Shiva Rudrayamala

|| Ea`I iSava sahsa`naama staaota`ma

\ ||
| * Ea`I gaNaoSaaya nama: |
paUva- paIizkxa
AaoMkarinalayaM xdovaM xgajava@ta`M catauBau-jama\ |
ipacaiNDlamahM xvando sava-ivaGnaaopaSaantayao ||x
Ea`uitasmaRitapauraNaanaamaalayaM kxr]Naalayama\ |
namaaima BagavaxtpaadSaMkxrM laaokxSaMkxrma\ ||
SaMkxrM SaMkxracaaya-ma\ koxSavaM baadrayaNama\ |
saUta` BaaYya kRxtaaO vando BagavantaaO pauna:pauna: ||
vando SamBauM {maapaitaM saurgaur]M vando jagatkxarNaM
vando pannagaBaUYaNaM maRgaQarM vando paSaUnaaMpaitama\ |
vando saUya-SaSaaMkxvaiHnaxnayanaM vando maukuxndipa`yaM
vando Ba@tajanaaEa`yaM ca vardM vando iSavaM SaMkxrma\ ||
Page 1 of 62

tava tatvaM na jaanaaima kxIdRSaaox#xisa mahoEvar |
yaadRSaaox#xisa mahadova taadRSaaya namaao nama: ||
PYaya {]cau:
saUta vaodaqa-tatva&a iSavaQyaanaparayaNa |
mau@tyaupaayaM vadasmaaByaM kRxpaalaao mauinasa<ama ||x1x||
kx: saovya: sava-dovaoYau kxao vaa japyaao manau: sada |
sqaatavyaM kuxta` vaa inatyaM ikM xvaa savaa-qa-saaQakxma\ ||x2x||
Ea`IsaUta {vaaca
Qanyaanmanyaamaho naUnamananyaSarNaanmaunaIna\ |
vanyaaiSanaao vanaovaasaana\ nyastamaanauYyakxlmaYaana\ ||x3x||
Bavad\iBa: sava-vaodaqa-tatvaM &aatamataind`taO: |
Bavad\iBa: sava-vaodaqaao- &aata evaaista yaVipa ||x4x||
taqaaipa ikxiÉcaWXyaaima yaqaa &aataM mayaa taqaa |
paura kOxlaasaiSaKaro sauKaasaInaM jagatpa`Bauma\ ||x5x||
vaodantavaooVmaISaanaM SaMkxrM laaokxSaMkxrma\ |
ivalaao@yaataIva santauYT: YaNmauKa: saambamaIEvarma\ ||x6x||
Page 2 of 62

matvaa kRxtaaqa-maatmaanaM pa`iNapatya sadaiSavama\ |
papa`cC sava-laaokxanaaM mau@tyaupaayaM kRxtaaÉjaila: ||x7x||
Ea`Iskxnd {vaaca
ivaEvaoEvar mahadova ivaYNauba`Óaidvaindta |
dovaanaaM maanavaanaaM ca ikMx maaoXasyaaista saaQanama\ ||x8x||
tava naamaanyanantaaina sainta yaVipa SaMkxr |
taqaaipa taaina idvyaaina na &aayantao mayaaQaunaax||x9x||
ipa`yaaiNa iSavanaamaaina savaa-iNa iSava yaVipa |
taqaaipa kxaina rmyaaiNa taoYau ipa`yatamaaina tao ||
taaina savaa-qa-danyaV kRxpayaa va@taumah-isa ||x10x||
Ea`IsaUta {vaaca
kuxmaaraodIirtaaM vaacaM sava-laaokxihtaavahama\ |
Ea`utvaa pa`sannavadnastamauvaaca sadaiSava: ||x11x||
Ea`IsadaiSava {vaaca
saaQau saaQau mahapa`&a samya@paRYzM tvayaaQaunaa |
yaiddanaIma\ tvayaapaRYzM taWXyao EaRNau saadrma\ ||x12x||
Page 3 of 62

evamaova paura gaaOyaa- paRYz: kxaSyaamahM tada |
samaaKyaataM mayaa samya@savao-YaaM maaoXasaaQanama\ ||x13x||
idvyaanyanantanaamaaina sainta tanmaQyagaM parma\ |
AYTao<arsahsa`M tau naamnaaM ipa`yatarM mama ||x14x||
ekOxkxmaova tanmaQyao naama savaa-qa-saaQakxma\ |
mayaaipa naamnaaM savao-YaaM fxlaM va@tauM na Sa@yatao ||x15x||
italaaXataOiba-lvapata`O: kxmalaO: kxaomalaOna-vaO: |
paUjaiyaYyaita maaM Ba@tyaa yastvaoxtannaamasaMKyayaa ||x16x||
sa paapaoBya: saMsaRtaoEca maucyatao naata` saMSaya: |
tataao mamaaintakMx yaaita paunaravaRi<adula-Bama\ ||x17x||
ekOxkoxnaOva naamnaa maaM Aca-iyatvaa dRZva`taa: |
svaoYTM fxlaM pa`apnauvainta satyamaovaaocyatao mayaa ||x18x||
etannaamaavaxlaIma\ yastau paznmaaM pa``Namaotsada |
sa yaaita mama saayaujyaM svaoYTM banQausamainvata: ||x19x||
spaRYT\vaa maillaMgamamalaM etannaamaaina ya: pazota\ |
sa paatakoxBya: savao-Bya: satyamaova pa`maucyatao ||x20x||
Page 4 of 62

yastvaoxtannaamaiBa: samyak\x ita`kxalaM vatsaravaiQa |
maamaca-yaita inad-mBa: sa dovaond`ao BaivaYyaita ||x21x||
etannaamaanausanQaanainarta: sava-damaunaa |
mama ipa`yakxrstasmaainnavasaamyata` saadrma\ ||x22x||
tatpaUjayaa paUijataaox#xhM sa evaahM mataao mama |
tasmaata\ipa`yatarM sqaanamanyannaOva ih dRSyatao ||x23x||
ihrNyabaahuirtyaaidnaamnaaM SamBaurhM PiYa: |
dovataapyahmaovaata` Sai@tagaaO-rI mama ipa`yaa ||x24x||
mahoSa eva saMsaovya: savaO-irita ih kxIlakxma\ |
Qamaa-Vqaa-: fxlaM &aoyaM fxladayaI sadaiSava: ||x25x||
***
*
saaOrmaNDla maQyasqaM saambaM saMsaarBaoYajama\ |
naIlaga`IvaM ivar}paaXaM namaaima iSavamavyayama\ ||
Page 5 of 62

|| nyaasa: ||
* Asya Ea`IiSavasahsa`naamastaaota` mahamanta`sya SamBau P-iYa: |
AnauYTupa\ Cnd: | parmaatmaa Ea`IsadaiSavaao dovataa |
mahoEvar [ita baIjama\ | gaaOrI Sai@ta: |
mahoSa eva saMsaovya: savaO-irita kxIlakxma\ |
Ea`IsaambasadaiSavapa`Ityaqao- mauKyasahsa`naamajapao ivainayaaoga: |

|| Qyaanama\ ||
SaantaM paÔasanasqaM SaiSaQarmakuxTM paÉcava@ta`M ita`Naota`M
SaUlaM vaja`M ca KaD\gaM parSaumaBayadM dXaBaagao vahntama\ |
naagaM paaSaM ca GaNTaM varDmar]yautaM caaMkuxSaM vaamaBaagao
naanaalaMkxaryau@taM sfxiTkxmaiNainaBaM paava-taISaM namaaima ||
| * namaao Bagavatao r]d`aya |

Page 6 of 62

* ihrNyabaahu: saonaanaIxid-gpaitastar]raT\ hr: |
hirkoxSa: paSaupaita: mahana\ saispaÉjarao maRD: ||x1x||
ivavyaaQaI baBlauSa: Ea`oYz: parmaatmaa sanaatana: |
savaa-nnaraT\ jagatkxtaa- pauYToSaao naindkoxEvar: ||x2x||
AatataavaI mahar]d`: saMsaarasta`: sauroEvar: |
{pavaIitarhntyaatmaa Xaota`oSaao vananaayakx: ||x3x||
raoihta: sqapaita: saUtaao vaaiNajaao main~ar]nnata: |
vaRXaoSaao hutaBaugdovaao Bauvaintavaa-irvaskRxta: ||x4x||
{ccaoOGaao-Yaao Gaaorr}pa: pa<aISa: paaSamaaocak : |
AaoYaQaISa: paÉcava@ta`: kRxtsnavaItaao Bayaanakx: ||x5x||
sahmaana: svaNa-rotaa: inavyaaiQaina-r]paplava: |
AavyaaiQanaISa: kxkuxBaao inaYaMgaI staonarXakx: ||x6x||
manta`atmaa taskxraQyaXaao vaÉcakx: pairvaÉcakx: |
ArNyaoSa: paircarao inacaor]: staayaurXakx: ||x7x||
pa`kRxntaoSaao igaircar: kuxlauÉcaoSaao gauhoYTd: |
Bava: Savaao- naIlakxNz: kxpadI- i~apaurantakx: ||x8x||
Page 7 of 62

vyauptakoxSaao igairSaya: sahsa`aXa: sahsa`paata\ |
iSaipaivaYTEcand`maaOilaÒ-svaao maIZuYTmaaox#xnaGa: ||x9x||
vaamanaao vyaapakx: SaUlaI vaYaI-yaanajaDaox#xnaNau: |
{]vya-: saUmyaa-x#xiga`ya: SaIBya: pa`qama: paavakxakRxita: ||x10x||
Aacaarstaarkxstaaraoxx#xvasvanyaaox#xnantaivaga`h: |
WIpya: sa`aotasya [-Saanaao Qauyaao- gavyayanaao yama: ||x11x||
paUUva-jaaox#xparjaao jyaoYz: kxinaYzao ivaEvalaaocana: |
ApagalBaao maQyamaaomyaao- jaGanyaao bauiQnaya: pa`Bau: ||x12x||
pa`itasayaao-x#xnantar}pa: saaoByaao yaamyaao sauraEa`ya: |
Kalyaaova-yaao-x#xBaya: Xaomya: Elaao@ya: paqyaao naBaaox#xga`NaI: ||x13x||

vanyaaox#xvasaanya: paUtaatmaa Ea`va: kxXya: pa`itaEa`va: |
AaSauYaoNaao mahasaonaao mahavaIrao maharqa:x ||x14x||
SaUraox#xitaGaatakxao vamaI- var}qaI ibailmar]Vta: |
Ea`utasaona: Ea`uta: saaXaI kxvacaI vaSakRxWSaI ||x15x||
Aahnanyaaox#xnanyanaaqaao dunduByaaox#xirYTnaaSakx: |
QaRYNau: pa`maRSa [tyaatmaa vadanyaao vaodsammata: ||x16x||
Page 8 of 62

taIXNaoYaupaaiNa: pa`ihta: svaayauQa: Sasta`iva<ama: |
sauQanvaa saupa`sannaatmaa ivaEvava@ta`: sadagaita: ||x17x||
sa`utya: paqyaao ivaEvabaahu: kxaT\yaao naIpyaao Sauicaismata: |
saUV: sarsyaao vaOSantaao naaV: kUxpyaao PiYama-nau: ||x18x||
savaa-o vaYyaa-o vaYa-r}pa: kuxmaar: kuxSalaaox#xmala: |
maoGyaaox#xvaYyaa-ox#xmaaoGaSai@ta: ivaVutyaaox#xmaaoGaivak`xma: ||x19x||
durasadao xduraraQyaao xinaW-nWao du:sahYa-Ba: |
[-iQa`ya: k`xaoQaSamanaao jaataukxNa-: paur]YTuta: ||x20x||
Aatapyaao vaayaurjarao xvaatya: kxatyaayanaIipa`ya: |
vaastavyaao vaastaupaao roYmyaao ivaEvamaUQaa- vasaupa`d: ||x21x||
saaomastaama`aox#xr]Na: SaMga: r]d`: sauKakxr: saukRxta\ |
{ga`aox#xnauga`ao BaImakxmaa- BaImaao BaImaparak`xma: ||x22x||
Aga`ovaQaao xhnaIyaatmaa hntaa dUrovaQaao vaQa: |
SamBauma-yaaoBavaao inatya: SaMkxr: kxIita-saagar: ||x23x||
mayaskxr: iSavaxtar: KaNDpaSa-urja: Sauica: |
taIqya-: kUxlyaaox#xmaRtaaQaISa: paayaa-ox#xvaayaa-ox#xmaRtaakxr: ||x24x||
Page 9 of 62

Sauw: pa`tarNaao xmauKya: SauwpaaiNarlaaolaupa: |
{cca {<arNaxstaaya-xstaaya-&axstaaya-x=d\gaita: ||x25xx||
Aataaya-: saarBaUtaatmaa saarga`ahI durtyaya: |
AalaaVao maaoXad: paqyaaox#xnaqa-ha satyasaMgar: || 26x||
SaYpya: foxnya: pa`vaa+aoZa isakxtya: saOkxtaaEa`ya: |
[irNyaao ga`amaNaI: pauNya: SarNya: SauwSaasana: ||x27x||
varoNyaao ya&apaur]Yaao ya&aoSaao ya&anaayakx: |
ya&akxtaa- ya&aBaao@taa ya&aivaGnaivanaaSakx: ||x28x||
ya&akxma-fxlaaQyaXaao ya&amaUita-rnaataur: |
pa`paqya: ikxMiSalaao gao+ao gaR+stalpyaao Qanaakxr: ||x29x||
paulastya: XayaNaao gaaoYz\yaao gaaoivandao gaItasaitk`xya: |
Òdyyaao =VkRxta\ =Vao gaHvaxroYz: pa`Baakxr: ||x30x||
inavaoYpyaao inayataaox#xyantaa paaMsavya: saMpa`taapana: |
SauY@yaao hirtyaaox#xpaUtaatmaa xrjasya: saaitvakxipa`ya: ||x31x||
laaopyaaolapya: paNa-SaV: paNya-: paUNa-: pauratana: |
BaUtaao BaUtapaitaxBaU-paao BaUQarao BaUQarayauQa: ||x32x||
Page 10 of 62

BaUtasaMGaao BaUtamaUita-xBaU-taha BaUitaBaUYaNa: |
madnaao maadkxao maaVao madha maQauripa`ya: ||x33x||
maQauma-Qaukxr: k`UxraoxxmaQaurao madnaantakx: |
inarÉjanaao inaraQaarao inalau-ptaao inar]paaiQakx: ||x34x||
inaYpa`paÉcaao inarakxarao inarIhao inar]pad`va: |
sa<va: sa<vagauNaaopaota: sa<vaivata\ sa<vaivaitpa`ya: ||x35x||
sa<vainaYz: sa<vamaUita-: sa<vaoSa: sa<vaiva<ama: |
samastajagadaQaar: samastagauNasaagar: ||x36x||
samastadu:KaivaQvaMsaI samastaanandkxarNa: |
r]d`aXamaalaaBarNaao r]d`aXaipa`yavatsala: ||x37x||
r]d`aXavaXaa r]d`aXar}paao r]d`aXapaXakx: |
ivaEvaoEvarao vaIrBad`: sama`aT\ dXamaKaantakx: ||x38x||
ivaGnaoSvarao ivaGnakxtaa- gaur]do-vaiSaKaamaiNa: |
Baujagaond`lasatkxNzao BaujaMgaaBarNaipa`ya: ||x39x||
BaujaMgaivalasatkxNaao- BaujaMgavalayaavaRta: |
mauinavanVao mauinaEa`oYzao mauinavaRndinaYaoivata: ||x40x||
Page 11 of 62

mauina=tpauNDrIkxsqaao mauinasaMGaOkxjaIvana: |
mauinamaRgyaao vaodmaRgyaao maRgahstaao maunaIEvar: ||x41x||
maRgaond`xcama-vasanaao narisaMhinapaatana: |
maRtyauÉjayaao maRtyaumaRtyaurpamaRtyauivanaaSakx: ||x42x||
duYTmaRtyaurduYToYz: maRtyauha maRtyaupaUijata: |
{]Qvaao- ihrNya: parmaao inaQanaoSaao QanaaiQapa: ||x43x||
yajaumaU-ita-: saamamaUita-: PÈ\maUita-maU-ita-vaija-ta: |
vya@taao vya@tatamaaox#xvya@taao vya@taavya@tastamaao javaI ||x44x||

ilaMgamaUita-rilaMgaatmaa ilaMgaailaMgaatma ivaga`h: |
ga`hga`hao ga`haQaarao ga`hakxarao ga`hoEvar: ||x45x||
ga`hkRxd\ga`hiBad\ga`ahI ga`hao ga`hivalaXaNa: |
kxlpaakxar: kxlpakxtaa- kxlpalaXaNatatpar: ||x46x||
kxlpaao kxlpaakRxita: kxlpanaaSakx: kxlpakxlpakx: |
parmaatmaa pa`Qaanaatmaa pa`Qaanapaur]Ya: iSava: ||x47x||
vaoVao vaOVao vaodvaoVao vaodvaodantasaMstauta: |
vaodva@ta`ao vaodijaHvaao ivaijaHvaao ijaÓnaaSakx: ||x48x||
Page 12 of 62

kxlyaaNar}pa: kxlyaaNa: kxlyaaNagauNasaMEa`ya: |
Ba@takxlyaaNadao Ba@takxamaQaonau: sauraiQapa: ||x49x||
paavana: paavakxao vaamaao mahakxalaao madapah: |
Gaaorpaatakxdavaaignad-vaBasmakxNaipa`ya: ||x50x||
AnantasaaomasaUyaa-ignamaNDlapa`itamapa`Ba: |
jagadokxpa`Bau:svaamaI jagaWnVao jaganmaya: ||x51x||
jagadananddao janmajaramarNavaija-ta: |
KaT\vaaMgaI naIitamaana\ satyaao dovataatmaatmasamBava: ||x52x||
kxpaalamaalaaBarNa: kxpaalaI ivaYNauvallaBa: |
kxmalaasanakxalaaigna: kxmalaasanapaUijata: ||x53x||
kxalaaQaISaista`kxala&aao duYTivaga`hvaarkx: |
naaTËkxtaa- naTparao mahanaaTËivaSaard: ||x54x||
ivaraT\xr}paQarao QaIrao vaIrao vaRYaBavaahna: |
vaRYaaMkxao vaRYaBaaQaISaao vaRYaatmaa vaRYaBaQvaja: ||x55x||
mahaonnataao mahakxayaao mahavaXaa mahaBauja: |
mahaskxnQaao mahaga`Ivaao mahava@ta`ao mahaiSara: ||x56x||
Page 13 of 62

mahahnauma-hadMYT/ao mahdaoYzao mahaodr: |
saundrBa`U: saunayana: saulalaaT: saukxndr: ||x57x||
satyavaa@yaao Qama-vao<aa satya&a: satyaiva<ama: |
Qama-vaanQama-inapauNaao Qamaao- Qama-pa`vata-kx: ||x58x||
kRxta&a: kRxtakRxtyaatmaa kRxtakRxtya: kRxtaagama: |
kRxtyaivaxta\ kRxtyaivacC/oYz: kRxta&aipa`yakRx<ama: ||x59x||
va`takRxd\ va`taivacC/oYzao va`taivaWana\ mahaxva`xtaI |
va`taipa`yaao va`taaQaarao va`taakxarao va`taoEvar: ||x60x||
AitaragaI vaItaragaI ragahotauiva-ragaivata\ |
ragaGnaao ragaSamanaao ragadao raigaragaivata\ ||x61x||
ivaWana\ ivaW<amaao ivaWjjanamaanasasaMEa`ya: |
ivaWjjanaaEa`yaao ivaWjjanastavyaparak`xma: ||x62x||
naIitakRxnnaIitaivannaIitapa`dataa naIitaivata\ipa`ya: |
ivanaItavatsalaao naIitasvar}paao naIitasaMEa`ya: ||x63x||
k`xaoQaivata\ k`xaoQakRxta\ k`xaoiQajanakRxta\ k`xaoQar}paQaRk\x |
sak`xaoQa: k`xaoQaha k`xaoiQajanaha k`xaoQakxarNa: ||x64x||
Page 14 of 62

gauNavaana\ gauNaivacC/oYzao inagau-Naao gauNaivata\ipa`ya: |
gauNaaQaarao gauNaakxarao gauNakRxd\ gauNanaaSakx: ||x65x||
vaIya-vaana\ vaIya-ivacC/oYzao vaIya-ivaWIya-saMEa`ya: |
vaIyaa-kxarao vaIya-kxrao vaIya-ha vaIya-vaQa-kx: ||x66x||
kxalaivatkxalakRxtkxalaao balakRxd\ balaivad\balaI |
manaaonmanaao manaaor}paao balapa`maqanaao bala: ||x67x||
ivaVapa`dataa ivaVoSaao ivaVamaata`OkxsaMEa`ya: |
ivaVakxarao mahaivaVao ivaVaivaVao ivaSaard: ||x68x||
vasantakRxWsantaatmaa vasantaoSaao vasantad: |
ga`IYmaatmaa ga`IYmakRxd\ ga`IYmavaQa-kxao ga`IYmanaaSakx: ||x69x||
pa`avaRT\xkRxta\ pa`avaRDakxar: pa`avaRT\kxalapa`vata-kx: |
pa`avaRT\xpa`vaQa-kx: pa`avaRNNaaqa: pa`avaRD\ivanaaSakx: ||x70x||
Sardatmaa Sard\xhotau: Sartkxalapa`vata-kx: |
Sarnnaaqa: SartkxalanaaSakx: SardaEa`ya: ||x71x||
ihmasvar}paao ihmadao ihmaha ihmanaayakx: |
SaOiSaratmaa SaOiSaroSa: SaOiSartau-pa`vata-kx: ||x72x||
Page 15 of 62

pa`acyaatmaa diXaNaakxar: pa`taIcyaatmaao<arakRxita: |
Aagnaoyaatmaa inaP-xtaISaao vaayavyaatmaoSanaayakx: ||x73x||
{]Qvaa-Qa: sauidgaakxarao naanaadoSaOkxnaayakx: |
sava-paiXamaRgaakxar: sava-paiXamaRgaaiQapa: ||x74x||
sava-paiXamaRgaaQaarao maRgaaVuutpai<akxarNa: |
jaIvaaQyaXaao jaIvavanVao jaIvaivajjaIvarXakx: ||x75x||
jaIvakRxjjaIvaha jaIvajaIvanaao jaIvasaMEa`ya: |
jyaaoita:svar}paao ivaEvaatmaa ivaEvanaaqaao ivayatpaita: ||x76x||
vaja`atmaa vaja`hstaatmaa vaja``oSaao vaja`BaUiYata: |
kuxmaargaur]rISaanaao gaNaaQyaXaao gaNaaiQapa: ||x77x||
ipanaakxpaaiNa: saUyaa-tmaa saaomasaUyaa-ignalaaocana: |
Apaayarihta: Saantaao dantaao dmaiyataa dma: ||x78x||
PiYa: pauraNapaur]Ya: paur]YaoSa: paurndr: |
kxalaaignar]d`: savao-Sa: Samar}paao SamaoEvar: ||x79x||
pa`layaanalakRxd\ idvya: pa`layaanalanaaSakx: |
ita`yambakxaox#xirYaD\vaga-naaSakxao Qanadipa`ya: ||x80x||
Page 16 of 62

AXaaoBya: XaaoBarihta: XaaoBad: XaaoBanaaSakx: |
sadmBaao dmBarihtaao dmBadao dmBanaaSakx: ||x81x||
kuxndonduSaMKaQavalaao BasmaaowUilataivaga`h: |
BasmaQaarNa=YTatmaa tauiYT: pauxYTËirsaUdna: ||x82x||
sqaaNauid-gambarao Bagaao- Baganaota`iBaduVma: |
ita`kxaigna: kxalakxalaaignariWtaIyaao mahayaSaa: ||x83x||
saamaipa`ya: saamavao<aa saamaga: saamagaipa`ya: |
QaIraoda<aao mahaQaIrao QaOya--dao QaOya-vaQa-kx: ||x84x||
laavaNyaraiSa: sava-&a: saubauiwbau-iwmaanvar: |
taumbavaINa: kxmbaukxNz: SambarairinakRxntana: ||x85x||
SaadU-lacama-vasana: paUNaa-nandao jagaitpa`ya: |
jayapa`dao jayaaQyaXaao jayaatmaa jayakxarNa: ||x86x||
jaMgamaajaMgamaakxarao jagaduxtpai<akxarNa: |
jagad`xXaakxrao vaSyaao jagata\xpa`layakxarNa: ||x87x||
paUYadntaiBadutkRxYT: paÉcaya&a: pa`BaÉjakx: |
AYTmaUita-iva-EvamaUita-ritamaUita-rmaUita-maana\ ||x88x||
Page 17 of 62

kOxlaasaiSaKaravaasa: kOxlaasaiSaKaripa`ya: |
Ba@takOxlaasad: saUXmaao mama-&aao sava-iSaXakx: ||x89x||
saaoma: saaomakxlaakxarao mahataojaa mahatapaa: |
ihrNyaxSmaxEa`uxranand: svaNa-koxSa: sauvaNa-dRk\x ||x90x||
ba`Óa ivaEvasaRgauvaI-Saao maaocakxao banQavaija-ta: |
svatanta`: sava-manta`atmaa Vuitamaanaimatapa`Ba: ||x91x||
pauYkxraXa: pauNyakxIita-: pauNyaEa`vaNakxIta-na: |
pauNyamaUita-: pauNyadataa pauNyaapauNyafxlapa`d: ||x92x||
saarBaUta: svarmayaao xrsaBaUtaaox rsaaEa`ya: |
AaoMkxar: pa`Navaao naadao xpa`Nataaita-pa`BaÉjana: ||x93x||
inakxTsqaaox#xitadUrsqaao vaSaI ba`ÓaNDnaayakx: |
mandarmaUlainalayaao mandarkuxsaumaavaRta: ||x94x||
vaRndarkxipa`yatamaao vaRndarkxvaraica-ta: |
Ea`ImaananantakxlyaaNapairpaUNaao- mahaodya: ||x95x||
mahaotsaahao ivaEvaBaao@taa ivaEvaaSaapairpaUrkx: |
saulaBaaox#xsaulaBaao xlaByaaox#xlaByaao laaBapa`vaQa-kx: ||x96x||
Page 18 of 62

laaBaatmaa laaBadao va@taa VuitamaananasaUyakx: |
ba`ÓcaarI dRZacaarI dovaisaMhao Qanaipa`ya: ||x97x||
vaodpaao dovadovaoSaao dovadovaao<amaao<ama: |
baIjarajaao baIjahotaubaI-jadao baIjavaRiwd: ||x98x||
baIjaaQaarao baIjar}paao inabaI-jaao baIjanaaSakx: |
paraparoSaao vard: ipaMgalaaox#xyaugmalaaocana: ||x99x||
ipaMgalaaXa: saurgaur]: gaur]: saurgaur]ipa`ya: |
yaugaavahao yaugaaQaISaao yaugakRxVuganaaSakx: ||x100x||
kxpaU-rgaaOrao xgaaOrISaaox gaaOrIgaur]gauhaEa`ya: |
QaUja-iT: ipaMgalajaTao jaTamaNDlamaiNDta: ||x101x||
manaaojavaao jaIvahotaurnQakxasaursaUdna: |
laaokxbanQau: kxlaaQaar: paaNDur: pa`maqaaiQapa: ||x102x||
Avya@talaXaNaao yaaogaI yaaogaISaao yaaogapauMgava: |
iEa`taavaasaao janaavaasaao sauravaasa: saumaNDxla: ||x103x||
BavavaOVao yaaoigavaOVao yaaoigaisaMh=dasana: |
{<amaaox#xnau<amaaox#xSa@ta: kxalakxNzao ivaYaadna: ||x104x||
Page 19 of 62

AaSaasya: kxmanaIyaatmaa SauBa: saundrivaga`h: |
Ba@takxlpatar]: staaotaa stavya: staaota`varipa`ya: ||x105x||
Apa`maoyagauNaaQaarao xvaodkRxd\vaodivaga`h: |
kxItyaa-Qaar: kxIita-kxr: kxIita-hotaurhotaukx: ||x106x||
Apa`QaRYya: SaantaBad`: kxIita-stamBaao manaaomaya: |
BaUSayaaox#xnnamayaaox#xBaao@taa mahoYvaasaao mahItanau: ||x107x||
iva&aanamaya Aanandmaya: pa`aNamayaaox#xnnad: |
sava-laaokxmayaao yaYTa Qamaa-Qama-pa`vata-kx: ||x108x||
Ainaiva-NNaao gauNaga`ahI sava-Qama-fxlapa`d: |
dyaasauQaad`-nayanaao inaraSaIrpairga`h: ||x109x||
paraqa-vaRi<ama-Qaurao maQauripa`yadSa-na: |
mau@taadamaparItaaMgaao ina:saMgaao maMgalaakxr: ||x110x||
sauKapa`d: sauKaakxar: sauKadu:Kaivavaija-ta: |
ivaEaRMKalaao jagatkxtaa- ijatasava-: ipataamah: ||x111x||
Anapaayaaox#xXayaao mauNDI saur}paao r}pavaija-ta: |
AtaIind`yaao mahamaayaao maayaavaI ivagatajvar: ||x112x||
Page 20 of 62

AmaRta: SaaEvata: Saantaao maRtyauha maUkxnaaSana: |
mahapa`otaasanaasaIna: ipaSaacaanaucaravaRta: ||x113x||
gaaOrIivalaasasadnaao naanaagaanaivaSaard: |
ivaicata`maalyavasanaao idvyacandnacaica-ta: ||x114x||
ivaYNauba`ÓaidvanVaMiGa`: saurasaurnamaskRxta: |
ikxrITxlaoiZfxalaonduma-iNakxMkxNaBaUiYata: ||x115x||
rtnaaMgadaMgaao xrtnaoSaao rtnariÉjatapaadukx: |
navartnagaNaaopaotaikxrITI rtnakxÉcaukx: ||x116x||
naanaaivaQaanaokxrtnalasatkuxNDlamaiNDta: |
idvyartnagaNaakxINa-kxNzaBarNaBaUiYata: ||x117x||
galavyaalamaiNanaa-saapauTBa`aijatamaaOi@takx: |
rtnaaMgaulaIyaivalasatkxrSaaKaanaKaxpa`Ba: ||x118x||
rtnaBa`ajawomasaUta`lasatkxiTtaT: paTu: |
vaamaaMkxBaagaivalasatpaava-taIvaIXaNaipa`ya: ||x119x||
laIlaavalaimbatavapauBa-@tamaanasamaindr: |
mandmandarpauYpaaOGalasaWayauinaYaoivata: ||x120x||
Page 21 of 62

kxstaUrIivalasatfxalaao idvyavaoYaivaraijata: |
idvyadohpa`BaakUxTsandIipataidgantar: ||x121x||
dovaasaurgaur]stavyaao dovaasaurnamaskRxta: |
hstarajatpauNDrIkx: pauNDrIkxinaBaoXaNa: ||x122x||
savaa-SaasyagauNaaox#xmaoya: sava-laaokoxYTBaUYaNa: |
savao-YTdataa savao-YT: sfuxrnmaMgalaivaga`h: ||x123x||
AivaValaoSarihtaao xnaanaaivaVOkxsaMEa`ya: |
maUita-Bava: kRxpaapaUrao Ba@taoYTfxlapaUrkx: ||x124x||
sampaUNa-kxama: saaOBaagyainaiQa: saaOBaagyadayakx: |
ihtaOYaI ihtakRxtsaaOmya: paraqaO-kxpa`yaaojana: ||x125x||
SarNaagatadInaata-pairta`aNaparayaNa: |
ijaYNaunao-taa vaYaT\kxarao Ba`aijaYNauBaao-janaM hiva: ||x126x||
Baao@taa Baaojaiyataa jaotaa ijataairija-tamaanasa: |
AXar: kxarNaM xk`uxwsamar: Saardplava: ||x127x||
Aa&aapakoxcCao xgamBaIr: kxivadu-:svapnanaaSakx: |
paÉcaba`Ósamautpai<a: Xaota`&a: Xaota`paalakx: ||x128x||
Page 22 of 62

vyaaomakoxSaao xBaImavaoYaao xgaaOrIpaitarnaamaya: |
BavaaibQatarNaaopaayaao xBagavaana\ Ba@tavatsala: ||x129x||
varao vairYzao naooidYz: ipa`ya: ipa`yadva: sauQaI: |
yantaa yaivaYz: XaaoidYzao sqaivaYzao yamaSaasakx: ||x130x||
ihrNyagaBaao- homaaMgaao homar}paao ihrNyad: |
ba`ÓjyaaoitarnaavaoXyaEcaamauNDajanakxao riva: ||x131x||
maaoXaaiqa-janasaMsaovyaao maaoXadao maaoXanaayakx: |
mahaSmaSaanainalayaao vaodaEvaao BaUrqa: isqar: ||x132x||
maRgavyaaQaao cama-Qaamaa pa`cCnna: sfxiTkxpa`Ba: |
sava-&a: parmaaqaa-tmaa ba`ÓanandaEa`yaao ivaBau: ||x133x||
mahoEvarao mahadova: parba`Ó sadaiSava: ||x134x||
| Ea`I parba`Ó sadaiSava * nama [ita |

Page 23 of 62

{<ar paIizkxa
evamaotaaina naamaaina mauKyaaina mama YaNmauKa |
SauBadaina ivaicata`aiNa gaaOyaO- pa`ao@taaina saadrma\ ||x1x||
ivaBaUitaBaUiYatavapau: Sauwao r]d`aXaBaUYaNa: |
iSavailaMgasamaIpasqaao inassaMgaao inaija-taasana: ||x2x||
ekxaga`ica<aao inayataao vaSaI BaUtaihtaorta: |
iSavailaMgaaca-kxao inatyaM iSavaOkxSarNa: sada ||x3x||
mama naamaaina idvyaaina yaao japaod\Bai@tapaUva-kxma\ |
evamau@tagauNaaopaota: sa dovaO: paUijataao Bavaota\ ||x4x||
saMsaarpaaSasambawjanamaaoXaOkxsaaQanama\ |
mannaamasmarNaM naUnaM tadova sakxlaaqa-dma\ ||x5x||
mannaamaOva parM japyamahmaovaaXayaaqa-d: |
Ahmaova sadasaovyaao Qyaoyaao mau@tyaqa-maadrata\ ||x6x||
ivaBaUitavaja`kxvacaO: mannaamaSarpaaiNaiBa: |
ivajaya:sava-xtaao laByaao na taoYaaM dRSyatao Bayama\ ||x7x||
| na taoYaaM dRSyatao Bayama\ * nama [ita |
Page 24 of 62

Ea`IsaUta {vaaca
[tyaudIirtamaakxNya- mahadovaona taWca: |
santauYT: YaNmauKa: SamBauM tauYTava igairjaasauta: ||x8x||
Ea`Iskxnd {vaaca
namastao namastao mahadovaSamBaao
namastao namastao pa`pannaOkxbanQaao |
namastao namastao dyaasaarisanQaao
namastao namastao namastao mahoSa ||x9x||
namastao namastao mahamaRxtyauhairna\
namastao namastao mahadu:Kahairna\ |
namastao namastao mahapaapahairna\
namastao namastao namastao mahoSa ||x10x||
namastao namastao sadacand`maaOlao
namastao namastao sadaSaUlapaaNao |
namastao namastao sadaomaOkxjaanao
namastao namastao namastao mahoSa ||x11x||
Page 25 of 62

vaodantavaoVaya mahadyaaya
kOxlaasavaasaaya iSavaaQavaaya |
iSavasvar}paaya sadaiSavaaya
iSavaasamaotaaya nama:iSavaaya ||x12x||
| nama:iSavaaya [ita |
Ea`IsaUta {vaaca
[ita stautvaa mahadovaM sava-vyaaipanamaIEvarma\ |
pauna:pa`Namyaaqa tata: skxndstasqaaO kRxtaaÉjaila: ||x13x||
Bavantaaox#xipa mauinaEa`oYza: saambaQyaanaparayaNaa: |
iSavanaamajapaM kRxtvaa itaYzntau sauiKana: sada ||x14x||
iSava eva sada Qyaoya: sava-dovaao<ama: pa`Bau: |
iSava eva sada paUjyaao maui@takxamaOna- saMSaya: ||x15x||
mahoSaannaaiQakxao dova: sa eva saursa<ama: |
sa eva sava-vaodantavaoVao naata`aista saMSaya: ||x16x||
Page 26 of 62

janmaantarsahsa`oYau yaid taptaM tapastada |
tasya Ea`wa mahadovao Bai@taEca Bavaita Qa`uvama\ ||x17x||
sauBagaa jananaI tasya tasyaOva kuxlamaunnatama\ |
tasyaOva janma safxlaM yasya Bai@ta: sadaiSavao ||x18x||
yao SamBauM saursa<amaM saurgaNaOraraQyamaISaM iSavaM
SaOlaaQaISasautaasamaotamamalaM saMpaUjayantyaadrata\ |
tao Qanyaa: iSavapaadpaUjanapara: +nyaao na Qanyaao jana:
satyaM satyaimahaocyatao mauinavara: satyaM pauna: sava-qaa ||x19x||
| satyaM pauna: sava-qaa * nama [ita |
nama: iSavaaya saambaaya sagaNaaya sasaUnavao |
pa`Qaanapaur]YaoSaaya saga-isqatyantahotavao ||x20x||
namastao igairjaanaaqa Ba@taanaaimaYTdayakx |
doih Bai@taMx tvayaISaana savaa-BaIYTM ca doih mao ||x21x||
saamba SamBaao mahadova dyaasaagar SaMkxr |
maicca<aBa`marao inatyaM tavaastau padpaMkxjao ||x22x||
Page 27 of 62

savaa-qa- Sava- savao-Sa savaao-<ama mahoEvar |
tava naamaamaRtaM idvyaM ijaHvaaga`o mama itaYztau ||x23x||
yadXarM padM Ba`YTM maata`ahInaM ca yad\ Bavaoxta\ |
tatsava-ma\ XamyataaM dova pa`saId parmaoEvar ||24x||
kxrcarNakRxtaM vaa@kxayajaM kxma-jaM vaa
Ea`vaNanayanajaM vaa maanasaM vaax#xparaQama\ |
ivaihtamaivaihtaM vaa sava-maotata\ Xamasva
jayajaya kxr]NaabQao Ea`Imahadova SamBaao ||x25x||
kxayaona vaacaa manasaoind`yaOvaabauwËax##xtmanaa vaa pa`kRxtao: svaBaavaata\ |
kxraoima yaVta\ sakxlaM xparsmaO
sadaiSavaayaoita samapa-yaaima ||x26x||
|| * tata\sata\ [ita
Ea`I mauKya iSavasahsa`naama staaota`ma\ saMpaUNa-ma\ ||

Page 28 of 62

Ea`I iSava sahsa`naamaavalaI
(* + naamama\x+xnama: )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ihrNyabaahvao
saonaanayao
idgpatayao
tar]rajao
hraya
hirkoxSaaya
paSaupatayao
mahtao
saispaÉjaraya
maRDaya ||x1x||
ivavyaaiQanao
baBlauSaaya
Ea`oYzaya

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Page 29 of 62

parmaatmanao sanaatanaaya
savaa-nnarajao
jagatkxta`opauYToSaaya
naindkoxEvaraya ||x2x||
Aatataaivanao
mahar]d`aya
saMsaarasta`aya
sauroEvaraya
{pavaItayao
Ahntyaatmanao
Xaota`oSaaya
vananaayakxaya ||x3x||

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

raoihtaaya
sqapatayao
saUtaaya
vaaiNajaaya
main~aNao
{nnataaya
vaRXaoSaaya
hutaBaujao
dovaaya
Bauvantayao
vaairvaskRxtaaya ||x4x||
{ccaoOGaao-Yaaya
Gaaorr}paaya
pa<aISaaya
paaSamaaocak aya
AaoYaQaISaaya

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Page 30 of 62

paÉcava@ta`aya
kRxtsnavaItaaya
Bayaanakxaya ||x5x||
sahmaanaaya
svaNa-rotasao
inavyaaQayao
inar]paplavaaya
AavyaaiQanaISaaya
kxkuxBaaya
inaYaMigaNao
staonarXakxaya ||x6x||
man~aatmanao
taskxraQyaXaaya
vaÉcakxaya
pairvaÉcakxaya
ArNyaoSaaya

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

paircaraya
inacaorvao
staayaurXakxaya ||x7x||
pa`kRxntaoSaaya
igaircaraya
kuxlauÉcaoSaaya
gauhoYTdaya
Bavaaya
Savaa-ya
naIlakxNzaya
kxpaid-nao
i~apaurantakxaya ||x8x||
vyauptakoxSaaya
igairSayaaya
sahsa`aXaaya
sahsa`pado

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Page 31 of 62

iSaipaivaYTaya
cand`maaOlayao
Òsvaaya
maIZuYTmaayax
AnaGaaya ||x9x||
vaamanaaya
vyaapakxaya
SaUilanao
vaYaI-yasao
AjaDayax
AnaNavao
{]vyaa-ya
saUmyaa-yax
Aiga`yaaya
SaIByaaya
pa`qamaaya

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

paavakxakRxtayao ||x10x||
Aacaaraya
taarkxaya
taarayax
Avasvanyaayax
Anantaivaga`haya
WIpyaaya
sa`aotasyaaya
[-Saanaaya
Qauyaa-ya
gavyayanaaya
yamaaya ||x11x||
paUUva-jaaoya
Aparjaaya
jyaoYzaya
kxinaYzaya

107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

Page 32 of 62

ivaEvalaaocanaaya
ApagalBaaya
maQyamaaya
{]myaa-ya
jaGanyaaya
bauiQnayaaya
pa`Bavao ||x12x||
pa`itasayaa-yax
Anantar}paaya
saaoByaaya
yaamyaaya
sauraEa`yaaya
Kalyaaya
{va-yaa-yax
ABayaaya
Xaomyaaya

123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.

Elaao@yaaya
paqyaaya naBasaox
Aga`Nyao ||x13x||
vanyaaya
Avasaanyaaya
paUtaatmanao
Ea`vaaya
kxXyaaya
pa`itaEa`vaaya
AaSauYaoNaaya
mahasaonaaya
mahavaIraya
maharqaayax ||x14x||
SaUrayax
AitaGaatakxaya
vaima-Nao

139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
Page 33 of 62

var}iqanao
ibailmanao
{Vtaaya
Ea`utasaonaaya
Ea`utaaya
saaiXaNao
kxvaicanao
vaSakRxtao vaiSanao ||x15x||
Aahnanyaaya
Ananyanaaqaaya
dunduByaaya
AirYTnaaSakxaya
QaRYNavao
pa`maRSaaya
[tyaatmanao
vadanyaaya

155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.

vaodsammataaya ||x16x||
taIXNaoYaupaaNayao
pa`ihtaaya
svaayauQaaya
Sasta`iva<amaaya
sauQanvanao
saupa`sannaatmanao
ivaEvava@ta`aya
sadagatayao ||x17x||
sa`utyaaya
paqyaaya
ivaEvabaahvao
kxaT\yaaya
naIpyaaya
Sauicaismataaya
saUVaya

171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.

Page 34 of 62

sarsyaaya
vaOSantaaya
naaVaya
kUxpyaaya
PYayao
manavao ||x18x||
sava-smaO
vaYyaa-ya
vaYa-r}paaya
kuxmaaraya
kuxSalaayax
Amalaaya
maoGyaayax
AvaYyaa-ya
AmaaoGaSa@tayao
ivaVutyaaya

187. AmaaoGaivak`xmaaya ||x19x||

188. durasadaya
189. xduraraQyaaya x
190. inaW-nWaya
191. du:sahYa-Baaya
192. [-iQa`yaaya
193. k`xaoQaSamanaaya
194. jaataukxNaa-ya
195. paur]YTutaaya ||x20x||
196. Aatapyaaya
197. vaayavao
198. Ajaraya
199. vaatyaaya
200. kxatyaayanaIipa`yaaya
201. vaastavyaaya
202. vaastaupaaya

203. roYmyaaya
204. ivaEvamaUQnao205. vasaupa`daya ||x21x||
206. saaomaaya
207. taama`aya
208. Ar]Naaya
209. SaMgaaya
210. r]d`aya
211. sauKakxraya
212. saukRxtao
213. {ga`aya
214. Anauga`aya
215. BaImakxma-Nao
216. BaImaaya
217. BaImaparak`xmaaya ||x22x||
218. Aga`ovaQaaya x

Page 35 of 62

219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.

hnaIyaatmanao
hnta`o
dUrovaQaaya
vaQaaya
SamBavao
mayaaoBavaaya
inatyaaya
SaMkxraya

227. kxIita-saagaraya ||x23x||

228. mayaskxraya
229. iSavaxtaraya
230. KaNDpaSa-vao
231. Ajaaya
232. Saucayao
233. taIqyaa-ya
234. kUxlyaaya

235. AmaRtaaQaISaaya
236. paayaa-yax
237. Avaayaa-yax
238. AmaRtaakxraya ||x24x||
239. Sauwaya
240. pa`tarNaaya
241. mauKyaaya
242. SauwpaaNayao
243. Alaaolaupaaya
244. {ccaaya
245. {<arNaayax
246. taayaa-ya
247. taaya-&aayax
248. taaya-x=d\gatayao ||x25xx||
249. Aataayaa-ya
250. saarBaUtaatmanao

Page 36 of 62

251. saarga`aihNao
252. durtyayaaya
253. AalaaVaya
254. maaoXadaya paqyaaya
255. Anaqa-Gnao
256. satyasaMgaraya ||x26x||
257. SaYpyaaya
258. foxnyaaya
259. pa`vaa+aya
260. {]ZayaO
261. isakxtyaaya
262. saOkxtaaEa`yaaya
263. [irNyaaya
264. ga`amaNyao
265. pauNyaaya
266. SarNyaaya

267. SauwSaasanaaya ||x27x||
268. varoNyaaya
269. ya&apaur]Yaaya
270. ya&aoSaaya
271. ya&anaayakxaya
272. ya&akxta`o
273. ya&aBaao@ta`o
274. ya&aivaGnaivanaaSakxaya ||x28x||

275. ya&akxma-fxlaaQyaXaaya
276. ya&amaUta-yao
277. Anaatauraya
278. pa`paqyaaya
279. ikxMiSalaaya
280. gao+aya
281. gaR+aya
282. talpyaaya

Page 37 of 62

283. Qanaakxraya ||x29x||
284. paulastyaaya
285. XayaNaaya
286. gaaoYz\yaaya
287. gaaoivandaya
288. gaItasaitk`xyaaya
289. Òdyyaaya
290. =VkRxtao
291. =Vaya
292. gaHvaxroYzaya
293. pa`Baakxraya ||x30x||
294. inavaoYpyaaya
295. inayataaya
296. Ayanta`o
297. paaMsavyaaya
298. saMpa`taapanaaya

299. SauY@yaaya
300. hirtyaaya
301. ApaUtaatmanao
302. rjasyaaya
303. saaitvakxipa`yaaya ||x31x||
304. laaopyaaya
305. {lapyaaya
306. paNa-SaVaya
307. paNyaa-ya
308. paUNaa-ya
309. pauratanaaya
310. BaUtaaya
311. BaUtapatayao
312. BaUpaaya
313. BaUQaraya
314. BaUQarayauQaaya ||x32x||
Page 38 of 62

315. BaUtasaMGaaya
316. BaUtamaUta-yao
317. BaUtaGnao
318. BaUitaBaUYaNaaya
319. madnaaya
320. maadkxaya
321. maaVaya
322. madGnao
323. maQauripa`yaaya ||x33x||
324. maQavao
325. maQaukxraya
326. k`Uxraya
327. maQauraya
328. madnaantakxaya
329. inarÉjanaaya

330. inaraQaaraya
331. inalau-ptaaya
332. inar]paaiQakxaya ||x34x||
333. inaYpa`paÉcaaya
334. inarakxaraya
335. inarIhaya
336. inar]pad`vaaya
337. satvaaya
338. satvagauNaaopaotaaya
339. satvaivaxtao
340. satvaivaitpa`yaaya ||x35x||
341. satvainaYzaya
342. satvamaUta-yao
343. satvaoSaaya
344. satvaivax<amaaya

Page 39 of 62

345. samastajagadaQaaraya
346. samastagauNa
saagaraya ||x36x||
347. samastadu:KaivaQvaMisanao
348. samastaanandkxarNaaya
349. r]d`aXamaalaaBarNaaya
350. r]d`aXaipa`ya
vatsalaaya ||x37x||
351. r]d`aXavaXasao
352. r]d`aXar}paaya
353. r]d`aXapaXakxaya
354. ivaEvaoEvaraya
355. vaIrBad`aya
356. sama`ajao
357. dXamaKaantakxaya ||x38x||

358. ivaGnaoSvaraya
359. ivaGnakxta-`o

360. gaurvao dovaiSaKaamaNayao
361. Baujagaond`lasatkxNzaya
362. BaujaMgaaBarNaipa`yaaya ||x39x||

363.
364.
365.
366.

BaujaMgaivalasatkxNaa-ya
BaujaMgavalayaavaRtaaya
mauinavanVaya
mauinaEa`oYzaya

367. mauinavaRndinaYaoivataaya ||x40x||

368. mauina=tpauNDrIkxsqaaya
369. mauinasaMGaOkxjaIvanaaya
370. mauinamaRgyaaya
371. vaodmaRgyaaya
372. maRgahstaaya
373. maunaIEvaraya ||x41x||
374. maRgaond`xcama-vasanaaya
375. narisaÓinapaatanaaya
376. maRtyauÉjayaaya

Page 40 of 62

377. maRtyaumaRtyavao
378. ApamaRtyauivanaa
Sakxaya ||x42x||
379. duYTmaRtyavao
380. AduYToYzaya
381. maRtyauGnao maRtyaupaUijataaya
382. {]Qvaa-ya
383. ihrNyaaya
384. parmaaya
385. inaQanaoSaaya
386. QanaaiQapaaya ||x43x||
387. yajaumaU-ta-yao
388. saamamaUta-yao
389. PÈ\maUta-yao
390. maUita-vaija-taaya
391. vya@taaya

392. vya@tatamaaya
393. Avya@taaya
394. vya@taavya@taaya
395. tamasao
396. javyaO ||x44x||
397. ilaMgamaUta-yao
398. AilaMgaatmanao
399. ilaMgaailaMgaatma ivaga`haya
400. ga`hga`haya
401. ga`haQaaraya
402. ga`hakxaraya
403. ga`hoEvaraya ||x45x||
404. ga`hkRxtao
405. ga`hiBado
406. ga`aihNao
407. ga`haya

Page 41 of 62

408. ga`hivalaXaNaaya
409. kxlpaakxaraya
410. kxlpakxta-`o
411. kxlpalaXaNa
tatparaya ||x46x||
412. kxlpaaya
413. kxlpaakRxtayao
414. kxlpanaaSakxaya
415. kxlpakxlpakxaya
416. parmaatmanao
417. pa`Qaanaatmanao
418. pa`Qaanapaur]Yaaya
419. iSavaaya ||x47x||
420. vaoVaya
421. vaOVaya
422. vaodvaoVaya

423. vaodvaodantasaMstautaaya
424. vaodva@ta`aya
425. vaodijaHvaaya
426. ivaijaHvaaya
427. ijaÓnaaSakxaya ||x48x||
428. kxlyaaNar}paaya
429. kxlyaaNaaya
430. kxlyaaNagauNasaMEa`yaaya
431. Ba@takxlyaaNadaya
432. Ba@takxamaQaonavao
433. sauraiQapaaya ||x49x||
434. paavanaaya
435. paavakxaya
436. vaamaaya
437. mahakxalaaya
438. madapahaya
Page 42 of 62

439. Gaaorpaatakxdavaagnayao
440. dvaBasmakxNa ipa`yaaya ||x50x||
441. AnantasaaomasaUyaa-igna maNDlapa`itamapa`Baaya
442. jagadokxpa`Bavao
443. svaaimanao
444. jagaWnVaya
445. jaganmayaaya ||x51x||
446. jagadananddaya
447. janmajaramarNa vaija-taaya
448. KaT\vaaMiganao
449. naIitamatao
450. satyaaya
451. dovataatmanao

452.
453.
454.
455.
456.

AatmasamBavaaya ||x52x||
kxpaalamaalaaBarNaaya
kxpaailanao
ivaYNauvallaBaaya
kxmalaasanakxalaagnayao

457. kxmalaasanapaUijataaya ||x53x||

458. kxalaaQaISaaya
459. ita`kxala&aaya
460. duYTivaga`hvaarkxaya
461. naaTËkxta-`o
462. naTparaya
463. mahanaaTËivaSaardaya ||x54x||

464. ivaraT\xr}paQaraya
465. QaIraya
466. vaIraya

Page 43 of 62

467. vaRYaBavaahnaaya
468. vaRYaaMkxaya
469. vaRYaBaaQaISaaya
470. vaRYaatmanao
471. vaRYaBaQvajaaya ||x55x||
472. mahaonnataaya
473. mahakxayaaya
474. mahavaXasao
475. mahaBaujaaya
476. mahaskxnQaaya
477. mahaga`Ivaaya
478. mahava@ta`aya
479. mahaiSarsao ||x56x||
480. mahahnavao
481. mahadMYT/aya
482. mahdaoYzaya

483. mahaodraya
484. saundrBa`uvao
485. saunayanaaya
486. saulalaaTaya
487. saukxndraya ||x57x||
488. satyavaa@yaaya
489. Qama-vao<a`o
490. satya&aaya
491. satyaiva<amaaya
492. Qama-vatao
493. Qama-inapauNaaya
494. Qamaa-ya
495. Qama-pa`vata-kxaya ||x58x||
496. kRxta&aaya
497. kRxtakRxtyaatmanao
498. kRxtakRxtyaaya

Page 44 of 62

499.
500.
501.
502.

kRxtaagamaaya
kRxtyaivaxtao
kRxtyaivacC/oYzaya
kRxta&aipa`ya kRx<amaaya ||x59x||
503. va`takRxtao
504. va``taivacC/oYzaya
505. va`taivaWtao
506. mahava`itanao
507. va`taipa`yaaya
508. va`taaQaaraya
509. va`taakxaraya
510. va`taoEvaraya ||x60x||
511. AitaraigaNao
512. vaItaraigaNao
513. ragahotavao

514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.

ivaragaivatao
ragaGnaaya
ragaSamanaaya
ragadaya
raigaragaivatao ||x61x||
ivaWtao
ivaW<amaaya
ivaWjjanamaanasasaMEa`yaaya
ivaWjjanaaEa`yaaya
ivaWjjanastavya
parak`xmaaya ||x62x||
524. naIitakRxtao
525. naIitaivatao
526. naIitapa`data`o
527. naIitaivata\ipa`yaaya
528. ivanaItavatsalaaya
Page 45 of 62

529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.

naIitasvar}paaya
naIitasaMEa`yaaya ||x63x||
k`xaoQaivatao
k`xaoQakRxtao
k`xaoiQajanakRxtao
k`xaoQar}paQaRYao
sak`xaoQaaya
k`xaoQaGnao
k`xaoiQajanaGnao
k`xaoQakxarNaaya ||x64x||
gauNavatao
gauNaivacC/oYzaya
inagau-Naaya
gauNaivata\ipa`yaaya
gauNaaQaaraya
gauNaakxaraya

545. gauNakRxtao
546. gauNanaaSakxaya ||x65x||
547. vaIya-vatao
548. vaIya-ivacC/oYzaya
549. vaIya-ivado
550. vaIya-saMEa`yaaya
551. vaIyaa-kxaraya
552. vaIya-kxraya
553. vaIya-Gnao
554. vaIya-vaQa-kxaya ||x66x||
555. kxalaivatao
556. kxalakRxtao
557. kxalaaya
558. balakRxtao
559. balaivado
560. bailanao

Page 46 of 62

561. manaaonmanaaya
562. manaaor}paaya
563. balapa`maqanaaya
564. balaaya ||x67x||
565. ivaVapa`data`o
566. ivaVoSaaya
567. ivaVamaata`OkxsaMEa`yaaya
568. ivaVakxaraya
569. mahaivaVaya
570. ivaVaivaVaya
571. ivaSaardaya ||x68x||
572. vasantakRxtao
573. vasantaatmanao
574. vasantaoSaaya
575. vasantadaya
576. ga`IYmaatmanao

577. ga`IYmakRxtao
578. ga`IYmavaQa-kxaya
579. ga`IYmanaaSakxaya ||x69x||
580. pa`avaRT\xkRxtao
581. pa`avaRDakxaraya
582. pa`avaRT\kxalapa`vata-kxaya
583. pa`avaRT\xpa`vaQa-kxaya
584. pa`avaRNNaaqaaya
585. pa`avaRD\ivanaaSakxaya ||x70x||
586. Sardatmanao
587. Sard\xhotavao
588. Sartkxalapa`vata-kxaya
589. Sarnnaaqaaya
590. SartkxalanaaSakxaya
591. SardaEa`yaaya ||x71x||
592. ihmasvar}paaya

Page 47 of 62

593. ihmadaya
594. ihmaGnao
595. ihmanaayakxaya
596. SaOiSaratmanao
597. SaOiSaroSaaya
598. SaOiSartaupa`vata-kxaya ||x72x||
599. pa`acyaatmanao
600. diXaNaakxaraya
601. pa`taIcyaatmanao
602. {<arakRxtayao
603. Aagnaoyaatmanao
604. inaP-xtaISaaya
605. vaayavyaatmanao
606. [-Sanaayakxaya ||x73x||
607. {]Qvaa-Qaaya

608. sauidgaakxaraya
609. naanaadoSaOkxnaayakxaya
610. sava-paiXamaRgaakxaraya
611. sava-paiXamaRgaaiQapaaya ||x74x||
612. sava-paiXamaRgaaQaaraya
613. maRgaaVuutpai<akxarNaaya
614. jaIvaaQyaXaaya
615. jaIvavanVaya
616. jaIvaivatao
617. jaIvarXakxaya ||x75x||
618. jaIvakRxtao
619. jaIvaGnao
620. jaIvajaIvanaaya
621. jaIvasaMEa`yaaya
622. jyaaoita:svar}ipaNao
623. ivaEvaatmanao

Page 48 of 62

624. ivaEvanaaqaaya
625. ivayatpatayao ||x76x||
626. vaja`atmanao
627. vaja`hstaatmanao
628. vaja``oSaaya
629. vaja`BaUiYataaya
630. kuxmaargaurvao [-Saanaaya
631. gaNaaQyaXaaya
632. gaNaaiQapaaya ||x77x||
633. ipanaakxpaaNayao
634. saUyaa-tmanao
635. saaomasaUyaa-igna
laaocanaaya
636. Apaayarihtaaya
637. Saantaaya
638. dantaaya

639. dmaiyata`o
640. dmaaya ||x78x||
641. PYayao pauraNapaur]Yaaya
642. paur]YaoSaaya
643. paurndraya
644. kxalaaignar]d`aya
645. savao-Saaya
646. Samar}paaya
647. SamaoEvaraya ||x79x||
648. pa`layaanalakRtao\
649. idvyaaya
650. pa`layaanalanaaSakxaya
651. ita`yambakxayax
652. AirYaD\vaga-naaSakxaya
653. Qanadipa`yaaya ||x80x||
654. AXaaoByaaya

Page 49 of 62

655. XaaoBarihtaaya
656. XaaoBadaya
657. XaaoBanaaSakxaya
658. sadmBaaya
659. dmBarihtaaya
660. dmBadaya
661. dmBanaaSakxaya ||x81x||
662. kuxndonduSaMKaQavalaaya
663. BasmaaowUilataivaga`haya
664. BasmaQaarNa=YTatmanao
665. tauYTyao
666. pauxYTyao
667. AirsaUdnaaya ||x82x||
668. sqaaNavao
669. idgambaraya
670. Bagaa-ya

671. Baganaota`iBado
672. {Vmaaya
673. ita`kxagnayao
674. kxalakxalaagnayao
675. AiWtaIyaaya
676. mahayaSasao ||x83x||
677. saamaipa`yaaya
678. saamavaox<ao`
679. saamagaaya
680. saamagaipa`yaaya
681. QaIraoda<a`o
682. mahaQaIraya
683. QaOya--daya
684. QaOya-vaQa-kxaya ||x84x||
685. laavaNyaraSayao
686. sava-&aaya saubauwyao

Page 50 of 62

687. bauiwmatao varaya
688. taumbavaINaaya
689. kxmbaukxNzaya
690. Sambarairina kRxntanaaya ||x85x||
691. SaadU-lacama-vasanaaya
692. paUNaa-nandaya
693. jagaitpa`yaaya
694. jayapa`daya
695. jayaaQyaXaaya
696. jayaatmanao
697. jayakxarNaaya ||x86x||
698. jaMgamaajaMgamaakxaraya
699. jagaduxtpai<akxarNaaya
700. jagad`xXaakxraya
701. vaSyaaya

702. jagata\xpa`layakxarNaaya ||x87x||

703. paUYadntaiBado
704. {tkRxYTaya
705. paÉcaya&aaya
706. pa`BaÉjakxaya
707. AYTmaUta-yao
708. ivaEvamaUta-yao
709. AitamaUta-yao
710. AmaUita-matao ||x88x||
711. kOxlaasaiSaKaravaasaaya
712. kOxlaasaiSaKaripa`yaaya
713. Ba@takOxlaasadaya
714. saUXmaaya
715. mama-&aaya
716. sava-iSaXakxaya ||x89x||
717. saaomaaya saaomakxlaakxaraya

Page 51 of 62

718. mahataojasao
719. mahatapasao
720. ihrNyaxSmaxEa`vao
721. Aanandaya
722. svaNa-koxSaaya
723. sauvaNa-dRxYao ||x90x||
724. ba`ÓNao
725. ivaEvasaRgao
726. {vaI-Saaya
727. maaocakxaya
728. banQavaija-taaya
729. svatanta`aya
730. sava-manta`atmanao
731. Vuitamatao Aimata
pa`Baaya ||x91x||
732. pauYkxraXaaya

733.
734.
735.
736.

pauNyakxIta-yao
pauNyaEa`vaNakxIta-naaya
pauNyamaUta-yao
pauNyadatao`

737. pauNyaapauNyafxlapa`daya ||x92x||

738. saarBaUtaaya
739. svarmayaaya x
740. rsaBaUtaayax
741. rsaaEa`yaaya
742. AaoMkxaraya
743. pa`Navaaya
744. naadaya
745. xpa`Nataaita-pa`BaÉjanaaya ||x93x||

746. inakxTsqaaya
747. AitadUrsqaaya
748. vaiSanao
Page 52 of 62

749. ba`ÓaNDnaayakxaya
750. mandarmaUlainalayaaya
751. mandarkuxsaumaa vaRtaaya ||x94x||
752. vaRndarkxipa`yatamaaya
753. vaRndarkxvaxraica-taaya
754. Ea`Imatao
755. AnantakxlyaaNa
pairpaUNaa-ya
756. mahaodyaaya ||x95x||
757. mahaotsaahaya
758. ivaEvaBaao@ta`o
759. ivaEvaaSaapairpaUrkxaya
760. saulaBaayax
761. AsaulaBaaya
762. laByaayax

763. AlaByaaya
764. laaBapa`vaQa-kxaya ||x96x||
765. laaBaatmanao
766. laaBadaya
767. va@ta`o
768. Vuitamatao
769. AnasaUyakxaya
770. ba`ÓcaairNao
771. dRZacaairNao
772. dovaisaÓaya
773. Qanaipa`yaaya ||x97x||
774. vaodpaaya
775. dovadovaoSaaya
776. dovadovaaya
777. {<amaao<amaaya
778. baIjarajaaya

Page 53 of 62

779. baIjahotavao
780. baI-jadaya
781. baIjavaRiwdaya ||x98x||
782. baIjaaQaaraya
783. baIjar}paaya
784. inabaI-jaaya
785. baIjanaaSakxaya
786. paraparoSaaya
787. vardaya
788. ipaMgalaaya
789. Ayaugma
laaocanaaya ||x99x||
790. ipaMgalaaXaaya
791. saurgaurvao
792. gaurvao
793. saurgaur]ipa`yaaya

794. yaugaavahaya
795. yaugaaQaISaaya
796. yaugakRxtao
797. yauganaaSakxaya ||x100x||
798. kxpaU-rgaaOraya
799. gaaOrISaayax
800. gaaOrIgaur]gauhaEa`yaaya
801. QaUja-Tyao
802. ipaMgalajaTaya
803. jaTamaNDla
maiNDtaaya ||x101x||
804. manaaojavaaya
805. jaIvahotavao
806. AnQakxasaursaUdnaaya
807. laaokxbanQavao
808. kxlaaQaaraya

Page 54 of 62

809. paaNDuraya
810. pa`maqaaiQapaaya ||x102x||
811. Avya@talaXaNaaya
812. yaaoiganao
813. yaaogaISaaya
814. yaaogapauMgavaaya
815. iEa`taavaasaaya
816. janaavaasaaya
817. sauravaasaaya
818. saumaNDlaaya ||x103x||
819. BavavaOVaya
820. yaaoigavaOVaya
821. yaaoigaisaÓ=dasanaaya
822. {<amaaya
823. Anau<amaaya
824. ASa@taaya

825. kxalakxNzaya
826. ivaYaadnaaya ||x104x||
827. AaSaasyaaya
828. kxmanaIyaatmanao
829. SauBaaya
830. saundrivaga`haya
831. Ba@takxlpatarvao
832. staaota`o
833. stavyaaya
834. staaota`varipa`yaaya ||x105x||
835. Apa`maoyagauNaaQaaraya
836. vaodkRxtao
837. vaodivaga`haya
838. kxItyaa-Qaaraya
839. kxIita-kxraya
840. kxIita-hotavao

Page 55 of 62

841. Ahotaukxaya ||x106x||
842. Apa`QaRYyaaya
843. SaantaBad`aya
844. kxIita-stamBaaya
845. manaaomayaaya
846. BaUSayaaya
847. Annamayaaya
848. ABaao@ta`o
849. mahoYvaasaaya
850. mahItanavao ||x107x||
851. iva&aanamayaaya
852. Aanandmayaaya
853. pa`aNamayaayax
854. Annadaya
855. sava-laaokxmayaaya
856. yaYT/o

857. Qamaa-Qama-pa`vata-kxaya ||x108x||
858. Ainaiva-NNaaya
859. gauNaga`aihNao
860. sava-Qama-fxlapa`daya
861. dyaasauQaad`-nayanaaya
862. inaraSyaO
863. Apairga`haya ||x109x||
864. paraqa-vaR<ayao maQauraya
865. maQauripa`yadSa-naya
866. mau@taadamaparItaaMgaaya
867. ina:saMgaaya
868. maMgalaakxraya ||x110x||
869. sauKapa`daya
870. sauKaakxaraya
871. sauKadu:Kaivavaija-taaya
872. ivaEa`RMKalaaya

Page 56 of 62

873. jagatao
874. kxta-o`
875. ijatasava-aya
876. ipataamahaya ||x111x||
877. Anapaayaayax
878. AXayaaya
879. mauiNDnao
880. saur}paaya
881. r}pavaija-taaya
882. AtaIind`yaaya
883. mahamaayaaya
884. maayaaivanao
885. ivagatajvaraya ||x112x||
886. AmaRtaaya
887. SaaEvataaya Saantaaya
888. maRtyauGnao

889. maUkxnaaSanaaya
890. mahapa`otaasanaasaInaaya
891. ipaSaacaanaucaravaRtaaya ||x113x||

892. gaaOrIivalaasasadnaaya
893. naanaagaanaivaSaardaya
894. ivaicata`maalyavasanaaya
895. idvyacandnacaica-taaya ||x114x||

896. ivaYNauba`ÓaidvanVaMGa`yao
897. saurasaurnamaskRxtaaya
898. ikxrITlaoiZfxalaondvao
899. maiNakxMkxNaBaUiYataaya ||x115x||

900.
901.
902.
903.
904.

Page 57 of 62

rtnaaMgadaMgaaya
rtnaoSaaya
rtnariÉjatapaadukxaya
navartnagaNaaopaotaikxrIiTnao
rtnakxÉcaukxaya ||x116x||

905. naanaaivaQaanaokxrtnala satkuxNDlamaiNDtaaya
906. idvyartnagaNaakxINa kxNzaBarNa BaUiYataayax|| 117 ||
907. galavyaalamaNayao
908. naasaapauTBa`aijata maaOi@takxaya
909. rtnaaMgaulaIyaivala satkxrSaaKaanaKa pa`Baayax|| 118 ||
910. rtnaBa`ajawomasaUta`la satkxiTtaTaya
911. paTvao

912. vaamaaMkxBaagaivala satpaava-taIvaIXaNa ipa`yaayax|| 119 ||
913. laIlaavalaimbatavapavao
914. Ba@tamaanasamaindraya
915. mandmandarpauYpaaOGalasa WayauinaYaoivataayax|| 120 ||
916. kxstaUrIivalasatfxalaaya
917. idvyavaoYaivaraijataaya
918. idvyadohpa`BaakUxTsandI ipataidgantarayax|| 121 ||
919. dovaasaurgaur]stavyaaya
920. dovaasaurnamaskRxtaaya
921. hstarajatpauNDrIkxaya

Page 58 of 62

922. pauNDrIkxina BaoXaNaaya ||x122x||
923. savaa-SaasyagauNaayax
924. Amaoyaaya
925. sava-laaokoxYTBaUYaNaaya
926. savao-YTdata`o
927. savao-YTaya
928. sfuxrnmaMgala ivaga`haya ||x123x||
929. AivaValaoSarihtaayax
930. naanaaivaVOkxsaMEa`yaaya
931. maUita-Bavaaya
932. kRxpaapaUraya
933. Ba@taoYTfxla paUrkxaya ||x124x||
934. sampaUNa-kxamaaya

935. saaOBaagyainaQayao
936. saaOBaagyadayakxaya
937. ihtaOiYanao
938. ihtakRxtao
939. saaOmyaaya
940. paraqaO-kxpa`yaaojanaaya ||x125x||

941. SarNaagatadInaata- pairta`aNaparayaNaaya
942. ijaYNavao
943. naota`o
944. vaYaT\kxaraya
945. Ba`aijaYNavao
946. Baaojanaaya
947. hivaYao ||x126x||
948. Baao@ta`o
949. Baaojaiyata`o

Page 59 of 62

950. jaota`o
951. ijataaryao
952. ijatamaanasaaya
953. AXaraya
954. kxarNaaya
955. k`uxwsamaraya
956. Saardplavaaya ||x127x||
957. Aa&aapakoxcCaya x
958. gamBaIraya
959. kxvayao
960. du:svapnanaaSakxaya
961. paÉcaba`Ósamautpa<ayao
962. Xaota`&aaya
963. Xaota`paalakxaya ||x128x||

964. vyaaomakoxSaaya
965. BaImavaoYaaya

966. gaaOrIpatayao
967. Anaamayaaya
968. BavaaibQatarNaaopaayaaya
969. Bagavaxtao
970. Ba@tavatsalaaya ||x129x||
971. varaya
972. vairYzaya
973. naooidYzaya
974. ipa`yaaya
975. ipa`yadvaaya
976. sauiQayao
977. yanta`o
978. yaivaYzaya
979. XaaoidYzaya
980. sqaivaYzaya
981. yamaSaasakxaya ||x130x||

Page 60 of 62

982. ihrNyagaBaa-ya
983. homaaMgaaya
984. homar}paaya
985. ihrNyadaya
986. ba`ÓjyaaotaYao
987. AnaavaoxXyaaya
988. caamauNDajanakxaya
989. rvayao ||x131x||
990. maaoXaaiqa-janasaMsaovyaaya
991. maaoXadaya
992. maaoXanaayakxaya
993. mahaSmaSaanainalayaaya
994. vaodaEvaaya
995. BaUrqaaya
996. isqaraya ||x132x||
997. maRgavyaaQaaya

998. cama-Qaamnao
999. pa`cCnnaaya
1000. sfxiTkxpa`Baaya
1001. sava-&aaya
1002. parmaaqaa-tmanao
1003. ba`ÓanandaEa`yaaya
1004. ivaBavao ||x133x||
1005. mahoEvaraya
1006. mahadovaaya
1007. parba`ÓNao
1008. sadaiSavaaya ||x134x||

Page 61 of 62

NOTE:
There are a few arsha prayogas in this sahasranama. Primarily, I think it is
because of the non-inclusion of ‘ca’, ‘tathA’ etc. Also, the names of the
rudra trishati are difficult to fit in the shlokas.
1.Irregular forms:
1. khanda parshu: instead of khanda parashu: (nama 230)
2. triyambaka: instead of tryambaka:(nama 651)
3. mahadOSTha: instead of mahouSTha: (nama 482)
2.Irregular sandhis:
1. pravAhyODhA for pravAhya UDhA (verse 27)
2. madhyamOrmya: for madhyama Urmya: (verse 12)
3. khalyOrvarya: for khalya urvarya: (verse 13)
4. lOpyOlapya: for lOpya ulapya (verse 32)
Send your corrections to:
R.Ravichander
r_ravi_c@hotmail.com

Page 62 of 62

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful