות ְּב ִעיר ֱאל ֵֹהינו | ֱאל ִֹהים יְּ כֹונְּ נ ָ‬ ‫יכ ֶל ָך‪ְּ )11( :‬ך ִש ְּמ ָך ֱאל ִֹהים ֵךן‬ ‫ִד ִלינו ֱאל ִֹהים ַח ְּס ֶד ָך | ְּב ֶק ֶרב ֵה ָ‬ ‫ֶך‪ )12( :‬יִ ְּש ַמח ַהר ִצטֹון‬ ‫ְּת ִה ָכ ְּת ָך ַעל ַק ְּצוֵי ֶא ֶרץ | ֶצ ֶדק ָמ ְּלָאה יְּ ִמינ ָ‬ ‫יפוה |‬ ‫יך‪ )13( :‬סֹבו ִצטֹון וְּ ַה ִס ָ‬ ‫הודה | ְּל ַמ ַען ִמ ְּש ָן ֶט ָ‬ ‫ֵלנָה ְּבנֹות יְּ ָ‬ ‫ָתג ְּ‬ ‫יה | ְּל ַמ ַען‬ ‫נֹות ָ‬ ‫ַאר ְּמ ֶ‬ ‫ילה ַן ְּמגו ְּ‬ ‫יה‪ִ )14( :‬שיתו ִל ְּב ֶכם ְּל ֵח ָ‬ ‫ִס ְּפרו ִמגְּ ָד ֶל ָ‬ ‫ָעד | הוא‬ ‫עֹולם ו ֶ‬ ‫ַאחרֹון‪ִ )15( :‬ךי זֶה ֱאל ִֹהים ֱאל ֵֹהינו ָ‬ ‫ְּת ַס ְּןרו ְּלדֹור ֲ‬ ‫ַהגֵנו ַעל מות‪:‬‬ ‫יְּ נ ֲ‬ ‫‪Tehilím Pérek 49‬‬ ‫ַנ ַח ִל ְּבנֵי ק ַֹרח ִמ ְּזמֹור‪ִ )2( :‬ש ְּמעו זֹאת ָךל ָה ַע ִלים | ַה ֲא ִזינו‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫ַחד ָע ִשיר וְּ ֶא ְּביֹון‪:‬‬ ‫ָאדם גַם ְּבנֵי ִאיש | י ַ‬ ‫ָךל י ְֹּש ֵבי ָח ֶלד‪ ) 3( :‬גַם ְּבנֵי ָ‬ ‫ַאחה ְּל ָמ ָשל ָא ְּזנִ י |‬ ‫(‪ִ ) 4‬ןי יְּ ַד ֵבר ָח ְּכמֹות | וְּ ָהגות ִל ִבי ְּתבונֹות‪ֶ )5( :‬‬ ‫ֲק ַבי יְּ סו ֵבנִ י‪:‬‬ ‫ימי ָרע | עֲֹון ע ֵ‬ ‫ירא ִב ֵ‬ ‫יד ִתי‪ָ )6( :‬ל ָלה ִא ָ‬ ‫ֶא ְּפ ַתח ְּב ִכםֹור ִח ָ‬ ‫וברֹב ָע ְּש ָרם יִ ְּת ַה ָכלו‪ָ )8( :‬אח לֹא ָפדֹה‬ ‫ילם | ְּ‬ ‫(‪ַ )7‬הב ְֹּט ִחים ַעל ֵח ָ‬ ‫ַפ ָשם וְּ ָח ַדל‬ ‫ֵקר ִן ְּדיֹון נ ְּ‬ ‫יִ ְּפ ֶדה ִאיש | לֹא יִ ֵתן ֵלאל ִֹהים ָך ְּפרֹו‪ )9( :‬וְּ י ַ‬ ‫ֶצח | לֹא יִ ְּר ֶאה ַה ָש ַחת‪ִ )11( :‬ךי יִ ְּר ֶאה‬ ‫יחי עֹוד ָלנ ַ‬ ‫עֹולם‪ )11( :‬וִ ִ‬ ‫ְּל ָ‬ ‫ילם‪:‬‬ ‫ֹאבדו | וְּ ָע ְּזבו ַל ֲא ֵח ִרים ֵח ָ‬ ‫ָב ַער י ֵ‬ ‫ַחד ְּך ִסיל ו ַ‬ ‫ֲח ָכ ִמים יָמותו י ַ‬ ‫מֹותם‬ ‫עֹולם ִמ ְּש ְּךנ ָֹתם ְּלדֹר ָודֹר | ָק ְּראו ִב ְּש ָ‬ ‫(‪ִ ) 12‬ק ְּר ָבם ָב ֵתימֹו ְּל ָ‬ ‫ָלין | נִ ְּמ ַשל ַך ְּב ֵהמֹות נִ ְּדמו‪:‬‬ ‫יקר ַבל י ִ‬ ‫ָאדם ִב ָ‬ ‫ֲלי ֲא ָדמֹות‪ ) 13( :‬וְּ ָ‬ ‫עֵ‬ ‫יהם יִ ְּרצו ֶס ָלה‪)15( :‬‬ ‫יהם ְּב ִפ ֶ‬ ‫ַאח ֵר ֶ‬ ‫(‪ ) 14‬זֶה ַד ְּר ָךם ֵך ֶסל ָלמֹו | וְּ ֲ‬ ‫ַךנֹאן ִל ְּשאֹול ַשתו ָמוֶת יִ ְּר ֵעם | וַטִ ְּרדו ָבם יְּ ָש ִרים ַלב ֶֹקר וצירם‬ ‫ַפ ִשי‬ ‫ַאך ֱאל ִֹהים יִ ְּפ ֶדה נ ְּ‬ ‫צורם קרי] ְּל ַבכֹות ְּשאֹול ִמ ְּזבֺל לֹו‪ְּ )16( :‬‬ ‫[וְּ ָ‬ ‫ֲשר ִאיש | ִךי‬ ‫ירא ִךי ַיע ִ‬ ‫ִמטַד ְּשאֹול | ִךי יִ ָס ֵחנִ י ֶס ָלה‪ַ )17( :‬אל ִת ָ‬ ‫ַאח ָריו‬ ‫ֵרד ֲ‬ ‫יִ ְּר ֶבה ְּךבֹוד ֵביתֹו‪ִ )18( :‬ךי לֹא ְּבמֹותֹו יִ ַסח ַהךֹל | לֹא י ֵ‬ ‫יטיב ָל ְּך‪)21( :‬‬ ‫ֺך ִךי ֵת ִ‬ ‫ְּךבֹודֹו‪ִ )19( :‬ךי נ ְַּפשֹו ְּב ַחטָיו יְּ ָב ֵר ְּך | וְּ יֹוד ָ‬ ‫‪29‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫יקר‬ ‫ָאדם ִב ָ‬ ‫ֵצח לֹא יִ ְּראו אֹור‪ָ )21( :‬‬ ‫בֹותיו | ַעד נ ַ‬ ‫ָתבֹוא ַעד דֹור ֲא ָ‬ ‫ָבין | נִ ְּמ ַשל ַך ְּב ֵהמֹות נִ ְּדמו‪:‬‬ ‫וְּ לֹא י ִ‬ ‫‪Tehilím Pérek 50‬‬ ‫ָארץ ִמ ִל ְּז ַרח‬ ‫ָאסף | ֵאל ֱאל ִֹהים יְּ הוָה ִד ֶבר וַטִ ְּק ָרא ֶ‬ ‫(‪ִ ) 1‬מ ְּזמֹור ְּל ָ‬ ‫יע‪ָ )3( :‬יבֹא‬ ‫הֹופ ַ‬ ‫ֶש ֶמש ַעד ְּמבֹאֹו‪ִ )2( :‬מ ִנטֹון ִמ ְּכ ַלל י ִֹפי ֱאל ִֹהים ִ‬ ‫ֲרה ְּמאֹד‪)4( :‬‬ ‫יביו נִ ְּשע ָ‬ ‫וס ִב ָ‬ ‫ֹאכל ְּ‬ ‫ֶח ַרש | ֵאש ְּל ָפנָיו ת ֵ‬ ‫ֱאל ֵֹהינו וְּ ַאל י ֱ‬ ‫ָארץ ָל ִדין ַעלֹו‪ִ )5( :‬א ְּספו ִלי‬ ‫יִ ְּק ָרא ֶאל ַה ָש ַמיִ ם ֵמ ָעל | וְּ ֶאל ָה ֶ‬ ‫ָבח‪ַ )6( :‬וטַגִ ידו ָש ַמיִ ם ִצ ְּדקֹו | ִךי‬ ‫ֲלי ז ַ‬ ‫יתי ע ֵ‬ ‫ידי | ך ְֹּר ֵתי ְּב ִר ִ‬ ‫ֲח ִס ָ‬ ‫ידה‬ ‫ָאע ָ‬ ‫ַא ַד ֵב ָרה יִ ְּש ָר ֵאל וְּ ִ‬ ‫ֱאל ִֹהים ש ֵֹפט הוא ֶס ָלה‪ִ )7( :‬ש ְּמ ָעה ַע ִלי ו ֲ‬ ‫יך‬ ‫יח ָך | וְּ עֹול ֶֹת ָ‬ ‫אֹוכ ֶ‬ ‫יך ִ‬ ‫יך ָאנ ִֹכי‪ )8( :‬לֹא ַעל ְּז ָב ֶח ָ‬ ‫ָב ְּך | ֱאל ִֹהים ֱאל ֶֹה ָ‬ ‫תודים‪:‬‬ ‫יך ַע ִ‬ ‫ית ָך ָפר | ִמ ִל ְּכ ְּלא ֶֹת ָ‬ ‫ְּלנֶגְּ ִדי ָת ִמיד‪ )9( :‬לֹא ֶא ַסח ִמ ֵב ְּ‬ ‫ָד ְּע ִתי ָךל עֹוף‬ ‫ָאלף‪ )11( :‬י ַ‬ ‫ָער | ְּב ֵהמֹות ְּב ַה ְּר ֵרי ֶ‬ ‫(‪ִ )11‬ךי ִלי ָכל ַחיְּ תֹו י ַ‬ ‫ָה ִרים | וְּ ִזיז ָש ַדי ִע ָל ִדי‪ִ )12( :‬אם ֶא ְּר ַעב לֹא א ַֹמר ָל ְּך | ִךי ִלי ֵת ֵבל‬ ‫תודים ֶא ְּש ֶתה‪)14( :‬‬ ‫ירים | וְּ ַדם ַע ִ‬ ‫ַאב ִ‬ ‫אֹוכל ְּב ַשר ִ‬ ‫ומלָֹאה‪ַ ) 13( :‬ה ַ‬ ‫ְּ‬ ‫וק ָר ֵאנִ י ְּביֹום‬ ‫יך‪ְּ )15( :‬‬ ‫תֹודה | וְּ ַש ֵכם ְּל ֶע ְּליֹון נְּ ָד ֶר ָ‬ ‫ְּז ַבח ֵלאל ִֹהים ָ‬ ‫ָאמר ֱאל ִֹהים ַמה ְּכ ָך ְּל ַס ֵןר‬ ‫ות ַכ ְּב ֵדנִ י‪ )16( :‬וְּ ָל ָר ָשע ַ‬ ‫ָצ ָרה | ֲא ַח ֶכ ְּצ ָך ְּ‬ ‫ַת ְּש ֵל ְּך‬ ‫מוסר | ו ַ‬ ‫ֵאת ָ‬ ‫ַאתה ָשנ ָ‬ ‫יך‪ )17( :‬וְּ ָ‬ ‫ֲלי ִפ ָ‬ ‫יתי ע ֵ‬ ‫ַת ָשא ְּב ִר ִ‬ ‫ֺח ָסי | ו ִ‬ ‫ָא ִפים‬ ‫ַת ֶרץ ִעלֹו | וְּ ִעם ְּמנ ֲ‬ ‫ית ַגםָב ו ִ‬ ‫יך‪ִ )18( :‬אם ָר ִא ָ‬ ‫ַאח ֶר ָ‬ ‫ְּד ָב ַרי ֲ‬ ‫ולשֹונְּ ָך ַת ְּצ ִמיד ִמ ְּר ָמה‪ֵ )21( :‬ת ֵשב‬ ‫יך ָש ַל ְּח ָת ְּב ָר ָעה | ְּ‬ ‫ֶח ְּל ֶק ָך‪ִ ) 19( :‬ן ָ‬ ‫ית וְּ ֶה ֱח ַר ְּש ִתי‬ ‫יך ְּת ַד ֵבר | ְּב ֶבן ִא ְּל ָך ִת ֶתן ד ִֹפי‪ֵ )21( :‬א ֶכה ָע ִש ָ‬ ‫ָאח ָ‬ ‫ְּב ִ‬ ‫ֶיך‪ִ )22( :‬בינו נָא‬ ‫יח ָך וְּ ֶא ֶע ְּר ָכה ְּל ֵעינ ָ‬ ‫אֹוכ ֲ‬ ‫מֹוך | ִ‬ ‫ית ֱהיֹות ֶא ְּהיֶה ָכ ָ‬ ‫ִד ִל ָ‬ ‫תֹודה יְּ ַכ ְּב ָדנְּ נִ י‬ ‫לֹוה | ֶןן ֶא ְּטרֹף וְּ ֵאין ַמ ִניל‪ )23( :‬ז ֵֹב ַח ָ‬ ‫זֹאת ש ְֹּכ ֵחי ֱא ַ‬ ‫ֵשע ֱאל ִֹהים‪:‬‬ ‫ַאר ֶאםו ְּבי ַ‬ ‫| וְּ ָשם ֶד ֶר ְּך ְּ‬ ‫‪Tehilím Pérek 51‬‬ ‫ָביא | ַך ֲא ֶשר ָבא‬ ‫ָתן ַהם ִ‬ ‫ַנ ַח ִמ ְּזמֹור ְּל ָדוִ ד‪ְּ )2( :‬בבֹוא ֵא ָליו נ ָ‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫יך ְּמ ֵחה ְּפ ָש ָעי‪:‬‬ ‫ֶאל ַבת ָש ַבע‪ָ ) 3( :‬חםֵנִ י ֱאל ִֹהים ְּך ַח ְּס ֶד ָך | ְּךרֹב ַר ֲח ֶמ ָ‬ ‫‪30‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫אתי ַט ֲה ֵרנִ י‪ִ )5( :‬ךי‬ ‫ומ ַח ָח ִ‬ ‫[ה ֶרב קרי] ַך ְּב ֵסנִ י ֵמעֲֹונִ י | ֵ‬ ‫(‪ )4‬הרבה ֶ‬ ‫אתי וְּ ָה ַרע‬ ‫אתי נֶגְּ ִדי ָת ִמיד‪ְּ )6( :‬ל ָך ְּל ַב ְּד ָך ָח ָט ִ‬ ‫ְּפ ָש ַעי ֲאנִ י ֵא ָדע | וְּ ַח ָח ִ‬ ‫יתי | ְּל ַמ ַען ִת ְּצ ַדק ְּב ָד ְּב ֶר ָך ִת ְּז ֶךה ְּב ָש ְּפ ֶט ָך‪ֵ )7( :‬הן ְּב ָעוֹון‬ ‫ֶיך ָע ִש ִ‬ ‫ְּב ֵעינ ָ‬ ‫ֶח ַמ ְּתנִ י ִא ִלי‪ֵ )8( :‬הן ֱא ֶמת ָח ַפ ְּצ ָת ַב ֺחחֹות |‬ ‫חֹול ְּל ִתי | ו ְּב ֵח ְּטא י ֱ‬ ‫ָ‬ ‫יענִ י‪ְּ ) 9( :‬ת ַח ְּח ֵאנִ י ְּב ֵאזֹוב וְּ ֶא ְּט ָהר | ְּת ַכ ְּב ֵסנִ י‬ ‫תֹוד ֵ‬ ‫וב ָס ֺתם ָח ְּכ ָמה ִ‬ ‫ְּ‬ ‫ֵלנָה ֲע ָצמֹות‬ ‫יענִ י ָששֹון וְּ ִש ְּמ ָחה | ָתג ְּ‬ ‫ַאל ִבין‪ַ )11( :‬ת ְּש ִמ ֵ‬ ‫ומ ֶש ֶלג ְּ‬ ‫ִ‬ ‫ֶיך ֵמ ֲח ָטָאי | וְּ ָכל עֲֹונ ַֹתי ְּמ ֵחה‪ֵ )12( :‬לב ָטהֹור‬ ‫ית‪ַ )11( :‬ה ְּס ֵתר ָןנ ָ‬ ‫ִד ִך ָ‬ ‫יכנִ י‬ ‫רוח נָכֹון ַח ֵדש ְּב ִק ְּר ִבי‪ַ )13( :‬אל ַת ְּש ִל ֵ‬ ‫ְּב ָרא ִלי ֱאל ִֹהים | וְּ ַ‬ ‫יבה ִכי ְּששֹון יִ ְּש ֶע ָך‬ ‫רוח ָק ְּד ְּש ָך ַאל ִת ַסח ִמ ֶלםִ י‪ָ )14( :‬ה ִש ָ‬ ‫ֶיך | וְּ ַ‬ ‫ִמ ְּכ ָפנ ָ‬ ‫יך | וְּ ַח ָח ִאים‬ ‫יבה ִת ְּס ְּמ ֵכנִ י‪ֲ )15( :‬א ַל ְּל ָדה פ ְֹּש ִעים ְּד ָר ֶכ ָ‬ ‫רוח נְּ ִד ָ‬ ‫| וְּ ַ‬ ‫שוע ִתי | ְּת ַרםֵן‬ ‫ילנִ י ִמ ָד ִמים ֱאל ִֹהים ֱאל ֵֹהי ְּת ָ‬ ‫יך יָשובו‪ַ )16( :‬ה ִנ ֵ‬ ‫ֵא ֶל ָ‬ ‫ופי יַגִ יד ְּת ִה ָכ ֶת ָך‪)18( :‬‬ ‫ְּלשֹונִ י ִצ ְּד ָק ֶת ָך‪ֲ ) 17( :‬אדֹנָי ְּש ָפ ַתי ִת ְּפ ָתח | ִ‬ ‫עֹולה לֹא ִת ְּר ֶצה‪ִ )19( :‬ז ְּב ֵחי ֱאל ִֹהים‬ ‫ֶבח וְּ ֶא ֵתנָה | ָ‬ ‫ִךי לֹא ַת ְּחןֹץ ז ַ‬ ‫יבה‬ ‫יט ָ‬ ‫רוח נִ ְּש ָב ָרה | ֵלב נִ ְּש ָבר וְּ נִ ְּד ֶךה ֱאל ִֹהים לֹא ִת ְּבזֶה‪ֵ )21( :‬ה ִ‬ ‫ַ‬ ‫רוש ָלִם‪ָ )21( :‬אז ַת ְּחןֹץ ִז ְּב ֵחי‬ ‫ִב ְּרצֹונְּ ָך ֶאת ִצטֹון | ִת ְּבנֶה חֹומֹות יְּ ָ‬ ‫עֹולה וְּ ָכ ִליל | ָאז ַיעֲלו ַעל ִמ ְּז ַב ֲח ָך ָפ ִרים‪:‬‬ ‫ֶצ ֶדק ָ‬ ‫‪Tehilím Pérek 52‬‬ ‫דֹואג ָה ֲאד ִֹמי ַו ַטגֵד ְּל ָשאול |‬ ‫ַנ ַח ַמ ְּש ִךיל ְּל ָדוִ ד‪ְּ )2( :‬בבֹוא ֵ‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫ימ ֶל ְּך‪ַ )3( :‬מה ִת ְּת ַה ֵכל ְּב ָר ָעה‬ ‫ֹאמר לֹו ָבא ָדוִ ד ֶאל ֵבית ֲא ִח ֶ‬ ‫ַוט ֶ‬ ‫ֺחש‬ ‫ֶך | ְּך ַת ַער ְּמל ָ‬ ‫ַהגִ בֹור | ֶח ֶסד ֵאל ָךל ַהטֹום‪ַ )4( :‬הוֹות ַת ְּחשֹב ְּלשֹונ ָ‬ ‫ָאה ְּב ָת ָעע ִמחֹוב | ֶש ֶקר ִמ ַד ֵבר ֶצ ֶדק ֶס ָלה‪)6( :‬‬ ‫ע ֵֹשה ְּר ִמטָה‪ַ )5( :‬‬ ‫ַח ְּת ָך‬ ‫ֶצח | י ְּ‬ ‫ָאה ְּב ָת ָכל ִד ְּב ֵרי ָב ַלע ְּלשֹון ִמ ְּר ָמה‪ )7( :‬גַם ֵאל יִ ָת ְּצ ָך ָלנ ַ‬ ‫ַ‬ ‫יקים‬ ‫וְּ יִ ָמ ֲח ָך ֵמא ֶֹהל וְּ ֵש ֶר ְּש ָך ֵמ ֶא ֶרץ ַחטִ ים ֶס ָלה‪ )8( :‬וְּ יִ ְּראו ַצ ִד ִ‬ ‫ָשים ֱאל ִֹהים ָמעוזֹו |‬ ‫ֶבר לֹא י ִ‬ ‫יראו וְּ ָע ָליו יִ ְּש ָחקו‪ִ )9( :‬הםֵה ַהג ֶ‬ ‫וְּ יִ ָ‬ ‫ַאנִ י ְּךזַיִ ת ַר ֲענָן ְּב ֵבית ֱאלֹ ִהים‬ ‫וַטִ ְּב ַטח ְּברֹב ָע ְּשרֹו ָיעֹז ְּב ַהוָתֹו‪ )11( :‬ו ֲ‬ ‫ית |‬ ‫עֹולם ִךי ָע ִש ָ‬ ‫אֹוד ָך ְּל ָ‬ ‫ָעד‪ְּ )11( :‬‬ ‫עֹולם ו ֶ‬ ‫| ָב ַט ְּח ִתי ְּב ֶח ֶסד ֱאל ִֹהים ָ‬ ‫יך‪:‬‬ ‫יד ָ‬ ‫ַא ַקוֶה ִש ְּמ ָך ִכי טֹוב ֶנגֶד ֲח ִס ֶ‬ ‫וֲ‬ ‫‪31‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 53‬‬ ‫ָבל ְּב ִלבֹו ֵאין‬ ‫ָאמר נ ָ‬ ‫ַנ ַח ַעל ָמ ֲח ַלת ַמ ְּש ִךיל ְּל ָדוִ ד‪ַ )2( :‬‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫ֱאל ִֹהים | ִה ְּש ִחיתו וְּ ִה ְּת ִעיבו ָעוֶל ֵאין ע ֵֹשה טֹוב‪ֱ )3( :‬אל ִֹהים‬ ‫ָאדם | ִל ְּראֹות ֲהיֵש ַמ ְּש ִךיל דֹ ֵרש ֶאת‬ ‫ִמ ָש ַמיִ ם ִה ְּש ִקיף ַעל ְּבנֵי ָ‬ ‫ֶא ָלחו | ֵאין ע ֵֹשה טֹוב ֵאין גַם ֶא ָחד‪:‬‬ ‫ַח ָדו נ ֱ‬ ‫ֱאל ִֹהים‪ ) 4( :‬ךֺכֹו ָסג י ְּ‬ ‫ָאכלו ֶל ֶחם ֱאל ִֹהים לֹא‬ ‫ֲלי ָאוֶן | א ְֹּכ ֵלי ַע ִלי ְּ‬ ‫ָדעו ןֹע ֵ‬ ‫(‪ֲ ) 5‬הלֹא י ְּ‬ ‫ָק ָראו‪ָ ) 6( :‬שם ָן ֲחדו ַפ ַחד לֹא ָהיָה ָפ ַחד ִךי ֱאל ִֹהים ִןזַר ַע ְּצמֹות‬ ‫ָאסם‪ִ )7( :‬מי יִ ֵתן ִמ ִנטֹון יְּ ֺשעֹות‬ ‫ָך | ֱה ִבש ָֹתה ִךי ֱאל ִֹהים ְּמ ָ‬ ‫חֹנ ְּ‬ ‫יִ ְּש ָר ֵאל | ְּבשוב ֱאל ִֹהים ְּשבות ַעלֹו ָיגֵל ַי ֲעקֹב יִ ְּש ַמח יִ ְּש ָר ֵאל‪:‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 54‬‬ ‫ֹאמרו‬ ‫יפים ַוט ְּ‬ ‫ַנ ַח ִבנְּ גִ ינֹת ַמ ְּש ִךיל ְּל ָדוִ ד‪ְּ )2( :‬בבֹוא ַה ִז ִ‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫יענִ י |‬ ‫הֹוש ֵ‬ ‫ְּל ָשאול | ֲהלֹא ָדוִ ד ִמ ְּס ַת ֵתר ִע ָלנו‪ֱ )3( :‬אל ִֹהים ְּב ִש ְּמ ָך ִ‬ ‫בור ְּת ָך ְּת ִדינֵנִ י‪ֱ )4( :‬אל ִֹהים ְּש ַמע ְּת ִפ ָכ ִתי | ַה ֲא ִזינָה ְּל ִא ְּמ ֵרי ִפי‪:‬‬ ‫ובגְּ ָ‬ ‫ִ‬ ‫יצים ִב ְּקשו נ ְַּפ ִשי | לֹא ָשמו ֱאל ִֹהים‬ ‫ָרים ָקמו ָע ַלי וְּ ָע ִר ִ‬ ‫(‪ִ )5‬ךי ז ִ‬ ‫ַפ ִשי‪)7( :‬‬ ‫ְּלנֶגְּ ָדם ֶס ָלה‪ִ ) 6( :‬הםֵה ֱאל ִֹהים עֹזֵר ִלי | ֲאדֹנָי ְּבס ְֹּמ ֵכי נ ְּ‬ ‫יתם‪ִ )8( :‬בנְּ ָד ָבה‬ ‫ָשיב קרי] ָה ַרע ְּלש ְֹּר ָרי | ַב ֲא ִמ ְּת ָך ַה ְּצ ִמ ֵ‬ ‫ישוב [י ִ‬ ‫ילנִ י |‬ ‫אֹודה ִש ְּמ ָך יְּ הוָה ִךי טֹוב‪ִ )9( :‬ךי ִמ ָךל ָצ ָרה ִה ִנ ָ‬ ‫ֶא ְּז ְּב ָחה ָכ ְּך | ֶ‬ ‫ובאֹיְּ ַבי ָר ֲא ָתה ֵעינִ י‪:‬‬ ‫ְּ‬ ‫‪Tehilím Pérek 55‬‬ ‫ַנ ַח ִבנְּ גִ ינֹת ַמ ְּש ִךיל ְּל ָדוִ ד‪ַ )2( :‬ה ֲא ִזינָה ֱאל ִֹהים ְּת ִפ ָכ ִתי |‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫יחי‬ ‫ָאריד ְּב ִש ִ‬ ‫יבה ִכי ַו ֲענֵנִ י | ִ‬ ‫ָתי‪ַ )3( :‬ה ְּק ִש ָ‬ ‫וְּ ַאל ִת ְּת ַע ַכם ִמ ְּת ִחם ִ‬ ‫ָמיטו ָע ַלי ָאוֶן‬ ‫ימה‪ִ )4( :‬מסֹול אֹויֵב ִמ ְּןנֵי ָע ַקת ָר ָשע | ִךי י ִ‬ ‫ָאה ָ‬ ‫וְּ ִ‬ ‫ָפלו ָע ָלי‪)6( :‬‬ ‫ָחיל ְּב ִק ְּר ִבי | וְּ ֵאימֹות ָמוֶת נ ְּ‬ ‫ובַאף יִ ְּש ְּטמונִ י‪ִ ) 5( :‬ל ִבי י ִ‬ ‫ְּ‬ ‫ַת ַכ ֵמנִ י ַן ָכצות‪ָ )7( :‬וא ַֹמר ִמי יִ ֶתן ִכי ֵא ֶבר‬ ‫ָר ַעד ָיבֹא ִבי | ו ְּ‬ ‫יִ ְּרָאה ו ַ‬ ‫ָאלין ַב ִל ְּד ָבר‬ ‫ַאר ִחיק נְּ דֹד | ִ‬ ‫ָאעופה וְּ ֶא ְּשךֹנָה‪ִ )8( :‬הםֵה ְּ‬ ‫ָ‬ ‫ַךטֹונָה‬ ‫‪32‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫רוח ס ָֹעה ִמ ָמ ַער‪ַ )11( :‬ב ַכע ֲאדֹנָי‬ ‫ישה ִמ ְּפ ָלט ִלי | ֵמ ַ‬ ‫ָאח ָ‬ ‫ֶס ָלה‪ִ )9( :‬‬ ‫ָליְּ ָלה‬ ‫יֹומם ו ַ‬ ‫יתי ָח ָמס וְּ ִריב ָב ִעיר‪ָ )11( :‬‬ ‫ַן ַכג ְּלשֹונָם | ִךי ָר ִא ִ‬ ‫יה | וְּ ָאוֶן וְּ ָע ָמל ְּב ִק ְּר ָבה‪ַ )12( :‬הוֹות ְּב ִק ְּר ָבה |‬ ‫ֺה ַעל חֹומ ֶֹת ָ‬ ‫סֹובב ָ‬ ‫יְּ ְּ‬ ‫ומ ְּר ָמה‪ִ )13( :‬ךי לֹא אֹויֵב יְּ ָח ְּר ֵפנִ י וְּ ֶא ָשא |‬ ‫ָמיש ֵמ ְּרח ָֹבה ת ְֹּך ִ‬ ‫וְּ לֹא י ִ‬ ‫לֹא ְּמ ַשנְּ ִאי ָע ַלי ִהגְּ ִדיל וְּ ֶא ָמ ֵתר ִמ ֶלםו‪ )14( :‬וְּ ַא ָתה ֱאנֹוש ְּך ֶע ְּר ִךי |‬ ‫ַמ ִתיק סֹוד | ְּב ֵבית ֱאל ִֹהים נְּ ַה ֵכ ְּך‬ ‫ַח ָדו נ ְּ‬ ‫ֺד ִעי‪ֲ )15( :‬א ֶשר י ְּ‬ ‫ומי ָ‬ ‫ַאכופי ְּ‬ ‫ִ‬ ‫ֵרדו ְּשאֹול ַחטִ ים | ִךי‬ ‫ַשי ָמוֶת קרי] ָע ֵלימֹו י ְּ‬ ‫ְּב ָרגֶש‪ )16( :‬ישימות [י ִ‬ ‫גורם ְּב ִק ְּר ָבם‪ֲ )17( :‬אנִ י ֶאל ֱאל ִֹהים ֶא ְּק ָרא | וַיהוָה‬ ‫ָרעֹות ִב ְּמ ָ‬ ‫קֹולי‪:‬‬ ‫יחה וְּ ֶא ֱה ֶמה | וַטִ ְּש ַמע ִ‬ ‫ָאש ָ‬ ‫יענִ י‪ֶ )18( :‬ע ֶרב ָוב ֶֹקר וְּ ָצ ֳה ַריִ ם ִ‬ ‫יֹוש ֵ‬ ‫ִ‬ ‫ַפ ִשי ִמ ֲס ָרב ִלי | ִךי ְּב ַר ִבים ָהיו ִע ָל ִדי‪)21( :‬‬ ‫(‪ָ ) 19‬ן ָדה ְּב ָשלֹום נ ְּ‬ ‫יִ ְּש ַמע ֵאל וְּ ַי ֲענֵם וְּ י ֵֹשב ֶק ֶדם ֶס ָלה ֲא ֶשר ֵאין ֲח ִליפֹות ָלמֹו | וְּ לֹא‬ ‫ָדיו ִב ְּשל ָֹמיו ִח ֵכל ְּב ִריתֹו‪ָ )22( :‬ח ְּלקו‬ ‫ָראו ֱאל ִֹהים‪ָ )21( :‬ש ַלח י ָ‬ ‫י ְּ‬ ‫וק ָרב ִלבֹו | ַרךו ְּד ָב ָריו ִמ ֶש ֶמן וְּ ֵה ָלה ְּפ ִתחֹות‪)23( :‬‬ ‫ַמ ְּח ָמאֹת ִןיו ֲ‬ ‫עֹולם מֹוט ַל ַנ ִדיק‪:‬‬ ‫ַה ְּש ֵל ְּך ַעל יְּ הוָה יְּ ָה ְּב ָך וְּ הוא יְּ ַכ ְּל ְּך ֶל ָך | לֹא יִ ֵתן ְּל ָ‬ ‫ומ ְּר ָמה לֹא‬ ‫תֹור ֵדם ִל ְּב ֵאר ַש ַחת ַאנְּ ֵשי ָד ִמים ִ‬ ‫ַאתה ֱאל ִֹהים ִ‬ ‫(‪ ) 24‬וְּ ָ‬ ‫ַאנִ י ֶא ְּב ַטח ָב ְּך‪:‬‬ ‫יהם | ו ֲ‬ ‫ֶחצו יְּ ֵמ ֶ‬ ‫יֱ‬ ‫‪Tehilím Pérek 56‬‬ ‫ַנ ַח ַעל יֹונַת ֵא ֶלם ְּרח ִֹקים ְּל ָדוִ ד ִמ ְּכ ָתם | ֶב ֱאחֹז אֹתֹו‬ ‫(‪ַ ) 1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫ָאפנִ י ֱאנֹוש | ָךל ַהטֹום ל ֵֹחם‬ ‫ְּפ ִל ְּש ִתים ְּבגַת‪ָ )2( :‬חםֵנִ י ֱאל ִֹהים ִךי ְּש ַ‬ ‫ֹח ִמים ִלי ָמרֹום‪:‬‬ ‫שֹור ַרי ָךל ַהטֹום | ִךי ַר ִבים ל ֲ‬ ‫יִ ְּל ָח ֵצנִ י‪ָ ) 3( :‬ש ֲאפו ְּ‬ ‫יך ֶא ְּב ָטח‪ֵ )5( :‬באל ִֹהים ֲא ַה ֵכל ְּד ָברֹו |‬ ‫ירא | ֲאנִ י ֵא ֶל ָ‬ ‫(‪ )4‬יֹום ִא ָ‬ ‫ֲשה ָב ָשר ִלי‪ָ )6( :‬ךל ַהטֹום ְּד ָב ַרי‬ ‫ירא ַמה ַטע ֶ‬ ‫ֵבאל ִֹהים ָב ַט ְּח ִתי לֹא ִא ָ‬ ‫יְּ ַע ֵנבו | ָע ַלי ָךל ַמ ְּח ְּשב ָֹתם ָל ָרע‪ )7( :‬יָגורו יצפינו [יִ ְּצןֹונו קרי]‬ ‫ַפ ִשי‪ַ )8( :‬על ָאוֶן ַן ֶכט ָלמֹו | ְּבַאף‬ ‫ֲק ַבי יִ ְּשמֹרו | ַך ֲא ֶשר ִקוו נ ְּ‬ ‫ֵה ָלה ע ֵ‬ ‫ימה ִד ְּמ ָע ִתי‬ ‫ָאתה | ִש ָ‬ ‫הֹורד ֱאל ִֹהים‪ )9( :‬נ ִֹדי ָס ַפ ְּר ָתה ָ‬ ‫ַע ִלים ֵ‬ ‫ֹאד ָך ֲהלֹא ְּב ִס ְּפ ָר ֶת ָך‪ָ )11( :‬אז יָשובו אֹויְּ ַבי ָאחֹור ְּביֹום ֶא ְּק ָרא |‬ ‫ְּבנ ֶ‬ ‫ָד ְּע ִתי ִךי ֱאל ִֹהים ִלי‪ֵ )11( :‬באל ִֹהים ֲא ַה ֵכל ָד ָבר | ַביהוָה‬ ‫זֶה י ַ‬ ‫ָאדם‬ ‫ֲשה ָ‬ ‫ירא | ַמה ַטע ֶ‬ ‫ֲא ַה ֵכל ָד ָבר‪ֵ )12( :‬באל ִֹהים ָב ַט ְּח ִתי לֹא ִא ָ‬ ‫‪33‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫יך | ֲא ַש ֵכם תֹודֹת ָל ְּך‪ִ )14( :‬ךי ִה ַנ ְּל ָת‬ ‫ִלי‪ָ )13( :‬ע ַלי ֱאל ִֹהים נְּ ָד ֶר ָ‬ ‫ַפ ִשי ִמ ָלוֶת ֲהלֹא ַרגְּ ַלי ִמ ֶד ִחי | ְּל ִה ְּת ַה ֵכ ְּך ִל ְּפנֵי ֱאל ִֹהים ְּבאֹור‬ ‫נ ְּ‬ ‫ַה ַחטִ ים‪:‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 57‬‬ ‫ַנ ַח ַאל ַת ְּש ֵחת ְּל ָדוִ ד ִמ ְּכ ָתם | ְּב ָב ְּרחֹו ִמ ְּןנֵי ָשאול ַב ְּל ָע ָרה‪:‬‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫יך ֶא ְּח ֶסה ַעד‬ ‫ָפ ָ‬ ‫וב ֵצל ְּךנ ֶ‬ ‫ַפ ִשי | ְּ‬ ‫(‪ָ ) 2‬חםֵנִ י ֱאל ִֹהים ָחםֵנִ י ִךי ְּב ָך ָח ָסיָה נ ְּ‬ ‫ַי ֲעבֹר ַהוֹות‪ֶ )3( :‬א ְּק ָרא ֵלאל ִֹהים ֶע ְּליֹון | ָל ֵאל ג ֵֹמר ָע ָלי‪ )4( :‬יִ ְּש ַלח‬ ‫ַא ִמתֹו‪:‬‬ ‫יענִ י ֵח ֵרף שֹ ֲא ִפי ֶס ָלה | יִ ְּש ַלח ֱאל ִֹהים ַח ְּסדֹו ו ֲ‬ ‫יֹוש ֵ‬ ‫ִמ ָש ַמיִ ם וְּ ִ‬ ‫ֵיהם ֲחנִ ית‬ ‫ָאדם ִשם ֶ‬ ‫ֹה ִטים | ְּבנֵי ָ‬ ‫תֹוך ְּל ָב ִאם ֶא ְּש ְּך ָבה ל ֲ‬ ‫ַפ ִשי ְּב ְּ‬ ‫(‪ ) 5‬נ ְּ‬ ‫רומה ַעל ַה ָש ַמיִ ם ֱאל ִֹהים | ַעל ָךל‬ ‫ולשֹונָם ֶח ֶרב ַח ָדה‪ָ )6( :‬‬ ‫וְּ ִח ִנים ְּ‬ ‫יחה‬ ‫בֹוד ָך‪ֶ )7( :‬ר ֶשת ֵה ִכינו ִל ְּפ ָע ַמי ָך ַפף נ ְַּפ ִשי | ָךרו ְּל ָפנַי ִש ָ‬ ‫ָארץ ְּך ֶ‬ ‫ָה ֶ‬ ‫ירה‬ ‫ָאש ָ‬ ‫תֹוכה ֶס ָלה‪ )8( :‬נָכֹון ִל ִבי ֱאל ִֹהים נָכֹון ִל ִבי | ִ‬ ‫ָפלו ְּב ָ‬ ‫נ ְּ‬ ‫ירה ָש ַחר‪)11( :‬‬ ‫ָאע ָ‬ ‫ֵבל וְּ ִכםֹור ִ‬ ‫עורה ַהם ֶ‬ ‫בֹודי ָ‬ ‫עורה ְּכ ִ‬ ‫ַל ָרה‪ָ ) 9( :‬‬ ‫ַאז ֵ‬ ‫וֲ‬ ‫ַל ְּר ָך ַבל ֺא ִלים‪ִ )11( :‬ךי ָגדֹל ַעד ָש ַמיִ ם‬ ‫אֹוד ָך ָב ַע ִלים ֲאדֹנָי | ֲאז ֶ‬ ‫ְּ‬ ‫רומה ַעל ָש ַמיִ ם ֱאל ִֹהים | ַעל‬ ‫ַח ְּס ֶד ָך | וְּ ַעד ְּש ָח ִקים ֲא ִמ ֶת ָך‪ָ )12( :‬‬ ‫בֹוד ָך‪:‬‬ ‫ָארץ ְּך ֶ‬ ‫ָךל ָה ֶ‬ ‫‪Tehilím Pérek 58‬‬ ‫ַנ ַח ַאל ַת ְּש ֵחת ְּל ָדוִ ד ִמ ְּכ ָתם‪ַ )2( :‬ה ֺא ְּמנָם ֵא ֶלם ֶצ ֶדק‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫ָאדם‪ַ )3( :‬אף ְּב ֵלב עֹולֹת ִת ְּפ ָעלון |‬ ‫יש ִרים ִת ְּש ְּןטו ְּבנֵי ָ‬ ‫ְּת ַד ֵברון | ֵמ ָ‬ ‫יכם ְּת ַפ ֵכסון‪ )4( :‬זֹרו ְּר ָש ִעים ֵמ ָר ֶחם | ָתעו ִמ ֶב ֶטן‬ ‫ָארץ ֲח ַמס יְּ ֵד ֶ‬ ‫ָב ֶ‬ ‫ָחש | ְּךמֹו ֶפ ֶתן ֵח ֵרש‬ ‫ד ְֹּב ֵרי ָכזָב‪ֲ ) 5( :‬ח ַמת ָלמֹו ִך ְּדמות ֲח ַמת נ ָ‬ ‫חֹובר ֲח ָב ִרים‬ ‫ָאזנֹו‪ֲ )6( :‬א ֶשר לֹא יִ ְּש ַמע ְּלקֹול ְּמ ַל ֲח ִשים | ֵ‬ ‫ַא ֵטם ְּ‬ ‫י ְּ‬ ‫ירים נְּ תֹץ‬ ‫ְּמ ֺח ָךם‪ֱ ) 7( :‬אל ִֹהים ֲה ָרס ִשםֵימֹו ְּב ִפימֹו | ַמ ְּל ְּתעֹות ְּך ִפ ִ‬ ‫[ח ָניו קרי]‬ ‫יְּ הוָה‪ ) 8( :‬יִ ָל ֲאסו ְּכמֹו ַמיִ ם יִ ְּת ַה ְּככו ָלמֹו | יִ ְּדר ְֹּך חצו ִ‬ ‫ֵפל ֵא ֶשת ַבל ָחזו‬ ‫ַהל ְֹּך | נ ֶ‬ ‫ְּךמֹו יִ ְּתמ ָֹללו‪ְּ )9( :‬ךמֹו ַש ְּבלול ֶת ֶמס י ֲ‬ ‫ָאטד | ְּךמֹו ַחי ְּךמֹו ָחרֹון‬ ‫יכם ָ‬ ‫ָבינו ִמיר ֵֹת ֶ‬ ‫ָש ֶמש‪ְּ )11( :‬ב ֶט ֶרם י ִ‬ ‫‪34‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫ָקם | ְּן ָע ָמיו יִ ְּר ַחץ ְּב ַדם‬ ‫יִ ְּש ָע ֶרםו‪ ) 11( :‬יִ ְּש ַמח ַצ ִדיק ִךי ָחזָה נ ָ‬ ‫ַאך יֵש ֱאל ִֹהים ש ְֹּפ ִטים‬ ‫ַאך ְּן ִרי ַל ַנ ִדיק | ְּ‬ ‫ָאדם ְּ‬ ‫ֹאמר ָ‬ ‫ָה ָר ָשע‪ )12( :‬וְּ י ַ‬ ‫ָארץ‪:‬‬ ‫ָב ֶ‬ ‫‪Tehilím Pérek 59‬‬ ‫ַנ ַח ַאל ַת ְּש ֵחת ְּל ָדוִ ד ִמ ְּכ ָתם | ִב ְּשל ַֹח ָשאול וַטִ ְּש ְּמרו ֶאת‬ ‫(‪ַ ) 1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫קֹומ ַמי ְּת ַשגְּ ֵבנִ י‪:‬‬ ‫ילנִ י ֵמאֹיְּ ַבי ֱאל ָֹהי | ִל ִמ ְּת ְּ‬ ‫ַה ַביִ ת ַל ֲה ִמיתֹו‪ַ ) 2( :‬ה ִנ ֵ‬ ‫יענִ י‪ִ )4( :‬ךי ִהםֵה‬ ‫הֹוש ֵ‬ ‫ִ‬ ‫ומַאנְּ ֵשי ָד ִמים‬ ‫ֲלי ָאוֶן | ֵ‬ ‫ילנִ י ִמןֹע ֵ‬ ‫(‪ַ )3‬ה ִנ ֵ‬ ‫אתי יְּ ה ָוה‪)5( :‬‬ ‫ָארבו ְּלנ ְַּפ ִשי יָגורו ָע ַלי ַע ִזים | לֹא ִפ ְּש ִעי וְּ לֹא ַח ָח ִ‬ ‫ְּ‬ ‫ַאתה יְּ הוָה‬ ‫ור ֵאה‪ )6( :‬וְּ ָ‬ ‫אתי ְּ‬ ‫עורה ִל ְּק ָר ִ‬ ‫ְּב ִלי ָעֹון יְּ רוצון וְּ יִ ךֹונָנו | ָ‬ ‫יצה ִל ְּפקֹד ָךל ַהגֹויִ ם | ַאל ָתחֹן‬ ‫ֱאל ִֹהים ְּצ ָבאֹות ֱאל ֵֹהי יִ ְּש ָר ֵאל ָה ִק ָ‬ ‫יסֹובבו ִעיר‪)8( :‬‬ ‫ֶהמו ַכ ָך ֶלב וִ ְּ‬ ‫ָךל בֹגְּ ֵדי ָאוֶן ֶס ָלה‪ )7( :‬יָשובו ָל ֶע ֶרב י ֱ‬ ‫ַאתה‬ ‫יהם | ִךי ִמי ש ֵֹמ ַע‪ )9( :‬וְּ ָ‬ ‫תֹות ֶ‬ ‫יהם ֲח ָרבֹות ְּב ִש ְּפ ֵ‬ ‫ַביעון ְּב ִפ ֶ‬ ‫ִהםֵה י ִ‬ ‫יך ֶא ְּשמ ָֹרה | ִךי‬ ‫יְּ הוָה ִת ְּש ַחק ָלמֹו | ִת ְּל ַעג ְּל ָכל גֹויִ ם‪ )11( :‬עֺזֹו ֵא ֶל ָ‬ ‫[ח ְּס ִדי קרי] יְּ ַק ְּד ֵמנִ י | ֱאל ִֹהים‬ ‫ַבי‪ֱ )11( :‬אל ֵֹהי חסדו ַ‬ ‫ֱאל ִֹהים ִמ ְּשג ִ‬ ‫יל ָך‬ ‫יעמֹו ְּב ֵח ְּ‬ ‫ַר ֵאנִ י ְּבש ְֹּר ָרי‪ַ )12( :‬אל ַת ַה ְּרגֵם ֶןן יִ ְּש ְּךחו ַע ִלי ֲהנִ ֵ‬ ‫י ְּ‬ ‫ידמֹו | ָמגִ םֵנו ֲאדֹנָי‪ַ )13( :‬ח ַחאת ִןימֹו ְּד ַבר ְּש ָפ ֵתימֹו | וְּ יִ ָכ ְּכדו‬ ‫הֹור ֵ‬ ‫וְּ ִ‬ ‫ומ ַך ַחש יְּ ַס ֵןרו‪ַ )14( :‬ך ֵכה ְּב ֵח ָמה ַך ֵכה וְּ ֵאינֵמֹו |‬ ‫ָאלה ִ‬ ‫ומ ָ‬ ‫ִבגְּ אֹונָם ֵ‬ ‫ָארץ ֶס ָלה‪ )15( :‬וְּ יָשובו‬ ‫ַאפ ֵסי ָה ֶ‬ ‫ֵדעו ִךי ֱאל ִֹהים מ ֵֹשל ְּב ַי ֲעקֹב ְּל ְּ‬ ‫וְּ י ְּ‬ ‫יסֹובבו ִעיר‪ֵ )16( :‬ה ָלה ינועון [יְּ נִ יעון קרי]‬ ‫ְּ‬ ‫ֶהמו ַכ ָך ֶלב וִ‬ ‫ָל ֶע ֶרב י ֱ‬ ‫ַא ַרםֵן ַלב ֶֹקר‬ ‫ֶך ו ֲ‬ ‫ָאשיר ֺעז ָ‬ ‫ַאנִ י ִ‬ ‫ָלינו‪ )17( :‬ו ֲ‬ ‫ֶל ֱאכֹל | ִאם לֹא יִ ְּש ְּבעו ַוט ִ‬ ‫יך‬ ‫ֺזי ֵא ֶל ָ‬ ‫ומנֹוס ְּביֹום ַצר ִלי‪ )18( :‬ע ִ‬ ‫ית ִמ ְּשגָב ִלי ָ‬ ‫ַח ְּס ֶד ָך | ִךי ָהיִ ָ‬ ‫ַבי ֱאל ֵֹהי ַח ְּס ִדי‪:‬‬ ‫ַל ָרה | ִךי ֱאל ִֹהים ִמ ְּשג ִ‬ ‫ֲאז ֵ‬ ‫‪Tehilím Pérek 60‬‬ ‫שושן ֵעדות | ִמ ְּכ ָתם ְּל ָדוִ ד ְּל ַל ֵלד‪ְּ )2( :‬ב ַהנֹותֹו ֶאת‬ ‫ַנ ַח ַעל ַ‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫ַך ֶאת ֱאדֹום ְּבגֵיא‬ ‫ָשב יֹוָאב ַוט ְּ‬ ‫צֹובה | ַוט ָ‬ ‫ַה ַריִ ם וְּ ֶאת ֲא ַרם ָ‬ ‫ֲא ַרם נ ֲ‬ ‫ֹובב‬ ‫ַפ ָת ְּתש ֵ‬ ‫ַח ָתנו ְּפ ַר ְּצ ָתנו | ָאנ ְּ‬ ‫ָאלף‪ֱ )3( :‬אל ִֹהים ְּזנ ְּ‬ ‫ֶמ ַלח ְּשנֵים ָע ָשר ֶ‬ ‫‪35‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫יה ִכי ָמ ָטה‪)5( :‬‬ ‫ָלנו‪ִ ) 4( :‬ה ְּר ַע ְּש ָתה ֶא ֶרץ ְּן ַצ ְּמ ָתה | ְּר ָפה ְּש ָב ֶר ָ‬ ‫יך ֵםס‬ ‫יר ֶא ָ‬ ‫ָת ָתה ִכ ֵ‬ ‫יתנו יַיִ ן ַת ְּר ֵע ָלה‪ )6( :‬נ ַ‬ ‫יתה ַע ְּל ָך ָק ָשה | ִה ְּש ִק ָ‬ ‫ִה ְּר ִא ָ‬ ‫יעה‬ ‫הֹוש ָ‬ ‫יך | ִ‬ ‫יד ָ‬ ‫ֵח ְּלצון יְּ ִד ֶ‬ ‫נֹוסס | ִמ ְּןנֵי ק ֶֹשט ֶס ָלה‪ְּ )7( :‬ל ַמ ַען י ָ‬ ‫ְּל ִה ְּת ֵ‬ ‫יְּ ִמינְּ ָך ועננו [ ַו ֲענֵנִ י קרי]‪ֱ )8( :‬אל ִֹהים ִד ֶבר ְּב ָק ְּדשֹו ֶא ְּעלֹזָה |‬ ‫ַשה‬ ‫ֲא ַח ְּכ ָקה ְּש ֶכם וְּ ֵע ֶמק ֺסךֹות ֲא ַמ ֵדד‪ִ )9( :‬לי גִ ְּל ָעד וְּ ִלי ְּמנ ֶ‬ ‫הודה ְּמחֹ ְּק ִקי‪ )11( :‬מֹוָאב ִסיר ַר ְּח ִצי ַעל‬ ‫ֹאשי | יְּ ָ‬ ‫וְּ ֶא ְּפ ַריִ ם ָמעֹוז ר ִ‬ ‫ֲלי | ָע ַלי ְּן ֶל ֶשת ִה ְּתר ָֹע ִעי‪ִ )11( :‬מי י ִֹב ֵלנִ י ִעיר‬ ‫יך ַנע ִ‬ ‫ַאש ִל ְּ‬ ‫ֱאדֹום ְּ‬ ‫ַח ָתנו | וְּ לֹא‬ ‫ַאתה ֱאל ִֹהים ְּזנ ְּ‬ ‫ָחנִ י ַעד ֱאדֹום‪ֲ )12( :‬הלֹא ָ‬ ‫ָמצֹור | ִמי נ ַ‬ ‫אֹותינו‪ָ )13( :‬ה ָבה ָכנו ֶע ְּז ָרת ִמ ָנר | וְּ ָשוְּ א‬ ‫ֵת ֵצא ֱאל ִֹהים ְּב ִצ ְּב ֵ‬ ‫ֲשה ָחיִ ל | וְּ הוא יָבוס ָצ ֵרינו‪:‬‬ ‫ָאדם‪ֵ )14( :‬באל ִֹהים ַנע ֶ‬ ‫שועת ָ‬ ‫ְּת ַ‬ ‫‪Tehilím Pérek 61‬‬ ‫יבה‬ ‫ָתי | ַה ְּק ִש ָ‬ ‫ַנ ַח ַעל נְּ גִ ינַת ְּל ָדוִ ד‪ִ )2( :‬ש ְּמ ָעה ֱאל ִֹהים ִרם ִ‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫יך ֶא ְּק ָרא ַב ֲעטֹף ִל ִבי | ְּבצור יָרום‬ ‫ָארץ ֵא ֶל ָ‬ ‫ְּת ִפ ָכ ִתי‪ִ ) 3( :‬מ ְּק ֵצה ָה ֶ‬ ‫ית ַמ ְּח ֶסה ִלי | ִמגְּ ַדל עֹז ִמ ְּןנֵי אֹויֵב‪)5( :‬‬ ‫ִמ ֶלםִ י ַתנְּ ֵחנִ י‪ִ ) 4( :‬ךי ָהיִ ָ‬ ‫ַאתה‬ ‫יך ֶמ ָלה‪ִ )6( :‬ךי ָ‬ ‫ָפ ָ‬ ‫עֹול ִמים | ֶא ֱח ֶסה ְּב ֵס ֶתר ְּךנ ֶ‬ ‫ָאה ְּל ָך ָ‬ ‫ָאגורה ְּב ָ‬ ‫ָ‬ ‫ָמים ַעל יְּ ֵמי‬ ‫ֺשת יִ ְּר ֵאי ְּש ֶמ ָך‪ )7( :‬י ִ‬ ‫ָת ָת יְּ ר ַ‬ ‫ֱאל ִֹהים ָש ַמ ְּע ָת ִלנְּ ָד ָרי | נ ַ‬ ‫עֹולם ִל ְּפנֵי ֱאל ִֹהים |‬ ‫ֵשב ָ‬ ‫נֹותיו ְּךמֹו דֹר ָודֹר‪ )8( :‬י ֵ‬ ‫תֹוסיף | ְּש ָ‬ ‫ֶמ ֶל ְּך ִ‬ ‫ַל ָרה ִש ְּמ ָך ָל ַעד | ְּל ַש ְּכ ִמי נְּ ָד ַרי‬ ‫ֶא ֶמת ַמן יִ נְּ ְּצרֺהו‪ֵ )9( :‬ךן ֲאז ְּ‬ ‫ֶח ֶסד ו ֱ‬ ‫יֹום יֹום‪:‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 62‬‬ ‫דומטָה‬ ‫ַאך ֶאל ֱאל ִֹהים ִ‬ ‫ַנ ַח ַעל יְּ דותון ִמ ְּזמֹור ְּל ָדוִ ד‪ְּ )2( :‬‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫ַבי לֹא‬ ‫ישוע ִתי | ִמ ְּשג ִ‬ ‫צורי וִ ָ‬ ‫ַאך הוא ִ‬ ‫שוע ִתי‪ְּ )3( :‬‬ ‫ַפ ִשי | ִמ ֶלםו יְּ ָ‬ ‫נ ְּ‬ ‫ֺכ ֶכם | ְּך ִקיר‬ ‫הֹותתו ַעל ִאיש ְּת ָר ְּנחו כ ְּ‬ ‫ֶאלֹוט ַר ָבה‪ַ )4( :‬עד ָאנָה ְּת ְּ‬ ‫יח יִ ְּרצו ָכזָב | ְּב ִפיו‬ ‫ַאך ִמ ְּש ֵאתֹו ָיעֲצו ְּל ַה ִד ַ‬ ‫ָדר ַה ְּדחויָה‪ְּ )5( :‬‬ ‫נָטוי ג ֵ‬ ‫ַפ ִשי | ִךי‬ ‫דֹולי נ ְּ‬ ‫ַאך ֵלאל ִֹהים ִ‬ ‫וב ִק ְּר ָבם יְּ ַק ְּללו ֶס ָלה‪ְּ )6( :‬‬ ‫יְּ ָב ֵרכו ְּ‬ ‫ַבי לֹא ֶאלֹוט‪)8( :‬‬ ‫ישוע ִתי | ִמ ְּשג ִ‬ ‫צורי וִ ָ‬ ‫ַאך הוא ִ‬ ‫ָתי‪ְּ )7( :‬‬ ‫ִמ ֶלםו ִת ְּקו ִ‬ ‫‪36‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫ֺזי ַמ ְּח ִסי ֵבאל ִֹהים‪ִ )9( :‬ב ְּטחו בֹו‬ ‫בֹודי | צור ע ִ‬ ‫וכ ִ‬ ‫ַעל ֱאל ִֹהים יִ ְּש ִעי ְּ‬ ‫ְּב ָכל ֵעת ָעם ִש ְּפכו ְּל ָפנָיו ְּל ַב ְּב ֶכם | ֱאל ִֹהים ַמ ֲח ֶסה ָכנו ֶס ָלה‪)11( :‬‬ ‫ֹאזנַיִ ם ַלעֲלֹות ֵה ָלה ֵמ ֶה ֶבל‬ ‫ָאדם ָךזָב ְּבנֵי ִאיש | ְּבמ ְּ‬ ‫ַאך ֶה ֶבל ְּבנֵי ָ‬ ‫ְּ‬ ‫וב ָגזֵל ַאל ֶת ְּה ָבלו | ַחיִ ל ִךי יָנוב ַאל‬ ‫ָחד‪ַ )11( :‬אל ִת ְּב ְּטחו ְּבע ֶֹשק ְּ‬ ‫יַ‬ ‫ַאחת ִד ֶבר ֱאל ִֹהים ְּש ַתיִ ם זו ָש ָמ ְּע ִתי | ִךי עֹז‬ ‫ָת ִשיתו ֵלב‪ַ )12( :‬‬ ‫ֲשהו‪:‬‬ ‫ַאתה ְּת ַש ֵכם ְּל ִאיש ְּך ַמע ֵ‬ ‫ול ָך ֲאדֹנָי ָח ֶסד | ִךי ָ‬ ‫ֵלאל ִֹהים‪ְּ )13( :‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 63‬‬ ‫ַאתה‬ ‫הודה‪ֱ )2( :‬אל ִֹהים ֵא ִלי ָ‬ ‫(‪ִ )1‬מ ְּזמֹור ְּל ָדוִ ד | ִב ְּהיֹותֹו ְּב ִמ ְּד ַבר יְּ ָ‬ ‫ֲא ַש ֲח ֶר ָי | ָצ ְּמָאה ְּל ָך נ ְַּפ ִשי ָך ַמה ְּל ָך ְּב ָש ִרי ְּב ֶא ֶרץ ִצ ָטה וְּ ָעיֵף ְּב ִלי‬ ‫בֹוד ָך‪ִ )4( :‬ךי טֹוב‬ ‫וכ ֶ‬ ‫ֺז ָך ְּ‬ ‫יך | ִל ְּראֹות ע ְּ‬ ‫ית ָ‬ ‫ָמיִ ם‪ֵ ) 3( :‬ךן ַבס ֶֹדש ֲח ִז ִ‬ ‫ַח ְּס ְּד ָך ֵמ ַחטִ ים ְּש ָפ ַתי יְּ ַש ְּבחונְּ ָך‪ֵ )5( :‬ךן ֲא ָב ֶר ְּכ ָך ְּב ַחטָי | ְּב ִש ְּמ ָך ֶא ָשא‬ ‫ַפ ִשי | וְּ ִש ְּפ ֵתי ְּרנָנֹות יְּ ַה ֶכל ִןי‪)7( :‬‬ ‫ָד ֶשן ִת ְּש ַבע נ ְּ‬ ‫ַכ ָןי‪ְּ ) 6( :‬ךמֹו ֵח ֶלב ו ֶ‬ ‫ית ֶע ְּז ָר ָתה‬ ‫ַאש ֺמרֹות ֶא ְּהגֶה ָב ְּך‪ִ )8( :‬ךי ָהיִ ָ‬ ‫צועי | ְּב ְּ‬ ‫יך ַעל יְּ ָ‬ ‫ִאם ְּז ַכ ְּר ִת ָ‬ ‫ֶך‪:‬‬ ‫יך | ִבי ָת ְּמ ָכה יְּ ִמינ ָ‬ ‫ַאח ֶר ָ‬ ‫ַפ ִשי ֲ‬ ‫יך ֲא ַרםֵן‪ָ )9( :‬ד ְּב ָקה נ ְּ‬ ‫ָפ ָ‬ ‫וב ֵצל ְּךנ ֶ‬ ‫ִכי | ְּ‬ ‫ָארץ‪)11( :‬‬ ‫ַפ ִשי | ָיבֹאו ְּב ַת ְּח ִתטֹות ָה ֶ‬ ‫(‪ ) 11‬וְּ ֵה ָלה ְּלשֹוָאה יְּ ַב ְּקשו נ ְּ‬ ‫יַגִ ירֺהו ַעל יְּ ֵדי ָח ֶרב | ְּמנָת ֺש ָע ִלים יִ ְּהיו‪ )12( :‬וְּ ַה ֶל ֶל ְּך יִ ְּש ַמח‬ ‫דֹוב ֵרי ָש ֶקר‪:‬‬ ‫ֵבאל ִֹהים | יִ ְּת ַה ֵכל ָךל ַהםִ ְּש ָבע בֹו ִךי יִ ָמ ֵכר ִןי ְּ‬ ‫‪Tehilím Pérek 64‬‬ ‫יחי | ִמ ַן ַחד‬ ‫קֹולי ְּב ִש ִ‬ ‫ַנ ַח ִמ ְּזמֹור ְּל ָדוִ ד‪ְּ )2( :‬ש ַמע ֱאל ִֹהים ִ‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫ֲלי ָאוֶן‪:‬‬ ‫ירנִ י ִממֹוד ְּמ ֵר ִעים | ֵמ ִרגְּ ַשת ןֹע ֵ‬ ‫אֹויֵב ִתנֹר ַחטָי‪ַ )3( :‬ת ְּס ִת ֵ‬ ‫(‪ֲ ) 4‬א ֶשר ָשנְּ נו ַכ ֶח ֶרב ְּלשֹונָם | ָד ְּרכו ִח ָנם ָד ָבר ָמר‪ִ )5( :‬לירֹות‬ ‫יראו‪ )6( :‬יְּ ַח ְּזקו ָלמֹו ָד ָבר ָרע‬ ‫ַב ִל ְּס ָת ִרים ָתם | ִן ְּתאֹם יֹרֺהו וְּ לֹא יִ ָ‬ ‫ַח ְּןשו עֹולֹת‬ ‫ָאמרו ִמי יִ ְּר ֶאה ָכמֹו‪ )7( :‬י ְּ‬ ‫מֹוק ִשים | ְּ‬ ‫יְּ ַס ְּןרו ִל ְּטמֹון ְּ‬ ‫ַת ְּמנו ֵח ֶפש ְּמ ֺח ָןש | וְּ ֶק ֶרב ִאיש וְּ ֵלב ָעמֹק‪ַ )8( :‬וט ֵֹרם ֱאל ִֹהים | ֵחץ‬ ‫ַכ ִשילוהו ָע ֵלימֹו ְּלשֹונָם | יִ ְּתנֹדֲדו ָךל‬ ‫ךֹותם‪ַ )9( :‬וט ְּ‬ ‫ִן ְּתאֹום ָהיו ַמ ָ‬ ‫ֲשהו‬ ‫ָאדם | ַוטַגִ ידו ן ַֹעל ֱאל ִֹהים ו ַמע ֵ‬ ‫יראו ָךל ָ‬ ‫ר ֵֹאה ָבם‪ )11( :‬וַטִ ְּ‬ ‫‪37‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫ִה ְּש ִךילו‪ ) 11( :‬יִ ְּש ַמח ַצ ִדיק ַביהוָה וְּ ָח ָסה בֹו | וְּ יִ ְּת ַה ְּללו ָךל יִ ְּש ֵרי‬ ‫ֵלב‪:‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 65‬‬ ‫ֺמטָה ְּת ִה ָכה ֱאל ִֹהים ְּב ִצטֹון |‬ ‫ַנ ַח ִמ ְּזמֹור ְּל ָדוִ ד ִשיר‪ְּ )2( :‬ל ָך ד ִ‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫יך ָךל ָב ָשר ָיבֹאו‪ִ )4( :‬ד ְּב ֵרי‬ ‫ֶדר‪ )3( :‬ש ֵֹמ ַע ְּת ִפ ָכה | ָע ֶד ָ‬ ‫ול ָך יְּ ֺש ַכם נ ֶ‬ ‫ְּ‬ ‫ות ָק ֵרב‬ ‫ַאש ֵרי ִת ְּב ַחר ְּ‬ ‫ַאתה ְּת ַכ ְּן ֵרם‪ְּ )5( :‬‬ ‫ָברו ֶמםִ י | ְּן ָש ֵעינו ָ‬ ‫עֲֹונֹת ג ְּ‬ ‫נֹוראֹות‬ ‫יכ ֶל ָך‪ָ )6( :‬‬ ‫ית ָך ְּקדֹש ֵה ָ‬ ‫יך | נִ ְּש ְּב ָעה ְּבטוב ֵב ֶ‬ ‫יִ ְּשךֹן ֲח ֵצ ֶר ָ‬ ‫ְּב ֶצ ֶדק ַת ֲענֵנו ֱאל ֵֹהי יִ ְּש ֵענו | ִמ ְּב ָטח ָךל ַק ְּצוֵי ֶא ֶרץ וְּ יָם ְּרח ִֹקים‪)7( :‬‬ ‫ַלים ְּשאֹון‬ ‫יח ְּשאֹון י ִ‬ ‫בורה‪ַ )8( :‬מ ְּש ִב ַ‬ ‫ֶאזָר ִבגְּ ָ‬ ‫ֵמ ִכין ָה ִרים ְּבכֹחֹו | נ ְּ‬ ‫יך | מֹו ָצ ֵאי‬ ‫יראו י ְֹּש ֵבי ְּק ָצֹות ֵמאֹות ֶֹת ָ‬ ‫ַהמֹון ְּל ֺא ִלים‪ )9( :‬וַטִ ְּ‬ ‫יהם ו ֲ‬ ‫ַכ ֶ‬ ‫גֵ‬ ‫ַתש ְֹּק ֶק ָה ַר ַבת ַת ְּע ְּש ֶרםָה‬ ‫ָארץ ו ְּ‬ ‫ָע ֶרב ַת ְּרנִ ין‪ָ )11( :‬ן ַק ְּד ָת ָה ֶ‬ ‫ב ֶֹקר ו ֶ‬ ‫יה‬ ‫ֶה‪ְּ )11( :‬ת ָל ֶמ ָ‬ ‫ֶן ֶלג ֱאל ִֹהים ָמ ֵלא ָמיִ ם | ָת ִכין ְּד ָגנָם ִךי ֵכן ְּת ִכינ ָ‬ ‫יבים ְּתמֹגְּ ֶגםָה ִצ ְּמ ָחה ְּת ָב ֵר ְּך‪ִ )12( :‬ע ַח ְּר ָת‬ ‫יה | ִב ְּר ִב ִ‬ ‫דוד ָ‬ ‫ַחת גְּ ֶ‬ ‫ַרוֵה נ ֵ‬ ‫יך יִ ְּרעֲפון ָד ֶשן‪ )13( :‬יִ ְּרעֲפו נְּ אֹות ִמ ְּד ָבר | וְּ גִ יל‬ ‫ומ ְּע ָג ֶל ָ‬ ‫טֹוב ֶת ָך | ַ‬ ‫ְּשנַת ָ‬ ‫ַע ְּטפו ָבר |‬ ‫ֲמ ִקים י ַ‬ ‫גְּ ָבעֹות ַת ְּחג ְֹּרנָה‪ָ )14( :‬ל ְּבשו ָכ ִרים ַהנֹאן ַוע ָ‬ ‫ָשירו‪:‬‬ ‫יִ ְּתרֹועֲעו ַאף י ִ‬ ‫‪Tehilím Pérek 66‬‬ ‫ַלרו‬ ‫ָארץ‪ )2( :‬ז ְּ‬ ‫ַנ ַח ִשיר ִמ ְּזמֹור | ָה ִריעו ֵלאל ִֹהים ָךל ָה ֶ‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫םֹורא‬ ‫ְּכבֹוד ְּשמֹו | ִשימו ָכבֹוד ְּת ִה ָכתֹו‪ִ )3( :‬א ְּמרו ֵלאל ִֹהים ַמה ָ‬ ‫ָארץ יִ ְּש ַת ֲחוו ְּל ָך‬ ‫יך‪ָ )4( :‬ךל ָה ֶ‬ ‫ֺז ָך יְּ ַכ ֲחשו ְּל ָך אֹיְּ ֶב ָ‬ ‫יך | ְּברֹב ע ְּ‬ ‫ֲש ָ‬ ‫ַמע ֶ‬ ‫וראו ִמ ְּפעֲלֹות ֱאל ִֹהים |‬ ‫ַלרו ִש ְּמ ָך ֶס ָלה‪ְּ )5( :‬לכו ְּ‬ ‫ַלרו ָל ְּך | יְּ ז ְּ‬ ‫וִ יז ְּ‬ ‫ַע ְּברו ְּב ָרגֶל |‬ ‫ָהר י ַ‬ ‫ַב ָשה ַבם ָ‬ ‫ָאדם‪ָ )6( :‬ה ַפ ְּך יָם ְּלי ָ‬ ‫ילה ַעל ְּבנֵי ָ‬ ‫ֲל ָ‬ ‫נֹורא ע ִ‬ ‫ָ‬ ‫עֹולם ֵעינָיו ַבגֹויִ ם ִת ְּצ ֶןינָה |‬ ‫בורתֹו ָ‬ ‫ָשם נִ ְּש ְּמ ָחה בֹו‪ )7( :‬מ ֵֹשל ִבגְּ ָ‬ ‫מֹור ִרים ַאל ירימו [יָרומו קרי] ָלמֹו ֶס ָלה‪ָ )8( :‬ב ְּרכו ַע ִלים‬ ‫ַה ְּ‬ ‫ָתן‬ ‫ֱאל ֵֹהינו | וְּ ַה ְּש ִמיעו קֹול ְּת ִה ָכתֹו‪ַ )9( :‬ה ָשם נ ְַּפ ֵשנו ַב ַחטִ ים | וְּ לֹא נ ַ‬ ‫ַללֹוט ַרגְּ ֵלנו‪ִ ) 11( :‬ךי ְּב ַחנְּ ָתנו ֱאל ִֹהים | ְּצ ַר ְּפ ָתנו ִך ְּצ ָרף ָך ֶסף‪)11( :‬‬ ‫‪38‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫מוע ָקה ְּב ָמ ְּתנֵינו‪ִ )12( :‬ה ְּר ַך ְּב ָת ֱאנֹוש‬ ‫צודה | ַש ְּמ ָת ָ‬ ‫אתנו ַב ְּל ָ‬ ‫ֲה ֵב ָ‬ ‫ית ָך‬ ‫יאנו ָל ְּר ָויָה‪ָ )13( :‬אבֹוא ֵב ְּ‬ ‫ַתֹוצ ֵ‬ ‫וב ַליִ ם ו ִ‬ ‫ֹאשנו | ָבאנו ָב ֵאש ַ‬ ‫ְּלר ֵ‬ ‫ְּבעֹולֹות | ֲא ַש ֵכם ְּל ָך נְּ ָד ָרי‪ֲ )14( :‬א ֶשר ָןצו ְּש ָפ ָתי | וְּ ִד ֶבר ִןי ַב ַנר ִלי‪:‬‬ ‫ילים | ֶא ֱע ֶשה ָב ָקר ִעם‬ ‫ֲלה ָכ ְּך ִעם ְּקט ֶֹרת ֵא ִ‬ ‫(‪ ) 15‬עֹלֹות ֵמ ִחים ַאע ֶ‬ ‫ַא ַס ְּן ָרה ָךל יִ ְּר ֵאי ֱאל ִֹהים | ֲא ֶשר‬ ‫תודים ֶס ָלה‪ְּ ) 16( :‬לכו ִש ְּמעו ו ֲ‬ ‫ַע ִ‬ ‫רֹומם ַת ַחת ְּלשֹונִ י‪ָ )18( :‬אוֶן‬ ‫אתי | וְּ ַ‬ ‫ַפ ִשי‪ֵ )17( :‬א ָליו ִןי ָק ָר ִ‬ ‫ָע ָשה ְּלנ ְּ‬ ‫ָאכן ָש ַמע ֱאל ִֹהים |‬ ‫יתי ְּב ִל ִבי | לֹא יִ ְּש ַמע ֲאדֹנָי‪ֵ )19( :‬‬ ‫ִאם ָר ִא ִ‬ ‫רוך ֱאל ִֹהים | ֲא ֶשר לֹא ֵה ִסיר ְּת ִפ ָכ ִתי‬ ‫ִה ְּק ִשיב ְּבקֹול ְּת ִפ ָכ ִתי‪ָ )21( :‬ב ְּ‬ ‫וְּ ַח ְּסדֹו ֵמ ִא ִתי‪:‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 67‬‬ ‫ָאר‬ ‫יב ְּר ֵכנו | י ֵ‬ ‫ַנח ִבנְּ גִ ינֹת ִמ ְּזמֹור ִשיר‪ֱ )2( :‬אל ִֹהים יְּ ָחםֵנו וִ ָ‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫שוע ֶת ָך‪)4( :‬‬ ‫ָארץ ַד ְּר ֶך ָך | ְּב ָכל גֹויִ ם יְּ ָ‬ ‫ָןנָיו ִא ָתנו ֶס ָלה‪ָ )3( :‬ל ַד ַעת ָב ֶ‬ ‫ירםְּ נו‬ ‫ֺכם‪ )5( :‬יִ ְּש ְּמחו וִ ַ‬ ‫יֹודוך ַע ִלים ך ָ‬ ‫ָ‬ ‫יֹודוך ַע ִלים ֱאל ִֹהים |‬ ‫ָ‬ ‫ָארץ ַתנְּ ֵחם ֶס ָלה‪)6( :‬‬ ‫ול ֺא ִלים ָב ֶ‬ ‫ְּל ֺא ִלים | ִךי ִת ְּשןֹט ַע ִלים ִמישֹור ְּ‬ ‫בולה |‬ ‫ָתנָה יְּ ָ‬ ‫ֺכם‪ֶ )7( :‬א ֶרץ נ ְּ‬ ‫יֹודוך ַע ִלים ך ָ‬ ‫ָ‬ ‫יֹודוך ַע ִלים ֱאל ִֹהים |‬ ‫ָ‬ ‫יראו אֹתֹו ָךל‬ ‫יְּ ָב ְּר ֵכנו ֱאל ִֹהים ֱאל ֵֹהינו‪ )8( :‬יְּ ָב ְּר ֵכנו ֱאל ִֹהים | וְּ יִ ְּ‬ ‫ָארץ‪:‬‬ ‫ַאפ ֵסי ֶ‬ ‫ְּ‬ ‫‪Tehilím Pérek 68‬‬ ‫ַנ ַח ְּל ָדוִ ד ִמ ְּזמֹור ִשיר‪ )2( :‬יָקום ֱאל ִֹהים יָפוצו אֹויְּ ָביו |‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫וְּ יָנוסו ְּמ ַשנְּ ָאיו ִמ ָןנָיו‪ְּ )3( :‬ך ִהנְּ דֹף ָע ָשן ִתנְּ דֹף | ְּך ִה ֵלס דֹונַג ִמ ְּןנֵי‬ ‫ַע ְּלצו‬ ‫יקים יִ ְּש ְּמחו י ַ‬ ‫ֹאבדו ְּר ָש ִעים ִמ ְּןנֵי ֱאל ִֹהים‪ )4( :‬וְּ ַצ ִד ִ‬ ‫ֵאש י ְּ‬ ‫ַלרו ְּשמֹו |‬ ‫ָשישו ְּב ִש ְּמ ָחה‪ִ )5( :‬שירו ֵלאל ִֹהים ז ְּ‬ ‫ִל ְּפנֵי ֱאל ִֹהים וְּ י ִ‬ ‫תֹומים וְּ ַדטַן‬ ‫ֲרבֹות ְּביָה ְּשמֹו וְּ ִע ְּלזו ְּל ָפנָיו‪ֲ )6( :‬א ִבי יְּ ִ‬ ‫סֹכו ָלר ֵֹכב ָבע ָ‬ ‫ידים‬ ‫מֹושיב יְּ ִח ִ‬ ‫ִ‬ ‫ַאל ָמנֹות | ֱאל ִֹהים ִב ְּמעֹון ָק ְּדשֹו‪ֱ )7( :‬אל ִֹהים‬ ‫ְּ‬ ‫יחה‪)8( :‬‬ ‫ֲרים ָש ְּכנו ְּצ ִח ָ‬ ‫ַאך סֹור ִ‬ ‫ךֹושרֹות | ְּ‬ ‫ירים ַב ָ‬ ‫מֹוציא ֲא ִס ִ‬ ‫ַביְּ ָתה ִ‬ ‫ישימֹון ֶס ָלה‪ֶ )9( :‬א ֶרץ‬ ‫את ָך ִל ְּפנֵי ַע ֶל ָך | ְּב ַצ ְּע ְּד ָך ִב ִ‬ ‫ֱאל ִֹהים ְּב ֵצ ְּ‬ ‫‪39‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫ָטפו ִמ ְּןנֵי ֱאל ִֹהים | זֶה ִסינַי ִמ ְּןנֵי ֱאל ִֹהים‬ ‫ָר ָע ָשה ַאף ָש ַמיִ ם נ ְּ‬ ‫ַח ָל ְּת ָך וְּ נִ ְּלָאה‬ ‫ֶשם נְּ ָדבֹות ָתנִ יף ֱאל ִֹהים | נ ֲ‬ ‫ֱאל ֵֹהי יִ ְּש ָר ֵאל‪ )11( :‬ג ֶ‬ ‫טֹוב ְּת ָך ֶל ָענִ י ֱאלֹ ִהים‪:‬‬ ‫ָת ָך ָי ְּשבו ָבה | ָת ִכין ְּב ָ‬ ‫ַאתה כֹונַנְּ ָתה‪ַ )11( :‬חט ְּ‬ ‫ָ‬ ‫(‪ֲ )12‬אדֹנָי יִ ֶתן א ֶֹמר | ַה ְּמ ַב ְּשרֹות ָצ ָבא ָרב‪ַ )13( :‬מ ְּל ֵכי ְּצ ָבאֹות‬ ‫יִ דֹדון יִ דֹדון | ונְּ וַת ַביִ ת ְּת ַח ֵכק ָש ָלל‪ִ )14( :‬אם ִת ְּש ְּךבון ֵבין‬ ‫יר ְּק ַרק ָחרוץ‪)15( :‬‬ ‫יה ִב ַ‬ ‫רֹות ָ‬ ‫ֶח ָןה ַב ֶך ֶסף וְּ ֶא ְּב ֶ‬ ‫ְּש ַפ ָתיִ ם | ַךנְּ ֵפי יֹונָה נ ְּ‬ ‫ְּב ָפ ֵרש ַש ַדי ְּמ ָל ִכים ָבה ַת ְּש ֵלג ְּב ַצ ְּלמֹון‪ַ )16( :‬הר ֱאל ִֹהים ַהר ָב ָשן |‬ ‫ַבנֺםִ ים | ָה ָהר ָח ַמד‬ ‫ַבנֺםִ ים ַהר ָב ָשן‪ָ )17( :‬ל ָלה ְּת ַר ְּנדון ָה ִרים ג ְּ‬ ‫ַהר ג ְּ‬ ‫ֶצח‪ֶ )18( :‬ר ֶכב ֱאל ִֹהים ִרב ַֹתיִם‬ ‫ֱאל ִֹהים ְּל ִש ְּבתֹו ַאף יְּ הוָה יִ ְּשךֹן ָלנ ַ‬ ‫ית ֶש ִבי‬ ‫ית ַל ָלרֹום ָש ִב ָ‬ ‫ַאל ֵפי ִשנְּ ָאן | ֲאדֹנָי ָבם ִסינַי ַבס ֶֹדש‪ָ )19( :‬ע ִל ָ‬ ‫ְּ‬ ‫רוך‬ ‫סֹור ִרים ִל ְּשךֹן יָה ֱאל ִֹהים‪ָ )21( :‬ב ְּ‬ ‫ָאדם | וְּ ַאף ְּ‬ ‫ָל ַק ְּח ָת ַמ ָתנֹות ָב ָ‬ ‫שוע ֵתנו ֶס ָלה‪ָ )21( :‬ה ֵאל ָלנו ֵאל‬ ‫ֲמס ָלנו ָה ֵאל יְּ ָ‬ ‫ֲאדֹנָי יֹום יֹום ַיע ָ‬ ‫ַאך ֱאל ִֹהים יִ ְּמ ַחץ‬ ‫תֹוצאֹות‪ְּ )22( :‬‬ ‫מֹושעֹות | וְּ ֵליהוִ ה ֲאדֹנָי ַל ָלוֶת ָ‬ ‫ְּל ָ‬ ‫ָאמר ֲאדֹנָי‬ ‫רֹאש אֹיְּ ָביו | ָק ְּדקֹד ֵש ָער ִמ ְּת ַה ֵכ ְּך ַב ֲא ָש ָמיו‪ַ )23( :‬‬ ‫ָאשיב ִמ ְּלצֺלֹות יָם‪ְּ )24( :‬ל ַמ ַען ִת ְּמ ַחץ ַרגְּ ְּל ָך ְּב ָדם |‬ ‫ָאשיב | ִ‬ ‫ִמ ָב ָשן ִ‬ ‫יך ֱאל ִֹהים |‬ ‫יכֹות ָ‬ ‫יך ֵמאֹיְּ ִבים ִמםֵהו‪ָ )25( :‬ראו ֲה ִל ֶ‬ ‫ְּלשֹון ְּך ָל ֶב ָ‬ ‫ַאחר נֹגְּ נִ ים | ְּבתֹו ְּך‬ ‫ֲה ִליכֹות ֵא ִלי ַמ ְּל ִךי ַבס ֶֹדש‪ִ )26( :‬ק ְּדמו ָש ִרים ַ‬ ‫תֹופפֹות‪ְּ )27( :‬ב ַמ ְּק ֵהלֹות ָב ְּרכו ֱאל ִֹהים | יְּ הוָה ִמ ְּלקֹור‬ ‫ֲלמֹות ֵ‬ ‫עָ‬ ‫הודה ִרגְּ ָמ ָתם | ָש ֵרי‬ ‫ָמן ָצ ִעיר ר ֵֹדם ָש ֵרי יְּ ָ‬ ‫יִ ְּש ָר ֵאל‪ָ ) 28( :‬שם ִבנְּ י ִ‬ ‫ֶך | עוזָה ֱאל ִֹהים זו ָן ַע ְּל ָת‬ ‫יך ֺעז ָ‬ ‫ַפ ָת ִלי‪ִ )29( :‬צוָה ֱאל ֶֹה ָ‬ ‫ְּזבֺלון ָש ֵרי נ ְּ‬ ‫יֹובילו ְּמ ָל ִכים ָשי‪ )31( :‬גְּ ַער‬ ‫רוש ָלִם | ְּל ָך ִ‬ ‫יכ ֶל ָך ַעל יְּ ָ‬ ‫ָכנו‪ֵ ) 31( :‬מ ֵה ָ‬ ‫ירים ְּב ֶעגְּ ֵלי ַע ִלים ִמ ְּת ַר ֵןס ְּב ַר ֵני ָכ ֶסף | ִבזַר‬ ‫ַאב ִ‬ ‫ֲדת ִ‬ ‫ַחטַת ָקנֶה ע ַ‬ ‫ֶא ָתיו ַח ְּש ַמםִ ים ִמםִ י ִמ ְּצ ָריִ ם | ךוש‬ ‫ֶח ָןצו‪ )32( :‬י ֱ‬ ‫ַע ִלים ְּק ָרבֹות י ְּ‬ ‫ַלרו‬ ‫ָארץ ִשירו ֵלאל ִֹהים | ז ְּ‬ ‫ָדיו ֵלאל ִֹהים‪ַ )33( :‬מ ְּמ ְּלכֹות ָה ֶ‬ ‫ָת ִריץ י ָ‬ ‫ֲאדֹנָי ֶס ָלה‪ָ ) 34( :‬לר ֵֹכב ִב ְּש ֵמי ְּש ֵמי ֶק ֶדם | ֵהן יִ ֵתן ְּבקֹולֹו קֹול עֹז‪:‬‬ ‫ַאוָתֹו וְּ עֺזֹו ַב ְּש ָח ִקים‪)36( :‬‬ ‫(‪ְּ )35‬תנו עֹז ֵלאל ִֹהים | ַעל יִ ְּש ָר ֵאל ג ֲ‬ ‫יך | ֵאל יִ ְּש ָר ֵאל הוא נ ֵֹתן עֹז וְּ ַת ֲע ֺצמֹות ָל ָעם‬ ‫נֹורא ֱאל ִֹהים ִמ ִל ְּק ָד ֶש ָ‬ ‫ָ‬ ‫רוך ֱאל ִֹהים‪:‬‬ ‫ָב ְּ‬ ‫‪40‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 69‬‬ ‫יענִ י ֱאל ִֹהים | ִךי ָבאו ַמיִ ם‬ ‫הֹוש ֵ‬ ‫שֹושםִ ים ְּל ָדוִ ד‪ִ )2( :‬‬ ‫ַנ ַח ַעל ַ‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫ֲמ ֵסי‬ ‫אתי ְּב ַמע ַ‬ ‫ֳמד | ָב ִ‬ ‫צולה וְּ ֵאין ָמע ָ‬ ‫ָפש‪ָ ) 3( :‬ט ַב ְּע ִתי ִביוֵן ְּמ ָ‬ ‫ַעד נ ֶ‬ ‫ַע ִתי ְּב ָק ְּר ִאי נִ ַחר גְּ רֹונִ י | ָךלו ֵעינַי‬ ‫ַמיִ ם וְּ ִשב ֶֹלת ְּש ָט ָפ ְּתנִ י‪ָ )4( :‬יג ְּ‬ ‫ֹאשי שֹנְּ ַאי ִחםָם | ָע ְּצמו‬ ‫ַחל ֵלאל ָֹהי‪ַ )5( :‬רבו ִמ ַשעֲרֹות ר ִ‬ ‫ְּמי ֵ‬ ‫ַאתה‬ ‫ָאשיב‪ֱ )6( :‬אל ִֹהים ָ‬ ‫ַל ִתי ָאז ִ‬ ‫יתי אֹיְּ ַבי ֶש ֶקר ֲא ֶשר לֹא ָגז ְּ‬ ‫ַמ ְּצ ִמ ַ‬ ‫ֶיך‬ ‫מֹותי ִמ ְּל ָך לֹא נִ ְּכ ָחדו‪ַ )7( :‬אל ֵיבֹשו ִבי קֹו ָ‬ ‫ַאש ַ‬ ‫ָד ְּע ָת ְּל ִאו ְַּל ִתי | וְּ ְּ‬ ‫יַ‬ ‫יך ֱאל ֵֹהי יִ ְּש ָר ֵאל‪ִ )8( :‬ךי‬ ‫ֲאדֹנָי יְּ הוִ ה ְּצ ָבאֹות | ַאל יִ ָך ְּלמו ִבי ְּמ ַב ְּק ֶש ָ‬ ‫יתי ְּל ֶא ָחי |‬ ‫אתי ֶח ְּר ָןה | ִך ְּמ ָתה ְּכ ִל ָלה ָפנָי‪ )9( :‬מוזָר ָהיִ ִ‬ ‫ָש ִ‬ ‫יך נ ָ‬ ‫ָע ֶל ָ‬ ‫חֹור ֶפי ָך‬ ‫ית ָך ֲא ָכ ָל ְּתנִ י | וְּ ֶח ְּרןֹות ְּ‬ ‫ָכ ִרי ִל ְּבנֵי ִא ִלי‪ִ )11( :‬ךי ִקנְּ ַאת ֵב ְּ‬ ‫וְּ נ ְּ‬ ‫ַת ִהי ַל ֲח ָרפֹות ִלי‪)12( :‬‬ ‫ַפ ִשי | ו ְּ‬ ‫ָא ְּב ֶךה ַבנֹום נ ְּ‬ ‫ָפלו ָע ָלי‪ ) 11( :‬ו ֶ‬ ‫נ ְּ‬ ‫ָשיחו ִבי י ְֹּש ֵבי ָש ַער |‬ ‫ָא ִהי ָל ֶהם ְּל ָמ ָשל‪ )13( :‬י ִ‬ ‫בושי ָשק | ו ֱ‬ ‫ָא ְּתנָה ְּל ִ‬ ‫וֶ‬ ‫ַאנִ י ְּת ִפ ָכ ִתי ְּל ָך יְּ הוָה ֵעת ָרצֹון ֱאל ִֹהים‬ ‫שֹותי ֵש ָכר‪ )14( :‬ו ֲ‬ ‫ונְּ גִ ינֹות ֵ‬ ‫ילנִ י ִמ ִחיט וְּ ַאל ֶא ְּט ָב ָעה |‬ ‫ְּב ָרב ַח ְּס ֶד ָך | ֲענֵנִ י ֶב ֱא ֶמת יִ ְּש ֶע ָך‪ַ )15( :‬ה ִנ ֵ‬ ‫ֲמ ֵסי ָמיִ ם‪ַ )16( :‬אל ִת ְּש ְּט ֵפנִ י ִשב ֶֹלת ַמיִם‬ ‫ומ ַלע ַ‬ ‫ָצ ָלה ִמשֹנְּ ַאי ִ‬ ‫ִאם ְּ‬ ‫יה‪ֲ )17( :‬ענֵנִ י יְּ הוָה‬ ‫צולה | וְּ ַאל ֶת ְּא ַטר ָע ַלי ְּב ֵאר ִן ָ‬ ‫וְּ ַאל ִת ְּב ָל ֵענִ י ְּמ ָ‬ ‫ֶיך‬ ‫יך ְּןנֵה ֵא ָלי‪ )18( :‬וְּ ַאל ַת ְּס ֵתר ָןנ ָ‬ ‫ִךי טֹוב ַח ְּס ֶד ָך | ְּךרֹב ַר ֲח ֶמ ָ‬ ‫ָאלה | ְּל ַמ ַען‬ ‫ַפ ִשי גְּ ָ‬ ‫ֵמ ַע ְּב ֶד ָך | ִךי ַצר ִלי ַמ ֵהר ֲענֵנִ י‪ָ )19( :‬ק ְּר ָבה ֶאל נ ְּ‬ ‫וכ ִל ָל ִתי | נֶגְּ ְּד ָך ָךל‬ ‫וב ְּש ִתי ְּ‬ ‫ָד ְּע ָת ֶח ְּר ָן ִתי ָ‬ ‫ַאתה י ַ‬ ‫אֹיְּ ַבי ְּן ֵדנִ י‪ָ )21( :‬‬ ‫ָא ַקוֶה ָלנוד וַָאיִ ן‬ ‫ָָאנושה | ו ֲ‬ ‫צֹור ָרי‪ֶ ) 21( :‬ח ְּר ָןה ָש ְּב ָרה ִל ִבי ו ָ‬ ‫ְּ‬ ‫רותי רֹאש | וְּ ִל ְּצ ָמ ִאי‬ ‫אתי‪ )22( :‬וַטִ ְּתנו ְּב ָב ִ‬ ‫ַח ִמים וְּ לֹא ָמ ָצ ִ‬ ‫וְּ ַל ְּמנ ֲ‬ ‫לֹומים‬ ‫ֵיהם ְּל ָפח | וְּ ִל ְּש ִ‬ ‫ַשקונִ י ח ֶֹמץ‪ )23( :‬יְּ ִהי ֺש ְּל ָחנָם ִל ְּפנ ֶ‬ ‫י ְּ‬ ‫ֵיהם ָת ִמיד ַה ְּמ ַעד‪:‬‬ ‫ומ ְּתנ ֶ‬ ‫ֵיהם ֵמ ְּראֹות | ָ‬ ‫מֹוקש‪ֶ ) 24( :‬ת ְּח ַש ְּכנָה ֵעינ ֶ‬ ‫ְּל ֵ‬ ‫יר ָתם‬ ‫ַשיגֵם‪ְּ )26( :‬ת ִהי ִט ָ‬ ‫ַאן ָך י ִ‬ ‫ַחרֹון ְּ‬ ‫ַע ֶמ ָך | ו ֲ‬ ‫יהם ז ְּ‬ ‫ֲל ֶ‬ ‫(‪ְּ )25‬ש ָפ ְּך ע ֵ‬ ‫ית ָר ָדפו |‬ ‫ַאתה ֲא ֶשר ִה ִך ָ‬ ‫יהם ַאל יְּ ִהי י ֵֹשב‪ִ )27( :‬ךי ָ‬ ‫ָאה ֵל ֶ‬ ‫נְּ ַש ָלה | ְּב ֳ‬ ‫יך יְּ ַס ֵןרו‪ְּ )28( :‬תנָה ָעֹון ַעל עֲֹונָם | וְּ ַאל ָיבֹאו‬ ‫וְּ ֶאל ַמ ְּכאֹוב ֲח ָל ֶל ָ‬ ‫יקים ַאל יִ ָך ֵתבו‪)31( :‬‬ ‫ְּב ִצ ְּד ָק ֶת ָך‪ )29( :‬יִ ָלחו ִמ ֵמ ֶפר ַחטִ ים | וְּ ִעם ַצ ִד ִ‬ ‫שוע ְּת ָך ֱאל ִֹהים ְּת ַשגְּ ֵבנִ י‪ֲ )31( :‬א ַה ְּל ָלה ֵשם‬ ‫כֹואב | יְּ ָ‬ ‫ַאנִ י ָענִ י וְּ ֵ‬ ‫וֲ‬ ‫יטב ַליהוָה ִמשֹור ָןר‬ ‫תֹודה‪ )32( :‬וְּ ִת ַ‬ ‫ַד ֶלםו ְּב ָ‬ ‫ַאג ְּ‬ ‫ֱאל ִֹהים ְּב ִשיר | ו ֲ‬ ‫‪41‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫יחי‬ ‫ַמ ְּק ִרן ַמ ְּפ ִריס‪ָ ) 33( :‬ראו ֲענָוִ ים יִ ְּש ָמחו | ד ְֹּר ֵשי ֱאל ִֹהים וִ ִ‬ ‫יריו לֹא ָבזָה‪:‬‬ ‫ְּל ַב ְּב ֶכם‪ִ )34( :‬ךי ש ֵֹמ ַע ֶאל ֶא ְּביֹונִ ים יְּ הוָה | וְּ ֶאת ֲא ִס ָ‬ ‫ַלים וְּ ָכל ר ֵֹמש ָבם‪ִ )36( :‬ךי ֱאל ִֹהים‬ ‫ָָארץ | י ִ‬ ‫(‪ ) 35‬יְּ ַה ְּללוהו ָש ַמיִ ם ו ֶ‬ ‫ֶרע‬ ‫שוה‪ )37( :‬וְּ ז ַ‬ ‫יר ָ‬ ‫ָשבו ָשם וִ ֵ‬ ‫הודה | וְּ י ְּ‬ ‫יע ִצטֹון וְּ יִ ְּבנֶה ָע ֵרי יְּ ָ‬ ‫יֹוש ַ‬ ‫ִ‬ ‫ֹה ֵבי ְּשמֹו יִ ְּש ְּךנו ָבה‪:‬‬ ‫לוה | וְּ א ֲ‬ ‫ֲב ָדיו יִ נְּ ָח ָ‬ ‫עָ‬ ‫‪Tehilím Pérek 70‬‬ ‫ילנִ י | יְּ הוָה ְּל ֶע ְּז ָר ִתי‬ ‫ַנ ַח ְּל ָדוִ ד ְּל ַה ְּז ִךיר‪ֱ )2( :‬אל ִֹהים ְּל ַה ִנ ֵ‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫ַח ְּןרו ְּמ ַב ְּק ֵשי נ ְַּפ ִשי | יִ מֹגו ָאחֹור וְּ יִ ָך ְּלמו ֲח ֵפ ֵצי‬ ‫חושה‪ֵ ) 3( :‬יבֹשו וְּ י ְּ‬ ‫ָ‬ ‫ָר ָע ִתי‪ )4( :‬יָשובו ַעל ֵע ֶקב ָב ְּש ָתם | ָהא ְֹּמ ִרים ֶהָאח ֶהָאח‪)5( :‬‬ ‫ֹאמרו ָת ִמיד יִ גְּ ַדל ֱאל ִֹהים‬ ‫יך | וְּ י ְּ‬ ‫ָש ישו וְּ יִ ְּש ְּמחו ְּב ָך ָךל ְּמ ַב ְּק ֶש ָ‬ ‫יִ‬ ‫חושה ִכי | ֶע ְּז ִרי‬ ‫ַאנִ י ָענִ י וְּ ֶא ְּביֹון ֱאל ִֹהים ָ‬ ‫שוע ֶת ָך‪ )6( :‬ו ֲ‬ ‫ֹה ֵבי יְּ ָ‬ ‫אֲ‬ ‫ַאחר‪:‬‬ ‫ַאתה יְּ הוָה ַאל ְּת ַ‬ ‫ומ ַפ ְּל ִטי ָ‬ ‫ְּ‬ ‫‪Tehilím Pérek 71‬‬ ‫ילנִ י‬ ‫עֹולם‪ְּ )2( :‬ב ִצ ְּד ָק ְּת ָך ַת ִנ ֵ‬ ‫בֹושה ְּל ָ‬ ‫יתי | ַאל ֵא ָ‬ ‫(‪ְּ )1‬ב ָך יְּ הוָה ָח ִס ִ‬ ‫יענִ י‪ֱ )3( :‬היֵה ִלי ְּלצור ָמעֹון ָלבֹוא‬ ‫הֹוש ֵ‬ ‫ָאזנְּ ָך וְּ ִ‬ ‫ות ַפ ְּכ ֵטנִ י | ַה ֵחה ֵא ַלי ְּ‬ ‫ְּ‬ ‫ָאתה‪ֱ )4( :‬אל ַֹהי ַן ְּכ ֵטנִ י‬ ‫צוד ִתי ָ‬ ‫ומ ָ‬ ‫יענִ י | ִךי ַס ְּל ִעי ְּ‬ ‫הֹוש ֵ‬ ‫ית ְּל ִ‬ ‫ָת ִמיד ִצוִ ָ‬ ‫ָתי | ֲאדֹנָי יְּ הוִ ה‬ ‫ַאתה ִת ְּקו ִ‬ ‫חֹומץ‪ִ )5( :‬ךי ָ‬ ‫ִמטַד ָר ָשע | ִמ ַךף ְּמ ַעוֵל וְּ ֵ‬ ‫ֹוזי |‬ ‫ַאתה ג ִ‬ ‫יך נִ ְּס ַמ ְּכ ִתי ִמ ֶב ֶטן ִמ ְּל ֵעי ִא ִלי ָ‬ ‫עורי‪ָ ) 6( :‬ע ֶל ָ‬ ‫ִמ ְּב ַט ִחי ִמםְּ ָ‬ ‫ַאתה ַמ ֲח ִסי עֹז‪:‬‬ ‫יתי ְּל ַר ִבים | וְּ ָ‬ ‫מֹופת ָהיִ ִ‬ ‫ְּב ָך ְּת ִה ָכ ִתי ָת ִמיד‪ְּ )7( :‬ך ֵ‬ ‫יכנִ י ְּל ֵעת‬ ‫ַאר ֶת ָך‪ַ )9( :‬אל ַת ְּש ִל ֵ‬ ‫(‪ )8‬יִ ָל ֵלא ִפי ְּת ִה ָכ ֶת ָך | ָךל ַהטֹום ִת ְּפ ְּ‬ ‫ָאמרו אֹויְּ ַבי ִלי | וְּ ש ְֹּמ ֵרי‬ ‫ִז ְּקנָה | ִך ְּכלֹות ך ִֹחי ַאל ַת ַע ְּז ֵבנִ י‪ִ )11( :‬ךי ְּ‬ ‫ַח ָדו‪ֵ )11( :‬לאמֹר ֱאל ִֹהים ֲעזָבֹו | ִר ְּדפו וְּ ִת ְּפשוהו ִךי‬ ‫ַפ ִשי נֹועֲצו י ְּ‬ ‫נ ְּ‬ ‫ֵאין ַמ ִניל‪ֱ ) 12( :‬אל ִֹהים ַאל ִת ְּר ַחק ִמ ֶלםִ י | ֱאל ַֹהי ְּל ֶע ְּז ָר ִתי חישה‬ ‫[חושה קרי]‪ֵ )13( :‬יבֹשו יִ ְּכלו ש ְֹּטנֵי נ ְַּפ ִשי | ַיעֲטו ֶח ְּר ָןה ו ְּכ ִל ָלה‬ ‫ָ‬ ‫הֹוס ְּפ ִתי ַעל ָךל ְּת ִה ָכ ֶת ָך‪:‬‬ ‫ַחל | וְּ ַ‬ ‫ַאנִ י ָת ִמיד ֲאי ֵ‬ ‫ְּמ ַב ְּק ֵשי ָר ָע ִתי‪ ) 14( :‬ו ֲ‬ ‫ָד ְּע ִתי ְּספֹרֹות‪:‬‬ ‫שוע ֶת ָך | ִךי לֹא י ַ‬ ‫(‪ִ )15‬ןי יְּ ַס ֵןר ִצ ְּד ָק ֶת ָך ָךל ַהטֹום ְּת ָ‬ ‫‪42‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫ַאז ִךיר ִצ ְּד ָק ְּת ָך ְּל ַב ֶד ָך‪)17( :‬‬ ‫(‪ָ ) 16‬אבֹוא ִבגְּ בֺרֹות ֲאדֹנָי יְּ הוִ ה | ְּ‬ ‫יך‪ )18( :‬וְּ גַם ַעד‬ ‫אֹות ָ‬ ‫עורי | וְּ ַעד ֵהםָה ַאגִ יד נִ ְּפ ְּל ֶ‬ ‫ֱאל ִֹהים ִל ַל ְּד ַתנִ י ִמםְּ ָ‬ ‫ֲך ְּלדֹור ְּל ָכל ָיבֹוא‬ ‫יבה ֱאל ִֹהים ַאל ַת ַע ְּז ֵבנִ י | ַעד ַאגִ יד ְּזרֹוע ָ‬ ‫ִז ְּקנָה וְּ ֵש ָ‬ ‫ית גְּ דֹלֹות‬ ‫בור ֶת ָך‪ )19( :‬וְּ ִצ ְּד ָק ְּת ָך ֱאל ִֹהים ַעד ָמרֹום | ֲא ֶשר ָע ִש ָ‬ ‫גְּ ָ‬ ‫יתנִ י קרי] ָצרֹות‬ ‫[ה ְּר ִא ַ‬ ‫מֹוך‪ֲ )21( :‬א ֶשר הראיתנו ִ‬ ‫ֱאל ִֹהים ִמי ָכ ָ‬ ‫ָארץ‬ ‫ומ ְּתהֹמֹות ָה ֶ‬ ‫[ת ַחטֵינִ י קרי] ִ‬ ‫ַרבֹות וְּ ָרעֹות | ָתשוב תחיינו ְּ‬ ‫אֹוד ָך‬ ‫ַח ֵמנִ י‪ )22( :‬גַם ֲאנִ י ְּ‬ ‫ֺכ ִתי וְּ ִתמֹב ְּתנ ֲ‬ ‫ֲלנִ י‪ֶ )21( :‬ת ֶרב גְּ ד ָ‬ ‫ָתשוב ַתע ֵ‬ ‫ַל ָרה ְּל ָך ְּב ִכםֹור ְּקדֹוש יִ ְּש ָר ֵאל‪)23( :‬‬ ‫ֶבל ֲא ִמ ְּת ָך ֱאל ָֹהי | ֲאז ְּ‬ ‫ִב ְּכ ִלי נ ֶ‬ ‫ית‪ )24( :‬גַם ְּלשֹונִ י‬ ‫ַפ ִשי ֲא ֶשר ָן ִד ָ‬ ‫ַל ָרה ָכ ְּך | וְּ נ ְּ‬ ‫ְּת ַר ֵםםָה ְּש ָפ ַתי ִךי ֲאז ְּ‬ ‫ָךל ַהטֹום ֶת ְּהגֶה ִצ ְּד ָק ֶת ָך | ִךי בֹשו ִכי ָח ְּפרו ְּמ ַב ְּק ֵשי ָר ָע ִתי‪:‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 72‬‬ ‫יך ְּל ֶמ ֶל ְּך ֵתן | וְּ ִצ ְּד ָק ְּת ָך ְּל ֶבן ֶמ ֶל ְּך‪)2( :‬‬ ‫(‪ִ ) 1‬ל ְּשלֹמֹה ֱאל ִֹהים ִמ ְּש ָן ֶט ָ‬ ‫ֶיך ְּב ִמ ְּש ָןט‪ )3( :‬יִ ְּשאו ָה ִרים ָשלֹום ָל ָעם |‬ ‫ָדין ַע ְּל ָך ְּב ֶצ ֶדק | ַועֲנִ ט ָ‬ ‫יִ‬ ‫יד ֵךא‬ ‫יע ִל ְּבנֵי ֶא ְּביֹון | וִ ַ‬ ‫יֹוש ַ‬ ‫וגְּ ָבעֹות ִב ְּצ ָד ָקה‪ )4( :‬יִ ְּשןֹט עֲנִ טֵי ָעם ִ‬ ‫ֵרד‬ ‫דֹורים‪ )6( :‬י ֵ‬ ‫ָר ַח דֹור ִ‬ ‫אוך ִעם ָש ֶמש | וְּ ִל ְּפנֵי י ֵ‬ ‫יר ָ‬ ‫עֹושק‪ )5( :‬יִ ָ‬ ‫ֵ‬ ‫ָמיו ַצ ִדיק | וְּ רֹב‬ ‫ָארץ‪ )7( :‬יִ ְּפ ַרח ְּבי ָ‬ ‫ַר ִזיף ֶ‬ ‫יבים ז ְּ‬ ‫ְּך ָמ ָטר ַעל גֵז | ִך ְּר ִב ִ‬ ‫ַאפ ֵסי ָא ֶרץ‪:‬‬ ‫ָהר ַעד ְּ‬ ‫ומם ָ‬ ‫ֵר ְּד ִמטָם ַעד יָם | ִ‬ ‫ָר ַח‪ ) 8( :‬וְּ י ְּ‬ ‫ָשלֹום ַעד ְּב ִלי י ֵ‬ ‫(‪ְּ ) 9‬ל ָפנָיו יִ ְּכ ְּרעו ִצטִ ים | וְּ אֹיְּ ָביו ָע ָפר יְּ ַל ֵחכו‪ַ )11( :‬מ ְּל ֵכי ַת ְּר ִשיש‬ ‫ַק ִריבו‪)11( :‬‬ ‫וס ָבא ֶא ְּש ָךר י ְּ‬ ‫ָשיבו | ַמ ְּל ֵכי ְּש ָבא ְּ‬ ‫וְּ ִאטִ ים ִמנְּ ָחה י ִ‬ ‫ַניל ֶא ְּביֹון‬ ‫ַע ְּבדוהו‪ִ )12( :‬ךי י ִ‬ ‫וְּ יִ ְּש ַת ֲחוו לֹו ָכל ְּמ ָל ִכים | ָךל גֹויִ ם י ַ‬ ‫ַפשֹות‬ ‫ֵע | וְּ ָענִ י וְּ ֵאין עֹזֵר לֹו‪ָ )13( :‬יחֹס ַעל ַדל וְּ ֶא ְּביֹון | וְּ נ ְּ‬ ‫ְּמ ַשו ַ‬ ‫ֵיקר ָד ָמם‬ ‫ַפ ָשם | וְּ י ַ‬ ‫ומ ָח ָמס יִ גְּ ַאל נ ְּ‬ ‫תֹוך ֵ‬ ‫יע‪ִ )14( :‬מ ְּ‬ ‫יֹוש ַ‬ ‫ֶא ְּביֹונִ ים ִ‬ ‫יחי וְּ יִ ֶתן לֹו ִמ ְּז ַהב ְּש ָבא | וְּ יִ ְּת ַן ֵכל ַבעֲדֹו ָת ִמיד ָךל‬ ‫ְּב ֵעינָיו‪ ) 15( :‬וִ ִ‬ ‫ָארץ ְּברֹאש ָה ִרים | יִ ְּר ַעש‬ ‫ֲכנְּ הו‪ ) 16( :‬יְּ ִהי ִפ ַמת ַבר ָב ֶ‬ ‫ַהטֹום יְּ ָבר ֶ‬ ‫עֹולם‬ ‫ָארץ‪ )17( :‬יְּ ִהי ְּשמֹו ְּל ָ‬ ‫ָציצו ֵמ ִעיר ְּך ֵע ֶשב ָה ֶ‬ ‫ַך ְּכ ָבנֹון ִן ְּריֹו וְּ י ִ‬ ‫ִל ְּפנֵי ֶש ֶמש ינין [יִ םֹון קרי] ְּשמֹו | וְּ יִ ְּת ָב ְּרכו בֹו ָךל גֹויִ ם יְּ ַא ְּשרוהו‪:‬‬ ‫רוך יְּ הוָה ֱאל ִֹהים ֱאל ֵֹהי יִ ְּש ָר ֵאל | ע ֵֹשה נִ ְּפ ָלאֹות ְּל ַבדֹו‪)19( :‬‬ ‫(‪ָ )18‬ב ְּ‬ ‫‪43‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫ָאמן‬ ‫ָארץ ֵ‬ ‫עֹולם | וְּ יִ ָל ֵלא ְּכבֹודֹו ֶאת ךֹל ָה ֶ‬ ‫רוך ֵשם ְּך בֹודֹו ְּל ָ‬ ‫וב ְּ‬ ‫ָ‬ ‫ָאמן‪ָ )21( :‬ךכו ְּת ִפכֹות | ָדוִ ד ֶבן יִ ָשי‪:‬‬ ‫וְּ ֵ‬ ‫‪Tehilím Pérek 73‬‬ ‫ַאנִ י‬ ‫ַאך טֹוב ְּליִ ְּש ָר ֵאל ֱאל ִֹהים ְּל ָב ֵרי ֵל ָבב‪ )2( :‬ו ֲ‬ ‫ָאסף | ְּ‬ ‫(‪ִ ) 1‬מ ְּזמֹור ְּל ָ‬ ‫[ש ְּןכו קרי] ֲא ֺש ָרי‪)3( :‬‬ ‫ָטיו קרי] ַרגְּ ָלי | ְּךַאיִ ן שפכה ֺ‬ ‫ִך ְּמ ַעט נטוי [נ ָ‬ ‫הֹול ִלים | ְּשלֹום ְּר ָש ִעים ֶא ְּר ֶאה‪ִ )4( :‬ךי ֵאין ַח ְּרצֺבֹות‬ ‫ֵאתי ַב ְּ‬ ‫ִךי ִקם ִ‬ ‫ָאדם לֹא‬ ‫ֲמל ֱאנֹוש ֵאינֵמֹו | וְּ ִעם ָ‬ ‫אולם‪ַ )5( :‬בע ַ‬ ‫וב ִריא ָ‬ ‫מֹותם ָ‬ ‫ְּל ָ‬ ‫ָצא‬ ‫ֲטף ִשית ָח ָמס ָלמֹו‪ )7( :‬י ָ‬ ‫ַאוָה | ַיע ָ‬ ‫ָק ְּתמֹו ג ֲ‬ ‫יְּ נֺגָעו‪ָ )6( :‬ל ֵכן ֲענ ַ‬ ‫יד ְּברו ְּב ָרע ע ֶֹשק |‬ ‫ָמיקו וִ ַ‬ ‫ֵמ ֵח ֶלב ֵעינֵמֹו | ָע ְּברו ַמ ְּש ִךטֹות ֵל ָבב‪ )8( :‬י ִ‬ ‫ָארץ‪:‬‬ ‫ולשֹונָם ִת ֲה ַל ְּך ָב ֶ‬ ‫יהם | ְּ‬ ‫ִמ ָלרֹום יְּ ַד ֵברו‪ַ )9( :‬שתו ַב ָש ַמיִ ם ִן ֶ‬ ‫ומי ָמ ֵלא יִ ָלצו ָלמֹו‪)11( :‬‬ ‫(‪ָ )11‬ל ֵכן ישיב [יָשוב קרי] ַעלֹו ֲהלֹם | ֵ‬ ‫ָדע ֵאל | וְּ יֵש ֵד ָעה ְּב ֶע ְּליֹון‪ִ )12( :‬הםֵה ֵא ֶכה ְּר ָש ִעים |‬ ‫יכה י ַ‬ ‫ָאמרו ֵא ָ‬ ‫וְּ ְּ‬ ‫ָא ְּר ַחץ ְּבנִ ָסיֹון‬ ‫יתי ְּל ָב ִבי | ו ֶ‬ ‫ַאך ִריק ִז ִך ִ‬ ‫עֹולם ִה ְּשגו ָחיִ ל‪ְּ )13( :‬‬ ‫וְּ ַש ְּלוֵי ָ‬ ‫תֹוכ ְּח ִתי ַל ְּב ָק ִרים‪ִ )15( :‬אם‬ ‫ָגוע ָךל ַהטֹום | וְּ ַ‬ ‫ָא ִהי נ ַ‬ ‫ַך ָןי‪ )14( :‬ו ֱ‬ ‫ָא ַח ְּש ָבה ָל ַד ַעת‬ ‫ָד ִתי‪ )16( :‬ו ֲ‬ ‫ֶיך ָבג ְּ‬ ‫ָאמ ְּר ִתי ֲא ַס ְּן ָרה ְּכמֹו | ִהםֵה דֹור ָבנ ָ‬ ‫ַ‬ ‫זֹאת | ָע ָמל היא [הוא קרי] ְּב ֵעינָי‪ַ )17( :‬עד ָאבֹוא ֶאל ִמ ְּק ְּד ֵשי ֵאל |‬ ‫ַאך ַב ֲח ָלקֹות ָת ִשית ָלמֹו | ִה ַן ְּל ָתם‬ ‫יתם‪ְּ )18( :‬‬ ‫ַאח ִר ָ‬ ‫ָאבינָה ְּל ֲ‬ ‫ִ‬ ‫יך ָהיו ְּל ַש ָלה ְּכ ָרגַע | ָספו ַתלו ִמן ַב ָכהֹות‪)21( :‬‬ ‫ְּל ַמשואֹות‪ֵ ) 19( :‬א ְּ‬ ‫ַך ֲחלֹום ֵמ ָה ִקיץ | ֲאדֹנָי ָב ִעיר ַצ ְּל ָמם ִת ְּבזֶה‪ִ )21( :‬ךי יִ ְּת ַח ֵלץ ְּל ָב ִבי |‬ ‫יתי ִע ָל ְּך‪:‬‬ ‫ַאנִ י ַב ַער וְּ לֹא ֵא ָדע | ְּב ֵהמֹות ָהיִ ִ‬ ‫יֹותי ֶא ְּשתֹונָן‪ )22( :‬ו ֲ‬ ‫וְּ ִכ ְּל ַ‬ ‫ֲצ ְּת ָך ַתנְּ ֵחנִ י |‬ ‫ָאח ְּז ָת ְּביַד יְּ ִמינִ י‪ַ )24( :‬בע ָ‬ ‫ַאנִ י ָת ִמיד ִע ָל ְּך | ַ‬ ‫(‪ )23‬ו ֲ‬ ‫ַאחר ָךבֹוד ִת ָס ֵחנִ י‪ִ )25( :‬מי ִלי ַב ָש ָמיִ ם | וְּ ִע ְּל ָך לֹא ָח ַפ ְּצ ִתי‬ ‫וְּ ַ‬ ‫עֹולם‪:‬‬ ‫ול ָב ִבי | צור ְּל ָב ִבי וְּ ֶח ְּל ִקי ֱאל ִֹהים ְּל ָ‬ ‫ָארץ‪ָ ) 26( :‬ך ָלה ְּש ֵא ִרי ְּ‬ ‫ָב ֶ‬ ‫ַאנִ י‬ ‫ֹאבדו | ִה ְּצ ַמ ָתה ָךל זֹונֶה ִמ ֶל ָי‪ )28( :‬ו ֲ‬ ‫יך י ֵ‬ ‫(‪ִ ) 27‬ךי ִהםֵה ְּר ֵח ֶק ָ‬ ‫ֲבת ֱאל ִֹהים ִלי טֹוב | ַש ִתי ַבאדֹנָי יְּ הֹוִ ה ַמ ְּח ִסי ְּל ַס ֵןר ָךל‬ ‫ִקר ַ‬ ‫יך‪:‬‬ ‫כֹות ָ‬ ‫ַמ ְּל ֲא ֶ‬ ‫‪44‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 74‬‬ ‫ַאן ָך ְּבצֹאן‬ ‫ֶע ַשן ְּ‬ ‫ֶצח י ְּ‬ ‫ַח ָת ָלנ ַ‬ ‫ָאסף | ָל ָמה ֱאל ִֹהים ָזנ ְּ‬ ‫(‪ַ )1‬מ ְּש ִךיל ְּל ָ‬ ‫ַח ָל ֶת ָך | ַהר ִצטֹון‬ ‫ַָאל ָת ֵש ֶבט נ ֲ‬ ‫ית ֶס ֶדם ג ְּ‬ ‫ֲד ְּת ָך ָקנִ ָ‬ ‫ית ָך‪ְּ )2( :‬זכֹר ע ָ‬ ‫ַמ ְּר ִע ֶ‬ ‫ֶצח | ָךל ֵה ַרע אֹויֵב‬ ‫יך ְּל ַמ ֺשאֹות נ ַ‬ ‫ימה ְּפ ָע ֶמ ָ‬ ‫זֶה ָש ַכנְּ ָת בֹו‪ָ )3( :‬ה ִר ָ‬ ‫ֲד ָך | ָשמו אֹות ָֹתם אֹתֹות‪)5( :‬‬ ‫יך ְּב ֶק ֶרב מֹוע ֶ‬ ‫ַבס ֶֹדש‪ָ )4( :‬ש ֲאגו צ ְֹּר ֶר ָ‬ ‫ָדע ְּך ֵמ ִביא ְּל ָמ ְּע ָלה | ִב ֲס ָב ְּך ֵעץ ַק ְּרדֺלֹות‪ )6( :‬ועת [וְּ ַע ָתה קרי]‬ ‫יִ ו ַ‬ ‫ַהלֹמון‪ִ )7( :‬ש ְּלחו ָב ֵאש ִמ ְּק ָד ֶש ָך |‬ ‫ילןֹת י ֲ‬ ‫ָחד | ְּב ַכ ִשיל וְּ ֵכ ַ‬ ‫יה ט ַ‬ ‫תוח ָ‬ ‫ִן ֶ‬ ‫ָחד | ָש ְּרפו ָכל‬ ‫ָאמרו ְּב ִל ָבם נִ ינָם י ַ‬ ‫ָארץ ִח ְּכלו ִמ ְּש ַךן ְּש ֶמ ָך‪ְּ )8( :‬‬ ‫ָל ֶ‬ ‫ָביא וְּ לֹא‬ ‫ָארץ‪ )9( :‬אֹות ֵֹתינו לֹא ָר ִאינו | ֵאין עֹוד נ ִ‬ ‫ֲדי ֵאל ָב ֶ‬ ‫מֹוע ֵ‬ ‫ָאץ אֹויֵב‬ ‫ִא ָתנו י ֵֹד ַע ַעד ָמה‪ַ )11( :‬עד ָמ ַתי ֱאל ִֹהים יְּ ָח ֶרף ָצר | יְּ נ ֵ‬ ‫יק ָך‬ ‫[ח ְּ‬ ‫ֶך | ִמ ֶס ֶרב חוקך ֵ‬ ‫ימינ ָ‬ ‫ָד ָך וִ ִ‬ ‫ֶצח‪ָ )11( :‬ל ָלה ָת ִשיב י ְּ‬ ‫ִש ְּמ ָך ָלנ ַ‬ ‫קרי] ַכ ֵכה‪ )12( :‬וֵאל ִֹהים ַמ ְּל ִךי ִמ ֶס ֶדם | ן ֵֹעל יְּ שועֹות ְּב ֶק ֶרב‬ ‫אשי ַתםִ ינִ ים ַעל‬ ‫פֹור ְּר ָת ְּב ָע ְּז ָך יָם | ִש ַב ְּר ָת ָר ֵ‬ ‫ַאתה ַ‬ ‫ָארץ‪ָ ) 13( :‬‬ ‫ָה ֶ‬ ‫ָתן | ִת ְּתנֶםו ַמ ֲא ָכל ְּל ָעם ְּל ִצטִ ים‪:‬‬ ‫אשי ִלוְּ י ָ‬ ‫ַאתה ִר ַנ ְּצ ָת ָר ֵ‬ ‫ַה ָליִ ם‪ָ ) 14( :‬‬ ‫יתן‪ְּ )16( :‬ל ָך‬ ‫ַהרֹות ֵא ָ‬ ‫הֹוב ְּש ָת נ ֲ‬ ‫ַאתה ַ‬ ‫ָחל | ָ‬ ‫ַאתה ָב ַק ְּע ָת ַמ ְּעיָן ָונ ַ‬ ‫(‪ָ ) 15‬‬ ‫ַאתה ִה ַנ ְּב ָת‬ ‫ָש ֶמש‪ָ )17( :‬‬ ‫ינֹות ָמאֹור ו ָ‬ ‫ַאתה ֲה ִכ ָ‬ ‫יֹום ַאף ְּל ָך ָליְּ ָלה | ָ‬ ‫ַאתה יְּ ַצ ְּר ָתם‪ְּ )18( :‬ז ָכר זֹאת אֹו ֵיב‬ ‫ָארץ | ַקיִ ץ ָוח ֶֹרף ָ‬ ‫ָךל גְּ בולֹות ֶ‬ ‫תֹור ָך |‬ ‫ֶפש ֶ‬ ‫ָבל נִ ֲאצו ְּש ֶמ ָך‪ַ )19( :‬אל ִת ֵתן ְּל ַחטַת נ ֶ‬ ‫ֵח ֵרף יְּ הוָה | וְּ ַעם נ ָ‬ ‫ֶצח‪ַ )21( :‬ה ֵבט ַל ְּב ִרית | ִךי ָמ ְּלאו ַמ ֲח ַש ֵךי‬ ‫ֶיך ַאל ִת ְּש ַךח ָלנ ַ‬ ‫ַחטַת עֲנִ ט ָ‬ ‫ֶא ֶרץ נְּ אֹות ָח ָמס‪ַ )21( :‬אל ָישֹב ַד ְּך נִ ְּכ ָלם | ָענִ י וְּ ֶא ְּביֹון יְּ ַה ְּללו‬ ‫ָבל ָךל‬ ‫יב ָך | ְּזכֹר ֶח ְּר ָן ְּת ָך ִמםִ י נ ָ‬ ‫יבה ִר ֶ‬ ‫קומה ֱאל ִֹהים ִר ָ‬ ‫ְּש ֶמ ָך‪ָ ) 22( :‬‬ ‫יך ע ֶֹלה ָת ִמיד‪:‬‬ ‫יך | ְּשאֹון ָק ֶמ ָ‬ ‫ַהטֹום‪ַ )23( :‬אל ִת ְּש ַךח קֹול צ ְֹּר ֶר ָ‬ ‫‪Tehilím Pérek 75‬‬ ‫הֹודינו ְּכ ָך ֱאל ִֹהים‬ ‫ָאסף ִשיר‪ִ )2( :‬‬ ‫ַנ ַח ַאל ַת ְּש ֵחת | ִמ ְּזמֹור ְּל ָ‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫מֹועד | ֲאנִ י‬ ‫יך‪ִ )3( :‬ךי ֶא ַסח ֵ‬ ‫אֹות ָ‬ ‫הֹודינו וְּ ָקרֹוב ְּש ֶמ ָך | ִס ְּןרו נִ ְּפ ְּל ֶ‬ ‫ִ‬ ‫יה | ָאנ ִֹכי ִת ַךנְּ ִתי‬ ‫יש ִרים ֶא ְּשןֹט‪ )4( :‬נְּ מֹגִ ים ֶא ֶרץ וְּ ָכל י ְֹּש ֶב ָ‬ ‫ֵמ ָ‬ ‫הֹול ִלים ַאל ָתהֹכו | וְּ ָל ְּר ָש ִעים ַאל‬ ‫ָאמ ְּר ִתי ַל ְּ‬ ‫יה ֶמ ָלה‪ַ )5( :‬‬ ‫לוד ָ‬ ‫ַע ֶ‬ ‫‪45‬‬ .

‫[‬
‫]‬
‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬

‫ָת ִרימו ָק ֶרן‪ַ ) 6( :‬אל ָת ִרימו ַל ָלרֹום ַק ְּרנְּ ֶכם | ְּת ַד ְּברו ְּב ַצוָאר ָע ָתק‪:‬‬
‫ֲרב | וְּ לֹא ִמ ִל ְּד ַבר ָה ִרים‪ִ )8( :‬ךי ֱאל ִֹהים‬
‫ומ ַלע ָ‬
‫לֹוצא ִ‬
‫(‪ִ )7‬ךי לֹא ִמ ָ‬
‫ָרים‪ִ )9( :‬ךי כֹוס ְּביַד יְּ הוָה וְּ יַיִ ן ָח ַמר ָמ ֵלא‬
‫ַש ִןיל וְּ זֶה י ִ‬
‫ש ֵֹפט | זֶה י ְּ‬
‫ַאנִ י‬
‫ָארץ‪ )11( :‬ו ֲ‬
‫יה יִ ְּמצו יִ ְּשתו ךֹל ִר ְּש ֵעי ֶ‬
‫ַאך ְּש ָמ ֶר ָ‬
‫ֶמ ֶס ְּך ַו ַטגֵר ִמזֶה | ְּ‬
‫ַל ָרה ֵלאל ֵֹהי ַי ֲעקֹב‪ )11( :‬וְּ ָכל ַק ְּרנֵי ְּר ָש ִעים ֲא ַג ֵד ַע‬
‫ַאגִ יד ְּלע ָֹלם | ֲאז ְּ‬
‫רֹומ ְּמנָה ַק ְּרנֹות ַצ ִדיק‪:‬‬
‫| ְּת ַ‬
‫‪Tehilím Pérek 76‬‬
‫יהודה ֱאל ִֹהים‬
‫נֹודע ִב ָ‬
‫ָאסף ִשיר‪ָ )2( :‬‬
‫ַנ ַח ִבנְּ גִ ינֹת | ִמ ְּזמֹור ְּל ָ‬
‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬
‫ומעֹונָתֹו ְּב ִצטֹון‪)4( :‬‬
‫| ְּביִ ְּש ָר ֵאל גָדֹול ְּשמֹו‪ )3( :‬וַיְּ ִהי ְּב ָש ֵלם ֺסךֹו | ְּ‬
‫ַאתה‬
‫ומ ְּל ָח ָמה ֶס ָלה‪ )5( :‬נָאֹור ָ‬
‫ָש ָלה ִש ַבר ִר ְּש ֵפי ָק ֶשת | ָמגֵן וְּ ֶח ֶרב ִ‬
‫ָתם | וְּ לֹא‬
‫ירי ֵלב נָמו ְּשנ ָ‬
‫ַאב ֵ‬
‫תֹוללו ִ‬
‫ַאדיר ֵמ ַה ְּר ֵרי ָט ֶרף‪ֶ )6( :‬א ְּש ְּ‬
‫ִ‬
‫ֲר ְּת ָך ֱאל ֵֹהי ַי ֲעקֹב | נִ ְּר ָדם‬
‫יהם‪ִ )7( :‬מ ַגע ָ‬
‫ָמ ְּצאו ָכל ַאנְּ ֵשי ַחיִ ל יְּ ֵד ֶ‬
‫ַאן ָך‪)9( :‬‬
‫ֶיך ֵמָאז ֶ‬
‫ומי ַי ֲעמֹד ְּל ָפנ ָ‬
‫ַאתה ִ‬
‫נֹורא ָ‬
‫ַאתה ָ‬
‫וְּ ֶר ֶכב וָסוס‪ָ )8( :‬‬
‫ָרָאה וְּ ָש ָק ָטה‪ְּ )11( :‬בקום ַל ִל ְּש ָןט‬
‫ִמ ָש ַמיִ ם ִה ְּש ַמ ְּע ָת ִדין | ֶא ֶרץ י ְּ‬
‫תֹוד ָי |‬
‫ָאדם ֶ‬
‫יע ָךל ַענְּ וֵי ֶא ֶרץ ֶס ָלה‪ִ )11( :‬ךי ֲח ַמת ָ‬
‫הֹוש ַ‬
‫ֱאל ִֹהים | ְּל ִ‬
‫יכם | ָךל‬
‫ְּש ֵא ִרית ֵחמֹת ַת ְּחגֹר‪ )12( :‬נִ דֲרו וְּ ַש ְּכמו ַליהוָה ֱאל ֵֹה ֶ‬
‫נֹורא ְּל ַמ ְּל ֵכי‬
‫ידים | ָ‬
‫רוח נְּ גִ ִ‬
‫לֹורא‪ )13( :‬יִ ְּבצֹר ַ‬
‫יֹובילו ַשי ַל ָ‬
‫יביו ִ‬
‫ְּס ִב ָ‬
‫ָארץ‪:‬‬
‫ֶ‬
‫‪Tehilím Pérek 77‬‬
‫קֹולי ֶאל‬
‫ָאסף ִמ ְּזמֹור‪ִ )2( :‬‬
‫ַנ ַח ַעל ידיתון [יְּ דותון קרי] ְּל ָ‬
‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬
‫קֹולי ֶאל ֱאל ִֹהים וְּ ַה ֲא ִזין ֵא ָלי‪ְּ )3( :‬ביֹום ָצ ָר ִתי‬
‫ֱאל ִֹהים וְּ ֶא ְּצ ָע ָקה | ִ‬
‫ַפ ִשי‪)4( :‬‬
‫ָחם נ ְּ‬
‫ָדי ַל יְּ ָלה נִ גְּ ָרה וְּ לֹא ָתפוג ֵמ ֲאנָה ִהם ֵ‬
‫ֲאדֹנָי ָד ָר ְּש ִתי | י ִ‬
‫רוחי ֶס ָלה‪)5( :‬‬
‫ִ‬
‫יחה וְּ ִת ְּת ַע ֵחף‬
‫ָאש ָ‬
‫ֶא ְּז ְּך ָרה ֱאל ִֹהים וְּ ֶא ֱה ָמיָה | ִ‬
‫ָמים‬
‫ָאח ְּז ָת ְּש ֺמרֹות ֵעינָי | נִ ְּפ ַע ְּמ ִתי וְּ לֹא ֲא ַד ֵבר‪ִ )6( :‬ח ַש ְּב ִתי י ִ‬
‫ַ‬
‫ָתי ַב ָכיְּ ָלה | ִעם ְּל ָב ִבי‬
‫עֹול ִמים‪ֶ )7( :‬א ְּז ְּך ָרה נְּ גִ ינ ִ‬
‫ִמ ֶס ֶדם | ְּשנֹות ָ‬
‫עֹול ִמים יִ ְּזנַח ֲאדֹנָי | וְּ לֹא י ִֹסיף‬
‫רוחי‪ַ )8( :‬ה ְּל ָ‬
‫יחה וַיְּ ַח ֵןש ִ‬
‫ָאש ָ‬
‫ִ‬
‫‪46‬‬

‫[‬
‫]‬
‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬

‫ָמר א ֶֹמר ְּלדֹר ָודֹר‪)11( :‬‬
‫ֶצח ַח ְּסדֹו | ג ַ‬
‫ָאפס ָלנ ַ‬
‫ִל ְּרצֹות עֹוד‪ֶ )9( :‬ה ֵ‬
‫כֹותי‬
‫ֲה ָש ַכח ַחםֹות ֵאל | ִאם ָק ַפץ ְּבַאף ַר ֲח ָמיו ֶס ָלה‪ָ )11( :‬וא ַֹמר ַח ִ‬
‫[א ְּזךֹור קרי] ַמ ַע ְּל ֵלי יָה | ִךי‬
‫ִהיא | ְּשנֹות יְּ ִמין ֶע ְּליֹון‪ )12( :‬אזכיר ֶ‬
‫יך‬
‫ילֹות ָ‬
‫ֲל ֶ‬
‫ובע ִ‬
‫ֳל ָך | ַ‬
‫יתי ְּב ָכל ָןע ֶ‬
‫ֶא ְּז ְּך ָרה ִמ ֶס ֶדם ִן ְּל ֶא ָך‪ )13( :‬וְּ ָהגִ ִ‬
‫יחה‪ֱ )14( :‬אל ִֹהים ַבס ֶֹדש ַד ְּר ֶך ָך | ִמי ֵאל גָדֹול ֵךאלֹ ִהים‪)15( :‬‬
‫ָאש ָ‬
‫ִ‬
‫רֹוע‬
‫ַָאל ָת ִב ְּז ַ‬
‫ֶך‪ )16( :‬ג ְּ‬
‫הֹוד ְּע ָת ָב ַע ִלים ֺעז ָ‬
‫ַאתה ָה ֵאל ע ֵֹשה ֶפ ֶלא | ַ‬
‫ָ‬
‫אוך ַליִ ם‬
‫אוך ַליִ ם ֱאל ִֹהים ָר ָ‬
‫יֹוסף ֶס ָלה‪ָ )17( :‬ר ָ‬
‫ַע ֶל ָך | ְּבנֵי ַי ֲעקֹב וְּ ֵ‬
‫ָתנו‬
‫ָחילו | ַאף יִ ְּרגְּ זו ְּתהֹמֹות‪ )18( :‬ז ְֹּרמו ַמיִ ם ָעבֹות קֹול נ ְּ‬
‫יִ‬
‫ַלגַל ֵה ִאירו‬
‫יך יִ ְּת ַה ָככו‪ )19( :‬קֹול ַר ַע ְּמ ָך ַבג ְּ‬
‫ְּש ָח ִקים | ַאף ֲח ָצ ֶצ ָ‬
‫ָארץ‪ַ )21( :‬בטָם ַד ְּר ֶך ָך ושביליך‬
‫ַת ְּר ַעש ָה ֶ‬
‫ְּב ָר ִקים ֵת ֵבל | ָרגְּ זָה ו ִ‬
‫ית‬
‫ָח ָ‬
‫יך לֹא נ ָֹדעו‪ )21( :‬נ ִ‬
‫בֹות ָ‬
‫יל ָך קרי] ְּב ַמיִ ם ַר ִבים | וְּ ִע ְּס ֶ‬
‫[וש ִב ְּ‬
‫ְּ‬
‫ַאהרֹן‪:‬‬
‫ַכנֹאן ַע ֶל ָך | ְּביַד מ ֶֹשה וְּ ֲ‬
‫‪Tehilím Pérek 78‬‬
‫ָאזנְּ ֶכם ְּל ִא ְּמ ֵרי ִפי‪:‬‬
‫תֹור ִתי ַהחו ְּ‬
‫ָאסף | ַה ֲא ִזינָה ַע ִלי ָ‬
‫(‪ַ ) 1‬מ ְּש ִךיל ְּל ָ‬
‫יעה ִחידֹות ִמםִ י ֶק ֶדם‪ֲ )3( :‬א ֶשר ָש ַמ ְּענו‬
‫ַאב ָ‬
‫(‪ֶ ) 2‬א ְּפ ְּת ָחה ְּב ָמ ָשל ִןי | ִ‬
‫ַאחרֹון‬
‫ֵיהם ְּלדֹור ֲ‬
‫בֹותינו ִס ְּןרו ָלנו‪ )4( :‬לֹא נְּ ַכ ֵחד ִמ ְּבנ ֶ‬
‫ַא ֵ‬
‫ֵד ֵעם | ו ֲ‬
‫ַום ָ‬
‫ָקם‬
‫אֹותיו ֲא ֶשר ָע ָשה‪ַ )5( :‬וט ֶ‬
‫ְּמ ַס ְּן ִרים ְּת ִהכֹות יְּ הוָה | ֶועֱזוזֹו וְּ נִ ְּפ ְּל ָ‬
‫ֹותינו‬
‫תֹורה ָשם ְּביִ ְּש ָר ֵאל | ֲא ֶשר ִצוָה ֶאת ֲאב ֵ‬
‫ֵעדות ְּב ַי ֲעקֹב וְּ ָ‬
‫ָקמו‬
‫ָלדו | י ֺ‬
‫ַאחרֹון ָבנִ ים יִ ו ֵ‬
‫ֵדעו דֹור ֲ‬
‫ֵיהם‪ְּ )6( :‬ל ַמ ַען י ְּ‬
‫יעם ִל ְּבנ ֶ‬
‫הֹוד ָ‬
‫ְּל ִ‬
‫ָשימו ֵבאל ִֹהים ִך ְּס ָלם | וְּ לֹא יִ ְּש ְּךחו ַמ ַע ְּל ֵלי‬
‫ֵיהם‪ )7( :‬וְּ י ִ‬
‫יס ְּןרו ִל ְּבנ ֶ‬
‫וִ ַ‬
‫סֹורר ומ ֶֹרה | דֹור‬
‫בֹותם דֹור ֵ‬
‫ֹותיו יִ נְּ צֹרו‪ )8( :‬וְּ לֹא יִ ְּהיו ַך ֲא ָ‬
‫ומ ְּצ ָ‬
‫ֵאל ִ‬
‫נֹוש ֵקי‬
‫ֶא ְּמנָה ֶאת ֵאל רוחֹו‪ְּ )9( :‬בנֵי ֶא ְּפ ַריִ ם ְּ‬
‫לֹא ֵה ִכין ִלבֹו וְּ לֹא נ ֶ‬
‫רֹומי ָק ֶשת | ָה ְּפכו ְּביֹום ְּק ָרב‪ )11( :‬לֹא ָש ְּמרו ְּב ִרית ֱאל ִֹהים |‬
‫ֵ‬
‫אֹותיו ֲא ֶשר‬
‫ילֹותיו | וְּ נִ ְּפ ְּל ָ‬
‫ֲל ָ‬
‫תֹורתֹו ֵמ ֲאנו ָל ֶל ֶכת‪ )11( :‬וַטִ ְּש ְּךחו ע ִ‬
‫וב ָ‬
‫ְּ‬
‫בֹותם ָע ָשה ֶפ ֶלא | ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְּצ ַריִ ם ְּש ֵדה צ ַֹען‪:‬‬
‫ֶה ְּרָאם‪ֶ )12( :‬נגֶד ֲא ָ‬
‫יֹומם‬
‫ַנב ַמיִ ם ְּךמֹו נֵד‪ַ )14( :‬וטַנְּ ֵחם ֶב ָענָן ָ‬
‫ירם | ַוט ֶ‬
‫ֲב ֵ‬
‫(‪ָ )13‬ב ַקע יָם ַו ַטע ִ‬
‫ַש ְּק ִך ְּתהֹמֹות‬
‫ֺרים ַב ִל ְּד ָבר | ַוט ְּ‬
‫| וְּ ָכל ַה ַכיְּ ָלה ְּבאֹור ֵאש‪ )15( :‬יְּ ַב ַסע צ ִ‬
‫ַטֹורד ַךםְּ ָהרֹות ָמיִ ם‪)17( :‬‬
‫נֹוז ִלים ִמ ָמ ַלע | ו ֶ‬
‫ַטֹוצא ְּ‬
‫ַר ָבה‪ )16( :‬ו ִ‬
‫‪47‬‬

‫[‬
‫]‬
‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬

‫ַטֹוסיפו עֹוד ַל ֲחטֹא לֹו | ַל ְּמרֹות ֶע ְּליֹון ַב ִנטָה‪ )18( :‬וַיְּ נַמו ֵאל‬
‫ו ִ‬
‫ָאמרו‬
‫ִב ְּל ָב ָבם | ִל ְּשָאל א ֶֹכל ְּלנ ְַּפ ָשם‪ )19( :‬וַיְּ ַד ְּברו ֵבאל ִֹהים | ְּ‬
‫יוכל ֵאל ַל ֲער ְֹּך ֺש ְּל ָחן ַב ִל ְּד ָבר‪ֵ )21( :‬הן ִה ָךה צור ַוטָזובו ַמיִ ם‬
‫ֲה ַ‬
‫ָכין ְּש ֵאר ְּל ַעלֹו‪)21( :‬‬
‫יוכל ֵתת ִאם י ִ‬
‫ונְּ ָח ִלים יִ ְּשטֹפו | ֲהגַם ֶל ֶחם ַ‬
‫ָל ֵכן ָש ַמע יְּ הוָה וַטִ ְּת ַע ָבר וְּ ֵאש נִ ְּש ָקה ְּב ַי ֲעקֹב | וְּ גַם ַאף ָע ָלה‬
‫שועתֹו‪:‬‬
‫ְּביִ ְּש ָר ֵאל‪ִ )22( :‬ךי לֹא ֶה ֱא ִמינו ֵבאל ִֹהים | וְּ לֹא ָב ְּטחו ִבי ָ‬
‫יהם‬
‫ֲל ֶ‬
‫ַמ ֵטר ע ֵ‬
‫(‪ )23‬וַיְּ ַצו ְּש ָח ִקים ִמ ָל ַעל | וְּ ַד ְּל ֵתי ָש ַמיִ ם ָן ָתח‪ַ )24( :‬וט ְּ‬
‫ָאכל ִאיש |‬
‫ירים ַ‬
‫ַאב ִ‬
‫ָתן ָלמֹו‪ֶ )25( :‬ל ֶחם ִ‬
‫ודגַן ָש ַמיִ ם נ ַ‬
‫ָמן ֶל ֱאכֹל | ְּ‬
‫ַהג ְּב ֺעזֹו‬
‫ַמע ָק ִדים ַב ָש ָמיִ ם | וַיְּ נ ֵ‬
‫ידה ָש ַלח ָל ֶהם ָלש ַֹבע‪ )26( :‬י ַ‬
‫ֵצ ָ‬
‫ַלים עֹוף ָךנָף‪:‬‬
‫וכחֹול י ִ‬
‫יהם ֶך ָע ָפר ְּש ֵאר | ְּ‬
‫ֲל ֶ‬
‫ַמ ֵטר ע ֵ‬
‫ימן‪ַ )27( :‬וט ְּ‬
‫ֵת ָ‬
‫ֹאכלו וַטִ ְּש ְּבעו‬
‫ַןל ְּב ֶק ֶרב ַמ ֲחנֵהו | ָס ִביב ְּל ִמ ְּש ְּךנ ָֹתיו‪ַ )29( :‬וט ְּ‬
‫(‪ַ )28‬וט ֵ‬
‫ָאכ ָלם‬
‫ָתם | עֹוד ְּ‬
‫ָבא ָל ֶהם‪ )31( :‬לֹא זָרו ִמ ַת ֲאו ָ‬
‫ָתם י ִ‬
‫ְּמאֹד | וְּ ַת ֲאו ָ‬
‫חורי‬
‫וב ֵ‬
‫ֵיהם | ַ‬
‫ַהרֹג ְּב ִמ ְּש ַמם ֶ‬
‫יהם‪ ) 31( :‬וְּ ַאף ֱאל ִֹהים ָע ָלה ָב ֶהם ַוט ֲ‬
‫ְּב ִפ ֶ‬
‫יע‪ְּ )32( :‬ב ָכל זֹאת ָח ְּטאו עֹוד | וְּ לֹא ֶה ֱא ִמינו‬
‫יִ ְּש ָר ֵאל ִה ְּכ ִר ַ‬
‫נֹותם ַב ֶב ָה ָלה‪ִ )34( :‬אם‬
‫וש ָ‬
‫יהם | ְּ‬
‫אֹותיו‪ ) 33( :‬וַיְּ ַכל ַב ֶה ֶבל יְּ ֵמ ֶ‬
‫ְּבנִ ְּפ ְּל ָ‬
‫צורם |‬
‫וד ָרשוהו | וְּ ָשבו וְּ ִש ֲחרו ֵאל‪ )35( :‬וַטִ ְּז ְּךרו ִךי ֱאל ִֹהים ָ‬
‫ֲה ָרגָם ְּ‬
‫וב ְּלשֹונָם יְּ ַכ ְּזבו לֹו‪)37( :‬‬
‫יהם | ִ‬
‫ֹא ָלם‪ )36( :‬וַיְּ ַפתוהו ְּב ִפ ֶ‬
‫וְּ ֵאל ֶע ְּליֹון ג ֲ‬
‫ֶא ְּמנו ִב ְּב ִריתֹו‪ )38( :‬וְּ הוא ַרחום יְּ ַכ ֵןר‬
‫וְּ ִל ָבם לֹא נָכֹון ִעלֹו | וְּ לֹא נ ֶ‬
‫ָעיר ָךל ֲח ָמתֹו‪)39( :‬‬
‫ַש ִחית | וְּ ִה ְּר ָבה ְּל ָה ִשיב ַאןֹו וְּ לֹא י ִ‬
‫ָעֹו ן וְּ לֹא י ְּ‬
‫ַמרוהו‬
‫הֹול ְּך וְּ לֹא יָשוב‪ַ )41( :‬ך ָלה י ְּ‬
‫רוח ֵ‬
‫וַטִ ְּזךֹר ִךי ָב ָשר ֵה ָלה | ַ‬
‫וקדֹוש‬
‫ישימֹון‪ַ )41( :‬וטָשובו וַיְּ נַמו ֵאל | ְּ‬
‫ֲציבוהו ִב ִ‬
‫ַב ִל ְּד ָבר | ַיע ִ‬
‫ָכרו ֶאת יָדֹו | יֹום ֲא ֶשר ָן ָדם ִמםִ י ָצר‪:‬‬
‫יִ ְּש ָר ֵאל ִה ְּתוו‪ )42( :‬לֹא ז ְּ‬
‫ומֹופ ָתיו ִב ְּש ֵדה צ ַֹען‪)44( :‬‬
‫ְּ‬
‫ֹתֹותיו |‬
‫(‪ֲ )43‬א ֶשר ָשם ְּב ִמ ְּצ ַריִ ם א ָ‬
‫יהם ַבל יִ ְּש ָתיון‪ )45( :‬יְּ ַש ַכח ָב ֶהם ָערֹב‬
‫יהם | וְּ נ ְֹּז ֵל ֶ‬
‫ַהפ ְֹּך ְּל ָדם יְּ א ֵֹר ֶ‬
‫ַוט ֲ‬
‫יעם‬
‫בולם | וִ יגִ ָ‬
‫יתם‪ )46( :‬וַטִ ֵתן ֶל ָח ִסיל יְּ ָ‬
‫ַת ְּש ִח ֵ‬
‫וצ ַפ ְּר ֵד ַע ו ַ‬
‫ֹאכ ֵלם | ְּ‬
‫ַוט ְּ‬
‫ַסגֵר‬
‫ָמל‪ַ )48( :‬וט ְּ‬
‫מֹותם ַב ֲחנ ַ‬
‫ַפנָם | וְּ ִש ְּק ָ‬
‫ַהרֹג ַב ָב ָרד ג ְּ‬
‫ַאר ֶבה‪ ) 47( :‬י ֲ‬
‫ָל ְּ‬
‫ֵיהם ָל ְּר ָש ִפים‪ )49( :‬יְּ ַש ַכח ָבם ֲחרֹון ַאןֹו‬
‫ומ ְּקנ ֶ‬
‫ירם | ִ‬
‫ַל ָב ָרד ְּב ִע ָ‬
‫ָתיב ְּלַאןֹו‬
‫ַעם וְּ ָצ ָרה | ִמ ְּש ַל ַחת ַמ ְּל ֲא ֵכי ָר ִעים‪ )51( :‬יְּ ַפ ֵכס נ ִ‬
‫ֶע ְּב ָרה ָוז ַ‬
‫ַך ָךל ְּבכֹור‬
‫ָתם ַל ֶד ֶבר ִה ְּסגִ יר‪ַ )51( :‬וט ְּ‬
‫ַפ ָשם וְּ ַחט ָ‬
‫| לֹא ָח ַש ְּך ִמ ָלוֶת נ ְּ‬
‫ַמע ַךנֹאן ַעלֹו |‬
‫ָאה ֵלי ָחם‪ַ )52( :‬וט ַ‬
‫אשית אֹונִ ים ְּב ֳ‬
‫ְּב ִמ ְּצ ָריִ ם | ֵר ִ‬
‫ַה ֵגם ַך ֵע ֶדר ַב ִל ְּד ָבר‪ַ )53( :‬וטַנְּ ֵחם ָל ֶב ַטח וְּ לֹא ָפ ָחדו | וְּ ֶאת‬
‫וַיְּ נ ֲ‬
‫‪48‬‬

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫יאם ֶאל גְּ בול ָק ְּדשֹו | ַהר זֶה ָקנְּ ָתה‬ ‫יהם ִך ָמה ַהטָם‪ )54( :‬וַיְּ ִב ֵ‬ ‫אֹויְּ ֵב ֶ‬ ‫ַש ֵךן‬ ‫ַח ָלה | ַוט ְּ‬ ‫ילם ְּב ֶח ֶבל נ ֲ‬ ‫ַן ֵ‬ ‫ֵיהם גֹויִ ם ַוט ִ‬ ‫ָרש ִמ ְּןנ ֶ‬ ‫יְּ ִמינֹו‪ ) 55( :‬וַיְּ ג ֶ‬ ‫ַמרו ֶאת ֱאל ִֹהים ֶע ְּליֹון |‬ ‫יהם ִש ְּב ֵטי יִ ְּש ָר ֵאל‪ )56( :‬וַיְּ נַמו ַוט ְּ‬ ‫ָאה ֵל ֶ‬ ‫ְּב ֳ‬ ‫ֶה ְּןכו ְּך ֶק ֶשת‬ ‫בֹותם | נ ְּ‬ ‫דֹותיו לֹא ָש ָמרו‪ )57( :‬וַטִ מֹגו וַטִ ְּבגְּ דו ַך ֲא ָ‬ ‫וְּ ֵע ָ‬ ‫ַקנִ יאוהו‪)59( :‬‬ ‫יהם י ְּ‬ ‫יל ֶ‬ ‫וב ְּפ ִס ֵ‬ ‫מֹותם | ִ‬ ‫ַכ ִעיסוהו ְּב ָב ָ‬ ‫ְּר ִמטָה‪ַ ) 58( :‬וט ְּ‬ ‫ָש ַמע ֱאל ִֹהים וַטִ ְּת ַע ָבר | וַטִ ְּמַאס ְּמאֹד ְּביִ ְּש ָר ֵאל‪ )61( :‬וַטִ חֹש ִמ ְּש ַךן‬ ‫ַארתֹו ְּביַד ָצר‪:‬‬ ‫ָאדם‪ )61( :‬וַטִ ֵתן ַל ְּש ִבי עֺזֹו | וְּ ִת ְּפ ְּ‬ ‫ִשלֹו | א ֶֹהל ִש ֵךן ָב ָ‬ ‫ָאכ ָלה ֵאש‬ ‫חוריו ְּ‬ ‫ַח ָלתֹו ִה ְּת ַע ָבר‪ַ )63( :‬ב ָ‬ ‫ובנ ֲ‬ ‫ַסגֵר ַל ֶח ֶרב ַעלֹו | ְּ‬ ‫(‪ַ )62‬וט ְּ‬ ‫ַאל ְּמנ ָֹתיו לֹא‬ ‫ָפלו | וְּ ְּ‬ ‫ֹהנָיו ַב ֶח ֶרב נ ָ‬ ‫הוכלו‪ )64( :‬ך ֲ‬ ‫ובתול ָֹתיו לֹא ָ‬ ‫| ְּ‬ ‫ַך‬ ‫ָשן ֲאדֹנָי | ְּךגִ בֹור ִמ ְּתרֹונֵן ִמטָיִ ן‪ַ )66( :‬וט ְּ‬ ‫ִת ְּב ֶךינָה‪ ) 65( :‬וַטִ ַקץ ְּךי ֵ‬ ‫ֹוסף |‬ ‫ָתן ָלמֹו‪ )67( :‬וַטִ ְּמַאס ְּבא ֶֹהל י ֵ‬ ‫עֹולם נ ַ‬ ‫ָצ ָריו ָאחֹור | ֶח ְּר ַןת ָ‬ ‫הודה | ֶאת ַהר‬ ‫וב ֵש ֶבט ֶא ְּפ ַריִ ם לֹא ָב ָחר‪ )68( :‬וַטִ ְּב ַחר ֶאת ֵש ֶבט יְּ ָ‬ ‫ְּ‬ ‫ָאהב‪ )69( :‬וַטִ ֶבן ְּךמֹו ָר ִמים ִמ ְּק ָדשֹו | ְּך ֶא ֶרץ יְּ ָס ָדה‬ ‫ִצטֹון ֲא ֶשר ֵ‬ ‫עֹולם‪ ) 71( :‬וַטִ ְּב ַחר ְּב ָדוִ ד ַע ְּבדֹו | וַטִ ָס ֵחהו ִמ ִל ְּכ ְּלאֹת צֹאן‪)71( :‬‬ ‫ְּל ָ‬ ‫ַח ָלתֹו‪)72( :‬‬ ‫וביִ ְּש ָר ֵאל נ ֲ‬ ‫ֵמַא ַחר ָעלֹות ֱה ִביאֹו | ִל ְּרעֹות ְּב ַי ֲעקֹב ַעלֹו ְּ‬ ‫וב ְּתבונֹות ַך ָןיו יַנְּ ֵחם‪:‬‬ ‫וַטִ ְּר ֵעם ְּךתֹם ְּל ָבבֹו | ִ‬ ‫‪Tehilím Pérek 79‬‬ ‫יכל‬ ‫ַח ָל ֶת ָך ִט ְּלאו ֶאת ֵה ַ‬ ‫ָאסף | ֱאל ִֹהים ָבאו גֹויִ ם ְּבנ ֲ‬ ‫(‪ִ ) 1‬מ ְּזמֹור ְּל ָ‬ ‫יך ַמ ֲא ָכל‬ ‫ֲב ֶד ָ‬ ‫ָתנו ֶאת נִ ְּב ַלת ע ָ‬ ‫רוש ַלִם ְּל ִעטִ ים‪ )2( :‬נ ְּ‬ ‫ָק ְּד ֶש ָך ָשמו ֶאת יְּ ָ‬ ‫ָארץ‪ָ )3( :‬ש ְּפכו ָד ָמם ַך ַליִם‬ ‫יך ְּל ַחיְּ תֹו ֶ‬ ‫יד ָ‬ ‫ְּלעֹוף ַה ָש ָמיִ ם | ְּב ַשר ֲח ִס ֶ‬ ‫קֹובר‪ָ )4( :‬היִ ינו ֶח ְּר ָןה ִל ְּש ֵכנֵינו | ַל ַעג‬ ‫רוש ָלִם וְּ ֵאין ֵ‬ ‫ְּס ִביבֹות יְּ ָ‬ ‫ֶצח | ִת ְּב ַער ְּךמֹו ֵאש‬ ‫יבֹותינו‪ַ )5( :‬עד ָמה יְּ הוָה ֶת ֱאנַף ָלנ ַ‬ ‫ָק ֶלס ִל ְּס ִב ֵ‬ ‫וֶ‬ ‫עוך | וְּ ַעל‬ ‫ָאת ָך‪ְּ )6( :‬שפ ְֹּך ֲח ָמ ְּת ָך ֶאל ַהגֹויִ ם ֲא ֶשר לֹא יְּ ָד ָ‬ ‫ִקנְּ ֶ‬ ‫ָאכל ֶאת ַי ֲעקֹב | וְּ ֶאת‬ ‫ַמ ְּמ ָלכֹות ֲא ֶשר ְּב ִש ְּמ ָך לֹא ָק ָראו‪ִ )7( :‬ךי ַ‬ ‫ָנוֵהו ֵה ַשלו‪ַ )8( :‬אל ִת ְּז ָךר ָלנו עֲֹונֹת ִראשֹנִ ים | ַמ ֵהר יְּ ַק ְּדמונו‬ ‫יך ִךי ַדכֹונו ְּמאֹד‪ָ )9( :‬ע ְּז ֵרנו ֱאל ֵֹהי יִ ְּש ֵענו ַעל ְּד ַבר ְּךבֹוד ְּש ֶמ ָך‬ ‫ַר ֲח ֶמ ָ‬ ‫ֹאמרו‬ ‫ֹאתינו ְּל ַמ ַען ְּש ֶמ ָך‪ָ )11( :‬ל ָלה י ְּ‬ ‫ילנו וְּ ַכ ֵןר ַעל ַחח ֵ‬ ‫| וְּ ַה ִנ ֵ‬ ‫[בגֹויִ ם קרי] ְּל ֵעינֵינו נִ ְּק ַמת ַדם‬ ‫ָדע בגיים ַ‬ ‫יהם | יִ ו ַ‬ ‫ַהגֹויִ ם ַאטֵה ֱאל ֵֹה ֶ‬ ‫‪49‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫הֹותר‬ ‫ֲך ֵ‬ ‫ָאסיר | ְּךג ֶֹדל ְּזרֹוע ָ‬ ‫ֶיך ֶאנְּ ַקת ִ‬ ‫פוך‪ָ )11( :‬תבֹוא ְּל ָפנ ָ‬ ‫יך ַה ָש ְּ‬ ‫ֲב ֶד ָ‬ ‫עָ‬ ‫יקם | ֶח ְּר ָן ָתם‬ ‫מותה‪ )12( :‬וְּ ָה ֵשב ִל ְּש ֵכנֵינו ִש ְּב ָע ַתיִ ם ֶאל ֵח ָ‬ ‫ְּבנֵי ְּת ָ‬ ‫נֹודה ְּכ ָך‬ ‫ית ָך ֶ‬ ‫ַא ַנ ְּחנו ַע ְּל ָך וְּ צֹאן ַמ ְּר ִע ֶ‬ ‫פוך ֲאדֹנָי‪ )13( :‬ו ֲ‬ ‫ֲא ֶשר ֵח ְּר ָ‬ ‫עֹולם | ְּלדֹר ָודֹר נְּ ַס ֵןר ְּת ִה ָכ ֶת ָך‪:‬‬ ‫ְּל ָ‬ ‫‪Tehilím Pérek 80‬‬ ‫ָאסף ִמ ְּזמֹור‪ )2( :‬ר ֵֹעה יִ ְּש ָר ֵאל‬ ‫ַנ ַח ֶאל ש ַֹשםִ ים | ֵעדות ְּל ָ‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫יעה‪ִ )3( :‬ל ְּפנֵי‬ ‫הֹופ ָ‬ ‫ִ‬ ‫רובים‬ ‫יֹוסף | י ֵֹשב ַה ְּך ִ‬ ‫ַה ֲא ִזינָה נ ֵֹהג ַךנֹאן ֵ‬ ‫יש ָע ָתה ָכנו‪:‬‬ ‫ול ָכה ִל ֺ‬ ‫בור ֶת ָך | ְּ‬ ‫עֹור ָרה ֶאת גְּ ָ‬ ‫ַשה ְּ‬ ‫ומנ ֶ‬ ‫ָמן ְּ‬ ‫ובנְּ י ִ‬ ‫ֶא ְּפ ַריִ ם ִ‬ ‫ָש ָעה‪ )5( :‬יְּ הוָה ֱאל ִֹהים‬ ‫ֶיך וְּ נִ ו ֵ‬ ‫יבנו | וְּ ָה ֵאר ָןנ ָ‬ ‫(‪ֱ )4‬אל ִֹהים ֲה ִש ֵ‬ ‫ְּצ ָבאֹות | ַעד ָמ ַתי ָע ַשנְּ ָת ִב ְּת ִפ ַכת ַע ֶל ָך‪ֶ )6( :‬ה ֱא ַכ ְּל ָתם ֶל ֶחם ִד ְּמ ָעה |‬ ‫ימנו ָמדֹון ִל ְּש ֵכנֵינו | וְּ אֹיְּ ֵבינו‬ ‫ַת ְּש ֵקמֹו ִב ְּד ָמעֹות ָש ִליש‪ְּ )7( :‬ת ִש ֵ‬ ‫וַ‬ ‫ָש ָעה‪)9( :‬‬ ‫ֶיך וְּ נִ ו ֵ‬ ‫יבנו | וְּ ָה ֵאר ָןנ ָ‬ ‫יִ ְּלעֲגו ָלמֹו‪ֱ ) 8( :‬אל ִֹהים ְּצ ָבאֹות ֲה ִש ֵ‬ ‫ֶיה |‬ ‫ית ְּל ָפנ ָ‬ ‫ַת ָח ֶע ָה‪ִ )11( :‬ןםִ ָ‬ ‫ָרש גֹויִ ם ו ִ‬ ‫יע | ְּתג ֵ‬ ‫ֶפן ִמ ִל ְּצ ַריִ ם ַת ִמ ַ‬ ‫גֶ‬ ‫יה ַא ְּרזֵי‬ ‫ָפ ָ‬ ‫ָארץ‪ָ )11( :‬ךמו ָה ִרים ִצ ָכה | ַו ֲענ ֶ‬ ‫ַת ַמ ֵכא ֶ‬ ‫יה ו ְּ‬ ‫ַת ְּש ֵרש ָש ָר ֶש ָ‬ ‫וַ‬ ‫יה‪ָ )13( :‬ל ָלה‬ ‫קֹות ָ‬ ‫ָהר יֹונְּ ֶ‬ ‫יר ָה ַעד יָם | וְּ ֶאל נ ָ‬ ‫ֵאל‪ְּ ) 12( :‬ת ַש ַכח ְּק ִצ ֶ‬ ‫ָער |‬ ‫ָארוה ָךל ע ְֹּב ֵרי ָד ֶר ְּך‪ )14( :‬יְּ ַכ ְּר ְּס ֶמםָה ֲח ִזיר ִמט ַ‬ ‫ָ‬ ‫יה | וְּ‬ ‫ָן ַר ְּצ ָת גְּ ֵד ֶר ָ‬ ‫וְּ ִזיז ָש ַדי יִ ְּר ֶעםָה‪ֱ )15( :‬אל ִֹהים ְּצ ָבאֹות שוב נָא | ַה ֵבט ִמ ָש ַמיִ ם‬ ‫ֶך | וְּ ַעל ֵבן‬ ‫ָט ָעה יְּ ִמינ ָ‬ ‫ֶפן זֹאת‪ )16( :‬וְּ ַכםָה ֲא ֶשר נ ְּ‬ ‫ופקֹד ג ֶ‬ ‫ור ֵאה ְּ‬ ‫ְּ‬ ‫ֹאבדו‪)18( :‬‬ ‫ֶיך י ֵ‬ ‫סוחה | ִמ ַג ֲע ַרת ָןנ ָ‬ ‫ֺפה ָב ֵאש ְּך ָ‬ ‫ִא ַל ְּצ ָתה ָכ ְּך‪ְּ )17( :‬שר ָ‬ ‫ָאדם ִא ַל ְּצ ָת ָכ ְּך‪ )19( :‬וְּ לֹא נָסֹוג‬ ‫ֶך | ַעל ֶבן ָ‬ ‫ָד ָך ַעל ִאיש יְּ ִמינ ָ‬ ‫ְּת ִהי י ְּ‬ ‫יבנו |‬ ‫וב ִש ְּמ ָך נִ ְּק ָרא‪ )21( :‬יְּ הוָה ֱאל ִֹהים ְּצ ָבאֹות ֲה ִש ֵ‬ ‫ִמ ֶל ָי | ְּת ַחטֵנו ְּ‬ ‫ָש ָעה‪:‬‬ ‫ֶיך וְּ נִ ו ֵ‬ ‫ָה ֵאר ָןנ ָ‬ ‫‪Tehilím Pérek 81‬‬ ‫ָאסף‪ַ )2( :‬ה ְּרנִ ינו ֵלאל ִֹהים עוזֵנו | ָה ִריעו‬ ‫ַנ ַח ַעל ַהגִ ִתית ְּל ָ‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫ָבל‪)4( :‬‬ ‫ָעים ִעם נ ֶ‬ ‫ותנו תֹף | ִךםֹור נ ִ‬ ‫ֵלאל ֵֹהי ַי ֲעקֹב‪ְּ )3( :‬שאו ִז ְּמ ָרה ְּ‬ ‫שֹופר | ַב ֵך ֶסה ְּליֹום ַחגֵנו‪ִ )5( :‬ךי חֹק ְּליִ ְּש ָר ֵאל הוא |‬ ‫ִת ְּקעו ַבח ֶֹדש ָ‬ ‫‪50‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫יהֹוסף ָשמֹו ְּב ֵצאתֹו ַעל ֶא ֶרץ‬ ‫ִמ ְּש ָןט ֵלאל ֵֹהי ַי ֲעקֹב‪ֵ )6( :‬עדות ִב ֵ‬ ‫ירֹותי ִמ ֵמ ֶבל ִש ְּכמֹו |‬ ‫ָד ְּע ִתי ֶא ְּש ָמע‪ֲ )7( :‬ה ִס ִ‬ ‫ִמ ְּצ ָריִ ם | ְּש ַפת לֹא י ַ‬ ‫ָא ַח ְּכ ֶצ ָי | ֶא ֶענְּ ָך ְּב ֵס ֶתר‬ ‫את ו ֲ‬ ‫ַך ָןיו ִמדוד ַת ֲעב ְֹּרנָה‪ַ ) 8( :‬ב ָנ ָרה ָק ָר ָ‬ ‫ידה ָב ְּך |‬ ‫ָאע ָ‬ ‫יבה ֶס ָלה‪ְּ )9( :‬ש ַמע ַע ִלי וְּ ִ‬ ‫ַר ַעם ֶא ְּב ָחנְּ ָך ַעל ֵמי ְּמ ִר ָ‬ ‫יִ ְּש ָר ֵאל ִאם ִת ְּש ַמע ִלי‪ )11( :‬לֹא יִ ְּהיֶה ְּב ָך ֵאל זָר | וְּ לֹא ִת ְּש ַת ֲחוֶה‬ ‫יך ַה ַל ַע ְּל ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְּצ ָריִ ם | ַה ְּר ֶחב‬ ‫ֵכר‪ָ )11( :‬אנ ִֹכי יְּ הוָה ֱאל ֶֹה ָ‬ ‫ְּל ֵאל נ ָ‬ ‫ָאבה ִלי‪:‬‬ ‫קֹולי | וְּ יִ ְּש ָר ֵאל לֹא ָ‬ ‫ַא ַמ ְּל ֵאהו‪ )12( :‬וְּ לֹא ָש ַמע ַע ִלי ְּל ִ‬ ‫יך ו ֲ‬ ‫ִן ָ‬ ‫יהם‪ )14( :‬לו ַע ִלי‬ ‫ֲצֹות ֶ‬ ‫ֵלכו ְּבמֹוע ֵ‬ ‫ָא ַש ְּכ ֵחהו ִב ְּש ִרירות ִל ָבם | י ְּ‬ ‫(‪ ) 13‬ו ֲ‬ ‫יע | וְּ ַעל‬ ‫ַאכנִ ַ‬ ‫יהם ְּ‬ ‫ש ֵֹמ ַע ִלי | יִ ְּש ָר ֵאל ִב ְּד ָר ַכי יְּ ַה ֵככו‪ִ )15( :‬ך ְּמ ַעט אֹויְּ ֵב ֶ‬ ‫יהי ִע ָתם‬ ‫ָדי‪ְּ )16( :‬מ ַשנְּ ֵאי יְּ הוָה יְּ ַכ ֲחשו לֹו | וִ ִ‬ ‫ָאשיב י ִ‬ ‫יהם ִ‬ ‫ָצ ֵר ֶ‬ ‫ַאש ִבי ֶע ָך‪:‬‬ ‫ומנור ְּד ַבש ְּ‬ ‫ילהו ֵמ ֵח ֶלב ִח ָחה | ִ‬ ‫ַא ִכ ֵ‬ ‫עֹולם‪ַ )17( :‬וט ֲ‬ ‫ְּל ָ‬ ‫‪Tehilím Pérek 82‬‬ ‫ֲדת ֵאל ְּב ֶק ֶרב ֱאל ִֹהים יִ ְּשןֹט‪:‬‬ ‫ָאסף | ֱאל ִֹהים נִ ָנב ַבע ַ‬ ‫(‪ִ ) 1‬מ ְּזמֹור ְּל ָ‬ ‫ופנֵי ְּר ָש ִעים ִת ְּשאו ֶס ָלה‪ִ )3( :‬ש ְּפטו ַדל‬ ‫(‪ַ )2‬עד ָמ ַתי ִת ְּש ְּןטו ָעוֶל | ְּ‬ ‫ָרש ַה ְּצ ִדיקו‪ַ )4( :‬ן ְּכטו ַדל וְּ ֶא ְּביֹון | ִמטַד ְּר ָש ִעים‬ ‫וְּ יָתֹום | ָענִ י ו ָ‬ ‫ָבינו ַב ֲח ֵש ָכה יִ ְּת ַה ָככו | יִ לֹוטו ָךל‬ ‫ָדעו וְּ לֹא י ִ‬ ‫ַה ִנילו‪ ) 5( :‬לֹא י ְּ‬ ‫ֺכ ֶכם‪:‬‬ ‫ובנֵי ֶע ְּליֹון ך ְּ‬ ‫ַאתם | ְּ‬ ‫ָאמ ְּר ִתי ֱאל ִֹהים ֶ‬ ‫ָארץ‪ֲ ) 6( :‬אנִ י ַ‬ ‫מֹוס ֵדי ֶ‬ ‫ְּ‬ ‫קומה‬ ‫ָ‬ ‫ַאחד ַה ָש ִרים ִתןֹלו‪)8( :‬‬ ‫וכ ַ‬ ‫ָאדם ְּתמותון | ְּ‬ ‫ָאכן ְּך ָ‬ ‫(‪ֵ ) 7‬‬ ‫ַאתה ִתנְּ ַחל ְּב ָכל ַהגֹויִ ם‪:‬‬ ‫ָארץ | ִךי ָ‬ ‫ֱאל ִֹהים ָש ְּפ ָטה ָה ֶ‬ ‫‪Tehilím Pérek 83‬‬ ‫ֳמי ָל ְּך | ַאל ֶת ֱח ַרש וְּ ַאל‬ ‫ָאסף‪ֱ )2( :‬אל ִֹהים ַאל ד ִ‬ ‫(‪ִ )1‬שיר ִמ ְּזמֹור ְּל ָ‬ ‫ָשאו רֹאש‪:‬‬ ‫יך נ ְּ‬ ‫ומ ַשנְּ ֶא ָ‬ ‫ֶה ָמיון | ְּ‬ ‫יך י ֱ‬ ‫ִת ְּשקֹט ֵאל‪ִ ) 3( :‬ךי ִהםֵה אֹויְּ ֶב ָ‬ ‫ָאמרו ְּלכו‬ ‫ֶיך‪ְּ )5( :‬‬ ‫ֲרימו סֹוד | וְּ יִ ְּת ָיעֲצו ַעל ְּצפונ ָ‬ ‫(‪ַ )4‬על ַע ְּל ָך ַיע ִ‬ ‫ַח ָדו |‬ ‫ָכר ֵשם יִ ְּש ָר ֵאל עֹוד‪ִ )6( :‬ךי נֹועֲצו ֵלב י ְּ‬ ‫ידם ִמגֹוי | וְּ לֹא יִ ז ֵ‬ ‫ַכ ִח ֵ‬ ‫וְּ נ ְּ‬ ‫אלים מֹוָאב וְּ ַהגְּ ִרים‪:‬‬ ‫ָאה ֵלי ֱאדֹום וְּ יִ ְּש ְּמ ֵע ִ‬ ‫יך ְּב ִרית יִ ְּכרֹתו‪ֳ )7( :‬‬ ‫ָע ֶל ָ‬ ‫ֲמ ֵלק | ְּן ֶל ֶשת ִעם י ְֹּש ֵבי צֹור‪ )9( :‬גַם ַאשור נִ ְּלוָה‬ ‫(‪ )8‬גְּ ָבל וְּ ַעלֹון ַוע ָ‬ ‫‪51‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫יס ָרא‬ ‫ֲשה ָל ֶהם ְּך ִמ ְּדיָן | ְּך ִס ְּ‬ ‫רֹוע ִל ְּבנֵי לֹוט ֶס ָלה‪ )11( :‬ע ֵ‬ ‫ִע ָלם | ָהיו ְּז ַ‬ ‫ַחל ִקישֹון‪ )11( :‬נִ ְּש ְּמדו ְּב ֵעין דֹאר | ָהיו ד ֶֹמן ָל ֲא ָד ָמה‪:‬‬ ‫ָבין ְּבנ ַ‬ ‫ְּכי ִ‬ ‫יכמֹו‪:‬‬ ‫וכ ַצ ְּל ֺמםָע ָךל נְּ ִס ֵ‬ ‫ֶבח ְּ‬ ‫וכז ַ‬ ‫יבמֹו ְּךע ֵֹרב וְּ ִכ ְּז ֵאב | ְּ‬ ‫יתמֹו נְּ ִד ֵ‬ ‫(‪ִ ) 12‬ש ֵ‬ ‫ֲשה ָכנו | ֵאת נְּ אֹות ֱאל ִֹהים‪ֱ )14( :‬אל ַֹהי‬ ‫ָאמרו נִ יר ָ‬ ‫(‪ֲ )13‬א ֶשר ְּ‬ ‫וכ ֶל ָה ָבה‬ ‫ָער | ְּ‬ ‫רוח‪ְּ )15( :‬ך ֵאש ִת ְּב ַער י ַ‬ ‫ַלגַל | ְּך ַקש ִל ְּפנֵי ַ‬ ‫יתמֹו ַכג ְּ‬ ‫ִש ֵ‬ ‫סופ ְּת ָך ְּת ַב ֲה ֵלם‪)17( :‬‬ ‫וב ָ‬ ‫ֲר ָך | ְּ‬ ‫ְּת ַל ֵהט ָה ִרים‪ֵ ) 16( :‬ךן ִת ְּר ְּד ֵפם ְּב ַסע ֶ‬ ‫ֲדי ַעד‬ ‫יב ְּקשו ִש ְּמ ָך יְּ הוָה‪ֵ )18( :‬יבֹשו וְּ יִ ָב ֲהלו ע ֵ‬ ‫ֵיהם ָקלֹון | וִ ַ‬ ‫ַמ ֵכא ְּפנ ֶ‬ ‫ַאתה ִש ְּמ ָך יְּ הוָה ְּל ַב ֶד ָך | ֶע ְּליֹון ַעל‬ ‫ֵדעו ִךי ָ‬ ‫ֹאבדו‪ ) 19( :‬וְּ י ְּ‬ ‫ַח ְּןרו וְּ י ֵ‬ ‫וְּ י ְּ‬ ‫ָארץ‪:‬‬ ‫ָךל ָה ֶ‬ ‫‪Tehilím Pérek 84‬‬ ‫ַנ ַח ַעל ַהגִ ִתית | ִל ְּבנֵי ק ַֹרח ִמ ְּזמֹור‪ַ )2( :‬מה טְּ ִדידֹות‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫ַפ ִשי ְּל ַח ְּצרֹות‬ ‫יך יְּ הוָה ְּצ ָבאֹות‪ )3( :‬נִ ְּכ ְּס ָפה וְּ גַם ָך ְּל ָתה נ ְּ‬ ‫ֹות ָ‬ ‫ִמ ְּש ְּךנ ֶ‬ ‫וב ָש ִרי יְּ ַרםְּ נו ֶאל ֵאל ָחי‪ )4( :‬גַם ִצןֹור ָמ ְּצָאה ַביִ ת‬ ‫יְּ הוָה | ִל ִבי ְּ‬ ‫יך יְּ ה ָוה ְּצ ָבאֹות‬ ‫חֹות ָ‬ ‫יה | ֶאת ִמ ְּז ְּב ֶ‬ ‫ודרֹור ֵקן ָלה ֲא ֶשר ָש ָתה ֶא ְּפר ֶֹח ָ‬ ‫ְּ‬ ‫לוך ֶמ ָלה‪)6( :‬‬ ‫ית ָך | עֹוד יְּ ַה ְּל ָ‬ ‫יֹוש ֵבי ֵב ֶ‬ ‫ַאש ֵרי ְּ‬ ‫ַמ ְּל ִךי וֵאל ָֹהי‪ְּ )5( :‬‬ ‫ָאדם עֹוז לֹו ָב ְּך | ְּמ ִסכֹות ִב ְּל ָב ָבם‪ )7( :‬ע ְֹּב ֵרי ְּב ֵע ֶמק ַה ָב ָכא‬ ‫ַאש ֵרי ָ‬ ‫ְּ‬ ‫ֵלכו ֵמ ַחיִ ל ֶאל ָחיִ ל |‬ ‫מֹורה‪ )8( :‬י ְּ‬ ‫ַע ֶטה ֶ‬ ‫ַמ ְּעיָן יְּ ִשיתוהו | גַם ְּב ָרכֹות י ְּ‬ ‫ֵר ֶאה ֶאל ֱאל ִֹהים ְּב ִצטֹון‪ )9( :‬יְּ הוָה ֱאל ִֹהים ְּצ ָבאֹות ִש ְּמ ָעה ְּת ִפ ָכ ִתי‬ ‫יָ‬ ‫| ַה ֲא ִזינָה ֱאל ֵֹהי ַי ֲעקֹב ֶס ָלה‪ָ )11( :‬מגִ םֵנו ְּר ֵאה ֱאל ִֹהים | וְּ ַה ֵבט ְּןנֵי‬ ‫תֹופף ְּב ֵבית‬ ‫ָאלף | ָב ַח ְּר ִתי ִה ְּס ֵ‬ ‫יך ֵמ ֶ‬ ‫יח ָך‪ִ ) 11( :‬ךי טֹוב יֹום ַב ֲח ֵצ ֶר ָ‬ ‫ְּמ ִש ֶ‬ ‫ומגֵן יְּ הוָה ֱאל ִֹהים | ֵחן‬ ‫ָאה ֵלי ֶר ַשע‪ִ )12( :‬ךי ֶש ֶמש ָ‬ ‫ֱאל ַֹהי ִמדור ְּב ֳ‬ ‫וְּ ָכבֹוד יִ ֵתן יְּ הוָה לֹא יִ ְּמנַע טֹוב ַלה ְֹּל ִכים ְּב ָת ִמים‪ )13( :‬יְּ הוָה‬ ‫ָאדם ב ֵֹט ַח ָב ְּך‪:‬‬ ‫ַאש ֵרי ָ‬ ‫ְּצ ָבאֹות | ְּ‬ ‫‪52‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 85‬‬ ‫ַאר ֶצ ָך | ַש ְּב ָת שבות‬ ‫ית יְּ הוָה ְּ‬ ‫ַנ ַח ִל ְּבנֵי ק ַֹרח ִמ ְּזמֹור‪ָ )2( :‬ר ִצ ָ‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫אתם ֶס ָלה‪:‬‬ ‫ית ָכל ַח ָח ָ‬ ‫את עֲֹון ַע ֶל ָך | ִך ִמ ָ‬ ‫ָש ָ‬ ‫[ש ִבית קרי] ַי ֲעקֹב‪ )3( :‬נ ָ‬ ‫ְּ‬ ‫שובנו ֱאל ֵֹהי‬ ‫ַאן ָך‪ֵ )5( :‬‬ ‫יבֹות ֵמ ֲחרֹון ֶ‬ ‫ָאס ְּפ ָת ָכל ֶע ְּב ָר ֶת ָך | ֱה ִש ָ‬ ‫(‪ַ ) 4‬‬ ‫ַאן ָך‬ ‫עֹולם ֶת ֱאנַף ָבנו | ִת ְּמש ְֹּך ְּ‬ ‫יִ ְּש ֵענו | וְּ ָה ֵפר ַך ַע ְּס ָך ִע ָלנו‪ַ )6( :‬ה ְּל ָ‬ ‫ַאתה ָתשוב ְּת ַחטֵנו | וְּ ַע ְּל ָך יִ ְּש ְּמחו ָב ְּך‪)8( :‬‬ ‫ְּלדֹר ָודֹר‪ֲ )7( :‬הלֹא ָ‬ ‫ֲך ִת ֶתן ָלנו‪ֶ )9( :‬א ְּש ְּמ ָעה ַמה יְּ ַד ֵבר ָה ֵאל‬ ‫ֶשע ָ‬ ‫ַה ְּר ֵאנו יְּ הוָה ַח ְּס ֶד ָך | וְּ י ְּ‬ ‫ידיו וְּ ַאל יָשובו ְּל ִכ ְּס ָלה‪:‬‬ ‫יְּ הוָה | ִךי יְּ ַד ֵבר ָשלֹום ֶאל ַעלֹו וְּ ֶאל ֲח ִס ָ‬ ‫ַאר ֵצנו‪ֶ )11( :‬ח ֶסד‬ ‫ירָאיו יִ ְּשעֹו | ִל ְּשךֹן ָךבֹוד ְּב ְּ‬ ‫ַאך ָקרֹוב ִל ֵ‬ ‫(‪ְּ ) 11‬‬ ‫ָשקו‪ֱ )12( :‬א ֶמת ֵמ ֶא ֶרץ ִת ְּצ ָמח | וְּ ֶצ ֶדק‬ ‫ֶא ֶמת נִ ְּפגָשו | ֶצ ֶדק וְּ ָשלֹום נ ָ‬ ‫וֱ‬ ‫בולה‪:‬‬ ‫ַאר ֵצנו ִת ֵתן יְּ ָ‬ ‫ִמ ָש ַמיִ ם נִ ְּש ָקף‪ )13( :‬גַם יְּ הוָה יִ ֵתן ַהחֹוב | וְּ ְּ‬ ‫ָשם ְּל ֶד ֶר ְּך ְּן ָע ָמיו‪:‬‬ ‫(‪ֶ )14‬צ ֶדק ְּל ָפנָיו יְּ ַה ֵכ ְּך | וְּ י ֵ‬ ‫‪Tehilím Pérek 86‬‬ ‫ָאזנְּ ָך ֲענֵנִ י ִךי ָענִ י וְּ ֶא ְּביֹון ָאנִ י‪)2( :‬‬ ‫(‪ְּ ) 1‬ת ִפ ָכה ְּל ָדוִ ד | ַה ֵחה יְּ הוָה ְּ‬ ‫בֹוט ַח‬ ‫ַאתה ֱאלֹ ַהי | ַה ֵ‬ ‫הֹושע ַע ְּב ְּד ָך ָ‬ ‫ַפ ִשי ִךי ָח ִסיד ָאנִ י ַ‬ ‫ָש ְּמ ָרה נ ְּ‬ ‫ֶפש‬ ‫יך ֶא ְּק ָרא ָךל ַהטֹום‪ַ )4( :‬ש ֵל ַח נ ֶ‬ ‫יך‪ָ ) 3( :‬חםֵנִ י ֲאדֹנָי | ִךי ֵא ֶל ָ‬ ‫ֵא ֶל ָ‬ ‫ַאתה ֲאדֹנָי טֹוב וְּ ַס ָכח |‬ ‫ַפ ִשי ֶא ָשא‪ִ )5( :‬ךי ָ‬ ‫יך ֲאדֹנָי נ ְּ‬ ‫ַע ְּב ֶד ָך | ִךי ֵא ֶל ָ‬ ‫יבה‬ ‫יך‪ַ )6( :‬ה ֲא ִזינָה יְּ הוָה ְּת ִפ ָכ ִתי | וְּ ַה ְּק ִש ָ‬ ‫וְּ ַרב ֶח ֶסד ְּל ָכל ק ְֹּר ֶא ָ‬ ‫מֹוך‬ ‫נונֹותי‪ְּ )7( :‬ביֹום ָצ ָר ִתי ֶא ְּק ָר ֶא ָי ִךי ַת ֲענֵנִ י‪ֵ )8( :‬אין ָך ָ‬ ‫ְּבקֹול ַת ֲח ָ‬ ‫ית יָבֹואו‬ ‫יך‪ָ )9( :‬ךל גֹויִ ם ֲא ֶשר ָע ִש ָ‬ ‫ֲש ָ‬ ‫ָב ֱאל ִֹהים ֲאדֹנָי וְּ ֵאין ְּך ַמע ֶ‬ ‫ַאתה וְּ ע ֵֹשה‬ ‫יכ ְּבדו ִל ְּש ֶמ ָך‪ִ )11( :‬ךי גָדֹול ָ‬ ‫ֶיך ֲאדֹנָי | וִ ַ‬ ‫וְּ יִ ְּש ַת ֲחוו ְּל ָפנ ָ‬ ‫הֹורנִ י יְּ הוָה ַד ְּר ֶך ָך ֲא ַה ֵכ ְּך‬ ‫ַאתה ֱאל ִֹהים ְּל ַב ֶד ָך‪ֵ )11( :‬‬ ‫נִ ְּפ ָלאֹות | ָ‬ ‫אֹוד ָך ֲאדֹנָי ֱאל ַֹהי ְּב ָכל‬ ‫ַחד ְּל ָב ִבי ְּליִ ְּרָאה ְּש ֶמ ָך‪ְּ )12( :‬‬ ‫ַב ֲא ִמ ֶת ָך | י ֵ‬ ‫עֹולם‪ִ )13( :‬ךי ַח ְּס ְּד ָך ָגדֹול ָע ָלי | וְּ ִה ַנ ְּל ָת‬ ‫ַא ַכ ְּב ָדה ִש ְּמ ָך ְּל ָ‬ ‫ְּל ָב ִבי | ו ֲ‬ ‫יצים‬ ‫ֲדת ָע ִר ִ‬ ‫ֵדים ָקמו ָע ַלי ַוע ַ‬ ‫ַפ ִשי ִמ ְּשאֹול ַת ְּח ִתטָה‪ֱ )14( :‬אל ִֹהים ז ִ‬ ‫נ ְּ‬ ‫ַאתה ֲאדֹנָי ֵאל ַרחום וְּ ַחםון‬ ‫מוך ְּלנֶגְּ ָדם‪ )15( :‬וְּ ָ‬ ‫ַפ ִשי | וְּ לֹא ָש ָ‬ ‫ִב ְּקשו נ ְּ‬ ‫ֺז ָך‬ ‫ֶא ֶמת‪ְּ )16( :‬ןנֵה ֵא ַלי וְּ ָחםֵנִ י | ְּתנָה ע ְּ‬ ‫ַאןיִ ם וְּ ַרב ֶח ֶסד ו ֱ‬ ‫| ֶא ֶר ְּך ַ‬ ‫‪53‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫טֹובה | וְּ יִ ְּראו‬ ‫ֲשה ִע ִלי אֹות ְּל ָ‬ ‫יעה ְּל ֶבן ֲא ָמ ֶת ָך‪ )17( :‬ע ֵ‬ ‫הֹוש ָ‬ ‫ְּל ַע ְּב ֶד ָך וְּ ִ‬ ‫ַר ַתנִ י וְּ נִ ַח ְּמ ָתנִ י‪:‬‬ ‫ַאתה יְּ הוָה ֲעז ְּ‬ ‫שֹנְּ ַאי וְּ ֵיבֹשו ִךי ָ‬ ‫‪Tehilím Pérek 87‬‬ ‫סודתֹו ְּב ַה ְּר ֵרי ק ֶֹדש‪ )2( :‬א ֵֹהב יְּ הוָה‬ ‫(‪ִ )1‬ל ְּבנֵי ק ַֹרח ִמ ְּזמֹור ִשיר | יְּ ָ‬ ‫ֺבר ָב ְּך | ִעיר‬ ‫ֲרי ִצטֹון | ִמךֹל ִמ ְּש ְּךנֹות ַי ֲעקֹב‪ )3( :‬נִ ְּכ ָבדֹות ְּמד ָ‬ ‫ַשע ֵ‬ ‫וב ֶבל ְּלי ְֹּד ָעי | ִהםֵה ְּפ ֶל ֶשת וְּ צֹור‬ ‫ַאז ִךיר ַר ַהב ָ‬ ‫ָה ֱאל ִֹהים ֶס ָלה‪ְּ ) 4( :‬‬ ‫ֺכד ָבה | וְּ הוא‬ ‫ֵָאמר ִאיש וְּ ִאיש י ַ‬ ‫ֲצטֹון י ַ‬ ‫ֺכד ָשם‪ )5( :‬ול ִ‬ ‫ִעם ךוש זֶה י ַ‬ ‫ֺכד ָשם ֶס ָלה‪:‬‬ ‫ֶה ֶע ְּליֹון‪ )6( :‬יְּ הוָה יִ ְּסןֹר ִב ְּכתֹוב ַע ִלים | זֶה י ַ‬ ‫יְּ כֹונְּ נ ָ‬ ‫(‪ )7‬וְּ ָש ִרים ְּךח ְֹּל ִלים | ָךל ַמ ְּע ָינַי ָב ְּך‪:‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 88‬‬ ‫ַנ ַח ַעל ָמ ֲח ַלת ְּל ַעםֹות ַמ ְּש ִךיל‬ ‫(‪ִ ) 1‬שיר ִמ ְּזמֹור ִל ְּבנֵי ק ַֹרח | ַל ְּמנ ֵ‬ ‫שוע ִתי | יֹום ָצ ַע ְּק ִתי ַב ַכיְּ ָלה‬ ‫ימן ָה ֶא ְּז ָר ִחי‪ )2( :‬יְּ הוָה ֱאל ֵֹהי יְּ ָ‬ ‫ְּל ֵה ָ‬ ‫ָתי‪ִ )4( :‬ךי ָש ְּב ָעה‬ ‫ָאזנְּ ָך ְּל ִרם ִ‬ ‫ֶיך ְּת ִפ ָכ ִתי | ַה ֵחה ְּ‬ ‫נֶגְּ ֶד ָך‪ָ )3( :‬תבֹוא ְּל ָפנ ָ‬ ‫ֶח ַש ְּב ִתי ִעם יֹו ְּר ֵדי בֹור |‬ ‫ַפ ִשי | וְּ ַחטַי ִל ְּשאֹול ִהגִ יעו‪ )5( :‬נ ְּ‬ ‫ְּב ָרעֹות נ ְּ‬ ‫ֶבר ֵאין ֱאיָל‪ַ )6( :‬ב ֵל ִתים ָח ְּפ ִשי | ְּךמֹו ֲח ָל ִלים ש ְֹּכ ֵבי ֶק ֶבר‬ ‫יתי ְּךג ֶ‬ ‫ָהיִ ִ‬ ‫ָד ָך נִ גְּ זָרו‪ַ )7( :‬ש ַתנִ י ְּבבֹור ַת ְּח ִתטֹות‬ ‫ֲא ֶשר לֹא ְּז ַכ ְּר ָתם עֹוד וְּ ֵה ָלה ִמט ְּ‬ ‫ית‬ ‫יך ִעםִ ָ‬ ‫| ְּב ַמ ֲח ַש ִךים ִב ְּמצֹלֹות‪ָ )8( :‬ע ַלי ָס ְּמ ָכה ֲח ָמ ֶת ָך | וְּ ָכל ִמ ְּש ָב ֶר ָ‬ ‫תֹועבֹות ָלמֹו ָךלֺא וְּ לֹא‬ ‫ֺד ַעי ִמ ֶלםִ י | ַש ַתנִ י ֵ‬ ‫ֶמ ָלה‪ִ ) 9( :‬ה ְּר ַח ְּק ָת ְּמי ָ‬ ‫יך יְּ הוָה ְּב ָכל יֹום ִש ַח ְּח ִתי‬ ‫את ָ‬ ‫ֵא ֵצא‪ֵ ) 11( :‬עינִ י ָד ֲא ָבה ִמםִ י עֹנִ י | ְּק ָר ִ‬ ‫יֹודוך‬ ‫ָ‬ ‫ֲשה ֶן ֶלא | ִאם ְּר ָפ ִאים יָקומו‬ ‫יך ַכ ָןי‪ֲ )11( :‬ה ַל ֵל ִתים ַתע ֶ‬ ‫ֵא ֶל ָ‬ ‫ָדע‬ ‫ָת ָך ָב ֲא ַבדֹון‪ֲ )13( :‬היִ ו ַ‬ ‫ֶמ ָלה‪ַ ) 12( :‬היְּ ֺס ַןר ַב ֶס ֶבר ַח ְּס ֶד ָך | ֱאמונ ְּ‬ ‫יך יְּ הוָה‬ ‫ַאנִ י ֵא ֶל ָ‬ ‫ַבח ֶֹש ְּך ִן ְּל ֶא ָך | וְּ ִצ ְּד ָק ְּת ָך ְּב ֶא ֶרץ נְּ ִשטָה‪ )14( :‬ו ֲ‬ ‫ַפ ִשי |‬ ‫ובב ֶֹקר ְּת ִפ ָכ ִתי ְּת ַק ְּד ֶמ ָי‪ָ )15( :‬ל ָמה יְּ הוָה ִת ְּזנַח נ ְּ‬ ‫ַע ִתי | ַ‬ ‫ִשו ְּ‬ ‫יך‬ ‫אתי ֵא ֶמ ָ‬ ‫ָש ִ‬ ‫ֵע ִמם ַֹער | נ ָ‬ ‫ֶיך ִמ ֶלםִ י‪ָ )16( :‬ענִ י ֲאנִ י וְּ גֹו ַ‬ ‫ַת ְּס ִתיר ָןנ ָ‬ ‫תותנִ י‪ַ )18( :‬סבונִ י‬ ‫יך ִצ ְּל ֺ‬ ‫עות ָ‬ ‫ֶיך | ִב ֶ‬ ‫ָאפונָה‪ָ ) 17( :‬ע ַלי ָע ְּברו ֲחרֹונ ָ‬ ‫‪54‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫ָר ַע |‬ ‫ָחד‪ִ )19( :‬ה ְּר ַח ְּק ָת ִמ ֶלםִ י א ֵֹהב ו ֵ‬ ‫ַכ ַליִ ם ָךל ַהטֹום | ִה ִסיפו ָע ַלי י ַ‬ ‫ֺד ַעי ַמ ְּח ָש ְּך‪:‬‬ ‫ְּמי ָ‬ ‫‪Tehilím Pérek 89‬‬ ‫ירה | ְּלדֹר‬ ‫ָאש ָ‬ ‫עֹולם ִ‬ ‫יתן ָה ֶא ְּז ָר ִחי‪ַ )2( :‬ח ְּס ֵדי יְּ הוָה ָ‬ ‫(‪ַ )1‬מ ְּש ִךיל ְּל ֵא ָ‬ ‫עֹולם ֶח ֶסד יִ ָבנֶה | ָש ַמיִ ם‬ ‫ָאמ ְּר ִתי ָ‬ ‫ָת ָך ְּב ִפי‪ִ )3( :‬ךי ַ‬ ‫יע ֱאמונ ְּ‬ ‫אֹוד ַ‬ ‫ָודֹר ִ‬ ‫ירי | נִ ְּש ַב ְּע ִתי ְּל ָדוִ ד‬ ‫ָת ִכן ֱאמו ָנ ְּת ָך ָב ֶהם‪ָ )4( :‬ך ַר ִתי ְּב ִרית ִל ְּב ִח ִ‬ ‫יתי ְּלדֹר וָדֹור ִך ְּס ֲא ָך ֶס ָלה‪:‬‬ ‫ובנִ ִ‬ ‫ַר ֶע ָך | ָ‬ ‫ָאכין ז ְּ‬ ‫עֹולם ִ‬ ‫ַע ְּב ִדי‪ַ ) 5( :‬עד ָ‬ ‫ָת ָך ִב ְּק ַהל ְּקד ִֹשים‪ִ )7( :‬ךי‬ ‫(‪ ) 6‬וְּ יֹודו ָש ַמיִ ם ִן ְּל ֲא ָך יְּ הוָה | ַאף ֱאמונ ְּ‬ ‫ֲרץ‬ ‫ִמי ַב ַש ַחק ַי ֲע ר ְֹּך ַליהוָה | יִ ְּד ֶמה ַליהוָה ִב ְּבנֵי ֵא ִלים‪ֵ )8( :‬אל ַנע ָ‬ ‫יביו‪ )9( :‬יְּ הוָה ֱאל ֵֹהי‬ ‫נֹורא ַעל ָךל ְּס ִב ָ‬ ‫ְּבסֹוד ְּקד ִֹשים ַר ָבה | וְּ ָ‬ ‫ַאתה‬ ‫יך‪ָ )11( :‬‬ ‫יבֹות ָ‬ ‫ָת ָך ְּס ִב ֶ‬ ‫ֶאמונ ְּ‬ ‫מֹוך ֲח ִסין יָה | ו ֱ‬ ‫ְּצ ָבאֹות ִמי ָכ ָ‬ ‫את‬ ‫ַאתה ִד ִך ָ‬ ‫ַאתה ְּת ַש ְּב ֵחם‪ָ )11( :‬‬ ‫ַכיו ָ‬ ‫מֹושל ְּבגֵאות ַהטָם | ְּבשֹוא ג ָ‬ ‫ֵ‬ ‫יך‪ְּ )12( :‬ל ָך ָש ַמיִ ם ַאף ְּל ָך ָא ֶרץ‬ ‫ַר ָת אֹויְּ ֶב ָ‬ ‫ֺז ָך ִןז ְּ‬ ‫רֹוע ע ְּ‬ ‫ֶכ ָח ָלל ָר ַהב | ִב ְּז ַ‬ ‫אתם |‬ ‫ַאתה ְּב ָר ָ‬ ‫ָמין ָ‬ ‫ַאתה יְּ ַס ְּד ָתם‪ָ )13( :‬צפֹון וְּ י ִ‬ ‫ומלָֹאה ָ‬ ‫| ֵת ֵבל ְּ‬ ‫ָד ָך‬ ‫בורה | ָתעֹז י ְּ‬ ‫רֹוע ִעם גְּ ָ‬ ‫ָתבֹור וְּ ֶח ְּרמֹון ְּב ִש ְּמ ָך יְּ ַרםֵנו‪ְּ )14( :‬ל ָך ְּז ַ‬ ‫ֶא ֶמת יְּ ַק ְּדמו‬ ‫ומ ְּש ָןט ְּמכֹון ִך ְּס ֶא ָך | ֶח ֶסד ו ֱ‬ ‫ֶך‪ֶ ) 15( :‬צ ֶדק ִ‬ ‫ָתרום יְּ ִמינ ָ‬ ‫ֶיך יְּ ַה ֵככון‪:‬‬ ‫רועה | יְּ הוָה ְּבאֹור ָןנ ָ‬ ‫יֹוד ֵעי ְּת ָ‬ ‫ַאש ֵרי ָה ָעם ְּ‬ ‫ֶיך‪ְּ ) 16( :‬‬ ‫ָפנ ָ‬ ‫וב ִצ ְּד ָק ְּת ָך יָרומו‪ִ )18( :‬ךי ִת ְּפ ֶא ֶרת‬ ‫(‪ְּ )17‬ב ִש ְּמ ָך יְּ גִ ילון ָךל ַהטֹום | ְּ‬ ‫[תרום קרי] ַק ְּרנֵנו‪ִ )19( :‬ךי ַליהוָה‬ ‫וב ְּרצֹנְּ ָך תרים ָ‬ ‫ָאתה | ִ‬ ‫ֺעזָמֹו ָ‬ ‫יך‬ ‫יד ָ‬ ‫ָמגִ םֵנו | וְּ ִל ְּקדֹוש יִ ְּש ָר ֵאל ַמ ְּל ֵךנו‪ָ )21( :‬אז ִד ַב ְּר ָת ְּב ָחזֹון ַל ֲח ִס ֶ‬ ‫אתי‬ ‫ימֹותי ָבחור ֵמ ָעם‪ָ )21( :‬מ ָצ ִ‬ ‫יתי ֵעזֶר ַעל גִ בֹור | ֲה ִר ִ‬ ‫ֹאמר ִשוִ ִ‬ ‫ַות ֶ‬ ‫ָדי ִתךֹון ִעלֹו | ַאף‬ ‫ָדוִ ד ַע ְּב ִדי | ְּב ֶש ֶמן ָק ְּד ִשי ְּמ ַש ְּח ִתיו‪ֲ )22( :‬א ֶשר י ִ‬ ‫ובן ַעוְּ ָלה לֹא יְּ ַעםֶםו‪)24( :‬‬ ‫ַשא אֹויֵב בֹו | ֶ‬ ‫ַאל ֶצםו‪ )23( :‬לֹא י ִ‬ ‫רֹועי ְּת ְּ‬ ‫ְּז ִ‬ ‫ָתי וְּ ַח ְּס ִדי ִעלֹו |‬ ‫ֶאמונ ִ‬ ‫ומ ַשנְּ ָאיו ֶאגֹוף‪ )25( :‬ו ֶ‬ ‫תֹותי ִמ ָןנָיו ָצ ָריו | ְּ‬ ‫וְּ ַכ ִ‬ ‫ובםְּ ָהרֹות יְּ ִמינֹו‪)27( :‬‬ ‫וב ְּש ִמי ָתרום ַק ְּרנֹו‪ )26( :‬וְּ ַש ְּמ ִתי ַבטָם יָדֹו | ַ‬ ‫ִ‬ ‫שוע ִתי‪ַ )28( :‬אף ָאנִ י ְּבכֹור‬ ‫ָאתה | ֵא ִלי וְּ צור יְּ ָ‬ ‫ָאבי ָ‬ ‫הוא יִ ְּק ָר ֵאנִ י ִ‬ ‫[א ְּש ָמר קרי] לֹו‬ ‫עֹולם אשמור ֶ‬ ‫ָארץ‪ְּ )29( :‬ל ָ‬ ‫ֶא ְּתנֵהו | ֶע ְּליֹון ְּל ַמ ְּל ֵכי ֶ‬ ‫ימי‬ ‫ַרעֹו | וְּ ִכ ְּסאֹו ִך ֵ‬ ‫ֶא ֶמנֶת לֹו‪ )31( :‬וְּ ַש ְּמ ִתי ָל ַעד ז ְּ‬ ‫יתי נ ֱ‬ ‫וב ִר ִ‬ ‫ַח ְּס ִדי | ְּ‬ ‫‪55‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫ֵלכון‪)32( :‬‬ ‫וב ִמ ְּש ָן ַטי לֹא י ֵ‬ ‫תֹור ִתי | ְּ‬ ‫ַע ְּזבו ָבנָיו ָ‬ ‫ָש ָמיִ ם‪ִ ) 31( :‬אם י ַ‬ ‫ופ ַק ְּד ִתי ְּב ֵש ֶבט‬ ‫ֹותי לֹא יִ ְּשמֹרו‪ָ )33( :‬‬ ‫ומ ְּצ ַ‬ ‫ִאם ֺחס ַֹתי יְּ ַח ֵכלו | ִ‬ ‫ָאפיר ֵמ ִעלֹו | וְּ לֹא ֲא ַש ֵסר‬ ‫ָעים עֲֹונָם‪ )34( :‬וְּ ַח ְּס ִדי לֹא ִ‬ ‫ובנְּ ג ִ‬ ‫ִן ְּש ָעם | ִ‬ ‫ומֹוצא ְּש ָפ ַתי לֹא ֲא ַש ֶםה‪)36( :‬‬ ‫ָ‬ ‫יתי |‬ ‫ָתי‪ )35( :‬לֹא ֲא ַח ֵכל ְּב ִר ִ‬ ‫ֶב ֱאמונ ִ‬ ‫עֹולם יִ ְּהיֶה |‬ ‫ַרעֹו ְּל ָ‬ ‫ַאחת נִ ְּש ַב ְּע ִתי ְּב ָק ְּד ִשי | ִאם ְּל ָדוִ ד ֲא ַכזֵב‪ )37( :‬ז ְּ‬ ‫ַ‬ ‫ֶא ָמן‬ ‫עֹולם | וְּ ֵעד ַב ַש ַחק נ ֱ‬ ‫ָר ַח יִ ךֹון ָ‬ ‫וְּ ִכ ְּסאֹו ַכ ֶש ֶמש נֶגְּ ִדי‪ְּ )38( :‬ךי ֵ‬ ‫יח ָך‪)41( :‬‬ ‫ַת ְּמָאס | ִה ְּת ַע ַב ְּר ָת ִעם ְּמ ִש ֶ‬ ‫ַח ָת ו ִ‬ ‫ַאתה ָזנ ְּ‬ ‫ֶס ָלה‪ ) 39( :‬וְּ ָ‬ ‫ָארץ נִ ְּזרֹו‪ָ )41( :‬ן ַר ְּצ ָת ָכל גְּ ֵדר ָֹתיו |‬ ‫ֵַאר ָתה ְּב ִרית ַע ְּב ֶד ָך | ִח ַכ ְּל ָת ָל ֶ‬ ‫נ ְּ‬ ‫ַש ְּמ ָת ִמ ְּב ָצ ָריו ְּמ ִח ָתה‪ַ )42( :‬ש ֺמהו ָךל ע ְֹּב ֵרי ָד ֶר ְּך | ָהיָה ֶח ְּר ָןה‬ ‫ימֹות יְּ ִמין ָצ ָריו | ִה ְּש ַמ ְּח ָת ָךל אֹויְּ ָביו‪ַ )44( :‬אף‬ ‫ִל ְּש ֵכנָיו‪ֲ ) 43( :‬ה ִר ָ‬ ‫ָת ִשיב צור ַח ְּרבֹו | וְּ לֹא ֲה ֵקימֹתֹו ַב ִל ְּל ָח ָמה‪ִ )45( :‬ה ְּש ַב ָת ִמ ְּח ָהרֹו |‬ ‫ית ָע ָליו‬ ‫ֱט ָ‬ ‫ֲלומיו | ֶהע ִ‬ ‫ַר ָתה‪ִ )46( :‬ה ְּק ַצ ְּר ָת יְּ ֵמי ע ָ‬ ‫ָארץ ִמג ְּ‬ ‫וְּ ִכ ְּסאֹו ָל ֶ‬ ‫ֶצח | ִת ְּב ַער ְּךמֹו ֵאש‬ ‫בושה ֶס ָלה‪ַ )47( :‬עד ָמה יְּ הוָה ִת ָמ ֵתר ָלנ ַ‬ ‫ָ‬ ‫את ָכל ְּבנֵי ָא ָדם‪:‬‬ ‫ֲח ָמ ֶת ָך‪ְּ )48( :‬ז ָכר ֲאנִ י ֶמה ָח ֶלד | ַעל ַמה ָשוְּ א ָב ָר ָ‬ ‫ַפשֹו ִמטַד ְּשאֹול ֶס ָלה‪:‬‬ ‫ֶבר יִ ְּחיֶה וְּ לֹא יִ ְּר ֶאה ָלוֶת | יְּ ַמ ֵכט נ ְּ‬ ‫(‪ִ ) 49‬מי ג ֶ‬ ‫ָת ָך‪)51( :‬‬ ‫יך ָה ִראשֹנִ ים ֲאדֹנָי | נִ ְּש ַב ְּע ָת ְּל ָדוִ ד ֶב ֱאמונ ֶ‬ ‫(‪ַ ) 51‬אטֵה ֲח ָס ֶד ָ‬ ‫יקי ָךל ַר ִבים ַע ִלים‪)52( :‬‬ ‫יך | ְּש ֵא ִתי ְּב ֵח ִ‬ ‫ֲב ֶד ָ‬ ‫ְּזכֹר ֲאדֹנָי ֶח ְּר ַןת ע ָ‬ ‫רוך‬ ‫יח ָך‪ָ )53( :‬ב ְּ‬ ‫יך יְּ הוָה | ֲא ֶשר ֵח ְּרפו ִע ְּסבֹות ְּמ ִש ֶ‬ ‫ֲא ֶשר ֵח ְּרפו אֹויְּ ֶב ָ‬ ‫ָאמן‪:‬‬ ‫ָאמן וְּ ֵ‬ ‫עֹולם ֵ‬ ‫יְּ הוָה ְּל ָ‬ ‫‪Tehilím Pérek 90‬‬ ‫ית ָכנו ְּבדֹר‬ ‫ַאתה ָהיִ ָ‬ ‫(‪ְּ ) 1‬ת ִפ ָכה ְּלמ ֶֹשה ִאיש ָה ֱאל ִֹהים | ֲאדֹנָי ָמעֹון ָ‬ ‫עֹולם ַעד‬ ‫ומ ָ‬ ‫חֹולל ֶא ֶרץ וְּ ֵת ֵבל | ֵ‬ ‫ַת ֵ‬ ‫ֺכדו ו ְּ‬ ‫ָודֹר‪ְּ ) 2( :‬ב ֶט ֶרם ָה ִרים י ָ‬ ‫ָאדם‪:‬‬ ‫ֹאמר שובו ְּבנֵי ָ‬ ‫ַאתה ֵאל‪ָ )3( :‬ת ֵשב ֱאנֹוש ַעד ַד ָךא | ַות ֶ‬ ‫עֹולם ָ‬ ‫ָ‬ ‫ַאשמו ָרה‬ ‫ֶיך ְּךיֹום ֶא ְּתמֹול ִךי ַי ֲעבֹר | וְּ ְּ‬ ‫(‪ִ ) 4‬ךי ֶא ֶלף ָשנִ ים ְּב ֵעינ ָ‬ ‫ַחלֹף‪ַ )6( :‬בב ֶֹקר‬ ‫ַב ָכיְּ ָלה‪ְּ ) 5( :‬ז ַר ְּמ ָתם ֵשנָה יִ ְּהיו | ַבב ֶֹקר ֶך ָח ִציר י ֲ‬ ‫וב ֲח ָמ ְּת ָך‬ ‫ַאן ָך | ַ‬ ‫ָבש‪ִ )7( :‬ךי ָכ ִלינו ְּב ֶ‬ ‫מֹולל וְּ י ֵ‬ ‫ָציץ וְּ ָח ָלף | ָל ֶע ֶרב יְּ ֵ‬ ‫יִ‬ ‫יך‪:‬‬ ‫ֺמנו ִל ְּמאֹור ָן ֶנ ָ‬ ‫[ש ָתה קרי] עֲֹונ ֵֹתינו ְּלנֶגְּ ֶד ָך | ֲעל ֵ‬ ‫נִ ְּב ָה ְּלנו‪ )8( :‬שת ַ‬ ‫ָמינו ָןנו ְּב ֶע ְּב ָר ֶת ָך | ִך ִכינו ָשנֵינו ְּכמֹו ֶהגֶה‪ )11( :‬יְּ ֵמי‬ ‫(‪ִ ) 9‬ךי ָכל י ֵ‬ ‫‪56‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫נֹותינו ָב ֶהם ִש ְּב ִעים ָשנָה וְּ ִאם ִבגְּ בורֹת ְּשמֹונִ ים ָש ָנה וְּ ָר ְּה ָבם‬ ‫ְּש ֵ‬ ‫ָאת ָך‬ ‫וכיִ ְּר ְּ‬ ‫ַאן ָך | ְּ‬ ‫יֹוד ַע עֹז ֶ‬ ‫ֺפה‪ִ )11( :‬מי ֵ‬ ‫ָע ָמל וָָאוֶן | ִךי גָז ִחיש ַו ָםע ָ‬ ‫ָבא ְּל ַבב ָח ְּכ ָמה‪)13( :‬‬ ‫הֹודע | וְּ נ ִ‬ ‫ָמינו ֵךן ַ‬ ‫ֶע ְּב ָר ֶת ָך‪ִ ) 12( :‬ל ְּמנֹות י ֵ‬ ‫יך‪ַ )14( :‬ש ְּב ֵענו ַבב ֶֹקר ַח ְּס ֶד ָך‬ ‫ֲב ֶד ָ‬ ‫ָחם ַעל ע ָ‬ ‫שובה יְּ הוָה ַעד ָמ ָתי | וְּ ִהם ֵ‬ ‫ָ‬ ‫יתנו | ְּשנֹות‬ ‫ָמינו‪ַ )15( :‬ש ְּל ֵחנו ִךימֹות ִעםִ ָ‬ ‫| ונְּ ַרםְּ נָה וְּ נִ ְּש ְּמ ָחה ְּב ָכל י ֵ‬ ‫ֵיהם‪)17( :‬‬ ‫ַה ָד ְּר ָך ַעל ְּבנ ֶ‬ ‫ֳל ָך | ו ֲ‬ ‫יך ָפע ֶ‬ ‫ֲב ֶד ָ‬ ‫ֵר ֶאה ֶאל ע ָ‬ ‫ָר ִאינו ָר ָעה‪ ) 16( :‬י ָ‬ ‫ֲשה‬ ‫ומע ֵ‬ ‫ָדינו ךֹונְּ נָה ָע ֵלינו ַ‬ ‫ֲשה י ֵ‬ ‫ומע ֵ‬ ‫יהי נ ַֹעם ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינו ָע ֵלינו | ַ‬ ‫וִ ִ‬ ‫ָדינו ךֹונְּ נֵהו‪:‬‬ ‫יֵ‬ ‫‪Tehilím Pérek 91‬‬ ‫(‪ )1‬י ֵֹשב ְּב ֵס ֶתר ֶע ְּליֹון | ְּב ֵצל ַש ַדי יִ ְּתלֹונָן‪ )2( :‬א ַֹמר ַליהוָה ַמ ְּח ִסי‬ ‫יל ָך ִמ ַןח יָקוש ִמ ֶד ֶבר‬ ‫ַנ ְּ‬ ‫צוד ִתי | ֱאל ַֹהי ֶא ְּב ַטח בֹו‪ִ )3( :‬ךי הוא י ִ‬ ‫ומ ָ‬ ‫ְּ‬ ‫ָפיו ֶת ְּח ֶסה | ִצםָה וְּ ס ֵֹח ָרה‬ ‫ָס ְּך ָל ְּך וְּ ַת ַחת ְּךנ ָ‬ ‫ַהוֹות‪ְּ ) 4( :‬ב ֶא ְּב ָרתֹו י ֶ‬ ‫יֹומם‪ִ )6( :‬מ ֶד ֶבר‬ ‫ירא ִמ ַן ַחד ָליְּ ָלה | ֵמ ֵחץ יָעוף ָ‬ ‫ֲא ִמתֹו‪ )5( :‬לֹא ִת ָ‬ ‫ור ָב ָבה‬ ‫ַהל ְֹּך | ִמ ֶס ֶטב יָשוד ָצ ֳה ָריִ ם‪ )7( :‬יִ ןֹל ִמ ִנ ְּד ָך ֶא ֶלף ְּ‬ ‫ָבא ֶֹפל י ֲ‬ ‫ֺמת ְּר ָש ִעים‬ ‫ֶיך ַת ִביט | וְּ ִשכ ַ‬ ‫יך לֹא יִ גָש‪ַ )8( :‬רק ְּב ֵעינ ָ‬ ‫ֶך | ֵא ֶל ָ‬ ‫ימינ ָ‬ ‫ִמ ִ‬ ‫ֶך‪ )11( :‬לֹא‬ ‫ַאתה יְּ הוָה ַמ ְּח ִסי | ֶע ְּליֹון ַש ְּמ ָת ְּמעֹונ ָ‬ ‫ִת ְּר ֶאה‪ִ )9( :‬ךי ָ‬ ‫ָאכיו יְּ ַצוֶה‬ ‫ָאה ֶל ָך‪ִ )11( :‬ךי ַמ ְּל ָ‬ ‫יך ָר ָעה | וְּ ֶנגַע לֹא יִ ְּק ַרב ְּב ֳ‬ ‫ְּת ֺאםֶה ֵא ֶל ָ‬ ‫יך‪ַ )12( :‬על ַך ַןיִ ם יִ ָשאונְּ ָך | ֶןן ִתגֹף ָב ֶא ֶבן‬ ‫ָכ ְּך | ִל ְּש ָמ ְּר ָך ְּב ָכל ְּד ָר ֶכ ָ‬ ‫ָפ ֶתן ִת ְּדר ְֹּך | ִת ְּרמֹס ְּך ִפיר וְּ ַתםִ ין‪ִ )14( :‬ךי ִבי‬ ‫ַרגְּ ֶל ָך‪ַ )13( :‬על ַש ַחל ו ֶ‬ ‫ָדע ְּש ִמי‪ )15( :‬יִ ְּק ָר ֵאנִ י וְּ ֶא ֱענֵהו ִעלֹו‬ ‫ַא ַפ ְּכ ֵטהו | ֲא ַשגְּ ֵבהו ִךי י ַ‬ ‫ָח ַשק ו ֲ‬ ‫יעהו |‬ ‫ַאש ִב ֵ‬ ‫ָמים ְּ‬ ‫ַא ַכ ְּב ֵדהו‪ )16( :‬א ֶֹר ְּך י ִ‬ ‫ָאנ ִֹכי ְּב ָצ ָרה | ֲא ַח ְּכ ֵצהו ו ֲ‬ ‫שוע ִתי‪:‬‬ ‫ַאר ֵאהו ִבי ָ‬ ‫וְּ ְּ‬ ‫‪Tehilím Pérek 92‬‬ ‫ַלר‬ ‫ולז ֵ‬ ‫(‪ִ )1‬מ ְּזמֹור ִשיר ְּליֹום ַה ַש ָבת‪ )2( :‬טֹוב ְּלהֹדֹות ַליהוָה | ְּ‬ ‫ֲלי‬ ‫ָת ָך ַב ֵכילֹות‪ )4( :‬ע ֵ‬ ‫ֶאמונ ְּ‬ ‫ְּל ִש ְּמ ָך ֶע ְּליֹון‪ְּ )3( :‬ל ַהגִ יד ַבב ֶֹקר ַח ְּס ֶד ָך | ו ֱ‬ ‫ֳל ָך |‬ ‫ֲלי ִהגָיֹון ְּב ִכםֹור‪ִ )5( :‬ךי ִש ַל ְּח ַתנִ י יְּ הוָה ְּב ָפע ֶ‬ ‫ָבל | ע ֵ‬ ‫ֲלי נ ֶ‬ ‫ָעשֹור ַוע ֵ‬ ‫‪57‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫יך יְּ הוָה | ְּמאֹד ָע ְּמקו‬ ‫ֲש ָ‬ ‫ָדלו ַמע ֶ‬ ‫יך ֲא ַרםֵן‪ַ )6( :‬מה ג ְּ‬ ‫ָד ָ‬ ‫ֲשי י ֶ‬ ‫ְּב ַמע ֵ‬ ‫ָבין ֶאת זֹאת‪)8( :‬‬ ‫וכ ִסיל לֹא י ִ‬ ‫ֵדע | ְּ‬ ‫יך‪ִ ) 7( :‬איש ַב ַער לֹא י ָ‬ ‫ַמ ְּח ְּשב ֶֹת ָ‬ ‫ֲדי ַעד‪:‬‬ ‫ָציצו ָךל ןֹ ֲע ֵלי ָאוֶן | ְּל ִה ָש ְּמ ָדם ע ֵ‬ ‫ִב ְּפר ַֹח ְּר ָש ִעים ְּךמֹו ֵע ֶשב ַוט ִ‬ ‫יך יְּ הוָה ִךי ִהםֵה‬ ‫ַאתה ָמרֹום ְּלע ָֹלם יְּ הוָה‪ִ )11( :‬ךי ִהםֵה אֹיְּ ֶב ָ‬ ‫(‪ )9‬וְּ ָ‬ ‫ַת ֶרם ִך ְּר ֵאים ַק ְּרנִ י |‬ ‫ֲלי ָאוֶן‪ )11( :‬ו ָ‬ ‫ֹאבדו | יִ ְּת ָן ְּרדו ָךל ןֹע ֵ‬ ‫יך י ֵ‬ ‫אֹיְּ ֶב ָ‬ ‫שורי | ַב ָס ִמים ָע ַלי ְּמ ֵר ִעים‬ ‫ַת ֵבט ֵעינִ י ְּב ָ‬ ‫ַבכ ִֹתי ְּב ֶש ֶמן ַר ֲענָן‪ )12( :‬ו ַ‬ ‫ָאזנָי‪ַ ) 13( :‬צ ִדיק ַך ָת ָמר יִ ְּפ ָרח | ְּך ֶא ֶרז ַב ְּכ ָבנֹון יִ ְּש ֶגה‪:‬‬ ‫ִת ְּש ַמ ְּענָה ְּ‬ ‫ַפ ִריחו‪ )15( :‬עֹוד‬ ‫תולים ְּב ֵבית יְּ הוָה | ְּב ַח ְּצרֹות ֱאל ֵֹהינו י ְּ‬ ‫(‪ְּ )14‬ש ִ‬ ‫ָשר יְּ הוָה |‬ ‫יבה | ְּד ֵשנִ ים וְּ ַר ֲענַםִ ים יִ ְּהיו‪ְּ )16( :‬ל ַהגִ יד ִךי י ָ‬ ‫יְּ נובון ְּב ֵש ָ‬ ‫[עוְּ ָל ָתה קרי] בֹו‪:‬‬ ‫צורי וְּ לֹא עלתה ַ‬ ‫ִ‬ ‫‪Tehilím Pérek 93‬‬ ‫(‪ ) 1‬יְּ הוָה ָמ ָל ְּך גֵאות ָל ֵבש | ָל ֵבש יְּ הוָה עֹז ִה ְּתַאזָר ַאף ִתךֹון ֵת ֵבל‬ ‫ָשאו נְּ ָהרֹות‬ ‫ָאתה‪ )3( :‬נ ְּ‬ ‫עֹולם ָ‬ ‫ַבל ִתלֹוט‪ )2( :‬נָכֹון ִך ְּס ֲא ָך ֵמָאז | ֵמ ָ‬ ‫קֹולם | יִ ְּשאו נְּ ָהרֹות ָד ְּכיָם‪ִ )4( :‬מסֹלֹות ַמיִ ם‬ ‫ָשאו נְּ ָהרֹות ָ‬ ‫יְּ הוָה נ ְּ‬ ‫ֶא ְּמנו‬ ‫יך נ ֶ‬ ‫ַאדיר ַב ָלרֹום יְּ הוָה‪ֵ )5( :‬עד ֶֹת ָ‬ ‫ירים ִמ ְּש ְּב ֵרי יָם | ִ‬ ‫ַאד ִ‬ ‫ַר ִבים ִ‬ ‫ָמים‪:‬‬ ‫ַאוָה ק ֶֹדש | יְּ הוָה ְּלא ֶֹר ְּך י ִ‬ ‫ית ָך נ ֲ‬ ‫ְּמאֹד ְּל ֵב ְּ‬ ‫‪Tehilím Pérek 94‬‬ ‫ָארץ |‬ ‫ָשא ש ֵֹפט ָה ֶ‬ ‫הֹופיַע‪ִ )2( :‬הם ֵ‬ ‫(‪ֵ )1‬אל נְּ ָקמֹות יְּ הוָה | ֵאל נְּ ָקמֹות ִ‬ ‫ֵאים‪ַ ) 3( :‬עד ָמ ַתי ְּר ָש ִעים יְּ הוָה | ַעד ָמ ַתי ְּר ָש ִעים‬ ‫ָה ֵשב גְּ מול ַעל ג ִ‬ ‫ֲלי ָאוֶן‪ַ )5( :‬ע ְּל ָך‬ ‫ַאלרו ָךל ןֹע ֵ‬ ‫ַביעו יְּ ַד ְּברו ָע ָתק | יִ ְּת ְּ‬ ‫ַי ֲעלֹזו‪ ) 4( :‬י ִ‬ ‫יתֹומים‬ ‫ִ‬ ‫ַהרֹגו | וִ‬ ‫ַאל ָמנָה וְּ גֵר י ֲ‬ ‫ַח ָל ְּת ָך יְּ ַעםו‪ְּ )6( :‬‬ ‫יְּ הוָה יְּ ַד ְּךאו | וְּ נ ֲ‬ ‫ָבין ֱאל ֵֹהי ַי ֲעקֹב‪ִ )8( :‬בינו‬ ‫ֹאמרו לֹא יִ ְּר ֶאה טָה | וְּ לֹא י ִ‬ ‫יְּ ַר ֵנחו‪ַ )7( :‬וט ְּ‬ ‫ילים ָמ ַתי ַת ְּש ִךילו‪ֲ )9( :‬הנ ַֹטע אֹזֶן ֲהלֹא יִ ְּש ָמע |‬ ‫וכ ִס ִ‬ ‫ֲרים ָב ָעם | ְּ‬ ‫בֹע ִ‬ ‫יח | ַה ְּמ ַל ֵלד‬ ‫יֹוכ ַ‬ ‫ַביט‪ֲ )11( :‬הי ֵֹסר גֹויִ ם ֲהלֹא ִ‬ ‫ִאם י ֵֹצר ַעיִ ן ֲהלֹא י ִ‬ ‫ָאדם | ִךי ֵה ָלה ָה ֶבל‪)12( :‬‬ ‫ָאדם ָד ַעת‪ ) 11( :‬יְּ הוָה י ֵֹד ַע ַמ ְּח ְּשבֹות ָ‬ ‫ָ‬ ‫תֹור ְּת ָך ְּת ַל ְּל ֶדםו‪ְּ )13( :‬ל ַה ְּש ִקיט‬ ‫ומ ָ‬ ‫ַמ ֶרםו טָה | ִ‬ ‫ֶבר ֲא ֶשר ְּתי ְּ‬ ‫ַאש ֵרי ַהג ֶ‬ ‫ְּ‬ ‫‪58‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫ימי ָרע | ַעד יִ ָך ֶרה ָל ָר ָשע ָש ַחת‪ִ )14( :‬ךי לֹא יִ חֹש יְּ הוָה ַעלֹו |‬ ‫לֹו ִמ ֵ‬ ‫ַאח ָריו ָךל יִ ְּש ֵרי‬ ‫ַח ָלתֹו לֹא ַי ֲעזֹב‪ִ )15( :‬ךי ַעד ֶצ ֶדק יָשוב ִמ ְּש ָןט | וְּ ֲ‬ ‫וְּ נ ֲ‬ ‫ֲלי ָאוֶן‪:‬‬ ‫ַנב ִלי ִעם ןֹע ֵ‬ ‫ֵלב‪ִ ) 16( :‬מי יָקום ִלי ִעם ְּמ ֵר ִעים | ִמי יִ ְּתי ֵ‬ ‫ַפ ִשי‪ִ )18( :‬אם‬ ‫דומה נ ְּ‬ ‫לולי יְּ הוָה ֶע ְּז ָר ָתה ִכי | ִך ְּמ ַעט ָש ְּכנָה ָ‬ ‫(‪ֵ ) 17‬‬ ‫ָאמ ְּר ִתי ָמ ָטה ַרגְּ ִלי | ַח ְּס ְּד ָך יְּ הוָה יִ ְּס ָע ֵדנִ י‪ְּ )19( :‬ברֹב ַש ְּר ַע ַןי‬ ‫ַ‬ ‫ַפ ִשי‪ַ )21( :‬היְּ ָח ְּב ְּר ָך ִך ֵמא ַהוֹות | י ֵֹצר‬ ‫יך יְּ ַש ַע ְּשעו נ ְּ‬ ‫חומ ָ‬ ‫ְּב ִק ְּר ִבי | ַתנְּ ֶ‬ ‫ַר ִשיעו‪)22( :‬‬ ‫ָקי י ְּ‬ ‫ֶפש ַצ ִדיק | וְּ ָדם נ ִ‬ ‫ֲלי חֹק‪ ) 21( :‬יָגֹודו ַעל נ ֶ‬ ‫ָע ָמל ע ֵ‬ ‫יהם ֶאת‬ ‫ֲל ֶ‬ ‫ָשב ע ֵ‬ ‫וַיְּ ִהי יְּ הוָה ִלי ְּל ִמ ְּשגָב | וֵאל ַֹהי ְּלצור ַמ ְּח ִסי‪ַ )23( :‬וט ֶ‬ ‫יתם יְּ הוָה ֱאל ֵֹהינו‪:‬‬ ‫ַצ ִמ ֵ‬ ‫יתם | י ְּ‬ ‫ַצ ִמ ֵ‬ ‫וב ָר ָע ָתם י ְּ‬ ‫אֹונָם ְּ‬ ‫‪Tehilím Pérek 95‬‬ ‫יעה ְּלצור יִ ְּש ֵענו‪ )2( :‬נְּ ַק ְּד ָמה ָפנָיו‬ ‫ָר ָ‬ ‫(‪ְּ )1‬לכו נְּ ַרםְּ נָה ַליהוָה | נ ִ‬ ‫ומ ֶל ְּך גָדֹול ַעל‬ ‫יע לֹו‪ִ )3( :‬ךי ֵאל גָדֹול יְּ הוָה | ֶ‬ ‫ָר ַ‬ ‫תֹודה | ִב ְּז ִמרֹות נ ִ‬ ‫ְּב ָ‬ ‫ָארץ | וְּ תֹועֲפֹות ָה ִרים לֹו‪)5( :‬‬ ‫ָךל ֱאל ִֹהים‪ֲ )4( :‬א ֶשר ְּביָדֹו ֶמ ְּח ְּק ֵרי ֶ‬ ‫ָצרו‪ )6( :‬בֹאו נִ ְּש ַת ֲחוֶה‬ ‫ָדיו י ָ‬ ‫ַב ֶשת י ָ‬ ‫ֲא ֶשר לֹו ַה ָטם וְּ הוא ָע ָשהו | וְּ י ֶ‬ ‫ַחנו ַעם‬ ‫ַאנ ְּ‬ ‫וְּ נִ ְּכ ָר ָעה | נִ ְּב ְּר ָכה ִל ְּפנֵי יְּ הוָה ע ֵֹשנו‪ִ )7( :‬ךי הוא ֱאל ֵֹהינו ו ֲ‬ ‫ַמ ְּר ִעיתֹו וְּ צֹאן יָדֹו | ַהטֹום ִאם ְּבקֹלֹו ִת ְּש ָמעו‪ַ )8( :‬אל ַת ְּקשו‬ ‫יכם |‬ ‫בֹות ֶ‬ ‫יבה | ְּךיֹום ַמ ָמה ַב ִל ְּד ָבר‪ֲ )9( :‬א ֶשר נִ מונִ י ֲא ֵ‬ ‫ְּל ַב ְּב ֶכם ִך ְּמ ִר ָ‬ ‫ַאר ָב ִעים ָשנָה ָאקוט ְּבדֹור ָוא ַֹמר ַעם‬ ‫ֳלי‪ְּ )11( :‬‬ ‫ְּב ָחנונִ י גַם ָראו ָפע ִ‬ ‫ַאןי | ִאם‬ ‫ָדעו ְּד ָר ָכי‪ֲ )11( :‬א ֶשר נִ ְּש ַב ְּע ִתי ְּב ִ‬ ‫ת ֵֹעי ֵל ָבב ֵהם | וְּ ֵהם לֹא י ְּ‬ ‫נוח ִתי‪:‬‬ ‫יְּ בֹאון ֶאל ְּמ ָ‬ ‫‪Tehilím Pérek 96‬‬ ‫ָארץ‪ִ )2( :‬שירו‬ ‫(‪ִ ) 1‬שירו ַליהוָה ִשיר ָח ָדש | ִשירו ַליהוָה ָךל ָה ֶ‬ ‫שועתֹו‪ַ )3( :‬ס ְּןרו ַבגֹויִ ם‬ ‫ַליהוָה ָברֲכו ְּשמֹו | ַב ְּשרו ִמטֹום ְּליֹום יְּ ָ‬ ‫ומ ֺה ָכל ְּמאֹד |‬ ‫אֹותיו‪ִ )4( :‬ךי גָדֹול יְּ הוָה ְּ‬ ‫ְּךבֹודֹו | ְּב ָכל ָה ַע ִלים נִ ְּפ ְּל ָ‬ ‫ילים |‬ ‫נֹורא הוא ַעל ָךל ֱאל ִֹהים‪ִ )5( :‬ךי ָךל ֱאל ֵֹהי ָה ַע ִלים ֱא ִל ִ‬ ‫ָ‬ ‫וַיהוָה ָש ַמיִ ם ָע ָשה‪ )6( :‬הֹוד וְּ ָה ָדר ְּל ָפנָיו | עֹז וְּ ִת ְּפ ֶא ֶרת ְּב ִמ ְּק ָדשֹו‪:‬‬ ‫‪59‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫(‪ָ ) 7‬הבו ַליהוָה ִמ ְּש ְּןחֹות ַע ִלים | ָהבו ַליהוָה ָךבֹוד ָועֹז‪ָ )8( :‬הבו‬ ‫רֹותיו‪ִ )9( :‬ה ְּש ַת ֲחוו‬ ‫ַליהוָה ְּךבֹוד ְּשמֹו | ְּשאו ִמנְּ ָחה ובֹאו ְּל ַח ְּצ ָ‬ ‫ָארץ‪ִ )11( :‬א ְּמרו ַבגֹויִ ם‬ ‫ַליהוָה ְּב ַה ְּד ַרת ק ֶֹדש | ִחילו ִמ ָןנָיו ָךל ָה ֶ‬ ‫יש ִרים‪)11( :‬‬ ‫ָדין ַע ִלים ְּב ֵמ ָ‬ ‫יְּ הוָה ָמ ָל ְּך ַאף ִתךֹון ֵת ֵבל ַבל ִתלֹוט | י ִ‬ ‫ומלֹאֹו‪ַ )12( :‬י ֲעלֹז ָש ַדי‬ ‫ָארץ | יִ ְּר ַעם ַהטָם ְּ‬ ‫יִ ְּש ְּמחו ַה ָש ַמיִ ם וְּ ָתגֵל ָה ֶ‬ ‫ָער‪ִ )13( :‬ל ְּפנֵי יְּ הוָה ִךי ָבא ִךי ָבא‬ ‫ֲצי י ַ‬ ‫וְּ ָכל ֲא ֶשר בֹו | ָאז יְּ ַרםְּ נו ָךל ע ֵ‬ ‫ָארץ | יִ ְּשןֹט ֵת ֵבל ְּב ֶצ ֶדק וְּ ַע ִלים ֶב ֱאמונָתֹו‪:‬‬ ‫ִל ְּשןֹט ָה ֶ‬ ‫‪Tehilím Pérek 97‬‬ ‫ֲר ֶפל‬ ‫ָארץ | יִ ְּש ְּמחו ִאטִ ים ַר ִבים‪ָ )2( :‬ענָן ַוע ָ‬ ‫(‪ )1‬יְּ הוָה ָמ ָל ְּך ָתגֵל ָה ֶ‬ ‫ות ַל ֵהט‬ ‫ומ ְּש ָןט ְּמכֹון ִך ְּסאֹו‪ֵ )3( :‬אש ְּל ָפנָיו ֵת ֵל ְּך | ְּ‬ ‫יביו | ֶצ ֶדק ִ‬ ‫ְּס ִב ָ‬ ‫ָארץ‪)5( :‬‬ ‫ַת ֵחל ָה ֶ‬ ‫ָס ִביב ָצ ָריו‪ֵ ) 4( :‬ה ִאירו ְּב ָר ָקיו ֵת ֵבל | ָר ֲא ָתה ו ָ‬ ‫ָארץ‪ִ )6( :‬הגִ ידו‬ ‫ָממו ִמ ִכ ְּפנֵי יְּ הוָה | ִמ ִכ ְּפנֵי ֲאדֹון ָךל ָה ֶ‬ ‫ָה ִרים ַךדֹונַג נ ַ‬ ‫ַה ָש ַמיִ ם ִצ ְּדקֹו | וְּ ָראו ָכל ָה ַע ִלים ְּךבֹודֹו‪ֵ )7( :‬יבֹשו ָךל ע ְֹּב ֵדי ֶפ ֶסל‬ ‫ילים | ִה ְּש ַת ֲחוו לֹו ָךל ֱאל ִֹהים‪ָ )8( :‬ש ְּמ ָעה‬ ‫ַה ִל ְּת ַה ְּל ִלים ָב ֱא ִל ִ‬ ‫יך יְּ ה ָוה‪ִ )9( :‬ךי‬ ‫הודה | ְּל ַמ ַען ִמ ְּש ָן ֶט ָ‬ ‫ֵלנָה ְּבנֹות יְּ ָ‬ ‫ַתג ְּ‬ ‫ַת ְּש ַמח ִצטֹון ו ָ‬ ‫וִ‬ ‫ית ַעל ָךל ֱאל ִֹהים‪)11( :‬‬ ‫ֲל ָ‬ ‫ָארץ | ְּמאֹד ַנע ֵ‬ ‫ַאתה יְּ הוָה ֶע ְּליֹון ַעל ָךל ָה ֶ‬ ‫ָ‬ ‫ַני ֵלם‪:‬‬ ‫ידיו ִמטַד ְּר ָש ִעים י ִ‬ ‫ַפשֹות ֲח ִס ָ‬ ‫ֹה ֵבי יְּ הוָה ִשנְּ או ָרע | ש ֵֹמר נ ְּ‬ ‫אֲ‬ ‫יקים‬ ‫וליִ ְּש ֵרי ֵלב ִש ְּמ ָחה‪ִ )12( :‬ש ְּמחו ַצ ִד ִ‬ ‫ֺע ַל ַנ ִדיק | ְּ‬ ‫(‪ )11‬אֹור ָזר ַ‬ ‫ֵכר ָק ְּדשֹו‪:‬‬ ‫ַביהוָה | וְּ הֹודו ְּלז ֶ‬ ‫‪Tehilím Pérek 98‬‬ ‫יעה כֹו‬ ‫(‪ִ ) 1‬מ ְּזמֹור ִשירו ַליהוָה ִשיר ָח ָדש ִךי נִ ְּפ ָלאֹות ָע ָשה | הֹו ִש ָ‬ ‫שועתֹו | ְּל ֵעינֵי ַהגֹויִ ם גִ ָכה‬ ‫יע יְּ הוָה יְּ ָ‬ ‫הֹוד ַ‬ ‫רֹוע ָק ְּדשֹו‪ִ )2( :‬‬ ‫וז ַ‬ ‫יְּ ִמינֹו ְּ‬ ‫ֶאמונָתֹו ְּל ֵבית יִ ְּש ָר ֵאל | ָראו ָכל ַא ְּפ ֵסי‬ ‫ָכר ַח ְּסדֹו ו ֱ‬ ‫ִצ ְּד ָקתֹו‪ ) 3( :‬ז ַ‬ ‫ָארץ | ִן ְּצחו וְּ ַרםְּ נו‬ ‫שועת ֱאל ֵֹהינו‪ָ )4( :‬ה ִריעו ַליהוָה ָךל ָה ֶ‬ ‫ָארץ ֵאת יְּ ַ‬ ‫ֶ‬ ‫ַלרו ַליהוָה ְּב ִכםֹור | ְּב ִכםֹור וְּ קֹול ִז ְּמ ָרה‪ַ )6( :‬ב ֲחצ ְֹּצרֹות‬ ‫ַלרו‪ )5( :‬ז ְּ‬ ‫וְּ ז ֵ‬ ‫ומלֹאֹו |‬ ‫שֹופר | ָה ִריעו ִל ְּפנֵי ַה ֶל ֶל ְּך יְּ הוָה‪ )7( :‬יִ ְּר ַעם ַהטָם ְּ‬ ‫וְּ קֹול ָ‬ ‫‪60‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫ַחד ָה ִרים יְּ ַרםֵנו‪ִ )9( :‬ל ְּפנֵי‬ ‫ֵת ֵבל וְּ י ְֹּש ֵבי ָבה‪ )8( :‬נְּ ָהרֹות יִ ְּמ ֲחאו ָכף | י ַ‬ ‫יש ִרים‪:‬‬ ‫ָארץ | יִ ְּשןֹט ֵת ֵבל ְּב ֶצ ֶדק וְּ ַע ִלים ְּב ֵמ ָ‬ ‫יְּ הוָה ִךי ָבא ִל ְּשןֹט ָה ֶ‬ ‫‪Tehilím Pérek 99‬‬ ‫ָארץ‪ )2( :‬יְּ הוָה‬ ‫רובים ָתנוט ָה ֶ‬ ‫(‪ ) 1‬יְּ הוָה ָמ ָל ְּך יִ ְּרגְּ זו ַע ִלים | י ֵֹשב ְּך ִ‬ ‫נֹורא‬ ‫ְּב ִצטֹון גָדֹול | וְּ ָרם הוא ַעל ָךל ָה ַע ִלים‪ )3( :‬יֹודו ִש ְּמ ָך גָדֹול וְּ ָ‬ ‫יש ִרים‬ ‫ַאתה ךֹונַנְּ ָת ֵמ ָ‬ ‫ָאהב | ָ‬ ‫ָקדֹוש הוא‪ )4( :‬וְּ עֹז ֶמ ֶל ְּך ִמ ְּש ָןט ֵ‬ ‫רֹוממו יְּ הוָה ֱאל ֵֹהינו‬ ‫ית‪ְּ )5( :‬‬ ‫ַאתה ָע ִש ָ‬ ‫וצ ָד ָקה ְּב ַי ֲעקֹב ָ‬ ‫ִמ ְּש ָןט ְּ‬ ‫ֹהנָיו‬ ‫ַאהרֹן ְּבכ ֲ‬ ‫וְּ ִה ְּש ַת ֲחוו ַל ֲהדֹם ַרגְּ ָליו ָקדֹוש הוא‪ )6( :‬מ ֶֹשה וְּ ֲ‬ ‫מואל ְּבק ְֹּר ֵאי ְּשמֹו | ק ִֹראים ֶאל יְּ הוָה וְּ הוא ַי ֲענֵם‪ְּ )7( :‬ב ַעלוד‬ ‫וש ֵ‬ ‫ְּ‬ ‫ָתן ָלמֹו‪ )8( :‬יְּ הוָה ֱאל ֵֹהינו‬ ‫יהם | ָש ְּמרו ֵעד ָֹתיו וְּ חֹק נ ַ‬ ‫ָענָן יְּ ַד ֵבר ֲא ֵל ֶ‬ ‫רֹוממו‬ ‫ילֹותם‪ְּ )9( :‬‬ ‫ֲל ָ‬ ‫ית ָל ֶהם וְּ נ ֵֹקם ַעל ע ִ‬ ‫יתם | ֵאל נ ֵֹשא ָהיִ ָ‬ ‫ַאתה עֲנִ ָ‬ ‫ָ‬ ‫יְּ הוָה ֱאל ֵֹהינו וְּ ִה ְּש ַת ֲחוו ְּל ַהר ָק ְּדשֹו | ִךי ָקדֹוש יְּ הוָה ֱאל ֵֹהינו‪:‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 100‬‬ ‫ָארץ‪ִ )2( :‬ע ְּבדו ֶאת יְּ הוָה‬ ‫תֹודה | ָה ִריעו ַליהוָה ָךל ָה ֶ‬ ‫(‪ִ )1‬מ ְּזמֹור ְּל ָ‬ ‫ְּב ִש ְּמ ָחה | בֹאו ְּל ָפנָיו ִב ְּר ָננָה‪ְּ )3( :‬דעו ִךי יְּ הוָה הוא ֱאל ִֹהים | הוא‬ ‫ַחנו ַעלֹו וְּ צֹאן ַמ ְּר ִעיתֹו‪ )4( :‬בֹאו ְּש ָע ָריו‬ ‫ָע ָשנו ולא [וְּ לֹו קרי] ֲאנ ְּ‬ ‫תֹודה ֲח ֵצר ָֹתיו ִב ְּת ִה ָכה | הֹודו לֹו ָברֲכו ְּשמֹו‪ִ )5( :‬ךי טֹוב יְּ הֹוָה‬ ‫ְּב ָ‬ ‫עֹולם ַח ְּסדֹו | וְּ ַעד דֹר ָודֹר ֱאמונָתֹו‪:‬‬ ‫ְּל ָ‬ ‫‪Tehilím Pérek 101‬‬ ‫ַל ָרה‪)2( :‬‬ ‫ירה ְּל ָך יְּ הוָה ֲאז ֵ‬ ‫ָאש ָ‬ ‫ומ ְּש ָןט ִ‬ ‫(‪ְּ )1‬ל ָדוִ ד ִמ ְּזמֹור | ֶח ֶסד ִ‬ ‫ילה ְּב ֶד ֶר ְּך ָת ִמים ָמ ַתי ָתבֹוא ֵא ָלי | ֶא ְּת ַה ֵכ ְּך ְּב ָתם ְּל ָב ִבי ְּב ֶק ֶרב‬ ‫ַאש ִך ָ‬ ‫ְּ‬ ‫ֵאתי‬ ‫ָעל | ֲעשֹה ֵס ִטים ָשנ ִ‬ ‫ָאשית ְּל ֶנגֶד ֵעינַי ְּד ַבר ְּב ִלט ַ‬ ‫יתי‪ ) 3( :‬לֹא ִ‬ ‫ֵב ִ‬ ‫לֹא יִ ְּד ַבק ִבי‪ֵ )4( :‬ל ָבב ִע ֵסש יָסור ִמ ֶלםִ י | ָרע לֹא ֵא ָדע‪ )5( :‬מלושני‬ ‫ור ַחב ֵל ָבב‬ ‫ַאצ ִמית | גְּ ַבה ֵעינַיִ ם ְּ‬ ‫[מ ָל ְּשנִ י קרי] ַב ֵמ ֶתר ֵר ֵעהו אֹותֹו ְּ‬ ‫ְּ‬ ‫‪61‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫ֶא ְּמנֵי ֶא ֶרץ ָל ֶש ֶבת ִע ָל ִדי | ה ֵֹל ְּך ְּב ֶד ֶר ְּך‬ ‫אוכל‪ֵ ) 6( :‬עינַי ְּבנ ֶ‬ ‫אֹתֹו לֹא ָ‬ ‫יתי ע ֵֹשה ְּר ִמטָה | ד ֵֹבר‬ ‫ֵשב ְּב ֶק ֶרב ֵב ִ‬ ‫ָת ִמים הוא יְּ ָש ְּר ֵתנִ י‪ )7( :‬לֹא י ֵ‬ ‫ָארץ |‬ ‫ַאצ ִמית ָךל ִר ְּש ֵעי ֶ‬ ‫ְּש ָק ִרים לֹא יִ ךֹון ְּל ֶנגֶד ֵעינָי‪ַ )8( :‬ל ְּב ָק ִרים ְּ‬ ‫ֲלי ָאוֶן‪:‬‬ ‫ְּל ַה ְּכ ִרית ֵמ ִעיר יְּ הוָה ָךל ןֹע ֵ‬ ‫‪Tehilím Pérek 102‬‬ ‫(‪ְּ )1‬ת ִפ ָכה ְּל ָענִ י ִכי ַי ֲעטֹף | וְּ ִל ְּפנֵי יְּ הוָה יִ ְּשן ְֹּך ִשיחֹו‪ )2( :‬יְּ הוָה‬ ‫ֶיך ִמ ֶלםִ י‬ ‫יך ָתבֹוא‪ַ )3( :‬אל ַת ְּס ֵתר ָןנ ָ‬ ‫ִש ְּמ ָעה ְּת ִפ ָכ ִתי | וְּ ַשוְּ ָע ִתי ֵא ֶל ָ‬ ‫ֶך ְּביֹום ֶא ְּק ָרא ַמ ֵהר ֲענֵנִ י‪ִ )4( :‬ךי ָכלו‬ ‫ָאזנ ָ‬ ‫ְּביֹום ַצר ִלי | ַה ֵחה ֵא ַלי ְּ‬ ‫הוךה ָכ ֵע ֶשב וַטִ ַבש ִל ִבי | ִךי‬ ‫מֹותי ְּךמֹו ֵקד נִ ָחרו‪ָ )5( :‬‬ ‫ָמי | וְּ ַע ְּצ ַ‬ ‫ְּב ָע ָשן י ָ‬ ‫ָש ַכ ְּח ִתי ֵמ ֲאכֹל ַל ְּח ִמי‪ִ )6( :‬מסֹול ַאנְּ ָח ִתי | ָד ְּב ָקה ַע ְּצ ִמי ִל ְּב ָש ִרי‪)7( :‬‬ ‫ָא ְּהיֶה |‬ ‫יתי ְּךכֹוס ֳח ָרבֹות‪ָ )8( :‬ש ַק ְּד ִתי ו ֶ‬ ‫יתי ִל ְּקַאת ִמ ְּד ָבר | ָהיִ ִ‬ ‫ָד ִמ ִ‬ ‫הֹול ַלי ִבי‬ ‫בֹודד ַעל גָג‪ָ )9( :‬ךל ַהטֹום ֵח ְּרפונִ י אֹויְּ ָבי | ְּמ ָ‬ ‫ְּך ִצןֹור ֵ‬ ‫ָאכ ְּל ִתי | וְּ ִש ֺסוַי ִב ְּב ִכי ָמ ָס ְּכ ִתי‪)11( :‬‬ ‫נִ ְּש ָבעו‪ִ ) 11( :‬ךי ֵא ֶפר ַך ֶכ ֶחם ָ‬ ‫ָמי ְּך ֵצל נָטוי |‬ ‫יכנִ י‪ )12( :‬י ַ‬ ‫ַת ְּש ִל ֵ‬ ‫אתנִ י ו ַ‬ ‫ַע ְּמ ָך וְּ ִק ְּצ ֶן ָך | ִךי נְּ ָש ַ‬ ‫ִמ ְּןנֵי ז ַ‬ ‫עֹולם ֵת ֵשב | וְּ ִז ְּכ ְּר ָך ְּלדֹר‬ ‫ַאתה יְּ הוָה ְּל ָ‬ ‫יבש‪ )13( :‬וְּ ָ‬ ‫ַאנִ י ָך ֵע ֶשב ִא ָ‬ ‫וֲ‬ ‫מֹועד‪:‬‬ ‫ַאתה ָתקום ְּת ַר ֵחם ִצטֹון | ִךי ֵעת ְּל ֶחנְּ נָה ִךי ָבא ֵ‬ ‫ָודֹר‪ָ ) 14( :‬‬ ‫יראו‬ ‫ֲפ ָרה יְּ חֹנֵנו‪ )16( :‬וְּ יִ ְּ‬ ‫ֶיה | וְּ ֶאת ע ָ‬ ‫יך ֶאת ֲא ָבנ ָ‬ ‫ֲב ֶד ָ‬ ‫(‪ִ ) 15‬ךי ָרצו ע ָ‬ ‫בֹוד ָך‪ִ )17( :‬ךי ָבנָה‬ ‫ָארץ ֶאת ְּך ֶ‬ ‫גֹויִ ם ֶאת ֵשם יְּ הוָה | וְּ ָכל ַמ ְּל ֵכי ָה ֶ‬ ‫יְּ הוָה ִצטֹון | נִ ְּרָאה ִב ְּכבֹודֹו‪ָ )18( :‬ןנָה ֶאל ְּת ִפ ַכת ָה ַע ְּר ָער | וְּ לֹא ָבזָה‬ ‫ַאחרֹון | וְּ ַעם נִ ְּב ָרא יְּ ַה ֶכל יָה‪:‬‬ ‫ֶאת ְּת ִפ ָכ ָתם‪ִ )19( :‬ת ָך ֶתב זֹאת ְּלדֹור ֲ‬ ‫(‪ִ )21‬ךי ִה ְּש ִקיף ִמ ְּלרֹום ָק ְּדשֹו | יְּ הוָה ִמ ָש ַמיִ ם ֶאל ֶא ֶרץ ִה ִביט‪:‬‬ ‫מותה‪ְּ )22( :‬ל ַס ֵןר ְּב ִצטֹון‬ ‫ָאסיר | ְּל ַפ ֵת ַח ְּבנֵי ְּת ָ‬ ‫(‪ִ )21‬ל ְּשמ ַֹע ֶאנְּ ַקת ִ‬ ‫ַח ָדו |‬ ‫ירוש ָלִם‪ְּ )23( :‬ב ִה ָס ֵבץ ַע ִלים י ְּ‬ ‫ות ִה ָכתֹו ִב ָ‬ ‫ֵשם יְּ הוָה | ְּ‬ ‫ומ ְּמ ָלכֹות ַל ֲעבֹד ֶאת יְּ הוָה‪ִ )24( :‬עםָה ַב ֶד ֶר ְּך כחו [ך ִֹחי קרי] ִק ַנר‬ ‫ַ‬ ‫יך‪:‬‬ ‫נֹות ָ‬ ‫דֹורים ְּש ֶ‬ ‫ָמי | ְּבדֹור ִ‬ ‫ֲלנִ י ַב ֲח ִצי י ָ‬ ‫ָמי‪ ) 25( :‬א ַֹמר ֵא ִלי ַאל ַתע ֵ‬ ‫יָ‬ ‫ֹאבדו‬ ‫יך ָש ָמיִ ם‪ֵ )27( :‬ה ָלה י ֵ‬ ‫ָד ָ‬ ‫ֲשה י ֶ‬ ‫ומע ֵ‬ ‫ָס ְּד ָת | ַ‬ ‫ָארץ י ַ‬ ‫(‪ְּ ) 26‬ל ָפנִ ים ָה ֶ‬ ‫יפם וְּ ַי ֲחלֹפו‪)28( :‬‬ ‫ֺכם ַך ֶבגֶד יִ ְּבלו ַך ְּכבוש ַת ֲח ִל ֵ‬ ‫ַאתה ַת ֲעמֹד | וְּ כ ָ‬ ‫וְּ ָ‬ ‫‪62‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫ַר ָעם‬ ‫יך יִ ְּשךֹונו | וְּ ז ְּ‬ ‫ֲב ֶד ָ‬ ‫יך לֹא יִ ָתלו‪ְּ )29( :‬בנֵי ע ָ‬ ‫נֹות ָ‬ ‫וש ֶ‬ ‫ַאתה הוא | ְּ‬ ‫וְּ ָ‬ ‫ֶיך יִ ךֹון‪:‬‬ ‫ְּל ָפנ ָ‬ ‫‪Tehilím Pérek 103‬‬ ‫ֲכי נ ְַּפ ִשי ֶאת יְּ הוָה | וְּ ָכל ְּק ָר ַבי ֶאת ֵשם ָק ְּדשֹו‪)2( :‬‬ ‫(‪ְּ ) 1‬ל ָדוִ ד ָבר ִ‬ ‫מוליו‪ַ )3( :‬המ ֵֹל ַח ְּל ָכל‬ ‫ַפ ִשי ֶאת יְּ הוָה | וְּ ַאל ִת ְּש ְּך ִחי ָךל גְּ ָ‬ ‫ֲכי נ ְּ‬ ‫ָבר ִ‬ ‫גֹואל ִמ ַש ַחת ַחטָיְּ ִכי |‬ ‫ֵכי | ָהר ֵֹפא ְּל ָכל ַת ֲחלָֺאיְּ ִכי‪ַ )4( :‬ה ֵ‬ ‫עֲֹונ ִ‬ ‫ֵך | ִת ְּת ַח ֵדש‬ ‫ַה ְּמ ַע ְּח ֵר ִכי ֶח ֶסד וְּ ַר ֲח ִמים‪ַ )5( :‬ה ַל ְּש ִביַע ַבחֹוב ֶע ְּדי ְּ‬ ‫ומ ְּש ָן ִטים ְּל ָכל עֲשו ִקים‪:‬‬ ‫עוריְּ ִכי‪ )6( :‬ע ֵֹשה ְּצ ָדקֹות יְּ הוָה | ִ‬ ‫ֶשר נְּ ָ‬ ‫ַךם ֶ‬ ‫ילֹותיו‪ַ )8( :‬רחום וְּ ַחםון‬ ‫ֲל ָ‬ ‫יע ְּד ָר ָכיו ְּלמ ֶֹשה | ִל ְּבנֵי יִ ְּש ָר ֵאל ע ִ‬ ‫יֹוד ַ‬ ‫(‪ִ ) 7‬‬ ‫עֹולם‬ ‫ָריב | וְּ לֹא ְּל ָ‬ ‫ֶצח י ִ‬ ‫ַאןיִ ם וְּ ַרב ָח ֶסד‪ )9( :‬לֹא ָלנ ַ‬ ‫יְּ הוָה | ֶא ֶר ְּך ַ‬ ‫ָמל ָע ֵלינו‪:‬‬ ‫יִ חֹור‪ )11( :‬לֹא ַכ ֲח ָט ֵאינו ָע ָשה ָלנו | וְּ לֹא ַכעֲֹונ ֵֹתינו ג ַ‬ ‫ָבר ַח ְּסדֹו ַעל יְּ ֵרָאיו‪ִ )12( :‬ך ְּרחֹק‬ ‫ָארץ | ג ַ‬ ‫(‪ִ ) 11‬ךי ִכגְּ ב ַֹה ָש ַמיִ ם ַעל ָה ֶ‬ ‫ֲרב | ִה ְּר ִחיק ִמ ֶלםו ֶאת ְּן ָש ֵעינו‪ְּ )13( :‬ך ַר ֵחם ָאב ַעל‬ ‫ִמ ְּז ָרח ִמ ַלע ָ‬ ‫ָדע יִ ְּצ ֵרנו | זָכור ִךי ָע ָפר‬ ‫ָבנִ ים | ִר ַחם יְּ הוָה ַעל יְּ ֵרָאיו‪ִ )14( :‬ךי הוא י ַ‬ ‫ָציץ‪ִ )16( :‬ךי‬ ‫ָמיו | ְּך ִציץ ַה ָש ֶדה ֵךן י ִ‬ ‫ָחנו‪ֱ ) 15( :‬אנֹוש ֶך ָח ִציר י ָ‬ ‫ֲאנ ְּ‬ ‫ירםו עֹוד ְּמקֹומֹו‪ )17( :‬וְּ ֶח ֶסד יְּ הוָה‬ ‫ַך ֶ‬ ‫רוח ָע ְּב ָרה בֹו וְּ ֵאינֶםו | וְּ לֹא י ִ‬ ‫ַ‬ ‫עֹולם ַעל יְּ ֵרָאיו | וְּ ִצ ְּד ָקתֹו ִל ְּבנֵי ָבנִ ים‪ְּ )18( :‬לש ְֹּמ ֵרי‬ ‫עֹולם וְּ ַעד ָ‬ ‫ֵמ ָ‬ ‫ֲשֹותם‪ )19( :‬יְּ הוָה ַב ָש ַמיִ ם ֵה ִכין ִך ְּסאֹו |‬ ‫ולז ְֹּכ ֵרי ִפ ֺס ָדיו ַלע ָ‬ ‫ְּב ִריתֹו | ְּ‬ ‫ָאכיו | גִ ב ֵֹרי כ ַֹח ע ֵֹשי‬ ‫ומ ְּלכותֹו ַבךֹל ָמ ָש ָלה‪ָ )21( :‬ברֲכו יְּ הוָה ַמ ְּל ָ‬ ‫ַ‬ ‫ְּד ָברֹו ִל ְּשמ ַֹע ְּבקֹול ְּד ָברֹו‪ָ )21( :‬ברֲכו יְּ הוָה ָךל ְּצ ָבָאיו | ְּמ ָש ְּר ָתיו‬ ‫ֲשיו ְּב ָכל ְּמקֹמֹות ֶמ ְּמ ַש ְּלתֹו |‬ ‫ע ֵֹשי ְּרצֹונֹו‪ָ ) 22( :‬ברֲכו יְּ הוָה ָךל ַמע ָ‬ ‫ַפ ִשי ֶאת יְּ הוָה‪:‬‬ ‫ֲכי נ ְּ‬ ‫ָבר ִ‬ ‫‪Tehilím Pérek 104‬‬ ‫ָד ְּל ָת ְּלאֹד הֹוד וְּ ָה ָדר‬ ‫ַפ ִשי ֶאת יְּ הוָה | יְּ הוָה ֱאל ַֹהי ג ַ‬ ‫ֲכי נ ְּ‬ ‫(‪ָ ) 1‬בר ִ‬ ‫יעה‪ַ )3( :‬ה ְּמ ָק ֶרה‬ ‫נֹוטה ָש ַמיִ ם ַךיְּ ִר ָ‬ ‫ָל ָב ְּש ָת‪ ) 2( :‬ע ֶֹטה אֹור ַך ַש ְּל ָמה | ֶ‬ ‫רוח‪)4( :‬‬ ‫טֹותיו | ַה ָשם ָע ִבים ְּרכובֹו ַה ְּמ ַה ֵכ ְּך ַעל ַךנְּ ֵפי ַ‬ ‫ֲל ָ‬ ‫ַב ַליִ ם ע ִ‬ ‫‪63‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫ָסד ֶא ֶרץ ַעל‬ ‫ָאכיו רוחֹות | ְּמ ָש ְּר ָתיו ֵאש ל ֵֹהט‪ )5( :‬י ַ‬ ‫ע ֶֹשה ַמ ְּל ָ‬ ‫ָעד‪ְּ )6( :‬תהֹום ַך ְּכבוש ִך ִמיתֹו | ַעל‬ ‫עֹולם ו ֶ‬ ‫ֶיה | ַבל ִתלֹוט ָ‬ ‫ְּמכֹונ ָ‬ ‫ֵח ֵפזון‪:‬‬ ‫ֲר ְּת ָך יְּ נוסון | ִמן קֹול ַר ַע ְּמ ָך י ָ‬ ‫ַע ְּמדו ָמיִ ם‪ִ )7( :‬מן ַגע ָ‬ ‫ָה ִרים י ַ‬ ‫ָס ְּד ָת ָל ֶהם‪ )9( :‬גְּ בול‬ ‫ֵרדו ְּב ָקעֹות | ֶאל ְּמקֹום זֶה י ַ‬ ‫(‪ַ ) 8‬יעֲלו ָה ִרים י ְּ‬ ‫ָארץ‪ַ )11( :‬ה ְּמ ַש ֵכ ַח ַמ ְּע ָינִ ים‬ ‫ַש ְּמ ָת ַבל ַי ֲעבֹרון | ַבל יְּ שובון ְּל ַכמֹות ָה ֶ‬ ‫ַשקו ָךל ַחיְּ תֹו ָש ָדי | יִ ְּש ְּברו‬ ‫ַבםְּ ָח ִלים | ֵבין ָה ִרים יְּ ַה ֵככון‪ )11( :‬י ְּ‬ ‫ֳפאיִ ם‬ ‫יהם עֹוף ַה ָש ַמיִ ם יִ ְּשךֹון | ִמ ֵבין ע ָ‬ ‫ֲל ֶ‬ ‫ְּפ ָר ִאים ְּצ ָמָאם‪ )12( :‬ע ֵ‬ ‫יך ִת ְּש ַבע‬ ‫ֲש ָ‬ ‫טֹותיו | ִמ ְּן ִרי ַמע ֶ‬ ‫ֲל ָ‬ ‫יִ ְּתנו קֹול‪ַ )13( :‬מ ְּש ֶקה ָה ִרים ֵמע ִ‬ ‫הֹוציא‬ ‫ָאדם | ְּל ִ‬ ‫יח ָח ִציר ַל ְּב ֵה ָמה וְּ ֵע ֶשב ַל ֲעב ַֹדת ָה ָ‬ ‫ָארץ‪ַ ) 14( :‬מ ְּצ ִמ ַ‬ ‫ָה ֶ‬ ‫ָארץ‪ ) 15( :‬וְּ יַיִ ן יְּ ַש ַלח ְּל ַבב ֱאנֹוש ְּל ַה ְּצ ִהיל ָןנִ ים ִמ ָש ֶמן |‬ ‫ֶל ֶחם ִמן ָה ֶ‬ ‫ַארזֵי ְּל ָבנֹון ֲא ֶשר‬ ‫ֲצי יְּ הוָה | ְּ‬ ‫וְּ ֶל ֶחם ְּל ַבב ֱאנֹוש יִ ְּס ָעד‪ )16( :‬יִ ְּש ְּבעו ע ֵ‬ ‫רֹושים ֵבי ָתה‪)18( :‬‬ ‫ידה ְּב ִ‬ ‫ֳרים יְּ ַקםֵנו | ֲח ִס ָ‬ ‫ָטע‪ֲ ) 17( :‬א ֶשר ָשם ִצן ִ‬ ‫נָ‬ ‫ָר ַח‬ ‫ָה ִרים ַהגְּ ב ִֹהים ַלטְּ ֵע ִלים | ְּס ָל ִעים ַמ ְּח ֶסה ַל ְּש ַפםִ ים‪ָ )19( :‬ע ָשה י ֵ‬ ‫יהי ָליְּ ָלה | בֹו‬ ‫ָדע ְּמבֹואֹו‪ָ )21( :‬ת ֶשת ח ֶֹש ְּך וִ ִ‬ ‫ֲדים | ֶש ֶמש י ַ‬ ‫ְּלמֹוע ִ‬ ‫ול ַב ֵסש ֵמ ֵאל‬ ‫ֹאגִ ים ַל ָח ֶרף | ְּ‬ ‫ירים ש ֲ‬ ‫ָער‪ַ )21( :‬ה ְּך ִפ ִ‬ ‫ִת ְּרמֹש ָךל ַחיְּ תֹו י ַ‬ ‫ֵָאספון | וְּ ֶאל ְּמעֹונ ָֹתם יִ ְּר ָבצון‪)23( :‬‬ ‫ָאכ ָלם‪ִ ) 22( :‬ת ְּז ַרח ַה ֶש ֶמש י ֵ‬ ‫ְּ‬ ‫יך יְּ הוָה‬ ‫ֲש ָ‬ ‫ֲדי ָע ֶרב‪ָ )24( :‬מה ַרבו ַמע ֶ‬ ‫ָאדם ְּל ָפעֳלֹו | וְּ ַל ֲעב ָֹדתֹו ע ֵ‬ ‫ֵצא ָ‬ ‫יֵ‬ ‫ֶך‪ )25( :‬זֶה ַהטָם גָדֹול‬ ‫ָארץ ִקנְּ ָינ ָ‬ ‫ית | ָמ ְּלָאה ָה ֶ‬ ‫ֺכם ְּב ָח ְּכ ָמה ָע ִש ָ‬ ‫ךָ‬ ‫ָדיִ ם | ָשם ֶר ֶמש וְּ ֵאין ִמ ְּס ָןר ַחטֹות ְּק ַטםֹות ִעם גְּ דֹלֹות‪)26( :‬‬ ‫ור ַחב י ָ‬ ‫ְּ‬ ‫יך‬ ‫ֺכם ֵא ֶל ָ‬ ‫ָצ ְּר ָת ְּל ַש ֶחק בֹו‪ )27( :‬ך ָ‬ ‫ָתן זֶה י ַ‬ ‫ָשם ֳאנִ טֹות יְּ ַה ֵככון | ִלוְּ י ָ‬ ‫ָד ָך‬ ‫ָאכ ָלם ְּב ִעתֹו‪ִ )28( :‬ת ֵתן ָל ֶהם יִ ְּלקֹטון | ִת ְּפ ַתח י ְּ‬ ‫יְּ ַש ֵברון | ָל ֵתת ְּ‬ ‫רוחם יִ גְּ וָעון וְּ ֶאל‬ ‫ֶיך יִ ָב ֵהלון | ת ֵֹסף ָ‬ ‫יִ ְּש ְּבעון טֹוב‪ַ ) 29( :‬ת ְּס ִתיר ָןנ ָ‬ ‫ות ַח ֵדש ְּןנֵי ֲא ָד ָמה‪:‬‬ ‫רוח ָך יִ ָב ֵראון | ְּ‬ ‫ֲפ ָרם יְּ שובון‪ְּ )31( :‬ת ַש ַכח ֲ‬ ‫עָ‬ ‫ֲשיו‪ַ )32( :‬ה ַל ִביט‬ ‫עֹולם | יִ ְּש ַמח יְּ הוָה ְּב ַמע ָ‬ ‫(‪ ) 31‬יְּ ִהי ְּכבֹוד יְּ הוָה ְּל ָ‬ ‫ירה ַליהוָה ְּב ַחטָי |‬ ‫ָאש ָ‬ ‫ֱשנו‪ִ )33( :‬‬ ‫ַת ְּר ָעד | יִ גַע ֶב ָה ִרים וְּ ֶיע ָ‬ ‫ָארץ ו ִ‬ ‫ָל ֶ‬ ‫יחי | ָאנ ִֹכי ֶא ְּש ַמח‬ ‫ֱרב ָע ָליו ִש ִ‬ ‫עֹודי‪ֶ )34( :‬יע ַ‬ ‫ַל ָרה ֵלאל ַֹהי ְּב ִ‬ ‫ֲאז ְּ‬ ‫ֲכי‬ ‫ור ָש ִעים עֹוד ֵאינָם ָבר ִ‬ ‫ָארץ ְּ‬ ‫ַביהוָה‪ ) 35( :‬יִ ַתלו ַח ָח ִאים ִמן ָה ֶ‬ ‫ַפ ִשי ֶאת יְּ הוָה ַה ְּללו יָה‪:‬‬ ‫נ ְּ‬ ‫‪64‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 105‬‬ ‫ילֹותיו‪ִ )2( :‬שירו‬ ‫ֲל ָ‬ ‫הֹודיעו ָב ַע ִלים ע ִ‬ ‫(‪ ) 1‬הֹודו ַליהוָה ִק ְּראו ִב ְּשמֹו | ִ‬ ‫אֹותיו‪ִ )3( :‬ה ְּת ַה ְּללו ְּב ֵשם ָק ְּדשֹו |‬ ‫ַלרו לֹו | ִשיחו ְּב ָכל נִ ְּפ ְּל ָ‬ ‫לֹו ז ְּ‬ ‫יִ ְּש ַמח ֵלב ְּמ ַב ְּק ֵשי יְּ הוָה‪ִ )4( :‬ד ְּרשו יְּ הוָה וְּ עֺזֹו | ַב ְּסשו ָפנָיו ָת ִמיד‪:‬‬ ‫ֶרע‬ ‫ומ ְּש ְּן ֵטי ִפיו‪ )6( :‬ז ַ‬ ‫אֹותיו ֲא ֶשר ָע ָשה | מ ְֹּפ ָתיו ִ‬ ‫(‪ִ ) 5‬ז ְּכרו נִ ְּפ ְּל ָ‬ ‫יריו‪ )7( :‬הוא יְּ הוָה ֱאל ֵֹהינו | ְּב ָכל‬ ‫ַאב ָר ָהם ַע ְּבדֹו | ְּבנֵי ַי ֲעקֹב ְּב ִח ָ‬ ‫ְּ‬ ‫עֹולם ְּב ִריתֹו | ָד ָבר ִצוָה ְּל ֶא ֶלף דֹור‪)9( :‬‬ ‫ָכר ְּל ָ‬ ‫ָארץ ִמ ְּש ָן ָטיו‪ ) 8( :‬ז ַ‬ ‫ָה ֶ‬ ‫יד ָה ְּל ַי ֲעקֹב‬ ‫ֲמ ֶ‬ ‫בועתֹו ְּליִ ְּש ָחק‪ַ )11( :‬ו ַטע ִ‬ ‫וש ָ‬ ‫ַאב ָר ָהם | ְּ‬ ‫ֲא ֶשר ָך ַרת ֶאת ְּ‬ ‫ָען |‬ ‫עֹולם‪ֵ )11( :‬לאמֹר ְּל ָך ֶא ֵתן ֶאת ֶא ֶרץ ְּךנ ַ‬ ‫ְּלחֹק | ְּליִ ְּש ָר ֵאל ְּב ִרית ָ‬ ‫ָרים ָבה‪)13( :‬‬ ‫יֹותם ְּמ ֵתי ִמ ְּס ָןר | ִך ְּמ ַעט וְּ ג ִ‬ ‫ַח ַל ְּת ֶכם‪ִ ) 12( :‬ב ְּה ָ‬ ‫ֶח ֶבל נ ֲ‬ ‫יח‬ ‫ַאחר‪ )14( :‬לֹא ִהםִ ַ‬ ‫וַטִ ְּת ַה ְּככו ִמגֹוי ֶאל גֹוי | ִמ ַל ְּמ ָל ָכה ֶאל ַעם ֵ‬ ‫יחי |‬ ‫יהם ְּמ ָל ִכים‪ַ )15( :‬אל ִתגְּ עו ִב ְּמ ִש ָ‬ ‫ֲל ֶ‬ ‫ַטֹוכח ע ֵ‬ ‫ָאדם ְּל ָע ְּש ָקם | ו ַ‬ ‫ָ‬ ‫ָארץ | ָךל ַמ ֵחה ֶל ֶחם‬ ‫וְּ ִלנְּ ִביַאי ַאל ָת ֵרעו‪ )16( :‬וַטִ ְּק ָרא ָר ָעב ַעל ָה ֶ‬ ‫יֹוסף‪ִ )18( :‬עםו ַב ֶך ֶבל‬ ‫ֵיהם ִאיש | ְּל ֶע ֶבד נִ ְּמ ַךר ֵ‬ ‫ָש ָבר‪ָ )17( :‬ש ַלח ִל ְּפנ ֶ‬ ‫ַפשֹו‪ַ )19( :‬עד ֵעת בֹא ְּד ָברֹו |‬ ‫[רגְּ לֹו קרי] | ַב ְּרזֶל ָבָאה נ ְּ‬ ‫רגליו ַ‬ ‫ירהו | מ ֵֹשל ַע ִלים‬ ‫ַת ֵ‬ ‫ִא ְּמ ַרת יְּ הוָה ְּצ ָר ָפ ְּתהו‪ָ )21( :‬ש ַלח ֶמ ֶל ְּך ַוי ִ‬ ‫וַיְּ ַפ ְּת ֵחהו‪ָ )21( :‬שמֹו ָאדֹון ְּל ֵביתֹו | ומ ֵֹשל ְּב ָכל ִקנְּ יָנֹו‪ֶ )22( :‬ל ְּאסֹר‬ ‫וז ֵקנָיו יְּ ַח ֵךם‪ַ )23( :‬ו ָטבֹא יִ ְּש ָר ֵאל ִמ ְּצ ָריִ ם | וְּ ַי ֲעקֹב גָר‬ ‫ַפשֹו | ְּ‬ ‫ָש ָריו ְּבנ ְּ‬ ‫ֲצ ֵמהו ִמ ָנ ָריו‪ָ )25( :‬ה ַפ ְּך‬ ‫ֶפר ֶאת ַעלֹו ְּמאֹד | ַו ַטע ִ‬ ‫ְּב ֶא ֶרץ ָחם‪ַ ) 24( :‬וט ֶ‬ ‫ַאהרֹן‬ ‫ֲב ָדיו‪ָ )26( :‬ש ַלח מ ֶֹשה ַע ְּבדֹו | ֲ‬ ‫ַךל ַבע ָ‬ ‫ִל ָבם ִל ְּשנֹא ַעלֹו | ְּל ִה ְּתנ ֵ‬ ‫ֹתֹותיו | ומ ְֹּפ ִתים ְּב ֶא ֶרץ ָחם‪:‬‬ ‫ֲא ֶשר ָב ַחר בֹו‪ָ )27( :‬שמו ָבם ִד ְּב ֵרי א ָ‬ ‫[ד ָברֹו קרי]‪)29( :‬‬ ‫ַח ִש ְּך | וְּ לֹא ָמרו ֶאת דברוו ְּ‬ ‫(‪ָ ) 28‬ש ַלח ח ֶֹש ְּך ַוט ְּ‬ ‫ַאר ָצם‬ ‫ָתם‪ָ )31( :‬ש ַרץ ְּ‬ ‫ָמת ֶאת ְּדג ָ‬ ‫יהם ְּל ָדם | ַוט ֶ‬ ‫ימ ֶ‬ ‫ָה ַפ ְּך ֶאת ֵמ ֵ‬ ‫ָאמר ַו ָטבֹא ָערֹב | ִךםִ ים ְּב ָכל‬ ‫יהם‪ַ )31( :‬‬ ‫ְּצ ַפ ְּר ְּד ִעים | ְּב ַח ְּד ֵרי ַמ ְּל ֵכ ֶ‬ ‫ַך‬ ‫ַאר ָצם‪ַ )33( :‬וט ְּ‬ ‫יהם ָב ָרד | ֵאש ֶל ָהבֹות ְּב ְּ‬ ‫ָתן גִ ְּש ֵמ ֶ‬ ‫בולם‪ ) 32( :‬נ ַ‬ ‫גְּ ָ‬ ‫ֶלק‬ ‫ַאר ֶבה | וְּ י ֶ‬ ‫ָאמר ַו ָטבֹא ְּ‬ ‫בולם‪ַ )34( :‬‬ ‫ָתם | וַיְּ ַש ֵבר ֵעץ גְּ ָ‬ ‫ות ֵאנ ָ‬ ‫ַפנָם ְּ‬ ‫ג ְּ‬ ‫ַאד ָמ ָתם‪:‬‬ ‫ֹאכל ְּן ִרי ְּ‬ ‫ַאר ָצם | ַוט ַ‬ ‫ֹאכל ָךל ֵע ֶשב ְּב ְּ‬ ‫וְּ ֵאין ִמ ְּס ָןר‪ַ )35( :‬וט ַ‬ ‫יאם‬ ‫ַטֹוצ ֵ‬ ‫אשית ְּל ָכל אֹונָם‪ )37( :‬ו ִ‬ ‫ַאר ָצם | ֵר ִ‬ ‫ַך ָךל ְּבכֹור ְּב ְּ‬ ‫(‪ַ )36‬וט ְּ‬ ‫אתם | ִךי‬ ‫ךֹושל‪ָ )38( :‬ש ַמח ִמ ְּצ ַריִ ם ְּב ֵצ ָ‬ ‫ָהב | וְּ ֵאין ִב ְּש ָב ָטיו ֵ‬ ‫ְּב ֶכ ֶסף וְּ ז ָ‬ ‫‪65‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫יהם‪ָ )39( :‬ן ַרש ָענָן ְּל ָמ ָס ְּך | וְּ ֵאש ְּל ָה ִאיר ָליְּ ָלה‪)41( :‬‬ ‫ֲל ֶ‬ ‫ָפל ַן ְּח ָדם ע ֵ‬ ‫נַ‬ ‫יעם‪ָ )41( :‬ן ַתח צור ַוטָזובו‬ ‫ַש ִב ֵ‬ ‫ָבא ְּש ָלו | וְּ ֶל ֶחם ָש ַמיִ ם י ְּ‬ ‫ָשַאל ַוט ֵ‬ ‫ָכר ֶאת ְּד ַבר ָק ְּדשֹו | ֶאת‬ ‫ָהר‪ִ )42( :‬ךי ז ַ‬ ‫ָמיִ ם | ָה ְּלכו ַב ִנטֹות נ ָ‬ ‫יריו‪)44( :‬‬ ‫ַטֹוצא ַעלֹו ְּב ָששֹון | ְּב ִרםָה ֶאת ְּב ִח ָ‬ ‫ַאב ָר ָהם ַע ְּבדֹו‪ )43( :‬ו ִ‬ ‫ְּ‬ ‫ירשו‪ַ )45( :‬בעֲבור יִ ְּש ְּמרו‬ ‫ֲמל ְּל ֺא ִלים יִ ָ‬ ‫ַארצֹות גֹויִ ם | ַוע ַ‬ ‫וַטִ ֵתן ָל ֶהם ְּ‬ ‫ֺח ָסיו וְּ תֹור ָֹתיו יִ נְּ צֹרו ַה ְּללו יָה‪:‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 106‬‬ ‫עֹולם ַח ְּסדֹו‪ִ )2( :‬מי יְּ ַמ ֵכל‬ ‫(‪ַ )1‬ה ְּללויָה הֹודו ַליהוָה ִךי טֹוב | ִךי ְּל ָ‬ ‫ַאש ֵרי ש ְֹּמ ֵרי ִמ ְּש ָןט | עֹ ֵשה‬ ‫יע ָךל ְּת ִה ָכתֹו‪ְּ )3( :‬‬ ‫ַש ִמ ַ‬ ‫גְּ בורֹות יְּ הוָה | י ְּ‬ ‫ישוע ֶת ָך‪:‬‬ ‫ָכ ֵרנִ י יְּ הוָה ִב ְּרצֹון ַע ֶל ָך | ָן ְּק ֵדנִ י ִב ָ‬ ‫ְּצ ָד ָקה ְּב ָכל ֵעת‪ ) 4( :‬ז ְּ‬ ‫ֶך | ְּל ִה ְּת ַה ֵכל ִעם‬ ‫יך ִל ְּשמ ַֹח ְּב ִש ְּמ ַחת גֹוי ָ‬ ‫יר ָ‬ ‫טֹובת ְּב ִח ֶ‬ ‫(‪ִ ) 5‬ל ְּראֹות ְּב ַ‬ ‫בֹותינו‬ ‫בֹותינו ֶהעֱוִ ינו ִה ְּר ָש ְּענו‪ֲ )7( :‬א ֵ‬ ‫ַח ָל ֶת ָך‪ָ ) 6( :‬ח ָטאנו ִעם ֲא ֵ‬ ‫נֲ‬ ‫ַמרו‬ ‫יך | ַוט ְּ‬ ‫ָכרו ֶאת רֹב ֲח ָס ֶד ָ‬ ‫יך לֹא ז ְּ‬ ‫אֹות ָ‬ ‫ְּב ִמ ְּצ ַריִ ם לֹא ִה ְּש ִךילו נִ ְּפ ְּל ֶ‬ ‫בורתֹו‪:‬‬ ‫יע ֶאת גְּ ָ‬ ‫הֹוד ַ‬ ‫יעם ְּל ַמ ַען ְּשמֹו | ְּל ִ‬ ‫ַטֹוש ֵ‬ ‫ַעל יָם ְּביַם סוף‪ )8( :‬ו ִ‬ ‫יכם ַב ְּתהֹמֹות ַך ִל ְּד ָבר‪)11( :‬‬ ‫ַטֹול ֵ‬ ‫ֶח ָרב | ו ִ‬ ‫(‪ ) 9‬וַטִ גְּ ַער ְּביַם סוף ַוט ֱ‬ ‫יהם |‬ ‫ָאלם ִמטַד אֹויֵב‪ )11( :‬וַיְּ ַכמו ַמיִ ם ָצ ֵר ֶ‬ ‫יעם ִמטַד שֹונֵא | וַטִ גְּ ֵ‬ ‫ַטֹוש ֵ‬ ‫ו ִ‬ ‫ָשירו ְּת ִה ָכתֹו‪)13( :‬‬ ‫ַא ִמינו ִב ְּד ָב ָריו | י ִ‬ ‫נֹותר‪ַ )12( :‬וט ֲ‬ ‫ֶא ָחד ֵמ ֶהם לֹא ָ‬ ‫ֲצתֹו‪ )14( :‬וַטִ ְּתַאוו ַת ֲאוָה ַב ִל ְּד ָבר‬ ‫ֲשיו | לֹא ִחךו ַלע ָ‬ ‫ִמ ֲהרו ָש ְּכחו ַמע ָ‬ ‫ישימֹון‪ )15( :‬וַטִ ֵתן ָל ֶהם ֶש ֱא ָל ָתם | וַיְּ ַש ַכח ָרזֹון‬ ‫| וַיְּ נַמו ֵאל ִב ִ‬ ‫ַאהרֹן ְּקדֹוש יְּ הוָה‪)17( :‬‬ ‫ַפ ָשם‪ )16( :‬וַיְּ ַקנְּ או ְּלמ ֶֹשה ַב ַל ֲחנֶה | ְּל ֲ‬ ‫ְּבנ ְּ‬ ‫ַת ְּב ַער ֵאש‬ ‫ירם‪ )18( :‬ו ִ‬ ‫ֲדת ֲא ִב ָ‬ ‫ַת ַכס ַעל ע ַ‬ ‫ַת ְּב ַלע ָד ָתן | ו ְּ‬ ‫ִת ְּפ ַתח ֶא ֶרץ ו ִ‬ ‫ֲד ָתם | ֶל ָה ָבה ְּת ַל ֵהט ְּר ָש ִעים‪ַ )19( :‬יעֲשו ֵעגֶל ְּבח ֵֹרב | וַטִ ְּש ַת ֲחוו‬ ‫ַבע ָ‬ ‫בֹודם | ְּב ַת ְּבנִ ית שֹור א ֵֹכל ֵע ֶשב‪)21( :‬‬ ‫ָמירו ֶאת ְּך ָ‬ ‫ְּל ַמ ֵמ ָכה‪ַ )21( :‬וט ִ‬ ‫יעם | ע ֶֹשה גְּ דֹלֹות ְּב ִמ ְּצ ָריִ ם‪ )22( :‬נִ ְּפ ָלאֹות ְּב ֶא ֶרץ‬ ‫מֹוש ָ‬ ‫ָש ְּכחו ֵאל ִ‬ ‫לולי מ ֶֹשה‬ ‫ידם | ֵ‬ ‫ֹאמר ְּל ַה ְּש ִמ ָ‬ ‫נֹוראֹות ַעל יַם סוף‪ַ )23( :‬וט ֶ‬ ‫ָחם | ָ‬ ‫ְּב ִחירֹו ָע ַמד ַב ֶן ֶרץ ְּל ָפנָיו ְּל ָה ִשיב ֲח ָמתֹו ֵמ ַה ְּש ִחית‪ )24( :‬וַטִ ְּמ ֲאסו‬ ‫יהם | לֹא‬ ‫ָאה ֵל ֶ‬ ‫ֵרגְּ נו ְּב ֳ‬ ‫ְּב ֶא ֶרץ ֶח ְּמ ָדה | לֹא ֶה ֱא ִמינו ִל ְּד ָברֹו‪ַ )25( :‬וט ָ‬ ‫אֹותם ַב ִל ְּד ָבר‪:‬‬ ‫ָש ְּמעו ְּבקֹול יְּ הוָה‪ )26( :‬וַטִ ָשא יָדֹו ָל ֶהם | ְּל ַה ִןיל ָ‬ ‫‪66‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫ָרֹותם ָב ֲא ָרצֹות‪ )28( :‬וַטִ ָנ ְּמדו ְּל ַב ַעל‬ ‫ולז ָ‬ ‫ַר ָעם ַבגֹויִ ם | ְּ‬ ‫ול ַה ִןיל ז ְּ‬ ‫(‪ְּ )27‬‬ ‫ַת ְּפ ָרץ ָבם‬ ‫יהם | ו ִ‬ ‫ַכ ִעיסו ְּב ַמ ַע ְּל ֵל ֶ‬ ‫ֹאכלו ִז ְּב ֵחי ֵמ ִתים‪ַ )29( :‬וט ְּ‬ ‫ְּןעֹור | ַוט ְּ‬ ‫ַת ָח ֶשב‬ ‫ֵפה‪ )31( :‬ו ֵ‬ ‫ַת ָע ַצר ַה ַלג ָ‬ ‫ֵפה‪ַ ) 31( :‬ו ַט ֲעמֹד ִןינְּ ָחס וַיְּ ַפ ֵכל | ו ֵ‬ ‫ַמג ָ‬ ‫ֵרע‬ ‫יבה | ַוט ַ‬ ‫עֹולם‪ַ )32( :‬ו ַט ְּק ִציפו ַעל ֵמי ְּמ ִר ָ‬ ‫לֹו ִל ְּצ ָד ָקה | ְּלדֹר ָודֹר ַעד ָ‬ ‫ֲבורם‪ִ )33( :‬ךי ִה ְּמרו ֶאת רוחֹו | וַיְּ ַב ֵחא ִב ְּש ָפ ָתיו‪)34( :‬‬ ‫ְּלמ ֶֹשה ַבע ָ‬ ‫ָאמר יְּ הוָה ָל ֶהם‪ )35( :‬וַטִ ְּת ָע ְּרבו‬ ‫לֹא ִה ְּש ִמידו ֶאת ָה ַע ִלים | ֲא ֶשר ַ‬ ‫יהם | וַטִ ְּהיו ָל ֶהם‬ ‫ֲצ ֵב ֶ‬ ‫ַע ְּבדו ֶאת ע ַ‬ ‫יהם‪ַ )36( :‬וט ַ‬ ‫ֲש ֶ‬ ‫ַבגֹויִ ם | וַטִ ְּל ְּמדו ַמע ֵ‬ ‫יהם ַל ֵש ִדים‪)38( :‬‬ ‫נֹות ֶ‬ ‫ֵיהם וְּ ֶאת ְּב ֵ‬ ‫מֹוקש‪ ) 37( :‬וַטִ ְּז ְּבחו ֶאת ְּבנ ֶ‬ ‫ְּל ֵ‬ ‫ָען |‬ ‫ֲצ ֵבי ְּכנ ַ‬ ‫יהם ֲא ֶשר ִז ְּבחו ַלע ַ‬ ‫נֹות ֶ‬ ‫וב ֵ‬ ‫ֵיהם ְּ‬ ‫ָקי ַדם ְּבנ ֶ‬ ‫וַטִ ְּש ְּןכו ָדם נ ִ‬ ‫יהם | וַטִ ְּזנו‬ ‫ֲש ֶ‬ ‫ָארץ ַב ָד ִמים‪ )39( :‬וַטִ ְּט ְּמאו ְּב ַמע ֵ‬ ‫ַת ֱחנַף ָה ֶ‬ ‫וֶ‬ ‫ַח ָלתֹו‪)41( :‬‬ ‫יהם‪ )41( :‬וַטִ ַחר ַאף יְּ הוָה ְּב ַעלֹו | וַיְּ ָת ֵעב ֶאת נ ֲ‬ ‫ְּב ַמ ַע ְּל ֵל ֶ‬ ‫יהם‪ )42( :‬וַטִ ְּל ָחצום‬ ‫וַטִ ְּתנֵם ְּביַד גֹויִ ם | וַטִ ְּמ ְּשלו ָב ֶהם שֹנְּ ֵא ֶ‬ ‫ילם | וְּ ֵה ָלה‬ ‫ַנ ֵ‬ ‫ָדם‪ְּ )43( :‬ן ָע ִמים ַרבֹות י ִ‬ ‫יהם | וַטִ ָךנְּ עו ַת ַחת י ָ‬ ‫אֹויְּ ֵב ֶ‬ ‫ַרא ַב ַנר ָל ֶהם | ְּב ָש ְּמעֹו ֶאת‬ ‫ֲצ ָתם ַו ָטמֹךו ַבעֲֹונָם‪ַ )44( :‬וט ְּ‬ ‫ַמרו ַבע ָ‬ ‫י ְּ‬ ‫[ח ָס ָדיו קרי]‪:‬‬ ‫ָחם ְּךרֹב חסדו ֲ‬ ‫ָתם‪ ) 45( :‬וַטִ ְּזךֹר ָל ֶהם ְּב ִריתֹו | וַטִ ם ֵ‬ ‫ִרם ָ‬ ‫יענו יְּ הוָה‬ ‫הֹוש ֵ‬ ‫יהם‪ִ )47( :‬‬ ‫שֹוב ֶ‬ ‫אֹותם ְּל ַר ֲח ִמים | ִל ְּפנֵי ָךל ֵ‬ ‫(‪ )46‬וַטִ ֵתן ָ‬ ‫ֱאל ֵֹהינו וְּ ַק ְּב ֵצנו ִמן ַהגֹויִ ם | ְּלהֹדֹות ְּל ֵשם ָק ְּד ֶש ָך ְּל ִה ְּש ַת ֵב ַח‬ ‫עֹולם‬ ‫עֹולם וְּ ַעד ָה ָ‬ ‫רוך יְּ הוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְּש ָר ֵאל ִמן ָה ָ‬ ‫ִב ְּת ִה ָכ ֶת ָך‪ָ ) 48( :‬ב ְּ‬ ‫ָאמן ַה ְּללו יָה‪:‬‬ ‫ָאמר ָךל ָה ָעם ֵ‬ ‫וְּ ַ‬ ‫‪Tehilím Pérek 107‬‬ ‫אולי יְּ הוָה |‬ ‫ֹאמרו גְּ ֵ‬ ‫עֹולם ַח ְּסדֹו‪ )2( :‬י ְּ‬ ‫(‪ )1‬הֹדו ַליהוָה ִךי טֹוב | ִךי ְּל ָ‬ ‫ֲרב‬ ‫ומ ַלע ָ‬ ‫ומ ֲא ָרצֹות ִק ְּב ָצם | ִמ ִל ְּז ָרח ִ‬ ‫ָאלם ִמטַד ָצר‪ֵ )3( :‬‬ ‫ֲא ֶשר גְּ ָ‬ ‫מֹושב לֹא‬ ‫ָ‬ ‫ישימֹון ָד ֶר ְּך | ִעיר‬ ‫ומטָם‪ָ )4( :‬תעו ַב ִל ְּד ָבר ִב ִ‬ ‫ִמ ָנפֹון ִ‬ ‫ַפ ָשם ָב ֶהם ִת ְּת ַע ָחף‪ )6( :‬וַטִ ְּצעֲקו‬ ‫ָמ ָצאו‪ְּ )5( :‬ר ֵע ִבים גַם ְּצ ֵמ ִאים | נ ְּ‬ ‫יכם ְּב ֶד ֶר ְּך‬ ‫ַד ִר ֵ‬ ‫ילם‪ַ )7( :‬וט ְּ‬ ‫ַנ ֵ‬ ‫יהם י ִ‬ ‫צוקֹות ֶ‬ ‫ֵ‬ ‫ֶאל יְּ הוָה ַב ַנר ָל ֶהם | ִמ ְּל‬ ‫אֹותיו‬ ‫מֹושב‪ )8( :‬יֹודו ַליהוָה ַח ְּסדֹו | וְּ נִ ְּפ ְּל ָ‬ ‫יְּ ָש ָרה | ָל ֶל ֶכת ֶאל ִעיר ָ‬ ‫ֶפש ְּר ֵע ָבה ִמ ֵכא טֹוב‪:‬‬ ‫ֶפש ש ֵֹק ָקה | וְּ נ ֶ‬ ‫יע נ ֶ‬ ‫ָאדם‪ִ )9( :‬ךי ִה ְּש ִב ַ‬ ‫ִל ְּבנֵי ָ‬ ‫וב ְּרזֶל‪ִ )11( :‬ךי ִה ְּמרו ִא ְּמ ֵרי‬ ‫ירי עֳנִ י ַ‬ ‫(‪ )11‬י ְֹּש ֵבי ח ֶֹש ְּך וְּ ַצ ְּל ָמוֶת | ֲא ִס ֵ‬ ‫‪67‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫ַכנַע ֶב ָע ָמל ִל ָבם | ָך ְּשלו וְּ ֵאין עֹזֵר‪:‬‬ ‫ֲצת ֶע ְּליֹון נָָאצו‪ַ )12( :‬וט ְּ‬ ‫ֵאל | ַוע ַ‬ ‫יעם‪)14( :‬‬ ‫יֹוש ֵ‬ ‫יהם ִ‬ ‫ֺקֹות ֶ‬ ‫(‪ )13‬וַטִ ְּזעֲקו ֶאל יְּ הוָה ַב ַנר ָל ֶהם | ִמ ְּלצ ֵ‬ ‫ַתק‪ )15( :‬יֹודו ַליהוָה‬ ‫יהם יְּ נ ֵ‬ ‫רֹות ֶ‬ ‫ומֹוס ֵ‬ ‫ְּ‬ ‫יאם ֵמח ֶֹש ְּך וְּ ַצ ְּל ָמוֶת |‬ ‫יֹוצ ֵ‬ ‫ִ‬ ‫ָאדם‪ִ )16( :‬ךי ִש ַבר ַד ְּלתֹות נְּ ח ֶֹשת |‬ ‫אֹותיו ִל ְּבנֵי ָ‬ ‫ַח ְּסדֹו | וְּ נִ ְּפ ְּל ָ‬ ‫יהם יִ ְּת ַעםו‪:‬‬ ‫ומעֲֹונ ֵֹת ֶ‬ ‫יחי ַב ְּרזֶל גִ ֵד ַע‪ֱ )17( :‬אוִ ִלים ִמ ֶד ֶר ְּך ִן ְּש ָעם | ֵ‬ ‫וב ִר ֵ‬ ‫ְּ‬ ‫ֲרי ָמוֶת‪ )19( :‬וַטִ ְּזעֲקו ֶאל‬ ‫ַפ ָשם | ַוטַגִ יעו ַעד ַשע ֵ‬ ‫(‪ָ ) 18‬ךל א ֶֹכל ְּת ַת ֵעב נ ְּ‬ ‫יעם‪ )21( :‬יִ ְּש ַלח ְּד ָברֹו‬ ‫יֹוש ֵ‬ ‫יהם ִ‬ ‫ֺקֹות ֶ‬ ‫יְּ הוָה ַב ַנר ָל ֶהם | ִמ ְּלצ ֵ‬ ‫אֹותיו‬ ‫יתֹותם‪ )21( :‬יֹודו ַליהוָה ַח ְּסדֹו | וְּ נִ ְּפ ְּל ָ‬ ‫ימ ֵכט ִמ ְּש ִח ָ‬ ‫וְּ יִ ְּר ָן ֵאם | וִ ַ‬ ‫ֲשיו ְּב ִרםָה‪)23( :‬‬ ‫יס ְּןרו ַמע ָ‬ ‫תֹודה | וִ ַ‬ ‫ָאדם‪ ) 22( :‬וְּ יִ ְּז ְּבחו ִז ְּב ֵחי ָ‬ ‫ִל ְּבנֵי ָ‬ ‫אכה ְּב ַמיִ ם ַר ִבים‪ֵ )24( :‬ה ָלה ָראו‬ ‫יֹור ֵדי ַהטָם ָב ֳאנִ טֹות | ע ֵֹשי ְּמ ָל ָ‬ ‫ְּ‬ ‫רוח ְּס ָע ָרה‬ ‫ֲמד ַ‬ ‫ֹאמר ַו ַטע ֵ‬ ‫צולה‪ַ )25( :‬וט ֶ‬ ‫אֹותיו ִב ְּמ ָ‬ ‫ֲשי יְּ הוָה | וְּ נִ ְּפ ְּל ָ‬ ‫ַמע ֵ‬ ‫ַפ ָשם ְּב ָר ָעה‬ ‫ֵרדו ְּתהֹומֹות | נ ְּ‬ ‫ַכיו‪ַ )26( :‬יעֲלו ָש ַמיִ ם י ְּ‬ ‫רֹומם ג ָ‬ ‫ַת ֵ‬ ‫| ו ְּ‬ ‫ִת ְּתמֹוגָג‪ )27( :‬יָחֹוגו וְּ יָנועו ַך ִשךֹור | וְּ ָכל ָח ְּכ ָמ ָתם ִת ְּת ַב ָכע‪)28( :‬‬ ‫ָקם‬ ‫יאם‪ )29( :‬י ֵ‬ ‫יֹוצ ֵ‬ ‫יהם ִ‬ ‫ומ ְּלצוק ֵֹת ֶ‬ ‫וַטִ ְּצעֲקו ֶאל יְּ הוָה ַב ַנר ָל ֶהם | ִ‬ ‫יהם‪ )31( :‬וַטִ ְּש ְּמחו ִכי יִ ְּשתֹקו | ַוטַנְּ ֵחם‬ ‫ַכ ֶ‬ ‫ֶחשו ג ֵ‬ ‫ְּס ָע ָרה ִל ְּד ָמ ָמה | ַוט ֱ‬ ‫ָאדם‪:‬‬ ‫אֹותיו ִל ְּבנֵי ָ‬ ‫ֶאל ְּמחֹוז ֶח ְּפ ָצם‪ )31( :‬יֹודו ַליהוָה ַח ְּסדֹו | וְּ נִ ְּפ ְּל ָ‬ ‫ָשם‬ ‫מֹושב ְּז ֵקנִ ים יְּ ַה ְּללוהו‪ )33( :‬י ֵ‬ ‫וב ַ‬ ‫(‪ )32‬וִ יר ְֹּממוהו ִב ְּק ַהל ָעם | ְּ‬ ‫נְּ ָהרֹות ְּל ִמ ְּד ָבר | ומ ָֹצ ֵאי ַמיִ ם ְּל ִצ ָלאֹון‪ֶ )34( :‬א ֶרץ ְּן ִרי ִל ְּמ ֵל ָחה |‬ ‫ָשם ִמ ְּד ָבר ַל ֲאגַם ַמיִ ם | וְּ ֶא ֶרץ ִצטָה ְּלמ ָֹצ ֵאי‬ ‫ֵמ ָר ַעת י ְֹּש ֵבי ָבה‪ )35( :‬י ֵ‬ ‫מֹושב‪ )37( :‬וַטִ ְּז ְּרעו‬ ‫ַטֹושב ָשם ְּר ֵע ִבים | וַיְּ כֹונְּ נו ִעיר ָ‬ ‫ָמיִ ם‪ )36( :‬ו ֶ‬ ‫ֲכם וַטִ ְּרבו‬ ‫ָשדֹות וַטִ ְּחעו ְּכ ָר ִמים | ַו ַטעֲשו ְּן ִרי ְּתבוָאה‪ )38( :‬וַיְּ ָבר ֵ‬ ‫ַמ ִעיט‪ )39( :‬וַטִ ְּמעֲטו ַו ָטשֹחו | ֵמע ֶֹצר ָר ָעה‬ ‫וב ֶה ְּמ ָתם לֹא י ְּ‬ ‫ְּמאֹד | ְּ‬ ‫ַת ֵעם ְּבתֹהו לֹא ָד ֶר ְּך‪)41( :‬‬ ‫יבים | ַוט ְּ‬ ‫וְּ יָגֹון‪ )41( :‬ש ֵֹפ ְּך בוז ַעל נְּ ִד ִ‬ ‫ָשם ַךנֹאן ִמ ְּש ָןחֹות‪ )42( :‬יִ ְּראו יְּ ָש ִרים‬ ‫וַיְּ ַשגֵב ֶא ְּביֹון ֵמעֹונִ י | ַוט ֶ‬ ‫יה‪ִ )43( :‬מי ָח ָכם וְּ יִ ְּש ָמר ֵא ֶכה |‬ ‫וְּ יִ ְּש ָמחו | וְּ ָכל ַעוְּ ָלה ָק ְּפ ָצה ִן ָ‬ ‫וְּ יִ ְּתבֹונְּ נו ַח ְּס ֵדי יְּ הוָה‪:‬‬ ‫‪68‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 108‬‬ ‫ַל ָרה ַאף‬ ‫ַאז ְּ‬ ‫ירה ו ֲ‬ ‫ָאש ָ‬ ‫(‪ִ )1‬שיר ִמ ְּזמֹור ְּל ָדוִ ד‪ )2( :‬נָכֹון ִל ִבי ֱאל ִֹהים | ִ‬ ‫אֹוד ָך ָב ַע ִלים‬ ‫ְּ‬ ‫ירה ָש ַחר‪)4( :‬‬ ‫ָאע ָ‬ ‫ֵבל וְּ ִכםֹור ִ‬ ‫עורה ַהם ֶ‬ ‫בֹודי‪ָ )3( :‬‬ ‫ְּך ִ‬ ‫ַל ְּר ָך ַבל ֺא ִלים‪ִ )5( :‬ךי גָדֹול ֵמ ַעל ָש ַמיִ ם ַח ְּס ֶד ָך | וְּ ַעד‬ ‫ַאז ֶ‬ ‫יְּ הוָה | ו ֲ‬ ‫ָארץ‬ ‫רומה ַעל ָש ַמיִ ם ֱאל ִֹהים | וְּ ַעל ָךל ָה ֶ‬ ‫ְּש ָח ִקים ֲא ִמ ֶת ָך‪ָ )6( :‬‬ ‫יעה יְּ ִמינְּ ָך ַו ֲענֵנִ י‪)8( :‬‬ ‫הֹוש ָ‬ ‫ִ‬ ‫יך |‬ ‫יד ָ‬ ‫ֵח ְּלצון יְּ ִד ֶ‬ ‫בֹוד ָך‪ְּ ) 7( :‬ל ַמ ַען י ָ‬ ‫ְּך ֶ‬ ‫ֱאל ִֹהים ִד ֶבר ְּב ָק ְּדשֹו ֶא ְּעלֹזָה ֲא ַח ְּכ ָקה ְּש ֶכם | וְּ ֵע ֶמק ֺסךֹות ֲא ַמ ֵדד‪:‬‬ ‫הודה ְּמח ְֹּק ִקי‪)11( :‬‬ ‫ֹאשי | יְּ ָ‬ ‫ַשה וְּ ֶא ְּפ ַריִ ם ָמעֹוז ר ִ‬ ‫(‪ִ ) 9‬לי גִ ְּל ָעד ִלי ְּמנ ֶ‬ ‫רֹועע‪:‬‬ ‫ֲלי ְּפ ֶל ֶשת ֶא ְּת ָ‬ ‫ֲלי | ע ֵ‬ ‫יך ַנע ִ‬ ‫ַאש ִל ְּ‬ ‫מֹוָאב ִסיר ַר ְּח ִצי ַעל ֱאדֹום ְּ‬ ‫ָחנִ י ַעד ֱאדֹום‪ֲ )12( :‬הלֹא ֱאל ִֹהים‬ ‫(‪ִ )11‬מי י ִֹב ֵלנִ י ִעיר ִמ ְּב ָצר | ִמי נ ַ‬ ‫ַח ָתנו | וְּ לֹא ֵת ֵצא ֱאל ִֹהים ְּב ִצ ְּבא ֵֹתינו‪ָ )13( :‬ה ָבה ָכנו ֶע ְּז ָרת ִמ ָנר‬ ‫ְּזנ ְּ‬ ‫ֲשה ָחיִ ל | וְּ הוא יָבוס‬ ‫ָאדם‪ֵ )14( :‬באל ִֹהים ַנע ֶ‬ ‫שועת ָ‬ ‫| וְּ ָשוְּ א ְּת ַ‬ ‫ָצ ֵרינו‪:‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 109‬‬ ‫ַנ ַח ְּל ָדוִ ד ִמ ְּזמֹור | ֱאל ֵֹהי ְּת ִה ָכ ִתי ַאל ֶת ֱח ַרש‪ִ )2( :‬ךי ִפי‬ ‫(‪ַ ) 1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫ופי ִמ ְּר ָמה ָע ַלי ָן ָתחו | ִד ְּברו ִא ִתי ְּלשֹון ָש ֶקר‪ )3( :‬וְּ ִד ְּב ֵרי‬ ‫ָר ָשע ִ‬ ‫ַאנִ י‬ ‫ַאה ָב ִתי יִ ְּש ְּטנונִ י ו ֲ‬ ‫ִשנְּ ָאה ְּס ָבבונִ י | וַטִ ָכ ֲחמונִ י ִחםָם‪ַ )4( :‬ת ַחת ֲ‬ ‫טֹובה | וְּ ִשנְּ ָאה ַת ַחת ַא ֲה ָב ִתי‪:‬‬ ‫ָשימו ָע ַלי ָר ָעה ַת ַחת ָ‬ ‫ְּת ִפ ָכה‪ַ ) 5( :‬וט ִ‬ ‫ֵצא‬ ‫(‪ַ ) 6‬ה ְּפ ֵקד ָע ָליו ָר ָשע | וְּ ָש ָטן ַי ֲעמֹד ַעל יְּ ִמינֹו‪ְּ )7( :‬ב ִה ָש ְּפטֹו י ֵ‬ ‫ָמיו ְּמ ַע ִחים | ְּן ֺק ָדתֹו‬ ‫ות ִפ ָכתֹו ִת ְּהיֶה ַל ֲח ָטָאה‪ )8( :‬יִ ְּהיו י ָ‬ ‫ָר ָשע | ְּ‬ ‫נֹוע יָנועו‬ ‫ַאל ָמנָה‪ )11( :‬וְּ ַ‬ ‫תֹומים | וְּ ִא ְּשתֹו ְּ‬ ‫ַאחר‪ )9( :‬יִ ְּהיו ָבנָיו יְּ ִ‬ ‫יִ ַסח ֵ‬ ‫נֹושה ְּל ָכל ֲא ֶשר לֹו |‬ ‫ַסש ֶ‬ ‫יהם‪ )11( :‬יְּ נ ֵ‬ ‫בֹות ֶ‬ ‫ָבנָיו וְּ ִש ֵאלו | וְּ ָד ְּרשו ֵמ ָח ְּר ֵ‬ ‫ָרים יְּ גִ יעֹו‪ַ )12( :‬אל יְּ ִהי לֹו מ ֵֹש ְּך ָח ֶסד | וְּ ַאל יְּ ִהי חֹונֵן‬ ‫וְּ ָיבֹזו ז ִ‬ ‫ַאחר יִ ַלח ְּש ָמם‪)14( :‬‬ ‫ַאח ִריתֹו ְּל ַה ְּכ ִרית | ְּבדֹור ֵ‬ ‫יתֹומיו‪ )13( :‬יְּ ִהי ֲ‬ ‫ִל ָ‬ ‫ָכר עֲֹון ֲאב ָֹתיו ֶאל יְּ הוָה | וְּ ַח ַחאת ִאלֹו ַאל ִת ָלח‪ )15( :‬יִ ְּהיו ֶנגֶד‬ ‫יִ ז ֵ‬ ‫ָכר עֲשֹות‬ ‫ַען ֲא ֶשר לֹא ז ַ‬ ‫ַכ ֵרת ֵמ ֶא ֶרץ ִז ְּכ ָרם‪ )16( :‬י ַ‬ ‫יְּ הוָה ָת ִמיד | וְּ י ְּ‬ ‫ֶא ַהב‬ ‫מֹותת‪ַ )17( :‬וט ֱ‬ ‫ָח ֶסד וַטִ ְּרדֹף ִאיש ָענִ י וְּ ֶא ְּביֹון וְּ נִ ְּכ ֵאה ֵל ָבב ְּל ֵ‬ ‫‪69‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫ַת ְּר ַחק ִמ ֶלםו‪ )18( :‬וַטִ ְּל ַבש‬ ‫בֹואהו | וְּ לֹא ָח ֵפץ ִב ְּב ָר ָכה ו ִ‬ ‫ַת ֵ‬ ‫ְּק ָל ָלה ו ְּ‬ ‫מֹותיו‪ְּ )19( :‬ת ִהי‬ ‫ַתבֹא ַכ ַליִ ם ְּב ִק ְּרבֹו וְּ ַכ ֶש ֶמן ְּב ַע ְּצ ָ‬ ‫ְּק ָל ָלה ְּך ַמדֹו | ו ָ‬ ‫ֺכת ש ְֹּטנַי‬ ‫ַחגְּ ֶר ָה‪ )21( :‬זֹאת ְּןע ַ‬ ‫ול ֵמזַח ָת ִמיד י ְּ‬ ‫ַע ֶטה | ְּ‬ ‫לֹו ְּך ֶבגֶד י ְּ‬ ‫ֲשה‬ ‫ַאתה יְּ הוִ ה ֲאדֹנָי ע ֵ‬ ‫ַפ ִשי‪ )21( :‬וְּ ָ‬ ‫ֵמ ֵאת יְּ הוָה | וְּ ַהד ְֹּב ִרים ָרע ַעל נ ְּ‬ ‫ילנִ י‪ִ )22( :‬ךי ָענִ י וְּ ֶא ְּביֹון ָאנ ִֹכי‬ ‫ִא ִתי ְּל ַמ ַען ְּש ֶמ ָך | ִךי טֹוב ַח ְּס ְּד ָך ַה ִנ ֵ‬ ‫ַאר ֶבה‪:‬‬ ‫ֶה ָל ְּכ ִתי | נִ נְּ ַע ְּר ִתי ָך ְּ‬ ‫| וְּ ִל ִבי ָח ַלל ְּב ִק ְּר ִבי‪ְּ )23( :‬ך ֵצל ִךנְּ טֹותֹו נ ֱ‬ ‫יתי‬ ‫ַאנִ י ָהיִ ִ‬ ‫וב ָש ִרי ָך ַחש ִמ ָש ֶמן‪ )25( :‬ו ֲ‬ ‫(‪ִ )24‬ב ְּר ַךי ָך ְּשלו ִמנֹום | ְּ‬ ‫ֹאשם‪ָ )26( :‬ע ְּז ֵרנִ י יְּ הוָה ֱאל ָֹהי |‬ ‫ֶח ְּר ָןה ָל ֶהם | יִ ְּראונִ י יְּ נִ יעון ר ָ‬ ‫יתה‪:‬‬ ‫ֲש ָ‬ ‫ַאתה יְּ הוָה ע ִ‬ ‫ָד ָך זֹאת | ָ‬ ‫ֵדעו ִךי י ְּ‬ ‫יענִ י ְּכ ַח ְּס ֶד ָך‪ )27( :‬וְּ י ְּ‬ ‫הֹוש ֵ‬ ‫ִ‬ ‫ַאתה ְּת ָב ֵר ְּך | ָקמו ַו ֵטבֹשו וְּ ַע ְּב ְּד ָך יִ ְּש ָמח‪)29( :‬‬ ‫(‪ ) 28‬יְּ ַק ְּללו ֵה ָלה וְּ ָ‬ ‫אֹודה יְּ הוָה‬ ‫שֹוטנַי ְּך ִל ָלה | וְּ ַיעֲטו ַכ ְּמ ִעיל ָב ְּש ָתם‪ֶ )31( :‬‬ ‫ְּ‬ ‫יִ ְּל ְּבשו‬ ‫ימין ֶא ְּביֹון |‬ ‫תֹוך ַר ִבים ֲא ַה ְּל ֶלםו‪ִ )31( :‬ךי ַי ֲעמֹד ִל ִ‬ ‫וב ְּ‬ ‫ְּמאֹד ְּב ִפי | ְּ‬ ‫יע ִמש ְֹּפ ֵטי נ ְַּפשֹו‪:‬‬ ‫הֹוש ַ‬ ‫ְּל ִ‬ ‫‪Tehilím Pérek 110‬‬ ‫יך‬ ‫ָאשית אֹיְּ ֶב ָ‬ ‫ימינִ י ַעד ִ‬ ‫(‪ְּ ) 1‬ל ָדוִ ד ִמ ְּזמֹור | נְּ ֺאם יְּ הוָה ַלאדֹנִ י ֵשב ִל ִ‬ ‫ֺז ָך יִ ְּש ַלח יְּ הוָה ִמ ִנטֹון | ְּר ֵדה ְּב ֶק ֶרב‬ ‫יך‪ַ ) 2( :‬מ ֵחה ע ְּ‬ ‫ֲהדֹם ְּל ַרגְּ ֶל ָ‬ ‫יל ָך | ְּב ַה ְּד ֵרי ק ֶֹדש ֵמ ֶר ֶחם ִמ ְּש ָחר‬ ‫יך‪ַ )3( :‬ע ְּל ָך נְּ ָדבֹת ְּביֹום ֵח ֶ‬ ‫אֹיְּ ֶב ָ‬ ‫עֹולם | ַעל‬ ‫ַאתה כ ֵֹהן ְּל ָ‬ ‫ָחם ָ‬ ‫יך‪ )4( :‬נִ ְּש ַבע יְּ הוָה וְּ לֹא יִ ם ֵ‬ ‫ֺת ָ‬ ‫ַלד ֶ‬ ‫ְּל ָך ַטל י ְּ‬ ‫ִד ְּב ָר ִתי ַמ ְּל ִךי ֶצ ֶדק‪ֲ )5( :‬אדֹנָי ַעל יְּ ִמינְּ ָך| ָמ ַחץ ְּביֹום ַאןֹו ְּמ ָל ִכים‪:‬‬ ‫ַחל‬ ‫ָדין ַבגֹויִ ם ָמ ֵלא גְּ וִ טֹות | ָמ ַחץ רֹאש ַעל ֶא ֶרץ ַר ָבה‪ִ )7( :‬מם ַ‬ ‫(‪ ) 6‬י ִ‬ ‫ָרים רֹאש‪:‬‬ ‫ַב ֶד ֶר ְּך יִ ְּש ֶתה | ַעל ֵךן י ִ‬ ‫‪Tehilím Pérek 111‬‬ ‫אֹודה יְּ הוָה ְּב ָכל ֵל ָבב | ְּבסֹוד יְּ ָש ִרים וְּ ֵע ָדה‪)2( :‬‬ ‫(‪ַ ) 1‬ה ְּללו יָה ֶ‬ ‫יהם‪ )3( :‬הֹוד וְּ ָה ָדר ָןעֳלֹו |‬ ‫רושים ְּל ָכל ֶח ְּפ ֵצ ֶ‬ ‫ֲשי יְּ הוָה | ְּד ִ‬ ‫גְּ ד ִֹלים ַמע ֵ‬ ‫ֵכר ָע ָשה ְּלנִ ְּפ ְּלא ָֹתיו | ַחםון וְּ ַרחום‬ ‫וְּ ִצ ְּד ָקתֹו ע ֶֹמ ֶדת ָל ַעד‪ )4( :‬ז ֶ‬ ‫ֲשיו‬ ‫עֹולם ְּב ִריתֹו‪ )6( :‬ך ַֹח ַמע ָ‬ ‫ירָאיו | יִ ְּזךֹר ְּל ָ‬ ‫ָתן ִל ֵ‬ ‫יְּ הוָה‪ֶ ) 5( :‬ט ֶרף נ ַ‬ ‫‪70‬‬ .

‫[‬
‫]‬
‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬

‫ומ ְּש ָןט |‬
‫ָדיו ֱא ֶמת ִ‬
‫ֲשי י ָ‬
‫ַח ַלת גֹויִ ם‪ַ )7( :‬מע ֵ‬
‫ִהגִ יד ְּל ַעלֹו | ָל ֵתת ָל ֶהם נ ֲ‬
‫עֹולם | עֲשויִ ם ֶב ֱא ֶמת‬
‫מוכים ָל ַעד ְּל ָ‬
‫סודיו‪ְּ )8( :‬ס ִ‬
‫ֶא ָמנִ ים ָךל ִן ָ‬
‫נֱ‬
‫נֹורא‬
‫עֹולם ְּב ִריתֹו | ָקדֹוש וְּ ָ‬
‫ָשר‪ְּ ) 9( :‬ןדות ָש ַלח ְּל ַעלֹו ִצוָה ְּל ָ‬
‫וְּ י ָ‬
‫יהם |‬
‫אשית ָח ְּכ ָמה יִ ְּרַאת יְּ הוָה ֵש ֶכל טֹוב ְּל ָכל ע ֵֹש ֶ‬
‫ְּשמֹו‪ֵ ) 11( :‬ר ִ‬
‫ְּת ִה ָכתֹו ע ֶֹמ ֶדת ָל ַעד‪:‬‬
‫‪Tehilím Pérek 112‬‬
‫ֹותיו ָח ֵפץ ְּמאֹד‪)2( :‬‬
‫ָרא ֶאת יְּ הוָה | ְּב ִמ ְּצ ָ‬
‫ַאש ֵרי ִאיש י ֵ‬
‫(‪ַ ) 1‬ה ְּללו יָה ְּ‬
‫ַרעֹו | דֹור יְּ ָש ִרים יְּ ב ָֹר ְּך‪ )3( :‬הֹון ָוע ֶֹשר ְּב ֵביתֹו |‬
‫ָארץ יִ ְּהיֶה ז ְּ‬
‫גִ בֹור ָב ֶ‬
‫וְּ ִצ ְּד ָקתֹו ע ֶֹמ ֶדת ָל ַעד‪ָ )4( :‬ז ַרח ַבח ֶֹש ְּך אֹור ַליְּ ָש ִרים | ַחםון וְּ ַרחום‬
‫ומ ְּלוֶה | יְּ ַכ ְּל ֵךל ְּד ָב ָריו ְּב ִמ ְּש ָןט‪ִ )6( :‬ךי‬
‫וְּ ַצ ִדיק‪ ) 5( :‬טֹוב ִאיש חֹונֵן ַ‬
‫מועה ָר ָעה לֹא‬
‫עֹולם יִ ְּהיֶה ַצ ִדיק‪ִ )7( :‬מ ְּש ָ‬
‫ֵכר ָ‬
‫עֹולם לֹא יִ לֹוט | ְּלז ֶ‬
‫ְּל ָ‬
‫ירא | ַעד ֲא ֶשר‬
‫מוך ִלבֹו לֹא יִ ָ‬
‫ירא | נָכֹון ִלבֹו ָב ֺט ַח ַביהוָה‪ָ )8( :‬ס ְּ‬
‫יִ ָ‬
‫ָתן ָל ֶא ְּביֹונִ ים ִצ ְּד ָקתֹו ע ֶֹמ ֶדת ָל ַעד | ַק ְּרנֹו‬
‫יִ ְּר ֶאה ְּב ָצ ָריו‪ִ )9( :‬ןזַר נ ַ‬
‫ָמס | ַת ֲאוַת‬
‫ַחרֹק וְּ נ ָ‬
‫ָתרום ְּב ָכבֹוד‪ָ ) 11( :‬ר ָשע יִ ְּר ֶאה וְּ ָכ ָעס ִשםָיו י ֲ‬
‫ֹאבד‪:‬‬
‫ְּר ָש ִעים ת ֵ‬
‫‪Tehilím Pérek 113‬‬
‫(‪ַ ) 1‬ה ְּללו יָה ַה ְּללו ַע ְּב ֵדי יְּ הוָה | ַה ְּללו ֶאת ֵשם יְּ הוָה‪ )2( :‬יְּ ִהי ֵשם‬
‫עֹולם‪ִ )3( :‬מ ִל ְּז ַרח ֶש ֶמש ַעד ְּמבֹואֹו |‬
‫יְּ הוָה ְּמב ָֹר ְּך | ֵמ ַע ָתה וְּ ַעד ָ‬
‫ְּמ ֺה ָכל ֵשם יְּ הוָה‪ָ ) 4( :‬רם ַעל ָךל גֹויִ ם יְּ הוָה | ַעל ַה ָש ַמיִ ם ְּךבֹודֹו‪:‬‬
‫ילי ִל ְּראֹות |‬
‫יהי ָל ָש ֶבת‪ַ )6( :‬ה ַל ְּש ִן ִ‬
‫(‪ִ )5‬מי ַךיהוָה ֱאל ֵֹהינו | ַה ַלגְּ ִב ִ‬
‫ָרים ֶא ְּביֹון‪)8( :‬‬
‫ַאשןֹת י ִ‬
‫ימי ֵמ ָע ָפר ָדל | ֵמ ְּ‬
‫ָארץ‪ְּ )7( :‬מ ִק ִ‬
‫וב ֶ‬
‫ַב ָש ַמיִ ם ָ‬
‫ֲק ֶרת ַה ַביִ ת‬
‫יבי ע ֶ‬
‫מֹוש ִ‬
‫יבי ַעלֹו‪ִ )9( :‬‬
‫יבים | ִעם נְּ ִד ֵ‬
‫יבי ִעם נְּ ִד ִ‬
‫הֹוש ִ‬
‫ְּל ִ‬
‫ֵאם ַה ָבנִ ים ְּש ֵמ ָחה ַה ְּללו יָה‪:‬‬

‫‪71‬‬

‫[‬
‫]‬
‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬

‫‪Tehilím Pérek 114‬‬
‫(‪ְּ ) 1‬ב ֵצאת יִ ְּש ָר ֵאל ִמ ִל ְּצ ָריִ ם | ֵבית ַי ֲעקֹב ֵמ ַעם ל ֵֹעז‪ָ )2( :‬היְּ ָתה‬
‫ַר ֵדן‬
‫לֹותיו‪ַ )3( :‬הטָם ָרָאה ַו ָטנֹס | ַהט ְּ‬
‫הודה ְּל ָק ְּדשֹו | יִ ְּש ָר ֵאל ַמ ְּמ ְּש ָ‬
‫יְּ ָ‬
‫ילים | גְּ ָבעֹות ִך ְּבנֵי צֹאן‪)5( :‬‬
‫יִ מֹב ְּלָאחֹור‪ֶ )4( :‬ה ָה ִרים ָר ְּקדו ְּכ ֵא ִ‬
‫ַר ֵדן ִתמֹב ְּלָאחֹור‪ֶ )6( :‬ה ָה ִרים ִת ְּר ְּקדו‬
‫ַמה ְּכ ָך ַהטָם ִךי ָתנוס | ַהט ְּ‬
‫ָארץ | ִמ ִכ ְּפנֵי‬
‫חולי ֶ‬
‫ילים | גְּ ָבעֹות ִך ְּבנֵי צֹאן‪ִ )7( :‬מ ִכ ְּפנֵי ָאדֹון ִ‬
‫ְּכ ֵא ִ‬
‫לֹוה ַי ֲעקֹב‪ַ )8( :‬הה ְֹּפ ִכי ַהנור ֲאגַם ָמיִ ם | ַח ָכ ִמיש ְּל ַמ ְּעיְּ נֹו ָמיִ ם‪:‬‬
‫ֱא ַ‬
‫‪Tehilím Pérek 115‬‬
‫(‪ ) 1‬לֹא ָלנו יְּ הוָה לֹא ָלנו | ִךי ְּל ִש ְּמ ָך ֵתן ָךבֹוד ַעל ַח ְּס ְּד ָך ַעל‬
‫יהם‪ )3( :‬וֵאל ֵֹהינו‬
‫ֹאמרו ַהגֹויִ ם | ַאטֵה נָא ֱאל ֵֹה ֶ‬
‫ֲא ִמ ֶת ָך‪ָ )2( :‬ל ָלה י ְּ‬
‫ֲשה יְּ ֵדי‬
‫ָהב | ַמע ֵ‬
‫יהם ֶך ֶסף וְּ ז ָ‬
‫ֲצ ֵב ֶ‬
‫ַב ָש ָמיִ ם | ךֹל ֲא ֶשר ָח ֵפץ ָע ָשה‪ )4( :‬ע ַ‬
‫ָאזנַיִ ם‬
‫ָאדם‪ֶ )5( :‬ןה ָל ֶהם וְּ לֹא יְּ ַד ֵברו | ֵעינַיִ ם ָל ֶהם וְּ לֹא יִ ְּראו‪ְּ )6( :‬‬
‫ָ‬
‫יהם וְּ לֹא יְּ ִמישון‬
‫ָל ֶהם וְּ לֹא יִ ְּש ָמעו | ַאף ָל ֶהם וְּ לֹא יְּ ִריחון‪ )7( :‬יְּ ֵד ֶ‬
‫יהם |‬
‫מֹוהם יִ ְּהיו ע ֵֹש ֶ‬
‫ֶהגו ִבגְּ רֹונָם‪ְּ )8( :‬ך ֶ‬
‫יהם וְּ לֹא יְּ ַה ֵככו | לֹא י ְּ‬
‫ַרגְּ ֵל ֶ‬
‫ומגִ םָם הוא‪:‬‬
‫ךֹל ֲא ֶשר ב ֵֹט ַח ָב ֶהם‪ )9( :‬יִ ְּש ָר ֵאל ְּב ַטח ַביהוָה | ֶע ְּז ָרם ָ‬
‫ומגִ םָם הוא‪ )11( :‬יִ ְּר ֵאי יְּ הוָה‬
‫ַאהרֹן ִב ְּטחו ַביהוָה | ֶע ְּז ָרם ָ‬
‫(‪ֵ )11‬בית ֲ‬
‫ומגִ םָם הוא‪ )12( :‬יְּ הוָה ְּז ָכ ָרנו יְּ ָב ֵר ְּך | יְּ ָב ֵר ְּך‬
‫ִב ְּטחו ַביהוָה | ֶע ְּז ָרם ָ‬
‫ַאהרֹן‪ )13( :‬יְּ ָב ֵר ְּך יִ ְּר ֵאי יְּ הוָה |‬
‫ֶאת ֵבית יִ ְּש ָר ֵאל יְּ ָב ֵר ְּך ֶאת ֵבית ֲ‬
‫יכם וְּ ַעל‬
‫ֲל ֶ‬
‫יכם | ע ֵ‬
‫ֲל ֶ‬
‫ַה ְּס ַטםִ ים ִעם ַהגְּ ד ִֹלים‪ )14( :‬י ֵֹסף יְּ הוָה ע ֵ‬
‫ַאתם ַליהוָה | ע ֵֹשה ָש ַמיִ ם וָָא ֶרץ‪)16( :‬‬
‫רוכים ֶ‬
‫ֵיכם‪ְּ )15( :‬ב ִ‬
‫ְּבנ ֶ‬
‫ָאדם‪ )17( :‬לֹא ַה ֵל ִתים‬
‫ָתן ִל ְּבנֵי ָ‬
‫ָארץ נ ַ‬
‫ַה ָש ַמיִ ם ָש ַמיִ ם ַליהוָה | וְּ ָה ֶ‬
‫ַחנו נְּ ָב ֵר ְּך יָה ֵמ ַע ָתה וְּ ַעד‬
‫ַאנ ְּ‬
‫דומה‪ )18( :‬ו ֲ‬
‫יְּ ַה ְּללו יָה | וְּ לֹא ָךל י ְֹּר ֵדי ָ‬
‫עֹולם ַה ְּללו יָה‪:‬‬
‫ָ‬

‫‪72‬‬

‫[‬
‫]‬
‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬

‫‪Tehilím Pérek 116‬‬
‫ָאזנֹו ִלי‬
‫קֹולי ַת ֲחנונָי‪ִ )2( :‬ךי ִה ָחה ְּ‬
‫ָאה ְּב ִתי ִךי יִ ְּש ַמע יְּ ה ָוה | ֶאת ִ‬
‫(‪ַ ) 1‬‬
‫ומ ָצ ֵרי ְּשאֹול ְּמ ָצאונִ י | ָצ ָרה‬
‫ָמי ֶא ְּק ָרא‪ֲ )3( :‬א ָפפונִ י ֶח ְּב ֵלי ָמוֶת ְּ‬
‫ובי ַ‬
‫| ְּ‬
‫ַפ ִשי‪)5( :‬‬
‫וב ֵשם יְּ הוָה ֶא ְּק ָרא | ָאםָה יְּ הוָה ַמ ְּכ ָטה נ ְּ‬
‫וְּ יָגֹון ֶא ְּמ ָצא‪ְּ ) 4( :‬‬
‫ַחםון יְּ הֹוָה וְּ ַצ ִדיק | וֵאל ֵֹהינו ְּמ ַר ֵחם‪ )6( :‬ש ֵֹמר ְּן ָתאיִ ם יְּ הֹוָה |‬
‫ָמל‬
‫נוחיְּ ִכי | ִךי יְּ הוָה ג ַ‬
‫ַפ ִשי ִל ְּמ ָ‬
‫שובי נ ְּ‬
‫ִ‬
‫יע‪) 7( :‬‬
‫הֹוש ַ‬
‫כֹותי וְּ ִלי יְּ ִ‬
‫ַד ִ‬
‫ַפ ִשי ִמ ָלוֶת | ֶאת ֵעינִ י ִמן ִד ְּמ ָעה ֶאת ַרגְּ ִלי‬
‫ָע ָליְּ ִכי‪ִ ) 8( :‬ךי ִח ַכ ְּצ ָת נ ְּ‬
‫ַארצֹות ַה ַחטִ ים‪ֶ )11( :‬ה ֱא ַמנְּ ִתי ִךי‬
‫ִמ ֶד ִחי‪ֶ )9( :‬א ְּת ַה ֵכ ְּך ִל ְּפנֵי יְּ הוָה | ְּב ְּ‬
‫ָאדם‬
‫ָאמ ְּר ִתי ְּב ָח ְּפ ִזי | ָךל ָה ָ‬
‫יתי ְּמאֹד‪ֲ )11( :‬אנִ י ַ‬
‫ֲא ַד ֵבר | ֲאנִ י ָענִ ִ‬
‫מולֹוהי ָע ָלי‪ )13( :‬ךֹוס‬
‫ִ‬
‫ָאשיב ַליהוָה | ָךל ַתגְּ‬
‫ךֹזֵב‪ָ )12( :‬מה ִ‬
‫וב ֵשם יְּ הוָה ֶא ְּק ָרא‪ )14( :‬נְּ ָד ַרי ַליהוָה ֲא ַש ֵכם |‬
‫יְּ שועֹות ֶא ָשא | ְּ‬
‫ידיו‪)16( :‬‬
‫ָקר ְּב ֵעינֵי יְּ הוָה | ַה ָלוְּ ָתה ַל ֲח ִס ָ‬
‫נֶגְּ ָדה םָא ְּל ָכל ַעלֹו‪ ) 15( :‬י ָ‬
‫מֹוס ָרי‪:‬‬
‫ָאםָה יְּ הוָה ִךי ֲאנִ י ַע ְּב ֶד ָך | ֲאנִ י ַע ְּב ְּד ָך ֶבן ֲא ָמ ֶת ָך ִן ַת ְּח ָת ְּל ֵ‬
‫וב ֵשם יְּ הוָה ֶא ְּק ָרא‪ )18( :‬נְּ ָד ַרי ַליהוָה‬
‫תֹודה | ְּ‬
‫ֶבח ָ‬
‫(‪ְּ )17‬ל ָך ֶא ְּז ַבח ז ַ‬
‫תֹוכ ִכי‬
‫ֲא ַש ֵכם | נֶגְּ ָדה םָא ְּל ָכל ַעלֹו‪ְּ )19( :‬ב ַח ְּצרֹות ֵבית יְּ הוָה ְּב ֵ‬
‫רוש ָלִם ַה ְּללו יָה‪:‬‬
‫יְּ ָ‬
‫‪Tehilím Pérek 117‬‬
‫ָבר‬
‫(‪ַ ) 1‬ה ְּללו ֶאת יְּ הוָה ָךל גֹויִ ם | ַש ְּבחוהו ָךל ָה ֺא ִלים‪ִ )2( :‬ךי ג ַ‬
‫עֹולם ַה ְּללו יָה‪:‬‬
‫ֶא ֶמת יְּ הוָה ְּל ָ‬
‫ָע ֵלינו ַח ְּסדֹו ו ֱ‬
‫‪Tehilím Pérek 118‬‬
‫ֹאמר נָא יִ ְּש ָר ֵאל |‬
‫עֹולם ַח ְּסדֹו‪ )2( :‬י ַ‬
‫(‪ )1‬הֹודו ַליהוָה ִךי טֹוב | ִךי ְּל ָ‬
‫עֹולם ַח ְּסדֹו‪)4( :‬‬
‫ַאהרֹן | ִךי ְּל ָ‬
‫ֹאמרו נָא ֵבית ֲ‬
‫עֹולם ַח ְּסדֹו‪ )3( :‬י ְּ‬
‫ִךי ְּל ָ‬
‫אתי ָטה‬
‫עֹולם ַח ְּסדֹו‪ִ )5( :‬מן ַה ֵל ַצר ָק ָר ִ‬
‫ֹאמרו נָא יִ ְּר ֵאי יְּ הוָה | ִךי ְּל ָ‬
‫י ְּ‬
‫ָאדם‪)7( :‬‬
‫ֲשה ִלי ָ‬
‫ירא | ַמה ַטע ֶ‬
‫| ָענָנִ י ַב ֶל ְּר ָחב יָה‪ )6( :‬יְּ הוָה ִלי לֹא ִא ָ‬
‫ַאנִ י ֶא ְּר ֶאה ְּבשֹנְּ ָאי‪ )8( :‬טֹוב ַל ֲחסֹות ַביהוָה |‬
‫יְּ הוָה ִלי ְּבע ְֹּז ָרי | ו ֲ‬
‫‪73‬‬

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫יבים‪ָ )11( :‬ךל‬ ‫ָאדם‪ )9( :‬טֹוב ַל ֲחסֹות ַביהוָה | ִמ ְּבט ַֹח ִבנְּ ִד ִ‬ ‫ִמ ְּבט ַֹח ָב ָ‬ ‫ילם‪ַ )11( :‬סבונִ י גַם ְּס ָבבונִ י |‬ ‫גֹויִ ם ְּס ָבבונִ י | ְּב ֵשם יְּ הוָה ִךי ֲא ִמ ַ‬ ‫קֹוצים |‬ ‫בֹורים דֹעֲכו ְּך ֵאש ִ‬ ‫ילם‪ַ )12( :‬סבונִ י ִכ ְּד ִ‬ ‫ְּב ֵשם יְּ הוָה ִךי ֲא ִמ ַ‬ ‫ָרנִ י‪:‬‬ ‫יתנִ י ִלנְּ ןֹל | וַיהוָה ֲעז ָ‬ ‫ילם‪ַ )13( :‬דחֹה ְּד ִח ַ‬ ‫ְּב ֵשם יְּ הוָה ִךי ֲא ִמ ַ‬ ‫ישועה‬ ‫ישועה‪ )15( :‬קֹול ִרםָה וִ ָ‬ ‫(‪ָ )14‬ע ִזי וְּ ִז ְּמ ָרת יָה | וַיְּ ִהי ִלי ִל ָ‬ ‫רֹומ ָמה |‬ ‫יקים | יְּ ִמין יְּ הוָה ע ָֹשה ָחיִ ל‪ )16( :‬יְּ ִמין יְּ הוָה ֵ‬ ‫ָאה ֵלי ַצ ִד ִ‬ ‫ְּב ֳ‬ ‫ֲשי‬ ‫ַא ַס ֵןר ַמע ֵ‬ ‫יְּ ִמין יְּ הוָה ע ָֹשה ָחיִ ל‪ )17( :‬לֹא ָאמות ִךי ֶא ְּחיֶה | ו ֲ‬ ‫ֲרי‬ ‫יָה‪ַ )18( :‬ימֹר יִ ְּמ ַרםִ י טָה | וְּ ַל ָלוֶת לֹא נְּ ָתנָנִ י‪ִ )19( :‬ן ְּתחו ִלי ַשע ֵ‬ ‫יקים ָיבֹאו‬ ‫אֹודה יָה‪ )21( :‬זֶה ַה ַש ַער ַליהוָה | ַצ ִד ִ‬ ‫ֶצ ֶדק | ָאבֹא ָבם ֶ‬ ‫שועה‪ֶ )22( :‬א ֶבן ָמ ֲאסו‬ ‫ַת ִהי ִלי ִלי ָ‬ ‫יתנִ י | ו ְּ‬ ‫אֹוד ָך ִךי עֲנִ ָ‬ ‫בֹו‪ְּ )21( :‬‬ ‫ַהבֹונִ ים | ָהיְּ ָתה ְּלרֹאש ִןםָה‪ֵ )23( :‬מ ֵאת יְּ הוָה ָהיְּ ָתה זֹאת | ִהיא‬ ‫ילה וְּ נִ ְּש ְּמ ָחה בֹו‪:‬‬ ‫נִ ְּפ ָלאת ְּב ֵעינֵינו‪ )24( :‬זֶה ַהטֹום ָע ָשה יְּ הוָה | נָגִ ָ‬ ‫רוך‬ ‫יחה םָא‪ָ )26( :‬ב ְּ‬ ‫יעה םָא | ָאםָא יְּ הוָה ַה ְּצ ִל ָ‬ ‫הֹוש ָ‬ ‫(‪ָ ) 25‬אםָא יְּ הוָה ִ‬ ‫ָאר ָלנו‬ ‫נוכם ִמ ֵבית יְּ הוָה‪ֵ )27( :‬אל יְּ הוָה ַוט ֶ‬ ‫ַה ָבא ְּב ֵשם יְּ הוָה | ֵב ַר ְּכ ֶ‬ ‫אֹוד ָי |‬ ‫ַאתה וְּ ֶ‬ ‫ִא ְּסרו ַחג ַב ֲעב ִֹתים | ַעד ַק ְּרנֹות ַה ִל ְּז ֵב ַח‪ֵ )28( :‬א ִלי ָ‬ ‫עֹולם ַח ְּסדֹו‪:‬‬ ‫רֹומ ֶמ ָי‪ )29( :‬הֹודו ַליהוָה ִךי טֹוב | ִךי ְּל ָ‬ ‫ֱאל ַֹהי ֲא ְּ‬ ‫‪Tehilím Pérek 119‬‬ ‫ַאש ֵרי נ ְֹּצ ֵרי‬ ‫תֹורת יְּ הוָה‪ְּ )2( :‬‬ ‫ימי ָד ֶר ְּך | ַהה ְֹּל ִכים ְּב ַ‬ ‫ַאש ֵרי ְּת ִמ ֵ‬ ‫(‪ְּ ) 1‬‬ ‫ֵעד ָֹתיו ְּב ָכל ֵלב יִ ְּד ְּרשוהו‪ַ )3( :‬אף לֹא ָפעֲלו ַעוְּ ָלה | ִב ְּד ָר ָכיו ָה ָלכו‪:‬‬ ‫ַאח ַלי יִ ךֹנו ְּד ָר ָכי ִל ְּשמֹר‬ ‫יך ִל ְּשמֹר ְּמאֹד‪ֲ )5( :‬‬ ‫יתה ִפ ֺס ֶד ָ‬ ‫ַאתה ִצוִ ָ‬ ‫(‪ָ ) 4‬‬ ‫אֹוד ָך‬ ‫יך‪ְּ )7( :‬‬ ‫ֹות ָ‬ ‫יטי ֶאל ָךל ִמ ְּצ ֶ‬ ‫יך‪ָ ) 6( :‬אז לֹא ֵאבֹוש | ְּב ַה ִב ִ‬ ‫ֺח ֶס ָ‬ ‫יך ֶא ְּשמֹר | ַאל‬ ‫ְּבי ֶֹשר ֵל ָבב | ְּב ָל ְּמ ִדי ִמ ְּש ְּן ֵטי ִצ ְּד ֶק ָך‪ֶ )8( :‬את ֺח ֶס ָ‬ ‫ָארחֹו | ִל ְּשמֹר ִך ְּד ָב ֶר ָך‪:‬‬ ‫ַער ֶאת ְּ‬ ‫ַךה ם ַ‬ ‫ַת ַע ְּז ֵבנִ י ַעד ְּמאֹד‪ַ )9( :‬ב ֶלה יְּ ז ֶ‬ ‫יך‪ְּ )11( :‬ב ִל ִבי ָצ ַפנְּ ִתי‬ ‫ֹות ָ‬ ‫יך | ַאל ַת ְּשגֵנִ י ִמ ִל ְּצ ֶ‬ ‫(‪ְּ ) 11‬ב ָכל ִל ִבי ְּד ַר ְּש ִת ָ‬ ‫ַאתה יְּ הוָה ַל ְּל ֵדנִ י‬ ‫רוך ָ‬ ‫ִא ְּמ ָר ֶת ָך | ְּל ַמ ַען לֹא ֶא ֱח ָטא ָל ְּך‪ָ )12( :‬ב ְּ‬ ‫יך‬ ‫ֹות ָ‬ ‫יך‪ְּ )14( :‬ב ֶד ֶר ְּך ֵע ְּד ֶ‬ ‫יך‪ִ )13( :‬ב ְּש ָפ ַתי ִס ַן ְּר ִתי | ךֹל ִמ ְּש ְּן ֵטי ִפ ָ‬ ‫ֺח ֶס ָ‬ ‫יך‪:‬‬ ‫יטה א ְֹּרח ֶֹת ָ‬ ‫ַאב ָ‬ ‫יחה | וְּ ִ‬ ‫ָאש ָ‬ ‫יך ִ‬ ‫ַש ְּש ִתי ְּך ַעל ָךל הֹון‪ְּ )15( :‬ב ִפ ֺס ֶד ָ‬ ‫ֲשע | לֹא ֶא ְּש ַךח ְּד ָב ֶר ָך‪ )17( :‬גְּ מֹל ַעל ַע ְּב ְּד ָך‬ ‫יך ֶא ְּש ַתע ָ‬ ‫(‪ְּ )16‬ב ֺחס ֶֹת ָ‬ ‫‪74‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫תֹור ֶת ָך‪:‬‬ ‫יטה | נִ ְּפ ָלאֹות ִמ ָ‬ ‫ַאב ָ‬ ‫ֶא ְּחיֶה וְּ ֶא ְּש ְּמ ָרה ְּד ָב ֶר ָך‪ )18( :‬גַל ֵעינַי וְּ ִ‬ ‫ַפ ִשי‬ ‫ָר ָסה נ ְּ‬ ‫יך‪ )21( :‬ג ְּ‬ ‫ֹות ָ‬ ‫ָארץ | ַאל ַת ְּס ֵתר ִמ ֶלםִ י ִמ ְּצ ֶ‬ ‫(‪ ) 19‬גֵר ָאנ ִֹכי ָב ֶ‬ ‫רורים |‬ ‫ֵדים ֲא ִ‬ ‫ָע ְּר ָת ז ִ‬ ‫יך ְּב ָכל ֵעת‪ )21( :‬ג ַ‬ ‫ְּל ַת ֲא ָבה | ֶאל ִמ ְּש ָן ֶט ָ‬ ‫ָצ ְּר ִתי‪:‬‬ ‫יך נ ָ‬ ‫יך‪ )22( :‬גַל ֵמ ָע ַלי ֶח ְּר ָןה וָבוז | ִךי ֵעד ֶֹת ָ‬ ‫ֹות ָ‬ ‫ַהשֹגִ ים ִמ ִל ְּצ ֶ‬ ‫יך‪ )24( :‬גַם‬ ‫יח ְּב ֺח ֶס ָ‬ ‫ָש ַ‬ ‫ָשבו ָש ִרים ִבי נִ ְּד ָברו | ַע ְּב ְּד ָך י ִ‬ ‫(‪ ) 23‬גַם י ְּ‬ ‫ַפ ִשי | ַחטֵנִ י‬ ‫ֲצ ִתי‪ָ )25( :‬ד ְּב ָקה ֶל ָע ָפר נ ְּ‬ ‫ֲש ָעי ַאנְּ ֵשי ע ָ‬ ‫יך ַשע ֺ‬ ‫ֵעד ֶֹת ָ‬ ‫יך‪ֶ )27( :‬ד ֶר ְּך‬ ‫ַת ֲענֵנִ י ַל ְּל ֵדנִ י ֺח ֶס ָ‬ ‫ִך ְּד ָב ֶר ָך‪ְּ )26( :‬ד ָר ַכי ִס ַן ְּר ִתי ו ַ‬ ‫ַפ ִשי ִמתוגָה |‬ ‫יך‪ָ )28( :‬ד ְּל ָפה נ ְּ‬ ‫אֹות ָ‬ ‫יחה ְּבנִ ְּפ ְּל ֶ‬ ‫ָאש ָ‬ ‫יך ֲה ִבינֵנִ י | וְּ ִ‬ ‫סוד ָ‬ ‫ִן ֶ‬ ‫תֹור ְּת ָך ָחםֵנִ י‪)31( :‬‬ ‫ַקטְּ ֵמנִ י ִך ְּד ָב ֶר ָך‪ֶ ) 29( :‬ד ֶר ְּך ֶש ֶקר ָה ֵסר ִמ ֶלםִ י | וְּ ָ‬ ‫יך |‬ ‫ֹות ָ‬ ‫יתי‪ָ )31( :‬ד ַב ְּק ִתי ְּב ֵע ְּד ֶ‬ ‫יך ִשוִ ִ‬ ‫ֶד ֶר ְּך ֱאמונָה ָב ָח ְּר ִתי | ִמ ְּש ָן ֶט ָ‬ ‫יך ָארוץ | ִךי ַת ְּר ִחיב ִל ִבי‪)33( :‬‬ ‫ֹות ָ‬ ‫ישנִ י‪ֶ )32( :‬ד ֶר ְּך ִמ ְּצ ֶ‬ ‫יְּ הוָה ַאל ְּת ִב ֵ‬ ‫תֹור ֶת ָך‬ ‫יך וְּ ֶא ְּנ ֶרםָה ֵע ֶקב‪ֲ )34( :‬ה ִבינֵנִ י וְּ ֶא ְּנ ָרה ָ‬ ‫הֹורנִ י יְּ הוָה ֶד ֶר ְּך ֺח ֶס ָ‬ ‫ֵ‬ ‫יך | ִךי בֹו ָח ָפ ְּצ ִתי‪:‬‬ ‫ֹות ָ‬ ‫יכנִ י ִבנְּ ִתיב ִמ ְּצ ֶ‬ ‫וְּ ֶא ְּש ְּמ ֶרםָה ְּב ָכל ֵלב‪ַ )35( :‬ה ְּד ִר ֵ‬ ‫ֲבר ֵעינַי ֵמ ְּראֹות‬ ‫יך וְּ ַאל ֶאל ָב ַצע‪ַ )37( :‬הע ֵ‬ ‫ֹות ָ‬ ‫(‪ַ )36‬הט ִל ִבי ֶאל ֵע ְּד ֶ‬ ‫ָשוְּ א | ִב ְּד ָר ֶכ ָך ַחטֵנִ י‪ָ ) 38( :‬ה ֵקם ְּל ַע ְּב ְּד ָך ִא ְּמ ָר ֶת ָך | ֲא ֶשר ְּליִ ְּרָא ֶת ָך‪:‬‬ ‫טֹובים‪ִ )41( :‬הםֵה‬ ‫יך ִ‬ ‫ֲבר ֶח ְּר ָן ִתי ֲא ֶשר ָיג ְֹּר ִתי | ִךי ִמ ְּש ָן ֶט ָ‬ ‫(‪ַ )39‬הע ֵ‬ ‫ֹאנִ י ֲח ָס ֶד ָך יְּ הוָה |‬ ‫יך | ְּב ִצ ְּד ָק ְּת ָך ַחטֵנִ י‪ )41( :‬וִ יב ֺ‬ ‫ַאב ִתי ְּל ִפ ֺס ֶד ָ‬ ‫ָת ְּ‬ ‫שוע ְּת ָך ְּך ִא ְּמ ָר ֶת ָך‪ )42( :‬וְּ ֶא ֱענֶה ח ְֹּר ִפי ָד ָבר | ִךי ָב ַט ְּח ִתי ִב ְּד ָב ֶר ָך‪:‬‬ ‫ְּת ָ‬ ‫(‪ )43‬וְּ ַאל ַת ֵנל ִמ ִןי ְּד ַבר ֱא ֶמת ַעד ְּמאֹד | ִךי ְּל ִמ ְּש ָן ֶט ָך יִ ָח ְּל ִתי‪)44( :‬‬ ‫ָעד‪ )45( :‬וְּ ֶא ְּת ַה ְּכ ָכה ָב ְּר ָח ָבה | ִךי‬ ‫עֹולם ו ֶ‬ ‫תֹור ְּת ָך ָת ִמיד ְּל ָ‬ ‫וְּ ֶא ְּש ְּמ ָרה ָ‬ ‫יך ֶנגֶד ְּמ ָל ִכים וְּ לֹא ֵאבֹוש‪:‬‬ ‫ַא ַד ְּב ָרה ְּב ֵעד ֶֹת ָ‬ ‫יך ָד ָר ְּש ִתי‪ ) 46( :‬ו ֲ‬ ‫ִפ ֺס ֶד ָ‬ ‫ָאה ְּב ִתי‪ )48( :‬וְּ ֶא ָשא ַכ ַןי ֶאל‬ ‫יך ֲא ֶשר ָ‬ ‫ֹות ָ‬ ‫ֲשע ְּב ִמ ְּצ ֶ‬ ‫(‪ )47‬וְּ ֶא ְּש ַתע ַ‬ ‫יך‪ְּ )49( :‬זכֹר ָד ָבר ְּל ַע ְּב ֶד ָך |‬ ‫יחה ְּב ֺח ֶס ָ‬ ‫ָאש ָ‬ ‫ָאה ְּב ִתי וְּ ִ‬ ‫יך ֲא ֶשר ָ‬ ‫ֹות ָ‬ ‫ִמ ְּצ ֶ‬ ‫ָתנִ י‪:‬‬ ‫ֶח ָמ ִתי ְּב ָענְּ יִ י | ִךי ִא ְּמ ָר ְּת ָך ִחט ְּ‬ ‫ַעל ֲא ֶשר יִ ַח ְּל ָתנִ י‪ ) 51( :‬זֹאת נ ָ‬ ‫ָכ ְּר ִתי‬ ‫יתי‪ )52( :‬ז ַ‬ ‫ָט ִ‬ ‫תֹור ְּת ָך לֹא נ ִ‬ ‫ֵדים ֱה ִליצֺנִ י ַעד ְּמאֹד | ִמ ָ‬ ‫(‪ )51‬ז ִ‬ ‫ַתנִ י ֵמ ְּר ָש ִעים |‬ ‫ַל ָע ָפה ֲא ָחז ְּ‬ ‫ֶחם‪ )53( :‬ז ְּ‬ ‫ָא ְּתנ ָ‬ ‫עֹולם יְּ הוָה ו ֶ‬ ‫יך ֵמ ָ‬ ‫ִמ ְּש ָן ֶט ָ‬ ‫ָכ ְּר ִתי‬ ‫גורי‪ )55( :‬ז ַ‬ ‫יך ְּב ֵבית ְּמ ָ‬ ‫תֹור ֶת ָך‪ְּ )54( :‬ז ִמרֹות ָהיו ִלי ֺח ֶס ָ‬ ‫ע ְֹּז ֵבי ָ‬ ‫תֹור ֶת ָך‪ )56( :‬זֹאת ָהיְּ ָתה ִכי | ִךי‬ ‫ָא ְּש ְּמ ָרה ָ‬ ‫ַב ַכיְּ ָלה ִש ְּמ ָך יְּ הוָה | ו ֶ‬ ‫יך‪)58( :‬‬ ‫ָאמ ְּר ִתי ִל ְּשמֹר ְּד ָב ֶר ָ‬ ‫ָצ ְּר ִתי‪ֶ )57( :‬ח ְּל ִקי יְּ הוָה ַ‬ ‫יך נ ָ‬ ‫ִפ ֺס ֶד ָ‬ ‫ֶיך ְּב ָכל ֵלב | ָחםֵנִ י ְּך ִא ְּמ ָר ֶת ָך‪ִ )59( :‬ח ַש ְּב ִתי ְּד ָר ָכי |‬ ‫יתי ָפנ ָ‬ ‫ִח ִכ ִ‬ ‫יך‪ַ )61( :‬ח ְּש ִתי וְּ לֹא ִה ְּת ַמ ְּה ָמ ְּה ִתי | ִל ְּשמֹר‬ ‫יבה ַרגְּ ַלי ֶאל ֵעד ֶֹת ָ‬ ‫ָָאש ָ‬ ‫ו ִ‬ ‫‪75‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫תֹור ְּת ָך לֹא ָש ָכ ְּח ִתי‪)62( :‬‬ ‫יך‪ֶ ) 61( :‬ח ְּב ֵלי ְּר ָש ִעים ִעוְּ דֺנִ י | ָ‬ ‫ֹות ָ‬ ‫ִמ ְּצ ֶ‬ ‫ֲחצֹות ַליְּ ָלה ָאקום ְּלהֹודֹות ָל ְּך | ַעל ִמ ְּש ְּן ֵטי ִצ ְּד ֶק ָך‪ָ )63( :‬ח ֵבר ָאנִ י‬ ‫יך‪ַ )64( :‬ח ְּס ְּד ָך יְּ הוָה ָמ ְּלָאה‬ ‫סוד ָ‬ ‫ולש ְֹּמ ֵרי ִן ֶ‬ ‫אוך | ְּ‬ ‫ְּל ָכל ֲא ֶשר יְּ ֵר ָ‬ ‫ית ִעם ַע ְּב ְּד ָך| יְּ הוָה ִך ְּד ָב ֶר ָך‪:‬‬ ‫יך ַל ְּל ֵדנִ י‪ )65( :‬טֹוב ָע ִש ָ‬ ‫ָארץ ֺח ֶס ָ‬ ‫ָה ֶ‬ ‫יך ֶה ֱא ָמנְּ ִתי‪ֶ )67( :‬ט ֶרם‬ ‫ֹות ָ‬ ‫ָד ַעת ַל ְּל ֵדנִ י | ִךי ְּב ִמ ְּצ ֶ‬ ‫(‪ ) 66‬טוב ַט ַעם ו ַ‬ ‫ומ ִטיב‬ ‫ַאתה ֵ‬ ‫ֶא ֱענֶה ֲאנִ י שֹגֵג | וְּ ַע ָתה ִא ְּמ ָר ְּת ָך ָש ָמ ְּר ִתי‪ )68( :‬טֹוב ָ‬ ‫ֵדים | ֲאנִ י ְּב ָכל ֵלב ֱאנֹר‬ ‫יך‪ָ ) 69( :‬ט ְּפלו ָע ַלי ֶש ֶקר ז ִ‬ ‫ַל ְּל ֵדנִ י ֺח ֶס ָ‬ ‫ֲש ְּע ִתי‪ )71( :‬טֹוב‬ ‫תֹור ְּת ָך ִשע ָ‬ ‫יך‪ָ ) 71( :‬ט ַפש ַך ֵח ֶלב ִל ָבם | ֲאנִ י ָ‬ ‫סוד ָ‬ ‫ִן ֶ‬ ‫ַאל ֵפי‬ ‫יך | ֵמ ְּ‬ ‫תֹורת ִן ָ‬ ‫יך‪ )72( :‬טֹוב ִלי ַ‬ ‫ֵיתי | ְּל ַמ ַען ֶא ְּל ַמד ֺח ֶס ָ‬ ‫ִלי ִכי ֺעם ִ‬ ‫יך‪:‬‬ ‫ֹות ָ‬ ‫יך ָעשונִ י וַיְּ כֹונְּ נונִ י | ֲה ִבינֵנִ י וְּ ֶא ְּל ְּמ ָדה ִמ ְּצ ֶ‬ ‫ָד ָ‬ ‫ָכ ֶסף‪ ) 73( :‬י ֶ‬ ‫ָז ָהב ו ָ‬ ‫ָד ְּע ִתי יְּ הוָה‬ ‫יך יִ ְּראונִ י וְּ יִ ְּש ָמחו | ִךי ִל ְּד ָב ְּר ָך יִ ָח ְּל ִתי‪ )75( :‬י ַ‬ ‫(‪ ) 74‬יְּ ֵר ֶא ָ‬ ‫ַח ֵמנִ י |‬ ‫יתנִ י‪ )76( :‬יְּ ִהי נָא ַח ְּס ְּד ָך ְּלנ ֲ‬ ‫ֶאמונָה ִעםִ ָ‬ ‫יך | ו ֱ‬ ‫ִךי ֶצ ֶדק ִמ ְּש ָן ֶט ָ‬ ‫תֹור ְּת ָך‬ ‫ָ‬ ‫יך וְּ ֶא ְּחיֶה | ִךי‬ ‫ְּך ִא ְּמ ָר ְּת ָך ְּל ַע ְּב ֶד ָך‪ )77( :‬יְּ בֹאונִ י ַר ֲח ֶמ ָ‬ ‫יך‪:‬‬ ‫סוד ָ‬ ‫יח ְּב ִפ ֶ‬ ‫ָאש ַ‬ ‫ֵדים ִךי ֶש ֶקר ִעוְּ תונִ י | ֲאנִ י ִ‬ ‫ֲש ָעי‪ֵ ) 78( :‬יבֹשו ז ִ‬ ‫ַשע ֺ‬ ‫יך‪ )81( :‬יְּ ִהי ִל ִבי‬ ‫יך | וידעו [וְּ י ְֹּד ֵעי קרי] ֵעד ֶֹת ָ‬ ‫(‪ ) 79‬יָשובו ִלי יְּ ֵר ֶא ָ‬ ‫שוע ְּת ָך נ ְַּפ ִשי |‬ ‫יך | ְּל ַמ ַען לֹא ֵאבֹוש‪ָ )81( :‬ך ְּל ָתה ִל ְּת ָ‬ ‫ָת ִמים ְּב ֺח ֶס ָ‬ ‫ַח ֵמנִ י‪:‬‬ ‫ִל ְּד ָב ְּר ָך יִ ָח ְּל ִתי‪ָ ) 82( :‬ךלו ֵעינַי ְּל ִא ְּמ ָר ֶת ָך | ֵלאמֹר ָמ ַתי ְּתנ ֲ‬ ‫יך לֹא ָש ָכ ְּח ִתי‪ַ )84( :‬ך ָלה יְּ ֵמי‬ ‫יתי ְּךנֹאד ְּב ִקיטֹור | ֺח ֶס ָ‬ ‫(‪ִ )83‬ךי ָהיִ ִ‬ ‫ֵדים ִשיחֹות |‬ ‫ֲשה ְּבר ְֹּד ַפי ִמ ְּש ָןט‪ָ )85( :‬ךרו ִלי ז ִ‬ ‫ַע ְּב ֶד ָך | ָמ ַתי ַתע ֶ‬ ‫יך ֱאמונָה | ֶש ֶקר ְּר ָדפונִ י ָע ְּז ֵרנִ י‪:‬‬ ‫ֹות ָ‬ ‫תֹור ֶת ָך‪ָ )86( :‬ךל ִמ ְּצ ֶ‬ ‫ֲא ֶשר לֹא ְּכ ָ‬ ‫יך‪ְּ )88( :‬ך ַח ְּס ְּד ָך‬ ‫וד ָ‬ ‫ַב ִתי ִפ ֺס ֶ‬ ‫ַאנִ י לֹא ָעז ְּ‬ ‫ָארץ | ו ֲ‬ ‫(‪ִ ) 87‬ך ְּמ ַעט ִךכונִ י ָב ֶ‬ ‫עֹולם יְּ הוָה | ְּד ָב ְּר ָך נִ ָנב‬ ‫יך‪ְּ )89( :‬ל ָ‬ ‫ַחטֵנִ י | וְּ ֶא ְּש ְּמ ָרה ֵעדות ִן ָ‬ ‫ַת ֲעמֹד‪)91( :‬‬ ‫ָת ָך | ךֹונַנְּ ָת ֶא ֶרץ ו ַ‬ ‫ַב ָש ָמיִ ם‪ְּ )91( :‬לדֹר ָודֹר ֱאמונ ֶ‬ ‫ֲש ָעי‬ ‫תֹור ְּת ָך ַשע ֺ‬ ‫לולי ָ‬ ‫יך‪ֵ )92( :‬‬ ‫ֲב ֶד ָ‬ ‫יך ָע ְּמדו ַהטֹום | ִךי ַהךֹל ע ָ‬ ‫ְּל ִמ ְּש ָן ֶט ָ‬ ‫יך | ִךי ָבם‬ ‫סוד ָ‬ ‫עֹולם לֹא ֶא ְּש ַךח ִן ֶ‬ ‫ָאב ְּד ִתי ְּב ָענְּ יִ י‪ְּ )93( :‬ל ָ‬ ‫| ָאז ַ‬ ‫יך ָד ָר ְּש ִתי‪ִ )95( :‬לי ִקוו‬ ‫סוד ָ‬ ‫יענִ י | ִךי ִפ ֶ‬ ‫הֹוש ֵ‬ ‫יתנִ י‪ְּ ) 94( :‬ל ָך ֲאנִ י ִ‬ ‫ִחטִ ָ‬ ‫יתי ֵקץ |‬ ‫יך ֶא ְּתבֹונָן‪ְּ )96( :‬ל ָכל ִת ְּכ ָלה ָר ִא ִ‬ ‫ַאב ֵדנִ י | ֵעד ֶֹת ָ‬ ‫ְּר ָש ִעים ְּל ְּ‬ ‫תֹור ֶת ָך | ָךל ַהטֹום ִהיא‬ ‫ָאה ְּב ִתי ָ‬ ‫ָת ָך ְּמאֹד‪ָ )97( :‬מה ַ‬ ‫ְּר ָח ָבה ִמ ְּצו ְּ‬ ‫עֹולם ִהיא ִלי‪)99( :‬‬ ‫ֹות ָך | ִךי ְּל ָ‬ ‫יח ִתי‪ֵ ) 98( :‬מאֹיְּ ַבי ְּת ַח ְּך ֵמנִ י ִמ ְּצ ֶ‬ ‫ִש ָ‬ ‫יחה ִלי‪ִ )111( :‬מ ְּז ֵקנִ ים‬ ‫יך ִש ָ‬ ‫ֹות ָ‬ ‫ִמ ָךל ְּמ ַל ְּל ַדי ִה ְּש ַך ְּל ִתי | ִךי ֵע ְּד ֶ‬ ‫אתי ַרגְּ ָלי |‬ ‫ָצ ְּר ִתי‪ִ )111( :‬מ ָךל א ַֹרח ָרע ָך ִל ִ‬ ‫יך נ ָ‬ ‫סוד ָ‬ ‫ֶא ְּתבֹונָן | ִךי ִפ ֶ‬ ‫‪76‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫ַאתה‬ ‫יך לֹא ָס ְּר ִתי | ִךי ָ‬ ‫ְּל ַמ ַען ֶא ְּשמֹר ְּד ָב ֶר ָך‪ִ )112( :‬מ ִל ְּש ָן ֶט ָ‬ ‫הֹור ָתנִ י‪ַ )113( :‬מה םִ ְּמ ְּלצו ְּל ִח ִךי ִא ְּמ ָר ֶת ָך ִמ ְּד ַבש ְּל ִפי‪)114( :‬‬ ‫ֵ‬ ‫ֵאתי ָךל א ַֹרח ָש ֶקר‪ )115( :‬נֵר ְּל ַרגְּ ִלי‬ ‫יך ֶא ְּתבֹונָן | ַעל ֵךן ָשנ ִ‬ ‫סוד ָ‬ ‫ִמ ִן ֶ‬ ‫ֵמה | ִל ְּשמֹר ִמ ְּש ְּן ֵטי‬ ‫ָא ַקט ָ‬ ‫יב ִתי‪ )116( :‬נִ ְּש ַב ְּע ִתי ו ֲ‬ ‫ְּד ָב ֶר ָך | וְּ אֹור ִלנְּ ִת ָ‬ ‫ֵיתי ַעד ְּמאֹד | יְּ הוָה ַחטֵנִ י ִכ ְּד ָב ֶר ָך‪ )118( :‬נִ ְּדבֹות‬ ‫ִצ ְּד ֶק ָך‪ַ ) 117( :‬נ ֲענ ִ‬ ‫ַפ ִשי ְּב ַכ ִןי ָת ִמיד |‬ ‫יך ַל ְּל ֵדנִ י‪ )119( :‬נ ְּ‬ ‫ומ ְּש ָן ֶט ָ‬ ‫ִןי ְּר ֵצה נָא יְּ הוָה | ִ‬ ‫יך לֹא‬ ‫סוד ָ‬ ‫ומ ִן ֶ‬ ‫ָתנו ְּר ָש ִעים ַןח ִלי | ִ‬ ‫תֹור ְּת ָך לֹא ָש ָכ ְּח ִתי‪ )111( :‬נ ְּ‬ ‫וְּ ָ‬ ‫עֹולם | ִךי ְּששֹון ִל ִבי ֵה ָלה‪)112( :‬‬ ‫יך ְּל ָ‬ ‫ֹות ָ‬ ‫ָח ְּל ִתי ֵע ְּד ֶ‬ ‫יתי‪ ) 111( :‬נ ַ‬ ‫ָת ִע ִ‬ ‫ֵאתי |‬ ‫ֲפים ָשנ ִ‬ ‫עֹולם ֵע ֶקב‪ֵ )113( :‬סע ִ‬ ‫יך ְּל ָ‬ ‫יתי ִל ִבי ַלעֲשֹות ֺח ֶס ָ‬ ‫ָט ִ‬ ‫נִ‬ ‫ָאתה | ִל ְּד ָב ְּר ָך יִ ָח ְּל ִתי‪)115( :‬‬ ‫ומגִ םִ י ָ‬ ‫ָאה ְּב ִתי‪ִ )114( :‬ס ְּת ִרי ָ‬ ‫תֹור ְּת ָך ָ‬ ‫וְּ ָ‬ ‫סורו ִמ ֶלםִ י ְּמ ֵר ִעים | וְּ ֶא ְּנ ָרה ִמ ְּצֹות ֱאל ָֹהי‪ָ )116( :‬ס ְּמ ֵכנִ י ְּכ ִא ְּמ ָר ְּת ָך‬ ‫ָש ָעה | וְּ ֶא ְּש ָעה‬ ‫ישנִ י ִמ ִש ְּב ִרי‪ְּ )117( :‬ס ָע ֵדנִ י וְּ ִאו ֵ‬ ‫וְּ ֶא ְּחיֶה | וְּ ַאל ְּת ִב ֵ‬ ‫יך | ִךי ֶש ֶקר‬ ‫ית ָךל שֹוגִ ים ֵמ ֺח ֶס ָ‬ ‫יך ָת ִמיד‪ָ )118( :‬ס ִל ָ‬ ‫ְּב ֺח ֶס ָ‬ ‫ָאה ְּב ִתי‬ ‫ָארץ | ָל ֵכן ַ‬ ‫יתם‪ִ )119( :‬סגִ ים ִה ְּש ַב ָת ָכל ִר ְּש ֵעי ֶ‬ ‫ַת ְּר ִמ ָ‬ ‫אתי‪)121( :‬‬ ‫ָר ִ‬ ‫יך י ֵ‬ ‫ומ ִל ְּש ָן ֶט ָ‬ ‫יך‪ָ )121( :‬ס ַמר ִמ ַן ְּח ְּד ָך ְּב ָש ִרי | ִ‬ ‫ֵעד ֶֹת ָ‬ ‫יחנִ י ְּלע ְֹּש ָקי‪ֲ )122( :‬ערֹב ַע ְּב ְּד ָך ְּלטֹוב |‬ ‫ָצ ֶדק | ַבל ַתםִ ֵ‬ ‫יתי ִמ ְּש ָןט ו ֶ‬ ‫ָע ִש ִ‬ ‫ול ִא ְּמ ַרת ִצ ְּד ֶק ָך‪:‬‬ ‫ישוע ֶת ָך | ְּ‬ ‫ֵדים‪ֵ )123( :‬עינַי ָךלו ִל ָ‬ ‫ַע ְּש ֺקנִ י ז ִ‬ ‫ַאל י ַ‬ ‫יך ַל ְּל ֵדנִ י‪ַ )125( :‬ע ְּב ְּד ָך ָאנִ י‬ ‫ֲשה ִעם ַע ְּב ְּד ָך ְּכ ַח ְּס ֶד ָך וְּ ֺח ֶס ָ‬ ‫(‪ ) 124‬ע ֵ‬ ‫תֹור ֶת ָך‪:‬‬ ‫יך‪ֵ )126( :‬עת ַלעֲשֹות ַליהוָה | ֵה ֵפרו ָ‬ ‫ֲה ִבינֵנִ י | וְּ ֵא ְּד ָעה ֵעד ֶֹת ָ‬ ‫סודי‬ ‫ומ ָןז‪ַ )128( :‬על ֵךן ָךל ִן ֵ‬ ‫ָהב ִ‬ ‫יך | ִמז ָ‬ ‫ֹות ָ‬ ‫ָאה ְּב ִתי ִמ ְּצ ֶ‬ ‫(‪ַ )127‬על ֵךן ַ‬ ‫יך | ַעל ֵךן‬ ‫ֹות ָ‬ ‫ֵאתי‪ְּ )129( :‬ן ָלאֹות ֵע ְּד ֶ‬ ‫כֹל יִ ָש ְּר ִתי | ָךל א ַֹרח ֶש ֶקר ָשנ ִ‬ ‫ָאיר ֵמ ִבין ְּן ָתיִ ים‪ִ )131( :‬ןי‬ ‫יך י ִ‬ ‫ַפ ִשי‪ֵ )131( :‬ן ַתח ְּד ָב ֶר ָ‬ ‫נְּ ָצ ָר ַתם נ ְּ‬ ‫ָָאב ִתי‪ְּ )132( :‬ןנֵה ֵא ַלי וְּ ָחםֵנִ י |‬ ‫יך י ְּ‬ ‫ֹות ָ‬ ‫ָאפה | ִךי ְּל ִמ ְּצ ֶ‬ ‫ָא ְּש ָ‬ ‫ָפ ַע ְּר ִתי ו ֶ‬ ‫ֹה ֵבי ְּש ֶמ ָך‪ְּ )133( :‬ן ָע ַמי ָה ֵכן ְּב ִא ְּמ ָר ֶת ָך | וְּ ַאל ַת ְּש ֶלט ִבי‬ ‫ְּך ִמ ְּש ָןט ְּלא ֲ‬ ‫ֶיך‬ ‫יך‪ָ )135( :‬ןנ ָ‬ ‫סוד ָ‬ ‫ָאדם | וְּ ֶא ְּש ְּמ ָרה ִן ֶ‬ ‫ָכל ָאוֶן‪ְּ ) 134( :‬ן ֵדנִ י ֵמע ֶֹשק ָ‬ ‫ָרדו ֵעינָי | ַעל‬ ‫יך‪ַ )136( :‬ן ְּלגֵי ַמיִ ם י ְּ‬ ‫ָה ֵאר ְּב ַע ְּב ֶד ָך | וְּ ַל ְּל ֵדנִ י ֶאת ֺח ֶס ָ‬ ‫יך‪:‬‬ ‫ָשר ִמ ְּש ָן ֶט ָ‬ ‫ַאתה יְּ הוָה | וְּ י ָ‬ ‫תֹור ֶת ָך‪ַ )137( :‬צ ִדיק ָ‬ ‫לֹא ָש ְּמרו ָ‬ ‫ָאתי |‬ ‫ֶאמונָה ְּמאֹד‪ִ )139( :‬צ ְּל ַת ְּתנִ י ִקנְּ ִ‬ ‫יך | ו ֱ‬ ‫ית ֶצ ֶדק ֵעד ֶֹת ָ‬ ‫(‪ִ )138‬צוִ ָ‬ ‫רופה ִא ְּמ ָר ְּת ָך ְּמאֹד וְּ ַע ְּב ְּד ָך ֲא ֵה ָבה‪:‬‬ ‫יך ָצ ָרי‪ְּ )141( :‬צ ָ‬ ‫ִךי ָש ְּכחו ְּד ָב ֶר ָ‬ ‫יך לֹא ָש ָכ ְּח ִתי‪ִ )142( :‬צ ְּד ָק ְּת ָך ֶצ ֶדק‬ ‫(‪ָ ) 141‬צ ִעיר ָאנ ִֹכי וְּ נִ ְּבזֶה | ִן ֺס ֶד ָ‬ ‫יך‬ ‫ֹות ָ‬ ‫ומצֹוק ְּמ ָצאונִ י | ִמ ְּצ ֶ‬ ‫תֹור ְּת ָך ֱא ֶמת‪ַ )143( :‬צר ָ‬ ‫עֹולם | וְּ ָ‬ ‫ְּל ָ‬ ‫‪77‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫אתי‬ ‫עֹולם ֲה ִבינֵנִ י וְּ ֶא ְּחיֶה‪ָ )145( :‬ק ָר ִ‬ ‫יך ְּל ָ‬ ‫ֹות ָ‬ ‫ֲש ָעי‪ֶ )144( :‬צ ֶדק ֵע ְּד ֶ‬ ‫ַשע ֺ‬ ‫יענִ י |‬ ‫הֹוש ֵ‬ ‫ִ‬ ‫יך‬ ‫את ָ‬ ‫יך ֶאנ ָֹרה‪ְּ )146( :‬ק ָר ִ‬ ‫ְּב ָכל ֵלב ֲענֵנִ י יְּ הוָה ֺח ֶס ָ‬ ‫ֵעה | לדבריך [ ִל ְּד ָב ְּר ָך‬ ‫ָא ַשו ָ‬ ‫ֶשף ו ֲ‬ ‫יך‪ִ )147( :‬ק ַד ְּמ ִתי ַבם ֶ‬ ‫וְּ ֶא ְּש ְּמ ָרה ֵעד ֶֹת ָ‬ ‫יח ְּב ִא ְּמ ָר ֶת ָך‪)149( :‬‬ ‫ַאש ֺמרֹות | ָל ִש ַ‬ ‫קרי] יִ ָח ְּל ִתי‪ִ )148( :‬ק ְּדמו ֵעינַי ְּ‬ ‫קֹולי ִש ְּמ ָעה ְּכ ַח ְּס ֶד ָך | יְּ הוָה ְּך ִמ ְּש ָן ֶט ָך ַחטֵנִ י‪ָ )151( :‬ק ְּרבו רֹ ְּד ֵפי‬ ‫ִ‬ ‫יך‬ ‫ֹות ָ‬ ‫ַאתה יְּ הוָה | וְּ ָכל ִמ ְּצ ֶ‬ ‫תֹור ְּת ָך ָר ָחקו‪ָ )151( :‬קרֹוב ָ‬ ‫ִז ָלה | ִמ ָ‬ ‫עֹולם יְּ ַס ְּד ָתם‪)153( :‬‬ ‫יך | ִךי ְּל ָ‬ ‫ָד ְּע ִתי ֵמ ֵעד ֶֹת ָ‬ ‫ֱא ֶמת‪ֶ ) 152( :‬ק ֶדם י ַ‬ ‫יבי‬ ‫יבה ִר ִ‬ ‫תֹור ְּת ָך לֹא ָש ָכ ְּח ִתי‪ִ )154( :‬ר ָ‬ ‫ְּר ֵאה ָענְּ יִ י וְּ ַח ְּכ ֵצנִ י | ִךי ָ‬ ‫יך‬ ‫שועה | ִךי ֺח ֶס ָ‬ ‫ָאלנִ י | ְּל ִא ְּמ ָר ְּת ָך ַחטֵנִ י‪ָ )155( :‬רחֹוק ֵמ ְּר ָש ִעים יְּ ָ‬ ‫וגְּ ֵ‬ ‫יך ַחטֵנִ י‪)157( :‬‬ ‫יך ַר ִבים יְּ הוָה | ְּך ִמ ְּש ָן ֶט ָ‬ ‫לֹא ָד ָרשו‪ַ )156( :‬ר ֲח ֶמ ָ‬ ‫יתי בֹגְּ ִדים‬ ‫יתי‪ָ )158( :‬ר ִא ִ‬ ‫ָט ִ‬ ‫יך לֹא נ ִ‬ ‫ֹות ָ‬ ‫ַר ִבים ר ְֹּד ַפי וְּ ָצ ָרי | ֵמ ֵע ְּד ֶ‬ ‫יך‬ ‫סוד ָ‬ ‫קֹוט ָטה | ֲא ֶשר ִא ְּמ ָר ְּת ָך לֹא ָש ָמרו‪ְּ )159( :‬ר ֵאה ִךי ִפ ֶ‬ ‫ָא ְּת ָ‬ ‫וֶ‬ ‫עֹולם ָךל‬ ‫ול ָ‬ ‫ָאה ְּב ִתי | יְּ הוָה ְּך ַח ְּס ְּד ָך ַחטֵנִ י‪ )161( :‬רֹאש ְּד ָב ְּר ָך ֱא ֶמת | ְּ‬ ‫ָ‬ ‫[ומ ְּד ָב ְּר ָך קרי]‬ ‫ִמ ְּש ַןט ִצ ְּד ֶק ָך‪ָ )161( :‬ש ִרים ְּר ָדפונִ י ִחםָם | ומדבריך ִ‬ ‫מֹוצא ָש ָלל ָרב‪)163( :‬‬ ‫ָן ַחד ִל ִבי‪ָ )162( :‬שש ָאנ ִֹכי ַעל ִא ְּמ ָר ֶת ָך | ְּך ֵ‬ ‫ָאה ְּב ִתי‪ֶ )164( :‬ש ַבע ַבטֹום‬ ‫תֹור ְּת ָך ָ‬ ‫ָ‬ ‫ַא ַת ֵע ָבה |‬ ‫ֵאתי ו ֲ‬ ‫ֶש ֶקר ָשנ ִ‬ ‫תֹור ֶת ָך |‬ ‫ֹה ֵבי ָ‬ ‫יך | ַעל ִמ ְּש ְּן ֵטי ִצ ְּד ֶק ָך‪ָ )165( :‬שלֹום ָרב ְּלא ֲ‬ ‫ִה ַכ ְּל ִת ָ‬ ‫יך‬ ‫ֹות ָ‬ ‫ומ ְּצ ֶ‬ ‫וְּ ֵאין ָלמֹו ִמ ְּכשֹול‪ִ )166( :‬ש ַב ְּר ִתי ִלישו ָע ְּת ָך יְּ הוָה | ִ‬ ‫ֹה ֵבם ְּמאֹד‪ָ )168( :‬ש ַמ ְּר ִתי‬ ‫יך | ָוא ֲ‬ ‫ַפ ִשי ֵעד ֶֹת ָ‬ ‫יתי‪ָ )167( :‬ש ְּמ ָרה נ ְּ‬ ‫ָע ִש ִ‬ ‫ֶיך‬ ‫ָתי ְּל ָפנ ָ‬ ‫יך | ִךי ָכל ְּד ָר ַכי נֶגְּ ֶד ָך‪ִ )169( :‬ת ְּק ַרב ִרם ִ‬ ‫יך וְּ ֵעד ֶֹת ָ‬ ‫סוד ָ‬ ‫ִפ ֶ‬ ‫ֶיך | ְּך ִא ְּמ ָר ְּת ָך‬ ‫יְּ הוָה | ִך ְּד ָב ְּר ָך ֲה ִבינֵנִ י‪ָ )171( :‬תבֹוא ְּת ִח ָם ִתי ְּל ָפנ ָ‬ ‫יך‪)172( :‬‬ ‫ילנִ י‪ַ ) 171( :‬ת ַב ְּענָה ְּש ָפ ַתי ְּת ִה ָכה | ִךי ְּת ַל ְּל ֵדנִ י ֺח ֶס ָ‬ ‫ַה ִנ ֵ‬ ‫ָד ָך ְּל ָע ְּז ֵרנִ י |‬ ‫יך ֶנ ֶדק‪ְּ )173( :‬ת ִהי י ְּ‬ ‫ֹות ָ‬ ‫ַת ַען ְּלשֹונִ י ִא ְּמ ָר ֶת ָך | ִךי ָכל ִמ ְּצ ֶ‬ ‫תֹור ְּת ָך‬ ‫ישוע ְּת ָך יְּ הוָה | וְּ ָ‬ ‫ַאב ִתי ִל ָ‬ ‫יך ָב ָח ְּר ִתי‪ָ )174( :‬ת ְּ‬ ‫סוד ָ‬ ‫ִךי ִפ ֶ‬ ‫ֲזרֺנִ י‪)176( :‬‬ ‫ומ ְּש ָן ֶט ָך ַיע ְּ‬ ‫ות ַה ְּל ֶל ָי | ִ‬ ‫ַפ ִשי ְּ‬ ‫ֲש ָעי‪ְּ ) 175( :‬ת ִחי נ ְּ‬ ‫ַשע ֺ‬ ‫יך לֹא ָש ָכ ְּח ִתי‪:‬‬ ‫ֹות ָ‬ ‫יתי ְּך ֶשה א ֵֹבד ַב ֵסש ַע ְּב ֶד ָך | ִךי ִמ ְּצ ֶ‬ ‫ָת ִע ִ‬ ‫‪78‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 120‬‬ ‫אתי ַו ַט ֲענֵנִ י‪ )2( :‬יְּ הוָה‬ ‫(‪ִ )1‬שיר ַה ַלעֲלֹות | ֶאל יְּ הוָה ַב ָנ ָר ָתה ִכי ָק ָר ִ‬ ‫ומה‬ ‫ַפ ִשי ִמ ְּש ַפת ֶש ֶקר | ִמ ָכשֹון ְּר ִמטָה‪ַ )3( :‬מה טִ ֵתן ְּל ָך ַ‬ ‫ילה נ ְּ‬ ‫ַה ִנ ָ‬ ‫ַח ֵלי ְּר ָת ִמים‪:‬‬ ‫ט ִֹסיף ָל ְּך ָלשֹון ְּר ִמטָה‪ִ ) 4( :‬ח ֵני גִ בֹור ְּשנונִ ים | ִעם ג ֲ‬ ‫ָאה ֵלי ֵק ָדר‪ַ )6( :‬ר ַבת ָש ְּכ ָנה‬ ‫ַר ִתי ֶמ ֶש ְּך | ָש ַכנְּ ִתי ִעם ֳ‬ ‫(‪ )5‬אֹויָה ִלי ִךי ג ְּ‬ ‫ַפ ִשי | ִעם שֹונֵא ָשלֹום‪ֲ )7( :‬אנִ י ָשלֹום וְּ ִכי ֲא ַד ֵבר | ֵה ָלה‬ ‫ָכה נ ְּ‬ ‫ַל ִל ְּל ָח ָמה‪:‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 121‬‬ ‫(‪ִ ) 1‬שיר ַל ַלעֲלֹות | ֶא ָשא ֵעינַי ֶאל ֶה ָה ִרים ֵמַאיִ ן ָיבֹא ֶע ְּז ִרי‪)2( :‬‬ ‫ָָארץ‪ַ )3( :‬אל יִ ֵתן ַללֹוט ַרגְּ ֶל ָך | ַאל‬ ‫ֶע ְּז ִרי ֵמ ִעם יְּ הוָה | ע ֵֹשה ָש ַמיִ ם ו ֶ‬ ‫שֹומר יִ ְּש ָר ֵאל‪)5( :‬‬ ‫ישן | ֵ‬ ‫יָנום ש ְֹּמ ֶר ָך‪ִ )4( :‬הםֵה לֹא יָנום וְּ לֹא יִ ָ‬ ‫ַך ָךה‬ ‫יֹומם ַה ֶש ֶמש לֹא י ֶ‬ ‫ֶך‪ָ )6( :‬‬ ‫יְּ הוָה ש ְֹּמ ֶר ָך | יְּ הוָה ִצ ְּכ ָך ַעל יַד יְּ ִמינ ָ‬ ‫ַפ ֶש ָך‪)8( :‬‬ ‫ָר ַח ַב ָכיְּ ָלה‪ )7( :‬יְּ הוָה יִ ְּש ָמ ְּר ָך ִמ ָךל ָרע | יִ ְּשמֹר ֶאת נ ְּ‬ ‫וְּ י ֵ‬ ‫עֹולם‪:‬‬ ‫ובֹוא ָך | ֵמ ַע ָתה וְּ ַעד ָ‬ ‫את ָך ֶ‬ ‫יְּ הוָה יִ ְּש ָמר ֵצ ְּ‬ ‫‪Tehilím Pérek 122‬‬ ‫(‪ִ ) 1‬שיר ַה ַלעֲלֹות ְּל ָדוִ ד | ָש ַמ ְּח ִתי ְּבא ְֹּמ ִרים ִלי ֵבית יְּ הוָה ֵנ ֵל ְּך‪)2( :‬‬ ‫רוש ַלִם ַה ְּבנויָה |‬ ‫רוש ָלִם‪ )3( :‬יְּ ָ‬ ‫ע ְֹּמדֹות ָהיו ַרגְּ ֵלינו | ִב ְּש ָע ַריִ ְּך יְּ ָ‬ ‫ַח ָדו‪ֶ )4( :‬ש ָשם ָעלו ְּש ָב ִטים ִש ְּב ֵטי יָה ֵעדות‬ ‫ְּך ִעיר ֶש ֺח ְּב ָרה ָכה י ְּ‬ ‫ָשבו ִכ ְּסאֹות ְּל ִמ ְּש ָןט |‬ ‫ְּליִ ְּש ָר ֵאל | ְּלהֹדֹות ְּל ֵשם יְּ הוָה‪ִ )5( :‬ךי ָש ָלה י ְּ‬ ‫ֹה ָביִ ְּך‪)7( :‬‬ ‫רוש ָלִם | יִ ְּש ָליו א ֲ‬ ‫ִך ְּסאֹות ְּל ֵבית ָדוִ יד‪ַ )6( :‬ש ֲאלו ְּשלֹום יְּ ָ‬ ‫ַאחי וְּ ֵר ָעי |‬ ‫נֹותיִ ְּך‪ְּ )8( :‬ל ַמ ַען ַ‬ ‫ַאר ְּמ ָ‬ ‫יל ְּך | ַש ְּלוָה ְּב ְּ‬ ‫יְּ ִהי ָשלֹום ְּב ֵח ֵ‬ ‫ֲא ַד ְּב ָרה םָא ָשלֹום ָב ְּך‪ְּ )9( :‬ל ַמ ַען ֵבית יְּ הוָה ֱאל ֵֹהינו | ֲא ַב ְּק ָשה טֹוב‬ ‫ָל ְּך‪:‬‬ ‫‪79‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 123‬‬ ‫אתי ֶאת ֵעינַי ַהט ְֹּש ִבי ַב ָש ָמיִ ם‪)2( :‬‬ ‫ָש ִ‬ ‫יך נ ָ‬ ‫(‪ִ ) 1‬שיר ַה ַלעֲלֹות | ֵא ֶל ָ‬ ‫ֵיהם ְּך ֵעינֵי ִש ְּפ ָחה ֶאל יַד גְּ ִב ְּר ָתה |‬ ‫ֲב ִדים ֶאל יַד ֲאדֹונ ֶ‬ ‫ִהםֵה ְּכ ֵעינֵי ע ָ‬ ‫ֵךן ֵעינֵינו ֶאל יְּ הוָה ֱאל ֵֹהינו ַעד ֶשטְּ ָחםֵנו‪ָ )3( :‬חםֵנו יְּ הוָה ָחםֵנו | ִךי ַרב‬ ‫ָש ַב ְּענו בוז‪ַ ) 4( :‬ר ַבת ָש ְּב ָעה ָכה נ ְַּפ ֵשנו | ַה ַכ ַעג ַה ַש ֲאנַםִ ים ַהבוז‬ ‫ִלגְּ ֵאיֹונִ ים‪:‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 124‬‬ ‫ֹאמר נָא יִ ְּש ָר ֵאל‪:‬‬ ‫לולי יְּ הוָה ֶש ָהיָה ָלנו י ַ‬ ‫(‪ִ ) 1‬שיר ַה ַלעֲלֹות ְּל ָדוִ ד | ֵ‬ ‫ָאדם‪ֲ )3( :‬אזַי ַחטִ ים ְּב ָלעונו‬ ‫לולי יְּ הוָה ֶש ָהיָה ָלנו | ְּבקום ָע ֵלינו ָ‬ ‫(‪ֵ ) 2‬‬ ‫ַח ָלה ָע ַבר ַעל ַנ ְּפ ֵשנו‪:‬‬ ‫ַאןם ָבנו‪ֲ )4( :‬אזַי ַה ַליִ ם ְּש ָטפונו | נ ְּ‬ ‫| ַב ֲחרֹות ָ‬ ‫רוך יְּ הוָה | ֶשכֹא‬ ‫(‪ֲ )5‬אזַי ָע ַבר ַעל נ ְַּפ ֵשנו | ַה ַליִ ם ַהזֵידֹונִ ים‪ָ )6( :‬ב ְּ‬ ‫יֹוק ִשים |‬ ‫ַפ ֵשנו ְּך ִצןֹור נִ ְּמ ְּל ָטה ִמ ַןח ְּ‬ ‫ֵיהם‪ )7( :‬נ ְּ‬ ‫נְּ ָתנָנו ֶט ֶרף ְּל ִשם ֶ‬ ‫ַחנו נִ ְּמ ָל ְּטנו‪ֶ )8( :‬ע ְּז ֵרנו ְּב ֵשם יְּ הוָה | ע ֵֹשה ָש ַמיִם‬ ‫ַאנ ְּ‬ ‫ַה ַןח נִ ְּש ָבר ו ֲ‬ ‫ָָארץ‪:‬‬ ‫ו ֶ‬ ‫‪Tehilím Pérek 125‬‬ ‫עֹולם‬ ‫(‪ִ )1‬שיר ַה ַלעֲלֹות | ַהב ְֹּט ִחים ַביהוָה ְּך ַהר ִצטֹון לֹא יִ לֹוט ְּל ָ‬ ‫רוש ַלִם ָה ִרים ָס ִביב ָלה וַיהוָה ָס ִביב ְּל ַעלֹו | ֵמ ַע ָתה וְּ ַעד‬ ‫ֵשב‪ ) 2( :‬יְּ ָ‬ ‫יֵ‬ ‫יקים | ְּל ַמ ַען לֹא‬ ‫גֹורל ַה ַנ ִד ִ‬ ‫ָנוח ֵש ֶבט ָה ֶר ַשע ַעל ַ‬ ‫עֹולם‪ִ ) 3( :‬ךי לֹא י ַ‬ ‫ָ‬ ‫חֹובים |‬ ‫יבה יְּ הוָה ַל ִ‬ ‫יט ָ‬ ‫יהם‪ֵ )4( :‬ה ִ‬ ‫יקים ְּב ַעוְּ ָל ָתה יְּ ֵד ֶ‬ ‫יִ ְּש ְּלחו ַה ַנ ִד ִ‬ ‫יכם יְּ הוָה ֶאת‬ ‫יֹול ֵ‬ ‫כֹותם ִ‬ ‫בֹותם‪ )5( :‬וְּ ַה ַל ִחים ַע ַק ְּל ַק ָ‬ ‫יש ִרים ְּב ִל ָ‬ ‫וְּ ִל ָ‬ ‫ֲלי ָהָאוֶן | ָשלֹום ַעל יִ ְּש ָר ֵאל‪:‬‬ ‫ןֹע ֵ‬ ‫‪80‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 126‬‬ ‫יבת ִצטֹון ָהיִ ינו ְּךחֹ ְּל ִמים‪)2( :‬‬ ‫(‪ִ ) 1‬שיר ַה ַלעֲלֹות | ְּבשוב יְּ הוָה ֶאת ִש ַ‬ ‫ֹאמרו ַבגֹויִ ם ִהגְּ ִדיל יְּ הוָה‬ ‫ולשֹונֵנו ִרםָה | ָאז י ְּ‬ ‫ָאז יִ ָל ֵלא ְּשחֹוק ִןינו ְּ‬ ‫ַלעֲשֹות ִעם ֵא ֶכה‪ִ )3( :‬הגְּ ִדיל יְּ הוָה ַלעֲשֹות ִע ָלנו ָהיִ ינו ְּש ֵמ ִחים‪:‬‬ ‫יקים ַב ֶםגֶב‪)5( :‬‬ ‫יתנו קרי] | ַך ֲא ִפ ִ‬ ‫[ש ִב ֵ‬ ‫שובה יְּ הוָה ֶאת שבותנו ְּ‬ ‫(‪ָ ) 4‬‬ ‫ובכֹה נ ֵֹשא ֶמ ֶש ְּך‬ ‫ֵל ְּך ָ‬ ‫לֹוך י ֵ‬ ‫ַהז ְֹּר ִעים ְּב ִד ְּמ ָעה ְּב ִרםָה יִ ְּקצֹרו‪ָ )6( :‬ה ְּ‬ ‫ָרע | בֹא יָבֹוא ְּב ִרםָה נ ֵֹשא ֲא ֺלל ָֹתיו‪:‬‬ ‫ַהז ַ‬ ‫‪Tehilím Pérek 127‬‬ ‫(‪ִ ) 1‬שיר ַה ַלעֲלֹות ִל ְּשלֹמֹה | ִאם יְּ הוָה לֹא יִ ְּבנֶה ַביִ ת ָשוְּ א ָע ְּמלו‬ ‫שֹומר‪ָ )2( :‬שוְּ א ָל ֶכם‬ ‫בֹונָיו בֹו ִאם יְּ הוָה לֹא יִ ְּש ָמר ִעיר ָשוְּ א ָש ַקד ֵ‬ ‫ידידֹו‬ ‫ֲצ ִבים | ֵךן יִ ֵתן ִל ִ‬ ‫ַאח ֵרי ֶש ֶבת א ְֹּכ ֵלי ֶל ֶחם ָהע ָ‬ ‫ימי קום ְּמ ֲ‬ ‫ַמ ְּש ִך ֵ‬ ‫ַח ַלת יְּ הוָה ָבנִ ים | ָש ָכר ְּן ִרי ַה ָב ֶטן‪ְּ )4( :‬ך ִח ִנים ְּביַד‬ ‫ֵשנָא‪ִ )3( :‬הםֵה נ ֲ‬ ‫ַאש ָןתֹו‬ ‫ֶבר ֲא ֶשר ִמ ֵכא ֶאת ְּ‬ ‫ַאש ֵרי ַהג ֶ‬ ‫עורים‪ְּ )5( :‬‬ ‫גִ בֹור | ֵךן ְּבנֵי ַהםְּ ִ‬ ‫ֵמ ֶהם | לֹא ֵיבֹשו ִךי יְּ ַד ְּברו ֶאת אֹויְּ ִבים ַב ָש ַער‪:‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 128‬‬ ‫יע‬ ‫ַאש ֵרי ָךל יְּ ֵרא יְּ הוָה ַהה ֵֹל ְּך ִב ְּד ָר ָכיו‪ )2( :‬יְּ גִ ַ‬ ‫(‪ִ ) 1‬שיר ַה ַלעֲלֹות | ְּ‬ ‫ַר ְּך ֵתי‬ ‫ֶפן ן ִֹרטָה ְּבי ְּ‬ ‫יך וְּ טֹוב ָל ְּך‪ֶ )3( :‬א ְּש ְּת ָך ְּךג ֶ‬ ‫ַאש ֶר ָ‬ ‫ֹאכל | ְּ‬ ‫יך ִךי ת ֵ‬ ‫ַך ֶן ָ‬ ‫ֶך‪ִ )4( :‬הםֵה ִכי ֵכן יְּ ב ַֹר ְּך‬ ‫ֵיתים ָס ִביב ְּל ֺש ְּל ָחנ ָ‬ ‫ֶיך ִך ְּש ִת ֵלי ז ִ‬ ‫ית ָך | ָבנ ָ‬ ‫ֵב ֶ‬ ‫רוש ָלִם ךֹל‬ ‫ור ֵאה ְּבטוב יְּ ָ‬ ‫ָבר יְּ ֵרא יְּ הוָה‪ ) 5( :‬יְּ ָב ֶר ְּכ ָך יְּ הוָה ִמ ִנטֹון | ְּ‬ ‫גֶ‬ ‫ֶיך | ָשלֹום ַעל יִ ְּש ָר ֵאל‪:‬‬ ‫ור ֵאה ָבנִ ים ְּל ָבנ ָ‬ ‫ֶיך‪ְּ )6( :‬‬ ‫יְּ ֵמי ַחט ָ‬ ‫‪Tehilím Pérek 129‬‬ ‫ֹאמר נָא יִ ְּש ָר ֵאל‪)2( :‬‬ ‫עורי י ַ‬ ‫(‪ִ ) 1‬שיר ַה ַלעֲלֹות | ַר ַבת ְּצ ָררונִ י ִמםְּ ַ‬ ‫ַבי ָח ְּרשו ח ְֹּר ִשים |‬ ‫ָכלו ִלי‪ַ )3( :‬על ג ִ‬ ‫עורי | גַם לֹא י ְּ‬ ‫ַר ַבת ְּצ ָררונִ י ִמםְּ ָ‬ ‫‪81‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫יתם קרי]‪ )4( :‬יְּ הוָה ַצ ִדיק | ִק ֵנץ עֲבֹות‬ ‫[ל ַמעֲנִ ָ‬ ‫ֶה ֱא ִריכו למענותם ְּ‬ ‫ְּר ָש ִעים‪ֵ )5( :‬יבֹשו וְּ יִ מֹגו ָאחֹור | ךֹל שֹנְּ ֵאי ִצטֹון‪ )6( :‬יִ ְּהיו ַך ֲח ִציר‬ ‫קֹוצר וְּ ִח ְּצנֹו ְּמ ַע ֵלר‪:‬‬ ‫ָבש‪ֶ )7( :‬שכֹא ִמ ֵכא ַכןֹו ֵ‬ ‫גַגֹות | ֶש ַס ְּד ַמת ָש ַלף י ֵ‬ ‫יכם | ֵב ַר ְּכנו ֶא ְּת ֶכם ְּב ֵשם‬ ‫ָאמרו ָהע ְֹּב ִרים ִב ְּר ַךת יְּ הוָה ֲא ֵל ֶ‬ ‫(‪ )8‬וְּ לֹא ְּ‬ ‫יְּ הוָה‪:‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 130‬‬ ‫יך יְּ הוָה‪ֲ )2( :‬אדֹנָי ִש ְּמ ָעה‬ ‫את ָ‬ ‫ֲמ ִסים ְּק ָר ִ‬ ‫(‪ִ )1‬שיר ַה ַלעֲלֹות | ִמ ַלע ַ‬ ‫ֶיך ַק ֺשבֹות ְּלקֹול ַת ֲחנונָי‪ִ )3( :‬אם עֲֹונֹות‬ ‫ָאזנ ָ‬ ‫קֹולי | ִת ְּהיֶינָה ְּ‬ ‫ְּב ִ‬ ‫ָרא‪:‬‬ ‫יחה | ְּל ַמ ַען ִתו ֵ‬ ‫ִת ְּש ָמר יָה | ֲאדֹנָי ִמי ַי ֲעמֹד‪ִ )4( :‬ךי ִע ְּל ָך ַה ְּמ ִל ָ‬ ‫ַפ ִשי ַלאדֹנָי |‬ ‫הֹוח ְּל ִתי‪ )6( :‬נ ְּ‬ ‫ַפ ִשי | וְּ ִל ְּד ָברֹו ָ‬ ‫יתי יְּ הוָה ִקוְּ ָתה נ ְּ‬ ‫(‪ִ )5‬קוִ ִ‬ ‫ַחל יִ ְּש ָר ֵאל ֶאל יְּ הוָה ִךי ִעם‬ ‫ִמש ְֹּמ ִרים ַלב ֶֹקר ש ְֹּמ ִרים ַלב ֶֹקר‪ )7( :‬י ֵ‬ ‫יְּ הוָה ַה ֶח ֶסד | וְּ ַה ְּר ֵבה ִעלֹו ְּפדות‪ )8( :‬וְּ הוא יִ ְּפ ֶדה ֶאת יִ ְּש ָר ֵאל |‬ ‫ִמךֹל עֲֹונ ָֹתיו‪:‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 131‬‬ ‫ָבה ִל ִבי וְּ לֹא ָרמו ֵעינַי וְּ לֹא‬ ‫(‪ִ ) 1‬שיר ַה ַלעֲלֹות ְּל ָדוִ ד | יְּ הוָה לֹא ג ַ‬ ‫דֹומ ְּמ ִתי‬ ‫יתי וְּ ַ‬ ‫ובנִ ְּפ ָלאֹות ִמ ֶלםִ י‪ִ )2( :‬אם לֹא ִשוִ ִ‬ ‫ִה ַכ ְּכ ִתי ִבגְּ דֹלֹות ְּ‬ ‫ַחל יִ ְּש ָר ֵאל ֶאל יְּ ה ָוה |‬ ‫ַפ ִשי‪ )3( :‬י ֵ‬ ‫ָמל ָע ַלי נ ְּ‬ ‫ֲלי ִאלֹו ַךג ֺ‬ ‫ָמל ע ֵ‬ ‫ַפ ִשי | ְּךג ֺ‬ ‫נ ְּ‬ ‫עֹולם‪:‬‬ ‫ֵמ ַע ָתה וְּ ַעד ָ‬ ‫‪Tehilím Pérek 132‬‬ ‫(‪ִ )1‬שיר ַה ַלעֲלֹות | ְּזכֹור יְּ הוָה ְּל ָדוִ ד ֵאת ָךל עֺםֹותֹו‪ֲ )2( :‬א ֶשר נִ ְּש ַבע‬ ‫ֱלה‬ ‫יתי | ִאם ֶאע ֶ‬ ‫ָדר ַל ֲא ִביר ַי ֲעקֹב‪ִ )3( :‬אם ָאבֹא ְּבא ֶֹהל ֵב ִ‬ ‫ַליהוָה | נ ַ‬ ‫נומה‪ַ )5( :‬עד‬ ‫צועי‪ִ ) 4( :‬אם ֶא ֵתן ְּשנַת ְּל ֵעינָי | ְּל ַע ְּפ ַע ַןי ְּת ָ‬ ‫ַעל ֶע ֶרש יְּ ָ‬ ‫ֲנוה‬ ‫ֶא ְּמ ָצא ָמקֹום ַליהוָה | ִמ ְּש ָךנֹות ַל ֲא ִביר ַי ֲעקֹב‪ִ )6( :‬הםֵה ְּש ַמע ָ‬ ‫נֹותיו | נִ ְּש ַת ֲחוֶה‬ ‫ָער‪ )7( :‬נָבֹוָאה ְּל ִמ ְּש ְּך ָ‬ ‫אנוה ִב ְּש ֵדי י ַ‬ ‫ְּב ֶא ְּפ ָר ָתה | ְּמ ָצ ָ‬ ‫‪82‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫ֶך‪)9( :‬‬ ‫ַארֹון ֺעז ָ‬ ‫ַאתה ו ֲ‬ ‫נוח ֶת ָך | ָ‬ ‫קומה יְּ הוָה ִל ְּמ ָ‬ ‫ַל ֲהדֹם ַרגְּ ָליו‪ָ )8( :‬‬ ‫יך יְּ ַרםֵנו‪ַ )11( :‬בעֲבור ָדוִ ד ַע ְּב ֶד ָך | ַאל‬ ‫יד ָ‬ ‫ַח ִס ֶ‬ ‫ֶיך יִ ְּל ְּבשו ֶצ ֶדק | ו ֲ‬ ‫ֹהנ ָ‬ ‫ךֲ‬ ‫יח ָך‪ )11( :‬נִ ְּש ַבע יְּ הוָה ְּל ָדוִ ד ֱא ֶמת לֹא יָשוב ִמ ֶלםָה |‬ ‫ָת ֵשב ְּןנֵי ְּמ ִש ֶ‬ ‫יתי וְּ ֵעדֹ ִתי‬ ‫ֶיך ְּב ִר ִ‬ ‫ָאשית ְּל ִכ ֵמא ָל ְּך‪ִ )12( :‬אם יִ ְּש ְּמרו ָבנ ָ‬ ‫ִמ ְּן ִרי ִב ְּטנְּ ָך ִ‬ ‫ֵשבו ְּל ִכ ֵמא ָל ְּך‪ִ )13( :‬ךי ָב ַחר יְּ הוָה‬ ‫ֲדי ַעד י ְּ‬ ‫ֵיהם ע ֵ‬ ‫זֹו ֲא ַל ְּל ֵדם | גַם ְּבנ ֶ‬ ‫ֲדי ַעד | ןֹה ֵא ֵשב ִךי‬ ‫נוח ִתי ע ֵ‬ ‫מֹושב לֹו‪ )14( :‬זֹאת ְּמ ָ‬ ‫ְּב ִצטֹון | ִאוָה ְּל ָ‬ ‫יע ָל ֶחם‪)16( :‬‬ ‫ַאש ִב ַ‬ ‫ֶיה ְּ‬ ‫ידה ָב ֵר ְּך ֲא ָב ֵר ְּך | ֶא ְּביֹונ ָ‬ ‫יה‪ֵ )15( :‬צ ָ‬ ‫ִאוִ ִת ָ‬ ‫יח ֶק ֶרן‬ ‫ַאצ ִמ ַ‬ ‫יה ַרםֵן יְּ ַרםֵנו‪ָ )17( :‬שם ְּ‬ ‫יד ָ‬ ‫ַח ִס ֶ‬ ‫ֶשע | ו ֲ‬ ‫ַאל ִביש י ַ‬ ‫ֶיה ְּ‬ ‫ֹהנ ָ‬ ‫וְּ כ ֲ‬ ‫ַאל ִביש ב ֶֹשת | וְּ ָע ָליו ָי ִציץ‬ ‫יחי‪ )18( :‬אֹויְּ ָביו ְּ‬ ‫ְּל ָדוִ ד | ָע ַר ְּכ ִתי נֵר ִל ְּמ ִש ִ‬ ‫נִ ְּזרֹו‪:‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 133‬‬ ‫ָעים ֶש ֶבת ַא ִחים גַם‬ ‫ומה ם ִ‬ ‫(‪ִ ) 1‬שיר ַה ַלעֲלֹות ְּל ָדוִ ד | ִהםֵה ַמה חֹוב ַ‬ ‫ַאהרֹן | ֶשטֹ ֵרד‬ ‫ָקן ְּז ַקן ֲ‬ ‫ָחד‪ַ )2( :‬ך ֶש ֶמן ַהחֹוב ַעל ָהרֹאש י ֵֹרד ַעל ַהז ָ‬ ‫יַ‬ ‫דֹותיו‪ְּ ) 3( :‬ך ַטל ֶח ְּרמֹון ֶשט ֵֹרד ַעל ַה ְּר ֵרי ִצטֹון | ִךי ָשם ִצוָה‬ ‫ַעל ִןי ִמ ָ‬ ‫עֹולם‪:‬‬ ‫יְּ הוָה ֶאת ַה ְּב ָר ָכה ַחטִ ים ַעד ָה ָ‬ ‫‪Tehilím Pérek 134‬‬ ‫(‪ִ ) 1‬שיר ַה ַלעֲלֹות | ִהםֵה ָברֲכו ֶאת יְּ הוָה ָךל ַע ְּב ֵדי יְּ הוָה ָהע ְֹּמ ִדים‬ ‫וברֲכו ֶאת יְּ הוָה‪)3( :‬‬ ‫ְּב ֵבית יְּ הוָה ַב ֵכילֹות‪ְּ )2( :‬שאו יְּ ֵד ֶכם ק ֶֹדש | ָ‬ ‫ָָארץ‪:‬‬ ‫יְּ ָב ֶר ְּכ ָך יְּ הוָה ִמ ִנטֹון | ע ֵֹשה ָש ַמיִ ם ו ֶ‬ ‫‪Tehilím Pérek 135‬‬ ‫(‪ַ ) 1‬ה ְּללו יָה ַה ְּללו ֶאת ֵשם יְּ הוָה | ַה ְּללו ַע ְּב ֵדי יְּ הוָה‪ֶ )2( :‬שע ְֹּמ ִדים‬ ‫ְּב ֵבית יְּ הוָה | ְּב ַח ְּצרֹות ֵבית ֱאל ֵֹהינו‪ַ )3( :‬ה ְּללו יָה ִךי טֹוב יְּ הוָה |‬ ‫ֺכתֹו‪:‬‬ ‫ָעים‪ִ )4( :‬ךי ַי ֲעקֹב ָב ַחר לֹו יָה | יִ ְּש ָר ֵאל ִל ְּסג ָ‬ ‫ַלרו ִל ְּשמֹו ִךי נ ִ‬ ‫ז ְּ‬ ‫ַאדֹנֵינו ִמ ָךל ֱאל ִֹהים‪ )6( :‬ךֹל‬ ‫ָד ְּע ִתי ִךי גָדֹול יְּ הוָה | ו ֲ‬ ‫(‪ִ ) 5‬ךי ֲאנִ י י ַ‬ ‫‪83‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫ַלים וְּ ָכל ְּתהֹומֹות‪)7( :‬‬ ‫ָארץ ַבט ִ‬ ‫וב ֶ‬ ‫ֲא ֶשר ָח ֵפץ יְּ הוָה ָע ָשה | ַב ָש ַמיִ ם ָ‬ ‫רוח‬ ‫מֹוצא ַ‬ ‫ָארץ | ְּב ָר ִקים ַל ָל ָטר ָע ָשה ֵ‬ ‫ֲלה נְּ ִש ִאים ִמ ְּק ֵצה ָה ֶ‬ ‫ַמע ֶ‬ ‫ָאדם ַעד ְּב ֵה ָמה‪)9( :‬‬ ‫כֹורי ִמ ְּצ ָריִ ם | ֵמ ָ‬ ‫רֹותיו‪ֶ ) 8( :‬ש ִה ָךה ְּב ֵ‬ ‫אֹוצ ָ‬ ‫ֵמ ְּ‬ ‫ֲב ָדיו‪)11( :‬‬ ‫וב ָכל ע ָ‬ ‫תֹוכ ִכי ִמ ְּצ ָריִ ם | ְּב ַפ ְּרעֹה ְּ‬ ‫ָש ַלח אֹתֹו ת ומ ְֹּפ ִתים ְּב ֵ‬ ‫ֲצומים‪ְּ )11( :‬ל ִסיחֹון ֶמ ֶל ְּך‬ ‫ֶש ִה ָךה גֹויִ ם ַר ִבים | וְּ ָה ַרג ְּמ ָל ִכים ע ִ‬ ‫ַאר ָצם‬ ‫ָתן ְּ‬ ‫ָען‪ )12( :‬וְּ נ ַ‬ ‫ולכֹל ַמ ְּמ ְּלכֹות ְּךנ ַ‬ ‫ולעֹוג ֶמ ֶל ְּך ַה ָב ָשן | ְּ‬ ‫ָה ֱאמ ִֹרי ְּ‬ ‫עֹולם | יְּ הוָה ִז ְּכ ְּר ָך‬ ‫ַח ָלה ְּליִ ְּש ָר ֵאל ַעלֹו‪ )13( :‬יְּ הוָה ִש ְּמ ָך ְּל ָ‬ ‫ַח ָלה | נ ֲ‬ ‫נֲ‬ ‫ֲצ ֵבי‬ ‫ֶחם‪ )15( :‬ע ַ‬ ‫ֲב ָדיו יִ ְּתנ ָ‬ ‫ָדין יְּ הוָה ַעלֹו | וְּ ַעל ע ָ‬ ‫ְּלדֹר ָודֹר‪ִ ) 14( :‬ךי י ִ‬ ‫ָאדם‪ֶ )16( :‬ןה ָל ֶהם וְּ לֹא יְּ ַד ֵברו |‬ ‫ֲשה יְּ ֵדי ָ‬ ‫ָהב | ַמע ֵ‬ ‫ַהגֹויִ ם ֶך ֶסף וְּ ז ָ‬ ‫ַא ִזינו | ַאף ֵאין ֶיש‬ ‫ָאזנַיִ ם ָל ֶהם וְּ לֹא י ֲ‬ ‫ֵעינַיִ ם ָל ֶהם וְּ לֹא יִ ְּראו‪ְּ )17( :‬‬ ‫יהם | ךֹל ֲא ֶשר ב ֵֹט ַח ָב ֶהם‪:‬‬ ‫מֹוהם יִ ְּהיו ע ֵֹש ֶ‬ ‫יהם‪ְּ )18( :‬ך ֶ‬ ‫רוח ְּב ִפ ֶ‬ ‫ַ‬ ‫ַאהרֹן ָברֲכו ֶאת יְּ הוָה‪:‬‬ ‫(‪ֵ ) 19‬בית יִ ְּש ָר ֵאל ָברֲכו ֶאת יְּ הוָה | ֵבית ֲ‬ ‫(‪ֵ )21‬בית ַה ֵכוִ י ָברֲכו ֶאת יְּ הוָה | יִ ְּר ֵאי יְּ הוָה ָברֲכו ֶאת יְּ הוָה‪)21( :‬‬ ‫רוש ָלִם ַה ְּללו יָה‪:‬‬ ‫רוך יְּ הוָה ִמ ִנטֹון ש ֵֹכן יְּ ָ‬ ‫ָב ְּ‬ ‫‪Tehilím Pérek 136‬‬ ‫עֹולם ַח ְּסדֹו‪ )2( :‬הֹודו ֵלאל ֵֹהי‬ ‫(‪ )1‬הֹודו ַליהוָה ִךי טֹוב | ִךי ְּל ָ‬ ‫עֹולם ַח ְּסדֹו‪ )3( :‬הֹודו ַל ֲאדֹנֵי ָה ֲאדֹנִ ים | ִךי ְּלע ָֹלם‬ ‫ָה ֱאל ִֹהים | ִךי ְּל ָ‬ ‫עֹולם ַח ְּסדֹו‪)5( :‬‬ ‫ַח ְּסדֹו‪ְּ ) 4( :‬לע ֵֹשה נִ ְּפ ָלאֹות גְּ דֹלֹות ְּל ַבדֹו | ִךי ְּל ָ‬ ‫ָארץ ַעל‬ ‫עֹולם ַח ְּסדֹו‪ְּ )6( :‬לר ַֹקע ָה ֶ‬ ‫ְּלע ֵֹשה ַה ָש ַמיִ ם ִב ְּתבונָה | ִךי ְּל ָ‬ ‫עֹולם‬ ‫אֹורים גְּ ד ִֹלים | ִךי ְּל ָ‬ ‫עֹולם ַח ְּסדֹו‪ְּ )7( :‬לע ֵֹשה ִ‬ ‫ַה ָליִ ם | ִךי ְּל ָ‬ ‫עֹולם ַח ְּסדֹו‪ֶ )9( :‬את‬ ‫ַח ְּסדֹו‪ֶ ) 8( :‬את ַה ֶש ֶמש ְּל ֶמ ְּמ ֶש ֶלת ַבטֹום | ִךי ְּל ָ‬ ‫עֹולם ַח ְּסדֹו‪ְּ )11( :‬ל ַמ ֵךה‬ ‫כֹוכ ִבים ְּל ֶמ ְּמ ְּשלֹות ַב ָכיְּ ָלה | ִךי ְּל ָ‬ ‫ָר ַח וְּ ָ‬ ‫ַהט ֵ‬ ‫תֹוכם‬ ‫טֹוצא יִ ְּש ָר ֵאל ִמ ָ‬ ‫עֹולם ַח ְּסדֹו‪ַ )11( :‬ו ֵ‬ ‫יהם | ִךי ְּל ָ‬ ‫כֹור ֶ‬ ‫ִמ ְּצ ַריִ ם ִב ְּב ֵ‬ ‫עֹולם‬ ‫רֹוע נְּ טויָה | ִךי ְּל ָ‬ ‫וב ְּז ַ‬ ‫ָקה ִ‬ ‫עֹולם ַח ְּסדֹו‪ְּ )12( :‬ביָד ֲחז ָ‬ ‫| ִךי ְּל ָ‬ ‫ֱביר‬ ‫עֹולם ַח ְּסדֹו‪ )14( :‬וְּ ֶהע ִ‬ ‫ָרים | ִךי ְּל ָ‬ ‫ַח ְּסדֹו‪ְּ ) 13( :‬לגֹזֵר יַם סוף ִלגְּ ז ִ‬ ‫עֹולם ַח ְּסדֹו‪ )15( :‬וְּ נִ ֵער ַן ְּרעֹה וְּ ֵחילֹו ְּביַם סוף‬ ‫יִ ְּש ָר ֵאל ְּבתֹוכֹו | ִךי ְּל ָ‬ ‫עֹולם ַח ְּסדֹו‪:‬‬ ‫יך ַעלֹו ַב ִל ְּד ָבר | ִךי ְּל ָ‬ ‫מֹול ְּ‬ ‫עֹולם ַח ְּסדֹו‪ְּ ) 16( :‬ל ִ‬ ‫| ִךי ְּל ָ‬ ‫ַהרֹג ְּמ ָל ִכים‬ ‫עֹולם ַח ְּסדֹו‪ַ )18( :‬וט ֲ‬ ‫(‪ְּ )17‬ל ַמ ֵךה ְּמ ָל ִכים גְּ ד ִֹלים | ִךי ְּל ָ‬ ‫‪84‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫עֹולם‬ ‫עֹולם ַח ְּסדֹו‪ְּ )19( :‬ל ִסיחֹון ֶמ ֶל ְּך ָה ֱאמ ִֹרי | ִךי ְּל ָ‬ ‫ירים | ִךי ְּל ָ‬ ‫ַאד ִ‬ ‫ִ‬ ‫ַאר ָצם‬ ‫ָתן ְּ‬ ‫עֹולם ַח ְּסדֹו‪ )21( :‬וְּ נ ַ‬ ‫ולעֹוג ֶמ ֶל ְּך ַה ָב ָשן | ִךי ְּל ָ‬ ‫ַח ְּסדֹו‪ְּ )21( :‬‬ ‫עֹולם‬ ‫ַח ָלה ְּליִ ְּש ָר ֵאל ַע ְּבדֹו | ִךי ְּל ָ‬ ‫עֹולם ַח ְּסדֹו‪ )22( :‬נ ֲ‬ ‫ַח ָלה | ִךי ְּל ָ‬ ‫ְּלנ ֲ‬ ‫עֹולם ַח ְּסדֹו‪ )24( :‬וַטִ ְּפ ְּר ֵקנו‬ ‫ָכר ָלנו | ִךי ְּל ָ‬ ‫ַח ְּסדֹו‪ֶ )23( :‬ש ְּב ִש ְּפ ֵלנו ז ַ‬ ‫עֹולם‬ ‫עֹולם ַח ְּסדֹו‪ )25( :‬נ ֵֹתן ֶל ֶחם ְּל ָכל ָב ָשר | ִךי ְּל ָ‬ ‫ִמ ָנ ֵרינו | ִךי ְּל ָ‬ ‫עֹולם ַח ְּסדֹו‪:‬‬ ‫ַח ְּסדֹו‪ )26( :‬הֹודו ְּל ֵאל ַה ָש ָמיִ ם | ִךי ְּל ָ‬ ‫‪Tehilím Pérek 137‬‬ ‫ָכ ֵרנו ֶאת ִצטֹון‪ַ )2( :‬על‬ ‫ָש ְּבנו גַם ָב ִכינו | ְּבז ְּ‬ ‫ַהרֹות ָב ֶבל ָשם י ַ‬ ‫(‪ַ )1‬על נ ֲ‬ ‫שֹובינו ִד ְּב ֵרי‬ ‫ֹרֹותינו‪ִ )3( :‬ךי ָשם ְּש ֵאלונו ֵ‬ ‫תֹוכה | ָת ִלינו ִךם ֵ‬ ‫ֲר ִבים ְּב ָ‬ ‫עָ‬ ‫ָשיר ֶאת‬ ‫יך נ ִ‬ ‫תֹול ֵלינו ִש ְּמ ָחה | ִשירו ָלנו ִמ ִשיר ִצטֹון‪ֵ )4( :‬א ְּ‬ ‫ִשיר וְּ ָ‬ ‫רוש ָלִם ִת ְּש ַךח‬ ‫ֵכר‪ִ )5( :‬אם ֶא ְּש ָך ֵח ְּך יְּ ָ‬ ‫ַאד ַמת נ ָ‬ ‫ִשיר יְּ הוָה | ַעל ְּ‬ ‫ֲלה‬ ‫יְּ ִמינִ י‪ִ ) 6( :‬ת ְּד ַבק ְּלשֹונִ י ְּל ִח ִךי ִאם לֹא ֶא ְּז ְּך ֵר ִכי | ִאם לֹא ַאע ֶ‬ ‫רוש ַלִם ַעל רֹאש ִש ְּמ ָח ִתי‪ְּ )7( :‬זכֹר יְּ הוָה ִל ְּבנֵי ֱאדֹום ֵאת יֹום‬ ‫ֶאת יְּ ָ‬ ‫דודה‬ ‫רוש ָלִם | ָהא ְֹּמ ִרים ָערו ָערו ַעד ַהיְּ סֹוד ָבה‪ַ )8( :‬בת ָב ֶבל ַה ְּש ָ‬ ‫יְּ ָ‬ ‫ֹאחז‬ ‫ַאש ֵרי ֶשט ֵ‬ ‫ָמ ְּל ְּת ָלנו‪ְּ )9( :‬‬ ‫מול ְּך ֶשג ַ‬ ‫ַאש ֵרי ֶשיְּ ַש ֶכם ָל ְּך ֶאת גְּ ֵ‬ ‫| ְּ‬ ‫וְּ נִ ֵןץ ֶאת ע ָֹל ַליִ ְּך ֶאל ַה ָמ ַלע‪:‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 138‬‬ ‫ַל ֶר ָי‪ֶ )2( :‬א ְּש ַת ֲחוֶה ֶאל‬ ‫אֹוד ָך ְּב ָכל ִל ִבי | ֶנגֶד ֱאל ִֹהים ֲאז ְּ‬ ‫(‪ְּ ) 1‬ל ָדוִ ד ְּ‬ ‫אֹודה ֶאת ְּש ֶמ ָך ַעל ַח ְּס ְּד ָך וְּ ַעל ֲא ִמ ֶת ָך | ִךי ִהגְּ ַד ְּל ָת‬ ‫יכל ָק ְּד ְּש ָך וְּ ֶ‬ ‫ֵה ַ‬ ‫ַפ ִשי‬ ‫ַת ֲענֵנִ י | ַת ְּר ִה ֵבנִ י ְּבנ ְּ‬ ‫אתי ו ַ‬ ‫ַעל ָךל ִש ְּמ ָך ִא ְּמ ָר ֶת ָך‪ְּ ) 3( :‬ביֹום ָק ָר ִ‬ ‫יך‪)5( :‬‬ ‫ָארץ | ִךי ָש ְּמעו ִא ְּמ ֵרי ִפ ָ‬ ‫יֹודוך יְּ הוָה ָךל ַמ ְּל ֵכי ֶ‬ ‫ָ‬ ‫עֹז‪)4( :‬‬ ‫ָשירו ְּב ַד ְּר ֵכי יְּ הוָה | ִךי גָדֹול ְּךבֹוד יְּ הוָה‪ִ )6( :‬ךי ָרם יְּ הוָה וְּ ָש ָפל‬ ‫וְּ י ִ‬ ‫ֵדע‪ִ )7( :‬אם ֵא ֵל ְּך ְּב ֶק ֶרב ָצ ָרה ְּת ַחטֵנִ י | ַעל‬ ‫יִ ְּר ֶאה | וְּ ָגב ַֹה ִמ ֶל ְּר ָחק יְּ י ָ‬ ‫ֲדי | יְּ ה ָוה‬ ‫ֶך‪ )8( :‬יְּ הוָה יִ גְּ מֹר ַבע ִ‬ ‫יענִ י יְּ ִמינ ָ‬ ‫תֹוש ֵ‬ ‫ָד ָך וְּ ִ‬ ‫ַאף אֹיְּ ַבי ִת ְּש ַלח י ֶ‬ ‫יך ַאל ֶת ֶרף‪:‬‬ ‫ָד ָ‬ ‫ֲשי י ֶ‬ ‫עֹולם ַמע ֵ‬ ‫ַח ְּס ְּד ָך ְּל ָ‬ ‫‪85‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 139‬‬ ‫ָד ְּע ָת‬ ‫ַאתה י ַ‬ ‫ַת ָדע‪ָ )2( :‬‬ ‫ַנ ַח ְּל ָדוִ ד ִמ ְּזמֹור | יְּ הוָה ֲח ַק ְּר ַתנִ י ו ֵ‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫ית | וְּ ָכל‬ ‫ָאר ִחי וְּ ִר ְּב ִעי ֵז ִר ָ‬ ‫קומי | ַבנְּ ָתה ְּל ֵר ִעי ֵמ ָרחֹוק‪ְּ )3( :‬‬ ‫ִש ְּב ִתי וְּ ִ‬ ‫ֺכה‪)5( :‬‬ ‫ָד ְּע ָת כ ָ‬ ‫ְּד ָר ַכי ִה ְּס ַךנְּ ָתה‪ִ ) 4( :‬ךי ֵאין ִמ ָכה ִב ְּלשֹונִ י | ֵהן יְּ הוָה י ַ‬ ‫[ן ִליָאה קרי]‬ ‫ַת ֶשת ָע ַלי ַך ֶן ָכה‪ )6( :‬פלאיה ְּ‬ ‫ָק ֶדם ַצ ְּר ָתנִ י | ו ָ‬ ‫ָאחֹור ו ֶ‬ ‫רוח ָך | וְּ ָאנָה‬ ‫אוכל ָלה‪ָ )7( :‬אנָה ֵא ֵל ְּך ֵמ ֶ‬ ‫ַד ַעת ִמ ֶלםִ י | נִ ְּשגְּ ָבה לֹא ַ‬ ‫יעה ְּשאֹול‬ ‫ַאנ ָ‬ ‫ָאתה | וְּ ִ‬ ‫ֶיך ֶא ְּב ָרח‪ִ )8( :‬אם ֶא ַמק ָש ַמיִ ם ָשם ָ‬ ‫ִמ ָןנ ָ‬ ‫ָד ָך‬ ‫ַאח ִרית יָם‪ )11( :‬גַם ָשם י ְּ‬ ‫ֶי‪ֶ ) 9( :‬א ָשא ַכנְּ ֵפי ָש ַחר | ֶא ְּש ְּךנָה ְּב ֲ‬ ‫ִהם ָ‬ ‫שופנִ י | וְּ ַליְּ ָלה אֹור‬ ‫ַאך ח ֶֹש ְּך יְּ ֵ‬ ‫ֶך‪ָ )11( :‬וא ַֹמר ְּ‬ ‫ֹאחזֵנִ י יְּ ִמינ ָ‬ ‫ַתנְּ ֵחנִ י | וְּ ת ֲ‬ ‫ָאיר‬ ‫יך ִמ ֶל ָך | וְּ ַליְּ ָלה ַךטֹום י ִ‬ ‫ַח ִש ְּ‬ ‫ֲדנִ י‪ )12( :‬גַם ח ֶֹש ְּך לֹא י ְּ‬ ‫ַבע ֵ‬ ‫ית ִכ ְּלי ָֹתי | ְּת ֺס ֵךנִ י ְּב ֶב ֶטן ִא ִלי‪:‬‬ ‫ַאתה ָקנִ ָ‬ ‫אֹורה‪ִ ) 13( :‬ךי ָ‬ ‫יכה ָך ָ‬ ‫ַך ֲח ֵש ָ‬ ‫ַפ ִשי י ַֹד ַעת‬ ‫יך וְּ נ ְּ‬ ‫ֲש ָ‬ ‫יתי | נִ ְּפ ָל ִאים ַמע ֶ‬ ‫נֹוראֹות נִ ְּפ ֵל ִ‬ ‫אֹוד ָך ַעל ִךי ָ‬ ‫(‪ְּ ) 14‬‬ ‫יתי ַב ֵמ ֶתר ֺר ַס ְּמ ִתי‬ ‫ֺש ִ‬ ‫ְּמאֹד‪ ) 15( :‬לֹא נִ ְּכ ַחד ָע ְּצ ִמי ִמ ֶל ָי | ֲא ֶשר ע ֵ‬ ‫ֺכם יִ ָך ֵתבו |‬ ‫ֶיך וְּ ַעל ִס ְּפ ְּר ָך ך ָ‬ ‫ָל ִמי ָראו ֵעינ ָ‬ ‫ָארץ‪ ) 16( :‬ג ְּ‬ ‫ְּב ַת ְּח ִתטֹות ֶ‬ ‫יך ֵאל‬ ‫ֺנרו ולא [וְּ לֹו קרי] ֶא ָחד ָב ֶהם‪ )17( :‬וְּ ִלי ַמה ָט ְּקרו ֵר ֶע ָ‬ ‫ָמים י ָ‬ ‫יִ‬ ‫עֹודי‬ ‫יהם‪ֶ )18( :‬א ְּס ְּן ֵרם ֵמחֹול יִ ְּרבון | ֱה ִקיצ ִֹתי וְּ ִ‬ ‫אש ֶ‬ ‫| ֶמה ָע ְּצמו ָר ֵ‬ ‫לֹוה ָר ָשע | וְּ ַאנְּ ֵשי ָד ִמים סורו ֶמםִ י‪)21( :‬‬ ‫ִע ָל ְּך‪ִ ) 19( :‬אם ִת ְּקטֹל ֱא ַ‬ ‫יך‬ ‫יך‪ֲ )21( :‬הלֹוא ְּמ ַשנְּ ֶא ָ‬ ‫ָשא ַל ָשוְּ א ָע ֶר ָ‬ ‫ֺך ִל ְּמ ִז ָלה | נ ֺ‬ ‫ֹאמר ָ‬ ‫ֲא ֶשר י ְּ‬ ‫קֹוטט‪ַ )22( :‬ת ְּכ ִלית ִשנְּ ָאה‬ ‫יך ֶא ְּת ָ‬ ‫קֹומ ֶמ ָ‬ ‫וב ְּת ְּ‬ ‫יְּ הוָה ֶא ְּשנָא | ִ‬ ‫ֵאתים | ְּלאֹויְּ ִבים ָהיו ִלי‪ָ )23( :‬ח ְּק ֵרנִ י ֵאל וְּ ַדע ְּל ָב ִבי | ְּב ָחנֵנִ י וְּ ַדע‬ ‫ְּשנ ִ‬ ‫עֹולם‪:‬‬ ‫ור ֵאה ִאם ֶד ֶר ְּך ע ֶֹצב ִבי | ונְּ ֵחנִ י ְּב ֶד ֶר ְּך ָ‬ ‫ַש ְּר ַע ָןי‪ְּ )24( :‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 140‬‬ ‫ָאדם ָרע | ֵמ ִאיש‬ ‫ַנ ַח ִמ ְּזמֹור ְּל ָדוִ ד‪ַ )2( :‬ח ְּכ ֵצנִ י יְּ הוָה ֵמ ָ‬ ‫(‪ַ )1‬ל ְּמנ ֵ‬ ‫ֲח ָמ ִסים ִתנְּ ְּצ ֵרנִ י‪ֲ )3( :‬א ֶשר ָח ְּשבו ָרעֹות ְּב ֵלב | ָךל יֹום יָגורו‬ ‫ָחש | ֲח ַמת ַע ְּכשוב ַת ַחת ְּש ָפ ֵתימֹו‬ ‫ִמ ְּל ָחמֹות‪ָ )4( :‬שנֲנו ְּלשֹונָם ְּךמֹו נ ָ‬ ‫ידי ָר ָשע ֵמ ִאיש ֲח ָמ ִסים ִתנְּ ְּצ ֵרנִ י | ֲא ֶשר‬ ‫ֶס ָלה‪ָ ) 5( :‬ש ְּמ ֵרנִ י יְּ הוָה ִמ ֵ‬ ‫ַח ָב ִלים ָן ְּרשו ֶר ֶשת‬ ‫ֵאים ַןח ִלי ו ֲ‬ ‫ָח ְּשבו ִל ְּדחֹות ְּן ָע ָמי‪ָ )6( :‬ט ְּמנו ג ִ‬ ‫‪86‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫ָאתה |‬ ‫ָאמ ְּר ִתי ַליהוָה ֵא ִלי ָ‬ ‫ְּליַד ַמ ְּעגָל | מ ְֹּק ִשים ָשתו ִלי ֶס ָלה‪ַ )7( :‬‬ ‫שוע ִתי | ַסך ָֹתה‬ ‫ַה ֲא ִזינָה יְּ הוָה קֹול ַת ֲחנונָי‪ )8( :‬יְּ הֹוִ ה ֲאדֹנָי עֹז יְּ ָ‬ ‫ָשק‪ַ )9( :‬אל ִת ֵתן יְּ הוָה ַמ ֲא ַוטֵי ָר ָשע | ְּז ָממֹו ַאל ָת ֵפק‬ ‫ֹאשי ְּביֹום נ ֶ‬ ‫ְּלר ִ‬ ‫ֲמל ְּש ָפ ֵתימֹו יכסומו [יְּ ַכ ֵממֹו‬ ‫יָרומו ֶס ָלה‪ )11( :‬רֹאש ְּמ ִס ָבי | ע ַ‬ ‫ֶח ִלים | ָב ֵאש י ִַן ֵלם‬ ‫יהם ג ָ‬ ‫ֲל ֶ‬ ‫קרי]‪ )11( :‬ימיטו [יִ לֹוטו קרי] ע ֵ‬ ‫ָארץ | ִאיש ָח ָמס‬ ‫ְּב ַמ ֲהמֹרֹות ַבל יָקומו‪ִ )12( :‬איש ָלשֹון ַבל יִ ךֹון ָב ֶ‬ ‫ֲשה יְּ הוָה ִדין‬ ‫ָד ְּע ִתי קרי] ִךי ַיע ֶ‬ ‫צודםו ְּל ַמ ְּד ֵחפֹת‪ )13( :‬ידעת [י ַ‬ ‫ָרע יְּ ֶ‬ ‫ֵשבו יְּ ָש ִרים‬ ‫יקים יֹודו ִל ְּש ֶמ ָך | י ְּ‬ ‫ַאך ַצ ִד ִ‬ ‫ָענִ י | ִמ ְּש ַןט ֶא ְּביֹנִ ים‪ְּ )14( :‬‬ ‫ֶיך‪:‬‬ ‫ֶאת ָןנ ָ‬ ‫‪Tehilím Pérek 141‬‬ ‫קֹולי ְּב ָק ְּר ִאי‬ ‫חושה ִכי ַה ֲא ִזינָה ִ‬ ‫יך ָ‬ ‫את ָ‬ ‫(‪ִ ) 1‬מ ְּזמֹור ְּל ָדוִ ד | יְּ הוָה ְּק ָר ִ‬ ‫ֶיך | ַמ ְּשַאת ַך ַןי ִמנְּ ַחת ָע ֶרב‪)3( :‬‬ ‫ָל ְּך‪ִ ) 2( :‬תךֹון ְּת ִפ ָכ ִתי ְּקט ֶֹרת ְּל ָפנ ָ‬ ‫ִשי ָתה יְּ הוָה ָש ְּמ ָרה ְּל ִפי | נִ ְּנ ָרה ַעל ַדל ְּש ָפ ָתי‪ַ )4( :‬אל ַתט ִל ִבי‬ ‫ובל‬ ‫ֲלי ָאוֶן | ַ‬ ‫ישים ןֹע ֵ‬ ‫ֲללֹות ְּב ֶר ַשע ֶאת ִא ִ‬ ‫עֹולל ע ִ‬ ‫ְּל ָד ָבר ָרע ְּל ִה ְּת ֵ‬ ‫יחנִ י ֶש ֶמן רֹאש‬ ‫יֹוכ ֵ‬ ‫ֶה ְּל ֵמנִ י ַצ ִדיק ֶח ֶסד וְּ ִ‬ ‫יהם‪ ) 5( :‬י ֶ‬ ‫ֶא ְּל ַחם ְּב ַמנְּ ַע ֵל ֶ‬ ‫ידי ֶס ַלע‬ ‫יהם‪ )6( :‬נִ ְּש ְּמטו ִב ֵ‬ ‫עֹות ֶ‬ ‫ות ִפ ָכ ִתי ְּב ָר ֵ‬ ‫ֹאשי | ִךי עֹוד ְּ‬ ‫ַאל יָנִ י ר ִ‬ ‫ָארץ |‬ ‫ָעמו‪ְּ )7( :‬ךמֹו פ ֵֹל ַח וב ֵֹק ַע ָב ֶ‬ ‫יהם | וְּ ָש ְּמעו ֲא ָמ ַרי ִךי נ ֵ‬ ‫ש ְֹּפ ֵט ֶ‬ ‫יך יְּ הוִ ה ֲאדֹנָי ֵעינָי | ְּב ָכה‬ ‫ֲצ ֵמינו ְּל ִפי ְּשאֹול‪ִ )8( :‬ךי ֵא ֶל ָ‬ ‫נִ ְּפ ְּזרו ע ָ‬ ‫ָקשו ִלי | ומ ְֹּקשֹות‬ ‫ידי ַפח י ְּ‬ ‫יתי ַאל ְּת ַער נ ְַּפ ִשי‪ָ )9( :‬ש ְּמ ֵרנִ י ִמ ֵ‬ ‫ָח ִס ִ‬ ‫ַחד ָאנ ִֹכי ַעד ֶאעֱבֹור‪:‬‬ ‫ֲלי ָאוֶן‪ ) 11( :‬יִ ְּןלו ְּב ַמ ְּכמ ָֹריו ְּר ָש ִעים | י ַ‬ ‫ןֹע ֵ‬ ‫‪Tehilím Pérek 142‬‬ ‫קֹולי ֶאל יְּ הוָה‬ ‫(‪ַ )1‬מ ְּש ִךיל ְּל ָדוִ ד | ִב ְּהיֹותֹו ַב ְּל ָע ָרה ְּת ִפ ָכה‪ִ )2( :‬‬ ‫יחי | ָצ ָר ִתי‬ ‫קֹולי ֶאל יְּ הוָה ֶא ְּת ַחםָן‪ֶ )3( :‬א ְּשן ְֹּך ְּל ָפנָיו ִש ִ‬ ‫ֶא ְּז ָעק | ִ‬ ‫יב ִתי | ְּבא ַֹרח‬ ‫ָד ְּע ָת נְּ ִת ָ‬ ‫ַאתה י ַ‬ ‫רוחי וְּ ָ‬ ‫ְּל ָפנָיו ַאגִ יד‪ְּ ) 4( :‬ב ִה ְּת ַע ֵחף ָע ַלי ִ‬ ‫ָאבד‬ ‫ור ֵאה וְּ ֵאין ִלי ַמ ִךיר | ַ‬ ‫ָמין ְּ‬ ‫זו ֲא ַה ֵכ ְּך ָט ְּמנו ַפח ִלי‪ַ ) 5( :‬ה ֵביט י ִ‬ ‫ָאמ ְּר ִתי‬ ‫יך יְּ הוָה | ַ‬ ‫ָע ְּק ִתי ֵא ֶל ָ‬ ‫ַפ ִשי‪ )6( :‬ז ַ‬ ‫דֹורש ְּלנ ְּ‬ ‫ָמנֹוס ִמ ֶלםִ י ֵאין ֵ‬ ‫‪87‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫ֹותי‬ ‫ָתי ִךי ַדכ ִ‬ ‫יבה ֶאל ִרם ִ‬ ‫ַאתה ַמ ְּח ִסי ֶח ְּל ִקי ְּב ֶא ֶרץ ַה ַחטִ ים‪ַ )7( :‬ה ְּק ִש ָ‬ ‫ָ‬ ‫ַפ ִשי‬ ‫הֹוציָאה ִמ ַל ְּסגֵר נ ְּ‬ ‫ָאמצו ִמ ֶלםִ י‪ִ )8( :‬‬ ‫ילנִ י ֵמר ְֹּד ַפי ִךי ְּ‬ ‫ְּמאֹד | ַה ִנ ֵ‬ ‫יקים ִךי ִתגְּ מֹל ָע ָלי‪:‬‬ ‫ַכ ִתרו ַצ ִד ִ‬ ‫ְּלהֹודֹות ֶאת ְּש ֶמ ָך | ִבי י ְּ‬ ‫‪Tehilím Pérek 143‬‬ ‫ָת ָך‬ ‫(‪ִ ) 1‬מ ְּזמֹור ְּל ָדוִ ד | יְּ הוָה ְּש ַמע ְּת ִפ ָכ ִתי ַה ֲא ִזינָה ֶאל ַת ֲחנונַי ֶב ֱא ֺמנ ְּ‬ ‫ֲענֵנִ י ְּב ִצ ְּד ָק ֶת ָך‪ )2( :‬וְּ ַאל ָתבֹוא ְּב ִמ ְּש ָןט ֶאת ַע ְּב ֶד ָך | ִךי לֹא יִ ְּצ ַדק‬ ‫יבנִי‬ ‫הֹוש ַ‬ ‫ָתי | ִ‬ ‫ָארץ ַחט ִ‬ ‫ַפ ִשי ִד ָךא ָל ֶ‬ ‫ֶיך ָכל ָחי‪ִ )3( :‬ךי ָר ַדף אֹויֵב נ ְּ‬ ‫ְּל ָפנ ָ‬ ‫תֹוכי יִ ְּשתֹו ֵמם‬ ‫רוחי | ְּב ִ‬ ‫ַת ְּת ַע ֵחף ָע ַלי ִ‬ ‫עֹולם‪ )4( :‬ו ִ‬ ‫ְּב ַמ ֲח ַש ִךים ְּך ֵמ ֵתי ָ‬ ‫יך‬ ‫ָד ָ‬ ‫ֲשה י ֶ‬ ‫ֳל ָך | ְּב ַמע ֵ‬ ‫יתי ְּב ָכל ָןע ֶ‬ ‫ָמים ִמ ֶס ֶדם ָהגִ ִ‬ ‫ָכ ְּר ִתי י ִ‬ ‫ִל ִבי‪ ) 5( :‬ז ַ‬ ‫ֵפה ְּל ָך ֶס ָלה‪)7( :‬‬ ‫ַפ ִשי ְּך ֶא ֶרץ ֲעי ָ‬ ‫יך | נ ְּ‬ ‫ָדי ֵא ֶל ָ‬ ‫שֹוח ַח‪ֵ ) 6( :‬ן ַר ְּש ִתי י ַ‬ ‫ֲא ֵ‬ ‫ֶיך ִמ ֶלםִ י וְּ נִ ְּמ ַש ְּל ִתי ִעם‬ ‫רוחי | ַאל ַת ְּס ֵתר ָןנ ָ‬ ‫ַמ ֵהר ֲענֵנִ י יְּ הוָה ָך ְּל ָתה ִ‬ ‫יענִ י‬ ‫הֹוד ֵ‬ ‫יענִ י ַבב ֶֹקר ַח ְּס ֶד ָך ִךי ְּב ָך ָב ָט ְּח ִתי | ִ‬ ‫י ְֹּר ֵדי בֹור‪ַ )8( :‬ה ְּש ִמ ֵ‬ ‫ילנִ י ֵמאֹיְּ ַבי יְּ הוָה‬ ‫ַפ ִשי‪ַ )9( :‬ה ִנ ֵ‬ ‫אתי נ ְּ‬ ‫ָש ִ‬ ‫יך נ ָ‬ ‫ֶד ֶר ְּך זו ֵא ֵל ְּך ִךי ֵא ֶל ָ‬ ‫וח ָך‬ ‫לֹוהי | ר ֲ‬ ‫ַאתה ֱא ָ‬ ‫ֶך ִךי ָ‬ ‫יך ִכ ִמ ִתי‪ַ ) 11( :‬ל ְּל ֵדנִ י ַלעֲשֹות ְּרצֹונ ָ‬ ‫ֵא ֶל ָ‬ ‫טֹובה ַתנְּ ֵחנִ י ְּב ֶא ֶרץ ִמישֹור‪ְּ )11( :‬ל ַמ ַען ִש ְּמ ָך יְּ הוָה ְּת ַחטֵנִ י |‬ ‫ָ‬ ‫וב ַח ְּס ְּד ָך ַת ְּצ ִמית אֹיְּ ָבי |‬ ‫תֹוציא ִמ ָנ ָרה נ ְַּפ ִשי‪ְּ )12( :‬‬ ‫ִ‬ ‫ְּב ִצ ְּד ָק ְּת ָך‬ ‫ַפ ִשי ִךי ֲאנִ י ַע ְּב ֶד ָך‪:‬‬ ‫ֲרי נ ְּ‬ ‫וְּ ַה ֲא ַב ְּד ָת ָךל צֹר ֵ‬ ‫‪Tehilím Pérek 144‬‬ ‫עֹותי‬ ‫ָדי ַל ְּק ָרב | ֶא ְּצ ְּב ַ‬ ‫צורי ַה ְּמ ַל ֵלד י ַ‬ ‫ִ‬ ‫רוך יְּ הוָה‬ ‫(‪ְּ )1‬ל ָדוִ ד ָב ְּ‬ ‫ומ ַפ ְּל ִטי ִלי | ָמגִ םִ י ובֹו‬ ‫ַבי ְּ‬ ‫צוד ִתי ִמ ְּשג ִ‬ ‫ומ ָ‬ ‫ַל ִל ְּל ָח ָמה‪ַ )2( :‬ח ְּס ִדי ְּ‬ ‫ַת ָד ֵעהו | ֶבן ֱאנֹוש‬ ‫ָאדם ו ֵ‬ ‫רֹודד ַע ִלי ַת ְּח ָתי‪ )3( :‬יְּ הוָה ָמה ָ‬ ‫יתי ָה ֵ‬ ‫ָח ִס ִ‬ ‫עֹובר‪ )5( :‬יְּ הוָה ַהט‬ ‫ָמיו ְּך ֵצל ֵ‬ ‫ָאדם ַל ֶה ֶבל ָד ָמה | י ָ‬ ‫ַת ַח ְּש ֵבהו‪ָ )4( :‬‬ ‫ו ְּ‬ ‫יצם | ְּש ַלח‬ ‫ות ִפ ֵ‬ ‫ֱשנו‪ְּ )6( :‬ברֹוק ָב ָרק ְּ‬ ‫יך וְּ ֵת ֵרד | גַע ֶב ָה ִרים וְּ ֶיע ָ‬ ‫ָש ֶמ ָ‬ ‫ילנִ י ִמ ַליִ ם ַר ִבים‬ ‫יך ִמ ָלרֹום | ְּן ֵצנִ י וְּ ַה ִנ ֵ‬ ‫ָד ָ‬ ‫ות ֺה ֵלם‪ְּ ) 7( :‬ש ַלח י ֶ‬ ‫יך ְּ‬ ‫ִח ֶנ ָ‬ ‫ימינָם יְּ ִמין ָש ֶקר‪)9( :‬‬ ‫יהם ִד ֶבר ָשוְּ א | וִ ִ‬ ‫ֵכר‪ֲ )8( :‬א ֶשר ִן ֶ‬ ‫ִמטַד ְּבנֵי נ ָ‬ ‫ַל ָרה ָכ ְּך‪)11( :‬‬ ‫ֵבל ָעשֹור ֲאז ְּ‬ ‫ירה ָכ ְּך | ְּבנ ֶ‬ ‫ָאש ָ‬ ‫ֱאל ִֹהים ִשיר ָח ָדש ִ‬ ‫‪88‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫ןֹוצה ֶאת ָדוִ ד ַע ְּבדֹו ֵמ ֶח ֶרב ָר ָעה‪)11( :‬‬ ‫שועה ַל ְּל ָל ִכים | ַה ֶ‬ ‫םֹותן ְּת ָ‬ ‫ַה ֵ‬ ‫ימינָם יְּ ִמין‬ ‫יהם ִד ֶבר ָשוְּ א וִ ִ‬ ‫ֵכר | ֲא ֶשר ִן ֶ‬ ‫ילנִ י ִמטַד ְּבנֵי נ ָ‬ ‫ְּן ֵצנִ י וְּ ַה ִנ ֵ‬ ‫נֹותינו‬ ‫יהם | ְּב ֵ‬ ‫עור ֶ‬ ‫ֺד ִלים ִבנְּ ֵ‬ ‫ָש ֶקר‪ֲ ) 12( :‬א ֶשר ָבנֵינו ִךנְּ ִט ִעים ְּמג ָ‬ ‫יקים ִמזַן‬ ‫יכל‪ְּ )13( :‬מ ָזוֵינו ְּמ ֵל ִאים ְּמ ִפ ִ‬ ‫ְּכזָוִ טֹת ְּמ ֺח ָחבֹות ַת ְּבנִ ית ֵה ָ‬ ‫ַאכופינו‬ ‫ֵ‬ ‫חוצֹותינו‪)14( :‬‬ ‫ֵ‬ ‫ֺבבֹות ְּב‬ ‫ֶאל זַן | צֹאונֵנו ַמ ֲא ִליפֹות ְּמר ָ‬ ‫ָחה ִב ְּרחֹב ֵֹתינו‪)15( :‬‬ ‫יֹוצאת וְּ ֵאין ְּצו ָ‬ ‫ְּמ ֺס ָב ִלים | ֵאין ֶן ֶרץ וְּ ֵאין ֵ‬ ‫ַאש ֵרי ָה ָעם ֶשיֲהוָה ֱאל ָֹהיו‪:‬‬ ‫ַאש ֵרי ָה ָעם ֶש ָך ָכה כֹו | ְּ‬ ‫ְּ‬ ‫‪Tehilím Pérek 145‬‬ ‫עֹולם‬ ‫ֲכה ִש ְּמ ָך ְּל ָ‬ ‫ַא ָבר ָ‬ ‫לֹוהי ַה ֶל ֶל ְּך ו ֲ‬ ‫רֹומ ְּמ ָך ֱא ַ‬ ‫(‪ְּ ) 1‬ת ִה ָכה ְּל ָדוִ ד | ֲא ִ‬ ‫ָעד‪ )3( :‬גָדֹול‬ ‫עֹולם ו ֶ‬ ‫ַא ַה ְּל ָלה ִש ְּמ ָך ְּל ָ‬ ‫ֲכ ָי | ו ֲ‬ ‫ָעד‪ְּ )2( :‬ב ָכל יֹום ֲא ָבר ֶ‬ ‫וֶ‬ ‫ֺכתֹו ֵאין ֵח ֶקר‪ )4( :‬דֹור ְּלדֹור יְּ ַש ַבח‬ ‫ומ ֺה ָכל ְּמאֹד | וְּ ִלגְּ ד ָ‬ ‫יְּ הוָה ְּ‬ ‫יך‬ ‫אֹות ָ‬ ‫הֹוד ָך | וְּ ִד ְּב ֵרי נִ ְּפ ְּל ֶ‬ ‫יך יַגִ ידו‪ֲ )5( :‬ה ַדר ְּךבֹוד ֶ‬ ‫יך | וגְּ בור ֶֹת ָ‬ ‫ֲש ָ‬ ‫ַמע ֶ‬ ‫דוכ ְּת ָך קרי]‬ ‫ֹאמרו | וגדולתיך [וגְּ ָ‬ ‫יך י ֵ‬ ‫נֹורא ֶֹת ָ‬ ‫יחה‪ֶ )6( :‬ועֱזוז ְּ‬ ‫ָאש ָ‬ ‫ִ‬ ‫ַביעו | וְּ ִצ ְּד ָק ְּת ָך יְּ ַרםֵנו‪ַ )8( :‬חםון‬ ‫טוב ָך י ִ‬ ‫ְּ‬ ‫ֵכר ַרב‬ ‫ֲא ַס ְּן ֶרםָה‪ ) 7( :‬ז ֶ‬ ‫ַאןיִ ם וגְּ ָדל ָח ֶסד‪ )9( :‬טֹוב יְּ הוָה ַלךֹל | וְּ ַר ֲח ָמיו‬ ‫וְּ ַרחום יְּ הוָה | ֶא ֶר ְּך ַ‬ ‫כוכה‪:‬‬ ‫יך יְּ ָב ֲר ָ‬ ‫יד ָ‬ ‫ַח ִס ֶ‬ ‫יך | ו ֲ‬ ‫ֲש ָ‬ ‫יֹודוך יְּ הוָה ָךל ַמע ֶ‬ ‫ָ‬ ‫ֲשיו‪)11( :‬‬ ‫ַעל ָךל ַמע ָ‬ ‫יע ִל ְּבנֵי‬ ‫הֹוד ַ‬ ‫בור ְּת ָך יְּ ַד ֵברו‪ְּ )12( :‬ל ִ‬ ‫ֹאמרו | וגְּ ָ‬ ‫כות ָך י ֵ‬ ‫(‪ְּ )11‬ךבֹוד ַמ ְּל ְּ‬ ‫כות ָך ַמ ְּלכות ָךל‬ ‫וכבֹוד ֲה ַדר ַמ ְּלכותֹו‪ַ )13( :‬מ ְּל ְּ‬ ‫ָאדם גְּ בור ָֹתיו | ְּ‬ ‫ָה ָ‬ ‫סֹומ ְּך יְּ הוָה ְּל ָכל ַהם ְֹּפ ִלים‬ ‫ומ ְּמ ֶש ְּל ְּת ָך ְּב ָכל דֹור וָדֹור‪ֵ )14( :‬‬ ‫ע ָֹל ִמים | ֶ‬ ‫נֹותן‬ ‫ַאתה ֵ‬ ‫יך יְּ ַש ֵברו | וְּ ָ‬ ‫פופים‪ֵ )15( :‬עינֵי כֹל ֵא ֶל ָ‬ ‫זֹוקף ְּל ָכל ַה ְּך ִ‬ ‫| וְּ ֵ‬ ‫יע ְּל ָכל ַחי‬ ‫ומ ְּש ִב ַ‬ ‫ָד ָך | ַ‬ ‫ןֹות ַח ֶאת י ֶ‬ ‫ָאכ ָלם ְּב ִעתֹו‪ֵ )16( :‬‬ ‫ָל ֶהם ֶאת ְּ‬ ‫ֲשיו‪)18( :‬‬ ‫ָרצֹון‪ַ )17( :‬צ ִדיק יְּ הוָה ְּב ָכל ְּד ָר ָכיו | וְּ ָח ִסיד ְּב ָכל ַמע ָ‬ ‫ָקרֹוב יְּ הוָה ְּל ָכל ק ְֹּרָאיו | ְּלכֹל ֲא ֶשר יִ ְּק ָר ֺאהו ֶב ֱא ֶמת‪ְּ )19( :‬רצֹון‬ ‫שֹומר יְּ הוָה ֶאת‬ ‫יעם‪ֵ )21( :‬‬ ‫יֹוש ֵ‬ ‫ֲשה | וְּ ֶאת ַשוְּ ָע ָתם יִ ְּש ַמע וְּ ִ‬ ‫יְּ ֵרָאיו ַיע ֶ‬ ‫ַש ִמיד‪ְּ )21( :‬ת ִה ַכת יְּ הוָה יְּ ַד ֶבר ִןי |‬ ‫ֹה ָביו | וְּ ֵאת ָךל ָה ְּר ָש ִעים י ְּ‬ ‫ָךל א ֲ‬ ‫ָעד‪:‬‬ ‫עֹולם ו ֶ‬ ‫יב ֵר ְּך ָךל ָב ָשר ֵשם ָק ְּדשֹו ְּל ָ‬ ‫וִ ָ‬ ‫‪89‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 146‬‬ ‫ַפ ִשי ֶאת יְּ הוָה‪ֲ )2( :‬א ַה ְּל ָלה יְּ הוָה ְּב ַחטָי |‬ ‫(‪ַ )1‬ה ְּללו יָה ַה ְּל ִלי נ ְּ‬ ‫ָאדם ֶש ֵאין‬ ‫יבים | ְּב ֶבן ָ‬ ‫עֹודי‪ַ )3( :‬אל ִת ְּב ְּטחו ִבנְּ ִד ִ‬ ‫ַל ָרה ֵלאל ַֹהי ְּב ִ‬ ‫ֲאז ְּ‬ ‫ָאבדו‬ ‫ַאד ָמתֹו | ַבטֹום ַההוא ְּ‬ ‫ָשב ְּל ְּ‬ ‫שועה‪ֵ ) 4( :‬ת ֵצא רוחֹו י ֺ‬ ‫לֹו ְּת ָ‬ ‫ַאש ֵרי ֶש ֵאל ַי ֲעקֹב ְּב ֶע ְּזרֹו | ִש ְּברֹו ַעל יְּ הוָה ֱאל ָֹהיו‪:‬‬ ‫ֶע ְּשתֹנ ָֹתיו‪ְּ ) 5( :‬‬ ‫ָָארץ ֶאת ַהטָם וְּ ֶאת ָךל ֲא ֶשר ָבם | ַהשֹ ֵמר ֱא ֶמת‬ ‫(‪ ) 6‬ע ֶֹשה ָש ַמיִ ם ו ֶ‬ ‫ֲשוקים נ ֵֹתן ֶל ֶחם ָל ְּר ֵע ִבים | יְּ הוָה‬ ‫עֹולם‪ )7( :‬ע ֶֹשה ִמ ְּש ָןט ָלע ִ‬ ‫ְּל ָ‬ ‫פופים | יְּ ה ָוה‬ ‫סורים‪ )8( :‬יְּ הוָה ן ֵֹק ַח ִעוְּ ִרים יְּ הוָה ז ֵֹקף ְּך ִ‬ ‫ַמ ִתיר ֲא ִ‬ ‫עֹודד |‬ ‫ַאל ָמנָה יְּ ֵ‬ ‫ֵרים יָתֹום וְּ ְּ‬ ‫יקים‪ )9( :‬יְּ הוָה ש ֵֹמר ֶאת ג ִ‬ ‫א ֵֹהב ַצ ִד ִ‬ ‫עֹולם ֱאל ַֹהיִ ְּך ִצטֹון ְּלדֹר‬ ‫וְּ ֶד ֶר ְּך ְּר ָש ִעים יְּ ַעוֵת‪ )11( :‬יִ ְּמל ְֹּך יְּ הוָה ְּל ָ‬ ‫ָודֹר ַה ְּללו יָה‪:‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 147‬‬ ‫ַל ָרה ֱאל ֵֹהינו | ִךי נ ִָעים נָאוָה ְּת ִה ָכה‪)2( :‬‬ ‫(‪ַ ) 1‬ה ְּללו יָה ִךי טֹוב ז ְּ‬ ‫בורי ֵלב |‬ ‫רוש ַלִם יְּ הוָה | נִ ְּד ֵחי יִ ְּש ָר ֵאל יְּ ַכםֵס‪ָ )3( :‬הר ֵֹפא ִל ְּש ֵ‬ ‫בֹונֵה יְּ ָ‬ ‫ֺכם ֵשמֹות‬ ‫ךֹוכ ִבים | ְּלכ ָ‬ ‫בֹותם‪ )4( :‬מֹונֶה ִמ ְּס ָןר ַל ָ‬ ‫ומ ַח ֵבש ְּל ַע ְּנ ָ‬ ‫ְּ‬ ‫יִ ְּק ָרא‪ ) 5( :‬גָדֹול ֲאדֹונֵינו וְּ ַרב ך ַֹח | ִל ְּתבונָתֹו ֵאין ִמ ְּס ָןר‪)6( :‬‬ ‫ָארץ‪ )7( :‬עֱנו ַליהוָה‬ ‫ֲדי ֶ‬ ‫עֹודד ֲענָוִ ים יְּ הוָה | ַמ ְּש ִןיל ְּר ָש ִעים ע ֵ‬ ‫ְּמ ֵ‬ ‫ַלרו ֵלאל ֵֹהינו ְּב ִכםֹור‪ַ )8( :‬ה ְּמ ַכ ֶמה ָש ַמיִ ם ְּב ָע ִבים ַה ֵל ִכין‬ ‫תֹודה | ז ְּ‬ ‫ְּב ָ‬ ‫נֹותן ִל ְּב ֵה ָמה ַל ְּח ָמה |‬ ‫יח ָה ִרים ָח ִציר‪ֵ )9( :‬‬ ‫ָארץ ָמ ָטר | ַה ַל ְּצ ִמ ַ‬ ‫ָל ֶ‬ ‫ֹוקי‬ ‫ֶח ָןץ | לֹא ְּבש ֵ‬ ‫בורת ַהמוס י ְּ‬ ‫ִל ְּבנֵי ע ֵֹרב ֲא ֶשר יִ ְּק ָראו‪ )11( :‬לֹא ִבגְּ ַ‬ ‫ַח ִלים ְּל ַח ְּסדֹו‪:‬‬ ‫רֹוצה יְּ הוָה ֶאת יְּ ֵרָאיו | ֶאת ַה ְּמי ֲ‬ ‫ָה ִאיש יִ ְּר ֶצה‪ֶ )11( :‬‬ ‫רוש ַלִם ֶאת יְּ הוָה | ַה ְּל ִלי ֱאל ַֹהיִ ְּך ִצטֹון‪ִ )13( :‬ךי ִחזַק‬ ‫(‪ַ ) 12‬ש ְּב ִחי יְּ ָ‬ ‫בול ְּך ָשלֹום | ֵח ֶלב‬ ‫יחי ְּש ָע ָריִ ְּך | ֵב ַר ְּך ָבנַיִ ְּך ְּב ִק ְּר ֵב ְּך‪ַ )14( :‬ה ָשם גְּ ֵ‬ ‫ְּב ִר ֵ‬ ‫ָארץ | ַעד ְּמ ֵה ָרה יָרוץ ְּד ָברֹו‪:‬‬ ‫יע ְּך‪ַ )15( :‬הש ֵֹל ַח ִא ְּמ ָרתֹו ֶ‬ ‫ַש ִב ֵ‬ ‫ִח ִחים י ְּ‬ ‫יך ַק ְּרחֹו‬ ‫(‪ַ )16‬הם ֵֹתן ֶש ֶלג ַך ָנ ֶמר | ְּךפֹור ָך ֵא ֶפר יְּ ַפזֵר‪ַ )17( :‬מ ְּש ִל ְּ‬ ‫ַמ ֵסם | ַי ֵשב‬ ‫ְּכ ִפ ִתים | ִל ְּפנֵי ָק ָרתֹו ִמי ַי ֲעמֹד‪ )18( :‬יִ ְּש ַלח ְּד ָברֹו וְּ י ְּ‬ ‫[ד ָב ָריו קרי] ְּל ַי ֲעקֹב | ֺח ָסיו‬ ‫רוחֹו יִ ְּזלו ָמיִ ם‪ַ )19( :‬מגִ יד דברו ְּ‬ ‫‪90‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫ומ ְּש ָן ִטים ַבל‬ ‫ומ ְּש ָן ָטיו ְּליִ ְּש ָר ֵאל‪ )21( :‬לֹא ָע ָשה ֵכן ְּל ָכל גֹוי ִ‬ ‫ִ‬ ‫יְּ ָדעום ַה ְּללו יָה‪:‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 148‬‬ ‫רֹומים‪)2( :‬‬ ‫(‪ַ )1‬ה ְּללו יָה ַה ְּללו ֶאת יְּ הוָה ִמן ַה ָש ַמיִ ם | ַה ְּללוהו ַב ְּל ִ‬ ‫[צ ָבָאיו קרי]‪ַ )3( :‬ה ְּללוהו‬ ‫ָאכיו | ַה ְּללוהו ָךל צבאו ְּ‬ ‫ַה ְּללוהו ָכל ַמ ְּל ָ‬ ‫ךֹוכ ֵבי אֹור‪ַ )4( :‬ה ְּללוהו ְּש ֵמי ַה ָש ָמיִ ם |‬ ‫ָר ַח | ַה ְּללוהו ָךל ְּ‬ ‫ֶש ֶמש וְּ י ֵ‬ ‫וְּ ַה ַליִ ם ֲא ֶשר ֵמ ַעל ַה ָש ָמיִ ם‪ )5( :‬יְּ ַה ְּללו ֶאת ֵשם יְּ הוָה | ִךי הוא ִצ ָוה‬ ‫ָתן וְּ לֹא ַיעֲבֹור‪ַ )7( :‬ה ְּללו‬ ‫עֹולם | ָחק נ ַ‬ ‫ידם ָל ַעד ְּל ָ‬ ‫ֲמ ֵ‬ ‫וְּ נִ ְּב ָראו‪ַ )6( :‬ו ַטע ִ‬ ‫וב ָרד ֶש ֶלג‬ ‫ָארץ | ַתםִ ינִ ים וְּ ָכל ְּתהֹמֹות‪ֵ )8( :‬אש ָ‬ ‫ֶאת יְּ הוָה ִמן ָה ֶ‬ ‫רוח ְּס ָע ָרה ע ָֹשה ְּד ָברֹו‪ֶ )9( :‬ה ָה ִרים וְּ ָכל גְּ ָבעֹות | ֵעץ ְּן ִרי‬ ‫וְּ ִקיטֹור | ַ‬ ‫וְּ ָכל ֲא ָר ִזים‪ַ ) 11( :‬ה ַחטָה וְּ ָכל ְּב ֵה ָמה | ֶר ֶמש וְּ ִצןֹור ָךנָף‪ַ )11( :‬מ ְּל ֵכי‬ ‫חורים וְּ גַם‬ ‫ָארץ‪ַ )12( :‬ב ִ‬ ‫ֶא ֶרץ וְּ ָכל ְּל ֺא ִלים | ָש ִרים וְּ ָכל ש ְֹּפ ֵטי ֶ‬ ‫ְּבתולֹות | ְּז ֵקנִ ים ִעם נְּ ָע ִרים‪ )13( :‬יְּ ַה ְּללו ֶאת ֵשם יְּ הוָה ִךי נִ ְּשגָב‬ ‫ָרם ֶק ֶרן ְּל ַעלֹו ְּת ִה ָכה‬ ‫ְּשמֹו ְּל ַבדֹו | הֹודֹו ַעל ֶא ֶרץ וְּ ָש ָמיִ ם‪ַ )14( :‬וט ֶ‬ ‫ידיו ִל ְּבנֵי יִ ְּש ָר ֵאל ַעם ְּקרֹבֹו ַה ְּללו יָה‪:‬‬ ‫ְּל ָכל ֲח ִס ָ‬ ‫‪Tehilím Pérek 149‬‬ ‫ידים‪)2( :‬‬ ‫(‪ַ ) 1‬ה ְּללו יָה ִשירו ַליהוָה ִשיר ָח ָדש | ְּת ִה ָכתֹו ִב ְּק ַהל ֲח ִס ִ‬ ‫יִ ְּש ַמח יִ ְּש ָר ֵאל ְּבע ָֹשיו | ְּבנֵי ִצטֹון יָגִ ילו ְּב ַמ ְּל ָךם‪ )3( :‬יְּ ַה ְּללו ְּשמֹו‬ ‫רֹוצה יְּ הוָה ְּב ַעלֹו | יְּ ָפ ֵאר‬ ‫ַלרו לֹו‪ִ )4( :‬ךי ֶ‬ ‫ְּב ָמחֹול | ְּבתֹף וְּ ִכםֹור יְּ ז ְּ‬ ‫בֹותם‪:‬‬ ‫ידים ְּב ָכבֹוד | יְּ ַרםְּ נו ַעל ִמ ְּש ְּך ָ‬ ‫ַע ְּלזו ֲח ִס ִ‬ ‫ישועה‪ ) 5( :‬י ְּ‬ ‫ֲענָוִ ים ִב ָ‬ ‫ָדם‪ַ )7( :‬לעֲשֹות נְּ ָק ָמה‬ ‫יפטֹות ְּבי ָ‬ ‫רֹוממֹות ֵאל ִבגְּ רֹונָם | וְּ ֶח ֶרב ִן ִ‬ ‫(‪ְּ )6‬‬ ‫יהם ְּב ִז ִסים |‬ ‫תֹוכחֹת ַבל ֺא ִלים‪ֶ )8( :‬ל ְּאסֹר ַמ ְּל ֵכ ֶ‬ ‫ֵ‬ ‫ַבגֹויִ ם |‬ ‫יהם ְּב ַכ ְּב ֵלי ַב ְּרזֶל‪ַ )9( :‬לעֲשֹות ָב ֶהם ִמ ְּש ָןט ָךתוב ָה ָדר הוא‬ ‫וְּ נִ ְּכ ְּב ֵד ֶ‬ ‫ידיו ַה ְּללו יָה‪:‬‬ ‫ְּל ָכל ֲח ִס ָ‬ ‫‪91‬‬ .

‫[‬ ‫]‬ ‫‪Centro de Estudios Hablemos Toráh‬‬ ‫‪Tehilím Pérek 150‬‬ ‫יע עֺזֹו‪ַ )2( :‬ה ְּללוהו‬ ‫(‪ַ ) 1‬ה ְּללו יָה ַה ְּללו ֵאל ְּב ָק ְּדשֹו | ַה ְּללוהו ִב ְּר ִק ַ‬ ‫שֹופר | ַה ְּללוהו‬ ‫ֺדלֹו‪ַ )3( :‬ה ְּללוהו ְּב ֵת ַקע ָ‬ ‫ִבגְּ בור ָֹתיו | ַה ְּללוהו ְּךרֹב ג ְּ‬ ‫ומחֹול | ַה ְּללוהו ְּב ִמםִ ים וְּ עוגָב‪)5( :‬‬ ‫ֵבל וְּ ִכםֹור‪ַ )4( :‬ה ְּללוהו ְּבתֹף ָ‬ ‫ְּבנ ֶ‬ ‫רועה‪ )6( :‬ךֹל ַהםְּ ָש ָמה‬ ‫ַה ְּללוהו ְּב ִצ ְּל ְּצ ֵלי ָש ַמע | ַה ְּללוהו ְּב ִצ ְּל ְּצ ֵלי ְּת ָ‬ ‫ְּת ַה ֵכל יָה ַה ְּללו יָה‪:‬‬ ‫‪92‬‬ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful